P. 1
-Daniel-Goleman-Inteligenţa-emoţională

-Daniel-Goleman-Inteligenţa-emoţională

|Views: 1|Likes:
Published by lulu690

More info:

Published by: lulu690 on Sep 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/23/2014

pdf

text

original

DANIEL GOLEMAN esteredactor laThe New Principalele teme pe carele abordeaYorkTimes. zd in articolele sale sint inspirate din gtiinlele comportamentale gi ale funclionirii creierului. A predat la Harvard (unde 9i-a luat 9i doctoratul) 9i la inceputul carierei sale de zianst a Today. fost redactor principal la Psychology

DAMEL GOLEMAN

Emte$sgwm$n
ermLol+ibrrali
Tiaducere de IRINA-MARGARETA NISTOR

,
BUCUREgTI,2ool

*

ts.

DescriereaCIP a Bibliotecii Nalionale GOLEMAN, DANIEL Inteligenla emolionalli / Daniel Goleman trad.: Irina-Margareta Nistor Bucuregti:Curtea {eche Publishing, 2001 424p.;20 cm (CXgi cheie;28) ISBN 973-8120-57-5 L Nistor, Irina-Margareta (trad.) r59.9M

Pentru Tara, izuor detnlelepciune emolionald

Coperta colecliei de DAN PERJOVSCHI Coperta de DAN STANCru

DANIELGOLEMAN EMOT IONAL INT ELLIGENCE Why it can matter more than IQ Copyright @ 1995by Daniel Goleman Published by arrangements with Bantam Books @Curtea VechePublishing,200L, pentru prezenta versiune in limbglromAnd ,
ol

ISBN 973-8120-67-5

Provocarealui Aristotel
poate Oricine deoeni furios- e simplu.Dar sdte inpentru cit trebuie, ctndtrebuie, furii pe cinetrebuie, gi cumtrebuie deloc ugor. ceea cetrebuie - nu este
ARISTOTEL, Etiu niconuhicd

Era o dupd-amiaz6. de august insuportabil de cXlduroasd la y York, o zi din acelea cind tofi oamenii transpiri,abundent, i'ce ii face sd se simttr extrem de inconfortabil 9i de ursuzi. firtorceam la hotel gi, urcindu-md intr-un autobuz de pe MaAvenue, am fost luat prin surprindere de gofeq,un bbrbat de virsttr mijlocie, care dvea tirn zimbet plin de entugi'Care m-a intimpinat cu un prietenos: ,,Bund ziua! Ce faceli?" Cu acest salut ii intimpina pe toli cei care urcau in strecuriddu-se apoi prin aglomeralia din mijlocul oraFiecare pasager era la fel de mirat ca gi mine, dar fiind indigpozilie mofoclnoasl datoritd vremii mult prea cdlduroa-

ini ii rlspundeau.
weme ce autobuzul abia se tira pe asfalt, incetul cu inceavu loc o transformare aproape magici. $oferul ne-a Prezenspl€ binele nostru, un monolog, un comentariu plin,de viaceea ce se intimpla in jurul nostr.u: era o virzare extrala un magazin, o superbX expozilie la un'muzeu sau ali'auzit de ultimul film care tocmai a avut premiera la ciI din col!? tncintarea sa referitoare la,nenumdratele ili pe care le oferea acest orag era contagioasd. PinI si din autobuz, fiecare se scuturase de acea carapaceursucare urcase, iar cfird goferul le striga: ,,Cu bine gi si aveli o ,zav6l", fiecare r5spirndea zimbind. Lirea acestei inflniri o pdstrez de aproape douXieci de Fe vremea cind am mers cu acel'autobuz din Madison Avetocmai imi terminasem doctoratul in psihologie - dar psi' de la aceavreme dddea foarte pulind atenlie felului cum

transformare. hryutea'produce o asemenea $tiinfa psihologiei aproape nimic despre mecanica foarte pu,ure sau fapt d" dh lthotiilor. pi totugi, imaginindu-mi rXspirdirea unui virus al

in ultimii ani s-au cronicizat minia 9i disperarea. gi ista datoritd unor rnetode inovatoare.Fd-md sd am o zibwld. despre atacuri violente datorate unui impuls mirgav. De la acest nivel am fost izbit de doud tendinte opuse. in aproape jumltate d. plinge sau gia murddrit scutecele. pdrinlii suslin cd . Nimeni nu este ferit de acest val imprevizibil de iegiri necontrolate gi regrete. Pentru prima datd in istoria omenirii a devenit vizibil ceea ce era un mister profund: felul in care opereazi masa de celule complicate atunci ctrd gindim 9i simtim. cdci ii stitea in putere sd transforrne acegti oameni posaci 9i iritabili in fiinle deschise la suflet si imblinzite.atacularmat 9i strexi posttraumatic ari' zece al ultimilor zi de zi cu vocabularul itr au intrat ce tagme precum gi urarea care din vesela: . una care portretizeazd creqterea dezastrului din viala noaitrX emoflonald 9i cealalt5 care oferd citeva remedii pline de speran!5. in ultimii zece ani. neglijali. $tirile doar reflectd la scarX mai mare acel sentiment cutremurdtor cE emoliile au fost scdpate de sub control atit in propria noastri viafd. Cu o voce care abia se attzea.adolescenli inarmafi la gcoal6. sirt sinMaltratareaanofionald. incepind cu pasagerii acestui autobuz. fogti angajali nemullumili care i9i masacreazdfogtii colegi... 57"/" dintre criminali sint pirinfii lor naturali sau pdrinlii vitregi..ei incearcX doar sd-gi disciplineze copiii". DE CETOCMAI ACIIM ACEASTA EXPLORARE in ciuda lucrurilor rele. fie ci e vorba de tdcuta singuritate a copiilor incuiali fur casl cu televizorul in locul unei bone sau de durerea copiilor abandonati. iatd citeva gtiri din ziarele siptdminii resPective: r La o gcoalSdin cartier.. reprezintd irsX 9i un Ultimii zece ar:ri.in cazuri.Yd urez o zi bun5!" s-a translormat intr-una lipsiti de gust: .. Aceasti claritate fdrd precedent in privinla felului cum funclioneazd emoliile 9i egecurile aduce ir prim plan noi remedii pentru crizele noastre emolionale colective' . s-a tras in mullime cu pistoale automate de calibrul 38. el pbtrunde in viala noastrd intr-un fel sau altul. o Conform unui raport. percepute ca o lipsd de respect.!" Aceastd carte este un ghid ce urmdregte si dea sensla ceeace nu are sens.neinfelegeri pe gosele. el a pledal . precum gi din amintirile valurilor de agresiune . Raportul ardta cd asemeneaincidente ce pornesc de la lucruri aparent minore. unde.am urmXrit progresele gtiinlifice legate de infelegerea iralionalului. bea prea mult gi totul din vina striinilor. Bitaia fatald pornegte de la .infracfiuni" cum ar fi faptul cd acel copil e blbcat in fala televizorului. Motivul: ciliva colegi din clasa a treia il fdcuserd .. un pugti de noud ani a fost cuprins de furie gi a umplut cu vopsea toate bdncile gcolii. progres firi egal in privinla studiilor gtiinlifice asupra emofiilor. el s-a justificat spunind cd nu-9i gdsea niciodatd o slujbd. cum ar fi noile tehnologii ale imaginilor creierului. maltratafi sau de atmosfera violmlelor conjugale. s-a inregistrat o revfusare constantd de asemenea incidente. au ajuns sd fie tot mai des irtilnite in ultimii ani in intreaga !arX. cit gi in a celor din jur. ce aclioneazd sub influen!a furiei ucigage. care portretizeazh trbsdtttrile unei stupiditdfi emolionale.bebelug". Opt tineri au fost rdnili in urma unei altercalii dintr-un club de rap din Manhattan. Ca psiholog 9i ca ziarist in ultimii zece ani la New YorkThnes. Printr-un contrast clar. Fluxul de date neurobiologice ne face sI inlelegem mai clar felul in care centrii de emofie ai creierului duc la minie sau la lacrimi 9i cum alte pirfi ale creierului ne irndeamnd sd ne rdzboim sau sd iubim.8 Pronocarealui Aristotel Proaocarea lui Aristotel 9 unei stSri de bine ce trebuie sd fi flcut valuri prin orag. Aparlinind unei grup5ri neonaziste. O stare emolionali proastd ce se rispindegte continuu poate fi constatati in statisticile ce indicd o crizh in lumea intreagd.care sfirgesccu schimburi de focuri. Cel mai important este faptul ci putem sd vedem cum lucreaze creierul. ne imagin5m sau visdm. ale disperdrii gi neglijenlei ir familii. am constatat cd soferul era un fel de impiciuitor urbary un soi de vr5jitor. vandalizind totodatd gi o magini din parcarea gcolii. calcuLtoarele gi imprimantele.tmi pare cumplit de rdu pentru ceeace am ficut 9i mi-e ingrozitor de rusine. in gtirile de fiecare zi apar o mullime de astfel de rapoarte despre dezintegrarea civilizaliei 9i a siguranfei... dupd o serie de imbrirceli. in cazul victimelor minore sub doisprezece ani. r Un tindr german este judecat pentru cI a omorit cinci turcoaice mai tinere sau mai pulin tinere intr-un incendiu pe care l-a provocat in timp ce acesteadormeau. comunit5li sau ln viafa in comun. . canalieindu-ne spre bine sau spre r5u. iar el a vrut s5-i impresioneze.

rddlcina altruismului se gXsegte nevoia sau disperarea nu simli a celorlalfi: emoliile a citi tca de existd doud atitudacX de afecliune. sfirgitul cdlitoriei consti in inlelegerea a ceeace inseamni . violenla 9i slrlcia spiritului par sd i9i aibd rddicinile in bundtatea vielii noastre comune. pentru unii. independent de potenlialul intelectual primit pe linie geneticd. cii trebuie. Urmdtorul popas important din cSldtoria noastr5. care oferi o explicalie pentru momentele cele mai nefavorabile *in viala noastrd. se descurcd surprinzdtor de bine? A9 susfine cd diferenla constd cel mai adesea in capacitatea numitd aici inteligenld emofionald. cu un IQ modest. Capacitateade a controla impulsurile std la baza voinlei 9i a caracterului' In mod in empatie. in acest spaliu gol s-au grlbit si apard o mulgime de c5rli pline de intenliibune. s5minfa impulsurilor este o dorin!5 aizdtoare de exprimare prin acfiune. zelul. Aceastd realizare a hdrlii este o mare provocare pentru cei care subscriu unei viziuni inguste in privinga inteligenlei. in capacitatimilar. susfi nind cd IQ-ul [de la IntelligenceQuotient . ele sint cu riguran!5 autoinfrinarea gi compasiunea. lips6 o inseamnd $i celuilalt dini morale de care timpurile noastre ar avea nevoie. se deslugegte o necesitate morald presantS. Toate aceste aptitudini. de exemplu. dar lipsite de orice bazd gtiinfificd. Partea a doua a acestei cir. Existd t6t mai multe dovezi ci aptitudinile fundamental etice din viatd igi au originea in capacitSlile emofionale pe care le au la bazX. impulsurile sint emolii de nivel mediu. cind trebuie. CALATORIA NOASTIU{ ln aceastdcarte eu sint cdlduza intr-o cdldtorie ce va scoate la lveali idei nebdnuite despre emolii . si tratdm cu cel mai mare tact o relalie sau cum sPunea Aristotel. Cel mai important este ce datele neurologice sugereazd cd ar exista o adevdratd fereastrd de oportunitdli pentru formarea obiceiurilor emolionale ale copiilor. capacitatea tard' . sd ghicim sentimentele cele mai as. pentru ceea ce trebuie 9i cum trebuie.sd te infurii pe cine trebuie. modificind ceeace e de observat. element esenlial al legdturii dintre sentimente.10 Proaocarealui Aristotel Prooocarealui Aristotel 11 A trebuit si agtept pind acum pentru ca recolta gtiinlificd sd . In prezent. Acesie puncte de vedere vin atit de tirziu. te pot fi insuflate copiilor. perseverenta . gtiinfa este in sfirgit caplbild sh aibl o vo_ ce autoritartr in privinta acestor intrebdri insistente gi complica_ te despre pdrlile cele mai irafionale ale psihicului gi sd realizeze o hartd de o anumitX precizie a sufletului omenesc.sau de pasiune 9i bucurie . constX in a vedea felul furcare datul neurologic joacX un rol esenlial in flerul fundamental de a trdi numit de exemplu.i capacitatea de automotivare.dezvdluie multe despre felul in care dobindim obiceiurile emolionale ce pot submina cele mai bune intenfii. fur vreme ce o alta.ti. Acestea sint vremuri in care strucfura societilii pare a se descilci cu o vitezd mai mare ca niciodatd. Iati un argument pentru importanla inteligenfei emofionale.un voiaj ce are ca scoP o mai bund inlelegere a momentelor celor mai compliclte d-i1 existenla noastr5 gi a lumii care ne inconjoard. Aceastd inlelegere in sine poate ajuta-intr-o oarecare mdsurd. care include auto_ controlul. atunci cind o persoand cu un Ie mare se zbate din greu.coeficient de inteiigenldl este un dat genetic ce nu poate fi schimbat ir funcfie de experienla de viald 9i cI destinul nostru estein mare misurd determinat de aceastd aptitudine. Precum 9i ceea ce Putem face pentru a ne stdpini impulsurile emolionale cele mai distrugdtoare 9i mai demoializatoare.agadar.suficient fie de bogatd ca se scriu Jceastdcarte. cu sfaturi bazate pe pdreri dovedite clinic.sI ddm inteligenld emoliitor noastre. caracter si instincte morale. faptul cd sintem capabili sd ne inleligenldemofionald: stdpiirim un impuls emolional. Acest argument ignorl problema cea mai provocatoare: ce putem schimba pentru a-i ajuta pe copiii nogtri sX le fie mult mai bine in viafi? Ce factori sini in joc. cei lipsiti de autocontrol au mult de suferit din punct de vedere moral. aceiea cind sentimentele coplegescraliunea. acum cind egoismul.9i a felului cum . ldsind emotiile asemeni unui continent neexplorat la nivelul psihologiei gtiintifice. fapt care le va acorda o ganstrmai mare." (Cititorii carehu sint atragi de detaliile neurologice s-ar putea sd doreascdsd treacddirect la acestcapitol') . bei care sint sclavii impulsurilor . Cdldtoria noastrd incepe in Partea intii cu noi descoperiri despre arhitectura emolionald a creierului. Dincolo de aceastd posibilitate.nt s" ale celuilalt.Itrlelegerea interacliunii structurilor creierului care comandd momentele de furie 9i fric6 . cunoaqtereaacestui tdrim al ientimentelor are un efect similar cumva cu acela al impactului pe care il are un observator la nivel cuantic in fizici.. in parte pentru cI locul sentimentelor in viala mintali a fost surprinzdtor de neglijat de cdtre cercetdtori de-a lungul anilor. ata cum vom vedea.

pot irsi sd o ia razna cu ugurin!5. ficindu-ne mai ugor adaptabili .tileemolionale gi sociale de care au nevoie pentru a rdmine pe calea cea bunl in via!5.O solulie ar fi o noutr viziune in privinla a ceea ce pot face gcolile spre a forma complet elevii. precum gi arta de a asculta. Circuitul creierului presupune insd o maleabilitate extraordinard. ce vizeazd str le ofere copiilor datele esenfiale referitoare la inteligenla emofional5. Din pdcate. in prezent. pentru cd de ea depinde succesul la slujbd. ceea ce se 9i intimpl5 deseori.la fundamentele inteligenlei emofionale.modeleazd circuitele emofionale. autocontrolul gi empatia. ceea ce duce la rezultate 9i mai dezastruoase. mai impulsivi 9i mai agresivi. Aristotel igi pune irtrebdri filozofice referitoare la virfute. valorile 9i supraviefuirea. Eu prevestesc c5 va veni o zi cird invdldmintul va include in programa sa obignuitd studierea acestor calitdli umane incalculabile cum ar fi congtiinla de sine. Aceasta inseamni cX adolescenfa gi copiltrria sint ferestre de oportunitate pentru a forrnA obiceiurile emolionale esenliale care ne vor domina intreaga existenfd. punind la treabd in acelagi timp mintea 9i sufletul. mai furiogi gi mai nestdpinili. ele ne cdlSuzesc gindirea. provocarea sa constind in stipinirea prin inteligenli a vielii noastre emofionale. InEtica nicomahicd. de a rezolva conflictele 9i de a coopera. ci in felul in care adecadrn emoliile 9i exprimarea lor. Partea a treia examineaze citeva diferenle-cheie pe care le genereazd aceaste capacitate: felul in care aceste calitlfi pot intreline cele mai de pre! relalii ale noastre sau cum inexistenla lor Ie poate coroda. Daci existd intr-adevir un remediu.felul in care deficienlele de inteligenli emolionald sporesc spectrul de risc. sint in!elepte.12 Proaocarealui Aristotel Proaocarealui Aristotel 13 Acest model ldrgit a ceea ce inseamnd sd fii . de exemplu fumatul tigard de la figard. atunci cind sint bine exercitate. caracter gi o viald mai bund. acasd9i la gcoalS. Poate cd lucrul cel mai tulburdtor din intreaga carte este sondajul efectuat asupra unui mare numdr de pdrinli 9i profesori gi care indicd tendinla mondialtr a generaliei actuale de copii de a avea mai multe probleme emolionale decit tr trecul sint mai singuri 9i mai deprimali. l5sdm la intimplare educafia emolional5 a copiilor nogtri.gi sX readucem civilizalia pe strXzi gi afecliunea in viata comund? . problema nu constd in existenla emofiilor. 9i cit de otrdvitoare pot fi emoliile noastre atunci cind ne pun in pericol sdnitatea fizicil. felul in care forlele pielei care remodeleazd stilul nostru de muncX pun un pre! fdri precedent pe inteligenla noastrd emofionald. Intrebarea este cum putem sX ddm inteligenld emofiilor noastre . Partea a cincea exploreazi hazardul care ii agteaptd pe cei ce au eguat in stdpinirea domeniului emoliilor . mai emotivi gi mai inclinafi sd se ingrijoreze din orice. eu cred cd el consti in felul in care ii pregdtim pe tineri pentru via!5. temperamentul nu este un destin. De asemenea. ceea ce duce la depresii sau violenld ori la tulburdri de alimentalie sau consum de droguri.lecliile emolionale pe care le invilim in copildrie. Aga cum se arate in Partea apatra. CdlStoria noastr5 se sfirgegte prin vizitarea unor gcoli unde se lin cursuri inovatoare..sau inadaptabili . Aga cum constata gi Aristotel. Pasiunile noastre. sau cum ne poate ajuta echilibrul emolional sI ne ap5r6m sdndtatea 9i binele personal.sint prezentate date concrete in legiturd cu primele gcoli care ii invald pe copii ce inseamnd capacitd. Mogtenirea geneticd il inzestreazd pe fiecare dintre noi cu o serie de emolii care determind temperamentul.inteligent" pune emoliile in centrul aptitudinilor necesarepentru viald.

PARTEA lNriI Creierul emotional .

d. lial este . surprinde un moment al unui curaj mitic. din perspectiva pdrintelui care ia o decizie disperatd intr-un de crizl nu estenimic altceva decit iubire. pasiunile sau lucrurile care tir{im sint cdlSuze esenlialegi ctrspecianoastrtrigi dair mare parte existenla capacitdlii umane de a iubi. asemenea dovezi de sacrificiu ptrpentru copii s-au repetat de nenumtrrate ori in istoria nirii sau irnpreistorie 9i de nenumdrate ori de-a lungul evoi specieinoastre2. Ancare era condamnatd la un scaun rulant.ceea ceeste eseninoizibilpentruochi.suclui feproducerii" in trecerea genelor la.intr-o viaftr de om3.gi pentru toate celelaltesentimmte pe le trdim . Ca privire aruncati asupra scopului gi puterii emofiilor.cd noastre cele mai profunde. M\CUI PrtNT SAanalizdm ultimele clipe ale lui Gary gi Mary JaneChaun. Acest lucru sugereazi. cind vagonul s-a dus la pieritr. un eneaact exemplar de eroism plrintesc std mtrrturie pentru altruist al iubirii . dupd ce un glep lovise gi sldbise un pod de cadin Louisiana. Din punct de ve- .Pentru ce existi sentimentele? Binenu poli aedu ilecitcu sufletul. Familia Chauncey se afla intr-un tren Amtrak ce s-a prdinh-un riu. dupd care. uh cuplu complet devotat fetilei lor de unsprezece ani. ANTOINEDE SAINT-EXUPrtRY. au pierit'.. Povestea Andreei gi a ptrrinlilor ei. in urma unei pai.cei doi ftrcut tot ce-au putut ca s-o salveze pe Andrea atunci cind au ntrvtrlit in trenul scufunda! ei au reugit sdo impingd pe astrtr cdtre salvatori. r esteo putere extraordinartr:doar o iubire puternicl * absolutdde a salvacopilul iubit: poate determinaun s5-gi anuleze instinctul de conservare.o noud generafie. Privit dih perspectivabiologilor eVolufioun asemenea sacrificiu de sine ptrrintesc stil labaza . Gindindu-se mai intii la fiica lor. al cdror ultim act eroic a si igi salveze copilul. Ftrrtrindoialtr.

Bobby Crabtree gi solia sa gtiau cd Matilda a rdmas la nigte prieteni peste noapte.au ldsat puftre urme in tiparul biologic al vielii noastre emolionale. Matilda Crabtree a murit doudsprezece ore mai tirzius. perseverarea in atingerea unui scop in ciuda frustrdrilor. pasiunile coplegescra|iunea iar gi iar.primejdia. Ea ne mobilizeazd sX ne apdrim familia de primejdii. Cum aceste situalii s-au repetat mereu de-a lungul istoriei evoluliei noastre. ci gi de trecutul nostru irdepdrtat ancestral. societateaa trebuit sd intdt€ascd anumite legi pentru a stlpini excesele emofionale. ne nagtem cu ceea ce a funclionat cel mai bine pentru ultimele 50 000 de generalii umane 9i nu pentru ultimele 500 . care altfel ar fi mult prea nesdbuite. agacum descria Freud in Disconfort tn culturd. acest impuls l-a indemnat pe Bobby Crabtree sd pund mina pe armi 9i se caute intrusul pe care il bdnuia cd bintuie pe acolo. Frica este o adevdrati mogtenire emotionald in evolufia omului. Sau. emoliei i-a fost incredinlat un rol atit de important in psihicul uman. de-a lungul evolufiei. Dar in vreme ce emoliile noastre au fost ghidate inteligent in lunga perioadd a evoluliei. in termenii biologici carc stau la baza descrierii circuitului neuronal al emoliiloq. Aceasta ne face uneori sd rvem porniri tragice. deoarece pentru o lungd 9i cruciali perioadd din preistoria umani ele au asigurat supraviefuirea. cfND pAsruNrrE copLEFEsc RArTUNEA A fost o adevdratd tragedie a erorilor. evaluarea fiecdrei intilniri personale gi reac|iile noastre fir raport cu aceastasint modelate nu doar de judeclti ralionale sau de propria noastrd istorie a vielii. ln ciuda acestor constrirgeri sociale.gi uneori chiar mai mult decit gindurile. Aceste date ale naturii umane apar din insigi arhitectura fundamentald a vielii mintale. incit evolulia nu mai !ine pasul cu ceeace se intimplS in jur. innescute ale suflefului omenesc. Asemenea reaclii devenite automatisme sint deja gravate fir sistemul nostru neryos/ spun biologii specialigti in evolulia specii' lor. sentimentele conteazd in egald mdsurd . Matilda Crabtree. inteligenfa poate sd nu mai aibd nici o importanld atunci cird sentimentele ii iau locul. afunci cind se pune intrebarea de ce. Evolufia deliberat lentd carc a modelat emoliile noastre gi-a fdcut datoria de-a lungul a milloane de ani. Crabtree a impugcat-o in git. la nigte prieteni. De bine. Sociobiologii subliniazd intiietatea sufletului fald de minte in asemenea momente cruciale. Auzind zgomote prin cas5. Acea perspectivi asupra nafurii umane care ignori puterea emofiilor este una intristitor de ingust6. Cind fetila a sdrit din debara. chiar dac5 au fost martorii unei rapide forme de civilizalie umand gi ai unei explozii demografice de la cinci milioane la cinci miliarde .. Am mers mult prea departe cu sublinierea importanlei ralionalitdlii pure . agacum constate recent gtiinla. fiecare ne aratd direclia cea bund in abordarea provoclrilor inerente ale vieliia.18 Creierul emolional Pentru ce existd sentimentele? 19 dere al intelectului.adicd a ceea ce m5soard IQ-ul in viala omului. atunci cird trebuie si ne modeldm hotdririle gi acfiunile. i-a fdcut o glumd tatilui ei: a sdrit dintr-o debara gi a lipat . o pierdere dureroas5. sigur cd sacrificiul lor de sine a fost unul irafional. inainte de a recunoagte vocea fetilei sale. Denumirea in sine de Hogo sapiens. cum ar fi: Codul Hammurabi. din punct de vedere sufletesc. Chiar mai important este faptul cd ele stau labaza principalei sarcini a evolufiei: a putea da nagtere unor urmagi ce vor putea duce mai departe aceste predispozilii genetice .specia care gindegte. duce pe un figas gregit in aprecierea locului pe care il au emofiile in viala noastrS. valoarea supraviefuirii repertoriului nostru dmofional a fost atestatd de faptul ce s-au imprimat in structura noastri nervoasd ca nigte tendinfe automate. a fost singura alegere pe care o puteau face. clddirea unei familii. La bine sau la rXu. acest lucru a dus la marea tragedie a familiei Crabtree. Ei spun cd emoliile ne c5leuzesc in hfruntarea situaliilor dificile 9i a indatoririlor mult prea importante spre a fi ldsate doar in grija intelectului . Frica a primat atunci cind Crabtree a tras inainte s5-gi dea seama exact in ce trage.9i categoric nu doar pentru ultimele cinci. primele legi gi porunci ale evreidate etice.o tristd ironie. ca in cazul tristei intimpliri din casa fami- .Bau" atunci cind pirinlii ei s-au intors la unu noaptea dintr-o vizit6. CeIezece lor sau EdicteleimpfuatuluiAshoknpol fi descifrate ca incerciri de a sttrpini. ultimii 10 000 de ani. noile realitdli ale civilizaliei prezente au apdrut cu o asemenearepeziciune. sd vadX despre ce e vorba. de rdu. Intr-adevdr. o fetild depaisprezece ani. Dupi cum gtim cu tolii din experienfi. a supune 9i a domestici viala emolionald. Fiecare emolie tr parte oferd o dorinld distinctd de a acliona. Crabtree a scos pistolul de calibru 35 9i s-a dus in dormitorul Matildei. legdtura cu un partener de via!5.

emoliile . chiar dacd doar pentru o clip5.e".. transmifind acelagimesaj:e ceva agresiv ca gust sau ca miros sau me- . Cu noile metode de a pdtrunde in trup gi in creier. r Cind . cu un repertoriu emolional modelat de nevoile imediate ale Epocii pleistocene. poate gi pentru a l6sa timp ca omul sd evalueze situafia 9i sd constate dacd nu cumva cea mai buni solulie este o ascunzdtoare. Pe scurt. singele stribate mugchii cei mari.reaclia de relaxare".Dacd a9 fi continuat sX merg prin zdpada aceea orbitoare. ne confruntSm mult prea des cu dileme postmoderne. unde o ambulanld il ajuta pe un pasager dintr-o magind ce intrase in plin in automobilul din fafd.. Nu mai vedeam nimic in fa!d.contrariul psihologic al acelei mobilizdri de tipul . ceea ce face ca trupul sd-gi revind mai rapid din aparilia emoliilor supdritoare.rIddcina impulsurilor de a acfiona . trupul paralizeazd.erltd7: r Cind te mtnii. pentru cd singele ipi opregte Sursul (creindu-li senzalia cX . dintr-odatd un val de fulgi de zdpadi mi-a acoperit magina. agieptind sd treaci ninsoarea.. planuri pe care le avem inndscute.a misca" plus prefixul .ri arati la fel..). Apdsind piciorul pe frin5.20 Creierul emofional Pentru ce existd sentimentele? 21 liei Crabtree. reprezint5 un set de reacfii ale corpului ce genereazi o stare de calm 9i mulfumire care faciliteazd cooperarea. Nu existd insi o modificare fiziologicd radical6 care sI duci la pasivitate. iar atenlia se fixeazd asupra ameninld. singele circuld mai repede ir:rmiini si ili este mai ugor sd ingfaci o arml sau si lovegti un dugman. care mergea prea incet. In esenfd. Teama s-a transformat intr-o adeviratd fricd: am tras pe dreapta. fdcind sd fie mai ugor de firleles exact ceea ce cc intimplS 9i punerea la cale a celui mai bun plan de acfiune. Rddicina cuvintului emolie este motere. probabil cd ag fi intrat 9i eu in ei. 9i ili este mai ugor sd fugi . Circuitele din centrele emolionale ale creierului aclioneazi un flux de hormoni ce pune trupul in stare de alertd..rii imediate.luptd sau fugi" provenite din fricd sau minie. Ca in cazul unui iepure ce impietregte de groazd atunci cind zdregteo vulpe trecftrd .oprindu-md citeva sute de metri mai incolo.fundamentale". ciocnirea blocase goseaua. . fulgii de zdpadd md fdceau ca orb. Doar la adullii . Impulsurile care duc la fapte lntr-o zi de primdvard timpurie..verbul latinesc care trseamnd . r Ridicarea sprincenelor a surprinderepermite mdrirea razei vizuale gi totodatd pltrunderea luminii in retind in cantitate mai mare. drn fost cuprins de o teamd interioari care m-a fdcut sX md opresc.civilizali" 96sim aceastl mare anomalie pentru regnul animal.ti-e fricd. pentru a vedea mai bine ce reaclie trebuie adoptatS. ceea ce genereazd un plus de energie suficient de puternic pentru o faptd in fortd. planuri imediate de abordare a viefii. Aceste emolii duc la fapte. precum gi dispozilia 9i entuziasmul pentru a indeplini diferite indatoriri gi de a se strXdui pentru o mare varietate de scopuri. Modelul parasimpatic.sau ca un mamifer preistoric speriat de un dinozaur -.sentimentele de tandrele gi de satisfaclie sexualS determintr o trezire parasimpaticd . I In lumea intreagd. cum ar fi cei din picioare. lucru ce poate fi cel mai ugor observat la animale gi copii. am simlit curh mi cuprinde teama 9i am inceput si aud cum imi bate inima. r Printre schimbdrile biologice cele mai importante din starea de fericire se numdrd o activitate sporitd a centrului creierului.gi sI te albegti la fafd. Acest fapt oferd informalii suplimentare despre un eveniment neagteptat.toate emoliile sint impulsuri ce te determind sd acfionezi. cercetdtorii au descoperit mai multe detalii psihologice despre felul in care fiecare emofie pregdtegte corpul pentru o reacfie dif.a te da la o parte". sugerind cX tendinla de a acliona este implicitd in orice emolie. AceastX configuralie ii oferd trupului un fel de odihnd general5. Frica preventivd m-a obligat atunci si md opresc 9i poate cd mi-a salvat viafa. O jumdtate de ori mai tirziu ninsoarea s-a oprit. sd fiu mai atent 9i sd mi feresc de o posibil5 mare primejdie. t lubirea. fdcindu-l gata sd aclioneze. in repertoriul nostru emofional. vizibilitatea a revenit gi mi-am continuat drumul . fiecare emolie joacd un rol unic.. asa cum relevd semndtura biologicd distinctivd (vezi Anexa A pentru detalii in legdturi cu emoliile . care inhibd sentimentele negative gi fircurajeazd cregterea energiei. adicd. linigtind ceeace ar putea genera ginduri de ingrijorare.!i-a inghelat singele in vene"). dublind . Aceastd afirmalie std la baza subiectului pe care il tratez.. bXt5ile inimii cresc 9i se degajd hormoni precum adrenalina.. pe cind mergeam cu magina pe o gosea/printr-o trecdtoare montand din Colorado. In acelagi timp. exprimarea dezgusttth.desprinse de reacfia cea mai fireascS6.

r Principala funclie a tristelii este ajutorul dat pentru adaptare in cazul unei pierderi importante. pe misurd ce ele au pilit. operind cu ginduri. Perioada de inceput a evolufiei. a mdrturisit ea. Toate aceste ameninldri au creat gi reacliile noastre emofionale atit de prelioase pentru supraviefuire.i de a congtientiza consecinlele acestora pentru viata cuiva. accesul la armele automate pind 9i al copiilor de treisprezeceani a transformat acest fapt intr-o reaclie prea adesea dezastruoasSs. celdlalt esteun act al minlii ralionale.9i lucrurile sint la fel de ugor de priceput ca atunci cind citegti cuvintele de pe o pagind tipdritS. Acel moment al ochilor inldcrimafi ar putea trece usor neobservat. cind varialiile intre secetd gi inundalii reprezentau diferenla dintre foamete 9i supraviefuire. Dar cind tocmai spunea asta.bani 9i copii. ?!i dai seama imediat cd atunci cfird cineva ldcrimeazd inseamnd cd este trist. ea tocmai imi declara cd a inceput sd-i placd aceistd ipdependenld gi cd se bucuri si fie iar pe propriile-i picioare. gi anume intuifii care cilduzesc reacfia instantanee in situatiile in care viala ne estein pericol gi in care a ne opri sX ne gindim Ia ce sd facem ne Poate costa viala este un avantaj. Dar printr-o inlelegere empaticd. cind animalele de pradX puteau ataca in orice moment. Au urmat luni amare de dispute nesfirgite pentru casd.sugereazd o incercare primordiald. Dar felul cum ne manifestdm mihnirea . pierderea unei persoane dragi duce oriunde la tristele 9i mihnire. fiind jelite. Aceste doui moduri fundamental diferite de cunoagtere interaclioneazX pentru a crea viata noastr6 mintali. Exist5 o varialie stabild a raportului rafiune-emofie in controlul asupra minlii.. cu atit mintea devine mai dominant emolionald . avem douA rninfi..buza de sus curbatd intr-o parte.nu imi mai pasd"..cumva un tip mai profund de convingere . a inceput sd dispari insi gi armonia pdrtilor repertoriului nostru sentimental. Cele doui minti ale noastre O prigtend imi povestea despre divorlul ei.9i deci mai ineficientd din punct de vedere rafional.Pur gi simplu nu md mai gindesc la el . iar pe mdsurd ce energia revine. a fost fdrd indoiald o realitate asprd. vezi Anexa B.gi vulnerabili . Aceasti pierdere de energie se poate sd-i fi tinut pe oameni trigti . cu cit un eentiment este mai intens. cum ar fi moartea cuiva apropiat sau o mare dezamdgire.cum sint etalate emoliile sau cum sint ele relinute pentru clipele de singurdtate . de o colegi de la birou. una care gindegte 9i una care simte.e structurat de culturd gi tot a9a anumite persoane din viala noastrd intrd in categoria .. ameninldrile feroce care au linut populalia umand in gah au inceput sd fie stdpirite. .a avea emofii. in ciuda a ceeace spune. o despdrlire dureroasi. chiar gi in societdlile umane cele mai rudimentare gansele de supraviefuire au crescut enorrn. De fapt.foarte dragi". pe care majoritatea oamenilor au indurat-o ca specie incd din zorii istoriei noastre consemnate.decit atunci cind gtii cd un lucru este bun din punct de vedere al minlii ralionale. capabil sd cintdreascd gi sd reflecteze. Dar odatd cu progresele din agriculturd. Solul ei se indrigostise de o femeie mai tindri. Aceasta este o ordine a lucrurilor care pare sd dureze din erele indepdrtate ale evolufiei . Expresia de dezgust a felei . unde erau mai in siguran!5. de a inchide ndrile atunci cind apare un miros nepldcut sau de a scuipa o mincare nocivi. gi brusc a anunlat-o ce o va pdrdsi pentru a se muta cu cealalti. iar adincimea ei 9i intrarea in depresie duce la o scddere a metabolismului. in vreme ce se strimbd ugor din nas .. Era o perioadX cind pulini sugari supravieluiau 9i pulini adulli treceau de treizeci de ani. . in ultimii zece mii de ani. Aceastd retragere introspectivi creeazd ocazia de a jeli o pierdere sdu o speranld goald .22 Creierul emolional Pentru ce existd sentitnentele? 23 taforic. Unul este un act al minlii emofionale. De exemplu.minte". Tristelea aduce o scddere a energiei gi a entuziasmului fafd de activitdlile viefii. ae cina acesteprogrese s-au inregistrat in lumea intreagS. ochii i s-au umplut de lacrimi.) Dihotomia emolional/rafional aproximeazi distinclia populari intre .in inima ta" cd un lucru este bun ai o altfel de convingere . (Pentru o descriere mai detaliat5 a caracteristicilor minlii emofionale. Mintea rafionald este modul de comprehensiune de care sintem cel mai congtienfi: mai proeminent in starea de trezie. Dar pe lingi acesta mai existd gi un alt sistem de cunoagtere. aga cum observase Darwin. fir care acestereaclii emolionale prindeau form5. Acum. in special fald de divertisment sau fa!5 de pldceri.inim5" si . se confur€aze noi inceputuri. unul impulsiv gi foarte puternic. chiar dacd uneori ilogic . atunci cind stii . la citeva luni dupi evenimente. Aceste irclinalii biologice de a acliona sint modelate ulterior de experienla noastrd de viald 9i de cultura ngastrd.in apropierea casei.mintea emofionald. Dacd in vremurile trecute declangareafuriei putea constitui un moment crucial pentru supraviefuire.

cea emolionald 9i cea rafionald. bulbul cu circumvoluliuni care formeazi straturile superioare ale creierului. inecind mintea rafionald.24 Creierul emolional Pentru ce existd sentintentele? 25 Aceste doud minfi. Un al doilea strat de celule transmitea mesaje prin gistemul neryos. il analiza. dezvoltindu-se suficient pentru a inveli in final partea de sus a creierului.eiboi _. sint facultdfi semi-independente. de un partener sexual. otrdvitor. in lobul olfactiv. Acest tip de creier a fost unicul in Epoca Reptilelor: imaginafi-vd un garpe care sisiie pentru a semnaliza ameninlarea unui atac.tionald rafineazi gi uneori se opune emofiilor. $i totqi minlile noastre. ln ce mdsurd Rafiuneapoate preveni forlele acestoradoui in viafa de zi cu zi a omului. Faptul cd creierul care girdegte s-a dezvoltat pomind de la trdsltura emolionald spune multe despre relalia dintre gindire gi sentiment. creierul omului. artrtind ca un fel de inele cu partea de la bazd lipsd. centrul olfactiv era format din straturi foarte subliri de neuroni care impreuntr analizau mirosul.izolindu-se . au aplrut noi straturi cheie de creier emofional. Acest creier primitiv nu poate fi ficut sI gindeasci sau sd invefe. acfionea_ zd de cele mai multe ori in strinsd armonie.gi de ce sentimentele gi raliunea sint vegnic gata d^e .ii care au un sistem nervos peste minim. ln acele vremuri primitive. trunchiul creierului. in celulele care preiau qi analizeazd. cind strtem indrdgos- . primatele non-umane. sentimentele sint esentiale pentru gindire. impXrfindu-l pe diverse pategorii relevante: comestibil eau otrtrvitor. mirosurile. totul are o anumitd semnXturd moleculartr distinctd ce poate fi purtati de vint. fiecare reflectind o operafiune distinctS.sirepetindu-piformule d! virtute. din acestezone emolionale s-au dezvoltat zonele de gindire sau . si fugd sau sI urmtrreascdlo. care in latind inteamne . el este programat dinainte si regleze funclionarea corpului ca atare 9i sI reacfioneze pentru a asigura supravieluirea.limbus". centrii superiori s-au dez_ voltat ca prelucrare a centrilor de jos. Din forma cea mai primitiv5. dugman aau hrand.neocortexul". respectiv. a9a cum vom vedea."uru "rroluliei.. pXrli mult mai vechi ale creierului. iar gindirea pentru sentimente. Acest nou teritoriu neural a adus emolii tipice pentru aceast5dezvoltare a repertoriului creieruluill. Fiecare strat de celule absorbea mirosul. informind trupul ce are de ftrcut ca reacfie: sd mugte/ str scuipe. Cea mai veche ridlcind a vielii noastre emolionale sti in simful olfactiv sau.tionilX 9i cea rafional5.inel". de un animal de pradd sau de o victimtr. Ragiunea face singurul lucru de careestein stare. Odat5 cu aparifia primelor mamifere. in care emoliile alimenteazd gi informeazi operaliile minlii ralionale gi mintea ra. fie cd este vorba de ceva nutritiv. creierul a crescut de la baz6 spre virf. Aceastd rdddcind a creierului regleazd. cum ar fi respiralia gi metabolismul celorlalte organe ale corpului. Acestea au inf5gurat trunchiul creierului. El a fdcut sd existedoi tirani furiogi ce s_e opun puterii solitare a Rafiunii: minia 9i dezmigul. In fazele sale rudimentare. cu kilogramul sdu gi jumdtate de celule gi de neuroni. be obicei. estedestulde limpede. cea emofionald 9i cea rafionali. renunld 9i capituleazi..pind ce Conducdtorul lor obosegte. Orice entitate vie. unde lgi ftrceacuib trunchiul creierului propriu-zis. (Dezvoltarea creierului in embrionul uman reface traseul evolulionist. a existat un creier emolional cu mult inainte sd existe cel rafional. Milioane de ani mai tirziu. funcliile debaz| ale viefii. disponibil din punct de vedere sexual. au apdrut centrii emolionali. con- trolind totodati reacliile stereotipe 9i migcirile. existi un echilibru intre mintea emo. trunchiul creierului aflindu-se in jurul virfului mlduvei spindrii. dar conectati a circuitului creierului. se creeazXun dezechilibru: min_ tea emolionali preia controlul. insi atunci citrd intervine pasiunea. Uma_ nistul din secolul al XVI-lea Erasmus din Rotterdam scria satirizind tensiunea perenl dintre rafiune gi emoflee: Iupiter a impirlit mult mai multd pasiune decit raliune _ poli cal_ cula raportul ca fiind cam de 24 la i. de la . in plan evolutiv. CUM S-A DEZVOUTAT CREIERUL a inlelege mai bine puterea emoliilor asupra gindirii fe1tru . Cind setea e puternicd sau intr-un moment de furie. sI se apropie. Pentru cd aceasti Parte a creierului se infigoard in cercuri 9i mlrginegte creierul se mai numegte gi sistem limbic. impletindu-gi cdile atit de diferite pentru a ne cdlduzi prin lume. este de trei ori mai mare decit al verilor nogtri de pe . Dupi milioane de ani de evolufie. sx luim in considerare felul in care a evoluat-creierul. In multe sau in majoritatea momentelo{. aceste doud minti distincte sint extrem de rafinat coordonate.. mirosul era un sim! de o importanld capitalS pentru supraviefuire De la lobul olfactiv au irceput sb evolueze centrii strivechi ai emofiei. mai precis. in vreme ce ceilalli doi o-trimit la naiba 9i sirt tot mai zgomotogigi mai agresivi.) Partea cea mai primitivi a creierului este comune tuturor ce_ lorlalte-spec.

permite 9i un repertoriu mai larg . Avind in vedere cd partea cea mai mare a centrilor superiori ai creierului au inmugurit din zona perifericd sau s-au extins in funclie de ea. intelectuald. prinzindu-ne in strinsoarea sa. mai mare ca dimensiune. Acest lucru adaug5 unui anumit sentiment ceea ce gindim despre .regiunile care planificd 9i i:rfeleg ceea ce este simlit.9i nu existi un sistem social mai complex decit cel al lumii in care trdimlz. cind ies din oud. fapt ce a fricut posibild dezvoltarea umand. parte din circumvoluliunile limbice qibazd rudimentard pentru neocortex. pentru a se adapta cerinlelor mereu in schimbare. nu au instinct matern. legitura protectoare pdrinte-copil permite o maturizare ce dureazd pe toatd perioada copildriei . lucru ce stl. flrd a reacliona de fiecare datd invariabil gi automat la fel.labaza unitdlii familiei gi a implicdrii pe termen lung in ingrijirea copilului. de altfel.dar 9i mai semnificative sint legdturile de la oameni -. . creierul care gindegte. Acest lucru s-a fXcut prin . La primate existd o mai mare legdturd intre neocortex 9i sistemul limbic decit la orice alte specii . cu atit flexibilitatea este mai importantd .se formeazd o anumitd geometrie a conexiunilor circuitului creierului. . creierul emolional are un rol crucial in arhitectura neurald. odatd cu aceasti cregtere. Structurile limbice genereazl sentimente de pldcere 9i de dorinll sexuald . al civilizaliei gi al culturii sint la rindul lor rodul neocortexului. neocortexul oferea o laturi extraordinard. care sugereazi de ce sintem capabili sd ddm dovadd de o mult mai mare gamd de reacfii in raport cu emoliile noastre. a dat trdsitura distinctiv umani. In vreme ce un iepure sau o maimuld au doar citeva reaclii tipice restrinse la fricd.. Pe mdsurd ce avansim pe scara filogenetici de la reptile la maimule 9i la oameni.. precum si alte tertipuri mintale. reugind sd le nuanfim. intr-o traducere exactd: .siplanificdri pe termen lung. Neocortexul permite subtilitali 9i complexitili ale vielii emofionale.inclusiv sunatul la Polilie. sistemul limbic este cel care preia de fapt comanda. mult mai mare decit la orice alNeocortexul luiHomo sapiens. Decizii cum ar fi ce anume trebuie mincat gi ce nu continuau sd depindd in mare mdsurd de miros. Dacd un anumit aliment ducea la imbolnXvire. Acest lucru dh o enormd putere centrilor emofionali. cum ar fi reptilele. Cu cit sistemul social este mai complex. puii trebuie sd se ascundd pentru a evita sd nu fie cumva mincati de membrii propriei specii. Acegti centri superiori nu stdpinesc insi intreaga noastri viaemolionald.26 Creierul emofional Pentru ce existd sentimentele? 27 tili pind peste urechi sau morfi de fricd. putind astfel sd influenleze funcfionarea restului creierului . care fdrd indoialS ctr a creat enorme avantaje in capacitatea organismului de a supravielui in condilii potrivnice. sistemul limbic gi-a rafinat doud instrumente extrem de eficiente: invilatul 9i memoria. cum ar fi capacitatea de a avea sentimentefald de sentimentele noastre.Acum 100 de milioane de ani. conexiunile dintre bulbul olfactiv 9i sistemul limbic au preiluat sarcina de a face distinclie intre mirosuri 9i de a le recunoagte. simbolurile.inclusiv a centrilor gindirii. alte citeva noi straturi de celule neryoase s-au ad5ugat spre a forma neocortexul.9i ne permite sd avem sentimente in legdfurX cu diverse idei sau cu arta. zonele emolionale sint intrepdtrunse de miriade de circuite legate intre ele gi care strdbat neocortexul. (Speciile care nu au neocortex. creierul mamiferelor a evoluat spectaculos. neocortexul a permis o fini ajustare judicioasd. De exemplu. imaginile.9i mai ales tr fd urgenlele emolionale .) ln cazul oamenilor.se poate spune ci ele sint lXsate in grija sistemului limbic.creierul nasului". De-a lungul evoluliei. Neocortexul este locul in care sildgluiegte gindirea. cu atit sint posibile mai multe reacfii. Situate deasupra celor doud straturi subliri de cortex . comparind un miros acfual cu unul din trecut. Aceasti noud addugire la creier a permis nuanldri in viala emofionald. In afard de asta. el putea fi evitat data viitoare. fdcind posibil ca urmagii sdi sd transmitd prin gene acelagi circuit neural. ir chestiunile sufletegti esenliale . Pe mdsurd ce a evoluat. aici se afli centrii care pun cap la cap gi inleleg ceea ce percep simlurile. cregtegi volumul neocortexului.timp fir care.i sd i9i modeleze cu grijd reacfiile. Spre deosebire de cortexul cel vechi in doui straturi. coordonind migcdrile -. creierul continud si se dezvolte. Cuicit aceste legdturi sint mai numeroase la nivelul creierului. triumful artelor.emolii care hrd- nesc pasiunea sexuald. Acest progres revolulionar a permis unui animal sX fie mult mai degtept in alegerile sale de supravieluire . td specie. Fiind rlddcina de la care s-a dezvoltat noul creier. neocortexul uman. Supravieluirea se datoreazi talentului neocortexului de a crea strategii .Dar addugarea neocortexului 9i a conexiunilor sale la sistemul periferic au permis gi dezvoltarea legiturii dintre mamd 9i copil.rinocefalon". disting?nd astfel intre bine 9i rdu. iubirea.

.. vi s-a ptrrut nepotrivit. Ele sint incidente irgrozitoare. a luat in rfirgit medalia de aur olimpicd la patinaj vitezd (ceeace jurase si frctr promilindu-i acest lucru surorii sale aflate pe patul de moarte). concenhind tot restul creierului asupra acestei realitdli care nu suferd amfirare. 'lncit ulterior.dar mai pufin intmsi . dar gi de fricd. doutrzeci 9i trei de ani. Robles. declangind o reaclie dramaticd inainte ca neocortexul. luatl in urma a peste o sutX de spargeri. Wylie era acolo. Robles a avut tot timpul sd regrete aceste citeva minute de furie dezlXnfuit5. Mai mult ca sigur cd era tot o formd de blocaj.. gilui Emily Hoffert. nucleul amigdalian (de la cuvintul grecesc .u ceicare au sentimente. a inLgficato sticld de suc gi le-a lovit in cap pe femei pind au leginat. ln aceastXformd catastrofald . are forma unui mtrnunchi de migdale. un sptrrgltor inrdit care tocmai fusese eliberat condifionat dupd o pedeapsi de trei ani.se petrec multe. care duc la crime violente. ca in cazul omoririi fetelor cu studii. in cursa de 1000 de metri la Olimpiada din Norvegia din 1994. destul de frecvent in mintea noashe. aceastaeste tot o reaclie limbictr.. creierul care gindegte. Degi Robles aleseseun apartament aritos din cartierul de est al New York-ului tocmai gindindu-se cd nu este nimeni acasi. L O CUL TUTUROR PA SITIAIIL OR La oameni. o preluare neurald a controlului/ care/ aga clun vom vedea. in mod similar. le-a injunghiat de nenumdrate ori 9i le-a hlcuit cu un culit de bucitirie. a incercat si facX rost de nigte heroinX. Aceste blocaje nu sirt izolate. Ca s5 reugeascdsd fugd. organizat ir favoarea drepturilor omului. Intr-un moment de nebtmie. Cind sX plece. prins de o cumplitd furie. ]r. care inseanrnd . Richard Robles. doudzeci gi cinci de ani mai tirziu.. lncercagisd vd amintili cind . dupl care. Nu toate blocajele limbice sint tulburtrtoare. va susline el ulterior.v-a!i pierdut busola" pentru ultima dattr. Tlrtrsdturaprincipal5 a acestui blocaj este cd odatd cu trecerea momentului respectiv cei astfel posedafi nu-gi mai dau seama ce li s-a intimplat. dar avea nevoie disperati de bani pentru iubita lui 9i pentru fetila lor de trei anigori." Pini in ziua de azi.Eu am un vis" in cadrul margului din Wbshington. lh acea zi. dupd un moment de reflecfie gi de gindire. Apartamentul pe care l-a spart in aceazi aparlinea lui Janice Wylie. gi-a linut discursul inceput cu . pentru ceea ce a ajuns sd fie cunoscut drept. HORACEWALPOLE Era o dupi-amiazi fierbinte de august drnl963. dupi cum sugereazd dovezile. o tindrd de doutrzeci gi unu de ani.Pur 9i simplu o luasem razna. i9i are originea in nucleul amigdalian. $i in prezent el este tot in inchisoare. a venit Hoffert. care promisese cI este ultima lui spargere. Amintindu-9i de acest moment. Voia sd renunle la viafa de delincvent. un centru al creierului limbic.chiar ziua in care reverendul Martin Luther King.Anatomia unui blocaj emorional 29 Anatomiaunui blocai emotional Vidla esteo comedie pentru ceicare gjndesc Ai o tragedie pentr. Robles se pliragea: . Robles a legat-o 9i pe ea. un anumit centru din creierul limbic declarl cd este vorba de o urgen!5. documentarist la revista Neu. Blocajul apare firtr-o clipX.intr-o asemeneamlsurd. invdfdtoare. Robles a ameninlat-o cu un culit 9i a legat-o. incit 9i-a pierdut complet controlul. dupi treizeci de ani. dupd mai multe egecuri care l-au marcat profu1rd.amygdala". Ani de zile mai tirziu Robles povestea cd atunci ci:rd o lega pe Hoffert. Atunci cind cineva este atit de impresionat de o glumd incit il cuprinde un ris aproape exploziv. Am simlit ci-mi explodeazd creierul.crimele impotriva fetelor cu studii". incit r trebuit dusd de urgen!tr la cabinetul medical al patinoarului. sd aibl vreo gansi sI analizeze complet irtr-o fracliune de secundi ce se furtimpld 9i str hotirasci ce e de ficut. spunea el ch pentru ultima datd.tsweek.pe partenerul de viali sau pe copil sau pe goferul altei magini . Acest lucru re manifesttr gi in momentele de bucurie intensi: cind Dan fanren. descdrcindu-v5 pe cineva . fiind alcdtuit din structuri conectate ce se .. ^ In acesteclipe.sofia sa a fost atit'de coplegitl de emolie gi de fericire.a intrat in panicd tr asemenea mdsurd. Asemenea explozii emofionale sint o formX de blocaj neural. Janice Wylie l-a avertizat cX n-are scdpare: i9i va aminti cum aratl gi va ajuta polilia str-i dea de urmd.migdald").

o tindrd a mers doud ore pind la Boston ca sd ia o gustare gi s6-9i petreacdziua cu iubitul ei. S-a descoperit recent cI in asemeneamomente . sufletul inteligenlei emolionale consti in felul in care funclioneaz5 nucleul amigdalian gi cum interaclioneazd cu neocortexul. aceste structuri periferice stau la baza invdldrii gi a memoriei: nucleul amigdalian este specializat in chestiuni emofionale. de indati ce lucrurile reintrd pe un fdga. la sugestia ei ca dupd masd sd meargl impreund la un matineu la cinema pentru ctr-gi dorea si vadl in mod special un film. dintre cele . ea s-a ridicat in lacrimi. igi. girusul cingular. Nucleul amigdalian uman este relativ mare tr comparalie cu cel al rudelor noaske mai apropiate de pe scara evoluliei. LeDoux face parte dintr-o noud generalie de neurospecialigti. Luni de zile mai tirziu. dintr-un gest impulsig a aruncat gravura la gunoi. au dat nagtere cortexului 9i apoi neocortexului. reanalizind incidentul. Acum.30 Creierul emolianal Anatomia unui blocaj emofional 31 afld in creiel.nu se mai tem gi nu se mai infurie. care au pus bazele irnor metode inovatoare Si unor teh- nologii pe mdsurd. |ignitX gi neincrezdtoare. a iegit din regtaurant 9i. acesteaaducind o mare precizie in stabilirea organizdrii creierului in funcfiune. punind nucleul amigdalian fur centrul acliunii 9i plasind celelalte structuri periferice in roluri cu totul diferite3. este un fel de santineld psihologicS.. emoliile sint tocite sau absente. sint declangatede nucleul amigdalian gi de o structurd apropiatd. De nucleul amigdalian se leagd nu numai afecfiunea. chiar in vreme ce creierul care gindegte.ti ale creierului. preferind si se izoleze fdrd nici o relalie umand. Ftrri nucleul amigdalian nu existd lacrimi de tristele care sa fie domolite. dind la lumind adev5'rate mistere ale minlii omenegti. Animalele ctrrora le-a fost scos nucleul amigdalian sau le-a fost secfionat. Existd doud amigdale. nici mtrcar mama 9i rdminea perfect calm 9i senin atunci cind vedea tulburarea lor in fala indiferenlei lui.nucleul amigdalian are un rol crucial. Descoperirile sale referitoare la circuitul creierului emofional aveau sd indepirteze o idee preconceputd in leglturd cu sistemul limbic. el nu-gi mai recunogtea prietenii apropiali. prietenul ei a uluit-o de-a dreptul spunindu-i cd nu-9i va putea petrece ziua cu ea pentru cI are antrenament la fotbal. neocortexul. intrebarea este cum de am devenit iralionali atit de u9or.orbire afectiv5". a fost primul care a descoperit rolul cheie jucat de nucleul amigdalian in creieful emolionalz. normal. Semnalele ce sint receplionate de cXtre simfuri ii dau nucleului amigdalian posibilitatea sE scaneze fiecare experien!5 in parte. rudele. rezultatul este incapacitatea de a mai distinge semnificalia emolionald a evenimentelor. Lipsa trdsiturii emolionale duce la disparilia sentimentelor. Cercetdrile lui LeDoux explicd felul in care nucleul amigdalian poate prelua controlul asupra a ceea ce facem. el i-a oferit un cadou pe care ea 9i-l dorea de luni de zile. viala fird nucleul amigdalian este o viald lipsitl de un sens personal. ci cd a rdmas flrd gravurS. Un tinSr al cdrui nucleu amigdalian au fost indeptrrtat chirurgical pentru a putea stdpini severe atacuri de apoplexie a devenit complet neinteresat de cei din jur. este inci pe cale sd ia o hotdrire. o gravuri greu de g6sit gi cumpdratd tocmai din Spania.creier al nasului" gi care. in spatele inelului limbic. nucleul amigdalian are un rol extrem de important in viala mintalS. Dar incintarea ei a dispirut complet ctrd. Degi era perfect capabil sd converseze. un neurospecialist de la Centrul de $tiin!5 Neurald al Universittrlii din New York. Hipocampul 9i nucleul amigdalian erau cele douS zone cheie ale primitivului . Nucleul amigdalian aclioneazd la nivelul memoriei afective. In timpul gustdrii. Dacd nucleul amigdalian este despdrlit de restul creierului. FXri nucleul amigdalian el pdrea sd-gi fi pierdut sentimentul recunoagterii. De exemplu. foseph LeDoux. fiind refinute. ce pdreau impenetrabile celorlalte generalii de oameni de gtiin!5. Lacrimile. pe misurd ce au evoluat. aceastdstare se numegte uneori . nu a regretat cd a plecat. localizate ir interiorul capului. primatele. o caracteristici exclusivd a oamenilor. ce infruntd toate situaliile. toate percepfiile. RETEAIIANEURALA Ceea ce intrigX in infelegerea puterii emoliilor la nivelul viemintale sint acele. orice pasiune depinde de el..momente pasionale pe care le regretlm ulfii terior.pierd dorinla de a se intrece sau de a fi cooperante. avind in gind doar o singurd intrebare. cite una de ambele pdr. lovite sau in vreun alt fel atinse ugo1 acestezone ale creierului pot determina oprirea plinsului. nu-gi mai gisesc locul in cadrul speciei lor. lucru foarte important in sine. Aga cum vom vedea.ctrd reacfia impulsivd o coplegegtepe cea logici . precum gi toate sentimentele fald de sentimentel. distingind problemele. Astfel.

cu haina gi cravata pe el. cercetirile lui LeDoux au aritat c5. sint activate gi alte circuite. Doar dupX ce a ajuns in aptr a realizat cd fata se uita gocatd la un comis voiajor care cXzuse fir canal . Cird se aude semnalul. Semnale suplimentare ale nucleului amigdalian determinl kunchiul cerebral sd transforme fa!a. semnalele sint trimise c5tre creierul limbic gi de acolo este radiati reaclia potrivitd cdtre creier gi restul trupului.inclusiv mintea rafionald. aceit circuit explicd puterea emoliei de a coplegi rafionalul. in urma semnalului nucleului amigdalian. memoria corticaltr este determinatl sd gdseascd orice informalie util5 in acea stare de crizd.luptd sau fugi. formatd din conexiunile neurale. reaclionind in conformitate cu precedentele existente. urechea 9i alte organe senzitive transmit semnalele la talamus gi de acolo la zonele de prelucrare senzoriald din neocortex. ihainte de a-9i da seama ce face. in neurogtiinfd.dacd in momentul respectiv apare un da" -.ii permite nucleultii amigdalian sd primeascd . pentru cd sint primele care pun in eviden!6 cdile neurale ale sentimenteloq. permite ca . vezi Anexa C). sd creasci tensiunea arterialtr gi str incetineasctr respiralia.printr-o unicl sinapsX.. punind practic creierul in alertd. susline vechea teorie.. In arhitectura creierului. nucleul amigdalian este un fel de serviciu de urgenld: este mereu gata sX transmitl apeluri de urgenld cdtre pompieri. cum ar fi secrefia unui hormon pentru stlrile de crizd. sd inghele celelalte migctrri ale mugchilor. nucleul amigdalian reacfioneazi instantaneu asemeni unor cabluri de transmisie neurald ce telegrafiazd un mesaj de crizi cltre celelalte ptrrli ale creierului. pe care le orcheskeazd nucleul amigdalian prin zonele de comandd de la nivelul creierului (pentru o prezentare mai detaliat6. Aceste sentimente care iau calea directd a nucleului amigdalian sint de obicei cele mai primitive 9i mai puternice. care devine un fel de santineld emolionalS capabilX sXblocheze creieruls.dar LeDoux a descoperit un mic grup de neuroni care duce de la talamus direct la nucleul amigdalian. care inconjoarl neocortexul. mobilizind centrii migcdrii gi activind sistemul cardio-vascular. dindu-i o expresie de teamd. de fricd. se transmit urgent mesaje citre toate pdrlile importante ale creierului: acest lucru genereazd secrelii de hormoni de tipul .. un al doilea semnal de la talamus este indreptat spre neocortex aceaparte a creierului care gindegte.un fel de alee 15turalnicd neurald . care aranjeaztr informaliile ce trec prin mai multe niveluri de circuite ale creierului. Reteaua extinsd a nucleului amigdalian. arhitectura creierului oferd o pozilie privilegiatd nucleului amigdalian. ochiul..tie de ce? Rdspunsul este mai mult ca sigur nucleul amigdalian.E oare ceva ce nu-mi place? Care mi jignegte? De care md tem?" DacI lucrurile stau aga . Din neocortex. Printr-una dintre cele mai frapante descoperiri din ultimii zece ani. adaugindu-se celor care ajung pe drumul mai larg al neuronilor cdtre cortex. mugchii 9i organele internea. $i toate acesteasint doar o parte a unui irtreg gir de schimbtrri atent coordonate. Oare ce l-a fdcut sd sard furapi inainte si . Aceste increngdturi ii permit nucleului amigdalian sXinceapd sd reaclionezeinainteaneocortexului. dintr-odati a vizut o fatd ce privea fix spre apd cu o expresie de groaz5 pe chip. SAMflNETA EMOryONALA Un prieten povestea despre faptul cX a fost in vacanftr in Anglia 9i ci a luat o gustare la o cafenea de pe malul unui canal. Cercetdrile lui LeDoux sint revolulionare in ceea ce privegte lnlelegerea vielii emofionale. Semnalelesint triate dupX semnificafie. s-a aruncat in apd . Alte semnale indreapttr atenlia asupra sursei propriu-zise a fricii gi pregdtesc mugchii si reacfioneze ir conformitate cu aceasta. str sporeasctrritmul cardiac.gi pe care astfel el l-a putut salva. Aceasti potecd mai ingust5 gi mai scurtd . care sporegte reaclia zonelor cheie ale creierului. unde gemnalele sint reunite in obiectele asa cum le percepem noi. si spunem. inainte de a fi percepute pe de-a-ntregul gi de a inilia un rdspuns mult mai fin decupat.la nucleul amigdalian.norepinefrina. Cam aga funclioneazd de cele mai multe ori . Mergind apoi la plimbare gi coborind treptele ce dldeau spre ca- nal. Conform teoriei convenfionale. Studiul sdu a aritat cd semnalele senzoriale de la ochi sau de la ureche merg mai itrtii in creier la talamus 9i apoi .. astfel incit creierul recunoagte ce este fiecare obiect in parte gi ce inseamnd prezenla sa.32 Creierul emolional Anatornia unui blocaj emofional 33 mai primitive: . polilie sau vecini cind sistemul de alarmd al unei case semnaleazl probleme. Simultan. in timpul unei crize emofionale sicapteze gi sd direclioneze mare parte a restului creierului .. in privinla emoliilo1. inclusiv a celor care determini ca simfurile sI fie mai treze.

. LeDoux avanseazr ideea.unde estetradus in Iimbajul creierului. SPECIALISTLflN MTMONrc EMOTTONALA Opiniile incongtiente sint o formd de memorie emofionald. sunetul a luat drumul direct de la ureche la talamus si apoi la nucleu-l amigdalian.34 Creierul emolional Anatomia unui blocai etnotional Thlamus 35 informalii directe de la simluri .. semnalulmergeIa nucletLl amigdalian. in schimb. pentru cd scurtd_ tura de la talamus la nucleul amigdalian ocolegte complet neo_ Acest ocol pare si-i permiti nucleului amigdalian sX lo... fur care oamenii au dobindit o anumitd preferinfd pentru forme geometrice ciudate ce le-au fost trecute atit de rapid prin fala ochilor. dar gi hotdrim dac6 ne pluce suu r.incongtientul cognitiv" participd nu nurnai la congtientizarea identitdlii a cdea ce vedem. mai lent _ dar mai bine informat -. Nucleul amigdaliin este cel care ne in_ deamnl s5 trecem la fapte. in vreme cl neocortexul.. in ca_ drul unui experiment crucial. punct de vedere anatomic. el a dis1rus cortexul auditiv al so_ bolanilor. Astfel.Din acliona independent de neocortex".ou-. desfdgoarEun plan mult mai aminun_ lit de reacfie. una care susline puncte de vedere independent de mintea noastrd rafional5. Pe scurt. cle sint inmagazinate in nucleul amigdalian. relinut gi orchestrat independent frica lor. fe. Mare parte a mesnjului mergeapoi Ia cortexul t:izual.i si aibd o reaclie tnainte ca ele sd fie inregistrate complet de cdtre neocortex. Emoliile noastre au o minte proprie. Nucleii corticali pot add_ posti amintirea 9i repertoriul de reaclii pe care le u. sistemul emolional poate _. gobolanii au invilat si aibd o reacfie emolionali fdrtr vreo implicare corticald: nucleul amigdalian a perceput. de exemplu..pentru a actiaacentrii emolionali. incit n-au ajuns si fie congtienti citugi de pugiri cd le-ar fivdzut6l Alte cercetdri au ardtat cd in primele miimi de secundd din momeltul in care percepem ceva nu numai cd inlelegem incong_ tient despre ce este vorba. Nucleul amigdalian poate declanga o reacfie emolionald prin intermediul ciii de urgenfi.. un experiment uluitor. Un semnaloizunl ajungede la retind mai intti la talamus. . .I se ne ddm prea bine seama de ce aqlionim astfel. nucleul amigdalianpoatedeclanga o ruclie emolionnldinainte ca respectirsii centri corticalisdfi inlelesin totnlitateceseintimpld.tglll: devind depozitul unor impresii emolionale 9i amint'iri despre care n-am gtiut niciodatd totul in mod constient.cd rolul subteran al nucleului amigdalian la nivelul memoriei este cel ce explicd. rrri-a spus LeDoux.0nele reaclii emolionale 9i memoria emolionald pot fi formate fird nici o participare congtientd cognitivd. dar gi la opinia despre acel lucruT. Nucleul amigdalian REACTIE: LUYTA SAU FUGI Rltmul cariliac si tensiuneaarteiald. undeesteanalizatgi naluat ca ?nleles rdspunseste Si rdspunspotioit. depinde integral de semnalele de la neocortex pentru fo"rmula_ rea reacliilor emolionale. Mugchii ceimai sepregdtesc pen*u o acliuterupiild. chiar daci este trregistrat gi un circuit reverberativ paralel intre nucleul amigdalian gi neocortex. cresc.. $obolanii au invilat repede sd se teamd de acest su_ net. Dar o parte mai micda semnaluluiinilial mergede Ia talamusdirect la nucleulamigdalianintr-o transmisierapiild. Aceasti descoperire detroneazd ideea ci nucleul amigdalian . sdrind peste nivelurile superioare. dupd care i-a expus la un sunet similar insolit de un goc electric. chiar dactr el nu putea fi inregistrat de neocortexul lor. earepermiteo reacliernpidd (degi maipulin precisd). LeDoux a rdsturnat vechea conceplie privind cdile strdbXtu_ te de emofii prin cercetdrile sale asupra fricii la animale.Cercetdrile lui LeDoux 9i ale altor specialigti in neurologiepot sd sugereze acum . dacdacest emofional.

cine era cu noi sau crrn arlta cealalti Nucleul amigdalian va fi insd cel care va da oricir{ mai apoi senzalia de"teamtr. lntr-oltare de stres (anxietate sau emolie intensX. 'Astfel. Acegti hormoni activeazi receptorii nervului vag. unul pentru faptele oarecare gi unul cele cu incirc5turtr emolionald.." """'*pl.. cuprinsd dintr-odatd de un fel de groazd.di aceea ne amintim * ln original: pattern (N . prin unnare. nucleul amigdalian reline partea emolionaltr care inSofegte acele lucruri.it m poate de viu8. bineinzestrind animalul cu amintirile vii a ceea ce-l amenin- ii place. . o fostd infiimieri din cadrul armatei. ca. rl sirficient de apropiate pentru a alarma nucleul amigdalian. determinind o secrclie de hormoni. reaclia poate veni in egald mdsurtr de la felul cum abordatd o astfel de situatie in trecut. de fapt. declangatX duptr zile pe neagteptateatunci cind a deschis uga de la o deba- un scutec urit mirositor. misind. inainteaunei confirmXri complete. dind semnalul ctr este o stare limitl. generind epinefrine gi norepinefrine. utor. traumatizatd de ndratelertrni oribile pe carele ingrijise ii vreme de rdzboi.).Nucleul amigdalian estelocul principal din creier unde se duc acestesemnale. un nery carepomegte de la creier ajunge la glandele suprarenale. atit amintirea este mai puternicS. Aceasta inseamnd cI ir creier existi. abia reugind si evitiim_o ciocnire frontaltr. ernoliile 9i reacliile dobfirdite abordare a unor evenimente ce sint doar vag asemdnitoare. hipocampul este cel care rec-unoagte semnificalia diferitf. Problema este cd pe lingi emofionale care au puterea necesare de a genera asel crire.. care circultr prin corp. este mai implicat in inregistrarea gi in crearea unei semnificafii pentru tiparul* perceptiv decit in reacliile emofionale. si zicem. experienlele care ne sperie i ne ingrozesc cel mai mult in viagtr sint dintre cele mai d-enearnintiri. epinefrine gi norepinefrine. Creierul folosegte o rnetodX simpld.r. Dactr incerctrm se trecem cu o magintr de pe o bandtr pe alta pe gosea.36 Creierul emolional Anatomia unui blocaj emolional 37 cd hipocampul.Seco[uz: reaclia apare rdtrin grabi o reacliela prezent in funclie de amintiri intipldehult. Sau cum spunea l. dar foarte abill de a inzes. In vreme ce hipocantpul igi amintegte fapte seci. de exemplu. bandi ne aflam.. 'ur a9a fel ftrcit str sporeascl amintirea a ceea ce se itrtimpltr.are a reacliilor ei de pe terenul de luptd. oamenii.urd 9i panicd .. care a fost considerat multi vreme structura cheie a sistemului limbic. tra registrul emolional al amintirii cu o potenfd specialtr: acelagi sistem de alarmtr neurochimici care determini corpul str reacfioneze prin luptd sau fuge in si{pliile ameninfltoare inregistreazd in memorie qlipa respectivi c.Dar amintirile emofionalepot fi ctrlduzegregitetr ALAKMELE NEURALE DEM ODATE dintre dezavantajele acestor alarme neurale este ce meurgent pe care il transmite nucleul amigdalian este uneori. de p" . Dar nucleul amigdalian este cel care va adiuga gi ideea c5. de exemplu. Cu cit trezireanucleului amigdalian estemai intenstr. hipothmusul refine datele specifice ale iniidentului. impreuni cu gindurile.eDoux: . bisteme de memorie. putem str nuAcestfapt explici de ce circuitul e acestlucru -potrivire".unde am mersla prima intilnire saucefiatunci cind am auzit la gtiri cX a explodat nava spalial5 . iegit din uz . Citeva ln care copilul ei ascunsese te disparate ale aCelei'situafii au fost suficiente pentru a similitudini'cu o primejdie trecuti gi astfel nucleul amigsi proclame starea de urgenfi. respectiv bucurie). Un sistem specialpentru emolionale are o logicl bine ginditd tn evolufe. Ca sediu al i emolionale. care semnaliznazd altor regiuni ale creierului. in vreme ce nervul vag transmite mesaje de la creier pentru a regla inima. red. a unui urs aflat la grtrdina zoologicd fafi de a unuia ce se gtrsegtein propria-fi curte. Aceastd trezire a nucleului amigdalian se pare cI impriml in memorie majoritatea momentelor de intensd activitate emofionald cu un grad suplimentar de forld . tr momenhrl in care vom mai treee prinfr-o situalie similari.hipocampul este extrern de important ir recunoagterea unui chip ca fiiru:l al unei verigoare.mai ales in raport cu socialtr fluidd in care trtrim noi. ceeace este absolut vital pentru semnificafia emofionaltr. Metodele atunci cind un elementcheie rcomparare sfurt de tip asociativ: pitualiei prezente seamdndcu ceva din trecqt. Principalul rol al hipocampului este si asigure o memorie cit mai ascufitd a contextului. nu ne place persoana respectivtr. el le hansmite gi inapoi la creier. aceste semnale achveazd neuronii din nuileul amigdalian. nu chiar foarte des. nucleul amigdalian scaneaze experienla deci o analiznazd comparird ceea ce se intimplX ir prezent cu ceea ce s-a intimplat in trecut.

partea cea mai mare din el luind drumul principal cItTe neocortex.tionale. ca nu cumva si cadd intregul tavan' Apoi. nucleul amigdalian ho_ :: lif*.a de ele. ciND EMoTULEsfNT RArTDE sr goNFUZE Era cam trei dimineala cind un obiect enorm a cd. permilind reaclii rapide 9i opliuni care economisesc citcva miimi de secundd cruciale in reacfia fald de pericol. Deci. si neocortexul. intr-o secundd.foarte rapid in creierul sugaru_ lui. mai ales cfird este necesard o reaclie instantanee' Dar acestcircuit de la talamus la nucleul amigdalian nu transmite declt o micl parte din mesajul senzorial. cum ar fi bdtdile sau indiferenla. gil. putem avea un senti_ ment haotic.dintre lectii emolionale sint atit de puternice totufi utit a" ai_ fcgsle 9i ficil de inleles din punctur de vedere al adultuiui. ritmul este mai mult ca sigur acelagi' ln termeni evolugionigti.9i aveam aI descopdr cd lucrul ce mi s-a pdrut a fi fost tavanul ddrimat nu era altceva decit o grimadi de cutii pe care solia mea le inghetuise intr-un col! cu o zi inainte. mare parte din viala mintald a pdslrilor. inclusiv in al dvs.te dacd informafiile au 9i valenle emofionale. imprdgtiind in incdpere ceea ce se afla in pod.38 Creierul emotional Anatomia unui blocaj emolional 39 Imprecizia creierului emolional in asemeneamomente se adaugd faptului cd multe amintiri emofionale puternice provin din primii ani de viafd. in vreme ce acbst circuit poate juca un rol relativ limitat in viala mintal5 a oamenilot redus doar la crizele emo|lonale. Ilebuie inci si se faci mdsuritori similare in cazul creierului uman. LeDoux se intoarce la rolul nucleului amigdalian in copildrie pentru a susline o idee care a stat la baza gindirii pslhanilitice: gi anume cd interacliunile primilor ani de iiula for*"uzd un set de lectii emolionale bazaie pe deprinderi gi nemultumiri din contactele copilul foarte mic gi cei care u.u. supravieluirea depinde de acest drum direct. atunci cind acesteamintiri emolionale sfiri declangaie ulteiior in via!5. dar nu 9i cuvinte plntru amintirile care l_au creat.r. 9i al meu. nu mai exist5 o potrivire cu gindirea articulatd in ceea ce privegte reaclia care ne cuprinde. pegtilor gi rep- . care are un rol crucial in amintirile noastre narative. inainte ca neocortexul sX aibi timp sX inregistreze in intregime ce s-a intimplat. ele sint inmagazinate in nucleul amigdalian sub o forme neprelucratd. din relalia copilului fbarte mic cu cei care ii poartX d-eeriid. Drumul de la talamus la neocortex gi apoi la nucleul amigdalian dureaz5 cam dublu. cind lucrurile erau neclare gi nu aveam-incd vocabulaiul necesar pentru a inlelege evenimentele petrecute. ."lo Drumul direct prezintd un enorm avintaj la nivelul timpului creierului. de altfel' Faptul cd am sdrit din pat pe jumdtate adormit . De fapt. pentru a vedea ce a dus la acest dezastru . in special hipo_ campul. La nivelul riemoriei. Sau cum sublinia LeDoux: . Tavanul era intact.putem fiingelali de iegirile noastre emolionale este faptul ce ele dateazd adeseadinh-o perioadi timpurie a existenlei nbastre.ceeace Poate ctr m-ar fi salvat si nu fiu rinit dacd intr-adevlr ar fi cdzut tavanul . care se maturizeazd. pentru ci astfel s-a ajuns ca ea si fie de mai lungl duratd. Nucleul amigdalian al gobolanului poate genera o reaclie in raport cu o perceplie in douisprezece miimi de secundd. fi .este format de fapt in totalitate ince de la nagtereacopihirui. crede LeDoux. ceea ce se inregistreazXin nucleul amigdalian aia drumul direct estein cel mai fericlt caz un semnal brut suficient doar pentru un avertisment. dindu-mi seama cX sint in siguran!5.am sdrit din pat gi am iesit din cnmeri ingrozlt. inc'it. Unul dintre motivele pentru care. am tras prudent cu ochiul in dormitor. dupd ce le triase din debara. Nu cdzuse nimic din pod: pentru ci nu aveam pod. dar nucleul 3migdalian. dar in mare. Pentru cd aceste prime amintiri emolionale se fixeazd inarnte ca respectivii copii s6 aibd cuvinte pentru experienla lor. in momentele vitale.ilustreazX puterea nucleului amigdalian de a declangao anumite acliune la care recurgem in situaliile de urgenfd.. tn primii ani de viald.fiecare inmaeazinei_ zd gi recupereazdinforrnafiile speciale de sine stdtitor. ire_ buie sd se dezvolte in totalitate.. taseul stdrii de urgen!5 care merge de la ochi sau de la ureche la talamus gi apoi la nucleul amitdahan este crucial: se economisegte timp intr-o situalie de urgenld. ca 9i mine. Acest lucru este adevdrat in special in cazul eve_ nimentelor traumatizante. locul ln care.. 9i care acum cdzuserl pe jos. fiind un fel de tipare ferd cuvi_ite ale vielii emolio_ nale.Nu e nevoie sd gtii exact ce este un anumit lucru pentru a-!i da seama cd poate fi periculos.rru recupereazi informafiile.sirt addpostite gindurile ra. alte structuri ale creierului.zutprin ta_ vanul din colful {ormitorului meu. care se mdsoard in miimi de secundi. Aceste miimi de secundd ar fi putut tot a9a de bine sd salveze vielile rtrtrmogilor nogtri protomamifere gi probabil de aceea existi aceste tipare in creierele mamiferelor."*pul tdrd. nucleul amig_ dalian gi hipocampul lucreaz5 in colaborare.

Aceastdprogresie care face loc discerntrmintului in cazul relcliei emolionaleesteun aranjament standard. sau se se arunce pe orice I Preajma lucru comestibil. dar nu foarte precise.in timp CFo voce de femeie tocmai spunea: .cduta!?" . e. Nucleul amigdalian poate reacfiona intr-o crizl de furie sau de frici inainte ca insugi cortexul s5-gi dea seama ce se intimpl5 g! de ce o asemenea emolie este declangatdindependent sau anterior gindirii. care nu au fost stocate cohplet gi nu ay fost integrate intr-un obiect recognoscibil. mai ales atunci cind incd sintem sclavii lor. pentru ci insigi supraviefuirea lor {epinde de o analizare perrnanentd a priddtoriior sau a pfi. spune LeDoux".gregeli Asemenea emofionale aflate i:l qtadiu inilial se bazeazd pe sentimente prioritare in raport cu gindirea.parc cd funcfioneazi atunci cind cineva e speriat sauinfuriat. De obicei.. dormea pentru prima dattr la o prietentr de joaci. MANAGEREMOYONAL Fetila unei prietene. o altl parte a creierului emofional permite o rpactie mai potrivitd gi mai corecttr.spre neocortex.. Daci nucleul arnigdalian simte aperlnd ll ttpu. cu inima b[tindu-i si-i sarl din piepf imagi ni4du-gi-o pe Jessicain tot felul de ipostaze cit se poate de ingrozitoare. A aruncat perigla de dinli gi s-a rcpezit la telefon.in care. ceva de gehulCum seeheam meIo4ia.emofionale a oamenilor. se ajunge la o perceplie integrald prin citeva incercdri.sau chiar deloc. in citeva clipe lobii prefrontali analizeazl.cu o singurtrexoepliesemnificatiVi. declangind reaclii incd inainte de a-i confirma realitatea pe de-a-ntregul .Mama a ingfdcat receptorul gi a strigal ..Amortizorul creierului trece de-la nucleul amigdalian..zilor..]essica!" . o serie de circuite in cascadtr tgrmaliile. ca in cazul mamei ingrijorate care rtrspunde la ielefon. ". Atunci cind nucleul amigdalian funclioneazl pregednd o reacfie impulsivtr nelinigtitd.i reaclia noastrXin raport cu ele sint coordonate de lobii preacfpontali.. ci la neocortexgi la numerogii centri de prelq+re Ci de analizare a ceeace a fost percepuf acesteinformalii . fugind la cel mai mic semn cI ar putea fi vreun dugman. a intrebah .emo!ie precognitivi". podulind nucleul amigdaliangi alte zone limbice. Nu e. apogeul a fost atins la miezul noplii. 9i nici mdcar lu era pria limpede care era mai emolionatd. Dar in cazul viefii." ln acelmoment.Acest creier primitiv minor la mamifere este creierul-principal la nemamifere".. . pe un ton etlptrit. la cela lobii prefronlllalt capit al circuitului major.. careparcl a pinlit. . Este insd un proces rapid gi dezordonat celulele sint rapide. in vreme ce mama se strtrduia sd nu se bage in seaml faptul ci este ntilinigtitd.mama gi-arevenit 9i. linigfndu-se sau stlpinind sentimentul pentry a acfionamai eficient h situalia dati sau alunci cind o noui ingtiinlare cereun cu tolul alt rdspuns.caresirt locul in carese planificX9i se organizeazd frunile in raport cu un scopl inclusiv celeemofionale. le infeleg..& cred cI am gregit num5- ruI. tall carese afl5 chiar in dreptul frunfii. de mirare ctr de fapt nu putem pdtrunde suficient de bine in intunericul emoliilor noastre explozivg. vorbind la figura! ie putem sd ne repezim la cineva sau si fugim de cineva de carsnu este cazul (de exemplq o chelnerifi a sctrpat din mine tava cu gasecomenzi atunci cind a ztrrit o femeie care avea o claie de ptrr rggu gi cref asemeni celei pentru.. . senzorial de import. el trage o anumiti concluzle.bgntr deoarece o determind str se ascundd. lucreazein strinsd legtrturi cu nucleul amigdalian 9i cu alCere p circuitedin creierulemofional.. a1ea1!e imprecizie poate avea coasecinfe dezastruoase pentru relafiile noastre/ deoarece inseamni. .Dacdin timpul acestuiprocgsse simte neCfestreazd reactiremotionale. Aceastl zond neocorticalda creierului are o reactiemai gr. o reactie bazatd pe informafii fragmentare senzoriale. zonele prefrontale guverneazdreacfiile noastre pmolionale incd de la inceput.. de exemplu la o veverigd. Nu uitali ci ceamai mare proiecfie a informaliei senzorialeceprovine de la talamus nu mergela nUcleulamigdalian.ralitici sau mai potrivitii ir raport cu impulsurile emolionale.gi. prin intermediul lobilor prefrontali.40 Creierul emolional Anatomia unui blocaj emo[ional 4l tilelor graviteazd in jurul lui. Este o folpd bruti de informalie senzoriald.ln neocorinregistreazdgi analizeaz5intex. LeDoux numegte acest luc-ru . o emolie.de gaseanigori. mama sau fiica.Cortexul prefrontal.in cazulurgenfeloremofionale.El oferd o cale foarie rapidd de declangarea emofiilor. .care o ptrrisise fostul ei so!).. -. deci.. Vpia'Unei ea estedictati de lobii prefrontali.. politicoas5. Cind sedegfangeazf. in loc str se factr o judecati rapidd a bucifii muzicale pe baza a doar citorva note. cind se pregitea de culcale s.Cenurntrr.. Jessica. O asemeneaimprecizie. oro reaclie.i a auzit telefonul sunfird.

Aceste legdturi prefrontal-limbice sint extrem de importante pentru viala mintald nu numai in reglarea fini a emoliilor. Pe scurt. Felul in care acfioneazd cortexul prefrontal ca manager eficient al emoliei . legdtura dintre cortexul prefrontal 9i creierul inferior. reglind emofiile neplScute. pentru cd aceastapur 9i simplu dispirea 9i ea.. iar apoi ne simfim jignili sau ne infuriem. ln cazul oamenilor.. o reugitd sau cuget5m la ceva ce a spus sau a ficut cineva. lobii prefrontali dispun.cintdrind reacliile inainte de a trece la fapte . Rolul lobilor prefrontali in emolii a fost bdnuit de cdtre neurologi incd din anii 1940.este tocmai potolirea semnalelor de activare transmise de nucleul amigdalian 9i de alli centri periferici . Ca 9i in cazul nucleului amigdalian. fird funclionarea lobilor prefrontali. spunindu-i sd se poarte cum trebuie (sau sd agtepte cu rdbdare) ca sd i se dea ceeace dorestel3. in mare parte viala emolionald s-ar ndrui. din miliarde de reaclii posibile..rezohare" chirurgicalS a bolilor mintale: lobotomia prefrontald care (adeseala intimplare) indepdrta o parte din lobii prefrontali sau. cind sd atace.. Reaclia neocorticald este mai lentd in creier decit in mecanismul de deturnare. Cind suferim o pierdere gi ne intristdm sau sintem fericili dupd un triumf. Neuropsihologii care studiazd dispoziliile pacienlilor care au suferit accidente la lobii frontali au ajuns la concluzia cX una dintre sarcinile lobului frontal sting este se aclioneze ca un termostat neural. cei ale cdror leziuni se aflau in cortexul prefrontal sting erau inclinati sd vadd numai nenorociri gi sd se teamd permanenf cei cu leziuni in partea dreaptd erau . cind si plingd. mintea ralionalS est-e de cea emofionald. lobul prefrontal stirg pare a fi parte a circuitului neural care poate bloca sau incetini orice. ARMONIZAREAEMOTIILOR . Solia le-a spus doctorilor cX dupd operalie soful a suferit o schimbare radicald de personalitate. pentru cd presupune mai multe circuite.inchide" emoliile tulbur5toare.printr-o . ir afard de emoliile negative prea puternice.c?nd sd fie impdciuitori. cind sd fiO dispreluitori ..gi din pdcate prost utilizat5 . in plus.m. de asemenea. nu va mai exista nici o emofie. dintre gind 9i sentiment. altfel spus. in sensul ci nu se mai supdra aga ugor gi. Dacd nucleul amigdalian aclioneazd adeseaca o supapd de urgenli. tdierea legdturilor dintre lobii prefrontali gi restul creierului pentru .d. inseamnd cd neocortexul este la datorie. in cazul animalelor. Atunci cird incd nu exista nici un fel de medicalie eficienti pentru bolile mintale. in schimb lasd lobii prefrontali sd fie parte a comutatorului creierului care poate . ele sint esenliale pentru o navigare la nivelul deciziilor celor mai importante din viali. aceastdmetodd avea s5-i coste pe pacienfii regpectivi viala emofionald. ea se bucura 9i pentru faptul ci era mai afectuosl6. Acest circuit explicd de ce emolia este atit de importantd intr-o gindire . Lobii prefrontali drepfi sint locul in care se gdsesc sentimentele negative cum ar fi frica gi agresivitatea.exagerat de veseli". cind sd braveze. De asemenea/poate sd fie mai judicioasd 9i mai atenti. lobotomia era incurajatd ca solufie a gravelor tulbur5ri emofionale respectiv. glumeau 9i pdrea cX nu le pasd de nimic1s. ln grupul nostru de pacienli care suferiserd atacuri cerebrale/ de exemplu.asemd- nltor cu felul in care un pdrinte opregte un copil impulsiv si se agite.. Detumarea emolionali presupunea doud dinamici: declangareanucleului amigdalian 9i incapacitatea de a activa proceseIe neocorticale care de obicei echilibreazd reacfia emolionali sau restabilirea zonelor neocorticale in cazul unei urgenle emocoplegitl !ionale12. Se pare cd lobul prefrontal stirg este comutatorul cheie care poate .g. cind sd fie ca un zid.a. in timpul examenelor neurologice. atunci cind se ajunsesela o vindecare disperatd .. cind sX fugi 9i. este aleasd cea mai bunXll. cind si creeze sentimente de vinovifie. cind sd convingd. cind sd atace gi cind sd fug5. cind si caute simpatie.intreg repertoriul de posibilitdfi emofionale. probabil inhibind lobul dreptla.inchide" emofiile neplicute: nucleul amigdalian propune. Circuitul cheie fusese diskus.indepdrtarea" disperdrii pacienfilor.Apoi a apdrut cazul solului fericit un bdrbat al cdrui lob prefrontal drept fusese parlial indepirtat in urma unei operalii la care s-a recurs datoritd unei malformalii a creierului. dacd lipsegte inlelegerea faptului cd un anumit lucru meritd o reacfie emotionald.42 Creierul emolional Anatornia unui blocaj emolional 43 proportia riscuri/avantaje tt. avind in vedere ci sentimentul este precedat de o gindire mai profundi..ln asemeneamomente. in vreme ce lobii stingi reusescsd stlpileasci acesteemolii primitive. FrAGrNDURIIOR Legdturile dintre nucleul amigdalian (gi structurile limbice aferente) 9i neocortex sint centrul luptelor sau al tratatelor de cooperare dintre minte 9i suflet. Din pdcate.

Odattrintrememoria emofionaldde la nivelul nucleului amigdalian. dr. Un stimul cum ar fi un favorit sau o cunogtinlX antipaticl nu mai genereaztr nici nici aversiune.putea fi explicattr prin testele neuropsihologice care au indicat o proastE funcfionare a cortexului frontalls. Ei erau impulsivi 9i nelinigtili. ctrstrtorili?).memorie funcfionald" pentru capacitatea de atenlie care reline in minte faptele esenliale pentru a rezolva o anumitd insdrcinare sau problemtr.in . (cum ar fi amintirea unei inv'estifii dezastruoase sau a unei [giri dureroase) ne trimit semnale care ne determind sX o hottrrire.. cit gi in ingtrduirea unei gindiri limpezi. Aceasttr deficien!tr este mai subtiH gi nu poate fi intotdeauri5 inregistratl prin testele de inteligenti. In citeva lucrtrri cu implicalii multiple in vielii mintale. ferentce glndegteneocortexul. In ciuda potenlialului lor intelectual.Nu mai pot gindi limpede" . atunci cind sintem suptrra.. lucrind in colaborare cu mintea ajutind . Circuitele de la creierul limbic la lobii piefrontali mai dau beamX 9i de faptul ctr semnalele de emolie puternicd . acegti pacienli au . pot aiunge alcoolici gi delincvenfi * nu pentru cd intelectul lor ar fi deficitar. Asemenea dovezi l-au determinat pe dr. schilodindu-i posibilitllile de a inv5fa. SI ludm in considerare puterea emoliilor de a intrerupe gindirea.gindirea. de la Colegiul. adesea distrugdtori 9i cu probleme * ceed ce sugera o proasttrfunclionare a lobilor prefrontali in raport cu nevoile limbice. circuitul prefrontal-aI este o poart2i extrem de importanttr pentru ceeace ne sau ne displacede-a lungul unei intregi viefi. acegtiasint copiii cu cele rnai mari riscuri.gi din acelagi motiv o stare permanentI de disconfort emofional poate crea deficienle in capacitatea intelectualX a copilului. in sensul ci pot avea egecuri profesionale. chiar daci ele ne indictr prin unele mtrsurtrtori neuropsihologice precise agitalia gi impulsivitatea continud a unui copil. capacitatea emolionald ne cdhotdririle de moment. controleazd in egalS mdsurd momentele de furie 9i de compasiune. De aceea.nelinigtea. a fdcut i atente asupra felului furcarepacienlii au de suferit in caunor probleme de circuit prefrontal. lntr-un studiu. Aceste circuite emolionale sint modehte de experienle1e din copildrie :9i acesteexperienle sint cele care stau labaza reacliilor noastre in momentele de pericol. Neurologii folosesc termenul de .amigdalle. In ciuda inteli- i lor intacte.i din punct de vedere emofional. iar logica seactr ce lumea ne confruntl adesea cu o mare posibilitate de i (Cum ar trebui si vi investili fondul de pensii? Cu cine lecliile emofionale pe careni le-a dat trebui sI vf.rafionale". s-a dovedit ctr problema unor blieli de gcoaltrprimard. eliminind unele posibiliHli 9i scolindu-le in evii pe altele.pot crea o stare neurali ce poate sabota capacitatea lobilor prefrontali de a menline actlvtr memoria. Cortexul prefrontal este acea regiune a creierului care rtrspunde tn mod direct de memoria funcflonaltrl7. dr.in acestbalet lentimentelor 9i al gindurilor. un neurolog de Universitatea din lowa.. Tn de legtrturtrdintre gind gi emofie. Trebuie str ne gindim gi la rolul emoliilor in cazul hotdririlor celor mai . Damasio sd ia o poneintuitivd.todevenind de o neutralitate absolutd.sau dimpotrivd . Ir bun.uitat" aceste leclii pentru cd nu mai au acces la locul in care sirt irunain nucleul amigdalian. creieglndirii joac5 un rol de conducltor la nivelul emoliilor . mi:nia 9i altele asemenea . de Medicind. conform cdreia sentimentele sint practic indis- pen|ru deciziilerafionale. totugi nu dddeau rezultate prea bune la gcoalX.nu mai sint declangatereacemofionale asociatetr trecut imprejurtrrii respective.Astfel.ele ne indreapte pe drumul sabile va putea faceapoi cum e mai bine. atit tr luarea hotdririlor infelepte. de exemplu. Aeldar. indiferent dactr este vorba de anumite trXsdturi ideale pe care le-ar ctruta cineva atunci cind viziteaztr mai multe locuinfe posibile ori despre elementele de ralionament in rezolvarea unui test. Tot aga. Antonio Damasio. spunem: . ci pentru cd nu reugesc si. ei fac alegeri dezastruoasein cariertr sau i:r personaldsau chiar pot zlbovi obsedantde mult asupra hotdriri cit se poate de simple. Damasio susline cd hotlririle lor sirnt atit de nefericite rtru ci au pierdut accesul la invdldtura de Ep emofionnt. care degi aveau un coeficient de inteligenld peste medie. Creierul emofional.M Creierul emolional Anatomia unui blocaj erholional 45 eficientd. flrm ar fi btabilirea unei inDr. emoliile conteazdintr-un rafionament. Damasiosuslinectr acestcreieremomdsurdca 9i creI esteimplicat in ralionamentein aceeagi il gindirii.gi stdpineascl viafa emofional5. separat de zonele corticale inregistrate in testele IQ. Hotirirea lor profund viciati * chiar dacd nu apare nici o deteriorare la lul IQ-ului sau al capacit5lii lor cognitive..

Acest lucru ristoamd vechea teorie a existenlei unei tensiuni intre fafiune 9i simfire: noi nu vrem sd renun!trm la emolii gi sd ii dim raliunii locul care i se cuvine. trebuie ca mai intii si inlelegem mai exact ce trseamnd str-fi folosegti ir mod inteligent emofiile. ci gi inteligenfa emofionald.9i doud feluri diferite de inteligen!5:. intr-adevi1.doar IQ-ul. De obicei.cea ralionald 9i cea emofionali. complementaritatea dintre sistemul limbic gi neocortex. Noua paradigmd ne irdeamnd sI armonizlm mintea gi sufletul. inteligenla emolionald iese la suprafald .46 Creierul emolional afari de acele momente ir care emofiile scapl de sub control 9i creierul emolional o ia razna. Atunci cind acegti parteneri interaclioneazi bine.9i totodatd gi capacitatea intelectuald. ci sd des-coperimun echilibru inteligent intre cele doud. Vechea paradigmd suslinea cd existd o raliune ideald care a sclpat de emolie. avem doud creiere. Pentru a face asta aga cum. dintre nucleul amigdalian 9i lobii prefrontali dd seamd de faptul cd fiecare este partener egal in viala mintald. doui minfi . Felul cum reugim in via!5 este determinat de ambele .se cuvine la nivelul existenlei noastre.nu conteazd. intelectul nu poate funcliona la capacitate maximd fdr5 inteligenla emolional5. PARTEAA DOUA Natura inteligenfei emotionale . Intr-un fel. ata cum a procedat drasmus.

a susfinut cd el intenlionase sd se sinucid5 din pricina rezullui de la test 9i se dusesela Pologruto s5-i spund cd se omoa- .pentru cI ar fi sujurdmint cI in timpul confrunttrrii biiatul fusesenebun. Dar Pologruto.visa sd ajungl Harvard.tA.Pologruto a povestit altceva:. $i nu la orice facultate .i-ar putea pune in primejdie visul de o via. pupd ce a fost transferatla o 9coal5 particulard. injunghiat cu un cufit de bucXtdriede unul dintre elevii lui rezultateexcelente la invdtiturd esteinc[ un lucru discutabil. agacum au fost ele prezentate pe larg. faptele. Un judecdtorl-a gdsitpe ]asonnevinovat. cu zecepe linie.fostul lui profesor de fizicd David Polos-a plins cd |ason nu gi-a cerut niciodatd scuze 9i nici nu asumat rdspunderea pentru faptul cd l-a atacatl. sint urmdtoalason H.Eu cd a irncercat sXmd omoarecu cufitul" pentru ch era furios pricina notei proaste.Jasona terFatliceul doi ani mai drziu ca 9efde promofie..l-a adus la gcoaltrgi in timpul confruntrdri cu Pologruto in laboratorul de fizictr gi-a infat profesorul in clavicultr. Florida. gi era ferm hottrrit sd meargd mai departe la nultatea de Medicintr.. Crezftrd ci noun biet 9 . inainte de a se fi pornit o lupti cei doi. invlfa la liceul Coings. elev in anul doi.. profesor de fizicd la un liceu.iididuse lui doar 80 de puncte din 100 la un chestionar. profesorul lui de hzicl. a luat un culit de bucdttuie.Luind numai a terminat cu medie maxim6. Degi |ason a oblinut asemenea spectaculoase.Cind a fi degtept e o prostie De ce anume David Pologruto. fade o crizl de nebunie temporard in timpul acestui incident cornisie formattr din patru psihologi 9i psihiatri au declarat n pricina notei proaste.

iar cei ca. pornind de la clasele sociale 9i ajungind pini la noroc. Existi foarte multe exceplii la regula conform cdreia IQ-ul determini succesul . doul treimi prcvedin familii care trtriau din aiutor social si care au crescut in Massachusetts. Aga cum nota un observator: . In ciuda extraordinarelor sale capacitdli intefpctuale. in cel mai fericit ciz. Bineinleles ci a e$stat o legSturd (a9acum existd.50 f:fatura inteligenfei emolionale Ctnd afi degtepte oprostie 51 Intrebarea este cum a fost cu putinld ca. Cei mai degtepfi dintre noi pot cddea pradd unor patimi cumplite 9i unor impulsuri necontrolate. de producsau de statuhrl lor in domeniul respectiv. cei doi subliniazd: . mai tot timpul igi pierdea vremea. . The BeIICurae(Curba lui BeII) . Mulfi dintre cei cu un IQ scXzut sfirgesc prin a ocupa slujbe modeste. in Partea a Cincea voi ar5fa cd acele competenle emofionale de o importanti crucial5poJ. majoritatea copii de imigranli.o persoand atit de inteligentd sd comiti un act iralional .lrala f 9_e|. : IQ-ul explicd furtr-o mic6 mdsuri destinele diferite ale celor promit in egald mdsuri.. si devind senator american sau si cigtige un milion de dolari poate n-ar trebui sd-gi lase la o parte visurile. acordl o importanlX capitald IQ-ului.Pe un elev in anul intii de liceu care are peste 500 de puncte la testul SAI de matematici poate sXnu-l impingi inima sd devinl matematician. urmeazd cam aceleagistudii 9i au aceleagiganse. T% cei cu IQ-ul sub 80 au fost gomeri zece ani sau chiar 9i mai 'dar asta s-a intimplat 9i cu7o/" dintre cei cu IQ-ul de peste . Spre deosebire de IQ. Dar din datele existente reiese cd poate fi . iar {n mdsura ir care existi mulli care suslin cd IQ-ul nu poate fi tctrimbat prin experienld sau studii. se culca tirziu gi liplga de la cursuri.atit de prostesc? Rdspunsul: inteligenla academici are foarte pulin de-a face cu viala emofionali. pentru cI dormea pind la prinz. a cdror carte. s-a constatat cd aceia care avucele mai bune rezultate la testele de la facultare nu?u reit cel mai. mai ales cird a fost vorba de salariu.ul a avut o micd relevanlXpentru felul in cares-au cu slujba sau ir restul existenlei lor." Chiar gi Richard Herrnstein gi Charles Murray.cu lmbr45t5!i!9pg$utd deJa'v. N-au avut nici mai mari satisfaclii fir vialX gi nici cele mai fericite relalii cu cu familia sau in dragostea. Un studiu similar pentru virsta adultl s-a fdcut gi asupraa de biiefi. a IQ-ului sau a altor evaludri in ciuda popularitdlii lor aproape mistice. IQ.intra la facultate. copil4riei. O treime dintre ei avea un IQ sub 90..Cind 95% dintre fogtii studenli la Haward ai iilor anilor 1940: vremuri ir care cei care aveau un IQ mergeau la gcolile Ivy League mai mult decit fir prezent fost analizali la virsta matur6. I-au trebuit tproape zece ani ca sd-gi ia diploma.rlaitepi iondilia se facemefortul sEii inv5ldm pe copii. fiind mai multe exceplii decit cazuri care se potrivesc cu regula. . in cazul unor grupuri largi de persoane.. nou.. recunosc acest lucru. de altfel. Nimeni nu poate spune exact in ce m5surd variazd. de a-9i stdpini impulsurile gi de a amina satisfacfiile. de a-gi regla stlrile de spirit 9i de a impiedica necazurile s5-i intunece gindirea. persoanele cu un IQ ridicat pot deveni piloli uluitori de progti atunci cind se afl6 la cirma propriei lor vieli. de a prevedea fdrd greg cine va reugi in viafd.alte caracteristici". comparativ cu colegii lor cu rezultamai proaste. de la o persoand la alta de'a lungul unei viefi. inteligenla emolionald este un concept nou.la fel de puternicd 9i uneori chiar mai puternici decit IQ-ul.. re au un IQ mare au tendinla si devinX persoane bine pl5tite Iucru care insd nu este valabil intotdeauna. care are o istorie de aproape 100 de ani de cercetlri aplicate pe sute de mii de oa- nreni. la factorii care determind reugita in via!5. TNTELTGENTA EMOTT ONALA trDEsTrNur rl imi amintesc de un coleg de an de la Colegiul Amherst care fgase 800 de puncte la testul SAT gi la altele similare inainte de l.. respectiv. de a fi stdruitor 9i de a spera.pe vremea cind .cumplita mahala" la doi pagi de Harvard.Cea mai mare parte a locurilor pe care gi le gdsegtecineva in societate este determinatd de factori care nu au legdturi cu IQ-ul. IQ-ul contribuie cam cu 20"/. fapt care ii lasd pe ceilalfi 80% pradd altor forfe2. de inteligenla emofionald: capacitatea de a fi in stare sd se motiveze 9i sX perseverezein fala frustrdrilor. de exempltr.'3 Eu sint preocupat de cheia acestor .de obicei. Legdtura dintre punctajele la tesfe gi acestereugite este diminuattr de totalitatea altor caracteristici pe care el le aduce la viatd. Unul dintre secretele psihologiei este relativa incapacitate a notelor.bine gi in viafd. dar dacl vrea sd se ocupe de o afacere. Cu siguran!5 cd existd o legXturd intre IQ 9i performanlele in viald.

6 $i aceasta este problema: inteligmla la invi!trturd nu te pregtrtegte pentru viltoarea . fie cd este vorba de relatiile sentimenta- regulilor nescrisecare guvemearyi"intime. nu gtim nimic despre felul in care reacfioneazAla vicisitudinile vie!ii.nesuferifi" inteligen.unii l-ar putea ntrmi caracter . Cei careau capacitdliemole bine dezvoltate au gi mai multe ganse sd fie mutlumili in gi eficienli. La zeceani dupd absolvirea liceului. un set de trdstrturi .. Dar capacitatea dobinditd in copildrie de a gestiona frustririle.reugit cu bine acolo unde tot ce a fdcut s-a mdsurat ir note. Desigur cd exist5 multe cdi spre reugita in viald gi multe domenii in care celelalte aptitudini sint rtrsplitite.Pentru un observatorinfiimpldtor.Cum va fi strigat peste cincisprezece ani nesufe- tl de acum?" Rispunsul: u$efu"'. Atunci cind i s-a cerut str agezefiecarebtrietel 9i Iui Judy dezvdluie faptul cI ea d'efine o harti soperfectd a grupei sale de la gridinild 9i un nivel de perceppentru o fetild de patru ani. Dar ir vreme ce au continuat sd se descurce bine gi la facultate. 6ofisticarea ei nu a fost evidentd pird ce educatoarea lui fudy d-a adunat pe tofi copilagii.ta emofionaltr oferd o altl falet5 la locul munc6. si-gistiipineasci obiceiurile mintale care stau la propriei lor productivittrfi.d.a. profesor de pedagogie la Universitatea din Boston. Dar chiar gi in ce-i privegte .sint in avantaj in domeniu al vielii.:cedetermind cit de bine putem folosi talentele pe care le avem. Ea std deoparte. cu o inteligenld egal5. Un IQ ridicat nu este o garanlie de prosperitate. dddea urrnStoarea explicafie: . doar unul din patru se afla la cel mai inalt nivel in profesia pe care gi-o alesesegi mulli nu se descurcasertrprea grozav. Atunci cffrd gtim despre o persoantr ctr a absolvit o facultate. Cind educatoarea i-a cerut fudy sA ageze fiecare fetifd 9i fiecare blielel in acea parte a tperii in care le place lor cel mai mult si se joace .sau pentru ocaziile . Mdsura in care cineva abordeaztr aceste competmte este de o importanld majord pentru infelegerea faptului cI o persoanA poate reugi fur viafi.Iudy a ftrcut-o cu o acuratele inari. in schimb. ln schimb. aga cum vom vedea ir Partea a treia. nu participd intens la joacd gi nu este rdat6in centrul atenFei. capacitatea de a stdpini tehnica este categoric importantd. luind note excelente. Dovezile aratd care se descurci din punct de vedere emolional igi cunosc ai igi stiptnesc bine sentimentele gi care deslugesc rdeazd eficient sentimentele celorlalfi .ta ionali gi duc bdtdlii inteme hfungs5-9isaboteze capacitatea ls€concentraasulra muncii gi asupra unei gindiri clare.este de un test asupra percepliei sociale.. cei carenu-gi pot controla Via. Absolvenlii se zbat la fel ca.eare conteazd imens in destinul nostru perscinal. de a-gi stdpini emoliile gi de a se furlelege cu ceilalfi a fost factorul de diferenliere cel mai important'.. Karen Arnold. gtim doar cd a. Acestea sint capacicare ulterior ir viald ii vor permite lui ]udy sX devind o ve- . asupia capacittrlilor de ftrvdfdturd. sfirgegte intr-o funddturtr: aptitudinile emofionale sint meta-abilitdfi. .. Viala emolionali este o dominanti care poate fi. pentru ctr gcolile noastre 9i cultura noastrtr se concentreazd. gestionatd cu mai mult sau mai pulin talent 9i care presupune un set unic de competenle..coltul ar- Clasei. prestigiu sau fericire tr viald. IIN ALT FELDE INTELIGENTA . JgculClasei.de patru ani pentru a intra in Joale copiilor de grddinild 9i ale educatorilor .fie de respectarea tbugita in politica organizatoricd. inclusiv inteligenfa pur5. este un fin observator al sociale din grldinila ei gi poate este chiar cea mai sofisdintre copii atunci cind este vorba sd arializeze felul cum ceilal!i.52 Natura inteligqnlei emolionale Ctnd afi degtept e o prostie 53 intotdeauna) intre IQ gi nivelul socio-economic la virsta de pakuzeci gi gapte de ani. unul dintre cercetdtorii care au urmdrit destinul absolvenfilor. Existd gi o gluml pe care o spun copiii: . efectuat asupra a 81 de absolvenfi ai promofiei 1981 ai liceelor din Illinois. cam pinl la treizeci de ani rul au ajuns sI atingi decit un nivel mediu de reugitd..tot mai mult pe cunoastere.m.Cred cd am descoperit persoanele <ascultltoar€> cafe gtiu str reugeascdin acest sistem. in weme ce o altd persoand.noi to!i. tn societatea noastrtr bazatd.un fel de casda pdpugilorcarecopiazd I de grddinild 9i unde aparfigurine caretr loc de cap aumici nre fetitd alituri de cei cu care le place cel mai mult sI se joafudy a dovedit cd ii poate gisi pe cei mai buni prieteni ai fie- cel cu cuburi g. ignorind inteligenla emofionali. micula Judy de patru anipoate pdrea o fiinf5 izolatd prinke colegii ei de joactr mai soili. Sd ne aplecim insd gi asupra datelor unui studiu in burs. Evident c5 ei au avut media cea rnai mare. precurn matematica sau cititul.cu care te itrtilnegti la nivelul vicisitudinilor viefii.

dar includea gi capacitatea spafiald. care este desprinstr de adevdratele ca$tl!i 9i abilitXli ce conteazd in viali peste gi dincolo de Ie.acegti fie cd sint degtepfi sau nu.. Completind aceastdlist5. care au fost etichetate de Gardner drept . ci un spectru larg de inteenle cu gapte posibilitdfi.. Cardner si lpa sa de cercetdtori au extins cele gapte posibilitdli la douAi de tipuri de inteligenli. care ne-au implrlit intre cei care au fost indreptali k gcoli tehnice gi facultate gi pinl la cele preuniversitare. iar testul nu spune altceva decit dafaci sau nu parte dintre cei degtepfi. ca factor singular gi invariabil. Gardner recunoagte cX cifra gapte este una arbitrard in prifa tipurilorde inteligenfX. Acest tradilional. Inteligenla interpersonald.. mi-a spus Gardner. inventat chiar iIr vremea aceea de Lewis Terman. am suPus Pe loatd lumea unei educalii conform ctrreia nu pofi reugi altceva decit sd fii profesor universitar.sint extrem de importante. Ir. inteligenla ver{ 9i logica matematicd. La un moment dat.tilor . pe o parte. de esenlialX ir cazul unui artist plastic sau al unui arhig geniul chinestezic era evident in flexibilitatea fizicb gi in graMarthei Graham sau a lui Magic Johnson. Existd sute gi sute de modalit5li de a reuqi 9i capacitili total diferite ce pot ajuta la asta.care pot apdrea. tncurajindu-i pe copii sX-gidezvolte o intreagd gam5 a capacitdlilor de care va depinde reugita lor sau incurajindu-i doar sd le foloseascdpentru a se implini in indiferent ce ar face. Ar trebui si petrecem mult mai pulin timp pentru a-i inregimenta pe copii 9i mult mai mult ajutindu-i sX-giidentifice talentele date de Dumnezeu 9i sd 9i le cultive. . cum ar fi cele ale unui mareterapeut Carl Rogers sau ale unui lider mondial precum Mirtin King.coala devine un factor important gi ir .de la vinzdri la management gi diplomalie. de a fostimpirliti in patru capacit5fi distincte:spiritul de tcere. Am pierdut complet din vedere acestlucru. Proiectul Spectrum recunoagteci repertoriul capacitd.. in intuiliile lui Sigmund Freud sau. capacitatea de a cultiva relaliile gi de a pdstra prieteaceea de a rezolva conflictele si de a face analize sociale. careili deterd viitorul. apar cele .. aga s-au ndscut. iar educalia trebuie sd le hrtrneasci in loc sd le ignore sau si le frustreze. .intrapsihice". psiholog la Harvard School of EducationT.. Aceastd modalitate de gindire a pus stdpirire pe etatea noastrd. Spiritul vizionar gi cdlduzitor al Proiectului Spectrum_este Howard Gardner. nu existd un numdr magic referila multiplele talente umane.de la cele de fFcitate.." . li evalulm pe toli conform unor standarde extrem de inguste ale succesului.cahteli in abordarea oamenilor" .predarea" capacitililor de a se descurca in viafd. gi talentul muzical lui Mozart sau YoYo Ma. Testul de admitere la fa- te Sebazeaztr pe un singur tip de aptitudine.. ne lirgim noliunea'de spectru al talentelor. ea opunea ideea cX nu existd un singur tip monolitic de inteligencare si stea la baza reugitei in viafd.care a avut un mare imp act. in care sd fie mu$umit 9i competent. de abilitatea fu:r proiect scoatein evidenli faphrl cd talente precum cel al lui ]udy .: interpersonale.si. mai pulin eviir mulfumirea interioard ce se poate obline atunci cind cireugegte si fie in aconCcu adevdratele lui sentimente..utrfalete a ceeace Gardner numegte ."sBiheinleles ci Gardner vede cel mai bine limitele vechii gindiri asupra inteligenlei.Frames Mind (Cadreleminfii). Cartea lui Gardner din 1983. un psiholog de la Stanford.o perceplie a socialului .A sosit timpul". respectiv cel al invfi5rii.54 Natura inteligenlei emoliorfrIe Ctnd a fi degtept e o prostie 55 detd in orice domeniu in care sfultnecesare. Cuv?ntul operativ irr privinla irfteligenlelor este multiplu: delul lui Gardner merge mult mai departe decit conceptul ndardde IQ. Nu putem prea mult situafia. El subliniazi faptul ci epoca de glorie a IQ-ului a inceput itr perioada primului rdzboi mondial. a fost un manifest impotrivfle-ului. cind doud milioane de americani au fost alegi prin intelmediul primului test in scris. gi capacitdlile. o programd de invd!5mint la nivel internalional pentru descoperirea diverselor tipuri de inteligen!5.felul de a gindi la nivelul IQ-ului": . Lista lui includea gi cele doud tipuri inteligenfi standard. In schimb.. care Stabilit ce colegiu vom putea urma .inteligenfele perionale. Acest talent strtrlucit al lui judy in domeniul social a fost remarcat atit de timpuriu gi datoriti faptului cd ea a invSlat la grddinila Eliot-Pearson din campusul Universitdlii Tufts. . El recunoagte cd care ne-au tira4izat cit arn fost la scoali . Cea mai importanti contribulie 9i unica pe clre educalia o poate aduce la dezvoltarea copilului este sd fl ajute sd se indrepte spre un domeniu in care talentele sale si fie cit mai in favoarea lui.sebazeazdpe o nofiullmitati a inteligenlei.. Acest lucru a durat decenii. unde a fost aplicat Proiectul Spectrum.urnane merge cu mult dincolo de cei trei & adicl dincolo de limitata impdrlire asupra cdreia gcolile se concentreazd in mod privinfa cuvintelor 9i a cifrelor.

56

Natura inteligenlei emolionale

Cind a fi deptepte o prostie

57

adici aceeain care fudy excela la doar patru ani. Acest punct de vedere care prezintd multele falete ale inteligenlei oferd o imagine mai ampl5 asupra capacitdfii copilului gi asupra potenfialului stru pentru reugit5 decit IQ-ul standard. Atunci cind elevii Programului Spectrum au fost evaluagi conform Scalei de Inteligenld Stanford-Binet - cirdva, standardul de aur al testelor IQ - gi, din nou, conform unui set de intrebXri ce urmdrea str mdsoare spectrul de inteligenle aga cum le definise Gardne{, nu au existat legituri semnificative intre rezultatele copiilor la cele doud testee.Cei cinci copii cu cel mai mare IQ (intre 125 9i 133) au dezviluit diverse profiluri ir raport cu cele zece trdslturi importante misurate de testul Spectrum. De exemplu, dintre cei cinci copii ,,cei mai degtepli", conform testelor IQ, unul era foarte bun in trei domenii, trei in doud 9i cel de-al cincilea coresPundea doar uneia dintre tris5turile importante ale Spectrum. Aceste puncte tari erau impdrlite astfel patru dintre punctele tari ale acestor copii erau plasate irn domeniul muzical, doud in domeniul artelor vizuale gi unul in inlelegerea sociali, unul in logictr 9i doud in limbaj. Nici unul dintre ceipinci copii cu IQ-uri mari nu erau ,,tari" in ce privegte migcareaTizicd, cifrele sau tehnica; migcarea fizicd 9i cifrele erau chiar punctele slabe in cazul a doi dintre cei cinci. Concluzia lui Gardner a fost ci: ,,scala de inteligenld Stanford-Binet nu putea prezice reugita la nivelul activit5lilor Spectrum." Pe de alti parte, rezultatele la Spectrum le-au dat pirinlilor 9i profesorilor un indiciu clar referitor la domeniile fali de care copiii vor arlta un interes spontan gi in care se vor descurca indeajuns de bine, incit sd dezvolte o pasiune care intr-o buntr zi sI ajungd dincolo de pricepere, ctrtre mdiestrie. Gindirea lui Gardner referitoare la multiplicitatea inteligencontinui sd se desfdgoare.La zeceani dupi publicarea teoriei lei sale, Gardner a oferit aceste rezumdri pentru inteligenlele personale: de a-i inlelege pe ceilalfi: estecapacitatea Inteligenla interpersonald cum se poate cooperacu ei. ce anumeii motiveazi, cum lucreazd, Agenfii de vinziri, politicienii, profesorii, medicii de clinicd 9i liderii ieligiogi cu o influenli clari cel mai adeseasint indivizi cu un grad ridicat de inteligenli interpersonald.Inte[genta intrapersonacorelat{,orientatdspre interior. Esteaceaca1i... esteo capacitate pacitatede a iorma un model plin de acuratele9i de veridicitatea sinelui 9i de a fi in staresdfolosegtiacestmodel Pentru a ailiona eftcientin viatd.lo

Intr-o altAinterpretare, Gardnerobserva ci miezul inteligenpresupune,,capacit5file de a discernegi de a tei interpersonale rdspundein modul cel mai nimerit la st5rile, temperamentele, motivaliile gi dorinlele altora". La inteligenla intrapersonali, cheia cunoagteriide sine, el mai include ,,accesul la propriile Fentimente,capacitateade a discerne intre ele gi de a le stipini h cilduzirea comportamentului"ll. SPOCKVS.DATA: ATUNCI

cf^rDcrrNoAtrEREA Nu ESTE DE4 rNs
Exist5 o dimensiune a inteligenlei personaleindelung scoaedin evidenfd,dar pulin explorati in studiile lui Gardner:rolul Tmofiilor. Asta sedatoreaztrpoate gi faptului cd, agacum imi sugeraGardner,lucrdrilesalesint determinate profund de un model al minlii cognitiv-gtiinfific.Astfel, punctul stru de vedere Bsuprainteligenlelor pune accentul pe cognitiv -tnfelegerea de tine gi a altora in ce privegte motivafiile, obiceiurile de munci gi folosirea acestorinformafii in conducereapropriei vieli 9i pentru a te ftrlelegecu ceilalfi. Dar ca gi in cazui domeniului chineslpzic, unde excelenlafizicd se manifesti nonverbal, domeniul gmoJiilorseextinde la rindul s5u,dincolo de limbaj gi de cogpitiv. ; Degi se acordtrun spafiu amplu descrierilorintetigentelor personale din perspectiva rolului pe careacestea iljoaci la nivelul gi lmoliilor al sttrpiniriilor, Gardnergi cei careau lucrat cu el nu gu urmiritin detaliurolul sentimentuluiincazul acestor inteligenasupracunogtinlelordespre sentiment. AceasS, concentrindu-se poateneintenfionattr lasdneexplorat vastul ocean ftr concentrare d emofiilor, care fac ca viala interioar5 gi relafiile str fie atit de
de constringtrtodre gi adeseafircurcate. De asemenea,

hsd loc descoperirilor atit in sensul in care existtrinteligen!tr in fiFolii, dar gi tr sensulin careinteligenla poate fi datil enofiilor. Accentul pus de Gardner pe elementelecognitive la nivelul
lelor personale reflectd zeitgeist-ul psihologiei care i-a

t punctelede vedere.Accentulexagerat pe carepsihologia
p-une pe cunoattere chiar gi in domeniul emoliilor este in part datorat unor capricii din istoria acesteigtiinfe. Pe la iumitltea secol, psihologia la nivel universitar a fost dominati de viorigti, duBd modelul lui B. F. Skinner, care considera cd comportafirentul poate fi perceput obiectiv din exterior 9i, prin grmare, poate fi studiat cu acuratefe gtiinfificd. Behaviorig-

58

Natura inteligenlei emolionale

Cind a fi deptept e o prostie

59

tii au reglementat toatd viala interioard, inclusiv emofiile, care nu era la indemitra gtiinlei. Apoi la sfirgitul anilor L960,a apdrut ,,revolufia cognitivtr", accentul in psihologie indreptindu-se asuPra registrelor minta}e, al stocdrii de informafii gi al naturii inteligenlei. In continuare ins[ emoliile nu puteau fi abordate. Teoria tradilionalI accePtatl de savanfii cognitivigti considera inteligenfa ca fiind rezultanta unui proces la rece al faptelor. Totul este hiper-rafional, precum Mr Spock dtn Star Trek, arhetrpul octelilor informafionali lipsili de orice fel de sentimente 9i care trtrupeazi ideea ci emoliile nu au ce cduta la nivelul inteligenlei, ele doar stricind imaginea unei vieli mintale. Savanlii cognitivigti care au imbr6li9at acest punct de vedere au fost sedugi de calculator ca model operativ al minlii, uitind cd in realitate materia creierului este scXldatd intr-o budinci dezordonatd pulsind de produse neurochimice gi nu se apropie in nici un fel de siliciul ordonat gi aseptic din care a lignit metafora cdlduzitoare pentru minte. Modelele predominante care circuli printre savanlii cognitivigti referitor la felul in care mintea proceseaztrinformalia au fost lipsite de recunoagterea faptului ctr ralionalitatea este ghidatd - 9i poate fi biruitd - de sentimente. Modelul cognitiv este in acest sens'o privire sirlcittr a minfii, adicd una care nu reugegtesd explice Sturm und Drang'ul sentimentelor care dau savoare intelectului. Pentru a rlmine la aceastl viziune, savanlii cognitivigti au fost hevoifi, ei in9i9i, sf, ignore relevanfa pentru modelele minlii create de ei a sPeranlelor personale gi a temerilor, a neinlelegerilor in cisnicie sau a invidiilor profesionale - ei au indeptrrtat sentimentele care dau savoare vielii dar 9i momentele de criztr gi care, in fiecare clipd, influenfeazd exact iir mdsura in care (cit de bine sau cit de slab) sint prelucrate informaliile. Versiunea gtiinlificl unilaterali conform cdreia ar exista o care a clliuzit ultimii via!6 mintali fdri influenle emolionale optzeci de ani de cercettrri asuPra inteligenlei - se schimbi treptat, pe misurd ce psihologia a inceput sX recunoascl rolul esenfial al sentimentelor in gindirg. Precurh personajul Data din Star Tiek:generaliaurmdtoare,psihologia incepe sd aprecieze puterea gi virtulile emoliilor la nivelul vielii mintale, dar 9i primejdiile pe care le reprezinti. La urma urmei, a9acum vede Data lucrurile (spre marea lui mirare, in mXsura in care poate simli a9a ceva), logica lui rece nu reugegtesI glseascd solulii umane'Urfla'

ul nostru este cel mai evident la nivelul sentimentelor. Datncearcd sd simt5, dindu-gi seama cd rateazd,ceva esenlial. El a p.rietenie 9i loialitate; precum Omul de Tinichea dnVrdjitodin Oz,lui ii lipsegte o inimd. Lipsindu-i simpl liric ce insosentimentele, Data poate cinta sau scrie poezii cu o mare rzitate tehnicd, dar fird a trdi pasiunea. Lec,tia dupd care tinjegte sint tocmai valorile mai inalte, cele ale sufletului ic - credinfa, speranfa, devotamenful, iubirea -, care cu desdvirgire unui punct de vedere rece, strict cognitiv.

imbogdfesc;un model mintal care le ignortr este unul Atunci cind l-am trtrebat pe Gardner despre accentulpe catlpune pe gtrdurile asuprasmtirrrentelor siu pe metacunoagmai mult decit pe emolii insele, el a recunoscutctr a avut
sd abordeze inteligenla din perspectivi cognitivtr, dar r spus totodatd: ,,Cind am scris prima dat5.despre inteligenpersonale, de fapt aorbeamdespre emofii, in special potrivit mele de inteligenld intrapersonald - una dintre compofiind acordarea din punct de vedere emofional cu'sine. sentimentelor viscerale sint cele care devin esenliale inteligenta interpersonald. Dar atunci cind a fost dezvolin,practicd, teoria multitudinii inteligenlelor a evoluat, conmai mult pe metacunoagterel'7 adiia pe congtienprocesului mintal al cuiva - ,,gi mai pulin asupra irtregame a capacitdlilor emolionale." Chiar 9i aga,Gardner apreciazd importanla cruciald a acestor itdli emolionale gi relalionale aflate labaza vielii. El sublicd: ,,Mulfi dintre cei care au un IQ de L60 lucreazd pentru

cu un IQ de 10Oin cazul in care cei dintii au o slabtrintelitd intrapersonald,iar a celor din urmtr esteridicat5. ln lumea
.nu existd o inteligenld mai importantii decit cea interperDacf, n-o ai, nu vei gti cu cine sd te cdsdtoregti, ce slujbd iei g.a.rn.d.tebuie sd ne formdm copiii la nivelul inteligenpersonale ircd din 9coli."

EMOVILE POT Ft INTELIGENTE? . , Pe4tru o infelegeremai complettr a felului fir cares-ar putea
asemenea pregdtiri la nivelul copiilor, trebuie si ne oprim gi altor teoreticieni care i-au urmat lui Gardner - cel mai

ru fiind psihologul de la Yale,Belefg4lgv_Cy carea reugit sd

60

Natura inteligenlei emolionale

Ctnd afi deptept e o prostie

6l

prezinte in detaliu felurile tr care putem da inteligen!tr emofiilor noastrel2. Acest efort nu este unul nou; de-a lungul anilor, chiar gi cei mai invergunafi teoreticieni ai IQ-ului au ircercat uneori sI aducX emofiile in zona inteligenfei, flrd a socoti cd intre ,,emofie" gi ,,inteligenld" existl o contradicfie inerentl in termeni. Astfel E.L. Thorndiken un eminent psiholog care a avut la rindul s5u un cuvftrt de spus in popularizarea noliunii de IQ in anii 1920 gi 1930,propunea intr-un articol dinHarper's Mngazine ideea cd un anumit aspect al inteligenlei emolionale, inteligenla ,,sociald" - car€ este capacitatea de a-i irlelege pe ieilalfi ,,9i de a acliona cu inlelepciune in relaliile interumane" - este ir sine un aspect al IQ-ului unei persoane. Alli psihologi ai vremii au acordat o conotalie mai cinicd inteligenlei sociale, considerind-o capacitatea de a-i manipula pe ceilalfl - de a-i determina sd factr ceeace vrem, indiferent dacl sint cu adevdrat dispugi sau nu. Dar nici una dintre acesteconceptualizdri ale inteligenlei sociale nu i-a influenlat pe teoreticienii IQ-ului, drept pentru care, in 1960,a apdrut un manual de o mare importan!5, care cuprindea teste de inteligenlX ce declarau inteligenla socialtr drept un concept,,inutil". Dar inteligenfa personalS nu poate fi ignoratd tocmai pentru ctr are o laturd inttritivtr gi una de bun sim!. De exemplu, cind Robert Stemberg, alt psiholog d9 la Yale, le-a cerut oamenilor sd descrie o,,persoantr inteligentS", capacitSlile de a se descurca in practicd se numdrau printre prindipalele trdstrturi incluse pe listd. Studiul mai sistematic al lui Sternberg l-a fdcut sd revintr Ia o concluzie a lui Thorndike: anume cX inteligenla sociald eSte altceva decit inteligenla academictr gi cd este o parte extrem de importanttr in a-i face pe oameni si reacfioneze bine in situaliile practice cu care sint confruntali fur viaftr. Printre inteligenlele practice care sirt, de exemplu, foarte apreciate la locul de munctr, se numdrd gi acea sensibilitate care le permite managerilor eficienli sX intuiasci mesajele implicitel3. in ultimii ani, un ttumhr tot mai mare de psihologi au ajuns la concluzii similare, fiind de acord cu Gardneq,gi anume cX vechiul concept de IQ, care se concentreazd pe lingvisticd 9i matematici 9i care reprezenta un factor predictiv al succesului la gcoali sau ca profesor, fir cazul in care testul IQ era trecut cu bine, s-a dovedit cd este din ce in ce mai ineficieirt, pe mXsurd ce viala igi continud cursul dincolo de porlile instituliilor de invS: limint. Acegti psihologi - printre care se numdrl gi Sternberg

rlovey - au ircercat sd-gi formeze o imagine mai largd asuinteligenfei, reinventind-o la nivelul necesitSlilor pentru refurviald. Pe aceastdlinie se ajunge din nou la aprecierea la valoare a inteligenfei ,,personale" sau emofionale. Salovey include inteligenlele personale ale lui Gardner in defia de bazd pe care a dat-o inteligenlei emofionale, extinzind capacitdli la cinci domenii principalela:

personale. emoliilor C,@ oCtfrioagterea unui sentimentatuncictndel apare - estepiatra de hoagterea
. Aga cum vom emo in Capi[, capacitatea de a supraveghea sentimentele d_e la un Ino-

de o imp;rtmre !q e!tu!-egte

o'rntelesere de srne.

rva

noastrli-iEntimenta ne lasa
i ai existenlei personale, avind un sim! mai sigur asupra in care reaclioneazi tr privinfa deciziilor pelsonale de -

cu carese cdsetoresc pirl la slujbape caregi-oiau.

