DANIEL GOLEMAN esteredactor laThe New Principalele teme pe carele abordeaYorkTimes. zd in articolele sale sint inspirate din gtiinlele comportamentale gi ale funclionirii creierului. A predat la Harvard (unde 9i-a luat 9i doctoratul) 9i la inceputul carierei sale de zianst a Today. fost redactor principal la Psychology

DAMEL GOLEMAN

Emte$sgwm$n
ermLol+ibrrali
Tiaducere de IRINA-MARGARETA NISTOR

,
BUCUREgTI,2ool

*

ts.

DescriereaCIP a Bibliotecii Nalionale GOLEMAN, DANIEL Inteligenla emolionalli / Daniel Goleman trad.: Irina-Margareta Nistor Bucuregti:Curtea {eche Publishing, 2001 424p.;20 cm (CXgi cheie;28) ISBN 973-8120-57-5 L Nistor, Irina-Margareta (trad.) r59.9M

Pentru Tara, izuor detnlelepciune emolionald

Coperta colecliei de DAN PERJOVSCHI Coperta de DAN STANCru

DANIELGOLEMAN EMOT IONAL INT ELLIGENCE Why it can matter more than IQ Copyright @ 1995by Daniel Goleman Published by arrangements with Bantam Books @Curtea VechePublishing,200L, pentru prezenta versiune in limbglromAnd ,
ol

ISBN 973-8120-67-5

Provocarealui Aristotel
poate Oricine deoeni furios- e simplu.Dar sdte inpentru cit trebuie, ctndtrebuie, furii pe cinetrebuie, gi cumtrebuie deloc ugor. ceea cetrebuie - nu este
ARISTOTEL, Etiu niconuhicd

Era o dupd-amiaz6. de august insuportabil de cXlduroasd la y York, o zi din acelea cind tofi oamenii transpiri,abundent, i'ce ii face sd se simttr extrem de inconfortabil 9i de ursuzi. firtorceam la hotel gi, urcindu-md intr-un autobuz de pe MaAvenue, am fost luat prin surprindere de gofeq,un bbrbat de virsttr mijlocie, care dvea tirn zimbet plin de entugi'Care m-a intimpinat cu un prietenos: ,,Bund ziua! Ce faceli?" Cu acest salut ii intimpina pe toli cei care urcau in strecuriddu-se apoi prin aglomeralia din mijlocul oraFiecare pasager era la fel de mirat ca gi mine, dar fiind indigpozilie mofoclnoasl datoritd vremii mult prea cdlduroa-

ini ii rlspundeau.
weme ce autobuzul abia se tira pe asfalt, incetul cu inceavu loc o transformare aproape magici. $oferul ne-a Prezenspl€ binele nostru, un monolog, un comentariu plin,de viaceea ce se intimpla in jurul nostr.u: era o virzare extrala un magazin, o superbX expozilie la un'muzeu sau ali'auzit de ultimul film care tocmai a avut premiera la ciI din col!? tncintarea sa referitoare la,nenumdratele ili pe care le oferea acest orag era contagioasd. PinI si din autobuz, fiecare se scuturase de acea carapaceursucare urcase, iar cfird goferul le striga: ,,Cu bine gi si aveli o ,zav6l", fiecare r5spirndea zimbind. Lirea acestei inflniri o pdstrez de aproape douXieci de Fe vremea cind am mers cu acel'autobuz din Madison Avetocmai imi terminasem doctoratul in psihologie - dar psi' de la aceavreme dddea foarte pulind atenlie felului cum

transformare. hryutea'produce o asemenea $tiinfa psihologiei aproape nimic despre mecanica foarte pu,ure sau fapt d" dh lthotiilor. pi totugi, imaginindu-mi rXspirdirea unui virus al

sirt sinMaltratareaanofionald. DE CETOCMAI ACIIM ACEASTA EXPLORARE in ciuda lucrurilor rele. Raportul ardta cd asemeneaincidente ce pornesc de la lucruri aparent minore. Nimeni nu este ferit de acest val imprevizibil de iegiri necontrolate gi regrete. fie ci e vorba de tdcuta singuritate a copiilor incuiali fur casl cu televizorul in locul unei bone sau de durerea copiilor abandonati.in cazuri.atacularmat 9i strexi posttraumatic ari' zece al ultimilor zi de zi cu vocabularul itr au intrat ce tagme precum gi urarea care din vesela: . el s-a justificat spunind cd nu-9i gdsea niciodatd o slujbd. cit gi in a celor din jur. fogti angajali nemullumili care i9i masacreazdfogtii colegi.tmi pare cumplit de rdu pentru ceeace am ficut 9i mi-e ingrozitor de rusine.Yd urez o zi bun5!" s-a translormat intr-una lipsiti de gust: . incepind cu pasagerii acestui autobuz. iatd citeva gtiri din ziarele siptdminii resPective: r La o gcoalSdin cartier.Fd-md sd am o zibwld. ale disperdrii gi neglijenlei ir familii.. cum ar fi noile tehnologii ale imaginilor creierului. reprezintd irsX 9i un Ultimii zece ar:ri.8 Pronocarealui Aristotel Proaocarea lui Aristotel 9 unei stSri de bine ce trebuie sd fi flcut valuri prin orag. calcuLtoarele gi imprimantele. una care portretizeazd creqterea dezastrului din viala noaitrX emoflonald 9i cealalt5 care oferd citeva remedii pline de speran!5. O stare emolionali proastd ce se rispindegte continuu poate fi constatati in statisticile ce indicd o crizh in lumea intreagd. precum gi din amintirile valurilor de agresiune . iar el a vrut s5-i impresioneze. Ca psiholog 9i ca ziarist in ultimii zece ani la New YorkThnes.. ne imagin5m sau visdm. Aparlinind unei grup5ri neonaziste. r Un tindr german este judecat pentru cI a omorit cinci turcoaice mai tinere sau mai pulin tinere intr-un incendiu pe care l-a provocat in timp ce acesteadormeau. cdci ii stitea in putere sd transforrne acegti oameni posaci 9i iritabili in fiinle deschise la suflet si imblinzite. s-a tras in mullime cu pistoale automate de calibrul 38. Cel mai important este faptul ci putem sd vedem cum lucreaze creierul.neinfelegeri pe gosele. plinge sau gia murddrit scutecele. in ultimii ani s-au cronicizat minia 9i disperarea.. . in ultimii zece ani. canalieindu-ne spre bine sau spre r5u. maltratafi sau de atmosfera violmlelor conjugale.bebelug". in gtirile de fiecare zi apar o mullime de astfel de rapoarte despre dezintegrarea civilizaliei 9i a siguranfei.. 57"/" dintre criminali sint pirinfii lor naturali sau pdrinlii vitregi. Aceasti claritate fdrd precedent in privinla felului cum funclioneazd emoliile 9i egecurile aduce ir prim plan noi remedii pentru crizele noastre emolionale colective' . am constatat cd soferul era un fel de impiciuitor urbary un soi de vr5jitor. gi ista datoritd unor rnetode inovatoare. $tirile doar reflectd la scarX mai mare acel sentiment cutremurdtor cE emoliile au fost scdpate de sub control atit in propria noastri viafd.am urmXrit progresele gtiinlifice legate de infelegerea iralionalului.infracfiuni" cum ar fi faptul cd acel copil e blbcat in fala televizorului. o Conform unui raport. pdrinlii suslin cd . in cazul victimelor minore sub doisprezece ani. Fluxul de date neurobiologice ne face sI inlelegem mai clar felul in care centrii de emofie ai creierului duc la minie sau la lacrimi 9i cum alte pirfi ale creierului ne irndeamnd sd ne rdzboim sau sd iubim. Motivul: ciliva colegi din clasa a treia il fdcuserd . Bitaia fatald pornegte de la . Pentru prima datd in istoria omenirii a devenit vizibil ceea ce era un mister profund: felul in care opereazi masa de celule complicate atunci ctrd gindim 9i simtim. bea prea mult gi totul din vina striinilor.care sfirgesccu schimburi de focuri. au ajuns sd fie tot mai des irtilnite in ultimii ani in intreaga !arX. percepute ca o lipsd de respect. s-a inregistrat o revfusare constantd de asemenea incidente. ce aclioneazd sub influen!a furiei ucigage. vandalizind totodatd gi o magini din parcarea gcolii. Printr-un contrast clar. Opt tineri au fost rdnili in urma unei altercalii dintr-un club de rap din Manhattan. el a pledal . unde. care portretizeazh trbsdtttrile unei stupiditdfi emolionale. comunit5li sau ln viafa in comun. progres firi egal in privinla studiilor gtiinlifice asupra emofiilor. in aproape jumltate d. dupd o serie de imbrirceli.adolescenli inarmafi la gcoal6.ei incearcX doar sd-gi disciplineze copiii"..!" Aceastd carte este un ghid ce urmdregte si dea sensla ceeace nu are sens.. neglijali. De la acest nivel am fost izbit de doud tendinte opuse. Cu o voce care abia se attzea. el pbtrunde in viala noastrd intr-un fel sau altul.. un pugti de noud ani a fost cuprins de furie gi a umplut cu vopsea toate bdncile gcolii.. despre atacuri violente datorate unui impuls mirgav.

Iati un argument pentru importanla inteligenfei emofionale.Itrlelegerea interacliunii structurilor creierului care comandd momentele de furie 9i fric6 . ele sint cu riguran!5 autoinfrinarea gi compasiunea. se descurcd surprinzdtor de bine? A9 susfine cd diferenla constd cel mai adesea in capacitatea numitd aici inteligenld emofionald. zelul. fur vreme ce o alta.9i a felului cum . Acest argument ignorl problema cea mai provocatoare: ce putem schimba pentru a-i ajuta pe copiii nogtri sX le fie mult mai bine in viafi? Ce factori sini in joc.sau de pasiune 9i bucurie . bei care sint sclavii impulsurilor . independent de potenlialul intelectual primit pe linie geneticd. in capacitatimilar. Acesie puncte de vedere vin atit de tirziu. se deslugegte o necesitate morald presantS. element esenlial al legdturii dintre sentimente. Partea a doua a acestei cir. Aceastd inlelegere in sine poate ajuta-intr-o oarecare mdsurd.suficient fie de bogatd ca se scriu Jceastdcarte. fapt care le va acorda o ganstrmai mare. Acestea sint vremuri in care strucfura societilii pare a se descilci cu o vitezd mai mare ca niciodatd. capacitatea tard' . sd ghicim sentimentele cele mai as. lips6 o inseamnd $i celuilalt dini morale de care timpurile noastre ar avea nevoie. in acest spaliu gol s-au grlbit si apard o mulgime de c5rli pline de intenliibune. pentru ceea ce trebuie 9i cum trebuie. violenla 9i slrlcia spiritului par sd i9i aibd rddicinile in bundtatea vielii noastre comune. care include auto_ controlul. s5minfa impulsurilor este o dorin!5 aizdtoare de exprimare prin acfiune.sI ddm inteligenld emoliitor noastre. acum cind egoismul. cunoaqtereaacestui tdrim al ientimentelor are un efect similar cumva cu acela al impactului pe care il are un observator la nivel cuantic in fizici. In prezent.agadar. Cel mai important este ce datele neurologice sugereazd cd ar exista o adevdratd fereastrd de oportunitdli pentru formarea obiceiurilor emolionale ale copiilor. ata cum vom vedea. susfi nind cd IQ-ul [de la IntelligenceQuotient . Urmdtorul popas important din cSldtoria noastr5. Precum 9i ceea ce Putem face pentru a ne stdpini impulsurile emolionale cele mai distrugdtoare 9i mai demoializatoare. te pot fi insuflate copiilor.dezvdluie multe despre felul in care dobindim obiceiurile emolionale ce pot submina cele mai bune intenfii. faptul cd sintem capabili sd ne inleligenldemofionald: stdpiirim un impuls emolional. de exemplu.un voiaj ce are ca scoP o mai bund inlelegere a momentelor celor mai compliclte d-i1 existenla noastr5 gi a lumii care ne inconjoard. ldsind emotiile asemeni unui continent neexplorat la nivelul psihologiei gtiintifice.10 Proaocarealui Aristotel Prooocarealui Aristotel 11 A trebuit si agtept pind acum pentru ca recolta gtiinlificd sd .. Existd t6t mai multe dovezi ci aptitudinile fundamental etice din viatd igi au originea in capacitSlile emofionale pe care le au la bazX.coeficient de inteiigenldl este un dat genetic ce nu poate fi schimbat ir funcfie de experienla de viald 9i cI destinul nostru estein mare misurd determinat de aceastd aptitudine.sd te infurii pe cine trebuie. perseverenta . Toate aceste aptitudini. sfirgitul cdlitoriei consti in inlelegerea a ceeace inseamni . rddlcina altruismului se gXsegte nevoia sau disperarea nu simli a celorlalfi: emoliile a citi tca de existd doud atitudacX de afecliune." (Cititorii carehu sint atragi de detaliile neurologice s-ar putea sd doreascdsd treacddirect la acestcapitol') . impulsurile sint emolii de nivel mediu. modificind ceeace e de observat. cind trebuie. cii trebuie.ti.i capacitatea de automotivare. in parte pentru cI locul sentimentelor in viala mintali a fost surprinzdtor de neglijat de cdtre cercetdtori de-a lungul anilor. pentru unii. Cdldtoria noastrd incepe in Partea intii cu noi descoperiri despre arhitectura emolionald a creierului. caracter si instincte morale. Capacitateade a controla impulsurile std la baza voinlei 9i a caracterului' In mod in empatie. aceiea cind sentimentele coplegescraliunea. cei lipsiti de autocontrol au mult de suferit din punct de vedere moral. gtiinfa este in sfirgit caplbild sh aibl o vo_ ce autoritartr in privinta acestor intrebdri insistente gi complica_ te despre pdrlile cele mai irafionale ale psihicului gi sd realizeze o hartd de o anumitX precizie a sufletului omenesc. si tratdm cu cel mai mare tact o relalie sau cum sPunea Aristotel.nt s" ale celuilalt. cu un IQ modest. CALATORIA NOASTIU{ ln aceastdcarte eu sint cdlduza intr-o cdldtorie ce va scoate la lveali idei nebdnuite despre emolii . atunci cind o persoand cu un Ie mare se zbate din greu. dar lipsite de orice bazd gtiinfificd. care oferi o explicalie pentru momentele cele mai nefavorabile *in viala noastrd. cu sfaturi bazate pe pdreri dovedite clinic. Dincolo de aceastd posibilitate. Aceastd realizare a hdrlii este o mare provocare pentru cei care subscriu unei viziuni inguste in privinga inteligenlei. constX in a vedea felul furcare datul neurologic joacX un rol esenlial in flerul fundamental de a trdi numit de exemplu.

9i cit de otrdvitoare pot fi emoliile noastre atunci cind ne pun in pericol sdnitatea fizicil.felul in care deficienlele de inteligenli emolionald sporesc spectrul de risc. Mogtenirea geneticd il inzestreazd pe fiecare dintre noi cu o serie de emolii care determind temperamentul. ficindu-ne mai ugor adaptabili . punind la treabd in acelagi timp mintea 9i sufletul. sint in!elepte.sau inadaptabili . sau cum ne poate ajuta echilibrul emolional sI ne ap5r6m sdndtatea 9i binele personal. l5sdm la intimplare educafia emolional5 a copiilor nogtri. pentru cd de ea depinde succesul la slujbd. Pasiunile noastre. Intrebarea este cum putem sX ddm inteligenld emofiilor noastre . Aga cum se arate in Partea apatra. ce vizeazd str le ofere copiilor datele esenfiale referitoare la inteligenla emofional5. caracter gi o viald mai bund. mai emotivi gi mai inclinafi sd se ingrijoreze din orice. Poate cd lucrul cel mai tulburdtor din intreaga carte este sondajul efectuat asupra unui mare numdr de pdrinli 9i profesori gi care indicd tendinla mondialtr a generaliei actuale de copii de a avea mai multe probleme emolionale decit tr trecul sint mai singuri 9i mai deprimali. provocarea sa constind in stipinirea prin inteligenli a vielii noastre emofionale. Daci existd intr-adevir un remediu.inteligent" pune emoliile in centrul aptitudinilor necesarepentru viald. eu cred cd el consti in felul in care ii pregdtim pe tineri pentru via!5. atunci cind sint bine exercitate.. Circuitul creierului presupune insd o maleabilitate extraordinard. mai impulsivi 9i mai agresivi.gi sX readucem civilizalia pe strXzi gi afecliunea in viata comund? .O solulie ar fi o noutr viziune in privinla a ceea ce pot face gcolile spre a forma complet elevii. Partea a cincea exploreazi hazardul care ii agteaptd pe cei ce au eguat in stdpinirea domeniului emoliilor . Eu prevestesc c5 va veni o zi cird invdldmintul va include in programa sa obignuitd studierea acestor calitdli umane incalculabile cum ar fi congtiinla de sine. Aristotel igi pune irtrebdri filozofice referitoare la virfute. in prezent. CdlStoria noastr5 se sfirgegte prin vizitarea unor gcoli unde se lin cursuri inovatoare. Aga cum constata gi Aristotel.sint prezentate date concrete in legiturd cu primele gcoli care ii invald pe copii ce inseamnd capacitd. felul in care forlele pielei care remodeleazd stilul nostru de muncX pun un pre! fdri precedent pe inteligenla noastrd emofionald. ceea ce se 9i intimpl5 deseori.lecliile emolionale pe care le invilim in copildrie. valorile 9i supraviefuirea. autocontrolul gi empatia. mai furiogi gi mai nestdpinili. ci in felul in care adecadrn emoliile 9i exprimarea lor. InEtica nicomahicd. temperamentul nu este un destin. de exemplu fumatul tigard de la figard.modeleazd circuitele emofionale.la fundamentele inteligenlei emofionale. precum gi arta de a asculta. Din pdcate. problema nu constd in existenla emofiilor. Aceasta inseamni cX adolescenfa gi copiltrria sint ferestre de oportunitate pentru a forrnA obiceiurile emolionale esenliale care ne vor domina intreaga existenfd.12 Proaocarealui Aristotel Proaocarealui Aristotel 13 Acest model ldrgit a ceea ce inseamnd sd fii . Partea a treia examineaze citeva diferenle-cheie pe care le genereazd aceaste capacitate: felul in care aceste calitlfi pot intreline cele mai de pre! relalii ale noastre sau cum inexistenla lor Ie poate coroda. ceea ce duce la rezultate 9i mai dezastruoase. de a rezolva conflictele 9i de a coopera.tileemolionale gi sociale de care au nevoie pentru a rdmine pe calea cea bunl in via!5. acasd9i la gcoalS. ceea ce duce la depresii sau violenld ori la tulburdri de alimentalie sau consum de droguri. pot irsi sd o ia razna cu ugurin!5. ele ne cdlSuzesc gindirea. De asemenea.

PARTEA lNriI Creierul emotional .

al cdror ultim act eroic a si igi salveze copilul. asemenea dovezi de sacrificiu ptrpentru copii s-au repetat de nenumtrrate ori in istoria nirii sau irnpreistorie 9i de nenumdrate ori de-a lungul evoi specieinoastre2. un eneaact exemplar de eroism plrintesc std mtrrturie pentru altruist al iubirii ..o noud generafie.gi pentru toate celelaltesentimmte pe le trdim .cei doi ftrcut tot ce-au putut ca s-o salveze pe Andrea atunci cind au ntrvtrlit in trenul scufunda! ei au reugit sdo impingd pe astrtr cdtre salvatori. d.suclui feproducerii" in trecerea genelor la.intr-o viaftr de om3. in urma unei pai. Ancare era condamnatd la un scaun rulant. M\CUI PrtNT SAanalizdm ultimele clipe ale lui Gary gi Mary JaneChaun. lial este . Ca privire aruncati asupra scopului gi puterii emofiilor. uh cuplu complet devotat fetilei lor de unsprezece ani. Ftrrtrindoialtr. Din punct de ve- . surprinde un moment al unui curaj mitic.ceea ceeste eseninoizibilpentruochi. cind vagonul s-a dus la pieritr. pasiunile sau lucrurile care tir{im sint cdlSuze esenlialegi ctrspecianoastrtrigi dair mare parte existenla capacitdlii umane de a iubi. au pierit'. Acest lucru sugereazi. Familia Chauncey se afla intr-un tren Amtrak ce s-a prdinh-un riu.Pentru ce existi sentimentele? Binenu poli aedu ilecitcu sufletul. Gindindu-se mai intii la fiica lor. din perspectiva pdrintelui care ia o decizie disperatd intr-un de crizl nu estenimic altceva decit iubire.cd noastre cele mai profunde. Povestea Andreei gi a ptrrinlilor ei. dupd care. Privit dih perspectivabiologilor eVolufioun asemenea sacrificiu de sine ptrrintesc stil labaza . dupd ce un glep lovise gi sldbise un pod de cadin Louisiana. ANTOINEDE SAINT-EXUPrtRY. r esteo putere extraordinartr:doar o iubire puternicl * absolutdde a salvacopilul iubit: poate determinaun s5-gi anuleze instinctul de conservare.

La bine sau la rXu. cfND pAsruNrrE copLEFEsc RArTUNEA A fost o adevdratd tragedie a erorilor. Chiar mai important este faptul cd ele stau labaza principalei sarcini a evolufiei: a putea da nagtere unor urmagi ce vor putea duce mai departe aceste predispozilii genetice . Ei spun cd emoliile ne c5leuzesc in hfruntarea situaliilor dificile 9i a indatoririlor mult prea importante spre a fi ldsate doar in grija intelectului . agacum constate recent gtiinla. deoarece pentru o lungd 9i cruciali perioadd din preistoria umani ele au asigurat supraviefuirea. ultimii 10 000 de ani.18 Creierul emolional Pentru ce existd sentimentele? 19 dere al intelectului. perseverarea in atingerea unui scop in ciuda frustrdrilor. Denumirea in sine de Hogo sapiens. fiecare ne aratd direclia cea bund in abordarea provoclrilor inerente ale vieliia. inteligenfa poate sd nu mai aibd nici o importanld atunci cird sentimentele ii iau locul. duce pe un figas gregit in aprecierea locului pe care il au emofiile in viala noastrS. primele legi gi porunci ale evreidate etice. Frica este o adevdrati mogtenire emotionald in evolufia omului. la nigte prieteni. legdtura cu un partener de via!5. Fiecare emolie tr parte oferd o dorinld distinctd de a acliona. Auzind zgomote prin cas5.9i categoric nu doar pentru ultimele cinci. o fetild depaisprezece ani. de rdu. Cum aceste situalii s-au repetat mereu de-a lungul istoriei evoluliei noastre. acest lucru a dus la marea tragedie a familiei Crabtree. Aceasta ne face uneori sd rvem porniri tragice. o pierdere dureroas5. Crabtree a impugcat-o in git. care altfel ar fi mult prea nesdbuite. emoliei i-a fost incredinlat un rol atit de important in psihicul uman. a fost singura alegere pe care o puteau face. noile realitdli ale civilizaliei prezente au apdrut cu o asemenearepeziciune. sd vadX despre ce e vorba. ca in cazul tristei intimpliri din casa fami- . clddirea unei familii. inainte de a recunoagte vocea fetilei sale. De bine. Intr-adevdr. Acea perspectivi asupra nafurii umane care ignori puterea emofiilor este una intristitor de ingust6. Dar in vreme ce emoliile noastre au fost ghidate inteligent in lunga perioadd a evoluliei. Cind fetila a sdrit din debara. Evolufia deliberat lentd carc a modelat emoliile noastre gi-a fdcut datoria de-a lungul a milloane de ani. Matilda Crabtree a murit doudsprezece ore mai tirzius.specia care gindegte. CeIezece lor sau EdicteleimpfuatuluiAshoknpol fi descifrate ca incerciri de a sttrpini. de-a lungul evolufiei. Sociobiologii subliniazd intiietatea sufletului fald de minte in asemenea momente cruciale. atunci cird trebuie si ne modeldm hotdririle gi acfiunile. cum ar fi: Codul Hammurabi. incit evolulia nu mai !ine pasul cu ceeace se intimplS in jur. valoarea supraviefuirii repertoriului nostru dmofional a fost atestatd de faptul ce s-au imprimat in structura noastri nervoasd ca nigte tendinfe automate. Am mers mult prea departe cu sublinierea importanlei ralionalitdlii pure . chiar dac5 au fost martorii unei rapide forme de civilizalie umand gi ai unei explozii demografice de la cinci milioane la cinci miliarde .primejdia. ci gi de trecutul nostru irdepdrtat ancestral. Dupi cum gtim cu tolii din experienfi. Crabtree a scos pistolul de calibru 35 9i s-a dus in dormitorul Matildei. Frica a primat atunci cind Crabtree a tras inainte s5-gi dea seama exact in ce trage. Aceste date ale naturii umane apar din insigi arhitectura fundamentald a vielii mintale. Bobby Crabtree gi solia sa gtiau cd Matilda a rdmas la nigte prieteni peste noapte. din punct de vedere sufletesc. Matilda Crabtree. ne nagtem cu ceea ce a funclionat cel mai bine pentru ultimele 50 000 de generalii umane 9i nu pentru ultimele 500 .au ldsat puftre urme in tiparul biologic al vielii noastre emolionale.adicd a ceea ce m5soard IQ-ul in viala omului. a supune 9i a domestici viala emolionald. innescute ale suflefului omenesc. afunci cind se pune intrebarea de ce. sentimentele conteazd in egald mdsurd .. Sau. pasiunile coplegescra|iunea iar gi iar. evaluarea fiecdrei intilniri personale gi reac|iile noastre fir raport cu aceastasint modelate nu doar de judeclti ralionale sau de propria noastrd istorie a vielii.o tristd ironie. acest impuls l-a indemnat pe Bobby Crabtree sd pund mina pe armi 9i se caute intrusul pe care il bdnuia cd bintuie pe acolo. societateaa trebuit sd intdt€ascd anumite legi pentru a stlpini excesele emofionale.gi uneori chiar mai mult decit gindurile. in termenii biologici carc stau la baza descrierii circuitului neuronal al emoliiloq. Asemenea reaclii devenite automatisme sint deja gravate fir sistemul nostru neryos/ spun biologii specialigti in evolulia specii' lor. Ea ne mobilizeazd sX ne apdrim familia de primejdii. i-a fdcut o glumd tatilui ei: a sdrit dintr-o debara gi a lipat . sigur cd sacrificiul lor de sine a fost unul irafional.Bau" atunci cind pirinlii ei s-au intors la unu noaptea dintr-o vizit6. agacum descria Freud in Disconfort tn culturd. ln ciuda acestor constrirgeri sociale.

sau ca un mamifer preistoric speriat de un dinozaur -. unde o ambulanld il ajuta pe un pasager dintr-o magind ce intrase in plin in automobilul din fafd.a te da la o parte". 9i ili este mai ugor sd fugi . Acest fapt oferd informalii suplimentare despre un eveniment neagteptat. cum ar fi cei din picioare. planuri pe care le avem inndscute. dublind . bXt5ile inimii cresc 9i se degajd hormoni precum adrenalina. in repertoriul nostru emofional. I In lumea intreagd. Pe scurt..luptd sau fugi" provenite din fricd sau minie.e". In acelagi timp. Nu existd insi o modificare fiziologicd radical6 care sI duci la pasivitate. cercetdtorii au descoperit mai multe detalii psihologice despre felul in care fiecare emofie pregdtegte corpul pentru o reacfie dif.. Modelul parasimpatic. linigtind ceeace ar putea genera ginduri de ingrijorare.verbul latinesc care trseamnd . iar atenlia se fixeazd asupra ameninld.). am simlit curh mi cuprinde teama 9i am inceput si aud cum imi bate inima. sugerind cX tendinla de a acliona este implicitd in orice emolie. Ca in cazul unui iepure ce impietregte de groazd atunci cind zdregteo vulpe trecftrd .. Impulsurile care duc la fapte lntr-o zi de primdvard timpurie. Doar la adullii . Aceastd afirmalie std la baza subiectului pe care il tratez. Teama s-a transformat intr-o adeviratd fricd: am tras pe dreapta. ciocnirea blocase goseaua. pentru cd singele ipi opregte Sursul (creindu-li senzalia cX . probabil cd ag fi intrat 9i eu in ei.reaclia de relaxare". cu un repertoriu emolional modelat de nevoile imediate ale Epocii pleistocene. poate gi pentru a l6sa timp ca omul sd evalueze situafia 9i sd constate dacd nu cumva cea mai buni solulie este o ascunzdtoare. O jumdtate de ori mai tirziu ninsoarea s-a oprit.20 Creierul emofional Pentru ce existd sentimentele? 21 liei Crabtree. care inhibd sentimentele negative gi fircurajeazd cregterea energiei.civilizali" 96sim aceastl mare anomalie pentru regnul animal.. pentru a vedea mai bine ce reaclie trebuie adoptatS.gi sI te albegti la fafd.oprindu-md citeva sute de metri mai incolo. lucru ce poate fi cel mai ugor observat la animale gi copii. AceastX configuralie ii oferd trupului un fel de odihnd general5. ceea ce genereazd un plus de energie suficient de puternic pentru o faptd in fortd.rii imediate. fulgii de zdpadd md fdceau ca orb. ceea ce face ca trupul sd-gi revind mai rapid din aparilia emoliilor supdritoare. r Printre schimbdrile biologice cele mai importante din starea de fericire se numdrd o activitate sporitd a centrului creierului.erltd7: r Cind te mtnii.desprinse de reacfia cea mai fireascS6. pe cind mergeam cu magina pe o gosea/printr-o trecdtoare montand din Colorado. Cu noile metode de a pdtrunde in trup gi in creier. fiecare emolie joacd un rol unic. drn fost cuprins de o teamd interioari care m-a fdcut sX md opresc. exprimarea dezgusttth. asa cum relevd semndtura biologicd distinctivd (vezi Anexa A pentru detalii in legdturi cu emoliile .a misca" plus prefixul . chiar dacd doar pentru o clip5. Aceste emolii duc la fapte. transmifind acelagimesaj:e ceva agresiv ca gust sau ca miros sau me- . vizibilitatea a revenit gi mi-am continuat drumul . Frica preventivd m-a obligat atunci si md opresc 9i poate cd mi-a salvat viafa. Circuitele din centrele emolionale ale creierului aclioneazi un flux de hormoni ce pune trupul in stare de alertd.ti-e fricd. precum gi dispozilia 9i entuziasmul pentru a indeplini diferite indatoriri gi de a se strXdui pentru o mare varietate de scopuri. Nu mai vedeam nimic in fa!d. dintr-odatd un val de fulgi de zdpadi mi-a acoperit magina. fdcindu-l gata sd aclioneze. adicd.ri arati la fel. t lubirea. ne confruntSm mult prea des cu dileme postmoderne. trupul paralizeazd. r Ridicarea sprincenelor a surprinderepermite mdrirea razei vizuale gi totodatd pltrunderea luminii in retind in cantitate mai mare. singele stribate mugchii cei mari. emoliile .toate emoliile sint impulsuri ce te determind sd acfionezi.sentimentele de tandrele gi de satisfaclie sexualS determintr o trezire parasimpaticd . sd fiu mai atent 9i sd mi feresc de o posibil5 mare primejdie. In esenfd. . agieptind sd treaci ninsoarea. fdcind sd fie mai ugor de firleles exact ceea ce cc intimplS 9i punerea la cale a celui mai bun plan de acfiune.rIddcina impulsurilor de a acfiona . care mergea prea incet. r Cind .. Apdsind piciorul pe frin5. planuri imediate de abordare a viefii.contrariul psihologic al acelei mobilizdri de tipul .. Rddicina cuvintului emolie este motere.fundamentale". singele circuld mai repede ir:rmiini si ili este mai ugor sd ingfaci o arml sau si lovegti un dugman...!i-a inghelat singele in vene").. reprezint5 un set de reacfii ale corpului ce genereazi o stare de calm 9i mulfumire care faciliteazd cooperarea.Dacd a9 fi continuat sX merg prin zdpada aceea orbitoare.

. Tristelea aduce o scddere a energiei gi a entuziasmului fafd de activitdlile viefii. Mintea rafionald este modul de comprehensiune de care sintem cel mai congtienfi: mai proeminent in starea de trezie. (Pentru o descriere mai detaliat5 a caracteristicilor minlii emofionale. Aceasta este o ordine a lucrurilor care pare sd dureze din erele indepdrtate ale evolufiei .. ae cina acesteprogrese s-au inregistrat in lumea intreagS. Acel moment al ochilor inldcrimafi ar putea trece usor neobservat.9i deci mai ineficientd din punct de vedere rafional. chiar dacd uneori ilogic . Dacd in vremurile trecute declangareafuriei putea constitui un moment crucial pentru supraviefuire. chiar gi in societdlile umane cele mai rudimentare gansele de supraviefuire au crescut enorrn. in special fald de divertisment sau fa!5 de pldceri. o despdrlire dureroasi.gi vulnerabili . Aceastd retragere introspectivi creeazd ocazia de a jeli o pierdere sdu o speranld goald . Solul ei se indrigostise de o femeie mai tindri. ameninldrile feroce care au linut populalia umand in gah au inceput sd fie stdpirite.mintea emofionald. Acum. Cele doui minti ale noastre O prigtend imi povestea despre divorlul ei. De exemplu. avem douA rninfi. de o colegi de la birou. a mdrturisit ea. Aceste doui moduri fundamental diferite de cunoagtere interaclioneazX pentru a crea viata noastr6 mintali. operind cu ginduri.nu imi mai pasd". Exist5 o varialie stabild a raportului rafiune-emofie in controlul asupra minlii. fiind jelite. cind varialiile intre secetd gi inundalii reprezentau diferenla dintre foamete 9i supraviefuire.Pur gi simplu nu md mai gindesc la el . Aceasti pierdere de energie se poate sd-i fi tinut pe oameni trigti . Aceste irclinalii biologice de a acliona sint modelate ulterior de experienla noastrd de viald 9i de cultura ngastrd. cu cit un eentiment este mai intens. in ultimii zece mii de ani. la citeva luni dupi evenimente. . iar adincimea ei 9i intrarea in depresie duce la o scddere a metabolismului. atunci cind stii .) Dihotomia emolional/rafional aproximeazi distinclia populari intre . Dar felul cum ne manifestdm mihnirea .minte". Dar odatd cu progresele din agriculturd. a fost fdrd indoiald o realitate asprd. in vreme ce se strimbd ugor din nas .9i lucrurile sint la fel de ugor de priceput ca atunci cind citegti cuvintele de pe o pagind tipdritS.. Au urmat luni amare de dispute nesfirgite pentru casd. aga cum observase Darwin. gi anume intuifii care cilduzesc reacfia instantanee in situatiile in care viala ne estein pericol gi in care a ne opri sX ne gindim Ia ce sd facem ne Poate costa viala este un avantaj. unde erau mai in siguran!5. una care gindegte 9i una care simte. pierderea unei persoane dragi duce oriunde la tristele 9i mihnire. a inceput sd dispari insi gi armonia pdrtilor repertoriului nostru sentimental.. cum ar fi moartea cuiva apropiat sau o mare dezamdgire. cu atit mintea devine mai dominant emolionald . pe misurd ce ele au pilit.e structurat de culturd gi tot a9a anumite persoane din viala noastrd intrd in categoria .22 Creierul emolional Pentru ce existd sentitnentele? 23 taforic.sugereazd o incercare primordiald.bani 9i copii. in ciuda a ceeace spune. Dar cind tocmai spunea asta.in inima ta" cd un lucru este bun ai o altfel de convingere .inim5" si .i de a congtientiza consecinlele acestora pentru viata cuiva. cind animalele de pradX puteau ataca in orice moment. iar pe mdsurd ce energia revine.. Dar pe lingi acesta mai existd gi un alt sistem de cunoagtere. De fapt. accesul la armele automate pind 9i al copiilor de treisprezeceani a transformat acest fapt intr-o reaclie prea adesea dezastruoasSs.decit atunci cind gtii cd un lucru este bun din punct de vedere al minlii ralionale. celdlalt esteun act al minlii ralionale. Expresia de dezgust a felei . Dar printr-o inlelegere empaticd. Era o perioadX cind pulini sugari supravieluiau 9i pulini adulli treceau de treizeci de ani.a avea emofii. vezi Anexa B. se confur€aze noi inceputuri. de a inchide ndrile atunci cind apare un miros nepldcut sau de a scuipa o mincare nocivi.in apropierea casei. ?!i dai seama imediat cd atunci cfird cineva ldcrimeazd inseamnd cd este trist. gi brusc a anunlat-o ce o va pdrdsi pentru a se muta cu cealalti.cum sint etalate emoliile sau cum sint ele relinute pentru clipele de singurdtate . pe care majoritatea oamenilor au indurat-o ca specie incd din zorii istoriei noastre consemnate.foarte dragi". capabil sd cintdreascd gi sd reflecteze. Unul este un act al minlii emofionale. ochii i s-au umplut de lacrimi. unul impulsiv gi foarte puternic. fir care acestereaclii emolionale prindeau form5. Toate aceste ameninldri au creat gi reacliile noastre emofionale atit de prelioase pentru supraviefuire. Perioada de inceput a evolufiei. ea tocmai imi declara cd a inceput sd-i placd aceistd ipdependenld gi cd se bucuri si fie iar pe propriile-i picioare.cumva un tip mai profund de convingere ..buza de sus curbatd intr-o parte. r Principala funclie a tristelii este ajutorul dat pentru adaptare in cazul unei pierderi importante.

de un partener sexual. unde lgi ftrceacuib trunchiul creierului propriu-zis. Ragiunea face singurul lucru de careestein stare. il analiza. informind trupul ce are de ftrcut ca reacfie: sd mugte/ str scuipe. Un al doilea strat de celule transmitea mesaje prin gistemul neryos. centrii superiori s-au dez_ voltat ca prelucrare a centrilor de jos. cind strtem indrdgos- . cu kilogramul sdu gi jumdtate de celule gi de neuroni. se creeazXun dezechilibru: min_ tea emolionali preia controlul. centrul olfactiv era format din straturi foarte subliri de neuroni care impreuntr analizau mirosul. in plan evolutiv. CUM S-A DEZVOUTAT CREIERUL a inlelege mai bine puterea emoliilor asupra gindirii fe1tru . inecind mintea rafionald. sentimentele sint esentiale pentru gindire. Odat5 cu aparifia primelor mamifere. fiecare reflectind o operafiune distinctS. dugman aau hrand.sirepetindu-piformule d! virtute. artrtind ca un fel de inele cu partea de la bazd lipsd. disponibil din punct de vedere sexual. mirosul era un sim! de o importanld capitalS pentru supraviefuire De la lobul olfactiv au irceput sb evolueze centrii strivechi ai emofiei. Aceastd rdddcind a creierului regleazd. mai precis. Uma_ nistul din secolul al XVI-lea Erasmus din Rotterdam scria satirizind tensiunea perenl dintre rafiune gi emoflee: Iupiter a impirlit mult mai multd pasiune decit raliune _ poli cal_ cula raportul ca fiind cam de 24 la i. estedestulde limpede. insi atunci citrd intervine pasiunea."uru "rroluliei..limbus". Fiecare strat de celule absorbea mirosul. mirosurile. in vreme ce ceilalli doi o-trimit la naiba 9i sirt tot mai zgomotogigi mai agresivi. in care emoliile alimenteazd gi informeazi operaliile minlii ralionale gi mintea ra. Milioane de ani mai tirziu. be obicei. impletindu-gi cdile atit de diferite pentru a ne cdlduzi prin lume. sI se apropie.24 Creierul emolional Pentru ce existd sentintentele? 25 Aceste doud minfi.pind ce Conducdtorul lor obosegte. In fazele sale rudimentare. funcliile debaz| ale viefii. cea emofionald 9i cea rafionali. ln ce mdsurd Rafiuneapoate preveni forlele acestoradoui in viafa de zi cu zi a omului.izolindu-se . care in latind inteamne . bulbul cu circumvoluliuni care formeazi straturile superioare ale creierului. au aplrut noi straturi cheie de creier emofional.) Partea cea mai primitivi a creierului este comune tuturor ce_ lorlalte-spec. trunchiul creierului aflindu-se in jurul virfului mlduvei spindrii. dezvoltindu-se suficient pentru a inveli in final partea de sus a creierului. cea emolionald 9i cea rafionald. si fugd sau sI urmtrreascdlo. cum ar fi respiralia gi metabolismul celorlalte organe ale corpului. (Dezvoltarea creierului in embrionul uman reface traseul evolulionist. fie cd este vorba de ceva nutritiv.ii care au un sistem nervos peste minim. Din forma cea mai primitiv5. In multe sau in majoritatea momentelo{. Cea mai veche ridlcind a vielii noastre emolionale sti in simful olfactiv sau.eiboi _.gi de ce sentimentele gi raliunea sint vegnic gata d^e . Pentru cd aceasti Parte a creierului se infigoard in cercuri 9i mlrginegte creierul se mai numegte gi sistem limbic. din acestezone emolionale s-au dezvoltat zonele de gindire sau . sint facultdfi semi-independente. primatele non-umane. impXrfindu-l pe diverse pategorii relevante: comestibil eau otrtrvitor.inel".tionald rafineazi gi uneori se opune emofiilor. Acest creier primitiv nu poate fi ficut sI gindeasci sau sd invefe. pXrli mult mai vechi ale creierului. Acest tip de creier a fost unicul in Epoca Reptilelor: imaginafi-vd un garpe care sisiie pentru a semnaliza ameninlarea unui atac. iar gindirea pentru sentimente. Acest nou teritoriu neural a adus emolii tipice pentru aceast5dezvoltare a repertoriului creieruluill. Cind setea e puternicd sau intr-un moment de furie. in lobul olfactiv. renunld 9i capituleazi. otrdvitor. creierul omului. existi un echilibru intre mintea emo.neocortexul". a existat un creier emolional cu mult inainte sd existe cel rafional. acfionea_ zd de cele mai multe ori in strinsd armonie. dar conectati a circuitului creierului. Faptul cd creierul care girdegte s-a dezvoltat pomind de la trdsltura emolionald spune multe despre relalia dintre gindire gi sentiment.. Orice entitate vie. este de trei ori mai mare decit al verilor nogtri de pe . a9a cum vom vedea.tionilX 9i cea rafional5. con- trolind totodati reacliile stereotipe 9i migcirile. de un animal de pradd sau de o victimtr. de la . au apdrut centrii emolionali. $i totqi minlile noastre. in celulele care preiau qi analizeazd. aceste doud minti distincte sint extrem de rafinat coordonate. respectiv. sx luim in considerare felul in care a evoluat-creierul. ln acele vremuri primitive.. trunchiul creierului. el este programat dinainte si regleze funclionarea corpului ca atare 9i sI reacfioneze pentru a asigura supravieluirea. creierul a crescut de la baz6 spre virf. Dupi milioane de ani de evolufie. totul are o anumitd semnXturd moleculartr distinctd ce poate fi purtati de vint. Acestea au inf5gurat trunchiul creierului. El a fdcut sd existedoi tirani furiogi ce s_e opun puterii solitare a Rafiunii: minia 9i dezmigul.

mult mai mare decit la orice alNeocortexul luiHomo sapiens.rinocefalon". prinzindu-ne in strinsoarea sa. . cu atit flexibilitatea este mai importantd . Neocortexul este locul in care sildgluiegte gindirea. Structurile limbice genereazl sentimente de pldcere 9i de dorinll sexuald . triumful artelor.creierul nasului". creierul mamiferelor a evoluat spectaculos. neocortexul uman. Acegti centri superiori nu stdpinesc insi intreaga noastri viaemolionald.26 Creierul emofional Pentru ce existd sentimentele? 27 tili pind peste urechi sau morfi de fricd. precum si alte tertipuri mintale. a dat trdsitura distinctiv umani. cu atit sint posibile mai multe reacfii.Acum 100 de milioane de ani. neocortexul oferea o laturi extraordinard. care fdrd indoialS ctr a creat enorme avantaje in capacitatea organismului de a supravielui in condilii potrivnice.regiunile care planificd 9i i:rfeleg ceea ce este simlit. imaginile. mai mare ca dimensiune. reugind sd le nuanfim. disting?nd astfel intre bine 9i rdu. Supravieluirea se datoreazi talentului neocortexului de a crea strategii . odatd cu aceasti cregtere. conexiunile dintre bulbul olfactiv 9i sistemul limbic au preiluat sarcina de a face distinclie intre mirosuri 9i de a le recunoagte.labaza unitdlii familiei gi a implicdrii pe termen lung in ingrijirea copilului. pentru a se adapta cerinlelor mereu in schimbare. De exemplu. putind astfel sd influenleze funcfionarea restului creierului . de altfel. intelectuald. el putea fi evitat data viitoare. Fiind rlddcina de la care s-a dezvoltat noul creier. Pe mdsurd ce avansim pe scara filogenetici de la reptile la maimule 9i la oameni. td specie. Decizii cum ar fi ce anume trebuie mincat gi ce nu continuau sd depindd in mare mdsurd de miros. Pe mdsurd ce a evoluat.siplanificdri pe termen lung. cind ies din oud. Dacd un anumit aliment ducea la imbolnXvire. Acest lucru adaug5 unui anumit sentiment ceea ce gindim despre . legitura protectoare pdrinte-copil permite o maturizare ce dureazd pe toatd perioada copildriei . aici se afli centrii care pun cap la cap gi inleleg ceea ce percep simlurile.9i ne permite sd avem sentimente in legdfurX cu diverse idei sau cu arta.se formeazd o anumitd geometrie a conexiunilor circuitului creierului. coordonind migcdrile -. cum ar fi capacitatea de a avea sentimentefald de sentimentele noastre. In afard de asta. ir chestiunile sufletegti esenliale . Spre deosebire de cortexul cel vechi in doui straturi. creierul care gindegte. intr-o traducere exactd: . creierul continud si se dezvolte. Cu cit sistemul social este mai complex. simbolurile. Neocortexul permite subtilitali 9i complexitili ale vielii emofionale.) ln cazul oamenilor.9i nu existi un sistem social mai complex decit cel al lumii in care trdimlz.i sd i9i modeleze cu grijd reacfiile. sistemul limbic este cel care preia de fapt comanda. Acest progres revolulionar a permis unui animal sX fie mult mai degtept in alegerile sale de supravieluire . De-a lungul evoluliei. Avind in vedere cd partea cea mai mare a centrilor superiori ai creierului au inmugurit din zona perifericd sau s-au extins in funclie de ea. La primate existd o mai mare legdturd intre neocortex 9i sistemul limbic decit la orice alte specii .timp fir care. al civilizaliei gi al culturii sint la rindul lor rodul neocortexului. cregtegi volumul neocortexului. parte din circumvoluliunile limbice qibazd rudimentard pentru neocortex. creierul emolional are un rol crucial in arhitectura neurald.inclusiv sunatul la Polilie.9i mai ales tr fd urgenlele emolionale .inclusiv a centrilor gindirii. . zonele emolionale sint intrepdtrunse de miriade de circuite legate intre ele gi care strdbat neocortexul. nu au instinct matern. flrd a reacliona de fiecare datd invariabil gi automat la fel. Aceasti noud addugire la creier a permis nuanldri in viala emofionald.. Acest lucru s-a fXcut prin . cum ar fi reptilele. Situate deasupra celor doud straturi subliri de cortex . alte citeva noi straturi de celule neryoase s-au ad5ugat spre a forma neocortexul. puii trebuie sd se ascundd pentru a evita sd nu fie cumva mincati de membrii propriei specii. In vreme ce un iepure sau o maimuld au doar citeva reaclii tipice restrinse la fricd. lucru ce stl. fdcind posibil ca urmagii sdi sd transmitd prin gene acelagi circuit neural. fapt ce a fricut posibild dezvoltarea umand. sistemul limbic gi-a rafinat doud instrumente extrem de eficiente: invilatul 9i memoria. comparind un miros acfual cu unul din trecut.emolii care hrd- nesc pasiunea sexuald. Cuicit aceste legdturi sint mai numeroase la nivelul creierului. Acest lucru dh o enormd putere centrilor emofionali. iubirea. (Speciile care nu au neocortex.Dar addugarea neocortexului 9i a conexiunilor sale la sistemul periferic au permis gi dezvoltarea legiturii dintre mamd 9i copil.dar 9i mai semnificative sint legdturile de la oameni -. care sugereazi de ce sintem capabili sd ddm dovadd de o mult mai mare gamd de reacfii in raport cu emoliile noastre.se poate spune ci ele sint lXsate in grija sistemului limbic. permite 9i un repertoriu mai larg . neocortexul a permis o fini ajustare judicioasd..

. dupd un moment de reflecfie gi de gindire. a inLgficato sticld de suc gi le-a lovit in cap pe femei pind au leginat. gilui Emily Hoffert. Ele sint incidente irgrozitoare." Pini in ziua de azi. Robles a ameninlat-o cu un culit 9i a legat-o.dar mai pufin intmsi . in mod similar. organizat ir favoarea drepturilor omului. 'lncit ulterior.. gi-a linut discursul inceput cu . va susline el ulterior.crimele impotriva fetelor cu studii".. declangind o reaclie dramaticd inainte ca neocortexul. a venit Hoffert. dar avea nevoie disperati de bani pentru iubita lui 9i pentru fetila lor de trei anigori. Acest lucru re manifesttr gi in momentele de bucurie intensi: cind Dan fanren. vi s-a ptrrut nepotrivit. prins de o cumplitd furie.u ceicare au sentimente.pe partenerul de viali sau pe copil sau pe goferul altei magini . Janice Wylie l-a avertizat cX n-are scdpare: i9i va aminti cum aratl gi va ajuta polilia str-i dea de urmd. Cind sX plece. care duc la crime violente. i9i are originea in nucleul amigdalian.Anatomia unui blocaj emorional 29 Anatomiaunui blocai emotional Vidla esteo comedie pentru ceicare gjndesc Ai o tragedie pentr. Robles.migdald"). fiind alcdtuit din structuri conectate ce se . a incercat si facX rost de nigte heroinX. sd aibl vreo gansi sI analizeze complet irtr-o fracliune de secundi ce se furtimpld 9i str hotirasci ce e de ficut. spunea el ch pentru ultima datd. dupl care. descdrcindu-v5 pe cineva . luatl in urma a peste o sutX de spargeri. Apartamentul pe care l-a spart in aceazi aparlinea lui Janice Wylie. incit 9i-a pierdut complet controlul. destul de frecvent in mintea noashe. Robles se pliragea: . L O CUL TUTUROR PA SITIAIIL OR La oameni. incit r trebuit dusd de urgen!tr la cabinetul medical al patinoarului. Voia sd renunle la viafa de delincvent. Mai mult ca sigur cd era tot o formd de blocaj. are forma unui mtrnunchi de migdale. a luat in rfirgit medalia de aur olimpicd la patinaj vitezd (ceeace jurase si frctr promilindu-i acest lucru surorii sale aflate pe patul de moarte). Ca s5 reugeascdsd fugd.sofia sa a fost atit'de coplegitl de emolie gi de fericire.Eu am un vis" in cadrul margului din Wbshington. HORACEWALPOLE Era o dupi-amiazi fierbinte de august drnl963. Robles a legat-o 9i pe ea. doutrzeci 9i trei de ani. ln aceastXformd catastrofald .a intrat in panicd tr asemenea mdsurd. Intr-un moment de nebtmie. ^ In acesteclipe..tsweek. creierul care gindegte. documentarist la revista Neu. dupi cum sugereazd dovezile. ca in cazul omoririi fetelor cu studii. Amintindu-9i de acest moment.amygdala". Degi Robles aleseseun apartament aritos din cartierul de est al New York-ului tocmai gindindu-se cd nu este nimeni acasi. un centru al creierului limbic. Nu toate blocajele limbice sint tulburtrtoare. Tlrtrsdturaprincipal5 a acestui blocaj este cd odatd cu trecerea momentului respectiv cei astfel posedafi nu-gi mai dau seama ce li s-a intimplat. lncercagisd vd amintili cind . doudzeci gi cinci de ani mai tirziu.. in cursa de 1000 de metri la Olimpiada din Norvegia din 1994. ]r.. le-a injunghiat de nenumdrate ori 9i le-a hlcuit cu un culit de bucitirie. Aceste blocaje nu sirt izolate.intr-o asemeneamlsurd. un anumit centru din creierul limbic declarl cd este vorba de o urgen!5. invdfdtoare.chiar ziua in care reverendul Martin Luther King. Robles a avut tot timpul sd regrete aceste citeva minute de furie dezlXnfuit5. o preluare neurald a controlului/ care/ aga clun vom vedea. Wylie era acolo. o tindrd de doutrzeci gi unu de ani. Atunci cind cineva este atit de impresionat de o glumd incit il cuprinde un ris aproape exploziv. care promisese cI este ultima lui spargere. Richard Robles. Asemenea explozii emofionale sint o formX de blocaj neural.v-a!i pierdut busola" pentru ultima dattr. dupd mai multe egecuri care l-au marcat profu1rd.se petrec multe. un sptrrgltor inrdit care tocmai fusese eliberat condifionat dupd o pedeapsi de trei ani. $i in prezent el este tot in inchisoare. aceastaeste tot o reaclie limbictr. pentru ceea ce a ajuns sd fie cunoscut drept.Pur 9i simplu o luasem razna. dupi treizeci de ani. concenhind tot restul creierului asupra acestei realitdli care nu suferd amfirare. Ani de zile mai tirziu Robles povestea cd atunci ci:rd o lega pe Hoffert. Am simlit ci-mi explodeazd creierul. Blocajul apare firtr-o clipX. lh acea zi. dar gi de fricd. nucleul amigdalian (de la cuvintul grecesc . care inseanrnd .

el i-a oferit un cadou pe care ea 9i-l dorea de luni de zile. in spatele inelului limbic.ctrd reacfia impulsivd o coplegegtepe cea logici . este un fel de santineld psihologicS. ci cd a rdmas flrd gravurS. chiar in vreme ce creierul care gindegte. sufletul inteligenlei emolionale consti in felul in care funclioneaz5 nucleul amigdalian gi cum interaclioneazd cu neocortexul. dintre cele . o tindrd a mers doud ore pind la Boston ca sd ia o gustare gi s6-9i petreacdziua cu iubitul ei. au dat nagtere cortexului 9i apoi neocortexului. LeDoux face parte dintr-o noud generalie de neurospecialigti. In timpul gustdrii. neocortexul. normal. Astfel. Acum. Hipocampul 9i nucleul amigdalian erau cele douS zone cheie ale primitivului .orbire afectiv5". fiind refinute. RETEAIIANEURALA Ceea ce intrigX in infelegerea puterii emoliilor la nivelul viemintale sint acele. ce pdreau impenetrabile celorlalte generalii de oameni de gtiin!5. Existd doud amigdale. aceastdstare se numegte uneori . ce infruntd toate situaliile. prietenul ei a uluit-o de-a dreptul spunindu-i cd nu-9i va putea petrece ziua cu ea pentru cI are antrenament la fotbal. Aga cum vom vedea.nucleul amigdalian are un rol crucial. cite una de ambele pdr. Lacrimile. igi. Descoperirile sale referitoare la circuitul creierului emofional aveau sd indepirteze o idee preconceputd in leglturd cu sistemul limbic. primatele. a iegit din regtaurant 9i. nu a regretat cd a plecat. ea s-a ridicat in lacrimi. FXri nucleul amigdalian el pdrea sd-gi fi pierdut sentimentul recunoagterii. Lipsa trdsiturii emolionale duce la disparilia sentimentelor.ti ale creierului. toate percepfiile. De nucleul amigdalian se leagd nu numai afecfiunea.30 Creierul emolianal Anatomia unui blocaj emofional 31 afld in creiel. reanalizind incidentul. foseph LeDoux. S-a descoperit recent cI in asemeneamomente . Nucleul amigdalian aclioneazd la nivelul memoriei afective. |ignitX gi neincrezdtoare. Ftrri nucleul amigdalian nu existd lacrimi de tristele care sa fie domolite. orice pasiune depinde de el. Dar incintarea ei a dispirut complet ctrd. rezultatul este incapacitatea de a mai distinge semnificalia emolionald a evenimentelor. avind in gind doar o singurd intrebare. Nucleul amigdalian uman este relativ mare tr comparalie cu cel al rudelor noaske mai apropiate de pe scara evoluliei. intrebarea este cum de am devenit iralionali atit de u9or. Luni de zile mai tirziu.. punind nucleul amigdalian fur centrul acliunii 9i plasind celelalte structuri periferice in roluri cu totul diferite3. emoliile sint tocite sau absente. un neurospecialist de la Centrul de $tiin!5 Neurald al Universittrlii din New York. girusul cingular. nici mtrcar mama 9i rdminea perfect calm 9i senin atunci cind vedea tulburarea lor in fala indiferenlei lui. rudele. distingind problemele. pe misurd ce au evoluat. Dacd nucleul amigdalian este despdrlit de restul creierului. dintr-un gest impulsig a aruncat gravura la gunoi. lucru foarte important in sine. localizate ir interiorul capului. nu-gi mai gisesc locul in cadrul speciei lor.creier al nasului" gi care.pierd dorinla de a se intrece sau de a fi cooperante. preferind si se izoleze fdrd nici o relalie umand. aceste structuri periferice stau la baza invdldrii gi a memoriei: nucleul amigdalian este specializat in chestiuni emofionale. o caracteristici exclusivd a oamenilor. viala fird nucleul amigdalian este o viald lipsitl de un sens personal. care au pus bazele irnor metode inovatoare Si unor teh- nologii pe mdsurd. la sugestia ei ca dupd masd sd meargl impreund la un matineu la cinema pentru ctr-gi dorea si vadl in mod special un film. a fost primul care a descoperit rolul cheie jucat de nucleul amigdalian in creieful emolionalz.momente pasionale pe care le regretlm ulfii terior. de indati ce lucrurile reintrd pe un fdga. Degi era perfect capabil sd converseze. acesteaaducind o mare precizie in stabilirea organizdrii creierului in funcfiune.. Cercetdrile lui LeDoux explicd felul in care nucleul amigdalian poate prelua controlul asupra a ceea ce facem. el nu-gi mai recunogtea prietenii apropiali. este inci pe cale sd ia o hotdrire. Un tinSr al cdrui nucleu amigdalian au fost indeptrrtat chirurgical pentru a putea stdpini severe atacuri de apoplexie a devenit complet neinteresat de cei din jur. lovite sau in vreun alt fel atinse ugo1 acestezone ale creierului pot determina oprirea plinsului.nu se mai tem gi nu se mai infurie. nucleul amigdalian are un rol extrem de important in viala mintalS. precum gi toate sentimentele fald de sentimentel. sint declangatede nucleul amigdalian gi de o structurd apropiatd. dind la lumind adev5'rate mistere ale minlii omenegti. Animalele ctrrora le-a fost scos nucleul amigdalian sau le-a fost secfionat. De exemplu. o gravuri greu de g6sit gi cumpdratd tocmai din Spania. Semnalele ce sint receplionate de cXtre simfuri ii dau nucleului amigdalian posibilitatea sE scaneze fiecare experien!5 in parte.

susline vechea teorie.cu haina gi cravata pe el. care devine un fel de santineld emolionalS capabilX sXblocheze creieruls. astfel incit creierul recunoagte ce este fiecare obiect in parte gi ce inseamnd prezenla sa. Cercetdrile lui LeDoux sint revolulionare in ceea ce privegte lnlelegerea vielii emofionale.luptd sau fugi. un al doilea semnal de la talamus este indreptat spre neocortex aceaparte a creierului care gindegte.. nucleul amigdalian reacfioneazi instantaneu asemeni unor cabluri de transmisie neurald ce telegrafiazd un mesaj de crizi cltre celelalte ptrrli ale creierului.dar LeDoux a descoperit un mic grup de neuroni care duce de la talamus direct la nucleul amigdalian. Aceasti potecd mai ingust5 gi mai scurtd .. mugchii 9i organele internea. semnalele sint trimise c5tre creierul limbic gi de acolo este radiati reaclia potrivitd cdtre creier gi restul trupului. s-a aruncat in apd . Din neocortex. Cam aga funclioneazd de cele mai multe ori . mobilizind centrii migcdrii gi activind sistemul cardio-vascular. care inconjoarl neocortexul. in urma semnalului nucleului amigdalian. Semnale suplimentare ale nucleului amigdalian determinl kunchiul cerebral sd transforme fa!a. inainte de a fi percepute pe de-a-ntregul gi de a inilia un rdspuns mult mai fin decupat. Cird se aude semnalul.. Doar dupX ce a ajuns in aptr a realizat cd fata se uita gocatd la un comis voiajor care cXzuse fir canal .norepinefrina. pe care le orcheskeazd nucleul amigdalian prin zonele de comandd de la nivelul creierului (pentru o prezentare mai detaliat6.. Semnalelesint triate dupX semnificafie.ii permite nucleultii amigdalian sd primeascd . arhitectura creierului oferd o pozilie privilegiatd nucleului amigdalian.E oare ceva ce nu-mi place? Care mi jignegte? De care md tem?" DacI lucrurile stau aga . Conform teoriei convenfionale. unde gemnalele sint reunite in obiectele asa cum le percepem noi.inclusiv mintea rafionald. adaugindu-se celor care ajung pe drumul mai larg al neuronilor cdtre cortex.. SAMflNETA EMOryONALA Un prieten povestea despre faptul cX a fost in vacanftr in Anglia 9i ci a luat o gustare la o cafenea de pe malul unui canal. ihainte de a-9i da seama ce face. cum ar fi secrefia unui hormon pentru stlrile de crizd. In arhitectura creierului. str sporeasctrritmul cardiac. si spunem. sint activate gi alte circuite.printr-o unicl sinapsX. sd inghele celelalte migctrri ale mugchilor.un fel de alee 15turalnicd neurald . care aranjeaztr informaliile ce trec prin mai multe niveluri de circuite ale creierului. Alte semnale indreapttr atenlia asupra sursei propriu-zise a fricii gi pregdtesc mugchii si reacfioneze ir conformitate cu aceasta. urechea 9i alte organe senzitive transmit semnalele la talamus gi de acolo la zonele de prelucrare senzoriald din neocortex. Mergind apoi la plimbare gi coborind treptele ce dldeau spre ca- nal. pentru cd sint primele care pun in eviden!6 cdile neurale ale sentimenteloq. dindu-i o expresie de teamd. reaclionind in conformitate cu precedentele existente. Simultan. punind practic creierul in alertd. vezi Anexa C). se transmit urgent mesaje citre toate pdrlile importante ale creierului: acest lucru genereazd secrelii de hormoni de tipul . in timpul unei crize emofionale sicapteze gi sd direclioneze mare parte a restului creierului . Aceste sentimente care iau calea directd a nucleului amigdalian sint de obicei cele mai primitive 9i mai puternice. Studiul sdu a aritat cd semnalele senzoriale de la ochi sau de la ureche merg mai itrtii in creier la talamus 9i apoi . Oare ce l-a fdcut sd sard furapi inainte si . Reteaua extinsd a nucleului amigdalian. formatd din conexiunile neurale.32 Creierul emolional Anatornia unui blocaj emofional 33 mai primitive: . permite ca . de fricd. in privinla emoliilo1.la nucleul amigdalian. polilie sau vecini cind sistemul de alarmd al unei case semnaleazl probleme. memoria corticaltr este determinatl sd gdseascd orice informalie util5 in acea stare de crizd. in neurogtiinfd. ochiul. aceit circuit explicd puterea emoliei de a coplegi rafionalul. dintr-odati a vizut o fatd ce privea fix spre apd cu o expresie de groaz5 pe chip.dacd in momentul respectiv apare un da" -.. care sporegte reaclia zonelor cheie ale creierului. $i toate acesteasint doar o parte a unui irtreg gir de schimbtrri atent coordonate.gi pe care astfel el l-a putut salva. cercetirile lui LeDoux au aritat c5. Printr-una dintre cele mai frapante descoperiri din ultimii zece ani.tie de ce? Rdspunsul este mai mult ca sigur nucleul amigdalian. nucleul amigdalian este un fel de serviciu de urgenld: este mereu gata sX transmitl apeluri de urgenld cdtre pompieri. sd creasci tensiunea arterialtr gi str incetineasctr respiralia. inclusiv a celor care determini ca simfurile sI fie mai treze. Aceste increngdturi ii permit nucleului amigdalian sXinceapd sd reaclionezeinainteaneocortexului.

. Mare parte a mesnjului mergeapoi Ia cortexul t:izual. LeDoux a rdsturnat vechea conceplie privind cdile strdbXtu_ te de emofii prin cercetdrile sale asupra fricii la animale. pentru cd scurtd_ tura de la talamus la nucleul amigdalian ocolegte complet neo_ Acest ocol pare si-i permiti nucleului amigdalian sX lo. dar gi hotdrim dac6 ne pluce suu r. $obolanii au invilat repede sd se teamd de acest su_ net.tglll: devind depozitul unor impresii emolionale 9i amint'iri despre care n-am gtiut niciodatd totul in mod constient. gobolanii au invilat si aibd o reacfie emolionali fdrtr vreo implicare corticald: nucleul amigdalian a perceput. earepermiteo reacliernpidd (degi maipulin precisd).. . Mugchii ceimai sepregdtesc pen*u o acliuterupiild. chiar daci este trregistrat gi un circuit reverberativ paralel intre nucleul amigdalian gi neocortex. una care susline puncte de vedere independent de mintea noastrd rafional5. Nucleul amigdalian poate declanga o reacfie emolionald prin intermediul ciii de urgenfi.i si aibd o reaclie tnainte ca ele sd fie inregistrate complet de cdtre neocortex. el a dis1rus cortexul auditiv al so_ bolanilor. de exemplu. sunetul a luat drumul direct de la ureche la talamus si apoi la nucleu-l amigdalian. dacdacest emofional. desfdgoarEun plan mult mai aminun_ lit de reacfie. incit n-au ajuns si fie congtienti citugi de pugiri cd le-ar fivdzut6l Alte cercetdri au ardtat cd in primele miimi de secundd din momeltul in care percepem ceva nu numai cd inlelegem incong_ tient despre ce este vorba. Astfel. Nucleii corticali pot add_ posti amintirea 9i repertoriul de reaclii pe care le u. Nucleul amigdalian REACTIE: LUYTA SAU FUGI Rltmul cariliac si tensiuneaarteiald. fe.0nele reaclii emolionale 9i memoria emolionald pot fi formate fird nici o participare congtientd cognitivd. SPECIALISTLflN MTMONrc EMOTTONALA Opiniile incongtiente sint o formd de memorie emofionald. punct de vedere anatomic. Nucleul amigdaliin este cel care ne in_ deamnl s5 trecem la fapte. cle sint inmagazinate in nucleul amigdalian.. Un semnaloizunl ajungede la retind mai intti la talamus. depinde integral de semnalele de la neocortex pentru fo"rmula_ rea reacliilor emolionale. Emoliile noastre au o minte proprie. LeDoux avanseazr ideea. dar gi la opinia despre acel lucruT..pentru a actiaacentrii emolionali.unde estetradus in Iimbajul creierului. Pe scurt.Din acliona independent de neocortex". mai lent _ dar mai bine informat -. rrri-a spus LeDoux.. fur care oamenii au dobindit o anumitd preferinfd pentru forme geometrice ciudate ce le-au fost trecute atit de rapid prin fala ochilor.34 Creierul emolional Anatomia unui blocai etnotional Thlamus 35 informalii directe de la simluri . un experiment uluitor. Dar o parte mai micda semnaluluiinilial mergede Ia talamusdirect la nucleulamigdalianintr-o transmisierapiild.cd rolul subteran al nucleului amigdalian la nivelul memoriei este cel ce explicd.incongtientul cognitiv" participd nu nurnai la congtientizarea identitdlii a cdea ce vedem.I se ne ddm prea bine seama de ce aqlionim astfel.ou-. Aceasti descoperire detroneazd ideea ci nucleul amigdalian . nucleul amigdalianpoatedeclanga o ruclie emolionnldinainte ca respectirsii centri corticalisdfi inlelesin totnlitateceseintimpld. sistemul emolional poate _. cresc. sdrind peste nivelurile superioare. semnalulmergeIa nucletLl amigdalian.Cercetdrile lui LeDoux 9i ale altor specialigti in neurologiepot sd sugereze acum . relinut gi orchestrat independent frica lor. in schimb. dupd care i-a expus la un sunet similar insolit de un goc electric.. undeesteanalizatgi naluat ca ?nleles rdspunseste Si rdspunspotioit. in vreme cl neocortexul.. .. chiar dactr el nu putea fi inregistrat de neocortexul lor. in ca_ drul unui experiment crucial.

un nery carepomegte de la creier ajunge la glandele suprarenale. traumatizatd de ndratelertrni oribile pe carele ingrijise ii vreme de rdzboi. Metodele atunci cind un elementcheie rcomparare sfurt de tip asociativ: pitualiei prezente seamdndcu ceva din trecqt. prin unnare.di aceea ne amintim * ln original: pattern (N . o fostd infiimieri din cadrul armatei. reaclia poate veni in egald mdsurtr de la felul cum abordatd o astfel de situatie in trecut. iegit din uz . lntr-oltare de stres (anxietate sau emolie intensX. Principalul rol al hipocampului este si asigure o memorie cit mai ascufitd a contextului. care circultr prin corp. inainteaunei confirmXri complete. Dar nucleul amigdalian este cel care va adiuga gi ideea c5. tr momenhrl in care vom mai treee prinfr-o situalie similari. Ca sediu al i emolionale. 'Astfel.eDoux: .).it m poate de viu8.Dar amintirile emofionalepot fi ctrlduzegregitetr ALAKMELE NEURALE DEM ODATE dintre dezavantajele acestor alarme neurale este ce meurgent pe care il transmite nucleul amigdalian este uneori. atit amintirea este mai puternicS. dar foarte abill de a inzes. utor. ca.r. Citeva ln care copilul ei ascunsese te disparate ale aCelei'situafii au fost suficiente pentru a similitudini'cu o primejdie trecuti gi astfel nucleul amigsi proclame starea de urgenfi. tra registrul emolional al amintirii cu o potenfd specialtr: acelagi sistem de alarmtr neurochimici care determini corpul str reacfioneze prin luptd sau fuge in si{pliile ameninfltoare inregistreazd in memorie qlipa respectivi c. el le hansmite gi inapoi la creier. determinind o secrclie de hormoni. experienlele care ne sperie i ne ingrozesc cel mai mult in viagtr sint dintre cele mai d-enearnintiri. nucleul amigdalian scaneaze experienla deci o analiznazd comparird ceea ce se intimplX ir prezent cu ceea ce s-a intimplat in trecut. care semnaliznazd altor regiuni ale creierului. Aceastd trezire a nucleului amigdalian se pare cI impriml in memorie majoritatea momentelor de intensd activitate emofionald cu un grad suplimentar de forld . oamenii. bandi ne aflam. a unui urs aflat la grtrdina zoologicd fafi de a unuia ce se gtrsegtein propria-fi curte. nu ne place persoana respectivtr. Acegti hormoni activeazi receptorii nervului vag. hipothmusul refine datele specifice ale iniidentului. care a fost considerat multi vreme structura cheie a sistemului limbic. in vreme ce nervul vag transmite mesaje de la creier pentru a regla inima. de fapt. Cu cit trezireanucleului amigdalian estemai intenstr. In vreme ce hipocantpul igi amintegte fapte seci. Dactr incerctrm se trecem cu o magintr de pe o bandtr pe alta pe gosea. respectiv bucurie). misind. hipocampul este cel care rec-unoagte semnificalia diferitf.urd 9i panicd .. red." """'*pl. unul pentru faptele oarecare gi unul cele cu incirc5turtr emolionald. cine era cu noi sau crrn arlta cealalti Nucleul amigdalian va fi insd cel care va da oricir{ mai apoi senzalia de"teamtr. Creierul folosegte o rnetodX simpld.mai ales in raport cu socialtr fluidd in care trtrim noi. aceste semnale achveazd neuronii din nuileul amigdalian. rl sirficient de apropiate pentru a alarma nucleul amigdalian..36 Creierul emolional Anatomia unui blocaj emolional 37 cd hipocampul. declangatX duptr zile pe neagteptateatunci cind a deschis uga de la o deba- un scutec urit mirositor.Seco[uz: reaclia apare rdtrin grabi o reacliela prezent in funclie de amintiri intipldehult. nu chiar foarte des. generind epinefrine gi norepinefrine. si zicem.unde am mersla prima intilnire saucefiatunci cind am auzit la gtiri cX a explodat nava spalial5 . este mai implicat in inregistrarea gi in crearea unei semnificafii pentru tiparul* perceptiv decit in reacliile emofionale.. bisteme de memorie. cuprinsd dintr-odatd de un fel de groazd. Sau cum spunea l. abia reugind si evitiim_o ciocnire frontaltr. impreuni cu gindurile. .Nucleul amigdalian estelocul principal din creier unde se duc acestesemnale. de exemplu. de p" . nucleul amigdalian reline partea emolionaltr care inSofegte acele lucruri. de exemplu. epinefrine gi norepinefrine. Aceasta inseamnd cI ir creier existi. putem str nuAcestfapt explici de ce circuitul e acestlucru -potrivire".are a reacliilor ei de pe terenul de luptd.. dind semnalul ctr este o stare limitl. Problema este cd pe lingi emofionale care au puterea necesare de a genera asel crire. 'ur a9a fel ftrcit str sporeascl amintirea a ceea ce se itrtimpltr. Un sistem specialpentru emolionale are o logicl bine ginditd tn evolufe. bineinzestrind animalul cu amintirile vii a ceea ce-l amenin- ii place. ceeace este absolut vital pentru semnificafia emofionaltr. ernoliile 9i reacliile dobfirdite abordare a unor evenimente ce sint doar vag asemdnitoare..hipocampul este extrern de important ir recunoagterea unui chip ca fiiru:l al unei verigoare.

pentru a vedea ce a dus la acest dezastru .te dacd informafiile au 9i valenle emofionale. ele sint inmagazinate in nucleul amigdalian sub o forme neprelucratd. LeDoux se intoarce la rolul nucleului amigdalian in copildrie pentru a susline o idee care a stat la baza gindirii pslhanilitice: gi anume cd interacliunile primilor ani de iiula for*"uzd un set de lectii emolionale bazaie pe deprinderi gi nemultumiri din contactele copilul foarte mic gi cei care u. locul ln care. Unul dintre motivele pentru care. fiind un fel de tipare ferd cuvi_ite ale vielii emolio_ nale. crede LeDoux.rru recupereazi informafiile. dar in mare.ceeace Poate ctr m-ar fi salvat si nu fiu rinit dacd intr-adevlr ar fi cdzut tavanul . 9i care acum cdzuserl pe jos. ritmul este mai mult ca sigur acelagi' ln termeni evolugionigti. de altfel' Faptul cd am sdrit din pat pe jumdtate adormit .foarte rapid in creierul sugaru_ lui. Acest lucru este adevdrat in special in cazul eve_ nimentelor traumatizante."*pul tdrd. gil. mare parte din viala mintald a pdslrilor. pentru ci astfel s-a ajuns ca ea si fie de mai lungl duratd. din relalia copilului fbarte mic cu cei care ii poartX d-eeriid.putem fiingelali de iegirile noastre emolionale este faptul ce ele dateazd adeseadinh-o perioadi timpurie a existenlei nbastre."lo Drumul direct prezintd un enorm avintaj la nivelul timpului creierului. cind lucrurile erau neclare gi nu aveam-incd vocabulaiul necesar pentru a inlelege evenimentele petrecute.38 Creierul emotional Anatomia unui blocaj emolional 39 Imprecizia creierului emolional in asemeneamomente se adaugd faptului cd multe amintiri emofionale puternice provin din primii ani de viafd. nu mai exist5 o potrivire cu gindirea articulatd in ceea ce privegte reaclia care ne cuprinde.Nu e nevoie sd gtii exact ce este un anumit lucru pentru a-!i da seama cd poate fi periculos. in momentele vitale. dupd ce le triase din debara. tn primii ani de viald. intr-o secundd. Ilebuie inci si se faci mdsuritori similare in cazul creierului uman. putem avea un senti_ ment haotic. imprdgtiind in incdpere ceea ce se afla in pod. inainte ca neocortexul sX aibi timp sX inregistreze in intregime ce s-a intimplat. . atunci cind acesteamintiri emolionale sfiri declangaie ulteiior in via!5..u.este format de fapt in totalitate ince de la nagtereacopihirui..9i aveam aI descopdr cd lucrul ce mi s-a pdrut a fi fost tavanul ddrimat nu era altceva decit o grimadi de cutii pe care solia mea le inghetuise intr-un col! cu o zi inainte. mai ales cfird este necesard o reaclie instantanee' Dar acestcircuit de la talamus la nucleul amigdalian nu transmite declt o micl parte din mesajul senzorial.dintre lectii emolionale sint atit de puternice totufi utit a" ai_ fcgsle 9i ficil de inleles din punctur de vedere al adultuiui.fiecare inmaeazinei_ zd gi recupereazdinforrnafiile speciale de sine stdtitor. De fapt. inclusiv in al dvs.zutprin ta_ vanul din colful {ormitorului meu. ciND EMoTULEsfNT RArTDE sr goNFUZE Era cam trei dimineala cind un obiect enorm a cd. Nucleul amigdalian al gobolanului poate genera o reaclie in raport cu o perceplie in douisprezece miimi de secundd. nucleul amigdalian ho_ :: lif*.r. care se mdsoard in miimi de secundi. supravieluirea depinde de acest drum direct.a de ele. in special hipo_ campul. alte structuri ale creierului. in vreme ce acbst circuit poate juca un rol relativ limitat in viala mintal5 a oamenilot redus doar la crizele emo|lonale. taseul stdrii de urgen!5 care merge de la ochi sau de la ureche la talamus gi apoi la nucleul amitdahan este crucial: se economisegte timp intr-o situalie de urgenld. Nu cdzuse nimic din pod: pentru ci nu aveam pod. Pentru cd aceste prime amintiri emolionale se fixeazd inarnte ca respectivii copii s6 aibd cuvinte pentru experienla lor. inc'it. 9i al meu. ire_ buie sd se dezvolte in totalitate. cum ar fi bdtdile sau indiferenla. care are un rol crucial in amintirile noastre narative. Aceste miimi de secundd ar fi putut tot a9a de bine sd salveze vielile rtrtrmogilor nogtri protomamifere gi probabil de aceea existi aceste tipare in creierele mamiferelor. ca 9i mine.am sdrit din pat gi am iesit din cnmeri ingrozlt. dar nu 9i cuvinte plntru amintirile care l_au creat.. am tras prudent cu ochiul in dormitor. Drumul de la talamus la neocortex gi apoi la nucleul amigdalian dureaz5 cam dublu. dar nucleul 3migdalian.ilustreazX puterea nucleului amigdalian de a declangao anumite acliune la care recurgem in situaliile de urgenfd. ceea ce se inregistreazXin nucleul amigdalian aia drumul direct estein cel mai fericlt caz un semnal brut suficient doar pentru un avertisment. Sau cum sublinia LeDoux: . ca nu cumva si cadd intregul tavan' Apoi. partea cea mai mare din el luind drumul principal cItTe neocortex. dindu-mi seama cX sint in siguran!5. care se maturizeazd. Deci. nucleul amig_ dalian gi hipocampul lucreaz5 in colaborare.sirt addpostite gindurile ra. Tavanul era intact. La nivelul riemoriei. si neocortexul. pegtilor gi rep- . permilind reaclii rapide 9i opliuni care economisesc citcva miimi de secundd cruciale in reacfia fald de pericol. fi .tionale.

mama gi-arevenit 9i. Daci nucleul arnigdalian simte aperlnd ll ttpu.. el trage o anumiti concluzle. .zilor.cduta!?" .]essica!" .spre neocortex. ceva de gehulCum seeheam meIo4ia. apogeul a fost atins la miezul noplii.gi. in vreme ce mama se strtrduia sd nu se bage in seaml faptul ci este ntilinigtitd.. mama sau fiica. Jessica. o reactie bazatd pe informafii fragmentare senzoriale. fugind la cel mai mic semn cI ar putea fi vreun dugman.Dacdin timpul acestuiprocgsse simte neCfestreazd reactiremotionale. Dar in cazul viefii.in timp CFo voce de femeie tocmai spunea: .in care. pe un ton etlptrit. mai ales atunci cind incd sintem sclavii lor. a1ea1!e imprecizie poate avea coasecinfe dezastruoase pentru relafiile noastre/ deoarece inseamni. politicoas5.Cortexul prefrontal. LeDoux numegte acest luc-ru . le infeleg. spune LeDoux"...Cenurntrr.parc cd funcfioneazi atunci cind cineva e speriat sauinfuriat. Aceastl zond neocorticalda creierului are o reactiemai gr. ci la neocortexgi la numerogii centri de prelq+re Ci de analizare a ceeace a fost percepuf acesteinformalii . Nucleul amigdalian poate reacfiona intr-o crizl de furie sau de frici inainte ca insugi cortexul s5-gi dea seama ce se intimpl5 g! de ce o asemenea emolie este declangatdindependent sau anterior gindirii. o altl parte a creierului emofional permite o rpactie mai potrivitd gi mai corecttr. MANAGEREMOYONAL Fetila unei prietene.cu o singurtrexoepliesemnificatiVi. Aceastdprogresie care face loc discerntrmintului in cazul relcliei emolionaleesteun aranjament standard.caresirt locul in carese planificX9i se organizeazd frunile in raport cu un scopl inclusiv celeemofionale. declangind reaclii incd inainte de a-i confirma realitatea pe de-a-ntregul . De obicei.Amortizorul creierului trece de-la nucleul amigdalian.. .Mama a ingfdcat receptorul gi a strigal . vorbind la figura! ie putem sd ne repezim la cineva sau si fugim de cineva de carsnu este cazul (de exemplq o chelnerifi a sctrpat din mine tava cu gasecomenzi atunci cind a ztrrit o femeie care avea o claie de ptrr rggu gi cref asemeni celei pentru. . Este insd un proces rapid gi dezordonat celulele sint rapide. se ajunge la o perceplie integrald prin citeva incercdri. sau se se arunce pe orice I Preajma lucru comestibil. dar nu foarte precise. linigfndu-se sau stlpinind sentimentul pentry a acfionamai eficient h situalia dati sau alunci cind o noui ingtiinlare cereun cu tolul alt rdspuns. tall carese afl5 chiar in dreptul frunfii. la cela lobii prefronlllalt capit al circuitului major. ca in cazul mamei ingrijorate care rtrspunde la ielefon..emo!ie precognitivi".in cazulurgenfeloremofionale. podulind nucleul amigdaliangi alte zone limbice.. senzorial de import. care nu au fost stocate cohplet gi nu ay fost integrate intr-un obiect recognoscibil.. Este o folpd bruti de informalie senzoriald.& cred cI am gregit num5- ruI.40 Creierul emolional Anatomia unui blocaj emo[ional 4l tilelor graviteazd in jurul lui.. o serie de circuite in cascadtr tgrmaliile. oro reaclie. de mirare ctr de fapt nu putem pdtrunde suficient de bine in intunericul emoliilor noastre explozivg. Atunci cind nucleul amigdalian funclioneazl pregednd o reacfie impulsivtr nelinigtitd.i reaclia noastrXin raport cu ele sint coordonate de lobii preacfpontali.ralitici sau mai potrivitii ir raport cu impulsurile emolionale.de gaseanigori.. prin intermediul lobilor prefrontali. pentru ci insigi supraviefuirea lor {epinde de o analizare perrnanentd a priddtoriior sau a pfi. 9i nici mdcar lu era pria limpede care era mai emolionatd. in citeva clipe lobii prefrontali analizeazl... o emolie.ln neocorinregistreazdgi analizeaz5intex. Cind sedegfangeazf. Nu uitali ci ceamai mare proiecfie a informaliei senzorialeceprovine de la talamus nu mergela nUcleulamigdalian. ". -. de exemplu la o veverigd. lucreazein strinsd legtrturi cu nucleul amigdalian 9i cu alCere p circuitedin creierulemofional. .bgntr deoarece o determind str se ascundd.care o ptrrisise fostul ei so!). O asemeneaimprecizie.. Nu e." ln acelmoment. cind se pregitea de culcale s. A aruncat perigla de dinli gi s-a rcpezit la telefon. dormea pentru prima dattr la o prietentr de joaci. ..Acest creier primitiv minor la mamifere este creierul-principal la nemamifere". Vpia'Unei ea estedictati de lobii prefrontali.emofionale a oamenilor. in loc str se factr o judecati rapidd a bucifii muzicale pe baza a doar citorva note. zonele prefrontale guverneazdreacfiile noastre pmolionale incd de la inceput. e. a intrebah ..sau chiar deloc..gregeli Asemenea emofionale aflate i:l qtadiu inilial se bazeazd pe sentimente prioritare in raport cu gindirea. deci.El oferd o cale foarie rapidd de declangarea emofiilor. careparcl a pinlit. cu inima b[tindu-i si-i sarl din piepf imagi ni4du-gi-o pe Jessicain tot felul de ipostaze cit se poate de ingrozitoare.i a auzit telefonul sunfird.

. fird funclionarea lobilor prefrontali. cind si plingd. cind sX fugi 9i.intreg repertoriul de posibilitdfi emofionale. Din pdcate. cind sd atace gi cind sd fug5. pentru cd aceastapur 9i simplu dispirea 9i ea. altfel spus. probabil inhibind lobul dreptla.. Detumarea emolionali presupunea doud dinamici: declangareanucleului amigdalian 9i incapacitatea de a activa proceseIe neocorticale care de obicei echilibreazd reacfia emolionali sau restabilirea zonelor neocorticale in cazul unei urgenle emocoplegitl !ionale12.printr-o . in schimb lasd lobii prefrontali sd fie parte a comutatorului creierului care poate . Solia le-a spus doctorilor cX dupd operalie soful a suferit o schimbare radicald de personalitate.cintdrind reacliile inainte de a trece la fapte . Rolul lobilor prefrontali in emolii a fost bdnuit de cdtre neurologi incd din anii 1940.42 Creierul emolional Anatornia unui blocaj emolional 43 proportia riscuri/avantaje tt. ln grupul nostru de pacienli care suferiserd atacuri cerebrale/ de exemplu. Circuitul cheie fusese diskus.. spunindu-i sd se poarte cum trebuie (sau sd agtepte cu rdbdare) ca sd i se dea ceeace dorestel3. aceastdmetodd avea s5-i coste pe pacienfii regpectivi viala emofionald.c?nd sd fie impdciuitori. in timpul examenelor neurologice. reglind emofiile neplScute. atunci cind se ajunsesela o vindecare disperatd .gi din pdcate prost utilizat5 .d.exagerat de veseli". nu va mai exista nici o emofie. din miliarde de reaclii posibile. cind sd fie ca un zid. iar apoi ne simfim jignili sau ne infuriem.indepdrtarea" disperdrii pacienfilor. lobul prefrontal stirg pare a fi parte a circuitului neural care poate bloca sau incetini orice.g. cind sd atace. Reaclia neocorticald este mai lentd in creier decit in mecanismul de deturnare. Acest circuit explicd de ce emolia este atit de importantd intr-o gindire .. ele sint esenliale pentru o navigare la nivelul deciziilor celor mai importante din viali.inchide" emofiile neplicute: nucleul amigdalian propune. legdtura dintre cortexul prefrontal 9i creierul inferior. Neuropsihologii care studiazd dispoziliile pacienlilor care au suferit accidente la lobii frontali au ajuns la concluzia cX una dintre sarcinile lobului frontal sting este se aclioneze ca un termostat neural. Dacd nucleul amigdalian aclioneazd adeseaca o supapd de urgenli. dacd lipsegte inlelegerea faptului cd un anumit lucru meritd o reacfie emotionald. cind si creeze sentimente de vinovifie. cind sd braveze. mintea ralionalS est-e de cea emofionald. Cind suferim o pierdere gi ne intristdm sau sintem fericili dupd un triumf. cei ale cdror leziuni se aflau in cortexul prefrontal sting erau inclinati sd vadd numai nenorociri gi sd se teamd permanenf cei cu leziuni in partea dreaptd erau .a. cind si caute simpatie. Pe scurt. inseamnd cd neocortexul este la datorie. lobii prefrontali dispun.m.rezohare" chirurgicalS a bolilor mintale: lobotomia prefrontald care (adeseala intimplare) indepdrta o parte din lobii prefrontali sau. in sensul ci nu se mai supdra aga ugor gi. De asemenea/poate sd fie mai judicioasd 9i mai atenti. glumeau 9i pdrea cX nu le pasd de nimic1s.inchide" emoliile tulbur5toare.Apoi a apdrut cazul solului fericit un bdrbat al cdrui lob prefrontal drept fusese parlial indepirtat in urma unei operalii la care s-a recurs datoritd unei malformalii a creierului. Aceste legdturi prefrontal-limbice sint extrem de importante pentru viala mintald nu numai in reglarea fini a emoliilor. Atunci cird incd nu exista nici un fel de medicalie eficienti pentru bolile mintale.ln asemeneamomente. lobotomia era incurajatd ca solufie a gravelor tulbur5ri emofionale respectiv. cind sd convingd. tdierea legdturilor dintre lobii prefrontali gi restul creierului pentru . Felul in care acfioneazd cortexul prefrontal ca manager eficient al emoliei . in mare parte viala emolionald s-ar ndrui. FrAGrNDURIIOR Legdturile dintre nucleul amigdalian (gi structurile limbice aferente) 9i neocortex sint centrul luptelor sau al tratatelor de cooperare dintre minte 9i suflet. pentru cd presupune mai multe circuite. de asemenea. o reugitd sau cuget5m la ceva ce a spus sau a ficut cineva. in cazul animalelor. ARMONIZAREAEMOTIILOR . cind sd fiO dispreluitori . ln cazul oamenilor... Lobii prefrontali drepfi sint locul in care se gdsesc sentimentele negative cum ar fi frica gi agresivitatea. Ca 9i in cazul nucleului amigdalian. Se pare cd lobul prefrontal stirg este comutatorul cheie care poate . in vreme ce lobii stingi reusescsd stlpileasci acesteemolii primitive.asemd- nltor cu felul in care un pdrinte opregte un copil impulsiv si se agite. ea se bucura 9i pentru faptul ci era mai afectuosl6. in plus. avind in vedere ci sentimentul este precedat de o gindire mai profundi. este aleasd cea mai bunXll. dintre gind 9i sentiment. ir afard de emoliile negative prea puternice..este tocmai potolirea semnalelor de activare transmise de nucleul amigdalian 9i de alli centri periferici ..

nu mai sint declangatereacemofionale asociatetr trecut imprejurtrrii respective. Aceste circuite emolionale sint modehte de experienle1e din copildrie :9i acesteexperienle sint cele care stau labaza reacliilor noastre in momentele de pericol. Creierul emofional. de la Colegiul. cit gi in ingtrduirea unei gindiri limpezi. Tot aga.. lntr-un studiu. chiar daci ele ne indictr prin unele mtrsurtrtori neuropsihologice precise agitalia gi impulsivitatea continud a unui copil. care degi aveau un coeficient de inteligenld peste medie.rafionale". Circuitele de la creierul limbic la lobii piefrontali mai dau beamX 9i de faptul ctr semnalele de emolie puternicd .todevenind de o neutralitate absolutd. dr.memorie funcfionald" pentru capacitatea de atenlie care reline in minte faptele esenliale pentru a rezolva o anumitd insdrcinare sau problemtr.gi stdpineascl viafa emofional5.gi din acelagi motiv o stare permanentI de disconfort emofional poate crea deficienle in capacitatea intelectualX a copilului. totugi nu dddeau rezultate prea bune la gcoalX. lucrind in colaborare cu mintea ajutind . Odattrintrememoria emofionaldde la nivelul nucleului amigdalian. creieglndirii joac5 un rol de conducltor la nivelul emoliilor . de exemplu. acegti pacienli au . acegtiasint copiii cu cele rnai mari riscuri. atit tr luarea hotdririlor infelepte. s-a dovedit ctr problema unor blieli de gcoaltrprimard.pot crea o stare neurali ce poate sabota capacitatea lobilor prefrontali de a menline actlvtr memoria.in . flrm ar fi btabilirea unei inDr. Hotirirea lor profund viciati * chiar dacd nu apare nici o deteriorare la lul IQ-ului sau al capacit5lii lor cognitive. Ir bun. separat de zonele corticale inregistrate in testele IQ. Damasiosuslinectr acestcreieremomdsurdca 9i creI esteimplicat in ralionamentein aceeagi il gindirii. capacitatea emolionald ne cdhotdririle de moment.putea fi explicattr prin testele neuropsihologice care au indicat o proastE funcfionare a cortexului frontalls. Antonio Damasio. mi:nia 9i altele asemenea . a fdcut i atente asupra felului furcarepacienlii au de suferit in caunor probleme de circuit prefrontal. SI ludm in considerare puterea emoliilor de a intrerupe gindirea. un neurolog de Universitatea din lowa.. Tn de legtrturtrdintre gind gi emofie. ctrstrtorili?).Astfel. (cum ar fi amintirea unei inv'estifii dezastruoase sau a unei [giri dureroase) ne trimit semnale care ne determind sX o hottrrire. Damasio sd ia o poneintuitivd. in sensul ci pot avea egecuri profesionale.amigdalle. circuitul prefrontal-aI este o poart2i extrem de importanttr pentru ceeace ne sau ne displacede-a lungul unei intregi viefi.nelinigtea.. Un stimul cum ar fi un favorit sau o cunogtinlX antipaticl nu mai genereaztr nici nici aversiune. Trebuie str ne gindim gi la rolul emoliilor in cazul hotdririlor celor mai . adesea distrugdtori 9i cu probleme * ceed ce sugera o proasttrfunclionare a lobilor prefrontali in raport cu nevoile limbice. de Medicind. iar logica seactr ce lumea ne confruntl adesea cu o mare posibilitate de i (Cum ar trebui si vi investili fondul de pensii? Cu cine lecliile emofionale pe careni le-a dat trebui sI vf.in acestbalet lentimentelor 9i al gindurilor. ferentce glndegteneocortexul. schilodindu-i posibilitllile de a inv5fa. Neurologii folosesc termenul de .i din punct de vedere emofional. dr. conform cdreia sentimentele sint practic indis- pen|ru deciziilerafionale. indiferent dactr este vorba de anumite trXsdturi ideale pe care le-ar ctruta cineva atunci cind viziteaztr mai multe locuinfe posibile ori despre elementele de ralionament in rezolvarea unui test. Ei erau impulsivi 9i nelinigtili. ci pentru cd nu reugesc si. eliminind unele posibiliHli 9i scolindu-le in evii pe altele..Nu mai pot gindi limpede" . Damasio susline cd hotlririle lor sirnt atit de nefericite rtru ci au pierdut accesul la invdldtura de Ep emofionnt. spunem: . Aeldar. Asemenea dovezi l-au determinat pe dr. Cortexul prefrontal este acea regiune a creierului care rtrspunde tn mod direct de memoria funcflonaltrl7. In ciuda inteli- i lor intacte. atunci cind sintem suptrra.ele ne indreapte pe drumul sabile va putea faceapoi cum e mai bine. De aceea. pot aiunge alcoolici gi delincvenfi * nu pentru cd intelectul lor ar fi deficitar. In ciuda potenlialului lor intelectual.uitat" aceste leclii pentru cd nu mai au acces la locul in care sirt irunain nucleul amigdalian.sau dimpotrivd . controleazd in egalS mdsurd momentele de furie 9i de compasiune.M Creierul emolional Anatomia unui blocaj erholional 45 eficientd. In citeva lucrtrri cu implicalii multiple in vielii mintale. Aceasttr deficien!tr este mai subtiH gi nu poate fi intotdeauri5 inregistratl prin testele de inteligenti.gindirea. emoliile conteazdintr-un rafionament. ei fac alegeri dezastruoasein cariertr sau i:r personaldsau chiar pot zlbovi obsedantde mult asupra hotdriri cit se poate de simple.

ata cum a procedat drasmus.doar IQ-ul. Acest lucru ristoamd vechea teorie a existenlei unei tensiuni intre fafiune 9i simfire: noi nu vrem sd renun!trm la emolii gi sd ii dim raliunii locul care i se cuvine. Vechea paradigmd suslinea cd existd o raliune ideald care a sclpat de emolie. PARTEAA DOUA Natura inteligenfei emotionale . Intr-un fel. intelectul nu poate funcliona la capacitate maximd fdr5 inteligenla emolional5. inteligenla emolionald iese la suprafald . Noua paradigmd ne irdeamnd sI armonizlm mintea gi sufletul. ci gi inteligenfa emofionald. complementaritatea dintre sistemul limbic gi neocortex.9i totodatd gi capacitatea intelectuald.9i doud feluri diferite de inteligen!5:. Atunci cind acegti parteneri interaclioneazi bine. dintre nucleul amigdalian 9i lobii prefrontali dd seamd de faptul cd fiecare este partener egal in viala mintald. Pentru a face asta aga cum. ci sd des-coperimun echilibru inteligent intre cele doud. trebuie ca mai intii si inlelegem mai exact ce trseamnd str-fi folosegti ir mod inteligent emofiile. avem doud creiere. intr-adevi1.46 Creierul emolional afari de acele momente ir care emofiile scapl de sub control 9i creierul emolional o ia razna. doui minfi . Felul cum reugim in via!5 este determinat de ambele .cea ralionald 9i cea emofionali. De obicei.nu conteazd.se cuvine la nivelul existenlei noastre.

$i nu la orice facultate . agacum au fost ele prezentate pe larg.pentru cI ar fi sujurdmint cI in timpul confrunttrrii biiatul fusesenebun. invlfa la liceul Coings. a susfinut cd el intenlionase sd se sinucid5 din pricina rezullui de la test 9i se dusesela Pologruto s5-i spund cd se omoa- . sint urmdtoalason H.Pologruto a povestit altceva:. a luat un culit de bucdttuie. gi era ferm hottrrit sd meargd mai departe la nultatea de Medicintr.iididuse lui doar 80 de puncte din 100 la un chestionar. fade o crizl de nebunie temporard in timpul acestui incident cornisie formattr din patru psihologi 9i psihiatri au declarat n pricina notei proaste. Degi |ason a oblinut asemenea spectaculoase.visa sd ajungl Harvard. elev in anul doi. Dar Pologruto.Eu cd a irncercat sXmd omoarecu cufitul" pentru ch era furios pricina notei proaste..i-ar putea pune in primejdie visul de o via.Cind a fi degtept e o prostie De ce anume David Pologruto. profesor de fizicd la un liceu. inainte de a se fi pornit o lupti cei doi.Luind numai a terminat cu medie maxim6. Un judecdtorl-a gdsitpe ]asonnevinovat.Jasona terFatliceul doi ani mai drziu ca 9efde promofie.fostul lui profesor de fizicd David Polos-a plins cd |ason nu gi-a cerut niciodatd scuze 9i nici nu asumat rdspunderea pentru faptul cd l-a atacatl. profesorul lui de hzicl. pupd ce a fost transferatla o 9coal5 particulard. Florida.. faptele.l-a adus la gcoaltrgi in timpul confruntrdri cu Pologruto in laboratorul de fizictr gi-a infat profesorul in clavicultr.tA.. injunghiat cu un cufit de bucXtdriede unul dintre elevii lui rezultateexcelente la invdtiturd esteinc[ un lucru discutabil. Crezftrd ci noun biet 9 . cu zecepe linie.

de a-gi regla stlrile de spirit 9i de a impiedica necazurile s5-i intunece gindirea.lrala f 9_e|.Pe un elev in anul intii de liceu care are peste 500 de puncte la testul SAI de matematici poate sXnu-l impingi inima sd devinl matematician.. The BeIICurae(Curba lui BeII) . urmeazd cam aceleagistudii 9i au aceleagiganse. de exempltr. I-au trebuit tproape zece ani ca sd-gi ia diploma. Un studiu similar pentru virsta adultl s-a fdcut gi asupraa de biiefi. pentru cI dormea pind la prinz. O treime dintre ei avea un IQ sub 90.ul a avut o micd relevanlXpentru felul in cares-au cu slujba sau ir restul existenlei lor. N-au avut nici mai mari satisfaclii fir vialX gi nici cele mai fericite relalii cu cu familia sau in dragostea. si devind senator american sau si cigtige un milion de dolari poate n-ar trebui sd-gi lase la o parte visurile. TNTELTGENTA EMOTT ONALA trDEsTrNur rl imi amintesc de un coleg de an de la Colegiul Amherst care fgase 800 de puncte la testul SAT gi la altele similare inainte de l. a cdror carte. Cei mai degtepfi dintre noi pot cddea pradd unor patimi cumplite 9i unor impulsuri necontrolate. respectiv. fiind mai multe exceplii decit cazuri care se potrivesc cu regula. se culca tirziu gi liplga de la cursuri. in cel mai fericit ciz.Cea mai mare parte a locurilor pe care gi le gdsegtecineva in societate este determinatd de factori care nu au legdturi cu IQ-ul. IQ-ul contribuie cam cu 20"/. re au un IQ mare au tendinla si devinX persoane bine pl5tite Iucru care insd nu este valabil intotdeauna. de altfel.rlaitepi iondilia se facemefortul sEii inv5ldm pe copii.Cind 95% dintre fogtii studenli la Haward ai iilor anilor 1940: vremuri ir care cei care aveau un IQ mergeau la gcolile Ivy League mai mult decit fir prezent fost analizali la virsta matur6. Unul dintre secretele psihologiei este relativa incapacitate a notelor. de producsau de statuhrl lor in domeniul respectiv. recunosc acest lucru. Mulfi dintre cei cu un IQ scXzut sfirgesc prin a ocupa slujbe modeste. Dar din datele existente reiese cd poate fi . fapt care ii lasd pe ceilalfi 80% pradd altor forfe2.'3 Eu sint preocupat de cheia acestor .intra la facultate. Legdtura dintre punctajele la tesfe gi acestereugite este diminuattr de totalitatea altor caracteristici pe care el le aduce la viatd.cu lmbr45t5!i!9pg$utd deJa'v. mai tot timpul igi pierdea vremea. comparativ cu colegii lor cu rezultamai proaste. Existi foarte multe exceplii la regula conform cdreia IQ-ul determini succesul .o persoand atit de inteligentd sd comiti un act iralional . In ciuda extraordinarelor sale capacitdli intefpctuale. persoanele cu un IQ ridicat pot deveni piloli uluitori de progti atunci cind se afl6 la cirma propriei lor vieli. la factorii care determind reugita in via!5. de inteligenla emofionald: capacitatea de a fi in stare sd se motiveze 9i sX perseverezein fala frustrdrilor.. de a fi stdruitor 9i de a spera.la fel de puternicd 9i uneori chiar mai puternici decit IQ-ul. . : IQ-ul explicd furtr-o mic6 mdsuri destinele diferite ale celor promit in egald mdsuri.. inteligenla emolionald este un concept nou.alte caracteristici". s-a constatat cd aceia care avucele mai bune rezultate la testele de la facultare nu?u reit cel mai. mai ales cird a fost vorba de salariu.pe vremea cind . cei doi subliniazd: . de la o persoand la alta de'a lungul unei viefi. Nimeni nu poate spune exact in ce m5surd variazd. Bineinleles ci a e$stat o legSturd (a9acum existd.bine gi in viafd..atit de prostesc? Rdspunsul: inteligenla academici are foarte pulin de-a face cu viala emofionali. nou. Spre deosebire de IQ. doul treimi prcvedin familii care trtriau din aiutor social si care au crescut in Massachusetts. pornind de la clasele sociale 9i ajungind pini la noroc.." Chiar gi Richard Herrnstein gi Charles Murray. a IQ-ului sau a altor evaludri in ciuda popularitdlii lor aproape mistice. . care are o istorie de aproape 100 de ani de cercetlri aplicate pe sute de mii de oa- nreni. T% cei cu IQ-ul sub 80 au fost gomeri zece ani sau chiar 9i mai 'dar asta s-a intimplat 9i cu7o/" dintre cei cu IQ-ul de peste . copil4riei.. iar {n mdsura ir care existi mulli care suslin cd IQ-ul nu poate fi tctrimbat prin experienld sau studii.de obicei. majoritatea copii de imigranli. iar cei ca. Aga cum nota un observator: .cumplita mahala" la doi pagi de Harvard. de a-9i stdpini impulsurile gi de a amina satisfacfiile. de a prevedea fdrd greg cine va reugi in viafd. Cu siguran!5 cd existd o legXturd intre IQ 9i performanlele in viald.50 f:fatura inteligenfei emolionale Ctnd afi degtepte oprostie 51 Intrebarea este cum a fost cu putinld ca. in Partea a Cincea voi ar5fa cd acele competenle emofionale de o importanti crucial5poJ. IQ. in cazul unor grupuri largi de persoane. dar dacl vrea sd se ocupe de o afacere. acordl o importanlX capitald IQ-ului.

Dar chiar gi in ce-i privegte . unul dintre cercetdtorii care au urmdrit destinul absolvenfilor. Un IQ ridicat nu este o garanlie de prosperitate. La zeceani dupd absolvirea liceului.Cum va fi strigat peste cincisprezece ani nesufe- tl de acum?" Rispunsul: u$efu"'.:cedetermind cit de bine putem folosi talentele pe care le avem. dddea urrnStoarea explicafie: . Evident c5 ei au avut media cea rnai mare. si-gistiipineasci obiceiurile mintale care stau la propriei lor productivittrfi.de patru ani pentru a intra in Joale copiilor de grddinild 9i ale educatorilor . Absolvenlii se zbat la fel ca. prestigiu sau fericire tr viald.sint in avantaj in domeniu al vielii.cu care te itrtilnegti la nivelul vicisitudinilor viefii. Existd gi o gluml pe care o spun copiii: . cei carenu-gi pot controla Via.6 $i aceasta este problema: inteligmla la invi!trturd nu te pregtrtegte pentru viltoarea .coltul ar- Clasei. un set de trdstrturi .. gtim doar cd a.tot mai mult pe cunoastere. Cei careau capacitdliemole bine dezvoltate au gi mai multe ganse sd fie mutlumili in gi eficienli. micula Judy de patru anipoate pdrea o fiinf5 izolatd prinke colegii ei de joactr mai soili. inclusiv inteligenfa pur5. gestionatd cu mai mult sau mai pulin talent 9i care presupune un set unic de competenle. aga cum vom vedea ir Partea a treia. Ea std deoparte.a.d.. sfirgegte intr-o funddturtr: aptitudinile emofionale sint meta-abilitdfi. Atunci cffrd gtim despre o persoantr ctr a absolvit o facultate.Cred cd am descoperit persoanele <ascultltoar€> cafe gtiu str reugeascdin acest sistem. fie cd este vorba de relatiile sentimenta- regulilor nescrisecare guvemearyi"intime. nu participd intens la joacd gi nu este rdat6in centrul atenFei.m. profesor de pedagogie la Universitatea din Boston. asupia capacittrlilor de ftrvdfdturd. ignorind inteligenla emofionali. cam pinl la treizeci de ani rul au ajuns sI atingi decit un nivel mediu de reugitd. Desigur cd exist5 multe cdi spre reugita in viald gi multe domenii in care celelalte aptitudini sint rtrsplitite..noi to!i. .. efectuat asupra a 81 de absolvenfi ai promofiei 1981 ai liceelor din Illinois.nesuferifi" inteligen. Karen Arnold. capacitatea de a stdpini tehnica este categoric importantd. JgculClasei. nu gtim nimic despre felul in care reacfioneazAla vicisitudinile vie!ii. Acestea sint capacicare ulterior ir viald ii vor permite lui ]udy sX devind o ve- .un fel de casda pdpugilorcarecopiazd I de grddinild 9i unde aparfigurine caretr loc de cap aumici nre fetitd alituri de cei cu care le place cel mai mult sI se joafudy a dovedit cd ii poate gisi pe cei mai buni prieteni ai fie- cel cu cuburi g.Iudy a ftrcut-o cu o acuratele inari. cu o inteligenld egal5.ta ionali gi duc bdtdlii inteme hfungs5-9isaboteze capacitatea ls€concentraasulra muncii gi asupra unei gindiri clare.fie de respectarea tbugita in politica organizatoricd. Cind educatoarea i-a cerut fudy sA ageze fiecare fetifd 9i fiecare blielel in acea parte a tperii in care le place lor cel mai mult si se joace .. precurn matematica sau cititul. este un fin observator al sociale din grldinila ei gi poate este chiar cea mai sofisdintre copii atunci cind este vorba sd arializeze felul cum ceilal!i.52 Natura inteligqnlei emolionale Ctnd afi degtept e o prostie 53 intotdeauna) intre IQ gi nivelul socio-economic la virsta de pakuzeci gi gapte de ani. Viala emolionali este o dominanti care poate fi.eare conteazd imens in destinul nostru perscinal.unii l-ar putea ntrmi caracter . IIN ALT FELDE INTELIGENTA . 6ofisticarea ei nu a fost evidentd pird ce educatoarea lui fudy d-a adunat pe tofi copilagii. Mdsura in care cineva abordeaztr aceste competmte este de o importanld majord pentru infelegerea faptului cI o persoanA poate reugi fur viafi. Dar capacitatea dobinditd in copildrie de a gestiona frustririle.ta emofionaltr oferd o altl falet5 la locul munc6.sau pentru ocaziile . ln schimb. Sd ne aplecim insd gi asupra datelor unui studiu in burs. pentru ctr gcolile noastre 9i cultura noastrtr se concentreazd. doar unul din patru se afla la cel mai inalt nivel in profesia pe care gi-o alesesegi mulli nu se descurcasertrprea grozav. in schimb. Dovezile aratd care se descurci din punct de vedere emolional igi cunosc ai igi stiptnesc bine sentimentele gi care deslugesc rdeazd eficient sentimentele celorlalfi . de a-gi stdpini emoliile gi de a se furlelege cu ceilalfi a fost factorul de diferenliere cel mai important'. Atunci cind i s-a cerut str agezefiecarebtrietel 9i Iui Judy dezvdluie faptul cI ea d'efine o harti soperfectd a grupei sale de la gridinild 9i un nivel de perceppentru o fetild de patru ani.reugit cu bine acolo unde tot ce a fdcut s-a mdsurat ir note. luind note excelente. tn societatea noastrtr bazatd.este de un test asupra percepliei sociale. in weme ce o altd persoand.Pentru un observatorinfiimpldtor.. Dar ir vreme ce au continuat sd se descurce bine gi la facultate.

psiholog la Harvard School of EducationT. El recunoagte cd care ne-au tira4izat cit arn fost la scoali . capacitatea de a cultiva relaliile gi de a pdstra prieteaceea de a rezolva conflictele si de a face analize sociale. Existd sute gi sute de modalit5li de a reuqi 9i capacitili total diferite ce pot ajuta la asta. Cartea lui Gardner din 1983. Aceastd modalitate de gindire a pus stdpirire pe etatea noastrd.predarea" capacitililor de a se descurca in viafd. care Stabilit ce colegiu vom putea urma . Acest tradilional..care a avut un mare imp act. Acest lucru a durat decenii.o perceplie a socialului . Gardner recunoagte cX cifra gapte este una arbitrard in prifa tipurilorde inteligenfX.acegti fie cd sint degtepfi sau nu... La un moment dat.. cind doud milioane de americani au fost alegi prin intelmediul primului test in scris.tilor . de abilitatea fu:r proiect scoatein evidenli faphrl cd talente precum cel al lui ]udy . Acest talent strtrlucit al lui judy in domeniul social a fost remarcat atit de timpuriu gi datoriti faptului cd ea a invSlat la grddinila Eliot-Pearson din campusul Universitdlii Tufts.sebazeazdpe o nofiullmitati a inteligenlei. cum ar fi cele ale unui mareterapeut Carl Rogers sau ale unui lider mondial precum Mirtin King. ci un spectru larg de inteenle cu gapte posibilitdfi. gi capacitdlile. Cuv?ntul operativ irr privinla irfteligenlelor este multiplu: delul lui Gardner merge mult mai departe decit conceptul ndardde IQ. apar cele .A sosit timpul".54 Natura inteligenlei emoliorfrIe Ctnd a fi degtept e o prostie 55 detd in orice domeniu in care sfultnecesare. Inteligenla interpersonald.si." . pe o parte. .sint extrem de importante. iar educalia trebuie sd le hrtrneasci in loc sd le ignore sau si le frustreze. Cea mai importanti contribulie 9i unica pe clre educalia o poate aduce la dezvoltarea copilului este sd fl ajute sd se indrepte spre un domeniu in care talentele sale si fie cit mai in favoarea lui. un psiholog de la Stanford.inteligenfele perionale.felul de a gindi la nivelul IQ-ului": . aga s-au ndscut. Spiritul vizionar gi cdlduzitor al Proiectului Spectrum_este Howard Gardner. care ne-au implrlit intre cei care au fost indreptali k gcoli tehnice gi facultate gi pinl la cele preuniversitare. Proiectul Spectrum recunoagteci repertoriul capacitd.de la vinzdri la management gi diplomalie. ea opunea ideea cX nu existd un singur tip monolitic de inteligencare si stea la baza reugitei in viafd. de esenlialX ir cazul unui artist plastic sau al unui arhig geniul chinestezic era evident in flexibilitatea fizicb gi in graMarthei Graham sau a lui Magic Johnson. gi talentul muzical lui Mozart sau YoYo Ma.. Completind aceastdlist5. Testul de admitere la fa- te Sebazeaztr pe un singur tip de aptitudine. ca factor singular gi invariabil. inteligenla ver{ 9i logica matematicd. care este desprinstr de adevdratele ca$tl!i 9i abilitXli ce conteazd in viali peste gi dincolo de Ie.coala devine un factor important gi ir . Lista lui includea gi cele doud tipuri inteligenfi standard. am suPus Pe loatd lumea unei educalii conform ctrreia nu pofi reugi altceva decit sd fii profesor universitar.. mi-a spus Gardner. Ar trebui si petrecem mult mai pulin timp pentru a-i inregimenta pe copii 9i mult mai mult ajutindu-i sX-giidentifice talentele date de Dumnezeu 9i sd 9i le cultive. respectiv cel al invfi5rii. Nu putem prea mult situafia.care pot apdrea. Am pierdut complet din vedere acestlucru.. care au fost etichetate de Gardner drept . mai pulin eviir mulfumirea interioard ce se poate obline atunci cind cireugegte si fie in aconCcu adevdratele lui sentimente.Frames Mind (Cadreleminfii). inventat chiar iIr vremea aceea de Lewis Terman. . In schimb. ne lirgim noliunea'de spectru al talentelor. tncurajindu-i pe copii sX-gidezvolte o intreagd gam5 a capacitdlilor de care va depinde reugita lor sau incurajindu-i doar sd le foloseascdpentru a se implini in indiferent ce ar face.: interpersonale.de la cele de fFcitate. nu existd un numdr magic referila multiplele talente umane.. Cardner si lpa sa de cercetdtori au extins cele gapte posibilitdli la douAi de tipuri de inteligenli. dar includea gi capacitatea spafiald. in care sd fie mu$umit 9i competent. El subliniazi faptul ci epoca de glorie a IQ-ului a inceput itr perioada primului rdzboi mondial. li evalulm pe toli conform unor standarde extrem de inguste ale succesului. careili deterd viitorul. Ir.."sBiheinleles ci Gardner vede cel mai bine limitele vechii gindiri asupra inteligenlei. de a fostimpirliti in patru capacit5fi distincte:spiritul de tcere.intrapsihice". in intuiliile lui Sigmund Freud sau. a fost un manifest impotrivfle-ului.cahteli in abordarea oamenilor" .urnane merge cu mult dincolo de cei trei & adicl dincolo de limitata impdrlire asupra cdreia gcolile se concentreazd in mod privinfa cuvintelor 9i a cifrelor. o programd de invd!5mint la nivel internalional pentru descoperirea diverselor tipuri de inteligen!5. ...utrfalete a ceeace Gardner numegte . iar testul nu spune altceva decit dafaci sau nu parte dintre cei degtepfi. unde a fost aplicat Proiectul Spectrum.

56

Natura inteligenlei emolionale

Cind a fi deptepte o prostie

57

adici aceeain care fudy excela la doar patru ani. Acest punct de vedere care prezintd multele falete ale inteligenlei oferd o imagine mai ampl5 asupra capacitdfii copilului gi asupra potenfialului stru pentru reugit5 decit IQ-ul standard. Atunci cind elevii Programului Spectrum au fost evaluagi conform Scalei de Inteligenld Stanford-Binet - cirdva, standardul de aur al testelor IQ - gi, din nou, conform unui set de intrebXri ce urmdrea str mdsoare spectrul de inteligenle aga cum le definise Gardne{, nu au existat legituri semnificative intre rezultatele copiilor la cele doud testee.Cei cinci copii cu cel mai mare IQ (intre 125 9i 133) au dezviluit diverse profiluri ir raport cu cele zece trdslturi importante misurate de testul Spectrum. De exemplu, dintre cei cinci copii ,,cei mai degtepli", conform testelor IQ, unul era foarte bun in trei domenii, trei in doud 9i cel de-al cincilea coresPundea doar uneia dintre tris5turile importante ale Spectrum. Aceste puncte tari erau impdrlite astfel patru dintre punctele tari ale acestor copii erau plasate irn domeniul muzical, doud in domeniul artelor vizuale gi unul in inlelegerea sociali, unul in logictr 9i doud in limbaj. Nici unul dintre ceipinci copii cu IQ-uri mari nu erau ,,tari" in ce privegte migcareaTizicd, cifrele sau tehnica; migcarea fizicd 9i cifrele erau chiar punctele slabe in cazul a doi dintre cei cinci. Concluzia lui Gardner a fost ci: ,,scala de inteligenld Stanford-Binet nu putea prezice reugita la nivelul activit5lilor Spectrum." Pe de alti parte, rezultatele la Spectrum le-au dat pirinlilor 9i profesorilor un indiciu clar referitor la domeniile fali de care copiii vor arlta un interes spontan gi in care se vor descurca indeajuns de bine, incit sd dezvolte o pasiune care intr-o buntr zi sI ajungd dincolo de pricepere, ctrtre mdiestrie. Gindirea lui Gardner referitoare la multiplicitatea inteligencontinui sd se desfdgoare.La zeceani dupi publicarea teoriei lei sale, Gardner a oferit aceste rezumdri pentru inteligenlele personale: de a-i inlelege pe ceilalfi: estecapacitatea Inteligenla interpersonald cum se poate cooperacu ei. ce anumeii motiveazi, cum lucreazd, Agenfii de vinziri, politicienii, profesorii, medicii de clinicd 9i liderii ieligiogi cu o influenli clari cel mai adeseasint indivizi cu un grad ridicat de inteligenli interpersonald.Inte[genta intrapersonacorelat{,orientatdspre interior. Esteaceaca1i... esteo capacitate pacitatede a iorma un model plin de acuratele9i de veridicitatea sinelui 9i de a fi in staresdfolosegtiacestmodel Pentru a ailiona eftcientin viatd.lo

Intr-o altAinterpretare, Gardnerobserva ci miezul inteligenpresupune,,capacit5file de a discernegi de a tei interpersonale rdspundein modul cel mai nimerit la st5rile, temperamentele, motivaliile gi dorinlele altora". La inteligenla intrapersonali, cheia cunoagteriide sine, el mai include ,,accesul la propriile Fentimente,capacitateade a discerne intre ele gi de a le stipini h cilduzirea comportamentului"ll. SPOCKVS.DATA: ATUNCI

cf^rDcrrNoAtrEREA Nu ESTE DE4 rNs
Exist5 o dimensiune a inteligenlei personaleindelung scoaedin evidenfd,dar pulin explorati in studiile lui Gardner:rolul Tmofiilor. Asta sedatoreaztrpoate gi faptului cd, agacum imi sugeraGardner,lucrdrilesalesint determinate profund de un model al minlii cognitiv-gtiinfific.Astfel, punctul stru de vedere Bsuprainteligenlelor pune accentul pe cognitiv -tnfelegerea de tine gi a altora in ce privegte motivafiile, obiceiurile de munci gi folosirea acestorinformafii in conducereapropriei vieli 9i pentru a te ftrlelegecu ceilalfi. Dar ca gi in cazui domeniului chineslpzic, unde excelenlafizicd se manifesti nonverbal, domeniul gmoJiilorseextinde la rindul s5u,dincolo de limbaj gi de cogpitiv. ; Degi se acordtrun spafiu amplu descrierilorintetigentelor personale din perspectiva rolului pe careacestea iljoaci la nivelul gi lmoliilor al sttrpiniriilor, Gardnergi cei careau lucrat cu el nu gu urmiritin detaliurolul sentimentuluiincazul acestor inteligenasupracunogtinlelordespre sentiment. AceasS, concentrindu-se poateneintenfionattr lasdneexplorat vastul ocean ftr concentrare d emofiilor, care fac ca viala interioar5 gi relafiile str fie atit de
de constringtrtodre gi adeseafircurcate. De asemenea,

hsd loc descoperirilor atit in sensul in care existtrinteligen!tr in fiFolii, dar gi tr sensulin careinteligenla poate fi datil enofiilor. Accentul pus de Gardner pe elementelecognitive la nivelul
lelor personale reflectd zeitgeist-ul psihologiei care i-a

t punctelede vedere.Accentulexagerat pe carepsihologia
p-une pe cunoattere chiar gi in domeniul emoliilor este in part datorat unor capricii din istoria acesteigtiinfe. Pe la iumitltea secol, psihologia la nivel universitar a fost dominati de viorigti, duBd modelul lui B. F. Skinner, care considera cd comportafirentul poate fi perceput obiectiv din exterior 9i, prin grmare, poate fi studiat cu acuratefe gtiinfificd. Behaviorig-

58

Natura inteligenlei emolionale

Cind a fi deptept e o prostie

59

tii au reglementat toatd viala interioard, inclusiv emofiile, care nu era la indemitra gtiinlei. Apoi la sfirgitul anilor L960,a apdrut ,,revolufia cognitivtr", accentul in psihologie indreptindu-se asuPra registrelor minta}e, al stocdrii de informafii gi al naturii inteligenlei. In continuare ins[ emoliile nu puteau fi abordate. Teoria tradilionalI accePtatl de savanfii cognitivigti considera inteligenfa ca fiind rezultanta unui proces la rece al faptelor. Totul este hiper-rafional, precum Mr Spock dtn Star Trek, arhetrpul octelilor informafionali lipsili de orice fel de sentimente 9i care trtrupeazi ideea ci emoliile nu au ce cduta la nivelul inteligenlei, ele doar stricind imaginea unei vieli mintale. Savanlii cognitivigti care au imbr6li9at acest punct de vedere au fost sedugi de calculator ca model operativ al minlii, uitind cd in realitate materia creierului este scXldatd intr-o budinci dezordonatd pulsind de produse neurochimice gi nu se apropie in nici un fel de siliciul ordonat gi aseptic din care a lignit metafora cdlduzitoare pentru minte. Modelele predominante care circuli printre savanlii cognitivigti referitor la felul in care mintea proceseaztrinformalia au fost lipsite de recunoagterea faptului ctr ralionalitatea este ghidatd - 9i poate fi biruitd - de sentimente. Modelul cognitiv este in acest sens'o privire sirlcittr a minfii, adicd una care nu reugegtesd explice Sturm und Drang'ul sentimentelor care dau savoare intelectului. Pentru a rlmine la aceastl viziune, savanlii cognitivigti au fost hevoifi, ei in9i9i, sf, ignore relevanfa pentru modelele minlii create de ei a sPeranlelor personale gi a temerilor, a neinlelegerilor in cisnicie sau a invidiilor profesionale - ei au indeptrrtat sentimentele care dau savoare vielii dar 9i momentele de criztr gi care, in fiecare clipd, influenfeazd exact iir mdsura in care (cit de bine sau cit de slab) sint prelucrate informaliile. Versiunea gtiinlificl unilaterali conform cdreia ar exista o care a clliuzit ultimii via!6 mintali fdri influenle emolionale optzeci de ani de cercettrri asuPra inteligenlei - se schimbi treptat, pe misurd ce psihologia a inceput sX recunoascl rolul esenfial al sentimentelor in gindirg. Precurh personajul Data din Star Tiek:generaliaurmdtoare,psihologia incepe sd aprecieze puterea gi virtulile emoliilor la nivelul vielii mintale, dar 9i primejdiile pe care le reprezinti. La urma urmei, a9acum vede Data lucrurile (spre marea lui mirare, in mXsura in care poate simli a9a ceva), logica lui rece nu reugegtesI glseascd solulii umane'Urfla'

ul nostru este cel mai evident la nivelul sentimentelor. Datncearcd sd simt5, dindu-gi seama cd rateazd,ceva esenlial. El a p.rietenie 9i loialitate; precum Omul de Tinichea dnVrdjitodin Oz,lui ii lipsegte o inimd. Lipsindu-i simpl liric ce insosentimentele, Data poate cinta sau scrie poezii cu o mare rzitate tehnicd, dar fird a trdi pasiunea. Lec,tia dupd care tinjegte sint tocmai valorile mai inalte, cele ale sufletului ic - credinfa, speranfa, devotamenful, iubirea -, care cu desdvirgire unui punct de vedere rece, strict cognitiv.

imbogdfesc;un model mintal care le ignortr este unul Atunci cind l-am trtrebat pe Gardner despre accentulpe catlpune pe gtrdurile asuprasmtirrrentelor siu pe metacunoagmai mult decit pe emolii insele, el a recunoscutctr a avut
sd abordeze inteligenla din perspectivi cognitivtr, dar r spus totodatd: ,,Cind am scris prima dat5.despre inteligenpersonale, de fapt aorbeamdespre emofii, in special potrivit mele de inteligenld intrapersonald - una dintre compofiind acordarea din punct de vedere emofional cu'sine. sentimentelor viscerale sint cele care devin esenliale inteligenta interpersonald. Dar atunci cind a fost dezvolin,practicd, teoria multitudinii inteligenlelor a evoluat, conmai mult pe metacunoagterel'7 adiia pe congtienprocesului mintal al cuiva - ,,gi mai pulin asupra irtregame a capacitdlilor emolionale." Chiar 9i aga,Gardner apreciazd importanla cruciald a acestor itdli emolionale gi relalionale aflate labaza vielii. El sublicd: ,,Mulfi dintre cei care au un IQ de L60 lucreazd pentru

cu un IQ de 10Oin cazul in care cei dintii au o slabtrintelitd intrapersonald,iar a celor din urmtr esteridicat5. ln lumea
.nu existd o inteligenld mai importantii decit cea interperDacf, n-o ai, nu vei gti cu cine sd te cdsdtoregti, ce slujbd iei g.a.rn.d.tebuie sd ne formdm copiii la nivelul inteligenpersonale ircd din 9coli."

EMOVILE POT Ft INTELIGENTE? . , Pe4tru o infelegeremai complettr a felului fir cares-ar putea
asemenea pregdtiri la nivelul copiilor, trebuie si ne oprim gi altor teoreticieni care i-au urmat lui Gardner - cel mai

ru fiind psihologul de la Yale,Belefg4lgv_Cy carea reugit sd

60

Natura inteligenlei emolionale

Ctnd afi deptept e o prostie

6l

prezinte in detaliu felurile tr care putem da inteligen!tr emofiilor noastrel2. Acest efort nu este unul nou; de-a lungul anilor, chiar gi cei mai invergunafi teoreticieni ai IQ-ului au ircercat uneori sI aducX emofiile in zona inteligenfei, flrd a socoti cd intre ,,emofie" gi ,,inteligenld" existl o contradicfie inerentl in termeni. Astfel E.L. Thorndiken un eminent psiholog care a avut la rindul s5u un cuvftrt de spus in popularizarea noliunii de IQ in anii 1920 gi 1930,propunea intr-un articol dinHarper's Mngazine ideea cd un anumit aspect al inteligenlei emolionale, inteligenla ,,sociald" - car€ este capacitatea de a-i irlelege pe ieilalfi ,,9i de a acliona cu inlelepciune in relaliile interumane" - este ir sine un aspect al IQ-ului unei persoane. Alli psihologi ai vremii au acordat o conotalie mai cinicd inteligenlei sociale, considerind-o capacitatea de a-i manipula pe ceilalfl - de a-i determina sd factr ceeace vrem, indiferent dacl sint cu adevdrat dispugi sau nu. Dar nici una dintre acesteconceptualizdri ale inteligenlei sociale nu i-a influenlat pe teoreticienii IQ-ului, drept pentru care, in 1960,a apdrut un manual de o mare importan!5, care cuprindea teste de inteligenlX ce declarau inteligenla socialtr drept un concept,,inutil". Dar inteligenfa personalS nu poate fi ignoratd tocmai pentru ctr are o laturd inttritivtr gi una de bun sim!. De exemplu, cind Robert Stemberg, alt psiholog d9 la Yale, le-a cerut oamenilor sd descrie o,,persoantr inteligentS", capacitSlile de a se descurca in practicd se numdrau printre prindipalele trdstrturi incluse pe listd. Studiul mai sistematic al lui Sternberg l-a fdcut sd revintr Ia o concluzie a lui Thorndike: anume cX inteligenla sociald eSte altceva decit inteligenla academictr gi cd este o parte extrem de importanttr in a-i face pe oameni si reacfioneze bine in situaliile practice cu care sint confruntali fur viaftr. Printre inteligenlele practice care sirt, de exemplu, foarte apreciate la locul de munctr, se numdrd gi acea sensibilitate care le permite managerilor eficienli sX intuiasci mesajele implicitel3. in ultimii ani, un ttumhr tot mai mare de psihologi au ajuns la concluzii similare, fiind de acord cu Gardneq,gi anume cX vechiul concept de IQ, care se concentreazd pe lingvisticd 9i matematici 9i care reprezenta un factor predictiv al succesului la gcoali sau ca profesor, fir cazul in care testul IQ era trecut cu bine, s-a dovedit cd este din ce in ce mai ineficieirt, pe mXsurd ce viala igi continud cursul dincolo de porlile instituliilor de invS: limint. Acegti psihologi - printre care se numdrl gi Sternberg

rlovey - au ircercat sd-gi formeze o imagine mai largd asuinteligenfei, reinventind-o la nivelul necesitSlilor pentru refurviald. Pe aceastdlinie se ajunge din nou la aprecierea la valoare a inteligenfei ,,personale" sau emofionale. Salovey include inteligenlele personale ale lui Gardner in defia de bazd pe care a dat-o inteligenlei emofionale, extinzind capacitdli la cinci domenii principalela:

personale. emoliilor C,@ oCtfrioagterea unui sentimentatuncictndel apare - estepiatra de hoagterea
. Aga cum vom emo in Capi[, capacitatea de a supraveghea sentimentele d_e la un Ino-

de o imp;rtmre !q e!tu!-egte

o'rntelesere de srne.

rva

noastrli-iEntimenta ne lasa
i ai existenlei personale, avind un sim! mai sigur asupra in care reaclioneazi tr privinfa deciziilor pelsonale de -

cu carese cdsetoresc pirl la slujbape caregi-oiau.

