Sunteți pe pagina 1din 32

MONITORUL OFICIAL

AL

ROMANIEI
Anul 180 (XXIV)

,\

-Nr.427

LEGI, DECRETE, HOTARARI SIALTE ACTE

PARTEA

Miercuri, 27 iunie 2012

SUMAR

Nr.
HoTARARI ALE GUVERNULUI RoMANIEI

Pagina

Nr.
879. 882.
Ordin al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, pentru aprobarea Sistemului de raportare
contabilS la 30 iunie 2012 a operatorilor

pagina

619. - Hotdrdre privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privatd care
constituie coridorul de expropriere al lucrdrii de utilitate publicS,,Racorduri la releaua de metrou din Bucuregti, Tronsonul I Nicolae Grigorescu 2-Anghel Saligny 9i

economici........ 12-29

Ordin al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, privind stabilirea termenului de depunere a


declarafiei privind venitul asigurat la sistemul public
de

621

.................. . - Hotir6re privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Regia Autonomd pentru
,,Laminorului-Lac Strdulestiu Activit5li Nucleare Drobeta-Turnu Severin, aflatd sub

Tronsonul ll Gara de Nord 2-BasarabLaminorului-Lac Strdulesti" aferente sectiunii

pensii

28

24
374.
5-9

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR Decizie privind incetarea, la cerere, a activitdtii de broker de asigurare a Societdfii Comerciale S'TAR

autoritatea Ministerului Economiei, Come(ului


Mediului de

Afaceri

gi

EXPRESS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. si retragereaautorizaliei defunclionare........................ 29


ACTE ALE AUTORTTATil NATTONALE PENTRU ADMINISTRARE 9I REGLEMENTARE IN COMUNICATII
541

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

156.

Ordin al ministrului administraliei gi internelor privind coordonarea activitdfii gi delegarea unor


competenfe

lnternelori....

in cadrul

Ministerului Administra{iei si

............:......: 10-11

. - Decizie privind organizarea procedurii de seleclie pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecventelor
radio

30-32

MON ITORU L OFI CIAL AL ROMAN I EI, PARTEA I, NT. 427 127 .V 1.2012

HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMAI.IIEI


cUvERNUL RottlArulet

HOTARANE
privind declangarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privatd care constituie coridorul de expropriere al lucrdrii de utilitate publicd ,,Racorduri la releaua de metrou din Bucuregti, Tronsonul I Nicolae Grigorescu 2-Anghel Saligny 9i Tronsonul ll Gara de Nord 2-Basarab-Laminorului-Lac Striulegti" aferente secliunii ,,LaminoruluiLac Striulegti"
Av6nd in vedere prevederile Hotirdrii Guvernului nr. 46711990 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investilii ,,Racorduri la releaua de metrou din Bucuregti, tronsonul I Nicolae Grigorescu 2-Anghel Saligny 9i tronsonul ll Gara de Nord 2-Basarab-Laminorului-Lac Strdulegti", cu modificdrile si completdrile ulterioare, in temeiulart. 108 din Constitu{ia Romdniei, republicati, gialart. 5 alin. (1) din Legea nr.25512010 privind exproprierea pentru cauzd de utilitate publicd, necesari realizdrii unor obiective de interes nafional, judelean gi local, cu modificdrile 9i
completdrile ulterioare,

Guvernul Rominiei adopti prezenta hotdrAre.


amplasamentul lucririi de utilitate constituie coridorul de expropriere al lucrdrii de utilitate publicd Art. 1. - Se aprobd publici ,,Racorduri la re{eaua de metrou din Bucuregti, prevdzute la art. 1 sunt in cuantum total de 25.065 mii lei 9i sunt Tronsonul I Nicolae Grigorescu 2-Anghel Saligny 9i alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor gi Infrastructurii, conform Legii bugetului de stat Tronsonul ll Gara de Nord 2-Basarab-Laminorului-Lac Strdulegti", potrivit planurilor avizate 9i recep{ionate de Oficiul de Cadastru 9i Publicitate lmobiliard, previzute in anexa nr. 1*). titlul

pe anul 2012 nr. 29312011, la capitolul 84.01 ,,Transporturi", 55,,Alte transferuri", alineatul 55.01.12,,lnvestilii ale

Art. 2.

expropriere Bucuregti care constituie coridorul de expropriere al lucrdrii de utilitate publicd ,,Racorduri la releaua de metrou din Bucuregti,

(1) Se aprobd declansarea a imobilelor proprietate privatd situate in municipiul

procedurii de

Tronsonul
Tronsonul

Nicolae Grigorescu 2-Anghel Saligny 9i Gara de Nord 2-Basarab-Laminorului-Lac Strdulegti" aferente secliunii,,Laminorului-Lac Strdulegti". Expropriator este statul romdn, reprezentat de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, prin Societatea Comerciald de

ll

Transport cu Metroul Bucuregti ,,Metrorex"

- potrivit alin. (2) Lista imobilelor supuse exproprierii

S.A.

(1),

agenlilor economici cu capital de stat". prevdzute la art. 3 se vireazd de Art. 4. - Sumele individuale cdtre MinisterulTransporturilor si Infrastructurii, in termen de cel mult 30 de zile de la data solicitdrii acestora, intr-un cont bancar deschis pe numele Societdlii Comerciale de Transport cu S.A. la dispozilia proprietarilor Metroul Bucuresti ,,Metrorex" pentru lucrarea de utilitate publicd previzutd la art. 1, de imobile, in vederea efectudrii despdgubirilor in cadrul procedurilor de expropriere, in condi{iile legii. publicd Art. 5. - Planul cu amplasamentul lucririi de utilitate se aduce la cunogtinla publici prin afigarea la sediul consiliului

proprietarii sau delindtorii acestora, precum 9i sumele individuale aferente despdgubirilor este previzuti in anexa nr. 2. de citre expropriator Art. 3. - Sumele individuale estimate aferente despdgubirilor pentru imobilele proprietate privati care

local respectiv gi prin afisare pe pagina proprie de internet a


expropriatorului. Anexele nr. 1 gi 2 fac parte integrantd din prezenta Art. 6. hoti16re.

PRIM-MINISTRU

VICTOR.VIOREL PONTA
M in

Contrasemneazd: istrul transportu rilor gi i nfrastructuri

i,

Ovidiu loan Silaghi Viceprim-min istru, m inistrul finanlelor publice, Florin Georgescu

Bucuregti, 20 iunie 2012.

Nr.619.

*) Anexa nr. 1 se comunici persoanelor fizice juridice interesate, la solicitarea acestora, de cdtre Societatea ComercialS de Transport cu Metroul 9i Bucure9ti,,Metrorex',-s.A.,careestedepozitaru|acesteia,imposibi|itateapub|icdriiinMonitorulofcia|a|Romdniei,Partea|,ap|anuri|oraviz
Oe Oficiul de Cadastru si Publicitate

lmobiliari fiind determinatd de impedimente de naturd tehnico-redaclionald.

MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 427 127.V1.2012


Nl
LI -r C{ N
O

xl .i 91 <r 6^ E
=l

6_= X ,X'.:

s
O

(, = dl

!o Di= E 2 -9 e,= uoo

*
.96

q (\

d c! s

O ON

o_

,;

^i \

c! =t

c{ (o

N f.-

c{

.Sr

E' J: - U)'

.9

a
O

.c)

o'E-

t,F
Lfl

6o

o oa EE

l a c

c\ v:+O '5 (l).=

q)

o
F

or3 ;,t@ 6,(6

R-9
=

:r o'= EOO @
-N

=f
I

O q

9o v(g
GJ fl

-'= Ai9

=i:.@

59: ooY

q c o E v

F\v -o O /\

@_

E ro

s
c E
c c\t

(!0 -F 'tr '=

s.* 9E
!s!= qx5 aa

-:'aq)
(D (D =

c\t

c o)
e

c)

c)

0)

0)

5E Eq LJ

=0 c!
.c)

d^E
tG Ul o (E)o

ol ol (ull

E c! .<f

e $

(o

oE

E
c.,

()

L@

.:i I o=4b

a* g

+ E'F o oE

,g- + *6 ->

;8 Eo_.o

o c= Y6

9.s OE

a
=

e8 Eo-e ),<

= :efi 9r
OV ro

6_ E- c^Y <

q)

E'x

; 9_ I E?E-e
:9:XE

<D

$u
6i

r
F-:

Ea=r o =oD
c\l co

== d r.P:

3 x

Ye.5 E F 5E'E 39= 6^-Etv'-b

9:

;io
LO

-o

b o
^c.o
*q^ LF*a

)(5

-o)

ao dc (9 oAO
@-

EE A
|

--'

()@ ec NE

a 6< F
ai F E c\l coii (oo) (o- o (o
c!

=z'n q o oT = E h'L

c')

;."-*"
@

FVrcoS\

3 g

ae
c!

;:E
]T
LFI-

a,S=

:=o:
E

L'a )ao= =:6 2."=


N

$
ro
N

s ro
.q $ o)

P E

v
N @ N

c! o) c! N
r()

s
N

ro (o
F-

b g-. g o..o o":


b.

tge
Ie

(o

-\ =s vl
-l

v=
c

s o)
c{

c! ro
ro

o)

o)

N (o c! N

'oc

c E

c (6

E
FE ;t
al o(\
=f .EE o0) g!

=E5 .E'E
g o

5E
)6

EF
o o 6 o

:
q

C (s

'=

c o t: c

.g

-c

.C

ibs Pr
8g

=q"

-<

@-

=q-

=@-

=ooo a6
(/)
co

,G

oo a6

u)m

oo d)5 u)6

a6
:<

oo
06

=aoo o=

(/.)cD

= o
gc o:l e=
*c OE
I

==
o

E
uJ

U)

$r
t*E '=z

F z.
uJ uJ

t a

F O l
J

to (rC)
nl

U)

z.

z.

t
@
I

<E

<tr ={ *<
oul <J == LL

ea ro ta
MLII

(-n

+ ()

a
<.
I

LL

I
LU

l;or+
=uJoa 6>a

z.E

E.

.o

E3 !tr

cto= HE

q4
aa
N

<j

E.

t-1 <)E
aa (/ uJ =av= O() ull u)6

z.

62

uJ

zE io->

I I

>a ao o-& uJ< tr>

z.
lrl

9)

=rfJ<
JJ

z
/i
@

tll

itr
!L

ri ri { T<YTU

u)<n+
fl
tlJ
uJ

*4 <9.
O>
(/ uJ = -E OC) t!l u)6
u)uJ

TU

U) U)

LU

oo uJ [!

LU tU

EX.

o- o-

o*S
6@= = -! o

)arf uJ

rL

te eF
b
o)

H5
uJ) a6
F

9q
-J

= trl d

u)-

>a.YUJ

JF-(/)-

JF

OO tuf (n ca

F= rua6
F

tr5 OQ
:) (D6

v=
atu
E.

=an/UJ

=ad trl
IJ ()O L!l

OO LU :) a6

9g
(t)TU

U)

CD

ao
tU

tr </)uJ

tr
E.
tl-l

auJ

tr aul
E.

= .ct
o
.E

t
l l
O

E.

co

f O l 6
N

= O = c o

f O l

co

f () l

t
f

l f

= = co

2.6

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I,


O O.

NT.

427127.V1.2012
O.

n
c! O @

O.
c.l

O^ O q F @ N
cY

oro c!

.A

\ \ o

r N

c? c?

o
g

--j c{ C\

O O N N

o oo F
@

+ @ q
ro

cl

(9
o)

+
F^ f q o
q)

0)

s!
@ 'af
@

o f
@

'*- c) Po)

0)

o f c o o E o)
@

q
I

o o
E

P(s

-o6E
tc!

o-

$ o

s O)

O-ra

o
E
N

3N
s

C
(D

c o)
oE c{

6 b

o E
co

r o

r 3tr sgs 3
SK
+

*a-

c) c)

F^ bd :.E
O,L

E
CO

Fe; n,q
)G (ob

,ss

o F od Nk
N

Ec oP

c o)
c)

(D

c q)
c)

o o_ o oq o

c)

Ro 6i
E3q, gE,E
F

s
'ao o= 1X F= -F i.d@ (o oo^
Q)@
-O -O

(l) N

e 03 (o
@

E.9
cf

q)

-sfi o-=-^
6

9'=

3 E;e
sX

F60-= -)G F s

go Es
^O) O

a3n o g_N
o)

E.= P gP(o o-6 9 FOL


$
O N

_ E.9

q)

$c
c c^= gRE

0)'6
;iLG i o c^

c J,SO I93 e tr,K

E
U

Pfl E9
tr)$

oE

;^ v N
(o

qi6.- E t:6-H E - E'=;dD bE

-o oo

cc) 9=of o-6 FC

+@6d!

:2^

S= !_c
C\t F-

s gu
d6R
=

Xft c
P,3 e
F-6 (o

,iro o * ;r-:@

dE

h.9 c ;,(o O o:i;i -'6 O. 3EE Or() N}:< ^i


c! N N
(.o
F.-

-^= 6'E -=

o @
c!

$
N

o)

r (o
@
c! cf)
Lr)

(o
F

ro

o o o,
N N

o ro
c

o
o)

c! 6

o,
O)

rr)

o o
c!
c
G

o)

c!
co N

o) c (! -c
.j

c! c!
c

c s

c E

(!
(5

C 6 C

c (E
(5

(5

=aoo (n6

=@-

=@-

oo a6
j

oo acD
z. tr z.

o= oo (,co

=ooo

o= (/) fr

:ao= oo acD

--

=oo= oo
U)
CD

=@-

oo
(n
cD

=@. =E of a@

=qJ= OO

am
o6

4
.{.
I

:) t
[! (j,
uJ

uJ

I
z.

E.

=< z'o: o[rJ


)f QO
<D U) Lrl JJ

z.

