Sunteți pe pagina 1din 1

pANAtr ___ -?

",9-slry4_go_N_[: luctANGoNr$|MARIAN Bucuresli020033


Dosarexecutare nr. 16ll 12012
PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA Emisaastazi 03.04.2013

BIROUL EXECUTORILOR J UDECATORE$TI ASOCIATI


srr'calderon Jean Louis. ziarsr, Nr 45,sectct2 Tet.rFax.021 zti i si, oil itiii6i E-mail: biro!r@executoro*..;,:;:;t':f ,sont.ro*"*."ie*ro,gont.ro il;ft

Camera Executorilor Judecdtore$ti de pe langdCurtea de ApelBucure$ti

Noi' DORINA GONT, executor judecatoresc,avand in vedere cererea creditoarei s,C, SUPORT coLECT SRL, cu sediul in Bucuresti - 030016, B-dul Regina Elisabeta, nr. 5, Sector 3, .i tittul executoriu reprezentat de Contract de credit bancar nr. 100 din data d;04.04.2007, prin care oenitorii Cnncrl Romeo Anghelus,cu domiciliurin Bucuresti,Str. Amurgurui,nr. 2g, br. p7 sc. 2', et. r , ap. r r s, iincnr, , Ioana, cu domiciliul in Bucuresti, str. Lacur zanoaga, nr. 3s, bl. M9, sc. A, et. 6, ap. zo'si'crn6u IMARINESCU) Teodora,cu domiciliul in Bucuresti, str. Derinesti, nr. 6, bl. Ml r, sc. l, et. 9, ap.37,a\ fost obrigati sa achite creditoareisuma de 20.370,98 EUR (la cursul BNR din ziua ptatii), suma la ca.e se adaugacheltuielile de executare in suma de 8.443,46 Lei, s-a procedatla executarea sili; imobiliara in vederea,ecrpe?a.il sumelormai susmentionate. Inbazaat't.494 si 496cod proc.civ. modificar prin Legeanr. 459 din 06.12.2006, Iadatade 14.09.2012 sa intocmitprocesul-verbal de situatieimobiliara pentru imobilit situat in Bucursti,B-Iiul pi".iri"i, Nr. 16, Bl. F3' Parter, Ap' 8, Sector6, compusdin apartamentcu o camera,in suprafata utila de 22,01mp si teren in folosinta in suprafata de 19,58 mp, identificat cu nr. cadastra| 2z30s2,cl,,ul2 si intabulat in cartea funcia ra cu nr.223052-Cl-U12. Yazandca debitorii nu au achitatdebitul, la data de 14.09.2012 am emis somatiaimobiliaraa carei comunicares-a indeplinit prin PostaRomana,debitorii neachitand suma datoratain termenul i"gu1a" r: zile de la primirea acesteia'somatia imobiliara a fost inscrisain evidenteleoficiului de cadastru si pu6'licitateImobiliara Sector6, conf- inch. nr. 32654/20.09 .2012. Fatade neplata debituiuicatrecleditoare s-a desemnat experttehnicjudiciarpentruevaluarea imobilului situat in Bucuresti, B-Dul Preciziei, Nr 16, Bl. F3, Parter, Ap. 8, Sector p.op.ii,ut"u a.bitorilor, care prin Q Raportul de evaluare incheiat la data de 27.11.2012 de catre ing. cHIRliA Adelaida Adriana, a stabilit ca "Proprietatea imobiliara supusaexecutarii silite estecompusadintr-un apanamentcu o camera,situat la parterul unui bloc cu 3 etaje, construit dupa 1977. Apartamentul are suprafata itin a" zz,ot *t.;;;;; in folosinta pe . durataexistenteiconstructieiin suprafatade 19,58mp. Exista o restantala cheltuielile di intretinerede 2.396,91 lei, conformtabelelorafisatela avizierul blocului.', Valoarea de circulatiea imobilului situat in Bucuresti, B-Dul preciziei,Nr. 16, Bl. F3, pader, Ap. g, Sector6, conform Raportuluide evaluare, proprietatea debitorilorCERCEL noln"o eogfr"fos si CERCEL (MARINESCU) Teodora,estede 82.970,00 Lei (respectiv I 8.300.00 EUR). Ca urmare a laptuluica Ia termenulde licitatiedin darade nu s-a prezenrat Q1',102!!Q!! nicrunlicitator, s-a fixat un nou termenpentru vanzareaIa licitatie publica a iIrlobiluluGEJlat unterior;pr;tui Je;;rnire Ia licitatie fiind scazutcu 25o%, rezultandastfel sumade 62.227,50Lei (g2.970,b0Lei _ 25%). Prin prezenta se aduce Ia cunostinta generala iir Autu O" 22.1q52g11_qg__11g11g, va avea loc "u Y^nz rea la licitatie publica a irnobitului situat in Bucuresti, parter, Ap. 8, B-Dul pr""iri"i,TiT6Ti]Ts, Sector 6, care a fost prezentat anteriorn conform Raportului de evaluare. Pretul de la car incepe licitatia estde 62.227.50Lei. Ytnzaret va avea loc Ia Biroul Executorilor Judecatoresti Asociati Dorina Gont, Lucian Gont si Marian Panait din B-dul Unirii nr. 13, sector4, la data si ora mentionatemai sus. Pana la termen, licitatorii pot oferta de cumpararsi au obligatia de a consemnala CEC, la ^depune judecatoresc,l0o/o dispozitiaexecutorului djn pretul de pornireia Iicitatie. Prin prezentapublicatie de vanzarese aduce la'cunostintacelor care ar pretinde un drept de creanta,gaj, ipotecasau altele, sa instiintezeexecutoruljudecatoresc, dupa aceasta data orice actiune nemaiputand fi luata in considerare.

EXECUTOR

AFISARE - INMANARE Judecatoria Sector6 Primaria Sector 6 Afisareimobil Creditoare ueErrtorl judecatoresc Birou exgcutor