',scutura

incapacittrlii de a avea acestecalittrli emofionale mentale.C-e-tg1lg"nU*l91r9'.e--q9s-4..pS-l!4phSe-s-c

5 va examina capacitatea de a ne calma, de anxietate, de depresie gi.de irascibilitate - gi

fie !gsE9_fslj11q!!ee tientiza$i-sepesilelgl de,a-S9r!-sllglqgnf

tltg!"eers"Blgllqu.dSZag]1glri turvremeceace*i*dippsrari,
care exceleazdin aceastddireclie se pot reechilibra mult mai fir urma obstacolelor 9i a necazurilor din via!5..

il Motiaarmdesine. Aqacrun vom artrtain Capitolul 6, punerea in serviciul unui scop este absolut eseirlial pentru a-i
atenfia cuvenitd, pentru motivarea de sine, pentru stdpi,gi creativitate. Autocontrolul emolional - aminarea recom-

5lgqline_btg.$F$llilor'-3stalab.azarsugltelorde

elul. Capacitatea de a h ,,pe faz6" duce la performanle iegicomun in toate domeniile. Cei care au aceastd capacitate

tendingastrfie mult mai productivi 9i mai eficienli in tot ceea &ttreprind. ':Recrnwtereaemoliilortn ceilalfi.Empati4 o alti capacitate pe baza congtientizdrii de sine emofionale, este tl se clddegte
mentul ,,capacitdlii de inlelegere a celorlalli". Capitolul 7 investiga rXddcinile empatiei, costul social al surzeniei emogi motivele care duc de la empatie la altruism. Cei care

62

Natura inteligenlei emolionale

Cind a fi degtept e o prostie

69

sint empatici sint mai atenli la semnalele sociale subtile ce indicd de ce au nevoie sau ce vor ceilalfi. Aceasta ii face sd fie mult mai potrivili pentru profesiunile care presupun grijafalE de ceilalgi, cum ar fi profesorii, agenfii de vinztrri sau cei din domeniul managementului. 5, ,Maneatarea relafiilor. Arta de a stabili relafii inseamni in mare parte capagitatea de a gestiona emofiile celorlalli. Capitolul S se ocupd de competenla sociald, dar 9i de incompetenla la acest nivel gi de capacitXfile specifice imphcate. Acestea sfurtcapacitdfile care contribuie la o rnare popularitate, la spiritul de conducere gi la eficimld in relafiile interpersonale. Cei care exceleazd fir aceste abilitdli se deFcurcX bine in tot ceea ce irseamnd interacliunea pozitivi cu ceilalli; acegtia sitrt adevdrate vedete pe plan social. Evident cd oamenii au capacittrli diferite in fiecare dintre aceste direcfii; unii dintre noi, si zicern, igi pot stdpini mai bine propria nelinigte, dar sint relativ incapabili si calmeze pe altcineva la suptrrare. Baza nivelului capacitdlii noastre este fdrd indoiald determinatd neuronal, dar aga cum vom vedea, creierul este extrem de plastic, invtrfnd mereir. Lipsurile la nivelul capacittrlilor emolionale pot fi remediate: agadar, in mare mdsurtr, in toate aceste direcfii conteazd obiceiurile gi reacfiile, carb, atunci cirrd se face eforhrl cuvenit, pot fi imbunltdfite.

cuiva in funclie de expresia fefei, aga cum este ea inregistra'Bdzicem, pe o caseti video. Totugi,.folosind o anumitd misuceeace el numegte ,Blasticitatea eului", ceeace este siinteligenlei emolionale (incluzind principalele competenaociale 9i emofionale), ]ack Block, psiholog la Universitatea din Califomia, a fdcut o comparalie intre doutr tipuri

tic pure: cei cu un IQ mareversuscei cu aptitudini emoliomarirs.Diferenlelesint griitoare.
Tipul pur de IQ mare (asta inseamnd ltrsarea la o parte a in-

emofionale) este o caricaturtra ittebcfualului care se
adapta la nivel mintal, dar este incapabiFsdse adapteze la personaltr. Profilurile difertr ugor de la bXrbali la femei. I cu un IQ mare - nu e nici o surprizd - dovedegte o gami de interese intelectuale 9i de capacitili in aceastddi. El este o persoand ambilioasd 9i productiv6,, previzibild,,

toare 9i netulburatd de ingrijortrri in ceeace-l privegte.

tendinla de a fi critic ai condescendent, greu de mul;umit 9i cu probleme sexuale, inclusiv la nivelul experienfei seninexpresiv gi detagat, prevenitor 9i rece emofional. Prin cei care au o inteligen!5 emolionald ridicatd sint echilidin puntt de vedere social, simpatici gi veseli, nu cad pra,femerilor gi trgrijorlrilor care sd-i macine, Au o mafe eapaci-

rQ-uL;"*i,iff#[tR{"!IaNALA:
IQ-ul gi inteligenla emof,onali nu sint competenfe.contradicintelectul cu torii, ci mai degrabtrseparate.Cu tolii amestecXm acuitateaemofionald. Cei careau un IQ ridicat, dar o inteligen!X emolionaldscizutd (sauun IQ scdzutgi ointeligenld emofionald ridicatX) sint, ir ciuda stereotipurilor, relativ pufini. lntr-adevdr, existi o oarecarecorelareintre IQ gi anumite aspecteale inteligenlei emolionale - degi suficient de ingustd pentru a face clar faptul ci, in mare mdsurd, sint entittrli independente. Spredeosebirede testeleIQ familiare, nu existtrdeocamdatX inteligenlei emolionale" gi nici un test caresdstabileascd ,,6;corul s-ar putea sdnici nu existevreodatl. Degi existtrample studii referitoare la fiecarecomponentl in'parte, unele, cum ar fi empatia, sint mai bine testateprin mostrele abilitllii propriu-zise ale uriei persoane- de exemplu, punirad-ostrdetermine sentimen-

in relaliile lor. Viala lor emolionali este bogati 9i nor; ei se simt bine cu ei insigi gi cu ceilalli gi cu universul soln care trdiesc, Femeile cu un IQ ridicat au, cum e de agteptat, ircredere insint fluente ilr exprimarea gindurilor, apreciazl chesintelectuale gi au o larga gamd de interese intelectuale gi De asemenea, au tendinla sd fie introspective, pradd negi lucrurilor care le macind, sentimentului de vinovilie sX-gi exprime minia deschis (chiar daci o fac indirect). Femeile inteligente din punct de vedere emolional, din con, au tendinla de a fi categorice, de a-gi exprima sentimentele d direct 9i de 4 alEeao pdr€re pozitivd despre ele insele; are un sens p-entru ele. Ca gi beiba.Ei, ele sint simpatice 9i igi exprimi sentimentele in mod potrivit (9i nu iegiri pe care si le regrete ulterior); se adapteizd bine stre. lnclinalia spre viala sociald le face sd stabileascd cu ustrnoi relafii; se simt destul de bine cu sine qi strt vesele,

de a sededicatryp ;i suflet oamenilor9i cauzelctlot, de a-gi na rtrspunderi;i de a aveaun profil etic; sint inlelegdtori9i

inteligenfa emofionald adaugf mult mai multe calitdli care ne determini str fim cu adevdrat oameni. fur mod separat. .Cunoagte-te pe tine insufi" face referire tocrrrai la ce este esenlial in inteligenla emofionalS: congtientizarea iilor sentimente fir momentul in care ele apar. a scosi putea omori pentru obrtrzni.n-are rost str-mi pierd vremea cu unul ca tine!" i Simlindu-se ofensat. mintea constapi investigheazi experienla in sine. 9i metadispozifie. manente acordate stdrilor interioarei.64 N atur a in t eligenl ei emol ion aIe spontane 9i deschise la experienle senzuale. acesteportrete se contopesc. samuraiul s-a infuriat cumplit. pe tine Cunoagte-te insuti O veche povestejaponeztrvorbegtedespre un rdzboinic saai care l-a provocat pe un maestru Zen sd ii explice ce in. ale calitifilor fiecdruia.a bdgat ij.a spuscdlugtrrul. Ctrlugdrul instr i-a rdspunscu dispre!: . ar putea pirea cd sentimentele noastre evidente.. r .Te-ag asta. pentrucongtientizarea emoliilor.r nntrrai gi iad.i ia din teactrgi a zbieral .Uluit strconsesteiadul". Pind la un anumit punct.a fdcut o plecdciune9i i-a mulgumit ctrluglrului ci luminat. iLa o primi privire. ln cadrul acestei congtientiziri autoreflexive. lndemnul Socrate: . Sigur ctr acesteportrete sint extremele -in fiecare dintre noi existtr un amestec de IQ gi inteligen!5 emolionald la anumite niveluri. gi. pentru a se referi la congtientizarea acestui proin sensul unei atenfii prefer termenul cangtientizare-de-sine. inclusiv emoliile2.lar acesta Congtientizarea brusctr de cdtre samurai a stirii agitate in cage afla ilustreazd diferenla covirgitoare intre a fi cuprins de un ntiment 9i a deveni congtient ctr poli fi inghilit de el. orice om are o inteligenfd cognitivi 9i una emofional[. prin urmare. Psihologii folosesc un tertnen destul de ponderat.. $i totugi. de gindire... a rtrspuns .Egtiun i cofan .. esterairJl". dintre cele doutr. Spre deosebire de femeile doar cu un IQ ridicat. rareori sint nelinistite ori se simt vinovate sau se frtrmfirtd pentru ceva. o gindire mai atentd ne amintegte insd cd am trecu vederea ceea ce am simfit cu adevirat in legdturl cu un lucru sau cI am reactionat tirziu fald de acestesentimenaflate in joc. Dar ele oferd o privire instructivd referitoare la fiecare din aceste dimensiuni.Acesta realitatea in spusele maestrului care igi indreptase atenlia miniei ce-l cuprinsese." calm cdlugdrul. samuraiul s-a linigtit. in teacd.

66 Natura inteligenlei emolionale Cttnoagte-te pe tine tnsuNi 67 Aceastd calitate a congtientizirii seamdnd cu ceea ce Freud descrie ca .Autolongtientizarea are un efect mai puternic asupra sentimentelor " ptrtimage sau de antipatie:inlelegerea faptului cX. cit gi de gindurile pe care le avem despre aceastd dispozilie". iar pentru autocongtientizare mai restrictivi.ln care ele apar ii face pe oamenii care procedeazi astfel sd aibl o viziune sofisticatd asupra vielii lor emolionale. Congtientizarea de sine nu este o forml de atenlie care sX se lase purtatd la voia intimpldrii de cdtre emolii. Aceast5 congtientizare a emofiilor este competenla emofionald fundamentald pe care se clddesc celelalte competenle. putem opri lovidar minia lui va continua sd clocoteascd.eul observalsltt . se manifestd doar printr-o ugoard distanlare fatl de experienla respectiv5.atenlie egal flotantd" gi pe care o recomanda psihanaligtilor.aavea o privire pozitivd asupra viefii... ci gi pe aceeade a incerca sd-fi treacd.acele circuite neocorticale supravegfeazl activ emofia. Claritatea referitoare la emolii poate da nagtere altor tr5sdturi de peri. totugi. observarea de sine permite o congtientizare la rece a sentimentelor pasionale sau fulburdtoare. de sine poate fi vdzutd ca un fel de atenlie nonvd 9i lipsitd de judecili asupra stdrii interioare. psiho- la Universitatea din New Hampshire.Existd oameni care adesease simt cupringi de r.Dar btl-a furat juciria!" . de exemplu. William Styron pare str fi descris aceastdfacultate a minlii scriind despre depresiile lui profunde. aldturi de Peter de la Yale. Inchiiereatn sine.Ar trebui sd simt aga". Congtientizarea dispoziliilor in momentul r.gi minia continud sd-l stdpineascd.a unei insoliri de cdtre un al doilea sine . recunoagtereeste insd distinctd de eforturile fdcute pena ne impiedica si acliondm conform unui irnpuls emotional.Ceea ce simt Itte furie" oferdun mai maregrad de libertate. Este..nu doar opfiuh de a nu acfiona. diferenla ftrtre a fi miniat de moarte pe cineva 9i a gindi totugi: . congtient fatd de ceea ce se intimpld mai degrabE decit a fi preluat 9i pierdut ir acel flux. vorbind despre ea ca fiind o simfire . care permite o eva: .un observator spectral care nu impdrtdgegte demenla dublului sdu gi deci este capabil de o curiozitate lipsiti de patimd in momentele in care camaradul s5u se zbate. al unor emolii turbulente. O asemenea constientizare de sine pare sI necesite un neocortex activat. O asemeneaatentie abordeazi tot ceea ce se intimpld in stare congtienti cu imparlialitate. Mayer considerd ci din mopractice cele doud merg de obicei min'rd in mind: a recunoago dispozilie incorectd inseamnd sd doregti sd o depdgegti... ca 9i cum ar fi vorba despre un martor interesat gi care totugi nu reaclioneazS."+ in cel mai bun caz. autocongtientizarea inseamnd sd fim .meta": planind deasupra san dedesubtul fluxului principal. inteligenla ii ajutd sd-9i stdpineascd emofiile. Din punctul de vedere al mecanicii neurale a congtientizdrii. dupd cum spune ]ohn Mayer. cum ar fi cea a autocontrolului emofional. Pe scurt.Sentimentul pe care il triiesc este unul de minie" chiar in momentul in care el te cuprinde.. Pe scurt. in toiul.capacitatea congtientizdrii de sine care ii permite analistului s5-gi supravegheze propriile reaclii la spusele pacientului 9i la procesul de liberd asociere pe care-l lese pacientul3. care.congtienfi atit de dispozilia in care sintem. Mai degrabd este un mod neutru de a menline reflecfia de sine.u caz.. Ei sint schimbStori . '' . gindesc la ceva frumos ca se-mi ridic moralul".Nu te g?ndi la asta acum" . de parcd dispozi$ile ar fi preluat controlul asupra lor.. aceasti subtili deplasare la nivelul mintalului se presupune cd semnalizeazi cd. Dar Mayer ci aceastl sensibilitate poate la rindul sdu si fie mai calmd.. nu mediteazd la asta fur toate felurile. ln cel mai rf. iar proasta dispozifie nu devine o obsesie.. a formulat teoria inteligenlei emofionales.ca reaclie la ceva foarte suDegi existd o distinclie logici intre a fi congtient de sentimengi a acliona pentru a le schimba.. un canal paralel al congtientizdrii. acesta fiind primul pas in cigtigarea unui anumit control. o fua26. . gindurile tipice prin care se exprimd aqtocongtienemolionald le includ pe acestea:. mci cind ii spunem: . care este .Inceteaz1t" unui copil a cdrui superare determinat s5-9i loveascdprietenul de joac5... €moliile lor gi nu se simt in stare sd scape de ele.Gindurile copilUlui sirt incS fixate pe ceea ce a declangat supdrarea .qOnalitate: sint persoane autonome gi sigure pe limitele lor. Mayer descoperd cd oamenii au tendinla de a aborda stiluri dlferite de a participa sau de a-gi st5pini emo!ii1e6: atocongtientizarea. reaclionind exagerat 9i amplificind ceeace este perceput. au sinitate psihologicd bund 9i tendinla de . fiind capabili si iasd mai ugor din aceastdstare.Unii psihanaligti ii mai spun gi . acordat spre a identifica gi a numi emofiile stirnite. mai ales in zona limbajului. Cind sint prost dispugi.

68

Natura inteligenlei emolionale

Cunoagte-te pe tine tnsuli

69

gi nu foarte congtienfi de propriile sentimente, drept pentru care se pierd ugor in ele, firtr a le putea contempla in perspectivd. Ca urrnare, nu se strdduiesc prea tare sd scape de aceste stdri proaste, avind impresia cd nu delin controlul asupra vielii lor emofionale. Adesea simt cd sint coplegili gi cd au sc5pat emofiile de sub control. o Acceptarea. Degi aceste persoane gtiu adesea foarte exact ceea ce simt, au insd tendinla sI accepte cu ugurin!6 dispoziliile prin care kec, fdri a incerca si le schimbe. ExistX doui ramuri ale tipologiei celor care accepti: cei care de obicei sintbine dispugi, deci nu strt motivali sd-gi schimbe dispozilia ir care se afltr, 9i cei care, in ciuda limpezimii asupra stirilor lor, sitrt irclinali spre stf,ri proaste, pe care le accepttrintr-o atitudine pasivtr, neficind nimic sd le schimbe, in ciuda disconfortului acest model este intilnit mai ales la persoanele deprimate, care se resemneazdin fala disperirii.

asemenea momente nelinigtitoare, incearcd si-gi distragd ntia. Aceste doud reaclii intr-o situalie limiti au consecinle de diferite pentru felul in care oamenii igi experimentea-

propriile reaclii emofionale.Cei care igi creeaztr o stare de ar fi privali de libertateprin insdgifaptul cXtrateazdtotul de atentigi amplifictrfird strwea propriile reaclii* mai ales starea lor e lipsitd de o congtientizare calmtr. Rezultatul ctr emoliile lor par gi mai intense.Existd 9i dintre aceiacare rctr sd-gi distragd atenfia, nebdgindu-gi in seamdpropriile
gi minimalizindu-gi astfel experienta reacliei emofionale, nu chiar gi dimensiunea in sine a reacfiilor. de la aceste extreme, rezultd cd pentru unii congtien-

emofionald este coplegitoare,in vreme ce pentru algii dactr efstd. Si ne gindim la studentul care intr-o searl
ci in cimin a izbucnit un incendiu gi merge str ia un exgi stinge focul. Nimic neobignuit - in afard de faptul ci

P ATIMAFUL'I I]VDIFERENruL Strne imaginem pentruo cliptrci ne afldmintr-un avioncare zboard de la New York la San Francisco. A fost un zbor lin, dar pe mtrsurtr ce vtr apropiali de Munlii Stincogi, se aude vocea pilotului: ,,Doamnelor gi domnilor, urmeazi nigte turbulenfe. Vd rugtrm sd vtr intoarceli la locurile dvs. 9i sd vtr puneli centurile de siguranli." Apoi avionul intre in zona de turbulenlg care sint mai rele decit tot ce ali intilnit pfurtr acum - avionul este aruncat in sus 9i in jos gi dintr-o parte in cealaltd precum o minge {e phiA purtattr de valuri. Inkebarea este: ce facefi? Sinteli genul de om canese refugiaztr intr-o carte sau intr-o revisttr sau care continui str se uite la un film, adaptindu-se turbulenfelor? Sau sinteli dintre cei care recitesc instrucliunile pentru cazurile disperate sau care le pindesc pe stewardese pentru a vedea dacd dau semne de panicl? Ori sinteli dintre cei care-gi ciulesc urechile spre a auzi dacd e ceva in nereguld cu motoarele? Oricare dintre aceste rdspunsuri vi s-ar pdrea mai firesc, el este un semn asupra felului in care reacfiondm la stres. Scenariul cu avionul face parte dintr-un test psihologic creat de Suzanne Miller, psiholog la Universitatea Temple, pentru a constata dacd oamenii au tendinla de a fi vigilenli, preocupindu-se de fiecare detaliu intr-o asemeneasitualie disperatd, sau dacd din contri,

. spre extinctor 9i inapoi el merge normal gi nu aleargtr. ? N-a simlit ctrar fi vreo urgenfi. Itr intimplare mi-a fost povestittr de Edward Dieneq, la Universitateadin lllinois, care a studiat intensitatea oamenii igi trtriescemofiile7.Dintre studiile de cazpe capsiholog le fdcuse,studentul seremarcase prin faptul ci cel mai pufin intens emoliile, din cite persoaneintilnise . Era esenfialmenteo persoantrfdrtr nici un fel de patimi, trece prin via!tr ftrrtr sd simttr mare lucru, chiar gi ir cazul incendiu. Prin contrast,sd ludm gi exemplul unei femei de capdt al spectrului alctrtuit de Diener. Pierzindu-9i t[ pixul preferat a fost distrusl zile intregi. Alttr datd, a fost de impresionattrcitind cd se face o mare vinzare de pantofi redus intr-un magazin costisitor,incit a ltrsat orice altcearuncat in magind gi a condus trei ore pintr la magazinul icago. Diener constati ctrin generalfemeile trdiescatit emoliile pocit 9i pe cele negative mai puternic decit birbalii. Ltrsind
parte diferenlele de sex, viafa emofionali este mai bogatl

cei care observtrmai multe. Sporireasensibilittrfiiemoare drept consecinli pentru aceastd categoriefaptul cI la
micd provocare se dezlinftrie adevlrate furtuni emofioo ahnosfertr de rai sau de iad, in vreme ce ceilalgi, de la exopusd, abia de simt ceva chiar gi in cele mai cumplite im-

70

Natura

inteligenlei

etnolionale

Cunoagte-tepe tine tnsuli

77

OMULFARASENTIMEATIE Gary 9i-a furfuriat logodnica, pe Ellen, pentru cd, d.e9iera un tip ihteligent, atent gi un chirurg care reugise in carierd, nu avea nici un fel de emolii 9i nici un fel de reactie la orice manifestarc sentimentald. Gary putea vorbi strilucit despre gtiinle gi arte, dar cind era vorba de sentimente - chiar gi pentru Ellen amufea. Degi ea se strdduise s5-i stirneascd pasiun-ea,Gary rdmdseseimpasibil gi lipsit de cea mai mici reailie. ,,Eu nu-rni exprim sentimentele", i-a spus Gary terapeutului la care Ellen l-a trimis cu insistenld. ,,Cind este vorba de viala emofionald',, a mai addugat el, ,,nu gtiu despre ce se vorbesc; n-am sentimentc puternice - nici pozitive, nici negative." Nu doar Ellen era frustratd de rdceala lui Gary: pe m5surd cc i se_ confesa terapeutului, el gi-a dat seama cX este incapabil sI vorbeasci deschis cuiva despre sentimentele sale. Motivul: mai intii, cd nu gtia ce simlea de fapt. Dupd cite igi dddea el searna, nu se miniase, nu se intristase 9i nu se bucurase niciodatds. A9a cum a constatat terapeutul, acest vid emolional i-a fdcut pe_ceiasemeni lui Gary incolori 9i inodori: ,,Ei plictisesc pe toati lumea. De aceeaii gi trimit nevestele la tratament.,, pljtitudi nea emolionald a lui Gary exemplificd ceeace psihiatrii numesc alexitimie, de la grecescul a - care inseamnd ,,lips6',, Iexis, care inseamnd ,,cuvint" gi thymos,care inseamn d ,,emo!ie', . Acegti oameni nu-gi gisesc cuvintele pentru a-9i exprima sentimentele. Intr-adevdr, ei par lipsili de toate sentimentele, degi asta s-ar putea datora mai degrabd incapacitdlii de a-gi exprima emolia decit absenlei totale a emofiei. Aceastd categorie de oameni a fost observate mai ftrtii de psihanalistii care s-au mirat cd existi o categorie de pacienli care nu puteau fi tratali prin nici o metddd, pentru cd nu dddeau sefilne si aibi sentimente, fantezii sau vise colorate - pe scurt, nu dddeau dovadd de o viali emotional5 interioari despre care ar fi putut sXvorbeascie. Tr5siturile cli nice definitorii ale alexitimicilor includ dificultatea de a descrie sentimentele - ale lor sau ale altora - 9i un vocabular emolional extrem de limitatlO. Mai mult, discem cu greu emoliile intre ele sau de senzaliile trupegti, astfel incit pot povesti cd au nervi la stomac, palpitalii, transpiralii sau ameleli - dar nu-9i dau seama ci de fapt simt o stare de nelinigte. ,,Ei dau impresia cd sint altfel, nigte extrateregtri care au picat de pe o cu totul altd lume gi au fost paragutali in miiloiul

societdli dominate de sentimente", agaii descrie doctorul Sifneos, psihiatrul de la Harvard, care, in 1972, a inventat I de alexitimiell. Alexitimicii pling rareori, dar si cind o se mai opresc. Totugi, sirt foarte incurcali dac5 sint intrece pling. O pacienttr cu alexitimie era atit de supdratd dua vdzut un film cu o femeie ce avea opt copii 9i urma sd de cancer,incit a plins pind ce a adormit. Cind terapeutul lt[gerat cd probabil a intristat-o filmul, fiindci ii amintise de ei mamd care suferea de un cancer ir ultimul stadiu, fea inmdrmurit complet uluiti gi a rdmas fdrX grai. Cind tea intrebat-o apoi ce simte, ea i-a rdspuns ci se simte lrozitor", dar nu gi-a putut clarifica mai mult sentimentele. ad5ugat cI din cind in cind se trezegte plingind, dar nu gtie exact de ce plinge12. este esenla problemei. Alexitimicii nu cd nu ar simfi nimic, dar sint incapabili s5-9i dea seama - gi mai ales 1eexprime - sau sd explice exact ce sentimente au. Le lipsegh mod acut capacitatea fundamentald de a da dovadd de inemolionald, de congtientizare de sine - faptul de a gti ce emolii ne tulburd in interior. Alexitimicii dezmint conceplie a simfului comun potrivit cdreia este mai mult clar ceea ce simlim: ei habar nu au despre ce este vorba. ceva - sau mai precis cineva - ii impresioneazl. intr-atit sd simti ceva, experienfa in sine ii blocheazi gi ii coplegegSeci trebuie evitatd cu orice pre!. Sentimentele ajung la ei, cind ajung, ca o amefitoare nelinigte; sau aga cum spunea care a plirs dupd un film, e vorba despre ceva ,,ingrozi, dar pe care nu-l poate explica, precizind cefel deingrozitor. Aceastd confuzie fundamentalS in privinla sentimentelor pad ducd adesea la vagi probleme medicale, atunci cind realaceste senzalii de disperare emolionalX sint trXite; acest este cunoscut in psihiatrie sub numele de somatizarc re emolional6 poate fi confundatd cu una fizicl (9i este dide o boali psihosomatic5, in cazul cireia problemele emoduc la complicalii realmente de ordin medical).Intr-ade,mare parte din interesul psihiatrilor fald de alexitimici este de a-i deosebi de cei care vin la doctor pentru a cere ajutor deosebire de cei care cad pradd uflei obsesii sterpe de a g5diagnostic medical gi un tratament pentru ceea ce este de o problemd emolionalh.

72

Natura inteligenfei emolionale

Cunoapte-te pe tine insuli

73

In vreme ce nimeni nu poate spune ince precis ce anume produce alexitimia, dr. Sifneos propune ca explicafie o deconectare intre sistemul limbic Ai neocortex, in special de centrii vor. birii, ceea ce s-ar potrivi foarte bine cu ceea ce am aflat desprc creierul emolional. Pacienlii cu atacuri grave de apoplexie laiare aceasttr deconectare a fost realizattr printr-o operalie chirurgicald cu scopul de a-i elibera de aceste simptome, observa Sifneos, devin insensibili din punct de vedere emolional, asemeni celor cu alexitimie, care sint incapabili sd igi exprime sentimentele in cuvinte 9i sint lipsifi de o via!tr imaginartr. pe scurf degi circuitele creierului emolional pot reacfiona prin sentimente, neocortexul nu poate tria aceste sentimente gi nici nu le poate nuanpli" limbaj. Henry Roth observa in romanul s6u CalI It Sleep !1 (9il-i zicem somn) puterca limbajului: ,,Dactr poti exprima irn cuvinte ceea ce simfi, inseamntr ctr acel ceva ifi aparline." ln mod corolar evident, aceasta este gi dilema alexitimicilor: negtrsindu-gi cuvintele pentru sentimente, nu gi le pot insugi.

sale de dupl operafie. Altfel, concluzia nu putea fi decit

esteun bolnav inchipuit. neurologul la carea mersElliot, a fost 9oAntonio Damasio, !e un element carelipsea din repertoriul mintal al lui Elliot:
nu era nimic in nereguli cu logica sa, cu memoria, cu atenBau cu orice alttr capacitate cognitivh, Elliot pur gi simplu igi lse sentimentele referitoare la ceea ce se intimplase cu ell3. $i

izbitor era faptul ci Elliot putea povesti hagiceleintimpliri totali, ca gi cum ar fi privit de la disviala sa cu o detagare pierderile gi egecuriledin trecutul sdu - ftrri nici un dram regret sau de tristefe, de frustrare sau de minie fa!tr de nelui Elliot decit Elliot insugi. impresionatde povestea Damasio a ajuns la concluzia ci aceasttrnecongtientizare avea drept surstr indeptrrtarea odattr cu tumora de creier pi a unei plrti din lobii prefrontali. Ca urmare, interchirurgicaltr a ttriat legitura dintre centrii de jos ai creieemofional, tn special nucleul amigdalian 9i circuitele colarle,9i capacitatea de gindire la nivelul neocortexului. Gindilui Elliot devenise una ca de calculator, capabild deci str trealile viefii. Propria lui tragedie nu-l indurera; Damasio era

IfinNn

SEMrIMEA/TELE I/ISCERALE

Tumora care cregteain spatele frunfii lui Elliot avea dimensiune3 unei mici portocale; i s-a fdcut operalie 9i a fost indepdrtattr. Degi intervenfia chirurgicaltr a fost declarattr o reugitd, ulterior, cei care-l cunoscuseri bine au spus cd Elliot nu mai era Elliot - el suferise o schimbare severd de personalitate. Ctndva, fusese un avocat celebru, iar acum nu mai era in stare sd-gi linl slujba. Solia l-a pdrdsit. El gi-a investit economiile in afaceri pdguboase 9i a sfirgit prin a locui in dormitorul pentru oaspe,tidin casa fratelui sdu. ln cazul lui Elliot, intervenise o problemd care ii uimea pe to!i. Din punct de vedere intelectual, era la fel de degtept ca mai furainte,dar nu mai gtia s5-gi drimuiasctr timpul, pierzindu-se in amdnunte minore; igi pierduse simlul prioritililor. Reprogurile care i se fdceau nu pireau sd-l afecteze;fusese concediat din mai multe slujbe de avocaturd. Degi testele de inteligenlX nu detectaserl nimic in nereguld cu facultdlile mintale ale lui Elliot, el s-a dus totugi la un neurolog, sperind sI descopere vreo problemi neurologicS; pebaza acesteiaar fi oblinut unele avantaje finan,. ciare, despre care credea cd i s-ar fi cuvenit ca urmare a incapa-

prin toatefazelecalculirii unei hottrriri, dar incapabili strdeoalori perrtru diversele posibilitdfi. Fiecareopfiune in era una neutrtr.Acestralionamenttotal lipsit de orice imemolionald era esenla problemei lui Elliot, sau cel pulin

t;

Acest handicap 9i-a ftrcut simliti prezen,tagi irn hotdririle de "il cu zi. Atunci cind Damasio a incercat sd aleagd o zi gi o ord

a sentimenteiga btrnuiaDamasio:o prea pulurd congtientizare pe Elliot strproducdun ralor salein raport cu lucrurile il ftrcea lonament gregit. pentru urmitoarea programarea lui Elliot, rezultahrl a fost o nultitudine de nehotlriri: Elliot gisea argumentepro 9i contra h cazul fiecdreizile 9i ore propuse de Damasio,dar nu putea llege intre ele.La nivel ralional, aveamotive perfectlogicepena obiecta sau de a acgeptapractic orice moment pentru proNumai ci lui Elliot ii lipsea acel sim! a ceeace simleain cu oricare dintre acestemomente. Lipsindu-i congtienrea propriilor sentimente, nu avea nici un fel de preferinle.

I

Di" nehotdrirealui Elliot putem invila o leclie esenfialX, 9i
me aceeaa rolului crucial al sentimentelor atunci cind navi-

din via!6. In ,gtrmpe acestnesfirgittorent al deciziilor personale
Vreme ce sentimentele puternice pot face prdpdd in rafionamen-

74

Natura inteligenlei emolionale

,

Cunoagte-te pe tine insuli

75 decit allii frica sau

te, Iipsa congtientiz5rii sentimentelor poate fi ea dezastruoasd, 9i mai ales atunci cind trebuie sd cintdrim hotdririle de care depinde in mare parte soarta noastrl: ce carierd sd urmdm, dac5 si rI_ minem intr-o slujbi sigurd sau si ne mutdm la una mai riscantd dar 9i mai interesantS, cu cine sX iegim in orag sau cu cine si ne cdsdtorim, unde sd trdim, ce apartament sX inchiriem sau ce ca_ sd sd cumpdrdm - 9i agamai departe. Asemenea hotdriri nu pot fi bune dacd sint luate doar ragional, ele presupun 9i un sentiment visceral 9i inlelepciunea emofionaH idunaH din experienfele trecute. Logica formalX nu poate funcliona de una singure cabazd. pentru a hottrri cu cine sX ne cdsltorim sau in cinle si avem incredere sau ce slujbd sd ne ludm: acesteasint zone in ca_ re raliunea f5rd sentiment este oarbi. Semnalele intuitive care ne cdlduzescin asemeneamomente apar sub forma unor valuri aclionate limbic din viscere, pe care Damasio le mai numegte 9i ,,marcatori somatici,,,,uu *ui birru zis, sentimente viscerale. Marcatorul somatic este un fel de alarmi automat5 care de obicei atrage atenlia asupra unui pericol potenlial presupus de o anumitd acfiune in desfdgurare.iel mai adesea, acegti marcatori ne indepdrteazd de o alegere impotriva cdreia sintem avertizali de experienla anterioard. Totodati, ei ne pot avertiza 9i cind apare o ocazie excelenti. De obicei, pe mo_ ment, nu ne amintim exact ce anume a dus la formarei senti_ menfului negativ; nu avem nevoie decit de un semnal cd o po_ tenlial5 perseverare trtr-o anumiti direclie poate fi un dezastiu. De cite ori apare un asemenea sentiment visceral putem sd re_ nun!5m imediat sau sd continudm cu mai multd incredere, ast_ fel incit multitudinea de alegeri sd devinx o matrice decizionali mai ugor de manevrat. Cheia unor decizii personale sdnltoase este simplX: sI fim in acord cu sentimentele noastre. G O LIREA INCONSTIENTULUI Vidul emolional al lui Elliot sugereazl c6, existd un spectru de abilit5li de a simfi emoliile pe misurd ce ele apar. Conform logicii neurogtiinfei, daci absenfa unui circuit neural duce la o deficientd a unei anumite abilitdfi, ahrnci relativa putere sau sldbiciune a aceluiagi circuit din creierele intacte ar irebui sx ducd la niveluri cor.nparabilede competenl5 in ceea ce privegte acea capacitate. In termenii ce descriu rolul circuitelor prefrontale tn acordarea emofional5, ea sugereazd cI din motiv-e neurologice

pnii dintre noi sesizdm cu mai mare ugurinli

deci sintem mai congtienli de noi ingine din punct de emofional. S-ar putea ca 9i talentul pentru introspeclia psihologicd sd !iill de acelagi circuit. O parte dintre noi sirtem mai bine acordali ctr modurile simbolice specifice minlii emofionale: metafora 9i fuibetul, alXturi de poezie, ctrtece 9i fabule, toate sint in limbafUl inimii. La fel sint visele 9i miturile, ir care asocialia dezldnpitd de idei determind fluxul narativ, fiind intdritd de logica lhinlii emo,tionale. Cei care se afld intr-un acord firesc cu propriul glas al inimii - cu limbajul emoliei - sint cu siguranld mhi apli de a exprima mesaje,fie cd estevorba de romancieri, de hxtieri sau de psihoterapeufi. Acordarea interioar5 ii face sI fie ihai talentali in a da glas ,,inlelepciunii subcongtientului" - irtrdit al viselor noastre si al inchipuirilor noastre, simbo! care intrupeazi cele mai profunde dorinle ale noastre. Congtientizarea de sine este fundamental5 in pdtrunderea ic5; aceastaeste facultatea mintald pe care vrea sd o faputernicd psihoterapia. Intr-adevir, pentru Howard Gardner, ul de inteligenld intrapsihicd este Sigmund Freud, marele f al dinamicii tainice a sufletului. Aga cum o spunea foarclar Freud, mare parte din viala emolional5 este incongtienti; f€ntimentele care ne frdmintd interior nu trec intotdeauna pracongtientizdrii. Verificarea empiricd a acestei axiome psihoprovine din experienle asupra emoliilor incongtiente, Ctrmar fi remarcabila descoperire ci oamenii i9i formeazd prefefe pentru lucruri in legdturd cu care nici mdcar nu-9i dau seacd le-au mai vdzut. Orice emolie poate fi - gi adesea9i este inconstientd. lnceputul psihologic al unei emolii se declangeazl de obicei inte ca persoana respectivd sd fie congtientd de sentiment in De exemplu, atunci cind celor care se tem de gerpi li se arattr o imagine cu gerpi, senzorii din pielea lor vor detecta transpicare s-a pornit ca sefiln al nelinigtii, degi ei suslin ci nu simt o teami. La aceste persoane transpiralia apare chiar 9i cind imaginea unui garpe este prezentatd atit de fugitiv, nu congtientizeazd exact ce au vdzut, dar ei incep deja sd se inigteascX.Aceste emolii precongtiente continud sd se formein final devenind suficient de puternice pentru a se transforin congtientizare. Astfel, existd doud niveluri de emofie, cel

o persoani enervatdde o intilnire nepltrcuttr ce i avut loc cevamai devremeesteirascibildoreintregi dupd aceea. Emofiile care clocotesc sub pragul congtientiztrriipot avea un impact puternicasuprafelului in carepercepem gi in carereacliontrm.emoliile prea intense echilibrul. si fii fericit tot amintegte oareclun de acele insigne cu chipuri zimbitoa- iare erau la modi ir anii 1970. Scopul echilibrul gi nu o trdeplrtare a emofiilor: fiecaresentiment irte are valoarea9i semnificalia lui. gi-amsd-lport In inimd. Momenhrl in care o emofie devine congtienttr marcheazd inregistrareaei caatarein cortexul frontalla.ln felul aceita.. S-arputealX nici nu bagede seamtr cit estede irascibiltr9i chiar sd fii surprinstrdactr i se atrageatenfia. capacitatea de a sescuturade o proasttrdispoiigie. Netnrobit dcpatimi. te port.sttrpinireaemoliilor tulburdtoare este cheia imlrii cu viala emofional5.. devin patologice. schimbindu-gi perspectivagi dispozifia. a-!i conduce gi de inteligenla .ne submineaztr e vorba de a simfi un singur tip de gmolie. de a facefali furtunilor emofioin cale de cdhe Soarttr9i de a nu deveni I carene sfilt scoase virtute incd de pe de patimi a fost ltrudatca o adeveratd lucru senluneasophroacest greaca veche. ca in cazul rrcsiei demobilizatoare. ele duc la plictis gi la cind sint scdpatede sub control 9i se ajunge la extregau sint de prea lungd durattr.specialistln rc[. extremele. itr-adevtrr.grija me". suferinla poate tem.poate evalua din nou lucrurile gi hottrrdgtestrse scuture de sentimentele cu care rtrmdsese de la inceputul zilei.sentimenteleproporlionale cu inle.congtientizarea de sineemotionaltrdeyinepiatra de temeliea stratului urmdtor de inteligenld emofionald. De exemplu. Evident de prea lungi durati . Dar aga cum observa chiar Aristotel. al nelinigtii coplegitoare. adicd ablinere de' la excesul emofional. agacum aveastr traducl PageDuBois.ia viefii insfui. Precum Hamletpentru prietenul siu Horatio W Faptul de a ne putea stdpini. ffi inrobit de patimi Norocile cei gi patimi chibzuieli Ce-mbindbine lncit nu sintsubmtnaSoartei fluiet Dd-miinsu! Din ure cintdeacumarea.-o repezindu-se la ceilalli ftrri nici un motiv. simjigneasci gi findu-sejigniti cind nimeni nu intenlioneazAsd.degi aceastilipsd de congtientizare o sufocd gi ii dicteaztr replici tiioase. lui Platon. Dar de firdattrceii estecongtientizattr aceastdreacfie.odattr ce e inregistrattr de cortex . Romanii gi primii cregtini aveau s-o numeascetunperantemperare.At fi multe de spus in privinmei contribulii constructive a suferinlei la viala creatoare9i .ln echilibru 9!inteviata.chiar dacd habar nu avem cd ele lucreazddeia. O viald lipsitl de pasiufi o plictiseali'pe vastul tdrim al neutralitdfii gi o izolare fabogl.in miezulinimii. Cind emoliile sint prea titcute.pera sufletul' . al furiei tur- al agitafiei nebune. sint emoliile potriaite.76 N atura in t eligenl ei emo! ion aIe congtient gi cel incongtient.

poate deveni o modalitate de a ne face sA ne simlim mai bine. Totul. la fel existi gi o fredonare emoflonali constantd.puri9ti ai dispoziliilor". unul dintre se{nnele capacitdlii de loreglare emojionald poate fi faptul de a recunoagte ci e vorde o agitalie cronici a creierului emolional. prea putemicd a putea fi depigitd fdrd ajutor farmacologic. gestionarea emofiilor este o slujbd non-stop: mare parte din ceea ce facem . atunci cind dispozilia rdmireein medie aceeagide-a lungul mai multor sdptdmini sau luni. Atunci cind ajung in fazecele rnai grave gi mai necontrolabile. treimi dintre maniaco-depresivi nu au fost niciodatl trapentru aceastXproblemd. ii fac mai pulin vulnerabili la gocurile creierului emotional.. de obicei. Dar avem oarecum o idee despre ctt durea- Momentele bune gi cele proaste pot condimenta viata. in calculul sufletului omenesc existd proporlii de emofii pozitive gi neiative care determind senzalia de bine . o considerd drept una dintre cele mai importante trnelte psihice.in special in timpul liber . in ciuda hotdririlor dezastruoase pe care le iau. psiholog la Universitatea Case Western care a intrebat peste patru sute de birbali 9i femei ce ii aplicd pentru a scdpa de asemenea dispozilii nesdnigi cit de bune au fost rezultatele obginute in urma acestor Nu toatl lumea este insd de acord cu premisa filozoficX concireia dispozifiile proaste ar trebui schimbate. Din pdcate.m. ele intr6 in zona extremS. toate emoliile sfurt. S_a dovedit cX pentru majoritate.unii psihanaligti. depresie. Dar atunci cind se pune problema de a infringe categorii mai i-te de proastd dispozifie.sau cel purin acestaeste verdictul in urma studierii dispozifiilor in cazul a sute de bdrbali 9i femei care purtau asupra lor aparate semnalizatoare care le aminteau dil clnd in cind sd-9iinregistreze emoliile din momenhrl respectiv1.. Dar atunci cind aceste emode mare intensitate gi au tendinla sd depdgeascdun anupunct. Evident cA oricine poate avea o dispozilie complet diferitX de la o zi la alta.m.sau cel pulin asta este concluzia la a ajuns Diane Tice.eite o incercare de a ne gestiona dispozifia. ca 9i asupra a ceeace urmeazd sd acesteemolii. care dizlocd orice bund dispozifie. fircit nu v6d de ce ar fi nevoie s5-i aiua. W.zut. tru cX. Cei care a. Aga cum undeva ir fundalul gindurilor existd rln murrnur permanent. aceste mijloace nu intotdeauna eficiente . asemenea momente.78 . O problemd iri cazul manialep-resivilor este cX atunci cind ei se afl5 in aceastdstare. Arta de a ne calma este un talent fundamental al vie!ii. sintem ldsali sd ne descurcim cu riile noastre instrumente.cei ce au grijd de ei. medicalia psihiatricd o unealtX pentru o gestionare mai bund a viefii. Oamenii nu trebuie neapdrat sd evite sentimentele neplicute ca sd se simtd bine.u episoade de minie cumplitd sau de deprimare se pot simli bine totugi dacd au momente de bucurie iau de feriiire care sd le contrabalanseze pe cele dint?i. gi de fiecare datd va fi intr-o'dispozifie sau alta. se susfine cd sunetele emolionile pe care le invald sugarii pentru a se calma. sau la 7. strucfura creierului ne arat5 cd foarte adeseaavem pulin sau nici un control asupra momenfului in ca- emofie. se recurge la medicalie gi rapie pentru a putea. Aceste studii mai confirmi gi independenla emofionalului in raport cu inteligenla academictr. in caacestor tulbur5ri emolionale grave.00 a. cei mai mulgi ne afldm ?ntr-o zoni de mijloc. tratindu-se pe ei ingigi a9acum ii trateazd. Natura inteligenlei emolionale Inrobit de patimi gintem cupringi de emolii. cum ar fi ]ohn Bowlby gi D. cu condilia sd fie pdstrat un anumit echilibru. Nu putem spuneacelagi lucru atuncicind estevorbristefe. incercafi si sunali pe cineva pe pager la 6. Winnicott. sentimentele foarte intense sint relativ rare. descoperind cd existd doar o sla6d relalie sau poate nici una intre note sau IQ 9i binele emofional al oamenilor. cu usoare kes5riri ir acest carusel emofional. Tice a desit cd existd gi aga-numilii . dupd pXrerea lor. Litiul sau medicamentele mai noi iontrabalansa iceasti depresie p ar alizantl. ajungindu-se la nelinigti )nice. ingrijorare sau mfirie.nafurale" 9i ar ui trdite aga cum se manifestS.. In teorie. $i totu9i. ci doar sX nu scape de sub control lceste sentimente furtunoase.00 p. Aga cum am vd. aceastaare tendinla sd reflecte in mare cam care este senzalia de bine a persoanei respective. mftrii necontrolate. aceste dispozilii cu timpul gi cu multd rdbdare. aceiSo/o susfin cI nu incearci niciodatd sd igi schimbe dispozifia. De exemplu.fi indepdrtate. $i apoi mai existd 9i cei care cautd si fiein dispozilii ne- . sint de increzdtori in sine. indiferent cit ar fi de descu. dar. care altemeazi episoade de nebunie ce amestecd haotic euforia gi mania ii cu irascibilitatea gi furia. de la cititul unui roman sau privitul la televizor pind la alte activitlli gi prietenii pe care ni-i alegem.

iar mugchii felei se incordeazi la rindul lor. Dar o lecturd a descoperirilor gtiinlifice sugereazd cd toate acesteatitui comune fafi de minie sint prost direclionate. scurtcircuitind minia." . Tice a descoperit cd lninia este dispozilia pe care oamenii reugesc cel mai greu s-o Controleze. Dar cazurile in care sirit cultivate dispoziliile nepldcute sint rare. Tice a descoperit ci reunei situafii in mod pozitiv este una dintre cele mai eficdi de a potoli minia. chiar o stare de euforie.. sau cel pufin aga pare. . ajungind chiar fel de mituria. Ali vrea bi-l omorlfi pe individul acela. agacum propu- nea Aristotel. dacd ihcercdmsi privim lucrurile 9i . cd minia ar putea fi complet prevenit5. penhu cI de multe ori minia ne face si ne pierdem conkolul. Puterea de seduclie gi de convingere a miniei poate expliprin sine de ce anumite puncte de vedere furceea ce o privegstrt atit de comune: cI minia este incontrolabili sau.. cu atit gdsim .ftrcindu-vi str tremurafi. Dintre toate proastele dispozilii de care oamenii vor sd scape. sd transpirafi.. Fpre deosebire de tristele.capdt al circuitului emolional.Aga se ajunge la hipertensiune. inima bate mai tare. diverse tipuri de minie. pentru a da impresia de fermitate in fala datornicilof.gi sinteli in stare sd explodali de furie gi fali de goferul acesta. Dacd ne altd perspectivi. de fapt. Dar la celdlalt . o reacfie impotriva imaginii sumbre de pind acum. Dactr automat gindifi: . minia dd energie. Intr-adev5r. de exemplu. O asemenea mirie ginditd are mai mult ca sigur. ln schimb. Nucleul amigdalian .motive mai iniate" 9i justificlri pentru faptul cX ne-am miniat. minia este cea mai seducltoare afunci 'clnd este vorba de emo. o urgen!5 medical5.. n-ar trebui str fie controlatd gi ci. Dupd care vI claxoneazd o magintr din spate pentru ctr ali incetinit in urma a ceea ce era cit pe-aci str vi se irtimple . Sau poate ctr a avut un motiv serios sd gofeze a9a de neatent. neocortexul probabil cd indeamhtr la un alt tip de minie. cind de fapt ali vrea sd il stringeli pe celtrlalt de git.. virsarea furiei este o de catharsis.Nenorocitul naibii!"asta inseamnd enorm pentru traiectoria pe carie o va lua minia in cazul fur care acest gind va fi urmat de altele de revoltd 9i rtrzbunare: . sd ne amintim sd avem doar o'mhie potriaitd. Existtr. ANATOMIAMNIEI Sd zicem cd goferul unei alte magini vE taie calea in mod periculos in timp ce vi aflali la volan pe o autostradd. putea si intre in mine .un motiv intemeiat".Mtria nu apare niciodattr fird motiv. acel monolog interior de a-!i singur dreptatepe carb il propagXumple mintea cu argudintre cele mai convingXtoare pentru a-!i vXrsa furia. Intreg trupul se mobilizeazd pentru luptd." Aceastd frazd ar putea sd tempereze minia gi sI introduci elementul de mil5.poate fi sursa principald a scinteii de furie pe care o simfim atunci cind un gofer neatent ne pune in pericol. pentru ctr in rest aproape toatil lurnea se plinge cd este la mila dispozifiilor sufletegti. Cursul gfurdurilor mirioase careadund furia estein mod pofial cheiauneia dintre celemai eficientectride a gdsi o supaimpotriva miniei: subminarea de la bun inceput a convingelr care alimenteazi mfiria..urmirifi-i cu atenfie pe cei care vin str stringX bani pentru facturi gi care inadins se strtrduiesc se parX cit mai furiogi. Un alt punct de vedere comopus. entrtrmpreamult asupraunui lucru carene-amfuriat ii d5m la moar5. gi nu pentru fuge . Felurile in care oamenii furcearci sd se scuture de o proasttr dispozifie sint categoric foarte diferite. Dar rareori apare pentru unul care sX merite.tii negative. conducere neatenttr gi chiar la focuri de arrnd pe autostradtr.Poatecd nu m-a vdzut. calculatS. aga cum spunea Franklin. cum ar fi o rdzbunare cu singe rece sau o revoltd fald de o nedreptate de orice tip.Nenorocitul naibii. sau micar si vtr faci sX avefi o minte mai deschisd.nu-l las eu sd scape aga ugor!" Degetele vi se albesc de cit de tare stringeli volanul. Si compardm aceasttr secvenle a miniei care cregte cu un gind mai ingdduitor fa!5 de goferul care v-a tiiat calea:. in privinfa manipultrrii dispoziiiilor . totul se calmeazd.deci este bund. intr-un sens pozitiv.$i apoi existtr gi cei care sirt de-a dreptul machiavelici. care altfel ar lua proporfii. le facd fal6 copiilor rdi de pe terenul de joactr. Cu citne frXmintdm mai multin le:5 cu lucrul care ne-a infuriat. Problema este. asistenlii sociali care igi cultivtr intransigenla fap de nedreptdli pentru a fi mai eficienli in bdtdlia pe care o duci chiar gi un tinlr a spus ci igi cultivl minia pentru a-l ajuta pe frtrliorul lui sf.80 Natura inteligenlei emolionale Inrobit de patimi 81 pldcute din motive pragmatice: doctorii care trebuie str fie sobri pentru a le da vegtile proaste pacienfilor. rniria pare str fie cea mai intransigentd. oricum. desigur. BenJamin Franklin spunea foarte infelept: .

pdlmuindu-l fustr.. dindu-i o recomandare despre credeau ci va sluji la angajarea acestuia. In aceastdirgifiecare gfird succesiv care provoaci minia sau fiecare perdevine un minideclangator pentru impulsul nucleului de a crea valuri de catecolamine. fie cd este vorminie sau de nelinigte. Intre timp.Pune-o la loc!" . Stresul de orice fel creeaz5 aceastXsecrelie adrenocorticali.ddbrtzrta" Inrobit de patimi a3 Aceasti descoperire corespunde concluziilor psihologului Dolf Zillmann de la Universitatea din Alabama. escaladind rapid nivelul de trezire psihologicl al i. l a. dup6 cum spune Zillmann. acegti voluntari s-au uitat la un film cale-a ficut pl5cere sau la unul care i-a eneryat.pentru a trece la fapte serioase". Acest val de energie dureazi aproximativ doud minute. . ocazie mult mai des intilniti. suficientX. De exemplu.spuse ea mai tare. Aceste percepfii duc la declangareasistemului limbic. Intensitatea rdzb* lor a fost directproporlionald cu felul furcareii influenlase I pe caretocmaii1vdzuserd.Lasd-mdjos. au avut ia si se rXzbune pe complice. Zillmann soco.. un alt impuls generat tot de nucleul amigdalian prin intermediul increngdturii adrenocorticale a sistemului nervos creeazi un mediu tonic pentru acliune. timp in care pregdtegte corpul pentru o betaie zdravtrntr sau o fugi rapid5. gi ceva declano deturnare emolionald. impingi:nd periculos cdruciorul ir care se afla sucare acum plingea.. Zillmann ajunge la aceastdperspectivi asupra miniei printr-o observare foarte atentd.lupti sau fugi". in timp ce celdlalt bdielel dddea din pi lre ti protesta: . de exemplu. ' ln acel moment. O parte din acestval degajd catecolamine. s-a miorldit el. dar foarte apisat: . celXlalt copilag care se afla in cdruciorul de turi a ddrimat un borcan cu dulceatd. a avut un complice care i-a provocat pe participanlii bdrbali 9i femei ce se oferiserd voluntar pentru experiment. Md aflam la supermagazin cind am auzit 'o mamd ira spus fiului sdu doar atit.. coborind pragul de Ia care este trezittr minia. De exemplu.82 Natura inteligenlei ernolionale Minia . Tiece o secundd inainte sd apard urmigi apoi cel de-al treilea 9. a ingfbcat cutia blielelului de trei ani 9i a aruncat-o in cel apropiat raft. Excitalia suprarenald gi corticald generalizatd poate dura ore intregi gi chiar zile intregi. care are un efect dual asupra creierului. ceeace in alte imprejuriri nu ar fi fost suficient pentru a declanga o crizl emofionali. cum ar fi reacfia . Aceasta este ica ce apare atunci cind cineva se irfurie. intr-un studiu. ceeace genereazd o rapidd gi episodicd desc6rcarede energie.pentru cd. ci gi. in general. mama a lipat . fiecare depind o reaclie excitantd care dispare trcet". Aceasti stare poate fi semnalizatd nu numai ir cazul unei primejdii fizice... linind strins in brale cutia cu de porumb pe care era un desen cu Jestoasele Ninja. aceasti stare declangatoarecreatd de adrenocortical explicd de ce oamenii sint mai predispugi la minie. Dupi filmul carenu le-afdcut au devenit mult mai furiosi si au dat evaludrile cele mai Minia se clidegte pe mlnie Studiile lui Zillmann par si explice dinamica funcliondrii i drame de familie a cXrui martor am fost intr-o zi cind am Ia cumpdrdfuri. care dureaz5 mult mai mult decit energia catecolaminelor.lupti sau fugi" nu e nici o surprizd. Ulterior..l oc!" . al unei ameninliri simbolice a respectului de sine sau a demnitdlii personale: atunci cind cineva este tratat nedrept sau grosolarq fiind insultat sau ridiculizat ori frustrat tr urmdrirea unui scop important. o persoand care a avut o zi grea la serviciu este mult mai vulnerabil5 si ulterior se poate infuria niai ugor acasi ..d..Pu.. de astd datd cuprinnunla.. jos!" Zillmann a descoperit cX atunci cind trupul este deja intr-o de agitafie.cd explozia furiei este . Zillmann a descoperit cd in toate cazurile minia este declangati de senzalia de a fi pus in primejdie..lasd-md. ficind tot felul de re- i nepotrivite. Apoi. copiii sint prea gIlSgiogi sau fdc prea multd mizerie -. emolia care apare.m. daci inainte a existat o provocare sau o iritare din altl cauzd.Asta e prea de tot". linfird creierul intr-o stare de alerti gi devenind baza pentru reaclii ulterioare ce pot apdrea destul de rapid. in funclie de felul in care crer^erul emolional hotlrigte sd acfioneze. este extrem de intensd. l-a apucat de incheietura miinii 9i s-a grdbit magazin. Gdsirea ridXcinilor miniei ftr partea de luptd a expresiei . ca tr cazul mamei de mai sus.a.. care in urma unei serii de experimente atente a reugit sd facX misurdtori precise ale miniei 9i ale anatomiei minieis.Dar o orealtl". fiecare val sporegteceeace t deja.o secvenli de provocdri. Cind acestaa atejos. fiecare in parte creimpuls hormonal. Un gfird care intervine ulterior in acest declansator de: .

cele mai cumplite n t5!i posibile ale limbii engleze". Exist5 insd un truc. Aceste informalii de linigtire permit o reevaluare a miniei te de diverse evenimente. O cale .evalueazd o interacliune care confirmtr gi incurajeazlprimaizibucnire de minie. astfel incit persoana furioasi . minia netemperati de rafiune se transformd ugor in violen!5. Aceastd povestire a fost relatatX de unul dintre subiecfii unudintre cele mai gtiinfifice studii asupra mfuriei. asta inseamnd str te distanlezi de celdlalt o vreme. furcare un asistent crescut" i-a insultat 9i i-a -prost provocat pe voluntarii care tocmai fdceau gimnastictr pe biciclet5.Asta e prea de tot!" sau ajungind la. gtrsegtec[ aceastd distracfie este extfem de puternicd schimbarea dispozifiei.r-miniapropau-gstr sd adioieze. Zillmann socotefte ctr existX doui cdi principali de.. iar reevaludrile subsecvente pot alila fldc5rile. intervenfie. Balsam pentru minie Dupd ce oferd aceasti anaLzf a anatomiei furiei. uitind de eventualele consecinle. avind o reaclie dintre cele mai primitive. Era o frumoastr zi de varl 9i m-am plimbat pe superbele pajigti pind ce linig- tea gi frumuselea peisajului m-au calmat. Conteazd foarte mult momentul.incapacitatea cognitivtr't .. minia poate fi complet scurtcir.84 Natura inteligenlei emolionale I4robit de patimi 85 ja existent este gi. un alt complice. Una dinke strategiile cele mai teeste sI rdmii singurpind te-so.. Ca gi metodele de . procedez la fel 9i mi se pare ci este cel mai bun leac. nu mai este luatd in calcul. Zillmann constattr cd ea funcfiofoarte bine la nivelurile de minie moderati. pentru risipirea miniei este de a lua fur stdpinire gindurile care declangeaztrvalurile de minie. Atunci cind voluntarilor li s-a dat ocazia sd pltrteascd cu aceeagi monedd (din nou dindu-li-se posibilitatea sd facd o proastd evaluare a candidaturii acelei persoane pentru o slujbd).mai intens in minie decit la irceput. avind in vedere cd ele sint cele ce '. dintr-un motiv foarte simplu: greu sI rimii furios cind te simli bine. gindurile lor se concentreazl. Puterea de inlelegere necesard pentni?-dEZi-morsa minia este mai limpede explicatd printr-o alttr serie de experienle ale lui Zillmann. au hotdrit sd n-o facd totugi.. de cite ori mi in- 1.agteptind ca adrenalina str acolo unde nu mai poate sX deClangezeminia. Mulli oameni ctr aceastdsolulie se poate pune in practiCi mergind la vounei magini . cu atit mai bine pentru eficienla dezamorsXrii acestui cerCal mfuriei. Continud sd fie un model pentru o a doua posibilitate de minia: psihologia calmtrrii . Ea instr a reacfionat pozitiv.pentru cd atunci cind conducem facem praco pauzd (gi Tice mi-a spus cd asta a determinat-o sS.voluntarii.ejtu -Aiflizele lui Zillmann rEferitdare la felurile in care minia sau descregte explicd multe dintre descoperirile Dianei referitoare la strategiile pe care oamenii spun cd le folosesc ricei pentru a-9i potoli minia. ea i-a spus primului complice care ii provocase cd il cauti cineva la telefon pe hol. letgeles. Dupd aceea.duptr cum se exprima Zillmann. . ei au fdcut-o cu minie 9i satisfacfie. Poate cd o variant5 mai sigur5 este mersul la plimbaexercifiul fizic ajuti gi el la potolirea miniei.gi anumesd potolegtiminia sufigien{citsdpoli sirroll gr sromenJpHcUt-pecareil trdiegtidinglin:. ei refuz5 informalia de linigtire. spunin: . creierul emolional se incinge.gll alte cuvinte.cuitati dacd informalia de lini gtire sosegte lia inle c. intre timp.i9i pierde controlul rational".furii. intr-adevdr. In perioada de calmare persozmafurioasd poa- frintr escaladtrrii situaliei ostile. Impulsul limbic este ascendent. De atunci.ai calqrszi.. la nivelurile ute de minie. atunci cind li s-a oferit ocazia s5-i plXteasctrcu aceeagimonedd bdrbatului mitocan. oamenii devin neiertltori gi nu mai gindesc ralional.addpostind iluzia puterii gi a invulnerabilittrlii ce poate inspira gi facilita o agresiune". Cind oamenii deja foarte infuriafi. efectuat in .ircercind sd se distreze. Acest inalt nivel de excitare Zillmann il definegte ca: . explicind dupl ce acestaa plecat ci bietul de el era foarte tensionat 9i ingrijorat. Lecfia cea mai durtr de brutalitate cdlduzegte persoana la fapte. Dar mai existd gi o posibilitaspecifici de a potoli minia. pentru cX apare ce el numegte . pentru cd nu gtie dacd o sd ia examenele orale pe care unneazd si le dea.el a mai fXcut o remarcd dezagreabil5 gi la adresa ei. Calmarea r Crnd aveam treisprezece ani. asupra rdzbundrii gi ripostei. Minia se clddegte pe minie. intr-o de exemqlu. In timp ce iegea. iar duptr citeva ore m-am foitorsspdsit9i aproapecomplet potolit. Intr-uira dintre versiunile acestei experienfe. In acel moment. cu cit mai repede. a intrat dupd ce voluntarii au fost provocali gi inainte sI apuce sd rtrspundd cu aceeagimonedi. o femeie. Chiar 9i-au exprimat compasiunea pentru situalia lui.conductr atent). nu mai sfurtin stare sd gtrdeascd normal. m-am infuriat odatd foarte tare 9i am iegit din casd jurind ci n-am sX mi mai intorc niciodattr.

incd din momentul ilr care se formeazd.. addugafi-le 9i pe cele inventate de Redford Williams. de mai micd intensitate.este uneori o modalide a aborda furia. dindu-li senzalia cd egti din nou pe situa. Dar pentru cX minia are o naturI incendiari. $oferul. aceastd abordare funclionind mai bine inainte ca minia sd ajungi furie.a da friu liber miniei . Tiebuie sd-i rlspunzi cu aceeagi monedi . Tice a descoperit cd d_""jetS-ar"ea11iryelestu una -4ln!$-Sefe de turie impiediizbucnirile moa4itXg_a9_iltmare. Notele proaste de sdpt6mina trecutd. tirdrul s-a dat deoparte gi a dat un pumn in taxi.te face si te i mai bine". acest lucru este mai ugor de spus decit de fdcute. atunci cind reintrtr in repaos..86 Natura inteligenlei emolionale Inrobit de patimi 87 relaxare. ameninlindu-l cu magina. $i ce daci nu imi mai pot perrilrite se-l trimit la studii?. a zbierat taximetrisful. Una dintre recomandirile sale este ca aceste persoane se foloseascd congtientizarea de sine pentru a surprinde la timp gindurile cinice sau ostile. Odatd ce gindurile sint captate ir acest fel. Tice a descoperit cd distracfia ajutd 9i calmeaztr minia: televizorul. nerdbddtor si porneascd. l-a claxonat.rdul cuvenit" adus celeilalte Persoane/ ceea ce ar -o si igi schimbe pozlliafiri sd pldteascd. dar care nu au acelagiefecf este simplu sd continui sd te concentrezi asupra gindurilor care te-au infuriat atunci cind mergi la Mall sau devorezi o felie de tort de ciocolat5. Teoria populard susline cd . Mult mai eficient este ca oamenii si se calmeze intii gi abia apoi. in timpul exerciliului fizic.. psihiatru la Universitatea Duke.. Puterea capacitilii de distraclie consttl in faptul cd stopeazd acest tren al miniei in care se afli gindurile negative..N-o .Nu trebuie sd permili nim5nui sd te calce in pi.tie sau cd indrepli o nedreptate sau atunci cind . existi 9i argumente contra catharsisului.. Eroarea descirciirii Cind tocmai mi urcam intr-un taxi la New York. un tindr care traversa strada s-a oprit irn fala maginii. trupul igi revine la un alt nivel. .. crNE. Elr sA-Ml EAc GRrII? [A. Dar nici nu acliona in funcfie de ea. sI se cu perioana respectivi. Dar Tice a mai constatat cli exist5 9i alte solulii. Pe lingi aceste strategii. Rispunsul a fost o injuriturd 9i un gest obscen.ru! Toba de egaPament nu sund bine deloc. ca sd agtepte reducerea circulafiei..cind psihologii au inceput sd tesefectele cltharsisului gi au descoperit de fiecare dati ci a da liber miniei nu inseamnd a o alunga (chiar dacX din pricina seducitoare a miniei te simli satisfdcut)8' S-ar putea sE 9i unele situalii speciale. Tice a constatat cX atunci cind renii spun cd 9i-au virsat nervii pe Persoana care i-a provoefectul oblinut este o preltrngire a dispoziliei furioase 9i nu re a ei. filmele.. ir momentul in care acestaa intrat in trafic.. apisind pe accelerator gi pe frind in acelagitimp. ]o duc la reparat?.. i proaste da-asiiEitlei-iiea creieruli-i emofional.Nenorocitul dracului!". Fe mdsuri ce am inceput si avansdm.." CALMAREA NELINIPTII.. in care acest sistem de a da friu miniei funcfioneazd: atunci cind este exprimatd direct cXtre na ce reprezintd linta. cititul si orice intervine in indepdrtarea gindurilor minioase. cu monedS. Dar aga cum o sugereazl 9i descoperirile lui nann. strighdu-i sd plece din drum. intr-o manierd mult mai constructiv5. in fala acestui pericol mortal. . goferul incd foarte agimi-a spus: ..' . cum ar fi cumpSrdturile sau mincatul. ele pot fi reevaluate.eventual. Acest lucru t indicat pini in anul 1950. cum ar fi respiralia profundd 9i relaxarea mugchilor. care s-a gindit sd ajute persoanele ostile care riscd sd contracteze boli de inimd dacd nu-gi controleazd irascibilitateaT. aga cum a constatat Zillmann. In sondajul sdu referitor la strategiile prin care oamenii igi stdpinesc minia.. Afunci goferul a inceput si ii strige o intreagi coleclie de injurii. pentru a-gi rezolva disputa' cum spunea maestrul tibetan Chogyam Trungpa atunci a fost intrebat cum e mai bine s5-!i stlpinegti minia: .. 9i a le nota. Perioada de calmare nu va apdrea insX daci in acest timp vom continua sd urmdrim girul gindurilor care duc la minie gi dac5 fiecare gind in sine este un mic declangator pentru o adevdratd cascadd a miniei. Sportul poate rdcori minia din acelagimotiv: dupd o activare psihologictr intens5. . Nu-mi pot permite cheltuiala asta'. Ar trebui sd iau bani din fondul pentru facultate al lui ]amie.mdcar te ugurat!" Catharsisul . pi dacd notele vor fi 9i mai proaste gi nu mai poate intra la facultate?' ' ' i Toba de egapament nu sund bine deloc. tocmai pentru cd acest lucru schimbd fiziologia trupului dintr-o incordare determinatd de minie in destindere gi poate gi pentru cd atenlia este distrasd de la ceea ce a declangat minia. iar astafdcindu-i pe i 9i mai furiogi decit erau.

De exemplu.. emofiional. cele care apar iar 9i iar gi nici mdcir nu se apropie vreodatd de o solufie pozitivtr. in_ tr-un fel._u. Atunci cind frica declangeazi creierul emJlional.l2 ln aceastdprezentare plind de virtuozitate a ingrijordrii fald de ingrijorare. calamitdti care il sperie. n-am sd mai pot fi fericiti niciodatd.^ esenlial p"li* supraviquiie dJa iungul umane.!u1 parte din nelinigtea rezultati fixeazd. Nu se va atinge de nici un copil sau de nici un animal . pe prevenirea unei ""il.r toate acestesitualii. obligind mintea sd se fixeze asupra rerutuiin care ar trebui str gestioneze situalia. cerinla ca ingrijorarea sd fie exprimati in cuvinte vreme de un minut. Pe scurt.pentru cd sint .. gindindu-se cI dacd nu se spald gi nu sterilizeazd totul.deci n-ar mai fi o indicalie desprelucrul real ori noi trebuie sd ajungem la lucrul rea1. atunci cind ea apare.. ftr auz gi nu in vdz.sau ginduri ingrijordtoare gi somaticd . axeazdpe temeri.f. "-roi. care poate pdrea a fi o irgrijorare _ poate aplrea o solufr-e.Ar fi prea artificial.. putea intimpla rdu gi a felului in care trebuie ibordatd situa.. Principala probleml a celor ce sufertr de insomnie nu este de fapt tensiunea somatice. ale_c5rorcercetdri asupra ingrijordrii _ mie_ zul nelinistii . concentrindu-se asupra senzaliilor produse de metodele de relaxare. nu md pot facebine.uj neuraf ajungindu-se la tulburdri de anxietate curn ar fi fobiile.ar91. numitorul comun este ingrijorarea ca_ re o ia razna.grqr_ rdrile se concentreazdpe frica de moarte sau chiar pe iaeeu?a'u. in cercul vi_ cios al unei melodrame de slabi calitate. generind de obicei un fel de atmosferi d. ingrijordrile parcx vin de niciunde gi sint """i necontrolal brle. putea suferi o asemeneacrizi.. sint im_ previzibile din punct de vedere ralional. "" misiunea in_ grijordrii. el se transformi intr-un ua""arltito.anticipind primejdiile. . vorbind timp de un minut: $ar putea sdnu fac.9ste indoial5. Borkovec gi colegii sdi au inceput sI studieze ingrijorarea atunci cind au incercat si gdseascdun leac pentru insomnie. u. o sd se molipseascd de vreo boali 9i o str moard11.prin simptome fiziologice ale anxietilii cum ar fi transpiratul.u. anilizind insd o probleml _ adila io_ losmd reuecfla constructivX..este str giseascdsolulii pozitive in cazul pericolelor ce apaq. Ea nu se va agezadecit dupd ce va steriliza scaunul cu alcool. Si dacd n-am sd mi facbine. O analizl atentd a irgri_ jore{i cronice sugereazi ctr ei are toate atribut"f" UfJ. Singurul lucru care ii poate ajuta sd adoarmi este sd nu-gi mai facd griji. in fiecare dintre aceste sttrri iherijorarea se fixeazd intr-un mod diferif pentru fobi. O femeie aflatd sub tratament din pricina unei . care a fosf f?rd ior.prea murdari".. duce la contemplarea unei catastrofe care va dura o viafd: .lucru extrem de semnificativ pentru stdpinirea irgrijoririi.. Intr-adevtrr. pentru cei care suferi de crize de panicd.tia asupra pdricorurui imingnt.adici in cuvinte. Lizabeth Roe"mer si Th-omasBorkovec.aten."tu ui?u_ brectulul generator de ingrijorare. Exemprul anterior ni-r oferi d"oi psihorogi a! ta Universitatea de Stat din pennsylvania.88 Natura inteligenfei emolionale Inrobit de patimi 89 $i astfel mintea ingrijoratd se rotegte la nesfirgit. Ceea ce-i fine treji sint tocmai gindurile siciitoare.N-am sd mai pot fi fericitd niciodatS. blocind persoana insri_ joratd asupra unui singur punct de vedere inflexibil. igi face griji permanent. mai precis. Alli cercetdtori au constatat cd anxietatea apare sub douX forme: cognitiad .binece fac. ignorind orice iltceva pentru moment. indiferent cit de somn le-ar fi.enelinigte. obsesiile sau crizele de panictr." Ingrijortrrile de obicei urmeaztr un asemenea tipar . bdtiile rapide ale inimii sau febra musculari. desigur. Cind acest ciclu al ingrijor5rii se intensificd gi persistx.Dactrnu se ajungela lucrul real..a reaclionat astfel atunci cind i s-a cerut sd-gi exprime firgrijorarea in cuvinte. ir.tulburdri generalizate de anxietate'dsnumirea psihiatrictr a ingrijortrrii permanente . nici un obstacil ftr fala f"!iij"_ rdrii. Dificultatea intervine atunci cind este vorba de ingrijordri cronice repetitive.tia. Toate aceste obsesii au fost activate de teama ei morbid5 gi foarte acutl de microbi. pentru obsedat. adicd doar citeva secunde. reacgia care subliiiaza ingri vigilenia fald de pericolul potenfial.o conversafie cu sine care merge de la ingrijorare la ingrijorare 9i care cel mai adeseaajUnge la catastrofd 9i la imaginarca celei mai cumplite tragedii. spilatul pe miini irtre cinci 9i doudzeci de minute. dup5 cum a descoperit Borkovec..Nu mai existd.Ingrijordrile sint de obicei exprimate fir gind. ingrijorarea este o repetilie a ceea . o femeie tratatd pentru o tulburare obsesivd are o serie de iitualuri care ii ocupd aproape toate ore_ le in care se afld in stare de veghe: duguri decite^patruzeci gi cinci de minute de mai multe ori pe zi. I. nu in imagini .au ridicat acest subiect la rang:uf de adevirati gtiin!510. mergind dintr_o ingri_ jorare ftrtr-alta. Ei sint persoane care se ingrijoreazl in mod cronic ai nu de pot abline de la asta. grijile pot fi stopate prin distragerea atenfiei.

orice durere de cap putea fi o tumord pe cre. fiecare avind la bazdwr alt motiv de ingriiorare. s-a trezit coplegitdde treabdgi incapabild si-9i pl5teascd la timp chiria.90 Natura inteligenlei emolionale Inrobit de patimi 91 Majoritatea celor care se ingrijoreaze par totugi a nu fi in stare sX procedeze astfel. Aceastd rigiditate apare nu numai ir manifes- tareaconlinutului gindurilor in$rijoritoare. carepur gi simplu mai mult sau mai putin aceeagiidee mereu. ingrijorarea cronicd funcfiodoar in anumite direcfii. pare cd anuleazd o parte din anxietate. se gi vedea implicatd intr-un accident ori de cite ori mergea cu i magina. concentrarea asupra acestor gini face ca mintea sd abandoneze imaginea catastrofald iniliacare generase senzalia de anxietate. In vreme ce oamenii sint cupringi de gindurile lor pline de griji. Aceastd lipsi de siguranfda devenit extremde stresant5: a inceput . deci cufundarea fur ginduri 9i eximaginilor catastrofale alind in parte experienla anxiettrtii. acesteingri: ' joriri deveniserd aproape o formd de dependenid. Se presupune ci lucrurile se succed aga: cel care se ingrijoreazd observd ceva care declangeazd unei posibile amenin!5ri sau primejdii. rdminind mereu pe acelagi figag al gindirii. Astfel. Borkovec a constatat cX lginile sint declangatoaremult mai puternice pentru anxietafiziologicd decit gindurile. In loc si produci solulii la aceste potenliale probleme. broboanele de re. dar devine un fel de anin raport cu anxietatea evocatd. Singurul lucru pe care cei card se ingrijoreazd in mod cronic pu-l pot face este sd urmeze sfatul care li se dX cel mai des. Precum o amuletd care ne apiri de unele rele anticipate. aga cum subliniazd 9i Borkovec. furgrijorarea este refiltdritd. pe care algii s:ar putea ca nici micar si nu le observe.bdtdile rapide ale inimii.constl intr-o repetifie a ceea ce sint pericolele 9i in refleclia asupra cdilor in care trebuie rezolvate. ier.ge ereaz| o ugoari crizd de anxietate. Pe scurt. Se pare insd cd existd totugi ceva pozitiv in aceste ingrijordri: ele sint o modalitate de a aborda ameninlirile potenliale 9i pericolele ce pot apdrea. gftrdindu-se la griji. Jinind cont de faptul cd oamenii se ingrijoreazd din pricina multor lucruri cu gansefoarte mici de a se intimpla cu adevirat . un faliment gi altele asemenea. Noile solulii gi modalitilile de a vedea o problemi nu provin de obicei din procesul de ingrijorare. trezindu-se cu un moral extrem de scdzut gi totodatd temindu-se. niciodatd in cele prin care se unge la concluzii: ea ugureazd intr-o oarecaremdsurd anxietadar nu rezolvd niciodatd problema. A trebuit sd-gilimiteze convorbirile telefonicegi pentru prima datl era fird asigurarede sdnitate. el igi imagineapi o catastrofdcare. . Funclionarea ingrij oririi S-amutat la Los Angeles din Midwest. iat pe mdsurd ce ingrijorarea continud. La nivel neurologic existi o rigiditate corticald. pe o piali de desfacere inegali. in' tr-un amestec de frimintdri de tot felul. sensulcd totul capdtl aspectulunor idei stereotiperigide 9i $u mai existi nici o bregd creatoare care ar putea duce la o rezola problemei.-Oare de ce ingrijoririle aiung un fel de dependen!5 mintal5? in mod ciudai. obiceiul ingrijordrii se adincegte cam in acelagifel ca superstiliile. de . pe mtrsurd ce atenlia este indreptati ir alti direclie. tremuraful -. cel pulin aga poate fi din ritmul cardiac. ei deslugesctot felul de primejdii in calea viefii. declara ea. sd-9i facd tot felul de ginduri. Borkovec consideri ce motivul are in parte legdturd cu o consecin!5 a faptului cd se ingrijoreazd pind ce acest lucru devine un obicei. $i totugi bolnavii de ingrijorare cronicd i-au spus lui Borkovec cd sint ajutafi de ingrijorarea lor 9i cX ingrijoririle lor se autoperpetueazi intr-un cerc inchis la nesfirgit.cineva drag care ar putea muri intr-un accident de avion. Numai ci intre timp editura a fost cumpdratd de altcineva 9i ea a rimas pe drumwi. cu atit mai pulin cind este vorba de o trgrijorare cronicd. un deficit in privinla capafii creierului emolional de a reacliona in mod flexibil la imprejurdrile unei schimbdri.atunci cind urmeazi o cale normald . Cei care suferS de ingrijorare cronicd i9i fac probleme pentru o vastd gamd de lucruri. ei si nu mai observe senzaliile subiective ale anxiet5lii stirnite aceste ingrijordri . Dar. Procesul de ingrijorare . cei care se ingrijoreazX de obicei pur 9i simplu se macind cu gindul la pericolul tr sine. dicl la acest 9ir de ingrijordri. si vadi tot felul de catastrofe in ceea ce privegte sinitatea ei. dintre care cea mai mare parte nu au cum si se furtimple. Borkovec a descoperit un avantaj neagteptat al ingrijordrii. Dupd care cel ce se ingrijoreazd se lasd pradd unui lung $r de ginduri stresante. tentatd de o slujbd la o edituri.existi la nivelul creierului limbic cel pulin un fel de fenomen magic. Adesea se pierdea in lungi reverii. Apucindu-sestrscrieca liber profesionistd. Dar ingrijorarea nu funclioneazX chiar aga de bine. la rindul ei. cei care se ingrijoreazl reugescdin punct de vedere psihologic sd creadd ci previn pericolul care ii obsedeazd.i" Cei care se ingrijoreazd insi in mod cronic se infring singuri.

intre altele.dezorientarea.rdceald". ne menline intr-o staremeditativ5. Apoi existd citeva semne la nivel intelectu. William Styron o descrierefoarte elocvent5a . Generarea activi a unor asemenea ginduri poate amorsa circuitul ce inhibd sistemul limbic care duce la ingrijorare. o teamd gi o instriinare gi mai presus de toate o suanxietate"r4.ldsindu-ne intr-cj stare de suspensie.ideea cd procesul meu de gindire a cuprins de un val toxic 9i incalificabil care mi-a anulat orice . si invele si identifice situafiile care declangeazdingrijorarea sau gindurile gi imaginile care dau nagtere ingrijortrrii..str ia anumite medicamente care firtrerup acest vicios infernal. Duptr mai multe experienle. Tristefea pe o aduce o pierdere are efecte invariabile. Chiar gi unii dintre cei care se ingrijoindeajuns de mult incit sd fie calificali cu diagnostice psi- au sctrpatde ingrijorare procedind astfel. in special. incapacitatea de concentrare gi pauzele de morie".Nu-!i mai face griji. este prudent . are gi ea avantajele ei. Prin insdgi natura lor. valiunile sint utile. spirala ingrijortrrii va reveni.. Intr-adevdr. instrdepresiiletotalenu. urmtrtorul pas este abordarea unei pozifii fa!5 de aceste presupuneri: este oire foarte probabil ca infmplarea aceeade'ternut sd se gi petreacX? Este neaptrrat necesar str presupunem cd dxlstl doar o alternativd sau eventual nici una pentru a impiedica sd se intimple aga ceva? Exist5 pagi constructivi care pot fi fdculi? Oare ajut5 la ceva sd ne gi"di* la nesfirgit la aceste lucruri care ne dau o stare de nelinigte? Acest amestec de scepticism sdndtos gi gindire profundd se presupune cd ar putea si aclioneze ca o frind asupra activdrii neurale care susfine anxietatea. Borkovec subliniazd cd acestestrategii stabilesc o anumitd ordine a activitdfii mintale.ei inva!d metodele de relaxare pe care le pot aplica furmomentul in care igi dau seama ctr incepe ingrijorarea 9i pe care le pot practica zilnic. detectarea episoadelor ingrijordtoare cit mai aproape de inceputul lor ..92 Natura inteligenlei emofionale lnrobit de patimi 93 altfel: . Metoda de relaxare itr sine nu este trsd suficientd.. pentru a-gi line acest obicei sub control.ideal ar fi cit mai curind sau imediat dupd ce imaginea catastrofalS declangeazd ciclul ingrijorare-anxietate.dominatd de anarhice" gi de . Pede alti parte. ABORDAREAMEIANCOLIEI Singura dispozilie ftr care oamenii fac cele mai mari eforturi a se scutura de ea estetristetea. pentru cei care se ingrijoreazd atit de tare inau ajuns sd sufere de fobii. interindu-gi puterea de con- abordarea ei prin contemplarea unui 9ir de puncte de plauzibile face ca acest gtnd ingrijordtor sd fie considerat naiv ca adevirat. De asemenea. de obsesii.. Borkovec ii pregtrtegte pe oameni sd abordeze situafia invlltndu-i mai intii sI monitorizeze semnele de anxietate. o stare de relaxare activatd in mod voit anihileaztr semnalele prezenlei anxiettrfii. precum gi senzafiile ce le insolesc la nivelul trupului. Atunci cind unei ingrijordri i se permite sd se repea fi abordati. pe care creierul emolional le trimite in corp.Diane Tice a constatatctr ii sirt mai inventivi atunci cind incearci sd scape de tris. melanca orice altd dispozilie.. oammii pot identifica ingrijordrile intr-un stadiu incipient al spiralei anxietifii. pericol ce poate reapirea urci cind este intrerupttr medicafial3. Cei ingrijorafi trebuie str conteste activ gindurile ingrijordtoare. in caielim incercind sd gdsim un sens 9i in final ajungem str ne hptlm psihologic Ai strne facemnoi planuri caresd ne permittr ne ducemviala mai departe. daci nu vor reugi. ea cigtigi teren. Astfel. Primul pas este congtientizarea de sine.ne concentrtrmasuprapierderii gi ne diminueaztr energia de a face noi eforturi cel pulin pe .gi intr-adevdr acestaeste un semn de congtientide sine . fii fericit"). O reactivare a circuitului emolional cu aju- unei terapii estetotugi necesarA pentru a reduce pericolul cazul problemelor de anxietate.un sentiment sumbru care se strecoaln mine. ura de sine. iar intr-o fazd ulterioard mintea este . devin imprevizibili. nu trebuie scdpat de orice fel de tristefe. Cum cei care se ingrijoreazd in mod cronic au probleme la nivelul nucleului amigdalian.Nu-!i mai face griji" (sau gi mai riu: . care este incompatibild cu ijorarea. retrastrdin via!tr agitattr. de crize de panicd.. Prin exercifiu. pentru a fi in stare str le foloseascd pe loc atunci cfurd au mai mare nevoie de ele.numeroaselormanifestdri trale bolii". Borkovec a descoperit cd existi ciliva pagi foarte simpli care pot fi de folos pine gi celor care suferi de o ingrijorare cronictr foarte gravtr. ceva ce li se ivegte in gind persist5. Bineinfeles. ne pierdem intere- fald de distraclii gi pltrceri.. Pescurt. un fel de sentirrimt o . in acelagitimp.

lucrd care-i atrage pe cei care se simt la plmin! totugi. concentrindu-se asupra aceluiagi aspect al depresiei in sicit de obosili ne simlim. cit de pufind energie avem. devine brusc lipsiti de orice savoare.cel mai la modd katament este cel iu prozac.mincarea. sperag_tadispare gi este inlocuitd de . Bdrbalii igi pot ineca depri- b. Dacd la aceastXformtr de deprimare ar fi reaclionat duge lg persglgZglgldgp_llmdrii. fdrd sX facl njg! unl2as in direclia fir4elrn 9g uterapii.ar fi putut strse dedice^truP vinzdrilor. aparent. nici o medicalie gi nici o terapie nu ajuia. Nodi ca exemplu o femeie agent de virzdri care instr fie deprimati 9i-9i petrece ore intregi irgrijorindu-se in uri cu gisirea unor clienli importanli.9-ate*-inr{gtg"!idepresia. Bineinleles tX pot intra joc 9i alli factori. Ea a presupus ce acest lucru s-ar putea explica cel in parte prin faptul ci femeile sint diagnosticate ca deprede doud ori mai des decit birbafii. in-final.tatuncicin .In acest virzlrile nu ar fi scXzut 9i experienfa de a vinde i-ar fi spofircrederea in sine gi i-ar fi atenuat inclinalia spre deprimare. la limitele superioare.ecit inifial.sd se firleleagd mai bine". Apoi se pierde gustul fal5 de pldcere: . cu condilia sd existi resuriele inteme necesare. dar existd cel pulin alte doudsprezece medicamente. sentimentul de insingurare gi de izolare sporegte tristelea. Eu md concentrez aici asupra celei mai des intilnite forme de tristefe.meditaleaglig:11 !dp-.Ocutun{q1g. la un meii sau la cinema.94 Natura inteligenlei emolionale Inrobit de patimi 95 reaclie posibild de bucurie ir raport cu lumea celor vii. care a t unde duce rumegarea problemei in cazul persoanelor te1s. ceea ce ii alimenteazX starea depresie. de fapt. vinscad. Dar pentru cei mai mulli.{*gage"ra.. sing-ryyt reJusiu rdminind spitalul.Zgl it sa-re a cauzat si&rafia care qeg ag]-rgri:are-ilLp'tu. mai ales pentru iei care suferd de cazuri mai pulin grave. a-cS_ast5. in special pentru depresiile majore.adicd melancolia obignuitd. cel pulin aga : psihologul Susan Nolen-Hoeksma de la Stanford. Din pdcate.arbal!i-q-4re{g-q}gze. iar ea se simte o ratata. incit pare o durere fizicd insuportabild. dar mai ales o fragilitate ciudatd".dispozif Deasemenea.. trebuie ftrcut ceva impreun5 cu prietenii sau cu familia.depresia subclinici. . de o dis9i atit de palpabild.iegitul la masi fir ora9. cJ mai adesea.DupA pdrerea lui Styron. Dar el poate pre. in nici una dintre acesterefleclii nu este insolit5 de un gir acliuni concrete care ar putea sd mai aline problema. In depresie. Sirnptomele pro_ priu-zise aledepresiei fac ca viala sd rdmitrd in suspensie. ca de altfel orice altceva care presupunc o senzafie.. 9i anume cX femeia este mult mai dispusX dezvdluie motivul de ingrijorare sau cd in viala ei se pot ivi multe situalii care si o deprime. dar gi medicamentele . risipegte?eznddejdea.pgqly3jnjriCte-tepurgisimplu. aceastdstare nu trece decit odatd cu timpul care se scurge.. Alte indes intilnite ar fi cele ce iau forma . de exemplu. .. ingrijorarea fali de ceea ce ne deprimd face ca depresia sd fie gi mai intensd gi de mai lun- duratd. nu se mai ivegte nici un fel de nou inceput. Persoanele deprimate igi justificl de obicei acest tip de frire spunind cd incearcd . o stare depresivd va persista sau se va adinci in funclie de gradul ftr care este *megate.Jocmaipentru a uita de aceastitristele. ingrijorarea poate avea mai multe forme.. care. o nervozitate. ajutd foarte mult sd refle condiliile necesare pentru a fi 9i mai deprimat. Una dintre strategii este statul de unul singur. starea de a fi apatic ca un zombi. lungi aceasti stare dactr se folosegte de prilej doar pentru a cugetq 9i mai mult la ceea ce l-a adus in acea situafie. a girdului cd partenerul de te-ar putba respinge pentru cd egti deprimat sau a preocudacd vei avea din nou o noapte de insomnie".un fel de amorleali. qi ind sd igi distragtratenlia.. pe scurt. insd-5toa_q in ca. gerar_e fa!5 de care singura solufie este. . o parte dintre strategiile folosite adeseaau un efect contrar 9i ii face pe oameni si se simtd chiar mai riu d..h!qo-. o solulie ar fipsihoterapia. cit de motivali sintem. care. 'Nolen-Hoeksma a constatat cd fglqgile sint inclinate mai te..izol6rii gi concentrdasupra a cit de ingrozitor te simli.. sinuciddrea. Acest lucru poate explica parfial de ce Tice a Constatat cd tactica cea mai des folositd pentru lupta impotriva depresiei este o viald mondentr .inrduie. devine ceea ce se cheamd in termeni de specialitate .o vegnicd nelinigte".. In cazul unei asemenea depresii majore viafa este paralizat|.o groazd sinistrd. Intr-adevbr. Existd gi efecte fizice: insomnia.. t**na [yg stare. precum 9i . Acest lucru funclioneazi bine daci efbctul de ansamblu este acela de a-i abate omului gindul de la tristefe. In acel moment. infinal. Aceasta este un tip de disperare pe care oamenii o pot rezolva singuri.. slu cit de pulin muncim.

cd uneori plinsul poate sd ne scaPe de blestemul histefii. Oamenii au un intreg set de ginduri dente care apar cu mare repeziciune atunci cind sint trigti. s-a dovedit cI poate fi folositd impreunf. care se deprimd ugor au tendinla sd-9i creeze relele foarte :rnice de a-ociafii de idei intre aceste ginduri. el poate gi str lase o anumiti obsesie privitoare la motivele rerdrii. Tendinla de perpetuare a deprimtrrii se manifesttr pinl 9i in genurile de distracfie pe care gi le aleg oamenii. Un asemenea experienlelor lui Wenzlaff sd seemofodin cadrul I voluntarii din minte aceasti profund. Constata$ ci ea este plind de copii. Dupd cum rnea Wenzlaff: .. odattr cu cerea timpului. Terapia cognitivS vizeaz6.sind vd !i9negtein fald la numai cifiva metri.plins sdndtos" este ingelStoare: plinsul intlregte meditarea asupra unei situalii nefericite prelunde fapt starea de disconfort.. Ei au incercatapoi sd-giscoattr r. Mai mult.pacienlii simfin- . magina alunecind ugor sPre cealalti magind.chestionarea asupra valabilit5lii lor gi gindirea unor variante mai pozitive. Distraclia reugegte sd rupd care menline acea gindire coplegit5 de tristele. Modalititi de. subiectii au ales activitSlile mai melancolice. cei deprimali folosesc tocmai un subiect deprica si i9i ia gindul de la un altul de acelagi gen/ ceeace stlirte gi mai multe emolii negative.ftrceauun semn pe. Doud strategii sint extrem de eficiente in acest tip de beteliel6. cei careaveauo inclinalie spre deprimareau folo- Imagina!-vd cd mergefi pe un drum necunoscutabrupt 9i plin de serpentineir vreme ce afard esteceafd.Gindurile se asociazd mintal nu numai in ie de confinut. astfel incit ele greu de suprimat de indatd ce aPare o proastd dispozilie' nea ironiei. num5rul acelora dintre ei care aleg aceastll solulie nefericitd fiind de doud ori mai mare decit al femeilor.urmati de un plins in cor. Una este inv5larea modului de confruntare cu gindurile aflate in centrul frXmintdrilor .notlindu-gi gindurile ata cnm le veneautr minte in urmdnoud minute. Reugili sd fugifl la cealaltd magini 9i constata. fluxul gindurilor deprimante are un efect magnetic foarte puternic la nivelul asocialiilor de idei. este cel care a ftrcut aceste studii 9i care a ajuns la concluzia ci aceia care sint deja deprimali trebuie si faci un efort suplimentar pentry a se concentra asupra unui lucru mai mobilizator.Viitorul pare foarte sumbru") gi nu pentru cel mobilizator (. confonh unor studii. al unui roman tragic pentru ctr asta i-ar putea indemna sd recadd in aceeagidispozilie sumbrd. Richard Wenzlaff. Atunci cind li s-a dat o listtr de modalittr'i pozitive sau plictisitoare de a igi lua gindul de la ceva trist. distanla fiind prea micd pentru a mai putea frina la timp. cum ar fi irmormintarea unui prieten. Aptrsati frina cu putere pini in podea 9i de- alte ginduri stresante penku a-9i distrage atenfia. odatd pomit. Unul dintre motivele pentru care aceasttrdistragere a atenliei funclioneazd este faptul ctr gindurile deprimante apar ca din senin.trea. scenariu dureros a fost folosit pentru a-i face . se gindeau din ce in ce mai rar la aceastd scetulburltoare. o ma. iresurl si igi notau ideile. De fiecare dattr cind li se strecura in minte gind despretulburdtoareascene.Dintr-odatd.ridicare a moralului rapafi. se agterne dintr'odatd linis. Chiar gi atunci cind persoanele deprimate incearcd sd-gi alunge gindurile deprimante.schimbarea acestor tipare de gindire 9i.Viitorul pare foarte strXlucit')r7. un vehicul care ii duce la grddinild ." O alttr teorie susline ctr plinsul ar fi modalitatea naturald de nivelul substanlelor chimice ce aPar odati cu suferinfa. voluntarii mai deprimafi au dovedit cd pondeglndurilor obsedante creptea. Ideea unui .ti cI unul dintre copii zace nemigcat.9i asta cu o secundi inainte de a auzi cum geamul se sParge 9i metalul se izbegte de alt metal. Sinteli plin de remugclri gi vi cuprinde o nesfirgitd tristele din pricina acestei tragedii. ci gi in funclie de starea ir care se afl5 per. unul dinrrmentele teoriei de bazd conform cireia terapia gocurilor socurilor argumentele este eficientd in depresiile grave este 9i faptul cd ea proo pierdere a memoriei pe termen scurt . de dispozilia ei.. avind grijl sd nu aleagd ceva in genul unui film melodramatic. cu medicalia pentru tratarea depresiilor nu foarte gravcr 9i chiar cd este superioari medicaliei i:r prevenirea revenirii depresiilor ugoare. dupi ciocnire. in vreme ce majoritatea.96 Natura inteligenlei emolionale tnrobit de patimi 97 marea in alcoolism. atunci cind persoanelor deprimate li se cere sd recompuntr o propozilie din patru cuvinte date aleator. cel mai adesea ele nu reugesc si gdseascdo varianttr mai bund. De exemplu.baunii au fdcut chiar referiri in:cte la acea scend in gindurile lor. Cea de-a doua ar fi organizarea voitd a unor programe plicute gi care sd distragd atenfia. Apoi.hirtie.. psiholog la Universitatea din Texas. cel mai adeseaopteazd pentru mesajul cel mai deprimant (. care se PresuPunea ci ar fi ruit strfi fost indreptatespre altceva. strecurindu-se total nepoftite in mintea cuiva.

cel pu. Fiecare dintre aceste abordiri pare sd funclioneze in sensul cd opregte acest cerc infemal al depresiei sau al anxietdfii. este una dintre cele mai eficiente tactici pentru indeplrtarea depresiilor ugoare.De fapt. are efect o irnbundt5lire a imaginii personale ce duce la icarea moralului.. care nu se omoartr prea mult cu exercifiile fizice. tot ceeace pdrea atit de ftrgrozitor nu mai pachiar aga. in vreme ce bhrbafii sint de cinci mai predispugi decit femeile la bdutur5 sau la droguri atunci au clderi nervoase.indiferent cit de gravd ar fi starea lor/ reugesc aibd o dispozifie mai buni dacd sint in stare se descopere cI alli pacienli care o duc 9i mai r5u (. dar 9i mersul la cumpdrdturi sau chiar uitatul prin vitrine. ceea ce evident cX te disperarea. Totugi.Totugi se poate 9i mai . clun ar fi cititul. este populard solulia de a-9i cumpdra singure un cadou sau de a se desfbta pentru a depXgi o proastd dispolilie..ca antrenor Liga funiorilor. efectul asupra dispoziliei este invers: ei incep sd se simti prost atunci cind sar cite o zi peste educalia hzicl.tin aga reiese din studiul lui . este sd pui la cale o mici victorie sau o reugila itrdemind: nigte treburi care agteptau de mult sd fie fdcute in casd sau alte mici lucruri ce agteptiu sd fie rezolvate. Studiile au ardtat ci aceia care se uitd foarte mult la televizor sirt de obicei mai deprimali decit irainte s5 o fdci!) Gimnastica aerobictr. ln mod similar.acest luionstituie un a4ticlqlsl'!dqte. cei care se compard cu Perrele sdnitoase sint automat 9i cei mai deprima1il8. duce la regrete. din pdcate. ca sfdtuitor sau pentru a-i hr5ni pe cei fdrd . dar nu tot atit de bine in cazul depresiei. aceastdmetodd este foarte rar practicati. pentru cei care fac gimnasticd. Cum depresia se alimenteazd din rumegarea ginduri 9i preocuparea de sine.alcoolul esteprincipalul factor de deprimala nivelul sistemului nervos gi deci. reveria . Este firesc s5 rtr-o alta perspectivd sau retncadrarea vditXm atunciciird o relalie ia sfirgit 9i sd ne cuprind5 ginduri autocompdtimire. . constate Tice. in cazul femeilor. deci in cazul sedentarilor. practic. in ce-i privegte pe aceia care fac sport zi de zi. studiind tipurile de tristele. In privinla studenfilor. tn oice caz. Diane Tice a descoperit cI mulli au suslinut ce s-au indreptat spre diverse modalit5li de distracfie. pacienlii casuferi de cancer. Tice a constatat ci mincatul este un paleativ de trei ori mai des folosit de cdtre fe- i pentru calmarea tristelii. Unele dintre modalitdlile obignuite prin care oamenii se calmeazd atunci cind sint deprimaliar fi bdile fierbinli sau consumarea mhcdrurilor favorite ori a asculta muzica sau o partid5 de sex. Asemenea atii cu aceia care o duc gi mai reu sint surprinzdtor de te: deodat6. atita vreme cit incepe si ne intesuferinla altora.visatul la o vacanld imaginard. privind din altd :ctivi aceastdpierdere. irntorcindu-ne in timp 9i gindinla faptul ci relalia nu era prea gtozavd 9i ci de fapt nu ftro pereche potrivitd .Asta inseamnd voi rdmitne pentru totdeauna singur(d)". Mincatul exagerat sau alcoolul ca anti- desigur. Aici irstr trebuie si includem un avertisment. care este o formd de agitalie. dormitul. Ridicarea moralului prin intermediul unor desfdtiri sau pldceri senzuale ar fi un alt antidot destul de popular pentru momentele de tristele. efectul maxim a fost oblinut doar atunci cind s-au apucat de acestobicei sdndtos. O alti metodd eficientd de a scdpa de deprimare este a-i ajupe allii. aducind creierul la un nivel de activitate incompatibil cu starea emofionalE care a pus stdpinire pe el. iar gimnastica aerobicd reugegtesd heleascd trupul. Sportul pare sd funclioneze bine pentr0 cd schimbtr starea psihologic5 presupusd de dispozilia respectivS: depresia inseamnd un moral scdzut. jocurile video sau jocurile puzzle. cum ar fi convingerea cd: .cu alte cuvinte. sporegte starea de O abordare mult mai constructivi in privinla ridic5rii morai. a-i aiuta pe ceilalli ne face si ne desde acestepreocupdri.cum ar fi un eveniment sportiv palpitant. (Atenfie instr: unele distraclii in sine pot perpetua starea de depresie.a fost dintotdeauna una dintre cele mai eficiente solude schimbare a dispoziliei. chiar dacd aduce o schimbare de dispozilie.98 N at ur a int eli g en! ei em o! ional e Inrobit de patimi 99 du-semai bine pentru cd nu-9i mai amintesc de ce erau atit de trigti. dar 9i a proastei dispozifii. cum ar fi imbrdcatul frumos sau fardatul' Unul dintre cele mai putemice antidoturi in cazul depresiei pulin folosit in afara terapiei . o comedie. Da{.eu cel pulin pot sd umblu").ilar. ln mod . gi anume ci avantajele sportului funclioneazd cel mai bine in cazul celor lenegi. o carte optimisttr. Wenzlaff ad5uga faptul ctr distracliile cele mai eficiente sint acelea care ifi schimbtr starea ."tii. in mod similar. televizorul 9i cinematograful. trtr-o lumini pozitivl .o solufiecu doud tXiguri:mincatul in exreprezintS. susline Tice. tehnicile de relaxare care aduc trupul intr'o stare de inactivitate funcfioneazd foarte bine in cdzul anxietdlii.este PercePerealucrurilor cognitiad. Implicarea fir voluntariat .

este cit de calmi sint de fapt.100 Natura inteligenlei emolionale Inrobit de patimi 101 Lr sfirgit. ir prezent psiholog la Universitatea Case Westem Reserve.Rugiciunea. Din pricina legdfurii neurale a sistemului vizual." Aceastl transformare a unui act de agresiune intr-o gregeald nevinovat5. Nimeni nu poate spune exactcind apareun asemenea ftr existenfa cuiva. aga cum obignuiau pind acum cercetAtorii. da- .I-a tras un picior in burtd colegului de camerd-.c5un cuvint suplrdtor.." CEI CE REPRIMA: NEGAREAIOWALA . inceputul acestui fragment: . dintre care unele aveau nrranfd ostiltr sau sexuald. Aga cum au demonstrat-o reaclor fizice. lntr-adevdr sd nu perceapX semnele fizice ale emoliilor tul? Sau doar se prefac a fi calmi? Rdspunsul la aceast5 re a venit tr urma unui studiu foarte inteligent. Tice mi-a spus: . Davidson a reugit sd afiun cuvirt astfel incit sd fie vdzut doar cu iumitate din cimvizual..estompeze tulburtrrile emolionale inainte de a le congtientiza. realizat .$i totu9i. in vreme ce centrii vorbirii se afl5 in cel .rude bune cu alexitimi. Altul ar fi un ptrrintesau ambii pdrinli cala rindul lor fac parte din categoria celor care-gi reprimtr emo- gi prin urmare sint un exemplu. Aceastd frazd a fost scrisd de un student care s-a oferit sd participe la un studiu referitor la reprimatori . Foloo combinalie complicattr de lentile. este o reprimare captattr in oiao. $i se sfirgea astfel: .au dat semne de anxietate. este pulin plauzibili. fircit nici mdcar nu le mai congtientizeazd latura negativd. Au ajuns str se adapteze atit de bine prin instinctul de autoapdrare impotriva sentimentelor negative. Teoretic.psihologul Richard Davidson de la Universitatea din Wiscare anterior colaborase cu Weinberger. Mare parte din acest studiu fdcut in principal de Daniel Weinberger. aratd ctr degi aceste persoane par calme 9i imperturbabile.cum fi un plrinte alcoolic intr-o familie in care aceasttr problemtr esterecunoscutS. . chiar dacf.de a distruge majoritatea emoliilor supdrdtoarele. iar apoi vorbirii. ln vreme ce la inceput cercetitorii i-au considerat pe cei care igi reprimb emofiile drept un exemplu edificator al incapacitilii de a le simli . sd transpire 9i sd le creascX tensiu- arteriald. eventual -. tn loc s5-i mai numim reprimatori.. adictrse arattrveseli sau ca gheali atunci cind sint confruntali cu situalii nelinigtitoare.. Alte teste au ardtat cd acest mic act mintal de evitare ftrceaparte dintr-un tipar mai vast al existenlei tinirului.. Una din gase persoane astfel. adicl inima a inceput sI le batd mai repede. reacfia a . voluntarii au fost 9i ei monitorizali in ceea ce privegte nivelul de excitare fiziologicd. Odat6 ce emisferadreaptXrecunoagte faptul.cind au fost trtrebafi cum sesimt. Reprimatorii care pireau ctr emantr calm au fost trddali de agitalia trupului: cind au fost confruntali cu fraza despre colegul de cameri violent gi altele asemenea. funcfioneazi indiferent de starea proast5 in care te afli.In timpul testului de completare a frazei.dar de fapt voia sd aprindtr lumina. menitd si stimeascd un sentiment anxietate la aproape oricine. un termen mult mai potrivit mi s-ar pdrea imputurbabili. Studiul lui Davidsona profitat de faptul cd (in cazul dreptaor) un centru cheieal analizdriiemofieinegativese afltrin lodrept al creierului. toli au dat semne fiziologice de disconfort ca reie la cuvintele respective... mai ales dacd este vorba de depresie.iubire". reaclionindu-se printr-un cuvint rostit.I-a tras un picior in burtd colegului de camerd. dacd egti credincios. copot irv5la in mai multe feluri sd fie imperturbabili. cuprindea o listX de cuvinte neutre. Unul ar fi o strategiede supravieluirein situaliile dramatice. acestor tulbur5ri psihologice pe care par si le ignore. Aceastd continui indepdrtare a unor emolii precum minia gi tea nu este un lucru neobignuit.. desigur." i-a fost dat unui student pmtru a fi completat in cadrul unui test. ir prezent ei sint considerafi ca fiind exper.cel pulin agasuslineWeinberger. Problema care rtrmine. chiar dactr asocialiile de idei pe cafdcut au ardtat aproape intotdeauna cX au incercat str miefectul cuvintelor supirdtoare. au rdscd sfirt perfect calmi. Davidson i-a pe cei imperturbabili sI rezolve un test de liberd asociere.urd".oameni care de obicgi gi in mod automat par sS. cii. pur gi simplu aceasti trtrstrtur5poate fi un temperament tenit.ti in reglarea emofiilor.. uneori ele pot str ajungd sd clocoteasctrdin pricina. unii oameni reugescsd-gi depigeasci starea de melancolie orienfndu-se spre transcendent. apropiindu-le de almai nevinovate. Daci primul cuvint a fost .. ea transmite aceastdinformalie cdtre corpuscalloacel element care imparte creierul in doud jumdtdfi.1' Aga incepea fraza. cei care igi reprimi sentimentele la maturitdlii sint calmi 9i stnpinifi..

dupd o situafie de stres posttraumatic. nu gi celei stingi. este nevoie de energie pentru a trii realitdlile nepldcute intr-o lumin5 pozitivd. Spre surprinderea sa. O ortr m-am uitat fix la paginA. Am rimas incremenit ca un animal care fusese oprit in loc de o inlepifuri cu curara. imperturbabilitatea este un fel de negare joviald..r02 Natura inteligenlei emolionale cd afisajul s-ar fi fdcut in jumdtatea stirgd a cimpului vizual. N-am visat cu ochii deschigi. care seamind foarte tare cu o stare de disconfort. Inci imi amintesc in:iperea in care am intrat ir acea dimineald d€'fiiimavara de parcd mergeam Ia tAiere gi imi sinleam inima grea. A9a cum am vdzut in .pare a fi o strategie cu o reugitd maximd pentru autoregldrile emotionale". nu gtiu de ce. care arr o anumitd sensibilitate la suferinld. . Aptitudinea de a stipini O singurd datd in viali am fost paializat de frictr. Nu am petrecut ora aceeaincercind cu disperare sd gisesc o rezolvare a testului. Cind am deschis coperta albastrd a caieh:lui de examen. nu exista nlcl o trage^re de timp in privinla vitezei cu care era gdsiti asociafia de idei. 9i in de azi este pentru mine cea mai grditoare dovadd a impacdevastator pe careil are gocul emolional asupra limpezimii ii. imperturbabilii pdreau cd datoreazd aceastl reacfie unui mecanism neural care incetinegte sau intervine in transferarea informaliilor deranjante.spune Davidson.9i mai pulin in partea dreapti. in ciuda unei teaclii fiziologice clare.in privinla activitdlii creierului. Cind cuvintele au fost prezentate emisferei drepte..gi probabil este 9i un indiciu pentru funclionarea mecanismului neural in cazul unor stiri disociative grave/ care pot apdrea. centrul sentimentelor negative. o disociere pozitivd . mintea mea gindindu-se la consecingelepe care urma si le am de suferit. Mai precis. atunci cfurdDavidson a mdsuratnivelul de activitate al lobilor frontali. degi nu se cunosc urmdrile la nivelul constientizdrii de sine.entru ci. a durat un timp pentru ca imperturbabilii sd rdspundd . Ceea ce m-a impresionat cel mai mult ir acel moment cumplit este cit de in''chisd a devenit mintea mea.l AceastX povestire a momentelor de chin imi aparfine. Aceleagi ginduri se repetau la nesffr9it. de exemplu. Acegti oameni .. dar nu invdfasem. cei care sint pringi intr-o stare de spirit nu primesc informafiile in mod eficient nu gtiu ce sd facd pini la urmd cu ele.Ei neagd faptul ci stresul ii deranjeazd gi aclioneazd printr-un tipar al activdrii frontale stingi. Priveam fix in podea drept in fafa mea ir timp ce mi indreptam spre locul de lingi ugi. fotugi. stare asociatd cu sentimentele pozitive. Atita vreme cit acest lucru nu presupune decit o detagare. Ideea este cd einu se prefac cAnu ar fi congtienfi de gradul de eneryare. Pur 9i simplu am stat fixat asupra fricii ingrozitoare. s-a dovedit cd activitatea este mai intensd in partea stirgi . Reaclia fiziologici puternicd se poate datora incercdrii suslinute a circuitului neural de a menline sentimentele pozitive sau de a le suprima ori de a le inhiba pe cele negative. Studentii nerdbddfuriogi sau deprimali nu inva!5. Acum imi dau seama cA acest chin al meu era un fel de al posibilitSlii creierului emolional care stdpinegte gi r p ar alizeazd gindirea. Tohrl s-a petrecut la un examen de matematicd. in acea dimineaf6. agteptind str se termine acest chin. Pe scurt. MXsura ir care problemele emolionale pot interveni in viala d nu este ceva nou pentru profesori. mi-a spus Davidson. ar fi fost recunoscut mai irtii de lobul drept al creiirului.seprezintd pe ei ingigi intr-o lumind pozitivd gi irtr-o dispozilie joviald". M-am uitat o datd rapid la intrebirile de examen." Teoria lui Davidson spune cX. baci afigajul s-ar fi f5cut in jumdtatea dreaptd a cimpului vizual. Fusesem de multe ori la cursuri in aceaste salA. Intirzierea apdrea doar atunci cird cuvintele erau prezentate emisferei drepte. Activitatea creierului poate fi cheia acestor afirmalii pozltive.semnalul-ar fi ajuns in partea stingd a creierului fdrX a fi perceput ca o problemd nepldcutil.dar numai in cazul in care cuvintul fa!5 de care trebuiau sd reaclioneze era unul care ii deranja. ln cazul cuvintelor neutre. cind stau gi se odihnesc. nu mai vedeam nimic pe fereastrd gi nici micar nu mai observam incdperea. creierul lor le ascunde aceastdinformafie. am simlit in urechi blthile inimii 9i am perceput acest gust al anxietdlii $n stomac. Dar nici o speranfd. Pe scurt. . in primul an de facultatg-p. pe ling6 fricd gi tremurat.centrul sentimentului pozitiv . stratul de indulcire a sentimentelor care acoperd acesteperceplii neplicute poate sd se datoreze acliunilor lobului frontal stftrg.

gre spre reugitd. emofiile negative puternice abat atenlia spre prrr. Ei considerfl ci oricine se poate descurca bine la pcoalS daci faceefortul cuvenit.un avantajemolional. $i totugi. campionii internalionali gah s-au apucat de acest joc ir medie pe la gapte ani. Pe de altd parte..ropozifii pind la deslugirea unei complicate probleme de Cortexul prefrontal este cel care indeplinegte aceastil logi:|'. capiciiatea de a'r$ine toite informa_ liile relevante in raport cu miliunea'de indepiinit. mulli i de origine asiaticd se comportd ca 9i cum IQ-ul lor ar cu mult mai ridicat . lilor asiatici in gcolile gi profesiile din America. Aceasttrperseverenlddepinde de anumite kdsdturi emofio. Rdsplata suplimentard care vine din motivalie.indreptarea sentimentelor spre entuziasm.. aga cum la rindul meu am constatat in timful acelui inspiimintitor examm de matematici.o culturd etici a munprin zel 9i persecii setraduceprintr-o motivafie mai puternicS. acolo are loc intilnirea dintre sentimente gi emofii3.In vrece cei mai mulli pirinli americani sint dispugi sd accepte cd gopil poate avea 9i pdrli mai slabe gi str pund accentulpe forte." Pescurt.u gindurile de autocompdtimire gi de disperare. .participanfii din echipa chinezl de sirituri in apd aveau doispr"re"u ani gi fdcuseri tot atitea antrenamente ca gi membrii echipei americane. {inJgrii-. de doar doutrsautrei punctes.mintea. Memoria funcfionall este o funcfie executivd la nivel mintal. cum ar fi munca sau gcoala. cum ar fi dreptul gi medicina. Sanford Dosociolog la Stanford. pentru asiatici abordarea este urmdtoarea: dacd i luat note bune. Studierea sportivilor olimpici..gi nu uitafi.h similaq.t* a"i . a studiat peste zece mii de licegi a constatat cd americanii de origine asiaticd petrec cu 40%i r mult timp la pregdtirea lecliilor decit ceilalli elevi. unul dintre semnele care aratd ci1 sentimentele au tendinla sd-gi schimbe direcfia str cadtr in pr9i tologic-este faptul ctr sint atit de insistente. fl_ cfurd posibile toate celelalte eforturi intelectuale. incepind devreme in viafd. verenle. i..r*iifr""" le care formeazd un numdl de telefon sau la rut ae precum o intrigd pe care un romancier incearci sI o "ompti. eficacitatea memoriei funcfionale are de suferit: nu mai pu_ tem gindi logic.. Cind circuitul limbic care converge pe cortexul prefrontal se afld tr zona tulburirilor emolio_ nale. careacum au doulzeci de ani. vor! suplrdtor . solulia este sd inveli mai mult seara 9i. dacd nu reugegti. La Olimpiada dinlggl. Ceea fr"o" cupi memoria funclionall poate fi la fel de lumescprec.in ceeacepriprofesiile liberale. fir vreme ce cei care se afld in egalonul al au studiat cam gapte mii cinci sute de ore. Ceea ce pare sd-i despartl pe cei din virf de ceilalfi cu capaegale este mtrsura tr care. acesteantrenamente trebuie sd inceapi in_ cddin copildrie. pe lingd ta- poate fi vdzutXin remarcabileleperformanle ale iJrntrscut. pria lor preocupare/ interferind cu incercarea de-cbncentrare asupra altui lucru.entuziasmul gi perseverenla in faia obstacolelor fiind i importante decit orice altceva.scufundltoiii chinezi incepuserd un extrem de riguros incd de la virsta de patru ani. Atrcepe mai deweme oferl o gansdmai mare in via- cei mai buni studenli la vioartr de la ceamai mareAcademie Muzictr din Berlin. care aveall peste doudzeci de ani . .'necesardunui per_ former internafional.11ice. p"r. este blocatll 9ind . sd te trezegti mai devreme dimineala ca si mai i pulin. cei mai mari violonigti ai secolului XX au irceput ul instrumentului de la cinci ani. pe care savanfii o nrunesc g. pentru persoana care trece printr_un di.memoria funcfionaltr. de deznidejde gi de neajutorare le intrec pe toate celelalte. au studiat zece mii de ore. emoliile coplegescputerea de coircentrare. de ra alctrtuirea unei p. O trecere faptul cXacegticorevisti atentd a acesteirealittrli sugereaztr americani de origine asiaticd au un avantaj mediu faftr de i la IQ.it urzeasctr.104.zel 9i in_ cyd.sau pentru copilul ai cdrui perin. incii copleger" ori.u alt gind. funclie a memoriei funcfionale . au in stare sd gi continue printr-o pregtrtire asidud ani gi ani de . nu se opregte prea mult asupra lucrurilor ce par prin comparalie mdrunte. Iar pen_ tru o cregterestabilX a gradului de mdiestrie.tapt cl€ capacitatea mintald -c6nitivtr.ii divorleaztr . sabotind permanent incercdrile de a acordi atentie orictrrui alt lucm intilnit. thtr-adeva4.i. trebuie luat tr considerare gi rolul motivdrii pozitive . Motivul pare sd fie faptul ci incd din primii ani de copiii asiatici muncesc mai mult decit albii.echivalentul unui IQ de 110 la americade origine japonezd gi al unuia de 120 la americanii de origichinezd5. in vrece aceia care au ajuns doar la nivel nalional s-au apucat pe lece ani. Natura inteligenlei emolionale Aptitudinea de a stdptni 105 Capitolul 5. a muzi_ : cienilor de renume internafional 9i imarilor maegtii de 9ah aratd cI acegtiaau ca trdsdturd comund capacitatea de a se'motiva pentru a unna un antrenament neindurltor si regulata.

prezentind |n portret . pinl ce uneori chiar au obosit 9i au adormit. Acest studiu a fost inceput de psihologul Walter Mischel in anii 1960.ob!inuserl destul".rnali 9i indecigi. Diferenla gmolionali gi sociald irtre pregcolarii care au ftrgfdcat prdjitura . reaclionau exagerat la orice lucru care ii irita. c€nld. erau in continuare in stare sd amire rdsplata. sau erau furcdpdf. degi o asemeneainterpretare rimire deocamdatd speculativi. un remarcabil studiu in care unui copil de patru ani i s-a pus in fald o prdjiturd aratd cit de important5 este capacitatea de linere in friu a emoliilor 9i de amiure a impulsului. sd inlepeneasc5 de fric[ sau si dea inapoi din cauza stresului ori s5 fie ugor de dezorganizat sau de niucit intr-o stare de tensiunei ei au trfruntat provoc6ri 9i nu au abandonat nici mdcar in fala marilor dificultiifi. iegindu-gi din fire. Ca str se gprijine in lupta lor interioard.a migca" . lui. COMIR OLA REA IMPULS URIL ORr TESTUL PRAIrTRn Imaginafi-vi ci aveli patru ani gi cd cineva vX face urmdtoarea propunere: dactr agtepli pinl ce facem citeva comisioane. pini la terminarea liceuluiT. absol- venti gi alli angajafi. 9i i-a numdrat mai ales pe copiii celor de la facultatea Stanford. in funcfie de ceea ce alege copilul acest test poate fi grditor. $i dupd toli acegti ani. In adoles. se simleau nesiguri 9i nemulfumili pentru cd nu .16r" sau nedemni. se considerau . aproximativ o treime din tor r tal.. in acest sens. mai impulsivi. Capacitatea de a impune aminarea unui impuls std . dar gi a traiectoriei pe care o va avea probabil in viafd. ceea ce remarcdm la o virstl fragedd se dezvoltd la scar5 mare la nivelul competenlelor sociale gi emofionale. toli acegti copii fiind urmdrili 9i la adolescenli. pini ce s-a intors cel care ficea experienfa.vom fi propulsali spre reugittr. Aceasta este baza autocontrolului emofional. siguri pe ei gi mai capabili sd se adapteze frustririlor viefii. de a nimici migcarea incipient6. Nu existd un talent psihologic mai important decit a rezista la impulsuri. fie facilitin4 fie combinindu-se cu ele.gicei care au avut ribdare a fost enormi.106 Natura inteligenfei emolionale Aptitudinea de a stdPini 707 In mlsura fur care emotiile noastre merg in direclia sau sporesc capacitatea noastrtr de a gindi 9i de a planifica. cin$nd. ele determini limitele capacitStii noastre de a ne folosi abilit5lile mintale furniscute 9i de a hotdri cum ne vom d. el oferi nu numai o interpretare a caracterului. $i in mdsura in care sintem motivafi simlind un enfuziasm sau o pl5cere pentru ceea ce facem sau chiar gi un grad optim de nelinigte .. studiul urmdrindu-i pe acei copii de patru rni gi in timp. cddeau ugor pradd geloziei sau invidiei. acest microcosmos al vegnicei bet5lii dintre impuls gi ablinere. au fost increzdtori in sine 9i demni de incredere. Cei care au rezistat ispitei la patru ani au devenit intre timp adolescenli mult mai competenli din punct de vedere social: erau eficienli. pentru a rezolva problemele.escurca in viafl. de-a lungul vielii. este verbul . se transferd cel mai adeseagi la nivelul funcfiondrii creierului intr-o inhibare a semnalelor limbice cdtre cortexul motor. Dar alfii. de a urma un antrenament pentru un scop indepdrtat. jucindu-se.amintifi-vi. vei ctrpdta ca premiu doui prijituri. Era mai pulin probabil cd ar fi putut si cedeze nervos. prin insigi natura lor.. DacI nu poli si agtepli pini atunci. spre o acfiune. au dat dovadd de mai puline calit5fi. primegti numai una . avird tr vedere cd toate emoliile. . Diagnosticul pentru felul in care au gtiut s5-9i stdpfureascd impulsul a fost limpede doisprezece sau paisprezece ani mai tiraiu. Acegti pregcolari curajogi 9i hotdrili au primit risplata celor doutr pr5jituri. duc intr-un fel sau altul la un impuls. Au luat initiative 9i s-au implicat in proiecte. ceea ce cu siguran!5 li s-a pXrut o vegnicie. lesne nemulgumili de frustriri. inteligenla emofionald este o aptitudine majord. Sigur cd aceastaeste o provocare pentru sufleful unui copil de patru ani. dddeau inapoi sau se blocau fur fala stresu. dintre risplattr 9i amtrare. au 9i ingficat o prdjiturd de lndatd ce persoana cari: fdcea experienfa a iegit din incdpere pentru a-gi face .dar !i-o dau chiar acum. erau timizi in privinla legdturilor sociale. urmirindu-gi scopurile. capacitatea care afecteaztrin mod profund toate celelalte capacitX!i. provocind certuri 9i neinfelegeri.comisioanele". Oricum. Capacitatea de a rezista impulsului de a acfiona. dintre sine 9i eu. Agadar. Rdddcina cuvintulwi emofie. la o grddinild din padrul campusului universitar Stanford. Unii copii de patru ani au fost nevoili sd agtepte cincisprezece sau doudzeci de minute. ei gi-au acoperit ochii ca sd nu se uite la ispittr sau au stat cu miinile in poald vorbind intre ei. mai degrabd tulbure din punct de vedere psihologic. dintre dorinli gi autocontrol. tot nu erau in stare sX i9i amine rdsplata. Dupd zece ani. Copiii care au ingficat prijitura.

intervenind in orice alte incerclri de concmtrare altui lucru. ciuri. Dar atunci cind sd ia o hottrrire simpld. degi unii aduc argumente ci IQ-ul nu poate fi schimbat. dar mai devreme sau rnai frziu tot va avea un accident. sd se concentreze. de exemplu. GfNDTRE DI SP Onyr PROASTE.ei erau din punct de vedere academic mai competenfi: mai capabili str igi transpunl ideile in cuvinte. Vorbitoarea urmeazd o terapie pentm anxietate. mintea ii estecotropittr de gtrduri catastro.sau cit de rdu sfirt oamenii ir sd-gi utilizeze capacitSlile mintale. Abia a inceput si joacein echipade fot. indiferent cd este vorba de punerea bazelor unei afaceri. sd imparti obiecin doui categorii. din nou un indicator mult mai exact decit lQ-ulto. Aga curn am vdzut. Ea nu mai este liberi sd aleagd.evaluali fost din nou la sfirgitul liceului. Persoaneleanxioase stnt predispuse si eguezechiar oblin un punctaj b. $i mai surprinzdtor este faptul ctr atunci cind copiii testafi au . Conform evalutrrii pdrinfilor. de studii ' ia pentru ingrijorare duce la o mai slabd performan!5 la indiferent cum s-ar face misurarea acestei perforprin note sau tesfe. IQ-ul devine un indicator putemic numai duptr ce copilul invali sd scrie 9i sd citeascde.e sldbit 9i pini la luarea unei diplome ca medic. ingrijorarea . grijile sint miezul efectului devastator al fetSlii asupra performantei mintale de orice fel.S2S. Aqa cum vom vedea in Partea a cincea. Felul in care copiii trec testul amindrii recompensei la patru ani este un indicator de doutr ori mai exact asupra noteloide la examenele SAT decit IQ-ul.. crun ar fi aceea de a-9i vedea sau fiul jucind fotbal. Unii copii lhiar 9i la patru ani au reugit si stdpineasci lucrurile esenliJle: au fost capabili str deslugeascdanumite situalii sociale curn ar fi amirarea beneficiului.a luat-o razrl. Descoperirea sa reduce rolul inteligenlei emolionale ca metaca- ce determintr cit de bine.ai a devenit o pregdtirnintaltr prea zeloasl pentru o ameninlare anticipati. cei care la patru ani agteptaserd cu rlbdare erau studenli mult mai buni decit cei care acfionaseri sub indemnul imboldului. Tieimea copiilor ie ingfdcaserdprXjitura cu mare nerdbdare abia dactr au luat sZa de puncte la testul de gramatictr. sI i9i distragd atenlia ca sd nu se concentreze asupra ispitei imediate 9i si fie suficient de perseveienli pentru atingerea unui scop .anxietatea cronici este aceea indiciu aproape sigur cd persoana respectivi va da greg in ceurmd.s5fg esenla autoregldrii emofionale: capacitatea de a nega impulsul ir avantajul scopului.108 Natura inteligenlei emolionale Aptitudinea de a stdptni 109 labaza unei multitudini de eforturi.Este shesantsi-l urmdregti pe teren. (Un control deficitar al impulsurilor in copildrie poate fi {e asemeneaun indiciu asupra delincvenlei ulterioare. Sint sigurA ctr fiul meu estedezamtrgitctr nu mi uit cum joactr. sd foloseaicd logica gi si reaclioneze logic. o reaclie utiltr ..direcfionarea spre scop prin aminarea autoimpustr a rdsplatei" . iar la matematrcd. Mai uluitor eite faptul cd au avutnote foarte mari la testele SAT.bal. PROASTA lmi fac griji pentru fiul meu. agacum aratrn shrdiu ficut pe 1790de studenfi carese preglteau sd ocuposturi de controlori de trafic aerianl2.desigur.. prin punctaje sau realiz5ril3. descrie. grijile ii coplegescraliunea. agacHnici nu m-am mii dus la me.unla testul de inteligen!tr. existd dovada clartr cd abilitdfile emolionale c]rm ar fi controlul gi deslugirea corectd a situaliilor sociale pof fi dobindite. reprezentind o limitare definitivi in potenliaiul existent al unui copil. care nu o mai poate duce aga cum ar vreall.dar pur 9i simplu nu rezist nervos.cele doud prijituri. Acest de repetilii mintale sint dezastruoase din punct de vedere atunci ciild intr5 intr-un fel de rutintr care capteazd inatenfie. Anxietatea submineaztr intelectul. Ceea ce Walter Mischel. o diferenlX de 2L0 puncte in totals. Acest lucru sugereazXfaptul cd acea capacitate de a amtra recompensa contribuie major la potenlialul intelectual. cel care a fdcut acest studiu. s-aarltat cd diferite. si-gi fac6 planuri pe care str-lerespecte gi mai neribdtrtori si invefe. iar ei povestesc ce le trece prin gind ... independent de le-ul in sine. incepind cu un regim d. - Atunci cind celor care sint pradl ingrijordrii li se cerestr iro misiune cognitivd. Anxietatea saboteazd performanfele la invd!5turtr de orice fel: in peste asemenea ftrcutepe 36 000de persoane. de rezolvarea unei ecualii algebrice sau de cigtigarea unei Cupe.treimeacelor care-au agteptat cel mai mult au avut intre 610 qi 612de puncte. Ea igi dd ma ci lngrijorarea intervine in mod nefericit tr existenla ei. tn cazuri ce necesitd efor- intelectuale complexe sau ale unor misiuni tensionateprea controloiilor de trafic aerian. printr-o fraztr destul de nefericiti .

iar in timpil tei_ :". Ironia testtrrii anxietdlii este cd nehnigiea de a se descurca bine la test. L'rnct celor care igi faceau griji li s_a dat o pauzd de relaxare de 15 minute . se glsegte oarecumspre virful rdsturnat al U-uDar dacd euforia este scipattr de sub control. Conform unui studiu. cum se numegte ea in terde specialitate . pentru . un.' Anxietatea din timpul examenelor a fost studiattr pentru pri_ ma dattr in mod gtiinlific in anii 1960 de cdtre Richard'elpertjca_ re mi-a mdrturisit cd interesul i-a fost trezit tocmai pen'tru cd a constatat ci un student al lui didea ftrtotdeauna. a aritat ci exist5 doui tipuri de studengi anxiogi: cei ctrrora anxietatea le diminueazd performanla la invdldtur5 9i aceia care sint in stare si se descurce in pofida stresului _ sau poate chiar datoritd luir6. aturrci cincl.." _ iure sLbaieazape o in_ trerupere a capacitilii de a lua decizii. inclusiv ceamintald. al5turi de aite stu_ dii. se pot folosi de aceastdanxietate anticipativi _-in legatu_ rd cu un discurs care trebuie linut sau cu un test care trebuiJdat. Resursele mintale se concentieazA asupra unei misiuni cognitive . ea devine dinebunie. ca gi starea de exaltare. lntr-adevdr.T "o*pu_ta!ie. poate motiva elevii pre_ cum Haber sd studieze din greu pentru a se pregiti.u sint prea an_ xio9i. sintem mii puUn utJr. in vreme ce colegul . Prea pulini anxietate instr prima parte a motiva$ea strtrduindui .i.. pe de altd parte. chiar dacd ideile circultr .Nu md prilp la genril trsta de teste" 9i alte justificiri asemdnitoa.in vreme ce prea multtr anxietate. atit cit dureaz5.ingrijorarea -.a"hufph Haber considera ci tensiunea inaintea unui exanien il ajutd ie fapt sa se descurce mai binels. sub forma unui U rtrsVirful acestui U inversat reprezinti relalia optimX intre te 9i performan!tr.celdlalt al U-ului .-teama dinaintea testului interfereazd "ui cu gindirea iogicd 9i necesardpentru a invdfa eficignt. Literatura de specialitate descrie.fi posibilitatea de a pica la teste.erultutu prour_ te la teste din pricina emoliilor. chiar prea liber pentru ca vreuna si fie urmdri- suficient gi si se oblind produsul finit.de fapt.l:" tului le tulbuli limpezimea mintald. dar 9i ir recunoagterearelaficomplexe 9i in prevederea consecinlelor unei hotlriri luate. de exemplu . tost rugat. sporegte capacitatea de a flexibil gi mai complex. ca in cazul schimbXrilor de dispozifie ale maniaresivilor. soluliile problemelor fiind gdsite i ugoq. Cei care sint in stare sd igi stiptneasce emoliile.110 N atura in t elig enl ei emolion al e Aptitudinea de a stdptni 111 rn asemenea momente/ constatdm cd sint ginduri negative _ . Avantajele intelectuale ale unui ris sinXtos sint Si mai izbicind estevorba de rezolvarea unei probleme care presupuo solufie creatoare. esenliiH pentru ca iucruri_ le si meargS bine. care. s-a constatat c5 oaii care s-au uitat la o casetdvideo au rezolvat mult mai bine ri^gm5folositl de psihologi pentru a testa girdirea creatoa. ei n-au mai avut problerngYe. par str ajute oamenii sd ginmai deschis 9i sd faci mai ugor legituri intre idei. T:i. Grijile devin adevtrrate pt"f"l1i care se indeplinesc.fie ci este vorba de unele intelectuale sau interperso. Numdrul motivelor de ingrijorare pe care le invocd cei care dau teste pot fi un indiciu direci asupra a cit de slab le va rezol_ va17.ducela apatiesaula o prea slabtr de a se descurca. cu un consum nervos mediu pentm a ceva. relalia dintre anxie- 9i perforrnanfd. Buna dispozifie. poate li fel de bine str sabotezesuccesul albia..pare ideald pentru scriitori gi alfi crea- presupunind o flexibilitate 9i o diversitate plintr de imagia gindirii.ceea ce le-a redus nivelul de'ftrgrijorare _ inainte sd furceapl treaba. astfel incit sd ardd fird sd curgd ceard pe jos. iar agitalia submineazd capacitatea de a gindi de coerent pentru a scrie bine. obserrelalia care altfel i-ar fi putut qcoli trdsdturd mintalX imnu numai in creativitate. oamenilor li s-a dat o luminare. In acest test. Cercetarealor. dacd ne preocupd griji cum ar.saboteazX orice incercare de a reugi cu bine.sA se ingrijoreze inadins vreme de 15 minite.. chibrituri gi o cu pioneze gi li s-a cerut sX pun5 lumtrarea pe o bucatd de plutd.motivindu-se pentru o pregitire mai temeinicd pentru oblinerea unor rezultate mai bune. capaci_ 'atea lor de a indeplini aceeagi misiune s-a deteriorat viziUil. indreptindu-ne cu precizie ipre de_ zastrul pe care il preziceau.Nu voi fi in stare sd fac asta. Risul. O stare ugor exaltatl -hipomania. ir mod ideal. . Acest lucru sugereazd cE o posibilitate de a ajuta pe cineva gindeasc6 mai bine o anumiti problemd ar fi sI i se spuni o . Macelor cdrora li s-a dat aceastXproblemd au cdzut.intr-o .gitu f"_ lul rn care am putea gdsi rdspunsurile. .micgorind resursele disponibile pe1tru prelucrarea altor informafii.grup de persoane care nu se ingrijoreazd ii l. in psihologie..

capaciSasau mijloacele de a-gi atinge scopurile. influenleazi memoria lrtr-o direclie negativtr gi astfel eite mai probabil ctr din teamtr vom ajunge la o hotdrtre exageratde prudenttr.30% din ceea c. coplegittr de curiozitate 9i de ispittr.Studenfiicu sperani i9i fixeaztrscopurimai spectaculoase 9i gtiu cum sI mundin greu pentru a le atinge. gdsesc resursele necesare . A trecut deja o siptdmind de cind ali aflat ci ali luat un G. simfindu_se demoralizafi.test ce sepresupunecdestecapabilsdprevaddfese vor descurca studenlii la facultate(9i careestestrins cu IQ-ul). o proasttr dispozilie. dupA prima evaluare. Reaclia studenlilor cu un nivel ri_ dicat-desperanlda fost sdinvefe mai mult 9i si giseasci diver_ sesolulii pentru a-gimtrri media final6. atunci cind analizlm avantajef dezavantajeleuneiacgiuni gi sintem bine dispugi.172 Natura inteligenfei emofionale Aptitudinea de a stdptni 113 un fill desprematematici sau careau fdcut exercifii. studenlii cu un nivel de spe_ ranld mai scdzutau renunlatin celedin urmd la tot. Unii gindesc despre ei cd sint in stare sd iasd incurclturi sausdgtrseascd solulii la probleme.au folosit cutia in carese aflau pionezele. Chiar 9i dispoziliile pllcute pot schimba girul gindirii.LLIAIVIVAEORTA GfNDIRI PozITIw tofugi. r Explicafialui Snyderesteurmdtoarea: . psihologul de la Universitatea din care a ftrcut acest studiu..Studenliicu un nivel de speranldmai scdzuts-au gindit la mai multe posibilittrli de a_9i miri nota. cum ar fi ln viafa gcolari sau suportarea unor slujbe apisdtoare. au c. pentru cI atunci cind sintem bine dispugi ne amintim mai multe lucruri pozitive. R. Au pus cutia cu pionezepe bucatade plutl gi au folosit_o pe post de sfegnic. dar au dovedit mai pulini hotdrirein obginerea aces_ tui scop. Cercetdtorii recenli au descoperit cd speranla inseamnl mai decit un leac.ind ou_ menii se deptrgesc pe sine.eali ffcuf a_fost gregit 9i a[ primit un 6. Emofiile sctrpa_ te de sub control incomodeaid intelectul. cei care dnt bine dispugi au o perceplie preferenliald careii determind sd fie mai expansivi 9i mai pozitivi in gtndire.ir vreme dfii pur 9i simplu nu se simt in stare sd aibd energia. joacl un rol extrem de important in oferind tot felul de avantaje in diverse domenii. Snyder. constatd Snyder. Selntimpl[ ca in legendara gi binecunoscuta poveste a Pandoprinlesa din Grecia anticd.de exemplu. a comparat reugitele la invdfd- ale studenfilor in anul I cu o speranldcrescuti cu ale celor o speranld scizutd. Atunci cind facemplanuri sau luim decizii.. Pandora a ridicat ca se arunce o privire gi a adus lumii marile nenorociri relele gi irebunia.un aceleagitrisdturi cosint tr stare sd se motiveze. aceastdintrebare nu este doar una pur teoreticd. Dar intr-o zi. Snyder o definegte mai precis ca fi2credinfa ci existf. Din nou se dovedegte cd degi capacitdlile intelecsirt cam aceleagi. Cei care au un inalt de speran!6. putem determinaemoliile scXpate de sub control sd revinl la norma| aceastd competenldemogionaHesteap_ titudinga majortr care faciliteazd toite celelalte tipuri de inteiigegd.Ce facegi?te Totul depindede speranfd. Strne gindim la citeva cazuri specifice:ulrunt"l"le speran_ fei 9i ale optimismului gi acelemomentepline de ufur. Acest lucru se datoreazdin parfe lemoliei. Ea a primit in dar o cutie mistedin partea zeilor ce o invidiag pentru frumuselea sa.aptitudinile emolionale constituie difecapitald. Uneori. cird C. in sens gtiinlific nu reprezintl doar o imagine luminoaideea ci totul va fi bine. el a descoperit cd speranla era un indicamult mai bun al notelor din primul semestru decit notele de SAT.$i agacum era de agteptat. astfel incit sX poati prinde unicul antidot care e suportabili nefericirea pe lumea asta: speranla. cevamai aventurossau mai ris_ cant. me'moria -sj favorizeazdcanalizareaprobelor in mod pozitivideterminindu-ne strfacem. ceea ce le face sd difere este 20 Studenlii au fost supugiurmdtoareisitualii ipotetice: Degi v-a!i propus sd luali un 9. ln mod similar. voinla gi posibilitatea de a-!i atinge scole. . indiferent care ar fi ele". ctmApA rDoREt 1rPO. Un zeu milos a ldsat-o insd sI irchicutia la timp. I s-a cd nu trebqie sd desehidd niciodatX acest dar.glsind o solulie creatoare. Dar agacrun am vor_ bitin Capitolul5. Atunci cind se face o compafirtre studenlii cu aptitudini intelectuale echivalente in ie de rezultatele la invllXturtr. Oamenii au tendinfa sd fie diferili in funclie de misura irncafac speranfe.

instr atunci cind alli membri ai echipei au fost informali cd ar fi oblinut un timp prost.. performanla lui _ care de fapt era deja foarte buni . Optimigtii considerl cd un se datoreazd unei situalii care poate fi schimbatS. Ca gi in cazul speranlei. medalia de aur luind-o un alt inotltor care a fdcut un efort zuplimentar pe ultimul metru. O P TIMI SMAL : M ARELE M OTIUAT O R Americanii care urmdresc intrecerile de inot gi-au ficut mari speranle pentru Matt Biondi. optimigtii au tendinla sd reaclioneze activ un plan de acliune 'plini de speranlX.a fost 9i mai bunf. la cea de-a doua incercare timpul lor a fost 9i ca gi speranla. Aceste explicalii diferite au Slicalii profunde in raport cu felul in care oamenii reacfionealn fala viegii. Seligman. unul dintre membrii echipei olim_ pice a SUA din 1988. Dar Biondi gi-a revenit si a luat medalia de aur in urmdtoarele cinci probe. gi au inteligenla de a impirti in mai mul" te faze o misiune ce altfel n-ar putea fi atinsi. |urnaligtii sportivi au ficut tot felul de speculalii potrivit cirora acestefurfringeri l-ar fi demobilizat pe Biondi pent u probe_ le care urmau. un optimism prea poate fi dezastruos)22. optimismul prezice reugite la invd- intr-un studiu asuPraa o suttr de persoane. speranfa inseamntr sd nu cddem pradd unei anxietdli coplegitoare sau unei atitudini defetiste sau depresiei ir fala unoi situalii dificile sau a unor obstacole. In cadrul unei experienle flcute de Seligmary antrenorul de inot i-a spus lui Biondi in timpul unui dveniment special care trebuia sd demonstreze marele lui talent cf a avut un timp mai prost decit era in realitate. la proba de 200 de metri liber. Unii cronicari sportivi chiar suslineau cd Biondi este de talia lui Mark Spitz.pesimigtiireaclioneaztr unor asemenea obstacole prin presupunerea cd nu pot face ic pentru a imbundtdli situalia data urmitoare. la o dezamdgire cum ar fi refuzul li se oferi o slujbd. aceeade 100 de metri fluture. dezn6dejde sau depri- lntr-un moment mai dur. Este o combinalie de talent lerat 9i capacitatea de a continua inclusiv in fala infrirgericare in final duce la reugitd. oPtimismul este o atitudine care piedici pe oameni sd cadd in apatie.irgZ2 a luat gapte med^aliide aur. Din perspectiva inteligenfei emofionale. in ciuda acestui feed_ back demobilizator. aga incit viitoare vor reugi. Din punctul de veal inteligenlei emolionale. deci nu reaceazl in nici un fel. ei consider5 obstacolele in situaliiremediabile.atribuindu-l unor trisdturi ce nu pot fi schimbate 9i de care se simt total neaiutorali.carei-a studiat. cind lui Biondi i s-a cerut str se odihneascX pufin 9i sd mai incerce o datd sX inoate. impreuni cu ruda sa apropiatX.aceia care. pentru cd el il supuses! pe sportiv chiar in acel an la un test ce ii evalua optimismul. cei care i9i fac speranle ajung sd fie deprimali din ce in ce mai greu pe misurd ce inainteazl ftr viafX. inseamn6 un orizont de agteptac5ruia. Sint suficient de flexibili pentiu a gdsi diverse posibiliteli de a-9i atinge scopurile sau de a 9i le scliimba.. potrivit testelor. in general. iligman definegte optimismul in funclie de felul in care oai igi explicd reugitele 9i egecurile. La urmitoarea.tepersonale. ei considerd obstacolul ca fiind datorat ior deficien. Martin Seligman.114 Natura inteligenlei emolionale pesimigti - Aptitudinea de a stdptni 115 pentru a descoperi cii de indeplinire a obiectiveior. linigtindu-str atunci cind se afld intr-o situafie dificild. Intuilia spune cd la un anumit nivel de inteligenld reugita pro- . Din picate insd. Ceea ce le lipsegte testelor de apeste motivafia. urmdrindu-gi scopurile. in vreme ce stilul exiv dezvdluie cine va renunta. ree aceitora la testul de optimism au fost un indicator mult precisal notelor lor din primul an decit testul SAT sauno. sint in general mai pulin anxiogi 9i trec prin mai puline nelinigti emofionale. in cazul irr care devin imposibile. sptrnindu-gi ci totul se ylindrgRta. sPunea: itere la facultate mdsoard talentul. cel care ir. Intr-adevdr.tn schimb. Biondi a iegit pe locul trei la prima trtrecere. degi nu era adevdrat .studenfi in an ai promoliei 1984 a UniversitXgii din Pennsylvania. Biondi a fost irtrecut la mustafd. care intotdeauna ii vor trage inapoi. Trebuie sd gtim daci cineva va merge departe chiar 9i cfrrd situalia devine una frustrantd.formultrdu-gi repede fi cerind ajutor sau un sfat cuiva. in rlreme ce pesimigtii se invinovdlesc egec. psiholog la Universitatea din Pennsylvania. ne exemplu.Examenele de la liceu. lucrurile se rezolvd pirii la urm5 in ciuda obstacolelor gi frustririlor. a fost unul dintre spectalorii care nu s-au dovedit deloc surpringi de revenirea lui Biondi. optimismul aduce cigtiguri de-a lungul existenlei (sicu condilia si fie un optimism realist.

