Sunteți pe pagina 1din 10

ilEs;i.;i.

I I I

1 ' \1 J

-n

t t
I I I I I I I
f,

ramura hirurgii s oupd rstabiliraformi gi a funliei tsuturilorgi a organlor.

hirrgi plsticd si rprtorie

I I I I I I I

Dzvoltara mdicinii 9i in dosbial hirurgii in ultimul timp a ontribuit la faptul unl patologii s trataz6prati dfinitiv iar altl s tr intr-o rmisi stabil.$i au rmasdoarunl,a ardioslroz difuzd, rinihi rattinatu insufiintrena16 roni,pnrumosIerozl difi)za, ciroza prosului patologic nii o mtod6d fiatului, ar la stdii anumital at6t onsrvativ it tratamnt 9i hirurgiallasi nu shimb situa}ia, 9i operatia d shimbar dat numai a organutui va ontribui la vitara dsuluipaintului. asmna sifua1iiorganul dat poat fi prlvatd la alt individ sau rat artifiial. Din wemuri timpurii ida d transplantar a organlor 9i a tsuturilor a oupat imagina{iagnratiilorsusiv9i de.a lungul multor seol au fost dsrisp dplin numroastransplantriu sus.Un xmplu dmonstratival asmna operatii stop^ratia ftat9i dsrisde jurul ChristianArab SaintsCosmos gi Damian.In anilor 300 AD, i au raportt au ftuatu suso trasplantarra mmbrului infrior la nivlultrimii suprioara gambi la un paient u piiorul aftat, mmbrul donatorfiind luat de la o prsoani ddatu 6tvazi\ inaint. ra modem in transplantologi a ineput din anii 50 ai solului X gi a fost ondi1ionat6 d tehnia hirurgica16 al anastamozlorvasulare,ar au fost desopritla tnputulanilor sc )o( de 6tr athieu Jaboulay 9i Alis Carrl.

fstoria:

. India anti6_ rstabilira dftlor nasului (30.1000pAn6la ra noastr); . Seolul V, Italia_ rstbilira dftelornasului; - Pirogov N.I., |852,. mtodaostoplasti a d arnputali plantei;

. Filatovv.P., |9|7 _ lambou pe pedunul migrator vasular; - plastia . Ru. qi Hr}n antrostma16 P.A., 1907 a subfir; esofagului cu intstin

t
I I I I I I I I I I I

I I I I I

- Transplantolgia_ ramur nou6a hirurgii s oup6u studira onsrvrii, ompatibilitatii i 9i transplantri }suturi1or.
Pntruprima dattransplantuld rinihi intr 6ni in xprimenta fost ftuatde mrich Ullmann la Vinna in 1go2,Cu 6tiva ani mai tarziu in 1906athieu Jaboulay,profsorin hirurgidin Lion (Fran!a)a ontat vasel nala uni oi gi a unui 6n u vaslbrahiala doi,painfi,ar ultrior au ddatd insufiintrnal.Nii intr-uncazu."9ti inihi nu au funtionat,dar au fost priml transplantri d organ ftuatla om. Susul d mai dpartal transplantrii a fost in dpndn!6 d ssl prf}ionrii suturii vasular,prftat d Alxis Cal,-unlv d a lui athiu Jaboulay,ar ulterior s-a mutatin Chiago iar apoi in institutul Rokfllr din Nw York unde a prelungitrtrilin domniul transplantrii. Astzi suturavasular6stnumitin numl lui _ sufura Carrl. P atni (1914)Alxis Carrl glsuia problematransplantirii st rezo|at6, (datoritsufurii vasular), dsigula momntulalJnu rau unosutratiil d rjt d transplant. Crtrisrioas profundau 9i fost ftuatd 6trsavantulrus Iu.Iu.Voronoi,ar a ftuato seri de transplanturi d rinihi la om d la ddali.Toti paintii au ddat.Un asaltnou gi modrn in trnsplantarra organlora ptaidupal doila rdzboi mondial d 6nd au aprutcazid supravfuiri,aeiigur d surt durat(d la 6tva zile|a6tva spt6m6ni, iar un.cazpda6tvaluni) dup transplantaa rinihiului adavri. Primul trnsplantd rinihi cu susa fost prformatin 1954in Spitalul Briam din Boston d trJoshurray gi u olaboratorii,qi a fost transplantat un rinihi d la un donatorviu gmni univitiligi u ripinful.Susul pozitiv de supravfuir indlungatdupansplarrtra rinihiului intr doi paienti gmnia inuraja fortrlrilin tansplantologi gi a indreptatatiaasupra suprimriira{iild et de tranant. Inilal a fost utilizat iidirea genrali u astsop' dar efl ngativ a dat rpeded gtire. Aqa numitul antianrogen 6.meaptopurin, desopritmai dvrmd trGrtrudllion gi GorrgHithings s.a dovdit a fi un imunosupreso putrni(dovditd Robert Shwartz,Boston).Utilizara lui dup transplantra mrit sialaptabilitateatransplanfului.Atprparat ultrior a fost tnlouit u azotiaprim,dsopritd trprofsoruienglz Caln, ar 9i astilzi s utilizaz p larg in alitat d suprsiun imtrnitar