JF
N

= =
uJ

s
ftuJ =
t"rJ

zi

(/)

[l t3 oo tt
JF

5< o9 Irl r -() o>


t= II ()O
Jt-

il o U)
[!
E.

<n -u =< o-l >-ai

z.
J

U)

g< 'a@
rl

ZO

=co

=r: ull

t= y2
<nd

z.f = oz.*

z
J

tr )
a t-4 uJE >cn t"! tl rL>
|

2<
LLA

-< !zo
90 <(9 a=
JF (Y UJ =atil :)

<a T.z.

dAd 4=n xtrE


c9z.< 6()o
rr tl.l =a'

tr

o
IL

OE =H tz.
JF

cotr

=8 z.<ur h< F>


)an,uJ
^, ts. O(J
(Y

13= ocD(,

r{ { Y LLI

a-

u)-

JF u)(Y uJ =

(r =
-J

u)UJ

E5
a6=
F
<D-

ts5 OO
<D-

v=
F l l
u)LU

ul) (,ca
lu

tu= a6
E.
co

u)' ) tuJ tr5 CJ()


t,Ll

rv =
t-J

<t)LLl

)a(f uJ
O(J r.!l f
F
u)LrJ

l (,ca
F (nLU

OO
r.u

6E t-)

tr= o(J
(n6

v=
F

(f uJ =a7t
-r OC) til = u)6

= u)6
F
<D-

ul= a6
al.I,

O() LU= afr

tr
tLt

uJ

&
(J
f,
co

f C) l
co

E f

ul
co

aul
f
co

tr aLU

E.

= O
co c\t

l () l

f (J l

E.

E.

= co
tr)

:) :) co

t l () r

= C)
f
co 6

o)

MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 427127.V1.2012 GUVERNUL ROMANIEI

HOTANANE
privind aprobarea bugetului de venituri 9i cheltuieli pe anul 2012 pentru Regia Autonomd pentru Activitili Nucleare Drobeta-Turnu Severin, aflati sub autoritatea Ministerului Economiei, Come(ului 9i Mediului de Afaperi
Avdnd in vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanla de urgen!5 a
Guvernului nr. 3712008 privind reglementarea unor mdsuri financiare in domeniul

bugetar, aprobati cu modificdri prin Legea nr. 27512008, cu modificirile 9i completdrile ulterioare, giale art. 6 alin. (8)din Ordonanla de urgenld a Guvernului nr. 7912008 privind mdsuri economico-financiare la nivelul unor operatori
economici, aprobatd cu modificdri si completdri prin Legea nr. 203/2009, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare,

in temeiul art. 108 din Constitutia Romdniei, republicatd,

Guvernul Rominiei adoptd prezenta hotdrdre. Art. 1.

Regia Autonomi pentru Activitd{i Nucleare Drobeta-Turnu Severin, aflatd sub


autoritatea Ministerului Economiei, Comerlului 9i Mediului de Afaceri, prevdzut in anexa care face parte integrantd din prezenta hotdrdre. Art. 2. bugetul de venituri si cheltuieli, precum 9i nivelul cheltuielilor in structuri reprezintd

Se aprobd bugetul de venituri gi cheltuieli pe anul 2012 pentru

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale inscrise in

limite maxime gi nu pot fi depdgite decdt in cazuri justificate, cu aprobarea prealabild a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, Come(ului gi Mediului de Afaceri, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei si Protecliei Sociale 9i al Ministerului Finan{elor Publice, prin promovarea unei hotdrdri de rectificare a
bugetului de venituri 9i cheltuieli. (2) in cazul in care in execu{ie se inregistreazd nerealiziri ale veniturilor totale aprobate, Regia Autonomd pentru ActivitSli Nucleare Drobeta-Turnu Severin
poate efectua cheltuieli totale propo(ional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu incadrarea in indicatorii de eficienld aproba{i.
PRIM-MIMSTRU

VICTOR.VIOREL PONTA
Contrasemneazd: Ministrul economiei. comertului 9i mediului de afaceri,

Daniel Chiloiu
Ministrul muncii. familiei 9i protecliei sociale,

Mariana Cimpeanu
Viceprim-ministru, ministrul finan{elor publice,

Florin Georgescu

Bucuregti, 20 iunie 2012.


Nr. 621.

p4oNrroRUL oFrcrAL AL RoMANrEr. pARTEA t. Nr. 42zr2z.vr.2o12


ANEXA-)

MtNISTERUL ECONOMtEt, COMERTULUT St MEDtULUt DE AFACERI Regia Autonomd pentru Activitdli Nucleare Drobeta-Turnu Severin

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2012


miilei
INDICATORI
0

Nr.

rd.

2011 Realizat

BVC 2012

t.
,l

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)

Venituri din exploatare, din care:


a) din productia vAndutd

982.575 940.257
509.991

824.471 804.937 645.392 62.350 7.174

finantarea cercetarii nucleare conf.OUGl44 /


1999
b) din vAnzarea
3a

53.401

mirfurilor

86.48t

din subventii de exploatare aferente cifrei de c) afaceri nete. din care:

ci
c2

subventii, cf. prevederilor legale in vigoare transferuri,

cf. prevederilor legale in vigoare


6

d) productia de
2

imobiliziri

4.843
??R Q?E

2.57!
M9.79e
19.534

e) alte venituri din exploatare

venituri conform OUG 95/2002

9a
10
11

a) b)

Venituri financiare, din care: din imobiliziri financiare

42.318

tl

din alte investitii gi imprumuturi care fac parte din activele imobilizate c) din dobdnzi d) alte venituri financiare Ven itu ri extraordi nare 3 cHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51 )
1

12 13 14 15

1.491 40.827
n

482
19.052
n

to
17 18 19

942.6s9
905.1 35

Gheltuieli de exploatare, din care: cheltuieli materiale b) alte cheltuieliexterne (cu energie 9i api) c) cheltuieli privind mirfurile d) cheltuieli cu personalul , din care: dl ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)
a)

790.758 764.509
353.1 50

279.672 58.006 70.659


196.330 123.850

9.855 5.069 197.465 123.799 42.717 33.082


1.011

20
21

22

cheltuieli cu asiguririle gi protectia d2 sociali qi alte obligalii legale, din care:


ch. privind contribu[ia la asiguriri sociale ch. privind contributia la asigurdri pt.somaj ch privind contributia la asigurdri sociale de sSndtate ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

z5
24 25 26 27 z6

42.548
32.983
997

8.080
488

8.133
491

d3 alte cheltuieli cu personalul,din care:


d3.1).ch. sociale prevazute prin art.21 Legea nr.571 12003 privind Codul fiscal, cu modific6rile 9i completirile ulterioare, din care.
*)

29.932

30.949

29

12.715

13.147

Anexa este reprodusd in facsimil

MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEA I, NI. 427127.V1.2012

INDICATORI
- tichete de cre$6, cf. Legii nr.193/2006, cu modificdrile 9i complet6rile ulterioare - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificdrile gi completdrile

Nr.

rd.

2O11 Realizat

BVC 2012

ulterioare

31

10.776

1'1.04 7.74C

d3.2) tichete de masd d3.3) tichete de vacan[d d3.4)alte drepturi de personal conform nrevederilor leoale

32
JJ

7.485

33a

9.732

10.062

e)

ch. cu plitile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizirilor potrivit programelor de disponibiliziri ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza
u

34

184

nor hotirdri j udecitoregti

?E

ch. cu amortizarea imobilizirilor corporale gi s) necorporale


h) ch. cu prestatiile externe i) alte cheltuieli de

2A

63.113
107.955

74.247 97.292

37

exploatare,

din care:

38 ?o

129.216
80

27.431
8C

il)

contract de mandat i2) ch. de protocol, din care:


- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modifi cdrile gi completdrile ulterioare

40
41

46

21

i3) ch. de reclamd 9i publicitate, din care:


tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamd 9i publicitate, potrivit Legii nr.'193/2006, cu modific6rile gi completdrile ulterioare tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piele existente sau noi, potrivit Legiinr.193/2006, cu modificdrile 9i comoletdrile ulterioare

42

43

44

i4) ch. cu sponsorizarea i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a


resurselor minerale i6) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor i7) qheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli somai tehnic i8) cheltuieli aferente restructurarii, privatizarii, administrator special,etc.
2

45 46 47 47a

602

586

47b 48 49 50
61

191

201

Cheltuieli financiare, din care:


a) cheltuieli privind dobAnzile b) alte cheltuieli fi nanciare Cheltu ieli extraordi nare REZULTATUL BRUT (profiUpierdere) IMPOZIT PE PROFIT PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, diN

37.524 5.431 32.093 39.916 2.141

26.249
8.38
17.86C

ill
IV

52
CJ

33.713

5.124

V
1

care: Rezerve legale Alte rezerve reprezentind facil prevdzute de lege

54

37.774
c

28.589
1.686

55

ititi fiscale
56

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA t, Nr. 427127 .V|.2012

INDICATORI

Nr.

rd.

2011 Realizat

BVC 2012

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti Constituirea surselor proprii de finanlare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum gi pentru constituirea surselor necesare rambursirii ratelor de capital, plalii dobinzilor, comisioanelor 9i altor costuri aferente acestor imprumuturi externe Afte repartizdri prevdzute de lege Profitul contabil rimas dupi deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 qi 59. Participarea salariatilor la profit in limita a 10o/o din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazi mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinti Minimim 50% virsiminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societitilor/companiilor nationale gi societitilor cu capital integral sau majoritar de stat Profitul nerepartizat pe destinatiile previzute la pct.1-8 se repartizeazd la alte rezerve 9i constituie sursi proprie de finantare
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

57

6.024

58

5 6

59

OU

31.751

26.903

61

2.690

oz

28.576

22.868

OJ

3.1 75

1.345

VI

64

vtl

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: a) cheltuieli materiale


b) cheltuieli salarile

65
66 67

c) cheltuief i privind prestari servicii d) cheltuieli cu reclama si publicitate

od
70

vill
1

e) alte cheltuieli sURSE DE FTNANTARE A |NVEST|TilLOR, din

care: Surse proprii Alocafiide la buget Credite bancare a) - interne


b) - externe

71

164.322
63.1 1 3

1'10.631

72 73
74

74.247
I

44.624

75

to
77

4
5

IX
1

Fonduri europene Alte surse CHELTUIELI PENTRU lNVEST|T|l, din care:


heltu iel i aferente i nvestitiilor, inclusiv cele aferente investiliitor in curs la finete anuliri
C

78 79

56.585

36.384
108.578

149.504
131.565 17.939 17.939

80
81

83.363

Rambursiri de rate aferente creditelor pentru investitii


a) interne

6Z

25.215 25.215

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 427127.Vl.2012

INDICATORI
b) externe
X
1

Nr.

rd.
83

2011 Realizat

BVC 2012

REZERVE, din care:


2
3

84 86

J.t/c
0

3.031
1 686

xl xtl

Rezerve legale Rezerve statutare Alte rezerve DATE DE FUNDAMENTARE

? 174
88
RO

1.344 824.471 790.758

2 3

Venituri totale C heltuieli aferente veniturilor totale


Nr. prognozat de personal Ia finele anului Nr.mediu de salariati total Cheltuieli de natura salariala (a+b+c), din care:
fond de salarii aferent personalului angajat pe bazd de a) contract individual de muncd

982.57a 942.659 3.685


3.685
151 .859

90
91 YZ

3.68:
3.683 152.650

4 5

YJ 94

b) rlte cheltuieli cu personalul

123.860 o

123.793

a)

c) alte bonificatii si bonusuri in bani si/sau natura GAgtigul mediu lunar pe salariat {lei/persoani)
(

96

27.993
2.801

28.851

Rd. 94/Rd.9 2l | 1 2*

000

2.801

Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influentat de bonificatiile si bonusurile in lei si b) sau natura (Rd.93/Rd.921112*1000
98

3.434

3.454

Productivitatea muncii pe total personal mediu in preturi curente (lei/persoanaXRd.Sg/92)


99

267

224

Productivitatea muncii pe total personal mediu in prefu ri com parabile ( lei/persoand)(Rd.89/92 x IGP) Productivitatea munciiin unitdti fizice pe total personal mediu (Mwh echivalenti /persoana)

100

101

631

685

10
11

Gheltuieli totale la 1000 leivenituritotale (cheltuieli totale/venitu ri totale)xl 000 =(Rd.16lrd.1)x1000 Pliti restante
a) preturi curente
b) preluri comparabile

102
103

959

959
63.37C 63.37C

104
105 106 107
108

66.705 68.973
28 192

12

Crean(e restante
a) rreluri curente b) rreturi comparabile

29.151

26.782 26.782

1O

MONIToRUL oFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, NI. 427127.V1,2012

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLIGE CENTRALE


MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

ORDIN
privind coordonarea activitafii 9i delegarea unor competenle in cadrul Ministerului Administraliei si Internelor
AvAnd in vedere prevederile art.7 alin. (2) 9i art.9 alin. (1) din Ordonanla de urgenld a Guvernuluinr.3012007 privind organizarea gifunclionarea MinisteruluiAdministraliei 9i Internelor, aprobatd cu modificdri prin Legea nr. 15/2008, cu modificdrile giLompletdriie ulteiioare, ale art.48 din Legea nr.90/2001 privind organizar-ea gi funclionarea Guvernut^u1-qi a ministerelor, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare, 9i ale art. 1 alin. (5) Ei (6) din Hotirdrea Guvernului nr. 41612007 privind structura organizatorici 9i efectivele MinisteruluiAdministraliei 9i Internelor, cu modificdrile 9i completirile ulterioare, in temdiul art. 7 alin. (5) din Ordonanla de urgenld a Guvernului nr.30l2OO7, aprobati cu modificdri prin Legea nr. 1512008, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,

ministrul administrafiei 9i internelor emite urmdtorul ordin:


Art.
central Activitatea structurilor gi unitdlilor aflate in aparatul administrafie, dupd caz, documentele promovate de structurile MinisteruluiAdministraliei pe care le coordoneazd, cu urmdtoarele exceplii: in subordinea/coordonarea .si a) documentele din competenla de semnare a ministrului, Interhelor este coordonati de persoanele stabilite de
1.

