INSPECTORATUL

ŞCOLAR

JUDEŢEAN

CLUJ

Nr. ________ / ________ 2013 Punctaj autoevaluare Punctaj evaluare

FIŞĂ DE EVALUARE pentru ierarhizarea cadrelor didactice titulare, participante la sesiunea de transferare prin restrângere de activitate, completare de catedră, pretransfer prin consimţământ între unităţi de învăţământ, detaşare la cerere prin concurs specific, pentru anul şcolar 2013-2014 D-nul/D-na_____________________________________________________________________________ _________________________ titular(ă) pe postul/catedra __________________________________ de la unitatea şcolară _____________________________________________________________ din localitatea _______________________________________________________ judeţul_________________________ Criterii şi punctaje pentru evaluarea personalului didactic conform Anexei nr.2 la Metodologia –cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014) Nivelul studiilor: Absolvenţi ai şcolii normale/liceu pedagogic sau ai şcolii postliceale pedagogice cu diplomă/certificat de absolvire. Absolvenţi ai şcolii normale/liceu pedagogic sau ai şcolii postliceale pedagogice cu diplomă/certificat de absolvire care şi-au echivalat studiile conform art. 248 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare. Absolvenţi ai colegiului pedagogic universitar (institutori) cu diplomă de absolvire şi absolvenţi ai şcolii normale/liceu pedagogic sau ai şcolii postliceale pedagogice şi studii universitare de scurtă durată. Absolvenţi ai colegiului pedagogic universitar (institutori) cu diplomă de absolvire şi absolvenţi ai şcolii normale/liceu pedagogic sau ai şcolii postliceale pedagogice şi studii universitare de scurtă durată care şi-au echivalat studiile conform art. 149 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare. Absolvenţi ai şcolii normale/liceu pedagogic sau ai şcolii postliceale pedagogice cu diplomă/certificat de absolvire sau ai colegiului pedagogic universitar (institutori) şi studii universitare de lungă durată sau ciclul I de studii universitare de licenţă sau ciclul II de studii universitare de masterat. Profesori de instruire practică/maiştri-instructori, absolvenţi de: 1. şcoală postliceală/şcoală de maiştri cu diplomă/certificat de absolvire/certificat de competenţe profesionale 2. şcoala postliceală/şcoala de maiştri cu diplomă/certificat de absolvire/certificat de competenţe profesionale care şi-au echivalat studiile conform art. 248 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare. Absolvenţi în specialitate ai învăţământului universitar de scurtă durată sau ai institutului pedagogic cu durata de 3 ani cu diplomă de absolvire. Punctaj conform Anexei 2 6p 7,5 p Punctaj autoevaluare

I. A. B.

C. D.

8p 8,5 p

E.

9p

F.

5p 6,5 p 8p

G.

P-ţa Ştefan cel Mare nr. 4, Cluj Napoca Tel: +40 (0) 264 590 778 Fax: +40 (0) 264 592 832 www.isjcj.ro cluj@isjcj.ro