. numirul pesimigtiloi cure.N-im abordat birre situalia. psiholog la Universin. Capacitatea nu este o proprietate fixd. directori 9i chiar funclionari cind povestesc ce s-au intrecut pe sine intr-o activitate la r. Am trdit asemeneamomente de multe ori. Mai mult. Ceeace susline ambele trdsSturi pozitive viziunea a ceea ce psihologii numesc eficacitatepersonald. dar mai ales cird este vorba de o asigura ret caz in care ..eo imcapitald in privinfa capacitdlii de a geii o motivalie su_ ryJtanje ficrenta_ pentru a continua. infringere este d._urile sint descurajant mai multe decit"da-urile. ci egti stdpin pe intimpldrile vielii tale 9i ci poli faprovocirilor cu care egti confruntat. chi. moralul se deterioreazd. ca persoana respectivd sd fie mai dispusd sd-gi asume risgi sd urmdreascd provocdri mai serioase.din Chicago. Reaclia emogioniH ra acea"stf.116 Natura inteligenlei emolionale Aptitudinea de a stdpini 117 priu-zisd nu_depinde doar de talent. care a fXcut multe cerin privinla eficacittrlii personale. pe de altd parte. spun a9a: .. ingineri.Pur gi simplu persoana asta era prost dispusd."rrrrr. Capacitatea de a acceptacu eleganle un refuz este absolut esenliald in vinzirile de orice fel.ca 9i neputinla 9i disperarea fi dobindite. saui . unii oameni au din fire tendinla str pro- 14. Parci tnfira este desprinsd de trupul meu gi nu am nimic de-a face cu ceea te se intimplh. campioni la gah. Neconsiderin_ du-se pe ei motivul principal al es_ecului. agentului fiindu-i din ce in ce mai greu s5-puni mina pe telefon cisa mai sune un potenfial client. Cei care au aceasteeficacitate personal5 se dau la o din calea egecului."2a TRANSAI NEUROBIOL A GIA MAIES TRTEI Un compozitordescrieastfelmomentelein carelucreazdcel bine: Te afli intr-o stare de extaz intr-o asemenea mSsurd incit simli cA Fproape nu edgti. Seligman a convins compania Metlife sd angajeze un grup special de solicitanfi_de slujbl care au avut un punctai mare latestele de optimism.2s fI I \_Z (} . Orice refuz pe care il intimpind un agent de vinzdri este o micd infringere. St4reape care o d 'Agai-a spus Mihaly Csikszentmihalyr. dar au picat la testul practic'(referil torla o intreagd gamd de reaclii ale unui profir standard aicrtuit pebaza rdspunsurilor date de agenlii de vinzdri care reusiserd in carierd). Stau doar 9i md uit 9i mtr minunez. Faptul cd optimismul conteazl atit de mult in reugita vinzd_ rifor este_ legat 9i de o atitudine datorati inteligenlei emolionale.sau sd facd in a9afel incit s5 gi le dezBandura. frunta egecul. Din acesi motiv.alpinigti."z3 Una dintre cele mai griitoare demonstralii ale puterii optimismului in motivarea oamenilor este un studiu pe care Seiig. O perspectivd pozitivd sau neg. cel al optimistului nagte speranld.tivd poate fi otrdsitur5 iem_ peramentald innlscutd. baschetbalittl.nu. Dar aga cum vom vedea 9i in Capi- stdpiri gi ftrrtrsXseingrijorezein privinla diverselordeposibile.errgescsd vind nimic in veci" . Acest refuz este extrem de greu de acceptat de r-rhpesimis! pentru cd el il interpreteazd astfel: . ci gi de capacitatea de a in.Descrierea sa esteextraordinarde asemXndtoare cu aceea a \-/ sute de bdrbali gi femei .. care a adunat asemenearelatXri ale momende virf din de vedere profesioffi . in timpul primului an.. AgesJg. seligman a'descoperit cd noii vinzitori care erau optimigti din fire reugeau sI vindd cu 32"/. in cazul in care nu se ajunge chiar h depresie.t5 esie de doud ori mai mare decit al optimigtilor.Depdgirea acestor ri sporegteir schimb sentimentul de eficacitate personaAceastd atitudine ii ajutd pe oameni str igi foloseascXmai bipe care le au . i9i pot schimba abor_ darea la urm5torul telefon..interpretare care genereazd apatia gi defetismul. pe mtrsuri ce refuzurile se adund. psiholog la Stanford. o rezumd astfel: . enorm de multe variante fur care aceastdcapacitate poate ti.. Ciptimigtii. trei sferturi dintre cei care vind asigurdri renunl5 la aceasti me_ serie in primii trei ani.ffp special a vindut cu2l/omai multe asigurdri decit pesimigtii in primul an 9i cu sr% maimult in al doiea an. Totul curge de h eine. man l-a flcut asupra unor agenli de vtnziri care comercializau asigurdri pentlu compania Metlife. Dezvoltarea unei de orice fel intdregte aceastd eficacitate personald. In vreme ce sistemul mintal al pesimistului duce la disperare.temperamentul poate fi temperatprin experienlaacuOptimismul gi speranla.Conoamenilor despre capacitdlile lor au un efect profund acestor capacitifi.. ei abordeaztr lucrurile in aga fel incit sd intr-un fel sau aitul.Sint un rataf n-am sd .. mai multe asigurdri in primii doi ani d9 s-lujbedecit pesimigtii..

aceste sint lipsite de egoism. Atunci cindlgtiiufffiFddphctiseala deprimdrii sau de agitalia anxiet6!ii. mal a intr-o asemen'eatransX. . Aceasttr senzalie este mai clard ir momentele de extaz in care doi parteneri fac dragoste 9i ajung la o armonie totald. Experienla este una extraordinari: pecetea acestei transe este o bucurie spontan5. starea de gralie 9i eficacitatea ce caractetransa sint incompatibile cu atacul emofional.''' Capacitatea de a intra intr-o asemeneatrans5 este de fapt un moment de inteligen!tr emolionald maximd. care detageazdacea de tulburdrile emolionale.zona".. atunci cind o termind observd nigte moloz pe jos. Una 'fi concentrare a atentiei ra acfiude stare de Existi ins5 un ingel[tor la poarta de in- zon5.. ile lor fiind te nela capacitate maximl atunci se afld intr-o asemestare/ ei nu mai sint preocupafi de felul cum se descurci. ea este intrinsec o rdsplatd. in acest sens. Eul nu mai existi. hrtr-adevtrr. mai ales cind aclioneazl la cote maxime. incerctrd sd-gi depXgeascX limitele anterioare. dupd ce a terminat cursa a declarat ctr ry31341in.cum ar fi r. Transa este o stare de uitare de sine opulg renlgllpli4lne-. Este o stare in care oamenii sint ind o atenlie r. literafura clasici a de .-.M-am simlit ca o cascaqa.Sportivii numesc o asemenea stare dc gralie .Intrarea intr-o asemeneazond se mai produce 9i afunci cind ii au de realizat un lucru Ju:u. $i totugi transa (sau eventual ceva asem5ndtor) este o experienld prin care trece aproape toat5 lumea din cird in cind..pe calrco ating atunci cind rezultatele lor extraordinare par a fi obginute fdrd efort..i ceilalti ri dispdrind pentru o cligfl. aproape un extaz total.attrnci cind era atit de absorbit de actul medical o parte din tavan a cdzut .". furcit le sint puse la incertalE' itetile @5zmlffihalF:-.. dauryna o reugiti sau un egec. aceastdtransl ili este blocatd. facturile 9i chiar starea de bine.^: i intr-o asemeneamdsurS... Intr-o asemenea trans5. dar foarte re diferd de acela in care te strdduiesti si fii atent cind spt+ellg-pricepglieje . Alenlia fir starea Acest tpde transd este una relaxatS.118 N atura in t eli g en! ei emo! ion al e Aptitudinea de a stdptni t19 durat dou5zeci de ani26.acesta fiind pas care presupune o oarecare disciplinS.._ tlalie-de aur la schi la Olimpiada de iarnd din 1994. iar misiunea respectivd pa'b se indeplini fdrd nici un efort. p_ublicul. dar sint 9i pozitive. . in sala de operalii. transa este minunat md este atit de de Fare este solicitat de o operalie grea in timpul cdreia intrd ir aceasti stare special5.pentru cd plicerea purd a acfir sine ii motiveaz5.tgg!e3bl9lg!gin(Iic. tansa apare ir acea zonl foarte delicatd ttrg plictiseal5 9i panicd.gi el nici mdcar n-a observat.Thansaeste o 91Presu -extaz de constrinextaz pare si fie un plodus jntermediar al concentrd: care premerge transa.> . Este uluit sd afle ctr. loc sd se piardd intr-o preocupare pli@ nd de nervoZitaGlceltare intri in aceastdtransd sirt atit de abacest curs special. emoliile nu numai cd sint stdpinite gi canalizate.Pldcereaspontand.. 9i inheabX ce s-a intimplat. oamenii se plictisesc.. Pentru cd in aceast5transd ne simfim atit de bine. Dase cere prea pufin. . renunlind la preomai pulin importante ale vielii de zi cu zi . moment valul limbic capteazd restul creierului.{'entru c5 intrase intr-un fel de stare de relaxare: .intr-ugmonqg4!_binecuvintat care ii ffi Roffe-SieinrotGiGE a . in mod paracare-E-dffiEr:okrea stare dovedesc o stdptrire ri a ceeace fac.El poate presupuneun efort considerabil calmare 9i concentrare pentru a incepe treaba . l rrCe de ceea ce aq de f5lglgcit uitd de ei. .Oarnc rcXseconcentreazX mai bine atunci c?nd li seceremai mult de obicei 9i sint in stare sd ofere mai mult ca de obicei. pline de energie Si qentrate pe misiunea ce trebuie indeplinitd. Transa reprezinttr poate emolia absolutd aflatd in serviciul performanlei gi al acumuldrii de cunogtinfe. Odatd instalaaceasti concentrare are propria sa putere. Dacd li se cere prea intri in panicd. reflec.ob-tinTo-mc-.

sporesc ai ganselede a ajunin aceastdtransd. se ajunge mai degrabd la an- *."sr Aga cun({ggrya este o necesitatepentru miiestria intr-o anutl artd sau profesie ori intr-un megtetug.t ..r. Cheia transei este insd aceea cd ea se instale azd doar..i"J..us la o stareneuraldprofund distrastr de alte elemmte3O. creafiei.rt g=I_ge de{apt creierulpoatefi mai eficientatuncicind Ie exec}tX.Ou. ri" naesrcmiba-ae de une_ le mintale.hi . ffi_ plexe..Intr-adevdr. existd o presle merge rn_ paralel-cu ceea ce se intimpld in creieq. Csikszentmihalyi a constatat cd aceia care in stuie au savurat din plin bucuria de a picta au devenit pictori ortanfi.tr* sante.. ca balerintrsau ca geneticianeste cel pufin in parte de a rdmine ir trans5. transd.i. dar visind la gi la bani.calm".areloc o estompare a precizieiefortului cortical.' circuitell neurate r"'.Acest logrcapoatein sensul.ctrc abildle pel4qite oamenilorsd F6cticd jntre in transd:stipryreEfrlsJEiiiromtr-6 anur-nrite *1i.incit trezirea inhibarea "..#S.'*!d chiar gi lucruri extrem de grele.. Ace_ lagilucru seintimpl' 9i i' cazulplictiselii."i.ii".il.. existd o rela]ie p1eintre zonele active gi necesitdlile misiunii respective.....degl"d d" g_t*pllSg*Jge!4.v . se fac cu un consumminim de energiemintali.. Daci artistul aflat in fala pinzei incepe se intrebe cu cit o va vinde sau ce vor spune criticii. in _ stare chiar 9i munca nii sint repetdun paradoxsimilar: chiar gi lucrurile celemai complical.llr" cir_ 9i cuitelor neuralese adapteaztr nevoilor de moment.i. indiferent de domeniu. mdsurd ce aptitudinile lor cresc.r r l l qr l s r l r l - st5im- tNvAyarut gr TRANSA.- .120 l{atura inteligenlei emolionale Aptitudinea de a stdp?ni 121 tenstr.. i"t J. fiecare avind un pager care din cind cird suna la intimplare peste zi gi atunci ei erau instruili si noteze ce ficeau in aceacliptr 9i in ce dispozifie se aflau.unde sc - 4 ' :: ' . Felul in care acegti elevi gi-au petrecut a fost monitorizat..irr rnur" maestru al sa_ hului sau de rezolvarea unei probleme de maternaii.]Br r s .ffi# performanla optimtr-para fi o oazda eficienlei ".dintr-un studiu fdcut pra a 200 de artigti plastici la 18 ani dupl ce au terminat arplastice. Ctrd oame. LTNNoUMaDEL DEEDUCATIE cX aceastdtransd apare in zona ir care o anumitd acii provoacd pe oameni sd aclioneze la capacitate maximd.. nu va mai ln stare sd meargd pe calea originali pe care a pornit.{ffi. Ivfi2gfrile bine antrenate presup.atunci cinJcrelerul funclionea_ zi mai pulin eficientdinpricina oboseliisau a neryozitdlii saua emofiilor. decit 6ldGJE-dbriE-eu-ftsftnsr6gate sau decit cele caresint inctr mult prea grele. i""t* alfosj activatepreamulte zonenu neapdratnecesare "A _ ceea ce a o.ata cum se infmpltr la sfirgitul unei zile h"ti9i. atins un virf al capacitllii respective.cair cazulprogramatoruluide calculatoare. N-a fost ..creierulesteatit de .e c{ asemenea acliuni sofisticate qlesupun o mai mare activitate corticald gi nu una mai micd.Sepoate suslineci stipinirea unui anusau a unel ini este stimulatd de experienfa ceva cl'ln ce rn ce mar bme ca dst. in principiu. cred. mai presus de rte....M*"T:i:"*5*:"J. dacd este prea complicatd. Csikszentmihalyi trage concluzia c5: . lucru are o lrtrlrTte o energiemintaltraplggpedCrminim.in mod similar.. lor abordeze decit la transtr.au fost caracterizafi de |i fltre profesorul lor ca fiind capabili de realiziri mai mari sau gpi mici la matematici. s-au depirtat in cea mai mare parte de acest doiu dupd ce au absolvit studiile. s-u..caElF5!!ndomeniul tpune un strgur obiectiv.i. Reugite- ciei6\-. tot aga este gi cu infatq} Elevii care intrd in ace - - lsi deptrgesc poten!!Al!r!@!-pdile$e!e special de gtiin!5 din Chicago .r*.i"i. d. DacI treaba este prea simpld.toli fiind siprintre primii 5% in matematictr .t_v '. trebuie sI picteze. tradifiilor contemplative descrie stdrile de absorblie experimentate ca purd grafie: transa este indusd doar de o concentrare inAtunci cind urmdrim o persoand aflatd intr_o asemenea sta- I cu eficienfd maximd ca in cazul transei. . in ca re a impulsuluitd deoarece inseamnd ctrtransale permiteoameni_ Ij sd TTi*1biId.n un efoit mintal .Pictorii. Cei care au fost motivali in facultate. ea este plicti. fie ctr este vorba de o partidd .ii"il.il..

ceeace nu insemna o provocare pentru capacitatea lor intelectuali. acest :a unui talentsaua unui setde cunogtinlear puteasdaibdloc la sine.i indemne sd mai inceice gi ih alte domenii". va intra mai ugor ilr transd in domeniul respectiv delntr-un altul. Pentru cei care au reugit spectaculos. pentru cei care n-au reugit mare lucru. pe misurd ce copilul este atras ilr zonele in care se anin mod spontan = adicd. mai firesc gi prin urmare mai eficient intru canalizarea emofiilor in serviciul educaliei.telege-c5 uimincl un u . acest luciu este valabil pentru aproape toli adolescen. . un model pozitiv de iriv5lare 9i de educalie tr raport cu cepe care le gdsim in gcoli. Atit unii cit gi ceilalliGetreceau foarte mult timp din siptdmind plictisindu-se cu activi-Efi cum ar fi uitatul la televizor. spune Gardner.ar nutea dezvolta anumite competenfe'1. Pe scurt.tii.fransa folositdfn multe gcoli$re pun in practicdmodelul Strategia asupra Gardnerse axeazd lligenlelor multip@iie ificdrii profilului com Un cu talent inndscut la muzicX sau la sport de plu.i pofi o anumitd plAcere in &t*tt faptul ci te-ai angajat ir acea treab[') . Cei care nu au reugit prea multe descopereau pldcerea gi transa in mondenitdli 9i nu ir studiu. cindcopiiile pii"n-"r. ea devine o motivafie primde progres. Cunoscind felul in careeste ul copilului. Acesta.. desigur.. taffiG- sd se batd."on "ri" ""ir"ffi lizarea emoliilor spre scopuri productive esteo aptitudine jortr.frIt6ffililsau muzicd .r22 Natura inteligenlei emolionale Ap/vd*u<a stdPini 123 deloc surprinzdtoare constatarea cd aceia care n-au reugit mare lucru au invdlat acasd cam cincisprezece ore pe strptdmind.indiferent c{este vorba de dans. la nivelul potenlialului lor de invdfdturl.du"it. considerilragSa4r*tt5rile pozitive care o clasifictr astfel drept (ea mai sdnltoasd cale de a-i invata p_e c9pjr.Fie ci estevorba de controlarea unui impuls saude amiunei recompense.piopuneaGardner. psihologul de la Harvard care a dezvoltat teoria inteligenlelor multiple. lugind cd experienlaaratdctra9ase gi ?ntimpl5. Acest lucru este aplicabil gi ink-un sens mai general. a-iegit la iveald o descoperire. Cei care nu au reugit mare lucru i9i ocupau mai tot timpul in care nu firvilau cu mondenitXli sau cu stitul la taclale cu prietenii 9i familia.' pl5cere un transd cam 40% din timpul acordat acestei activitlfi. model al transeisugereazd cdstipiIn generalvorbind. cu mult mai pulin decit cele doutrzeci 9i gapte de bre pi sdptlmind in care i9i pregltiserd temele colegii lor cu rezultate eicelente.acestadevine o sursd de bgcurie pe care nu o avea decit in starGE cum penFUa se{unge in sEre cleTiansd este nevoie de a trece dincolo de anumilimite ale capacitdlii fieciruia.Ql mai bine se"invafd atunci cind 1ii la un anumit lucru. iar copilul va fi mai fericit. de reglarea dispoziliilor in a9a fel incit sX faciliteze 9i nu sd impiedice gindirea. profesorulpoatesi adapteze o anumitX materie 9i s5-i ofere lecliile la acest nivel incepind cu faza de iniliere 9i pinl la una mai avansatd ln felul acestaoferindu-i un stimulent optim. Ho-ward Gardner. Diferenla esenliald consta in experienla de a studia. Cind insl sint coplggifi de o anumitd treabd. motivindu:i din interior 9i nu cu ameninlIri sau promisiuni de recomperpg.toate acesteadovedesc cd puterea emocgnste in ghidarea unui efort eficient. Astfel se invald cu plXcere gi nu mai apar nici frica sau plictiseala.Ar trebui s6 folosim starea pozitivi a copiilor pentru a-i determina sd invele la materiile laiare ti. Cine nu-gi mai amintegte gcoalaca pe tngiruire de nesfirgite ore de plictiseald punctate de momente mare panicd? Urmirirea unei st5ri de transd prin intermediul hrrii este rnai uman. in care tr-o_ @ci -incep . La urma urmei. cei care n@gi 1u ajung sd atingi acele aptitudini care sd le provoace transa se lipsesc de bucuria studiului gi riscd sd-9i limiteze nivelul intelectual de care ar fi putut sd se btrcure pe viitof2. in ?e cTI** ce copilul va ft-. Atunci cind le-a fost analizatl dispozifia. sint cel mai adesea atrasi de studiul propriu-zis pentru cl in felul acestfia-E-il#Fare de transa.SperanEste ca atunci cfurd copiii in[rd in transa invdlatului aceasta . elevii care au avut reugite de virf. cel mai adeseaapirea o stare de anxietate care le depdgeacapacitatea de a o stdpini. spre care are o mai micd inclinatie. transa apbrea doar cam in 16% din timpul afectat studiului. invitaful e". Din picate. .grditoare. devin nerdbdtrtori si-gi facd temele.). de motivarea persodea 9i de a incerca iar 9i iar atunci cind intervin sau de a gdsi c5i de a intra in starea de transtr pentru firai mare eficacitate .

talentul de a gti ce simt ceilalli _ intrA . pe lingd faptul cd schimbulde replici verbalenu seauzea. ct cea mai vastl cercetare asupralimbajului trupului gi capacitdlii oamenilor de a detecta asemeneamesaje nona fost fdcuti de Robert RosenthXl. bary nu reugea si o infeleagd. trecind prin principalele canale nonverbale de coicare. cu cit sin_ tem mai deschigi fald de propriile noastre emofii. . o serie de casetecu diverse tinere care-si exsentimentele. Alexitimicii preflrm Gary. pe Ellen. de la iubire la afecliunea pirinteascd.a. reile sint mai bune decit bdrbafii ir acest tip de empatie. Scenele resau un spectru foarte larg. care habar n-au ce simt.trec neobservate. Ca majoritatea alexitimicilot el era tipsit de empatie 9f d" p"rr_ pectivS. cdci toate se leagd inire ele. gestica. Independenla empatiei in racu inteligenla academicd a fost constatatd 9i in cazul unei ri cu o versiune PONS pentru copii. sint de fapt total pierdufi atunci cind trebuie sd-gi dea seama ce simt di.. In general. de la compasiune"la acliunea politic5. in unele scene dispirird orice altfel de indicii in afard expresia felei.Profilul SensibiNonverbale).Rdddcinile emoatiei t25 Ridicinile empatiei ei este detectati la psihopafii criminali. inclusiv o fi bund adaptare emofionald. a fost montatd astfel incit din fiecare cadru unul sau mai canale de comunicare nonverbale au fost sistematic gter- Revenim Ia Gary.ur. el schimba subiectul.nivelu-l inteligenlei emogionale gi un egectragic in ceea ce ar trebui sd fie ceva omenesc. s-au constatat avantajele capacitdlii a interpreta sentimentele prin indicii nonverbale. arexitimicii sint la fel de. nonverbal.Aceastd ^ joc in in vaste zone ale arenelor viefii. Dezorientali de propriile lor sentimente. astfel incit spectatorii sd detecteze emolia cu ajutorul indiciu sau al altuia. s-a constatat cd nu existd decit o relalntimplStoare intre rezultatele rndsurdtorii acuit5lii empatice cele de la examenele de admitere sau de la testul IQ ori de la de sfirgit de an din gcoal5. care 9i-a supdrat atit de tarelogodnica. erau prezentate doar migcirile trupug. a fi mai popular gi mai deschis . la violatori 9i la cei molesteazd copii. Mult mai ele sfurtexprimateprin alte indicii. Ei sint afoni din punct de vedere emofional. de la uri la iubirea matemtr2. efectuat . Din testele fdcute asupra a peste 7 000 de persoane in Statele ite 9i 18 000 in alte 1iri. de la manifestarea recunogtinlei pind la seducfie. care spune multe . Aceastd incapacitate de a detecta sentimentere cerorlaili este un efect major la. capacitate .de lmplu.constructive. etudenfii sdi.un senul care aratl cI au talentul discearnd capacitatea empatici .. Absenfa empatiei este de asemeneagrditoare. Cheiaintuirii sentialtcuiva st5 in capacitatea de a interpreta canalele nontonul vocii.m.. cu atit sintem mai capabili sd interpretxm sentimentele altoral. Gary fXceacomentarii .d.mai sensibil. de la vtrzdri lamanage_ ment.tdlit performanlele de-a lungul unui test de i gi cinci de minute . referi_ toare la Ellen fdrd si-gi dea searna ci ea se simfea direct atacatd de acestecritici 9i nicidecum ajutatd ir vreun fel.Nu ar trebui strne surprindd sd afldm tia ajuttr in viala sentimentald. Notele ""i emolionale trans_ mise prin cuvintele sau faptele celorlalli _ tonul vocii sau schimbarea poziliei corpulul tdcerile elocvente sau tremuratul. In altele. rd_ ddcina afecliunii aflindu-se tr acordul emofional"gi in capacita_ tea de a fi empatic.. Toli care 9i-au imbunf.probabil cd nu este surprinzitor . Empatia se construiegte pe congtientizarea de sine. psiholog la Harvard.s-a dovedit cd au gi relafii bune cu sexul opus. Dacd Ellen spunea ctr este cu moralul ia pdmint. de la gelozia furioasd pind la a iertare. Continuind pe linia descoperirilor referitoare la elementele inteligenld emofionaltr. Rosenthal a impXrlit un test de empatie refela PONS (Profle of NonaerbalSensitiaity. oamenilor sirt rareori transpuse in vorbe. strdlucitul chirurg din picate alexitimic. in acest test. expresia felei gi altele asemenea. pentru cX nu_gi putea manifesta sentimentele gi nu le ricunogtea nici pe ale ei.uluili cind ceilalli i9i exprimd sentimentele fafd de ei. dacd ea ii vorbea despre iubire.

cam pe la doi ani 9i jucfurd igi dau seama cd durerea altcuiva este diferitf. a fost inifial de la care a pornit cut'rntul empatic.altcuiva. Michael i-a dat inapoi ursulelul care-i asigura securitatea. dar el se retrage..tdde conceptul inilial pornegla grecescul empatheia. dar jenny incd pare tngrijoratd. chiar dacd nu i-au curs lacrimi.Copilagulse calmeacearcd zl. Una dintre regulile empirice folosite in cercettrrile de comunicare este ctr 90% sau chiar gi mai mult din mesajul emolional este nonverbal. careera gi eair aceeagi incipere. Rezultatele acestui studiu au sugerat cd riddcinile empatiei se afld undeva in prima copiltrrie. Pe la un an 9i ce- pentru a-l alina pe un prieten care plingea. . copilul de un an igi va duce gi el degetul la sd vadi dactr il doare.6 aceastl fazd de dezvoltare. iritare printr-o gestictr foarte precipitati . ceea ce evoci aceleagisentimente in perrespectivd. copilul ingepe sd facd distinccei din jurul lui in raport cu sensibilitatea personalS 9i emolionale ale altora. Teoria lui Titsusfine cd empatia i. cei care au dovedit o oarecare aptitudine pentru identificarea sentimentelor nonverbale erau printre cei mai indrdgiji in 9coal69i mai stabili din punct de vedere emofional3. termen folosit inilial rreticienii esteticieni pentru a denumi capacitatea de a perexperienfa subiectivd a unei alte persoane. Iatd o intimplare din jurnalul unei mdmici: Copilul unor vecinipltrge. unbdielel de un an gi-a adus mdcird v5d un alt copil cu lacrimi in ochi. El s-a gindit la un cuvint aparte gi nu s-a oprit simpatiei. Aceastd imitalie motorie. sugarii reacf. adevirul emolional consttr in felul fir care spune ceva 9i nu in ceeace spune. si-l mfngiie pe cap 9i si-l batd pe umtrr.New York. ftrrd a da o atenlie speciald naturii mesajului. Practic.. negtiindpreabine cestrfaIntr-un studiu ftrcut de Martin L.. O serie de studii fXcute de MaRadke-Yarrow gi Carolyn Zahn-Waxler de la Institutul Na- crrM AcTloN EAZAEMPATTA ln momentul in care Hope. $i Jennyseapropiegi incearce si-i dea gi ea. cum Paul a continuat si plingd.. de exemplu. s-a dus s5-9i ia ursulelul de la prietenul lui Paul. Ateastd ugoar5 diferen!5 fa.oneazl la orice li se infm- . Asemenea mesaje . lntr-adevdr.care poate fi simlitd in general fali de altcineva a impdrt5gi sentimentele persoanei respective.i are baza iretr-un fel de imitatie fizinefericirii altora. plingird incep sd inleleagd cd de fapt suferinla nu le aparfine.ContinuAsd-i aducdjuclrii. care avea un an gi trei luni. Copiii ca Jenny congtientiabil gi se acordl cu ceilalfi. copilul gterge la ochi. un psiholog ame. celor din jurul lor ca 9i cum li s-ar infmpla lor.. Titchener. B.Apoi inni$te fursecuri. care avea doar noud luni.cum mai este ea numitd. din ziua ir care se nasc. In mdsura ih care mintea rafionalX inseamnd cuvinte. sugarii suferX cind aud alt copil plingind . Aceasttr confuse constatXgi atunci cind un copil de un an imittr suferinla a.a se simli in".ca gi cum ea s-ar fi lovit. a izbucnit in lacrimi gi s-a tirit si fie alinatd de mama ei. Tot acegtia au fost 9i cei care s-au descurcat mai bine la gcoalX. Michael. gi aceastala nivelul tonului vocii. chiar furainte de a-gi da searna pe de-a-ntregul cI ei existi practic separat. Capacitatea care ne permite sd'facem asta bine sau riu este la rindul ei dobinditX in cea mai mare parte implicit. ci este ltcuiva. de proprie gi sint in stare sd se relaxeze..Mimarea motorie dispare din repertoriul copiilor in perioacare ircep sd meargtr de-a bugilea. Hoffman de la Universitadin. al gesticii sau al altor canale nonverbale. poate gi pentru cX doregte sd inleleagd mai bine ce se cu persoana respectivd. Vdzirdu-gi mama plingind. de exemplu.degisint inctrdezorientafi. ignorind-o pe acestuia.anxietate in tonul vocii cuiva. dacd un alt copil lovbgte la deget. ci doar primindu-l tacit 9i reaclionind la el.sint percepute aproape intotdeauna subcongtient.degi in medie IQ-urile lor nu erau mai mari decit ale copiilor care au doledit o mai micd aptitudine fir interpretarea mesajelor nonverbale . Ambele gesturi mirunte de simpatie gi de afecliune au fost constatate de mdmici pregdtite special ca str inregistreze asemenea intimpldri in care aclioneazd empatiaa.lpi nagtere. care plingea. a vizut un alt copil cdzind. La numai citeva luni dr. emoliile inseamnd nonverbal.sugerind cd stdpinirea capacitilii ernpatice ajutd la o mai mare eficien!5 gi la cursuri (sau pur 9i simplu ii determini pe profesori si-i indrdgeascd mai tare). cind cuvintele cuiva sint in dezacord cu ceeace transmite de fapt.126 Natura inteligenlei emolionale Rdddcinile empatiei 127 asupra a 101 copii. Seline dupd el 9i incepe sd scinceascd si il mingiie pe pir.o reaclie pe care unii o considerl un precursor timpuriu al empatieis" Psihologii dezvoltirii au constatat ci sugarii reacfioneazXcu multd inlelegere la suferinfa.aga cum a fost el foloial in anii 1920 de citre E.

Stern spus: . iar ea nu incerca sd il urmdreasctr din priviri. Dintre toate acestemomente. acceptate gi reci- si redai sentimentele sale profunde intr-un alt fel. Ea avea impresia cd Mark ii seamdntr mai tare. intenlii comune 9i o stare rede excitare senzuald simultand" atunci cind cei care se lgi rlspund in mod sincron. Sarah trcerca adesea sI intilneasctr privirea lui Fred.estelipsa acestei mutuali- PRETULRA CORDARTI GRE'ITE susline cd din acesteincercdri de racordare repetati su. Mark putea s6-9i ia ochii de la ea oricind poftea. imitind ceeace vtrd.. Astfel s-a constatat ctr sint mai empatici acei copii a clror disciplini presupune atragerea atenliei asupra faptului cX prin comportamentul lor ii afecteaz6.ceea ce adeseaii aducea lui Fred lacrimi in ochi. Un an mai |irziu.A facedragoste sttrrii subiectiuilalt o dorinld irnpirtd9it5. Mark ii privea pe oameni drept in ochi. iar cird ftrtorcea capul. Pentru ca el sX inleleagd faptul cd sesizezi ce simcopiii sd-gi dea seama cd ele simt ce simt 9i ei. in cel mai bun sens.pe alfii: . mesajulclar este se racordeaztr mai mult sau mai pufin nivelului de inal copilului. Acest sim! pare a se nagte pe la opt . intorcird intruna capul in stinga 9i ir dreapta. In schimb.. nu si4!it. El a constatatcf. ceeace dd un sens tacit de ra. Fred se intorcea dupd ea gi acest ciclu continua pind-la aversiune . prin aceasttr racordaremamele sctncegte de bucurie gi mama confirrne bucuria legtrninugor pe copil.lor era intr-un perfect acord cu Mark. COPILULBINE RACORDAT irtr-un proces pe care Stern il numegte de racordare.Dacd doar imifi copilul asta arati doar ce-a fdcut. Un gest mlrunt. Fred era clar mai speriat gi mai dependent decit Mark. din este foarte diferittr de o simpld imitalie. dar edificator. Sarah nu incerca practic str stabileascdun contact vizual impus. intorcea capul ugor in sus sau intr-o parte cu un zimbet de invingtrtor.Intr-o asemenea interacliune. gingurindu-i pe limba lui sau imifindu-l chiar.tncepesd igi dezvolte ideea cd persoanele celelalte pot gi ii i sentimentele.128 Natura inteligenlei emotionale Rdddcinile empatiei 129 lional de Boli Mintale aratd cI o mare parte dintre diferitele abordiri empatice au o strirsi legdturd cu disciplina impusd de pdrinli copiilor. De exemplu. pe atunci psilriatru la Universitatea Cornell. un copil scuturtro juctrrie gi attrnci mrunail impinge pufin in n de rtrspuns.constatat c5 empatia copiilor este formatd gi prin observarea reacliilor altora atunci cind acegtiasuferd. Stem afirma cd aceste moment repetate de racordare sau de dezacordare dintre pdgi copil fiormeazl un orizont de agteptare emofional al coajuns adult in ceeace privegte relaliile apropiate . tt loc de .Magemeni. din nou incerca sd il fac5 s-o priveascI." face dragoste este probabil cea mai apropiati aproximalie adultd a acestei intime racordiri intre mamd gi copil. Stern este fascinat de acest schimb mirunt 9i repetat care se petrece intre ptrrinte gi copil.. la Facultatea de MedicindT. un act de mutuali. copilul gtie cd este infeles. Pe de alt5 parte. in cel mai rau sens. in special ajutindu-i pe cei care sirt necdjifi.. una dintre modalitdlile prin care igi exprima aceste sentimente era aceea cd nu voia str priveasci pe nimeni in ochi. Fred reacfiona devenind mai empatic.Urit din partea ta. cird voia str intreruptr acest contact itzual.Uite ce tare ai supirat o". el considertr ctr cele mai importante leclii de via!5 emolionald'sint date in asemeneamomente de intimitate. Aceastd perceplie ar putea sd stea labaza unei subtile diferenle in felul in care gi-a tratat btriefii. Gemenii 9i mama lor au fost atmt linuli sub observalie in urma trnui studiu ftrcut de Daniel Stern. Sarah avea doutrzeci gi cinci de ani atunci cind a nXscut doi gemeni. cele mai importante sint acelea in care copilul afld ci acesteemofii sint receptate cu empatie. Acestemici racordtrri la nivelul copilului il p6 i9i retrtdreascl sentimentul cd se aflX intr-o conexiune mesajdesprecare Stem susline ctr mamele il transrninut furminut atunei ctrd interacfioneazd cu sugarii lor. agacum procedase 9i cu mama lui la trei luni. De indattr ce ea intorcea capul. Cind aveau doar trei luni.'caparte a ritmului unei relaSbrn a studiat acestlucru cu o precizie microscopici prin inunor inregistrdri video ale marnelor9i sugarilor ceduore intregi. ir vreme ce Fred semina mai mult cu tatll lui." S-a mai. Actul sexual este. in cazul lui Mark.poamai mult decit orice intimpllri dramatice din copilXrie. ca in cazul lui Fred. presupunesesizarea scrie:. copiii igi dezvoltd un repertoriu empatic reactiv. dar nu exista o emofionald cu Fred. racordare se facetacit. pe Mark 9i pe Fred.

130

Natura inteligenlei emolionale

Rdddcinile

empatiei

131

luni, cind sugarii incep si-gi dea seama cd sint entitifi separate 9i continu5 sd fie formali prin relaliile intime de-a lungulfirtregii vieli. Cind plrinlii sint in dezacord cu copilul, el este foarte trist. In cadrul unei experienle, Stem le-a pus pe mame si reaclioneze exagerat sau insuficient ftr raport cu sugarii, in loc si corespundd agteptdrilor, racordirdu-se la sentimentele lor; sugarii au reacfionat imediat prin disperare 9i supdrare. Abgenfa prelungitd a racorddrii dintre ptrrinte gi copil duce la un chin emolional irigrozitor pentru acestadin urmX. Cind un plrinte nu reugegtesi-9i manifeste empatia printr-o anumitX gamd emolionall fald de copil - bucurie, lacrimi, nevoia de imbr5ligiri - copilul incepe sd evite sX se mai exprime gi eventual chiar sd mai simt5 acele emolii. Astfel, trtreaga gami de emolii se presupune cd incepe sd fie uitati, scoasddin repertoriul relaliilor intime, mai ales dacX de-a lungul copiliriei lceste sentimente continud sd fie ascunse sau descurajate. in mod similar, copiii pot ajunge s6 faioizeze o gamd nefericitd de emofii, care vor genera dispozifii pe mdsuie. Chiar 9i copiii ,,prind" anumite dispozilii: copiii de trei luni ai mXmicilor deprimate, de exemplu, oglindesc dispozilia mamelor atunci cind se joacl cu ele, afigind mai degrabd sentimente de minie sau de tristele gi mult mai pulin de curiozitate spontanX sau de interes, comparativ cu sugarii ai cXror mame nu sint deprimatee. Una dintre mamele studiate de Stern reacliona permanent insuficient fa!5 de nivelul de activitate al copilagului; irr cele din urm5, copilul a invdlat sd fie pasiv. ,,Un copil tratat astfel invald cd atunci cind se entuziasmeaztr gi nu reugegtesX-gientuziasmeze 9i mama, nu mai are rost s-o facd", afirmd Stern. ExistX irrsd speranle in relaliile ,,reparatorii": ,,Relafiile stabilite de-a lungul vielii - cu prietenii sau rudele, de exemplu, sau in psihoterapii - igi schimbd forma permanent, modificind modelul de funclionare. Un dezechilibru dintr-un anumit moment poate fi corectat ulterior. Este, de fapt, un proces permanent, care dureazi o viald intreagS." lntr-adevir, diverse teorii ale psihanaligtilor suslin cd relafiile terapeutice care furnizeazd chiar o asemeneacoreclie emofionali reprezinttr de fapt o experienld reparatorie de racordare. Oglindire este termenul folosit de unii ginditori psihanaligti pentru reflectarea a ceea ce pacientul ii expune terapeutului, aiesta din urmd reflectind starea interioard tot asa cum reugegteacest lucru o mami aflatd in acord cu sugarul ei. Sincronizarea emo-

este ir afara congtientizirii propriu-zise,.de9i pacientul

gi infeles. de fapt sd fie profund recunoscut Costulemolionalal lipsei unei racord5riin copildriepoatefi
foarte mare pentru tot restul vielii - 9i nu doar pentru coUn studiu efectuat asupra unor criminali care au comis cele crude gi violente crime aratd cA una dintre caracteristicile Ior, care ii diferenliazd de ceilalli delincvenfi, este tocfaptul cX au mers din casdin casd, au tot schimbat divergi pdi adoptivi sau au fost cresculi in orfelinate - aceste cazuri rersugerird cd neglijarea emolionald gi prea pulinele ocazii de a racorda sentimental cu cineva au dus la acesteatrocitdtilO. ln vreme ce neglijarea emolionald pare si opacizeze empatia, 9i un rezultat paradoxal, determinat de un abuz emoliosuslinut gi foarte intens, inclusiv cruzimi, ameninldri sadice, sau simple rdutdli. Copiii care silt supugi unui asemetratament pot deveni hiper-receptivi la emoliile celor din julor, datoritd vigilenlei posttraumatice putind deslugi semnade ameningare. Preocuparea obsesivi pentru sentimentele lli este tipicX acelor copii matratali din punct de vedere gi care la virsta adultd suferd de o instabilitate emointens5, cu vegnice suiguri gi coboriguri, care adesea sint te ca aflindu-se ,,la limita unor tulburdri de personate". Mulli dintre acegtia au un fler inndscut in a detecta ceea Simt cei din jur 9i deseori se afl6 cd au suferit maltratiri emoin copildrielr

NEUROLOGIAEMPATIEI
Aga cum se intimpl5 deseori in neurologie, rapoartele referila cazuri ciudate 9i bizare sint de obicei primele indicii ale lui empatiei fir creier. Conform unui raport din in care erau revizuite mai multe cazuri de lede exemplu, , ale lobului frontal din dreapta, pacienlii au dat dovadl de deficien!5 curioasd: erau incapabili sd inleleagd mesajul emonal din tonul vocii celorlalli, degi inlelegeau perfect cuvintele sine. Un l,Mulgumesc" sarcastic sau unul plin de recunogtin9i unul plin de minie aveau acelagi inleles, neutru, pentru ei. schimb, un raport din 1979 vorbea despre unii pacienli care iserd leziuni in alte pdrli ale emisferei drepte 9i care reacfiodiferit ca perceplie emolionald. Acegtia erau incapabili sd-9i propria emolie prin tonul vocii sau prin gesticd. Ei

132

Natura inteligenlei emolionale

Rdddcinile

empatiei

i33

gtiau ce simt, dar pur 9i simplu nu puteau transmite asta. Toatc aceste regiuni corticale ale creierului, aveau sd observe diversi autori, au strinse legdturi cu sistemul limbic. Aceste studii au fost trecute ftr revistl cabazd,pentru o lucrare semnati de Leslie Brothers, psihiatru la Institutul de Tehnologie din Califomia, care se ocupa de biologia empatieilz. Reanali_ zind atit descoperirile neurologice cit studiite comparative pe 9i animale, Brothers a subliniat ci nucleul amigdalian 9i legdtura dintre acesta gi zona asociativtr a cortexului viiual constituie cheia circuitului la nivelul creierului de care e legatd empatia. Mare parte dintre studiile neurologice relevante s_au fdcut pe animale, mai ales pe maimufe. Faptul cI aceste primate afi_ geaztrempatie - sau o ,,comunicare emolionalX,,, cum preferd sd-i spund Brothers - este clar nu numai din povestirill anecdotice, dar gi din studii cum ar fi urmtrtoarele: maimulele au fost invdfate mai intii sd se teamd de un anumit ton, prin aceeacd il a:rzelu atunci cind primeau gi un goc electric. Apoi, au invdlat sr evite gocul electric, aprsind pe o manetd ori de cite ori auzeau acel sunet. Pasul urmdtor a fost ca perechi din aceste maimule sI fie puse in cugti separate, singura comunicare dintre ele ficin_ du-se ptintr-un televizor cu circuit inchis, care le permitea sd va_ dI imagini cu cealalti maimull. prima maimuli, dar nu gi cea de-a doua, avea sd audd acel sunet nepldcut, ceea ce-i trezea o expresie de fricd. ln acel moment,."u'd"-u d.oua maimulE,vdzindfrica pe chipul celei dintii, apisa maneta care impiedica go_ cul electric - ca un act de empatie, in cazul in care nu era o for_ mI de altruism. Dupd ce s-a stabilit cd acesteprimate non-umane detecteazl intr-adevdr emoliile urmdrind chipurile semenilor lor, cercetrtorii au introdus in creierul maimulelor eleckozi fini. Acegti elecpermiteau furregistrarea activitilii unui singur neuron. f.ozi Fjectrozii care inregistrau neuronii din cortexul vizriat 9i din nucleul amigdalian au ardtat cd atunci cird o maimuld vede chipul celeilalte, aceastdinformafie ajunge la neuroni trecind mai intii prin cortexul vizual gi apoi prin nucleul amigdalian. Aceastd traiectorie evident ci este una standard pentru orice informatie care trezegte o anumitX emofie. Sulprinzdtor este insi faptul cd rezultatele acestor studii au ardtat cd in cortexul vizual au fost identificali neuroni care pdreau sI aclioneze numai cardspuns la o anumitl expresie a felei sau la anumite gesfuri, cum ar fi o

ameninldtoare a gurii, o grimasd de fricd sau o ghedocilS. Acegti neuroni sfirt diferili de ceilalli din aceeagi care recunosc chipurile familiare. Asta pare sd insemne cd

la fapt creierulesteconceputde la bun inceput sdreaclioneze
tmite expresii emolionale - adicd empatia esteun datbiologic. Alte dovezi referitoare la rolul cheie pe care il joacd traiectoamigdalo-corticald ar fi interpretarea gi reaclia la emofii;

Brothers,aparin studiile pe maimuagaclrn sugereazd !8tea, intre nucleul lflate in silbdticie careau suferit o deconectare
9i cortex. Cind au fost ldsate printre ai lot aceste au fost in stare strigi continue obiceiurile cum ar fi acede a se hrXni gi de a se ctrlira in copaci. Dar bietele maimule

pierdut posibilitateade a reaclionaemolionalin raport cu maimule din grupul lor. Chiar 9i cind o maimu!5 din grup
t sX o abordeze prietenos pe maimula ce suferise decoaceastea din urmd a fugit 9i ?n final s-a izolat, refuzind legdturd cu celelalte maimufe. Tot acesteregiuni ale cortexului furcare se afli concentrati neii specifici emoliei sint gi cei care, dupl cum observd Broau cele mai puternice legdturi cu nucleul amigdalian; inemoliilor presupune un circuit amigdalo-cortical ca.are un rol primordial in orchestrarea reacliilor potrivite. ,,Vairea de supraviefuire a unui asemenea sistem este mai mult clar6" laprimate, constati Brothers. ,,Percep!1afa,tddeo alabordare individuald ar trebui sX dea nagtere unui anumit ti[de reaclie psihologici] - 9i foarte rapid - croit in funclie

i;rtenlie,fie ci estesi mugte,fie str se spele,fie sd se inmultt73

Obazi psihologicd similari penku empatie in cazul oameniapare in cadrul studiului fdcut de psihologul Robert Levende la Universitatea Berkeley din California, care a studiat '

ri cistrtorite, furcercind si ghiceascd ce simte partenerul Metoda lui este simpld: cuplul o discufie mai aprinsSla.

lnregistrat pe video, iar reacliile psihologice le sint mdsurarh'rnci cind sint discutate chestiuni supirdtoare din cdsnicia - cum sd disciplineze coplli, cum sI cheltuiascd banii gi alasemenea.Fiecare partener revede caseta gi povestegte ce a it furmomentul respectiv, clipS de clipd. Apoi partenerul recaseta a doua oari, trcercind sd interpreteze sentimentele

134

Natura inteligenlei emolionale

Rdddcinile

empatiei

135

Cea mai exactA empatie s-a produs in cazul solilor gi soliilor a cdrorpropriefiziologie o urmdreaexactpe acee6 a partenerululla ca" re se uita. Adicd atunci cind partenerul reacliona transpirincl masiv, la fel reacliona gi celdlalf atunci cind partenerului il bltea inima mai incet, ritmul cardiac i se incetinea 9i celuilalt. pe scurt, trupul lor imita in mod subtil, clipd de clipi, reacfiile fizice ale partenerului de viafd. Daci tiparul fiziologic al privitorului il repeta pe acela din timpul disculiei inifiale, el, privitorul, putea spune foarte pulin din ceea ce simlea celdlalt. Empatia apdrea doar in momentul unei sincronizdri fiizice. Aceasta sugereazd faptul cd atunci cird creierul emotional coordoneazi trupul prink-o reaclie puternicd - sd zicem, se aprinde de minie - nu poate apdrea o prea mare empatie, ir cazul in care apare in vreun fel. Empatia presupune suficient calm 9i receptivitate, astfel incit semnalele subtile ale sentimentelor celuilalt sd poatd fi recepfionate gi imitate de cdtre propriul creier emolional.

faptul de a ne pune in locul altcuiva - ii face pe oasd respecte anumite principii morale. Hoffman crede cI existd un fel de progres firesc al empatiei din cea mai fragedd copildrie. Aga cum s-a constatat, la un copilul intrd in panicd atunci cind vede un alt copil cdzind gi

sd plingtr;raportul esteatit de puternic ai de imediat,in$i bage degelelul in guri gi igi infundi capul in poala mamei, cum 9i el ar fi avut de suferit. Dupd primul an, cind copiii mai congtienli cd sint o entitate diferit5, trcearcd in mod si aline un alt copil care plinge, oferindu-i, de exemplu, urrl lui. lncX de la doi ani, copiii incep sX inleleagd cd sentialtcuiva diferl de ale lor si devin mai sensibili la orice ie card dezvdluie ceea ce simte de fapt celdlalt; in aceasti fade exemplu, ei igi dau seama cd celilalt copil are mindria lui consecinld cea mai buni solulie pentru a-l ajuta atunci cind nu este neapdrat sd ii acorde toatd atenfia. Mai tirziu, in timpul copil5riei, cel mai avansat nivel de emse manifestd atunci cind copiii sint in stare si inleleagl o re dincolo de situalia imediatl gi sd priceap[ ci starea sau situafia in viafi poate fi o sursd de nemulfumire cro. ln acest moment, ei devin inlelegdtori fali de un intreg , curn ar fi cei sdraci, cei oprimali sau cei marginalizafi. inlelegere din adolescen!5 poate duce la convingeri moaxate pe ideea de a alina nefericirea gi nedreptatea. Empatia subliniazd multe fa;ete ale judecifii morale gi ale i. Una ar fi ,,mfiria empatici", pe care fohn Stuart Mill o deca fiind ,,sentimentul firesc revangard... care se formeazd velul intelectului gi al simpatiei... atunci cind este vorba de !e care ne afecteazdpentru cd ii afecteazl pe al!ii"; Mill il numea 9i,,apdrdtorul dreptilii". O altd situalie in care emduce la o acliune moraltr este atunci cind o persoani din este suficient de impresionatd ca sd intervini in favoarea victime; cercetdrile arati cd in realitate cu cit empatia fald victimd este mai mare cu atit ganseleca acest martor exterior ,lntervind sint mai mari. Existd dovezi conform cerora nivelul empatie al oamenilor ar corespunde cu judecSlile lor morale. diverse studii din Germania si SUA au ardtat cd pe ce oamenii sint mai empatici, ei favorizeazd mai mult ile morale 9i, in consecinfd, resursele alocate celor nevo-

EMPAT I A gt ET tC A: nAo AcJrrt nt AAIRUISMULUI
,,Niciodatd sd nu crezi cd gtii pentru cine bat clopotele; ele bat chiar pentru tine// - este una dintre cele mai celibre fraze din literatura englezd. ]ohn Donne vorbegte de fapt despre leg6tura dintre empatie 9i afecfiune: suferinla altcuivj devine u ta-,q simli ceva fa!5 de cel5laltinseamnd ci-!i pasi. ln acestsens,contrariul empatiei este antipatia. Atitudinei empaticd este mereu antrenat5 in judecifi morale, in dileme morale care implicd potenliale victime: oare trebuie sI minti ca sXnu ili jignegtiun piieten? Oare trebuie sI te lii de cuvint gi sd mergi la un prieten bolnav sau sd accepli o invitalie la cind apdrutd in ultimul moment? Oare trebuie linutd artificial in vial6 o persoand care altfel ar muri? Aceste probleme morale slnt formulate de un cercetdtor care s-a ocupat de empatie, Martin Hoffman, ce susline cd rddicinile morahtefii se afld in empatie, pentru cd ea ne face sd ne pese de potenlialele victime - cineva care suferX, este ir pericol iau duce o viald cu lipsuri grave, de exemplu - si sd le impdrtdgim suferinfa, ceeace ne impresioneazi suficient ca sd ii ajutamls. Dincolo de aceastd legSturd imediati dintre empatie 9i altruism, Hoffman presupune cd aceeagi capacitate pentru o afecliune

136

Natura inteligenlei emolionale WATA FARAEMPATIE: CE ESTE TT,I ruTNTTE CELUI IARE MILESWAZA; M O RALITATE A SO U O PATULUI

Rdddcinile empatiei

137

gi sfirgegte in masturbare: Dupd aceea, atacatorul simte o vreme o oarecaredescdtugaredin starea de tristefe, nu-

Eric Eckardt a fost implicat intr-un delict scandalos: fiind garda de cgrp a patinatoarei Tonya Harding, Eckardt a aranjat cl niqte ucrsagi plltili sX o atace pe Nancy Kerrigan, rivala Tonyiei de.la Olimpiada din 1994,care a luat medalii de aur la proba feminind de patinaj artistic. ln urma acestui atac, genunciiul lui Kerrigan a avut de suferit grav, fapt care a impiedicat-o sd srr antreneze citeva luni, foarte importante de altfel pentru cariera sa. Atunci cind Eckardt a vdzut-o pe Kerrigan la televizor cum plinge, remugcdrile l-au cuprins brusc gi i-a spus unui prieten secretul lui, ceea ce a dus Ia arestarea atacatorilor. Aceaita este puterea empatiei. De obicei instr, din picate, ea le lipsegte.celor care comit cele mai oribile crime. Profilul psihologi&l violatorilor, al celor care molesteaztr copii gi al celor care dau spargeri extrem de violente este acelagi: ei sint incapabili de empatie. Aceasti incapacitate de a simfi suferinla victimelor le permite sX se minttr singuri, incurajindu-se astfel in actele lor criminale. pentru violatori, minciuna sund cam aga: ,,Fembilor le place sd fie violate,, sau: ,,Dacd se opune, de fapt se lastr mai greu, asta e tot,,; pentru cei care molesteazd copiii: ,,De fapt, nu-i fac nici un rau copilului, ci doar ii dau pulintr iubire" sau: ,,E doar o altl forml de afecfiune,,; pentr_upirinlii care i9i maltrateazl fizic copiii: ,,Asta nu este decit o disciplintr de fier." Aceste autojustificEri au fost preluate de la oameni tratali-,pentru astfel de probleme gi care au declarat cd asta gi-au spus atunci cind igi brutalizau victimele sau se pregtrteau s-o facd. Blocarea empatiei la acegti oameni in momentul in care isi chinuiesc victimele este aproape intotdeauna parte componentd a unui ciclu emolional care accelereazdacestgacte pline de cruzime. Ele stau mdrturie din punct de vedere emolional pentru ceea ce duce la un delict sexual cum ar fi molestarea unui copil17.Ciclul incepe atunci cind agresorul e foarte suptrrafi furios, deprimat, singur. Aceste sentimente pot fi declangate,de exemplu, de urmXrirea unor cupluri fericite la televizor, ceeace ii creeazd, apoi un sentiment de deprimare, datoritl faptului cI el este singur. Atacatorul care cautd mingiiere in fantezia favoritl doregte de obicei o prietenie caldd cu un copil; fantezia devine se-

estede scurti durat5; depresia ce aceasta 9i singuritatearecum gi incepe sd se gindeasce mare forfX. Atacatorul ln mai putea s5-gipund in practictrfanteziileerotice,spunindu-gictr
justificdri, ca de exemplu: ,,De fapt, nu-i fac nici un rdu co-

i, pentru cXnu sufertr din punct de vedere hzic" qi: ,,Dacd copil nu vrea strfacdsexcu mine, mi poateopri." In acestmoment,atacatorulvede copilul prin lentilele unei
perverse gi nu cu empatie fali de ceea ce simte cu ade-

emofiositualie.Aceasti detagare *trrat cqpilul intr-o asemenea
caracterizeaztr tot ceea ce urmeazi, de la planul pus la cale

atentda ceea tru a-l prinde singur pe copil pind la repetarea Toate acestea in practicd a planului. intimpla ptrnerea 9i 1eseva fnt,urrnlrite ca gi cum copilul implicat n-ar aveanici un fel de
proprii; in schimb, atacatorul proiecteazd in fantezia

dinpartea copilului. Sentimen1neroticeo atitudine cooperanttr greafa, teama, dezgustul copilului - nu sint luate in sea{ele ele ar ,,distruge"tohrl pentru el. intr. Dacdatacatorulle'ar percepe, "i Noile tratamentepentru agresoriide copii 9i alli atacatori-se foncentreazemai ales pe lipsa de empatie fald de victime. lntrunul dintre celemai promilitoare programe de tratare, atacabrii citescrelattrricumplite ale unor delicte similare cu ale lor, urmdresccavictimelor.De asemenea, povestitedin perspectiva
video cu victimele in lacrimi, in care acesteapovestesc ce in-

&amne sX fii molestat.Apoi atacatoriitrebuie si scrie despre propriul lor delict din punctul de vedereal victimelot imagininpovestire ftr cadrul {u-gi'ce a simfit victima. Ei citescaceaste qnei terapii de grup gi incearcd sd rdspunddla intrebdrilereferivictimelor.in final, atabare la ataculrLspictiv din perspectiva catorii trec printr-o reconstituiresimulattra delictului, de data lceastajucind rolul victimei. ri William Pithers,psihologulinchisorii din Vermont,cel carea terapiea privirii lucrurilor dintr-o altXperspectivd, crcataceastA ni-a spus: ,,Empatiacu victima schimbdpercepfia,astfel incit ilegareadurerii devine dificild chiar gi in fanteziile erotice."$i intdregtemotivareablrbalilor respectivide a se lupta cu .Abtfel fornirile lor sexualeperverse.Doar jumdtate dintre atacatorii rcxuali careau urmat acestprogram in inchisoarerepettrdelict€lecomise,comparativcu cei carenu au urmat acesttratament

are ca sporirea violenfei.r"r-etour". nici de via!a ta. dac5l-ai provocape aiestpugti. fiind in stare sd spund . la serviciu sau cu ceilalli memDri ai familiei. 'In vreme ce existi unele mici speranle de trezire a unui simt empatic la atacatori cum ar fi pedofilii.treaba". este una dintre cele mai uluitoare lipsuri za totalei rdceli sufletegti a psihopatului pare sI "*ogiorrule. Mai intii. Faro a . Mergind intr-o magind cu Leon Bing. Faro ii demonstreazd lui Bing ce privire i-a aruncat persoa_ nei din cealaltl magind: M-a privit fix gi irtreaga fizionomie i s-a schimbat de parcd cineva ar fi fdcut un trucaj fotografic.*u_ re risc. care uneori par sd nu aibX nici un motiv . de la polifistul anfhetator . Acestchip ifi spuneci dlaci ai rispunde cu aceeagi monedd. restul tratamentului nu va funcfiona. gi manevreazi emogiile vic_ timelor cu acelagicinism. psihopalii sint binE_ cunosculi pentru faptul ci stnt fermecdtori nu au nici un fel de 9i remugcdri. lngherind pentru o clipi.-ni_ se afle in inca_ pacitatea lui de a face altcevl decit conexiuni emolionale super_ ficiale. in cazul criminalilor psi_ hopali (care mai nou se_numisc sociopayi. incapacitatea de a simlr empatia sau vreo compasiune de orice fel sau micar de a avea o tresdrire de constiinld.are o valoare de supraviefuire intr-un mediu . seuit5 intr-o pa*e. El i-a spus lui Bing . . Fdrd aceasti motivalie inilial5 inspi_ ratd de empatie. chiar gi trcercarea de a-l abandona.s. cum ar fi ucigagii in serie care se bucurd de suferinla victimelor inainti de a Ie "udi"i.. Cei care au acte de torturd pentru terorigti. o metodd de 6qi stdpfurinevestele insuflindu-le frica. degaptesprezece ani.cum ar fi un defect neural in empatie . par a fi violenli gi in afara cdshiciei.dere psihologic sirt mai calmi cind devin violenli gi abuzivi.rdu" pini la conducitorul unei corporafii. sofia. Apoi opregte magina. olipsd oportund de empalie poale deveni o . omori rs_ prezintd un fel de rezumat al psihopatieils. El ctescrieaceastdintimplare mai curird cu mindrie decit cu re_ mugcare_. Ar fi aceeacd o capacitate emolional5 perversd . Violenla lor pare a fi o formi de terorism calculat.rr. ceilalli igi calculeazl bdtdile. orice ar face ea. acesta fiind un diag_ nostic psihiatric) ele sirit mult mai reduse. care a mu_ tilat o mamd gi pe copilagul ei. pentru cd se simt respingi sau sau de frica de a nu fi pSr5sili.inllmidarea altora . ' Acegti soli reci gi brutali sint o specie aparte fald de ceilalli toli care igi bat sofiile. inctrierindu-se prin baruri. gi nu pentru cd sint intr-un acces de minidO.i vryj s-earate ce poate. orice-pentru a obline ceeace doresc. Faraindoia_ li cd in privirea lui am vizut frica. . Unele dintre cele mai rele chipuri pe care le ia absenla de empatie au fost descoperite intimpl5tor intr-un studiu asupra unodintre cei mai cumplili indivizi care i9i b5teau nevestele. nici mdcar fir cazul actelor celor mai crude gi mai ne_ miloase. Cerrea a scos la iveald o anomalie psihologicE intilnitd la mulfi sofii care-9i blteau nevestele sau le ameninlau cu cufltul ta{r cu arma: acegti soli acfioneazd astf. de exemplu.xtrem de violent gi se poate transforma intr-o capacitate de a Comite crime. nici de a lui. A devenito fald de cogmar.. Cripis Blood. din magina.virtute" in multe roluri din via!5. Iatd cum po_ vestegte Bing acest schimb de violenfe: $oferul. prin care sd demonstrezetrecerea timpului.ci o sd factr pe nebu_ nul" fa!5 de cei . impugcindu-i din-magina in mers.* * Atenlie: chiar dacd ir:r anumite tipuri de criminalitate sint irn joc Jrnele tipare biologice . membrul unei bande din Los Angeles.doi gagii.138 Natura inteligenlei emolionale Rdddcinile empatiei 1. irtr-un grod calculat.elcu singe rece."i Unii cercetdtori care i-au studiat pe psihopalii criminali bdcd stilul lor rece de a manipula 9i lipsa empatiei sau a unii. care tocmai scria o carte despre bandele din Los Angeles.9i odati ce incep.asta nu inseamni cd toli criminalii au probleme biologice sau cd existd unele .biologicd. arunci o privire citre magi_ na noastrd. simlind cd cineva se uitd la el.le Bineinleles cd intr-un comportament atit de complex precum fel criminal sint multe explicalii plauzibile care nu evocd baza .. Sd ne gindim la cazul lui Faro.39 gi care sint mult mai mulli. in aceste cazuri. in momentele lor de furie maximS.rrriu.aga cum se intimpld de obii in crizele de furie. esteinspdimirtdtor si 9i vezi acestlucru cu ochii tdi. 9i in timp ce cei mai mulli bSrbafi devin violenli cu soliile lor impulsiv. Cei mai cruzi criminali. din furie. prea multd empatie ar putea fi contraproductiv5. intr-adevdr. poate uneorisi apard tocmai dintr-un defect neural. aceastdanomalie iese la iveal5: Ittmul cardiac scadeinloc sX creasc5.. Psihopatia. Privirealui spunecd de fapt nu-i pisi de nimic.!i_aiur. descriu fe3D(ecutat lul in care au irrvdlat sd se disocieze de sentimentele victimelor pentru a-gi face . ii prinde prr1r*-u lui Faro. Sint multe c5i manipulatorii. Acest lucru inseamnl ci din punct de ve.. Psihopalii sint 9i mitomani credibili.seuitd in jos.

Len? Ce-i I-. nu mai semne de naturd biologicd astfel incit si indice inclinaSa pentru crimA.Lnn. Mama lor. lngeniosul |ay incearcdtotugi o atenfiei. intorcindu-se spre Len.Nu mai pliage. Hare trage concluzia cd psihopalii nu sftrt pregcupali de posibilele pedepse fald de ceea ie fac. Apoi..gena criminald". marna lui refuztr str-l consoleze.Ii aratl fratelui lui o maginuIgtrategie:distragerea vrind astfel sd ii abattr gindul de la mica tragedie care toc- l7a cuprins. iar creierul lor araie un tipar distinctiv de reaclie la cuvintele emoSonale. $i pentru cd ei nu simt aceastd frici . Cuprins de un val de furie. Len gisegte mingiiere de unde ne-am agtepta mai de la fay. pe una dintri ele undele cere_ brale sint mdsurate pe mdsurd ce oamenii fircearcr str d..Ei. il implord Jay. sau compasiunea. incitincepe str inigteasctr. Ei bine.l. psiholog la Universitatea British Columbia. liniCtindu-l totodattr gi in'. ca reaclie normaltr in cazul unor oameni care urmeazi str sufere o durere hzicdzr. devine fur- timp aft de preocupatde lacrimile fratelui lui. majoritatea nu. acest lucru nu tnseamntr cd tofi cei care suferd de a9l ceva ajung la crimd.. care ii tot ircurca piesele de Lego cu care se ru amindoi. Chiar daci existd o baz6 biologicl a lipsei de empatie in unele cazuri. Atunci idoptl alttr tacticd. Len incd plinge. e un om intruntru.. fa!tr de frica sau durerea victimelor lor. frtrliorul s5u de ani gi jumltate. Cum durerea viitoare nu genereazi un val de lelinigte.irn ciuda consoldrilor.dindu-i o mini de ajutor la strinsul piede Lego gi la punerealor intr-un sdculef addugind priete. respectiv piesele de Lego. fa!tr de cuvintele neutre cum ar fiscaun: ei pot decide mai rapid dactr acel cuvint emofional a fost incurcat.. Te rog. reflectare a superficialitlfii lor mai generale in domeniul'afectiv. nu mai plinge. Robert Hare." Len continud str se smiorctrie.en?" . Schimbul de replici suntr cam agal: ..1€n. fiecare sugerind implicarea unor trasee neurale citre creierul limbic. izbucni in lacrimi. 9i creierul limbic.en izbucnegin plins. Cuvintele sint afigatefoarte repede. Len igi pierduse rXbdareaatlay. pe care l-a descoperit furtr-un studiu ce sugereazd o deviere in funclionarea nucliului amigdalian 9i a circuitelor aflate in leglturd cu acesta: psihopafii care gtiu cX vor fi supugi gocurilor electrice nu aratd nici un fel de teamtr. e.Jayigi implord mq ca din p{€u lui Ley . auzindu-l pe |ay scincind de rere.. care recunoagte cuvintul.mfu\giindu-9i si-l calmeze:.nu cunosc empatia. Ce-i asta. Len plinge! Len plturge. care degi inilial era partea vitdmati. A apfuut o controversA ir acest sens. LipsA de empatie ar trebui pusi aldturi de toate celelalte forle psihologicd.Asculttr. . Uite la el. sugerfurd astfel o disfuncNionalitate a circuitelor dintre cortexul verbal. Sub acestpretext al egecului. care ?i atageaztrun anumit sentiment.Len.Mdmico.pen. In acestmoment . cam la o zecime de secundd. psihopafii nu au asemenea reacfii: creierul lor nu dovedegte existenla unui tipar distinctiv de reacfie la cuvinfele emolionale gi nu rispunde mai rapid la ele. .{Jite. dar nu gi la cele neutre. PlingeLen.rcd probabil cd i s-aptrrut o mare nedreptate. Artele sociale Aqa cum se intimpld foarte des cu copiii de cinci ani care au rnai mici.140 N at ur a int eligenf ei emolion ale O posibili bazd psihologicX a psihopatiei nemiloase a fost prezentatd in dou5 feluri. da?" Chiar gi againlacrimile continud sd curg5. te rog". sXle pun la loc pentru Lenny. Hare crede Ceimpietrirea psihopalgilor se bazeazA in pa1!e pe un alt tipar psihologic. Len il mugcd peJay.escifreze mai multe cuvinte ale cdror litere au fost amestecate. economice gi sociale iare converg spre criminalitate. spunindu-i strlase obiectul acesdispute. Inctr iritattr.vine gi-l ceartdpe [€n. Majoritatea oamenilor reaclioneazd diferit la anumite cuvinte cu incirctrturi emofional5. cel care a ftrcut acest studirj interpreteaztr rezultatele in sensul dovgdi$ faptului ctr psihopalii au o inlelegere superficiali a cuyintelgr emo!{onale. iar unicul consens la care s-a aiuns este ci nu existtr un asemenea insemn biologic Ai categoric nu existi .. |ay adopt2to atitudine materfratele care plinge. cum at fi a ucifu.

MANTFE STATI -VA EMOTilLE Una dintre calitilile importante in viala sociald este felul in oamenii gtiu.presupune formarea a doutr talente emofionale.telor ce trebuie manifestate in anumite momente.o adevdratd arti a relaliilor .chiar dacl nu intotdeauna aleg aceascale. copiii trebuie sd ajungd la un nivel de autoconkol. mai bine sau mai pulin bine. . sprijinul practic. Dar atunci cind ci sint singuri (degi erau inregistrali cu o camerd aslor s-au contorsionat. Acessint adevdrate competenle sociale care duc la eficienla in tracelorlalfi. disconfort. aceastd bazd. Cird studenlii japonezi au urmdacest film in prezenla unei persoane ce rePrezenta o autoritafefele lor dideau doar vagi searlnede reacfie. sd-9i exprime rriile sentimente. Nu conteazd. Tentativele de semnalizare a acestei capacitdli de stdpinire a propriilor emofii ies la ivealS cam in aceeagiperioadi: copiii mici invald sd agtepte fdrd sd plingd. impulsurile gi enervirile . cel puocazional. Printre sughifuri. O astfel abordare a emoliilor altcuiva . terog". si reugeasctr in relaliile intime. Racordarea la cerinfele celorlalfi presupune un minim de calm interior. Len. Aceste capacitEli la nivelul vielii socia- permit cuiva sd semobilizezesau se fie o surs5de inspirar pentru ceilalli. dovedind un amestec de chipurile ). Pierzindu-gi rdbdarea cu el.Nu mai plinge. CI ili trag una!" Aceasti microdramd scoate la iveal5 o complexi gi remarcabild atitudine emolionali de care este in stare un copil de doi ani gi jumdtate care incearci sd rezolve emotiile altcuiva. potolegte-te. distragerea atenliei. spaimd gi dezgust. ceeace este mai practic sd foloseascdforla ..LJna dintre ele esle minimalizarea exprfundrii emoliei fiind tradilia japonezi ir cazul resimlirii unor sentimende disconfort ir prezenla unei Persoane ce reprezintd o auto- . de la simpla implorare la gtrsireaunui aliat in mama sa (de9i ea nu este de nici un ajutor) pinX la mingiierea fizicS. empatia lui adicd rdddcinile compasiunii. spune mama fer.Incere. Avind . sX se certe sau sd lingu- i pentru a obline ceeace-gi doresc. tocmai lipsa acestor capacitdli poate face ca gi cei strdluciti din punct de vedere intelectual si naufrain relaflile lor interumane. culturile diferitelor PoPoare vaiazd enorm' De Ekman gi colegii sdi din japonia au studiat reacliile faale studenlilor la un film infioritor despre ritualul circumaborigenilor adolescenli. Ceea ce conteaze este'cdel l-a aplicat intr-o situalie dificild incl de la o virstd foarte fragedi. Semnelede empatie aPar Pe la doi ani.ir privinla modalitdlii de ex. mamir vine cu ameninlarea pdrinteascd tipicd: . Dar chiar 9i acestetr6s5.|a care Len rdspunde printr-un .lay dd dovadd de un vast repertoriu de tactici.turi malilioase vddesc necesitatea de o importanld capitald a existenlei unei inclinalii emofionale: capacitatea de a 9ti care sint sentimentele celuilalt gi de a acliona astfel incit acestesentirhente si poatd fi formate. Firtr indoial5 cI Jay se bazeaz|pe un intreg arsenal care a fost folcsit asupra lui ir propriile-i momente cu probleme. afigarea empatiei lui Jay 9i i:rcercarea de calmare a celuilalt estecategoric universal valabilS.. Desigur ci.chiar dacd aceastdcapacitate dd greg uneori.capacitilile umane" se dezvoltS. este de neconsolaf lacrimile lui nu se mai opresc. inceputul dezvoltdrii acelei capacitili de a-gi potoli minia gi supdrarea.. dovedindu-se aroganli. l-a irdemnat pe acesta sX ine atit de mult sX igi linigteasci fratele care plingea. in aceastd furcercareimediati de a-gi calma fratele..Nu" govXitor. Tot aga cum un copil de virsta lui poate detecta in suptrrarea fratelui gansa de a se rizbuna 9i chiar de a inriutili situalia.Atunci. intr-adevdr. ln aceasdireclie.. Paul Ekman folosegte termenul reguli de imnre pentru a desemna consensul social in privinla senti. deficienlele in aceastddirecfie duc la incapacitade adaptare la viala sociali sau la dezastre intelpersonale reate.. Capacitatea de a gestiona emoliile altcuiva este insugi miezul artei de a manevra poziflrv relaliile interumzule. el ameninfd: ." Ceea ce duce la stratagema final5 a lui ]ay: imprumutird dirr fermitatea mamei gi din tonul ei autoritar. Rlbdarea pare o altemativd la acceselede furie.2. ameninl5rile 9i poruncile directe. aga cum gtie orice plrinte care a avut un copil mic. Existd mai multe reguli debazd. Len reugegte si scoatd un suspinat: . gi empatia. usor exasperat5.Vrei sd-fi trag o palmd?". Aceleagi pomiri pot fi folosite pentru a necdji sau chiar a chinui un frate. Pentru a manifesta o asemeneaputere interpersonal5.742 Natura inteligemlei emolionale Artele sociale 143 Len insd nu manifestd nici un interes.m. sd-i convingd sX-i influenleze pe ceilalgi sau sd-i facd sd se simtd in largul lor. insusau insensibili.

il.il ia sigur ci acelco. Acestlucru ilustreazi'urt principiu al vie. Transmitem9i capdispoiigiile celuilaltintr-un fel de economiesubterani a psiastfel incit unele intilniri sint otrXvitoare. iju.nici in dreapta.re sepetrecein fiecareintilnire in parte.tii sociale: emoliile sfint contagioase. tindu-se gi dirdu-i un lespuls teio". J"lu oiam s-ofac. educafiein privinla regulilor a" fu.evlratiartigti ai exprimdrii emofio_ nale.. un pluton american a r. dar a fdcut_o *il.Daci unui "r"ofiif" zimbeasc5 "ti i susp"rls6 9i sb "opit mulfumeascd"de cdtreun ptrrinte in u""l este as.e_i" cu un sentimentnesincer." ahqeazd.i"g"". rezerya unei soi politicoase este la urma urmei doar o modalitate de a asici nici o scurgere de emolii supXritoare nu va avea faptul a (este o reguli sociali care atunci cind ajunge in domeniul re- ire simgim ignorafi. mi-am pierdut orice chef de luptf..."lrt .pli"putereaexemplutui:copiiiinvali "*pri*ur"'r" sf.saucel pufin nu in ziua aceea.. "rtu Exprimarea emofionaldare desigurconsecingJimediate .ri"'. "u* Pru. urr reieztt.. respingisau binevenili 9i respectali.*"i"urbur"u acesta estesistemulabordat ae fetila de gase ini re i9i schimonosegtefala.l.tetoi """u .a. ele diiteazi im'pactuf sentimente_ lor asupratuturor celorlalgi. Aiest lucm se petrece atuncl . bunicurui incrun.Au luat-o prin A fost de-adreptul ciudat. atuncicind sint urmate prost.. t. u*pr* emofionale. Asemenea reguli privitoare la exprimur"u fac'partedin dicliona_ "^-oliiior rul regulilor de bund iuviinfd.r.Perfectcalmi 9i linigtili.. un iil:1."lru dai mai-pufin supdrdtor. dezastru Evident cd actorii sint ad. pentru cd nimeni nu i-a imp 'rcduptr ce au hecut..". genla emofionald? InvXfEm foarte de timqyliu exprimarea acestor reguli. simplu am incetatstrne mai luptdm..1. lp educafie_ explicita.Multumesc.. pil va irvdfa-o altr reclie va reaclion" 9i il?.p:rl"^.. faci . transformindu-i in soldali pacifigti. contaminartionald este mult mai subtili.ovadi studenlii atunci cind gi_arr I t4 Artele sociale 145 ::rj..fti. in t exact s-auuitat nici in stinga.Ne . bunicului eite foa*e difert H prmul cazestefe" !f::9lsup_ra amdgit). estenepoliticossI refud. infocuies. fiind un fel de schimb ta- f. unul dintre soldalii ameri- etr le refugieze itrtr-o plantalie de orez in toiul unui de focuri cu vietramezii.i.il.. drept pentru "ri"fi*. strzimbear ctr gisd rnulfumeascj in momentul "rutu in carebunicul i_aadus dl ziua lui un cadou oribil. aur-u Uir.".1c!. Si f5rd in_ nepldcute in spatele unui chipr. igi amintegte David Busch. poruncitor $i rece -_ 9i care i9i transmite mesajul -o*"nt ristit in loc s-o faci Fopt_it 9i cu cdldurtr_. A I I COIVLT]VIII\IAREA EXPRESNTTATE EMOTTONALA rdzboiului din Vietnam. $i probabil cd ilucru au simlit cu tofii. pentru ci toati lumea a renunlat. Dintr-odatX.ht .r. "lr. iar altele beneSchimbul emolional are loc la un nivel subtil aproape imfelul in care ne mullumegte un vinzitor ne poate faunul altuia sentimentele ca gi cum ar fi un fel de microti.cit 9i mesajul." piinjl mamei ei cd frnk ry le mai marea nectrjit-o."grrti inseamimpact optim. o u ti"iu ui ri-o tirt)?r.i o parte dintre noi sint actori inniscufi..Natura inteligenlei emolionale ritate gi de aceastaau dat d..."3Calmrrlcdlugdrilor tips-it gi pe ceilalfi.ut de genul .. iacruntinau_se cumplit gi strimblrt du-gi gura.uulJ"t" . jignit de acesr :":jl*:fci mesatcontuz. De obicei.bltIlie.: tegii gi cunoagterea lor constituie un factor important in intelr. au inceput sd se cdlugdri. cllugdrii : spre ei gase zona de luPtl.qri"tr-o 'ciq iljnvftem pe copil sliu-gi J"ru*agirea.: cul. -prir. In privinfa educirii sertime." cel mai ade. expresivitatea lor genereazd reacliapublicului. pozitivl (chiar dacdfabe). semnale emolionale in decursul fiecdrei intilniri semnale ii afecteazd pe cei care se afli in preajmi' Cu tem mai abili din punct de vedere sQcial.i* uunui sentimefli cu un alttrf acestsistem apare in anumite culfuri . Dar astairtr-o cd lecliile Pe carele invilim in privinmtrsurd. Fel-ul in care"ur" sini folosiie.in cel de_ataoiiu". prin asupra p-ersoanei carepririqt" u""rt *esaj' Copiii sint imp.atunci cind repede.":9Ttele ar h exagerarea a ceeale simt" . duc la :: "" emotional." v#L allii.:pentru emoliilor sint conforme modelelor pe care le-am diferind in foarte mare mtrsuri in ce privegte cade a dovedi o mare pricepere. rnili . Sigur ctr intimplare esteuna extraordinard. ahau in plin6. cu atit ne contromai bine semnalele Pe care le transmitem.Asiunde_liadevaratete sentimente 11l|tlti: lequld atunci cind ele ar putea strsuperep" arag.

cu cit persoanele cu care se firtilnesc sint mai pe lungime de undtr din punct de vedere fizic cu ei. fohn Cacioppo. Doud minute mai tirziu.o versiune ceva mai pulin intenstr a metodei Stanislavski. ea s-a intors gi i-a rugat str noteze din nou dispogilia tr care se afltr.tre cel mai pasiv. mai interesafi 9i mai disponibili pentru o relalie inter- .Doar a vedea pe cineva cum igi exemolia poate trezi aceadispozilie. migciri gi alte exprim{ri ale emofiilor pe care le-au simlit puternic in trecut pmtru a reda din nou aceste sentimente. direcfia transferului de disgozilie este de la cel mai puternic din punct de vedere al exprimtrrii sentimentelor cf. De in cadrul unui studiu asupra sincronicitSlii fizice. Sincronizarea intre profesori 9i elevi indici cit de mare este I emofional dintre ei. doi voluntari au completat o listX despre dispoziliile lor ir momentul respectiv. lntr-o experien!tr simpli. duptr care au stat pur gi simplu fald in fa!tr. entu!i. Aceastd sincronizare pare sd faciliteze transmiterea gi primidispozifiilor. Atunci cind doi oameni interacfioneazd.simpatic" gi fermecitor sfult ter" mmii pe care ii folosim in privinla celor cu care ne place si fim. reclamele sentimen- pot impresiona pftrd la lacrimi.. dar greu vizibile cu ochiul liber. in care actorii igi amintesc gesturi." Gradul de emofie resimfit de oameni in cadrul unei intilniri oglindit de cit de bine sint orchestrate migctrrile lor fizice in fitentul vorbirii . rtrspunsul este c5. O persoand dd din cap cind celXlalt igi susfipunctul de vedere sau amindoi se migcd pe scalrn in acelagi ori unul se apleactrin vreme ce celdlalt se lasd pe spate. propriul lor chip redi sernne ale aceleiagi dispozifii prin ugoare modificiri ale mugchilor faciali.pentru ctrpreluau proasta >ziliea iubitelot'. Intenlionat au fost alese perechi de subiecfi in care unul sd fie genul care igi exprimtr foarte tare emoliile. fedeprimate participau la aceste experienfe impreuni cu erii lor de via!tr gi discutau desprg o anumitd problemd relafia lor. al gesturilor sau al tonului vocii sau al altor semne nonverbale ale emofiei. care a studiat acest schimb emosubtil. cu atit preiau mai ugor dispozifiile sufletegti. Oare cum a avut loc acest transfer magic? Mai mult ca sigur. Aceastd sincronizare a dispoziliei deterfelul in care o anumitd interacliune a avut loc in bine sau tlu. a constatat ctr atunci cind oamenii vtrd un chip zimbitor sau unul furios. a constatat cX: . fericili. ftrrtr gXne dtrrn seama. oamenii recreeaze in sine dispozifia celuilalt . pentm ci talentul lor emofional ne face str ne simlim bine.ei sint sufletele spre care se indreaptd cei aflali in situalii emolionale grave. Iattr o demonstrafie remarcabild a subtilitllii cu care emofiile trec de la o persoand la alta. Orrarea poate fi atit de subtild. un cercetdtor suedez de la Universitatea din Uppsala. Dar unii oameni sint extrem de sensibili la contagiunea emolionali. dispozilia celui mai expresiv s-a tranpferat asupra celui pasi#. . Acest lucru a fost constagi de Daniel Stern atunci cind a urmirit sincronizarea intre in perfect acord cu sugarii lor. Cu tofii sintem practic unelte utile unii altora in acest schimb emolional la bine 9i la rdu. Invariabil. Prin aceastdimitafie. indiferent dacd ne dim nu seama ci imitdm sau nu expresia faciald. Inteligenfa emolionaltr include qi administrarea acestui schimb. Schimbtrrile sint evidente la nivelul unor senzori electronici. chiar gi in cazul ftr care acesteasirt negative. prelutrm emoliile pe care le vedem exprimate de altcineva prin intermediul unui mimetism al expresiei lor faciale. si-i faci pe acei indivizi sd fie 9i mai empatici. aceeagireciprocitate lemigclrile celor care stabilesc un raport emolional. in vreme ce o discugie rapicu o persoanl veseld le poate ridica moralul (de asemenea. Imitarea de zi cu zi a sentimentelor este de obicei destul de subtilX. avfird in ve- ctrpot fi atit de impresionali de sentimentele altora).. Atunci cind oamenii se simt fericiti sau !i. studiile fdcute la nivelul clasei au cX pe mdsurd ce coordonarea de migcdri intre profesOr 9i este mai apropiatd ei se simt mai prietenogi. Cel care sirt in stare sX-i ajute pe allii str se calmeze au un deosebit talent in relaliile sociale. agteptind persoana care ficuse experienla sd se reirtoarctr in incdpere. Aceastd labilitate pare cd ii face mai pulin impresionabili.acesta fiind un indice de apropiere de obinecongtientizat. sensibilitatea lor inndscuttr face ca sistemul lor nervos autonom (un semn al activittrlii emofionale) str fie declangat mai ugor. incit dacl ambii se afld pe base pot migca ir acelagi ritm. iar celdlalt gi le ascunde.146 Natura iitdligenlei emolionale Artele sociale t47 laliilor intime este sufocantd).existd un fel de balet al sincronizdrii emofiilor. cu atit partenerii femeilor deprimate se sim- mai rdu duptr aceste disculii . Cu cit sincronizarea intre parteneri era mai mare nivel nonverbal. Acest lucru ni lntimpl5 tot timpul .psihofiziologul in probleme sociale de la tatea de Stat din Ohio. Ulf Dmberg.

legdturi foarte rapide gi bune cu ei. se In tgte." un proces (asemeni celui ciclic zi-noapte sau fazelor lu_ .Acestaestetalentul care rdin armatd gi la gefii eficienli ai unor organizafii sau institulii rile remarctrla regizorii sau productrtorii de teatru. Determinant in eficienta interpersonaltr.talentul mediatorului care previne con*l'flictele gi le rezolvi pe cele care plutesc tr aer.49 umane. A stabili tonul emolional de interacliune este ftrtr_un fel o dovadtr de dominare la un nivel. iul genunchi... hotdrind de-a ce se vor juca ceilalli sau devenind cdpitan de echipd. nieri. . liune denotd cd oamenii implicafi se plac reciproc. Antrenarea emolionald stdlabaza cipacitilii de irifluenlare. ei pot face carierd in diplomafie.9i numai el a sd-l consoleze. susline Cacioppo. dispoiiliile iufletegti lncep sll se amestece. Acesta este inlelesul sintagmei .148 Natura inteligenlei emolionale Artele sociale ORI GIN ILE IMTELIGEJV. in mod similar. in larguf nostru.la fel pentru a antre_ na emoliile auditoriului6.tcoape conceptulinteligenlelormultipleT.fie emolionaldesenfiald estevorba de o cXsltorie.. reflectd profunda legiturl dintre paitenerii respec= :. cel care are iea mai mare putere de expresivitate cea mai mare forld . ln mod 1l"Trt similar. versiunea adulttr a racordlrii emo_ lionale dintre mamr gi sugarul stru.'mele de arbitraj sau in magistraturd. coordonarea dispozigiiloi sufletegti este-insigi esenfa raporturilor interumane. Negociereasoluliilor . Thlentul lui Rogerreprezinti una dintre cele patru capacittr|i incarele identificd Hatch si Gardnerca fiind componentele lei interpersonale: grupurilor t r r q r u vr aceastaeste o calitate esenfiald pen- eforun conducdtot presupunindinilierea 9i coordonarea itru '.ho! de :Fuu :.acesta fiind mediul p. psiholog la Universitatea de Staf din Or*on.$i eu m-am lovit la genunchi!" este citat ca avind o inteligenld interpersonaltrexemgi apareintr-un studiu fdcut de ThomasHatch. Dominanta unui lider puter_ nic sau intelpret este capacitatea de a impresiona ii-rtr_un 1y""1 fel publicul format adeseadin mii de persoane. in proble. este vorba *torl de o intilnire inke persoane. tr vreme ce cei supugi privesc mai mult chi_ plr.IEI SOCIALE 1.Iiioa_ cd_pe deget". partenerii d.Separe cI Roger extrem de apt in recunoagterea sentimentelor colegilor sdi. . dierea disputelor. pentru-un cuplu de dan_ muzica devine vn zeitgebeial trupului. care preia conducerea. un nivel inart de sincronizare intr-o interac.ro. ce se vor coace de-a lungul vielii. unul dinlegii lui Howard Gardner din Proiectul Spectrum. Trebuie sd exin. forla unui bun vorbitor .ominanti vorbesc mai mult. care a flcut acestestudii. gi-gi vreme Reggie Roger apleaci freace scircegte. te o sincronizare compatibili.furarbitrarea sau furme.in afarl de Rogeq..in care se transmite afec_ liunea. la ofilerii estecopilul orice fel. Aceastd putere de a determina o anumittr emofie seimind cu in biologie se numegte zeitgeber(care inseamnl . in general.Pe scurt. Acegtia sint copiii care rezolvl neinlelegerile de pe terenul de joaci.Misura ir care ne simgim prost sau bi_ ne cu cineva depinde gi de un anumit nivel fizic. Roger a fost singu- carea observatcd Reggiea pilit-o gi ci sufertr. chiar dactrastaa constatin faptul ctrgi-a propriul genunchi.de o prieteniesau de un parteneriat aptitudini la copiii de grddinild sint doar' afaceri. mi-a spus: .tiTp').acesta . Sin. 'nii) care antreneazl ritmuri biologice.. Frank Bcr.a unui politi_ cian sau a unui predicator . se lovegte la genunchi gi incepe str plingtr. un moment potrivit pentru coordonarea migctrrilor pentru a ne simli bine.Asemenea ii talentului lor. Cei care au caipacitatea de a excela in dezamorsarea.ryu*u tivi.turilor unei intregi relelede oameni. chiar dac5 nu pot explica prea bine de ce. avird 11 vedere cd adesea semenii nu se simt in largul lor atunci cind le stau aldturi. carese ceilaJlibdieli continuX sd fugH. Acest gest mirunt dovedegte un adet talent in privinla raporturilor interpersonale 9i o capacita- pentru pdstrarea relafiilor apropiate. se impiedicd. dacd existi o mare legtrturi.rlceluilalt . Pe terenul de joactrin general. Cacioppo subliniazX cd oamenii care nu sint in stare sI primeascd sau sd transmitd emoliile sint sortili str aibd probleme ih relaliile lor.profund sau intim. Cind. strigind: . ori ca intermediari sau ca ' administratori ai preludrilor de companii.. acest lucru ipseamnd determinarea stirii ernolionale a celeilalte persoane.indiferent cI sfirt unele pozitive sau negative. $evenim la o grtrdinildgi la ci$va pugti carealeargi pe iarbi.funclioneazd. este felul in care cei foarte abili reugescsd-gi sincronizeze emofiile.este de obicei gi cel ale cErui emofii le antreneazd pe are celuilart.

Ei sint precum personajul 7-nligal lui Woody Allen.emolionale.capacitatea de a d.Ce pl5cut e sd te afli ln preajma unei asemeneaperso.ii lasx pe ceilalfi bine dispugf hezesc comentarii de 9i genul: . deci ginj capabili sd racordeze permanent comportamentul lor social.." "1. stabilesc ugor ielalii de joicd si o fic cu pldcere. unui ro_ mancier sau dramafurg cu har. Cei care pot exprimi acersentiment colectiv neexprimat gi-l pot folosi in aga fel incit sX indrepte grupuri in_ tregi spre scopurile lor sint conducxtori inndscufi. cameleonul social va pdrea cX este tot ceea ce vor ceilalgi fie.izasociald.Crezul lor ftrcuti de W.leferitor la empatie gi la r1*illt* unor iegdturi interumaie.. ele pot duce la o reugitl socialtr . Aceastll cunoagtere a felului cum simt ceiralfi poate dgce la stabilirea cu mai mare ugurinld a unei relalii intime sau a unei leglturi de orice fel. psiharialist.estefoarte diferitl de pe care ircerc sd o creez in mintea altora pentru a-i de- Schimbulpoateavealoc dacl acest strmtrindrdgeasctr". sint capabili si igi monitorizeze propia exprimare a emoliilor 9i sd gi-o adapteze la ferul cum reic.o. fdcind in a9a fel incit se obtina efectul icontat in acest sens/ asemeni unor actori ta.ti-one azt ceilalyi. aceste per" soane sint buni . Asemmea oameni fircearctrstr detectezeun indiciu despre ftlul cum s-ar dori sI fie inainte de a avea o reaclie 9i nu spun ce simt. pentru cd gtiu sj cultive emoliile .tlreia se afltr. S:. Pentrua fi inbune relafii gi acceptafi.talentul lui Rogef. 150 Artele sociale 151 daci aceste capacitifi interpersonale nu sint echilide un acut sim! al propriilor nevoi 9i sentimente 9i al felu- hr care trebuie satisficute.etectasau de a presupune sentimentele celorlalli.sau micar plil-.. fiind mai ie.ln cazul unora". Acegti copii au tendinla sd se descurce foarte bine ln descifrarea emoliilor duptr expresia chipului gi sirt cei mai indrdgili de colegii de gcoile.spicu_ ce fir interpretarea reacliilor 9i a sentimentelor semenitor..persoana fl:cea intimtr se impletesc bine.popularitatecigtigat[ cu prelul adevdrateisatispersonale. Puse la un loc. ele aducird farmEc. social depdgegtecapacitatea de a congtienti2a gi de a ressentimentele cuiva: pentru a fi indrXgit . care i-a studiat ale ctrror capacitili sociale ii transformd in adevdrali campioni ai impresiei bune pe care o fac8. pe mtrsurtrce capteaztr pubtictr ilin jur. H. lor se descurcd 9i ca agengi de vinzdri sau ca administratclrl sau pot fi excelenli profesgli. mi-a spus Snyder.lentati. lele de exemplu.me.. modificindu-gi personalitatea cu o re- semnalede la cei flexibilitate.organizare gi in rezolvarea disputelor care pot izbucni 2i oricind in societate. dolind integritate. cu condilia str oblind acceptul societtrfii.. parteneri de viald pe care te pofl ' bizu| buni prieteni sau parteneri de afaceri.. Auar puteasi coincidtrcu o remarctr care a spus ctr imaginea lui de sine ..coechipieri. d1c9re. in vreme ce ir cazul altora este Vorbadoar de un adevtrratcaleidoscopde aparenfeschimbdtoan. care incu disperare si se adapteze in funclie de persoana in fala . Aceste capacitlfi interpersonale se construiesc pe inteligen_ .. dacd este combinattr gi cu un oarecare talent literar. Ei i9i folosesccapacitdlilesociale pentru a-9i modela acliunile in funclie de diverse situalii 9i procedeazdca 9i cum ar avea mai multe personalittrfi. Acegtia sint oamenii a ciror companie este cdutatd. toate acestecapacitdli constituie ingrediente_ le necesarerelaliilor interpersonaie. Pe cameleonii sociali totugi nu ii deranjeazi deloc ctr una gi alta fac. .trecind de la supersocia- .. Anal.Ei trtrln aceasti discrepan!trdintre imaginea publici gi realitatea Helena Deutsch.Natura intetigenlei emolionale t Relaliilepersonale . Copiii precum Roger se inleleg practic cu toati lumea. Cei care dau dovadd de inteligentd so_ ciali pot stabili mai ugor-legdturi cu ceilalfi. dar au foarte pu- relalii intime stabilesau mulpmitoare. inion_. reugittr socialX gi chiar carismd. motivele gi trgrijordrile lor. socotegte cI acegtia au itiili ca-gi-cum". fiecare in funcgiede cel in prezenla ciruia se afltr.r 9i simplu ceea icegti oameni sint dispugi si ii factrpe cei pe carenu-i pot suferi rtr creadl ctr le este prieten. in lumea afaceri. . Cei care fac o foarte bunX impresie in socieLte. be obicei.Acesta este punctul de vedere al lui Mark psiholog la Universitatea din Minnesota. Snyder a constatat cd semnul definitoriu pentru aceastl ie este ctr fac o impresie extraordinard. in felul acesta'se poare stabili mai utor o intilnire sau recunoagte ori reaclioni currr trebuie in raport cu_sentimentele gi ingrijordrile celorlalgi arta stabilirii relatiilor interpersonah. Aceastl capacitate folositd la maximum poate fi de folos unuiterapeutiompetent sau unui consilier^_ sau. Un model mult mai ar fi desigur o echilibrare inhe adevdratul sine 9i capade adaptare la societate prin folosirea acestui talent.

ta in socie_ tate. era pur 9i simplu paralizat din de vedere. intrebindu-se daci nu cumva are . lnevitabil lasd in urma lor o 6tare de tulburare. Cecil plrea lipsit de cele mai elementare calittrgi pintru vii. era incapabil de cele mai simple schimburi sociale... diplomafia gi politica. care susfiireacI problema lui Cecil igi are irn egeculsdu din copiltrriede a invila celemai eleleclii de interacfiunesocial5: Suntere Ce-arfi putut si fie invltat Cecil anterior? Si le vorbeasci direct celor carei se adreseazi. trcercind sd impresioneze pe toatd lumea gi cei care igi utilizeazd rafinarea sociali pentru l-gi mengine adevtrratele lor sentimente..te rog". StingXcia lui Cecil. O asemeneacinste emotionalX poate duce ugor la o confruntare deliberatd pentru a ttria din rXddcini orice formd duplicitard sau de negare . vinzirile. cum se spune/ . pe scurt.i.o lipsi de elemente fundamentale in construirea unei interacliuni umane. cei care se bagi ti pun intrebdri .permanent pe ei firgigi fird nici cel mai mic interes mlrturisit pentru oricine altcineva gi care ignori cu orice pre! incercdrile de a Schimba subiectul. sd spund . si dea voie altcuiva sd iastrmai intii pe ugtr. sAirceapd o conversafie9i nu sAse mulfumeasctrdoar cu da" gi. i-a mlrturisit el terapeutului. venea de undeva din copildriei toatd viafa s-a simgit ^bine in societate doar in prezenla fratelui mai mare.social. care a reugit oa_ recum si amelioreze sifualia. SEMNELE INCOMPETENTEI DIN PUNCT DE I/EDERE SOCIAL FIri indoialtr ci Cecil era strdlucif el era un adeviiat expert cu studii inalte in limbi str6ine gi un neintrecut traducdtor. cei ale ctrror conversafii se axeazd.Iattr ce povestegte Lakin Phillips.. ...Emoliiie excesive din timpul intilnirilor l-au fdcut sd chicoteasci 9i sn ridl in momentele cele mai nepokivite 9i in schimb sd nu reugeascdsI schileze mdcar un zimbet afunci cind cineva spunea ceva cu adevdrat amuzant.nu" sau cu alte rdspunsuri dintr-un singur cuvin! sA-giarate recunogtinla fa$ de ceilalfi. nebdgind in seamd toate aluziile de a-gi lua la revedere. psiholog la Universitatea Washington. avea sd-i m5rfuriseascd Cecil terapeutului. povestea lui Cecil este instructivtr. degi niciodatd nu avusese asemeneafantezii erotice..toate celelalte lucruri elementaie in relafiile interumane pe care le preddm copiiilor nogtri de pe la 2 ani. sd le mu$umeasctr celorlalli. Funcfionarea acestor reguli presupune 4esig* implicarea tuturor irtr-un schimb social desfdgurat in clelemai bune conililii.e Este neclar dactr aceasttrdeficienfd a lui Cecil se datora doar lncapacit5lii persoanei ce trebuia sX-l ftrvefe aceste elemente lAFnfiale de civilizafie sociald sau dactr el nu a fost in stare sd gi le insugeasctr. Oamenii lipsili de acestecapacitdfi sint incapabili nu numai de rafinamente sociale. Aceasta este capacitatea de a fi sincer sau. Dar lipsa de adaptire itr societate se manifesta sub forma cea mai gravd afunci citrd se afla tr prezen!a femeilor. ceea ce permite un comportament in concordanfd cu cele mai profunde sentimente vilori. vit cineva.de a fi fu insufi". pare str factr diferenfa dintre cei ce ajung cameleoni. U:r alt tip de autosupraveghere. tea sa era coplegitoare. lncapacitatea de a respecta aceste reguli. Existau ingd 9i puncte esenliale in care era complet incapabil. . era faptul ci el se temea cd lucrurile pe care are de ipus s-ar putea si nu intereseze pe nimeni. sd imparti cu al$i ceea ce are.. poate gi mai important.Indiferent care ar fi rdddcina rdului.. cum le zicea el. stingdcia nagte anxietate.nelalocul lor". Aceastd teami profundd ducea la o incapacitate de adaptare in societate. pentru ctr subliniazX importanfa esenlialtr t nenumtrratelor leclii gi reguli nescrise de armonie socialtr pe care le primesc copiii in sincronizarea interacfiunilor lor. . Efectul.o curXfare a atmosferei. aceste trllsdturi sint foarte preluite in anumite profesii cum ar fi actoria. care sfirt suptrrdtor de inadaptali vielii sociale . dar gi de a se descurca cu emoliile celor cu care se intilnesc.eurrcorugi in plan social. Cu tolii am cunoscut oameni asemenealui Cecil. El era ir stare sti rateze complet o conversalie inti*pHto"re la ocafea gi sI bijbiie complet dezorientat cind trebuia si-gi treactr tr vreun fel timpul.si agteptepind ce esteser" . De indatl ce pleca de acasdinsd. consti de fapt in emiterea acelor unde care ii fac pe cei din jur sd se simttr nelalocul lpr in prezenla noastrtr...152 Natura inteligenlei emolionale Artele sociale 153 bilitate la o rezervi totald^ Categoric ctr ir acest sens. ceea ce un cameleon nu va inceica si facd niciodatd.. sd inilieze un contact social 9i sd nu agtepte lntotdeauna ca alfii sd facd primul pas.cei care nu par sI gtie cird eAincheie o conversalie sau o convorbire telefonicd 9i care continud str vorbeascd la nesfirgit. Aceste deraieri de la o traiectorie sociald fireasci dernonglreazl. indi9i ferent care ar fi consecinlele sociale. a9a incit Cecil a ajuns la terapeut. avocatura.profunde tendinle homosexuale. Adevdrata problemd.

simte sau nu ci aparline grupului 9i . agacum nuiti pofi mascatonul vocii.. Veli fi martorii unui dialog lntre copiii de patru ani de la o grddini." afard de izolarea sociald.personal. Dacdgregegti in mesajele emofionalepe iare le hansmifi permanent. constali ci ceilalli copii se suptrrtr pe tine 9i nu inlelegi de ce.pi acest fndrdgili sint uneori respingi. Nu ili pofi ascundeexpresia chip-trlui saupozilia corpului.rucial a devenit subiectul unui studiu foarte aminunfit.de evitat". sI se interprcteze. in_ terpreteazd gregitsau folosegte gregitexpresiilefe. ei nu inleleg ceseintimpli. a studiat capacittrfilenonverbale ale copiilor 9i a declarah . cei care interpreteagregit aluziile emolionale au tendinla sd nu se descurce prea la gcoald. Chiar gi copiii ceimai . gi ii evittr. aga cum aulrdtatlo testele referila sensibilitatea nonverbald a copiilor.al calitifii emofionalea vorbirii. glul din zececopii areuna saumai multe problemein aceastX direcfiel9. Copiii mici sirt extrem de sinceri in privinla judecilii emofionale in cazul acestor schimburi.fnterpersonale.: ABORDARII Inadaptabilitatea sociali este mai dureroasd gi mai explicittr i cind se manifesti intr-unul dintre cele mai periculoase tgate acesteasint fdcute publice.pentru cd atunci copiftil esteindrdgit sau urit.In esenfd.NATE PUTEM SUFERI'.54 Natura inteligenlei emolionale Artele sociale 155 Psihologii au inventat termenul disemie (de la grecescul dys . de exemplu.) pentru a desemna incapacitatea de a detectamesajele nonverba" 19. contestelor IQll. hdrXgili sint respingi atunci cind incearcdsd intre intr-un grup dejaformat.lat. dir nefiind accep- lucru fiind universalvalabil. gi prin urmare vorbegteprea strident sau monoton. Anxietatea rezultatd 9i consternarea pot..carear trebui sdhe insofit2lde anumite elementesociale.1.gi sd se reaclioneze in raport cu aluziile emolionale sau .tei. capabil str stabileasctr un contact vizual.t512.Acegfiasint copiii carenu gtiu strintre ugor in joc.dar pari exagerat saufurios. Descoperirile au aritat ci este extrem de im'rnPortant pentru adaptarea societate sd se observe. o"-"r.simt deprimali gi apatici. Multe cercetdris-auconcentrat asupradetectirii copiilor care dau semnede deficienld de adaptaie in societate. cei cate iirnt . degi potenlialul lor de invdldtur5 este bun.dar cirndnu se descurci in ce privegte regulile nonverbale de interacfiune umantr . acegti copii suferd 9i pe plan gco.Problemapoate fi aceeactr nu iimte cum trebuie spafiul. Linda vrea sd se joa-- .Aceasti categoriede copii sfirgegte printr-o lipsi a controlului in ra- cu felul in care sint tratali de ceilalli.ftrrtr str-9idea seaml.l! faptul cd existd un contrast izbitor in privinla strategiilor de pbordare folosite de copiii foarte indrdgili comparativ cu ale pcelora neacceptafi. interpreteazd sau igi folosegteprost limbijul trupului.In afard de copiii caresint izolali pentru ctr sint tiranici. careinseamne .semnai.Copiii cane nu pot deslugi sau exptirna bine emoliile se simt permanent frustrafi. psiholog la Universitatea Emory. Din acest motiv. sd intervind in mod negativ asupra capacit[lii de a fura copilului..egti respins gi nu itii de ce.in 26o/" din cazuri. este tot o societate. fdcut ciliva studenli.gisemes. Acegtiasint copiii cane nu au reugit s5-gisttrpineascd limbajul tdcut al emofiilor 9i care. sau are un sim! subdezvoltatal prozodiei. Aceit tip cecomun! careesteun permanent subtext a tot c€eace faci.Clasa. asupra dezvoltdrii copilului. acest moment . o altd categorieevitatd esteceaa copiilor iu permanentedeficien!e in interacliunea directtr. copiii cei mai . drept pentru care se. astfelincit copilul sttrprea aproapede persoana cu carevorbegtesau igi imprdgtielucrurile pe teritoiiul altcuiva.pe scurt.Esteun moment periculos. iar acliunea lor nu are asup(a a ceea ce li se intimplS.ii cred ctrnu sint prea degtepli sau ctr n-au gcoaltr. careii lovescpe ceilalli in loc strse poa+e camaraderegte . constafi cI oamenii reacgioneazd ciudat in ceeace te privegte .copii a cIror stingtrcie ii jace str fie neglijali sau respingi de prietenii de joactr. Dactracegticopii nu se descurctrbine din puirct de vedere al limbajului. Dactrai impresiactraclionezicu bucurie.dificultate. cit 9i ceilalli copii. la d lor.desiguq. el dorindu-gi si se integreze..ciuda!i. una de inv5ldminf copietingaci din punct de vedere social mai mult ca sigur ci va gregit gi va reacliona gregit atit falX de profesori.. StephgnNowicki. lntr-adevdr...ii percep ca fiind .Este sfigietor sd vedem cI un copil este izolat de fi la joacd.. S-a scos la ivea- Ilomente din viafa unui copil: incercarea de a fi acceptat intr-un grup de joac5. transmit mesajece creeazl o senzalienepltrcuttr.un studiu fiqrt pe copii de claeaa doua 9i a treia a aritat cd.in speciai prieienii de joactr.mai alesde regulile nescrisecareguverneazd asemenea trtilniri. PRAGUL .nifiind.careinseamni .

. in mod paradoxal. a te descurca cu cineva aflat in culmea furiei reprezintd culmea mdiestriei. care sd o racorddze la o gamtrmaipozitivtr de sentimmte -un fel de judo emofional..t pricina pericolului de a li se spune..pot sX am 9i eu nigte animllule.se implica. LJn asemenea talent foarte rafinat pe care il reprezinti marea artd de a putea influenla din punct de vedere emolional este cel mai bine exemplificat printr-o poveste spustr de un vechi prieten de-al meu. ca irtre prieteni intimi... Cele doui pdcate capitale care aproape intotdeauna duc la o respingere ar fi: incercarea de a prelua ionducerea prea curind sau de a nu se sincroniza cu ceeace ii intereseazd pe ceilai.-Din te putem suferi". Roger avealca tatti- dupi cum lrtegreze complet..in_ terpersonal5l4.Azi nu putem s-o suferim. care apoi s-a ridicat 9i s-a dus undeva mai in spatele vagonului. Warren l-a intrebat pe Roger dactrvr. .Azinute vrem. Nancy se aldturX ea atacu_ .un qragnostlc toarte.ticare pa. beat mort gi murdar tot. 9i ' lui. care scoate rapid in eviden!tr diferen_ fa de talent social. de exemplu. |'a dovedit in cazul lui Roger. "" Strne trtoarcem la Rogeq.$i tu ai se fii in elicopter?" ed observe mai intii. explicit sau implicit: . cel mai important este str gtim sd calmtrm emofiile negative ale celorlalfi.dea.Slti inainte de a intra in el $i apoi fac un anumit lucru spie a fi ac_ ceptali. agteaptd sX aibl un statut personal in grupui respectiv.precis. degi se clitina pe picioare: zbiera iriurtrturi.Ba am". citrd dintr-odattr a urcat o matahald de muncitor foarte violent. Bdrbatul a inceput sd-i terorizeze pe pasageri."13 De obicei. ei sint ignorati sau respingi. dupd care ii abordeazi agezin_ du*e lingd Barbara gi incepind sd je joace ea cu animilufele. Or.rtimplj acolo $re. se intorcea acastr cu un tren care fdcea legdfura cu Tokio.N-ai voie .. Aceastaesteo strategiede succes. AceasI"b1" f td nelinigteprobabil cd nrr difertr pr"u m. . ii spune rtrspicat Barbara. . Pentru a intra intr-un grup. tocmai asta incearcd sd facd acei copii nepopulari: ei dau ntrvald *!t*l grup incercind mult prea 6rusc 9i mult prea curind sd schimbe cursul lucrurilor sau oferindu-gi pdrerile ori pur gi sim_ plu nefiind de acord cu ceilalli incX din.. sesizind ce jocuri sint la modd gi ce inume le displace ce_ lorlalti. CTq Biil trece de partea Lindei. noii sosili stau mai intii in expeciativd gi abia apoi intrd timid. care au nigte animilule gi nigte cu_ Durl... gi anume aikido.amiazd. care in anii 1950 a fost unul dintre primii americani care au studiat artele mar. Ceea ce conteazd cel. statut ce va fi confirmat inainte de a lua iniliativa de a sugeru ar trebui si facl ceilalli..prima clipi .bombelor"(de fapt pietricele)in losete.156 Natura inteligenlei emolionale Aitele sociale 't57 ce cu Barbara-...toate acesteafiild d9 fapt incerctrri de a atrage itgngia azupra lor.bdielelul de patru ani descoperit de Thomas Hatch pentru cX dtrdea dovadd d" o *ure inteliglnfl.rr..El intii i9i <testeaz5> colcgii de joactr in a9a fel incit ei si rtrtnind in mediul lor gi sX-gi continue joaca.. a inghiontit-o pe o femeie care linea in brafe un copil.rlt ir. .Naqrcy gi Bill.rlt-d" aceeape care o resimte un adult la un cocktail unde se afli necunoscu. . pentru c6 acest moment de trecere a pragului de intrare intr_un grup este atit de important pentru * copil cercetdtorii l-au nimii .copiii din grup gi apoi sd ce ficea acesta. intrind in empatie cu sentimentele gi perspectiva acesteia gi conducird-o apoi spre o alttr variantd.mai.ba se uitd cam un minut.. in ichimb. toli copiii sint foarte prudengi atunci cind -N-u treacf grlgul abordArii unui grup deja format. atunci cind el gi ltlarren s-aujucat de-a pusul . riposatul Terry Dobson.. copiii in_ studiazd grypyl pentru a inleiege ce se ir.eastrmeargtrcu eliCopterulsau cu avionul. pentru ca in final si-i vorbeasci 9i sd se Acest moment aparent inofensiv dezviluie sensibilitatea fatl de grijile celorlalfi gi capacitatea de a acfidna in cunogtinli de cauzd intr-un fel care sd menlinl legdtura. devenind mai siguri pe ei doai dupi ce au fXcuici_ liva pagi prudenfi." INTEIJGENTA N netaynE EMOfl ONALE : UN SruDIU DE CAZ Dactr in testarea abilitlfilor sociale. 9i Barbara se intoarce 9i ii spune: . lnainte. Datele referitoare la autostlpinirea miniei gi la molipsirea emofionali sugereazd cd o strategie eficientd ar fi distragerea persoanei furioase. .pe unul dintre. intr-o dupi.tiale in ]aponia. Linda. Am asistat la felul curn au reaclionat gi alfi copii carepur gi simplu s-au urcat in ir propriile elicoptere sau avioane gi gi-auluat zborul la propriu gi la figurat din societatea resPecrespectiv[. -rtrspunde ...i. u avea o disculie foarte veseli. arunctrd-o in bralele unui cuplu mai in virstd.Banu".i tu 1*i!. privinla ac_ ceptdrii unui copil este felul in care se integreazd in tipicul'unui grup. Rogera intrebaf . Iatd care este comentariul lui Hatch in privinla lui Roger: .

.Ti|t"t in kimono_ul lui... pasageri in_ lemnisertrtr scauneleloq. dcspreminundliile di" g..Ce naiba ai b{ut?'. Chiar atunci trenul a ajuns in stafia unde Terry trebuia strcoboare 9i l-a auzit pe btrtrin cum l-a invitat pe befivan sd vini cu tot 9i l-a vtrzut pe acesta cum gi.in ceea o ocazielegitimd. T::y n tacut cel mai mic gest de violenfd. . dat asta e minunat..... Cum spuneam.. .... Terry careeratntr_t condifiefizicXmaximtr .rlui gi cu un riget a vrut sd-lscbatl din podea.Hei!.. . a mugit befivanul.Terry acceptase ta inceputuicursurilor cu maes_ .mere.dupi ce s-amai cldtinatde citevaori (ratindu_gi loviturile incercate).. """oiu Dar si_a amintit cuvintelemaestruluisau:. spuseel cu o vocehiriittr.158 Natura inteligenlei emolionale Artele sociale 159 Befivanul. a contiiuat vorbind a"rpr" $i malul japonezdin curtea lui. In acestmoment. a replicatbdtrinul cu o vocetonictr. AstAinseamnd strai geniu in relaliile emolionale. ... . .. sf s9 dea o leclie in stil japonez!"$i ainceput sl sepregdteas_ cd sd-ivind de hac lui Terrv.cinevaa strigat cu toate puterile gi cu mare veseliein glas: .. befivanul a zbierat . .. o3t:.rJftr...i. a replicat bftrinul cu un ton plin de cdldurl.De ce dracu' crezi cl lg sta eu de vorbtrcu .il"i. pus pe harftr. . a simlit 1 T saiT" rntervrna..rlprins gi a vdzut pe la vreo gaptezeci de ani carestaieaacolo....". ""r_ unde bea cu pl5cerecite un sakein fiecareseard.Aharun strtrin! Trebuie .unde ne agezhm pe o banci vechede lemn. I inceput sd spundo povestedesprecum gi-apierdut sofia.4. Tocmaicihd voia se facaprima migcare.h .yezi tu. Da_ cdincercistr-idomini pe ceilaltiegtideia"infrint.Mda.ca cum tocmai . ar fi 9i fost ztrrit un bun prieten." Plingind.9i mie imi placesakeui. rrur sausanu provoaceniciodatdo bdiategi sd foloseasci artele marlialedoar caapdrare. fi_ fost gata stril doboarepe befivan. minunat.T iipt""..Da".qi oricum nu-i treabata.." .iff"rfi Qinearein gind sI sebatl gi-ablocatlegltura cu universul.. . jntr-adevdr. Acum insd i sepdreacdareocaziasd-si testeze_cunogtinfele de aikido in realitaie..1 rntr-un col!.$i pun pariu ctrai o eotieminunattr..inainte s_o pdleascdprea grav careva.Nu".Chiiul belivu- a inceputstrsemai imblinzeazfpe mXsurd ceil asculta pe bi.. d" f"p.. Astfelincit in vnemece toli ceilalli "" "ru "tu. a intrebat bitrinul. Btrtrinul i_aftrcut incintat semn cu mina belivhnului 9i a cintat intr-un ritm vioi .h...Akidoleste urtu recoi.di""l.Noi. $i-a desclegtatpumnii.observindu-1. ochii indrepttn_ du-i-sespremuncitorul beat....C.. Belivanul s-a indreptat cu pagi mari spre el.casa gi slujba9i cit de rugineii estede el.. a ingficatstilpul metalic din miylocullrugo. 9i mie imi plac curmalii ja- .. rlspunse muncitorul..a ldsatcael 9i sd-i povesteascl pul in poalabtrtrinului.: pe zi de anrrenamente aikido.Am-bdut sake. Belivanul s-u iniois s... i" n""*" seard eu 9i cu sofiamea (si gtii ci aregaptezeci gi gase ae anijin_ cdlzimo sticluld de sakegi odrrcemin Sredind..tonul era foarte-vesel.. u. Terry s-a ridicaj in picioare gi s_ain_ dreqlat deliberat foarte incet spre individul respectiv."_ velSmsd rezolvim conflictelegi nu sd'lestirnim.i"'tr.sofiameaa murit..

PARTEAA TREIA Inteligenfa emofionali aplicati .

Dar daci aceste constringeri sociale nu mai reprezintd un factor ce . aceastdcregterenu se datoreazd atit de mult sciderii inteligenlei emofionale. atunci maturitatea ar putea fi pusd in pericol. La americani. care sugereazd o cregtere vertiginoasd: privind la gansele unui cuplu proaspit ctrsitorit de a eftrsi irc celedin urmdintr-un divor!. care fac ca inteligenla emolionaltr sd fie mai importantd ca oricind' Sd ne gindim la procentajul divorfurilor. nevestele nu mai sint dependente din punct de vedere financiar de solii lor . Numlrul divorfurilor s-a stabilizat la un anumit nivel. Dar mai existd o posibilitate de a calcula rata divorfurilor. Dacd aga stau lucrurile. cit eroziunii permanente a constringerilor sociale . Penku cei ctrsdtorili in1920. pentru cei cdsdtorifi in 1950. avind in vedere tendinfele actuale ale cdsniciei gi ale divorfului. Cdsitoriile din 1970 aw avut o proporlie de 50% de despXrfiri. riscul de divor! s-a modificat in cazul tinerilor cdsdtorili. AceastX modificare este gi mai vizibilS atunci cind compardm rata divorfurilor in cazul cuplurilor cdsitorite intr-un anumit an.Dusmani intimr " Sigrnund Freud remarca fald de discipolul sdu Erikson fapful cX a iubi gi a munci sint cele doud capacitili umane care delermind maturitatea completd.18o/". Se poate spune c5.cdci asta linea multe cupluri la un loc. cam 10% au sfirgit printr-un divor!. posibilitatea ca mariajul sd se sfirgeascdprintr-un divor! a ajuns Daci acesteestimdri vor contila infricogdtoarea cifrd de 67"/'11 nua pe aceeagilinie. din cdsniciile care au inceput la 1890.cei care divorleazd nu mai sint stigmatizali.30%. chiar 9i in cazul celor mai nefericite perechi. Iar pentru cei cdsitorili h 1990. doar trei din zece cupluri clsdtorite recent pot conta cd vor rdmine nedespdrlili toati viala. in mare parte. Degi in ansamblu numdrul divorfurilor nu a mai crescut.

care incep sd se defineascd mai bine: fetele devin mai apte decit btrielii ih arta tacticilor agresive curn ar fi ostracizarea. Oamenii de gtiin-tdsint acum capabili str detecteze valurile invizibile de adrenalini ale sofului. adaugl ele. lntre timp. de curind.o iubiti" sau ."s La virsta de zece ani. cei de cinci ani. care au rezumat studiul asupra diferenlelor de emolii intre sexe. poate cI descoperirea cea mai importantd pentru infelegerea a ce anume face ca o cdsnicie si reziste sau sd fie distrusi vine din citeva mdsurltori psihologice foarte sofisticate. Acest joc matrimonial reflecti faptul cd la nivelul crrplului existd doul realitdli emolionale. cam acelagi procent de fete 9i de bliefi slnt agresivi 9i dispugi la confruntlri directe atunci c?nd se infurie. a lui si a ei. furtr-oseard.bdiefii pentru care exprimarea in cuvinte a sentimentelor nu este subliniatl pot in mare mXsuri sd nu congtientizeze starea emotionald atit in cazul lor. Fetele strt expuse unei mai mari cantitili de informalii deepre emolii decit bdiefii: atunci cind pXrinlii inventeazX povegti pe care le spun copiilor pregcolari. clnd mamele le vorbesc fiicelor despre sentimente. Aceasti rug5minte trangantl gi categoric contradictorie fdcuttr unui spate in retra_ gere rezumtr tiparul cel mai des intilnit al cuplurilor cu probleme: ea incearcd sd se implice.Imediat in spatele lui era o tindrtr care venise tr fuga . in schimb. iar ea se plinge de indiferenla lui fali de ceea ce ipune ea.Ce nii. decit o fac cu fiii lor . 'Gregelile apar de la bun inceput din pricina diferenlelor dintie lumea emolionald a fetelor gi cea a bdielilor. . Aceste mdsurdtori fiziologice scot la iveald un subtext biologic ascuns.. cind mamele se joactr. care permit urmirirea clipd de clipi a.cu exceplia miniei . bdielii gi fetele inva!tr lucruri total diferite despre felul in care str-gistdpineascdemoliile. cit 9i in cazul celorlalli. cind incep intilnirile sentimentale.9i gregelile emolionalc care ii pot determina sd se despartd . s-a descoperit ctr miculii de trei ani suslin cd jumdtate dintre prietenii lor sint de sex opus.il lovea cu disperare cu pumnii in spate fipind: . re trdiesc bdielii 9i fetele pe mSsurd ce cresc. spun ctr circa 20"h.foarte pulin pinX la adolescenld.164 Inteligenla emolionald aplicatd Dugmani intimi 165 line cisniciile la un loc. Leslie Brody 9i Judith Hall.. barierele dintre ele intdrindu-se nu numai din pricina jocurilor diferite pe care le preferd bdiefii gi fetele. ahqeazd o mai largd gam5 de emolii fa!5 de fiice decit fa!5 de fii. iar el se retrage.. le discutX mai in aminunt din punct de vedere al stlrii emolionale. de exemplu. Dar pe la treisprezeceani apare o diferenlX considerabili intre sexe.au fost recent analizate cu o mai mare precizie ca oricird. -m11e bal lntoarce-te imediat gi fii drdgu! cu mine!. ]ASNI)IALIII SI AEI: nAnAuIITIE sE AELATN IIPIIARIE Cind tocmai intram.rrr"i1"lor emolionale la nivelul cuplului. iar cei de gapte ani susfin aproape cX nu mai existd prieteni de sex opus3. ceeace le face sX aibtr sentimente care presupun o mai mare experienld gi o mai bund exprimare. conti- . Pirinfii in general discutd emoliile . la un restaurant. lntr-no studiu referitor L prieteniile dintre copii. . chiar dacd in parte este biologicX. in general. Aceste legdturi dintre so! 9i solie . se afld gi in copilSrie. care este de obicei imperceptibil sau trecut cu vederea de cltre cupluri. birfele nefaste 9i rdzbundrile indirecte.un iubit"z. suslin cd acest lucru se irtimpltr probabil pentru ci fetele igi dezvolt6 mai rapid 9i mai ugor limbajul decit biiefii. dacd doresc intr-adevlr ca legdtura dintre ei str dureze. dar gi de teama incercati de copiii mici de a nu fi ironizali pentru cX au . atunci in mod sigur cI forlele emolionale dinhe so! 9i solie sint cu mult mai importante. solut ptingin|t.degi cu fiii intrd in mai multe amXnunte referitoare la cauzele gi consecinlele emofiilor precum minia (probabilpentruaopreveni). lui. sd observe trecitoadar grtritoare microemolii care se strecoard pe chipul soliei 1e. BSielii.Aceste universuri sociale separate se intersecteaz6. cu sugarii lor. precum 9i o capacitate superioarl fald de a biielilor in ceea ce privegte folosirea cuvintelor pentru a explora 9i a irlocui reacliile emolionale crun ar fi conflictele fizice. du-se cd sofia nu este . Aceste mdsuritori irattr care sftrt forlele emofionale care pdstreazd o cXsnicie sau o distrug. Rddlcina ui"sto_rdiferenle emofionale. ei folosesc mai multe cuvinte emolionale cind vorbesc cu fiicele lor decit atunci cind vorbesc cu fiii lor. care contribuie la dificultdlile cuplului... Specialigtiiin cisnicii au observat demult cd pind ca un cuplu sd ajungd la terapedeja ajunge la acest tipar implicare-retragere.rezonabild" prin ceeice solicitd ori frin iegirile ei. Existd multe cerce- t{ri fdcute in legdturi cu aceste doud lumi separate. respectiv in cele dou{lumi emotional-ein ca. precum 9i cregterile brugte de tensiune.mai mult cu fiicele decit cu fiiia.. un nivel critic al rea[Hfii emofionale. am dat peste un tinir care iegeape ug5 9i avea un chip impietrit 9i urstrz.

ic"use. legiturile cu rudele prin alian!5.r". in vreme ce soliile oe preocupd de toate problemele care apar.ii:qi:.cel pulin in ceeaceprivegtemdsurarea "*puii.i".. _u.7 lite.p*r" fi constatatil flr ir vreme ce in privinla expresivitdlii bdielilor gi fefoarte mici nu existX diferenle.."1ff ".. emoliiretiindb. UarU"fii.ilTjff sd interpreteze atit semnele diverse.trji::ca!i 9i decit r"*"r op". ln bdrbalii nu inleleg ce vor nevestele de la ei.::**r.Jbate cit 9i pe cele nonverbale.r*a cooperare.trai. Astfel.. devine clar de ce soliile se pling atit de des ci solii lor incearcd sXevite disculiile despre lucrurile supbrdtoare din relafia lor..... (Desigur cX aceastddiferenliere pe sexe este o generalizare gi nu este valabili in fiecare caz. igi exprimi mai mult decit blrbalii nemullumirile 9i o fac verbal mai ales in cuplurile nefericite.::"rfi intimpti cindjoculUai"iii..dar nu gi pentru bdrbafi . iar sintapfi sa. dintr-o dorinlX de itate.r(.i.r. iar ea nu vrea decit sI vor. cd.a.r."_T::" cste mtrerupt pentru c5 i!1.. intr-un studiu deepre cisnicii.:r.Pentru solii.o bund comunicare"e._"F.. in general.iameninga.. femeile intreaga gami de emolii cu o mai mare intensitate 9i vadecit bXrbalii . .liilffi Jrr. sauat fetelor .ae accentul pe concurent5' o difererigSir*i." *dgu. ""=.telese joacl intre ele.invieme."t" au .#..:.tei. ce importan!5 au neajundurile personalelO. te 9i si nu mai pringd. tat este foarte nectriif""":t:1f. cel mai important element femei .o"i r. a"fra i. Jd vorbeasca despre lt"iJ:?liil: latede o rupturi la nivel *f"Ur*i..iil...r1rii= :fll. conform unui sfudiu efecfuat a264 de cupluri...r. considerind ci acest lcntiment de apropiere poate fi exprimat gi prin grldindritul impreuni..." uer#fui fetile la joaci rezumd ceea ceCarorGiniganae u uuivarJ r-. un prieten psihiatru se plingea cd in cdsni- . o fac in grupuri mici. Dar odatl cdsitorili. ai" cll suUlinia gi Deborah Tannen-in cartea ei vo" n'ii iii-"tiiTrurra (pur pi simpru nu tnfelegi).usor deci_ tit sentimentele de pe chipul f"i.ai.lr^9 sele motive pentru "rtu care blielii _ uifio..iil l:l:ltt o"" Ia vutnerabi_ Ittate.. clt de bine se ascultd unul pe celilalt. ".""^i"cii saudupi alte aluzii nonverbaie.ir" carese joacd."t..sr-si exprimegi sa-9i'"o*rir.ca re plinge.rr".iogl.DacA acetagi lucru se intirirpfi in cazul.. in urma u .Nevestele.miirr.pr"ta sentimentelenegrditedupd expresia "upucitagii fe.actul sexual.n1l.".studiind in profunzime cuplua constatat: .a"urtu *ul dintre run. bdrbalii vid mai in roz decit soliile lor intreaga relafie . mai ales despre cele referitoare la relalia in sine..r....tirr".il. femeile il.."iil. autonomia dependenla 9i i'. . la faptul cdbdrba_ dorescai agteptl lucruri totailirerite l]1r1f:*^"il" de la o con_ versafie.i[ii"*rj .piil"rIL sd sedeade-opar.emoti- decltbdrbaliis. jocttl seopregte 9i toatese adunl in juq. in vrc_ me ce jocurile bdiefilor r: f3: " il i*p"ri'*"i mari.atura de specialitate.ur".la "" greu..:"t. in i".ti de tot ceealj:i"9 inpericoli"a"p""Ju"ga. punirrd accentul pe o mini-md ostilitate gip" *".iiiil Pe scurt..."i-i""fi cetede pe chipul """i aceste co: "*ogor. mai degrabi chiar decit prin discutarea diverselor asPecte. punindu. strategiile mascate6.L!aterripuritor vief ti berb"ti*..rfrti. 166 Dusmani intimi 167 #t#. tele.. intr-adevXr. lor. dupd ce trec de gcoala priblielii devin mai pulin expresivi decit fetele.. Ted Huston. aceste perspective cajbacasd poati continua. femeile sint mai a".l.riura cafiind o de.. ...." a" u ir. Tlcerea crescindd a solilor se datoreazd 9i faptului cd bdrbafti sint mai optimigti in privinla cXsniciei loq." teaml sarr d Dovada acestor stdri diferjte esteuna ae neUjaauit"in urere.Inteligenla emolionald aplicatd nua sA fie dispugi la confruntdri directe atunci cind sint fur. intimitatea inseamnd a discuta dilucruri.pentru Cind feti..tlflt. bdt. cu viitoarele lor sofii. DiferenfarnanifestJta se_ivine i. diferit". cu trecerea .pentru ca o relafie sd re s-a ar5tat cd ar fi.in sensul cd femeile stnt rr. in vremeceberbaiii. Combinind modul optimist in care btrrbalii percep cdsXtoria cu aversiunea lor falX de confruntdrile emofionale.rninimalir. .mai ales in cuplurile tradilionale . finanlele.?rlpii. acesteainseamnd ir general cd femeile intri in cisnicie tite pentru rolul de administrator emofional. in medie.i cineva-p5legte ceva... de exemptu.. Acest lucru reflecta in parte o altd diferenld cheie: in medie. Dacd un baiat accidcir.. osebirecheietrtre sex-e: bdielii se.>>" Fluston a constatat cI in perioada ir care fac curte.rti . in vreme ce birbalilor acest lucru conteazd mult mai pulin pentru vigpirea relaliei. in vreme ce fetelese considerdparte a unei adevirat de legituri.rucruri. Ei spun aga: vreau sd fac diverse lucruri cu ea. psila Universitatea din Texas. rezistin! . sentimentede vinovdfie.ei petrec tot mai fufnA vreme stind de vorbd cu soliile lor. biri sint mult mai dispugi str stea de vorbi.