I
t

t t

A I

I I I I I I I I I I i
;

in transplantologi.Datorit6 astorfapttransplantlogiaa ptatmart unul din miraollsolului. Apogul dzvoltiri 9i p dplin s sooat a susuluiin transplantard organqi !suri st azul d transplantar 8 organ:stoma,intstinsub1ir 9i gros,fiat, panras'splin qi ambii rinihi. (204mart USA).

Noliuni gnral Trnsolntologistqtiinta studiazi premizltorti9i posibiliteflle pratir de inlouira a diferitor organsau sau isuturiu alt organsaulsuturiprlvatd la alt individ alt6rgiuna aeluiaqorganism. estnsarde apriatunii trmni Dei, in transplantologi individul sau loul d la suntutilizagi.Donato stonsidrat Ripient stnsidrat ar s pre|eveaziorganulsau!suturil. individul, sau loul und s implnteazdorganul sau tsuturil nmijlit opraliad inlouir donat.Transplanta{ia rprzint6 a organului sau tsuturiloru struturilrsptiv. |. Trnsplntreutogen_ atuni ind donatorulqi reipintul stuna 9i aeaqiprsoane; 2. Trnsplntreisogend_ atuniAnddonatorulqi ripintul sunt gmni univtiligi; 3. Trnsplntresingend_ donatorul9i ripinful sunt rud din traptaunu; 4. Trnspjntrellognd_ afuni 6nd donatorulqi ripinful sunt din aeagispi(d la om la om); 5. Trnspltreenogend- donatorul9i ripientul sunt din (d la animalla om); diferite-Spii 6. Proiezie orgnelor si |suturilor _ utilizara materiallor norganiu sop d plasti a sinteti 9i a altor substante

Tipuril de opratiiplasti:

t
il I

qi a orgnelor; tesuturilor

t t
ra

d pe aria orpuluip alta saud tsufuluisaua organului la altul; la un organism

_ dplasara

li

I
l

8. Rplntr_ atuniAnd!suturil sau organuldzmmbrat (invazate)in tsuturil adiant(implantaralul1or aneroase). . Transplantr p pdunulvasular_ prevdoniuna lambouluivasulrpreparatu loja ini1ial, pAn6la momntulAndportiunaimplantat6in alt lo nu s strpung u vase nou rat. l . Transplantare libri afuni6nd lamboulprparat i.qi pierdonxiunrau aria donatoar. (transplantara pilei...) Ra{i inompatibilittii tisular . ompatibilitatdplin6 a !suturilorqi a organlrstin caz,al^ autotransplantatii sautranspl antalii singen ; . in alo. 9i notrarrsplantar s dlanseaz,realia de imunitet _ rjet (7.10 zi). transplantational Procesele de ntilogenezd sunt rlizte de lucrul concomitentI mcrgilor : L _limfoit; B _ mdular; T _ d originatimusului; Imunoit(T-killer).