9i

firezentulordin. .-Art. 2.

- Nalionali aFunclionarilor Publici; a)Agenlia 9i Guvernul coordoneazd activitatea gefului Departamentului b)Administralia Nalionald a Rezervelor de Stat gi Probleme relalia cu Padamentul,. gre.c.ym 9i: a) Direclia generali juridicd; Speciale 9i Direclii pentru Evidenla Persoanelor 9i Administrarba Bazelor de Date, pentru realizarea atribuliilor b) Direclia informare gi relalii publice; c) Unitatea d.e politici publice; prevdzute la art. 3 alin. (1) lit. a) pct. 23 9i 25 din Ordonanla de d)ArhiveleNalionale; privind organizarea 9i urgenld a Guvernului nr. 3012007 cu e) Oficiul responsabilului cu proteclia datelor personale. aprobatd Internelor, fuiclionarea MinisteruluiAdministraliei 9i modificeriprinLegeanr.l5l200B,cum6Oificarilegicompletdrile (2) Secretarul de stat pentru relalia cu Parlamentul 9i Guvernul poate susline in Parlament rdspunsurile scrise ale ulterioare. (1) Secretarul de stat pentru relaliile cu instituliile ministrului administraliei 9i internelor gi/sau ministrului delegat Art.4. penly dupi caz. prefectuluicoordoneazd: ' a) Direclia generald pentru relaliile cu instituliile prefectului; (3) administralie, stat pentru relalia. cu Parlamentul si Secretarul -de Guvernul semneazi, in numele gi pentru m.inistrul administraliei bi institdlia prefectului (42); cj Oirecli'a generali de'pagapoarte; 9i internelo-r sau in numele 9i pentru ministrul delegat pentru gi a administralie, dupd caz, documentele promovate de structurile inmatriculare O) Oireilla regim permise'de con.ducere

care materializeazd indeplinirea atribuliilor legale ale Ministrul administraliei 9i internelor coordoneazd: Ministerului Administraliei gi lnternelor prevdzute de Legeacadru a descentralizdrii nr. 195/2006, Tn domeniul sprijinului a) Direc{ia generald audit intern; acordat fundamentdrii . 9i implementdrii politicii de O) Corput de control al ministrului; descentralizare a Guvernului; c) Direclia Generald Anticoruplie; b) documentele din competenla de semnare a ministrului?n Interni; Protec{ie Inform'a,tii O) Oireclia Generald de 9i calitatea acestuia de conducitor al Comitetului tehnic e) Rcademia de polilie ,,Alexandru'loan Cuza"; interministerial pentru descentralizare. f) Direclia medicald.' (1) Secretarul de stat pentru relaJia cu Parlamentul Ministrul delegat pentru administralie coordoneazd: Arf. 6. Art. S.

*5lf]!:"".",",,

misuri in o"n",."r pentru situalii de f':iffi""T,:Tl''"""::""St:",3|iff-::iiii; al,ei imobile unor regimulju.ridic cu institujiile prefectului domeniul Legii nr. 1012001privind (2) Secretarul de stat pentru relaliile 'ministrul 1989, perioada6 1945-22decembrie martie preluateabuzivin adininistraliei si semneazd, in numele gi pentru gicomple-tdrile ulterioare; cu modificdrile pentru republicati, pentru delegat ministrul internelor sau in numele 9i administralie, dupi caz, documentele promovate de structurile b) documente prin care se aprobd promovarea unor acliuni in justilie, .cum ar fi: acliuni in _regre.s, anularea unor acte pe care le toordoneazi. (1) Secretarul de stat pentru rela{ia cu comunitSlile administrative emise de Ministerul Administraliei 9i Internelor 9i Art. 5.
focale altele asemenea; c) dovezi de citare, de comunicare a hotdrdrilor judecdtoregti' locale; pentru comunitdtile relalia cu a) Direclia generali in care este citat personal ministrul administraliei 9i publice; in dosare pentru refoima administraiiei OiUnitatea-centrald cj Direclia pentru dezvoltarea capacitdlii administrative; internelor sau ministrul delegat pentr-u administralie. . . ('1) Secretarul de stat, gef al Departamentului ordine Art. 7. O) Oireclia pentru politici fiscale 9i bugetare locale; publicd, coordoneazd: gi pentru siguranld Serviciile e)Rutoritatea Nalionald de Reglementare generala publice; management operalional; Direclia a) comunitare de utiliteti RomAnS; Polilia b) MinisteruluiAdministraliei al Nalional Informatic f) Centrul 9i c) Jandarmeria Romdnd; Inteinelor (e-administralie). (2) Secretarul de stit pentru relalia cu comunitdfile locale d) Po_li{ia de Frontieri RomdnS; e) Oficiul R9m6n pentru lmigrdri; semneazd, in numele gi pentru ministrul administraliei 9i pentru Agenlia Nalionald Antidrog; f) gr pentru delegat ministrul internelor sau in numel6

Ursenld

t"

coordoneazi:

MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 427127.V1.2012

11

g)Agenlia NalionalS impotriva Traficului de persoane; h) Inspectoratul General de Aviatie al Ministerului Administraliei si Internelor; ^ i) Administrafia Nalionald a Rezervelor de Stat si probleme Speciale, cu exceplia acelor activiti{i care presupuh. realizarea atribu!iilor in domeniul administratiei publice; j) Direclia pentru Evidenla Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date, cu excepfia acelor activitdli care presupun real.izarea atribu{iilor in domeniul administraliei publice. (2) Secretarul de stat, 9ef al Departamentului ordine si siguranld publicd, semneazd, in numele 9i pentru ministrul

Ordinului ministrului administraliei si internelor nr. 600/2005 pentru aprobarea competen{elor de gestiune a resurselor

planificdri i m isiun ilor/resurselor g i al protec(iei infrastructu rilor critice promovate de Direclia generald management operational; b) statelor de organizare ale aparatului central al Ministerului Administraliei si Internelor 9i ale aparatelor centrale ale unitdtilor si structurilor aflate in subordinea/coordonarea Ministerului Administraliei 9i Internelor;

a) documentelor care se prezintd Consiliului Suprem de Apdrare a ldrii, precum si a celor din domeniul organizdrii,

administraliei 9i internelor, documentele promovate de structurile pe care le coordoneazd, cu exceplia:

coordonare a activitdtilor de resurse umane si financiare in domeniul administralie publicd si ale Ordinului ministrului administratiei si internelor priVind imputernicirea ordonatorilor de credite in unitd{ile Ministerului Administraliei 9i Internelor2), cu modificdrile gi completdrile ulterioare, a cdror aplicare are
intdietate.

completdrile ulterioare, ale Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 11912012 privind delegarea unor competenie db

stat, secretarului general 9i gefilor/comandantilor unititilor Ministerului Administraliei 9i Internelorl), cu modificdrile si

umane ale ministrului administratiei si internelor, secretarilor de

c) numdrului de posturi 9i indicatorilor aflafi in finanlare ai tuturor unitdlilor M inisterul u i Administraliei 9i Internelor.
Art. 8. Secretarul general coordoneazd: - (1) generald management resurse umane; a) Direclia b) Direc{ia generald financiard; c) Direclia generald logisticd;

a) insugirea proiectelor de acte normative pentru care ministrul administraliei si internelor sau ministrul delegat pentru administralie are, potrivit reglementirilor in vigoare, calitatea de emitent sau drept de contrasemnare; b) instrumentele de prezentare si motivare a proiectelor de legi, ordonante, ordonanle de urgenli gi hotdrdriale Guvemului,

prezentul ordin, nu se aplici pentru:

(2) Delegarea dreptului de a semna, in numele si pentru ministrul administratiei 9i internelor sau in numele gi pentru ministrul delegat pentru administratie, dupd caz, prevdzutd de

pentru care ministrul administraliei si internelor are, potrivit

d)

Direc{ia generald pentru comunicalii

gi

tehnologia

informa!iei; e) Secretariatul general; f) lnstitutulde Studii pentru Ordine Publicd; g) Casa de Pensii Sectoriali a MinisteruluiAdministratiei si Internelor; h) Clubul Sportiv,,Dinamo" Bucuresti; i) Societatea Comerciald COMICEX - S.A.; j) structura de securitate. (2) Secretarul general semneazi, in numele gi pentru ministrul administrafiei si internelor, documentele promovate de structurile pe care le coordoneazd. Art. 9. (1) geful Departamentului Schengen, afaceri - relalii europene si iriterna{ionale coordoneazi: a) Direclia generald afaceri europene si relatii internafionale; b) Centrul National SlS.

d) rdspunsuri la sarcinile stabilite pentru Ministerul Administra{iei 9i Internelor, in cadrul gedin(elor Guvernului; e) insugirea documentelor programatice si documentelor de politici publice ale MinisteruluiAdministraliei 9i Internelor sau care vizeazd competenle ale acestuia; f) convenlii, protocoale, inlelegeri gi alte asemenea documente care se incheie la nivel interinstitulional gi la care
Ministerul Administratiei 9i Internelor este parte. Aft. 12. in executarea ordinelor 9i instruc{iunilor - in baza'9i emise de ministrul administraliei 9i internelor si de ministrul delegat pentru administralie, secretarii de stat, seful Departamentului Schengen, afaceri europene si relatii internalionale si secretarul general emit dispozitii in domeniul de competenld pentru toate instituliile si structurile Ministerului Administraliei 9i Internelor, indiferent de subordonarea acestora, cu respectarea prevederilor legale gi avizul secretarilor de stat, gefului de departament sau secretarului general care coordoneazd structurile implicate. Art. 13. La data intrdrii in vigoare a prezentului ordin se

c) memorandumuri, note, informdri gi rapoarte care se prezintd/transmit Guvernului, primului-ministru, Parlamentului sau preged intelu i Romdn iei/Adm in istraf iei Prezidentiale;

reglementdrilor in vigoare, calitatea de iniliator sau avizator;

(2) $eful Departamentului Schengen, afaceri europene gi relalii interna{ionale semneaz6, in numele si pentru ministrul administraliei si internelor sau in numele si pentru ministrul
delegat pentru administralie, dupd caz, documentele promovate de structurile pe care le coordoneazd. Art. 10. Coordonarea activit6tii structurilor subordonate unor unitd{i centrale se realizeazd de persoanele desemnate sd

abrogd Ordinul ministrului administraliei

gi

internelor

coordoneze, potrivit dispozitiilor prezentului ordin, activitatea

unitililor centrale. Art. 11 Delegarea dreptului de a semna, in numele gi - (1) administra{iei pentru ministrul si internelor sau in numele 9i pentru ministrul delegat pentru administralie, dupi caz, previzutd de prezentul ordin, nu aduce atingere prevederilor

nr.25512011privind coordonarea de cdtre ministru, secretarii de stat, secretarul general si gefii de departament a structurilor si unitdlilor aflate in Aparatul central si in subordinea Ministerului

Administraliei 9i Internelor3), cu modificdrile si completdrile


ulterioare.

Art.14. ordin se publicd in Monitorul Oficial la - Prezentul Romdniei, Partea l.

Ministrul administraliei si internelor, loan Rus Contrasemneazd: Ministrul delegat pentru administratie,

Victor Paul Dobre


Bucuresti, 25 iunie 2012. Nr. 156.
t) Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 600/2005 nu a fost publicat
2)
3)

in Monitorul Oficial al RomAniei, Partea l. Ordinul constituie act normativ clasificat, potrivit legii, nefiind publicat in Monitorul Oficial al Romdniei, Partea r. Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 25512011 nu a fost publicat in Monitorul Oficial al RomAniei, Partea l, intrucdt avea caracter individual.

12

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I,

NT.

427127.V1.2012

MrNrsrERUr FINANTELOR PUBLICE

ORDIN
pentru aprobarea Sistemului de raportare contabili la 30 iunie 20'12 a operatorilor economici
in baza art. 10 alin. (4) din Hotdr6rea Guvernuluinr.3412009 privind organizarea gifunclionarea Ministerului Finan{elor
Publice, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,

in temeiul prevederilor art. 4 9i ale art. 28 alin. (2) din Legea contabilitd{ii nr.8211991, republicati, cu modificirile
completdrile ulterioare,

9i

viceprim-ministrul, ministru I finanlelor publice, emite urmitorul ordin


raportare contabild la Art. 1. - (1) Se aprobd Sistemul de 30 iunie 2012 a operatorilor economici, cuprins in anexa care face parte integrantd din prezentul ordin.

determinali conform ultimelor situafii financiare angale, respectiv

a balan{ei de verificare incheiate la finele ultimului exerciliu financiar. utilizAndu-se cursul de schimb valutar comunicat de
Banca NationalS a Romdniei, valabil la data incheierii exerciliului financiar respectiv. Operatorii economici prevdzuli de Ordonanfa de Art. 2.