',scutura

incapacittrlii de a avea acestecalittrli emofionale mentale.C-e-tg1lg"nU*l91r9'.e--q9s-4..pS-l!4phSe-s-c

5 va examina capacitatea de a ne calma, de anxietate, de depresie gi.de irascibilitate - gi

fie !gsE9_fslj11q!!ee tientiza$i-sepesilelgl de,a-S9r!-sllglqgnf

tltg!"eers"Blgllqu.dSZag]1glri turvremeceace*i*dippsrari,
care exceleazdin aceastddireclie se pot reechilibra mult mai fir urma obstacolelor 9i a necazurilor din via!5..

il Motiaarmdesine. Aqacrun vom artrtain Capitolul 6, punerea in serviciul unui scop este absolut eseirlial pentru a-i
atenfia cuvenitd, pentru motivarea de sine, pentru stdpi,gi creativitate. Autocontrolul emolional - aminarea recom-

5lgqline_btg.$F$llilor'-3stalab.azarsugltelorde

elul. Capacitatea de a h ,,pe faz6" duce la performanle iegicomun in toate domeniile. Cei care au aceastd capacitate

tendingastrfie mult mai productivi 9i mai eficienli in tot ceea &ttreprind. ':Recrnwtereaemoliilortn ceilalfi.Empati4 o alti capacitate pe baza congtientizdrii de sine emofionale, este tl se clddegte
mentul ,,capacitdlii de inlelegere a celorlalli". Capitolul 7 investiga rXddcinile empatiei, costul social al surzeniei emogi motivele care duc de la empatie la altruism. Cei care

62

Natura inteligenlei emolionale

Cind a fi degtept e o prostie

69

sint empatici sint mai atenli la semnalele sociale subtile ce indicd de ce au nevoie sau ce vor ceilalfi. Aceasta ii face sd fie mult mai potrivili pentru profesiunile care presupun grijafalE de ceilalgi, cum ar fi profesorii, agenfii de vinztrri sau cei din domeniul managementului. 5, ,Maneatarea relafiilor. Arta de a stabili relafii inseamni in mare parte capagitatea de a gestiona emofiile celorlalli. Capitolul S se ocupd de competenla sociald, dar 9i de incompetenla la acest nivel gi de capacitXfile specifice imphcate. Acestea sfurtcapacitdfile care contribuie la o rnare popularitate, la spiritul de conducere gi la eficimld in relafiile interpersonale. Cei care exceleazd fir aceste abilitdli se deFcurcX bine in tot ceea ce irseamnd interacliunea pozitivi cu ceilalli; acegtia sitrt adevdrate vedete pe plan social. Evident cd oamenii au capacittrli diferite in fiecare dintre aceste direcfii; unii dintre noi, si zicern, igi pot stdpini mai bine propria nelinigte, dar sint relativ incapabili si calmeze pe altcineva la suptrrare. Baza nivelului capacitdlii noastre este fdrd indoiald determinatd neuronal, dar aga cum vom vedea, creierul este extrem de plastic, invtrfnd mereir. Lipsurile la nivelul capacittrlilor emolionale pot fi remediate: agadar, in mare mdsurtr, in toate aceste direcfii conteazd obiceiurile gi reacfiile, carb, atunci cirrd se face eforhrl cuvenit, pot fi imbunltdfite.

cuiva in funclie de expresia fefei, aga cum este ea inregistra'Bdzicem, pe o caseti video. Totugi,.folosind o anumitd misuceeace el numegte ,Blasticitatea eului", ceeace este siinteligenlei emolionale (incluzind principalele competenaociale 9i emofionale), ]ack Block, psiholog la Universitatea din Califomia, a fdcut o comparalie intre doutr tipuri

tic pure: cei cu un IQ mareversuscei cu aptitudini emoliomarirs.Diferenlelesint griitoare.
Tipul pur de IQ mare (asta inseamnd ltrsarea la o parte a in-

emofionale) este o caricaturtra ittebcfualului care se
adapta la nivel mintal, dar este incapabiFsdse adapteze la personaltr. Profilurile difertr ugor de la bXrbali la femei. I cu un IQ mare - nu e nici o surprizd - dovedegte o gami de interese intelectuale 9i de capacitili in aceastddi. El este o persoand ambilioasd 9i productiv6,, previzibild,,

toare 9i netulburatd de ingrijortrri in ceeace-l privegte.

tendinla de a fi critic ai condescendent, greu de mul;umit 9i cu probleme sexuale, inclusiv la nivelul experienfei seninexpresiv gi detagat, prevenitor 9i rece emofional. Prin cei care au o inteligen!5 emolionald ridicatd sint echilidin puntt de vedere social, simpatici gi veseli, nu cad pra,femerilor gi trgrijorlrilor care sd-i macine, Au o mafe eapaci-

rQ-uL;"*i,iff#[tR{"!IaNALA:
IQ-ul gi inteligenla emof,onali nu sint competenfe.contradicintelectul cu torii, ci mai degrabtrseparate.Cu tolii amestecXm acuitateaemofionald. Cei careau un IQ ridicat, dar o inteligen!X emolionaldscizutd (sauun IQ scdzutgi ointeligenld emofionald ridicatX) sint, ir ciuda stereotipurilor, relativ pufini. lntr-adevdr, existi o oarecarecorelareintre IQ gi anumite aspecteale inteligenlei emolionale - degi suficient de ingustd pentru a face clar faptul ci, in mare mdsurd, sint entittrli independente. Spredeosebirede testeleIQ familiare, nu existtrdeocamdatX inteligenlei emolionale" gi nici un test caresdstabileascd ,,6;corul s-ar putea sdnici nu existevreodatl. Degi existtrample studii referitoare la fiecarecomponentl in'parte, unele, cum ar fi empatia, sint mai bine testateprin mostrele abilitllii propriu-zise ale uriei persoane- de exemplu, punirad-ostrdetermine sentimen-

in relaliile lor. Viala lor emolionali este bogati 9i nor; ei se simt bine cu ei insigi gi cu ceilalli gi cu universul soln care trdiesc, Femeile cu un IQ ridicat au, cum e de agteptat, ircredere insint fluente ilr exprimarea gindurilor, apreciazl chesintelectuale gi au o larga gamd de interese intelectuale gi De asemenea, au tendinla sd fie introspective, pradd negi lucrurilor care le macind, sentimentului de vinovilie sX-gi exprime minia deschis (chiar daci o fac indirect). Femeile inteligente din punct de vedere emolional, din con, au tendinla de a fi categorice, de a-gi exprima sentimentele d direct 9i de 4 alEeao pdr€re pozitivd despre ele insele; are un sens p-entru ele. Ca gi beiba.Ei, ele sint simpatice 9i igi exprimi sentimentele in mod potrivit (9i nu iegiri pe care si le regrete ulterior); se adapteizd bine stre. lnclinalia spre viala sociald le face sd stabileascd cu ustrnoi relafii; se simt destul de bine cu sine qi strt vesele,

de a sededicatryp ;i suflet oamenilor9i cauzelctlot, de a-gi na rtrspunderi;i de a aveaun profil etic; sint inlelegdtori9i

esterairJl".n-are rost str-mi pierd vremea cu unul ca tine!" i Simlindu-se ofensat. inteligenfa emofionald adaugf mult mai multe calitdli care ne determini str fim cu adevdrat oameni. r . iLa o primi privire.64 N atur a in t eligenl ei emol ion aIe spontane 9i deschise la experienle senzuale. dintre cele doutr. ln cadrul acestei congtientiziri autoreflexive.lar acesta Congtientizarea brusctr de cdtre samurai a stirii agitate in cage afla ilustreazd diferenla covirgitoare intre a fi cuprins de un ntiment 9i a deveni congtient ctr poli fi inghilit de el. 9i metadispozifie. pentrucongtientizarea emoliilor.Acesta realitatea in spusele maestrului care igi indreptase atenlia miniei ce-l cuprinsese..i ia din teactrgi a zbieral . Ctrlugdrul instr i-a rdspunscu dispre!: . o gindire mai atentd ne amintegte insd cd am trecu vederea ceea ce am simfit cu adevirat in legdturl cu un lucru sau cI am reactionat tirziu fald de acestesentimenaflate in joc.a spuscdlugtrrul. Spre deosebire de femeile doar cu un IQ ridicat.. fur mod separat. Psihologii folosesc un tertnen destul de ponderat.Egtiun i cofan ... gi. de gindire. samuraiul s-a linigtit.Cunoagte-te pe tine insufi" face referire tocrrrai la ce este esenlial in inteligenla emofionalS: congtientizarea iilor sentimente fir momentul in care ele apar. acesteportrete se contopesc. Dar ele oferd o privire instructivd referitoare la fiecare din aceste dimensiuni. samuraiul s-a infuriat cumplit. a rtrspuns . prin urmare. orice om are o inteligenfd cognitivi 9i una emofional[. manente acordate stdrilor interioarei. rareori sint nelinistite ori se simt vinovate sau se frtrmfirtd pentru ceva. Pind la un anumit punct. Sigur ctr acesteportrete sint extremele -in fiecare dintre noi existtr un amestec de IQ gi inteligen!5 emolionald la anumite niveluri.a fdcut o plecdciune9i i-a mulgumit ctrluglrului ci luminat. lndemnul Socrate: .Uluit strconsesteiadul"." calm cdlugdrul.a bdgat ij. $i totugi. pe tine Cunoagte-te insuti O veche povestejaponeztrvorbegtedespre un rdzboinic saai care l-a provocat pe un maestru Zen sd ii explice ce in. ar putea pirea cd sentimentele noastre evidente. ale calitifilor fiecdruia.r nntrrai gi iad. mintea constapi investigheazi experienla in sine. pentru a se referi la congtientizarea acestui proin sensul unei atenfii prefer termenul cangtientizare-de-sine. inclusiv emoliile2. in teacd. a scosi putea omori pentru obrtrzni. ..Te-ag asta.

William Styron pare str fi descris aceastdfacultate a minlii scriind despre depresiile lui profunde. psiho- la Universitatea din New Hampshire.ln care ele apar ii face pe oamenii care procedeazi astfel sd aibl o viziune sofisticatd asupra vielii lor emolionale.capacitatea congtientizdrii de sine care ii permite analistului s5-gi supravegheze propriile reaclii la spusele pacientului 9i la procesul de liberd asociere pe care-l lese pacientul3. .ca reaclie la ceva foarte suDegi existd o distinclie logici intre a fi congtient de sentimengi a acliona pentru a le schimba.nu doar opfiuh de a nu acfiona. Pe scurt. o fua26. Claritatea referitoare la emolii poate da nagtere altor tr5sdturi de peri. acesta fiind primul pas in cigtigarea unui anumit control. cit gi de gindurile pe care le avem despre aceastd dispozilie".meta": planind deasupra san dedesubtul fluxului principal. ci gi pe aceeade a incerca sd-fi treacd.. diferenla ftrtre a fi miniat de moarte pe cineva 9i a gindi totugi: . acordat spre a identifica gi a numi emofiile stirnite.. aldturi de Peter de la Yale. Pe scurt. fiind capabili si iasd mai ugor din aceastdstare. Mayer descoperd cd oamenii au tendinla de a aborda stiluri dlferite de a participa sau de a-gi st5pini emo!ii1e6: atocongtientizarea.Autolongtientizarea are un efect mai puternic asupra sentimentelor " ptrtimage sau de antipatie:inlelegerea faptului cX. cum ar fi cea a autocontrolului emofional. Dar Mayer ci aceastl sensibilitate poate la rindul sdu si fie mai calmd.Sentimentul pe care il triiesc este unul de minie" chiar in momentul in care el te cuprinde.qOnalitate: sint persoane autonome gi sigure pe limitele lor.."+ in cel mai bun caz. aceasti subtili deplasare la nivelul mintalului se presupune cd semnalizeazi cd.aavea o privire pozitivd asupra viefii. Mayer considerd ci din mopractice cele doud merg de obicei min'rd in mind: a recunoago dispozilie incorectd inseamnd sd doregti sd o depdgegti. care permite o eva: . putem opri lovidar minia lui va continua sd clocoteascd. Din punctul de vedere al mecanicii neurale a congtientizdrii. Este. inteligenla ii ajutd sd-9i stdpineascd emofiile.66 Natura inteligenlei emolionale Cttnoagte-te pe tine tnsuNi 67 Aceastd calitate a congtientizirii seamdnd cu ceea ce Freud descrie ca . Congtientizarea dispoziliilor in momentul r.gi minia continud sd-l stdpineascd. iar pentru autocongtientizare mai restrictivi.Existd oameni care adesease simt cupringi de r..a unei insoliri de cdtre un al doilea sine . €moliile lor gi nu se simt in stare sd scape de ele. de exemplu.congtienfi atit de dispozilia in care sintem.eul observalsltt . in toiul. mai ales in zona limbajului.Nu te g?ndi la asta acum" . O asemeneaatentie abordeazi tot ceea ce se intimpld in stare congtienti cu imparlialitate.. al unor emolii turbulente. autocongtientizarea inseamnd sd fim .Inceteaz1t" unui copil a cdrui superare determinat s5-9i loveascdprietenul de joac5... gindurile tipice prin care se exprimd aqtocongtienemolionald le includ pe acestea:. iar proasta dispozifie nu devine o obsesie. Cind sint prost dispugi. un canal paralel al congtientizdrii. ln cel mai rf. vorbind despre ea ca fiind o simfire . mci cind ii spunem: . O asemenea constientizare de sine pare sI necesite un neocortex activat.... au sinitate psihologicd bund 9i tendinla de .un observator spectral care nu impdrtdgegte demenla dublului sdu gi deci este capabil de o curiozitate lipsiti de patimd in momentele in care camaradul s5u se zbate. Aceast5 congtientizare a emofiilor este competenla emofionald fundamentald pe care se clddesc celelalte competenle.acele circuite neocorticale supravegfeazl activ emofia... dupd cum spune ]ohn Mayer. a formulat teoria inteligenlei emofionales. recunoagtereeste insd distinctd de eforturile fdcute pena ne impiedica si acliondm conform unui irnpuls emotional.. congtient fatd de ceea ce se intimpld mai degrabE decit a fi preluat 9i pierdut ir acel flux.u caz. totugi.Ar trebui sd simt aga".Ceea ce simt Itte furie" oferdun mai maregrad de libertate. de sine poate fi vdzutd ca un fel de atenlie nonvd 9i lipsitd de judecili asupra stdrii interioare. '' . observarea de sine permite o congtientizare la rece a sentimentelor pasionale sau fulburdtoare. reaclionind exagerat 9i amplificind ceeace este perceput.Gindurile copilUlui sirt incS fixate pe ceea ce a declangat supdrarea .Unii psihanaligti ii mai spun gi . de parcd dispozi$ile ar fi preluat controlul asupra lor. care. Ei sint schimbStori .atenlie egal flotantd" gi pe care o recomanda psihanaligtilor. Congtientizarea de sine nu este o forml de atenlie care sX se lase purtatd la voia intimpldrii de cdtre emolii. gindesc la ceva frumos ca se-mi ridic moralul". nu mediteazd la asta fur toate felurile. care este . Mai degrabd este un mod neutru de a menline reflecfia de sine. ca 9i cum ar fi vorba despre un martor interesat gi care totugi nu reaclioneazS. Inchiiereatn sine.Dar btl-a furat juciria!" . se manifestd doar printr-o ugoard distanlare fatl de experienla respectiv5.

68

Natura inteligenlei emolionale

Cunoagte-te pe tine tnsuli

69

gi nu foarte congtienfi de propriile sentimente, drept pentru care se pierd ugor in ele, firtr a le putea contempla in perspectivd. Ca urrnare, nu se strdduiesc prea tare sd scape de aceste stdri proaste, avind impresia cd nu delin controlul asupra vielii lor emofionale. Adesea simt cd sint coplegili gi cd au sc5pat emofiile de sub control. o Acceptarea. Degi aceste persoane gtiu adesea foarte exact ceea ce simt, au insd tendinla sI accepte cu ugurin!6 dispoziliile prin care kec, fdri a incerca si le schimbe. ExistX doui ramuri ale tipologiei celor care accepti: cei care de obicei sintbine dispugi, deci nu strt motivali sd-gi schimbe dispozilia ir care se afltr, 9i cei care, in ciuda limpezimii asupra stirilor lor, sitrt irclinali spre stf,ri proaste, pe care le accepttrintr-o atitudine pasivtr, neficind nimic sd le schimbe, in ciuda disconfortului acest model este intilnit mai ales la persoanele deprimate, care se resemneazdin fala disperirii.

asemenea momente nelinigtitoare, incearcd si-gi distragd ntia. Aceste doud reaclii intr-o situalie limiti au consecinle de diferite pentru felul in care oamenii igi experimentea-

propriile reaclii emofionale.Cei care igi creeaztr o stare de ar fi privali de libertateprin insdgifaptul cXtrateazdtotul de atentigi amplifictrfird strwea propriile reaclii* mai ales starea lor e lipsitd de o congtientizare calmtr. Rezultatul ctr emoliile lor par gi mai intense.Existd 9i dintre aceiacare rctr sd-gi distragd atenfia, nebdgindu-gi in seamdpropriile
gi minimalizindu-gi astfel experienta reacliei emofionale, nu chiar gi dimensiunea in sine a reacfiilor. de la aceste extreme, rezultd cd pentru unii congtien-

emofionald este coplegitoare,in vreme ce pentru algii dactr efstd. Si ne gindim la studentul care intr-o searl
ci in cimin a izbucnit un incendiu gi merge str ia un exgi stinge focul. Nimic neobignuit - in afard de faptul ci

P ATIMAFUL'I I]VDIFERENruL Strne imaginem pentruo cliptrci ne afldmintr-un avioncare zboard de la New York la San Francisco. A fost un zbor lin, dar pe mtrsurtr ce vtr apropiali de Munlii Stincogi, se aude vocea pilotului: ,,Doamnelor gi domnilor, urmeazi nigte turbulenfe. Vd rugtrm sd vtr intoarceli la locurile dvs. 9i sd vtr puneli centurile de siguranli." Apoi avionul intre in zona de turbulenlg care sint mai rele decit tot ce ali intilnit pfurtr acum - avionul este aruncat in sus 9i in jos gi dintr-o parte in cealaltd precum o minge {e phiA purtattr de valuri. Inkebarea este: ce facefi? Sinteli genul de om canese refugiaztr intr-o carte sau intr-o revisttr sau care continui str se uite la un film, adaptindu-se turbulenfelor? Sau sinteli dintre cei care recitesc instrucliunile pentru cazurile disperate sau care le pindesc pe stewardese pentru a vedea dacd dau semne de panicl? Ori sinteli dintre cei care-gi ciulesc urechile spre a auzi dacd e ceva in nereguld cu motoarele? Oricare dintre aceste rdspunsuri vi s-ar pdrea mai firesc, el este un semn asupra felului in care reacfiondm la stres. Scenariul cu avionul face parte dintr-un test psihologic creat de Suzanne Miller, psiholog la Universitatea Temple, pentru a constata dacd oamenii au tendinla de a fi vigilenli, preocupindu-se de fiecare detaliu intr-o asemeneasitualie disperatd, sau dacd din contri,

. spre extinctor 9i inapoi el merge normal gi nu aleargtr. ? N-a simlit ctrar fi vreo urgenfi. Itr intimplare mi-a fost povestittr de Edward Dieneq, la Universitateadin lllinois, care a studiat intensitatea oamenii igi trtriescemofiile7.Dintre studiile de cazpe capsiholog le fdcuse,studentul seremarcase prin faptul ci cel mai pufin intens emoliile, din cite persoaneintilnise . Era esenfialmenteo persoantrfdrtr nici un fel de patimi, trece prin via!tr ftrrtr sd simttr mare lucru, chiar gi ir cazul incendiu. Prin contrast,sd ludm gi exemplul unei femei de capdt al spectrului alctrtuit de Diener. Pierzindu-9i t[ pixul preferat a fost distrusl zile intregi. Alttr datd, a fost de impresionattrcitind cd se face o mare vinzare de pantofi redus intr-un magazin costisitor,incit a ltrsat orice altcearuncat in magind gi a condus trei ore pintr la magazinul icago. Diener constati ctrin generalfemeile trdiescatit emoliile pocit 9i pe cele negative mai puternic decit birbalii. Ltrsind
parte diferenlele de sex, viafa emofionali este mai bogatl

cei care observtrmai multe. Sporireasensibilittrfiiemoare drept consecinli pentru aceastd categoriefaptul cI la
micd provocare se dezlinftrie adevlrate furtuni emofioo ahnosfertr de rai sau de iad, in vreme ce ceilalgi, de la exopusd, abia de simt ceva chiar gi in cele mai cumplite im-

70

Natura

inteligenlei

etnolionale

Cunoagte-tepe tine tnsuli

77

OMULFARASENTIMEATIE Gary 9i-a furfuriat logodnica, pe Ellen, pentru cd, d.e9iera un tip ihteligent, atent gi un chirurg care reugise in carierd, nu avea nici un fel de emolii 9i nici un fel de reactie la orice manifestarc sentimentald. Gary putea vorbi strilucit despre gtiinle gi arte, dar cind era vorba de sentimente - chiar gi pentru Ellen amufea. Degi ea se strdduise s5-i stirneascd pasiun-ea,Gary rdmdseseimpasibil gi lipsit de cea mai mici reailie. ,,Eu nu-rni exprim sentimentele", i-a spus Gary terapeutului la care Ellen l-a trimis cu insistenld. ,,Cind este vorba de viala emofionald',, a mai addugat el, ,,nu gtiu despre ce se vorbesc; n-am sentimentc puternice - nici pozitive, nici negative." Nu doar Ellen era frustratd de rdceala lui Gary: pe m5surd cc i se_ confesa terapeutului, el gi-a dat seama cX este incapabil sI vorbeasci deschis cuiva despre sentimentele sale. Motivul: mai intii, cd nu gtia ce simlea de fapt. Dupd cite igi dddea el searna, nu se miniase, nu se intristase 9i nu se bucurase niciodatds. A9a cum a constatat terapeutul, acest vid emolional i-a fdcut pe_ceiasemeni lui Gary incolori 9i inodori: ,,Ei plictisesc pe toati lumea. De aceeaii gi trimit nevestele la tratament.,, pljtitudi nea emolionald a lui Gary exemplificd ceeace psihiatrii numesc alexitimie, de la grecescul a - care inseamnd ,,lips6',, Iexis, care inseamnd ,,cuvint" gi thymos,care inseamn d ,,emo!ie', . Acegti oameni nu-gi gisesc cuvintele pentru a-9i exprima sentimentele. Intr-adevdr, ei par lipsili de toate sentimentele, degi asta s-ar putea datora mai degrabd incapacitdlii de a-gi exprima emolia decit absenlei totale a emofiei. Aceastd categorie de oameni a fost observate mai ftrtii de psihanalistii care s-au mirat cd existi o categorie de pacienli care nu puteau fi tratali prin nici o metddd, pentru cd nu dddeau sefilne si aibi sentimente, fantezii sau vise colorate - pe scurt, nu dddeau dovadd de o viali emotional5 interioari despre care ar fi putut sXvorbeascie. Tr5siturile cli nice definitorii ale alexitimicilor includ dificultatea de a descrie sentimentele - ale lor sau ale altora - 9i un vocabular emolional extrem de limitatlO. Mai mult, discem cu greu emoliile intre ele sau de senzaliile trupegti, astfel incit pot povesti cd au nervi la stomac, palpitalii, transpiralii sau ameleli - dar nu-9i dau seama ci de fapt simt o stare de nelinigte. ,,Ei dau impresia cd sint altfel, nigte extrateregtri care au picat de pe o cu totul altd lume gi au fost paragutali in miiloiul

societdli dominate de sentimente", agaii descrie doctorul Sifneos, psihiatrul de la Harvard, care, in 1972, a inventat I de alexitimiell. Alexitimicii pling rareori, dar si cind o se mai opresc. Totugi, sirt foarte incurcali dac5 sint intrece pling. O pacienttr cu alexitimie era atit de supdratd dua vdzut un film cu o femeie ce avea opt copii 9i urma sd de cancer,incit a plins pind ce a adormit. Cind terapeutul lt[gerat cd probabil a intristat-o filmul, fiindci ii amintise de ei mamd care suferea de un cancer ir ultimul stadiu, fea inmdrmurit complet uluiti gi a rdmas fdrX grai. Cind tea intrebat-o apoi ce simte, ea i-a rdspuns ci se simte lrozitor", dar nu gi-a putut clarifica mai mult sentimentele. ad5ugat cI din cind in cind se trezegte plingind, dar nu gtie exact de ce plinge12. este esenla problemei. Alexitimicii nu cd nu ar simfi nimic, dar sint incapabili s5-9i dea seama - gi mai ales 1eexprime - sau sd explice exact ce sentimente au. Le lipsegh mod acut capacitatea fundamentald de a da dovadd de inemolionald, de congtientizare de sine - faptul de a gti ce emolii ne tulburd in interior. Alexitimicii dezmint conceplie a simfului comun potrivit cdreia este mai mult clar ceea ce simlim: ei habar nu au despre ce este vorba. ceva - sau mai precis cineva - ii impresioneazl. intr-atit sd simti ceva, experienfa in sine ii blocheazi gi ii coplegegSeci trebuie evitatd cu orice pre!. Sentimentele ajung la ei, cind ajung, ca o amefitoare nelinigte; sau aga cum spunea care a plirs dupd un film, e vorba despre ceva ,,ingrozi, dar pe care nu-l poate explica, precizind cefel deingrozitor. Aceastd confuzie fundamentalS in privinla sentimentelor pad ducd adesea la vagi probleme medicale, atunci cind realaceste senzalii de disperare emolionalX sint trXite; acest este cunoscut in psihiatrie sub numele de somatizarc re emolional6 poate fi confundatd cu una fizicl (9i este dide o boali psihosomatic5, in cazul cireia problemele emoduc la complicalii realmente de ordin medical).Intr-ade,mare parte din interesul psihiatrilor fald de alexitimici este de a-i deosebi de cei care vin la doctor pentru a cere ajutor deosebire de cei care cad pradd uflei obsesii sterpe de a g5diagnostic medical gi un tratament pentru ceea ce este de o problemd emolionalh.

72

Natura inteligenfei emolionale

Cunoapte-te pe tine insuli

73

In vreme ce nimeni nu poate spune ince precis ce anume produce alexitimia, dr. Sifneos propune ca explicafie o deconectare intre sistemul limbic Ai neocortex, in special de centrii vor. birii, ceea ce s-ar potrivi foarte bine cu ceea ce am aflat desprc creierul emolional. Pacienlii cu atacuri grave de apoplexie laiare aceasttr deconectare a fost realizattr printr-o operalie chirurgicald cu scopul de a-i elibera de aceste simptome, observa Sifneos, devin insensibili din punct de vedere emolional, asemeni celor cu alexitimie, care sint incapabili sd igi exprime sentimentele in cuvinte 9i sint lipsifi de o via!tr imaginartr. pe scurf degi circuitele creierului emolional pot reacfiona prin sentimente, neocortexul nu poate tria aceste sentimente gi nici nu le poate nuanpli" limbaj. Henry Roth observa in romanul s6u CalI It Sleep !1 (9il-i zicem somn) puterca limbajului: ,,Dactr poti exprima irn cuvinte ceea ce simfi, inseamntr ctr acel ceva ifi aparline." ln mod corolar evident, aceasta este gi dilema alexitimicilor: negtrsindu-gi cuvintele pentru sentimente, nu gi le pot insugi.

sale de dupl operafie. Altfel, concluzia nu putea fi decit

esteun bolnav inchipuit. neurologul la carea mersElliot, a fost 9oAntonio Damasio, !e un element carelipsea din repertoriul mintal al lui Elliot:
nu era nimic in nereguli cu logica sa, cu memoria, cu atenBau cu orice alttr capacitate cognitivh, Elliot pur gi simplu igi lse sentimentele referitoare la ceea ce se intimplase cu ell3. $i

izbitor era faptul ci Elliot putea povesti hagiceleintimpliri totali, ca gi cum ar fi privit de la disviala sa cu o detagare pierderile gi egecuriledin trecutul sdu - ftrri nici un dram regret sau de tristefe, de frustrare sau de minie fa!tr de nelui Elliot decit Elliot insugi. impresionatde povestea Damasio a ajuns la concluzia ci aceasttrnecongtientizare avea drept surstr indeptrrtarea odattr cu tumora de creier pi a unei plrti din lobii prefrontali. Ca urmare, interchirurgicaltr a ttriat legitura dintre centrii de jos ai creieemofional, tn special nucleul amigdalian 9i circuitele colarle,9i capacitatea de gindire la nivelul neocortexului. Gindilui Elliot devenise una ca de calculator, capabild deci str trealile viefii. Propria lui tragedie nu-l indurera; Damasio era

IfinNn

SEMrIMEA/TELE I/ISCERALE

Tumora care cregteain spatele frunfii lui Elliot avea dimensiune3 unei mici portocale; i s-a fdcut operalie 9i a fost indepdrtattr. Degi intervenfia chirurgicaltr a fost declarattr o reugitd, ulterior, cei care-l cunoscuseri bine au spus cd Elliot nu mai era Elliot - el suferise o schimbare severd de personalitate. Ctndva, fusese un avocat celebru, iar acum nu mai era in stare sd-gi linl slujba. Solia l-a pdrdsit. El gi-a investit economiile in afaceri pdguboase 9i a sfirgit prin a locui in dormitorul pentru oaspe,tidin casa fratelui sdu. ln cazul lui Elliot, intervenise o problemd care ii uimea pe to!i. Din punct de vedere intelectual, era la fel de degtept ca mai furainte,dar nu mai gtia s5-gi drimuiasctr timpul, pierzindu-se in amdnunte minore; igi pierduse simlul prioritililor. Reprogurile care i se fdceau nu pireau sd-l afecteze;fusese concediat din mai multe slujbe de avocaturd. Degi testele de inteligenlX nu detectaserl nimic in nereguld cu facultdlile mintale ale lui Elliot, el s-a dus totugi la un neurolog, sperind sI descopere vreo problemi neurologicS; pebaza acesteiaar fi oblinut unele avantaje finan,. ciare, despre care credea cd i s-ar fi cuvenit ca urmare a incapa-

prin toatefazelecalculirii unei hottrriri, dar incapabili strdeoalori perrtru diversele posibilitdfi. Fiecareopfiune in era una neutrtr.Acestralionamenttotal lipsit de orice imemolionald era esenla problemei lui Elliot, sau cel pulin

t;

Acest handicap 9i-a ftrcut simliti prezen,tagi irn hotdririle de "il cu zi. Atunci cind Damasio a incercat sd aleagd o zi gi o ord

a sentimenteiga btrnuiaDamasio:o prea pulurd congtientizare pe Elliot strproducdun ralor salein raport cu lucrurile il ftrcea lonament gregit. pentru urmitoarea programarea lui Elliot, rezultahrl a fost o nultitudine de nehotlriri: Elliot gisea argumentepro 9i contra h cazul fiecdreizile 9i ore propuse de Damasio,dar nu putea llege intre ele.La nivel ralional, aveamotive perfectlogicepena obiecta sau de a acgeptapractic orice moment pentru proNumai ci lui Elliot ii lipsea acel sim! a ceeace simleain cu oricare dintre acestemomente. Lipsindu-i congtienrea propriilor sentimente, nu avea nici un fel de preferinle.

I

Di" nehotdrirealui Elliot putem invila o leclie esenfialX, 9i
me aceeaa rolului crucial al sentimentelor atunci cind navi-

din via!6. In ,gtrmpe acestnesfirgittorent al deciziilor personale
Vreme ce sentimentele puternice pot face prdpdd in rafionamen-

74

Natura inteligenlei emolionale

,

Cunoagte-te pe tine insuli

75 decit allii frica sau

te, Iipsa congtientiz5rii sentimentelor poate fi ea dezastruoasd, 9i mai ales atunci cind trebuie sd cintdrim hotdririle de care depinde in mare parte soarta noastrl: ce carierd sd urmdm, dac5 si rI_ minem intr-o slujbi sigurd sau si ne mutdm la una mai riscantd dar 9i mai interesantS, cu cine sX iegim in orag sau cu cine si ne cdsdtorim, unde sd trdim, ce apartament sX inchiriem sau ce ca_ sd sd cumpdrdm - 9i agamai departe. Asemenea hotdriri nu pot fi bune dacd sint luate doar ragional, ele presupun 9i un sentiment visceral 9i inlelepciunea emofionaH idunaH din experienfele trecute. Logica formalX nu poate funcliona de una singure cabazd. pentru a hottrri cu cine sX ne cdsltorim sau in cinle si avem incredere sau ce slujbd sd ne ludm: acesteasint zone in ca_ re raliunea f5rd sentiment este oarbi. Semnalele intuitive care ne cdlduzescin asemeneamomente apar sub forma unor valuri aclionate limbic din viscere, pe care Damasio le mai numegte 9i ,,marcatori somatici,,,,uu *ui birru zis, sentimente viscerale. Marcatorul somatic este un fel de alarmi automat5 care de obicei atrage atenlia asupra unui pericol potenlial presupus de o anumitd acfiune in desfdgurare.iel mai adesea, acegti marcatori ne indepdrteazd de o alegere impotriva cdreia sintem avertizali de experienla anterioard. Totodati, ei ne pot avertiza 9i cind apare o ocazie excelenti. De obicei, pe mo_ ment, nu ne amintim exact ce anume a dus la formarei senti_ menfului negativ; nu avem nevoie decit de un semnal cd o po_ tenlial5 perseverare trtr-o anumiti direclie poate fi un dezastiu. De cite ori apare un asemenea sentiment visceral putem sd re_ nun!5m imediat sau sd continudm cu mai multd incredere, ast_ fel incit multitudinea de alegeri sd devinx o matrice decizionali mai ugor de manevrat. Cheia unor decizii personale sdnltoase este simplX: sI fim in acord cu sentimentele noastre. G O LIREA INCONSTIENTULUI Vidul emolional al lui Elliot sugereazl c6, existd un spectru de abilit5li de a simfi emoliile pe misurd ce ele apar. Conform logicii neurogtiinfei, daci absenfa unui circuit neural duce la o deficientd a unei anumite abilitdfi, ahrnci relativa putere sau sldbiciune a aceluiagi circuit din creierele intacte ar irebui sx ducd la niveluri cor.nparabilede competenl5 in ceea ce privegte acea capacitate. In termenii ce descriu rolul circuitelor prefrontale tn acordarea emofional5, ea sugereazd cI din motiv-e neurologice

pnii dintre noi sesizdm cu mai mare ugurinli

deci sintem mai congtienli de noi ingine din punct de emofional. S-ar putea ca 9i talentul pentru introspeclia psihologicd sd !iill de acelagi circuit. O parte dintre noi sirtem mai bine acordali ctr modurile simbolice specifice minlii emofionale: metafora 9i fuibetul, alXturi de poezie, ctrtece 9i fabule, toate sint in limbafUl inimii. La fel sint visele 9i miturile, ir care asocialia dezldnpitd de idei determind fluxul narativ, fiind intdritd de logica lhinlii emo,tionale. Cei care se afld intr-un acord firesc cu propriul glas al inimii - cu limbajul emoliei - sint cu siguranld mhi apli de a exprima mesaje,fie cd estevorba de romancieri, de hxtieri sau de psihoterapeufi. Acordarea interioar5 ii face sI fie ihai talentali in a da glas ,,inlelepciunii subcongtientului" - irtrdit al viselor noastre si al inchipuirilor noastre, simbo! care intrupeazi cele mai profunde dorinle ale noastre. Congtientizarea de sine este fundamental5 in pdtrunderea ic5; aceastaeste facultatea mintald pe care vrea sd o faputernicd psihoterapia. Intr-adevir, pentru Howard Gardner, ul de inteligenld intrapsihicd este Sigmund Freud, marele f al dinamicii tainice a sufletului. Aga cum o spunea foarclar Freud, mare parte din viala emolional5 este incongtienti; f€ntimentele care ne frdmintd interior nu trec intotdeauna pracongtientizdrii. Verificarea empiricd a acestei axiome psihoprovine din experienle asupra emoliilor incongtiente, Ctrmar fi remarcabila descoperire ci oamenii i9i formeazd prefefe pentru lucruri in legdturd cu care nici mdcar nu-9i dau seacd le-au mai vdzut. Orice emolie poate fi - gi adesea9i este inconstientd. lnceputul psihologic al unei emolii se declangeazl de obicei inte ca persoana respectivd sd fie congtientd de sentiment in De exemplu, atunci cind celor care se tem de gerpi li se arattr o imagine cu gerpi, senzorii din pielea lor vor detecta transpicare s-a pornit ca sefiln al nelinigtii, degi ei suslin ci nu simt o teami. La aceste persoane transpiralia apare chiar 9i cind imaginea unui garpe este prezentatd atit de fugitiv, nu congtientizeazd exact ce au vdzut, dar ei incep deja sd se inigteascX.Aceste emolii precongtiente continud sd se formein final devenind suficient de puternice pentru a se transforin congtientizare. Astfel, existd doud niveluri de emofie, cel

ca in cazul rrcsiei demobilizatoare.sentimenteleproporlionale cu inle. Momenhrl in care o emofie devine congtienttr marcheazd inregistrareaei caatarein cortexul frontalla.ia viefii insfui. Dar de firdattrceii estecongtientizattr aceastdreacfie. Netnrobit dcpatimi.pera sufletul' . al nelinigtii coplegitoare.ln felul aceita. Cind emoliile sint prea titcute. simjigneasci gi findu-sejigniti cind nimeni nu intenlioneazAsd. Evident de prea lungi durati . extremele. de a facefali furtunilor emofioin cale de cdhe Soarttr9i de a nu deveni I carene sfilt scoase virtute incd de pe de patimi a fost ltrudatca o adeveratd lucru senluneasophroacest greaca veche. Romanii gi primii cregtini aveau s-o numeascetunperantemperare. al furiei tur- al agitafiei nebune. adicd ablinere de' la excesul emofional. gi-amsd-lport In inimd.76 N atura in t eligenl ei emo! ion aIe congtient gi cel incongtient. si fii fericit tot amintegte oareclun de acele insigne cu chipuri zimbitoa- iare erau la modi ir anii 1970. sint emoliile potriaite.ln echilibru 9!inteviata.congtientizarea de sineemotionaltrdeyinepiatra de temeliea stratului urmdtor de inteligenld emofionald. schimbindu-gi perspectivagi dispozifia. lui Platon. Precum Hamletpentru prietenul siu Horatio W Faptul de a ne putea stdpini. devin patologice. capacitatea de a sescuturade o proasttrdispoiigie. agacum aveastr traducl PageDuBois..in miezulinimii. suferinla poate tem.sttrpinireaemoliilor tulburdtoare este cheia imlrii cu viala emofional5.emoliile prea intense echilibrul. De exemplu. Emofiile care clocotesc sub pragul congtientiztrriipot avea un impact puternicasuprafelului in carepercepem gi in carereacliontrm.poate evalua din nou lucrurile gi hottrrdgtestrse scuture de sentimentele cu care rtrmdsese de la inceputul zilei. S-arputealX nici nu bagede seamtr cit estede irascibiltr9i chiar sd fii surprinstrdactr i se atrageatenfia. ffi inrobit de patimi Norocile cei gi patimi chibzuieli Ce-mbindbine lncit nu sintsubmtnaSoartei fluiet Dd-miinsu! Din ure cintdeacumarea.grija me". itr-adevtrr.-o repezindu-se la ceilalli ftrri nici un motiv.o persoani enervatdde o intilnire nepltrcuttr ce i avut loc cevamai devremeesteirascibildoreintregi dupd aceea.specialistln rc[.At fi multe de spus in privinmei contribulii constructive a suferinlei la viala creatoare9i . O viald lipsitl de pasiufi o plictiseali'pe vastul tdrim al neutralitdfii gi o izolare fabogl. Scopul echilibrul gi nu o trdeplrtare a emofiilor: fiecaresentiment irte are valoarea9i semnificalia lui..odattr ce e inregistrattr de cortex . a-!i conduce gi de inteligenla .chiar dacd habar nu avem cd ele lucreazddeia. ele duc la plictis gi la cind sint scdpatede sub control 9i se ajunge la extregau sint de prea lungd durattr. te port.ne submineaztr e vorba de a simfi un singur tip de gmolie. Dar aga cum observa chiar Aristotel.degi aceastilipsd de congtientizare o sufocd gi ii dicteaztr replici tiioase.

De exemplu. care altemeazi episoade de nebunie ce amestecd haotic euforia gi mania ii cu irascibilitatea gi furia. Atunci cind ajung in fazecele rnai grave gi mai necontrolabile. sau la 7. sintem ldsali sd ne descurcim cu riile noastre instrumente. Winnicott. o considerd drept una dintre cele mai importante trnelte psihice. medicalia psihiatricd o unealtX pentru o gestionare mai bund a viefii. dupd pXrerea lor. Arta de a ne calma este un talent fundamental al vie!ii. ingrijorare sau mfirie. aceste dispozilii cu timpul gi cu multd rdbdare. Tice a desit cd existd gi aga-numilii . unul dintre se{nnele capacitdlii de loreglare emojionald poate fi faptul de a recunoagte ci e vorde o agitalie cronici a creierului emolional. Natura inteligenlei emolionale Inrobit de patimi gintem cupringi de emolii. Din pdcate. ii fac mai pulin vulnerabili la gocurile creierului emotional. Aga cum am vd.cei ce au grijd de ei.sau cel pulin asta este concluzia la a ajuns Diane Tice. prea putemicd a putea fi depigitd fdrd ajutor farmacologic. aceiSo/o susfin cI nu incearci niciodatd sd igi schimbe dispozifia. S_a dovedit cX pentru majoritate.fi indepdrtate.sau cel purin acestaeste verdictul in urma studierii dispozifiilor in cazul a sute de bdrbali 9i femei care purtau asupra lor aparate semnalizatoare care le aminteau dil clnd in cind sd-9iinregistreze emoliile din momenhrl respectiv1. descoperind cd existd doar o sla6d relalie sau poate nici una intre note sau IQ 9i binele emofional al oamenilor. cu condilia sd fie pdstrat un anumit echilibru. Aga cum undeva ir fundalul gindurilor existd rln murrnur permanent. asemenea momente. depresie. aceastaare tendinla sd reflecte in mare cam care este senzalia de bine a persoanei respective.m. cu usoare kes5riri ir acest carusel emofional. toate emoliile sfurt. tru cX. aceste mijloace nu intotdeauna eficiente . Cei care a. Aceste studii mai confirmi gi independenla emofionalului in raport cu inteligenla academictr.00 a. sint de increzdtori in sine.in special in timpul liber . de la cititul unui roman sau privitul la televizor pind la alte activitlli gi prietenii pe care ni-i alegem. in caacestor tulbur5ri emolionale grave. sentimentele foarte intense sint relativ rare..00 p.. $i apoi mai existd 9i cei care cautd si fiein dispozilii ne- . gi de fiecare datd va fi intr-o'dispozifie sau alta. fircit nu v6d de ce ar fi nevoie s5-i aiua. Dar avem oarecum o idee despre ctt durea- Momentele bune gi cele proaste pot condimenta viata. se recurge la medicalie gi rapie pentru a putea.78 . Dar atunci cind aceste emode mare intensitate gi au tendinla sd depdgeascdun anupunct. ci doar sX nu scape de sub control lceste sentimente furtunoase. se susfine cd sunetele emolionile pe care le invald sugarii pentru a se calma. strucfura creierului ne arat5 cd foarte adeseaavem pulin sau nici un control asupra momenfului in ca- emofie. indiferent cit ar fi de descu..u episoade de minie cumplitd sau de deprimare se pot simli bine totugi dacd au momente de bucurie iau de feriiire care sd le contrabalanseze pe cele dint?i. incercafi si sunali pe cineva pe pager la 6. mftrii necontrolate. Nu putem spuneacelagi lucru atuncicind estevorbristefe. In teorie.m.eite o incercare de a ne gestiona dispozifia. in calculul sufletului omenesc existd proporlii de emofii pozitive gi neiative care determind senzalia de bine . de obicei. treimi dintre maniaco-depresivi nu au fost niciodatl trapentru aceastXproblemd. poate deveni o modalitate de a ne face sA ne simlim mai bine. in ciuda hotdririlor dezastruoase pe care le iau. care dizlocd orice bund dispozifie. Dar atunci cind se pune problema de a infringe categorii mai i-te de proastd dispozifie.puri9ti ai dispoziliilor". $i totu9i. Oamenii nu trebuie neapdrat sd evite sentimentele neplicute ca sd se simtd bine.unii psihanaligti. atunci cind dispozilia rdmireein medie aceeagide-a lungul mai multor sdptdmini sau luni. O problemd iri cazul manialep-resivilor este cX atunci cind ei se afl5 in aceastdstare.zut. Totul. ca 9i asupra a ceeace urmeazd sd acesteemolii. Litiul sau medicamentele mai noi iontrabalansa iceasti depresie p ar alizantl. cei mai mulgi ne afldm ?ntr-o zoni de mijloc. ajungindu-se la nelinigti )nice. gestionarea emofiilor este o slujbd non-stop: mare parte din ceea ce facem . psiholog la Universitatea Case Western care a intrebat peste patru sute de birbali 9i femei ce ii aplicd pentru a scdpa de asemenea dispozilii nesdnigi cit de bune au fost rezultatele obginute in urma acestor Nu toatl lumea este insd de acord cu premisa filozoficX concireia dispozifiile proaste ar trebui schimbate. dar. W. ele intr6 in zona extremS. tratindu-se pe ei ingigi a9acum ii trateazd. cum ar fi ]ohn Bowlby gi D. la fel existi gi o fredonare emoflonali constantd. Evident cA oricine poate avea o dispozilie complet diferitX de la o zi la alta.nafurale" 9i ar ui trdite aga cum se manifestS.

. care altfel ar lua proporfii. dacd ihcercdmsi privim lucrurile 9i . Tice a descoperit cd lninia este dispozilia pe care oamenii reugesc cel mai greu s-o Controleze. pentru ctr in rest aproape toatil lurnea se plinge cd este la mila dispozifiilor sufletegti. Intreg trupul se mobilizeazd pentru luptd. Felurile in care oamenii furcearci sd se scuture de o proasttr dispozifie sint categoric foarte diferite. de exemplu. putea si intre in mine . minia este cea mai seducltoare afunci 'clnd este vorba de emo. desigur. Cursul gfurdurilor mirioase careadund furia estein mod pofial cheiauneia dintre celemai eficientectride a gdsi o supaimpotriva miniei: subminarea de la bun inceput a convingelr care alimenteazi mfiria. ln schimb. cind de fapt ali vrea sd il stringeli pe celtrlalt de git. minia dd energie. Dar la celdlalt . virsarea furiei este o de catharsis. scurtcircuitind minia. Dar rareori apare pentru unul care sX merite.nu-l las eu sd scape aga ugor!" Degetele vi se albesc de cit de tare stringeli volanul. Dupd care vI claxoneazd o magintr din spate pentru ctr ali incetinit in urma a ceea ce era cit pe-aci str vi se irtimple . ANATOMIAMNIEI Sd zicem cd goferul unei alte magini vE taie calea in mod periculos in timp ce vi aflali la volan pe o autostradd. agacum propu- nea Aristotel. oricum. penhu cI de multe ori minia ne face si ne pierdem conkolul. diverse tipuri de minie.Nenorocitul naibii. n-ar trebui str fie controlatd gi ci.capdt al circuitului emolional. sd ne amintim sd avem doar o'mhie potriaitd. cu atit gdsim . Puterea de seduclie gi de convingere a miniei poate expliprin sine de ce anumite puncte de vedere furceea ce o privegstrt atit de comune: cI minia este incontrolabili sau.poate fi sursa principald a scinteii de furie pe care o simfim atunci cind un gofer neatent ne pune in pericol. acel monolog interior de a-!i singur dreptatepe carb il propagXumple mintea cu argudintre cele mai convingXtoare pentru a-!i vXrsa furia. sau cel pufin aga pare. Si compardm aceasttr secvenle a miniei care cregte cu un gind mai ingdduitor fa!5 de goferul care v-a tiiat calea:. . Dar cazurile in care sirit cultivate dispoziliile nepldcute sint rare. totul se calmeazd. O asemenea mirie ginditd are mai mult ca sigur.$i apoi existtr gi cei care sirt de-a dreptul machiavelici. aga cum spunea Franklin.. Sau poate ctr a avut un motiv serios sd gofeze a9a de neatent. Ali vrea bi-l omorlfi pe individul acela. iar mugchii felei se incordeazi la rindul lor. sd transpirafi.. le facd fal6 copiilor rdi de pe terenul de joactr.. Dintre toate proastele dispozilii de care oamenii vor sd scape. inima bate mai tare.motive mai iniate" 9i justificlri pentru faptul cX ne-am miniat. Tice a descoperit ci reunei situafii in mod pozitiv este una dintre cele mai eficdi de a potoli minia. Fpre deosebire de tristele. de fapt.. cd minia ar putea fi complet prevenit5.gi sinteli in stare sd explodali de furie gi fali de goferul acesta. Dar o lecturd a descoperirilor gtiinlifice sugereazd cd toate acesteatitui comune fafi de minie sint prost direclionate. Intr-adev5r.un motiv intemeiat". conducere neatenttr gi chiar la focuri de arrnd pe autostradtr." .deci este bund.. Dacd ne altd perspectivi.Mtria nu apare niciodattr fird motiv. neocortexul probabil cd indeamhtr la un alt tip de minie." Aceastd frazd ar putea sd tempereze minia gi sI introduci elementul de mil5. calculatS.Aga se ajunge la hipertensiune. o reacfie impotriva imaginii sumbre de pind acum. Nucleul amigdalian . ajungind chiar fel de mituria. entrtrmpreamult asupraunui lucru carene-amfuriat ii d5m la moar5. gi nu pentru fuge . sau micar si vtr faci sX avefi o minte mai deschisd.80 Natura inteligenlei emolionale Inrobit de patimi 81 pldcute din motive pragmatice: doctorii care trebuie str fie sobri pentru a le da vegtile proaste pacienfilor. in privinfa manipultrrii dispoziiiilor . Dactr automat gindifi: . o urgen!5 medical5. rniria pare str fie cea mai intransigentd. asistenlii sociali care igi cultivtr intransigenla fap de nedreptdli pentru a fi mai eficienli in bdtdlia pe care o duci chiar gi un tinlr a spus ci igi cultivl minia pentru a-l ajuta pe frtrliorul lui sf.ftrcindu-vi str tremurafi.Poatecd nu m-a vdzut. Cu citne frXmintdm mai multin le:5 cu lucrul care ne-a infuriat. cum ar fi o rdzbunare cu singe rece sau o revoltd fald de o nedreptate de orice tip. intr-un sens pozitiv. Existtr. BenJamin Franklin spunea foarte infelept: .tii negative. chiar o stare de euforie. Problema este.Nenorocitul naibii!"asta inseamnd enorm pentru traiectoria pe carie o va lua minia in cazul fur care acest gind va fi urmat de altele de revoltd 9i rtrzbunare: .urmirifi-i cu atenfie pe cei care vin str stringX bani pentru facturi gi care inadins se strtrduiesc se parX cit mai furiogi. Un alt punct de vedere comopus. pentru a da impresia de fermitate in fala datornicilof.

emolia care apare. ocazie mult mai des intilniti.m. fiecare val sporegteceeace t deja.Pune-o la loc!" . cum ar fi reacfia .o secvenli de provocdri. In aceastdirgifiecare gfird succesiv care provoaci minia sau fiecare perdevine un minideclangator pentru impulsul nucleului de a crea valuri de catecolamine. Aceste percepfii duc la declangareasistemului limbic. mama a lipat . Tiece o secundd inainte sd apard urmigi apoi cel de-al treilea 9. ci gi. in funclie de felul in care crer^erul emolional hotlrigte sd acfioneze. suficientX. De exemplu. timp in care pregdtegte corpul pentru o betaie zdravtrntr sau o fugi rapid5. a ingfbcat cutia blielelului de trei ani 9i a aruncat-o in cel apropiat raft..pentru cd. Md aflam la supermagazin cind am auzit 'o mamd ira spus fiului sdu doar atit. Excitalia suprarenald gi corticald generalizatd poate dura ore intregi gi chiar zile intregi. copiii sint prea gIlSgiogi sau fdc prea multd mizerie -. daci inainte a existat o provocare sau o iritare din altl cauzd.82 Natura inteligenlei ernolionale Minia . fie cd este vorminie sau de nelinigte. Intensitatea rdzb* lor a fost directproporlionald cu felul furcareii influenlase I pe caretocmaii1vdzuserd. al unei ameninliri simbolice a respectului de sine sau a demnitdlii personale: atunci cind cineva este tratat nedrept sau grosolarq fiind insultat sau ridiculizat ori frustrat tr urmdrirea unui scop important.. linind strins in brale cutia cu de porumb pe care era un desen cu Jestoasele Ninja. l-a apucat de incheietura miinii 9i s-a grdbit magazin. ' ln acel moment. este extrem de intensd.. ceeace in alte imprejuriri nu ar fi fost suficient pentru a declanga o crizl emofionali.. Zillmann ajunge la aceastdperspectivi asupra miniei printr-o observare foarte atentd. au avut ia si se rXzbune pe complice.pentru a trece la fapte serioase".l oc!" . acegti voluntari s-au uitat la un film cale-a ficut pl5cere sau la unul care i-a eneryat. .. care are un efect dual asupra creierului. Zillmann soco.ddbrtzrta" Inrobit de patimi a3 Aceasti descoperire corespunde concluziilor psihologului Dolf Zillmann de la Universitatea din Alabama. Un gfird care intervine ulterior in acest declansator de: . o persoand care a avut o zi grea la serviciu este mult mai vulnerabil5 si ulterior se poate infuria niai ugor acasi .. celXlalt copilag care se afla in cdruciorul de turi a ddrimat un borcan cu dulceatd. Apoi. linfird creierul intr-o stare de alerti gi devenind baza pentru reaclii ulterioare ce pot apdrea destul de rapid.. Zillmann a descoperit cd in toate cazurile minia este declangati de senzalia de a fi pus in primejdie. De exemplu.Asta e prea de tot". fiecare in parte creimpuls hormonal. Gdsirea ridXcinilor miniei ftr partea de luptd a expresiei . Intre timp.. ceeace genereazd o rapidd gi episodicd desc6rcarede energie. dar foarte apisat: . care in urma unei serii de experimente atente a reugit sd facX misurdtori precise ale miniei 9i ale anatomiei minieis.. dindu-i o recomandare despre credeau ci va sluji la angajarea acestuia. de astd datd cuprinnunla.cd explozia furiei este .lasd-md.d. Cind acestaa atejos. gi ceva declano deturnare emolionald.. Aceasti stare poate fi semnalizatd nu numai ir cazul unei primejdii fizice. coborind pragul de Ia care este trezittr minia. un alt impuls generat tot de nucleul amigdalian prin intermediul increngdturii adrenocorticale a sistemului nervos creeazi un mediu tonic pentru acliune. Dupi filmul carenu le-afdcut au devenit mult mai furiosi si au dat evaludrile cele mai Minia se clidegte pe mlnie Studiile lui Zillmann par si explice dinamica funcliondrii i drame de familie a cXrui martor am fost intr-o zi cind am Ia cumpdrdfuri.lupti sau fugi".Dar o orealtl".lupti sau fugi" nu e nici o surprizd. ca tr cazul mamei de mai sus. Acest val de energie dureazi aproximativ doud minute. in general. dup6 cum spune Zillmann. care dureaz5 mult mai mult decit energia catecolaminelor. jos!" Zillmann a descoperit cX atunci cind trupul este deja intr-o de agitafie. s-a miorldit el. l a.spuse ea mai tare. de exemplu.a.Lasd-mdjos. escaladind rapid nivelul de trezire psihologicl al i.. O parte din acestval degajd catecolamine. fiecare depind o reaclie excitantd care dispare trcet". a avut un complice care i-a provocat pe participanlii bdrbali 9i femei ce se oferiserd voluntar pentru experiment. Stresul de orice fel creeaz5 aceastXsecrelie adrenocorticali.Pu. ficind tot felul de re- i nepotrivite. aceasti stare declangatoarecreatd de adrenocortical explicd de ce oamenii sint mai predispugi la minie. in timp ce celdlalt bdielel dddea din pi lre ti protesta: .. intr-un studiu. Aceasta este ica ce apare atunci cind cineva se irfurie.. impingi:nd periculos cdruciorul ir care se afla sucare acum plingea. Ulterior. pdlmuindu-l fustr.

Cind oamenii deja foarte infuriafi. Mulli oameni ctr aceastdsolulie se poate pune in practiCi mergind la vounei magini . iar reevaludrile subsecvente pot alila fldc5rile.ircercind sd se distreze. iar duptr citeva ore m-am foitorsspdsit9i aproapecomplet potolit.cuitati dacd informalia de lini gtire sosegte lia inle c.84 Natura inteligenlei emolionale I4robit de patimi 85 ja existent este gi.agteptind ca adrenalina str acolo unde nu mai poate sX deClangezeminia.voluntarii. oamenii devin neiertltori gi nu mai gindesc ralional. In timp ce iegea. minia poate fi complet scurtcir. m-am infuriat odatd foarte tare 9i am iegit din casd jurind ci n-am sX mi mai intorc niciodattr.furii. intre timp. creierul emolional se incinge. de cite ori mi in- 1. Intr-uira dintre versiunile acestei experienfe.incapacitatea cognitivtr't . astfel incit persoana furioasi . ea i-a spus primului complice care ii provocase cd il cauti cineva la telefon pe hol. nu mai este luatd in calcul.gi anumesd potolegtiminia sufigien{citsdpoli sirroll gr sromenJpHcUt-pecareil trdiegtidinglin:. Poate cd o variant5 mai sigur5 este mersul la plimbaexercifiul fizic ajuti gi el la potolirea miniei. letgeles. dintr-un motiv foarte simplu: greu sI rimii furios cind te simli bine. a intrat dupd ce voluntarii au fost provocali gi inainte sI apuce sd rtrspundd cu aceeagimonedi. Exist5 insd un truc. minia netemperati de rafiune se transformd ugor in violen!5.ejtu -Aiflizele lui Zillmann rEferitdare la felurile in care minia sau descregte explicd multe dintre descoperirile Dianei referitoare la strategiile pe care oamenii spun cd le folosesc ricei pentru a-9i potoli minia. Chiar 9i-au exprimat compasiunea pentru situalia lui.i9i pierde controlul rational". Impulsul limbic este ascendent. Acest inalt nivel de excitare Zillmann il definegte ca: . o femeie. Aceste informalii de linigtire permit o reevaluare a miniei te de diverse evenimente. au hotdrit sd n-o facd totugi. avind o reaclie dintre cele mai primitive. Era o frumoastr zi de varl 9i m-am plimbat pe superbele pajigti pind ce linig- tea gi frumuselea peisajului m-au calmat. nu mai sfurtin stare sd gtrdeascd normal. spunin: . De atunci.mai intens in minie decit la irceput. asta inseamnd str te distanlezi de celdlalt o vreme. Zillmann socotefte ctr existX doui cdi principali de. Atunci cind voluntarilor li s-a dat ocazia sd pltrteascd cu aceeagi monedd (din nou dindu-li-se posibilitatea sd facd o proastd evaluare a candidaturii acelei persoane pentru o slujbd).pentru cd atunci cind conducem facem praco pauzd (gi Tice mi-a spus cd asta a determinat-o sS.. cu atit mai bine pentru eficienla dezamorsXrii acestui cerCal mfuriei. Una dinke strategiile cele mai teeste sI rdmii singurpind te-so. intervenfie.evalueazd o interacliune care confirmtr gi incurajeazlprimaizibucnire de minie. pentru cX apare ce el numegte . Ca gi metodele de .. Aceastd povestire a fost relatatX de unul dintre subiecfii unudintre cele mai gtiinfifice studii asupra mfuriei. atunci cind li s-a oferit ocazia s5-i plXteasctrcu aceeagimonedd bdrbatului mitocan. procedez la fel 9i mi se pare ci este cel mai bun leac.r-miniapropau-gstr sd adioieze. In perioada de calmare persozmafurioasd poa- frintr escaladtrrii situaliei ostile. Zillmann constattr cd ea funcfiofoarte bine la nivelurile de minie moderati. Calmarea r Crnd aveam treisprezece ani. ei refuz5 informalia de linigtire. efectuat in . intr-adevdr.ai calqrszi. gtrsegtec[ aceastd distracfie este extfem de puternicd schimbarea dispozifiei. Dupd aceea. Dar mai existd gi o posibilitaspecifici de a potoli minia. pentru cd nu gtie dacd o sd ia examenele orale pe care unneazd si le dea.gll alte cuvinte. un alt complice. Lecfia cea mai durtr de brutalitate cdlduzegte persoana la fapte.cele mai cumplite n t5!i posibile ale limbii engleze". asupra rdzbundrii gi ripostei.el a mai fXcut o remarcd dezagreabil5 gi la adresa ei. intr-o de exemqlu.duptr cum se exprima Zillmann.. gindurile lor se concentreazl. avind in vedere cd ele sint cele ce '.Asta e prea de tot!" sau ajungind la. Minia se clddegte pe minie. pentru risipirea miniei este de a lua fur stdpinire gindurile care declangeaztrvalurile de minie. Ea instr a reacfionat pozitiv. Conteazd foarte mult momentul. ei au fdcut-o cu minie 9i satisfacfie. Continud sd fie un model pentru o a doua posibilitate de minia: psihologia calmtrrii . Puterea de inlelegere necesard pentni?-dEZi-morsa minia este mai limpede explicatd printr-o alttr serie de experienle ale lui Zillmann.addpostind iluzia puterii gi a invulnerabilittrlii ce poate inspira gi facilita o agresiune". O cale . In acel moment.. furcare un asistent crescut" i-a insultat 9i i-a -prost provocat pe voluntarii care tocmai fdceau gimnastictr pe biciclet5. uitind de eventualele consecinle. . explicind dupl ce acestaa plecat ci bietul de el era foarte tensionat 9i ingrijorat. la nivelurile ute de minie.conductr atent). Balsam pentru minie Dupd ce oferd aceasti anaLzf a anatomiei furiei. cu cit mai repede..

.cind psihologii au inceput sd tesefectele cltharsisului gi au descoperit de fiecare dati ci a da liber miniei nu inseamnd a o alunga (chiar dacX din pricina seducitoare a miniei te simli satisfdcut)8' S-ar putea sE 9i unele situalii speciale. cititul si orice intervine in indepdrtarea gindurilor minioase. ele pot fi reevaluate. In sondajul sdu referitor la strategiile prin care oamenii igi stdpinesc minia. cum ar fi cumpSrdturile sau mincatul. in care acest sistem de a da friu miniei funcfioneazd: atunci cind este exprimatd direct cXtre na ce reprezintd linta. .86 Natura inteligenlei emolionale Inrobit de patimi 87 relaxare.este uneori o modalide a aborda furia. incd din momentul ilr care se formeazd. filmele. goferul incd foarte agimi-a spus: . sI se cu perioana respectivi." CALMAREA NELINIPTII. intr-o manierd mult mai constructiv5. cum ar fi respiralia profundd 9i relaxarea mugchilor.mdcar te ugurat!" Catharsisul . acest lucru este mai ugor de spus decit de fdcute. i proaste da-asiiEitlei-iiea creieruli-i emofional.. Dar aga cum o sugereazl 9i descoperirile lui nann. psihiatru la Universitatea Duke. dar care nu au acelagiefecf este simplu sd continui sd te concentrezi asupra gindurilor care te-au infuriat atunci cind mergi la Mall sau devorezi o felie de tort de ciocolat5. . Odatd ce gindurile sint captate ir acest fel. Una dintre recomandirile sale este ca aceste persoane se foloseascd congtientizarea de sine pentru a surprinde la timp gindurile cinice sau ostile. Sportul poate rdcori minia din acelagimotiv: dupd o activare psihologictr intens5.eventual. $oferul. tirdrul s-a dat deoparte gi a dat un pumn in taxi. in timpul exerciliului fizic. Tice a descoperit cd d_""jetS-ar"ea11iryelestu una -4ln!$-Sefe de turie impiediizbucnirile moa4itXg_a9_iltmare.. ]o duc la reparat?. crNE. Rispunsul a fost o injuriturd 9i un gest obscen.. tocmai pentru cd acest lucru schimbd fiziologia trupului dintr-o incordare determinatd de minie in destindere gi poate gi pentru cd atenlia este distrasd de la ceea ce a declangat minia.te face si te i mai bine". Ar trebui sd iau bani din fondul pentru facultate al lui ]amie. Eroarea descirciirii Cind tocmai mi urcam intr-un taxi la New York. Nu-mi pot permite cheltuiala asta'.. cu monedS.Nenorocitul dracului!". care s-a gindit sd ajute persoanele ostile care riscd sd contracteze boli de inimd dacd nu-gi controleazd irascibilitateaT.a da friu liber miniei . Acest lucru t indicat pini in anul 1950. l-a claxonat. Dar nici nu acliona in funcfie de ea.. Tice a descoperit cd distracfia ajutd 9i calmeaztr minia: televizorul. Dar pentru cX minia are o naturI incendiari. atunci cind reintrtr in repaos.rdul cuvenit" adus celeilalte Persoane/ ceea ce ar -o si igi schimbe pozlliafiri sd pldteascd. Tiebuie sd-i rlspunzi cu aceeagi monedi . Notele proaste de sdpt6mina trecutd. strighdu-i sd plece din drum. . Afunci goferul a inceput si ii strige o intreagi coleclie de injurii.' .. Fe mdsuri ce am inceput si avansdm.. dindu-li senzalia cd egti din nou pe situa. Mult mai eficient este ca oamenii si se calmeze intii gi abia apoi. de mai micd intensitate. aga cum a constatat Zillmann. ir momentul in care acestaa intrat in trafic.. un tindr care traversa strada s-a oprit irn fala maginii... ca sd agtepte reducerea circulafiei. Elr sA-Ml EAc GRrII? [A. existi 9i argumente contra catharsisului. Pe lingi aceste strategii. aceastd abordare funclionind mai bine inainte ca minia sd ajungi furie. addugafi-le 9i pe cele inventate de Redford Williams.N-o . ameninlindu-l cu magina. pentru a-gi rezolva disputa' cum spunea maestrul tibetan Chogyam Trungpa atunci a fost intrebat cum e mai bine s5-!i stlpinegti minia: . trupul igi revine la un alt nivel. Teoria populard susline cd .. Tice a constatat cX atunci cind renii spun cd 9i-au virsat nervii pe Persoana care i-a provoefectul oblinut este o preltrngire a dispoziliei furioase 9i nu re a ei. pi dacd notele vor fi 9i mai proaste gi nu mai poate intra la facultate?' ' ' i Toba de egapament nu sund bine deloc. Puterea capacitilii de distraclie consttl in faptul cd stopeazd acest tren al miniei in care se afli gindurile negative. 9i a le nota.tie sau cd indrepli o nedreptate sau atunci cind . apisind pe accelerator gi pe frind in acelagitimp. Dar Tice a mai constatat cli exist5 9i alte solulii..ru! Toba de egaPament nu sund bine deloc.. iar astafdcindu-i pe i 9i mai furiogi decit erau. $i ce daci nu imi mai pot perrilrite se-l trimit la studii?.Nu trebuie sd permili nim5nui sd te calce in pi. nerdbddtor si porneascd. in fala acestui pericol mortal. Perioada de calmare nu va apdrea insX daci in acest timp vom continua sd urmdrim girul gindurilor care duc la minie gi dac5 fiecare gind in sine este un mic declangator pentru o adevdratd cascadd a miniei... a zbierat taximetrisful.

obsesiile sau crizele de panictr. De exemplu.N-am sd mai pot fi fericitd niciodatS.u. ingrijordrile parcx vin de niciunde gi sint """i necontrolal brle. anilizind insd o probleml _ adila io_ losmd reuecfla constructivX.o conversafie cu sine care merge de la ingrijorare la ingrijorare 9i care cel mai adeseaajUnge la catastrofd 9i la imaginarca celei mai cumplite tragedii. O analizl atentd a irgri_ jore{i cronice sugereazi ctr ei are toate atribut"f" UfJ. in_ tr-un fel.f.deci n-ar mai fi o indicalie desprelucrul real ori noi trebuie sd ajungem la lucrul rea1. Nu se va atinge de nici un copil sau de nici un animal .r toate acestesitualii. obligind mintea sd se fixeze asupra rerutuiin care ar trebui str gestioneze situalia.anticipind primejdiile. duce la contemplarea unei catastrofe care va dura o viafd: . ir.lucru extrem de semnificativ pentru stdpinirea irgrijoririi. "" misiunea in_ grijordrii. nici un obstacil ftr fala f"!iij"_ rdrii. ignorind orice iltceva pentru moment._u. in fiecare dintre aceste sttrri iherijorarea se fixeazd intr-un mod diferif pentru fobi. u.^ esenlial p"li* supraviquiie dJa iungul umane. putea suferi o asemeneacrizi.!u1 parte din nelinigtea rezultati fixeazd.. Atunci cind frica declangeazi creierul emJlional. Ei sint persoane care se ingrijoreazl in mod cronic ai nu de pot abline de la asta. bdtiile rapide ale inimii sau febra musculari. atunci cind ea apare. sint im_ previzibile din punct de vedere ralional. el se transformi intr-un ua""arltito.Ar fi prea artificial. numitorul comun este ingrijorarea ca_ re o ia razna.a reaclionat astfel atunci cind i s-a cerut sd-gi exprime firgrijorarea in cuvinte. ingrijorarea este o repetilie a ceea . Ceea ce-i fine treji sint tocmai gindurile siciitoare.uj neuraf ajungindu-se la tulburdri de anxietate curn ar fi fobiile.sau ginduri ingrijordtoare gi somaticd . calamitdti care il sperie. putea intimpla rdu gi a felului in care trebuie ibordatd situa.binece fac. mai precis. dup5 cum a descoperit Borkovec. mergind dintr_o ingri_ jorare ftrtr-alta. generind de obicei un fel de atmosferi d. igi face griji permanent.. o femeie tratatd pentru o tulburare obsesivd are o serie de iitualuri care ii ocupd aproape toate ore_ le in care se afld in stare de veghe: duguri decite^patruzeci gi cinci de minute de mai multe ori pe zi.adici in cuvinte.. Ea nu se va agezadecit dupd ce va steriliza scaunul cu alcool..pentru cd sint . spilatul pe miini irtre cinci 9i doudzeci de minute. nu in imagini . "-roi.este str giseascdsolulii pozitive in cazul pericolelor ce apaq.9ste indoial5. O femeie aflatd sub tratament din pricina unei . axeazdpe temeri. cerinla ca ingrijorarea sd fie exprimati in cuvinte vreme de un minut. Si dacd n-am sd mi facbine. Borkovec gi colegii sdi au inceput sI studieze ingrijorarea atunci cind au incercat si gdseascdun leac pentru insomnie. Cind acest ciclu al ingrijor5rii se intensificd gi persistx. pe prevenirea unei ""il. Intr-adevtrr. I.tia. Lizabeth Roe"mer si Th-omasBorkovec. blocind persoana insri_ joratd asupra unui singur punct de vedere inflexibil.. Singurul lucru care ii poate ajuta sd adoarmi este sd nu-gi mai facd griji. pentru obsedat. .aten.au ridicat acest subiect la rang:uf de adevirati gtiin!510."tu ui?u_ brectulul generator de ingrijorare. indiferent cit de somn le-ar fi. n-am sd mai pot fi fericiti niciodatd..Dactrnu se ajungela lucrul real. Toate aceste obsesii au fost activate de teama ei morbid5 gi foarte acutl de microbi. reacgia care subliiiaza ingri vigilenia fald de pericolul potenfial.enelinigte..grqr_ rdrile se concentreazdpe frica de moarte sau chiar pe iaeeu?a'u.. care a fosf f?rd ior. Dificultatea intervine atunci cind este vorba de ingrijordri cronice repetitive. nu md pot facebine. Pe scurt.ar91.." Ingrijortrrile de obicei urmeaztr un asemenea tipar .prea murdari". ftr auz gi nu in vdz.Nu mai existd. care poate pdrea a fi o irgrijorare _ poate aplrea o solufr-e. pentru cei care suferi de crize de panicd. in cercul vi_ cios al unei melodrame de slabi calitate.tia asupra pdricorurui imingnt. cele care apar iar 9i iar gi nici mdcir nu se apropie vreodatd de o solufie pozitivtr. concentrindu-se asupra senzaliilor produse de metodele de relaxare. adicd doar citeva secunde. gindindu-se cI dacd nu se spald gi nu sterilizeazd totul.88 Natura inteligenfei emolionale Inrobit de patimi 89 $i astfel mintea ingrijoratd se rotegte la nesfirgit. o sd se molipseascd de vreo boali 9i o str moard11. emofiional. ale_c5rorcercetdri asupra ingrijordrii _ mie_ zul nelinistii . Principala probleml a celor ce sufertr de insomnie nu este de fapt tensiunea somatice.Ingrijordrile sint de obicei exprimate fir gind.tulburdri generalizate de anxietate'dsnumirea psihiatrictr a ingrijortrrii permanente .. Alli cercetdtori au constatat cd anxietatea apare sub douX forme: cognitiad .prin simptome fiziologice ale anxietilii cum ar fi transpiratul. vorbind timp de un minut: $ar putea sdnu fac.. Exemprul anterior ni-r oferi d"oi psihorogi a! ta Universitatea de Stat din pennsylvania. desigur.l2 ln aceastdprezentare plind de virtuozitate a ingrijordrii fald de ingrijorare. grijile pot fi stopate prin distragerea atenfiei.

ge ereaz| o ugoari crizd de anxietate. tentatd de o slujbd la o edituri. el igi imagineapi o catastrofdcare. Dar. In loc si produci solulii la aceste potenliale probleme. ei si nu mai observe senzaliile subiective ale anxiet5lii stirnite aceste ingrijordri . sd-9i facd tot felul de ginduri. cei care se ingrijoreazX de obicei pur 9i simplu se macind cu gindul la pericolul tr sine. pare cd anuleazd o parte din anxietate. declara ea. se gi vedea implicatd intr-un accident ori de cite ori mergea cu i magina. Dupd care cel ce se ingrijoreazd se lasd pradd unui lung $r de ginduri stresante. s-a trezit coplegitdde treabdgi incapabild si-9i pl5teascd la timp chiria. la rindul ei. un deficit in privinla capafii creierului emolional de a reacliona in mod flexibil la imprejurdrile unei schimbdri. Jinind cont de faptul cd oamenii se ingrijoreazd din pricina multor lucruri cu gansefoarte mici de a se intimpla cu adevirat . ier. cu atit mai pulin cind este vorba de o trgrijorare cronicd. broboanele de re.i" Cei care se ingrijoreazd insi in mod cronic se infring singuri. Procesul de ingrijorare . tremuraful -. Numai ci intre timp editura a fost cumpdratd de altcineva 9i ea a rimas pe drumwi. un faliment gi altele asemenea. si vadi tot felul de catastrofe in ceea ce privegte sinitatea ei. iat pe mdsurd ce ingrijorarea continud. in' tr-un amestec de frimintdri de tot felul. concentrarea asupra acestor gini face ca mintea sd abandoneze imaginea catastrofald iniliacare generase senzalia de anxietate. Apucindu-sestrscrieca liber profesionistd. cei care se ingrijoreazl reugescdin punct de vedere psihologic sd creadd ci previn pericolul care ii obsedeazd. rdminind mereu pe acelagi figag al gindirii.90 Natura inteligenlei emolionale Inrobit de patimi 91 Majoritatea celor care se ingrijoreaze par totugi a nu fi in stare sX procedeze astfel. La nivel neurologic existi o rigiditate corticald. In vreme ce oamenii sint cupringi de gindurile lor pline de griji. Astfel. deci cufundarea fur ginduri 9i eximaginilor catastrofale alind in parte experienla anxiettrtii. cel pulin aga poate fi din ritmul cardiac. furgrijorarea este refiltdritd. trezindu-se cu un moral extrem de scdzut gi totodatd temindu-se. Singurul lucru pe care cei card se ingrijoreazd in mod cronic pu-l pot face este sd urmeze sfatul care li se dX cel mai des. Borkovec a descoperit un avantaj neagteptat al ingrijordrii. Pe scurt. gftrdindu-se la griji. dintre care cea mai mare parte nu au cum si se furtimple.bdtdile rapide ale inimii. Funclionarea ingrij oririi S-amutat la Los Angeles din Midwest. pe mtrsurd ce atenlia este indreptati ir alti direclie. carepur gi simplu mai mult sau mai putin aceeagiidee mereu. Dar ingrijorarea nu funclioneazX chiar aga de bine. Aceastd rigiditate apare nu numai ir manifes- tareaconlinutului gindurilor in$rijoritoare. de . acesteingri: ' joriri deveniserd aproape o formd de dependenid. Adesea se pierdea in lungi reverii. fiecare avind la bazdwr alt motiv de ingriiorare. niciodatd in cele prin care se unge la concluzii: ea ugureazd intr-o oarecaremdsurd anxietadar nu rezolvd niciodatd problema. Noile solulii gi modalitilile de a vedea o problemi nu provin de obicei din procesul de ingrijorare. Borkovec consideri ce motivul are in parte legdturd cu o consecin!5 a faptului cd se ingrijoreazd pind ce acest lucru devine un obicei. dar devine un fel de anin raport cu anxietatea evocatd. Se presupune ci lucrurile se succed aga: cel care se ingrijoreazd observd ceva care declangeazd unei posibile amenin!5ri sau primejdii.atunci cind urmeazi o cale normald . Aceastd lipsi de siguranfda devenit extremde stresant5: a inceput .cineva drag care ar putea muri intr-un accident de avion. Borkovec a constatat cX lginile sint declangatoaremult mai puternice pentru anxietafiziologicd decit gindurile. sensulcd totul capdtl aspectulunor idei stereotiperigide 9i $u mai existi nici o bregd creatoare care ar putea duce la o rezola problemei. dicl la acest 9ir de ingrijordri.constl intr-o repetifie a ceea ce sint pericolele 9i in refleclia asupra cdilor in care trebuie rezolvate. ei deslugesctot felul de primejdii in calea viefii. A trebuit sd-gilimiteze convorbirile telefonicegi pentru prima datl era fird asigurarede sdnitate. orice durere de cap putea fi o tumord pe cre. Precum o amuletd care ne apiri de unele rele anticipate. Se pare insd cd existd totugi ceva pozitiv in aceste ingrijordri: ele sint o modalitate de a aborda ameninlirile potenliale 9i pericolele ce pot apdrea. pe care algii s:ar putea ca nici micar si nu le observe. pe o piali de desfacere inegali.-Oare de ce ingrijoririle aiung un fel de dependen!5 mintal5? in mod ciudai. obiceiul ingrijordrii se adincegte cam in acelagifel ca superstiliile.existi la nivelul creierului limbic cel pulin un fel de fenomen magic. ingrijorarea cronicd funcfiodoar in anumite direcfii. $i totugi bolnavii de ingrijorare cronicd i-au spus lui Borkovec cd sint ajutafi de ingrijorarea lor 9i cX ingrijoririle lor se autoperpetueazi intr-un cerc inchis la nesfirgit. . Cei care suferS de ingrijorare cronicd i9i fac probleme pentru o vastd gamd de lucruri. aga cum subliniazd 9i Borkovec.

. de crize de panicd.Diane Tice a constatatctr ii sirt mai inventivi atunci cind incearci sd scape de tris.Nu-!i mai face griji" (sau gi mai riu: . nu trebuie scdpat de orice fel de tristefe... un fel de sentirrimt o . melanca orice altd dispozilie. valiunile sint utile. pentru a fi in stare str le foloseascd pe loc atunci cfurd au mai mare nevoie de ele. fii fericit"). Chiar gi unii dintre cei care se ingrijoindeajuns de mult incit sd fie calificali cu diagnostice psi- au sctrpatde ingrijorare procedind astfel. in special. retrastrdin via!tr agitattr.rdceald". Prin exercifiu. in caielim incercind sd gdsim un sens 9i in final ajungem str ne hptlm psihologic Ai strne facemnoi planuri caresd ne permittr ne ducemviala mai departe.ldsindu-ne intr-cj stare de suspensie.. Tristefea pe o aduce o pierdere are efecte invariabile. Cei ingrijorafi trebuie str conteste activ gindurile ingrijordtoare. pe care creierul emolional le trimite in corp. pentru cei care se ingrijoreazd atit de tare inau ajuns sd sufere de fobii. De asemenea. Pede alti parte. in acelagitimp.. ne pierdem intere- fald de distraclii gi pltrceri.un sentiment sumbru care se strecoaln mine. Intr-adevdr.. o teamd gi o instriinare gi mai presus de toate o suanxietate"r4.Nu-!i mai face griji. daci nu vor reugi. si invele si identifice situafiile care declangeazdingrijorarea sau gindurile gi imaginile care dau nagtere ingrijortrrii. o stare de relaxare activatd in mod voit anihileaztr semnalele prezenlei anxiettrfii. Astfel. este prudent . instrdepresiiletotalenu. Borkovec subliniazd cd acestestrategii stabilesc o anumitd ordine a activitdfii mintale.dezorientarea.gi intr-adevdr acestaeste un semn de congtientide sine . de obsesii. precum gi senzafiile ce le insolesc la nivelul trupului. Metoda de relaxare itr sine nu este trsd suficientd. ura de sine. Prin insdgi natura lor.ideea cd procesul meu de gindire a cuprins de un val toxic 9i incalificabil care mi-a anulat orice .numeroaselormanifestdri trale bolii". Borkovec ii pregtrtegte pe oameni sd abordeze situafia invlltndu-i mai intii sI monitorizeze semnele de anxietate. ceva ce li se ivegte in gind persist5. devin imprevizibili. Borkovec a descoperit cd existi ciliva pagi foarte simpli care pot fi de folos pine gi celor care suferi de o ingrijorare cronictr foarte gravtr.. oammii pot identifica ingrijordrile intr-un stadiu incipient al spiralei anxietifii. Atunci cind unei ingrijordri i se permite sd se repea fi abordati. Duptr mai multe experienle. pericol ce poate reapirea urci cind este intrerupttr medicafial3. care este incompatibild cu ijorarea..str ia anumite medicamente care firtrerup acest vicios infernal. Cum cei care se ingrijoreazd in mod cronic au probleme la nivelul nucleului amigdalian. incapacitatea de concentrare gi pauzele de morie". ea cigtigi teren. are gi ea avantajele ei. detectarea episoadelor ingrijordtoare cit mai aproape de inceputul lor .92 Natura inteligenlei emofionale lnrobit de patimi 93 altfel: .ne concentrtrmasuprapierderii gi ne diminueaztr energia de a face noi eforturi cel pulin pe . spirala ingrijortrrii va reveni.ideal ar fi cit mai curind sau imediat dupd ce imaginea catastrofalS declangeazd ciclul ingrijorare-anxietate. ABORDAREAMEIANCOLIEI Singura dispozilie ftr care oamenii fac cele mai mari eforturi a se scutura de ea estetristetea. William Styron o descrierefoarte elocvent5a . Pescurt. pentru a-gi line acest obicei sub control. O reactivare a circuitului emolional cu aju- unei terapii estetotugi necesarA pentru a reduce pericolul cazul problemelor de anxietate. Apoi existd citeva semne la nivel intelectu. urmtrtorul pas este abordarea unei pozifii fa!5 de aceste presupuneri: este oire foarte probabil ca infmplarea aceeade'ternut sd se gi petreacX? Este neaptrrat necesar str presupunem cd dxlstl doar o alternativd sau eventual nici una pentru a impiedica sd se intimple aga ceva? Exist5 pagi constructivi care pot fi fdculi? Oare ajut5 la ceva sd ne gi"di* la nesfirgit la aceste lucruri care ne dau o stare de nelinigte? Acest amestec de scepticism sdndtos gi gindire profundd se presupune cd ar putea si aclioneze ca o frind asupra activdrii neurale care susfine anxietatea.ei inva!d metodele de relaxare pe care le pot aplica furmomentul in care igi dau seama ctr incepe ingrijorarea 9i pe care le pot practica zilnic. intre altele. iar intr-o fazd ulterioard mintea este . Generarea activi a unor asemenea ginduri poate amorsa circuitul ce inhibd sistemul limbic care duce la ingrijorare. interindu-gi puterea de con- abordarea ei prin contemplarea unui 9ir de puncte de plauzibile face ca acest gtnd ingrijordtor sd fie considerat naiv ca adevirat. Primul pas este congtientizarea de sine. Bineinfeles.dominatd de anarhice" gi de . ne menline intr-o staremeditativ5.

gerar_e fa!5 de care singura solufie este..iegitul la masi fir ora9. in-final. In acel moment. Nodi ca exemplu o femeie agent de virzdri care instr fie deprimati 9i-9i petrece ore intregi irgrijorindu-se in uri cu gisirea unor clienli importanli. o stare depresivd va persista sau se va adinci in funclie de gradul ftr care este *megate.{*gage"ra. care a t unde duce rumegarea problemei in cazul persoanelor te1s. 9i anume cX femeia este mult mai dispusX dezvdluie motivul de ingrijorare sau cd in viala ei se pot ivi multe situalii care si o deprime. Dar el poate pre.Jocmaipentru a uita de aceastitristele. incit pare o durere fizicd insuportabild. a-cS_ast5. . Intr-adevbr. ajutd foarte mult sd refle condiliile necesare pentru a fi 9i mai deprimat.depresia subclinici. cJ mai adesea. dar gi medicamentele . a girdului cd partenerul de te-ar putba respinge pentru cd egti deprimat sau a preocudacd vei avea din nou o noapte de insomnie". ceea ce ii alimenteazX starea depresie. In depresie. dar mai ales o fragilitate ciudatd". Dar pentru cei mai mulli. qi ind sd igi distragtratenlia. nu se mai ivegte nici un fel de nou inceput.Zgl it sa-re a cauzat si&rafia care qeg ag]-rgri:are-ilLp'tu.pgqly3jnjriCte-tepurgisimplu. Din pdcate. la limitele superioare. de fapt.9-ate*-inr{gtg"!idepresia.sd se firleleagd mai bine". Bineinleles tX pot intra joc 9i alli factori. de exemplu.o vegnicd nelinigte".h!qo-. cit de pufind energie avem.ar fi putut strse dedice^truP vinzdrilor. sinuciddrea. . o nervozitate.un fel de amorleali. aparent. cel pulin aga : psihologul Susan Nolen-Hoeksma de la Stanford. . slu cit de pulin muncim. devine brusc lipsiti de orice savoare. ingrijorarea poate avea mai multe forme.. nici o medicalie gi nici o terapie nu ajuia. trebuie ftrcut ceva impreun5 cu prietenii sau cu familia. infinal. precum 9i . sing-ryyt reJusiu rdminind spitalul. lucrd care-i atrage pe cei care se simt la plmin! totugi. Existd gi efecte fizice: insomnia. sentimentul de insingurare gi de izolare sporegte tristelea. iar ea se simte o ratata.DupA pdrerea lui Styron.inrduie.. lungi aceasti stare dactr se folosegte de prilej doar pentru a cugetq 9i mai mult la ceea ce l-a adus in acea situafie. Ea a presupus ce acest lucru s-ar putea explica cel in parte prin faptul ci femeile sint diagnosticate ca deprede doud ori mai des decit birbafii. Apoi se pierde gustul fal5 de pldcere: .cel mai la modd katament este cel iu prozac. concentrindu-se asupra aceluiagi aspect al depresiei in sicit de obosili ne simlim. Una dintre strategii este statul de unul singur. o parte dintre strategiile folosite adeseaau un efect contrar 9i ii face pe oameni si se simtd chiar mai riu d.. Eu md concentrez aici asupra celei mai des intilnite forme de tristefe.. care. devine ceea ce se cheamd in termeni de specialitate . Sirnptomele pro_ priu-zise aledepresiei fac ca viala sd rdmitrd in suspensie.. insd-5toa_q in ca.. Aceasta este un tip de disperare pe care oamenii o pot rezolva singuri. vinscad. risipegte?eznddejdea. ca de altfel orice altceva care presupunc o senzafie.In acest virzlrile nu ar fi scXzut 9i experienfa de a vinde i-ar fi spofircrederea in sine gi i-ar fi atenuat inclinalia spre deprimare. Alte indes intilnite ar fi cele ce iau forma .Ocutun{q1g. in nici una dintre acesterefleclii nu este insolit5 de un gir acliuni concrete care ar putea sd mai aline problema.94 Natura inteligenlei emolionale Inrobit de patimi 95 reaclie posibild de bucurie ir raport cu lumea celor vii. Acest lucru poate explica parfial de ce Tice a Constatat cd tactica cea mai des folositd pentru lupta impotriva depresiei este o viald mondentr . fdrd sX facl njg! unl2as in direclia fir4elrn 9g uterapii.arbal!i-q-4re{g-q}gze. aceastdstare nu trece decit odatd cu timpul care se scurge.adicd melancolia obignuitd. starea de a fi apatic ca un zombi. ingrijorarea fali de ceea ce ne deprimd face ca depresia sd fie gi mai intensd gi de mai lun- duratd. Dacd la aceastXformtr de deprimare ar fi reaclionat duge lg persglgZglgldgp_llmdrii. Persoanele deprimate igi justificl de obicei acest tip de frire spunind cd incearcd . t**na [yg stare.. Acest lucru funclioneazi bine daci efbctul de ansamblu este acela de a-i abate omului gindul de la tristefe. sperag_tadispare gi este inlocuitd de . care. de o dis9i atit de palpabild.. cit de motivali sintem.mincarea. cu condilia sd existi resuriele inteme necesare. dar existd cel pulin alte doudsprezece medicamente.dispozif Deasemenea...ecit inifial. mai ales pentru iei care suferd de cazuri mai pulin grave. in special pentru depresiile majore..o groazd sinistrd.meditaleaglig:11 !dp-. la un meii sau la cinema. In cazul unei asemenea depresii majore viafa este paralizat|. o solulie ar fipsihoterapia.izol6rii gi concentrdasupra a cit de ingrozitor te simli. pe scurt.. 'Nolen-Hoeksma a constatat cd fglqgile sint inclinate mai te. Bdrbalii igi pot ineca depri- b.tatuncicin .

De fiecare dattr cind li se strecura in minte gind despretulburdtoareascene. cd uneori plinsul poate sd ne scaPe de blestemul histefii. strecurindu-se total nepoftite in mintea cuiva. cel mai adesea ele nu reugesc si gdseascdo varianttr mai bund. cu medicalia pentru tratarea depresiilor nu foarte gravcr 9i chiar cd este superioari medicaliei i:r prevenirea revenirii depresiilor ugoare.sind vd !i9negtein fald la numai cifiva metri.trea.Viitorul pare foarte strXlucit')r7. Un asemenea experienlelor lui Wenzlaff sd seemofodin cadrul I voluntarii din minte aceasti profund. Aptrsati frina cu putere pini in podea 9i de- alte ginduri stresante penku a-9i distrage atenfia. confonh unor studii.. Sinteli plin de remugclri gi vi cuprinde o nesfirgitd tristele din pricina acestei tragedii.Viitorul pare foarte sumbru") gi nu pentru cel mobilizator (. Unul dintre motivele pentru care aceasttrdistragere a atenliei funclioneazd este faptul ctr gindurile deprimante apar ca din senin.chestionarea asupra valabilit5lii lor gi gindirea unor variante mai pozitive.ti cI unul dintre copii zace nemigcat. unul dinrrmentele teoriei de bazd conform cireia terapia gocurilor socurilor argumentele este eficientd in depresiile grave este 9i faptul cd ea proo pierdere a memoriei pe termen scurt . un vehicul care ii duce la grddinild . care se deprimd ugor au tendinla sd-9i creeze relele foarte :rnice de a-ociafii de idei intre aceste ginduri. Modalititi de. se gindeau din ce in ce mai rar la aceastd scetulburltoare. Cea de-a doua ar fi organizarea voitd a unor programe plicute gi care sd distragd atenfia. scenariu dureros a fost folosit pentru a-i face .. avind grijl sd nu aleagd ceva in genul unui film melodramatic. Terapia cognitivS vizeaz6. ci gi in funclie de starea ir care se afl5 per. in vreme ce majoritatea. atunci cind persoanelor deprimate li se cere sd recompuntr o propozilie din patru cuvinte date aleator. Apoi. fluxul gindurilor deprimante are un efect magnetic foarte puternic la nivelul asocialiilor de idei. cum ar fi irmormintarea unui prieten.9i asta cu o secundi inainte de a auzi cum geamul se sParge 9i metalul se izbegte de alt metal. De exemplu. astfel incit ele greu de suprimat de indatd ce aPare o proastd dispozilie' nea ironiei. num5rul acelora dintre ei care aleg aceastll solulie nefericitd fiind de doud ori mai mare decit al femeilor. care se PresuPunea ci ar fi ruit strfi fost indreptatespre altceva. de dispozilia ei. Mai mult.Dintr-odatd. Atunci cind li s-a dat o listtr de modalittr'i pozitive sau plictisitoare de a igi lua gindul de la ceva trist. Una este inv5larea modului de confruntare cu gindurile aflate in centrul frXmintdrilor . Richard Wenzlaff.plins sdndtos" este ingelStoare: plinsul intlregte meditarea asupra unei situalii nefericite prelunde fapt starea de disconfort. voluntarii mai deprimafi au dovedit cd pondeglndurilor obsedante creptea. dupi ciocnire.notlindu-gi gindurile ata cnm le veneautr minte in urmdnoud minute.ridicare a moralului rapafi. Distraclia reugegte sd rupd care menline acea gindire coplegit5 de tristele. este cel care a ftrcut aceste studii 9i care a ajuns la concluzia ci aceia care sint deja deprimali trebuie si faci un efort suplimentar pentry a se concentra asupra unui lucru mai mobilizator. Dupd cum rnea Wenzlaff: . Doud strategii sint extrem de eficiente in acest tip de beteliel6. Ei au incercatapoi sd-giscoattr r. Tendinla de perpetuare a deprimtrrii se manifesttr pinl 9i in genurile de distracfie pe care gi le aleg oamenii. iresurl si igi notau ideile. odatd pomit.ftrceauun semn pe..96 Natura inteligenlei emolionale tnrobit de patimi 97 marea in alcoolism.baunii au fdcut chiar referiri in:cte la acea scend in gindurile lor.schimbarea acestor tipare de gindire 9i. Oamenii au un intreg set de ginduri dente care apar cu mare repeziciune atunci cind sint trigti. cei deprimali folosesc tocmai un subiect deprica si i9i ia gindul de la un altul de acelagi gen/ ceeace stlirte gi mai multe emolii negative. cei careaveauo inclinalie spre deprimareau folo- Imagina!-vd cd mergefi pe un drum necunoscutabrupt 9i plin de serpentineir vreme ce afard esteceafd. Ideea unui . distanla fiind prea micd pentru a mai putea frina la timp. el poate gi str lase o anumiti obsesie privitoare la motivele rerdrii. Reugili sd fugifl la cealaltd magini 9i constata. Constata$ ci ea este plind de copii. psiholog la Universitatea din Texas. odattr cu cerea timpului. Chiar gi atunci cind persoanele deprimate incearcd sd-gi alunge gindurile deprimante.hirtie." O alttr teorie susline ctr plinsul ar fi modalitatea naturald de nivelul substanlelor chimice ce aPar odati cu suferinfa. o ma. magina alunecind ugor sPre cealalti magind. s-a dovedit cI poate fi folositd impreunf.Gindurile se asociazd mintal nu numai in ie de confinut. subiectii au ales activitSlile mai melancolice. se agterne dintr'odatd linis. cel mai adeseaopteazd pentru mesajul cel mai deprimant (.pacienlii simfin- .. al unui roman tragic pentru ctr asta i-ar putea indemna sd recadd in aceeagidispozilie sumbrd.urmati de un plins in cor.

Diane Tice a descoperit cI mulli au suslinut ce s-au indreptat spre diverse modalit5li de distracfie. ln mod similar. iar gimnastica aerobicd reugegtesd heleascd trupul. jocurile video sau jocurile puzzle. Totugi. o comedie.98 N at ur a int eli g en! ei em o! ional e Inrobit de patimi 99 du-semai bine pentru cd nu-9i mai amintesc de ce erau atit de trigti. dar nu tot atit de bine in cazul depresiei. reveria .Totugi se poate 9i mai . tn oice caz. dormitul. susline Tice. in cazul femeilor. Studiile au ardtat ci aceia care se uitd foarte mult la televizor sirt de obicei mai deprimali decit irainte s5 o fdci!) Gimnastica aerobictr.De fapt. Asemenea atii cu aceia care o duc gi mai reu sint surprinzdtor de te: deodat6. in ce-i privegte pe aceia care fac sport zi de zi. privind din altd :ctivi aceastdpierdere. este populard solulia de a-9i cumpdra singure un cadou sau de a se desfbta pentru a depXgi o proastd dispolilie."tii. ceea ce evident cX te disperarea. Fiecare dintre aceste abordiri pare sd funclioneze in sensul cd opregte acest cerc infemal al depresiei sau al anxietdfii. atita vreme cit incepe si ne intesuferinla altora. tot ceeace pdrea atit de ftrgrozitor nu mai pachiar aga. cel pu.o solufiecu doud tXiguri:mincatul in exreprezintS. Aici irstr trebuie si includem un avertisment. care nu se omoartr prea mult cu exercifiile fizice. ca sfdtuitor sau pentru a-i hr5ni pe cei fdrd . (Atenfie instr: unele distraclii in sine pot perpetua starea de depresie. o carte optimisttr.cum ar fi un eveniment sportiv palpitant. este una dintre cele mai eficiente tactici pentru indeplrtarea depresiilor ugoare. are efect o irnbundt5lire a imaginii personale ce duce la icarea moralului. din pdcate. este sd pui la cale o mici victorie sau o reugila itrdemind: nigte treburi care agteptau de mult sd fie fdcute in casd sau alte mici lucruri ce agteptiu sd fie rezolvate. pentru cei care fac gimnasticd.este PercePerealucrurilor cognitiad.eu cel pulin pot sd umblu"). cei care se compard cu Perrele sdnitoase sint automat 9i cei mai deprima1il8.cu alte cuvinte. efectul maxim a fost oblinut doar atunci cind s-au apucat de acestobicei sdndtos. . ln mod . efectul asupra dispoziliei este invers: ei incep sd se simti prost atunci cind sar cite o zi peste educalia hzicl. irntorcindu-ne in timp 9i gindinla faptul ci relalia nu era prea gtozavd 9i ci de fapt nu ftro pereche potrivitd . trtr-o lumini pozitivl . Cum depresia se alimenteazd din rumegarea ginduri 9i preocuparea de sine. clun ar fi cititul. Mincatul exagerat sau alcoolul ca anti- desigur. in vreme ce bhrbafii sint de cinci mai predispugi decit femeile la bdutur5 sau la droguri atunci au clderi nervoase. aducind creierul la un nivel de activitate incompatibil cu starea emofionalE care a pus stdpinire pe el. aceastdmetodd este foarte rar practicati. pacienlii casuferi de cancer. in mod similar. gi anume ci avantajele sportului funclioneazd cel mai bine in cazul celor lenegi.visatul la o vacanld imaginard. practic.Asta inseamnd voi rdmitne pentru totdeauna singur(d)". Unele dintre modalitdlile obignuite prin care oamenii se calmeazd atunci cind sint deprimaliar fi bdile fierbinli sau consumarea mhcdrurilor favorite ori a asculta muzica sau o partid5 de sex. Implicarea fir voluntariat . Este firesc s5 rtr-o alta perspectivd sau retncadrarea vditXm atunciciird o relalie ia sfirgit 9i sd ne cuprind5 ginduri autocompdtimire. Sportul pare sd funclioneze bine pentr0 cd schimbtr starea psihologic5 presupusd de dispozilia respectivS: depresia inseamnd un moral scdzut. cum ar fi convingerea cd: . deci in cazul sedentarilor. studiind tipurile de tristele. Ridicarea moralului prin intermediul unor desfdtiri sau pldceri senzuale ar fi un alt antidot destul de popular pentru momentele de tristele.indiferent cit de gravd ar fi starea lor/ reugesc aibd o dispozifie mai buni dacd sint in stare se descopere cI alli pacienli care o duc 9i mai r5u (.acest luionstituie un a4ticlqlsl'!dqte. Da{.a fost dintotdeauna una dintre cele mai eficiente solude schimbare a dispoziliei. Wenzlaff ad5uga faptul ctr distracliile cele mai eficiente sint acelea care ifi schimbtr starea .tin aga reiese din studiul lui . duce la regrete.. chiar dacd aduce o schimbare de dispozilie. sporegte starea de O abordare mult mai constructivi in privinla ridic5rii morai. O alti metodd eficientd de a scdpa de deprimare este a-i ajupe allii. Tice a constatat ci mincatul este un paleativ de trei ori mai des folosit de cdtre fe- i pentru calmarea tristelii.ca antrenor Liga funiorilor. televizorul 9i cinematograful. a-i aiuta pe ceilalli ne face si ne desde acestepreocupdri. constate Tice. care este o formd de agitalie. cum ar fi imbrdcatul frumos sau fardatul' Unul dintre cele mai putemice antidoturi in cazul depresiei pulin folosit in afara terapiei . In privinla studenfilor. tehnicile de relaxare care aduc trupul intr'o stare de inactivitate funcfioneazd foarte bine in cdzul anxietdlii. dar 9i mersul la cumpdrdturi sau chiar uitatul prin vitrine. dar 9i a proastei dispozifii.alcoolul esteprincipalul factor de deprimala nivelul sistemului nervos gi deci.ilar..

. dintre care unele aveau nrranfd ostiltr sau sexuald." CEI CE REPRIMA: NEGAREAIOWALA . realizat .. este pulin plauzibili.iubire". cii.rude bune cu alexitimi. copot irv5la in mai multe feluri sd fie imperturbabili.. Unul ar fi o strategiede supravieluirein situaliile dramatice.de a distruge majoritatea emoliilor supdrdtoarele. Altul ar fi un ptrrintesau ambii pdrinli cala rindul lor fac parte din categoria celor care-gi reprimtr emo- gi prin urmare sint un exemplu. lntr-adevdr sd nu perceapX semnele fizice ale emoliilor tul? Sau doar se prefac a fi calmi? Rdspunsul la aceast5 re a venit tr urma unui studiu foarte inteligent. Alte teste au ardtat cd acest mic act mintal de evitare ftrceaparte dintr-un tipar mai vast al existenlei tinirului.$i totu9i. este o reprimare captattr in oiao. Davidson i-a pe cei imperturbabili sI rezolve un test de liberd asociere. Aceastd continui indepdrtare a unor emolii precum minia gi tea nu este un lucru neobignuit. aga cum obignuiau pind acum cercetAtorii. un termen mult mai potrivit mi s-ar pdrea imputurbabili. inceputul acestui fragment: . sd transpire 9i sd le creascX tensiu- arteriald.dar de fapt voia sd aprindtr lumina.. mai ales dacd este vorba de depresie.1' Aga incepea fraza. Mare parte din acest studiu fdcut in principal de Daniel Weinberger. reacfia a . tn loc s5-i mai numim reprimatori.au dat semne de anxietate. ln vreme ce la inceput cercetitorii i-au considerat pe cei care igi reprimb emofiile drept un exemplu edificator al incapacitilii de a le simli . adictrse arattrveseli sau ca gheali atunci cind sint confruntali cu situalii nelinigtitoare.cind au fost trtrebafi cum sesimt. in vreme ce centrii vorbirii se afl5 in cel . funcfioneazi indiferent de starea proast5 in care te afli. Reprimatorii care pireau ctr emantr calm au fost trddali de agitalia trupului: cind au fost confruntali cu fraza despre colegul de cameri violent gi altele asemenea.In timpul testului de completare a frazei. reaclionindu-se printr-un cuvint rostit. desigur.I-a tras un picior in burtd colegului de camerd.. eventual -. voluntarii au fost 9i ei monitorizali in ceea ce privegte nivelul de excitare fiziologicd. Tice mi-a spus: . aratd ctr degi aceste persoane par calme 9i imperturbabile. au rdscd sfirt perfect calmi." i-a fost dat unui student pmtru a fi completat in cadrul unui test.. cei care igi reprimi sentimentele la maturitdlii sint calmi 9i stnpinifi. apropiindu-le de almai nevinovate.cum fi un plrinte alcoolic intr-o familie in care aceasttr problemtr esterecunoscutS. Aceastd frazd a fost scrisd de un student care s-a oferit sd participe la un studiu referitor la reprimatori . Daci primul cuvint a fost .. Teoretic. pur gi simplu aceasti trtrstrtur5poate fi un temperament tenit.Rugiciunea. Au ajuns str se adapteze atit de bine prin instinctul de autoapdrare impotriva sentimentelor negative. iar apoi vorbirii. dacd egti credincios.urd".. Una din gase persoane astfel..c5un cuvint suplrdtor. cuprindea o listX de cuvinte neutre." Aceastl transformare a unui act de agresiune intr-o gregeald nevinovat5. Studiul lui Davidsona profitat de faptul cd (in cazul dreptaor) un centru cheieal analizdriiemofieinegativese afltrin lodrept al creierului. menitd si stimeascd un sentiment anxietate la aproape oricine. ea transmite aceastdinformalie cdtre corpuscalloacel element care imparte creierul in doud jumdtdfi.cel pulin agasuslineWeinberger. ir prezent psiholog la Universitatea Case Westem Reserve. Foloo combinalie complicattr de lentile. fircit nici mdcar nu le mai congtientizeazd latura negativd. unii oameni reugescsd-gi depigeasci starea de melancolie orienfndu-se spre transcendent. uneori ele pot str ajungd sd clocoteasctrdin pricina. ir prezent ei sint considerafi ca fiind exper.psihologul Richard Davidson de la Universitatea din Wiscare anterior colaborase cu Weinberger. Din pricina legdfurii neurale a sistemului vizual. Aga cum au demonstrat-o reaclor fizice. este cit de calmi sint de fapt. $i se sfirgea astfel: .ti in reglarea emofiilor. Odat6 ce emisferadreaptXrecunoagte faptul.oameni care de obicgi gi in mod automat par sS. Davidson a reugit sd afiun cuvirt astfel incit sd fie vdzut doar cu iumitate din cimvizual.estompeze tulburtrrile emolionale inainte de a le congtientiza. toli au dat semne fiziologice de disconfort ca reie la cuvintele respective. chiar dactr asocialiile de idei pe cafdcut au ardtat aproape intotdeauna cX au incercat str miefectul cuvintelor supirdtoare. adicl inima a inceput sI le batd mai repede.. chiar dacf..I-a tras un picior in burtd colegului de camerd-. Nimeni nu poate spune exactcind apareun asemenea ftr existenfa cuiva.100 Natura inteligenlei emolionale Inrobit de patimi 101 Lr sfirgit. Problema care rtrmine.. acestor tulbur5ri psihologice pe care par si le ignore. da- .

Ceea ce m-a impresionat cel mai mult ir acel moment cumplit este cit de in''chisd a devenit mintea mea. mintea mea gindindu-se la consecingelepe care urma si le am de suferit. Studentii nerdbddfuriogi sau deprimali nu inva!5. imperturbabilii pdreau cd datoreazd aceastl reacfie unui mecanism neural care incetinegte sau intervine in transferarea informaliilor deranjante. in acea dimineaf6. 9i in de azi este pentru mine cea mai grditoare dovadd a impacdevastator pe careil are gocul emolional asupra limpezimii ii. O ortr m-am uitat fix la paginA. Activitatea creierului poate fi cheia acestor afirmalii pozltive.r02 Natura inteligenlei emolionale cd afisajul s-ar fi fdcut in jumdtatea stirgd a cimpului vizual. care seamind foarte tare cu o stare de disconfort. Intirzierea apdrea doar atunci cird cuvintele erau prezentate emisferei drepte. degi nu se cunosc urmdrile la nivelul constientizdrii de sine. Am rimas incremenit ca un animal care fusese oprit in loc de o inlepifuri cu curara. .pare a fi o strategie cu o reugitd maximd pentru autoregldrile emotionale". M-am uitat o datd rapid la intrebirile de examen. Aptitudinea de a stipini O singurd datd in viali am fost paializat de frictr. Ideea este cd einu se prefac cAnu ar fi congtienfi de gradul de eneryare. Reaclia fiziologici puternicd se poate datora incercdrii suslinute a circuitului neural de a menline sentimentele pozitive sau de a le suprima ori de a le inhiba pe cele negative. care arr o anumitd sensibilitate la suferinld. fotugi.9i mai pulin in partea dreapti.in privinla activitdlii creierului. . stare asociatd cu sentimentele pozitive.semnalul-ar fi ajuns in partea stingd a creierului fdrX a fi perceput ca o problemd nepldcutil. MXsura ir care problemele emolionale pot interveni in viala d nu este ceva nou pentru profesori. imperturbabilitatea este un fel de negare joviald. Nu am petrecut ora aceeaincercind cu disperare sd gisesc o rezolvare a testului. o disociere pozitivd . Fusesem de multe ori la cursuri in aceaste salA. Pe scurt. in primul an de facultatg-p. nu gi celei stingi. Priveam fix in podea drept in fafa mea ir timp ce mi indreptam spre locul de lingi ugi. stratul de indulcire a sentimentelor care acoperd acesteperceplii neplicute poate sd se datoreze acliunilor lobului frontal stftrg. Pur 9i simplu am stat fixat asupra fricii ingrozitoare. Atita vreme cit acest lucru nu presupune decit o detagare.entru ci. N-am visat cu ochii deschigi. Pe scurt.seprezintd pe ei ingigi intr-o lumind pozitivd gi irtr-o dispozilie joviald". creierul lor le ascunde aceastdinformafie. dar nu invdfasem. Acum imi dau seama cA acest chin al meu era un fel de al posibilitSlii creierului emolional care stdpinegte gi r p ar alizeazd gindirea. ln cazul cuvintelor neutre.. in ciuda unei teaclii fiziologice clare. Aceleagi ginduri se repetau la nesffr9it. mi-a spus Davidson. Acegti oameni .gi probabil este 9i un indiciu pentru funclionarea mecanismului neural in cazul unor stiri disociative grave/ care pot apdrea. Inci imi amintesc in:iperea in care am intrat ir acea dimineald d€'fiiimavara de parcd mergeam Ia tAiere gi imi sinleam inima grea.l AceastX povestire a momentelor de chin imi aparfine. nu mai vedeam nimic pe fereastrd gi nici micar nu mai observam incdperea. Spre surprinderea sa. Tohrl s-a petrecut la un examen de matematicd. cind stau gi se odihnesc.Ei neagd faptul ci stresul ii deranjeazd gi aclioneazd printr-un tipar al activdrii frontale stingi. baci afigajul s-ar fi f5cut in jumdtatea dreaptd a cimpului vizual. Dar nici o speranfd. agteptind str se termine acest chin. cei care sint pringi intr-o stare de spirit nu primesc informafiile in mod eficient nu gtiu ce sd facd pini la urmd cu ele. Mai precis. am simlit in urechi blthile inimii 9i am perceput acest gust al anxietdlii $n stomac. A9a cum am vdzut in . nu exista nlcl o trage^re de timp in privinla vitezei cu care era gdsiti asociafia de idei. ar fi fost recunoscut mai irtii de lobul drept al creiirului.spune Davidson. dupd o situafie de stres posttraumatic. a durat un timp pentru ca imperturbabilii sd rdspundd ." Teoria lui Davidson spune cX. s-a dovedit cd activitatea este mai intensd in partea stirgi .centrul sentimentului pozitiv . atunci cfurdDavidson a mdsuratnivelul de activitate al lobilor frontali. de exemplu. Cind am deschis coperta albastrd a caieh:lui de examen..dar numai in cazul in care cuvintul fa!5 de care trebuiau sd reaclioneze era unul care ii deranja. pe ling6 fricd gi tremurat. nu gtiu de ce. Cind cuvintele au fost prezentate emisferei drepte. centrul sentimentelor negative. este nevoie de energie pentru a trii realitdlile nepldcute intr-o lumin5 pozitivd..

in ceeacepriprofesiile liberale. incepind devreme in viafd.entuziasmul gi perseverenla in faia obstacolelor fiind i importante decit orice altceva. Rdsplata suplimentard care vine din motivalie. Aceasttrperseverenlddepinde de anumite kdsdturi emofio. mulli i de origine asiaticd se comportd ca 9i cum IQ-ul lor ar cu mult mai ridicat . Iar pen_ tru o cregterestabilX a gradului de mdiestrie.indreptarea sentimentelor spre entuziasm.u alt gind. pria lor preocupare/ interferind cu incercarea de-cbncentrare asupra altui lucru. emoliile coplegescputerea de coircentrare. O trecere faptul cXacegticorevisti atentd a acesteirealittrli sugereaztr americani de origine asiaticd au un avantaj mediu faftr de i la IQ. solulia este sd inveli mai mult seara 9i. .mintea. sd te trezegti mai devreme dimineala ca si mai i pulin..un avantajemolional.o culturd etici a munprin zel 9i persecii setraduceprintr-o motivafie mai puternicS. de doar doutrsautrei punctes.sau pentru copilul ai cdrui perin. fir vreme ce cei care se afld in egalonul al au studiat cam gapte mii cinci sute de ore. Pe de altd parte.r*iifr""" le care formeazd un numdl de telefon sau la rut ae precum o intrigd pe care un romancier incearci sI o "ompti. $i totugi. Cind circuitul limbic care converge pe cortexul prefrontal se afld tr zona tulburirilor emolio_ nale.it urzeasctr.memoria funcfionaltr. care aveall peste doudzeci de ani . trebuie luat tr considerare gi rolul motivdrii pozitive ..zel 9i in_ cyd. de ra alctrtuirea unei p. cei mai mari violonigti ai secolului XX au irceput ul instrumentului de la cinci ani.i. cum ar fi munca sau gcoala. Sanford Dosociolog la Stanford.t* a"i .u gindurile de autocompdtimire gi de disperare. pentru persoana care trece printr_un di.gre spre reugitd. Natura inteligenlei emolionale Aptitudinea de a stdptni 105 Capitolul 5.104. Motivul pare sd fie faptul ci incd din primii ani de copiii asiatici muncesc mai mult decit albii. .ii divorleaztr .gi nu uitafi. unul dintre semnele care aratd ci1 sentimentele au tendinla sd-gi schimbe direcfia str cadtr in pr9i tologic-este faptul ctr sint atit de insistente. a studiat peste zece mii de licegi a constatat cd americanii de origine asiaticd petrec cu 40%i r mult timp la pregdtirea lecliilor decit ceilalli elevi.'necesardunui per_ former internafional. campionii internalionali gah s-au apucat de acest joc ir medie pe la gapte ani. acesteantrenamente trebuie sd inceapi in_ cddin copildrie. aga cum la rindul meu am constatat in timful acelui inspiimintitor examm de matematici.participanfii din echipa chinezl de sirituri in apd aveau doispr"re"u ani gi fdcuseri tot atitea antrenamente ca gi membrii echipei americane.ropozifii pind la deslugirea unei complicate probleme de Cortexul prefrontal este cel care indeplinegte aceastil logi:|'.h similaq. Ceea ce pare sd-i despartl pe cei din virf de ceilalfi cu capaegale este mtrsura tr care. au studiat zece mii de ore. Ceea fr"o" cupi memoria funclionall poate fi la fel de lumescprec.In vrece cei mai mulli pirinli americani sint dispugi sd accepte cd gopil poate avea 9i pdrli mai slabe gi str pund accentulpe forte.. Studierea sportivilor olimpici. de deznidejde gi de neajutorare le intrec pe toate celelalte. emofiile negative puternice abat atenlia spre prrr. sabotind permanent incercdrile de a acordi atentie orictrrui alt lucm intilnit. a muzi_ : cienilor de renume internafional 9i imarilor maegtii de 9ah aratd cI acegtiaau ca trdsdturd comund capacitatea de a se'motiva pentru a unna un antrenament neindurltor si regulata. eficacitatea memoriei funcfionale are de suferit: nu mai pu_ tem gindi logic. p"r. thtr-adeva4. cum ar fi dreptul gi medicina. vor! suplrdtor .scufundltoiii chinezi incepuserd un extrem de riguros incd de la virsta de patru ani. Atrcepe mai deweme oferl o gansdmai mare in via- cei mai buni studenli la vioartr de la ceamai mareAcademie Muzictr din Berlin.echivalentul unui IQ de 110 la americade origine japonezd gi al unuia de 120 la americanii de origichinezd5. {inJgrii-. fl_ cfurd posibile toate celelalte eforturi intelectuale. dacd nu reugegti. La Olimpiada dinlggl. este blocatll 9ind . au in stare sd gi continue printr-o pregtrtire asidud ani gi ani de .. acolo are loc intilnirea dintre sentimente gi emofii3." Pescurt. verenle. Memoria funcfionall este o funcfie executivd la nivel mintal. incii copleger" ori. capiciiatea de a'r$ine toite informa_ liile relevante in raport cu miliunea'de indepiinit. careacum au doulzeci de ani. lilor asiatici in gcolile gi profesiile din America.tapt cl€ capacitatea mintald -c6nitivtr. Ei considerfl ci oricine se poate descurca bine la pcoalS daci faceefortul cuvenit. pe lingd ta- poate fi vdzutXin remarcabileleperformanle ale iJrntrscut. i. in vrece aceia care au ajuns doar la nivel nalional s-au apucat pe lece ani. funclie a memoriei funcfionale . pe care savanfii o nrunesc g. nu se opregte prea mult asupra lucrurilor ce par prin comparalie mdrunte.. pentru asiatici abordarea este urmdtoarea: dacd i luat note bune.11ice.

Diferenla gmolionali gi sociald irtre pregcolarii care au ftrgfdcat prdjitura . Ca str se gprijine in lupta lor interioard. ei gi-au acoperit ochii ca sd nu se uite la ispittr sau au stat cu miinile in poald vorbind intre ei. iegindu-gi din fire. Rdddcina cuvintulwi emofie. ceea ce cu siguran!5 li s-a pXrut o vegnicie.16r" sau nedemni. Capacitatea de a rezista impulsului de a acfiona. mai impulsivi. pinl ce uneori chiar au obosit 9i au adormit. duc intr-un fel sau altul la un impuls. in acest sens. se simleau nesiguri 9i nemulfumili pentru cd nu . lesne nemulgumili de frustriri.comisioanele". au 9i ingficat o prdjiturd de lndatd ce persoana cari: fdcea experienfa a iegit din incdpere pentru a-gi face . dddeau inapoi sau se blocau fur fala stresu. pini ce s-a intors cel care ficea experienfa.. provocind certuri 9i neinfelegeri. se considerau . dintre risplattr 9i amtrare. dintre dorinli gi autocontrol. pini la terminarea liceuluiT. primegti numai una . 9i i-a numdrat mai ales pe copiii celor de la facultatea Stanford. un remarcabil studiu in care unui copil de patru ani i s-a pus in fald o prdjiturd aratd cit de important5 este capacitatea de linere in friu a emoliilor 9i de amiure a impulsului. capacitatea care afecteaztrin mod profund toate celelalte capacitX!i. Acest studiu a fost inceput de psihologul Walter Mischel in anii 1960. Diagnosticul pentru felul in care au gtiut s5-9i stdpfureascd impulsul a fost limpede doisprezece sau paisprezece ani mai tiraiu. el oferi nu numai o interpretare a caracterului.ob!inuserl destul". Era mai pulin probabil cd ar fi putut si cedeze nervos. In adoles. lui.gicei care au avut ribdare a fost enormi. Sigur cd aceastaeste o provocare pentru sufleful unui copil de patru ani. . prezentind |n portret . Unii copii de patru ani au fost nevoili sd agtepte cincisprezece sau doudzeci de minute. inteligenla emofionald este o aptitudine majord. cin$nd. de a urma un antrenament pentru un scop indepdrtat. vei ctrpdta ca premiu doui prijituri. Au luat initiative 9i s-au implicat in proiecte. Dupd zece ani.dar !i-o dau chiar acum. de a nimici migcarea incipient6. reaclionau exagerat la orice lucru care ii irita. Aceasta este baza autocontrolului emofional. acest microcosmos al vegnicei bet5lii dintre impuls gi ablinere.rnali 9i indecigi. Acegti pregcolari curajogi 9i hotdrili au primit risplata celor doutr pr5jituri.. prin insigi natura lor. mai degrabd tulbure din punct de vedere psihologic. Copiii care au ingficat prijitura. ceea ce remarcdm la o virstl fragedd se dezvoltd la scar5 mare la nivelul competenlelor sociale gi emofionale. erau timizi in privinla legdturilor sociale. dintre sine 9i eu. au fost increzdtori in sine 9i demni de incredere. $i dupd toli acegti ani. tot nu erau in stare sX i9i amine rdsplata. la o grddinild din padrul campusului universitar Stanford. studiul urmdrindu-i pe acei copii de patru rni gi in timp. DacI nu poli si agtepli pini atunci. se transferd cel mai adeseagi la nivelul funcfiondrii creierului intr-o inhibare a semnalelor limbice cdtre cortexul motor. c€nld. sau erau furcdpdf. avird tr vedere cd toate emoliile. este verbul . sd inlepeneasc5 de fric[ sau si dea inapoi din cauza stresului ori s5 fie ugor de dezorganizat sau de niucit intr-o stare de tensiunei ei au trfruntat provoc6ri 9i nu au abandonat nici mdcar in fala marilor dificultiifi.a migca" . fie facilitin4 fie combinindu-se cu ele. erau in continuare in stare sd amire rdsplata. Nu existd un talent psihologic mai important decit a rezista la impulsuri. toli acegti copii fiind urmdrili 9i la adolescenli.. spre o acfiune.106 Natura inteligenfei emolionale Aptitudinea de a stdPini 707 In mlsura fur care emotiile noastre merg in direclia sau sporesc capacitatea noastrtr de a gindi 9i de a planifica. au dat dovadd de mai puline calit5fi. aproximativ o treime din tor r tal. in funcfie de ceea ce alege copilul acest test poate fi grditor. Agadar. jucindu-se. absol- venti gi alli angajafi. Oricum.amintifi-vi. $i in mdsura in care sintem motivafi simlind un enfuziasm sau o pl5cere pentru ceea ce facem sau chiar gi un grad optim de nelinigte . Capacitatea de a impune aminarea unui impuls std . urmirindu-gi scopurile.escurca in viafl. cddeau ugor pradd geloziei sau invidiei. dar gi a traiectoriei pe care o va avea probabil in viafd. Dar alfii.vom fi propulsali spre reugittr. siguri pe ei gi mai capabili sd se adapteze frustririlor viefii. COMIR OLA REA IMPULS URIL ORr TESTUL PRAIrTRn Imaginafi-vi ci aveli patru ani gi cd cineva vX face urmdtoarea propunere: dactr agtepli pinl ce facem citeva comisioane. degi o asemeneainterpretare rimire deocamdatd speculativi. ele determini limitele capacitStii noastre de a ne folosi abilit5lile mintale furniscute 9i de a hotdri cum ne vom d. Cei care au rezistat ispitei la patru ani au devenit intre timp adolescenli mult mai competenli din punct de vedere social: erau eficienli. pentru a rezolva problemele. de-a lungul vielii.

ai a devenit o pregdtirnintaltr prea zeloasl pentru o ameninlare anticipati. Ceea ce Walter Mischel. Aga curn am vdzut.anxietatea cronici este aceea indiciu aproape sigur cd persoana respectivi va da greg in ceurmd. independent de le-ul in sine. sd imparti obiecin doui categorii. iar la matematrcd. PROASTA lmi fac griji pentru fiul meu. printr-o fraztr destul de nefericiti . Acest lucru sugereazXfaptul cd acea capacitate de a amtra recompensa contribuie major la potenlialul intelectual. si-gi fac6 planuri pe care str-lerespecte gi mai neribdtrtori si invefe. grijile ii coplegescraliunea. de rezolvarea unei ecualii algebrice sau de cigtigarea unei Cupe. descrie. tn cazuri ce necesitd efor- intelectuale complexe sau ale unor misiuni tensionateprea controloiilor de trafic aerian. crun ar fi aceea de a-9i vedea sau fiul jucind fotbal. Anxietatea submineaztr intelectul. dar mai devreme sau rnai frziu tot va avea un accident. Dar atunci cind sd ia o hottrrire simpld. prin punctaje sau realiz5ril3.108 Natura inteligenlei emolionale Aptitudinea de a stdptni 109 labaza unei multitudini de eforturi. de exemplu. Tieimea copiilor ie ingfdcaserdprXjitura cu mare nerdbdare abia dactr au luat sZa de puncte la testul de gramatictr. Ea nu mai este liberi sd aleagd.ei erau din punct de vedere academic mai competenfi: mai capabili str igi transpunl ideile in cuvinte. s-aarltat cd diferite..s5fg esenla autoregldrii emofionale: capacitatea de a nega impulsul ir avantajul scopului. (Un control deficitar al impulsurilor in copildrie poate fi {e asemeneaun indiciu asupra delincvenlei ulterioare. grijile sint miezul efectului devastator al fetSlii asupra performantei mintale de orice fel.. reprezentind o limitare definitivi in potenliaiul existent al unui copil. Persoaneleanxioase stnt predispuse si eguezechiar oblin un punctaj b.unla testul de inteligen!tr. Felul in care copiii trec testul amindrii recompensei la patru ani este un indicator de doutr ori mai exact asupra noteloide la examenele SAT decit IQ-ul.treimeacelor care-au agteptat cel mai mult au avut intre 610 qi 612de puncte. iar ei povestesc ce le trece prin gind . agacum aratrn shrdiu ficut pe 1790de studenfi carese preglteau sd ocuposturi de controlori de trafic aerianl2. IQ-ul devine un indicator putemic numai duptr ce copilul invali sd scrie 9i sd citeascde. degi unii aduc argumente ci IQ-ul nu poate fi schimbat. de studii ' ia pentru ingrijorare duce la o mai slabd performan!5 la indiferent cum s-ar face misurarea acestei perforprin note sau tesfe. agacHnici nu m-am mii dus la me. sd foloseaicd logica gi si reaclioneze logic. - Atunci cind celor care sint pradl ingrijordrii li se cerestr iro misiune cognitivd. Ea igi dd ma ci lngrijorarea intervine in mod nefericit tr existenla ei. sd se concentreze.. indiferent cd este vorba de punerea bazelor unei afaceri. cei care la patru ani agteptaserd cu rlbdare erau studenli mult mai buni decit cei care acfionaseri sub indemnul imboldului. o reaclie utiltr . ciuri. existd dovada clartr cd abilitdfile emolionale c]rm ar fi controlul gi deslugirea corectd a situaliilor sociale pof fi dobindite. Unii copii lhiar 9i la patru ani au reugit si stdpineasci lucrurile esenliJle: au fost capabili str deslugeascdanumite situalii sociale curn ar fi amirarea beneficiului. Aqa cum vom vedea in Partea a cincea. cel care a fdcut acest studiu.a luat-o razrl.. care nu o mai poate duce aga cum ar vreall. Descoperirea sa reduce rolul inteligenlei emolionale ca metaca- ce determintr cit de bine. sI i9i distragd atenlia ca sd nu se concentreze asupra ispitei imediate 9i si fie suficient de perseveienli pentru atingerea unui scop .bal. Conform evalutrrii pdrinfilor. mintea ii estecotropittr de gtrduri catastro.desigur. intervenind in orice alte incerclri de concmtrare altui lucru.evaluali fost din nou la sfirgitul liceului.. Acest de repetilii mintale sint dezastruoase din punct de vedere atunci ciild intr5 intr-un fel de rutintr care capteazd inatenfie. Mai uluitor eite faptul cd au avutnote foarte mari la testele SAT.cele doud prijituri.e sldbit 9i pini la luarea unei diplome ca medic. Vorbitoarea urmeazd o terapie pentm anxietate. Abia a inceput si joacein echipade fot. GfNDTRE DI SP Onyr PROASTE.sau cit de rdu sfirt oamenii ir sd-gi utilizeze capacitSlile mintale.S2S.Este shesantsi-l urmdregti pe teren.dar pur 9i simplu nu rezist nervos. ingrijorarea . o diferenlX de 2L0 puncte in totals. din nou un indicator mult mai exact decit lQ-ulto. Anxietatea saboteazd performanfele la invd!5turtr de orice fel: in peste asemenea ftrcutepe 36 000de persoane. $i mai surprinzdtor este faptul ctr atunci cind copiii testafi au . Sint sigurA ctr fiul meu estedezamtrgitctr nu mi uit cum joactr. incepind cu un regim d.direcfionarea spre scop prin aminarea autoimpustr a rdsplatei" .

110 N atura in t elig enl ei emolion al e Aptitudinea de a stdptni 111 rn asemenea momente/ constatdm cd sint ginduri negative _ . ca in cazul schimbXrilor de dispozifie ale maniaresivilor.gitu f"_ lul rn care am putea gdsi rdspunsurile.l:" tului le tulbuli limpezimea mintald. Grijile devin adevtrrate pt"f"l1i care se indeplinesc.sA se ingrijoreze inadins vreme de 15 minite.micgorind resursele disponibile pe1tru prelucrarea altor informafii. . indreptindu-ne cu precizie ipre de_ zastrul pe care il preziceau. iar in timpil tei_ :". astfel incit sd ardd fird sd curgd ceard pe jos. pe de altd parte.a"hufph Haber considera ci tensiunea inaintea unui exanien il ajutd ie fapt sa se descurce mai binels. O stare ugor exaltatl -hipomania. oamenilor li s-a dat o luminare.de fapt.ingrijorarea -. aturrci cincl. In acest test. Acest lucru sugereazd cE o posibilitate de a ajuta pe cineva gindeasc6 mai bine o anumiti problemd ar fi sI i se spuni o . Cercetarealor.grup de persoane care nu se ingrijoreazd ii l. al5turi de aite stu_ dii. se glsegte oarecumspre virful rdsturnat al U-uDar dacd euforia este scipattr de sub control. esenliiH pentru ca iucruri_ le si meargS bine. dacd ne preocupd griji cum ar.saboteazX orice incercare de a reugi cu bine. sintem mii puUn utJr. Avantajele intelectuale ale unui ris sinXtos sint Si mai izbicind estevorba de rezolvarea unei probleme care presupuo solufie creatoare. in vreme ce colegul . Numdrul motivelor de ingrijorare pe care le invocd cei care dau teste pot fi un indiciu direci asupra a cit de slab le va rezol_ va17. obserrelalia care altfel i-ar fi putut qcoli trdsdturd mintalX imnu numai in creativitate. capaci_ 'atea lor de a indeplini aceeagi misiune s-a deteriorat viziUil. chiar prea liber pentru ca vreuna si fie urmdri- suficient gi si se oblind produsul finit. tost rugat. inclusiv ceamintald. cum se numegte ea in terde specialitate . un. Risul.fi posibilitatea de a pica la teste. soluliile problemelor fiind gdsite i ugoq. atit cit dureaz5.motivindu-se pentru o pregitire mai temeinicd pentru oblinerea unor rezultate mai bune.' Anxietatea din timpul examenelor a fost studiattr pentru pri_ ma dattr in mod gtiinlific in anii 1960 de cdtre Richard'elpertjca_ re mi-a mdrturisit cd interesul i-a fost trezit tocmai pen'tru cd a constatat ci un student al lui didea ftrtotdeauna. s-a constatat c5 oaii care s-au uitat la o casetdvideo au rezolvat mult mai bine ri^gm5folositl de psihologi pentru a testa girdirea creatoa.T "o*pu_ta!ie.. in psihologie. Prea pulini anxietate instr prima parte a motiva$ea strtrduindui . a aritat ci exist5 doui tipuri de studengi anxiogi: cei ctrrora anxietatea le diminueazd performanla la invdldtur5 9i aceia care sint in stare si se descurce in pofida stresului _ sau poate chiar datoritd luir6. poate motiva elevii pre_ cum Haber sd studieze din greu pentru a se pregiti. Literatura de specialitate descrie. Buna dispozifie. cu un consum nervos mediu pentm a ceva.u sint prea an_ xio9i.. ir mod ideal. . par str ajute oamenii sd ginmai deschis 9i sd faci mai ugor legituri intre idei. L'rnct celor care igi faceau griji li s_a dat o pauzd de relaxare de 15 minute .erultutu prour_ te la teste din pricina emoliilor.ceea ce le-a redus nivelul de'ftrgrijorare _ inainte sd furceapl treaba. ea devine dinebunie." _ iure sLbaieazape o in_ trerupere a capacitilii de a lua decizii. pentru .-teama dinaintea testului interfereazd "ui cu gindirea iogicd 9i necesardpentru a invdfa eficignt.. iar agitalia submineazd capacitatea de a gindi de coerent pentru a scrie bine. ca gi starea de exaltare. chiar dacd ideile circultr . dar 9i ir recunoagterearelaficomplexe 9i in prevederea consecinlelor unei hotlriri luate. T:i. ei n-au mai avut problerngYe. se pot folosi de aceastdanxietate anticipativi _-in legatu_ rd cu un discurs care trebuie linut sau cu un test care trebuiJdat.in vreme ce prea multtr anxietate. Ironia testtrrii anxietdlii este cd nehnigiea de a se descurca bine la test.. lntr-adevdr. Conform unui studiu. sub forma unui U rtrsVirful acestui U inversat reprezinti relalia optimX intre te 9i performan!tr. chibrituri gi o cu pioneze gi li s-a cerut sX pun5 lumtrarea pe o bucatd de plutd. Macelor cdrora li s-a dat aceastXproblemd au cdzut. de exemplu . sporegte capacitatea de a flexibil gi mai complex.fie ci este vorba de unele intelectuale sau interperso.Nu md prilp la genril trsta de teste" 9i alte justificiri asemdnitoa. care. poate li fel de bine str sabotezesuccesul albia.ducela apatiesaula o prea slabtr de a se descurca.Nu voi fi in stare sd fac asta.i. Resursele mintale se concentieazA asupra unei misiuni cognitive ..intr-o . Cei care sint in stare sd igi stiptneasce emoliile.celdlalt al U-ului .pare ideald pentru scriitori gi alfi crea- presupunind o flexibilitate 9i o diversitate plintr de imagia gindirii. relalia dintre anxie- 9i perforrnanfd.

aceastdintrebare nu este doar una pur teoreticd.Ce facegi?te Totul depindede speranfd. cevamai aventurossau mai ris_ cant. Strne gindim la citeva cazuri specifice:ulrunt"l"le speran_ fei 9i ale optimismului gi acelemomentepline de ufur.ind ou_ menii se deptrgesc pe sine. Acest lucru se datoreazdin parfe lemoliei. Uneori.aptitudinile emolionale constituie difecapitald. constatd Snyder. dupA prima evaluare.Studenfiicu sperani i9i fixeaztrscopurimai spectaculoase 9i gtiu cum sI mundin greu pentru a le atinge.172 Natura inteligenfei emofionale Aptitudinea de a stdptni 113 un fill desprematematici sau careau fdcut exercifii. Cercetdtorii recenli au descoperit cd speranla inseamnl mai decit un leac. Dar intr-o zi.eali ffcuf a_fost gregit 9i a[ primit un 6. voinla gi posibilitatea de a-!i atinge scole.Studenliicu un nivel de speranldmai scdzuts-au gindit la mai multe posibilittrli de a_9i miri nota. Pandora a ridicat ca se arunce o privire gi a adus lumii marile nenorociri relele gi irebunia. Reaclia studenlilor cu un nivel ri_ dicat-desperanlda fost sdinvefe mai mult 9i si giseasci diver_ sesolulii pentru a-gimtrri media final6. ceea ce le face sd difere este 20 Studenlii au fost supugiurmdtoareisitualii ipotetice: Degi v-a!i propus sd luali un 9.au folosit cutia in carese aflau pionezele. Oamenii au tendinfa sd fie diferili in funclie de misura irncafac speranfe. I s-a cd nu trebqie sd desehidd niciodatX acest dar. dar au dovedit mai pulini hotdrirein obginerea aces_ tui scop.. el a descoperit cd speranla era un indicamult mai bun al notelor din primul semestru decit notele de SAT.LLIAIVIVAEORTA GfNDIRI PozITIw tofugi. cird C. . Dar agacrun am vor_ bitin Capitolul5. coplegittr de curiozitate 9i de ispittr. a comparat reugitele la invdfd- ale studenfilor in anul I cu o speranldcrescuti cu ale celor o speranld scizutd. studenlii cu un nivel de spe_ ranld mai scdzutau renunlatin celedin urmd la tot. Atunci cind se face o compafirtre studenlii cu aptitudini intelectuale echivalente in ie de rezultatele la invllXturtr. Atunci cind facemplanuri sau luim decizii. Ea a primit in dar o cutie mistedin partea zeilor ce o invidiag pentru frumuselea sa. capaciSasau mijloacele de a-gi atinge scopurile. Chiar 9i dispoziliile pllcute pot schimba girul gindirii.. cei care dnt bine dispugi au o perceplie preferenliald careii determind sd fie mai expansivi 9i mai pozitivi in gtndire. ln mod similar. influenleazi memoria lrtr-o direclie negativtr gi astfel eite mai probabil ctr din teamtr vom ajunge la o hotdrtre exageratde prudenttr. Un zeu milos a ldsat-o insd sI irchicutia la timp. indiferent care ar fi ele". Snyder o definegte mai precis ca fi2credinfa ci existf. ctmApA rDoREt 1rPO.$i agacum era de agteptat. Cei care au un inalt de speran!6.de exemplu. putem determinaemoliile scXpate de sub control sd revinl la norma| aceastd competenldemogionaHesteap_ titudinga majortr care faciliteazd toite celelalte tipuri de inteiigegd. pentru cI atunci cind sintem bine dispugi ne amintim mai multe lucruri pozitive.30% din ceea c. in sens gtiinlific nu reprezintl doar o imagine luminoaideea ci totul va fi bine.un aceleagitrisdturi cosint tr stare sd se motiveze. me'moria -sj favorizeazdcanalizareaprobelor in mod pozitivideterminindu-ne strfacem. Snyder. gdsesc resursele necesare . Unii gindesc despre ei cd sint in stare sd iasd incurclturi sausdgtrseascd solulii la probleme. joacl un rol extrem de important in oferind tot felul de avantaje in diverse domenii. astfel incit sX poati prinde unicul antidot care e suportabili nefericirea pe lumea asta: speranla. Din nou se dovedegte cd degi capacitdlile intelecsirt cam aceleagi. A trecut deja o siptdmind de cind ali aflat ci ali luat un G. psihologul de la Universitatea din care a ftrcut acest studiu.glsind o solulie creatoare. R. r Explicafialui Snyderesteurmdtoarea: . Au pus cutia cu pionezepe bucatade plutl gi au folosit_o pe post de sfegnic. cum ar fi ln viafa gcolari sau suportarea unor slujbe apisdtoare. simfindu_se demoralizafi.test ce sepresupunecdestecapabilsdprevaddfese vor descurca studenlii la facultate(9i careestestrins cu IQ-ul). Emofiile sctrpa_ te de sub control incomodeaid intelectul.ir vreme dfii pur 9i simplu nu se simt in stare sd aibd energia. Selntimpl[ ca in legendara gi binecunoscuta poveste a Pandoprinlesa din Grecia anticd. au c. atunci cind analizlm avantajef dezavantajeleuneiacgiuni gi sintem bine dispugi. o proasttr dispozilie.

a fost 9i mai bunf. Ca gi in cazul speranlei. Martin Seligman. psiholog la Universitatea din Pennsylvania.carei-a studiat. gi au inteligenla de a impirti in mai mul" te faze o misiune ce altfel n-ar putea fi atinsi. la o dezamdgire cum ar fi refuzul li se oferi o slujbd. Dar Biondi gi-a revenit si a luat medalia de aur in urmdtoarele cinci probe.pesimigtiireaclioneaztr unor asemenea obstacole prin presupunerea cd nu pot face ic pentru a imbundtdli situalia data urmitoare. ne exemplu. in cazul irr care devin imposibile.aceia care. deci nu reaceazl in nici un fel.tn schimb.Examenele de la liceu. performanla lui _ care de fapt era deja foarte buni . a fost unul dintre spectalorii care nu s-au dovedit deloc surpringi de revenirea lui Biondi. optimismul aduce cigtiguri de-a lungul existenlei (sicu condilia si fie un optimism realist. oPtimismul este o atitudine care piedici pe oameni sd cadd in apatie. Ceea ce le lipsegte testelor de apeste motivafia. degi nu era adevdrat . unul dintre membrii echipei olim_ pice a SUA din 1988. ree aceitora la testul de optimism au fost un indicator mult precisal notelor lor din primul an decit testul SAT sauno. Aceste explicalii diferite au Slicalii profunde in raport cu felul in care oamenii reacfionealn fala viegii. |urnaligtii sportivi au ficut tot felul de speculalii potrivit cirora acestefurfringeri l-ar fi demobilizat pe Biondi pent u probe_ le care urmau. sPunea: itere la facultate mdsoard talentul.formultrdu-gi repede fi cerind ajutor sau un sfat cuiva. care intotdeauna ii vor trage inapoi. cel care ir.. dezn6dejde sau depri- lntr-un moment mai dur. un optimism prea poate fi dezastruos)22. Intr-adevdr. aceeade 100 de metri fluture. Intuilia spune cd la un anumit nivel de inteligenld reugita pro- . inseamn6 un orizont de agteptac5ruia.114 Natura inteligenlei emolionale pesimigti - Aptitudinea de a stdptni 115 pentru a descoperi cii de indeplinire a obiectiveior. linigtindu-str atunci cind se afld intr-o situafie dificild. Seligman. Unii cronicari sportivi chiar suslineau cd Biondi este de talia lui Mark Spitz. in general. aga incit viitoare vor reugi. in vreme ce stilul exiv dezvdluie cine va renunta. Este o combinalie de talent lerat 9i capacitatea de a continua inclusiv in fala infrirgericare in final duce la reugitd. Optimigtii considerl cd un se datoreazd unei situalii care poate fi schimbatS. speranfa inseamntr sd nu cddem pradd unei anxietdli coplegitoare sau unei atitudini defetiste sau depresiei ir fala unoi situalii dificile sau a unor obstacole. cei care i9i fac speranle ajung sd fie deprimali din ce in ce mai greu pe misurd ce inainteazl ftr viafX. Din punctul de veal inteligenlei emolionale. In cadrul unei experienle flcute de Seligmary antrenorul de inot i-a spus lui Biondi in timpul unui dveniment special care trebuia sd demonstreze marele lui talent cf a avut un timp mai prost decit era in realitate. potrivit testelor. O P TIMI SMAL : M ARELE M OTIUAT O R Americanii care urmdresc intrecerile de inot gi-au ficut mari speranle pentru Matt Biondi. optimismul prezice reugite la invd- intr-un studiu asuPraa o suttr de persoane. pentru cd el il supuses! pe sportiv chiar in acel an la un test ce ii evalua optimismul. Trebuie sd gtim daci cineva va merge departe chiar 9i cfrrd situalia devine una frustrantd. optimigtii au tendinla sd reaclioneze activ un plan de acliune 'plini de speranlX.studenfi in an ai promoliei 1984 a UniversitXgii din Pennsylvania. urmdrindu-gi scopurile. in ciuda acestui feed_ back demobilizator. iligman definegte optimismul in funclie de felul in care oai igi explicd reugitele 9i egecurile. Din picate insd. impreuni cu ruda sa apropiatX.tepersonale. lucrurile se rezolvd pirii la urm5 in ciuda obstacolelor gi frustririlor. Biondi a iegit pe locul trei la prima trtrecere. La urmitoarea. ei consider5 obstacolele in situaliiremediabile. Din perspectiva inteligenfei emofionale.. sptrnindu-gi ci totul se ylindrgRta. Biondi a fost irtrecut la mustafd. medalia de aur luind-o un alt inotltor care a fdcut un efort zuplimentar pe ultimul metru. instr atunci cind alli membri ai echipei au fost informali cd ar fi oblinut un timp prost. Sint suficient de flexibili pentiu a gdsi diverse posibiliteli de a-9i atinge scopurile sau de a 9i le scliimba. cind lui Biondi i s-a cerut str se odihneascX pufin 9i sd mai incerce o datd sX inoate. sint in general mai pulin anxiogi 9i trec prin mai puline nelinigti emofionale. la proba de 200 de metri liber. ei considerd obstacolul ca fiind datorat ior deficien.irgZ2 a luat gapte med^aliide aur. in rlreme ce pesimigtii se invinovdlesc egec. la cea de-a doua incercare timpul lor a fost 9i ca gi speranla.atribuindu-l unor trisdturi ce nu pot fi schimbate 9i de care se simt total neaiutorali.

