Sunteți pe pagina 1din 34

Taxa pe Valoarea

Adaugata
Cuprins
• 1. Ce este TVA?
• 2. Aplicare teritoriala
• 3. Legislatie aplicabila
• 4. Condiţii pentru aplicarea TVA în
România/UE?
• 5. Persoane impozabile/neimpozabile
• 6. Operatiuni supuse TVA
• 7. Locul operatiunilor
• 8. Scutiri
• 9. Persoana obligata la plata
• 10. Dreptul de deducere
• 11. Faptul generator si exigibilitatea
• 12. Baza impozabilă
• 13. Cotele TVA
• 14. Inregistrarea in scop de TVA
• 15. Evidenta si declararea TVA
• 16. Răspunderea solidară
1. Ce este TVA?
• Impozit pe consum: trebuie colectat de
către statul unde are loc consumul final;
• Colectat prin intermediul persoanelor
inregistrate in scop de TVA care lucrează
astfel în calitate de “perceptor fiscal”
pentru stat
• Nu este un cost pentru plătitorul de TVA,
ci influentează numai fluxul de numerar
(cash-flowul)
• Este un cost pentru neplătitorul de TVA
2. Aplicare teritorială

• Comunitate = State membre UE – teritorii


excluse + teritorii incluse (Art.1252 C.fisc.)

• State Membre: Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru,


Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda,
Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia,
Letonia, Lituania, Luxembourg, Malta, Olanda,
Polonia, Portugalia, România, Republica Slovacia,
Slovenia, Spania, Suedia şi Regatul Unit al Marii
Britanii.
3. Legislaţie aplicabilă
• La nivel european:
Directiva a 6-a republicată: Directiva
112/2006 publicată în Jurnalul Oficial al
CE nr. 347/11.12.2006
• La nivelul statelor membre:
Legislaţiile statelor membre care preiau
directivele.
• România: Legea 571/2003, Titlul VI TVA
• În caz de conflicte Curtea de Justiţie a
Comunităţilor Europene
4. Condiţii pentru aplicarea
TVA în România/UE?
Cele cinci intrebari de baza
Cand aplic TVA?
5. Persoane
impozabile/neimpozabile

• Persoană impozabilă = • Persoane


orice persoană care neimpozabile:
desfăşoară, în mod
independent, orice • persoane fizice care
activitate economică, lucrează în baza unui
în orice loc din lume contract individual de
muncă;
• Persoană • instituţii publice;
neimpozabilă = o • persoane care
persoană care nu realizează numai
desfăşoară activităţi operaţiuni cu titlu
economice în nici un
loc din lume gratuit
• (Art. 127 C. fisc.)
5. Persoane
impozabile/neimpozabile

• Persoanele impozabile, indiferent de locul unde


sunt stabilite, trebuie să se înregistreze în scop de
TVA în România, dacă realizează operaţiuni supuse
TVA ,care au locul în România.
• Excepţii:
• persoanele impozabile care realizează numai
operaţiuni scutite fără drept de deducere
(ex:bănci);
• persoanele impozabile care beneficiază de regimul
special de scutire (intreprinderi mici).
• Art. 153 C. fisc.
• În anumite situaţii şi persoanele neimpozabile sau
persoanele impozabile exceptate de la înregistrare
sunt obligate să se înregistreze în scop de TVA
• Art. 1531 C. fisc.
5. Persoane
impozabile/neimpozabile
6. Operatiuni supuse TVA
• Livrări de bunuri în ţară;
• Livrări intracomunitare de bunuri;
• Export de bunuri;
• Achiziţii intracomunitare de bunuri;
• Import de bunuri;
• Prestări servicii.
• Operaţiunile supuse TVA sunt impozabile în
România dacă se îndeplinesc cumulativ:
• sunt rezultatul unei activităţi economice
• locul lor este in Romania;
• sunt efectuate “cu plată”
• sunt realizate de persoane impozabile plătitoare de
TVA; sau
• celelalte persoane in anumite condiţii
7. Locul operaţiunilor
• Loc operaţiuni = România operaţiunea va
fi supusă TVA conform legislaţiei din
România;
• Loc operaţiuni = alt stat membru
operaţiunea va fi supusă TVA conform
legislaţiei din acel stat membru;
• Loc operaţiuni = în afara Comunităţii
operaţiunea nu este supusă TVA;
8. Scutiri
• Operaţiunile impozabile în România pot fi:
– Taxabile (Art. 140 C. fisc )
– Scutite cu drept de deducere (Art.143-1441
C. fisc)
– Scutite fără drept de deducere (Art. 141
C. fisc)
– Importuri şi AIC scutite (Art. 142
C. fisc)
• Se beneficiază de scutire şi dacă persoana
care realizează operaţiunea aplică regimul
special de scutire pentru întreprinderi
mici!
9. Persoana obligată la plată
• Persoana obligată la plată = furnizorul va
factura cu TVA aferent locului unde se
desfăşoară operaţiunea;