(2) Sistemul de raportare contabild la 30 iunie 2012 a


operatorilor economici prevdzut la alin. (1) se aplicd persoanelor cirora le sunt incidente Reglementdrile contabile conforme cu Directiva a lV-a a Comunitdlilor Economice Europene, parte componentd a Reglementdrilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanlelor publice nr. 3.055/2009, cu modificdrile gicompletdrile ulterioare, gicare in exerciliul financiar precedent au inregistrat o cifrd de afaceri peste echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro, denumite in continuare, in inlelesul prezentului ordin, entitali. (3) Echivalentul in lei al sumei prevdzute la alin. (2) se determini prin utilizarea cursului de schimb valutar comunicat

urgenld a Guvernului nr.79l20OB privind misuri economicoprevederilor 9i completdrile ulterioare, vor asigura 9i respectarea acesteia. Art. 3.

financiare la nivelul unor operatori economici, aprobatd cu modificdri 9i completdri prin Legea nr. 20312009, cu modificirile
lnstitu{iile de credit, institu{iile financiare nebancare,

de Banca Na{ionald a Romdniei, valabil la data incheierii


exerciliului fi nanciar precedent. (4) Pentru intocmirea raportirilor contabile la 30 iunie 2012, incadrarea in criter:iul previzut la alin. (2) se efectu eazd pe baza indicatorilor determinali din situaliile financiare anuale ale exerciliuluifinanciar precedent, respectiv a balanlei de verificare incheiate la finele exerciliului financiar precedent.

definite potrivit reglementdrilor legale, inscrise in Registrul general, institu{iile de platd 9i instituliile emitente de monedd electronicd, definite potrivit legii, care acordd credite legate de serviciile de platd 9i a cdror activitate este limitatd la prestarea
de servicii de platd, respectiv emitere de monedd electronicd 9i prestare de servicii de platd, Fondul de garantare a depozitelor

in

sistemul bancar, entitdlile autorizate, reglementate

9i

supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurdrilor,


entitd{ile autorizate, reglementate 9i supravegheate de Comisia

de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, precum

9i

(5) Pentru asigurarea informaliilor destinate sistemului


institufional al statului, prevederile prezentului ordin se aplicd 9i subunitdlilor inregistrate in Romdnia care apar[in unor persoane juridice cu sediul in strdindtate, indiferent de exerci{iul financiar ales, in condifiile legii. Subunitd[ile deschise in RomAnia de societdli rezidente in state apar{inAnd Spaliului Economic European verificd incadrarea in criteriul prevdzut la alin. (2) pe baza indicatorilor determinali conform raportdrii anuale la

entitdlile autorizate, reglementate gi supravegheate de Comisia NalionalS a Valorilor Mobiliare vor depune la unitdlile teritoriale ale Ministerului Finanlelor Publice raportdri contabile la 30 iunie

emise

de Banca Nalionald a RomAniei, Comisia de Supraveghere a Asigurdrilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private gi Comisia Nalionald a Valorilor
Mobiliare.

2O12in formatul 9i in termenele prevdzute de reglementdrile

31 decembrie 2011, utilizdndu-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nalionali a Romdniei, valabil la data incheierii acelei raportdri.
(6) Entitalile care au optat pentru un exerciliu financiar diferit

- La data intrdrii in vigoare abrogd Ordinul ministrului finanfelor publice nr. 2-23412011
Art. 4.

a prezentului ordin se

de anul calendaristic, potrivit Legii contabilitilii nr. 8211991, republicatS, cu modificirile 9i completirile ulterioare, verificd incadrarea in criteriul previzut la alin. (2) pe baza indicatorilor

pentru aprobarea Sistemului de raportare contabili la 30 iunie 2011 a operatorilor economici, publicat in Monitorul Oficial al Romdniei, Partea l, nr. 483 din 7 iulie 2011. Prezentul ordin se publicd ?n Monitorul Oficial al Art. 5. RomAniei. Partea l.

Viceprim-ministru, ministrul finanlelor publice,

Florin Georgescu
Bucuresti, 25 iunie 2012.

Nr.879.

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. PARTEA I. Nr. 427127.Vl.2012

,1?.

ANEXA

SISTEMUL
de raportare contabili la 30 iunie 2012 a operatorilor economici
Prevederile referitoare la completarea formei de proprietate A. Norme metodologice privind intocmirea 9i depunerea vor fi avute in vedere gi de subunlta{ile inregistrate in.Romdnia care aparlin unor persoane juridice cu sediul in strdindtate 9i raportiriloi contabile la 30 iunie 2012 care vor completa forma de proprietate corespunzdtoare 1. Generalitili societdlilor comerciale cdrora le dpa4in. CAPITOLUL
I

'1.'1. Entititile care aplicd Reglementdrile contabile conforme Societdlile comerciale care, potrivit actului constitutiv, cu Directiva a lV-a a Comunitdlilor Economice Europene, parte reprezintd filiale ale unor societdfi comerciale cu capital integral componentd a Reglementdrilor contabile conforme cu directivele sau majoritar de stat completeazd la forma de proprietate codul

europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanlelor

indeplinesc condi{iile prevdzute la art. 1 alin. (2) din ordin au activelor,datoriilorgicapitalurilorproprii,grupatedupinaturdgi obligalia _s_d intocmeascd 9i sd depund- raportiri contabile.la lichiditate, respectiv dupd naturd si exigibilitate. 30 iunie 2012la Unitdtile teritoriale ale Ministerului Finantelor 2.6. Formularul ,,Situalia actiVelor, datoriilor si capitalurilor

nr. 3.055/2009, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare, 2.5. Formularul ,,situafia activelor, datoriilor si capitalurilor indiferent de forma de organizare 9i forma de proprietate, 9i care proprii" prezintd, in formd sinteticd, dlementele de natura

publice

15, respectiv

29,dupdcaz.

pentru asisurarea informa[iiror destinate sistemurui 3'fs,t1fiJ[TT:"t8i"""ifi8iiili"j?f#J'Ji3l";':",?i:'l?i institutional al statului, prevederile pct. 1.1 se aplicd 9i balanla conturilor analitice, incheiatd dupd inregistrarea tuturor subunitdlilor inregistrate in'RomAnia care apa(in unor.p_ersoanb documentelor in care au fost consemnatb operaltiunile financiarjuridice cu sediulin striinitate, indiferent de exerciliulfinanciar contabile aferente perioadei de raportare.
1

Publice.

ales, in condiliile legii Entitdtile care au ales un exercitiu financiar diferit de anul 1.3. Entitdiile depun raportdrile contabile la unitd{ile teritoriale calendariitic completeazi formularul ,,situatia activelor, datoriilor ale Ministerului Finanlelor Publice, in format hdrtie gi in format gi capitalurilor proprii" cu informaliile core'spunzdtoare datelor electronic sau numai in formd electronicd pe portalul www.e- de la 1 ianuarie 2A12si 30 iunie 2012. guvernare.ro, avAnd atagatd o semndturd electronicd extinsS. 21. Formularul ,,C6ntul de profit si pierdere" cuprinde cifra Formatul electronic al raportdrilor contabile depuse pe de afaceri netd. veniturile redlizate'si cheltuielile' efectuate. internet sau la unitd!ile. teritoriale ale Ministerului Finan{elo.r precum 9i rezultatele financiare oblinute (profit sau pierdere), Publice consti intr-un fisier PDF la care este atasat un fisier xml. freluate ijin conturile de venituri 9i cheltuieii cuprinse in balan!'a in acest sens, entitdlile pot depune raportdiile coniabile la deverificare la 30 iunie 2012. registratura unitdJilor teritoriale ale Ministerului Finan{elor 2.8. Datele care se raporteazd in formularul ,,Contul de profit Publice sau la oficiile.Po$".|"., ptin scrisori cu valoare declaratd, gi pierdere" sunt cumulat6 de la inceputul anului pdnd la sfArgitul potrivit p'revederilor..HotdrArii Guvernului nr. 62711995 privind perioadei de raportare. Rdndul 66 ,,Alte impozite heprezentat'e la imbundtdlirea disciplinei depunerii bilanlurilor contabile 9i a altor blementele de hai sus (ct. 698)" se complbteazd numai de cdtre documente cu caracter financiar-contabil 9i fiscal, de -cdtre microintreprinderi, incadrate cl atare p6trivit Legii nr. 57112003 operatorii economici 9i alli contribuabili sau numai in formd privind Cobul fiscal, cu modificdrile 9i iompletdrile ulterioare, cu electronicd pe portalul wlw:9-guvernare.ro, avAnd atagatd o buma reprezentdnd impozitul pe vehitul abestora. semndturd electronicd extinsi. Entitjtile care au aies un exercitiu financiar diferit de anul .Entitd{ile.depun raportdrile.contabile la registratura. unitililor calendari'stic completeazd formulirul ,,Contul de profit gi teritoriale ale Ministerului Finanlelor Publice sau la oficiile pierdere" cu informbliile corespunzdtoare perioadelor f ianuari'e pogtale, prin scrisdn cu valoare_ declaratd, pe suport magnetic, 2011-3,0 iunie 2011, respectiv 1 ianuarie2012-30iunie2012. impre.und c.u raportdrile contabile listate cu ajulolu.lprogramului 2.9. Entititile inscriu in formularul ,,Contul de profit 9i de asisten,td elabora.tde.Ministerul Finanlelor Publice, semnate pierdere", la rahdul 19,,Salariisi indemnizitii", toate cfrbttuietil'e ieprezentdnd drepturi salariale. La acelagi rhnd va fi cuprinsd 9i 9i gtampilate, potrivit legii. 2. Prezentarea 9i modut de completare a raportirilor contabile contravaloarea tichetelor de masd acordate salarialilor in baza prevederilor Legii nr. 14211998 privind acordarea tichetelor de fa 30 iunie 2012 2.1 . Entitd{ile intocmesc gi depun la unitdlite teritoriale ale masd, cu modific6rile 9i completirile ulterigjlre. Aceste informalii Ministerului Finanlelor Publibe rdportdri cont'abile la 30 iunie sunt prezentate, de-asemenea, la rAndul 48 din formularul ,,Date informative"-(cod 30). 2012 care cuprind urmitoarele formulare: 2.10. ln formularul ,,Date informative", la rAndurile 01 si 02 proprii (cod 10); a) Situalia activelor, datoriilor 9i capitalurilor 'vl' "-'r'-r"'\vvvor inscrie cifra 1 , indiferent de numdrul acestora. Z.Z. e ntitalite compldteazd datele de identificare (denumirea 2.11. La rdndurile privind pldlile restante dln formularul ,,Date entitdlii, adresa, telefdnul si numdrul de inmatriculare la registrul informative" se inscriu sumele de la sf6rgitul perioadei de come(ului), precum gi datble referitoare la incadrarea core-cte in raportare care au depigit termenele de platd prevdzute in forma de proprietate gi cpdul unic de inregistrare fird a folosi contracte sau acte normative. 2.12. Raportdrilecontabilela30iunie2012suntsemnatede prescurtdii sbu inilialb. in cdsule se vor trece codurile care perso-anele in drept, cuprinzAnd-9i. numele in clar al acestora. belimiteazi incadrdrea entitdlilor. 2.3. Necompletarea corecie pe prima pagind a formularului RAndul corespunzdtor calitdlii persoanei care a intocmit ,,Situalia activelor, datoriilor 9i capitaluriior-proprii" cu datele raportdrile contabile se completeazd astfel: persoand prevdzute la pct. 2.2 condu'ce la imposibilitatea identificdrii - directorul economic, contabilul-9ef sau altd bntitalii 9i, in cdnsecin!5, se considerd cd raportarea contabild la ?mputerniciti si indeplineascd aceastd funclie,. potrivit legii; .. gO iunid 2012 nu a tost depusd, entitatea fiind sanc[ionatd fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, - persoane ale Corpului Expe(ilor Contabili 9i ContabililorAutorizali potrivit prevederilor arI. 42 din Legea contabilitdlii nr. 8211991, membre din Rom6nia. republicatd, cu modificarile gi completdrile ulterioare. Prin altd persoane imputernicitd sd indeplineas.cd aceastd 2.4. Entitdlile completeazd codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activitdli), din Clasificarea activitdlilor funclie se in{elege orice persoand angajatd, potrivit legii, care

OjContutdeprofit,si pierdere(cod'20);

c) Oate inforrirative'(cod

30).

coloanal,persoanel.g-juridicecare-au.insubordinesuOuhiteli

din economia nalionald

- modificdrile Guvernului nr. 656/'1997, cu

CAEN, aprobatd prin Hotdrdrea indeplinegte condiliile prevdzute de Legea nr. 8211991, republicatd, cu modificdrile gicompletdrile ulterioare. ulterioare.

14

MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. PARTEA I, NI. 427 127.V1.2012


3. Termenul pentru depunerea

Raportdrile contabile la 30 iunie 2012 se semneazd si de cdtre administratorulsau persoana care are obligalia gestiondrii entitd!ii. 2.13. Persoanele juridice prevdzute la art. 1 alin. (1) din Legea nr.8211991, republicatd, cu modificdrile si completdrile ulterioare, care au in subordine sucursale sau alte subunitdli fdrd personalitate juridicd, verificd gi centralizeazd informaliile aferente acestora, intocmind raportdrile contabile la 30 iunie
2012, cu respectarea prevederilor din prezentul ordin. 2.14. Formatul electronic al raportdrilor contabile la 30 iunie 2012, conlinAnd formularistica necesard 9i programul de verificare cu documentalia de utilizare aferentd, se obtine prin folosirea programului de asisten!5 elaborat de Ministerul Finanlelor Publice. 2.15. Programulde asistenld este pus la dispozifia entitdlilor gratuit de unitd[ile teritoriale ale Ministerului Finanlelor Publice

raportirilor contabile la 30 iunie

2012

3.1. Raportarile contabile la 30 iunie 20'12 se depun la unitilile teritoriale ale Ministerului Finan{elor Publice pdni cel maitdrziu la data de 16 august2012. condi{iile prevdzute de ordin se sancfioneazd conform prevederilor ar| 42 din Legea nr. 8211991, republicatd, cu
3.2. Nedepunerea raportdrilor contabile la 30 iunie 2012 in

sau poate fi descdrcat de pe portalul Ministerului Finantelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro. 2.16. Formularele care compun raportdrile contabile la 30 iunie 2012 se completeazd in lei. 2.17. Operatorii economici care nu au desfdsurat activitate de la data infiintdrii pAnd la 30 iunie 2012, cei care in tot semestrul I al anului 2012 s-au aflat in inactivitate temporard, cei infiinlali in cursul anului 2012, precum si persoanele juridice care se afld in curs de lichidare, potrivit legii, nu intocmesc raportiricontabile la 30 iunie 2012. B. Nomenclator forme de proprietate

Directiva a lV-a a Comunititilor Economice Europene, parte componenti a Reglementirilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificirile 9i completirile ulterioare. 5. Operatorii economici prevdzuli de Ordinul ministrului finanlelor publice nr. 2.44312011 privind reglementarea procedurii de raportare a indicatorilor economico-financiari de
cdtre operatorii economici reclasificali in sectorul administra{iei

modificdrile 9i completdrile ulterioare. 4. Completarea raportirilor contabile la 30 iunie 2012 de citre entitili se efectueazi folosindu-se Planul de conturi general previzut la cap. lV din Reglementirile contabile conforme cu

publice si de raportare a unor indicatori economico-financiari previzu{i in bugetele de venituri gi cheltuieli ale operatorilor
economici cu capital sau patrimoniu integral ori majoritar de stat, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, vor asigura gi respecta prevederile acestui ordin.

