Sunteți pe pagina 1din 14

ffi

--a--

trl

I &'U

RAUrA'LEZIUNIL APULUI,oRAELUI 9l ABDoMNULUI Trauma,d]n Grea nseamn leziune,plag.rauma rpezint integritlii deegIarea mofoIogie organelorgi 9i funtii!suturilo, ale organismului, sistmelor aresuruin nurmaaliunii fo(elorextern. Leziuniletraumatie oup loul doi n strutura letaIittii, imediat dup afeliuni|e ardio.vasulare. Totodati,leziunile traumatie repezint cauzaprinipa| de dees la persoanele Tnvrstantre 1 9i 50 ani. Brbalii suntsupugi taumatisme|or de 2 ori maifrevent detfmeile. provoat Letalitatea de traumatism se instaleaz n dursu| a 3 jumtatedin deesurise petre n periode dup |eziune. Aproximativ primele seunde sau minute dup traumatism9i sunt provoatde leziuneaaotei,ordului, reierului sau mduveispinrii. Vfu1 doi al Ieta|itlii ste remaat Tn deursul a iteva ore d la traumatism, onstituind aproimativ 30o/o cazuri,jumtatedin are este provoati d . de |eziuni|e hemoragiegi a doua jumtate nevos entral sistemului (sN). Multe din aeste deese pot fi prevenite prin apliareamsuri|or "de aur'' din momentul traumei, din aesteonsiderente este impotant sistemuIui de dezvoItarea aordarea ajutoru|ui medialn caz de traumatism. A| trei|eavrf al (2o%)in|ude letalitlii azurilede dees, care sunt notatedin primazi |a iteva sptrnnidin momentultraumatismului. Leta|itatea tardiv este ondilionat de poIiorganie. BIoMANIA 9I LAslFIARA RAUMLoR potfi deshise gi Tnhise.ntauma Traumele se deshisleziunea produe pe traietul de migare a obietu|uivulnerant,deglind integritatea u!itu|). n caz de traume nhis lesuturilor(de exemp|u, dezvoltarea omp|ialiilor septie 9i insufiien!i opotunede tratamnt n deursulpimei ore

fl f,

I I I I I

I
I il

t#

d
#
'il

r
;

ffi
.tll

*4 -

ntimpul|ovituii. Shimbri leziuneaparnurmaompresiei n lesuturi|or sau netinirea) au un rol impotant n biomania vitez(ae|erarea nhisel ou traumeiinhise. Un lo apatn azu| taumelor _ traumatismle nurmaderii de |an|time. tatrumatisme|e raumelepot fi lasifiat 9i dup natura obietu|uivulnernt: _ aparn traumepsihie, barotraume himie, eletrotaumatisme, termice, undeide 9oncaz de exp|ozii. aliunii rezultatu| potfi lasifiat a traume Din punt de vederestatistitraume|e |a (traumtism industrial sau agrar)9i ele are nu sunt legate ntreprindere pediatri (traumatism raumele iatrogene utie, spotiv, et.). de produlie . sunttraumele primite manipuIatiilor nrezultatuI diagnostie sau urative

I I I I I

(de exempluateterizare). _ ontuzii a traumesuperfiiale Traumetismele mai potfi lasifiate moi, rupturide mughi, Iuxalii 9i taumale 9i p|gi a]e lesuturilor gi struturilor organelor interne. izolat. n az de Ieziunedoar a unui organ trauma se numegte organedin adru|aeluiagi Leziunea dou 9i mai mu|te sistemanatomi se numegtepolitraumatism(de exemplu leziunea fiatului9i splinei, din Leziunile onomitente ale organelor fratura femurului 9i humerusului). diferitesistemeanatomie(de exempluavitateatorai59i abdominal, traumtisme suntonsiderate fraturi cranioerebra|e) de oase gi traumele aliunii a mai multoragenli asoite. Trame|eare apar Tn rezultatul vu|neranli(de exemp|u meani 9i termi) sunt denumitetaume ombinate. BoALA RAUtvlAlA BoaIa traumatic reprezintdereg|areasuesiv a funliilor gi suma realiilor ompensatorii Tnurrn aestuia, instalate organismu|ui deurge grav.Boa|a n4 perioade: traumati traumatismului