0:_9"" pru/ orl ce datorii sau economii are un cuplu nu strt elemehte sd inchege sau sd strice o ctrsnicie.i ly intilniti in cadrul unui studiu de laborator fdcut "i.ie.iuerbafii 9i femeile trebuie si depxgeascadifeien. Tom.u*id deptrgeas_ c5 neinfelegerile constituie cheia sripravieguirii unui ma'a."g" relalia propriu-zisd. decit un bIrbatpentru ca acesta sd_iobserve sentimentele gi eveltuaf sd pund problema referitor la ce a dus la aceasti. fiecare partener vine separat in laborator gi urmdregte caseta cu irregistrarea conversafiei. sint mai sensibiie ta o expresie tristd do _ I:. Pamela a fost punctualX. IVEA/TIAISURTLE DIN gASNI cIE Fred: Mi-ai strins rufele de pe sirmd? Ingrid: (cu un ton batjocoritor). in vreme ce soful. nemullumirile ajung sd fie exprimate intr-o manierd distructiv5. dezvdluindu-gi gindurile ascunse din cele mai incinse momente ale schimbului de replici... incit intr-unul dintre studii el a reugit chiar sd prevadtr care dintre cuplurile testate (precum cel al lui Fred gi Ingrid. tntr-o cdsnicie sdnXtoasd.it"ufii. Gottman a detectat momentele bune gi rele a peste douX sute de cupluri. N-ai decitsi !i le stringi tu. unul sau ambii parteneri au anumite deficienle de inteligenfi emofionali." . de psihologui ]ohn Gottman de la'Universitatea din Washington.*"il:. De exemplu. a ctrror disculie despre rufe a fost atit de tdioasd) vor divorla in urmdtorii trei ani.: cuplu dragoste.i. Un semnal timpuriu de avertizare a faptului cd o cdsnicie se afltr in pericol este critica asprd.DacA-ai fi fost servitoare. S-au firleles sd se htilneascl in fala pogtei intr-o orX 9i apoi sX meargS impreund sI vadi un film la matineu. Aga cum vom vedea. dar 9i asupra sentimentelor corozive care pot distruge cdsnicial3.1n casnrctel-lor. Agadar. cuplurile de_ vin vulnerabile in fala emoliilor gi in final asta le poui" Jirt. senzorii inregistreazd gi cea mai mlrunt5 modificare fiziologici. s-a plins Pamela fiicei sale. Rezultatul este un fel de radiografie emofionaItr a cdsniciei. sX incurce totul. dar nici urmd de Tom.u:*gTPt. declangirdu-se atacuri la adresa caracterului partenerului de via!5. ar fi . de felul canr :1i: ryt c'rplu despre acpste puncte delicare depinde soarta 1j::Y|1.. Atunci cind guplurile vorbesc..l tabrl tntr-o relalie intimi. drept pentru care el este cel care le abordeazd. Intocmirea unei hXrli a neajunsurilor ce pot duce un cuplu la divort a avut un rol primordial in privinfa inteligenlei emolionale pl a importanlei sale in supravieluirea unei cisnicii. abordind emoliile difiiile.rrile reugesc lr:ii_t:"T"" supirdrile 9i neinfelegerile'la care se ajunge inevi::j.Tatdl tiu atita e in stare sd facd.. chestiunile preciie im ar fi fi. altele de zeci de ani. pe chrpur bdrbatului decit sint birbalii in a detecia tristelea di' expresia unei femeill. . Gottman a fdcut o hartd a ecologiei emolionale a clsniciei cu o asemenea precizie._O.168 Inteligenla emolionald aplicatd Dusmani intimi 1.) Incetineala cu care birbalii deschid discugi'e incomode irrtr-o relalie fdrd indoiali cd se datoreazd relativei lor incapacitlli de a interpreta exprimarea faciald a emofiei. in fierbinleala miniei. care a fdcut pgate cea mai detaliatd analizd asupra legdturii emolionale dintfe cupluri.Conversaliile cuplurilor au fost inregistrate pe calete video. dupi care au fost analizate tr aminunt ore intregi Pentru a deslugi emoliile secrete 9i felul cum aclioneazi ele. trebuie sd ne gindim la implicaliile diferen. s-a dus la o libdrie.bdrbatul gi nevasta se simt liberi sd-gi exprime nemulfumirile.Ei f"ri :e.r.tetor enio_ sexe pentru a explica fetut in iure cupl.. o femeie trebuie sd fie cu mult mai trist5. o parte de curind cd![torite.tele inniscute intre sexe. Astfel. Intr-o proporlie de 94% el a avut dreptate. Cind nu reugesc. Dar mult prea adesea. acest dialog ar fi fost dintr_un serial de comed.l Ia oinlelegere despre . Pamela gi fiica ei s-au dus str cumpere pantofi.Mi_aistrins rufele de pe sirmi.69 cia lui sofia nu doregte sd discute despre chestiunile emolionak. mdcarai fi gtiut sd faci curat."y1t:-"ir. aceste fisuri au mai multe gansede dezvoltare atunci cind.at de doul persoane care formau un cuplu gi care (p.Daci putut fi amuzant. numai cd acest ton dureros de tdios a fost a!o1a. ajungere. De fapt.be fapt. susline Gottman. ln ultimii doudzeci de ani.Unde este? Filmul incepe in zece minute". Ceslnt eu.:i. Dupd gedinfd.. o analizare clipd de clipi a expresiei de pe chip (folosind sistemul de citire a emoliilor creat de Paul Ekman) detecteaztr9i cea mai subtili gi trecitoare nuantare a sentimentului. ceeace nu s-a mai intilnit in etudiile asupra mariajelor! Acuratefea analizei lui Gottman consti in metoda sa extrem de minulioasd 9i de atenti de analizare a dovezilor. vd surprinde) au divorfatin urmatoiii ani12. sau clun trebuie crescufi co_ T :11. nenorocitele aleade rufe. servitoare? Fred: N-agzice. .

ca 9i cum u. ironia sau insulta _ .. deciarind ce a simlit . Cind aceasti reaclie devine ceva obignuit. distanld. Aceastd cale duce de obicei la un adevlrat meci de lipete fdri rost. Disprelul faciAl este de-fapt o contracfie a mugchilor . in 85% dintre acestecazuri. Acest zid apare mai ales in cdsniciile care se indreapti sPre un dezastru sigur..gropi_ felor".Majori_ tatea cuplurilor trec prin asemeneamomlnte din cind in cind si atunci nemulfumirea in legdturd cu ceeace a ftrcut partenerul se transformd intr-un atac impotriva persoanei. atunci cind se aduce o criticl cu o nuanl5 de dis_ pre!. nu cu un ton "urru. rdspunzind printr-o tdcere mormintald gi un chip impasibil. sau da_ tul ochilor peste 9ap. (i nea criticd il face pe celdlalt si-i fie rusine. intr-un repro? solia respectiv5 specificd faptul care a ngmulfumit-o 9i criticllpta soluluiei 9i nu pe el.cu cit sint mai mari gi de mai lungi durati. La urma urmei.. Pe drumul spre divort... . Sigur cd o manifestare ocazionald a disprelului sau a dezgustului nu poate destrdma o cdsnicie. Conversalia invizibild este in plin avint. precum 9i simptome gastrointestinale.Nu e nimic . InsI asemenea exprimdri €molionale dese seamlnd cu fumatul sau cu colesterolul crescut ca factor de risc in bolile de inimi . Critica 9i dispreful sau dezgustul devenite obignuinld sint semne de pericol..91:"t3:" asupra faptei." ..Cind ai uitat s5-mi iei rufele de la ipilXtoria chimicd mi-am dat seama cX nu lii la mine. Asta dovedegte incl odatl cX nu poi avea furcrederein tine cd ai fi in stare sd faci ceva ca lumea.Of... dacd solul i9i manifestd permanent dispreful. emolia creatd este extrem de distructivi. Cel mai adesea se contraatacd prin exprimarea miniei.pamela zice crr sarcasm: . Cel care alege aceastd solulie refuzd conversafia.pltuti: dacd sint de infeles. celilalt. mai ares strimbiturite din gurd.nenorocifule. gi nu un . mai ales cird .. intr-un schimb emofional tacit. de la rdceli gi gripe pind la infecJii urinare sau o stare de nellnigte. Cind unul dintre parteneri afigeazd lceaste expresie. care sint un limbaj facial universal pentru dezgust.eir" Ct ochii sirt dali peste caP.. 9i totu9i Pamela I-a etichetat drept . ftrregistseazdo cregterea bdtdilor inimii cu doud sau trei pulsalii pe miiut.... Mai mult. La fel de ddundtor este gi limbajui trupului care transmite acest dispre!. Doamne!. Asemenea atacuri.tgti atit de egoist 9i nu-!i pasd..-desigur. ea folosegte oca_ zia pentru a aduce o criticd globali la adresa solului ei: . solia cade mult mai ugor pradd unei intregi game de probleme de sdndtah. in i.. un fel de combinalie de rlceald. pentru ctr indicX faptul cd solul sau solia 9i-au judecat in gind cit se poate de tare partenerul de via!6.. sd simtd cd nu "r"-"_ este iubrt. este wr semn t5cut cd respectivul cuplu se va desPerli in urmdtorii patru ani. cu atita pericolul cregte.abia am avut ocazia sI discutim desprt.. partenerul este ve9nic condamnat pentru ceva. in mintea lor.amiritule. de patru lau de mai multe ori intr-o conversalie de un sfert de or5. ea are un efect devas- . Este o exprimare ce dove_ degte inteligenfi emolionald ..soful este cel care reaclioneazi astfel in fala atacurilor pline de reproguri 9i dispre! din partea solieila. Acest tip de gindire negativX gi ostild duce in mod firesc la atacuri care-l fac pe celdlalt sd abordesd fie gata de contraatac.p.cumplit de egoist. Nu te gindegti niciodati la consecinle gi egti cumplit de egoist!. un atac la persoand.170 Inteligenla emolionald aplicatd Dugmani intimi 171' Cind apare 9i Tom zece minute mai tirziu. el nu se exprimd doar prin cuvintg ci prin-to9i nulvocii sau printr-o expiesie sup5raid a fefei. superioritate 9i detagare. Aceastd modalitate transmite un mesaj puternic fXrd echivoc. Reaclia alternativd. rudi buntr cu dispreful. Forma cea mai evident5 este.. Tom 9i-a cerut scuze. Atunci cind chipul sofiei manifesti dezgustul. ze o pozifie defensivd Fiecare dintre cele doud capete ale reacliei lupt5-sau-fugi reprezint6 un rdspuns la atac. Acest zid al ticerii este o ultimd posibilitate de apirare. poate fi 9i mai dXundtoare.afirmtr du. fuga.fugitul" inseamnX o izolare intr-o tdcere incremenitd. cd este acuzat 9i cd are defecte _ ceea ce mai mult ca sigur cd va duce la o reaclie defensiv5 care nu va drege in nici un"fel lucrurile. extraordinarul teu talent de a da totul peste cap. violent sau pasiv.rr.. fiecare dintre acegti factori il prezice pe urmdtorul pe aceastd scard mereu crescindi a nefericirii.. Dispreful inso!e9_ te adesea furia. a collurilor gurii (cel mai adeseadoar in stinga). Diferenla dintre reproguri 9i critici-directe la persoand este una simpltr.scirbi ce egti". fericit cd s_aintil_ nit cu un prieten gi cerindu-9i scuze cA ainfirziat.. Dar intr-un atac la persoand. devin tot mai dese dacd soful sau sofia simt cd reprogurile lor r5mfir neauzite sau ignorate.. gi nu a faptei. . chiar :oT. Numai cd aceste critici dure au un impact emolional coroziv in cu reprogurile rezonabile. a constatat Gottman. Reprogul Pamelei inseamnd mii mult Jecit atit: este un asasinat asupra personalitdfii celuilalt.

$i nu-9i va mai lminti nimic din tot ceea ce a fdcut ea in intreaga lor relalie care m putea pune la indoiald ideea ch este o victimd nevinovat6. Ar fi mai bine sd preiau iniliativa. in cazul in care ele totu9i apar. In schimb. drept pentru care va tot analiza cu ugurinli pe toate felele o list5 intreagtr de nemullumiri care-i vor aminti cd a fost transformat intr-o victimd.le-ar putea face vreun rdu copiilor. Vrea sd-i fiu la dispozilie permanent gi pulm ii pasd de ceea ce simt eu. un tipar subliniat ir Capitolul 6 de citre psihologul Martin Seligman.Partenerii care abordeazd perspectiva pesimistd elnt sortili blocajelor emolionale. dintr-o datX speriatl de minia lui Martin. a9aincit e mai pulin probabil sd se ajungl la astfel de $ehrrndri.gdtor. dar a fost atit de atent in trecuf poate este prost dispus .Este egoist 9i nu-l intereseazi decit persoana lui. Nemulguniirea lor interioari gi atitudinea pesimisti cu aiguran!5 va declanga reproguri 9i dispre! in confruntarea cu ..discutate sint de Aaron Beck.onaleceie mai profunde. referitor la perspectiva pesimisti 9i cea optimistd. nu crezi cd ar trebui sd se mai potoleasci 9i copiii dgtia?" El de fapt gindegte: . . Melanie se considerd o victimd nevinovatd a cdsniciei lo4 iar Martin socote$te cd are tot dreptul str fie indignat.Acum este mai exigent. sint determinate?e un strat mai profund. in curind vor merge la crilcare.72 Inteligenla emolionald aplicatd dt' Dugmani intimi 173 tator asupra sdndtdlii unei relafii afective: taie toate p'nlile r ezolv ar e a. care nu pot fi schimbate 9i care genereazl suferinlI: . gindul cheie este: . oricum.Nu.E prea ingiduitoare cu copiii."ogr. gi devin tulburali de indatl ce incepe un asemenea episod. partenerii igi revin mai repede... tot timpulse plirge de ceva. Prima atitudine aduce numai nefericire. el declangeazbun atac emofional.. GfNDURI ToXIcE Copiii nu sint cuminli gi Martin. Melanie gindegte ascuns cam aga: . el gindegte: .. spune blind: .. chiar gi lucrurile bune pe care le face vor fi rtrstXlmlcite atunci clnd vor fi analizate printr-o lentiltr negativi gi refuzate ca o palidd incercare a ei de a nega ctr incearctr si-l transforme intr-o victimd. Aceste ginduri sint foarte putemice. fondatorul terapiei . ele se autoconfirmd: parteneiul care se considerd o victimd cautd vegnic acele fapte lJe celuilalt care_i pot confirma punctul de vedere.iIirru. ignorind sau neluind in seaml gesturile frumoase care ar putea pune la indoiali sau nu ar mai Confirma aceasttridee...Ea este vegnic contra mea. se simt jignili sau.ln 9i momentul ir care acesteginduri nefaste cum ar fi drepful la indignare devin un reflex..Dragd.neinf elegerilor.u exemplu de gindire ce poate otrdvi o cAsniiiels.mi intreb dacd nu are probleme la lerviciu.fjnuli se irdsprggte.....lntotdeauna md terorizeazd cu minia lui".. pumnii ftrclegtali gi spune pe un ton scos din sirite: . Gtndirea care menline sau alimenteazd nefericirea [rmeazf.gindirilor auto_ trecitoare presupuneri fdcute in avans despre sine gi 1nte" despre ceilalli. pentru Martin. punctul de vedere optimist sune cam gga: . Se apleacl a*einir.. ele declangeazd sistemul de alarmX neural." In schimb. C. De fapt... Oricum.. ii culc eu imediat. ea socotegte cd momentul nepotrivit se datoreazd unei situafii care poah fi schimbati. cea de-a doua calmeazX.1. El se in_ toarce spre sofia sa Melanie 9i ii spune pe un ton rdstih . in toate. nefericili din pricina lucrurilor pe care le fac partenerii lor de viali. Odatd ce sotul se consideri o victimd. Ea de fapt gindegte: ..N_artrebui sd-i culc de pe acum?" . care reflectd atitudinile noastre emogi. infuriindu-se la rindul ei. Partenerii care nu au asemenea puncte de vedere declangatoare de neinlelegeri dau o interpretare benignd la ceea ce se intfmpl5.." Aceasta este o perspectivi in care mariajul nu este privit ca iremediabil distrus sau fdri speranfh.Iar incepe. Melanie reaclioneazd la minialui. Partenera de viafi este pusd intr-o situafie fXrI iegire: astfel.. la rindul lor.... a9a a fost crescut gi agava rtrmine pentru totdeauna. sau. Punctul de vedere pesimist pornegte de la premisa cd partenerul de viafi are defecte inerente. Ea de fapt gindegte: . Mai bine cedez.Copiii se joacd gi ei.N-are nici un drept sd se comporte aga cu mine. Martin este acum vizibil enervat. se infurie. pentru cx nu este tratat coreci.. tatdl lor..' Aceste conversalii paralele .$i-a iegit din fire . incrunttr sprturcenele ii rispunde: 9i ..cea rostitd 9i cea din gind . pe care Beck il numegte al .. se supdrd. Gindurile cd am fi victime nevinovate ori cd avem dreptul sd ne indigndm sint tipice pentru partenerii de viafA din cXsnicii cu probleme care igi alimenteazX permanent minia suferingal6. Melanie. Adevlratul schimb emolional irtre Melanie gi Martin este format de gindurile lor gi aceste ginduri..

e firesc. Apoi. Problema trtr-o cdsnicie apare atunci cind unul dintie parteneri se eimte invadat aproape permanent.ti de sentimente cumplite. scdpate de sub control.Ai iegit in societate gi observi cX furultima jumdtate de ord solia ta a stat de vor_ ris cu acelagi bdrbat atrdgdtor. posibild respingere sau o abandonare a lor. reac. Din punct de vedere gtiinlific. insultd sau meryare gi categoric cX va reacliona exagerat gi la lucrurile neinsemnate. fiind bdnuitori ra adresa femeilor 9i neluind in seamd obiecliile lor)12. in vreme ce lucrurile cele mai inofensive strt privite dintr-o perspectivd sinistrS.. atunci trupul pompeazd adrenalinl gi alli hormoni. devine extrem de vigilent la cel mai mic semn de atac. dacd se ajunge la 100 de bttXi pe minut (ceeace se intimplS cu ugurin!5 tr momentele de ie sau de lacrirni).cdruia solii care-9i bat nevestele reacfioneazd impulsiv sau.tiile ajunsi ir aceastd situalie sint atit de coplegili de negativis*ul puri"r.nu reutesc sd aibd o relalie comportamentald aiecvatd'a.potopul. este mereu gata si reaclioneze in fala unui atac emolional sau a unei nedreptdli.deci devin violenfils. Acesta este poate punctul de cotiturd cel mai periculos al unei cdsnicii.Iar vrea sI ne certtrm" 9i va declangapotopul. o schimbare catastrofald intr-o relatie. l1 Si " Cind acegti bdrbali percep cd sogiite lor fac ceva ce sugereaza o.de plin blocaj .r1u* vdzut in Capitolul 7. sofii sau so.cu mintea limpede. iar al btrrbatuluide72 de bltdi pe minut (ritmul cardiac in special in funclie de dimensiuneafizic6.Se pare ci gtrduri reflexe de genul: . sd loveascd la rindul lor. iar in mod subiectiv pare cI dureazl .o vegnicie" pini trece. uneori. la rindul sau. a persoanei). Partenerul . le este tot mai greu sd se organizeze in gindire gi revin la reacfii primitive.jus_ tifici" violenfa celor care-gi bat nevestele este: . Este o invazie de sentimente otrdvite gi o nepldcuti baie de frici 9i mirie ce nu poate fi evitatd. P OT O PIIL : SCUFI. Poate_cd virulenla cea mai mare a acestor ginduri otrtrvite sc constatd la solii violenli din punct de vedereJizic cu soliile lor..frcit sint ingiiti.tioneazl prin in_ dignare li19v-ott-e. . Astfel. Unii oamenii ajung greu in aceaste fazd. Ei aivrea ca lucirrire si inceteze sau ar vrea sX fugd ori. nesocotifi sau supugi unor situafii jenante in public de cI_ tre soliile lor. Momentul de blocaj emolional este vizibil din ritmul cardiac: el poate cregte cu 10. Sigur cd majoritatea solilor 9i soliilor trec prin asemeneamotnente de mare intensitate atunci cind se cearti . Un studiu asupra solilor vioiengi fdcut de psihologii de la Uni.incd momentul in care partenerul face cel mai nefirsemnat coriu. pentru cd suporti minia 9i dispreful. 20 sau chiar cu 30 de bitli pe minut intr-o clip[. Un scenariu tipic care declangeazaginduri ce . descrierea momentului consta in aceea cX bAtAile inimii cresc mult peste nivelul de le. Acegti ou-*"r.Aga . El pare cd-i face curte. in vreme ce la allii se declangeazd. In acest moment .i.. versitatea lndiana a demonstrat ctr acegti berbuti-imbtiligeazl exact rafionamentul pugtilor duri din curtea gcolii. senzalie apare in momentul cind ritmul cregte cu 10 b5tli pe minut falX de ritmul de repaos.Iubifule.I]VDAREA CASNICIEI ' Efectul imediat al acestor atitudini nefericite este declansarea unei crize permanente.l."rului 9i de propria lor reacfie fali de acesta. iar suferinla gi minia nu mai pot fi depdgite. incit nu este nici o gansi de a accepta punctul de vedere al celuilalt sau de a lezolva lucrurile in mod rezonabil. d virtutea...174 Inteligenla emolionald aplicatd Dupmani intimi 775 partenerul/ care. va deveni defensiv gi se va refrr gia in spatele unui zid. Mugchii se incordeazd. 9i folosesc aceastl judecare gregittr pentru a_9ijustifica propria violenld (bdrbatii agresivi din punct de vedere sexual cu iubitele lor procedeazd cumva in modsimilar. partenerul se simte coplegit de cel6lalt... cum spun cercetitorii.referitor la aceasti tul_ burare emolionald mult prea des intilnitd. ritmul inimii femeii ajunge si fie de 82 de bdtdi pe t.. Gott_ man folosegteun alt termen . Revenirea dintr-o asemeneastare fiziologici este tot mai dificild. iar perspectiva atit de ingusti 9i gindirea atit de conhv6. acegttbdrbafi se tem mai ales sd nu fie respingi.. starea de nemullumire pentru mai multd vreme. trebuie str sttrm de vorbd". apar dificultlfile de fespirafie. detectirid interlii ostile chiar gi in lucrurile ceremai neutre pe care le fac soliile loq. pentru cd blocajele emolionale apar tot mai des..O sX me pirdseascd" declangeazl un blocaj emofional.-r mai sirt in stare sd receptezenimic nedistorsionatsau si reaclio_ n:z:. care declangeazi mereu potopul.. Dacd solia unui asemenea personaj aflat in aceasti stare ii spune: . el va alege un gind negativ: .emoliile persoanei sint atit de puternice. ceea ce pdstreazd. potopire esteun blocaj emolional care se prelungegte de tine.

Cum. Solia i9i vede solul reimplicarea.Levenson ctrsolilor a. ritmul al soliilor cregte. grare a autocongtietiztrrii gi a autocontrolului emofional.mult prea des se ajungeli pasul urmdtor.ilorie tre_ buie mai multi vremepentru i-gi reveni d.intr-oasemenea sta- .bazindu-sepe cercetarea a 151 de cu_ pluri cu cisnicii de lungd duratd. riIlor cardiac scade cam cu zece bdtdi pe minut. Acestlucru sugereazicd genul de blrbat stoic ai imperturprecum Clint Eastwood pare a fi de fapt o formtr de apdrarpotriva unui sentiment coplegitor din punct de vedere Motivul pentru carebdrbafii sint predispugi la a ajunge impresupune Gotbnan. se_ crelie declangatd de reacfianegativda soliilor lor. OdatX'ajungi in aceastd situafie.te'intre ei. incepe str creadd cd este o victinevinovattr sau cd are dreptul sd se indigneze. al gtrduufornepltrcutegi al potopului emofional. interpretind mereu tot ceeace faceacesta ilrtr-o tumina negati: vd.. Tot agacum birbalii preferd sd se refugiezein spateleunui femeile aleg sd facd reproguri solilor lor2. Dar nu uitafi. problemeledin cisnicie ca fiind grave gi imposibil de reparat. B ARB ATn : sEx]. este acela de a se proteja pe ei. sedovedegte ctrele sint riddcina ascunstr a declinului cisniciei. Incepstrducdvieli paralele. Mjcile problemegmereazi betdlii majore. acestpartenerincepesd consideretoatt. cum igi pot apdra cisni- te din relalia 161. Lucrurile continuind pe acestfigag. Penku a evita o atare situafie. studiul sXu arattr cd tr momentul c?nd se izoleazd. careestedivorful. pentru a da o mai s greutate insatisfacfiei sale. Peacestdrum spr€divo4. incepindsi-i faci reproguri. care se simt complet descurajate. de competenldemofionaldsint mai mult decit evidente.yryi neintelegeric_asnice. devenind disprefuitoare. priu. cfurdsolii se izoleazd' ei declangeazi asupra sofiilor lor.ezinte. Iattrces-aconstatat: Chiar gi dupx mai bine de treizeci gi cinci de ani de cdsnicie existr o distinclie clard intre soli gi sofii_legatd de felul in careprivesc conflicteleemofionale.estereflectati de flpt o d.o profundi nemulAcest tango al creierului limbic.se simte p"irluneltjigni-f Cu timpul.solul dedefensivsau se refugiazi in spateleunui zid. ln general.Ca rdspuns. tot aga solii lor se dovedesc pulin i sI se implice in disculii aprinse.176 Inteligenla emolionalfiaplicatd Dugmani intimi 177 potopit ajqse si gindeasctr tot ce estemai rdu despreceldlall. ulfumirii.ele trcearci sd declangeze 9i sd rezolneinlelegerile gi mihnirile. discutategi partenerii inceirctr sX se a"line'pe cont pro. Dar . bdrbafi cad mai ugor pradd acestuipotop"decitfemeile.9i aici se afltr paradoatunci cind bdrbalii se ascund in spatele unui zid. pentT cI potopuJin sine saboteazd oriceincercare de indiepta_ re a situaliei.ingigi p. La aceastd concluziea ajunsin urma unui studiu RobertLevensonde la universitatea Berkeleydin California.rl vtrLN ERAB tL Revenind la diferenlele dintre sexeir ceeace privegte viafa emofionald. gi atunci igi sporegte volumul 9i intensitatea gi furioasX. in vreme ce pe sofii nu le deranjeazd chiar agade rdu2o. consecinlele hagiceale deficienlelor . Sofii dovedesc o maimare intensitate a spiritului negativde_ cit soliile lor. se pune irroblemacum igi pot apdracu- . ceea ce confesenzafie subiectivd de ugurare. ceea ce deun potop tot mai mare.al empatieigi al capacitiiliide a secalmaunul pe celllalt gipe sine. ea se simte devinetot mai defensivsau pur 9i simplu serefugiaztr in spaunui zid. practicizolindu-seunul de ceItrlalt9i simlind singurtrtatea din interiorul cdsniciei.solii secrettr mai multd adrenalindin siinge. fapt ce semnalizeazf. pare inutil sn m1i fi. cu fiecare sex care igi ca- alinare la celdlalt. Din pdcate.femeile sint mai dispuse strintre in discufii contradictorii pe problemede cdsnicie decit birbalii. Aceastl asimetrie carezultatal faptului cdsoliile igi urmtrresc rolul de admitrator emofional. clupi cum constatdGottman. Cind solul devine obiectul crigi al disprefului soliei sale. duce la o cu totul alttr stare in raport cu unttrrile emolionale: bdrbalii doresc sd le evite tot aft de pe cit nevestelese simt nevoite sI le caute cu tot dinadinsul. so.constatat li se pare nepl5cut gi chiar au o aversiunefatl de a se infuria in timpul. ca reaclie la reprogurilepirtenerului. Atunci :ld -"1cuplu intrtr in cgrculinfemal al reprogurilor gi al dirp*fului al defensivei9i al zidurilor ceseinal. Pe ce certurile in cdsnicie se intensifici. AL LUI $I AL EI: SFATMATRIMONIAL Dati fiind aceasti coplegitoare diferen!5 in ce privegte felul care bXrbalii 9i femeile reacli0neazd in fala sentimentelor neiubirea 9i afecliunea pe scurt. ele pot scdpa ugor sub control.

Cum principala problemi a bdrbalilor este faptul cX sogiile lor i9i fac iuzite prea des nemulgumirile.bdrbalii trebuie si aibd grijd sI nu scurtcircui_ teze discu-tia.adesea. in loc str o trea_ ctr cu vederea. Pentru bdrbali. clruia in parte. sexul.oferind prea curtrd o solugie practicX _ in gene_ ral.. Solii ca_ re reugescsi suporte minia incins5 a soliilor lor.care sint . sfatul ar fi str nu devinla parte intr-un conflict. Bdrbalii 9i femeile. Ceea ce le lipsegte in mod special cuplurilor care in final {ung la divor! este tocmai incercarea mlcar a unuia dintre par$neri de a detensiona atmosfera presupusd de o cearti. Una dintre strategiile general valabile pentru ca o cdsnicie sd funclioneze este sd nu se concentreze disculia pe anumite.sau grave -. sofiile doresc str le fie recunoscute sentimentele gi respectateca valabile. o pot face ca pe un act de iubire.este de ajutor ca reprogu_ eoliei sd fie incluse ftrtr-un context mai larg. Dl Lenick a fost audiat in stabuni. cind o sofie sim_ te ctr punctul ei de vedere s-a f5cut auzit 9i cI sentimentele ei au fost remarcate. dar ele oferd o primd gansi de a aduce inteligenemolionali in cuplu.se pot plinge de ceea ce au fdcut ei.Mai presus de toate. CEARTASAruATOASA Articolul din ziarul de dimineali ne oferi o leclie practicd felul in care nu trebuie rezolvatd o neinlelegere in cisniMarlme Lenick s-a certat cu solul ei. ea se talmeazi. in general. incercind sd pistreze relalia sdnttoasi 9i pe drumul cel bun (degi s-ar putea sd fie si alte motive care si justifice ostilitatea so. perechile care rezistd imse referd de obicei la un singur subiect gi-gi oferd. Mecanismele de lEparare care impiedicd o ceartd sd ajungd la o explozie sint de fSpt foarte simple . Dna Lenick a fost acuzatd de atac de maximd gravitate gi contra a 50 000 de dolari. chiar dacd so_ lii lor sint de alti pirere. ci si inleleagr cr atunci cind soliile lor aduc in discutir. accentutrri ale sentimentelor lor referitoare la chesliunea in cauz5. a ingfdcat un pistol de calibru 38 9i l-a impugde dou5 ori. Sigur cd unele certuri in cdsnicie strt prea violente . au nevoie de regltrri emofiona. De asemenea. ci s-dfie afirmafii clare cI un anumit fapt nu le convine. Michael: el voia si se la meciul irtre echipele Dallas Cowboys gi Philadelphia Eaiar ea voia sd vadd gtirile. ele iresc in intensitate pind ce explodeaz[. socotite neimportante. Aceste gesturi fundamentale sirt Un fel de termostat emofional care impiedicd sentimentele exprimate se dea pe dinafarl 9i sd coplegeascdacea capacitate a partenerilor de a se concentra exclusiv asupra chestiunii in cauzd. fic. in care igi reafirinclusiv iubirea fald de el. tensiunia scade.emoliile soliilor lor fiind doar sublinieri.tii lor.subiecte . Ea poate considera faptul cd el ii dd un sfat ca pe o neglijare a sentimentelor ei.I78 Inteligenla emot'ionald aplicatd Dugmani intimi 179 cia? Pe baza urmrririi interacliunii la nivelul cuplurilor a ctrnrr cdsnicie a supraviefuit peste ani. atunci cind sint aerisite si analizate. !iei). moniale oferd sfaturi precise pentru bdrbali 9i pentru femei. In vreme ce el gi-a adjudecat medna Lenick i-a spus cd: .menlinerea disculiei pe o anumitd linie. banii. De exemplu. revenindu-9i in urma gloanlelor care ii intraseri prin gi ii iegiserd prin omoplatul sting 9i prin gitts.5-a sdturat de fotbalul dsta". iar nu-trebuie criticafi ca persoand gi nici disprefuifi. Sfatul pentru femei-este unul paralel. PrezenS sau absenla cXilor de reparare a fisurilor este diferenla primprdiaH dintre certurile cuplurilor cu o ctrsnicie strndtoasdgi cele $e cuplurilor care pini la urmd divorleazd2s. i9i ajutd sofiile sd se simtd auzite gi respectate.unul algansade a-gi exprima punctul de vedere in legStur5 cu aces. le diferite. Solii trebuie sd inleleagd ctr minia sau nemulgumirea nu sint sinonime cu atacurile personale . in vreme ce el se uita la meci in camera lui de . s-a in dormitor. situalie 9i mai frustrantl. e mult mai important ca solia si simti ii sogul ei ii as'culttr cu atenfie nemullumirea gi dd dovadd de empatie ir raport cu sentimentele ei in chestiunea in cauzd (de9i el nu are nevoie sd fie de acord cu ea). precum 9i citeva indemnuri valabile gi pentru unii si pentru alfii. Dar acestecupluri fac un pas important inainte: i9i aratd cE ascultdunul pe celdlalt.Cum acestlucru esteceeace urmtrde fapt cu indirjire celilalt din punct de vedere emofional. duce la reducerea tensiunilor. nevestele ar trebui sI facd un efort gi sE aibe gri_ jd sitru-si atace solii . Un atac la persoand virulentva duce aproape sigur la o atitudine defensivl din partea solului sau la ridicarea unui zid. Reprogurile nu t?ebuie sd fie atacuri la adresa personahtl. cercetdtorii problemelor matrl. socotind-o neinsemnatd. De asemenea. De cele mai multe ori. gospoddria . Atunci cind nemullumirile fierb.educalia copiilor. o nemulfumire sau o neinfelegere. Smpatia gi reducerea tensiunii. care va spori neinfelegerea.

. chiar dacd probibil am jurat ci noi nu vom face precum pdrinlii nogtri.. Asta ii va permite sd igi reformuleze gindul: . prin urmare. fiind deja formate fur momentul ctrsitoriei._ liu:ut" stdpinirea acestor_impulsuri este fundamentild pentru inteli_ genla emofionald. Cum acest potop este declangat de ginduri negative despre partener. Pentru cuplurile cdrora li se pare ciudat. existd predispozilii la obiceiuri emolionale .N-am sd mai inghit aga ceva" sau . Calmarea emolie puternici arelabazdun impuls de a acfiona. _. Toate aceitea duc la aga-numitele neinlelegeri sdnitoase sau la.. Cuplurile ambi.. Precum 9i incercarea de a face un efort penku glsirea unor argumente sau perspective car€ le pun la indoialS.Lui.p intotdeauna atit de egoist" trebuie s[ se lupte cu acest gind. Dar nimic nu se_poaterezolva pozitiv atita vremi cit sogut 9i solia se afld tr plin blocaj emogional. Astfel. calmarea este un pas extrem de constructiv fdr6 de care nu 9i mai este posibil nici un progres in rezolvarea chestiunii ir cauzd. ftrvtrlate in cele mai intime relalii sau modelate pentru noide parinfi. . .certurile sinXtoase. ci sd se cultive inteligenla emolionall a crr_ plului. cupluiile vor fi in stare str opereze aciste schimbdri chJic in mlsura ir care sint motivate sd hcerce.in loc sd ii infurie sau j solul sau solia pot incerca sd scape de ele28. ceea ce ii poate face pe parteneri sd iasd mai repede din blocajul emolional. Multe. titerru calitilil emofionale . e de ajutor ca soful sau solia care s-a supdrat din priciin uoor comentarii prea dure sd le abordeze direct.bileri sd ceardo pauzdla primele i"*" lceaste perioad5. A9a cum sublinia terapeutul Aaron Beck. chiar dacX lucrul pe care . o solie care simte intr-un moment incins c5: ..in special capacitatea de a se calma (sau de a_lcai.Nu merit sX fiu tra[at(d) astfel" sint sloganuri de tip victimd nevinovatd sau dreap. de a nu fi pArdsili sau lipsili de afecliune.. De exemplu.tioase pot invila sd-gi monitorizeze pulsul _ din cinci ir:rcinci minute in timul confruntdrilor. Ginduri de genul . care permit unei ctrsnicii sX fie infloritoare 9i sd depigeascX aspectele negative care.tional.reacfia exagerattr la cele mai mici semne de confruntare -.'Reacgiiledeclangate in acestesitualii se rdsfrirg asupra celor mai profunde nevoi ale noastre . sporindu-se ganselede a rezorva lucrurile. avefi un punct cu pestezecebitii pe minut fali de reper. luindu_gi_i la ca_ la ciliva centimetri intre lobul urechii gi maxilar (cei care I-uareapulsului-in inva!5 ugor asta)27. o ruzdmai lungX di wrrlgazmai mare trupului sd-9i revind din de surescitare iniliaH. prinzind din zbor acesteginduri 9i analizindu-le . pot distruge o ctrsnicie26. FXcind aceasta in momentele de calm.H indignare. de a gindi si de a vorbi logic pare si dispard intr-un moment de crizd"emotiona_ ld. sau majorita_ tea reacfiilor emofionale. etrii jigneasci Acest lucru presupune supravegherea acestor ginduri 9i furtelegerea faptului cI nu trebuie crezute. Uneori poate fi extrem de greu. ma pe partener).hu-i pasX de nevoile mele . De fapt. empatia gi ascultarea atentd _ pot ajuta cuplul s5-gi rezolve in mod eficient neinlelegerile.calmareapoate fi ajutattrprintr-o tehnicdde lelaxare sau printr-un exerciliu de gimnasticd aerobicd (sau prin Oricare dintre celelalte metode munlate in Capitolul 6). recupefiliologicd se face treptat. unul dintre talentele cheie intr-o cdsnicie este ca partenerii sx invele sr-gi calmeze sentimentele de nemulfumire. unde mizl este foarte mare..-este necesardmultd perseverenld gi vigilenfd. Vorbitul in gind penku indeptutarea atmosferei otrtrvite .. amintindu-qi de cite ori solul ei a fXcut diverse gesturi care ii dovedeau afecliunea.180 Inteligenla emolionald aplicatd Du$mani intimi 181 prilejuri de ceart6.Ei bine. aceastd cifrd. asta inseamnd stXpinirea ca_ pacitdlii de a-gi reveni rapid in urma petopului prohus de un blocaj emo. dacX sint lisate sd se acumullze. Nu e de miraie cd intr-o cearti in cdsnicie reaclionim ca 9i cum ar fi o chestiune de supraviefuire. uneori di dovadd cd line la mine. mai ales ir re_ laliile de iubire. Aga cum am vtrzut in Capitolul mlnia care persist5 genereaztralt val de minie. se declangeazdcu atita ugurinl5 ftrtr<l cdsnicie pentru cd ele au fost deja inoculate incd din copilirie. Cum capacitatea de f asculta.dacdpulsul cregte ci a inceput potopul. Chiar o pauz6 de cinci minute ar putea pdrea suficienti.de a fi iubigi 9i de a ne simli respectali.. 9i este de inleles. aerobicX gimnastictr gi irmulfirea lui cu patru dd valoarealui isprezecesecunde minut.inseamntr e mai simplu si existeo irJei-a pulsul in timp cesecearttr e stabilitdin prealabilcaresd permitd oricdruiadintre parin de potop detectate. Desigur ci nici unul dintre aceste obiceiuri emofionale nu sc schimbd peste_noapte. Dacds-aajuns elul obignuit. cuplul trebuie sd facd o pauzd' de douizeci de in care sd se calmeze inainte de a lua o hotlrire.

ameninlEri sau insulti. contraatacul. arta de a nu fi defensiv firseamnX a discuta doar despre nemulgumirile specifice gi a nu se ajunge la atacuri le persoand. Atunci cind unul dintre parteipi exprimd o nemulfumire.tonulregativ este de fapt o ilustrare indirectd a importanlei . C.n-ai auzit nimic din tot ce am spus. Agu . daci sE mX mai intrerupi.p""e iare sd reacfioneze in mod deschis la ostilitaiea ei: . subiectului ir cauzi ..pe cind. t.. bunicul programelor de iomunicare eficientd.de abilitate din partea f"i ie .Imi dau seama .il. O altX solulie este asumarea rispunderii sau chiar scuzele..:^"ll_":_:..lirli profund. j.Egti un nenorocit. chiar dacl nu egti de acord cu el.daci ili dai seama c5 ai gregit..ii.782 Inteligenla emolionald aplicatd tocmai l-a f5cut demonstreazd egoism.tionalesl se calmeze pinice "" devine su_ ficient de receptiv.t"_.teles. empatia cu celilait prur"pir"" propriile sale reaclii emo. Acest lucru in sine poate dezarma un atac iminent fl poate impiedica o disculie sX ajungi o cearti gravd. in final. unul dintre parteneri este deseori un atac sau e spus cu atita ne_ g?tr1j*. incit nu poate fi perceput altfel decit ci un atac.. reproguri 9i alte asemenea.propunerilor de impicare cepot fi subinfe_ iliii_1t:p"rdi spune partenerul. nesimfit gi egoist". empatia este o unealttr puternicS.." Aceastd a doua formul"are deschide p"ril.Atunci cind nu m-ai sunat sd-mi tpui ce intirzii la cind am simlit cd nu mX respecli 9i asta m-a infuriat.Ti pi! " cI lip .i.o dorinfd de a i se acorda toati atentia.i qellite o solutiepozitivd.. Cum si asculfi si si vorbegti tfud aaborda un ton defensiv ."!turu fizioi6gicl..-ajut5dacl ambii parteneii i9i amintesc cd. ." de schim_ bare_c-omportamentali. celdlalt o repetd cu cuvintele satrcercind sd capteze nu numai gindul.." De exemplu: . ai de zis. in general."'u i_.rile.. mdcar unul sau uneori chiar 'r^"Td amitrdoi reugesr.oglindire" gi se folosegte foarte des in tera- pentru recuperarea cuplului. ca gi cum ar fi fost un atac. Aq fi preferat sI md suni gi si-mi spui cd intirzii". ci 9i sentimentele care Aceasttroglindire folosegte la verificarea lintei corec- gi in cazulin carepartenerulconstattr cd nu a inlelesbine. l)ur _. 9a !ipi: . gi nici nu lasd loc pentru una dintre nenumtrratele formule defensive .este un lucru care pare extrem simplu.rrr. in- rctr iar gi iar pinl reugegte. ln acestcaz. Empatia se deterioreazd atunci cind sentimentele unuia atit de putemice incit nu perrnit armonizarea fiziologic5. Chiar 9i in situaliile cele mairele partenerii pot disceme din ceeace aud. desigur. Sau cel pulin recunoagterea spuselor partenerului/ ceea ce este o dovadtr cd l-ai ascultat gi ci ai sesizat emo{ile exprimate. empatia: distingerea sentimenttrlui din spatele celor spuse. un partener dintr-un cuplu. astfer incit fiziologia sa si bglindeascd sentimentele partenerului.il.t. Pe scurt.u. O cale eficienti de a potoli o ceartd este de a-i da de inleles partenerului cX poli vedea lucrurile din perspectiva sa 9i cI punctul lui de vedere are o valoare in sine. comunicarea deschisXnu inseamnd teroare.ce nama tgnorarii sau a refuzului imediat in fala nemullumirii ex_ primate.XYZ":. gi nu o irra"r. negarea rdspunderii. Sigur cd. " ai"tiill-.Bine.. slmplu nu egti atent!. Apoi. E l :.lnceteazd nezeril". ceea ce md deranjt..scuze. Din nou. aceasta fiind mult prea des rezolvarea unei asemeneasitualii in certurile unui cuplu.." C91mai putemicd modalitate de a asculta fdrl a adopta un _ ton defensiv este. 6r*i"t. Ascultatul este un talent datoritd cdruia cuplurile rdmin inr_ Cliur Ui in plind ceartd. pentru a percepe esen_ lr_llllr? Ia mesarulut.. Fdrd aceastd. ignorind pbrlile ostile sau negative _ tonul nesufe_ reprogurile dispreluitoare -. ceea ce spun(.i. inir-o ceartd.care ajung sigur la divorg se lasi absorbite de minie pi s" ion: centreazd asupra ei.. cfird ambii sint cupringi de un olocal emollonal.ll*r gl -. Defensiva imbracX repedc lT.Cfurd ai ficut X m-am simlit Y gi ag fi preferat sd faci 2.!lly:u: la moard mtriei si suferintei.. nereugind sd mai audd _ gi in nici un caz . dar este surprinzitor de greu de pus in practicXze. um vdzut in"Capitolul 7.lr. Psihologul Haim Ginott. ci gi simplu devin exacerbate. ' Pentru cupluri. ar fi o dovadd. in loc fle: ... 'Una dintre metodele eficiente pentru o ascultare emolionali se numegte . unei oglindiri corecte nu constd doar in sentimentul parni cd a fost in. dar gi ir ajungerea la o armonizare mofionalf. chiar dacl nu reugegti sd mergi mai departe de: . p. si asculte atent dincolo de minia care_i cuprinde 9i atunci reac_ lioneazd la un eventual gest reparator facui de p". posibilita_ Dusmani intimi 183 celuilalt de a simli exactstareade spirit a partenerului este at{. recomanda ca formul6 ideald pentru o nelnulfumire . respectul gi iubirea dezarmeazX gesturile ostile din cXsnicie 9i din via!5.

recunoitry terea celuilalt se poate face prin complimente sau prin descot. invirtindu-se deasupra pistei la o mare altitudine Pentru a reugi sd remedieze problemele tehnice. lucritorii intimidali sau gefii aroganli .care in prezent sint accentuate in cursurile.il l" dobindite anterior fur viafd. lntr-o zi.e u. de ascultare 9i de exprimare directd . dar 9i in toiul scandalului. Oregon.u"u ce apreciezi sincer ori prin laude cu glas tare. Exersarea Pentru cI acestemanevre sht cerute in timpul unei confruntdri aprinse. de ca_ re ne. Dacd o reaclic 11i emofional5 pozitivtr nu ne este familiartr u* exersat-o mai pufin. ea devine foarte greu de aplicat in"u. mai ales dacX membrii echipajului ar fi lucrat mai bine impreund. rezervorul de carburant al avionului a ajuns incet. ea are mai multe ganse sI se poatd exprima intr-o. Munca in echipd deschide linii de comunicare. povestea acqsteiprdbugiri este spusd adeseacelor care invald sI fie piloli de liniel. Din pdcate irnsd. ln vreme ce McBroom era preocuPat exclusiv de trenul de aterizare. mai armonios. in1978.. Copilolii se temeau atit de tare de el gi de furia lui.pot trece neobservate de cei din afard. un reflex.de supdrare care au devenit?ominante. Dar. debazd. momentele d. ln esenfi. ln cazul a 80% dintre avioanele comerciale care se prdbugesc pilolii fac gregeli care ar fi putut fi prevenite. Evl T1:? qent-ca recunoagterea este o modalitate de a cakia partencrrrl sau de a pune bazele unui capital emofional sub forma un. Faptul ar fi putut bece neobservat dacd acestaar fi lucrat itrtr-un birou sau la o fabFicd. Astfel cd McBroom a abordat un sistem de menlinere a pozitiei. incet si se goleasci aproape complet.amintim greu in situaliile de cumpdne.. avionul lui McBroom tocmai se apropia de Portland.r sentimente pozitive.ti" stresante.preful unui asemeneacom- I . KWW Conducind cu inima Melburn McBroom era un gef dominator/ cu un temperatlent care ii intimida pe cei care lucrau cu el. Cum memoria 9i reaclia au ca trtrsdfurd. acesteantidoturi ale destdmdrii cdsniciei strt un mic remediu educalional ra nivelul inteligenfei emolionale. dacd vrem sd aevine i p.i_ nie sau. Locul pilotului este precum microcosmosul oricdrei organizafii. Astdzi.elementele de bazd ale inteligenlei sociale . strategiile *"rr'!iorru_ te trebuie probate gi exersate in timpul contactElor *uii". creierul emolional declangeazdreacliile de rutin. cind nu izbucnegte o cearta. crizd emofionald.daci reaclia este repetatd inti-atit incit sI devintr un auto_ matism.oricare dintre zecile de alte deficienle emolionale la locul de muncd . de cooperare. cind cu siguranl5 surescitarea emblionald este ma_ re... Avionul s-a pribugit gi au murit zece Per80ane. incit nu i-au spus nimic. astfel incit la nevoie sI fie accct-tb-ttu fapt.r84 Int eligenl a emolionald aplicatd ci te-ai supdraf.imi reacfie-de la sine (sau mdcar o reaclie nu prea intirziata) in repertoriul circuifului emofional.emofia. in acestemomente rtrs_ punsurile imediate trebuie asociate unor clipe rndi calme. cfurda observat o problemd la trenul de aterizare. degi erau in pragul dezastrului.de formare a pilolilor odati cu cunogtinlele tehnice.e crizd.Numai ci dl McBroom era pilot de linie.r. de-a lungul repetatelor clipe a" . Lipsa contactului cu realitatea ir cazul unui accident de aviory efectele diskugdtoare ale unei moralitdli dubioase.." Alteori. Din acestemotive.ele trebuie invdlate lemeinic.

cind un gef manipulator."3 O parte dintre acestemotive sint mai mult decit evidente imaginafi-vtr consecinlele asupra unei echipe de lucru atunci cind unul dintre membri este incapabil si igi stdpineascd minia nu dd dovadi de sensibilitate fali de ceeace simt cei din jur. gi la locul de iltuncd: atunci cftrd cineva este supdrat nu poate sd-gi aminteas!1. Intr-un studiu efectuat asupra a 250 de directori.lnevitabil existd aici un pre! de pltrtit pentru nivelul foarte sctrzut al inteligenlei emolionale la locul de munci. vicepregedintele a fost chematla rindul stru 9i gedinla s-a irtre.i-ar conduce la un conflict cu scopurile organizatorice. cel al viitorului este un adevdrat virtuoz in relaliile interpersonale gi abordarea lor..nimic nu este mai important decit a ne recunoagte cele mai profunde Bentimente fur legdturd cu ceea ce facem . Allii au protestat.estemintea 9i nu inima.reglarea sentimentelor ir lcord cu cei cu care lucr5m. Studiul a fost flcut in arui\97}.Dintr-odatd. Lupttrtorul in junglS a rimas un simbol al companiilor trecutului. Dar cind inginerul 9i-a terminat prezentarea.9i care ar fi schimbdrile ce ne-ar putea aduce mai multd satisfacfie in munctr.imposibil sI tratezi astfel cu oamenii".185 Inteligenla emolionald aplicatd Conducind cu inima t87 portament poate fi remarcat prin intermediul a diverse semne.. A sti si conduci nu irseamnl a gti sd domini. trasindu-vd diferenlele intre trei aplicalii ale inteligenlei emolionale: capacitatea de a risipi conflictele. fiind nevoit sd prezinte vicepregedinteluicompaniei rezultatele citorva luni de munci ale echipei sale..Corporafiile au trecut printr-o schimbare radicali ir acest secol. profund jenat 9i dezumflat n-a mai scoso vorbi 9i s-ainnegrit de supdrare.Birbafii gi femeile carelucraseri multe ore. zinte roadelemuncii grele. ldsind in urmd multd nemullumire 9i minie. Dar aceasttrierarhie rigidd a inceput sd se dizolve in anii 1980 sub dubla presiune a globalizirii gi a tehnologiei informaliei. de gregeli gi de neinfelegeri. o cregterea numdrului de termene de predare nerespectate. Preful in eficacitate al inteligenlei emolionale este o idee relativ noutr pentru afaceri." Pe latura pozitivl' sd ne imagindm ce beneficii pentru munC[ ar aduce competenla emolionald . lloate aceste efecte dezastruoase asupra gindirii au fost trecute h revistd ir Capitolul 8. precum 9i datoritd exodului de angajafi ctrtre alte firme similare. de- .degi e mai probabil cd aceste decizii ar putea fi puse in aplicare mai omenegte astfelz.De cirnd ai terminat gcoala?Proiecteleastea stnt absolut caraghioase. n-ar mai putea sd ia hottrririle . In urmdtoarele doud sdptdmini.pentru a-giapira eforfuiile. ci a gti sX convingi oamenii sd munceascd pentru un scop cornun.vicepregedintele s-afirtors spre el 9i l-a intrebat sarcastic:. La un moment dat. companiile se pot prdbugi 9i distruge definitiv. Punctul meu de vedere este cd o asemeneaatitudine este deptrgit5.Stresul ii prostegte pe oameni.gi uneleostile. N-am si le aprobniciodatd. stipinirea neinlelegerilor astfel furclt acesteasd nu se agraveze gi favorizarea capaiitegii de a intra Lrtr-o stare de transd cind muncim. nu poate sXigi dea firtreaga mlsurd.. era rtrsplitit pentru aceste tristrturi dure. aptrrind o transformare a peisajului emolional. rupt brusc. SRTTISAESTE O SLUIBA El era inginer sezonier9i conduceaun proiect de dezvoltare de soft. de a face critici constructive. A fost o lungl perioadl de dominare manageriald a ierarhiei companiilor. in general. inginerul a fost de-a dreptul obse. Sau cum spunea un consultant in probleflle de management: .egi erau aldturi de el. Sau agacum imi sublinia un psiholog de la Harvard Business School. cum ar fi o descregterea productivitifii.atunci cird mediul de afaceri era cu toful altul.Cei din echipa sa au fdcut cileva remarci sporadice. crearea unei atmosfere in care diversitatea este prefuitd glnu devine o surstr de fricliuni 9i punerea bazei unei refele de comunicare eficiente. Unele dintre cele mai pulin evidente aptitudini emolionale ajung determinante pentru capacitatea de a face afaceri 9i reflecttr schimbdrile permanente de la locul de muncd. VI voi explica ceva mai pe larg punctul meu de vedere. iar unii manageri o pot glsi greu de acceptat." Inginerul. .dlure" pe care le presupun afacerile . pentru cd ele aclioneazl. nu poate sI invele 9i nici itr ia hotdriri limpezi. In ceeaee privegte propria carierX. spur0nd ci dactr nu ar fi detapali din punct de vedere emolional. Shoshona Zuboff:. Unii considerau cd ideea detectdrii sentimentelor celor care lucreazd pentru ei li se pare un lucru absurd .ar h. era demobihzat. reprezentind un lux pe care ni-l puteam permite doar ir trecu| noua realitate concurenliali pune la loc de cinste inteligenfa emofionaltr la locul de muncd 9i pe piafi. s-a constatat ctr marea majoritate simt ci lucrul ce le este solicitat la serviciu . tipul de gef luptdtor ir jungld. siptlmini irtr.. mindri si-gi pre. dat de remarcilevicepregedintelui. declarau ei." Mulli spun cI se tem cd sentimentele de empatie sau de compasiune fali de cei cu care lucreazd. Atunci cind acestnivel este excesiv de scdzut.

lumea este parte dintr-un sistem. trtr-adevdr. sarcasm ele insi duc la contraatacuri gi la refq2ul rXspunderii.sint omenegticrizele de dezgust. una dintre formele cele mai des intilnite de critici la locul de muncd. Dacd fiziologia lor ar fi fost urmdriti.lnsensul inilial al teoriei siftemetor.jignise pe cineva. care in lumea afacerilor sfirgegte prin buie sd delintr informaliile necesare esengialepmtru."ti vcepregedintele a rdmas ufuit .tisau ezist€nli pasivtr. care i se piruse doar una intimpldtoare. A deciarat insi cl nu gi_aAat seama cit de prost reagtionase gi nici cd.188 Intuligenla emolionald aplicatd Conducind cu inima 189 primat gi convins cd n-o sa mai primeasci niciodatd o misiune atil de importantd in cadrul companiei. 9i anume oamenii tre_ . ea este una dinke cele mai te_ mul: gi poate. Atunci cind au fost supugi aceluiagi microscop emolional pe care l-a folosit John Gottman in cazul cuplurilor.4 la locul de muncd. Reprogurile sint considera- gi nu nemulfumiri carear trebui sd drept. felul cum se aduc criticilegi cum sint ele primite determind pe termen lung cit sftrt oamenii de satisfX_ Este o chestiune de feedback. in faga ce se agteapttrde la ei ori datd anumite probleme se "olugii. Apa incit ir cele din urmi gi-a cerut scuze. ceea tn final insgamni ridicarea unui zid itrtre cele doud ptrr.. El chiar considera ceioftul in cauzd era unul promilator. spunea un consultant in afaceri. :d toattr.i 9i d.feeaiaci insemna schimbul de date despre cum funcfioneaz6 o parte sau alta a sistemului... mult prea mulli manageri nu au gtiut sI stdpineascd aceasttr ar_ td importantd a feedback-urui. vor inriu_ t5lipe mdsurd ce timpul trece.el nu .Ai dat-o tr ba'' .sa _ nu !l desfiinfase complei..rVicisitudinile emolionale din cdsnicie pot apdrea 9i I rnunce. .Cea de a motiva pe cineva la locul ..si-adat seama cd remarca sa. unde iau forme similare. zator.furios. astfel incit orice parte ce are tendinla i3:1din matcd sI poati fi modificati ?nbine. Fdrd feedback oimenii sint in ptinr beznd. considertr ei. afirmalia prin care se generalizeaz6 un faph .. acgi ii pldcuse acolo. nici la o sugestie de indreptare a situaliei' Persoana Grre primegte aceasttr criticl se simte neajutoratd 9i suptrratd. la fel ca solii sau sofiiie ce s-a. ceeace nu duce nici o reaigie. Crizele de furie au avut cam aceleagiefecte ca gi in cdsnicie: angaialii care Primeau rcproguri minioase cel mai adesea au reaclionat devenind defunsivi. critica este una dintre cele mai importante mi_ siuni ale unui manager. a avut un asemenea efect devastator.fapt ce inseamnd o incercare de evitare a oricdrui contact cu managerul cate le-a fdcut observalie. ar fi ap5rut 9i acel potop care accentueazd asemenea ginduri.Jg5d aceastdparte le uf"it"ura p" toate celelalte din sistem.spusd pe un ton dur. inginerul s-a dus la vicepre. tot asa eficacitatea. sarcastic. 9i i_a amintit de aceastl intilrrire 9i de remarcile critice fdcute. Totodatd. ' Intr-un fel. satisfaclia productivitatea la locul 9i de muncd depind de felul in care angajalilor li se reprogeazX diver_ se probleme. habar n-au care este-pozifia lor in fEla gefului.ie. a energiei 9i a increderii in ducerea ila bun sfirgit a unei firdatoriri profesionale. aceqti angaiali nemullumili au dovedit ci se socotesc victime nevinovate sau pe bund dreptate indignafi. Exact ca sarcasticul vicepregedinte. mai nefericittrmodalitate . dar dorea o aprofundare a. $i totugi rhanagerii erau 9i mai nemulfumili pi se simleau provocali de asemeneareacfii.atacurila persoand 9i disconstructive. B-inuiesc cr nu afi incercat doar sr mtr punefi intr-o situafie oeniti avut 9i alt scop in gind. Aceastd deiicienla are trn cost enorm: asa cum strn5tateaeinolionald a cuplului depinde de fe_ lul in care cei doi sint in stare si destindl atmosferi ddunitoa_ re. 9i cei cu care se lucreaztr.t simlit pe nedrept atacafi sau atacate. 9i chiar se gindea sX ptece. Ori Ju devenit impietrili .firrditd de sentimentul unei tratdri nedrepte.Mi-e pufin cim neclar ce anume voiafi-si_a str fac. dar gi de efectul lor demorari..edinte 9f1nat. Aceast6 dinamici distructivd a iegit la iveald gi irtr-un sondaj efectuat asuPra unor manageri cirora li s-a cerut sI se gindeasci de cite ori s-au rdstit la angajali atunci cind s-au furcins epiritele gi s-a ajuns la un atac la persoanIs . ' li . gi cei fali de ca- pc rdspunde.i care ii face pe oameni sI afle dacl ceea ce realizeazd el merge brne sau e nevoie de o reglare. deci feedbact*il u"t" esengial pentru organizarea acesteia _ respectiv. intrindu-se astfel ir:rtr-un cerc infemal.Dupd care a ircercat o foarte prudenti anchetd in care mlt. surat bine cuvintele: . efortul mai_departe. diskuge tot.. de o modernizare sau de o redirecfionare. de fapt. glsindu-gi tot felul de scuze sau evitind orice rtrspundere. ca pi'cum n-ar fi avut nici cea mai micd valoare. nu_i aga7. intr_o compa. Bin punct de vedere al inteligenlei emolionale/ un asemeneareprog evidengiaztr o ignorare a sentimentelor declangate la cei cdiora le este adresat gi un efect devastator asuPra sentimentelor gare stau labaza motivdrii. schimbul de rntormafi. inlelegindu.

Dar cealaltd presupunea amenin!trri gi invinovEliri la adresa incapacitdlii inndscute a persoanei respective.. a dat urmtrtorul sfat ir privinla artei de a critica. intr-o bund zi. A"gvrei si vX mai gindili la propunerea voastrS. voluntarii primeair de fapt unul dintre reprogurile gata formulate.ar suna cam aga:. O sd rog pe altcineva sd facd treaba asta. deci nu mai este receptiv la ceeace ai si-i spui gi cum ar putea si indrepte lucrurile. de minie. Ciitica poate fi fXcuttr cu multd arti 9i atunci devine un mesaj de mare ajutor transmis de managerul respectiv. ingirtndu-se o lungd listd de nemulfumiri neexprimate pinl atunci sau trecindu-se direct la ameninfdri. criticile nefondate au dus la nehcredere.. elpw gi simplu explodeazd. cind lucrurile deja fierb.pe care le aduc se fac cum nu se poate mai rdu. ldsindu-gi angajalii sd audd doar ci fac vegnic gregeli. observi f. Cea mai nefericiti modalitate de a motiva pe cineva. ce ar fi putut sd-i spunl vicepregedintele de care am vorbit inginerului specialist in software .Principala dificultate in faza actualdeste faptul cd planul vostru v-a luat prea mult timp Ci vor cregte astfel costurile.rna in cauzl . care trebuie str-gi dezamorseze neirtelegprile. dar 9i mai grav este ci nu s-au mai simlit capabili str facd mdcar ceva ca lumea.Dacd. Criticile aspre i-au ficut pe cei care le-au primit sd se demoralizeze gi si nu se mai zbattr ca pird atunci.Majoritatea problemelor legate de felul in care muncesc angajalii nu apar brusc. ele se dezvoltd incetul cu incetul". oblinind solulii mai bune. De nimic nu egti in stare" gi: . Mulli manageri sint mult prea dispugi si critice 9i prea zgircili cu laudele. Harry Levinson. spunind ctr refuzd str colaboreze sau sd coopereze la alte proiecte cu persoana care i-a criticat. la adevdrate bdtdlii de personalitate 9i la dispute asupra puterii.." Evident ci persoanele care au fost atacate au devenit tensionate gi furioase 9i au avut reaclii antagonice." Acest sfat. atunci ctrd oamenii cred ctr neajunsurile lor se datoreaztr unei deficjenle ce nu poate fi deptrgittr. trcit nu se mai pot abline.. Mulli au suslinut cX pur gi simplu vor evita orice contact cu perso.E clar ci n-ai nici un pic de talent. cind sint atit de supirafi. cu sarcasm 9i rdutate.cu alte cuvinte. fdcirdu-se remarci de genul . Larsory psiholog la Universitatea Illinois. mai ales la arninuntele de design pentru soft-ul respectiv. Acest tip de critici ftrcuttr cu arti se concentreaztr asupra a ceea ce persoana a fdcut 9i poate face gi nu asupra remarclrii unui defect dintr-o treabl prost ftrcutd. O experienld fdcutd la Rensselaer Polytechnic lnstitute aratd cit de ddunXtoare este o asemenearemarc5 tiioasi in cadrul relaliilor de munci. . De exemplu. Ele sint primite ca un afront astfel incit cel ciruia i se face reprogul se infurie la rindul sdu.ceea ce este echivalentul unui divor! la nivelul unei afaceri.Atunci cind geful nu este in stare s5-gi exprime prompt sentimentele spre a le face cunoscute imediat se ajunge la o stare de frustrare tot mai acutd.Un atac .R. legattr intrinsec de arta de a lduda: . evident.. psihanalist. in cadrul unei experienfe.cum ar fi acela sd faci pe cineva prost sau incompetrent.N-are rost nici mtrcar si incerci. de revolti. Apoi.190 Inteligenla emolionald aplicatd Conductnd cu inima 19L faptul cd angajalii demisioneazd sau sint concediali . intr-un studiu fdcut asupra a 108 manageri gi gefi in general. s-a ajuns la zidul despre care vorbeam. voluntarilor li s-a dat si realizeze o reclami pentru lm nou gampon. pistreazd speranla ctr se poate gi mai bine 9i sugereazEinceputul untri plan de realizare. angajatul ar fi putut str corecteze problema vizatd.este total lipsit de sens. Lr privinla motivafiei. Trebuie si nu uitali ci acea convingere care stdlabaza optimismului constl in faptul ci obstacolele sau egecurile se datoreaztr intimplirilor pe care le putem modifica. mult prea adeseaoamenii critictr doar atunci cind nu se mai poate face nimic. intr-adevd1. Un alt voluntar (un complice) ar fi trebuit sd judece aceste reclame. Aceasttr tendinltr spre o critictr permanenttr este o componentd in cazul managerilor care nu au nici un fel de feedback pe perioadd indelungatd." Un asemenea mesaj are un impact contrar unui reprog distructiv: in loc sd creeze o senzalie de neajutorare. este valabil gi in cazul cuplurilor cdsitorite. O criticl era politicoaid 9i foarte la obiect. spre a vedea dactr nu existtr o cale de rezolvare mai rapidd. La asemeneaatacufi existtr contraatacuri. $i atunci criticile.dar n-a ficut-o . ." Arta criticii Ddr existl 9i o altemativd asupra cdreia ar trebui si ne oprim.. ei igi pierd speranla gi nu mai incearctr. devenit consultant al unei companii. precum 9i la un motiv de conflict la locul de muncd5. Din pdcate. Cel vizat intrtr imediat in defensivi. Atacul la persoand a fost devastator pentru moralul lor. Cum observd gi Larson: . acea criticd ar fi fost adusd mai devreme.

cit 9i atunci ctrd critictrm. furvreme ce colegii lor albi de la masa de al5twi au fost servif imediat . fdrd sd afle exact ce anumg pentru a putea modifica situalia. pentru a se inghiti acest mesaj dureros gi pentru pulind linigtire. pentru o atitudine defensivi gi penku o distanfare greu de recuperat. Sylvia Skeeter. s6 audtr doar ci gregesc . o asemeneaprejudecatd rasialtr ostentativi ar fi trecut probabil neobservatd. Critica. Pe oameni ii demoralizeazl.. Concentrafi-vtr asupra unor date precise.ca sd mdnince gi au agteptat. N-ag spune chiar cd o laudtr vagd n-are nici un efect. Trebuie evitat impulsul de a reacliona in mod defensiv in loc de agumarea rdspunderii. Dacd se ajunge la supirtrri majore. au intrat citeva persoane de culoare .A9a au fost crescute. subliniazd Levinson. tr final. rectorului.192 Inteligenfa emolionald aplicatd Conductnd cu inima 193 o Fiti Ia obiect. CIIM TE DESCURCI CU DIVERSITATEA . ca gi laudele. n-am ce sd fac. care le-a apdraf spunird: . Acesta seamdntr cu sfatul dat cuplurilor in legdturb cu felul in care trebuie precizate motivele di neinlelege ie . Intr-o dupd-amiazd. el ii sfituiegte pe oameni sd considere critica o ocazie de a lucra tnpretrnd cu autorul criticii pentru rezolvarea problemei 9i nu pentru a se ajunge la o situalie de adversitate. prin puneri la punct excesive. Alegeli o intimplare semnificativd. Managerii care nu au destuld empatie. la fel ca orice feedback util. $i ea era de culoare. ce afi simfit gi ce poate fi schimbat. Critica poate deschide o ugtr spre anumite posibilitdfi de care persoana respectivd nu gi-a dat seama cd existtr sau pur gi simplu o poate sensibiliza asupra anumitor neajunsuii care. curn ar fi incapacitatea de a face bine anumite lucruri. se creeazd loc pentru resentimente emofionale puternice. Skeeter igi amintegte cX ospdtdrilele . care a fost cdpitan tr armatl cird avea 30 de ani. cel care o primegte rdmfire frustrat. Acest sfat inlelept evident cd igi gdsegteecourile gi in sugestiile pentru cuplurile c5' ttrtorite. acest tip d-e criticd este unul distrugdtor: in loc sd deschidi o cale de corectare a situaliei. mesajul va fi mult prea neclar.Precizarea la obiect este la fel de importantd atit cind lduddm. Levinson subliniazd ctr: . ca. un pastor asistent gi doi cintXrefi dintr-un cor religios . nu facefi comentarii indirecte sau evazive.un preot. menfionafi-i persoanei ce a ftrcut bine gi ce a fdcut prost gi cum s-ar putea modifica situafia. Nu vtr ascundeli dupd deget."7 . . Criticile. care incearcl sd-gi stdpineascd nemulfumirile ftrrd a-gi distruge permanent relafia. ce aruune nu vI convine. pot fi drese . demoralizat sau lipsit de motivilie. Numai c[ Sylvia Skeeter a ficut parte dintre sutele de persoane care au venit $e depunX mdrturie fur legdturd cu discriminirile rasiale de care s-a dat dovad[ in intregul lan! de restaurante Denny's. La locul de muncl este la fel ca in cdsnicie. un lucru care ilustreaztr o problemtr cheie ce trebuie modificattr sau un model de dificultate.de gansade a'da un rdspuns sau de a clirifica iucrurile. vorbind intre ele ca gi cum persoanele de culoare care se aflau la un metru de ele nici n-ar fi existat"." Skeeter gi-a dat demisia imediat. in acest fel insd comunicarea va fi prea impersonali 9i lipsegte persoana vizat6. . de exemplu. e mai bine sd se ceard o amfurare a intilnirii respective. trebuie sd indice o cale de rezolvare a problemei..ceva". Acest lucru se referd la empatie. sint sortifi sd ajungd str ofere un feedback in mod jignitor..dar pentru asta trebuie sd existe 9i sugestii in legdturd cu rezolvarea problemelor.degi cu tolii unnau sd asigure . cu pulin6 atenlie. Altfel.y{2" : spuneli exact care este problema. Oferiti o solulie. o Fili prezenfi. De asemenea.. pentru supdrdri serioase. Carolina de Sud. Skeeter le-a infruntat pe chelnerile 9i s-a plins di..vor sd-gi u9ureze povara comunicind de la distanfi. cind nu prea era clientel5. in scris. Reglafi-vd impactul a ceea ce vefi spune gi cum ii veli ipunepersoanei respective. in vreme ce chelnerilele i-au ignorat. Dacd acestaar fi fost un incident izolat. Critica trebuie socotitd o informalie valoroasd pentru a indrepta lucrurile.. dar fdra indoiall ctr nu este unul de amploare gi nu se poate invdla mare lucru din ea. Depoziliile au inclus 9i relatarea a gapte agenli afro-americani de la Secret Service care au stat 9i au agteptat o ord sd li se ierveasc5 micul dejun. Ca urmare. a ajuns 9ef dg turd la restaurantul Denny's din Columbia. hrdignatd.stdteau cu ochii in jos. c Fiti sensibili. ceea ce a dus la un proces cu despSgubiri de 54 de milioane de dolari ln numele a mii de clienli de culoare care au avut de suferit asemeneaiigniri. Ceicare evitd sd aduci reproguri . gi nu un atac la persoand. Levinson mai oferi 9i o consiliere pe probleme emolionale Celorcare sint criticafi. sint mai eficiente atunci cind sint fXcute fafi in fald gi intre patru ochi.sau laude_.

dincolo de cele ce gin de decenla . asteptind sX i se aducd dc mincare intr-o seard.t1:. efectul real al cursurilor inepte de diversitate culturald ."1o .rieu face com_ paniile acest lucru? Trista realitate este cX intreaga panoplie de cursuri video. intre negri 9i asiatici sau intre asiatici si hispanici. trebuie intii sdinlelegemnatura prejudectrlilorinsele. Rtrdicinile prejudeci$lor Dr. explicd Thomas Pettigrew' psiholog in probleme sociale la Universitatea Santa Cruz din California. iar anglyafii si reaclioneze ca 9i cum nu le-ar avea. Apoi. A treia motivalie ar fi marea di_ versitate_tr privinla colectivitdlilor creatoare gi a energiei ankeprenoriale.Ulterior in viafi. deoarece chiar 9i cei care au prejudecdfi trebuie sd in_ leleagd cd ele trebuie depdgite. . poli si-!i doregti sd-!i schimbi preiudeclfile. Intr-adevrr. Pentru a inlelege ce se poate face.asupra diver_ sitdfii" duc cu adevirat la o indepdrtare Jprejudecefilor angajali_ lor care participd la acestepregitiri. bdrbalii albi nemaifiind grupul dominant. Dar cum u.iale. Prejudecdlile sint un fel de date emofionale dobindite incd de la cele mai fragede virste. dupr un bar de absblvire. ce nici mdcar in gind nu mai au prejudecXli Aceste acegtia.usiald intre albi 9i negri. determinird chiar o mai mare atenlie diferenlelor. ci devenind o minoritate. fie cl eite vorba de u-ru. dar igi amintegte foarte bine cwn a crescut intr-o fa- grec din partea locului flcuse cite o gaurd in cingitoare fiecare copil turc pe care il strangulase qi i9i amintegte tode dispre! cu care i s-a zis cI vecinii lor greci mtrnhcd porc.mai exista gi cazul unei fete de culoare paralizate din Thmpa.s gi_aindreptat pozilia fa$ de comunitatea de culoare.rul unei vizite a pregedintelui Clinton la Academia Navald a Statelor Unite din Annapolis. Asemenea seminarii se lin in aproape toate companiile din America. unde existaumari neirfeintre turci 9i greci. Preful psihologic al loiantelii fafd de propriul grup poate consta furantipada fate de ceilalli. chiai-clacd prejudecilile individuale rdmin. de o sdptdminil. chial 9i in cazul adullilor care i9i dau seama ctr gregescgindind astfel' . in loc de inlelegere . Florida. copiinvdlat au a ceea ce rdmtrgile sint sentimente l[rie.o modificaie demograficd ce se re_ flectd in mare mdsurx in componenfa clienfiloF.acela cd duc la false agteptdri prin promisiuni grga m3ri sau pur gi simplu creeaz6. in mgre parte ca unnare a acestui proces a publicitl_ 9i fii care i s-a ficut. .Oamenii igi amintesc ma1 ugor exemplele care suslin aceste stereotipuri atunci cind lncearcd sd rezolve situalii de cumpin6.in special la nivelul managerilor districtuali 9i de ra_ murd -. de cursuri de o zi. mai ales cind existd o lungd istorie a dugmXniei dintre anumite grupuri. in special managerii. sirt de ordin pragmatic.194 Inteligenla emolionald aplicatd Conductnd cu inima 195 pazain cad..ezfnt.e.. Copil fiind. Volkan a auzit zvonul cd . fdcind ca acestereaclii sd fie foarte greu de eradicat in intregime .poate cregtetensiunile care divizeazl gru_ la locul de muncd. lanlul de restaurante Dinny. Unul dintre ele ar fi faptul cd piala de munctr s-a modificat. re consideratd mult prea necurattr spre a fi consumatd de cicei de etnie turctr. Vamik Volkan este itr prezent psihiatru la Universitatea Virginia.Emo!ia ce insole9te prejudecata se formeazi in copilirie. Volkan arbliniazd aceste amintiri din copildrie pentru a ardta cum Poab fi menlinuti ura de-a lungul anilorin cadrul unei comunitdli. care a studiat prejudecdlile zeci de ani. Toli angajafii. carc a rtrmas in scaunul ei rulant doud ore. Atunci cfurd intilnim la o petrecere un englez extrem de deschis din punct de vedere de origine turci in Lrsula Cipru. p. studiind conflictele ehtice. Multe persoane din sud mi-au mtrrturisit.in avantaje concuren. mina dea cu sd pare ugor ciudat iuloare. trebuie sd faci unele cursuri desprelvantajele clien_ telei multirasiale. De asemenea. Toate acesteaaratd cI deprinderile eulfurale ale unei organi_ zalii trebuie schimbati in sensul stimuldrii toleranfei.. pentru ci se spunea cd negrii prejudiciazi afacerile. ln pr. dar li se irn in familie. Motivele.. o atmosferd de c6nfruntare. utr alt motiv este nevoia crescirdi a companiilor internafionale de a avea an_ gajali care nu doar sd lase la o parte prejudecllile 9i sd aprecie_ ze celelalte culturi (gi pie!e). Discrimindrilc care au dus la acest proces au avut loc in toate localurile Denny's . de exemfafi de cei de ilu. Puterea stereotipurilor care alimenteazd prejudecdlile constd ln parte in dinamica neutrd din mintea care creeazd aceste stereotipuri de tot felul care se autoconfirmirl. dar este mai ugor se-1i schimbi convingerile intelectuale decit sentimentele profunde. ci chiar ie iransforme aceste apre_ cieri.otfel incit si ajungl pini la generaliile mai recentee. cind convingerile sint folosite pentru a justifica ceea ce utTrteazd". Un sondaj fecut la"citiva sute de companii americane a ardtat ci peste trei sferturi dintre noii angajali nu erau albi .

u"u ceprivegte aptitudinile de inteligenld emolionald.t". sd spunem.care este cbnvins ctr nu are prejudectrfi. fioneazHin funcfie de prejudecllil2.riou_ re.r. Sau poate lua-forma unor informagii ajutf_ alb. ffefWor. Dac6directorii 9i colegiio fac gi fina. a8".-x-:: ---la n o atloc duce pe l^^ lor -^ refuztrriif^a sau iinirii icestor prejudecdli a lor. Cu siguranld a existdt un fel de mesaj. Sau a9a cuin sp'nea "" u"rro"'ut.iverse strategii cum ar fi plata-consumafiei ftr avans doaiin cazul clienfilo. Reimaru care a-dat in judecatd firma Denny.196 Inteligenla emolionald aplicatd Conducind cu inima 197 indirecte pot apirea.3 tr: intoleranfi.: ^ -^t-. si facd discriminiri. ln ce 9i humai nat in mod productiv impotriva discrimindrilor' Un asemenea feedbacktreLuie sd existe gi trebuie dat printr-o critici eficienti fdrSurd. fi ar r"r..s irrnumele ug""tiioiru"rll de culoare: . in regultr.asemenea fac remarci nelalocul lor din punct de vedere etnic. cel pulin tacit. dar refuzd cerereade angajare a unui negru nu dJn motive rasia_ le. luind insi forme mai subtile: oamenii dezaprobX atitudinile rasiste. dar micar actele in sine vor fi blocate. in schimb. ylumii. ei susgin .a bdut ceva". dar incd ac.asenfdevinzdri Roni. s-a constatatcd atunci cind intr-un grup aperea.Conducerea langului de restaurante benny. Cursurile de pregitire in abordarea diversitdlii culturale. Tenacitateaacestor prejudecdli subtile ar putea explica de ce tr.. darbamenii i9i spun t. a nu sPunenimic le ampli$rosferasocialdde descuiajare sint intr-o pozilie de autoritacei care direcfie. aceasttr itt illce*.r. tati"a $i cu consecinlele 'o it . Poate ctr nu vor rea prejudec6lile. Sau cnm sPunea un director tii sd se intindX fdrtr sd intilneasci vreo rezistenfI' tnai important decit cursurile de instruire . nicii sint reci gi rezervagi.ra""X_ prejude.inchiderea ochilor in fagai*j."u acte ?e "r"t se dd de inleles ci care prin putemic.ci pentru cI studiile 9i ixperienga sint tocmai pot iui_ te" qen{u slujba respectivl "u]. b au totodat5 un rol de pivoh simpla omitere a condamntrrii tacite.iormunui studiu.. IBM: .p"iiul.Asemenea reac.-sugerind d.-. ele ctrdau un exemplunu tonstituie univantaj mai alesprin aceea cum trebsie reacliomodul ci privegtemomentul. chelnerii sau gefii de unitate care . Pi::^T:il*unui.. iar in sine va fi schimbatd.sau Poate in eficimla lor . tiu . in contextul dat. de-exemplu. ceea ce izoleazd toate tipurile de discriminare 9i-i incurajeazd pe cei care au .s inchi_ dea ochii la ceea ce fdcea personalul. degi ele existau-pen-tru ceilalfi.. mesaj un reprezintl br prejudecdlile nu sint un fleac.cdri .desigisesc . au notartt sa facd discriminiri in funclie de rasi au fost rareori apostrofafi.incit sdfie receptat incidentenu vor mai in mod firescsauinvages-ofac5.tii "*pti"a1it emofional gi de cald.cu o valoarenede rigoare. el ntrruie prejudecata potrivit clreia brita. tiebuie ca oamenii str fie incurajali str dechiar 9i actele minore de discriminare sau de hdrfuire le iig4jitoare. adiitr el fie este un tip *"i . sau afigarea calendarelor cu fe- operare ale grupului si fie schimbate irn mod decisir4' prin r Lnor m5su*ri active impotriva actelor de discrirninare. unii gefi mai mari chiar iau ircurajat. de qgaloanele cele mai inalte de conducere.F acest lucru este nefiresc. care sd rnai tolerante.itot rt uti" ::_:l^rytll_1e rogrce. acestea ii jpe alti oameni si prolifereze altele similare' Simpla reaclie a -t goui"l"u"u ce este un ifront fa!tr de colegelede serviciu' . dar in situaliile ambigue reaclioneazd Tl in. de exemplu. in ca_ zul unui director alb ."13 Dar tot ceea ce gtim despre rdddcinile prejudecdlilor 9i de_ spre cum trebuie luptat in mod eficient cu ele ne sugereazd cd tocmai aceastdatitudine . Cind sint intreLafi.. ctrruia i se dx.ceea de exemplu.patruzeci ae ani atitudinire rasiste are americanikrr albi faid de negri au devenit tot mai tolerante.^o la rl-'.Noi nu tolerim insultele de nici un fel.ci un lucru serios. sau incuierea ugllor 9i punerea semnului de inchis in geam dacd se apropia g"rp du clienli de culoare.rt lohn p.?:*y':. respectul r persoantrestecentrul culturii IBM-"14 Pentru ca acestecercettrriasuPraprejudecdlilorsI ductr la rte leclii de comportament la nivelul companiiloq.au stabilit noi date de po*ite la nivel organizatoric.l'. care le dddea mini liberl in Jazul acestor impul_ suri rasiste. 9i angajeaia un alb care vine din exact acelagi mediu. refuzul de a se oferi mese gratuite de aniversare pmku cei de culoare. rn vreme ce in cazul unui individ de culoare sau de origine tris_ panicl se neglijazl aceastdinformafie. Toleranftr zero pentru intoleran!tr Dacd prejudectrlile oamenilor nu pot fi tdiate din rddlcini ce sepoateschimba este ceeacelfacoamenii cu ele..esteca normedecit ceeace esteesengial duce la aparilia discriminirilor.conformcirofdestor actede discriminaieducela mesaje un refuz categorical in schirnb.. a nu fac are conJecinle grave deoareceinseamnd a lisa microbul .

eminentul om de afaceri productivitateasa depinde de eforturile coordotit t aiittiutiitori de soft' Cum oamenii au luin tandem.ilt" h nivel organizatoric' reprezintd schetl[. i"aittt"tu . elnt elecRelelele muncd' ""1" in atribuliile *u f"trrt. in armo"tft" in cazul unui grup cu un IQ ridicat constX "tt" i*"-Cft"iu de a se parte in fiecdrui individ sa sociali. care ar oferi o for_ !d de muncd diversi. intr-o incipeT-?T::::-ti ii ti"! intr-o sald uLmune camerdirn aceeagi fi.'l 1TT.. mai creatoare 9i mai eficiente decit cei care lucreazd izolat.i.ri in carese impuri relucru' de echipele teleconferinfele' electronici.ei .... in cazul in care se schimbi vreodatll.il.ea perspectivd de abordare. Capaciiatea .ULGRUPULUI 199 fost martori ticuli sau indirecfi si-gi exprime nemulgumirilt.*rio. observi Drucker' in cazul unei de muncd la sfirgitul acestui secol.lucritor ir cunoagtere"' a subliniat o i"""". ffi. cum este ea. 'J#. si grup un ca face va egali' considerindui pe tofi ceilalti . avind in vedere cd prejudecilile sirt o formtr invdta_ td emofional. Cel mai important ci mai curind al inteligenleiemofloun IQ acad^emic. Aga curn vom vedea..uid de valoareaadtrugati prin informaiiJ*"t" "t" vorba de analigti ai pielei' de scriitori sau de ii" ."""i u:liPu :t1: gefi ..ovedes= te in gcoli.iJ . locul de muncl inseamnl ratarea unei mari ocazii: avantajul unor posibilit5li creatoare gi intreprinzdtoare. sd se iu u*ftio"ufe 9i iptitudinile care-iajutd pe oameni locul la bun ca preluite sx hewindtot mai i.Dar cind elevii au muncit cot la.:.x fu U"" sfirgit misiunea gy.i.echipele devin L. stereotipurile dispar . schim_ barea normelorprin care se ajunge ta pre.lucrXtorii in cunoagtere"' .."ti. o treime din forla a cdror cei ra o constituiau . ittT-"tt rcare lucrtrtor in parte este mare exPert il"^1tg:- *ur..ot""piA sint sistemul letul organizaliei. cit a3 bine reugesc . ca de exemplu in echipele sp"ortivesau in formafiile muzicale.A 1". . acestlucru care nu poate fi evitat de conceputi. Un alt element activ in cadrul icestor cursuri este at. este posibild o reinvdlare a datelor _ degi durea_ 25. existi un IQ al ei sd capacitilile celor implicati. oamenii. Refuzul datorat prejudecitilor al unei diversitdfi culturale la . pentru un de o fedinle de planificare sau de o muncd in echipd insumeazh ce grupului' anumit proiect iomun.i de soft.". asemeneaprograme pot ajuta mult la congtientizarea ideii cd intoleranla sau hdrluirea nu sint gi nu vor fi acceptate.i.uaeclgi sau la hlrfuiri. .cum otgu"i'aJoric' ei nervoscentral' indiferent daci estevorba De cite ori oamenii colaboreazd.r":11: prejudecdlilor decit si elimindm atitudinea insdgi. Stereotipurile se schimbl foarte greu..t"t propiiu"lT'Acest in anii ce urmeaz6' muncd. ln majoritatea cazurilor. Ceea ce conteazi insd enorm ar fi o camaraderie suslinuttr gi eforturile zilnice spre un scop co_ mun ale-unor persoane venite din medii diferite.llu inteligenJa elemeniin acestIQ. iar rezultatul nu poate fi agteptat imediat ce se termind un seminar de specialitate. oamenii vor putea sd inleleagi suferinia cek. -rjo*u.'.a "tt" . aga cum se d.99 ajlnge la bande ostile."i lucru t:9"*i11 *.cof ca egali ientru a gtinge uJl scop comun. este mai practic sI incercdm sd anuldm exprimart. termenul de ..Pului. Peter Drucker. acestepuncte sensibile' sintnoileentitalifunc!io13l: at"r" asemenea expliciierarhia Totaga.'':?. o echi_ pd de lucru formatd din oameni cu diverse culturi 9i perspecti_ ve poate lucra in mod armonios gi poate ajunge la sltugi mai bune.l obiecfiile.. la rindul sau.i"'..JJffir"ii ffi ..r afectati de discriminiri 9i atunci . atunci cind oamenii lucreizd cu cei asemeni lor ani de zile16.indiferent ci hdinta."...-.i este mare de cit depinde va 9i.l"=il: . t.. acea stare care ircurajeazd empatia gl toleranla.. Astfel.. unde ostilitatea cregte in loc str scadr..ceva vreme..de iii a"...i.198 Inteligenla emolionald aplicatd cu inima Conductnd TALENTIIL ORGAN IZ ATORIC IIIQ."umai ales mai rudimentard de organi"-ut" 1. aceste cursuri de instruire speciale programe de ln 9i nivelul companiilor urmdresc un scopfoarte prigmatic..insd ideea cA un asemeneaprogram ar putea sI dezrtrddcineze prejudectr_ lile este una nerealistdTotu9i. lrorbi d"eschisimpotrive acesfui sistem.irtri"" f"io.rro. .citeva trupuri vechi asumai cele fel' irntr-un 9i mai clare exemple 9i.orglnizlte:':. Punerea la un loc a stereotipurilor din diverse grupuri culturale nu-ajut5 prea tare la scddereaintoleranfei. Lecgia aceasta poate fi invdfatd din ceea ce se tntimpld tr gcoli: aturrci cind di_ verse-grupuri nu reugesc sd convieluiascd din punct de vedere gocial...al"""" echipe.Jil.iga cum se intimpld ir mod firesc 9i la locul de muncd.:*:i::: mai importante i calificate in cunoaqtere. fir care stereotipurile negative se intensificd..

De fapt. g P"t luenld a exprimlrii. cind oimenii muncesc impreu_ ni intr-un grup.formfurd o echipl temporard. Ideea cd existd o inteligenfi de grup vine de la Robert Stern_ berg.uu u*puriirl tehnicd... experienli 9i eficienfd..l general in cazul grupurilor armonioase a fost ijutat de faptul c5"a exis_ tat de fiecare datd cite un membru extrem de talenta! grupurile cu prea multe fricliuni nu au reugit s5-gi foloseascdmembrii cu mari capacitifi. diverse insircindri pot presupune apelarea la divergi membri ai refelei. o absolventd.o invenfle de inginerie electronicd extrem de sofisticatd 9i de complicatdle." Kelley gi Caplan scriauinHarvard m5surb ce se dezvolttr. Pentru a constata ir ce consth diferenla dintre cei care s-au dovedit extrern de productivi gi cei care au rimas la un nivel mediu.. o parte au iegit in evidenfd.celebritSlile" pentru a-gi face treaba.Pe nu este un indiciu clar al productivitdlii in practicd.rre*bri ui lor.surdtgri cognitive 9i sociale. talentul academic BusinessRepiezu:. nici IQ-ul. Pentru ctr aceastXmuncd nu putea fi ficuttr de o singuri persoanX. de la testele standard IQ pind la inventarele de personalitate. ad-hoc este un factor crucial in reugita in carierX. capacitatea de a . Lor le lipsea un element de baztr la nivelul inteligenlei sociale. diferenlele esenliale au iegit la iveali la nivelul strategiilor interne 9i interpersonale pe care le-au folosit.funcliona" in relea .Celebritdfile" ce au fost studiate intr-o divizie a laboratorului au alcituit o unitate care a creat 9i a proiectat intrerupdtoare electronice de control al sistemelor telefonice . despre care se spunea cd poate inlocui zahtrrul. Printre aceste nenumdrate talente.. Un alt aspect negativ l-au reprezentat persoanele care au constituit pentru grupl greutate de dus in spate gi care nu au participat direct la proiect. cuprinzind persoane care sI ofere un 9ir optim de talente. Surpriza a fost ctr aceia care s-au dovedit afipreanerdbddtori sd factr parte dintr-o asemmea echipi au dat in general rezulta_ te mai slabe.La urma urmelor.Pomindu-s'e de la o vastd gamd de mf.Armonia le permite grupurilor sd profiteia maxim de calitdlile creatoare ale celor mii talentali . Cel mai important factor in maximizarea excelenlei in a pro_ . pentru a reugi. Una dintre ce- . Iattr un exemplu . duce ceva a unui grup este gradul in care membrii acestuii au fost irn stare sd creeze o stare de armonie. Nici unul dintre ingineri nu poate face treaba singur. In vreme ce morala acestei povegti e cit se poate de limpede pentru cei ce lucreazd in echipi. fie mai talentat. Multe lucruri pe care oamenii le fac la senriciu de_ pind de capacitatea lor de a apela la releaua disponibild de lucrltori. trebuie canalizatX experienla fur domeniu a celorlalgi. ca_ au incerglt str inleleagd de ce unele grupuri sint mai eficiente 1e decit altele18. 9i de la Wendy Vvilliams. cea mai grozavi descoperire a fost mai irtii lipsa diferenfelor dintre cele doud grupuri. de inteligenld academici.oamenii nu pot da ce au *li bl11r.. mai productiv gi sd aibd mai multe succesedecit un altul . nu existl diferenle semnificative in privinla talentelor inndscute. se creeazdposibilitatea de a forma grupuri ad-hoc. Unde existl un nivel crescut de stagnare emo_ . ea are o implicalie mai gene_ 9i rald pentru cei care lucreazd la nivelul unei oiganizalii. fiecare vine cu anumite calitdli _ de exemplu.egi ce nu in procesul . de altfel.decit toate acestecalitafi insumate. Diferenla dintre celebritdfi gi ceilalli nu consttr in IQ-ul academic. Ca urmare. ci in cel emolioral.un studiu referitor la marile valori de la laboratoarele Bell..celebritdfile" cu oricine altcineva. fir vreme ce altele au rtrmas la un nivel relativ mediu. Ei sint capabili sd se motiveze mai bine gi str lucreze la nivelul relelelor neoficiale. In vreme ce un grup poate str nu fie _mai degtept'. Robert Kelley 9i lanet Caplan au avut la dispozilie gefi 9i simpli angajali reprezentind intre 10 qi15% dintre inginerii considerali celebri. formindu-gi echipe ad-hoc. capacitatea de a recunoagte ce se cad. er poate fi in schimb mai prost daci la nivel intern oamenii nu i9i pot impirtigi talentelelAceasta regul5 a devenit evidentii atunci cind Sternberg gi Williams au recrutat oameni care sd ia parte la echipe care ar fi trebuit se des_ fdgoare o campanie promolionali creatoare cif mai eficienttr peltru un irdulcitor imagina4. empatie .gurat tr echipe care puteau fi formate din 5 pintr la 150 de ingineri. psiholog la Yale. care i-a ajutat sd profite de intregul talent al membrilor grupului. celebrul nucleu gtiinlific de pe l?ngXPrinceton. acegti neribdltori voiau sI control-ezeei totul sau si domine situafia. aiunei companii. creativitate.ai c5rui membri cu talente gi aptitudini egale ih alte direclii nu se descurcd la nivelul inteligenlei emolioiale.. . Aici ltcreazd ingineri 9i oameni de gtiinld care au avut rezultate de virf la testele IQ.ia-gi-dd". . DupX citeva interviuri detaliate." Ca. Rezuitat.20A Inteligenla emolionald aplicatd Conduc?nd cu inima 201.tionaltr9i socialx . din rivalitSli sau din resentimente . Atunci cfird s-au comparat . ea s-a desff.indiferent cx provine din frictr turiditr mirie.

de cea a experlilor sau de cea de incredere.organizaliile informale intrd in acfiune. imbundtdlirea felului tr care oamenii muncesc impreund va deveni o cale majorX de sporire a capitalului intelectual gi ir aceastava consta diferenla esenliaItr a concurenfei. aproape irtotdeauna acegtia oblin un rdspuns rapid. igi va pierde gi eficienla la nivelul unei re- .rtr. bazatS. indiferent ci este .. dovedindu-se incapabil si conducd..9i de autoadministrare.Darltunci cind apar'proble_ me neagteptate. Aceasti releaextrem de complexd de legdturi sociale formeazd o echipd de colegi gata oricind de acliune gi care se intdregte in mod surprinzitor. pentru cd igi construiesc refele suficient de soli de incX inainte de a avea nevoie de ele. pentru cI nu i s-a rdspunJh mesajele ltrsate nici la 9i e-mail-urile transmise. Lucrurile au fost gi mai simple fur cazul celebritdfilol.. au dat dovadd de putere de convingere. in colabordri.. au constatat Kelley si Caplan.. s-au dovedit lideri in construirea unui consens.Organiziliile formale existd pen_ tru a rezolva problemele ugor de anticipat. Celebritdlile rareori se confruntl cu ase_ menea situafii.rocid" vedere mai sofisticat asupra relelelor informale arati ci existl cel pulin trei cate_ gorii de relele de comunicare . ci ele au investit timp in cultivarea bunelor relatii cu cei ale cdror servicii ar fi putut fi necesare in cazul formlrii unei echipe ad-hoc pentru rezolvarea unei probleme sau depigirea unei cri_ ze.. eliptic. dar nu va inspira incredere gi atunci.de a fi suficient de motivali pentru a-9i asuma rtrspunderea mai presus de slujba oficiald . . Dincolo de talentul de a organiza aceste relele esenliale. Pentru a se descurca gi pentru a supraviefui. pentru a-9i imptrrtdgi informalii mai intime (cum ar fi dorinla de a-gi schimba sluiba sau resentimentele fatd de comportamentul^unui 9ef sau al iolegilor) gi nici nu le vor transforma irt crize. Atunci cind cer un sfat. cel pulin a9a irattr un studiu referitor la acesteregele.'zo' Analiza acestor relele informale aratd faptul cd degi oamenii _ lucreaz.El s-a strdduit si apeleze la divergi <guru> in domeniul tehnic gi apoi i-a agteptat pe acegtia. pentru lumea de miine. . . ceea ce adesea duce la o avansare. gi au incurajat cooperarea. gi releaua de incredere.i.. in ajutorarea oamenilor de a inv5!a impreuni cum sI lucreze mai eficient.fereinrormur". evitind conflictele. drept pentru care celebritdlile au dovedit cd au gi un alt akibut esenfial: capacitatea de a lua iniliativa . SI fii un punct nodal intr-o retea a experlilor inseamnd sI ai o foarte buni reputalie in domeniul tehnic.ttt p. Relelele informale s. in care capacitdlile fundamentale ale inteligenlei emolionale vor fi tot mai importante in munca ir echipd. Toate acesteasebazeazd pe capacitdli sociale. i-r sensul regldrii eforturilor de timp gi de muncd. companiile ar face bine sd-gi sporeascd inteligenla emofionald colectivd. Refelele informale sirt extrem de importante pentru rezolva_ rea problemelor neprevizute.cine cu cine vorbegte. releaua experfilor.. vorba de cea de comunicare. Avind fur vedere ctr serviciile bazate pe cunoagtere 9i capitalul intelectual devin tot mai importante la nivelul firmelor.indoielile si vulnerabilitXlile. in cazul celebritdlilor s-a observat. Un mic tiran local sau un micromanager poate sd fie un mare expert." .ea$a. intr-adevdq. cd ele au gtiut sd-gi coordoneze foarte eficient eforturile in echipd. pe. .Un angajat cu performante medii la laboratoarele Bell toc_ mai vorbea despre o problemd tehnicd survenitd.X zi de zi impreund nu inseamnd neipdrat ctr au trcredere unul in celXlalt.:i:"::"::"Kuo".. Existd semne puternice cd de fapt ceeace se intimplI la laboratoarele Bell ar fi de bun augur pentru viitoarea existenld a companiilor.cur"u.-.ptgga mai repede gi se migcd rapid pe diagonald. la laboratoarele Bell. Toate acestecapacitdfi desigur cd sint aspecte ale inteligenlei emofion6le. depdgind birocralia pentru a rezolva piopriu-zis lreaba:...pierzindirn timp valoros."uu.pe persoanele care sint pregitite sd dea sfa_ turi. Nu existi insl nici o legiturd intre a fi expert gi a fi o persoand ir care ceilalli sd aibd ircredere pentru a-9i mdrturisi secretele.202 Inteligenla emolionald aplicatd : care au foarte rnulte relafii in toate relelele. adici din aceeaa clienlilor sau a celorlalli membri ai echipei. Au reugit sd vadi lucrurile din perspectiva celorlalli. transformindu-se in relele stabile. le mai importante a fost formarea unei refele a unor oameni ch€ie.

. ale funcfiei rinichilor. ln lumea bolii. Dincolo de atg. existd 9i alte motive t*n realitatea psihologicd 9i socialtr a pacienlilor aflate de asttr gtiinNatd pe tdrim medical.gtitoare.mr in toate cazurile 9i nu i'..in parte p" it. dar am fost nevoit sd-l furtreb de trei sau de patru ori. Citologie _ mn_ tea mea nu mai scipa de acest cuvirt. Existd. existXo cregterein medie destul de mare din punct de ve'deremedicala eficienleipentru a Puteasugeracd o intervenlie a ingrijirii medicaar trebui sd fie parte componentX enotinnald le. aceste sau sa concedieze de modelul retrtarita este abordare Aceastd 9i problema in sine. de a descoperi medical este gribit personalul Din pdcate.Ag vrea sd te duci la spital gi str mai faci nigte analize. Ciutind insi date din sutele9i sutele de caLuri.rr.Sufertfia.oate fi sporitd tratind stareaemolionali a pacientului ba"ie * stareasa medicald. Dintr_odatX.s-a uitat mai atent la rezultatuf analizei de urind. indiferent fa!5 de disperarea sI linigteasctr timp gdsesc care-gi tte inlelegitoare sau medici Tenun tratament' administreze gi doar sd i sd informeze nu imperativele in care profesional univers esteinsl spre un pot fu.a g.l--: A ^^^^lX afi- o eviden!5 care arat5 cd starea emofionald a oamenilor Houduprofilacticd. neajutoragi 9i vulnerabili. Erau indicalii extrem de simple.KK Minte 9i medicini .Separe cd lucrurile chiar seinrlutlilesc in cadrul crurealittrfi a sistemului medical. mai conta in acel moment. chiar dacl ar trebui sd se preocupe de starea noastrd exclusiv fi.sttporstarea a ignora de de ordin medical .Cinete-afut:dlattoateastu.r r -^1--^-L. iar frica este singurul gind. pini ce el. mai ales in bolile grave. A remarcat hematurii in urintr. El md ftrcease-me simt ca gi cum ag fi fost jefuit chiar in fafa casei. Din punct de vedere istoric. Mintea mea se blocase pe cuvintul citologie.t.. doctore? Rdspunsul a oenitimeiliat: . caredepinde prea mult de cronetrarea pe care o fac contabilii. Citologie. ni-a zis el pe un ton profesio_ nal. Boala . Imi amintesc foarte vag de explicalia pe care mi_a dat_o in locului 9i a zilei in care unna str fai analizele pentru sta-plivinfa bilirea unui diagnostic.arrtr _ dirt*g" aceasti iluzie gi nrruie premisa conform cereia lumea noastie este una a existenfei in deplin5 siguranfd. orice intilnire cu asistenta sau cu doctorul fi o qinsd de a obline informalii lini.mult prea adesea cXexisttrasisSigur pacienfilor. medicina itr societateamodernd a vindeca boli .u uneori un rol semnificativin vulnerabilitatealor fald Sistemulmedical boiU gi pe parcursulperioadeide refacere' lipsit de int-eligenti emofionali' estemult prea adesea u pacient.tm"ntul umanitar potrivit ciruia medicii ar rui sd aductr nu numai leac.mai ales . Era pu_ lin probabil sd fie vorba de dar aceastd ializdlogica nu -cancer... zicd. a ticerii 9i au inconspiralie fel de intr-un problema lor." personalulmedical sd uite de punctele ale pacienlilor sau str fie prea grtrbit pentru a le lua seamd.. ne sim_ lim plini de sldbiciuni. Problema survine atunci cind personalul medical ignord fe_ lul in care reacfioneazd pacienlii din punct de vedere itnofional.neregu$iu aefit it misiunea ca fiind aceeade pacientului.daf 9i in timpul tratamentului. Aceastd indiferenfi fald de realitatea emotionald a bolii ne- le. Cancer. tout" situatiile. au intrat lor medicale problemele la emolional5 ceput si ignore reaclia pentru irelevante socotindu-le reaclii... ci gi alinare. 9i nu in afara lui. ..Ciuma Minte si medicind 205 p vage durere in vintre m-a trimis la doctor. ..de a gdsi mtursau de a gisi o consolare.. vedere referitor la de punct acest acceptird iaiea bolii.Evident.Nici nu mai gtiu bine ce a mai spus.rriu de invulnerabilitate.deih o bazX in $ficd conform cdreia aPare o limitd a eficienl'ei medicale P9It 1! . Nu ptrrea nimic neobignuit.sau atunci cind situalia este o invitalie la deznidei rtd in moJnefericit..Aceasti efiiieni5 . emofiile degin"supre_ mafia. ALBERTCAMUS. putem fi atit de fragili'din punct de vedere emolional atunci cind suferim de ceva"pentru cd starea noastrd mentald de bine sebazeazd. Oare de ce am reaclionat atit de putemic? La urma urmei. doctorul meu era doar foarte atent gi competent gi vroia str veri_ fice toate posibilitilile pentru stabilirea unui diagnostic.9i -iile pacienfii.

uneori s-a ajuns chiar ra a invinovdfi pe cineva pentru cd s-a imbolndvit. Descoperirile lui Ader au dus la cercetarea a ceeace se irtimpld cu miriadele de ctri prin care comunicd sistemul nervos central 9i sistemgl imunitar . Nu existasenici o cale prin care str se stabileasci o leglturi intre centrii creierului care monitorizeazd ce $ustd gobolanul gi zonele de mdduvi osoasi unde se formeazi celulele T. Pind sd facd Ader aceastd descoperire absolut extraordinar5. ca gi cum boala ar fi un semn de imoralitate sau de nevrednicie spirifuall. nel4ro. Acest lucru nu ar fi ilebuit sd se intimple.r!:o qlcrna 9r Stomatologie a Uqivgrsitllii Rochester avea practic sd rescrie harta biologicl a trupului: Robert Ader.+ot a creat o confuzie generalizatd 9i adevdrate neinlelegeri referitoare la mdsura in care boala poate fi afectati de mintir.e r-uu imbolnlvit. cum ar fi alergiile sau lupus. emoliile 9i trupul. care nu sint capabile sd-gi influenleze unul celuilalt funclionarea. pozitiiu ori ideea cd oamenii sint vinovali pentru. De atunci.acele cirdri biologice care formeazd min_ tea. conform teoriilor gtiinlifice de pfurdatunci.. a bacteriilor sau a cancerului.:i. Tlecind prin datele gtiinfifice. Suzanne. se creeazd o boald autoimunitari.rrii noastrd emolionald _ joaci un rol in privinla s6ntrtlfii 9i iUotii. de-a lungul anilor.-!:. num5rul de celule T tot ""h^r. modesta descoperire a lui Ader a obligat la un nou punct de vedere in privinla legtrturilor dintre sistemul imunitar 9i sistemul nervos cenkal. Celulele Pe care le recunosc le lastr in pace. schimbindu_gi felul in care se comportd. atunci cind definea propriul sim! al sinelui pe carc-l are trupul . un coleg a lui Ader. De fiecare daH cind i. Sau cel pulin aga s-a crezut vreme de peste un secol. Numele in sine atestli aceste leglturi: psiho sau . Qelulele imunitare circulS ir singe prin intreg trupul. fa fef J gi cre_ ierul. Ader a constatat insi cI dacd le di gobolanilor doar apa cu rd aceastdmedicafie. celulele pe care nu le recunosc le atac5. toli anatomigtii. u a.. $i totugi.gi inteliglnla ". psiholig.rrir.. scopul meu este sd clarific corrt uai"giite 9i str inlocuiesc stupizeniile-cu o inlelegere mai limpede in care emoliile noastre .pentru sistemul neuroendocrin (care insumeazd sistemul neryos 9i cel hormonal) 9i imunologiapentru sistemul imunitar. coperit ci sistemul imunitar poate invtrla multe. AdevSrul este undeva la mijloc intre aceste extreme. Atacul ne rptrrX impotriva virugilor."i*Uotrra_ veau gi mureau. daci insd celulele imunitare nu identifictr in mod corect o parte dintre celulele trupului. incit o parte dintre gobolani . meau aceastdmedicafie. Re_ zultatul acestei atitudini-de-vindec.creierul trupului". 9i cu alli colegi pind ce a gdsit un Punct de irtilnire al .Inteligenla emolionald apligatd medical. de la $coala Politehnicl din Paris. doar creierul gi sistemul neryos c*tiut pot "u "r"_ r"u"lionu *: :e L diferite experimente.ogie la fel de neproductivd in al9i te direcfii: ideea cd oamenii s-ar putea vindeca singUri ii de.de la cantitatea de insulind secretatd pind la tensiunea arteriali. cum il numea lpecialistul in neurologie Francisco Varela. F5cind experiente pe gobolani.mintea". Sistemul imunitar este . intrtrd practic ln contact cu toate celelalte celule. Sistemul lor imunitar invdfase si distrugd celu_ descoperire flcutd in laboratorul Faculttrlii hle T ca reaclie la apa cu gust de zaharind.rr. Felten a firceput prin a constata ci emoliile au un Putemic efect asuPra sistemului nervos autonom.respectiv ce anurne ii aparline 9i ce nur. Rezultatul stru a fost un adevdrat goc. o inghileau cu apd cu zaharind. le_a dat acestora o med. care regleazd totul .Unele dintre cele mai puternice dovezi ale faptului ci existd o cale fizicd directd ce le permite emoliilor sd aibd un impact asupra sistemului imunitar a venit din partea lui David Felten.icatie care reducea th mod artificial numdrul de celule care se luptd ! cu boala 9i care circulau fir-singele lor. Psihoneuroimunologia sau PNI este aceeacare studiazd actualmente subiectul gi a devenit o gtiinli medicali de frunte. pird atunci. toli doctorii au crezut cd de fapt creierul (impreund cu prelungirile sale din trup prin intermediul sistemului nervos central) gi sistemul imunitar sirt doui entitdli separate. care nu sint separlte intre elei ci strins le_ gate.care neagd complet ideea cd mintea influenleazi trupul intr-o mdsuri cu adevdrlt importantd. Felten a lucrat cu solia sa. 206 Minte gi medicind 207 MINTEATRtrpuLur: FELALfiVCanr EM1TITLE rNFLTTENW AZA SAttt Ardrn e de Me_ . cele mai grave boli simfindu*e fericili sau ginjind "frf". mai existl o ideol.. scade_ gi incj in_ tr-o asemeneamdsurd.emolia2. O irtreagi relea de cercetitori au descoperit ci mesagerii chimici care aclioneaztr in cea mai mare mdsurd atit in creier cit gi in sistemul imunitar sint 9i cei mai numerogi in zonele neurale care regleaz6.

un eminent rg specialist irn ginecologia laparoscopicd de la Universita- pentru opeprogramattr 9tanford. 9i lot 9i imunitar .Fie_ carearerrn puternic impact asupracelulelor imunitare. care combind rezultatele a 101 studii mai mici.208 Inteligenla emolionald aplicatd Minte gi medicind EMOTIILE TOXICE: DATE CLINI CE 209 ci aceste celuleimunitare ar putea fi lintele mesajelornervilor. fird indoiald.i"i"f"f"'i*""ii*"* 9.Dacdstresul p"ri. sistemul imunitar pur gi simpfir nu mai reaclioneaztr cum ar trebui la o invazie de v1ru9isuudu bacterii.. dr.. O alttrformd cheiede legarea emofiilor cu sistemul imunitar se face prin intermediul influen. Aceastd . Rezultatul 3Sl a rost o scadere brusctra reactieisistemuluiimunitar fafi de virusul respectiv.ulcere peptice gi probleme cu inima (fiecare reprezenSnd o imbolnlvire majord din largile categorii de boli grave). ficut pe citeva mii de bdrbali 9i femei. dovada importanlei clla emoliilor a crescut tot mai mult. cu celulele sistemului imunitat'. influenfa principaltrconstl in fap_ in. Nimeni nu a bdnuit sistemului nervos autonom. Specialigtii irnmicrobioiogie 9i alli oamenidi gtiintedescope_ ri m. Dar dovada rolului important pe care-l joaci .cu alte cuvinte. care comunic6 i:r mod direct cu linr focitele gicu macrofagele. este intotdeauna clar dactr gama acestor schimbdri este sufide mare pentru a reprezenta o importanld de otdtnmedical."rprir. ..a.1a sintimpiedicatein funcfionarea loi: stresulreduce. hidrocortizonul gi prolactina. pentru cd prioritatea o constituie situalia urgenti imediita. se ajunge la concluzia cd toatl lumea care suferX de asemenea sentimente cronice va cidea mai ugor pradd unei boli. hr lcest sens.sistemul neryosnu numai ci stabilegte legitura cu sistemulimunitar. Sigur ci existd. Pentru a testacit deimportante sint aceste terminafii neryoa_ se la nivelul sistemului imunitar.tei pe care o au hormonii care apar in stare de stres. In studiile ficute la microscopul electronic s_aud." Motivul este cit se poate de limpede: panica gi anxietatea fac creascdtensiunea 9i astfel strgerarea este mai intenstr atunci se face incizia."rirt"rrgurir_ temylui imunitar cel pulin temporar. Chiar 9i a9a.t.Dacdo persoand imi spune cd a intrat in panicd in ziua respectivl gi cd nu wea sd se opereze. re PtT capdt brusc acestor celule imunitare. c.escoperitsi napse la nivelul capetelor.voase. Deci este mult mai bi- strfie calmi.ra. btatistic vorbind. De exemplu.rervoase ale sistemului autontm.nece acegtihormoni upu. descoperire a fosrde_a ai"ptrr 1yi. o ameninlare majord pentru sXn5tate.r1anoi.rp. esenfialtr in supraviefuire.ur.riu. anulez operalia. de tensiuni permanente de o ostilitate continud sau care sint cinici sau blnuitori riscontacteze un numlr dublu de boli . dar esteesenlial pentru o funcfionare corectda acesfuia din urmd. ele semnall- dovezi.inclusiv astrn.Un molste faptul cX degi in multe studii s-a constatat cd stresul gi negative sldbesc eficienla diverselor celule imunitare.aceastisuprimarepoatedeveni "ri" de lung5 duratii. intr_adevir. Singerarea excesivd e una dintre cele mai complicafii chirurgicale.Catecolamineie(epinefrinele gi norepin"_ frinele . toarecd acestea pur gi simplu existis. pot face o infecsau alte complicafii. reunite mai mare.rnulli saumajoritateadoctorilor sint &r ciuda acestor scepticiin privinla importanlei clinice a emofiilor.tot mai mulfi doctori recunosc importanla emoln medicintr. artrisd d . cefalee.1imulte legdturi intre creier sistemele carjiorrur. de lungi perioade de tristele gi pesimism.i. emoliile tulburdtoare sint un factor de risc la fel de toxic ai de mare ca fumatul sau colesterolul pentru bolile de iniilttr . precum p_en_ gi dorfinelenaturalegi encefalinele aparir momentul de stres. Cele mai edificatoare dareferitoare la importanfa medicali a emoliilor provin de la o aliz6.Fiechirurg gtie ci oamenii foarte speriafi pot avea probleme ve in timpul operafiei. care uneori poate duce la deces. Pot singera prea tare.ur. o legitur5 largd in acest rcns 9i astfel.' Dincolo de astfel de istorii medicale." Nezhat explictr: . Acest punct de con= tact fizic permite celulelor nervoase si degaje neurotransmigA_ tori care str regleze celulele imunitare.fiind nevoifi-sdu. .""t ii]rLt" intens.caremai sint cunoscute sub numel" J" 9i Jr*"ii#ir noradrenalind). Camran Nezhat.T::i: revoluFonard.. el a indepertat termina. Igi revin mai greu. Stuconfirmd ci emofiile perturbatoare dluneazi sdntrtdtii oarecaremdsur55.tii ner_ voasede la nivelul excrescenfelor limfatice gi aI splinei _ unde celulele imunitare sint inmagazinatesau create_ 9i a folosit vimicrgbi pentru a provoca sistemul imunitar.Concluzia sa a fost cd firE aceste terminalii ner.poateconservtrd energia. Felten a trecut la urmtrtoarea faze li experienlelepe animale..pe scurt.spunea:. ln vre_ me ce relafiilesint complexe.""pi" ideeacindva .'irr't .. Cei care suferl de anxietate cronicd.

