Sunteți pe pagina 1din 34

MERGI LA SECTIUNEA PRECEDENTA

Epopeea poporului carpato-danubian

ORIGINI [I LEGENDE
unt rom~n [i trebuie s` recunosc c` scriu cu mult` pl`cere despre istoria noastr` ne[tiut` ori mai pu]in [tiut`. Dac` nu de mult v` vorbeam de faptul c` Noi nu suntem urma[ii Romei, ci ei sunt urma[ii no[tri, ori mai t~rziu v` purtam prin mitologia noastr`, a rom~nilor, din care s-au inspirat grecii [i romanii, de fapt nc` nu v-am spus prea mult c`ci, Adev`rul, uneori, trebuie s`-l dr`muie[ti, altfel [ocul este prea mare; [i c~nd tot de cur~nd scriam despre Blestemul P`s`rii Phoenix ori Clo[ca cu puii de aur, am primit scrisori din care am realizat c` mul]i dintre dumneavoastr` ave]i deja bazele necesare unui nou cutremur n istoria rom~nilor la care v` voi expune n minutele urm`toare de lectur`! Consider~nd c` stocul de adev`ruri istorice care le este predat copiilor [i tinerilor n [colile sau universit`]ile rom~ne[ti cu privire la istoria rom~nilor a rezultat n mare parte din observa]iile [i deduc]iile - aparent logice - f`cute n m`n`stirile din Evul Mediu, deci cu mult nainte de explozia [tiin]ific` de dup` al doilea r`zboi mondial, cum am putea noi, cei de azi, s` nu avem ndoieli cu privire la acest adev`r? S` accept`m o istorie construit` pe cuno[tin]ele dob~ndite n Evul Mediu ar fi ca [i cum am accepta c` P`m~ntul este plat ca o farfurie [i c` Soarele se nv~rte n jurul nostru ori c` suntem bolnavi pentru c` diavolul a intrat n noi [i pentru a-l scoate trebuie s` bem din apa n care au fost ]inute trei broa[te [i un ]~n]ar! S` fim serio[i, domnilor! Azi avem o explozie [tiin]ific` iar cuno[tin]ele Evului Mediu despre istorie trebuie corectate: pe vremea aceea nu se vorbea despre arheologie, antropologie, biologie, fiziologie ori computere. C~nd cercet`toarea american` Marija Gimbutas, profesoar` la Universitatea California din Los Angeles scria: Rom~nia este vatr` a ceea ce am numit Vechea Europ`, o entitate cultural`

173

cuprins` ntre 6500-3500 \.d.H., a f`cut s` devin` evident c` aceast` str`veche civiliza]ie european` carpato-dun`rean` a precedat cu c~teva milenii pe cea sumerian`. S` v` dau un exemplu despre fantezie-istorie, dup` C.V. Ceram n Zei, morminte, c`rturari ... p~n` nu de mult (acum 100 de ani, deci relativ recent la scara istoriei!), Iliada era cosiderat` un poem fantastic; un german, un vis`tor ndr`gostit de acest poem, a refuzat s` accepte dogma - c` nu era altceva dec~t o poveste eroic`, fantastic`: Heinrich Schliemann a avut curajul s` cread` c` era adev`rat`. A[a c`, a fost odat` ca niciodat`, undeva departe, n Europa, ntr-un s`tuc german din provincia Mecklemburg, un b`ie]a[ care a primit de Cr`ciun, n anul 1829, Istoria Universal` Ilustrat` de Jerrer; acesta l arat` pe tracul Enea fugind din cetatea Troia cuprins` de fl`c`ri, purt~ndu-[i tat`l pe umeri [i ]in~ndu-[i fiul, Iulius, de m~n`, urmat fiind de al]i supravie]uitori. El, tracul, avea s` ajung` n Valea Tibrului (Valea celor [apte coline) unde se va c`s`tori cu Latvia, fiica unui rege local, pun~nd astfel bazele dinastiei de Alba Longa - din care se tr`gea [i Rhea Silva, mama lui Romulus [i Remus [i din care se m~ndrea c` se tr`gea [i Iulius Cezar; a[a c`, domnilor italieni, fi]i mai aten]i cu noi, str`bunii vo[tri! Acel copil german [i \ntreb` tat`l: Deci, a[a ar`ta Troia [i nimeni nu [tie unde se afl` ea ast`zi?!! Anii au trecut [i micu]ul Schliemann fu nevoit la 14 ani s`-[i \ntrerup` studiile din cauza s`r`ciei [i s` se angajeze b`iat de pr`v`lie; \ntr-o zi intr` \n pr`v`lie un oarecare, beat mort, [i \ncepu s` declame versuri din Iliada, rede[tept~nd astfel micu]ul aventurier. Acesta ajunge prin 1841 \n Hamburg, se angajeaz` ca mus pe o corabie ce pleca spre Venezuela, dar la numai dou` s`pt`m~ni corabia se scufund` l~ng` insula Texel, Heinrich reu[ind \ns` s` se salveze. l g`sim mai t~rziu lucr~nd \n Amsterdam, \n timpul liber studiind engleza, franceza, olandeza, spaniola, portugheza [i italiana. Prin 1854 era \n America de Nord [i c`p`ta cet`]enia american`; este cucerit apoi de febra aurului, dar nu se las` fermecat s`-[i p`r`seasc` afacerile \nainte de a-[i c~[tiga independen]a material`, a[a c`, abia prin 1868 se duce n Itaca - insula lui Ulise. Om ajuns la cea mai \nalt` treapt` material`, las` totul [i fuge dup`

174

Fig.74. A[a ar`ta t~n`ra so]ie, Sofia-grecoaica, a lui Schliemann, pavoazat` cu o parte din a[a-zisa comoar` a lui Priam. Ei au g`sit \n jur de 9.000 de obiecte de aur: inele, cercei, l`n]i[oare etc., identificate mai t~rziu ca fiind cu c~teva mii de ani dinainte de Priam. Ele au apar]inut ramanilor carpato-danubieni, adev`ra]ii constructori ai vechii Troie.

175

un basm, o povestire fantastic`. Cu Iliada \n m~n`, \ncepe s` caute TROIA, cetate legendar` a tracilor unde NOI am fost \nvin[i de puhoiul barbar de greci, ahei, venit ntre 1900-1400 \.d.H. din estul M`rii Caspice, \mpreun` cu eolienii, dorienii [i ionienii. A[a c` Schliemann, consider~nd r`zboiul troian drept unul real, iar pe lupt`tori ni[te personalit`]i istorice, se duce s`-i redescopere pe aceia care muriser` cu trei mii de ani \n urm`; se duce \n Asia Mic` tocmindu-[i o c`l`uz` pentru 45 pia[tri, c`l`rind pe un cal f`r` fr~u, arunc~ndu-[i privirea peste ceea ce doar visase p~n` nu de mult. Plimb~ndu-se cu Iliada \n minte, el calculeaz` distan]e, [i imagineaz` b`t`lia, ba chiar se [i c`s`tore[te cu o grecoaic`, Sofia Engstromenos, pe care o asemuie[te cu Elena (Fig. 74). n sf~r[it, la 15 iunie 1873, ia hot`r~rea s` se apuce de s`pat. Dup` s`parea a 250 mii metri cubi de p`m~nt, plimb~ndu-se cu so]ia prin s`p`turi, \i spune acesteia: Du-te [i d` drumul tuturor lucr`torilor, spune-le ceva, spune-le c` e ziua mea de na[tere [i c` au liber. C~nd so]ia se \ntoarce la el dup` plecarea lucr`torilor, \l g`se[te s`p~nd cu disperare printre blocuri enorme de piatr` gata s` cad` peste el, sco]~nd la iveal` ... AUR, bijuterii incalculabile, bijuterii udate cu s~nge [i lacrimi, \ngropate de trei mii de ani sub ruinele a [apte \mp`r`]ii, disp`rute [i readuse la lumin`. El nu f`cea altceva dec~t s` ne scoat` la suprafa]` istoria noastr`, a carpatodanubienilor - uitat`, \ngropat`, p`r`sit` [i neglijat`. C~nd o vor lua \n considera]ie istoricii no[tri [i o vor pune \n drepturile ei?! Dar Schliemann a crezut c` a descoperit tezaurul lui Priam, c~nd de fapt tezaurul aparent apar]inuse unui rege ce tr`ise cu O Mie de ani \naintea lui Priam. Schliemann a scos la iveal` ciudate m~zg`lituri cum ar fi spirala dacic` sau zvastica pelasgic` [i pe care N. Densu[ianu le amintea \n Dacia Preistoric` din 1884 (la pagina 74). Ce s` fac` \ns` Schliemann cu tezaurul? S`-l predea guvernului Turciei? Nici vorb`! Cu multe peripe]ii [i cu ajutorul familiei so]iei sale grecoaice \l trece peste grani]` p~n` la Atena, poli]ia turc` nemaiajung~ndu-l. Poate el fi socotit un ho]?! Micu]ul vis`tor-b`iat de pr`v`lie nu se opre[te \ns` aici: porne[te \n c`utarea comorilor lui Agamemnon din Micene [i le g`se[te! (Fig. 75). Se pare, pe ale noastre; 1600 \.d.H., cu cel pu]in 300

