LEGE privind calitatea în construcŃii nr. 721-XIII din 02.02.

96
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.25/259 din 25.04.1996

***
Notă: Modificarea din Legea nr.280-XVI din 14.12.2007 a fost abrogată prin Legea nr.163 din 09.07.2010, în vigoare 03.09.2010 Notă: În cuprinsul legii, termenul "expert tehnic atestat" se înlocuieşte cu termenul "expert tehnic în construcŃii", termenul "specialist verificator de proiecte atestat" se înlocuieşte cu termenul "verificator de proiecte" conform Legii nr.280-XVI din 14.12.2007, în vigoare 30.05.2008 Notă: În textul legii, cuvintele "Departamentul Arhitecturii şi ConstrucŃiilor" se substituie prin cuvintele "Organul naŃional de dirijare în construcŃii" conform Legii nr.962-XIV din 27.04.2000

Parlamentul adoptă prezenta lege. Prezenta lege stabileşte baza juridică, tehnico-economică şi organizatorică de activitate a persoanelor fizice şi juridice în domeniul construcŃiilor, obligaŃiile şi răspunderea lor privind calitatea în construcŃii. Capitolul I DISPOZIłII GENERALE Art.1. - NoŃiuni principale utilizate în prezenta lege: exigenŃă (cerinŃă) - expresie a necesităŃilor (trebuinŃelor), sub forma unui ansamblu de specificaŃii anumite, cuantificate sau descriptive, pentru a defini caracteristicile (de calitate) ale unei entităŃi, destinate să permită realizarea şi evaluarea acesteia; exigenŃă esenŃială – exigenŃă obligatorie care trebuie satisfăcută de o construcŃie (lucrare), pentru a fi conformă cu prevederile art.6 din prezenta lege; document normativ - document (standard, specificaŃie tehnică, cod de bună practică,reglementare) care specifică reguli, linii directoare sau caracteristici pentru activităŃi sau rezultatele acestora; sistemul calităŃii - sistem care determină şi traduce în fapt politica şi strategia calităŃii, destinate să prevină noncalitatea, să asigure realizarea, atestarea şi garantarea calităŃii cerute, în condiŃii raŃionale de cost şi termen; conducerea calităŃii - aspectul funcŃiei generale de conducere care determină şi implementează politica în domeniul calităŃii; asigurarea calităŃii - ansamblul acŃiunilor planificate şi sistematice, necesare pentru a da încrederea corespunzătoare că un produs sau serviciu va satisface condiŃiile de calitate specificate; certificarea produselor folosite în construcŃii - procedura de atestare prin care o terŃă parte confirmă în scris că produsele prezintă caracteristici de calitate controlate şi conforme cu prevederile sau exigenŃele documentelor normative; agrement tehnic - document care atestă aptitudinea de utilizare a noilor produse, procedee şi echipamente în construcŃie, pentru care nu sînt elaborate documente normative naŃionale;

1

acreditarea laboratoarelor de analize şi încercări în construcŃii - recunoaşterea oficială că un laborator de analize şi încercări în construcŃii este competent să execute analize şi încercări în acest domeniu; activitate metrologică - activitate care are ca obiectiv fundamental asigurarea uniformităŃii şi corectitudinii măsurărilor, acestea realizîndu-se printr-un sistem de structuri tehnice, ştiinŃifice şi administrative care funcŃionează conform unor documente normative; cartea tehnică a construcŃiei - ansamblul documentelor tehnice referitoare la proiectarea, execuŃia, recepŃia, exploatarea şi urmărirea comportării în exploatare a construcŃiei, cuprinzînd toate datele necesare pentru identificarea şi determinarea stării tehnice (fizice) a construcŃiei respective şi a evoluŃiei acesteia în timp; categorie de importanŃă a unei construcŃii - grupare de factori şi criterii care permit considerarea acelei construcŃii, de către participanŃi la procesul de realizare şi la întregul ciclu de existenŃă a acestei construcŃii, în funcŃie de caracteristicile şi relaŃiile sale cu mediul uman, socioeconomic şi natural; durată de existenŃă (viaŃă) a construcŃiei - durata de timp după care construcŃia a încetat definitiv să-şi îndeplinească funcŃia ce i-a fost dată; proprietar - denumirea investitorului după încheierea procesului-verbal de recepŃie de la terminarea lucrărilor; utilizator - beneficiarul unui contract de închiriere, locaŃie de gestiune sau concesiune încheiat cu proprietarul construcŃiei.
[Art.1 modificat prin Legea nr.280-XVI din 14.12.2007, în vigoare 30.05.2008]

Art.2. - (1) Prevederile prezentei legi se aplică construcŃiilor de orice categorie şi instalaŃiilor aferente acestora, indiferent de tipul de proprietate sau destinaŃie, denumite în continuare construcŃii, precum şi lucrărilor de modernizare, modificare, transformare, consolidare şi de reparaŃii ale acestora. (2) Sînt exceptate de la prevederile prezentei legi clădirile de locuit cu un nivel, pentru una sau două familii, şi anexele gospodăreşti ale acestora situate în localităŃile rurale, precum şi construcŃiile provizorii cu suprafeŃe mai mici de 150 mp. (3) Controlul calităŃii construcŃiilor indicate la alin (2) intră în funcŃia organelor administraŃiei publice locale. Art.3. - (1) Calitatea construcŃiilor constituie rezultanta caracteristicilor de comportare a acestora în exploatare, în scopul satisfacerii, pe întreaga durată de existenŃă, a exigenŃelor utilizatorilor şi colectivităŃilor. (2) ExigenŃele privind calitatea instalaŃiilor şi echipamentelor tehnologice de producŃie se stabilesc şi se realizează pe bază de reglementări specifice fiecărui domeniu de activitate. Art.4. - Prin prezenta lege se instituie sistemul calităŃii în construcŃii, care va conduce la realizarea şi exploatarea construcŃiilor de calitate corespunzătoare, în scopul protejării vieŃii oamenilor, a bunurilor acestora, a societăŃii şi a mediului înconjurător. Art.5. - (1) Sistemul calităŃii în construcŃii se aplică în mod diferenŃiat, în funcŃie de categoriile de importanŃă ale construcŃiilor, conform regulamentelor şi procedurilor de aplicare a fiecărei componente a sistemului. (2) Clasificarea în categorii de importanŃă se face în funcŃie de complexitate, destinaŃie, mod de utilizare, grad de risc sub aspectul siguranŃei, grad de protecŃie a mediului, precum şi după considerente economice.

