P. 1
Fisa de Evaluare 2013

Fisa de Evaluare 2013

|Views: 14|Likes:
Published by Roxy Si Adi Oros
pt miscarea personalului didactic
pt miscarea personalului didactic

More info:

Categories:Types
Published by: Roxy Si Adi Oros on Sep 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/19/2014

pdf

text

original

INSPECTORATUL

ŞCOLAR

JUDEŢEAN

CLUJ

Nr. ________ / ________ 2013 Punctaj autoevaluare Punctaj evaluare

FIŞĂ DE EVALUARE pentru ierarhizarea cadrelor didactice titulare, participante la sesiunea de transferare prin restrângere de activitate, completare de catedră, pretransfer prin consimţământ între unităţi de învăţământ, detaşare la cerere prin concurs specific, pentru anul şcolar 2013-2014 D-nul/D-na_____________________________________________________________________________ _________________________ titular(ă) pe postul/catedra __________________________________ de la unitatea şcolară _____________________________________________________________ din localitatea _______________________________________________________ judeţul_________________________ Criterii şi punctaje pentru evaluarea personalului didactic conform Anexei nr.2 la Metodologia –cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014) Nivelul studiilor: Absolvenţi ai şcolii normale/liceu pedagogic sau ai şcolii postliceale pedagogice cu diplomă/certificat de absolvire. Absolvenţi ai şcolii normale/liceu pedagogic sau ai şcolii postliceale pedagogice cu diplomă/certificat de absolvire care şi-au echivalat studiile conform art. 248 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare. Absolvenţi ai colegiului pedagogic universitar (institutori) cu diplomă de absolvire şi absolvenţi ai şcolii normale/liceu pedagogic sau ai şcolii postliceale pedagogice şi studii universitare de scurtă durată. Absolvenţi ai colegiului pedagogic universitar (institutori) cu diplomă de absolvire şi absolvenţi ai şcolii normale/liceu pedagogic sau ai şcolii postliceale pedagogice şi studii universitare de scurtă durată care şi-au echivalat studiile conform art. 149 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare. Absolvenţi ai şcolii normale/liceu pedagogic sau ai şcolii postliceale pedagogice cu diplomă/certificat de absolvire sau ai colegiului pedagogic universitar (institutori) şi studii universitare de lungă durată sau ciclul I de studii universitare de licenţă sau ciclul II de studii universitare de masterat. Profesori de instruire practică/maiştri-instructori, absolvenţi de: 1. şcoală postliceală/şcoală de maiştri cu diplomă/certificat de absolvire/certificat de competenţe profesionale 2. şcoala postliceală/şcoala de maiştri cu diplomă/certificat de absolvire/certificat de competenţe profesionale care şi-au echivalat studiile conform art. 248 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare. Absolvenţi în specialitate ai învăţământului universitar de scurtă durată sau ai institutului pedagogic cu durata de 3 ani cu diplomă de absolvire. Punctaj conform Anexei 2 6p 7,5 p Punctaj autoevaluare

I. A. B.

C. D.

8p 8,5 p

E.

9p

F.

5p 6,5 p 8p

G.

P-ţa Ştefan cel Mare nr. 4, Cluj Napoca Tel: +40 (0) 264 590 778 Fax: +40 (0) 264 592 832 www.isjcj.ro cluj@isjcj.ro