176

Fig.75. Acela[i Schliemann va descoperi la Micene un alt tezaur cuprinz~nd: obiecte rituale de \nmorm~ntare foarte bogate, ca: cupe, bijuterii, vase [i o masc` mortuar`, pe care a atribuit-o lui Agamemnon; dar a gre[it din nou, ea apar]in~nd anilor 1193-1184 \.d.H., deci cu 3-4 secole \naintea \nceperii r`zboiului troian. Speciali[tii \n lucr`ri \n aur ale acelor timpuri erau tracii. De fapt nici p~n` azi nu s-a aflat cui i-a apar]inut acea masc` mortuar`, [tiindu-se c` grecii au sosit \n Europa \ntre 1900 [i 1400 \.d.H., \ntr-un stadiu de civiliza]ie cam pastoral.
Fig. 74 [i 75 au fost reproduse dup` The Adventure of Archeology, National Geographic Society, 1985

177

de ani mai vechi de legendarul Agamemnon. Dar asta este o alt` poveste pe care nu inten]ionez s-o derulez aici. S` mai adaug c` patru mii de ani \.d.H. Peninsula Balcanic` era legat` de Asia Mic` printr-o limb` de p`m~nt cunoscut` de poporul carpato-dun`rean, care o str`b`tea duc~ndu-[i cultura [i civiliza]ia prin ea p~n` la Tigru [i Eufrat. Prin scufundarea ei \n Marea Mediteran` vor apare o noua mare - Tracic` (Egee) [i o puzderie de mici insule. Multe din aceste insuli]e poart` urmele vechii civiliza]ii pelasgice, carpato-dun`rene, uimind [i azi savan]ii care nu pot \n]elege cum o insuli]` cum ar fi Creta sau Santorini pot avea pe ele civiliza]ii izolate foarte avansate! Dar s` revenim la ei, carpato-dun`renii. Marile civiliza]ii ale lumii au ap`rut [i s-au dezvoltat la gurile de v`rsare ale unor mari fluvii (Gange, Nil, Tigru, Eufrat). n Europa exist` un singur mare asemenea fluviu, [i anume Dun`rea (DANU-BIU), a c`rei gur` de v`rsare (delta) se afl` pe teritoriul ]`rii noastre. Europa a fost acoperit` de o calot` de ghea]` cu excep]ia sudului ei, \n spe]` zona carpato-dun`reano-pontic`. Aici, \n aceast` zon` neacoperit` de calota glaciar`, cu vegeta]ie abundent`, bogat` \n izvoare [i sare, apare [i se dezvolt` o civiliza]ie, numit` de unii carpato-dun`rean` iar de al]ii arian`, ori mai t~rziu pelasgic` sau tracic`, aceea[i cunoscut` ast`zi ca daco-rom~n`. Iar dac` acum o sut` de ani, acei oameni de [tiin]` g`seau c` indo-arienii (termen nejustificat) ar fi ap`rut undeva pe cursul mijlociu al Dun`rii (P.P.Negulescu, Kretschmer-1896, Kiesling1903, Dussand-1914), tot ei, cercet`tori din diferite domenii (lingvistic`, arheologie, astrologie) au ajuns la concluzia, eronat`, c` popoarele ariene [i au originea \n zona mai sus men]ionat`. Dar timpul trece, iar [tiin]a avanseaz`: la New York, la editura Barnes & Noble apare lucrarea THE ARYANS - THE HISTORY OF CIVILIZATION scris` de V.GORDON CHILDE [i \n care, la paginile 176-177 (Fig. 45) exist` o not` privind leag`nul [i distribu]ia arienilor, localiz~ndu-i \n spa]iul CarpatoDun`rean-Nistru, nicidecum pe Sena, Rin sau Oder. Lumea se schimb` [i odat` cu ea [i... [tiin]a; a[adar s` ne REDESCOPERIM ISTORIA, a[a cum se pare c` a fost ea de fapt.

178

Epopeea poporului carpato-danubian

ORIGINEA ROMNILOR
n zona Carpato-Dun`rean`-Pontic` [i p~n` la Nistru a ap`rut \n Europa primul nucleu uman: \n aceea perioad` a Erei Glaciare numai aceast` zon`, protejat` de arcul Mun]ilor Carpa]i [i neacoperit` de ghea]`, a putut genera OMUL EREI GLACIARE, om care se ocup` \n exclusivitate cu v~natul, a[a cum ne spune Nicolae Miulescu \n Dacia, ara Zeilor. Odat` cu \mbun`t`]irea condi]iilor climaterice - \nc`lzirea vremii [i retragerea ghe]arilor - apare o explozie a florei [i faunei \n aceast` regiune, fiind astfel propice \nmul]irii popula]iei. V~natul, pe[tele [i fructele care se g`seau din bel[ug le asigura o via]` relativ u[oar`; nici focul nu le era un secret. Apare limba ca mijloc de comunicare - oglind` a nivelului spiritual la care ajunge o societate \n procesul dezvolt`rii ei. Carpato-dun`renii v~nau [i animale mici, dar \n special animale mari, la aceste v~n`tori particip~nd to]i membrii familiei mamu]ii, zimbrii, ur[ii nu erau u[or de v~nat. n c`utarea v~natului, ace[tia [i-au \nceput migrarea mai \nt~i spre vest -\n sudul Europei- ca, mai apoi, s` continue \naintarea pe m`sura retragerii ghe]arilor c`tre nord. Acest lucru explic` [i bog`]ia termenilor sinonimi din limbile europene. Ace[ti paleo-europeni, carpato-dun`renii, \ncep s` se ridice pe treptele spiritualit`]ii \n aria lor de origine situ~ndu-ne \n prim-planul civiliza]iilor europene. nc`lzirea climei a favorizat \ns` [i f`r~mi]area carpato-dun`renilor care, pornind dup` hran` odat` cu retragerea p`turii glaciare, se dep`rteaz` din ce \n ce mai mult, ajung~nd s` formeze centre de civiliza]ie de sine st`t`toare. Cu \nc`lzirea treptat` a vremii, [i v~rfurile \nz`pezite ale mun]ilor [i vor schimba culoarea \n verde - cine ar putea oare spune c~te milenii au trecut p~n` c~nd dealurile s-au acoperit cu p`duri?! Oamenii pe[terilor sunt [i ei prin[i de schimb`rile fantastice ale

179

naturii, \ncep s` domesticeasc` animale, se ocup` cu agricultura, devin sedentari. Ramura migratoare nordic` a carpato-dun`renilor desprins` \n faza timpurie a form`rii acesteia, se va \mp`r]i la r~ndul ei \n dou` bra]e: unul german [i altul slav, fiecare cu caracteristicile lui distincte, dar [i multe comune. Ramura sud-vestic` european` continu` s` aib` rela]ii str~nse cu carpato-dun`renii [i vor avea mult mai multe lucruri \n comun, \n special LIMBA. Spiritualitatea carpato-dun`renilor atinge apogeul dezvolt`rii prin realizarea a ceea ce ei puteau VEDEA [i \n]elege: VEDEAU zei [i noi reguli de via]` - iar cine le vedea cu adev`rat, cine le \n]elegea [i practica, era socotit a se fi n`scut de dou` ori ap`ruse SPIRITUALITATEA VEDICA. Aici, pe cursul inferior al Dun`rii, se na[te spiritualitatea a ceea ce a dominat [i \nc` mai domin` lumea: de aici i[i trage rad`cinile cultura VEDE, din care se vor inspira caldeenii [i egiptenii, iar mai t~rziu iudaismului [i cre[tinismul. Aici va apare societatea PASTORAL: carpato-dun`renii se vor deplasa de aceast` dat` cu cirezile lor \nspre r`s`ritul Europei [i Asia, din ce \n ce mai departe de CAS, c`ut~nd p`[uni bogate pentru cirezi, c~mpuri cu f~n, izvoare ... c`ut~nd s` se \ntoarc` \ns` \n fiecare an ACAS. Dar drumurile deveneau din ce \n ce mai lungi, acumulau cantit`]i mari de boga]ii alimentare, pe care vecinii mai pu]in harnici [i le doreau f`r` munc` - astfel a ap`rut prima clas` a lupt`torilor care p`zeau CASA [i care mai t~rziu vor deveni ap`r`torii ]`rii: KSHA-ATRI-YA. Pentru cei care plecau prim`vara, pentru a se \ntoarce acas` toamna, spa]iul carpatic a \nceput s` aib` un caracter sacru - astfel au ap`rut serb`rile (s`rb`torile). Ei se \ntorceau acas`, la marea zei]` DANU, mama ploilor [i a paji[tilor bogate, de unde vine si numele fluviului Dun`rea - DANUBIU. Tradi]iile [i denumirile locale vor fi luate cu ei de ace[ti carpato-dun`reni-istrieni, arienipelasgi (ori cum vre]i s`-i numi]i) [i purtate peste tot, reprezent~nd caracteristica lor principal`. Nicolae Miulescu, \n lucrarea Dacia-ara Zeilor, face un calcul foarte simplu: consider~nd distan]a parcurs` zilnic \n timpul