t
I J I

t I

ti ..\:

ffi
*d

(1) Perioadagoului traumatic dureaz de |a iteva ore pen b 48 gi pierderea de Ieziunea sangvin aut. o 9i este ondilionat lesuturilor prininsufiienla Se araterizeaz aut,sdereaVS, ardio.vasular gi hipoxia. dereglarea de miroiulalie anuria, (2)Periodmnifestrilor preoe(de|a2 |a 10 ziIe). Stareade goc estentouit de toxemia acuti. naeastperioad masivnircuitul are lo ptrunderea sangvina toxinelor tisu|are, are se formeazn urma nerotizii 9i toxinelorbateriene din lesuturilo, prinfebrpeste38" infetate. C|initoxemiaautse mdnifest lesuturile (spredeosebirede perioadada 9o, nd temperatura este orpuluieste subnormal).n caz de instalare a imunodefiitutui se dezvoIt septiopiemia - genera|izarea infeliei. La paienliapar foare puru|ente Iadistan!, nprimul rndnplmAni. (3) Periodadereglrilor prindezvoltarea tardiveeste araterizat proeselor distrofie 9i slerotice n organele.interne (rinihi,fiat), anhiloz, ontraturi etc. (4) Perioada de reonvlesenli poate deurge luni 9i a. Nu exist o de|imitare strit de timp pentru aeast perioad.otugi aproximativ 60% din paienliiae au supotatboala traumati devin invalizi. RAUMAISMUL RANlo.ERBRAL - reprezint (sautraumatismul ea Traumele apului ranio.erebral) mai freventcauz de dees la loulaidentului aproximativ 9i onstituie 50o/o din aestea.Traumeleranio.erebrale, de obicei,suvinnrezu|tatul inhise, ins potfi 9i deshise (penetrante). traume|or (1) leziunea primar a Leziuni|e ale reieruli in|ud: traumatice areadue la lziuneastruturilor reierului nrezultatul |oviturii, erebrale gi vaseIor sangvinq 9i (2) Ieziuneaseundri a reierului,are apar n

I
{ .i

*ifl

#f, r
.t+

..f;
-.tr
,*fi

r..n

presiunii hipotoniei, hipoxiei, egteii gi dereglrii rezultatuI intrarbra|e proeselor nlule|e biohimie reierului. primar xarnenul al paientului pentru se nep u pa|parea apului plgigi fraturi. hematoame, a determina Pligile apului potfi sursaUno hemoragiiabundente9i neesitd a fi suturtepentru a obtin hemostaza definitiv.Depistaraehimozlorn regiunea proesului mastoid, otoree (surgerea Iihidu|ui erebra| din urehi), rinoree (surgerea paraorbitale |ihidu|ui erebraldin nas),ehimozelor (semnLtl potsugerafratura oheIarilor) oas|or bazeiianiului.. generale xamenu] neurologi inIude gi te dterminarea semne]or foar. Pe lng hipetoni, hipetermie, bradiadie 9i bradipne,Ia gi vetijuI, glurile semnelegenera|e s refri efaIea 9i voma,amnez:ir (pierderea preedente etrograd din memoria a evenimntelor de trauma), gi depresia, pierderea somnolenla ongtiinlei 9i omaneurologi. Pentru preiereastrii ongtiinlei (sau profunzimii omei) st utilizat sara Glasgow: Deshiderea ohilor - 4 Sine stttor - 3 La omand - 2 La exitar durroas Nu-1 Nu-1 u.l (1) |eziuni grave (sumapunt:lr nrezu|tatul examinrii deosebim: sub 8), (2)leziunide gravitate medie(9-12punte) ugoare(> 9i (3)|eziuni 12 puncte). Vorbire - 5 Adevat Migirile -5 Coordonate

I
I I I I I

I
I I I I

s
t
I

Semnele de for sunturmtoareIe: hemipareza, dreglri|e afazia' (diamtre d sensibiIitate, anizooria diferita|e pupilelor) 9i lipsa fotorea!iei. potfi utileraniogrfia, de diagnosti Din metodele instrument|e TC erebra|.