8. (1) Gradul didactic: a) Definitivat b) Gradul didactic II c) Gradul didactic I sau doctorat echivalat cu gradul didactic I d) Grad didactic I obţinut pe bază de examene. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare. studii academice postuniversitare cu durata de cel puţin 3 semestre. Absolvenţi în specialitate ai învăţământului universitar de scurtă durată sau ai institutului pedagogic cu durata de 3 ani. Absolvenţi în specialitate ai învăţământului universitar de lungă durată cu diplomă de licenţă sau ai ciclului II de studii universitare de masterat.5 p 9p 9. II. 4 p 2.99 Media 7 – 7. 2 p 7. 3. studii aprofundate de specialitate. cursuri de perfecţionare postuniversitară cu durata de cel puţin 3 semestre. care şi-au echivalat studiile conform art. studii postuniversitare de specializare cu durata de cel puţin 3 semestre. 6. o altă licenţă. cursuri de perfecţionare postuniversitară cu 1 p durata mai mică de 3 semestre. 2. La punctajul corespunzător gradului didactic mai sus menţionat se adaugă câte 2 (două) puncte pentru . 8. NOTĂ: 1. Punctajul pentru grade didactice şi categorii pentru antrenori nu se cumulează. cu diplomă. ai ciclului I de studii universitare de licenţă şi cu studii postuniversitare cu durata de cel puţin 3 semestre. respectiv ultima categorie dobândită. Absolvenţi în specialitate. Punctajul de la literele A-K nu se cumulează.99 Media 8 – 8. 3.II-a şi a-III-a c) Categoria I (3) Media de absolvire pentru debutanţi (0 . 149 alin. Punctajul de la literele K-L se cumulează şi se acordă pentru fiecare formă de pregătire. cu diplomă de absolvire. L. Se punctează ultimul grad didactic/doctorat dobândit. 2. Pentru profesorii pentru învăţământul preşcolar/primar care solicită trecerea prin transfer pentru restrângere de activitate /pretransfer în specializarea dobândită ulterior prin studii superioare se acordă punctajul corespunzător studiilor superioare de lungă/ciclului I de studii universitare de licenţă/ciclului II de studii universitare de masterat. academice postuniversitare cu durata 2p mai mică de 3 semestre.2 ani) sau antrenori categoria a V-a: Media 10 Media 9 – 9. 3 p 3. K. Absolvenţi în specialitate. studii postuniversitare de specializare.5 p 1p 4p 7p 10 p 14 p (2) 4p 7p 10 p NOTĂ: 1. urmat de doctorat în domeniul specializării/specializărilor înscrise pe diploma de licenţă. ai ciclului I de studii universitare de licenţă. (3) din Legea nr. masterat în sistem postuniversitar sau un alt masterat în cadrul ciclului II de studii de 3p studii universitare.H. 2. 3 p 4. studii aprofundate de specialitate cu durata de cel puţin 3 semestre.99 Media 6 – 6.universitară /postuniversitară de la litera L punctele 1-8.5 p 10 p Absolvenţi cu diplomă în specialitate ai învăţământului universitar de lungă durată sau ai ciclului II de studii universitare de masterat şi cu: 1.5 p 2p 1. J. cu diplomă. I. 5p 5. Categorii pentru antrenori: a) Categoria a IV b) Categoriile a.99 3p 2. finalizată.

b) Pentru absolvenţii promoţiei 2011 şi debutanţii aflaţi în al doilea an de activitate se iau în considerare calificativul pentru anul şcolar 2011-2012 şi calificativul parţial din anul şcolar 2012-2013. Calificativele obţinute în ultimii doi ani şcolari încheiaţi (2010/2011 şi 2011/2012) şi echivalentul acestora în puncte: 10 p • Foarte bine 7p • Bine 2p • Satisfăcător 0p • Nesatisfăcător NOTĂ: a) Pentru absolvenţii promoţiei 2012 şi debutanţii aflaţi în primul an de activitate se ia în considerare calificativul parţial din anul şcolar 2012-2013. lit. republicată. 1) Activitatea metodică şi ştiinţifică dovedită prin documente justificative.cu modificările şi completările ulterioare. III.a). respectiv gradul didactic I). Rezultate la concursuri şi olimpiade şcolare 0-3 p Alte activităţi 0-1 p d) internaţional Performanţe profesionale 0-2 p Lucrări publicate 0-2 p Rezultate la concursuri şi olimpiade şcolare 0-2 p Organizare/participare la seminarii 0-1 p . faţă de punctajul acordat la punctul notei.1. Se punctează activitatea din ultimii 2 ani şcolari încheiaţi(*)(2010/2011 şi 2011/2012) la nivelul: a) unităţii de Activităţi metodice demonstrate 0-1 p Activităţi ştiinţifice demonstrate 0-1 p învăţământ Activităţi educative demonstrate 0-1 p Rezultate la concursuri şi olimpiade şcolare 0-2 p max. c) În cazul întreruperii activităţii la catedră. 10 p.5 p Membru în comisii de elaborare de subiecte şi de evaluare în max. cu modificările şi 0-2 p completările ulterioare sau în Legea educaţiei naţionale nr.25 p Activităţi în asociaţii profesionale ale cadrelor didactice 0-0. 1/2011. 6 p.5 p Rezultate la concursuri şi olimpiade şcolare locale/judeţene 0-2 p Activităţi în asociaţii profesionale ale cadrelor didactice 0.5 p 1 punct Cadrelor didactice care au lucrat în ultimii doi ani şcolari încheiaţi la grupă/clasă cu copii/elevi integraţi proveniţi din (conform învăţământul special. d) În cererea fiecărui cadru didactic se va trece media punctajului celor două calificative. învăţământului nr.C. IV. c) IV.25 p c) naţional Formator naţional 0-2 p Membru al comisiei naţionale de specialitate 0-2 p Membru al unor consilii/comisii naţionale menţionate în Legea max. 4.25 p Alte activităţi 0.1. în perioada ultimilor doi ani şcolari. cadrul concursurilor şcolare/de ocupare a posturilor vacante / 0-1.25 p Alte activităţi şi responsabilităţi 0-0. 84/1995.fiecare grad didactic la care s-a obţinut media 10 (definitivat. 0-1 p Formator local 0-1 p Membru al comisiei consultative pe discipline 0-0.5 p rezervate organizate la nivel local/judeţean Membru al consiliului consultativ 0-0. Personalului didactic căruia i s-a acordat gradul didactic I pe baza calificativului "admis" i se echivalează acest calificativ cu media 10. 8 p. cu excepţia situaţiilor de la punctul a).D. Activităţi în structuri consultative de dialog social 0-0. b) judeţului Metodist al inspectoratului şcolar judeţean/C.0. Rezultatele obţinute în activitatea didactică. se iau în considerare calificativele pentru ultimii doi ani şcolari în care cadrul didactic şi-a desfăşurat activitatea. gradul didactic II.