_urile sint descurajant mai multe decit"da-urile.. Totul curge de h eine.. baschetbalittl..temperamentul poate fi temperatprin experienlaacuOptimismul gi speranla.. o rezumd astfel: . Stau doar 9i md uit 9i mtr minunez.ffp special a vindut cu2l/omai multe asigurdri decit pesimigtii in primul an 9i cu sr% maimult in al doiea an. AgesJg. agentului fiindu-i din ce in ce mai greu s5-puni mina pe telefon cisa mai sune un potenfial client. Seligman a convins compania Metlife sd angajeze un grup special de solicitanfi_de slujbl care au avut un punctai mare latestele de optimism. infringere este d. chi.Pur gi simplu persoana asta era prost dispusd.. dar au picat la testul practic'(referil torla o intreagd gamd de reaclii ale unui profir standard aicrtuit pebaza rdspunsurilor date de agenlii de vinzdri care reusiserd in carierd). Parci tnfira este desprinsd de trupul meu gi nu am nimic de-a face cu ceea te se intimplh. O perspectivd pozitivd sau neg.Descrierea sa esteextraordinarde asemXndtoare cu aceea a \-/ sute de bdrbali gi femei . Din acesi motiv.errgescsd vind nimic in veci" . spun a9a: . Dezvoltarea unei de orice fel intdregte aceastd eficacitate personald. unii oameni au din fire tendinla str pro- 14."2a TRANSAI NEUROBIOL A GIA MAIES TRTEI Un compozitordescrieastfelmomentelein carelucreazdcel bine: Te afli intr-o stare de extaz intr-o asemenea mSsurd incit simli cA Fproape nu edgti. cel al optimistului nagte speranld. mai multe asigurdri in primii doi ani d9 s-lujbedecit pesimigtii. ingineri. Neconsiderin_ du-se pe ei motivul principal al es_ecului. psiholog la Stanford. ei abordeaztr lucrurile in aga fel incit sd intr-un fel sau aitul..t5 esie de doud ori mai mare decit al optimigtilor."rrrrr. Ciptimigtii."z3 Una dintre cele mai griitoare demonstralii ale puterii optimismului in motivarea oamenilor este un studiu pe care Seiig. in cazul in care nu se ajunge chiar h depresie. pe de altd parte.tivd poate fi otrdsitur5 iem_ peramentald innlscutd. Cei care au aceasteeficacitate personal5 se dau la o din calea egecului. In vreme ce sistemul mintal al pesimistului duce la disperare. frunta egecul.nu.sau sd facd in a9afel incit s5 gi le dezBandura. Reaclia emogioniH ra acea"stf.Conoamenilor despre capacitdlile lor au un efect profund acestor capacitifi. Dar aga cum vom vedea 9i in Capi- stdpiri gi ftrrtrsXseingrijorezein privinla diverselordeposibile. enorm de multe variante fur care aceastdcapacitate poate ti.N-im abordat birre situalia. numirul pesimigtiloi cure. in timpul primului an.interpretare care genereazd apatia gi defetismul. man l-a flcut asupra unor agenli de vtnziri care comercializau asigurdri pentlu compania Metlife. care a adunat asemenearelatXri ale momende virf din de vedere profesioffi . psiholog la Universin. trei sferturi dintre cei care vind asigurdri renunl5 la aceasti me_ serie in primii trei ani. Acest refuz este extrem de greu de acceptat de r-rhpesimis! pentru cd el il interpreteazd astfel: .ca 9i neputinla 9i disperarea fi dobindite.din Chicago. Ceeace susline ambele trdsSturi pozitive viziunea a ceea ce psihologii numesc eficacitatepersonald.eo imcapitald in privinfa capacitdlii de a geii o motivalie su_ ryJtanje ficrenta_ pentru a continua.. St4reape care o d 'Agai-a spus Mihaly Csikszentmihalyr. pe mtrsuri ce refuzurile se adund. Capacitatea nu este o proprietate fixd. i9i pot schimba abor_ darea la urm5torul telefon. care a fXcut multe cerin privinla eficacittrlii personale. saui .. directori 9i chiar funclionari cind povestesc ce s-au intrecut pe sine intr-o activitate la r. Mai mult.. dar mai ales cird este vorba de o asigura ret caz in care . moralul se deterioreazd. Orice refuz pe care il intimpind un agent de vinzdri este o micd infringere. campioni la gah. Capacitatea de a acceptacu eleganle un refuz este absolut esenliald in vinzirile de orice fel.2s fI I \_Z (} . Faptul cd optimismul conteazl atit de mult in reugita vinzd_ rifor este_ legat 9i de o atitudine datorati inteligenlei emolionale.Depdgirea acestor ri sporegteir schimb sentimentul de eficacitate personaAceastd atitudine ii ajutd pe oameni str igi foloseascXmai bipe care le au .alpinigti. ci egti stdpin pe intimpldrile vielii tale 9i ci poli faprovocirilor cu care egti confruntat. ca persoana respectivd sd fie mai dispusd sd-gi asume risgi sd urmdreascd provocdri mai serioase. ci gi de capacitatea de a in.. Am trdit asemeneamomente de multe ori. seligman a'descoperit cd noii vinzitori care erau optimigti din fire reugeau sI vindd cu 32"/.Sint un rataf n-am sd .116 Natura inteligenlei emolionale Aptitudinea de a stdpini 117 priu-zisd nu_depinde doar de talent.

Aceasttr senzalie este mai clard ir momentele de extaz in care doi parteneri fac dragoste 9i ajung la o armonie totald..Pldcereaspontand. Transa reprezinttr poate emolia absolutd aflatd in serviciul performanlei gi al acumuldrii de cunogtinfe. $i totugi transa (sau eventual ceva asem5ndtor) este o experienld prin care trece aproape toat5 lumea din cird in cind. Odatd instalaaceasti concentrare are propria sa putere. reflec.attrnci cind era atit de absorbit de actul medical o parte din tavan a cdzut .Thansaeste o 91Presu -extaz de constrinextaz pare si fie un plodus jntermediar al concentrd: care premerge transa.. atunci cind o termind observd nigte moloz pe jos. furcit le sint puse la incertalE' itetile @5zmlffihalF:-. moment valul limbic capteazd restul creierului.acesta fiind pas care presupune o oarecare disciplinS.118 N atura in t eli g en! ei emo! ion al e Aptitudinea de a stdptni t19 durat dou5zeci de ani26. literafura clasici a de ..El poate presupuneun efort considerabil calmare 9i concentrare pentru a incepe treaba .M-am simlit ca o cascaqa..pentru cd plicerea purd a acfir sine ii motiveaz5. in sala de operalii. emoliile nu numai cd sint stdpinite gi canalizate. in acest sens. . transa este minunat md este atit de de Fare este solicitat de o operalie grea in timpul cdreia intrd ir aceasti stare special5..Intrarea intr-o asemeneazond se mai produce 9i afunci cind ii au de realizat un lucru Ju:u. mal a intr-o asemen'eatransX. renunlind la preomai pulin importante ale vielii de zi cu zi .gi el nici mdcar n-a observat. mai ales cind aclioneazl la cote maxime.. . care detageazdacea de tulburdrile emolionale.zona".ob-tinTo-mc-. Una 'fi concentrare a atentiei ra acfiude stare de Existi ins5 un ingel[tor la poarta de in- zon5. 9i inheabX ce s-a intimplat. . . aceste sint lipsite de egoism. pline de energie Si qentrate pe misiunea ce trebuie indeplinitd. Este uluit sd afle ctr. starea de gralie 9i eficacitatea ce caractetransa sint incompatibile cu atacul emofional.^: i intr-o asemeneamdsurS. dauryna o reugiti sau un egec. dar foarte re diferd de acela in care te strdduiesti si fii atent cind spt+ellg-pricepglieje . p_ublicul. in mod paracare-E-dffiEr:okrea stare dovedesc o stdptrire ri a ceeace fac. loc sd se piardd intr-o preocupare pli@ nd de nervoZitaGlceltare intri in aceastdtransd sirt atit de abacest curs special.tgg!e3bl9lg!gin(Iic.{'entru c5 intrase intr-un fel de stare de relaxare: . Pentru cd in aceast5transd ne simfim atit de bine.> . Dacd li se cere prea intri in panicd. Experienla este una extraordinari: pecetea acestei transe este o bucurie spontan5.intr-ugmonqg4!_binecuvintat care ii ffi Roffe-SieinrotGiGE a . tansa apare ir acea zonl foarte delicatd ttrg plictiseal5 9i panicd. Dase cere prea pufin.pe calrco ating atunci cind rezultatele lor extraordinare par a fi obginute fdrd efort.._ tlalie-de aur la schi la Olimpiada de iarnd din 1994. incerctrd sd-gi depXgeascX limitele anterioare.. l rrCe de ceea ce aq de f5lglgcit uitd de ei. facturile 9i chiar starea de bine. Intr-o asemenea trans5. aceastdtransl ili este blocatd. Este o stare in care oamenii sint ind o atenlie r. dupd ce a terminat cursa a declarat ctr ry31341in. dar sint 9i pozitive. hrtr-adevtrr. oamenii se plictisesc. Alenlia fir starea Acest tpde transd este una relaxatS.''' Capacitatea de a intra intr-o asemeneatrans5 este de fapt un moment de inteligen!tr emolionald maximd.Oarnc rcXseconcentreazX mai bine atunci c?nd li seceremai mult de obicei 9i sint in stare sd ofere mai mult ca de obicei. ile lor fiind te nela capacitate maximl atunci se afld intr-o asemestare/ ei nu mai sint preocupafi de felul cum se descurci.. iar misiunea respectivd pa'b se indeplini fdrd nici un efort.i ceilalti ri dispdrind pentru o cligfl. aproape un extaz total.Sportivii numesc o asemenea stare dc gralie . Transa este o stare de uitare de sine opulg renlgllpli4lne-.-. Eul nu mai existi. Atunci cindlgtiiufffiFddphctiseala deprimdrii sau de agitalia anxiet6!ii. ea este intrinsec o rdsplatd.cum ar fi r."..

LTNNoUMaDEL DEEDUCATIE cX aceastdtransd apare in zona ir care o anumitd acii provoacd pe oameni sd aclioneze la capacitate maximd.toli fiind siprintre primii 5% in matematictr .creierulesteatit de .Intr-adevdr.incit trezirea inhibarea ".'*!d chiar gi lucruri extrem de grele.i.atunci cinJcrelerul funclionea_ zi mai pulin eficientdinpricina oboseliisau a neryozitdlii saua emofiilor. nu va mai ln stare sd meargd pe calea originali pe care a pornit.au fost caracterizafi de |i fltre profesorul lor ca fiind capabili de realiziri mai mari sau gpi mici la matematici. N-a fost . in principiu. Cei care au fost motivali in facultate.r.r*. tradifiilor contemplative descrie stdrile de absorblie experimentate ca purd grafie: transa este indusd doar de o concentrare inAtunci cind urmdrim o persoand aflatd intr_o asemenea sta- I cu eficienfd maximd ca in cazul transei.us la o stareneuraldprofund distrastr de alte elemmte3O.areloc o estompare a precizieiefortului cortical..i.. trebuie sI picteze.e c{ asemenea acliuni sofisticate qlesupun o mai mare activitate corticald gi nu una mai micd.- . fiecare avind un pager care din cind cird suna la intimplare peste zi gi atunci ei erau instruili si noteze ce ficeau in aceacliptr 9i in ce dispozifie se aflau. Csikszentmihalyi trage concluzia c5: . i"t J.v .. mdsurd ce aptitudinile lor cresc.il. i""t* alfosj activatepreamulte zonenu neapdratnecesare "A _ ceea ce a o.t_v '.rt g=I_ge de{apt creierulpoatefi mai eficientatuncicind Ie exec}tX..#S.llr" cir_ 9i cuitelor neuralese adapteaztr nevoilor de moment. ca balerintrsau ca geneticianeste cel pufin in parte de a rdmine ir trans5...degl"d d" g_t*pllSg*Jge!4. d.calm".ata cum se infmpltr la sfirgitul unei zile h"ti9i. Daci artistul aflat in fala pinzei incepe se intrebe cu cit o va vinde sau ce vor spune criticii. s-u."i.ffi# performanla optimtr-para fi o oazda eficienlei ". se fac cu un consumminim de energiemintali.. cred.ctrc abildle pel4qite oamenilorsd F6cticd jntre in transd:stipryreEfrlsJEiiiromtr-6 anur-nrite *1i. Felul in care acegti elevi gi-au petrecut a fost monitorizat.. dacd este prea complicatd..i"i.cair cazulprogramatoruluide calculatoare. DacI treaba este prea simpld. Ctrd oame. atins un virf al capacitllii respective. lor abordeze decit la transtr. fie ctr este vorba de o partidd .Ou.ii"..120 l{atura inteligenlei emolionale Aptitudinea de a stdp?ni 121 tenstr.n un efoit mintal .Acest logrcapoatein sensul. Csikszentmihalyi a constatat cd aceia care in stuie au savurat din plin bucuria de a picta au devenit pictori ortanfi.i"J..in mod similar. transd.irr rnur" maestru al sa_ hului sau de rezolvarea unei probleme de maternaii.sporesc ai ganselede a ajunin aceastdtransd. .]Br r s . existd o rela]ie p1eintre zonele active gi necesitdlile misiunii respective. Ivfi2gfrile bine antrenate presup.t .dintr-un studiu fdcut pra a 200 de artigti plastici la 18 ani dupl ce au terminat arplastice.tr* sante. indiferent de domeniu.Sepoate suslineci stipinirea unui anusau a unel ini este stimulatd de experienfa ceva cl'ln ce rn ce mar bme ca dst.. tot aga este gi cu infatq} Elevii care intrd in ace - - lsi deptrgesc poten!!Al!r!@!-pdile$e!e special de gtiin!5 din Chicago .. s-au depirtat in cea mai mare parte de acest doiu dupd ce au absolvit studiile... lucru are o lrtrlrTte o energiemintaltraplggpedCrminim. existd o presle merge rn_ paralel-cu ceea ce se intimpld in creieq.unde sc - 4 ' :: ' . ffi_ plexe.{ffi. mai presus de rte.' circuitell neurate r"'. ea este plicti... creafiei.M*"T:i:"*5*:"J. in _ stare chiar 9i munca nii sint repetdun paradoxsimilar: chiar gi lucrurile celemai complical. in ca re a impulsuluitd deoarece inseamnd ctrtransale permiteoameni_ Ij sd TTi*1biId.r r l l qr l s r l r l - st5im- tNvAyarut gr TRANSA.caElF5!!ndomeniul tpune un strgur obiectiv. dar visind la gi la bani.. se ajunge mai degrabd la an- *..i. ri" naesrcmiba-ae de une_ le mintale.ii"il. Cheia transei este insd aceea cd ea se instale azd doar.. decit 6ldGJE-dbriE-eu-ftsftnsr6gate sau decit cele caresint inctr mult prea grele."sr Aga cun({ggrya este o necesitatepentru miiestria intr-o anutl artd sau profesie ori intr-un megtetug.Pictorii.. Reugite- ciei6\-.hi .il... Ace_ lagilucru seintimpl' 9i i' cazulplictiselii.

acestadevine o sursd de bgcurie pe care nu o avea decit in starGE cum penFUa se{unge in sEre cleTiansd este nevoie de a trece dincolo de anumilimite ale capacitdlii fieciruia. motivindu:i din interior 9i nu cu ameninlIri sau promisiuni de recomperpg. cu mult mai pulin decit cele doutrzeci 9i gapte de bre pi sdptlmind in care i9i pregltiserd temele colegii lor cu rezultate eicelente. pe misurd ce copilul este atras ilr zonele in care se anin mod spontan = adicd..). iar copilul va fi mai fericit. pentru cei care n-au reugit mare lucru. un model pozitiv de iriv5lare 9i de educalie tr raport cu cepe care le gdsim in gcoli. Cine nu-gi mai amintegte gcoalaca pe tngiruire de nesfirgite ore de plictiseald punctate de momente mare panicd? Urmirirea unei st5ri de transd prin intermediul hrrii este rnai uman. Pentru cei care au reugit spectaculos.telege-c5 uimincl un u . desigur. de reglarea dispoziliilor in a9a fel incit sX faciliteze 9i nu sd impiedice gindirea.ar nutea dezvolta anumite competenfe'1. Astfel se invald cu plXcere gi nu mai apar nici frica sau plictiseala. Pe scurt. taffiG- sd se batd. Cei care nu au reugit prea multe descopereau pldcerea gi transa in mondenitdli 9i nu ir studiu.Ql mai bine se"invafd atunci cind 1ii la un anumit lucru. Atit unii cit gi ceilalliGetreceau foarte mult timp din siptdmind plictisindu-se cu activi-Efi cum ar fi uitatul la televizor.toate acesteadovedesc cd puterea emocgnste in ghidarea unui efort eficient.. psihologul de la Harvard care a dezvoltat teoria inteligenlelor multiple. La urma urmei. spune Gardner.frIt6ffililsau muzicd .du"it. a-iegit la iveald o descoperire. considerilragSa4r*tt5rile pozitive care o clasifictr astfel drept (ea mai sdnltoasd cale de a-i invata p_e c9pjr.tii.fransa folositdfn multe gcoli$re pun in practicdmodelul Strategia asupra Gardnerse axeazd lligenlelor multip@iie ificdrii profilului com Un cu talent inndscut la muzicX sau la sport de plu. cei care n@gi 1u ajung sd atingi acele aptitudini care sd le provoace transa se lipsesc de bucuria studiului gi riscd sd-9i limiteze nivelul intelectual de care ar fi putut sd se btrcure pe viitof2. in care tr-o_ @ci -incep . . mai firesc gi prin urmare mai eficient intru canalizarea emofiilor in serviciul educaliei. de motivarea persodea 9i de a incerca iar 9i iar atunci cind intervin sau de a gdsi c5i de a intra in starea de transtr pentru firai mare eficacitate . la nivelul potenlialului lor de invdfdturl. Cunoscind felul in careeste ul copilului.i pofi o anumitd plAcere in &t*tt faptul ci te-ai angajat ir acea treab[') . Cind insl sint coplggifi de o anumitd treabd. cindcopiiile pii"n-"r. spre care are o mai micd inclinatie. profesorulpoatesi adapteze o anumitX materie 9i s5-i ofere lecliile la acest nivel incepind cu faza de iniliere 9i pinl la una mai avansatd ln felul acestaoferindu-i un stimulent optim. . devin nerdbdtrtori si-gi facd temele. lugind cd experienlaaratdctra9ase gi ?ntimpl5. Cei care nu au reugit mare lucru i9i ocupau mai tot timpul in care nu firvilau cu mondenitXli sau cu stitul la taclale cu prietenii 9i familia. Diferenla esenliald consta in experienla de a studia.indiferent c{este vorba de dans. sint cel mai adesea atrasi de studiul propriu-zis pentru cl in felul acestfia-E-il#Fare de transa."on "ri" ""ir"ffi lizarea emoliilor spre scopuri productive esteo aptitudine jortr. Atunci cind le-a fost analizatl dispozifia. Ho-ward Gardner.Fie ci estevorba de controlarea unui impuls saude amiunei recompense. Din picate. model al transeisugereazd cdstipiIn generalvorbind. invitaful e". acest :a unui talentsaua unui setde cunogtinlear puteasdaibdloc la sine. Acesta. va intra mai ugor ilr transd in domeniul respectiv delntr-un altul. ceeace nu insemna o provocare pentru capacitatea lor intelectuali. cel mai adeseaapirea o stare de anxietate care le depdgeacapacitatea de a o stdpini. acest luciu este valabil pentru aproape toli adolescen. in ?e cTI** ce copilul va ft-.SperanEste ca atunci cfurd copiii in[rd in transa invdlatului aceasta .piopuneaGardner.' pl5cere un transd cam 40% din timpul acordat acestei activitlfi.Ar trebui s6 folosim starea pozitivi a copiilor pentru a-i determina sd invele la materiile laiare ti. Acest lucru este aplicabil gi ink-un sens mai general. ea devine o motivafie primde progres. transa apbrea doar cam in 16% din timpul afectat studiului.i indemne sd mai inceice gi ih alte domenii".r22 Natura inteligenlei emolionale Ap/vd*u<a stdPini 123 deloc surprinzdtoare constatarea cd aceia care n-au reugit mare lucru au invdlat acasd cam cincisprezece ore pe strptdmind.grditoare. elevii care au avut reugite de virf.

psiholog la Harvard.probabil cd nu este surprinzitor ..Nu ar trebui strne surprindd sd afldm tia ajuttr in viala sentimentald. Empatia se construiegte pe congtientizarea de sine. Cheiaintuirii sentialtcuiva st5 in capacitatea de a interpreta canalele nontonul vocii. Rosenthal a impXrlit un test de empatie refela PONS (Profle of NonaerbalSensitiaity.Rdddcinile emoatiei t25 Ridicinile empatiei ei este detectati la psihopafii criminali. de la iubire la afecliunea pirinteascd.d. Ei sint afoni din punct de vedere emofional. pe lingd faptul cd schimbulde replici verbalenu seauzea. Alexitimicii preflrm Gary. la violatori 9i la cei molesteazd copii. care habar n-au ce simt. Notele ""i emolionale trans_ mise prin cuvintele sau faptele celorlalli _ tonul vocii sau schimbarea poziliei corpulul tdcerile elocvente sau tremuratul.tdlit performanlele de-a lungul unui test de i gi cinci de minute .uluili cind ceilalli i9i exprimd sentimentele fafd de ei. cu cit sin_ tem mai deschigi fald de propriile noastre emofii. sint de fapt total pierdufi atunci cind trebuie sd-gi dea seama ce simt di. Mult mai ele sfurtexprimateprin alte indicii. Aceastd incapacitate de a detecta sentimentere cerorlaili este un efect major la. de la manifestarea recunogtinlei pind la seducfie. expresia felei gi altele asemenea. ct cea mai vastl cercetare asupralimbajului trupului gi capacitdlii oamenilor de a detecta asemeneamesaje nona fost fdcuti de Robert RosenthXl. nonverbal. efectuat .m. cu atit sintem mai capabili sd interpretxm sentimentele altoral.a. a fost montatd astfel incit din fiecare cadru unul sau mai canale de comunicare nonverbale au fost sistematic gter- Revenim Ia Gary. astfel incit spectatorii sd detecteze emolia cu ajutorul indiciu sau al altuia. Scenele resau un spectru foarte larg.s-a dovedit cd au gi relafii bune cu sexul opus. care 9i-a supdrat atit de tarelogodnica.un senul care aratl cI au talentul discearnd capacitatea empatici . strdlucitul chirurg din picate alexitimic. de la vtrzdri lamanage_ ment.. in acest test. o serie de casetecu diverse tinere care-si exsentimentele. cdci toate se leagd inire ele. s-a constatat cd nu existd decit o relalntimplStoare intre rezultatele rndsurdtorii acuit5lii empatice cele de la examenele de admitere sau de la testul IQ ori de la de sfirgit de an din gcoal5. pe Ellen.Aceastd ^ joc in in vaste zone ale arenelor viefii. gestica. de la gelozia furioasd pind la a iertare. etudenfii sdi.. de la compasiune"la acliunea politic5. Din testele fdcute asupra a peste 7 000 de persoane in Statele ite 9i 18 000 in alte 1iri. erau prezentate doar migcirile trupug. rd_ ddcina afecliunii aflindu-se tr acordul emofional"gi in capacita_ tea de a fi empatic. reile sint mai bune decit bdrbafii ir acest tip de empatie. In altele. in unele scene dispirird orice altfel de indicii in afard expresia felei. Dezorientali de propriile lor sentimente. Absenfa empatiei este de asemeneagrditoare. capacitate .trec neobservate.mai sensibil.ur. Dacd Ellen spunea ctr este cu moralul ia pdmint. oamenilor sirt rareori transpuse in vorbe.. Independenla empatiei in racu inteligenla academicd a fost constatatd 9i in cazul unei ri cu o versiune PONS pentru copii. Toli care 9i-au imbunf. s-au constatat avantajele capacitdlii a interpreta sentimentele prin indicii nonverbale. a fi mai popular gi mai deschis . Continuind pe linia descoperirilor referitoare la elementele inteligenld emofionaltr. de la uri la iubirea matemtr2.talentul de a gti ce simt ceilalli _ intrA . el schimba subiectul.nivelu-l inteligenlei emogionale gi un egectragic in ceea ce ar trebui sd fie ceva omenesc. bary nu reugea si o infeleagd.Profilul SensibiNonverbale). care spune multe . Ca majoritatea alexitimicilot el era tipsit de empatie 9f d" p"rr_ pectivS. inclusiv o fi bund adaptare emofionald. arexitimicii sint la fel de. In general. trecind prin principalele canale nonverbale de coicare.constructive.de lmplu. referi_ toare la Ellen fdrd si-gi dea searna ci ea se simfea direct atacatd de acestecritici 9i nicidecum ajutatd ir vreun fel. . dacd ea ii vorbea despre iubire. pentru cX nu_gi putea manifesta sentimentele gi nu le ricunogtea nici pe ale ei. Gary fXceacomentarii .

. Iatd o intimplare din jurnalul unei mdmici: Copilul unor vecinipltrge. cam pe la doi ani 9i jucfurd igi dau seama cd durerea altcuiva este diferitf. Capacitatea care ne permite sd'facem asta bine sau riu este la rindul ei dobinditX in cea mai mare parte implicit. cei care au dovedit o oarecare aptitudine pentru identificarea sentimentelor nonverbale erau printre cei mai indrdgiji in 9coal69i mai stabili din punct de vedere emofional3. ci doar primindu-l tacit 9i reaclionind la el. Copiii ca Jenny congtientiabil gi se acordl cu ceilalfi. chiar dacd nu i-au curs lacrimi. careera gi eair aceeagi incipere. chiar furainte de a-gi da searna pe de-a-ntregul cI ei existi practic separat. ceea ce evoci aceleagisentimente in perrespectivd.care poate fi simlitd in general fali de altcineva a impdrt5gi sentimentele persoanei respective.tdde conceptul inilial pornegla grecescul empatheia. lntr-adevdr. adevirul emolional consttr in felul fir care spune ceva 9i nu in ceeace spune. Rezultatele acestui studiu au sugerat cd riddcinile empatiei se afld undeva in prima copiltrrie. poate gi pentru cX doregte sd inleleagd mai bine ce se cu persoana respectivd. ci este ltcuiva. Ateastd ugoar5 diferen!5 fa.a se simli in". ftrrd a da o atenlie speciald naturii mesajului. Aceastd imitalie motorie. dar el se retrage. de exemplu.6 aceastl fazd de dezvoltare.degi in medie IQ-urile lor nu erau mai mari decit ale copiilor care au doledit o mai micd aptitudine fir interpretarea mesajelor nonverbale .altcuiva. sugarii suferX cind aud alt copil plingind .i are baza iretr-un fel de imitatie fizinefericirii altora. emoliile inseamnd nonverbal. celor din jurul lor ca 9i cum li s-ar infmpla lor. Teoria lui Titsusfine cd empatia i. unbdielel de un an gi-a adus mdcird v5d un alt copil cu lacrimi in ochi. B.anxietate in tonul vocii cuiva. Michael.Apoi inni$te fursecuri. un psiholog ame.. s-a dus s5-9i ia ursulelul de la prietenul lui Paul. Michael i-a dat inapoi ursulelul care-i asigura securitatea. copilul gterge la ochi. dar jenny incd pare tngrijoratd. Titchener. a fost inifial de la care a pornit cut'rntul empatic.. cum Paul a continuat si plingd.o reaclie pe care unii o considerl un precursor timpuriu al empatieis" Psihologii dezvoltirii au constatat ci sugarii reacfioneazXcu multd inlelegere la suferinfa. care avea doar noud luni.sint percepute aproape intotdeauna subcongtient. a izbucnit in lacrimi gi s-a tirit si fie alinatd de mama ei. gi aceastala nivelul tonului vocii. cind cuvintele cuiva sint in dezacord cu ceeace transmite de fapt. plingird incep sd inleleagd cd de fapt suferinla nu le aparfine. al gesticii sau al altor canale nonverbale. . sugarii reacf.lpi nagtere.cum mai este ea numitd. care plingea.Copilagulse calmeacearcd zl. din ziua ir care se nasc. Ambele gesturi mirunte de simpatie gi de afecliune au fost constatate de mdmici pregdtite special ca str inregistreze asemenea intimpldri in care aclioneazd empatiaa. si-l mfngiie pe cap 9i si-l batd pe umtrr. Una dintre regulile empirice folosite in cercettrrile de comunicare este ctr 90% sau chiar gi mai mult din mesajul emolional este nonverbal. dacd un alt copil lovbgte la deget. de exemplu. La numai citeva luni dr. care avea un an gi trei luni. Vdzirdu-gi mama plingind. Aceasttr confuse constatXgi atunci cind un copil de un an imittr suferinla a. El s-a gindit la un cuvint aparte gi nu s-a oprit simpatiei.ContinuAsd-i aducdjuclrii.. Seline dupd el 9i incepe sd scinceascd si il mingiie pe pir.aga cum a fost el foloial in anii 1920 de citre E. $i Jennyseapropiegi incearce si-i dea gi ea. termen folosit inilial rreticienii esteticieni pentru a denumi capacitatea de a perexperienfa subiectivd a unei alte persoane. In mdsura ih care mintea rafionalX inseamnd cuvinte. copilul de un an igi va duce gi el degetul la sd vadi dactr il doare.New York.ca gi cum ea s-ar fi lovit. Practic. Tot acegtia au fost 9i cei care s-au descurcat mai bine la gcoalX. Pe la un an 9i ce- pentru a-l alina pe un prieten care plingea. ignorind-o pe acestuia. Asemenea mesaje . iritare printr-o gestictr foarte precipitati .. negtiindpreabine cestrfaIntr-un studiu ftrcut de Martin L. a vizut un alt copil cdzind.126 Natura inteligenlei emolionale Rdddcinile empatiei 127 asupra a 101 copii.oneazl la orice li se infm- . Hoffman de la Universitadin. copilul ingepe sd facd distinccei din jurul lui in raport cu sensibilitatea personalS 9i emolionale ale altora.sugerind cd stdpinirea capacitilii ernpatice ajutd la o mai mare eficien!5 gi la cursuri (sau pur 9i simplu ii determini pe profesori si-i indrdgeascd mai tare).degisint inctrdezorientafi.Mimarea motorie dispare din repertoriul copiilor in perioacare ircep sd meargtr de-a bugilea. O serie de studii fXcute de MaRadke-Yarrow gi Carolyn Zahn-Waxler de la Institutul Na- crrM AcTloN EAZAEMPATTA ln momentul in care Hope.. de proprie gi sint in stare sd se relaxeze.

in cel mai bun sens. Pentru ca el sX inleleagd faptul cd sesizezi ce simcopiii sd-gi dea seama cd ele simt ce simt 9i ei." S-a mai. Pe de alt5 parte. cird voia str intreruptr acest contact itzual. un copil scuturtro juctrrie gi attrnci mrunail impinge pufin in n de rtrspuns. Un gest mlrunt. Gemenii 9i mama lor au fost atmt linuli sub observalie in urma trnui studiu ftrcut de Daniel Stern.. nu si4!it. imitind ceeace vtrd. dar nu exista o emofionald cu Fred. el considertr ctr cele mai importante leclii de via!5 emolionald'sint date in asemeneamomente de intimitate. pe atunci psilriatru la Universitatea Cornell. tt loc de . El a constatatcf. Fred se intorcea dupd ea gi acest ciclu continua pind-la aversiune . la Facultatea de MedicindT. mesajulclar este se racordeaztr mai mult sau mai pufin nivelului de inal copilului. Stem afirma cd aceste moment repetate de racordare sau de dezacordare dintre pdgi copil fiormeazl un orizont de agteptare emofional al coajuns adult in ceeace privegte relaliile apropiate . Fred reacfiona devenind mai empatic.'caparte a ritmului unei relaSbrn a studiat acestlucru cu o precizie microscopici prin inunor inregistrdri video ale marnelor9i sugarilor ceduore intregi.pe alfii: . De indattr ce ea intorcea capul. De exemplu. racordare se facetacit. Acest sim! pare a se nagte pe la opt .Magemeni. copiii igi dezvoltd un repertoriu empatic reactiv. copilul gtie cd este infeles.128 Natura inteligenlei emotionale Rdddcinile empatiei 129 lional de Boli Mintale aratd cI o mare parte dintre diferitele abordiri empatice au o strirsi legdturd cu disciplina impusd de pdrinli copiilor. Stern spus: . Stern este fascinat de acest schimb mirunt 9i repetat care se petrece intre ptrrinte gi copil... ir vreme ce Fred semina mai mult cu tatll lui. Aceastd perceplie ar putea sd stea labaza unei subtile diferenle in felul in care gi-a tratat btriefii. gingurindu-i pe limba lui sau imifindu-l chiar.ceea ce adeseaii aducea lui Fred lacrimi in ochi. un act de mutuali.estelipsa acestei mutuali- PRETULRA CORDARTI GRE'ITE susline cd din acesteincercdri de racordare repetati su. COPILULBINE RACORDAT irtr-un proces pe care Stern il numegte de racordare. ca in cazul lui Fred. din nou incerca sd il fac5 s-o priveascI. Cind aveau doar trei luni. in special ajutindu-i pe cei care sirt necdjifi.Intr-o asemenea interacliune. acceptate gi reci- si redai sentimentele sale profunde intr-un alt fel.poamai mult decit orice intimpllri dramatice din copilXrie..A facedragoste sttrrii subiectiuilalt o dorinld irnpirtd9it5. din este foarte diferittr de o simpld imitalie. in cazul lui Mark. Actul sexual este. in cel mai rau sens. Sarah nu incerca practic str stabileascdun contact vizual impus. ceeace dd un sens tacit de ra.Uite ce tare ai supirat o". prin aceasttr racordaremamele sctncegte de bucurie gi mama confirrne bucuria legtrninugor pe copil. Mark ii privea pe oameni drept in ochi.lor era intr-un perfect acord cu Mark. Ea avea impresia cd Mark ii seamdntr mai tare. Acestemici racordtrri la nivelul copilului il p6 i9i retrtdreascl sentimentul cd se aflX intr-o conexiune mesajdesprecare Stem susline ctr mamele il transrninut furminut atunei ctrd interacfioneazd cu sugarii lor. iar ea nu incerca sd il urmdreasctr din priviri.Dacd doar imifi copilul asta arati doar ce-a fdcut. dar edificator. Sarah trcerca adesea sI intilneasctr privirea lui Fred. intorcird intruna capul in stinga 9i ir dreapta. Fred era clar mai speriat gi mai dependent decit Mark. In schimb. presupunesesizarea scrie:. Astfel s-a constatat ctr sint mai empatici acei copii a clror disciplini presupune atragerea atenliei asupra faptului cX prin comportamentul lor ii afecteaz6. Un an mai |irziu. Dintre toate acestemomente. intenlii comune 9i o stare rede excitare senzuald simultand" atunci cind cei care se lgi rlspund in mod sincron. intorcea capul ugor in sus sau intr-o parte cu un zimbet de invingtrtor. iar cird ftrtorcea capul. agacum procedase 9i cu mama lui la trei luni. pe Mark 9i pe Fred." face dragoste este probabil cea mai apropiati aproximalie adultd a acestei intime racordiri intre mamd gi copil. cele mai importante sint acelea in care copilul afld ci acesteemofii sint receptate cu empatie.tncepesd igi dezvolte ideea cd persoanele celelalte pot gi ii i sentimentele.Urit din partea ta. una dintre modalitdlile prin care igi exprima aceste sentimente era aceea cd nu voia str priveasci pe nimeni in ochi.constatat c5 empatia copiilor este formatd gi prin observarea reacliilor altora atunci cind acegtiasuferd. Mark putea s6-9i ia ochii de la ea oricind poftea. Sarah avea doutrzeci gi cinci de ani atunci cind a nXscut doi gemeni.

130

Natura inteligenlei emolionale

Rdddcinile

empatiei

131

luni, cind sugarii incep si-gi dea seama cd sint entitifi separate 9i continu5 sd fie formali prin relaliile intime de-a lungulfirtregii vieli. Cind plrinlii sint in dezacord cu copilul, el este foarte trist. In cadrul unei experienle, Stem le-a pus pe mame si reaclioneze exagerat sau insuficient ftr raport cu sugarii, in loc si corespundd agteptdrilor, racordirdu-se la sentimentele lor; sugarii au reacfionat imediat prin disperare 9i supdrare. Abgenfa prelungitd a racorddrii dintre ptrrinte gi copil duce la un chin emolional irigrozitor pentru acestadin urmX. Cind un plrinte nu reugegtesi-9i manifeste empatia printr-o anumitX gamd emolionall fald de copil - bucurie, lacrimi, nevoia de imbr5ligiri - copilul incepe sd evite sX se mai exprime gi eventual chiar sd mai simt5 acele emolii. Astfel, trtreaga gami de emolii se presupune cd incepe sd fie uitati, scoasddin repertoriul relaliilor intime, mai ales dacX de-a lungul copiliriei lceste sentimente continud sd fie ascunse sau descurajate. in mod similar, copiii pot ajunge s6 faioizeze o gamd nefericitd de emofii, care vor genera dispozifii pe mdsuie. Chiar 9i copiii ,,prind" anumite dispozilii: copiii de trei luni ai mXmicilor deprimate, de exemplu, oglindesc dispozilia mamelor atunci cind se joacl cu ele, afigind mai degrabd sentimente de minie sau de tristele gi mult mai pulin de curiozitate spontanX sau de interes, comparativ cu sugarii ai cXror mame nu sint deprimatee. Una dintre mamele studiate de Stern reacliona permanent insuficient fa!5 de nivelul de activitate al copilagului; irr cele din urm5, copilul a invdlat sd fie pasiv. ,,Un copil tratat astfel invald cd atunci cind se entuziasmeaztr gi nu reugegtesX-gientuziasmeze 9i mama, nu mai are rost s-o facd", afirmd Stern. ExistX irrsd speranle in relaliile ,,reparatorii": ,,Relafiile stabilite de-a lungul vielii - cu prietenii sau rudele, de exemplu, sau in psihoterapii - igi schimbd forma permanent, modificind modelul de funclionare. Un dezechilibru dintr-un anumit moment poate fi corectat ulterior. Este, de fapt, un proces permanent, care dureazi o viald intreagS." lntr-adevir, diverse teorii ale psihanaligtilor suslin cd relafiile terapeutice care furnizeazd chiar o asemeneacoreclie emofionali reprezinttr de fapt o experienld reparatorie de racordare. Oglindire este termenul folosit de unii ginditori psihanaligti pentru reflectarea a ceea ce pacientul ii expune terapeutului, aiesta din urmd reflectind starea interioard tot asa cum reugegteacest lucru o mami aflatd in acord cu sugarul ei. Sincronizarea emo-

este ir afara congtientizirii propriu-zise,.de9i pacientul

gi infeles. de fapt sd fie profund recunoscut Costulemolionalal lipsei unei racord5riin copildriepoatefi
foarte mare pentru tot restul vielii - 9i nu doar pentru coUn studiu efectuat asupra unor criminali care au comis cele crude gi violente crime aratd cA una dintre caracteristicile Ior, care ii diferenliazd de ceilalli delincvenfi, este tocfaptul cX au mers din casdin casd, au tot schimbat divergi pdi adoptivi sau au fost cresculi in orfelinate - aceste cazuri rersugerird cd neglijarea emolionald gi prea pulinele ocazii de a racorda sentimental cu cineva au dus la acesteatrocitdtilO. ln vreme ce neglijarea emolionald pare si opacizeze empatia, 9i un rezultat paradoxal, determinat de un abuz emoliosuslinut gi foarte intens, inclusiv cruzimi, ameninldri sadice, sau simple rdutdli. Copiii care silt supugi unui asemetratament pot deveni hiper-receptivi la emoliile celor din julor, datoritd vigilenlei posttraumatice putind deslugi semnade ameningare. Preocuparea obsesivi pentru sentimentele lli este tipicX acelor copii matratali din punct de vedere gi care la virsta adultd suferd de o instabilitate emointens5, cu vegnice suiguri gi coboriguri, care adesea sint te ca aflindu-se ,,la limita unor tulburdri de personate". Mulli dintre acegtia au un fler inndscut in a detecta ceea Simt cei din jur 9i deseori se afl6 cd au suferit maltratiri emoin copildrielr

NEUROLOGIAEMPATIEI
Aga cum se intimpl5 deseori in neurologie, rapoartele referila cazuri ciudate 9i bizare sint de obicei primele indicii ale lui empatiei fir creier. Conform unui raport din in care erau revizuite mai multe cazuri de lede exemplu, , ale lobului frontal din dreapta, pacienlii au dat dovadl de deficien!5 curioasd: erau incapabili sd inleleagd mesajul emonal din tonul vocii celorlalli, degi inlelegeau perfect cuvintele sine. Un l,Mulgumesc" sarcastic sau unul plin de recunogtin9i unul plin de minie aveau acelagi inleles, neutru, pentru ei. schimb, un raport din 1979 vorbea despre unii pacienli care iserd leziuni in alte pdrli ale emisferei drepte 9i care reacfiodiferit ca perceplie emolionald. Acegtia erau incapabili sd-9i propria emolie prin tonul vocii sau prin gesticd. Ei

132

Natura inteligenlei emolionale

Rdddcinile

empatiei

i33

gtiau ce simt, dar pur 9i simplu nu puteau transmite asta. Toatc aceste regiuni corticale ale creierului, aveau sd observe diversi autori, au strinse legdturi cu sistemul limbic. Aceste studii au fost trecute ftr revistl cabazd,pentru o lucrare semnati de Leslie Brothers, psihiatru la Institutul de Tehnologie din Califomia, care se ocupa de biologia empatieilz. Reanali_ zind atit descoperirile neurologice cit studiite comparative pe 9i animale, Brothers a subliniat ci nucleul amigdalian 9i legdtura dintre acesta gi zona asociativtr a cortexului viiual constituie cheia circuitului la nivelul creierului de care e legatd empatia. Mare parte dintre studiile neurologice relevante s_au fdcut pe animale, mai ales pe maimufe. Faptul cI aceste primate afi_ geaztrempatie - sau o ,,comunicare emolionalX,,, cum preferd sd-i spund Brothers - este clar nu numai din povestirill anecdotice, dar gi din studii cum ar fi urmtrtoarele: maimulele au fost invdfate mai intii sd se teamd de un anumit ton, prin aceeacd il a:rzelu atunci cind primeau gi un goc electric. Apoi, au invdlat sr evite gocul electric, aprsind pe o manetd ori de cite ori auzeau acel sunet. Pasul urmdtor a fost ca perechi din aceste maimule sI fie puse in cugti separate, singura comunicare dintre ele ficin_ du-se ptintr-un televizor cu circuit inchis, care le permitea sd va_ dI imagini cu cealalti maimull. prima maimuli, dar nu gi cea de-a doua, avea sd audd acel sunet nepldcut, ceea ce-i trezea o expresie de fricd. ln acel moment,."u'd"-u d.oua maimulE,vdzindfrica pe chipul celei dintii, apisa maneta care impiedica go_ cul electric - ca un act de empatie, in cazul in care nu era o for_ mI de altruism. Dupd ce s-a stabilit cd acesteprimate non-umane detecteazl intr-adevdr emoliile urmdrind chipurile semenilor lor, cercetrtorii au introdus in creierul maimulelor eleckozi fini. Acegti elecpermiteau furregistrarea activitilii unui singur neuron. f.ozi Fjectrozii care inregistrau neuronii din cortexul vizriat 9i din nucleul amigdalian au ardtat cd atunci cird o maimuld vede chipul celeilalte, aceastdinformafie ajunge la neuroni trecind mai intii prin cortexul vizual gi apoi prin nucleul amigdalian. Aceastd traiectorie evident ci este una standard pentru orice informatie care trezegte o anumitX emofie. Sulprinzdtor este insi faptul cd rezultatele acestor studii au ardtat cd in cortexul vizual au fost identificali neuroni care pdreau sI aclioneze numai cardspuns la o anumitl expresie a felei sau la anumite gesfuri, cum ar fi o

ameninldtoare a gurii, o grimasd de fricd sau o ghedocilS. Acegti neuroni sfirt diferili de ceilalli din aceeagi care recunosc chipurile familiare. Asta pare sd insemne cd

la fapt creierulesteconceputde la bun inceput sdreaclioneze
tmite expresii emolionale - adicd empatia esteun datbiologic. Alte dovezi referitoare la rolul cheie pe care il joacd traiectoamigdalo-corticald ar fi interpretarea gi reaclia la emofii;

Brothers,aparin studiile pe maimuagaclrn sugereazd !8tea, intre nucleul lflate in silbdticie careau suferit o deconectare
9i cortex. Cind au fost ldsate printre ai lot aceste au fost in stare strigi continue obiceiurile cum ar fi acede a se hrXni gi de a se ctrlira in copaci. Dar bietele maimule

pierdut posibilitateade a reaclionaemolionalin raport cu maimule din grupul lor. Chiar 9i cind o maimu!5 din grup
t sX o abordeze prietenos pe maimula ce suferise decoaceastea din urmd a fugit 9i ?n final s-a izolat, refuzind legdturd cu celelalte maimufe. Tot acesteregiuni ale cortexului furcare se afli concentrati neii specifici emoliei sint gi cei care, dupl cum observd Broau cele mai puternice legdturi cu nucleul amigdalian; inemoliilor presupune un circuit amigdalo-cortical ca.are un rol primordial in orchestrarea reacliilor potrivite. ,,Vairea de supraviefuire a unui asemenea sistem este mai mult clar6" laprimate, constati Brothers. ,,Percep!1afa,tddeo alabordare individuald ar trebui sX dea nagtere unui anumit ti[de reaclie psihologici] - 9i foarte rapid - croit in funclie

i;rtenlie,fie ci estesi mugte,fie str se spele,fie sd se inmultt73

Obazi psihologicd similari penku empatie in cazul oameniapare in cadrul studiului fdcut de psihologul Robert Levende la Universitatea Berkeley din California, care a studiat '

ri cistrtorite, furcercind si ghiceascd ce simte partenerul Metoda lui este simpld: cuplul o discufie mai aprinsSla.

lnregistrat pe video, iar reacliile psihologice le sint mdsurarh'rnci cind sint discutate chestiuni supirdtoare din cdsnicia - cum sd disciplineze coplli, cum sI cheltuiascd banii gi alasemenea.Fiecare partener revede caseta gi povestegte ce a it furmomentul respectiv, clipS de clipd. Apoi partenerul recaseta a doua oari, trcercind sd interpreteze sentimentele

134

Natura inteligenlei emolionale

Rdddcinile

empatiei

135

Cea mai exactA empatie s-a produs in cazul solilor gi soliilor a cdrorpropriefiziologie o urmdreaexactpe acee6 a partenerululla ca" re se uita. Adicd atunci cind partenerul reacliona transpirincl masiv, la fel reacliona gi celdlalf atunci cind partenerului il bltea inima mai incet, ritmul cardiac i se incetinea 9i celuilalt. pe scurt, trupul lor imita in mod subtil, clipd de clipi, reacfiile fizice ale partenerului de viafd. Daci tiparul fiziologic al privitorului il repeta pe acela din timpul disculiei inifiale, el, privitorul, putea spune foarte pulin din ceea ce simlea celdlalt. Empatia apdrea doar in momentul unei sincronizdri fiizice. Aceasta sugereazd faptul cd atunci cird creierul emotional coordoneazi trupul prink-o reaclie puternicd - sd zicem, se aprinde de minie - nu poate apdrea o prea mare empatie, ir cazul in care apare in vreun fel. Empatia presupune suficient calm 9i receptivitate, astfel incit semnalele subtile ale sentimentelor celuilalt sd poatd fi recepfionate gi imitate de cdtre propriul creier emolional.

faptul de a ne pune in locul altcuiva - ii face pe oasd respecte anumite principii morale. Hoffman crede cI existd un fel de progres firesc al empatiei din cea mai fragedd copildrie. Aga cum s-a constatat, la un copilul intrd in panicd atunci cind vede un alt copil cdzind gi

sd plingtr;raportul esteatit de puternic ai de imediat,in$i bage degelelul in guri gi igi infundi capul in poala mamei, cum 9i el ar fi avut de suferit. Dupd primul an, cind copiii mai congtienli cd sint o entitate diferit5, trcearcd in mod si aline un alt copil care plinge, oferindu-i, de exemplu, urrl lui. lncX de la doi ani, copiii incep sX inleleagd cd sentialtcuiva diferl de ale lor si devin mai sensibili la orice ie card dezvdluie ceea ce simte de fapt celdlalt; in aceasti fade exemplu, ei igi dau seama cd celilalt copil are mindria lui consecinld cea mai buni solulie pentru a-l ajuta atunci cind nu este neapdrat sd ii acorde toatd atenfia. Mai tirziu, in timpul copil5riei, cel mai avansat nivel de emse manifestd atunci cind copiii sint in stare si inleleagl o re dincolo de situalia imediatl gi sd priceap[ ci starea sau situafia in viafi poate fi o sursd de nemulfumire cro. ln acest moment, ei devin inlelegdtori fali de un intreg , curn ar fi cei sdraci, cei oprimali sau cei marginalizafi. inlelegere din adolescen!5 poate duce la convingeri moaxate pe ideea de a alina nefericirea gi nedreptatea. Empatia subliniazd multe fa;ete ale judecifii morale gi ale i. Una ar fi ,,mfiria empatici", pe care fohn Stuart Mill o deca fiind ,,sentimentul firesc revangard... care se formeazd velul intelectului gi al simpatiei... atunci cind este vorba de !e care ne afecteazdpentru cd ii afecteazl pe al!ii"; Mill il numea 9i,,apdrdtorul dreptilii". O altd situalie in care emduce la o acliune moraltr este atunci cind o persoani din este suficient de impresionatd ca sd intervini in favoarea victime; cercetdrile arati cd in realitate cu cit empatia fald victimd este mai mare cu atit ganseleca acest martor exterior ,lntervind sint mai mari. Existd dovezi conform cerora nivelul empatie al oamenilor ar corespunde cu judecSlile lor morale. diverse studii din Germania si SUA au ardtat cd pe ce oamenii sint mai empatici, ei favorizeazd mai mult ile morale 9i, in consecinfd, resursele alocate celor nevo-

EMPAT I A gt ET tC A: nAo AcJrrt nt AAIRUISMULUI
,,Niciodatd sd nu crezi cd gtii pentru cine bat clopotele; ele bat chiar pentru tine// - este una dintre cele mai celibre fraze din literatura englezd. ]ohn Donne vorbegte de fapt despre leg6tura dintre empatie 9i afecfiune: suferinla altcuivj devine u ta-,q simli ceva fa!5 de cel5laltinseamnd ci-!i pasi. ln acestsens,contrariul empatiei este antipatia. Atitudinei empaticd este mereu antrenat5 in judecifi morale, in dileme morale care implicd potenliale victime: oare trebuie sI minti ca sXnu ili jignegtiun piieten? Oare trebuie sI te lii de cuvint gi sd mergi la un prieten bolnav sau sd accepli o invitalie la cind apdrutd in ultimul moment? Oare trebuie linutd artificial in vial6 o persoand care altfel ar muri? Aceste probleme morale slnt formulate de un cercetdtor care s-a ocupat de empatie, Martin Hoffman, ce susline cd rddicinile morahtefii se afld in empatie, pentru cd ea ne face sd ne pese de potenlialele victime - cineva care suferX, este ir pericol iau duce o viald cu lipsuri grave, de exemplu - si sd le impdrtdgim suferinfa, ceeace ne impresioneazi suficient ca sd ii ajutamls. Dincolo de aceastd legSturd imediati dintre empatie 9i altruism, Hoffman presupune cd aceeagi capacitate pentru o afecliune

136

Natura inteligenlei emolionale WATA FARAEMPATIE: CE ESTE TT,I ruTNTTE CELUI IARE MILESWAZA; M O RALITATE A SO U O PATULUI

Rdddcinile empatiei

137

gi sfirgegte in masturbare: Dupd aceea, atacatorul simte o vreme o oarecaredescdtugaredin starea de tristefe, nu-

Eric Eckardt a fost implicat intr-un delict scandalos: fiind garda de cgrp a patinatoarei Tonya Harding, Eckardt a aranjat cl niqte ucrsagi plltili sX o atace pe Nancy Kerrigan, rivala Tonyiei de.la Olimpiada din 1994,care a luat medalii de aur la proba feminind de patinaj artistic. ln urma acestui atac, genunciiul lui Kerrigan a avut de suferit grav, fapt care a impiedicat-o sd srr antreneze citeva luni, foarte importante de altfel pentru cariera sa. Atunci cind Eckardt a vdzut-o pe Kerrigan la televizor cum plinge, remugcdrile l-au cuprins brusc gi i-a spus unui prieten secretul lui, ceea ce a dus Ia arestarea atacatorilor. Aceaita este puterea empatiei. De obicei instr, din picate, ea le lipsegte.celor care comit cele mai oribile crime. Profilul psihologi&l violatorilor, al celor care molesteaztr copii gi al celor care dau spargeri extrem de violente este acelagi: ei sint incapabili de empatie. Aceasti incapacitate de a simfi suferinla victimelor le permite sX se minttr singuri, incurajindu-se astfel in actele lor criminale. pentru violatori, minciuna sund cam aga: ,,Fembilor le place sd fie violate,, sau: ,,Dacd se opune, de fapt se lastr mai greu, asta e tot,,; pentru cei care molesteazd copiii: ,,De fapt, nu-i fac nici un rau copilului, ci doar ii dau pulintr iubire" sau: ,,E doar o altl forml de afecfiune,,; pentr_upirinlii care i9i maltrateazl fizic copiii: ,,Asta nu este decit o disciplintr de fier." Aceste autojustificEri au fost preluate de la oameni tratali-,pentru astfel de probleme gi care au declarat cd asta gi-au spus atunci cind igi brutalizau victimele sau se pregtrteau s-o facd. Blocarea empatiei la acegti oameni in momentul in care isi chinuiesc victimele este aproape intotdeauna parte componentd a unui ciclu emolional care accelereazdacestgacte pline de cruzime. Ele stau mdrturie din punct de vedere emolional pentru ceea ce duce la un delict sexual cum ar fi molestarea unui copil17.Ciclul incepe atunci cind agresorul e foarte suptrrafi furios, deprimat, singur. Aceste sentimente pot fi declangate,de exemplu, de urmXrirea unor cupluri fericite la televizor, ceeace ii creeazd, apoi un sentiment de deprimare, datoritl faptului cI el este singur. Atacatorul care cautd mingiiere in fantezia favoritl doregte de obicei o prietenie caldd cu un copil; fantezia devine se-

estede scurti durat5; depresia ce aceasta 9i singuritatearecum gi incepe sd se gindeasce mare forfX. Atacatorul ln mai putea s5-gipund in practictrfanteziileerotice,spunindu-gictr
justificdri, ca de exemplu: ,,De fapt, nu-i fac nici un rdu co-

i, pentru cXnu sufertr din punct de vedere hzic" qi: ,,Dacd copil nu vrea strfacdsexcu mine, mi poateopri." In acestmoment,atacatorulvede copilul prin lentilele unei
perverse gi nu cu empatie fali de ceea ce simte cu ade-

emofiositualie.Aceasti detagare *trrat cqpilul intr-o asemenea
caracterizeaztr tot ceea ce urmeazi, de la planul pus la cale

atentda ceea tru a-l prinde singur pe copil pind la repetarea Toate acestea in practicd a planului. intimpla ptrnerea 9i 1eseva fnt,urrnlrite ca gi cum copilul implicat n-ar aveanici un fel de
proprii; in schimb, atacatorul proiecteazd in fantezia

dinpartea copilului. Sentimen1neroticeo atitudine cooperanttr greafa, teama, dezgustul copilului - nu sint luate in sea{ele ele ar ,,distruge"tohrl pentru el. intr. Dacdatacatorulle'ar percepe, "i Noile tratamentepentru agresoriide copii 9i alli atacatori-se foncentreazemai ales pe lipsa de empatie fald de victime. lntrunul dintre celemai promilitoare programe de tratare, atacabrii citescrelattrricumplite ale unor delicte similare cu ale lor, urmdresccavictimelor.De asemenea, povestitedin perspectiva
video cu victimele in lacrimi, in care acesteapovestesc ce in-

&amne sX fii molestat.Apoi atacatoriitrebuie si scrie despre propriul lor delict din punctul de vedereal victimelot imagininpovestire ftr cadrul {u-gi'ce a simfit victima. Ei citescaceaste qnei terapii de grup gi incearcd sd rdspunddla intrebdrilereferivictimelor.in final, atabare la ataculrLspictiv din perspectiva catorii trec printr-o reconstituiresimulattra delictului, de data lceastajucind rolul victimei. ri William Pithers,psihologulinchisorii din Vermont,cel carea terapiea privirii lucrurilor dintr-o altXperspectivd, crcataceastA ni-a spus: ,,Empatiacu victima schimbdpercepfia,astfel incit ilegareadurerii devine dificild chiar gi in fanteziile erotice."$i intdregtemotivareablrbalilor respectivide a se lupta cu .Abtfel fornirile lor sexualeperverse.Doar jumdtate dintre atacatorii rcxuali careau urmat acestprogram in inchisoarerepettrdelict€lecomise,comparativcu cei carenu au urmat acesttratament

elcu singe rece. psihopalii sint binE_ cunosculi pentru faptul ci stnt fermecdtori nu au nici un fel de 9i remugcdri.rrriu. El i-a spus lui Bing . Cei care au acte de torturd pentru terorigti. pentru cd se simt respingi sau sau de frica de a nu fi pSr5sili. . in cazul criminalilor psi_ hopali (care mai nou se_numisc sociopayi. ii prinde prr1r*-u lui Faro. Faraindoia_ li cd in privirea lui am vizut frica. prea multd empatie ar putea fi contraproductiv5. descriu fe3D(ecutat lul in care au irrvdlat sd se disocieze de sentimentele victimelor pentru a-gi face . care a mu_ tilat o mamd gi pe copilagul ei. Acestchip ifi spuneci dlaci ai rispunde cu aceeagi monedd. acesta fiind un diag_ nostic psihiatric) ele sirit mult mai reduse.r"r-etour". simlind cd cineva se uitd la el.. ceilalli igi calculeazl bdtdile.. Psihopalii sint 9i mitomani credibili.cum ar fi un defect neural in empatie .. Acest lucru inseamnl ci din punct de ve. . Sint multe c5i manipulatorii. dac5l-ai provocape aiestpugti.treaba". o metodd de 6qi stdpfurinevestele insuflindu-le frica. gi nu pentru cd sint intr-un acces de minidO. olipsd oportund de empalie poale deveni o . care uneori par sd nu aibX nici un motiv . la serviciu sau cu ceilalli memDri ai familiei. membrul unei bande din Los Angeles. Ar fi aceeacd o capacitate emolional5 perversd .biologicd. cum ar fi ucigagii in serie care se bucurd de suferinla victimelor inainti de a Ie "udi"i.le Bineinleles cd intr-un comportament atit de complex precum fel criminal sint multe explicalii plauzibile care nu evocd baza .9i odati ce incep. incapacitatea de a simlr empatia sau vreo compasiune de orice fel sau micar de a avea o tresdrire de constiinld.are o valoare de supraviefuire intr-un mediu . Unele dintre cele mai rele chipuri pe care le ia absenla de empatie au fost descoperite intimpl5tor intr-un studiu asupra unodintre cei mai cumplili indivizi care i9i b5teau nevestele. lngherind pentru o clipi. in aceste cazuri. sofia.138 Natura inteligenlei emolionale Rdddcinile empatiei 1.rdu" pini la conducitorul unei corporafii.!i_aiur. gi manevreazi emogiile vic_ timelor cu acelagicinism. impugcindu-i din-magina in mers. omori rs_ prezintd un fel de rezumat al psihopatieils.i vryj s-earate ce poate.* * Atenlie: chiar dacd ir:r anumite tipuri de criminalitate sint irn joc Jrnele tipare biologice . Mai intii.xtrem de violent gi se poate transforma intr-o capacitate de a Comite crime. esteinspdimirtdtor si 9i vezi acestlucru cu ochii tdi. degaptesprezece ani.39 gi care sint mult mai mulli.s.*u_ re risc. chiar gi trcercarea de a-l abandona.doi gagii. Sd ne gindim la cazul lui Faro. A devenito fald de cogmar. intr-adevdr. Violenla lor pare a fi o formi de terorism calculat. restul tratamentului nu va funcfiona. 'In vreme ce existi unele mici speranle de trezire a unui simt empatic la atacatori cum ar fi pedofilii.dere psihologic sirt mai calmi cind devin violenli gi abuzivi. Psihopatia.seuitd in jos. nici de a lui. prin care sd demonstrezetrecerea timpului. Cerrea a scos la iveald o anomalie psihologicE intilnitd la mulfi sofii care-9i blteau nevestele sau le ameninlau cu cufltul ta{r cu arma: acegti soli acfioneazd astf. inctrierindu-se prin baruri. Fdrd aceasti motivalie inilial5 inspi_ ratd de empatie. in momentele lor de furie maximS. 9i in timp ce cei mai mulli bSrbafi devin violenli cu soliile lor impulsiv. care tocmai scria o carte despre bandele din Los Angeles."i Unii cercetdtori care i-au studiat pe psihopalii criminali bdcd stilul lor rece de a manipula 9i lipsa empatiei sau a unii. ' Acegti soli reci gi brutali sint o specie aparte fald de ceilalli toli care igi bat sofiile. nici mdcar fir cazul actelor celor mai crude gi mai ne_ miloase. Cei mai cruzi criminali. aceastdanomalie iese la iveal5: Ittmul cardiac scadeinloc sX creasc5.-ni_ se afle in inca_ pacitatea lui de a face altcevl decit conexiuni emolionale super_ ficiale. Mergind intr-o magind cu Leon Bing. este una dintre cele mai uluitoare lipsuri za totalei rdceli sufletegti a psihopatului pare sI "*ogiorrule. de exemplu.rr. seuit5 intr-o pa*e. din magina.ci o sd factr pe nebu_ nul" fa!5 de cei . are ca sporirea violenfei.inllmidarea altora .. irtr-un grod calculat. din furie. Faro ii demonstreazd lui Bing ce privire i-a aruncat persoa_ nei din cealaltl magind: M-a privit fix gi irtreaga fizionomie i s-a schimbat de parcd cineva ar fi fdcut un trucaj fotografic.aga cum se intimpld de obii in crizele de furie. par a fi violenli gi in afara cdshiciei. arunci o privire citre magi_ na noastrd.virtute" in multe roluri din via!5. poate uneorisi apard tocmai dintr-un defect neural.asta nu inseamni cd toli criminalii au probleme biologice sau cd existd unele . fiind in stare sd spund . Apoi opregte magina. de la polifistul anfhetator . Faro a . El ctescrieaceastdintimplare mai curird cu mindrie decit cu re_ mugcare_. Privirealui spunecd de fapt nu-i pisi de nimic. orice-pentru a obline ceeace doresc. Iatd cum po_ vestegte Bing acest schimb de violenfe: $oferul. Cripis Blood.. nici de via!a ta. orice ar face ea.

fa!tr de cuvintele neutre cum ar fiscaun: ei pot decide mai rapid dactr acel cuvint emofional a fost incurcat. iar unicul consens la care s-a aiuns este ci nu existtr un asemenea insemn biologic Ai categoric nu existi . Ce-i asta.escifreze mai multe cuvinte ale cdror litere au fost amestecate. care degi inilial era partea vitdmati. sugerfurd astfel o disfuncNionalitate a circuitelor dintre cortexul verbal. care ?i atageaztrun anumit sentiment. dar nu gi la cele neutre.l." Len continud str se smiorctrie. liniCtindu-l totodattr gi in'. Cuprins de un val de furie. A apfuut o controversA ir acest sens. psiholog la Universitatea British Columbia.140 N at ur a int eligenf ei emolion ale O posibili bazd psihologicX a psihopatiei nemiloase a fost prezentatd in dou5 feluri. Mama lor.. cam la o zecime de secundd. Cum durerea viitoare nu genereazi un val de lelinigte.Asculttr. pe una dintri ele undele cere_ brale sint mdsurate pe mdsurd ce oamenii fircearcr str d. Apoi.Mdmico. e. . nu mai semne de naturd biologicd astfel incit si indice inclinaSa pentru crimA. nu mai plinge. pe care l-a descoperit furtr-un studiu ce sugereazd o deviere in funclionarea nucliului amigdalian 9i a circuitelor aflate in leglturd cu acesta: psihopafii care gtiu cX vor fi supugi gocurilor electrice nu aratd nici un fel de teamtr. incitincepe str inigteasctr. |ay adopt2to atitudine materfratele care plinge.en?" . fa!tr de frica sau durerea victimelor lor.Len. majoritatea nu. Uite la el.vine gi-l ceartdpe [€n. In acestmoment .Ei. izbucni in lacrimi. . te rog".. frtrliorul s5u de ani gi jumltate..Ii aratl fratelui lui o maginuIgtrategie:distragerea vrind astfel sd ii abattr gindul de la mica tragedie care toc- l7a cuprins.nu cunosc empatia. da?" Chiar gi againlacrimile continud sd curg5. spunindu-i strlase obiectul acesdispute. ca reaclie normaltr in cazul unor oameni care urmeazi str sufere o durere hzicdzr.. Len? Ce-i I-.gena criminald". Len il mugcd peJay.. $i pentru cd ei nu simt aceastd frici . Ei bine.1€n. Len incd plinge.Nu mai pliage. Len plinge! Len plturge. Len gisegte mingiiere de unde ne-am agtepta mai de la fay. cum at fi a ucifu. Inctr iritattr.pen. Hare trage concluzia cd psihopalii nu sftrt pregcupali de posibilele pedepse fald de ceea ie fac. e un om intruntru. il implord Jay. acest lucru nu tnseamntr cd tofi cei care suferd de a9l ceva ajung la crimd. Schimbul de replici suntr cam agal: .Jayigi implord mq ca din p{€u lui Ley .{Jite. Sub acestpretext al egecului. Majoritatea oamenilor reaclioneazd diferit la anumite cuvinte cu incirctrturi emofional5. LipsA de empatie ar trebui pusi aldturi de toate celelalte forle psihologicd. fiecare sugerind implicarea unor trasee neurale citre creierul limbic. care recunoagte cuvintul.en izbucnegin plins. devine fur- timp aft de preocupatde lacrimile fratelui lui. care ii tot ircurca piesele de Lego cu care se ru amindoi. intorcindu-se spre Len.dindu-i o mini de ajutor la strinsul piede Lego gi la punerealor intr-un sdculef addugind priete.rcd probabil cd i s-aptrrut o mare nedreptate. cel care a ftrcut acest studirj interpreteaztr rezultatele in sensul dovgdi$ faptului ctr psihopalii au o inlelegere superficiali a cuyintelgr emo!{onale. Chiar daci existd o baz6 biologicl a lipsei de empatie in unele cazuri.mfu\giindu-9i si-l calmeze:. psihopafii nu au asemenea reacfii: creierul lor nu dovedegte existenla unui tipar distinctiv de reacfie la cuvinfele emolionale gi nu rispunde mai rapid la ele. reflectare a superficialitlfii lor mai generale in domeniul'afectiv. Hare crede Ceimpietrirea psihopalgilor se bazeazA in pa1!e pe un alt tipar psihologic.Lnn. 9i creierul limbic. economice gi sociale iare converg spre criminalitate. Cuvintele sint afigatefoarte repede. Atunci idoptl alttr tacticd.. sau compasiunea. Artele sociale Aqa cum se intimpld foarte des cu copiii de cinci ani care au rnai mici. Len igi pierduse rXbdareaatlay. auzindu-l pe |ay scincind de rere. iar creierul lor araie un tipar distinctiv de reaclie la cuvintele emoSonale. Robert Hare. sXle pun la loc pentru Lenny. respectiv piesele de Lego. Te rog. lngeniosul |ay incearcdtotugi o atenfiei. PlingeLen. marna lui refuztr str-l consoleze.irn ciuda consoldrilor...

aga cum gtie orice plrinte care a avut un copil mic. Desigur ci. Existd mai multe reguli debazd. disconfort. Acessint adevdrate competenle sociale care duc la eficienla in tracelorlalfi. Capacitatea de a gestiona emoliile altcuiva este insugi miezul artei de a manevra poziflrv relaliile interumzule. O astfel abordare a emoliilor altcuiva . empatia lui adicd rdddcinile compasiunii. mai bine sau mai pulin bine." Ceea ce duce la stratagema final5 a lui ]ay: imprumutird dirr fermitatea mamei gi din tonul ei autoritar. Pentru a manifesta o asemeneaputere interpersonal5. Printre sughifuri. sprijinul practic. dovedindu-se aroganli.turi malilioase vddesc necesitatea de o importanld capitald a existenlei unei inclinalii emofionale: capacitatea de a 9ti care sint sentimentele celuilalt gi de a acliona astfel incit acestesentirhente si poatd fi formate. cel puocazional. l-a irdemnat pe acesta sX ine atit de mult sX igi linigteasci fratele care plingea. impulsurile gi enervirile .m. si reugeasctr in relaliile intime.chiar dacl nu intotdeauna aleg aceascale.presupune formarea a doutr talente emofionale. deficienlele in aceastddirecfie duc la incapacitade adaptare la viala sociali sau la dezastre intelpersonale reate. gi empatia.Atunci. Aceleagi pomiri pot fi folosite pentru a necdji sau chiar a chinui un frate. ceeace este mai practic sd foloseascdforla . Len reugegte si scoatd un suspinat: .. Tentativele de semnalizare a acestei capacitdli de stdpinire a propriilor emofii ies la ivealS cam in aceeagiperioadi: copiii mici invald sd agtepte fdrd sd plingd. Paul Ekman folosegte termenul reguli de imnre pentru a desemna consensul social in privinla senti. Aceste capacitEli la nivelul vielii socia- permit cuiva sd semobilizezesau se fie o surs5de inspirar pentru ceilalli. ln aceasdireclie. Rlbdarea pare o altemativd la acceselede furie. Dar atunci cind ci sint singuri (degi erau inregistrali cu o camerd aslor s-au contorsionat.742 Natura inteligemlei emolionale Artele sociale 143 Len insd nu manifestd nici un interes. Cird studenlii japonezi au urmdacest film in prezenla unei persoane ce rePrezenta o autoritafefele lor dideau doar vagi searlnede reacfie. . MANTFE STATI -VA EMOTilLE Una dintre calitilile importante in viala sociald este felul in oamenii gtiu. inceputul dezvoltdrii acelei capacitili de a-gi potoli minia gi supdrarea... usor exasperat5. intr-adevdr. afigarea empatiei lui Jay 9i i:rcercarea de calmare a celuilalt estecategoric universal valabilS. insusau insensibili. este de neconsolaf lacrimile lui nu se mai opresc. Racordarea la cerinfele celorlalfi presupune un minim de calm interior. Ceea ce conteaze este'cdel l-a aplicat intr-o situalie dificild incl de la o virstd foarte fragedi. CI ili trag una!" Aceasti microdramd scoate la iveal5 o complexi gi remarcabild atitudine emolionali de care este in stare un copil de doi ani gi jumdtate care incearci sd rezolve emotiile altcuiva. de la simpla implorare la gtrsireaunui aliat in mama sa (de9i ea nu este de nici un ajutor) pinX la mingiierea fizicS. terog". sd-i convingd sX-i influenleze pe ceilalgi sau sd-i facd sd se simtd in largul lor.|a care Len rdspunde printr-un ... spaimd gi dezgust. dovedind un amestec de chipurile ). aceastd bazd. copiii trebuie sd ajungd la un nivel de autoconkol. distragerea atenliei. Avind .telor ce trebuie manifestate in anumite momente. spune mama fer. Firtr indoial5 cI Jay se bazeaz|pe un intreg arsenal care a fost folcsit asupra lui ir propriile-i momente cu probleme. Tot aga cum un copil de virsta lui poate detecta in suptrrarea fratelui gansa de a se rizbuna 9i chiar de a inriutili situalia.2. Semnelede empatie aPar Pe la doi ani.. culturile diferitelor PoPoare vaiazd enorm' De Ekman gi colegii sdi din japonia au studiat reacliile faale studenlilor la un film infioritor despre ritualul circumaborigenilor adolescenli. sX se certe sau sd lingu- i pentru a obline ceeace-gi doresc. ameninl5rile 9i poruncile directe. Dar chiar 9i acestetr6s5. el ameninfd: . potolegte-te. tocmai lipsa acestor capacitdli poate face ca gi cei strdluciti din punct de vedere intelectual si naufrain relaflile lor interumane. sd-9i exprime rriile sentimente.ir privinla modalitdlii de ex.o adevdratd arti a relaliilor . Len. in aceastd furcercareimediati de a-gi calma fratele.lay dd dovadd de un vast repertoriu de tactici.Incere.Nu mai plinge.LJna dintre ele esle minimalizarea exprfundrii emoliei fiind tradilia japonezi ir cazul resimlirii unor sentimende disconfort ir prezenla unei Persoane ce reprezintd o auto- .capacitilile umane" se dezvoltS.Nu" govXitor. Nu conteazd. Pierzindu-gi rdbdarea cu el.chiar dacd aceastdcapacitate dd greg uneori.Vrei sd-fi trag o palmd?". mamir vine cu ameninlarea pdrinteascd tipicd: .

. J"lu oiam s-ofac. tindu-se gi dirdu-i un lespuls teio". A I I COIVLT]VIII\IAREA EXPRESNTTATE EMOTTONALA rdzboiului din Vietnam.pli"putereaexemplutui:copiiiinvali "*pri*ur"'r" sf. pozitivl (chiar dacdfabe)." v#L allii. cu atit ne contromai bine semnalele Pe care le transmitem. infocuies.ri"'. contaminartionald este mult mai subtili.e_i" cu un sentimentnesincer.1c!.atunci cind repede. fiind un fel de schimb ta- f. rezerya unei soi politicoase este la urma urmei doar o modalitate de a asici nici o scurgere de emolii supXritoare nu va avea faptul a (este o reguli sociali care atunci cind ajunge in domeniul re- ire simgim ignorafi. Fel-ul in care"ur" sini folosiie.*"i"urbur"u acesta estesistemulabordat ae fetila de gase ini re i9i schimonosegtefala.. Sigur ctr intimplare esteuna extraordinard. In privinfa educirii sertime." ahqeazd. bunicului eite foa*e difert H prmul cazestefe" !f::9lsup_ra amdgit).tii sociale: emoliile sfint contagioase.. mi-am pierdut orice chef de luptf..i. iacruntinau_se cumplit gi strimblrt du-gi gura. "rtu Exprimarea emofionaldare desigurconsecingJimediate .il ia sigur ci acelco.evlratiartigti ai exprimdrii emofio_ nale.". iar altele beneSchimbul emolional are loc la un nivel subtil aproape imfelul in care ne mullumegte un vinzitor ne poate faunul altuia sentimentele ca gi cum ar fi un fel de microti. -prir.. jignit de acesr :":jl*:fci mesatcontuz.. un pluton american a r. urr reieztt. unul dintre soldalii ameri- etr le refugieze itrtr-o plantalie de orez in toiul unui de focuri cu vietramezii. ahau in plin6. estenepoliticossI refud. Transmitem9i capdispoiigiile celuilaltintr-un fel de economiesubterani a psiastfel incit unele intilniri sint otrXvitoare. educafiein privinla regulilor a" fu. dezastru Evident cd actorii sint ad.in cel de_ataoiiu".:pentru emoliilor sint conforme modelelor pe care le-am diferind in foarte mare mtrsuri in ce privegte cade a dovedi o mare pricepere.il. igi amintegte David Busch.. in t exact s-auuitat nici in stinga..Perfectcalmi 9i linigtili.: cul. ele diiteazi im'pactuf sentimente_ lor asupratuturor celorlalgi. t."lru dai mai-pufin supdrdtor.i"g"".tetoi """u . prin asupra p-ersoanei carepririqt" u""rt *esaj' Copiii sint imp. aur-u Uir.bltIlie.saucel pufin nu in ziua aceea.". transformindu-i in soldali pacifigti. genla emofionald? InvXfEm foarte de timqyliu exprimarea acestor reguli... iju.r.."3Calmrrlcdlugdrilor tips-it gi pe ceilalfi.Daci unui "r"ofiif" zimbeasc5 "ti i susp"rls6 9i sb "opit mulfumeascd"de cdtreun ptrrinte in u""l este as. Si f5rd in_ nepldcute in spatele unui chipr. u*pr* emofionale. strzimbear ctr gisd rnulfumeascj in momentul "rutu in carebunicul i_aadus dl ziua lui un cadou oribil.re sepetrecein fiecareintilnire in parte. respingisau binevenili 9i respectali.Multumesc.i* uunui sentimefli cu un alttrf acestsistem apare in anumite culfuri .Ne .nici in dreapta. "u* Pru.. $i probabil cd ilucru au simlit cu tofii. Dar astairtr-o cd lecliile Pe carele invilim in privinmtrsurd.: tegii gi cunoagterea lor constituie un factor important in intelr.Asiunde_liadevaratete sentimente 11l|tlti: lequld atunci cind ele ar putea strsuperep" arag. pil va irvdfa-o altr reclie va reaclion" 9i il?."grrti inseamimpact optim. De obicei. dar a fdcut_o *il." piinjl mamei ei cd frnk ry le mai marea nectrjit-o. drept pentru "ri"fi*. un iil:1.Natura inteligenlei emolionale ritate gi de aceastaau dat d.l. o u ti"iu ui ri-o tirt)?r." cel mai ade.. pentru cd nimeni nu i-a imp 'rcduptr ce au hecut..i o parte dintre noi sint actori inniscufi. Dintr-odatX.r.1.ut de genul .p:rl"^."lrt .. semnale emolionale in decursul fiecdrei intilniri semnale ii afecteazd pe cei care se afli in preajmi' Cu tem mai abili din punct de vedere sQcial. Asemenea reguli privitoare la exprimur"u fac'partedin dicliona_ "^-oliiior rul regulilor de bund iuviinfd. au inceput sd se cdlugdri. pentru ci toati lumea a renunlat. rnili . cllugdrii : spre ei gase zona de luPtl.fti. faci ..Au luat-o prin A fost de-adreptul ciudat.":9Ttele ar h exagerarea a ceeale simt" . expresivitatea lor genereazd reacliapublicului. "lr. lp educafie_ explicita. simplu am incetatstrne mai luptdm.cit 9i mesajul. bunicurui incrun.. poruncitor $i rece -_ 9i care i9i transmite mesajul -o*"nt ristit in loc s-o faci Fopt_it 9i cu cdldurtr_. Aiest lucm se petrece atuncl .ovadi studenlii atunci cind gi_arr I t4 Artele sociale 145 ::rj. Acestlucru ilustreazi'urt principiu al vie.a. atuncicind sint urmate prost.uulJ"t" .qri"tr-o 'ciq iljnvftem pe copil sliu-gi J"ru*agirea.il.ht . duc la :: "" emotional.

sensibilitatea lor inndscuttr face ca sistemul lor nervos autonom (un semn al activittrlii emofionale) str fie declangat mai ugor. reclamele sentimen- pot impresiona pftrd la lacrimi. ftrrtr gXne dtrrn seama. propriul lor chip redi sernne ale aceleiagi dispozifii prin ugoare modificiri ale mugchilor faciali. agteptind persoana care ficuse experienla sd se reirtoarctr in incdpere. care a studiat acest schimb emosubtil. cu atit partenerii femeilor deprimate se sim- mai rdu duptr aceste disculii . pentm ci talentul lor emofional ne face str ne simlim bine. fedeprimate participau la aceste experienfe impreuni cu erii lor de via!tr gi discutau desprg o anumitd problemd relafia lor. Sincronizarea intre profesori 9i elevi indici cit de mare este I emofional dintre ei.tre cel mai pasiv.. cu cit persoanele cu care se firtilnesc sint mai pe lungime de undtr din punct de vedere fizic cu ei. Intenlionat au fost alese perechi de subiecfi in care unul sd fie genul care igi exprimtr foarte tare emoliile. Acest lucru a fost constagi de Daniel Stern atunci cind a urmirit sincronizarea intre in perfect acord cu sugarii lor. Prin aceastdimitafie. Inteligenfa emolionaltr include qi administrarea acestui schimb.pentru ctrpreluau proasta >ziliea iubitelot'. oamenii recreeaze in sine dispozifia celuilalt . in vreme ce o discugie rapicu o persoanl veseld le poate ridica moralul (de asemenea. Orrarea poate fi atit de subtild. Iattr o demonstrafie remarcabild a subtilitllii cu care emofiile trec de la o persoand la alta. De in cadrul unui studiu asupra sincronicitSlii fizice.simpatic" gi fermecitor sfult ter" mmii pe care ii folosim in privinla celor cu care ne place si fim. studiile fdcute la nivelul clasei au cX pe mdsurd ce coordonarea de migcdri intre profesOr 9i este mai apropiatd ei se simt mai prietenogi. migciri gi alte exprim{ri ale emofiilor pe care le-au simlit puternic in trecut pmtru a reda din nou aceste sentimente.acesta fiind un indice de apropiere de obinecongtientizat. duptr care au stat pur gi simplu fald in fa!tr. prelutrm emoliile pe care le vedem exprimate de altcineva prin intermediul unui mimetism al expresiei lor faciale. cu atit preiau mai ugor dispozifiile sufletegti. Invariabil. avfird in ve- ctrpot fi atit de impresionali de sentimentele altora). un cercetdtor suedez de la Universitatea din Uppsala. Atunci cind oamenii se simt fericiti sau !i.. Doud minute mai tirziu. mai interesafi 9i mai disponibili pentru o relalie inter- .ei sint sufletele spre care se indreaptd cei aflali in situalii emolionale grave. fericili. iar celdlalt gi le ascunde. Cel care sirt in stare sX-i ajute pe allii str se calmeze au un deosebit talent in relaliile sociale. entu!i. . aceeagireciprocitate lemigclrile celor care stabilesc un raport emolional. in care actorii igi amintesc gesturi. si-i faci pe acei indivizi sd fie 9i mai empatici. Imitarea de zi cu zi a sentimentelor este de obicei destul de subtilX. Oare cum a avut loc acest transfer magic? Mai mult ca sigur. Atunci cind doi oameni interacfioneazd.o versiune ceva mai pulin intenstr a metodei Stanislavski.existd un fel de balet al sincronizdrii emofiilor. indiferent dacd ne dim nu seama ci imitdm sau nu expresia faciald. Cu tofii sintem practic unelte utile unii altora in acest schimb emolional la bine 9i la rdu. al gesturilor sau al tonului vocii sau al altor semne nonverbale ale emofiei. O persoand dd din cap cind celXlalt igi susfipunctul de vedere sau amindoi se migcd pe scalrn in acelagi ori unul se apleactrin vreme ce celdlalt se lasd pe spate. incit dacl ambii se afld pe base pot migca ir acelagi ritm. fohn Cacioppo.146 Natura iitdligenlei emolionale Artele sociale t47 laliilor intime este sufocantd). Schimbtrrile sint evidente la nivelul unor senzori electronici. lntr-o experien!tr simpli. Aceastd labilitate pare cd ii face mai pulin impresionabili.psihofiziologul in probleme sociale de la tatea de Stat din Ohio. rtrspunsul este c5. direcfia transferului de disgozilie este de la cel mai puternic din punct de vedere al exprimtrrii sentimentelor cf." Gradul de emofie resimfit de oameni in cadrul unei intilniri oglindit de cit de bine sint orchestrate migctrrile lor fizice in fitentul vorbirii . Ulf Dmberg.Doar a vedea pe cineva cum igi exemolia poate trezi aceadispozilie. a constatat ctr atunci cind oamenii vtrd un chip zimbitor sau unul furios. Aceastd sincronizare pare sd faciliteze transmiterea gi primidispozifiilor. Cu cit sincronizarea intre parteneri era mai mare nivel nonverbal. Dar unii oameni sint extrem de sensibili la contagiunea emolionali. Acest lucru ni lntimpl5 tot timpul . ea s-a intors gi i-a rugat str noteze din nou dispogilia tr care se afltr. a constatat cX: . dar greu vizibile cu ochiul liber. doi voluntari au completat o listX despre dispoziliile lor ir momentul respectiv. Aceastd sincronizare a dispoziliei deterfelul in care o anumitd interacliune a avut loc in bine sau tlu. chiar gi in cazul ftr care acesteasirt negative. dispozilia celui mai expresiv s-a tranpferat asupra celui pasi#.

acest lucru ipseamnd determinarea stirii ernolionale a celeilalte persoane. A stabili tonul emolional de interacliune este ftrtr_un fel o dovadtr de dominare la un nivel. care preia conducerea. ln mod 1l"Trt similar. un moment potrivit pentru coordonarea migctrrilor pentru a ne simli bine. tr vreme ce cei supugi privesc mai mult chi_ plr. versiunea adulttr a racordlrii emo_ lionale dintre mamr gi sugarul stru.Asemenea ii talentului lor. Determinant in eficienta interpersonaltr. cel care are iea mai mare putere de expresivitate cea mai mare forld .ho! de :Fuu :. 'nii) care antreneazl ritmuri biologice.la fel pentru a antre_ na emoliile auditoriului6. pentru-un cuplu de dan_ muzica devine vn zeitgebeial trupului. psiholog la Universitatea de Staf din Or*on. Cacioppo subliniazX cd oamenii care nu sint in stare sI primeascd sau sd transmitd emoliile sint sortili str aibd probleme ih relaliile lor. este vorba *torl de o intilnire inke persoane. ce se vor coace de-a lungul vielii. Antrenarea emolionald stdlabaza cipacitilii de irifluenlare. se lovegte la genunchi gi incepe str plingtr. Frank Bcr. . Dominanta unui lider puter_ nic sau intelpret este capacitatea de a impresiona ii-rtr_un 1y""1 fel publicul format adeseadin mii de persoane.rlceluilalt .furarbitrarea sau furme. in general. dierea disputelor.ryu*u tivi.$i eu m-am lovit la genunchi!" este citat ca avind o inteligenld interpersonaltrexemgi apareintr-un studiu fdcut de ThomasHatch. reflectd profunda legiturl dintre paitenerii respec= :.IEI SOCIALE 1.Separe cI Roger extrem de apt in recunoagterea sentimentelor colegilor sdi. mi-a spus: .turilor unei intregi relelede oameni. partenerii d.ro.9i numai el a sd-l consoleze. Pe terenul de joactrin general. Cind. un nivel inart de sincronizare intr-o interac. te o sincronizare compatibili. coordonarea dispozigiiloi sufletegti este-insigi esenfa raporturilor interumane. $evenim la o grtrdinildgi la ci$va pugti carealeargi pe iarbi. Trebuie sd exin. Sin. .in care se transmite afec_ liunea.. Roger a fost singu- carea observatcd Reggiea pilit-o gi ci sufertr.Pe scurt.a unui politi_ cian sau a unui predicator . legdturi foarte rapide gi bune cu ei. Acest gest mirunt dovedegte un adet talent in privinla raporturilor interpersonale 9i o capacita- pentru pdstrarea relafiilor apropiate. iul genunchi. care a flcut acestestudii. este felul in care cei foarte abili reugescsd-gi sincronizeze emofiile.. Thlentul lui Rogerreprezinti una dintre cele patru capacittr|i incarele identificd Hatch si Gardnerca fiind componentele lei interpersonale: grupurilor t r r q r u vr aceastaeste o calitate esenfiald pen- eforun conducdtot presupunindinilierea 9i coordonarea itru '.acesta fiind mediul p. se impiedicd. in proble. la ofilerii estecopilul orice fel.ominanti vorbesc mai mult.de o prieteniesau de un parteneriat aptitudini la copiii de grddinild sint doar' afaceri. strigind: . chiar dac5 nu pot explica prea bine de ce. hotdrind de-a ce se vor juca ceilalli sau devenind cdpitan de echipd.'mele de arbitraj sau in magistraturd. ori ca intermediari sau ca ' administratori ai preludrilor de companii..acesta . in larguf nostru. chiar dactrastaa constatin faptul ctrgi-a propriul genunchi. Acegtia sint copiii care rezolvl neinlelegerile de pe terenul de joaci.49 umane.fie emolionaldesenfiald estevorba de o cXsltorie. ei pot face carierd in diplomafie. unul dinlegii lui Howard Gardner din Proiectul Spectrum.tcoape conceptulinteligenlelormultipleT. Acesta este inlelesul sintagmei .indiferent cI sfirt unele pozitive sau negative. Cei care au caipacitatea de a excela in dezamorsarea.este de obicei gi cel ale cErui emofii le antreneazd pe are celuilart.Misura ir care ne simgim prost sau bi_ ne cu cineva depinde gi de un anumit nivel fizic.talentul mediatorului care previne con*l'flictele gi le rezolvi pe cele care plutesc tr aer. Negociereasoluliilor ..Acestaestetalentul care rdin armatd gi la gefii eficienli ai unor organizafii sau institulii rile remarctrla regizorii sau productrtorii de teatru. gi-gi vreme Reggie Roger apleaci freace scircegte. dacd existi o mare legtrturi. dispoiiliile iufletegti lncep sll se amestece. carese ceilaJlibdieli continuX sd fugH.funclioneazd. se In tgte.148 Natura inteligenlei emolionale Artele sociale ORI GIN ILE IMTELIGEJV. susline Cacioppo..in afarl de Rogeq." un proces (asemeni celui ciclic zi-noapte sau fazelor lu_ .profund sau intim.. Aceastd putere de a determina o anumittr emofie seimind cu in biologie se numegte zeitgeber(care inseamnl . in mod similar.Iiioa_ cd_pe deget". liune denotd cd oamenii implicafi se plac reciproc. forla unui bun vorbitor . avird 11 vedere cd adesea semenii nu se simt in largul lor atunci cind le stau aldturi. nieri.tiTp').

spicu_ ce fir interpretarea reacliilor 9i a sentimentelor semenitor. d1c9re.. lele de exemplu. inion_.lentati. social depdgegtecapacitatea de a congtienti2a gi de a ressentimentele cuiva: pentru a fi indrXgit . .. Snyder a constatat cd semnul definitoriu pentru aceastl ie este ctr fac o impresie extraordinard. Aceste capacitlfi interpersonale se construiesc pe inteligen_ .ii lasx pe ceilalfi bine dispugf hezesc comentarii de 9i genul: .r 9i simplu ceea icegti oameni sint dispugi si ii factrpe cei pe carenu-i pot suferi rtr creadl ctr le este prieten. unui ro_ mancier sau dramafurg cu har. stabilesc ugor ielalii de joicd si o fic cu pldcere.tlreia se afltr. sint capabili si igi monitorizeze propia exprimare a emoliilor 9i sd gi-o adapteze la ferul cum reic. ele aducird farmEc.izasociald.. in felul acesta'se poare stabili mai utor o intilnire sau recunoagte ori reaclioni currr trebuie in raport cu_sentimentele gi ingrijordrile celorlalgi arta stabilirii relatiilor interpersonah.. S:. dacd este combinattr gi cu un oarecare talent literar.trecind de la supersocia- ." "1. Auar puteasi coincidtrcu o remarctr care a spus ctr imaginea lui de sine . Acegtia sint oamenii a ciror companie este cdutatd. Aceastll cunoagtere a felului cum simt ceiralfi poate dgce la stabilirea cu mai mare ugurinld a unei relalii intime sau a unei leglturi de orice fel.ln cazul unora". fiind mai ie. modificindu-gi personalitatea cu o re- semnalede la cei flexibilitate.. ele pot duce la o reugitl socialtr .o. fiecare in funcgiede cel in prezenla ciruia se afltr.. in vreme ce ir cazul altora este Vorbadoar de un adevtrratcaleidoscopde aparenfeschimbdtoan. psiharialist.persoana fl:cea intimtr se impletesc bine. care i-a studiat ale ctrror capacitili sociale ii transformd in adevdrali campioni ai impresiei bune pe care o fac8.leferitor la empatie gi la r1*illt* unor iegdturi interumaie. Anal. care incu disperare si se adapteze in funclie de persoana in fala . fdcind in a9a fel incit se obtina efectul icontat in acest sens/ asemeni unor actori ta. Cei care dau dovadd de inteligentd so_ ciali pot stabili mai ugor-legdturi cu ceilalfi. Asemmea oameni fircearctrstr detectezeun indiciu despre ftlul cum s-ar dori sI fie inainte de a avea o reaclie 9i nu spun ce simt. Pentrua fi inbune relafii gi acceptafi.me.Crezul lor ftrcuti de W.Ei trtrln aceasti discrepan!trdintre imaginea publici gi realitatea Helena Deutsch. Un model mult mai ar fi desigur o echilibrare inhe adevdratul sine 9i capade adaptare la societate prin folosirea acestui talent. toate acestecapacitdli constituie ingrediente_ le necesarerelaliilor interpersonaie. dolind integritate. Ei sint precum personajul 7-nligal lui Woody Allen.. Pe cameleonii sociali totugi nu ii deranjeazi deloc ctr una gi alta fac. socotegte cI acegtia au itiili ca-gi-cum". motivele gi trgrijordrile lor.popularitatecigtigat[ cu prelul adevdrateisatispersonale. lor se descurcd 9i ca agengi de vinzdri sau ca administratclrl sau pot fi excelenli profesgli.organizare gi in rezolvarea disputelor care pot izbucni 2i oricind in societate. parteneri de viald pe care te pofl ' bizu| buni prieteni sau parteneri de afaceri. Copiii precum Roger se inleleg practic cu toati lumea. Cei care pot exprimi acersentiment colectiv neexprimat gi-l pot folosi in aga fel incit sX indrepte grupuri in_ tregi spre scopurile lor sint conducxtori inndscufi. mi-a spus Snyder.coechipieri. 150 Artele sociale 151 daci aceste capacitifi interpersonale nu sint echilide un acut sim! al propriilor nevoi 9i sentimente 9i al felu- hr care trebuie satisficute. H. reugittr socialX gi chiar carismd. Ei i9i folosesccapacitdlilesociale pentru a-9i modela acliunile in funclie de diverse situalii 9i procedeazdca 9i cum ar avea mai multe personalittrfi. .estefoarte diferitl de pe care ircerc sd o creez in mintea altora pentru a-i de- Schimbulpoateavealoc dacl acest strmtrindrdgeasctr".. cu condilia str oblind acceptul societtrfii.etectasau de a presupune sentimentele celorlalli. pentru cd gtiu sj cultive emoliile . dar au foarte pu- relalii intime stabilesau mulpmitoare.sau micar plil-. deci ginj capabili sd racordeze permanent comportamentul lor social. aceste per" soane sint buni . Puse la un loc.Ce pl5cut e sd te afli ln preajma unei asemeneaperso.Natura intetigenlei emolionale t Relaliilepersonale .emolionale. be obicei. Acegti copii au tendinla sd se descurce foarte bine ln descifrarea emoliilor duptr expresia chipului gi sirt cei mai indrdgili de colegii de gcoile.talentul lui Rogef.Acesta este punctul de vedere al lui Mark psiholog la Universitatea din Minnesota. in lumea afaceri.. pe mtrsurtrce capteaztr pubtictr ilin jur.ti-one azt ceilalyi. cameleonul social va pdrea cX este tot ceea ce vor ceilalgi fie.capacitatea de a d.. Cei care fac o foarte bunX impresie in socieLte. Aceastl capacitate folositd la maximum poate fi de folos unuiterapeutiompetent sau unui consilier^_ sau.

sd le mu$umeasctr celorlalli. Cecil plrea lipsit de cele mai elementare calittrgi pintru vii. sAirceapd o conversafie9i nu sAse mulfumeasctrdoar cu da" gi. dar gi de a se descurca cu emoliile celor cu care se intilnesc.profunde tendinle homosexuale.de a fi fu insufi". Cu tolii am cunoscut oameni asemenealui Cecil.cei care nu par sI gtie cird eAincheie o conversalie sau o convorbire telefonicd 9i care continud str vorbeascd la nesfirgit. lnevitabil lasd in urma lor o 6tare de tulburare. . Oamenii lipsili de acestecapacitdfi sint incapabili nu numai de rafinamente sociale.152 Natura inteligenlei emolionale Artele sociale 153 bilitate la o rezervi totald^ Categoric ctr ir acest sens.nelalocul lor".. care a reugit oa_ recum si amelioreze sifualia. poate gi mai important. O asemeneacinste emotionalX poate duce ugor la o confruntare deliberatd pentru a ttria din rXddcini orice formd duplicitard sau de negare . ceea ce permite un comportament in concordanfd cu cele mai profunde sentimente vilori. avocatura. Existau ingd 9i puncte esenliale in care era complet incapabil.nu" sau cu alte rdspunsuri dintr-un singur cuvin! sA-giarate recunogtinla fa$ de ceilalfi. Aceste deraieri de la o traiectorie sociald fireasci dernonglreazl. degi niciodatd nu avusese asemeneafantezii erotice. consti de fapt in emiterea acelor unde care ii fac pe cei din jur sd se simttr nelalocul lpr in prezenla noastrtr. vit cineva... cum se spune/ .si agteptepind ce esteser" . Adevdrata problemd. diplomafia gi politica. sd spund ..Emoliiie excesive din timpul intilnirilor l-au fdcut sd chicoteasci 9i sn ridl in momentele cele mai nepokivite 9i in schimb sd nu reugeascdsI schileze mdcar un zimbet afunci cind cineva spunea ceva cu adevdrat amuzant. tea sa era coplegitoare. era pur 9i simplu paralizat din de vedere. SEMNELE INCOMPETENTEI DIN PUNCT DE I/EDERE SOCIAL FIri indoialtr ci Cecil era strdlucif el era un adeviiat expert cu studii inalte in limbi str6ine gi un neintrecut traducdtor. povestea lui Cecil este instructivtr. StingXcia lui Cecil. vinzirile. lncapacitatea de a respecta aceste reguli.social. psiholog la Universitatea Washington.Indiferent care ar fi rdddcina rdului.. pe scurt.te rog".o curXfare a atmosferei. si dea voie altcuiva sd iastrmai intii pe ugtr. trcercind sd impresioneze pe toatd lumea gi cei care igi utilizeazd rafinarea sociali pentru l-gi mengine adevtrratele lor sentimente... U:r alt tip de autosupraveghere. nebdgind in seamd toate aluziile de a-gi lua la revedere. intrebindu-se daci nu cumva are . cei ale ctrror conversafii se axeazd.eurrcorugi in plan social. ceea ce un cameleon nu va inceica si facd niciodatd.ta in socie_ tate. era faptul ci el se temea cd lucrurile pe care are de ipus s-ar putea si nu intereseze pe nimeni. .. cum le zicea el. El era ir stare sti rateze complet o conversalie inti*pHto"re la ocafea gi sI bijbiie complet dezorientat cind trebuia si-gi treactr tr vreun fel timpul.e Este neclar dactr aceasttrdeficienfd a lui Cecil se datora doar lncapacit5lii persoanei ce trebuia sX-l ftrvefe aceste elemente lAFnfiale de civilizafie sociald sau dactr el nu a fost in stare sd gi le insugeasctr. avea sd-i m5rfuriseascd Cecil terapeutului. De indatl ce pleca de acasdinsd.. sd inilieze un contact social 9i sd nu agtepte lntotdeauna ca alfii sd facd primul pas. era incapabil de cele mai simple schimburi sociale.. Dar lipsa de adaptire itr societate se manifesta sub forma cea mai gravd afunci citrd se afla tr prezen!a femeilor. . indi9i ferent care ar fi consecinlele sociale. Aceastd teami profundd ducea la o incapacitate de adaptare in societate. a9a incit Cecil a ajuns la terapeut.i.Iattr ce povestegte Lakin Phillips. aceste trllsdturi sint foarte preluite in anumite profesii cum ar fi actoria. Aceasta este capacitatea de a fi sincer sau. cei care se bagi ti pun intrebdri .permanent pe ei firgigi fird nici cel mai mic interes mlrturisit pentru oricine altcineva gi care ignori cu orice pre! incercdrile de a Schimba subiectul. Efectul. care susfiireacI problema lui Cecil igi are irn egeculsdu din copiltrriede a invila celemai eleleclii de interacfiunesocial5: Suntere Ce-arfi putut si fie invltat Cecil anterior? Si le vorbeasci direct celor carei se adreseazi.o lipsi de elemente fundamentale in construirea unei interacliuni umane.toate celelalte lucruri elementaie in relafiile interumane pe care le preddm copiiilor nogtri de pe la 2 ani.. Funcfionarea acestor reguli presupune 4esig* implicarea tuturor irtr-un schimb social desfdgurat in clelemai bune conililii. care sfirt suptrrdtor de inadaptali vielii sociale . stingdcia nagte anxietate. sd imparti cu al$i ceea ce are.. pentru ctr subliniazX importanfa esenlialtr t nenumtrratelor leclii gi reguli nescrise de armonie socialtr pe care le primesc copiii in sincronizarea interacfiunilor lor. i-a mlrturisit el terapeutului. venea de undeva din copildriei toatd viafa s-a simgit ^bine in societate doar in prezenla fratelui mai mare. pare str factr diferenfa dintre cei ce ajung cameleoni.

degi potenlialul lor de invdldtur5 este bun. constali ci ceilalli copii se suptrrtr pe tine 9i nu inlelegi de ce. Chiar gi copiii ceimai . Dactracegticopii nu se descurctrbine din puirct de vedere al limbajului.1. StephgnNowicki. astfelincit copilul sttrprea aproapede persoana cu carevorbegtesau igi imprdgtielucrurile pe teritoiiul altcuiva.In esenfd.) pentru a desemna incapacitatea de a detectamesajele nonverba" 19. transmit mesajece creeazl o senzalienepltrcuttr.Problemapoate fi aceeactr nu iimte cum trebuie spafiul. dir nefiind accep- lucru fiind universalvalabil. Dactrai impresiactraclionezicu bucurie.ciuda!i.personal.pe scurt.. gi ii evittr. simte sau nu ci aparline grupului 9i . sau are un sim! subdezvoltatal prozodiei. o"-"r. Anxietatea rezultatd 9i consternarea pot.semnai.in 26o/" din cazuri. fdcut ciliva studenli. constafi cI oamenii reacgioneazd ciudat in ceeace te privegte . acest moment . sI se interprcteze.ii percep ca fiind .dificultate. Descoperirile au aritat ci este extrem de im'rnPortant pentru adaptarea societate sd se observe. cei care interpreteagregit aluziile emolionale au tendinla sd nu se descurce prea la gcoald..ii cred ctrnu sint prea degtepli sau ctr n-au gcoaltr.Copiii cane nu pot deslugi sau exptirna bine emoliile se simt permanent frustrafi. iar acliunea lor nu are asup(a a ceea ce li se intimplS. interpreteazd sau igi folosegteprost limbijul trupului. careii lovescpe ceilalli in loc strse poa+e camaraderegte . lntr-adevdr. asupra dezvoltdrii copilului.simt deprimali gi apatici. contestelor IQll.t512.mai alesde regulile nescrisecareguverneazd asemenea trtilniri.Clasa.NATE PUTEM SUFERI'. este tot o societate. hdrXgili sint respingi atunci cind incearcdsd intre intr-un grup dejaformat.Aceasti categoriede copii sfirgegte printr-o lipsi a controlului in ra- cu felul in care sint tratali de ceilalli. drept pentru care se. in_ terpreteazd gregitsau folosegte gregitexpresiilefe.. o altd categorieevitatd esteceaa copiilor iu permanentedeficien!e in interacliunea directtr..nifiind. Nu ili pofi ascundeexpresia chip-trlui saupozilia corpului.fnterpersonale. ei nu inleleg ceseintimpli.dar cirndnu se descurci in ce privegte regulile nonverbale de interacfiune umantr .dar pari exagerat saufurios. acegti copii suferd 9i pe plan gco. S-a scos la ivea- Ilomente din viafa unui copil: incercarea de a fi acceptat intr-un grup de joac5.gi sd se reaclioneze in raport cu aluziile emolionale sau .careinseamni . el dorindu-gi si se integreze.rucial a devenit subiectul unui studiu foarte aminunfit..un studiu fiqrt pe copii de claeaa doua 9i a treia a aritat cd.In afard de copiii caresint izolali pentru ctr sint tiranici.pi acest fndrdgili sint uneori respingi..l! faptul cd existd un contrast izbitor in privinla strategiilor de pbordare folosite de copiii foarte indrdgili comparativ cu ale pcelora neacceptafi. Copiii mici sirt extrem de sinceri in privinla judecilii emofionale in cazul acestor schimburi. sd intervind in mod negativ asupra capacit[lii de a fura copilului. una de inv5ldminf copietingaci din punct de vedere social mai mult ca sigur ci va gregit gi va reacliona gregit atit falX de profesori. a studiat capacittrfilenonverbale ale copiilor 9i a declarah .: ABORDARII Inadaptabilitatea sociali este mai dureroasd gi mai explicittr i cind se manifesti intr-unul dintre cele mai periculoase tgate acesteasint fdcute publice.egti respins gi nu itii de ce. capabil str stabileasctr un contact vizual.gisemes. Multe cercetdris-auconcentrat asupradetectirii copiilor care dau semnede deficienld de adaptaie in societate. Din acest motiv.carear trebui sdhe insofit2lde anumite elementesociale.de evitat".lat.Esteun moment periculos.desiguq. Veli fi martorii unui dialog lntre copiii de patru ani de la o grddini. copiii cei mai .al calitifii emofionalea vorbirii. glul din zececopii areuna saumai multe problemein aceastX direcfiel9. gi prin urmare vorbegteprea strident sau monoton..pentru cd atunci copiftil esteindrdgit sau urit. la d lor. psiholog la Universitatea Emory. Acegtiasint copiii cane nu au reugit s5-gisttrpineascd limbajul tdcut al emofiilor 9i care. cit 9i ceilalli copii. PRAGUL . cei cate iirnt ..54 Natura inteligenlei emolionale Artele sociale 155 Psihologii au inventat termenul disemie (de la grecescul dys . aga cum aulrdtatlo testele referila sensibilitatea nonverbald a copiilor." afard de izolarea sociald. Aceit tip cecomun! careesteun permanent subtext a tot c€eace faci. de exemplu.Este sfigietor sd vedem cI un copil este izolat de fi la joacd.copii a cIror stingtrcie ii jace str fie neglijali sau respingi de prietenii de joactr.in speciai prieienii de joactr.Acegfiasint copiii carenu gtiu strintre ugor in joc. Linda vrea sd se joa-- . careinseamne .ftrrtr str-9idea seaml. Dacdgregegti in mesajele emofionalepe iare le hansmifi permanent. agacum nuiti pofi mascatonul vocii.tei.

Iatd care este comentariul lui Hatch in privinla lui Roger: .rr. |'a dovedit in cazul lui Roger..El intii i9i <testeaz5> colcgii de joactr in a9a fel incit ei si rtrtnind in mediul lor gi sX-gi continue joaca.in_ terpersonal5l4. arunctrd-o in bralele unui cuplu mai in virstd. pentru ca in final si-i vorbeasci 9i sd se Acest moment aparent inofensiv dezviluie sensibilitatea fatl de grijile celorlalfi gi capacitatea de a acfidna in cunogtinli de cauzd intr-un fel care sd menlinl legdtura..Azinute vrem. . CTq Biil trece de partea Lindei.. intr-o dupi..-Din te putem suferi". Pentru a intra intr-un grup..bdielelul de patru ani descoperit de Thomas Hatch pentru cX dtrdea dovadd d" o *ure inteliglnfl.. toli copiii sint foarte prudengi atunci cind -N-u treacf grlgul abordArii unui grup deja format.. AceasI"b1" f td nelinigteprobabil cd nrr difertr pr"u m.eastrmeargtrcu eliCopterulsau cu avionul.t pricina pericolului de a li se spune.Naqrcy gi Bill. . Roger avealca tatti- dupi cum lrtegreze complet.ticare pa. devenind mai siguri pe ei doai dupi ce au fXcuici_ liva pagi prudenfi. copiii in_ studiazd grypyl pentru a inleiege ce se ir.Slti inainte de a intra in el $i apoi fac un anumit lucru spie a fi ac_ ceptali.mai.pe unul dintre. a inghiontit-o pe o femeie care linea in brafe un copil. care sd o racorddze la o gamtrmaipozitivtr de sentimmte -un fel de judo emofional..pot sX am 9i eu nigte animllule..i.amiazd. . in mod paradoxal. . 9i ' lui.N-ai voie ..Banu". tocmai asta incearcd sd facd acei copii nepopulari: ei dau ntrvald *!t*l grup incercind mult prea 6rusc 9i mult prea curind sd schimbe cursul lucrurilor sau oferindu-gi pdrerile ori pur gi sim_ plu nefiind de acord cu ceilalli incX din. dupd care ii abordeazi agezin_ du*e lingd Barbara gi incepind sd je joace ea cu animilufele. gi anume aikido.rtimplj acolo $re. Ceea ce conteazd cel. care in anii 1950 a fost unul dintre primii americani care au studiat artele mar. . care apoi s-a ridicat 9i s-a dus undeva mai in spatele vagonului. LJn asemenea talent foarte rafinat pe care il reprezinti marea artd de a putea influenla din punct de vedere emolional este cel mai bine exemplificat printr-o poveste spustr de un vechi prieten de-al meu.dea. se intorcea acastr cu un tren care fdcea legdfura cu Tokio. sesizind ce jocuri sint la modd gi ce inume le displace ce_ lorlalti. ei sint ignorati sau respingi. ii spune rtrspicat Barbara. Or. ca irtre prieteni intimi.Ba am". lnainte. Bdrbatul a inceput sd-i terorizeze pe pasageri.copiii din grup gi apoi sd ce ficea acesta. citrd dintr-odattr a urcat o matahald de muncitor foarte violent. care au nigte animilule gi nigte cu_ Durl. intrind in empatie cu sentimentele gi perspectiva acesteia gi conducird-o apoi spre o alttr variantd. ..se implica. Datele referitoare la autostlpinirea miniei gi la molipsirea emofionali sugereazd cd o strategie eficientd ar fi distragerea persoanei furioase. -rtrspunde . noii sosili stau mai intii in expeciativd gi abia apoi intrd timid. Nancy se aldturX ea atacu_ . 9i Barbara se intoarce 9i ii spune: ... Am asistat la felul curn au reaclionat gi alfi copii carepur gi simplu s-au urcat in ir propriile elicoptere sau avioane gi gi-auluat zborul la propriu gi la figurat din societatea resPecrespectiv[..precis.toate acesteafiild d9 fapt incerctrri de a atrage itgngia azupra lor."13 De obicei.$i tu ai se fii in elicopter?" ed observe mai intii. statut ce va fi confirmat inainte de a lua iniliativa de a sugeru ar trebui si facl ceilalli. degi se clitina pe picioare: zbiera iriurtrturi. Warren l-a intrebat pe Roger dactrvr.. u avea o disculie foarte veseli. Aceastaesteo strategiede succes.Azi nu putem s-o suferim.rlt ir. cel mai important este str gtim sd calmtrm emofiile negative ale celorlalfi..ba se uitd cam un minut. privinla ac_ ceptdrii unui copil este felul in care se integreazd in tipicul'unui grup. agteaptd sX aibl un statut personal in grupui respectiv.156 Natura inteligenlei emolionale Aitele sociale 't57 ce cu Barbara-.. explicit sau implicit: . in ichimb. a te descurca cu cineva aflat in culmea furiei reprezintd culmea mdiestriei. Rogera intrebaf . pentru c6 acest moment de trecere a pragului de intrare intr_un grup este atit de important pentru * copil cercetdtorii l-au nimii . Linda." INTEIJGENTA N netaynE EMOfl ONALE : UN SruDIU DE CAZ Dactr in testarea abilitlfilor sociale. care scoate rapid in eviden!tr diferen_ fa de talent social.bombelor"(de fapt pietricele)in losete.un qragnostlc toarte. . de exemplu.rlt-d" aceeape care o resimte un adult la un cocktail unde se afli necunoscu.i tu 1*i!. atunci cind el gi ltlarren s-aujucat de-a pusul .tiale in ]aponia..prima clipi . "" Strne trtoarcem la Rogeq. riposatul Terry Dobson. beat mort gi murdar tot. Cele doui pdcate capitale care aproape intotdeauna duc la o respingere ar fi: incercarea de a prelua ionducerea prea curind sau de a nu se sincroniza cu ceeace ii intereseazd pe ceilai.

Cum spuneam. .Am-bdut sake. rlspunse muncitorul.. . minunat.. ."_ velSmsd rezolvim conflictelegi nu sd'lestirnim. a ingficatstilpul metalic din miylocullrugo.Ti|t"t in kimono_ul lui.1 rntr-un col!.iff"rfi Qinearein gind sI sebatl gi-ablocatlegltura cu universul.in ceea o ocazielegitimd. Astfelincit in vnemece toli ceilalli "" "ru "tu..h . spuseel cu o vocehiriittr..rlprins gi a vdzut pe la vreo gaptezeci de ani carestaieaacolo. a replicatbdtrinul cu o vocetonictr..Noi. befivanul a zbierat ... Da_ cdincercistr-idomini pe ceilaltiegtideia"infrint..158 Natura inteligenlei emolionale Artele sociale 159 Befivanul. T::y n tacut cel mai mic gest de violenfd. a mugit befivanul. o3t:. pasageri in_ lemnisertrtr scauneleloq.sofiameaa murit.rJftr.. fi_ fost gata stril doboarepe befivan..Ce naiba ai b{ut?'. """oiu Dar si_a amintit cuvintelemaestruluisau:.h.a ldsatcael 9i sd-i povesteascl pul in poalabtrtrinului.... ." Plingind.. u. In acestmoment.. a replicat bftrinul cu un ton plin de cdldurl. I inceput sd spundo povestedesprecum gi-apierdut sofia. AstAinseamnd strai geniu in relaliile emolionale.. Terry s-a ridicaj in picioare gi s_ain_ dreqlat deliberat foarte incet spre individul respectiv...di""l... Btrtrinul i_aftrcut incintat semn cu mina belivhnului 9i a cintat intr-un ritm vioi .9i mie imi placesakeui.T iipt"".i.Akidoleste urtu recoi..Da". pus pe harftr.. ...Terry acceptase ta inceputuicursurilor cu maes_ .. ." . jntr-adevdr.tonul era foarte-vesel.dupi ce s-amai cldtinatde citevaori (ratindu_gi loviturile incercate). $i-a desclegtatpumnii.: pe zi de anrrenamente aikido.inainte s_o pdleascdprea grav careva...Aharun strtrin! Trebuie . ochii indrepttn_ du-i-sespremuncitorul beat... ar fi 9i fost ztrrit un bun prieten.qi oricum nu-i treabata. Terry careeratntr_t condifiefizicXmaximtr .yezi tu....C.. Acum insd i sepdreacdareocaziasd-si testeze_cunogtinfele de aikido in realitaie. a contiiuat vorbind a"rpr" $i malul japonezdin curtea lui.. .Mda. d" f"p.. Belivanul s-u iniois s.". Tocmaicihd voia se facaprima migcare.. dat asta e minunat.De ce dracu' crezi cl lg sta eu de vorbtrcu .$i pun pariu ctrai o eotieminunattr.ca cum tocmai . dcspreminundliile di" g.casa gi slujba9i cit de rugineii estede el... sf s9 dea o leclie in stil japonez!"$i ainceput sl sepregdteas_ cd sd-ivind de hac lui Terrv.observindu-1.. Chiar atunci trenul a ajuns in stafia unde Terry trebuia strcoboare 9i l-a auzit pe btrtrin cum l-a invitat pe befivan sd vini cu tot 9i l-a vtrzut pe acesta cum gi.Hei!..rlui gi cu un riget a vrut sd-lscbatl din podea.mere. .. Belivanul s-a indreptat cu pagi mari spre el.cinevaa strigat cu toate puterile gi cu mare veseliein glas: . i" n""*" seard eu 9i cu sofiamea (si gtii ci aregaptezeci gi gase ae anijin_ cdlzimo sticluld de sakegi odrrcemin Sredind. . a intrebat bitrinul.unde ne agezhm pe o banci vechede lemn.il"i. a simlit 1 T saiT" rntervrna. rrur sausanu provoaceniciodatdo bdiategi sd foloseasci artele marlialedoar caapdrare..i"'tr.4. ""r_ unde bea cu pl5cerecite un sakein fiecareseard. 9i mie imi plac curmalii ja- .Chiiul belivu- a inceputstrsemai imblinzeazfpe mXsurd ceil asculta pe bi.Nu".....

PARTEAA TREIA Inteligenfa emofionali aplicati .

Cdsitoriile din 1970 aw avut o proporlie de 50% de despXrfiri. Iar pentru cei cdsitorili h 1990. Se poate spune c5. Dacd aga stau lucrurile. Dar mai existd o posibilitate de a calcula rata divorfurilor. nevestele nu mai sint dependente din punct de vedere financiar de solii lor . AceastX modificare este gi mai vizibilS atunci cind compardm rata divorfurilor in cazul cuplurilor cdsitorite intr-un anumit an. riscul de divor! s-a modificat in cazul tinerilor cdsdtorili. doar trei din zece cupluri clsdtorite recent pot conta cd vor rdmine nedespdrlili toati viala. La americani.18o/". care fac ca inteligenla emolionaltr sd fie mai importantd ca oricind' Sd ne gindim la procentajul divorfurilor. cam 10% au sfirgit printr-un divor!. pentru cei cdsdtorifi in 1950. avind in vedere tendinfele actuale ale cdsniciei gi ale divorfului.cei care divorleazd nu mai sint stigmatizali. Numlrul divorfurilor s-a stabilizat la un anumit nivel. Degi in ansamblu numdrul divorfurilor nu a mai crescut.cdci asta linea multe cupluri la un loc.30%. Penku cei ctrsdtorili in1920. cit eroziunii permanente a constringerilor sociale . Dar daci aceste constringeri sociale nu mai reprezintd un factor ce . aceastdcregterenu se datoreazd atit de mult sciderii inteligenlei emofionale. posibilitatea ca mariajul sd se sfirgeascdprintr-un divor! a ajuns Daci acesteestimdri vor contila infricogdtoarea cifrd de 67"/'11 nua pe aceeagilinie. in mare parte. care sugereazd o cregtere vertiginoasd: privind la gansele unui cuplu proaspit ctrsitorit de a eftrsi irc celedin urmdintr-un divor!.Dusmani intimr " Sigrnund Freud remarca fald de discipolul sdu Erikson fapful cX a iubi gi a munci sint cele doud capacitili umane care delermind maturitatea completd. atunci maturitatea ar putea fi pusd in pericol. din cdsniciile care au inceput la 1890. chiar 9i in cazul celor mai nefericite perechi.

sd observe trecitoadar grtritoare microemolii care se strecoard pe chipul soliei 1e.Ce nii. du-se cd sofia nu este .il lovea cu disperare cu pumnii in spate fipind: . de curind. . chiar dacd in parte este biologicX. ahqeazd o mai largd gam5 de emolii fa!5 de fiice decit fa!5 de fii. Aceste mdsuritori irattr care sftrt forlele emofionale care pdstreazd o cXsnicie sau o distrug.degi cu fiii intrd in mai multe amXnunte referitoare la cauzele gi consecinlele emofiilor precum minia (probabilpentruaopreveni). re trdiesc bdielii 9i fetele pe mSsurd ce cresc. barierele dintre ele intdrindu-se nu numai din pricina jocurilor diferite pe care le preferd bdiefii gi fetele. ei folosesc mai multe cuvinte emolionale cind vorbesc cu fiicele lor decit atunci cind vorbesc cu fiii lor. Acest joc matrimonial reflecti faptul cd la nivelul crrplului existd doul realitdli emolionale.rezonabild" prin ceeice solicitd ori frin iegirile ei. la un restaurant. Pirinfii in general discutd emoliile . care este de obicei imperceptibil sau trecut cu vederea de cltre cupluri. ]ASNI)IALIII SI AEI: nAnAuIITIE sE AELATN IIPIIARIE Cind tocmai intram.cu exceplia miniei . in general. clnd mamele le vorbesc fiicelor despre sentimente. care au rezumat studiul asupra diferenlelor de emolii intre sexe.mai mult cu fiicele decit cu fiiia. cind mamele se joactr. Fetele strt expuse unei mai mari cantitili de informalii deepre emolii decit bdiefii: atunci cind pXrinlii inventeazX povegti pe care le spun copiilor pregcolari.bdiefii pentru care exprimarea in cuvinte a sentimentelor nu este subliniatl pot in mare mXsuri sd nu congtientizeze starea emotionald atit in cazul lor. iar ea se plinge de indiferenla lui fali de ceea ce ipune ea. poate cI descoperirea cea mai importantd pentru infelegerea a ce anume face ca o cdsnicie si reziste sau sd fie distrusi vine din citeva mdsurltori psihologice foarte sofisticate. bdielii gi fetele inva!tr lucruri total diferite despre felul in care str-gistdpineascdemoliile. spun ctr circa 20"h. am dat peste un tinir care iegeape ug5 9i avea un chip impietrit 9i urstrz. cind incep intilnirile sentimentale. respectiv in cele dou{lumi emotional-ein ca. Aceste legdturi dintre so! 9i solie .164 Inteligenla emolionald aplicatd Dugmani intimi 165 line cisniciile la un loc.Imediat in spatele lui era o tindrtr care venise tr fuga .o iubiti" sau .foarte pulin pinX la adolescenld. care contribuie la dificultdlile cuplului."s La virsta de zece ani. Rddlcina ui"sto_rdiferenle emofionale. in schimb.un iubit"z. lntr-no studiu referitor L prieteniile dintre copii. lui. Aceste mdsurdtori fiziologice scot la iveald un subtext biologic ascuns. cu sugarii lor.9i gregelile emolionalc care ii pot determina sd se despartd . BSielii. lntre timp. iar cei de gapte ani susfin aproape cX nu mai existd prieteni de sex opus3. s-a descoperit ctr miculii de trei ani suslin cd jumdtate dintre prietenii lor sint de sex opus. atunci in mod sigur cI forlele emolionale dinhe so! 9i solie sint cu mult mai importante. solut ptingin|t. Existd multe cerce- t{ri fdcute in legdturi cu aceste doud lumi separate. dar gi de teama incercati de copiii mici de a nu fi ironizali pentru cX au .. le discutX mai in aminunt din punct de vedere al stlrii emolionale. birfele nefaste 9i rdzbundrile indirecte. dacd doresc intr-adevlr ca legdtura dintre ei str dureze. Aceasti rug5minte trangantl gi categoric contradictorie fdcuttr unui spate in retra_ gere rezumtr tiparul cel mai des intilnit al cuplurilor cu probleme: ea incearcd sd se implice. cam acelagi procent de fete 9i de bliefi slnt agresivi 9i dispugi la confruntlri directe atunci c?nd se infurie. Dar pe la treisprezeceani apare o diferenlX considerabili intre sexe. se afld gi in copilSrie. care permit urmirirea clipd de clipi a. precum 9i cregterile brugte de tensiune..Aceste universuri sociale separate se intersecteaz6. un nivel critic al rea[Hfii emofionale. ceeace le face sX aibtr sentimente care presupun o mai mare experienld gi o mai bund exprimare. precum 9i o capacitate superioarl fald de a biielilor in ceea ce privegte folosirea cuvintelor pentru a explora 9i a irlocui reacliile emolionale crun ar fi conflictele fizice.. Specialigtiiin cisnicii au observat demult cd pind ca un cuplu sd ajungd la terapedeja ajunge la acest tipar implicare-retragere. cei de cinci ani.. a lui si a ei. . 'Gregelile apar de la bun inceput din pricina diferenlelor dintie lumea emolionald a fetelor gi cea a bdielilor. Oamenii de gtiin-tdsint acum capabili str detecteze valurile invizibile de adrenalini ale sofului.rrr"i1"lor emolionale la nivelul cuplului. care incep sd se defineascd mai bine: fetele devin mai apte decit btrielii ih arta tacticilor agresive curn ar fi ostracizarea. suslin cd acest lucru se irtimpltr probabil pentru ci fetele igi dezvolt6 mai rapid 9i mai ugor limbajul decit biiefii. decit o fac cu fiii lor . iar el se retrage.au fost recent analizate cu o mai mare precizie ca oricird. adaugl ele.. conti- . de exemplu. -m11e bal lntoarce-te imediat gi fii drdgu! cu mine!. furtr-oseard.. Leslie Brody 9i Judith Hall. cit 9i in cazul celorlalli.

cel pulin in ceeaceprivegtemdsurarea "*puii...trai. cu viitoarele lor sofii.L!aterripuritor vief ti berb"ti*. Combinind modul optimist in care btrrbalii percep cdsXtoria cu aversiunea lor falX de confruntdrile emofionale.ae accentul pe concurent5' o difererigSir*i.." uer#fui fetile la joaci rezumd ceea ceCarorGiniganae u uuivarJ r-.>>" Fluston a constatat cI in perioada ir care fac curte. finanlele...r. .mai ales in cuplurile tradilionale .. jocttl seopregte 9i toatese adunl in juq.. intr-adevXr. ln bdrbalii nu inleleg ce vor nevestele de la ei.miirr... emoliiretiindb.ir" carese joacd.studiind in profunzime cuplua constatat: .Nevestele. femeile il.Pentru solii.".liilffi Jrr. in vreme ce soliile oe preocupd de toate problemele care apar.ti de tot ceealj:i"9 inpericoli"a"p""Ju"ga."_T::" cste mtrerupt pentru c5 i!1. a"fra i.. Ted Huston.ai. _u. igi exprimi mai mult decit blrbalii nemullumirile 9i o fac verbal mai ales in cuplurile nefericite.. .. Dacd un baiat accidcir.. in medie. ""=. Dar odatl cdsitorili. iar sintapfi sa. sauat fetelor . 166 Dusmani intimi 167 #t#. Jd vorbeasca despre lt"iJ:?liil: latede o rupturi la nivel *f"Ur*i. intimitatea inseamnd a discuta dilucruri.ic"use. diferit". . strategiile mascate6.i cineva-p5legte ceva.:."t. punirrd accentul pe o mini-md ostilitate gip" *". cu trecerea ..""^i"cii saudupi alte aluzii nonverbaie. in vrc_ me ce jocurile bdiefilor r: f3: " il i*p"ri'*"i mari.a"urtu *ul dintre run. tat este foarte nectriif""":t:1f.iiiil Pe scurt. conform unui sfudiu efecfuat a264 de cupluri. o fac in grupuri mici.rninimalir.r*a cooperare. ".. cel mai important element femei .emoti- decltbdrbaliis.Jbate cit 9i pe cele nonverbale.Inteligenla emolionald aplicatd nua sA fie dispugi la confruntdri directe atunci cind sint fur."i-i""fi cetede pe chipul """i aceste co: "*ogor.piil"rIL sd sedeade-opar..ii:qi:. autonomia dependenla 9i i'.pentru ca o relafie sd re s-a ar5tat cd ar fi.sr-si exprimegi sa-9i'"o*rir. iar ea nu vrea decit sI vor. lor...in sensul cd femeile stnt rr. in urma u . .pentru Cind feti. devine clar de ce soliile se pling atit de des ci solii lor incearcd sXevite disculiile despre lucrurile supbrdtoare din relafia lor.a. un prieten psihiatru se plingea cd in cdsni- ..r..iameninga.p*r" fi constatatil flr ir vreme ce in privinla expresivitdlii bdielilor gi fefoarte mici nu existX diferenle.atura de specialitate.. intr-un studiu deepre cisnicii.rucruri.. la faptul cdbdrba_ dorescai agteptl lucruri totailirerite l]1r1f:*^"il" de la o con_ versafie. DiferenfarnanifestJta se_ivine i. ai" cll suUlinia gi Deborah Tannen-in cartea ei vo" n'ii iii-"tiiTrurra (pur pi simpru nu tnfelegi)." a" u ir. Astfel. UarU"fii..r1rii= :fll. sentimentede vinovdfie.ilTjff sd interpreteze atit semnele diverse..ca re plinge.rfrti.usor deci_ tit sentimentele de pe chipul f"i.tlflt.o bund comunicare"e..o"i r. de exemptu. rezistin! .::**r. cd.. psila Universitatea din Texas.iil l:l:ltt o"" Ia vutnerabi_ Ittate.actul sexual. Ei spun aga: vreau sd fac diverse lucruri cu ea.lr^9 sele motive pentru "rtu care blielii _ uifio.pr"ta sentimentelenegrditedupd expresia "upucitagii fe. femeile sint mai a".. ce importan!5 au neajundurile personalelO. dintr-o dorinlX de itate. mai degrabi chiar decit prin discutarea diverselor asPecte. bdt.i".." *dgu..r". tele. dupd ce trec de gcoala priblielii devin mai pulin expresivi decit fetele..#.ei petrec tot mai fufnA vreme stind de vorbd cu soliile lor. biri sint mult mai dispugi str stea de vorbi.i[ii"*rj .rr"...invieme.dar nu gi pentru bdrbafi .r. in vreme ce birbalilor acest lucru conteazd mult mai pulin pentru vigpirea relaliei."iil.. osebirecheietrtre sex-e: bdielii se." teaml sarr d Dovada acestor stdri diferjte esteuna ae neUjaauit"in urere.riura cafiind o de. in i".l.ur".7 lite. in general.. Tlcerea crescindd a solilor se datoreazd 9i faptului cd bdrbafti sint mai optimigti in privinla cXsniciei loq.. te 9i si nu mai pringd.la "" greu. mai ales despre cele referitoare la relalia in sine.tirr"... bdrbalii vid mai in roz decit soliile lor intreaga relafie .. Acest lucru reflecta in parte o altd diferenld cheie: in medie.tei.DacA acetagi lucru se intirirpfi in cazul.r.. in vremeceberbaiii.trji::ca!i 9i decit r"*"r op".i."t" au . (Desigur cX aceastddiferenliere pe sexe este o generalizare gi nu este valabili in fiecare caz.. aceste perspective cajbacasd poati continua.:"t. acesteainseamnd ir general cd femeile intri in cisnicie tite pentru rolul de administrator emofional.::"rfi intimpti cindjoculUai"iii._"F.n1l.il.?rlpii.:r. femeile intreaga gami de emolii cu o mai mare intensitate 9i vadecit bXrbalii ..r(. clt de bine se ascultd unul pe celilalt.. legiturile cu rudele prin alian!5..telese joacl intre ele."1ff ".iogl. in vreme ce fetelese considerdparte a unei adevirat de legituri.iil. considerind ci acest lcntiment de apropiere poate fi exprimat gi prin grldindritul impreuni.rti .. punindu.

