INSPECTORATUL

ŞCOLAR

JUDEŢEAN

CLUJ

Nr. ________ / ________ 2013 Punctaj autoevaluare Punctaj evaluare

FIŞĂ DE EVALUARE pentru ierarhizarea cadrelor didactice titulare, participante la sesiunea de transferare prin restrângere de activitate, completare de catedră, pretransfer prin consimţământ între unităţi de învăţământ, detaşare la cerere prin concurs specific, pentru anul şcolar 2013-2014 D-nul/D-na_____________________________________________________________________________ _________________________ titular(ă) pe postul/catedra __________________________________ de la unitatea şcolară _____________________________________________________________ din localitatea _______________________________________________________ judeţul_________________________ Criterii şi punctaje pentru evaluarea personalului didactic conform Anexei nr.2 la Metodologia –cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014) Nivelul studiilor: Absolvenţi ai şcolii normale/liceu pedagogic sau ai şcolii postliceale pedagogice cu diplomă/certificat de absolvire. Absolvenţi ai şcolii normale/liceu pedagogic sau ai şcolii postliceale pedagogice cu diplomă/certificat de absolvire care şi-au echivalat studiile conform art. 248 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare. Absolvenţi ai colegiului pedagogic universitar (institutori) cu diplomă de absolvire şi absolvenţi ai şcolii normale/liceu pedagogic sau ai şcolii postliceale pedagogice şi studii universitare de scurtă durată. Absolvenţi ai colegiului pedagogic universitar (institutori) cu diplomă de absolvire şi absolvenţi ai şcolii normale/liceu pedagogic sau ai şcolii postliceale pedagogice şi studii universitare de scurtă durată care şi-au echivalat studiile conform art. 149 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare. Absolvenţi ai şcolii normale/liceu pedagogic sau ai şcolii postliceale pedagogice cu diplomă/certificat de absolvire sau ai colegiului pedagogic universitar (institutori) şi studii universitare de lungă durată sau ciclul I de studii universitare de licenţă sau ciclul II de studii universitare de masterat. Profesori de instruire practică/maiştri-instructori, absolvenţi de: 1. şcoală postliceală/şcoală de maiştri cu diplomă/certificat de absolvire/certificat de competenţe profesionale 2. şcoala postliceală/şcoala de maiştri cu diplomă/certificat de absolvire/certificat de competenţe profesionale care şi-au echivalat studiile conform art. 248 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare. Absolvenţi în specialitate ai învăţământului universitar de scurtă durată sau ai institutului pedagogic cu durata de 3 ani cu diplomă de absolvire. Punctaj conform Anexei 2 6p 7,5 p Punctaj autoevaluare

I. A. B.

C. D.

8p 8,5 p

E.

9p

F.

5p 6,5 p 8p

G.

P-ţa Ştefan cel Mare nr. 4, Cluj Napoca Tel: +40 (0) 264 590 778 Fax: +40 (0) 264 592 832 www.isjcj.ro cluj@isjcj.ro

