Sunteți pe pagina 1din 23

CONSECINTELE PRIMULUI RAZBOI MONDIAL

ALIANTELE: I. PUTE I. PUTEI. PUTERIL RILRILE EE C CCENT ENTENTR RRALE ALEALE ( ((Tr TrTri iipl plpla Al a Ala Ali iian ananta tata) )): :: Germ GermGerman anani iia aa ; ;; Au AuAus sst ttro roro--U UUngari ngaringaria ; a ;a ; 1882 18821882 It ItItal alali iia ; a ;a ; 2 22 au auaug gg.1914 .1914.1914 T TTu uurc rcrcia iaia ; ;; se sesep ppt. t.t.1

11915 915915 Bul BulBulg gga aar rria iaia . .. II. II.II. ANTANTA ANTANTAANTANTA ( ((T TTri ririp ppl lla aa I IIn nnt tte eel lleg egege eere) re)re): :: 1907 19071907 15 1515 august augustaugust 19 191914 1414 Japo JapoJapon nni iia aa ; ;; 3 33 m mmai aiai 1 11915 915915 It ItItal alali iia ; a ;a ; m mma aar rrt tti iie ee 19 191916 1616 Por PorPort

ttugal ugalugali iia ; a ;a ; a aaug ugugu uus sst tt 1916 19161916 R RRo oom mma aani ninia ; a ;a ; 1 11917 917917 G GGreci recirecia aa; ;; a aap ppri riril lli iie ee 1 11917 917917 S SS. ..U. U.U.A. A.A. FranFrantta ;a ; Anglia ;Anglia ; Rusia ;Rusia ;

Pretextul primului razboi mondial:

ANTANTA situatie dificila datorita Rusiei dupa ce acesta semnase cu Germania pacea de la Brest-Litovsk In aceste confitii si Romania a fost nevoita sa semneze pacea cu Puterie centrale -starea de razboi a fost mentinuta pana la inceperea lucrarilor de la Paris 18 ianuarie 1919-21 iunie 1920 UNDE hotarari importante au luat S.U.A, Anglia,Franta,Japonia 28 iunie 1920- primul tratat dintre Germania si Antanta in sala Oglinzilor-Versailles

TRATATELE: 12 NOV.1918-AUSTRIA-republica 16 NOV.1918 UNGARIA-republica 6 NOV POLONIA independenta 24 NOV- regatul sarbilor,croatilor si slovenilor AUSTRO-UNGARIA-destramat Rusia-anul fev.1918 revolutie inlaturarea tarismului,cateva state recapatat independenta 7 NOV.lovitura de stat bolsevica.

NSECINTELE SOCIALE / DEMOGRAFICE victime *numarul soldatilor morti recunoscuti:*numarul soldatilor morti recunoscuti: aproximativ10 mil. : -Rusia = 2.762.064 ;aproximativ 10 mil. : -Rusia = 2.762.06 4 ; -Germania = 1.611.104 ;-Germania = 1.611.104 ; -Franta = 1.427.800 ;-Franta = 1.427.800 ; - Austro-Ungaria = 911.000 ;- Austro-Ungaria = 911.000 ; - Marea Britanie = 807.451.etc- Marea Britanie = 807.451. etc **numarul soldatiolor morti presupusi mortinumarul soldatiolor morti presupusi m orti :: aproximativ3 milioaneaproximativ 3 milioane **numarul soldatilor raniti si grav raniti:numarul soldatilor raniti si grav ran iti: aproximativ 20 milioane:aproximativ 20 milioane: Rusia : - raniti 3 mil si 950de mii;Rusia : - raniti 3 mil si 950 de mii; -grav raniti 1 mil;-grav raniti 1 mil; Germania: - raniti 2.183.143;Germania: - raniti 2.183.143; --grav raniti 1 mil 600 de mii;grav raniti 1 mil 600 de mii; Franta: -raniti 2 mil 344 de mii;Franta: -raniti 2 mil 344 de mii; --gravraniti 700 de mii;grav raniti 700 de mii; **numarul civililor morti:numarul civililor morti: aproximativ13 milioaneaproximativ 13 milioane * numarul civililor raniti* numarul civililor raniti:: aproximativ 20 milioaneaproximativ 20 milioane