Gottman a fdcut o hartd a ecologiei emolionale a clsniciei cu o asemenea precizie..r. ln ultimii doudzeci de ani. incit intr-unul dintre studii el a reugit chiar sd prevadtr care dintre cuplurile testate (precum cel al lui Fred gi Ingrid. acest dialog ar fi fost dintr_un serial de comed. senzorii inregistreazd gi cea mai mlrunt5 modificare fiziologici. aceste fisuri au mai multe gansede dezvoltare atunci cind. Intocmirea unei hXrli a neajunsurilor ce pot duce un cuplu la divort a avut un rol primordial in privinfa inteligenlei emolionale pl a importanlei sale in supravieluirea unei cisnicii. numai cd acest ton dureros de tdios a fost a!o1a.. pe chrpur bdrbatului decit sint birbalii in a detecia tristelea di' expresia unei femeill. cuplurile de_ vin vulnerabile in fala emoliilor gi in final asta le poui" Jirt. De fapt. nemullumirile ajung sd fie exprimate intr-o manierd distructiv5.0:_9"" pru/ orl ce datorii sau economii are un cuplu nu strt elemehte sd inchege sau sd strice o ctrsnicie. dar 9i asupra sentimentelor corozive care pot distruge cdsnicial3. Pamela a fost punctualX.:i. Rezultatul este un fel de radiografie emofionaItr a cdsniciei.iuerbafii 9i femeile trebuie si depxgeascadifeien.DacA-ai fi fost servitoare.it"ufii.l tabrl tntr-o relalie intimi.tetor enio_ sexe pentru a explica fetut in iure cupl. ceeace nu s-a mai intilnit in etudiile asupra mariajelor! Acuratefea analizei lui Gottman consti in metoda sa extrem de minulioasd 9i de atenti de analizare a dovezilor.. . Un semnal timpuriu de avertizare a faptului cd o cdsnicie se afltr in pericol este critica asprd.u:*gTPt.tele inniscute intre sexe. in fierbinleala miniei. s-a plins Pamela fiicei sale.i. ar fi . tntr-o cdsnicie sdnXtoasd. abordind emoliile difiiile. Aga cum vom vedea. Dupd gedinfd. de psihologui ]ohn Gottman de la'Universitatea din Washington." . servitoare? Fred: N-agzice. s-a dus la o libdrie. sint mai sensibiie ta o expresie tristd do _ I:.u*id deptrgeas_ c5 neinfelegerile constituie cheia sripravieguirii unui ma'a. fiecare partener vine separat in laborator gi urmdregte caseta cu irregistrarea conversafiei. N-ai decitsi !i le stringi tu. sau clun trebuie crescufi co_ T :11. unul sau ambii parteneri au anumite deficienle de inteligenfi emofionali.. vd surprinde) au divorfatin urmatoiii ani12. o femeie trebuie sd fie cu mult mai trist5. in vreme ce soful.ie. mdcarai fi gtiut sd faci curat.l Ia oinlelegere despre . dar nici urmd de Tom.. Cind nu reugesc. sX incurce totul."g" relalia propriu-zisd.*"il:.Unde este? Filmul incepe in zece minute". Tom. Ceslnt eu. drept pentru care el este cel care le abordeazd.at de doul persoane care formau un cuplu gi care (p. De exemplu. IVEA/TIAISURTLE DIN gASNI cIE Fred: Mi-ai strins rufele de pe sirmd? Ingrid: (cu un ton batjocoritor)._O. nenorocitele aleade rufe. dupi care au fost analizate tr aminunt ore intregi Pentru a deslugi emoliile secrete 9i felul cum aclioneazi ele.be fapt.Tatdl tiu atita e in stare sd facd.. dezvdluindu-gi gindurile ascunse din cele mai incinse momente ale schimbului de replici. Intr-o proporlie de 94% el a avut dreptate. .1n casnrctel-lor. S-au firleles sd se htilneascl in fala pogtei intr-o orX 9i apoi sX meargS impreund sI vadi un film la matineu.168 Inteligenla emolionald aplicatd Dusmani intimi 1. Atunci cind guplurile vorbesc.rrile reugesc lr:ii_t:"T"" supirdrile 9i neinfelegerile'la care se ajunge inevi::j. Gottman a detectat momentele bune gi rele a peste douX sute de cupluri. o parte de curind cd![torite. care a fdcut pgate cea mai detaliatd analizd asupra legdturii emolionale dintfe cupluri. Astfel. altele de zeci de ani. trebuie sd ne gindim la implicaliile diferen. de felul canr :1i: ryt c'rplu despre acpste puncte delicare depinde soarta 1j::Y|1. o analizare clipd de clipi a expresiei de pe chip (folosind sistemul de citire a emoliilor creat de Paul Ekman) detecteaztr9i cea mai subtili gi trecitoare nuantare a sentimentului.) Incetineala cu care birbalii deschid discugi'e incomode irrtr-o relalie fdrd indoiali cd se datoreazd relativei lor incapacitlli de a interpreta exprimarea faciald a emofiei. Pamela gi fiica ei s-au dus str cumpere pantofi.bdrbatul gi nevasta se simt liberi sd-gi exprime nemulfumirile.Mi_aistrins rufele de pe sirmi.Conversaliile cuplurilor au fost inregistrate pe calete video. decit un bIrbatpentru ca acesta sd_iobserve sentimentele gi eveltuaf sd pund problema referitor la ce a dus la aceasti.i ly intilniti in cadrul unui studiu de laborator fdcut "i. Dar mult prea adesea. chestiunile preciie im ar fi fi. ajungere.Daci putut fi amuzant."y1t:-"ir. susline Gottman. Agadar.Ei f"ri :e.: cuplu dragoste.69 cia lui sofia nu doregte sd discute despre chestiunile emolionak. a ctrror disculie despre rufe a fost atit de tdioasd) vor divorla in urmdtorii trei ani.. declangirdu-se atacuri la adresa caracterului partenerului de via!5.

a collurilor gurii (cel mai adeseadoar in stinga). Acest zid apare mai ales in cdsniciile care se indreapti sPre un dezastru sigur.. Cind unul dintre parteneri afigeazd lceaste expresie. mai ares strimbiturite din gurd. solia cade mult mai ugor pradd unei intregi game de probleme de sdndtah. chiar :oT.. Este o exprimare ce dove_ degte inteligenfi emolionald .pamela zice crr sarcasm: . Atunci cind chipul sofiei manifesti dezgustul. Cind aceasti reaclie devine ceva obignuit. Conversalia invizibild este in plin avint.. atunci cind se aduce o criticl cu o nuanl5 de dis_ pre!. precum 9i simptome gastrointestinale. Acest zid al ticerii este o ultimd posibilitate de apirare. Dar intr-un atac la persoand. Asemenea atacuri. ca 9i cum u.. dacd solul i9i manifestd permanent dispreful.. deciarind ce a simlit . Mai mult...scirbi ce egti".afirmtr du.tgti atit de egoist 9i nu-!i pasd. Aceastd cale duce de obicei la un adevlrat meci de lipete fdri rost. fericit cd s_aintil_ nit cu un prieten gi cerindu-9i scuze cA ainfirziat.rr. el nu se exprimd doar prin cuvintg ci prin-to9i nulvocii sau printr-o expiesie sup5raid a fefei.Majori_ tatea cuplurilor trec prin asemeneamomlnte din cind in cind si atunci nemulfumirea in legdturd cu ceeace a ftrcut partenerul se transformd intr-un atac impotriva persoanei. superioritate 9i detagare. Reaclia alternativd. Numai cd aceste critici dure au un impact emolional coroziv in cu reprogurile rezonabile... mai ales cird . Cel mai adesea se contraatacd prin exprimarea miniei.abia am avut ocazia sI discutim desprt. in i.170 Inteligenla emolionald aplicatd Dugmani intimi 171' Cind apare 9i Tom zece minute mai tirziu.-desigur. Sigur cd o manifestare ocazionald a disprelului sau a dezgustului nu poate destrdma o cdsnicie. Reprogul Pamelei inseamnd mii mult Jecit atit: este un asasinat asupra personalitdfii celuilalt. gi nu un . partenerul este ve9nic condamnat pentru ceva.. un atac la persoand.pltuti: dacd sint de infeles. Asta dovedegte incl odatl cX nu poi avea furcrederein tine cd ai fi in stare sd faci ceva ca lumea.gropi_ felor". violent sau pasiv..p. gi nu a faptei. in mintea lor. Doamne!. care sint un limbaj facial universal pentru dezgust. un fel de combinalie de rlceald." . poate fi 9i mai dXundtoare..eir" Ct ochii sirt dali peste caP.91:"t3:" asupra faptei. Aceastd modalitate transmite un mesaj puternic fXrd echivoc.. nu cu un ton "urru. celilalt. . sau da_ tul ochilor peste 9ap. fiecare dintre acegti factori il prezice pe urmdtorul pe aceastd scard mereu crescindi a nefericirii.. de la rdceli gi gripe pind la infecJii urinare sau o stare de nellnigte. a constatat Gottman.cumplit de egoist.nenorocifule.. devin tot mai dese dacd soful sau sofia simt cd reprogurile lor r5mfir neauzite sau ignorate. 9i totu9i Pamela I-a etichetat drept . este wr semn t5cut cd respectivul cuplu se va desPerli in urmdtorii patru ani. ea folosegte oca_ zia pentru a aduce o criticd globali la adresa solului ei: . InsI asemenea exprimdri €molionale dese seamlnd cu fumatul sau cu colesterolul crescut ca factor de risc in bolile de inimi . distanld. ftrregistseazdo cregterea bdtdilor inimii cu doud sau trei pulsalii pe miiut.Nu e nimic . sd simtd cd nu "r"-"_ este iubrt. Acest tip de gindire negativX gi ostild duce in mod firesc la atacuri care-l fac pe celdlalt sd abordesd fie gata de contraatac. La fel de ddundtor este gi limbajui trupului care transmite acest dispre!. de patru lau de mai multe ori intr-o conversalie de un sfert de or5.Of. Pe drumul spre divort.amiritule.. Forma cea mai evident5 este. intr-un schimb emofional tacit.soful este cel care reaclioneazi astfel in fala atacurilor pline de reproguri 9i dispre! din partea solieila. emolia creatd este extrem de distructivi.. extraordinarul teu talent de a da totul peste cap. pentru ctr indicX faptul cd solul sau solia 9i-au judecat in gind cit se poate de tare partenerul de via!6. ea are un efect devas- . Diferenla dintre reproguri 9i critici-directe la persoand este una simpltr.. ze o pozifie defensivd Fiecare dintre cele doud capete ale reacliei lupt5-sau-fugi reprezint6 un rdspuns la atac.fugitul" inseamnX o izolare intr-o tdcere incremenitd. La urma urmei.cu cit sint mai mari gi de mai lungi durati. (i nea criticd il face pe celdlalt si-i fie rusine.. Critica 9i dispreful sau dezgustul devenite obignuinld sint semne de pericol.... intr-un repro? solia respectiv5 specificd faptul care a ngmulfumit-o 9i criticllpta soluluiei 9i nu pe el. Nu te gindegti niciodati la consecinle gi egti cumplit de egoist!. ironia sau insulta _ . Tom 9i-a cerut scuze. cd este acuzat 9i cd are defecte _ ceea ce mai mult ca sigur cd va duce la o reaclie defensiv5 care nu va drege in nici un"fel lucrurile. in 85% dintre acestecazuri.Cind ai uitat s5-mi iei rufele de la ipilXtoria chimicd mi-am dat seama cX nu lii la mine. fuga. rdspunzind printr-o tdcere mormintald gi un chip impasibil. Disprelul faciAl este de-fapt o contracfie a mugchilor . Dispreful inso!e9_ te adesea furia. Cel care alege aceastd solulie refuzd conversafia.. cu atita pericolul cregte. . rudi buntr cu dispreful..

.ln 9i momentul ir care acesteginduri nefaste cum ar fi drepful la indignare devin un reflex. el declangeazbun atac emofional.. pumnii ftrclegtali gi spune pe un ton scos din sirite: .u exemplu de gindire ce poate otrdvi o cAsniiiels. Partenerii care nu au asemenea puncte de vedere declangatoare de neinlelegeri dau o interpretare benignd la ceea ce se intfmpl5. GfNDURI ToXIcE Copiii nu sint cuminli gi Martin. ignorind sau neluind in seaml gesturile frumoase care ar putea pune la indoiali sau nu ar mai Confirma aceasttridee. Vrea sd-i fiu la dispozilie permanent gi pulm ii pasd de ceea ce simt eu.Iar incepe. C.mi intreb dacd nu are probleme la lerviciu. in curind vor merge la crilcare. Ea de fapt gindegte: .Nu.. sau. Martin este acum vizibil enervat. a9a a fost crescut gi agava rtrmine pentru totdeauna.Ea este vegnic contra mea. Adevlratul schimb emolional irtre Melanie gi Martin este format de gindurile lor gi aceste ginduri.. oricum. se simt jignili sau.Dragd.. Melanie. punctul de vedere optimist sune cam gga: . ea socotegte cd momentul nepotrivit se datoreazd unei situafii care poah fi schimbati...Acum este mai exigent. . Ar fi mai bine sd preiau iniliativa. Se apleacl a*einir. Odatd ce sotul se consideri o victimd.Este egoist 9i nu-l intereseazi decit persoana lui.iIirru. pe care Beck il numegte al . care reflectd atitudinile noastre emogi. dintr-o datX speriatl de minia lui Martin.. Oricum..Copiii se joacd gi ei. Prima atitudine aduce numai nefericire.72 Inteligenla emolionald aplicatd dt' Dugmani intimi 173 tator asupra sdndtdlii unei relafii afective: taie toate p'nlile r ezolv ar e a. chiar gi lucrurile bune pe care le face vor fi rtrstXlmlcite atunci clnd vor fi analizate printr-o lentiltr negativi gi refuzate ca o palidd incercare a ei de a nega ctr incearctr si-l transforme intr-o victimd. gi devin tulburali de indatl ce incepe un asemenea episod.. tot timpulse plirge de ceva. ele declangeazd sistemul de alarmX neural. sint determinate?e un strat mai profund.1. nu crezi cd ar trebui sd se mai potoleasci 9i copiii dgtia?" El de fapt gindegte: . Punctul de vedere pesimist pornegte de la premisa cd partenerul de viafi are defecte inerente.. fondatorul terapiei .... drept pentru care va tot analiza cu ugurinli pe toate felele o list5 intreagtr de nemullumiri care-i vor aminti cd a fost transformat intr-o victimd. gindul cheie este: .gdtor.N-are nici un drept sd se comporte aga cu mine. partenerii igi revin mai repede. ele se autoconfirmd: parteneiul care se considerd o victimd cautd vegnic acele fapte lJe celuilalt care_i pot confirma punctul de vedere. tatdl lor.. Gtndirea care menline sau alimenteazd nefericirea [rmeazf. infuriindu-se la rindul ei.E prea ingiduitoare cu copiii. Partenera de viafi este pusd intr-o situafie fXrI iegire: astfel. se infurie. la rindul lor..le-ar putea face vreun rdu copiilor. pentru Martin.onaleceie mai profunde.' Aceste conversalii paralele ....Partenerii care abordeazd perspectiva pesimistd elnt sortili blocajelor emolionale....N_artrebui sd-i culc de pe acum?" .... in cazul in care ele totu9i apar.gindirilor auto_ trecitoare presupuneri fdcute in avans despre sine gi 1nte" despre ceilalli. se supdrd. in toate. dar a fost atit de atent in trecuf poate este prost dispus . nefericili din pricina lucrurilor pe care le fac partenerii lor de viali..cea rostitd 9i cea din gind .lntotdeauna md terorizeazd cu minia lui".$i-a iegit din fire . Mai bine cedez. un tipar subliniat ir Capitolul 6 de citre psihologul Martin Seligman. referitor la perspectiva pesimisti 9i cea optimistd. $i nu-9i va mai lminti nimic din tot ceea ce a fdcut ea in intreaga lor relalie care m putea pune la indoiald ideea ch este o victimd nevinovat6.. Melanie gindegte ascuns cam aga: . Melanie se considerd o victimd nevinovatd a cdsniciei lo4 iar Martin socote$te cd are tot dreptul str fie indignat. Aceste ginduri sint foarte putemice. pentru cx nu este tratat coreci. Melanie reaclioneazd la minialui. Ea de fapt gindegte: .fjnuli se irdsprggte. De fapt. El se in_ toarce spre sofia sa Melanie 9i ii spune pe un ton rdstih . Gindurile cd am fi victime nevinovate ori cd avem dreptul sd ne indigndm sint tipice pentru partenerii de viafA din cXsnicii cu probleme care igi alimenteazX permanent minia suferingal6. ii culc eu imediat."ogr.neinf elegerilor.. incrunttr sprturcenele ii rispunde: 9i . a9aincit e mai pulin probabil sd se ajungl la astfel de $ehrrndri. spune blind: ." Aceasta este o perspectivi in care mariajul nu este privit ca iremediabil distrus sau fdri speranfh. cea de-a doua calmeazX.discutate sint de Aaron Beck. Nemulguniirea lor interioari gi atitudinea pesimisti cu aiguran!5 va declanga reproguri 9i dispre! in confruntarea cu .. In schimb. care nu pot fi schimbate 9i care genereazl suferinlI: . el gindegte: ." In schimb.

fiind bdnuitori ra adresa femeilor 9i neluind in seamd obiecliile lor)12.. starea de nemullumire pentru mai multd vreme.referitor la aceasti tul_ burare emolionald mult prea des intilnitd. . Mugchii se incordeazd. ceea ce pdstreazd. le este tot mai greu sd se organizeze in gindire gi revin la reacfii primitive.cu mintea limpede. atunci trupul pompeazd adrenalinl gi alli hormoni. potopire esteun blocaj emolional care se prelungegte de tine. Astfel. Momentul de blocaj emolional este vizibil din ritmul cardiac: el poate cregte cu 10. Din punct de vedere gtiinlific.o vegnicie" pini trece. pentru cd blocajele emolionale apar tot mai des.deci devin violenfils.. reac.cdruia solii care-9i bat nevestele reacfioneazd impulsiv sau. partenerul se simte coplegit de cel6lalt. senzalie apare in momentul cind ritmul cregte cu 10 b5tli pe minut falX de ritmul de repaos. versitatea lndiana a demonstrat ctr acegti berbuti-imbtiligeazl exact rafionamentul pugtilor duri din curtea gcolii. Acegti ou-*"r. devine extrem de vigilent la cel mai mic semn de atac..potopul.."rului 9i de propria lor reacfie fali de acesta.-r mai sirt in stare sd receptezenimic nedistorsionatsau si reaclio_ n:z:. Ei aivrea ca lucirrire si inceteze sau ar vrea sX fugd ori. care declangeazi mereu potopul. sd loveascd la rindul lor. nesocotifi sau supugi unor situafii jenante in public de cI_ tre soliile lor. Problema trtr-o cdsnicie apare atunci cind unul dintie parteneri se eimte invadat aproape permanent..I]VDAREA CASNICIEI ' Efectul imediat al acestor atitudini nefericite este declansarea unei crize permanente.r1u* vdzut in Capitolul 7. dacd se ajunge la 100 de bttXi pe minut (ceeace se intimplS cu ugurin!5 tr momentele de ie sau de lacrirni). sofii sau so. descrierea momentului consta in aceea cX bAtAile inimii cresc mult peste nivelul de le. 20 sau chiar cu 30 de bitli pe minut intr-o clip[.e firesc. in vreme ce lucrurile cele mai inofensive strt privite dintr-o perspectivd sinistrS.nu reutesc sd aibd o relalie comportamentald aiecvatd'a. iar al btrrbatuluide72 de bltdi pe minut (ritmul cardiac in special in funclie de dimensiuneafizic6.tiile ajunsi ir aceastd situalie sint atit de coplegili de negativis*ul puri"r. iar in mod subiectiv pare cI dureazl .Se pare ci gtrduri reflexe de genul: . uneori. Este o invazie de sentimente otrdvite gi o nepldcuti baie de frici 9i mirie ce nu poate fi evitatd. Poate_cd virulenla cea mai mare a acestor ginduri otrtrvite sc constatd la solii violenli din punct de vedereJizic cu soliile lor.Iar vrea sI ne certtrm" 9i va declangapotopul. iar perspectiva atit de ingusti 9i gindirea atit de conhv6.Ai iegit in societate gi observi cX furultima jumdtate de ord solia ta a stat de vor_ ris cu acelagi bdrbat atrdgdtor.. Revenirea dintr-o asemeneastare fiziologici este tot mai dificild.Aga . acegttbdrbafi se tem mai ales sd nu fie respingi. Acesta este poate punctul de cotiturd cel mai periculos al unei cdsnicii. Un studiu asupra solilor vioiengi fdcut de psihologii de la Uni.. trebuie str sttrm de vorbd". El pare cd-i face curte. Dacd solia unui asemenea personaj aflat in aceasti stare ii spune: .. scdpate de sub control.i. detectirid interlii ostile chiar gi in lucrurile ceremai neutre pe care le fac soliile loq. posibild respingere sau o abandonare a lor. apar dificultlfile de fespirafie. Sigur cd majoritatea solilor 9i soliilor trec prin asemeneamotnente de mare intensitate atunci cind se cearti . incit nu este nici o gansi de a accepta punctul de vedere al celuilalt sau de a lezolva lucrurile in mod rezonabil. Apoi.Iubifule. el va alege un gind negativ: . Partenerul . a persoanei). In acest moment . este mereu gata si reaclioneze in fala unui atac emolional sau a unei nedreptdli. pentru cd suporti minia 9i dispreful..emoliile persoanei sint atit de puternice. ritmul inimii femeii ajunge si fie de 82 de bdtdi pe t. iar suferinla gi minia nu mai pot fi depdgite. P OT O PIIL : SCUFI.ti de sentimente cumplite.174 Inteligenla emolionald aplicatd Dupmani intimi 775 partenerul/ care.tioneazl prin in_ dignare li19v-ott-e. in vreme ce la allii se declangeazd.jus_ tifici" violenfa celor care-gi bat nevestele este: .de plin blocaj . d virtutea.l. 9i folosesc aceastl judecare gregittr pentru a_9ijustifica propria violenld (bdrbatii agresivi din punct de vedere sexual cu iubitele lor procedeazd cumva in modsimilar. l1 Si " Cind acegti bdrbali percep cd sogiite lor fac ceva ce sugereaza o. la rindul sau. Un scenariu tipic care declangeazaginduri ce . insultd sau meryare gi categoric cX va reacliona exagerat gi la lucrurile neinsemnate.O sX me pirdseascd" declangeazl un blocaj emofional. o schimbare catastrofald intr-o relatie. Gott_ man folosegteun alt termen . cum spun cercetitorii..frcit sint ingiiti.. va deveni defensiv gi se va refrr gia in spatele unui zid.incd momentul in care partenerul face cel mai nefirsemnat coriu. Unii oamenii ajung greu in aceaste fazd.

pentT cI potopuJin sine saboteazd oriceincercare de indiepta_ re a situaliei.yryi neintelegeric_asnice. so. ceea ce confesenzafie subiectivd de ugurare. B ARB ATn : sEx]. Iattrces-aconstatat: Chiar gi dupx mai bine de treizeci gi cinci de ani de cdsnicie existr o distinclie clard intre soli gi sofii_legatd de felul in careprivesc conflicteleemofionale.9i aici se afltr paradoatunci cind bdrbalii se ascund in spatele unui zid. ea se simte devinetot mai defensivsau pur 9i simplu serefugiaztr in spaunui zid. Cum. discutategi partenerii inceirctr sX se a"line'pe cont pro.solul dedefensivsau se refugiazi in spateleunui zid. Cind solul devine obiectul crigi al disprefului soliei sale. interpretind mereu tot ceeace faceacesta ilrtr-o tumina negati: vd. ca reaclie la reprogurilepirtenerului. Lucrurile continuind pe acestfigag.ezinte. Sofii dovedesc o maimare intensitate a spiritului negativde_ cit soliile lor.al empatieigi al capacitiiliide a secalmaunul pe celllalt gipe sine.ilorie tre_ buie mai multi vremepentru i-gi reveni d. Aceastl asimetrie carezultatal faptului cdsoliile igi urmtrresc rolul de admitrator emofional. in vreme ce pe sofii nu le deranjeazd chiar agade rdu2o. incepindsi-i faci reproguri. Din pdcate. careestedivorful.ele trcearci sd declangeze 9i sd rezolneinlelegerile gi mihnirile.intr-oasemenea sta- . grare a autocongtietiztrrii gi a autocontrolului emofional. duce la o cu totul alttr stare in raport cu unttrrile emolionale: bdrbalii doresc sd le evite tot aft de pe cit nevestelese simt nevoite sI le caute cu tot dinadinsul. Acestlucru sugereazicd genul de blrbat stoic ai imperturprecum Clint Eastwood pare a fi de fapt o formtr de apdrarpotriva unui sentiment coplegitor din punct de vedere Motivul pentru carebdrbafii sint predispugi la a ajunge impresupune Gotbnan.mult prea des se ajungeli pasul urmdtor. Pe ce certurile in cdsnicie se intensifici. ulfumirii. clupi cum constatdGottman..Ca rdspuns. pare inutil sn m1i fi.ingigi p. Mjcile problemegmereazi betdlii majore. devenind disprefuitoare.te'intre ei. sedovedegte ctrele sint riddcina ascunstr a declinului cisniciei. cum igi pot apdra cisni- te din relalia 161. La aceastd concluziea ajunsin urma unui studiu RobertLevensonde la universitatea Berkeleydin California. riIlor cardiac scade cam cu zece bdtdi pe minut. incepe str creadd cd este o victinevinovattr sau cd are dreptul sd se indigneze. ceea ce deun potop tot mai mare. priu. Dar . cu fiecare sex care igi ca- alinare la celdlalt.se simte p"irluneltjigni-f Cu timpul.constatat li se pare nepl5cut gi chiar au o aversiunefatl de a se infuria in timpul.o profundi nemulAcest tango al creierului limbic.Levenson ctrsolilor a. ln general. acestpartenerincepesd consideretoatt.rl vtrLN ERAB tL Revenind la diferenlele dintre sexeir ceeace privegte viafa emofionald. este acela de a se proteja pe ei.femeile sint mai dispuse strintre in discufii contradictorii pe problemede cdsnicie decit birbalii. se_ crelie declangatd de reacfianegativda soliilor lor. al gtrduufornepltrcutegi al potopului emofional. de competenldemofionaldsint mai mult decit evidente. ritmul al soliilor cregte. bdrbafi cad mai ugor pradd acestuipotop"decitfemeile.estereflectati de flpt o d. practicizolindu-seunul de ceItrlalt9i simlind singurtrtatea din interiorul cdsniciei. Peacestdrum spr€divo4. gi atunci igi sporegte volumul 9i intensitatea gi furioasX. tot aga solii lor se dovedesc pulin i sI se implice in disculii aprinse. cfurdsolii se izoleazd' ei declangeazi asupra sofiilor lor. ele pot scdpa ugor sub control. Penku a evita o atare situafie. pentru a da o mai s greutate insatisfacfiei sale. Solia i9i vede solul reimplicarea. OdatX'ajungi in aceastd situafie. AL LUI $I AL EI: SFATMATRIMONIAL Dati fiind aceasti coplegitoare diferen!5 in ce privegte felul care bXrbalii 9i femeile reacli0neazd in fala sentimentelor neiubirea 9i afecliunea pe scurt.176 Inteligenla emolionalfiaplicatd Dugmani intimi 177 potopit ajqse si gindeasctr tot ce estemai rdu despreceldlall.bazindu-sepe cercetarea a 151 de cu_ pluri cu cisnicii de lungd duratd. fapt ce semnalizeazf. Incepstrducdvieli paralele. studiul sXu arattr cd tr momentul c?nd se izoleazd. problemeledin cisnicie ca fiind grave gi imposibil de reparat. consecinlele hagiceale deficienlelor . Dar nu uitafi.solii secrettr mai multd adrenalindin siinge. care se simt complet descurajate. se pune irroblemacum igi pot apdracu- . Atunci :ld -"1cuplu intrtr in cgrculinfemal al reprogurilor gi al dirp*fului al defensivei9i al zidurilor ceseinal. Tot agacum birbalii preferd sd se refugiezein spateleunui femeile aleg sd facd reproguri solilor lor2.

oferind prea curtrd o solugie practicX _ in gene_ ral.I78 Inteligenla emot'ionald aplicatd Dugmani intimi 179 cia? Pe baza urmrririi interacliunii la nivelul cuplurilor a ctrnrr cdsnicie a supraviefuit peste ani. au nevoie de regltrri emofiona. in general. De cele mai multe ori. nevestele ar trebui sI facd un efort gi sE aibe gri_ jd sitru-si atace solii . Bdrbalii 9i femeile.care sint . atunci cind sint aerisite si analizate. socotind-o neinsemnatd. moniale oferd sfaturi precise pentru bdrbali 9i pentru femei.se pot plinge de ceea ce au fdcut ei.unul algansade a-gi exprima punctul de vedere in legStur5 cu aces. cind o sofie sim_ te ctr punctul ei de vedere s-a f5cut auzit 9i cI sentimentele ei au fost remarcate. chiar dacd so_ lii lor sint de alti pirere. CEARTASAruATOASA Articolul din ziarul de dimineali ne oferi o leclie practicd felul in care nu trebuie rezolvatd o neinlelegere in cisniMarlme Lenick s-a certat cu solul ei. le diferite. Mecanismele de lEparare care impiedicd o ceartd sd ajungd la o explozie sint de fSpt foarte simple .Mai presus de toate. ci si inleleagr cr atunci cind soliile lor aduc in discutir. In vreme ce el gi-a adjudecat medna Lenick i-a spus cd: . i9i ajutd sofiile sd se simtd auzite gi respectate.tii lor.5-a sdturat de fotbalul dsta".. duce la reducerea tensiunilor.emoliile soliilor lor fiind doar sublinieri.Cum acestlucru esteceeace urmtrde fapt cu indirjire celilalt din punct de vedere emofional. situalie 9i mai frustrantl. sofiile doresc str le fie recunoscute sentimentele gi respectateca valabile. Pentru bdrbali. tensiunia scade. e mult mai important ca solia si simti ii sogul ei ii as'culttr cu atenfie nemullumirea gi dd dovadd de empatie ir raport cu sentimentele ei in chestiunea in cauzd (de9i el nu are nevoie sd fie de acord cu ea). Reprogurile nu t?ebuie sd fie atacuri la adresa personahtl. clruia in parte. socotite neimportante. !iei). Sfatul pentru femei-este unul paralel. cercetdtorii problemelor matrl.sau grave -. in loc str o trea_ ctr cu vederea. Ea poate considera faptul cd el ii dd un sfat ca pe o neglijare a sentimentelor ei. Solii trebuie sd inleleagd ctr minia sau nemulgumirea nu sint sinonime cu atacurile personale . Dar acestecupluri fac un pas important inainte: i9i aratd cE ascultdunul pe celdlalt. accentutrri ale sentimentelor lor referitoare la chesliunea in cauz5. sfatul ar fi str nu devinla parte intr-un conflict.este de ajutor ca reprogu_ eoliei sd fie incluse ftrtr-un context mai larg. fic. precum 9i citeva indemnuri valabile gi pentru unii si pentru alfii. Una dintre strategiile general valabile pentru ca o cdsnicie sd funclioneze este sd nu se concentreze disculia pe anumite. ea se talmeazi. Aceste gesturi fundamentale sirt Un fel de termostat emofional care impiedicd sentimentele exprimate se dea pe dinafarl 9i sd coplegeascdacea capacitate a partenerilor de a se concentra exclusiv asupra chestiunii in cauzd. incercind sd pistreze relalia sdnttoasi 9i pe drumul cel bun (degi s-ar putea sd fie si alte motive care si justifice ostilitatea so. Dl Lenick a fost audiat in stabuni. in vreme ce el se uita la meci in camera lui de . Un atac la persoand virulentva duce aproape sigur la o atitudine defensivl din partea solului sau la ridicarea unui zid. Michael: el voia si se la meciul irtre echipele Dallas Cowboys gi Philadelphia Eaiar ea voia sd vadd gtirile. gospoddria . Atunci cind nemullumirile fierb. Sigur cd unele certuri in cdsnicie strt prea violente .bdrbalii trebuie si aibd grijd sI nu scurtcircui_ teze discu-tia. PrezenS sau absenla cXilor de reparare a fisurilor este diferenla primprdiaH dintre certurile cuplurilor cu o ctrsnicie strndtoasdgi cele $e cuplurilor care pini la urmd divorleazd2s. o nemulfumire sau o neinfelegere. s-a in dormitor.educalia copiilor. o pot face ca pe un act de iubire.menlinerea disculiei pe o anumitd linie.subiecte . banii. Dna Lenick a fost acuzatd de atac de maximd gravitate gi contra a 50 000 de dolari.adesea. De exemplu. Ceea ce le lipsegte in mod special cuplurilor care in final {ung la divor! este tocmai incercarea mlcar a unuia dintre par$neri de a detensiona atmosfera presupusd de o cearti. Smpatia gi reducerea tensiunii. Cum principala problemi a bdrbalilor este faptul cX sogiile lor i9i fac iuzite prea des nemulgumirile. care va spori neinfelegerea. ele iresc in intensitate pind ce explodeaz[. sexul. dar ele oferd o primd gansi de a aduce inteligenemolionali in cuplu. in care igi reafirinclusiv iubirea fald de el. Solii ca_ re reugescsi suporte minia incins5 a soliilor lor. a ingfdcat un pistol de calibru 38 9i l-a impugde dou5 ori. De asemenea. De asemenea. perechile care rezistd imse referd de obicei la un singur subiect gi-gi oferd. iar nu-trebuie criticafi ca persoand gi nici disprefuifi. ci s-dfie afirmafii clare cI un anumit fapt nu le convine. revenindu-9i in urma gloanlelor care ii intraseri prin gi ii iegiserd prin omoplatul sting 9i prin gitts.

aceastd cifrd. _.H indignare. recupefiliologicd se face treptat. Desigur ci nici unul dintre aceste obiceiuri emofionale nu sc schimbd peste_noapte. Nu e de miraie cd intr-o cearti in cdsnicie reaclionim ca 9i cum ar fi o chestiune de supraviefuire.-este necesardmultd perseverenld gi vigilenfd. de a gindi si de a vorbi logic pare si dispard intr-un moment de crizd"emotiona_ ld...Lui. de a nu fi pArdsili sau lipsili de afecliune.certurile sinXtoase. Chiar o pauz6 de cinci minute ar putea pdrea suficienti. calmarea este un pas extrem de constructiv fdr6 de care nu 9i mai este posibil nici un progres in rezolvarea chestiunii ir cauzd.in loc sd ii infurie sau j solul sau solia pot incerca sd scape de ele28.180 Inteligenla emolionald aplicatd Du$mani intimi 181 prilejuri de ceart6. mai ales ir re_ laliile de iubire. Toate aceitea duc la aga-numitele neinlelegeri sdnitoase sau la. Multe. Vorbitul in gind penku indeptutarea atmosferei otrtrvite .reacfia exagerattr la cele mai mici semne de confruntare -.calmareapoate fi ajutattrprintr-o tehnicdde lelaxare sau printr-un exerciliu de gimnasticd aerobicd (sau prin Oricare dintre celelalte metode munlate in Capitolul 6).bileri sd ceardo pauzdla primele i"*" lceaste perioad5. dacX sint lisate sd se acumullze. empatia gi ascultarea atentd _ pot ajuta cuplul s5-gi rezolve in mod eficient neinlelegerile. Ginduri de genul ._ liu:ut" stdpinirea acestor_impulsuri este fundamentild pentru inteli_ genla emofionald. asta inseamnd stXpinirea ca_ pacitdlii de a-gi reveni rapid in urma petopului prohus de un blocaj emo.inseamntr e mai simplu si existeo irJei-a pulsul in timp cesecearttr e stabilitdin prealabilcaresd permitd oricdruiadintre parin de potop detectate.. sau majorita_ tea reacfiilor emofionale. sporindu-se ganselede a rezorva lucrurile. prinzind din zbor acesteginduri 9i analizindu-le . titerru calitilil emofionale . fiind deja formate fur momentul ctrsitoriei. aerobicX gimnastictr gi irmulfirea lui cu patru dd valoarealui isprezecesecunde minut. Asta ii va permite sd igi reformuleze gindul: . Pentru cuplurile cdrora li se pare ciudat. Cum capacitatea de f asculta.. etrii jigneasci Acest lucru presupune supravegherea acestor ginduri 9i furtelegerea faptului cI nu trebuie crezute. Dar nimic nu se_poaterezolva pozitiv atita vremi cit sogut 9i solia se afld tr plin blocaj emogional. A9a cum sublinia terapeutul Aaron Beck. ma pe partener). De exemplu. e de ajutor ca soful sau solia care s-a supdrat din priciin uoor comentarii prea dure sd le abordeze direct. cuplul trebuie sd facd o pauzd' de douizeci de in care sd se calmeze inainte de a lua o hotlrire. Astfel. Calmarea emolie puternici arelabazdun impuls de a acfiona. Dacds-aajuns elul obignuit.hu-i pasX de nevoile mele . 9i este de inleles. Cum acest potop este declangat de ginduri negative despre partener. Aga cum am vtrzut in Capitolul mlnia care persist5 genereaztralt val de minie. De fapt.. pot distruge o ctrsnicie26.tional. FXcind aceasta in momentele de calm. . chiar dacX lucrul pe care . avefi un punct cu pestezecebitii pe minut fali de reper. ftrvtrlate in cele mai intime relalii sau modelate pentru noide parinfi.in special capacitatea de a se calma (sau de a_lcai. ci sd se cultive inteligenla emolionall a crr_ plului. cupluiile vor fi in stare str opereze aciste schimbdri chJic in mlsura ir care sint motivate sd hcerce.dacdpulsul cregte ci a inceput potopul. care permit unei ctrsnicii sX fie infloritoare 9i sd depigeascX aspectele negative care.. unul dintre talentele cheie intr-o cdsnicie este ca partenerii sx invele sr-gi calmeze sentimentele de nemulfumire.de a fi iubigi 9i de a ne simli respectali.p intotdeauna atit de egoist" trebuie s[ se lupte cu acest gind. .tioase pot invila sd-gi monitorizeze pulsul _ din cinci ir:rcinci minute in timul confruntdrilor. Cuplurile ambi. prin urmare..N-am sd mai inghit aga ceva" sau . amintindu-qi de cite ori solul ei a fXcut diverse gesturi care ii dovedeau afecliunea. se declangeazdcu atita ugurinl5 ftrtr<l cdsnicie pentru cd ele au fost deja inoculate incd din copilirie. uneori di dovadd cd line la mine. ceea ce ii poate face pe parteneri sd iasd mai repede din blocajul emolional. o solie care simte intr-un moment incins c5: . Uneori poate fi extrem de greu. Precum 9i incercarea de a face un efort penku glsirea unor argumente sau perspective car€ le pun la indoialS. luindu_gi_i la ca_ la ciliva centimetri intre lobul urechii gi maxilar (cei care I-uareapulsului-in inva!5 ugor asta)27.. existd predispozilii la obiceiuri emolionale .'Reacgiiledeclangate in acestesitualii se rdsfrirg asupra celor mai profunde nevoi ale noastre .. chiar dacd probibil am jurat ci noi nu vom face precum pdrinlii nogtri. unde mizl este foarte mare.Nu merit sX fiu tra[at(d) astfel" sint sloganuri de tip victimd nevinovatd sau dreap.Ei bine. o ruzdmai lungX di wrrlgazmai mare trupului sd-9i revind din de surescitare iniliaH.

782 Inteligenla emolionald aplicatd tocmai l-a f5cut demonstreazd egoism."'u i_.. gi nici nu lasd loc pentru una dintre nenumtrratele formule defensive . 9a !ipi: .i. inir-o ceartd. dar este surprinzitor de greu de pus in practicXze.lnceteazd nezeril". comunicarea deschisXnu inseamnd teroare. Acest lucru in sine poate dezarma un atac iminent fl poate impiedica o disculie sX ajungi o cearti gravd. Agu . " ai"tiill-.. unei oglindiri corecte nu constd doar in sentimentul parni cd a fost in.teles. Atunci cind unul dintre parteipi exprimd o nemulfumire. t.daci ili dai seama c5 ai gregit. ceea ce md deranjt. slmplu nu egti atent!.XYZ":."!turu fizioi6gicl. nereugind sd mai audd _ gi in nici un caz . si asculte atent dincolo de minia care_i cuprinde 9i atunci reac_ lioneazd la un eventual gest reparator facui de p". daci sE mX mai intrerupi. empatia cu celilait prur"pir"" propriile sale reaclii emo.care ajung sigur la divorg se lasi absorbite de minie pi s" ion: centreazd asupra ei.lr.Bine. celdlalt o repetd cu cuvintele satrcercind sd capteze nu numai gindul. ceea ce spun(. in general. Apoi. contraatacul. recomanda ca formul6 ideald pentru o nelnulfumire ..tonulregativ este de fapt o ilustrare indirectd a importanlei . in final. chiar dacl nu reugegti sd mergi mai departe de: . un partener dintr-un cuplu. mdcar unul sau uneori chiar 'r^"Td amitrdoi reugesr. ignorind pbrlile ostile sau negative _ tonul nesufe_ reprogurile dispreluitoare -. Empatia se deterioreazd atunci cind sentimentele unuia atit de putemice incit nu perrnit armonizarea fiziologic5. ci 9i sentimentele care Aceasttroglindire folosegte la verificarea lintei corec- gi in cazulin carepartenerulconstattr cd nu a inlelesbine." Aceastd a doua formul"are deschide p"ril.u..il.. O cale eficienti de a potoli o ceartd este de a-i da de inleles partenerului cX poli vedea lucrurile din perspectiva sa 9i cI punctul lui de vedere are o valoare in sine. Pe scurt. 6r*i"t. ca gi cum ar fi fost un atac.!lly:u: la moard mtriei si suferintei. Fdrd aceastd.-ajut5dacl ambii parteneii i9i amintesc cd. desigur. ci gi simplu devin exacerbate. ln acestcaz. C.Cfurd ai ficut X m-am simlit Y gi ag fi preferat sd faci 2.. Din nou.Ti pi! " cI lip ..oglindire" gi se folosegte foarte des in tera- pentru recuperarea cuplului. empatia: distingerea sentimenttrlui din spatele celor spuse. ai de zis. j.de abilitate din partea f"i ie ." C91mai putemicd modalitate de a asculta fdrl a adopta un _ ton defensiv este. incit nu poate fi perceput altfel decit ci un atac. p. in- rctr iar gi iar pinl reugegte. gi nu o irra"r. in loc fle: . . E l :.rile.ll*r gl -.:^"ll_":_:. arta de a nu fi defensiv firseamnX a discuta doar despre nemulgumirile specifice gi a nu se ajunge la atacuri le persoand. Chiar 9i in situaliile cele mairele partenerii pot disceme din ceeace aud.ii. cfird ambii sint cupringi de un olocal emollonal. unul dintre parteneri este deseori un atac sau e spus cu atita ne_ g?tr1j*.n-ai auzit nimic din tot ce am spus. bunicul programelor de iomunicare eficientd. posibilita_ Dusmani intimi 183 celuilalt de a simli exactstareade spirit a partenerului este at{. ameninlEri sau insulti. empatia este o unealttr puternicS.lirli profund.. Cum si asculfi si si vorbegti tfud aaborda un ton defensiv . astfer incit fiziologia sa si bglindeascd sentimentele partenerului. Aq fi preferat sI md suni gi si-mi spui cd intirzii"." De exemplu: . 'Una dintre metodele eficiente pentru o ascultare emolionali se numegte . reproguri 9i alte asemenea.ce nama tgnorarii sau a refuzului imediat in fala nemullumirii ex_ primate.Egti un nenorocit. ' Pentru cupluri.t. Sau cel pulin recunoagterea spuselor partenerului/ ceea ce este o dovadtr cd l-ai ascultat gi ci ai sesizat emo{ile exprimate. Defensiva imbracX repedc lT. subiectului ir cauzi ..este un lucru care pare extrem simplu. ar fi o dovadd. um vdzut in"Capitolul 7.. dar gi ir ajungerea la o armonizare mofionalf. negarea rdspunderii. respectul gi iubirea dezarmeazX gesturile ostile din cXsnicie 9i din via!5.Atunci cind nu m-ai sunat sd-mi tpui ce intirzii la cind am simlit cd nu mX respecli 9i asta m-a infuriat. pentru a percepe esen_ lr_llllr? Ia mesarulut. nesimfit gi egoist".....Imi dau seama . aceasta fiind mult prea des rezolvarea unei asemeneasitualii in certurile unui cuplu." de schim_ bare_c-omportamentali.i.tionalesl se calmeze pinice "" devine su_ ficient de receptiv.i qellite o solutiepozitivd..scuze. Ascultatul este un talent datoritd cdruia cuplurile rdmin inr_ Cliur Ui in plind ceartd. Sigur cd. O altX solulie este asumarea rispunderii sau chiar scuzele. Psihologul Haim Ginott.rrr.. chiar dacl nu egti de acord cu el. l)ur _.o dorinfd de a i se acorda toati atentia.p""e iare sd reacfioneze in mod deschis la ostilitaiea ei: ..propunerilor de impicare cepot fi subinfe_ iliii_1t:p"rdi spune partenerul...pe cind.il.t"_.

i_ nie sau.il l" dobindite anterior fur viafd.. povestea acqsteiprdbugiri este spusd adeseacelor care invald sI fie piloli de liniel. ln vreme ce McBroom era preocuPat exclusiv de trenul de aterizare.Numai ci dl McBroom era pilot de linie. cfurda observat o problemd la trenul de aterizare. ea are mai multe ganse sI se poatd exprima intr-o..r. Astdzi. Astfel cd McBroom a abordat un sistem de menlinere a pozitiei. Avionul s-a pribugit gi au murit zece Per80ane. acesteantidoturi ale destdmdrii cdsniciei strt un mic remediu educalional ra nivelul inteligenfei emolionale. Faptul ar fi putut bece neobservat dacd acestaar fi lucrat itrtr-un birou sau la o fabFicd. Din acestemotive. Locul pilotului este precum microcosmosul oricdrei organizafii. Oregon. cind cu siguranl5 surescitarea emblionald este ma_ re. in1978. momentele d. dar 9i in toiul scandalului. un reflex. mai ales dacX membrii echipajului ar fi lucrat mai bine impreund. rezervorul de carburant al avionului a ajuns incet.ele trebuie invdlate lemeinic. astfel incit la nevoie sI fie accct-tb-ttu fapt. de ca_ re ne. Exersarea Pentru cI acestemanevre sht cerute in timpul unei confruntdri aprinse. cind nu izbucnegte o cearta. de ascultare 9i de exprimare directd . de-a lungul repetatelor clipe a" .amintim greu in situaliile de cumpdne. degi erau in pragul dezastrului.preful unui asemeneacom- I . Lipsa contactului cu realitatea ir cazul unui accident de aviory efectele diskugdtoare ale unei moralitdli dubioase. KWW Conducind cu inima Melburn McBroom era un gef dominator/ cu un temperatlent care ii intimida pe cei care lucrau cu el.care in prezent sint accentuate in cursurile." Alteori. Evl T1:? qent-ca recunoagterea este o modalitate de a cakia partencrrrl sau de a pune bazele unui capital emofional sub forma un.r sentimente pozitive.daci reaclia este repetatd inti-atit incit sI devintr un auto_ matism.r84 Int eligenl a emolionald aplicatd ci te-ai supdraf. mai armonios.u"u ce apreciezi sincer ori prin laude cu glas tare. incit nu i-au spus nimic. lntr-o zi. dacd vrem sd aevine i p.. in acestemomente rtrs_ punsurile imediate trebuie asociate unor clipe rndi calme. invirtindu-se deasupra pistei la o mare altitudine Pentru a reugi sd remedieze problemele tehnice. incet si se goleasci aproape complet. Din pdcate irnsd.e crizd. avionul lui McBroom tocmai se apropia de Portland.pot trece neobservate de cei din afard.e u.imi reacfie-de la sine (sau mdcar o reaclie nu prea intirziata) in repertoriul circuifului emofional.elementele de bazd ale inteligenlei sociale ... strategiile *"rr'!iorru_ te trebuie probate gi exersate in timpul contactElor *uii".de formare a pilolilor odati cu cunogtinlele tehnice. Dacd o reaclic 11i emofional5 pozitivtr nu ne este familiartr u* exersat-o mai pufin.oricare dintre zecile de alte deficienle emolionale la locul de muncd . de cooperare. ln cazul a 80% dintre avioanele comerciale care se prdbugesc pilolii fac gregeli care ar fi putut fi prevenite. ea devine foarte greu de aplicat in"u. lucritorii intimidali sau gefii aroganli . debazd. Munca in echipd deschide linii de comunicare.de supdrare care au devenit?ominante. Dar. creierul emolional declangeazdreacliile de rutin. recunoitry terea celuilalt se poate face prin complimente sau prin descot.emofia.ti" stresante. ln esenfi. Copilolii se temeau atit de tare de el gi de furia lui. Cum memoria 9i reaclia au ca trtrsdfurd. crizd emofionald.

reprezentind un lux pe care ni-l puteam permite doar ir trecu| noua realitate concurenliali pune la loc de cinste inteligenfa emofionaltr la locul de muncd 9i pe piafi. inginerul a fost de-a dreptul obse.. fiind nevoit sd prezinte vicepregedinteluicompaniei rezultatele citorva luni de munci ale echipei sale.Dintr-odatd.Cei din echipa sa au fdcut cileva remarci sporadice. nu poate sI invele 9i nici itr ia hotdriri limpezi.. Unele dintre cele mai pulin evidente aptitudini emolionale ajung determinante pentru capacitatea de a face afaceri 9i reflecttr schimbdrile permanente de la locul de muncd. N-am si le aprobniciodatd. SRTTISAESTE O SLUIBA El era inginer sezonier9i conduceaun proiect de dezvoltare de soft. stipinirea neinlelegerilor astfel furclt acesteasd nu se agraveze gi favorizarea capaiitegii de a intra Lrtr-o stare de transd cind muncim.reglarea sentimentelor ir lcord cu cei cu care lucr5m. Sau agacum imi sublinia un psiholog de la Harvard Business School.gi uneleostile. spur0nd ci dactr nu ar fi detapali din punct de vedere emolional. In ceeaee privegte propria carierX. Dar aceasttrierarhie rigidd a inceput sd se dizolve in anii 1980 sub dubla presiune a globalizirii gi a tehnologiei informaliei.pentru a-giapira eforfuiile."3 O parte dintre acestemotive sint mai mult decit evidente imaginafi-vtr consecinlele asupra unei echipe de lucru atunci cind unul dintre membri este incapabil si igi stdpineascd minia nu dd dovadi de sensibilitate fali de ceeace simt cei din jur. Studiul a fost flcut in arui\97}. in general.imposibil sI tratezi astfel cu oamenii". dat de remarcilevicepregedintelui. aptrrind o transformare a peisajului emolional.Birbafii gi femeile carelucraseri multe ore. ci a gti sX convingi oamenii sd munceascd pentru un scop cornun. A fost o lungl perioadl de dominare manageriald a ierarhiei companiilor.. o cregterea numdrului de termene de predare nerespectate.ar h." Pe latura pozitivl' sd ne imagindm ce beneficii pentru munC[ ar aduce competenla emolionald . Preful in eficacitate al inteligenlei emolionale este o idee relativ noutr pentru afaceri. La un moment dat. Sau cum spunea un consultant in probleflle de management: . In urmdtoarele doud sdptdmini. de- .estemintea 9i nu inima. ldsind in urmd multd nemullumire 9i minie. vicepregedintele a fost chematla rindul stru 9i gedinla s-a irtre. . de gregeli gi de neinfelegeri. iar unii manageri o pot glsi greu de acceptat." Inginerul. cum ar fi o descregterea productivitifii. cel al viitorului este un adevdrat virtuoz in relaliile interpersonale gi abordarea lor. declarau ei.atunci cird mediul de afaceri era cu toful altul.lnevitabil existd aici un pre! de pltrtit pentru nivelul foarte sctrzut al inteligenlei emolionale la locul de munci.Corporafiile au trecut printr-o schimbare radicali ir acest secol. n-ar mai putea sd ia hottrririle . precum 9i datoritd exodului de angajafi ctrtre alte firme similare. Atunci cind acestnivel este excesiv de scdzut.degi e mai probabil cd aceste decizii ar putea fi puse in aplicare mai omenegte astfelz. Intr-un studiu efectuat asupra a 250 de directori.Stresul ii prostegte pe oameni.egi erau aldturi de el. VI voi explica ceva mai pe larg punctul meu de vedere. era rtrsplitit pentru aceste tristrturi dure. Lupttrtorul in junglS a rimas un simbol al companiilor trecutului.nimic nu este mai important decit a ne recunoagte cele mai profunde Bentimente fur legdturd cu ceea ce facem . A sti si conduci nu irseamnl a gti sd domini. gi la locul de iltuncd: atunci cftrd cineva este supdrat nu poate sd-gi aminteas!1. crearea unei atmosfere in care diversitatea este prefuitd glnu devine o surstr de fricliuni 9i punerea bazei unei refele de comunicare eficiente." Mulli spun cI se tem cd sentimentele de empatie sau de compasiune fali de cei cu care lucreazd. mindri si-gi pre. trasindu-vd diferenlele intre trei aplicalii ale inteligenlei emolionale: capacitatea de a risipi conflictele. lloate aceste efecte dezastruoase asupra gindirii au fost trecute h revistd ir Capitolul 8.i-ar conduce la un conflict cu scopurile organizatorice. pentru cd ele aclioneazl. Punctul meu de vedere este cd o asemeneaatitudine este deptrgit5. Allii au protestat. de a face critici constructive. companiile se pot prdbugi 9i distruge definitiv. profund jenat 9i dezumflat n-a mai scoso vorbi 9i s-ainnegrit de supdrare. cind un gef manipulator.vicepregedintele s-afirtors spre el 9i l-a intrebat sarcastic:... tipul de gef luptdtor ir jungld. Shoshona Zuboff:. rupt brusc.De cirnd ai terminat gcoala?Proiecteleastea stnt absolut caraghioase. zinte roadelemuncii grele.185 Inteligenla emolionald aplicatd Conducind cu inima t87 portament poate fi remarcat prin intermediul a diverse semne. era demobihzat. Unii considerau cd ideea detectdrii sentimentelor celor care lucreazd pentru ei li se pare un lucru absurd . nu poate sXigi dea firtreaga mlsurd. Dar cind inginerul 9i-a terminat prezentarea. siptlmini irtr.dlure" pe care le presupun afacerile . s-a constatat ctr marea majoritate simt ci lucrul ce le este solicitat la serviciu .9i care ar fi schimbdrile ce ne-ar putea aduce mai multd satisfacfie in munctr.

sarcastic. $i totugi rhanagerii erau 9i mai nemulfumili pi se simleau provocali de asemeneareacfii.. care in lumea afacerilor sfirgegte prin buie sd delintr informaliile necesare esengialepmtru.sint omenegticrizele de dezgust.furios. inginerul s-a dus la vicepre.feeaiaci insemna schimbul de date despre cum funcfioneaz6 o parte sau alta a sistemului. inlelegindu.t simlit pe nedrept atacafi sau atacate.Jg5d aceastdparte le uf"it"ura p" toate celelalte din sistem. nici la o sugestie de indreptare a situaliei' Persoana Grre primegte aceasttr criticl se simte neajutoratd 9i suptrratd.. deci feedbact*il u"t" esengial pentru organizarea acesteia _ respectiv.fapt ce inseamnd o incercare de evitare a oricdrui contact cu managerul cate le-a fdcut observalie. . 9i cei cu care se lucreaztr. vor inriu_ t5lipe mdsurd ce timpul trece. astfel incit orice parte ce are tendinla i3:1din matcd sI poati fi modificati ?nbine. ' li . in faga ce se agteapttrde la ei ori datd anumite probleme se "olugii. zator. Atunci cind au fost supugi aceluiagi microscop emolional pe care l-a folosit John Gottman in cazul cuplurilor.Dupd care a ircercat o foarte prudenti anchetd in care mlt. 9i chiar se gindea sX ptece.Ai dat-o tr ba'' . acgi ii pldcuse acolo.Mi-e pufin cim neclar ce anume voiafi-si_a str fac. considertr ei. ar fi ap5rut 9i acel potop care accentueazd asemenea ginduri. Exact ca sarcasticul vicepregedinte. mult prea mulli manageri nu au gtiut sI stdpineascd aceasttr ar_ td importantd a feedback-urui.tisau ezist€nli pasivtr. surat bine cuvintele: . la fel ca solii sau sofiiie ce s-a. ' Intr-un fel.. dar gi de efectul lor demorari. Bin punct de vedere al inteligenlei emolionale/ un asemeneareprog evidengiaztr o ignorare a sentimentelor declangate la cei cdiora le este adresat gi un efect devastator asuPra sentimentelor gare stau labaza motivdrii. habar n-au care este-pozifia lor in fEla gefului.rVicisitudinile emolionale din cdsnicie pot apdrea 9i I rnunce.edinte 9f1nat. ceea tn final insgamni ridicarea unui zid itrtre cele doud ptrr.el nu . tot asa eficacitatea.. a energiei 9i a increderii in ducerea ila bun sfirgit a unei firdatoriri profesionale. Apa incit ir cele din urmi gi-a cerut scuze. glsindu-gi tot felul de scuze sau evitind orice rtrspundere. nu_i aga7. mai nefericittrmodalitate . schimbul de rntormafi. El chiar considera ceioftul in cauzd era unul promilator.i care ii face pe oameni sI afle dacl ceea ce realizeazd el merge brne sau e nevoie de o reglare.si-adat seama cd remarca sa. aceqti angaiali nemullumili au dovedit ci se socotesc victime nevinovate sau pe bund dreptate indignafi. 9i anume oamenii tre_ . critica este una dintre cele mai importante mi_ siuni ale unui manager. ca pi'cum n-ar fi avut nici cea mai micd valoare.jignise pe cineva. A deciarat insi cl nu gi_aAat seama cit de prost reagtionase gi nici cd. afirmalia prin care se generalizeaz6 un faph . intr_o compa.firrditd de sentimentul unei tratdri nedrepte. Aceastd deiicienla are trn cost enorm: asa cum strn5tateaeinolionald a cuplului depinde de fe_ lul in care cei doi sint in stare si destindl atmosferi ddunitoa_ re.. satisfaclia productivitatea la locul 9i de muncd depind de felul in care angajalilor li se reprogeazX diver_ se probleme. diskuge tot. una dintre formele cele mai des intilnite de critici la locul de muncd. efortul mai_departe. Dacd fiziologia lor ar fi fost urmdriti.188 Intuligenla emolionald aplicatd Conducind cu inima 189 primat gi convins cd n-o sa mai primeasci niciodatd o misiune atil de importantd in cadrul companiei. de fapt."ti vcepregedintele a rdmas ufuit . Fdrd feedback oimenii sint in ptinr beznd. spunea un consultant in afaceri. :d toattr. trtr-adevdr.ie. B-inuiesc cr nu afi incercat doar sr mtr punefi intr-o situafie oeniti avut 9i alt scop in gind. intrindu-se astfel ir:rtr-un cerc infemal. Aceast6 dinamici distructivd a iegit la iveald gi irtr-un sondaj efectuat asuPra unor manageri cirora li s-a cerut sI se gindeasci de cite ori s-au rdstit la angajali atunci cind s-au furcins epiritele gi s-a ajuns la un atac la persoanIs .. gi cei fali de ca- pc rdspunde.lumea este parte dintr-un sistem.sa _ nu !l desfiinfase complei. Ori Ju devenit impietrili .. Crizele de furie au avut cam aceleagiefecte ca gi in cdsnicie: angaialii care Primeau rcproguri minioase cel mai adesea au reaclionat devenind defunsivi. unde iau forme similare.4 la locul de muncd. felul cum se aduc criticilegi cum sint ele primite determind pe termen lung cit sftrt oamenii de satisfX_ Este o chestiune de feedback.Cea de a motiva pe cineva la locul . dar dorea o aprofundare a.spusd pe un ton dur. de o modernizare sau de o redirecfionare. ea este una dinke cele mai te_ mul: gi poate. a avut un asemenea efect devastator. Totodatd. Reprogurile sint considera- gi nu nemulfumiri carear trebui sd drept. care i se piruse doar una intimpldtoare. sarcasm ele insi duc la contraatacuri gi la refq2ul rXspunderii.lnsensul inilial al teoriei siftemetor.i 9i d.atacurila persoand 9i disconstructive. 9i i_a amintit de aceastl intilrrire 9i de remarcile critice fdcute. ceeace nu duce nici o reaigie..

spre a vedea dactr nu existtr o cale de rezolvare mai rapidd. elpw gi simplu explodeazd. pistreazd speranla ctr se poate gi mai bine 9i sugereazEinceputul untri plan de realizare. ldsindu-gi angajalii sd audd doar ci fac vegnic gregeli. Cea mai nefericiti modalitate de a motiva pe cineva.ar suna cam aga:. Mulli manageri sint mult prea dispugi si critice 9i prea zgircili cu laudele. fdcirdu-se remarci de genul . O sd rog pe altcineva sd facd treaba asta.190 Inteligenla emolionald aplicatd Conductnd cu inima 19L faptul cd angajalii demisioneazd sau sint concediali .. psihanalist.cu alte cuvinte. Atacul la persoand a fost devastator pentru moralul lor. la adevdrate bdtdlii de personalitate 9i la dispute asupra puterii. ce ar fi putut sd-i spunl vicepregedintele de care am vorbit inginerului specialist in software . De nimic nu egti in stare" gi: . cu sarcasm 9i rdutate.cum ar fi acela sd faci pe cineva prost sau incompetrent." Arta criticii Ddr existl 9i o altemativd asupra cdreia ar trebui si ne oprim. de revolti. Acest tip de critici ftrcuttr cu arti se concentreaztr asupra a ceea ce persoana a fdcut 9i poate face gi nu asupra remarclrii unui defect dintr-o treabl prost ftrcutd. A"gvrei si vX mai gindili la propunerea voastrS. Mulli au suslinut cX pur gi simplu vor evita orice contact cu perso. Larsory psiholog la Universitatea Illinois. Dar cealaltd presupunea amenin!trri gi invinovEliri la adresa incapacitdlii inndscute a persoanei respective. voluntarilor li s-a dat si realizeze o reclami pentru lm nou gampon.este total lipsit de sens. deci nu mai este receptiv la ceeace ai si-i spui gi cum ar putea si indrepte lucrurile.. a dat urmtrtorul sfat ir privinla artei de a critica.. intr-adevd1. intr-un studiu fdcut asupra a 108 manageri gi gefi in general. Cel vizat intrtr imediat in defensivi. acea criticd ar fi fost adusd mai devreme. de minie.dar n-a ficut-o . . spunind ctr refuzd str colaboreze sau sd coopereze la alte proiecte cu persoana care i-a criticat.." Evident ci persoanele care au fost atacate au devenit tensionate gi furioase 9i au avut reaclii antagonice. Harry Levinson.. oblinind solulii mai bune. ingirtndu-se o lungd listd de nemulfumiri neexprimate pinl atunci sau trecindu-se direct la ameninfdri. O criticl era politicoaid 9i foarte la obiect.E clar ci n-ai nici un pic de talent.ceea ce este echivalentul unui divor! la nivelul unei afaceri. dar 9i mai grav este ci nu s-au mai simlit capabili str facd mdcar ceva ca lumea.Dacd. evident. La asemeneaatacufi existtr contraatacuri.Principala dificultate in faza actualdeste faptul cd planul vostru v-a luat prea mult timp Ci vor cregte astfel costurile.N-are rost nici mtrcar si incerci. s-a ajuns la zidul despre care vorbeam. ei igi pierd speranla gi nu mai incearctr. Apoi. devenit consultant al unei companii. atunci ctrd oamenii cred ctr neajunsurile lor se datoreaztr unei deficjenle ce nu poate fi deptrgittr. legattr intrinsec de arta de a lduda: . Lr privinla motivafiei. precum 9i la un motiv de conflict la locul de muncd5. voluntarii primeair de fapt unul dintre reprogurile gata formulate.pe care le aduc se fac cum nu se poate mai rdu. De exemplu." Acest sfat. mai ales la arninuntele de design pentru soft-ul respectiv. Cum observd gi Larson: .Un atac ." Un asemenea mesaj are un impact contrar unui reprog distructiv: in loc sd creeze o senzalie de neajutorare. Un alt voluntar (un complice) ar fi trebuit sd judece aceste reclame. trcit nu se mai pot abline.R. Criticile aspre i-au ficut pe cei care le-au primit sd se demoralizeze gi si nu se mai zbattr ca pird atunci..Atunci cind geful nu este in stare s5-gi exprime prompt sentimentele spre a le face cunoscute imediat se ajunge la o stare de frustrare tot mai acutd.Majoritatea problemelor legate de felul in care muncesc angajalii nu apar brusc. $i atunci criticile. care trebuie str-gi dezamorseze neirtelegprile. este valabil gi in cazul cuplurilor cdsitorite. mult prea adeseaoamenii critictr doar atunci cind nu se mai poate face nimic. cind lucrurile deja fierb. Aceasttr tendinltr spre o critictr permanenttr este o componentd in cazul managerilor care nu au nici un fel de feedback pe perioadd indelungatd. cind sint atit de supirafi. ele se dezvoltd incetul cu incetul". Ciitica poate fi fXcuttr cu multd arti 9i atunci devine un mesaj de mare ajutor transmis de managerul respectiv.rna in cauzl . observi f. criticile nefondate au dus la nehcredere. Ele sint primite ca un afront astfel incit cel ciruia i se face reprogul se infurie la rindul sdu. angajatul ar fi putut str corecteze problema vizatd. intr-o bund zi. . in cadrul unei experienfe. O experienld fdcutd la Rensselaer Polytechnic lnstitute aratd cit de ddunXtoare este o asemenearemarc5 tiioasi in cadrul relaliilor de munci. Trebuie si nu uitali ci acea convingere care stdlabaza optimismului constl in faptul ci obstacolele sau egecurile se datoreaztr intimplirilor pe care le putem modifica. Din pdcate.

e mai bine sd se ceard o amfurare a intilnirii respective. de exemplu. un pastor asistent gi doi cintXrefi dintr-un cor religios . Carolina de Sud.Precizarea la obiect este la fel de importantd atit cind lduddm. ce afi simfit gi ce poate fi schimbat. Critica. CIIM TE DESCURCI CU DIVERSITATEA . s6 audtr doar ci gregesc . cel care o primegte rdmfire frustrat.stdteau cu ochii in jos. $i ea era de culoare. pot fi drese . a ajuns 9ef dg turd la restaurantul Denny's din Columbia. Critica trebuie socotitd o informalie valoroasd pentru a indrepta lucrurile. . tr final. Acesta seamdntr cu sfatul dat cuplurilor in legdturb cu felul in care trebuie precizate motivele di neinlelege ie . cind nu prea era clientel5. vorbind intre ele ca gi cum persoanele de culoare care se aflau la un metru de ele nici n-ar fi existat".ca sd mdnince gi au agteptat. Intr-o dupd-amiazd. trebuie sd indice o cale de rezolvare a problemei.vor sd-gi u9ureze povara comunicind de la distanfi. Levinson subliniazd ctr: . Dacd se ajunge la supirtrri majore.degi cu tolii unnau sd asigure . care incearcl sd-gi stdpineascd nemulfumirile ftrrd a-gi distruge permanent relafia."7 .y{2" : spuneli exact care este problema.. hrdignatd. Reglafi-vd impactul a ceea ce vefi spune gi cum ii veli ipunepersoanei respective. Ca urmare. ca. pentru a se inghiti acest mesaj dureros gi pentru pulind linigtire.A9a au fost crescute. la fel ca orice feedback util. Skeeter le-a infruntat pe chelnerile 9i s-a plins di. dar fdra indoiall ctr nu este unul de amploare gi nu se poate invdla mare lucru din ea. n-am ce sd fac." Skeeter gi-a dat demisia imediat. pentru supdrdri serioase. in scris. Depoziliile au inclus 9i relatarea a gapte agenli afro-americani de la Secret Service care au stat 9i au agteptat o ord sd li se ierveasc5 micul dejun. Skeeter igi amintegte cX ospdtdrilele . in acest fel insd comunicarea va fi prea impersonali 9i lipsegte persoana vizat6. La locul de muncl este la fel ca in cdsnicie. gi nu un atac la persoand. furvreme ce colegii lor albi de la masa de al5twi au fost servif imediat . Nu vtr ascundeli dupd deget.192 Inteligenfa emolionald aplicatd Conductnd cu inima 193 o Fiti Ia obiect. menfionafi-i persoanei ce a ftrcut bine gi ce a fdcut prost gi cum s-ar putea modifica situafia. pentru o atitudine defensivi gi penku o distanfare greu de recuperat. demoralizat sau lipsit de motivilie. cu pulin6 atenlie. Oferiti o solulie. rectorului. Sylvia Skeeter. De asemenea. acest tip d-e criticd este unul distrugdtor: in loc sd deschidi o cale de corectare a situaliei. ce aruune nu vI convine. el ii sfituiegte pe oameni sd considere critica o ocazie de a lucra tnpretrnd cu autorul criticii pentru rezolvarea problemei 9i nu pentru a se ajunge la o situalie de adversitate. ca gi laudele. Pe oameni ii demoralizeazl. o Fili prezenfi. subliniazd Levinson. care a fost cdpitan tr armatl cird avea 30 de ani. se creeazd loc pentru resentimente emofionale puternice. Ceicare evitd sd aduci reproguri . curn ar fi incapacitatea de a face bine anumite lucruri..ceva". care le-a apdraf spunird: . Acest sfat inlelept evident cd igi gdsegteecourile gi in sugestiile pentru cuplurile c5' ttrtorite. ceea ce a dus la un proces cu despSgubiri de 54 de milioane de dolari ln numele a mii de clienli de culoare care au avut de suferit asemeneaiigniri. Criticile. cit 9i atunci ctrd critictrm. N-ag spune chiar cd o laudtr vagd n-are nici un efect. c Fiti sensibili.dar pentru asta trebuie sd existe 9i sugestii in legdturd cu rezolvarea problemelor. Alegeli o intimplare semnificativd. o asemeneaprejudecatd rasialtr ostentativi ar fi trecut probabil neobservatd. sint mai eficiente atunci cind sint fXcute fafi in fald gi intre patru ochi. Managerii care nu au destuld empatie. Trebuie evitat impulsul de a reacliona in mod defensiv in loc de agumarea rdspunderii. prin puneri la punct excesive. Concentrafi-vtr asupra unor date precise. Acest lucru se referd la empatie. Dacd acestaar fi fost un incident izolat.. sint sortifi sd ajungd str ofere un feedback in mod jignitor.un preot.sau laude_. un lucru care ilustreaztr o problemtr cheie ce trebuie modificattr sau un model de dificultate. ..de gansade a'da un rdspuns sau de a clirifica iucrurile. Altfel. Numai c[ Sylvia Skeeter a ficut parte dintre sutele de persoane care au venit $e depunX mdrturie fur legdturd cu discriminirile rasiale de care s-a dat dovad[ in intregul lan! de restaurante Denny's. Levinson mai oferi 9i o consiliere pe probleme emolionale Celorcare sint criticafi. au intrat citeva persoane de culoare .. in vreme ce chelnerilele i-au ignorat. mesajul va fi mult prea neclar. Critica poate deschide o ugtr spre anumite posibilitdfi de care persoana respectivd nu gi-a dat seama cd existtr sau pur gi simplu o poate sensibiliza asupra anumitor neajunsuii care. nu facefi comentarii indirecte sau evazive.. fdrd sd afle exact ce anumg pentru a putea modifica situalia.

A treia motivalie ar fi marea di_ versitate_tr privinla colectivitdlilor creatoare gi a energiei ankeprenoriale. . in mgre parte ca unnare a acestui proces a publicitl_ 9i fii care i s-a ficut.usiald intre albi 9i negri.otfel incit si ajungl pini la generaliile mai recentee.Emo!ia ce insole9te prejudecata se formeazi in copilirie.iale. Multe persoane din sud mi-au mtrrturisit. fdcind ca acestereaclii sd fie foarte greu de eradicat in intregime .in avantaje concuren.Oamenii igi amintesc ma1 ugor exemplele care suslin aceste stereotipuri atunci cind lncearcd sd rezolve situalii de cumpin6. copiinvdlat au a ceea ce rdmtrgile sint sentimente l[rie. efectul real al cursurilor inepte de diversitate culturald . de o sdptdminil. dar igi amintegte foarte bine cwn a crescut intr-o fa- grec din partea locului flcuse cite o gaurd in cingitoare fiecare copil turc pe care il strangulase qi i9i amintegte tode dispre! cu care i s-a zis cI vecinii lor greci mtrnhcd porc. p. cind convingerile sint folosite pentru a justifica ceea ce utTrteazd". Intr-adevrr.. Volkan arbliniazd aceste amintiri din copildrie pentru a ardta cum Poab fi menlinuti ura de-a lungul anilorin cadrul unei comunitdli. de exemfafi de cei de ilu. De asemenea. . in loc de inlelegere . Florida. trebuie sd faci unele cursuri desprelvantajele clien_ telei multirasiale. explicd Thomas Pettigrew' psiholog in probleme sociale la Universitatea Santa Cruz din California. chiai-clacd prejudecilile individuale rdmin.194 Inteligenla emolionald aplicatd Conductnd cu inima 195 pazain cad. carc a rtrmas in scaunul ei rulant doud ore.. bdrbalii albi nemaifiind grupul dominant. re consideratd mult prea necurattr spre a fi consumatd de cicei de etnie turctr. mai ales cind existd o lungd istorie a dugmXniei dintre anumite grupuri. Apoi. mina dea cu sd pare ugor ciudat iuloare. poli si-!i doregti sd-!i schimbi preiudeclfile. iar anglyafii si reaclioneze ca 9i cum nu le-ar avea. Atunci cfurd intilnim la o petrecere un englez extrem de deschis din punct de vedere de origine turci in Lrsula Cipru... dupr un bar de absblvire. Toli angajafii.s gi_aindreptat pozilia fa$ de comunitatea de culoare. Puterea stereotipurilor care alimenteazd prejudecdlile constd ln parte in dinamica neutrd din mintea care creeazd aceste stereotipuri de tot felul care se autoconfirmirl.rieu face com_ paniile acest lucru? Trista realitate este cX intreaga panoplie de cursuri video. care a studiat prejudecdlile zeci de ani. dar este mai ugor se-1i schimbi convingerile intelectuale decit sentimentele profunde. Unul dintre ele ar fi faptul cd piala de munctr s-a modificat. ci chiar ie iransforme aceste apre_ cieri. Copil fiind. pentru ci se spunea cd negrii prejudiciazi afacerile. trebuie intii sdinlelegemnatura prejudectrlilorinsele. dincolo de cele ce gin de decenla .rul unei vizite a pregedintelui Clinton la Academia Navald a Statelor Unite din Annapolis. dar li se irn in familie. sirt de ordin pragmatic. de cursuri de o zi. determinird chiar o mai mare atenlie diferenlelor. ce nici mdcar in gind nu mai au prejudecXli Aceste acegtia. Asemenea seminarii se lin in aproape toate companiile din America.mai exista gi cazul unei fete de culoare paralizate din Thmpa. chial 9i in cazul adullilor care i9i dau seama ctr gregescgindind astfel' .in special la nivelul managerilor districtuali 9i de ra_ murd -. in special managerii.o modificaie demograficd ce se re_ flectd in mare mdsurx in componenfa clienfiloF. Rtrdicinile prejudeci$lor Dr. Dar cum u. fie cl eite vorba de u-ru.Ulterior in viafi.t1:. Vamik Volkan este itr prezent psihiatru la Universitatea Virginia.poate cregtetensiunile care divizeazl gru_ la locul de muncd.e. lanlul de restaurante Dinny. ln pr. Discrimindrilc care au dus la acest proces au avut loc in toate localurile Denny's . Pentru a inlelege ce se poate face. Volkan a auzit zvonul cd . Toate acesteaaratd cI deprinderile eulfurale ale unei organi_ zalii trebuie schimbati in sensul stimuldrii toleranfei. unde existaumari neirfeintre turci 9i greci. o atmosferd de c6nfruntare. asteptind sX i se aducd dc mincare intr-o seard. Preful psihologic al loiantelii fafd de propriul grup poate consta furantipada fate de ceilalli.asupra diver_ sitdfii" duc cu adevirat la o indepdrtare Jprejudecefilor angajali_ lor care participd la acestepregitiri. deoarece chiar 9i cei care au prejudecdfi trebuie sd in_ leleagd cd ele trebuie depdgite. Un sondaj fecut la"citiva sute de companii americane a ardtat ci peste trei sferturi dintre noii angajali nu erau albi ."1o .acela cd duc la false agteptdri prin promisiuni grga m3ri sau pur gi simplu creeaz6. intre negri 9i asiatici sau intre asiatici si hispanici.ezfnt. studiind conflictele ehtice. Motivele. utr alt motiv este nevoia crescirdi a companiilor internafionale de a avea an_ gajali care nu doar sd lase la o parte prejudecllile 9i sd aprecie_ ze celelalte culturi (gi pie!e). Prejudecdlile sint un fel de date emofionale dobindite incd de la cele mai fragede virste. ci devenind o minoritate.

ceea ce izoleazd toate tipurile de discriminare 9i-i incurajeazd pe cei care au . refuzul de a se oferi mese gratuite de aniversare pmku cei de culoare. in schimb. sau afigarea calendarelor cu fe- operare ale grupului si fie schimbate irn mod decisir4' prin r Lnor m5su*ri active impotriva actelor de discrirninare. ei susgin .asenfdevinzdri Roni. ylumii.rt lohn p.3 tr: intoleranfi.cdri . fi ar r"r.ci pentru cI studiile 9i ixperienga sint tocmai pot iui_ te" qen{u slujba respectivl "u]. b au totodat5 un rol de pivoh simpla omitere a condamntrrii tacite.?:*y':. ele ctrdau un exemplunu tonstituie univantaj mai alesprin aceea cum trebsie reacliomodul ci privegtemomentul.asemenea fac remarci nelalocul lor din punct de vedere etnic. respectul r persoantrestecentrul culturii IBM-"14 Pentru ca acestecercettrriasuPraprejudecdlilorsI ductr la rte leclii de comportament la nivelul companiiloq.F acest lucru este nefiresc.esteca normedecit ceeace esteesengial duce la aparilia discriminirilor. de qgaloanele cele mai inalte de conducere.l'.-sugerind d. care sd rnai tolerante.. de exemplu. Toleranftr zero pentru intoleran!tr Dacd prejudectrlile oamenilor nu pot fi tdiate din rddlcini ce sepoateschimba este ceeacelfacoamenii cu ele.. tiu .. darbamenii i9i spun t.. in contextul dat.196 Inteligenla emolionald aplicatd Conducind cu inima 197 indirecte pot apirea. el ntrruie prejudecata potrivit clreia brita. Reimaru care a-dat in judecatd firma Denny. Dac6directorii 9i colegiio fac gi fina.u"u ceprivegte aptitudinile de inteligenld emolionald. degi ele existau-pen-tru ceilalfi.Asemenea reac.riou_ re. Cursurile de pregitire in abordarea diversitdlii culturale."13 Dar tot ceea ce gtim despre rdddcinile prejudecdlilor 9i de_ spre cum trebuie luptat in mod eficient cu ele ne sugereazd cd tocmai aceastdatitudine . de-exemplu.p"iiul. luind insi forme mai subtile: oamenii dezaprobX atitudinile rasiste. fioneazHin funcfie de prejudecllil2. nicii sint reci gi rezervagi. adiitr el fie este un tip *"i .Noi nu tolerim insultele de nici un fel.incit sdfie receptat incidentenu vor mai in mod firescsauinvages-ofac5.Conducerea langului de restaurante benny. iar in sine va fi schimbatd. 9i angajeaia un alb care vine din exact acelagi mediu.ci un lucru serios. dar in situaliile ambigue reaclioneazd Tl in. ffefWor. Sau cnm sPunea un director tii sd se intindX fdrtr sd intilneasci vreo rezistenfI' tnai important decit cursurile de instruire . in regultr. acestea ii jpe alti oameni si prolifereze altele similare' Simpla reaclie a -t goui"l"u"u ce este un ifront fa!tr de colegelede serviciu' .s inchi_ dea ochii la ceea ce fdcea personalul.itot rt uti" ::_:l^rytll_1e rogrce. sd spunem. si facd discriminiri.s irrnumele ug""tiioiru"rll de culoare: . Poate ctr nu vor rea prejudec6lile.r.tii "*pti"a1it emofional gi de cald..patruzeci ae ani atitudinire rasiste are americanikrr albi faid de negri au devenit tot mai tolerante.cu o valoarenede rigoare. dar refuzd cerereade angajare a unui negru nu dJn motive rasia_ le.: ^ -^t-. tiebuie ca oamenii str fie incurajali str dechiar 9i actele minore de discriminare sau de hdrfuire le iig4jitoare. aceasttr itt illce*.au stabilit noi date de po*ite la nivel organizatoric.r. chelnerii sau gefii de unitate care . mesaj un reprezintl br prejudecdlile nu sint un fleac. rn vreme ce in cazul unui individ de culoare sau de origine tris_ panicl se neglijazl aceastdinformafie. dar micar actele in sine vor fi blocate.ceea de exemplu. cel pulin tacit.-x-:: ---la n o atloc duce pe l^^ lor -^ refuztrriif^a sau iinirii icestor prejudecdli a lor. s-a constatatcd atunci cind intr-un grup aperea.conformcirofdestor actede discriminaieducela mesaje un refuz categorical in schirnb. ctrruia i se dx. IBM: .. Tenacitateaacestor prejudecdli subtile ar putea explica de ce tr. Cind sint intreLafi. au notartt sa facd discriminiri in funclie de rasi au fost rareori apostrofafi."u acte ?e "r"t se dd de inleles ci care prin putemic.desigisesc . care le dddea mini liberl in Jazul acestor impul_ suri rasiste. a nu sPunenimic le ampli$rosferasocialdde descuiajare sint intr-o pozilie de autoritacei care direcfie.iverse strategii cum ar fi plata-consumafiei ftr avans doaiin cazul clienfilo. tati"a $i cu consecinlele 'o it . Cu siguranld a existdt un fel de mesaj.t".ra""X_ prejude.a bdut ceva". a8".. Sau a9a cuin sp'nea "" u"rro"'ut.sau Poate in eficimla lor .inchiderea ochilor in fagai*j. dar incd ac. ln ce 9i humai nat in mod productiv impotriva discrimindrilor' Un asemenea feedbacktreLuie sd existe gi trebuie dat printr-o critici eficienti fdrSurd. sau incuierea ugllor 9i punerea semnului de inchis in geam dacd se apropia g"rp du clienli de culoare. Pi::^T:il*unui.iormunui studiu.. in ca_ zul unui director alb . Sau poate lua-forma unor informagii ajutf_ alb.-.^o la rl-'. a nu fac are conJecinle grave deoareceinseamnd a lisa microbul .care este cbnvins ctr nu are prejudectrfi. unii gefi mai mari chiar iau ircurajat.

uid de valoareaadtrugati prin informaiiJ*"t" "t" vorba de analigti ai pielei' de scriitori sau de ii" . 'J#..t"t propiiu"lT'Acest in anii ce urmeaz6' muncd. la rindul sau.. Aga curn vom vedea... termenul de . iar rezultatul nu poate fi agteptat imediat ce se termind un seminar de specialitate. este mai practic sI incercdm sd anuldm exprimart..ri in carese impuri relucru' de echipele teleconferinfele' electronici. cit a3 bine reugesc .198 Inteligenla emolionald aplicatd cu inima Conductnd TALENTIIL ORGAN IZ ATORIC IIIQ..-. eminentul om de afaceri productivitateasa depinde de eforturile coordotit t aiittiutiitori de soft' Cum oamenii au luin tandem..x fu U"" sfirgit misiunea gy..:.uaeclgi sau la hlrfuiri. si grup un ca face va egali' considerindui pe tofi ceilalti . ... in cazul in care se schimbi vreodatll.cum otgu"i'aJoric' ei nervoscentral' indiferent daci estevorba De cite ori oamenii colaboreazd. t.insd ideea cA un asemeneaprogram ar putea sI dezrtrddcineze prejudectr_ lile este una nerealistdTotu9i.llu inteligenJa elemeniin acestIQ.'.99 ajlnge la bande ostile.". ittT-"tt rcare lucrtrtor in parte este mare exPert il"^1tg:- *ur. intr-o incipeT-?T::::-ti ii ti"! intr-o sald uLmune camerdirn aceeagi fi. Refuzul datorat prejudecitilor al unei diversitdfi culturale la .ei .indiferent ci hdinta.iJ .lucritor ir cunoagtere"' a subliniat o i"""".JJffir"ii ffi ..lucrXtorii in cunoagtere"' . Lecgia aceasta poate fi invdfatd din ceea ce se tntimpld tr gcoli: aturrci cind di_ verse-grupuri nu reugesc sd convieluiascd din punct de vedere gocial.ovedes= te in gcoli. ln majoritatea cazurilor.de iii a". o treime din forla a cdror cei ra o constituiau . -rjo*u. o echi_ pd de lucru formatd din oameni cu diverse culturi 9i perspecti_ ve poate lucra in mod armonios gi poate ajunge la sltugi mai bune..Jil. Punerea la un loc a stereotipurilor din diverse grupuri culturale nu-ajut5 prea tare la scddereaintoleranfei. .i. Cel mai important ci mai curind al inteligenleiemofloun IQ acad^emic.:*:i::: mai importante i calificate in cunoaqtere.'':?..i. Un alt element activ in cadrul icestor cursuri este at.l obiecfiile. i"aittt"tu . este posibild o reinvdlare a datelor _ degi durea_ 25.r afectati de discriminiri 9i atunci . schim_ barea normelorprin care se ajunge ta pre..ilt" h nivel organizatoric' reprezintd schetl[.echipele devin L.i..iga cum se intimpld ir mod firesc 9i la locul de muncd. Ceea ce conteazi insd enorm ar fi o camaraderie suslinuttr gi eforturile zilnice spre un scop co_ mun ale-unor persoane venite din medii diferite.".r":11: prejudecdlilor decit si elimindm atitudinea insdgi."ti.. aceste cursuri de instruire speciale programe de ln 9i nivelul companiilor urmdresc un scopfoarte prigmatic. cum este ea...*rio. avind in vedere cd prejudecilile sirt o formtr invdta_ td emofional. atunci cind oamenii lucreizd cu cei asemeni lor ani de zile16.."umai ales mai rudimentard de organi"-ut" 1..ULGRUPULUI 199 fost martori ticuli sau indirecfi si-gi exprime nemulgumirilt."i lucru t:9"*i11 *.l"=il: .. aga cum se d.cof ca egali ientru a gtinge uJl scop comun.A 1"..ceva vreme. care ar oferi o for_ !d de muncd diversi.citeva trupuri vechi asumai cele fel' irntr-un 9i mai clare exemple 9i.Dar cind elevii au muncit cot la. existi un IQ al ei sd capacitilile celor implicati. Stereotipurile se schimbl foarte greu.. fir care stereotipurile negative se intensificd.. Capaciiatea . elnt elecRelelele muncd' ""1" in atribuliile *u f"trrt. in armo"tft" in cazul unui grup cu un IQ ridicat constX "tt" i*"-Cft"iu de a se parte in fiecdrui individ sa sociali. pentru un de o fedinle de planificare sau de o muncd in echipd insumeazh ce grupului' anumit proiect iomun.i"'."""i u:liPu :t1: gefi .rro. observi Drucker' in cazul unei de muncd la sfirgitul acestui secol. unde ostilitatea cregte in loc str scadr.'l 1TT. locul de muncl inseamnl ratarea unei mari ocazii: avantajul unor posibilit5li creatoare gi intreprinzdtoare. .irtri"" f"io. lrorbi d"eschisimpotrive acesfui sistem. acea stare care ircurajeazd empatia gl toleranla. mai creatoare 9i mai eficiente decit cei care lucreazd izolat. oamenii vor putea sd inleleagi suferinia cek. ca de exemplu in echipele sp"ortivesau in formafiile muzicale. acestepuncte sensibile' sintnoileentitalifunc!io13l: at"r" asemenea expliciierarhia Totaga.il. stereotipurile dispar .. Astfel.i.al"""" echipe.orglnizlte:':. asemeneaprograme pot ajuta mult la congtientizarea ideii cd intoleranla sau hdrluirea nu sint gi nu vor fi acceptate. ffi. acestlucru care nu poate fi evitat de conceputi. oamenii.a "tt" ..Pului.i este mare de cit depinde va 9i. Peter Drucker.i de soft.ot""piA sint sistemul letul organizaliei.ea perspectivd de abordare. sd se iu u*ftio"ufe 9i iptitudinile care-iajutd pe oameni locul la bun ca preluite sx hewindtot mai i.

DupX citeva interviuri detaliate." Kelley gi Caplan scriauinHarvard m5surb ce se dezvolttr. . cuprinzind persoane care sI ofere un 9ir optim de talente. empatie .un studiu referitor la marile valori de la laboratoarele Bell. Una dintre ce- . mai productiv gi sd aibd mai multe succesedecit un altul . talentul academic BusinessRepiezu:.decit toate acestecalitafi insumate. Nici unul dintre ingineri nu poate face treaba singur.o invenfle de inginerie electronicd extrem de sofisticatd 9i de complicatdle.20A Inteligenla emolionald aplicatd Conduc?nd cu inima 201. diferenlele esenliale au iegit la iveali la nivelul strategiilor interne 9i interpersonale pe care le-au folosit. ad-hoc este un factor crucial in reugita in carierX. fir vreme ce altele au rtrmas la un nivel relativ mediu. Un alt aspect negativ l-au reprezentat persoanele care au constituit pentru grupl greutate de dus in spate gi care nu au participat direct la proiect. Surpriza a fost ctr aceia care s-au dovedit afipreanerdbddtori sd factr parte dintr-o asemmea echipi au dat in general rezulta_ te mai slabe..ai c5rui membri cu talente gi aptitudini egale ih alte direclii nu se descurcd la nivelul inteligenlei emolioiale.Celebritdfile" ce au fost studiate intr-o divizie a laboratorului au alcituit o unitate care a creat 9i a proiectat intrerupdtoare electronice de control al sistemelor telefonice .gurat tr echipe care puteau fi formate din 5 pintr la 150 de ingineri. ea s-a desff. er poate fi in schimb mai prost daci la nivel intern oamenii nu i9i pot impirtigi talentelelAceasta regul5 a devenit evidentii atunci cind Sternberg gi Williams au recrutat oameni care sd ia parte la echipe care ar fi trebuit se des_ fdgoare o campanie promolionali creatoare cif mai eficienttr peltru un irdulcitor imagina4.oamenii nu pot da ce au *li bl11r. ca_ au incerglt str inleleagd de ce unele grupuri sint mai eficiente 1e decit altele18. capacitatea de a recunoagte ce se cad. despre care se spunea cd poate inlocui zahtrrul.. In vreme ce un grup poate str nu fie _mai degtept'... se creeazdposibilitatea de a forma grupuri ad-hoc.ia-gi-dd". 9i de la Wendy Vvilliams. ea are o implicalie mai gene_ 9i rald pentru cei care lucreazd la nivelul unei oiganizalii.Armonia le permite grupurilor sd profiteia maxim de calitdlile creatoare ale celor mii talentali . o parte au iegit in evidenfd. In vreme ce morala acestei povegti e cit se poate de limpede pentru cei ce lucreazd in echipi. cind oimenii muncesc impreu_ ni intr-un grup.. nu existl diferenle semnificative in privinla talentelor inndscute. Atunci cfird s-au comparat . Ideea cd existd o inteligenfi de grup vine de la Robert Stern_ berg.funcliona" in relea . care i-a ajutat sd profite de intregul talent al membrilor grupului.rre*bri ui lor. Printre aceste nenumdrate talente. Aici ltcreazd ingineri 9i oameni de gtiinld care au avut rezultate de virf la testele IQ.La urma urmelor.egi ce nu in procesul . Pentru a constata ir ce consth diferenla dintre cei care s-au dovedit extrern de productivi gi cei care au rimas la un nivel mediu. de la testele standard IQ pind la inventarele de personalitate. Pentru ctr aceastXmuncd nu putea fi ficuttr de o singuri persoanX. Diferenla dintre celebritdfi gi ceilalli nu consttr in IQ-ul academic." Ca. din rivalitSli sau din resentimente .. Unde existl un nivel crescut de stagnare emo_ . Ei sint capabili sd se motiveze mai bine gi str lucreze la nivelul relelelor neoficiale. Rezuitat.l general in cazul grupurilor armonioase a fost ijutat de faptul c5"a exis_ tat de fiecare datd cite un membru extrem de talenta! grupurile cu prea multe fricliuni nu au reugit s5-gi foloseascdmembrii cu mari capacitifi. aiunei companii. o absolventd. Cel mai important factor in maximizarea excelenlei in a pro_ .Pe nu este un indiciu clar al productivitdlii in practicd. . experienli 9i eficienfd. Iattr un exemplu . Ca urmare. celebrul nucleu gtiinlific de pe l?ngXPrinceton. cea mai grozavi descoperire a fost mai irtii lipsa diferenfelor dintre cele doud grupuri. ci in cel emolioral. psiholog la Yale. fie mai talentat. diverse insircindri pot presupune apelarea la divergi membri ai refelei. Lor le lipsea un element de baztr la nivelul inteligenlei sociale. Multe lucruri pe care oamenii le fac la senriciu de_ pind de capacitatea lor de a apela la releaua disponibild de lucrltori.formfurd o echipl temporard.Pomindu-s'e de la o vastd gamd de mf. formindu-gi echipe ad-hoc. De fapt. trebuie canalizatX experienla fur domeniu a celorlalgi. duce ceva a unui grup este gradul in care membrii acestuii au fost irn stare sd creeze o stare de armonie.tionaltr9i socialx . de inteligenld academici. de altfel. nici IQ-ul. creativitate.uu u*puriirl tehnicd.celebritdfile" cu oricine altcineva. acegti neribdltori voiau sI control-ezeei totul sau si domine situafia.indiferent cx provine din frictr turiditr mirie. pentru a reugi.celebritSlile" pentru a-gi face treaba.. fiecare vine cu anumite calitdli _ de exemplu. g P"t luenld a exprimlrii. capacitatea de a .surdtgri cognitive 9i sociale. Robert Kelley 9i lanet Caplan au avut la dispozilie gefi 9i simpli angajali reprezentind intre 10 qi15% dintre inginerii considerali celebri..

9i de autoadministrare.202 Inteligenla emolionald aplicatd : care au foarte rnulte relafii in toate relelele. Existd semne puternice cd de fapt ceeace se intimplI la laboratoarele Bell ar fi de bun augur pentru viitoarea existenld a companiilor.. ceea ce adesea duce la o avansare.ptgga mai repede gi se migcd rapid pe diagonald. dovedindu-se incapabil si conducd. indiferent ci este .:i:"::"::"Kuo". le mai importante a fost formarea unei refele a unor oameni ch€ie. s-au dovedit lideri in construirea unui consens.cur"u. gi au incurajat cooperarea.."uu.. i-r sensul regldrii eforturilor de timp gi de muncd. bazatS.El s-a strdduit si apeleze la divergi <guru> in domeniul tehnic gi apoi i-a agteptat pe acegtia. in care capacitdlile fundamentale ale inteligenlei emolionale vor fi tot mai importante in munca ir echipd.Un angajat cu performante medii la laboratoarele Bell toc_ mai vorbea despre o problemd tehnicd survenitd. Un mic tiran local sau un micromanager poate sd fie un mare expert. Pentru a se descurca gi pentru a supraviefui. in colabordri.ea$a.. eliptic.-.fereinrormur". pe. cel pulin a9a irattr un studiu referitor la acesteregele. Celebritdlile rareori se confruntl cu ase_ menea situafii.. evitind conflictele. Atunci cind cer un sfat. Nu existi insl nici o legiturd intre a fi expert gi a fi o persoand ir care ceilalli sd aibd ircredere pentru a-9i mdrturisi secretele. cd ele au gtiut sd-gi coordoneze foarte eficient eforturile in echipd.. intr-adevdq.cine cu cine vorbegte. la laboratoarele Bell. . pentru cI nu i s-a rdspunJh mesajele ltrsate nici la 9i e-mail-urile transmise. in ajutorarea oamenilor de a inv5!a impreuni cum sI lucreze mai eficient.. SI fii un punct nodal intr-o retea a experlilor inseamnd sI ai o foarte buni reputalie in domeniul tehnic. depdgind birocralia pentru a rezolva piopriu-zis lreaba:. de cea a experlilor sau de cea de incredere. Dincolo de talentul de a organiza aceste relele esenliale. . au dat dovadd de putere de convingere..de a fi suficient de motivali pentru a-9i asuma rtrspunderea mai presus de slujba oficiald .pe persoanele care sint pregitite sd dea sfa_ turi. vorba de cea de comunicare. imbundtdlirea felului tr care oamenii muncesc impreund va deveni o cale majorX de sporire a capitalului intelectual gi ir aceastava consta diferenla esenliaItr a concurenfei. Aceasti releaextrem de complexd de legdturi sociale formeazd o echipd de colegi gata oricind de acliune gi care se intdregte in mod surprinzitor. Toate acesteasebazeazd pe capacitdli sociale. ci ele au investit timp in cultivarea bunelor relatii cu cei ale cdror servicii ar fi putut fi necesare in cazul formlrii unei echipe ad-hoc pentru rezolvarea unei probleme sau depigirea unei cri_ ze. adici din aceeaa clienlilor sau a celorlalli membri ai echipei. au constatat Kelley si Caplan.organizaliile informale intrd in acfiune.." . Toate acestecapacitdfi desigur cd sint aspecte ale inteligenlei emofion6le. drept pentru care celebritdlile au dovedit cd au gi un alt akibut esenfial: capacitatea de a lua iniliativa .'zo' Analiza acestor relele informale aratd faptul cd degi oamenii _ lucreaz. in cazul celebritdlilor s-a observat.Darltunci cind apar'proble_ me neagteptate. Refelele informale sirt extrem de importante pentru rezolva_ rea problemelor neprevizute. companiile ar face bine sd-gi sporeascd inteligenla emofionald colectivd. pentru lumea de miine. dar nu va inspira incredere gi atunci. . aproape irtotdeauna acegtia oblin un rdspuns rapid.indoielile si vulnerabilitXlile. releaua experfilor.rtr.X zi de zi impreund nu inseamnd neipdrat ctr au trcredere unul in celXlalt. pentru cd igi construiesc refele suficient de soli de incX inainte de a avea nevoie de ele.rocid" vedere mai sofisticat asupra relelelor informale arati ci existl cel pulin trei cate_ gorii de relele de comunicare .ttt p.Organiziliile formale existd pen_ tru a rezolva problemele ugor de anticipat. Au reugit sd vadi lucrurile din perspectiva celorlalli.. gi releaua de incredere. transformindu-se in relele stabile..i. igi va pierde gi eficienla la nivelul unei re- . Relelele informale s. Lucrurile au fost gi mai simple fur cazul celebritdfilol. Avind fur vedere ctr serviciile bazate pe cunoagtere 9i capitalul intelectual devin tot mai importante la nivelul firmelor.pierzindirn timp valoros. . pentru a-9i imptrrtdgi informalii mai intime (cum ar fi dorinla de a-gi schimba sluiba sau resentimentele fatd de comportamentul^unui 9ef sau al iolegilor) gi nici nu le vor transforma irt crize.

ln lumea bolii.. existd 9i alte motive t*n realitatea psihologicd 9i socialtr a pacienlilor aflate de asttr gtiinNatd pe tdrim medical.de a gdsi mtursau de a gisi o consolare. Citologie _ mn_ tea mea nu mai scipa de acest cuvirt. emofiile degin"supre_ mafia. dar am fost nevoit sd-l furtreb de trei sau de patru ori... orice intilnire cu asistenta sau cu doctorul fi o qinsd de a obline informalii lini.l--: A ^^^^lX afi- o eviden!5 care arat5 cd starea emofionald a oamenilor Houduprofilacticd.KK Minte 9i medicini .neregu$iu aefit it misiunea ca fiind aceeade pacientului.oate fi sporitd tratind stareaemolionali a pacientului ba"ie * stareasa medicald. indiferent fa!5 de disperarea sI linigteasctr timp gdsesc care-gi tte inlelegitoare sau medici Tenun tratament' administreze gi doar sd i sd informeze nu imperativele in care profesional univers esteinsl spre un pot fu.tm"ntul umanitar potrivit ciruia medicii ar rui sd aductr nu numai leac. putem fi atit de fragili'din punct de vedere emolional atunci cind suferim de ceva"pentru cd starea noastrd mentald de bine sebazeazd.Aceasti efiiieni5 . ni-a zis el pe un ton profesio_ nal. vedere referitor la de punct acest acceptird iaiea bolii.sttporstarea a ignora de de ordin medical . . de a descoperi medical este gribit personalul Din pdcate.a g. Oare de ce am reaclionat atit de putemic? La urma urmei. Citologie.sau atunci cind situalia este o invitalie la deznidei rtd in moJnefericit.Nici nu mai gtiu bine ce a mai spus. pini ce el.arrtr _ dirt*g" aceasti iluzie gi nrruie premisa conform cereia lumea noastie este una a existenfei in deplin5 siguranfd. Era pu_ lin probabil sd fie vorba de dar aceastd ializdlogica nu -cancer. ci gi alinare. au intrat lor medicale problemele la emolional5 ceput si ignore reaclia pentru irelevante socotindu-le reaclii.. zicd. a ticerii 9i au inconspiralie fel de intr-un problema lor.gtitoare.s-a uitat mai atent la rezultatuf analizei de urind.in parte p" it." personalulmedical sd uite de punctele ale pacienlilor sau str fie prea grtrbit pentru a le lua seamd. Cancer.Sufertfia. mai ales in bolile grave. mai conta in acel moment.Ciuma Minte si medicind 205 p vage durere in vintre m-a trimis la doctor. ale funcfiei rinichilor.mr in toate cazurile 9i nu i'.9i -iile pacienfii.r r -^1--^-L.Evident.. ALBERTCAMUS.u uneori un rol semnificativin vulnerabilitatealor fald Sistemulmedical boiU gi pe parcursulperioadeide refacere' lipsit de int-eligenti emofionali' estemult prea adesea u pacient. Boala .t. El md ftrcease-me simt ca gi cum ag fi fost jefuit chiar in fafa casei.mult prea adesea cXexisttrasisSigur pacienfilor. ne sim_ lim plini de sldbiciuni.. 9i nu in afara lui.Ag vrea sd te duci la spital gi str mai faci nigte analize.mai ales . A remarcat hematurii in urintr. Existd... doctore? Rdspunsul a oenitimeiliat: . tout" situatiile. aceste sau sa concedieze de modelul retrtarita este abordare Aceastd 9i problema in sine.. iar frica este singurul gind. Imi amintesc foarte vag de explicalia pe care mi_a dat_o in locului 9i a zilei in care unna str fai analizele pentru sta-plivinfa bilirea unui diagnostic..rr. Din punct de vedere istoric. medicina itr societateamodernd a vindeca boli .rriu de invulnerabilitate. doctorul meu era doar foarte atent gi competent gi vroia str veri_ fice toate posibilitilile pentru stabilirea unui diagnostic.. Mintea mea se blocase pe cuvintul citologie.Separe cd lucrurile chiar seinrlutlilesc in cadrul crurealittrfi a sistemului medical. existXo cregterein medie destul de mare din punct de ve'deremedicala eficienleipentru a Puteasugeracd o intervenlie a ingrijirii medicaar trebui sd fie parte componentX enotinnald le. Dincolo de atg. neajutoragi 9i vulnerabili.Cinete-afut:dlattoateastu. caredepinde prea mult de cronetrarea pe care o fac contabilii. Problema survine atunci cind personalul medical ignord fe_ lul in care reacfioneazd pacienlii din punct de vedere itnofional. chiar dacl ar trebui sd se preocupe de starea noastrd exclusiv fi. Erau indicalii extrem de simple.. Nu ptrrea nimic neobignuit. Dintr_odatX.daf 9i in timpul tratamentului. .deih o bazX in $ficd conform cdreia aPare o limitd a eficienl'ei medicale P9It 1! . Ciutind insi date din sutele9i sutele de caLuri. Aceastd indiferenfi fald de realitatea emotionald a bolii ne- le.

-!:.Inteligenla emolionald apligatd medical. Qelulele imunitare circulS ir singe prin intreg trupul. o inghileau cu apd cu zaharind.Unele dintre cele mai puternice dovezi ale faptului ci existd o cale fizicd directd ce le permite emoliilor sd aibd un impact asupra sistemului imunitar a venit din partea lui David Felten. De atunci. toli anatomigtii. Celulele Pe care le recunosc le lastr in pace.r!:o qlcrna 9r Stomatologie a Uqivgrsitllii Rochester avea practic sd rescrie harta biologicl a trupului: Robert Ader. Acest lucru nu ar fi ilebuit sd se intimple. coperit ci sistemul imunitar poate invtrla multe. care nu sint capabile sd-gi influenleze unul celuilalt funclionarea. Ader a constatat insi cI dacd le di gobolanilor doar apa cu rd aceastdmedicafie."i*Uotrra_ veau gi mureau.ogie la fel de neproductivd in al9i te direcfii: ideea cd oamenii s-ar putea vindeca singUri ii de. de la $coala Politehnicl din Paris. Pind sd facd Ader aceastd descoperire absolut extraordinar5. Nu existasenici o cale prin care str se stabileasci o leglturi intre centrii creierului care monitorizeazd ce $ustd gobolanul gi zonele de mdduvi osoasi unde se formeazi celulele T. Rezultatul stru a fost un adevdrat goc.gi inteliglnla ". scopul meu este sd clarific corrt uai"giite 9i str inlocuiesc stupizeniile-cu o inlelegere mai limpede in care emoliile noastre . toli doctorii au crezut cd de fapt creierul (impreund cu prelungirile sale din trup prin intermediul sistemului nervos central) gi sistemul imunitar sirt doui entitdli separate. cum ar fi alergiile sau lupus.pentru sistemul neuroendocrin (care insumeazd sistemul neryos 9i cel hormonal) 9i imunologiapentru sistemul imunitar. nel4ro. Sistemul imunitar este . a bacteriilor sau a cancerului. num5rul de celule T tot ""h^r. AdevSrul este undeva la mijloc intre aceste extreme.icatie care reducea th mod artificial numdrul de celule care se luptd ! cu boala 9i care circulau fir-singele lor. Suzanne. se creeazd o boald autoimunitari. daci insd celulele imunitare nu identifictr in mod corect o parte dintre celulele trupului. 9i cu alli colegi pind ce a gdsit un Punct de irtilnire al . psiholig.e r-uu imbolnlvit. 206 Minte gi medicind 207 MINTEATRtrpuLur: FELALfiVCanr EM1TITLE rNFLTTENW AZA SAttt Ardrn e de Me_ .respectiv ce anurne ii aparline 9i ce nur. Psihoneuroimunologia sau PNI este aceeacare studiazd actualmente subiectul gi a devenit o gtiinli medicali de frunte. Tlecind prin datele gtiinfifice. Numele in sine atestli aceste leglturi: psiho sau . care nu sint separlte intre elei ci strins le_ gate. uneori s-a ajuns chiar ra a invinovdfi pe cineva pentru cd s-a imbolndvit. emoliile 9i trupul. F5cind experiente pe gobolani. Felten a firceput prin a constata ci emoliile au un Putemic efect asuPra sistemului nervos autonom. doar creierul gi sistemul neryos c*tiut pot "u "r"_ r"u"lionu *: :e L diferite experimente. modesta descoperire a lui Ader a obligat la un nou punct de vedere in privinla legtrturilor dintre sistemul imunitar 9i sistemul nervos cenkal. conform teoriilor gtiinlifice de pfurdatunci. $i totugi.. cele mai grave boli simfindu*e fericili sau ginjind "frf". Re_ zultatul acestei atitudini-de-vindec. Descoperirile lui Ader au dus la cercetarea a ceeace se irtimpld cu miriadele de ctri prin care comunicd sistemul nervos central 9i sistemgl imunitar .mintea". atunci cind definea propriul sim! al sinelui pe carc-l are trupul .creierul trupului". O irtreagi relea de cercetitori au descoperit ci mesagerii chimici care aclioneaztr in cea mai mare mdsurd atit in creier cit gi in sistemul imunitar sint 9i cei mai numerogi in zonele neurale care regleaz6. meau aceastdmedicafie. ca gi cum boala ar fi un semn de imoralitate sau de nevrednicie spirifuall. scade_ gi incj in_ tr-o asemeneamdsurd. Sistemul lor imunitar invdfase si distrugd celu_ descoperire flcutd in laboratorul Faculttrlii hle T ca reaclie la apa cu gust de zaharind. fa fef J gi cre_ ierul. de-a lungul anilor.. incit o parte dintre gobolani . intrtrd practic ln contact cu toate celelalte celule. Sau cel pulin aga s-a crezut vreme de peste un secol. le_a dat acestora o med.rrir.+ot a creat o confuzie generalizatd 9i adevdrate neinlelegeri referitoare la mdsura in care boala poate fi afectati de mintir. care regleazd totul . u a. cum il numea lpecialistul in neurologie Francisco Varela. un coleg a lui Ader.rr.acele cirdri biologice care formeazd min_ tea.de la cantitatea de insulind secretatd pind la tensiunea arteriali..emolia2. pird atunci. schimbindu_gi felul in care se comportd.. Atacul ne rptrrX impotriva virugilor. mai existl o ideol.care neagd complet ideea cd mintea influenleazi trupul intr-o mdsuri cu adevdrlt importantd.rrii noastrd emolionald _ joaci un rol in privinla s6ntrtlfii 9i iUotii. pozitiiu ori ideea cd oamenii sint vinovali pentru. Felten a lucrat cu solia sa. celulele pe care nu le recunosc le atac5.:i. De fiecare daH cind i.

' Dincolo de astfel de istorii medicale. pot face o infecsau alte complicafii. precum p_en_ gi dorfinelenaturalegi encefalinele aparir momentul de stres."rprir.Dacdstresul p"ri. c. ele semnall- dovezi..rervoase ale sistemului autontm.." Nezhat explictr: .1imulte legdturi intre creier sistemele carjiorrur. Felten a trecut la urmtrtoarea faze li experienlelepe animale.spunea:. Chiar 9i a9a.fiind nevoifi-sdu. De exemplu. Aceastd . Stuconfirmd ci emofiile perturbatoare dluneazi sdntrtdtii oarecaremdsur55. Cei care suferl de anxietate cronicd. .poateconservtrd energia. el a indepertat termina.Un molste faptul cX degi in multe studii s-a constatat cd stresul gi negative sldbesc eficienla diverselor celule imunitare.Concluzia sa a fost cd firE aceste terminalii ner. Pentru a testacit deimportante sint aceste terminafii neryoa_ se la nivelul sistemului imunitar. Specialigtii irnmicrobioiogie 9i alli oamenidi gtiintedescope_ ri m. care uneori poate duce la deces. se ajunge la concluzia cd toatl lumea care suferX de asemenea sentimente cronice va cidea mai ugor pradd unei boli.sistemul neryosnu numai ci stabilegte legitura cu sistemulimunitar.tii ner_ voasede la nivelul excrescenfelor limfatice gi aI splinei _ unde celulele imunitare sint inmagazinatesau create_ 9i a folosit vimicrgbi pentru a provoca sistemul imunitar. dovada importanlei clla emoliilor a crescut tot mai mult. hidrocortizonul gi prolactina. dr. Igi revin mai greu. este intotdeauna clar dactr gama acestor schimbdri este sufide mare pentru a reprezenta o importanld de otdtnmedical. Cele mai edificatoare dareferitoare la importanfa medicali a emoliilor provin de la o aliz6. pentru cd prioritatea o constituie situalia urgenti imediita.t.i. esenfialtr in supraviefuire.aceastisuprimarepoatedeveni "ri" de lung5 duratii. 9i lot 9i imunitar .Catecolamineie(epinefrinele gi norepin"_ frinele .tot mai mulfi doctori recunosc importanla emoln medicintr.Fie_ carearerrn puternic impact asupracelulelor imunitare. Camran Nezhat. o ameninlare majord pentru sXn5tate. Pot singera prea tare.nece acegtihormoni upu.tei pe care o au hormonii care apar in stare de stres.riu. artrisd d .voase. cu celulele sistemului imunitat'.. O alttrformd cheiede legarea emofiilor cu sistemul imunitar se face prin intermediul influen. Singerarea excesivd e una dintre cele mai complicafii chirurgicale. Rezultatul 3Sl a rost o scadere brusctra reactieisistemuluiimunitar fafi de virusul respectiv.caremai sint cunoscute sub numel" J" 9i Jr*"ii#ir noradrenalind).. hr lcest sens.cu alte cuvinte.ra..""pi" ideeacindva .pe scurt.i"i"f"f"'i*""ii*"* 9. re PtT capdt brusc acestor celule imunitare.1a sintimpiedicatein funcfionarea loi: stresulreduce. Dar dovada rolului important pe care-l joaci .escoperitsi napse la nivelul capetelor.Fiechirurg gtie ci oamenii foarte speriafi pot avea probleme ve in timpul operafiei. un eminent rg specialist irn ginecologia laparoscopicd de la Universita- pentru opeprogramattr 9tanford." Motivul este cit se poate de limpede: panica gi anxietatea fac creascdtensiunea 9i astfel strgerarea este mai intenstr atunci se face incizia.T::i: revoluFonard."rirt"rrgurir_ temylui imunitar cel pulin temporar.rnulli saumajoritateadoctorilor sint &r ciuda acestor scepticiin privinla importanlei clinice a emofiilor.ur. dar esteesenlial pentru o funcfionare corectda acesfuia din urmd. ln vre_ me ce relafiilesint complexe. de lungi perioade de tristele gi pesimism.a. . care comunic6 i:r mod direct cu linr focitele gicu macrofagele. influenfa principaltrconstl in fap_ in.rp.r1anoi. descoperire a fosrde_a ai"ptrr 1yi.208 Inteligenla emolionald aplicatd Minte gi medicind EMOTIILE TOXICE: DATE CLINI CE 209 ci aceste celuleimunitare ar putea fi lintele mesajelornervilor.ulcere peptice gi probleme cu inima (fiecare reprezenSnd o imbolnlvire majord din largile categorii de boli grave). de tensiuni permanente de o ostilitate continud sau care sint cinici sau blnuitori riscontacteze un numlr dublu de boli .inclusiv astrn. In studiile ficute la microscopul electronic s_aud. sistemul imunitar pur gi simpfir nu mai reaclioneaztr cum ar trebui la o invazie de v1ru9isuudu bacterii. fird indoiald.Dacdo persoand imi spune cd a intrat in panicd in ziua respectivl gi cd nu wea sd se opereze. btatistic vorbind.'irr't . Deci este mult mai bi- strfie calmi. reunite mai mare.""t ii]rLt" intens. intr_adevir.ur. ficut pe citeva mii de bdrbali 9i femei. Sigur ci existd. care combind rezultatele a 101 studii mai mici. emoliile tulburdtoare sint un factor de risc la fel de toxic ai de mare ca fumatul sau colesterolul pentru bolile de iniilttr . cefalee. toarecd acestea pur gi simplu existis. Acest punct de con= tact fizic permite celulelor nervoase si degaje neurotransmigA_ tori care str regleze celulele imunitare. Nimeni nu a bdnuit sistemului nervos autonom. anulez operalia.. o legitur5 largd in acest rcns 9i astfel.

1. conform unui studiu fdcut la Universitatea de Medicind Stanford pe 101'2bdrbali gi femei care au avut deja un infarct 9i apoi au fost linufi sub observalie o perioadI de pini la opt ani duptr aceea.:". Descoperirile coleg. tensiunea sau colesterolul. Cind minia este sinucidere curati Cind am dat inapoi. suferiseia d"j"..ea cam cu cinci procentes.t r_ supirat de care am pomenit.minia. il apucadezgustul."r"a unll ctrntre pacienfi au manifestat chiar o scddere cu pro_ cente sau gi mai mult .inci mai datorag00de dolari. scorurile la testul de ostilitate sirt corelate direct gravitatea bolilor arterelor coronariene' Sigur cX nimeni nu sPune cd minia poate cauza de una sinrX 6 imbohavire a arterelor coronariene.in cazul cardiacilor supugi angiografiei. ea reprezintd unul l factorii implicafi.tei pompirii sirgelui in inimtr nu s_atrresis_ . cazul unui efort fizic. $i nici macar nu fusese vina lui. Vechea idee nu a mai rezistat. Aceasti arnintire nepltrcutd a fost reinviattr inadins ca fdcind parte dintr-un studiu al miniei in cazul pacienlilor cu boli de inimd de la Universitatea de Med.r*"il. poate aduce daune".ceea ce cardiologii considerd iapte cA ar fi un semn de ischemie miocardictr. Iohn Barefoot de la Universitatea din Carolina de l. minia s-e pare ci "r* este aceaemolie care ddu_ neazd cel mai mult inimii. De exemplu. 1t. O privire mai atqntd asupra .. Fiecare crizi de minie reprezintX un stres suplimentar pentru inimd."ll Odatd ce apare o asemeneaboal5. Ani de zile mai tirziu era suficient sd_9i aminteascd ce s_aintim_ plat ca sd seschimbela fald de supdrare. Sau a9a cum mi-a explicat Peter Kaufgeful Institutuluide Comportament in cazul bolilor de inigra. adicl test cu un fub introdus in artera coronariand pentru a m6leziunile. fapt ce pre.sdtul. aritA ci. sau 9i una 9i 3lta. emofiile in imbolniviri este mult mai extinsd decit o aratd rrrr studiu al mai multor cercetdri. in care se dezvoltd placa' Dacd ritmul cardiac este mai rapid 9i tensiunea cregte pentru cd vi enervali ir mod obignuit. "e Aceasti descoperire face parte dintr_o serie mai larga de do_ vezi constatate in urma a zeci de studii. incit de clte ori se suia in magi_ n6.:l rarct gr rntrebarea care se punea era dacd minia a avut un impact semnificativ asupra funclionlrii inimii lor. in special asupra celor trei ce le mai grave . care aratd cit de d5un5_ toare este minia pentru inimde. pacienfii susfineau ce erau doar pe jumdtate *pXruli comparativ cu momentul c.de.ares_aintimplai.s-a ardtat cd bdrbalii care s-au .rt{ ar fi anxietate" .. frustrarea l_afdcutsi_9ivirde maiina.poate iiei din artera coronariand cu fiecare bdtaie de cauza leziuni in vasele sangvine. Dar si luim o persoand de douizeci de ani care se enerveazd in mod rePetat.'f4i puciu"gil . RedfordWilfiams de la UniversitateaDukel0. 9i anume cd o personalitate de Tip A cu tensiune mare riscd mai gtr se imbolndveascd de inimd.icind Stanford.210 Inteligenla emolionald aplicatd Minte si medicind 211. it1l1B?Il. mecanismul declangat de minie afecteazl eficienla cu care se face pomParea singelui la nivelul inimii. Era atit. .ln finat.incd nu putem spune precis daci minia 9i Oetilitatea au un rol cauzal in declangarea bolilor coronariene cau daci doar le accentueazdodatd ce sint aptrrute..tttJih momentul in care pacienlii povesteau incidentele care i_au furfu_ singelui in inimi scdd.1iprecise qlcala/ cnrar daca mecanismur biorogic prin care aceste emotii ----.l. Atunci cind aceastd situalie se repetd. piemini gi singe: .^:ijl. "ir*fuj"i Sciderea eficien. r. sugerind i"i_ ! ma lor ar fi avut 9i mai mult de suferit in acel moment.De Williams a constatat cI doctorii care au scorurile cele mari la testul de ostilitate cind se afld incd la facultatea de i prezintd un risc de gapte ori mai mare sX moartr pfird dL cinzeci de ani comparativ cu cei care au scoruri mici cei dintii avind o inclinalie clard spre a se miria. Efectul *".o izbiturtrpe o laturd a maginil a fdcut ca aceaexcursie sd devind fdrl sens9i frustrantd.une la o moarte timpurie. chiar mai mult decit alfi factori de cum ar fi fumatul.a completezenenumirate formulaie pentru compania de asigurdri9i si meargi pe ra mai multe ateliere autocaremaimult au stricatdecitau reparat.i-' iul -r' exercittr efectul nu este inci intru toitul intelesz.. De aici a reiegit ins6 o noud re: ostilitatea este aceeacare ii supune pe oameni unui Ite dintre datele despre ostilitate provin dintr-un studiu I de dr.Dd*. o scddere iericuloasi u sangvine la nivelul inimii. in timp ce_9iaminteau acest incident nepldcut.. anxietatea gi deprimarea _ indicd cu cln" prin care sentimentele prezintl importan!tr me.. mai ales penlru cX tulburarea circulainimd . trat 9i in cazul altor trliri nlpldc.|t:ll.Ji. spuseb5rbahrl. dr.r telor referitoare la anumite emofii. atunci dupd treizeci de ani aceasta poate duce la o aparifie mai rapidl a pl6cii 9i la o boalX a arterei coronariene. avind in vedere cd ir acel moment cresc iit*nt cardiac 9i tensiunea.

sX caute o explicalie be- - rtr9i nu si-gi stimeasctrmfiria.intr-unprogru* ain cadrulU"i". Pirinlii mei md obligau si iau note mari 9i sd fiu un model pentru ceilalfi. dacd sint sau nu pe placul colegilor 9i al profesorilor. trebuie sI incerce sd le scurtcircuiteze spunind (sau gir. stomacul meu se revolti.""rr. riscul cei maimare era prezent cam doul ore dupd c! se instala miniala.d"il.agitaliei in trupli poate produce o cregtere a tensiunii arterialelslpe de ata pa'rtl.Dacdaceste . dar anxietafea vielii moderne este cel mai adeseaexageratd 9i nelalocul ei o anxietate exageratd 9i nelalocul ei Mi simt tot timpul stresatd 9i tensionatd. Un grup de pacienfi care suferiseri un pentru a_iajuta sd_gitempereze a[i_ 272 Minte si medicind 213 care i-a f6cut atit de ugor de scos din fire..:u apiigi la minie s-a a"riror.. cei care fuseserh furiogi au riscat ae aoux-o." dovadi {ii . flun ar fi congtientizarea miniei pe misurtr ce ea se 26. s-a demonstrat ctr fircercarea de a anula asemenea sentimente intr-un moment tensionat duce la o sporire a. O manifestare a ostilitdlii din cind in cind nu este un pericol pentru .inaintea infarctului. gi ale unei miaii cronicel6. afitde mult dacd *Ti. ir-rcercarea repetatd a" a irotoii minia ori de cite ori incepe sf. se manifeste o transformd intr_o reacfie potrivitr in situafiile nepldcute. sI nu cumva sd intirzii la gcoald .rt*i"I ".i" mie cinci sute de birbali 9i de femei care au suferit de crize " de inimd 9i ctrrora li s-a cerut sd descrie starea lor emolionald d. empatia fiind un adevlrat balsam ''Sau Williams: .ltt. DacI aveau 9i colesterolul ridicat. Aceste constatiri nu duc la concluzia cd oamenii ar trebui sd-9i suprime milria atunci cind ea este intemei"a-iil-". riscul cregtea de cinci ori. Eram o elevi cu 10 pe linie gi mereu imi fdceam griji pentru notele mele.. .t"ai" p" 929 debdrba! cc au supraviefuit unor infarcturi 9i au fost ginugi sub obse. fori"ti e".valie o perioadd de pin5 la zece ani dupd Cei care u. precum gi de alte mdrturii 9i mai clare ale unei firi dificil. cred c{ de aiii mi se trage starea de tensiune. problema apare cind ostilitatea devine p'ermanentA. ilt^1. Ca 9i in cazul prograStanford. mai multd incredere. Cind anxietatea ne ajutd sI infruntdm o primejdie (lucru prefupus util in evolulia omului).9i alte asemenea.Antidotul pentru ostilitatear agacum spunea Atunci E suficientdo motivareputernictr. unde s-a ficut *.. Dar in ansamblu cele mai puternice legdturi gtiingifice"ainf.Stop!" .'. intr-un.le . Cercetitorii de la yale au sublinial minia spo_ regte riscul de deces din cauza bolilor "e. De atunci trebuie sd am mare gnji sd nu beau nimic care si conlind cofeini 9i nici sd nu mdninc mincdruri condimentate..Ei sint incurajali sd inlocuiasci girdurile cinice cu rezonabile. 9i cum mereu imi fac griji pentru ceva.r".. Aceasttrirvd' miniei a avut ca urrnare faptul ci riscul unui al stipinirii a la infarct a sctrzut cu Moh fali de cazul celor care nu au insd-gi schimbe firea ostildl7. totul a irceput cind eram in liceu..caracterizat de sentimlnte iepetate de neincre_ dere gi cinism gi tendinla de a iace co*"riarii tdioase 9i de a jigni.. Un program imaginat de Wila avut aceleagirezultate beneficels. capacitatea de a o regla in momentul in care se degi empatia. O veste care ne dd speranfe este cX minia cronictr nu trebuie sd. Pentru ctr problemele de stomac au ap{rut din anul doi de liceu. bun sim! estedirectrEspunztrtoare intilnirilor neplicute. dar gi pe cele de neircredere din situaliile limide exemplu. aga cum am vdzut in Capitolul 5.":*"tst _inctugi rvreqtcare btantord. el folosea elementele de bazd ale inteligenlei ionale.". mai ales cei care sufereau deja de inimd.este probabil emofia cu cea mai mare importanld ca gtiinlifici a legdturii dintre declangarea unei boli 9i vindecarea ti..r. ci dacd este cronicd. 9i la Facultatea de Medicind Yale. Pacienlilor li se cere si reducd gindurile ci- ginduri per9i ostile pe mtrsurdce le observd. facuita Urii"". Rezuitat".-"" . imi este permanent greafa. williams rezolvd acest paradox ajungird la concluzia ci nu contea zd.ritutuu J" Medicinl Harvard au fost chestionali p. risc6 de trei ori mai mult sd moartr de inimd decit cei care erau mai calmi. imaginindu-gi cX o persoani In de acestinconvenient...ritdt. Anxietatea . care de obicei a"i" f"-" j"""_ rare de hormoni ai stresului in intreg trupul.i mai mult sr facd un stop cardiac.tuai.i"rii.. oamenii v[d cd ostilitatea ii poate blga mai repede in morsint dispugi str incerce un remediu. ea are un efect benefic.acea senzalie riepldcutX cauzatd de tensiunile vieShesul .e emofii 9i bolile de inimd au labazdmhG.fie neapdrat o condamnare la moarte: ostilitatea este un obi_ cei care se poate schimba. Am observat ci atunci cfurd mi irgrijorez sau silt stresatd.. ci 9i o emotivi_ tate negativd intensd de orice fel. ei sint inv5lali sd perceapi lucrurile perspectiva celuilalt otriva miniei. gind un lift intirzie.Ut.*ui de inimtr."uuir. conceput Inteligenla emolionalli aplicatd dovedit mai agresivi gi mai ostili au riscat mult mai mult un al doilea infarctll.. definind un stil antagonic ."rtg exprimatd sau nu.

