Sunteți pe pagina 1din 4

UNIVERSITATEA “BABEŞ-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE, ADMINISTRATIVE ŞI ALE COMUNICĂRII


EXTENSIA BISTRITA

ABUZUL DE INCREDERE
(art.213 C. pen.):

Studenta: Raluca Elena Iloie


Administratie Publica
An II
ABUZUL DE INCREDERE (art.213 C. pen.)

ART. 213
Conţinutul legal:
“Insuşirea unui bun mobil al altuia, deţinut cu orice titlu, sau dispunerea de acest bun pe
nedrept ori refuzul de a-l restitui, se pedepseşte cu inchisoare de la 3 luni la 4 ani sau cu
amendǎ.
*)Dacǎ bunul este proprietate privatǎ, cu excepţia cazului cand acesta este in intrgime sau
in parte al statului, acţiunea penalǎ se pune in mişcare la plangerea prealabilǎ a persoanei
vǎtǎmate. Impǎcarea pǎrţilor inlǎturǎ rǎspunderea penalǎ.”

*) Curtea Constituţională, prin Decizia nr. 177/1998, a stabilit că dispoziţia "cu excepţia
cazului când acesta este în întregime sau în parte al statului", prevăzută la art. 213 alin. 2,
este neconstituţională.

Condiţii preexistente:
A.Obiectul infracţiunii:
-obiectul juridic generic- il constituie relaţiile sociale a cǎror formare, desfǎşorare şi
dezvoltare sunt asigurate prin apǎrarea patrimoniului. Patrimoniu este format din
totalitatea bunurilor corporale şi incorporale, consumabile ori fungibile, mobile sau
imobile, principale ori accesorii care au o valoare economicǎ.

-obiectul juridic special- este reprezentat de relaţiile sociale de ordin patrimonial a cǎror
dezvoltate implicǎ o anumitǎ incredere pe care participanţii trebuie sǎ şi-o acodre unii
altora.

-obiect material- este un bun mobil al altuia deţinut cu orice titlu de cǎtre fǎptuitor şi pe
care şi l-a insuşit pe nedrept.

2
Pot fi astfel de bunuri : recolte, un vehicul, banii obţinuţi din vǎnzarea unor bunuri, etc.
Acest bun trebuie sǎ fie deţinut cu orice titlu de cǎtre fǎpruitor(un depozit) ; deci esenţa
acestei infracţiuni o reprezintǎ existenţa unui raport juridic intre pǎrţi.

B.Subiecţii infracţiunii :
-subiectul activ- este persoana care deţine bunul cu orice titlu ;bun ce aparţine altuia.
Sau mai bine zis, persoana care isi insuseste, dispune, refuza a restitui bunul mobil al
altuia, bun mobil detinut cu orice titlu. Participaţia penalǎ este posibilǎ in toate formele
sale.

-subiectul pasiv- orice persoanǎ fizicǎ sau juridicǎ privatǎ ori publicǎ de la care autorul a
primit, cu un anumit titlu, un bun mobil pe care l-a insuşit.

C.Conţinutul constitutiv :
1.Latura obiectivǎ :
-elementul material- se realizeazǎ prin una din urmǎtoarele acţiuni sau inacţiuni :
insuşirea bunului, dispunerea pe nedrept, refuzul de a-l restitui –acest refuz trebuie sǎ fie
nejustificat şi nu presupune efectuarea vreunui act de dispoziţie.

-urmarea imediatǎ- constǎ in modificarea situaţiei bunului şi creerea unei situaţii


contrare celei care ar fi trebuit sǎ existe.

-raportul de cauzalitate- trebuie sǎ se stabileascǎ in concret, cǎ urmarea imediatǎ este o


consecinţǎ a sǎvarşirii elementutlui material.

2.Latura subiectivǎ :
-forma de vinovǎţie- intenţia directǎ ( poate fi insusirea, dispunearea sau refuzul de
restituire a bunului, atunci cand faptuitorul prevede urmarea faptei sale si doreste
producerea ei ) şi indirectǎ ( atunci cand faptuitorul prevede urmarea faptei sale, nu o
doreste, dar accepta posibilitatea producerii ei). Mobilul sau scopul nu au relevanţǎ in
realizarea laturii subiective, de ele ţinandu-se seama la individualizarea pedepsei.

3
D.FORME :
1. actele preparatorii – sunt posibile dar nu se pedepsesc ;
2. tentativa- nu se pedepseşte ;
3. fapt consumat- aceastǎ infracţiune este instantanee, consumarea ei are loc odatǎ cu
executarea in intregime a oricǎreia dintre acţiunile ce formeazǎ elementul material al
infracţiunii. Dacǎ pǎrţile au convenit o anumitǎ datǎ de restituire, infracţiunea se va
consuma la acea datǎ.
4. fapt epuizat- acesta este considerat a fi momentul in care a incetat activitatea
infracţionalǎ şi cand amplificarea consecinţelor a luat sfarşit.

E.SANCŢIUNI :
-inchisoare de la 3 luni la 4 ani – sanctiune simpla – deoarece se indica un singur fel de
sanctiune.