-l

-rr

pot fi lasifiate rnio.erebrale Leziuni|e nfeluI urmto: (1) Fraturiale oaselorraniului. Rprezint lziuni fevente, ar nu provoa u|tedin simptomati nuro|ogi. ns,de sine stttor gave erebrale survin raniene, |eziuni|e nlipsafaturi|or oaselor 9i mu|te oaselor ranienenu sunt nsolite din fraturile de leziuni erebral. Deosebim:fatui lineare, nfundate, deshis 9i fraturi ale bazei raniului. (2| comolia erebral. Reprezinto leziune relativ ugoar a creieului, asoiatde o pierdere de surtdUrata funtiilor neuro|ogie (pierderea ongtiinlei, amnezieretrograd). (3) Leziune xonal difuzi. Deseorieste denumita Ieziunea gi aatrizat prininsta|area erebra|' ste analogi trunhiului omoliei omei,are poatedura6teva zile sau sptmAni.

(4) contuzia erebrali. Reprezintleziuna uni zone erbrale delimitate. Contuzia se poate dezvolta n setorul erebraIsituat n (contuziediet)sau situat |a imediataapropierede Ioul impatului distan!"(ontuzie prin onta|ovitur). Contuzia povoa semne neurologice de foar. (5) Compresia erebrali. Apare n rezultatul intrahematoamelor poate aprea n rezu|tatul rupturii raniene.emoragiaintraerebral vaselor, situate sub dura mater, sau a vaselor erebrale u formarea hematomu|ui ale oaselorraniene subdural,ncaz de fratur 9i leziune directa vaselor durei mater u formareahematomuluiepidural sau hemtomului hemoragie intratisular cu formare intraerebral. este variat 9i depind de loa|izarea, neurologi Simptomatica dimensiuni|e9i intensitateahemoragiei. ste rmarat soierea general semnelorneurologie 9i de foar. de baz este TC. ste neesarde menlionat, Metodade diagnosti i n cazu| hematoamelodeja formate, mtodele onservativde

'd

fr

l I l I I I l

trtament nu sunt eftivepentueduera dimensiunilor gi rspndirii asteia sau ame|iorarea semneIor. Din aeste onsiderent singura metodde tratment este intervenlia hirurgia|. Cu tmai devrme este evauathematomu|, attmaifavorabil este pronostiu|. RAUlvlAoRALUl Leziuni|e toraelui suntfrevent inhise, 9i desorigrave.Traumele are sunt rezultatul aidentelor rutiere, atatraumeIor, suntmai frevente det traumele penetrante(deshise). Majoritatea |eziunitor toraice pentrante prinplgiprinarmealbesau de fo. suntprovoate xmenul primar aI paientuluise nepe u determinarea irumstanlelor in area avutlotraumatismu| (intensitatea gi louI loviturii, arateristia obietu lui vuInerant). Auzele generale naz de leziunitoraalesunt durerea ntorae, respiralie difiiI,dispnee 9i slbiiune,gradul reia depinde de intensitatea hemoragiei. La examenul obitiv este nesar d atras atenlia asU!-1Ia p|gilor, hmatoamelor, asimetrieiutiei toraie. Respiraliapoate fi frvent 9i superfiial,hemitoraele afetat poate ntizia n atul respirator. Tn timpu|patprii atentea utieitoraie pot fi determinate punte dureroase9i repitalie osoas. Emfizemulsubutanat este apreiatpe partea lezat Tn caz de pneumotorace. impanismul|a perulieindi prezenla pneumtoraeIui, iar matitatea perutorie hemotoraelui. Zgomotele respiratoriitrebuies omparate in punte simetrie de ausu|tare bilatera|. Lipsa unilateral a respiraliei este un semn important al hemo. 9i pnumotoraelui, iar hipoventi|ara loal poatefi rezultatu| fraturii pulmonare. oaste|or sau ontuziei