180

Epopeea poporului carpato-danubian

p`[unatului de aproximativ 15 km, pentru a se putea \ntoarce iarna acas`, p`storii puteau ajunge u[or p~n` la nord de Mun]ii Caucaz. O dovad` a expansiunii estice [i a stabiliz`rii lor \n perimetrul caucazian se reg`se[te [i \n binecunoscutul DRUM AL ZEILOR, marcat cu pietre uria[e fixe [i men]ionat de KAUSHI-TAKI \n UPANISHADA ce-i poart` numele (Cartea I, 3). Despre acest drum al zeilor, cunoscut \n antichitate ca fiind misterios, poetul PINDAR \n ISTHIA v. 20 spunea: Nici dac` vei c`l`tori pe mare sau pe uscat nu vei afla calea cea demn` de admira]ie care duce la locul principal al hiperboreilor- cum ne denumea el. Dup` Pindar, la nord de Dun`re [i Marea Neagr` exista, \nc` dinaintea timpurilor sale, o cale monumental` [i totodat` miraculoas` prin mul]imea [i m`rimea colosal` a st~lpilor s`i interiori care, spunea el, erau \nal]i de peste 100 de picioare (peste 30 de metri). Herodot vorbe[te despre ace[ti st~lpi ca despre Columnele lui SESOSTRIS (OSIRIS) care existau [i \n timpurile sale \n ]inuturile Sci]iei. Poetul Ovidiu \n cartea a treia a FASTELOR sale aminte[te de c`ile triumfale ale lui Bach sau Liber Pater prin Sci]ia. n c~ntecele eroice populare ale daco-rom~nilor mai g`sim [i azi amintiri despre B~cul Viteazul, B~cul Haiducul - care instituise un serviciu de str`ji pe drumul cel lung dintre ODRIU [i DIU:

mp`ratul \mp`rat Ca el mare, mi-a aflat De numele B~cului, B~cului, haiducului, B~cului, viteazului, Ce-a pus streaja drumului, Din dealul Odriului, P~n`-n preajma Diului. (Teodorescu, Poezii populare, p. 605.)
Herodot, \n descrierea Sci]iei, face referire la un ]inut \n nordul M`rii Negre pe care sci]ii, pe limba lor, \l numeau

181

EXAMPAEOS, cuv~nt ce \n traducere din greac` \nseamn` CILE SACRE. Aceste locuri numite EXAMPEE erau, dup` Herodot, situate la o dep`rtare de patru zile de navigare \n sus pe r~ul Hypanis (Bug); aceast` cale sf~nt` se afla a[adar aproape pe aceea[i paralel` cu Chi[in`ul de azi, av~nd direc]ia de la apus la r`s`rit. Despre originea [i destina]ia acestei c`i sfinte a sci]ilor, Herodot \ns` nu ne mai spune nimic, afirm` cel mai mare cunosc`tor al preistoriei rom~nilor, N. Desu[ianu. irul cel lung de lespezi enorme (implantate n p`m~nt) ce se \ntindea din Basarabia spre Crimeea [i Don, de la Prut la marea de Azov, reprezenta una din MINUNILE LUMII PREISTORICE, reprezenta calea sf~nt` a carpato-dun`renilor din Europa \n Asia, reprezenta [i reprezint` ISTORIA NOASTR - neglijat`, uitat`, p`r`sit` [i politic inconfortabil` pentru vecinii no[tri. Apa B~cului pe l~ng` care trecea, p~n` \n secolul al XVIII-lea, aceast` faimoas` linie de monumente monolitice, se vars` \n vechiul Tyros (NISTRU), \n apropierea satului rom~nesc Gura-B~cului. Spre nord, la mic` distan]` de acest punct, se afl` [i ast`zi dou` sate: unul pe malul drept [i altul pe cel st~ng al Nistrului, purt~nd am~ndou` acela[i nume: SPEIA. Din punct de vedere filologic, SPEIA este identic cu termenul scit EXAMPE-OS, unde ultima silab` a fost probabil vulgarizat` ori grecizat`. ncepem astfel s` g`sim c`ile sacre ale arienilor, carpatodun`renilor. Iar dac` azi englezii se m~ndresc cu misterioasele lor pietre de la SALISBURY ori STONEHENGE, sau francezii cu CARNAC, noi romnii nici nu le mai pomenim n c`r]ile noastre de istorie iar istoricii no[tri par nu c` le-au uitat, dar nici m`car n-au auzit de ele! Citeam de curnd Lost Civilizations - Early Europe: Mysteries in stone, Time-Life Books, [i nu puteam \n]elege de ce Pindar, Herodot, Ovidiu vorbeau despre acest drum al megali]ilor cu respect iar cei de mai sus nici nu-l amintesc!!! `rile din jurul nostru se m~ndresc cu cte o buc`]ic` de dinte sau de os - [i \[i scriu istorii frumoase... Noi avem de milenii drumuri construite \n piatr` [i nici nu ne pas`!

182

Epopeea poporului carpato-danubian

n antichitatea preistoric` columnele de piatr` brut` au avut probabil [i o utilitate public`, indic~nd c`l`torilor direc]iile drumurilor prin ]inuturile pastorale acolo unde nu erau semne de orientare. Dar s` ridici lespezi, bolovani, stnci de circa 30 metri n`l]ime [i s` marchezi cu ele a[a o mare distan]` - pare o munc` ciclopic` chiar [i pentru un modern al vremurilor noastre. Cine au fost EI, STRBUNII NOTRI, [i cum de au fost capabili de o astfel de lucrare?!! Explica]ii, \n prezent, nu exist`... ori nu vrem s` le auzim. S` nu uit`m c` \n tradi]iile preistorice ale poporului romn exista o brazd` uria[` care t`ia c~mpiile Rom~niei [i ale Ucrainei de azi, pn` la Don, de la apus la r`s`rit - Brazda lui NOVAC. Dup` alte tradi]ii, aceast` brazd` este atribuit` lui LER IMPRAT (Liber-Pater), figura razboinic` ce cutreiera lumea, erou jefuitor - persoan` cu caracter negativ [i detestat n descntecele noastre populare:

Iar voi, Strigoaie, Voi Moroaie, V` duce]i La Ler mp`rat, La al vostru palat, Acolo s` merge]i, Acolo s` [ede]i, Acolo s` pieri]i Marion, Desc~ntece - p. 134
De men]ionat c` Ler mp`ratul nu trebuie confundat cu Ler Domnul - fiul hiperboreanului Aplo (Apollo) - din colindele noastre pre-cre[tine, transformat la cre[tinizare \n fiul Maicei Sfinte. Dar s` revenim din preistorie la anul 1716 cnd \nv`]atul Domn al Moldovei Dimitrie Cantemir scria: nu departe de Chi[in`u, or`[el l~ng` r~ul B~c, se v`d o serie de lespezi foarte mari dispuse \n linie dreapt`, \n a[a fel ca [i cum ar fi fost a[ezate acolo prin activitatea omului. ns` ceea ce ne \mpiedic` a crede aceasta este, pe de-o parte m`rimea lespezilor, iar pe de alt` parte,

183

distan]a pe care se \ntind: trec peste Nistru pn` \n Crimeea. n limba poporului acest [ir de pietroaie poart` numele de CHEILE BCULUI; ]`ranii, n simplitatea lor spun c` aceast` construc]ie a fost f`cut` de zmei care se conjuraser` s` \nchid` cursul r~ului B~cul. (Cantemirii Descriptio Moldaviae, ed.1872). P`storii carpato-dun`reni, dup` o lung` [edere \n zona Caucazului, \[i vor continua drumul lor spre Est.

