Sunteți pe pagina 1din 5

CAIETDESARCINI EXPERTIZATEHNICASISTUDIUDEFEZABILITATE

I.Elaborareaexpertizeitehnice siastudiuluidefezabilitatepentru: 1.PodpeDN3km145+786,laGalita,judetulConstanta 2.PodpeDN22km273+446,laSibioara,judetulConstanta 3.PodpeDN22km242+328,laM.Viteazu,judetulConstanta 4.PodpeDN3km205+970,laDeleni,judetulConstanta 5.PodpeDN22Ckm1+631,laCernavoda,judetulConstanta 6.PodpeDN3km241+978,laBasarabi,judetulConstanta 7.PodpeDN2Akm183+192,la M.Kogalniceanu,judetulConstanta 8. PodpeDN21km8+785,laAlbina,judetulBraila A. Elaborareaexpertizeitehnice Laelaborareaexpertizeitehnicesuntnecesareurmatoarele: 1. Studiitopograficeinzonapoduluicaresaseextindapetreilungimialepodului inamonte(depod)sidoualungimialepoduluiinaval(depod),pebazacarora saseverificedebuseulpodului,afuierilelocalelapileprecumsidiferentade niveldintrerostulelevatieifundatiesiterenlafiecarepilasiculee. 2. Studiigeotehniceconcretizateinperforariprininfrastructurapoduluicaresa stabileascastareabetonuluiprecumsicotadefundareapilelorsiculeelor.De asemeneasevorexecutaforajeinalbiarauluipentruastabilicaracteristicile terenuluinecesarecalcululuiafuierilorsialucrarilordeaparareinzonapodului (praguridefund,respectivlucrarideapararemaluri) 3. Incercarinedistructiveasuprabetoanelorpentruastabilicaracteristicilefizico mecanicealeacestorainspeciallalucrarilelacarenuexistacarteatehnica. 4.DeterminareastariitehniceapoduluiinconformitatecuINSTRUCTIUNI PENTRUSTABILIREASTARIITEHNICEAUNUIPOD,avandindicativulAdministratiei NationaleaDrumurilor5222002,publicateinBuletinultehnicrutier04/2002AnulII,nr. 16,aprilie2002,carefacparteintegrantadinacestcaietdesarcini.Instructiunile stabilesc,pebazaindicilordecalitate,stareatehnicaaobiectivului. Stabilireastariitehniceapoduluisefaceprinevaluareaparametrilorcare caracterizeazastareatehnicalamomentulconstatariisiaparametrilorcarecaracterizeaza graduldefunctionalitate,determinanduseindiciidecalitateastariitehniceCisi respectivdefunctionalitateFi. ParametriicarecaracterizeazastareatehnicaCisunturmatorii: elementeleprincipalederezistentaalesuprastructurii elementelederezistentacaresustincalea elementeleinfrastructurii,aparateledereazem,dispozitiveledeprotectie laactiuniseismice,sferturidecon Sevorverificalapod culeile pilele suprastructura aparatedereazem
Page1of5

sferturiledecon casiuri scari rampeledeacces,sevorefectuasondajeladalelederacordare instalatiilepozatepepod stareacaiipepodprinefectuareadesondaje stareadispozitivelordeacoperirearosturilordedilatatie stareagurilordescurgereaapelor ParametriicarecaracterizeazagraduldefunctionalitateFisunturmatorii: conditiilededesfasurareatraficuluipepod,sevoranalizainfunctiede lungimeaobiectivuluisilatimeapartiicarosabile,tinandcontdecategoria drumuluipecareesteamplasat clasadeincarcareapodului calitateaexecutieisirespectareaprevederilorproiectului calitatealucrarilordeintretinere Prindeterminareacelordoiindicidecalitatepebazastabiliriidegradarilorsuferite depodsedeterminaindiceletotaldecalitate. j=5 IST= S Ci+ S Fi J=1 Pebazaindiceluitotaldecalitate,podulvafiincadratinunadincele5claseale stariitehnice: I starefoartebuna II starebuna III staresatisfacatoare IV starenesatisfacatoare V staretehnicacenuasiguraconditiiminimedesigurantaacirculatiei Determinandclasastariitehnicesevorstabilimasurisisolutiitehnice(viabile), pentruaducereapoduluiinsituatiadeacorespundecerintelorderezistenta,stabilitatesi sigurantainexploatare.Toateacestemasurisisolutiisevorelaboraincadrulraportuluide expertizatehnicadecalitate. Expertizatehnicavacuprindeurmatoarelesectiuni: 1. Raportuldeexpertizatehnicaavandurmatoarelecapitole: adescriereasituatieiexistente(descrierealucrarii,stareaactualaa lucrariisistareatehnicadeterminatapebazaindiceluitotaldecalitate IST) blucrarinecesarepentrureaducerealucrariilaparametriioptimi,lucrari cevorconstituitemadeproiectare. cevaluarealucrarilorcaresuntnecesarafiexecutate. Expertizatehnicavacuprindeoprioritatealucrarilordereparatii,functiedeurgenta executariiacestorasiposibilitatiletehnologice. Totodataexpertizatehnicavacontinesipropuneripentrueventualelestudiisi cercetaripecareexpertultehnicleconsideranecesareafiexecutate,pentruastabilicu exactitatestarearealaaobiectivuluiexpertizat.Acestepropunerivorfijustificatedecatre expert,prinobservatii,masuratori,fotografii,etc. cconcluzii. 2. Fisadeconstatareastariitehnicealucrarii. 3. Notareadefectelorconstatateinteren. 4. Notareacaracteristicilordefunctionalitate. 5. Determinareaindiceluidestaretehnica. 6. Plangeneraldeansamblu. 7. Plandeamplasament. 8. Releveupod.
Page2of5