I I
ll

I I I J I I
f f

t
f,
I

I I I

I
h

C |l Se produ

g' ," :: :::L :J'** .;:, :";:;: ::i "1i' "nt ":::'.:: segmentului
palradoo,: ii- ]l1l]; ::": ;: ::""l',;'?i:" "::.':-i, bombeaZ. fraturilor ostale este bazat pe tablouI Diagnostiarea
provocahiPoie.
Fracfllr',o

-^,o o eretelui t rie i n r : l ll | t r t l r n a l a f a l l f l I r i l n r moi, rnni peretelui torai inlud traume|e lesuturi|or Traume|e (1) CeIe mai frevnt 9i u rsunt 9i enturiisapu|are. race|ui oaselor sun fraturile ostale, are apar, de rgul,n rezultatul lini rna1or respiratorii Durerea provoa limitareamigri|o 9i bonte. r traumeto Deformaliavizibilsau deteminat Ia palpareindi venti|rii. reducer. durerealoal 9i n timpul palpriipoatefi determinat costa|e. fracturlle careaparenrezultatul deplasrii eshilelor osoase. crepita.ia a, rezistent fraturile ostle flotante, n cazu| ora rnai nl.,::'::nt Ce|e pulmondr

area lasifiriitraumelor, toraeleeste divizat in 4 simplifi P ntru torai,(2) spaliul plura|, (3) parenhimul (1) peret|e zone anatornice: gi struturile mediastinuIui. -, t4)organe|e
, 9l \_'

anorrna|1,.^ mobi|itapa

preum9i respiralia si repitalia,

.''.o 9i radio|.?uz'Z*,nului puterni rezuItatul loviturilor npartea - . . : ^ - ^ i ^ au lon


' ^ i ds l ^ ^ ^ ^ ^ ^ + ^^ ^. . ^ t . - ^ . ^ . . ^ . . . ' . - - - . . : , ' aesteasunt transvrsale, dar pot fi gi toraice.iMai cutiei a anterioar' posterioar poate cauzaleziuni]e a fragmentelor Dep|asarea aP. |ongitudin este stabilit prin palpare (durere, deformalie, ordului. oiagnoltiul |ateral a toraeluionfirmfratuagi determin -. \ Radiografia cre?itale)' irii fragmentelor. o.|':::;i,l"i*,t!itor gradul pleur|eindu pneumo.9i hemotorace, n
(2) vw--

cro(a cazu| u aer saunge.

spaiu|

r . : .t ! n n t n t i l

n t r e pleua nlel lre r riqnaral5 i parietal f a umplut l l r . , n l ll f potenlial ntre viseral ste 9i n a r i a f a l i a

nhis (simplu)

Pneurflotorace |o in urm |eziunii parenchimei pulmonare cu avea ,,"',{ui. Poate

prezenla aeru|ui n avitatea

I I I I I I
I

fragmnt osos sau in az d plag penetrant. Aumularea aeru|uil n avitatapleuralpoat provoacompresiaputmonar. Ca zu|tat gi hipoxia. insta|eaz migorarea sau stoparea shimbului de oxigen prezintdispnee' reduerea Paientu| u pneumotorae exursiei utieitoraiepe pateaafetat. La peruliese detrmin timpanism, ausu|tativ murmur veziulardiminuatsau absent. Diagnoza est - aumulare pleura|, radio|ogi onfirmat de aer in avitatea o|aba puImona, uneori depIasarea mediastinuIui. Formapatiu|ar este pneumotoraxul u 9i gravde pneumotofae supapi sau tensionat.Aesta apare And este pezent supapa,are permite ptrunderea pleural aeruIui navitatea ntr-o singur direlie, fie din lesutulpulmonar sau prindefetuI naestecondilii din utiatorai. progresiv pleural, aeru|nu poateiegigi se aumu|eaz navitatea eea plmnului gi dep|asarea gi traheii e provoa olabarea mdiastinu|ui n parteaopus.Aeasta la rndu] su este nsotit de jenareaafluxu|ui venos gi ventilrii na| doi|eaplmin. ste diagnostiat n baza dereglrilo sver de espiralie, absn!*i qi ianozi uni|aterale a murmurului veziular, venelorjugu|are dilatrii traheii9i difuze, prum 9i n baza olabriipu|monare 9i deplasrii mediastinului. Pneumotoraele imediat tensionatneesitdeompresie u un a gros, eea r transform pneumotorace|e tensionat Tn pneumotorao simpIu. Pneumotoraeledeshis - ondilierar,are apaen rezultatul leziuniiprin arm de fo u formareaunui defet mare a utieitoraie. Presiuneaintrapleural atmosferi se egaleazu presiunea 9i p|mnu| pleural pindefetul mai ugorTnavitatea se o|abeaz. Aerul ptrunde deAtprintraheenplmni. Aeastaprovoa din peetele utieitoraie qi sevra ventilaliei. rapid dereglarea