**prizioneriprizioneri:: aproximativ 6 milioane: -Rusia2,5aproximativ 6 milioane: -Rusia 2,5 -Germania 772.552;-Germania 772.552; -Franta 453.500;-Franta 453.500; **orfani:orfani: aproximativ 9 milioaaproximativ 9 milioa **vaduve:vaduve: 5 milioane;i ti 5 milioane; **refugiatirefugiati: aproximativ10milioane.aproximativ 10 milioane.

.De asemenea razboiul aDe asemenea razboiul a produs un numarprodus un numar nemaiintalnit defemeinemaiintalnit de femei singure, celibatare,vaduvesingure, celibatare, vaduve sau divortate. Lainceputulsau divortate. La inceputul anilor 20 s-a inregistrat oanilor 20 s-a inregistrat o rata mare a divorturilor (inrata mare a divorturilor (in Germania si Franta numarulGermania si Franta numarul acestora se dubleaza iar inacestora se dubleaza iar in Marea Britaniecreste de 4Marea Britanie creste de 4 ori). Explicatiile acestuiori). Explicatiile acestui fenomen care modifica ofenomen care modifica o datain plus structuriledata in plus structurile societatii traditionalesocietatii traditionale constau in separarile dinconstau in separarile din timpul razboiului si intimpul razboiului si in mutatiile agresive petrecutemutatiile agresive petrecute in moravurilesocietatii inin moravurile societatii in timpul anilornebuni timpul anilor nebuni perioada de la sfarsitulperioada de la sfarsitul conflictului in care s-aconflictului in care s-a idepasi brai t depasi br a

Raz RazRazboi boiboiul ulul a aa c ccreat reatreat un no un noun nou tip u tipu tip soc socsoci iial alal fo fofost ststul ulul comba combacombatant tant tant c cce cupri e cuprie cuprinde ndendea aa mil milmilio ioioane aneanel lle ee de dede i iindi ndindividua viduavidualisti, listi,listi, provenind provenindprovenind din dindin me memedi didii ii s sso ooc ccia iaiale lele dif difdife eeri ririte tete, ,, educ educeducati atiati sau sausau ana anaanalf lflfabe abeabeti titi, ,,

ace aceaces ssti titi ti titine neneri riri f ffus ususes esesera eraera tr trtransfo ansfoansforma rmarmat tti ii de dede ra rarazbo zbozboi ii de dedesc scscoperi operioperind o nd ond o s sso oolida lidalidari riritate tatetate fo foformi rmirmidabi dabidabila lala a aa s ssentimen entimenentimentelo telotelor si r sir si interes interesinterese eel llor oror. .. de dede e eeuro urourope pepeni nini i iint ntnto oorsi rsirsi din dindin ra raraz zzb bbo

ooi ii si sisi mar marmarc cca aat tti ii de ce de cede cei ii patr patrpatru a u au ani nini de dede t tteri erieribil bilbil c cco oonfl nflnflic icict. t.t. Cei CeiCei patru patrupatru ani aniani de exp de expde experi erierie eente ntente c cco oot tti iidiene dienediene cumpl cumplcumplite iteite c cco oonfi nfinfig ggur ururase aseaser rra aa o oo al alalt tta aa mentali mentalimentalitate tatetate, ,, s sspec pecpecif