max.a).Organizare/participare la simpozioane max. 4 p pentru toate 1p pentru fiecare ghid/auxiliar curricular/ împărţite la numărul de ghidurile/auxiliare autori curriculare f) articole de specialitate/studii de specialitate.5 p/articol/ împărţit la numărul de autori articol . Organizare/participare la conferinţe Organizare/participare la congrese Alte activităţi 0-1 p 0-1 p 0-1 p 0-2 p NOTĂ: (*) Pentru învăţători/institutori din învăţământul primar/profesori pentru învăţământul primar se punctează activitatea metodică şi ştiinţifică desfăşurată pe parcursul a 2 ani şcolari din ultimii 5 ani şcolari încheiaţi. 4 p pentru toate Tineretului şi Sportului (participarea în colective de elaborare) programele c) manuale şcolare aprobate de M.C.) Participare în colective de elaborare a unor acte normative şi legislative vizând calitatea activităţii specifice domeniului învăţământ. la alegerea cadrului didactic. Max. Arion. publicate în reviste de specialitate.10 p pentru cu referent ştiintific din domeniu. max. 4 p pentru toate studiile . g) cărţi în domeniul educaţional/de specialitate.S.7 p pentru toate 0. la nivel judeţean sau naţional înregistrate cu ISSN.C.5 inspectoratul şcolar): .T.E.10 p pentru 5 p/lucrare/monografie/ împărţite la numărul de autori toate monografiile/lucrările e) ghiduri metodologice sau alte auxiliare curriculare/de sprijin max. aprobate de Ministerul Educaţiei. Activităţi desfăşurate în a) membru în echipa de 0-1 cadrul programelor de scriere a proiectului reformă coordonate de b) responsabil de activitate 0-1 Ministerul Educaţiei. 3 p pentru toate articolele. max. c) La nivelul şcolii se acordă 1 punct suplimentar. regulamente. cadrelor didactice care au lucrat în ultimii doi ani şcolari încheiaţi la grupă/clasă cu copii/elevi integraţi proveniţi din învăţământul special.E. instrucţiuni aprobate de Ministerul max. toate cărţile 5p pentru fiecare carte publicată/ împărţite la numărul de autori h) mijloace de învăţământ omologate de către M. 7 p/manual/împărţite la numărul de autori d) monografii/lucrari ştiinţifice înregistrate ISBN . 1 p /studiu/ împărţit la numărul de autori studiu. max.5 Sportului în ultimii 5 (cinci) d) beneficiar de burse 0-1 ani calendaristici (la data (Comenius.) depunerii dosarului la e) formator AEL 0-0. b) Pentru absolvenţii promoţiei 2011 şi debutanţii aflaţi în al doilea an de activitate se ia în considerare activitatea metodică şi ştiinţifică din anul şcolar 2011-2012.1. în perioada ultimilor doi ani şcolari. faţă de punctajul acordat la punctul IV. 2. a) Pentru absolvenţii promoţiei 2012 şi debutanţii aflaţi în primul an de activitate se ia în considerare activitatea metodică şi ştiinţifică din anul şcolar 2012-2013. în echipa de proiect max. max. în ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (la data depunerii dosarului la inspectoratul şcolar): a) metodologii.5p Cercetării. Tineretului şi c) coordonator de proiect 0-1. Tineretului şi Sportului (participarea în actele normative colective de elaborare) b) programe şcolare. 12 p. etc. studiile Max. Cercetării. Cercetării. 6 p pentru toate Educaţiei. publicate cu ISBN.S.5p / împărţite la numărul de autori 3. se ia în considerare activitatea metodică şi ştiinţifică din ultimii doi ani şcolari în care cadrul didactic şi-a desfăşurat activitatea. d) În cazul întreruperii activităţii la catedră.T.