Denumirea

10
11

PROPRIETATE DE STAT

Regiiautonome Societdli comerciale cu capital integral de stat


Institute nalionale de cercetare-dezvoltare Companii gi societdli nationale

12 13 14 15 16

Societdli comerciale reprezentAnd filiale ale unor societdli comerciale cu capital integral de
stat

Alte unitdli economice de stat netransformate in societdli comerciale sau regii autonome
PROPRIETATE MIXTA (cu capitalde stat 9i privat) sub 50%) PROPRIETATE MIXTA (cu capital de stat Societdli comerciale cu capital de stat autohton 9i de stat strdin Societdli comerciale cu capital de stat si privat autohton si strdin Societdli comerciale cu capital de stat gi privat autohton SocietSli comerciale cu capital de stat gi privat strdin PROPRIETATE MIXTA (cu capital de stat Societdli comerciale cu capital de stat autohton gi de stat strdin Societdli comerciale cu capital de stat 9i privat autohton 9i strdin Societili comerciale cu capital de stat gi privat autohton

20

21

22 23 24

25
26 27 28

50% si peste 50%)

29
30
31

Societili comerciale cu capital de stat 9i privat strdin Societdli comerciale reprezentdnd filiale ale unor societdli comerciale cu capital majoritar de
stat

privat autohton, privat autohton 9i PROPRIETATE INDIVIDUALA - PRIVATA (cu capital: strdin, privat strdin, societdli agricole)
Societdli comerciale in nume colectiv Societd{i comerciale in comanditd simpld Societdli comerciale in comanditd pe acliuni SocietSli comerciale pe acliuni Societdti comerciale cu rdspundere limitatd Societdfi agricole

32 33 34

35
JO

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, NI. 427127.V1.2012


Codul Denumirea

15

37 40 41 42 43 44 6n rv

Societdli comerciale cu capital de stat, privatizate in cursulanului curent


PROPRIETATECOOPERATISTA Cooperative de consum Cooperative megtegugeregti

Cooperativegiasociafiiagricolenetransformate
Cooperative de credit

PROPRIETATE OBSTEASCA (societili comerciale apartindnd organizaliilor .si instituliilor politicegiobgtegti)


CAPITOLUL
II

Confinutul de informalii al formularelor de raportare contabili la data de 30 iunie 2012*l Judelul Entitatea Adresa: localitatea

l_l_l
[r.
ap.

Forma de proprietate Activitatea preponderenti (denumire clasd cAEN)

_l_l_l

sectorul

, str.

bl.-,

_,
Cod clasd CAEN Cod unic de

sc.

Telefon

_, -,

fax

_[[[!
l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l

inresistrare

Numdr din registrul come(ului

SITUAT|A ACTTVELOR, DATORILOR 9l CAPITALURTLOR PROPR|I la data de 30 iunie 2012


Cod 10 Denumirea elementului
Nr.

-leiSold la:
01.o1.2012 A
B
01
1

rd.
30.06.2012
2

A.

ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI NECORPORALE

(ct.201 + 203 + 205 + 2071 + 208 + 233 + 2U -280 -290


- 2933) II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct. 211 + 212 + 213 + 214 + 223 + 224 + 231 + 232 - 281
02

-291 -2931\
III. IMOBILIZARI FINANCIARE {ct. 261 + 263 + 265 + 267* - 296-) B. 03
031

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la ACTIVE CIRCULANTE


r.

04 05

srocuRl

(ct. 301 + 321 +.302 + 322 + 303 + 323 +A 308 + 328 + 331 + 332 + M1 + 345 + 346 +l- 348+ 351 + 354 + 356 + 357 + 358 + 361 + 326 +l- 368 + 371 + 327 +l- 378 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 393 - 394 - 395 - 396 -397 - 398 + 4091 - 4428\ (Sumele care urmeazd si fie Tncasate dupd o perioadi mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267'- 296* + 4092 + 411 + 413 + 418 + 425 + 4282 + 431** + 437"* + 4382 + 441*" + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446*" + 447** + 4482 + 451"* + 453** + 456"* + 4582 + 461 + 473** - 491 -495 - 496 + 5187) ilr. TNVEST|Til PE TERMEN SCURT (ct.50'1 + 505 + 506 + 508 + 5113 + 5114 - 591 - 595 596 - 598) rv. CASA 9rcoNTURr LA BANCI lct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542\ ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL {rd. 05 la 08)

il. GREANTE'

06

07

08
oo

") Formularele sunt reproduse ?n facsimil. 1 Sumele inscrise la acest rdnd 9i preluate din contul 267 reprezinld creanlele aferente contractelor de leasing financiar 9i altor contracte asimilate, precum 9i alte creanle imobilizate, scadente intr-o perioadi mai micd de 12 luni.

16

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. PARTEA I. Nr. 427127.V1.2012


Cod 10 CHELTUIELI IN AVANS /cT.471) D. DATORII: SUMELE GARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (ct. 161 + 162+ 166 + 167+ 168- 169+ 269 + 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441'** + 4423 + 4428**" + 444""* + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453*"* + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462+ 473*** + 509
+ 5186 + 5'19)
E.

- lei10
tl

c.

F. G.

ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 99 + 10 - 11 - 19) TOTAL ACTIVE MINUS DATORIICURENTE ftd.04 + 121 DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAIMARE DE UN AN (ct.'161 + 162+ 166+ 167+ 168- 169+269 + 4O1 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + M28*** + 444*** + 446**" + 447"** + 4481 + 451"** + 453*** + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 +
5186 + 5'19) PROVIZIOANE (ct. 151) VENfTURI lN AVANS (rd. 17 + 18 + 21\, din care: Subventii pentru investitii (ct. 475) Venituri inregistrate in avans (ct. 472) - total (rd. '19 + 20), din care: Sume de reluat intr-o oerioada de p6nd la un an (ct. 472-\ Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an

12

14

H.
t.

15 16 17 18

lo
zv
21

,ct.472*\

J.

Fondul comercial neoativ /ct.2075\ CAPITAL SI REZERVE l. CAPITAL lrd.23la 25), din care: - capital subscris vdrsat (ct. 1012) - caoital subscris nevdrsat (ct. 10'l 1 - patrimoniul reqiei (ct.'1 0'l 5) ll. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) lV. REZERVE (ct. '106) Actiuni proprii (ct. 109) Cdgtiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii

22

23 24

zc
26
ZI

28
ZY
5U

JI

(ct

'149)

V. PROFITUL SAU PIERDEREA


REPORTAT(A11ct. rrZ;

SOLD C SOLD D SOLD C SOLD D

32 aa

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)

34
?E

Repartizarea profitului (ct. 129) CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.22 + 26 + 27 + 28 29 + 30 - 31 + 32 - 33 + 34 - 35 - 36) Patrimoniul oublic (ct. 1016) CAPITALURI- TOTAL (rd.37 + 38)

36

38 JV

" Conturi de repartizat dupd natura elementelor respective. *" Solduri debitoare ale conturilor respective.
*** Solduri creditoare ale conturilor resoective.

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I. NI. 427127 .V1.2012

17

ADMINISTRATOR, Numele si prenumele Semndtura Stampila unitdtii

irurocmrr,
Numele si prenumele Calitatea Semndtura

Nr. de

inregistrare

in

organismul

profesional

Raportdrile contabile la 30 iunie 2012 sunt semnate de persoanele in drept, cuprinzdnd si numele in clar al acestora. R6ndul corespunzitor calitdlii persoanei care a intocmit raportdrile contabile la 30 iunie 2012 se completeazd astfel:

directorul economic, contabilul-gef sau altd persoand imputernicitd

si

indeplineascd aceasti funclie, potrivit legii; . - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expe(ilor Contabili 9i Contabililor Autorizali din RomAnia. Raportdrile contabile la 30 iunie 2012 se semneazd si de cdtre administratorul sau persoana care are obligalia gestiondrii entitdtii.

coNTUL DE PROFTT gr PTERDERE fa data de 30 iunie 2012


Cod 20 Denumirea indicatorilor
Nr.

-leiRealiziri aferente perioadei de


raoortare Precedenti Curenti
01.01.201130.06.2011

rd.

01.01.201230.06.2012
2

A
Cifra de afaceri netd (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06) Produclia vdndutd (ct. 701 + 702+ 703 + 704 + 705 + 706 + 708) Venituri din vAnzarea mirfurilor @t.707\ Reduceri comerciale acordate (ct. 709) Venituri din dobAnzi inregistrate de entitdfile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasino (ct. 766.) Venituri din subvenlii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 741 1) Venituri aferente costului producliei in curs de execulie 2. (ct.711 + 712) Sold C Sold D J. Produclia realizatd de entitate pentru scopurile sale oroorii si caoitalizati kt.721 + 722\ 4. Alte venituri din exoloatare (ct. 758 + 7417 + 7815) - din care, venituri din fondul comercial neqativ VENITURI DIN EXPLOATARE . TOTAL
1

B
0'1

02
03

o4 05

06 07

08

09
10
11

12 13 14 15 16 17 18

(rd.01 +07-08+09+10)
4

a) Cheltuieli cu materiile prime 9i materialele consumabile (ct. 601 + 602 - 7412\ Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608) b)Alte cheltuieli externe (cu energie si apd) (ct. 605 -7413\ c) Cheltuieli privind mdrfurile (ct. 607) Reduceri comerciale orimite (ct. 609) Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:

'18

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. PARTEA I. Nr. 427127,V|.2012

Cod 20
a) Salarii si indemnizalii' (ct. 641 + 642 + 643 + 644 -7414\ b) Cheltuieli cu asigurdrile si protectia socialS (ct. 645 -7415\ a) Ajustdri de valoare privind imobilizdrile corporale 9i necorporale (rd. 22 - 23\ a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813) a.2) Venituri (ct. 7813)
b) Ajustiri de valoare privind activele circulante
19

- lei-

zv
21

zz
ZJ 24 25 26
27

td.25 - 26\
Cheltuieli(ct.654 + 6814) b.2) Venituri Gt.754 + 7814\ Alte cheltuieli de exoloatare (rd. 28 la 31) 8.1. Cheltuieli privind prestaliile externe (ct. 6'fl + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 - 7416) 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe gi virsdminte asimilate {ct. 635) 8.3. Alte cheltuieli (ct. 652 + 658) Cheltuieli cu dobAnzile de refinanlare inregistrate de entitifile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasino (ct. 666.) Aiustdri privind provizioanele (rd. 33 - 34) - Cheltuieli(c1.6812)
b.'1)

28

29
JU
31

JZ 33

- Venituri Gt.7812\ CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL {rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 321 PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: Profit (rd. 12 - 35\

34

Pierdere (rd. 35 - 12) Venituri din interese de participare Gt.7611 + 7613) - din care. veniturile obtinute de la entititile afiliate 10. Venituri din alte investifii gi imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763) - din care. veniturile'obtinute de la entititile afiliate 11 Venituri din dobAnzi (ct. 766*) - din care. veniturile obtinute de la entitdtile afiliate Alte venituri fi nanciare |ct. 762 + 764 + 765 + 767 + 768\ VENITURI FINANCIARE - TOTAL
9.

?R

40
41

42 43 44
45

(rd.38 + 40+ 42+ 441 12. Ajustiri de valoare privind imobilizdrile financiare

gi

46

investifiile financiare delinute ca active circulante (rd. 47 - 48\ - Cheltuieli (ct. 686) - Venituri (ct. 786) 13. Cheltuieli orivind dobdnzile (ct. 666. - 7418) - din care. cheltuielile in relatia cu entitatile aflliate Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668) CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL

47 48 49 50
51

(rd.46+49+51)

52

PROFTTUL SAU PIERDEREA FTNANCTAR(A):

- Profit (rd.45 - 52)

53

acest rAnd se cuprind 9i drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaliei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 ,,Cheltuieli cu colaboratorii", analitic,,Colaboratori persoane fizice".
2 La

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nn 427127.V:.2012

19

Cod 20
14.

-lei - Pierdere (rd. 52 - 45) PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A): - Profit td. 12 + 45 - 35 - 52) - Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45\
Venituri extraordinare (ct. 77 1 Cheltuieli extraordinare (ct. 671 ) PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA
54

64 56 57

tc.
to.
17

c6

EXTRAORDINARA: - Profit (rd. 57 - 58) - Pierdere (rd. 58 - 57) VENITURI TOTALE Kd.12 + 45 + 57) CHE TUIELITOTALE (rd. 35 + 52 + 58) PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT( - Profit (rd. 61 - 62) - Pierdere ftd.62 - 61
18. 19.