cu diplomă. respectiv ultima categorie dobândită. 3. 5p 5. studii aprofundate de specialitate cu durata de cel puţin 3 semestre. La punctajul corespunzător gradului didactic mai sus menţionat se adaugă câte 2 (două) puncte pentru . ai ciclului I de studii universitare de licenţă şi cu studii postuniversitare cu durata de cel puţin 3 semestre. (3) din Legea nr.99 Media 7 – 7. cu diplomă. Punctajul de la literele A-K nu se cumulează. studii postuniversitare de specializare. Absolvenţi în specialitate. Categorii pentru antrenori: a) Categoria a IV b) Categoriile a. J. 3 p 3. studii aprofundate de specialitate. studii postuniversitare de specializare cu durata de cel puţin 3 semestre. 3 p 4.99 Media 8 – 8.2 ani) sau antrenori categoria a V-a: Media 10 Media 9 – 9.5 p 2p 1. Punctajul de la literele K-L se cumulează şi se acordă pentru fiecare formă de pregătire. 6. Absolvenţi în specialitate.5 p 1p 4p 7p 10 p 14 p (2) 4p 7p 10 p NOTĂ: 1. finalizată. Pentru profesorii pentru învăţământul preşcolar/primar care solicită trecerea prin transfer pentru restrângere de activitate /pretransfer în specializarea dobândită ulterior prin studii superioare se acordă punctajul corespunzător studiilor superioare de lungă/ciclului I de studii universitare de licenţă/ciclului II de studii universitare de masterat. 3. ai ciclului I de studii universitare de licenţă. 2. 149 alin. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare. cursuri de perfecţionare postuniversitară cu durata de cel puţin 3 semestre.5 p 10 p Absolvenţi cu diplomă în specialitate ai învăţământului universitar de lungă durată sau ai ciclului II de studii universitare de masterat şi cu: 1. 8. (1) Gradul didactic: a) Definitivat b) Gradul didactic II c) Gradul didactic I sau doctorat echivalat cu gradul didactic I d) Grad didactic I obţinut pe bază de examene. Se punctează ultimul grad didactic/doctorat dobândit. care şi-au echivalat studiile conform art. K. 2 p 7.II-a şi a-III-a c) Categoria I (3) Media de absolvire pentru debutanţi (0 . II. Absolvenţi în specialitate ai învăţământului universitar de lungă durată cu diplomă de licenţă sau ai ciclului II de studii universitare de masterat. urmat de doctorat în domeniul specializării/specializărilor înscrise pe diploma de licenţă.5 p 9p 9. I. masterat în sistem postuniversitar sau un alt masterat în cadrul ciclului II de studii de 3p studii universitare. Punctajul pentru grade didactice şi categorii pentru antrenori nu se cumulează.H. Absolvenţi în specialitate ai învăţământului universitar de scurtă durată sau ai institutului pedagogic cu durata de 3 ani. 2.99 3p 2. cu diplomă de absolvire. NOTĂ: 1. 2. academice postuniversitare cu durata 2p mai mică de 3 semestre.99 Media 6 – 6. L. o altă licenţă. 4 p 2.universitară /postuniversitară de la litera L punctele 1-8. studii academice postuniversitare cu durata de cel puţin 3 semestre. cursuri de perfecţionare postuniversitară cu 1 p durata mai mică de 3 semestre. 8.

republicată.25 p c) naţional Formator naţional 0-2 p Membru al comisiei naţionale de specialitate 0-2 p Membru al unor consilii/comisii naţionale menţionate în Legea max. respectiv gradul didactic I).5 p 1 punct Cadrelor didactice care au lucrat în ultimii doi ani şcolari încheiaţi la grupă/clasă cu copii/elevi integraţi proveniţi din (conform învăţământul special. III. d) În cererea fiecărui cadru didactic se va trece media punctajului celor două calificative.fiecare grad didactic la care s-a obţinut media 10 (definitivat.1. b) judeţului Metodist al inspectoratului şcolar judeţean/C. 1/2011. Personalului didactic căruia i s-a acordat gradul didactic I pe baza calificativului "admis" i se echivalează acest calificativ cu media 10. IV.C. Rezultatele obţinute în activitatea didactică. 1) Activitatea metodică şi ştiinţifică dovedită prin documente justificative.cu modificările şi completările ulterioare.25 p Activităţi în asociaţii profesionale ale cadrelor didactice 0-0. în perioada ultimilor doi ani şcolari.25 p Alte activităţi 0.a). gradul didactic II. 84/1995. 8 p. lit. Se punctează activitatea din ultimii 2 ani şcolari încheiaţi(*)(2010/2011 şi 2011/2012) la nivelul: a) unităţii de Activităţi metodice demonstrate 0-1 p Activităţi ştiinţifice demonstrate 0-1 p învăţământ Activităţi educative demonstrate 0-1 p Rezultate la concursuri şi olimpiade şcolare 0-2 p max. învăţământului nr.0. Calificativele obţinute în ultimii doi ani şcolari încheiaţi (2010/2011 şi 2011/2012) şi echivalentul acestora în puncte: 10 p • Foarte bine 7p • Bine 2p • Satisfăcător 0p • Nesatisfăcător NOTĂ: a) Pentru absolvenţii promoţiei 2012 şi debutanţii aflaţi în primul an de activitate se ia în considerare calificativul parţial din anul şcolar 2012-2013. Activităţi în structuri consultative de dialog social 0-0. faţă de punctajul acordat la punctul notei. c) În cazul întreruperii activităţii la catedră. se iau în considerare calificativele pentru ultimii doi ani şcolari în care cadrul didactic şi-a desfăşurat activitatea.D. b) Pentru absolvenţii promoţiei 2011 şi debutanţii aflaţi în al doilea an de activitate se iau în considerare calificativul pentru anul şcolar 2011-2012 şi calificativul parţial din anul şcolar 2012-2013. 6 p. c) IV.5 p Membru în comisii de elaborare de subiecte şi de evaluare în max. cadrul concursurilor şcolare/de ocupare a posturilor vacante / 0-1.25 p Alte activităţi şi responsabilităţi 0-0. cu modificările şi 0-2 p completările ulterioare sau în Legea educaţiei naţionale nr. Rezultate la concursuri şi olimpiade şcolare 0-3 p Alte activităţi 0-1 p d) internaţional Performanţe profesionale 0-2 p Lucrări publicate 0-2 p Rezultate la concursuri şi olimpiade şcolare 0-2 p Organizare/participare la seminarii 0-1 p . cu excepţia situaţiilor de la punctul a).5 p Rezultate la concursuri şi olimpiade şcolare locale/judeţene 0-2 p Activităţi în asociaţii profesionale ale cadrelor didactice 0. 0-1 p Formator local 0-1 p Membru al comisiei consultative pe discipline 0-0. 4.1.5 p rezervate organizate la nivel local/judeţean Membru al consiliului consultativ 0-0. 10 p.