Punctajul de la literele K-L se cumulează şi se acordă pentru fiecare formă de pregătire. cu diplomă.H. Absolvenţi în specialitate ai învăţământului universitar de lungă durată cu diplomă de licenţă sau ai ciclului II de studii universitare de masterat. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare. care şi-au echivalat studiile conform art. Absolvenţi în specialitate.II-a şi a-III-a c) Categoria I (3) Media de absolvire pentru debutanţi (0 . Absolvenţi în specialitate ai învăţământului universitar de scurtă durată sau ai institutului pedagogic cu durata de 3 ani.99 Media 7 – 7.99 Media 6 – 6. 8. 2. Punctajul pentru grade didactice şi categorii pentru antrenori nu se cumulează.2 ani) sau antrenori categoria a V-a: Media 10 Media 9 – 9. respectiv ultima categorie dobândită.5 p 9p 9. (3) din Legea nr. J. 3. 3. L. 3 p 3.5 p 1p 4p 7p 10 p 14 p (2) 4p 7p 10 p NOTĂ: 1. studii postuniversitare de specializare cu durata de cel puţin 3 semestre. studii aprofundate de specialitate cu durata de cel puţin 3 semestre. ai ciclului I de studii universitare de licenţă. cursuri de perfecţionare postuniversitară cu durata de cel puţin 3 semestre. studii aprofundate de specialitate. 2 p 7. ai ciclului I de studii universitare de licenţă şi cu studii postuniversitare cu durata de cel puţin 3 semestre.99 3p 2. Absolvenţi în specialitate.universitară /postuniversitară de la litera L punctele 1-8. 6. 2. 3 p 4. cu diplomă. academice postuniversitare cu durata 2p mai mică de 3 semestre. Se punctează ultimul grad didactic/doctorat dobândit. 2. Punctajul de la literele A-K nu se cumulează. cursuri de perfecţionare postuniversitară cu 1 p durata mai mică de 3 semestre. 149 alin. cu diplomă de absolvire. NOTĂ: 1. La punctajul corespunzător gradului didactic mai sus menţionat se adaugă câte 2 (două) puncte pentru . studii postuniversitare de specializare.99 Media 8 – 8. 5p 5. Pentru profesorii pentru învăţământul preşcolar/primar care solicită trecerea prin transfer pentru restrângere de activitate /pretransfer în specializarea dobândită ulterior prin studii superioare se acordă punctajul corespunzător studiilor superioare de lungă/ciclului I de studii universitare de licenţă/ciclului II de studii universitare de masterat. I. K. finalizată. studii academice postuniversitare cu durata de cel puţin 3 semestre. II.5 p 2p 1.5 p 10 p Absolvenţi cu diplomă în specialitate ai învăţământului universitar de lungă durată sau ai ciclului II de studii universitare de masterat şi cu: 1. masterat în sistem postuniversitar sau un alt masterat în cadrul ciclului II de studii de 3p studii universitare. Categorii pentru antrenori: a) Categoria a IV b) Categoriile a. 4 p 2. urmat de doctorat în domeniul specializării/specializărilor înscrise pe diploma de licenţă. o altă licenţă. (1) Gradul didactic: a) Definitivat b) Gradul didactic II c) Gradul didactic I sau doctorat echivalat cu gradul didactic I d) Grad didactic I obţinut pe bază de examene. 8.

republicată. c) În cazul întreruperii activităţii la catedră.25 p Alte activităţi 0.5 p Rezultate la concursuri şi olimpiade şcolare locale/judeţene 0-2 p Activităţi în asociaţii profesionale ale cadrelor didactice 0.25 p Alte activităţi şi responsabilităţi 0-0. cadrul concursurilor şcolare/de ocupare a posturilor vacante / 0-1. b) Pentru absolvenţii promoţiei 2011 şi debutanţii aflaţi în al doilea an de activitate se iau în considerare calificativul pentru anul şcolar 2011-2012 şi calificativul parţial din anul şcolar 2012-2013. 8 p. 10 p.0. Activităţi în structuri consultative de dialog social 0-0. 0-1 p Formator local 0-1 p Membru al comisiei consultative pe discipline 0-0.1. Personalului didactic căruia i s-a acordat gradul didactic I pe baza calificativului "admis" i se echivalează acest calificativ cu media 10.5 p 1 punct Cadrelor didactice care au lucrat în ultimii doi ani şcolari încheiaţi la grupă/clasă cu copii/elevi integraţi proveniţi din (conform învăţământul special. se iau în considerare calificativele pentru ultimii doi ani şcolari în care cadrul didactic şi-a desfăşurat activitatea.25 p c) naţional Formator naţional 0-2 p Membru al comisiei naţionale de specialitate 0-2 p Membru al unor consilii/comisii naţionale menţionate în Legea max. învăţământului nr.D. III. respectiv gradul didactic I). b) judeţului Metodist al inspectoratului şcolar judeţean/C. gradul didactic II.25 p Activităţi în asociaţii profesionale ale cadrelor didactice 0-0. în perioada ultimilor doi ani şcolari. Calificativele obţinute în ultimii doi ani şcolari încheiaţi (2010/2011 şi 2011/2012) şi echivalentul acestora în puncte: 10 p • Foarte bine 7p • Bine 2p • Satisfăcător 0p • Nesatisfăcător NOTĂ: a) Pentru absolvenţii promoţiei 2012 şi debutanţii aflaţi în primul an de activitate se ia în considerare calificativul parţial din anul şcolar 2012-2013. 6 p. cu excepţia situaţiilor de la punctul a).5 p rezervate organizate la nivel local/judeţean Membru al consiliului consultativ 0-0. Se punctează activitatea din ultimii 2 ani şcolari încheiaţi(*)(2010/2011 şi 2011/2012) la nivelul: a) unităţii de Activităţi metodice demonstrate 0-1 p Activităţi ştiinţifice demonstrate 0-1 p învăţământ Activităţi educative demonstrate 0-1 p Rezultate la concursuri şi olimpiade şcolare 0-2 p max. lit. c) IV. Rezultatele obţinute în activitatea didactică. d) În cererea fiecărui cadru didactic se va trece media punctajului celor două calificative.C.5 p Membru în comisii de elaborare de subiecte şi de evaluare în max. 1/2011. 1) Activitatea metodică şi ştiinţifică dovedită prin documente justificative.a). faţă de punctajul acordat la punctul notei. 4. IV. Rezultate la concursuri şi olimpiade şcolare 0-3 p Alte activităţi 0-1 p d) internaţional Performanţe profesionale 0-2 p Lucrări publicate 0-2 p Rezultate la concursuri şi olimpiade şcolare 0-2 p Organizare/participare la seminarii 0-1 p . 84/1995.fiecare grad didactic la care s-a obţinut media 10 (definitivat.cu modificările şi completările ulterioare.1. cu modificările şi 0-2 p completările ulterioare sau în Legea educaţiei naţionale nr.