59
OU

61

oz
OJ

64 oo

20.

lmoozitul oe profit (ct. 691 Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698) PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A

EXERCITIULUI FINANCIAR: - Profit (rd. 63 - 65 - 66) - Pierdere (rd. 64 + 65 + 66;'


(rd. 65 + 66 - 63) * Conturi de repartizat dupi natura elementelor respective.

67 68

ADMINISTRATOR, Numele si prenumele Semnitura $tampila unitdtii

INTOCMIT,

Numele si prenumele Calitatea Semndtura

Nr. de

inregistrare

in

organismul

profesional

Raportirile contabile la 30 iunie 2012 sunt semnate de persoanele in drept, cuprinzand si numele in clar al acestora. RAndul corespunzdtor calitSlii persoanei care a intocmit raportdrile contabile la iUnie 30 2Q12 se completeazd astfel: directorul economic, contabilul-gef sau alta persoane imputernicitd sa indeplineascd aceastd funclie, potrivit legii; - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizali din RomAnia. Raportdrile contabile la 30 iunie 2012 se semneaza gi de cdtre administratorul sau persoana care are obliga{ia gestiondrii entitalii.

20

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 427 127.V1.2012

DATE INFORMATIVE la data de 30 iunie 2012


cod 30
l. Date privind rezultatul inregistrat
Nr. rd. B
n4

-leiNr.

unititi
1

Sume
2

A Unitili care au inregistrat profit


U.nit6!i care au inregistrat pierdere

02

Din care:

ll. Date privind pldlile restante

Nr.

Total

Pentru

Pentru

rd.

(col.2 + 3)

activitatea

activitatea
de

curenti
2

investitii
A
Pldti restante B
18 + 22), din 03 04 05
UO
1

total

(rd 04 + 08 + 14la

Furnizori restanli

total (rd. 05 la 07), din care.

- peste 30 de zile

oeste 90 de zile

- peste 1 an Obligalii restante fa[d de bugetul asigurdrilor sociale


total (rd. 09 la 13), din care: - contribulii pentru asigurdri sociale de stat datorate de angajatori, salariali gi alte oersoane asimilate - contribulii pentru fondul asigurdrilor sociale de sdndtate

07

08

09

10

contribulia pentru pensia suplimentard


- contribulii pentru bugetul asigurdrilor pentru

11

12

somal alte datorii sociale


IJ 14

Obligalii restante fa!6 de bugetele fondurilor speciale 9i alte fonduri


Obligatii restante fa!5 de alli creditori lmpozite 9i taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat lmpozite 9i taxe nepldtite la termenul stabilit la bugetele
Iocale

16

17

Credite bancare nerambursate la scaden!5 (rd. 19 la 21), din care:

total

18

- restante dupd 30 de zile


- restante dupd 90 de zile

19

20

MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEA I, Nn 427127.V1.2012

21

cod 30
- restante dupd 1 an
Dob6nzi restante
21

- lei-

22 Nr. 30 iunie 2011


1

lll. Numir mediu de salariati


A
Numdr mediu de salariati

rd.
B ZJ sf6rgitul 24 Nr.

30 iunie 2012
2

Numdrul efectiv
lV.

de salariali existenli la

perioadei, respectiv la data de 30 iunie

Pliti de dobAnzi, dividende si redevenle


A

Sume
1

rd.
B 25 Venituri brute din dobinzi plitite de persoanele juridice rom6ne cdtre persoanele fizice nerezidente, din care: - impozitul datorat la bugetul de stat Venituri brute din dobinzi pldtite de persoanele juridice romine cdtre persoanele flzice nerezidente din statele membre ale l.lnirrnii Frrrooene din care'
- impozitul datorat la bugetul de stat

zo

zt

28 29

Venituri brute din dobinzi platite de persoanele juridice rom6ne cdtre persoane juridlce afiliate.) nerezidente,
din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat

Venituri brute din dobAnzi pldtite de persoanele juridice rom6ne cdtre persoane juridice afiliate.) nerezidente din statele membre ale Uniunii Eurooene. din care:

JI

- impozitul datorat la bugetul de stat


Venituri brute din dividende plStite de persoanele

32

juridice romAne cdtre persoane nerezidente, din care:


- impozitul datorat la bugetul de stat
34

Venituri brute din dividende plStite de persoanele

juridice romdne cdtre persoane juridice aflliate")


nerezidente. din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat

36

Venituri din redevenle plStite de persoanele juridice rom6ne citre persoane juridice afiliate.) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene. din care.

- impozitul datorat la bugetul de stat Redevenle pldtite in


care:

38

cursul exerciliului financiar pentru

39

bunurile din domeniul public, primite in concesiune, din

22

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 427127.V1.2012

cod 30
- redevente pentru bunurile din domeniul public
pldtite la bugetul de stat Redeventd minierd oldtitd
41

-lei40

Subvenlii incasate
care:

in cursul

exercifiului financiar, din

42

fi

subvenlii incasate

in

cursul

exercitiului

43
44 45

nanciar aferente activelor

- subventii aferente veniturilor

Creante restante, care nu au fost incasate la termenele

prevdzute

in

contractele comerciale si/sau

in actele
46

normative in viooare, din care:

privat

creanle restante de la entitSli din sectorul


maioritar sau inteoral de stat

creante restante de la entititi din sectorul


V. Tichete de masi

47
Nr.

Sume

rd.

A
Contravaloarea tichetelor de masd acordate salariatilor

B 48 Nr.

Vl. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare **) A


Ch eltu ieli

rd.
B 49 50
51

30 iunie 2011
1

30 iunie 2012
2

de cercetare-dezvoltare, din care:

- din fonduri oublice - din fonduri orivate

Vll. Gheltuieli de inovare *"*) A


Cheltuieli de inovare oerioadei
- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in

Nr.

rd.
B
52 53

30 iunie 2011
1

30 iunie 2012
2

total (rd. 53 la 55), din care:

- cheltuieli de inovare finalizate in cursul

54

cursul perioadei
- cheltuieli de inovare abandonate in cursul

oerioadei

Vlll. Alte informalii A


Avansuri acordate pentru imobiliziri necorporale

Nr.

rd.
B
6A

30 iunie 2011
1

30 iunie 2012
2

Gt.234\
Avansuri acordate pentru imobilizdri corporale (ct.232)

lmobiliziri financiare, in sume brute (rd. 59 + 67), din


a2ro'

58

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. PARTEA I. Nr. 427127.V1,2012 cod 30


Acliuni de(inute la entitdlile afiliate, interese de
participare, alte titluri imobilizate gi obligaliuni, in sume brute (rd. 60 la 66), din care:
- actiuni cotate emise de rezidenti - actiuni necotate emise de rezidenti

23

-lei
59

60
61

- pdrti sociale emise de rezidenti oblioatiuni emise de rezidenti - acliuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenti
- acliuni Ei pa(i sociale emise de nerezidenli

62
A?

64 65 66 67 68

- obligaliuni emise de nerezidenli

Creanle imobilizate, in sume brute (rd. 68 + 69), din


care: - creanle imobilizate in lei gi exprimate in lei, a

ciror decontare se face in funclie de cursul


unei valute (din ct. 267)
- creante imobilizate in

valuti (din ct. 267)

69 70

Crean[e comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, in sume brute

G|

4092 + 411 + 413 + 418\. din care:

- creanle comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi 9i alte conturi asimilate, in sume brute (din ct.4Q92 + din ct 411 + din ct.413 + din ct.418)
Crean,te comerciale neincasate la termenul stabilit

a1 tl

72

(din ct. 4A92 + din ct. 411 + din ct. 4'13) Creanle in legiturd cu personalul 9i conturi asimilate (ct.425 + 4282) Creanle in legdturi cu bugetul asiguririlor sociale 9i bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 75 la 79), din care: - creanle in legdturd cu bugetul asiguririlor
75 73

74

sociale Gt.431 + 437 + 4382)


- creanle fiscale in legdturd cu bugetul statului 1ct. 441 + 4424 + 4428 + 4M + 446)
- subvenlii de

to
77
78

incasat (ct. 445)

- fonduri speciale - taxe gi virsdminte asimilate

/ct.447\
- alte creanle

in legdturd cu bugetul statului

79

(ct.4482)
Creantele entitdtiiin rela(iile cu entitdfile afiliate (ct. 451) 80

24

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 427127 .V1.2012 cod 30


Creante

-lei

in legdturi cu bugetul asigurdrilor sociale 9i

81

bugetul statului neincasate la termenul stabilit

(din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din cl. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din cI. 4482\
Alte creanle (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd. 83 + 84), din care: - decontiri privind interesele de participare, decontdri cu acfionarii/asociatii privind capitalul, decontiri din operalii in participa[ie (ct. 453 + 456 + 4582\ - alte crean{e in legdturd cu persoanele flzice 9i persoanele juridice, altele dec0t crean(ele in legdturd cu institu[iile publice (institufiile statului). (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)
6Z

83

Dobinzi de incasat (ct. 5187), din care:


- de la nerezidenli Investifii pe termen scurt, in sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct. 508), (rd. 88 la 94), din care: - actiuni cotate emise de rezidenti - actiuni necotate emise de rezidenti 88 eo
do 87

- p5rti sociale emise de rezidenti


- oblioatiuni emise de rezidenti - acliuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente - actiuni emise de nerezidenli - obligafiuni emise de nerezidenli Alte valori de incasat (ct. 5113 + 5114) Casa in lei si in valuti (rd. 97 + 931, din care: - in lei (ct. 5311 - in valutd (ct. 5314) Conturi curente la bdnci in lei 9i in valutd (rd. 100 + 102), din care: - in lei(ct. 5121), din care: conturi curente in lei deschise la bdnci nerezidente - in valuti (ct.5124), din care: conturi curente in valuti deschise la
bSnci nerezidente o7
OA

91

92

93
94

99

100
101

102
103

Alte conturi curente la binci 9i acreditive (rd. 105 + 106), din care:

104

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. PARTEA I. Nr. 427 127.V1.2012 cod 30


- sume in curs de decontare, acreditive si alte
105

25

-lei

valori

de incasat, in lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)


106

- sume in curs de decontare gi acreditive in

valuti (din ct. 5125 + 5412)


Datorii(rd. 108+ 111+ 114+ 117 + 120+ 123+ 126+ 129 + 132+'135 +'138 + 139+ 143+ 145 + 146+ 151 + 152 + 153 + 158). din care:
imprumuturi din emisiuni de obligaliuni, in sume brute
107

108

(ct. 161), (rd. 109 + 110), din care:


- in lei - in valutd
DobAnzi aferente imorumuturilor din emisiuni de 109
'110

111

obligaliuni, in sume brute (ct. 168'1), (td. 112 + 1 13), din care.

in

lei

112
113

in valutd
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 115 + 116), din care:

114 115
1'16

in

lei

- in valutd Dobinzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct 5198), (rd. 1 18 + 1 19), din care:

117

in

lei

118
119

in valutd Credite bancare externe De termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 121+ 122), din care'.
- in lei - in valutd

120
121

122 123

DobAnzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 124 + 125), din care:

in

lei

124

in valutd
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627\, (td. 127 + 128)., din care:
-

125

tzo
127

in

lei

- in valutd

128 129
130
'13'l

Dobdnzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 130 + 131), din care:
- in lei - in valute

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 133 + 134), din care:

132
133

in

lei

26

MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 427127.V:.2012 cod 30


- in

-lei valuti
134

Dobdnzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 136 + 137\, din care:

in

lei

,1

?A

- in valuti Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682) Alte imprumuturi gi dobinzile aferente

137 138 139

(ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 140 + 141), din care:
- in lei 9i exprimate in lei, a cdror decontare se

140
141

face in functie de cursul unei valute


- in valutd

Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) Datorii comerciale, avansuri primite de la clienfi si alte conturi asimilate, in sume brute
(ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

142
143

- datorii comerclale elterne, avansuri primite de la clienfi externi si alte conturi asimilate, in sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct.

144

404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)
Datorii in legdturd cu personalul gi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281\ Datorii in legdtura cu bugetul asigurdrilor sociale 9i bugetul statului (ct.431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 147 ta 150), din care: - datoriiin 145 146

legituri cu bugetul asigurdrilor

147

sociale (ct. 431 + 437 + 4381) - datorii fiscale in legdturi cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 +444 + 446\ - fonduri speciale (ct. M7) 148 149
150

taxe gi vdrsdminte asimilate

- alte datorii in legdturd cu bugetul statului

(ct.4481\
Datoriile entitifiiin rela{iile cu entit5(ile afiliate (ct.451) Sume datorate actionarilor/asociatilor (ct. 455) Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 +
473 + 269 + 509), (rd. 154 la 157), din care: 151

152
153

- decontdri privind interesele de participare, decontdri cu aclionarii/asocialii privind capitalul, decontdri din operalii in participa[ie (ct. 453 + 456 + 457 + 4581)

154

MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. PARTEA I. Nr. 427127.V1,2012

27

cod 30
- alte datorii in legdturd cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele dec6t datoriile in
155

-lei

legiturd cu instituliile publice (institu{iile


statului)1)

(din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473)

- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)


- virsdminte de efectuat pentru imobilizdri financiare gi investi{ii pe termen scurt (ct. 269 + 509)

156
4F-7

Dobinzi de plitit (ct. 5186)


Capital subscris vdrsat (ct. 1012), din care: - actiuni cotate2)

158 159 160


16'1

- actiuni necotate3) - oirti sociale


- capital subscris vdrsat de nerezidenli (din ct. 1012) Capital subscris virsat (ct. 10'12),

162

toJ
164
165

(rd. 165 + 168 + 169 + 170 + 171\, din care:


- de[inut de institulii publice, (rd. 166 + 167), din care:

- institutii oublice de subordonare centrald


- institutii publice de subordonare locald - detinut de societdti comerciale cu capital stat - de[inut de societa[i comerciale cu capital orivat - detinut de oersoane fizice - detinut de alte entitdti Brevete si licente (din ct. 205)
lX.

too
167 168 169

170
171 172 Nr.

lnformalii privind cheltuielile cu colaboratorii


A

rd. B

30 iunie 2011
1

30 iunie 2012
2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) X. Informalii privind bunurile din domeniul public al

t/J
Nr.

statului
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate

rd.
174

30 iunie 2011

30 iunie 2012

in administrare
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate 175 176

in concesiune
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului

inchiriate

") Pentru statutul de ,,persoane juridice afiliate" se vor avea in vedere prevederile aft. 7 alin. (1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificdrile qi completdile ulterioare. "*,) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv

cercetarea fundamentald, cercetarea aplicativd, dezvoltarea tehnologicd gi inovarea, stabilite potrivit

28

MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. PARTEA I. Nr. 427 127.Vl.2012


prevederilor Ordonanlei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ;tiin{ificd ;i dezvoltarea tehnologicd, aprobatd cu modificiri gi completdri prin Legea nr.324l2OO3, cu modificirile si completdrile ulterioare. *"") Cheltuielile de inovare se determind potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Conisiei din 13 august 2004 de punere in aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind produclia gi dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267 din 14 august 2004. 1) in categoria "Alte datorii in legdturd cu fersoanele fizice gi persoanele juridice, altele dec6t datoriile in legdturi cu instituliile publice (institu{iile statului)" nu se vor inscrie subvenliile aferente veniturilor
existente in soldul contului 472.
2)

Titluri de valoare care conferi drepturi de proprietate asupra societililor, care sunt negociabile
de valoare care conferd drepturi de proprietate asupra societdfilor, care nu sunt tranzaclionate.

gi

tranzaclionate, potrivit legii.