De exemplu. emofiile in imbolniviri este mult mai extinsd decit o aratd rrrr studiu al mai multor cercetdri. chiar mai mult decit alfi factori de cum ar fi fumatul. r. avind in vedere cd ir acel moment cresc iit*nt cardiac 9i tensiunea.icind Stanford.Dd*. mecanismul declangat de minie afecteazl eficienla cu care se face pomParea singelui la nivelul inimii.t r_ supirat de care am pomenit. o scddere iericuloasi u sangvine la nivelul inimii. Sau a9a cum mi-a explicat Peter Kaufgeful Institutuluide Comportament in cazul bolilor de inigra.inci mai datorag00de dolari. fapt ce pre. adicl test cu un fub introdus in artera coronariand pentru a m6leziunile.l. O privire mai atqntd asupra .in cazul cardiacilor supugi angiografiei.i-' iul -r' exercittr efectul nu este inci intru toitul intelesz.o izbiturtrpe o laturd a maginil a fdcut ca aceaexcursie sd devind fdrl sens9i frustrantd.. tensiunea sau colesterolul.r*"il. cazul unui efort fizic."ll Odatd ce apare o asemeneaboal5. suferiseia d"j".210 Inteligenla emolionald aplicatd Minte si medicind 211. trat 9i in cazul altor trliri nlpldc.:".ares_aintimplai.'f4i puciu"gil .:l rarct gr rntrebarea care se punea era dacd minia a avut un impact semnificativ asupra funclionlrii inimii lor.|t:ll. conform unui studiu fdcut la Universitatea de Medicind Stanford pe 101'2bdrbali gi femei care au avut deja un infarct 9i apoi au fost linufi sub observalie o perioadI de pini la opt ani duptr aceea. Era atit. aritA ci.^:ijl.rt{ ar fi anxietate" .poate iiei din artera coronariand cu fiecare bdtaie de cauza leziuni in vasele sangvine. Efectul *"."r"a unll ctrntre pacienfi au manifestat chiar o scddere cu pro_ cente sau gi mai mult .1iprecise qlcala/ cnrar daca mecanismur biorogic prin care aceste emotii ----. Dar si luim o persoand de douizeci de ani care se enerveazd in mod rePetat. Aceasti arnintire nepltrcutd a fost reinviattr inadins ca fdcind parte dintr-un studiu al miniei in cazul pacienlilor cu boli de inimd de la Universitatea de Med.ln finat. incit de clte ori se suia in magi_ n6. poate aduce daune". Vechea idee nu a mai rezistat. scorurile la testul de ostilitate sirt corelate direct gravitatea bolilor arterelor coronariene' Sigur cX nimeni nu sPune cd minia poate cauza de una sinrX 6 imbohavire a arterelor coronariene. care aratd cit de d5un5_ toare este minia pentru inimde..a completezenenumirate formulaie pentru compania de asigurdri9i si meargi pe ra mai multe ateliere autocaremaimult au stricatdecitau reparat.sdtul. . "e Aceasti descoperire face parte dintr_o serie mai larga de do_ vezi constatate in urma a zeci de studii. Iohn Barefoot de la Universitatea din Carolina de l. in special asupra celor trei ce le mai grave .une la o moarte timpurie.1.tttJih momentul in care pacienlii povesteau incidentele care i_au furfu_ singelui in inimi scdd.ceea ce cardiologii considerd iapte cA ar fi un semn de ischemie miocardictr. in timp ce_9iaminteau acest incident nepldcut. spuseb5rbahrl. il apucadezgustul. ea reprezintd unul l factorii implicafi. atunci dupd treizeci de ani aceasta poate duce la o aparifie mai rapidl a pl6cii 9i la o boalX a arterei coronariene.. mai ales penlru cX tulburarea circulainimd . $i nici macar nu fusese vina lui.s-a ardtat cd bdrbalii care s-au . frustrarea l_afdcutsi_9ivirde maiina. Cind minia este sinucidere curati Cind am dat inapoi.... it1l1B?Il.de. "ir*fuj"i Sciderea eficien.ea cam cu cinci procentes.tei pompirii sirgelui in inimtr nu s_atrresis_ . 1t. RedfordWilfiams de la UniversitateaDukel0.De Williams a constatat cI doctorii care au scorurile cele mari la testul de ostilitate cind se afld incd la facultatea de i prezintd un risc de gapte ori mai mare sX moartr pfird dL cinzeci de ani comparativ cu cei care au scoruri mici cei dintii avind o inclinalie clard spre a se miria. piemini gi singe: .r telor referitoare la anumite emofii.. dr. in care se dezvoltd placa' Dacd ritmul cardiac este mai rapid 9i tensiunea cregte pentru cd vi enervali ir mod obignuit. minia s-e pare ci "r* este aceaemolie care ddu_ neazd cel mai mult inimii. 9i anume cd o personalitate de Tip A cu tensiune mare riscd mai gtr se imbolndveascd de inimd. Descoperirile coleg.minia. sugerind i"i_ ! ma lor ar fi avut 9i mai mult de suferit in acel moment. sau 9i una 9i 3lta.incd nu putem spune precis daci minia 9i Oetilitatea au un rol cauzal in declangarea bolilor coronariene cau daci doar le accentueazdodatd ce sint aptrrute. De aici a reiegit ins6 o noud re: ostilitatea este aceeacare ii supune pe oameni unui Ite dintre datele despre ostilitate provin dintr-un studiu I de dr. Ani de zile mai tirziu era suficient sd_9i aminteascd ce s_aintim_ plat ca sd seschimbela fald de supdrare. Fiecare crizi de minie reprezintX un stres suplimentar pentru inimd.Ji. anxietatea gi deprimarea _ indicd cu cln" prin care sentimentele prezintl importan!tr me. Atunci cind aceastd situalie se repetd. pacienfii susfineau ce erau doar pe jumdtate *pXruli comparativ cu momentul c.

stomacul meu se revolti. intr-un.*ui de inimtr. riscul cregtea de cinci ori. conceput Inteligenla emolionalli aplicatd dovedit mai agresivi gi mai ostili au riscat mult mai mult un al doilea infarctll. Pentru ctr problemele de stomac au ap{rut din anul doi de liceu. Pirinlii mei md obligau si iau note mari 9i sd fiu un model pentru ceilalfi. O manifestare a ostilitdlii din cind in cind nu este un pericol pentru . afitde mult dacd *Ti. problema apare cind ostilitatea devine p'ermanentA.. definind un stil antagonic . DacI aveau 9i colesterolul ridicat.i" mie cinci sute de birbali 9i de femei care au suferit de crize " de inimd 9i ctrrora li s-a cerut sd descrie starea lor emolionald d. dar anxietafea vielii moderne este cel mai adeseaexageratd 9i nelalocul ei o anxietate exageratd 9i nelalocul ei Mi simt tot timpul stresatd 9i tensionatd. Ca 9i in cazul prograStanford. ci 9i o emotivi_ tate negativd intensd de orice fel... dacd sint sau nu pe placul colegilor 9i al profesorilor.Stop!" . mai multd incredere.t"ai" p" 929 debdrba! cc au supraviefuit unor infarcturi 9i au fost ginugi sub obse.intr-unprogru* ain cadrulU"i". cred c{ de aiii mi se trage starea de tensiune.. 9i cum mereu imi fac griji pentru ceva. bun sim! estedirectrEspunztrtoare intilnirilor neplicute.. gi ale unei miaii cronicel6. De atunci trebuie sd am mare gnji sd nu beau nimic care si conlind cofeini 9i nici sd nu mdninc mincdruri condimentate. Cercetitorii de la yale au sublinial minia spo_ regte riscul de deces din cauza bolilor "e. unde s-a ficut *.caracterizat de sentimlnte iepetate de neincre_ dere gi cinism gi tendinla de a iace co*"riarii tdioase 9i de a jigni. sI nu cumva sd intirzii la gcoald . risc6 de trei ori mai mult sd moartr de inimd decit cei care erau mai calmi. mai ales cei care sufereau deja de inimd.ritdt...inaintea infarctului.i"rii.. flun ar fi congtientizarea miniei pe misurtr ce ea se 26. fori"ti e". Rezuitat".:u apiigi la minie s-a a"riror. el folosea elementele de bazd ale inteligenlei ionale. Cind anxietatea ne ajutd sI infruntdm o primejdie (lucru prefupus util in evolulia omului).". 9i la Facultatea de Medicind Yale.i mai mult sr facd un stop cardiac.este probabil emofia cu cea mai mare importanld ca gtiinlifici a legdturii dintre declangarea unei boli 9i vindecarea ti. .ltt.Ei sint incurajali sd inlocuiasci girdurile cinice cu rezonabile. sX caute o explicalie be- - rtr9i nu si-gi stimeasctrmfiria. s-a demonstrat ctr fircercarea de a anula asemenea sentimente intr-un moment tensionat duce la o sporire a..9i alte asemenea.'. Am observat ci atunci cfurd mi irgrijorez sau silt stresatd."uuir. imi este permanent greafa. dar gi pe cele de neircredere din situaliile limide exemplu.le . ir-rcercarea repetatd a" a irotoii minia ori de cite ori incepe sf. williams rezolvd acest paradox ajungird la concluzia ci nu contea zd. Un grup de pacienfi care suferiseri un pentru a_iajuta sd_gitempereze a[i_ 272 Minte si medicind 213 care i-a f6cut atit de ugor de scos din fire...valie o perioadd de pin5 la zece ani dupd Cei care u.agitaliei in trupli poate produce o cregtere a tensiunii arterialelslpe de ata pa'rtl.":*"tst _inctugi rvreqtcare btantord. O veste care ne dd speranfe este cX minia cronictr nu trebuie sd. capacitatea de a o regla in momentul in care se degi empatia.r.r". Eram o elevi cu 10 pe linie gi mereu imi fdceam griji pentru notele mele. Pacienlilor li se cere si reducd gindurile ci- ginduri per9i ostile pe mtrsurdce le observd. empatia fiind un adevlrat balsam ''Sau Williams: ." dovadi {ii ..tuai. trebuie sI incerce sd le scurtcircuiteze spunind (sau gir. ilt^1.e emofii 9i bolile de inimd au labazdmhG. cei care fuseserh furiogi au riscat ae aoux-o. Anxietatea ..acea senzalie riepldcutX cauzatd de tensiunile vieShesul . se manifeste o transformd intr_o reacfie potrivitr in situafiile nepldcute.Ut. Dar in ansamblu cele mai puternice legdturi gtiingifice"ainf. ci dacd este cronicd. ea are un efect benefic.Antidotul pentru ostilitatear agacum spunea Atunci E suficientdo motivareputernictr. care de obicei a"i" f"-" j"""_ rare de hormoni ai stresului in intreg trupul..-"" . Aceste constatiri nu duc la concluzia cd oamenii ar trebui sd-9i suprime milria atunci cind ea este intemei"a-iil-". imaginindu-gi cX o persoani In de acestinconvenient. Un program imaginat de Wila avut aceleagirezultate beneficels.rt*i"I ".""rr. aga cum am vdzut in Capitolul 5.ritutuu J" Medicinl Harvard au fost chestionali p. Aceasttrirvd' miniei a avut ca urrnare faptul ci riscul unui al stipinirii a la infarct a sctrzut cu Moh fali de cazul celor care nu au insd-gi schimbe firea ostildl7.fie neapdrat o condamnare la moarte: ostilitatea este un obi_ cei care se poate schimba. totul a irceput cind eram in liceu."rtg exprimatd sau nu. precum gi de alte mdrturii 9i mai clare ale unei firi dificil. riscul cei maimare era prezent cam doul ore dupd c! se instala miniala. facuita Urii"". gind un lift intirzie. oamenii v[d cd ostilitatea ii poate blga mai repede in morsint dispugi str incerce un remediu.d"il.Dacdaceste . ei sint inv5lali sd perceapi lucrurile perspectiva celuilalt otriva miniei.

iaes of rnternat Medici ne. "." fu..#..... Crir"f" cazul unui pericol cu caretn..r."rcd ingrijorareducel. accelerarea aiut"lrifiiaTr....i o cregtere Minte si medicind 215 stresaliau rdcit dupi ce au fost expugivirusului. avird irjngrijire inembru al familiei care suferd de boala Alzheimers.. Cohen a constatat cd odatd cu stresul cregte9i de a contracta o rdcealtr. ca urtnare a unei experienl" skesante..i.Perioada corespunde aceleia de incubafie in cazul virugilor ce provoacl rdceala . Anxietatea sporittr nu duce doar la scddereareacliei sistemului imunitar..atit a celui de pe buza superioard.5rii sistemului imunologic intr_o asemenea misurd incit poate grdbi formarea de metastaze ir.r[i'""-.anxietat" 9i inceput cu oamenisrndtogi ". lir"o..J. din studierea cuplurilor c6sitorite care au fd- din Anglia. . renun!5 la siujbl sau eviti sX mai iasi din casi25..bilitate crescutd "ur.d.. ar fi rdcerile. emoliile cele mai periculoase..". Intr-un studiu ficut la Universitatea de Medicind Stanford ce a numirat Peste o mie de bdrbali 9i de femei care suferiseri deja un infarct.rtaurgastrointestinal. In multe cazuri."a crizetor de astm2o.uiistd dovezi .""p...fi#. cit gi a celui care genereaz6 leziuni genitale.g.r .. pacienlii nu mai conduc magina..mai. ln vreme ce ostilitatea cronicl 9i crizele repetate de minie par si insemne un risc mai mare de imbolnivire a inimii la btrrbali.I" ui1"if"tt* ff#"_M"lon."'ib. #il. s_aconstatatcA stresulgi anxietatea r-au sldbit. aplrind ocazional. imunitar gi La unul dintre cele. t". au devenit mult mai vulnerabili2a.J..r*urrJniunor nosil" irril"i ii infringe _ dohr cdin cazulsrresuluiemofional u""".il.Efectele perfide ale stresului mintal 9i ale anxietdlii .f"JUs".::ffi:rinse ." M. frJUlemele -exa""...Femeia problemegastrointestinah "..) mod similal. gi creierulpoa_ "r. ori la un persoanele aflate intr-o continutr tensiune.stresulaprrind in sifuafii prin carene amintim si nu neapdrit care trebuiesr trecemsau ae in buie sd ne confruntd*..r" ".d. spectru de efecte:compromiter"u'furr.." itoii]"... produc infarct miocardic.Doar 27ohdintre subiectii Pu- liste cu nemulgumiriap5rutein timpul certurilor conjugale.i][*..ur.tior. a lucrat S:_T*specialigti cu savanfi in cercetarearScelilor in cadrul laboratorurui .cele produse .. . chiar mortale pentru femei sfurtanxietatea 9i frica....ajoritatea rezurtatelor esteneclar dacdintreaga'il."ro"* te fi afectatpe termen I""g.. el r6mine latent in corp. De asemenea..tiva-a*p. cei foarte !i au rdcit in proporlie de 47% ." i"gr*rii dinke stressi B*. ..:"r.. de la yale observa i:1"]:iyj*..Lp"iJtle anxietatedovedesc un nivel marede stres.i "" i urmaid a.. exnaus. ln generat. spuneMcEw"r..olffi .r. d"nt*gu. Dupi ce oamenii au fost expugi acestui virus." tipic penrru fetuI i n carganxietatea gi stresul medicale.p I9i progresarea "puriHii pidl a diabetului ae ra_ tipil.i.. despreo cercetare ^pi.r. au dovedit cd:la trei saupatru zile dupd mai multe supXrtrri it sau au ficut o infeclie a sistemului respirptor.il. gripa gi herpesurile.. stresul arl"" tu .. declangind colitele 9iloil. ""." robustefea siste_ mului imunitar a fost asaltate h .rragie . fiind expugi in momentele de ingrijorare sau de suptrrare.e*!il..r. studiind curn se comporttr in via!5 cei care foarte stresafi. siv probtemeate hioocam"p"ht Lu*ori". reactivarea virusului herpesului a fost descoperitd gi la studenlii la medicind in perioada examenelor de sfirgit de an sau la femeile de curind divorlate.. Acelagi tipar stres-boald infecfioasi se p5streazh' giin cazul virusului care duce la aparilia herpesului .. Activitatea virusului ce declangeazd lrerpesul poate fi detectatd la nivelul anticorpilor din singe. . (tn vreme ce acestaeste un rezultat fic ce confirmd ceea ce toati lumea a observat sau a binuit el este considerat a fi o descoperire fundamentalh ce td rigorile gtiinfifice.i"..lilitate.il* sistemulnervos poate cddeavictimd unet <uzuri>> "...: deor.21 Dovezi coplegitoare asupraimpactului medical al suferinfei au apdrut din studierea boriior. Studiile_au til.o dovadd clarl cd stresul rtesistemul imunitaf3.U"ura Intr-un articot din 1993 i. Folosind aceasti unitate de misuri.""te.t#". dar de obiceisistemui "*p"9ip". cetmai adesea nu mai arenici un rezultat.274 Inteligenla emolionald aplicatd il:. frica poate lua forma unor fobii paralizante: dupd primul infarct.psihologur rarg u.:ilT.ilila h.. . alte studii au relevat efecte adverse gi in cadrul sistemului cardiovascular..m asemenea mi_ crobi. Sintem ". rimunologice au o semnificatie clinici a"rrui"e mare =iai"i sd deschi_ dd caleaspre imboln5"ir"r." au ficut o leed_ turd gtiinlificdintre stres...ceea ce sugereazd faptul cX solii. acele femei care l-au flcut 9i pe al doilea erau profund marcatede cumplite temeri gi de anxietate. formareade atenoamecare duc Ia ateroscrerozd gi formareade cheaguri d".. apdrind inclu_ ilr*"*".rl fafl1 de infecfi'e virare.serioase studii gtiinfificg Sheldon psiholo. .

ri"r. a trecut 30 de voluntaii printrlo serie de stdri anxioase. ci unul atitudinal.oUfu*"i" gur_ :"tr". Stephen Manuck.. studiu asupra a cinci sute gaizeci noud de pacienli 9i .21. cei care au dat dovadd de o permanentd disperare 9i o lipsl cronicd de speranlI au. Era de^ingeles ca ffeceaprintr_o staredepresivd . dac! pacienfii .trigfurd.C"* velul de stres este atit de mare. Cancerulde sin intrasein meta_ stazd. Reacfiadoctoruruiera de fiecarJaata aceeasio poiteasi iasdimediat din cabinet. intr-o oarecaremlsurd.celulelemaligne reapdruseri gi se extinseserd la cifiva ani du_ pd o operaliecarefusese socotiti o reugitd.la faptul J. depresia este un puternic factor de determinare a momentului morlii. pen"tru ci depresia trece neobservatX 9i netratati . Pacienlii d9p1mali se pling mult mai tire de regimul medical . fapt poate duce la crize de inimd sau la atacuri cerebrile. apar ia nivel anatomic.. nivelul de adenozin trl_ tosfat a crescut brusc. sint confundate cu ugurinld cu semnele altor boli. ei ' pot sd amine sau chiar str scape de simptomele respectiveze. ci in cei zece anl antenorr au avut srujbe foarte stresante erau de cinci ori mai expugi cancerului decit cei care nu cunogteau stresul2z. este pulin probabil ce vreo emofie de vreun ar mai putea anea un ifect cbnsiderabil asupra evoluliei bolii' In Vreme ie depresia femeii categoric ctr ii inrdutdfea aceste ultime luni de viali.gi de problemele emofionale. ca gi rihnul cardiac tensiunea.inclusiv pierderea poftei de mincaie 9i letargia. i:i. Egecul in diagnosticare 9i netratarea depresiei cregteriscul de decesin cazul bolilor grave. mai ales in inr5utdlirea lor' Aceasti influenfe este atit de covir9itoare.t.ca in cazul pacientei car.[ia mulli goferi de autobuz care suferi de hipertensil. Lisind de'o parte cance.murit in mai mare numar de boli de inime32.. numitd adenozin triflsfat.lntr-un urfost au mijlocie-ce virsti gi de femei debdrbali 2832 pe ficut mirili de-a lungul a doisprezece ani. Acest ".incit ori de cite ori mergea la oncologizbrc_ neain lacrimi. de exemplu. riscul de a muri de inimd era de patru ori mai mare decit la cei care nu erau deprimafi' .e fria"pii sarcini. cei cdrora li s-a diagnosticat o depresie majord e probabil si moari in urmdtorii doi ani. oare nu cumva GOntadin punct de vedere medical gi faptul cd el nu trata starea de permanenti tristele a pacientei? Cind o boalS ajunge sI fie ffl atit de virulentd.rrl vaselor de singe.a rro_ luntarii au fost supugi unui stres intens. monitorizind starea singelui acesiora. p. 12 din cei L3 care au suferit depresii au murit in primul an dupd transplant. In afari de rlceala jignitoare a oncologului.astfel.r"t qe.ilor cu boli cronice de rinichi care fac dializ6. Drumul care face legitura intre emolie 9i starea medicald nu este unul biologic. artritele.. de exemplu. pentru a menfbna doa.".iovas_ citeva tipuri de diabet.t ufu_ lanseazX?n mod direct declangareastresului se folosesc "e fur trata_ mentele chimice pentru a reduce simptomele ftrtr-un mare nu_ mdr de boli cronice. toate simptomele sint agra_ v3te d9 st1es.6 Inteligenla emolionalll aplicatd Minte . in cazul a 100 de pacienli cirora li s-a fXcut un transplant d-emtrduv5 osoasd.sub o puternicd presiune a pretenliilor fatl de'ei._i s-apus diagnosticul. o iarte dintre ele. tehnicile de relaxare "i_ cor. cei care au.ul. astmuf.declirat "urr. Ai E de inleles cd riscurile de imbobrivirepar mai mari pentru cei ale cdror slujbe sint mai .:ei trebuie .".in vreme ce 34 dinte ceilalti 87 incd mai trdiatr 9i dupa doi ani30. ceea ce-i exPune unui risc crescut' studiu $i'bolile de iniml sint accentuate de depresie. Costurile medicale ale depresiei D. tr care a ap5rut o substan_ !d secretati de celulele lui.. 9i De exemplu. dovada medicalX clarX ctr melancolia poate afecta evolulia cancerului este incd indoielnicdze. declangamodificdri la nivel. sd se destindl gi str-gi stdpineascdsentimentele nelinijUtoare. mai ales de citre doctorii care nu au destul5 experienld in diagnosticarea psihiatricd. trointestinale 9i durerile cronice. incit pacienlilor cu boli grave care stnt deprimali este necesar sX le fie tratati 9i depresia' Uni dintre comPlicaliile care survin in tratarea depresiei la cei deja bolnavi este faptul ci simptomele acesteia. in dietd.stresante. cum ar fi cea a unei mame care-gi cregte singurd copilul. o mullime de studii au sugerat cX depresia joactr untol important in alte boli. fiind nevoi_ tE sd se oclpe de el gi str aibd o slujbe.Doctorulnu_i mai putea vorbi despreun tratament-iar chimioierapiai_ar fi putut of&i cel rhult inci vreo citevalyii gu viafd.phngea deoarece cancerul de sir intrase in metaitaz1. "e iil.r nu au nrci un control asupra felului in care vor fi indeplini_ te acele sarcini (acest lucru duie. Atunci iir. De exemplu.inl1-od-ala. chiar mai important decit oricare alt simptom medical3r.i.in cazul pacien. printre acestease numdri bolile card. psihoiogta'Universitatea din pittsburgh. Incapacitatea de a diagnoitica depresia poate si devini o problemi suplimentar5.i medicind 217 de o mare tensiune la serviciu sau de o viafd foarte dificili. in cazul celor 3% care erau cel mai grav deprimali.ri rectal gi y" g*p comparativ.

f:.fereau "ft"*.21 muriseri.. emoliile pozitive pot fi tonice.. . optlti'ti9ti gi-au revenit mai repede 9i ay a1lt mai puline pacienlii decit aceea ci. blocajul arterial.proti"rn" lardiace 9i diabet_ unul din gase sufereade aepresiiira"u. Speranla este extrem putuliriilo.uru au primit 9i un p:ihptriS qentru depresiilor u" u*irulroie de mai puti_ lJ"":?r nd terapiefizicd de recuperare pentru u *"rg" .depresia induceun risc de imbobrivire foarte cres_ -_ . Cei care au multe speranld este firesc sd depdgeascf.9xlernagi pacienfii deprimali au prezentatun risc mult mai mare de a muri in urmdtoarelegasl luni.. mai ugor marile incerclri. dintre 25 cei mai a optimigti.. avind in vedere il tragedia ie petrece de obicei la persoane cam de douizeci de ani gi este urmarea unui accident.. i.i de depresie au stat internatein mediecu opt zile mai *i d".*tuT coplegitoare.i.dar care. ' Ca rudd apropiati a optimismului. de ri-scul treste multe ori toxici. Dacd aceistd formd de nemulpmire emolionald cronicd este predispune la o intreagd gamd de boli' Chiar dacX depresia puteaia nu-i faci pe oammi mai vuln-erabili la ilftniv-trlt . . ln stdri grave. Preful pesimismului optimismului Ca 9i in cazul depresiei. etr.ri y1u t11gidisfunclii a v..nusufeieauau a"piesiu treime 9i doar o".a sufereau de boli multiple..i. .aiuiecit pacienli serios ce'ar. pentru cei cu deprerii go"u dezile pe an la 9iJ"-ia-eZ 18pentru cei tratali de depresiiugoarlsa-- 9i niod sigur ea aduci prejudicii capacitdliide insdndtogire care firavi mai pacienlii la ales 9i mai deces..rr.iga. Felul in care reacfioneazi din punct de vede- AUANTATELB*r!.ilr."i u"""ioipu_ cienfi le-a fost tratatdprobrlma aEpr"riui. de.pinl la un in nici un cazci emolia pozitirmit punct.lt. toli ei percEptibit.t.il.mai i" ptit"u.iar paralizia se instaleazi pen.r. inclusiv daunele aduse inimii ir urma primului stualt Intr-un tensiunea' sau colesterolul farct. Asta nu inseamnd pot schimbasingurecursul fericirea ori risul cd vinalca sau pozitive pare destul de emoliile oferd ce Ceea grave.l" cut pentru cei careau supraviefuitunui irf". diu.incitsenumdrau pririr" primii 91a 10%care necesitau serviciimedicale_ adesea puit o.ii t*ai... dar fdcindu-se studii p" ttt' mare numdr de *".tf#.."*pfi"i refacerea du_ pd o fracturd de col de femur.. efectuatasupraunor paiiengi di"t _. f"*"if" G.nnfi.exempf". Perspectiva lor mintald s-a dovedit mefactor alt orice fi un mai bun indiciu de supraviefuire decit indical de risc.irrior" a sctrzutde la 79la 5'1. curn ar fi.carecregte riscul unei aritmii fatale.1" turi similare..tisd sufere de o boall similard _ de de inimd din ca"""*irt".ir.'lnt _" . doar 6 muriseid.2L8 Inteligenla emolionaldaplicatd Minte Fi medicind 2t9 p:r cd.rri"tr"p"riu'ele "f.r.roru i"iJ. dintre ele au mai reutlt yreodatesr.. d"p. tru iot restul viefii.piiul din Montreal care au dupE ce fuseserd ti"t"fif" urma unui infarct.iii.entrigululuisting -oard sau a altor proUf"*" inimii de dinainteainfarchrlui. paciettgi care au fdcut o operalie de by-pass 9i care erau mai cor..tu".li" unor femei mai in virstd cu fracturtr a" "fu..il.C"[ . "i ln mod similar. dar care s-au simlit mai pude grditoare in cazul 1in piini de speranle. existd un cost medical al pesimismu122 lui . evaluatepsihiatric la interriare. cei care iu avut mai multd speran!5 au fost in stare si oblind o mobilitate fizicd mai mare comParativ cu ceilalli pacienli cu accidente similare. 9i avantajele .gi avantaje ce corespund optimismului' De exemplu' priin fost evaluali au infarct de bdrLali care suferiserd deja un vinla gradului de optimism sau pesimism' La opt ani dupd accident]dintre 25 cei mai pesimi9ti. sint de_adreptut 9i T". . speranla are puteri vindecdtoare.fr#LEEMoTrrLoR Tot mai multele dovezi referitoare la efectele medicale ad_ verse produse de minie.rJur."t r. fos!. Cam unu din opt deprimali era de cinci ori. inclusiv problemele medicale' Lrtr-un studiu efectuat asupra unor persoane paralizate ir urma unor accidente la coloand. "ina de zile dintrmdrur tr-un an in care erau iircapabifi ae ireo uc. t" pot desprinde ittteva efecte din masa de variabile care afecteazXcursul bolii.ior se numarr efectelesale asupraritmului cardiac.i cind sint cronice. pioduse de accidentele la coloani. de mai puline ori in urmltoar"fE t luni dupd pri_ ::Tt"Tut" ma externare. 9a constatat cd depresia esteceaaur".pu.: mite care odatd cu celelalteingrijiri *"Ei. mecanisme care a_r putg-a de depresiasporegte intr_oasemenea 9e mtr_ -explica surd posibilitateaunui infarct urte. atunci cind au fost studiali _ pacienlii a ctrror stare atit de gravd.ule in timpul opeialiei 9i dupl pesimigti3s. Atit mi:ria cit 9i anxieiat".

r care aveau dou6 sau mai multe Persoanein jurul lor. ca ai comunittrfii.pti...cu rezistenfa sistemului imunitar la tumori'gi iifecfli _ o speculafie nedemonstrati deocamdate...legtrturileapropiate au un efectvindectrtor .urr r. cd in societtrlile moderne nu se mai fac vizite 9i nu mai au aceeaqiimPor- totugi mullumili gi sdndtogi'Mai curiredconteazdsentisubiectiv de izolare de lume 9i faptul cd nu au cui sd se vreme c€ izolareasocialr'de 2 ori.va avea urmari asupia mlsu_ rii in care ea va face eforhrri ce i_ar putea aduce o mai bund funcfionare fizicl gi socialtr36.6 ori.iar legr'turile emo. spre deosebirede doar dintie cei carenu au avut decit foarte pulin sprijin din exln mod similar.#I- re a legSturilor strinse o aduce un studiu ficut in $uedia 9i Publicat il lgg34r. precum tehsiune crescutS.astfel. Aceasti constacgte tot mai ameninfhtoaie. 752 dtnue birbafii la icest consult au fost din nou contactafi.":1ry muru oamenrcaretrdiescsinguri sau seintilnesc cu pulini prie_ tlnsa it t -udevia qe r"-utur rpor"gt" iir". cd singuritatqa nu este acelagilucru cu izolarea. Putereaizoltrrii constituie un factor de risc al mortalitdlii .consecinge asupra sdndtifii.aubeneficiat transplantului mai bine de doi ani."pr. . Izolarea ir-sine..Ei biire.IntuIigenla emolionald aplicatd re emolional persoana paralizatd. in tul ci nu ai cui sd-i impdrtlgegti emofiile.it pur. Siuaiite facute ae_al""g"l. Ac-ea1td diferenld dintre btr'rbagi 9i femei tn griyinta impactului izolirii sepoate'datorafaptului ctr femeile sd aibdrelafii emotionalLmai apropiate.. de lfost supuseunui transplant parpartea din emolional sprijin pu[ernic de un .. persoanele mai in virstd care au ftrcut infarct.ea ins5gi un ai" punct de veJe_ i"t* re biologic in lupta trupului impotriva. de faptul cI nu se mai merge la cluburi..t .tiigliceride crescute sau nivelul colesterolului crescut. rzolarea estemai greapentru bdrbali decitpentru femei.4l murisertr intre timP.54o/o au supravie- Feze.5ori mai"marea". deci se u bizui pe un spriiin emofional. doudzeci de ani gi in care au fost ir"pli".rl :lr"j"::l qe qecesctoarde 11tca1ei.t la fel de im.._ tii gi in general sint mai neatenfi i" pri"i"g" obiceiurilor il .uiasci mai bine de un an dupd infarct decit cei f. O teoric presupune cd pesimismul duce-la depresie. oUL_ teiq.portantd peitru rata mortalitilii ca gi fumatul. r. care ajunge str inter_ tereze. de deces3z. faptul ci erau implicali fir weun Proces sau ca heceau printr-un diivor!.P.la GOttubotg. Faptul de a avea trei sau mai multe dintre aceste probleme in anul de dinaintea consultului a devenit un factor prevestitor mai puternic Pentru moartea 191in urmdtorii gapte ani decit indicatorii medicali. citevale_ \1tine gdturi socialesint suficientepentru o fe*!i" comparativcu un numdr mic de prieteni pentru un bdrbat.. Nu_ mSrulbdrbagilor izoligi caiemor esteal. Sau poate ce pesimigtii s. a""i saude t.Dintre venisertr Care pcegtia..cel pulin agase care rtJconstatJdintr-un studiu ficut pe o sutd de Persoane ca' pacienlii Dintre mdduvtr3e. gapteani mai tirziu.tfne-oleglturd strinsi * dubieazi riscurile de imbolnlvir. a dmiliei sau a prietenilor.orcare au sPus cd duc o viald calmd gi linigtit5.eneglijeazd pe ei ingigi _ unele studii au constatat ci pesimigtii fumeaztr 9i beau. fac^mai pugin sport d""it.ceeace sPoreqteriscul de irnbolndvire.. se poate intimpta ca intr_o bunl zi fizio_ loqf speranfei si fie prin.Jil"r.ei ori mai mare decit al celor careaustrinse legdturi sociale.are nu au nici un sPrijinao' i Ou.#vtrrat sdntrtoase.adduga gi ticerea . Ttrlburirile emolionale se datorau unor probleme cu ut fi cele financiare grave.t.mai mul.Tolibdrbalii caretrdiau intr-un oragdin Suedia..gi erau ndsculi i:r 1933au avut ocaziasI facd un consult meJical gratuit.tdt-. conchide din 19g7 din re_ vista Science.. cilesterolul crescut. nesiguranla locului de muncd gau concedierile.mai grditoarea puterii de vindecade vialX. celecu o viald sociali bogati. _-. avind in vedere izolarea cresctrgeneratd de uitatul la teleVizor 9i de-pierderea obiceiurilor 6le.este "". fste treizeci si sap_ 220 Minte si medicind 227 nici grupurile de ajutorarecryn ar fi Alcoolicii Anonimi.. au de doul ori mai multe sd suprivie. Cu pulin ajutor din partea prietenilon valoarea medicali a ielafiilor interumane Pe lista riscurilor emolionale-periculoase penhu slnltate pu_ tem.tiinale strtrse r" iRa pe lista de factori protectori. pentru fe*J le izolate.mii de persoane au ardtat ctrizolarea il. . poate ci dovada cea. Printre birbalii care au declarat inilial cd trdiesc intr-un stres pmolional puternic s-a inregistrat o rattr a mortalitdlii de trei ori mai mare decitin rindul cel.riscul estede L. Existd mai multe explicalii ale faptului cd o perspectivl opti_ mistd sau pesimistd are. tensiunea arteriald mare. ai cu cine intre. prezentindastfelun pericol gi mai marepentru sXndtate38.

ir...acie1t9 ce luni . cam cinci zile.ai cament ug""i cind aplr probleme cu inima.i strvorbeasci desprelucruriie careii framinu jG].pout" fi "ffit dou. iu.. devine chiar U"". Certurile in cdsnicie.scri..maimult decit Toatefemeile au primit acelaqitratament standard. cei care gi-au notat lucruri care inregistteazd clat care ii frf..fl: ne vizite la policlinici.t r.gierau unde s-au putut desctrrca dispuse sX le ascultetemerile. doudzeci de mi_ nute pe zi. il. iur" a ardtat in urma unui gir de experimte... careadesea a insemnat gi o operalie.. ". carea condus acesfstudiu. spn tn sau o sugestie i_aapdratde impactul mortal._u.studiu asupraco_ legilor de cameri.minti au gi avut cele mai mari Progrese pentni care alte studii aratd cI pacienlilor care fac psihoterapie .cu atitea conteazl mai multpentru sta_ rea de sintrtate. adunat prea mul-te.il. ca de altfel gi lumea medicali: femeilecu o formtr de canier avansatla sin caremergeausdptiminal la irprobleme au trtrit dedoudori truniri cu alte persoanecu aceleagi boalape cont propriua6' au tnfruntat cele care ..ti_ne."". Femeilecare au merb la acesteirntruniri au triit treizeci gi gaptede luni..s-1 gegindurimai sinitoasd" calede a aerisipulin atmosfera r.te 1*. Poate cd una dintre cele mai rtrsuntrtoaredemonstralii ale impactului clinic al sprijinului emolional-a fost irregistrat in grupuriie de femei cu cancerla sir in fazi de metastazdavansaie ai U UniversitateaMedicald Stanford.."Aceastdinfelepciun-e pop. str diJcute cu ele despre cancer9i despremoartea sL incumetau iminenttr.Metoda lui este..un'fet iltre rt 9i rata mortaritdlii' Faptul ctraveaucui sd se udt"r"r""rrli*u. {{esga..roi.. constattrrile constattrrile lui cird se deschideaun subiect delica! apoi. Un studiu fe""i ul"pra unor colegi de cdmin de la o facultate a ardtat cXmisura in careacegtia se urtrscintre ei determindriscur de a raci sau Ju-u facegripe precum si Ia doctor. Robin ii sfdtuiegte pe cei carei se aldturd:.i*pld.Spune.." de exemplu.lgo. Calitatea relafiilor precum gi numi...lara'aie .. i"iiu*u. a fost la rindul lui uluit de aclstidescoperiri. in urmtrtoare- . cancerul acestorfemei a revenit gi s-a extins in intreg corpul. scadenumdrul zilelor de concediumedi_ nivelul funcliei imunitare.rril" deschis. Era doar o chestiunede timp din punct de vedereclinic pinl ce boala le va ucide' Dr' David'Spiegel.cregterea fiind mai presusde medicalie sau de alte tratamentede orice fel.i ai )igi deci totur devine de o. oamenilor sd scrie v*Te de cincisprez""" .ci dacdii facemp6'oam"r.#i. in vreme ce cele carenu au mers intruniri au murit in rnediein urmdtoarelenoulsprezela aceste speranlei de via!5 in cazul acestorp. .."Eil.. te vezi . par a fi cheiarezolvlrii situafiilor au st es.piieteni apropiali _ nu .ii".. in urma acesteiexperienfe. era exprimat un mare grad de tristeanxietate.experienlaceamai traumatiintreagaexisten!!. j:t..u gi cine sd vorbeascd. Efectul imediat al acesteiconfesiuni este "iuimitor: sporegte funclia imunitarl.i *ur" merif sepa_ re cd a spune tot ce ai pe suflet a1uta.. unJ" .in funclie de sentimentele care apdreau ba chiar se irnbundtdlegte 9i funcfionarea'enzimelor din fiMai mult. despre .. importanld cruciali"ur" pentru .lntotdeauna un guvoi de vorbe "ii"". "pli"".tuntd relalie din via!tr. P!. a"rpr" grijii" pruru. in medie. e ca gi cirm am da drumul unui bara.g. singura diferenfi a fost ctrunele au participat la acesteintilniri de grup. au un im_ pact negativ asupra sistemului imunitar€._po. Dupi tratamentul ini'fial.222 Inteligenla emolionalllapticatd Minte gi medicind 223 $i totugi.nufrfil" d au gi ele costul lor. ."il"irt.printre cei careau spuscd au o via. O "" cI a sfatului lui Robin vine-din_partea pennebacker.iiosi " traumeleviefii.."rr.diU utirre o"r*t inimtr furhistatd.ri" .. ln urmdtoarelegaset.rul acestora -interumane.cea care macini. p"r."Uit d" . in fala celor carele infelegeau. la fuiceput. Ceeace oamenii. sint oameni . mi-a spus: .ii... psihologla ryz1te Universitateade Stat Ohio. e dt ._o"n i gistratnici o rerarie denici.ti intimd sigurll.1 9l atemo_ mentului.oate aveaun efect medicalbenefic4..rour.."..i.careg9pot bizui 9 solie. se inchega o povestire care descoperea un fel de sens in sau in chinul respectiv.u.ur.'_ psiholog la Southem Methoaist dniverriry. durerile 9i sup{are3'. mirie ..t _"1. mai importantdin via!tr.yotrnCacioppo. u"urtu utu singurul loc unde femeile puteau vorbi deschis depentru cd celelaltePersoanedin viala lor nu spre iceste "ttio.€ Forfa vindectrtoare a sprijinului emolional ln Minunatete aoenturialelui RobinHood. .e hnse operafii sau tratamente medicale adeseale este mai bimedicaldecit celor care fac doar simple traie diipuict de aedere tamente medicaleas.Yl:*><11"u p:lsgane care puteau str le"u ofere *heri"r" . Acest proces desizui ci seamdnd cu ceea ce se intimpl5 i cind oamenii igi exploreazd nelinigtile prin psihoterapie' motiv un motiv sugereaztr un lui Pennebacker sugereaztr devdr. careu fe.. zile. r.l.

Totodati.Un model exemplar sau exacerbeazd deilangeaze estefon Kabat-Zinn9i clinica sa de reducerea stresuluidin caunde exist1un drul Universitdtii Medicale din Massachusetts.. rotafie. esenfiale in privinfa hotdririlor Pe care !re: str le ia referitor la ingrijirile medicale. . Mai intii.Y1_'-". i.ixcind zgomit d.Satelprietenului meu a murit de cancerla vezicaurinarl.Nu e nimic anormal-.11".'intrebirile a [tt. am trecutpe lingi nefrolog.'lntr-adevdr.Doctore"."di%.cui" tocmaiera in vizittr 9i s-aoferit sdma insogeasci la spital."t" irztr incertitudini.a. E foartenerdbddtor sd afle dacdsevid cevaunne de cancerla radiografie.548' rc ar fi programele care fir citeva minute ii invald pe pacienli punf intre6ari eficiente doctorilor.r:1p""" un studiu ftrcutasupraunor pacienfi careagteaitl si il. invXlindu-i ie pacienti diverse tehnici de relaxare. companiilefarmaceutice s-arfi bdtui pe el care'sd_l proa""a *ai intii.. mai complete. astfel irncit str aibi "T"Fq in fala cabinehrlui.La sffrgit. ldrgeassd-9i ar Putea pxistdmultefeluriprin caremedicina incluzind realittrriziuneadespreceel ce inseamndsXntrtate.uaiografii ale felu_ f: cum :*"gl{Tre rut a reacfionat substanla de contrasttr rinichl gi vezicauri_ nartr. Rezultahrl:^patrainte cienlii iii revin in medie crrdoui sau trei zile mai dewemes0' camereunde divergi membri ai I rpitale au inceput si proiecteze gdtindu-le9i avind griid de pacienfii. emofonaleite botil. Dar unele . r.'a ficut_o pri*"i"f meu: .to*f m_atrimis str facanalizegi pentru aceasta mi s_aficut o injecliecu o substan_ fd de contrastradioactivl. Dar cidd pu"iurrfil pleacddin cabi- Sau aga cum spunea dr.un specialist in boli de rinichi a intrat repedein incdpere..fi"care datd.dactracesta ar fi rosr un nou medicamentcaresd sporeascd speranlad.tit a" u""url te aylizj.u. Incapacitatea meade a pune vreo intrebarein privinfa lucru_ _se repetdde mii de ori zilnic in rpiiuiu ::t:i::. lnffe la ctoctorarati c5 fiecareare ir medie trei sau mai multe intrebdri de pus medicului. ..224 Inteligenfa emolionald aplicatd Minte si medicind 225 dg_urgentisi". clic.culmea.Precum9i emoliile care nepldcerile simptomele. SX fii pacient intr-un spital poate fi uneori o mare singur6tate gi o experienld care prisupune multtr neajutorare.lr]it-"t. inctr de cind aqteaptd iasdde acoloiu rXspunsurila eleae' 9i . Nu m-am dus singur str_mifac aceasti analizl:a venit cu mine un prieten apropiig gi el tot medic.:" intors sd_mi spu_ ntr ce a vdzut.'tde tratareir 9: cancerului "ent* ar din New y_ork: ... AP O RruL INTE LI G ENTEIEM O7'ION ALE LA N GRII IRI LE.Orice p-acien"i cu cancer trebui sh p_articipe la acest-tipde intruniri.laelerXspunsuripe calculatouprin igultarealiteraturii medicalein privinla lucrurilor careii suastfel incit pacienfii pot deveni un fel de parteneri egali ai O alttr abor:ilor in a lua hoteriri in cunogtinld de can.MED I c ALE in ziua fn caream^fdcut un consultmedical de rutind gi s_au descoperiturme de singe in..tocmai plecam de35ol_o impreuntr cu prietenul meu.o etaptrcare. a-fost replica scurtd a nefrologuiui.in schimb.eperecit mi s-a fdcut radiografia9i aparatul s_arotit de "t"t citeva or1pu"t*-" prind. Aceste constaldri vizeazd felul in care multe dintre ne- totul. trnele servicii oferi prezent oricui apeleaz1. n-am avut prezenlade spirit s5-i pun o intrebareca_ re md frdmintasetoatj dimineala. Cind. pr"r"rrtut in fugi gi a dispdrut penrru u uiutAu.Fiind incl destul a" u*".9i reo ocazie de a aborda dimensiunea emolionald a situa- ilt tr"beti in gind.... psihiatrul 9ef oncolog la spjtil{ de stilul actual f emolionaleale pacienfllor nu sint satisfdcute rdspuns gdsesc nu-9i care medicinei. temeri gi exageriri. .r.:i.. ao. A ir.rrinu *"a.de exemplu. Tehnicilede relaxarepot str-iajutepe pacienli sd depdgeasc5 ceinsolescunele simptome.spus el..U.eimagineadin maimulte unghiuri. y_u* intins pe o *ria sub un upui"t si mi s-au frcut mai mirite ..rtrspunzindu-le la intrebUri mult inainte de operalie gi spunindu-le cu citeva zile mai "n prin cevor trecein perioadade refacere.estefoarte des intilnitl in Lumea a Treiasl. ii determini sd urmeze regimuri medicale Pe care nu le inleleg in- pu au gdsit rdspuns decit la o intrebaie 9i jumdtate in me. rotafie. Jimmie Holland. pentru a-i aiuta str-gipotoleasc[ temerile 9i str sttrpineisctrstarea de disconfort .fiit. "_uN. cu rtrmine poaiX se fimiliei ei ca acas{.. A durat cam o orHgi jumdtate.i. Momentele in care pacienlii au de irfruntat o operalie sau Flize numeroase gi dureroase'sirt pline de anxietate . grdbit sdmgargdIa urmitorul pacierit. pacienlii ar puteaprimi infor. Unele spitale au deja un sistem de informare a pacienlilor intea operafiei.eviaftr.

.radacdvor aveaun declin . o l"pfii.tt*" i.Avind in ved-erecr datele indicd o toxicitate a acestor emolii atunci cind ele sint cronice..ma' alju :i.tj."irg*t"i ."ta p" Uot"avi si se fraccu virstd' in mai tr-un studiu fdcut asupia unor Persoane .reacfi."t h."ptu cre- i#"i ...semai pot incd facemul- deocamdaP*cticdasiizimedicina.^t'l!idoctori:?191i... "u "ri" pe cale de_disparitie..nsibilitate' o il. la virsta d.ea1 de dr. spitalele au realizat gi casete cu diverse instrucfiuni din cadrul cursului gi care sint disponibile pentru televizoarele pacien{ilo1-. a9a uru""rilor.rexagerare".* *-t::t: a emoliei pacienlilor lor' conHci in privinla importanlei ctinice cao saucaanecdotici' neinsemnattr lia'"trtiJl""itti dovada'ca o modalitate de aueste 9i mai grav ca .J.a" urul' toreclaml Pentru unei ingrifiri meDegitot mai mulli pacienli tn"Ji"-ta*urea mai ?igotcf.'.traiul ..!rlt. care str poatd si asculte gi sd se iacx aicultati. program i..li.unei relalii axate pe ingrijire. ratd mare a t-** ii1."r...ninia.iJ. mai alei congtienttzarea d.. 9i pe recunoagtereafaptului cd relafia dintre medic paiient esie in ai sine un factor €xtrem de semnificativ.hi..unui pa- ii *fl"t".". Aceasta presupune crearea .{ .: care mamele ti*"ti mari-iei ioartesdraci.i6rraie ugu .. {. existe9i un avantil in..226 Inteligenla emofionald aplicatd Minte gi medicind 227 curs de zece septAmini de tehnici mintale si yoga pentru I.:l pensionali..lii: .^r" tn+ naitor psineuoile dacd '.rt ci doctorul oferd.." i. accentul se pune asupra episoadelor emo. '-u" suu ittfit^i"ta r"nr. Ca 9i in cazul lui Kabat-ZinO se profita de ceea ce dr. . Herbert Benson numegte . tot mai numeroa- al "tiiitatii r"satolil" dintrecentrulemolional fi. p"pl un-an de aplicare u iceJtoi program... SPRE O MEDICINA CAREIA SA-I PESE pagi sint doar un inceput. care presupune gi un regim firi grtrsimi..|" L:rvindecemai repede-' talareabolii sauii u.ade relaxare.. a""u.{..ll:1 :9=i. anxietatea.t i-ili. I#"t"ora ?t:tlT Elil#.ru lerului 9i sistemut." *4tlt ""P9ilT1-T::i:"'?:1 irnalt fi. Un al treileagruPtinfi ai puteafi mq:es:-?l:... "ottsolate este eirolionald eiea 9"::1T.cegti si-gi ldrgeascdviziunea intr-o asemeneamdiurd incit sd inglobeze-gi impactul emofiiloq. trebuie sd se ajungd la luarea in"serios a doud implicalii importante ale descoperirilor gtiinfifice. ornisir mi-n spus cd tehnicile de relaxare sint plrtea cea mai importantl n programului.'Dar pentru ca medicina .li&i iilit"'it"utii similare lq stdputea ei ei-ar medical spriiin odaid'"i . In final..i]i. dicale mai umane.asupra practicii zilniCe care oferl o relaxare profun1Bq"l: dd.'. aiung in privin- foT"-l-: emoliile caredecurg-dinaceste lY::-*. Relaxareagi yoga sint de asemeneamiezul unui program in_ ovator pentru tratarea bolilor de inimd.i.3ilt'il.T:1 incitelesddeviastfel emogionile' un factor determinant esJe u*"fi" "fX'poiiti. Aceste ietigii ar putea fi mult mai solide dacl educalia medicaltr ar presupune gi unelte minime de inteligenld emofionald.il. sprijinirea oamenilor pentru a le trata mai bine poategvea un efect medical potenlial U fet de mare ca atunci cind fumdtorii inrditi sint convingi sd se lase de fumat. mingiiere 9i in ciuda ..nevoilor utiiitalii i".il.ffi .. pesimismul pi singurdtatea_ esteoformd de preaenirea tmbolndairilor.*ttt'i"tut. fiind similare cu fumatul. ... dupi cum arataprimele dovezi' jj|. la pacienfii aleidror boll cardiace au fost destul dggrave ircit sd s! alunge la un by_pasr coronarian s-a schimbat felul de coagulare aiteriila."ftn"* *"aicali ilr ii""'J" ceva. un regrm emolional mult mii bun pentru cei aflagi la pat decit obignuitele seriale siropoases2.""" 'l li seimpdrt6?:ff1T:Ti:'"'.i. contrariul fiziologic al declanglrii stresului.i'-dil. patl oarbd pentru medicinI' emolional"' precum ne'voilor emolionale' ingrijirii ingrijirii.ut. cei care locuiesc in cartiere cu avrl! 11"*::.nume TPid "11Y:t a9a-numitele-!:ry]i.il.e tot mai greu sd gisegti . acorle care doctori careseaeaici tttrp gisuflet 9i existi asistente Dar cum ingrijire plinl de iandrele9i se. l.m gi.rrrrii o oferi daci Pe de altd parte.. O tatedeafaceastagi carearaveaun ef ect lar gasupr asd- "' # I#il.. Ajutarea oamenilorastfel tnctt ei sd-1istilpineascd mai bine supd_ rdrile .e sine 9i arta empatiei gi a ascultatuluis.dEresia.it"" fiPgT::i:?."ttl"r atentdla mai tot fiind schimbare' i'" ..'.X. "r"Ia' emoliilor stspinirii invalarea pri" iilruri.afaceri strepacienlilor a 'medicini mai omenoasd: kitarea emolionalX poateinsemna9i o econosati.#li.ii saiispcute l'ii'iJ Y* w:'!y: !Y:{{Y:. conteazl valoarea medicali adiugattr a unui d.il'e. 'a' fdcut piei sPreo fgriiire. prwine sauamini ilsin cire f misura in mai alis .i' /ju"sqi considerabil ffi.r cienfi. Dean Ornishs3...octof empatic sau a unei asistente care se afld pe aieeagi lungime de undtr cu pacienfii.. care concurd la un mare numtrr de probleme medicale..i.i.

* p" cineva-demind.".*_ lul medicalneglijeazdceea 9e..l. ingrqiiiL'ortopedice firegti l :ill"! extemali :t tost in medie cu doueZile.a o grdbire a re_ facerii.E momentul ia medicinase acorde ".l devini o lipsd dgetici faptul cr cum se cuvine. acestlucru se d.f-lryt... O asemenea in*riiire *de ii facepe pu"i""gi .""ur"iC..Il {1"_L intr_unedi_ din /oarnll of the MeiticatAiiicAtion.. unde pacimfii adesea au j" atesintre solulii dt nivelul de satisfacgie va intra fdrd indoialrt i31l*"**p:Ifi1".e fie mal muitumitl de lor 9i tratamentulineaicat.Compasiunea. Mtrcarar "fi una mai omenoasi. .. .me^ce cei mulfumili vor devenifideli.'#.imloamenii atunci cind se lupttr cu o boall cronicdsau grav5.paci""1i"" fori'a" gi soi d. d."57 PARTEAA PATRA Oazede oportunitefi .iui durrr"*u.r"" socialtr predispun pacienlii cu boli coronariene la dn gi mai mare risc iace .P1"e ardtat mare lucru.r..atoreazd iaptului cd p"rr.q[iJ"r"rj "" "hti.Ddmonstrafia clartrctr "t fi factorii psihologicicum_1. ilr. agacum spuneaun pacientintr_oscri_ soaredeschisd ctrtrechirurgul s5u... la dispozifieo medicindcdreiasd-i p"r" a"'"fi. metodicd o atmrie legdturii dintre emofie gi sdndtate.228 Inteligenla emolionallt aplicatd hrri de pol4 de la Facurtatea de Medicind Muntere sinai airr New York 9i la Northwestem Univeiriiy.sa devina "ureiuH pJ"t_ . C""u *"m reprezintdex_ cepJia ar putea-.. geprF. pe pielele medicale -doctorul inctr in devenire. ci inseamntrun medicament "elii efi_ cu adevdrat cient. economiile rr kr tale la cei^osut6 9i cevade."". p""i""!ii care au focl pentru depr.hi. rn aceasttr ecuafieafunci cind ei vor decide_ experienlele nefe_ ricite ii pot determinape pacienlisdmeargd f" a""t6i..care comen= l:rial -American ta un raport referitor la faptul ctr depresia sporegtede cinci ori rata mortalitilii duoi ir.iar pentru unii ar prrt"u irrr"rr.sescria:. "fl poatg fi ochestiune de 9i etictr medicall..ri.esie pe lftrgd..'... reprezentind costurile mediiale ce nu au mai fost r.nu inseainnea.55 "...^. descoperirilereferitoarela emolii la nu au 9i strntrtate .i ar hebui . insl aceastjsituagie *ui poltu continua.

nici unul dintre pArinli n-a det nici cea mai micd dovadi cd ar observa sau ci i-ar pisa. mutd dcd pulin mai incolo!" intre timp.o ajute".ntii au inceput sd se certe intre ei. Mai la sfingal La stirga!". nrina inapoi pe manet6. nici mama. Hai. incercind sA respecte aceste indicalii. Ann.Vezi. itrcurcird-o mai mult' Apar tot felul de comenzi contradictorii' vo.. la dreapta .wf fi . ele transmit unele dintre cele mai importante mesaje emolionale .. Stop. in vreme ce Leslie i9i mugca buza 9i se uita cu ochi mari la ecran..leclii care pot de- . Cind Leslie gi-a ridicat mina si se frece la ochi.. cum functioneazi uncrou joc video. cea ei crescind in intensitate 9i in nerdbdare..Nu este itr stare si mute bastonagul dla nici atit" ' ii sPune exasPeratd Ann lui Carl. pdrinfii inceaici cu nerdbdare si . lui Leslie. tatdl fetei. iar mama ei spuse pe un ton rdstiti. copiii inva!5 lecfii foarte Profunde' Una dintre concluziile pe care le-a tras Leslie din acest schimb dureros ar fi ci nici pdrinlilor ei. incepe!".stoP.in suPdrarea ei. Leslie a inceput s5-9i inclegteze madlarul gi sX clipeasctr tot mai des. singuri. ln vreme ce lacrimile au inceput sd se rostogoleascd pe obrajii lui Leslie. Pd. pind ce i s-au umplut ochii de lacrimi. .Bil€. tn asemenea momente... . Dar de indatd ce Leslie incepe si se joace. Leslie smiorcdie u9or.. ' ' Trebuie sd fii pregdtiti sd tragi. a poruncit brusc Carl. striga Ann. tatdl ei a gi sirit: .Bine. mama.La dreapta.ffi*#w Creuzetul famI liei Urmtrtoarea situafie este o adeviratd drami in orice familie' Carl 9i Ann tocmai ii arattr fetilei lor de cinci ani. nu te-ai aliniat. nici nimdnui altcuiva nu-i pasi de sentimentele ei1. lntre timp.Cird asemeneamomente se repete dd nenumArate ori de-a lungul unei copildrii.Stop! Stop!" Nereugind str-gi mullumeascd nici tatdl. dindu-9i ochii peste cap de nemulfumire. ignorind lacimile lui Leslie' . a inceput si lipe peste sfaturile lui: . Stop!".

. surr emolronale nu se pld.. Familiile au fost urmdrite mai intii atunci cind unul dintre copii nu aveadecit cinci ani 9i mai apoi cind acesta implinise nol" lingd observareafelului in care pa. Ei nu reugesc ed foloseasctraceste momente ca pe o gansi de apropiere fa!5 de copil sau astfel iricit s6-l ajute pe copil sd asimileze leclii de competenld emolionali.E9ti supdrat cd Tiommy te-a jignit?") gi il ajuti pe copil sd giseasctr cdi pozitive de calmare a sentimentelor (.ci 9i prin intermediul *fj"rct* P.rst caredistrug ten-dinge de dispreg gi cdsniciile. "f"ri ce sesizeazll schimburile embgonale cele mai t"utir" di" cadrul familiei. Pentru ca pirinlii sd fie antrenori eficienli in acest sens... este rnult prea preocupat de propriile lui suplrdri nu-gi poate ajuta fiul sd inleleagd diferenla intre a suferi p. Acegti pirinli observtr ce simte copilul. Felul in care un cuplu-igi stapinegte sentimentele _ pc lingl felul cum igi rrateazd copilul _ p""i" l".t. Unele mame 9i unii tali au procedatca Ann gi Carl: exage_ rind. te copiii in momenteleemofionale "tu""i "ina bune sau rele2. Unii piiingi sint profesori emolionali foar te talentafi. Ignorareatuturor sentimentelor. lrr acest mediu intim invdfdm. de ce nu-!i gtrsegti ceva cu care si te joci singuq. un tatd care. acegti pdrinfi rareori fircearctr str-i prezinte rnicufului o alternativtr de reacfie emofionaltr.. flcinXu_l . Cum g. Ca gi cei care ignorl sentimentele copilului. Ei se strdduiesc si calmeze toate suptrrtrrile gi vor folosi.o interacliune aparent inofensivd.I9 ppaa aceloragi ji Jurg. de indiferenld sau. teazi .."t j" *aere emo.ctrsniciei sd-si aiu..de iataureii aga mai departe"_ are:or. sd zicem.i"fu igi vorbeau unul ".. Afrprmindulgent. Acegtia sint pdrinlii care liptr miniogi la copilul care incearc6 str-giexpuntr varianta: .-rldgrg... sa-rarate copilului mic cum{unc}ioneazi un joc nou ::::T* vldeo -."stafi'sau exasperafi. care sint aspri in comentarii gi in pedepse. oferi. lipsa de respect copifald de sentimentele lului.u.Sdnu furdrdznegti str vorbegti!" Existtr 9i pdrinlii care sesizeazd ocazia oferitl de supirarea copilului pentru a acliona ca un fel de antrenor emofional sau de mentor... de John Gottman de la Univers*"t".. lovindu-I.hington au f6cut o de copii. Cele mai inadecvate tipare emolionale de care au dat dovad[ plrinlii sint: ..ii" 11::?. d" o fn1"f"gi..chiar. . altii sint groaznici. Viala in familie este prirne noastrd gcoali pentru dobindirea cunoagterii emotionaie..1l. este felul in care se poate discerne intre sentimente.. sXinterzicd orice manifestare a supdrdrii copilului gi sd pedepseascdgi cel mai mic semn de irascibilitate.uy doar prin spusele 9i actele pdrinf i 232 ' Creuzetul familiei 233 t utat se inteleagd jocul firi s5-giimpund voinla. Acegn plrinfi sint de obicei din categoria celor care vegnic nu sint de acord cu ce se intimpld. care sint aicultdtori neintreculi. cI_ .tional in itil cadrul sint 9i mai eficiente trebuie .ltil1"gtu qe rerul rn carepdrintii s-au. dar suficient ie griitoare in privinla curentilor emofionalece existX intre pXrin_ te 9i copil..re empatici.1 altuia.ocupat de copii. cum sd gin dim acestesentimente ce posibilitali Je 9i ieaclie existd.. Astfel de pirinli trateazd sup5' rarea emolionali a copilului ca pe un lucru neinsemnat sau enervant.fie cI este vorba de o disciplinl asprd . re a emoliilor sofilor. Ei iau in serios sentimentele copilului gi incearcd si irnleleagd exact ce anume ii nemulfumegte (. o ManWstareadisprefului.de stdpinire a propri'or sentimente gi lii de manifest'.. Una dintre lecliile emolionale fundamentale.." Ji ciente-pentru copii. Allii insd au avut rrbdur-L "" !r"g"rfi.d. pierzindu-giribdarea din cauzai". pintr ce o str ai din nou chef sd fii cu el?"). e bine .ridicind .unii cfial apo. tocmelile sau mita pentru a-i impiedica pe copii sd fie trigti sau supdrali.. peste care de-abia agteaptd str treacd.:"t: prrr.Jp..tutl le .upu"itagii copilului?e a se descurca. Acest test al joSului video a fost un barometru extrem de eficient in aprecierea flparului emofional al pdrinlilor. Existd sute de studii care aratd c6 felul in care pdrinfii il tra. ei trebuie sI aibi un set minim de elemente de inteligenli emolionalX. "or.ltrofindu-9i copilul.l.1eloc sd dai in el.cuplu"rilor i" r"". sI zicem.. insd considerX cd indiferent ctun ar depigi copilul furtuna emofio'naltr.".t deslugim gi sr ne exprimam sperangelegi-temerile.?". de cercetare a monitoriiat familiile (inclusiv oe "i!ip3 cea a lui Leslie) in privinla feluluj in care t"tei. Ei pot.cum sI simlim in ceea ce ne priveyle gi cum vor reactiona ceilalli la sentimentele noastre. Aceste cu.arrra W. de exemplu.l*i-.ii..Oazede oportunitdli termina cursul existenleiabelui copil. interacliunii lanivelul .fil. de exemplu. ei au descoperit ctr aceJe cupluri mii compe. de exemplu. . Atunci cind o echiod de cercetare de Carole H.F:c_rnfeprofunde 9i de-duratl pentru viaga emogionaltrn copilului.proJ" _ pe scurt.

Impactul unor asemeneaptrrinli asupra copiilor este extraor_ ."J Jea in viag copilulincesugir' El ii dI unui copilde opt luni liTi. cum ar fi miria. o privire ceparcXar spuni: .. au rezultate mai per_ formante la matematici gi la citit atunci cind ajung in clasa a treia (un argument extrem de puternic pentru u-i uirrtu pe copii sd invele acesteabilitS. PE PROPRIIL E PICIOARE _ HEART START apare-inci Impactul pXrinlilor asuPra pregdtirii emogio-nale a profilulylee simplude diagnosticare .gi de care au nevoie . eminentul nraielton.vocatl de o jignire. dar 9i dincolo de ea. il va duce la gurtr.! copiii. ceeace e de marefolos reugiteiir ia a copitului Stuttt lui estebazalpe tot mai multe dovezi care sulprinzdtor de mult de trdsigcolare..-"i.-u: n aratd ffi.t"l iJ*i. dinar de puternic3. se calmeazd mai ugor cird sint superili gi. str gtie cum sd trateze sentimentele ce apar in cadrul rela..... rirr""p" si prinde iorrpdin primii ani de via!6. rdsplita pentru copiii ai cdror p6rinli'sint piice- aproape din punct de vedere emolional este o enormi inteligenla privegte ce ceea in o"r"'. nerry cry i1 cuir arvreasdle aranJez::. ptrrinfii apli din punct de vedere emogional i9i pot ajutl. de asemenea. deprinzindu-i cu toate formele de inteligenll emofionaltr: sI irnvele sd recunoascd. huoti"" sau nlgtjente Nu greg' dea si deja agteapttr se ci faptul marcheLi t-"" fuf ce estevorba de faptul ctr aiegti copii nu ar fi ir staresi pune 1ceHIalU6i i"Ft"g 9i sint suficient de coordoilil". sI stipineascE s5-g-ido_ 9i moleascl sentimentele. poate duce la o sdndtate fizicd mai bun5. il va arunca inva lua cubul.tiebuie si inleleaga cum pot. copiii de cinci ani ai ctrror plrinli s-au doveditbuni . ei vor reugisddepdgeascl casesumdin prgvin care copiii vdcfri aleLxistenlei. care ii vor ajuta la gcoali in 9i via!d)..F-de lpuneBrazelton..pdrin_ lii 9i profesorii lor considerd ci acegti copii au mai puline pro_ bleme de comportament.ti emofionale.mai ugor.d-" ilfue" oi. aga c.Chiar T daci unele aptitudini emofionale sint inttrrite de prieteni de-a lungul aniloq. sd Brazelton. sd aibi o reacfie de empatie.gi este de infeles . Dincolo de aceastl distincfie.i"il "o?il sale' ll via. urmirini sdvad.a copiilor care sint uC"' increztrtori T. acegti copii igi stlpineic niai b'ine emofiile. care adesea'estepr.antrenori. Astfel..depind uiata ci succesele .runte indatoriri aceste prin trec Ui". mai afectuogi 9i sint mai pulin tensionali in preajma pd_ rinfilor.ulbl. O echipl de la Universitatea din Washington a constatat ci atunci cind ptrrinlii sint mai pricepuli din punct de vedere emofional. existtr gl -intimplS alte indicii mai sofisticate. se supdrd mai rar. . D"pt care te privegte "Nu-i Acegticopii au cdptrtato mare dozd de ircuviinlare 9i incumicile proraiut" Ji" pa'*eaaduflilor. perinlii care se adapteazd sentimentelorcopilagului lor-.lecliile emofionale pentru care sint pregdtili . 9i-l va freca de cap' dacli-l *i *::!:lli u-" p". Iar in cele din urmd avantajele sint gi de ordin iognitiv.ii"u letuf'.?.ri tristelea care apare atunci cind unei persoane la care copiiul gi: ne i se ceva rtru.ru gtiu sf-9i stepineascdsentimentele. mai relaiali din punct de vedere biologic.Alte avantaje sint de ordin social: acegti co_ pii rtlj mai indrdgili 9i mai ugor acceptafi de semenii lor 9i sint considerafi de profesori ca fiind mai adaptali la societate. Aga cum am vi_ zut tr CapitolulT.ii1or interumane. Dincolo de acestea.'i^ peispectivadefetisttr9i nu se agteapti sd primeascl incurajdri 'run ie trezeasciinteresulprofesorilor.mul.careconslin a"iA q"oufuun loc in carenu au nici un fel de bucurii' agacd final chiar o abandoneazX.prezinttr un nivel al hormonilor de stres gi al altor indicatori ai stdrilor emogionale supdr5toare mai redus (fir cazul in care acest model este suslinut de-a lungul intregii viefi.r* a*.lecliile de empatie incep in prima copildrie. adicd sirt mai pugin necioplifi sau agresivi. ircrederii. Copiii sint."" 9i optimigti 9i a celor cire seagteaptd spune Plrinlii. deciinva_ !i mai eficient.cantitate de avantaje ld.adicl pune cuburlle a9a spunindu-fi: plrcd incintat. P"qlut11.ia_ zy.il. comportamentul lor nimic' de bun sint . se concentre azd. in general. povlstegte Brazelton. prin acliunile lor' apldcerii icuriozitilii. Diferenfa dintre cele doui perspective. tu generarea 4: I l"lp viari J" u fit"l"gu limitele". inmf.sint mai io_ ciabili.se modifictr..t t^nCapitglul 11). Pe mdsurd ce qopiii cresc.in schimb. Menlinind un IQ constant.234 Oaze de oportunitdli Creuzetul familiei 235 in urma unei mari pierderi sau a fi trist dupi un film siropos .itest! nagiin migciri Pentru a face ce fi Je spune' Dar chiar 9i atunci este de cind o fac. uint.drept pentru..d groziv?"a c6-s ceunul 111^* cuburile unul Pesre Pestecepi aieea executi ce i s-a cerut .. comparativ cu cei care. iel"li. acegti copii sint mai atenfi.Nu avind viali prin trec iopii fosdin stare''i Acegti 9 i"ri. copiii lor ..e 9i careareincrederein capacittrlile il.r.

unu din cinci copii irebuie . Prima ocaziede a forma alltefgenta emofionalA agarg.tionale formatein anii cind copiii sint inci pregcolari. Disponibilitateaunui copil'fa1i a" i"ouie'aupinae in sfeciat decapacitatea d9 a 9ti il.i.str-i asi891e ldenllut echivalentul Start"..sau la cu acestecalitili deia dobindite depinde furmare mtrne. in cazul cind se repetd.t. e fericittr str-l vadi 9i in toiul noplii' nou' din adoarme carul. sentimente 9i concepte cu in ceilalli incredeiii simful 9i cel al te are legtrturd cu de a se ilnplica furdiverse lucruri alituri de allii. : DOBNDTREAELEMENTELOREMOTIONALE FIINDAA/IENTALE 1 cd un copil de doud luni se trezegtela trei diminea. sd zicem cd un alt copil de doui tensionatl mamd are o dar noplii. a comportamentului 9i a lumli din jur. Intenlie. luni se trezegte 9i u"rl*.. devenindtot mai aescuralagi..te.e."* haei incepe sI plingl. emolionale pe carecopiii le dobfrdesc ""iir.lire). se bazeazd pe celeformatein primii ani. de_a-lung't a fi it tetes9i de a-i infelege pe allii' de a schimba dea comuniu. n-ai decit.fapre ale copilului.de'a detaliulator Head Start.si apelezi la ajutorul prlf"*r_ tui.....n ...Oazede oportunitdti turile emo.roateavlhd o legtrturddirectdcu inteligenfi emoflonali6l l.Capacitatea aldturide care formeazl un grup de activitate' Dactrun copil vine sau nu vine in prima zi de gcoald. .co_ntrol gi de stdpinirea corpului. "" T1i vrea str fie alintat. bu"u fi.acapacitatea unrri copil de patru ani dea-gistdpini i*p"rsui he a inhtrla imediat' prdjituricd indicd ob. Curiozitate. Un ra_ "ir.i..rii.ieinve.....* este in strin_ si leg5turdcu un sim! al iompereng"i. de a-9iechilibraneyoilg.. sesizind tensiunea. Hearf picioare propriile pe fi ..rrr..uri gi violenli. ie Su*ecgiune 9i ii spune cf.ilr unele state.. sau nu 9i dificultdfi cognitive. iar pe mdsurtrce anii ou.tatea de a citi."l"T"T!""r*. crun ar fi disfunctiil" a" i. drept pentru care il respinge' Copilul.i uli.Asta voiai?".. Aploape tofi elevii cu rezultateslabela gcoaltr.Dacd nu vrei str ptrsugi.. un sens al controlului interior' . ortr o cu a adormit iar""uUiu in care momentul in fie tensionat cu sogul ei. Copilul incepe sd Tersuport' mai nu taci iispune: . continud "rpii"f.Capacitatea de a-9i regla 9i de a-9i controla acconform virstei. aceste capacitIf. in urmdtoarea mamtr.t de programe port al Centrului Nalional pu"t* Copii Mici sub_ liniazd faptul cd reutila ta gcoata n"upout!-n pr"uiribil$ in func_ ft"* T:Tite.: ulierior in viaftr"friffii.rt p.1fti exprime nevoile'atun"i . 2. incintat de afecgiunea mamei. . ierl"iii*.. . problema nu e una minord.i.inteligenfi emofionald(indiferenid. scrie ftr ra_ porf duc lipsi de unul saude mai mutte aintre aceste elemente de. ceea ce o enerveaia 9i mai tare. nemullumirea 9i riceala. care iI privegte-cu ginut de in brale eite copiiul ite ora. sd gtie ce tip de se agteaptadin partea "o-pojurnurli sr-ei stdp'ineur"e i. sd urmeze indicalii gi. interesul.. zice mama' .u"itXgii.". Sa jumita"i. t. cautd iopilul ce vreme in odati!" mind trl. apare o lis_ *:*^ui_p_S. agacum am $i vdzutin Capitolul6. l. O senzaliede. careva aveafoa puir'pruru-" -ani mai tirziu.. sa fie capabil sI 11 l. ci retrliegte cearta cu solul ei. 9i irascibild' in toiul nlineit:td zdravXn certat s-a ce dupl inainte.ri. ci de inclinaliile emoiionale sociale:'sigur*fiprecoce 9i a".rar"intin urmi fa!tr de co_ legi.r.. 236 Creuzetul familiei 237 trol de sine.ilJ.d.nffrii cu ale Cooptoir. Dorinla gi capicitateade a aveaun anumit impact gi de a aclionacu o anumiti perseverenfd.id a invtrf..tr in companiaattor copii5. raport. A9acum am vizut in CTlt-olyl5.9i de educaiori . Mtrmica lui vine 9i. l5sindu-l se phnge pini ce adoarme tul"gi 'tele doui scenarii'sinipiezentate irk-un raport ftrcut de Centrul Nalional de Progra'me Pentru Copii Mici ca exemple de reaclii care.Mai *urnu it ridiclbrusc Ai iruiti se matna alinare. Incredere. {apt 3. che]epentru aceasth capacitate crucia_ li ra ." p." Cu aceleagi ges-turi bruqte il agazi inapoi tr istovit' nou. nu-l privegte in ochi.t fix. clasahtii. a" u*-u'*pf. increderea copilului ln fap_ tul cdva reugicu siguran!tr in ceea ceincearce cd adulfii ii vor 9i fi de ajutor.'r*un.inprimii ani ai viefii "t"-""t"rc i"gi aceasticapacitatt. include adulti.. Ideea ctr descoperirea unor lucruri noi este un pozitiv gi conduce la pllcere.. "tr1r agtepte. in ide- si seformeze. Capacitatea de a se implica aldturi de allii.. ii insuflX copilului sentimente diferite despre sine 9i despre relaliile cu cei apropiali7' Primul .tinerea unui punctaj murt mai bun la testtrl de admitere.Doiinla 9i capacitatea Aceastd ceilalfi' cu verbal idei.. a""rif". din iese. de'perinli .

un asemenea tili in viattr.cit de eficient se simte gi cit de mult poate conta pe ceilalfi.Asemeneapdrinli estepufin probabil ctr vor reugi sd ofere o grijd adecvati. Riscurile sint foarte mari pentru acei copii ai cdror plrinli gin! foarte nepregitifi . De asemenea.O fetifl ctrreiai se pareprea greu str facd un puzzle gi igi roagtrmf. nu reugeau sd-gi sttrpineascl inclinalia spre violenfd: copiii lor care erau la gcoali aveau aceleagiprobleme ca gi delincvenlii lor perinli. O asemeneainvtrlare emofionaltr incepe incl din primele mole-1te {e vgfe gi-continudde-a lungul intregii copildrii.din studii precum cel efectuat asupra a 870 de copii din nordul statului New York. Sau a9a cum rezuml un raport pe aceasttr temd. despre cum se transmite ea de la o generalie la alta. Existi o lecfie in privinla agresivitlfii. ca str nu mai voibim de satisfacerea nevoilor emofionale ale sugarilor.in bine sau ir rtru.mica foarte ocupattrsi o ajute va primi un anumit mesajin cazul furcarertrspunsul mamei esteunul dat cu pltrcerela cerereaftrcuttr9i cu totul altul dactrrispunsul este tdios: .Cei mai agresivi dintre copii . ci:rd ajung pXrinli. aga cum vom vedea. ei repetd modelul mogtenit.careestetrist sau furios in loc sd fie optimist. Acest lucru a fost valabil fie cd era vorba de un tattr sau de o maml care in copilSrie ddduserd la rirdul lor semne de mare agresivitate.incredere debaz|" sau ca nefurcredere debazd.imaturi.9i mai ales se ajunge la o dobindire a cunogtinlelor emolionale.Am o..treabdimportantl de flcut.Evidmt ctr majorltatea copiilor mici in generalgustd in celedin urmd din ambeletipuri de intervenfie. Ldsind deoparte predilecfiile mogtenite.alternindagresivitatea cu izolarea. In aceastd periqadd. permanent furiogi sau pur 9i simplu fdrd un scopin viag.care e mai degrabd suspicios decit increzdtor.. impactul acestor lucruri dobindite de timpuriu este unul profund. Dar in mdsura ln care una sau alta dintre acestereaclii estetipictr pentm felul in carepdrinlii trateazdun copil. acestava invila legliile emofionale delpre cit de sigur se poate sirnli un copil pe lumea asta. acest lucru poate fi remediat intr-o oarecare mdsurtr prin experienlele ulterioare din viafi.65% dintre ei repettrclasaintii. atunci cird cresc. ele modeleaztrsperanleleemofionale ale copilului in privinla relaliilor interumane 9i perspectivelecarevor determina funciiona. cu cit lecfiile emolionale cheie din primii patru ani sfit mai puternice. cop-iiiigi formeazd obaz6.cei care imediat se luau la ceartd sau intotdeauna igi impuneau punctul de vedere cu forfa ..probleme au fost cresculi de pdrinli care i-au disciplinat in mod arbitrar gi mereu prea sever.Nu mtr deranja. Degi. lisind la o parte ganseleegale de a pretinde cd toate cdile din lume slnt ale luie crrMPoTr cKEtrEo BRVTA Se pot invtrla multe despre efectele de durattr ale unei cregteri de cdke ptrrinli incapabili din punct de vedere emolional mai ales despre rolul jucat in agresivitatea copilului .in generaf copil are pufine posibilise simte profund nefericit .ulterior au abandonat gcoala. poate fi uneori mai gravtr decit maltratareapropriu-zistr8. s-aconstatat cd negliia: reacopiilor mici estecelmai rdu lucru. cei care creeaze probleme ca adulli se comportf ir a9a fel incit devine clar ctr viala lor de familie a fost un fel de gcoalf. care au fost urmdrili incepind de la opt pird la 30 de ani10. c-5 nu s9poatecontape oamenigi ci eforturilesalede a g6s1pufinl mingiiere au fost incununate de egec. Simpla neglijare. cd ei vor observa nevoile-lui 9i se poateconta pe ei pmtru un eventualajutor eficien! cel de-al doileadescopeii ctrde faptnimtrnui nu-i pasd. ducind o existen!tr-haoticd. Cei care la virste mai mari creeazd. drogafi. sint la fel de aspre 9i arbitrare in pedepse ca 9i bdielii agresivi citrd ajung . iar pinl la treizeci de ani au avut deja cazier pentru delincvenfi.238 Oazede oportunitdli Creuzetul familiei 239 copil invafd cd poate aveaincredere in oameni.. Toate micile schimburi dintre pdrinte 9i copil au un subGgeles emo1ioryf -lL odatd cu repetareaacestormesajede-a lungul anilor. Fetilele agresive. Ctnd asemenea reaclii devin tipice in relalia dintre copil gi pdrinte. care estemai degrabl distrugetor decit respectuos9i careestecoplegitde anxietate. ' Un copil care nu se poate concentra. Erik Erikson susfine cI ar fi vorba despre ceeace simte un copil ca . Prryii trei sau patru ani de viafl acoperdo perioaild in care creierul copilului ajungecam la doud treimi din-dimensiuneasa de la virsta maturit5lii 9i evolueaztrin complexitateinh-o mai maremtrsurdca oricind. a agresivit5lii. In aceastdperioadtr. spun studiile.a perspectivei emolionale gi a capacitdfilor lo_r emofionale.reacopilului in vialA .ln urma unui sondajdesprecopiiimaltratagi. acegtia ilevin anxiogl neatmfi gi apatici.anumitecunogtin- !e cheie se fixeazi mai bine decit ulterior . deprimali.preocupat de fantezii inspdimintdtoare9i care. cu atit 9i consecinlele sitrt mai importante. stresul puternic poate afecta capacitatea de invdlare a creierului (9i prin urmare poate d[una intelectului).

copiii puteau scdpa doar cu o predictr acastr. el are impulsuri de cruzime 9i de brutd sadici. firi si vrea. ci a felului in care se simfeau plrinlii. in schimb. ignorindu-i in cea mai mare parte a timpului. pe mesure ce celtrlalt copil continua sd pli:rgd . ce avea doar doi ani 9i jumtrtate. nici unul nu 9i-a manifestat nici cea mai micd preocupare. cum zicea el acolo.ea din nou s-a opus.Martin a inceput sd fipe: Termind odatll'. DarinZ7 de cazuri in care copiii maltratali ar fi putut 9i ei str procedeze la fel. ceea ce rtrmirne. fapt tipic gi in cazul altor copii ca el.9i brutali a lui Martin fafi de co- lega lui de joacd gi de suplrarea acesteiaeste una tipicl in cazul copiilor care la rindul lor au fost victimele bltdilor gi ale altor maltratdri fizice inctr din prima copilirie. Reaclia violentd de la cre95 a lui Martin reflectb bine lecliile pe care le-a invdlat acasd. a lovit-o pestebrat. care au fost observali vreme de doud ore la creg5. in acehgf timp. Potrivit acestui model de violenfd. Era un fel de re. O fetilX maltratatd. din cein cemai repede9i mai tire.suierindcdhe fetifa iare plingea. care inc6 de la o virstd foarte fragedtr sint speriafi de pedepsele extrem de severe gi de maltratarea emolionald din sinul familiei. A .bltdile repetate datorate dispozitiilor proaste ir care se afli p-drinfii . ca 9i pozigia violentit gi sfiddtoa're a copilului in raport cu lumea in general. fie ca Martin. larinlii le-au dat acestora cind erau copii un exemplu viu gi violent de agresivitate.tetd pentru sentimente de inutilitate 9i deznldejde gi pentru convingerea cA amenin'trri existe pretutindeni gi pot lovi oricind. au reactionat fie cu fricl sau minie la plinsetele altui copil. aceste lucruri se extindeau.240 Oaze de oportunitdfi Creuzetul familiei 241' tali.Copiii maltratali erau comparali cu alli noui copii de la cregi care veneau tot din case serace/ cu o atmosfertr foarte stresanttr. Thomas. Atunci. copiii erau aspru pedepsili.dar care nu erau maltratali fizic. printr-un atac hzic. a fdcut o migcarei bruscd 9i. MALTRATARE A: DI S PARIIIA EMPAT IE I lntr-o joactr cu tumbe gi rostogoliri dintr-o cregd. s-a ristit la o fetili careln mod inexplicabil a izbucnit in lacrimi. Pirinfii nu au fost neapirat rEi gi nici nu se poate spune cd n-au vrut binele copiilor lorjmai degrabtr au repetat stilul de a fi pdrinli care le-a fost prezentat de proprii lor ptrrinfi. Din nou Martin a mingiiat-o pe fetif5. Chiar daci ei igi pedepsesc copiii extrem de sever. a inceput sd-l priveascX cu tandrele gi sX-lbati ugor pe spate . $i mai supdrdtor este faptul ci Martin deja nu mai di dovadd de aceaprimitivd empatie. tristele sau empatie. amenin!trtoare. 9i ea un copil maltratat. Rdutatea lui Martin ia locul empatiei. care avea un an. Kate.la lovituri 9i la bdtei in toatd regula. Aceastd irtimplare nefericitd este o dovadd a felului tr care maltratarea . In 23 de asemenea incidente. a fdcut o figurd feroce. n-a mai migcat.dupd care a intensificat loviturile.Aceasti pedeapsd nu erl o consecin!tr a faptei propriu-zise a copilului. trintindu-l la pdmirnt gi punindu-i piedici. acegti copii au fost disciplinafi in mod-capricios: dacd p{rinfii erau proit dispugi. Martin a lovit 9i iar a lovit in bilta feti$. Pe mdsurdce lacrimile continuau si curgd. in ciuda lipetelor ei.iar gi iar. Dactr pdrinfii erau bine dispugi. in fapt nu-i intereseaz|viata copiilor.TerrdnA. de exemplu. Din perspectiva vielii de familie.copilului spre empatiell. Este descurajant faptul cd asemeneamodele demobilizatoare se inva!tr foarte ugor 9i il vor costa mult pe copil la nivelul vielii emofionale. citre o alta care a inceput sd plingi. un model pe care ei 9i l-au insugit la gcoald gi pe terenul de joac6 gi care i-a urmdrit de-a lungul intregii viefi. el a scrignit din dinti ca un cfrne..Martin.in privinla lacrimilor 9i a suferinlelor de orice fel: plinsul este abordat mai intii printr-un gest de consolare. privind in gol. Crnd Martin a lncercat apoi str o consoleze.ca 9i cum s-ar fi agteptat la atac asupra lui insugi. Martin a incercat s-o ia de mintr. un alt copil maltratat. se ajunge la o privire uiite gi h lipete. |oey. Reacfia bizard. dar cum fata se scutura de plins. cinci din norid copii nemaltratali au reaclionat la suferinla altui copil prin ingrijorare. de doi ani gi patru luni. Diferenla consti in felul in care au reaclionat cele doui grupuri de copii atunci cind unul dintre ei a fost rinit s4u suptrrat.neschimbat. din ptrcate. aga cum am vezut in Capitolul 7. dar dintr-o pdlmuld prieteneasc{a ajuns sX-idea pumni. . de instinctul de a opri orice agresiune impotriva cuiva care deja suferd. La doi ani 9i jumdtate. dar dactr el continud.distruge inclinalia fireascl a. dtrd tot mai tare 9i ignorfurdu-i supdrarea. . a inlepenit de fricd atunci cind a artzit un copil plingind in celdlalt capXt al camerei. fiind insplimintat. intr-o stare de tensiune crescirdX. Reaclia este irtr-un contrast izbitor cu inlelegerea de care dau dovadd de obicei copiii 9i cu incercirile de a-gi consola prietenul de joacd atunci cind plinge. Martin ftrceaparte dintr-un grup de noui asemenea copii intre unu gi trei ani. s-a dovedit a fi aproape sadicd atunci cird s-a luat de un copil mai mic.

ei tind sI adopte o rdceali permanenttr.. s-a opus categoric atunci de jucicind cei trei fii ai s5i au rugat-o s{le cumPere mitraliere aru unsPrezece noud gase.Pvrdy" 'ln acestjoc. Ei sint mai irclinali spre depresii mai multe probleme cu legea 9i pot iomi 9i. jocul . tatea Pacific. ia_ re culmineaz5 cu brutalitatea.i. Kffi Trauma 9i reinvifarea emotionali Som Chit. de asemel nea.. in asemenea momente. de bine. lncapacitatea de a manifesta empatie se repetd uneori gene_ ralii de-a rtrdul. fie de iu_ bire -. ..rrt p" t7 f"b*urie 19'89 pauzi de dupd-amiazd a intr-o Acolo. copii. AcegU copii betuli u. fei ae aieH zilnici. a" gloan. dar pinX 9i acesteamprente cumplite pot fi indreptate. o refugiati cambodgianS. f""ifi irnediai urmdtoare."t"ta cinci degi vie' foarte incd era lui Prezenla declangat. ce este-poate cel mai ingrijordtor in legdturl cu copiii . V5zind cum este creierul format . Ei sint intr_un contrast rzbrtor cu elnpatia manifestatd in mod firesc de copiii cu pirinfi care i-au educat. 9i irrvdlase la aceasttrgcoalhcu vreo doutrzeci de ani mai inainte de rafale irtimplare la tras joac6a pe terenul de 9i " "pt*t aiZ. ne ddm seama ci de fapt copillria reprezinti o gansd unicd pentru lecliile emogionale. de 9i . ca adrrlli. care i-au i1c-urajat incl de cind erau sugari si p. tavecinitatea cogadevXratul cu Purdy cu povestea dupi 9i luni . poate cI exem_ plul cel mai instructiv pentru a inlelege genul de invifare emo_ lionali de care au avut parte acegti copii este acela de a ved. ldi*i inspdimlntdtoare unne dispiruseri aeia .singele. h jbaci.in virsti de l.242 Oaze de oportunitdli continuat aga. de 9i rie AK-47. lovindu-l incd de vreo gase_rapte ori...zZmm in sutele de copii care se jucau acolo' Vreme *toittt" c-13" c. cu pirinli brutali cire la rindul lor au fost"martratafi de propriii plrinli fir copil6rie13. Asemenea c-opii arr. l-a care p" . pind ce acestaa fugit tirindu-se in patru labe.iit du timpuriu intr-un regim permanent traumatizant. pot av^ea te acte de violenfil2..fie de violen!tr.A:u?li ei tratali' Cruzimea copiilor maltratali este'de fapt o versiune extremtr a ceea ce se vede la copiii ai cdror perinyi sint critici. cinci copiibrau pe moirte 9i doudzeci 9i noud rdnifi' -'i.chiar a doua zi dupd nenorocire.-". pe mdsuri ce inainteaztr in viatd.rr. . rindul la cdreia.ea cum trauma poate l5sa oamprentd de duratl pe creier. e mai mult decit clar ce fel de leclii emolionare i9i insugesc. personajul negativ copii de gruP un losea o asemeneamitralierd Pentru a masacra dupd care indrepta ut*u spte sine' Dupd un timp insd' copiii i-au gdsit un alt ?inal: l-au impuqcat ei pe P-urdy' P"urdy era de fapt reconstituirea unei intimpldri macabre' a9a povestitd de supravieluitorii unei mari drame ce crun a f&t "u la gcoala elementari Cleveland s-u put". desigur. bucdlelele tt-:. Cind primesc btrtaia cu p" .Nu uitati ci existd momente ir care pasiunile o iau razna gi ci in perioa_ dele. Bdielii . t . de rdu. Purdy. amenintXtori gi pedepsescaspru. din'stoctton. . totul serd adrinate imediit ."Tpare pentru ceilalli 9i str firleleagtr cum se sirnt cei_ 1t11" rartl coplr.t" minute. vreun copil se lovegte sau plinge. tendinfa de a fi nepisltori atunci ctrd.Purdy" a apdntt h A9d ClesDontan atit la btrielii cit 9i la fetifele de la gcoalaelementarl acele cd sernne numeroasele dintre unul fiind acesta . gdurile *ilP ""t" piele carne. California.'"h"i.. sint predispugi si aibd djficultdgi de naturd cognitive. Purdy a imprXgtiit gloanlele in curte' dupX polii" i# a"t un pistol latimpld 9i s-a impugcat' Cind a venit tia. .or joace colegii pregum jucirie sd ca voiau pugtite de ?::i9 toun joc numit .care la riradul sdu Purdy Patrick a treia. lor' Cind m-am sapte minute se ftrtipdriseri bine in amintirea de Universimicd distan!tr iris la aceastdgcoald care se afld la o crescut' tream meu. a doua claselor intii.de crizi tendinlele primitive are centrilor periferici ai creierului capitd un rol dominant.te. obiceiuri_ le creierului emolional ce au fost dobindite mai inainte vor domina. uer care nu au primit asemenealeclii de empatie par si nu le mai poattr irvila vreodatl.3 g*p. str fie agresivi 9i neiridrdgili de colegi (nu ar fi de mirare"ca du_ ritatea cu care reaclioneazd la grddinilr sd fie doar o mostrd a ceea cese-va repeta in viitor).Ceea maltratali este felul cum au invdlat foarte de tiirpuriu sa re'aclioneze ca versiuni in miniaturb ale propriilor paiinli care i_au ab lzat.ii trateazd pe ceilalfi aga cum au fost gi .

ltrsird un copil a" puri. O persoani care a fost lovitd irn cap ftrri pe -anX sd-gi vadtr atacatorul devine atit de speriatd ulterior. patrick.. minute . Ca urmare. traumatizante devin declangatori mintali. unii bdieli unele fetile 9i :l::":T"" 9r-au tacut un loc de joacd lingd sala de curs. impiedicind permanent congtientizarea pinl la capdt I amintirilor vii ale unui moment traumatizant. lumea inconjurtrtoare devine periculoasd' oamenii sint ameninfdri potenliale la adresa siguranlei Personale..ce are ca rezultat o vigilen*J poate si dureze o via!6... un culit infipt. . Dr.. Cruzimea oamenilor se intipdregte in amintirea victirnelor ir aga fel incit totul este privit cu teamtr. de paz6.O femeie care a fost jefuite de cltre un bXrbat care a urcat criea in lift 9i a obligat-o sub ameningarea culitului sd coboare-la un etaj neocupat nu s-a mai urcat tn lifturi strptXmini htregi' dar nici in metrou sau in vreun alt spaliu inchis. ca str nu mai viseze.. acolo unde avrlsese loc crima. care incercau str-gi ductr viaia ji ca mai-piifo. strecurirdu-se in minlile neatente are copiilor inainte de a adormi. inspiimintitoare. psihiatru pentru copii.. singele pj"ur_ te.ln6 in cele mai mici amtrnunte. impugclturi! Aud impugcdturi!. principale ale tulburdrii de stres posttraumatic. pat il. Unii copii au incercat sd doarmi cu ochii deschigi. ---. inclusiv a iinor suferinlehzice repetate din timpul copiltrriei' Orice eveniment traumatizant poate declanga asemenea un incendiu sau un accident de amintiri in nucleul amigdalian: -o magind..piriu. ". Alfii nu se mai jucau decit in grupuri mici. ii mai izbitor era felul cum amintirea acestor citeva "i"tei. a9a cum s-a ardtat in!5 exagerati asupra unor suPraviefuitori ai Holocaustului' fdcut t-"t ti"ai" .vederea. irrtipariiua grouzei. Amintirile au continuat si trdiasci la fel de tulburltoare ca visele. mai ales cind ceva se asea..care s-a tras de curird. tntr-o clipi. neurospecialigtii su'slin ctr ele devin amintiri integrate in circuitul emofional' simptomele sint de fapt semnele unei supralicitdri a nucleului amigdalian."d nea de ta tantul unui leagln care se freca de stilp. Toate aceste reacFi sint binecunoscute de psihiatri ca fiind . in cire murise_ rtr colegii lor.care tn cazul unei catastrofe naturale rxmine ireatinsd. Ea a fugit de la banca unde lucra in momentul in care a vdzut un birEat care gi-a bdgat mina ir haind exact cum procedase jefuitoruI.i" ufiproioli. 1:3rg. nemaiindrdznind sE iasl pine in curte.q pentru cg se gin_ deau. Mulli copii au devenit hipervigilenfi. Amintirile sint expeiienle senzoriale intense . spre deosebire de victimele unui dezastru natural..tt atacul suferit.-A.. ni se ttria-respiragia"..-Acest fenomen declangator este . stind'-"r".o.amintirea principalei acfiuni violente.-. susfine cd problemi principaltr in cazul unei asemenea traume este .De cite ori auzeam o ambulanli ce se indrepta spre'azilul dnr capul strdzii. care-gi ilpune prezenfa:. cd i-a cuprins un val de frictr atunci .. li*ntor"=1t >pencer Htfr.titit" mai mic semnal care ar putea insemna cI un mola cel alarma ment cumplit este Pe cale str se repete. sirenele poli!iei. s_x rdspindit re_ pede zvonul cI acolo igi are sdlagul un fel de monstru imaginax. gata sX dea i*ir.i zugrdvil In acel moment.in *emorie ..u_ trditd mereu p. specializat in tulburdri de stres posttraumatic. se se repete nenorocirea. ci in psihicui gi"f personalului. unora dintre copii le-a venit ideea ctr aceastdzi ar putea fi in onoarea lui patrick purdy. in afard de cogmaruri care repetau crima.J. obazd. participarea la catastroftr naturald cum ar fi un cutremur sau un uragan/ un viol sau un jaf' Sutg de mii de oameni trec anual prin alsemeneadezastre 9i mulli dintre ei sufer5 rdni emogionale care igi lasl amprenta pe creier' a"t"l" de violenfd sint mai periculoase decit catastrofele naturale cum ar fi un uragan...cd vor muri gi ei curind.. Citeva sdptdmini bune. La citeva sdpttrmini aupe inciient..tipetele sau tdcereabrusci a victimei.u Un profesor mi_a zis.. de exemplu. deixemplu. in care s-ar fi putut simli ca irtr-o capcani.2M Oaze de oportunitdli Trauma 9i retnttdlatea emolionald 245 fiind spelat l. o fetili exaltatd a venit in goand la directorul gcolii.nutc" unei traume emolionale de orice tip. copiii'au fost in_ spdimfurtafi pini 9i de oglinzile din dormitoare. cele ale unui act de violenfi simt ctr au fost alese in mod intengionat ca fintX' Acest Iucrrrclatind hcrederea ftn oameni 9i in securitatea unei lumi interpersonale. Zgomotul ve_ :t^l 4l?1 . un zgomot de armd.lovitur5 de pumn. copiii erau cupringi de vise nelinigtitoare ii .mi_a zis. "uru Despre aceste momente vii. incit ir doamne unei fala in intotdeauna meargtr stradl incearci sd in lovitd nou fi din va nu cI in siguranld a se simli pentru virstd cap2. Pentru c6..nefasti.silrgeroasaFecioartrMaria.Tofi copiii ciuleau urechile si vadd dactr se opregte aici sau merge-mai departe. auzirea sau mirosul unei pugti din. fuf"i! au continuat luni ilrtregi sd evite zona .h. cele mai profunde cica_ trice ale gcolii nu se aflau in clldire. .ft. anunfat venirea zilei sf.

dar 9i din alte legdtuasupra veteranilor.transpiramprin toli porii. studiilor urmu itt rXzboaie' ierani din Vietnam.. gi totugi igi pdstra fo4a ae a'pro_ duce aceeagifricd in acest fost soldat iu gi in ziua aceeanefista.bir. o asiatici intilnitd pe stradd. tlii_ nile imi inghelaserd9i totugi. om mort. Simleamfie_ carefiricel de pdr de pe ceafdcurn se rid^icase veitical... am reugit sd avem suficiente date in aceste Dar de stres tulburarea inseamnX Posttraumatic' rd cu ce suferit au care copiilor mdsurd in egali aplici 9i se informalii qrave traume emogionad. d: r. unde existS mulgi veales mai cei care sufertr di tulburare de stres posttraumatic.3 Aceastd oribild amintire. extrem de vie. Eram sigur cd voi fi doborit iu prima ocaziegi cd voi muri. par_ ci eram din nou in Vi9{ap in plin sezon*. Circuitul blocat despre care dis_ cutamin Capitolul 2 pare extrem de important in ltrsarea unei urme de memorie atit de puternice: cu cii evenimentere care de- mai llangeazi blocarea nucleului amigdalian sint mai brutale' Baza greu' gterge mai io""nt" si mai oribile. Aproape trei sferturi au spus crl incd se sperie de tot ceea ce le poate aminti de persecu!i". nd gi a inceput sa tune. de o torturX sau de o maltrafi fi iare repetata in copihrie sau db o experien!tr unic5.Cam 60% au'spus cd se girdesc aproa_ pe zilnic la Holocaust. o bdtaie in u9i. de proaspdth gi de detaliatd avea peste 20 de ani. iar inima simteam cA_miiese din piept. miroseaa sulf.rr. le fuseserd mdcelirifi cei dragi gi induraserd lagirele nazis= te.. indiferent cit de mic. maltate un anumit numtrr de atti.cum ar fi o ugi trintitd.. Nu reuseam si-mi recapit ritmul respiraliei. directorul Laboiatorului de psihofarmacologie din cadrul centrului: . Dintr-odati.r_ fulb-urarSa loas6 a nivelului la care centrul ndural di alarma.fizic sau emofional' cut"maidetaliatestudiiasupraschimbirilorlanivelulcrelerului s-au fhcut la Centrul Nalional pentru Probleme de Stres Posttraumatic. t5. Tot acest stres incontrolabil poate avea biologic. amintirile care ii bintuiau erau furcr foarte vii.rr-it control.rrorric. cu in cazul cu copiii care sint hatati Sexual.24 de ani dupd ce trecuse prin momente de groazd in acea lar5 indepXrtatd: Nu pot scdpade amintiri! Imaginile se succed pind in celemai mici amanunte. cu atit amintirea se iflurag a acestor amintiri este o alterare totall a reacliilor chimicoce din creierul pus ir migcare de o singurh cliptr de groazd plesitoarea.searatrecutdm-am dus la culcare gi in sfirgit am dormit gi eu bine. ur. opt din zece inci suferd de cogmaruri -ruu".Cine a fost la Auschwitz 9i nu are cogmaruri irseamnd cd nu e normal. f6cind de gar_ dd. cei cu simptome active. aparentdeclangate de lucruri fdrl nici o legdturd. repetate.t*utic sebazeazl. it p.it *e*e ce descoperirile privind tulburarea de stres singur epiiostttu. se descurci mult mai bine din punct de vedere emolional decitcei care se simt complet neaiutorafi. Dennis Charnet'. ...T"" posttraumatic reprezinti o scddere pe. GROAZA TNGHETATA iN MEMORIE ce spunea un veteran al r5zboiului din Vietnam tr virs_ -Iate td de 48 de ani.. cum ar fi o uniformd.246 Oaze de oportunitdli Trauma pi reinztdlatea emolionald 247 Dupd aproape 50 de ani de la perioada in care suferiserd de foa_ me.Nu conteazl' dacd este vorba de o aruf C"tt*lui groazdstirnitd pe cimpul de lupti.> persoana neajutorat6 este cea care risc5 sd acel sufere ulterior de o tulburare de stres posttraumatic' Este nipi pofi nu cd primejdie in push este face ili viala ci sentiment . o deime au dcclarat cd le este fricd in generar. fdcind i"rrou_ na respectivd sd reaclionezg la nlomente obignuite din viagi ca 9i cum ar fi unele de mare crizd.e se opereazd esteinconttolabil'Dac1' oamenii simt cd pot face ceva intr-o situafie catastrofalX.t'rrr. Iar unul dintre supravieluitori declara: .. o salteadlubambus sau mirosul de camede porc prdjite. Apoi brusc am zdrit ceeace mai rdmisesedin amicul meu toy.ui"nt fiind directorul unei clinici de neurologie din caNalional. la vreo. totul se afla pe un taler din bam_ bus ce fusese trimis ir cimpul nostru de lupia de citre militarii Viet-cong-ului.. cum ar intr-un muri de a pericolul sau uragan unui timpuf blocarea in aceaccident de ma9ina. Neajutorarea face ca evenimentul in sine si de' 'mod subiectii coplegitor. M-am trezit imediat infepenit de fricd." lagi ' impact Cuvintul cu ci. Spredimineali.ic. un psihiatru ce a studiat Ia %t". Sau cum imi spunea dr' ]ohn iri"e an Krystal. un ciine care iatrd sau fumul care i_e9e pe un cog. a izbucnit o furtu... o relea de laboratoare de cercetarecare s-au condintre centrat asuPra spiialelor de veterani.Cind cineva este atacat cu culitul 9i gtie si se apere. Cel de-aldoileafuIger gi tunetul cei_aurmat m_au ficut s5 sarin agahal dirl pat incit ail aierizatdirect pe jos. reactioneazd. cd pot exercita . pelmpactul asuPra unui fost suporau ce din cruzimile pot ipirea similare rezultate lod. ir vreme ce altcineva i9i spune doar atit: . mi-a spus dr.. chiar gi dupd o jumdtate J" diotr. Precum cei de la gcoala Cleveland' " devastatoare sd us"poate intimpla ca victimele unei traume vedere biolode punct din inainte mai ca nu mai'fie niciodafi qic".

. cu greu de controlate Alte modificdri au avut loc in circuitul ce leagi creierul periferic de glanda suprarenald. generarea de ACTH il fac^e aceleagisentimente ca in cazul traumei inifiale.t[. Pe care corpul il secreti pentru a se mobiliza in situaliile de crizi. dispozilia de a se bate sau de a fugi gi amintirile emofionale intense gi de negtersb."."f"f ei e3..agacum tusese ""pfii.gi.p.9ocelecrric-'il. s-a constatat cd veteranii din Vietnam care suferd de tulburare de stres posttraumatic au cu 40o/"mai pulini receptori de stopare a catecolaminelor decit cei care nu au aceste simptome . dacd te strecori in spatele cuiva gi dintr-odatd pocnegti din palme.. irascibilitate.sugerindu-se astfel cd de fapt creierele lor au suferit o modificare de durati in privinla secrefiei de catecolamine.{liu"ir.u"""ir" il*ui'f"ra" ai" aceapanicd ingrozitoarece o cuprins"r" ir. Aceia insi care au prea mult ACTH nu se pot obignui cu lucrul ista: gi a patra oarX vor reacliona la fel ca gi prima datd.t.rtot sd opreascd ma_ sacrul.:.ajutoratdin aceastr pgiecheu r"rurit u niverul creierului createde stres6-.? - 248 Trauma pi reinztdlarea emolionald 249 acest sistem devine hiperactiv. sauluminf.. fil.in timp cevaluri du_ ptr valuri de replici ale cutrdmurului scuturaudil.i". Cind el apd_ sape manetd."9d... i. supdrare din orice. cum ar fi hipocampul 9i hipotalamusul.. ltlr:ture .Preamult ACTH te face sd reacfionezi exagerat. t ?:. de cite ori auzeace s'etrtrtea .."ta"""""9i iriirg. teamd." se concentreazd asupranudeului amigdalian. TULBARAR\4 DE STRESPO STTRAUMATTC CATIILBIIRARE LIMBICA Trecuseri lurii de zile de la un cumplit cutremur careo arun_ casedin pat gi o fdcuse"sd ag gr.i. apar in locus ceruIeus.. trlb.". Cei care au hipersecrelie de ACTH au gi o reaclie de spaimd exageratd. dar nu 9i a treia sau a patra oar5. il ia cu frig. insd de fiecarea"ti J" intensitate.i sa de a mai dormi. aarenalinagi nora_ drenalina.-. posttraumatic.atetulburarii dt. in care reaclia este lupt6-sau-fugi.. Acestesubstanle neurochimic"rnoUiti""urdtrupul in cazul unui moment de ciize. lucru ce i se iniimpla a""ii" m.pii "i"st mor coteiii . i9i .rr"r"" "uia"'"t*.-p. Fli.h. Schimbdrile din acestecircuite se pare cd arnplificd simptomele tulburdrii de stres posttraumatic/ ceea ce inseamn6 anxietate.plecat. ::grl Oazede oportunitdli * in acelmoment incepird ca scapi 1n( 9d modificdrile la nive_ lul creierului.ilG . De exemplu.. care in realitate nu se irtimun ar urma cum 9i PH'0.. S_a ghemuit ore hilugi in noaptea . i.l.Unul singur dintre acegti cobaiurr"uo _ur.. psihiatru la Universitatea Duke: ."i" .atr."'r"gluur?J..ifl.lriii.refia de cdtre cre_ ier a doud substante numite qi...il#Jsti"utr_utic _ sedato_ reazd schimbdrilor din circuitul p". Schimbtrrile au fdcut ca acest hormon si fie secretat intr-o cantitate excesivd . acefagi ae-cat"cotumine dI o for!5 speciall amintirilor. Incepe sI transpire.l. *urn.rru ca varga.cutremurului.neajutorarea trebuiesd fi fosi puipuUifa. ca{e se afli intr-o Parcare unde exsI plonjeze in plodeazd un cauciuc." d" l.soculelectricincetapentru ambelec"gti. De exemplu..t.e"thdu_gi bdielelul de patru ani in aceacasi cuprinsaj. pentru un -orrte.pironitd..r u'p..i*"tu.ih .in special in nucleul amigdalian. 9i pentru profesorulaflat de f1F cl-re. Sau a9a cum imi spunea dr. in cazul unui veteran din Viefrram cu tulburare de stres posttraumatic.t""r de stresant 9"-ir: pentru un gobolan-..ei:'r..cupu"itutea ". principalul hormon al stresului. ca reacfie la situaliile care reprezintX doar o micd ameninlare sau nici una.. Jolinait" _ inclusiv celemaiintense. t'. u*Ltili#'n1J". Doar cel ne_ *r"i ir.r. Neajutorarea ca declangator al tulburdrii de stresposttrau_ matic a fost prezentati in zeci destudii pe .." dG. producind in trup modificiri ca hipocamp giinlocus ceruleus moment de crizd.ri".*rruiui.itu bai care au fost rinuli in .tiie"arui" o per"chede co_ adminisrrin_ un u'or. Simptomulcet mai obosito*i d. care regleazd producerea de ACTH. cantitdli de gocuri electrice. care intrau in panicX ori de cite ori auzeau o sireni de ambulanld asemeni celor auzite dupl crima din gcoald' Locusceruleus 9i nucleul amigdalian sint strins legate de alte structuri periferice.. secretind doze mari din aceste substanle chimice din creier. ting .u ru. insd cel posibilitatea sd opreascdqocurile a scdpat ftrrd nici "ur"lu."l1 .._.i. tremurtr gi s-ar putea chiar sd-9i aminteascd frinturi din ceeace s-a intimplat.. hipervigilenfi.. in -.nrrt o urmd de stres.pi.ierd mincare.". il cuprinde frica._ tuI." into""iic. ca in cazul copiilor de la gcoala Cleveland. circuitul catecolaminelor se prelungegte pind in cortex.jes undevain tocul ""u"u apd ugii. In urma unui studiu. dar care amintesc de trauma inifialtr. Principatele simptome utu u""rG friii . Dupi luni de zile.r.z o parte dintre schimbe.i l"r" impugcat pe te_ renul de joa-cigi a vdzut cum singeieazx ". Charles Nemeroff. persoana respectivd va tresiri putemic prima dat5.....

Acest lucru se pare cd se intimpl5 printr-o reinvtrfare fireascd. Acesta ar putea fi un motiv pen_ tru-faptul cd dintre douX persoane unei aceleiagi catas_ "*p. Dar in depdgirea fricii dobindite neocortexul are o importanli capitald. pentru cd interfereazi cu lucrurile invdlate ulterior . In condilii dure. oamenii au o mai maretoleranfd h durere _ un efect ie a fost observat de chirurgii de pe cimpurile a" f"pU . pentru moment. .rju trofe una suferl o tulburare de stres posttraumatic. Aceste avantaje pe termen scurt devin insd cu timpul probleme de durati. Astfel. Ce-iapropiali acestor persoane pot cLnstata o indiferenld 9i o lips{ de empatie. .hiperactiv. cel care secrettrendorfinel-e. de data aceastaconcertat cu o anumiti re_ giune de la nivelul cortexurui cerebrar.l amigdalian este pregdtit ie descopere pericolul. Un numlr de studii pe animale aveau sd desco_ pere cd atunci cind ele strt expuse chiar gi unui stres ugor la o virsttr fragedd sint mult mai vulnerabile decit animalele nestresate. cind cineva invald si se teamtr de ceva printr-un reflex condifionat. Cind asemenea.agenli foarte putemici de amor. care tocesc senialia de du_ rere $i.negativi. ore intregi sau chiar zilein cazul unui eve_ niment traumati2ant. corpul este pregdtit pentru a susline eforturile fizice 9i. imprevizibill in ceea ce privegte durerea.endorfini dau o noui dimeniiune combinafiei neurale declangate de o nouX expunere la trauml: amorlireaanumitor senzaFi. Atunci cmd existd un nivel mare de opioide (-propria morfintr a creie_ ru!ui"). stringenti de a trata copiii cu tul_ facest burare dg streg postfraumatic). Modificdrire-de.mai precis. Un alt efect posibil poaTulg te fi disocierea. alarma este 1tu":i cte o urtensitate $i mai mare."r"-"" constatat ci soldatii grav rdnili lveau hevoie de cintitegi mai mici de narcotice decit civilii cu rlni mai pulin grave. mecanismele inv5lirii gi memoriei au luat-o razna..inseamnd cd toati viala este gata sd devini o crizi permanentd. observite de mult lt"g:. nucleul amigdalian gi lobul frontal .amigdalian este cheia regiunilor creierului implicate. iar cind el reapare in via!tr ca o primejdieieall. o senza_ iie de izolare fa!tr de vial5 sau fal5 de preocufarea in raport cu sentimerrtele altora. un copil care invald sd-i fie fricd de ciini pentru cd a fost urmdrit de un ciobinesc geruriu:r furios. Acest lucru se paie ci explicd un in_ de simptome psihologice . iar cealaltl ny nrlcl^eu. incluzind incapacitatea de a-gi aminu momlnte de mare importanftr. Condilionareafticii este denumirea pe care o folosesc psihologii pentru procesul prin care ceva ce ir ultimi instan!5 nu este ameninldtor devine inspdimint[tor. Regiunea cheie de pe creier unde se irva!5. cu irrvilarea unei reaclii mai normale la evenimentele tiaumatizante. Acest circuit neural imphce din nou nucleul amigdalian. ca o magind care rdmfurepermanent fur viteza a patra. chiar 9i cele r4ai nevinovate clipe putind deveni o explozie de frici innebunitciare. ln temerile dobindite cum ar fi tulburarea de stres posttraumatic. de cite ori obiectul fricii este intilnit din nou ir absenla a ceva cu adevlrat inspdimintdtor.250 Oaze de oportunitdli Trauma gi retnodlarea emolionald 251- Un al treilea set de schimbdri apare in sistemul opioid al creierului. Toate aceste schimbtrri neurale oferi avantaje pe termen scurt pentru rezolvarea unor urgenfe infiortrtoare sau stresante ce pot apdrea. se reline 9i se aclioneazd ca reaclie la fricd este circuitul dintre talamus. RENyATAREAEMOTI2NALA Aceste amintiri traumatizante se pare cI rdmin ca fixafii in funclionarea creierului.. indiferent la ceea ce in alte condilii ar fi ervenimente tulburitoare. opioidele sint substante chimice din creier .it: comparabile cu opiumul sau cu alte narcotice inrudite. atunci cind creierul suportd modificdri care devin predispozifii.sistemul blocdrii neurale. De obicei.aceastdmdritd potenlialitate de a declanga blocaje neurale . care suportd o traum. din nou nucleul. frica dispare in timp. vigilenla este mult mai mare. persoana fiind gata de orice. incetul cu incetul igi pierde aceastdfricd in ca2ut in care se mutd lingd nigte vecini care au un ciobtrnesc foarte prietenos.tr la nivelul creierului ulterior in viatd I1cru. aceastd schimbare de excitabilitate .te. pentru cd in mintea persoanei afectate se asociaztrcu ceva cumplit. cu care igi petrece multd vreme jucindu-se."t ra rulburarea de stres posttraumatic: anhedonia (incapacitatea de a.el devine.simli plicerea) gi o amorfeall emolionaltr generali. temeri sftrt declangatela animalele de laboratoq. Ceva similar se intimpli 9i tr cazul tulburerli de stres post_ traumaticl2. sugereazl nevoia. Cirad nucleul amigdalian 9i acea regiune a creierului conectatd la el i9i iau un alt punct de reper in momentul unei traume de mare intensitate. Charney a observat ci frica poate dura gi ani de zilel3. Schimbdrile neurale fur cazul tulburtrrii de stres posttrauma_ tic se pare cI predispun persorna care suferi de ace'asttr boall la viitoare traume.

care la persoanele cu tulburare de stres posttraumatic nu mai funcfioneazS. evenimentele din viafa lor au contracarat aceasttrproblemS. tipice pentru tulburarea de stres posttraumatic . ir mintea lor. tntr-o eiperien!tr de la6orator in care oamenii mai intii au invtrlat str aibd o aversiune fafd de un zgomot puternic .Dispari1ia. Davidson a descoperit cd oamenii care sirt mai activi ir cortexul prefrontal sting igi depdgescmai rapid frica dobindittr.252 Oaze de oportunitdli Trauma gi retnztdfarea emolionalll 253 ih tulburarea de stres posttraumatic. Acest lucru inseamnd cd niciodatl lucrurile de care ne temem nu pot fi tratate cu o senzafie de calm . Aceasti constatare 9i altele similare dau speranle ctr schimbtrrile la nivelul creierului in privinla tulburirii de stres posttraumatic nu sint ireversibile 9i cd oamenii $i pot reveni chiar 9i din cele mai cumplite traume emolionale . O alta se juca de-a cXldtoria lui Bar- .ceea ce duce la o supravieluire anormald a amintirilor emof ionale".. O altd cale de vindecare este'aceeactr. Vestea cea buntr este deci ci gi traumele profunde ca acelea care produc tulburarea de stres posttraumatic se pot vindeca 9i ctr drumul spre o asemenea vindecare este parcurs prin reinvdfare. Unul dintre modurile in care aceastd vindecare emofionaltr se pare cX se petrece spontan . propune Charney. Lenore Terr din San Frantisco.taie. incit blocarea nucleului amigdalian se petrece de fiecare dattr cind ceva ce amintegte fie chiar gi vag de trauma iniliali reapare. amintirile emofionale putemice gi tiparele de gindire gi de reaclie pe care le gerrereazi se pof schimba in timp. ta permite doutr cli de vindecare: pe de o parte...ir weme ce aceia care gi-au revenit nu mai prezentau asemenea schimbtrrib. De exemplu. psihanalist in probleme de copiilT. desensibilizindu-l gi permifnd un set de reaclii netraumatizante care-i vor fi asociate.pe scurt.Purdy" sint previzibile la copiii mici care au trecut printr-o asemenea intimplare de o violenld coplegitoare..cam la o ortr de Central Valley 9i de Stockton.cel pufin la copii .Purdy".Intrebarea este cit de repede scipdm de o fricd dobinditX. Frica inilialtr incolgi_ tI in nucleul amigrtalian nu dispare comple! mai degrabd cortexul prefrontal anuleaztr in mod activ commzile date ie nucleul amiqdalian restului creierului. tragediei.. juciridu-se de-a . reinvilarea spontand nu mai are loc..un exemplu de fricd dobinditl gi o paraleld fir alt registru cu fulburarea de stres posttraumatic -. refurttrrind tiparul fricii. fetele jucau in mod simbolic scenarii ale rtrpirii cu ptrpugile lor Barbie. care ar putea reacliona cu team5. spune Richard Davidsory psiholog la Universitatea Wisconsin.. care ura faptul cI simlise urina celorla$i copii pe pielea ei cind stiteau acolo ghemuili de spaimd.este practicarea unor jocuri precum . Cinci ani mai tiirziu. . scolindu-gi in evidenld capacitatea de a stlpini momentele traumatice de neajutorare. copiii dau un alt deznodlmint. REED UCAR EA CREIERULUT EM Oy ON AL Una dintre cele mai incurajatoare descoperiri despre tulburarea de stres _posthaumatic provine dinti-un studiu asupra supravieluitorilor Holocaustului. inh-un fel sau altul. Descoperirea pozi_ tivd a fost cd un sfert dintre supravieluitorii iare atrsuferit iind- va de asemenea simptome nu le mai au. care a descoperit ctr rolul cortexului prefrontal sting este de'a di_ minua starea de disconfort. fricii. Una dintre fetife. Charney susfine ctr acest lucru se poate datora schimbdrilor din creier in cazul tulburdrii de stres posttrauma_ tic. sugerind din nou roL'J imp_ortant jucat de zona corticald in detagirea de stresul dobindiCs.la D-actr insd trec prin experienfele cele mai potrivite..se pare ctr presupune un proces de invigare activ6. Rdpitorii au itrgropat autobuzul gi au linut copiii i:rtr-un chin care a durat doulzeci gi gapte de ore.Purdy" . memoria repettr fur cortex o stare de anxietate mai scXzutd. copiii il omoar5. ]ocurile precum . dintre care trei sferturi i-a constatat cI au simptome active de tulburare de stres posttrau_ matic chiar gi o jumtrtate de secol mai tirziu. . Aceas.gitrnde in1973 un autobuz cu copii plecali intr-o excursie de o'zi a fost rdpit la drumul mare.nucleul amigdalian nu trva!tr niciodatd str aibi o reaclie mai slabd. Cei care inctr mai aveau simptomele dddeau dovadtr de modificiri de catecolamine la nivelul creierului. Aceste jocuri macabre tn cazul copiilor traumatizafi au fost observate prima datd de dr. unde s-a furtimplat nenorocirea cu Purdy . Uneori. Aceasti reinvi.. . ]ocurile acestea repetate la nesfirgit ii lasd pe copii str retrtriascdtrauma in siguranli. ctr acestcircuit emofional poate fi reeducat. schimbiri care sint atit de puternice.. Ea a descoperit asemeneajocuri la copiii din Chowchilla. Terr a descoperit cd acei copii rdpili retrdiau momentul in jocuri in care erau victime. este de naturtr corticaltr. igi spila pipugica la nesfirgit. mai bun. Califomia . constatd el. chiar cei 9i cu tulburare de stres posttraumatic pot depdgi momentul.

RENyATAREAEMOTIONALA 9I REFA9EREA DINA O TRHIMA Irene a mers la o intilnire care s-a sfirgit printr-o incercare de viol. ceea ceera chiar scopulin sineal jocului. Aceasti cale este folosittr adeseapentru tratarea copiiior trauUneori. Cind a inceput terapia.tato magintrde. ofiferii au socotit cl problema este un fleac. Aceastd inlelegerefaceca simptomelein sine sd fie rnai pulin inspiimintitoare. in final. Existd o logicd biologicd in privinla ordinii acestor f. intr-un ritual monoion 9i neindurtrtor. psihiatru care a absolvit la Harvard 9i a cirei munctr deschizXtoare de noi direclii subliniaztr fazele de revenire in urma unei traume. Bdrbatuli-a dus'irtr-o cameri de motel. igi arnintegteEth. re voluntari a traumei se pare cd alimenteazd nevoia de a o transforma in amintiri putCrnice. Judith Lewis Herman. Ochii aceiaimengi Eth i-a intelpretat ca fiind in_ drizneala copilului de a privi pefufiC la cefacecriminalul. E de infeles cdb{iatul nu era dis_ pus. ia reia ve.aze. nu s-a infmplat nimic".in careaceasta se sufoca. copilul simte nevoia sd repete la nesfirgit. ca gi in gtrdurile lor.. trateazd. O altdfazd de inceput estea-i ajuta pe pacienfi si recigtigeun anumit control asupra lucrurilor careli seintimpld. b a tre_ ia introducea pdpugaintr-o groapd.pr*"rri primar": mesajele.psihiatr. mirul gi artele.nu conteaziunde _ gi sein_ torceacu bine. aga cum vom vedea de alt- fet aceastisuccesiune parestrreflectefelu. Astfel ce trth i-a cerut sd faci un desen. Odatd.pentiu cd i9i fo_ losescfantezia. EI a schi. care la rindul stru esteun mijlJc de comunicareal subcongtienturui. sunind-o in toiul nopfii.adeseapsihicul eopiilor trateazd cu totul altfel problema.pentru"opiilor.ir"_ drdztrisd vorbeasci SpencerEth din Los Angeles. pindind-o gi urmdrindu-i fiecare rrigcare.. Dactrtrauma esteminori. Adesea. reincBperea unei viefl normale. Ase_ meneareferiri indirecte la o sieire p?ofund traumatizanta apar aproapeintotdeauna in creafiile Eth a mai pus gi alli co_ pii str deseneze cite ceva. avind ln vedere cA . Irene avea deja simptome de tulburare de shes posttraumatic._u. desenatul in sine este o terapie. nu mai iegea in lume 9i se simtea o adevtrrati prizonierd ir propria ei casi. Ei sint insensibili la traumd mult mai rar . asemenea canrri 9i povestegtedespri un pugti de cinci ani care a fo$t rdpit impreund cu mama lui de ctrtrefostul iubit al acesteia. Prima fazi .orice desen.i u_li reaminti 9i a regindi chinurile prin careau trecut. Hermdn susline cX ele ar fi acestea: atingerea unei stdri de siguran!tr.creierur emolional estebine adaptatirlelesului simbolicai la ceea ceFreudnumeu. Aceistd retr*. cd perrnalional nenttr. . de a seajungela ima'gineainghefati din nucleul amig_ .snic firul traumei.9"ul: ctallan este cea oferitd de arttr. el a continuat sd o urmdreasci: a hdrfuit-o cu telefoane obscene gi cu amenintdri violente.-respectiv metafora. Dincolo de asta.unde ia po_ runcit copilului si se ascunddsub o ptrturtr. cind a trcercat si apeleze la ajutorul polifiei.acestlucru ircepe prin a-i ajuta pe pacienli sd inleleagdctrstarealor de surescitare9i cogmarurile.atingerea sttrrii de siguran!tr. p"rrt .254 Oazedd oportunititli Trauma gi reiialgarea emolionald 255 bie. arta poatedeschideo posibilitateca aceicopii Tu|r"!i: sd discute despremomentul de groazddesprecarealtfel . de exemplu.cel pulina9a credeTerr. ce poate fi un inceput de sttrpinire a traumei. gi-a mobilizat prietenii gi falnilia pentru a forma un fel de zid irtre ea 9i urmdritor 9i era gatasd apeleze 9i la polilie.de blocarea memoriei sau a senzafiilor ir raport cu o anumiti catastrofd.sejoacd9i viseazl cu ochii deschigi. Irene.apt.de f. _. care ulterior pot aptrreasub formtr de flash-back-uri. o dezvdlare directd a lecliei de neajutorarepe care a intiptrrit-o trauma.presupuneg5sireaunor cdi de calmarea circuitelor emolionale prba temtrtoare 9i care se pot declangaatit de ugor irncitsd permiti reinvdfarea18.uin probleme de copii. amintirea amlnuntelor traumei gi jelirea pierderii suferite gi. Degi s-a luptat cu atacatorul. plu mersul la dentist pentru o plombd. desprevaietelepe carele_a auzit gi despretot cea vdzut chiar gi de sub piturtr.'di"ti- rile putemice care ii preocupi se strecoard ffr desenele.cursecareaveanigte ochi enormi. In vreme ce adullii care au trecut prin traume coplegitoare pot suferi un fel de amorlealdpsihictr. Cazul lui Irene este citat de dr..hipervigilenla gi panica sint de fapt pirfi ale simptomelor tulburtrrii de stres posttraumatic. retrdirea momentului "ad" "*u*_ o dati saude doud ori e suficienttr. a itcepe astfel terapia.espre ce_ va coplegitoq. Dar daci estevorba d.lir carecreierulemoinva!tr din nou viala nu trebuie socotiti o criz6. pdpusacaremergeaundeva. in vreme ce el a bd_ tut-o pe mamtrpfurda omorit-o.sdvorbeasctr despreastacu Eth.povestea.

9i sd reaclioneze altfel fafi de arnintirea traumatizarftl.r gtou"u poate fi trXite in tandem pective. venit mai deschisd 9i mai scell rePetau care sale cogmarurile timp. posttraumatic mai greu tratabild. ei au continuat sd vorbeasci t u*"i". a unei . care le dau posibilitatea sd igi echilibreze aceasttrstare de nervozitate maxim6.nesiguran!tr" trece dincolo de frica fald de pericolele ce-i pindesc. groaz| s-a mirosit' s-a auzit' s-a vizut. Deocamdatd insi existd medicalii care contrabalanseazd doar o parte dintre acesteschimbdri. in mod ideal.gi de tot ceeace poate ea declanga. mai realisttr.iii caPtarea transformarea amintiiii in cuvinte. Ritmul repovestirii este unul lent.ezetreptat' . pare Aceastd alternare intre reimersiune 9i refuzul traumei a reinvilare o sd permitd o revedere spontand a intimpldrilor 9i stres de tulburare o cu cei Pentru o. exact la fel de fiecare dat5' tenpulin "tia"""t mai trupul iar curgitoare. Spencer Eth. O altd fazi a vindqcdrii presupune repovestirea 9i reconstruirea irtimplXrii care a creat trauma intr-un mediu sigur. mai precis. ceea ce inseamnd disociatl apoi fi putea ar 9i fice amintire. Acest lucru este de infeles.. nesiguranla incepe printr-o fazi mai intimd. Medicalia le oferd pacienlilor posibilitatea de refacere fur a9a fel incit ei sX igi dea seama cX nu trebuie sd fie la dispozifia alarmelor emofionale ce-i cuprind odatd cu o anxietate inexplicabi15. dar de data aceasta Ftt-* comunilucru Acest jii" unui terapeut de furcredere' siguranla cA "o*1i*ia faptul anume cA o te"!i" circuitului embgonal . susline Eth..9i cu amintirile traumei res9i . unei pdrfi din aceastf.piriri denu incetul cu incetul.u"rt"ir"d crima. Calmul fiziologic deschide o posibilitate de a ajuta circuitul emolional brutalizat sd redescopere cHviala nu este o permanentd ameninlare gi de a reda pacienlilor sentimentul de siguranld pe care l-au avut inainte de traumd. cit sI nu intrerupd Terapeutut il incurijeazd pe pacient. Pacienfii pot de asemeneasd invefe tehnici de relaxare. ln acestecazuri se pare cd adesea existd un fel de ceas interior care ii face pe oameni sd igi ."po.se Povesteasci eveniun fel de mentele traumatizante iit se pbati de aminunfit. dezgustul.azaeste mediu sigur *utttutot 9i a emoliilor. am6Folosindu-se 9i congtienti' amintirea din cutX'sa dispara se nuntele senzoriale 9i sentimentele ce devin cuvinte' amintirile unneocortex' de Dresupune cd sirt mai bine finute'sub control mai loi" i"J. avind in vedere declangareablocajului emolional pe care o creeazi tulburarea de stres posttraumatic prin hipersensibilizarea circuitului nucleului amigdalian. ri#tit.a!ipeasc5" amintirile prea supirdtoare. care duc la retrtrirea traumei 9i care rleapar slptdmini sau chiar luni.. Foarte ei' intre strinsd mai fegitrrta o astfel fiecare recitind .tiif" pe care le genereaztrpot fi mai bine inlelese' aceasin emofionald Reinvdlarea gice 9i mai ugor de minevrat. memoria incepe sd fie transformatl atit la nivelul irilelesului emolional.u."i1iui emolionale la aiestea. cit 9i in privinla efectelor asupra creierului emofional. ca Pe lucru Acest detaliu.ttol tan. Pe mlsurd ce pacienlii povestesc amdnuntele ingrozitoare ale traumei. precum propanololul. la inceput cu stereotipuri. despre spre temerile pe care le-a imprimat aceastd traum6' ci ce misurd zi'pe zi cu de in viala . existtr antidepresive care aclioneaztr asupra sistemului de serotonind 9i betablocante.256 Oaze de oportunitdli Trauma si tetnudlarea emolionald 257 Felul in care pacienlii cu tulburare de stres posttrawnatic se simt in . de fScut liil d.. dindu-le insomnii sau condimentindu-le somnul cu cogmaruri.i"u . tn acelagi :u a devenit tot mai rut" iu unnare.. n-u mai ftrcut alte desene jocuri' creindu-se . sPaima. Farmacologii sperd ch intr-o bund. care permite circuitului emofional sX dobindeascl o nouX inlelegere.coplegitoare' caz in care tepoate ilti^plXtitot parupurrt rl ar trebui si reducX ritmul 9i sd pdstt'eze reacfiile reinvilareaciintului la un nivel suportabil. au inventat tot felul de el a inceput sd incet." i se intihpla b5ielelulul tlnal' In s5u' de tatdl aldturi cimin noului ftrcercastr se adapteze pugtiul a reugit id vorbeascd despre viala zilnicX' iar amintirile -traumei au inceput sd se estomp. ea mimeazX pagii care apar in mod firesc la cei care sint in stare sd-gi revind dintr-o traumd fXrd si fi suferit de o tulburare de skes posttraumatic. eveniretrtrirea dobindite deja mesurl mare in Prin ief. dupi care abia de-gi mai amintesc de cumplitele intimpldrile. zivor exista medicamente care si aclioneze in mod direct asupra efectelor hrlburdrii de stres posttraumatic la nivelul nucleului amigdalian gi conectdrii circuitelor de neurotransmifltori..stf. prin sentimentul cX nu defin controlul asupra a ceea ce se intimpll cu trupul 9i cu emoliile lor. fiecare retreind el. a desa naraliunea Treptat. duptr 9i . spune Herman' repovestirea -declan9a temeri. in care victima fusese terapeel in schimb' aceea. sionat. ' Pustiul de cinci ani care a desenat ochii aceia imengi dupd ce mama a fost martorul unei crime oribile..n aici este Scopul greaJa' reacliile. ce blocheazd activarea sistemului neryos simpatic. s-a ce ceea doar pr"rrip*e .

Fiecare sirenl nu trebuie si aducd neaptrrat un potop de temeri. prost adaptate. avind totugi un control mai mare asuPra duratei lor. Sau cum sPune niurospecialistul |oseph LeDoux. De aceea noi nu putem hotdfr'ctnd si avem ieqirile noastre emolionale. tot aga se poate intimpla 9i cu cicatricele ernolionale de care suferim mulli dintre noi' Aceasta este misiunea psihoterapiei. |elireaiare rezultd in urma repovestirii unor evenimente atit de dureroase servegteunui scop de o importan!tr capitald.trdsf. Efectele ulterioare sau ocazionale ale simptomelor persisti adesea.la lacrimi 9i crize de furie . Este semnificativ in special faptul ci amintirile tr urma traumei nu mai erup la momente necontrolate. abandonarea sau pierderea lor ori o rispin- gere din partea societilii s-ar putea sd nu atingi niciodati culmile unoi traume. ln finit. Dar acelagicircuit caie se poate vedea cd intipdregte amintirile traumatizante se presupune c[ funcfioneazd 9i in momentele linigtite din viafd. cu relalii puternice bazate pe incredere gipe un sistem de convingeri care si aibd o logici chiar gi intr-o lume in care se pot intimpla asemenea nedrepttrli2O. Herman a constatat cI pacienlii trebuie sd jeleascd pierderea generatd de o traum5 . lipsiti de umbra traumei. care ste labazaunor tulburdri emofionale2l' Cortexul prefrontal poate redefini sau frira impulsul nucleului amigdalian. dar nu poate sd-l impiedice sE reacfioneze din primul moment. Ea creeazi capacitatea de detagare de traumd. ' PSIHOTERAPIA CAEDUCATIE EMOyONALA Din fericire. dar iti vor ldsa amprenta in creierul emofional. trseamntr reconstruirea unei vieli noi. dar existd semne speiifice cd trluma a fost in mare parte depdgitd.ili invall neocortexul sd inhibe nucleul amigdalian' -Impulsul de a acliona este refulat. de moartea cuiva drag.. cum ar fi o ignorare perm€mentd sau o lipsi de acordare a atenfiei sau a tandrefii din partea unuia dintre pdrinfi.momentele catABtrofalefur care amintirile traumatizante sirt intipdrite sint rare de-a lungul unei vieli pentru marea majoritatea dintre noi. odati ce este declangattro reacfie emogonile . Acest lucru presupune reducerea simptomelor psihologice la un nivel controlabil 9i capacitatea de a suporta aceste sentimente asociate amintirilor traumatizante. de o despdrfire ori de regretul cI nu s-a incercat salvarea cuiva sau pur gi simplu de increderea pierdutd ftr cei care pdreau cd o meritd.gi poate gi mai important. totul consti in invdlarea aborddrii iu talent a reacliilor cu incXrcdturd nervoasd.. ele pot fi lSsate la o parte. Dinjmica preiupusi de nucleul amigdalian 9i reacliile mult niai bine formate ale cortexului prefrontal poate oferi un model neuroanatomic asuPra felului in care psihoterapia remodeleazd tiparele emolionale profunde. ca orice alte amintiri.turi Precum incapacitatea de acceptare sau ie stabiliie a unei intimitdli sau frica de egecori o dependenli exageratS. Asta inseamntr cd in loc de a fi captivi pe veci intr-un moment din trecut. Ca 9i cum reciclarea permanenti gi retrdirea groazei dintr-o traumi ar fi un circuit emolional a cdrui vrajd. intr-o oarecarem5sur5.. ceea ce se Pare cd rimire chiar 9i dupd o psihoterapie reugitd este reaclia remanenttr. ir:r general. ir mod voluntar .in relaliile intime din viala ulterioard. care a descoperit declangatorul din-nucleul amigdalian Precum 9i rolul jucat de acestain izbucnirile emofionale: . in sfirgit. chiar cu speranli gi sd-gi reconstruiascd o vialX noui. ducind la deregliri . Toate acesteala un loc sint semne ale succesului in reeducirea creierului emofional.Apoi au studiat atent reacliile tipice (intotdeauna de aut6apdraref Pe care le au pacienlii atunci cind aceste dorinle .dar tendinla de a se declanga reaclia nu dispare complet intr-o primi fazS. un reziduu al sensibilitdlii itriliut" sau al fricii.Odatd ce sistemul emolional irvald ceva pare cE nu mai uitd niciodatd. Dacd tulburarea de stres Posttraurnatic poate fi vindecatd. fiecare zgomot in noapte nu trebuie sd trezeascdun moment de groaztr din trecut.DoveziasuPra acestui faptprovin-dintr-o ierie de studii de psihoterapie conduse de Lester Luborski 9i colegii sdi de la Universitatel din Pennsylvani*z' Ei au analizat principalele relalii conflictuale care au condus zeci de pacienli la psihoterapie . este imprdgtiatd. 9i. in vreme ce emoliile funda*"t tul" in aceasti privinld rdmin intr-o formd subliminald'" Datorittr arhitecturii creierului care addpostegte reinvilarea emolional5.spune Herman. O refacere mai rapidd fir urma unei asemeneaizbucniri poate fi un semn de maturitate emolionald' Dupd aceasti terapie ceeace se Pare.258 Oaze de oportunitdli emolionald Tiauma gi re?nztdfarea 259 Ih final.ctr-se schimbA sint reacliilepe-carele au oamenii. pacienlii pot incepe si priveascX inainte. ci pot fi vizitate ca orice amintire.indiferent cd este voiba de o rdnire. iar aici intrd in joc inteligenla emolionald. Neajunsurile oarecum obignuite ale copil5riei. Terapia practic te invald sd-l sthpinegti .

ceeace-il face pe celdlalt sd reaclioneze nepotrivit. indrizne! vesel 9i melancolic . se pare cd el apare in aproape toate relaliile importante.specific pacientului. bic. "r. pacienfii sigur cx au fost cupringi de sentimente de suptrrare .a. Se pare cd existtr nenumdrate diferenfe de temperament. acegti pacienli prezinti doui tipuri de schimbdri: reacfia lor emofionati la evenimentele declangatoare devine mai pulin tulburitoare.de lipsd di speranld ae iristege. d.spuns la aceastd intrebare provine din studiul ftrcut de ]erome Kagan. Kagan susline cd existii cel pulin patru tipuri temperamentale * timid. mai ienetoasd.mile se_mnale de alarmd ia respuirs la posibila dete$aye a unor intimpldri de temut.Iucestor intilniri nefericite.9i cd fiecare se datoreaztr unui tipar diferit al activitdlii creierului. aga pot fi modificate tiparele emolionale care au fost invdlate pe parcurs. sog. intrebarea este dacd acest set emolional determinat biologic poate fi schimbat prin experien!5. uneori chiar calmi sau indiferenti. prea exigenfi.260 Oaze de oportunitdfi sau temeri sint activate la nivelul relafiilor lor interpersonale _ reaclii cum at fi faptul cd sint prea poruncitori. invtrlarea emoJionald este un pro. circuitului lim_ . cu temperamentul ne nagtem in parte datoritl loteriei genetice. putem face speculafii..u.rr. Studiul lui Kagan se concentreazdpe unul dintrc aceste tipare: dimensiunea temperamentului care merge de la indrdzneali la timiditate.cum rimire cu schimbarea obiceiurilor de a reacfiona intr-un anumit fel in cazul celor care din fire. fiecare bazindu-se pe diferenle innXscute la nivelul circuitului emofional.9i sentimente gi de minie. dispre legsau despre un gef. de"pre yn amant. stnt foarte superficiali sau cumplit de timizi? Aceastf. eminenhrl psiholog al dezvolttrrii de la Universitatea Harvardl.ar putea tri. .d.' KW Temperamentul nu este predestinat Prin urmare. atit de rivnite.. care are o forlX extraordinard de-a lungul vielii. cd au crize de furie sau manifestx o rdceali totali fa_tade"ceielalt sau o retragere in carapacea lor intr-o formtr d.m.e autoapdrare. In privinla creierului. . intimplirile pe care le-a povestit se dovedesc a avea multmai puline reaclii emolionale riegative comparativ cu cele de la firceputul terapiei 9i rdspunsurilipozi_ tive sint de doud ori mai numeroase din partea celeilultu putroune. Intr-o oarecare mdsur6.chiar si in cazul obiceiurilor celor mai inrtrdtrcinate dobtrdite incd din copildrie . it cuzt-. Dar cum rtrmine cu acele reacfii care provin din codul nostru genetic . lecfiile emofionale . sd zicem. Pe scurt. fie cd este vorba despre . despre un copil sau despre un perinte. Ceea ce nu se schimbr insr este dorinfa sau frica acuti gi sentimentul inilial de torturd. Ceea ce nu se schimbi instr deloc eit" a"u" sensibilitate speciald fald de rXdtrcinile acestor nevoi profunde. gaml de limitdri emolionale intrd sub umbrela temperamentaltr. Fiecarepdrinte a observat asta:incd de la nagtere. care ne influenfeazX dispozilia de bazd. oricit de intensi este. acel zgomot de fond al sentimenteloq.. Cind pacientul nu mai are decit citeva gedinle de terapie. Indiferent care este tiparul. oamenii se pot diferenlia in funclie de cit de ugor se declangeazX sau cit dr:l^reazd. fiecare avem o anumitl gamd emolionald favorittr.pot fi remodelate. pentru fiecare emolie in parte. de tensiuni putemice pi de temeri. dar corteiul prefiontal gi zonele trvecinate au invtrtat firtre timp o reaclie noutr. Oare biologia noastrtr ne fixeazX destinul emolional sau chiar gi un copil ndscut timid poate deveni un adult fircrezXtor? Cel mai clar rf.copilul va fi calm 9i linigtit sau capricios gi dificil. de in_ vinovdliri 9i de autoinvinovdliri 9. Temperamentul poate fi definit tn funclie de stiri care ne inregimenteazd firtr-o anumit5 categorie de viafd emoflonald. iar rispunsul devine mai eficient in ce privegte obfinerea a ceea ce igi doreau irtr-adevdr de la rela_ lia respectivd. "o11u-r1a unei terapii de lungd durattr totugi."r'de durati p11tind sI lind o vialX intreag*.

care au in- . Tom igi amintegte cd era cumplit de timid. gi o alta de zburat. crede Kagan. Ca urmare. lntotdeauna relaxat 9i vorbXre!. trcepe sd batl ca in timpul unei crize de anxietate. juci:rdu-se cu cei_ lalli copii practic ftrrd nici o ezitare. Ralph era sociabil 9i indrdgit 9i niciodatd nu s-a socotit timid. Copiii timizi se pare cI vin in viali cu un circuit neural care fr face sI reaclioneze mai puternic chiar gi la stresurile mdrunte . potrivitX inclinaliilor sale introvertite. sint sortili si ajungl insingurafi. De asemenea. La un an gi noui luni.inhibafi comportamental. Atunci cind a fost chestio_ nat la-treisprezece ani. pentru a lua parte la studiile referitoare la dezvoltarea copilului.era fulburat de te- meri intense: se temea ci-i ia foc casa/ ca nu cumva si se inece in piscini sau sd rXmini singur pe intuneric. Kagan colegii sdi au observat semne timpu-si rii de timiditate in cazul unui grup de copii de un an 9i noud luni adugi pentru observalii expeiimentale. dupX ce un duldu a sdrit pe el cfird avea trei ani. NETIRO CHIMIA TIMID IT ATII Diferenla dintre prudentul Tom gi indrXzneful Ralph constd in excitabilitatea circuitului neural centrat in nucleul amigdalian. iritlri ale vezicii biliare gi alte indispozilii stomacale3. unul dintre bdieleii din studiul lui Kagan. aratd monitoarele.262 Oaze de oportunitdli Temperamentul nu ebte predestinat 263 Zeci de ani. De asemenea.. care se scurse_ serd. Tom se numdra printre cei mai timizi copii. avea incd o oarecare stare de anxietate in preajma copiilor gi problemele sale se concentrau acum asupra rezultatelor de la gcoal6. ln timpul copildriei.cea de ciini. Altii tot$i erau nesiguri 9i ezltanl| nu indrdzneau 9i se agilau de fusta mamei. mugcin9i drr-gi buzele. ur*arir.de exemplq sint in_ clinali sd se autoilrvinovdleascd 9i sd-gi faci reproguii.degi diferenfa de virstd era de doulzeci 9i cinci de ani. griji gi sentimente de vinovtrlie 9i s5'sufere de probleme cauzate de stres. ca 9i cum s-ar fi adresat cuiva de virsta sa . fri:rgindu-gi miinile. cind copilul reticent refuzd. Ca adulli. cum ar fi migrenele. El susfine ci oamenii precum Tom. acegti copii sini timizi in pri_ vinla a tot ceea ce nu le este familiar. Tom era bdiatul unui om de gtiinfd. dupi cum ii numegte el. Tom. indiferent de virsta la care a fost supus evalu6rii. Ca sugari. in comparalie cu allii rnai indr5zneli. Ralph era unul dintre cei mai firdrdzneli 9i mai deschigi copii. ei devin sensibili gi in alte sensuri . sd se joace.. in Sala William ]ames. care abia zimbea timid 9i forlat doar cilrd era vorba'despre prietena lui. trdind in_ tr-o fricd groaznictr atunci cind trebuie ia fina un discrtrs sau sd execute ceva in public._ dl-i h ticere pe ceilalli cum se joacd. o parte dintre ei s-au dovedit vioi gi spontani. era atacat de mongtri. Tom devenise tensionat rigid. in desele cogmaruri. tocmai penku ci l-a tentat ideea cd asta ar presupune o oarecare singurdtate. care se afld la etajul al paisprezeceleaal Universitdlii Harvard. cam pinX pe la unsprezece ani. nu avea ticuri verbale 9i vorbea foarte increzXtor. in vreme ce doud treimi dintre cei timizi rdmdseseri reticenfi. Aflafi la joacd. la treisprezece ani gtia sd se a9eze confortabil pe un scaun. carn 15 pini la 20h dintre copii sint . cinci gi gapte ani -. cind_aceiagicopii au ajuns la grddinifd. pe un ton prietenos. Asta iiface sd ezite si md_ nirce lucruri noi. atunci cind cunosc oameni noi sau atunci cird reflectorul societdlii se indreap_ td spre ei. sd se apropie de animale necunoscute sau de locuri negtiute 9i sI fie foarte sfiogi in prezenla striinilor. o femeie de virstX mijlocie care igi amintegte cd a fost extrem de timidd in copildrie.degi era in primii 5% cei mai buni din clasi. drept pentru care gi-a fdcut o carierd in acest domeniu.inci de la nagtere. mamele gi-au adus sugarii gi copiii mici la laboratorul lui Kagan pentru Dezvolt4reiCopilului.. aavut doar vreo doud temeri trecdtoare . La toate misurdtorile fdcute in timpul copil5riei -lay)oi. Existd si copii care sint de-a dreptul paralizafi. Chiar dacd se simlise mai pulin timid tn ultimii doi ani gi ceva. de la nagtere. cu un chip impietiit. Dupd aproape patru ani. nici unul dinke copiii firdrlzneli nu devenise timid. inima lui. ecfripi de-cercetdtori a lui Kagan i-a studiat din nou. inaniide mijloc ai copilSriei. Acolo. asudind tot de fiecare datd cind trebuia str se apropie de un coleg de joac5. pentru ci la gapte ani auzise de un avion care se pribugise. in schimb. rdspunsurile bale erau scurte gi pdrea abdtuP. Kagan consideri cd de fapt copiii care sint prea sensibili gi temitori se transformd tr adulli timizi 9i timoiali. este tipic pentru aceastdcategorie de timiditate. Aceasttr anxietate pare sd fie labaza timiditelii de o viafd: orice persoantr noui sau situalie nouS este socotitd o potenlial5 ameninlare. are tendinla de a trece prin via!tr cu mai multe temeri. De-a lungul a*lo. de teamd atunci cird se afld in societate: la gcoali sau pe terenul de joaci. inima lor bate mai repede decit a altor sugari ca reaclie la situaliile necunoscute sau noi.

care ar face_o "." 6.cares-audovedit a fi a-bstur a" ti*lri tn copil5rie.. s-a constatat cA M trecuserd deja prin cel pulin un asemenea episod de panici sau ctr avuseserd simptomele preliminare.riri.. sint mai indrdzneli "puri" 9i mai nerdbdito-ri si explor&e noi lo_ curi gi si cunoascd gi alte persoane. Acegti copii sensibili sint in mare primejdie. nucleul amigdalian gi structurile periferice apropiate.pli* din . Cercetdtorii cred cI aceste episoade nu au fost suficient de semnificative incit sX presupund un diagnostic psihiatric cum ar fi o ..la grddini!f.. totugi ele aratX ci acegti adolescenfi sint expugi unui mare risc de a dez- .nucleului amigdalian se *ui greu.1r^:| :: legea{a.'pro""_ fdid ezi_ exemplu. fapt c9 duce la o stare de nesiguranld gi "u "rl" Cei la anxietate.de cit dificil sau de irasCibil eite sugarul ain graail de tulbu_ !i rare din momentul ir care este confiuntai cu ceva sau cu cineva necunoscut. Julu""'. Un alt baromeku al timiditdtii este ttrcerea.evitind tot ceea ru_ familiar. analizali acum intr-un laborator p"r.i.. proreze noi teritorii gi nu atactr decit rozitoare "_u. Aceste episoade de anxietate au fost de obicei declangate de alarme obignuite pentru prima adolescenld. Dar adolescenlii timizi din fire 9i extrem de speriali de situaliile noi intri in panicd gi atunci apar simptomele. gi anume palpitafiile."U_ stanfe chimice care activeazi nucreur imigdarian astfer incii se amigdaliansi fie mai ugor declangat. ""i O parte din dovezile culese Kagan pirovin din observafii_ .inghi!im" cuvintele. copii apare teama de . mogtenit nivelurile cronic mari dgnorepinefririe "oirii sau de uttu . doi din clncr au un temperament indrtrznef i pufin la nattere. .. adicd or sd trnebuneascd sau or sd moard.u?i un pragmic de excitabilitate. de la opt luni.itt'.necunoscut/ . in vreme..tJ'. fiind prea ti- lf.de Timiditatea pisicilor infloregte cam pe la o luni.. Kagan a descoperit ci acegti copii timizi au niveluri mai mari de reaclie in intreaga gamd de indici ai sistemului neryos simpatic. declarind ci o ttrcere timidd ir fala noului sau a unei posibile amenin!trri este un semn al activitdlii circuitului neural care se desfigoari intre creierul din fald.] constd in ritmul lor cardiac care rhmine crescut mai multl vreme decit la tinerii indrdzneli de o virsti cu ei . se nasc cu g neurochimie care face ca acest circuit sA se excite ugoq.asup-ra $9 le pisicilor..ti creazasemenele lor feline mai curajoase. Kagan face chiar unele speculafii.. sistemul nervos simpatic fiind 9i el activata. str ne sufocdm)."* reaclioneazd " ""a"" Ia motive de stres.*O. respirafia neregulati sau senzafia de sufocare impreund cu sentimentul cf..lrr. foTu. care controleazd capacitatea de a vorbi cu glas tare (aceleagi circuite ne fac ca in momentele de stres sd ne .il. o str li se intimple un lucru ingrozitor. usu lid:.. impreuni cu alli copii care nu qtiau despre ce e vorba sau cind au vorbit cu cei care ii chestionau * copiii mai timizi s-au exprimat mai pulin. clinafii spre temeri de tot felul. "&u i Semnulunei mari sensibilitdli. Kagan declard cu tirie cd acegti Uri.. la opt sau nouX luni. mici. Un copil de grddinifi timid e in stare str nu spund nimic atunci cirnd un altul i se adreseazi gi sd-9i petreaci mai toatX ziua uifindu-se doar cum se joactr ceilalfi. observd K"gdl. Cam una din gapte dintre pisicile de casd au un tipar al fricii cur" seumena mult cu timiditatea copiilor: se retrag daci este ceva nou (si nu-gi manifestd legendara curiozitate I pisicii).h"i.t. pentru cd i9i pot dezvolta un fel de dezechilibre anxioase.. care sint neobignuit ae'tirrfiae..264 Oaze de oportunitdfi Temperarnentul nu este predestinat 265 tare. i"crimi.unul din cinci copii intri in cutegoria celor timizi.De cite ori echipa lui Kagan a studiat copiii timizi gi indrdzneli intr-un mediu natural .alarme pe care majoritatea copiilor le rezolvi fird probleme prea serioase. incepind cu tensiunea arteriald gi dilatarea pupilelor pind la un nivel crescut de norepinefrine. punctul cind nucleuf amigdalian se maturizeaz5 slficient pentru a prelua controlul circuitelor din creier ce determini apiopierea siu evitarea.. copilut izUucnugte ir. 9a constatat la nivelul creierului aceskir pisici timide ci porfiuni ale nucleului amigdalian sint extrem de excitabile. au un sistem nei-ros caiibrat mai bine in ceea ce privegte excitarea.". Maturizarea creierului pisicii la o lund peamdnd cu cea a sugarului. acesteaputind incepe din clasa a gaseasau a gaptea.alacemdma iese din incdpere gi el rdmine cu un necunoscut. care/ precum Ralph. mal asupra cetormai *aii.cum ar fi mirosurile p"t"r"i"". cum ar fi prima intilnire cu iubita sau un examen important .. Intr-un studiu efectuat asupra a754 de blieli 9i fete din acesteclase. aud o ameningare sau.ce.semn ci aparilia norepinefrinelor pdstreaztrnucleul amigdalian intr-o stare de excitare prin intermediul circuitelor neurale. care apar i:r urina lor.-birbali sau femei. cum ar fi crizele de ganici.tulburare de panicd". indiciu asupra tiparului mogtenit de copil vine 9".de exemplujftr cazul unor ti_ neri.

il.". persoanele cu o activitate pronunlat mai intensl in lobul frontal sting au fost comparate cu cincisprezece persoane care au dovedit o activitate mai intensi in lobul frontal drept. se bucurd din orice.care a fost descrisin jilmutEmpireof (Impiriulsoaretrr. aarjciriopatina. ln ultimii ani. Cei care fursi au o activitate relativ mai mare in partea dreaptd sint sortili gindurilor negative gi sint firi posace. Imi amin_ tesccdfir aceavremeam iegit odatl in orui irrr. dar dupi citerrami_ aln auzit un lipdt ugor _ st1q.Oaze de oportunitdli volta aceast5tulburare._ lui Internalional de Comeri.. ei corespundeau perfect rolurilor caricaturale din comediile lui Woody Allery alarmistul care vede catastrofe peste tot.oribili de lagda ea gi soful sd". dar dintre cele care au intrat in pubertate Ay" au cu_ scuJdeja panica. meagi solul ei au fostinchigi inh_un lagdr..":. precum mdtuga ]une. Apoi.. cei cu o activitate puternicX in lobul frontal sting vdd lumea cu totul altfel.ta la unii si melanco_ eis-adusdeuna. M-am repezit-sdo iiaic 9i dcrnai cind "" fd_ ceamasta." din fire.teorie care inc5 mai agteaptd"otestare gtiinlificX.n copil 9i am cunoscut_o pe June.uru iie. oameni la panictr gi la izolare de viate 266 Temperamentul nu este predestinat 267 Nu MADERANIEAZA NIMIC: TEMPERAMENTUL wsEL in anii 1920. igi depdgescobstacolele...Iune j .. Singurul ei comentarii a fost *. ei parcd suferi pentru cd nu igi pot potoli grijile 9i depresiile. Cind jad...dup{ perioadd "^ ""*Ural de"i"" refacere fo"rb l. Davidson a fdcut urmitoarea speculafie. lmi amintesc de vremeacind erar.. 9i anume cd persoanele care igi depSgescdepresiile au invdlat sd sporeasci nivelul de activitate in partea stingd a lobului frontal . ir funclie de tiparele creierului siu. ele au in_ clinafia sd inceapd str se teamide o repetare.in pubertate nu au aseme_ nea crize. 1a*ea. iar sdumblu.exuberan. comparativ cu aceia care nu au fost deprimali niciodati.. adeseasint bine dispu9i..j. auTostrepatriagi in Columbia britanici.. in acelevremuri."""r""t 9i .i"g"ie h shanghai _ lia la alfii . El a descoperit acelagi tipar gi la pacienlii recent diagnosticali cu depresii.tc. Acolo. criztr.uu 1o."ii u" ghaiul. . intr-un fel.. Feiele care abia intrf.. a9a incit sint ugor doborili de problemele viefii. Aceas"ta 9i di menslunea temperamenfului. punctajele la testele lor psihologice au sugerat ch prezinti un risc mai mic de a suferi depresii gi alte dezechilibre emofionale6.G. Spre deosebire de cei care suferd de melancolie.S. mdtuga mea June..o tinird.. Intr-una dintre experienlele lui Davidson fdcute pe voluntari. El a descoperit cd oamenii care au o activitate mai mare in lobul frontal sting comparativ cu activitatea din lobul drept sint din fire mai veseli. Nu gtiu cum a ficut..'.tr loc strse plingdiau sd se lamenteze. au ircredere in ei 9i se angajeazd puternic in vialX.o doarnndin vjrstX exuberantd. la firceputul celui de-al doilea'raiioi """"rft.a ceiei iria... p:lpgzftiv. Fdrdnici un ban.r: dut practic tot."^:::jttt-:_iyT q"t... acestioameni sint energiJi yl"i l::1:. carelucra tr polilia colonialtr din cadrul C".at5cu trecerea timpului._amdritat cu un de_ tectiv britanic.iin !!r:!y supravieluit acestorani. dupl cum a constatat Davidson.]""1"-Tl ei amaorlr/ ln vreme pe allii sint pasivi melancolici.. mulfi adulfi care suferd de crize de panicd susfin ci atacurile u" i"""p. Odatd ce au avut o ur"rrr".1':I1T:"_clry o cararone toarte periculoasd pentru o femelesingurd.roior.inclinat spre spaime 9i dispozilii proaste.. od.ri iu virsja adolescenfeis. -o dificild. Inceputurile crizelor de anxietate sint strins legate de perioa_ da de pubertate. a plecat de la ea de :"::[.. cain cazulmdtugii mele. dupeu. fupt. binuitor fald de o lume pe care o percepe ca plintr de dificultdli 9i de primejdii care stau la pindd._ *.sd gra.-.'. Sint sociabili 9i veseli. pind 9i in lucrurile cele mai mdrunte .. Cei cu o activitate marcat mai mare in lobul frontal drept s-a demonstrat cd au un tipar distinctiv de negativism atunci cind au dat testul de personalitate.". a inceput sE rid. ca avird o . ea a reugitsI umble din nou. polii superiori ai creierului emofional."torr'CL"r" 9i lute se mai putea ridica. Degi studiul sdu s-a ficut in proporlie de 30% pe oameni aparlinind uneia dintre acesteextreme."1..pare a fi legatd de activitatea din zonele prefrontale din dreapta 9i stinga.. Acest lucru a iegit la iveald in mare parte in urma studiului lui Richard Davidsory psiholog la Universitatea din Wisconsin. cind ea avea vreo gaptezeci de ani.iui ul".tea avut un curs impresionant. aproape nimeni nu poate fi clasificat. Oamenii care au avut probleme datorate unor depresii grave au dovedit o activitate mai scizuti in partea stftrgi a creierului gi mai putemicd in partea dreapti. se bucurd de via!5 gi de oameni. flcuse gi rXmdsese parlial paralizatd..