d) starea de sănătate care nu permite părăsirea localităţii (certificat medical de la comisia de expertiză a capacităţii de muncă). proiecte finanţate din fonduri structurale şi de coeziune). Banca Mondială. b) soţ (soţie) cu domiciliul în localitate. altele decât cele punctate anterior: 4. Arion. criterii socialumanitare. pentru departajare. minori în întreţinere. se vor lua în considerare. Tineretului şi Sportului în ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (la data depunerii dosarului la inspectoratul şcolar). Comenius.d) pot fi cumulate. e) soţul/soţia să lucreze în învăţământ.). Grundtvig. finalizate cu Certificat de competenţă profesională sau adeverinţă echivalentă: a) program de lungă durată (90 credite) 3p b) program de durată medie (60 credite) 2p c) program de scurtă durată (30 credite) 1p d) program cu mai putin de 30 de credite 0. Tineretului şi Sportului sau alte instituţii max. 5 p abilitate (Institutul Francez.a) . c) părinţi cu domiciliul în localitate. . Participarea la activităţi desfăşurate prin Casa Corpului Didactic. Cercetării. Institutul Goethe ş. Criterii de vechime: . Phare-VET. Cercetării. British Council.vechime efectivă la catedră. inclusiv perioada rezervării catedrei 0. Phare.5 p / curs V. proprietăţi imobiliare în localitate). 5. în caz de egalitate. f) alte cauze obiective dovedite cu acte (de exemplu: unic întreţinător de familie şi cu domiciliul în localitatea respectivă. în aceeaşi localitate. Socrates.1 p/ pentru fiecare an întreg de învăţământ NOTĂ: Se recunoaşte vechimea la catedră pentru perioada activităţii desfăşurate ca personal didactic calificat.formator AEL. în următoarea ordine: a) soţ (soţie) cu activitatea în învăţământ.a. finalizate în ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (la data depunerii dosarului la inspectoratul şcolar) cu adeverinţă/certificat/diplomă 0. Pentru cadrele didactice care solicită transferul pentru restrângere de activitate în altă specializare se evaluează activitatea metodică şi ştiinţifică pentru specialitatea postului didactic/catedrei solicitate. părinţi bolnavi.5 p NOTĂ: Punctajele de la punctul 4 lit. Participarea la activităţi desfăşurate în cadrul programelor de formare continuă acreditate de Ministerul Educaţiei. Leonardo da Vinci. în cadrul programelor de formare continuă aprobate de Ministerul Educaţiei. Punctaj Autoevaluare Evaluare Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj I II III IV V Total punctaj NOTĂ: După totalizarea punctajului.

Numele ________________________ Semnătura ______________________ Director. Numele _________________________ _________________________ _________________________ ________________________ _________________________ Semnătura _____________________ _____________________ . Numele_________________________ Semnătura ______________________ Comisia de mobilitate. De acord cu punctajul acordat. Cadru didactic evaluat.Cadrele didactice care au desfăşurat activitate metodică şi ştiinţifică pe două sau mai multe specializări sunt evaluate pentru întreaga activitate.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->