3)Titluri

ADMINISTRATOR, Numele si prenumele

itttocrrflt,
Numele si prenumele Calitatea

Semnitura $tampila unit5tii

Nr. de profesional

Semnitura

inregistrare

in

organismul

Raportdrile contabile la 30 iunie 2012 sunt semnate de persoanele in drept, cuprinzand 9i numele in clar al acestora. RAndul corespunzetor calitilii persoanei care a intocmit raportarile contabile la 30 iunie 2012 se completeazd astfel: directorul economic, contabilul-9ef sau alte persoand imputernicitd se indeplineasci aceasti funclie, potrivit legii; - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili gi Contabililor Autorizali din RomAnia. Raportirile contabile la 30 iunie 2012 se semneazd 9i de cdtre administratorul persoana sau care are obligatia gestionarii entitafii.
MtNISTERUL FTNANTELOR PUBLTCE

ORDIN
privind Stabilirea termenului de depunere a declarafiei privind venitul asigurat la sistemul public de pensii
Avdnd in vedere dispoziliile art.296zs alin. (1) din Legea nr. 57112003 privind Codul fiscal, cu modificirile gi completdrile ulterioare. in temeiul prevederilor art. B1 alin. (2) din Ordonanla Guvernului nr.92l2OO3 privind Codul de procedurd fiscald, republicatd, cu modificirile gicompletdrile ulterioare, precum siale art. 10 alin. (4) din Hotdrdrea Guvernului nr.3412009 privind organizarea gifunclionarea Ministerului Finanlelor Publice, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare,

viceprim-ministrul, mi nistrul finanlelor publice, em ite prezentul ord in. (2) in cazul contribuabililor previzuli la alin. (1) care incep previzu{i la art. 29621 alin. (1 ) Art. 1. - (1) Contribuabilii fit. a)-e) din Legea nr. 57112003 privind Codul fiscal, cu o activitate in cursul anului fiscal, declaralia privind venitul modificirile si completirile ulterioare, depun anual declaralia asigurat la sistemul public de pensii se depune in termen de privind venitul asigurat la sistemul public de pensii previzutdla 15 zile de la data producerii evenimentului. Prezentul ordin se publici in Monitorul Oficial Art.2. art.2962s alin. (1) din Legea nr.57112003, cu modificdrile 9i pAnd Romdniei, Partea l, 9i intri in vigoare la data de 1 iulie la data dq 31 ianuarie inclusiv a al completdrile ulterioare, 2012. datoreazd contribu{ia de asigurdrisociale. anufuipentru care se
Viceprim-ministru, ministrul finanlelor publice,

Florin Georgescu
Bucuregti, 25 iunie 2012.

Nr.882.

MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEA I,

Nr.427127.V1.2012

29

AGTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE

A ASIGURARILOR

COM ISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR

D E C IZIE privind incetarea, la cerere, a activititii de broker de asigurare a Societitii Comerciale STAR EXPRESS BROKER DE ASIGURARE S.R.L. gi retragerea autorizaliei de funclionare

Comisia de Supravegf,ere a nsigrrdrilor, cu sediul in municipiul Bucuregti, str. Amiral Constantin Balescu nr. 18, sectorul 1 , cod de inregistrare fiscald 14045240101.07 .2001, reprezentatd legal prin pregedinte, in temeiul art. 4 alin. (19) din Legea nr. 3212000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurdrilor, cu modificdrile si completdrile ulterioare, inbaza Hotdrdrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurdrilor, consemnatd in extrasul procesului-verbal al sedintei din data de 29 mai 2012,in cadrul cdreia au fost analizate rezultatele controlului efectuat la Societatea Comerciali STAR EXPRESS BROKER DEASIGURARE cu sediul in satul Fundeni, comuna Dobroesti, sos. Fundeni nr. 140, et. 1, jude{ul llfov, - S.R.L., inmatriculatd la oficiul registrului come(ului cu numdrul de ordine J2313195109.12.2010, cod unic de inregistrarb 16757791 si inscrisd in Registrul brokerilor de asigurare cu nr. RBK-244125.11.2004, reprezentatd de domnul Paul Cristache, in calitate de persoana administrator a constatat urmdtoarele: - Adresa nr. semnificativd, 1. Prin 122 din 29 februarie 2012, inregistratd la Comisia de Supraveghere a Asigurdrilor cu nr. 5.874 din 29 februarie 2012, a solicitat retragerea autorizaliei,de func{ionare ca broker de asigurare. 2. Societatea nu a desfdgurat activitate prin intermediul asisten{ilor in brokeraj persoane fizice sau juridice.

3. Societatea a reziliat contractele de intermediere incheiate cu societilile de asigurare gi/sau de reasigurare si nu inregistreazd debite fali de acestea. 4. Nu mai are niciun angajat, toate contractele de muncd, inclusiv cel al directorului executiv, incetand incepAnd cu data de 1 martie 2012, ca urmare a demisieiacestora. 5. Societatea nu figureazi cu sume restante in contul taxei de functionare datorate Comisiei de Supraveghere a
Asigurdrilor. 6. Societatea nu inregistreazd prime de asigurare incasate gi nedecontate, cu exceplia ASTRAAsigurdri - S.A., in sumd de 407,47 lei, dar fafd de care inregislreazd creanle din comisioane cuvenite in valoare de 2.775,15lei. 7. Nu are litigii inregistrate pe rolul instan{elor de judecat6. Fa{d de motivele de fapt si de drept ardtate, in scopul apdrdrii dreptului asiguralilor si al promovarii stabilitdlii activita{ii de asigurare in Romdnia,

nr.3212000 privind activitatea de asigurare gi supravegherea precum gi desfdgurarea oricdror operaliuni specifice brokerilor asigurdrilor, cu modificdrile sicompletdrile ulterioare, se aprobd, la clrere, incetarea activitdiii de broker de asigurare, precum gi de asigurare, astfel cum sunt definite in Legea nr. 3212000, cu retragerea autorizafiei de funclionare acordate Societdlii modificdrile si completdrile ulterioare. Comerciale STAR EXPRESS BROKER DE ASIGURARE Art. 3. Societatea Comerciald STAR EXPRESS BROKER S.R.L., cu sediul in satul Fundeni, comuna. Dobro_e9ti, DE ASIGURARE _ S.R.L. are obligalia si igi notifice ctienlii, in '140, et. 1, judelul llfov, inmatriculatd la oficiul 9os. Fundeni nr. iegistrului comer,tului cu numirul de ordine vederea efectudrii pldlii ratelor scadente la contractele in curs de J2313195/09.12.2010, cod unic de inregistrare 167577g1 gi derulare direct la asigurdtori, ramAnAnd direct rispunzitoare inscrisd in Registrul brokerilor de asigurare cu nr. RBK- pentru indeplinirea obligatiilor asumate prin contracte anterior 244125.11.2004, reprezentatd de domnul Paul Cristache, in comunicdrii prezenteidecizii. persoand semnificativi. calitate de administrator , decizie ^^ , ,Lr:^x i^ r publicdin Prezenta a^^i_i^ Art' 4' se ^, Monitorul oficial al - retragerii Dupd data Art.2. autoriza{iei, brokerului de asigurare ise interzic desfdgurirea activitdlilor de negociere 9i Rom6niei, Partea l, conform prevederilor art. 9 din Legea incheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice nr. 3212000, cu modificdrile gi completdrile ulterioare.
Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurdrilor,

GonsiliulGomisiei deSupraveghere aAsiguririlor d e c id e: Art. 1. in conformitate cu prevederile art. 5 lit. g) sau juridice, acordarea de asistenld pe durata derulirii corobo_rate-cu preiederile art. 35 alin. 7 lit. e) din Legea contractelorin curs ori in legdturi cu regularizareadaunelor,

Gonstantin Buzoianu

Bucuregti, 21 iunie 2012.


Nr. 374.

30

MoNIToRUL oFICIALAL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 427127.V1.2012

ACTE ALE AUTORITATII NATIONALE PENTRU ADMINISTRARE 9I REGLEMENTARE ir.r coMUNrcATIl


AUTORTTATEA

NAT|oNnlA penrRu ADMTNTSTRARE gt REGLEMENTARE itt cotr,turutcnrtt

DECIZIE
privind organizarea procedurii de seleclie pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvenfelor radio
Avdnd in vedere: art. 23 alin. (1), art. 26 alin. (2) gi ale art. 31 alin. (2) din Ordonanfa de urgenld a Guvernului nr.11112011 - prevederile privind comunicaliile electronice; HotdrArea Guvernului nr. 605/20'12 privind stabilirea cuantumului valorilor minime a taxelor de licenld pentru acordarea - de drepturilor utilizare a frecvenlelor radio in benzile de frecvenle 790-862 MHz, 880-915 MHzl925-960 MHz, 1710-1785 MHzl 1805-1880 MHz si 2500-2690 MHz; Decizia presedinteluiAutoritd{ii Nalionale pentru Administrare 9i Reglementare in Comunicalii nr.1.81612011 privind - drepturilorde utilizare a frecvenlelor radio in benzile de frecven{e BB0-915 MHzl925-960 MHz, respectiv 1710acordarea
17

805-1842,5 MHz, in temeiul art. 10 alin. (2) pct. 10 gi 12, art. 11 alin. (1) 9i art. 12alin. (1) gi (3) din Ordonanla de urgenld a Guvernului nr.22l2OO9 privind infiin{area Autoritdlii Nalionale pentru Administrare gi Reglementare in Comunicalii, aprobati prin Legea nr.11312010, cu modificdrile si completdrile ulterioare, precum gi al art. 28 alin. (a) din Ordonan{a de urgenld a Guvernului
47,5
M HzJ1

nr. 11112011,

Autoritilii Nalionale pentru Administrare 9i Reglementare in Comunicalii emite prezenta decizie. (1) Prezenta decizie are ca obiect adoptarea acordareadrepturilordeutilizareafrecventelorradioin benzile Art. 1. regulilor privind desfdgurarea procedurii de seleclie pentru de frecvenle 790-862 MHz, 880-915 MHzl925-960 MHz,
pregedintele
acordarea drepturilor de utilizare a frecvenlelor radio in urmdtoarelor benzi de frecvenle: a) 790-862 MHz (800 MHz);

cadrul 1710-1785 MHz/1805-1880


Art. 3.

b)880-915 MHzl925-960 MHz(900 MHz); c)1710-1785MH2J1805-1880 MHz (1800 MHz); d) 2500-2690 MHz (2600 MHz) de: (2) Acordarea drepturilor de utilizare in benzile prevdzute la arin (t)se race prin intermediur unei proceduri de sereclie
competitivd.

MHz gi 2500-2690 MHz. (1) Cantitatea maximd de spectru radio asupra cdreia acelagi participant la procedura de seleclie poate deline sau urmeazd si delind drepturi de utilizare dupd incheierea proceduriiin anumite benzi de frecvenle nu poate fi mai mare

o"3l,,t?l"Tl;fffiffiJii:ffi:*";rttTi;ir:ll':iffirioada

b) 10 MHz pereche in fiecare dintre benzile de 800 MHz 9i MHz' pentru perioada de utilizare cuprinsd intre 6 aprilie 900 urmeazd a fi acordate prin procedura de seleclie sunt structurate 2014 9i 5 aprilie 2029' in blocuri de frecvenle giperioade de timp dupd cum urmeazd: (2) La procedura de seleclie nu pot participa persoane care a) 10 blocuri a caie 2,5 M{zpereche in banda de frecvenle parte din acelagi grup de firme; noliunea de grup are fac ggo-g15 MHz/g35-g60 MHz pentru o perioadi de utilizaie pentru scopurile controlului concentrdrilor stabilit, inlelesul cuprinsdintrel ianuarie20l3gi5aprilie20l4; privind conceptele de concentrare Instrucliunile de economice, frecvenle b) 6 blocuri a c6te 5 Mhz iereche in banda de funclionare deplind 9i cifrd intreprindere implicatd, economica, perioadi pentru de o 1722,7-1T52] M1zt1g17,T-1942,7 de afaceri, puse in aplicare prin Ordinul pregedintelui Consiliului utilizare cuprinsd intre 1 ianuarie 2013 9i 5 aprilie 2014; c) 6 blocuri a cdte 5 MHz pereche in banda de 800 MHz Concurenleinr.386/2010. (3)in calculul cantitilii maxime de spectru radio prevdzute la pentru o perioadi de utilizare cuprinsd intre 6 aprilie 2014 9i

Att.2.-

(1) Drepturile de utilizare a frecvenlelor radio

ce

5 aprilie

d) 7 blocuri a cdte 5 MHz pereche in banda de 900 MHz la procedura de seleclie au un drept de utilizare valabil la data pentru o perioadd de utilizare cuprinsd intre 6 aprilie 2014 9i intrdrii in vigoare a iicenlelor acordate in urma procedurii, 5 aprilie 2029; indiferent de modulin care acest drept de utilizare a fost oblinut.