.rl fafl1 de infecfi'e virare.il.r.tior.i][*..U"ura Intr-un articot din 1993 i. stresul arl"" tu .ur..Doar 27ohdintre subiectii Pu- liste cu nemulgumiriap5rutein timpul certurilor conjugale. ori la un persoanele aflate intr-o continutr tensiune...I" ui1"if"tt* ff#"_M"lon.21 Dovezi coplegitoare asupraimpactului medical al suferinfei au apdrut din studierea boriior. Intr-un studiu ficut la Universitatea de Medicind Stanford ce a numirat Peste o mie de bdrbali 9i de femei care suferiseri deja un infarct.rtaurgastrointestinal.r.iaes of rnternat Medici ne. .d. reactivarea virusului herpesului a fost descoperitd gi la studenlii la medicind in perioada examenelor de sfirgit de an sau la femeile de curind divorlate. acele femei care l-au flcut 9i pe al doilea erau profund marcatede cumplite temeri gi de anxietate.fi#.Lp"iJtle anxietatedovedesc un nivel marede stres.i". fiind expugi in momentele de ingrijorare sau de suptrrare. frJUlemele -exa""..g. Sintem "... .."..Efectele perfide ale stresului mintal 9i ale anxietdlii . au devenit mult mai vulnerabili2a." fu.m asemenea mi_ crobi..olffi .J..J. ." M. formareade atenoamecare duc Ia ateroscrerozd gi formareade cheaguri d".:ilT."'ib..il. t". a lucrat S:_T*specialigti cu savanfi in cercetarearScelilor in cadrul laboratorurui .."a crizetor de astm2o.. Dupi ce oamenii au fost expugi acestui virus... pacienlii nu mai conduc magina..." au ficut o leed_ turd gtiinlificdintre stres." i"gr*rii dinke stressi B*.. cei foarte !i au rdcit in proporlie de 47% . studiind curn se comporttr in via!5 cei care foarte stresafi.f"JUs"..Femeia problemegastrointestinah "..... cetmai adesea nu mai arenici un rezultat.ceea ce sugereazd faptul cX solii. rimunologice au o semnificatie clinici a"rrui"e mare =iai"i sd deschi_ dd caleaspre imboln5"ir"r. ....r[i'""-.. De asemenea.::ffi:rinse ..cele produse .i o cregtere Minte si medicind 215 stresaliau rdcit dupi ce au fost expugivirusului. (tn vreme ce acestaeste un rezultat fic ce confirmd ceea ce toati lumea a observat sau a binuit el este considerat a fi o descoperire fundamentalh ce td rigorile gtiinfifice. .. ca urtnare a unei experienl" skesante..tiva-a*p. Crir"f" cazul unui pericol cu caretn. despreo cercetare ^pi..ilila h. Studiile_au til.psihologur rarg u. #il..t#".. avird irjngrijire inembru al familiei care suferd de boala Alzheimers. Acelagi tipar stres-boald infecfioasi se p5streazh' giin cazul virusului care duce la aparilia herpesului .il* sistemulnervos poate cddeavictimd unet <uzuri>> ".r" ". In multe cazuri.d.5rii sistemului imunologic intr_o asemenea misurd incit poate grdbi formarea de metastaze ir..atit a celui de pe buza superioard. ar fi rdcerile.:"r... Anxietatea sporittr nu duce doar la scddereareacliei sistemului imunitar..i... Folosind aceasti unitate de misuri. exnaus. s_aconstatatcA stresulgi anxietatea r-au sldbit.lilitate. spuneMcEw"r.i "" i urmaid a.274 Inteligenla emolionald aplicatd il:. au dovedit cd:la trei saupatru zile dupd mai multe supXrtrri it sau au ficut o infeclie a sistemului respirptor. . dar de obiceisistemui "*p"9ip". ln vreme ce ostilitatea cronicl 9i crizele repetate de minie par si insemne un risc mai mare de imbolnivire a inimii la btrrbali.mai. lir"o."ro"* te fi afectatpe termen I""g. frica poate lua forma unor fobii paralizante: dupd primul infarct..bilitate crescutd "ur.) mod similal. spectru de efecte:compromiter"u'furr.i.""te. Cohen a constatat cd odatd cu stresul cregte9i de a contracta o rdcealtr..p I9i progresarea "puriHii pidl a diabetului ae ra_ tipil."rcd ingrijorareducel.anxietat" 9i inceput cu oamenisrndtogi ". "... Activitatea virusului ce declangeazd lrerpesul poate fi detectatd la nivelul anticorpilor din singe..e*!il.serioase studii gtiinfificg Sheldon psiholo.: deor. gi creierulpoa_ "r." tipic penrru fetuI i n carganxietatea gi stresul medicale..""p. renun!5 la siujbl sau eviti sX mai iasi din casi25. d"nt*gu.r . alte studii au relevat efecte adverse gi in cadrul sistemului cardiovascular. imunitar gi La unul dintre cele. accelerarea aiut"lrifiiaTr.#.. ln generat. din studierea cuplurilor c6sitorite care au fd- din Anglia. de la yale observa i:1"]:iyj*.Perioada corespunde aceleia de incubafie in cazul virugilor ce provoacl rdceala .. siv probtemeate hioocam"p"ht Lu*ori". gripa gi herpesurile. el r6mine latent in corp.rragie .uiistd dovezi .. emoliile cele mai periculoase.r. aplrind ocazional. apdrind inclu_ ilr*"*".stresulaprrind in sifuafii prin carene amintim si nu neapdrit care trebuiesr trecemsau ae in buie sd ne confruntd*.o dovadd clarl cd stresul rtesistemul imunitaf3. chiar mortale pentru femei sfurtanxietatea 9i frica.r.." itoii]"..r*urrJniunor nosil" irril"i ii infringe _ dohr cdin cazulsrresuluiemofional u""".." robustefea siste_ mului imunitar a fost asaltate h . cit gi a celui care genereaz6 leziuni genitale. produc infarct miocardic. ""..ajoritatea rezurtatelor esteneclar dacdintreaga'il. declangind colitele 9iloil.

celulelemaligne reapdruseri gi se extinseserd la cifiva ani du_ pd o operaliecarefusese socotiti o reugitd.in vreme ce 34 dinte ceilalti 87 incd mai trdiatr 9i dupa doi ani30. riscul de a muri de inimd era de patru ori mai mare decit la cei care nu erau deprimafi' . Stephen Manuck. sint confundate cu ugurinld cu semnele altor boli._i s-apus diagnosticul. o iarte dintre ele. In afari de rlceala jignitoare a oncologului. incit pacienlilor cu boli grave care stnt deprimali este necesar sX le fie tratati 9i depresia' Uni dintre comPlicaliile care survin in tratarea depresiei la cei deja bolnavi este faptul ci simptomele acesteia.trigfurd. p.".stresante.. fapt poate duce la crize de inimd sau la atacuri cerebrile. Atunci iir. numitd adenozin triflsfat. Costurile medicale ale depresiei D. in dietd. Era de^ingeles ca ffeceaprintr_o staredepresivd .ri"r. ei ' pot sd amine sau chiar str scape de simptomele respectiveze. cum ar fi cea a unei mame care-gi cregte singurd copilul.r nu au nrci un control asupra felului in care vor fi indeplini_ te acele sarcini (acest lucru duie. de exemplu. Incapacitatea de a diagnoitica depresia poate si devini o problemi suplimentar5. De exemplu. in cazul celor 3% care erau cel mai grav deprimali. pen"tru ci depresia trece neobservatX 9i netratati .phngea deoarece cancerul de sir intrase in metaitaz1. pentru a menfbna doa.6 Inteligenla emolionalll aplicatd Minte . Drumul care face legitura intre emolie 9i starea medicald nu este unul biologic.murit in mai mare numar de boli de inime32.oUfu*"i" gur_ :"tr". dovada medicalX clarX ctr melancolia poate afecta evolulia cancerului este incd indoielnicdze.. tr care a ap5rut o substan_ !d secretati de celulele lui. astmuf. o mullime de studii au sugerat cX depresia joactr untol important in alte boli.t ufu_ lanseazX?n mod direct declangareastresului se folosesc "e fur trata_ mentele chimice pentru a reduce simptomele ftrtr-un mare nu_ mdr de boli cronice.declirat "urr. psihoiogta'Universitatea din pittsburgh. mai ales de citre doctorii care nu au destul5 experienld in diagnosticarea psihiatricd..".21. depresia este un puternic factor de determinare a momentului morlii. cei care au. Egecul in diagnosticare 9i netratarea depresiei cregteriscul de decesin cazul bolilor grave.Doctorulnu_i mai putea vorbi despreun tratament-iar chimioierapiai_ar fi putut of&i cel rhult inci vreo citevalyii gu viafd. cei cdrora li s-a diagnosticat o depresie majord e probabil si moari in urmdtorii doi ani.incit ori de cite ori mergea la oncologizbrc_ neain lacrimi.sub o puternicd presiune a pretenliilor fatl de'ei. sd se destindl gi str-gi stdpineascdsentimentele nelinijUtoare. declangamodificdri la nivel.astfel.rrl vaselor de singe.inl1-od-ala. nivelul de adenozin trl_ tosfat a crescut brusc.r"t qe. chiar mai important decit oricare alt simptom medical3r. trointestinale 9i durerile cronice. monitorizind starea singelui acesiora. ci in cei zece anl antenorr au avut srujbe foarte stresante erau de cinci ori mai expugi cancerului decit cei care nu cunogteau stresul2z.lntr-un urfost au mijlocie-ce virsti gi de femei debdrbali 2832 pe ficut mirili de-a lungul a doisprezece ani. studiu asupra a cinci sute gaizeci noud de pacienli 9i . in cazul a 100 de pacienli cirora li s-a fXcut un transplant d-emtrduv5 osoasd. Lisind de'o parte cance.in cazul pacien. "e iil.ilor cu boli cronice de rinichi care fac dializ6. i:i.. toate simptomele sint agra_ v3te d9 st1es. Acest ".gi de problemele emofionale. printre acestease numdri bolile card.ri rectal gi y" g*p comparativ. Ai E de inleles cd riscurile de imbobrivirepar mai mari pentru cei ale cdror slujbe sint mai .[ia mulli goferi de autobuz care suferi de hipertensil.e fria"pii sarcini..C"* velul de stres este atit de mare. 9i De exemplu. este pulin probabil ce vreo emofie de vreun ar mai putea anea un ifect cbnsiderabil asupra evoluliei bolii' In Vreme ie depresia femeii categoric ctr ii inrdutdfea aceste ultime luni de viali. ceea ce-i exPune unui risc crescut' studiu $i'bolile de iniml sint accentuate de depresie.i medicind 217 de o mare tensiune la serviciu sau de o viafd foarte dificili. Cancerulde sin intrasein meta_ stazd. oare nu cumva GOntadin punct de vedere medical gi faptul cd el nu trata starea de permanenti tristele a pacientei? Cind o boalS ajunge sI fie ffl atit de virulentd. ca gi rihnul cardiac tensiunea.t.inclusiv pierderea poftei de mincaie 9i letargia. de exemplu.i. artritele. Reacfiadoctoruruiera de fiecarJaata aceeasio poiteasi iasdimediat din cabinet. dac! pacienfii . intr-o oarecaremlsurd.a rro_ luntarii au fost supugi unui stres intens. tehnicile de relaxare "i_ cor. apar ia nivel anatomic.:ei trebuie . 12 din cei L3 care au suferit depresii au murit in primul an dupd transplant. ci unul atitudinal.ca in cazul pacientei car. fiind nevoi_ tE sd se oclpe de el gi str aibd o slujbe.la faptul J.ul. mai ales in inr5utdlirea lor' Aceasti influenfe este atit de covir9itoare. Pacienlii d9p1mali se pling mult mai tire de regimul medical .iovas_ citeva tipuri de diabet. cei care au dat dovadd de o permanentd disperare 9i o lipsl cronicd de speranlI au. a trecut 30 de voluntaii printrlo serie de stdri anxioase.

nusufeieauau a"piesiu treime 9i doar o". mai ugor marile incerclri. doar 6 muriseid. ln stdri grave.rJur...9xlernagi pacienfii deprimali au prezentatun risc mult mai mare de a muri in urmdtoarelegasl luni.ri y1u t11gidisfunclii a v.pinl la un in nici un cazci emolia pozitirmit punct. dintre 25 cei mai a optimigti.irrior" a sctrzutde la 79la 5'1..gi avantaje ce corespund optimismului' De exemplu' priin fost evaluali au infarct de bdrLali care suferiserd deja un vinla gradului de optimism sau pesimism' La opt ani dupd accident]dintre 25 cei mai pesimi9ti.i cind sint cronice.mai i" ptit"u.ii t*ai.depresia induceun risc de imbobrivire foarte cres_ -_ . pentru cei cu deprerii go"u dezile pe an la 9iJ"-ia-eZ 18pentru cei tratali de depresiiugoarlsa-- 9i niod sigur ea aduci prejudicii capacitdliide insdndtogire care firavi mai pacienlii la ales 9i mai deces. .: mite care odatd cu celelalteingrijiri *"Ei. cei care iu avut mai multd speran!5 au fost in stare si oblind o mobilitate fizicd mai mare comParativ cu ceilalli pacienli cu accidente similare.a sufereau de boli multiple.pu.r. ' Ca rudd apropiati a optimismului. emoliile pozitive pot fi tonice. 9i avantajele .il... paciettgi care au fdcut o operalie de by-pass 9i care erau mai cor.dar care. mecanisme care a_r putg-a de depresiasporegte intr_oasemenea 9e mtr_ -explica surd posibilitateaunui infarct urte.. t" pot desprinde ittteva efecte din masa de variabile care afecteazXcursul bolii.fr#LEEMoTrrLoR Tot mai multele dovezi referitoare la efectele medicale ad_ verse produse de minie. efectuatasupraunor paiiengi di"t _. fos!. Preful pesimismului optimismului Ca 9i in cazul depresiei. de ri-scul treste multe ori toxici.uru au primit 9i un p:ihptriS qentru depresiilor u" u*irulroie de mai puti_ lJ"":?r nd terapiefizicd de recuperare pentru u *"rg" . pioduse de accidentele la coloani. dintre ele au mai reutlt yreodatesr.lt.."*pfi"i refacerea du_ pd o fracturd de col de femur..ule in timpul opeialiei 9i dupl pesimigti3s. toli ei percEptibit.carecregte riscul unei aritmii fatale.iii. dar care s-au simlit mai pude grditoare in cazul 1in piini de speranle. i.i. blocajul arterial. Cei care au multe speranld este firesc sd depdgeascf. . de mai puline ori in urmltoar"fE t luni dupd pri_ ::Tt"Tut" ma externare. Atit mi:ria cit 9i anxieiat".. speranla are puteri vindecdtoare..aiuiecit pacienli serios ce'ar.'lnt _" .incitsenumdrau pririr" primii 91a 10%care necesitau serviciimedicale_ adesea puit o. Dacd aceistd formd de nemulpmire emolionald cronicd este predispune la o intreagd gamd de boli' Chiar dacX depresia puteaia nu-i faci pe oammi mai vuln-erabili la ilftniv-trlt ..t. curn ar fi.iga..tisd sufere de o boall similard _ de de inimd din ca"""*irt"."t r. f:. sint de_adreptut 9i T". diu. Speranla este extrem putuliriilo. d"p.tf#.*tuT coplegitoare. inclusiv daunele aduse inimii ir urma primului stualt Intr-un tensiunea' sau colesterolul farct. evaluatepsihiatric la interriare.r. Cam unu din opt deprimali era de cinci ori.roru i"iJ.l" cut pentru cei careau supraviefuitunui irf". . atunci cind au fost studiali _ pacienlii a ctrror stare atit de gravd.tu". "i ln mod similar. existd un cost medical al pesimismu122 lui ..rri"tr"p"riu'ele "f.exempf".2L8 Inteligenla emolionaldaplicatd Minte Fi medicind 2t9 p:r cd. etr. avind in vedere il tragedia ie petrece de obicei la persoane cam de douizeci de ani gi este urmarea unui accident.ior se numarr efectelesale asupraritmului cardiac.iar paralizia se instaleazi pen.21 muriseri. "ina de zile dintrmdrur tr-un an in care erau iircapabifi ae ireo uc..nnfi.li" unor femei mai in virstd cu fracturtr a" "fu.1" turi similare. .ilr. Perspectiva lor mintald s-a dovedit mefactor alt orice fi un mai bun indiciu de supraviefuire decit indical de risc.ir. 9a constatat cd depresia esteceaaur".rr.fereau "ft"*. Felul in care reacfioneazi din punct de vede- AUANTATELB*r!. inclusiv problemele medicale' Lrtr-un studiu efectuat asupra unor persoane paralizate ir urma unor accidente la coloand. Asta nu inseamnd pot schimbasingurecursul fericirea ori risul cd vinalca sau pozitive pare destul de emoliile oferd ce Ceea grave. dar fdcindu-se studii p" ttt' mare numdr de *".proti"rn" lardiace 9i diabet_ unul din gase sufereade aepresiiira"u.piiul din Montreal care au dupE ce fuseserd ti"t"fif" urma unui infarct.entrigululuisting -oard sau a altor proUf"*" inimii de dinainteainfarchrlui.."i u"""ioipu_ cienfi le-a fost tratatdprobrlma aEpr"riui.i de depresie au stat internatein mediecu opt zile mai *i d"..C"[ . optlti'ti9ti gi-au revenit mai repede 9i ay a1lt mai puline pacienlii decit aceea ci. de.i. f"*"if" G.il. tru iot restul viefii.

la GOttubotg.tiinale strtrse r" iRa pe lista de factori protectori. citevale_ \1tine gdturi socialesint suficientepentru o fe*!i" comparativcu un numdr mic de prieteni pentru un bdrbat.Jil"r. rzolarea estemai greapentru bdrbali decitpentru femei. Izolarea ir-sine. fste treizeci si sap_ 220 Minte si medicind 227 nici grupurile de ajutorarecryn ar fi Alcoolicii Anonimi.. faptul ci erau implicali fir weun Proces sau ca heceau printr-un diivor!..tfne-oleglturd strinsi * dubieazi riscurile de imbolnlvir. deci se u bizui pe un spriiin emofional.5ori mai"marea". au de doul ori mai multe sd suprivie. r care aveau dou6 sau mai multe Persoanein jurul lor. pentru fe*J le izolate.t .tiigliceride crescute sau nivelul colesterolului crescut..rl :lr"j"::l qe qecesctoarde 11tca1ei.t. cd in societtrlile moderne nu se mai fac vizite 9i nu mai au aceeaqiimPor- totugi mullumili gi sdndtogi'Mai curiredconteazdsentisubiectiv de izolare de lume 9i faptul cd nu au cui sd se vreme c€ izolareasocialr'de 2 ori.adduga gi ticerea . Printre birbalii care au declarat inilial cd trdiesc intr-un stres pmolional puternic s-a inregistrat o rattr a mortalitdlii de trei ori mai mare decitin rindul cel. 752 dtnue birbafii la icest consult au fost din nou contactafi. care ajunge str inter_ tereze. Aceasti constacgte tot mai ameninfhtoaie.tdt-.Ei biire.. Putereaizoltrrii constituie un factor de risc al mortalitdlii .. cilesterolul crescut.urr r. celecu o viald sociali bogati. Cu pulin ajutor din partea prietenilon valoarea medicali a ielafiilor interumane Pe lista riscurilor emolionale-periculoase penhu slnltate pu_ tem.pti. poate ci dovada cea..este "".Tolibdrbalii caretrdiau intr-un oragdin Suedia. _-. gapteani mai tirziu. persoanele mai in virstd care au ftrcut infarct.consecinge asupra sdndtifii.eneglijeazd pe ei ingigi _ unele studii au constatat ci pesimigtii fumeaztr 9i beau.. Existd mai multe explicalii ale faptului cd o perspectivl opti_ mistd sau pesimistd are....gi erau ndsculi i:r 1933au avut ocaziasI facd un consult meJical gratuit. Ttrlburirile emolionale se datorau unor probleme cu ut fi cele financiare grave.cel pulin agase care rtJconstatJdintr-un studiu ficut pe o sutd de Persoane ca' pacienlii Dintre mdduvtr3e. cd singuritatqa nu este acelagilucru cu izolarea."pr. precum tehsiune crescutS.#I- re a legSturilor strinse o aduce un studiu ficut in $uedia 9i Publicat il lgg34r. r.":1ry muru oamenrcaretrdiescsinguri sau seintilnesc cu pulini prie_ tlnsa it t -udevia qe r"-utur rpor"gt" iir". in tul ci nu ai cui sd-i impdrtlgegti emofiile.legtrturileapropiate au un efectvindectrtor .P.iar legr'turile emo.4l murisertr intre timP. se poate intimpta ca intr_o bunl zi fizio_ loqf speranfei si fie prin.. doudzeci de ani gi in care au fost ir"pli". avind in vedere izolarea cresctrgeneratd de uitatul la teleVizor 9i de-pierderea obiceiurilor 6le.portantd peitru rata mortalitilii ca gi fumatul. ai cu cine intre. ..ea ins5gi un ai" punct de veJe_ i"t* re biologic in lupta trupului impotriva. . Faptul de a avea trei sau mai multe dintre aceste probleme in anul de dinaintea consultului a devenit un factor prevestitor mai puternic Pentru moartea 191in urmdtorii gapte ani decit indicatorii medicali.Dintre venisertr Care pcegtia. conchide din 19g7 din re_ vista Science.#vtrrat sdntrtoase. ca ai comunittrfii.aubeneficiat transplantului mai bine de doi ani.mai grditoarea puterii de vindecade vialX.mii de persoane au ardtat ctrizolarea il. Ac-ea1td diferenld dintre btr'rbagi 9i femei tn griyinta impactului izolirii sepoate'datorafaptului ctr femeile sd aibdrelafii emotionalLmai apropiate. a dmiliei sau a prietenilor. nesiguranla locului de muncd gau concedierile. de deces3z.ceeace sPoreqteriscul de irnbolndvire. Nu_ mSrulbdrbagilor izoligi caiemor esteal.riscul estede L.6 ori.t la fel de im..are nu au nici un sPrijinao' i Ou..IntuIigenla emolionald aplicatd re emolional persoana paralizatd. spre deosebirede doar dintie cei carenu au avut decit foarte pulin sprijin din exln mod similar. O teoric presupune cd pesimismul duce-la depresie. tensiunea arteriald mare.va avea urmari asupia mlsu_ rii in care ea va face eforhrri ce i_ar putea aduce o mai bund funcfionare fizicl gi socialtr36. de lfost supuseunui transplant parpartea din emolional sprijin pu[ernic de un . oUL_ teiq.54o/o au supravie- Feze._ tii gi in general sint mai neatenfi i" pri"i"g" obiceiurilor il .ei ori mai mare decit al celor careaustrinse legdturi sociale. Sau poate ce pesimigtii s. de faptul cI nu se mai merge la cluburi.cu rezistenfa sistemului imunitar la tumori'gi iifecfli _ o speculafie nedemonstrati deocamdate.mai mul.uiasci mai bine de un an dupd infarct decit cei f. fac^mai pugin sport d""it.it pur. a""i saude t.orcare au sPus cd duc o viald calmd gi linigtit5. prezentindastfelun pericol gi mai marepentru sXndtate38. Siuaiite facute ae_al""g"l..astfel.

doudzeci de mi_ nute pe zi. la fuiceput. a"rpr" grijii" pruru.ii". j:t.t r. Efectul imediat al acesteiconfesiuni este "iuimitor: sporegte funclia imunitarl."rr.maimult decit Toatefemeile au primit acelaqitratament standard."il"irt..#i. in fala celor carele infelegeau. .ii. au un im_ pact negativ asupra sistemului imunitar€. in urmtrtoare- .cu atitea conteazl mai multpentru sta_ rea de sintrtate.fl: ne vizite la policlinici. Ceeace oamenii. Certurile in cdsnicie.ri" . in vreme ce cele carenu au mers intruniri au murit in rnediein urmdtoarelenoulsprezela aceste speranlei de via!5 in cazul acestorp.t _"1.. cam cinci zile.i ai )igi deci totur devine de o.yotrnCacioppo.cea care macini.lgo.u.1 9l atemo_ mentului. cancerul acestorfemei a revenit gi s-a extins in intreg corpul.._o"n i gistratnici o rerarie denici. Poate cd una dintre cele mai rtrsuntrtoaredemonstralii ale impactului clinic al sprijinului emolional-a fost irregistrat in grupuriie de femei cu cancerla sir in fazi de metastazdavansaie ai U UniversitateaMedicald Stanford. era exprimat un mare grad de tristeanxietate.printre cei careau spuscd au o via.. i"iiu*u..i.222 Inteligenla emolionalllapticatd Minte gi medicind 223 $i totugi.rul acestora -interumane.. despre .ir.€ Forfa vindectrtoare a sprijinului emolional ln Minunatete aoenturialelui RobinHood.. Calitatea relafiilor precum gi numi..careg9pot bizui 9 solie.diU utirre o"r*t inimtr furhistatd.nufrfil" d au gi ele costul lor. e ca gi cirm am da drumul unui bara..Spune.te 1*. carea condus acesfstudiu.rour.i*pld.l.lntotdeauna un guvoi de vorbe "ii"". iur" a ardtat in urma unui gir de experimte..rril" deschis. te vezi .un'fet iltre rt 9i rata mortaritdlii' Faptul ctraveaucui sd se udt"r"r""rrli*u.." de exemplu.experienlaceamai traumatiintreagaexisten!!.roi. in urma acesteiexperienfe... careu fe.Metoda lui este. a fost la rindul lui uluit de aclstidescoperiri.."Uit d" . scadenumdrul zilelor de concediumedi_ nivelul funcliei imunitare. adunat prea mul-te.Yl:*><11"u p:lsgane care puteau str le"u ofere *heri"r" . ". unJ" .cregterea fiind mai presusde medicalie sau de alte tratamentede orice fel.. spn tn sau o sugestie i_aapdratde impactul mortal... Robin ii sfdtuiegte pe cei carei se aldturd:. iu.acie1t9 ce luni . par a fi cheiarezolvlrii situafiilor au st es. zile.lara'aie . il."".ur. devine chiar U"".g. cei care gi-au notat lucruri care inregistteazd clat care ii frf.iiosi " traumeleviefii. ln urmdtoarelegaset. sint oameni .u gi cine sd vorbeascd. Dupi tratamentul ini'fial..ti intimd sigurll.pout" fi "ffit dou. mai importantdin via!tr. O "" cI a sfatului lui Robin vine-din_partea pennebacker. e dt ... singura diferenfi a fost ctrunele au participat la acesteintilniri de grup.gierau unde s-au putut desctrrca dispuse sX le ascultetemerile. se inchega o povestire care descoperea un fel de sens in sau in chinul respectiv._u.. r..s-1 gegindurimai sinitoasd" calede a aerisipulin atmosfera r. psihologla ryz1te Universitateade Stat Ohio.'_ psiholog la Southem Methoaist dniverriry.i strvorbeasci desprelucruriie careii framinu jG]. mi-a spus: ."Aceastdinfelepciun-e pop. p"r. {{esga. oamenilor sd scrie v*Te de cincisprez""" ..scri."._po. durerile 9i sup{are3'. mirie .in funclie de sentimentele care apdreau ba chiar se irnbundtdlegte 9i funcfionarea'enzimelor din fiMai mult.piieteni apropiali _ nu . u"urtu utu singurul loc unde femeile puteau vorbi deschis depentru cd celelaltePersoanedin viala lor nu spre iceste "ttio. constattrrile constattrrile lui cird se deschideaun subiect delica! apoi.ti_ne... . in medie. ca de altfel gi lumea medicali: femeilecu o formtr de canier avansatla sin caremergeausdptiminal la irprobleme au trtrit dedoudori truniri cu alte persoanecu aceleagi boalape cont propriua6' au tnfruntat cele care ."Eil. P!..ai cament ug""i cind aplr probleme cu inima.studiu asupraco_ legilor de cameri.. "pli"". importanld cruciali"ur" pentru ...il. Era doar o chestiunede timp din punct de vedereclinic pinl ce boala le va ucide' Dr' David'Spiegel.e hnse operafii sau tratamente medicale adeseale este mai bimedicaldecit celor care fac doar simple traie diipuict de aedere tamente medicaleas. Femeilecare au merb la acesteirntruniri au triit treizeci gi gaptede luni..ci dacdii facemp6'oam"r. careadesea a insemnat gi o operalie.tuntd relalie din via!tr..oate aveaun efect medicalbenefic4.i *ur" merif sepa_ re cd a spune tot ce ai pe suflet a1uta. ... Acest proces desizui ci seamdnd cu ceea ce se intimpl5 i cind oamenii igi exploreazd nelinigtile prin psihoterapie' motiv un motiv sugereaztr un lui Pennebacker sugereaztr devdr. str diJcute cu ele despre cancer9i despremoartea sL incumetau iminenttr.minti au gi avut cele mai mari Progrese pentni care alte studii aratd cI pacienlilor care fac psihoterapie . Un studiu fe""i ul"pra unor colegi de cdmin de la o facultate a ardtat cXmisura in careacegtia se urtrscintre ei determindriscur de a raci sau Ju-u facegripe precum si Ia doctor.

fiit. E foartenerdbddtor sd afle dacdsevid cevaunne de cancerla radiografie.i.. Dar unele . esenfiale in privinfa hotdririlor Pe care !re: str le ia referitor la ingrijirile medicale. Jimmie Holland. pr"r"rrtut in fugi gi a dispdrut penrru u uiutAu. A ir. pentru a-i aiuta str-gipotoleasc[ temerile 9i str sttrpineisctrstarea de disconfort . a-fost replica scurtd a nefrologuiui. .eimagineadin maimulte unghiuri.Nu e nimic anormal-.culmea. lnffe la ctoctorarati c5 fiecareare ir medie trei sau mai multe intrebdri de pus medicului..fi"care datd.in schimb. Momentele in care pacienlii au de irfruntat o operalie sau Flize numeroase gi dureroase'sirt pline de anxietate .11". rotafie. Aceste constaldri vizeazd felul in care multe dintre ne- totul.:i. pacienlii ar puteaprimi infor.rtrspunzindu-le la intrebUri mult inainte de operalie gi spunindu-le cu citeva zile mai "n prin cevor trecein perioadade refacere."t" irztr incertitudini.'tde tratareir 9: cancerului "ent* ar din New y_ork: ."di%. Cind.'a ficut_o pri*"i"f meu: . ldrgeassd-9i ar Putea pxistdmultefeluriprin caremedicina incluzind realittrriziuneadespreceel ce inseamndsXntrtate. Tehnicilede relaxarepot str-iajutepe pacienli sd depdgeasc5 ceinsolescunele simptome.'lntr-adevdr..r.eviaftr.Doctore"..U.eperecit mi s-a fdcut radiografia9i aparatul s_arotit de "t"t citeva or1pu"t*-" prind. Unele spitale au deja un sistem de informare a pacienlilor intea operafiei.. emofonaleite botil.Un model exemplar sau exacerbeazd deilangeaze estefon Kabat-Zinn9i clinica sa de reducerea stresuluidin caunde exist1un drul Universitdtii Medicale din Massachusetts.uaiografii ale felu_ f: cum :*"gl{Tre rut a reacfionat substanla de contrasttr rinichl gi vezicauri_ nartr.224 Inteligenfa emolionald aplicatd Minte si medicind 225 dg_urgentisi".Precum9i emoliile care nepldcerile simptomele.spus el.laelerXspunsuripe calculatouprin igultarealiteraturii medicalein privinla lucrurilor careii suastfel incit pacienfii pot deveni un fel de parteneri egali ai O alttr abor:ilor in a lua hoteriri in cunogtinld de can.dactracesta ar fi rosr un nou medicamentcaresd sporeascd speranlad.. Dar cidd pu"iurrfil pleacddin cabi- Sau aga cum spunea dr.un specialist in boli de rinichi a intrat repedein incdpere.tit a" u""url te aylizj.u.ixcind zgomit d.to*f m_atrimis str facanalizegi pentru aceasta mi s_aficut o injecliecu o substan_ fd de contrastradioactivl.9i reo ocazie de a aborda dimensiunea emolionald a situa- ilt tr"beti in gind..Fiind incl destul a" u*". trnele servicii oferi prezent oricui apeleaz1.r:1p""" un studiu ftrcutasupraunor pacienfi careagteaitl si il..Y1_'-". grdbit sdmgargdIa urmitorul pacierit. Incapacitatea meade a pune vreo intrebarein privinfa lucru_ _se repetdde mii de ori zilnic in rpiiuiu ::t:i::. companiilefarmaceutice s-arfi bdtui pe el care'sd_l proa""a *ai intii. r..Satelprietenului meu a murit de cancerla vezicaurinarl. n-am avut prezenlade spirit s5-i pun o intrebareca_ re md frdmintasetoatj dimineala.estefoarte des intilnitl in Lumea a Treiasl.lr]it-"t.de exemplu.548' rc ar fi programele care fir citeva minute ii invald pe pacienli punf intre6ari eficiente doctorilor..:" intors sd_mi spu_ ntr ce a vdzut. .o etaptrcare. am trecutpe lingi nefrolog. clic. ao. "_uN. inctr de cind aqteaptd iasdde acoloiu rXspunsurila eleae' 9i . rotafie. y_u* intins pe o *ria sub un upui"t si mi s-au frcut mai mirite . i.tocmai plecam de35ol_o impreuntr cu prietenul meu.Orice p-acien"i cu cancer trebui sh p_articipe la acest-tipde intruniri. Rezultahrl:^patrainte cienlii iii revin in medie crrdoui sau trei zile mai dewemes0' camereunde divergi membri ai I rpitale au inceput si proiecteze gdtindu-le9i avind griid de pacienfii. ii determini sd urmeze regimuri medicale Pe care nu le inleleg in- pu au gdsit rdspuns decit la o intrebaie 9i jumdtate in me.. mai complete.. SX fii pacient intr-un spital poate fi uneori o mare singur6tate gi o experienld care prisupune multtr neajutorare.rrinu *"a. psihiatrul 9ef oncolog la spjtil{ de stilul actual f emolionaleale pacienfllor nu sint satisfdcute rdspuns gdsesc nu-9i care medicinei..'intrebirile a [tt. AP O RruL INTE LI G ENTEIEM O7'ION ALE LA N GRII IRI LE. A durat cam o orHgi jumdtate.MED I c ALE in ziua fn caream^fdcut un consultmedical de rutind gi s_au descoperiturme de singe in.cui" tocmaiera in vizittr 9i s-aoferit sdma insogeasci la spital. Mai intii. cu rtrmine poaiX se fimiliei ei ca acas{.a.. Nu m-am dus singur str_mifac aceasti analizl:a venit cu mine un prieten apropiig gi el tot medic. invXlindu-i ie pacienti diverse tehnici de relaxare.La sffrgit. Totodati. . astfel irncit str aibi "T"Fq in fala cabinehrlui. temeri gi exageriri.

.. '-u" suu ittfit^i"ta r"nr. Ajutarea oamenilorastfel tnctt ei sd-1istilpineascd mai bine supd_ rdrile .."t h. un regrm emolional mult mii bun pentru cei aflagi la pat decit obignuitele seriale siropoases2.r cienfi. a""u."..ade relaxare..cegti si-gi ldrgeascdviziunea intr-o asemeneamdiurd incit sd inglobeze-gi impactul emofiiloq.. existe9i un avantil in.!rlt. 'a' fdcut piei sPreo fgriiire.*ttt'i"tut.. mai alei congtienttzarea d.. O tatedeafaceastagi carearaveaun ef ect lar gasupr asd- "' # I#il.iJ.li.ll:1 :9=i. care presupune gi un regim firi grtrsimi.nume TPid "11Y:t a9a-numitele-!:ry]i..reacfi.ea1 de dr.ninia.il'e. anxietatea.'..{. "ottsolate este eirolionald eiea 9"::1T.m gi. pesimismul pi singurdtatea_ esteoformd de preaenirea tmbolndairilor. Relaxareagi yoga sint de asemeneamiezul unui program in_ ovator pentru tratarea bolilor de inimd.. tot mai numeroa- al "tiiitatii r"satolil" dintrecentrulemolional fi. a9a uru""rilor. Un al treileagruPtinfi ai puteafi mq:es:-?l:.. . acorle care doctori careseaeaici tttrp gisuflet 9i existi asistente Dar cum ingrijire plinl de iandrele9i se.ru lerului 9i sistemut.."irg*t"i . {. spitalele au realizat gi casete cu diverse instrucfiuni din cadrul cursului gi care sint disponibile pentru televizoarele pacien{ilo1-.'..3ilt'il.|" L:rvindecemai repede-' talareabolii sauii u.tt*" i..li&i iilit"'it"utii similare lq stdputea ei ei-ar medical spriiin odaid'"i .i]i. fiind similare cu fumatul.e sine 9i arta empatiei gi a ascultatuluis.""" 'l li seimpdrt6?:ff1T:Ti:'"'. cei care locuiesc in cartiere cu avrl! 11"*::. Ca 9i in cazul lui Kabat-ZinO se profita de ceea ce dr. conteazl valoarea medicali adiugattr a unui d.i.i6rraie ugu .il."ptu cre- i#"i .. la pacienfii aleidror boll cardiace au fost destul dggrave ircit sd s! alunge la un by_pasr coronarian s-a schimbat felul de coagulare aiteriila.e tot mai greu sd gisegti .octof empatic sau a unei asistente care se afld pe aieeagi lungime de undtr cu pacienfii.i.: care mamele ti*"ti mari-iei ioartesdraci. o l"pfii....i' /ju"sqi considerabil ffi.Avind in ved-erecr datele indicd o toxicitate a acestor emolii atunci cind ele sint cronice..{ .radacdvor aveaun declin .. SPRE O MEDICINA CAREIA SA-I PESE pagi sint doar un inceput.^t'l!idoctori:?191i."r.ma' alju :i. Aceste ietigii ar putea fi mult mai solide dacl educalia medicaltr ar presupune gi unelte minime de inteligenld emofionald. aiung in privin- foT"-l-: emoliile caredecurg-dinaceste lY::-*.."ftn"* *"aicali ilr ii""'J" ceva."ta p" Uot"avi si se fraccu virstd' in mai tr-un studiu fdcut asupia unor Persoane . ornisir mi-n spus cd tehnicile de relaxare sint plrtea cea mai importantl n programului..T:1 incitelesddeviastfel emogionile' un factor determinant esJe u*"fi" "fX'poiiti. care concurd la un mare numtrr de probleme medicale.rt ci doctorul oferd.nsibilitate' o il.il. program i. p"pl un-an de aplicare u iceJtoi program. prwine sauamini ilsin cire f misura in mai alis .. patl oarbd pentru medicinI' emolional"' precum ne'voilor emolionale' ingrijirii ingrijirii.t i-ili.226 Inteligenla emofionald aplicatd Minte gi medicind 227 curs de zece septAmini de tehnici mintale si yoga pentru I. care str poatd si asculte gi sd se iacx aicultati.traiul .. mingiiere 9i in ciuda . Dean Ornishs3.. sprijinirea oamenilor pentru a le trata mai bine poategvea un efect medical potenlial U fet de mare ca atunci cind fumdtorii inrditi sint convingi sd se lase de fumat. "u "ri" pe cale de_disparitie..asupra practicii zilniCe care oferl o relaxare profun1Bq"l: dd.rexagerare".ut. la virsta d. "r"Ia' emoliilor stspinirii invalarea pri" iilruri. Aceasta presupune crearea . accentul se pune asupra episoadelor emo.il. dicale mai umane. I#"t"ora ?t:tlT Elil#.'. Herbert Benson numegte .unei relalii axate pe ingrijire.X.ffi .unui pa- ii *fl"t"..ii saiispcute l'ii'iJ Y* w:'!y: !Y:{{Y:.i. ratd mare a t-** ii1.it"" fiPgT::i:?.nevoilor utiiitalii i". trebuie sd se ajungd la luarea in"serios a doud implicalii importante ale descoperirilor gtiinfifice.dEresia.rrrrii o oferi daci Pe de altd parte.lii: .i'-dil.afaceri strepacienlilor a 'medicini mai omenoasd: kitarea emolionalX poateinsemna9i o econosati. dupi cum arataprimele dovezi' jj|.J.'Dar pentru ca medicina ..#li....^r" tn+ naitor psineuoile dacd '.:l pensionali. contrariul fiziologic al declanglrii stresului.semai pot incd facemul- deocamdaP*cticdasiizimedicina.* *-t::t: a emoliei pacienlilor lor' conHci in privinla importanlei ctinice cao saucaanecdotici' neinsemnattr lia'"trtiJl""itti dovada'ca o modalitate de aueste 9i mai grav ca . 9i pe recunoagtereafaptului cd relafia dintre medic paiient esie in ai sine un factor €xtrem de semnificativ.i. ."ttl"r atentdla mai tot fiind schimbare' i'" ." i." *4tlt ""P9ilT1-T::i:"'?:1 irnalt fi..a" urul' toreclaml Pentru unei ingrifiri meDegitot mai mulli pacienli tn"Ji"-ta*urea mai ?igotcf. In final.... l.tj.hi.

. acestlucru se d. descoperirilereferitoarela emolii la nu au 9i strntrtate ...228 Inteligenla emolionallt aplicatd hrri de pol4 de la Facurtatea de Medicind Muntere sinai airr New York 9i la Northwestem Univeiriiy.ri. la dispozifieo medicindcdreiasd-i p"r" a"'"fi. ci inseamntrun medicament "elii efi_ cu adevdrat cient. p""i""!ii care au focl pentru depr.l.Compasiunea.".sescria:.. .... economiile rr kr tale la cei^osut6 9i cevade.. pe pielele medicale -doctorul inctr in devenire.me^ce cei mulfumili vor devenifideli.* p" cineva-demind.r"" socialtr predispun pacienlii cu boli coronariene la dn gi mai mare risc iace .iui durrr"*u.*_ lul medicalneglijeazdceea 9e.E momentul ia medicinase acorde ".nu inseainnea. unde pacimfii adesea au j" atesintre solulii dt nivelul de satisfacgie va intra fdrd indoialrt i31l*"**p:Ifi1".. "fl poatg fi ochestiune de 9i etictr medicall. agacum spuneaun pacientintr_oscri_ soaredeschisd ctrtrechirurgul s5u. reprezentind costurile mediiale ce nu au mai fost r. ilr.f-lryt.paci""1i"" fori'a" gi soi d.q[iJ"r"rj "" "hti.esie pe lftrgd.e fie mal muitumitl de lor 9i tratamentulineaicat..55 ". Mtrcarar "fi una mai omenoasi..iar pentru unii ar prrt"u irrr"rr.a o grdbire a re_ facerii.'.atoreazd iaptului cd p"rr. metodicd o atmrie legdturii dintre emofie gi sdndtate. O asemenea in*riiire *de ii facepe pu"i""gi .sa devina "ureiuH pJ"t_ . d.. ingrqiiiL'ortopedice firegti l :ill"! extemali :t tost in medie cu doueZile. geprF."57 PARTEAA PATRA Oazede oportunitefi .hi. insl aceastjsituagie *ui poltu continua. ...'#.""..P1"e ardtat mare lucru.r. rn aceasttr ecuafieafunci cind ei vor decide_ experienlele nefe_ ricite ii pot determinape pacienlisdmeargd f" a""t6i.""ur"iC.imloamenii atunci cind se lupttr cu o boall cronicdsau grav5.. C""u *"m reprezintdex_ cepJia ar putea-.i ar hebui .^.care comen= l:rial -American ta un raport referitor la faptul ctr depresia sporegtede cinci ori rata mortalitilii duoi ir.Ddmonstrafia clartrctr "t fi factorii psihologicicum_1.l devini o lipsd dgetici faptul cr cum se cuvine..Il {1"_L intr_unedi_ din /oarnll of the MeiticatAiiicAtion.

Bil€. lntre timp.. Mai la sfingal La stirga!"..Nu este itr stare si mute bastonagul dla nici atit" ' ii sPune exasPeratd Ann lui Carl. Leslie smiorcdie u9or. mutd dcd pulin mai incolo!" intre timp. Pd.. striga Ann. lui Leslie. itrcurcird-o mai mult' Apar tot felul de comenzi contradictorii' vo..Cird asemeneamomente se repete dd nenumArate ori de-a lungul unei copildrii. Leslie a inceput s5-9i inclegteze madlarul gi sX clipeasctr tot mai des. singuri. pind ce i s-au umplut ochii de lacrimi.Bine. incercind sA respecte aceste indicalii.Stop! Stop!" Nereugind str-gi mullumeascd nici tatdl.Vezi. cum functioneazi uncrou joc video. Cind Leslie gi-a ridicat mina si se frece la ochi. ignorind lacimile lui Leslie' . Stop!".wf fi . cea ei crescind in intensitate 9i in nerdbdare. . ln vreme ce lacrimile au inceput sd se rostogoleascd pe obrajii lui Leslie. nrina inapoi pe manet6. tn asemenea momente. in vreme ce Leslie i9i mugca buza 9i se uita cu ochi mari la ecran. tatdl fetei. tatdl ei a gi sirit: . Ann. ele transmit unele dintre cele mai importante mesaje emolionale .. nici nimdnui altcuiva nu-i pasi de sentimentele ei1. copiii inva!5 lecfii foarte Profunde' Una dintre concluziile pe care le-a tras Leslie din acest schimb dureros ar fi ci nici pdrinlilor ei. la dreapta .in suPdrarea ei. a inceput si lipe peste sfaturile lui: ..ntii au inceput sd se certe intre ei. nu te-ai aliniat. nici unul dintre pArinli n-a det nici cea mai micd dovadi cd ar observa sau ci i-ar pisa. iar mama ei spuse pe un ton rdstiti. dindu-9i ochii peste cap de nemulfumire. ' ' Trebuie sd fii pregdtiti sd tragi.leclii care pot de- . Dar de indatd ce Leslie incepe si se joace. mama.. incepe!".La dreapta. Hai. Stop. pdrinfii inceaici cu nerdbdare si . a poruncit brusc Carl.. nici mama.ffi*#w Creuzetul famI liei Urmtrtoarea situafie este o adeviratd drami in orice familie' Carl 9i Ann tocmai ii arattr fetilei lor de cinci ani.o ajute". .stoP.

acegti pdrinfi rareori fircearctr str-i prezinte rnicufului o alternativtr de reacfie emofionaltr..de stdpinire a propri'or sentimente gi lii de manifest'.ocupat de copii. care sint aicultdtori neintreculi. .upu"itagii copilului?e a se descurca. de exemplu. Viala in familie este prirne noastrd gcoali pentru dobindirea cunoagterii emotionaie.chiar.u. de indiferenld sau. oferi. e bine .t.o interacliune aparent inofensivd.:"t: prrr. Existd sute de studii care aratd c6 felul in care pdrinfii il tra."stafi'sau exasperafi.fie cI este vorba de o disciplinl asprd . flcinXu_l . Ei iau in serios sentimentele copilului gi incearcd si irnleleagd exact ce anume ii nemulfumegte (..-rldgrg. sd zicem. Allii insd au avut rrbdur-L "" !r"g"rfi. ei trebuie sI aibi un set minim de elemente de inteligenli emolionalX. lipsa de respect copifald de sentimentele lului. Una dintre lecliile emolionale fundamentale. teazi . surr emolronale nu se pld.1eloc sd dai in el. interacliunii lanivelul . Ei pot. Unele mame 9i unii tali au procedatca Ann gi Carl: exage_ rind. tocmelile sau mita pentru a-i impiedica pe copii sd fie trigti sau supdrali.ii" 11::?... Acegti pirinli observtr ce simte copilul.. de ce nu-!i gtrsegti ceva cu care si te joci singuq. ei au descoperit ctr aceJe cupluri mii compe. sXinterzicd orice manifestare a supdrdrii copilului gi sd pedepseascdgi cel mai mic semn de irascibilitate.de iataureii aga mai departe"_ are:or. Felul in care un cuplu-igi stapinegte sentimentele _ pc lingl felul cum igi rrateazd copilul _ p""i" l".l. insd considerX cd indiferent ctun ar depigi copilul furtuna emofio'naltr... sI zicem.l*i-.F:c_rnfeprofunde 9i de-duratl pentru viaga emogionaltrn copilului... care sint aspri in comentarii gi in pedepse..Jp.. .. Cum g.. lovindu-I.ltil1"gtu qe rerul rn carepdrintii s-au.tutl le . pintr ce o str ai din nou chef sd fii cu el?").1 altuia. altii sint groaznici. de cercetare a monitoriiat familiile (inclusiv oe "i!ip3 cea a lui Leslie) in privinla feluluj in care t"tei.proJ" _ pe scurt.. Ei se strdduiesc si calmeze toate suptrrtrrile gi vor folosi."t j" *aere emo. este rnult prea preocupat de propriile lui suplrdri nu-gi poate ajuta fiul sd inleleagd diferenla intre a suferi p..".1l.?".ctrsniciei sd-si aiu.Oazede oportunitdli termina cursul existenleiabelui copil.I9 ppaa aceloragi ji Jurg. sa-rarate copilului mic cum{unc}ioneazi un joc nou ::::T* vldeo -..E9ti supdrat cd Tiommy te-a jignit?") gi il ajuti pe copil sd giseasctr cdi pozitive de calmare a sentimentelor (.ridicind .. lrr acest mediu intim invdfdm. cI_ . Atunci cind o echiod de cercetare de Carole H.uy doar prin spusele 9i actele pdrinf i 232 ' Creuzetul familiei 233 t utat se inteleagd jocul firi s5-giimpund voinla.. Astfel de pirinli trateazd sup5' rarea emolionali a copilului ca pe un lucru neinsemnat sau enervant.re empatici. cum sd gin dim acestesentimente ce posibilitali Je 9i ieaclie existd. dar suficient ie griitoare in privinla curentilor emofionalece existX intre pXrin_ te 9i copil. Ignorareatuturor sentimentelor. pierzindu-giribdarea din cauzai".. Familiile au fost urmdrite mai intii atunci cind unul dintre copii nu aveadecit cinci ani 9i mai apoi cind acesta implinise nol" lingd observareafelului in care pa. de exemplu. Pentru ca pirinlii sd fie antrenori eficienli in acest sens. Acegn plrinfi sint de obicei din categoria celor care vegnic nu sint de acord cu ce se intimpld.ci 9i prin intermediul *fj"rct* P. d" o fn1"f"gi.. Acest test al joSului video a fost un barometru extrem de eficient in aprecierea flparului emofional al pdrinlilor. Aceste cu.rst caredistrug ten-dinge de dispreg gi cdsniciile. un tatd care.cuplu"rilor i" r"".Sdnu furdrdznegti str vorbegti!" Existtr 9i pdrinlii care sesizeazd ocazia oferitl de supirarea copilului pentru a acliona ca un fel de antrenor emofional sau de mentor. "or. Unii piiingi sint profesori emolionali foar te talentafi.hington au f6cut o de copii. Cele mai inadecvate tipare emolionale de care au dat dovad[ plrinlii sint: . Acegtia sint pdrinlii care liptr miniogi la copilul care incearc6 str-giexpuntr varianta: .ltrofindu-9i copilul.. te copiii in momenteleemofionale "tu""i "ina bune sau rele2. de John Gottman de la Univers*"t"..fil.d. de exemplu. re a emoliilor sofilor. o ManWstareadisprefului.t deslugim gi sr ne exprimam sperangelegi-temerile. este felul in care se poate discerne intre sentimente.i"fu igi vorbeau unul ".tional in itil cadrul sint 9i mai eficiente trebuie . Afrprmindulgent..." Ji ciente-pentru copii.arrra W. Ca gi cei care ignorl sentimentele copilului.. Ei nu reugesc ed foloseasctraceste momente ca pe o gansi de apropiere fa!5 de copil sau astfel iricit s6-l ajute pe copil sd asimileze leclii de competenld emolionali. peste care de-abia agteaptd str treacd.ii.cum sI simlim in ceea ce ne priveyle gi cum vor reactiona ceilalli la sentimentele noastre. "f"ri ce sesizeazll schimburile embgonale cele mai t"utir" di" cadrul familiei.unii cfial apo.

Dincolo de acestea.ulbl. mai afectuogi 9i sint mai pulin tensionali in preajma pd_ rinfilor... il va arunca inva lua cubul.sint mai io_ ciabili.! copiii.d groziv?"a c6-s ceunul 111^* cuburile unul Pesre Pestecepi aieea executi ce i s-a cerut . comportamentul lor nimic' de bun sint . care ii vor ajuta la gcoali in 9i via!d). P"qlut11. uint. PE PROPRIIL E PICIOARE _ HEART START apare-inci Impactul pXrinlilor asuPra pregdtirii emogio-nale a profilulylee simplude diagnosticare . Iar in cele din urmd avantajele sint gi de ordin iognitiv. prin acliunile lor' apldcerii icuriozitilii.prezinttr un nivel al hormonilor de stres gi al altor indicatori ai stdrilor emogionale supdr5toare mai redus (fir cazul in care acest model este suslinut de-a lungul intregii viefi. sd aibi o reacfie de empatie. Diferenfa dintre cele doui perspective. nerry cry i1 cuir arvreasdle aranJez::. in general. se calmeazd mai ugor cird sint superili gi.lecliile de empatie incep in prima copildrie. poate duce la o sdndtate fizicd mai bun5.'i^ peispectivadefetisttr9i nu se agteapti sd primeascl incurajdri 'run ie trezeasciinteresulprofesorilor.."" 9i optimigti 9i a celor cire seagteaptd spune Plrinlii. care adesea'estepr.Alte avantaje sint de ordin social: acegti co_ pii rtlj mai indrdgili 9i mai ugor acceptafi de semenii lor 9i sint considerafi de profesori ca fiind mai adaptali la societate. sd Brazelton.in schimb.antrenori.runte indatoriri aceste prin trec Ui".d-" ilfue" oi. acegti copii igi stlpineic niai b'ine emofiile. aga c..mul.ti emofionale. .pdrin_ lii 9i profesorii lor considerd ci acegti copii au mai puline pro_ bleme de comportament. acegti copii sint mai atenfi.t t^nCapitglul 11). comparativ cu cei care. povlstegte Brazelton.-u: n aratd ffi. Menlinind un IQ constant.. au rezultate mai per_ formante la matematici gi la citit atunci cind ajung in clasa a treia (un argument extrem de puternic pentru u-i uirrtu pe copii sd invele acesteabilitS.. O echipl de la Universitatea din Washington a constatat ci atunci cind ptrrinlii sint mai pricepuli din punct de vedere emofional. se supdrd mai rar. str gtie cum sd trateze sentimentele ce apar in cadrul rela. copiii lor .adicl pune cuburlle a9a spunindu-fi: plrcd incintat.tiebuie si inleleaga cum pot.se modifictr.e 9i careareincrederein capacittrlile il. Aga cum am vi_ zut tr CapitolulT.. iel"li. 9i-l va freca de cap' dacli-l *i *::!:lli u-" p". Impactul unor asemeneaptrrinli asupra copiilor este extraor_ ..drept pentru. tu generarea 4: I l"lp viari J" u fit"l"gu limitele".r* a*. adicd sirt mai pugin necioplifi sau agresivi.ii"u letuf'. Pe mdsurd ce qopiii cresc. de asemenea. sI stipineascE s5-g-ido_ 9i moleascl sentimentele.a copiilor care sint uC"' increztrtori T. rdsplita pentru copiii ai cdror p6rinli'sint piice- aproape din punct de vedere emolional este o enormi inteligenla privegte ce ceea in o"r"'. huoti"" sau nlgtjente Nu greg' dea si deja agteapttr se ci faptul marcheLi t-"" fuf ce estevorba de faptul ctr aiegti copii nu ar fi ir staresi pune 1ceHIalU6i i"Ft"g 9i sint suficient de coordoilil". ircrederii. Dincolo de aceastl distincfie.ru gtiu sf-9i stepineascdsentimentele.itest! nagiin migciri Pentru a face ce fi Je spune' Dar chiar 9i atunci este de cind o fac. inmf. existtr gl -intimplS alte indicii mai sofisticate.gi este de infeles . Astfel. ceeace e de marefolos reugiteiir ia a copitului Stuttt lui estebazalpe tot mai multe dovezi care sulprinzdtor de mult de trdsigcolare. eminentul nraielton..careconslin a"iA q"oufuun loc in carenu au nici un fel de bucurii' agacd final chiar o abandoneazX. D"pt care te privegte "Nu-i Acegticopii au cdptrtato mare dozd de ircuviinlare 9i incumicile proraiut" Ji" pa'*eaaduflilor. Copiii sint. se concentre azd.ri tristelea care apare atunci cind unei persoane la care copiiul gi: ne i se ceva rtru.lecliile emofionale pentru care sint pregdtili .234 Oaze de oportunitdli Creuzetul familiei 235 in urma unei mari pierderi sau a fi trist dupi un film siropos .Nu avind viali prin trec iopii fosdin stare''i Acegti 9 i"ri.il.cantitate de avantaje ld.mai ugor. urmirini sdvad.i"il "o?il sale' ll via. ptrrinfii apli din punct de vedere emogional i9i pot ajutl.. il va duce la gurtr..depind uiata ci succesele .gi de care au nevoie . deciinva_ !i mai eficient. copiii de cinci ani ai ctrror plrinli s-au doveditbuni . rirr""p" si prinde iorrpdin primii ani de via!6. deprinzindu-i cu toate formele de inteligenll emofionaltr: sI irnvele sd recunoascd.ii1or interumane.F-de lpuneBrazelton. dinar de puternic3. dar 9i dincolo de ea.ia_ zy. ei vor reugisddepdgeascl casesumdin prgvin care copiii vdcfri aleLxistenlei.t"l iJ*i. cum ar fi miria."J Jea in viag copilulincesugir' El ii dI unui copilde opt luni liTi.Chiar T daci unele aptitudini emofionale sint inttrrite de prieteni de-a lungul aniloq.-"i.. o privire ceparcXar spuni: ..?.vocatl de o jignire.r. mai relaiali din punct de vedere biologic. perinlii care se adapteazd sentimentelorcopilagului lor-.

bu"u fi.tinerea unui punctaj murt mai bun la testtrl de admitere. sd zicem cd un alt copil de doui tensionatl mamd are o dar noplii. sentimente 9i concepte cu in ceilalli incredeiii simful 9i cel al te are legtrturd cu de a se ilnplica furdiverse lucruri alituri de allii..tionale formatein anii cind copiii sint inci pregcolari.. A9acum am vizut in CTlt-olyl5. de'perinli .. Dorinla gi capicitateade a aveaun anumit impact gi de a aclionacu o anumiti perseverenfd...sau la cu acestecalitili deia dobindite depinde furmare mtrne. Ideea ctr descoperirea unor lucruri noi este un pozitiv gi conduce la pllcere. in ide- si seformeze.. Prima ocaziede a forma alltefgenta emofionalA agarg. .fapre ale copilului.i. emolionale pe carecopiii le dobfrdesc ""iir.. n-ai decit.... zice mama' . ceea ce o enerveaia 9i mai tare.1fti exprime nevoile'atun"i . in urmdtoarea mamtr."l"T"T!""r*. un sens al controlului interior' .acapacitatea unrri copil de patru ani dea-gistdpini i*p"rsui he a inhtrla imediat' prdjituricd indicd ob. aceste capacitIf. : DOBNDTREAELEMENTELOREMOTIONALE FIINDAA/IENTALE 1 cd un copil de doud luni se trezegtela trei diminea. include adulti. Hearf picioare propriile pe fi . sau nu 9i dificultdfi cognitive.te. Sa jumita"i.Capacitatea de a-9i regla 9i de a-9i controla acconform virstei. care iI privegte-cu ginut de in brale eite copiiul ite ora.rar"intin urmi fa!tr de co_ legi." p.. che]epentru aceasth capacitate crucia_ li ra . in cazul cind se repetd. e fericittr str-l vadi 9i in toiul noplii' nou' din adoarme carul. nu-l privegte in ochi.ilr unele state. Curiozitate. . increderea copilului ln fap_ tul cdva reugicu siguran!tr in ceea ceincearce cd adulfii ii vor 9i fi de ajutor.'r*un.nffrii cu ale Cooptoir.Oazede oportunitdti turile emo.de'a detaliulator Head Start. devenindtot mai aescuralagi.uri gi violenli. Disponibilitateaunui copil'fa1i a" i"ouie'aupinae in sfeciat decapacitatea d9 a 9ti il.i..d.e... l. Un ra_ "ir. de a-9iechilibraneyoilg. ci retrliegte cearta cu solul ei.. apare o lis_ *:*^ui_p_S." Cu aceleagi ges-turi bruqte il agazi inapoi tr istovit' nou.. t."* haei incepe sI plingl. .i.i uli.tatea de a citi. "tr1r agtepte. ie Su*ecgiune 9i ii spune cf.t fix. de_a-lung't a fi it tetes9i de a-i infelege pe allii' de a schimba dea comuniu. sd gtie ce tip de se agteaptadin partea "o-pojurnurli sr-ei stdp'ineur"e i.rrr. l5sindu-l se phnge pini ce adoarme tul"gi 'tele doui scenarii'sinipiezentate irk-un raport ftrcut de Centrul Nalional de Progra'me Pentru Copii Mici ca exemple de reaclii care. Intenlie.unu din cinci copii irebuie ..co_ntrol gi de stdpinirea corpului.9i de educaiori . ci de inclinaliile emoiionale sociale:'sigur*fiprecoce 9i a". din iese.Dacd nu vrei str ptrsugi. crun ar fi disfunctiil" a" i. raport.t. 2. a comportamentului 9i a lumli din jur..Doiinla 9i capacitatea Aceastd ceilalfi' cu verbal idei. ierl"iii*.ieinve. continud "rpii"f.rt p.. se bazeazd pe celeformatein primii ani..lire). iar pe mdsurtrce anii ou. Aploape tofi elevii cu rezultateslabela gcoaltr.. sd urmeze indicalii gi. luni se trezegte 9i u"rl*.id a invtrf. ortr o cu a adormit iar""uUiu in care momentul in fie tensionat cu sogul ei.Asta voiai?".. "" T1i vrea str fie alintat. a" u*-u'*pf..ri. sesizind tensiunea.: ulierior in viaftr"friffii.str-i asi891e ldenllut echivalentul Start".Capacitatea aldturide care formeazl un grup de activitate' Dactrun copil vine sau nu vine in prima zi de gcoald.n .tr in companiaattor copii5. nemullumirea 9i riceala. Incredere.si apelezi la ajutorul prlf"*r_ tui. drept pentru care il respinge' Copilul.t de programe port al Centrului Nalional pu"t* Copii Mici sub_ liniazd faptul cd reutila ta gcoata n"upout!-n pr"uiribil$ in func_ ft"* T:Tite.inprimii ani ai viefii "t"-""t"rc i"gi aceasticapacitatt.. a""rif".ilJ.* este in strin_ si leg5turdcu un sim! al iompereng"i.inteligenfi emofionald(indiferenid. 9i irascibild' in toiul nlineit:td zdravXn certat s-a ce dupl inainte. cautd iopilul ce vreme in odati!" mind trl. Capacitatea de a se implica aldturi de allii.. interesul.Mai *urnu it ridiclbrusc Ai iruiti se matna alinare. O senzaliede.".. ii insuflX copilului sentimente diferite despre sine 9i despre relaliile cu cei apropiali7' Primul . sa fie capabil sI 11 l. problema nu e una minord.. scrie ftr ra_ porf duc lipsi de unul saude mai mutte aintre aceste elemente de.u"itXgii.. {apt 3.. incintat de afecgiunea mamei.r. careva aveafoa puir'pruru-" -ani mai tirziu. 236 Creuzetul familiei 237 trol de sine. Mtrmica lui vine 9i. clasahtii. Copilul incepe sd Tersuport' mai nu taci iispune: .roateavlhd o legtrturddirectdcu inteligenfi emoflonali6l l.rii. agacum am $i vdzutin Capitolul6.

preocupat de fantezii inspdimintdtoare9i care. deprimali. Acest lucru a fost valabil fie cd era vorba de un tattr sau de o maml care in copilSrie ddduserd la rirdul lor semne de mare agresivitate. care estemai degrabl distrugetor decit respectuos9i careestecoplegitde anxietate. stresul puternic poate afecta capacitatea de invdlare a creierului (9i prin urmare poate d[una intelectului).. cu cit lecfiile emolionale cheie din primii patru ani sfit mai puternice. despre cum se transmite ea de la o generalie la alta..incredere debaz|" sau ca nefurcredere debazd. cei care creeaze probleme ca adulli se comportf ir a9a fel incit devine clar ctr viala lor de familie a fost un fel de gcoalf.careestetrist sau furios in loc sd fie optimist. ele modeleaztrsperanleleemofionale ale copilului in privinla relaliilor interumane 9i perspectivelecarevor determina funciiona.ulterior au abandonat gcoala. Erik Erikson susfine cI ar fi vorba despre ceeace simte un copil ca .9i mai ales se ajunge la o dobindire a cunogtinlelor emolionale. lisind la o parte ganseleegale de a pretinde cd toate cdile din lume slnt ale luie crrMPoTr cKEtrEo BRVTA Se pot invtrla multe despre efectele de durattr ale unei cregteri de cdke ptrrinli incapabili din punct de vedere emolional mai ales despre rolul jucat in agresivitatea copilului . spun studiile.mica foarte ocupattrsi o ajute va primi un anumit mesajin cazul furcarertrspunsul mamei esteunul dat cu pltrcerela cerereaftrcuttr9i cu totul altul dactrrispunsul este tdios: . Fetilele agresive. ' Un copil care nu se poate concentra. acegtia ilevin anxiogl neatmfi gi apatici.Evidmt ctr majorltatea copiilor mici in generalgustd in celedin urmd din ambeletipuri de intervenfie. Cei care la virste mai mari creeazd.. impactul acestor lucruri dobindite de timpuriu este unul profund.din studii precum cel efectuat asupra a 870 de copii din nordul statului New York.reacopilului in vialA . Dar in mdsura ln care una sau alta dintre acestereaclii estetipictr pentm felul in carepdrinlii trateazdun copil. c-5 nu s9poatecontape oamenigi ci eforturilesalede a g6s1pufinl mingiiere au fost incununate de egec. care au fost urmdrili incepind de la opt pird la 30 de ani10.Nu mtr deranja. sint la fel de aspre 9i arbitrare in pedepse ca 9i bdielii agresivi citrd ajung .care e mai degrabd suspicios decit increzdtor. Prryii trei sau patru ani de viafl acoperdo perioaild in care creierul copilului ajungecam la doud treimi din-dimensiuneasa de la virsta maturit5lii 9i evolueaztrin complexitateinh-o mai maremtrsurdca oricind. atunci cird cresc. Simpla neglijare.Asemeneapdrinli estepufin probabil ctr vor reugi sd ofere o grijd adecvati. permanent furiogi sau pur 9i simplu fdrd un scopin viag.anumitecunogtin- !e cheie se fixeazi mai bine decit ulterior . cd ei vor observa nevoile-lui 9i se poateconta pe ei pmtru un eventualajutor eficien! cel de-al doileadescopeii ctrde faptnimtrnui nu-i pasd.. s-aconstatat cd negliia: reacopiilor mici estecelmai rdu lucru.65% dintre ei repettrclasaintii. Ctnd asemenea reaclii devin tipice in relalia dintre copil gi pdrinte. cu atit 9i consecinlele sitrt mai importante. Degi.in generaf copil are pufine posibilise simte profund nefericit .imaturi.un asemenea tili in viattr.Cei mai agresivi dintre copii . ci:rd ajung pXrinli. O asemeneainvtrlare emofionaltr incepe incl din primele mole-1te {e vgfe gi-continudde-a lungul intregii copildrii. a agresivit5lii.a perspectivei emolionale gi a capacitdfilor lo_r emofionale. ca str nu mai voibim de satisfacerea nevoilor emofionale ale sugarilor.Am o.treabdimportantl de flcut. De asemenea. Sau a9a cum rezuml un raport pe aceasttr temd.cit de eficient se simte gi cit de mult poate conta pe ceilalfi. iar pinl la treizeci de ani au avut deja cazier pentru delincvenfi. aga cum vom vedea. poate fi uneori mai gravtr decit maltratareapropriu-zistr8. nu reugeau sd-gi sttrpineascl inclinalia spre violenfd: copiii lor care erau la gcoali aveau aceleagiprobleme ca gi delincvenlii lor perinli.238 Oazede oportunitdli Creuzetul familiei 239 copil invafd cd poate aveaincredere in oameni. ei repetd modelul mogtenit. Toate micile schimburi dintre pdrinte 9i copil au un subGgeles emo1ioryf -lL odatd cu repetareaacestormesajede-a lungul anilor. acest lucru poate fi remediat intr-o oarecare mdsurtr prin experienlele ulterioare din viafi. ducind o existen!tr-haoticd. cop-iiiigi formeazd obaz6. acestava invila legliile emofionale delpre cit de sigur se poate sirnli un copil pe lumea asta. drogafi.cei care imediat se luau la ceartd sau intotdeauna igi impuneau punctul de vedere cu forfa . In aceastdperioadtr.in bine sau ir rtru. Riscurile sint foarte mari pentru acei copii ai cdror plrinli gin! foarte nepregitifi . In aceastd periqadd.O fetifl ctrreiai se pareprea greu str facd un puzzle gi igi roagtrmf. Existi o lecfie in privinla agresivitlfii.ln urma unui sondajdesprecopiiimaltratagi. Ldsind deoparte predilecfiile mogtenite.alternindagresivitatea cu izolarea.probleme au fost cresculi de pdrinli care i-au disciplinat in mod arbitrar gi mereu prea sever.

copiii puteau scdpa doar cu o predictr acastr. acegti copii au fost disciplinafi in mod-capricios: dacd p{rinfii erau proit dispugi. Pe mdsurdce lacrimile continuau si curgd. firi si vrea.Aceasti pedeapsd nu erl o consecin!tr a faptei propriu-zise a copilului. in acehgf timp. de instinctul de a opri orice agresiune impotriva cuiva care deja suferd. ci a felului in care se simfeau plrinlii. ca 9i pozigia violentit gi sfiddtoa're a copilului in raport cu lumea in general. DarinZ7 de cazuri in care copiii maltratali ar fi putut 9i ei str procedeze la fel. n-a mai migcat. Diferenla consti in felul in care au reaclionat cele doui grupuri de copii atunci cind unul dintre ei a fost rinit s4u suptrrat.dar care nu erau maltratali fizic. ignorindu-i in cea mai mare parte a timpului. Potrivit acestui model de violenfd. nici unul nu 9i-a manifestat nici cea mai micd preocupare. fiind insplimintat. Rdutatea lui Martin ia locul empatiei.distruge inclinalia fireascl a. printr-un atac hzic. Reaclia este irtr-un contrast izbitor cu inlelegerea de care dau dovadd de obicei copiii 9i cu incercirile de a-gi consola prietenul de joacd atunci cind plinge. 9i ea un copil maltratat. Reaclia violentd de la cre95 a lui Martin reflectb bine lecliile pe care le-a invdlat acasd. s-a dovedit a fi aproape sadicd atunci cird s-a luat de un copil mai mic. dar dintr-o pdlmuld prieteneasc{a ajuns sX-idea pumni. Dactr pdrinfii erau bine dispugi. amenin!trtoare. s-a ristit la o fetili careln mod inexplicabil a izbucnit in lacrimi. privind in gol. $i mai supdrdtor este faptul ci Martin deja nu mai di dovadd de aceaprimitivd empatie. citre o alta care a inceput sd plingi. . de exemplu. larinlii le-au dat acestora cind erau copii un exemplu viu gi violent de agresivitate. ce avea doar doi ani 9i jumtrtate. pe mesure ce celtrlalt copil continua sd pli:rgd .tetd pentru sentimente de inutilitate 9i deznldejde gi pentru convingerea cA amenin'trri existe pretutindeni gi pot lovi oricind. dar dactr el continud. Kate. aga cum am vezut in Capitolul 7. Aceastd irtimplare nefericitd este o dovadd a felului tr care maltratarea .9i brutali a lui Martin fafi de co- lega lui de joacd gi de suplrarea acesteiaeste una tipicl in cazul copiilor care la rindul lor au fost victimele bltdilor gi ale altor maltratdri fizice inctr din prima copilirie. O fetilX maltratatd.iar gi iar. un model pe care ei 9i l-au insugit la gcoald gi pe terenul de joac6 gi care i-a urmdrit de-a lungul intregii viefi. Din nou Martin a mingiiat-o pe fetif5.ca 9i cum s-ar fi agteptat la atac asupra lui insugi.bltdile repetate datorate dispozitiilor proaste ir care se afli p-drinfii . copiii erau aspru pedepsili. a lovit-o pestebrat.in privinla lacrimilor 9i a suferinlelor de orice fel: plinsul este abordat mai intii printr-un gest de consolare. cinci din norid copii nemaltratali au reaclionat la suferinla altui copil prin ingrijorare. Era un fel de re.copilului spre empatiell. dar cum fata se scutura de plins.TerrdnA. |oey.la lovituri 9i la bdtei in toatd regula. care au fost observali vreme de doud ore la creg5. care avea un an. a fdcut o figurd feroce.Martin a inceput sd fipe: Termind odatll'. Din perspectiva vielii de familie. au reactionat fie cu fricl sau minie la plinsetele altui copil. el are impulsuri de cruzime 9i de brutd sadici. Chiar daci ei igi pedepsesc copiii extrem de sever. in fapt nu-i intereseaz|viata copiilor. Reacfia bizard.240 Oaze de oportunitdfi Creuzetul familiei 241' tali. ceea ce rtrmirne.ea din nou s-a opus.Martin. Martin ftrceaparte dintr-un grup de noui asemenea copii intre unu gi trei ani. a fdcut o migcarei bruscd 9i. el a scrignit din dinti ca un cfrne. Crnd Martin a lncercat apoi str o consoleze. din ptrcate. intr-o stare de tensiune crescirdX. de doi ani gi patru luni. fapt tipic gi in cazul altor copii ca el. Martin a lovit 9i iar a lovit in bilta feti$. Este descurajant faptul cd asemeneamodele demobilizatoare se inva!tr foarte ugor 9i il vor costa mult pe copil la nivelul vielii emofionale. in ciuda lipetelor ei.suierindcdhe fetifa iare plingea. Thomas. care inc6 de la o virstd foarte fragedtr sint speriafi de pedepsele extrem de severe gi de maltratarea emolionald din sinul familiei. aceste lucruri se extindeau. cum zicea el acolo. se ajunge la o privire uiite gi h lipete. tristele sau empatie. . MALTRATARE A: DI S PARIIIA EMPAT IE I lntr-o joactr cu tumbe gi rostogoliri dintr-o cregd. Pirinfii nu au fost neapirat rEi gi nici nu se poate spune cd n-au vrut binele copiilor lorjmai degrabtr au repetat stilul de a fi pdrinli care le-a fost prezentat de proprii lor ptrrinfi. din cein cemai repede9i mai tire. Martin a incercat s-o ia de mintr.. A . In 23 de asemenea incidente. La doi ani 9i jumdtate.dupd care a intensificat loviturile. trintindu-l la pdmirnt gi punindu-i piedici. un alt copil maltratat. dtrd tot mai tare 9i ignorfurdu-i supdrarea. a inlepenit de fricd atunci cind a artzit un copil plingind in celdlalt capXt al camerei.Copiii maltratali erau comparali cu alli noui copii de la cregi care veneau tot din case serace/ cu o atmosfertr foarte stresanttr. Atunci. in schimb. fie ca Martin. a inceput sd-l priveascX cu tandrele gi sX-lbati ugor pe spate .neschimbat.

fie de iu_ bire -. copii.Nu uitati ci existd momente ir care pasiunile o iau razna gi ci in perioa_ dele. ei tind sI adopte o rdceali permanenttr.or joace colegii pregum jucirie sd ca voiau pugtite de ?::i9 toun joc numit . o refugiati cambodgianS. personajul negativ copii de gruP un losea o asemeneamitralierd Pentru a masacra dupd care indrepta ut*u spte sine' Dupd un timp insd' copiii i-au gdsit un alt ?inal: l-au impuqcat ei pe P-urdy' P"urdy era de fapt reconstituirea unei intimpldri macabre' a9a povestitd de supravieluitorii unei mari drame ce crun a f&t "u la gcoala elementari Cleveland s-u put". tavecinitatea cogadevXratul cu Purdy cu povestea dupi 9i luni .t" minute. obiceiuri_ le creierului emolional ce au fost dobindite mai inainte vor domina. fei ae aieH zilnici.. h jbaci. tendinfa de a fi nepisltori atunci ctrd. . uer care nu au primit asemenealeclii de empatie par si nu le mai poattr irvila vreodatl. l-a care p" . din'stoctton. ldi*i inspdimlntdtoare unne dispiruseri aeia . care i-au i1c-urajat incl de cind erau sugari si p.'"h"i. Purdy a imprXgtiit gloanlele in curte' dupX polii" i# a"t un pistol latimpld 9i s-a impugcat' Cind a venit tia. jocul . Asemenea c-opii arr. lncapacitatea de a manifesta empatie se repetd uneori gene_ ralii de-a rtrdul. gdurile *ilP ""t" piele carne. . totul serd adrinate imediit .de crizi tendinlele primitive are centrilor periferici ai creierului capitd un rol dominant. f""ifi irnediai urmdtoare. de 9i . Purdy.Pvrdy" 'ln acestjoc.fie de violen!tr. vreun copil se lovegte sau plinge. de bine.-". in asemenea momente. cinci copiibrau pe moirte 9i doudzeci 9i noud rdnifi' -'i. Ei sint mai irclinali spre depresii mai multe probleme cu legea 9i pot iomi 9i.in virsti de l. de 9i rie AK-47. de rdu.242 Oaze de oportunitdli continuat aga.Ceea maltratali este felul cum au invdlat foarte de tiirpuriu sa re'aclioneze ca versiuni in miniaturb ale propriilor paiinli care i_au ab lzat.3 g*p. s-a opus categoric atunci de jucicind cei trei fii ai s5i au rugat-o s{le cumPere mitraliere aru unsPrezece noud gase. a doua claselor intii.singele. pind ce acestaa fugit tirindu-se in patru labe. pot av^ea te acte de violenfil2.iit du timpuriu intr-un regim permanent traumatizant. lor' Cind m-am sapte minute se ftrtipdriseri bine in amintirea de Universimicd distan!tr iris la aceastdgcoald care se afld la o crescut' tream meu. ne ddm seama ci de fapt copillria reprezinti o gansd unicd pentru lecliile emogionale."Tpare pentru ceilalli 9i str firleleagtr cum se sirnt cei_ 1t11" rartl coplr..te. ce este-poate cel mai ingrijordtor in legdturl cu copiii . rindul la cdreia. cu pirinli brutali cire la rindul lor au fost"martratafi de propriii plrinli fir copil6rie13. lovindu-l incd de vreo gase_rapte ori. pe mdsuri ce inainteaztr in viatd..A:u?li ei tratali' Cruzimea copiilor maltratali este'de fapt o versiune extremtr a ceea ce se vede la copiii ai cdror perinyi sint critici. poate cI exem_ plul cel mai instructiv pentru a inlelege genul de invifare emo_ lionali de care au avut parte acegti copii este acela de a ved. bucdlelele tt-:.rr. tatea Pacific. AcegU copii betuli u.rrt p" t7 f"b*urie 19'89 pauzi de dupd-amiazd a intr-o Acolo. ca adrrlli.. t . amenintXtori gi pedepsescaspru. de asemel nea.. dar pinX 9i acesteamprente cumplite pot fi indreptate. ia_ re culmineaz5 cu brutalitatea.care la riradul sdu Purdy Patrick a treia. Cind primesc btrtaia cu p" .. str fie agresivi 9i neiridrdgili de colegi (nu ar fi de mirare"ca du_ ritatea cu care reaclioneazd la grddinilr sd fie doar o mostrd a ceea cese-va repeta in viitor).ii trateazd pe ceilalfi aga cum au fost gi . sint predispugi si aibd djficultdgi de naturd cognitive. . 9i irrvdlase la aceasttrgcoalhcu vreo doutrzeci de ani mai inainte de rafale irtimplare la tras joac6a pe terenul de 9i " "pt*t aiZ.zZmm in sutele de copii care se jucau acolo' Vreme *toittt" c-13" c. e mai mult decit clar ce fel de leclii emolionare i9i insugesc. . Kffi Trauma 9i reinvifarea emotionali Som Chit. Ei sint intr_un contrast rzbrtor cu elnpatia manifestatd in mod firesc de copiii cu pirinfi care i-au educat.."t"ta cinci degi vie' foarte incd era lui Prezenla declangat. desigur. Bdielii . a" gloan.chiar a doua zi dupd nenorocire.i.ea cum trauma poate l5sa oamprentd de duratl pe creier. California. V5zind cum este creierul format .Purdy" a apdntt h A9d ClesDontan atit la btrielii cit 9i la fetifele de la gcoalaelementarl acele cd sernne numeroasele dintre unul fiind acesta .

-Acest fenomen declangator este .. participarea la catastroftr naturald cum ar fi un cutremur sau un uragan/ un viol sau un jaf' Sutg de mii de oameni trec anual prin alsemeneadezastre 9i mulli dintre ei sufer5 rdni emogionale care igi lasl amprenta pe creier' a"t"l" de violenfd sint mai periculoase decit catastrofele naturale cum ar fi un uragan. copiii erau cupringi de vise nelinigtitoare ii . fuf"i! au continuat luni ilrtregi sd evite zona .. unii bdieli unele fetile 9i :l::":T"" 9r-au tacut un loc de joacd lingd sala de curs.. Ea a fugit de la banca unde lucra in momentul in care a vdzut un birEat care gi-a bdgat mina ir haind exact cum procedase jefuitoruI. . mai ales cind ceva se asea....cd vor muri gi ei curind. singele pj"ur_ te. pat il..De cite ori auzeam o ambulanli ce se indrepta spre'azilul dnr capul strdzii. un culit infipt.mi_a zis. strecurirdu-se in minlile neatente are copiilor inainte de a adormi.lovitur5 de pumn. un zgomot de armd.. obazd. ltrsird un copil a" puri. o fetili exaltatd a venit in goand la directorul gcolii.-. O persoani care a fost lovitd irn cap ftrri pe -anX sd-gi vadtr atacatorul devine atit de speriatd ulterior. ni se ttria-respiragia".care tn cazul unei catastrofe naturale rxmine ireatinsd.. unora dintre copii le-a venit ideea ctr aceastdzi ar putea fi in onoarea lui patrick purdy. Dr. psihiatru pentru copii. s_x rdspindit re_ pede zvonul cI acolo igi are sdlagul un fel de monstru imaginax. ---. incit ir doamne unei fala in intotdeauna meargtr stradl incearci sd in lovitd nou fi din va nu cI in siguranld a se simli pentru virstd cap2. Citeva sdptdmini bune. impugclturi! Aud impugcdturi!. patrick. neurospecialigtii su'slin ctr ele devin amintiri integrate in circuitul emofional' simptomele sint de fapt semnele unei supralicitdri a nucleului amigdalian.. de paz6.. spre deosebire de victimele unui dezastru natural. de exemplu.Tofi copiii ciuleau urechile si vadd dactr se opregte aici sau merge-mai departe. Cruzimea oamenilor se intipdregte in amintirea victirnelor ir aga fel incit totul este privit cu teamtr.nutc" unei traume emolionale de orice tip. anunfat venirea zilei sf. principale ale tulburdrii de stres posttraumatic.ce are ca rezultat o vigilen*J poate si dureze o via!6. ". care-gi ilpune prezenfa:. . auzirea sau mirosul unei pugti din. lumea inconjurtrtoare devine periculoasd' oamenii sint ameninfdri potenliale la adresa siguranlei Personale. specializat in tulburdri de stres posttraumatic. tntr-o clipi. li*ntor"=1t >pencer Htfr."d nea de ta tantul unui leagln care se freca de stilp.tt atacul suferit. Amintirile au continuat si trdiasci la fel de tulburltoare ca visele. traumatizante devin declangatori mintali.. Zgomotul ve_ :t^l 4l?1 . in cire murise_ rtr colegii lor.vederea.u Un profesor mi_a zis. Ca urmare. se se repete nenorocirea. susfine cd problemi principaltr in cazul unei asemenea traume este ..amintirea principalei acfiuni violente. ca str nu mai viseze.J.. Toate aceste reacFi sint binecunoscute de psihiatri ca fiind . irrtipariiua grouzei. care incercau str-gi ductr viaia ji ca mai-piifo. ii mai izbitor era felul cum amintirea acestor citeva "i"tei.q pentru cg se gin_ deau. Unii copii au incercat sd doarmi cu ochii deschigi. inspiimintitoare. La citeva sdpttrmini aupe inciient. in care s-ar fi putut simli ca irtr-o capcani.ln6 in cele mai mici amtrnunte.in *emorie . sirenele poli!iei. ci in psihicui gi"f personalului. cele ale unui act de violenfi simt ctr au fost alese in mod intengionat ca fintX' Acest Iucrrrclatind hcrederea ftn oameni 9i in securitatea unei lumi interpersonale.silrgeroasaFecioartrMaria.-A.piriu. in afard de cogmaruri care repetau crima. cele mai profunde cica_ trice ale gcolii nu se aflau in clldire. a9a cum s-a ardtat in!5 exagerati asupra unor suPraviefuitori ai Holocaustului' fdcut t-"t ti"ai" ..ft.2M Oaze de oportunitdli Trauma 9i retnttdlatea emolionald 245 fiind spelat l. Alfii nu se mai jucau decit in grupuri mici. Mulli copii au devenit hipervigilenfi. Pentru c6. deixemplu.O femeie care a fost jefuite de cltre un bXrbat care a urcat criea in lift 9i a obligat-o sub ameningarea culitului sd coboare-la un etaj neocupat nu s-a mai urcat tn lifturi strptXmini htregi' dar nici in metrou sau in vreun alt spaliu inchis.i" ufiproioli. copiii'au fost in_ spdimfurtafi pini 9i de oglinzile din dormitoare. nemaiindrdznind sE iasl pine in curte. cd i-a cuprins un val de frictr atunci . impiedicind permanent congtientizarea pinl la capdt I amintirilor vii ale unui moment traumatizant.u_ trditd mereu p. gata sX dea i*ir. minute . 1:3rg...care s-a tras de curird..nefasti. acolo unde avrlsese loc crima. inclusiv a iinor suferinlehzice repetate din timpul copiltrriei' Orice eveniment traumatizant poate declanga asemenea un incendiu sau un accident de amintiri in nucleul amigdalian: -o magind.o.. Amintirile sint expeiienle senzoriale intense ..titit" mai mic semnal care ar putea insemna cI un mola cel alarma ment cumplit este Pe cale str se repete.i zugrdvil In acel moment.h.tipetele sau tdcereabrusci a victimei. "uru Despre aceste momente vii. stind'-"r".

Cam 60% au'spus cd se girdesc aproa_ pe zilnic la Holocaust.ui"nt fiind directorul unei clinici de neurologie din caNalional.rrorric. ir vreme ce altcineva i9i spune doar atit: . Nu reuseam si-mi recapit ritmul respiraliei. Neajutorarea face ca evenimentul in sine si de' 'mod subiectii coplegitor.fizic sau emofional' cut"maidetaliatestudiiasupraschimbirilorlanivelulcrelerului s-au fhcut la Centrul Nalional pentru Probleme de Stres Posttraumatic.Cind cineva este atacat cu culitul 9i gtie si se apere. GROAZA TNGHETATA iN MEMORIE ce spunea un veteran al r5zboiului din Vietnam tr virs_ -Iate td de 48 de ani. cum ar intr-un muri de a pericolul sau uragan unui timpuf blocarea in aceaccident de ma9ina.transpiramprin toli porii. cei cu simptome active. o relea de laboratoare de cercetarecare s-au condintre centrat asuPra spiialelor de veterani. de proaspdth gi de detaliatd avea peste 20 de ani. indiferent cit de mic. am reugit sd avem suficiente date in aceste Dar de stres tulburarea inseamnX Posttraumatic' rd cu ce suferit au care copiilor mdsurd in egali aplici 9i se informalii qrave traume emogionad.. Tot acest stres incontrolabil poate avea biologic. o asiatici intilnitd pe stradd. extrem de vie. cu atit amintirea se iflurag a acestor amintiri este o alterare totall a reacliilor chimicoce din creierul pus ir migcare de o singurh cliptr de groazd plesitoarea...it *e*e ce descoperirile privind tulburarea de stres singur epiiostttu.Cine a fost la Auschwitz 9i nu are cogmaruri irseamnd cd nu e normal..searatrecutdm-am dus la culcare gi in sfirgit am dormit gi eu bine.bir. mi-a spus dr.t'rrr.. de o torturX sau de o maltrafi fi iare repetata in copihrie sau db o experien!tr unic5.e se opereazd esteinconttolabil'Dac1' oamenii simt cd pot face ceva intr-o situafie catastrofalX. un ciine care iatrd sau fumul care i_e9e pe un cog. directorul Laboiatorului de psihofarmacologie din cadrul centrului: . Aproape trei sferturi au spus crl incd se sperie de tot ceea ce le poate aminti de persecu!i". le fuseserd mdcelirifi cei dragi gi induraserd lagirele nazis= te. pelmpactul asuPra unui fost suporau ce din cruzimile pot ipirea similare rezultate lod. ur. gi totugi igi pdstra fo4a ae a'pro_ duce aceeagifricd in acest fost soldat iu gi in ziua aceeanefista. om mort. Apoi brusc am zdrit ceeace mai rdmisesedin amicul meu toy. a izbucnit o furtu. par_ ci eram din nou in Vi9{ap in plin sezon*..rr-it control. la vreo.. Spredimineali. nd gi a inceput sa tune. Dennis Charnet'.cum ar fi o ugi trintitd.rr. studiilor urmu itt rXzboaie' ierani din Vietnam. t5. dar 9i din alte legdtuasupra veteranilor. Cel de-aldoileafuIger gi tunetul cei_aurmat m_au ficut s5 sarin agahal dirl pat incit ail aierizatdirect pe jos. Simleamfie_ carefiricel de pdr de pe ceafdcurn se rid^icase veitical. iar inima simteam cA_miiese din piept. Circuitul blocat despre care dis_ cutamin Capitolul 2 pare extrem de important in ltrsarea unei urme de memorie atit de puternice: cu cii evenimentere care de- mai llangeazi blocarea nucleului amigdalian sint mai brutale' Baza greu' gterge mai io""nt" si mai oribile. tlii_ nile imi inghelaserd9i totugi. Sau cum imi spunea dr' ]ohn iri"e an Krystal. cu in cazul cu copiii care sint hatati Sexual.r_ fulb-urarSa loas6 a nivelului la care centrul ndural di alarma. Precum cei de la gcoala Cleveland' " devastatoare sd us"poate intimpla ca victimele unei traume vedere biolode punct din inainte mai ca nu mai'fie niciodafi qic".. amintirile care ii bintuiau erau furcr foarte vii. maltate un anumit numtrr de atti. un psihiatru ce a studiat Ia %t".t*utic sebazeazl. f6cind de gar_ dd. repetate. . Iar unul dintre supravieluitori declara: .Nu conteazl' dacd este vorba de o aruf C"tt*lui groazdstirnitd pe cimpul de lupti. se descurci mult mai bine din punct de vedere emolional decitcei care se simt complet neaiutorafi. o salteadlubambus sau mirosul de camede porc prdjite..> persoana neajutorat6 este cea care risc5 sd acel sufere ulterior de o tulburare de stres posttraumatic' Este nipi pofi nu cd primejdie in push este face ili viala ci sentiment . aparentdeclangate de lucruri fdrl nici o legdturd. opt din zece inci suferd de cogmaruri -ruu".. Dintr-odati. M-am trezit imediat infepenit de fricd. fdcind i"rrou_ na respectivd sd reaclionezg la nlomente obignuite din viagi ca 9i cum ar fi unele de mare crizd." lagi ' impact Cuvintul cu ci.3 Aceastd oribild amintire. it p. totul se afla pe un taler din bam_ bus ce fusese trimis ir cimpul nostru de lupia de citre militarii Viet-cong-ului. miroseaa sulf. cum ar fi o uniformd. Eram sigur cd voi fi doborit iu prima ocaziegi cd voi muri. o deime au dcclarat cd le este fricd in generar.. reactioneazd. cd pot exercita . chiar gi dupd o jumdtate J" diotr. unde existS mulgi veales mai cei care sufertr di tulburare de stres posttraumatic.24 de ani dupd ce trecuse prin momente de groazd in acea lar5 indepXrtatd: Nu pot scdpade amintiri! Imaginile se succed pind in celemai mici amanunte..246 Oaze de oportunitdli Trauma pi reinztdlatea emolionald 247 Dupd aproape 50 de ani de la perioada in care suferiserd de foa_ me. d: r.T"" posttraumatic reprezinti o scddere pe..ic. o bdtaie in u9i.

9i pentru profesorulaflat de f1F cl-re.t.jes undevain tocul ""u"u apd ugii."ta"""""9i iriirg. Neajutorarea ca declangator al tulburdrii de stresposttrau_ matic a fost prezentati in zeci destudii pe . psihiatru la Universitatea Duke: .._..i".ilG .i.itu bai care au fost rinuli in . i. Charles Nemeroff. sauluminf. care regleazd producerea de ACTH. insd de fiecarea"ti J" intensitate.h.." into""iic...". De exemplu.. ltlr:ture . u*Ltili#'n1J".neajutorarea trebuiesd fi fosi puipuUifa.agacum tusese ""pfii.nrrt o urmd de stres. fil.. ::grl Oazede oportunitdli * in acelmoment incepird ca scapi 1n( 9d modificdrile la nive_ lul creierului.Unul singur dintre acegti cobaiurr"uo _ur. il ia cu frig.atetulburarii dt. Cei care au hipersecrelie de ACTH au gi o reaclie de spaimd exageratd. circuitul catecolaminelor se prelungegte pind in cortex._ tuI.rr"r"" "uia"'"t*. cum ar fi hipocampul 9i hipotalamusul. dar care amintesc de trauma inifialtr. Fli... care intrau in panicX ori de cite ori auzeau o sireni de ambulanld asemeni celor auzite dupl crima din gcoald' Locusceruleus 9i nucleul amigdalian sint strins legate de alte structuri periferice. tremurtr gi s-ar putea chiar sd-9i aminteascd frinturi din ceeace s-a intimplat."f"f ei e3.-p. dar nu 9i a treia sau a patra oar5.. Sau a9a cum imi spunea dr... Principatele simptome utu u""rG friii ..:.. i.pii "i"st mor coteiii ."'r"gluur?J..r.p.gi. Doar cel ne_ *r"i ir..atr. posttraumatic.refia de cdtre cre_ ier a doud substante numite qi. t'.r. in care reaclia este lupt6-sau-fugi.sugerindu-se astfel cd de fapt creierele lor au suferit o modificare de durati in privinla secrefiei de catecolamine. teamd..pironitd.{liu"ir.i*"tu. ting .ajutoratdin aceastr pgiecheu r"rurit u niverul creierului createde stres6-. care in realitate nu se irtimun ar urma cum 9i PH'0. secretind doze mari din aceste substanle chimice din creier. trlb.pi.t."i" . Schimbdrile din acestecircuite se pare cd arnplificd simptomele tulburdrii de stres posttraumatic/ ceea ce inseamn6 anxietate."9d. supdrare din orice. i9i . Aceia insi care au prea mult ACTH nu se pot obignui cu lucrul ista: gi a patra oarX vor reacliona la fel ca gi prima datd.r u'p.soculelectricincetapentru ambelec"gti...t""r de stresant 9"-ir: pentru un gobolan-.tiie"arui" o per"chede co_ adminisrrin_ un u'or.-. Dupi luni de zile..? - 248 Trauma pi reinztdlarea emolionald 249 acest sistem devine hiperactiv. acefagi ae-cat"cotumine dI o for!5 speciall amintirilor. apar in locus ceruIeus.u ru. Acestesubstanle neurochimic"rnoUiti""urdtrupul in cazul unui moment de ciize.rtot sd opreascd ma_ sacrul. hipervigilenfi.ri". dacd te strecori in spatele cuiva gi dintr-odatd pocnegti din palme.l.ifl. insd cel posibilitatea sd opreascdqocurile a scdpat ftrrd nici "ur"lu. pentru un -orrte. in cazul unui veteran din Viefrram cu tulburare de stres posttraumatic. TULBARAR\4 DE STRESPO STTRAUMATTC CATIILBIIRARE LIMBICA Trecuseri lurii de zile de la un cumplit cutremur careo arun_ casedin pat gi o fdcuse"sd ag gr. lucru ce i se iniimpla a""ii" m. *urn.in special in nucleul amigdalian.e"thdu_gi bdielelul de patru ani in aceacasi cuprinsaj." d" l.ih . Incepe sI transpire.. De exemplu. Simptomulcet mai obosito*i d. ca{e se afli intr-o Parcare unde exsI plonjeze in plodeazd un cauciuc..l." dG. Cind el apd_ sape manetd.z o parte dintre schimbe.... aarenalinagi nora_ drenalina..ei:'r..Preamult ACTH te face sd reacfionezi exagerat. t ?:... dispozilia de a se bate sau de a fugi gi amintirile emofionale intense gi de negtersb.plecat.". s-a constatat cd veteranii din Vietnam care suferd de tulburare de stres posttraumatic au cu 40o/"mai pulini receptori de stopare a catecolaminelor decit cei care nu au aceste simptome .t[. Schimbtrrile au fdcut ca acest hormon si fie secretat intr-o cantitate excesivd . principalul hormon al stresului. Pe care corpul il secreti pentru a se mobiliza in situaliile de crizi.i l"r" impugcat pe te_ renul de joa-cigi a vdzut cum singeieazx ".i sa de a mai dormi.cutremurului.9ocelecrric-'il..il#Jsti"utr_utic _ sedato_ reazd schimbdrilor din circuitul p". in -. generarea de ACTH il fac^e aceleagisentimente ca in cazul traumei inifiale. persoana respectivd va tresiri putemic prima dat5. cu greu de controlate Alte modificdri au avut loc in circuitul ce leagi creierul periferic de glanda suprarenald. In urma unui studiu.*rruiui. de cite ori auzeace s'etrtrtea . Jolinait" _ inclusiv celemaiintense.lriii.i.. ca reacfie la situaliile care reprezintX doar o micd ameninlare sau nici una. irascibilitate."l1 . producind in trup modificiri ca hipocamp giinlocus ceruleus moment de crizd.in timp cevaluri du_ ptr valuri de replici ale cutrdmurului scuturaudil." se concentreazd asupranudeului amigdalian.rru ca varga.". ca in cazul copiilor de la gcoala Cleveland.u"""ir" il*ui'f"ra" ai" aceapanicd ingrozitoarece o cuprins"r" ir.ierd mincare. il cuprinde frica. cantitdli de gocuri electrice. S_a ghemuit ore hilugi in noaptea .cupu"itutea ".

Un alt efect posibil poaTulg te fi disocierea.rju trofe una suferl o tulburare de stres posttraumatic.el devine. Atunci cmd existd un nivel mare de opioide (-propria morfintr a creie_ ru!ui"). incluzind incapacitatea de a-gi aminu momlnte de mare importanftr. o senza_ iie de izolare fa!tr de vial5 sau fal5 de preocufarea in raport cu sentimerrtele altora. observite de mult lt"g:. se reline 9i se aclioneazd ca reaclie la fricd este circuitul dintre talamus.te. vigilenla este mult mai mare. ca o magind care rdmfurepermanent fur viteza a patra..l amigdalian este pregdtit ie descopere pericolul. temeri sftrt declangatela animalele de laboratoq.250 Oaze de oportunitdli Trauma gi retnodlarea emolionald 251- Un al treilea set de schimbdri apare in sistemul opioid al creierului. Condilionareafticii este denumirea pe care o folosesc psihologii pentru procesul prin care ceva ce ir ultimi instan!5 nu este ameninldtor devine inspdimint[tor. care suportd o traum."r"-"" constatat ci soldatii grav rdnili lveau hevoie de cintitegi mai mici de narcotice decit civilii cu rlni mai pulin grave.sistemul blocdrii neurale. nucleul amigdalian gi lobul frontal . . atunci cind creierul suportd modificdri care devin predispozifii. ore intregi sau chiar zilein cazul unui eve_ niment traumati2ant. Ceva similar se intimpli 9i tr cazul tulburerli de stres post_ traumaticl2.inseamnd cd toati viala este gata sd devini o crizi permanentd. aceastd schimbare de excitabilitate . In condilii dure. cu irrvilarea unei reaclii mai normale la evenimentele tiaumatizante. sugereazl nevoia. indiferent la ceea ce in alte condilii ar fi ervenimente tulburitoare. Un numlr de studii pe animale aveau sd desco_ pere cd atunci cind ele strt expuse chiar gi unui stres ugor la o virsttr fragedd sint mult mai vulnerabile decit animalele nestresate. Schimbdrile neurale fur cazul tulburtrrii de stres posttrauma_ tic se pare cI predispun persorna care suferi de ace'asttr boall la viitoare traume. stringenti de a trata copiii cu tul_ facest burare dg streg postfraumatic).. care tocesc senialia de du_ rere $i. Acest lucru se pare cd se intimpl5 printr-o reinvtrfare fireascd.aceastdmdritd potenlialitate de a declanga blocaje neurale .it: comparabile cu opiumul sau cu alte narcotice inrudite. . de cite ori obiectul fricii este intilnit din nou ir absenla a ceva cu adevlrat inspdimintdtor. RENyATAREAEMOTI2NALA Aceste amintiri traumatizante se pare cI rdmin ca fixafii in funclionarea creierului. mecanismele inv5lirii gi memoriei au luat-o razna. Regiunea cheie de pe creier unde se irva!5."t ra rulburarea de stres posttraumatic: anhedonia (incapacitatea de a. ln temerile dobindite cum ar fi tulburarea de stres posttraumatic. cu care igi petrece multd vreme jucindu-se. Acest circuit neural imphce din nou nucleul amigdalian.simli plicerea) gi o amorfeall emolionaltr generali.mai precis. persoana fiind gata de orice. corpul este pregdtit pentru a susline eforturile fizice 9i. cind cineva invald si se teamtr de ceva printr-un reflex condifionat. oamenii au o mai maretoleranfd h durere _ un efect ie a fost observat de chirurgii de pe cimpurile a" f"pU .hiperactiv.tr la nivelul creierului ulterior in viatd I1cru. iar cind el reapare in via!tr ca o primejdieieall. De obicei. imprevizibill in ceea ce privegte durerea. iar cealaltl ny nrlcl^eu. Aceste avantaje pe termen scurt devin insd cu timpul probleme de durati.negativi. cel care secrettrendorfinel-e. pentru cd interfereazi cu lucrurile invdlate ulterior . Cirad nucleul amigdalian 9i acea regiune a creierului conectatd la el i9i iau un alt punct de reper in momentul unei traume de mare intensitate. din nou nucleul. Charney a observat ci frica poate dura gi ani de zilel3.agenli foarte putemici de amor. Toate aceste schimbtrri neurale oferi avantaje pe termen scurt pentru rezolvarea unor urgenfe infiortrtoare sau stresante ce pot apdrea. pentru cd in mintea persoanei afectate se asociaztrcu ceva cumplit. Cind asemenea. pentru moment. Acesta ar putea fi un motiv pen_ tru-faptul cd dintre douX persoane unei aceleiagi catas_ "*p.endorfini dau o noui dimeniiune combinafiei neurale declangate de o nouX expunere la trauml: amorlireaanumitor senzaFi. Dar in depdgirea fricii dobindite neocortexul are o importanli capitald. Acest lucru se paie ci explicd un in_ de simptome psihologice . opioidele sint substante chimice din creier . de data aceastaconcertat cu o anumiti re_ giune de la nivelul cortexurui cerebrar. incetul cu incetul igi pierde aceastdfricd in ca2ut in care se mutd lingd nigte vecini care au un ciobtrnesc foarte prietenos. Modificdrire-de. alarma este 1tu":i cte o urtensitate $i mai mare. un copil care invald sd-i fie fricd de ciini pentru cd a fost urmdrit de un ciobinesc geruriu:r furios. Ce-iapropiali acestor persoane pot cLnstata o indiferenld 9i o lips{ de empatie. frica dispare in timp. chiar 9i cele r4ai nevinovate clipe putind deveni o explozie de frici innebunitciare.amigdalian este cheia regiunilor creierului implicate. Astfel.

fricii. Cinci ani mai tiirziu. Aceasti constatare 9i altele similare dau speranle ctr schimbtrrile la nivelul creierului in privinla tulburirii de stres posttraumatic nu sint ireversibile 9i cd oamenii $i pot reveni chiar 9i din cele mai cumplite traume emolionale . Charney susfine ctr acest lucru se poate datora schimbdrilor din creier in cazul tulburdrii de stres posttrauma_ tic. O alta se juca de-a cXldtoria lui Bar- .pe scurt. Unul dintre modurile in care aceastd vindecare emofionaltr se pare cX se petrece spontan .taie.. dintre care trei sferturi i-a constatat cI au simptome active de tulburare de stres posttrau_ matic chiar gi o jumtrtate de secol mai tirziu.. . copiii il omoar5. fetele jucau in mod simbolic scenarii ale rtrpirii cu ptrpugile lor Barbie.Purdy" .nucleul amigdalian nu trva!tr niciodatd str aibi o reaclie mai slabd. Descoperirea pozi_ tivd a fost cd un sfert dintre supravieluitorii iare atrsuferit iind- va de asemenea simptome nu le mai au.un exemplu de fricd dobinditl gi o paraleld fir alt registru cu fulburarea de stres posttraumatic -. desensibilizindu-l gi permifnd un set de reaclii netraumatizante care-i vor fi asociate. psihanalist in probleme de copiilT.Purdy".ceea ce duce la o supravieluire anormald a amintirilor emof ionale". constatd el. Frica inilialtr incolgi_ tI in nucleul amigrtalian nu dispare comple! mai degrabd cortexul prefrontal anuleaztr in mod activ commzile date ie nucleul amiqdalian restului creierului. ctr acestcircuit emofional poate fi reeducat. propune Charney. Davidson a descoperit cd oamenii care sirt mai activi ir cortexul prefrontal sting igi depdgescmai rapid frica dobindittr. mai bun.Intrebarea este cit de repede scipdm de o fricd dobinditX. ]ocurile precum ... . Rdpitorii au itrgropat autobuzul gi au linut copiii i:rtr-un chin care a durat doulzeci gi gapte de ore. amintirile emofionale putemice gi tiparele de gindire gi de reaclie pe care le gerrereazi se pof schimba in timp. este de naturtr corticaltr.252 Oaze de oportunitdli Trauma gi retnztdfarea emolionalll 253 ih tulburarea de stres posttraumatic. Cei care inctr mai aveau simptomele dddeau dovadtr de modificiri de catecolamine la nivelul creierului.cam la o ortr de Central Valley 9i de Stockton. Aceasti reinvi. De exemplu. REED UCAR EA CREIERULUT EM Oy ON AL Una dintre cele mai incurajatoare descoperiri despre tulburarea de stres _posthaumatic provine dinti-un studiu asupra supravieluitorilor Holocaustului. evenimentele din viafa lor au contracarat aceasttrproblemS. refurttrrind tiparul fricii.cel pufin la copii . chiar cei 9i cu tulburare de stres posttraumatic pot depdgi momentul.Purdy" sint previzibile la copiii mici care au trecut printr-o asemenea intimplare de o violenld coplegitoare. ta permite doutr cli de vindecare: pe de o parte. Lenore Terr din San Frantisco..la D-actr insd trec prin experienfele cele mai potrivite.. sugerind din nou roL'J imp_ortant jucat de zona corticald in detagirea de stresul dobindiCs. Aceas. inh-un fel sau altul. tragediei. care la persoanele cu tulburare de stres posttraumatic nu mai funcfioneazS. copiii dau un alt deznodlmint.Dispari1ia. juciridu-se de-a . Uneori. Terr a descoperit cd acei copii rdpili retrdiau momentul in jocuri in care erau victime.. scolindu-gi in evidenld capacitatea de a stlpini momentele traumatice de neajutorare. Acest lucru inseamnd cd niciodatl lucrurile de care ne temem nu pot fi tratate cu o senzafie de calm .. unde s-a furtimplat nenorocirea cu Purdy . ]ocurile acestea repetate la nesfirgit ii lasd pe copii str retrtriascdtrauma in siguranli. memoria repettr fur cortex o stare de anxietate mai scXzutd. Ea a descoperit asemeneajocuri la copiii din Chowchilla. care ura faptul cI simlise urina celorla$i copii pe pielea ei cind stiteau acolo ghemuili de spaimd. tipice pentru tulburarea de stres posttraumatic . tntr-o eiperien!tr de la6orator in care oamenii mai intii au invtrlat str aibd o aversiune fafd de un zgomot puternic . care a descoperit ctr rolul cortexului prefrontal sting este de'a di_ minua starea de disconfort.este practicarea unor jocuri precum .. spune Richard Davidsory psiholog la Universitatea Wisconsin. Una dintre fetife. reinvilarea spontand nu mai are loc. schimbiri care sint atit de puternice. Califomia . incit blocarea nucleului amigdalian se petrece de fiecare dattr cind ceva ce amintegte fie chiar gi vag de trauma iniliali reapare. . O altd cale de vindecare este'aceeactr. ir mintea lor. igi spila pipugica la nesfirgit.gitrnde in1973 un autobuz cu copii plecali intr-o excursie de o'zi a fost rdpit la drumul mare. Aceste jocuri macabre tn cazul copiilor traumatizafi au fost observate prima datd de dr.ir weme ce aceia care gi-au revenit nu mai prezentau asemenea schimbtrrib. care ar putea reacliona cu team5..se pare ctr presupune un proces de invigare activ6. Vestea cea buntr este deci ci gi traumele profunde ca acelea care produc tulburarea de stres posttraumatic se pot vindeca 9i ctr drumul spre o asemenea vindecare este parcurs prin reinvdfare.

in vreme ce el a bd_ tut-o pe mamtrpfurda omorit-o.lir carecreierulemoinva!tr din nou viala nu trebuie socotiti o criz6.pentiu cd i9i fo_ losescfantezia..de f. Adesea.nu conteaziunde _ gi sein_ torceacu bine. retrdirea momentului "ad" "*u*_ o dati saude doud ori e suficienttr. Cind a inceput terapia.254 Oazedd oportunititli Trauma gi reiialgarea emolionald 255 bie.presupuneg5sireaunor cdi de calmarea circuitelor emolionale prba temtrtoare 9i care se pot declangaatit de ugor irncitsd permiti reinvdfarea18. Dar daci estevorba d. care ulterior pot aptrreasub formtr de flash-back-uri. pdpusacaremergeaundeva. a itcepe astfel terapia. ca gi in gtrdurile lor.psihiatr. Aceasti cale este folosittr adeseapentru tratarea copiiior trauUneori.i u_li reaminti 9i a regindi chinurile prin careau trecut. avind ln vedere cA .uin probleme de copii. cd perrnalional nenttr. Ochii aceiaimengi Eth i-a intelpretat ca fiind in_ drizneala copilului de a privi pefufiC la cefacecriminalul.'di"ti- rile putemice care ii preocupi se strecoard ffr desenele. reincBperea unei viefl normale.. . Aceistd retr*.pentru"opiilor.cursecareaveanigte ochi enormi. RENyATAREAEMOTIONALA 9I REFA9EREA DINA O TRHIMA Irene a mers la o intilnire care s-a sfirgit printr-o incercare de viol.orice desen._u. sunind-o in toiul nopfii. _. o dezvdlare directd a lecliei de neajutorarepe care a intiptrrit-o trauma. gi-a mobilizat prietenii gi falnilia pentru a forma un fel de zid irtre ea 9i urmdritor 9i era gatasd apeleze 9i la polilie. trateazd. Dincolo de asta. Irene avea deja simptome de tulburare de shes posttraumatic. Existd o logicd biologicd in privinla ordinii acestor f. nu s-a infmplat nimic". ofiferii au socotit cl problema este un fleac. Bdrbatuli-a dus'irtr-o cameri de motel. Prima fazi . EI a schi. ce poate fi un inceput de sttrpinire a traumei.9"ul: ctallan este cea oferitd de arttr.pr*"rri primar": mesajele. igi arnintegteEth. nu mai iegea in lume 9i se simtea o adevtrrati prizonierd ir propria ei casi. E de infeles cdb{iatul nu era dis_ pus.apt.. Aceastd inlelegerefaceca simptomelein sine sd fie rnai pulin inspiimintitoare. de exemplu.povestea. Ase_ meneareferiri indirecte la o sieire p?ofund traumatizanta apar aproapeintotdeauna in creafiile Eth a mai pus gi alli co_ pii str deseneze cite ceva. Ei sint insensibili la traumd mult mai rar . intr-un ritual monoion 9i neindurtrtor.sdvorbeasctr despreastacu Eth.unde ia po_ runcit copilului si se ascunddsub o ptrturtr. plu mersul la dentist pentru o plombd. desprevaietelepe carele_a auzit gi despretot cea vdzut chiar gi de sub piturtr. Odatd. desenatul in sine este o terapie.-respectiv metafora. arta poatedeschideo posibilitateca aceicopii Tu|r"!i: sd discute despremomentul de groazddesprecarealtfel .tato magintrde.cel pulina9a credeTerr. ia reia ve. Irene. cind a trcercat si apeleze la ajutorul polifiei.acestlucru ircepe prin a-i ajuta pe pacienli sd inleleagdctrstarealor de surescitare9i cogmarurile.adeseapsihicul eopiilor trateazd cu totul altfel problema. Degi s-a luptat cu atacatorul. mirul gi artele.hipervigilenla gi panica sint de fapt pirfi ale simptomelor tulburtrrii de stres posttraumatic. asemenea canrri 9i povestegtedespri un pugti de cinci ani care a fo$t rdpit impreund cu mama lui de ctrtrefostul iubit al acesteia. care la rindul stru esteun mijlJc de comunicareal subcongtienturui. pindind-o gi urmdrindu-i fiecare rrigcare. aga cum vom vedea de alt- fet aceastisuccesiune parestrreflectefelu. in final.creierur emolional estebine adaptatirlelesului simbolicai la ceea ceFreudnumeu.ir"_ drdztrisd vorbeasci SpencerEth din Los Angeles.de blocarea memoriei sau a senzafiilor ir raport cu o anumiti catastrofd.espre ce_ va coplegitoq. el a continuat sd o urmdreasci: a hdrfuit-o cu telefoane obscene gi cu amenintdri violente.atingerea sttrrii de siguran!tr. Astfel ce trth i-a cerut sd faci un desen.snic firul traumei. In vreme ce adullii care au trecut prin traume coplegitoare pot suferi un fel de amorlealdpsihictr. Hermdn susline cX ele ar fi acestea: atingerea unei stdri de siguran!tr. Judith Lewis Herman.aze. copilul simte nevoia sd repete la nesfirgit.in careaceasta se sufoca.sejoacd9i viseazl cu ochii deschigi. Dactrtrauma esteminori. b a tre_ ia introducea pdpugaintr-o groapd. psihiatru care a absolvit la Harvard 9i a cirei munctr deschizXtoare de noi direclii subliniaztr fazele de revenire in urma unei traume. O altdfazd de inceput estea-i ajuta pe pacienfi si recigtigeun anumit control asupra lucrurilor careli seintimpld. p"rrt . Cazul lui Irene este citat de dr. ceea ceera chiar scopulin sineal jocului. re voluntari a traumei se pare cd alimenteazd nevoia de a o transforma in amintiri putCrnice. de a seajungela ima'gineainghefati din nucleul amig_ . amintirea amlnuntelor traumei gi jelirea pierderii suferite gi.

care permite circuitului emofional sX dobindeascl o nouX inlelegere. care duc la retrtrirea traumei 9i care rleapar slptdmini sau chiar luni. fiecare retreind el. existtr antidepresive care aclioneaztr asupra sistemului de serotonind 9i betablocante. ri#tit. Ritmul repovestirii este unul lent. tn acelagi :u a devenit tot mai rut" iu unnare. la inceput cu stereotipuri. Farmacologii sperd ch intr-o bund. 9i sd reaclioneze altfel fafi de arnintirea traumatizarftl. sPaima. prin sentimentul cX nu defin controlul asupra a ceea ce se intimpll cu trupul 9i cu emoliile lor. de fScut liil d. groaz| s-a mirosit' s-a auzit' s-a vizut. Pe mlsurd ce pacienlii povestesc amdnuntele ingrozitoare ale traumei. dar de data aceasta Ftt-* comunilucru Acest jii" unui terapeut de furcredere' siguranla cA "o*1i*ia faptul anume cA o te"!i" circuitului embgonal ..n aici este Scopul greaJa' reacliile.stf. zivor exista medicamente care si aclioneze in mod direct asupra efectelor hrlburdrii de stres posttraumatic la nivelul nucleului amigdalian gi conectdrii circuitelor de neurotransmifltori.256 Oaze de oportunitdli Trauma si tetnudlarea emolionald 257 Felul in care pacienlii cu tulburare de stres posttrawnatic se simt in .tiif" pe care le genereaztrpot fi mai bine inlelese' aceasin emofionald Reinvdlarea gice 9i mai ugor de minevrat. n-u mai ftrcut alte desene jocuri' creindu-se .gi de tot ceeace poate ea declanga.azaeste mediu sigur *utttutot 9i a emoliilor...r gtou"u poate fi trXite in tandem pective.ttol tan.. ce blocheazd activarea sistemului neryos simpatic. in mod ideal."po. au inventat tot felul de el a inceput sd incet. memoria incepe sd fie transformatl atit la nivelul irilelesului emolional.. s-a ce ceea doar pr"rrip*e . eveniretrtrirea dobindite deja mesurl mare in Prin ief. ea mimeazX pagii care apar in mod firesc la cei care sint in stare sd-gi revind dintr-o traumd fXrd si fi suferit de o tulburare de skes posttraumatic.. precum propanololul.piriri denu incetul cu incetul. am6Folosindu-se 9i congtienti' amintirea din cutX'sa dispara se nuntele senzoriale 9i sentimentele ce devin cuvinte' amintirile unneocortex' de Dresupune cd sirt mai bine finute'sub control mai loi" i"J. exact la fel de fiecare dat5' tenpulin "tia"""t mai trupul iar curgitoare. pare Aceastd alternare intre reimersiune 9i refuzul traumei a reinvilare o sd permitd o revedere spontand a intimpldrilor 9i stres de tulburare o cu cei Pentru o. mai realisttr. sionat.iii caPtarea transformarea amintiiii in cuvinte. O altd fazi a vindqcdrii presupune repovestirea 9i reconstruirea irtimplXrii care a creat trauma intr-un mediu sigur. avind in vedere declangareablocajului emolional pe care o creeazi tulburarea de stres posttraumatic prin hipersensibilizarea circuitului nucleului amigdalian. spune Herman' repovestirea -declan9a temeri.ezetreptat' . Spencer Eth.i"u . ' Pustiul de cinci ani care a desenat ochii aceia imengi dupd ce mama a fost martorul unei crime oribile. ceea ce inseamnd disociatl apoi fi putea ar 9i fice amintire. cit sI nu intrerupd Terapeutut il incurijeazd pe pacient. Acest lucru este de infeles.coplegitoare' caz in care tepoate ilti^plXtitot parupurrt rl ar trebui si reducX ritmul 9i sd pdstt'eze reacfiile reinvilareaciintului la un nivel suportabil. care le dau posibilitatea sd igi echilibreze aceasttrstare de nervozitate maxim6. venit mai deschisd 9i mai scell rePetau care sale cogmarurile timp. Medicalia le oferd pacienlilor posibilitatea de refacere fur a9a fel incit ei sX igi dea seama cX nu trebuie sd fie la dispozifia alarmelor emofionale ce-i cuprind odatd cu o anxietate inexplicabi15. Calmul fiziologic deschide o posibilitate de a ajuta circuitul emolional brutalizat sd redescopere cHviala nu este o permanentd ameninlare gi de a reda pacienlilor sentimentul de siguranld pe care l-au avut inainte de traumd. dupi care abia de-gi mai amintesc de cumplitele intimpldrile. a unei .se Povesteasci eveniun fel de mentele traumatizante iit se pbati de aminunfit.. unei pdrfi din aceastf. despre spre temerile pe care le-a imprimat aceastd traum6' ci ce misurd zi'pe zi cu de in viala ." i se intihpla b5ielelulul tlnal' In s5u' de tatdl aldturi cimin noului ftrcercastr se adapteze pugtiul a reugit id vorbeascd despre viala zilnicX' iar amintirile -traumei au inceput sd se estomp. ln acestecazuri se pare cd adesea existd un fel de ceas interior care ii face pe oameni sd igi . dindu-le insomnii sau condimentindu-le somnul cu cogmaruri. ca Pe lucru Acest detaliu. in care victima fusese terapeel in schimb' aceea. duptr 9i . posttraumatic mai greu tratabild.a!ipeasc5" amintirile prea supirdtoare.u. nesiguranla incepe printr-o fazi mai intimd."i1iui emolionale la aiestea. a desa naraliunea Treptat. Foarte ei' intre strinsd mai fegitrrta o astfel fiecare recitind . Deocamdatd insi existd medicalii care contrabalanseazd doar o parte dintre acesteschimbdri. mai precis. dezgustul.u"rt"ir"d crima.nesiguran!tr" trece dincolo de frica fald de pericolele ce-i pindesc. susline Eth. Pacienfii pot de asemeneasd invefe tehnici de relaxare. cit 9i in privinla efectelor asupra creierului emofional.9i cu amintirile traumei res9i . ei au continuat sd vorbeasci t u*"i".

trseamntr reconstruirea unei vieli noi. cum ar fi o ignorare perm€mentd sau o lipsi de acordare a atenfiei sau a tandrefii din partea unuia dintre pdrinfi. ln finit. Fiecare sirenl nu trebuie si aducd neaptrrat un potop de temeri. Este semnificativ in special faptul ci amintirile tr urma traumei nu mai erup la momente necontrolate.Apoi au studiat atent reacliile tipice (intotdeauna de aut6apdraref Pe care le au pacienlii atunci cind aceste dorinle .trdsf. Acest lucru presupune reducerea simptomelor psihologice la un nivel controlabil 9i capacitatea de a suporta aceste sentimente asociate amintirilor traumatizante. ca orice alte amintiri. care ste labazaunor tulburdri emofionale2l' Cortexul prefrontal poate redefini sau frira impulsul nucleului amigdalian.gi poate gi mai important.. Dar acelagicircuit caie se poate vedea cd intipdregte amintirile traumatizante se presupune c[ funcfioneazd 9i in momentele linigtite din viafd. odati ce este declangattro reacfie emogonile . tot aga se poate intimpla 9i cu cicatricele ernolionale de care suferim mulli dintre noi' Aceasta este misiunea psihoterapiei. Asta inseamntr cd in loc de a fi captivi pe veci intr-un moment din trecut. avind totugi un control mai mare asuPra duratei lor. Sau cum sPune niurospecialistul |oseph LeDoux. dar existd semne speiifice cd trluma a fost in mare parte depdgitd. prost adaptate. Neajunsurile oarecum obignuite ale copil5riei. Dinjmica preiupusi de nucleul amigdalian 9i reacliile mult niai bine formate ale cortexului prefrontal poate oferi un model neuroanatomic asuPra felului in care psihoterapia remodeleazd tiparele emolionale profunde..258 Oaze de oportunitdli emolionald Tiauma gi re?nztdfarea 259 Ih final. in sfirgit. dar iti vor ldsa amprenta in creierul emofional. ducind la deregliri . Terapia practic te invald sd-l sthpinegti . Ca 9i cum reciclarea permanenti gi retrdirea groazei dintr-o traumi ar fi un circuit emolional a cdrui vrajd. De aceea noi nu putem hotdfr'ctnd si avem ieqirile noastre emolionale.spune Herman. fiecare zgomot in noapte nu trebuie sd trezeascdun moment de groaztr din trecut. lipsiti de umbra traumei. in vreme ce emoliile funda*"t tul" in aceasti privinld rdmin intr-o formd subliminald'" Datorittr arhitecturii creierului care addpostegte reinvilarea emolional5. Herman a constatat cI pacienlii trebuie sd jeleascd pierderea generatd de o traum5 . ir mod voluntar . pacienlii pot incepe si priveascX inainte. O refacere mai rapidd fir urma unei asemeneaizbucniri poate fi un semn de maturitate emolionald' Dupd aceasti terapie ceeace se Pare. Efectele ulterioare sau ocazionale ale simptomelor persisti adesea.momentele catABtrofalefur care amintirile traumatizante sirt intipdrite sint rare de-a lungul unei vieli pentru marea majoritatea dintre noi.in relaliile intime din viala ulterioard. ir:r general.la lacrimi 9i crize de furie . intr-o oarecarem5sur5. ci pot fi vizitate ca orice amintire. Toate acesteala un loc sint semne ale succesului in reeducirea creierului emofional. ele pot fi lSsate la o parte. de moartea cuiva drag. Dacd tulburarea de stres Posttraurnatic poate fi vindecatd. |elireaiare rezultd in urma repovestirii unor evenimente atit de dureroase servegteunui scop de o importan!tr capitald. ceea ce se Pare cd rimire chiar 9i dupd o psihoterapie reugitd este reaclia remanenttr. un reziduu al sensibilitdlii itriliut" sau al fricii. care a descoperit declangatorul din-nucleul amigdalian Precum 9i rolul jucat de acestain izbucnirile emofionale: . dar nu poate sd-l impiedice sE reacfioneze din primul moment. abandonarea sau pierderea lor ori o rispin- gere din partea societilii s-ar putea sd nu atingi niciodati culmile unoi traume. totul consti in invdlarea aborddrii iu talent a reacliilor cu incXrcdturd nervoasd.Odatd ce sistemul emolional irvald ceva pare cE nu mai uitd niciodatd. este imprdgtiatd. iar aici intrd in joc inteligenla emolionald. de o despdrfire ori de regretul cI nu s-a incercat salvarea cuiva sau pur gi simplu de increderea pierdutd ftr cei care pdreau cd o meritd.DoveziasuPra acestui faptprovin-dintr-o ierie de studii de psihoterapie conduse de Lester Luborski 9i colegii sdi de la Universitatel din Pennsylvani*z' Ei au analizat principalele relalii conflictuale care au condus zeci de pacienli la psihoterapie .ili invall neocortexul sd inhibe nucleul amigdalian' -Impulsul de a acliona este refulat.dar tendinla de a se declanga reaclia nu dispare complet intr-o primi fazS. chiar cu speranli gi sd-gi reconstruiascd o vialX noui. ' PSIHOTERAPIA CAEDUCATIE EMOyONALA Din fericire.indiferent cd este voiba de o rdnire.turi Precum incapacitatea de acceptare sau ie stabiliie a unei intimitdli sau frica de egecori o dependenli exageratS..ctr-se schimbA sint reacliilepe-carele au oamenii. 9i. Ea creeazi capacitatea de detagare de traumd. cu relalii puternice bazate pe incredere gipe un sistem de convingeri care si aibd o logici chiar gi intr-o lume in care se pot intimpla asemenea nedrepttrli2O.

Kagan susline cd existii cel pulin patru tipuri temperamentale * timid. "r. Fiecarepdrinte a observat asta:incd de la nagtere. eminenhrl psiholog al dezvolttrrii de la Universitatea Harvardl. aga pot fi modificate tiparele emolionale care au fost invdlate pe parcurs.m.' KW Temperamentul nu este predestinat Prin urmare. pacienfii sigur cx au fost cupringi de sentimente de suptrrare .specific pacientului. de tensiuni putemice pi de temeri. sog. ceeace-il face pe celdlalt sd reaclioneze nepotrivit. bic.spuns la aceastd intrebare provine din studiul ftrcut de ]erome Kagan.d.rr.. it cuzt-.pot fi remodelate.de lipsd di speranld ae iristege.cum rimire cu schimbarea obiceiurilor de a reacfiona intr-un anumit fel in cazul celor care din fire. care ne influenfeazX dispozilia de bazd. indrizne! vesel 9i melancolic . de in_ vinovdliri 9i de autoinvinovdliri 9. de"pre yn amant. . dar corteiul prefiontal gi zonele trvecinate au invtrtat firtre timp o reaclie noutr. Oare biologia noastrtr ne fixeazX destinul emolional sau chiar gi un copil ndscut timid poate deveni un adult fircrezXtor? Cel mai clar rf.u.9i sentimente gi de minie.chiar si in cazul obiceiurilor celor mai inrtrdtrcinate dobtrdite incd din copildrie . Ceea ce nu se schimbi instr deloc eit" a"u" sensibilitate speciald fald de rXdtrcinile acestor nevoi profunde.. cd au crize de furie sau manifestx o rdceali totali fa_tade"ceielalt sau o retragere in carapacea lor intr-o formtr d. oamenii se pot diferenlia in funclie de cit de ugor se declangeazX sau cit dr:l^reazd. oricit de intensi este. intimplirile pe care le-a povestit se dovedesc a avea multmai puline reaclii emolionale riegative comparativ cu cele de la firceputul terapiei 9i rdspunsurilipozi_ tive sint de doud ori mai numeroase din partea celeilultu putroune. se pare cd el apare in aproape toate relaliile importante. lecfiile emofionale .260 Oaze de oportunitdfi sau temeri sint activate la nivelul relafiilor lor interpersonale _ reaclii cum at fi faptul cd sint prea poruncitori. putem face speculafii. prea exigenfi. circuitului lim_ . fie cd este vorba despre .. Indiferent care este tiparul. cu temperamentul ne nagtem in parte datoritl loteriei genetice. "o11u-r1a unei terapii de lungd durattr totugi. iar rispunsul devine mai eficient in ce privegte obfinerea a ceea ce igi doreau irtr-adevdr de la rela_ lia respectivd.ar putea tri. Intr-o oarecare mdsur6. pentru fiecare emolie in parte. Ceea ce nu se schimbr insr este dorinfa sau frica acuti gi sentimentul inilial de torturd. Cind pacientul nu mai are decit citeva gedinle de terapie. uneori chiar calmi sau indiferenti. stnt foarte superficiali sau cumplit de timizi? Aceastf. gaml de limitdri emolionale intrd sub umbrela temperamentaltr. acegti pacienli prezinti doui tipuri de schimbdri: reacfia lor emofionati la evenimentele declangatoare devine mai pulin tulburitoare. sd zicem.Iucestor intilniri nefericite.copilul va fi calm 9i linigtit sau capricios gi dificil. acel zgomot de fond al sentimenteloq."r'de durati p11tind sI lind o vialX intreag*. Temperamentul poate fi definit tn funclie de stiri care ne inregimenteazd firtr-o anumit5 categorie de viafd emoflonald. Pe scurt. intrebarea este dacd acest set emolional determinat biologic poate fi schimbat prin experien!5. mai ienetoasd. fiecare avem o anumitl gamd emolionald favorittr. dispre legsau despre un gef. In privinla creierului.a. Se pare cd existtr nenumdrate diferenfe de temperament. invtrlarea emoJionald este un pro. Studiul lui Kagan se concentreazdpe unul dintrc aceste tipare: dimensiunea temperamentului care merge de la indrdzneali la timiditate. care are o forlX extraordinard de-a lungul vielii.mile se_mnale de alarmd ia respuirs la posibila dete$aye a unor intimpldri de temut. Dar cum rtrmine cu acele reacfii care provin din codul nostru genetic . . d. despre un copil sau despre un perinte.9i cd fiecare se datoreaztr unui tipar diferit al activitdlii creierului.e autoapdrare. atit de rivnite. fiecare bazindu-se pe diferenle innXscute la nivelul circuitului emofional.

era fulburat de te- meri intense: se temea ci-i ia foc casa/ ca nu cumva si se inece in piscini sau sd rXmini singur pe intuneric. cu un chip impietiit. cam pinX pe la unsprezece ani. ln timpul copildriei. De asemenea. cum ar fi migrenele. atunci cind cunosc oameni noi sau atunci cird reflectorul societdlii se indreap_ td spre ei. Chiar dacd se simlise mai pulin timid tn ultimii doi ani gi ceva. in schimb. Aceasttr anxietate pare sd fie labaza timiditelii de o viafd: orice persoantr noui sau situalie nouS este socotitd o potenlial5 ameninlare. fri:rgindu-gi miinile. dupX ce un duldu a sdrit pe el cfird avea trei ani. Ca urmare. acegti copii sini timizi in pri_ vinla a tot ceea ce nu le este familiar. ca 9i cum s-ar fi adresat cuiva de virsta sa .262 Oaze de oportunitdli Temperamentul nu ebte predestinat 263 Zeci de ani. care au in- . inaniide mijloc ai copilSriei. pentru ci la gapte ani auzise de un avion care se pribugise. Copiii timizi se pare cI vin in viali cu un circuit neural care fr face sI reaclioneze mai puternic chiar gi la stresurile mdrunte . carn 15 pini la 20h dintre copii sint . NETIRO CHIMIA TIMID IT ATII Diferenla dintre prudentul Tom gi indrXzneful Ralph constd in excitabilitatea circuitului neural centrat in nucleul amigdalian. ecfripi de-cercetdtori a lui Kagan i-a studiat din nou. tocmai penku ci l-a tentat ideea cd asta ar presupune o oarecare singurdtate. Aflafi la joacd. trdind in_ tr-o fricd groaznictr atunci cind trebuie ia fina un discrtrs sau sd execute ceva in public. La toate misurdtorile fdcute in timpul copil5riei -lay)oi. juci:rdu-se cu cei_ lalli copii practic ftrrd nici o ezitare. Altii tot$i erau nesiguri 9i ezltanl| nu indrdzneau 9i se agilau de fusta mamei. are tendinla de a trece prin via!tr cu mai multe temeri.cea de ciini. sint sortili si ajungl insingurafi. sd se apropie de animale necunoscute sau de locuri negtiute 9i sI fie foarte sfiogi in prezenla striinilor. iritlri ale vezicii biliare gi alte indispozilii stomacale3. Tom. dupi cum ii numegte el. El susfine ci oamenii precum Tom. era atacat de mongtri. pentru a lua parte la studiile referitoare la dezvoltarea copilului. nici unul dinke copiii firdrlzneli nu devenise timid. in vreme ce doud treimi dintre cei timizi rdmdseseri reticenfi.inhibafi comportamental. Tom igi amintegte cd era cumplit de timid. inima lor bate mai repede decit a altor sugari ca reaclie la situaliile necunoscute sau noi.inci de la nagtere. Tom era bdiatul unui om de gtiinfd. De-a lungul a*lo. cind_aceiagicopii au ajuns la grddinifd. De asemenea. de teamd atunci cird se afld in societate: la gcoali sau pe terenul de joaci. Acolo._ dl-i h ticere pe ceilalli cum se joacd. in Sala William ]ames. gi o alta de zburat. Dupd aproape patru ani. cinci gi gapte ani -. griji gi sentimente de vinovtrlie 9i s5'sufere de probleme cauzate de stres. de la nagtere. rdspunsurile bale erau scurte gi pdrea abdtuP. Existd si copii care sint de-a dreptul paralizafi. aratd monitoarele. Tom devenise tensionat rigid. Kagan consideri cd de fapt copiii care sint prea sensibili gi temitori se transformd tr adulli timizi 9i timoiali. ur*arir. La un an gi noui luni. crede Kagan. mamele gi-au adus sugarii gi copiii mici la laboratorul lui Kagan pentru Dezvolt4reiCopilului. lntotdeauna relaxat 9i vorbXre!. trcepe sd batl ca in timpul unei crize de anxietate. Ca sugari.. inima lui. Ralph era sociabil 9i indrdgit 9i niciodatd nu s-a socotit timid. o femeie de virstX mijlocie care igi amintegte cd a fost extrem de timidd in copildrie. sd se joace. indiferent de virsta la care a fost supus evalu6rii. ei devin sensibili gi in alte sensuri . unul dintre bdieleii din studiul lui Kagan. o parte dintre ei s-au dovedit vioi gi spontani.de exemplq sint in_ clinali sd se autoilrvinovdleascd 9i sd-gi faci reproguii..degi diferenfa de virstd era de doulzeci 9i cinci de ani. asudind tot de fiecare datd cind trebuia str se apropie de un coleg de joac5. in desele cogmaruri. la treisprezece ani gtia sd se a9eze confortabil pe un scaun. Ralph era unul dintre cei mai firdrdzneli 9i mai deschigi copii. mugcin9i drr-gi buzele. nu avea ticuri verbale 9i vorbea foarte increzXtor.degi era in primii 5% cei mai buni din clasi. care se scurse_ serd. Ca adulli. este tipic pentru aceastdcategorie de timiditate.. care se afld la etajul al paisprezeceleaal Universitdlii Harvard. avea incd o oarecare stare de anxietate in preajma copiilor gi problemele sale se concentrau acum asupra rezultatelor de la gcoal6. pe un ton prietenos. Atunci cind a fost chestio_ nat la-treisprezece ani. drept pentru care gi-a fdcut o carierd in acest domeniu. Asta iiface sd ezite si md_ nirce lucruri noi. care abia zimbea timid 9i forlat doar cilrd era vorba'despre prietena lui. cind copilul reticent refuzd. potrivitX inclinaliilor sale introvertite. in comparalie cu allii rnai indr5zneli. Tom se numdra printre cei mai timizi copii. Kagan colegii sdi au observat semne timpu-si rii de timiditate in cazul unui grup de copii de un an 9i noud luni adugi pentru observalii expeiimentale. aavut doar vreo doud temeri trecdtoare .

"* reaclioneazd " ""a"" Ia motive de stres.u?i un pragmic de excitabilitate. Intr-un studiu efectuat asupra a754 de blieli 9i fete din acesteclase.tJ'.'pro""_ fdid ezi_ exemplu.ti creazasemenele lor feline mai curajoase. Maturizarea creierului pisicii la o lund peamdnd cu cea a sugarului." 6.. copilut izUucnugte ir. respirafia neregulati sau senzafia de sufocare impreund cu sentimentul cf. copii apare teama de .. cum ar fi prima intilnire cu iubita sau un examen important . fiind prea ti- lf.il. cum ar fi crizele de ganici. se nasc cu g neurochimie care face ca acest circuit sA se excite ugoq. Kagan declard cu tirie cd acegti Uri... Un alt baromeku al timiditdtii este ttrcerea. pentru cd i9i pot dezvolta un fel de dezechilibre anxioase... mogtenit nivelurile cronic mari dgnorepinefririe "oirii sau de uttu ..alacemdma iese din incdpere gi el rdmine cu un necunoscut.de cit dificil sau de irasCibil eite sugarul ain graail de tulbu_ !i rare din momentul ir care este confiuntai cu ceva sau cu cineva necunoscut.necunoscut/ . sistemul nervos simpatic fiind 9i el activata. "&u i Semnulunei mari sensibilitdli. aud o ameningare sau. s-a constatat cA M trecuserd deja prin cel pulin un asemenea episod de panici sau ctr avuseserd simptomele preliminare. nucleul amigdalian gi structurile periferice apropiate. mici.la grddini!f. gi anume palpitafiile..unul din cinci copii intri in cutegoria celor timizi."U_ stanfe chimice care activeazi nucreur imigdarian astfer incii se amigdaliansi fie mai ugor declangat. i"crimi. foTu. analizali acum intr-un laborator p"r. acesteaputind incepe din clasa a gaseasau a gaptea.itt'.. care/ precum Ralph.*O. care sint neobignuit ae'tirrfiae.alarme pe care majoritatea copiilor le rezolvi fird probleme prea serioase.asup-ra $9 le pisicilor.. Julu""'. totugi ele aratX ci acegti adolescenfi sint expugi unui mare risc de a dez- .evitind tot ceea ru_ familiar..tulburare de panicd". Cam una din gapte dintre pisicile de casd au un tipar al fricii cur" seumena mult cu timiditatea copiilor: se retrag daci este ceva nou (si nu-gi manifestd legendara curiozitate I pisicii).cum ar fi mirosurile p"t"r"i"". . mal asupra cetormai *aii. care ar face_o ". fapt c9 duce la o stare de nesiguranld gi "u "rl" Cei la anxietate.De cite ori echipa lui Kagan a studiat copiii timizi gi indrdzneli intr-un mediu natural . 9a constatat la nivelul creierului aceskir pisici timide ci porfiuni ale nucleului amigdalian sint extrem de excitabile.ce. Aceste episoade de anxietate au fost de obicei declangate de alarme obignuite pentru prima adolescenld. la opt sau nouX luni. care apar i:r urina lor.cares-audovedit a fi a-bstur a" ti*lri tn copil5rie.semn ci aparilia norepinefrinelor pdstreaztrnucleul amigdalian intr-o stare de excitare prin intermediul circuitelor neurale.t.1r^:| :: legea{a. incepind cu tensiunea arteriald gi dilatarea pupilelor pind la un nivel crescut de norepinefrine.nucleului amigdalian se *ui greu. impreuni cu alli copii care nu qtiau despre ce e vorba sau cind au vorbit cu cei care ii chestionau * copiii mai timizi s-au exprimat mai pulin. ""i O parte din dovezile culese Kagan pirovin din observafii_ .pli* din .de exemplujftr cazul unor ti_ neri... o str li se intimple un lucru ingrozitor.i. proreze noi teritorii gi nu atactr decit rozitoare "_u. care controleazd capacitatea de a vorbi cu glas tare (aceleagi circuite ne fac ca in momentele de stres sd ne . in vreme. indiciu asupra tiparului mogtenit de copil vine 9".riri.".h"i.inghi!im" cuvintele.de Timiditatea pisicilor infloregte cam pe la o luni. clinafii spre temeri de tot felul. str ne sufocdm). de la opt luni.. adicd or sd trnebuneascd sau or sd moard. usu lid:.] constd in ritmul lor cardiac care rhmine crescut mai multl vreme decit la tinerii indrdzneli de o virsti cu ei .. punctul cind nucleuf amigdalian se maturizeaz5 slficient pentru a prelua controlul circuitelor din creier ce determini apiopierea siu evitarea. sint mai indrdzneli "puri" 9i mai nerdbdito-ri si explor&e noi lo_ curi gi si cunoascd gi alte persoane. Cercetdtorii cred cI aceste episoade nu au fost suficient de semnificative incit sX presupund un diagnostic psihiatric cum ar fi o . observd K"gdl. Dar adolescenlii timizi din fire 9i extrem de speriali de situaliile noi intri in panicd gi atunci apar simptomele.-birbali sau femei.. au un sistem nei-ros caiibrat mai bine in ceea ce privegte excitarea.264 Oaze de oportunitdfi Temperarnentul nu este predestinat 265 tare. Acegti copii sensibili sint in mare primejdie. Un copil de grddinifi timid e in stare str nu spund nimic atunci cirnd un altul i se adreseazi gi sd-9i petreaci mai toatX ziua uifindu-se doar cum se joactr ceilalfi. Kagan face chiar unele speculafii..lrr. Kagan a descoperit ci acegti copii timizi au niveluri mai mari de reaclie in intreaga gamd de indici ai sistemului neryos simpatic. declarind ci o ttrcere timidd ir fala noului sau a unei posibile amenin!trri este un semn al activitdlii circuitului neural care se desfigoari intre creierul din fald. doi din clncr au un temperament indrtrznef i pufin la nattere.