• Persoana obligată la plată = beneficiarul va


calcula TVA cu cota corespunzătoare
locului în care se desfăşoară operaţiunea şi
plăteşte (dacă e neplătitor de TVA) sau
aplică mecanismul taxării inverse (dacă e
plătitor).
10. Dreptul de deducere
10. Dreptul de deducere
• 1. Se datorează TVA pentru operaţiune?
• Se aplică cele cinci intrebări privind “Când aplic
TVA”.
• Dacă răspunsul este că se aplică TVA se datoreaza
TVA
• Dacă răspunsul este că nu se aplică TVA nu se
datorează TVA
• Obs! Dacă furnizorul a aplicat eronat TVA la o
operaţiune
• la care nu trebuia aplicat TVA clientul nu are drept
de deducere
• Exemplu: S.C. ALFA S.R.L., intreprindere mica
livrează lui S.C. BETA S.R.L., înregistrată în scop
de TVA, hârtie în valoare de 1000 lei fără TVA. În
mod eronat S.C. ALFA S.R.L. înscrie TVA în factură
în valoare de 190 lei, iar S.C.BETA S.R.L. Îi achită
lui S.C. ALFA S.R.L. 1190 lei. S.C.BETA S.R.L. Nu
are drept de deducere pentru cei 190 lei.
10. Dreptul de deducere
• 2. Cumpărătorul are dreptul să
deducă?
• Trebuie stabilit dacă persoana este
impozabilă şi obligată la plata TVA.
• au drept să deducă TVA persoanele
înregistrate în scop de TVA în mod normal
(cu art. 153)
• Exceptie: persoanele neinregistrate si care
nu au obligatia de inregistrare in Romania
care efectuează o livrare intracomunitară
scutită de mijloace de transport noi poate
solicita rambursarea taxei achitate pentru
achiziţia intracomunitară sau importul
efectuat de aceasta în România a
respectivului mijloc de transport nou.
10. Dreptul de deducere
• 3. TVA este deductibilă?
• Trebuie stabilit dacă bunurile si/sau serviciile
achizitionate sunt destinate:
- operaţiunilor taxabile
- operaţiunilor scutite cu drept de deducere
- operaţiuni pentru care locul livrării/prestării este în
străinătatelor, dacă taxa ar fi fost deductibilă, în
cazul în care locul ar fi fost în România;
- anumitor operaţiuni financiar-bancare şi de
asigurări, dacă clientul este situat în afara
Comunităţii;
• - operaţiuni de transfer active şi pasive cu ocazia
divizării,fuzionării. (Art. 145 C. fisc.)
10. Dreptul de deducere
• 4. a) Există vreo • 4. b) Există vreo limitare?
excludere? • Persoanele impozabile cu
- bunuri ce nu vor fi utilizate regim mixt = persoane care
realizează şi operaţiuni care
pentru activitatea economică
dau drept de deducere şi
- bunuri utilizate pentru operaţiuni scutite cu drept de
operaţiuni scutite fără drept deducere. Ex: Farmacie care
de deducere; asigură şi servicii de consultaţii
- excluderi specifice: TVA medicale generale.
achitată în numele şi contul • pentru achiziţiile efectuate
altei persoane; TVA achitată numai în scopul operaţiunilor
care DAU drept de deducere
pentru băuturi alcoolice şi TVA este integral deductibilă
tutun; TVA achitată înainte
• pentru achiziţiile efectuate
de înregistrarea în scopuri de numai în scopul operaţiunilor
TVA FARA drept de deducere TVA
este integral deductibilă
• pentru achiziţiile pentru care
nu se cunoaste destinata, TVA
se deduce pe baza de pro-rata.
10. Dreptul de deducere
• 5. Sunt indeplinite conditiile
formale?