2029;

alin. (1) sunt incluse gi frecvenlele radio pentru care participanlii

,"f;)J:;':,?:"4"fi""? lyHl",'i'"'H?.?il8".ff ,,,111,f;1J[U"Jili"1':i #i3:",:f i""UfJi'T .H,ffi Jl: '1i??lii: 5 aprilie 2029; utilizare definute de citre persoane din acelagi grup de firme cu . E r rr ,_ pereche r^ L^^,{^ r^ oa^^ r\rlrf) 14 blocuri a cdte 5 MHz ^^-^^L^ in banda de 2600 MHz avand inlelesul prevdzut la noliunea de "grup" pentru o perioadd de utilizare cuprinsd intre 6 aprilie 2014 gi lrl'}l""t'l' Art' 4' - [n vederea organizdrii procedurii de seleclie' g) 3 blocuri a cdte 15 MHz nepereche in banda de 2600 MHz Nalional6 pentru Administrare 9i Reglementare in pentru o perioadd de utilizare --r"'--. intre 6 aprilie 2014 gi Autoritatea - cuprinsd comunicalii, denumitd in continuare ANCoM, va elabora un 5 aprilie 2029. caiet de sarcini, document ce va conline cel pulin urmdtoarele iZ; Vatoarea minimd a taxei de licen[d pentru fiecare dintre categoriile de blocuri de frecvenle prevdzute la alin. (1) este elemente: stabil-itd prin HotdrArea Guvernului'nr.6OS/2012 privind stabilirea a) cerinlele pe care ofertanlii trebuie sd le indeplineascd cuantumului valorilor minime a taxelor de licen{d pentru pentru a fi considerali eligibili;

MON ITORU L O FI CIAL AL ROMAN

I. PARTEA I, Nr. 427

127 .V

1.2012

31

b) condiliile tehnice de utilizare a benzilor de frecvenle ce urmeazd a fi acordate prin procedura de seleclie, inclusiv
eventualele restricf
i

de seleclie, in condiliile stabilite prin HotdrArea Guvernului


nr.60512012. (3)Taxa de licenld pentru fiecare bloc de frecvenle alocat ca urmare a procedurii de selec{ie reprezintd suma ofertelor unui participant declarate cAstigitoare in fazele procedurii de licitalie prevdzute la art. B alin. (2!-(a). (1) Pentru participarea la procedura de seleclie Art. 10. - constitui ofertanlii vor o garantie de participare in cuantum de 50% din valoarea insumatd a taxelor de licen{d minime aferente

i;

c) obligaliile pe care participanlii trebuie sd gi le asume in


cazul in care vor fi declarali cAgtigitori ai licita{iei; d) descrierea formatului procedurii de seleclie; e) descrierea mecanismului de licitare; participanlilor gi confiden!ialitatea informa{iilor; g) sancliunile aplicabile in caz de nerespectare a regulilor; h) dispozilii privind modificarea, suspendarea sau anularea procedurii de seleclie. Art. 5. - Procedura de selec{ie se desfigoard in urmitoarele etape: a) etapa de depunere a candidaturilor; b) etapa de calificare; c) etapa principald (etapd de licitalie); d) etapa de acordare a licenlelor de utilizare a frecvenlelor
radio.

0 reguli privind

independen{a

9i

comportamentul

blocurilor de frecvente pe cafe ofertantul intenlioneazd sd le


achizitioneze.

(2) Garanlia se poate constitui prin scrisoare de garan[ie


bancard emisd de o bancd romAni sau de o bancd striind cu care o bancd romAnd are relalii de corespondent ori printr-un instrument de garantare emis de o societate de asigurdri, din care sd rezulte fdrd echivoc angajamentul irevocabil al acesteia de a pldti imediat, la solicitarea ANCOM, fdrd a invoca vreo exceplie legatd de procedura de seleclie, o sumd in cuantum egal cu garanlia de participare, in cazulin care:. a) ofertantul declarat cdgtigdtor renun!6 la dreptul de a i se acorda licenla de utilizare a frecvenlelor radio; b) ofertantul declarat cdgtigdtor nu achitd taxa de licenld in condi{iile stabilite prin HotdrArea Guvernului nr. 605/201 2; c) ofertantulincalci regulile privind participarea la proceduri indicate in caietul de sarcini. (3) Valabilitatea scrisorii de garanlie sau a instrumentului de garantare se stabilegte prin caietul de sarcini.

Art. 6. in etapa de depunere a candidaturilol participan{ii intocmeascd 9i sd depund la ANCOM un dosar avdnd trebuie sd con{inutul gi cerinlele de formi stabilite prin caietul de sarcini; dosarul va include si o ofertd financiari ini{iald pentru un pachet

de blocuri de frecvenle apa(in6nd categoriilor prevdzute la


art.2. (1) Participarea in etapa principald, denumiti in Att.7. - .procedura continuare de licitalie, este condilionatd de indeplinirea unor criterii de calificare stabilite prin caietul de
sarcini, lindnd seama de prevederile art. 3. (2) Calificarea candidalilor pentru a participa la procedura de licitalie se determind in cadrul etapeide calificare, in funclie de indeplinirea criteriilor men{ionate la alin. (1). maximum 3-faze. (2) Prima fazi se organizeazd in cazul in care cererea de blocuri de frecvenle din cel pulin una din categoriile previzute la art. 2, determinatd in urma centralizdrii ofertelor inifiale, este mai mare decAt numdrul de blocuri existente in acea categorie; in aceasti fazd, ofertanlii calificali potrivit art. 7 depun, in una sau mai multe runde primare, oferte financiare pentru cdte un pachet de blocuri'de frecvenle in fiecare rundd, pAnd cdnd cererea din fiecare categorie prevdzuti la arl.2 este mai micd sau egald cu numdrul de blocuri de frecvenfe existente. (3) A doua fazd se organizeazd in cazul in care in urma

(4) Garanlia de participare se restituie integral tuturor

Art. B.

(1) Procedura de licitalie se desfdgoard in

participan{ilor la finalizarea procedurii de selec{ie, cu excep{ia cAgtigdtorilor procedurii de seleclie, cdrora le va fi restituitd dupd momentul eliberdrii licenlelor. (5) Prin caietul de sarcini se pot stabili conditii prin care valoarea garan[iei de participare sd fie diminuatd, pdnd la cel mult 25% din valoarea insumatd a taxelor de licen{d minime aferente blocurilor de frecvenle pe care ofertantul intentioneazi si le achizilioneze. (6) Prin caietul de sarcini se pot stabili modalitdli de inlocuire

a scrisorii.de garanlie fdrd ca aceasta sd poate conduce la scdderea valorii garanliei la mai pu{in de 50% sau, in situalia
aplicdriialin. (5), la mai pulin de25% din taxa de licenld minimd

aferenti blocurilor de frecvenle efectiv oblinute in cadrul


procedurii de seleclie.

centralizdrii ofertelor iniliale sau in urma primei faze rdmAn blocuri de frecven{e radio neadjudecate in cel pu{in una din categoriile prevdzute la art.2; in aceastd fazd, ofertanlii calificali potrivit art. 7 depun oferte financiale, in una sau doud runde suplimentare, pentru unul sau mai multe pachete de blocuri de
frecvente radio dintre cele rdmase neatribuite. (a) in a treiafaz6, ofertan{ii desemnali cdgtigitori pebaza ofertelor iniliale 9i/sau a fazelor anterioare ale procedurii de

Aparilia situaliei previzute la art. 10 alin. (2) Art. 11 . - (1) lit. c) conduce 9i la descalificarea ofertanlilorin cauzd. (2) ln cazul in care incdlcarea regulilor men{ionate se constatd dupd emiterea licenlelor de utilizare a frecvenlelor radio, ANCOM poate revoca licenlele acordate participan{ilor implicali gi/sau poate executa garanfiile de participare depuse
de acestia, dupd caz. (1) ANCOM are dreptul de a suspenda procedura Art. 12. de selec[ie- in orice moment pe parcursul acesteia, in cazul apari{iei unor situalii exceplionale care pot afecta desfdgurarea procedurii. (2) In conformitate cu dispoziliile art. 26 alin. (6) din Ordonanla de urgenld a Guvernului nr.11112011, ANCOM poate anula procedura de selec{ie demaratd, inainte de data-limitd de depunere a ultimei oferte in cadrul procedurii de licitalie; decizia de a anula procedura de selec{ie trebuie sd fie obiectiv justificatd

licitalie depun oferte financiare pentru alocarea in concret a blocurilor de frecvenle radio, conform ofertelor lor care au fost declarate cdgtigdtoare, in cadrul fiecirei benzi dintre cele menlionate in cadrul art. 1. de utilizare a frecven[elor radio se Art. 9. - (1) Licen{ele procedurii de seleclie, cu respectarea acordd cdgtigdtorilor arl.24 din Ordonanla de urgenli a Guvernului nr. 11112011
privind comunicaliile electronice, astfel:

ori sd reprezinte consecinla unor condi{ii ce nu au putut

fi

a) pdnd la data de 31 decembrie 2012 pentru cAgtigdtorii ocurilor de frecven{e din categoriile prevdzute la art.2 alin. (1) lit. a) 9i b); b) pdnn la data de 31 iulie 2013 pentru c6gtigdtorii blocurilor de frecvente din categoriile prevdzute la art.2 alin. (1) lit. c!-g). (2) Eliberarea licen{elor de utilizare a frecvenlelor radio este condi{ionatd de plata taxei de licentd rezultate in urma procedurii
bf

cunoscute la ini{ierea procedurii de seleclie; ANCOM va comunica public, in termen de cel mult 30 de zile, motivele
anuldrii procedurii de seleclie. (1) Pentru organizarea gi conducerea procedurii Art. 13. de seleclie -competitive, pregedintele ANCOM va desemna o comisie de licitatie formatd din cel pu{in 5 membri, persoane care nu pot fi acfionari, asocia{i, administratori, cenzori sau angajali, cu carnet de muncd ori in alt mod, ai vreuneia dintre

32

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. PARTEA I. Nr. 427127.V1.2012

persoanele juridice care participd la procedurile de seleclie sau ai vreunei persoane juridice din grupul ofertantului, aga cum a fost definit in art. 3 alin. (2), in acest sens membrii comisiei de licitalie depundnd o declaralie pe propria rispundere. Interdiclia se aplicd si in cazul in care persoanele respective au delinut

d) supravegherea respectirii de cdtre ofertanfi a regulilor


privind participarea la procedura de seleclie;

e)

prezentarea rezultatului procedurii

de

selec{ie

pregedinteluiANCOM in scopul aprobdrii acestuia, precum si


efectuarea propunerii de acordare a licenfelor; f) orice alte atribu{ii stabilite prin caietul de sarcini.

una dintre aceste calitd{i


procedurii de seleclie.

in

ultimii

5 ani anterior lansdrii

(2) ln cadrul comisiei de licitalie va fi desemnat un pregedinte, cdre va conduce procedura de licita[ie, 9i un secretar, care va intocmi procesele-verbale si orice alte documente necesare.
(3) Comisia de licitalie are urmdtoarele atribu{ii principale: a) analizarea dosarelor de candidaturd; b) selectarea ofertanlilor calificali 9i stabilirea modului de continuare a proceduriiin urma etapei de calificare; c) organizarea rundelor primare, suplimentare 9i de alocare in cadrul procedurii de licita{ie;

(4) in vederea soluliondrii eventualelor contesta{ii apdrute dupd etapa de calificare prevdzuti la art.7 , ANCOM va constitui

o comisie formatd din alte persoane decdt cele care au fdcut

parte din comisia de licitalie prevdzutd la alin. (1); incompatibiliti{ile prevdzute la alin. (1) se aplicd in mod

corespunzitor

gi

membrilor comisiei constituite potrivit

prezentului alineat. Prezenta decizie se publici in Monitorul Oficial al Art. 14. Partea l. Romdniei.

Presedintele Autoritdlii Nalionale pentru Administrare 9i Reglementare in Comunicalii,

Marius
Bucuregti, 25 iunie 2012.
Nr. 541.

Gitilin

Marinescu

EDITOR: PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTATILOR

MONITORUL

OFICIAL

,,Monitorul Oficial" R.A., Str. Parcului nr.65, sectorul 1, Bucuregti; C.1.F.RO427282' Sucursala,,Unirea" Bucuregti S.A. IBAN: RO55RNC80082006711100001 Banca Comerciald RomSnd Publicd a Municipiului Bucuregti Contabilitate de Trezorerie Direclia RO12TRE27005069XXX000531 IBAN: 9i 9i (alocat numai persoanelor juridice bugetare) Tel. 021 .318.51 .291150, fax 021 .318.51 .15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela{ii cu publicul, Bucuregti, 9os. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021 .401 .0O.71 9i 021 .401 .00.72 Tiparul:,,Monitorul Oficial" R.A.

,ilIilXlLlill[[[ilil
tssN 1453---4495

Monitoruf Oficial al RomAniei, Partea l, nr. 427127.V1.2012 conline 32 de pagini.

Pretul: 6,40 lei

S-ar putea să vă placă și