" din fire.Oaze de oportunitdli volta aceast5tulburare. ei parcd suferi pentru cd nu igi pot potoli grijile 9i depresiile.roior.tr loc strse plingdiau sd se lamenteze.. aarjciriopatina. cain cazulmdtugii mele..". ca avird o . cind ea avea vreo gaptezeci de ani. ..o doarnndin vjrstX exuberantd.. dar dintre cele care au intrat in pubertate Ay" au cu_ scuJdeja panica.n copil 9i am cunoscut_o pe June. Inceputurile crizelor de anxietate sint strins legate de perioa_ da de pubertate. dar dupi citerrami_ aln auzit un lipdt ugor _ st1q. binuitor fald de o lume pe care o percepe ca plintr de dificultdli 9i de primejdii care stau la pindd. pind 9i in lucrurile cele mai mdrunte .. Acest lucru a iegit la iveald in mare parte in urma studiului lui Richard Davidsory psiholog la Universitatea din Wisconsin. Cei care fursi au o activitate relativ mai mare in partea dreaptd sint sortili gindurilor negative gi sint firi posace.tc...r: dut practic tot.. se bucurd de via!5 gi de oameni.at5cu trecerea timpului.."ii u" ghaiul.il. oameni la panictr gi la izolare de viate 266 Temperamentul nu este predestinat 267 Nu MADERANIEAZA NIMIC: TEMPERAMENTUL wsEL in anii 1920. se bucurd din orice..oribili de lagda ea gi soful sd".teorie care inc5 mai agteaptd"otestare gtiinlificX..a ceiei iria. au ircredere in ei 9i se angajeazd puternic in vialX.. in acelevremuri.. dupl cum a constatat Davidson. Imi amin_ tesccdfir aceavremeam iegit odatl in orui irrr. Spre deosebire de cei care suferd de melancolie. flcuse gi rXmdsese parlial paralizatd. Acolo. acestioameni sint energiJi yl"i l::1:. Apoi. polii superiori ai creierului emofional..sd gra.. punctajele la testele lor psihologice au sugerat ch prezinti un risc mai mic de a suferi depresii gi alte dezechilibre emofionale6. a9a incit sint ugor doborili de problemele viefii.ri iu virsja adolescenfeis. Cind jad."""r""t 9i ..-. -o dificild. od.ta la unii si melanco_ eis-adusdeuna. Feiele care abia intrf. comparativ cu aceia care nu au fost deprimali niciodati. ir funclie de tiparele creierului siu.in pubertate nu au aseme_ nea crize. p:lpgzftiv.G.. Singurul ei comentarii a fost *."torr'CL"r" 9i lute se mai putea ridica.. mulfi adulfi care suferd de crize de panicd susfin ci atacurile u" i"""p.. precum mdtuga ]une..".i"g"ie h shanghai _ lia la alfii . Sint sociabili 9i veseli. 9i anume cd persoanele care igi depSgescdepresiile au invdlat sd sporeasci nivelul de activitate in partea stingd a lobului frontal . carelucra tr polilia colonialtr din cadrul C". cei cu o activitate puternicX in lobul frontal sting vdd lumea cu totul altfel. Intr-una dintre experienlele lui Davidson fdcute pe voluntari.]""1"-Tl ei amaorlr/ ln vreme pe allii sint pasivi melancolici..pare a fi legatd de activitatea din zonele prefrontale din dreapta 9i stinga. Odatd ce au avut o ur"rrr"..j. Aceas"ta 9i di menslunea temperamenfului. la firceputul celui de-al doilea'raiioi """"rft."^:::jttt-:_iyT q"t. criztr. ei corespundeau perfect rolurilor caricaturale din comediile lui Woody Allery alarmistul care vede catastrofe peste tot. Cei cu o activitate marcat mai mare in lobul frontal drept s-a demonstrat cd au un tipar distinctiv de negativism atunci cind au dat testul de personalitate.inclinat spre spaime 9i dispozilii proaste. Fdrdnici un ban."1. lmi amintesc de vremeacind erar. meagi solul ei au fostinchigi inh_un lagdr.care a fost descrisin jilmutEmpireof (Impiriulsoaretrr. 1a*ea. ln ultimii ani. iar sdumblu. auTostrepatriagi in Columbia britanici. El a descoperit acelagi tipar gi la pacienlii recent diagnosticali cu depresii.S. persoanele cu o activitate pronunlat mai intensl in lobul frontal sting au fost comparate cu cincisprezece persoane care au dovedit o activitate mai intensi in lobul frontal drept. dupeu.o tinird. mdtuga mea June.tea avut un curs impresionant._ *.1':I1T:"_clry o cararone toarte periculoasd pentru o femelesingurd._amdritat cu un de_ tectiv britanic..iin !!r:!y supravieluit acestorani. El a descoperit cd oamenii care au o activitate mai mare in lobul frontal sting comparativ cu activitatea din lobul drept sint din fire mai veseli.iui ul". Oamenii care au avut probleme datorate unor depresii grave au dovedit o activitate mai scizuti in partea stftrgi a creierului gi mai putemicd in partea dreapti. a plecat de la ea de :"::[. fupt.exuberan.uru iie. Nu gtiu cum a ficut. M-am repezit-sdo iiaic 9i dcrnai cind "" fd_ ceamasta.. igi depdgescobstacolele. adeseasint bine dispu9i..'. Davidson a fdcut urmitoarea speculafie.":.uu 1o. a inceput sE rid. ea a reugitsI umble din nou. intr-un fel.Iune j . Degi studiul sdu s-a ficut in proporlie de 30% pe oameni aparlinind uneia dintre acesteextreme._ lui Internalional de Comeri.'.dup{ perioadd "^ ""*Ural de"i"" refacere fo"rb l. aproape nimeni nu poate fi clasificat.... ele au in_ clinafia sd inceapd str se teamide o repetare.

Lecliile emolionale din copildriJpot avea un improfund asupra temperamentului. voluntarii au urmirit fragmente dintr-un film. probabil prin faptul cd ii lipsegte pe copii de ocazia de a invdla cum si-gi deptrgeascl frica. Diferenla de temperament itrtre cei morocXnogi gi cei veseli se manifestd in multe feluri.act lind o predispozilie inntrscutd. Timpul cit copiii erau linuli in brale in momentele de calm gi in momentele de supdrare aratd . ceea ce conteaztr este felul in care este tratat de plrinfii sXi gi cum inva!e se $i depdgeasctrtimiditatea inniscutd. fiecare d. . in schimb s-au speriat gi au fost dezgustali cftrd a venitvorba de singele din timpul operaliei gi de alte asemenea amAnunte. Pentru copilul timid. Tendinfa spre un timp". un factor care sugere. Davidson a constatat ctr nivelul de activitate al lobilor frontali prezicea deja dacd ei vor plinge sau nu atunci cind mamele vor iegi din cameri. Observafiile fdcute tr diferite case cind copiii aveau doar vreo tase luni au aritat cd mamele protectoare care i:rcercau str-gi linigteascd sugarii ii luau pe acegtia in brafe 9i ii lineau strins la piept cind se speriau sau plhgeau 9i o ficeau mai multtr vreme decit mamele care ii ajutau pe copii sX invele s6-gi sttrpineascd momentelg de nelinigte. altele au simlit cd este mai important sd-gi ajute copiii timizi sX firvele cum sd se adapteze acestor momente supXrtrtoare. Cele mai. Altele erau dintr-un film educativ pentru infirmie_ re. a devenit clar faptul ctr ptrrinlii. Persoanele mai sumbre. Unele erau amuzante . Ceea ce face diferenla sint lecfiile emolionale 9i reacliile trvdlate ale copiilor pe mtrsurd ce se maturizeazl. Echipa de cercetdtori a lui Kagan a constatat ctr o parte dintre mame au concepfia cd trebuie s5-9i apere copiii timizi de tot ceea ce ii necXjegte.vd de asemenea o determinare geneticd. 9i totugi. Acei ptrrinfi care reugescsX leastr o intreagtr relea de experienfe mobilizatoare pentru copilul lor ii ofertr acestuia ceea ce ar putea fi un corectiv al fricii. in_ tr-o experien.td. chiar daci aceasti dimensiune fundamentali a temperamentului existtr incd de la nagtere sau apare foarte cu_ rind dupd aceea. Se pare cX aceasti conceplie protectoare intdregte sentimentul de teamd. in vreme ce cei care ruau plins au dovedit o activitate mai putemictr in partea sttngd a creierului. ceea ce era foarte tulburtrtor. Marea elasticitate a creierului din perioada copilSriei inseamnl cd experienlele din timpul acestor anipot avea un impact de duratd asupra modeldrii unor cdi neurale pentru tot restul vielii. cu tot felul de aminunte sinistre din timpulbperafiilor.mai ales mamele. astfel incit activitatea lor nu poate fi mislrattr corect decit la zece luni. Nucleul amigdalian exagerat de excitabil poate fi imblinzit prin experienle potrivite.o goriltr care f5cJa baie sau un ctrlelug care se juca.tional negativ. cei care ne inscriem in tiparul morocdnos nu sintem neapirat blestemafi sd strdbatem inireasa existentd trintind gi bufnind.268 Oaze de oportunitdli Temperamentul nu este predestinat 269 tendin!tr spre un tip sau altul.intre cei careau plins s-a dovedit ci are o activitate mai puternicd in partea dreaptd a creierului. in lucrurile mai mari sau mai mici. gi. De exemplu. Grupul celor veseli a avut reaclii minime fali de filmul cu operafia. concentrate pe emisfera dreapt5. Dar chiar 9i la copii atit ae mici. au gtrsit cI filmulefele amuzante erau doar u9or amuzante. Poate cd iea mai bunX ilustrare a tipului de experienle ce pot modifica temperamentul in bine ar fi tocmai observafia ce s-a putut face in urma studiului lui Kagan pe copiii timizi. fie amplificind. Din otbervaliile la domiciliu ftrcute asupra acestor copii cindva temitori.. Cam unul din trei sugari care vin pe lurne cu semnele clare ale unui nucleu amigdalian extrem de excitabil igi pierde timiditatea pind ce ajunge la virsta de grddinili7.temperamentul nu este predestinat. fie intr-unul pozitiv.Astfel. fie intr-un registru emo. se pare ci avem o inclinalie temperamentaltr de a re_ acliona fa!5 de viaf6.9i prin urrnare cum sd se adapteze gi micilor betelii din viafd.puternice reacfii au fost cele de incintare datorate vizionirii filmelor vesele.inv5!drii de a se adapta" se pare cd ii ajutd pe copiii prea speriali sd devini mai curajogi. lobii frontali sint inci irn perioada de maturizare in primele luni de viafd.urrlerrt melaniolic sau .ca gi spre timiditate sau indrdzneali apare in primul an lesel de viafd. spune Davidson. ItuntN ztnEANuc LEuLurAMt cDALrAr:\I PREA EXCTTABIL Vestea cea bund pe care am primit-o fururma studiilor lui Kagan este ce nu toli copiii temtrtori devin adulli izolali . fie poto|. Filozofia . Ca 9i cea mai mare parte a creierului. au jucat un rol major in transformarea copilului timid care a devenit indrdzne! cu timpul sau continutr sd rXmftrd sfios in fafa a tot ceea ce este nou 9i sI fie speriat de orice provocare. Corehrla eia practic de 100%: din zecile de copii testafi astfel.

Acei copii care au ajuns sd . de_e1emplu.stabileau limite foarte ferme. dddeau ordine precise. lipsindu-i pe copiii timizi de ocazia de a invila sd se calmeze in fa!a lucrurilor cu care nu sint familiarizali si sd cigtige o oarecare stipinire asupra fricii 1or. cind acegticopii cindva te_ litori sint readugi in laboratorul lui Kagan.sd-i faci pe cei timizi mai siguri de ei.. Chiar dacd aceastdtrdsdturd temperamentali pare ceva mai greu de schimbat decit altele . acei copii timizi la patru ani cu temperamentul pulin schimbat in cei gaseani au avut tendirlla sd fie mai pulin pregdtili din punct de vedere emolional: in condigii de stres plingeau gi se retrdgeau repede.. in schimb. Temperamentul fricos . reaclionau exagerat la cea mai micd frustrare.poate gi pentru ci are 9i obazd fiziologicd . Dimpotrivd. este mai pulin pro_ babil ci vor izbucni ir:rlacrimi de cite orise incruntd cineva ia ei sau de cite ori cel care face experienta le ia tensiunea.poate sd fie parte a mogtenirii biologice a . ei sugereazdcd 9i tiparele emofionale inniscute pot fi schimbate intr-o oarecare mdsurd.ti. Celelaltemame in schimb erau empatice. Cind intilnirea are loc cu pdrinli clre. aveau reaclii emolionale inadecvate. Concluzia lui Kagan: . copilul invald treptat sd se descurce in asemenea momente..270 Oaze cleoportunitdli Temperamentul nu estepredestinat 271 cd mamele protectoareii lineau mai mult in brale pe copii atunci cind erau supdrali decit atunci cird erau calmi. iar mamele protectoare erau mai ingdduitoare si mai indirecte in stabilirea limitelor cind copiii fdceau ceva ce ar fi putut sd dduneze. copilul esteobli. Un copil venit pe lumea asta care se sperie ugor poate inv5la si fie mai calm sau chiar mai indrdzne! in fala lucrurilor cu care nu este familiarizat. esteugor de constatatde ce persoanelecu o competenli emolionalS mai mare . imbufnali 9i plingXciogi. Acegti pagi spre indrdzneali sint incurajatori. Cam pe la doi ani.pe mdsurd ce experienla de viald a continuat se le modeleze circuitul neural cheie. Unul dintre semnele cd un copil timid i9i va putea depigi inhibilia naturali esteacelade a dovedi o competenli socialdmai mare: estemai cooperant 9i se inlelege mai bine cu ceilalli copii. DimpotrivS. De ce oare fermitatea duce la o reducere a fricii? Kagan speculeazd ci este ceva invdlat faptul ci un copil se tirdste spreie_ va ce-l intrigd (dar pe caremama lui il considerdcategoriiun lucru periculos) gi atunci el este oprit printr-un avertisment: de acolol Nu pune mina!" Dintr-odatd. Repetareaunei ase_ menea provocdri de sute gi sute de ori in primui an de viatd il face pe copil sd retrdiascd in doze mici intilnirea cu neagteptatul din via!5. Chiar daci erau tentali se nu comunice neapdrat cu un nou partener de joacd. .Aceste lipsuri emofionale sint desigur capabile sd dduneze relaliilor cu ceilalli copii. desi iubitori.Pleacd gat sd rezolve doar o ugoard incertifudine. in speranfa de a obline un rezultat pozitiv exacerbeazd de fapt nesiguranta copilului gi oblin efectul contrar..i9i dep5gesc in mod spontan timiditatea. iar acelora care le au le va fi mai greu sd depigeascd repulsia iniliald fald de implicare. erau extrem de sensibili la critici gi la dovezi de neincredere.sau orice alt temperament . esteempatic. Repetarea regulatd a acestor reugite sociale de-a lungul mai multor ani va putea.Separe cd mamele care-gi protejeazi copiii ce reacfioneazd prea puternic.chiar dacd timizi din fire . este in stare sd pund bazele unor prietenii apropiate.mai pulin timizi fie pind la virsta de grddinift se pare cd au avut pdrinti carei-au supus unor tensiuni usoarepentiu a-i facesd fie maifleschigi. firegte. Aceste trisdturi marcau un grup de copii identificali ca avind un temperament timid la patru ani 9i care au reuqit si scapede el pind la zece anie. nu se reped sd i9i ridice copilagul 9i sd il consolezede fiecaredatd cind se necdjegtede ceva. La copiii speriafi.8 Cu alte cuvinte. O disponibilitate mai mare pentru viala in societate presupune mai mult ca sigur o serie de experienle pozitive succesivecu alli copii. ferindu-i de frusiriri ii anxietate. dispus sd dea 9i sXimpartd gi este mai atent.La nivel neurologic. cum al fi.puteau de-a dreptul sd strlluceascd in societate. tocmai o asemeneaintilnire tiebuie bine stdpinitl 9i dozele mici sir:rtideale pentru a invdla aceastd leclie. inclinatia cdtre o fricd necontrolatd este accentuati pur gi simplu prin repetare. miniindu-se cumplit. strategia protectoare ajunge si aibd un efect contrar. se presupune c6 acest lucru inseamnd cd de fapt circuitele prefrontale rateazd ocazia de a invSla reaclii altemative de blocare a fricii. unii copii timizi au devenit mai indrdzne." De-a lungul copildriei. erau temXtori.blocind acfiunile copiilor gi insistind pe disciplinS. mi-a spus Kagan. odatd spartd gheafa. ln schimb.nici o insugire uman5 nu este mai presus de schimbare. nu erau in stare sd aibd rdbdare spre a fi recompensali.. O altl diferenld a reiegit cind copiii aveau un an. si introduci in gurd un obiectcareputea fi inghifit.

cind se dezvoltd sinapsele ce transportd semnale de la ochi la cortexul vtrzului. vederea normald stimuleazi formarea unui circuit neural extrem de in cortexul vizual.boga|l" 9i .zgomotului de fond".este o dovadd pentru felul in care experienla poate schimba tiparele emolionale 9i poate modela creierul. de-a lungul a luni intregi de asemeneaexperienfe. faptul cd ni puteau sd se spele ii ficea sd creada cI or sd se imbolndveasci gi or se moara. Degi ochiul in sine nu avea nimic. Capacitdlile noastreemotionale nu sint date fixe inndscute. Dacd dupd perioada criticd ochiul inchis era redeschis... cu fluoxetin (care este mai des intilnitd sub numele de Prozac).de reducere".de exemplu. Demonstralia vie a impactului experienlei asupra dezvoltdrii creierului o reprezintd studierea gobolanilor . ochiul respectivva intimpina dificultdli in distingerea detaliilor. care poate ajunge atit de frecvent. Experien!a. El continui sd se modeleze de-a lungul intregii viefi. Cea mai edificatoare demonstralie a acestui fapt provine dintr-un studiu asupra celor tratali pentru tulburXri obsesivelz. Experienle. $obolanii .odati cu trecereatimpului.similare pe maimule au ardtat ci 9i in acest caz existd diferenle intre .272 ()aze de oportunitdli Temperamentul tttt estepredestinat 273 vielii noastre emotionale. ]umitate dintre pacienlii studiali au fost tratali cu medicamentele standard.9i desigur efectul poate fi oblinut gi in cazul oamenilor. existau prea puline legituri cu cortexul vizual pentru ca acestasi poatd interpreta semnaleledate de acel ochi. in vreme ce sinapsele de la ochiul deschis se inmulleau. mediul 9i mai ales ceea ce trlim gi invdtdm pe mdsuri ce cregter4 modeleazdpredispozilia noastra temperamentald. In aceastdperioadd.Una dintre cele mai des intilnite dorinle nestdpinite ale acestoraestesp6latul pe miini. chiar. dar nu li se permitea se se spele.ce pielea persoanei crapd.Pacienlii suprrgi terapiei au fost expu. fdrd a se nerge insd pind la capit. animalul deveneapractic orb de acel ochi. care incepe de la ochi gi se sfirgegte Dacd un ochi al unui copil este acoperit citeva sdptdmini.. zona neocorticalda .careestede fapt o reinv5lare emolionali sistematicd . mai ales cea din copildrie.Dupd citeva luni. obsesia a in- . in cu9ti. numdrul sinapselor acestui ochi cXtre cortexul vizual se reducea. Treptat.. pin6.. Psihoterapia. perioada criticd corespunzitoare pentru vedere acoperSprimii saseani din viafi. coPtLARrA: o gANSA LINTCA Creierul omului nu este nici pe departe format la nagtere. pacienlii cu obsesiaspilatului pe miini erau dugi pind la chiuvetd.Dacd animalului i se inchidea un ochi o perioadl mai indelungatS. In acelagitimp. avind tot felul de distracfii. cel mai puternic progres avind loc in copilirie. incit creierui gobolanilor bogali era mai greu gi. modeleaztr creierul.iar cealaltdjumdtate au fost supugi unei terapii comportamentale. Acest proces este unul constant gi rapid. Dacd un copil a avut un ochi inchis citeva luni si uiterior a putut vedea. Conexiunile sinaptice se pot forma in citeva ore sau zile. circuifui neuronal al gobolanilor seraci era. ele pot fi imbundtdlite.pentru care acestlucru esteposibil lin de maturizareacreierului uman.sdraci" locuiau in cugti foarte asemindtoare. cum ar fi scdrile 9i rotife. Demonstralia clasicd a impactului experienlei asupra dezvoltirii creierului a fost fdcuti de delindtorii premiului Nobel.obolanilor bogali a dezvoltat relele mult mai complexe de circuite sinaptice. ambii neurosavantil0. mult subdezvoltat... Simplificarea prin renunlarea la sinapsele in plus imbunit5legte calitatea semnalului in creier.i in cazul constringerilor genetice.sdraci" . dar goale 9i lipsite de orice distracfie. dar nu sintem in mod necesarlirnitati la un anumit meniu emolional de cdtre trisdturile mogtenite. printr-o invdlare corecti. Existi o intreagd gamd de posibilitdti. Ei au aritat ci la pisici 9i la maimule existd o perioadd critici in primele luni de viafi.siraci"l\ . ceeace nu e de mirare. La oameni. Studiile au ardtat cd lobii prefrontali ai obsedalilor au o activitate peste normal13. incit si se facd 9i de sute de ori pe zi.Aga cum constatespecialigtiiin comportamenful genetic. comParativ cu al celorlalfi. Motivele. Thorsten Wiesel si David Hubel. unde acestesemnale sint interpretate.bogali" locuiau in grupuri mici.i sistematicobiectului obsesieilor sau al fixafiei lor. $obolanii . erau mai degtepli in rezolvarea labirinturilor decit gobolanii sdraci. printr-un proces care se mai numegte 9i . Diferenla era atit de rnare. indepirtind cavza . genele nu determind singure comportamenful. complex. creierul practic pierde acele conexiuni neuronale care sint mai pulin folosite 9i formeazd conexiuni putemice in circuitele sinaptice cele mai folosite. ei invdlau sd igi analizezetemerile gi spaimelecare ii chinuiau .. Copiii se nasc cu mult mai mulli neuroni decit cei care vor rdmine in creierul adult.bogafi" si . acest fapt poate crea un deficit in capacitateavizuald a ochiului respectiv.

neglijareasau maltratarea..o m6suretoare a cit de ugor Poate fi declangat nervul vag se face . oportunitilile gi indrumarea de care are parte un copil in a invdla sd se descurcecu propria suferinfd. care face ca nucle- . experienfelecritice includ cit de bine rdspund pdrinfii la nevoile copilului.acelagilucru s-a intimplat 9i cu pacienlii pentru care s-au folosit medicamente. Experienla le-a schimbat funcfionarea creierului . aceasansdde modelare sinaptici in respectivaregiune a creierului poate insemna totodatd si cX in marele proiect al creierului.Iocul in carese manifesti autocontrolul emotional. iar sistemul periferic la pubertate.Un alt circuit cheie care continue sd se modeleze de-a lungul copildriei se afld la nivelul nervului vag. in timpul unei anumite perioade critice. spun unii teoreticieni. copiii au reugit si suprime mai ugor activitatea nervului vag." Cind pirinlii au procedat bine. care va fi un fel de comutator deschis/inchis pentru momentele nepldcute' Copilul care a fost calmat de nenumdrate ori invali mai ugor sd se calmeze singur.se pare cd in acestcircuit existd legdturi puternice Pentru controlarea momentelor nepldcute 9i cd de-a lungul vielii vor reugi sd se calmeze mai bine la supirare. Sd nu uitdm cd lobii frontali atit de importanli pentru reglarea impulsurilor periferice se maturizeazi la adolescen!6i7. intre zeceluni 9i un an gi iumdtate.ajutl la rindul lor la modelarea acestui circuit. Descoperirearemarcabildtotugi a fost fdcuti din analizelerealizate la scaner. O echipd de la Universitatea din Washington care a studiat impactul asuPra cregterii copiilor a constatat cA ingrijirea pdrinlilor comPetenli din punct de vedere emolional duce la o schimbare in bine a funcliei nervului vag.ornpi"t.Oaze de oportunitdli 'letnperamentul nu estepredestinat 275 ceput se se estompeze..de pildd in situaliile in careeste vorba desPrelovire sau retragere in momentele de tristele. zona orbitofrontald a cortexului prefrontal formeazd rapid conexiunile cu creierul limbic. In mod similar.Pirinfii modificd tonul vag al copiilor" . o reprezintd feurmeazd. Pe mesurd ce maturizarea creierului ii oferd copilului mai multe unelte emolionale complexe. nucleii caudafi. inlelegerea9i reaclia la rang de arti . Datd fiind importanla lobilor prefrontali in stdpinirea emofiilor.incapacitatea de implicare a unui pirinte egoist sau indiferent sau o disciplinh brutali isi pot ldsa amprenta in circuitul emolionalls.inprima copildrie. obiceiurile dobindite in copildrie sint incluse in refelele sinaptice ale arhitecturii neurale 9i sint mai greu de schimbat ulterior in via!5.Aceastdadaptarebiologicd. Obiceiurile de stdpinire a emoliilor. Aga cum amvdzut. obiceiuri care sint repetate mereu in copildrie si in adolescenfd.rezultatele au ar5tat cd terapia comportamentali a dus la o scdderesemnificativd a activitilii pdrlii cheie din creierul emolional.lobii frontali .la fel de eficient ca 9i medicamentatia! FANSE CRUCIALE Creierului uman ii ia cel mai mult timp comparativ cu creierul altor specii ca sd se maturir"ru . Sigur cd arta de a se calma singur se dobindegte de-a lungul anilor 9i prin alte mijloace. iar la cealalti transmite gleazd.9i a indepdrtat acele simptome . ca gi in cazul pacienfilor tratali cu succescu fluoxetin. copildria reprezintd o gansd cruciald pentru modelarea predilecliilor emofionale de-o viafd. despre cum se rezolvd diverse situalii emofionale. intre 16 9i 18 anila. In vreme ce zonele senzorialese maturizeazd. Sau cum explica psihologul ]ohn Gottman. pildrie gi slefuitd pe parcursul anilor ce Foarte mulli supdrat. e atunci cind iul in care estecalmat copilul i9i aumaml de ei: o au grijd de cei care copii mici sint calmali linisce se gi pind il leagdnd in brale il ridicd plingind.il ajutd pe copil sd inceap5 sd invele cum ar putea sd se potoleascdsingurto.continui sX se dezvolte pind cdtre sfirgitul perioadei de adolescenli. experienla copilului de-a lungul anilor poate modela ultimele conexiuni in circuitele care reglementeazd creierul emofional. fdrd critici sau judecili de valoare. care a realizat aceststudiu: . Astfel. care la una dintre terminaliile sale reinima gi alte pdrli ale corpului.Mai multe zone ale creierului care au'un rol in-viala emolionald sint printre cele ce se maturizeazd mai incet. sd-gicontroleze impulsurile 9i sd aibd exerciliul empatiei. conform unor speculafii.prin preg5tirea lor emofionald: prin disculii cu copiii despre sentimentele lor 9i despre cum trebuie ele inlelese. pregitindu-i pentru ceeace trebuie sd facd. invdlatd in prima coUna dintre lecliile emolionale esenfiale. semnale la nucleul amigdalian prin intermediul altor circuite producind secrelia de catecolamine care declangeazd reaclia iupt5-sau-fugi. de copilul tegte. in vreme ce fiecare zond'a creierului se dezvoltd intr-un ritm diferit in timpul copiliriei. instalareapubertilii marcheazduna dintre celemai nSvalnice perioade de specializarein creier.

pe de alttr parte. De asemenea. care se intind pe mai mulli ani in copildrie. chiar gi dupl terapie aceste tipare au tendinfa sd rdmind nigte inclinatii profunde. inclusiv la virsta adultd. o intdrire a conexiunii sinaptice. dacd nu se reusesteacestlucru. Fiecareperioadd reprezintd o oportunitate pentru a ajuta copilul sd dobindeasci obiceiuri emolionale benefice. efortul va fi mult mai mare pentru a oferi lectiile corective ulterioare in viafd. capricios prin lipete si bitXi. Formarea si specializareacircuitelor neurale in copilirie poate fi un motiv suficient de puternic pentru a explica de ce emoliile timpurii 9i traumele sint atit de greu de depdsit. Dar de ce sI nu facem ceeace ne std in putinli pentru a preveni aceastd nevoie. Este limpede ci dezvoltarea principalelor talente ale inteligentei emolionale are perioadele ei critice. pe de o parte. chiar 9i la nivel neural. degi nu intr-o mdsuri la fel de spectaculoasd ca in copildrie. ar mai putea explica 9i de ce psihoterapia poate dura adeseafoarte mult. Obiceiurile emolionale induse de pdrinli sint foarte diferite dacd. un remediu pentru ceea ce s-a gregit sau s-a ratat complet in perioada anterioard in privinfa pregdtirii copiilor. creierul rdmine elastic de-a lungul vielii. a*tind cd obiceiurile emolionale pot fi schimbate de-a lungul vie!ii. oferindu-le copiilor atenlia 9i cdlduzireanecesarepentru a cultiva cahtetile emofionale esenlialeinci de la bun irceput? PARTEAA CINCEA Alfabetul emofional . adicl recunoscnevoile emolionale ale copiilor gi le satisfac sau isi disciplineazl copiii prin empatie.276 Oaze de oportunitdti ul amigdalian sd declangeze hormonii reacliei luptd-sau-fugi 9i deci s-au comportat mult mai bine. sau dacd.gi de ce. soldindu-se cu efecte de duratd 9i chinuitoare. cu un oarecareefort sustinut. O psihoterapie prelungitd este. Orice invdtare presupune o schim6are in creier. Ce se intimpl5 cu creierul in cazurile de tulburare de stres posttraumatic (sau in terapia respectivi) estede fapt un efect analog cu acelea pe care Ie aduc experienleleemofionale in bine sau in riu. Unele dintre cele mai grditoare leclii pentru un copil vin din partea pdrintelui. La pacienlii cu tulburdri obsesivecreierul se modificd. desi sint acoperitede noi viziuni 9i reacliireinvilate. Evident. mai ales atunci cind e vorba de influenlarea acestor tipare .trtr-un fel. asa cum am vdzut. plrinfii sint absorbili doar de sine gi ignord tulburdrile copilului sau il disciplineazd. ei sint pe lungimei de undd a copiilor.

::. speriat ci Ian si Tyrone ar putea sd-l batd. accentul care se pune in gcoli sugereazi cX . gi Tyrone Sinkler.... i-a impugcat mortal de la distan!5 mici pe cei doi pugti chiar pe culoarelegcolii.... care sint tot mai dese in gcolile americane. poate fi interpretat ca incd un sernn al nevoii disperate de leclii de stdpinire a emofiilor.. Semnele acesteideficienfe se pot constata in incidentele violente.. oricit de sinistru ar fi..x+:+i:ir :l:+4:::::: i:!i:iiil!l l::ti::t::: :\iilil:i:ri!:l:r::. .. aceastdnoud 9i tulburdtoare deficienld nu este abordatd in nici un fel la nivelul Programei gcolare. Sau cum spunea un profesor din Brooklyn.1r. Educatorii.. de cincisprezece ani.i:il:ii:ii... dar lucrurtle au luat amploare. de rezolvare pagnicd a neinlelegerilor sau Pur gi simplu de adaptare la viala in comun.. Costurile analfabetismului emotional Totul a inceput ca o micd disputi. a venit intr-o dimineald la gcoal5 cu un pistol de calibru 38 gi. fn vreme ce pentru imbundtdlirea performanlelor intelecfuale s-au fdcut eforturi liudabile. la cinci metri de paznicul scolii. Acestea nu mai sint doar cazuri izolate: cregtereatulburdrii vielii adolescenlilor gi a numdrului necazurilor copildriei pot fi sesizatepretutindeni in StateleUnite .. Dupd care au inceput sd se lege de el gi si-l ameninle pind ce conflictul a explodat.iiiiill . Ian Moore. cum ar fi impugcarea lui Ian 9i a lui Tyrone..::i::iirr::jilii: a:::i:::air:: j . au avut o neinlelegere cu un coleg pe nume Khalil Sumpter.... Khalil.dupi cum se aratd in statistici precum acestea2: . actualmente.fiind un fel de model pentru tendinlele din lumea intreagd ... elev in claselemari la Liceul Thomas lefferson din Brooklyn. Acest incident. din clasele mici.. deranjati de punctajele slabe la matematicX gi la citit ale elevilor. au constatat ci existi 9i o deficienfd mult mai alarmanti: analfabetismul emofionall.ne preocupi mult mai tare cit de bine pot citi copiii gi cit de bine pot scrie decit dacd vor mai fi in viafd sdptdmina viitoare".

Nu e vorba doar de o singurd problemd. care duce la o incapacitate de concentrare. In 1990.. O SENZATIE EMOTIONALA NEPLACUTA ilor din ziua de azi pot fi urmdrite gi la niveluri mai stlbtile. . existenla mai mulsi depresia: tor temeri 9i ingrijordri.. s-a ajuns ca numdrul celor ce iau droguri sd creasci decid.precum numdrur proporfia 9i sarcinilor ne9i dorite 9i presiunile cblegilor de a face sex. care moare avertizindu-i pe muncitori cd esteprea putin oxigen.. Cauza cea mai des intilnitd a dezechilibrelor adolescentilor este boala mintald.-.In medie. dar daci ne concentrim asupra tineretului american de origine africand. toate indicatoarele aratd o direclie gregit5.in ce in anii 1970 gi L980rata divorfurilor era de aprox. in statere unite s-a inregistrat cel mai mare procent de arestdri de minori pentru delicte violente. o Delincaenla frecventareacopiilor care au intotsaungresiaitatea: deauna necazuri. Rdmin insdrcinate fete tot mai multe gi mai tinere. 'slh. prnd in 1993.. distrugerea lucrurilcrr care nu le aparfin. De exemplu.acliuni intreprinse fird a medita asupra situaliei. majore sau minore. . perspectiva pe termen lung a copiilor de astdzi in privinla unei casdtorii 9i a unei vieti rodnice 9i stabile este tot mai i.rt. visarea cu ochii deschigi. numirul de sinucideri i^ rindul adolescentilor s-a triplat. minlitul 9i trigatul.e 18 ori fali de acum doudzeci de ani6.rezultatele proaste de la gcoald. consumul de heroind cocaind in rindul ce9i futl ror roarte trneri a crescut cu 300% in cei doudzeci de ani de di_ nainte de 1990.proporlia tinerbor cupluri care sfirgesc printr-un divorf este cam cl-e doue din trei. pe mdsurr ce am intrat in anii 1990.tunecati de la o g".lipsa de energie. asistdm la o inr5utSlire permanenti. copiii o duc mai prost in urmdtoarele privinle: .280 Alfubetul entolional Costurile analfabetisnruluiemolional 2E1.profesorii gi pdrinlii din Olanda.i situafii mai alarmante decit cea din StateleUnite.incapacitateade a-9i lua gindul de la anumite lucruri. sfudiile ficute in lumea intreagd aratd cX existX .pentru fete. rinfilor gi ale profesorilor.cc> pii carefac copii"-. rata crimelor sdvirgite de adolescenfia crescut $e patru ori.Tot in acegtidouizeci de ani. sigur cr aceste cifre sint descurajante.incipdlinarea gi proasta dispozilie. daci lucrurile nu se-vor schimba.numdrul de nagteri la fetele intre zece si paisprezeceani a crescut constant cinci ani la rind.tadezechilibrelor de alimentalie la adolescentea crescut spectaculosT. ele sint barometrul unei schimbiri majore. China gi Germania au ajuns la con- Aceste statistici alarmante sint precum canarul din tunelul din mina de cdrbuni.t. Aceastd senzalie emolionali nepldcuti pare sd fie in cazul tuturor copiilor prelul vielii lor moderne. nevoia de a fi perfecli. toate cifrele fiind mult mai mari gi uneori duble. ricire. comparativ cu ultimii doudzeci de ani. Aga cum am r'rzut in capitorurg. lzolareasau problemele sociale: preferinla de a fi singuri.fac parte dintr-o mostrd la nivel nalional privitoare la copiii americani intre gapte gi gaisprezece ani asupra cSrora s-a f5cut un studiu comparindu-se stareaemolional5 a copiilor de la jumdtateaanilor 7970cu ceaa Pornind de la declarafiilepdcopiilor de la sfirgitui anilor 19808.in rindul tinerilor americani de origine africand. acestfenomen fiind numit . al unor deficienle profunde la nivelul competenlelor emofionale.'Nurndrul de cazuri de boli venerice la adolescenfis-a triplat in ultimii treizeci de anis. in sfirsit. certurile foarte dese cu alfii. in situaliile de zi cu zi. dependenla exagerat5. agitalia prea mare. dacd nu chiar triple sau mai De elemplu. Cele mai grditoare date . simptomere de depresie. dorinla imperioasdde a li se acorda atenfie. mai ales din cauzatot mai desei folosiri a armelor3.u adolescenfi. in vreme ce toate acesteprobleme de izolare ridici noi semne de intrebare in ansamblu. agitalia sau tristelea gi depresia. la fel ca numdrul cle . probremelecopi- .un barometru exact al scdderii nivelurilor de competenld emolionale . Frecv en.ili. unde incd nu s-a ajuns la crize profunde. firea prea aprins5. Dincoro de acestecifre.sentimentul de nefesecretogi. tachinirile.. i"dif. sentimentul ci nu sint iubili.opf . riscul de depresie se dubleazd la pubertate. in anii 1980. rdut5lile fali de allii. Problemele deatenliegi degtndire: incapacitateade a fi atenli sau de a fi calmi. neascultarea manifestatdacasdgi la gcoal6. vorbjtul prea mult.. de a fi bosumflarea. paisprezeceani care sint victimele unor crirne4. al unui nou tip de toxicitate care aParegi otrivegte experienlele din copildrie.ig problemele ca fiind extrem de grave comparativ cu cele ale altor culturi. situafia este 9i mai ingrijordtJare.. In vreme ce americanii igi criticd in mod fd. erlai ales clin orage._ la rrie're 11!e alta. afec{eazii o treime d'ir. Anxietatea dorinla de a fi singuri. s-a dublai numarul arestirilor adoles_ cenfilor pentru violuri.

9i felul mai menlind sd putea ar ne orientate sau misurilJpreventive mulli copii Pe drumul cel bun' stwr ATtr A A GRE imn ttv zrRE C i nderami ngcoal apri mard.de La9% in 1976la tg% in 19g9.A9a cum am vdzut.au probleme serioase' copidin flagrantd aceas[eagresivitate lin evident este fapLl cd emolionale' pro-bleme lirie constifuie .luru ulut. de indatd ce-i apostrofa te bicicleta inu 9i ra banii d" *ir..o*p"tutrfelor existente tu . precum gi o dublare a numdrului copii care au avut suficiente probleme emolionale incit ar fi-de trebuif sd apelezera un ajutor.in absenfa unui sistem eficient de sprijin.Alfabetul emofional Costttrile analfabetismuh i emolional cluzia cd nivelul problemelor pe care le au copiii din ldrile lor estesimilar cu cel al copiilor Americii anului tcizo. ifi aprindea din orice' se care bdt[ugului tipul era vorbeai.. Dar probabil cx lucrurile nu vor rdmine nici m6car aga pentru multd vreme.Toate schimburi rinfilor bine intenli'onali.gi p6stram uneori chiar din nimic. bogat sau sdrac."rt de inleles .corectivele in tuiebazaunor probleme grave .Toli ne temeam de |immy jimmy.. L" fiind inti-antiia. cdci concurenta mondiali in a scddea cosful miinii de lircru a creat forle economice care exercitr presiuni asupra familiilor. copiii fiind l dsal i decapul l orsaui ngri j atel evizor uiui.' pentru viiloarele }i mmyafdcutpugc5ri epentru m olest ar epir r SsSim plineascd gaisprezeceani. N utol i copi i i furi ogi si nti nsdgibdt dugi. rata de deteriorare de-a lungul zecilor de ani nu este mai mare decit aceeadin rindul copiiior din clasade mijloc sau al celor bogati: toate datele arati aceeagi pantd constant coboritoare. opar t edint r eeisir r t nigtepariaretragi. urie Bromfenbrenner. |immy . tot restul Faptul ci acei copii ca Jimmy mogtenest. instabilitatea gi inconseivenfa vielii de familie de zi cu zi sint tot mai mari la nivelul tufuror segmentelor societdtii noastre.carereaclioneazXexagerataturtcicindsintneDefectul percajigi sau fagdde ceea ce ei percep a fi nedreptdli.rn .bg est^e pe copiii poati Pune mai funclioneazd atit de eficient incit sd-9i asupra atentd mai privire O pi. incit pind gi familiile puternice incep si se destrame.undenul i sed6aPr oaPeniciunf eldeat enacesteainseimne' chiar 9i in cazul pA!ie.r"irri bicare. foayguard invizibil ii inaeparta pe toli copiii Mai puSigur cd acei copii ca ]immy. i fecut in stuaiu comparativ la nivel internalional referitor la binele copiilor gi a deilarat: . in vreme ce copiii sdraci au cele . Acestea sint vremuri in care familiile sint asaltate de probleme financiare 9i atunci ambii pdrinti lucreazd multe ore. pentru cr semnalizeazd faptul ci existd un ajutor disponibil). Agitafia. in special biiefii. mai sint tot si ntl dsal i l acreg6.pe mdsurl ce cresc."ro.. nimeni nu se de distanla. Franfa gi rhailanda.r. Nici un copil. urp"i*"J 9i c''' pedepsele cap1i. bani.. copilulcelm air duer aJim m y.e sau violenfi.sint mai vulnerabili in fafa acestor forle distrugdtoare. Astfel. copiiagresiviPresuPuneintotdeaunapdrinlicealterneazdneeste probabil glijenla .. sardciei gi gomajului."1o Acesta nu este un fenomen strict american.. vr em ur icindt ot m ai un singur P1itl mulli copii cresc in s[rd!ie.ui prouste rezultate in privinla capacitdfilor emofionale. erod'area nenumdratelor ajunge la se care prin copil. rasiale sau formate pe criteriul venitului. pdrinte airrtr" 9i mdrunte si necesar" care nu familiile de f6cut in competenleie emofionale.apet er enuldejoacder acagicum din calea sa' . A existat 9i o cregtere corespunzd.. . Statutul-copiiloramericani gi al familiilor lor estemai disperat ca niciodat5.A tunci ci ndapdre. Toatd lumea il ura 9i se temea j ucacuel .. cum ar fi efecteledevastatoare ale divorfului. care. nu este scutit de riscuri. dar n-au fdcut-o (un semn prost) . .tl. pregdtindu-i pentru viali? ci deficienlele mecanismelor problemelor specifice iugereaz1 sociale constiemogionale 9i .ci9a3e. inclusiv la nivelul celor cu studii rlr.toare .ui. fiind neglila.iour". Aceste probleme sint universal valabile gi caracterizeazdtoate grupurile etnice.Iar unele !dri.'stresul extern a devenit atit de mare.B:t'tttt dintre multe in iveald vielii agresivitat"u dir. . ci unul global.. Era genul careili fucare era ir. in joc este generalia urmdtoare. aveau probleme chiar mai grave decit cele actuale ale SUA. cind familiile cu gi-c-opii mici sugari mulli mai tot cind numeroase. Milioane de copii sint lipsiti de competenti si caracter moral.rr. paranoici pulin s{devini copii pe face ii tipar u. copiierie i iegit la acestor a familie de viala studiile f6cutel1.intreiti a numxrului de copii care au apelat la un sprijin-psihologic (ceeace ar putea fi un semn bun.u. Forlele puternice care propulseazi coborirea competenlei emofionale se pare cd au cdpdtat avint in statele unite comparativ cu alte liri dezvoltatee. cum ar fi Australia.i. un eminent psiholog in probleme de dezvoltare de la universitatea Cornell..

" .Alfubetul emolional ceptiv care-i unegte pe acegticopii constd in faptur cd ei sesizea_ zd atacuri acolo unde ere nu existd. 9ah va interpreta i. sau la acla violenld duce ce drumul pe sint agresivi copii acegti te criminale ulterior in via!5. ci au dat o spargere sau cd au fuiat piese de la o magini sau ci s-au imbdtat --gi toate acesteaincX inainte sd facd paisprezece ani16. sigur cd asta ii {glermind pe afi copii sdl-ievite. de exemplu. Dar dintre toli copiii. De exemplu. Copiii incep sd ridd.iar coi"g"l'.. iar actele nevinovate sint percepute ca ostile 9i recad in obiceiul prea bine invdlat de a reacliona printr-o loviturd violent613.Ltu a doua. t. ceilalgicopii deja deilare cI pugtiul le displacela. un b. remarcd de altfel confirmati 9i de faptul ..in primii ani ai adolescenlei.este sd se precizeze agresivitatea din film.".tii. imaginindu-9i cd persoanele din jur sint mai ostile decit fir realitate.agisint foarte sensibili la nedrep_ qj la faptul."". cei in care sint in mod normal agresivi: ei acfionea zF. te din primii ani de gcoaldcontribuie la rezultatele gcolareProas' te. iar reaclia este automat ostild. copiii din aceast5categorie fiind percepu-ti9i percepin9"-t9 pe ei ingigi ca . Acegti copii furiogi gi i. Xcuustu iiruce sd ri se pa_ ta:5.rin-d"r.apuilergilu se ener_ veazd si incearcdsd dea intr-unul dintre .:[9*R"riment mar pagnici si priveascd inregistriri videl. odati cu aceastdperceplie grdbitd a unui act ostil apare automat gi"un act de agresivitite. cd au furat din magazine."pirruia i. incapabili si se inleleagd cu ceilal. se constatd c5 bitdugul tntotdeauna ir justitici pe cel care aa ir. b5taugii se bizuie tot mai mult pe forli gi violenld. unele fapte neutre sint ameninldtoare .-profesorii i-au acuzat . bdiefelului care lovegte fiind justificl#2.i. gi mai ales a bdielilor. in vreme ce alli copii au inceput sd invele ce inseamnd negocierile gi compromisul pentru neinlelegerile de pe terenul de joacd.zori. se poate vedea. fi fdcut ceva atunci cind nu aveau nici o vini.rrerea sa este una rduvoitoare gi nu una nevinovatd.e u.se restringe.'cir.cum funcfioneazi acesteinclinalii percepfuin care bataugii sint pugi aldturi de co_ :f pt 1t:. izolindu-i gi mai tare. Calea tipici primard spre violenld 9i spre criminalitatd se sint agresivi 9i-greu de stdpinit ince prefigureuialu copiii ca_re De obicei.-pugti. ^miria Acest salt ra a-i judeca pe piotagonigtii filmului dovedegte o profundd inclinalie p"t. 284 Costurile analfubetismului emolional 285 Asemenea copii sint vulnerabili din punct de vedere emofional in sensul cd au un Prag foarte scdzut al supirdrii. cd lu folosit o armd de foc intr-g neinlelegere. Ei intotdeauna se vid Ietl in rolul de victime-9ipot ingira oricind o listd intreagd de cazuri in care.J *pili care au vdzut caseta vorbesc despre ea ulterior..uru u . o alti tresature a acestorcopii este aceeaci afunci cind se afld in toiur unei crizede furie nu au decit o singurd reacfie: si loveascd.pe baza prezumliei de ostilitate sau de ameninfare. gindirea li se ilrtunecd. "I acest Cu cit copiii fac mai des lucru. sar la bitaie.iat scapdcSrlile-pejos atunci cind un altur il inghiontegte. cei cu scoruri inalte fdceau dovadl clarl de delincven!5 doar cinci-opt ani mai frrziu. dacd un bdiefel agresiv joacd cu un altul care muti o piesd atunci cind nu ii Iste. De indatd ce detecteazi aceastd amenintare. iritindu-se tot mai des pentru tot mai multe lucruri. intr_unul dintre filme.u direct tu u*ru.u fiind vino_ vat. Studiile care i-au urmdrit pe copii din anii pregcolari gi pind la virsta adolescenlei au constatat ci aproape jumdtate dintre gcolarii de clasaintii care sint obraznici. gi mai grditor faptul cd atunci cind a fost necesar .1. odatd ce se supird."i . Tendinla spre delicte apare surprinzdtor de devreme la acegti copii.i in53q1!ina!i cu ProSigur ci nu toli iesorii devin delincvenli la virsta adolescengeiis. in discutiile d"rpru . Aceste inclinafii perceptuale spre ostilitate existd incd din primele clase.i"ni _ polite_ r !ea.i bdtdusii r_au consideratpe cel care gi-a imbrincit ini. iar repertoriuf aJop. impulsurile prost controlaiit Jutu intii gi a doua17.r**o gi lovind. gluma .fost o simpld gregeald. neascultitori fald de pdrinli ..un brinci nevino_ vat devine o vendetd: iar singurul respuns este atacul imediat. acegtiasint cei care risci cel mai tare ca in final si comitd delicte violente. ii loc sr ii suuiinieze celuilalt cd a fdcut o gregeald.pru.cr ar putea fi traiati astfel... Existau sansede trei ori mai mari ca acegticopii sX admiti faptul cd au betut pe cineva care nu le ficuse nimic.pro9ti". fdrd a sta str se gindeascd dacd nu cumva a. uaiutnt . sint obraznici la grddinild 9i in clasa intii.ie la ceea ce se intimpld de fapt. nedind prea murtd iten. copiii cei mai agresivi nu reugescsi invele o modalitate de autocontrol pind in . Atunci iind copiiloi dintr-o grddinila din Montreal le-au foit date calificative ir ceea ce privegte ostilitatea 9i capacitatea de a crea probleme. Ei pldtesc un pre! social: dupd primele doud sau trei ore petrecute cu un b5t5ug pe terenul de joaci..i*"i aceastSmutare ca fiind o ingelitorie.ia.in vreme ce majoritatea copiilor. cu atit agresivitatea devine pentru ei un Sest arllomat.

il" urrtirocialeinainte id intre in incurcituri majore.hiperactivitate" sau disfunctii de invdl-are.acteleantisocialeale unui copil de cinci ani pot fi modelul actelor de delincvenla ale adolescentului. Cu alte cuvinte. impulsivitatea brielilor de zece ani este un indiciu de trei ori mai puternic al delincvenlei ulterioare fatd de IQ-ul lor18. consecinla negativd a unei solutii violente ..de . intrd in bande 9i duc o via!i ce sfideazd legea gi ordinea.dificili" . simfindu-se fdri prieteni... acestgrup marginalizat de obicei renunld la studii 9i incearcdsd se in&epte spre delincvenfd. o bStaie .cei care sint betufi zdravdn nu suferi chiar asa de rAu. Pind in clasa a patra sau a cincea. Degi biielii care se indreapti spre delincventd tind sd aibd un Ie mai scdzut decit colegii lor.cele care au probleme cu profesorii sau nu respectd regulile. Ei invxlau si gindeascd 9i din perspecti- . Unul dintre acestea. cu siguranli nu toli se afld in aceastdsituafie)..sint respingi de colegii lor gi sint incapabili sd-gifactr ugor prieteni. ei strt insofili de allii care . drogafi. .286 Alfubetul emolional C os t uril e analfab et is rru'il ui etn olion al 287 cd sint surghiunili in claselespeciale (gi chiar daci acegticopii pot avea o mare dozd. acegtifurtirziali slnt adeseacopii mai mici.. firl sd mai caute alte infoimalii sau sd incerce sd gindeasci pagnic pentru a-gi rezolva neingelegerile..Dar nici unul dintre acegtifactori nu face delincvenla si devind inevitabili.organizatla universitatea Duke. are drept consecinld pierderea unui timp care altfel ar fi putut fi folosit pentru invdtat. mai ales intre claselea gaptea9i a opta. mai multe programe experimentalelu avut un oarecaresuccesin a ajutaraieme. alcoolici..care au inceput sd bintuie pe strdzi de capul lor incx din gcoalaprimard. soarta lor de a nu reugi la invdfiturd este aproape predestinatd. lucru ce Pornegte de la faptul ci familia tidiegte intr-un stres puternic sau in sdrdcie.coercitiv" . un sfudiu asupra fetelor . un psiholog care a urmdrit indeaproaPe evolulia a sute de bdieli la virsta adulta tindri: ." infuriau r"p. cum ar fi furtul din magazine. nu existd o singurd traiectorie spre violentd 9i delinwenfd.. implicindu-se in delicte minore. iur.sint de asemeneaizolali de cdtre profesori.de obicei."u.E in fugul5 si lovegti pe cine-vadaci egti nebun Ie furie. dar care sint atragi de aceststil sfidtrtor.adici violent . Pe la jumdtatea anilor de gcoali..rirr. Asta inseamni un procent de trei ori mai mare fa!5 de cel inregistrat in rindul celorlalte fete.. s-a ocuPat de elevii de gimnaziu iur" . de exemplu.rele" din clasa a patra . forin cazul copiilo^r agresivi spolele psihologice care acfioneazd.mai alesincepind cu clasaa treia. impulsivitatea este in mai mare mdsurl cauza delincvenlei. Intre clasa a patra 9i a noua.o. (o diferenld grditoare apare pe acestparcurs intrebdieti fe9i te. Acegti 6ai"1i erau invifali. Toate acesteafiind la fel de importante. ei aiung ratali din punct de vedere gcolar.nu le trece prin minte.Dacd te dai inapoi de la o bdtaie lumea o sI te socoteasci un lag". ce pare fireascd pentru acegti copii. in anii de liceu. Copiii care la inceputul gcolii gtiu deja de acasdce inseamnd stiluf. atunci cind au probleme cu cineva. pe o perioadi de gase pind la doudsprezece sapiamini. frlnindu-se sI tragd concluzii in legdturi cu ostilitatea acesteia fald. se asociazi iu alti paria sociali.in acelagitimp. existi un risc de cinci ori mai mare pentru ei sd ajungi vagabonzi... un studiu efectuat asuPra delincvenfilor minori condamnali pentru acte d.r"1e1a ei sd devind infractori violenfi.rdmin gravide.. acegticopii considerali betdugi sau doar ."2L ' lns6 un ajutor venit la timp poate schimba acesteatitudini 9i poate bloca iceasti traiectorie Jpre delincvenla a copilului.opii'agresivi se invele si-gi controleze impulsu. gedinle de instruire de 4Oae minute ce aveau loc de doud ori pe siptamine. va fi expus mai multor tentalii spre crimd gi violenfi.eviolenld 9i asupra elevilor de liceu agresivi a ajuns la conclu zia cd.) Desigur. total nestepinili acasd.uq" 9i creau probleme' in cadrul i."20 FCOALAnATAUgtLoR Aceastdpredispozilie mintal5 a copiilor agresivi ce ii inso!e9te toath viagl este cea care aproape sigur ii va face sd sfirgeascd fur necazuri. spargerile sau comerful cu droguri. fetele cu apucdfuri antisociale nu devin violente .. cd-o parte dintre aluziile Pe care ei le intrepretau ca fiind ostile erau de fapt neutre sau prietenegti. existd mulgi alli factori care pun in primejdie un copil: daci estenrscut intr-un cartier cu o ratx mare a criminalitefli.au inceput mai tirziu. care ar trebui sd-giocupe prea mult timp ca sd-i find in friu..acegtia au un tipar mintal co.aratd cd 40% dintre ele au deja un copil inainte sd termine anii de liceule. 9ur. Tendinla lor agresivd estejustificata in gind prin convingeri cum ar fi:..de ei. automat considerd cd persoana se afld p" o potilie antagonicd. gi . insd firi a fi nepopulare printre colegi . Sfidarea regulilor de la ore. Sau cum sPune Gerald Patterson.

*o.Ea a precizat lucru i se seimpliceimediatintr-o relaliesexuali.u*. La trei ani dupd ce biielii au urmat un asemeneacurs. sdmenlin5prea gi mai tareera ci nu reu9ea ce o nemullumea ceea 9i dramult o legaturdcu un bdiat. Lochcomparat cu allii care fuseserdla fel de agresivi. ca d" mersul in_ tr-un autobuz in care citiva pusti nu le au" "*"mflu pu... $i a funcliona! depresia i-a trecut.mai ales fale acorde !d de parinfi. dar nu . cum se se Poarte in intimitate. Tiatamentul ei s-a concentrat asuPra felului in care ar putea sd igi stipineasci mai bine relaliile sentimentale:cum se-9i ?acd prieteni.*.ner. si-9i facdprieteneprintre f9tel9 nereugind timidi gi mai nelinigtita. cum tocmaisemutasela o altd 9coal6.Sesimlea n-a mai avut chefsi sedistreze de mincare.rl a durat *ui *rrrt..t ir ca_ re deja au apucat sd se aprindd..1 beneficiaserd de asemenea cursuri de stipiniru ? miniei. dind dovadi de irascibilitate.congtientizarea senzatiilor fizici. cum sX-9iexprime sentimentele. ei pot incerca un rdspuns prietenos prin care si-gi pdstreze demnitatea. Pare interesant.288 Alfubetul emolional Costu rile nnnlfabetism ul ui emo! ittnal PREI{ENIREA DEPRESIEI 289 va altor copii. de acolo. stipinirea miniei. prin urmare. Dificultatea este la fel de des intilniti atit in relaliile dintie copii 9i pirinfi.:r:] vild sau sd mai reflecteze la ceea ce urmeazd sdfacd gi nu sd ac_ fioneze impulsiv. iar posibilitatea de a se apuca de beutura sau de droguri era mult mai micd.. inifiinsprijin emolional gi si-i calduzeascS du-se un fel de spirali infernald. iind ". problemele in stabilirea unor relalii genereaze depresii. sPunea nesatisfdctrtoare. unul dintre ei. Parci nu sint in stare s5-9ievalueze corect sentimentele. de.it utiile prin care au trecui recent..cind se culcacu divergibiiefi. sesfias[ deschidd De exemplu. desigur.. Morocanoasd in nici un fel. fuiTscenetein care fiecare are rolul sdu.. *i-u rprs: .enta bdielii care urmaserS acest program erau mai pulin dificili la ore.. cd seadapteazS ani.Ei discut' despre .de saisprezece fete9i nu se mai puteainlelegecu celelalte Dar acum.'. Er a constatat c5 la adorg. nu se declansea_ zd automat.chiardaci acest ..tt u...*u" i.erau gi cursuri speciale pent. biielii exerseazi asemenea alternativ".. vorbind vreo conversafie. mi-a povestit cum s-a adresaf unui biiefer care r-a imbrincit.i chiar segindeasd sesinucidd' proastX de prietede ultima despdrlire generattr fusese 3tur"ude dLprimare ci nu gtiacum sdfaci sXiasdcu un bXiatfdrdsi nul ei. aveau o pirere mai bund despre si_ ne.gi nu gtiacum si pundcapit unei relalii chiar pdreainconfortabil ea.de nervozitate 9i de minie .. - .e igi piar_ dd respectul de sine fdrd si provoace 9i o bitaie. cum ar fi rogirea obrajilor sau tensiunea muscurard i' mo.dintr-odata. dispozitie.. ium sI se simti mai increzhtoare aldturi de alli adolescenfi. psiholog la Universitatea Duke.exemplu.Era incapabild doar ci|d i se adresa eade fapt gi nici nu gtiace sd mai zici dupa: .-*o*"r.cu atit agresivitatea a sclzut mai iare. Mai ales la cei tineri. sXsearatea9acum era cineva. nefiind in stare sd iasx din aceastd neajutorati gi f5r5 speranfe.ce facl?"zz Dana a urmat o terapie in cadrul unui Pro8ram exPerimental pentru adolescenli deprimali din cadrul Universitalii Columbia. sint receptivi ra posi_ bilitatea de a invdfa cum se se controrez". .unu voia decitsi-i cunoascd mai bine.e ur"rr*nea reacfii la rece/cum ar fi retragerea sau numdruirr pind la zece. una dintre abilitdtile cheie pentru controlarea miniei a constat in supravegherea senti_ mentelor ....ri.#.. s5-gi dea seama cum sint percepufi gi ce ar putea ginli gi simti ceilalgicopii in situaliile care i-au infuriat foarte tare' De asemenea. parinlilor le este 9i mai greu sd a9a cum se cuvine. Iohn Lochman. a pirut intotdearrna Dana. fel de incercare de a remedia o Parte dintre tr5in esenfd. spunindu-i sd nu mai faci prr gi simplu a plecat' Asta insemna cd detinuse ".. usor. cu cit prog.. gostecu JI."l Astfer.astfer incit si treacd primul impurs inainte de a reacfiona. Copiii .uioi controlul fara . unul dintre creatorii acestui program.. de nerdbdare.lc.chiar dacdde fiecaredataf'5cea Dana9i-apierdut pofta gi vegnicobositd. pe care o consideraserdvoit5. de rugine. constind in reconstituirea unor scene..cum ar fi o tachinare care i-ar fi putut face sd-giiasd din fire.. care sfirgeste il:r permanente certuri si forme de instrdinare..'i".Buni.murgi dintrl biiefii agresivi sint nefericifi din cauzd cd-gi ies ugor din fire. pii"I. cit 9i in relaliile cu cei de o virsti' Copiii deprima-ti 9i adolescenlii sint adesea incapabili sau nu sint dispugi sd vorbeascedesPrenemulfumirile lor.r. Astfel.eald pe cu_ loar.cum sI impuni limite in privinla relaliilor sexuale. "tu sdturile emolionale fundamentale.. de fapt sesimfise9i mai Astfelincit.urvdrii si abor'larea acestor^sernne ca pe un indiciu ce trebie. dar care sd fie ollternativi la lovire.rr*bi despre ferur cum ar fi trebuit sd abordeze aceastd intimprare. ca df exernprtr-oi*uri.

geful catedrei de psihiatrie a Universitilii de Medicini din Pittsburgh.primul cei ndscufi intre 1905 si 191124. PRETUL LUMII MODERNE: NUMARI]L MARE DE DEPRESII Anii de sfirgit de mileniu au inaugurat o noui epoci. Existx dovezi care sugereazd. Faczi directd a depresiiloq.este si mai mare la tineri. La americanii ndsculi inainte de 1905.4.deficite la nivelul a doud zone de competenfi emofionald: talentul de a stabili relatii.290 Alfubetul emolional Co s turile an al fabet ismului emo t i on al 291." Dr.dar creeazd torii de stres emolional care aPar de timpuriu pot afecta dezvoltarea neuronilor. doar o stare de tristefe.numdrul divorlurilor s-a dublat. sublinia o altd tendin!5: .posibilitatea de a suferi de o depresiemajori ina_ inte de a impiini 24 de ani bste de zeceori rnai mare decit pentru pentru fiecare generatie. in Germania.Aceasta inseamnd o pierdere de resurse care ar fi putut mobiliza impotriva obstacolelor 9i a egecului. in tot mai multe familii s-a instalat o indiferen!5 a pdrinlilor fald de nevoile copiilor. precum 9i o scddere a sprijinului acordat celorlalli de comunitdli ori a familiilor numeroase. dar care este un procesreversibil. care se intinde tot mai tire . au apdrut mai multe teorii. cotele maxime fiind atinse in timpul perioad..elor de rdzboi civil. pentru cei niscufi dupi 195s. Exisratd 9i esteamplificat in a9afel incit afecteazd .in acestsens. iltele par a fi cauzatede obiceiul de a gindi pesimist..se adapteazd in funclie de stilurile de viali moderne. a ajuns la concluzia cd aceleagi Taiwan. Un studiu mondial fdcut asupra a peste 39 000 de persoane tendinfe existi gi in Porto Rico." Martin Seligman. Fiecaregeneragie. la 35 de ani era de 4%.Depresiala copii.in ultimii 30 sau 40 de ani.Aceasta nu este o cauo anumiti vulnerabilitate. ' Degi probabilitatea de a deveni deprimat cregte odati cu virsta.A existat o cumplitd erodare a nucleului familial . pe de o^parte.. o respingere din partea celor din jur--. Liban gi Noua ZeeFranla. Micgorareavirstei la care copiii trdiescprima experienfddepresivi pare de asemeneasi fie un factor comun pentru lumea "intreagd. degi in ansamblu cregtereaacestei tendinle nu are legiturd cu evenimentele politice.generaliile care s-au maturizat in momente de tulburiri politice sint marcate de un numdr mai mare de depresii.orice egeceste considerat ceva de dutotul in viatd. totugi cea mai mare cregterese remarcd la tineri.dintre cei ndscufi dupd 195s. Canada. Nu apuci s5-!i cunogti prea bine restul familiei. Italia. ceeace poate duce la o depresie in momentele de mare stres. era de14%. Dr. a ficut urmXtorul comentariu: .pe de altd parte.i de coplegitoare lipsi de sperantd de-a lungul unei vie!i23. episod de depresieare tendinta sd apard tot mai devreme. iar pierderea acestor surse stabile de autoidentificare inseamnd un risc mai mare de a se ajunge la depresie. pirinlii au tot mai pulin timp disponibil pentru copiii lor 9i nu stau prea mult intr-un loc. ce predispune copiii sd reaclionezeviolent la cele mai mici infringeri din viali .pentiu cei nisculi intre 1945si7954.depresia. pe m5surX ce acegtiacregteau.indiferent pe ce s-arbaza.si ointerpretare a refuzurilor celorlalgi. cea a Melancoliei. David Kupfer. comparativ cu cele anterioare. chiar dacd ele pot apdrea zeci de ani mai tirziu.o notd proastd. aproape cd nimeni nu mai era Pe-acasi..Odatd cu extinderea industrializdrii dupi cel de-al doilea rdzboi mondial.. ci de nepdsare. aproximativ 6"/" au suferit deja o depresie. in lumea intreagd. Frederick Goodwin. o ceartd cu pdrintii. numdrului de depresii are o strinsd land5. aga cum anii '20 erau Anxietifiloi. am remarcat o cregtereaca convingerilor recentuatd a individualismului 9i o descregtere ligioase. Pentru cei niscufi intre 1934 qi 1941.posibilitateade a suferi o depresiemajorr la un moment dat in viald estein multe fdri de trei ori mai mare decit pentru bunicii lor. o noud trecerein revistd a cauzelor depresieila tineri subliniazd. psiholog la Universitatea Pennsylvania. proporlia celor care ar fi putut suferi o depresie gravd intr-o viafd era de doar 1o/". Datele la "pocu nivel internalional aratd ci starea ce pare a fi o epidemie a zilelor noastre . ajungind la deprimare. directorul Institutului Nalional de SdndtateMintald.phe la24 de ani. cd aceastdpredispozitie pentru depresie. precum . Germania.Aceste sidri upat de la virste tot mai fragede. in rindul celor probabilitatea de a face o depresie pinX nisculi inainte de 191. La Beirut. a inregistrat un risc tot mai mare de a ajunge intr-o stare depresivi I .de'demor u{irur"gi de autocompitimire. Atunci cind le-am cerut experlilor sd imi spund de ce cred ei asta.tn lumea intreagS. spunea: .iese la iveald ca o pecete a sceneimoderne. cindva complet necunoscuti (saucel putin nerecunoscutd). cregterea legdturd cu evenimentele politice.. in vreme ce o parte dintre predispozitiile la depresie sint aproape sigur de ordin genetic.

depresia s-a prelungit pini in adolescen!59i uneori chiar pinX in primii ani de virsti adultd. conform unor date adunate de Ko. a.292 AlfabetuI cmotional Cttsturileanalfabetismuluiemotional 293 td o inclinafie spre a lSsao infringere de moment sa devinr una de durati si o cauzi a lipsei de sperantd.. indiierent de f"riouda in care apar ele. ca gi perioada adultd.'" ulterior in viafd26.*pii nu conteazi pe termen lung. vinfa vulnerabilitdlii de--a"rii*eril" lungul vietii datorJ depresiilor de care suferd copiii si adolescenfii. sint mai pulin indrdgili gi au relalii conflictuale cu ceilal!i copii.. unele studii epidemiorogice.g"*urt cd procentul aproape se dubleazd pentru fete la pubertaie. Un alt rezultat nepl5cut pentru acegti copii este faptul cd ei se descurci prost la gcoald. acegti copii aiung sd evite inilierea in contactele sociale sau si nu ia in seamd un alt copil care incearcd s5-i abordeze . Kovacs a constatat cX acei copii care au suferit o depresie minori riscd si o transforme intr-una majord ..au mai pufini prieteni.iar ra bdieti pro_ centul rimine constant2S.. Un copil care nu simte nici o bucurie i9i va canaliza cu greu energia spre a-gi stdpini bine lecfiile.. Copiii cu depresii majore trec prin astfel de episoade care luni.in statele unite. tJnele date .intr-o aga-numiti dubld depresie. i"J. aproximativ patru ani. rezultatul final este cd un copil deprimat este respins sau neluat ir seamdla joacd.ifre .d. pe unii chiar pind la 24 de ani. degi la unul din saseau tinut chiar un dureazdin medie 1"1 an gi jumitate."28 Fiind ursuzi sau trigti. depresia la tinleri este o problemd presantS. copilariu gi adoles_ cenfa. P^rnira 16%dintre fetele intre 74 si r6ani s_uferd depresii serioase.i la joach. in cazur cirora s-a fdcui o'd"r. observind cum se descurcdin situalia respectivd ceilalli copii 9i aplicind la rindul lor modelul. Nevoia de a prevet i r. psiholog ra Institutul Yli' 9i Clinica de psihiatrie din Pittsburgh2T.depresia are un efect negativ asuPra memoriei gi puterii de concentare. Cei care ajung la o dubl6 depresie riscX mult mai mult si se confrunte cu o recidivi odatd cu scurgereaanilor.r se referd la asemenea momente. Desigur ci fiecare copil se mai intristeazi din cind in ci.in medie. pentru ci ei . ci qi preaenitd. s-a constatat cd sint mai pulin capabili sd se adapteze in societate. o datd la trei ani.de exemplu. urmdrincl_u_i p"" pur.rr.simptomere oficiare de diagnosticare a depresiilor _ au constatat cd pentru biielii gi feterJintre 10 gi 13 ani probabi_ litatea de a face o depresie majore de-a lungur'unui an este cam de 8 sau 9oh.op"rire extrem de alarmantd: chiar gi episoadele minore dedepreJie la un copil pot duce la episoade gri. Kovacs mi-a spus cd acegticopii . In mod firesc.acestafiind un semnal pe care copilul sociabil il percepe ca pe o respingere.Gr" . presupun gi momente de dezamE_ gire sau pierderi importante sau mai mici care intrelin suferinfa. variazdfoarte mult in pri_. cum ar fi credinfa in Dumne zeu qiin viafa de apoi. Kovacs u it.lucru clar mai ales la copii.irr.pltrtesc"nu numai suferinde depresia in sine. nu sint preferafi de ceilal.o uitd iu vremea". uneori chiar la cinci ani.u* ra jumdtate fta chiar si de doar 2%). ce si faci cind vrei ceva gi nu pofi sd ai.rdiut copli diagnosticagi cu depresii in_ cd de la virsta de opt ani.sint aceia cu care ceilalgicopii nu se ioac5."i perioa_ de mai lungi."gr:.in medie. Dintre copiii ale cdror depresii au fost suficient cle grave in^ cit. ci ra co_ piii pentru care spirala infernali a tristelii ii aduce intr_o stare de disperare. ca si nu mai vorbim de aceaexperien!5 a sthrii de iransi in timpul acumuldrii de cunogtinle.. ard. trei sferturi mai trecuserd printr-un episod de depresie. Depresiileugoarecaregi-au fdcut aparifia la virste fragede.cu cit perioada de depresiea copiilor din studiul lui Kovacs . nu devin foarte intense. TRAIECTORTA DEPR ESIEI LA TINERI Depresia n-ar trebui doar tratatr.. fird depresii.. Indiferent care ar fi cauza. Aceastdlacuni la nivelul experienlei interpersonale inseamnd ratarea a ceea ce ar putea sXinvele jucindu-se. ajungindu-se la probleme sociainle gi emogionalecu urmdri chiar dupa iegirea din depresie2e. dar dureazd mai mult . cei cu fost au comparali deprimali copiii atunci cind tr-adevdr.ur" ul-folosit criterii stricte . suferind de depresii sau de un sindrom maniaco-depresiv.Copiii inva!5 in general anumiprodusd !a te atribute socialede la cei de o seamdcu ei .mult mai g.. . Copiii deprimali se numXrd insd printre copiii neglijali la gcoa16..sd se ajungd la tratamentsserioase. de iraicibilitate si de izolare . . atunci pierderea unei slujbe ar pirea . deqi arte studii inaintasertr o . Dacd ai avea o perspectivd mai largd.u*ta idee pune la indoiald vechea presupunere ctr depresia r."*po..... In cazul copiilor..arre decit melancolia.drept pentru care cu greu reugescsd fie atenli la ore gi sd refini ceeace li se pred5..

efectuat asupra unor copii La copiii mai mici. loviturS o cu combinati o un decesin familie. ei rdminind ttittu paria. Parcurs.rlrl in care copiii i9i asumd rolul in cazul unei note mai proaste decit se agteptau. situalie ce a continuat 9i in respingi le uimdtoare..gi atribuie obstacoleledin viala lor unor defecte p"*o. Ceea ce a iegit la iveald doar recent este faptul cd de obicei copiii care au inclinafie spre melancolie tincl cdire o viziune pesimisti inainte de a ajunge sd fie deprimali. drept pentru care rdmii singur acasdsi nu mai ai nici mdcar cu cine sd te joci. cei care sint dejn deprimati gindesc astfel 9i asta se stie dintotdeauna. . De fapt. Pe m5surd ce copiii au griitoare schimbare o loc avut a cut. pur" in sine astfel incit. neapdrat devin iriar"piu lucrurile.Iau note mari pentru cd sint degtept". cu atit notele scad si mai tare se descurcdmar 9i slab la teste. cd toati lumea il fixe il pot face idei Aceste neplacute.Dacx md voi strddui mai tjre la matematiid si in au special la teme o sd capdt o nota mai bun6. care-giimagineaz6. la gcoald.")31Cercetdtorii a cina patra treia. Asa cum ne amintim cu tolii. unei ciuda in deprimali. Acest lucru este demonstral de faptul cd de obicei copii reacfioneazi astfel: . (.datoritd poverii constantedin tirnpul episodului respectiv.N-1* inprea mulii prieteni pentru ci n-am urnor. terminind gcoala primarS." Copiii care nu spun nici una dintre aceste fraze descriptive pozitive sint convingicd nu pot schimba nimic.sint un prost") se simt mai deprimali decit cei care isi explici aceastd notd ca pe un lucru ce poate fi schimbat. eventual. ceeace l-a tulburat mult pe copil. a clasele din 9i gcolari de grup identificat un claseceape care col"egiii-au respins. nu poate sd se descurcd tate de depresie9i intipdrite in minte: poate face nimic nu ci respinge 9i ce la gcoali. de a indrepta in bine lucrurile. vd pesimisti .asaincit pot rdmine 9i repetenli. Felul in care copiii igi explici acest refuz este de o importanlx capitald in privinla apariliel unei depresii.de exemplu.Cind md striduiesc suficient. iau note mari.a intdreascdacestemodalitS. cel mai puterde la inceputul clasei a treia3a. a gapteas-a dovedit cd aceia care clasa in greu de re irec"extrlm fali au manifestat o at]tudine pesimisti si au reaclionat negativ depresie33' o de gcoaldgi fala de stresul addugat acasaau suferit Dovada cea mai directa a faptului c5 o perspectivd pesimist5 ii face pe copii sd cadi cu ugurinld pradd depresiei provine dintr-un siudiucare a durat cinci ani. acestsentiment de neajutoraree 9i mai mare la copiii foarte deprima!i30.Mai mult. experienla depresiei ia reacgie . au existat 9i cresbili s5 ofere o consolare suficienti.Imaginafi-vd.i de gindire pesimistd. Aceastdinformatie sugereazdo posibilitate de a-i vaccina impotriva depresiei inainte ca ea si loveascd.incep sd cadSpradd unor stdri depresive." r.Cind am probleme acasi mh descurc mai bine decit alli copii la rezolvar-ea lor" 9i . chiar dupa ce este dep59it5stareadepresivd. la problemele ce aPar.copilul cu convingeri alimenrdmine cu o cicatriceemolionald serioasd.Asa cum observdKovacs: . intimpld cind deja egti deprimat si egti gi dat afarXde la gcoald.ul" serioase. Cei care consideri cd aceasti respingere Cei se datoreazaunui defect personal devin 9i mai deprimafi' a pentru ceva face putea ar c6 optimigti insa." Aceste schirnbari Pe a cincea' a treia clasa 9i iep sa se instalezetreptat cam intre perspectio dezvoltd care copiii mdsurd ce se intimpld aceasta. a fost perspectiva pesimistl depresie o suferi vor cd nic indiciu ar fi divorful parintilor sau cum majoie.294 Afabetul emolional Co s turi I e an alfub e tis mului emo! ion a I 295 estemai lung5... carnetele de note sint in general una dintre sursele de mare exaltare sau de mare dispeiare pentru copii. existdo corelare directd intre durata depresiei unui copil gi notele sale dt. .. Cercetitorii insd gisesc cd ele au consecinle asupru ful. o dovadd provine din citeva studii asupra convingerilor copiilor despre propria capacitatede control isupra a ceeace li se intimpld in viatd .Cei care considerd cd aceastdnotd se datoreazd unei neimpliniri personale (.. un studiu grxitor a urmdrit ciliva copii de clasa a cincea si a gasea in zilele ce au urmat primirii carnetelorde note. copiii ca-talor log"ind tot mai mult acesteevenimente in funclie de propriile triseturi psihice: . ir:rgindirea lor referitor la binele 9i rdul din viala lor. i-a creat incapapxrinti nigte stare de nelinigte si.. nu Iar intr-un studiu referitor la copiii carespingeripermanente32.Toateproblemele de invbfiturd implici compo9i aceastd nenti a depresiei. ca si scapede dispoziliile depresiepe alti o apare ce misur5 pe pe copil gi mai vuinerabil. modaritdtile pesimiste de a interpreta esecuriledin viali par si alimentezesentimentul de neatutorare si de lipsd de speranti din sufletul copiilor deprimafi.." CUM SE A/UNGE LA DEPRIMARE Ca 9i in cazul adullilor.

netestatepentru copii. . copiii au un alt metaborisl raport cu medicamentele comparativ cu ! adul-tii.i. .oarun sfert dir.in vreme ce d. un sfert dintre cei din grupul comparativ au ajuns la depresii grave. subliniazd Deoasiptdmini.i dideu. mai serios dupd ce nu s-au descurcat Prea Srozav la un test. in' loc sd gindeasci doar cd: . studiase la Harvard 9i eram prieteni inci din studenfie' Cealalti fdceaparte din personalul Bibliotecii Universitare' Ma- . sint incd. . riscul de clepreiie scade*. chiar dacd acestlucru l-am inleles abia ani de zile mai tirziu.zS dintre elevii ugor deprimali au fost invdfafi si-gi infrunte modelul gindirii asociat cu depresia pentru a deveni mai doritori de algi face prieteni. dar la copii reuge. fald de29"/' dinire copiii din grupulle nu a participat la cursuri."*n" de cel mult o depresie ugoard. tratamentul medicamentos nu . inclusiv cum sd se descurcecu neinlelegerile." TULBURARILE DE ALI MENTATIE Cind lucram ca student la'clinica de psihologie.. te lucrul cel mai important. trebuie si faceli ceva inainte ca acegti copii si se imbolniveaSci". Seligman mai adaugd: .r purticipaserd la acest program au reugit sd depigeasci momentul critic.tristelea Ji *it ia nu se revarsd din sine fdrd a deceeace simline nici un control asupra lor 9i ci el poate schimba seligMartin psihologul te prin ceea ce gindegte". un an mai tirziu.rai. in intilnirilg de-dupd or!t" de gcoald. lY. efectuat la un liceu din oregon. iesimiste care insolesc depresia .CJeace invald un copil la acesteore este cd dispoziliile cum ar fi anxietatea. unul dintre creatorii Programului rece lupta cu gindurile deprimante poate impiedica formarea unei diipozifiiiumbre...iar acestlucru mai dura gi dupa doi ani. apioximativ unul din patru erevi suferea de ceea ce psihologii numesc . $i dupl doi ani."*u presie. firraluruu acestor abiliteli emolionale incd din adolescenfd poate fi de mare ajutor. Una dintre ele era o strilucitd absolventd de matematicd. adicd in primii ani de adolescen!5' Iar leciia continud sd aibd efect 9i sd fie eficientd dupi terminarea cursului incd vreo ciliva ani. intr-un st.sc aproximativ in mdsura in care este eficient gi un medica_ ment inactiv placebo. cum sd infrunte convingeriie t. este neapirat o alternativi pentru terapia sau prevenirea depresiilor.296 Alfabetul emotiortnl S C URTC/R CUITAREA DEPRTSIIL OR Cost ttrile anslfttbet isrnri tti ernofional 297 Existd gi o veste buni: toate indiciile aratd cd clacd acegtico_ pii sint invdtati sd aibi o perspecti'd mai productivi fatd de di_ ficultalile lor.Jupta devine un intiritoide moment care ajunge si fie un obicei'" Din nou acestecursuri au scizut numdrul depresiilor la jumatate .: unii se aflau in primele ieptxmini sau luni din ceea ce putea deveni o depresie in toatd regula..Nu sint destul de degtept'" .. spre deosebirede"doir 14% dintre gfevii care-particlpaseri la programul de prevenire a depresiei.u iur" cd acestcurs special a redus riscul de depresie la jum5tatei5. La sfirgitul unui qrogram de opt siptdmini. besipramina este unul dintre cele mai des intilnite (gi mai sigure) triciclice folosite pentru adulti. Medicamentele mai noi impotriva depresiiior.Adevdrata solulie este O inoculare psihologicd. ComentaKovacs. . spre deosebire de adulti.Acegti copli se descurce mai bine. 12 de *u. La un an dupi terminarea cursurilor.chiar in timp ce scriam aceastd carte ci ar putea sd fie cauza clecesuluila copii. doar 8% dintre participanli au avut un punctaj modest spre grav la testul de depresie. de a se infel_ege mai bine cu pirinfii lor gi de a seimptica in activitili sociale care le ficeau pldcere.. s-au mai fdcut descoperiri promifitoare in uffna unui curs special de o sdptdmind pentru tinerii intre 10 si 13 ani care aveau probleme cu pdrintii .eexemplu. Ei par sd fi invilat acestlucru cind riscul depresiei este mai mare. Intr-o ord de curs speciita ae h sfirgitul zilei. ss"/odintre acegtierevi gi-au depigit depresia ugoard.d. hotdrini si invege % * La copii. s-a demonstrat." il: . Degi nu a durat d.micd depresie"'.. fald de 44% din grupul comparativ.am cunoscut doud femei care sufereau de probleme de alimentafie. aproximativ iOW dnt e cei care au participil lu curs au dat .ecjtopt dupe-imieze. Seligman observd: .. in_ clusiv Prozacul. sugerind ci aceqticopii folosesc acesteinformafii in viala lor de zi cu zi-" Alli experli in problema depresiei la copii au acceptat ctt mult entu2iasm nbile programe.Dacd vreli intr-adevir o schimbare radicalS 9i reaie pLntru bolile psihiatrice cum ar fi depresia. adicd nu indead" gravd incit si depdgeascistarea bbisnuita de nefericire3s.ei au invdlat elemente emolionale fundamentale. la sfirgitul anilor 7960.tr" cei care r. sd se gindeascdinainte de a trece la fapte gi. infruntind chinul obignuit la virsta adolescenlei de a fi respingi de ceilalli.. in mod similar.Antidepresivele triciclice dau deseori rezultate la adul.

r. De atunci.b e fapt. paiintii pof. Studiul de la Minneapolis a aritat ci obsesiakilogramelor in plus n-ueste in sine su?icientdpentru a explica de ce unele fete au probleme de alimentalie. unele persoane obeze nu sint in stare sd discearnSdiferenla intre a se terne.aga cum mi-a mirfurisit cu oarecarejeni . o fetili de gaseani a izbucnit in lacrimi atunci cind mama ei i-a sPus si mearge sd inoate. Majoritateacopiilor inva!5 sd distingd intre senzalii 9i sd poatd spune d. Atunci cind s-a fdcut un studiu asupra a mai bine de 900 de fete.sint factorii cheie care duc la problemele de alimentafie3s. degi majoritatea aveau greutatea normal5. care cu cit le congtientizaumai pulin cu atit le resimleau *ui i.con9tientizeizd insuficient sentimentele 9i semnalele date de trup.Pe mdsurd ce se ajunge la adolescente.Dincolo de u.intr-un studiu fdcut pe 271 de tinere. ba chiar si la celemai mici neajunsuri. Acest tip de studii permite o compalafie clird gi corecti..r. chiar gi in clasa a zeceaintr-un foarte populat liceu din Minneapolis existau 61 de fete care deja aveau simptome serioasede anorexiesau de bulimie.. matematiciana ar fi diagnosticatdca suferind de anorexienervoasi.Pe care nu 9i le^puteaucalma ql p.Ceva pu.'Bruch era uluitd de fe_ meile care erau in stare sd moard de foame si suslinea cd una dinke. de exemplu. Gloria Leon." . jumdtate dintre ele considerau cd sint prea grase. ceeace duce la o alimentasimilar se lie exageratdde fiecare dati cind sint supiratea0. De exemplu. a se infuria 9i a le fi foame.lor de alimentalie. la senzatia de foame. acestas-a doved. Hilda Bruch. a observat cd acestefete . den_t. pur 9i simplu nu era in stare sd mdnince: sustineacd are repulsie fald de mincare. Cind acestedoui tendinle emolionale erau cuplate cu o nemullumire puternici in ceea ce privegte corpul 1or. pentru a vedea la cine apar problemele de fapt. nu existau asemenea diagnosticrri.)Irelevanteau fost considerate caliile populare.desi era foarte slabi.cu atit fetele reactionau mai puternic la obstacole. literatura clinicr asupra "rriproblemelor de alimentalie s-a extins enorm spre o multitudine de ipoteze asupra cauzelor. Biblioteca_ ra era corpolentd gi cdzuse in patima inghetatei si a tortului de morcovi sara Lee gi a altor deserturi.X se intimpld gi cu aceste fete. sint mult mai acceptabile studiile fdcute pe grupuri mari de persoane de-a lungul mai multor ani.rr. se ajungeala anorexis sau la bulimie.rtatate 9i condiliile care favorizeazd asemenea probieme. (Aga cum ne Prevenea9i Bruch. s-a constatat ci deficienfele emolionale .principalele cauze consta in incapacitaiea de a recunoaste gi de a reacliona corect la nevoile trupului 9i ur. pretinzind cd aratl prea grasd in costumul greutacazu1.96937.aci se iimt plictisifi. dupe ce se indopa . .298 Alfubetttl emotional Cost urile analfab e tisrnul ui enrc! io nnl 299 tematiciana. de baie. in prezent.dar care se intilnesc adeseasi Ia cei carenu au problemele celor ce vin la tratament. pioniera acesteimiscrri. psiholog 1a Universitatea din Minnesot at carea intreprins studiul asupra fetelor cu probleme de alimentafie. cum ar fi frica de sexualitatede la inceputul perioadei de pubertate gi lipsa unei bune pdreri despre sine.incepind cu fetele foarte tinere care simt nevoia sd atingd standardele greu de atins de frumusele feminind 9i pind la mamele. de bulimie. in acelevrernuri. furiogi.de a avea pdrinti abuzivi ie predispune pe fete la probleme de alimentatie. incepind din clasa a gaptea 9i pini intr-a zecea.".acestlucru fiind o parte din ceeace se cheamd cunogtinlele emofionale. poiri . iar bibliotecara. Din punct de vedere gtiinfific.mult prea acaparatoarecare igi imping fetele sd trdiasci un vegnic seniiment de vinovdfie. prin sentimentenegative intense. S-a constatatcd nu pdrinlii exageratde exigenli joaci rolul cel mai important in provocarea pro6lu*. lanful cauzal relevat de studiile prosPective incepe cu efecteleasuPra fetelor tinere ale faptului cd au crescut inir-o societatepreocupatd de canoane de frumusele feminind care presupun o sldbire nefireasca."uriu. daci faptul. susline pediatrul care Povestegte tea era nor*ilA pentru lndllimea ei3e. in schimb.in special incapacitateade a discernesentimentelenepldcutegi de i le controli .o.uiu poate afirma. tefriile bazatepe acestpunct de vedere nu sint bine formulate. Medicii de clinici abia incepuserdsi se preocupe de"aceastrproblemi. Majoritatea acestoripoteze aveau insr un defect: erau extrapolSri in urma unor observafii ficute in timpul terapiilor.itsingurul 9i cel mai puternic indiciu de a prevedea continuarea problemelor de alimentalie 9i in urmitorii doi ani.t"ts. astfel incit unificd toate acestesenzalii in ideea de foame. fiind distinse cele care par a fi cauza.fetele sint obsedate de greutatea lor. i publicat un articol despre problemele de alimentatiein 1. ugurinld sd fie foarte severi ca reactiela probllmett de alimentafie ale fetelor lor dintr-o incercare dispein final gi expliiatd de a le ajuta. deprimali sau fldminzi . de exemplu.se ducea pe ascuns la baie 9i igi provoca virsdturi. Cu cit problema era mai gravd. Dar acestefete au probleme cu distingerea .

invafd si se simti "u mai bine mincind.xi" rou f"r gi simplu cremincaful fdrx m5surS.ii au tres_ coperit"... in iegetele 9i bag6 *es". Cea de-a doua este timiditatea. lor emofionale ar. pu.-u.tdspre o masi goald. pu.lucru care in loc sd ii aline suferinfa. existd toate .n... unul este sfirgeascd inciinalia ipre iegiri minioase 9i percepereaunei ostilitdli chiar 9i acolo unde ea nu existd de fapt.ur".. 9i . chiar cind le pot desluseascd citi. d" exemplu.. se duc la Ben gi ii spun ci fason e dispus si se joaceii cu el.dar de din sala fuge ignore si-i hotirit urechi. 25% dintre copiii nepopulari in gcoalaprimari au renunlat la gcoali iirainte de terminarea liNici nu-i de miceului. rni-a s. au un repertoriu foarte limitat de reaclii. Sigur cd este un moment foarte intens. gtiu str o de_ pSgeascd eficient.^telc'eficiente pentru aceasti categorie de fete.i..Dar ca sd reminf subtire.Dar dincolo de aceqti factori temperamentali. o modalitate prin care acegticopii .ea sesiza 9i de a profita de o astfel de gansi este tipici pentru copiii mai retragi.apia functioneazd mai bine. credeLe. va in_ cepesd verse sau sh ia raxativeori sd facr foarte mult. loc in care niintr-un sdptlmind rare: imaginali-vd 30 de ore Pe iubegte! te meni nu DouS tipuri de reaclii emolionale ii determini pe coPii str ptitt a deveni nigte paria. sentimentul de a Ii respini 9i lipsit de prieteni este unul prin care fiecare trece la un mbment dat in copildrie sau in adolescenli." DOAR CEI SINGUR/ RENLTNTA LA FCOALA Aceastaeste drama din claseleprimare: Ben. Rata renunl5rilor la studii printre copiii care sint respingi de colegii lor este de douE pind la opt ori mai mare fali de aceeainregiitratd in rindul copiilor care au prieteni.iuror. smiorcdindu-se de .. casS se ascundi in spatele lizilor de gunoi ale gcolii' un grup de fete care au fost martore la acest schimb de cuvinte inIeaica sd aibd un rol impdciuitor.. copiii iespingi din punct de vedere social. ..aru1ri". ar trebui si i'crurjdi'strucfiu"i.lt^"]::l:" iiyqe mmca exagerat". Ceea ce este insd cel tnai grditor in privinla lui Ben este incapacitateade a reacliona la efoittrrile lrri ]ason <iea indrepta lucrurile . plingind uqgr: Ben igi [ason I cnua se duc la el gi incearcSs5-i vorbeascd.sint in stare sI iemnalele emoiicnale 9i scciaie. nu reugescsi aciic. te.rr.nrr. Aceste fete trebuie sd invele sd i. Ben se duce in sala de mese/acolo unde fason Chad minincd..port p""_ tru a scipa de kilogramele acumurate in urma unei alimentatii nesdnitoase. Tiatarn.pus ea.e.ra inceput va f. O asemeneaincapacitate d. are putini prieteni si tocmai a auzrt de la amicur lui ]ason cd nu se vor juca impreuli in pauza de prinz . sPuse Ben cu un ton acuzator' .'miinigi se prdbugegtein lacrimi."fi"..vrea sd se joacecu un alt biiat.icire.aceastafiinci o posibilitate ci"e a simti cd existi un oare_ care control asupra sentimentelor cople.tapi"i.i identifice sentimenteregi sd se calmeze sau sd-gistdpineascdmai bine relafiile.. sau a scdpa de propria net'er. cu Chad. in schimb. El igi linge rdnile.cd daci ne udr"ri* direct problernelor.Mi-ai zis toatd sSptdminacd o si te joci cu rnine 9i m-ai min!it.ur"'* mai mi'incd deloc .intreab5 Tason." r. in schirnb.. Cind copiii de gcoali cu prieteni pulini au fost intrebali cum s-ar manifesta dezgustul . Dar Ben nici nu vrea sd audl 9i le spune sd-l lase ir.inci smiorcdindu-se.puiea rerne_ tlia aceacapacit'ate emofionali ce re lipsegte. .lJrdsc_tupeul pe care il ai!"..pot avea neinleregericu iubitul fd_ rd s5-gi dea seama cd sint furioase..i siabele capacitdii d5 3daptare sociali coriduce ra faptul c5 acestefete.eze eficient pentru o i.cei a cdror timiditaie repetatd ii face pe cei din iur s5 se simta stingherili 9i care au tendinta de a se izola.. t Dar cind acestobicei de calmare interacfio neazlcu frustrdri_ le pe care le trdiesc fetele pentru a rdmine subtiri. .agacum am vilzutin Capitolul S.ru. Benigi ia capul ir. atunci cind sfurt nernulfumite a" pri. --' acestapoate deveni un obicei emolionar puternic intipdrit.Pentru ci m-ai min!it".." Dupd care Benle indreap.t..300 Al-fnbetul cmofional Cos tur ile analfabetisnnt lui emo f ional 301 Leon..fi c:a pe care o areg cere. indifercnt dacd este vorba de l-'ulirnie sau rie ancrc.. A9a cum am vdzut.ui. lombinatia intre o constienhzare interioarr nesatisfrcdtoare .. fdrl u upuio ca la o solufie tu .. O alti cale in aceastdluptd a" .ffi. copiii sint cei care ..setetrag" .ffi.iri"i. o amplific5.iroare. la problemede alim"". tipdBen la Jason. erev in clasa a patra.. .rrpArur"u lor decla. anxietatea 9i a fi ruginos in societate.De ce?".ffi: te de a minca. Renunlarea la gcoaldeste celhai rnare risc irentru copiii cu probleme de adaptare in societate. nelinistite iau deprimate _ traincl doar o furfuni emoJionaldsubtilS.i""i sau de pd_ rinfi.seizoleazd" eslefelul in care transmit unele selnnale emofionale. O cercetarea ardtat ia.. observd sentimentelorfundarnentale.tt'rnt singural.in general. comparativ cu 8% dintre ceitalgicopiia2.geazd problerneie rle aii'rentafie.

acestlucru nu se iplica acelor copii . ii urmdregte in tofi anii de gcoald..in clasa I treia 9i a patra gi le-a linut gasecursuri despre cum . inca_ pacitatealor sociald devine un fel de profefie. apropierea de prieteni 9i tumultul din momentele de joacd glefuiescialentele socia_ le gi emolionale care vor duce la ait tip de relafii interpersonale mai tirziu. furia sau rdutatea. sd zimbeasci 9i sd-giofere sprijinul sau sd dea sugestii ori sd incurajeze.tttit'rdi. Pentru a evita stigmatizarea copiilor.. liudin_ du-se peste mdsurd.ovadd de multd anxietate 9i de multe griji.dar fie cd ei cigtigd s-aupierd.cum si ne rezolvim neinlelegerile giii ne impirtigim cele mai profunde sentimente .prieteno9i. fiind totodatd deprimali gi sin- guri. cd . Stiven Asher.Arde-i un pumn!.chiar cind toli ceilalgi mai solidi). cei mai pufin populari au dat interpretdrile cele mai pulin convingdtoare.. cea nu este respectivl (chiar dlcd prietenia tele ANTRENAREA PENTR U PRIETENIE Existd speranfe gi pentru copiii respingi. acegti copii dispun de foarte puline criterii de i acliona emofional: ei nu par deloc amuzanfi 9i nu gtiu cum sd-i faci pe ceilalti si se simta bine si in largul lor.mai eficient decit evaludrile profesorilor 9i ale asistentelot decit rezultatele de la gcoali 9i IQ-ul 9i chiar mai eficient decit rezultateulterioale testelor psihologiceaa. sd spund ceva face. studierea copiilor nepopulari la joaci a au exemplu. fiind . cei care au prieteni putini 9i timpurie. erau incurajati se t" gindeascd Ia sugestii alternative 9i sd faci unele compromisuri (in loc sd se certe).cei . E de infeles cd acei copii care sint respingi dau d. . reaclia copiilor evitafi a fost aproximaiiv urmdtoarea: .care p-ermanentau probleme de descifrur" de reacgie 9i la emotii .consultanfi" ai acestui curs.antrenamentepentru prietenie". In vreme ce copiii care nu au aceastdinclinafie spre viafa sociald . Dar copiii care sint respingi din punct de vedere social au doar jumdtaie din ganselecelor de-o virstd cu ei de a avea un prieten bun in acegti ani din gcoalaelementard.invdlam cum sd ne negociem relaliile intime . ei au mimat gregit de mult mai multe ori decit copiii indrdgili. doar printr-o perioadd temporard de marginalizare. De exemplu.rr. cd nu gtiu sd piardd. De fapt.. dureros. -erau invilali sd aclioneze in anumite feluri Pe care Copiii Asher le-a descoperit a fi tipice copiilor indrxgili.sfirgescca peisoane izolate din punct de vedere social. El i-a identificat cei mai neindrXgili elevi d. mijoritatea copiiior pot sd isi relini reacliile emolionale pentru a nu submina relatia cu prietenul de joacd.consecinlele faptului cd sfirgesc Pl". Afunci cind copiilor li s-a cerut sd interpreteze tristelea.. in toc sd invele noi abordrri in a-gi face prieteni. Cind unor. prin care Seincerca si se afle ce anume se poate face pentru ca joaca sd fie mai plicut5. Copiii care sint exclusi din acest tdrim al in_ vifdrii sint inevitabil dezavantajali.sau vagi incercdri de a obgine ajutor din partea unui adult. $i.Un prieten conteazd. cind cigtigi.Copiii au mai inceicat sd creeze condilii agreabile social in timp cb ju- .302 Alfubetul emolional Costurile analfabetismului emolional 303 gi furia pe chipul lor. copiii nepopulari . cit de popular este un copil in clasa a treia Pare a ii .din primele noastre relalii apropiate cu prietenii de acelagisex.amuzanli gi amabili".oiii de grddinifd li s-a cerut sd explice cdile prin caregi-ar putea face prie"tenisau ar putea s6 nu se batd. a9acum am vdzut .url ceilalti copii se codescsd se joace avut rdspunsuri autodefensive atunci. statutul de piria. tr cazul in care nu erau de acord cu regula jocului. in care s-a ocuPat de copiii nepopulari 9i care se pare ci au avut rezultate poziiivea5. moarte o felul tot de boli de cronic sd fie afectali 9i A9a cum sublinia psihanalistul Harry Stack.in f.sd faci sd fie joaca mai amuzartt6".ur" tr". in situalia in care doi copii voiau aceeasi jucdrie... Dar pe cei care sint in pernanenfd exclugi gi respinsi. in viald. in ciuda incapacitdtii lor de adaptare. gi astfelrateazd una dintre Posibilitilile esenliale de a se dezvolta din punct de vedere emointorc spalionalas. li s-a spus tufuror cd cei alegi sint un fel de .azele in mod riscd singuri sint re ale vielii.. in primul rind.. de exempl1. Nu elte deci de mirare cd asemenea copii se simt neajutorati cind este vorba si igi facd prieteni. in aceastdad. Desigur cd majoritatea copiilor vor sd cigtige un joc . a organizat o serie de . i fi margin alizali sint potenlial mai mari pe masurd ce copilul intrd in virsta adulta.evxratdloterie de a fi pldcuti de allii. ci sint mult mai inclinati sa trigeze decit cei3lelut. ei continud sd facd acelagi luciu care nu a funcfionat nici in trecut sau vin cu solufii gi mai inadec_ vate=..iu mult mai bun al shndtdlii mintale de la L8 ani . psiholog la Universitatea din illinois.. lalfi. vedea ce a pentru copil celdlalt pe priveascx hrdgul atunci cind celilalt face bine un lucru. sx-si aminteascd si vorbeasci 9i sd sd asculte 9i s5-l puni intreblri ieluilalt copil in timp ce se ioacd.se dau mari.

allii pur 9i simplu pentru cd in felul acestaau mai ugor accesla cultura celor de o seami cu ei.degi pufini dintre cei caplaseazd. unde drogurile se vind la colgul sfri'zii.adicd a bea o cantitate enormd de bere. ca pe o modalitate de a-9i calma anxietatea.necd. Acest minicurs de infelegere cu ceilalti a avut un efect remarcabil: un an mai tirziu. una dintre tehnici: se pune un furtun de grddina h un butoi. copiii care fuseserapregdtiti . drept pentru care cantitatea unei cutii de beie .uncleva re incearcd sfirgescprin a deveni'alcoolici sau drogafi. Un sondaj din 1993a constatatcd 35% dintre studenteau declaratcd nttrnai 10% ficeau asbeau ca sd se imbete.. La terminarea liceului.legii.a8.De unde provine diferenla? Cu siguranfd cI aceia care locuiesc in cartiere cu o mare rati a criminalitalii. decit pentru ." ar. pe casete video in vreme ce incercau sd exprime prin expresia fefei fericirea gi tristelea g_i au fost invdtagi ia-si i*urrr.'r"spir. $^semenea de 50 pind la 60"t y cregtereapopularitdfii copiilo.si care fuseseri aregi tocmai pentru cd erau cei mai .. iar traficanfii sint un fel de model local de reugiti economicd.befivi inriiti". dintre milioanele de tare. siguq. dupi care li se explica in ce misurd s-au descurcatbine.4"/" americani care au incercat cocaina. numdrul tinerilor care se drogheazl a crescut foarte mult in anii 1980 9i existd o tendinld permanenti de scidere a virstei de la care se incepe si se consume alcool. Aceastd metodd nu este o curiozitate izolati. riscul de a se ajunge la dependen!5 este mult mai mare.alcoolici. O teorie gtiinlificd actual5 spune cd aceia care i9i fac un obicei din consumul de alcool sau de droguri. programe au dat rezultate bune intr-o proporlie . Pentru majoritatea alcoolicilor gi drogalilor. Experienla drogurilor 9i a alcoolului pare a fi un fel de ritucuriodar din picate aceastd al de trecerela virsta adolescenlei. Accidentele pricinuite de alcool sint cauzanumdrul unu pentru deceseletinerilor intre 15 9i 24 de ani51. Acest fapt reprezintd si alte riscuri: 90% dintre violurile petrecute in campusurile universitare se petrecin timp ce atacatorulsatt victima ..r_ iari in claselelor. rdmine problema care dintre cei ce se dedau acestorpldceri ademenitoavor aiunge la o dependen!5 serioas5? re. care idealizeazd. au fost inregistraf. mai pufin de 5% au devenit dependenlis2.unu din trei studenfi bea ca sd se imbete. psiholog la universitatea EmoryaT. in ansamblu. Rezultate similare au fost constatate si de stephen Nowicki. folosescacestesubstanle ca Pe un fel de medicarnent. devenind tot mai clependenfi. citiva paria din punct de vedere social erau pregdtiti sd-gidezvolte ca_ pacitatea de a distinge gi de a reacfiona cJrect falade sentinren_ tele celorlalfi copii.factor ce sPoregte riscul de a se ajunge la consumul de droguri in orice cartier."i dir..in vreme ce rr6/"igi spun chiar . dar nici unul dintre ei nu mai era respins.. incercfurdu-le. din celeciteva sute de elevi din claselea 9aP- .p"op. ajung la un anumit dozai chimic ce poate potoli sentimentelede anxietatesau de melancoliecare ii chinuiesc. de exernplu. chiar 9i (poate mai ales) in cele mai elegante. in vreme ce in 1.totul este o chestiune de regLre find. se-aflauprinire cei popurari. Unii vor deveni dependenli dupi ce un timp au fost traficanli mdrunfi.304 Alfabetul entotional Cos hr ile anal fabefismului entol ion nI cau Marococu c. In StateleUnite. inceputul dependenlei se in anii de adolescenfd. Aceste programe (cel pulin aga cum au fost ele concepute pind acum) par sd funclioneze foarte bine mai degrabd in cazul elevi_ lor de clasa a treia gi a patra. u" *"i. pini ta legin.Astfel. zitate poate avea rezultate deloc pldcute pe termen lung. Prin experienlele lor timpurii.sau amindoi .gi. De faprt. cam jumdtate dintre studenli si aproape 4A"i"dintre strrclentese imbatd cel pulin de doud ori pe luniae.1 a constatat ci doud cincimi crintre studenli beau cite gapte gi chiar mai multe sticreodatd.Totugi.atafeascd expresivitatea emolionald.nici unul nu era intr-adevdr vedetd iegiti din comun. clasemai mari gi par a fi eficiente 9i de folos mai murt pentru copiii inadaptabili din punct de vedere social decit p"rrtr' cei fJarte agresivi.drogui .977 ta. dar numai 1. BAUruRA FI DROGIIRILE: DEPENDEAryA CAAUTOMEDICATIE studengii din campusul universitar spun n bea pind li se tnt. un semn de speranli pentru majoritatea copiilor respingi este cd ei pot intra in cercul prieteniilor cu unels elemente emolionale de baz6 deja asimilate. LJn alt termen ar putea fi cel de .au biuts0. minia sau depresia.. peste 90% dintre adolescenfi au gustat aicoolul au devenit alcoolici. Dupr care au pus in practicr acestetarente proaspdt invdfate cu un copil cu iare igi doreau sd se imprieteneasc5.prin progro*rr sdu. Copiii." p" git in zece secunde.

O a doua cale emolional5 ce conduce la alcoolism provine dintr-o stare de agitalie puterrricd..i.tulburare de personalitateantisociali".ozdde dro_ guri are un impact coviriitot ceeace nu se intimprd cu ceilarti.prea pufini ."..psiholog la Western psychia_ . a" exemplu. Acegti oameni (majoritatea sint bdrbafi) se pling in primul rind de o stare de agitafie. bdieli . . care ra rin_ au-apelat la biuturd pentru a-gi potoli nervii.rimentatd dru a ardtat cr fiii cu tali alcoorici au un nivel scizut de GABA gi sint 6xtrem de nelinigtifi.u de anx"ietate.lp""rr" cei care au o predispozilie biologicd. Ei sint vulnerabili si din..u. agacum alcoolul le asigurd o linigtire imediatd a anxietelii. Cer mai adesea sint copiii . existiEou6 cdi emofio_ nale care duc la alcoolism.este o dorin!5 impulsivd de a cunoagteriscul sau ceva cit mai palpitant. Principala sl5biciune este o impulsivitate nestdpinitd.care regreazdanxietatea .r. copilul fiind dificil 9i greu de stdpinit in gcoalaprimarS.. acelezone de pe creier care ar fi putut ajuta la potolirea anxietSlii sau la controlarea impulsivitilii i-au aiutat mai pufin decit pe alti bdiefi. 9i nu depresia. In timp ce depresia ii poate determina pe unii sd bea. sentiment de bine de scurtd duratd in schimb"r pentru tot_ deauna a viefii.u .mai ales dacd au dat dovadd de o anxietate cronicd puternicd. ei poirrru.Faptul cd nu suportd monotonia ii face si fie dispugi sd incerce orice. Un studiu f5cut pe 1300de rude de alcoolici a ardtat cd de fapt copiii de alcoolici risci cel mai tare sd ajungd alcoolici.acolo memorindu-se consecinlele diverselor acliuni atunci cind se ia o anumiti hotdrire -.uy:. Acegti copii de arcoolici beau pentru a se detensiona. nivel inalt de tensiune. AceastXdorin!5 nestdvilitd de calm pare a fi un factor emolional de naturd genetici in raport cu alcoolismul. un neurotransmifitor.medicamentautoadministrat impotriva simptomelor de anxietate"57..'in vreme ce altii devin dependenli de la bun inceput: cei mai vuln..u 9i u lobilor fron- 306 Costurile analfabetismului emolional 307 talis6. reaclia lor obignuitl la plictiseald . in utcoot.uneori ajungindu-se la delincvenli sau la diagnosticul de .#. cel pulin pe termen r. o cu toful alti categorie de droguri sau de. una incepe afunci cind cineva care a fost foarte incordat gi nelinistit in copilirie de obicei constati in adolescenld ci arcoolur ii calmeazd nelinigtea. Un stu_ .. poate s5-l impingd sd-gi caute prieteni indoielnici .. m-am simtit normal pentru prima datd.d:11"1 biologic al acestui tipar este o secrefie insuficientd de GABA.alte puncte de vedere.de obicei.de impulsivitate gi de plictiseal5. . un factor .o. Cei care se apucd de bluturd considerind-o un paleativ emolional o fac cel rnai adeseapentru a-gi calma anxietatea. ardta cd biielii prezentau o prourtd funciio. Multi dintre cgi care au fost la dezintoxicare mi-au spus: <Atunci cind am luat droguri pentru prima dati.. tric Institute si la crinica din pittsburgh: .cu pdrinfi alcoolici. efectele metabolice ale alcoolului adeseainriutilesc depresia dupd o scurtd linigtire.irr!rJ. acestlucru asociat cu impulsivitatea lor fireasci ii face sd aibd o inclinalie clari spre a abuza de o serie intreagd de droguri puternice.r'p..i*u d. hiperactiv intrind mereu in tot felul de incurcdturi.. intr-adevdr. primul pahar"su. niverul de GABA cregte9i anxietateascadess. ajutindu-i sd ignore dezavantajele pe termen lung ale bduturii. Acest lucru ar putea explica de ce atit de murti tineri sint capabili sd incerce drogurile gi bdutura fdri si devinh dependenli. dar cind beau alcool. Ca adulfi. prea multe sedative cu alcool tocmai pentiu a-9i reduce starea de anxietate. nu numai de alcoolss. cercetdtorii au ajuns la concluzia ci alcoolismul ce se dezvolti la aceste persoaneestede fapt un .l pendenfi se pare cd gisesc in droguri gi alcool o modaritate ra_ pidd de a-9i calma emotiile care i-au chinuit ani de zile. De exemplu." gte ii stabilizea zd dinil. ""fiJirirrig"ri Existd anumite tip3re emofionale care parsd-i predispuni pe unii s5-gigrseasci o arinare emofionatx mai a"griue intr_o anu_ mitd substanfddecit in alta. funclionarea lor deficitari poate duce la o inclinalie spre alcoolism. precum gi o impulsivitate exagerat._ dere psihologic.pe care adeseao simt .Acest tipar se manifesti inci din prima copildrie.Alfubetul emoltonal tea si a opta care au fost studiati vreme de doi ani.rrt:liisig"i. dind dovadi de o inclinatie care. persoanelecu acesttipar mintal (care poate avea legdturd cu deficienlele de neurotransmilitori..Astfel. S:t cum spunea Ralph Thrter. aga cum am vdzut. gdsind o reraxare dia. serotonind si MAO) constatdcd alcoolul le poate potoli agitafia. $i cum lobii prefrontali au un rol important 9i in funclionarea memoriei . s-a dovedit cd aceia care a\zeautulburiri emotionale mai p_uternice au ajuns 9i la un abuz de consum de substante .OlO "::".a acestaeste un pact cu diavo-lul pentru o viitoare dependerigar. cum ar fi un ritm cardiac crescut ca reacfie la stres. un studiu de neuropsihologie asupra fiilor de alcoorici care la 12 ani dddea' se-r..

ceea ce-i face pe ceilalli in societate.in cadrul discutiilor membrilor organizaliei Alcoolicii Anonimi. fiind firi soli 9i faia stuiUd). pers€verenld optimistd in fala egecuriior 9i a frustrdrilor.indepdrteazd.9i care poate fi decisiv in d. impotriva violenlei.i inci de la cinci ani sint mai trigti decit cei de seamalor care o duc mai bine. formele de exprimare a_cildurii pirintegti. o fire fericitd. abilitatea de a-gi reveni rapid din supirare gi. s-a ardtat cX peste jumdtate dintre pacienlii unei clinici tratali contra dependenlei de cocaine fuseserd diagnosticali cu depresii grave inainte sd ajungi dependenfi. pe lipete.sentimentele care ii indeamni pe oameni sd se . probleme de care unul din doi americanisuferi de-a lungul viefii. Studiereape termen lung a sute de copii cresculiin sdricie in familii abuzive sau de citre un pdrinte i.rlzboaie" .. Un studiu fdcut .eterminareamdsurii in care orice copil sau adolescent este influenlat de acesteprobleme spinoasesau gdsegteo posibilitate de a le supraviefui. dupd ce problema in cauzd a cdpdtatdeja proporfiile unei epidemii gi s-ainriddcinat in vielile tinerilor.ffi"!#i!i. O parte dintre pacienli spuneau cd opiul ii fdcea si se simtd in sfirgit normali 9i relaxati60.cea politici 9i eradicareasdriciei gi a altor condilii socialecaredau economicX. abuziv6. In schimbul acestortot mai numeroase. tendinfd care se prelungeqte 9i seriosviala de la virsta adolesceifei. Problema in asemenea campanii este cd ele vin prea tirziu. inainte ca obiceiul sd devind unul inrdit. a9acum am vdzut in Capitolul 14.rdzboaie".Apdsareasdriciei afecteazd familie: se impulineazd. desigur.drept pentru caie se bizuie tot mai mult pe pedep.sau haoticd sau intr-un cartier sdrac inlesat de delincvenli gi de trafic de droguri. Aceste capacitSli emolionale elementarese pot invSla ca remediu in programele de tratare contra drogurilor 9i alcoolului.Evident ci multe dintre aceste fdrd sd aibd aceste citdli sint inndscute. adaptare de pozitivi ciiate sd se ipropie. s-ATERMTN ar c1. incredere in sine.t tot mai deprimate (de obicei. de a scdpade starea de depresie gi de potolire a furiei . ar fi fost mai bine sd urm6m un sistem preventiv.de a calma anxietatea.nevoia imperioasXde a lua droguri sau de a consuma alcool inci din start. au mai multe probleme de comportament. este loteria genelor . un antidot direct impotriva deprimlrii. cu atit dependenta era mai puternic5se. o g." urpr". adicd echivalentul rezolvlrii unei probleme prin trimiterea unei ambulante pentru a salva in loc sd se facd un vaccin care ar fi izolat boala de la inceput.cel pulin temporar.uv5 boali mintald aratd cd pin. mai nelinigtili 9i iiii ratu. dacd ele ar fi dobindite mai de timpuriu in via!5. Ar fi mult mai bine. Dar marea majoritate a copiilor infrunti asemeneadificultdli caPaavantaje. impotriva sarcinilor adolescentelor. asa cum s-a demonstrat de zeci de ani incoace.a drogurilor gi.nu inseamnd cd neg rolul celorlalli factori de risc cum ar fi dezvoltarea intr-o familie divorlatd . Sentimentul cronic de nefericire ii pune pe oameni in gi mai mare primejdie de a deveni dependenfi de stimulenli cum ar fi cocaina. firegte. Sdrdciain sine di lovituri emolionale serioasecopiilor: comai speriali.308 Alfubetul emotional Costtrile analfabetismului emolional 309 medicamente ii linigtesc pe deprimafi . oferindu-le copiilor nogtri capacitateade a infrunta viala 9i sporindu-le 'ansele de a evita toate acestesitualii dezastruoase6l' Concentrindu-md asupra locului deficitelor emolionale 9i sociale.. Ctr toate cd predispozilia de a abuza de substanle nocive poate fi in multe cazuri determinati de creier.dar chiar 9i atributele temperamentale se pot schimba in bine. Dobindirea capacitdlii de a trata acestesentimente.a renuntirii la gcoald. bdtei 9i amenin!5ri corporale62' gxista insi 9i rolul pe care il joacd competenla emofionali. cum ar fi frecvente furii necontroiate sau distrug"ti d" obiecte. Conform unui studiu. dincolo de forlele familiei si de cele economice. s-au declarat tot felul de . asemeneaprobleme.l 9i aceia care au de infruntat celemai cumplite situafii au tendinla sd dea dovadd de Acest lucru Presupuneo capacapacitaliemolionale esenfiale63. Ele sint interventii in momente de criz\. mai recent.Y{ DRUM in ultimii zece ani.. cel mai evidenliat tipar emolional s-a constatat a fi dificultatea de a sthpini minia gi accesele de furie.tlt" lucruri ce le pot fi oferit€ copiilor spre a-i ajuta si infrunte mai bine asemeneainabiliteli irnpovdritoare' sd luam cazul unor tulburdri emofionale. Intr-un studiu ficut pe 400 de pacienli tratati pentru dependenla de heroind gi de alte derivate ale opiului. in general.. cu cit depresia fusesemai mare. Furia permanentd poate duce la un alt tip de susceptibilitate.autotrateze" prin bduturd sau droguri pot fi stdpinite fdrd sd se recurgi la medicamente. O cale de intervenlie ar fi. Dar in afard de acestetactici unor nagtere (caresint tot mai pulin fuate in seamdpe ordinea de zi social5) existd tot mai *. mamele iir.

In schimb..sociolog la universitatea dln Michigan.Pirinfilor li s-a cerut sd isi informeze . multe gcoli au inceput si ofere programe de prevenire a abuzului sexual.o parte.sd lipe sau si se zbat6.dar majoritatease simt neocrotifi.dar abordarea optimd ar fi fost prevenireape cit posibil a acestorprobleme incd de la inceput. Cum de a funclionat atit de bine? Aceste programe nu expuneau toati problematica dintr-odatd. Copiii careau urmat programe mai complexeau fdcut de trei ori mai multe reclamafii decit cei care nu au fdcut un asemenea curs. copiii cirora li s-a linut un curs mai complex inclusiv referitor la anumite competenle emolionale 9i socialeau fost mai capabili si se apere impotriva ameninldrii de a deveni victime: au reugit sd ceari sd fie ldsali in pace.se pare chiar cd au sporit posibilitatea aparitiei unor probleme pe care trebuiau sd le rezolve.Trebuie ra i. pentrtr cd viata ei esteo mizerie. incapabili si rezistepe cont propriu gi izolafi prin ceea ce li s-a intimplat.ca parte a educaliei sexualesau medicale. aproximativ 200 000 de cazuristudiate atent au apdrut numai in statele unite. De exemplu. inregistrind 60% dintrt' toate tulburirile psihice si 90"/"dintre cele mai grave 9i cu urmdri cumplite.Dar un sondaj nalional ficut pe 2 000 de copii a aritat cd acestcurs elementarera doar cu pulin rnai bun decit nimic . carepot fi prevenite. intre timp a devenit alcoolicdsi drogatx gi este deprimatd.i pedofili fac sute de victime.s-au dovedit a fi ineficiente. in vreme ce estimSrile variazd. cei care au relatat pirinlilor ce se intimplase au fost cu jtrmdtatemai pulini decit cei care nu urmaseri un asemeneaPrograp. molestarea a iegit la lumind numai dupi ce unul dintre bdielii care fusese molestat de profesor a inceput si-gi molestezepropria surioard6T. Multe dintre ele insd . o fatd care sufera de fobie sociali incd din clasaa gasea se apucd de bduturd din primii ani de liceu pentru a-si stipini anxietitile sociale. I{onald Kessler. 9i chiar multe.gi totugi nici unul dintre copii nu a reclamat. Programele educalionalepentru prevenirea unor anumite probleme cum ar fi drogurile sau violenla au proliferat foarte muit in ultimii 10 ani. Desigur cd nu orice dezechilibru mintal poate fi prevenit. avertrzindu-i asuprh pericolelor care ii pindesc gi incurajindu-i sd le spuni pdrinlilor daci li s-a intimplat ceva suspect. r5u este cd dintre acegti copii care au urmat un asemeneaprogram elementargi care apoi au devenit victime ale unui atac sexual. Marea intrebare rdmine ce am fi putut noi sd facem mai de timpuriu in viala ei pentru ca ea sd nu ajungi in aceastd prdpastiefdrd fund?" Acelagi lucru estevalabil si pentru actelede violentd si intregul gir de pericole cu caresint confruntati tinerii din ziua de azi. Informatiile nu sint de ajuns un caz instructiv ar fi abuzul sexual asupra copiilor. Acesta era grupul cu cele mai multe necazuri. ci expunerea se fdcea la diverse niveluri de-a lungul anilor de gcoald. gi anume drogurile gi sexul in rir:rdul adolescentilor. cu abuzul sexual.sau de fapt.ttervenim de timpuriu in viafd. care atr avut trei sau mai multe probleme psihiatrice deodatd.Cetre 3t) de ani.pentru cd existi o piafd de desfacere. intre altele)65. mai riu decit nimic . Un studiu efectuat asupra pedofililor de patruzeci de ani aratd ci ei au in medie cite o victimd pe lund inci din anii adolescen!ei.993. dar sint unele. de exemplu.310 Alfubetul emolional emolional Costurile analfabetisrnttltti 311 pe un esantion reprezentativ de 8 098 americani a constatatc. majoritatea experlilor sint de acord cd intre 20 si 30% dintre fete 9i cam jumdtate din numxrul bdiefilor sint victimele unei forme de abuz sexual pind la virsta de 77 ani (cifrele cresc sau scad in functie de felul cum se definegte acest abuz sexual.inclusiv multe dintre cele mai m-arcante ori mai des utilizate .. invSlindu-i.rele". pe copii si discearnd intre atingerile . Acest ultim avantaj .esteincd temdtoare. estecel care a fdcut aceststudiu gi care mi-a spus: . Ei aveaunevoie de o ingrijire intensivd.este un mijloc preventiv intr-un sensgrditor.si ameninfe ci vor povesti ce s-a intimplat gi realmente sd spund ce gi cind li s-a intimplat. Cel mai grav afectali au fostl4'/" dintre ei. in 1. creindu-seo mini-industrie educalionald. atunci cind vine la noi la cabinet. Cu acesteriscuri in gind. Nu existd un profil unic al co- pilului vulnerabil la abuzuri sexuale. fie ale unui potenlial agresor de copii66. numdrul lor crescind cu aproximativ r0% pean.i 48o/"au suferit de cel pufin o problemd psihiatricd de-a lungtrl vietii lorfl.informarea in legdturl cu molestarea suferitd .pentru a-i aju" ta pe copii sd facd ceva astfel fircit sd nu ajungi victime fie ale Cel mai durului gcolii.. Un raport in legdturd cu un gofer de autobuz gi cu un profesor de informaticd dintr-un liceu dezvdluie ci fiecare dintre ei a molestat cam 300 de copii in fiecare an . spre disperareaeducatorilor. Majoritatea acestorprope informatiile fundarnentale in legSfuri grame se concentreazd.bune" si . mul.

. Grant.i le apere Programele cele mai eficiente au suprimentat apoi informafiile referitoarela abuzul sexual gi invilarea abiiitdtilor esenliale emofionale 9i sociale.. Nu e suficienl ca un copil doar sd gtie ce e .strpinirea stresului gi a anxietefii. sarpesau sinuciderein aceeagi cini nedorite la rrirsta adolescenfei rioadS.i inlelegerea comportamentului acceptabilintr-o anumitd situatie.T. de fapt. abordarea lucrurilor din perspectiva altora .. simfind cd existi o intreagd relea de iprijin. Sigur cX.r rdu sau nepldcut chiar inainte sd inceapi pipdielile. ie gti" . micar pentru majoritatea problemelor pe care Ie-am discutat in acestcapitol. intr-un proiect de cinci ani sponsorizat de fundafia w. (Yezi Anexa D pentru lista completd. controlul asupra impulsurilor gi aminarea recompenselor.sorliu cle cercetXtoii a studiat acestpeisaj.de exemplu. acoperita intreaga listd a capacitdfilor cheie interpretate ca elernenie de inteligenfd emofionald.bine" 9i ce e . cor.. Urmdtoarea intrebare este cum ar putea ardta educalia in domeniul emofional." Apoi.)6e Capacitdlileemolionale presupun gi congtientizarea de sine. cum ar trebui el si arate pornind de la acele'evaludri imparliale care s-au dovedit cu adevdrat eficiente. profesori gi pdrinli cdrora li s-ar putea adresa. celc mai bune programe ii invatd pe copii sd-giimpund punctul de r'-edgre.ur" I sint limitele si si . mai intii prin controlareaimpulsurilor 9i apoi prin identificareareacliilor alternative gi a consecintelorinainte de a acliona. cauzeletuturor acestorprobleme sint complexe. exprimarea si stdpinirea sentimentelor.buie sd congtientizezecind o asemeneasituatie inseamnd'cel-.cazurile sint similare in ceeace privegte rolul jucat de competenleleemolionale gi sociale. Ei tie. Acestea sint capacitdlile emolionale si sociale cheie pentru intreaga viald gi presupun cel putin remedii parfiale.Aceste programe i-au invdlat pe copii si giseascd anumite cdi de a-gi rezolva conflictele interpercor.nu prin excluderea altor rdspunsuri.To1uf e in reguld. dar si destuld incredere in sine si capacitatea de a acliona in asemenea momente. s5-gi exprime drepturile 9i lr nu fie pisivi.spunindu-i: .rlsului ar fi cunoagtereadiferenlei dintre sentimente gi acliut'ti gi invSlarea de a lua hotiriri emolionale rnai bune.fabetul emofional Cos t u rile analfab etist nttlu i etno! iona I -1 ^a^ lJ copiii mai in aminunt despre ceeace sint invdfafi la gcoald(tr piii ai cdror pdrinti au procedat a9aau rezistatmai bine amenirrtirilor si abuzului sexual).r6u" in privinla pipiitului. copilul are nevoie de un inireg sir dc modalitSli de a opri ceeace este pe cale sd se intimple -"de la a fugi pind la amenintareacu reclimafia. Ingrediente active Asemenea constatdri au dus la o alti perspectivd asupra ingredientelor ce trebuie conlinute de un progru* optim du pr"venire. Cercetatorii au ajuns la conclu zia cd.372 Al. Mtrlte competenle sint interpersonale:interpretareaindiciilor sociale.o capacitatecheiein controlurui i*p. Acest lucnr presupune nu numai congtientizare. competenlelesociale si emotionale au contat enorm.9i am vizut cI intr-o mare mdsuri __ atenlia trebuie sd se concentrezeasupra remediilor emofionale. intervenind in diferite proporlii destinul biologic. distingind elementele active ce pireau cruciale in reugita unor asemeneaprograme funcfiona1e68.in afari de aceasta. dacd nu pentru toate. chiar si itr fata unui adult care poate incerca sr-l iinisteascd.i emolionad-ea rezistala influenlele negaatentd. Alegerea problemelor specifice impotriva cdrora se pot inocula capacitilile emofionale este aproapearbitrar5 .capacitatea le. ascultarea tive. dach li se va $i intimpla ceva riu e mult mai probabil ca vor povesti. indiferent ce problema anume trebuie prevenit5. ci prin gisirea lor impreun5. de a-i face mai increzdtori 9i de a nu se invinui pentru ceeace se intimpli.ul"i. identificarea. politica sdriciei si cultura strXzii. ur. ir"b"*ri. . Din acestemotive. dinamica familiei. Nici un singur asupra unei tip de modalitate de a interveni 9i nici concentrarea singure emofii nu poate pretinde cX rezolvd intreaga problemi. mod pozitiv. Dar in misura in care deficienlele emolionale sporesc riscul copilului .

inteligenfepersonale".Noud: incintat.Nicole. fiecarein parte avind o anumitd lintd: fumatul la adolescenfi.renuntareala gcoal5 gi. Grant a fdcut un studiu al programelor de prevenire si a constatat cd sint mult mai eficiente atunci cind se ocupd de cheia competenlelor emotionale 9i sociale.Pornind de la acestprincipiu.$ colarizarea em o ti iI o r 315 $ colarizareaemofiilor Prhtciltnla speranfd n unui poporconstd httr-oeducan tineretuluisdu. cum ar fi controlarea impulsurilor.Ideea la vremea aceeaera cd lecfiile psihologice 9i motivalionale erau mult mai profund invXlate dacd presupuneari o experienld imediatd a ceeace fuseseinvdlat in teorie.Migcareade alfabetizare emofionali a scosin eviden!5 termenul de educatie -in loc sd afectiad fie folosit afectul pentru a educa.lucru care de obicei este ignorat in majoritatea celorlalte gcoli americane. care a inceput sd se rispindeasci in gcolilede pe ambele coasteamericane*. consorliul W. Profesorii se referd la cazuri reale suferinla de a fi izolat. pufin emofionat. IL 60606-7737 .esteeducat afectul in sine. Subiectul $tiinfei Sinelui il reprezintd sentimentele .. multe dintre acestecursuri 9i zelul de a le rSspindi provin dintr-o serie de programe de prevenire deja existentein gcoli. In unele.Firul comun estescopul de gi emolionale la copii. clidirea.." ..Dezvoltarea sociald" la. invidia. fericitd.Prezent"." . Prin natura sa.addpostegteo gcoaldparticulard.. mai recent.gcoali amplasatd in ceeace a fost cindva marele conac al familiei Crocker... ci ca un set de instrumente si elemente esentialede inlelegerepentru orice copil. Cursurile de alfabetizareemotionali au rdddcini indepXrtate in migcareade invdfXmint-afectiva anilor 1. Pe mdsurd ce-siaud numele. Asa cum am vizut in capitolul precedent.. sarcina.care suslinea ci existd mai multe feluri de inteligenfd. in acord cu ideea lui Howard Gardner. .Patrick. in prezent. . Astdzi au moralul ridicat: .]essica. a apdrut noua generaliede modalitdti de intervenlie. care oferd ceeace poate fi numit un curs model de inteligenld emolionali. Alfabetizarea emolionald este la fel de importantd ca 9i invhlarea matematicii 9i a cititului. Sau cum spune Karen Stone McCown.Capacitilile necesare in viatd" 9i pind la . care seamdndcu o versiune in miniaturi a Operei din San Francisco." .960. creatoareaprogramei de $tiinfa Sinelui 9i fondatoare a Nueva School: .violenla.Zece:sint in al noudlea cer." ..cele proprii gi cele care apar in cadrul unor relafii."l $tiinla sinelui este un adevdrat pionierat. Denumirea acestor cursuri merge de la ..cum se face de obicei la gcoald. aceasti temX cere ca profesorii gi elevii si se concentrezeasupra structurii emolionale a viefii de copil .Zece:linigtiti. 15 copii din clasaa cinceastau pe jos in stil indian.drficlli"." . ci spun un numir care indicd cum se simt. Chicago.Invdfitura nu se poate face izolat de senti- mentele copiilor. g5sirea de solulii creatoarepentru problemele sociale... . este vineri.Studiul social9i emofional". Mai aproape de noi." Este ora de $tiinfa Sinelui la Nueva School.. tie corectd ERASMUS E un fel mai ciudat de a striga catalogul.T. Universitatea Illinois din Chicago. unu inseamnd prost-disprts) zece. ca para spori nivelul competenleisc-rciale te componentd a sistemului lor de educalie obignuit . elevii nu rispund cu .Strategiapresupune includerea tensiunilor gi a traurnelor din viafa copiilor ca subiect pe ordinea de zi.. seTolosegte termenul de. A9a cum am vdzut in Capitolul 15.7007 West Harrison St.nu doar ca un remediu pentru copiii careau probleme sau sint definili ca . neinlelegerile care pot si degenereze in bitii in curtea gcolii. dinastia care a fondat una dintre cele mai mari bdnci din San Francisco. o idee incd incipientd. intervenfiile destinate inilial a se concentra asupra anumitor deficienle ale capacitdlilor * Pentru informalii suplimentare referitoare la cursurile de alfabetizare emolionali apelati la: The Collaborative for the Advancement of Social and Emotional Learning (CASEL) (Grupul de Colaborare pentru Progresele in invilarea Sociald si Emofionali). catedra de psiliologie (M/C 285). stdpinirea furiei.cu energie maxim5. consumul de droguri.

aqezindfiecare piesd lingi pdtratul parlial terminat de care aparlin gi fiind foarte dezamdgili de fiecare dati cind nu se potrivesc. rezultatul . creierul le reflectd ca fiind cdi. Un singur puzzle este aproape terminat. Aceste intervenfii bine conturate. termind in doar citeva minute. in principal. si chiar 9i acestaaratd mai curind a trapez decit a pitrat.31. LECTIADESPRE COOPERARE Si compardm un moment de la o ord de Stiinta Sinelui cu ceeace fdceamnoi la ore.un joc in carefiecareechipd trebuie sd aranjeze piese de puzzlq Ei trebuie sd lucreze intr-o linigte desdvirgiti 9i nu sint permise nici gesturile.:.6 Alfabetul emolional $colarizarea emoliilor 377 emofionale gi sociale care genereazi probleme. pot deveni extrem de eficiente ca element de proteclie pentru copii. cine intrerupe. sd fie predate de cltre profesori obignuifi. Acesta se dovedegtea fi un moment de fumurd in ora respectivd.. care. inalt gi cu o claie de pir negru pe cap. ii diminueazl rolul oficial. Cel de-al treilea grup inci se mai zbate. mai existd 9i un alt schimb de experienld extrem de intens. fiecare lucrind separat la propriul puzzle. de a le incredinla diverselor pirghii disciplinare ocazionaieale consilierilor gcolari sau ale biroului directorului. observatorul grupului.Fii responsabil".Fairlie gi Rahman trebuie incd si gdseascd coordonareaideald pe care celelalte doud grupuri au intuit-o imediat. asemeni unei bune copilirii petrecute acasi. tot puzzle-ul.colegii chicotesc. Noul punct de pornire in alfabetizareaemotionali la nivelul gcolilor face din emolii si din viafa in societateo temi ir sine. UN PUNCT DE CONTROI'ERSA Dar pe mdsuri ce orele continuS. Un grup de elevi din clasaa cincease pregdiegtesd joacePdtrdleleleCoopbrdrii. Rahman.ceeace. Orele in sine pot pdrea la prima vedere plicticoasegi cu atit mai pufin o solulie pentru problemele dramatice pe care le vizeaz\. frenetic piesele de pe masdnabordeazdtoate posibilitSflle.. cerceteazd. In vreme ce substanla zilnicd a alfabetizdrii emolionale poate pirea foarte banald. de exemplu." Dintr-odatd. cumva. din cite ne mai amintim. Tucker. cu pdrul lui blond gi frumos pieptdnat. incetul cu inceful. .fiinle umane decente. lecfiile impdrtrgite sint scurte dar grditoare. i : Trei observatori care sint familiarizali cu jocul au cite o foaie de evaluare pentru a consemna. TensiuneaslSbegte pulin atunci cind Rahman ia doui dintre piese gi le pune in fata ochilor ca pe o mascS. ilr urma lecfiilor de abordare in echipd pe care le-au primit. gi cu Tucker. mai mult ca niciodatd pentru viitorul nostru. urmdtorul pas este generalizarealecliilor acestor programe specializateca masurd preventivd pentru tofi elevii. in loc de a trata constringerile existenlei de zi cu zi ale copilului ca simple intruziuni irelevante sau. Rahman. care ali terminat Jo-An Vargo. aratd doud piese din afara pdtratului gi sugereazl.ii incurajeaz6. cine din grup preia organizarea.in acele momente din viala tinerilor cind incep sd se confrunte cu ele. drogurile si altele asemenea..cine e clovnul.. pe misurd ce aceastdexperien!5 se repetd.Cei putefi sd ii ajutali pe cei care inci se mai strdduiesc. Un al doilea grup depune eforturi solitare. iar 9i iar. poarti un tricou pe carese afld motoul. cu chipul schimonosit de concentrare. fiecdreiadindu-i-se o anumitd mas5.Se pornesc aplauze spontane cind ultima piesd igi gdsegtelocul gi se termind si al treilea puzzle. predate in mod regulat gi menlinute de-a lungul mai multor ani. ProfesoareaJo-An Vargo imparte clasain trei grupe. Dupd care. obiceiuri neurale aplicabile in momentele dure de frustrare sau de suferinte.. Intr-un minut gi ceva este clar cd unul dintre grupuri va fi mult mai eficient ca echipi. sint antrenali in nesfirgite disculii asupra regulilor in privinfa interdicliilor gesticuldrilor. incep si lucreze impreunS pentru a completa primul pdtrat gi continu5 pind ce termind. Subiectul principal insd gi mereu important este competenfa-cheieprin care poate fi depdsitd orice dilemd specific5: inteligenfa emofionald.Acest lucru se intimpl5 in mare parte pentru cd. paralele. au fost executatede psihologi cercetdtori ca simpld experienfi. Elevii impr5gtie pe masd piesele de puzzle gi se apucd de treab5. Ei sint in mod clar frustrali.conteazd. dar nu se ajunge nicdieri. cum ar fi agresivitatea sau depresia. cind duc la izbucniri. supune informalii referitoare la probleme cum ar fi SIDA..isi di seama de nbua imagine 9i piesele se potrivesc pe loc in primul puzzle gi apoi 9i in celelalte. Aga pot fi intipdrite invXldturile emofionale." Dagan se duce cdtre grupul care inc5 nu a terminat.Astea trebuie si le puneli invers. Sean. profesoara. O abordare mai sofisticatd gi mai eficientd de prevenire pre-.