184

Epopeea poporului carpato-danubian

CUCERIREA NORD-VESTULUI EUROPEI DE C`TRE CARPATO-DANUBIENI

dat` forma]i ca popor n spa]iul carpato-dun`rean, str`mo[ii carpato-danubieni [i-au nceput migra]ia n zonele propice vie]ii, care ap`reau peste tot n Europa, odat` cu retragerea calotei glaciare [i schimbarea climei. Cine ar putea spune cte ere, cte milenii au trecut pn` ce dealurile mai joase s-au acoperit de p`duri, p`durile au prins via]` insectele, p`s`rile [i n sfr[it animalele au nceput s` le populeze, ele fiind urmate n mod firesc de oameni n c`utarea hranei, avnd n ei [i instinctul de explorare. Dac` ne uit`m pe harta Europei putem vedea cum lan]ul Carpato-Hercinic se continu` cu cel Turingian. De o parte [i de alta a acestei linii pornesc ruri, unele spre Nord, altele spre Sud. Astfel, spre Nord avem Bazinul hidro-geografic care cuprinde Elba, Odra, Vistula [i Neman, n timp ce n Sud avem cel al Dun`rii (Danu: zei]a vedic` a ploii [i a paji[tilor bogate), numit [i Danubiu ori Istru [i care adun` aproape toate apele ce izvor`sc pe versantul sudic al liniei sus-amintite. Odat` cu mblnzirea climei, pelasgii carpato-danubieni vor porni n cucerirea lumii pre-antice: 1. O ramur` timpurie, nordic`, baltico-mazurian`, se va separa mai trziu n dou` sub-diviziuni, dnd na[tere la dou` popoare: germanice [i slave. 2. O a doua ramur`, cea sudic` a carpato-danubienilor, va da na[tere la 2 subdiviziuni: a). Sud-estic`: sumerienii, ramanii-troieni din Asia Mic`, hiti]ii, ga-ramonii (din nordul Africii). b). Sud-vestic`: ce va da na[tere raselor a[a-zise latine din Europa: geto-dacii - tracii, ilirii, latinii (romanii) - italienii, Ibericiispaniolii, portughezii, francezii etc.

185

3. Ramura estic`, ce va da na[tere la spiritualitatea vedic`, care va cuceri Asia: sudul Chinei - zona Tarim Basin (Toch-arieni), India (vedicii arieni), Japonia (popula]ia Ainu), etc. Tot ce s-a spus pn` aici reprezint` mai degrab` o reconstituire logic` dup` cteva dovezi [i referiri extrase din pu]inul pe care l [tim ast`zi. Ne r`mne s` ilustr`m ce alte dovezi pot fi aduse la pu]inul pe care-l cunoa[tem deja (Fig. 76). De la Atlantic [i pn` la Marea de Azur a existat o impresionant` arie cultural`, o manifestare cultural`, de la dansul bizonilor, din sanctuarul-pe[ter` de la Altamira (Spania) sau de la Font-de Gaume (Fran]a), Felina de Filde[ de la Pavlov (Cehia) la Panter`, cai [i cavaler ucis, din sanctuarul-pe[ter` de la Cuciulat (15.000-12.000 \.d.H. Romnia), ori la Gaie-n atac, din sanctuarul pe[terii Gaura Chindiei (10.000-8.000 \.d.H. Romnia) [i pn` la figura stranie, cosmic`, a basoreliefului din sanctuarul-pe[ter` de la inca-Veche (vezi Fig. 56 [i Fig. 77). Trebuie s`-l amintesc cu pl`cere pe domul Ion Pachia Tatomirescu, care n caietele Daco-Romniei vorbe[te despre o unitate cultural`-arhaic-european`, pelasgic`, ap`rut` n perioada anilor 30.000-8.175 \.d.H. [i care a devenit o unitate stabil` la orizontul anului 8.175 \.d.H. fragmentndu-se n trei unit`]i. Aceste unit`]i s-au dezvoltat n acel apogeu al neoliticului diferen]iindu-se n: Pelasgia de Vest de la Atlantic [i pn` n Alpi, Pelasgia de Centru de la Alpii R`s`riteni [i Sardinia pn` la Nipru [i Marea Getic` (Marea Neagr`), de la Carpa]ii Nordici [i Marea Baltic` dintre Oder [i Neamuna, pn` n Sicilia, Creta (Marea Tracic` ap`r~nd mult mai trziu cnd puntea de p`mnt ce lega Asia Mic` de Peninsula Balcanic` se va pr`bu[i n Marea Mediteran`, n urm` cu 4.000 de ani, l`snd o puzderie de noi insule [i o nou` mare: Marea Tracic` nume schimbat de greci mai trziu n Marea Egee. i n sfr[it, avem Pelasgia de Est, de la Marea Tracic` (Egee), Marea Getic` (Neagr`) [i Nipru, pn` la Don, Mun]ii Caucaz [i de aici, peste Anatolia, pn` n insula Cipru. Andre Leroi-Gournan cercetnd culturile, arta rupestr`, euroasiatic`, religiile preistoriei, a fost unul dintre primii care au eviden]iat extraordinara unitate a con]inutului figurativ permanent`, persistent`, continuitatea reprezent`rilor n spa]iu [i timp, din Asturia pn` la Don: aceasta fiind unitatea cultural` [i demografic` din care

186

187

Fig.76. Harta preluat` din Caietele Daco-Rom~niei, anul 3 nr.6, 23 decembrie 1997 21 martie 1998, I.P. Tatomirescu Ed. Aethicus

Fig.77. Basorelieful din sanctuarul de la inca-Veche, retu[at de mine, de fapt sculptat \n piatr` din vremuri imemoriale, [i pe care pute]i s`-l vede]i [i \n Fig. 59 Concluziile despre acesta v` las pe d-voastr` s` le trage]i, ori, dac` curiozitatea nu v` va l`sa \n pace, v` invit s`-l vizita]i, la el acas`, la piciorul dealului Ple[u, aflat \n imediata apropiere a comunei inca-Veche, ara F`g`ra[ului, jude]ul Bra[ov.

188

Epopeea poporului carpato-danubian

s-au ivit n zorii istoriei europenii, pelasgii arhaici, unitate ce a antrenat [i o limb` comun`, pelasga arhaic` a oamenilor paleoliticului [i mezoliticului, avnd un lexic redus la strictul necesar, dar mbog`]indu-se [i diversificndu-se de la un mileniu la altul. E de ajuns s` ne gndim la schimb`rile lingvistice din ultimii 2.000 de ani ca s` ne putem imagina ce s-a putut ntmpla atunci, de mult, n antichitatea peristoriei Europei, limba pelasgic`-arhaic` a carpato-danubienilor dnd na[tere acolo departe, n Asia, limbii sanscrite, n timp ce n Europa sudic` va nflori limba latin` vulgar`, care va da na[tere celei culte (disp`rut` dup` o perioada de mai pu]in de 2.000 de ani). Ramura sud-vestic` a carpato-danubienilor [i va purta limba peste tot a[a c` din limba central` pivot vom avea dacorom~n` (vlah`, rom~n`), italian`, reto-roman`, sard`. Ramura estic` carpato-dun`rean` va fi vorbit` ntre Nipru, Crimeea [i Don-Caucaz de cei ce s-au constituit n primul [i al doilea val-kurgan (4.400 [i 3.400 \.d.H.), ndeosebi de urma[ii lor, r`ma[i pe loc, care surprind [i azi prin a[a-zisele insule de romanitate, vorbitori ai unei limbi vlahice estice ori extrem estice, ca n regiunea Kerson ori n Peninsula Crimeea (Ucraina de azi), ori pe ]`rmul estnord-est al M`rii Caspice, ca n Vachi, Khuchni, Kurakh (din Dagestan-Rusia) [i Peninsula Buzachi ori n Kazahstan, etc. Al]ii vor ajunge n sudul Chinei, toch-arienii, ori n Indiaarieni (limba sanscrit`) ori chiar n Japonia popula]ia Ainu. Ramura sud-vestic` a carpato-danubienilor va constitui de fapt ceea ce numim Vechea civiliza]ie european` avndu-[i originea n spa]iul sacru carpato-danubian. Conceptul de vechea Europ`, a fost pus n circula]ie de Marija Gimbutas profesoara de arheologielingvistic` de la Universitatea din Los Angeles, California, care l-a prezentat n 1971 la al VIII-lea Congres interna]ional de [tiinte preistorice [i proto-istorice de la Singidunum - Belgrad. Acestei ramuri i corespund ]inuturi ce se g`sesc azi pe harta Europei n: Ucraina, Republica Moldova, Romnia, Bulgaria, Serbia, Macedonia, Muntenegru, Her]egovina, Bosnia, Croa]ia, Slovenia, Albania, Grecia, Turcia, Ungaria, Elve]ia, Italia cu o extremitate nordic`: Austria, Cehia, Slovenia, Polonia [i Lituania [i o extremitate sudic`, marcat` de insulele Sardinia, Sicilia, Creta, Cipru. Aceast` ramur` sud-vestic` carpato-danubian` a nregistrat o impresionant` dezvoltare neolitic`, aducnd pe lume cea mai veche scriere de pe planet`, cea de la T`rt`ria