I I I I I I I

t
f,

I I I

I
f I I I I I I
!

in caz de pneumotorae deshis,|a inspeliese dtermin defetu| din utia torai 9i se aude zgomotulfluxuluide aer' ae tre prin trebuieimediatTnhisu pansamntrmti,eea e asta. DefetuI pneumotoraele transform deshis n pneumotorae inhis. Drnara pleura|e permite plmAnuIui. a avitlii ulterioar repansionarea aumuIarea de snge n avitatap|eural. n paienlii potfi hemodinami de volumuI hemoragiei dependen! stabili sau HemotoraeIe se pot afla n stare de 9o hipovolemi' ste arateristi dispneea. poatedetermina gi matitata xaminarea diminuarea sau l,ipsa respialiei la perulie pe patea afetat. R.grafia toaeIuideteminopacitatea pulmonar nsegmente|e inferioare. Tratamentul hemotorae|ui onstn pIeurale gi reexpansionarea pulmonu|ui, drenarea avitlii 9i doarpaienlii u hemotorae masiv sau hemoragie ontinue neesit tratament hirurgial. Hemotoreleoagulateste onstatat pleural ncaz ind avitatea esteumplut u heaguri de snge. (3) Leziunea parenhimeipulmonreinludontuzia9i plgile pu|monare, hematomu| 9i pneumatoele. Contuzia pulmonri ar lo Tnaz de traumatism bontal toraelui. Mofologi gi umplerea onstnhemoragii masiveinterstiliale cu sngegi p|asma alveo|elor, eea e provoaolabarea aestora,insufiient gi hipoxiesistemi. respiratorie |nspeliapoatedetermina hematoame ale !suturilor moi 9i fraturi gi matitatea ostale,diminuarea spiraliei la peruliepe patea afetat. Aspetul radiologi slab deIimitat onstninfj|trat Tnlesutulpulmonar. Leziunea pulmonar poatefi provoat de eschi|acostalsau n plgiipenetrante rezultatul a toraelui. Auzelepaienlilor u suntsimilare pulmonar, ele ncaz de ontuzie ns frevent se detrmin hemoptizia.

I fl

f,

t
ffi

I I

q -

8l

rQ

n asoireu R-grafiatoraeluideterminzona ontuzieipuimonare hemo9i pneumotora. Hematomulpulmonareste format nd hemoragi este delimitat pu|monar. paientului eanismul |ziunii de parenhimul sunt 9i auze|e pulmonar. hmatomu| Radiologi similare u ele naz de ontuzie ar binedlimitat. aspetul de umbrsfei _ reprzinti pu|monar Pneumatoeletaumati o avitate umplut de alibru u aer are aparein caz de ruptur a ilorrespiratorii mi,fr poateacuzadureremoderat Paientu| hemoragie onomitent. ntorae gi dispne. u aer. Radiologi se determini o avitate rotund (4)raumeale organelor leziunea mediastinului inlude oganelo gi digestive, preum gi a ordului gi vaselo respiratorii magistrale. paienlilo grave Leziunile traheiigi brongilor. Majoritatea u leziuni gi obstrulia ilorrespiratorii deedeazla Iou]aidentului. Ai are sunt adugi la spital prezint dispnee,tus u hemoptizie. La ffienu} se dtermin emfizem subutanat.Radiografia obitiv ntotdeauna pune n eviden! pneumotorae, pneumomediastinum (prezn!;l toaelui moi a|e gAtului. aeruluin mediastin) 9i prezenlaaeruluin !suturile la bronhosopie. Diagnoza definitiv stestab]|it Tamponada ordului aumularea sngelui n avitatea periarduIui, eea e provoa dereglarea ontratilittii ordu|ui9i nensemnate venos' Aumulareauni antitliomparativ de afluxu|ui singe n periardpoate induetamponadaodului.Aeasta se poate instala n caz de traumatismbont, dgi mai frvent este rezultatu| penetrante.Diagnoza trebuie suspetat la orie paientu |eziunilor