. Rahman nu inghite gdlugca.Sepoate oferi o piesd . spune Vargo.. protesteazd ciplinat e atunci cind ne concentrdm cu tolii serios pe ceva.pofi pur simplu sd pui o piesd acolo unde crezici se potrivegte.. tu n-ai spus indisciplinat in sensul rdu al cuvintului.Asta ar fi indisciplin5.. un schimb spontan de replici aprinse.Dar". dar are deja un ton mai calm la rindul lui. Acesta este un incident crucial. Ceea ce de obicei duce la escaladarea conflicteloq.. ..Necomunicarea. ci si rezolvi neinlelegerea gi resentimentele inainte si se ajung5 la o ceartdputernic5.a face tot felul de presupuneri.simte cd ai folosit un cuvint negativ . transmiterea unui mesaj <puternic> intr-un fel care il face mai dur pentru ascultdtori.ali colaborat foarte bine . zise el scdrpinindu-se in cap pentru a-gi ilustra nevinovdfia. rdspunse Tucker.. Atunci cind !i-ai dus piesele de puzzle la ochi. insistd Rahman vehement.asta ru inseamnd cd gesti culezi.intreabd Vargo.Ba tocmai cd esteun fel de a gesticula".Vd simliti mai bil:re?". contrazicindu-se.. ai pirut mai curind frustrat gi voiai sI destinzi pulin atmosfera.indis.se maimuldregte in mod caraghios.Incercind sd ajufi.cu voceadeja calmatd. observind cr Rahman se uitd la formularul acelaofensator. observd tot mai marea agresivitate din timpur schim-vargo bului de replici.spune Vargo. .Aga cum gtie orice profesor bun. pe foaia c-le evaluare...Mi se pare cam exagerat.in privinta lui. .pur 9i simplu sd ii oferi piesa.. Tucker trecuse numele lui Rahman in coloana cu .Nu e o critici .A. " Vargo subliniazd o modalitate pozitivd de a vedea lucrurile. Vargo disecd Ceea ce tocmai iegisela iveald.." Vqrgo fi:rcearcio noud leclie emofionald.dar.Arfl vrut sd spun cd nu era chiar o indisciplind graad"..Sau inci vd deranjeazd ceva?" . . iar eu fac aqa". Tucker di 9i el din cap zimbind. Tucker." Elevii de la orele de $tiinla Sinelui invali cd important nu este si evili complet conflictul. Existd urme ale acestor prime leclii in felul in care Tucker 9i Rahman gi-au stdpinit disputa. pentru cd nu fi-a inleles intenfia. . dar ai transmis un alt mesaj asupra felului in care discutafi." Rahman rdspunde cu un ton furios: . Ce ai vrut sd spui de f. .grup igi cauti locurile pe scaune.. sigur cd minia lui Rahman merge dincolo de ceeace estesau nuo formd de gesticulare. face o presupunere. Tucker a socotit cd este o indisciplind." Rahman mult mai la obiect acum.. lecfiile date in asemeneamomente pline de scintei rdmin in memoria elevilor. da.. ili dai searna cit efect au ivut lectiile deja invdtate gi de felul cum pot fi invdfate noile lectii intl-rl mod mai profitabil. Aceastd micd melodramd din cadrul clasei a ajuns la final.. spunindu-i lui rucker: . amindoi au fdcut eforturi pentru a-gi exprima punctul de vedere intr-un fel care sd nu in- .degi inci nu s-a pomenit . Biiefii.iispuse lui Rahman:. Nu-i asa?" Ambii biieli au dat din cap afirmativ..Nu-i place sd i se spund aga.El a zis cX asemenea cuvinte negative cum ar fi indisciplinat i se par nedrepte. ilr vreme ce ceilalgi elevi i9i strinseserdpiesele de puzzle.. in asemeneamomente.a provocat in realitate tensiunea intre Tucker si Rahman.si dai 9i cuiva ceeace crezi cd ii trebuie fdrd sd gesticulezi. ii spune Tucker lui Rahman cu un ton emfatic si apdsat.cel pulin dupi pdrerea me a . .isi bulbucd ochii 9i igi umfld obrajii .Cineestenedisciplinat?" Vargo. .." Apoi adaugd cdtre Rahman: .nedisciplinat.Ecu ochii pe foaia de evaluarepe care Tucker a completat-o gi care . spunindu-i lui Tucker: . este:. observind cd toati lumea deja iegise din clis5. degi nu este pldcut si fii etichetat drept indisciplinaf.$i fi s-ar fi zis <Fdrdgesticuldri!o.incearci sd spui ceea ce doregti cu un ton care sd riu sune a critic5". simfindu-se ascultat gi infeles. tragerea unor concluzii pripite.apt?" . Tircker.Mi-a pldcut cum !i-ai suslinut punctul de vedere in disculia cu Tucker.N-aveaidecit sd faci asta mai devreme" .. POSTMORTEM: O CEARTA CARE N-AMAI IZBUCNIT in vreme ce un nou. . mi simt bine". Nu l-ai atacat..Tuckerincearci sd spund ci lucrul ce poate fi considerat ca o indisciplini poate fi 9i ceva care destinde lucrurile intr-un moment dificil. Rahman simte nevoia sd-i auzi gi sd-i accepfi sentimentele.318 Alfubetul emolional $colarizareaemofiilor 319 .. De exemplu. se intorc gi se gribesc la rindul lor spre ugX. drept pentru care graviteazd in jurui mesei lor. Schimbul aprins de replici si linigtirea erau determinate de ceea ce bdielii inv5laserd deja despre rezolvarea conflictelor. spuse Rahman cu o voce mult mai blindd acum.

320 Alfabetul ernolional $colarizareaentofiilor 321 tensificeconflictul. apar noi motive de ingrijorare . lucrul cel mai remarcabil este fapful cd atit Tucker cit gi Rahman au incercat sd igi expuni punctele de vedere fird sd se ir:rvinovdfeascdunul pe celXlalt. stabilind un contact vizuai gi transmitind acele semnaie tXcut. LJneori.la un prieten acasd. stdpinindu-te sI !ipi. subliniazd Yargo.unu. impreun5 cu o anumiti pregitire special5. pentru cd trebuie dobindite anumite abilitefl. la care se pot referi atit elevii.. cu atit existenlava fi mai bogatd.gi ocazia de a gdsi opliuni creatoarede rezolvare.sentimente de suferin!5 datorate faptului cd o fatd nu le-a acordat o intilnire..ascultare activ5".lecliile sint surprinzdtor de sofisticate. Cam din clasa a gasea. care este flexibil.egti jignit? gelos? Copiii invald cd intotdeauna existi diverse alegeri in privinla reacliei la emolie gi cu cit sint mai multe cdi. Se subliniazd importanla exprimdrii senti mentelor imediate in agafel incit sd nu se ajungi la agresivitate.. Ceea ce putea si fie sdmin!5 de scandal a scos de fupt in eviden!5 stdpinirea de sine a biiefiloa dar gi percepereanuanfelor de rezolvare a conflictului.Prietenii mei fumeazd gi incearcdsI md convingd gi pe mine"). pentrq cd nu are cu cine sd le comenteze. sau situafii nepldcute pentru cei mici (. care ii dau de infeles vorbitorului cd este ascultat.. egti cu nervii in pioneze gi incerci sd asculfi bine. cum ar fi metodele de rezolvare a conflictelor care au reugit sd potoleascd spiritele fin disculia aprinsi dintre cei doi biiefi. Problemele care apar vari azd in funclie de clasa in care sint elevii. Acest mod de a face o afirmafie (altcevadecit agresivitateasau pasivitatea)estepredat la Nueva Schooliricd din clasa a treia. Acestea sint intimpldri de o importanld capitali in viala copiilor gi se desfdgoar6de obicei ir afara gcolii .gi .. lucrurile ar fi putut si iasd cu totul altfel in alte imprejurdri.Oricine. Stipinirea in domeniul emolional este extrem de dificili.sd se insulte sau sd !ipe.pe mdsur5 ce lucrurile au progresat. pentru ca momentele cum ar fi conflictul dintre Rahman gi Tucker sd poatd deveni unele profitabile. oamenii fiind foarte pulin inclinati sd fie atenli la noi informalii sau sd invete noi modalitdli de reaclie .Cind linem cursurile despre minie.onAnnrzrLEr La inceputul fiecirei ore de $tiinfa Sinelui cifrele nu sint intotdeauna atit de mari ca la inceputul capitolului. Fiecaredintre acestedisculii reprezintd un profit potenfial in privinfa scopului explicit al cunoagterii de sine. Karen Stone McCown. cit gi profesorii pentru aplicareacapacitifilor emolionale dobindite... de obicei totul pornegte de la faptul cd au fost necdjifi.afirrnarea"si ascultareaactivd au devenit pentru acegtibiieli nu doar nigte vorbe goale dintr-un careu dc cuvinte incrucigate . Chestiunile pe care elevii le pun in disculie pot furniza exemple vii.sau chiar si mai rdu ..Cel mai adesea copilul nu impirtigegte acestegriji. gi anume clarificarea copiilor in ce privegte sinele 9i in relaliile cu ceilalli..in sala de mese.. asta indici faptul cd se simt groaznic .mai ales cind sint sup5rafi.pentru iucruri mult mai mdrunte. prieteni imaturi. miinile transpir5.. dar ele il obsedeazdseara.au inceptit sh dea semnede . .adult sau elev in clasa a cincea.School.La orele de $tiinla Sinelui ele pot deveni subiectele zilei.Du-te. . se deschidecaleapentru ca o persoandsi intrebe: ." fnrcnr. doi sau trei...Inima bate foarte repede. Punind acesteinstrumente in acfiune. Pregdtirea specialdin aceastd direclie ajuti.N-afi vrea si discutim despre felul cum vd simlili azl?" Daci unul dintre elevi doregte si rispundd (nimeni nu este obligat sd vorbeascd dacd nu vrea) acestlucru permite scoatereala iveald a ceeace este . Copiii din ziua de azi ajung si se minie .arenevoie de ceva ajutor pentru a se controla pe sine in momentele de supdrare". izolali sau speriafi. sXinvinovSlesti sau si sari la atac. cd sint izolafi. ii ajutdm pe copii sI infeleagi cd aproape intotdeauna existi gi o a doua reacfie 9i cd trebuie sd caute ce este dedesubt .. Cind sint mici . in autobuzul spre gcoald..!" sau la o bitaie cu pumnii ori la un abandon prin pdrdsirea inciperii. Cursul are gi un plan de leclie. cind este mai mare nevoie de ele.ci modalitdti de a reactiona in asemenear momente. privindu-se unul pe celdlalt. AB C-UL INTELI GENTEI EMOTI ON ALE Programa $tiinfei Sinelui existi de aproape 20 de ani 9i este un model de predare a inteligenlei emolionale.Directoarea de la Nueva. cind e singur in pat. mi-a spus: . in vreme ce la inceputul disputei nici unul clintie beieli nu il pnvea pe celSlalt. Daci sint in clase mai mici. $i nici ntr au ldsatca sentimentelelor sd ajungdla un disprefuitor .8eiefii mai mari s-au luat de mine"." Pentru cine este familiarizat cu hcegti blieti dificili de clasa a cincea.

fiecaredi un test socratic.un grup de psihologi gi de educatori de la Yale au gindit un Program de Competenli Sociald. in sensul recunoagterii sentimentelor 9i al construirii unui vocabular pentru ele. durerea care genereazd.9i cu calitdlile cheie recomandate ca preventive pentru diversele capcane ce ameninli copiii.i.. inlelegerea sentimentelor celorlal! si insugirea perspectivei lor. minia 9i tristefea. de la Olin BrassMills la Winchester Arms. locurile de munci s-au redus la mai pulin de 3 000 gi odati cu aceastaa scdzut 9i orizontul economic al familiilor care locuiesc acolo. ca in multe alte orage.)2 Subiectele predate cuprind gi congtientizarea de sine. precum 9i determinarea legdturilor dintre ginduri. Un alt accent se pune pe asumarea rdspunderii hotdririlor 9i acliunilor 9i transformarea lor in implicdri trup 9i suflet. furia 9i frica?" Daci ar mai fi trdit.un examen oral de cunoagterede sine. albii au fugit de suburbiile New Havenului la gcolile particulare. New Haven. in haosul total din cadrul gcolilor publice? un rdspuns ar fi o vizitd la Augusta Lewis Tioup Middle School din New Haven. sentimente 9i reacfii. o serie de cursuri care se ocupd practic cam de aceleagisubiecte ca 9i cele din Programa $tiinfei Sinelui de la Nueva School. dar 9i geografic. Nu mai esteLn sim- . Aristotel. Un punct major este stabilirea relafiilor.Care sint cdile sindtoase de a depisi stresul. care e departe din punct de vedere social gi economic. a afla dacd gindurile sau sentimentele sint hotiritoare in luarea unei decizii. cea a increderii exageratede sine). fumatul gi sexul. Pe scurt. Elevii de aici pot pune intrebdri din domeniul fizicii fenomenelor cosmice. minia) gi invilarea modalitifilor de a sttrpini anxietdfile. La $tiinla Sinelui nu se dau note.care rePrezintd insd un cu totul alt univers -. precum 9i dobindirea artei colaboririi. in anii 1980.gi nu furia sau pasivitatea. la Troup.prin intermediul unei antene de satelit care are legdfurd directd cu astronau[i de la Houston. in prezent. Foarte aproape de campusul universitar Yale . este mai talentat decit ceilal. pozitivd 9i totusi realistd (astfel evitindu-se o capcand des intilniti.droguri 9i violenld. Dar la sfirgitul clasei a opta. La Tioup insi legitura dintre subiecte esteadeseamai directd si mai dur5. s-a scufundat in sdrdcie. Mai exact. unde fiecare copil. ca de altfel multe alte oragemuncitoregti din Noua Anglie. care in anii 1950avea 20 000 de oameni angajali in fabricile din apropiere. a rezolvirii conflictelor gi a negocierii compromisurilor. intr-un fel sau altul. precis cd ar fi fost de acord cu acestcurs. atmosfera de la Troup PresuPuneun interes la fel de mare pentru invdfituri . Dar in afard de acesteavantaje strict legate de invdfxmint. Tioup este amplasatd intr-un cartier de muncitori sdraci. afirmarea lulcruriloq. sau i9i pot programa calculatoarele pentru a asculta muzicd.322 Alfabetul emolional $ colarizarea emoliilor ALFABETIZARE A EM O TI ON ALA 323 Lista de conlinut a Stiinlei Sinelui este aproape punct cu punct identicl cu elementele de inteligenld emofionald . Una dintre intrebdrile dintr-un examen recent a fost: . Un accent se pune gi pe stdpinirea emofiilor: inlelegerea a ceea ce se afl5 in spatele unui sentiment (de exemplu.95o/"dintre elevi sint negri 9i de origine hispanicd. precum gi respectarea diferenlelor in felul in care oamenii simt anumite lucruri. gi aplicarea acestorinformalii in deciziile referitoare la subiecte cum ar fi drogurile. inclusiv a inv5la sd asculgi 9i si pui intrebiri: distingerea intre ceeace se spune sau se face gi propriile reaclii gi judecifi. O calitate sociald cheie este empatia.precum gi o privire in perspectivtr asupra sinelui. drept pentru care.Descrieti o reaclie corectd pentru a ajuta un prieten si rezolve un conflict cu cineva careincearc5 si-l convingd sd se drogheze sau cu un prieten cdruia ii place si tachineze" sau: . ilr capnut oRAstrLUt E de inleles ci scepticii vor intreba dacXun asemeneacurs de $tiinla sinelui ar putea sd aibd efecte gi intr-un cadru mai pulin privilegiat sau el are efecte doar in micile gcoli private precum Nueva. Ca rXspuns la acest adevirat cogmar urban. oare competenla emolionald poate fi predatd acolo unde este mai mare nevoie de ea. de Nueva School. care era atit de preocupat de talentul in rezolvarea problemelor emolionale. Congtientizarea de sine imbracd gi forma recunoagterii punctelor tari gi a celor slabe. (Vezi Anexa E pentru lista complet5. viata in sine este examenul de diplomi. prevederea consecinlelor alegerilor alternative.gcoala se mai numegte 9i Troup Magne Academy of Sciencegi esteuna dintre cele doui gcoli din district unde sint atragi cei mai buni elevi din clasa a cincea pinE la a opta din intregul New Haven pentru o Programd special imbunitiflte in domeniul gtiinfelor. cind elevii se pregitesc 'sI pdriseascdNueva Schoolgi si plece la liceu..

teamd.Cind vorbegte toat5 lumea in clasi". Andrews a intrebat: . FdrX sd-gi iasd din ritm. ..Cigi dintre voi s-au simfit vreodatd frustrafi?". .. se predd in aproape toate gcolile in cadrul lecliei introductive de psihologie . semnul cel mai vizibil care frapeazd. pe fefele copiilor apar expresii de fric5. Andrews a fdcut o listtr a sentimentelor. Capacitatea de a numi sentimentele pentru a le distinge mai bine intre ele esteo calitateemofionali cheie.r aceasti boald . . fericire 9.. $i totugi poate sen'i ca antidot fald de un burprinzdtor analfabetism emotional. in timp ce mi intimpind. consilierul gcolii fel de avocat al poporului care se ocupi de problemele speciale pe mdsuri ce ele apar gi al cdrei rol presupune gi ajutaiea profbsorilor in ce privegte programa de competenld socialx. entuziasm.inseamnd ci se deschide o cale spre conversalie. Atunci cird a addugat pe lista de pe tabldfrustrare. ca de altfel toate gcolile din New Haven. Collins va veni la ore gi ii va arita cum sl facd. Aceastdleclie elementard face iegitura dintre un cuvint gi un sentiment gi dintre sentiment gi expresiafaciali potrivitS.DupI ce au adunat temele.." La etajul al treilea al gcolii de cdrdmidd aparentd. rareori se intimpli asta in claseleprimare. ca tofi ceilalti profesori de clasaa cincea. in cazul in care nu est(. de altfel. xuali la clasa a opta 9i elevii afld cum luarea de hotdriri pers. ..3 Pe mXsurd ce pozele sint trecute in revistd. surprindere. Andrews a trecut la o foaie de evaluare. pe care le-a scris pe tablX . Andrews. .m.r. Oare cind se simte un profesor enervat?" . La usi std Mary Ellen Collins.l mai ridicat procent din statele unite de femei bolnave de sIDA..Oboseald".. o parte dintre mamele care igi trimit copiii la Troup au dei.|EAMA: .. Agezali in blnci de cite patru locuri. si bdrbiatrasi in spate. De exemplu. elevii ridicau sus miinile. trcercind si-i atragi atenfia pentru a da rispunsul.a. pe care scrie. .Predau in gcoala asta de 20 de ani. 9i pe ceie de gcoalS. Lecfia de azi estedespreidentificareasentimentelor.si de altfel.acestlucru.. dar exuberantaei sugereazdfaptul cd subiectelede competenli sociali sint pentru ea mai mult decit firegti. . Durii din curtea gcolilor.. orice vizitator este acel sefirn de circulalie in forlf de romb galben. Sprincenele Apar riduri pe mijlocul fruntii. cei care au sIDA sau au furcasdbolnavi de sIDA . atit de des intilnit. ingrijorare.r 91 y"gi felul de probleme iminente intr-un asemeneaorag.324 Alfubetul etnolional S colar izare a em oliilo r 325 plu exerciliu educationalatunci cind se lin orele de educatie st. toli au ridicat mina. New Haven ire ct. de-a dreptul dezastruoasr.a urmat un curs specialclevard pentru a sti cum sd predea.nu sint siguri cd vor comenta asta in timpul disculiilor despre sIDA.Zond fdrddroguri. ceeace poate pdrea de la sine infeles gi cd n-ar trebui invSfat. |oyce a sPus: . cu care copiii se confrunti in realitate.gi s-a adresat intr-un ritm rapid celor optsprezeceelevi care reugiserdsh vini la 9coal5in ziua respectivi. Daci un profesor este nesigur in privinta predirii unei lecfii.. in ciuprograme imbogdfite. dezgust 9i o descriere a musculaturii faciale activatein fiecaredintre acesteexemple: . |oyce Andrews igi conduce elevii de clasa a cincea la ora de competenld socialS. Aceastd leclie provine din chiar studiul lui Paul Ekman asupra expresiilor faciale.d. si colturileinterioare Ochii sint deschisi sint ridicate9i inrpreunate. Cind pe listd s-a addugat cuvinful eneraare...Anxietate". astfel incit in unele zile pur gi simplu nu reugescsd ajungX la gcoali. gi o parte dintr-eelevii de aici. spune Collins. .Cortfuzie". tr. minie.Si ce ali simlit in acele momente?" Rdspunsurile au venit in cascadi. pentru cd ei imitd imaginile 9i respectXintru totul reletele exprimdrii prin intermediul muscuiaturii faciale a fieclrei emolii in parte. dou.N-am mai putut gindi limpede". Pe o coloand se afli chipurile unor bdiefi 9i ale unor fete. ..Asta gtiu ce inseamnd. nale ii poate ajuta si evite boli precum sIDA. tristele. fiecare exprimind una dintre cele gaseemolii fundamentale fericire.. . mai lineli minte.Cq o zi inainte.tristefe. elevii de la Troup se luptd cu t. a rdspuns o fatd zimbind. dar de indatd ce un copil i9i va da seama cd existd un profesor care i-ar putea asculta problemele emolionale r.itgi copiii au acasr o situalie extrem de haoticd. adesealovesc . furie. surprindere 9i dezgust.care se tine de trei ori pe srptdmind. copiilor li s-a dat ca temd sd aduci fotografii din reviste cu diverse persoane pentru a li se explica cum sd vorbeasci despre ce exprimi chipul respectiv.in schimb.Uitagi-vdla cartierul dsta centrez doar asupra problemelor de invdtdmint itita vreme cit existi probleme grave. Guraestedeschisi seridici in sus.

au ocaziasXincerce noi solulii la acestesituatii .9i ci existi c5i mai bune de disciplinare decit cele coercitive.326 Alfubetul emolional $colarizarea emofiilor 327 Ia minie. O serie de aventuri duc la deschjdereaunor subiecte cum ar fi cele despre timiditate. Aici. dindu-le indicii profesorilor pentru a deschide subiecte cum ar fi empatia. in schimb. pentru ci ei interpreteazd gregit rnesajeneutre gi unclt. $i cum aceastaeste o posibili abordare." Aceastdplingere dureroasd aparline unei fetile de clasaa treia de la gcoalaelementari fohn Muir din Seattle. chipuri. . Un model al acestei aborddri curs de competen!5 emolionald gi sociald esenlialmente invizibil . ii joacd o fest6.Un plan de programd oferd povestiri tot mai sofisticate de-a lungul anilor de gcoali primari 9i gimnaziald. este o expresie molipsitoare in primele clase .. profesorul subliniazd faptttl cd toli copiii au asemeneaprobleme din cind in cind gi trebuie sd invele cum sd Atunci cind vorbesc despre ceeace simt cind sint le depdgeascd. Existd deci un mesaj pozitiv.la unele claseprograma materiei Dezvoltare Sociald se imbind cu cea a altor cursuri. stdpinirea impulsurilor pentru a putea invdla bine. strategia care iese la iveald in privinla educafit'i emolionale nu ar fi cea a crexrii de noi cursuri. Istorioara este folositi pentru a provoca o disculie despre prietenie 9i despre ceeace simt oamenii atunci cind li se face o glumd. in genet'alin cartiere cu aceleagiprobleme ca aceleaale New Havenuluia. in studiile socialt' sau in alte cursuri standard. Aceastddisculie nu menlioneazi numele celor implicali.Astfel.controlarea impulsurilor.gi anume se invatd calitdlile principale.. de exemplu. in vreme ce la gcoliledin New Ha. 9i in prezent este experimentat ir mai multe gcoli din intreaga !ard. O parte dintre lectii se lin irr cadrul orelor de matematicd . e de inleles cd unii profesori s-au simlit mulr prea incircali pentru a mai face ore suplimentare pentru incd trrr curs. in cursurile de sdndtatesau de gtiinfd.o posibilitate de a observa cd existi mai multe cdi de aplanare a unui conflict. o altd modalitate de impletire a lecliilor emolionale cu structura vielii gcolare este aceeade a-i ajuta pe profesori sd regindeascdmdsurile disciplinare pentru elevii care nu sint cuminli. sau despre ce ar trebui si faci pentru a fi acceptati. recunoagterea nevoilor prietenilor.dacl nu cumva ea persisti gi in restul vielii sub o formd sau alta).Eu intii!".nerdbddtoaresd se joace cu prietenul ei care hiberneazd. ven materia Leclii pentru Via!5 esteseparat6.Ursuleful. Lecliilt. iar cel care o nimeregte intrd primul. Broscuta. explicarea sentimentelot rezolvarea conflictelor . precum gi de rezolvare a neintelegerilor.de fapt o cutie de carton vopsiti . Se pornegte de la ideea ci in programul de Dezvoltare a Copilului apar asemeneamomente tocmai potrivite pentru a-i invdla pe elevi diverse aptitudini care le lipsesc . cei din clasaintii ascultd la lie ora de citire povestea . la urma urmei.cutia sa pogtald" din clasd.. an xietate si foame. Proiectul oferd un set de materiale care se pot adapta in funcde cursurile deja existente. emotionale se pot integra in mod firesc in orele de citire sau dt' scris. stabilirea unei perspective gi afecliunea. in vreme ce subiectele mai profunde pot fi negociate.. copiii o folosesc la rindul lor pentru a tranga alte neinlelegeri (. Ideea imediati este ci existi gi cii imparfiale. cum ar fi citirea sau sindtatea. California. ca fiind ostile. iar fetele care ajung la pro blemele de alimentalie nu reugescsd discearnd ir:rtreminie.motivarea la invi!5tur5. ALFAB ETI ZARE EM O TI ON ALA DEGHIZATA Cu o programi ce a fost aglomerati de noimaterii 9i subiec te la ordinea zllei.este Proiectul de Dezvoltare a Copilului. Unele proiectede dezvoltarea capacitdliloremolionale 9i sociale nu au programd sau ord de curs ca materie separatd.Broscula9i Ursulelul se imprietenesc". Astfel. altul decit autoritarul gi mereu prezentul: .dar sint strecurate in strucfura viefii gcolare. cum ar fi puterea de concentrare.ca sd-l trezeasci mai repede.unde ea gi colegele sale au fost incurajate s5-9i scrie nemulfumirile 9i problemele.Prietenii mei Alice gi Lynn nu vor sd se joace cu mine.Ea i-a fost depusd in mod anonim in .lnceteazlt" oRARUt EMOTTONAI . cinstite de rezolvare a acestor dispute m6runte. pentru ca intreanigte cii ga clasd sd vorbeascddespre ele gi sd incerce sd gdseascd de rezolvare. cum te simti cind egti tachinat gi impdrtisirea senti'mentelor. creat de o echipd condusi de psihologul Eric schaps.. ci de a amesteca lecliile despre sentimentegi relafii cu materiile predate. Un profesor care vede trei elevi de clasa a treia impingindu-se ca si ajungd mai repede la coadl in sala de mese ii pune sd ghiceascl o cifr6. Proiectul s-a aplicat initial in Oakland. izolali.

emoliilor sociale" . menlinerea controlului asupra emoliilor 9i o privire optimisti'/ .i o agendd de lucru prea rigidi ar putea fi nepotriviti in cazul realititilor copildriei. Pediatrul de la Harvard T." Hamburg. Copilul de cinci ani care intrd intr-un mediu social mai vast. de exemplu. Un argument puternic ar putea fi o subliniere mai sistematicha capacit5lilor sociale. agacum am vdzutin Capitolul 15. atunci cind este bine condus (un factor extrem de important). agacum se intimpld in unele programe speciale care se lin la domiciliu. Nu este vorba doar de o schimbare exterioar5 care Provoaci aceste comparalii. adultii cad mult prea adesea in capcanaatit de comund 9i anume aceeacd se agteapti ca acegti copii si fi atins maturjtatea cu.Un copil care nu reugegtela gcoal5 se socotegteinfrint 9i reaclioneazi ca atare.pentru cI este un moment de foarte rnari schimbdri in biologia copilului 9i in capacitSlilesale de gindire. ipnr. de fapt pitrunde intr-o lume a comparaliilor sociale. Dar creierul noului-ndscut e departe de a se fi maturizat complet.gcoalaeste o experienld cruciali 9i definitorie. pe de alti parte' Aga cum am vdzut. Anii de grddinild fac sd se ajungd la o perioadi de virf a dezvoltirii .. Intre gase9i unsPrezece ani. mindria 9i increderea ..mult inaintea virstei corespunzS- toare.cu alte cuvinte. programat dinainte in dezvoltarea copilului. doar atunci cind sistemul sdu nervos atinge starea de dezvoltare finald . simful valorii de sine la copii depind_l substanlial de capacitateaacestorade a se descurcala gcoald. suicesul sau talentul de patinator pe rotile.pentru c. ceeace reprezinti o PersPectivi sumbrd pentru-intreaga sa viain anii de !d. Pe mlsurd ce copiii se schimbd gi cresc. astfel incit cri zele gi chestiunilecareapar si devind subiectul orelor. o formide inteligenld emolionalds' Pubertatea . capacitdfile emolionale cum ar fi empatia-9i autoreglarea emolionile incep sI se formeze practic incd din prima iopilhrie. care va influenla masiv adolescenlacopiilor 9i pe mai departe. de-a lungul intregii perioade a copilXriei 9i pini in primii ani de adolescenle .mai puline droguri gi arestdri.gi emolionale in programele de grddinild cum ar fi HEAD STARI aga cum am vizut in Capitolul12. Deci. copiii au sentimente intense incd de cind vin pe lume. Berry Brazelton susline ci mulgi pdrinli ar putea obline beneficii dacd ar fi instruili sd ajungd mentori emolionali pentrtr sugarii 9i copiii foarte mici. psihiatru 9i pregedintele corporaliei Dr. considerd ci anii de tranzilie spre gcoala primard gi apoi spre liceu sau SPregimnaziu sint puncte cruciaie in capacititea de adaptare a copiluluiT.proces care se desfdgoardconform unui ceas biologic innbscut.fi popularitatea. care la rindul ei nu este la fel de complexd ca a unui adolescent. emolionale 9i sociale. cea mistr g?ndeasciprin comparalie ci ar fi o . . Anii de grddinild sint extrem de importanli pentru punerea bazei acestor calit5li gi existi 9i dovezi c5 programul Head Start. dispozilia copiilor de a invd!a line in mare mdstrrd de dobindirea unor asemeneacapacit5li emolionale. Unii suslin ci ntr e prea devreme nici in primii ani de viafd. O intrebare ar fi cind trebuie si se inceap6. responsabilitateasociald in cel mai potrivit mod. in agafel incit sd corespundi schimbirilor 9i capacitilii de intelegere. cel mai eficient ar fi ca lectii le emolionale sd se concentrezeasupra dezvoltSrii copilului si sii fie repetate la virste diferite. . Repertoriul sentimental al noului-ndscut este relativ primitiv comparativ cu gama emolionald a unui copil de cinci ani.tJate avind nevoie de capacitateade a se comPara pe sine cu allii. Carnegie. respectiv cel al gcolii sau al gradinifei. conform lui Hamburg. Aga cum plinsul noului-ndscut o dovedegte de altfel..pe termen lung asupra vielii absolvenlilor sau chiar gi a celor ajungi in primii ani de virstd adulti .328 AIfubetttl emolional S c olariznre a ett uttiilor 329 Cutia pogtald permite o anumith flexibilitate. intr-adevdr. gi de maturizare biologici 9i a creierului.emoliile copilului vor fi pe de-a-ntregul formate.si preocupirile lor se modific5. in special cognitive.' Printie capacitalile esenliale ce se pot dobindi recomPengcoali se numSrd. din parmustrdri atrage putea va igi un copiltiudhros de patru de nagte care sine de congtientizarea gi totugi tea pirintelui obiCeiumilinga nu aPare decit dupd cinci ani' Programul evoluliei emolionale este intersectat de anumite linii dJdezvoltare de alte natura.aminarea selor. dac} sora mai mare ia un 10. !ie.sentimente precum nesiguranla gi umilinla. Aceasta este o virsti la care. gelozia qi invidia. precum gi provocdrilor cdrora trebuie sX le facd fa!5 copilul. pe de o parte. poate avea efectebenefice. Asemenea intervenfii funcfioneazd mai bine afunci cind se reugegtestabilirea unui orar emolional al dezvoltdrii6.proasta"' ci incepe -David Hamburg. uitind cd fiecare emofie are Propriul ei moment de apariDe exemplu.iieiemolionale. ci 9i de aparilia unei capacitxli cognitive: ugurinla de a se comPara cu uilii it privinla inumitor Calitdli specifice cum ar. ctrsnicii mai fericite 9i puterea de a cigtiga mai bines. care a evaluit ptogtu-e de pionierat in domeniul educa... .

alcoolului. este o mare provocare pe plan emofional. capacitatea de a avea mai multe perspective .. controlarea impulsurilor 9i stipirirea miniei. o primesc in . Galben2. Gindeste-te la cit mai multe solutii. Acest moment de joncfiune.poate fi inclus in strategia fundamentald de tratare a riscurilor de la virsta adolescentei. de exemplu. dar gi alli specialigti. . Pind intr-a patra gi a cincea. in programul de la New Haven. fiecare elev descria momenful cind a avut un asemenea sentiment.i tineri de aceeagi virstd. cregtereaexigenlelor gcolare 9i tentaliile de a fuma sau de a lua droguri le pun mai puline probleme decit celorlal. ln clasa intii." .i pe mai departe. 3. de altfel. pe care le-au perceput ca gi cum ar fi fost ale lor.. spun profesorii de la New Haven. in sine. este pe cale si izbucneascdla minie sau sd se izoleze ori si inceapd si plingd pentru ctr a fost necdjit 9i oferd un gir concret de faze pentru rezolvarea acestormomente incXrcate intr-un fel mai ugor de mdsurat.Dacdun pugti este furios pentru ci igi vede iubita vorbind cu un alt tip" .care avea inscrisecurrintecum ar fi trist sau tncintatpe fiecareparte. Stai. copiii din claselemai mici primeau leclii de congtientizare de sine. au avut lecfii care i-au ajutat sd-giimbunit5leasci relalii de prietenie prin empatie.cel pulin pe termen scurt.. semaforul reprezintd 9i o cale mai eficientd de a acfiona.semafor" afisat la vedere gi care are gasefaze: gi gindegte-te Rogu 1. pentru a fi mai precigi in legdturi cu lecliile pe care ar trebui sd le invele copiii in fiecare fazd de dezvoltare a inteligenlei emolionale. subliniaz|Hamburg. de stabilire a relaliilor 9i de lu.in lupta impotriva viltorii gi tensiunii cXrora trebuie sI le facd fa!d. Ei reugescsd-gi stlpineasc5 abilitdtile emolionale dobindite .majoritatea adolescenlilor au intre 10 gi 15 ani atunci cind sint expugi sexului.. De exemplu. ii vaccineazd. drogurilor gi fumatului". Hamburg observi cd.respectulde sine socialtt. Orele de Instruire pentru Via!5. 4.atit personald.. Stabilegte-fi un scoppozitiv. precum 9i altor ispitee.practic toli elevii se confrunti cu un declin in privinla increderiiin sine gi cu un plus ir congtientizareade sine. Una dintre cele mai mari lovituri specifice.Cit privegte anii de adolescenfi. Pind in clasaa noua. existd un .arede hotdriri. Cind ii venea rindul. 5. in momentul in care igi face aparilia adolescenfa. de exemplu.incearcd sd creeze un fel de hXrli ale progresului emofional. concepfiile despre ei ingigi sint dintr-odati gubrezite 9i prinse intr-un adevirat tumult. Verde 6. Spune-fi problema9i exprimdceea cesimfi.330 Alfubetul emolional $colarizareaemoliilor 331 dar 9i in funclionarea creierului . exerciliu ce le-a dat mai multi incredere pentru ocaziile in care incercau sd exprime in cuvinte sentimentele si i-a ajutat sd fie empatici atunci cind au auzlt despre sentimentele altora. cit gi a acelora implicali .este subliniati in mod special. SINCRONIZAREA ESTE TOTUL Psihologii dezvolthrii.cubul sentimentelor" . elevii se agezau in cerc si aruncau cu . cu deficienlele care vor fi de duratd gi nu vor putea fi stdp?nitela momentul oportun 9i cu experienlelecareputea si recupereze sau si remedieze ceeace s-a ratat. ocolind crizele presupuse de prietenii gi cultivindu-gi increderea in sine..increderea elevilor c5-9i pot face 9i pistra prietenii.linigtegte-te inaintes{ aclionezi. Noliunea de semafor este invocati intotdeauna cind un copil. ii ajutd enorm pe bdieli gi pe fete s5-9i consolideze capacitXlile 9i si pune bazeLeunor relalii apropiate.la droguri. pe misurd ce adolescenlii sint confruntali cu tot mai multe realitdli sociale ambigue.estede asemeneaun moment foarte important pentru lecliile emolionale gi sociale. Hamburg observtr ci atunci cind elevii intri la gimnaziu.existd o diferen!i intre cei care au urmat cursuri de alfabetizare emolionali 9i ceilalgi:cei dintii descoperl cd noile tensiuni ale politicii colegilor. Gindeste-te la consecinfe. Trecereala gimnaziu sau la primii ani de liceu marcheazXde fapt sfirgitul copildriei gi. i"i1iit" se reiere in mod mai direct la tentalii gi la presiunile sexuale. la care elevii de clasa a cincea de la $coala Troup incercau sd citeascd emoliile dupi expresia fefei. De-i drumul 9i incearciplanul celmai bun. Toate celelalte probleme fiind ldsate deoparte in momenful in care se intrd intr-o noud formX de gcolarizare. care. . Pentru controlarea impulsurilor. in clasa u gur"u.el va fi incurajat sd se gindeascdla ceeace s-a intimplat gi din punctul de vedere al celorlalli 9i nu sd se repeadd cu capul inainte intr-o confruntare violent5. esenliale pentru dobindirea unei capacitili empatice. care incep sd apard in viala copiilor.la biufuri. au fost. Dincolo de stXpinirea sentimentelor.cind relaliile cu colegii deveniserd extrem de importante in viala lor. Obiceiul de stdpinire a impulsului emolional necugetata reflecta inainte de a acliona in funclie de sentimente .

adici ambele surori sI fie mullumite in egali mdsurd. Apoi cu tolii incearcl sd giseascd o solulie pe care s-o accepteambele p1trfi.cu mare mindrie faptul cd a sporit . Cursul de rezolvare a conflictelor se axeazdasupra felului in care trebuie rezolvate certurile din curtea gcolii. dar Lantieri susline cd are gi o misiune mai vasti. cum ar fi violenfa. in curtea gcolii gi la cantind. in afard de medierea unei dispute. Ei reugescastfel sd convingl fiecare parte sd se calmeze gi si-gi exprime pozifia. copiii pot cere ajutorul unui mediator pentru a le potoli. programul ii invali pe elevi si abordeze diferit neinleleferea fnci de la inceput. marcat adeseade delicte 9i violenfd.9i anume. Programul de Rezolvare Creativd a Conflictelor se axeazd. fondatoarea Programului de Rezolvare Creativtr a Conflictelor gi director al centrului nafional de intervenlie cu sediul in Manhattan. O cheie a reugitei programului de rezolvare a conflictelor esteextinderealui dincolo de orele de clasi. O abordare similari a alfabetizdrli emofionale a apdrut in camodadrul unui grup de psihologi care au incercatsi gdseascd litaf de a-i ajuta pe tineri pe drumul vielii. transformindu-se in incidente cum ar fi impugcarea lui fan Moore gi a lui Tyrone Sinkler de citre colegul lor de clasd de la liceul ]efferson. Sau cum spunea Angel Perez. Linda Lantieri. Un alt exercifiu presupune cd elevii trebuie sd joace o scendin care o sord mai mare incearcd sd-si facd temele gi se enerveazi ci sora mai micd a pus o casetdcu muzici rap cu sonorul mult prea tare. Atunci cind descrie valoarea rezultatelor efectelor programului sdu. unde este muit mai probabil ca elevii s5-giiasd ugor clin fire. sd gtii ce simli sau cum sd-!i stipinegti impulsul ori supdrarea. DacI mi se face o riutate. sora mai mare opregtecaseta. si nu doar pentru cei cu o mai mare inclinafie spre violente. am inceput si am o gindire mult mai pozitiv5. dincolo de pasivitate sau agresivitate. pregitit ca mediator inci din gcoala primarS: .. Noi le ardtdm inutilitatea violentei gi ii ajutdm sd o inlocuiascd cu abilitdli concrete.factori irnportanli in prevenirea violenlei 9i in potolirea miniei.Programul m-a stimulat sd gindesc.au scos clar in evidenld drumul care a fost urmat. Mediatorii din curtea scolii invatd sd se descurce in cazul unei bdtdi sau a unor invective ori ameninfiri. O mare parte din pregdtire se ocupi de elementele emolionale debazd. incepind cu impulsivitatea gi cu iufea- .. incidente interrasialesau de alt gen. Tactica lor presupune o disculie cu cei implicali astfel incit si-i determine sd se asculte fird intreruperi sau insulte. Eu consideram cd dacd cineva se leagd de mine sau imi face ceva. considerd cd programul are o misiune nu doar preventiv5. Zeci de studii asupra unor asemeneaelevi aga cum am vdzut in Capitolul 15 . care ar fi putut ajuta in aplanarea unui conflict pe care l-au avut.Copiii inva!5 si igi apere drepturile fdrd si recurgd la viqlenfd.inlelegerea este adeseasub formd scrisd. in acestsens. Unul dintre cele mai rapide cursuri preventive de alfabetizare emolionald este Programul de Rezolvare Creativd a Conflictelor. Lantieri subliniazd. indiferent cit de mic. pentru a vedea daci s-a inleles ce trebuie. dupd care fiecare lucru spus trebuie clarificat. Atunci cind izbucnesc tensiunile. Acestea sint capacitili care rdmin valabile o viali intreag5. un rol care poate incepe in ultimii ani de gcoal5primard.pe prevenirea violenfei.unii elevi iint pregetifi si fie mediatori. ironiilor 9i insultelor. care se aplicd in citeva sute de gcoli publice din New York si din fard. singura solulie este cearta sau bdtaia ori o form| de rdzbunare. de exemplu.JJZ Alfubetul emofional ALFAB ETIZARE A EM OTI ON ALA CA MI I L O C DE PREWNIRE $ colarizarea ernoliilor JJJ Unele dintre cele mai eficiente programe din literatura emolionali de specialitate au fost dezvoltate ca reaclie la anumite probleme specifice. elevii se gindesc la un unic pas realist.. Supirati foc. care altfel pot lua amploare. la nivelul comunitdlii din care face parte."10 intr-unul dintre exercilii.Programul le aratd elevilor cd existd multe opliuni pentru a depSgi un conflict. Ea susfine: .afecliuneaprintre copii" 9i a scdzut numdrul bdtiilor. Mediatorii inva!6 sd igi exprime punctele de vedere in a9afel incit ambele pirfi si simtd cd mediatorul este imparlial.ci si rezolv problema !' $i a descoperit ci poate si transmit5 mai departe acest tip de abordare. cum ar fi recunoagtereaunui larg spectru de sentimente 9i capacitateade a le da un nume gi de a le trata cu empatie. Pirerea ei este cX talentele necesarepentru stoparea violenlei nu pot fi despdrlite de intregul spectru al competenfei emolionale . Clasa trebuie si giseascd solulii care ar fi putut funcfiona 9i care ar fi presupus ca ambele pdrfi. in ciuda protestelor surorii mai rnici. din viala gcolard. nu fircerc si rdspund cu aceeagi monedi . De cind am urmat acestprogram. potenlial incendiare.

COMUNITAN CANONA LE PASA 335 la cu care se minie incd din primii ani de gcoalSgi sfirgind prin a deveni paria sociali pind si termine gcoalaprimard. ce-l pot arunca pe copil in bralele . Una dintre cele mai importante leclii este. Existi o autoseleclie printre profesorii care ajung sd predea acestecursuri. Mai intii de toate.h vreme ce mulli profesori sint govditori cu asemenea subiecte ce li se par striine in raport cu pregdtirea 9i rutina lor. iar ulterior fiind atins subiecful sentimentelor mai complicate. fiind predate emofiile fundamentale. o leclie defacto in domeniul competenlei emolionale .semaforul" folosit la cursul de la New Haven. Asta nu inseamnXcd gcolile pot line locul tuturor instifuliilor sociale. Lecliile de congtientizare emolionald includ felul cum poate fi linut sub observalie ce simt ei gi cei din jurul lor . Dupi un an . orgoliul 9i vinovdlia.cum si recunoascdcind cineva este cu adevdrat ostil.sau a lipsei ei. avind in vedere cd felul in care el i9i conduce clasa este in sine un model. La gcolile din New Haven.majoritatea vor fi incintali. stdpinirea miniei. $i totugi lecliile sint utile pentru toli copiii. Premiza fundamentald de la care se pleacd atunci cind copiilor li se predd minia (9i toate celelalte emolii) este ci .rdminesingurul loc in care comunitatea poate rezolva deficienlele competenlelor emolionale 9i socialeale copiilor. cind profesorii au aflat cd vor fi pregdtiti sd predea acestecursuri de alfabetizare emolionali.desigur. existi dovezi ci.care tot mai des sint sau se apropie cu pagi tot mai mari de un adevtrrat colaps. Unul dintre instrumentele prin care poate fi invdlat autocontrolul este acelagiexerciliu cu .pentru vial6. Ele presupun. cum ar -fi gelozia. a I I 1 t Pentru cX viala de familie nu mai oferi un sprijin sigur pentru tot mai mulli copii.rg"rilor sociale ^errr. 31% dintre ei au spus cd nu au chef s-o fac5. gcoala.nu e nimic riu in a avea toate sentimentele cu putinld".. mare parte dintre acegtibdieli au deja cazier 9i sint dispugi la acte violente. Alt efect constd in recunoagterea de citre copii a propriilor sentimente. programa PATHS are cincizeci de lecJii despre diferite emolii. evitindu-se orice stigmatizare a vreunui subgrup cu probleme. in primii ani de virstd adultS.Un asemenea program a fost creat de Carol Kusche impreund cu Mark Greenberg de la Universitatea din Washington. Atunci cind este vorba de imaginarea unor solulii de intervenlie care ar putea ajuta asemeneabdieti sd scape de drumul spre violenld 9i delicte.Strategii de Promovare a Gindirii Alternative). lipsa acesteicapacitdfi produce tulburdri specialecopiiloa ei nemaifiind suficient de atenli la ore gi avind deci probleme cu invdldtura 9i cu notele..pe care altfel nu ar avea de unde s6 le primeascd. Poate cX in nici un alt caz nu este mai importanti calitatea profesorului. Dar cum practic fiecare copil merge la gcoali (cel pulin la inceput). Din acestemotive. de exemplu. Nu orice profesor poate face asta Sau vrea s-o facd. alli 20 sau 30 ftrvali o leclie.ceeace este cel mai important pentru cei cu inclinalii agresive . Aceastdmisiune plind de rdspundere presupune doud schimb5ri majore: profesorii trebuie si mearg5 dincolo de indatorirea lor tradilionald. De cite ori profesorul reaclioneazAfald de un eley.mai pulin decit felul tn care sint predate acestelecfii. aceastadevine un loc in care copiii sd fie cresculi inv5lind lecliile de bazd. Altii ii ajutd pe copii in privinla prieteniilo. Alfabettzarea emolionali implici un mandat lirgit pentru gcoli.. dar unele reaclii sint in reguld. Daci existd sau nu in mod explicit ore dedicate alfabenzdrii emolionale contea 26. invilarea incd din primii ani de gcoali a stipinirii impulsurilor. programele de alfabetizare emolionald le acordi de obicei profesorilor incepdtori citeva sbptdmini de instruclie speciald. iar altele nu. urmind intrarea in cercul unora asemenealor gi proliferarea delictelor in anii de gimnaziu. cursurile le sint tinute tuturor celor din clasi.d delincvenfei."rpi.334 Alfabetul emolional $ colarizarea emoliilor REGIMTREA $COLTLOR: PREDAREA PRTN PTITEREA EXEMPLULUI. Existd foarte pulin sau mai nimic in formarea standard a profesorilor caresd-i pregiteasci pentru acesttip de lecfii. spre deosebire de situaliile in care ostilitatea le este atribuitd altora doar de ei ingigi. i. care trebuie sd recupereze ceea ce familiile n-au reugit in privinla adaptirii la societatea copiilor lor. rezultatul a fost din nou Cdeste necesar un program de alfabetizare emo!ional511. odatd ce sint dispuqi si incerce.. iar membrii comunitilii sI se implice mai mult in viafa gcolilor. o contra . cum ar fi fericirea 9i minia copiilor mai mici. profesorii trebuie si se simtd h largul lor atunci cind vorbesc despre sentimente. in programa PATHS (Promotion Alternative Thinking Strategies . Degi cei care riscd sd ajungi pe drumul delictelor 9i al violenlei au cea mai mare nevoie de aceste lecJii. pentru cd nu oricine este potrivit pentru a9aceva din punct de vedere temperamental.

.fifionald. in afard de programele specifice.336 Alfabetul emolional $ c oI nr izarea emofi il o r 337 de predare a cursurilor. directorul Programului de Competenld Sociali: . care sti de vorbd cu ei pentru a rezolva conflictul prin aceleagitehnici de a lua distan!d pe care le-au invilat la ore.daci unii copii incep sd se certe la cantin5. ln gcolile din New Haven. ci si fie testate. Aceastl perspectivi mai largd presupune. peste 90'/" au suslinut ci sint lncintali gi cd dorescsi le predea in continuare. cu profesorii 9i cu gcoa- ir I F j I * . mai ales cele prost fdcute. ce si ne mai ostenim sd mai inAvind in vedere toate acestea.care nu Par a avea o legtrturi directd cu cele de inv5limint. cX lucrurile acesteaar trebui lisate in grija pSrinlilor (punct de vedere care cigtig5 tot mai multd credibilitate. Mulli pdrinli considerd cI subiectul in sine este mult prea intim. profesorilor cu cel al pirinlilor gi al comunitXfii. oferi o largi gamd de programe care recruteazd persoanele implicate din comunitate pentru a le pune in legdturi cu elevii a ciror viali in familie este cel pulin dezordonatd." Astfel de c5i paralele de intdrire a lecliilor emolionale . un loc in care elevii se simt respectafi. astfel incit acegtiasX fie invdlafi cu ce li se predi 9i copiilor gi asta nu doar pentru a li se impirtdgi ceea ce fac copiii la gcoal6. Asta inseamni o cornbinalie mai strinsd intre gcoal5.Profesorii pot avea ezitdri in a ceda o parte din orele de curs acestor subiecte. copiii oblin mesajeconsistente in legdturi cu competenlele emolionale de la toate nivelurile vielii lor. Tim Shriver deschide ziarul local 9i citegte cd Lamont. Astfel. spune Tim Shriver. intr-o asemeneamisurd incit pdrinlii chiarse ocupd de acestesubiecte . gcolile din zone Precum New Haven. a fost impugcat cu noui . De asemenea.ci 9i pentnr a-i ajuta atunci cind ar simli nevoia sX abordezemai eficient via!a emolionali a copiilor lor.sint optime. nu doar la gcoalS. structura optimi a Programelor de alfabetizare emolionald constd intr-un inceput de foarte devreme. cercdm. transformindu-le intr-un agent social mai explicit. folosirea ocaziilor ivite la ore gi in afara lor de a-i ajuta pe elevi fir momentele de crizl personali 9i de a le transforma in leclii de competenfd emofional5. iubili si intr-o strinsd legdturi cu colegii.exersate9i intirite in provocdrile propriu-zise ale viefii. care duce la o .pdrinfi gi comunitate.comunitate implicatd". unul dintre fogtii sii elevi preferafi. adullii responsabili se oferd si devind mentori. unii profesori chiar s-ar Putea simli stingherifi sd predea acestelucruri gi de aceeaar avea nevoie de o pregdtire speciald. programele de competenfd emoadevdrate dezastre. ele reprezintd o mare schimbare la nivel de programb. Chiar dacd in mare parte acesteprograme se potrivesc bine in orarul zilnic al multor gcoli. de reguli insolitori ai elevilor care au o viald mai pulin stabili acasdsau sint inconjurali de adulli care nu le oferd afecliunea necesard. la virsta impletind efortul cea mai adecvatd. nu? O ARE ALFABETIZ AREA EM OT I ON AL A CONTEAZA? Cogmarul oricirui profesor este in linii mari urmdtorul. pentru a folosi acestemetode acasi. $ la in sine1z. intr-o zi.De exemplu. ei sint trimigi la un mediator de virsta lor. Jinem cursuri pentru pirinli.funclioneazd cel mai bine atunci cind lecfiile de la gcoali sint coordonate cu ceea ce se intimplS in cdminele copiilor. Ar fi o naivitate sd anticipXm programe tot mai numeroase in gcoli.o revenire la rolul clasic al invd!5mintului. care trebuie si urmdreascd faptul cd acegti copii inva!5 lecliile esenliale ale vielii .dar deving un argument mai pulin convingdtor cind cunosc e$ecul). alfabetizareaemolionald ne l5rgegte perspectiva asupra indatoririlor gcolilor in sine.nu doar la clas5.$i unii copii se vor oPune/ in special in ideea ci acesteore nu intrd in preocupirile lor propriu-zise sau le consideri o invadare a intimitdfii. stribitind anii de 9coa16. creeazd' ind cursuri neconvingdtoare in privinla drogurilor sau a sarcinilor la adolescente. In gcolile din New Haven. O alte modalitate prin care acest sistem precis remodeleazir gcolile estepunerea bazelor unei culturi de campus. unde multe familii sint dezorganizate. prruTRU SCOLr o MrsrLrNE EXTTNSA Dincolo de pregitirea profesorilor.. $i atunci cind aPare gi dilema menlinerii unei calitSli optime gi a asiguririi unor puncte de reper educalionale. Multe programe de alfabetizare emolionald includ gi ore speciale pentru pdrinli. sporindu-se astfel ganseleca lucrurile pe care le invali copiii la alfabetizareaemolionald si nu r5mind undeva doar la nivelul gcolii. Antrenorii vor folosi acestetehnici pentru a depdgi conflictele de pe terenul de joaci.ci gi pe terenul de joacd. ci gi acasd . Pe scurt.

cind o sd ies din spital am si folosescmetoda SOCS." Iatd citeva mlrturisiri ale profesorilor care s-au ocupat de acestprogram la New Haven." Lamont a urmat liceul Hillhouse in anii in care cursul de adaptare social5 nu incepuse si se fini. Dupi ce a umblat pe strdzi. la cei26 de ani ai sdi. conform cireia copiii care sint pringi bltindu-se sint eliminali. ea a aplicat o abordare care fuseseincurajatd la ore .338 Alfubetul etnolional gcolarizarea emoliilor 339 gloanle pe strdzile din New Haven 9i se afld in stare foarte grav6.extrem de popular. Existd o regul5 foarte severi.Sd-mipovesteascdcineva o neinfelegere recenti care s-a incheiat in mod pozitiv. Shriver abia a reugit sd vorbeasci cu Lamont. adaugd Shriver.tot pentru bltaie. un voinic .Anul trecut". ir lumea sdriciei.peste un metru optzeci 9i cinci . Doar ci fetila care o Povestegtea fost deja exmatriculatd dintr-o altd gcoald. era un adept al metodei .. dupd ce fata a inv5lat cum si se stdpineascd9i cd trebuie sd gindeascdinainte sd reaclioneze. gindegte-te la opliunile de rezolvare a problemei gi care ar putea fi consecinfele. Solulii . se pune 9i o intrebare empirici asupra importanlei alfabetizdrii . a conflictelor. spune directorul.gi anume aflarea adevirului inainte de a se ajunge la concluzii pripite: .alege o solufie gi pune-o in practicd . incit permanent orice disculie se termina cu lipete. cea mai buni prieteni a ei. cum ar fi cele cu'iubitele sau evitarea b5tdilor.Un alt profesor i9i amintegtecum relalia dintre o elevd 9i mama sa era atit de nefericiti.. igi amintegte Shriver. Pentru ea. Unul dintre ei repovestegtefelul in care o fostd elevi inci necdsdtoriti i-a fdcut o vizitd 9i i-a mlrturisit ci ar fi fost deja o mamd cu un copil din flori. ci 9i cantina.Pe vremea aceea. inf5gurat in bandaje 9i cu trupul ciuruit de gloanfe." Existi avantaje concrete. dar potenlial efigiente pentru rezolvarea dilemelor presante din viala de liceu..au fost 106 elimindri. dar gtia ci profesoarei ii va pdsa de aceastdsituafie..Dar in afard de acesteintimpldri reale. Vdzindu-gi fostul profesor.brainstorming" pentru a gdsi solulii cit mai pline de imaginafie.o metodd in patru trepte: spune in ce situalie te afli gi ce anume simli." Povesteapare destul de inofensivi.care se presupune cd este cea mai bund prietenl a mea. scrisesefetila." Acesta este acronimul pentru Situalii." In loc sd provoace o confruntare la minie cu cealalti fatd. degi nimeni nu poate face o afirmalie sigurd.au fost doar 26.daci nu ar fi invdlat s5-giapere drepturile in cadrul orelor de Dezvoltare Sociale"l3.. a drogurilor 9i armelor.Deci m-am dus la fetild gi am intrebat-o de ce a zis asta. agteptaun copil 9i n-avea cu cine sX discute ce avea de fdcut.Lamont venea cu plicere la un club pe care il conduceam gi unde discutam ideile de rezolvare a problemelor printr-un sistem care se numeste SOCS.Ea mi-a rdspuns ci n-a spus niciodatd agaceva. biiatul i-a goptit: . La gcoala Tioup o elevd din clasa a gasea i-a trimis un bilelel profesoarei de la orele de Dezvoltare Social5. Poate ci semnul cel mai grditor al impactului unei asemenea alfabetizdri emolionale este ceea ce mi-a impdrtdgit directorul gcolii unde inva!tr aceasti fetild de 12 ani. Dar aceste cursuri se pare ci nu au dat roade dupd ce el a terminat liceul.sau nu mai punea deloc. Lamont. . faptul de a se angaja cu ceea ce pare un posibil adversar pe o cale constructivd in loc de a ajunge imediat la o confruntare plini de minie reprezinttr o micd. ..versiunea adulti a metodei semaforului..aga cum este acum cazul copiilor din gcolile publice din New Haven? Ar fi posibil un rlspuns afirmativ.Shrive. 9i care zimbea intotdeauna".. a declarat cd ar vrea sd md bat6..Lamont a fost un elev foarte bun. drept pentru care intenliona sd se sinucidi. . care aratd cd au fost imbunit5fite sau chiar salvate viefi. . in trecut.. Acel cineva mi-a spus cd ea vrea sd mi prindd la furghesuialdintr-un col! dupd orele de gcoal5. strada sau cdminul. inclusiv ca sportiv. profesorul a cerut: . Pind in prezent. Lamont l-a invitat si stea pe marginea patului 9i. . in vreme ce Shriver s-a aplecat spre el." O fetili plinulI de 12 ani a ridicat repede mina: .. Degi a dat fuga imediat la spital. Optiuni. Oare viala lui ar fi fost alta dacd ar fi beneficiat de o educalie de acest gen in anii de gcoald. Sau cum spunea Tim Shriver: . dar reald victorie. ea era cea care ataca prima gi abia dupd aceea punea intrebiri .LIn lucru e clar: terenul ideal pentru rezolvarea problemelor sociale nu este doar sala de curs. Pe mdsurd ce au apdrut orele de alfabetizare emoliona15.zbierete". pentru ci mama 9i iubita acestuia erau inghesuite linge el. anul acestaeram in martie .Mi-a sPus cineva ci fata aceasta. Un moment revelator a fost acela in care.. deci bitaia n-a mai avut loc.numdrul acestor elimindri a scdzut. Consecinte.mama i-a spus profesorului cd se putea discuta cu ea fdrd . studiind o clasi a gapteadin cadrul programului de dezvoltare sociald de la gcolile din New Haven. Lamont zdceaacum pe un pat de spital.

cursurile par si-i ajute pe copii sd-giindeplineascd mai bine rolul in viafi. indeplinindu-gi principala misiune 9i meritind investilia' Dincolo de avantajele educafionale. Sigur cI ei nu vor dobindi fiecare in mod egal acesteaptitudini.. pdrinli gi cetdleni mai buni. Aceastanu este o descoperireizolat5. Sau cum sPunea Tim Shriver: . O mai mare capacitate de a privi lucrurile din perspectiva celuilalt . si-9i domoleasci impulsurile. ci de tofi copiii care au de cigtigat de pe urma acestoraptitudini dobindite.Fluxul reu9e9te si ridice la api toate ambarcaliunile. Mai pufine elimindri 9i exmatriculiri o Mai pulind agresivitate sau comportament autodistructiv .precum 9i ale nivelului de competenld emofionale -atit pentru fetele. de citre observatori independenfi. tot ceeace ar putea si aprofundeze acesteabilitXli va fi de ajutor la nivel educalional. in acest sens. pe misurd ce copiii trec de la o programd la alta." srApimnEA EMoTirLoR . mai mult autocontrol .Nu e vorba doar de copiii cu probleme. lucrdtori 9i 9efi. un lucru meriti o atenlie cu totul speciald: programele de alfabetizare emolionali au imbundtdlit rezultateIelatnadldturd ale copiilor." . Punctaje mai bune la testele de invifdturd EMPATIA: CITIREA EMOTIILOR . Au existat o mullime de evaludri obiective. a comportamentului lor la clasd sau in afara gcolii. Mai multd impdrtigire. cit gi in capacitatea lor de a irvdla (vezi Anexa F pentru amdnunte): CON9TIENTIZAREA DE SINEEMOTIONALA . O ascultare mai atentda celorlalli ABORDAREARELATIILORINTERPERSONALE r O mai bund capacitate de a analiza9i de a inlelegerelaliile r O mai buni rezolvarea conflictelor9i a neinlelegerilorprin negocieri o O mai bund rezolvare la nivelul relaliilor a problemelor o O mai buni exprimare9i talent in comunicare . ele sint un fel de vaccin pe viafd. S-a ajuns la concluzia cd. elevi mai buni sau fii si fiice mai buni sau mai bune iar in viitor sofi mai buni ori solii mai bune. O mai buni concentrareasupra indeplinirii unei misiuni gi acordarea atentiei necesare . Recunoagterea diferentei dintre sentimente si actiuni . cele mai interesante constind in compararea celor care au urmat acestecursuri cu cei care nu le-au urmat. cit 9i pentru biielii care le-au urmat. sd asculte sau sd se concentreze. Chiar gi intr-o perioaddin carese ajunge la strictul necesar gi bugetele sint tot mai reduse. Mai multd armoniegi socializare in grupuri . Mai mult succes cu prietenie gi siguranld de sine.i anxietate in societate UTTLIZAREA EMOTIILOR iN \4On PRODUCTIV . dar mdcar trebuie sd incercdm sd facem tot posibilul. imbunititirea recunoasterii gi definirii propriilor emolii .abordarea 9i imin viala semenilor plicarea o Mai multd atenfiefa!5 de semeni . bazatdpe mdsuidtori obiective ale comportamentului lor. O mai bunXinlelegere a cauzelorcareau generatdiversesentimente . O mai mare empatiegi sensibilitate celorlalgi fald de sentimentele .340 Alfabetul emofional $ colarizare a emoliilor 341 emofionale a celor care trec prin asemeneamomente. Ea provine din foarte multe studii. Datele arati ci degi aserneneacursuri nu schimbd viafa peste noapte. de la o clasd la alta. Mai puline insulte. s5-gi asume rdspunderea Pentru ceea ce fac sau si-gi manifeste sentimentele fald de ceeace afld sau invafd. O mai bund stipinire a stresului . sd fie prieteni mai buni. care le-au analizat comportamenful. bdtdi gi acte de indisciplini la ore . O altd metodd ar fi detectarea schimbirilor inregistrate de acegticursanli inainte si dupd ce au urmat acestecursuri.colaborare gi ajutor . in acestevremuri fur care mult prea mulli copii nu reugescs5-9istdpineascdsupdrarea. Mai multd responsabilitate .existd foarte multe avantaje in privinla competenlei emolionale 9i sociale a copiilor. Mai pulind izolare. Mai pulind impulsivitate. Mai multe sentimente pozitive despre sine. alfabetizareaemolionali sporegtecapacitatea dascdlilorde a-giinv5la copiii. O mai buni tolerantd la frustrare 9i o mai bund stdpinire a miniei . cum ar fi numirul de betdi in curtea gcolii sau de elimindri. Putinla de exprimare a miniei intr-un mod potrivit.. Mai multi democrafie celorlalgi in tratarea Din aceastdlist5. Mai multi preocupare gi amabilitate . existi argumente pentru care se considerd cd acestePrograme ar putea stopa declinul educalional 9i ar putea intdri pozilia gcolilor. fird ceartd . apar ameliordri vizibile in atitudinea 9i modul de a privi gcoala . gcoali familie 9i .

de a gdsi o slujbd sau de trezitul de dimineafd. Leagdnul caracterului este autodisciplina.mugchiul psihologic de care este nevoie pentru o conduit5 morald. . capacitateade a amina rdsplata gi de a controla gi canaliza nevoile stringente ale cuiva de a acliona este o calitate emolionali fundamentald. $colile. au un rol central in cultivarea caracterului prin inocularea autodisciplinei gi a empatiei. tot agacurn generaliile plrinlilor lor au fost primele cu un accesliber la droguri. o viafi plind de virtufi. oamenii putind astfel sd trdiascX impreund respectindu-sereciproc. . spre o ascultare reald. controlarea impulsurilor sau oricare dintre ce- .ingrijordtoare este crescut in ultimul an cu 3o/"re gi profetia unui criminalist citat in cel de-al doilea articol. Piatra de temelie a caracterului constd in capacitateade automotivare 9i de a ne cdl5uzi singuri.. este .carierd" criminald . gi anume caracter. care susline cd ne aflim in pragul unei . M ORALITATE A SI ARTADEMOCRATIEI $colarizarea emoliilor 343 Existi un cuvint de modd veche care definegte toate calitdlile pe care le reprezintd inteligenfa emolionald.pur gi simplu nu sint in stare sd evite disputele". fie cd este vorba de temele de acas5.respectiv."l4lar filozoful fohn Dewey a constatat cd educalia moral5 este mai puternicd atunci cind lectiile le sint linute copiilor in cadrul unor evenimente reale 9i nu doar la nivel abstract .tot aga cum nu ne-am deranjat si-i inv5ldm ce inseamni empatia. duce la afecliune. Acegti adolescenli sint prima generalie care nu numai ci are arme. ce urmeazd sd se abatd asupra noastrd in urmdtorii 10 ani. teoretician in problemele sociale la Universitatea George Washington. am fost frapat de unele lucruri tulburitoare ap6rute in ziare. de jafuri ori de violuri. care de altfel pe vremuri se numea voinld..ceeace se 9i intimpli pe mdsurd ce copiii igi formeazd capacitilile fundamentale emofionale gi sociale. Avind in vedere ci dezvoltarea caracterului este baza societdlilor democratice. altruism gi compasiune. Perceperealucrurilor din perspectiva celuilalt ne face sd scdpdm de stereotipuri gi genereazdtoleranld 9i acceptareadiferenlelor.. cu dezvoltarea morali si cetdleneasci. intr-un altul scria cd rata criminaliteli a . care in schimb permit o realS implicare civicd.. In acest sens. De asemenea. spre o abordare a lucrurilor din perspectiva celuilalt. sebazeazdpe autocontrol. In urmdtorii 10 ani. Aceste capacitSli sint tot mai necesarefir aceastdsocietate tot mai pluralisti. nota Thomas Lickona afunci cfird scria despre educarea caracterului15. depdgind accidentele auto.furtuni de delincventd". A9a cum am vdzut." A fi in stare sd muli centrul atenfiei de la tine insuli are avantaje de ordin social. trebuie si luim in considerare felul in care inteligenla emolionald poate deveni acestfundament. .Estenevoie de voinli pentru ca emofia si fie controlatl de ratiune.Nu ajung insb doar predicile linute copiilor desprevalori: ele trebuie aplicate in practicX. scrie Amitai Etzioni. alfabetizareaemolionald merge mind in mir:ri cu educarea caracterului. observd Etzioni. Aceasta este arta fundamentali a democrajieilT.342 Alfubetul emofional C ARA CTE RUL. ln unele scria cd armele de foc au devenit motivul num5rul unu de decesin America.. acegtiavor avea pini Ia 24 de ani. patimile pentru a face ceeace se cuvine 9i a fi drepli fald de ceilalti". UN IILTIM CUVflNT in vreme ce terminam aceasti carte. Caracterul. El i9i motiveazd ideea spunind ci omorurile s5virgite de adolescenli de L4 gi 15 ani sint in cregteregi aceastdgrupd de virstd reprezinti o perioadi in care natalitatea a fost sporit5. Empatta.. alfabetizarea emotionaldls. creind posibilitatea unui discurs public constructiv. Numirul tot mai mare de arme aflate la dispozilia adolescenlilor echivaleazd cu faptul ci acele conflicte care pini acum s-ar fi putut rezolva cu pumnii igi vor gdsi deznodimintul prin impugcdri. La orizont se afld prevestiri sumbre: un al treilea articol susline cd intre anii 19889i L992Ministerul de ]ustilie a inregistrat o cregterede 68% a numdrului de minori acuzali de crimd sau de atac cu premeditare. precum 9i existenta unor valori moralel8. Sau agacum subliniazd un alt expert.Trebuiesd ne control5m . dar are arme automate pe care 9i le poate procura cu ugurinfd.apetitul. moment de virf pentru delictele grave violente intr-o . asa cum au constatat filozofii de la Aristotel incoace. este o cale spre empatie. dintre care doar atacurile cu premeditare ajung la 80%20. acegti adolescenli . aga cum am vlzut. Un motiv pentru care nu sint deloc pregdtili pentru viali este fdrd indoiald acela ci societateanu s-a deranjat si se asigure ci fiecare copil esteinvdlat care sint elementele esenliale pentru a-gi stipini minia sau pentru a-gi rezolva conflictele in mod pozitiv .

atunci cind este de ordin patolpgic. irascibilitatea. Cercetdtorii continutr si discute in contradictoriu care sint emoliile ce pot fi considerateprimare . in sens literal. schimbxri 9i nuanfe. t Frica: anxietatea. galben gi albastru. Mtnia: furia.la stdri psihologice gi biologice gi la mdsura in care sintem inclinali si acfionim.sau dacd micar existtr asemeneaemolii primare.. iar de ordin psihopatologic.indignarea. exasperarea. vexarea. intr-adevdr. orice stare mintalS acuti sau tensionatd". plinsul de mili.neinfelegerea. . groaza. disperarea gi deprimarea gravd. sentimentald sau pasional5. Lisindu-i pe copii sd invele la intimplare acesteleclii emofionale. teama. totul desfigurindu-se in gcoli particulare gi in doar citeva sute de gcoli publice. kistetea. resentimentul. existd emofii mult mai subtile decit cuvintele care le-ar putea defini. majoritatea dascililot directorilor 9i pirinlilor nici mdcar ntr gtiu cX existd.constemarea. ar trebui sd ne intrebim: Oare n-ar trebui si pred5m acestecalitdli fundamentale de viali fiecdrui copil in parte acum mai mult ca niciodatd? Si dacX nu acum. animozitatea.ceeace in domeniul culorilor primare corespunde culorilor rogu. Cele mai bune modele sint in afara sistemului educalional principal. care sint patologice.Iatd care ar fi principalii candidali (gi o parte dintre membrii acestor familii) ai acestor ftrcrengSturi: . imbufnarea. Sigur cd nici un program/ inclusiv acesta.orice agitafie sau fulburare mintald. dar nu tofi ceilalli sint de acord cu ele. melancolia. singuritatea. ostilitatea 9i poate intr-o oarecare mdsurd ura gi violenfa. aceste cursuri sint incd rare. . fobia 9i panica. Diclionirut oxford definegte emoliaca fiind . nu oferd un rispuns la toate problemele. unii teoreticieni propun increngdturi fundamentale. Dar avind in vedere crizele prin care trecem noi sau copiii nogtri gi procentul de speran!5 dat de acestecursuri de alfabetizare emo!ional5. ingrijorarea. lipsa de chef. preocuparea. prin urmare. din care sint generate to4te combinaliile posibile .3M Alfubetttl emolional lelalte competenle fundamentale la nivel emofional.nervozitatea. Eu cred cd emotiase referi la un sentiment gi la gindurile pe care acestale antreneaz5. supdrarea. spaima. copiii ar putga fi ajutali sd-gicultive un repertoriu emolional sdndtos. riscdm si ratdm aceastdocazie care ne este datd de fapful cd maturizarea creierului este un proces de duratd 9i. cu diverse variafii. mihnirea. atunci cind? Ce esteemotia? citeva cuvinte despre lucrurile la care m-am referit la rubrica enrofie. termen al cdrui inleles precis nu a fost incd definit de psihologii gi filozofii care s-au aplecat asupra lui vreme de peste un secol. Existx sute de emolii de toate tipurile. In ciuda marelui interes de care dau dovadd unii profesori fald de alfabetizarea emofional5.

..ti fi totugi imbufnat sau irascibil. Sigur cd aceastdlistd nu rezolvd toate intrebdrile in privinla categorisirii emoliilor. ruginea 9.m. adoralia. binecuvintarea. tristefea. de la care se formeazi nesfirgitele mutalii.. curajul 9i iertarea. de exemplu.umilinfa. mullumirea.minia. Primul care a constatat universalitatea expresiilor emolionale a fost Darwin. . disprelul. o variantd a miniei care cuprinde tristele 9i fricd? Dar cu virtuli cum ar fi speranla 9i credinla.ca fiind cele de la care Pornescnesfirgitele nuanldri ale vielii noastre emolionale.sentimente precum indoiala . devotamentul. Ekman a ardtat fotografii cu diverse expresii ale felei unor reprezentanli ai culturilor indepdrtate.detestarea. mirarea.a. bucuria) sint recunoscute de toate culturile din intreaga lume. triste!ea. teoretic vorbind. unde existd triburi izolate care tr6iesc la fel ca in Epoca de piatrd. 9i absolut toli au recunoscut acesteemotii fundamentale. cum ar fi cele din Noua Guinee. frica.remu9carea. inclinalia de a-!i aminti anumite emolii sau dispozilii prin care ai mai trecut.d. acesteafiind forme mai pulin acute ale miniei gi care sint ugor de declangat). Dezgustul: repulsia.temperamentele. aversiunea. amuzamentul. Bucuria: fericirea. mindria.sau plictiseala?Nu existd rdspunsuri clare: dezbatereagtiinfifici asupra felului in care trebuie clasificateemoliile continui. pldcerea senzualS. mania. apar problentelede naturd emotionald. care susline cd patru dintre expresiile faciale (frica. este greu sd fii foarte minios toatd t .rdsplata.346 Anexa A Ce este emofia? 347 . dragostea. De aici se nasc dispozifiile. Ruginea: vinovilia. De exemplu.agape. jena. cum ar fi depresiile clinice sau anxietitile cronice. de care'unii nu mai scapd. ugurarea..care. euforia. Ideea ci acestea sebazeazd. simfindu-se pringi ca intr-o capcand cu un efect toxic. bucuria.po. satisfacfia.pe citeva emolii principale pornegtein parte de Ia o descoperirea lui Paul Ekman de Ia Universitatea California din San Francisco. . inclusiv de indivizii complet analfabefi.amabilitatea. prietenia. Fiecare dintre aceste familii de emolii au un nucleu debaz6. cum rdmine cu o combinalie precum gelozia. ziua. am urmirit cum Ekman 9i allii gindeau emoliile in termeni de familii sau dimensiuni gi considerau familiile principale -. la lirnitd. undeva in munfi. sint mai pulin evidente 9i dureazd mai mult decit emoliile (in vreme ce. supdrarea. regretul. sugerindu-se astfel universalitatea lor. fapt care-i fape pe oameni sd fie melancolici.afinitatea. aceste semnale fiind intipirite in sistemul nostru nervos. iubirea. extazul gi. increderea.timizi sau voiogi.Dincolo de dispozitii exist6. minia. certitudinea 9i stdpinirea de sine? Sau cu o Parte dintre viciile clasice. Suryriza:gocul. Iar dincolo de aceste dispozitii emofionale. incintarea. o lubirea:acceptarea. . . care a folosit-o gi ca argument in teoria sa evolulionistd. Cdutind principiile debazd. care nu au fost in contact cu cinematograful sau cu televiziunea.

in istoria evolufiei) am fi agteptat ca mintea ralionald sd emitd o parte din acestejudecdfi. Un rispuns rapid.9i mdsura in care emoliile au propriul lor ralionament gi propria lor logic5. psiholog de clinici la Universitatea din Massachusettsr. Chiar dacd Ekman 9i Epstein au evaluat diferit diverse dovezi stiintifice.. mecanismul care evalueazi percepfia trebuie si fie capabil si aibd o mare vitezX de funcfionare chiar gi in termenii timpului la nivel de creier. de pildd. dar confuz Mintea emofionald opereazi mult mai rapid decit cea ralionali.gaz pentru o analiz6. dacd noi (sau strdmo. prima. Aceastd valorificare a nevoii de a acliona trebuie sX fie automatd 9i atit de rapidS. geful laboratorului de interactiune umand de la Universitatea California din San Francisco. Marele avantaj este cd mintea emolionali poate citi o realitate emolionald (e miniat pe mine. Elementele kXite intens pot determina aceastXimpresie fdrd o cintdrire atentd a amdnuntelor. in confruntarea cu un animal gi luarea unei hotdriri intr-o fracliune de secund5:il mininc sau md mdnincd? Organismele care au fost nevoite sd facd pauze prea lungi pentru a reflectaasupra unor rdspunsuri n-au avut prea mulfi urmagt'cdrorasd le transmitd acestegene ale incetineliiin fapte. bazindu-se pe prima impresie.ffio Pecetile minfii emofionale Pecelile minlii emolionale 349 Doar in ultimii ani a apirut un model gtiintific de studiere a minlii emofionale.cum putem deveni rezonabili pentru o clipi gi atit de iralionali imediat dupd aceea. Paul Ekman crede cd aceastdrapiditate cu care emoliile ne pot implica intr-o acliune inainte sd congtientizdm cd ele au aptrrut este absolut esenliald pentru marea noastrd adaptabilitate: ele ne mobilizeazesd.dar eA ar fi fost mortald. fiind fdcute cit ai clipi. sint produse bine direclionate 9i reprezintd o modalitate simplificatd de abordare a lucrurilor. ea minte.ii nostri. Problema esteci acesteimpresii sau judecdli intuitive. O mullime de reaclii emolionale isi fac aparilia practic inainte sX gtim prea bine ce se intimplX. de Paul Ekman. Poateci evaludrile celemai bune ale minlii emofionale sint cele oferite. Folosind acest sistem pe care l-a creat pentru a detectaemofiile pornind de la schimbdrile subtile 9i pind la expresia faciald.Iuleala sa nu permite o refleclie deliberat5. in cine sd avem incredere.sefirn cI mintea ralionald este treazi in momentul acela. ca un tot. ne trezim ci gindim: . Cum intervalul dintre ceea ce declangeazdemolia gi aparilia ei propriu-zis5 poate fi practic nul. Mintea emotionald este radarul nostru care detecteazi primejdia. De-a lungul evoluliei.9i a doua de Seymour Epstein. cu lucrurile cdrora trebuie sI li se acorde atenlie gi cu faptele care necesitd vigilenli. reaclionind la imaginea de ansamblu sau la aspectelecele mai izbitoare. Toate lucrurile sint judecate deodatd. dar nu a fost la fel de promptd ca mintea emofionald.Ekman si colaboratorii sdi au descoperitcd expresiile emolionale incep sd fie descifrate in schimbdrile din musculatura fetei in citeva miimi de secundb dupd ce au fost declangate de un eveniment si cd . care poate fi absolut niucitoare pentru mintea rafionald. aruncindu-se in acliune fird a sta sd cintdreascd mdcar o clipd ce face. fird trnr6. intuitive. asta il inkisteazd) intr-o clipd. aceastl rapiditate are legdturd cu luarea hotdririlor fundamentale. nu numai ci am fi fdcut o gregeald.o. ei au oferit totusi o listd fundamentali de calitdti ce disting emoliile de restul trdirilor mintale2. incit sI nu se ajungd la o congtientizare evidentd3. Actiunile care izvordsc din mintea emolionald poartd cu ele o senzalieputernicd gi specialdde certitudine. Atunci cird se instaleazX o oarecare agitalie sau mdcar o reacfie minimi. profundd. care este semnul unei minli care gindegte.Oare de ce am fdcut asta?" . Ekman a putut sesizamicroemoliile care apar pe chip in mai pulin de o jumdtate de secundd. care ne spun de cine trebuie si ne temern. care explici felul in care mare parte din ceea ce facem poate fi dictat de emolii . pot fi gregite. cine e tulburat. reacliondm fdrd sd pierdem vremea pentru a analiza cum sX reactiondm sau dace sd reactiondm in cazul situafiilor grave. construind judecdli rapide. timp ce se pare cX este misurat in miimi de secundd. Perceplia rapidd sacrifici acuratelea in favoarea vitezei.analiticd.

nu putem decide cind vor izbucni. . metdforele gi imaginile se adreseazd direct minfii emofionale. trigti g. Ceea ce poate controla cel mai adeseamintea rationareac. nu noi ld este cuSsul hotdrim cind s6. in general. ci 9i minia sau frica ne cuprind. atunci sentimentele ar deveni cilduze ineficiente in trecerea la fapte.. Ralionamentul sdu este cd o emolie care sd capteze creierul 9i trupul pentru o perioadi mai lung6. in afard de citeva exceplii. filmul. iar celelalte printr-o gindire care presupune 'refleclie -. foarte adesea putem alege insd la ce si ne gindim. Aceastd reaclie emofional5 iute ca focul preia controlul in situaliile urgente. Degi nu putem schimba ugor emoliile specifice ce pot fi declangate de un anumit gind.joaci rolul cheie in determinarea emoliilor ce vor fi declangate. in secvenla de reacfie rapidd sentimentele par si preceadd sau sd fie simultane cu gindurile. sentimentele noastre vin de obicei ca de la sine. Aceasta este puterea unor asemeneahotSriri rapide: si ne mobilizeze intr-o clipi in fala unei situalii de urgenfd.unele printr-o perceplie imediatd. Aceastd rapiditate este valabild in special pentru emofiile intense. care se naqte 9i se amplifici in gindul nostru inainte de a se ajunge la sentiment.ea presupune elemente care simbolizeazd realitatea sau declangeazd o amintire care sd corespundi acestei realitdfi..Faptul cd nu putemalege le auem". De aceeazimbetele. muzica. Existi 9i un al doilea tip de reaclie emolionald. Marii maegtri spirituali cum ar fi Buddha gi Isus au ajuns pini la sufletul discipolilor lor adresindu-li-se intr-un limbaj emofio- ..Copilul dita este luare -. observd Ekman. Dispoziliile stabilesc un ton afectiv dar nu sint modelatori atit de puternici ai felului fur care percepem 9i acliondm Precum emoliile puternice. existi 9i emolii care pot fi produse. le permite oamenilor sd-gi explice actiunile spunind cd erau cupringi de emofiea. Prin contrast. Pentru ca emoliile sd dureze mai mult. Exact cum fanteziile sexuale pot duce la sentimente sexuale. Dar actorii nu sint altceva decit nigte oameni mai pricepuli decit noi in privinla folosirii intenlionate a celei de-a doua cdi spre emolii..Taximetristul adorabil"..Iubirea este ca o febrd care vine 9i trece independent de voinla noastrd. in schimb. Aga cum existi cdi rapide sau incete cdtre emolie . sirtem congtienfi de gindurile care ii premerg' In acest tip de reacfie emofionaltr existd o valorificare mai extinstr. Sentimentele noastre cele mai intense sint reaclii involuntare. emolia maximd este foarte scurtS.ar trebui" sd avem. In aceastl secvenld mai inceatd gindul mai bine articulat precede sentimentul. ar fi dovedit o inadaptare. Emoliile mai complicate.De indatd ce facem o evaista mI ingealtr" sau . Stendhal scria: .a. mai inceatd decit reacfia imediatd.350 Anexa B P ecetile mintii emotionale 351 schimbdrile fiziologice tipice unei anumite emolii .primul impuls" intr-o situalie emolionali este cel al inimii 9i nu al raliunii.cum ar fi inrogitul la fa!5 sau cretterea ritmului cardiac . independent de ce altceva s-ar intimpla in jurul nostru. ore sau zile. romanele. ca atunci cind pierdem pe cineva drag 9i continudm si il jelim mult timp. dind impreSia cX s-ar intimpla de la sine9i ci nu noi am hotdrit sd fie aga. opera.d..acestea reprezintd emolii care provin din girduri.m. independent de imprejurdrile care se schimbi. fiind nevoie de secunde sau de minute de desfigurare . ele devin de fapt dispozilii. O realitate simbolici 9i mai mirlt copiltrreasci Logica minlii emolionale este asociatiad. Ekman susline cd. Cind sentimentele persisti ore intregi.se produc de asemeneain doar citeva fracliuni de secundd. declangarealor trebuie sd fie suslinutd evocind Permanent emolia respectivd. urmeazd o reaclie emofional6 adaptati situaliei. care apar cind anumite amintiri triste'sint rememorate in acest scop. sentimentul prin intermediul gindirii. Dar de obicei nu mintea ralionald hotdrdgte ce emolii . iar gindurile melancolice ne intristeazd.fim furiogi. o formd amortizati. tehnic vorbind. cum ar fi frica fald de o ameninlare imediati. gindurile noastre . Aceasti a doua cale de declangarea emofiilor este una deliberattr 9i.tlilornoastre." Nu numai iubirea. durind doar citeva secunde gi nu minute. cum ar fi lacrimile. de supraviefuire. poezia. urmeazi acest drum mai incet.De aceea emoliilepe care ele pot oferi 9i un alibi: . tot aga amintirile fericite ne ridici moralul. Un exemplu este acel tip de sentiment intenlionat manevrat de care se folosesc actorii pe scend. teatrul. ca gi artele plastice. cum ar fi jena sau teama de un examen. Dacd emoliile produse de un anumit eveniinent ar continua invariabil sd ne domine 9i dupi ce acestaa trecut. Mai intii sentimentele 9i apoi indoielile Pentru cimintea ralionald are nevoie de ceva mai mult timp comparativ cu mintea emolionald Pentru a inregistra 9i a reacfiona.partea cognitivd .

.dovezi" proprii. De aceeaesteatit de greu sd te inleiegi cu o persoani care este supdratd din punct de vedere emofional: indiferent cit de sindtoase ar fi argumentele din punct de vedere logic. Ceva care ne amintegte de altceva poate fi mult mai important decit ceea ce . dupi un accident." Un alt semn al acestui mod copil5resc este glndireapersonalizatdprin care evenimentele sint percepute prin prisma inclinaliei de a fi centrate pe propria persoani. mintea emofionalX nu face discriminAri. justificarea lor in funclie de momentul prezent. vedere rafional.Nu" in procesul inifial. cu atit emoliile devin mai putemice.. Dar dacd sentimentele sint vagi 9i subtile.. avind o serie de perceplii . Tiecutul impus prezentului Afunci cind o trdsdturtr a unui eveniment seam6nXcu o amintire cu incdrcdturi emolionali de undeva din trecut. mintea emofionald reaclioneazi declangind sentimentele pe care le-a avut in momentul de care gi-a amintit. Convinge- rile minlii ralionale sint sir.352 Anexa B Pecetilemintii ernolionale 353 nal. in vreme ce mintea rafionalX face legdturi logice intre cauze 9i efecte.i s-o inlocuiasci cu una noui .i povegti. nu mai existd lucruri cum ar fi . chiar daci ar putea ptrrea cd reaclia se datoreazd exclusiv situaliei de moment. s-ar putea si nu ne dtrm seama de reaclia emolionald Pe care o avem. O persoandcare a invdlat din experienleleduteroaseale copiltrriei sd reaclionezefali de o privire minioasd cu fricX intensl 9i cu uri va repeta aceastereaciie la aceeagidimensiune gi la virsta adult5. Metodele psihanalitice fac parte din arta de a descifra gi de a scoatela lumini acesteinlocuiri de infeles. identitllile pot fi ca o hologramd. un sentiment se transformd intr-un altul. Astfel. suprimind sau ignorind amintirile sau faptele care ar putea si submineze anumite convingeri gi rezumindu-se doar la cele care le intiresc. Existd multe feluri in care mintea emolionala este precum cea a unui copil. lntr-adevir. atunci cind incruntarea in sine nu mai reprezintd o asemeneaameninfare' Daci sentimentele sint puternice. Mintea emofional5 reacProblema lioneazi fald de prezent ca pi cwn s-nr situa ?n trecut6. gdsind legdturi intre lucruri care au vagi trds5furi comunes. descotorosindu-sede orice dovadX care demonstreazi contrariul. iar lucrurile nu trebuie definite neapdrat prin identitatea lor obiectivd: ceea ce conteazl este cum sftrt percepute. in viala emofionald. aceastaestelogica religiei . ca de exemplu 9oferul care. este ci mai ales atunci cind reaclia este rapidi 9i automatd s-ar putea sXnu ne ddm seamacdsitualia care odinioari a reprezenlat o crizd nu se repeti in prezent. un obiect simbolizeazi un altul. Intr-adevdr.e foarte bine descrisi de Freud prin conceptul de . $i cu cit este mai mult astfel.. dind povele in parabole. fdrd inlelegerea influenlei pe care o are memoria emolionald. A9a cum subliniazX Seymour Epstein.in care fiecare lucru este alb sau negm. in procesul de gindire inifiald..Intotdeauna trebuie. chiar dacd ea coloreazd in mod subtil felul in care reacliondm Pe moment. lucrurile sint a9acum par.ralionalizdrile -.acestlucru semdnind cu o dovadi obiectivd.Stilpul de telefon pur 9i simplu a intrat in mine. O cale ar fi gindirea tranpantd.a minfii emofionale . Mintea emolionald urmeazd aceastdlogici 9i regulile ei. Nlintea emolionald face totugi in aga fel incit convingerile sd fie foarte adevdrate..i de .ple incercdri. ele i9i gdsesc Aceastd logici a sufletului . Mintea noaske emolionald va indemna mintea rafionald spre scopurile sale gi astfel apar explicaliile pentru sentimentele 9i reacgiilenoastre . orice dovadd noud poate sd nu mai confirme o anumitd convingere . fird umbre de gri. o persoand ingrozispun ce nu ttr sX nu faci o gafi va gindi imediat: .procesprimar" al gindirii. Putem sd nu ne ddm seama ce se intimpld in fapt. in sensul cd o singuri parte evocd intregul.Viselesint mituri private. intregul este condensatin pdrfi. In asemeneamomente. orice este posibil. nu au nici o greutate dacd nu corespund convingerilor emolionale de moment. miturile sint vise impdrtdgite"). punind-o la treabd in folosul siu. nici legi de cauzd 9i efect.i a poeziei. a psihozelor 9i a copiilor. Intr-adevSt simbolurile religioase9i ritualurile conteazdmai pulin din punct de locul in expresiile sufletegti. Sentimentele se autojustificd. anumite asocieri de idei vagi determind fluxul narativ. explici faptul c5: . pe care il susfine. Girdurile 9i reacliile din orice moment vor fi in concordanld cu culoarea gindurilor 9i a reacliilor din trecut. fabule . a viselor 9i a miturilor (sau cum spune ]oseph Campbell: .. potrivit cdreia fiecare element il susline pe celilalt." Acest mod copiltrros se autoconfirmd. atunci 9i reacfia declangati este clard. Procesul inilial este cheia injelesului cuvintdor Iui |ames |oyce din Ulysses'. mintea emolional5 a subjugat-o deja pe cea ralionali.este" in sine. . Nu mai existi timp. chiar dac6 putem avea convingerea 9i certitudinea ci gtim exact ce se intimpli.

.putindu-se ajunge chiar la cazuri patologice.. fiecare emotie majord are propria ei pecetebiologici. fiecare sentiment are repertoriul sdu distinct de gindire." Specialigtii in neurologie au trasat circuitul fricii in cele mai mici detalii. dar nu simte teama ca voi sau ca mine. Atunci cind o foarte rar intilnitd boali a creierului distruge amygdala (dar nu 9i alte strucfuri ale sale) la un pacient.354 Anexa B Starea-specifici de realitate Funclionarea minlii emolionale este in mare mdsuri o sfa-re-specificd. De aici ea reprezintd doui increngituri separate:o serie mai micd de proieclii se strecoard pind la amygdala si la hipocamp in . Frica are un rol extrem de important in evolulia omului poate mai mare decit al oricdrei alte emolii. Felul cum gindim 9i aclionim cind ne simlim intr-o dispozilie romantici este total diferit de felul cum ne comportdm cind sintem furiogi sau demoralizafi. Sau cum zic neurologii: . Persoana respectivd devine incapabild sd identifice frica de pe chipurile altora gi si o exprime la rindul sdu. angoasd9i toate celelalteingrijordri . dictati de un anume sentiment. in aceastdmecanicd a emoliilor. un anumit tipar de schimbXri care suslin corpul atunci cfird emolia cregte 9i un set unic de indicii pe care trupul le di automat atunci cind este pradd emoliei7. pentru cd ne lasd sd suferim de sperieturi. ^'qfu_l^ Circuitul neural al fricii Punctul central al fricii il reprezintd amygdala.citili o carte gi dintr-odatd se aude ceva in camera de aldturi. Cind se intimpld acest lucru.incit cele mai relevante sint puse in fruntea ierarhiei gi deci devin mai ugor de pus in practici. frica dispare din repertoriul mintal. cum ar fi crizele de panic6. Sigur cd in vremurile moderne temerile nepotrivite sint blestemul vielii de zi cu zi. creierul oferd in urmdtoarele momente o posibilitate de a observa circuitul neural al fricii 9i rolul amygdala ca sistem de alarmd. Parte din rispunsul mintal la o situalie emolionald constd in a revedea amintiri 9i opfiuni de acfiune. Primul circuit al creierului implicat'preia pur 9i simplu sunetul ca o undd fizicd in sine si il transformd in linrbajul siu gi vI aduce intr-o stare de vigilenfi. degi in starea actuald nu a putut fi stabilit circuitul complet pentru nici un tip de emofie. de reacfie gi chiar 9i de amintiri.. acestai9i di seama din punct de vedere intelectual cd ar trebui sd se team5. $i a9a cum amvdzut. astfel.Dacd cineva pune o armd la timpla unui bolnav S. pentru cd este cruciald pentru supravieluire.M. fobiile sau tulburdrile obsesive. Frica este un caz tipic de inlelegere a dinamicii neurale a emoliei.5.". lJn semn ci acest repertoriu este activ il reprezintX memoria selectivd. Acest circuit pornegte de la ureche si ajunge la creier gi apoi ia talamus. Aceste repertorii de stdri-specifice devin predominante in momentele de emolie intensd.M. Sd presupunem ci intr-o seardsinteli singuri in cas5. care apare la un moment dat. ceeace neurologii numesc .

evenfual chiar cu unul familiar .. La oameni. Daci este o concluzie linigtitoare (sint doar obloanele care se izbesc de cite ori bate vintul prea taie) atunci alerta generald nu ajunge la nivelul urmtrtor. intre timp. avind angajali care sint gata in orice moment sd sune la pompieri. In acel moment. amygdala transmit semnale cdtre sistemul nervos autonom prinmedulla. Norepinefrina inundd cortexul 9i creierul in generaf precum 9i sistemul periferic. Pintr la nucleii laterali ai amygdala ajung proiecliile din talamus 9i cortexul auzului 9i al vizului.Prin intermediul nucleilor centrali din apropiere. un loc cheie de inmagazinare a amintirilor. unde sint activali hipotalamusul. care-l compartr rapid cu amintirile similare. Mirosurile ajung prin bulbul olfactiv la zona cortical5 mediani a amygdala 9i sint transmise mesaje ce trebuie sd ajungi in zona central5. amygdala declangeazl alarma in zona centrald.cheie. proieclii distincte ale receptirii in cazul di' vergilor neurotransmi!5tori. ca un fel de companii care se ocupi cu sistemele de alarmd. Aceste semnale care sosesccontinuu fac ca amygdala sd fie un fel de santineli permanenti ce scruteaz5 toate experienlele senzoriale. fdcindu-te sd fii speriat gi gata de acliune. polilie sau Ia un vecin. hipocamp 9i cortexul prefrontal.gi pregdtirea mugchi- . Dar pe mtrsurX ce realmente incepi sd simfi frica . Aceste celule fac un ciine si miriie sau o pisici si se infoaie la vederea unei amenin!5ri ori a unui intrus in teritoriul siu.zgomotul" seamdni cu un altul similar pe care l-ati mai auzit. Din zonele centrald 9i mediand o increngdturd merge la hipotalamus.dar oare acest. O altd cale din amygdala duce la locusceruleusdin creier.oare se fie pisica? Nigte obloane bitute de vint? Un intrus? Cortexul auzului vine cu propria ipotezX poate fi motanul care a dirimat o lampd de pe mas5. care se impr5.. deci nici micar nu-!i dai seama pe moment cd !i-e fric5.. Diversele pdrli ale amygdala primesc informagii diferite. Din zona bazal| lateraltr a amygdala pornesc brale care infSgoari cortexul. fiecare in parte. aducind totul intr-o stare limiti.centrul gr1" . Dar daci inctr nu v-afi edificat.tie in intreg creierul. Hipocampul.356 Anexa C Circuitul neural al fricii 357 apropiere.fricii gi a nelinigtii subliminale. in majoritate. cortexul auzului face o analiztr mai profundtr a sunetului . ceea ce duce la tintuirea atenliei asupra sursei fricii . dar poate fi 9i un intrus . Proiecliile amygdala se extind asupra tuturor pirtilor importante ale creierului. aceastecale mai largi se indreapti spre cortexul auzului din lobul temporal. circuitele senzoriale devenind 9i mai sensibile. de cite ori siguranla casei pare pusd in primejdie. creierul gi sistemul neryos autonom. aceste schimbdri merg dincolo de congtientizare. Superba arhitecturd a amygdala ca sistem central de alarmd al creierului devine evidentd in momentul apariliei.. hormonul corticotropina (CRH). Aceasta este doar o Parte din intregul gir foarte bine coordonat de schimbdri comandate de amygdala 9i de zonele invecinate si care orchestreazi creierul ir:rcriz6. care mobilizeazd reacli. ritmul cardiac cregte. ajungindu-se la acele fibre care se mai numesc gi .gi trimite mesajul la amygdala gi Ia hipocamp. care se leagtr cu acel sistem din creier ce determind migcarea.ade lupttr-sau-fugi printr-o adehormoni. Mai multe grupe de neuroni din amygdala au.tensiunea de asemenea.amygdala comandX o reactie cu btrtaie lungd. Zona de bazd a amygdala are ravirati cascadi de a19i mificalii cdtre corpus striatum.iar ritmul respiraliei se incetinegte (s-ar putea chiar sd constali la un moment dat cd nu mai respiri de fricd sau pentru a auzi mai bine de ce te-ai speriat). pentru a declangadopamina.adici atunci cird anxietatea subcongtientX ajunge la congtient . distinge rapid faptul cd . Efectul in lan! al norepinefrinei este cX ea sporegtein ansamblu modalitatea de a reacfiona in acele zone ale creierului care primesc aceastdsubstan!d.sunetele ciudate . unde se produc norepinefrinele (care se mai numesc 9i . fAcindu-vi si fili gi mai preocupali de identificarea sursei sunetului. a fricii.zgomot" poate fi recunoscut imediat? intre timp.i incearcd sd-i inleleagd sursa . creind o voce ascufiti.noradrenalintr"). aceste circuite tensioneazd mugchii coardelor vocale. Ei semnalizeaztrcelulelor din creier sd creeze o expresie a fricii pe chip. Dacd nu apare nici un r5spuns satisflcdtor din aceasti analizd suplimentarS. unde sunetele sint triate gi inlelese. orice alte migclri musculare fiind blocate. care secretdaceasubstanfd de reaclie pentru cazurile limiti ale trupului. activind o mare gamd de reacfii indepirtate la nivelul sistemului cardiovascular al mugchilor gi al m5runtaielor. de exemplu. ceea ce sporegte nesiguranla gi concentreazd atenfta. chiar gi cel mai mic zgomot din castr poate da fiori. apare un alt circuit paralel intre amygdala. amygdala impreund cu hipocampul direclioneazd celulele care trirnit neurotransmi!5tori .celulele care regleaztr mugchii mari ai scheletului.

Controlarea impulsurilor . iar atenlia se ascute pentru a a:uzi alte sunete. Folosirea pagilor pentru rezolvarea problemelor 9i luarea de decizii .purtarea unui . Disculiile cu sine . Aminarea rXsplatei .zonele senzoriale ale vederii gi atenfiei. Simultan. egti cuprins de o fricl totald: congtientizezi faptul cd !i s-a strins stomacul. asigurindu-se ci ochii vor cduta sd descoperece este mai revelator in situalia limitd in care se afli. Basic Books. ci-!i bate inima mai repede. inlelegereaperspectiveialtora . Citirea 9i interpretarea semnalelor sociale . Grant: componenteactive ale programelor de prevenire Elementele cheie ale programelor eficiente presuPun: CAPACITATI EMOTIONALE .de exemplu.poate fi derulatd intr-o secundd 9i ceva. sistemele de memorie corticald sint deblocate.identificareaacliunilor alternative. In acelagitimp. (Pentru mai multe informafii. amygdala semnalizeazd. Reducerea stresului r Cunoagterea diferenlei dintre sentimente 9i acliuni CAPACITATI COGNITIVE .de la surprizd la nesiguranfd gi pind la teamd gi frici . Exprimarea sentimentelor . Galen'sProphecy[Profelia dr. Controlul sentimentelor .anticiparea consecinlelor . 1994.New York. controlarea impulsurilor. Intreaga secvenld .T. stabilirea scopurilor.de exemplu. recunoagtereainfluenlelor sociale asupra comPortamentului 9i privirea asupra sinelui din perspectivaunei comunitili mai mari . inlelegereanormelor de comportament (ce esteacceptat9i ce nu din punct de vedere comportamental) r O atitudine pozitivi fald de viald o Autocongtientizarea.dialog interior" ca modalitate de adaptare la un subiect sau la o provocare sau de reintdrire a comportamentului cuiva . cd !i s-au incordat mugchii in jurul gitului 9i umerilor sau cd-!i tremurd picioarele. iar mintea incearcdsd distingd posibilele primejdii 9i modalitdli de reacfie. Dupd trimiterea acestor semnale. vezi ]erome Kagan. Identificarea 9i etichetarea sentimentelor . dezvoltarea unor explicalii realistedespresine E . Galen)..) ^ffi#^ Consorliul W. trupul pur 9i simplu iti infepenegte.358 Alfabetul emotional lo'r pentru a reacliona ca atare.de exemplu. Evaluarea intensitilii sentimentelor . fiind mai ugor de apelat la ele decit la altele care nu au o legdturd. astfel incit diverse nofiuni gi amintiri revelatoare pentru respectivul moment de crizd sd poatd-fi oricind la indemind.

a afla daci la baza ludrii unei hotiriri se afli un gind sau un sentiment. din f . cunoagterea relaliei dintre ginduri. Verbale.comunicarea prin contact vizual. cum ar fi descurajdrileinlerne. a cunoagte momentului cind egti in siguran!d 9i poli vorbi despre sentimentele personale . (de exemplu.. aplicarea acestor perspective in chestiuni cum ar fi sexul 9i drogurile . din perspectiva lor. minia 9i tristelea .a. ascultareacu atenlie a celorlalli. Empatin:a inlelege sentimentele altora gi preocupdrile lor.T. Perspectioa: identificarea tiparelor din viala emolionald 9i a reacfiilor. gesturi 9. Iossey-Bass.1992). a-!i rectinoagte punctele tari 9i punctele slabe. precum 9i a aborda situafia. Grant din cadrul Scolii pentru Promovarea in Functie de Competenlele Sociale. David Hawkins gi altli.. . . rezistenla in fala inflrrenlelor negative. CommunitiesThnt Care (Comuitdti cdroraIe pasd)(San Francisco. transmiterea unor mesaje care sd inceapd cu .formularea unor cereri clare. prin expresiile fetei.participarea in grupuri de semeni pozitivi offi*o ProgramaStiintei Sinelui Principalele comPonente: . tonul vocii. Conptientizarea de sine: a observa propria persoanl . Stdpiniria stresultri: a inv5la valoarea exerciliului fizic. Autodezadluirea:a prelui deschiderea 9i a pune increderea la baza unei relafii.creareaunui vocabular al sentimentelor. a imaginaliei bine cdlduzite gi a metodelor de relaxare . aiutareacelorlalgi. a distinge intre ceeace face sau spune cineva gi reacliile sau iudecSlile tale despre asta. suferinla care accentueazdminia). rlspunsul eficient Ia criticile aduse. Administrarea a supraveghea. sentimente 9i reac!ii . gisirea cdilor de a stdpini temerile 9i anxietdfile.dialogul cu sine" sentimcntelor: pentru a detectamesajelenegative. recunoagtereaunor tipare similare la ceilalli c Acceptarea de sine: a te simli mindru 9i a te vedea pe tineintr-o luminl pozitivX. aprecierea diferentei in felul in care oamenii simt faid de anumite lucruri t Comunicarea. ..d.Programa de prevenire a drogurilor gi a alcoolismului".i a recunoagtesentimentelepersonale. a discuta in mod eficient despre sentimente: cum poli deveni un bun ascultdtor 9i cum poli sI pui intrebirile cele mai potrivite. inlelegerea a ceea ce se afld in spatele unui sentiment .360 Anexa D CA PACITATI COMPORTAMENTA LE r Nonverbale . Luarea de hotdriri personale:a examina acliunile 9i a cunoagte consecinlelelor. capacitatea de a ride de sine SURSA: Consorliul !V.m.Eu" in loc de invinovtrliri .

Battistich. in F. mai pro-sociali 9i de ajutor . noishttez. clasele a 6-a. Evaludri in gcolile din California de Nord. mai.JOZ Alfabetul emotional . M.€ric american pentrusdniDepartamentul nocive. D.Creating ProThatPromote Childret-r's Practices Educational a CaringCommunity: (.toatd lumea cigtig5" pentru negocierea unui compromis "'.Promovarea Through School-Based noi aborddri"). proscrialS a copiilor"). E. Rdspundereapersonald:asumarea rispunderii. acceptarea sentimentelor si dispozitiilor personale.1991. Schaps SURSE: .democratici" .ducereala capdt a promisiunilor sau implicarea total5 (de exemplu. Stone gi Harold Q.\. Watsoir. dezvoltariisindtitii prin prevenirilela nivelul gcolar: Drug Use: Fvonr Adolescent Monograph. (Predaren SanFrancisco.fthaps 9iK. mai multe strategii pro-sociale pentru rezolvarea problemelor interpersonale r mai armoniogi . eva' ludri stabilite de observatori independenli. no. California. eftcientd Tossey-Bass. Afirmarea: recunoagterea preocupdrilor 9i sentimentelor fdrd minie sau pasivitate c Dinamicade grup: cooperarea.c).K.. modelul de tip . giresponsnbild: 1992.-L.capacitateade a 9ti cind 9i cum sd conduci 9i cind trebuie sd urmezi pe altcineva . V Battistich. mai responsabili .. abuzurilorde substante tategi serviciiin folosulornului. .PromotingHealth Development Prevention:New Approaches"(. mai buni in privinla capacitSlilorde rezolvarea conflictelor gi V. cu pdrinlii. Goodyear Subiect Publishing Co.Rockville:Biroul de prevenirea orieIn Strncticd)..1978). promoveazd dezvoltarea calionale care TheNuu Sytrtl::csis Tenchittg: Effecticc andResportsible Dick 9i J. E. i . o mai bund inlelegere a celorlalli o mai atenli 9i mai preocupali . Solomon. Oser. Centrul de studii de dezvoltare. mai populari 9i indrdzneli .. cu profesorii.wi:"' ll tl ll i' lnvitarea sociali 9i emofionali: rezultate Proiectul de dezvoltare a copilului Eric Schaps..). 8: Preztenting OSAPPreoention de ln te(Preuenirea de cdtue ndolescenli: droguriior to Practicc Theory folosirii Gopelrud(ed. recunoagterea consecinlelor deciziilor gi ale acfiunilor. la invdldturd) . t n 4 i t I & * SURSA: Karen F. Dillenhunt. SeIf Science:The Is Me ($tiinfn Shrelui: subiectulsint eu) (SantaMonica. fr.Patry(ed. Delucchi. Oakland. comparativ cu cele la nivel gcolar. mai afirmativi ... REZULTATE: .Crearea practici edusi-i pese: uneicomunititicdreia Development" social A. Rezolaarea conflictelor:cum sd te confrunli cinstit cu alli copii.

ImbunXtXlirea emofiilor.The SeattleSocialDevelopmentProject" (.. lournal of theAmerican pp.. Kusche. tvruNArAprA.clasele1-5. EMoTIoNALA o INTELEGERE .. D. of the in School-Aged Children:TheEffects ting EmotionalCompetence la copiii de competenlei emofionale PATHS Curriculum" (. C. Universitatea din Washington Evaluarea s-a fdcut in gcolile primare . fetele mai pulin autodistrugtrtoare . Battistich. Schaps SURSE: Prevention:New Approaches"(.Departamentul abuzurilor de substanle tate si serviciiin folosul omului.i gimnaziale prin testdri independente 9i standarde obiective in comparalie cu gcolile neincluse in program. David Hawkins. Tiemde dezvoltaresociali din Seattle").ri gi exmatriculdri printre elevii cu rezultate proaste . Greenberg. 3) de la clase speciale.Reducing Program"(. REZULTATE: .364 cii Anexa F Inrsdlarea sociald gi emolionald 365 Marc Greenberg. T. 1992..Proiectul in J.Quamma. Greenberg 9i C. Mai puline delincvenle o Mai bune rezultate la testele standard la invtrldturX gi V. Misiunilor de orientare . (Promoaarea dezaoltdrii sociaThe PATHS Project in DeafChildren: oelopment . ThePreoention la copii).. Early ChildCatalano..no.Promoting Health Development E. F'. Cook9i j. imbundtdfirea capacitililor socio-cognitive . 2) surzi. Deaelopment 4 (1992). Recunoagterea . P. Hawkins. Evaludri in gcolile din Seattle. .Duselopment virsti gcolari: efectele (1995). Guilford. tamentelor antisociale j.Promovarea and PsychopaprogrameiPATHS"). Psychopathology andEmotional DeSocial Promotirtg M. 1993.. Btriefii mai pufin agresivi. E. Mai puline inilieri in consumul de droguri . A.2 (1991). D. New York... 208-217. Proiect rapid din cadrul Universitdlii din Washington.S: OSAPPreoention Eric Gopelrud (ed. From Preoenting Adolescent Drug Use: Monograph.. Sociabilitdtii r Autocontrolului i- PATHs).E... von Qlevegi R.University of Washington legi emofionale Ia copiiisrtrzi:Proiecttrl Press.Promovarea Through School-Based dezvolttrrii sdndtdliiprin prevenirile la nivelul gcolar:noi aborddri"). Seattle. Etichetarea . evaluiri fdcute de profesori comparativ intre mai multe tipuri de elevi: 1) obignuifi. Mai puline eliminf. Impdrtigirii . capacitilii de recunoagtere9i a celei de inlelegere r Un mai bun autocontrol o O mai buntr planificare a rezolvdrii misiunilor cognitive r O mai mare refleclie inainte de a acliona r O mai eficientd rezolvare a conflictelor r O mai bund atmosfertr in clasd ELEVII CU NEVOI SPECIALE: ?mbunXtSlirea comportameritului la clasd in privinla: . Psy chiatry30. Grupul de cercetarea dezvoltdrii sociale. ]. T.). (Preaenirea comPorBehaaior in Children of Antisocial blay. 1991. Descregtereanumdrului de mtrrturisiri in legdturd cu tristelea 9i depresia o Descregtereaanxietdlii 9i izoldrii al problemelorde conduitd. Hawkins 9i alfii.PromoM. T. Capacitdlii semenilor .ReduceResultsof a Primary Prevention hood Aggression: unui program de preverea agresivitdliiin prima copilirie: rezultatele Academy of Child and Adolescent nire ini!iald").Rockville:Biroul de prevenirea Theory to Practice. .Manifesttrrii capacitililor sociale ... Kusche. Toleranlei la frustrare .McCord gi R. thologyT Proiectul de dezvoltare socialtr de la Seattle |. americanpentru strninocive.Modelde dezvoltaregi clinic PentruPrevead nirea problemelor de conduitS:programul rapid").A DeveGrupul de cercetare SURSE: lopmentaland Clinical Model for the Preventionof ConductDisorder: The FastTrackProgram"(. A. REZULTATE: r O atagarepozitivtr fali de familie 9i gcoali .

American 65 (1994). de ctrtre observatorii independenli precum gi in funcfie de rapoartele elevilor 9i profesorilor comparativ cu un alt grup de control. New York City Evaluarea in cadrul gcolilor dln New York a claselor a 12-a prin evaludri acordate de profesori irratnte gi dupd program.Preventing IncomeChildren:Effects of a Long-TermPrevention Projectin Elementary Schools"(. Universitatea Rutgers Analizl ficutd in gcolile din New ]ersey la clasele a 6-a prin evalutrri acordate de profesori. 177-200. Mai multe dispozilie spre colaborare . J. E.R. Competence Promotionwith inner-Cityand Sub.. S. Yale-New Haven . P. pp.Programul de promovare a competenlei sociale Roger Weissberg.New York.and DelinquencyAmong Low.Sivo. J. lournalof Orthopsychiatry. Grober. SocialCom. Universitatea Illinois din Chicago Evaluarea fdcutd in gcolile publice din New Haven. Caplan. Hawkins.Abbott9i L. din afirmaliile semenilor 9i din cataloage comparativ cu nonParticipanlii. The Resolaing SURSA: Metis Associates. REZULIATE: o Mai pulind violenli la clasd ' Mai Puline jigniri in clasd r O atmosferi mai afecfuoasd . J.A. O'Donnell. Preoention in HwunnSeraices 7..Tale of Two Projects"(. pp. Mai bune capacitdli de rezolvare a conflictelor SURSE: M.. Un mai bun control al impulsurilor e Un comportament imbunitdtit '. SchoolFailure.F. in modcreator: de rezoloare a conflictelor YorkSite(Programul program). of RCCPNew of the SignifcantFindings L98AL989. Mai mult5 empatie . Capacitili de comunicare imbunitifite Conflict Creatioely Inc.Social urban Young Adolescents: Effectsof SocialAdjustment and Alcohol Use" (.V. J...Promovarea competentei sociale in anii de gcoald ca principaldstrategie de prevenire inifiald:povestea a doudproiecte"). P Weissberg.Day.1 (1992).366 Anexa F Inzsdlareasociald gi emolionald Programul de rezolvare a conflictelor in mod creator 367 R. O eficienld interpersonaldgi o popularitate imbundt5lite ..Cataiano.P. clasele 5-8. K.lournalof Constrlting and Clinical Psychology 60. Linda Lantieri. t: imbunitilirea congtientizlrii sociale in cadrul proiectului de rezolvare a problemelor sociale Maurice Elias. Grady 9i C.. Metis Associaaleacestui semnificatioe Rezumatul constatdrilor tes. M.988-.1989.D.R. O capacitatecrescuti de a . Weissberg. J. Summary Program: 1. Jacoby. Capacit5li sporite de adaptare o O mai bund capacitate de a stdpini problemele interpersonale o O mai bund adaptarela anxietate o Comportamente delincvente mai puline . REZULIATE: .mai 1990.Promovarea competentei socialeir:rcazul adolescenlilor din efectele adaptirii sociale gi aleconsumului ..coliledin orassi periferice: de alcool"). Programul Centrului Nalional pentru rezolvarea in mod creator a conflictelor (o iniliativi a educatorilor pentru rdspunderea sociald). imbundtilirea capacit5lilor de rezolvar'e a problemelor o O mai mare implicare cu semenii . | (1990). 56-63. Elias 9i R.mdsura" situaliile interpersonale gi de a gindi acliunile cele mai adecvate o O mai bunX pdfere de sine o Un comportament mai pro-social .Drug Use. REZULTATE: o O mai mare sensibilitate fagade sentimentele altora o O mai bund inlelegere a consecinlelor comPortamentului lor . Apelarea la ajutorul semenilor r O mai bund capacitatede^aface trecereaspre gimnaziu .Prevenirea gcolat a folosirii drogurilor 9i a deegecului lincvenlei la copiii ce provin din familii cu venituri mici: efccteleunei preveniri pe termen lung in cadrul unui proiect in gcolileprimare").School-Based petencePromotion as a Primary PreventionStrategy:A.

Universitatea Califomia din San Francisco.. in acest punct.. toate. Schimbdrile la nivelul corpmlui in momentul apariliei emoliilor 9i motivele lor evolufioniste: o Parte dintre schimbdri sint Prezentate in . Building Social ProblemSolaing Skills: Guide' a pro' capacitdlilorde rezolaare Progran (Formarea linesFrom a School-Based blemelorsociale:puncte de reperpornind de Ia un program executatIa niuel I ossey-Bass.Voluntary Facial Action Generates Emotion-Specific Autono' mous Nervous System Activity" (.. R. Oatley. 4.. 2. Iubirea altruistd 9i supravieluirea umand: Teoriile evolulioniste care descriu avantajele adaptdrii prin altruism sint rezumate in The Adaptiae Design of the Human Psyche(Modelul de adaptarea psihicului uman\ de Maicolm Slavin 9i Daniel Kriegman.r. 15 sePt' 1993.San Francisco. Doar la adulfi: observafie fdcuti de Paul Ekman. 3. Levenson..368 Anexa F . .An Argument for Basic Emotions" (. Schuyler.6I(1991). o astfel de listi rdmine intr-o oarecare misurd speculativtr.l^990. chiar 9i cind se ajunge la liceu . o con. . vezi: Paul Ekman . M.New York. Elias 9i J. Clabby. M. 6' L992' pp' 159-200' fundamentale")'dn provine dintr-un eseu care a apdrut inacelaqi vedere de Acest punct numii al revistei respective 9i care era semnat de P' N' JohnsonLaird 9i K. impugcarea Matildei Crabtree: TheNeto YorkTimes. Associated Press.L992. Elias. ].autodistructiv sau problematic. L. 5.Promovarea competenlei sociale: studiu aprofundat al unui program preventiv la nivel gcolar"). .2T. Scolar). Paul Ekman 9i Wallace V' FrieAceastd list5 este culeasAde aici.Psychophysiology. Mare parte din disculie sebazeazl pe eseul cheie al lui Paul Ekman: .Argument pentru emoliile Cognition and Emotion. 1992. T. A.pp. 7. si din alte surse. existX o dezbatere gtiinlificd asuPra semndturii biologiie a fiecirei emofii in parte. Un comportament mai pulin antisocial. Vegnicia acestei teme a iubirii altruiste este sugerati de profunzimea acestui mit universal: povestirile Jataca spuse ir:r iretreaga Asie de milenii intregi gi care nireazi. Pentru ce existi sentimentele? 1. astfel de parabole ale sacrificiului de sine. Pentru acest Punct in dezbatere. AmericanJourualof Orthopsychiatry. Branden-Muller gi M.. Ll nov' 1994' 6. Gara. Guilford Press. Capitolul 1.tientizare social5 9i luarea de decizii socialela nivelul sau in afara clasei Note PARTEAflNTTI CRETERUL EMOTIONAL SURSE:M.Mi9ciri faciale voluntare care genereazAo anumitd activitate a sistemului nervos autonom in cazuri specifice") de Robert W. A. unii cercetitori suslinind ideea cd existi mai degrabd o prdpastie decit simple diferenle intre emolii sau ci irn prezent capacitatea noastrd de a misura corelatiile biologice ale emofiei este inc5 insuficientd Pentru a le distinge in mod iatisficitor. I.The Promotion of Social Competence: Longitudinal Sfudy of a Preventive School-BasedPrograrn" (. Capacili imbunXtdlite de a invdla sd invefe r Un mai bun autocontrol.409-17. Sayette. dar sin.

Neuronul gol-golu!: evolulia si limbajele creierului 9i corpului"). anevoioasa stabilire a traseului neuronilor singulari.. . 1993. astfel incit au transmis aceste lucruri prin sistemul genetic.l. Constatdrile sale si ale altora sint trecute aici in revisti 9i se afli undeva Ia granila explordrii in neurogtiinfd. cit. Eddie Radice. Erasmus din Rotterdam. in cadrul teoriei evolu!ioniste.Aspects of emotion conserved across species" (.. noiembrie 1992. Ned Kalin. Yezi. care permanent se referd la stratul neural de bazA al emofiilor.Sistemul senzorial 9i emofiile"). 1.The Naked Neuron: Evolution and the Languages of the Brain and Body" (. and Brain Research..83. Diferitele descoperiri ar putea indica acele pdrti anume ale nucleului amigdalian care conteaze in mod special gi care sint circuitele care lipsesc.1993.87.creier emolional" r. Conform gindirii curente.Emotion and the Limbic Sysin tem Concept" (. Aceasta este emolia care se adapteazd cel mai greu.2. in vreme ce circuitele care leagA alte pdrli ale creierului . Galen).). care provin de la divergi neurospecialigti.4. Pe de alti parte/ pot existaurme ale sentimentelor la cei lipsifi de nucleul amigdalian (vezi Paul Ekman 9i Richard Dartldson [ed. In acele vremuri de demult.Penguin. In Praise of FoIIy (Elogiul nebwtiei). insd nu puteai si o faci prea ugor . Concepts ce.op. 1986.5aug.viati emofionald" .exista gi o recunoaqtere tot mai puternici a faptului ci fiecare emotie se adreseazAunor anumite zone sPecifice ale creierului. engl. o harti specialXa traseelor neuronilor. Universitatea Wisconsin. Circuitul creierului la diferite niveluri ale fricii. Totugi acest creier primitiv nu a permis inci ceea ce noi considerlm a fi o emotie. lin descoperirile recente. felul ir:rcare anumite leziuni din creierul gobolanului ii pot modifica in vreun fel comportamentul.Sensory Systems and Emotion" (. insd neurologia emotiei e departe de a-si fi spus ultimul cuvint. Sistemul limbic 9i emotiile: R.9i poate 9i brontozaurii . de exemplu. aceasti analiztr se bazeaz| pe sinteza excelentd a lui ferome Kagan.Paul D. . Capitolul 2. Galen'sProphecy (Profefiadr. Joseph.. ele sint decizii crtrciale pentru supravietuire. The Triune Brain in Eoolution (Creierul triunic in eoolutie). Anatomia unui blocaj emotional i. 1994).. pregdtit pentru Seminarul de neurogtiinli afectivi MacArthur.sd trdiasci acele vremuri. 11. care determind calitefle lor unice.Basic Books.|oseph LeDoux. A.mic bine definit.FundamentnlQuestions About Emotions (intrebdri fwtdamattnle anryra emoliilor). Ca mulfi specialigti in neurogtiinte. animalele care reusesc bine sau destul de bine au pufut supravietui.a cum spune PauI Ekman: . fiecare emofe majo. 1994.intr-un moment de minie instantanee ajungeai Ia dorinta de a omori pe cineva. Emoliile noastre au evoluat atunci cind nu aveam tehnologia necesard pentru a acliona atit de puternic asupra lor. Vezi Joseph LeDoux. 1994.. 1'992. pisirile sau pegtii . New York.. Specialigtiiin neurogtiinle sPeculeazd faptului cd atunci cind creierul reugette sd creeze un model comPlet al emofiilor. New York. 8. totugi multe sau majoritatea acestor circuite sint destul de sigur in interdependenli cu punctele de legiturd cheie din sistemul limbic cum ar fi nucleul amigdalian 9i cortexul Prefrontal.ir special cind e vorba de implicaliile pentru intelegerea vietii noastre emotionale care par sd decurgd din datele neprelucrate. deci rdmin sPeculative ." 9.. pentru ca ea ne mobilizeazh pentru lupti..Plenum. Dincolo de aceasta. .Sistemele memoriei emo$onale la nivelul creierului"). Integratiae Psychiatry. N euroscien 3. aritindu-se cd o parte dintre structurile centrale cum ar fi hipocampul sint mai pulin implicate in emolii. QuestionsAbottt Emotion. cooido' asupra nind ptrrli ale creierului.. cu Peste 40 de ani in urmi.Emo!iile gi concePtul de sistem limbic").p.370 Note Note 371 si Richard Davidson (ed. New York. Londra. dr. studiind. cum ar fi cea a lui LeDoux. agacum a fost el descris de R.dar acum po!i..in special lobii prefrontali . New York. 10. 1990. conceptul de sistem limbic a fost prelucrat atent. se Pare ce nu existi un . inclusiv: |oseph LeDoux..sau mai precis . Departamentul de psihologie gi psihiatrie.Minia este emolia cea mai periculoasi. Dar studiul lui LeDoux este susfinut de tot mai multe dovezi convergente. foseph LeDoux. viala mintali era in stare bruti: simfurile 9i un repertoriu totusi foarte limitat de reacfii fali de stimuli au ajutat sopirlele. Cazul unui bdrbat fdre sentimente. New York. Plenum Publishing. . Ideea de sistem limbic ca Punct esenlial ir creierul emolional a fost introdusd de neurologul Paul Maclean. foseph. Oxford University Press. p. 4.d are ProPria sa topografie Pe aceastd hartd imaginar5... Mai important. Behazsioral 58. unele dintre problemele principale care distrug societatea actual5 duc la o minie nestivilite.Disculia din acest capitol se bazeazd pe interviuri cu ei 9i pe mai multe articole ale sale. Acest tip de reaclii fundamentale definescceeace poate trece drept . 2. 5.cu nucleul amigdalian conteazi mult mai mult. in perioada preistorice. Am scris despre studiul lui Joseph LeDoux in The Nnu York Times din 1. trad. ci mai degrabi mai multe sisteme de circuite care disperseazd reglarea unei emolii date. .Emotional Memory Systems in the Brain" (. 1971. LeDoux lucreazi la mai multe niveluri. organizarea unor experiente elaborate pentru a obline efecte condilionate de fricd Ia gobolanii al ciror creier a fost modificat chirurgical. 1989. 12. de exemplu.Aspecte ale emoliei pdstrate la diverse specii").. Puii de macac ai puterea de adaptabilitate: .instinct de viali" al acestor specii... broastele. Maclean. Oxford University Press.