max.5p Cercetării. Organizare/participare la conferinţe Organizare/participare la congrese Alte activităţi 0-1 p 0-1 p 0-1 p 0-2 p NOTĂ: (*) Pentru învăţători/institutori din învăţământul primar/profesori pentru învăţământul primar se punctează activitatea metodică şi ştiinţifică desfăşurată pe parcursul a 2 ani şcolari din ultimii 5 ani şcolari încheiaţi.) depunerii dosarului la e) formator AEL 0-0.a). cadrelor didactice care au lucrat în ultimii doi ani şcolari încheiaţi la grupă/clasă cu copii/elevi integraţi proveniţi din învăţământul special. 6 p pentru toate Educaţiei. etc. în perioada ultimilor doi ani şcolari. Arion.C.5 Sportului în ultimii 5 (cinci) d) beneficiar de burse 0-1 ani calendaristici (la data (Comenius.5 p/articol/ împărţit la numărul de autori articol . 1 p /studiu/ împărţit la numărul de autori studiu. 4 p pentru toate 1p pentru fiecare ghid/auxiliar curricular/ împărţite la numărul de ghidurile/auxiliare autori curriculare f) articole de specialitate/studii de specialitate. c) La nivelul şcolii se acordă 1 punct suplimentar. Max. max. max.10 p pentru 5 p/lucrare/monografie/ împărţite la numărul de autori toate monografiile/lucrările e) ghiduri metodologice sau alte auxiliare curriculare/de sprijin max.) Participare în colective de elaborare a unor acte normative şi legislative vizând calitatea activităţii specifice domeniului învăţământ. Activităţi desfăşurate în a) membru în echipa de 0-1 cadrul programelor de scriere a proiectului reformă coordonate de b) responsabil de activitate 0-1 Ministerul Educaţiei. în ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (la data depunerii dosarului la inspectoratul şcolar): a) metodologii. 4 p pentru toate studiile .C.T. regulamente. 3 p pentru toate articolele. Tineretului şi c) coordonator de proiect 0-1. g) cărţi în domeniul educaţional/de specialitate. în echipa de proiect max. a) Pentru absolvenţii promoţiei 2012 şi debutanţii aflaţi în primul an de activitate se ia în considerare activitatea metodică şi ştiinţifică din anul şcolar 2012-2013. publicate în reviste de specialitate. la alegerea cadrului didactic. instrucţiuni aprobate de Ministerul max. la nivel judeţean sau naţional înregistrate cu ISSN. aprobate de Ministerul Educaţiei. Cercetării. Cercetării.S. 12 p. d) În cazul întreruperii activităţii la catedră. studiile Max. 7 p/manual/împărţite la numărul de autori d) monografii/lucrari ştiinţifice înregistrate ISBN . publicate cu ISBN. b) Pentru absolvenţii promoţiei 2011 şi debutanţii aflaţi în al doilea an de activitate se ia în considerare activitatea metodică şi ştiinţifică din anul şcolar 2011-2012.Organizare/participare la simpozioane max. max.E.10 p pentru cu referent ştiintific din domeniu.7 p pentru toate 0. max.E.5p / împărţite la numărul de autori 3. Tineretului şi Sportului (participarea în actele normative colective de elaborare) b) programe şcolare.1. faţă de punctajul acordat la punctul IV. 2. 4 p pentru toate Tineretului şi Sportului (participarea în colective de elaborare) programele c) manuale şcolare aprobate de M.5 inspectoratul şcolar): .T. se ia în considerare activitatea metodică şi ştiinţifică din ultimii doi ani şcolari în care cadrul didactic şi-a desfăşurat activitatea. toate cărţile 5p pentru fiecare carte publicată/ împărţite la numărul de autori h) mijloace de învăţământ omologate de către M.S.