9i prin urrnare cum sd se adapteze gi micilor betelii din viafd. fiecare d. fie intr-unul pozitiv. cei care ne inscriem in tiparul morocdnos nu sintem neapirat blestemafi sd strdbatem inireasa existentd trintind gi bufnind. Davidson a constatat ctr nivelul de activitate al lobilor frontali prezicea deja dacd ei vor plinge sau nu atunci cind mamele vor iegi din cameri. in lucrurile mai mari sau mai mici. Poate cd iea mai bunX ilustrare a tipului de experienle ce pot modifica temperamentul in bine ar fi tocmai observafia ce s-a putut face in urma studiului lui Kagan pe copiii timizi.vd de asemenea o determinare geneticd. Timpul cit copiii erau linuli in brale in momentele de calm gi in momentele de supdrare aratd . Cele mai.mai ales mamele. Cam unul din trei sugari care vin pe lurne cu semnele clare ale unui nucleu amigdalian extrem de excitabil igi pierde timiditatea pind ce ajunge la virsta de grddinili7. Ca 9i cea mai mare parte a creierului.ca gi spre timiditate sau indrdzneali apare in primul an lesel de viafd.td. Corehrla eia practic de 100%: din zecile de copii testafi astfel. in vreme ce cei care ruau plins au dovedit o activitate mai putemictr in partea sttngd a creierului. Se pare cX aceasti conceplie protectoare intdregte sentimentul de teamd.Astfel.o goriltr care f5cJa baie sau un ctrlelug care se juca. Persoanele mai sumbre.puternice reacfii au fost cele de incintare datorate vizionirii filmelor vesele. Ceea ce face diferenla sint lecfiile emolionale 9i reacliile trvdlate ale copiilor pe mtrsurd ce se maturizeazl. ceea ce era foarte tulburtrtor. probabil prin faptul cd ii lipsegte pe copii de ocazia de a invdla cum si-gi deptrgeascl frica. Nucleul amigdalian exagerat de excitabil poate fi imblinzit prin experienle potrivite. ceea ce conteaztr este felul in care este tratat de plrinfii sXi gi cum inva!e se $i depdgeasctrtimiditatea inniscutd. Grupul celor veseli a avut reaclii minime fali de filmul cu operafia. concentrate pe emisfera dreapt5. in schimb s-au speriat gi au fost dezgustali cftrd a venitvorba de singele din timpul operaliei gi de alte asemenea amAnunte. Dar chiar 9i la copii atit ae mici. Acei ptrrinfi care reugescsX leastr o intreagtr relea de experienfe mobilizatoare pentru copilul lor ii ofertr acestuia ceea ce ar putea fi un corectiv al fricii. . un factor care sugere.act lind o predispozilie inntrscutd. se pare ci avem o inclinalie temperamentaltr de a re_ acliona fa!5 de viaf6. fie amplificind.268 Oaze de oportunitdli Temperamentul nu este predestinat 269 tendin!tr spre un tip sau altul. chiar daci aceasti dimensiune fundamentali a temperamentului existtr incd de la nagtere sau apare foarte cu_ rind dupd aceea. astfel incit activitatea lor nu poate fi mislrattr corect decit la zece luni.inv5!drii de a se adapta" se pare cd ii ajutd pe copiii prea speriali sd devini mai curajogi. altele au simlit cd este mai important sd-gi ajute copiii timizi sX firvele cum sd se adapteze acestor momente supXrtrtoare. De exemplu. Diferenla de temperament itrtre cei morocXnogi gi cei veseli se manifestd in multe feluri. Marea elasticitate a creierului din perioada copilSriei inseamnl cd experienlele din timpul acestor anipot avea un impact de duratd asupra modeldrii unor cdi neurale pentru tot restul vielii. Tendinfa spre un timp". fie intr-un registru emo. Altele erau dintr-un film educativ pentru infirmie_ re.. Filozofia . a devenit clar faptul ctr ptrrinlii.urrlerrt melaniolic sau . gi. lobii frontali sint inci irn perioada de maturizare in primele luni de viafd. Observafiile fdcute tr diferite case cind copiii aveau doar vreo tase luni au aritat cd mamele protectoare care i:rcercau str-gi linigteascd sugarii ii luau pe acegtia in brafe 9i ii lineau strins la piept cind se speriau sau plhgeau 9i o ficeau mai multtr vreme decit mamele care ii ajutau pe copii sX invele s6-gi sttrpineascd momentelg de nelinigte.intre cei careau plins s-a dovedit ci are o activitate mai puternicd in partea dreaptd a creierului. Pentru copilul timid. Echipa de cercetdtori a lui Kagan a constatat ctr o parte dintre mame au concepfia cd trebuie s5-9i apere copiii timizi de tot ceea ce ii necXjegte.temperamentul nu este predestinat. voluntarii au urmirit fragmente dintr-un film. in_ tr-o experien. 9i totugi. au jucat un rol major in transformarea copilului timid care a devenit indrdzne! cu timpul sau continutr sd rXmftrd sfios in fafa a tot ceea ce este nou 9i sI fie speriat de orice provocare. Unele erau amuzante . Din otbervaliile la domiciliu ftrcute asupra acestor copii cindva temitori. spune Davidson. Lecliile emolionale din copildriJpot avea un improfund asupra temperamentului.tional negativ. fie poto|. ItuntN ztnEANuc LEuLurAMt cDALrAr:\I PREA EXCTTABIL Vestea cea bund pe care am primit-o fururma studiilor lui Kagan este ce nu toli copiii temtrtori devin adulli izolali . au gtrsit cI filmulefele amuzante erau doar u9or amuzante. cu tot felul de aminunte sinistre din timpulbperafiilor.

si introduci in gurd un obiectcareputea fi inghifit. aveau reaclii emolionale inadecvate.poate sd fie parte a mogtenirii biologice a . nu se reped sd i9i ridice copilagul 9i sd il consolezede fiecaredatd cind se necdjegtede ceva. . este mai pulin pro_ babil ci vor izbucni ir:rlacrimi de cite orise incruntd cineva ia ei sau de cite ori cel care face experienta le ia tensiunea. iar mamele protectoare erau mai ingdduitoare si mai indirecte in stabilirea limitelor cind copiii fdceau ceva ce ar fi putut sd dduneze. cum al fi. Cind intilnirea are loc cu pdrinli clre. Repetarea regulatd a acestor reugite sociale de-a lungul mai multor ani va putea.puteau de-a dreptul sd strlluceascd in societate.ti. copilul esteobli. odatd spartd gheafa. inclinatia cdtre o fricd necontrolatd este accentuati pur gi simplu prin repetare.. este in stare sd pund bazele unor prietenii apropiate.pe mdsurd ce experienla de viald a continuat se le modeleze circuitul neural cheie.Separe cd mamele care-gi protejeazi copiii ce reacfioneazd prea puternic.sd-i faci pe cei timizi mai siguri de ei. La copiii speriafi. de_e1emplu. in speranfa de a obline un rezultat pozitiv exacerbeazd de fapt nesiguranta copilului gi oblin efectul contrar. erau temXtori.Pleacd gat sd rezolve doar o ugoard incertifudine. Celelaltemame in schimb erau empatice. O altl diferenld a reiegit cind copiii aveau un an.blocind acfiunile copiilor gi insistind pe disciplinS.8 Cu alte cuvinte. lipsindu-i pe copiii timizi de ocazia de a invila sd se calmeze in fa!a lucrurilor cu care nu sint familiarizali si sd cigtige o oarecare stipinire asupra fricii 1or. iar acelora care le au le va fi mai greu sd depigeascd repulsia iniliald fald de implicare. strategia protectoare ajunge si aibd un efect contrar. unii copii timizi au devenit mai indrdzne.mai pulin timizi fie pind la virsta de grddinift se pare cd au avut pdrinti carei-au supus unor tensiuni usoarepentiu a-i facesd fie maifleschigi.chiar dacd timizi din fire . Dimpotrivd.poate gi pentru ci are 9i obazd fiziologicd . Chiar daci erau tentali se nu comunice neapdrat cu un nou partener de joacd. esteugor de constatatde ce persoanelecu o competenli emolionalS mai mare . se presupune c6 acest lucru inseamnd cd de fapt circuitele prefrontale rateazd ocazia de a invSla reaclii altemative de blocare a fricii. Cam pe la doi ani. Concluzia lui Kagan: . Repetareaunei ase_ menea provocdri de sute gi sute de ori in primui an de viatd il face pe copil sd retrdiascd in doze mici intilnirea cu neagteptatul din via!5. firegte..Acei copii care au ajuns sd . erau extrem de sensibili la critici gi la dovezi de neincredere.Aceste lipsuri emofionale sint desigur capabile sd dduneze relaliilor cu ceilalli copii. cind acegticopii cindva te_ litori sint readugi in laboratorul lui Kagan. dispus sd dea 9i sXimpartd gi este mai atent. Aceste trisdturi marcau un grup de copii identificali ca avind un temperament timid la patru ani 9i care au reuqit si scapede el pind la zece anie. De ce oare fermitatea duce la o reducere a fricii? Kagan speculeazd ci este ceva invdlat faptul ci un copil se tirdste spreie_ va ce-l intrigd (dar pe caremama lui il considerdcategoriiun lucru periculos) gi atunci el este oprit printr-un avertisment: de acolol Nu pune mina!" Dintr-odatd.sau orice alt temperament . tocmai o asemeneaintilnire tiebuie bine stdpinitl 9i dozele mici sir:rtideale pentru a invdla aceastd leclie. O disponibilitate mai mare pentru viala in societate presupune mai mult ca sigur o serie de experienle pozitive succesivecu alli copii.i9i dep5gesc in mod spontan timiditatea. dddeau ordine precise. in schimb. Acegti pagi spre indrdzneali sint incurajatori. ferindu-i de frusiriri ii anxietate.. ei sugereazdcd 9i tiparele emofionale inniscute pot fi schimbate intr-o oarecare mdsurd. ln schimb.stabileau limite foarte ferme.La nivel neurologic.nici o insugire uman5 nu este mai presus de schimbare. Temperamentul fricos . Un copil venit pe lumea asta care se sperie ugor poate inv5la si fie mai calm sau chiar mai indrdzne! in fala lucrurilor cu care nu este familiarizat.. reaclionau exagerat la cea mai micd frustrare." De-a lungul copildriei. Chiar dacd aceastdtrdsdturd temperamentali pare ceva mai greu de schimbat decit altele . Unul dintre semnele cd un copil timid i9i va putea depigi inhibilia naturali esteacelade a dovedi o competenli socialdmai mare: estemai cooperant 9i se inlelege mai bine cu ceilalli copii.. mi-a spus Kagan.270 Oaze cleoportunitdli Temperamentul nu estepredestinat 271 cd mamele protectoareii lineau mai mult in brale pe copii atunci cind erau supdrali decit atunci cird erau calmi. nu erau in stare sd aibd rdbdare spre a fi recompensali. miniindu-se cumplit. acei copii timizi la patru ani cu temperamentul pulin schimbat in cei gaseani au avut tendirlla sd fie mai pulin pregdtili din punct de vedere emolional: in condigii de stres plingeau gi se retrdgeau repede. imbufnali 9i plingXciogi. copilul invald treptat sd se descurce in asemenea momente. esteempatic. DimpotrivS. desi iubitori.

mediul 9i mai ales ceea ce trlim gi invdtdm pe mdsuri ce cregter4 modeleazdpredispozilia noastra temperamentald. in vreme ce sinapsele de la ochiul deschis se inmulleau. dar nu li se permitea se se spele.bogafi" si .obolanilor bogali a dezvoltat relele mult mai complexe de circuite sinaptice. care poate ajunge atit de frecvent. avind tot felul de distracfii. Motivele. existau prea puline legituri cu cortexul vizual pentru ca acestasi poatd interpreta semnaleledate de acel ochi..Dacd animalului i se inchidea un ochi o perioadl mai indelungatS.sdraci" . acest fapt poate crea un deficit in capacitateavizuald a ochiului respectiv. cind se dezvoltd sinapsele ce transportd semnale de la ochi la cortexul vtrzului. faptul cd ni puteau sd se spele ii ficea sd creada cI or sd se imbolndveasci gi or se moara.similare pe maimule au ardtat ci 9i in acest caz existd diferenle intre .boga|l" 9i .de exemplu. Experienle. mai ales cea din copildrie.. In aceastdperioadd. pacienlii cu obsesiaspilatului pe miini erau dugi pind la chiuvetd. ceeace nu e de mirare.Dupd citeva luni. modeleaztr creierul. Thorsten Wiesel si David Hubel.este o dovadd pentru felul in care experienla poate schimba tiparele emolionale 9i poate modela creierul. genele nu determind singure comportamenful. vederea normald stimuleazi formarea unui circuit neural extrem de in cortexul vizual. ambii neurosavantil0. in cu9ti.. dar nu sintem in mod necesarlirnitati la un anumit meniu emolional de cdtre trisdturile mogtenite. Dacd un copil a avut un ochi inchis citeva luni si uiterior a putut vedea. mult subdezvoltat. chiar. perioada criticd corespunzitoare pentru vedere acoperSprimii saseani din viafi. circuifui neuronal al gobolanilor seraci era. cum ar fi scdrile 9i rotife.Una dintre cele mai des intilnite dorinle nestdpinite ale acestoraestesp6latul pe miini. complex.sdraci" locuiau in cugti foarte asemindtoare.pentru care acestlucru esteposibil lin de maturizareacreierului uman. indepirtind cavza . incit creierui gobolanilor bogali era mai greu gi.i in cazul constringerilor genetice. $obolanii .bogali" locuiau in grupuri mici.careestede fapt o reinv5lare emolionali sistematicd .Pacienlii suprrgi terapiei au fost expu. coPtLARrA: o gANSA LINTCA Creierul omului nu este nici pe departe format la nagtere. ochiul respectivva intimpina dificultdli in distingerea detaliilor. fdrd a se nerge insd pind la capit. creierul practic pierde acele conexiuni neuronale care sint mai pulin folosite 9i formeazd conexiuni putemice in circuitele sinaptice cele mai folosite. Copiii se nasc cu mult mai mulli neuroni decit cei care vor rdmine in creierul adult. comParativ cu al celorlalfi. care incepe de la ochi gi se sfirgegte Dacd un ochi al unui copil este acoperit citeva sdptdmini.272 ()aze de oportunitdli Temperamentul tttt estepredestinat 273 vielii noastre emotionale.ce pielea persoanei crapd. pin6. ]umitate dintre pacienlii studiali au fost tratali cu medicamentele standard. Capacitdlile noastreemotionale nu sint date fixe inndscute. printr-o invdlare corecti.de reducere". Ei au aritat ci la pisici 9i la maimule existd o perioadd critici in primele luni de viafi. Cea mai edificatoare demonstralie a acestui fapt provine dintr-un studiu asupra celor tratali pentru tulburXri obsesivelz. obsesia a in- .siraci"l\ . Psihoterapia. Studiile au ardtat cd lobii prefrontali ai obsedalilor au o activitate peste normal13. ei invdlau sd igi analizezetemerile gi spaimelecare ii chinuiau .odati cu trecereatimpului.iar cealaltdjumdtate au fost supugi unei terapii comportamentale. printr-un proces care se mai numegte 9i .9i desigur efectul poate fi oblinut gi in cazul oamenilor. Degi ochiul in sine nu avea nimic. cel mai puternic progres avind loc in copilirie. incit si se facd 9i de sute de ori pe zi. animalul deveneapractic orb de acel ochi. In acelagitimp... ele pot fi imbundtdlite. Simplificarea prin renunlarea la sinapsele in plus imbunit5legte calitatea semnalului in creier. cu fluoxetin (care este mai des intilnitd sub numele de Prozac). Dacd dupd perioada criticd ochiul inchis era redeschis. unde acestesemnale sint interpretate. El continui sd se modeleze de-a lungul intregii viefi. dar goale 9i lipsite de orice distracfie. Conexiunile sinaptice se pot forma in citeva ore sau zile. Experien!a.i sistematicobiectului obsesieilor sau al fixafiei lor. Acest proces este unul constant gi rapid. Treptat.. Existi o intreagd gamd de posibilitdti. Demonstralia vie a impactului experienlei asupra dezvoltdrii creierului o reprezintd studierea gobolanilor .zgomotului de fond". de-a lungul a luni intregi de asemeneaexperienfe.. zona neocorticalda . $obolanii .. Demonstralia clasicd a impactului experienlei asupra dezvoltirii creierului a fost fdcuti de delindtorii premiului Nobel. numdrul sinapselor acestui ochi cXtre cortexul vizual se reducea. Diferenla era atit de rnare. La oameni. erau mai degtepli in rezolvarea labirinturilor decit gobolanii sdraci.Aga cum constatespecialigtiiin comportamenful genetic.

intre zeceluni 9i un an gi iumdtate.ajutl la rindul lor la modelarea acestui circuit. iar la cealalti transmite gleazd. O echipd de la Universitatea din Washington care a studiat impactul asuPra cregterii copiilor a constatat cA ingrijirea pdrinlilor comPetenli din punct de vedere emolional duce la o schimbare in bine a funcliei nervului vag. e atunci cind iul in care estecalmat copilul i9i aumaml de ei: o au grijd de cei care copii mici sint calmali linisce se gi pind il leagdnd in brale il ridicd plingind.Oaze de oportunitdli 'letnperamentul nu estepredestinat 275 ceput se se estompeze. experienfelecritice includ cit de bine rdspund pdrinfii la nevoile copilului.ornpi"t. obiceiurile dobindite in copildrie sint incluse in refelele sinaptice ale arhitecturii neurale 9i sint mai greu de schimbat ulterior in via!5. nucleii caudafi.acelagilucru s-a intimplat 9i cu pacienlii pentru care s-au folosit medicamente. In vreme ce zonele senzorialese maturizeazd.o m6suretoare a cit de ugor Poate fi declangat nervul vag se face . Experienla le-a schimbat funcfionarea creierului . copildria reprezintd o gansd cruciald pentru modelarea predilecliilor emofionale de-o viafd. pregitindu-i pentru ceeace trebuie sd facd.Mai multe zone ale creierului care au'un rol in-viala emolionald sint printre cele ce se maturizeazd mai incet. obiceiuri care sint repetate mereu in copildrie si in adolescenfd. care a realizat aceststudiu: . care face ca nucle- . fdrd critici sau judecili de valoare. pildrie gi slefuitd pe parcursul anilor ce Foarte mulli supdrat. in timpul unei anumite perioade critice. iar sistemul periferic la pubertate.se pare cd in acestcircuit existd legdturi puternice Pentru controlarea momentelor nepldcute 9i cd de-a lungul vielii vor reugi sd se calmeze mai bine la supirare. instalareapubertilii marcheazduna dintre celemai nSvalnice perioade de specializarein creier.. copiii au reugit si suprime mai ugor activitatea nervului vag. oportunitilile gi indrumarea de care are parte un copil in a invdla sd se descurcecu propria suferinfd. experienla copilului de-a lungul anilor poate modela ultimele conexiuni in circuitele care reglementeazd creierul emofional.incapacitatea de implicare a unui pirinte egoist sau indiferent sau o disciplinh brutali isi pot ldsa amprenta in circuitul emolionalls. zona orbitofrontald a cortexului prefrontal formeazd rapid conexiunile cu creierul limbic. ca gi in cazul pacienfilor tratali cu succescu fluoxetin. neglijareasau maltratarea. Pe mesurd ce maturizarea creierului ii oferd copilului mai multe unelte emolionale complexe. aceasansdde modelare sinaptici in respectivaregiune a creierului poate insemna totodatd si cX in marele proiect al creierului. spun unii teoreticieni.rezultatele au ar5tat cd terapia comportamentali a dus la o scdderesemnificativd a activitilii pdrlii cheie din creierul emolional. semnale la nucleul amigdalian prin intermediul altor circuite producind secrelia de catecolamine care declangeazd reaclia iupt5-sau-fugi. Sigur cd arta de a se calma singur se dobindegte de-a lungul anilor 9i prin alte mijloace. care la una dintre terminaliile sale reinima gi alte pdrli ale corpului.continui sX se dezvolte pind cdtre sfirgitul perioadei de adolescenli. despre cum se rezolvd diverse situalii emofionale. invdlatd in prima coUna dintre lecliile emolionale esenfiale.Iocul in carese manifesti autocontrolul emotional. care va fi un fel de comutator deschis/inchis pentru momentele nepldcute' Copilul care a fost calmat de nenumdrate ori invali mai ugor sd se calmeze singur.de pildd in situaliile in careeste vorba desPrelovire sau retragere in momentele de tristele. Descoperirearemarcabildtotugi a fost fdcuti din analizelerealizate la scaner.Pirinfii modificd tonul vag al copiilor" . Sd nu uitdm cd lobii frontali atit de importanli pentru reglarea impulsurilor periferice se maturizeazi la adolescen!6i7.Un alt circuit cheie care continue sd se modeleze de-a lungul copildriei se afld la nivelul nervului vag. Obiceiurile de stdpinire a emoliilor. conform unor speculafii. Sau cum explica psihologul ]ohn Gottman." Cind pirinlii au procedat bine.la fel de eficient ca 9i medicamentatia! FANSE CRUCIALE Creierului uman ii ia cel mai mult timp comparativ cu creierul altor specii ca sd se maturir"ru . Astfel. In mod similar. de copilul tegte.9i a indepdrtat acele simptome . Aga cum amvdzut.prin preg5tirea lor emofionald: prin disculii cu copiii despre sentimentele lor 9i despre cum trebuie ele inlelese.il ajutd pe copil sd inceap5 sd invele cum ar putea sd se potoleascdsingurto. inlelegerea9i reaclia la rang de arti . in vreme ce fiecare zond'a creierului se dezvoltd intr-un ritm diferit in timpul copiliriei. sd-gicontroleze impulsurile 9i sd aibd exerciliul empatiei. Datd fiind importanla lobilor prefrontali in stdpinirea emofiilor. intre 16 9i 18 anila.Aceastdadaptarebiologicd.inprima copildrie..lobii frontali . o reprezintd feurmeazd.

adicl recunoscnevoile emolionale ale copiilor gi le satisfac sau isi disciplineazl copiii prin empatie. La pacienlii cu tulburdri obsesivecreierul se modificd. creierul rdmine elastic de-a lungul vielii. degi nu intr-o mdsuri la fel de spectaculoasd ca in copildrie. efortul va fi mult mai mare pentru a oferi lectiile corective ulterioare in viafd.trtr-un fel. Formarea si specializareacircuitelor neurale in copilirie poate fi un motiv suficient de puternic pentru a explica de ce emoliile timpurii 9i traumele sint atit de greu de depdsit. pe de alttr parte.gi de ce. asa cum am vdzut. chiar 9i la nivel neural. De asemenea. Obiceiurile emolionale induse de pdrinli sint foarte diferite dacd. dacd nu se reusesteacestlucru. Unele dintre cele mai grditoare leclii pentru un copil vin din partea pdrintelui. Fiecareperioadd reprezintd o oportunitate pentru a ajuta copilul sd dobindeasci obiceiuri emolionale benefice. Evident. Dar de ce sI nu facem ceeace ne std in putinli pentru a preveni aceastd nevoie. Este limpede ci dezvoltarea principalelor talente ale inteligentei emolionale are perioadele ei critice.276 Oaze de oportunitdti ul amigdalian sd declangeze hormonii reacliei luptd-sau-fugi 9i deci s-au comportat mult mai bine. soldindu-se cu efecte de duratd 9i chinuitoare. plrinfii sint absorbili doar de sine gi ignord tulburdrile copilului sau il disciplineazd. ar mai putea explica 9i de ce psihoterapia poate dura adeseafoarte mult. mai ales atunci cind e vorba de influenlarea acestor tipare . cu un oarecareefort sustinut. un remediu pentru ceea ce s-a gregit sau s-a ratat complet in perioada anterioard in privinfa pregdtirii copiilor. Orice invdtare presupune o schim6are in creier. chiar gi dupl terapie aceste tipare au tendinfa sd rdmind nigte inclinatii profunde. o intdrire a conexiunii sinaptice. care se intind pe mai mulli ani in copildrie. Ce se intimpl5 cu creierul in cazurile de tulburare de stres posttraumatic (sau in terapia respectivi) estede fapt un efect analog cu acelea pe care Ie aduc experienleleemofionale in bine sau in riu. a*tind cd obiceiurile emolionale pot fi schimbate de-a lungul vie!ii. inclusiv la virsta adultd. pe de o parte. capricios prin lipete si bitXi. desi sint acoperitede noi viziuni 9i reacliireinvilate. sau dacd. ei sint pe lungimei de undd a copiilor. O psihoterapie prelungitd este. oferindu-le copiilor atenlia 9i cdlduzireanecesarepentru a cultiva cahtetile emofionale esenlialeinci de la bun irceput? PARTEAA CINCEA Alfabetul emofional .

au avut o neinlelegere cu un coleg pe nume Khalil Sumpter.. a venit intr-o dimineald la gcoal5 cu un pistol de calibru 38 gi..dupi cum se aratd in statistici precum acestea2: . actualmente. Ian Moore.. Acest incident. i-a impugcat mortal de la distan!5 mici pe cei doi pugti chiar pe culoarelegcolii... elev in claselemari la Liceul Thomas lefferson din Brooklyn. gi Tyrone Sinkler.. de rezolvare pagnicd a neinlelegerilor sau Pur gi simplu de adaptare la viala in comun.fiind un fel de model pentru tendinlele din lumea intreagd . fn vreme ce pentru imbundtdlirea performanlelor intelecfuale s-au fdcut eforturi liudabile... deranjati de punctajele slabe la matematicX gi la citit ale elevilor... Acestea nu mai sint doar cazuri izolate: cregtereatulburdrii vielii adolescenlilor gi a numdrului necazurilor copildriei pot fi sesizatepretutindeni in StateleUnite . Costurile analfabetismului emotional Totul a inceput ca o micd disputi. . speriat ci Ian si Tyrone ar putea sd-l batd.i:il:ii:ii.. la cinci metri de paznicul scolii...ne preocupi mult mai tare cit de bine pot citi copiii gi cit de bine pot scrie decit dacd vor mai fi in viafd sdptdmina viitoare". accentul care se pune in gcoli sugereazi cX . Semnele acesteideficienfe se pot constata in incidentele violente.::i::iirr::jilii: a:::i:::air:: j .... Educatorii.. au constatat ci existi 9i o deficienfd mult mai alarmanti: analfabetismul emofionall. cum ar fi impugcarea lui Ian 9i a lui Tyrone. oricit de sinistru ar fi..iiiiill .1r. aceastdnoud 9i tulburdtoare deficienld nu este abordatd in nici un fel la nivelul Programei gcolare. de cincisprezece ani. Sau cum spunea un profesor din Brooklyn. Khalil. dar lucrurtle au luat amploare. din clasele mici.. Dupd care au inceput sd se lege de el gi si-l ameninle pind ce conflictul a explodat.x+:+i:ir :l:+4:::::: i:!i:iiil!l l::ti::t::: :\iilil:i:ri!:l:r::. care sint tot mai dese in gcolile americane.. poate fi interpretat ca incd un sernn al nevoii disperate de leclii de stdpinire a emofiilor...::.

in rindul tinerilor americani de origine africand.t. visarea cu ochii deschigi. daci lucrurile nu se-vor schimba. toate indicatoarele aratd o direclie gregit5.incipdlinarea gi proasta dispozilie. Aceastd senzalie emolionali nepldcuti pare sd fie in cazul tuturor copiilor prelul vielii lor moderne. rinfilor gi ale profesorilor.opf .cc> pii carefac copii"-. agitalia sau tristelea gi depresia. riscul de depresie se dubleazd la pubertate..u adolescenfi. 'slh.In medie. Problemele deatenliegi degtndire: incapacitateade a fi atenli sau de a fi calmi. probremelecopi- . numirul de sinucideri i^ rindul adolescentilor s-a triplat. s-a dublai numarul arestirilor adoles_ cenfilor pentru violuri. De exemplu. nevoia de a fi perfecli. ricire. erlai ales clin orage. al unor deficienle profunde la nivelul competenlelor emofionale. existenla mai mulsi depresia: tor temeri 9i ingrijordri.un barometru exact al scdderii nivelurilor de competenld emolionale .rt. Frecv en. simptomere de depresie. situafia este 9i mai ingrijordtJare. rata crimelor sdvirgite de adolescenfia crescut $e patru ori. dependenla exagerat5. sentimentul ci nu sint iubili.tunecati de la o g". Anxietatea dorinla de a fi singuri. asistdm la o inr5utSlire permanenti. sigur cr aceste cifre sint descurajante.sentimentul de nefesecretogi. comparativ cu ultimii doudzeci de ani. de a fi bosumflarea. i"dif. sfudiile ficute in lumea intreagd aratd cX existX . perspectiva pe termen lung a copiilor de astdzi in privinla unei casdtorii 9i a unei vieti rodnice 9i stabile este tot mai i. in sfirsit. China gi Germania au ajuns la con- Aceste statistici alarmante sint precum canarul din tunelul din mina de cdrbuni. certurile foarte dese cu alfii. neascultarea manifestatdacasdgi la gcoal6.. dorinla imperioasdde a li se acorda atenfie. s-a ajuns ca numdrul celor ce iau droguri sd creasci decid. o Delincaenla frecventareacopiilor care au intotsaungresiaitatea: deauna necazuri. majore sau minore.-..pentru fete. care moare avertizindu-i pe muncitori cd esteprea putin oxigen.. rdut5lile fali de allii. O SENZATIE EMOTIONALA NEPLACUTA ilor din ziua de azi pot fi urmdrite gi la niveluri mai stlbtile. ele sint barometrul unei schimbiri majore.in ce in anii 1970 gi L980rata divorfurilor era de aprox. toate cifrele fiind mult mai mari gi uneori duble. firea prea aprins5. in anii 1980.numdrul de nagteri la fetele intre zece si paisprezeceani a crescut constant cinci ani la rind. .rezultatele proaste de la gcoald.lipsa de energie. copiii o duc mai prost in urmdtoarele privinle: .proporlia tinerbor cupluri care sfirgesc printr-un divorf este cam cl-e doue din trei. mai ales din cauzatot mai desei folosiri a armelor3. Dincoro de acestecifre.Tot in acegtidouizeci de ani. acestfenomen fiind numit . vorbjtul prea mult. in statere unite s-a inregistrat cel mai mare procent de arestdri de minori pentru delicte violente. In 1990.e 18 ori fali de acum doudzeci de ani6. prnd in 1993. agitalia prea mare. Rdmin insdrcinate fete tot mai multe gi mai tinere.ili.'Nurndrul de cazuri de boli venerice la adolescenfis-a triplat in ultimii treizeci de anis. la fel ca numdrul cle . in situaliile de zi cu zi. Aga cum am r'rzut in capitorurg. distrugerea lucrurilcrr care nu le aparfin. tachinirile. care duce la o incapacitate de concentrare.incapacitateade a-9i lua gindul de la anumite lucruri..ig problemele ca fiind extrem de grave comparativ cu cele ale altor culturi. .profesorii gi pdrinlii din Olanda. al unui nou tip de toxicitate care aParegi otrivegte experienlele din copildrie. unde incd nu s-a ajuns la crize profunde. consumul de heroind cocaind in rindul ce9i futl ror roarte trneri a crescut cu 300% in cei doudzeci de ani de di_ nainte de 1990. pe mdsurr ce am intrat in anii 1990. In vreme ce americanii igi criticd in mod fd.fac parte dintr-o mostrd la nivel nalional privitoare la copiii americani intre gapte gi gaisprezece ani asupra cSrora s-a f5cut un studiu comparindu-se stareaemolional5 a copiilor de la jumdtateaanilor 7970cu ceaa Pornind de la declarafiilepdcopiilor de la sfirgitui anilor 19808. paisprezeceani care sint victimele unor crirne4.i situafii mai alarmante decit cea din StateleUnite. Cauza cea mai des intilnitd a dezechilibrelor adolescentilor este boala mintald. dacd nu chiar triple sau mai De elemplu. lzolareasau problemele sociale: preferinla de a fi singuri. in vreme ce toate acesteprobleme de izolare ridici noi semne de intrebare in ansamblu. minlitul 9i trigatul..acliuni intreprinse fird a medita asupra situaliei._ la rrie're 11!e alta.280 Alfubetul entolional Costurile analfabetisnruluiemolional 2E1.. afec{eazii o treime d'ir.tadezechilibrelor de alimentalie la adolescentea crescut spectaculosT. dar daci ne concentrim asupra tineretului american de origine africand. Nu e vorba doar de o singurd problemd.precum numdrur proporfia 9i sarcinilor ne9i dorite 9i presiunile cblegilor de a face sex. Cele mai grditoare date .

.ci9a3e. cum ar fi Australia."ro. precum gi o dublare a numdrului copii care au avut suficiente probleme emolionale incit ar fi-de trebuif sd apelezera un ajutor.r"irri bicare.' pentru viiloarele }i mmyafdcutpugc5ri epentru m olest ar epir r SsSim plineascd gaisprezeceani. care.ui prouste rezultate in privinla capacitdfilor emofionale. instabilitatea gi inconseivenfa vielii de familie de zi cu zi sint tot mai mari la nivelul tufuror segmentelor societdtii noastre.au probleme serioase' copidin flagrantd aceas[eagresivitate lin evident este fapLl cd emolionale' pro-bleme lirie constifuie . cdci concurenta mondiali in a scddea cosful miinii de lircru a creat forle economice care exercitr presiuni asupra familiilor. sardciei gi gomajului.B:t'tttt dintre multe in iveald vielii agresivitat"u dir.e sau violenfi. Aceste probleme sint universal valabile gi caracterizeazdtoate grupurile etnice.A tunci ci ndapdre.r.Alfabetul emofional Costttrile analfabetismuh i emolional cluzia cd nivelul problemelor pe care le au copiii din ldrile lor estesimilar cu cel al copiilor Americii anului tcizo.. bogat sau sdrac.undenul i sed6aPr oaPeniciunf eldeat enacesteainseimne' chiar 9i in cazul pA!ie. foayguard invizibil ii inaeparta pe toli copiii Mai puSigur cd acei copii ca ]immy. tot restul Faptul ci acei copii ca Jimmy mogtenest. . pregdtindu-i pentru viali? ci deficienlele mecanismelor problemelor specifice iugereaz1 sociale constiemogionale 9i . in joc este generalia urmdtoare.Iar unele !dri. pdrinte airrtr" 9i mdrunte si necesar" care nu familiile de f6cut in competenleie emofionale.rr.corectivele in tuiebazaunor probleme grave ..ui. Franfa gi rhailanda.intreiti a numxrului de copii care au apelat la un sprijin-psihologic (ceeace ar putea fi un semn bun. A existat 9i o cregtere corespunzd. Toatd lumea il ura 9i se temea j ucacuel .de La9% in 1976la tg% in 19g9. bani.apet er enuldejoacder acagicum din calea sa' .A9a cum am vdzut. de indatd ce-i apostrofa te bicicleta inu 9i ra banii d" *ir. cum ar fi efecteledevastatoare ale divorfului. rata de deteriorare de-a lungul zecilor de ani nu este mai mare decit aceeadin rindul copiiior din clasade mijloc sau al celor bogati: toate datele arati aceeagi pantd constant coboritoare. Agitafia.'stresul extern a devenit atit de mare. nu este scutit de riscuri. mai sint tot si ntl dsal i l acreg6.sint mai vulnerabili in fafa acestor forle distrugdtoare.rn . un eminent psiholog in probleme de dezvoltare de la universitatea Cornell. Milioane de copii sint lipsiti de competenti si caracter moral..i. cind familiile cu gi-c-opii mici sugari mulli mai tot cind numeroase. fiind neglila. |immy .Toate schimburi rinfilor bine intenli'onali. . N utol i copi i i furi ogi si nti nsdgibdt dugi. Forlele puternice care propulseazi coborirea competenlei emofionale se pare cd au cdpdtat avint in statele unite comparativ cu alte liri dezvoltatee. Statutul-copiiloramericani gi al familiilor lor estemai disperat ca niciodat5.u. in vreme ce copiii sdraci au cele . aveau probleme chiar mai grave decit cele actuale ale SUA..bg est^e pe copiii poati Pune mai funclioneazd atit de eficient incit sd-9i asupra atentd mai privire O pi.tl. inclusiv la nivelul celor cu studii rlr. copiiagresiviPresuPuneintotdeaunapdrinlicealterneazdneeste probabil glijenla . paranoici pulin s{devini copii pe face ii tipar u. nimeni nu se de distanla. urp"i*"J 9i c''' pedepsele cap1i. Dar probabil cx lucrurile nu vor rdmine nici m6car aga pentru multd vreme. i fecut in stuaiu comparativ la nivel internalional referitor la binele copiilor gi a deilarat: . L" fiind inti-antiia.o*p"tutrfelor existente tu . copiii fiind l dsal i decapul l orsaui ngri j atel evizor uiui.9i felul mai menlind sd putea ar ne orientate sau misurilJpreventive mulli copii Pe drumul cel bun' stwr ATtr A A GRE imn ttv zrRE C i nderami ngcoal apri mard. pentru cr semnalizeazd faptul ci existd un ajutor disponibil)... incit pind gi familiile puternice incep si se destrame.gi p6stram uneori chiar din nimic. copiierie i iegit la acestor a familie de viala studiile f6cutel1. vr em ur icindt ot m ai un singur P1itl mulli copii cresc in s[rd!ie.toare ."rt de inleles . copilulcelm air duer aJim m y. dar n-au fdcut-o (un semn prost) . Nici un copil. erod'area nenumdratelor ajunge la se care prin copil. in special biiefii. ci unul global..carereaclioneazXexagerataturtcicindsintneDefectul percajigi sau fagdde ceea ce ei percep a fi nedreptdli. . urie Bromfenbrenner.pe mdsurl ce cresc. Astfel. ifi aprindea din orice' se care bdt[ugului tipul era vorbeai.. opar t edint r eeisir r t nigtepariaretragi. Acestea sint vremuri in care familiile sint asaltate de probleme financiare 9i atunci ambii pdrinti lucreazd multe ore.luru ulut. rasiale sau formate pe criteriul venitului.. Era genul careili fucare era ir."1o Acesta nu este un fenomen strict american..in absenfa unui sistem eficient de sprijin.Toli ne temeam de |immy jimmy.iour".

."i . acegtiasint cei care risci cel mai tare ca in final si comitd delicte violente. cd lu folosit o armd de foc intr-g neinlelegere. in discutiile d"rpru .. De indatd ce detecteazi aceastd amenintare. Existau sansede trei ori mai mari ca acegticopii sX admiti faptul cd au betut pe cineva care nu le ficuse nimic. Copiii incep sd ridd.rrerea sa este una rduvoitoare gi nu una nevinovatd. ii loc sr ii suuiinieze celuilalt cd a fdcut o gregeald.cum funcfioneazi acesteinclinalii percepfuin care bataugii sint pugi aldturi de co_ :f pt 1t:.:[9*R"riment mar pagnici si priveascd inregistriri videl.i. ci au dat o spargere sau cd au fuiat piese de la o magini sau ci s-au imbdtat --gi toate acesteaincX inainte sd facd paisprezece ani16. 284 Costurile analfubetismului emolional 285 Asemenea copii sint vulnerabili din punct de vedere emofional in sensul cd au un Prag foarte scdzut al supirdrii." . Atunci iind copiiloi dintr-o grddinila din Montreal le-au foit date calificative ir ceea ce privegte ostilitatea 9i capacitatea de a crea probleme. iar actele nevinovate sint percepute ca ostile 9i recad in obiceiul prea bine invdlat de a reacliona printr-o loviturd violent613. ^miria Acest salt ra a-i judeca pe piotagonigtii filmului dovedegte o profundd inclinalie p"t.r**o gi lovind. Tendinla spre delicte apare surprinzdtor de devreme la acegti copii. 9ah va interpreta i. sint obraznici la grddinild 9i in clasa intii. se poate vedea.ia.'cir. uaiutnt . imaginindu-9i cd persoanele din jur sint mai ostile decit fir realitate. copiii din aceast5categorie fiind percepu-ti9i percepin9"-t9 pe ei ingigi ca .tii. gluma .-pugti.ie la ceea ce se intimpld de fapt. iar reaclia este automat ostild. sau la acla violenld duce ce drumul pe sint agresivi copii acegti te criminale ulterior in via!5. in vreme ce alli copii au inceput sd invele ce inseamnd negocierile gi compromisul pentru neinlelegerile de pe terenul de joacd.u direct tu u*ru.un brinci nevino_ vat devine o vendetd: iar singurul respuns este atacul imediat. o alti tresature a acestorcopii este aceeaci afunci cind se afld in toiur unei crizede furie nu au decit o singurd reacfie: si loveascd.pru. fdrd a sta str se gindeascd dacd nu cumva a. copiii cei mai agresivi nu reugescsi invele o modalitate de autocontrol pind in . fi fdcut ceva atunci cind nu aveau nici o vini. unele fapte neutre sint ameninldtoare . iritindu-se tot mai des pentru tot mai multe lucruri. cu atit agresivitatea devine pentru ei un Sest arllomat.-profesorii i-au acuzat .. De exemplu.i in53q1!ina!i cu ProSigur ci nu toli iesorii devin delincvenli la virsta adolescengeiis. un b.rin-d"r.se restringe.cr ar putea fi traiati astfel. cd au furat din magazine.. sar la bitaie. gindirea li se ilrtunecd. odatd ce se supird. Studiile care i-au urmdrit pe copii din anii pregcolari gi pind la virsta adolescenlei au constatat ci aproape jumdtate dintre gcolarii de clasaintii care sint obraznici. dacd un bdiefel agresiv joacd cu un altul care muti o piesd atunci cind nu ii Iste. "I acest Cu cit copiii fac mai des lucru. impulsurile prost controlaiit Jutu intii gi a doua17.. Calea tipici primard spre violenld 9i spre criminalitatd se sint agresivi 9i-greu de stdpinit ince prefigureuialu copiii ca_re De obicei.iar coi"g"l'.agisint foarte sensibili la nedrep_ qj la faptul. cei in care sint in mod normal agresivi: ei acfionea zF. gi mai ales a bdielilor. te din primii ani de gcoaldcontribuie la rezultatele gcolareProas' te.i"ni _ polite_ r !ea. odati cu aceastdperceplie grdbitd a unui act ostil apare automat gi"un act de agresivitite. de exemplu.. se constatd c5 bitdugul tntotdeauna ir justitici pe cel care aa ir.. iar repertoriuf aJop."".Ltu a doua. gi mai grditor faptul cd atunci cind a fost necesar .1.in primii ani ai adolescenlei.u fiind vino_ vat. Ei intotdeauna se vid Ietl in rolul de victime-9ipot ingira oricind o listd intreagd de cazuri in care. Dar dintre toli copiii.i bdtdusii r_au consideratpe cel care gi-a imbrincit ini. t. incapabili si se inleleagd cu ceilal.pro9ti".zori.i*"i aceastSmutare ca fiind o ingelitorie.J *pili care au vdzut caseta vorbesc despre ea ulterior. Ei pldtesc un pre! social: dupd primele doud sau trei ore petrecute cu un b5t5ug pe terenul de joaci.pe baza prezumliei de ostilitate sau de ameninfare. Xcuustu iiruce sd ri se pa_ ta:5. cei cu scoruri inalte fdceau dovadl clarl de delincven!5 doar cinci-opt ani mai frrziu.fost o simpld gregeald.in vreme ce majoritatea copiilor.iat scapdcSrlile-pejos atunci cind un altur il inghiontegte. Aceste inclinafii perceptuale spre ostilitate existd incd din primele clase. ceilalgicopii deja deilare cI pugtiul le displacela.uru u .e u."pirruia i. sigur cd asta ii {glermind pe afi copii sdl-ievite.". bdiefelului care lovegte fiind justificl#2. neascultitori fald de pdrinli . b5taugii se bizuie tot mai mult pe forli gi violenld. nedind prea murtd iten. Acegti copii furiogi gi i. izolindu-i gi mai tare. remarcd de altfel confirmati 9i de faptul .este sd se precizeze agresivitatea din film. intr_unul dintre filme.apuilergilu se ener_ veazd si incearcdsd dea intr-unul dintre .Alfubetul emolional ceptiv care-i unegte pe acegticopii constd in faptur cd ei sesizea_ zd atacuri acolo unde ere nu existd.

care ar trebui sd-giocupe prea mult timp ca sd-i find in friu. dar care sint atragi de aceststil sfidtrtor. un sfudiu asupra fetelor ... total nestepinili acasd. Acegti 6ai"1i erau invifali. lucru ce Pornegte de la faptul ci familia tidiegte intr-un stres puternic sau in sdrdcie. (o diferenld grditoare apare pe acestparcurs intrebdieti fe9i te.. insd firi a fi nepopulare printre colegi .) Desigur. un studiu efectuat asuPra delincvenfilor minori condamnali pentru acte d.opii'agresivi se invele si-gi controleze impulsu.cei care sint betufi zdravdn nu suferi chiar asa de rAu. soarta lor de a nu reugi la invdfiturd este aproape predestinatd. pe o perioadi de gase pind la doudsprezece sapiamini.de obicei. gi . spargerile sau comerful cu droguri. .in acelagitimp. Cu alte cuvinte.au inceput mai tirziu.. simfindu-se fdri prieteni. forin cazul copiilo^r agresivi spolele psihologice care acfioneazd. consecinla negativd a unei solutii violente .de ei. firl sd mai caute alte infoimalii sau sd incerce sd gindeasci pagnic pentru a-gi rezolva neingelegerile.aratd cd 40% dintre ele au deja un copil inainte sd termine anii de liceule. acegtifurtirziali slnt adeseacopii mai mici. ei strt insofili de allii care ."2L ' lns6 un ajutor venit la timp poate schimba acesteatitudini 9i poate bloca iceasti traiectorie Jpre delincvenla a copilului. o bStaie . Degi biielii care se indreapti spre delincventd tind sd aibd un Ie mai scdzut decit colegii lor.sint respingi de colegii lor gi sint incapabili sd-gifactr ugor prieteni. automat considerd cd persoana se afld p" o potilie antagonicd.dificili" .coercitiv" . 9ur.. un psiholog care a urmdrit indeaproaPe evolulia a sute de bdieli la virsta adulta tindri: . Sfidarea regulilor de la ore. atunci cind au probleme cu cineva. cd-o parte dintre aluziile Pe care ei le intrepretau ca fiind ostile erau de fapt neutre sau prietenegti. drogafi."u. ce pare fireascd pentru acegti copii.. existd mulgi alli factori care pun in primejdie un copil: daci estenrscut intr-un cartier cu o ratx mare a criminalitefli.care au inceput sd bintuie pe strdzi de capul lor incx din gcoalaprimard. Tendinla lor agresivd estejustificata in gind prin convingeri cum ar fi:. impulsivitatea este in mai mare mdsurl cauza delincvenlei.acteleantisocialeale unui copil de cinci ani pot fi modelul actelor de delincvenla ale adolescentului. s-a ocuPat de elevii de gimnaziu iur" .adici violent .de . Sau cum sPune Gerald Patterson.rele" din clasa a patra . in anii de liceu. mai multe programe experimentalelu avut un oarecaresuccesin a ajutaraieme. va fi expus mai multor tentalii spre crimd gi violenfi. Ei invxlau si gindeascd 9i din perspecti- .. Asta inseamni un procent de trei ori mai mare fa!5 de cel inregistrat in rindul celorlalte fete. Copiii care la inceputul gcolii gtiu deja de acasdce inseamnd stiluf. Pind in clasa a patra sau a cincea.E in fugul5 si lovegti pe cine-vadaci egti nebun Ie furie. acestgrup marginalizat de obicei renunld la studii 9i incearcdsd se in&epte spre delincvenfd.nu le trece prin minte.r"1e1a ei sd devind infractori violenfi. acegticopii considerali betdugi sau doar . Intre clasa a patra 9i a noua.acegtia au un tipar mintal co. intrd in bande 9i duc o via!i ce sfideazd legea gi ordinea. gedinle de instruire de 4Oae minute ce aveau loc de doud ori pe siptamine." infuriau r"p.286 Alfubetul emolional C os t uril e analfab et is rru'il ui etn olion al 287 cd sint surghiunili in claselespeciale (gi chiar daci acegticopii pot avea o mare dozd...rirr.Dacd te dai inapoi de la o bdtaie lumea o sI te socoteasci un lag". existi un risc de cinci ori mai mare pentru ei sd ajungi vagabonzi."20 FCOALAnATAUgtLoR Aceastdpredispozilie mintal5 a copiilor agresivi ce ii inso!e9te toath viagl este cea care aproape sigur ii va face sd sfirgeascd fur necazuri. fetele cu apucdfuri antisociale nu devin violente ..eviolenld 9i asupra elevilor de liceu agresivi a ajuns la conclu zia cd... Toate acesteafiind la fel de importante.cele care au probleme cu profesorii sau nu respectd regulile.il" urrtirocialeinainte id intre in incurcituri majore. impulsivitatea brielilor de zece ani este un indiciu de trei ori mai puternic al delincvenlei ulterioare fatd de IQ-ul lor18.. Pe la jumdtatea anilor de gcoali. de exemplu. frlnindu-se sI tragd concluzii in legdturi cu ostilitatea acesteia fald.. mai ales intre claselea gaptea9i a opta.sint de asemeneaizolali de cdtre profesori. se asociazi iu alti paria sociali.. cum ar fi furtul din magazine.uq" 9i creau probleme' in cadrul i.organizatla universitatea Duke..mai alesincepind cu clasaa treia. cu siguranli nu toli se afld in aceastdsituafie). ei aiung ratali din punct de vedere gcolar.rdmin gravide.hiperactivitate" sau disfunctii de invdl-are. implicindu-se in delicte minore.Dar nici unul dintre acegtifactori nu face delincvenla si devind inevitabili. nu existd o singurd traiectorie spre violentd 9i delinwenfd. alcoolici. Unul dintre acestea.o. are drept consecinld pierderea unui timp care altfel ar fi putut fi folosit pentru invdtat. iur.

. dind dovadi de irascibilitate.cu atit agresivitatea a sclzut mai iare.. sesfias[ deschidd De exemplu. desigur. vorbind vreo conversafie.astfer incit si treacd primul impurs inainte de a reacfiona. si-9i facdprieteneprintre f9tel9 nereugind timidi gi mai nelinigtita.*.. pe care o consideraserdvoit5. cit 9i in relaliile cu cei de o virsti' Copiii deprima-ti 9i adolescenlii sint adesea incapabili sau nu sint dispugi sd vorbeascedesPrenemulfumirile lor. s5-gi dea seama cum sint percepufi gi ce ar putea ginli gi simti ceilalgicopii in situaliile care i-au infuriat foarte tare' De asemenea.t ir ca_ re deja au apucat sd se aprindd. Morocanoasd in nici un fel.chiardaci acest ..mai ales fale acorde !d de parinfi.u*. nu se declansea_ zd automat. Parci nu sint in stare s5-9ievalueze corect sentimentele. Er a constatat c5 la adorg.. de nerdbdare. sXsearatea9acum era cineva. sdmenlin5prea gi mai tareera ci nu reu9ea ce o nemullumea ceea 9i dramult o legaturdcu un bdiat.288 Alfubetul emolional Costu rile nnnlfabetism ul ui emo! ittnal PREI{ENIREA DEPRESIEI 289 va altor copii. problemele in stabilirea unor relalii genereaze depresii. Dificultatea este la fel de des intilniti atit in relaliile dintie copii 9i pirinfi.rr*bi despre ferur cum ar fi trebuit sd abordeze aceastd intimprare.tt u. - .cum ar fi o tachinare care i-ar fi putut face sd-giiasd din fire. unul dintre creatorii acestui program. prin urmare. constind in reconstituirea unor scene. nefiind in stare sd iasx din aceastd neajutorati gi f5r5 speranfe. aveau o pirere mai bund despre si_ ne.Buni.-*o*"r. sint receptivi ra posi_ bilitatea de a invdfa cum se se controrez".congtientizarea senzatiilor fizici. inifiinsprijin emolional gi si-i calduzeascS du-se un fel de spirali infernald. Iohn Lochman.unu voia decitsi-i cunoascd mai bine. fel de incercare de a remedia o Parte dintre tr5in esenfd.rl a durat *ui *rrrt.uioi controlul fara . Lochcomparat cu allii care fuseserdla fel de agresivi. spunindu-i sd nu mai faci prr gi simplu a plecat' Asta insemna cd detinuse ". de. ei pot incerca un rdspuns prietenos prin care si-gi pdstreze demnitatea.. cum tocmaisemutasela o altd 9coal6. Astfel.enta bdielii care urmaserS acest program erau mai pulin dificili la ore.Ea a precizat lucru i se seimpliceimediatintr-o relaliesexuali. usor.. fuiTscenetein care fiecare are rolul sdu. pii"I."l Astfer. $i a funcliona! depresia i-a trecut.. dar nu .eald pe cu_ loar.. ca d" mersul in_ tr-un autobuz in care citiva pusti nu le au" "*"mflu pu.it utiile prin care au trecui recent. de acolo. psiholog la Universitatea Duke.... cu cit prog. de fapt sesimfise9i mai Astfelincit.:r:] vild sau sd mai reflecteze la ceea ce urmeazd sdfacd gi nu sd ac_ fioneze impulsiv. iind ".. La trei ani dupd ce biielii au urmat un asemeneacurs.exemplu.. care sfirgeste il:r permanente certuri si forme de instrdinare..gi nu gtiacum si pundcapit unei relalii chiar pdreainconfortabil ea. ium sI se simti mai increzhtoare aldturi de alli adolescenfi. parinlilor le este 9i mai greu sd a9a cum se cuvine. sPunea nesatisfdctrtoare.ri.urvdrii si abor'larea acestor^sernne ca pe un indiciu ce trebie...cum sI impuni limite in privinla relaliilor sexuale. "tu sdturile emolionale fundamentale. cum sX-9iexprime sentimentele.e igi piar_ dd respectul de sine fdrd si provoace 9i o bitaie.#. cum se se Poarte in intimitate..Ei discut' despre ..Sesimlea n-a mai avut chefsi sedistreze de mincare. dar care sd fie ollternativi la lovire.'.*u" i. stipinirea miniei. mi-a povestit cum s-a adresaf unui biiefer care r-a imbrincit.cind se culcacu divergibiiefi.. cd seadapteazS ani. iar posibilitatea de a se apuca de beutura sau de droguri era mult mai micd. de rugine. ca df exernprtr-oi*uri. *i-u rprs: .dintr-odata. gostecu JI.Era incapabild doar ci|d i se adresa eade fapt gi nici nu gtiace sd mai zici dupa: . a pirut intotdearrna Dana...ner. cum ar fi rogirea obrajilor sau tensiunea muscurard i' mo... Mai ales la cei tineri.1 beneficiaserd de asemenea cursuri de stipiniru ? miniei.'i". Copiii .chiar dacdde fiecaredataf'5cea Dana9i-apierdut pofta gi vegnicobositd.erau gi cursuri speciale pent. unul dintre ei..ce facl?"zz Dana a urmat o terapie in cadrul unui Pro8ram exPerimental pentru adolescenli deprimali din cadrul Universitalii Columbia.lc. dispozitie. Tiatamentul ei s-a concentrat asuPra felului in care ar putea sd igi stipineasci mai bine relaliile sentimentale:cum se-9i ?acd prieteni.i chiar segindeasd sesinucidd' proastX de prietede ultima despdrlire generattr fusese 3tur"ude dLprimare ci nu gtiacum sdfaci sXiasdcu un bXiatfdrdsi nul ei.*o..e ur"rr*nea reacfii la rece/cum ar fi retragerea sau numdruirr pind la zece.murgi dintrl biiefii agresivi sint nefericifi din cauzd cd-gi ies ugor din fire.de saisprezece fete9i nu se mai puteainlelegecu celelalte Dar acum. una dintre abilitdtile cheie pentru controlarea miniei a constat in supravegherea senti_ mentelor . . Pare interesant.r.de nervozitate 9i de minie . biielii exerseazi asemenea alternativ".

cea a Melancoliei.orice egeceste considerat ceva de dutotul in viatd.depresia.posibilitatea de a suferi de o depresiemajori ina_ inte de a impiini 24 de ani bste de zeceori rnai mare decit pentru pentru fiecare generatie. in vreme ce o parte dintre predispozitiile la depresie sint aproape sigur de ordin genetic. Pentru cei niscufi intre 1934 qi 1941. Liban gi Noua ZeeFranla.dar creeazd torii de stres emolional care aPar de timpuriu pot afecta dezvoltarea neuronilor. Italia.dintre cei ndscufi dupd 195s. Exisratd 9i esteamplificat in a9afel incit afecteazd . in lumea intreagd." Martin Seligman.si ointerpretare a refuzurilor celorlalgi.phe la24 de ani. La Beirut. pe m5surX ce acegtiacregteau. geful catedrei de psihiatrie a Universitilii de Medicini din Pittsburgh. dar care este un procesreversibil.4. ajungind la deprimare. am remarcat o cregtereaca convingerilor recentuatd a individualismului 9i o descregtere ligioase. aga cum anii '20 erau Anxietifiloi. spunea: .posibilitateade a suferi o depresiemajorr la un moment dat in viald estein multe fdri de trei ori mai mare decit pentru bunicii lor.iese la iveald ca o pecete a sceneimoderne.Aceasta nu este o cauo anumiti vulnerabilitate. Existx dovezi care sugereazd. comparativ cu cele anterioare. pe de o^parte. in Germania. iar pierderea acestor surse stabile de autoidentificare inseamnd un risc mai mare de a se ajunge la depresie.in acestsens. aproximativ 6"/" au suferit deja o depresie. Frederick Goodwin. numdrului de depresii are o strinsd land5.. la 35 de ani era de 4%.numdrul divorlurilor s-a dublat. Fiecaregeneragie. a inregistrat un risc tot mai mare de a ajunge intr-o stare depresivi I .i de coplegitoare lipsi de sperantd de-a lungul unei vie!i23. precum 9i o scddere a sprijinului acordat celorlalli de comunitdli ori a familiilor numeroase. ce predispune copiii sd reaclionezeviolent la cele mai mici infringeri din viali . episod de depresieare tendinta sd apard tot mai devreme. Faczi directd a depresiiloq. precum . Datele la "pocu nivel internalional aratd ci starea ce pare a fi o epidemie a zilelor noastre ..o notd proastd. Un studiu mondial fdcut asupra a peste 39 000 de persoane tendinfe existi gi in Porto Rico.. Atunci cind le-am cerut experlilor sd imi spund de ce cred ei asta. Micgorareavirstei la care copiii trdiescprima experienfddepresivi pare de asemeneasi fie un factor comun pentru lumea "intreagd.in ultimii 30 sau 40 de ani. La americanii ndsculi inainte de 1905.290 Alfubetul emolional Co s turile an al fabet ismului emo t i on al 291. pentru cei niscufi dupi 195s.primul cei ndscufi intre 1905 si 191124. Germania. era de14%. a ajuns la concluzia cd aceleagi Taiwan. degi in ansamblu cregtereaacestei tendinle nu are legiturd cu evenimentele politice.Depresiala copii.indiferent pe ce s-arbaza. psiholog la Universitatea Pennsylvania. Dr." Dr. doar o stare de tristefe. PRETUL LUMII MODERNE: NUMARI]L MARE DE DEPRESII Anii de sfirgit de mileniu au inaugurat o noui epoci.pe de altd parte. ci de nepdsare. Nu apuci s5-!i cunogti prea bine restul familiei. iltele par a fi cauzatede obiceiul de a gindi pesimist. aproape cd nimeni nu mai era Pe-acasi. in rindul celor probabilitatea de a face o depresie pinX nisculi inainte de 191.Aceasta inseamnd o pierdere de resurse care ar fi putut mobiliza impotriva obstacolelor 9i a egecului. au apdrut mai multe teorii. o respingere din partea celor din jur--. o noud trecerein revistd a cauzelor depresieila tineri subliniazd.tn lumea intreagS.Odatd cu extinderea industrializdrii dupi cel de-al doilea rdzboi mondial. directorul Institutului Nalional de SdndtateMintald. cregterea legdturd cu evenimentele politice. in tot mai multe familii s-a instalat o indiferen!5 a pdrinlilor fald de nevoile copiilor. chiar dacd ele pot apdrea zeci de ani mai tirziu. cotele maxime fiind atinse in timpul perioad.se adapteazd in funclie de stilurile de viali moderne. a ficut urmXtorul comentariu: .elor de rdzboi civil.. ceeace poate duce la o depresie in momentele de mare stres. cd aceastdpredispozitie pentru depresie.de'demor u{irur"gi de autocompitimire.deficite la nivelul a doud zone de competenfi emofionald: talentul de a stabili relatii. cindva complet necunoscuti (saucel putin nerecunoscutd).Aceste sidri upat de la virste tot mai fragede.generaliile care s-au maturizat in momente de tulburiri politice sint marcate de un numdr mai mare de depresii.A existat o cumplitd erodare a nucleului familial . David Kupfer. care se intinde tot mai tire .. Canada. o ceartd cu pdrintii.. sublinia o altd tendin!5: . totugi cea mai mare cregterese remarcd la tineri. pirinlii au tot mai pulin timp disponibil pentru copiii lor 9i nu stau prea mult intr-un loc. proporlia celor care ar fi putut suferi o depresie gravd intr-o viafd era de doar 1o/".este si mai mare la tineri.pentiu cei nisculi intre 1945si7954. ' Degi probabilitatea de a deveni deprimat cregte odati cu virsta.

.o uitd iu vremea".. Dintre copiii ale cdror depresii au fost suficient cle grave in^ cit. uneori chiar la cinci ani.'" ulterior in viafd26.ifre . Copiii deprimali se numXrd insd printre copiii neglijali la gcoa16. ca si nu mai vorbim de aceaexperien!5 a sthrii de iransi in timpul acumuldrii de cunogtinle.. de iraicibilitate si de izolare . observind cum se descurcdin situalia respectivd ceilalli copii 9i aplicind la rindul lor modelul. ce si faci cind vrei ceva gi nu pofi sd ai.. Indiferent care ar fi cauza. In mod firesc. Kovacs mi-a spus cd acegticopii . variazdfoarte mult in pri_. tJnele date . atunci pierderea unei slujbe ar pirea .g"*urt cd procentul aproape se dubleazd pentru fete la pubertaie. unele studii epidemiorogice.sint aceia cu care ceilalgicopii nu se ioac5. s-a constatat cd sint mai pulin capabili sd se adapteze in societate...simptomere oficiare de diagnosticare a depresiilor _ au constatat cd pentru biielii gi feterJintre 10 gi 13 ani probabi_ litatea de a face o depresie majore de-a lungur'unui an este cam de 8 sau 9oh."i perioa_ de mai lungi. sint mai pulin indrdgili gi au relalii conflictuale cu ceilal!i copii.de exemplu. psiholog ra Institutul Yli' 9i Clinica de psihiatrie din Pittsburgh2T.. in cazur cirora s-a fdcui o'd"r. nu sint preferafi de ceilal. Dacd ai avea o perspectivd mai largd. acegti copii aiung sd evite inilierea in contactele sociale sau si nu ia in seamd un alt copil care incearcd s5-i abordeze ."gr:. depresia la tinleri este o problemd presantS. Nevoia de a prevet i r. suferind de depresii sau de un sindrom maniaco-depresiv. vinfa vulnerabilitdlii de--a"rii*eril" lungul vietii datorJ depresiilor de care suferd copiii si adolescenfii. deqi arte studii inaintasertr o .u* ra jumdtate fta chiar si de doar 2%).depresia are un efect negativ asuPra memoriei gi puterii de concentare.au mai pufini prieteni. Depresiileugoarecaregi-au fdcut aparifia la virste fragede. degi la unul din saseau tinut chiar un dureazdin medie 1"1 an gi jumitate. a. In cazul copiilor.pltrtesc"nu numai suferinde depresia in sine. ci qi preaenitd.r se referd la asemenea momente. Copiii cu depresii majore trec prin astfel de episoade care luni. fird depresii. Kovacs u it.lucru clar mai ales la copii.d..op"rire extrem de alarmantd: chiar gi episoadele minore dedepreJie la un copil pot duce la episoade gri. presupun gi momente de dezamE_ gire sau pierderi importante sau mai mici care intrelin suferinfa.Copiii inva!5 in general anumiprodusd !a te atribute socialede la cei de o seamdcu ei . .in medie. conform unor date adunate de Ko..arre decit melancolia. o datd la trei ani. P^rnira 16%dintre fetele intre 74 si r6ani s_uferd depresii serioase.drept pentru care cu greu reugescsd fie atenli la ore gi sd refini ceeace li se pred5."28 Fiind ursuzi sau trigti.sd se ajungd la tratamentsserioase.. ard. trei sferturi mai trecuserd printr-un episod de depresie. i"J.. nu devin foarte intense. rezultatul final este cd un copil deprimat este respins sau neluat ir seamdla joacd..irr.intr-o aga-numiti dubld depresie. urmdrincl_u_i p"" pur. copilariu gi adoles_ cenfa. Un alt rezultat nepl5cut pentru acegti copii este faptul cd ei se descurci prost la gcoald. TRAIECTORTA DEPR ESIEI LA TINERI Depresia n-ar trebui doar tratatr. Kovacs a constatat cX acei copii care au suferit o depresie minori riscd si o transforme intr-una majord .. indiierent de f"riouda in care apar ele. cum ar fi credinfa in Dumne zeu qiin viafa de apoi. pe unii chiar pind la 24 de ani.acestafiind un semnal pe care copilul sociabil il percepe ca pe o respingere."*po.292 AlfabetuI cmotional Cttsturileanalfabetismuluiemotional 293 td o inclinafie spre a lSsao infringere de moment sa devinr una de durati si o cauzi a lipsei de sperantd.i la joach. Aceastdlacuni la nivelul experienlei interpersonale inseamnd ratarea a ceea ce ar putea sXinvele jucindu-se. cei cu fost au comparali deprimali copiii atunci cind tr-adevdr.ur" ul-folosit criterii stricte .in statele unite.. ci ra co_ piii pentru care spirala infernali a tristelii ii aduce intr_o stare de disperare. ca gi perioada adultd. Un copil care nu simte nici o bucurie i9i va canaliza cu greu energia spre a-gi stdpini bine lecfiile. pentru ci ei . depresia s-a prelungit pini in adolescen!59i uneori chiar pinX in primii ani de virsti adultd. aproximativ patru ani. Desigur ci fiecare copil se mai intristeazi din cind in ci. Cei care ajung la o dubl6 depresie riscX mult mai mult si se confrunte cu o recidivi odatd cu scurgereaanilor.iar ra bdieti pro_ centul rimine constant2S.in medie.*pii nu conteazi pe termen lung. dar dureazd mai mult ..Gr" .mult mai g.u*ta idee pune la indoiald vechea presupunere ctr depresia r. ajungindu-se la probleme sociainle gi emogionalecu urmdri chiar dupa iegirea din depresie2e. .rr..rdiut copli diagnosticagi cu depresii in_ cd de la virsta de opt ani.cu cit perioada de depresiea copiilor din studiul lui Kovacs .

294 Afabetul emolional Co s turi I e an alfub e tis mului emo! ion a I 295 estemai lung5." r. care-giimagineaz6.Iau note mari pentru cd sint degtept". terminind gcoala primarS. acestsentiment de neajutoraree 9i mai mare la copiii foarte deprima!i30. Aceastdinformatie sugereazdo posibilitate de a-i vaccina impotriva depresiei inainte ca ea si loveascd... carnetele de note sint in general una dintre sursele de mare exaltare sau de mare dispeiare pentru copii. Asa cum ne amintim cu tolii. iau note mari. chiar dupa ce este dep59it5stareadepresivd.copilul cu convingeri alimenrdmine cu o cicatriceemolionald serioasd..gi atribuie obstacoleledin viala lor unor defecte p"*o." Aceste schirnbari Pe a cincea' a treia clasa 9i iep sa se instalezetreptat cam intre perspectio dezvoltd care copiii mdsurd ce se intimpld aceasta. a clasele din 9i gcolari de grup identificat un claseceape care col"egiii-au respins.. .")31Cercetdtorii a cina patra treia.Cind md striduiesc suficient." Copiii care nu spun nici una dintre aceste fraze descriptive pozitive sint convingicd nu pot schimba nimic. copiii ca-talor log"ind tot mai mult acesteevenimente in funclie de propriile triseturi psihice: .Toateproblemele de invbfiturd implici compo9i aceastd nenti a depresiei. ei rdminind ttittu paria.Asa cum observdKovacs: . cel mai puterde la inceputul clasei a treia3a. ca si scapede dispoziliile depresiepe alti o apare ce misur5 pe pe copil gi mai vuinerabil.Cei care considerd cd aceastdnotd se datoreazd unei neimpliniri personale (. loviturS o cu combinati o un decesin familie. nu Iar intr-un studiu referitor la copiii carespingeripermanente32. Cei care consideri cd aceasti respingere Cei se datoreazaunui defect personal devin 9i mai deprimafi' a pentru ceva face putea ar c6 optimigti insa... cei care sint dejn deprimati gindesc astfel 9i asta se stie dintotdeauna.. a fost perspectiva pesimistl depresie o suferi vor cd nic indiciu ar fi divorful parintilor sau cum majoie. o dovadd provine din citeva studii asupra convingerilor copiilor despre propria capacitatede control isupra a ceeace li se intimpld in viatd . Ceea ce a iegit la iveald doar recent este faptul cd de obicei copiii care au inclinafie spre melancolie tincl cdire o viziune pesimisti inainte de a ajunge sd fie deprimali. Cercetitorii insd gisesc cd ele au consecinle asupru ful. neapdrat devin iriar"piu lucrurile. De fapt. i-a creat incapapxrinti nigte stare de nelinigte si.de exemplu. pur" in sine astfel incit. cd toati lumea il fixe il pot face idei Aceste neplacute. existdo corelare directd intre durata depresiei unui copil gi notele sale dt.rlrl in care copiii i9i asumd rolul in cazul unei note mai proaste decit se agteptau. Parcurs. un studiu grxitor a urmdrit ciliva copii de clasa a cincea si a gasea in zilele ce au urmat primirii carnetelorde note. a gapteas-a dovedit cd aceia care clasa in greu de re irec"extrlm fali au manifestat o at]tudine pesimisti si au reaclionat negativ depresie33' o de gcoaldgi fala de stresul addugat acasaau suferit Dovada cea mai directa a faptului c5 o perspectivd pesimist5 ii face pe copii sd cadi cu ugurinld pradd depresiei provine dintr-un siudiucare a durat cinci ani. unei ciuda in deprimali. la gcoald." CUM SE A/UNGE LA DEPRIMARE Ca 9i in cazul adullilor.a intdreascdacestemodalitS.incep sd cadSpradd unor stdri depresive. modaritdtile pesimiste de a interpreta esecuriledin viali par si alimentezesentimentul de neatutorare si de lipsd de speranti din sufletul copiilor deprimafi.N-1* inprea mulii prieteni pentru ci n-am urnor. au existat 9i cresbili s5 ofere o consolare suficienti. cu atit notele scad si mai tare se descurcdmar 9i slab la teste. ir:rgindirea lor referitor la binele 9i rdul din viala lor.Mai mult. ceeace l-a tulburat mult pe copil. Acest lucru este demonstral de faptul cd de obicei copii reacfioneazi astfel: . nu poate sd se descurcd tate de depresie9i intipdrite in minte: poate face nimic nu ci respinge 9i ce la gcoali. Pe m5surd ce copiii au griitoare schimbare o loc avut a cut. efectuat asupra unor copii La copiii mai mici. .i de gindire pesimistd.ul" serioase. eventual. drept pentru care rdmii singur acasdsi nu mai ai nici mdcar cu cine sd te joci.Cind am probleme acasi mh descurc mai bine decit alli copii la rezolvar-ea lor" 9i .Imaginafi-vd. experienla depresiei ia reacgie .datoritd poverii constantedin tirnpul episodului respectiv. situalie ce a continuat 9i in respingi le uimdtoare.sint un prost") se simt mai deprimali decit cei care isi explici aceastd notd ca pe un lucru ce poate fi schimbat. intimpld cind deja egti deprimat si egti gi dat afarXde la gcoald.asaincit pot rdmine 9i repetenli. la problemele ce aPar. (. vd pesimisti .Dacx md voi strddui mai tjre la matematiid si in au special la teme o sd capdt o nota mai bun6. de a indrepta in bine lucrurile. Felul in care copiii igi explici acest refuz este de o importanlx capitald in privinla apariliel unei depresii.

12 de *u. efectuat la un liceu din oregon. s-a demonstrat.Adevdrata solulie este O inoculare psihologicd.zS dintre elevii ugor deprimali au fost invdfafi si-gi infrunte modelul gindirii asociat cu depresia pentru a deveni mai doritori de algi face prieteni. la sfirgitul anilor 7960." il: . in intilnirilg de-dupd or!t" de gcoald. trebuie si faceli ceva inainte ca acegti copii si se imbolniveaSci". ss"/odintre acegtierevi gi-au depigit depresia ugoard.Acegti copli se descurce mai bine." TULBURARILE DE ALI MENTATIE Cind lucram ca student la'clinica de psihologie. Seligman mai adaugd: . unul dintre creatorii Programului rece lupta cu gindurile deprimante poate impiedica formarea unei diipozifiiiumbre.Jupta devine un intiritoide moment care ajunge si fie un obicei'" Din nou acestecursuri au scizut numdrul depresiilor la jumatate .tristelea Ji *it ia nu se revarsd din sine fdrd a deceeace simline nici un control asupra lor 9i ci el poate schimba seligMartin psihologul te prin ceea ce gindegte". La un an dupi terminarea cursurilor.tr" cei care r. riscul de clepreiie scade*. subliniazd Deoasiptdmini. Una dintre ele era o strilucitd absolventd de matematicd. Degi nu a durat d.u iur" cd acestcurs special a redus riscul de depresie la jum5tatei5.ecjtopt dupe-imieze. . La sfirgitul unui qrogram de opt siptdmini.i.iar acestlucru mai dura gi dupa doi ani. aproximativ iOW dnt e cei care au participil lu curs au dat .i dideu.Dacd vreli intr-adevir o schimbare radicalS 9i reaie pLntru bolile psihiatrice cum ar fi depresia. adicd in primii ani de adolescen!5' Iar leciia continud sd aibd efect 9i sd fie eficientd dupi terminarea cursului incd vreo ciliva ani... te lucrul cel mai important. apioximativ unul din patru erevi suferea de ceea ce psihologii numesc .am cunoscut doud femei care sufereau de probleme de alimentafie. in' loc sd gindeasci doar cd: .."*u presie. doar 8% dintre participanli au avut un punctaj modest spre grav la testul de depresie.in vreme ce d. tratamentul medicamentos nu . adicd nu indead" gravd incit si depdgeascistarea bbisnuita de nefericire3s. Intr-o ord de curs speciita ae h sfirgitul zilei. chiar dacd acestlucru l-am inleles abia ani de zile mai tirziu. fald de29"/' dinire copiii din grupulle nu a participat la cursuri.CJeace invald un copil la acesteore este cd dispoziliile cum ar fi anxietatea. Ei par sd fi invilat acestlucru cind riscul depresiei este mai mare. sd se gindeascdinainte de a trece la fapte gi.296 Alfabetul emotiortnl S C URTC/R CUITAREA DEPRTSIIL OR Cost ttrile anslfttbet isrnri tti ernofional 297 Existd gi o veste buni: toate indiciile aratd cd clacd acegtico_ pii sint invdtati sd aibi o perspecti'd mai productivi fatd de di_ ficultalile lor. .chiar in timp ce scriam aceastd carte ci ar putea sd fie cauza clecesuluila copii.oarun sfert dir.Nu sint destul de degtept'" .micd depresie"'. . s-au mai fdcut descoperiri promifitoare in uffna unui curs special de o sdptdmind pentru tinerii intre 10 si 13 ani care aveau probleme cu pdrintii .Antidepresivele triciclice dau deseori rezultate la adul.: unii se aflau in primele ieptxmini sau luni din ceea ce putea deveni o depresie in toatd regula.. $i dupl doi ani.. copiii au un alt metaborisl raport cu medicamentele comparativ cu ! adul-tii. intr-un st.. ComentaKovacs. sint incd. firraluruu acestor abiliteli emolionale incd din adolescenfd poate fi de mare ajutor.r purticipaserd la acest program au reugit sd depigeasci momentul critic. Medicamentele mai noi impotriva depresiiior. mai serios dupd ce nu s-au descurcat Prea Srozav la un test.. spre deosebire de adulti.eexemplu..sc aproximativ in mdsura in care este eficient gi un medica_ ment inactiv placebo."*n" de cel mult o depresie ugoard.rai.netestatepentru copii. studiase la Harvard 9i eram prieteni inci din studenfie' Cealalti fdceaparte din personalul Bibliotecii Universitare' Ma- . sugerind ci aceqticopii folosesc acesteinformafii in viala lor de zi cu zi-" Alli experli in problema depresiei la copii au acceptat ctt mult entu2iasm nbile programe. spre deosebirede"doir 14% dintre gfevii care-particlpaseri la programul de prevenire a depresiei. in_ clusiv Prozacul. infruntind chinul obignuit la virsta adolescenlei de a fi respingi de ceilalli. de a se infel_ege mai bine cu pirinfii lor gi de a seimptica in activitili sociale care le ficeau pldcere. un sfert dintre cei din grupul comparativ au ajuns la depresii grave. iesimiste care insolesc depresia . in mod similar. Seligman observd: . . besipramina este unul dintre cele mai des intilnite (gi mai sigure) triciclice folosite pentru adulti. inclusiv cum sd se descurcecu neinlelegerile. un an mai tirziu. este neapirat o alternativi pentru terapia sau prevenirea depresiilor.d. hotdrini si invege % * La copii. dar la copii reuge. lY..ei au invdlat elemente emolionale fundamentale. fald de 44% din grupul comparativ. cum sd infrunte convingeriie t.

lanful cauzal relevat de studiile prosPective incepe cu efecteleasuPra fetelor tinere ale faptului cd au crescut inir-o societatepreocupatd de canoane de frumusele feminind care presupun o sldbire nefireasca. (Aga cum ne Prevenea9i Bruch.uiu poate afirma.se ducea pe ascuns la baie 9i igi provoca virsdturi. daci faptul. psiholog 1a Universitatea din Minnesot at carea intreprins studiul asupra fetelor cu probleme de alimentafie. Acest tip de studii permite o compalafie clird gi corecti.t"ts..o. fiind distinse cele care par a fi cauza. Majoritateacopiilor inva!5 sd distingd intre senzalii 9i sd poatd spune d. furiogi.acestlucru fiind o parte din ceeace se cheamd cunogtinlele emofionale.X se intimpld gi cu aceste fete. literatura clinicr asupra "rriproblemelor de alimentalie s-a extins enorm spre o multitudine de ipoteze asupra cauzelor. den_t.rr. incepind din clasa a gaptea 9i pini intr-a zecea. Atunci cind s-a fdcut un studiu asupra a mai bine de 900 de fete.)Irelevanteau fost considerate caliile populare. prin sentimentenegative intense. Studiul de la Minneapolis a aritat ci obsesiakilogramelor in plus n-ueste in sine su?icientdpentru a explica de ce unele fete au probleme de alimentalie. Medicii de clinici abia incepuserdsi se preocupe de"aceastrproblemi. De atunci. i publicat un articol despre problemele de alimentatiein 1. acestas-a doved. se ajungeala anorexis sau la bulimie.incepind cu fetele foarte tinere care simt nevoia sd atingd standardele greu de atins de frumusele feminind 9i pind la mamele. ugurinld sd fie foarte severi ca reactiela probllmett de alimentafie ale fetelor lor dintr-o incercare dispein final gi expliiatd de a le ajuta.b e fapt. de bulimie. la senzatia de foame. pioniera acesteimiscrri.aga cum mi-a mirfurisit cu oarecarejeni . ba chiar si la celemai mici neajunsuri. pur 9i simplu nu era in stare sd mdnince: sustineacd are repulsie fald de mincare.desi era foarte slabi. ceeace duce la o alimentasimilar se lie exageratdde fiecare dati cind sint supiratea0. astfel incit unificd toate acestesenzalii in ideea de foame. tefriile bazatepe acestpunct de vedere nu sint bine formulate.sint factorii cheie care duc la problemele de alimentafie3s. pentru a vedea la cine apar problemele de fapt. S-a constatatcd nu pdrinlii exageratde exigenli joaci rolul cel mai important in provocarea pro6lu*. susline pediatrul care Povestegte tea era nor*ilA pentru lndllimea ei3e.Pe mdsurd ce se ajunge la adolescente. dupe ce se indopa .in special incapacitateade a discernesentimentelenepldcutegi de i le controli .Dincolo de u.lor de alimentalie.dar care se intilnesc adeseasi Ia cei carenu au problemele celor ce vin la tratament. in acelevrernuri.Pe care nu 9i le^puteaucalma ql p. s-a constatat ci deficienfele emolionale .r.".rtatate 9i condiliile care favorizeazd asemenea probieme. degi majoritatea aveau greutatea normal5.intr-un studiu fdcut pe 271 de tinere. Hilda Bruch. Dar acestefete au probleme cu distingerea .fetele sint obsedate de greutatea lor. poiri . o fetili de gaseani a izbucnit in lacrimi atunci cind mama ei i-a sPus si mearge sd inoate. a observat cd acestefete . chiar gi in clasa a zeceaintr-un foarte populat liceu din Minneapolis existau 61 de fete care deja aveau simptome serioasede anorexiesau de bulimie.aci se iimt plictisifi. matematiciana ar fi diagnosticatdca suferind de anorexienervoasi. Cind acestedoui tendinle emolionale erau cuplate cu o nemullumire puternici in ceea ce privegte corpul 1or. paiintii pof. nu existau asemenea diagnosticrri. jumdtate dintre ele considerau cd sint prea grase. unele persoane obeze nu sint in stare sd discearnSdiferenla intre a se terne. in schimb. de baie.principalele cauze consta in incapacitaiea de a recunoaste gi de a reacliona corect la nevoile trupului 9i ur.96937."uriu. cum ar fi frica de sexualitatede la inceputul perioadei de pubertate gi lipsa unei bune pdreri despre sine. Biblioteca_ ra era corpolentd gi cdzuse in patima inghetatei si a tortului de morcovi sara Lee gi a altor deserturi. de exemplu." . ..con9tientizeizd insuficient sentimentele 9i semnalele date de trup. care cu cit le congtientizaumai pulin cu atit le resimleau *ui i. de exemplu.'Bruch era uluitd de fe_ meile care erau in stare sd moard de foame si suslinea cd una dinke. a se infuria 9i a le fi foame.mult prea acaparatoarecare igi imping fetele sd trdiasci un vegnic seniiment de vinovdfie. Gloria Leon.r. De exemplu.Ceva pu.itsingurul 9i cel mai puternic indiciu de a prevedea continuarea problemelor de alimentalie 9i in urmitorii doi ani.de a avea pdrinti abuzivi ie predispune pe fete la probleme de alimentatie. iar bibliotecara.298 Alfubetttl emotional Cost urile analfab e tisrnul ui enrc! io nnl 299 tematiciana.cu atit fetele reactionau mai puternic la obstacole. deprimali sau fldminzi . Majoritatea acestoripoteze aveau insr un defect: erau extrapolSri in urma unor observafii ficute in timpul terapiilor. Cu cit problema era mai gravd. pretinzind cd aratl prea grasd in costumul greutacazu1. sint mult mai acceptabile studiile fdcute pe grupuri mari de persoane de-a lungul mai multor ani. Din punct de vedere gtiinfific. in prezent.

. cu Chad.aceastafiinci o posibilitate ci"e a simti cd existi un oare_ care control asupra sentimentelor cople. O alti cale in aceastdluptd a" . o amplific5. . in iegetele 9i bag6 *es"..tdspre o masi goald. anxietatea 9i a fi ruginos in societate.i""i sau de pd_ rinfi.i.port p""_ tru a scipa de kilogramele acumurate in urma unei alimentatii nesdnitoase..ea sesiza 9i de a profita de o astfel de gansi este tipici pentru copiii mai retragi. invafd si se simti "u mai bine mincind..fi c:a pe care o areg cere.. indifercnt dacd este vorba de l-'ulirnie sau rie ancrc.Mi-ai zis toatd sSptdminacd o si te joci cu rnine 9i m-ai min!it. O cercetarea ardtat ia. are putini prieteni si tocmai a auzrt de la amicur lui ]ason cd nu se vor juca impreuli in pauza de prinz .. casS se ascundi in spatele lizilor de gunoi ale gcolii' un grup de fete care au fost martore la acest schimb de cuvinte inIeaica sd aibd un rol impdciuitor.cd daci ne udr"ri* direct problernelor. Dar Ben nici nu vrea sd audl 9i le spune sd-l lase ir.ffi. copiii iespingi din punct de vedere social..aru1ri". erev in clasa a patra. Ceea ce este insd cel tnai grditor in privinla lui Ben este incapacitateade a reacliona la efoittrrile lrri ]ason <iea indrepta lucrurile .geazd problerneie rle aii'rentafie.intreab5 Tason. t Dar cind acestobicei de calmare interacfio neazlcu frustrdri_ le pe care le trdiesc fetele pentru a rdmine subtiri. unul este sfirgeascd inciinalia ipre iegiri minioase 9i percepereaunei ostilitdli chiar 9i acolo unde ea nu existd de fapt. Ben se duce in sala de mese/acolo unde fason Chad minincd.-u. Aceste fete trebuie sd invele sd i. 25% dintre copiii nepopulari in gcoalaprimari au renunlat la gcoali iirainte de terminarea liNici nu-i de miceului.tapi"i.. lor emofionale ar. .Dar dincolo de aceqti factori temperamentali.ur"'* mai mi'incd deloc . nu reugescsi aciic. te.tt'rnt singural. 9i ..t.Pentru ci m-ai min!it".ru.. A9a cum am vdzut.setetrag" . Rata renunl5rilor la studii printre copiii care sint respingi de colegii lor este de douE pind la opt ori mai mare fali de aceeainregiitratd in rindul copiilor care au prieteni.eze eficient pentru o i.iri"i. El igi linge rdnile. comparativ cu 8% dintre ceitalgicopiia2.lucru care in loc sd ii aline suferinfa. Sigur cd este un moment foarte intens.i siabele capacitdii d5 3daptare sociali coriduce ra faptul c5 acestefete.nrr. sau a scdpa de propria net'er. observd sentimentelorfundarnentale.. fdrl u upuio ca la o solufie tu .ii au tres_ coperit"...inci smiorcdindu-se.iuror. chiar cind le pot desluseascd citi.apia functioneazd mai bine.ra inceput va f. existd toate ." Dupd care Benle indreap.agacum am vilzutin Capitolul S.pus ea..300 Al-fnbetul cmofional Cos tur ile analfabetisnnt lui emo f ional 301 Leon.. . rni-a s.seizoleazd" eslefelul in care transmit unele selnnale emofionale. tipdBen la Jason.e. au un repertoriu foarte limitat de reaclii. se duc la Ben gi ii spun ci fason e dispus si se joaceii cu el.dar de din sala fuge ignore si-i hotirit urechi.icire. d" exemplu.^telc'eficiente pentru aceasti categorie de fete.ffi: te de a minca.i identifice sentimenteregi sd se calmeze sau sd-gistdpineascdmai bine relafiile.lJrdsc_tupeul pe care il ai!". va in_ cepesd verse sau sh ia raxativeori sd facr foarte mult. nelinistite iau deprimate _ traincl doar o furfuni emoJionaldsubtilS. pu.lt^"]::l:" iiyqe mmca exagerat".n.iroare.De ce?". sentimentul de a Ii respini 9i lipsit de prieteni este unul prin care fiecare trece la un mbment dat in copildrie sau in adolescenli. smiorcdindu-se de . Tiatarn. Cea de-a doua este timiditatea.rrpArur"u lor decla. atunci cind sfurt nernulfumite a" pri..in general.ui.. pu.'miinigi se prdbugegtein lacrimi..sint in stare sI iemnalele emoiicnale 9i scciaie. in schimb.cei a cdror timiditaie repetatd ii face pe cei din iur s5 se simta stingherili 9i care au tendinta de a se izola..Dar ca sd reminf subtire." r.pot avea neinleregericu iubitul fd_ rd s5-gi dea seama cd sint furioase..." DOAR CEI SINGUR/ RENLTNTA LA FCOALA Aceastaeste drama din claseleprimare: Ben.. loc in care niintr-un sdptlmind rare: imaginali-vd 30 de ore Pe iubegte! te meni nu DouS tipuri de reaclii emolionale ii determini pe coPii str ptitt a deveni nigte paria. la problemede alim"".xi" rou f"r gi simplu cremincaful fdrx m5surS."fi". in schirnb. copiii sint cei care .. plingind uqgr: Ben igi [ason I cnua se duc la el gi incearcSs5-i vorbeascd.. O asemeneaincapacitate d. Renunlarea la gcoaldeste celhai rnare risc irentru copiii cu probleme de adaptare in societate.ffi. gtiu str o de_ pSgeascd eficient. o modalitate prin care acegticopii . Benigi ia capul ir. --' acestapoate deveni un obicei emolionar puternic intipdrit.ur".. sPuse Ben cu un ton acuzator' . lombinatia intre o constienhzare interioarr nesatisfrcdtoare . Cind copiii de gcoali cu prieteni pulini au fost intrebali cum s-ar manifesta dezgustul . ar trebui si i'crurjdi'strucfiu"i. credeLe. .rr.puiea rerne_ tlia aceacapacit'ate emofionali ce re lipsegte..vrea sd se joacecu un alt biiat.

erau incurajati se t" gindeascd Ia sugestii alternative 9i sd faci unele compromisuri (in loc sd se certe). ei continud sd facd acelagi luciu care nu a funcfionat nici in trecut sau vin cu solufii gi mai inadec_ vate=.care p-ermanentau probleme de descifrur" de reacgie 9i la emotii .tttit'rdi. in toc sd invele noi abordrri in a-gi face prieteni. in care s-a ocuPat de copiii nepopulari 9i care se pare ci au avut rezultate poziiivea5. ii urmdregte in tofi anii de gcoald.. cit de popular este un copil in clasa a treia Pare a ii ..iu mult mai bun al shndtdlii mintale de la L8 ani . li s-a spus tufuror cd cei alegi sint un fel de .sau vagi incercdri de a obgine ajutor din partea unui adult. reaclia copiilor evitafi a fost aproximaiiv urmdtoarea: .amuzanli gi amabili". -erau invilali sd aclioneze in anumite feluri Pe care Copiii Asher le-a descoperit a fi tipice copiilor indrxgili.din primele noastre relalii apropiate cu prietenii de acelagisex.. Cind unor. in situalia in care doi copii voiau aceeasi jucdrie. ei au mimat gregit de mult mai multe ori decit copiii indrdgili. apropierea de prieteni 9i tumultul din momentele de joacd glefuiescialentele socia_ le gi emolionale care vor duce la ait tip de relafii interpersonale mai tirziu. sd zimbeasci 9i sd-giofere sprijinul sau sd dea sugestii ori sd incurajeze.. a9acum am vdzut . vedea ce a pentru copil celdlalt pe priveascx hrdgul atunci cind celilalt face bine un lucru. doar printr-o perioadd temporard de marginalizare.azele in mod riscd singuri sint re ale vielii.prieteno9i.ovadd de multd anxietate 9i de multe griji. sx-si aminteascd si vorbeasci 9i sd sd asculte 9i s5-l puni intreblri ieluilalt copil in timp ce se ioacd.. cea nu este respectivl (chiar dlcd prietenia tele ANTRENAREA PENTR U PRIETENIE Existd speranfe gi pentru copiii respingi. In vreme ce copiii care nu au aceastdinclinafie spre viafa sociald . liudin_ du-se peste mdsurd.chiar cind toli ceilalgi mai solidi). $i. i fi margin alizali sint potenlial mai mari pe masurd ce copilul intrd in virsta adulta..oiii de grddinifd li s-a cerut sd explice cdile prin caregi-ar putea face prie"tenisau ar putea s6 nu se batd.dar fie cd ei cigtigd s-aupierd. acegti copii dispun de foarte puline criterii de i acliona emofional: ei nu par deloc amuzanfi 9i nu gtiu cum sd-i faci pe ceilalti si se simta bine si in largul lor. dureros. Dar pe cei care sint in pernanenfd exclugi gi respinsi. Afunci cind copiilor li s-a cerut sd interpreteze tristelea.rr. lalfi. mijoritatea copiiior pot sd isi relini reacliile emolionale pentru a nu submina relatia cu prietenul de joacd. studierea copiilor nepopulari la joaci a au exemplu. de exempl1.evxratdloterie de a fi pldcuti de allii. prin care Seincerca si se afle ce anume se poate face pentru ca joaca sd fie mai plicut5.antrenamentepentru prietenie".302 Alfubetul emolional Costurile analfabetismului emolional 303 gi furia pe chipul lor.Arde-i un pumn!. moarte o felul tot de boli de cronic sd fie afectali 9i A9a cum sublinia psihanalistul Harry Stack.ur" tr".consecinlele faptului cd sfirgesc Pl". sd spund ceva face.. tr cazul in care nu erau de acord cu regula jocului.Copiii au mai inceicat sd creeze condilii agreabile social in timp cb ju- . furia sau rdutatea. cei mai pufin populari au dat interpretdrile cele mai pulin convingdtoare. De fapt. inca_ pacitatealor sociald devine un fel de profefie.Un prieten conteazd. . cind cigtigi. in ciuda incapacitdtii lor de adaptare. statutul de piria.url ceilalti copii se codescsd se joace avut rdspunsuri autodefensive atunci.invdlam cum sd ne negociem relaliile intime . psiholog la Universitatea din illinois.sd faci sd fie joaca mai amuzartt6". acestlucru nu se iplica acelor copii . in viald. copiii nepopulari . Desigur cd majoritatea copiilor vor sd cigtige un joc .consultanfi" ai acestui curs. a organizat o serie de . cei care au prieteni putini 9i timpurie.cum si ne rezolvim neinlelegerile giii ne impirtigim cele mai profunde sentimente . cd . Copiii care sint exclusi din acest tdrim al in_ vifdrii sint inevitabil dezavantajali. Nu elte deci de mirare cd asemenea copii se simt neajutorati cind este vorba si igi facd prieteni.. El i-a identificat cei mai neindrXgili elevi d. fiind totodatd deprimali gi sin- guri. Dar copiii care sint respingi din punct de vedere social au doar jumdtaie din ganselecelor de-o virstd cu ei de a avea un prieten bun in acegti ani din gcoalaelementard.se dau mari..cei . Pentru a evita stigmatizarea copiilor. in aceastdad.in f.. Stiven Asher. De exemplu. gi astfelrateazd una dintre Posibilitilile esenliale de a se dezvolta din punct de vedere emointorc spalionalas. ci sint mult mai inclinati sa trigeze decit cei3lelut. cd nu gtiu sd piardd.in clasa I treia 9i a patra gi le-a linut gasecursuri despre cum . E de infeles cd acei copii care sint respingi dau d. fiind . in primul rind.sfirgescca peisoane izolate din punct de vedere social.mai eficient decit evaludrile profesorilor 9i ale asistentelot decit rezultatele de la gcoali 9i IQ-ul 9i chiar mai eficient decit rezultateulterioale testelor psihologiceaa..

unu din trei studenfi bea ca sd se imbete.p"op.. zitate poate avea rezultate deloc pldcute pe termen lung. Aceastd metodd nu este o curiozitate izolati. Unii vor deveni dependenli dupi ce un timp au fost traficanli mdrunfi. pe casete video in vreme ce incercau sd exprime prin expresia fefei fericirea gi tristelea g_i au fost invdtagi ia-si i*urrr. care idealizeazd. dintre milioanele de tare. cam jumdtate dintre studenli si aproape 4A"i"dintre strrclentese imbatd cel pulin de doud ori pe luniae. In StateleUnite." ar. Accidentele pricinuite de alcool sint cauzanumdrul unu pentru deceseletinerilor intre 15 9i 24 de ani51. mai pufin de 5% au devenit dependenlis2. Dupr care au pus in practicr acestetarente proaspdt invdfate cu un copil cu iare igi doreau sd se imprieteneasc5. inceputul dependenlei se in anii de adolescenfd. Copiii. Un sondaj din 1993a constatatcd 35% dintre studenteau declaratcd nttrnai 10% ficeau asbeau ca sd se imbete.drogui . La terminarea liceului. u" *"i. Aceste programe (cel pulin aga cum au fost ele concepute pind acum) par sd funclioneze foarte bine mai degrabd in cazul elevi_ lor de clasa a treia gi a patra.. copiii care fuseserapregdtiti .De unde provine diferenla? Cu siguranfd cI aceia care locuiesc in cartiere cu o mare rati a criminalitalii. De faprt.uncleva re incearcd sfirgescprin a deveni'alcoolici sau drogafi. ajung la un anumit dozai chimic ce poate potoli sentimentelede anxietatesau de melancoliecare ii chinuiesc. minia sau depresia. Rezultate similare au fost constatate si de stephen Nowicki. O teorie gtiinlificd actual5 spune cd aceia care i9i fac un obicei din consumul de alcool sau de droguri. clasemai mari gi par a fi eficiente 9i de folos mai murt pentru copiii inadaptabili din punct de vedere social decit p"rrtr' cei fJarte agresivi.degi pufini dintre cei caplaseazd. citiva paria din punct de vedere social erau pregdtiti sd-gidezvolte ca_ pacitatea de a distinge gi de a reacfiona cJrect falade sentinren_ tele celorlalfi copii. Experienla drogurilor 9i a alcoolului pare a fi un fel de ritucuriodar din picate aceastd al de trecerela virsta adolescenlei. iar traficanfii sint un fel de model local de reugiti economicd. LJn alt termen ar putea fi cel de . incercfurdu-le.. chiar 9i (poate mai ales) in cele mai elegante. un semn de speranli pentru majoritatea copiilor respingi este cd ei pot intra in cercul prieteniilor cu unels elemente emolionale de baz6 deja asimilate. in ansamblu. in vreme ce in 1.necd.977 ta.'r"spir.nici unul nu era intr-adevdr vedetd iegiti din comun.totul este o chestiune de regLre find.in vreme ce rr6/"igi spun chiar . ca pe o modalitate de a-9i calma anxietatea.a8. folosescacestesubstanle ca Pe un fel de medicarnent.Astfel.befivi inriiti".prin progro*rr sdu.Totugi.r_ iari in claselelor. riscul de a se ajunge la dependen!5 este mult mai mare. BAUruRA FI DROGIIRILE: DEPENDEAryA CAAUTOMEDICATIE studengii din campusul universitar spun n bea pind li se tnt. de exernplu.. programe au dat rezultate bune intr-o proporlie . Acest fapt reprezintd si alte riscuri: 90% dintre violurile petrecute in campusurile universitare se petrecin timp ce atacatorulsatt victima . numdrul tinerilor care se drogheazl a crescut foarte mult in anii 1980 9i existd o tendinld permanenti de scidere a virstei de la care se incepe si se consume alcool. allii pur 9i simplu pentru cd in felul acestaau mai ugor accesla cultura celor de o seami cu ei. se-aflauprinire cei popurari. drept pentru care cantitatea unei cutii de beie .304 Alfabetul entotional Cos hr ile anal fabefismului entol ion nI cau Marococu c."i dir. rdmine problema care dintre cei ce se dedau acestorpldceri ademenitoavor aiunge la o dependen!5 serioas5? re.alcoolici.adicd a bea o cantitate enormd de bere. Pentru majoritatea alcoolicilor gi drogalilor. peste 90% dintre adolescenfi au gustat aicoolul au devenit alcoolici. devenind tot mai clependenfi. Acest minicurs de infelegere cu ceilalti a avut un efect remarcabil: un an mai tirziu.gi. decit pentru ." p" git in zece secunde.factor ce sPoregte riscul de a se ajunge la consumul de droguri in orice cartier. din celeciteva sute de elevi din claselea 9aP- . dar nici unul dintre ei nu mai era respins. Prin experienlele lor timpurii. dupi care li se explica in ce misurd s-au descurcatbine.1 a constatat ci doud cincimi crintre studenli beau cite gapte gi chiar mai multe sticreodatd.atafeascd expresivitatea emolionald.. $^semenea de 50 pind la 60"t y cregtereapopularitdfii copiilo.si care fuseseri aregi tocmai pentru cd erau cei mai . psiholog la universitatea EmoryaT. unde drogurile se vind la colgul sfri'zii. dar numai 1. siguq.au biuts0. au fost inregistraf..4"/" americani care au incercat cocaina. una dintre tehnici: se pune un furtun de grddina h un butoi.sau amindoi .legii. pini ta legin.

Acest tipar se manifesti inci din prima copildrie..rrt:liisig"i. efectele metabolice ale alcoolului adeseainriutilesc depresia dupd o scurtd linigtire.i*u d.Faptul cd nu suportd monotonia ii face si fie dispugi sd incerce orice. $i cum lobii prefrontali au un rol important 9i in funclionarea memoriei . 9i nu depresia." gte ii stabilizea zd dinil. Acest lucru ar putea explica de ce atit de murti tineri sint capabili sd incerce drogurile gi bdutura fdri si devinh dependenli. a" exemplu. Un stu_ . Multi dintre cgi care au fost la dezintoxicare mi-au spus: <Atunci cind am luat droguri pentru prima dati.a acestaeste un pact cu diavo-lul pentru o viitoare dependerigar. m-am simtit normal pentru prima datd. Ca adulfi. funclionarea lor deficitari poate duce la o inclinalie spre alcoolism. intr-adevdr.alte puncte de vedere. ardta cd biielii prezentau o prourtd funciio.. acelezone de pe creier care ar fi putut ajuta la potolirea anxietSlii sau la controlarea impulsivitilii i-au aiutat mai pufin decit pe alti bdiefi. Un studiu f5cut pe 1300de rude de alcoolici a ardtat cd de fapt copiii de alcoolici risci cel mai tare sd ajungd alcoolici.de impulsivitate gi de plictiseal5. Acegti oameni (majoritatea sint bdrbafi) se pling in primul rind de o stare de agitafie.prea pufini .u.. s-a dovedit cd aceia care a\zeautulburiri emotionale mai p_uternice au ajuns 9i la un abuz de consum de substante . un studiu de neuropsihologie asupra fiilor de alcoorici care la 12 ani dddea' se-r.este o dorin!5 impulsivd de a cunoagteriscul sau ceva cit mai palpitant..mai ales dacd au dat dovadd de o anxietate cronicd puternicd._ dere psihologic.tulburare de personalitateantisociali". bdieli . care ra rin_ au-apelat la biuturd pentru a-gi potoli nervii. o cu toful alti categorie de droguri sau de.pe care adeseao simt .ozdde dro_ guri are un impact coviriitot ceeace nu se intimprd cu ceilarti... persoanelecu acesttipar mintal (care poate avea legdturd cu deficienlele de neurotransmilitori. primul pahar"su. . ajutindu-i sd ignore dezavantajele pe termen lung ale bduturii.irr!rJ.care regreazdanxietatea . cel pulin pe termen r.l pendenfi se pare cd gisesc in droguri gi alcool o modaritate ra_ pidd de a-9i calma emotiile care i-au chinuit ani de zile. cercetdtorii au ajuns la concluzia ci alcoolismul ce se dezvolti la aceste persoaneestede fapt un . precum gi o impulsivitate exagerat.r'p..acolo memorindu-se consecinlele diverselor acliuni atunci cind se ia o anumiti hotdrire -.uneori ajungindu-se la delincvenli sau la diagnosticul de . tric Institute si la crinica din pittsburgh: . gdsind o reraxare dia.. una incepe afunci cind cineva care a fost foarte incordat gi nelinistit in copilirie de obicei constati in adolescenld ci arcoolur ii calmeazd nelinigtea.". acestlucru asociat cu impulsivitatea lor fireasci ii face sd aibd o inclinalie clari spre a abuza de o serie intreagd de droguri puternice. Ei sint vulnerabili si din. ei poirrru. nivel inalt de tensiune.OlO "::". aga cum am vdzut. nu numai de alcoolss..i. ""fiJirirrig"ri Existd anumite tip3re emofionale care parsd-i predispuni pe unii s5-gigrseasci o arinare emofionatx mai a"griue intr_o anu_ mitd substanfddecit in alta. dind dovadi de o inclinatie care. agacum alcoolul le asigurd o linigtire imediatd a anxietelii. sentiment de bine de scurtd duratd in schimb"r pentru tot_ deauna a viefii..uy:.#. . AceastXdorin!5 nestdvilitd de calm pare a fi un factor emolional de naturd genetici in raport cu alcoolismul.Alfubetul emoltonal tea si a opta care au fost studiati vreme de doi ani.de obicei.u 9i u lobilor fron- 306 Costurile analfabetismului emolional 307 talis6.cu pdrinfi alcoolici. O a doua cale emolional5 ce conduce la alcoolism provine dintr-o stare de agitalie puterrricd. reaclia lor obignuitl la plictiseald . niverul de GABA cregte9i anxietateascadess. prea multe sedative cu alcool tocmai pentiu a-9i reduce starea de anxietate.o. existiEou6 cdi emofio_ nale care duc la alcoolism.. hiperactiv intrind mereu in tot felul de incurcdturi. Acegti copii de arcoolici beau pentru a se detensiona. Cei care se apucd de bluturd considerind-o un paleativ emolional o fac cel rnai adeseapentru a-gi calma anxietatea.. copilul fiind dificil 9i greu de stdpinit in gcoalaprimarS. un factor .. in utcoot.u de anx"ietate. S:t cum spunea Ralph Thrter.u .rimentatd dru a ardtat cr fiii cu tali alcoorici au un nivel scizut de GABA gi sint 6xtrem de nelinigtifi.Astfel.'in vreme ce altii devin dependenli de la bun inceput: cei mai vuln. In timp ce depresia ii poate determina pe unii sd bea. cum ar fi un ritm cardiac crescut ca reacfie la stres. Principala sl5biciune este o impulsivitate nestdpinitd. De exemplu. Cer mai adesea sint copiii . serotonind si MAO) constatdcd alcoolul le poate potoli agitafia. poate s5-l impingd sd-gi caute prieteni indoielnici .r. un neurotransmifitor.d:11"1 biologic al acestui tipar este o secrefie insuficientd de GABA. dar cind beau alcool.lp""rr" cei care au o predispozilie biologicd.medicamentautoadministrat impotriva simptomelor de anxietate"57.psiholog la Western psychia_ .

a renuntirii la gcoald.drept pentru caie se bizuie tot mai mult pe pedep.cea politici 9i eradicareasdriciei gi a altor condilii socialecaredau economicX.uv5 boali mintald aratd cd pin. impotriva sarcinilor adolescentelor. tendinfd care se prelungeqte 9i seriosviala de la virsta adolesceifei. Problema in asemenea campanii este cd ele vin prea tirziu. cu cit depresia fusesemai mare.dar chiar 9i atributele temperamentale se pot schimba in bine.308 Alfubetul emotional Costtrile analfabetismului emolional 309 medicamente ii linigtesc pe deprimafi .cel pulin temporar. cum ar fi frecvente furii necontroiate sau distrug"ti d" obiecte. Furia permanentd poate duce la un alt tip de susceptibilitate. O cale de intervenlie ar fi.indepdrteazd.. cel mai evidenliat tipar emolional s-a constatat a fi dificultatea de a sthpini minia gi accesele de furie. probleme de care unul din doi americanisuferi de-a lungul viefii... Dobindirea capacitdlii de a trata acestesentimente. a9acum am vdzut in Capitolul 14. impotriva violenlei." urpr".autotrateze" prin bduturd sau droguri pot fi stdpinite fdrd sd se recurgi la medicamente. mamele iir.tlt" lucruri ce le pot fi oferit€ copiilor spre a-i ajuta si infrunte mai bine asemeneainabiliteli irnpovdritoare' sd luam cazul unor tulburdri emofionale. abuziv6. s-a ardtat cX peste jumdtate dintre pacienlii unei clinici tratali contra dependenlei de cocaine fuseserd diagnosticali cu depresii grave inainte sd ajungi dependenfi. O parte dintre pacienli spuneau cd opiul ii fdcea si se simtd in sfirgit normali 9i relaxati60. Ctr toate cd predispozilia de a abuza de substanle nocive poate fi in multe cazuri determinati de creier. Dar in afard de acestetactici unor nagtere (caresint tot mai pulin fuate in seamdpe ordinea de zi social5) existd tot mai *.t tot mai deprimate (de obicei.eterminareamdsurii in care orice copil sau adolescent este influenlat de acesteprobleme spinoasesau gdsegteo posibilitate de a le supraviefui. Ele sint interventii in momente de criz\.ffi"!#i!i. o fire fericitd. Aceste capacitSli emolionale elementarese pot invSla ca remediu in programele de tratare contra drogurilor 9i alcoolului.Evident ci multe dintre aceste fdrd sd aibd aceste citdli sint inndscute.9i care poate fi decisiv in d.. Ar fi mult mai bine. Dar marea majoritate a copiilor infrunti asemeneadificultdli caPaavantaje. Intr-un studiu ficut pe 400 de pacienli tratati pentru dependenla de heroind gi de alte derivate ale opiului. inainte ca obiceiul sd devind unul inrdit.l 9i aceia care au de infruntat celemai cumplite situafii au tendinla sd dea dovadd de Acest lucru Presupuneo capacapacitaliemolionale esenfiale63. in general.in cadrul discutiilor membrilor organizaliei Alcoolicii Anonimi. incredere in sine. dincolo de forlele familiei si de cele economice. pers€verenld optimistd in fala egecuriior 9i a frustrdrilor. pe lipete. Un studiu fdcut .i inci de la cinci ani sint mai trigti decit cei de seamalor care o duc mai bine. oferindu-le copiilor nogtri capacitateade a infrunta viala 9i sporindu-le 'ansele de a evita toate acestesitualii dezastruoase6l' Concentrindu-md asupra locului deficitelor emolionale 9i sociale. dacd ele ar fi dobindite mai de timpuriu in via!5. Conform unui studiu. un antidot direct impotriva deprimlrii. adicd echivalentul rezolvlrii unei probleme prin trimiterea unei ambulante pentru a salva in loc sd se facd un vaccin care ar fi izolat boala de la inceput. au mai multe probleme de comportament. Sentimentul cronic de nefericire ii pune pe oameni in gi mai mare primejdie de a deveni dependenfi de stimulenli cum ar fi cocaina.Apdsareasdriciei afecteazd familie: se impulineazd. fiind firi soli 9i faia stuiUd). In schimbul acestortot mai numeroase.Y{ DRUM in ultimii zece ani. este loteria genelor . desigur.nu inseamnd cd neg rolul celorlalli factori de risc cum ar fi dezvoltarea intr-o familie divorlatd .rdzboaie". s-au declarat tot felul de . bdtei 9i amenin!5ri corporale62' gxista insi 9i rolul pe care il joacd competenla emofionali. ceea ce-i face pe ceilalli in societate. asemeneaprobleme. mai recent. o g. de a scdpade starea de depresie gi de potolire a furiei . cu atit dependenta era mai puternic5se. ar fi fost mai bine sd urm6m un sistem preventiv. s-ATERMTN ar c1. Studiereape termen lung a sute de copii cresculiin sdricie in familii abuzive sau de citre un pdrinte i. formele de exprimare a_cildurii pirintegti.sau haoticd sau intr-un cartier sdrac inlesat de delincvenli gi de trafic de droguri. asa cum s-a demonstrat de zeci de ani incoace. dupd ce problema in cauzd a cdpdtatdeja proporfiile unei epidemii gi s-ainriddcinat in vielile tinerilor.nevoia imperioasXde a lua droguri sau de a consuma alcool inci din start. adaptare de pozitivi ciiate sd se ipropie.sentimentele care ii indeamni pe oameni sd se .rlzboaie" . firegte. mai nelinigtili 9i iiii ratu. Sdrdciain sine di lovituri emolionale serioasecopiilor: comai speriali. abilitatea de a-gi reveni rapid din supirare gi.de a calma anxietatea.a drogurilor gi.

sd lipe sau si se zbat6. mai riu decit nimic . cei care au relatat pirinlilor ce se intimplase au fost cu jtrmdtatemai pulini decit cei care nu urmaseri un asemeneaPrograp. 9i chiar multe. avertrzindu-i asuprh pericolelor care ii pindesc gi incurajindu-i sd le spuni pdrinlilor daci li s-a intimplat ceva suspect.Cetre 3t) de ani. I{onald Kessler. care atr avut trei sau mai multe probleme psihiatrice deodatd. Un studiu efectuat asupra pedofililor de patruzeci de ani aratd ci ei au in medie cite o victimd pe lund inci din anii adolescen!ei. De exemplu. copiii cirora li s-a linut un curs mai complex inclusiv referitor la anumite competenle emolionale 9i socialeau fost mai capabili si se apere impotriva ameninldrii de a deveni victime: au reugit sd ceari sd fie ldsali in pace.993. molestarea a iegit la lumind numai dupi ce unul dintre bdielii care fusese molestat de profesor a inceput si-gi molestezepropria surioard6T.sau de fapt. Majoritatea acestorprope informatiile fundarnentale in legSfuri grame se concentreazd. aproximativ 200 000 de cazuristudiate atent au apdrut numai in statele unite. Nu existd un profil unic al co- pilului vulnerabil la abuzuri sexuale.pentru cd existi o piafd de desfacere. Informatiile nu sint de ajuns un caz instructiv ar fi abuzul sexual asupra copiilor. in vreme ce estimSrile variazd.ttervenim de timpuriu in viafd. spre disperareaeducatorilor. gi anume drogurile gi sexul in rir:rdul adolescentilor. ci expunerea se fdcea la diverse niveluri de-a lungul anilor de gcoald.sociolog la universitatea dln Michigan. invSlindu-i.este un mijloc preventiv intr-un sensgrditor.pentru a-i aju" ta pe copii sd facd ceva astfel fircit sd nu ajungi victime fie ale Cel mai durului gcolii. r5u este cd dintre acegti copii care au urmat un asemeneaprogram elementargi care apoi au devenit victime ale unui atac sexual.si ameninfe ci vor povesti ce s-a intimplat gi realmente sd spund ce gi cind li s-a intimplat.. carepot fi prevenite. majoritatea experlilor sint de acord cd intre 20 si 30% dintre fete 9i cam jumdtate din numxrul bdiefilor sint victimele unei forme de abuz sexual pind la virsta de 77 ani (cifrele cresc sau scad in functie de felul cum se definegte acest abuz sexual. Cum de a funclionat atit de bine? Aceste programe nu expuneau toati problematica dintr-odatd. Programele educalionalepentru prevenirea unor anumite probleme cum ar fi drogurile sau violenla au proliferat foarte muit in ultimii 10 ani.. de exemplu. Ei aveaunevoie de o ingrijire intensivd. pentrtr cd viata ei esteo mizerie.310 Alfubetul emolional emolional Costurile analfabetisrnttltti 311 pe un esantion reprezentativ de 8 098 americani a constatatc. Cu acesteriscuri in gind. Copiii careau urmat programe mai complexeau fdcut de trei ori mai multe reclamafii decit cei care nu au fdcut un asemenea curs. o fatd care sufera de fobie sociali incd din clasaa gasea se apucd de bduturd din primii ani de liceu pentru a-si stipini anxietitile sociale. In schimb.se pare chiar cd au sporit posibilitatea aparitiei unor probleme pe care trebuiau sd le rezolve. in 1. intre timp a devenit alcoolicdsi drogatx gi este deprimatd. Acest ultim avantaj .Pirinfilor li s-a cerut sd isi informeze .bune" si .i pedofili fac sute de victime. Desigur cd nu orice dezechilibru mintal poate fi prevenit.ca parte a educaliei sexualesau medicale. Multe dintre ele insd . mul.inclusiv multe dintre cele mai m-arcante ori mai des utilizate .esteincd temdtoare. inregistrind 60% dintrt' toate tulburirile psihice si 90"/"dintre cele mai grave 9i cu urmdri cumplite. Un raport in legdturd cu un gofer de autobuz gi cu un profesor de informaticd dintr-un liceu dezvdluie ci fiecare dintre ei a molestat cam 300 de copii in fiecare an . Acesta era grupul cu cele mai multe necazuri. estecel care a fdcut aceststudiu gi care mi-a spus: . cu abuzul sexual. dar sint unele. atunci cind vine la noi la cabinet.informarea in legdturl cu molestarea suferitd . Cel mai grav afectali au fostl4'/" dintre ei. pe copii si discearnd intre atingerile .dar majoritatease simt neocrotifi. multe gcoli au inceput si ofere programe de prevenire a abuzului sexual. incapabili si rezistepe cont propriu gi izolafi prin ceea ce li s-a intimplat.dar abordarea optimd ar fi fost prevenireape cit posibil a acestorprobleme incd de la inceput.s-au dovedit a fi ineficiente. intre altele)65.Dar un sondaj nalional ficut pe 2 000 de copii a aritat cd acestcurs elementarera doar cu pulin rnai bun decit nimic ..gi totugi nici unul dintre copii nu a reclamat. creindu-seo mini-industrie educalionald.Trebuie ra i. Marea intrebare rdmine ce am fi putut noi sd facem mai de timpuriu in viala ei pentru ca ea sd nu ajungi in aceastd prdpastiefdrd fund?" Acelagi lucru estevalabil si pentru actelede violentd si intregul gir de pericole cu caresint confruntati tinerii din ziua de azi.o parte.rele". fie ale unui potenlial agresor de copii66.i 48o/"au suferit de cel pufin o problemd psihiatricd de-a lungtrl vietii lorfl. numdrul lor crescind cu aproximativ r0% pean.