189

Romnia, [i cea mai fascinant` arhitectur` a templelor: C`scioarele Romnia, Cranon Grecia, Porodin - Macedonia, Gradesnita Bulgaria, Parta Romnia, Sarmi-Seget-Usa (Romnia - Panteonul pelasgilor- arienii-carpato-danubieni), dominat` de cultul Soareluizeu, din mun]ii Suryanului (Surya: numele zeului Soarelui n lumea Vedica). n necropola de la Cernavod` Romnia s-au descoperit dou` statuete din ceramic`, din orizontul anului 4.530 \.d.H., reprezentnd perechea primordial`: tat`l-cer (Samasua) [i mumap`mnt, (Dakia), numit [i Gnditorul ponto-dun`rean [i so]ia-i. S` nu uit`m c` condi]iile geo-climatice [i n special tectonice din anii 7.540 \.d.H. pn` n 5.500 \.d.H. vor afecta r`spndirea neamului nostru carpato-danubian. Astfel n perioada descris` mai sus, n urma cataclismului tectonic, s-a ridicat placa tectonic` a M`rii Negre cu 40180 m, inundnd zona cmpiei Dun`rii de Jos, s-a rupt [i s-a format trec`toarea Bosforului, s-a pr`bu[it n Marea Mediteran` puntea ce leag` Balcanii de Asia Mic`, dnd na[tere la Peninsula Balcanic` [i Marea Tracic` (Egee) cu insulele ei. Tot n aceast` perioad` centrul sacru Koga-Ion se va muta din Mun]ii Bucegi (de la punctul seismic al Vrancei) n zona muntelui Surya, la Sarmi-Seget-Usa (n vechea sanscrit` nsemnnd: eu m` gr`besc s` curg). ntre anii 4.400-4.200 \.d.H. sose[te primul val r`s`ritean migrator n aceast` Pelasgia sose[te popula]ia Kurgan n stepele Nord-Vest-Pontice [i valea Dun`rii, originari din aria Don Volga. Acest prim val migrator de c`l`re]i r`zboinici se va opri la confluen]a rurilor Sausa [i Drava cu Dun`rea. El va contribui la revigorarea migra]iei pelasgice carpato-danubiene dincolo de Alpi [i n special n Peninsula Italic`. Pelasgii-carpato-dun`reni se vor organiza mai bine administrativmilitar [i religios spre a lupta mpotriva popula]iilor migratoare. n numele zeit`]ilor sacre ca cel al r`zboiului, Sol-ares (Soare-tn`r, r`zboinic), ori n numele cultului sol-ares (fiul Tat`lui-cer, SamaSua, Salmos-Zalmos-Zalmoxis) rolul credin]ei va fi revigorat. n vederea ap`r`rii ]`rii, se va dezvolta o produc]ie de arme din ce n ce mai perfec]ionate, Terra Aruteliensis, Ardeal, devenind n final prim centru metalurgic al Europei. Astfel, primul val de popula]ie Kurgan a fost absorbit, asimilat de autohtonii, carpato-danubieni, care stimula]i [i agasa]i de migratori vor da na[tere unui popor r`zboinic, r`zboinicii

190

Epopeea poporului carpato-danubian

Soarelui la acel nceput al anilor 4.400 3.900 \.d.H. cunoscut [i sub numele de popor dac (Dax-sfin]i, cavaleri, r`zboinici), poporul cel mai viteaz, cel mai cinstit [i drept din masa neamurilor pelasgice (Herodot, Istorii, IV, 93). Carpato-dun`renii au descoperit: 1. Secera (vezi complexele culturale Gumelni]a-Karanoco [i Cucuteni); 2. Cu]itul curb, din silex, atingnd pn` la 30 cm lungime, devenind, n epoca metalelor, sabia dacic`, ncovoiat`, folosit` att la seceratul grului c~t [i la seceratul du[manilor; 3. Plugul cu br`zdar din corn de cerb ori din silex, mai trziu fiind f`cut din bronz ori fier; 4. Jugul- folosit la trac]iunea carelor cu boi; 5. Toporul din silex, mai trziu f`cut din bronz-fier, turnat ntr-un tipar de lut ars, topor cu dou` t`i[uri, tipic pentru poporul nostru carpato-dun`rean; 6. Roata pentru ol`rit ct [i roata pentru car, inven]ie atribuit` dacilor cucuteni; 7. Cotiga, carul, c`ru]a cu dou`, trei sau patru ro]i. Toate acestea au fost inventate de str`mo[ii no[tri. Oricare alt popor din lume s-ar mndri cu a[a descoperiri, exceptnd poporul nostru romn care din modestie, dac` nu prost n]eleas` lips` de mndrie, continu` s`-[i asume o origine latino-roman`, neglijndu-[i adev`rat` istorie. Valurile de migratori din R`s`rit au continuat: astfel avem un al doilea val kurgan (3400-3200 \.d.H.) [i chiar un al treilea (3.000-2.800 \.d.H.) care datorit` num`rului lor mic nu vor influen]a elementul demografic local. Atunci, la nceputul anilor 3.400 \.d.H., polul demografic al planetei se afla n aria carpato-dun`rean`-pontic`, a[a nct popula]iile semi-nomade din stepele dintre Nipru [i Ural, p`stori de herghelii atra[i de prosperitatea [i bog`]iile vecinilor din dreapta Niprului, vor apare [i dispare n marea mas` a popula]iei carpato-dun`rene. Aceste mase migratoare Kurgan II, III s-au strecurat n grupuri mici pn` departe, n vestul Europei, unele grupuri ajungnd chiar pn` n Peninsula Iberic` (Spania de azi). Dacii au protejat Europa de n`vala barbarilor, la fel cum urma[ii lor o vor face mai trziu. Lipsa de civiliza]ie, foamea, ho]ia

191

[i needucarea de secole n spiritul muncii a barbarilor din statele R`s`ritului, i-a adus [i continu` s`-i aduc` spre noi. n Dacia intrat` n perioada bronzului se constituie cultura Co]ofeni, dominat` de idei religioase, simboluri, motive sacre: g`sim spirala dubl`, g`sim cultul bradului (vezi motivul ramurilor de brad). Gebeleizis balaurul norilor [i face apari]ia ca Marele Zeu, avnd-o al`turea pe Marea Zei]` Bendis, zei]a p`durii, Lunii [i farmecelor. Carpato-danubienii se vor r`spndi n lume, o vor cuceri, dar vor fi [i ei cuceri]i par]ial astfel civiliza]iile create de ei, pelasgo-traco-micenian`, pelasgo-traco-minoic`, pelasgo-tracotroian` vor fi nimicite, cucerite de un grup barbar, sosit de undeva din estul M`rii Caspice n anii 1.900- 1.400 \.d.H. n 4 valuri: ahei, ionieni, dorieni [i eolieni, cunoscu]i m,ai t~rziu ca greci. Ei vor ocupa treptat sudul Peninsultei Balcanice, Asia Mic`, ne vor alunga din insulele M`rii Tracice (vezi aheul Temistocle, conduc`torul grupului de greci care vor cuceri insula Lemnos de la tracii Sinthioni (500 \.d.H.). Ei vor schimba [i numele din Marea Tracic` n Egee. Vor cuceri de la noi Troia pe care o vor distruge, dar din cuceritori vor deveni cuceri]i de cultura carpato-dun`renilor. Ei ne vor imprumuta zeii [i universul mitologic: Gebeleizis va deveni Zeus, zei]a Bendis Venus, pe Orfeu [i Bachus i vor asimila f`r` multe schimb`ri, de multe ori recunoscndu-se originea traco-dac`. Nesiguran]a drumurilor fierului, aurului, grului [i vitelor n Dacia, ]ara mam`, i va determina pe ace[tia (pe daci) s` r`spund` solicit`rilor prin nfiin]area unui ordin, eroic-religios, cavaleresc, care va promova idei n naltul spirit justi]iar, potrivit obiceiurilor dacilor, promovnd celebrele legi pelasgice, pelagine, bellagine ori vlahice, punnd astfel cap`t tlh`riilor [i pirateriilor locale. Cavalerii acestui ordin, cavalerii Soarelui, nzestra]i cu arme de fier, vor fi net superiori inamicilor lor. Dup` cum am spus la nceput, pelasgii carpato-danubieni s-au desp`r]it n dou` ramuri: una sudic` (spiritualitatea vedic`) pe care am discutat-o par]ial, [i alta timpurie nordic`. Cea nordic` va da na[tere la dou` grupuri mari de popoare: slave [i germanice. Un document important pentru no]iunea de Dacia ct [i pentru originea [i istoria descenden]ilor ei, este Chronicle Roll sau Moseley Roll, o cronic` istoric` al c`rei original s-a pierdut dar ale c`rei copii [i manuscrise dup` aceste documente, f`cute n secolul