t
i

' 1:;;f::::;;":3lli1l;turil plasat sau lull sunt

I I I i i I

t t

. . .

t
i i i I
fl

R{ia de rjt A l) !n priml 4.5 zi|e s apt{rsutulin alotrnsplatar, 2) inpind u a 4 -5 zi infrsuful transplntat s dlanqaz U dmgi drglaIeahmoirulatii; ) |nvazia organuluiu elul mononular;I 4) T.limfoitl capdtdoa}iunitotoxi; U 5) Sistemad B-limfoit produantiorpi * distrug transplntul.

I I I I I I I I I I
fl il I I I f,, I
t I

Ftorii dtrmini efiitateaalotransplntrii: l . ompatibilitata dupHLA-A 9i LB antignil donatorului gi a ripintului; 2. ompatibilitat dup6LA.DU antign; preg5tir , pralabil6a paintuluiu hmotransfuzii. Sltara imunologii mai omod gi mai simplu stdepistara donatorului ompatibilpntrumai mul{iripin{i, qi nu invrs; din aestonsidernte sunt ratntr s oup u transplatologia, undsuntluati la vidn1 potn1iaiii ripinli in listele d agtptar. Aasta ontribui la efetuaraoperatiiin ondi1iid maim ompatibilitat. Msuril d prolongar a fetului lini al alotransplanta{ii: 1. imunodprsie nespifi; a. bloadasistmiimunoomptnt a ripintului; b. prparatantimitotie(azotaprim,imuran); . gluoortioizi rdni zo|on,urbazon); d. sruri antilimfoitar. ft negativ:imunodfiinti; posibil dezvoltara tumorilor, 2. suprsiasistmihematolimfoidal al ripinfului: a. distruger u razle _ a }esutuluilimfoidal a ripinfului u o ulterioaratransplantr d mduv6 osQase; b. limin areaa T.limfoitlor prin drnaradutului limfati torai. 3. eliminateasletiva lullorT.kil: u stimulronomitntia lullor T.suprsoarr (ilosporinaA).
.

t
I I I I i I i
ll

i I I I I I I

Contraindia{iilitr oltare9i onsrvarea {suturilr qi organlor: 1. dsdup6otr1vir 2. SIDA; 3. tumoarmalign; 4. tc; 5. Luis; 6. altepatologii inflioase. : de la: fsuturil 9i orgnls olteaztr . ddatidin cauzatraumi; - dda{i subit, cauzafiind infartmioardi,insult rbral, in priml6 r dupdes. Mtodld onservarr a {esuturilr9i organlor: 1) in solufii e onlin prparate antispti sau antibioti u ultrioar6pistrar in solulii rit d plasm6sau a reipinfului; s6rrg joas6- .25"C. -30.C u onglar rapidf,; 2) |atmprafur6 in u o usarultrioar 3) liofilizra . ongelar vauum(oasle, artilajl); 4) in prafin6; glutaraldhid); 5) in solu{id aldhid(formaldhid; 6) utilizaraperfuzii hiptrmipulsativu solulia vital6 a rinihilor qi a fiafului s Kolins; (ativittea p6str eaz6peneh 72 or); Sursld organpntru transplantar: . donatoriin fazdde moarterbral6; . adavr; . d la rudel apropiatin transplantara organlorpar; . xnotransplantarca-rar (fiat d por; ord d maimup).

Cnsrvara{suturilor $i a rganelor

I
l

I I
t
r

I i I I il I I I

Problmle majore in transplantarde organe . asigurata ativit5lii vital a organuluitransplantat; . prvrnirarjtuluid transplantant; . thniahirurgiala transplantrii; - terapiaintnsiv6postpratori; - monitotizarcabolnavuluip parursulvilii ultrioar 9i terapiaimunodeprsiv. Transplantara organlor ndorin - glandatiroid6; - hipofiza; . suprarenall; . tstis; . panrasului. '

I
I

r
il tl I

Meto d trnsplntdrii : transplantare libri; pe pdunulvasular; transplantarca insuli1lorsparat al panreasuluiin fiat prin vna port6. Metodl conservdrii si trnsplntdrii: organelndorins o1cteazd qi s onsrrvaz6inpriml 6-l0 or de la ds; organulstelvatpe pdunulvasular,esteirigat u hparin6' sr fiziologi qi itrat de natriu; onglat la T .|96"; la transplantar stapliat6anastomozau artrafmural sau humral.