I I I I I I I I I I I I I I il il
A

penetrant maialesTnaz de Ieziuni npatea leziune ental a toracelui,


atenuarea a toraelui. TriadaBek inlude: zgomote|or ardiace, hitonie arteria|9i di|atareavene|orjugulare. Dspre tamponadaorduIui (maimu|t de 20.25m oloanei mturisegt PVC spoit de api), dilatarea

fl
efl

11

preum ordului la roentghnogram, sngelui difuza umbrei 9i preznla periardului. la punlia naz de tamponad hirurgial a ordu|ui este indiat interventia evaureasngelui9i hiaguri|or imediat: din periard9i hemostaz nplagaordului. definitiv Rupturatraumtii a orteiest asoiat nalt foate u IetaIitatea (75%-95%). Ce| mai frevent lou|leziunii este arul aotei, imediat distal de Ioulramifiirii arterei sub|avii stngi. SemnelespecificesuntdureriIe pe membrelesuperioare9i intense n torae sau spate, hipertesiune gi infrioare. asimetriapulsuluiIa membrelesuperioare Lziunileaoti neesit refare hirurgiaI. Hernia diafragmatii posttraumati lziunea diafragmeiu herniereaorgane|or intraperitoneale Tn avitateapleural,eea e este nsolitde ompresiapulmonar9i dep|asareamediastinului Tn pata opus.Mai frevent se determin dinstnga. Semnele de baz sunt dispneea, agravarea progresiv a hemodinamiii, matitateasunetuIuiperutor,diminuarearespiraliei9i aparilia sunetelor perista|tiii Tn utia torai din patea afetat. gi prezenla xamenul radiologi eviden|iaz disparilia onturului diafragmei pleural umbreigastriesau intestinale navitatea stAng. La neesitate poatefi efetuat examenul radiologi baritat. ratamentul este numaihirurgial. Leziunile esofagului mai des sunt onseinle ale plgilor penetrante, nspotapreagi nrezultatul traumelor bonte. Semnele precoe inlud durerea n utia torai 9i disfagia, e|iminarea de sAnge prin sonda nasogastri, mai trziu, odat cu dezvoltarea if|amafieiapae jmfizernul subutant gi febra nalt.La examenul radiologi poate fi diagnostiat pneumomediastinum,

I I

I
#
t;* i].

ffi il ff ffi ffi

t
ffi
3

t2

pneumotorae este onfirmatla 9i pleureziepe stAnga. Diagnostiu| gi esofagosopie. u ontrast esofagografie TRAUVIA ABDorflINALA potfi lsifiaten(.1) (2)deshise. raumle abdomenului nhise raumanhis' la rAndul ei, poatefi: (1)trauma u lezareaperete|ui abdominal anterior interne. organelor La pimele 9i (2)traumcu |ezarea se refer:(1) ontuzia pereteluibdominal anterior,(2) hematomul (supra.9i peretelui subaponeuroti) mughilor abdomina|. si (3)ruptura raumele deshise a|e pereteluiabdominaI(plgile)pot fi: (1) - nd anaIulplgiinu impliperitoneul parietal gi (2) nepenetrante penetrante:(a) fri lezarea organelor interne 9i (b) u lezarea organelor interne. SopulexamenuluiobietivTncaz de taume a|eabdomenului este evidenlierea rapid a semnelor|ezriiorganelor interne. Diagnostiarea exat a Ieziuniiunui organ intern onret nu este ob|igatorie, mai prezenlei IeziuniIor gi impotantifiind diagnostiarea intraabdominale pentru stabilirii indialii|or tratament hirurgial. Pentruo mai buni Tnlelegere a simptomatologiei traumelor organele avitilii abdominale9i spaliului retroperitoneal sunt divizatein organe parenhimatoase 9i avitare. organe parenhimatoase sunt fiatul, avitare splina, panrasul9i rinihii; stomaul,duodenul, intestinul vezica urinar. sublire9i o|onul, organe|eparenhimatoase mai frevent bont, iar n caz de p|ngipenetrante, sunt lezate in az de traumatism parenhimatos probabilitatea lezriiorganului suntega|e. 9i avitr |iniede baz ncaz de traumatism dou sindroame Sunt prezente interne:hemoragi (mai des n cazu| abdominalu |ezareaorgane|or parenhimatoase) |eziuni|or 9i peritonel (naz de |eziunea organelor aestora. ste posibi| avitare). 9i asoierea