192

Epopeea poporului carpato-danubian

XV, n timpul domniei lui Henry al VI-lea, se g`sesc la: Univeristary College, din Londra, Corpus Christi College din Cambridge [i Bibliotheque Nationale din Paris (Fig. 78). Acest document este o genealogie a popoarelor germane, o legend` a acestora. Astfel Steph, Steldius ori Boerinus este primul locuitor [i ini]iator al popoarelor germane care are nou` descenden]i, cele nou` popoare germanice vechi, ini]iatoare: Geate, Dacus, Suethedus, Fresus, Gethius, Wandalus, Iutus, Gothus, Cinrinicius. Trebuie s`-i mul]umesc colegului din New Jersey, dr. Alexandru B`din, care n lucrarea Dacia din Vestul Europei publicat` la New York 1998, Ed. The Geryon Press, descrie n am`nunt [i cu lux de informa]ii aceast` leg`tura dintre Dacia de Est [i Vest, dezlegnd o istorie pn` acuma nedezlegat`, o istorie legendar`, reabilitnd pe baze istorice [i documentare, originea Daciei din vestul Europei. Chiar dac` opiniile noastre nu sunt ntotdeauna acelea[i, continuu s`-i p`strez aceea[i deosebit` stim`. Revenind la cei 9 descenden]i ai lui Boerinus (Boier - n.a.) este clar (Fig. 78) c` ei nu reprezentau persoane ci popoare iar preistoria devine dintr-odat` un roman fascinant poli]ist: cum de ei, germanii, pot accepta ca dou` dintre ramurile lor s` poarte nume ca geate [i dacus! S` fie oare o simpl` coinciden]`, ori sosirea pe teritoriul Germaniei, atunci, a unui trib carpato-danubian, dup` retragerea calotei glaciare [i nc`lzirii climei, s` fi generat aceast` legend`! - Exist` un erou scandinav, Beowulf, conduc`tor al unui popor numit geate, geatas, guata sau guatar. - Friedrich Heer n cartea sa The Medieval Word New York, New American Library, 1961, descrie trei profesori ilu[tri de la Universitatea din Paris, secolul XIII, to]i originari din nordul Europei: unul din ei fiind Boetius din Dacia. Acesta era reprezentantul tezei mult-dezb`tute a dublei realit`]i [i care descria cunoa[terea [i religia ca dou` principii diferite, fiecare avnd validitatea ei proprie. Ideile lui eretice au fost aduse la t`cere, n anul 1277, printr-un decret papal. Localizarea geografic` a Daciei, ]ara lui Boeticus, este controversat`. Dup` profesorul Jensen S. Skovgaard, termenul de Dacia avea dou` seminfica]ii: - prima se referea la un membru al ordinului dominican sau franciscan, nsemnnd c` persoana

193

apar]inea Provinciei Dacia, n care erau cuprinse teritoriile mai multor ]`ri: Danemarca, Norvegia, Suedia [i Finlanda. A doua semnifica]ie ar nsemna c` persoana apar]inea ]`rii Dacia din vechile texte latine ale Evului Mediu, numit`, de asemenea, Dania sau Danemarca. A[adar, g`sim dou` grupuri de popula]ii, n dou` regiuni geografice diferite din Europa, care poart` acelea[i nume de daci [i Dacia. Un grup este situat n estul Europei (n vatra vechii Europe) [i cel`lalt n partea de nord-vest a continentului, unde g`sim ca stat Danemarca, numit` [i Dacia, n vechile texte latine, sau o g`sim ca provincie, regiune, numit` tot Dacia, incluznd de data aceasta Suedia, Norvegia, Danemarca [i Finlanda. Ce este interesant, ca datare istoric`, Dacia din estul Europei a fost men]ionat` n istoria scris` din secolul II \.d.H. n timp ce cea din Vest, mult mai trziu, n jurul secolului IV d.H. Personal, nu cred c` problema originii na]ionale a lui Boeticus din Dacia trebuie s` fie dezb`tut` ntre suedezi [i danezi, ei trebuind s` se adreseze Daciei de Est, acolo fiind cheia care le poate deschide u[a preistoriei originii lor. Este oare posibil ca pe o arie geografic` determinat` undeva la vest de rul Rin [i la est de Mun]ii Carpa]i s` existe dou` regiuni [i dou` popoare cu nume identice, cu tradi]ii culturale, religioase [i lingvistice foarte asem`n`toare, care s` nu aib` o leg`tura istoric` ntre ele, care s` nu aib` o istorie, un trecut [i o origine comun`? Ei pelasgii-carpato-danubieni [i-au purtat simbolurile peste toate zonele cucerite; astfel g`sim crucea pelasgic` nu numai pe un vrf de lance la Torocello, lng` Vene]ia, dar [i la Muncheberg (Germania), din Balcani [i pn` n Asia Mic` [i de acolo pn` n India, Coreea [i Indonesia (insula Bali); cea mai veche din lume g`sindu-se la sudul Dun`rii, pe teritoriul Bulgariei de azi, vechimea ei fiind de peste 7.000 de ani. Pas`rea heraldic` a `rii Romne[ti, Corbul Pelasgic, pas`rea sfnt` a zeului Mitra (zeul Soarelui, apar]innd popula]iei celei mai vechi din panteonul vedic), adorat a[a de mult n regiunile Daciei (vezi N. Densu[ianu, Dacia preistoric`, p. 426, Ed.Meridiane,1986), are n plisc o cruce pelasgic` simpl`, alteori dubl`; n Octoihul slavonesc tip`rit la 1575, aceast` cruce are n partea superioar` forma unei zvastici vechi pelasgice, simbol al soarelui ren`scut sau al soarelui de prim`var`. Tot astfel o g`sim [i n Psaltirea slavo-romn` de la

194

Fig.78. Chronicle Roll sau Moseley Roll sec. XV. Acest document este o genealogie a popoarelor germane, o legend` a acestora. Astfel, Steph, Steldius ori Boerinus este primul locuitor [i ini]iator al popoarelor germane care are nou` descenden]i, cele nou` popoare germanice vechi, ini]iatoare: Geate, Dacus, Suethedus, Fresus, Gethius, Wandalus, Iutus, Gothus, Cinrinicius.
Dup` Dacia din vestul Europei, A. BDIN, New York, Ed. The Geryon Press, 1998

Fig.79. Octoih slavonesc 1575, partea a doua, tip`rit de diaconul Coresi. Vezi Bibliografia rom~neasc` veche, vol. I, p. 61

195

1577 (Bianu [i Hodos, Bibliografia rom. Tom.I. 61-1575,67-1577) (Fig. 79). La 31 iulie 1920 la biserica Domneasc` din Curtea de Arge[ a fost descoperit mormntul lui Negru-Vod`; n momentul n care a fost ridicat` piatra de pe sarcofag, a ap`rut imaginea nealterat` a Marelui Domn [i Preot din veacul al XIII-lea, giulgiul voievodului fiind acoperit cu semnul sacru pelasgic, crucea pelasgic`. Dac` ne uit`m n Mica cronic` a regilor din Leire scris` n XII d.H. g`sim: Erat Ergo Dan Rex in Dacia Per Triennium Dan a fost deci rege n Dacia, timp de trei ani. n partea de jos a aceleia[i pagini R.W. Chambers aduce o not` informativ` deosebit`: Dacia=Den-Mark. Dup` o reexaminare a documentului Moseley Roll se poate observa c` att numele regelui Dan ct [i al poporului Dani sunt absente din acest document, apari]ia lor istoric` fiind mult mai trzie. Dani, Dania, Danemarca sunt nume mai recente ce au nlocuit numele tradi]ional de Dacia. Venirea danilor din nordul Scandinaviei a deplasat o parte a popula]iei de daci pe teritoriul Olandei de azi, unde locuitorii ei sunt cunoscu]i [i azi sub numele de Dutch, care se pronun]` daci. Avem Royal Dutch Oil Company, ori Dutch East India Company, Dutch Refromed Church, etc. Din nefericire n Romnia de azi avem un popor preocupat n primul rnd de supravie]uirea fizic` [i mai pu]in de origini, de identitatea lui real`. n plus evenimente nefire[ti [i dramatice l-au f`cut s`-[i uite adevarata origine. ncerc`rile repetate de a-l face pe poporul daco-rom~n s`-[i uite identitatea na]ional` [i istoric` se pare c` au reu[it. S` nu uit`m c` o minciun` repetat` devine un adev`r de valoare n timp ce un adev`r neglijat trece n spa]iul ocult. Oare aceast` hipnoz` de secole la care este supus poporul daco-roman s` nu aib` un sfr[it? Daco-rom~nii s` nu-[i poat` descoperi adev`rata origine, istorie? Adev`rului i trebuie dou` lucruri: cineva s`-l rosteasc` [i cineva s`-l aud`! Deci primul pas a fost f`cut!