E I I

Transplantara rinihilor: . .Jabule,1906_ pntru prima dat' a inrattransplantarca unui rinihi d berb in rgiuna ubital (xnotrn splantalia) ;

t
i

fl
r

r
I.I.Voronoi,I94 _ pntruprima data transplantat rinihi adavri(alotransplantalia). Dar frft. _ D.um, 1952 primultransplant d rinihi ruqit in lini. Colectre: d la donatoriin stard martrbrali; _2.4 or ( posibil p6n|a72 trmnuloptimald p6strare or). Metodele trnsplntdrii: _ amplasare?rinihiului ?n trnsplntreheterotopicd regiunailiai rtropritonal. Artra gi'vnaest anastomozatl u artraqi vnailia6 omun6a ripintului. Urtrul s inplnt az6 in v ezicaurinari; trnsplntrortotopicd_ duptirpararinihiului afunfionalal ripientului,rinihiul donatoruluis amplasaz in loul prdntului. Indic{iile trnsplntului de rinichi: . insufiin{ rnal6u uremiprogresiv. Semnele rejetlui de trnsplnt de rinichi: apari{ialimfoitikinilor in s6rrge; apritialimfoitlorin urin. Transplntarafi atului: Indic|iile: - citoza hpati; . tumori malign al fiafului; . atezii al 6ilor biliar prinipal a nou n6sutilor. Metodele trnsplntdrii: . trnspltreortotopicd_ dupxtirpareafiatului ripienfuluiin loul lui s amplasazdftcatulalogn donator; . trnsplntreheterotopic _ fiatul donatorse amplaseaziin alt lo al avit6}iiabdominal; - conectreetrcorporldtemporrd_ la un fiat adavri sau de animal.

I I

t t

I I I I I I

1 I

I I I 1
f,

I I
_ j

I
J t

I Indicttiile l conectre trcorporld temportrd Jictuluiz - intoxia}isupurativgnra|dgrav6;

l
t l l t ]

flffi::li

masiv aut6 udzintgr6ri alparnhimului

l
l
il l

Transplantara ordului: in Kiptown ctut Hristin Brnrd l 03.12.1967 primul trnsplnt de cord. Dj,Hrd 6U) in 1964 trnsplnttun cord de cimpnzueI om. Indic|iile I trnsplnt de cord: Insufiientardiactrcalzat d:

: ;H.*i:g.JJl:Ji]lI}.'".uformardanurizmd
Semnele rejetalui de trnsplnt de cord: - tahiardiprogrsiv;

- ;iJ'l'.ardia inoribil.

|
l l

: ;*'l'J';|;?':il,]?",.o,"..
Prspective: 1. implantarea la lipsa orduluimeani,a alternativd organului donator; 2. transplantara in blo al sistemuluid pulmon-ord.

n
l

f l

- antbraful_L.Gany; . brafu1_F.Gagr;

Pntru p,i-u ut6in lum au rimplantat:

Rimplanta{iammbrelor:

l
l ..

_ V.Kalibrz. . degful (1987)

. *fl:;iJ.lj'I?9s7)

I I
t

I
I
t l l l t
a .

.:

posibild tn: Reimplntre st - priml6 rd la traum; . da6organul dzmmbrat stp6strat la tmpratura d *4". Mersul oper|ii: - imobilizarea osului; . plastiavnigi arterei; . sufurara moi. }esuturilor
! Priod postopertori: . misuri de prvnira sindromuluid toxioztraumati; - asigurateahipotrmii modrat in organuluitransplantat priml or dup transplantar.

I I I

I I I I I lt
ll

ru