S. regulamente. aprobate de Ministerul Educaţiei. max.7 p pentru toate 0. Activităţi desfăşurate în a) membru în echipa de 0-1 cadrul programelor de scriere a proiectului reformă coordonate de b) responsabil de activitate 0-1 Ministerul Educaţiei. instrucţiuni aprobate de Ministerul max.T. Organizare/participare la conferinţe Organizare/participare la congrese Alte activităţi 0-1 p 0-1 p 0-1 p 0-2 p NOTĂ: (*) Pentru învăţători/institutori din învăţământul primar/profesori pentru învăţământul primar se punctează activitatea metodică şi ştiinţifică desfăşurată pe parcursul a 2 ani şcolari din ultimii 5 ani şcolari încheiaţi. 12 p. se ia în considerare activitatea metodică şi ştiinţifică din ultimii doi ani şcolari în care cadrul didactic şi-a desfăşurat activitatea.C. faţă de punctajul acordat la punctul IV.5p / împărţite la numărul de autori 3. max.5 p/articol/ împărţit la numărul de autori articol .C. în ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (la data depunerii dosarului la inspectoratul şcolar): a) metodologii. c) La nivelul şcolii se acordă 1 punct suplimentar. publicate în reviste de specialitate. toate cărţile 5p pentru fiecare carte publicată/ împărţite la numărul de autori h) mijloace de învăţământ omologate de către M.E.a). Max. d) În cazul întreruperii activităţii la catedră. max. Arion.T.) depunerii dosarului la e) formator AEL 0-0. studiile Max. 1 p /studiu/ împărţit la numărul de autori studiu. la nivel judeţean sau naţional înregistrate cu ISSN. publicate cu ISBN.Organizare/participare la simpozioane max.1.) Participare în colective de elaborare a unor acte normative şi legislative vizând calitatea activităţii specifice domeniului învăţământ. la alegerea cadrului didactic. g) cărţi în domeniul educaţional/de specialitate. a) Pentru absolvenţii promoţiei 2012 şi debutanţii aflaţi în primul an de activitate se ia în considerare activitatea metodică şi ştiinţifică din anul şcolar 2012-2013. max.10 p pentru cu referent ştiintific din domeniu. Cercetării.5 inspectoratul şcolar): .5 Sportului în ultimii 5 (cinci) d) beneficiar de burse 0-1 ani calendaristici (la data (Comenius. 4 p pentru toate studiile .S.10 p pentru 5 p/lucrare/monografie/ împărţite la numărul de autori toate monografiile/lucrările e) ghiduri metodologice sau alte auxiliare curriculare/de sprijin max.E.5p Cercetării. b) Pentru absolvenţii promoţiei 2011 şi debutanţii aflaţi în al doilea an de activitate se ia în considerare activitatea metodică şi ştiinţifică din anul şcolar 2011-2012. 4 p pentru toate 1p pentru fiecare ghid/auxiliar curricular/ împărţite la numărul de ghidurile/auxiliare autori curriculare f) articole de specialitate/studii de specialitate. în echipa de proiect max. 4 p pentru toate Tineretului şi Sportului (participarea în colective de elaborare) programele c) manuale şcolare aprobate de M. Tineretului şi Sportului (participarea în actele normative colective de elaborare) b) programe şcolare. 7 p/manual/împărţite la numărul de autori d) monografii/lucrari ştiinţifice înregistrate ISBN . Cercetării. cadrelor didactice care au lucrat în ultimii doi ani şcolari încheiaţi la grupă/clasă cu copii/elevi integraţi proveniţi din învăţământul special. Tineretului şi c) coordonator de proiect 0-1. etc. în perioada ultimilor doi ani şcolari. 6 p pentru toate Educaţiei. 3 p pentru toate articolele. max. 2.