196

Epopeea poporului carpato-danubian

CUCERIREA INDIEI DE C`TRE POPORUL CARPATO-DUN`REAN


`r`sind spa]iul Carpato-Dun`rean [i pornind spre est, ace[ti pelasgi s-au stabilit pentru un timp ndelungat n zona Mun]ilor Caucaz, dup` care [i-au continuat migra]ia estic` p~n` n India, (migra]ie pa[nic` sau mai pu]in pa[nic`, dup` mprejur`ri) sub presiunea surplusului de popula]ie. Ei ajung pe valea Indusului, pe al c`rui curs superior s-au stabilit. Numele dat fluviului a fost: SINDHU,care odat` cu cucerirea acestui teritoriu de c`tre per[i (518 \.d.H.), datorit`, probabil, dificult`]ii de pronun]are ace[tia l-au numit Hindu, preluat la r~ndul lui de greci ca Indos. Ei, carpato-danubienii-arienii, vor provoca MCELUL de la HARAPPA (Fig. 80) de acum 4.000 de ani (2.000 \.d.H.) [i vor mai trece de atunci mii [i mii de ani p~n` c~nd n anul 1826 un dezertor al armatei britanice, cunoscut sub numele de Charles Masson, va scrie despre Ruinele unui Castel de C`r`mid` determin~ndu-l pe Sir Alexander Cunningham s`-l viziteze, 20 de ani mai t~rziu, n iarna anului 1873. Dar misterele de la Harappan vor continua s` excite min]ile arheologilor, n special c~nd au descoperit ntr-un cimitir local [i r`m`[i]e scheletale de provenien]` caucazian`, mediteraneean` (Ancient Mysteries - de Rupert Furneaux p. 93). Acestea, spune autorul mai sus citat, sunt nt`rite din literaturile Vedice, Ariene, care n Rig Veda vorbesc de numitul Hari-Yupuya (Harappa?) ca despre o scen` de b`t`lie n care, invadatorii carpato-dun`reni, arieni, trebuiau s` ia cu asalt cet`]i fortificate, termen care nu se poate aplica nici unei alte regiuni dec~t Harappei [i Mahenjo-daro. Dup` autorul de mai sus [i nu numai dup` el, Sir Mortimer Wheeler a fost probabil cel mai

197

198

Fig.80. Harappa, ora[ care acum 4000 de ani va dispare \n urma cuceririi lui de c`tre carpato-danubieni [i redescoperit de un dezertor al armatei britanice \n 1826. n literatura vedic`, Rig-Veda, se vorbe[te despre numitul Hari-Yupuya (Harappa) ca despre o scen` de b`t`lie \n care, invadatorii carpato-dun`reni-arieni trebuiau s` ia cu asalt cet`]i fortificate. Sir Mortimer Wheeler, directorul general al cercet`rilor arheologice din India, \n perioada 1944-1948, a fost cel mai ardent avocat al teoriei sus-amintite. Situat la 2000 de mile de Mesopotamia, pe teritoriul de azi al Pakistanului [i Indiei, o cultur` de negustori pa[nici \[i construia unul dintre cele mai frumoase [i moderne ora[e, care \ns` va dispare brusc, f`r` s` lase nimic \n urm`, dec~t un nume, Harappa.

Discover, Indus Valley, by Shanti Menon, p.67, decembrie 1998

Epopeea poporului carpato-danubian

ardent avocat al distrugerii civiliza]iei harappa de c`tre arieni, el fiind directorul general al cercet`rilor arheologice din India n perioada 1944-1948. El a fost contracarat n teoria sa, dup` aproape 40 de ani, de George F. Dales [i mult mai t~rziu, 1984, de K.A.R. Kennedy de la Cornell University, dar nemaifiind n via]` nu le-a putut r`spunde, a[a c` ncerc eu s` le r`spund: Dac` cultura Harappans nu a disp`rut datorit` invadatorilor carpatodun`reni-arieni, de ce ei virtual au disp`rut din fa]a posterit`]ii, f`r` s` lase nimic, ori l`s~nd, dup` cum a spus [i Sir Wheeler, nimic mai mult dec~t un nume? Cum ni[te nomazi, cresc`tori de animale, carpato-danubienii, au putut crea nu numai o nou` [i fantastic` religie, dar [i ora[e splendide care au r`mas m`rturii p~n` n zilele noastre; cum de cea mai complex` [i magnific` literatur` a putut izvor tocmai de la ace[ti arieni-carpatodanubieni [i nu de la al]ii! De fapt ntreaga literatur` vedic` se bazeaz` pe 4 texte (din care cele mai vechi sunt: Rig-Veda, YajurVeda [i Sama-Veda, aparent mai t~rziu ap`r~nd Athara-Veda) [i dou` poeme (asem`n`toare Iliadei [i Odisseei, dar cu mii de ani mai vechi ca acestea): Ramayana [i Mahabharata (care p`streaz` p~n` azi nume de localit`]i din locurile de origine ale arienilorcarpato-dun`reni, tema principal` fiind lupta dintre dou` familii care [i disput` nt~ietatea la tronul Regatului Baharatal (dup` unii Banatul de azi). De c~nd eram copil am fost izbitde cuvinte rom~ne[ti f`r` nici un sens ori n]eles, [i s` dau numai c~teva exemple: (1) TAMAS FALAU. Ce o fi nsemn~nd [i de ce b`tr~nii no[tri s` fi ales acest nume, o fi avut el un sens, atunci,de mult? Dar iat` c` apare un b`tr~n zeu-vedic cu numele de TAMASH. E o simpl` coinciden]` cu numele micu]ului Tama[falau de la 30 km dep`rtare de Bra[ov, [i nu v` contrazic (Fig. 81). Dar din nou la 5 km. de Tama[ Falau se g`se[te (2) PAVA. Nume ciudat [i f`r` sens; ciuda]i [i str`bunii `[tia ai no[tri, ve]i spune, au ales [i ei nume pentru localit`]i, a[a, f`r` s` nsemne nimic. Dar din nou EI, vedicii, au un zeu al focului: AGNI ([i s` nu uit`m Agni-ta), care n timpurile vechi se mai chema [i PAVA-KA. Simple coinciden]e, vor spune scepticii.

199

Fig.81. T`m`[asa. Despre numele satului T`m`[asa arheologii, istoricii nu spun nimic, dar lingvi[tii \l consider` c~nd de origine german`, c~nd maghiar`, c~nd nici ei nu [tiu ce poate fi, este de orice origine numai de la noi nu! Ei bine, domnilor, trebuie s` [ti]i c` Tamasna este numele celui de-al patrulea Manu, iar dac` nu a]i auzit \nc` de Tratatele ordinii universale \n care la loc de cinste se afl` celebrele Legi ale lui Manu v` sf`tuiesc s` le c`uta]i [i s` le citi]i. Ele fac parte din literatura Veda care reflect`, pe de o parte, concep]iile religioase ale primilor arieni [i pe de alt` parte, pe acelea profesate de ace[tia de-a lungul veacurilor; se pot vedea \n ele preocup`ri legate de originea primar` a lumii, a tipului, a structurii personalit`]ii umane. Exist` o poveste a Potopului, p~n` acum cea mai veche din lume, din care sumerienii, mesopotamienii, [i mai t~rziu evreii [i cre[tinii, nu au f`cut dec~t s` se inspire. n aceast` poveste Manu, omul sf~nt, este anun]at de un pe[te despre Potopul care va distruge toate creaturile; dar el va putea s` le salveze ceea ce a [i f`cut. Misterios va apre [i o fiic`, iar \n final fiii s`i ce vor popula p`m~ntul. Mult noroc, domnilor lingvi[ti rom~ni.

200

Epopeea poporului carpato-danubian

(3) La 22 km de comuna Budila (tovar`[ul de arme al marelui Raman Bra[iva), apare MOACA, nume ciudat, nu [tiu de unde s-or fi inspirat, str`bunii, [i cu acest nume, dar Ei, vedicii, aveau un zeu, o divinitate care exprim`, n acela[i timp, Unitatea [i Infinitul. Numele lui: MOKSHA. Dar domnilor, s` fim serio[i, aceste 3 nume nu sunt dec~t simple coinciden]e! S` fie chiar a[a? Numele dat unui mare zeu, atunci c~nd se face referire la puterea lui fizic`, este HARA (unii consider` c` [i cuv~ntul HORA [i trage originea din acesta), dar iat` c` apare [i comuna. (4) HARNAU (poate derivat din HORA-MANI ?). Toate aceste 4 localit`]i [i muntele H`rman nconjoar` din ntmplare v~rful BRTU, numit astfel dup` BHARA-TA eroul carpatodanubian-aryan sub a c`rui conducere a fost cucerit` o mare parte din India [i ale c`rui fapte sunt amintite [i n MAHA-BHARATA [i s` fie numai at~t [i tot ar fi de ajuns ca s` ncol]easc` o idee n mintea oric`rui om normal, dar nu [i n a indiferen]ilor de origine romn`, care vegheaz` la acurate]ea istoriei noastre? Dar norocul nu le surde [i trebuie s`-l amintesc din nou pe dl Nicolae Miulescu pentru entuziasmul [i munca depus`, \n c`ut`rile sale de a ne descoperi ADEVRATELE ORIGINI ([i pe care-l citez de multe ori la acest subiect), a[a c` ne apare n fa]` o alt` comun` vecin`. (5) ANDRA nume care nseamn` tot nimic dac` nu ne gndim la zeitatea lunar` vedic`: CHANDRA. (Numele andru \n tot Banatul [i mai pu]in \n Ardeal). i exemplele pot continua ntr-o a[a de mare bog`]ie de asem`n`ri nc~t pentru cei necontamina]i de facult`]ile de istorie, toate acestea ridic` un semn de ? S` v` mai dau [i ni[te exemple de mun]i cu nume VEDICE : -OM = OM silaba vedic`, sacr`, pe care am mai discutat-o -NEGAE = NEGOIUL -PAPUSHAN = PPUA -SHIRI (sau SRI )=SIRIU (zei]a bel[ugului) S` vedem ce au facut carpato-danubienii-aryenii dup` cucerirea Indiei: au mp`r]it-o n clase sociale, primele 3 apar]inndu-le Lor, cuceritorilor, Lor, cei in]ia]i n tainele spiritualit`]ii vedice, n`scu]i astfel de dou` ori :