l3

potauza dureri u Ieziuni Paien.tii ale organelor interne nabdomen nprimele intensitate. minute din momentu| de diferit traumei durereaste pe toatsuprafala ebdomenului, resimlit iar mai apoiesteloa|izat nt-o gi olapsuI potfi rzultatul Slbiiunea, regiune anumit. vetijul hmoragiei

ffi fl

pesistente, paientu|ui intraabdominale din aestemotive A 9i puIsu| vor primar. in timpulexamenului fi stritmonitorizate n timpul examenului primapaientuI va fi dezbratomplet. Peretleanteriorgi posterior aI abdomenului vor fi xaminateminulios pentru gi.plgi. a determina ehimoze, hematoame Trebuiede menlionat gi perinea|e plgile din regiuna spatelui deseorisunt omise.Palparea poate determinarigiditatea preteluiabdominal abdomenului mughiIor preumgi semne|e peritoneale (semnul anterior, Blumberg). Ausultarea poate determina abdomenului absenlaperistaltismului intestinal. Sopu| preliIoraestuia, prezenla tu9eului retal ste apreiereaintegritlii singeIui n IumenuI retaIindi peforalia intestinuIui, determinarea eshillor osoasein caz de fraturi de bazin. xamenul ontinueprin ateterizarea veziii urinare,examinarea urinei maro. 9i mirosopi pentru determinarea maro. 9i miohematuriei. n Caz de p|gia|e pereteluiabdominaI anterioreste indiat reviziaaesteiapentru a determina da aeastaeste penetrant. n caz de traumatism bont se efetueaz laparoentez pentu prezenleisnge|uisau onlinutului determinarea n avitatea intstinal peritoneal, pin uneori aasta poate fi ompletat cu lavaj peritoneaI introduerea de 500,0mIsoluliefiziologi. la paienlii Pentruoncretizarea diagnozei, hemodinami stabilipot fi utiIizate metodele suplimentare de diagnosti. Detrminarea (anemie, leuoitoz), (aerlibersub hemoleuogramei examenu| radio|ogi a organului diafragm naz de peforalie n avita) Iiber USG 9i TC..(|ihid avitatea peitonea|,dereglarea onturului gi formei organe|or

I I

dt
ffi fl

ffi #

I I I I I I

;:'','-"
' .'t]il,l

t4\

parenhimatoase),:(e xtravazareaontrastu|uidin|umenul vasuIar). de diagosti este -]examinarea organelor avit5lii abdominale u utilizarea aparatajului optispeial). ste neesarde menlionat, |a paienlii u plgi abdominaleprin arme de fo nu se va efetuareviziap|gii gi alte metodesup|imentre de diagnosti.Conform datelor statistie, 9oo/o.95o/o din aegti paienli au gi neesit leziunia|eorgane|or interne laparotomie urgent. Tratamentul hirurgia| in caz de trauatism abdominalonst n |aparotomie larg, revizia minulioasa tuturororganelor,hemostaz9i refaerea tuturor |eziunilor depistate.

I
I I I

I
I I I

t
I I I

I
5