Urmdtoarea intrebare este cum ar putea ardta educalia in domeniul emofional. Grant. micar pentru majoritatea problemelor pe care Ie-am discutat in acestcapitol. Sigur cX. mod pozitiv. copilul are nevoie de un inireg sir dc modalitSli de a opri ceeace este pe cale sd se intimple -"de la a fugi pind la amenintareacu reclimafia. Nu e suficienl ca un copil doar sd gtie ce e .372 Al.spunindu-i: . exprimarea si stdpinirea sentimentelor.i le apere Programele cele mai eficiente au suprimentat apoi informafiile referitoarela abuzul sexual gi invilarea abiiitdtilor esenliale emofionale 9i sociale.r rdu sau nepldcut chiar inainte sd inceapi pipdielile.buie sd congtientizezecind o asemeneasituatie inseamnd'cel-. Mtrlte competenle sint interpersonale:interpretareaindiciilor sociale.rlsului ar fi cunoagtereadiferenlei dintre sentimente gi acliut'ti gi invSlarea de a lua hotiriri emolionale rnai bune. dacd nu pentru toate.. Dar in misura in care deficienlele emolionale sporesc riscul copilului .sorliu cle cercetXtoii a studiat acestpeisaj.9i am vizut cI intr-o mare mdsuri __ atenlia trebuie sd se concentrezeasupra remediilor emofionale.. cor.cazurile sint similare in ceeace privegte rolul jucat de competenleleemolionale gi sociale.i inlelegerea comportamentului acceptabilintr-o anumitd situatie. celc mai bune programe ii invatd pe copii sd-giimpund punctul de r'-edgre.o capacitatecheiein controlurui i*p.. simfind cd existi o intreagd relea de iprijin.To1uf e in reguld.capacitatea le.)6e Capacitdlileemolionale presupun gi congtientizarea de sine.Aceste programe i-au invdlat pe copii si giseascd anumite cdi de a-gi rezolva conflictele interpercor. Din acestemotive.ur" I sint limitele si si .ul"i. de fapt. intr-un proiect de cinci ani sponsorizat de fundafia w.r6u" in privinla pipiitului. chiar si itr fata unui adult care poate incerca sr-l iinisteascd. ie gti" . dinamica familiei.in afari de aceasta. indiferent ce problema anume trebuie prevenit5. intervenind in diferite proporlii destinul biologic. Alegerea problemelor specifice impotriva cdrora se pot inocula capacitilile emofionale este aproapearbitrar5 . distingind elementele active ce pireau cruciale in reugita unor asemeneaprograme funcfiona1e68. sarpesau sinuciderein aceeagi cini nedorite la rrirsta adolescenfei rioadS. mai intii prin controlareaimpulsurilor 9i apoi prin identificareareacliilor alternative gi a consecintelorinainte de a acliona. identificarea. cum ar trebui el si arate pornind de la acele'evaludri imparliale care s-au dovedit cu adevdrat eficiente.nu prin excluderea altor rdspunsuri. de a-i face mai increzdtori 9i de a nu se invinui pentru ceeace se intimpli. controlul asupra impulsurilor gi aminarea recompenselor. profesori gi pdrinli cdrora li s-ar putea adresa. Nici un singur asupra unei tip de modalitate de a interveni 9i nici concentrarea singure emofii nu poate pretinde cX rezolvd intreaga problemi. ir"b"*ri. Ei tie. Ingrediente active Asemenea constatdri au dus la o alti perspectivd asupra ingredientelor ce trebuie conlinute de un progru* optim du pr"venire. politica sdriciei si cultura strXzii.de exemplu.T..fabetul emofional Cos t u rile analfab etist nttlu i etno! iona I -1 ^a^ lJ copiii mai in aminunt despre ceeace sint invdfafi la gcoald(tr piii ai cdror pdrinti au procedat a9aau rezistatmai bine amenirrtirilor si abuzului sexual). Cercetatorii au ajuns la conclu zia cd. dach li se va $i intimpla ceva riu e mult mai probabil ca vor povesti." Apoi. acoperita intreaga listd a capacitdfilor cheie interpretate ca elernenie de inteligenfd emofionald. competenlelesociale si emotionale au contat enorm. Acestea sint capacitdlile emolionale si sociale cheie pentru intreaga viald gi presupun cel putin remedii parfiale.bine" 9i ce e . ur.strpinirea stresului gi a anxietefii. abordarea lucrurilor din perspectiva altora . ascultarea tive. s5-gi exprime drepturile 9i lr nu fie pisivi. dar si destuld incredere in sine si capacitatea de a acliona in asemenea momente. (Yezi Anexa D pentru lista completd. .i emolionad-ea rezistala influenlele negaatentd. Acest lucnr presupune nu numai congtientizare. cauzeletuturor acestorprobleme sint complexe. ci prin gisirea lor impreun5.

consorliul W. unu inseamnd prost-disprts) zece.Capacitilile necesare in viatd" 9i pind la . in prezent.Invdfitura nu se poate face izolat de senti- mentele copiilor.Strategiapresupune includerea tensiunilor gi a traurnelor din viafa copiilor ca subiect pe ordinea de zi. IL 60606-7737 .gcoali amplasatd in ceeace a fost cindva marele conac al familiei Crocker. aceasti temX cere ca profesorii gi elevii si se concentrezeasupra structurii emolionale a viefii de copil . care seamdndcu o versiune in miniaturi a Operei din San Francisco. .addpostegteo gcoaldparticulard.nu doar ca un remediu pentru copiii careau probleme sau sint definili ca . A9a cum am vdzut in Capitolul 15. neinlelegerile care pot si degenereze in bitii in curtea gcolii. clidirea. mai recent. sarcina. g5sirea de solulii creatoarepentru problemele sociale. elevii nu rispund cu . creatoareaprogramei de $tiinfa Sinelui 9i fondatoare a Nueva School: . tie corectd ERASMUS E un fel mai ciudat de a striga catalogul. Subiectul $tiinfei Sinelui il reprezintd sentimentele ." Este ora de $tiinfa Sinelui la Nueva School. fericitd.violenla.. Prin natura sa. .Zece:linigtiti. ci ca un set de instrumente si elemente esentialede inlelegerepentru orice copil. fiecarein parte avind o anumitd lintd: fumatul la adolescenfi.esteeducat afectul in sine.Firul comun estescopul de gi emolionale la copii. pufin emofionat. Pe mdsurd ce-siaud numele. este vineri.drficlli". stdpinirea furiei.. Universitatea Illinois din Chicago." .. multe dintre acestecursuri 9i zelul de a le rSspindi provin dintr-o serie de programe de prevenire deja existentein gcoli. 15 copii din clasaa cinceastau pe jos in stil indian. intervenfiile destinate inilial a se concentra asupra anumitor deficienle ale capacitdlilor * Pentru informalii suplimentare referitoare la cursurile de alfabetizare emolionali apelati la: The Collaborative for the Advancement of Social and Emotional Learning (CASEL) (Grupul de Colaborare pentru Progresele in invilarea Sociald si Emofionali). Chicago. Cursurile de alfabetizareemotionali au rdddcini indepXrtate in migcareade invdfXmint-afectiva anilor 1.Ideea la vremea aceeaera cd lecfiile psihologice 9i motivalionale erau mult mai profund invXlate dacd presupuneari o experienld imediatd a ceeace fuseseinvdlat in teorie. Grant a fdcut un studiu al programelor de prevenire si a constatat cd sint mult mai eficiente atunci cind se ocupd de cheia competenlelor emotionale 9i sociale. ca para spori nivelul competenleisc-rciale te componentd a sistemului lor de educalie obignuit . a apdrut noua generaliede modalitdti de intervenlie.care suslinea ci existd mai multe feluri de inteligenfd.inteligenfepersonale".. Mai aproape de noi. catedra de psiliologie (M/C 285). Asa cum am vizut in capitolul precedent..Migcareade alfabetizare emofionali a scosin eviden!5 termenul de educatie -in loc sd afectiad fie folosit afectul pentru a educa." .Patrick.. in acord cu ideea lui Howard Gardner.Dezvoltarea sociald" la.cele proprii gi cele care apar in cadrul unor relafii.Nicole... invidia.Prezent"." .lucru care de obicei este ignorat in majoritatea celorlalte gcoli americane.]essica." ."l $tiinla sinelui este un adevdrat pionierat.renuntareala gcoal5 gi.Pornind de la acestprincipiu. o idee incd incipientd.Zece:sint in al noudlea cer.cu energie maxim5.7007 West Harrison St. Alfabetizarea emolionald este la fel de importantd ca 9i invhlarea matematicii 9i a cititului. seTolosegte termenul de. Denumirea acestor cursuri merge de la .T. . ci spun un numir care indicd cum se simt. In unele.960. care oferd ceeace poate fi numit un curs model de inteligenld emolionali. consumul de droguri..Noud: incintat. dinastia care a fondat una dintre cele mai mari bdnci din San Francisco. cum ar fi controlarea impulsurilor. Sau cum spune Karen Stone McCown. Astdzi au moralul ridicat: .. Profesorii se referd la cazuri reale suferinla de a fi izolat...$ colarizarea em o ti iI o r 315 $ colarizareaemofiilor Prhtciltnla speranfd n unui poporconstd httr-oeducan tineretuluisdu. care a inceput sd se rispindeasci in gcolilede pe ambele coasteamericane*.cum se face de obicei la gcoald.Studiul social9i emofional".." .

mai mult ca niciodatd pentru viitorul nostru.un joc in carefiecareechipd trebuie sd aranjeze piese de puzzlq Ei trebuie sd lucreze intr-o linigte desdvirgiti 9i nu sint permise nici gesturile. Rahman.Se pornesc aplauze spontane cind ultima piesd igi gdsegtelocul gi se termind si al treilea puzzle. cu chipul schimonosit de concentrare. obiceiuri neurale aplicabile in momentele dure de frustrare sau de suferinte. si chiar 9i acestaaratd mai curind a trapez decit a pitrat. Un singur puzzle este aproape terminat. In vreme ce substanla zilnicd a alfabetizdrii emolionale poate pirea foarte banald.Fairlie gi Rahman trebuie incd si gdseascd coordonareaideald pe care celelalte doud grupuri au intuit-o imediat. pot deveni extrem de eficiente ca element de proteclie pentru copii. O abordare mai sofisticatd gi mai eficientd de prevenire pre-.31. care ali terminat Jo-An Vargo. cine din grup preia organizarea. Dupd care. lecfiile impdrtrgite sint scurte dar grditoare.ceeace.6 Alfabetul emolional $colarizarea emoliilor 377 emofionale gi sociale care genereazi probleme.:. Cel de-al treilea grup inci se mai zbate. cum ar fi agresivitatea sau depresia. inalt gi cu o claie de pir negru pe cap.colegii chicotesc. creierul le reflectd ca fiind cdi. Un grup de elevi din clasaa cincease pregdiegtesd joacePdtrdleleleCoopbrdrii. Orele in sine pot pdrea la prima vedere plicticoasegi cu atit mai pufin o solulie pentru problemele dramatice pe care le vizeaz\. tot puzzle-ul. ii diminueazl rolul oficial.fiinle umane decente. sint antrenali in nesfirgite disculii asupra regulilor in privinfa interdicliilor gesticuldrilor... din cite ne mai amintim. cind duc la izbucniri. mai existd 9i un alt schimb de experienld extrem de intens. in loc de a trata constringerile existenlei de zi cu zi ale copilului ca simple intruziuni irelevante sau. Noul punct de pornire in alfabetizareaemotionali la nivelul gcolilor face din emolii si din viafa in societateo temi ir sine. incep si lucreze impreunS pentru a completa primul pdtrat gi continu5 pind ce termind.conteazd. drogurile si altele asemenea. care. de a le incredinla diverselor pirghii disciplinare ocazionaieale consilierilor gcolari sau ale biroului directorului.isi di seama de nbua imagine 9i piesele se potrivesc pe loc in primul puzzle gi apoi 9i in celelalte.Fii responsabil". frenetic piesele de pe masdnabordeazdtoate posibilitSflle. LECTIADESPRE COOPERARE Si compardm un moment de la o ord de Stiinta Sinelui cu ceeace fdceamnoi la ore.ii incurajeaz6. i : Trei observatori care sint familiarizali cu jocul au cite o foaie de evaluare pentru a consemna. termind in doar citeva minute. Acesta se dovedegtea fi un moment de fumurd in ora respectivd. cu pdrul lui blond gi frumos pieptdnat. Tucker.Acest lucru se intimpl5 in mare parte pentru cd. au fost executatede psihologi cercetdtori ca simpld experienfi. aqezindfiecare piesd lingi pdtratul parlial terminat de care aparlin gi fiind foarte dezamdgili de fiecare dati cind nu se potrivesc.cine e clovnul. paralele. Rahman. observatorul grupului. ProfesoareaJo-An Vargo imparte clasain trei grupe. fiecdreiadindu-i-se o anumitd mas5." Dintr-odatd. gi cu Tucker. iar 9i iar. rezultatul .Cei putefi sd ii ajutali pe cei care inci se mai strdduiesc. cerceteazd. TensiuneaslSbegte pulin atunci cind Rahman ia doui dintre piese gi le pune in fata ochilor ca pe o mascS. incetul cu inceful. sd fie predate de cltre profesori obignuifi." Dagan se duce cdtre grupul care inc5 nu a terminat. poarti un tricou pe carese afld motoul. supune informalii referitoare la probleme cum ar fi SIDA. UN PUNCT DE CONTROI'ERSA Dar pe mdsuri ce orele continuS. Sean. Aceste intervenfii bine conturate.. Aga pot fi intipdrite invXldturile emofionale. . Un al doilea grup depune eforturi solitare.Astea trebuie si le puneli invers. fiecare lucrind separat la propriul puzzle. Ei sint in mod clar frustrali. cine intrerupe. ilr urma lecfiilor de abordare in echipd pe care le-au primit. de exemplu. urmdtorul pas este generalizarealecliilor acestor programe specializateca masurd preventivd pentru tofi elevii. cumva. in principal. pe misurd ce aceastdexperien!5 se repetd. Intr-un minut gi ceva este clar cd unul dintre grupuri va fi mult mai eficient ca echipi. dar nu se ajunge nicdieri. Subiectul principal insd gi mereu important este competenfa-cheieprin care poate fi depdsitd orice dilemd specific5: inteligenfa emofionald.in acele momente din viala tinerilor cind incep sd se confrunte cu ele.. asemeni unei bune copilirii petrecute acasi. predate in mod regulat gi menlinute de-a lungul mai multor ani.. aratd doud piese din afara pdtratului gi sugereazl.. Elevii impr5gtie pe masd piesele de puzzle gi se apucd de treab5. profesoara.

dar. " Vargo subliniazd o modalitate pozitivd de a vedea lucrurile. un schimb spontan de replici aprinse..degi inci nu s-a pomenit . spunindu-i lui rucker: . POSTMORTEM: O CEARTA CARE N-AMAI IZBUCNIT in vreme ce un nou. Vargo disecd Ceea ce tocmai iegisela iveald. Tucker trecuse numele lui Rahman in coloana cu . simfindu-se ascultat gi infeles. . Tucker a socotit cd este o indisciplind.. Aceastd micd melodramd din cadrul clasei a ajuns la final.grup igi cauti locurile pe scaune.Asta ar fi indisciplin5.Dar". Atunci cind !i-ai dus piesele de puzzle la ochi.iispuse lui Rahman:....Sepoate oferi o piesd . observd tot mai marea agresivitate din timpur schim-vargo bului de replici. . ii spune Tucker lui Rahman cu un ton emfatic si apdsat..Aga cum gtie orice profesor bun.Mi se pare cam exagerat...indis.. Nu l-ai atacat.Mi-a pldcut cum !i-ai suslinut punctul de vedere in disculia cu Tucker. Acesta este un incident crucial. observind cd toati lumea deja iegise din clis5. sigur cd minia lui Rahman merge dincolo de ceeace estesau nuo formd de gesticulare. da. in asemeneamomente. Biiefii. mi simt bine". face o presupunere.ali colaborat foarte bine .. Tucker.Ba tocmai cd esteun fel de a gesticula".cel pulin dupi pdrerea me a .A.nedisciplinat.simte cd ai folosit un cuvint negativ .in privinta lui. pentru cd nu fi-a inleles intenfia.. este:.pur 9i simplu sd ii oferi piesa.a face tot felul de presupuneri." Vqrgo fi:rcearcio noud leclie emofionald..incearci sd spui ceea ce doregti cu un ton care sd riu sune a critic5".Vd simliti mai bil:re?". lecfiile date in asemeneamomente pline de scintei rdmin in memoria elevilor." Rahman mult mai la obiect acum.Necomunicarea.. Rahman nu inghite gdlugca.El a zis cX asemenea cuvinte negative cum ar fi indisciplinat i se par nedrepte. iar eu fac aqa".Ecu ochii pe foaia de evaluarepe care Tucker a completat-o gi care ..Arfl vrut sd spun cd nu era chiar o indisciplind graad". spunindu-i lui Tucker: . Existd urme ale acestor prime leclii in felul in care Tucker 9i Rahman gi-au stdpinit disputa." Rahman rdspunde cu un ton furios: . dar ai transmis un alt mesaj asupra felului in care discutafi. ilr vreme ce ceilalgi elevi i9i strinseserdpiesele de puzzle. . Tucker di 9i el din cap zimbind. drept pentru care graviteazd in jurui mesei lor. protesteazd ciplinat e atunci cind ne concentrdm cu tolii serios pe ceva.se maimuldregte in mod caraghios. Rahman simte nevoia sd-i auzi gi sd-i accepfi sentimentele.si dai 9i cuiva ceeace crezi cd ii trebuie fdrd sd gesticulezi.cu voceadeja calmatd. zise el scdrpinindu-se in cap pentru a-gi ilustra nevinovdfia.a provocat in realitate tensiunea intre Tucker si Rahman. observind cr Rahman se uitd la formularul acelaofensator.Nu-i place sd i se spund aga. contrazicindu-se.Cineestenedisciplinat?" Vargo. ili dai searna cit efect au ivut lectiile deja invdtate gi de felul cum pot fi invdfate noile lectii intl-rl mod mai profitabil. pe foaia c-le evaluare. Tircker.intreabd Vargo. tragerea unor concluzii pripite." Elevii de la orele de $tiinla Sinelui invali cd important nu este si evili complet conflictul. tu n-ai spus indisciplinat in sensul rdu al cuvintului. Ce ai vrut sd spui de f. . amindoi au fdcut eforturi pentru a-gi exprima punctul de vedere intr-un fel care sd nu in- . dar are deja un ton mai calm la rindul lui. degi nu este pldcut si fii etichetat drept indisciplinaf. .Tuckerincearci sd spund ci lucrul ce poate fi considerat ca o indisciplini poate fi 9i ceva care destinde lucrurile intr-un moment dificil. rdspunse Tucker...$i fi s-ar fi zis <Fdrdgesticuldri!o. . Ceea ce de obicei duce la escaladarea conflicteloq.Incercind sd ajufi. spuse Rahman cu o voce mult mai blindd acum. spune Vargo.Nu e o critici . .pofi pur simplu sd pui o piesd acolo unde crezici se potrivegte.Sau inci vd deranjeazd ceva?" . De exemplu. insistd Rahman vehement.. .318 Alfubetul emolional $colarizareaemofiilor 319 . ci si rezolvi neinlelegerea gi resentimentele inainte si se ajung5 la o ceartdputernic5. transmiterea unui mesaj <puternic> intr-un fel care il face mai dur pentru ascultdtori.asta ru inseamnd cd gesti culezi. Nu-i asa?" Ambii biieli au dat din cap afirmativ. se intorc gi se gribesc la rindul lor spre ugX.apt?" .N-aveaidecit sd faci asta mai devreme" .spune Vargo." Apoi adaugd cdtre Rahman: .. ai pirut mai curind frustrat gi voiai sI destinzi pulin atmosfera...isi bulbucd ochii 9i igi umfld obrajii ... Schimbul aprins de replici si linigtirea erau determinate de ceea ce bdielii inv5laserd deja despre rezolvarea conflictelor.. .

. impreun5 cu o anumiti pregitire special5. egti cu nervii in pioneze gi incerci sd asculfi bine.N-afi vrea si discutim despre felul cum vd simlili azl?" Daci unul dintre elevi doregte si rispundd (nimeni nu este obligat sd vorbeascd dacd nu vrea) acestlucru permite scoatereala iveald a ceeace este .in sala de mese. privindu-se unul pe celdlalt. Ceea ce putea si fie sdmin!5 de scandal a scos de fupt in eviden!5 stdpinirea de sine a biiefiloa dar gi percepereanuanfelor de rezolvare a conflictului.. Acest mod de a face o afirmafie (altcevadecit agresivitateasau pasivitatea)estepredat la Nueva Schooliricd din clasa a treia.La orele de $tiinla Sinelui ele pot deveni subiectele zilei.. Cam din clasa a gasea. .320 Alfabetul ernolional $colarizareaentofiilor 321 tensificeconflictul." Pentru cine este familiarizat cu hcegti blieti dificili de clasa a cincea.Prietenii mei fumeazd gi incearcdsI md convingd gi pe mine"). sau situafii nepldcute pentru cei mici (.afirrnarea"si ascultareaactivd au devenit pentru acegtibiieli nu doar nigte vorbe goale dintr-un careu dc cuvinte incrucigate . sXinvinovSlesti sau si sari la atac. izolali sau speriafi.Oricine. miinile transpir5.Cel mai adesea copilul nu impirtigegte acestegriji. Cind sint mici . Karen Stone McCown.egti jignit? gelos? Copiii invald cd intotdeauna existi diverse alegeri in privinla reacliei la emolie gi cu cit sint mai multe cdi.!" sau la o bitaie cu pumnii ori la un abandon prin pdrdsirea inciperii. Pregdtirea specialdin aceastd direclie ajuti. ii ajutdm pe copii sI infeleagi cd aproape intotdeauna existi gi o a doua reacfie 9i cd trebuie sd caute ce este dedesubt . care ii dau de infeles vorbitorului cd este ascultat. cd sint izolafi.8eiefii mai mari s-au luat de mine". stdpinindu-te sI !ipi.. pentru ca momentele cum ar fi conflictul dintre Rahman gi Tucker sd poatd deveni unele profitabile.Cind linem cursurile despre minie.ascultare activ5". AB C-UL INTELI GENTEI EMOTI ON ALE Programa $tiinfei Sinelui existi de aproape 20 de ani 9i este un model de predare a inteligenlei emolionale. asta indici faptul cd se simt groaznic . Fiecaredintre acestedisculii reprezintd un profit potenfial in privinfa scopului explicit al cunoagterii de sine..gi ocazia de a gdsi opliuni creatoarede rezolvare. la care se pot referi atit elevii.onAnnrzrLEr La inceputul fiecirei ore de $tiinfa Sinelui cifrele nu sint intotdeauna atit de mari ca la inceputul capitolului. prieteni imaturi. pentru cd trebuie dobindite anumite abilitefl. gi anume clarificarea copiilor in ce privegte sinele 9i in relaliile cu ceilalli.au inceptit sh dea semnede . Stipinirea in domeniul emolional este extrem de dificili... de obicei totul pornegte de la faptul cd au fost necdjifi." fnrcnr. Copiii din ziua de azi ajung si se minie . $i nici ntr au ldsatca sentimentelelor sd ajungdla un disprefuitor . in autobuzul spre gcoald.adult sau elev in clasa a cincea. cit gi profesorii pentru aplicareacapacitifilor emolionale dobindite.gi . cu atit existenlava fi mai bogatd.. subliniazd Yargo.pentru iucruri mult mai mdrunte. pentrq cd nu are cu cine sd le comenteze.... Se subliniazd importanla exprimdrii senti mentelor imediate in agafel incit sd nu se ajungi la agresivitate. Daci sint in clase mai mici.sd se insulte sau sd !ipe. lucrul cel mai remarcabil este fapful cd atit Tucker cit gi Rahman au incercat sd igi expuni punctele de vedere fird sd se ir:rvinovdfeascdunul pe celXlalt. Punind acesteinstrumente in acfiune. Acestea sint intimpldri de o importanld capitali in viala copiilor gi se desfdgoar6de obicei ir afara gcolii . se deschidecaleapentru ca o persoandsi intrebe: . oamenii fiind foarte pulin inclinati sd fie atenli la noi informalii sau sd invete noi modalitdli de reaclie . in vreme ce la inceputul disputei nici unul clintie beieli nu il pnvea pe celSlalt.Directoarea de la Nueva.. Cursul are gi un plan de leclie.Du-te. stabilind un contact vizuai gi transmitind acele semnaie tXcut.Inima bate foarte repede. LJneori.ci modalitdti de a reactiona in asemenear momente.la un prieten acasd. lucrurile ar fi putut si iasd cu totul altfel in alte imprejurdri. cind e singur in pat.arenevoie de ceva ajutor pentru a se controla pe sine in momentele de supdrare". care este flexibil.pe mdsur5 ce lucrurile au progresat. . cind este mai mare nevoie de ele.unu..lecliile sint surprinzdtor de sofisticate.. dar ele il obsedeazdseara. cum ar fi metodele de rezolvare a conflictelor care au reugit sd potoleascd spiritele fin disculia aprinsi dintre cei doi biiefi.mai ales cind sint sup5rafi.sau chiar si mai rdu . mi-a spus: . doi sau trei.sentimente de suferin!5 datorate faptului cd o fatd nu le-a acordat o intilnire. Chestiunile pe care elevii le pun in disculie pot furniza exemple vii.. apar noi motive de ingrijorare . Problemele care apar vari azd in funclie de clasa in care sint elevii.School.

precum 9i determinarea legdturilor dintre ginduri. este mai talentat decit ceilal. Dar in afard de acesteavantaje strict legate de invdfxmint. Nu mai esteLn sim- .. de Nueva School. a afla dacd gindurile sau sentimentele sint hotiritoare in luarea unei decizii. in anii 1980. La $tiinla Sinelui nu se dau note.precum gi o privire in perspectivtr asupra sinelui. in haosul total din cadrul gcolilor publice? un rdspuns ar fi o vizitd la Augusta Lewis Tioup Middle School din New Haven. (Vezi Anexa E pentru lista complet5. care era atit de preocupat de talentul in rezolvarea problemelor emolionale. minia) gi invilarea modalitifilor de a sttrpini anxietdfile.droguri 9i violenld. Aristotel. Elevii de aici pot pune intrebdri din domeniul fizicii fenomenelor cosmice. s-a scufundat in sdrdcie.care rePrezintd insd un cu totul alt univers -.95o/"dintre elevi sint negri 9i de origine hispanicd. sau i9i pot programa calculatoarele pentru a asculta muzicd. precum gi respectarea diferenlelor in felul in care oamenii simt anumite lucruri. afirmarea lulcruriloq.un examen oral de cunoagterede sine. cea a increderii exageratede sine). Una dintre intrebdrile dintr-un examen recent a fost: . furia 9i frica?" Daci ar mai fi trdit. in sensul recunoagterii sentimentelor 9i al construirii unui vocabular pentru ele. drept pentru care.. Tioup este amplasatd intr-un cartier de muncitori sdraci. fumatul gi sexul. de la Olin BrassMills la Winchester Arms. durerea care genereazd. precum 9i dobindirea artei colaboririi. inclusiv a inv5la sd asculgi 9i si pui intrebiri: distingerea intre ceeace se spune sau se face gi propriile reaclii gi judecifi.Care sint cdile sindtoase de a depisi stresul. atmosfera de la Troup PresuPuneun interes la fel de mare pentru invdfituri . intr-un fel sau altul.i. cind elevii se pregitesc 'sI pdriseascdNueva Schoolgi si plece la liceu. care e departe din punct de vedere social gi economic.322 Alfabetul emolional $ colarizarea emoliilor ALFABETIZARE A EM O TI ON ALA 323 Lista de conlinut a Stiinlei Sinelui este aproape punct cu punct identicl cu elementele de inteligenld emofionald . gi aplicarea acestorinformalii in deciziile referitoare la subiecte cum ar fi drogurile.prin intermediul unei antene de satelit care are legdfurd directd cu astronau[i de la Houston. prevederea consecinlelor alegerilor alternative. Pe scurt. ca de altfel multe alte oragemuncitoregti din Noua Anglie.un grup de psihologi gi de educatori de la Yale au gindit un Program de Competenli Sociald. fiecaredi un test socratic. oare competenla emolionald poate fi predatd acolo unde este mai mare nevoie de ea. o serie de cursuri care se ocupd practic cam de aceleagisubiecte ca 9i cele din Programa $tiinfei Sinelui de la Nueva School. inlelegerea sentimentelor celorlal! si insugirea perspectivei lor. New Haven. precis cd ar fi fost de acord cu acestcurs. Dar la sfirgitul clasei a opta.)2 Subiectele predate cuprind gi congtientizarea de sine. dar 9i geografic. care in anii 1950avea 20 000 de oameni angajali in fabricile din apropiere. Mai exact. unde fiecare copil. Congtientizarea de sine imbracd gi forma recunoagterii punctelor tari gi a celor slabe. La Tioup insi legitura dintre subiecte esteadeseamai directd si mai dur5.Descrieti o reaclie corectd pentru a ajuta un prieten si rezolve un conflict cu cineva careincearc5 si-l convingd sd se drogheze sau cu un prieten cdruia ii place si tachineze" sau: . Un accent se pune gi pe stdpinirea emofiilor: inlelegerea a ceea ce se afl5 in spatele unui sentiment (de exemplu.9i cu calitdlile cheie recomandate ca preventive pentru diversele capcane ce ameninli copiii. a rezolvirii conflictelor gi a negocierii compromisurilor. Foarte aproape de campusul universitar Yale . ilr capnut oRAstrLUt E de inleles ci scepticii vor intreba dacXun asemeneacurs de $tiinla sinelui ar putea sd aibd efecte gi intr-un cadru mai pulin privilegiat sau el are efecte doar in micile gcoli private precum Nueva. O calitate sociald cheie este empatia. albii au fugit de suburbiile New Havenului la gcolile particulare. viata in sine este examenul de diplomi. pozitivd 9i totusi realistd (astfel evitindu-se o capcand des intilniti. locurile de munci s-au redus la mai pulin de 3 000 gi odati cu aceastaa scdzut 9i orizontul economic al familiilor care locuiesc acolo. ca in multe alte orage. sentimente 9i reacfii.gcoala se mai numegte 9i Troup Magne Academy of Sciencegi esteuna dintre cele doui gcoli din district unde sint atragi cei mai buni elevi din clasa a cincea pinE la a opta din intregul New Haven pentru o Programd special imbunitiflte in domeniul gtiinfelor. Ca rXspuns la acest adevirat cogmar urban. minia 9i tristefea. in prezent. la Troup.gi nu furia sau pasivitatea. Un punct major este stabilirea relafiilor. Un alt accent se pune pe asumarea rdspunderii hotdririlor 9i acliunilor 9i transformarea lor in implicdri trup 9i suflet.

rareori se intimpli asta in claseleprimare." La etajul al treilea al gcolii de cdrdmidd aparentd. elevii ridicau sus miinile. Pe o coloand se afli chipurile unor bdiefi 9i ale unor fete. Lecfia de azi estedespreidentificareasentimentelor. dou. pe care scrie. tr.Uitagi-vdla cartierul dsta centrez doar asupra problemelor de invdtdmint itita vreme cit existi probleme grave. in cazul in care nu est(.r 91 y"gi felul de probleme iminente intr-un asemeneaorag. ingrijorare. a rdspuns o fatd zimbind.. La usi std Mary Ellen Collins.care se tine de trei ori pe srptdmind. Cind pe listd s-a addugat cuvinful eneraare.Cigi dintre voi s-au simfit vreodatd frustrafi?".DupI ce au adunat temele.Predau in gcoala asta de 20 de ani. $i totugi poate sen'i ca antidot fald de un burprinzdtor analfabetism emotional. pe care le-a scris pe tablX . teamd.tristefe.Cind vorbegte toat5 lumea in clasi". consilierul gcolii fel de avocat al poporului care se ocupi de problemele speciale pe mdsuri ce ele apar gi al cdrei rol presupune gi ajutaiea profbsorilor in ce privegte programa de competenld socialx. trcercind si-i atragi atenfia pentru a da rispunsul. . ca tofi ceilalti profesori de clasaa cincea.. Agezali in blnci de cite patru locuri. Collins va veni la ore gi ii va arita cum sl facd. cu care copiii se confrunti in realitate. o parte dintre mamele care igi trimit copiii la Troup au dei. de-a dreptul dezastruoasr.itgi copiii au acasr o situalie extrem de haoticd.l mai ridicat procent din statele unite de femei bolnave de sIDA. Aceastd leclie provine din chiar studiul lui Paul Ekman asupra expresiilor faciale. ..r aceasti boald .Cortfuzie".. atit de des intilnit. . Guraestedeschisi seridici in sus.gi s-a adresat intr-un ritm rapid celor optsprezeceelevi care reugiserdsh vini la 9coal5in ziua respectivi. adesealovesc . fiecare exprimind una dintre cele gaseemolii fundamentale fericire. |oyce Andrews igi conduce elevii de clasa a cincea la ora de competenld socialS.N-am mai putut gindi limpede". semnul cel mai vizibil care frapeazd. ca de altfel toate gcolile din New Haven... ceeace poate pdrea de la sine infeles gi cd n-ar trebui invSfat.m. . gi o parte dintr-eelevii de aici.d. FdrX sd-gi iasd din ritm. copiilor li s-a dat ca temd sd aduci fotografii din reviste cu diverse persoane pentru a li se explica cum sd vorbeasci despre ce exprimi chipul respectiv..in schimb.Si ce ali simlit in acele momente?" Rdspunsurile au venit in cascadi. Andrews. . si colturileinterioare Ochii sint deschisi sint ridicate9i inrpreunate. |oyce a sPus: . . New Haven ire ct.. si bdrbiatrasi in spate. 9i pe ceie de gcoalS. . Andrews a trecut la o foaie de evaluare. surprindere 9i dezgust.Anxietate".. astfel incit in unele zile pur gi simplu nu reugescsd ajungX la gcoali. De exemplu.r.a urmat un curs specialclevard pentru a sti cum sd predea. Oare cind se simte un profesor enervat?" . pentru cd ei imitd imaginile 9i respectXintru totul reletele exprimdrii prin intermediul muscuiaturii faciale a fieclrei emolii in parte.. ..a. furie. orice vizitator este acel sefirn de circulalie in forlf de romb galben. spune Collins. Sprincenele Apar riduri pe mijlocul fruntii.Oboseald". . cei care au sIDA sau au furcasdbolnavi de sIDA . Aceastdleclie elementard face iegitura dintre un cuvint gi un sentiment gi dintre sentiment gi expresiafaciali potrivitS. Daci un profesor este nesigur in privinta predirii unei lecfii.|EAMA: . . Durii din curtea gcolilor... tristele. fericire 9. se predd in aproape toate gcolile in cadrul lecliei introductive de psihologie .nu sint siguri cd vor comenta asta in timpul disculiilor despre sIDA. dar exuberantaei sugereazdfaptul cd subiectelede competenli sociali sint pentru ea mai mult decit firegti. xuali la clasa a opta 9i elevii afld cum luarea de hotdriri pers. dar de indatd ce un copil i9i va da seama cd existd un profesor care i-ar putea asculta problemele emolionale r.si de altfel. nale ii poate ajuta si evite boli precum sIDA. Andrews a fdcut o listtr a sentimentelor.Zond fdrddroguri.inseamnd ci se deschide o cale spre conversalie. pe fefele copiilor apar expresii de fric5. mai lineli minte. elevii de la Troup se luptd cu t.324 Alfubetul etnolional S colar izare a em oliilo r 325 plu exerciliu educationalatunci cind se lin orele de educatie st. dezgust 9i o descriere a musculaturii faciale activatein fiecaredintre acesteexemple: . in timp ce mi intimpind. entuziasm. Capacitatea de a numi sentimentele pentru a le distinge mai bine intre ele esteo calitateemofionali cheie.3 Pe mXsurd ce pozele sint trecute in revistd.Asta gtiu ce inseamnd. in ciuprograme imbogdfite. Atunci cird a addugat pe lista de pe tabldfrustrare. minie.Cq o zi inainte. surprindere. Andrews a intrebat: ..acestlucru. de altfel. toli au ridicat mina..

Ursuleful.Prietenii mei Alice gi Lynn nu vor sd se joace cu mine. altul decit autoritarul gi mereu prezentul: . Istorioara este folositi pentru a provoca o disculie despre prietenie 9i despre ceeace simt oamenii atunci cind li se face o glumd.Eu intii!".. an xietate si foame. in genet'alin cartiere cu aceleagiprobleme ca aceleaale New Havenuluia. O serie de aventuri duc la deschjdereaunor subiecte cum ar fi cele despre timiditate. e de inleles cd unii profesori s-au simlit mulr prea incircali pentru a mai face ore suplimentare pentru incd trrr curs. Se pornegte de la ideea ci in programul de Dezvoltare a Copilului apar asemeneamomente tocmai potrivite pentru a-i invdla pe elevi diverse aptitudini care le lipsesc . Proiectul oferd un set de materiale care se pot adapta in funcde cursurile deja existente. Broscuta. stdpinirea impulsurilor pentru a putea invdla bine. dindu-le indicii profesorilor pentru a deschide subiecte cum ar fi empatia.ca sd-l trezeasci mai repede. pentru ca intreanigte cii ga clasd sd vorbeascddespre ele gi sd incerce sd gdseascd de rezolvare.lnceteazlt" oRARUt EMOTTONAI .gi anume se invatd calitdlile principale. cum ar fi puterea de concentrare. California.Ea i-a fost depusd in mod anonim in .. pentru ci ei interpreteazd gregit rnesajeneutre gi unclt.controlarea impulsurilor. cei din clasaintii ascultd la lie ora de citire povestea . au ocaziasXincerce noi solulii la acestesituatii . Aceastddisculie nu menlioneazi numele celor implicali.este Proiectul de Dezvoltare a Copilului.o posibilitate de a observa cd existi mai multe cdi de aplanare a unui conflict.nerdbddtoaresd se joace cu prietenul ei care hiberneazd. iar fetele care ajung la pro blemele de alimentalie nu reugescsd discearnd ir:rtreminie. ALFAB ETI ZARE EM O TI ON ALA DEGHIZATA Cu o programi ce a fost aglomerati de noimaterii 9i subiec te la ordinea zllei.dacl nu cumva ea persisti gi in restul vielii sub o formd sau alta). ci de a amesteca lecliile despre sentimentegi relafii cu materiile predate. Un profesor care vede trei elevi de clasa a treia impingindu-se ca si ajungd mai repede la coadl in sala de mese ii pune sd ghiceascl o cifr6.unde ea gi colegele sale au fost incurajate s5-9i scrie nemulfumirile 9i problemele.. Astfel. o altd modalitate de impletire a lecliilor emolionale cu structura vielii gcolare este aceeade a-i ajuta pe profesori sd regindeascdmdsurile disciplinare pentru elevii care nu sint cuminli. iar cel care o nimeregte intrd primul. sau despre ce ar trebui si faci pentru a fi acceptati. profesorul subliniazd faptttl cd toli copiii au asemeneaprobleme din cind in cind gi trebuie sd invele cum sd Atunci cind vorbesc despre ceeace simt cind sint le depdgeascd. chipuri. cinstite de rezolvare a acestor dispute m6runte. emotionale se pot integra in mod firesc in orele de citire sau dt' scris. O parte dintre lectii se lin irr cadrul orelor de matematicd . ii joacd o fest6. Ideea imediati este ci existi gi cii imparfiale. recunoagterea nevoilor prietenilor. cum te simti cind egti tachinat gi impdrtisirea senti'mentelor. Aici. 9i in prezent este experimentat ir mai multe gcoli din intreaga !ard. strategia care iese la iveald in privinla educafit'i emolionale nu ar fi cea a crexrii de noi cursuri.dar sint strecurate in strucfura viefii gcolare.cutia sa pogtald" din clasd. in studiile socialt' sau in alte cursuri standard. ca fiind ostile. la urma urmei.326 Alfubetul emolional $colarizarea emofiilor 327 Ia minie... precum gi de rezolvare a neintelegerilor. copiii o folosesc la rindul lor pentru a tranga alte neinlelegeri (. in vreme ce subiectele mai profunde pot fi negociate. in vreme ce la gcoliledin New Ha. explicarea sentimentelot rezolvarea conflictelor . $i cum aceastaeste o posibili abordare. stabilirea unei perspective gi afecliunea. cum ar fi citirea sau sindtatea. in cursurile de sdndtatesau de gtiinfd.motivarea la invi!5tur5.la unele claseprograma materiei Dezvoltare Sociald se imbind cu cea a altor cursuri. creat de o echipd condusi de psihologul Eric schaps.Broscula9i Ursulelul se imprietenesc".Astfel. ven materia Leclii pentru Via!5 esteseparat6.de fapt o cutie de carton vopsiti . Lecliilt. de exemplu. Unele proiectede dezvoltarea capacitdliloremolionale 9i sociale nu au programd sau ord de curs ca materie separatd. Un model al acestei aborddri curs de competen!5 emolionald gi sociald esenlialmente invizibil . in schimb. Proiectul s-a aplicat initial in Oakland.Un plan de programd oferd povestiri tot mai sofisticate de-a lungul anilor de gcoali primari 9i gimnaziald. este o expresie molipsitoare in primele clase ." Aceastdplingere dureroasd aparline unei fetile de clasaa treia de la gcoalaelementari fohn Muir din Seattle. Existd deci un mesaj pozitiv. . izolali.9i ci existi c5i mai bune de disciplinare decit cele coercitive.

care a evaluit ptogtu-e de pionierat in domeniul educa. Carnegie.pentru cI este un moment de foarte rnari schimbdri in biologia copilului 9i in capacitSlilesale de gindire.emoliile copilului vor fi pe de-a-ntregul formate. in special cognitive. agacum am vdzutin Capitolul 15.. precum gi provocdrilor cdrora trebuie sX le facd fa!5 copilul. doar atunci cind sistemul sdu nervos atinge starea de dezvoltare finald .gi emolionale in programele de grddinild cum ar fi HEAD STARI aga cum am vizut in Capitolul12..sentimente precum nesiguranla gi umilinla.si preocupirile lor se modific5. in agafel incit sd corespundi schimbirilor 9i capacitilii de intelegere.gcoalaeste o experienld cruciali 9i definitorie. agacum se intimpld in unele programe speciale care se lin la domiciliu.iieiemolionale. Berry Brazelton susline ci mulgi pdrinli ar putea obline beneficii dacd ar fi instruili sd ajungd mentori emolionali pentrtr sugarii 9i copiii foarte mici. o formide inteligenld emolionalds' Pubertatea . dispozilia copiilor de a invd!a line in mare mdstrrd de dobindirea unor asemeneacapacit5li emolionale. Deci. gelozia qi invidia. cel mai eficient ar fi ca lectii le emolionale sd se concentrezeasupra dezvoltSrii copilului si sii fie repetate la virste diferite. ci 9i de aparilia unei capacitxli cognitive: ugurinla de a se comPara cu uilii it privinla inumitor Calitdli specifice cum ar.mai puline droguri gi arestdri. Intre gase9i unsPrezece ani. . conform lui Hamburg. de exemplu. Anii de grddinild sint extrem de importanli pentru punerea bazei acestor calit5li gi existi 9i dovezi c5 programul Head Start. Nu este vorba doar de o schimbare exterioar5 care Provoaci aceste comparalii.emoliilor sociale" . suicesul sau talentul de patinator pe rotile. mindria 9i increderea . gi de maturizare biologici 9i a creierului. responsabilitateasociald in cel mai potrivit mod. Unii suslin ci ntr e prea devreme nici in primii ani de viafd. de-a lungul intregii perioade a copilXriei 9i pini in primii ani de adolescenle .cu alte cuvinte. Dar creierul noului-ndscut e departe de a se fi maturizat complet. uitind cd fiecare emofie are Propriul ei moment de apariDe exemplu. simful valorii de sine la copii depind_l substanlial de capacitateaacestorade a se descurcala gcoald. emolionale 9i sociale.proasta"' ci incepe -David Hamburg.proces care se desfdgoardconform unui ceas biologic innbscut.. pe de o parte. Repertoriul sentimental al noului-ndscut este relativ primitiv comparativ cu gama emolionald a unui copil de cinci ani.tJate avind nevoie de capacitateade a se comPara pe sine cu allii. astfel incit cri zele gi chestiunilecareapar si devind subiectul orelor.Un copil care nu reugegtela gcoal5 se socotegteinfrint 9i reaclioneazi ca atare. Asemenea intervenfii funcfioneazd mai bine afunci cind se reugegtestabilirea unui orar emolional al dezvoltdrii6.fi popularitatea.' Printie capacitalile esenliale ce se pot dobindi recomPengcoali se numSrd." Hamburg. adultii cad mult prea adesea in capcanaatit de comund 9i anume aceeacd se agteapti ca acegti copii si fi atins maturjtatea cu. menlinerea controlului asupra emoliilor 9i o privire optimisti'/ .. O intrebare ar fi cind trebuie si se inceap6. Pediatrul de la Harvard T. poate avea efectebenefice. Pe mlsurd ce copiii se schimbd gi cresc. Anii de grddinild fac sd se ajungd la o perioadi de virf a dezvoltirii . ctrsnicii mai fericite 9i puterea de a cigtiga mai bines. considerd ci anii de tranzilie spre gcoala primard gi apoi spre liceu sau SPregimnaziu sint puncte cruciaie in capacititea de adaptare a copiluluiT.i o agendd de lucru prea rigidi ar putea fi nepotriviti in cazul realititilor copildriei. psihiatru 9i pregedintele corporaliei Dr. Aga cum plinsul noului-ndscut o dovedegte de altfel. din parmustrdri atrage putea va igi un copiltiudhros de patru de nagte care sine de congtientizarea gi totugi tea pirintelui obiCeiumilinga nu aPare decit dupd cinci ani' Programul evoluliei emolionale este intersectat de anumite linii dJdezvoltare de alte natura. Aceasta este o virsti la care. Copilul de cinci ani care intrd intr-un mediu social mai vast. de fapt pitrunde intr-o lume a comparaliilor sociale. .pe termen lung asupra vielii absolvenlilor sau chiar gi a celor ajungi in primii ani de virstd adulti . care va influenla masiv adolescenlacopiilor 9i pe mai departe. intr-adevdr. cea mistr g?ndeasciprin comparalie ci ar fi o . atunci cind este bine condus (un factor extrem de important).mult inaintea virstei corespunzS- toare. ceeace reprezinti o PersPectivi sumbrd pentru-intreaga sa viain anii de !d. care la rindul ei nu este la fel de complexd ca a unui adolescent. programat dinainte in dezvoltarea copilului.. copiii au sentimente intense incd de cind vin pe lume. pe de alti parte' Aga cum am vdzut.328 AIfubetttl emolional S c olariznre a ett uttiilor 329 Cutia pogtald permite o anumith flexibilitate. respectiv cel al gcolii sau al gradinifei. ipnr.aminarea selor. dac} sora mai mare ia un 10. Un argument puternic ar putea fi o subliniere mai sistematicha capacit5lilor sociale. !ie.pentru c. capacitdfile emolionale cum ar fi empatia-9i autoreglarea emolionile incep sI se formeze practic incd din prima iopilhrie. .

De-i drumul 9i incearciplanul celmai bun.. la care elevii de clasa a cincea de la $coala Troup incercau sd citeascd emoliile dupi expresia fefei. subliniaz|Hamburg. Hamburg observi cd. Stai. este o mare provocare pe plan emofional.cubul sentimentelor" . alcoolului.la droguri. Pind in clasaa noua.. controlarea impulsurilor 9i stipirirea miniei. pentru a fi mai precigi in legdturi cu lecliile pe care ar trebui sd le invele copiii in fiecare fazd de dezvoltare a inteligenlei emolionale. ii vaccineazd. de exemplu. ii ajutd enorm pe bdieli gi pe fete s5-9i consolideze capacitXlile 9i si pune bazeLeunor relalii apropiate.existd o diferen!i intre cei care au urmat cursuri de alfabetizare emolionali 9i ceilalgi:cei dintii descoperl cd noile tensiuni ale politicii colegilor. drogurilor gi fumatului". Gindeste-te la cit mai multe solutii. . exerciliu ce le-a dat mai multi incredere pentru ocaziile in care incercau sd exprime in cuvinte sentimentele si i-a ajutat sd fie empatici atunci cind au auzlt despre sentimentele altora. cit gi a acelora implicali . Una dintre cele mai mari lovituri specifice. in clasa u gur"u. este pe cale si izbucneascdla minie sau sd se izoleze ori si inceapd si plingd pentru ctr a fost necdjit 9i oferd un gir concret de faze pentru rezolvarea acestormomente incXrcate intr-un fel mai ugor de mdsurat. dar gi alli specialigti. Toate celelalte probleme fiind ldsate deoparte in momenful in care se intrd intr-o noud formX de gcolarizare..atit personald. 5.Dacdun pugti este furios pentru ci igi vede iubita vorbind cu un alt tip" .majoritatea adolescenlilor au intre 10 gi 15 ani atunci cind sint expugi sexului. cregtereaexigenlelor gcolare 9i tentaliile de a fuma sau de a lua droguri le pun mai puline probleme decit celorlal. precum 9i altor ispitee. i"i1iit" se reiere in mod mai direct la tentalii gi la presiunile sexuale..arede hotdriri.practic toli elevii se confrunti cu un declin in privinla increderiiin sine gi cu un plus ir congtientizareade sine. in programul de la New Haven. care. Verde 6.semafor" afisat la vedere gi care are gasefaze: gi gindegte-te Rogu 1. Trecereala gimnaziu sau la primii ani de liceu marcheazXde fapt sfirgitul copildriei gi. Orele de Instruire pentru Via!5.increderea elevilor c5-9i pot face 9i pistra prietenii. o primesc in . Stabilegte-fi un scoppozitiv. esenliale pentru dobindirea unei capacitili empatice. 4. Dincolo de stXpinirea sentimentelor.el va fi incurajat sd se gindeascdla ceeace s-a intimplat gi din punctul de vedere al celorlalli 9i nu sd se repeadd cu capul inainte intr-o confruntare violent5. . Spune-fi problema9i exprimdceea cesimfi. SINCRONIZAREA ESTE TOTUL Psihologii dezvolthrii. fiecare elev descria momenful cind a avut un asemenea sentiment.. elevii se agezau in cerc si aruncau cu .330 Alfubetul emolional $colarizareaemoliilor 331 dar 9i in funclionarea creierului . semaforul reprezintd 9i o cale mai eficientd de a acfiona. ln clasa intii. existd un . Galben2. Gindeste-te la consecinfe. cu deficienlele care vor fi de duratd gi nu vor putea fi stdp?nitela momentul oportun 9i cu experienlelecareputea si recupereze sau si remedieze ceeace s-a ratat. ocolind crizele presupuse de prietenii gi cultivindu-gi increderea in sine. care incep sd apard in viala copiilor.care avea inscrisecurrintecum ar fi trist sau tncintatpe fiecareparte. Noliunea de semafor este invocati intotdeauna cind un copil. Obiceiul de stdpinire a impulsului emolional necugetata reflecta inainte de a acliona in funclie de sentimente .. de stabilire a relaliilor 9i de lu. De exemplu. concepfiile despre ei ingigi sint dintr-odati gubrezite 9i prinse intr-un adevirat tumult. de altfel. Ei reugescsd-gi stlpineasc5 abilitdtile emolionale dobindite .estede asemeneaun moment foarte important pentru lecliile emolionale gi sociale. in sine.incearcd sd creeze un fel de hXrli ale progresului emofional.i tineri de aceeagi virstd. Hamburg observtr ci atunci cind elevii intri la gimnaziu.la biufuri. pe care le-au perceput ca gi cum ar fi fost ale lor. Acest moment de joncfiune. Cind ii venea rindul. Pentru controlarea impulsurilor.linigtegte-te inaintes{ aclionezi.i pe mai departe. 3.respectulde sine socialtt. au avut lecfii care i-au ajutat sd-giimbunit5leasci relalii de prietenie prin empatie.in lupta impotriva viltorii gi tensiunii cXrora trebuie sI le facd fa!d.Cit privegte anii de adolescenfi.cind relaliile cu colegii deveniserd extrem de importante in viala lor.este subliniati in mod special. spun profesorii de la New Haven.cel pulin pe termen scurt. copiii din claselemai mici primeau leclii de congtientizare de sine." . pe misurd ce adolescenlii sint confruntali cu tot mai multe realitdli sociale ambigue. de exemplu. capacitatea de a avea mai multe perspective . Pind intr-a patra gi a cincea. au fost.poate fi inclus in strategia fundamentald de tratare a riscurilor de la virsta adolescentei. in momentul in care igi face aparilia adolescenfa.

copiii pot cere ajutorul unui mediator pentru a le potoli. cum ar fi recunoagtereaunui larg spectru de sentimente 9i capacitateade a le da un nume gi de a le trata cu empatie. Ea susfine: . indiferent cit de mic. ironiilor 9i insultelor.pe prevenirea violenfei. Cursul de rezolvare a conflictelor se axeazdasupra felului in care trebuie rezolvate certurile din curtea gcolii. Zeci de studii asupra unor asemeneaelevi aga cum am vdzut in Capitolul 15 .. Atunci cind descrie valoarea rezultatelor efectelor programului sdu.. dupd care fiecare lucru spus trebuie clarificat. sora mai mare opregtecaseta. Acestea sint capacitili care rdmin valabile o viali intreag5. potenlial incendiare. Programul de Rezolvare Creativd a Conflictelor se axeazd. cum ar fi violenfa. Tactica lor presupune o disculie cu cei implicali astfel incit si-i determine sd se asculte fird intreruperi sau insulte. am inceput si am o gindire mult mai pozitiv5. O cheie a reugitei programului de rezolvare a conflictelor esteextinderealui dincolo de orele de clasi.au scos clar in evidenld drumul care a fost urmat. si nu doar pentru cei cu o mai mare inclinafie spre violente. care se aplicd in citeva sute de gcoli publice din New York si din fard. care ar fi putut ajuta in aplanarea unui conflict pe care l-au avut. care altfel pot lua amploare. De cind am urmat acestprogram. din viala gcolard. Linda Lantieri. Mediatorii din curtea scolii invatd sd se descurce in cazul unei bdtdi sau a unor invective ori ameninfiri. considerd cd programul are o misiune nu doar preventiv5. in ciuda protestelor surorii mai rnici. pentru a vedea daci s-a inleles ce trebuie. sd gtii ce simli sau cum sd-!i stipinegti impulsul ori supdrarea. un rol care poate incepe in ultimii ani de gcoal5primard. dar Lantieri susline cd are gi o misiune mai vasti.inlelegerea este adeseasub formd scrisd.factori irnportanli in prevenirea violenlei 9i in potolirea miniei. incidente interrasialesau de alt gen.Copiii inva!5 si igi apere drepturile fdrd si recurgd la viqlenfd. dincolo de pasivitate sau agresivitate. incepind cu impulsivitatea gi cu iufea- . Un alt exercifiu presupune cd elevii trebuie sd joace o scendin care o sord mai mare incearcd sd-si facd temele gi se enerveazi ci sora mai micd a pus o casetdcu muzici rap cu sonorul mult prea tare. elevii se gindesc la un unic pas realist.Programul m-a stimulat sd gindesc. Clasa trebuie si giseascd solulii care ar fi putut funcfiona 9i care ar fi presupus ca ambele pdrfi.cu mare mindrie faptul cd a sporit . O mare parte din pregdtire se ocupi de elementele emolionale debazd.ci si rezolv problema !' $i a descoperit ci poate si transmit5 mai departe acest tip de abordare.. Apoi cu tolii incearcl sd giseascd o solulie pe care s-o accepteambele p1trfi. de exemplu. la nivelul comunitdlii din care face parte.unii elevi iint pregetifi si fie mediatori.Programul le aratd elevilor cd existd multe opliuni pentru a depSgi un conflict. fondatoarea Programului de Rezolvare Creativtr a Conflictelor gi director al centrului nafional de intervenlie cu sediul in Manhattan. Lantieri subliniazd. Sau cum spunea Angel Perez. Ei reugescastfel sd convingl fiecare parte sd se calmeze gi si-gi exprime pozifia. Noi le ardtdm inutilitatea violentei gi ii ajutdm sd o inlocuiascd cu abilitdli concrete."10 intr-unul dintre exercilii. programul ii invali pe elevi si abordeze diferit neinleleferea fnci de la inceput. Eu consideram cd dacd cineva se leagd de mine sau imi face ceva. in acestsens. Mediatorii inva!6 sd igi exprime punctele de vedere in a9afel incit ambele pirfi si simtd cd mediatorul este imparlial. pregitit ca mediator inci din gcoala primarS: .afecliuneaprintre copii" 9i a scdzut numdrul bdtiilor. O abordare similari a alfabetizdrli emofionale a apdrut in camodadrul unui grup de psihologi care au incercatsi gdseascd litaf de a-i ajuta pe tineri pe drumul vielii. in curtea gcolii gi la cantind. Supirati foc. in afard de medierea unei dispute. nu fircerc si rdspund cu aceeagi monedi . Atunci cind izbucnesc tensiunile. transformindu-se in incidente cum ar fi impugcarea lui fan Moore gi a lui Tyrone Sinkler de citre colegul lor de clasd de la liceul ]efferson. adici ambele surori sI fie mullumite in egali mdsurd. DacI mi se face o riutate. Unul dintre cele mai rapide cursuri preventive de alfabetizare emolionald este Programul de Rezolvare Creativd a Conflictelor. unde este muit mai probabil ca elevii s5-giiasd ugor clin fire. marcat adeseade delicte 9i violenfd.9i anume. singura solulie este cearta sau bdtaia ori o form| de rdzbunare. Pirerea ei este cX talentele necesarepentru stoparea violenlei nu pot fi despdrlite de intregul spectru al competenfei emolionale .JJZ Alfubetul emofional ALFAB ETIZARE A EM OTI ON ALA CA MI I L O C DE PREWNIRE $ colarizarea ernoliilor JJJ Unele dintre cele mai eficiente programe din literatura emolionali de specialitate au fost dezvoltate ca reaclie la anumite probleme specifice.

mare parte dintre acegtibdieli au deja cazier 9i sint dispugi la acte violente.. a I I 1 t Pentru cX viala de familie nu mai oferi un sprijin sigur pentru tot mai mulli copii. orgoliul 9i vinovdlia.cum si recunoascdcind cineva este cu adevdrat ostil. De cite ori profesorul reaclioneazAfald de un eley.desigur. Existd foarte pulin sau mai nimic in formarea standard a profesorilor caresd-i pregiteasci pentru acesttip de lecfii. Existi o autoseleclie printre profesorii care ajung sd predea acestecursuri. evitindu-se orice stigmatizare a vreunui subgrup cu probleme. Ele presupun. Mai intii de toate. Degi cei care riscd sd ajungi pe drumul delictelor 9i al violenlei au cea mai mare nevoie de aceste lecJii.nu e nimic riu in a avea toate sentimentele cu putinld". La gcolile din New Haven.majoritatea vor fi incintali.mai pulin decit felul tn care sint predate acestelecfii.ceeace este cel mai important pentru cei cu inclinalii agresive . spre deosebire de situaliile in care ostilitatea le este atribuitd altora doar de ei ingigi. cum ar -fi gelozia. alli 20 sau 30 ftrvali o leclie. i. care trebuie sd recupereze ceea ce familiile n-au reugit in privinla adaptirii la societatea copiilor lor. $i totugi lecliile sint utile pentru toli copiii. rezultatul a fost din nou Cdeste necesar un program de alfabetizare emo!ional511. lipsa acesteicapacitdfi produce tulburdri specialecopiiloa ei nemaifiind suficient de atenli la ore gi avind deci probleme cu invdldtura 9i cu notele. ce-l pot arunca pe copil in bralele . fiind predate emofiile fundamentale. Atunci cind este vorba de imaginarea unor solulii de intervenlie care ar putea ajuta asemeneabdieti sd scape de drumul spre violenld 9i delicte.Strategii de Promovare a Gindirii Alternative).."rpi. Aceastdmisiune plind de rdspundere presupune doud schimb5ri majore: profesorii trebuie si mearg5 dincolo de indatorirea lor tradilionald.rg"rilor sociale ^errr.care tot mai des sint sau se apropie cu pagi tot mai mari de un adevtrrat colaps. Alt efect constd in recunoagterea de citre copii a propriilor sentimente. odatd ce sint dispuqi si incerce. Unul dintre instrumentele prin care poate fi invdlat autocontrolul este acelagiexerciliu cu . existi dovezi ci. cum ar fi fericirea 9i minia copiilor mai mici. o contra .rdminesingurul loc in care comunitatea poate rezolva deficienlele competenlelor emolionale 9i socialeale copiilor. de exemplu. Premiza fundamentald de la care se pleacd atunci cind copiilor li se predd minia (9i toate celelalte emolii) este ci . Una dintre cele mai importante leclii este. in primii ani de virstd adultS. urmind intrarea in cercul unora asemenealor gi proliferarea delictelor in anii de gimnaziu. iar membrii comunitilii sI se implice mai mult in viafa gcolilor. cursurile le sint tinute tuturor celor din clasi.334 Alfabetul emolional $ colarizarea emoliilor REGIMTREA $COLTLOR: PREDAREA PRTN PTITEREA EXEMPLULUI.pentru vial6. Nu orice profesor poate face asta Sau vrea s-o facd. programele de alfabetizare emolionald le acordi de obicei profesorilor incepdtori citeva sbptdmini de instruclie speciald. Poate cX in nici un alt caz nu este mai importanti calitatea profesorului. profesorii trebuie si se simtd h largul lor atunci cind vorbesc despre sentimente. Din acestemotive. programa PATHS are cincizeci de lecJii despre diferite emolii.semaforul" folosit la cursul de la New Haven. pentru cd nu oricine este potrivit pentru a9aceva din punct de vedere temperamental. invilarea incd din primii ani de gcoali a stipinirii impulsurilor.d delincvenfei. Lecliile de congtientizare emolionald includ felul cum poate fi linut sub observalie ce simt ei gi cei din jurul lor . Asta nu inseamnXcd gcolile pot line locul tuturor instifuliilor sociale. o leclie defacto in domeniul competenlei emolionale . Dupi un an . Dar cum practic fiecare copil merge la gcoali (cel pulin la inceput).sau a lipsei ei. dar unele reaclii sint in reguld. avind in vedere cd felul in care el i9i conduce clasa este in sine un model.pe care altfel nu ar avea de unde s6 le primeascd. 31% dintre ei au spus cd nu au chef s-o fac5. Alfabettzarea emolionali implici un mandat lirgit pentru gcoli. Altii ii ajutd pe copii in privinla prieteniilo.Un asemenea program a fost creat de Carol Kusche impreund cu Mark Greenberg de la Universitatea din Washington.h vreme ce mulli profesori sint govditori cu asemenea subiecte ce li se par striine in raport cu pregdtirea 9i rutina lor. gcoala. iar altele nu. iar ulterior fiind atins subiecful sentimentelor mai complicate. stdpinirea miniei. aceastadevine un loc in care copiii sd fie cresculi inv5lind lecliile de bazd.. COMUNITAN CANONA LE PASA 335 la cu care se minie incd din primii ani de gcoalSgi sfirgind prin a deveni paria sociali pind si termine gcoalaprimard. in programa PATHS (Promotion Alternative Thinking Strategies .. Daci existd sau nu in mod explicit ore dedicate alfabenzdrii emolionale contea 26. cind profesorii au aflat cd vor fi pregdtiti sd predea acestecursuri de alfabetizare emolionali.

gcolile din zone Precum New Haven. transformindu-le intr-un agent social mai explicit. unii profesori chiar s-ar Putea simli stingherifi sd predea acestelucruri gi de aceeaar avea nevoie de o pregdtire speciald. Multe programe de alfabetizare emolionald includ gi ore speciale pentru pdrinli. peste 90'/" au suslinut ci sint lncintali gi cd dorescsi le predea in continuare.sint optime. care sti de vorbd cu ei pentru a rezolva conflictul prin aceleagitehnici de a lua distan!d pe care le-au invilat la ore.o revenire la rolul clasic al invd!5mintului. pentru a folosi acestemetode acasi. astfel incit acegtiasX fie invdlafi cu ce li se predi 9i copiilor gi asta nu doar pentru a li se impirtdgi ceea ce fac copiii la gcoal6. profesorilor cu cel al pirinlilor gi al comunitXfii.exersate9i intirite in provocdrile propriu-zise ale viefii. In gcolile din New Haven. ele reprezintd o mare schimbare la nivel de programb. cercdm. ei sint trimigi la un mediator de virsta lor. $ la in sine1z.funclioneazd cel mai bine atunci cind lecfiile de la gcoali sint coordonate cu ceea ce se intimplS in cdminele copiilor. unul dintre fogtii sii elevi preferafi. programele de competenfd emoadevdrate dezastre. $i atunci cind aPare gi dilema menlinerii unei calitSli optime gi a asiguririi unor puncte de reper educalionale. in afard de programele specifice. De asemenea.daci unii copii incep sd se certe la cantin5.comunitate implicatd". ci si fie testate. care trebuie si urmdreascd faptul cd acegti copii inva!5 lecliile esenliale ale vielii . la virsta impletind efortul cea mai adecvatd. ci gi acasd . cu profesorii 9i cu gcoa- ir I F j I * . sporindu-se astfel ganseleca lucrurile pe care le invali copiii la alfabetizareaemolionald si nu r5mind undeva doar la nivelul gcolii. Aceastl perspectivi mai largd presupune.care nu Par a avea o legtrturi directd cu cele de inv5limint. unde multe familii sint dezorganizate. directorul Programului de Competenld Sociali: . alfabetizareaemolionald ne l5rgegte perspectiva asupra indatoririlor gcolilor in sine. stribitind anii de 9coa16. creeazd' ind cursuri neconvingdtoare in privinla drogurilor sau a sarcinilor la adolescente. adullii responsabili se oferd si devind mentori. intr-o asemeneamisurd incit pdrinlii chiarse ocupd de acestesubiecte . un loc in care elevii se simt respectafi. ce si ne mai ostenim sd mai inAvind in vedere toate acestea. structura optimi a Programelor de alfabetizare emolionald constd intr-un inceput de foarte devreme. Ar fi o naivitate sd anticipXm programe tot mai numeroase in gcoli.. Antrenorii vor folosi acestetehnici pentru a depdgi conflictele de pe terenul de joaci.$i unii copii se vor oPune/ in special in ideea ci acesteore nu intrd in preocupirile lor propriu-zise sau le consideri o invadare a intimitdfii. mai ales cele prost fdcute.ci 9i pentnr a-i ajuta atunci cind ar simli nevoia sX abordezemai eficient via!a emolionali a copiilor lor. prruTRU SCOLr o MrsrLrNE EXTTNSA Dincolo de pregitirea profesorilor. Asta inseamni o cornbinalie mai strinsd intre gcoal5. Mulli pdrinli considerd cI subiectul in sine este mult prea intim. care duce la o . ln gcolile din New Haven. de reguli insolitori ai elevilor care au o viald mai pulin stabili acasdsau sint inconjurali de adulli care nu le oferd afecliunea necesard. intr-o zi.dar deving un argument mai pulin convingdtor cind cunosc e$ecul)..ci gi pe terenul de joacd.nu doar la clas5." Astfel de c5i paralele de intdrire a lecliilor emolionale .fifionald. oferi o largi gamd de programe care recruteazd persoanele implicate din comunitate pentru a le pune in legdturi cu elevii a ciror viali in familie este cel pulin dezordonatd.De exemplu. Pe scurt. a fost impugcat cu noui .pdrinfi gi comunitate. copiii oblin mesajeconsistente in legdturi cu competenlele emolionale de la toate nivelurile vielii lor. nu? O ARE ALFABETIZ AREA EM OT I ON AL A CONTEAZA? Cogmarul oricirui profesor este in linii mari urmdtorul. folosirea ocaziilor ivite la ore gi in afara lor de a-i ajuta pe elevi fir momentele de crizl personali 9i de a le transforma in leclii de competenfd emofional5. spune Tim Shriver. Chiar dacd in mare parte acesteprograme se potrivesc bine in orarul zilnic al multor gcoli. nu doar la gcoalS.Profesorii pot avea ezitdri in a ceda o parte din orele de curs acestor subiecte. O alte modalitate prin care acest sistem precis remodeleazir gcolile estepunerea bazelor unei culturi de campus. cX lucrurile acesteaar trebui lisate in grija pSrinlilor (punct de vedere care cigtig5 tot mai multd credibilitate. Tim Shriver deschide ziarul local 9i citegte cd Lamont. iubili si intr-o strinsd legdturi cu colegii.336 Alfabetul emolional $ c oI nr izarea emofi il o r 337 de predare a cursurilor. Jinem cursuri pentru pirinli. Astfel.

au fost doar 26." Acesta este acronimul pentru Situalii.au fost 106 elimindri. inclusiv ca sportiv." Existi avantaje concrete. Doar ci fetila care o Povestegtea fost deja exmatriculatd dintr-o altd gcoald.Anul trecut". strada sau cdminul. Lamont l-a invitat si stea pe marginea patului 9i. Shriver abia a reugit sd vorbeasci cu Lamont.gi anume aflarea adevirului inainte de a se ajunge la concluzii pripite: .Mi-a sPus cineva ci fata aceasta. cind o sd ies din spital am si folosescmetoda SOCS. dar potenlial efigiente pentru rezolvarea dilemelor presante din viala de liceu. Acel cineva mi-a spus cd ea vrea sd mi prindd la furghesuialdintr-un col! dupd orele de gcoal5. in trecut. Poate ci semnul cel mai grditor al impactului unei asemenea alfabetizdri emolionale este ceea ce mi-a impdrtdgit directorul gcolii unde inva!tr aceasti fetild de 12 ani. ea a aplicat o abordare care fuseseincurajatd la ore .. faptul de a se angaja cu ceea ce pare un posibil adversar pe o cale constructivd in loc de a ajunge imediat la o confruntare plini de minie reprezinttr o micd. Degi a dat fuga imediat la spital. spune directorul.care se presupune cd este cea mai bund prietenl a mea. cea mai buni prieteni a ei. biiatul i-a goptit: .Deci m-am dus la fetild gi am intrebat-o de ce a zis asta.. igi amintegte Shriver. Dupi ce a umblat pe strdzi. scrisesefetila. Pind in prezent." Iatd citeva mlrturisiri ale profesorilor care s-au ocupat de acestprogram la New Haven. . La gcoala Tioup o elevd din clasa a gasea i-a trimis un bilelel profesoarei de la orele de Dezvoltare Social5.Un alt profesor i9i amintegtecum relalia dintre o elevd 9i mama sa era atit de nefericiti.versiunea adulti a metodei semaforului.mama i-a spus profesorului cd se putea discuta cu ea fdrd .. a conflictelor.338 Alfubetul etnolional gcolarizarea emoliilor 339 gloanle pe strdzile din New Haven 9i se afld in stare foarte grav6.o metodd in patru trepte: spune in ce situalie te afli gi ce anume simli.. profesorul a cerut: . dupd ce fata a inv5lat cum si se stdpineascd9i cd trebuie sd gindeascdinainte sd reaclioneze. Un moment revelator a fost acela in care. Oare viala lui ar fi fost alta dacd ar fi beneficiat de o educalie de acest gen in anii de gcoald.. dar gtia ci profesoarei ii va pdsa de aceastdsituafie. Consecinte. Pentru ea. Unul dintre ei repovestegtefelul in care o fostd elevi inci necdsdtoriti i-a fdcut o vizitd 9i i-a mlrturisit ci ar fi fost deja o mamd cu un copil din flori. . . Lamont zdceaacum pe un pat de spital.tot pentru bltaie.." O fetili plinulI de 12 ani a ridicat repede mina: .. era un adept al metodei . conform cireia copiii care sint pringi bltindu-se sint eliminali.Shrive.sau nu mai punea deloc. cum ar fi cele cu'iubitele sau evitarea b5tdilor.." Lamont a urmat liceul Hillhouse in anii in care cursul de adaptare social5 nu incepuse si se fini. drept pentru care intenliona sd se sinucidi. Pe mdsurd ce au apdrut orele de alfabetizare emoliona15. .." Povesteapare destul de inofensivi.Dar in afard de acesteintimpldri reale.daci nu ar fi invdlat s5-giapere drepturile in cadrul orelor de Dezvoltare Sociale"l3.numdrul acestor elimindri a scdzut. deci bitaia n-a mai avut loc. in vreme ce Shriver s-a aplecat spre el. studiind o clasi a gapteadin cadrul programului de dezvoltare sociald de la gcolile din New Haven.Lamont venea cu plicere la un club pe care il conduceam gi unde discutam ideile de rezolvare a problemelor printr-un sistem care se numeste SOCS. degi nimeni nu poate face o afirmalie sigurd. la cei26 de ani ai sdi. incit permanent orice disculie se termina cu lipete. inf5gurat in bandaje 9i cu trupul ciuruit de gloanfe.Lamont a fost un elev foarte bun. Lamont. pentru ci mama 9i iubita acestuia erau inghesuite linge el. a drogurilor 9i armelor.LIn lucru e clar: terenul ideal pentru rezolvarea problemelor sociale nu este doar sala de curs. Sau cum spunea Tim Shriver: . 9i care zimbea intotdeauna".zbierete". gindegte-te la opliunile de rezolvare a problemei gi care ar putea fi consecinfele. un voinic .. ir lumea sdriciei. Vdzindu-gi fostul profesor.Pe vremea aceea. care aratd cd au fost imbunit5fite sau chiar salvate viefi. Optiuni. Existd o regul5 foarte severi.Sd-mipovesteascdcineva o neinfelegere recenti care s-a incheiat in mod pozitiv. adaugd Shriver. dar reald victorie.alege o solufie gi pune-o in practicd .brainstorming" pentru a gdsi solulii cit mai pline de imaginafie." In loc sd provoace o confruntare la minie cu cealalti fatd.peste un metru optzeci 9i cinci . anul acestaeram in martie . a declarat cd ar vrea sd md bat6. ci 9i cantina. se pune 9i o intrebare empirici asupra importanlei alfabetizdrii . ea era cea care ataca prima gi abia dupd aceea punea intrebiri . Solulii .. agteptaun copil 9i n-avea cu cine sX discute ce avea de fdcut.aga cum este acum cazul copiilor din gcolile publice din New Haven? Ar fi posibil un rlspuns afirmativ. Dar aceste cursuri se pare ci nu au dat roade dupd ce el a terminat liceul.extrem de popular.. .Ea mi-a rdspuns ci n-a spus niciodatd agaceva.

elevi mai buni sau fii si fiice mai buni sau mai bune iar in viitor sofi mai buni ori solii mai bune. imbunititirea recunoasterii gi definirii propriilor emolii . Chiar gi intr-o perioaddin carese ajunge la strictul necesar gi bugetele sint tot mai reduse. Mai pulind izolare.Nu e vorba doar de copiii cu probleme. existi argumente pentru care se considerd cd acestePrograme ar putea stopa declinul educalional 9i ar putea intdri pozilia gcolilor. Ea provine din foarte multe studii. O mai mare capacitate de a privi lucrurile din perspectiva celuilalt . O mai buni concentrareasupra indeplinirii unei misiuni gi acordarea atentiei necesare . Mai mult succes cu prietenie gi siguranld de sine. Au existat o mullime de evaludri obiective.. O mai buni tolerantd la frustrare 9i o mai bund stdpinire a miniei . cit gi in capacitatea lor de a irvdla (vezi Anexa F pentru amdnunte): CON9TIENTIZAREA DE SINEEMOTIONALA . S-a ajuns la concluzia cd. bdtdi gi acte de indisciplini la ore . O ascultare mai atentda celorlalli ABORDAREARELATIILORINTERPERSONALE r O mai bund capacitate de a analiza9i de a inlelegerelaliile r O mai buni rezolvarea conflictelor9i a neinlelegerilorprin negocieri o O mai bund rezolvare la nivelul relaliilor a problemelor o O mai buni exprimare9i talent in comunicare ." . cursurile par si-i ajute pe copii sd-giindeplineascd mai bine rolul in viafi. tot ceeace ar putea si aprofundeze acesteabilitXli va fi de ajutor la nivel educalional. O altd metodd ar fi detectarea schimbirilor inregistrate de acegticursanli inainte si dupd ce au urmat acestecursuri. sd asculte sau sd se concentreze. si-9i domoleasci impulsurile. alfabetizareaemolionali sporegtecapacitatea dascdlilorde a-giinv5la copiii. cele mai interesante constind in compararea celor care au urmat acestecursuri cu cei care nu le-au urmat. de la o clasd la alta.precum 9i ale nivelului de competenld emofionale -atit pentru fetele. pdrinli gi cetdleni mai buni. fird ceartd . indeplinindu-gi principala misiune 9i meritind investilia' Dincolo de avantajele educafionale. sd fie prieteni mai buni. in acestevremuri fur care mult prea mulli copii nu reugescs5-9istdpineascdsupdrarea. s5-gi asume rdspunderea Pentru ceea ce fac sau si-gi manifeste sentimentele fald de ceeace afld sau invafd. bazatdpe mdsuidtori obiective ale comportamentului lor. Sigur cI ei nu vor dobindi fiecare in mod egal acesteaptitudini.Fluxul reu9e9te si ridice la api toate ambarcaliunile. O mai bund stipinire a stresului . care le-au analizat comportamenful. Aceastanu este o descoperireizolat5. Mai multd armoniegi socializare in grupuri . dar mdcar trebuie sd incercdm sd facem tot posibilul. cit 9i pentru biielii care le-au urmat. Mai multi preocupare gi amabilitate . Putinla de exprimare a miniei intr-un mod potrivit. Sau cum sPunea Tim Shriver: . lucrdtori 9i 9efi.colaborare gi ajutor . O mai bunXinlelegere a cauzelorcareau generatdiversesentimente . mai mult autocontrol . Mai multd responsabilitate . cum ar fi numirul de betdi in curtea gcolii sau de elimindri.i anxietate in societate UTTLIZAREA EMOTIILOR iN \4On PRODUCTIV . Mai multe sentimente pozitive despre sine. Recunoagterea diferentei dintre sentimente si actiuni . a comportamentului lor la clasd sau in afara gcolii. Mai multd impdrtigire. un lucru meriti o atenlie cu totul speciald: programele de alfabetizare emolionali au imbundtdlit rezultateIelatnadldturd ale copiilor. apar ameliordri vizibile in atitudinea 9i modul de a privi gcoala . in acest sens. Mai pufine elimindri 9i exmatriculiri o Mai pulind agresivitate sau comportament autodistructiv . de citre observatori independenfi." srApimnEA EMoTirLoR . Mai puline insulte. Mai multi democrafie celorlalgi in tratarea Din aceastdlist5. gcoali familie 9i . ele sint un fel de vaccin pe viafd. ci de tofi copiii care au de cigtigat de pe urma acestoraptitudini dobindite.existd foarte multe avantaje in privinla competenlei emolionale 9i sociale a copiilor. Datele arati ci degi aserneneacursuri nu schimbd viafa peste noapte.. pe misurd ce copiii trec de la o programd la alta. O mai mare empatiegi sensibilitate celorlalgi fald de sentimentele . Punctaje mai bune la testele de invifdturd EMPATIA: CITIREA EMOTIILOR . Mai pulind impulsivitate.340 Alfabetul emofional $ colarizare a emoliilor 341 emofionale a celor care trec prin asemeneamomente.abordarea 9i imin viala semenilor plicarea o Mai multd atenfiefa!5 de semeni .

mugchiul psihologic de care este nevoie pentru o conduit5 morald.de a gdsi o slujbd sau de trezitul de dimineafd. Numirul tot mai mare de arme aflate la dispozilia adolescenlilor echivaleazd cu faptul ci acele conflicte care pini acum s-ar fi putut rezolva cu pumnii igi vor gdsi deznodimintul prin impugcdri. Un motiv pentru care nu sint deloc pregdtili pentru viali este fdrd indoiald acela ci societateanu s-a deranjat si se asigure ci fiecare copil esteinvdlat care sint elementele esenliale pentru a-gi stipini minia sau pentru a-gi rezolva conflictele in mod pozitiv .Estenevoie de voinli pentru ca emofia si fie controlatl de ratiune.furtuni de delincventd". dintre care doar atacurile cu premeditare ajung la 80%20. moment de virf pentru delictele grave violente intr-o . este o cale spre empatie. dar are arme automate pe care 9i le poate procura cu ugurinfd. aga cum am vlzut. . Sau agacum subliniazd un alt expert. . care de altfel pe vremuri se numea voinld. In acest sens. Empatta.ingrijordtoare este crescut in ultimul an cu 3o/"re gi profetia unui criminalist citat in cel de-al doilea articol. Perceperealucrurilor din perspectiva celuilalt ne face sd scdpdm de stereotipuri gi genereazdtoleranld 9i acceptareadiferenlelor. teoretician in problemele sociale la Universitatea George Washington. Caracterul. oamenii putind astfel sd trdiascX impreund respectindu-sereciproc. intr-un altul scria cd rata criminaliteli a . o viafi plind de virtufi. care susline cd ne aflim in pragul unei . scrie Amitai Etzioni. Acegti adolescenli sint prima generalie care nu numai ci are arme. sebazeazdpe autocontrol. au un rol central in cultivarea caracterului prin inocularea autodisciplinei gi a empatiei. acegti adolescenli . trebuie si luim in considerare felul in care inteligenla emolionald poate deveni acestfundament. Aceste capacitSli sint tot mai necesarefir aceastdsocietate tot mai pluralisti. precum 9i existenta unor valori moralel8.. spre o ascultare reald. creind posibilitatea unui discurs public constructiv.. am fost frapat de unele lucruri tulburitoare ap6rute in ziare. duce la afecliune. ce urmeazd sd se abatd asupra noastrd in urmdtorii 10 ani.342 Alfubetul emofional C ARA CTE RUL. Piatra de temelie a caracterului constd in capacitateade automotivare 9i de a ne cdl5uzi singuri. de jafuri ori de violuri. observd Etzioni. care in schimb permit o realS implicare civicd. acegtiavor avea pini Ia 24 de ani. alfabetizarea emotionaldls. tot agacurn generaliile plrinlilor lor au fost primele cu un accesliber la droguri. fie cd este vorba de temele de acas5.. Leagdnul caracterului este autodisciplina.ceeace se 9i intimpli pe mdsurd ce copiii igi formeazd capacitilile fundamentale emofionale gi sociale. alfabetizareaemolionald merge mind in mir:ri cu educarea caracterului. De asemenea. gi anume caracter. In urmdtorii 10 ani. A9a cum am vdzut.Trebuiesd ne control5m .apetitul. controlarea impulsurilor sau oricare dintre ce- . spre o abordare a lucrurilor din perspectiva celuilalt.Nu ajung insb doar predicile linute copiilor desprevalori: ele trebuie aplicate in practicX. asa cum au constatat filozofii de la Aristotel incoace.. altruism gi compasiune. .carierd" criminald . capacitateade a amina rdsplata gi de a controla gi canaliza nevoile stringente ale cuiva de a acliona este o calitate emolionali fundamentald." A fi in stare sd muli centrul atenfiei de la tine insuli are avantaje de ordin social. ln unele scria cd armele de foc au devenit motivul num5rul unu de decesin America.tot aga cum nu ne-am deranjat si-i inv5ldm ce inseamni empatia. nota Thomas Lickona afunci cfird scria despre educarea caracterului15. depdgind accidentele auto. La orizont se afld prevestiri sumbre: un al treilea articol susline cd intre anii 19889i L992Ministerul de ]ustilie a inregistrat o cregterede 68% a numdrului de minori acuzali de crimd sau de atac cu premeditare. cu dezvoltarea morali si cetdleneasci.respectiv.pur gi simplu nu sint in stare sd evite disputele". Aceasta este arta fundamentali a democrajieilT. este .."l4lar filozoful fohn Dewey a constatat cd educalia moral5 este mai puternicd atunci cind lectiile le sint linute copiilor in cadrul unor evenimente reale 9i nu doar la nivel abstract . $colile. M ORALITATE A SI ARTADEMOCRATIEI $colarizarea emoliilor 343 Existi un cuvint de modd veche care definegte toate calitdlile pe care le reprezintd inteligenfa emolionald. El i9i motiveazd ideea spunind ci omorurile s5virgite de adolescenli de L4 gi 15 ani sint in cregteregi aceastdgrupd de virstd reprezinti o perioadi in care natalitatea a fost sporit5. UN IILTIM CUVflNT in vreme ce terminam aceasti carte. patimile pentru a face ceeace se cuvine 9i a fi drepli fald de ceilalti".. Avind in vedere ci dezvoltarea caracterului este baza societdlilor democratice.

orice agitafie sau fulburare mintald. animozitatea. orice stare mintalS acuti sau tensionatd". atunci cind? Ce esteemotia? citeva cuvinte despre lucrurile la care m-am referit la rubrica enrofie. vexarea. prin urmare. resentimentul. care sint patologice. groaza. galben gi albastru.nervozitatea. lipsa de chef.constemarea.sau dacd micar existtr asemeneaemolii primare.neinfelegerea. Cele mai bune modele sint in afara sistemului educalional principal. irascibilitatea. cu diverse variafii. sentimentald sau pasional5. Mtnia: furia.3M Alfubetttl emolional lelalte competenle fundamentale la nivel emofional. unii teoreticieni propun increngdturi fundamentale. teama. melancolia. . riscdm si ratdm aceastdocazie care ne este datd de fapful cd maturizarea creierului este un proces de duratd 9i. Sigur cd nici un program/ inclusiv acesta. Eu cred cd emotiase referi la un sentiment gi la gindurile pe care acestale antreneaz5.la stdri psihologice gi biologice gi la mdsura in care sintem inclinali si acfionim. ingrijorarea. existd emofii mult mai subtile decit cuvintele care le-ar putea defini. din care sint generate to4te combinaliile posibile . Lisindu-i pe copii sd invele la intimplare acesteleclii emofionale. ar trebui sd ne intrebim: Oare n-ar trebui si pred5m acestecalitdli fundamentale de viali fiecdrui copil in parte acum mai mult ca niciodatd? Si dacX nu acum. atunci cind este de ordin patolpgic. ostilitatea 9i poate intr-o oarecare mdsurd ura gi violenfa. Cercetdtorii continutr si discute in contradictoriu care sint emoliile ce pot fi considerateprimare . majoritatea dascililot directorilor 9i pirinlilor nici mdcar ntr gtiu cX existd. termen al cdrui inleles precis nu a fost incd definit de psihologii gi filozofii care s-au aplecat asupra lui vreme de peste un secol. dar nu tofi ceilalli sint de acord cu ele. exasperarea. aceste cursuri sint incd rare. plinsul de mili. iar de ordin psihopatologic. t Frica: anxietatea. spaima. kistetea. nu oferd un rispuns la toate problemele. singuritatea. disperarea gi deprimarea gravd. mihnirea. Dar avind in vedere crizele prin care trecem noi sau copiii nogtri gi procentul de speran!5 dat de acestecursuri de alfabetizare emo!ional5. copiii ar putga fi ajutali sd-gicultive un repertoriu emolional sdndtos.indignarea. preocuparea.ceeace in domeniul culorilor primare corespunde culorilor rogu. fobia 9i panica. . schimbxri 9i nuanfe.Iatd care ar fi principalii candidali (gi o parte dintre membrii acestor familii) ai acestor ftrcrengSturi: . totul desfigurindu-se in gcoli particulare gi in doar citeva sute de gcoli publice. intr-adevdr. Diclionirut oxford definegte emoliaca fiind . supdrarea. imbufnarea.. in sens literal. In ciuda marelui interes de care dau dovadd unii profesori fald de alfabetizarea emofional5. Existx sute de emolii de toate tipurile.

am urmirit cum Ekman 9i allii gindeau emoliile in termeni de familii sau dimensiuni gi considerau familiile principale -. teoretic vorbind. inclusiv de indivizii complet analfabefi. binecuvintarea.a. Cdutind principiile debazd. incintarea.afinitatea. bucuria. supdrarea. euforia. mindria. Dezgustul: repulsia. fapt care-i fape pe oameni sd fie melancolici.. satisfacfia. amuzamentul. . De aici se nasc dispozifiile. aversiunea. bucuria) sint recunoscute de toate culturile din intreaga lume. care a folosit-o gi ca argument in teoria sa evolulionistd. o lubirea:acceptarea. pldcerea senzualS. Bucuria: fericirea.timizi sau voiogi. de care'unii nu mai scapd. de exemplu.ti fi totugi imbufnat sau irascibil. tristefea. unde existd triburi izolate care tr6iesc la fel ca in Epoca de piatrd. care nu au fost in contact cu cinematograful sau cu televiziunea.pe citeva emolii principale pornegtein parte de Ia o descoperirea lui Paul Ekman de Ia Universitatea California din San Francisco. Ekman a ardtat fotografii cu diverse expresii ale felei unor reprezentanli ai culturilor indepdrtate.sentimente precum indoiala . cum ar fi cele din Noua Guinee. minia. la lirnitd. adoralia. simfindu-se pringi ca intr-o capcand cu un efect toxic.care.detestarea. regretul. Suryriza:gocul.d. Ruginea: vinovilia. ziua. Primul care a constatat universalitatea expresiilor emolionale a fost Darwin.agape. . inclinalia de a-!i aminti anumite emolii sau dispozilii prin care ai mai trecut. prietenia. iubirea. ruginea 9. 9i absolut toli au recunoscut acesteemotii fundamentale..temperamentele.remu9carea. o variantd a miniei care cuprinde tristele 9i fricd? Dar cu virtuli cum ar fi speranla 9i credinla.Dincolo de dispozitii exist6. De exemplu. apar problentelede naturd emotionald.ca fiind cele de la care Pornescnesfirgitele nuanldri ale vielii noastre emolionale.po. aceste semnale fiind intipirite in sistemul nostru nervos. mania. jena. ugurarea. sint mai pulin evidente 9i dureazd mai mult decit emoliile (in vreme ce. cum rdmine cu o combinalie precum gelozia. Sigur cd aceastdlistd nu rezolvd toate intrebdrile in privinla categorisirii emoliilor. de la care se formeazi nesfirgitele mutalii.rdsplata. triste!ea.amabilitatea.346 Anexa A Ce este emofia? 347 . care susline cd patru dintre expresiile faciale (frica. . . certitudinea 9i stdpinirea de sine? Sau cu o Parte dintre viciile clasice.sau plictiseala?Nu existd rdspunsuri clare: dezbatereagtiinfifici asupra felului in care trebuie clasificateemoliile continui. curajul 9i iertarea. este greu sd fii foarte minios toatd t .minia. extazul gi. acesteafiind forme mai pulin acute ale miniei gi care sint ugor de declangat).. Iar dincolo de aceste dispozitii emofionale.umilinfa. frica. mullumirea. devotamentul. disprelul. Fiecare dintre aceste familii de emolii au un nucleu debaz6. dragostea. cum ar fi depresiile clinice sau anxietitile cronice. Ideea ci acestea sebazeazd.m. . sugerindu-se astfel universalitatea lor. mirarea. increderea. undeva in munfi.

reaclionind la imaginea de ansamblu sau la aspectelecele mai izbitoare. de Paul Ekman. Chiar dacd Ekman 9i Epstein au evaluat diferit diverse dovezi stiintifice.analiticd.cum putem deveni rezonabili pentru o clipi gi atit de iralionali imediat dupd aceea. incit sI nu se ajungd la o congtientizare evidentd3. ca un tot. care poate fi absolut niucitoare pentru mintea rafionald. in istoria evolufiei) am fi agteptat ca mintea ralionald sd emitd o parte din acestejudecdfi.. care ne spun de cine trebuie si ne temern. dacd noi (sau strdmo. intuitive. de pildd. Elementele kXite intens pot determina aceastXimpresie fdrd o cintdrire atentd a amdnuntelor. psiholog de clinici la Universitatea din Massachusettsr. aceastl rapiditate are legdturd cu luarea hotdririlor fundamentale. Perceplia rapidd sacrifici acuratelea in favoarea vitezei. in cine sd avem incredere. mecanismul care evalueazi percepfia trebuie si fie capabil si aibd o mare vitezX de funcfionare chiar gi in termenii timpului la nivel de creier.Oare de ce am fdcut asta?" . construind judecdli rapide. ne trezim ci gindim: . asta il inkisteazd) intr-o clipd. ei au oferit totusi o listd fundamentali de calitdti ce disting emoliile de restul trdirilor mintale2. Ekman a putut sesizamicroemoliile care apar pe chip in mai pulin de o jumdtate de secundd. fiind fdcute cit ai clipi. profundd. Atunci cird se instaleazX o oarecare agitalie sau mdcar o reacfie minimi. Paul Ekman crede cd aceastdrapiditate cu care emoliile ne pot implica intr-o acliune inainte sd congtientizdm cd ele au aptrrut este absolut esenliald pentru marea noastrd adaptabilitate: ele ne mobilizeazesd. cine e tulburat. aruncindu-se in acliune fird a sta sd cintdreascd mdcar o clipd ce face. prima. Folosind acest sistem pe care l-a creat pentru a detectaemofiile pornind de la schimbdrile subtile 9i pind la expresia faciald. Poateci evaludrile celemai bune ale minlii emofionale sint cele oferite. dar nu a fost la fel de promptd ca mintea emofionald. bazindu-se pe prima impresie. dar confuz Mintea emofionald opereazi mult mai rapid decit cea ralionali. ea minte. Mintea emotionald este radarul nostru care detecteazi primejdia. cu lucrurile cdrora trebuie sI li se acorde atenlie gi cu faptele care necesitd vigilenli.dar eA ar fi fost mortald. Cum intervalul dintre ceea ce declangeazdemolia gi aparilia ei propriu-zis5 poate fi practic nul. reacliondm fdrd sd pierdem vremea pentru a analiza cum sX reactiondm sau dace sd reactiondm in cazul situafiilor grave.Ekman si colaboratorii sdi au descoperitcd expresiile emolionale incep sd fie descifrate in schimbdrile din musculatura fetei in citeva miimi de secundb dupd ce au fost declangate de un eveniment si cd . Marele avantaj este cd mintea emolionali poate citi o realitate emolionald (e miniat pe mine. nu numai ci am fi fdcut o gregeald. O mullime de reaclii emolionale isi fac aparilia practic inainte sX gtim prea bine ce se intimplX. De-a lungul evoluliei. Actiunile care izvordsc din mintea emolionald poartd cu ele o senzalieputernicd gi specialdde certitudine. Toate lucrurile sint judecate deodatd.ii nostri. Aceastd valorificare a nevoii de a acliona trebuie sX fie automatd 9i atit de rapidS.9i a doua de Seymour Epstein. pot fi gregite. sint produse bine direclionate 9i reprezintd o modalitate simplificatd de abordare a lucrurilor.9i mdsura in care emoliile au propriul lor ralionament gi propria lor logic5. Un rispuns rapid. fird trnr6. timp ce se pare cX este misurat in miimi de secundd. care explici felul in care mare parte din ceea ce facem poate fi dictat de emolii .o. Problema esteci acesteimpresii sau judecdli intuitive.ffio Pecetile minfii emofionale Pecelile minlii emolionale 349 Doar in ultimii ani a apirut un model gtiintific de studiere a minlii emofionale. care este semnul unei minli care gindegte.Iuleala sa nu permite o refleclie deliberat5.gaz pentru o analiz6. in confruntarea cu un animal gi luarea unei hotdriri intr-o fracliune de secund5:il mininc sau md mdnincd? Organismele care au fost nevoite sd facd pauze prea lungi pentru a reflectaasupra unor rdspunsuri n-au avut prea mulfi urmagt'cdrorasd le transmitd acestegene ale incetineliiin fapte.sefirn cI mintea ralionald este treazi in momentul acela. geful laboratorului de interactiune umand de la Universitatea California din San Francisco.

independent de ce altceva s-ar intimpla in jurul nostru.. independent de imprejurdrile care se schimbi. iar gindurile melancolice ne intristeazd. Pentru ca emoliile sd dureze mai mult.Taximetristul adorabil". In aceastl secvenld mai inceatd gindul mai bine articulat precede sentimentul. tehnic vorbind.unele printr-o perceplie imediatd. emolia maximd este foarte scurtS. Un exemplu este acel tip de sentiment intenlionat manevrat de care se folosesc actorii pe scend.Copilul dita este luare -. De aceeazimbetele. declangarealor trebuie sd fie suslinutd evocind Permanent emolia respectivd. Marii maegtri spirituali cum ar fi Buddha gi Isus au ajuns pini la sufletul discipolilor lor adresindu-li-se intr-un limbaj emofio- . ele devin de fapt dispozilii. Exact cum fanteziile sexuale pot duce la sentimente sexuale.a. Dispoziliile stabilesc un ton afectiv dar nu sint modelatori atit de puternici ai felului fur care percepem 9i acliondm Precum emoliile puternice.se produc de asemeneain doar citeva fracliuni de secundd. Prin contrast. filmul. de supraviefuire. cum ar fi frica fald de o ameninlare imediati. observd Ekman. in general. Sentimentele noastre cele mai intense sint reaclii involuntare. ca gi artele plastice. care se naqte 9i se amplifici in gindul nostru inainte de a se ajunge la sentiment. care apar cind anumite amintiri triste'sint rememorate in acest scop.fim furiogi. Dacd emoliile produse de un anumit eveniinent ar continua invariabil sd ne domine 9i dupi ce acestaa trecut. Aceastd rapiditate este valabild in special pentru emofiile intense. nu noi ld este cuSsul hotdrim cind s6. existi 9i emolii care pot fi produse. trigti g. in afard de citeva exceplii.Iubirea este ca o febrd care vine 9i trece independent de voinla noastrd.joaci rolul cheie in determinarea emoliilor ce vor fi declangate. Dar de obicei nu mintea ralionald hotdrdgte ce emolii . Dar actorii nu sint altceva decit nigte oameni mai pricepuli decit noi in privinla folosirii intenlionate a celei de-a doua cdi spre emolii. iar celelalte printr-o gindire care presupune 'refleclie -. Ralionamentul sdu este cd o emolie care sd capteze creierul 9i trupul pentru o perioadi mai lung6. Aceasti a doua cale de declangarea emofiilor este una deliberattr 9i. Aga cum existi cdi rapide sau incete cdtre emolie . teatrul. ore sau zile. foarte adesea putem alege insd la ce si ne gindim. ca atunci cind pierdem pe cineva drag 9i continudm si il jelim mult timp. Aceasta este puterea unor asemeneahotSriri rapide: si ne mobilizeze intr-o clipi in fala unei situalii de urgenfd. urmeazd o reaclie emofional6 adaptati situaliei. fiind nevoie de secunde sau de minute de desfigurare . Ceea ce poate controla cel mai adeseamintea rationareac.tlilornoastre. sirtem congtienfi de gindurile care ii premerg' In acest tip de reacfie emofionaltr existd o valorificare mai extinstr.. dind impreSia cX s-ar intimpla de la sine9i ci nu noi am hotdrit sd fie aga. sentimentul prin intermediul gindirii. Mai intii sentimentele 9i apoi indoielile Pentru cimintea ralionald are nevoie de ceva mai mult timp comparativ cu mintea emolionald Pentru a inregistra 9i a reacfiona. opera. O realitate simbolici 9i mai mirlt copiltrreasci Logica minlii emolionale este asociatiad.. Cind sentimentele persisti ore intregi. Stendhal scria: . ci 9i minia sau frica ne cuprind. in schimb.De indatd ce facem o evaista mI ingealtr" sau . Degi nu putem schimba ugor emoliile specifice ce pot fi declangate de un anumit gind..m. nu putem decide cind vor izbucni.De aceea emoliilepe care ele pot oferi 9i un alibi: .350 Anexa B P ecetile mintii emotionale 351 schimbdrile fiziologice tipice unei anumite emolii . Aceastd reaclie emofional5 iute ca focul preia controlul in situaliile urgente. .cum ar fi inrogitul la fa!5 sau cretterea ritmului cardiac . romanele. sentimentele noastre vin de obicei ca de la sine. in secvenla de reacfie rapidd sentimentele par si preceadd sau sd fie simultane cu gindurile. tot aga amintirile fericite ne ridici moralul.ea presupune elemente care simbolizeazd realitatea sau declangeazd o amintire care sd corespundi acestei realitdfi.primul impuls" intr-o situalie emolionali este cel al inimii 9i nu al raliunii. cum ar fi lacrimile.. o formd amortizati." Nu numai iubirea. le permite oamenilor sd-gi explice actiunile spunind cd erau cupringi de emofiea.ar trebui" sd avem.d.acestea reprezintd emolii care provin din girduri. ar fi dovedit o inadaptare. mai inceatd decit reacfia imediatd. Emoliile mai complicate.partea cognitivd .. atunci sentimentele ar deveni cilduze ineficiente in trecerea la fapte. muzica. urmeazi acest drum mai incet.Faptul cd nu putemalege le auem". gindurile noastre . Ekman susline cd. durind doar citeva secunde gi nu minute. cum ar fi jena sau teama de un examen. Existi 9i un al doilea tip de reaclie emolionald. metdforele gi imaginile se adreseazd direct minfii emofionale. poezia.

fabule . iar lucrurile nu trebuie definite neapdrat prin identitatea lor obiectivd: ceea ce conteazl este cum sftrt percepute.este" in sine. $i cu cit este mai mult astfel." Acest mod copiltrros se autoconfirmd. in vreme ce mintea rafionalX face legdturi logice intre cauze 9i efecte. mintea emofionalX nu face discriminAri. chiar dac6 putem avea convingerea 9i certitudinea ci gtim exact ce se intimpli.dovezi" proprii. Nu mai existi timp.i s-o inlocuiasci cu una noui .. a viselor 9i a miturilor (sau cum spune ]oseph Campbell: .. lntr-adevir. punind-o la treabd in folosul siu. atunci 9i reacfia declangati este clard. Procesul inilial este cheia injelesului cuvintdor Iui |ames |oyce din Ulysses'. A9a cum subliniazX Seymour Epstein. in sensul cd o singuri parte evocd intregul. dupi un accident. O persoandcare a invdlat din experienleleduteroaseale copiltrriei sd reaclionezefali de o privire minioasd cu fricX intensl 9i cu uri va repeta aceastereaciie la aceeagidimensiune gi la virsta adult5. nu mai existd lucruri cum ar fi .Stilpul de telefon pur 9i simplu a intrat in mine. in procesul de gindire inifiald. potrivit cdreia fiecare element il susline pe celilalt. mintea emolional5 a subjugat-o deja pe cea ralionali. un sentiment se transformd intr-un altul. De aceeaesteatit de greu sd te inleiegi cu o persoani care este supdratd din punct de vedere emofional: indiferent cit de sindtoase ar fi argumentele din punct de vedere logic. justificarea lor in funclie de momentul prezent.ple incercdri.a minfii emofionale . miturile sint vise impdrtdgite"). chiar daci ar putea ptrrea cd reaclia se datoreazd exclusiv situaliei de moment. In asemeneamomente. O cale ar fi gindirea tranpantd. ele i9i gdsesc Aceastd logici a sufletului .. o persoand ingrozispun ce nu ttr sX nu faci o gafi va gindi imediat: . este ci mai ales atunci cind reaclia este rapidi 9i automatd s-ar putea sXnu ne ddm seamacdsitualia care odinioari a reprezenlat o crizd nu se repeti in prezent. avind o serie de perceplii . aceastaestelogica religiei . un obiect simbolizeazi un altul. nici legi de cauzd 9i efect. Ceva care ne amintegte de altceva poate fi mult mai important decit ceea ce .Viselesint mituri private.procesprimar" al gindirii. orice este posibil. anumite asocieri de idei vagi determind fluxul narativ. ca de exemplu 9oferul care.i povegti. Existd multe feluri in care mintea emolionala este precum cea a unui copil. intregul este condensatin pdrfi. Astfel.in care fiecare lucru este alb sau negm. lucrurile sint a9acum par. chiar dacd ea coloreazd in mod subtil felul in care reacliondm Pe moment. descotorosindu-sede orice dovadX care demonstreazi contrariul.i de .e foarte bine descrisi de Freud prin conceptul de .. Mintea emofional5 reacProblema lioneazi fald de prezent ca pi cwn s-nr situa ?n trecut6. s-ar putea si nu ne dtrm seama de reaclia emolionald Pe care o avem. pe care il susfine. vedere rafional.acestlucru semdnind cu o dovadi obiectivd." Un alt semn al acestui mod copil5resc este glndireapersonalizatdprin care evenimentele sint percepute prin prisma inclinaliei de a fi centrate pe propria persoani. . fird umbre de gri.ralionalizdrile -. nu au nici o greutate dacd nu corespund convingerilor emolionale de moment. Intr-adevdr. Metodele psihanalitice fac parte din arta de a descifra gi de a scoatela lumini acesteinlocuiri de infeles.i a poeziei. cu atit emoliile devin mai putemice. Tiecutul impus prezentului Afunci cind o trdsdturtr a unui eveniment seam6nXcu o amintire cu incdrcdturi emolionali de undeva din trecut. Nlintea emolionald face totugi in aga fel incit convingerile sd fie foarte adevdrate. Sentimentele se autojustificd... in viala emofionald. Dar dacd sentimentele sint vagi 9i subtile. Mintea emolionald urmeazd aceastdlogici 9i regulile ei. suprimind sau ignorind amintirile sau faptele care ar putea si submineze anumite convingeri gi rezumindu-se doar la cele care le intiresc. Intr-adevSt simbolurile religioase9i ritualurile conteazdmai pulin din punct de locul in expresiile sufletegti. Convinge- rile minlii ralionale sint sir. identitllile pot fi ca o hologramd. explici faptul c5: . mintea emofionald reaclioneazi declangind sentimentele pe care le-a avut in momentul de care gi-a amintit. Mintea noaske emolionald va indemna mintea rafionald spre scopurile sale gi astfel apar explicaliile pentru sentimentele 9i reacgiilenoastre . a psihozelor 9i a copiilor. Putem sd nu ne ddm seama ce se intimpld in fapt.Intotdeauna trebuie. Girdurile 9i reacliile din orice moment vor fi in concordanld cu culoarea gindurilor 9i a reacliilor din trecut. orice dovadd noud poate sd nu mai confirme o anumitd convingere . atunci cind incruntarea in sine nu mai reprezintd o asemeneaameninfare' Daci sentimentele sint puternice.Nu" in procesul inifial. gdsind legdturi intre lucruri care au vagi trds5furi comunes. fdrd inlelegerea influenlei pe care o are memoria emolionald..352 Anexa B Pecetilemintii ernolionale 353 nal. dind povele in parabole.

" Specialigtii in neurologie au trasat circuitul fricii in cele mai mici detalii. fobiile sau tulburdrile obsesive. pentru cd ne lasd sd suferim de sperieturi. dictati de un anume sentiment.. degi in starea actuald nu a putut fi stabilit circuitul complet pentru nici un tip de emofie.354 Anexa B Starea-specifici de realitate Funclionarea minlii emolionale este in mare mdsuri o sfa-re-specificd. angoasd9i toate celelalteingrijordri .5. Atunci cind o foarte rar intilnitd boali a creierului distruge amygdala (dar nu 9i alte strucfuri ale sale) la un pacient. in aceastdmecanicd a emoliilor. Persoana respectivd devine incapabild sd identifice frica de pe chipurile altora gi si o exprime la rindul sdu. de reacfie gi chiar 9i de amintiri. cum ar fi crizele de panic6. $i a9a cum amvdzut. fiecare emotie majord are propria ei pecetebiologici. Parte din rispunsul mintal la o situalie emolionald constd in a revedea amintiri 9i opfiuni de acfiune. De aici ea reprezintd doui increngituri separate:o serie mai micd de proieclii se strecoard pind la amygdala si la hipocamp in .M.incit cele mai relevante sint puse in fruntea ierarhiei gi deci devin mai ugor de pus in practici. Cind se intimpld acest lucru. pentru cd este cruciald pentru supravieluire. dar nu simte teama ca voi sau ca mine. frica dispare din repertoriul mintal.. un anumit tipar de schimbXri care suslin corpul atunci cfird emolia cregte 9i un set unic de indicii pe care trupul le di automat atunci cind este pradd emoliei7. creierul oferd in urmdtoarele momente o posibilitate de a observa circuitul neural al fricii 9i rolul amygdala ca sistem de alarmd. Frica are un rol extrem de important in evolulia omului poate mai mare decit al oricdrei alte emolii.Dacd cineva pune o armd la timpla unui bolnav S. care apare la un moment dat.".citili o carte gi dintr-odatd se aude ceva in camera de aldturi. ceeace neurologii numesc . Sd presupunem ci intr-o seardsinteli singuri in cas5. Sigur cd in vremurile moderne temerile nepotrivite sint blestemul vielii de zi cu zi. Felul cum gindim 9i aclionim cind ne simlim intr-o dispozilie romantici este total diferit de felul cum ne comportdm cind sintem furiogi sau demoralizafi. lJn semn ci acest repertoriu este activ il reprezintX memoria selectivd. Acest circuit pornegte de la ureche si ajunge la creier gi apoi ia talamus. astfel.. Primul circuit al creierului implicat'preia pur 9i simplu sunetul ca o undd fizicd in sine si il transformd in linrbajul siu gi vI aduce intr-o stare de vigilenfi. Aceste repertorii de stdri-specifice devin predominante in momentele de emolie intensd. Frica este un caz tipic de inlelegere a dinamicii neurale a emoliei. acestai9i di seama din punct de vedere intelectual cd ar trebui sd se team5. fiecare sentiment are repertoriul sdu distinct de gindire.putindu-se ajunge chiar la cazuri patologice. Sau cum zic neurologii: . ^'qfu_l^ Circuitul neural al fricii Punctul central al fricii il reprezintd amygdala.M.

distinge rapid faptul cd .oare se fie pisica? Nigte obloane bitute de vint? Un intrus? Cortexul auzului vine cu propria ipotezX poate fi motanul care a dirimat o lampd de pe mas5.zgomot" poate fi recunoscut imediat? intre timp. aceste schimbdri merg dincolo de congtientizare. deci nici micar nu-!i dai seama pe moment cd !i-e fric5.cheie.. aceastecale mai largi se indreapti spre cortexul auzului din lobul temporal. care-l compartr rapid cu amintirile similare. fiecare in parte. Ei semnalizeaztrcelulelor din creier sd creeze o expresie a fricii pe chip. creierul gi sistemul neryos autonom. Din zona bazal| lateraltr a amygdala pornesc brale care infSgoari cortexul. unde se produc norepinefrinele (care se mai numesc 9i . Dar pe mtrsurX ce realmente incepi sd simfi frica . Aceasta este doar o Parte din intregul gir foarte bine coordonat de schimbdri comandate de amygdala 9i de zonele invecinate si care orchestreazi creierul ir:rcriz6... fdcindu-te sd fii speriat gi gata de acliune. Efectul in lan! al norepinefrinei este cX ea sporegtein ansamblu modalitatea de a reacfiona in acele zone ale creierului care primesc aceastdsubstan!d.noradrenalintr"). amygdala declangeazl alarma in zona centrald. intre timp. Superba arhitecturd a amygdala ca sistem central de alarmd al creierului devine evidentd in momentul apariliei. de cite ori siguranla casei pare pusd in primejdie. unde sint activali hipotalamusul.ade lupttr-sau-fugi printr-o adehormoni. Norepinefrina inundd cortexul 9i creierul in generaf precum 9i sistemul periferic. Mai multe grupe de neuroni din amygdala au. Zona de bazd a amygdala are ravirati cascadi de a19i mificalii cdtre corpus striatum. Proiecliile amygdala se extind asupra tuturor pirtilor importante ale creierului. Dar daci inctr nu v-afi edificat. apare un alt circuit paralel intre amygdala..gi trimite mesajul la amygdala gi Ia hipocamp. aducind totul intr-o stare limiti. avind angajali care sint gata in orice moment sd sune la pompieri. hipocamp 9i cortexul prefrontal. ritmul cardiac cregte.tensiunea de asemenea. unde sunetele sint triate gi inlelese. pentru a declangadopamina. in majoritate. orice alte migclri musculare fiind blocate. In acel moment.dar oare acest. aceste circuite tensioneazd mugchii coardelor vocale.i incearcd sd-i inleleagd sursa .iar ritmul respiraliei se incetinegte (s-ar putea chiar sd constali la un moment dat cd nu mai respiri de fricd sau pentru a auzi mai bine de ce te-ai speriat). polilie sau Ia un vecin. ceea ce duce la tintuirea atenliei asupra sursei fricii . de exemplu. cortexul auzului face o analiztr mai profundtr a sunetului .zgomotul" seamdni cu un altul similar pe care l-ati mai auzit. creind o voce ascufiti. fAcindu-vi si fili gi mai preocupali de identificarea sursei sunetului.356 Anexa C Circuitul neural al fricii 357 apropiere. Diversele pdrli ale amygdala primesc informagii diferite. un loc cheie de inmagazinare a amintirilor. care se impr5. ajungindu-se la acele fibre care se mai numesc gi . amygdala transmit semnale cdtre sistemul nervos autonom prinmedulla. Dacd nu apare nici un r5spuns satisflcdtor din aceasti analizd suplimentarS. chiar gi cel mai mic zgomot din castr poate da fiori.Prin intermediul nucleilor centrali din apropiere. Aceste semnale care sosesccontinuu fac ca amygdala sd fie un fel de santineli permanenti ce scruteaz5 toate experienlele senzoriale. Aceste celule fac un ciine si miriie sau o pisici si se infoaie la vederea unei amenin!5ri ori a unui intrus in teritoriul siu. Hipocampul. Mirosurile ajung prin bulbul olfactiv la zona cortical5 mediani a amygdala 9i sint transmise mesaje ce trebuie sd ajungi in zona central5. care mobilizeazd reacli.sunetele ciudate . a fricii.adici atunci cird anxietatea subcongtientX ajunge la congtient . hormonul corticotropina (CRH). proieclii distincte ale receptirii in cazul di' vergilor neurotransmi!5tori. La oameni. O altd cale din amygdala duce la locusceruleusdin creier.fricii gi a nelinigtii subliminale.centrul gr1" .celulele care regleaztr mugchii mari ai scheletului. amygdala impreund cu hipocampul direclioneazd celulele care trirnit neurotransmi!5tori .amygdala comandX o reactie cu btrtaie lungd. Din zonele centrald 9i mediand o increngdturd merge la hipotalamus. Daci este o concluzie linigtitoare (sint doar obloanele care se izbesc de cite ori bate vintul prea taie) atunci alerta generald nu ajunge la nivelul urmtrtor. care secretdaceasubstanfd de reaclie pentru cazurile limiti ale trupului. ca un fel de companii care se ocupi cu sistemele de alarmd.gi pregdtirea mugchi- .tie in intreg creierul. Pintr la nucleii laterali ai amygdala ajung proiecliile din talamus 9i cortexul auzului 9i al vizului. evenfual chiar cu unul familiar . activind o mare gamd de reacfii indepirtate la nivelul sistemului cardiovascular al mugchilor gi al m5runtaielor. ceea ce sporegte nesiguranla gi concentreazd atenfta. care se leagtr cu acel sistem din creier ce determind migcarea. dar poate fi 9i un intrus . circuitele senzoriale devenind 9i mai sensibile.

Folosirea pagilor pentru rezolvarea problemelor 9i luarea de decizii .. ci-!i bate inima mai repede. Identificarea 9i etichetarea sentimentelor . Controlul sentimentelor . Reducerea stresului r Cunoagterea diferenlei dintre sentimente 9i acliuni CAPACITATI COGNITIVE . In acelagitimp.purtarea unui . inlelegereaperspectiveialtora .de exemplu. sistemele de memorie corticald sint deblocate.de exemplu.) ^ffi#^ Consorliul W. asigurindu-se ci ochii vor cduta sd descoperece este mai revelator in situalia limitd in care se afli. iar atenlia se ascute pentru a a:uzi alte sunete. 1994. egti cuprins de o fricl totald: congtientizezi faptul cd !i s-a strins stomacul.identificareaacliunilor alternative.anticiparea consecinlelor . trupul pur 9i simplu iti infepenegte.zonele senzoriale ale vederii gi atenfiei. iar mintea incearcdsd distingd posibilele primejdii 9i modalitdli de reacfie. cd !i s-au incordat mugchii in jurul gitului 9i umerilor sau cd-!i tremurd picioarele. Aminarea rXsplatei . Grant: componenteactive ale programelor de prevenire Elementele cheie ale programelor eficiente presuPun: CAPACITATI EMOTIONALE . vezi ]erome Kagan. astfel incit diverse nofiuni gi amintiri revelatoare pentru respectivul moment de crizd sd poatd-fi oricind la indemind. Disculiile cu sine . Simultan. Controlarea impulsurilor .dialog interior" ca modalitate de adaptare la un subiect sau la o provocare sau de reintdrire a comportamentului cuiva .T. Dupd trimiterea acestor semnale.de exemplu. (Pentru mai multe informafii. amygdala semnalizeazd. Evaluarea intensitilii sentimentelor . recunoagtereainfluenlelor sociale asupra comPortamentului 9i privirea asupra sinelui din perspectivaunei comunitili mai mari . inlelegereanormelor de comportament (ce esteacceptat9i ce nu din punct de vedere comportamental) r O atitudine pozitivi fald de viald o Autocongtientizarea. Galen'sProphecy[Profelia dr. Exprimarea sentimentelor .New York. Galen). dezvoltarea unor explicalii realistedespresine E .poate fi derulatd intr-o secundd 9i ceva. controlarea impulsurilor.de la surprizd la nesiguranfd gi pind la teamd gi frici . Basic Books.358 Alfabetul emotional lo'r pentru a reacliona ca atare. fiind mai ugor de apelat la ele decit la altele care nu au o legdturd. stabilirea scopurilor. Citirea 9i interpretarea semnalelor sociale . Intreaga secvenld .

gisirea cdilor de a stdpini temerile 9i anxietdfile. Autodezadluirea:a prelui deschiderea 9i a pune increderea la baza unei relafii. din perspectiva lor.1992). inlelegerea a ceea ce se afld in spatele unui sentiment . Luarea de hotdriri personale:a examina acliunile 9i a cunoagte consecinlelelor. a cunoagte momentului cind egti in siguran!d 9i poli vorbi despre sentimentele personale . precum 9i a aborda situafia. Iossey-Bass. aiutareacelorlalgi. recunoagtereaunor tipare similare la ceilalli c Acceptarea de sine: a te simli mindru 9i a te vedea pe tineintr-o luminl pozitivX. a-!i rectinoagte punctele tari 9i punctele slabe. a imaginaliei bine cdlduzite gi a metodelor de relaxare .formularea unor cereri clare.dialogul cu sine" sentimcntelor: pentru a detectamesajelenegative.360 Anexa D CA PACITATI COMPORTAMENTA LE r Nonverbale . Conptientizarea de sine: a observa propria persoanl . .a... rezistenla in fala inflrrenlelor negative.T. CommunitiesThnt Care (Comuitdti cdroraIe pasd)(San Francisco.Eu" in loc de invinovtrliri . rlspunsul eficient Ia criticile aduse. Stdpiniria stresultri: a inv5la valoarea exerciliului fizic. Administrarea a supraveghea. capacitatea de a ride de sine SURSA: Consorliul !V. tonul vocii.Programa de prevenire a drogurilor gi a alcoolismului". David Hawkins gi altli. minia 9i tristelea .d. a distinge intre ceeace face sau spune cineva gi reacliile sau iudecSlile tale despre asta. din f . ascultareacu atenlie a celorlalli. Perspectioa: identificarea tiparelor din viala emolionald 9i a reacfiilor. Grant din cadrul Scolii pentru Promovarea in Functie de Competenlele Sociale. . gesturi 9.participarea in grupuri de semeni pozitivi offi*o ProgramaStiintei Sinelui Principalele comPonente: . aprecierea diferentei in felul in care oamenii simt faid de anumite lucruri t Comunicarea. (de exemplu.comunicarea prin contact vizual.. Empatin:a inlelege sentimentele altora gi preocupdrile lor. prin expresiile fetei. . suferinla care accentueazdminia). sentimente 9i reac!ii . aplicarea acestor perspective in chestiuni cum ar fi sexul 9i drogurile .creareaunui vocabular al sentimentelor. transmiterea unor mesaje care sd inceapd cu . a discuta in mod eficient despre sentimente: cum poli deveni un bun ascultdtor 9i cum poli sI pui intrebirile cele mai potrivite. Verbale.i a recunoagtesentimentelepersonale. cunoagterea relaliei dintre ginduri. cum ar fi descurajdrileinlerne. a afla daci la baza ludrii unei hotiriri se afli un gind sau un sentiment.m.

\. Evaludri in gcolile din California de Nord. eftcientd Tossey-Bass. no.Creating ProThatPromote Childret-r's Practices Educational a CaringCommunity: (. E... Rezolaarea conflictelor:cum sd te confrunli cinstit cu alli copii.. M. recunoagterea consecinlelor deciziilor gi ale acfiunilor.. comparativ cu cele la nivel gcolar. giresponsnbild: 1992.c). (Predaren SanFrancisco. Schaps SURSE: . Oakland.ducereala capdt a promisiunilor sau implicarea total5 (de exemplu. Solomon. mai pro-sociali 9i de ajutor .toatd lumea cigtig5" pentru negocierea unui compromis "'. noishttez. mai responsabili .JOZ Alfabetul emotional .PromotingHealth Development Prevention:New Approaches"(.K. Stone gi Harold Q. mai populari 9i indrdzneli . mai multe strategii pro-sociale pentru rezolvarea problemelor interpersonale r mai armoniogi . mai afirmativi . Rdspundereapersonald:asumarea rispunderii. Delucchi. 8: Preztenting OSAPPreoention de ln te(Preuenirea de cdtue ndolescenli: droguriior to Practicc Theory folosirii Gopelrud(ed.Rockville:Biroul de prevenirea orieIn Strncticd). fr. modelul de tip .capacitateade a 9ti cind 9i cum sd conduci 9i cind trebuie sd urmezi pe altcineva . Watsoir. SeIf Science:The Is Me ($tiinfn Shrelui: subiectulsint eu) (SantaMonica. clasele a 6-a. . in F. E. i . Dillenhunt.). acceptarea sentimentelor si dispozitiilor personale. Goodyear Subiect Publishing Co. Afirmarea: recunoagterea preocupdrilor 9i sentimentelor fdrd minie sau pasivitate c Dinamicade grup: cooperarea.wi:"' ll tl ll i' lnvitarea sociali 9i emofionali: rezultate Proiectul de dezvoltare a copilului Eric Schaps. Oser. o mai bund inlelegere a celorlalli o mai atenli 9i mai preocupali .1978). V Battistich.Promovarea Through School-Based noi aborddri").€ric american pentrusdniDepartamentul nocive. t n 4 i t I & * SURSA: Karen F.-L. dezvoltariisindtitii prin prevenirilela nivelul gcolar: Drug Use: Fvonr Adolescent Monograph. eva' ludri stabilite de observatori independenli. D. promoveazd dezvoltarea calionale care TheNuu Sytrtl::csis Tenchittg: Effecticc andResportsible Dick 9i J. mai. Centrul de studii de dezvoltare.Crearea practici edusi-i pese: uneicomunititicdreia Development" social A. mai buni in privinla capacitSlilorde rezolvarea conflictelor gi V.Patry(ed.democratici" . Battistich.. la invdldturd) .. abuzurilorde substante tategi serviciiin folosulornului. cu pdrinlii. cu profesorii..fthaps 9iK. proscrialS a copiilor"). REZULTATE: .1991. California.

tvruNArAprA. T. Schaps SURSE: Prevention:New Approaches"(. Toleranlei la frustrare . 1992.Duselopment virsti gcolari: efectele (1995). Hawkins. americanpentru strninocive. E.364 cii Anexa F Inrsdlarea sociald gi emolionald 365 Marc Greenberg.ReduceResultsof a Primary Prevention hood Aggression: unui program de preverea agresivitdliiin prima copilirie: rezultatele Academy of Child and Adolescent nire ini!iald"). REZULTATE: r O atagarepozitivtr fali de familie 9i gcoali .. evaluiri fdcute de profesori comparativ intre mai multe tipuri de elevi: 1) obignuifi. New York.Rockville:Biroul de prevenirea Theory to Practice. ImbunXtXlirea emofiilor. Hawkins 9i alfii. D.The SeattleSocialDevelopmentProject" (. Psy chiatry30.. tamentelor antisociale j..ri gi exmatriculdri printre elevii cu rezultate proaste . Greenberg.Promoting Health Development E.Modelde dezvoltaregi clinic PentruPrevead nirea problemelor de conduitS:programul rapid"). Mai puline inilieri in consumul de droguri ..S: OSAPPreoention Eric Gopelrud (ed. P. (Preaenirea comPorBehaaior in Children of Antisocial blay.. (Promoaarea dezaoltdrii sociaThe PATHS Project in DeafChildren: oelopment . 3) de la clase speciale. ThePreoention la copii). . T. imbundtdfirea capacitililor socio-cognitive .Departamentul abuzurilor de substanle tate si serviciiin folosul omului. Capacitdlii semenilor . Proiect rapid din cadrul Universitdlii din Washington. ..PromoM. Sociabilitdtii r Autocontrolului i- PATHs).Quamma. Cook9i j. Misiunilor de orientare .i gimnaziale prin testdri independente 9i standarde obiective in comparalie cu gcolile neincluse in program. Etichetarea .McCord gi R.no.. fetele mai pulin autodistrugtrtoare .clasele1-5. thologyT Proiectul de dezvoltare socialtr de la Seattle |.Promovarea Through School-Based dezvolttrrii sdndtdliiprin prevenirile la nivelul gcolar:noi aborddri").Proiectul in J. Guilford. von Qlevegi R. Deaelopment 4 (1992)... of the in School-Aged Children:TheEffects ting EmotionalCompetence la copiii de competenlei emofionale PATHS Curriculum" (. Btriefii mai pufin agresivi. Evaludri in gcolile din Seattle. Battistich. C. A.. Tiemde dezvoltaresociali din Seattle"). Descregtereanumdrului de mtrrturisiri in legdturd cu tristelea 9i depresia o Descregtereaanxietdlii 9i izoldrii al problemelorde conduitd.). Mai puline eliminf. Kusche. Kusche.E... Early ChildCatalano. Mai puline delincvenle o Mai bune rezultate la testele standard la invtrldturX gi V. D. 208-217. Seattle. Grupul de cercetarea dezvoltdrii sociale. lournal of theAmerican pp..University of Washington legi emofionale Ia copiiisrtrzi:Proiecttrl Press. REZULTATE: . A. Impdrtigirii . Psychopathology andEmotional DeSocial Promotirtg M.Manifesttrrii capacitililor sociale . capacitilii de recunoagtere9i a celei de inlelegere r Un mai bun autocontrol o O mai buntr planificare a rezolvdrii misiunilor cognitive r O mai mare refleclie inainte de a acliona r O mai eficientd rezolvare a conflictelor r O mai bund atmosfertr in clasd ELEVII CU NEVOI SPECIALE: ?mbunXtSlirea comportameritului la clasd in privinla: . 1993. David Hawkins.Reducing Program"(. Universitatea din Washington Evaluarea s-a fdcut in gcolile primare .Promovarea and PsychopaprogrameiPATHS"). ]. 1991. 2) surzi.A DeveGrupul de cercetare SURSE: lopmentaland Clinical Model for the Preventionof ConductDisorder: The FastTrackProgram"(. F'. EMoTIoNALA o INTELEGERE . Greenberg 9i C. From Preoenting Adolescent Drug Use: Monograph..2 (1991). T. Recunoagterea .

R.Social urban Young Adolescents: Effectsof SocialAdjustment and Alcohol Use" (. K. Grober.Prevenirea gcolat a folosirii drogurilor 9i a deegecului lincvenlei la copiii ce provin din familii cu venituri mici: efccteleunei preveniri pe termen lung in cadrul unui proiect in gcolileprimare"). REZULTATE: o O mai mare sensibilitate fagade sentimentele altora o O mai bund inlelegere a consecinlelor comPortamentului lor . pp. Grady 9i C. O capacitatecrescuti de a .. Hawkins.Cataiano. American 65 (1994). Mai bune capacitdli de rezolvare a conflictelor SURSE: M. The Resolaing SURSA: Metis Associates. 56-63. din afirmaliile semenilor 9i din cataloage comparativ cu nonParticipanlii.Promovarea competentei sociale in anii de gcoald ca principaldstrategie de prevenire inifiald:povestea a doudproiecte").. Apelarea la ajutorul semenilor r O mai bund capacitatede^aface trecereaspre gimnaziu .. S..and DelinquencyAmong Low. New York City Evaluarea in cadrul gcolilor dln New York a claselor a 12-a prin evaludri acordate de profesori irratnte gi dupd program. J. Capacit5li sporite de adaptare o O mai bund capacitate de a stdpini problemele interpersonale o O mai bund adaptarela anxietate o Comportamente delincvente mai puline .School-Based petencePromotion as a Primary PreventionStrategy:A.D.mai 1990.V.New York.1 (1992).Drug Use. clasele 5-8. Summary Program: 1. REZULIATE: . Universitatea Rutgers Analizl ficutd in gcolile din New ]ersey la clasele a 6-a prin evalutrri acordate de profesori.Tale of Two Projects"(.1989.mdsura" situaliile interpersonale gi de a gindi acliunile cele mai adecvate o O mai bunX pdfere de sine o Un comportament mai pro-social .R. Preoention in HwunnSeraices 7. M. SocialCom.Sivo. P. Jacoby.lournalof Constrlting and Clinical Psychology 60. 177-200.. pp.988-. REZULIATE: o Mai pulind violenli la clasd ' Mai Puline jigniri in clasd r O atmosferi mai afecfuoasd .Promovarea competentei socialeir:rcazul adolescenlilor din efectele adaptirii sociale gi aleconsumului . SchoolFailure. J. O eficienld interpersonaldgi o popularitate imbundt5lite . Elias 9i R. Universitatea Illinois din Chicago Evaluarea fdcutd in gcolile publice din New Haven. Yale-New Haven . Caplan.. lournalof Orthopsychiatry. Mai multe dispozilie spre colaborare . J.. P Weissberg. t: imbunitilirea congtientizlrii sociale in cadrul proiectului de rezolvare a problemelor sociale Maurice Elias. E. O'Donnell.P. Programul Centrului Nalional pentru rezolvarea in mod creator a conflictelor (o iniliativi a educatorilor pentru rdspunderea sociald). Mai mult5 empatie .366 Anexa F Inzsdlareasociald gi emolionald Programul de rezolvare a conflictelor in mod creator 367 R.Abbott9i L.Day. Weissberg. | (1990).. Metis Associaaleacestui semnificatioe Rezumatul constatdrilor tes.A. in modcreator: de rezoloare a conflictelor YorkSite(Programul program). of RCCPNew of the SignifcantFindings L98AL989. Competence Promotionwith inner-Cityand Sub. Linda Lantieri.Preventing IncomeChildren:Effects of a Long-TermPrevention Projectin Elementary Schools"(. Capacitili de comunicare imbunitifite Conflict Creatioely Inc. Un mai bun control al impulsurilor e Un comportament imbunitdtit '. de ctrtre observatorii independenli precum gi in funcfie de rapoartele elevilor 9i profesorilor comparativ cu un alt grup de control. imbundtilirea capacit5lilor de rezolvar'e a problemelor o O mai mare implicare cu semenii . J.Programul de promovare a competenlei sociale Roger Weissberg.F. J.coliledin orassi periferice: de alcool").

Levenson. si din alte surse. Universitatea Califomia din San Francisco.368 Anexa F . I. Pentru ce existi sentimentele? 1. existX o dezbatere gtiinlificd asuPra semndturii biologiie a fiecirei emofii in parte.Mi9ciri faciale voluntare care genereazAo anumitd activitate a sistemului nervos autonom in cazuri specifice") de Robert W. . 5. 15 sePt' 1993.L992. vezi: Paul Ekman . dar sin. .The Promotion of Social Competence: Longitudinal Sfudy of a Preventive School-BasedPrograrn" (. ]. Gara. Schimbdrile la nivelul corpmlui in momentul apariliei emoliilor 9i motivele lor evolufioniste: o Parte dintre schimbdri sint Prezentate in . Mare parte din disculie sebazeazl pe eseul cheie al lui Paul Ekman: . R.r.tientizare social5 9i luarea de decizii socialela nivelul sau in afara clasei Note PARTEAflNTTI CRETERUL EMOTIONAL SURSE:M. 2.. 3. astfel de parabole ale sacrificiului de sine. M.Promovarea competenlei sociale: studiu aprofundat al unui program preventiv la nivel gcolar"). A.2T.. 6' L992' pp' 159-200' fundamentale")'dn provine dintr-un eseu care a apdrut inacelaqi vedere de Acest punct numii al revistei respective 9i care era semnat de P' N' JohnsonLaird 9i K. o con. 7.6I(1991). chiar 9i cind se ajunge la liceu . M.. Oatley. impugcarea Matildei Crabtree: TheNeto YorkTimes. Iubirea altruistd 9i supravieluirea umand: Teoriile evolulioniste care descriu avantajele adaptdrii prin altruism sint rezumate in The Adaptiae Design of the Human Psyche(Modelul de adaptarea psihicului uman\ de Maicolm Slavin 9i Daniel Kriegman..Voluntary Facial Action Generates Emotion-Specific Autono' mous Nervous System Activity" (. toate. T. Scolar). Elias 9i J. Vegnicia acestei teme a iubirii altruiste este sugerati de profunzimea acestui mit universal: povestirile Jataca spuse ir:r iretreaga Asie de milenii intregi gi care nireazi. Paul Ekman 9i Wallace V' FrieAceastd list5 este culeasAde aici. o astfel de listi rdmine intr-o oarecare misurd speculativtr.Argument pentru emoliile Cognition and Emotion. Pentru acest Punct in dezbatere.San Francisco.pp. Schuyler..An Argument for Basic Emotions" (. Capacili imbunXtdlite de a invdla sd invefe r Un mai bun autocontrol. . Doar la adulfi: observafie fdcuti de Paul Ekman. unii cercetitori suslinind ideea cd existi mai degrabd o prdpastie decit simple diferenle intre emolii sau ci irn prezent capacitatea noastrd de a misura corelatiile biologice ale emofiei este inc5 insuficientd Pentru a le distinge in mod iatisficitor. Clabby.Psychophysiology. Un comportament mai pulin antisocial. Branden-Muller gi M. Associated Press. L. Ll nov' 1994' 6. 1992.l^990.. in acest punct. A.autodistructiv sau problematic.New York. Building Social ProblemSolaing Skills: Guide' a pro' capacitdlilorde rezolaare Progran (Formarea linesFrom a School-Based blemelorsociale:puncte de reperpornind de Ia un program executatIa niuel I ossey-Bass. 4. AmericanJourualof Orthopsychiatry.409-17. Elias. Sayette. Capitolul 1. Guilford Press.

Ca mulfi specialigti in neurogtiinte. New York. Ned Kalin.|oseph LeDoux. p.intr-un moment de minie instantanee ajungeai Ia dorinta de a omori pe cineva. 4. Galen'sProphecy (Profefiadr. broastele. felul ir:rcare anumite leziuni din creierul gobolanului ii pot modifica in vreun fel comportamentul..370 Note Note 371 si Richard Davidson (ed.p.op. 8. . pregdtit pentru Seminarul de neurogtiinli afectivi MacArthur. Departamentul de psihologie gi psihiatrie. aceasti analiztr se bazeaz| pe sinteza excelentd a lui ferome Kagan. New York. Cazul unui bdrbat fdre sentimente. Pe de alti parte/ pot existaurme ale sentimentelor la cei lipsifi de nucleul amigdalian (vezi Paul Ekman 9i Richard Dartldson [ed. trad. Diferitele descoperiri ar putea indica acele pdrti anume ale nucleului amigdalian care conteaze in mod special gi care sint circuitele care lipsesc. Vezi Joseph LeDoux. inclusiv: |oseph LeDoux..exista gi o recunoaqtere tot mai puternici a faptului ci fiecare emotie se adreseazAunor anumite zone sPecifice ale creierului. 1971. Specialigtiiin neurogtiinle sPeculeazd faptului cd atunci cind creierul reugette sd creeze un model comPlet al emofiilor. insd neurologia emotiei e departe de a-si fi spus ultimul cuvint. A.Aspects of emotion conserved across species" (. pentru ca ea ne mobilizeazh pentru lupti. 1986. 5. Am scris despre studiul lui Joseph LeDoux in The Nnu York Times din 1.2.sd trdiasci acele vremuri.a cum spune PauI Ekman: . and Brain Research. 12. Yezi.sau mai precis .87.Sistemul senzorial 9i emofiile")... Emoliile noastre au evoluat atunci cind nu aveam tehnologia necesard pentru a acliona atit de puternic asupra lor.ir special cind e vorba de implicaliile pentru intelegerea vietii noastre emotionale care par sd decurgd din datele neprelucrate. totugi multe sau majoritatea acestor circuite sint destul de sigur in interdependenli cu punctele de legiturd cheie din sistemul limbic cum ar fi nucleul amigdalian 9i cortexul Prefrontal. Mai important. Aceasta este emolia care se adapteazd cel mai greu.. Puii de macac ai puterea de adaptabilitate: . 1994. 1'992. Behazsioral 58.dar acum po!i.cu nucleul amigdalian conteazi mult mai mult. Dar studiul lui LeDoux este susfinut de tot mai multe dovezi convergente.viati emofionald" . dr.Emotion and the Limbic Sysin tem Concept" (. cooido' asupra nind ptrrli ale creierului.Disculia din acest capitol se bazeazd pe interviuri cu ei 9i pe mai multe articole ale sale. . 1994. Conform gindirii curente.Neuronul gol-golu!: evolulia si limbajele creierului 9i corpului"). agacum a fost el descris de R. care permanent se referd la stratul neural de bazA al emofiilor. 1993. cum ar fi cea a lui LeDoux. noiembrie 1992. 1990. . In Praise of FoIIy (Elogiul nebwtiei). Oxford University Press. Sistemul limbic 9i emotiile: R. .. Anatomia unui blocaj emotional i. fiecare emofe majo. LeDoux lucreazi la mai multe niveluri. Erasmus din Rotterdam. Circuitul creierului la diferite niveluri ale fricii. Acest tip de reaclii fundamentale definescceeace poate trece drept ..1993.Plenum. Integratiae Psychiatry.Paul D. o harti specialXa traseelor neuronilor. de exemplu. de exemplu. studiind.Basic Books. In acele vremuri de demult. Constatdrile sale si ale altora sint trecute aici in revisti 9i se afli undeva Ia granila explordrii in neurogtiinfd. Joseph.Sistemele memoriei emo$onale la nivelul creierului").Emo!iile gi concePtul de sistem limbic"). Eddie Radice.83. se Pare ce nu existi un . QuestionsAbottt Emotion.). viala mintali era in stare bruti: simfurile 9i un repertoriu totusi foarte limitat de reacfii fali de stimuli au ajutat sopirlele. Ideea de sistem limbic ca Punct esenlial ir creierul emolional a fost introdusd de neurologul Paul Maclean. unele dintre problemele principale care distrug societatea actual5 duc la o minie nestivilite. Concepts ce.in special lobii prefrontali ..Penguin. lin descoperirile recente..FundamentnlQuestions About Emotions (intrebdri fwtdamattnle anryra emoliilor). astfel incit au transmis aceste lucruri prin sistemul genetic.5aug. cit. Plenum Publishing. Londra.Emotional Memory Systems in the Brain" (. conceptul de sistem limbic a fost prelucrat atent. foseph. 11. 1989. in perioada preistorice. 1. anevoioasa stabilire a traseului neuronilor singulari. animalele care reusesc bine sau destul de bine au pufut supravietui. deci rdmin sPeculative .4. New York. ci mai degrabi mai multe sisteme de circuite care disperseazd reglarea unei emolii date.. Totugi acest creier primitiv nu a permis inci ceea ce noi considerlm a fi o emotie.. cu Peste 40 de ani in urmi.. 2...The Naked Neuron: Evolution and the Languages of the Brain and Body" (. care provin de la divergi neurospecialigti. 10. foseph LeDoux.creier emolional" r. The Triune Brain in Eoolution (Creierul triunic in eoolutie)..l. engl. Maclean. New York. .d are ProPria sa topografie Pe aceastd hartd imaginar5. care determind calitefle lor unice. Dincolo de aceasta. N euroscien 3. Capitolul 2.mic bine definit. in cadrul teoriei evolu!ioniste. 1994).Aspecte ale emoliei pdstrate la diverse specii")." 9. pisirile sau pegtii . New York. Universitatea Wisconsin. in vreme ce circuitele care leagA alte pdrli ale creierului . aritindu-se cd o parte dintre structurile centrale cum ar fi hipocampul sint mai pulin implicate in emolii.Sensory Systems and Emotion" (.9i poate 9i brontozaurii .instinct de viali" al acestor specii. Oxford University Press. organizarea unor experiente elaborate pentru a obline efecte condilionate de fricd Ia gobolanii al ciror creier a fost modificat chirurgical. Galen).Minia este emolia cea mai periculoasi. ele sint decizii crtrciale pentru supravietuire... insd nu puteai si o faci prea ugor .