- să deţină factură care să cuprindă un set de
informaţii minimale;
- să înregistreze în acelaşi timp şi TVA
colectat pentru AIC;
- să deţină declaraţie vamală de import,
pentru import
- să înregistreze în acelaşi timp şi TVA
colectat pentru servicii pentru care
beneficiarul este supus la plata TVA;
- să deţină documente specifice pentru
transferuri.
(Art. 146 C. fisc.)
11. Faptul generator şi
exigibilitatea
• Faptul generator
• Regula generală: Faptul generator = data livrării bunului sau
prestării
• serviciilor.
• Excepţii:
• - Bunuri vândute în consignaţie: data la care consignatarul
găseşte un
• cumpărător;
- Stocuri puse la dispoziţia clientului: data la care clientul ia
bunuri din stoc;
- Bunuri livrate pentru testare sau verificarea
conformităţii: data la care beneficarul devine proprietar;
- Bunuri imoblie: data transferului titlului de proprietate;
- Prestări servicii decontate pe bază de situaţii de lucrări:
data emiterii situaţiilor de lucrări;
- Livrări de bunuri şi prestări servicii care se fac continuu
(gaze naturale, apă, energie eletrică, telefon): ultima zi a
perioadei specificată în contract pentru plată, dar nu mai mult
de 1 an;
- Închirere, leasing, concesionare, arendare: data plăţii
specificată în contract.
- Importuri: data la care se supun plăţii taxelor vamale, taxelor
agricole
sau alte taxe comunitare.
11. Faptul generator şi
exigibilitatea
• Exigibilitatea taxei
• Regula generală: Exigibilitatea taxei intervine
odată cu faptul generator.
• Excepţii:
- Factura se emite înainte de faptul generator:
la data emiterii facturii;
- Se încasează avansuri: la data încasării
avansului;
- Livrări sau prestări prin maşini automate: la
data extragerii numerarului;
- Achiziţii intracomunitare: data emiterii facturii,
dar nu mai târziu de data de 15 a lunii următoare
celei în care loc faptul generator
11. Faptul generator şi
exigibilitatea
• Exigibilitatea plăţii taxei = scadenţa de plată a
TVA către buget
• Dacă CA în anul anterior < 100.000 euro perioada
fiscală= trimestrul , scadenţa = 25 a lunii
următoare treimestrului în care a avut loc
exigibilitatea taxei
• Dacă CA în anul anterior > 100.000 euro perioada
fiscală= luna , scadenţa = 25 a lunii următoare lunii
în care a avut loc exigibilitatea taxei
• Dacă anul anterior activitatea s-a desfăşurat în
maxim 3 luni dintr-un semestru la cerere perioada
fiscală = semestru
• Dacă anul anterior activitatea s-a desfăşurat în
maxim 6 luni dintr-un an la cerere perioada fiscală
= anul
12. Baza impozabilă
• Situatii in care baza se
ajusteaza :
• Returnarea
ambalajelor care circula
prin facturare
• Contrapartida nu se
poate încasa datorită
falimentului
beneficiarului
• Reducerile de preţ
acordate după livrare
sau prestare
• Refuzuri calitative şi
cantitative
• Anularea unei
operaţiuni după ce a
fost emisă factura, însă
înainte de livrare
13. Cotele de TVA
• Cota standard 19%
• Cota redusa 9% (raman aceleasi operatiuni)
• a) serviciile constând în permiterea accesului la castele,
muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente
de
arhitectură şi arheologice, grădini zoologice şi botanice,