ififica icaica s sspa papatiului tiuluitiului m mmartia artiaartial ll si sisi t ttr rransfo ansfoansforma rmarmas ssera eraera ra rarad ddi iic cca aal ll s ssperantele peranteleperantele si sisi aste asteasteptari ptariptarile a le ale a mil milmilio ioioane aneane de dede oa oaoame memeni nini. .. ra rarazbo zbozboiul iuliul si sisi inf infinfla lalat tti iia aa galo galogalopanta pantapanta a aau uu pre preprecipi cipicipitat unele tat uneletat unele ev evevo oolutii lutiilutii socia

sociasociale lele, ,, acc accacce eentua ntuantuand ndnd inegal inegalinegalitati itatiitati sau sausau dispari disparidisparitati tatitati pe pepe s sscar carcara aa s sso ooc ccia iaiala lala, ,, avantaj avantajavantajand andand anum anumanumite iteite grupur grupurgrupuri, i,i, de dedef ffavor avoravoriz izizand andand pe pepe al alalt ttele, ele,ele, c ccr rre eeind indind disc rdante si relatii sociale

-t-tot inplanot in plan demografic/socialdemografic/social observam o continuaobservam o continua scadere a rateiscadere a ratei natalitatii consecintanatalitatii consecinta directa a diminuariidirecta a diminuarii populatiei masculinepopulatiei masculine dar si a modificariidar si a modificarii mentalitatii.mentalitatii. - a- aceste fenomene se potceste fenomene se pot identifica in piramidaidentifica in piramida varstelor, care auvarstelor, care au ajunsla maturitateajuns la maturitate intre anii 1934-1939intre anii 1934-1939 anii intensificariianii intensificarii iuiloriu ilor

piierrderrii matterriialle;; crrestterrea dattorriiiillorr-distrugerile au afectat in special tarile care au servit drept camp de batalie in timpul conflictului: Franta de Nord-Est, Belgia, Olanda, Italia de Nord Est, Serbia, Romania, Rusia Europeana ; belliigerranttiiii au avutt dattorriiii extterrne marrii : . Franta =33 mld ; . Marea Britanie =32 mld ; . Italia =20 mld ; . Belgia =5 mld.

DE PE URMA RAZBOIULUI AU AVUT DE PROFITAT MARI PUTERI EXTRA-EUROPENE:

. Spectacolul macabru a patru ani de continuu macel a umbrit optimismul secolului XIX, a distrus increderea generatiilor precedente in apropiata instaurare a unei societati mai bune, mai libere, mai juste si mai prospere. . Razboiul a produs, in plan mental, evolutii contradictorii. Astfel, in timpul conflictului, sentimentul religios si intrebarile mistice asupra sensului destinului uman au renascut. In egala masura insa, conflictul a insemnat dezmintirea fraternitatii evanghelice si inrolarea Bis ricii fieca i in ef l

Ob ObObs sse eerv rvrva aam a m am astf stfstfe eel ll ca ra ca raca razb zbzbo ooi iiul a a ul a aul a av vvut utut m mmai m ai mai mult co ult coult cons nsnse eecinte cintecinte n nne eeg ggat atati iiv vve ee d dde eecat p cat pcat po oozi zizit tti iiv vve ee (as (as(asa cum a cuma cum s ss--a aa as asaste tetep ppt ttat atat l lla i a ia in nnc cce eepu puput tt) ;

) ;) ; far farfara s a sa sa fi a fia fi fo fofos sst tt i iin p n pn plan al lan allan alt tte ee p ppute uteuteri riri a aau av u avu avut d ut dut de ee cas cascastig tigtigat atat d ddin p in pin punct unctunct d dde ee ve veved dde eere rere e eeco coconomi nominomic, iar c, iarc, iar di didin p n pn punct unctunct d dde ee v vve eed dde eere rere t tte eer rrit ititoria oriaorial ce l cel cel lle ee care carecare e eer rrau

auau i iin nnt tte eere reres ssa aat tte ee nu au o nu au onu au ob bbtinut tinuttinut p ppe ee d dde eep ppl llin ce in cein cee eea ce a cea ce au ur au urau urma mamarit. rit.rit.

S-ar putea să vă placă și