9. Fotografiireprezentativealelucrarii. Expertizatehnicatrebuiesacontina: toatedeficienteleobservateladataexpertizariilucrarii inmodobligatoriureferirilaaparateledereazem,rosturidedilatatie, dispozitiveantiseismice,hidroizolatie,cale,trotuare,etc. analizareaoportunitatiiefectuariidesondajelanivelulfundatiilorsi necesitatealucrarilordereparatii infunctiedenecesitatealucrarilordereparatiisevorefectuasondajela dalelederacordarecuterasamentele,suprastructura,sferturidecon Expertizatehnicavatrebuisafieinmodobligatoriustampilatadecatreun experttehnicdecalitateatestatdecatreM.L.P.A.T.,avandcertificatuldeatestare vizatlazi. SevorrespectaprevederileHGR925/1995privindRegulamentulde verificaresiexpertizaretehnicadecalitateaproiectelor. B.Elaborareastudiuluidefezabilitate . Documentatia care constituie elemente de tema pentru intocmirea studiului de fezabilitateesteExpertizatehnica. Documentatiavacontine: Studiuldefezabilitate Listele de cantitati si descrierea preturilor . Listele de cantitati de lucrari vor fi intocmitepearticolecomasatecarevorcuprindetoatelucrarilenecesarereconstructiei sireabilitariiobiectivului. Descrierile de preturi vor fi astfel intocmite incat sa cuprinda toate operatiile necesarecuantificariicorectealucrarilor. Listedecantitaticucaracterconfidential Devizgeneralcucaracterconfidential Listacuprincipaliiindicatoritehnicoeconomici Documentatiilenecesareobtineriicertificatuluideurbanism,avizelorsiacordurilor necesare Graficdeexecutie Partiledesenatesuntdocumenteleprincipalealeproiectuluitehnicpebazacarora se elaboreaza partile scrise ale proiectului si care vor cuprinde planuri si detalii de executie plandeincadrareinzona plandesituatiesituatiaexistenta plandesituatiesituatiaproiectata profillongitudinal releveupod dispozitiegenerala profiletransversaletip fotografiilasituatiaexistenta Nota:Pieseledesenatevoraveainmodobligatoriuvizaverificatoruluideproiect. VerificatoruldeproiecttrebuiesafieatestatdecatreMLPATavandcertificatuldeatestare vizatlazi. Documentatia Expertiza tehnica si Studiu de fezabilitate va fi elaborata in faza unica, in limba romana in 5 (cinci) exemplare si se va preda beneficiarului si pe formatelectronic.