târguri, expoziţii şi evenimente culturale, cinematografe;
• b) livrarea de manuale şcolare, cărţi, ziare şi reviste, cu
excepţia celor destinate exclusiv sau în principal
publicităţii;
• c) livrarea de proteze şi accesorii ale acestora, cu excepţia
protezelor dentare;
• d) livrarea de produse ortopedice;
• e) livrarea de medicamente de uz uman şi veterinar;
• f) cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor
cu
funcţie similară, inclusiv închirierea terenurilor
amenajate
pentru camping.
13. Cotele de TVA
• Măsuri de simplificare
(taxare inversă).
• Condiţii de aplicare:
• - locul operaţiunii este
în România
• - şi furnizorul şi
beneficiarul sunt
înregistraţi în scop de TVA
cu art. 153
• Mecanism de aplicare:
• - furnizorul: dă factură
fără TVA pe
• care scrie “taxare
inversă”
• - beneficiarul calculează
taxa, o
• înscrie pe factură şi face
înregistrarea 4426 = 4427
14. Înregistrarea în scop de TVA
• Persoanele impozabile • VERIFICAREA CODULUI DE
normale: au INREGISTRARE IN SCOP DE TVA
- la livrări intracomunitare: vânzătorul
• obligaţia de verifică condul transmis de client in
înregistrare în scop de scopul determinării modului de aplicare
TVA înainte de a TVA;
efectuarea - la achiziţii de bunuri şi servicii:
operaţiunilor : cumpărătorul verifică codul transmis de
RO+CUI furnizor în scopul determinării
• Grupul celor 3 posibilităţii de deducere a TVA
neplătitori are Pe internet în baza de date VIES:
obligaţia de a se http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies
înregistra în scop de /en/vieshome.htm
TVA numai pentru Prin transmiterea unei solicitări la ANAF
AIC > 10.000 euro OMFP 1706/2006: “informaţiile obţinute ca
• Codul furnizat urmare a solicitării de verificare au
acestora poate fi caracter informativ şi nu obligă în nici
folosit numai pentru un fel furnizorul informaţiei “
AIC
15. Evidenta si declarareaTVA
• Evidenta TVA se tine cu ajutorul
următoarelor documente:
- jurnal pentru cumpărări;
- jurnal pentru vânzări;
- registrul non-transferurilor;
- registrul bunurilor primite din alt stat
membru;
(OMFP 2217/2006
M.O. 1041/28.12.2006)
15. Evidenta si declarareaTVA
• Declararea TVA se face cu ajutorul următoarelor
documente:
- decont de TVA (formular 300): se depune
lunar/trimestrial/semestrial/anual;
- decont special de TVA (formular 301): se depune numai
pentru lunile pentru care sunt operaţiuni.
(OMFP 36/2007
M.O. 62/25.01.2007)
- declaraţie recapitulativă (formular 390): se depune
trimestrial numai pentru AIC si LIC, in trimestrele cand
acestea apar.
- declaraţia semestriala (394): se depune semestrial pentru
achizitii/livrari locale
(OMFP 537/2007
M.O. 260/18.04.2007)
(OANAF 702/2007
M.O. 376/04.06.2007)
16. Raspunderea solidara
• Beneficiarul raspunde solidar
pentru plata TVA catre buget de
catre furnizor, daca nu poate
dovedi ca a achitat taxa catre
furnizor. Beneficiarul nu-si
poate deduce TVA daca codul de
inregistrare in scopuri de TVA
transmis de furnizor nu este
valabil.
Bibliografie :
• Codul Fiscal editia a VIII a , Text actualizat
la 10 septembrie 2007
• www.google.ro