Arion. Banca Mondială. Phare-VET. Cercetării.d) pot fi cumulate. Leonardo da Vinci.5 p NOTĂ: Punctajele de la punctul 4 lit. inclusiv perioada rezervării catedrei 0.1 p/ pentru fiecare an întreg de învăţământ NOTĂ: Se recunoaşte vechimea la catedră pentru perioada activităţii desfăşurate ca personal didactic calificat. f) alte cauze obiective dovedite cu acte (de exemplu: unic întreţinător de familie şi cu domiciliul în localitatea respectivă. e) soţul/soţia să lucreze în învăţământ. c) părinţi cu domiciliul în localitate. . în aceeaşi localitate. Participarea la activităţi desfăşurate prin Casa Corpului Didactic.formator AEL. Cercetării.vechime efectivă la catedră. d) starea de sănătate care nu permite părăsirea localităţii (certificat medical de la comisia de expertiză a capacităţii de muncă). în următoarea ordine: a) soţ (soţie) cu activitatea în învăţământ. altele decât cele punctate anterior: 4.a) . finalizate în ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (la data depunerii dosarului la inspectoratul şcolar) cu adeverinţă/certificat/diplomă 0. în caz de egalitate. 5. Tineretului şi Sportului în ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (la data depunerii dosarului la inspectoratul şcolar). b) soţ (soţie) cu domiciliul în localitate. Tineretului şi Sportului sau alte instituţii max. Institutul Goethe ş. criterii socialumanitare. Phare. pentru departajare. Pentru cadrele didactice care solicită transferul pentru restrângere de activitate în altă specializare se evaluează activitatea metodică şi ştiinţifică pentru specialitatea postului didactic/catedrei solicitate. în cadrul programelor de formare continuă aprobate de Ministerul Educaţiei. British Council. Criterii de vechime: . Punctaj Autoevaluare Evaluare Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj I II III IV V Total punctaj NOTĂ: După totalizarea punctajului. Participarea la activităţi desfăşurate în cadrul programelor de formare continuă acreditate de Ministerul Educaţiei. finalizate cu Certificat de competenţă profesională sau adeverinţă echivalentă: a) program de lungă durată (90 credite) 3p b) program de durată medie (60 credite) 2p c) program de scurtă durată (30 credite) 1p d) program cu mai putin de 30 de credite 0.a. părinţi bolnavi. minori în întreţinere. Comenius. proprietăţi imobiliare în localitate). 5 p abilitate (Institutul Francez. se vor lua în considerare. Socrates.5 p / curs V. proiecte finanţate din fonduri structurale şi de coeziune).). Grundtvig.

Numele_________________________ Semnătura ______________________ Comisia de mobilitate. De acord cu punctajul acordat. Numele _________________________ _________________________ _________________________ ________________________ _________________________ Semnătura _____________________ _____________________ . Cadru didactic evaluat.Cadrele didactice care au desfăşurat activitate metodică şi ştiinţifică pe două sau mai multe specializări sunt evaluate pentru întreaga activitate. Numele ________________________ Semnătura ______________________ Director.