201

RAMANII (cunoscu]i mai trziu ca brahmani ): speciali[ti n rituale, preo]i [i poe]i; KASHA-TRIYAS (ap`r`torii CASEI) lupt`torii care serveau ca [efi de trib; VAI-SHY-AS (vai [i amar de capul lor) reprezentau clasa cea mai joas` a celor n`scu]i de dou` ori; SHUDRA clasa a popula]iei ne-aryene, a celor ce transpirau, sudorau n munca grea de toate zilele, popula]ia bastina[`, local`, negroid`. n ANCIENT INDIA: Land of Mystery (Time-Life Book, Alexandria, Virginia) arienii sunt descri[i, dup` Rig-Veda ca fiind agresivi, semi-nomazi, creznd n zei viguro[i, r`zboinici, atacnd cu fulgere din c`ru]ele lor de lupt`. Ei, carpato-danubienii au cucerit India dar nu-[i vor uita niciodat` locurile unde zeii lor, zeii vedici locuiau, nu vor uita niciodat` Spa]iul Carpato-Dun`rean, nu vor uita DACIA, DAKSHA, ara Zeilor de unde ei au plecat, loc ales de cei 7 zei ai genezei, avndu-l pe EL, DAKSHA, conduc`tor, ca cel mai frumos loc de pe P`mnt, locul pe care marele zeu l-a populat n timpul nop]ii cu primii s`i 10.000 de fii, Ale[ii zeilor, DACII. Ei,vedicii, vor continua s-o viziteze, n pelerinaj, ntorcndu-se acas` pe Drumul Zeilor, drumul BYK-ului, a[a cum este descris n povestea -Upanishada: Kanshitaki; cum [i europenii mai trziu, descoperind [i cucerind America, au dat na[tere celei mai avansate civiliza]ii din lumea de azi, [i se ntorc din cnd n cnd acas` n Europa; tot a[a [i noi, atunci, demult, dup` ce am invadat [i cucerit India dnd na[tere la o super-civiliza]ie preistoric`, nu am uitat Casa rentorcndu-ne uneori, acolo, acas`, n pelerinaj, n DACIA-ARA ZEILOR pe drumul zeilor, dedicat lui BYK, de unde [i numele Drumul BCului (despre care v-am vorbit pu]in mai nainte). Astfel ace[ti carpato-dun`reni veni]i de pe malurile rului TISA: PA-Thissus, urmnd cursul Nistrului, Tyros, ori venind dup` malurile celui mai puternic fluviu al Europei, fluviu ce poart` numele zei]ei DANU, Mam` a Ploii, [i vor p`stra obiceiurile [i limba, a[a-zisa sanskrit`, mo[tenire ce-i va face mai nemuritori dect n[i[i zeii. De aceea

202

Epopeea poporului carpato-danubian

cnd marele zeu Daksha lea dat, LOR, dacilor, poporului lui iubit, poporului ales, simbolul de SPIRAL, le-a dat-o cu dorin]a ca s` se r`spndeasc` [i ei ca ea, [i tot ca ea s` poat` privi napoi cu mndrie, a[a c`: BLESTEMAT S FIE CINE-I UIT LIMBA, NEAMUL! cum spun ai no[tri fra]i A-rom~ni. Sosirea, rentoarcerea Acas` a marelui [ef de trib, a Ramanului BRASIVA, las` n urma lui ora[ul BRAOV. n jurul acestuia i vom g`si pe tovar`[ii lui de arme, ca VUDILA=BUDILA [i pe DJAVA fiul lui SHARKARA=ERCAIA. n mijlocul ora[ului Bra[ov se g`se[te dealul numit VARTE, n vechea sanskrit` vedicul VARTA=AR=VATR. Deci: VARTA BRASIVA=VATRA lui BRASIVA ori ara lui Brasiva. ercaia, Bra[ov, Budila sunt nconjurate de un complex de a[ez`ri purtnd nume ale vechilor zei vedici a[a cum am amintit mai sus: Tamasfalau, Pava, Moacsa, Harnau. Ramanul (brahmanul) Uddalaca care f`cuse cauz` comun` cu ramanii rebeli, \ntors [i el Acas`, n Daksa-Dacia, se a[az` la UDA pe VALEA VEDEI, n apropiere de sih`stria LACHU-MANA, adic` nu departe de TOPANA, VEU etc. O privire de ansamblu pe harta acestui teritoriu ne arat` cum o unitate central` raman` e nconjurat` de altele care o sus]in. i ca s`-l parafrazez pe Marius Vivekananda, din lucrarea sa: Promanteu str`mo[ul meu n]eleptul RAM str`bun Al poporului Romn (1984):

DACIA a[ezare de RAMANI D`inuie de mii de ani, Secular`-n atestare Denumirea-i gr`itoare DAKSA zeu creator De popor DAC, iubitor n SPIRAL crez`tor ...................................

203

DACIA, locul unde clanul De p`stori a luat fiin]` Devenind [i re[edin]` i cu rol de capital` O cetate Arian` ................................... Vechea vatr` de lumin` A vedicului f`r` de vin` A[ezare milenar` Nobil` [i legendar` ................................... ROMNIE, n jurul t`u Nu a fost [i nu-i un h`u! Ancestrale a[ez`ri De pe vatra-ntregii ]`ri, Sunt [i ast`zi vii, prezente, Ale vie]ii monumente! Avem TAMAS a lui FALAU Chiar aproape de Bra[ov, z`u. MOACSA,SANDRA chiar [i PAVA Ce ne pream`re[te slava VEDICI Zei de mii de ani Stau de veghe pentru Neam .................................... Adev`ruri engramate n cuvinte reflectate Din graiul RAMANILOR TRACO-GETO-DACILOR i Ramanilor str`mo[i Ancestralii no[tri mo[i Din a lor limb` vorbit` Denumit` [i SANSCRIT Am dat lumii-ntregi O LIMB, o CULTUR i-o ENIGM!!! Cum de azi al nost-popor

204

Fig.82. Atunci nici Nefiin]` n-a fost, [i nici Fiin]`, C`ci nu era nici spa]iu, nici cer [i nici stihie. Avea st`p~n [i margini pe-atuncea Universul? Avea ad~nci pr`p`stii? Dar mare? Nu se [tie. N-a fost nici nemurire, c`ci Moartea nu-ncepuse. Nu se n`scuse moartea, c`ci nu fusese zi. Nici v~nt n-a fost s` bat` acele \nceputuri; ns` ceva \n lume Unicul se ivi. ............................................................ Dar care m~nie oare fu-n stare s` priceap`, Crea]iunea \ns`[i de unde-a \nceput? Poate aicea zeii \[i z`mislir` neamul, Dar cine va s` spun` din cine s-au n`scut? Doar El, acela care porni Crea]iunea, El, cel care-o prive[te din ceruri, numal El, El, cel care-a f`cut-o, sau poate n-a f`cut-o, El singur [tie, poate. Sau, poate c` nici El. (trad. I.Larian Postolache)
Imnul Crea]iei, (X,129) Rig-Veda, vechi de mai mult de 4000 de ani [i care l-a inspirat [i pe Eminescu \n Scrisoarea I-a [i nu numai. Sfinxul din Bucegi ce ne vegheaz` neamul de mii [i mii de ani [i va continua s-o fac`!
Dup` Mun]ii Carpa]i, Ed. Thausis, 1995, Sibiu, Rom~nia

205

Este doar un SPECTATOR ! Cnd OM ridica iar fruntea S` st`m drep]i precum NEGOIUL Cu SIRIU lng` noi i puternici ca Titanul A[a cum era RAMANUL S` tr`im n Armonie n respect [i Bog`]ie!

MERGI LA SECTIUNEA URMATOARE

206

S-ar putea să vă placă și