Institutul Goethe ş.a) . minori în întreţinere.5 p / curs V. f) alte cauze obiective dovedite cu acte (de exemplu: unic întreţinător de familie şi cu domiciliul în localitatea respectivă. în următoarea ordine: a) soţ (soţie) cu activitatea în învăţământ. părinţi bolnavi. Tineretului şi Sportului în ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (la data depunerii dosarului la inspectoratul şcolar). Participarea la activităţi desfăşurate prin Casa Corpului Didactic. Punctaj Autoevaluare Evaluare Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj I II III IV V Total punctaj NOTĂ: După totalizarea punctajului. Grundtvig. Leonardo da Vinci. d) starea de sănătate care nu permite părăsirea localităţii (certificat medical de la comisia de expertiză a capacităţii de muncă). e) soţul/soţia să lucreze în învăţământ. Arion. pentru departajare.d) pot fi cumulate. . finalizate în ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (la data depunerii dosarului la inspectoratul şcolar) cu adeverinţă/certificat/diplomă 0.5 p NOTĂ: Punctajele de la punctul 4 lit. criterii socialumanitare. Banca Mondială. proprietăţi imobiliare în localitate). Phare.a.1 p/ pentru fiecare an întreg de învăţământ NOTĂ: Se recunoaşte vechimea la catedră pentru perioada activităţii desfăşurate ca personal didactic calificat. b) soţ (soţie) cu domiciliul în localitate. inclusiv perioada rezervării catedrei 0. c) părinţi cu domiciliul în localitate. Pentru cadrele didactice care solicită transferul pentru restrângere de activitate în altă specializare se evaluează activitatea metodică şi ştiinţifică pentru specialitatea postului didactic/catedrei solicitate. finalizate cu Certificat de competenţă profesională sau adeverinţă echivalentă: a) program de lungă durată (90 credite) 3p b) program de durată medie (60 credite) 2p c) program de scurtă durată (30 credite) 1p d) program cu mai putin de 30 de credite 0. British Council.formator AEL. 5 p abilitate (Institutul Francez. Phare-VET.vechime efectivă la catedră. altele decât cele punctate anterior: 4. 5. Cercetării. Cercetării. Tineretului şi Sportului sau alte instituţii max. în aceeaşi localitate. Comenius. Socrates. Criterii de vechime: .). proiecte finanţate din fonduri structurale şi de coeziune). Participarea la activităţi desfăşurate în cadrul programelor de formare continuă acreditate de Ministerul Educaţiei. în caz de egalitate. se vor lua în considerare. în cadrul programelor de formare continuă aprobate de Ministerul Educaţiei.

De acord cu punctajul acordat. Numele _________________________ _________________________ _________________________ ________________________ _________________________ Semnătura _____________________ _____________________ . Numele_________________________ Semnătura ______________________ Comisia de mobilitate. Numele ________________________ Semnătura ______________________ Director.Cadrele didactice care au desfăşurat activitate metodică şi ştiinţifică pe două sau mai multe specializări sunt evaluate pentru întreaga activitate. Cadru didactic evaluat.