Afect Regulation and the Origin of SeIf (Reglementarea afectiadgi origineasinehti).. Luria.joseph LeDoux. Periculos.1994. (l febr. nov. observa el.. Vezi Antonio Damasio. A.R.Discriminarea afectivi a stimulilor care nu pot fi recunoscufi"). Multe dovezi se indreapti spre acea parte a cortexului prefrontal ca fiind locul in care majoritatea sau chiar toate circuitele corticale implicate intr-o reaclie emolionalS aclioneazi deodati. op. Memoria emolionali: Lary Cahill gi allii.Affective Discrimination of Stimuli That Cannot Be Recognized (. erau impulsivi 9i inclinali spre teama 9i minie.. incit neuroanatomigtii i-au mai spus 9i ... .. Ambele legituri sirt ficute intr-o unici proiecfie.First Second: The Preconscious in Social Interactions" (.Beta-adrenergic activation and memory for emotional events" (. La oameni. Memory and the Brain" (. 1992. New York. izbucnind in crize de furie sau de lipete de fricd.i creier").1993.58. aga cum a fost citat in .Emotion. New Jersey. 15.San Antonio)..Grosset/Putnam. Prin aceastd relea el joaci un rol important in regldrea reacliilor emolionale . Catedra de psihologie 9i psihiatrie din cadrul Universitifii \disconsin.C. Concepts irr Neuroscience.Comportamentul emolional 9i leziunea pe emisferi"). sd conteze in mod special in ceeace inseamn6 colaborare: maimulele cu o mare cantitate de serotonind la nivelul nucleului amigdalian sint . impulsive gi imprevizibile. 1992.p. . Scientific American. memorie . Aceste substanle chimice la nivelul creierului par..Emotional Memory Systems in the Brain".Activarea p-adrenergicd 9i amintirea evenimentelor emolionale"). Aceastaeste zona care pare cea mai importantd pentru evaluarea reactiilor emolionale atunci cind sintem in toiul lor 9i facem coreclii de trasee. Washingtory D.Emotion and the Limbic System Concept"..Aspectsof Emotion Consen'ed Across Species" (. .. prezentat la intilnirea Societ5lii Americane de Psihologie. Bargh. 13. 10. 16.. Science 7.inclusiv in inhibarea semnalelor creierului emofional. Studiile pe animale aratd cd atunci cind zoneie lobilor prefrontali au suferit leziuni astfel incit nu mai pot modula semnalele emolionale din zonele limbice. Descartes'Error (Eroarealui Descartes).. 9i Allan Schore.t astfel calmindu-se intensitatea neurali a acestor semnale. 1980).Cit de inspiimin(6 nov. Zajonc. Lawrence Erlbaum Associates. . 9. . B. cit. Proieclia unui neuron intre nucleul amigdalian 9i cortexul prefrontal se face printr-o zond care se numegte cortexorbitofrontal. BehaoioralBrain Research. pe mdsuri ce ajung in alte zone ale cortexuluj. Cele mai importante studii asupra leziunilor lobilor Ia gobolani au fost fdcute de Victor l)ennenberg. Nu existd doar o singuri punte structural6 i-ntre nucleul amigdalian 9i cortexul prefrontal.. . Iar ir urma unui studiu ficut pe 24 de birbali 9i femei care fuseseri condamnali pentru crime pasionale sdvirgite ir:rmomente de mare impulsivitate.1972.cortex limbic" . Hillsdale. cele mai puternice Iegdturi intre neocortex gi nucleul amigdalian se afld ir lobul prefrontal sting 9i in lobul temporal dedesubt gi lateral falX de lobul frontal (lobul temporal este extrem de important in identificarea a ceea ce este un obiect). tetoare pot fi lucrurile"). strdlucitul neuropsiholog rus. 12. 887). Vezi Ned Kalin. Cazul pacientului care a devenit mai fericii dupi un accident cerebral a fost prezentat de Mary K. Cortex.Affect Regulationand the Origin of Self. animalele devin stranii.LawrenceErlbaum Associates. s-a constatat folosindu-se un scaner PET pentru stabilirea a ceea ce se intimpld pe creier. Conexiunile cortexului orbitofrontal cu creierul limbic sint atit de extinse. chiar daci nu gtii despre ce e vorba: LeDoux... Nature (20 oct. un manuscris nepublicat. Cortexul orbitofrontal primegte semnale gi de la nucleul amigdalian. 1994).?rima secundd: interacliunile sociale precongtiente"). .2.Aspecte ale emoliilor pistrate la nivelul speciilor"). Preferinle incongtiente: William Raft Kunst-Wilson 9i R.. 1994).. dar are 9i propria relea complicati si extinsd de proiecfii Ia nivelul creierului limbic. Hillsdale. 1992.ci acegtioameni aveau un nivel mult mai scizut decit normal de activitate in acestepirli ale cortexului prefrontal. Science 1. intre altele.bine adaptate social".. propunea inci din anii 1930 ideea ci acest cortex prefrontal este cheia autocontrolului 9i stdpinegte iegirile emofionale. in schimb acelea care au o concentratie sc5zuti sint ostile si dugmdnoase. Leziunile pe emisfera stingi 9i jovialitatea: G. un fel de goseavirfuali neurald. pregitit pentru Seminarul de neurogtiinld afectivi MacArthur. New Jersey.8. psiholog la Universitatea din Connecticut. 6. sugerind un traseu rapid 9i puternic. Gianotti. 8. O privire mai atentd asupra neuroanatomiei arati cum aclioneazi lobii prefrontali ca administratori emofionali. .1.Emo!ie.. Teoria psihanaliticX gi maturizarea creierului: prezentarea cea mai aminunlitd referitoare la primii ani de via!5 . 14.i la consecinlele emoliilor in dezvoltarea creierului aparline lui Allan Schore. mai este gi una biochimicd: atit partea ventro-mediani a cortexului prefrontal cit 9i nucleul amigdalian au o mare concentra. iun.acea parte care gindegte la nivelul creierului emofional. 1994. Opinie subcongtientd: John A.foseph LeDoux. (iun.How Scary Things Get That Way" (. i.tie'de receptori chimici pentru serotonina neurotransmilitorului.3/ Z Note i Note 373 .Emotional behavior and hemispheric side of lesion" (.1994. Morris de la Catedra de neurologie a UniversitSlii din Florida in cadrul intilnirii internalionale a Societalii de neurofiziologie (13-16 febr.Mare parte din aceastespeculalie asupra reglirii reacliei emolionale de citre neocortex aparline lui Ned Kalin. 1961. . 1994. pacientii care au avut probleme in aceastd zond.

66. 14. 185-211. emotionali"). mia povestit despre ineficienla relativX a acestor notdri tr prefigurarea reugitei in viald a acestui grup de oameni.Block folosette concePtul de . Brown.Functiacognitivd. elasticitatea eului poate fi considerati un fel de surogat al misurdrii inteligenlei emofionale. Error: Emotintt.Avertismenful unui absolvent care a fosl confruntat cu inchisoarea") din The Nera York Times(23 iun. a fost citatd si in Tftc ChicagoTribune (29 lr..Cogni tive Function. BeyondIQ (Dincolo de IQ).Punctajul mediu al unui grup de la Harvard Ia testul SAT a fost de 584 de puncte din 800 posibile. Imperfecliuni ale cortexului: Philip Harden si Robert Pihl.. 19869i Supplenrent apdrut in The New YorkTimesEducatiott de alte citeva ori de atunci incoace..Inteligenld 9 (1990). Cortexul prefrontai: Antonio Damasio. . o ugoari corelare intre IQ si elasticitatea eului. independent de IQ. . la z. febr.PrefrontalCortex" (.18. Mayer. tezi de doctorat prezentati la Universitatea Rhodes. El a la 3 nov. Psychiatry.j. ceea ce uneori se mai numegte qirefleclie. 12. Arnericanloumal ol 1995. pentru alcoolism").. Rezumatul este din Howard Gardner. TheAmerican Prospect. .. care actualmente este la Universitatea Medicald Harvard.Resilient Children as Adults: A 40-Year Study" (. L3. manuscris nepublicat.iar' na 1995. Basic Books. Ll. K. Dr.Iase sociale 1994.Copii 9i la virsta adulti: un studiu de 40 de ani") dinThe lnoulnerableChild (Copilul inaulnerabil). a fost prezentatd in . 8... Cardiovascular Reactivity.152.Povestea lui Jason H. 1985. dar observd cd principalele comPonente PresuPun o autoreglare emofionald gi un control al impulsului de adaptare ca sim! al autoeficienlei gi al inteligenlei sociale. 1977).. Sternberg. Richard Herrnstein 9i Charles Murray.f . I-am luat un interviu lui Howard Gardner in legdturi cu teoria s:r referitoare Ia inteligentele multiple in .elasticitate a eului" si nu de inteligenli emofional5. Karen Arnold.Regindirea valorii testelor de inteligenti")...ail992). Comparatia ir:rtre testele IQ 9i abilitilile Spectrum este Prezentati intr-un capitol al cdrui coautoare este Mara Krechevsky' Vezi HoThe Theoryin Practice(Inteligenward Gardner. reactivitateacardio vasculari 9i comportamentul la bdieli cu o predispozilie crescuti 1. Educational cher.Cortexul prefrontal"). 7..The Development of . folosind metode statistice Pentru a arAta felul in care personalitatea gi comPortamentul sint legate de IQ.New York. The BeIl Curae: Intelligencc and ClassStructure in American Life (Curba lui BeIl: inteligenld Si struc Free Press. cdtre propriile experienle. 1995. Grosset/Putnam. teoria multiple: lele p. independent de inteligenla emofionali. 3. Reuven Bar-On. George Vaillant.Emotional Intelligence" de Salovey. Adaptation to Life (Adaptaren Boston.Cognition.. 1993. Africa de Sud. 1988. 189. 5. i I i. Seiemon 9i al .Emotional Intelligence" (.Warning by a Valedickr rian Who Faced Prison" (. Block a analizat datele dintr-un studiu ficut pe 100 de bdrbali gi femei de la virsta adolescenlei 9i pini la douizeci 9i ceva de ani. Felul in care eu folosesc termenul de congtientizare o atenlie indreptati citre sine.Little.8(1989). IQ vs..Rethinking the Value of. Howard Gardner gi Thomas Hatch. ll IT I AL E ffi ortoN NATRA nWTZ+#ir? Capitolul 3..Guilford Press. Felsman 9i G. .a Concept of Psychological Well-Being" (. New York. Cunoagte-te pe tine insuli de sine se referi la 1.intr€deschiderea cutiei IQ-ului"). la niaelul aielii americane). Cambridge University Press. 15.1995.. fii.Cracking Open the IQ Box" (.. creierul uman).pp. 19. Kohler. Inteligenfa practicd 9i calitSlile oamenilor: Robert f. it I * telligence Tests" (..Un alt model timpuriu de inteligenli emolionald apare in .9. turare p1 c. in practicd).de E. and Behavior in Boys at High Risk for Alcoholism" (.04. Cind a fi degtept e o prostie 1. dar cele doui sint construclii independente' Capitolul 4.. 9. 10. Definilia fundamentald a . Existd aici.tiaff). Multiple lntelligences: New York.. Imagination. 1992).inteligenfei emofionale" apare in . p. Vaillant.. 2. Un observator noteazi: Howard Gardner. I. Vaillant. Cortexui prefiontal 9i memoria funcfionalS:Lynn D. E.lnteligenlelemultiple merg la gcoali").. .. iar de inteligenla emofionald. Descartes' emolia ralitmea si Renson nnd the Human Brain (Eroarealui Descartes. 5. 1994. New York. 1987.i Mayer la p. Cum acesteasint elementele principale ale inteligenlei emofionale. 4.New York. cum ar fi testele SAT fa!5 de IQ. Journalof AbnormalPsychology. dupi cum constatd el. . Anderson 9i B. .. 18.nnd Personality. Modelul inteligenfei emolionale a fost prima dat6 propus in Peter Salovey 9i John D. Proiectul Spectrum: principalii colegi ai lui Gardner in crearea Prtr iectului Spectrum au fost Mara Krechevsky qi David Feldman.In . introspectivi.Dezvoltarea concepliei bundstdrii psihice").Multiple lntelligences. Universitatea Berkeley din California. care a fdcut studiul asupra absolvenlilor impreuni cu Terry Denny de la Universitatea din Illinois.Multiple Intelligences Go to ResearSchool" (..374 Note Note 375 17. inteligenfi emofionald: jack Block.

chirurgul lipsit de emofii. Prentice-Hall.Ingri. Touchstone.Experienfa buntrstirii emolionale") in cadrul cArlli Handbookof Emotions (Manualul emofiilor) de Michael Lewis 9i ]eannette Haviland (ed.. . Darkness Visible:A Memoir of Madness(Intunericul aizibil: o amintirea nebuniei). de exemplu.. 12. 7. 5. manuscris nepublicat (1993). 1. ... Ea 9i-a publicat constatirile asupra miniei ink-un capitol pe care l-a scris impreund cu solul ei. aspecteclinice 9i terapeutice"). Larsen. Teama de microbi: David Riggs . Englewood Cliffs. Warnes . care apare in Handbookof Mental Control de Wegner 9i Pennebaker. understood 10. observatorul poate scdpa de timiditate 9i poate deveni .New York. Internationallournal for Group Psychotherapy. 335-368. New Jersey. Vezi gi: fon Kabat-Zinn.Alexitimia: tratamentul ce folosegte psihoterapia combinati individuald 9i de grup") de Hillel I.).Alexitimia: istoria unui concept").46 (1986).. p. Roy Baumeisof Mental Control (Manualul pentru controlulmintal) ter. pp.. conflict emolional 9i deficienfd: o privire de ansamblu").Some Specific Features of Group Psychotherapy" (.Citeva trisdturi specifice ale psihoterapiei de grup"). Efortul ingrijoririi.'orarea:o activitate cognitivi nedoritd ce controleazd o expresie somaticd nedoritd"). and Deficit: An Overview" (. Strategiile lui Redford Williams de stipinire a ostilitdlii sint detaliate in Anger KiIIs (Mtnia ucide\ de Redford Williams 9i Virginia Williams. fohn D. S. 9.Dezechilibrul obsesiv").. Random House.1. Guilford Press.. 1 (1988). Freedman 9i B. iatdle). Emotional Conflict..i Edna Foa.Alexithymia: Tieatment Utilizing Combined Individual and Group Psychoterapy" (. Anger: The MisEmotion.. 7. in Handbook de Daniel Wegner gi James Pennebaker (ed. este descris in . Anger: The Misunderstood Emotion.tionale sint propriile mele adaptiri ale acelor categorii.993. McCandless din lournnl of Personality and SocialPsychology. 10" Tidsiturile clinice ale alexitimiei sint descrisein cartea lui Graeme J.Sttrpinirea -Controlling miniei: autoimpunerea unei schimbdri de emofie") de Diane Tice gi Roy F. 4 . Plimbarea care calmeaz5: se citeazd din Tavris. 9G1. K. 1993.An Emerging Understanding.pp. Pentru aminunte despre raportul dintre sentimentele pozitive gi cele negative 9i despre bunistarea emofionalh. New York. Rolul emoliilor in logici: Damasio. Baumeister dinHandbook of Mental Control de Wegner 9i Pennebaker (ed. ln decembrie L992 i-am luat un interviu Dianei Tice in legiturd cu studiul sdu in privinla felului in care oamenii reugescsd se scufure de proastele dispozilii.Mental Control of Angry Aggression" (.. 1995. R. Note Capitolul 5.). Hyperion. 1. New York.Studiul asupra agresiunii cathartice") de S.. inrobit Note de patimi 377 Whereoer YottGo. 1994. B.l35.Obsessive-Compulsive Disorder" (. Times Books. Mayer gi Alexander Stevens. 6. 47-6L. capabil si se adapteze total la viat5".Alexithymia. lournal for Group Psychotherapy. 8. New York. Femeia ca{e nu gtia de ce plinge a fost amintiti in lucrarea lui H. DC (mai 1986). Internationnl 4 (195a). Basic Books. Eul observator: o comparalie perspicace a stdrii de atentie la nivel psihanalitic 9i autocongtientizare apare la Mark Epstein in Thoughts Without a Thinker (Gtnduri fdrd ginditor). Dar vezi gi Carol Tavris. Atunci cind este eficient sd-!i exprimi minia: Tavris. .An Emerging Understanding of the Reflective (Meta)Experience of Mood" (..p. ThereYouAre (Oriunde te-ai duce.... 4 (1966)... fost student la Diener. vezi Ed Diener si Randy j..pp.Afecr.980.Controlul mintal al agresivitSlii la minie") de Dolf Zillmann. New York.56(1991).O intelegere ce iese tot mai mult la iveali a (meta)experientei care reflectd starea de spirit". Gary. Mallick 9i B.Worry: Unwanted Cognitive Activity That Controls Unwanted Somatic Experience" (. Revdrsarea miniei nu duce la risipirea ei: vezi.Alexi timia.A Study of Catharsis Aggression" (.The Experience of Emotional Well-Being" (. vezi Tavris. 9. Clinicai and Therapeutic Aspects" (. . Descartes' Error. Epstein observi cd dacb aceastAcapacitate este profund cultivatd.). 11G722. ap5rutd in Hnndbookof Mental Control de Wegner si Pennebaker. 11.. lucrare prezentatd la intilnirea anuali a Asociatiei Americane a Psihiatrilor din Washington. 1993.. Free Press. Mayer gi Stevens. Taylor. Pentru un rezumat al acestui studiu. New York.376 2. Swiler.. . Psychotherapy-and-Psychosomntics." . . Sweet in . impotriva miniei si pentru autocontrol este un caz amplu dezvoltat in Anger: Self-Induced Emotion Change't (.. Descrierea alexitimiei este flcutd de Peter Sifneos. Anger: TheMistrnderstood Emotion (Minia: o emoliegregit inleleasd). William Styron.mai flexibil si mai curajosr (<un€u dezvoltat>.pp. 38. 1989.. 3.. 14.990.Alexithymia: History of the Concept" (.Affect.. 1. Psychotherapy-and-Psychosomatics. Intensitatea emofiilor: mare parte din acest studiu a fost fXcut de cdtre sau impreuntr cu Randy Larsen. Analfabetismulemolionala fost un termen folosit de M. Galen'sProphecy. New York.04. O parte dintre termenii stilului acestei congtientizdri de sine emo. 8. 4. . Anger: The MisunderstoodEmotion. Studiile asupra miniei sint descrise si in . Perceptorii: au fost descrigi 9i in TheManagedHeart (Sufletul stdptnit) de Arlie Hochschild. in prezent lucrind la Universitatea Michigan. Lizabeth Roemer gi Thomas Borkovec. 64. in Clinical Handbook of . Frica subcongtienti: studiile in legAturi cu gerpii au fost descrise in cartea lui Kagan. . 2.. 5. 13. 11.

Cortexul prefrontal 9i funclionarea memoriei: Patricia Goldman-Rakic. 1.. 19.Maintaining Positive Illusions in the Face of Negative Information" (.). Oxford. loumnl of Consulting and Clinical Psychology. .On the Relation Between IQ. impulsivitate si delincventA"). Deuelopmental Psychology. . ..6 (1990). 10. 2. 104 (1995).SexDifferences in Control of Depreission" (. aminarea ca factor de previziune pentru examenele de admitere: comunicare personald a psihologului Phil Peake de la Colegiul Smith.Clarendon Press. n ))1 i3. 57 (1989)...The Mental Control of Depression" (.8.. L.Prezicerea competenlelor cognitive si de autoreglare pornind de la aminarea rdsplatei in cazul pregcolarilor") de Yuichi Shoda.. Groaza de examen: Daniel Goleman. Studiul asupra amindrii risplatei la copiii de patru ani a fost prezentat in lucrarea . New Jersey.Worry Changes Decision-making: The Effects of Negative Thoughts on Cognitive Processing" (. 1990). Walter Mischel 9i Philip K. care a analizat datele de la testele SAT intr-un studiu al amindrii recompensei ficut de Walter Mischel. 4. Dobson.Expert Performance: Its Structure and Aquisition" (.A Meta-analysisof the Efficacy of Cognitive Therapy for Depression" (.2. 9. de exemplu. Barlow (ed. Peake.A Connectionist Approach to the Prefrontal Cortex" (. S.). Cazul studentillui rizbunitor este preluat din cartea lui Daniel A.Ingrijordrile modifici felul in care sint luate hotiririle: efectele gindirii negative asupra procesului cognitiv". Motivele de ingrijorare aie celor deprimafi sint prezentate de Susan Nolen-Hoeksma in . 5. E. Funcfionarea memoriei: Alan Baddeley.. and Dissociation(Refularegi disociere) Repression care a dezUniversity of Chicago Press. . Guilford Press..Shelley Taylor gi alfii..Menfinerea unor iluzii pozitive in confruntarea cu informalii negative").. 6. 1993.Generalized Anxiety Disorder" (. 1990. Brown si alfii.85. . Simon and Schuster. . .. a devenit un cefcetitor de frunte in acestdomeniu.8 (1989)..Relationships of Anxiety Scoresto Academy and Field taining Performance of Air Traffic Control Specialists" (. 1993. 13. Collins 9i alfii. psiholog Ia Colegiul Smith. Barlow (ed. 16. Guilford H... FAA Ofice of Aoiation Meilicine Reports(mai 1989).Diof Mentnl Conferentelesexualein controlul depresiei") in Handbook frol de Wegner gi Pennebaker.Cellular and Circuit Basis of Workin$ Memory in Prefrontal Cortex of Nonhuman Primates" (. and Delinquency" (. lournal of Abnormal Psychology. The Bell Curoe.Worry".. Random House...Controlul mintal al depresiei") in Hnndbookof Mental Control de Wegner gi Pennebaker. 17.1991. structura 9i dobindirea sa"). Guilford Press. Impulsivity. lournal of Clinical and Social Psycholory. ierapiile pentru disfuncliile de anxietate:vezr. 8.New York. lournal of Clinical Psycholo gy (ian. 7.Meta-analiza eficienlei terapiei cognitive in cazurile de depresie")..Chicago.. AmericnnPsychologist (aug. Depresia la Styron: William Styron. | (1991). .Anxiety Research..Disfuncfii de anxietate generalizatd") drn Clinical Handbook of Psychological Disorders de David H... . IQ vs. .978-986..Predicting Adolescent Cognitive and Self-regulatory Competencies From PreschSol Delay of Gratification" (. Motivatia gi performanla de elitS: Anders Ericsson. 1990. Asian-AmericanAchiettement BeyondIQ (Reu. New York. voltat conceptul de rdzbunare in studiile sale anterioare impreund cu Gary F. WorkingMemory (Funclionarea memoriei). Impulsivitate si delincvenli: vezi discutia din. David of Psychological Disorders.Seipp.Daniel Weinberger umane").Baza celulard gi a circuitelor memoriei funclionale aflate in cortexul prefrontal la primatele nonin Brain Research. ingrijordri: Richard Metzger 9i algii. Capitolul 5. Avantajul IQ-ului asiatic: Herrnstein gi N{urray. Mama ingrijorati: Timothy A. 12. Anxietatea 9i rezultatele la gcoalS: Bettina. Pacienta ingrijorati a fost citatd de Roemer gi Borkovec in ..Anxietatea si rezultatele la scoald:o meta-analiz5").. New York..378 Note Note 379 de Psychological Disorders(Manualul clitric de disfunclii psihologice) David Barlow. Simple Truths: The (Minciuni aitale.New York.Despre relalia dintre IQ. 14.Performanfa expertiloq..Controlorii de trafic 9i anxietatea: W.Valoarea constructivi a copierii stilului de refulare") din de j. 11.1990.Anxiety and Acadernic Performance: A Meta-analysis" (. Aptitudinea de a stipini 1a t' rr li I' 1.. Terapiadepresiei:K. 1994). Lawrence Erlbaum. 3.The Construct Validity of the Repressive Coping Style" (. 1.O abordare corelalionari a cortexului prefrontal"). Rezultatele la testele SAT in cazul copiilor impulsivi dar 9i al celor stipinili: analizarea datelor de la examene a fost fdcuti de Phil Peake.New York.Weino-erger.. IQ-ul si ocupalia americanilor de origine asiaticd: fames Flynn. 1985. Singer (ed.Rela!ia dintre punctajele obtinute la testul de anxietate din cadrul Academiei de Avialie gi performanla practici a controlorilor de trafic aerian"). pp. Jack Block.iteleamericanilordeorigine asiaticdmai presusde lQ). 15. 1985.).4. adeullrurisimple:psiholoPsychology of Self-Deception gia autotngeldrii). . 14. 1993.ehnicalHandbook Press. Darkness Visible: A Memoir of Madness. Srudiu asupra tiparelor de gindire ale persoanelor deprimate. Weinberger. lournal of Neuropsychiatry5 (1993)..26. Vital Lies. prezentat de Richard Wenzlaff in . Progress . Schwartz gi Richard Davidson.

New York.. NeutYorkTimes 25.Knopf.. Cognitiae Therapyand Research 18. ... Randy Larsen gi altii. 199i).. Universitatea din New Hampshire. 1990. Motives and Pattems in Children's Prosocial Behavior" (. .Optimal Experience and the Uses of Talent" (. in TheNew YorkTimes(24 dec.Influenfa afectului pozitiv asupra rezolvdrii problemelor clinice").iilor fierbingi devine mai exacti atunci cind existi o experien!tr emolionali deschis6").. lournal of CollegeStudent Deuelopment 17. john Mayer gi Melissa Kirkpatrick.tiile cognitive asociate cu diferentele individuale la nivelul intensitdlii afective").The Influence of Positive Affect on Clinical Problem Solving" (.The PONS Test: Measuring Sensiiivity to Nonverbal Cues" (. Plenum. 4.R. 2 (1984) g 1. de exemplu. 30... CsikszentmihalyiinThe New YorkTimes(22 mart.Llke a waterfall" (.380 Note Note 38i 15. timpul examenelor"). Sn. 1987). 1988.Optimismul in judecilile copiilor asupra sdnitXlii gi riscurilor din mediul inconjurdtor") .Voin!a 9i cdile: dezvoltarea 9i validarea gradului de diferenliere individuald a speranlei"). .R. 3.toltarea comportamentului proso.Ca o cascadl"): Newsweek 28.. (28 teb. Medical Makhtg (iul. 1994).-sept. dobindit). Trezirea empatiei Ia copii: Marian Radke-Yarrow 9i Carolyn ZahnWaxler in . 2.Cognitive Operations Associated With Individual Differences in Affect Intensity" (. 6. .1992). Iournal of Abnormal and SocialPsychology 16.. 579.. .Experienla optimi gi folo. despre rddicinile dezvoltirii sale gi despre neurologia sa in The New YorkTimes (28 mart. 7. din Ervin Staub (ed. McReynolds. Ba3ic Books.O mXsurtr a capacitdfii de analizare a indiciilor sociale nonverbale la copiii furtre 6 si 10 ani"). fossey-Bass. 31. Optimismul realist fa!5 de cel naiv: vezi... Stephen Nowicki 9i Marshall Duke. lournal of Personality and SocialPsychology60.Redecini. reu9i")... 5. lucrare prezentati la intrunirea Societdlii Americane de Psihologie (1989). prin potenlialul evocat gi prin misurarea aten!iei"). .1994).Play and Intrinsic Rewards" (.fournalof Humanistic Psychology1'5. Harper and Row. . Daniel Stern. 22. manuscris nepublicat (oct.New Haven. lournal of Personalityand SocialPsychology53 (7987\. s.. 32. 1986).. p. Mihaly Csikszentmihalyi. Ralph Haber si Richard Alpert. CsikszentmihalyiinThe New YorkTimes(4 mart. I-am luat un interviu dr.Optimism in Children's fudgments of Health and Environmental Risks" (.i menlinerea ctal).Test Anxiety" (. I-amluat un interviu lui Albert Bandura despre autoeficienli in Tfte (8 mai 1988). New'York.. . Robert Rosenthal 9i al. Creierul in transi: fean Hamilton gi allii..p. Activarea corticali si oboseala: Emest Hartmann..) si allii.. sirea talentului") din Mihaly Csikszentmihalyi gi Isabella Csikszentmihaly..A Measure of Nonverbal Social Processing Ability in Children Between Ages of 6 and 10" (.The Will and the Ways: Development and Validation of an Individual-Differences Measure of Hope" (. Deuelopment antl Maintenance of ProsocialBehnaior(Dezz.Dialogul intem in (dec. I-am luat un interviu lui C.. New York. motive 9i tipare de comportament prosocial Ia copii"). Gindurile negative gi rezultatele la teste: john Hunsley. 1973. Cambridge University Press.3 (L975).The Interpersonal World of the lnfant (Lumeainteryersonald a sugarului).Rela!ia dintre anxietatea datoratX rezultatelor la invSlituri 9i grija de a (mai 1989). e gy of Op timal Experienc 26. 29. Am scris despre empatie. Evoked.Opera.Roots. Mihaly Csikszentmih alyi.. Studenli anxiogi: Theodore Chapin. Mamele care au actionat ca niste cercetAtoaredupd ce au fost preg5tite de Marian Radke-Yarrow 9i Carol1'n Zahn-Waxler'la Laboratoarele de Dezvoltare PsihologicX din cadrul Institutului National de Sindtate Mintali.Hot Information-Processing Becomes More Accurate With Open Emotional Experience" (.Speranla 9i notele proaste: C. Potential and Attention Measures" (.Joaca9i rdsplXlile intrinsece")..vder 30.Testede anxieta13 (1958)' te"). Personalityand Indiaidual Differences . .. inotdtorii optimigti: Martin Seligman. Autocongtientizarea 9i empatia: vezi..Intrinsic Enjoyment and Boredom Coping Scales: Validation With Personality. Heakh Psychology13 (1994)' 23. Rtrdicinile empatiei leet). 4 (1991). Optimal Experience: Psychological Studiesof Flow in Consciousness(Experienfaoptimd:studii psihologice asupratranseiin congtientizare).. Carol Whalen 9i alfii. 24. ed. 27. 1989). de exemplu. 20. Capitolul 7.Testul PONS: mdsurarea sensibilitdlii Ia indiciile nonverbale")in Adaances in Psychological Assessment de P. 1987). Studiul transei 9i studenlii la matematicd: JeanneNakamura.Procesareainforma. I-am luat un interviu dr..Internal Dialogue During Academic Examinations" (. Cambridge. 1984. Snyder 9i alfii.tii. . . 21..San Francisco. The Functions of Sleep(Funcfiile somnului). . 1991. Internistii care fac cadou o bomboani: Alice Isen qi altii. LearnedOptimism (Optimismul .. Yale University Press. 1.. 1987 .The Relationship of Trait Anxiety and Academic Performance to Achievement Anxiety" (. . Nevv York. 1977.Scaiaadaptirii bucuriei intrinsece 9i a plictiselii: validarea prin personalitate.. Flow: The Psycholo (Transa:psihologiaexperienleioptime\. D ecision 1"9. I-am luat un interviu lui Martin Seligman despre optimism in Thc New York Times(3 feb.

382 Note Note 383 8. Wrightsman 9i K.'1992).Facial Expressivity in Infants of Depressed Mothers" (. Amsiris despre ciclul emolional care culmineazi cu crimele sexuale in The New York Times (L4 apr. lournnl of PersonalityDisorders6 (1992).efectul este observabil in faptul ci psihopalii criminali sint de-a dreptul gocafi: una dintre cele mai recente replici ale acestui efect apare in cartea lui Cfuistopher Patrick 9i alfii. 1981. Prentice Hall.. 9. 1975.. Social Cognition. Grune and Stratton.. Research.. Mare parte din ce am scris aici este preluat de fapt dintr-o lucrare a lui Robert Hare.p. Dodge (ed.. 1987.S.103 Capitolul 8. . 1984. cunoagtereasocialX 9i acliunile morale")bin W. Hclping the Child Who Doesn't Fit'ln (Cum ponte fi ajutat copilul . disculii despre sentimente si dezvoltarea regldrii afectului in prima copildrie"). Social Cognition..Managementul care face impresie: sinele ifi interacgiunea sociali") din L.Giftedness and Psychological Abuse in Borderline Personality Dlsorder: Their Relevance to Genesis and Treatment" (..i Kenneth A. . 13. expert in psihopatie.1994).. S6tii care igi bat nevestele: Neil S. 10. Lakin Phillips. Brothers. and Psychophysiology in'the Arguments of Couples With a Violent Husband" (. Moral Behaaior and Deaelopment:Adtsancesin and Applications (Comportamentulmoral pi dezzsoltaTheory. Cameleonii sociali: Mark Snyder.. 6.Rela!ii. Psihopalii nu se tem de nimic .Affect. Leslie Brothers. lournal of AbnonnalPsychology.. Do or Die (Fd-o sau mori). 140. The Deaelopmentol Emotion Regtilationand Dysregulation(Dezuoltarea regldrii emoliei.cereetare rea:progrese Sons.b.). (Bazatrll9. Studierea violatorilor violenJi de copii a fost ficuti de Robert Prentky. NJ. psiholog la Universitatea de Stat Oregon. .ii.Empatia. Studiile asupra transmiterii dispozitiilor 9i asupra sincronizdrii sint fdcute de Frank Bernieri.2 (1992). New York.i dereglnrea ei).Relationships. l0. Talk About Feelings. Stern. Teoria antrendrii este propusi de Bernieri 9i Rosenthal in Fundamentals of NonaerbnlBehaaior.p. aersity Research 4. Cambridge University Press. and Moral Action" de Hoffman..Fiziologia empatiei: Robert Levenson 9i Anna Ruef. cif. Deoelopmental 6 (19e3).Empathy: A Physiological Substrate" (. Regulile de exprimaie apar la Paul Ekman 9i Wallace Friesen in Unmasking the Face(Demascarea chipului).A Biological Perspective on Empathy" (. Behavior Matdring and Interpersonal Synchrony" (. op. Arizona State Uni(prirn5var5 / vard 1994).ordeline": Lee C. and the Development of Affect Regulation in Early Childhood" (. 16.Empathy.Cambridge... American lournal of Psychiatry 146.Coordonarea interpeisonalX.Cambridge. 12.). 1..lnteqpersonal Coorrdination.Infloriturile dramatice imi aparfin. ..Empathy.Leon Bing. Soclal Psychologyin the'80s (Psihologiasocialdn anilor'80). Martin L.Empatia: substratul fiziologic" ). Cambridge University Press. conlinutul verbal 9i psihofiziologia in certurile din cuplurile cu soli violen!|"). Psychology ciald a sugarilor cu mame deprimate").Culture Cul-de-Sac" (..Inteligen!a sociali la copiii mici"). (1994).Expresiafa29. 20.Impression Management: The Self in Social Interaction" (. 11.Afectul.9. 1. Cilug6ri in toiul bdtiliei: povestea este relatatd de David Busch in . Thomas Hatch. 1991. 5. Sursa era Wlliam Pithers.. 16. 1991..7 (1989). California. Studii asupra legiturii dintre empatie 9i etici pot fi gdsite in . . . ..Mare parte clin cercetirile sale apar ir . lournal of Clinical Psychology (irtl. 1978. Verbal Content.. .Perspectiva biologici asupra empatiel"). Kurtines 9i J. Artele sociale { r 1. 21. psiholog la Universitatea British Columbia. Englewood Cliffs. psiholog la Vermont Department of Corrections. HarperCollins. Monterey.. 8. New York. 18. potrivirea comportamentald si sincronizarea interpersonald") de Bernieri of NonaerbalBehauior(Ideile 9i Robert Rosenthal. 17. am scris despre lucrdrile sale in ThENew YorkTimes. The Social SkiIIs Basisof Psychopathology sdturilor socialeale psihopatologiei). Schimbul dintre fay 9i Len a fost prezentat de judy Dunn 9i jane Brown in . Studierea modificirii dispoziliilor a fost prezentatd de Ellen Sullins in aprilie 1991 intr-o edilie a Personalityand Social PsychologyBulletin.tile la limita disfuncfiei: relevanla lor ir:rprivinia nagterii 9i a tratamentultl"). 3.inzestrarea gi abuzul psiho'logic la personaliti. Brooks/Cole. Diaux. 7.A Biological Perspective".]ohn Wiley and tn teoric. E. Copiii deprimati sirt descrisi de Jeffrey Pickens 9i Tiffany Field in .4. |udy Garber ..Disfuncfiile invdldrii nonverbale: Stephen Nowicki si Marshall Duke. gi aplicarea tn practicll). psiholog la Philadelphia. Empatia la pacienlii .Social Intelligence in Young Children" (. Park 9i alfii.. 2. Natura psihopatiei este descrisd mai amtrnunlit intr-un articol pe care l-am scris in The Nettt York Timespe 7 iul. lucrare prezentattr la intrunirea anualtr a Asocialiei Psihologilor Americani (1990).. in Fundamentals fundamentale ale comportamentuluinonaerbal)de Robert Feldman si Bernard Rime (ed.Cultura in funditurd").Emotion in the Criminal Psychopath: Fear Image Proces- sing" (. 15. and Moral Action" (... 1991.. Hoffman.New York. I ournal of Personalityand SocialPsychology63.. Jacobson gi al.. Gerwitz (ed.).Emo!ii la-psihopatul criminal: prelucrarea imaginii fricri" ). .

New Haven. 8. 1994. ThePsychology University Press.. Cambriclge Universitv Press.Children's Entry Behavior".. Hatch. pp. Guilford Irress. Descifrarea chipurilor triste: studiul este fdcut de dr. Dactr luim in calcul divorfurile ca numdr total intr-un an.. Alfred A. 45o. 16.Menlinerea satisfacliei intr-o rela!ie romantictr: empatie 9i competenld relafionald").. Zidul: Gottman. p. PARTEAATREIA r^r1TilGEM. . p. . Parker (ed..Comportamentul de intrare in grup al copiilor") de Martha Putallaz gi Aviva Wasserman.New York. Brodv 9i Judith A. Ginduri otrdvite: Aaron Beck. Studiui asupra cdsniciei este ficut de John Gottman si colegii sdi de la Universitatea din Washington.. Ruben C.pp. 15. 1990. New jersey.SocialIntelligence in Young Children". Peachtree Publishers.Suspiciunea birbalilor care dau dovadi de agresivitatesexuali: Neil MaIamuth si Lisa Brown.Gender and Emotion" .pp.New York. Dugmaniintimi 1. p.). Cindirea distorsionatd a sotilor violenti este descrisi in . 206-211.).384 Nofe Note 385 sd se adapteze).Dar statisticile Pe care le citez aici calculeazd nu numirul divorfuri-lor care se petrec intr-un an. din Steven Asher 9i ]ohn Coie (ed. 84.iland (ed. Cont. .Prieteniile de acelagi sex gi de sex diferit la copiii mici") din J.. Lumile total diferite ale biielilor 9i fetelor: Eleanor Maccoby 9i C. Cairns gi l3everley D. care nu reuFerte Vezi 9i Byron Rourke.2 (1993).Maintenance of Satisfaction in Romantic Relationships:Empathy and Relational Competence" (. Brody 9i Hall.Attributing Negative Intent to Wife Behavior: The Attributions of Maritally Violent Versus Nonviolent Men" (. Schimburile dintre Fred gi Ingrid sint preluate din Gottman. Wftal PredictsDitsorce. Gur de la Facultatea de Medicini a Universitdlii Pennsylvania12. Nowicki 9i Duke. Lawrence Erlbaum Associates..Triunghiul amoros") din Robert Sternberg of Loae(Psihologiaiubirii). Prieteni de joacd de acelagisex: ]ohn Gottman. . New York.Genderand Emotion" .lournal of AbnortnalPsychology I02.Segregarea copilirie") in H.)... 9. Aceastd vinietA 9i cronica studiului asupra intrlrii intr-un grup este din . Why Marriages Succeed or Fail (De ce mariajelereugesc sauajung sllfie un epec).Sexually Aggressive Men's Perceptions of . 17. Existd multe posibilitili de a calcula procentul de divorfuri. 145-146. 1994 si Wnt PredictsDioorce.. Alan Oathout in . Reese (ed.Gender Segregation in Childhood" (. Nonoerbal Learning Disabilities (Disfuncfiile inadtdrii nonaerbale). 1992. Lifelines nrd Risks(Pwtcte de reperpi riscuri).rA EM OTtONAtA Ap U Cdr A Capitolul 9.pp.. Statisticile aratX o rati crescindd a divorlurilor in ultimul secol.397410. Simon and Schuster. Ea este de asemeni citattr gi in How Can I Help? (Cum apputeasdajut?) de Ram Dass 9i Paul Gorman. N. Lorse Is Neaer Enough (Itrbirearur e niciodatdde ajtnts). Handbook of Entotions.eslie R. New York.. . Gottman gi |. 15. 10. 1987. Knopf. AcaBehauior(Noi progrese tn dezaoltarea demic ltess.Triangulating Love" (. Ce se gindegte in cazul cdsniciilor cu probleme: Gottman.. Descoperirile despre diferentele de sex la nivelul emofiilor sint trecute in revistd in . ci mai degrabd posibilitdfle ca un cuplu cdsitorit sd sftrgeasci prin a divorla in anul respectiv.'Inc.Sameand Cross Sex Friendship in Young Children" (..Genui si emotiile") de l. Guilford Press... l"L. 167-171. 1989. 1988. Studierea nemulgumirilor sofilor 9i sotiilor: Robert J.). Hall. . Unele metode arati cd rata divorfurilor ajunge la 50% 9i ci s-a mai redus pu1in. lournnl of Personalityand Socinl Psvchology53. 13. 1993. Cairns. 12. 13. se Pare cd ele au atins apogeul in anii 1980. 7 . Helping the Child Who Doesn't Fit In. What PredictsDiaorce. Cambridge University Press. 1985. PeerRejectionin Childhood(Respingerea semenilorin copildrie). Povestea lui Terry Dobson despre belivul japonez gi betrin este folositd cu permisiunea autorului. 1986. Importanla unei bune comuniciri pentru femei a fost prezentati de Mark H. Adaances in Child Deaelopmentand gi comportamentul copilului). Fetele gi arta agresiunii: Robert B. Davis si H. Whaf PredictsDiuorce. Sternberg. Hillsdale.. New York.. 454. 5. din lr{iciraelLervis gi JearrnetteHar. Atlanta.2 (1987).).ersation of Friends (Conoersafiileprietenilor). 1993.Harper and Row.Genderand Emotion" (. Nerv York. 1988.Children's Entry Behavior" (. 14. ... Acesta si rczumatul care urmeazir asupra diferentelor sexuale care afecteazi reaclia fafd de viafa in societatesi emotiile care decurg se bazeazdpe o excelentdcronici din .Yale 9i Michael Barnes (ed. . Mai multe amdnunte in Whaf Predicts DiBetween Marital Processes and Mnrital Outcomes oorce:TheRelationship (Ce anume prezicedfuorful: relalia dintre procesulmarital gi reailtatele sale)de fohn Gottrnan. iar mijloacele statistice folosite vor determina diferite rezultate. tsrody 9i Hall. fiind descris mai ir aminunt in doud cXrfi: john Gottman.Gender and Emotion" de Brody si Hall. l i i : 4. Putallaz 9i Wasserman. 2. 6.Atribuirea intenliilor negative comportamentului sotiilor: atributele sotilor violen!i comparativ cu cei nonviolenli") de Amy Holtzworth-Munroe 9i Glenn Hutchinson. 14. New York. New York.Cambridge University Press. New \brk.egen in |acklin. 11. 3. d.

Oglindirea: Harville Hendrix.Discrimination. 23.. Clinical Handbook of Marital Therapy(Manunlul terapieicdsniciei).Towers Perrin.. lournal of Personnlity and Social Psychology 67 (7994).Influenfa virstei 9i genului asupra afectului. /oumal of Applied Psychology 75.. Cei patru pagi care duc la . Echipele: Peter Drucker. What PredictsDiaorce. New fersey. 1994). Waltham.Henry Holt.. 18. Discfimination. Prejudice. Basic Books. What Predicts Dioorce. and Their Interrelations: A Study of Long-term Marriages" (.Virsta transformdrii sociale"). New York. cind se enerveazd qi cei care o fac la rece. 1988. femeile criticd: Gottman. Sondajul asupra a 250 de directori: Michael Maccoby. /ournal of Personalityand SocialPsychology 67 (1994). 3.Institutul Levinson. . 22..Reac!iafafd de o for!tr de muncd diversd"). .Reducing the Expression of Racial Prejudice" (. 24.New York. fiziologiei 9i relaliilor dintre ele: studiu asupra cisniciilor de durati").Guilford Press. 12. 1994). S69iicare igi bat nevestele: existi trei categorii de soli care devin violenti: cei care o fac rareori.. The Neu York Times(26 aug. Bdrbatri sint ca un zid.386 Note Note 387 Women's Communications" (. Conducind cu inima 1. Potopul: Gottman. Terapia se pare ci ajutd doar la cei din primele doui categorii.3 (1990). 1990).. 14.. 6. Vezi Neil Jacobson 9i alfii. The New York Tinrcs(26 iun.Servicii firi tragere de inimd"). 10. .Service With a Sneer" (. 1994.Responding to a Diverse Work Force" (. Povestea unui vicepregedinte sarcastic mi-a fost spusi de Hendrie Weisinger. 28.. 21. 17. in mod calculat. Riddcinile urii: Vamik Volkan. Boston. vezi cartea ei ltt theAge of the SrnnrtMachine(ht epoca nngililor degtepte). Potopul la so!i: Gottman. Capitolul 10. Getting the LoaeYou Want (Cum sd obtii iubireape careo doregti\.Intelligencc . 8. 27..Discrimination. 26. 7.The Influence of Age and Gender on Affect.Cint5rirea efectelor distrugdtoare ale criticilor: eficacitatea relativd a patru interventii"). 1991. LoaeIs Neaer Enough. . 25. Critica precise gi cea vaga: Harry Levinson.Inteligenla de grup: de ce unele grupuri sint (1988). 1988. cauze a conflictelor: Robert Baron.Little.Sotia acuzati ci 9i-a impugcat soful din pricina unui meci de fotbal de Ia televizor"). Addendum to the Leoinson Letter (Addendala scrisoarea lui Leoinson). and Rncism(Prejudecdfi. The Need to Haae Enemiesand Allies (Neaoiade a aoeadugmani 9i aliafi).Academic Press.Group Intelligence: Why Some Groups Are Better Than Others" (. Certurile productive din cdsnicie: Gottman.New York. Cartea sa The Critical Edge:Hozu to Criticize Up and Down the Organization und Mnke It Pay Of (Punctuluitic: cum poli comenta pozitia sau negatizscompaniaSi sd merite). 1993).discriminare ri rasism). .Percepfia agresivitilii sexuale a bdrbalilor in comunicarea femeilor").. psiholog la UCLA..Cinevrea sd urce trepteie ierarhice trebuie si aibd mult otraj"). . and Rncism. Zuboff: intr-o conversalie din iunie 1994. Whnt Predicts Dioorce. 1990). 4. prezentat ire The Neut York Times(26 aug. Prejudice.pe care l-am intervievat in The New York Times(11 sept. 20. 1987... 5. 11. 1976). What PredictsDiaorce.When Moods Affect Safety: Communications in a Cockpit Mean a Lot a Few Miles Up" (.TheAtlnntic Monthly (nov.Reducereaexprimdrii prejudegi cal Science(v ol. Forttme (dec. 1989.. Prejudice. Stereotipurile distrug: Gaertner 9i Davidio. Lipsa capacitilii de impicare in cupluri: Gottman. 1994). Pribugirea pilotului care ii intimida pe ceilalgi: Carl Lavin. c5lilor rasiale"). Puterea de a se exprima cu glas tare: Fletcher Blanchard.. 1990). Ibid. 29. What PredictsDioorce. 13. Sondajul asupra izbucnirilor directorilor a fost fdcut de Robert Baron.. cei care o fac la supdrare. ..Pentru impactul tehnologiilor de informare. Conceptul de inteligen!5 de grup este inventat de Wendy Williams 9i Robert Sternberg. Brown.Countering the Effects of Destructive Criticism: The Relative Efficacy of Four lnterventions" (.certuri pozitive" sint din Gottman.The Age of Social Transformation" (.The Corporate Climber Has to Find His Heart" (. Stereotipuri 9i idei preconcepute subtile: Samuel Gaertner gi John Davidio. Idei preconcepute subtile: Gaertner si Davidio. Criticile. 199l). Psycholo 16. Northvale. TheNeutYorkTimesSundayMngazine(11nov.. 2. Solilor nu le plac ciorovdielile: Robert Levenson 9i allii.Feedback-ul 9i subaltemii"). IBM: ... . Schimbarea Ia falA a forlei de munc5: un sondaj pe 545 de companii nalionale fdcut de o firmd de consultanli din Manhattan . 2. Why Marriages Succeed or FaiI.. $coala Superioard de Afaceri. 9.' mai bune decit altele"). . and Racism.. 18. Relman: citat in Howard Kohn. 19. The New York Times(3 nov. Jason Aronson. Massachusetts (1992).Atunci cind dispoziliile afecteaid siguranta persoanei: comunicarea in cockpit inseamnd ce ea se face totusi undeva in aer"). . psiholog la Institutul Politehnic Rensselaer.Wife Charged with Shooting Husband Over Football on TV" (..Feedback to Subordinates" (. Thomas Pettigrew: i-am luat un interviu lui Pettigrew pentru The NrzuYorkTimes(I2 mai 1987). 15. Supravegherea pulsului: Gottrnan. New York. Physiology. Prinderea din zbor a automatismelor de gindire: Beck.

388

Note

Note

389

19 Studiereacelebritdliior in cadrul laboratoarelorBell a fost prezentatE de Robert Kelley 9i JanetCaplan in ,,i{ow Bell Labs CreatesStar Performers" (,,Cum s-au creat la laboratoargle Bell performeri ce(iulie-aug. 1993). lebri"), HnraardBusiness Reoreiu 20. Utilitatea retelelor neoficiale este citati de David Krackhardt si jeffrey R. Hanson in .,Informal Networks: The Company Behind the Chart" (,,Reteleleneoficiale: compania din spatele graficulul"), Har(iulie-aug. 1993),p. 104. trnrdBusiness Reoiew Capitolul 11. Minte 9i medicini 1. Sistemul imunitar pe post de creier al trupului: FranciscoVarela in cadrul intrunirii Cea de-a treia minte si viafa, Dharamsala, India (dec.1990). 2. Mesageri chimici intre creier 9i sistemul imunitar: vezi Robert Ader gia),editia a 2-a, ogy (Psihoneuroimunolo 9i alfii, Psychoneurohmnunol Academic Press,San Diego, 1990. 3. Contactul dintre nervi 9i celulele imune: David Felten 9i allii, ,,Noradrenergic Sympathetic Innervation of Lymphoid Tissue" (,,Inversarea noradrenalinei sistemului simpatic in tesutul lilr.foid"), lournal of Immunology135 (1985). 4. Hormonii 9i funcliile imunitare: B. S. Rabin ti allii: ,,Bidirectional Interaction Between the Central Nervous System and the Immune System" (,,Interactiunea bidirecfionald intre sistemul nervos central gi sistemul imunitar"), Critical Reztiews in Immunology 9 (4), (1989), pp.279-312. 5. Legdturile dintre creier 9i sistemul imunitar: vezi, de exemplu, Steven B. Maier 9i al1ii, ,,Psychoneuroimmunology" (,,Psihoneuroimu(dec. 1994). nologia"), AmericanPsychologist 6. Emoliile toxice: Howard Friedman 9i S. Boothby-Kewley, ,,The Disease-PronePersonality: A Meta-Analytic View" (,,Personalitatea care predispune la boald: un punct de vedere meta-analitic"), American Psychologist 42(1987). Aceasti vastd analizi a studiilor care foIosesc ,,meta-analiza" si care rezulti din multe alte studii mai mici poate fi combinati din punct de vedere statistic intr-un studiu enorm. Acest lucru ar permite efecte ce nu s-ar vedea in orice studiu, dar s-ar putea detecta mai ugor datorit5 unui numdr total de persoane studiate mult mai mare. 7. Scepticii suslin cd imaginea en'rofionald in strinsi legiturb cu numSrul mare de imbolniviri este de fapt profilul chintesenfei neurotice - un adevirat naufragiu in anxiozitate, depresie 9i furie emotionald. Aceste procente mari de imbolndvire care sint prezentate se datoreazh nu atita unor motive medicale, cit unei inclinafii a oamenilor de a se plinge de problemele de sdnitate, exagerindu-legravitatea. Friedman si allii sustin cd importanla emoliilor ir:raparitia bolilor se rezurrri doar la cercetirile in care evaludrile medicilor sint ficute

:

doar asupra semnelor observabilede boald 9i ale analizelor medicale gi nu tin cont de plingerile pacientilor,care determind nivelul de imbolndvire - cea dintii solutie fiind una rnai obiectivi. Sigur cd existd posibilitatea ca o stare proasti si fie rezultatui unei conditii fizice precare,precum si posibilitatea de a grdbi aparitia bolii; din acest motiv, datele cele mai convingitoare provin din niste studii de prospecfie in care stirile emofionale sint evaluate independent de celede boal5. 8. Gail Ironson gi allii, ,,Effects of Anger on Left Ventricular Election Fraction in Coronary Artery Disease" (,,Efecteleminiei asupra ventriculului sting in bolile coronariene"), The American lournal of Cardiology,70,1992.Eficienla pompdrii sangvine se mai numegte uneori gi ,,ejection fraction", ceea ce calificd acea capacitate a inimii de a pompa singele din ventriculul sting in artere. Astfel se misoari procentajul de singe pompat din ventricule la fiecare bdtaie a inimii. In bolile de inim5, scddereapompirii inseamni o sldbiciune a musclriului inimii. 9. Dntre cele peste 12 studii despre ostilitate si moarte pricinuite de bolile de inim5, o parte au arEtat ci ar exista o legdfuri, numai cI acest neajuns poate si se datoreze diferenlelor de metodi, cum ar fi o proastd misurare a ostilititii, precum 9i efectului relativ subtil al acestuia.De exemplu, cel mai mare numir de decesecauzate de efectul ostilitdlii se pare ci se produc cam la virstele miilocii. Daci sfudiul nu reugegtesd giseasci acele cauze ale decesului pentru oamenii aflali la aceastdvirstd, inseamni cE practic rateazeefectul. 10. Ostilitatea ;i bolile de inimd: Redford Wiiliams, The Trttsting Henrt (O inimd deinuedere),Times Books/Random House, New york. 19g9. il. Peter Kaufman: i-am luat un interviu dr. Kiufman pentru Ty'le Nczu YorkTimes (1 sept. 1992). 12. Un studiu fdcut la Stanford asupra miniei 9i celui de-al doilea infarct: Carl Thoreson l-a prezentat in cadrul Congresului lnternational de Medicind Comportamentali de la Uppsala, Suedia (iut. 1990). 13. Lynda H. Powell, ,,Emotional Arousal as a predictor of Long-Term Mortality and Morbidity in Post M.I. Men,, (,,Tiezirea emogionald ca factor predictiv al mortalitdtii gi rnorbiditilii birbatilor dupi opera_ vol.82, nr. 4, Anexa III, oct. 1990. ,tii"), Circulntion, 14. Murray A. Mittleman, ,,Triggering of Myocardial Infarction Onset by Episodesof Anger" (,,Declangarea infarctului miocardic in urma crizelor de furie"), Circulation, vol.89, nr.2(1994\. 15. Reprirnarea miniei ridici tensiunea arteriald: Robert Levenson, ,,Can We Control C)ur Emotions, and Hon, Does Such Control Change an Emotional Episode?" (,,Oareputem controla emotiile si cum ar putea un asemeneacontrol sd modifice un episod emofio_ nal?" din Fundanrcrttal Abortt Ertrotions (ftttrebdri Questions fiutrlnmen-

390

Nofc

Note

391

tale nntpra emofiilor) de Richard Davidson 9i Paul Ekman, Oxford University Press,New York, 1945. 16. Stilul personal furios: am scris desPre studiul Iui Redford Williams asrrpru mi.ti"i gi asupra inimii in The NezuYork Times Good Health Magazine(16 apr. 1989). 17. O reducere de Mo/" la cel de-al doilea infarct: Thoreson, op' cif' 18. Programul dr. Williams Pentru stdpinirea miniei: Williams, Tfte Trusting Heart. 19. Femeia care igi ficea mereu griji: Timothy Brown 9i al1ii: ,,GeneraIized Anxiety Disorder" (,,Disfuncfii ale anxietdlii generalizate") din Disorders(Manunlul disfuncliilor psiof Psychological Clinical Handbook (ed.), Guilford Press, New York, 1993' H. Barlow de David hologice) 20. Stresul 9i metastazele:Bruce McEwen 9i Eliot Stellar, ,,Stressand the Individual: Mechanisms Leading to Disease" (,,Stresul 9i individul: mecanismele care duc la imbolndvire"), Archioesof Internal Medicine I53 (27 sept. 1993). Studiul Pe care il descriu este in ,,Biology and Clinical Relevance of Human Natural Killer Cells" (,,Biologia 9i relevanla clinicd a celulelor umane ucigdtoare") de M' Robertson 9i l.Ilrtz, Blood76 (1990). 21. Pot exista multiPle motive Pentru care oamenii stresali devin mai vulnerabili la boali, aparte de cdile biologice firegti. Unul ar fi felul ir care oamenii incearci si-9i calmeze anxietatea - de exemplu, fumatul, biutul sau indopatul cu alimente nestrndtoasesint in sine un pericol. Pe de altd parte, existi 9i aceasti ingrijorare permanenti 9i anxietate care ii pot face pe oameni si-gi piardi somnul sau si uite sd i9i respecte tratamentele medicale sau dietele, prelungindu-9i boala pe care deja o au. CeI mai adeseainsd, mai mult ca sigur, acestea merg mind in mini, stresul 9i boala sint un tandem. 22. Stresul slibegte sistemul imunitar: de exemplu, intr-un studiu ficut asupra unor studenli la medicini care se confrunti cu stresul la examene, s-a demonstrat ci acegtia nu numai cd au un control scizut asupra sistemului imunitar, ceea ce duce la herpesuri, dar prezintd 9i o scidere a caPacitelii globulelor albe de a ucide celulele bolnave, precum 9i un nivel crescut de substanle chimice, asociat cu suprimarea capacititilor imunitare ale limfocitelor, globulele albe concentrindu-se asupra rispunsului imunologic' Vezi Ronald Glaser 9i Depression in Cellular Janice Kiecolt-Glaser,,,Stress-Associated la nivel imunttar"), Brain, (,,Depresia stresului asociati Immunity" nnd lmmunity 1 (1987) Behaoior, ' Dar in majoritatea acestorstudii se arati cd existi o sldbire a capacitdlii de apXrare imunologicd in fata stresului, totugi nefiind foarte clar dacd aceste niveluri sint atit de scezute incit si ducA la riscuri medicale 23. Stresul 9i ricelile: Sheldon Cohen 9i allii,,,PsychologicalStressand Susceptibility to the Common Cold" (,,Stresul psihologic 9i sensibi

i

litatea exageratd la ricelile obignuite"), NezuEnglandlournal of Medicine 325 (1991). 24. Supdrdrile zilnice si infecliile: Arthur Stone gi allii, ,,SecretoryIgA as a Measure of Immunocompetence", lournal of Htunan Stress 13 (1987).intr-un alt studiu, 246 de soli, sofii si copii au tinut un jurnal zilnic aI motivelor de stres din familia lor intr-un sezon cu gripd. Cei care au avut cele mai multe crize familiale au avut 9i cele mai multe gripe si mai multe zile cu febri, fdcindu-se inclusiv o mdsurdtoare a nivelului anticorpilor. Vezi 9i R. D. Clover 9i altii, ,,Family Functioning and Stress as Predictors of Influenza B Infection" (,,Funcfionarea familiei si stresului ca indicatori ai gripei infeclioase B"),lournal of Family Practice 28 (mai 1989). 25. Herpesurile 9i stresul: o serie de studii fdcute de Ronald Glaser si ]anice Kiecolt-Glaser - de ex., ,,Psychological Influences on Immunity" (,,Influenfele psihologice asupra imunit5lii"), American Psychologist43 (1988).Relalia dintre stres si herpes este atit de puternicd, incit acest lucru a fost demonstrat intr-un studiu pe numai zece pacienfi, folosindu-se herpesul ca mdsurdtoare; cu cit anxietatea era mai mare, stresul inregistrat de citre pacienli era 9i el mai mare 9i cregtea pericolul apariliei de herpesuri in urmitoarele sdptdmini; perioadele calme din vietile lor duceau la liniFtirea herpesurilor, care nu mai apdreau. Vezi H. E. Schmidt gi algii, ,,Stressas a Precipitating Factor in Subjects With Recurrent Herpes Labialis" (,,Stresul ca factor ce grdbegte recurenta herpesului la persoanele vulnerabile"), lournal ofFamily Practice 20 (1985). 26. Anxietatea Ia femei 9i bolile de inimi: Carl Thoreson a prezentat acest studiu la Congresul Internafional de Medicind Comportamentali de la Uppsala, Suedia (iulie 1990). Anxietatea poate de asemenea sd joace un rol in a-i face pe unii oameni vulnerabili la bolile de inim5. Intr-un studiu fdcut la Universitatea Alabama. la Facultatea de Medicind, pe '1. L23 de birbali 9i femei intre 45 qi 77 de ani, s-a evaluat profilul lor emotional. Acei birbati care aveau inclinatii mai mari spre anxietate gi spre ingrijorare la virsta mrl-locie riscau mai mult decit ceilalli sd facd hipertensiune 20 de ani mai tirziu. Yezi Abraham Markowitz si altii, lournal of the ArnericanMedical Association (74 nov. 1993). 27. Stresul 9i cancerul colorectal: Joseph C. Courtney 9i altii, ,,Stressful Life Events and the Risk of Colorectal Cancer" (,,Viala stresantd si riscul de a face cancercolorectal"),Epideniology (sept. 1993),a(5). 28. Relaxarea pentru contrabalansareasimptomelor bazate pe stres: vezi, de exemplu, Daniel Goleman gi joel Gurin, Mittd BodyMedicine (Medicinnmhlii gi a trupultti),Consumer Reports Books/St. Martin's Press,New York. 1993.

392

NoIc

Note

393

2v. Depresiasi bolile: vezi, de ex., Seymour Reichlin, ,,NeuroendocrineIm.nrune lnteractions" (,,interacliunea neur(iendocrini si irnunA"), Medicine(21 oct. 1993). NtzuEnglnndlotmnl o.f 30. 'fransplantul de rndduvi osoas;: citat de JamesStrain, ,,CostOffset From a Psychiatric Consultation-LiaisonIniervention trVithElderl,v in urma unei intervenlii care .Hip Fracture Patients" (,,Consecintele presupune gi o consultagiela nivel psihiatric atunci cind pacientii suferSla o virstd avansati de o fracturi de gold"), Americnnlournnl of Psychiatry148 (1991). 31. Howard Burton si al1ii,,,The I{elationship of Depressionto Survivai in Chronic Renal Failure" (,,Rela!iadintre depresie9i supraviefttire (mart. 1986). Nledicine in bolile cronice renale"), Psycltosomntic 32. Lipsa de speranfd 9i decesul in urma bolilor de inimi: Robert Anda 9i al;ii, ,,Depressed Affect, Hopelessness, and the Risk of Ischemic Heart Disease in a Cohort of U.S. Adults" (,,Deprimarea,Iipsa de speranld si riscul imbolndvirii de boli de inimd in cazul mai multor (iul. 1993). adulfi din SUA"), Epidemiology 33. Depresia ;i infarctul: Nancy Frasure-Smith 9i allii, ,,Depression Foilowing Myocardial Infarction" (,,Depresia care insole9te infarctul (20 oct. 1993). MedicalAssociation miocardic"), / ournalof theArnerican 34. Depresia in mai multe boli: dr. Michael von Korff de la Universitatea Washington, psihiatrul care a fdcut acest studiu, a subliniat cd in cazul unor asemeneapacienli care se confrunti cu situalii dificile 9i care triiesc de pe o zi pe alta, ,,daci tratezi depresia unui pacient, constali ameliordri fird modificdri ale stirii de sdndtate fizici. Daci egti deprimat, simptomele !i se par insd mai grave. O boald fizicA de obicei cronici este o mare problemd pentru adaptabilitate' DacX egti deprimat, egti mai pulin capabil si inveli sd ai grijd de boala ta. Chiar 9i in cazul bolilor fizice, dacl egti motivat 9i ai destuli energie 9i sentimentul valorii de sine - toate acesteafiind sub semnul intrebdrii in cazul unei depresii - atunci oamenii se pot adapta remarcabil chiar ;i la cele mai cumplite neajunsuri de sdnXtate'" 35. Optimismul gi operatiile de bypass: Chris Peterson ;i alyii, Learned Helplesatess: ATheory for the Age of PersonalControl (Dobindireadepdgirii neajutordrii: o teorie pentru otrsta controlttlui personal), Oxford University Press,New York, 1993. 36. Accidentele la coloana vertebrald 9i speranla: Timothy Elliott 9i al!ii, ,,Negotiating Reality After Physical Loss: Hope, Depression, and Disability" (,,Negocierea realitdfii dupd un accident fizic: speranla, and SocialPsttchology depresia gi infirmitatea"),lournal of Personality

of tire AsscciationsBetwcen Social Support ancl !ii, ,,1\{eta-Arralysis Heaith Outcomes" (,,Meta-analizalegiturilor dintre sprijinul social si rezultatele in directia sAnitdlii"), JotLrnal of Behnutorni Mttlii:ittc

(1ee1).

; I t
I

I

6r,4(r99r).
37. Riscul medical al izoldrii sociale:james House gi al1ii, ,,SocialRelationships and Health" (,,Relafiile sociale 9i sindtatea"), Science(29 iul. 1988).Dar vezi si o descoperirecontroversati: Carol Smith 9i al-

38. Izolarea si riscul de deces:alte stuclii sugereazbun mecanism bioicrgic in functie. Aceste descoperiri,citate in House, ,,SocialRelationships and Health", au a.iunsla concluzia cd simpla prezenti a unei alte persoanepoate reduce anxietateagi scidea stresul psihologic ia persoanelecare se afli in terapie intensivd, la reanimare.Efectul de reconfortare datorat prezentei unei alte persoane duce nu numai Ia o scdderea ritmului cardiac si a tensiunii arteriale, dar gi la o mai mici secreliea acizilor gragi, care ar putea bioca arterele.Una dintre teorii incearc5 sd explice efecful vindecitor al contactelor sociale, care sugereazd un mecanism mintal in funclie. Aceastd teorie se bazeazd pe diverse date oblinute in urma experienfelor pe animale, din care s-a constatat cd existi un efect de calmare a zonei hir:otalamice posterioare,zoni a sistemului limbic cu puternice Iegdturi cu nucleul amigdalian. Prezenla reconfortantd a unei alte persoane inhibd activitatealimbicS, scizind ritmul de secretieal aietilcolinelor hidrocortizonului gi catecolaminelor, toate acestea fiind substante neurochimice care declanseazi o respiralie mai rapidi, un ritm cardiac crescut sau alte semne fiziologice ale stresului. 39. incordare,,,Cost Offset" (,,Consecirge";. 40. Cei ce supravietuiesc infarctului 9i sprijinul emofional: Lisa Berkrnan 9i altii, ,,Emotional Support and Survival After Myocardial Infarction, A Prospective Population Based Study of the Elderly,, (,,Sprijinul emotional si supravieluirea dupd infarctul miocardic, un studiu bazat pe persoanein virsti"), Annals of lntental Medicine(lS dec. 1992). 41. Studiu suedez: Annika Rosengren gi alfii, ,,Stressful Life Events, Social Support, ancl Mortality in Men Born in 1933,,(,,Evenimentele stresante ale vielii, sprijinul social gi mortalitatea bdrbalilor n5scuti in 1933"),British Medicallournal (19 oct. 1993). 42. Certurile in cisnicie 9i sistemul imunitar: JaniceKiecolt-Glaser si al!ii, ,,Marital Quality, Marital Disruption, and Immune Function,, (,,Calitatea cdsniciei, dezmembrarea cdsniciei si functia imunologicd"), Psycltosomatic Medicine 49 (1987). 43. I-am luat un interviu lui John Cacioppo in The Nezt,york Tintes(IS dec. 1992). 44. Me refer la gindurile nepl5cute: ]ames pennebaker, ,,putting Stress Into Words: Health, Linguistic and Therapeutic Implications. (,,Exprimarea stresului in currinte: sindtate, implicalii lingvistice gi tera_ peutice"), lucrare prezentatd la intilnirea Asociatiei Americane a Psihologilor, Washington, DC (1992).

394

Note oAZE Capitolul

Note PARTEAAPATRA DE OPORTLTNTTATr familiei

395

45. Psihoterapie gi ameliorhri medicale: Lester Luborsky 9i a$ii, "Is Psychotherapy Good for Your Health?" (,,Psihoterapia face bine la sanatate?";, irr.tu." Prezentatd la intilnirea Asociafiei Americane a Psihologilor,Washington, DC (1993). 46. Grupurile de sprijin pentru cei bolnavi de cancer: David Spiegel 9i algii, ,,fffect of Psychbsocial Treatment on Survival of Patients with Metastatic Breast Cancer" (,,Efectul tratamentului psihologic asupra pacientelor care au supravieluit unui cancer Ia sin cu metastaze"), Lancetnr. 8668,ii (i989). 47. lntiebdrile pdrinfilor: descoperirea a fost citati de dr. Steven Cohen-Cole, piihiut.n la Universitatea Emory, atunci cind i-am luat un interviu ptntru The New YorkTimes(13 nov' L991)' 48. Informalii complete: de exemplu, programul Planetree din cadrul Pacific Presbyterian Hospital din san Francisco va face cercetdri medicale asupra tuturor subiectelor in funclie de cerinfe' 49. Cum pot deveni pacienlii eficienfi: in acest sens, a fost dezvoltat un progru- de catre dr. Mack Lipkin, Jr', de Ia Universitatea de Medicini din New York. 50. Pregatirea emolionali a unei intervenlii chirurgicale: am scris despri acest lucru in The NezpYork Times (10 dec' 1987)' 5t. ingrijirea din partea familiei pentru pacienlii aflali in spital: din nou modei Planetree, .u 9i cel de la spitalele Ronald McDonald' "rt"".r^ undesepermitecapirinliisdsteaundevainapropiereaspitalelor atunci cind copiii sint internafi. 52. Congtientizare 9i medicini: vezi Jon Kabat-Zinn, Full Catastrophe Liaing (Trdireatn plind catastroffi, Delacorte, New York, 1991' 53. progiamul de reiacere in urma bolilor de inima: vezi Dean ornish, Dr.bean Ornish's Programfor ReuersingHeart Disease(Ptogranul dr' Dean ontish pentru rifacereapacienlilor cu boli de inimd), Ballanttne, New York, 1991. Educntion 54. Medicina bazatd pe relafiile interu mane: Health Professions legatedesdndtaCare(Educafiatn profesiunile anil Relationship-Centered te gi relafiile bazatepe tngrijiri). Raport al Pew-Fetzer Tas]<F9rc9 on pew Health Professions Aivancing psychosocial Health Education, of Health Professions Center The at Institute gi F"tr". Commission din cadrul Universitdlii California din san Francisco, san Francisco (aug. 1994). 55. Extirnarea mai rapidd: incordarea, ,,Consecin!e"' 56'Estelips6deetic6sdnutratezidepresiaincazulpacienlilorcuboli cardiovasculare: Redford Williams 9i Margaret Chesney, ,,PsychosocialFactorsandPrognosisinEstablishedCoronaryHeartDisease,, (,,Factorii psihologicl gi prognozele in stabilirea bolilor coronarie(20 oct' 1993)' MedicalAssociation of tlteAnrerican n1t'1,louninl Kramer, Stanley ,,A Prescription un chirurg. ',',' lir riso,rlt'dt'schisdcAtre (7 iunie 1993)' (,,I{t'teiipentru vindecare"),Nezos'1ueek l,rr lfr'.rlin1'."

12. Creuzetul

1. Leslie 9i jocurile video: Beverly Wilson 9i John Gottman, ,,Marital Conflict and Parenting: The Role of Negativity in Families,, (,,Conflictele maritale 9i crestereacopiilor: rolul gindirii negative in familii") din M. H. Bornsteav Handbookof parenting (Ghidul pdrintelui), vol.4, Lawrence Erlbaum, Hillsdale, New Jersey,1994. 2. Cercetarea emofiilor in familie a fost fdcuti mai sistematic in studiile lui ]ohn Gottrnan, pe care le-am recapitulat in Capitolul 9. vezt Carole Hooven, Lynn Katz 9i john Gottman, ,,The Family as a Metaemotion Culture" (,,Familia ca tip de culturd meta-emotionali,,), Cognition and Emotion (primivara 1994). 3. Beneficiile copiilor cu pdrinli adepfi ai educaliei emofionale: Hooven, Katz gi Gottman, ,,The Family as a Meta-emotion Culture,,. 4. Sugarii optimigti: T. Berry Brazelton in prefala de la Heart Start: The EmotionalFoundationsof SchoolReadiness (Heart Start: bazaemolionallt a pregdtirii pentru pcoald), Centrul Nalional de programe pentru Sugari, Arlington, YA, 1992. 5. Indicatori emolionali ai succesului la gcoali: Heart Start. 6. Elemente pentru pregdtirea copiilor pentru inceperea sco\ii: Heart Start,p.7 . 7. Sugari si mame: Heart Start,p.9. 8. Neajunsuri create prin neglijare: M. Erickson 9i allii, ,,The Relationship Between Quality of Attachment and Behavior problems in Preschool in a High-Risk Sample" (,,Relatia dintre calitatea afectiunii 9i problemele de comportament la pre;colarii cu risc mare,,) din I. Betherton 9i E. Waters (ed.), Monographsof the Societyof Research in Child Deaelopment 50, seria nr. 209. 9. Leclii care rdmin gi care strt date ir:rprimii patru ani: Heart Start,p.13. 10. Supravegherea in timp a copiilor agresivi: L.R. Huesman, Leonard Eron gi Patty Warnicke-Yarmel, ,,Intellectual Function and Aggression" (,,Functia intelectuald si agresivitatea"),The lountal of personaIity nnd SocialPsychology (ian. 1987).Descoperiri similare au fost prezentate gi de Alexander Thomas gi Stella Chess in revista Child Deaelopment din sept. 1988,intr-un studiu flcut pe 75 de copii, care au fost urmdrili la intervale fixe, incepind din 1956, cind aveau intre 7 gi 12 ani. Alexander Thomas 9i alfii, ,,Longitudinal Study of Negative Emotional Statesand Adjustments From Early Childhood Through Adolescence" (,,Studiu aprofundat al stirilor emolionale negative si adaptdrile posibile incd din prima copildrie si pini la adolescenli"), Child Deztelopment 59 (1988). Zece ani mai tiriiu, copiii considerali cei mai agresivi de citre pdrinfi gi profesori in anii de gcoali primar5 au fost cei mai agitali din punct de vedere emo-

Amscrisdespretraumelededuratdcaurmareacrimelordela$coala Primard Ctleveland in The New York TimesIa rubrica .caredevineunulgtiinlificpen. New \o.Family Violence" (feb' 1989)' (. .. 2.lte$le copiilor maltratafi: Robert Emery..Psychobiologic Mechanisms of Posttraumatic Stress Disorder" (... Deaelopmentnl Bonpregcolari: pe verificate fost au 9i 3 (1985). O parte dintre dovezile pentru schirnbdrile in creier apirute in urma traumelor provin din experienle cu veterani din Vietnam. Neglect and Adult Behavior" (. The Neuropsychology memoriei). Connecticutt.r.LeDoux"aduceindisculieacestcaz. directorul Laboratorului de psihofarmacologie clinici din cadrul Centrului Nalional de tulburiri de stres posttraumatic din West Haven. Jay Weiss de la UniversitateaDuke 7. De-a lungul anilor.. un drog aplicat pe virful s6ge-tilor de indienii din America de Sud pentru a-9i imobiliza prada.. Spitalul Veteranilor.. Dar la pacienfii cu tulburare de stres posttraumatic. vol. Un veteran a avut o halucinatie. N. pentru cd erau deja .Psychobiologic Mechanisms".2: v ezi Charney. Studiul cu yohimbind a fost condus de dr.Analysis of Aversive Memories Using the Fear-Potentiated Startle Paradigm" (. American Psychologist discutat daci acegti de rdmine generaliilor: lungul de-a 13.da rera ug idispre luit or igios t ilif alideallic opiis ic hi a r f a i d de propriile familii si fald de profesori. .Violen!a in familie-). . D eaelopmental chology26 (1990)' 12. spre deosebire de cei fird tulburare de stres posttraumatic. Experimentelefdcute in laborator pe animaie mi-au fost descrisede dr.. Studiile majore in acest sens au fost fdcute de dr. De obicei.Mecanismele psihologice ale tulburdrii de stres posttraumatic") dtn Archiaes of General Psychiatry50 (apr. 1990).Incapacitatea . l aumal of Cognitioe (1989).Acegtia cd s"lreaula b5taie din numai nu care fete) decit ori mai mulli beieti orice. La bdrbatii cu tulburare de stres posttraumatic existd mai pulini receptori s. John Krystal 9i au fost repetate in mai multe laboratoare stiinfifice. Difi.i depresie' la copiii maltratafi: observaliile celor de la cregd si 11.bttla Abuse. r. cu tulburdri de stres posttraumatic ce au fost injectafi cu yohimbind.Analiza unor amintiri nlplicute folosind paradigma fricii poten-tiale") de M' Davis din of Memory (NeuN. I . mai cu seami extrem de supdrdtoare din "Intlelibility of Subcortical Emotional Memories" (. 8. Trauma 9i reinvtrlarea emolionali l : I l. Exemplele de tulburare de stres posttraumatic la victimele delincventei au fost oferite de dr.tere a nivelului de catecolamind. John Krystal. Catfry Spatz Widom.Aceste descopbriri nie Klimes-Dougan silanet Kistner. aceastaactioneazi ca o frind pentru catecolamine. yohimbina a declangat panicd in 9 din L5 pacienli cu tulburare de stres posttraumatic 9i amintiri intense la 6 dintre ei. yohimbina bloiheazd acfiunea receptorului specific (respectiv. pirindu-i-se cd a fost doborit un elicopter 9i cd a rimas doar fum in urma sa gi o lumind puternicS.r . rezultatul este o cre.. compensind prin reducerea numdrului de receptori care o elibereazd..396 Nofe Nofe 397 erau copii (cam de doui lional citre sfir. American lournal of Orthopsychiatry(iul' 1989)' Capitolul 13.2944A5. 10.. tru aceste amintiri. Yohimbina preia friiele. nu s-a putut distinge nici o schimbarea nivelului de ACHT .ca adolescenli.1992' ropsihologia 4..rk. De obicei.rrillrr. fafe de supirdrile cePsychology21' lor de virsta lor: studiu fdcut la cre9d"). Buiters 9i L. 9.irr. problemele mergeau de la faptul cd erau certali cu legea 9i pind la anxietate . neglijarea sa 9i comportamentul adultului"). ShellyNiederbach.semn care aratd cd practic creierui lor a tiiat legitura cu receptorii CRF. ostilitateaior nu s-a schimbat. 1993).itul adolescenfei. Squiie (ed. Odati ce aceste frine neurale pentru anxietate au fost scoasedin uz prin aceasti injecfie.s-au inleles mult mai greu cu colegii de clasd9i cu familiile 9i au avut probleme la gcoali' Cind au fost contactali ca adulfi. Lipsa "-puli"i descoperirile fdcute iu fost prezentate in lucrarea lui Mary Main 9i Carol George. de exemplu' . .).Responsesof Abused and Disadvantaged Toddlers to Distress in Agemates: A Study in the Day-Care Setting" (-Reac!iile copiilor micimaltratali sau dezavantajafi.. o injectie cu CRF genereazd o invazie de ACHI hormonul care se rdspindegte in corp pentru a declanga catecolaminele. in doze extrem de mici.Physically Abused PreschoofalA de supiririle selers'Responsesio Peers' Distress" (.R.Guilford Press.rrrrinti rilor emolionale din zona subcorticali").rviudr..238-243. Amintirile din Vietnam sirt din . Faptul cX acestaeste un semn cd ceva s-a intimplat la cei cu tulburare de stres posttraumatic a putut fi constatat in urma unui studiu in care opt pacienli au fost tratati pentru aceasti problemS. fdcindu-li-se injectii cu CRF.r'i{'. psiholog in Serviciul de consiliere a victimelor Brooklyn' 3..CharneyinTheNeiuYorkTimcs (12iun. i4altratarea copii maltratagi devir pirinli care maltrateazi' Vezi. impiedicind receptorii si simtd secreliile de catecolamin5. Creierul incearcE sd scadd secrelia de CRF.Maltratarea copilului. virful neuronului care primeste un neurotransmi!5tor). 1990).. Cea mai bund relatare asupra schimbdrilor din creier in cazul tulburirii de stres posttraumatic si rolului nucleului amigdalian in acest caz este cea ficuti de Dennis Charney si altii in' . 6. 1.rtrrrrirrtt. un altul a vdzut o explozie a unei mine in drepful unui jeep in care se aflau camarazii lui de arme aceeagisceni care il obsedasede multe ori in cogmaruri 9i pe care o revedea de peste 20 de ani.Reacfiile Psy' menilor in cazul pregcolarilor maltratali fizic").'Education Life" (7 ian..

300. Cu cit cortexul prefrontal al voluntarilor era mai activ. Un alt nivel la care funclioneazd reinvifarea. zgomotul inilial era de ajuns pentru a declansa acelagivolum de transpiratie. Northvale.. aversiunea inifial5 a dispirut . ln urmitoarele zile. in general.. este cel filozofic. o substanli care blocheazi endorfinele.deci nu mai poate sd fie convinsd . cel pufin pentru adulgi. |ason Aronson.TooScared to Cry (preasperiatpentru a plinge). dupd un timp. incetul cu incetul. atunci cind gobolanii de laborator erau expugi unor gocuri electrice in cu9cd. lournal of Traumatic Stress5' 4 (1992). 1990. Aceasti experienfi a fost fdcuti de Maria Morgan. psihiatru' Ca 9i in cazul altor simptome ale tulburirii de stres postiraumatic.. 20.3yt""tic tulburarea (iun. $obolanii de laborator .. Nemeroff in The New York Times (12 iun' 1990). acegti veterani nu au demonstrat nici o a sensibilitilii la durere' Dar la grupul cdruia nu i se ad-odifi. cind gobolanii au fost pugi tr cugtile unde au foit electrocutali . New york. Am prezentat la rindul meu rezultatele in The New York Times(6 oct. 1990). fosti studentir a iui joseph LeDoux la Centrul de gtiinte neurald al Universitdtii New York. Dovada la nivelul creierului pe care o gisim in acest fragment se bazeazApe un excelent articol al lui Dennis Charney.Emotional Numbing: A Possible Endorphin-Mediated Phenomenon Associated witf. acestora li s-a prezentat un film de 1. gobolanii caie invifaseri sd se teamd de acel sunet au eliminat gradual frica. Vezi Roger Pitman.. Sunetul putemii a declangat transpirafia.nnlilPeiitiu'aombilaiea de stres posttraumatic").trebuie abordatd.. DupI un timp. Pitman a constatat ca . neurochimist 9i director al programului de studiere a stresului traumatic de la Facultatea de Medicini Muntele Sinai din Manhattan.Naloxone-Reversible Analgesic ResStressDisorder" ponqe !o Combat-R9!9!9{ S[mg!!.dar de data aceastafird si li se administreze 9ocul electric .n"iiiii anutgeiii{i "i1oi. Ceva similar se pare cd se intimpld 9i cu tulburarea de stres Posttraumatic: de exemplu... 17. . voluntarii au reactionat printr-o transpiratie abundentd (un barometru al anxietdtii) atunci cind au auzii un zgomot urmat de un alt sunet asurzitor.Studiulafostdescrisde Charles Nemeroff. Studiul Pitman de la Harvard.398 Note Note 399 multpreaincircalicuhormoniaistresului.ur" blocantul cu endorfini sensibi-litateala durere a scizut ministrase simlitor.tas. 19. Post-Traumatic Stress Disorders and Other Allied Psychopathologic States" (.intr-un 8rup. Refacerea dupi fulburarea de stres posttraumatic: mi-a vorbit despre acest studiu Rachel Yehuda. 16..efect care devine vizibil doar cind sint expu.Psychobiologic Mechanisms. Cdile de refacere dupi traumi: Judith Lewis Herman. gindind cd ceea ce se intimpli in viatd nu este drept . La cei ai cdror lobi prefrontali fuseserd deconectali a durat de doui ori mai mult ca sj se dezvefe .De ce tocmai eu?" .Mardi Horowitz. Siptemini mai tirziu.111-l-o-l!-!r-. 1992. Vegnica intrebare a victimei . . 1986. Archioes of General Medicine 14.zgomotul inilial nu mai provoca transpirafie.Blocarea emofionali: un posibil fenomen mediut d" endorfine in cazul tulburdrii de stres posttraumatic sau in cazul altor stiri psihopatologice"). ca in primul caz..u r.iloxon. New lersey.Psychobiologic Mechinisms" (. psihiatru la Universitatea Duke' 11.Mecanismele psihobiologice")' stimulilbiin i. .. Dupi ce au vezut filmul. pe mlsurd ce au continuat si audi doar zgomotul de mic6 intensitate. intr-o alti experienld. o leziune chirurgicali la nivelul creierului.. 15. gobolanilorli s-a dat si audi sunetul fdrd ca acesta si mai fie insotit de gocul electric.Dozarea" traumei . in stdpinirea lecliilor emotionale. 18. .ca 9i in multe alte cazuri din aceste studii .5minute special montat Pentru a arA. Vezi de ise-etea 9i Hillel Glover. ardtind astfel cj voluntarii au inceput sd aibi aversiune fatd'deel. schimbarea creieiului nu se face doar sub 9oc.i din nou liceva care amintegte de trauma iniliala' In aceastdsecvenfi. indicind o cregterein secrelia de endorfind' Aceeaqi sceni nu a avut acelagiefect la veteranii care nu aveau tulburare de stres posttraumatic. 13. L992J. New york. s-a arhtat rolul lobilor prefrontali ir depdgirea fricii. care a tdiat legdtura lobilor prefrontali cu nucleul amigdalian. $obolanii au fost supugi apoi unei lobotomii. fdrd sunetul into_ lerabil. insuportabil. veteranilor-li s-a ficut injeciie . De exemplu. HarperCollins. StressResponse Svndromes (Sindromul de renclieIa stres). Trauma and (kauma gi refacerea).cene clare de lupti din pelicula Plutonul.sugerindu-se astfel ci existd un rol crucial al lobilor prefrontali in stipinirea fricii gi. Atunci cind devine victima unei traume/ persoana i9i pierde increderea in lume. Tiaumele copiliriei: Lenore Terr.au irvdlat si se teamX de un sunet insotit cu un soc elec_ tric.ei au devenit din nou insensibili la durere. ei dezvoltau acelagi analgezic pebazi de endorfin6 care a apdrutgilaveteraniidinVietnamcareauurmsritfi|r]rru]lPlutonul. Rolul cortexului prefrontal in dezvdtul de frici: in studiul lui Richard Davidson. ci poite fi declangati din nou dacd existd o rimigi!6 din cumplitul eveniment inilial. 12. cu atit reugeau sI scape mai repede de acea frici dobindit5. cu 30%. sugerindu-se astfel ci la vjctimele tulburirii de stres posttraumatic traieele nervoase care regleaztr endorfinele sint extrem de sensibile sau hiperactive . I-am luat un interviu dr.. intr-o experientd ficutd cu veterani din Vietnam diagnosticali cu tulburare de stres posttraumatic. Charney. nucleul amigdalian evalueazd mai irtii importana fost fdcut de dr' Roger !a emolionald a ceea ce este vizut. Recoaery Basic Books.

.Evaluarea metabolismului giucozei ia nivel cerebral local in cazul tulburdrilor obsesive").Evaluarea schimbdrilor in metabolismul glucozei caudate produse de medicamente si de terapia comportamental..Plasticity of Ocular Columns in Monkey Striate Cortex" (.Dezvoltarea creierului... San Francisco. .W. .i crizele de panici la elevele de clasa a gasea9i a qaptea").Local Cerebral Glucose Metabolic Rates in Obsessive-Compulsive Disorder" (. Experientedin copilSriesi probleme prefrontale:Richard Davidson..rator. Levay.Initial Reactions to Unfamiliarity" (. Kagan.Functia creierrrlui asimetric. chiar dacS nu exista gocul electric. Gnlen'sProphecy.Caudate Glucose Metabolism Rate Changes With Both Drug and Behavior Therapy for Obsessive-Compulsive Disorder" (.. Panica la adoiescenli: Chris Ha)'ward 9i alfii. Plasticity.Plasticitatea coloanelor oculare la corteiul striat al maimulelor").. Frica inijialS persistdcl-riaratunci cind este stipinitS. vol..stilul af'ectivsi psihopatologia:rolul experienlelor timpu- .Asymmetric Brain Function. Experiente 9i creierul sobolanilor: studiul lui Marian Diamond 9i allii este descris de Richard Thompson inThe Brain (Creierul).Cre9tereasimptomelor legate de stres Me' la iemeile de virsti mUlocie cu copii timizi"). Archiaesof GenernlPsychiatry49 (1992).Anu:1 ri { rican I ournal of Psychiatry.in schirnb. 22. 6 (1994).. Ritmul cardiac cescut: Iris R.Brain Development.l in cazul hrlburdrilor obsesive").194-195. Frica revenea ir:rtr-o clipi . Hubel gi Wiesel: David H.H.Puberta' tea . Tom 9i Ralph sint arhetipurile de timiditate 9i indrdznealtr.ester de metoda CCNT) 9i Books..Increased Prevalence of Stress-related Symptoms in Middie-aged Women Who Report Childhood Shyness" (. 11. Amdnunte in cartea lui Kagan.1990' Capitolul 14.pp ...Frontal Brain Activation in Repressorsand Nonrepressors" (.Pubertal Stage and Panic Attack History in Sixth. Maturitatea lobilor prefrontali: Bryan Kolb. . Freeman. Problemele pe viafd ale copilului timid: Iris Bell. Thorsten Wiesel 9i S. 9. and Behavior" (.Inhibifia comportamentald la copii: factori de risc pentru anxietate"). 12. .Maleabilitatea inhibitiei comportamentale: studiu asupra funcliilor de dezvoltare individuali"). dura luni 9i luni de zile pentru a dispdrea' Bineinleles cd se poate face o paraleld cu oamenii. Haranrd ReaiewofPsychiatry (mai 1993). Paul Luborsky l.lu* o treime din viala sa)' sobolanii i9i pierdeau teama de clopolel. Baxter si altii. atunci cind este vorba de o fricd tiaumatizantd din trecut care reaParecu toata forfa. lucru ce a fost aritat in diveise studii chiar gi pe goboianide lab. Temperamentul nu este predestinat l.and Seventh-grade Girls" (. dupi un an (o perioadi extrem de lungi pentru un sobolan .. .Activarea creierului frontal la aparitia represorilor si nonrepresorilor")..lournal of Abnormal PsychologyI03 (1994). . a9a cum sint ele deicrise in Galen'sProphecyde Kagan. Galen's Prophecy. rie")..'1. 8. .. New York.. Mai pulin timid odati cu trecerea anilor: Jens Asendorpf. Deaelopmental Psychology30.E9eculde a regulariza ritmul cirdiac in timpul experienfelor stresante cognitive gi olfactive fdcute pe tinerii adulli care au suferit de timiditate in copiliMedicinel6 (1994). atunci sunetul apdrea insolit de un goc electric. 10..cind auci-r'rd zeau clopofelJl. Baxter si altii. 4. 13. . plasticitate gi comportament").Yezi. 15. 14.. Observafiile asupra felului in care mamele igi pot ajuta copiii timizi si devind mai indrizneli au {ost fdcute cu Doreen Arcus. Richard Davidson de la Universitatea din Wisconsin 9i de citre dr. Activitatea crescutda lobilor prefrontali: L. Studiile asupra personalitdtii si diferenfelor emisferice au fost ficute de cStre dr. Bell 9i allii..Behavioral Inhibition in Childhood: A Risk Factor for Anxiety Disorders" (. Archioesof GeneralPsycliatry a 9987). 2. Annals of Behauior dicine 16 (1994). AnrericanPsychologist 44 (1989). . studiul terapeutic al lui Luborsky este prezentat in aminunt in t ransferului: ncc : The CCRTMethod (in lelegerea Untlerstandii g Transfere Basic Crits-Christoph. R. Hubel. I erold Rosenbaum gi alfii. 7992). pp.Failure of Heart Rate Habituation During Cognitive and Olfactory Laboratory Stressors in Young Adults With Childhood Shyness" (. Current Directions in Psychological descriere completd a temPeramentului apare in Galen'sProphecyde Kagan.. Affective Style and Psychopathologv: The Role of Early Experience and Plasticity" (.R. 6. 7.. ei reactionau cu fricd. Modificirile creierului in tratarea disfuncliilor obsesive: L.400 NoIe Note 401 cii tlctine controlul asupra destinului trirind o via!5 asa cum trebuie' nelinigte a victimci desigur cd nu trebuie si fie I{ispunsul la aceastd unul tilozofic sau de ordin religios. PhilosophicalTransactions of the Roynl Societyof London 278 (1977).243 . misiunea este de reconstruire a sLstemuluide incredere sau de credin!5 careii Pefmite aceleipersoane din nou in lume aldturi de oametriPe carese poatebizui si trdiascd 21. . pp.. reamintind de trauma iniliald.239 -1. Tieptat. 15F157' 3. .The Malleability of Behavioral Inhibition: A Study of lndividual Deveiopmental Functions" (. Annals of Behnoior 5. ferome Kagan 9i alfii. cum ar fi un clopolel.. 1985. Dar frica reapirea la cote maxime atunci cind clopolelul era din nou insofit de un 9oc electric.. psiholog la Universitatea Vanderbilt: vezi Andrew Tomarken si Richard Davidson. 149(9) (sept. care au fost conditionati sd se teami de un sunet. Andrew Tomarken.Reacliile iniliale fati de lucrurile cu care nu sintem fa(dec' 1992)' O Science miliarizaii"). Dupi aceea. de exemplu.

7. incit sd aibX un impact puternic asupra vietii normale.ii. Statisticiasupra numdrului de crime consemnatein rapoartele polipublicat de Ministerul de Justifie' liei.i 5% au o anxietate generalizatd 9i ingrijorare permanenti. ha9a.Social-Cognitive processesof Severely Violent. Noua Zeeland5.lggl.Brai nW or k andM ent alAc t iait y : Q uan t i t a t i t t e Trncers(Fwtcfionnteacreieruhri 9i actizsitdlile studies with Radioactirse Munksgaard.ea biologici 9i dezvoltarea creierului: Schore.S.9la 100000 in 1990'Crimele sdvirgitede aclolescenli au crescut de patru ori intre 1965 9i 1990. Englewood.9 la 100000 la 21.fiind deci de trei ori mai mare. 12. Cu o generalie inainte. Alfatetizarea emolionald: am scris despre acestecursuri inThe Netu YorkTimes(3 martie 1992).pind in i990.1991. .publicalieeditatedeMinisterul SdnitXlii din SUA si Refeaua pentru copii.. 1991. American (feb. Ruby Thkanashi. Experimentul cu bdtdugii: ]ohn Lochman. ilegla. Jafurile cu circumstanle agravanteau crescutla adolescenlicu 64"/" din 1980 pini in 1990.PET: o imagine biochimici a funclion5rii creierului") in N . multi imbolnivindu-se in timpr"rl Presiunile exterioarePentru a incepe cit mai devremc adolescentei.. Studii asupra agresivitilii 9i delincvenlei Ia copii: vezi. Moderately Aggressive. !ei"). PARTEAA CINCEA ALFABETULEMOTIONAL Capitolul 15' Costurile analfabetismului emolional 1.The Opportunities of Adolescence" (.Lassen sia ltii.. Vezi. 10. Releaua pentru copii.riSSO.1991.1992. 2. i991. 16. Vezi Ruby Takanashi. v ol. Cifrele in legitura cu consumul de droguri sint luate drnCrime in thell. tional Statesand Adjustments from Early Childhood Through Adolescence". Crime in lhe t1. 1989). .. "The Opportunities of Adol"s""ttc e" (. Urie Bronfenbrenner a luat cuvintul la un simpozion in cadrul UniversitStii Comell (24 sept.. Alexander Thomas 9i al. in 1990. Delicte violente la adolescenfi:in 1990. din 1g60incoace. . rii gi plasticitatea").5 la 100000 de locuitori. Cantitifile de alcool consumat au crescut la biieli de virsta adolescentei cam cu 20%pind la 20 de ani. Comparalia intre liri a fost ficuti de Urie Bronfenbrenner in Child Carein Context:Cross-CulturalPerspectioes (Ingrijirea copilului tn context: perspectiae interculturale) de Michael Lamb 9i Kathleen Sternberg.Ocaziile adolescenlei"). 5.. 11. Ministerul Justitiei din SUA..numirul arestSrilorpentru delictele violente a crescut cu 430 la 100 000 de locuitori.402 Nofe Note 403 vol' 6 (1994)' and Psychopathology. A Data Bookof Child adolescenfilor). lnjury (Atutar statisticaI problemelor nnd Adolescent Centrul Nalional pentru Educalie 9i Sindtate a Mamei 9i Copilului' Wasliington.Are America's Children's Problems Getting Worse? A l. victime ale crimelorgisarcinisintdinHealth.PET: A Biochemical Image of the Brain at Work" (. I' viata sexuald sint tot mai puternice. A . and Nonaggressive Boys" (. 8. Cifrele ce se referx la sinucideri. apdrir:rd fobii indeajuns de grave. Eu am semnalat mare parte dintre acestedate despre tulburdrile emolionale ale copiilor intr-un articol din The New york Times(10 ian. Psychologist +.. 1989). 9. . Dar cam tot in acegti 20 de ani la populalia de culoare cregterea a fost de la 53 la 100 000 de locuitori in 19701a766in 1990.Ocaziile adolescenlnjury. 1993). presupunirnd 9i tulburdri majore in 10% din cazuri."""mirul sinuciderilor printre cei intre 75 si24 de ani a fost de 4. iar 4"h cu anxietate intensi ir momentul despirfirii de pirinli. cu o . Child D eoelop ment.. in 1989.numdrul celor bolnavi de blenoragie a crescutde patru ori in rindul copiilor intre 10 9i 14 ani 9i de trii ori la copiii inire 15 si 19 ani.aproape de 13 ori mai mult decit cu 20 de ani inainte. 3. New Jersey. in ultim"ii 30 de ani.8 Ia 100 000 Ia 12. cel putin a9a suslin sondajele fdcute in Statele Unite. Affect Regulatiort. i. Studiul la nivel nalional asupra problemelor emolionale ale copiilor gi comparalia cu alte ldri: Thomas Achenbach 9i Catherine Howell. Phelps 9i altii. M. Copencu mintnle:studii cantitntizte reactiairadioactiai). al.Longitudinal Study of Negative Emo-. doar 13% dintre femei suslineau acest lucru. Unul din cinci copii are probleme psihologice care le marcheazd viata intr-un fel sau altul. de exemplu. de ex'.Arestiriledeadolescenlipentruviolaucrescut de la 10. .5. o cregtere d.3' Numirul de sinucideri la copii intre 10 9i 14 ani aProaPes-a triplat intre 1968 si 1985. Deoeloprnent pp. de la 2. 1993).era de trei ori mai mare.1.74I-758.. trei din patru crime sdvirgite de adolescenli erau fdcuie cu arme de foc.Proceselesocio-cognitive la bdielii foarte violenli. Lawrence Erlbaum.. Canada si Porto Rico. 17.eZ7%falddelg80. Consumul de heroind gi cocaind in rindul populaliei albe a crescut de la 18 la 100 000 in 1970la 68 in 1990. 59 (sept. o cregtere cu 79"k in ultimii zece ani.. A Data Bookof Child and Adolescent 6.3-Year Comparison" (.E. Problema cel mai des intilniti este anxietatea la copiii sub 11 ani. 1988). Un sondaj fdcut in anii 1990 a ardtat cd peste o treime dintre tinerele femei suslin cd 9i-au inceput viata sexuald pentru ci au fost obligate de anturaj. Journal of the American Academyof Child and Adolescent Psychiatry (nov.20% dintre pacienlii cr-r SIDA aveau inire 20 si 30 de ani. DC. 13.Oare problemele copiilor americani se inriutdfesc? Studiu comparativ pentru virsta de 13 ani").

992) Associal .O analizd comportamentald a apariliei statutului social in grupurile de bdieti")..Anticiparea aparitiei comportamentului antisocial masculin inci din comportamentul pregcolar")..Vezi aceastd discutiein ..Predicting Early Onset of Male Antisocial Behavior from Preschool Behavior" (.M...rele" si sarcina: Marion Underwood gi Melinda Albert.delincventi. predispun la delicte violente la 18 ani"). 19... Impulsivity. 16... 1991... TheDeaelopment of gi ErnotionRegulationand Dysregulation(Deztsoltarea regldrii emolionale a deregldrilor).Adolescent psycho_ pathology: I. Copiii agresivi si delincvenfa: Richard Tremblay gi altii.Cambridge University Press.Outcome.Numirul mereu in schimbare al depresi_ ilor majore: comparatii nalionale"). (. Kansas Citv.Intr-un studiu fdcut pe tineretui din Pittsburgh intr-un proiect longitudinal. lucrare prezentate la intilnirea So_ cietdlii de cercetare a dezvoltdrii copilului. . taiectoria spre delincventi: Gerald R. . 1994).. la virsta de un an. (. ..Tratarea psihoterapeuticda depresiilor majore gi a tulburd_ rilor distimice in copilirie 9i adolescenld: puncte de vedere 9i pers_ pective") din I. Numirul crescind al depresiilor in lumea intreagd: Grupul de cola_ borare interstatal.Age-Cohort Changes in the Lifetime Occurrence of Depression and Other Mental Disorders.Orderly Change . . and Risk in a Longitudinal Follow-up Study" (.Interpersonalpsychotii_ rapy. Dodge. lounul of the Academy of Chikl nnd Adolescent Psychiatry 28 (19S9). a aritat cd acei copii ai cdror mame i-au respins la virsta de un an sau care au avut o nagtere mai complicatd erau de patru ori mai inclinali spre comiterea de delicte pind la 18 ani. lournal of Abnormal Psychology..Complicafiilede la nagtere combinate cu respingerea timpurie din partea mamei.. 23.. miologici psihiatrici a copilului"). in care s-au luat ir:rcalcul IQ-uI 9i impulsivitatea la copiii intre zece 9i i"2 ani. Tiparele depresiei la tineri: Maria Kovacs si Leo Bastiaens. Dodge.. Garber 9i K. Pinb la jumdtate dintre copiii nestdpinili: vezi.lournal of Clinicaland Consulting Psychology.. D eoelopmen tal PsV chology 24 (1988). Prognosis. prognoze si riscuri intr-un studiu longitudinal de lungi duratd"). 20. 25. Mood Disorders in Chitdhood nnd'Atlo_ . 1988. 15. (. 1993..Archiaes of General Psychiatry $ept.A Behavioral Analysis of Emerging Social Status in Boys' Groups" (. Prevalence and Incidence of Depression in High School Students" (.o hime_ rA"). Peter Lewinsohn 9i alfii. .Prelucrarea informaliilor emolionale gi sociale")din J. 1994.). 1. de exemplu. (. Psychiatry General 18.Un studiu. 21..404 Note Note 405 agresivitatescdzuti 9i neagresivi").. laurnal of the American Acndemyof Child and Adolescent Psychiatry 31 (1992).Fourth-Grade Peer Status as a Predictor of Adolescent pregnancy. impulsivitate si. copiii impulsivi nu dau atenlie suficienti invdldrii unui Iimbaj sau rafionamentelor in functie de care se stabileste un punctaj al IQ-ului verbal. impulsivitatea era aproape de trei ori mai relevantS decit IQ-ul verbal in anticipareadelincventei. lournal of Abnormal PsychologyI02 (1993)..Statutul in rindul colegilor.Guilford Press. . Posibilitateade a faceo depresieestede zeceori mai mare: peter Le_ winsohn 9i al1ii.. 22...Numeroasele schim_ biri in functie de virstd duc la depresie .... Interyersonalpsychothcrapy Adolescents (Psihoterapie for Depressed interpersonald pentrtt ndolesceilii cu depresii).D. .. Coodyer. 13. 14.The Psychotherapeutic Management of Major Depressive and Dysthy_ mic Disorders in Childhood and Adolescence:Issues and pros_ pects" (.) de Jack Block din I04 (1995).. Adriane Raines 9i alfii. elevi de clasa a patra ca predictor-al sarcinilor la virsta adoiescentA")..in a Stable World: The Antisocial Tiait as Chimera..B..i alte dezechilibre minta_ le"). 17.On the Relation Between IQ. Vezi de asemeni Mufson 9i alyri.The Changing Rate of Major Depression: Cross_ National Comparisons" (.. . de exemplu. Coie 9i f. . Archiues of (dec. Epidemiologia depresiei:Patricia Cohen si altii. Institutul psihiatric din New York. 26. . Child Deaelopment 54 (1983). Kupersmidt. New York. in cazul punctajelor rnici. lournal of Clinical and Consttltingpsychology62 (1999). astfel incit impulsivitatea face si scadd acestepunctaje. . Degi se pirea cd un IQ verbal mic poate anticipa delincvenla (urr studiu a ardtat ci existi o diferenld de opt puncte intre punctajele delincventilor gi nondelincvenfilor).New york.Despre legdtura dintre IQ.Schimbdri'ia ordinea zilei intr-o lume stabilh: trdsdturile antisociale . lourrnl of the AmericnnMcdicnt iort (2 dec. 1994). bine realizat.Evoiulia epide... Cazul Danei: din Laura Mufson si altii.Mediatori cognitivi ai agresivitdlii la delincvenlii adolescenfi. Disprelui pentru bitiugi: j.ii. and Delinquency" (. Studiu asupra agresivitilii bdielilor: Kenneth A. Fetele .. Tiparul de gindire al agresivitdfii: Ronald Slaby 9i Nancy Guerra. Pentru o trecere in revistd si a altor estimiri: E. Missouri (apr. Dan Offord gi al. .Embtion and Social Information Processing" (. patterson. Costelio. 1989). (.De_ velopments in Child Psychiatric Epidemiology.Rezultate. Ce se intimpld in familia unui copil inainte ca acesta sd ajungA la 9coal5 evident cd este de o importanld capitala ir:r ce privegte furclinatia spre agresivitate. 24.Psihopatologia adolescentului: rdspindirea si ir_ cidenla depresiei la elevii de liceu"). lournal of Abnormalpsychology L02 (1993).Cognitive Mediators of Aggression in Adolescent Offenders.Birth "'iolente Complications CombineC with Early Maternal Rejection at Age One Predisposeto Violent Crime at Age 18 Years" (. exist5 dovezi ci impulsivitatea este o cauzd mai directd si mai puternicd pentru un IQ scdzut 9i pentru delincvente.

. Cambridge University.Hungerandlnstinct"(.ia de aur. Garber. Bdutul exagerat: cifrele sint preluate din statisticile lui Harvey Wechsler. Bdielelul de gaseani care se considera gras a fost pacientul dr.rdl . lucrare prezentatd la furtrunirea anual5 a Asocialiei cer. peer Rejection in Childhood (Refuzul semenilor la uirsta copildriei). Emory Cowen si alfii. d" "*. . ut' (11 ian' 28. 42..v-up of Early Detected Vulnerable Children" (. Universitatea the Cogniof Garber. Doud cincimi sint alcoolici:un sondai fdcut la Universitatea Massachusetts de citre Project Pulse a fost prezentatin The Dnily Hamp(13 nov.The Sociai World of Peer-ReiectedChildren. Constatdrilein privinla competenteiemotionaie slabe a copiilor neindrdgiti sint din . 48.New Yotk..Universul social aI copiilor respinsi de colegi") de StevenAsher si Sonda Gabriel..Personalita- (1ee2). 44..Un procedeu de remediere a deficienlelor nonverbale"). Press. Massachusetts' nu a fost Press.1:t^*toscute in copildria tirzie"). .. 1994)..L asupra simptomelor depresive. 46.). op..th Judy bilt... 1990. vezi. pentru modelul cognitiv de diatezd aI depresiei la copii: factorii r cons' ltresanli de la gcoa*.. Pesimism 9i depresie la copii: Judy Garber. lounnl of Abnormal Psychology102 (1993). lotLrnat (mai 1991)' Psychintry Adolescent and Child Beliefs 30. Depresiala copii: Kovacs.'ATest Hilsman.. 47..rlli i.1994' 27. Boston (1990).Helping Children Without Friends in Home and School Contexts" (. 40. and Deficit.Cognitions."Harvard publicatd Pind in 1'978. 33. PercePereacompeten-tei (1994).406 Note Nofe 407 Cambridge (Tttlbttrdri de dispozilie in copildrie9i adolescenfd)' lescence University Press..(. San Francisco(martie 1989).. 45.cetdtorilor americani din domeniul educalional.Evolulia cognitivd si sociald of Acadenry Americnn the if 9i adolescenlilor cu depresi'e").. Depressive Symptoms..). Cei mai buni prieteni 9i copiii respinsi: Jeffrey parker gi Steven Asher. aprofundat pe cinii anl").New York..for liating Disorders in Adolescent Girls" (..Simptome 9i AdolescentsT lescentilor"). lbidetn..Adaptirile la prietenie.rltt:.Longterm Follor.. . lucrare Prezentata la (oct' 1993) Americand de Psihologie a Copilului 9i Adolescentului 36.Judith 67 Psychology and Soiial ptrnai Personality of trol"f-i in Garber. Garber.Cunoagtereasociald gi statutul social") de Kenneth Dodge 9i Esther Feldman. .din copiliii".Friendship Adjustment.i R.. Numdrul depresiilor s-a injumdtdlit: Gregory Clarke' Depression din Oregon. . stil autoritar. I-am luat un interviu Mariei Kovacs in The New York Tirrres 1 qq4I Kovacs 9i 29.Emotionai Conflict. 1987. lournal of Abnormal Psychplogy Universitatea 35.. htucliereaproblemelor de alimentalie nesdnitoasi: Gloria R' Leon 9i . st. Strestive Diathesis Model of Depression in Children: Academic ("Test Control" and Competence Perieived sors...Studiu pe termen lung al copiilor detectali de psychotimpuriu ca vulnerabili"). Neajutorarea9i depresia:John Weiss9i alfii. Susan Nolen-Hoeksema 9i al1ii.geri controlate 9i simptomi dLPtlt^"^e . Probleme sociale 9i emolionale la copiii cu depresii: Maria Depressed of Development Solial and David Goldston..Predictors and ConsequencesChildhood Depressive Symptoms: A Five-Year Longitudinal Study-" (.HildaBruch.. lournal of Clinicnl nnd Constrlting togy 47 (Is73).A Remediationprocedure for Nonverbal Processing Deficits" (. I't'rionality and Behavioral Vulnerabilities Associated with lir'. . shireGazette 49. manuscris nepublicat. .....University of lllinois Press. .. and Development adodezvoltarea depresive cognitive.Cognitive a copiilorChildren and Adolesints" (..SocialCognition and SociometricStatus.. pediatru la Universitateadin Ottawa..The Social World of Peer-RejectedChildren" (. . William Feldman. 1993). 101 te gi vulnerabilitSli comportamentale asociatecu un risc crescut al problemelor de alimentalie nesindtoasd Ia adolescente'. 39. . Observat de Sifneos..Foameasiinstinctul")'/ourand irlentnl Diseasel4g (1969)' The Golden Cage: The . Pregdtireacopiilor respingidin punct de vedere social:StevenAsher 9i Gladys Williams.Urbana and Champaign. (. lournnl of Abnonnal Psychology102 (1993)' 32.. Rezultatesimilare:StephenNowicki. of 34.Prevenirea Adolescents" School High in At-Rilk Academia lescenlii din iiceele cu probleme").Prevention of Ia adodepresiei (."ssive and Selfreporied lri.Cognitions". 41. lottrnal ofAbrtormalPsychologylO2 (1993)' Vander31.Anticipdri giconsecin.Cognitions". 43.Control-related ("ConChildhood" Late in Symptoms D"p. lucrare prezentati la intilnirea anuali a Asocialiei cercetdtorilor americani din domeniul educalional. .. Proportia celor care renunt5 la gcoald printre copiii respinsi social: Asher 9i Gabriel. director al Colegiului de studiere a alcoolicilor din cadrul Universititii Harvard pentru sinitate publicd (aug.. enigmeleanorexieineraoaEnigna of Anorexia Nerrtosa Cambridge. u. sori). Group Acceptance and Social Dissatisfactionin Childhood" (. .! iil. i Neroous' (Colit..Ajutarea copiilor fird prieteni acasi si la scoald") drn Children's Social Deoelopnrcnt: htfornntion for pnrentsnnd (Dezuoltnrcn Tcnclrcrs socinld a copiilor:inforniyii pcntru ldrinti 9i proJc. acceptareain grup 9i nemultumirile sociale in copiiirie").Affect.. din Steven Asher gi John Coie (ed. Fragmentul cu neacceptarea lui Ben este din .. University se). 3T. Attributional Style. Universitatea Duke (1989)..'Centrul de $tiinle Medicale.

1e90).T. geful Institutului de alcool. tocnfueiA Clinician'sHandbook 1987' York.6% inir-un anumit an: David Finkelhor si Jennifer Dziuba-Leatherman. 1992. Secortd SIclt 4-5 (1992).T. Daniel Solomon si alfii. .Cognitive reactivii" n. YorkTinrcs 64...a si emolionale' lor invitdrii sociale and Early 62.. Datele asuPra dependenlei de alcool 9i cocaini de droguri 9i consumului a cercetare Glantz. New york..Children as Vic_ tims of Violence: A National Survey. David Hawkins 9i alfii. Grant Consortium gi studiul despre promovarea competentei sociale de cdtre gcoali. . 1994).Guide to Feelings. Proiectul de dezvoltare u copilrrlui. lrincipala cerluza Americane de Psihologie (aug' 1994)' Asocialiei a trunirii anuale sint din Meyer 52.1993). W.Violenld si Stres Traumatizant.. Gata & rizboaiele: aceasti frazd mi-a fost sugerat5 asupra Yale copiilor Progresecolaborator la Centrul de studiere. Alcoolicii nelinigtili 9i impulsivi: Moss 9i alfii' and.) din J.Drug and Alcohol prevention Curricula.1-ipsurile 9i Cnitanooa Development" Children and Young of Experiences timpurie'. .Povertv copiliria 9i sirdciei la the Quality of Th"i. Cocaina 9i depresia:'Edlvard Khantzian. Archiues 58.Violenti gi Stres Traumatizant. 58. .Copiii victime ale violenfei: un sondaj la nivel nafional")... 69.. San Francisco. Kathleen Merikangas 9i al.. Guilford press.. The Inaulnerable Child (Copilul inzsulnerabil).. . 1994). c'pii molestati. Probleme 9i consum exagerat: feanne Tschann' "Initiation de consumului (. 19g7. l9g4).rtrri frontal la fiii de alcoolici: Philip and Behavior Reactivity' Cardiovascular Function. 136. Coodyear publishing io. Grant Consortium. Jossey-Bass... (. Psychiatry 65. Dillehunt.2o/"..O viafi de om gi anticiparea cu 12 luni mai devreme a tulburirilor psihiatrice DSM-III-R in SUA-). Pihl. Karen F.FactoripsihiatricigipsiWashton 9i hldinamici in dependenla de cocaini") din Arnold manualul (Cocainn: Mark Gold (ed. sint preluate dintr-un interviu cu Malcolm Gordon. numdrul cazurilor studia_ te este dat de comisia Nationald pentru prevenirea Morestdrii si Neglijerii Copiilor. $colarizarea emoliilor 1. Trisdturile copiilor foarte vioi: Norman Garmezy.Tensiunile and Alcoholism" (apr' 1985)' Psychiatry of General coolism"). Impactul emolional al sdriciei: ..Func!ia cognitivS' sd derisci care la bXielii comPortamentul tatea cardiovJsculard 9i 101 (1995)' vini alcoolici"). 1978.) . 66.. "Psychiatric dynamicFactorsinCocaineAddiction"(.S. Deficienla iob. iar la biieti de 0. Un sondaj national ficut asupra copiilor a ardtat ci la fete proporti a estede 3. 3. Anticiparea disfuncliilor mintale: Ronald C. sociolog la 0niversita_ tea din New Hampshire. Cifrele pentru biieli gi fete referitoare la molestirile sexuale din SUA si:rt din Malcolm Brown de la lnstitutul National de Sdndtate Mintali ... Sondajul nalional asupra copiilor maltratati sexual si programele de prevenire au fost ficute de David Finkelhor. Stone si Harold Q. rl l I 1 cia Garrett descriu fiecare in parte descoperirile lor in articole sepa_ rate apirute in Child Deoelopment (apr. (.. .. Santa Monica.idol"'"""t"" stance Abuse in Early Psychology4 Health adolesce^le")' prima din incS nocive substanle YorkTimes(26 apr' 54... iam luat un interviu lui Ralph Tarter in The New Moss 9i a[ii' "Plas55. New Press.yt ui Higtt Risk for Alcoholism" (.Am scris despre copiii care reusescin ciuda tuturor nealunsurilor in The New (13 oct. Comisia pentru Copii .)... Psycho59. 67.p.Programa de prevenire a drogurilor 9i alcoolului. Communities Thnt Care (Comunitdti cdrorn le pasf1. 2. Archipes of General (ian.. vezi de ex.." (. Ho*" Environments" ("Experie. I-am luat un interviu lui Karen Stone McCowninTIrc NeruyorkTt_ mes(7 nov. psiholog la Instituhrl Natio_ nal de Sdndtate Mintald . Self Science: The SttbjectIs Me (Stiirt!a Sinelui: sttbiectulsint ur). Dependenla de heroind 9i furia: Edward Khantzian' 200 de pacei cu avute Peste de i4edicini Harvard.EconomicDeprivation in dezvoltarea econornice (.Lifetime and 12-month Prevalence of DSM-III-R psychiatric Disorders in the U. 4. ..Drug and Alcohol prevention Curricula. of Sub53. p. Nivelurile tensionale la fiii de alcoolici: Howard in Men at Challenge Ethanol to Response in Activity ma GABA-like reaclie la ca GABA plasmei Hign nirk for Alcohoiism" (.Ac1iunea PsyBiological la alcoolism") predispugi birbalilor etJnol in cazul ' chiatry 27(6)(martie 1990)..ii. Capitolul 16. W.Ghidul sentimente_ lor"). Universitatea 60. lottnal ofAbnornulPsychology of Depression 57. Harden ti Robert 56. 8+.. Cifrele asupra numirului victimelor. in conversaliile de heroinS' dependenlei impotriva tratat i-a cienli pe care de Tim Shriver' 51. pediatrics (oct.408 Note Note 409 un viol: raport Pre50. 1987).niele si PatriDuncan cireg de familial") mediului caiitatea copiii rnici si (r9e4). Tot mai multe femei beau ca s5 se imbete 9i riscd dependenlei asupra 9i concolumbia zentat de Centrul universitar (mai 1993)' nocive substanle de exagerat sumului adeceselor:Alan Marlatt' raport fdcut in cadrul inSf . 63.EnharrcingChildren's prosocial Behavior in the Classroom. Kessler si alfii. (.Familial Transmission la depresie 9i alduc care familie din (. Guilford clit'ticianttlui).'inceperea .

Eiias (ed. New York' 199L' (Edttcnrea caracteruhri). American p syihologist 44 Q99$ gi cartea sa scrisd impreund cu Archie Brodsky.but Overall delictele crimeio. Totu9i nu este chiar aga si acest fapt a fost cbnstatat de cei carJau studiat psihofiziologia emofiei..Times Books' New rmui aiitor pentru o generafie azi: crearea York. Cosmides.6. J. (. Hamburg. am prizentat cazul celor care au un profil biologic unic pentru fiecare emogiemajo_ ri in parte. New York. (. Ekman. 5. Thompson.Delicte grave sdvirsite de minori"). Hawkins 9i alfii' 12. $colile ca adevdrate comunitdli cdrora le pasd: Hawkins 9i Care. (. Arta"iemocrafiei: Francis Moore Lappe 9i Paul Martin DuBois' QtickeningofAmerica(RitmtrltotmnirapidnlAmericii)'Jossey-Bass' San Francisco.An Argument for the liasic Emotionr.pp' 17t-172' 8. Povestea fetilei care nu era gravidi: Roger P' Weisberg 9i Health Practice in and Development Social Positive . Poate.grr_ ment pentru existenfa emotiilor fundamentale.op. Tlnt Comnuities allii' 13.p'I82' 9..Promoting ioung Urb"an Adolescents" (. op... Today' Children. Edrr1. Am scris despre modelul lui Seymour Esptein de . cit.. Horv 6. Trecerea la gcoala primard si gimnaziu: David Hamburg' (Copiiidin ziua de Children:Criating a'Futttre for abeneratiortin Crisis in crizd).t urna' Htunanism Dernocrntic Faith and Columbia University Press.. Paul Ekman. Pecelile minlii emolionale 1. .1994).).. Continui sd aibd loc o dezbatere in termeni foarte tehnici dacd trezirea emotiilor este in mod fundamental aceeagipentru toate sau daci existi tipare unice pentru fie_ care. 4.Emotional Competence: Emotions and Reiationships Become Integrated" ("Competenla emofionali: cum pot fi integrate emoliile gi relaliile interumane') r askaSymposimn nrcnt elop fll eb emot ionaI D ezt am R. . 187.1994.p.4 10 Not e Note 477 (.Michigan (apr' 1993)'. Anexa B.Cultivareacaracterului:AmitaiEtzionigtalJii.. Social (Hotdririle de ordin socialitt cadrul gimnazirrlul)' Aspen PubliSchool shers. Simon & Schuster. So cio on Motiaatiotr36 (1990)' Todny'-s 7. dar in ansamblu 1994)' (2 mai YorkTinrcs New violente sint in scddere"). 17.1'992.A proceda corect prin intermediul aliora: Thomas Lickona' Bantam.pp. Programelede alfabetizare That Care' Communities alfti.Un u. dar acesteasint cele care ne intereseazi aici. Degi modelul sdu de minte experientiald a slujit mode_ lului meu de . Gaithersburg.The Nation 19. 14. 175.. Communitarian ld demouaticd)...Lista trisdturilor care fac distinitia dintre emotii este ceva mai lungd.p. 3. 2.New York' 1991' nismti democrsfic).4l&4-Ig.).Cognition and Emo_ tion. Today's (3 mart.e.tept decit crezi).55. 6. ieclii de mtruiitate: Steven C' Rockefellel lohn Deuey: religioasd credinla (John Dezoey: ..The past Explains the present: Emotional Adaptations and the Structure of Ancestral Environments.. pe scrisorile pe care mi le-a trimis 9i pe articolul sdu.Formareacaracteruluigiconduitamorald:AmitaiEtzioni'TheSpirit Crown.p.). J.cit. Hamburg. .. 1. Chnracter cating for The 17. 1993. . 10..Serious Crimes bv Iuveniles Soar.. Orarui emofional: Carolyn Saarni. emolionali ca principal factor preventiv: 11. ls. interpretirile imi apartin. s Children. Religiotts 15. New York' 1'993' of Commtmity(Spiritrtlcorntmitdlii)..CharacterBuildingfor ciui(Eormaren caractenllrli Cittil Society Pentruo societnte a Democratte. _ 7. Toobey gi L.. 6. iott re {mnrter Than You Think (Epti mai de. Cregtereadelincventei juvenile: .. .1993.. 7992. Epstein. p. O cregterecu 3% a numirului crimelor: ..1.Murders Across ("NumXrul Down" Is Crime Violent Rise by 3 Percent. 1992.Integration of the Cognitive and Psychodynamic Unconscious. Associated press (25 iul.. Ekman.Trecu_ tul explicd prezentul: adaptiri emotionale 9i strucfura mediului ancestral"). Ethology and Sociobiology. Avantajele rii scopului educafional. 7994' DC' Washington' Network.89. Fdrd a intra in aminuntele acestei dezbateri. I-am luaiun interviu Lindei LantieriinThe New YorkTr'es 1992).Tht 20.pirea limpede cd fiecare emotie isl are propriul tipar biologic.Int5rireacomportamentului prosocial la clasi al copiilor")' ArneliResearch can Educationttl /orrrnnl(iarna 1988)' al Fundaliei Ypsilanti asuPra cercetaraport Start: Head 5. cregte la nivel nalional cu 3%.Integr"areasub_ co^n_stientului cognitiv si psihodinam ic'.Promovarea unei dezvoltdri sociale mepozitive gi a unor practici sinitoase la tinerele adolescente din in theMidd-le Decision-making iiul urban") ain M.incongtient expe_ riential" cu mai multe ocazii in The Nezuyork Tinressi mare purt" u acestuirezumat se bazeazdpe conversaliilepe care le_amavut cu el.minte emolionali".

a fost o sursi de inspirafie pentru mine. Prima datd am auzit aceastdexpresie. de la Eileen Rockefeller Growald. Printre ei se numdrd Mark Creenberg si David Hawkins de la Universitatea din Washinqton.inteligenld emolionald". care a fost un partener de o creativitate extraordinard incd din fazele de conceplie care au condus la scriereaacesteicirti. De asemenea. . sprijinul acordat de Institutul Fetzer mi-a permis sd studiez 9i sd explorez cit mai aprofundat ce inseamnd .oltare din Oakland. psihoterapeut.. precum gi colaboriiii permanente cu David Sluyter.. Rob Lehman este cel care la inceputul studiilor mele m-a indemnat sd scriu o carte despre alfabetiz area emof ionaI d. Tim Shriver de la Centrul .De asemenea.Multumiri Soliei mele Tara Bennett-Goleman. Permanentele lor eforturi de a spori talentul social gi emolional al copiilor gi de a recrea mediul gcolar. California.alfabetizarea emofionald". drept pentru care sint recunoscdtor incurajdrilor pe care mi le-a dat inci de Ia inceput Rob Lehman. pre. Sint profund indatorat sutelor de cercetdtori care de-a lunguJ anilor mi-au impdrtdgit descoperirile lor 9i ale cdror efo4turi sint trecute in revistd gi sintetizate aici. Eric Schaps gi Catherine Lewis de la Centrul de studii je dezr. Lui Peter Salovey de la yale ii datorez conceptul de . am avut mult de cigtigat pentru cd am primit informafii confidenliale asupra descoperirilor permanente ale multor educatori 9i practicanli ai artei prevenirii iniliale care sint labazamigcdrii incd ndscinde a alfabetizirii emolionale. care pe vremea aceea era fondatorul gi pregedintele Institutului de Evolufie a Sdndtdlii.edinte al Institutului. Adaptarea sa la curenlii emolionali ce s-au agitat sub suprafala gindurilor gi interactiunilor noastre mi-a deschis o lume noutr. director de programe. ea mi-a trezit interesul gi a stat la baza investigaliilor care au dus in final la aceastd carte. transformindu-l in unul mai uman.alfabetizare emolionald".. In cadrul unei conversalii intimpldtoare.

de la Matthew Kapstein. Maurice Elias de la Rutgers. doctor la Departamentul de psihiatrie al Universit5lii trleaicite Stanford. director. Margaret Annette Spychalla au pregitit anexele asuPra efectelor Programei de afa6etizare emofional5. M. California. Shelly Kessler de la Institutul Goddard asuPra preddrii 9i invdlirii in grup din Boulder.eo*. lui Richard Davidson. Iar Tara mi-a asigurat acest cocon de cdldurd. Ioy-Nolan Howe 9i idunat exemple de situalii emolionale. Toni Burbank. lui David Spiegel. toate acesteaap5rind in paginile ziarului 9i fiind o bazi informalional5 pentru aceasti carte. lui Mark Greenberg. Lindei Rezolvare Creatoare a Conflictelor. lui Mark Gerzon.mi-a oferit entuziasmul gi acuitatea sa in a. 9i Catherine T' MacArthur. al Universitdlii din Washington. lui -shoiho. California. bioa [raful lui ]ohn Dewey de la Colegiul Middleburl. . Editorii mei de la The New York Timesmi-au fost de un real sprijin in ultimii zece ani in numeroase anchete 9i noi descoperiri isupra emofiilor. lui Denis Prager. lui foseph LeDoux de la Centrul de gtiinld neurald din cadrul Universit5lii New York. lui Michael Lerner. Colorado. savant grec de la Universitatea din Califomia de Sud. director al Common Enterprise din Boulder. al programului Fast Track. director la Commonweal din Bolinas.sint indatorat irnmod special celor care au revizuit 9i comentat pirli din acest manuscris: lui Howard Gardner de la Universitalea Harvard. Kusche de la Institutul de cercettrri gi programe de dezvoltare din Seattle' De asemenea. California. specialist in eticl 9i religie la Universitatea din Columbia. de la Steven Rockefeller. lui Naomi Wolf. gi mai ales lui Fay Goleman' Sfaturi de mare ajutor 9i de inalti linutd intelectuald am primit de la Page DuBois. director al Laboratorului de psihofiziologie de la Universitatea din Wisconsin.tu Zubotf de la $coala de Afaceri Harvard. Roger Weissberg de la Universitatea Illinois din Chicigo. director al Laboratorului de interacliuni umane al Universitdlii California din San Francisco. directorul Programului de sdnXtate din cadrul Fundatiei Iohn D. lui Mary Schwab-Stone.t director la Centrul Nalional din New York de Lantieri. fessicdi Brackman. doctor la Centrul de studiere a copiilor din cadrul UniversitXfii de Medicind Yale. toate acesteacontribuind in mod creator de-a lungul intregului proiect. Sam 9i Susan Harris au furnizat aparatura absolut necesari. lui Paul Kaufman de li Media 9i mintal din Point Reyes. lui Chevy Mafin 9i lui Karen Stone de la Nueva School din Hillsborough.mi dovedi o gindire gi o rezolvare cit mai transantS.414 Mullumiri Multumiri 475 Yale de studiere a copilului. 9i lui Carol A. iubire si inteligenli. lui Peter Salovey de la Catedra de psihologie a Universitdiii Yale. lui Paul Ekman. editorul meu de la Bantam Books. Colorado.

Cuprins Proaocarea lui Aristotel Partea intii. 65 58 70 72 74 77 80 87 93 100 5. J/ 59 Emofiile pot fi inteligente? . . Cind pasiunile coplegescraliunea Cum s-adezvoltatcreieiul 17 18 . Natura inteligenlei emofionale 28 29 31 32 35 5/ 38 40 43 49 3. Abordarea melancoliei Cei ce reprimi: negareajovialS . Anatomia unui blocaj emolional Locul tuturor pasiunilor Releaua neurali Santinela emofionali Specialistul in memorie emolionalA Alarmele neurale demodate Cind emoliile sint rapide 9i confuze Manager emofional Armonizarea emoliilor 9i a gindurilor Partea a doua.. .: aA ir li I il I 2..... Cind a fi degtept e o prostie 51 Inteligenla emolionalA gi destinul 53 Un alt fel de inteligenld Spock vs.. Ptrtimasul qi indiferentul Omul fdrtr sentimente Lludind sentimentele viscerale Golirea incongtientului . .. . . . Pentru ce existd sentimentele? . . Creierul emolional 1... . eu sd-mi fac griji? .. . Cunoagte-te pe tine insuli .. .. Calmarea nelinigtii: cine.. . 62 IQul ..lnrobit de patimi Anatomia miniei . Data: atunci cind cunoagterea nu este de ajuns ' .i inteligenla emofionali: tipuri pure 4....

. $colarizarea emoliilor Leclia despre cooperare U n p u n c t d e c o n t r o v e r s e.... $ansecruciale Partea a cincea.. .. .8 Nole Nofe 419 6.... r63 L64 168 172 174 176 t77 L79 185 187 193 10. '.. Potopul: scufundarea cdsniciei Barbalii:sexul vulnerabil .' . .. 261 263 266 269 272 274 9. gindire proasti Cutia Pandorei 9i Pollianna: forta gindirii pozitive Optim. .. Artele sociale Manifestati-vX emoliile Expresivitatea 9i contaminarea emolionald Originile inteligenlei sociale . o s luibi . Coshrrile analfabetismului emolional .. . '..2.2r t24 126 128 129 131 134 L36 141 t43 149 1.11.. Trauma 9i reinvdlarea emolionalS 246 Groaza inghelatd in memorie Tulburarea de stres posttraumatic ca tulburare limbicd . Minte 9i medicin5 Mintea trupului: felul in care emoliile influenleazd sdndtatea ' ' ' Emoliile toxice: date clinice . '.. ".. . 248 251 Reinvitarea emotionald 252 emo!ional Reeducarea-creieruh"ri u5 Reinvdtarea emolionali 9i refacereadupi o traumd 258 Psihoterapia ca educafie emolionali 1 4 .' Aportul inteligentei emolionale la ingrijirile medicale Spre o medicind cdreiasd-i Pese 279 15. . .. 304 Biutura si drogurile:dependenlaca automedicalie .... Partea a treia. .. . Postmortem: o cearte care n-a mai izbucnit ingrijoririle zilei ...'. . .. Alfabetul emotional . ... '. ' Dispozilii proaste... Neurochimiatimiditatii Nu md deranjeazi nimic: temperamentul vesel ... Al lui 9i al ei: sfat matrimonial CeartasXndtoaii .73 237 z5v 240 7. Oaze de oportunitili 1. .imblinzirea nucleului arnigdalian prea excitabil Copildria: o 9ansi unic5 .. . ABC-ul inteligenlei emolionale Alfabetizarea ernolionali in cadrul oragului Alfabetizare emolionali deghizatd lee 204 206 209 218 224 226 314 316 317 319 320 32r JLJ 326 .. .. Dugmani intimi . 280 O senzafie emolionalS neplAcutd 283 imblinzirea agresivitdfii 287 bitdugilor ..Conducind cu inima . . . Cdsnicia lui si a ei: riddcinile se afli in copilirie Neajunsurile din c5snicie Ginduri toxice ...ismul: marele motivator .... ... Rddicinile empatiei emPatia Cum actioneazd Copilul bine racordat Prelul racordirii gregite Neurologia empatiei Empatia 9i etica: rXdicinile altruismului Viala f.. . ... moralitatea sociopatului 8........ Transa: neurobiologia miiestriei invdtatui si transa: un nou model de educalie 103 106 109 112 114 117 1.HEART START Dobindirea elementelor emolionale fundamentale Cum poli creqte o brutd : disparitia empatiei lUaltratarea Z5I L.52 155 157 Partea a patra.Nu te putem suferi": pragul abordirii ..lri empatie: ce este in mintea celui care molesteazd... .. . Inteligenla emotionali aplicati 243 13. .. ... es t e Cri t ic a Cum te descurci cu diversitatea Talentul organizatoric 9i IQ-ul grupului 11. Scoala 289 Prevenirea depresiei 290 Prelul lumii moderne: numdrul mare de depresii 292 Traiectoria depresiei la tineri 294 Cum se ajunge la deprimare 296 Scurtcircuitarea depresiilor 297 Tulburirile de alimentatie 300 Doar cei singuri r:nunti la 9coali 303 Antrenarea pentru prietenie . S-a terminat cu rizboaiele: un drum comun final preventiv . Avantaiele medicale ale emoliilor pozitiv.... '. Inteligenla in relatiile emofionale: un studiu de caz .. Aptitudinea de a stdPini Controiarea impulsurilor: testul pr5iiturii .. Semnele incompetenlei din punct de vedere social . 308 16. . T e m p e r a m e n t u l n u e s t e p r e d e sti n a t ...Creuzetul familiei Pe propriile picioare ...

. 413 Editor: Gn. 032-211252 d ... Ion Mincu 11.57 -47 e-mail: arsene@rnc. T.. . . ' 348 ....moralitatea gi arta democratiei ..(01)222 tel. 355 Anexa D. 032-2112:15.. ..illUlllPRllfI Cale. " " este totul Sincronizarea '...' . Grant: comPonente .ro rf.420 Nofc 330 332 335 336 337 342 .. ..Bucuregti . 343 Anexa A.... ''" ' O misiune extinsd pentru gcoli . ... Consorliul W. . " ' Alfabetizareaemolionald ca mijloc de prevenire Regindirea gcolilor: predarea prin puterea exemplului. Programa $tiinlei Sinelui Anexa F. l.. Cee s te e m o fi a ? Anexa B. invdfarea sociald9i emolionald: rezultate . !t 6. ..ro web: www. 369 .26. ..curteaveche. Anexa C... 363 Not e. Circuitul neural al fricii . 361 Anexa E. " '" Oare alfabetizarea emo.rFqrr lagi Tipografra. ..ionald conteazS? " " " " ' Caracterul... ' Un ultim cuvint . Chidniulul 22. ..65 . Pecelileminlii emolionale . . Ansrx'r CURTEA VECHE PUBLISHING str.. '" " '''" Co inu nite licd ror alepas i. . ... . 359 ale programelorde prevenire . ....tl 6600 tof .. 235384 ld..ictive . arh.. " ''" " 3 2 7 Oraru iemo tion al .345 . ../ fax: (07)222... M t illum ir i .

.l|ll!iluil[uilil]il. .