1961. aga cum a fost citat in .. Aceastaeste zona care pare cea mai importantd pentru evaluarea reactiilor emolionale atunci cind sintem in toiul lor 9i facem coreclii de trasee.. (iun.Comportamentul emolional 9i leziunea pe emisferi"). op. Catedra de psihologie 9i psihiatrie din cadrul Universitifii \disconsin. strdlucitul neuropsiholog rus. Preferinle incongtiente: William Raft Kunst-Wilson 9i R. Studiile pe animale aratd cd atunci cind zoneie lobilor prefrontali au suferit leziuni astfel incit nu mai pot modula semnalele emolionale din zonele limbice. mai este gi una biochimicd: atit partea ventro-mediani a cortexului prefrontal cit 9i nucleul amigdalian au o mare concentra. Cele mai importante studii asupra leziunilor lobilor Ia gobolani au fost fdcute de Victor l)ennenberg.foseph LeDoux.1972. . Iar ir urma unui studiu ficut pe 24 de birbali 9i femei care fuseseri condamnali pentru crime pasionale sdvirgite ir:rmomente de mare impulsivitate.How Scary Things Get That Way" (. un fel de goseavirfuali neurald.R.acea parte care gindegte la nivelul creierului emofional. 1994). animalele devin stranii.cortex limbic" . impulsive gi imprevizibile. Multe dovezi se indreapti spre acea parte a cortexului prefrontal ca fiind locul in care majoritatea sau chiar toate circuitele corticale implicate intr-o reaclie emolionalS aclioneazi deodati. intre altele.. prezentat la intilnirea Societ5lii Americane de Psihologie. s-a constatat folosindu-se un scaner PET pentru stabilirea a ceea ce se intimpld pe creier. sugerind un traseu rapid 9i puternic.1994. 9.1993.Aspectsof Emotion Consen'ed Across Species" (.First Second: The Preconscious in Social Interactions" (. Cortexul orbitofrontal primegte semnale gi de la nucleul amigdalian. 16. .8. Periculos. New Jersey.. 15..1994. Cortex. Opinie subcongtientd: John A.Emotion. 1992. . Prin aceastd relea el joaci un rol important in regldrea reacliilor emolionale .?rima secundd: interacliunile sociale precongtiente"). Vezi Ned Kalin. Descartes'Error (Eroarealui Descartes). 1980). O privire mai atentd asupra neuroanatomiei arati cum aclioneazi lobii prefrontali ca administratori emofionali.inclusiv in inhibarea semnalelor creierului emofional.. 1994).. cele mai puternice Iegdturi intre neocortex gi nucleul amigdalian se afld ir lobul prefrontal sting 9i in lobul temporal dedesubt gi lateral falX de lobul frontal (lobul temporal este extrem de important in identificarea a ceea ce este un obiect).Aspecte ale emoliilor pistrate la nivelul speciilor"). i. A.Emotional Memory Systems in the Brain". ..3/ Z Note i Note 373 .. . 10. La oameni.Mare parte din aceastespeculalie asupra reglirii reacliei emolionale de citre neocortex aparline lui Ned Kalin. . (l febr.. 1994. Science 1. erau impulsivi 9i inclinali spre teama 9i minie.1.. 14. 6. Concepts irr Neuroscience. New Jersey.Afect Regulation and the Origin of SeIf (Reglementarea afectiadgi origineasinehti). Lawrence Erlbaum Associates. 13.t astfel calmindu-se intensitatea neurali a acestor semnale. B. in schimb acelea care au o concentratie sc5zuti sint ostile si dugmdnoase. Memoria emolionali: Lary Cahill gi allii.. Proieclia unui neuron intre nucleul amigdalian 9i cortexul prefrontal se face printr-o zond care se numegte cortexorbitofrontal. pacientii care au avut probleme in aceastd zond. Conexiunile cortexului orbitofrontal cu creierul limbic sint atit de extinse. Hillsdale. dar are 9i propria relea complicati si extinsd de proiecfii Ia nivelul creierului limbic. 1992. Vezi Antonio Damasio. Aceste substanle chimice la nivelul creierului par. BehaoioralBrain Research. pregitit pentru Seminarul de neurogtiinld afectivi MacArthur. 1992.58. memorie . Science 7.Emo!ie. Ambele legituri sirt ficute intr-o unici proiecfie. nov. Washingtory D.. observa el. Nu existd doar o singuri punte structural6 i-ntre nucleul amigdalian 9i cortexul prefrontal. Leziunile pe emisfera stingi 9i jovialitatea: G. Scientific American. Nature (20 oct. chiar daci nu gtii despre ce e vorba: LeDoux..joseph LeDoux.Cit de inspiimin(6 nov.. iun. 8. Cazul pacientului care a devenit mai fericii dupi un accident cerebral a fost prezentat de Mary K. Hillsdale. un manuscris nepublicat.Activarea p-adrenergicd 9i amintirea evenimentelor emolionale"). Morris de la Catedra de neurologie a UniversitSlii din Florida in cadrul intilnirii internalionale a Societalii de neurofiziologie (13-16 febr.. incit neuroanatomigtii i-au mai spus 9i .ci acegtioameni aveau un nivel mult mai scizut decit normal de activitate in acestepirli ale cortexului prefrontal. Memory and the Brain" (. cit.i creier"). Bargh.2. izbucnind in crize de furie sau de lipete de fricd.p.Discriminarea afectivi a stimulilor care nu pot fi recunoscufi"). 1994. Luria.i la consecinlele emoliilor in dezvoltarea creierului aparline lui Allan Schore.. sd conteze in mod special in ceeace inseamn6 colaborare: maimulele cu o mare cantitate de serotonind la nivelul nucleului amigdalian sint .Beta-adrenergic activation and memory for emotional events" (. Gianotti.Emotional behavior and hemispheric side of lesion" (. 9i Allan Schore. .Grosset/Putnam. Zajonc. tetoare pot fi lucrurile").tie'de receptori chimici pentru serotonina neurotransmilitorului.LawrenceErlbaum Associates.bine adaptate social". propunea inci din anii 1930 ideea ci acest cortex prefrontal este cheia autocontrolului 9i stdpinegte iegirile emofionale. New York.Affect Regulationand the Origin of Self.Emotion and the Limbic System Concept". 12.C. 887). pe mdsuri ce ajung in alte zone ale cortexuluj.San Antonio).Affective Discrimination of Stimuli That Cannot Be Recognized (. . psiholog la Universitatea din Connecticut.. Teoria psihanaliticX gi maturizarea creierului: prezentarea cea mai aminunlitd referitoare la primii ani de via!5 .. .

Functiacognitivd. manuscris nepublicat.. Ll..Iase sociale 1994.8(1989). Richard Herrnstein 9i Charles Murray.Cortexul prefrontal"). Felsman 9i G. Reuven Bar-On. BeyondIQ (Dincolo de IQ).intr€deschiderea cutiei IQ-ului"). Imperfecliuni ale cortexului: Philip Harden si Robert Pihl. Anderson 9i B. la niaelul aielii americane). 1985. in practicd). IQ vs.Dezvoltarea concepliei bundstdrii psihice").9.Multiple Intelligences Go to ResearSchool" (. emotionali").. The BeIl Curae: Intelligencc and ClassStructure in American Life (Curba lui BeIl: inteligenld Si struc Free Press. Karen Arnold. 4.. a fost prezentatd in . Rezumatul este din Howard Gardner.. Vaillant.. dar observd cd principalele comPonente PresuPun o autoreglare emofionald gi un control al impulsului de adaptare ca sim! al autoeficienlei gi al inteligenlei sociale. cdtre propriile experienle. Educational cher. folosind metode statistice Pentru a arAta felul in care personalitatea gi comPortamentul sint legate de IQ. 189.Little. care a fdcut studiul asupra absolvenlilor impreuni cu Terry Denny de la Universitatea din Illinois. inteligenfi emofionald: jack Block.Cogni tive Function. Adaptation to Life (Adaptaren Boston.Guilford Press.nnd Personality. mia povestit despre ineficienla relativX a acestor notdri tr prefigurarea reugitei in viald a acestui grup de oameni. dar cele doui sint construclii independente' Capitolul 4.66. i I i. 19869i Supplenrent apdrut in The New YorkTimesEducatiott de alte citeva ori de atunci incoace.The Development of . 1994.Povestea lui Jason H. tezi de doctorat prezentati la Universitatea Rhodes. 18..tiaff). 7. L3.. Africa de Sud. Inteligenfa practicd 9i calitSlile oamenilor: Robert f. 19. pentru alcoolism"). . Mayer. creierul uman). care actualmente este la Universitatea Medicald Harvard. cum ar fi testele SAT fa!5 de IQ.152.PrefrontalCortex" (. Basic Books. 8. . Grosset/Putnam. Modelul inteligenfei emolionale a fost prima dat6 propus in Peter Salovey 9i John D. 2..ail992). 1987. ceea ce uneori se mai numegte qirefleclie. Error: Emotintt.374 Note Note 375 17. o ugoari corelare intre IQ si elasticitatea eului. . 185-211.Warning by a Valedickr rian Who Faced Prison" (. Comparatia ir:rtre testele IQ 9i abilitilile Spectrum este Prezentati intr-un capitol al cdrui coautoare este Mara Krechevsky' Vezi HoThe Theoryin Practice(Inteligenward Gardner. Dr.Resilient Children as Adults: A 40-Year Study" (.lnteligenlelemultiple merg la gcoali"). 9.j.Cognition. 1977). Vaillant. Cortexul prefrontai: Antonio Damasio. Cum acesteasint elementele principale ale inteligenlei emofionale.a Concept of Psychological Well-Being" (.. George Vaillant. 10.Multiple lntelligences.. .Emotional Intelligence" de Salovey. El a la 3 nov.. Definilia fundamentald a . Descartes' emolia ralitmea si Renson nnd the Human Brain (Eroarealui Descartes. Sternberg. TheAmerican Prospect. fii. . Felul in care eu folosesc termenul de congtientizare o atenlie indreptati citre sine. turare p1 c. a fost citatd si in Tftc ChicagoTribune (29 lr.Punctajul mediu al unui grup de la Harvard Ia testul SAT a fost de 584 de puncte din 800 posibile. it I * telligence Tests" (. Un observator noteazi: Howard Gardner. I.In . Cambridge University Press...elasticitate a eului" si nu de inteligenli emofional5.Regindirea valorii testelor de inteligenti").New York. New York. febr. Proiectul Spectrum: principalii colegi ai lui Gardner in crearea Prtr iectului Spectrum au fost Mara Krechevsky qi David Feldman. K. ll IT I AL E ffi ortoN NATRA nWTZ+#ir? Capitolul 3.. Cind a fi degtept e o prostie 1. Seiemon 9i al .pp.Cracking Open the IQ Box" (. Cortexui prefiontal 9i memoria funcfionalS:Lynn D. and Behavior in Boys at High Risk for Alcoholism" (. . teoria multiple: lele p.1995. . iar de inteligenla emofionald.Un alt model timpuriu de inteligenli emolionald apare in .... introspectivi. 1992). Block a analizat datele dintr-un studiu ficut pe 100 de bdrbali gi femei de la virsta adolescenlei 9i pini la douizeci 9i ceva de ani.Copii 9i la virsta adulti: un studiu de 40 de ani") dinThe lnoulnerableChild (Copilul inaulnerabil).f .Rethinking the Value of. elasticitatea eului poate fi considerati un fel de surogat al misurdrii inteligenlei emofionale. 1993. Universitatea Berkeley din California. 15. I-am luat un interviu lui Howard Gardner in legdturi cu teoria s:r referitoare Ia inteligentele multiple in . 3.New York. Psychiatry. Existd aici.Inteligenld 9 (1990). 1995. Brown.i Mayer la p. Journalof AbnormalPsychology.Avertismenful unui absolvent care a fosl confruntat cu inchisoarea") din The Nera York Times(23 iun. 14. Imagination. la z. p. Kohler. Howard Gardner gi Thomas Hatch.. 5. reactivitateacardio vasculari 9i comportamentul la bdieli cu o predispozilie crescuti 1. E.iar' na 1995. 12.. Cardiovascular Reactivity. Cunoagte-te pe tine insuli de sine se referi la 1.. independent de IQ.Emotional Intelligence" (. dupi cum constatd el. independent de inteligenla emofionali.. Arnericanloumal ol 1995.inteligenfei emofionale" apare in . Multiple lntelligences: New York.Block folosette concePtul de . 1988. 5.. New York..18.04.de E.

7.The Experience of Emotional Well-Being" (. 4 .Afecr.Controlul mintal al agresivitSlii la minie") de Dolf Zillmann. 14.56(1991). 1994. 47-6L. K. manuscris nepublicat (1993).980.. Warnes . Strategiile lui Redford Williams de stipinire a ostilitdlii sint detaliate in Anger KiIIs (Mtnia ucide\ de Redford Williams 9i Virginia Williams.pp. Mallick 9i B.Affect. chirurgul lipsit de emofii. McCandless din lournnl of Personality and SocialPsychology. Femeia ca{e nu gtia de ce plinge a fost amintiti in lucrarea lui H. Galen'sProphecy. Basic Books. inrobit Note de patimi 377 Whereoer YottGo. Englewood Cliffs.mai flexibil si mai curajosr (<un€u dezvoltat>. fost student la Diener. B. Psychotherapy-and-Psychosomntics. 11. 7. Hyperion.... New Jersey.990.04. Internationnl 4 (195a). Internationallournal for Group Psychotherapy. Emotional Conflict. Efortul ingrijoririi. Revdrsarea miniei nu duce la risipirea ei: vezi. 8. Perceptorii: au fost descrigi 9i in TheManagedHeart (Sufletul stdptnit) de Arlie Hochschild.. Sweet in . Roy Baumeisof Mental Control (Manualul pentru controlulmintal) ter. Pentru aminunte despre raportul dintre sentimentele pozitive gi cele negative 9i despre bunistarea emofionalh. 4 (1966). 1993.. 9. 2.). understood 10.. .. .Alexithymia. Baumeister dinHandbook of Mental Control de Wegner 9i Pennebaker (ed. este descris in . Gary. 9G1.. Larsen. conflict emolional 9i deficienfd: o privire de ansamblu").. .Alexi timia. 11G722.. Guilford Press. O parte dintre termenii stilului acestei congtientizdri de sine emo. care apare in Handbookof Mental Control de Wegner 9i Pennebaker. Studiile asupra miniei sint descrise si in . ln decembrie L992 i-am luat un interviu Dianei Tice in legiturd cu studiul sdu in privinla felului in care oamenii reugescsd se scufure de proastele dispozilii.A Study of Catharsis Aggression" (. 3. Darkness Visible:A Memoir of Madness(Intunericul aizibil: o amintirea nebuniei). Psychotherapy-and-Psychosomatics.'orarea:o activitate cognitivi nedoritd ce controleazd o expresie somaticd nedoritd"). 1989. Touchstone. Frica subcongtienti: studiile in legAturi cu gerpii au fost descrise in cartea lui Kagan.. Random House. S. capabil si se adapteze total la viat5". pp.. 1995. lucrare prezentatd la intilnirea anuali a Asociatiei Americane a Psihiatrilor din Washington.. aspecteclinice 9i terapeutice"). lournal for Group Psychotherapy. 9.)..). New York. Mayer gi Stevens. . Atunci cind este eficient sd-!i exprimi minia: Tavris. Vezi gi: fon Kabat-Zinn. Anger: The MisunderstoodEmotion.Alexithymia: Tieatment Utilizing Combined Individual and Group Psychoterapy" (.. New York. 1. ap5rutd in Hnndbookof Mental Control de Wegner si Pennebaker.tionale sint propriile mele adaptiri ale acelor categorii. Pentru un rezumat al acestui studiu.. ." . Lizabeth Roemer gi Thomas Borkovec.pp.993. vezi Ed Diener si Randy j. iatdle). DC (mai 1986). 1.Experienfa buntrstirii emolionale") in cadrul cArlli Handbookof Emotions (Manualul emofiilor) de Michael Lewis 9i ]eannette Haviland (ed. impotriva miniei si pentru autocontrol este un caz amplu dezvoltat in Anger: Self-Induced Emotion Change't (. Note Capitolul 5. Rolul emoliilor in logici: Damasio..Ingri. de exemplu.. Intensitatea emofiilor: mare parte din acest studiu a fost fXcut de cdtre sau impreuntr cu Randy Larsen. .Worry: Unwanted Cognitive Activity That Controls Unwanted Somatic Experience" (.O intelegere ce iese tot mai mult la iveali a (meta)experientei care reflectd starea de spirit".i Edna Foa. Analfabetismulemolionala fost un termen folosit de M.. 13. William Styron. New York. New York.Mental Control of Angry Aggression" (. Times Books.Some Specific Features of Group Psychotherapy" (. 64.46 (1986). Mayer gi Alexander Stevens.. Clinicai and Therapeutic Aspects" (. Descrierea alexitimiei este flcutd de Peter Sifneos.. Plimbarea care calmeaz5: se citeazd din Tavris. p.An Emerging Understanding of the Reflective (Meta)Experience of Mood" (. 11. Taylor. in Clinical Handbook of .Obsessive-Compulsive Disorder" (. ThereYouAre (Oriunde te-ai duce.Dezechilibrul obsesiv"). Dar vezi gi Carol Tavris.Sttrpinirea -Controlling miniei: autoimpunerea unei schimbdri de emofie") de Diane Tice gi Roy F. 38. 10" Tidsiturile clinice ale alexitimiei sint descrisein cartea lui Graeme J.Alexithymia: History of the Concept" (..Alexitimia: istoria unui concept"). 12.p. 335-368. Prentice-Hall. 5. Anger: TheMistrnderstood Emotion (Minia: o emoliegregit inleleasd). observatorul poate scdpa de timiditate 9i poate deveni .Alexitimia: tratamentul ce folosegte psihoterapia combinati individuald 9i de grup") de Hillel I.New York. 1. and Deficit: An Overview" (. Freedman 9i B. Eul observator: o comparalie perspicace a stdrii de atentie la nivel psihanalitic 9i autocongtientizare apare la Mark Epstein in Thoughts Without a Thinker (Gtnduri fdrd ginditor).1. New York. 8. R. in Handbook de Daniel Wegner gi James Pennebaker (ed.Studiul asupra agresiunii cathartice") de S. 1 (1988). New York. 1993. . Swiler. Anger: The MisEmotion.An Emerging Understanding.Citeva trisdturi specifice ale psihoterapiei de grup"). Free Press.. 4.l35.. in prezent lucrind la Universitatea Michigan. Teama de microbi: David Riggs . Anger: The Misunderstood Emotion. Epstein observi cd dacb aceastAcapacitate este profund cultivatd. Descartes' Error.. fohn D. 6. Ea 9i-a publicat constatirile asupra miniei ink-un capitol pe care l-a scris impreund cu solul ei. . 5.pp. vezi Tavris..376 2.

. Guilford Press. New York.. Motivele de ingrijorare aie celor deprimafi sint prezentate de Susan Nolen-Hoeksma in .). Impulsivity.Controlorii de trafic 9i anxietatea: W. Barlow (ed. Vital Lies. 9.The Construct Validity of the Repressive Coping Style" (.. . E. Jack Block. loumnl of Consulting and Clinical Psychology.New York.1991.Expert Performance: Its Structure and Aquisition" (. 1990.Weino-erger..378 Note Note 379 de Psychological Disorders(Manualul clitric de disfunclii psihologice) David Barlow.Cellular and Circuit Basis of Workin$ Memory in Prefrontal Cortex of Nonhuman Primates" (.ehnicalHandbook Press.Chicago. 2. 1. and Dissociation(Refularegi disociere) Repression care a dezUniversity of Chicago Press. Anxietatea 9i rezultatele la gcoalS: Bettina. Motivatia gi performanla de elitS: Anders Ericsson. Cortexul prefrontal 9i funclionarea memoriei: Patricia Goldman-Rakic. Cazul studentillui rizbunitor este preluat din cartea lui Daniel A. Simple Truths: The (Minciuni aitale. Studiul asupra amindrii risplatei la copiii de patru ani a fost prezentat in lucrarea . Funcfionarea memoriei: Alan Baddeley. 12.. .The Mental Control of Depression" (. 5. 7.Anxietatea si rezultatele la scoald:o meta-analiz5"). prezentat de Richard Wenzlaff in . de exemplu... Dobson. 1994).. Oxford.).. . New York.. Weinberger. Deuelopmental Psychology. Aptitudinea de a stipini 1a t' rr li I' 1. Avantajul IQ-ului asiatic: Herrnstein gi N{urray. 3.Clarendon Press. and Delinquency" (. 14. impulsivitate si delincventA"). Singer (ed. adeullrurisimple:psiholoPsychology of Self-Deception gia autotngeldrii). 1993.. New Jersey. Pacienta ingrijorati a fost citatd de Roemer gi Borkovec in ..O abordare corelalionari a cortexului prefrontal"). 10.8 (1989).Baza celulard gi a circuitelor memoriei funclionale aflate in cortexul prefrontal la primatele nonin Brain Research.Anxiety Research. Walter Mischel 9i Philip K. Lawrence Erlbaum. Mama ingrijorati: Timothy A..Despre relalia dintre IQ. . 57 (1989). 8. 4. a devenit un cefcetitor de frunte in acestdomeniu. n ))1 i3..Ingrijordrile modifici felul in care sint luate hotiririle: efectele gindirii negative asupra procesului cognitiv".Relationships of Anxiety Scoresto Academy and Field taining Performance of Air Traffic Control Specialists" (. Darkness Visible: A Memoir of Madness.. Brown si alfii.Controlul mintal al depresiei") in Hnndbookof Mental Control de Wegner gi Pennebaker. L.Shelley Taylor gi alfii. 19.8.). 1985.. Guilford H.New York.978-986. Depresia la Styron: William Styron. Collins 9i alfii. IQ-ul si ocupalia americanilor de origine asiaticd: fames Flynn. . Capitolul 5.. lournal of Clinical and Social Psycholory.26.A Meta-analysisof the Efficacy of Cognitive Therapy for Depression" (. 13.1990. | (1991). S. voltat conceptul de rdzbunare in studiile sale anterioare impreund cu Gary F.Meta-analiza eficienlei terapiei cognitive in cazurile de depresie")..Maintaining Positive Illusions in the Face of Negative Information" (. 104 (1995).Anxiety and Acadernic Performance: A Meta-analysis" (.4.Predicting Adolescent Cognitive and Self-regulatory Competencies From PreschSol Delay of Gratification" (.. Guilford Press.. 16. lournal of Neuropsychiatry5 (1993). 11.. . care a analizat datele de la testele SAT intr-un studiu al amindrii recompensei ficut de Walter Mischel. IQ vs. 1990).Menfinerea unor iluzii pozitive in confruntarea cu informalii negative").Worry Changes Decision-making: The Effects of Negative Thoughts on Cognitive Processing" (. 1993. . Groaza de examen: Daniel Goleman... structura 9i dobindirea sa"). lournal of Abnormal Psychology. ierapiile pentru disfuncliile de anxietate:vezr.SexDifferences in Control of Depreission" (. Simon and Schuster.Prezicerea competenlelor cognitive si de autoreglare pornind de la aminarea rdsplatei in cazul pregcolarilor") de Yuichi Shoda. ingrijordri: Richard Metzger 9i algii. FAA Ofice of Aoiation Meilicine Reports(mai 1989). Srudiu asupra tiparelor de gindire ale persoanelor deprimate.. pp.New York. The Bell Curoe. Impulsivitate si delincvenli: vezi discutia din.Daniel Weinberger umane").6 (1990).On the Relation Between IQ. .iteleamericanilordeorigine asiaticdmai presusde lQ). WorkingMemory (Funclionarea memoriei).Valoarea constructivi a copierii stilului de refulare") din de j. Progress . .. 15.A Connectionist Approach to the Prefrontal Cortex" (. psiholog Ia Colegiul Smith. AmericnnPsychologist (aug. David of Psychological Disorders. aminarea ca factor de previziune pentru examenele de admitere: comunicare personald a psihologului Phil Peake de la Colegiul Smith.2.Performanfa expertiloq. Random House.. 14. Rezultatele la testele SAT in cazul copiilor impulsivi dar 9i al celor stipinili: analizarea datelor de la examene a fost fdcuti de Phil Peake.. 1985.Generalized Anxiety Disorder" (. Barlow (ed. lournal of Clinical Psycholo gy (ian.Rela!ia dintre punctajele obtinute la testul de anxietate din cadrul Academiei de Avialie gi performanla practici a controlorilor de trafic aerian").. 1990.85. 1993. 1. Terapiadepresiei:K.Worry"... Asian-AmericanAchiettement BeyondIQ (Reu. . Peake. 17.. Schwartz gi Richard Davidson.Disfuncfii de anxietate generalizatd") drn Clinical Handbook of Psychological Disorders de David H. 6.Diof Mentnl Conferentelesexualein controlul depresiei") in Handbook frol de Wegner gi Pennebaker.Seipp.

1987). Medical Makhtg (iul. prin potenlialul evocat gi prin misurarea aten!iei"). 1988. Harper and Row. (28 teb.R. New York. Internistii care fac cadou o bomboani: Alice Isen qi altii..Speranla 9i notele proaste: C. .toltarea comportamentului proso. Flow: The Psycholo (Transa:psihologiaexperienleioptime\.San Francisco.Joaca9i rdsplXlile intrinsece").Intrinsic Enjoyment and Boredom Coping Scales: Validation With Personality..The Interpersonal World of the lnfant (Lumeainteryersonald a sugarului). 2 (1984) g 1. Universitatea din New Hampshire.Optimism in Children's fudgments of Health and Environmental Risks" (.3 (L975). .. . 1987 . Optimal Experience: Psychological Studiesof Flow in Consciousness(Experienfaoptimd:studii psihologice asupratranseiin congtientizare). Daniel Stern.. 22. Carol Whalen 9i alfii. Mihaly Csikszentmih alyi..Roots. Capitolul 7... e gy of Op timal Experienc 26. lournal of Personality and SocialPsychology60.Test Anxiety" (.Redecini. 29..Knopf.iilor fierbingi devine mai exacti atunci cind existi o experien!tr emolionali deschis6"). D ecision 1"9. Activarea corticali si oboseala: Emest Hartmann. din Ervin Staub (ed. Potential and Attention Measures" (. Personalityand Indiaidual Differences . Mamele care au actionat ca niste cercetAtoaredupd ce au fost preg5tite de Marian Radke-Yarrow 9i Carol1'n Zahn-Waxler'la Laboratoarele de Dezvoltare PsihologicX din cadrul Institutului National de Sindtate Mintali. Rtrdicinile empatiei leet)...Testul PONS: mdsurarea sensibilitdlii Ia indiciile nonverbale")in Adaances in Psychological Assessment de P. 1977. in TheNew YorkTimes(24 dec. p. I-am luat un interviu dr. Evoked. NeutYorkTimes 25. Cambridge University Press. 20. .O mXsurtr a capacitdfii de analizare a indiciilor sociale nonverbale la copiii furtre 6 si 10 ani").Experienla optimi gi folo.) si allii.vder 30.380 Note Note 38i 15.Procesareainforma. 6. New York. Ba3ic Books. 1987). Creierul in transi: fean Hamilton gi allii.. Studiul transei 9i studenlii la matematicd: JeanneNakamura. 1994). .Ca o cascadl"): Newsweek 28. s.1994).. 32.Internal Dialogue During Academic Examinations" (. . The Functions of Sleep(Funcfiile somnului). Snyder 9i alfii. inotdtorii optimigti: Martin Seligman. 1990.New Haven. de exemplu.. . de exemplu. . Cambridge.Cognitive Operations Associated With Individual Differences in Affect Intensity" (. I-am luat un interviu lui Martin Seligman despre optimism in Thc New York Times(3 feb. 30. Deuelopment antl Maintenance of ProsocialBehnaior(Dezz. 21. 1986). Robert Rosenthal 9i al. motive 9i tipare de comportament prosocial Ia copii"). lournal of CollegeStudent Deuelopment 17.. Yale University Press. I-am luat un interviu dr.. .Testede anxieta13 (1958)' te")..Opera. fossey-Bass. Heakh Psychology13 (1994)' 23.p. timpul examenelor"). ..Optimal Experience and the Uses of Talent" (. .. 579. New'York.Rela!ia dintre anxietatea datoratX rezultatelor la invSlituri 9i grija de a (mai 1989). Iournal of Abnormal and SocialPsychology 16. 1989)..fournalof Humanistic Psychology1'5. LearnedOptimism (Optimismul .The Will and the Ways: Development and Validation of an Individual-Differences Measure of Hope" (. CsikszentmihalyiinThe New YorkTimes(22 mart. Studenli anxiogi: Theodore Chapin.. despre rddicinile dezvoltirii sale gi despre neurologia sa in The New YorkTimes (28 mart.. Trezirea empatiei Ia copii: Marian Radke-Yarrow 9i Carolyn ZahnWaxler in .The Relationship of Trait Anxiety and Academic Performance to Achievement Anxiety" (. I-amluat un interviu lui Albert Bandura despre autoeficienli in Tfte (8 mai 1988). Gindurile negative gi rezultatele la teste: john Hunsley. Optimismul realist fa!5 de cel naiv: vezi..Influenfa afectului pozitiv asupra rezolvdrii problemelor clinice").The PONS Test: Measuring Sensiiivity to Nonverbal Cues" (. Autocongtientizarea 9i empatia: vezi. Motives and Pattems in Children's Prosocial Behavior" (. 199i).. Randy Larsen gi altii.Scaiaadaptirii bucuriei intrinsece 9i a plictiselii: validarea prin personalitate. ..1992).i menlinerea ctal). Mihaly Csikszentmihalyi. sirea talentului") din Mihaly Csikszentmihalyi gi Isabella Csikszentmihaly. 4 (1991). lucrare prezentati la intrunirea Societdlii Americane de Psihologie (1989). 7. McReynolds. 1991.Voin!a 9i cdile: dezvoltarea 9i validarea gradului de diferenliere individuald a speranlei"). 3. Nevv York. dobindit).Hot Information-Processing Becomes More Accurate With Open Emotional Experience" (. reu9i"). 1973. 5. ed.R.tii.Play and Intrinsic Rewards" (..Llke a waterfall" (. CsikszentmihalyiinThe New YorkTimes(4 mart. 27. I-am luat un interviu lui C.... manuscris nepublicat (oct. Plenum. Cognitiae Therapyand Research 18.-sept.A Measure of Nonverbal Social Processing Ability in Children Between Ages of 6 and 10" (. 2. 31. 1984... john Mayer gi Melissa Kirkpatrick.. 1. Ralph Haber si Richard Alpert.. Stephen Nowicki 9i Marshall Duke. Sn. 24.The Influence of Positive Affect on Clinical Problem Solving" (.tiile cognitive asociate cu diferentele individuale la nivelul intensitdlii afective"). lournal of Personalityand SocialPsychology53 (7987\..Optimismul in judecilile copiilor asupra sdnitXlii gi riscurilor din mediul inconjurdtor") . Am scris despre empatie.Dialogul intem in (dec. 4. .

.Perspectiva biologici asupra empatiel"). HarperCollins. . The Deaelopmentol Emotion Regtilationand Dysregulation(Dezuoltarea regldrii emoliei. S6tii care igi bat nevestele: Neil S. Verbal Content. Hclping the Child Who Doesn't Fit'ln (Cum ponte fi ajutat copilul . Do or Die (Fd-o sau mori).Rela!ii. 1991. 140.Expresiafa29. 1978.).. Brothers. Prentice Hall.).. 1984.. Schimbul dintre fay 9i Len a fost prezentat de judy Dunn 9i jane Brown in .Cambridge. Park 9i alfii. 1975. Studierea modificirii dispoziliilor a fost prezentatd de Ellen Sullins in aprilie 1991 intr-o edilie a Personalityand Social PsychologyBulletin. Monterey.. 1.1994).. I ournal of Personalityand SocialPsychology63. aersity Research 4. 2. Martin L.. Psychology ciald a sugarilor cu mame deprimate").efectul este observabil in faptul ci psihopalii criminali sint de-a dreptul gocafi: una dintre cele mai recente replici ale acestui efect apare in cartea lui Cfuistopher Patrick 9i alfii. disculii despre sentimente si dezvoltarea regldrii afectului in prima copildrie"). Social Cognition..inzestrarea gi abuzul psiho'logic la personaliti. Teoria antrendrii este propusi de Bernieri 9i Rosenthal in Fundamentals of NonaerbnlBehaaior.. Stern.Infloriturile dramatice imi aparfin. Deoelopmental 6 (19e3).Giftedness and Psychological Abuse in Borderline Personality Dlsorder: Their Relevance to Genesis and Treatment" (. Cilug6ri in toiul bdtiliei: povestea este relatatd de David Busch in . and Moral Action" (.. expert in psihopatie. Kurtines 9i J. op. 17. 13.4.Empathy: A Physiological Substrate" (. Diaux. 1991. Leslie Brothers.p.ii.Empatia.. 5.2 (1992). Gerwitz (ed. Natura psihopatiei este descrisd mai amtrnunlit intr-un articol pe care l-am scris in The Nettt York Timespe 7 iul.Affect.Relationships. Wrightsman 9i K. New York. Amsiris despre ciclul emolional care culmineazi cu crimele sexuale in The New York Times (L4 apr...7 (1989).. .Emotion in the Criminal Psychopath: Fear Image Proces- sing" (.. 9.382 Note Note 383 8. conlinutul verbal 9i psihofiziologia in certurile din cuplurile cu soli violen!|"). |udy Garber .Managementul care face impresie: sinele ifi interacgiunea sociali") din L. 18.Leon Bing. Moral Behaaior and Deaelopment:Adtsancesin and Applications (Comportamentulmoral pi dezzsoltaTheory. . Lakin Phillips. 1981.A Biological Perspective".'1992).Social Intelligence in Young Children" (. Studierea violatorilor violenJi de copii a fost ficuti de Robert Prentky. 20. (1994). 15. 1991. Regulile de exprimaie apar la Paul Ekman 9i Wallace Friesen in Unmasking the Face(Demascarea chipului). am scris despre lucrdrile sale in ThENew YorkTimes. Cameleonii sociali: Mark Snyder. NJ..Afectul... Behavior Matdring and Interpersonal Synchrony" (..i dereglnrea ei). . 8.b. 1987.Fiziologia empatiei: Robert Levenson 9i Anna Ruef.9.Cambridge. Copiii deprimati sirt descrisi de Jeffrey Pickens 9i Tiffany Field in . Jacobson gi al. . Sursa era Wlliam Pithers. cunoagtereasocialX 9i acliunile morale")bin W. gi aplicarea tn practicll). Soclal Psychologyin the'80s (Psihologiasocialdn anilor'80).Coordonarea interpeisonalX.Empathy. .S. The Social SkiIIs Basisof Psychopathology sdturilor socialeale psihopatologiei).Culture Cul-de-Sac" (.. 3. lournal of Clinical Psychology (irtl. E. psiholog la Philadelphia. Social Cognition...Empatia: substratul fiziologic" ). Cambridge University Press.). Brooks/Cole. Psihopalii nu se tem de nimic . New York.lnteqpersonal Coorrdination.Inteligen!a sociali la copiii mici"). California. (Bazatrll9..cereetare rea:progrese Sons. and Psychophysiology in'the Arguments of Couples With a Violent Husband" (. Mare parte din ce am scris aici este preluat de fapt dintr-o lucrare a lui Robert Hare. Thomas Hatch. Grune and Stratton. Hoffman. Research. Studiile asupra transmiterii dispozitiilor 9i asupra sincronizdrii sint fdcute de Frank Bernieri.Mare parte clin cercetirile sale apar ir . Arizona State Uni(prirn5var5 / vard 1994). American lournal of Psychiatry 146.Impression Management: The Self in Social Interaction" (. lournnl of PersonalityDisorders6 (1992).p. 21.Facial Expressivity in Infants of Depressed Mothers" (. potrivirea comportamentald si sincronizarea interpersonald") de Bernieri of NonaerbalBehauior(Ideile 9i Robert Rosenthal.. Studii asupra legiturii dintre empatie 9i etici pot fi gdsite in . . Talk About Feelings.. 7. 16.A Biological Perspective on Empathy" (.. 1. l0.103 Capitolul 8. Dodge (ed. 12. Empatia la pacienlii . . Cambridge University Press.New York.Emo!ii la-psihopatul criminal: prelucrarea imaginii fricri" ). cif. and the Development of Affect Regulation in Early Childhood" (.]ohn Wiley and tn teoric. 6..Cultura in funditurd"). 10. and Moral Action" de Hoffman.Empathy. Artele sociale { r 1. psiholog la Universitatea de Stat Oregon.ordeline": Lee C.tile la limita disfuncfiei: relevanla lor ir:rprivinia nagterii 9i a tratamentultl"). psiholog la Universitatea British Columbia. 11..i Kenneth A.Disfuncfiile invdldrii nonverbale: Stephen Nowicki si Marshall Duke. psiholog la Vermont Department of Corrections. lournal of AbnonnalPsychology.. 16. Englewood Cliffs. . in Fundamentals fundamentale ale comportamentuluinonaerbal)de Robert Feldman si Bernard Rime (ed. lucrare prezentattr la intrunirea anualtr a Asocialiei Psihologilor Americani (1990).

.. New \brk. Ruben C.Gender and Emotion" . 5. 17. Nonoerbal Learning Disabilities (Disfuncfiile inadtdrii nonaerbale).. 13. Adaances in Child Deaelopmentand gi comportamentul copilului).New Haven. Brodv 9i Judith A. Cindirea distorsionatd a sotilor violenti este descrisi in . 15. Acesta si rczumatul care urmeazir asupra diferentelor sexuale care afecteazi reaclia fafd de viafa in societatesi emotiile care decurg se bazeazdpe o excelentdcronici din . Whaf PredictsDiuorce.Comportamentul de intrare in grup al copiilor") de Martha Putallaz gi Aviva Wasserman. Davis si H. se Pare cd ele au atins apogeul in anii 1980. care nu reuFerte Vezi 9i Byron Rourke.New York.New York. 1993. Nowicki 9i Duke.Triunghiul amoros") din Robert Sternberg of Loae(Psihologiaiubirii).2 (1987). 1994. 454. Lumile total diferite ale biielilor 9i fetelor: Eleanor Maccoby 9i C.Children's Entry Behavior".384 Nofe Note 385 sd se adapteze). 1989. ci mai degrabd posibilitdfle ca un cuplu cdsitorit sd sftrgeasci prin a divorla in anul respectiv. New York. pp. 1992.. 1985.Genderand Emotion" . iar mijloacele statistice folosite vor determina diferite rezultate.Triangulating Love" (.Harper and Row. Cairns gi l3everley D. Lawrence Erlbaum Associates. Existd multe posibilitili de a calcula procentul de divorfuri. 14. l"L.Prieteniile de acelagi sex gi de sex diferit la copiii mici") din J. 14. Cont. 84. Studierea nemulgumirilor sofilor 9i sotiilor: Robert J. Dugmaniintimi 1.Atribuirea intenliilor negative comportamentului sotiilor: atributele sotilor violen!i comparativ cu cei nonviolenli") de Amy Holtzworth-Munroe 9i Glenn Hutchinson. 9. Alan Oathout in . 206-211. Gur de la Facultatea de Medicini a Universitdlii Pennsylvania12. 6. .Maintenance of Satisfaction in Romantic Relationships:Empathy and Relational Competence" (. . Lifelines nrd Risks(Pwtcte de reperpi riscuri). 8.). New York. 1988.Genderand Emotion" (. 1988. din lr{iciraelLervis gi JearrnetteHar. . Dactr luim in calcul divorfurile ca numdr total intr-un an. Povestea lui Terry Dobson despre belivul japonez gi betrin este folositd cu permisiunea autorului. din Steven Asher 9i ]ohn Coie (ed.Genui si emotiile") de l. Alfred A..Gender and Emotion" de Brody si Hall..Dar statisticile Pe care le citez aici calculeazd nu numirul divorfuri-lor care se petrec intr-un an. AcaBehauior(Noi progrese tn dezaoltarea demic ltess. ThePsychology University Press. Gottman gi |. Schimburile dintre Fred gi Ingrid sint preluate din Gottman. Descifrarea chipurilor triste: studiul este fdcut de dr. PARTEAATREIA r^r1TilGEM.pp. PeerRejectionin Childhood(Respingerea semenilorin copildrie). .. Guilford Press. 3.Sameand Cross Sex Friendship in Young Children" (.eslie R. 15.Sexually Aggressive Men's Perceptions of . Atlanta. 2. Putallaz 9i Wasserman.Segregarea copilirie") in H.Attributing Negative Intent to Wife Behavior: The Attributions of Maritally Violent Versus Nonviolent Men" (.. 16...Children's Entry Behavior" (. Knopf.'Inc. Ea este de asemeni citattr gi in How Can I Help? (Cum apputeasdajut?) de Ram Dass 9i Paul Gorman. p.Cambridge University Press. Wftal PredictsDitsorce.. Simon and Schuster. 45o. Ce se gindegte in cazul cdsniciilor cu probleme: Gottman. 1990. . 1994 si Wnt PredictsDioorce. Hatch.pp. Mai multe amdnunte in Whaf Predicts DiBetween Marital Processes and Mnrital Outcomes oorce:TheRelationship (Ce anume prezicedfuorful: relalia dintre procesulmarital gi reailtatele sale)de fohn Gottrnan.. Cambriclge Universitv Press. p. New York. Peachtree Publishers.SocialIntelligence in Young Children". . Cairns. Cambridge University Press.lournal of AbnortnalPsychology I02. Statisticile aratX o rati crescindd a divorlurilor in ultimul secol.). New jersey.397410..egen in |acklin. Reese (ed.Suspiciunea birbalilor care dau dovadi de agresivitatesexuali: Neil MaIamuth si Lisa Brown.). 7 . 145-146.2 (1993). Nerv York. New York.Yale 9i Michael Barnes (ed. Helping the Child Who Doesn't Fit In. 167-171.). Zidul: Gottman... d. New York. Importanla unei bune comuniciri pentru femei a fost prezentati de Mark H. Guilford Irress. l i i : 4. Hillsdale. 10. 1993. Aceastd vinietA 9i cronica studiului asupra intrlrii intr-un grup este din . 1986. Brody 9i Hall.. p... Unele metode arati cd rata divorfurilor ajunge la 50% 9i ci s-a mai redus pu1in.Gender Segregation in Childhood" (. What PredictsDiaorce. Fetele gi arta agresiunii: Robert B.. Why Marriages Succeed or Fail (De ce mariajelereugesc sauajung sllfie un epec).ersation of Friends (Conoersafiileprietenilor). 12. lournnl of Personalityand Socinl Psvchology53.iland (ed. Studiui asupra cdsniciei este ficut de John Gottman si colegii sdi de la Universitatea din Washington. Descoperirile despre diferentele de sex la nivelul emofiilor sint trecute in revistd in .pp. 1987.. Hall. Lorse Is Neaer Enough (Itrbirearur e niciodatdde ajtnts). Ginduri otrdvite: Aaron Beck. Parker (ed. 13. . Handbook of Entotions.. Prieteni de joacd de acelagisex: ]ohn Gottman. . 11. Sternberg. N. tsrody 9i Hall.).rA EM OTtONAtA Ap U Cdr A Capitolul 9. fiind descris mai ir aminunt in doud cXrfi: john Gottman.Menlinerea satisfacliei intr-o rela!ie romantictr: empatie 9i competenld relafionald").

c5lilor rasiale"). Potopul: Gottman. The New York Tinrcs(26 iun. 5. Massachusetts (1992). What Predicts Dioorce.. Potopul la so!i: Gottman. and Their Interrelations: A Study of Long-term Marriages" (.Discrimination.Discrimination. 1990).. Prejudice. Conducind cu inima 1. Stereotipurile distrug: Gaertner 9i Davidio. TheNeutYorkTimesSundayMngazine(11nov.. 8.. Puterea de a se exprima cu glas tare: Fletcher Blanchard.certuri pozitive" sint din Gottman.discriminare ri rasism).Henry Holt. Forttme (dec.. Certurile productive din cdsnicie: Gottman.Pentru impactul tehnologiilor de informare.Influenfa virstei 9i genului asupra afectului. 25. 1994). prezentat ire The Neut York Times(26 aug. Solilor nu le plac ciorovdielile: Robert Levenson 9i allii.Virsta transformdrii sociale"). Cei patru pagi care duc la . 22.Reducing the Expression of Racial Prejudice" (.Wife Charged with Shooting Husband Over Football on TV" (. 23. . Waltham. 17. . 26. . Sondajul asupra izbucnirilor directorilor a fost fdcut de Robert Baron.Inteligenla de grup: de ce unele grupuri sint (1988). Psycholo 16.New York.. New fersey... Criticile. /oumal of Applied Psychology 75. Lipsa capacitilii de impicare in cupluri: Gottman. Prejudice. Addendum to the Leoinson Letter (Addendala scrisoarea lui Leoinson). Why Marriages Succeed or FaiI.New York. What PredictsDiaorce.The Influence of Age and Gender on Affect. Bdrbatri sint ca un zid. psiholog la UCLA. 2. Idei preconcepute subtile: Gaertner si Davidio. $coala Superioard de Afaceri.Cint5rirea efectelor distrugdtoare ale criticilor: eficacitatea relativd a patru interventii"). 18. . New York.3 (1990).Feedback to Subordinates" (. 1988. 13. Prejudice.Little. Ibid. S69iicare igi bat nevestele: existi trei categorii de soli care devin violenti: cei care o fac rareori. The New York Times(3 nov.. What PredictsDioorce. Conceptul de inteligen!5 de grup este inventat de Wendy Williams 9i Robert Sternberg. 27.. 20.The Corporate Climber Has to Find His Heart" (. vezi cartea ei ltt theAge of the SrnnrtMachine(ht epoca nngililor degtepte). 1994. Clinical Handbook of Marital Therapy(Manunlul terapieicdsniciei). Capitolul 10..Servicii firi tragere de inimd").The Age of Social Transformation" (.Percepfia agresivitilii sexuale a bdrbalilor in comunicarea femeilor"). 4. Oglindirea: Harville Hendrix.Reducereaexprimdrii prejudegi cal Science(v ol. Jason Aronson.. 1991. 1976).Countering the Effects of Destructive Criticism: The Relative Efficacy of Four lnterventions" (. 10. 6. 1989. Relman: citat in Howard Kohn. 24. psiholog la Institutul Politehnic Rensselaer. Prinderea din zbor a automatismelor de gindire: Beck. 18..Responding to a Diverse Work Force" (.. 12. Thomas Pettigrew: i-am luat un interviu lui Pettigrew pentru The NrzuYorkTimes(I2 mai 1987). Physiology. 3.pe care l-am intervievat in The New York Times(11 sept. Povestea unui vicepregedinte sarcastic mi-a fost spusi de Hendrie Weisinger. fiziologiei 9i relaliilor dintre ele: studiu asupra cisniciilor de durati"). 199l). 9.. 21. Pribugirea pilotului care ii intimida pe ceilalgi: Carl Lavin. and Racism. LoaeIs Neaer Enough. Whnt Predicts Dioorce. .. 1994). /ournal of Personalityand SocialPsychology 67 (1994). lournal of Personnlity and Social Psychology 67 (7994). cauze a conflictelor: Robert Baron. Riddcinile urii: Vamik Volkan.Intelligencc . Schimbarea Ia falA a forlei de munc5: un sondaj pe 545 de companii nalionale fdcut de o firmd de consultanli din Manhattan .Cinevrea sd urce trepteie ierarhice trebuie si aibd mult otraj"). Terapia se pare ci ajutd doar la cei din primele doui categorii. Zuboff: intr-o conversalie din iunie 1994.. Getting the LoaeYou Want (Cum sd obtii iubireape careo doregti\. Boston. ..Feedback-ul 9i subaltemii").386 Note Note 387 Women's Communications" (. The Neu York Times(26 aug. 1993). 7. .. 28. 1990). Vezi Neil Jacobson 9i alfii. femeile criticd: Gottman. New York. Supravegherea pulsului: Gottrnan. 29. 1990). 1994)..Group Intelligence: Why Some Groups Are Better Than Others" (.When Moods Affect Safety: Communications in a Cockpit Mean a Lot a Few Miles Up" (.Sotia acuzati ci 9i-a impugcat soful din pricina unui meci de fotbal de Ia televizor"). Cartea sa The Critical Edge:Hozu to Criticize Up and Down the Organization und Mnke It Pay Of (Punctuluitic: cum poli comenta pozitia sau negatizscompaniaSi sd merite).Towers Perrin. . .. Stereotipuri 9i idei preconcepute subtile: Samuel Gaertner gi John Davidio.Guilford Press. Basic Books. IBM: .' mai bune decit altele"). Echipele: Peter Drucker. What PredictsDiaorce..Service With a Sneer" (. Northvale. 15. The Need to Haae Enemiesand Allies (Neaoiade a aoeadugmani 9i aliafi). Brown. 19.Institutul Levinson. 11. 2.TheAtlnntic Monthly (nov.Atunci cind dispoziliile afecteaid siguranta persoanei: comunicarea in cockpit inseamnd ce ea se face totusi undeva in aer"). 1987. 1988. and Rncism. cind se enerveazd qi cei care o fac la rece. in mod calculat. 14. Critica precise gi cea vaga: Harry Levinson.. Sondajul asupra a 250 de directori: Michael Maccoby. cei care o fac la supdrare.Reac!iafafd de o for!tr de muncd diversd"). .Academic Press.. Discfimination. and Rncism(Prejudecdfi.

388

Note

Note

389

19 Studiereacelebritdliior in cadrul laboratoarelorBell a fost prezentatE de Robert Kelley 9i JanetCaplan in ,,i{ow Bell Labs CreatesStar Performers" (,,Cum s-au creat la laboratoargle Bell performeri ce(iulie-aug. 1993). lebri"), HnraardBusiness Reoreiu 20. Utilitatea retelelor neoficiale este citati de David Krackhardt si jeffrey R. Hanson in .,Informal Networks: The Company Behind the Chart" (,,Reteleleneoficiale: compania din spatele graficulul"), Har(iulie-aug. 1993),p. 104. trnrdBusiness Reoiew Capitolul 11. Minte 9i medicini 1. Sistemul imunitar pe post de creier al trupului: FranciscoVarela in cadrul intrunirii Cea de-a treia minte si viafa, Dharamsala, India (dec.1990). 2. Mesageri chimici intre creier 9i sistemul imunitar: vezi Robert Ader gia),editia a 2-a, ogy (Psihoneuroimunolo 9i alfii, Psychoneurohmnunol Academic Press,San Diego, 1990. 3. Contactul dintre nervi 9i celulele imune: David Felten 9i allii, ,,Noradrenergic Sympathetic Innervation of Lymphoid Tissue" (,,Inversarea noradrenalinei sistemului simpatic in tesutul lilr.foid"), lournal of Immunology135 (1985). 4. Hormonii 9i funcliile imunitare: B. S. Rabin ti allii: ,,Bidirectional Interaction Between the Central Nervous System and the Immune System" (,,Interactiunea bidirecfionald intre sistemul nervos central gi sistemul imunitar"), Critical Reztiews in Immunology 9 (4), (1989), pp.279-312. 5. Legdturile dintre creier 9i sistemul imunitar: vezi, de exemplu, Steven B. Maier 9i al1ii, ,,Psychoneuroimmunology" (,,Psihoneuroimu(dec. 1994). nologia"), AmericanPsychologist 6. Emoliile toxice: Howard Friedman 9i S. Boothby-Kewley, ,,The Disease-PronePersonality: A Meta-Analytic View" (,,Personalitatea care predispune la boald: un punct de vedere meta-analitic"), American Psychologist 42(1987). Aceasti vastd analizi a studiilor care foIosesc ,,meta-analiza" si care rezulti din multe alte studii mai mici poate fi combinati din punct de vedere statistic intr-un studiu enorm. Acest lucru ar permite efecte ce nu s-ar vedea in orice studiu, dar s-ar putea detecta mai ugor datorit5 unui numdr total de persoane studiate mult mai mare. 7. Scepticii suslin cd imaginea en'rofionald in strinsi legiturb cu numSrul mare de imbolniviri este de fapt profilul chintesenfei neurotice - un adevirat naufragiu in anxiozitate, depresie 9i furie emotionald. Aceste procente mari de imbolndvire care sint prezentate se datoreazh nu atita unor motive medicale, cit unei inclinafii a oamenilor de a se plinge de problemele de sdnitate, exagerindu-legravitatea. Friedman si allii sustin cd importanla emoliilor ir:raparitia bolilor se rezurrri doar la cercetirile in care evaludrile medicilor sint ficute

:

doar asupra semnelor observabilede boald 9i ale analizelor medicale gi nu tin cont de plingerile pacientilor,care determind nivelul de imbolndvire - cea dintii solutie fiind una rnai obiectivi. Sigur cd existd posibilitatea ca o stare proasti si fie rezultatui unei conditii fizice precare,precum si posibilitatea de a grdbi aparitia bolii; din acest motiv, datele cele mai convingitoare provin din niste studii de prospecfie in care stirile emofionale sint evaluate independent de celede boal5. 8. Gail Ironson gi allii, ,,Effects of Anger on Left Ventricular Election Fraction in Coronary Artery Disease" (,,Efecteleminiei asupra ventriculului sting in bolile coronariene"), The American lournal of Cardiology,70,1992.Eficienla pompdrii sangvine se mai numegte uneori gi ,,ejection fraction", ceea ce calificd acea capacitate a inimii de a pompa singele din ventriculul sting in artere. Astfel se misoari procentajul de singe pompat din ventricule la fiecare bdtaie a inimii. In bolile de inim5, scddereapompirii inseamni o sldbiciune a musclriului inimii. 9. Dntre cele peste 12 studii despre ostilitate si moarte pricinuite de bolile de inim5, o parte au arEtat ci ar exista o legdfuri, numai cI acest neajuns poate si se datoreze diferenlelor de metodi, cum ar fi o proastd misurare a ostilititii, precum 9i efectului relativ subtil al acestuia.De exemplu, cel mai mare numir de decesecauzate de efectul ostilitdlii se pare ci se produc cam la virstele miilocii. Daci sfudiul nu reugegtesd giseasci acele cauze ale decesului pentru oamenii aflali la aceastdvirstd, inseamni cE practic rateazeefectul. 10. Ostilitatea ;i bolile de inimd: Redford Wiiliams, The Trttsting Henrt (O inimd deinuedere),Times Books/Random House, New york. 19g9. il. Peter Kaufman: i-am luat un interviu dr. Kiufman pentru Ty'le Nczu YorkTimes (1 sept. 1992). 12. Un studiu fdcut la Stanford asupra miniei 9i celui de-al doilea infarct: Carl Thoreson l-a prezentat in cadrul Congresului lnternational de Medicind Comportamentali de la Uppsala, Suedia (iut. 1990). 13. Lynda H. Powell, ,,Emotional Arousal as a predictor of Long-Term Mortality and Morbidity in Post M.I. Men,, (,,Tiezirea emogionald ca factor predictiv al mortalitdtii gi rnorbiditilii birbatilor dupi opera_ vol.82, nr. 4, Anexa III, oct. 1990. ,tii"), Circulntion, 14. Murray A. Mittleman, ,,Triggering of Myocardial Infarction Onset by Episodesof Anger" (,,Declangarea infarctului miocardic in urma crizelor de furie"), Circulation, vol.89, nr.2(1994\. 15. Reprirnarea miniei ridici tensiunea arteriald: Robert Levenson, ,,Can We Control C)ur Emotions, and Hon, Does Such Control Change an Emotional Episode?" (,,Oareputem controla emotiile si cum ar putea un asemeneacontrol sd modifice un episod emofio_ nal?" din Fundanrcrttal Abortt Ertrotions (ftttrebdri Questions fiutrlnmen-

390

Nofc

Note

391

tale nntpra emofiilor) de Richard Davidson 9i Paul Ekman, Oxford University Press,New York, 1945. 16. Stilul personal furios: am scris desPre studiul Iui Redford Williams asrrpru mi.ti"i gi asupra inimii in The NezuYork Times Good Health Magazine(16 apr. 1989). 17. O reducere de Mo/" la cel de-al doilea infarct: Thoreson, op' cif' 18. Programul dr. Williams Pentru stdpinirea miniei: Williams, Tfte Trusting Heart. 19. Femeia care igi ficea mereu griji: Timothy Brown 9i al1ii: ,,GeneraIized Anxiety Disorder" (,,Disfuncfii ale anxietdlii generalizate") din Disorders(Manunlul disfuncliilor psiof Psychological Clinical Handbook (ed.), Guilford Press, New York, 1993' H. Barlow de David hologice) 20. Stresul 9i metastazele:Bruce McEwen 9i Eliot Stellar, ,,Stressand the Individual: Mechanisms Leading to Disease" (,,Stresul 9i individul: mecanismele care duc la imbolndvire"), Archioesof Internal Medicine I53 (27 sept. 1993). Studiul Pe care il descriu este in ,,Biology and Clinical Relevance of Human Natural Killer Cells" (,,Biologia 9i relevanla clinicd a celulelor umane ucigdtoare") de M' Robertson 9i l.Ilrtz, Blood76 (1990). 21. Pot exista multiPle motive Pentru care oamenii stresali devin mai vulnerabili la boali, aparte de cdile biologice firegti. Unul ar fi felul ir care oamenii incearci si-9i calmeze anxietatea - de exemplu, fumatul, biutul sau indopatul cu alimente nestrndtoasesint in sine un pericol. Pe de altd parte, existi 9i aceasti ingrijorare permanenti 9i anxietate care ii pot face pe oameni si-gi piardi somnul sau si uite sd i9i respecte tratamentele medicale sau dietele, prelungindu-9i boala pe care deja o au. CeI mai adeseainsd, mai mult ca sigur, acestea merg mind in mini, stresul 9i boala sint un tandem. 22. Stresul slibegte sistemul imunitar: de exemplu, intr-un studiu ficut asupra unor studenli la medicini care se confrunti cu stresul la examene, s-a demonstrat ci acegtia nu numai cd au un control scizut asupra sistemului imunitar, ceea ce duce la herpesuri, dar prezintd 9i o scidere a caPacitelii globulelor albe de a ucide celulele bolnave, precum 9i un nivel crescut de substanle chimice, asociat cu suprimarea capacititilor imunitare ale limfocitelor, globulele albe concentrindu-se asupra rispunsului imunologic' Vezi Ronald Glaser 9i Depression in Cellular Janice Kiecolt-Glaser,,,Stress-Associated la nivel imunttar"), Brain, (,,Depresia stresului asociati Immunity" nnd lmmunity 1 (1987) Behaoior, ' Dar in majoritatea acestorstudii se arati cd existi o sldbire a capacitdlii de apXrare imunologicd in fata stresului, totugi nefiind foarte clar dacd aceste niveluri sint atit de scezute incit si ducA la riscuri medicale 23. Stresul 9i ricelile: Sheldon Cohen 9i allii,,,PsychologicalStressand Susceptibility to the Common Cold" (,,Stresul psihologic 9i sensibi

i

litatea exageratd la ricelile obignuite"), NezuEnglandlournal of Medicine 325 (1991). 24. Supdrdrile zilnice si infecliile: Arthur Stone gi allii, ,,SecretoryIgA as a Measure of Immunocompetence", lournal of Htunan Stress 13 (1987).intr-un alt studiu, 246 de soli, sofii si copii au tinut un jurnal zilnic aI motivelor de stres din familia lor intr-un sezon cu gripd. Cei care au avut cele mai multe crize familiale au avut 9i cele mai multe gripe si mai multe zile cu febri, fdcindu-se inclusiv o mdsurdtoare a nivelului anticorpilor. Vezi 9i R. D. Clover 9i altii, ,,Family Functioning and Stress as Predictors of Influenza B Infection" (,,Funcfionarea familiei si stresului ca indicatori ai gripei infeclioase B"),lournal of Family Practice 28 (mai 1989). 25. Herpesurile 9i stresul: o serie de studii fdcute de Ronald Glaser si ]anice Kiecolt-Glaser - de ex., ,,Psychological Influences on Immunity" (,,Influenfele psihologice asupra imunit5lii"), American Psychologist43 (1988).Relalia dintre stres si herpes este atit de puternicd, incit acest lucru a fost demonstrat intr-un studiu pe numai zece pacienfi, folosindu-se herpesul ca mdsurdtoare; cu cit anxietatea era mai mare, stresul inregistrat de citre pacienli era 9i el mai mare 9i cregtea pericolul apariliei de herpesuri in urmitoarele sdptdmini; perioadele calme din vietile lor duceau la liniFtirea herpesurilor, care nu mai apdreau. Vezi H. E. Schmidt gi algii, ,,Stressas a Precipitating Factor in Subjects With Recurrent Herpes Labialis" (,,Stresul ca factor ce grdbegte recurenta herpesului la persoanele vulnerabile"), lournal ofFamily Practice 20 (1985). 26. Anxietatea Ia femei 9i bolile de inimi: Carl Thoreson a prezentat acest studiu la Congresul Internafional de Medicind Comportamentali de la Uppsala, Suedia (iulie 1990). Anxietatea poate de asemenea sd joace un rol in a-i face pe unii oameni vulnerabili la bolile de inim5. Intr-un studiu fdcut la Universitatea Alabama. la Facultatea de Medicind, pe '1. L23 de birbali 9i femei intre 45 qi 77 de ani, s-a evaluat profilul lor emotional. Acei birbati care aveau inclinatii mai mari spre anxietate gi spre ingrijorare la virsta mrl-locie riscau mai mult decit ceilalli sd facd hipertensiune 20 de ani mai tirziu. Yezi Abraham Markowitz si altii, lournal of the ArnericanMedical Association (74 nov. 1993). 27. Stresul 9i cancerul colorectal: Joseph C. Courtney 9i altii, ,,Stressful Life Events and the Risk of Colorectal Cancer" (,,Viala stresantd si riscul de a face cancercolorectal"),Epideniology (sept. 1993),a(5). 28. Relaxarea pentru contrabalansareasimptomelor bazate pe stres: vezi, de exemplu, Daniel Goleman gi joel Gurin, Mittd BodyMedicine (Medicinnmhlii gi a trupultti),Consumer Reports Books/St. Martin's Press,New York. 1993.

392

NoIc

Note

393

2v. Depresiasi bolile: vezi, de ex., Seymour Reichlin, ,,NeuroendocrineIm.nrune lnteractions" (,,interacliunea neur(iendocrini si irnunA"), Medicine(21 oct. 1993). NtzuEnglnndlotmnl o.f 30. 'fransplantul de rndduvi osoas;: citat de JamesStrain, ,,CostOffset From a Psychiatric Consultation-LiaisonIniervention trVithElderl,v in urma unei intervenlii care .Hip Fracture Patients" (,,Consecintele presupune gi o consultagiela nivel psihiatric atunci cind pacientii suferSla o virstd avansati de o fracturi de gold"), Americnnlournnl of Psychiatry148 (1991). 31. Howard Burton si al1ii,,,The I{elationship of Depressionto Survivai in Chronic Renal Failure" (,,Rela!iadintre depresie9i supraviefttire (mart. 1986). Nledicine in bolile cronice renale"), Psycltosomntic 32. Lipsa de speranfd 9i decesul in urma bolilor de inimi: Robert Anda 9i al;ii, ,,Depressed Affect, Hopelessness, and the Risk of Ischemic Heart Disease in a Cohort of U.S. Adults" (,,Deprimarea,Iipsa de speranld si riscul imbolndvirii de boli de inimd in cazul mai multor (iul. 1993). adulfi din SUA"), Epidemiology 33. Depresia ;i infarctul: Nancy Frasure-Smith 9i allii, ,,Depression Foilowing Myocardial Infarction" (,,Depresia care insole9te infarctul (20 oct. 1993). MedicalAssociation miocardic"), / ournalof theArnerican 34. Depresia in mai multe boli: dr. Michael von Korff de la Universitatea Washington, psihiatrul care a fdcut acest studiu, a subliniat cd in cazul unor asemeneapacienli care se confrunti cu situalii dificile 9i care triiesc de pe o zi pe alta, ,,daci tratezi depresia unui pacient, constali ameliordri fird modificdri ale stirii de sdndtate fizici. Daci egti deprimat, simptomele !i se par insd mai grave. O boald fizicA de obicei cronici este o mare problemd pentru adaptabilitate' DacX egti deprimat, egti mai pulin capabil si inveli sd ai grijd de boala ta. Chiar 9i in cazul bolilor fizice, dacl egti motivat 9i ai destuli energie 9i sentimentul valorii de sine - toate acesteafiind sub semnul intrebdrii in cazul unei depresii - atunci oamenii se pot adapta remarcabil chiar ;i la cele mai cumplite neajunsuri de sdnXtate'" 35. Optimismul gi operatiile de bypass: Chris Peterson ;i alyii, Learned Helplesatess: ATheory for the Age of PersonalControl (Dobindireadepdgirii neajutordrii: o teorie pentru otrsta controlttlui personal), Oxford University Press,New York, 1993. 36. Accidentele la coloana vertebrald 9i speranla: Timothy Elliott 9i al!ii, ,,Negotiating Reality After Physical Loss: Hope, Depression, and Disability" (,,Negocierea realitdfii dupd un accident fizic: speranla, and SocialPsttchology depresia gi infirmitatea"),lournal of Personality

of tire AsscciationsBetwcen Social Support ancl !ii, ,,1\{eta-Arralysis Heaith Outcomes" (,,Meta-analizalegiturilor dintre sprijinul social si rezultatele in directia sAnitdlii"), JotLrnal of Behnutorni Mttlii:ittc

(1ee1).

; I t
I

I

6r,4(r99r).
37. Riscul medical al izoldrii sociale:james House gi al1ii, ,,SocialRelationships and Health" (,,Relafiile sociale 9i sindtatea"), Science(29 iul. 1988).Dar vezi si o descoperirecontroversati: Carol Smith 9i al-

38. Izolarea si riscul de deces:alte stuclii sugereazbun mecanism bioicrgic in functie. Aceste descoperiri,citate in House, ,,SocialRelationships and Health", au a.iunsla concluzia cd simpla prezenti a unei alte persoanepoate reduce anxietateagi scidea stresul psihologic ia persoanelecare se afli in terapie intensivd, la reanimare.Efectul de reconfortare datorat prezentei unei alte persoane duce nu numai Ia o scdderea ritmului cardiac si a tensiunii arteriale, dar gi la o mai mici secreliea acizilor gragi, care ar putea bioca arterele.Una dintre teorii incearc5 sd explice efecful vindecitor al contactelor sociale, care sugereazd un mecanism mintal in funclie. Aceastd teorie se bazeazd pe diverse date oblinute in urma experienfelor pe animale, din care s-a constatat cd existi un efect de calmare a zonei hir:otalamice posterioare,zoni a sistemului limbic cu puternice Iegdturi cu nucleul amigdalian. Prezenla reconfortantd a unei alte persoane inhibd activitatealimbicS, scizind ritmul de secretieal aietilcolinelor hidrocortizonului gi catecolaminelor, toate acestea fiind substante neurochimice care declanseazi o respiralie mai rapidi, un ritm cardiac crescut sau alte semne fiziologice ale stresului. 39. incordare,,,Cost Offset" (,,Consecirge";. 40. Cei ce supravietuiesc infarctului 9i sprijinul emofional: Lisa Berkrnan 9i altii, ,,Emotional Support and Survival After Myocardial Infarction, A Prospective Population Based Study of the Elderly,, (,,Sprijinul emotional si supravieluirea dupd infarctul miocardic, un studiu bazat pe persoanein virsti"), Annals of lntental Medicine(lS dec. 1992). 41. Studiu suedez: Annika Rosengren gi alfii, ,,Stressful Life Events, Social Support, ancl Mortality in Men Born in 1933,,(,,Evenimentele stresante ale vielii, sprijinul social gi mortalitatea bdrbalilor n5scuti in 1933"),British Medicallournal (19 oct. 1993). 42. Certurile in cisnicie 9i sistemul imunitar: JaniceKiecolt-Glaser si al!ii, ,,Marital Quality, Marital Disruption, and Immune Function,, (,,Calitatea cdsniciei, dezmembrarea cdsniciei si functia imunologicd"), Psycltosomatic Medicine 49 (1987). 43. I-am luat un interviu lui John Cacioppo in The Nezt,york Tintes(IS dec. 1992). 44. Me refer la gindurile nepl5cute: ]ames pennebaker, ,,putting Stress Into Words: Health, Linguistic and Therapeutic Implications. (,,Exprimarea stresului in currinte: sindtate, implicalii lingvistice gi tera_ peutice"), lucrare prezentatd la intilnirea Asociatiei Americane a Psihologilor, Washington, DC (1992).

394

Note oAZE Capitolul

Note PARTEAAPATRA DE OPORTLTNTTATr familiei

395

45. Psihoterapie gi ameliorhri medicale: Lester Luborsky 9i a$ii, "Is Psychotherapy Good for Your Health?" (,,Psihoterapia face bine la sanatate?";, irr.tu." Prezentatd la intilnirea Asociafiei Americane a Psihologilor,Washington, DC (1993). 46. Grupurile de sprijin pentru cei bolnavi de cancer: David Spiegel 9i algii, ,,fffect of Psychbsocial Treatment on Survival of Patients with Metastatic Breast Cancer" (,,Efectul tratamentului psihologic asupra pacientelor care au supravieluit unui cancer Ia sin cu metastaze"), Lancetnr. 8668,ii (i989). 47. lntiebdrile pdrinfilor: descoperirea a fost citati de dr. Steven Cohen-Cole, piihiut.n la Universitatea Emory, atunci cind i-am luat un interviu ptntru The New YorkTimes(13 nov' L991)' 48. Informalii complete: de exemplu, programul Planetree din cadrul Pacific Presbyterian Hospital din san Francisco va face cercetdri medicale asupra tuturor subiectelor in funclie de cerinfe' 49. Cum pot deveni pacienlii eficienfi: in acest sens, a fost dezvoltat un progru- de catre dr. Mack Lipkin, Jr', de Ia Universitatea de Medicini din New York. 50. Pregatirea emolionali a unei intervenlii chirurgicale: am scris despri acest lucru in The NezpYork Times (10 dec' 1987)' 5t. ingrijirea din partea familiei pentru pacienlii aflali in spital: din nou modei Planetree, .u 9i cel de la spitalele Ronald McDonald' "rt"".r^ undesepermitecapirinliisdsteaundevainapropiereaspitalelor atunci cind copiii sint internafi. 52. Congtientizare 9i medicini: vezi Jon Kabat-Zinn, Full Catastrophe Liaing (Trdireatn plind catastroffi, Delacorte, New York, 1991' 53. progiamul de reiacere in urma bolilor de inima: vezi Dean ornish, Dr.bean Ornish's Programfor ReuersingHeart Disease(Ptogranul dr' Dean ontish pentru rifacereapacienlilor cu boli de inimd), Ballanttne, New York, 1991. Educntion 54. Medicina bazatd pe relafiile interu mane: Health Professions legatedesdndtaCare(Educafiatn profesiunile anil Relationship-Centered te gi relafiile bazatepe tngrijiri). Raport al Pew-Fetzer Tas]<F9rc9 on pew Health Professions Aivancing psychosocial Health Education, of Health Professions Center The at Institute gi F"tr". Commission din cadrul Universitdlii California din san Francisco, san Francisco (aug. 1994). 55. Extirnarea mai rapidd: incordarea, ,,Consecin!e"' 56'Estelips6deetic6sdnutratezidepresiaincazulpacienlilorcuboli cardiovasculare: Redford Williams 9i Margaret Chesney, ,,PsychosocialFactorsandPrognosisinEstablishedCoronaryHeartDisease,, (,,Factorii psihologicl gi prognozele in stabilirea bolilor coronarie(20 oct' 1993)' MedicalAssociation of tlteAnrerican n1t'1,louninl Kramer, Stanley ,,A Prescription un chirurg. ',',' lir riso,rlt'dt'schisdcAtre (7 iunie 1993)' (,,I{t'teiipentru vindecare"),Nezos'1ueek l,rr lfr'.rlin1'."

12. Creuzetul

1. Leslie 9i jocurile video: Beverly Wilson 9i John Gottman, ,,Marital Conflict and Parenting: The Role of Negativity in Families,, (,,Conflictele maritale 9i crestereacopiilor: rolul gindirii negative in familii") din M. H. Bornsteav Handbookof parenting (Ghidul pdrintelui), vol.4, Lawrence Erlbaum, Hillsdale, New Jersey,1994. 2. Cercetarea emofiilor in familie a fost fdcuti mai sistematic in studiile lui ]ohn Gottrnan, pe care le-am recapitulat in Capitolul 9. vezt Carole Hooven, Lynn Katz 9i john Gottman, ,,The Family as a Metaemotion Culture" (,,Familia ca tip de culturd meta-emotionali,,), Cognition and Emotion (primivara 1994). 3. Beneficiile copiilor cu pdrinli adepfi ai educaliei emofionale: Hooven, Katz gi Gottman, ,,The Family as a Meta-emotion Culture,,. 4. Sugarii optimigti: T. Berry Brazelton in prefala de la Heart Start: The EmotionalFoundationsof SchoolReadiness (Heart Start: bazaemolionallt a pregdtirii pentru pcoald), Centrul Nalional de programe pentru Sugari, Arlington, YA, 1992. 5. Indicatori emolionali ai succesului la gcoali: Heart Start. 6. Elemente pentru pregdtirea copiilor pentru inceperea sco\ii: Heart Start,p.7 . 7. Sugari si mame: Heart Start,p.9. 8. Neajunsuri create prin neglijare: M. Erickson 9i allii, ,,The Relationship Between Quality of Attachment and Behavior problems in Preschool in a High-Risk Sample" (,,Relatia dintre calitatea afectiunii 9i problemele de comportament la pre;colarii cu risc mare,,) din I. Betherton 9i E. Waters (ed.), Monographsof the Societyof Research in Child Deaelopment 50, seria nr. 209. 9. Leclii care rdmin gi care strt date ir:rprimii patru ani: Heart Start,p.13. 10. Supravegherea in timp a copiilor agresivi: L.R. Huesman, Leonard Eron gi Patty Warnicke-Yarmel, ,,Intellectual Function and Aggression" (,,Functia intelectuald si agresivitatea"),The lountal of personaIity nnd SocialPsychology (ian. 1987).Descoperiri similare au fost prezentate gi de Alexander Thomas gi Stella Chess in revista Child Deaelopment din sept. 1988,intr-un studiu flcut pe 75 de copii, care au fost urmdrili la intervale fixe, incepind din 1956, cind aveau intre 7 gi 12 ani. Alexander Thomas 9i alfii, ,,Longitudinal Study of Negative Emotional Statesand Adjustments From Early Childhood Through Adolescence" (,,Studiu aprofundat al stirilor emolionale negative si adaptdrile posibile incd din prima copildrie si pini la adolescenli"), Child Deztelopment 59 (1988). Zece ani mai tiriiu, copiii considerali cei mai agresivi de citre pdrinfi gi profesori in anii de gcoali primar5 au fost cei mai agitali din punct de vedere emo-

LeDoux"aduceindisculieacestcaz.Responsesof Abused and Disadvantaged Toddlers to Distress in Agemates: A Study in the Day-Care Setting" (-Reac!iile copiilor micimaltratali sau dezavantajafi.Physically Abused PreschoofalA de supiririle selers'Responsesio Peers' Distress" (. De obicei.r . i4altratarea copii maltratagi devir pirinli care maltrateazi' Vezi.. .. John Krystal. Lipsa "-puli"i descoperirile fdcute iu fost prezentate in lucrarea lui Mary Main 9i Carol George..caredevineunulgtiinlificpen. 1990). vol. De obicei. aceastaactioneazi ca o frind pentru catecolamine.Aceste descopbriri nie Klimes-Dougan silanet Kistner...i depresie' la copiii maltratafi: observaliile celor de la cregd si 11.ca adolescenli.R. Trauma 9i reinvtrlarea emolionali l : I l. fdcindu-li-se injectii cu CRF. .s-au inleles mult mai greu cu colegii de clasd9i cu familiile 9i au avut probleme la gcoali' Cind au fost contactali ca adulfi.bttla Abuse. American Psychologist discutat daci acegti de rdmine generaliilor: lungul de-a 13. compensind prin reducerea numdrului de receptori care o elibereazd. Cea mai bund relatare asupra schimbdrilor din creier in cazul tulburirii de stres posttraumatic si rolului nucleului amigdalian in acest caz este cea ficuti de Dennis Charney si altii in' . Squiie (ed. American lournal of Orthopsychiatry(iul' 1989)' Capitolul 13.Guilford Press. Exemplele de tulburare de stres posttraumatic la victimele delincventei au fost oferite de dr.Family Violence" (feb' 1989)' (.).rviudr.Maltratarea copilului..semn care aratd cd practic creierui lor a tiiat legitura cu receptorii CRF. Spitalul Veteranilor. John Krystal 9i au fost repetate in mai multe laboratoare stiinfifice. Experimentelefdcute in laborator pe animaie mi-au fost descrisede dr. yohimbina bloiheazd acfiunea receptorului specific (respectiv.396 Nofe Nofe 397 erau copii (cam de doui lional citre sfir. nu s-a putut distinge nici o schimbarea nivelului de ACHT . Studiul cu yohimbind a fost condus de dr. Jay Weiss de la UniversitateaDuke 7. 6. Amintirile din Vietnam sirt din .irr. Yohimbina preia friiele.lte$le copiilor maltratafi: Robert Emery. Dar la pacienfii cu tulburare de stres posttraumatic.. neglijarea sa 9i comportamentul adultului").rk.da rera ug idispre luit or igios t ilif alideallic opiis ic hi a r f a i d de propriile familii si fald de profesori. 2. un altul a vdzut o explozie a unei mine in drepful unui jeep in care se aflau camarazii lui de arme aceeagisceni care il obsedasede multe ori in cogmaruri 9i pe care o revedea de peste 20 de ani.Acegtia cd s"lreaula b5taie din numai nu care fete) decit ori mai mulli beieti orice. l aumal of Cognitioe (1989)..2944A5. Buiters 9i L.238-243. New \o. rezultatul este o cre.. fafe de supirdrile cePsychology21' lor de virsta lor: studiu fdcut la cre9d").2: v ezi Charney.Analiza unor amintiri nlplicute folosind paradigma fricii poten-tiale") de M' Davis din of Memory (NeuN. D eaelopmental chology26 (1990)' 12. .'Education Life" (7 ian..1992' ropsihologia 4..CharneyinTheNeiuYorkTimcs (12iun. 8. Neglect and Adult Behavior" (. un drog aplicat pe virful s6ge-tilor de indienii din America de Sud pentru a-9i imobiliza prada.r.Analysis of Aversive Memories Using the Fear-Potentiated Startle Paradigm" (.rrillrr. I . Catfry Spatz Widom.. 1993). Difi.Violen!a in familie-).Incapacitatea .. Faptul cX acestaeste un semn cd ceva s-a intimplat la cei cu tulburare de stres posttraumatic a putut fi constatat in urma unui studiu in care opt pacienli au fost tratati pentru aceasti problemS.Psychobiologic Mechanisms of Posttraumatic Stress Disorder" (. N. in doze extrem de mici. pirindu-i-se cd a fost doborit un elicopter 9i cd a rimas doar fum in urma sa gi o lumind puternicS. problemele mergeau de la faptul cd erau certali cu legea 9i pind la anxietate . 9. ostilitateaior nu s-a schimbat. de exemplu' .tere a nivelului de catecolamind. tru aceste amintiri.rrrrinti rilor emolionale din zona subcorticali"). Creierul incearcE sd scadd secrelia de CRF. yohimbina a declangat panicd in 9 din L5 pacienli cu tulburare de stres posttraumatic 9i amintiri intense la 6 dintre ei.Mecanismele psihologice ale tulburdrii de stres posttraumatic") dtn Archiaes of General Psychiatry50 (apr.itul adolescenfei.Psychobiologic Mechanisms".rtrrrrirrtt.r'i{'. Odati ce aceste frine neurale pentru anxietate au fost scoasedin uz prin aceasti injecfie.. Studiile majore in acest sens au fost fdcute de dr. La bdrbatii cu tulburare de stres posttraumatic existd mai pulini receptori s. De-a lungul anilor. 1. mai cu seami extrem de supdrdtoare din "Intlelibility of Subcortical Emotional Memories" (. The Neuropsychology memoriei). impiedicind receptorii si simtd secreliile de catecolamin5. o injectie cu CRF genereazd o invazie de ACHI hormonul care se rdspindegte in corp pentru a declanga catecolaminele. . virful neuronului care primeste un neurotransmi!5tor).. r. directorul Laboratorului de psihofarmacologie clinici din cadrul Centrului Nalional de tulburiri de stres posttraumatic din West Haven. cu tulburdri de stres posttraumatic ce au fost injectafi cu yohimbind. O parte dintre dovezile pentru schirnbdrile in creier apirute in urma traumelor provin din experienle cu veterani din Vietnam. ShellyNiederbach. Un veteran a avut o halucinatie. 10.Reacfiile Psy' menilor in cazul pregcolarilor maltratali fizic").Amscrisdespretraumelededuratdcaurmareacrimelordela$coala Primard Ctleveland in The New York TimesIa rubrica . psiholog in Serviciul de consiliere a victimelor Brooklyn' 3. Deaelopmentnl Bonpregcolari: pe verificate fost au 9i 3 (1985). spre deosebire de cei fird tulburare de stres posttraumatic. pentru cd erau deja . Connecticutt... 1990).

ei au devenit din nou insensibili la durere. gindind cd ceea ce se intimpli in viatd nu este drept .cene clare de lupti din pelicula Plutonul. Refacerea dupi fulburarea de stres posttraumatic: mi-a vorbit despre acest studiu Rachel Yehuda. Rolul cortexului prefrontal in dezvdtul de frici: in studiul lui Richard Davidson.trebuie abordatd. Northvale.5minute special montat Pentru a arA. in general. Sunetul putemii a declangat transpirafia.Blocarea emofionali: un posibil fenomen mediut d" endorfine in cazul tulburdrii de stres posttraumatic sau in cazul altor stiri psihopatologice"). o substanli care blocheazi endorfinele. intr-o alti experienld. ci poite fi declangati din nou dacd existd o rimigi!6 din cumplitul eveniment inilial. Vezi Roger Pitman. 19. aversiunea inifial5 a dispirut . pe mlsurd ce au continuat si audi doar zgomotul de mic6 intensitate. acegti veterani nu au demonstrat nici o a sensibilitilii la durere' Dar la grupul cdruia nu i se ad-odifi. 15. 20.. cind gobolanii au fost pugi tr cugtile unde au foit electrocutali . 13. Vegnica intrebare a victimei .Mecanismele psihobiologice")' stimulilbiin i. ei dezvoltau acelagi analgezic pebazi de endorfin6 care a apdrutgilaveteraniidinVietnamcareauurmsritfi|r]rru]lPlutonul. .Emotional Numbing: A Possible Endorphin-Mediated Phenomenon Associated witf. Aceasti experienfi a fost fdcuti de Maria Morgan. cu atit reugeau sI scape mai repede de acea frici dobindit5. Dovada la nivelul creierului pe care o gisim in acest fragment se bazeazApe un excelent articol al lui Dennis Charney. New york. |ason Aronson. o leziune chirurgicali la nivelul creierului. Post-Traumatic Stress Disorders and Other Allied Psychopathologic States" (.ca 9i in multe alte cazuri din aceste studii . psihiatru' Ca 9i in cazul altor simptome ale tulburirii de stres postiraumatic. s-a arhtat rolul lobilor prefrontali ir depdgirea fricii. atunci cind gobolanii de laborator erau expugi unor gocuri electrice in cu9cd. Ceva similar se pare cd se intimpld 9i cu tulburarea de stres Posttraumatic: de exemplu.iloxon. DupI un timp. . Charney. Nemeroff in The New York Times (12 iun' 1990). ln urmitoarele zile.zgomotul inilial nu mai provoca transpirafie.. gobolanilorli s-a dat si audi sunetul fdrd ca acesta si mai fie insotit de gocul electric. New lersey.. Cdile de refacere dupi traumi: Judith Lewis Herman. $obolanii de laborator .111-l-o-l!-!r-. zgomotul inilial era de ajuns pentru a declansa acelagivolum de transpiratie.. neurochimist 9i director al programului de studiere a stresului traumatic de la Facultatea de Medicini Muntele Sinai din Manhattan. Dupi ce au vezut filmul.i din nou liceva care amintegte de trauma iniliala' In aceastdsecvenfi.au irvdlat si se teamX de un sunet insotit cu un soc elec_ tric. 1992. 1990. schimbarea creieiului nu se face doar sub 9oc.intr-un 8rup.ur" blocantul cu endorfini sensibi-litateala durere a scizut ministrase simlitor.. Un alt nivel la care funclioneazd reinvifarea. Recoaery Basic Books. Siptemini mai tirziu.De ce tocmai eu?" . Trauma and (kauma gi refacerea). De exemplu. incetul cu incetul.3yt""tic tulburarea (iun.398 Note Note 399 multpreaincircalicuhormoniaistresului. 1990).Psychobiologic Mechinisms" (.Psychobiologic Mechanisms. 12. fdrd sunetul into_ lerabil.Naloxone-Reversible Analgesic ResStressDisorder" ponqe !o Combat-R9!9!9{ S[mg!!. La cei ai cdror lobi prefrontali fuseserd deconectali a durat de doui ori mai mult ca sj se dezvefe . fosti studentir a iui joseph LeDoux la Centrul de gtiinte neurald al Universitdtii New York. psihiatru la Universitatea Duke' 11. lournal of Traumatic Stress5' 4 (1992)...n"iiiii anutgeiii{i "i1oi. I-am luat un interviu dr.nnlilPeiitiu'aombilaiea de stres posttraumatic").. Studiul Pitman de la Harvard. 18. Pitman a constatat ca . cu 30%. New york. gobolanii caie invifaseri sd se teamd de acel sunet au eliminat gradual frica..deci nu mai poate sd fie convinsd . acestora li s-a prezentat un film de 1. in stdpinirea lecliilor emotionale. intr-o experientd ficutd cu veterani din Vietnam diagnosticali cu tulburare de stres posttraumatic. voluntarii au reactionat printr-o transpiratie abundentd (un barometru al anxietdtii) atunci cind au auzii un zgomot urmat de un alt sunet asurzitor. este cel filozofic. insuportabil. nucleul amigdalian evalueazd mai irtii importana fost fdcut de dr' Roger !a emolionald a ceea ce este vizut. Atunci cind devine victima unei traume/ persoana i9i pierde increderea in lume.tas. Cu cit cortexul prefrontal al voluntarilor era mai activ. ca in primul caz. veteranilor-li s-a ficut injeciie .efect care devine vizibil doar cind sint expu.u r. StressResponse Svndromes (Sindromul de renclieIa stres).Dozarea" traumei .TooScared to Cry (preasperiatpentru a plinge)..dar de data aceastafird si li se administreze 9ocul electric . Tiaumele copiliriei: Lenore Terr. L992J. 17.sugerindu-se astfel ci existd un rol crucial al lobilor prefrontali in stipinirea fricii gi. sugerindu-se astfel ci la vjctimele tulburirii de stres posttraumatic traieele nervoase care regleaztr endorfinele sint extrem de sensibile sau hiperactive ..300. cel pufin pentru adulgi. Archioes of General Medicine 14. $obolanii au fost supugi apoi unei lobotomii. 1986.Mardi Horowitz.. 16.. HarperCollins. Vezi de ise-etea 9i Hillel Glover. Am prezentat la rindul meu rezultatele in The New York Times(6 oct. indicind o cregterein secrelia de endorfind' Aceeaqi sceni nu a avut acelagiefect la veteranii care nu aveau tulburare de stres posttraumatic. ardtind astfel cj voluntarii au inceput sd aibi aversiune fatd'deel. dupd un timp. . . care a tdiat legdtura lobilor prefrontali cu nucleul amigdalian.Studiulafostdescrisde Charles Nemeroff.

400 NoIe Note 401 cii tlctine controlul asupra destinului trirind o via!5 asa cum trebuie' nelinigte a victimci desigur cd nu trebuie si fie I{ispunsul la aceastd unul tilozofic sau de ordin religios. 7.Caudate Glucose Metabolism Rate Changes With Both Drug and Behavior Therapy for Obsessive-Compulsive Disorder" (.Dezvoltarea creierului.pp . care au fost conditionati sd se teami de un sunet. Panica la adoiescenli: Chris Ha)'ward 9i alfii. Annals of Behnoior 5. .. 14. 1985. Baxter si altii. Studiile asupra personalitdtii si diferenfelor emisferice au fost ficute de cStre dr.Evaluarea schimbdrilor in metabolismul glucozei caudate produse de medicamente si de terapia comportamental. rie").Evaluarea metabolismului giucozei ia nivel cerebral local in cazul tulburdrilor obsesive"). Affective Style and Psychopathologv: The Role of Early Experience and Plasticity" (..H. Experientedin copilSriesi probleme prefrontale:Richard Davidson..Anu:1 ri { rican I ournal of Psychiatry. Andrew Tomarken. . . reamintind de trauma iniliald.Plasticity of Ocular Columns in Monkey Striate Cortex" (. .cind auci-r'rd zeau clopofelJl.Increased Prevalence of Stress-related Symptoms in Middie-aged Women Who Report Childhood Shyness" (. Hubel.lu* o treime din viala sa)' sobolanii i9i pierdeau teama de clopolel. pp. 6.E9eculde a regulariza ritmul cirdiac in timpul experienfelor stresante cognitive gi olfactive fdcute pe tinerii adulli care au suferit de timiditate in copiliMedicinel6 (1994).stilul af'ectivsi psihopatologia:rolul experienlelor timpu- . studiul terapeutic al lui Luborsky este prezentat in aminunt in t ransferului: ncc : The CCRTMethod (in lelegerea Untlerstandii g Transfere Basic Crits-Christoph. Current Directions in Psychological descriere completd a temPeramentului apare in Galen'sProphecyde Kagan. vol. 8.lournal of Abnormal PsychologyI03 (1994). 11... R.i crizele de panici la elevele de clasa a gasea9i a qaptea"). Freeman. Tieptat. . Activitatea crescutda lobilor prefrontali: L. Paul Luborsky l.243 ...239 -1. Dar frica reapirea la cote maxime atunci cind clopolelul era din nou insofit de un 9oc electric. lucru ce a fost aritat in diveise studii chiar gi pe goboianide lab.Frontal Brain Activation in Repressorsand Nonrepressors" (.Local Cerebral Glucose Metabolic Rates in Obsessive-Compulsive Disorder" (. . Archioesof GeneralPsycliatry a 9987).Reacliile iniliale fati de lucrurile cu care nu sintem fa(dec' 1992)' O Science miliarizaii")..Behavioral Inhibition in Childhood: A Risk Factor for Anxiety Disorders" (. and Behavior" (. Hubel gi Wiesel: David H.Maleabilitatea inhibitiei comportamentale: studiu asupra funcliilor de dezvoltare individuali"). 9.The Malleability of Behavioral Inhibition: A Study of lndividual Deveiopmental Functions" (. pp. ferome Kagan 9i alfii. Gnlen'sProphecy..Yezi.. cum ar fi un clopolel. Amdnunte in cartea lui Kagan. a9a cum sint ele deicrise in Galen'sProphecyde Kagan..Failure of Heart Rate Habituation During Cognitive and Olfactory Laboratory Stressors in Young Adults With Childhood Shyness" (. 149(9) (sept.1990' Capitolul 14. PhilosophicalTransactions of the Roynl Societyof London 278 (1977). Baxter si altii. ..Plasticitatea coloanelor oculare la corteiul striat al maimulelor").. Frica revenea ir:rtr-o clipi . Bell 9i allii. 6 (1994). Experiente 9i creierul sobolanilor: studiul lui Marian Diamond 9i allii este descris de Richard Thompson inThe Brain (Creierul). Annals of Behauior dicine 16 (1994).Initial Reactions to Unfamiliarity" (. Dupi aceea. Deaelopmental Psychology30. atunci sunetul apdrea insolit de un goc electric. 15F157' 3. Kagan. San Francisco. Maturitatea lobilor prefrontali: Bryan Kolb. . Frica inijialS persistdcl-riaratunci cind este stipinitS..W.. Modificirile creierului in tratarea disfuncliilor obsesive: L.'1. .. 10..Puberta' tea .Cre9tereasimptomelor legate de stres Me' la iemeile de virsti mUlocie cu copii timizi"). AnrericanPsychologist 44 (1989).. de exemplu. Galen's Prophecy. chiar dacS nu exista gocul electric. Haranrd ReaiewofPsychiatry (mai 1993). .. Tom 9i Ralph sint arhetipurile de timiditate 9i indrdznealtr. dupi un an (o perioadi extrem de lungi pentru un sobolan . I erold Rosenbaum gi alfii.Asymmetric Brain Function. 12. misiunea este de reconstruire a sLstemuluide incredere sau de credin!5 careii Pefmite aceleipersoane din nou in lume aldturi de oametriPe carese poatebizui si trdiascd 21. Plasticity..l in cazul hrlburdrilor obsesive"). plasticitate gi comportament"). atunci cind este vorba de o fricd tiaumatizantd din trecut care reaParecu toata forfa. 13. Observafiile asupra felului in care mamele igi pot ajuta copiii timizi si devind mai indrizneli au {ost fdcute cu Doreen Arcus. 15. 22. Richard Davidson de la Universitatea din Wisconsin 9i de citre dr. Ritmul cardiac cescut: Iris R. 7992).. .. dura luni 9i luni de zile pentru a dispdrea' Bineinleles cd se poate face o paraleld cu oamenii. 4.Inhibifia comportamentald la copii: factori de risc pentru anxietate"). Archiaesof GenernlPsychiatry49 (1992). ei reactionau cu fricd.ester de metoda CCNT) 9i Books. Mai pulin timid odati cu trecerea anilor: Jens Asendorpf.Pubertal Stage and Panic Attack History in Sixth.194-195.in schirnb. New York. 2.rator. Thorsten Wiesel 9i S. psiholog la Universitatea Vanderbilt: vezi Andrew Tomarken si Richard Davidson.and Seventh-grade Girls" (.Activarea creierului frontal la aparitia represorilor si nonrepresorilor"). .Brain Development. Levay..R. Temperamentul nu este predestinat l. Problemele pe viafd ale copilului timid: Iris Bell.Functia creierrrlui asimetric..

trei din patru crime sdvirgite de adolescenli erau fdcuie cu arme de foc. 1989). 7.numirul arestSrilorpentru delictele violente a crescut cu 430 la 100 000 de locuitori.lggl.PET: A Biochemical Image of the Brain at Work" (. incit sd aibX un impact puternic asupra vietii normale.era de trei ori mai mare. Problema cel mai des intilniti este anxietatea la copiii sub 11 ani. in 1989. PARTEAA CINCEA ALFABETULEMOTIONAL Capitolul 15' Costurile analfabetismului emolional 1.. de la 2.numdrul celor bolnavi de blenoragie a crescutde patru ori in rindul copiilor intre 10 9i 14 ani 9i de trii ori la copiii inire 15 si 19 ani. 12. i.The Opportunities of Adolescence" (. Lawrence Erlbaum. Alfatetizarea emolionald: am scris despre acestecursuri inThe Netu YorkTimes(3 martie 1992). . Moderately Aggressive. 3.fiind deci de trei ori mai mare.. . din 1g60incoace. iar 4"h cu anxietate intensi ir momentul despirfirii de pirinli.3-Year Comparison" (. !ei"). apdrir:rd fobii indeajuns de grave. .. Eu am semnalat mare parte dintre acestedate despre tulburdrile emolionale ale copiilor intr-un articol din The New york Times(10 ian. 59 (sept..5. cu o . Noua Zeeland5. 17.aproape de 13 ori mai mult decit cu 20 de ani inainte.. Copencu mintnle:studii cantitntizte reactiairadioactiai). 13. 5. A Data Bookof Child adolescenfilor). M. Experimentul cu bdtdugii: ]ohn Lochman. Consumul de heroind gi cocaind in rindul populaliei albe a crescut de la 18 la 100 000 in 1970la 68 in 1990. v ol. I' viata sexuald sint tot mai puternice. Crime in lhe t1.E.S. multi imbolnivindu-se in timpr"rl Presiunile exterioarePentru a incepe cit mai devremc adolescentei. Jafurile cu circumstanle agravanteau crescutla adolescenlicu 64"/" din 1980 pini in 1990. Ministerul Justitiei din SUA.402 Nofe Note 403 vol' 6 (1994)' and Psychopathology.74I-758. doar 13% dintre femei suslineau acest lucru.. Urie Bronfenbrenner a luat cuvintul la un simpozion in cadrul UniversitStii Comell (24 sept.riSSO. 1988). victime ale crimelorgisarcinisintdinHealth. 1989). Studiul la nivel nalional asupra problemelor emolionale ale copiilor gi comparalia cu alte ldri: Thomas Achenbach 9i Catherine Howell. Vezi. "The Opportunities of Adol"s""ttc e" (.Ocaziile adolescenlei"). 8. Cu o generalie inainte. A . . Cantitifile de alcool consumat au crescut la biieli de virsta adolescentei cam cu 20%pind la 20 de ani. Cifrele in legitura cu consumul de droguri sint luate drnCrime in thell. i991. lnjury (Atutar statisticaI problemelor nnd Adolescent Centrul Nalional pentru Educalie 9i Sindtate a Mamei 9i Copilului' Wasliington.i 5% au o anxietate generalizatd 9i ingrijorare permanenti. al.ea biologici 9i dezvoltarea creierului: Schore. Vezi Ruby Takanashi.Ocaziile adolescenlnjury. ha9a.1991. 9. o cregtere d. American (feb. Dar cam tot in acegti 20 de ani la populalia de culoare cregterea a fost de la 53 la 100 000 de locuitori in 19701a766in 1990. Journal of the American Academyof Child and Adolescent Psychiatry (nov.Social-Cognitive processesof Severely Violent. o cregtere cu 79"k in ultimii zece ani. 11. Child D eoelop ment.eZ7%falddelg80."""mirul sinuciderilor printre cei intre 75 si24 de ani a fost de 4. de exemplu.9 la 100000 la 21.8 Ia 100 000 Ia 12.5 la 100000 de locuitori.20% dintre pacienlii cr-r SIDA aveau inire 20 si 30 de ani. and Nonaggressive Boys" (. New Jersey. Ruby Thkanashi. rii gi plasticitatea"). Unul din cinci copii are probleme psihologice care le marcheazd viata intr-un fel sau altul. Statisticiasupra numdrului de crime consemnatein rapoartele polipublicat de Ministerul de Justifie' liei.. 2. Studii asupra agresivitilii 9i delincvenlei Ia copii: vezi.1.PET: o imagine biochimici a funclion5rii creierului") in N .publicalieeditatedeMinisterul SdnitXlii din SUA si Refeaua pentru copii.Are America's Children's Problems Getting Worse? A l. 1993).1991..9la 100000 in 1990'Crimele sdvirgitede aclolescenli au crescut de patru ori intre 1965 9i 1990.1992.Arestiriledeadolescenlipentruviolaucrescut de la 10. de ex'. Englewood. . Cifrele ce se referx la sinucideri. ilegla.Oare problemele copiilor americani se inriutdfesc? Studiu comparativ pentru virsta de 13 ani"). Delicte violente la adolescenfi:in 1990. Phelps 9i altii. in 1990. Releaua pentru copii. cel putin a9a suslin sondajele fdcute in Statele Unite. Psychologist +.Lassen sia ltii. presupunirnd 9i tulburdri majore in 10% din cazuri. Deoeloprnent pp.Proceselesocio-cognitive la bdielii foarte violenli. tional Statesand Adjustments from Early Childhood Through Adolescence".Brai nW or k andM ent alAc t iait y : Q uan t i t a t i t t e Trncers(Fwtcfionnteacreieruhri 9i actizsitdlile studies with Radioactirse Munksgaard. in ultim"ii 30 de ani. 1993). Alexander Thomas 9i al. 1991. Comparalia intre liri a fost ficuti de Urie Bronfenbrenner in Child Carein Context:Cross-CulturalPerspectioes (Ingrijirea copilului tn context: perspectiae interculturale) de Michael Lamb 9i Kathleen Sternberg.Longitudinal Study of Negative Emo-. DC. Un sondaj fdcut in anii 1990 a ardtat cd peste o treime dintre tinerele femei suslin cd 9i-au inceput viata sexuald pentru ci au fost obligate de anturaj. A Data Bookof Child and Adolescent 6..pind in i990..3' Numirul de sinucideri la copii intre 10 9i 14 ani aProaPes-a triplat intre 1968 si 1985.. 10. 16.. Canada si Porto Rico.ii. Affect Regulatiort.

Un studiu.. New York. in care s-au luat ir:rcalcul IQ-uI 9i impulsivitatea la copiii intre zece 9i i"2 ani. 25. 21.. 15.992) Associal . Tiparele depresiei la tineri: Maria Kovacs si Leo Bastiaens. Fetele . Costelio. Posibilitateade a faceo depresieestede zeceori mai mare: peter Le_ winsohn 9i al1ii... Pinb la jumdtate dintre copiii nestdpinili: vezi.... miologici psihiatrici a copilului"). Prognosis. Mood Disorders in Chitdhood nnd'Atlo_ . . Impulsivity. Copiii agresivi si delincvenfa: Richard Tremblay gi altii..Numeroasele schim_ biri in functie de virstd duc la depresie .Cognitive Mediators of Aggression in Adolescent Offenders. . Ce se intimpld in familia unui copil inainte ca acesta sd ajungA la 9coal5 evident cd este de o importanld capitala ir:r ce privegte furclinatia spre agresivitate. 1988.) de Jack Block din I04 (1995). exist5 dovezi ci impulsivitatea este o cauzd mai directd si mai puternicd pentru un IQ scdzut 9i pentru delincvente.The Changing Rate of Major Depression: Cross_ National Comparisons" (. .Numirul mereu in schimbare al depresi_ ilor majore: comparatii nalionale"). .o hime_ rA").ii.. astfel incit impulsivitatea face si scadd acestepunctaje. lucrare prezentate la intilnirea So_ cietdlii de cercetare a dezvoltdrii copilului. Institutul psihiatric din New York. in cazul punctajelor rnici.. 24. 1.Birth "'iolente Complications CombineC with Early Maternal Rejection at Age One Predisposeto Violent Crime at Age 18 Years" (. lourrnl of the AmericnnMcdicnt iort (2 dec. laurnal of the American Acndemyof Child and Adolescent Psychiatry 31 (1992). Kansas Citv. Numirul crescind al depresiilor in lumea intreagd: Grupul de cola_ borare interstatal. 16. and Delinquency" (. Pentru o trecere in revistd si a altor estimiri: E. Vezi de asemeni Mufson 9i alyri.Tratarea psihoterapeuticda depresiilor majore gi a tulburd_ rilor distimice in copilirie 9i adolescenld: puncte de vedere 9i pers_ pective") din I.. 17.Interpersonalpsychotii_ rapy. 26. . de exemplu. copiii impulsivi nu dau atenlie suficienti invdldrii unui Iimbaj sau rafionamentelor in functie de care se stabileste un punctaj al IQ-ului verbal.Despre legdtura dintre IQ.. predispun la delicte violente la 18 ani"). .Fourth-Grade Peer Status as a Predictor of Adolescent pregnancy..Evoiulia epide. Garber 9i K.On the Relation Between IQ. Coie 9i f. Archiues of (dec.. lournal of Abnormal Psychology. 13. impulsivitate si..Prelucrarea informaliilor emolionale gi sociale")din J. a aritat cd acei copii ai cdror mame i-au respins la virsta de un an sau care au avut o nagtere mai complicatd erau de patru ori mai inclinali spre comiterea de delicte pind la 18 ani. 19. (.in a Stable World: The Antisocial Tiait as Chimera. 1991.Age-Cohort Changes in the Lifetime Occurrence of Depression and Other Mental Disorders.New york. 1994. 23. lounul of the Academy of Chikl nnd Adolescent Psychiatry 28 (19S9). Prevalence and Incidence of Depression in High School Students" (. .Schimbdri'ia ordinea zilei intr-o lume stabilh: trdsdturile antisociale ..Vezi aceastd discutiein .Rezultate..Mediatori cognitivi ai agresivitdlii la delincvenlii adolescenfi. Child Deaelopment 54 (1983). 1989).B.Predicting Early Onset of Male Antisocial Behavior from Preschool Behavior" (. de exemplu.Archiaes of General Psychiatry $ept. lournal of Abnormalpsychology L02 (1993). . . D eoelopmen tal PsV chology 24 (1988). 1994). Tiparul de gindire al agresivitdfii: Ronald Slaby 9i Nancy Guerra...The Psychotherapeutic Management of Major Depressive and Dysthy_ mic Disorders in Childhood and Adolescence:Issues and pros_ pects" (. Degi se pirea cd un IQ verbal mic poate anticipa delincvenla (urr studiu a ardtat ci existi o diferenld de opt puncte intre punctajele delincventilor gi nondelincvenfilor).. (. . (. la virsta de un an.Outcome. prognoze si riscuri intr-un studiu longitudinal de lungi duratd"). lournal of Abnormal PsychologyI02 (1993).). elevi de clasa a patra ca predictor-al sarcinilor la virsta adoiescentA"). 22.O analizd comportamentald a apariliei statutului social in grupurile de bdieti"). Epidemiologia depresiei:Patricia Cohen si altii. .. Dodge...lournal of Clinicaland Consulting Psychology. Disprelui pentru bitiugi: j. lournal of Clinical and Consttltingpsychology62 (1999).. bine realizat. taiectoria spre delincventi: Gerald R.Statutul in rindul colegilor. (.404 Note Note 405 agresivitatescdzuti 9i neagresivi").Psihopatologia adolescentului: rdspindirea si ir_ cidenla depresiei la elevii de liceu").. Dodge. Psychiatry General 18.delincventi. .Cambridge University Press..Intr-un studiu fdcut pe tineretui din Pittsburgh intr-un proiect longitudinal..De_ velopments in Child Psychiatric Epidemiology. 1994). patterson.Complicafiilede la nagtere combinate cu respingerea timpurie din partea mamei. Studiu asupra agresivitilii bdielilor: Kenneth A.M.. Peter Lewinsohn 9i alfii. Coodyer.. 1993. Interyersonalpsychothcrapy Adolescents (Psihoterapie for Depressed interpersonald pentrtt ndolesceilii cu depresii)... TheDeaelopment of gi ErnotionRegulationand Dysregulation(Deztsoltarea regldrii emolionale a deregldrilor). and Risk in a Longitudinal Follow-up Study" (. (. Dan Offord gi al.D.Orderly Change . impulsivitatea era aproape de trei ori mai relevantS decit IQ-ul verbal in anticipareadelincventei.. Adriane Raines 9i alfii. Missouri (apr....Anticiparea aparitiei comportamentului antisocial masculin inci din comportamentul pregcolar"). 20.Adolescent psycho_ pathology: I..A Behavioral Analysis of Emerging Social Status in Boys' Groups" (.. Kupersmidt.rele" si sarcina: Marion Underwood gi Melinda Albert.Embtion and Social Information Processing" (.Guilford Press.i alte dezechilibre minta_ le"). Cazul Danei: din Laura Mufson si altii. 14.

'Centrul de $tiinle Medicale. i Neroous' (Colit. lottrnal ofAbrtormalPsychologylO2 (1993)' Vander31. Press..Prevenirea Adolescents" School High in At-Rilk Academia lescenlii din iiceele cu probleme"). ..L asupra simptomelor depresive. ut' (11 ian' 28. of 34..rlli i.. Fragmentul cu neacceptarea lui Ben este din . Depressive Symptoms.. Bdutul exagerat: cifrele sint preluate din statisticile lui Harvey Wechsler. director al Colegiului de studiere a alcoolicilor din cadrul Universititii Harvard pentru sinitate publicd (aug. and Deficit. 1993).. htucliereaproblemelor de alimentalie nesdnitoasi: Gloria R' Leon 9i .Affect. Depresiala copii: Kovacs. Pregdtireacopiilor respingidin punct de vedere social:StevenAsher 9i Gladys Williams. San Francisco(martie 1989).Hungerandlnstinct"(.'ATest Hilsman. ...Urbana and Champaign. 1994).Friendship Adjustment. sori)..Anticipdri giconsecin. . 101 te gi vulnerabilitSli comportamentale asociatecu un risc crescut al problemelor de alimentalie nesindtoasd Ia adolescente'. Garber..SocialCognition and SociometricStatus. 33. lournnl of Abnonnal Psychology102 (1993)' 32. Group Acceptance and Social Dissatisfactionin Childhood" (. I-am luat un interviu Mariei Kovacs in The New York Tirrres 1 qq4I Kovacs 9i 29.i R..Studiu pe termen lung al copiilor detectali de psychotimpuriu ca vulnerabili"). Garber."Harvard publicatd Pind in 1'978.rdl .Foameasiinstinctul")'/ourand irlentnl Diseasel4g (1969)' The Golden Cage: The .Un procedeu de remediere a deficienlelor nonverbale"). 42..Evolulia cognitivd si sociald of Acadenry Americnn the if 9i adolescenlilor cu depresi'e"). Emory Cowen si alfii..rltt:. . 43. d" "*.1994' 27.. op.Universul social aI copiilor respinsi de colegi") de StevenAsher si Sonda Gabriel.. Universitatea the Cogniof Garber.HildaBruch.. lounnl of Abnormal Psychology102 (1993). 44.for liating Disorders in Adolescent Girls" (. 1990.New York. pediatru la Universitateadin Ottawa.din copiliii".Cognitions". . acceptareain grup 9i nemultumirile sociale in copiiirie").Cognitions.Cognitions". (.. shireGazette 49.th Judy bilt.. . Bdielelul de gaseani care se considera gras a fost pacientul dr... Proportia celor care renunt5 la gcoald printre copiii respinsi social: Asher 9i Gabriel.Adaptirile la prietenie. and Development adodezvoltarea depresive cognitive. 46. lournal of Abnormal Psychplogy Universitatea 35.Emotionai Conflict.Cunoagtereasociald gi statutul social") de Kenneth Dodge 9i Esther Feldman.The Social World of Peer-RejectedChildren" (. ..University of lllinois Press..1:t^*toscute in copildria tirzie"). .. 48. 47. Cambridge University. University se).cetdtorilor americani din domeniul educalional.. .Simptome 9i AdolescentsT lescentilor"). manuscris nepublicat. Neajutorarea9i depresia:John Weiss9i alfii. lucrare prezentati la intilnirea anuali a Asocialiei cercetdtorilor americani din domeniul educalional. Attributional Style. Universitatea Duke (1989).Judith 67 Psychology and Soiial ptrnai Personality of trol"f-i in Garber.v-up of Early Detected Vulnerable Children" (. din Steven Asher gi John Coie (ed... 41..Prevention of Ia adodepresiei (.. Cei mai buni prieteni 9i copiii respinsi: Jeffrey parker gi Steven Asher. stil autoritar.Helping Children Without Friends in Home and School Contexts" (. Strestive Diathesis Model of Depression in Children: Academic ("Test Control" and Competence Perieived sors..! iil.)... 1987. aprofundat pe cinii anl").(..The Sociai World of Peer-ReiectedChildren..New Yotk. Probleme sociale 9i emolionale la copiii cu depresii: Maria Depressed of Development Solial and David Goldston.. lucrare prezentatd la furtrunirea anual5 a Asocialiei cer. . 39.ia de aur. 45. PercePereacompeten-tei (1994). Rezultatesimilare:StephenNowicki. pentru modelul cognitiv de diatezd aI depresiei la copii: factorii r cons' ltresanli de la gcoa*. Massachusetts' nu a fost Press.. enigmeleanorexieineraoaEnigna of Anorexia Nerrtosa Cambridge.Ajutarea copiilor fird prieteni acasi si la scoald") drn Children's Social Deoelopnrcnt: htfornntion for pnrentsnnd (Dezuoltnrcn Tcnclrcrs socinld a copiilor:inforniyii pcntru ldrinti 9i proJc. peer Rejection in Childhood (Refuzul semenilor la uirsta copildriei)..Cognitive a copiilorChildren and Adolesints" (.. Pesimism 9i depresie la copii: Judy Garber.Personalita- (1ee2). lucrare Prezentata la (oct' 1993) Americand de Psihologie a Copilului 9i Adolescentului 36.. Constatdrilein privinla competenteiemotionaie slabe a copiilor neindrdgiti sint din .406 Note Nofe 407 Cambridge (Tttlbttrdri de dispozilie in copildrie9i adolescenfd)' lescence University Press. u. William Feldman.Control-related ("ConChildhood" Late in Symptoms D"p.). Boston (1990).Longterm Follor. Susan Nolen-Hoeksema 9i al1ii. lotLrnat (mai 1991)' Psychintry Adolescent and Child Beliefs 30. Observat de Sifneos. .A Remediationprocedure for Nonverbal Processing Deficits" (. 3T.. I't'rionality and Behavioral Vulnerabilities Associated with lir'. 40. vezi.geri controlate 9i simptomi dLPtlt^"^e . lbidetn."ssive and Selfreporied lri.Predictors and ConsequencesChildhood Depressive Symptoms: A Five-Year Longitudinal Study-" (. st.. . Doud cincimi sint alcoolici:un sondai fdcut la Universitatea Massachusetts de citre Project Pulse a fost prezentatin The Dnily Hamp(13 nov. lournal of Clinicnl nnd Constrlting togy 47 (Is73). Numdrul depresiilor s-a injumdtdlit: Gregory Clarke' Depression din Oregon....

. of Sub53. l9g4).. iam luat un interviu lui Ralph Tarter in The New Moss 9i a[ii' "Plas55.. YorkTinrcs 64. rl l I 1 cia Garrett descriu fiecare in parte descoperirile lor in articole sepa_ rate apirute in Child Deoelopment (apr. New york.idol"'"""t"" stance Abuse in Early Psychology4 Health adolesce^le")' prima din incS nocive substanle YorkTimes(26 apr' 54. Psychiatry 65. 69..rtrri frontal la fiii de alcoolici: Philip and Behavior Reactivity' Cardiovascular Function. 1992. Deficienla iob. 1e90). Grant Consortium gi studiul despre promovarea competentei sociale de cdtre gcoali. Grant Consortium.EconomicDeprivation in dezvoltarea econornice (. Self Science: The SttbjectIs Me (Stiirt!a Sinelui: sttbiectulsint ur).Drug and Alcohol prevention Curricula.. Psycho59...niele si PatriDuncan cireg de familial") mediului caiitatea copiii rnici si (r9e4). Pihl. Cifrele asupra numirului victimelor. numdrul cazurilor studia_ te este dat de comisia Nationald pentru prevenirea Morestdrii si Neglijerii Copiilor. Stone si Harold Q.1993).'inceperea . Tot mai multe femei beau ca s5 se imbete 9i riscd dependenlei asupra 9i concolumbia zentat de Centrul universitar (mai 1993)' nocive substanle de exagerat sumului adeceselor:Alan Marlatt' raport fdcut in cadrul inSf . W.. lrincipala cerluza Americane de Psihologie (aug' 1994)' Asocialiei a trunirii anuale sint din Meyer 52.) din J. Guilford clit'ticianttlui). David Hawkins 9i alfii.Ghidul sentimente_ lor"). Capitolul 16.Func!ia cognitivS' sd derisci care la bXielii comPortamentul tatea cardiovJsculard 9i 101 (1995)' vini alcoolici"). c'pii molestati.. 1978..2o/"....Familial Transmission la depresie 9i alduc care familie din (.1-ipsurile 9i Cnitanooa Development" Children and Young of Experiences timpurie'.Violenld si Stres Traumatizant. New Press. 67.a si emolionale' lor invitdrii sociale and Early 62. in conversaliile de heroinS' dependenlei impotriva tratat i-a cienli pe care de Tim Shriver' 51. Daniel Solomon si alfii. 136.p. Nivelurile tensionale la fiii de alcoolici: Howard in Men at Challenge Ethanol to Response in Activity ma GABA-like reaclie la ca GABA plasmei Hign nirk for Alcohoiism" (. Gata & rizboaiele: aceasti frazd mi-a fost sugerat5 asupra Yale copiilor Progresecolaborator la Centrul de studiere.EnharrcingChildren's prosocial Behavior in the Classroom.). 8+.Cognitive reactivii" n. Guilford press.. tocnfueiA Clinician'sHandbook 1987' York. pediatrics (oct. psiholog la Instituhrl Natio_ nal de Sdndtate Mintald . . Anticiparea disfuncliilor mintale: Ronald C. geful Institutului de alcool.Programa de prevenire a drogurilor 9i alcoolului. 58. Trisdturile copiilor foarte vioi: Norman Garmezy.Lifetime and 12-month Prevalence of DSM-III-R psychiatric Disorders in the U. Jossey-Bass. "Psychiatric dynamicFactorsinCocaineAddiction"(. Universitatea 60. Archipes of General (ian...ii. Kessler si alfii. Alcoolicii nelinigtili 9i impulsivi: Moss 9i alfii' and. Datele asuPra dependenlei de alcool 9i cocaini de droguri 9i consumului a cercetare Glantz.) .Guide to Feelings.Ac1iunea PsyBiological la alcoolism") predispugi birbalilor etJnol in cazul ' chiatry 27(6)(martie 1990). Comisia pentru Copii . (. Kathleen Merikangas 9i al.. p.. I-am luat un interviu lui Karen Stone McCowninTIrc NeruyorkTt_ mes(7 nov..T. San Francisco.Povertv copiliria 9i sirdciei la the Quality of Th"i. Harden ti Robert 56. Santa Monica.408 Note Note 409 un viol: raport Pre50. sint preluate dintr-un interviu cu Malcolm Gordon. sociolog la 0niversita_ tea din New Hampshire.Am scris despre copiii care reusescin ciuda tuturor nealunsurilor in The New (13 oct. Karen F." (.. $colarizarea emoliilor 1. Dependenla de heroind 9i furia: Edward Khantzian' 200 de pacei cu avute Peste de i4edicini Harvard. Coodyear publishing io.Violenti gi Stres Traumatizant. (. 66. Communities Thnt Care (Comunitdti cdrorn le pasf1. Cocaina 9i depresia:'Edlvard Khantzian. The Inaulnerable Child (Copilul inzsulnerabil). lottnal ofAbnornulPsychology of Depression 57... Un sondaj national ficut asupra copiilor a ardtat ci la fete proporti a estede 3. 1994).. .. .Children as Vic_ tims of Violence: A National Survey.. Archiues 58. Sondajul nalional asupra copiilor maltratati sexual si programele de prevenire au fost ficute de David Finkelhor.yt ui Higtt Risk for Alcoholism" (.S. W. 4.. 1987). 3. 19g7. iar la biieti de 0. Probleme 9i consum exagerat: feanne Tschann' "Initiation de consumului (. .6% inir-un anumit an: David Finkelhor si Jennifer Dziuba-Leatherman..T. Cifrele pentru biieli gi fete referitoare la molestirile sexuale din SUA si:rt din Malcolm Brown de la lnstitutul National de Sdndtate Mintali .Tensiunile and Alcoholism" (apr' 1985)' Psychiatry of General coolism").Copiii victime ale violenfei: un sondaj la nivel nafional"). vezi de ex. 1994). Proiectul de dezvoltare u copilrrlui. Impactul emolional al sdriciei: . Secortd SIclt 4-5 (1992).Drug and Alcohol prevention Curricula.FactoripsihiatricigipsiWashton 9i hldinamici in dependenla de cocaini") din Arnold manualul (Cocainn: Mark Gold (ed. Ho*" Environments" ("Experie.. 2.. (. 63.O viafi de om gi anticiparea cu 12 luni mai devreme a tulburirilor psihiatrice DSM-III-R in SUA-). . Dillehunt.. .

cit... iott re {mnrter Than You Think (Epti mai de.An Argument for the liasic Emotionr. cregte la nivel nalional cu 3%. J.p. Simon & Schuster.).pp. interpretirile imi apartin. 7992. American p syihologist 44 Q99$ gi cartea sa scrisd impreund cu Archie Brodsky. Cosmides. Degi modelul sdu de minte experientiald a slujit mode_ lului meu de . Epstein.cit. Edrr1. 7994' DC' Washington' Network. Arta"iemocrafiei: Francis Moore Lappe 9i Paul Martin DuBois' QtickeningofAmerica(RitmtrltotmnirapidnlAmericii)'Jossey-Bass' San Francisco. emolionali ca principal factor preventiv: 11. Continui sd aibd loc o dezbatere in termeni foarte tehnici dacd trezirea emotiilor este in mod fundamental aceeagipentru toate sau daci existi tipare unice pentru fie_ care. Tlnt Comnuities allii' 13. Hawkins 9i alfii' 12.e.Promovarea unei dezvoltdri sociale mepozitive gi a unor practici sinitoase la tinerele adolescente din in theMidd-le Decision-making iiul urban") ain M. Today' Children. Gaithersburg. New York. Hamburg.A proceda corect prin intermediul aliora: Thomas Lickona' Bantam. Totu9i nu este chiar aga si acest fapt a fost cbnstatat de cei carJau studiat psihofiziologia emofiei. op.. Ekman. Social (Hotdririle de ordin socialitt cadrul gimnazirrlul)' Aspen PubliSchool shers.4 10 Not e Note 477 (.Lista trisdturilor care fac distinitia dintre emotii este ceva mai lungd.Un u. Programelede alfabetizare That Care' Communities alfti.p.Integration of the Cognitive and Psychodynamic Unconscious. am prizentat cazul celor care au un profil biologic unic pentru fiecare emogiemajo_ ri in parte. Am scris despre modelul lui Seymour Esptein de ..4l&4-Ig.Serious Crimes bv Iuveniles Soar.. 6.CharacterBuildingfor ciui(Eormaren caractenllrli Cittil Society Pentruo societnte a Democratte.t urna' Htunanism Dernocrntic Faith and Columbia University Press.Int5rireacomportamentului prosocial la clasi al copiilor")' ArneliResearch can Educationttl /orrrnnl(iarna 1988)' al Fundaliei Ypsilanti asuPra cercetaraport Start: Head 5.Promoting ioung Urb"an Adolescents" (. (.Trecu_ tul explicd prezentul: adaptiri emotionale 9i strucfura mediului ancestral")...).grr_ ment pentru existenfa emotiilor fundamentale.. 1993. Associated press (25 iul.1993.. Orarui emofional: Carolyn Saarni.Delicte grave sdvirsite de minori"). 3. 5. Ekman. ieclii de mtruiitate: Steven C' Rockefellel lohn Deuey: religioasd credinla (John Dezoey: .. Poate.).pp' 17t-172' 8. Ethology and Sociobiology. Communitarian ld demouaticd).New York' 1991' nismti democrsfic). Povestea fetilei care nu era gravidi: Roger P' Weisberg 9i Health Practice in and Development Social Positive . Hamburg. Fdrd a intra in aminuntele acestei dezbateri.tept decit crezi). (.Murders Across ("NumXrul Down" Is Crime Violent Rise by 3 Percent.1'992. Paul Ekman. I-am luaiun interviu Lindei LantieriinThe New YorkTr'es 1992). So cio on Motiaatiotr36 (1990)' Todny'-s 7.... O cregterecu 3% a numirului crimelor: . dar acesteasint cele care ne intereseazi aici. Today's (3 mart. _ 7.op. Religiotts 15. Pecelile minlii emolionale 1.Cognition and Emo_ tion.incongtient expe_ riential" cu mai multe ocazii in The Nezuyork Tinressi mare purt" u acestuirezumat se bazeazdpe conversaliilepe care le_amavut cu el.6. 1992. Avantajele rii scopului educafional..but Overall delictele crimeio.Tht 20. Cregtereadelincventei juvenile: .Formareacaracteruluigiconduitamorald:AmitaiEtzioni'TheSpirit Crown. 17.. 175.p'I82' 9. (..Emotional Competence: Emotions and Reiationships Become Integrated" ("Competenla emofionali: cum pot fi integrate emoliile gi relaliile interumane') r askaSymposimn nrcnt elop fll eb emot ionaI D ezt am R.. $colile ca adevdrate comunitdli cdrora le pasd: Hawkins 9i Care. dar in ansamblu 1994)' (2 mai YorkTinrcs New violente sint in scddere"). p. 187.1. Chnracter cating for The 17.Integr"areasub_ co^n_stientului cognitiv si psihodinam ic'. 4.. Thompson. pe scrisorile pe care mi le-a trimis 9i pe articolul sdu.. Eiias (ed.55. . Horv 6. New York' 199L' (Edttcnrea caracteruhri).minte emolionali".The past Explains the present: Emotional Adaptations and the Structure of Ancestral Environments.. ls.89. 6.Michigan (apr' 1993)'. 14.Times Books' New rmui aiitor pentru o generafie azi: crearea York. 1. Trecerea la gcoala primard si gimnaziu: David Hamburg' (Copiiidin ziua de Children:Criating a'Futttre for abeneratiortin Crisis in crizd)..p. 2. 10.Cultivareacaracterului:AmitaiEtzionigtalJii.1994). s Children. Toobey gi L.pirea limpede cd fiecare emotie isl are propriul tipar biologic.1994. . . Anexa B.The Nation 19.. New York' 1'993' of Commtmity(Spiritrtlcorntmitdlii). . . J.

California. am avut mult de cigtigat pentru cd am primit informafii confidenliale asupra descoperirilor permanente ale multor educatori 9i practicanli ai artei prevenirii iniliale care sint labazamigcdrii incd ndscinde a alfabetizirii emolionale. transformindu-l in unul mai uman. Eric Schaps gi Catherine Lewis de la Centrul de studii je dezr. ea mi-a trezit interesul gi a stat la baza investigaliilor care au dus in final la aceastd carte. Tim Shriver de la Centrul .alfabetizarea emofionald".. director de programe. Rob Lehman este cel care la inceputul studiilor mele m-a indemnat sd scriu o carte despre alfabetiz area emof ionaI d. drept pentru care sint recunoscdtor incurajdrilor pe care mi le-a dat inci de Ia inceput Rob Lehman. Lui Peter Salovey de la yale ii datorez conceptul de . In cadrul unei conversalii intimpldtoare. Adaptarea sa la curenlii emolionali ce s-au agitat sub suprafala gindurilor gi interactiunilor noastre mi-a deschis o lume noutr.oltare din Oakland.alfabetizare emolionald". psihoterapeut. Prima datd am auzit aceastdexpresie. sprijinul acordat de Institutul Fetzer mi-a permis sd studiez 9i sd explorez cit mai aprofundat ce inseamnd . care pe vremea aceea era fondatorul gi pregedintele Institutului de Evolufie a Sdndtdlii. precum gi colaboriiii permanente cu David Sluyter. Permanentele lor eforturi de a spori talentul social gi emolional al copiilor gi de a recrea mediul gcolar. De asemenea.. care a fost un partener de o creativitate extraordinard incd din fazele de conceplie care au condus la scriereaacesteicirti. Sint profund indatorat sutelor de cercetdtori care de-a lunguJ anilor mi-au impdrtdgit descoperirile lor 9i ale cdror efo4turi sint trecute in revistd gi sintetizate aici.edinte al Institutului.Multumiri Soliei mele Tara Bennett-Goleman.. de la Eileen Rockefeller Growald. pre.De asemenea.inteligenld emolionald". a fost o sursi de inspirafie pentru mine. . Printre ei se numdrd Mark Creenberg si David Hawkins de la Universitatea din Washinqton.

eo*. Maurice Elias de la Rutgers. California. editorul meu de la Bantam Books. al programului Fast Track. savant grec de la Universitatea din Califomia de Sud. lui Richard Davidson. lui Mary Schwab-Stone. 9i lui Carol A. lui Mark Gerzon. iubire si inteligenli. Margaret Annette Spychalla au pregitit anexele asuPra efectelor Programei de afa6etizare emofional5. Ioy-Nolan Howe 9i idunat exemple de situalii emolionale. Toni Burbank. lui Peter Salovey de la Catedra de psihologie a Universitdiii Yale. lui foseph LeDoux de la Centrul de gtiinld neurald din cadrul Universit5lii New York. toate acesteacontribuind in mod creator de-a lungul intregului proiect.mi-a oferit entuziasmul gi acuitatea sa in a. Sam 9i Susan Harris au furnizat aparatura absolut necesari. lui Paul Kaufman de li Media 9i mintal din Point Reyes.t director la Centrul Nalional din New York de Lantieri. de la Steven Rockefeller. al Universitdlii din Washington. specialist in eticl 9i religie la Universitatea din Columbia. lui David Spiegel. Kusche de la Institutul de cercettrri gi programe de dezvoltare din Seattle' De asemenea. bioa [raful lui ]ohn Dewey de la Colegiul Middleburl. Iar Tara mi-a asigurat acest cocon de cdldurd. director al Common Enterprise din Boulder. director al Laboratorului de psihofiziologie de la Universitatea din Wisconsin. doctor la Departamentul de psihiatrie al Universit5lii trleaicite Stanford. . lui Michael Lerner. director la Commonweal din Bolinas. toate acesteaap5rind in paginile ziarului 9i fiind o bazi informalional5 pentru aceasti carte.sint indatorat irnmod special celor care au revizuit 9i comentat pirli din acest manuscris: lui Howard Gardner de la Universitalea Harvard. California.mi dovedi o gindire gi o rezolvare cit mai transantS. lui Chevy Mafin 9i lui Karen Stone de la Nueva School din Hillsborough. 9i Catherine T' MacArthur. lui Denis Prager. gi mai ales lui Fay Goleman' Sfaturi de mare ajutor 9i de inalti linutd intelectuald am primit de la Page DuBois. fessicdi Brackman. lui Naomi Wolf. directorul Programului de sdnXtate din cadrul Fundatiei Iohn D.414 Mullumiri Multumiri 475 Yale de studiere a copilului. director.tu Zubotf de la $coala de Afaceri Harvard. lui Mark Greenberg. Colorado. M. Editorii mei de la The New York Timesmi-au fost de un real sprijin in ultimii zece ani in numeroase anchete 9i noi descoperiri isupra emofiilor. Roger Weissberg de la Universitatea Illinois din Chicigo. lui -shoiho. doctor la Centrul de studiere a copiilor din cadrul UniversitXfii de Medicind Yale. Lindei Rezolvare Creatoare a Conflictelor. Colorado. director al Laboratorului de interacliuni umane al Universitdlii California din San Francisco. California. de la Matthew Kapstein. Shelly Kessler de la Institutul Goddard asuPra preddrii 9i invdlirii in grup din Boulder. lui Paul Ekman.

Ptrtimasul qi indiferentul Omul fdrtr sentimente Lludind sentimentele viscerale Golirea incongtientului . eu sd-mi fac griji? . Creierul emolional 1... . ... Natura inteligenlei emofionale 28 29 31 32 35 5/ 38 40 43 49 3. . . .Cuprins Proaocarea lui Aristotel Partea intii. Anatomia unui blocaj emolional Locul tuturor pasiunilor Releaua neurali Santinela emofionali Specialistul in memorie emolionalA Alarmele neurale demodate Cind emoliile sint rapide 9i confuze Manager emofional Armonizarea emoliilor 9i a gindurilor Partea a doua... . . Pentru ce existd sentimentele? .. Cind a fi degtept e o prostie 51 Inteligenla emolionalA gi destinul 53 Un alt fel de inteligenld Spock vs. Abordarea melancoliei Cei ce reprimi: negareajovialS . 62 IQul . ... Data: atunci cind cunoagterea nu este de ajuns ' ... . ... Calmarea nelinigtii: cine. 65 58 70 72 74 77 80 87 93 100 5.. Cind pasiunile coplegescraliunea Cum s-adezvoltatcreieiul 17 18 .i inteligenla emofionali: tipuri pure 4..lnrobit de patimi Anatomia miniei . J/ 59 Emofiile pot fi inteligente? . ..: aA ir li I il I 2.. Cunoagte-te pe tine insuli .

.. ...Conducind cu inima ...lri empatie: ce este in mintea celui care molesteazd.. ... .Nu te putem suferi": pragul abordirii . 261 263 266 269 272 274 9. $colarizarea emoliilor Leclia despre cooperare U n p u n c t d e c o n t r o v e r s e. . $ansecruciale Partea a cincea...73 237 z5v 240 7. ... T e m p e r a m e n t u l n u e s t e p r e d e sti n a t .. ... '. '.. 304 Biutura si drogurile:dependenlaca automedicalie . Minte 9i medicin5 Mintea trupului: felul in care emoliile influenleazd sdndtatea ' ' ' Emoliile toxice: date clinice .... .imblinzirea nucleului arnigdalian prea excitabil Copildria: o 9ansi unic5 ..2.. ". ... Avantaiele medicale ale emoliilor pozitiv.. 308 16. . 248 251 Reinvitarea emotionald 252 emo!ional Reeducarea-creieruh"ri u5 Reinvdtarea emolionali 9i refacereadupi o traumd 258 Psihoterapia ca educafie emolionali 1 4 ..... ... .Creuzetul familiei Pe propriile picioare .. Inteligenla in relatiile emofionale: un studiu de caz . . 280 O senzafie emolionalS neplAcutd 283 imblinzirea agresivitdfii 287 bitdugilor . Semnele incompetenlei din punct de vedere social .. Cdsnicia lui si a ei: riddcinile se afli in copilirie Neajunsurile din c5snicie Ginduri toxice .. '..2r t24 126 128 129 131 134 L36 141 t43 149 1. r63 L64 168 172 174 176 t77 L79 185 187 193 10...8 Nole Nofe 419 6. Rddicinile empatiei emPatia Cum actioneazd Copilul bine racordat Prelul racordirii gregite Neurologia empatiei Empatia 9i etica: rXdicinile altruismului Viala f. . . o s luibi ... moralitatea sociopatului 8.. Artele sociale Manifestati-vX emoliile Expresivitatea 9i contaminarea emolionald Originile inteligenlei sociale . .. Al lui 9i al ei: sfat matrimonial CeartasXndtoaii . '..11.... Dugmani intimi .52 155 157 Partea a patra. Neurochimiatimiditatii Nu md deranjeazi nimic: temperamentul vesel .. Scoala 289 Prevenirea depresiei 290 Prelul lumii moderne: numdrul mare de depresii 292 Traiectoria depresiei la tineri 294 Cum se ajunge la deprimare 296 Scurtcircuitarea depresiilor 297 Tulburirile de alimentatie 300 Doar cei singuri r:nunti la 9coali 303 Antrenarea pentru prietenie . Oaze de oportunitili 1. ABC-ul inteligenlei emolionale Alfabetizarea ernolionali in cadrul oragului Alfabetizare emolionali deghizatd lee 204 206 209 218 224 226 314 316 317 319 320 32r JLJ 326 .. ..ismul: marele motivator . ...' ..HEART START Dobindirea elementelor emolionale fundamentale Cum poli creqte o brutd : disparitia empatiei lUaltratarea Z5I L. . Postmortem: o cearte care n-a mai izbucnit ingrijoririle zilei . . es t e Cri t ic a Cum te descurci cu diversitatea Talentul organizatoric 9i IQ-ul grupului 11. . Coshrrile analfabetismului emolional ... Alfabetul emotional . Potopul: scufundarea cdsniciei Barbalii:sexul vulnerabil .... . '. S-a terminat cu rizboaiele: un drum comun final preventiv .. Aptitudinea de a stdPini Controiarea impulsurilor: testul pr5iiturii ..'. ... ... ' Dispozilii proaste... Trauma 9i reinvdlarea emolionalS 246 Groaza inghelatd in memorie Tulburarea de stres posttraumatic ca tulburare limbicd .' Aportul inteligentei emolionale la ingrijirile medicale Spre o medicind cdreiasd-i Pese 279 15. .. Transa: neurobiologia miiestriei invdtatui si transa: un nou model de educalie 103 106 109 112 114 117 1. gindire proasti Cutia Pandorei 9i Pollianna: forta gindirii pozitive Optim.. .. Partea a treia. Inteligenla emotionali aplicati 243 13...

. .ro web: www. 363 Not e. T. Anexa C... . " ''" " 3 2 7 Oraru iemo tion al ..345 .ro rf.. 361 Anexa E..illUlllPRllfI Cale.' . . 355 Anexa D. .... 032-2112:15. Chidniulul 22. .ionald conteazS? " " " " ' Caracterul.. ''" ' O misiune extinsd pentru gcoli .. Ansrx'r CURTEA VECHE PUBLISHING str. . !t 6. Programa $tiinlei Sinelui Anexa F. .... .. 359 ale programelorde prevenire .. 413 Editor: Gn... Circuitul neural al fricii . l. 235384 ld.tl 6600 tof . invdfarea sociald9i emolionald: rezultate .... . 369 . Consorliul W. Grant: comPonente ..420 Nofc 330 332 335 336 337 342 .curteaveche. " " este totul Sincronizarea '. . arh. 032-211252 d .. .Bucuregti . Pecelileminlii emolionale .65 .... 343 Anexa A. . M t illum ir i .. ... " '" Oare alfabetizarea emo.ictive ..moralitatea gi arta democratiei .57 -47 e-mail: arsene@rnc. .. " ' Alfabetizareaemolionald ca mijloc de prevenire Regindirea gcolilor: predarea prin puterea exemplului.. ' Un ultim cuvint . ' 348 .26. '" " '''" Co inu nite licd ror alepas i.(01)222 tel...../ fax: (07)222.. .rFqrr lagi Tipografra. Ion Mincu 11. .. Cee s te e m o fi a ? Anexa B. ..

. .l|ll!iluil[uilil]il.