Page3of5

Duratadeproiectare Expertizatehnica20ziledeladataemiteriiordinuluideinceperepentruserviciulde expertiza Studiului de fezabilitate 20 zile de la data comunicarii din partea beneficiarului a ordinuluideinceperepentruproiectareSF. Beneficiarul va emite ordinul de incepere a serviciului de proiectare SF dupa analiza expertizeitehnice. Proiectareasevafaceconformnormativelorsistandardelorromanestiinvigoare. Standarde: Terminologie.Gabarite.Principiigenerale. STAS5626 Poduri.Terminologie. STAS2924 Poduridesosea.Gabarite. STAS4273 Constructiihidrotehnice.Incadrareainclasedeimportanta. STAS4068/2 Probabilitati teoretice ale debitelor maxime in conditii normale si specialeinexploatare. STAS10100/0Principiigeneraledeverificareasiguranteiconstructiilor. STAS9165Principiigeneraledeproiectarepentruconstructiiinregiuniseismice. STAS2900Lucraridedrumuri.Latimeadrumurilor. Calcululpodurilor PD95Normativprivindproiectareahidraulicaapodurilorsipodetelor. STAS3221Poduridesosea.Convoaietipsiclasedeincarcare. STAS10101/0Actiuniinconstructii.Clasificareasigrupareaactiunilor. STAS10101/1Actiuniinconstructii.Greutatitehnicesiincarcaripermanente. STAS10101/OBActiuniinconstructii.Clasificareasigrupareaactiunilorpentrupodurile decaleferatasisosea. STAS10101/2Actiuniinconstructii.Incarcaridatedetemperaturaexterioara. STAS3684Scaraintensitatilorseismice. STAS11100/1Zonareaseismica.MacrozonareateritoriuluiRomaniei. STAS1545Poduripentrustarzisisosele.Pasarele.Actiuni. Prescriptiideproiectare STAS 10111/1 Poduri de cale ferata si sosea. Infrastructuri de zidarie, beton si beton armat.Prescriptiideproiectare. STAS 10111/2 Poduri de cale ferata si sosea. Suprastructuri din beton, beton armat si betonprecomprimat.Prescriptiideproiectare. STAS 10102 Constructii din beton, beton armat si beton precomprimat. Prevederi fundamentalepentrucalcululsialcatuireaelementelor. STAS 4031 Poduri din beton armat si beton precomprimat de cale ferata si sosea. Aparatedereazemdinotel. STAS10167Poduridecaleferatasisosea.Aparatedereazemdinneoprenarmat. STAS8270Poduridesosea.Dispozitivepentruacoperirearosturilordedilatatie. STAS5088Lucraridearta.Hidroizolatii.Prescriptiideproiectaresiexecutie. STAS175Imbracamintibituminoaseturnateexecutatelacald.Conditiitehnicegenerale decalitate. STAS11348Imbracamintibituminoasepentrucaleapepod.Conditiitehnicegeneralede calitate. Geotehnicasifundatii STAS6054Terenuridefundare.Adancimimaximedeinghet. STAS1243Terendefundare.Clasificareasiidentificareaterenurilor. STAS3950Geotehnica.Terminologie,simbolurisiunitatidemasura.
Page4of5

STAS1242/1Terendefundare.Principiigeneraledecercetare. STAS1242/2Cercetarigeologicetehnicesigeotehnice,specificetraseelordecaiferate, drumurisiautostrazi. STAS3300/1Terendefundare.Pricipiigeneraledecalcul. STAS3300/2Terendefundare.Calcululterenuluidefundareincazulfundatieidirecte. STAS2561/1Terendefundare.Piloti.Clasificaresiterminologie. STAS7484Elementeprefabricatedinbetonarmatsibetonprecomprimat.Piloti. STAS2561/2Terendefundare.Fundatiipepiloti.Incercareainterenapilotilordeproba. STAS2561/3Terendefundare.Piloti.Prescriptiigeneraledeproiectare. STAS 2561/4 Teren de fundare. Piloti forati de diametru mare. Prescriptii generale de proiectare,executiesireceptie. STAS2745Terendefundare.Urmarireatasariiconstructiilorprinmetodetopografice. STAS1242Terendefundare.Cercetarigeotehniceprinforajeexecuatateinpamanturi. Materiale SR388CimentulPortland. SR1500CimenturicompoziteuzualedetipII,III,IV,V. SR3011Cimenturihidrotehnicesicimenturirezistentelasulfati. SR6232Cimenturi,adaosurimineralesiaditivi.Vocabular. SP6Cimenturihidrotehniceaditivate. SP7CimenturipentrudrumuricuadaosCD345. SP8Cimenturipentrudrumuricuadaos/aditivate. STAS1667Agregatenaturalegrelepentrubetoanesimortareculiantiminerali. STAS790Apapentrubetoanesimortare. STAS8573Aditivimpermeabilizatorpentrumortaredeciment. STAS8625Aditivplastifiantmixtpentrubetoane. STAS 3349/1 Betoane de ciment.Prescriptii pentru stabilirea gradului de agresivitate a apei. STAS9602Betondereferinta.Prescriptiipentruconfectionaresiincercari. STAS 6102 Beton pentru constructii hidrotehnice. Clasificare si conditii tehnice de calitate. STAS183/1Lucraridedrumuri.Imbracamintidebetondeciment. STAS3622Betoanedecimentclasificare. STAS438/1Otelbetonlaminatlacald.Marci.Conditiitehnicedecalitate. STAS438/2Sarmatrasapentrubetonarmat. STAS438/3Plasesudate. Marcajerutiere,semnalizarirutiere STAS 1848/1 Siguranta circulatiei. Indicatoare rutiere. Clasificare, simboluri si amplasare. STAS1848/2Sigurantacirculatiei.Indicatoarerutiere.Prescriptiitehnice. STAS1848/3Sigurantacirculatiei.Indicatoarerutiere,scriere,moddealcatuire. STAS1848/7ModificarisicompletariulterioareconvenitedeCNADNRsiDirectiaPolitiei RutiereMarcajerutiere. STAS 1948/1 Parapete si stalpi de ghidare. Prescriptii generale de proiectare si amplasare. Ordinul comun M.I. / M.T. nr.1112/412/2000 privind aprobarea normelor metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vedereaexecutariidelucruriinzonadrumuluipublicsi/saupentruprotejareadrumului. BirouIntretinereLucrarideArta,

Page5of5