2

Art.6. - Pentru obŃinerea unor construcŃii de calitate corespunzătoare sînt obligatorii realizarea şi menŃinerea pe întreaga durată de existenŃă a construcŃiilor a următoarelor exigenŃe esenŃiale: A - rezistenŃă şi stabilitate; B - siguranŃă în exploatare; C - siguranŃă la foc; D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecŃia mediului înconjurător; E - izolaŃie termică, hidrofugă şi economie de energie; F - protecŃie împotriva zgomotului. Art.7. - (1) ObligaŃiile privind realizarea şi menŃinerea pe întreaga durată de existenŃă a construcŃiilor, a exigenŃelor esenŃiale prevăzute la art. 6 revin factorilor implicaŃi în conceperea, proiectarea execuŃia şi exploatarea construcŃiilor, precum şi în postutilizarea lor, potrivit responsabilităŃilor fiecăruia, indiferent de tipul de proprietate a investitorului. (2) Aceşti factori sînt investitorii, cercetătorii, proiectanŃii, verificatorii de proiecte, fabricanŃii şi furnizorii de produse pentru construcŃii, executanŃii, proprietarii, utilizatorii, responsabilii tehnici, experŃii tehnici, diriginŃii de şantier, personalul de specialitate din laboratoarele de încercări în construcŃii, specialiştii serviciului de control intern al calităŃii al agenŃilor economici cu activităŃi în construcŃii, personalul ingineresc al serviciului de gestionare a fondului existent persoane fizice sau juridice, precum şi autorităŃile administraŃiei publice locale şi asociaŃiile profesionale de profil. (3) Sînt în drept să exercite activităŃi de proiectare a construcŃiilor, dirijare şi verificare a lucrărilor de construcŃii, încercări de laborator, controlul intern al calităŃii şi gestionarea fondului construit specialiştii atestaŃi ca persoane fizice şi licenŃiaŃi în nume propriu sau ca angajaŃi ai agenŃilor economici care deŃin licenŃă pentru aceste activităŃi. (4) Atestarea persoanelor indicate la alin.(3) se efectuează o dată în 5 ani de către comisia de atestare constituită de către Organul naŃional de dirijare în construcŃii. (5) PerfecŃionarea pregătirii profesionale este obligatorie şi se realizează cel puŃin o dată în 5 ani, prin stagii şi programe specializate, coordonate cu Organul naŃional de dirijare în construcŃii, în instituŃiile de învăŃămînt, licenŃiate pentru aceste activităŃi în modul stabilit. (6) Comisia d e atestare are dreptul să sisteze valabilitatea sau să anuleze certificatele de atestare tehnico-profesională ale specialiştilor care au încălcat legislaŃia în vigoare, au comis abateri de la soluŃiile de proiect şi de la normele în construcŃii, care au condus la diminuarea exigenŃelor esenŃiale, prevăzute de prezenta lege. (7) Drept bază pentru sistarea valabilităŃii certificatelor de atestare serveşte solicitarea InspecŃiei de Stat în ConstrucŃii şi a Serviciului de Stat pentru Verificarea şi Expertizarea Proiectelor şi ConstrucŃiilor, cu anexarea materialelor controlului.
[Art.7 modificat prin Legea nr.280-XVI din 14.12.2007, în vigoare 30.05.2008] [Art.7 completat prin Legea nr.962-XIV din 27.04.2000]

Art.8. - (1) În contractele ce se încheie ori, după caz, în dispoziŃiile sau autorizaŃiile ce se emit, factorii prevăzuŃi la art. 7 alin. (2) sînt obligaŃi să înscrie clauzele referitoare la nivelul de calitate al construcŃiilor, corespunzătoare exigenŃelor esenŃiale, precum şi garanŃiile materiale şi alte prevederi care să conducă la realizarea acestor clauze. (2) În contracte nu se pot înscrie niveluri şi cerinŃe, referitoare la calitate, inferioare reglementărilor în vigoare, cu privire la exigenŃele esenŃiale prevăzute la art.6. Capitolul II SISTEMUL CALITĂłII ÎN CONSTRUCłII 3

Art.9. - Sistemul calităŃii în construcŃii reprezintă ansamblul de structuri organizatorice, răspunderi, regulamente, proceduri şi mijloace, care concură la realizarea calităŃii construcŃiilor în toate etapele de concepere, proiectare, realizare, exploatare şi postutilizare a acestora şi este compus din: a) documentele normative în construcŃii; b) certificarea produselor folosite în construcŃii; c) agrementele tehnice pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcŃii; d) verificarea şi expertizarea proiectelor şi construcŃiilor; e) licenŃierea societăŃilor comerciale; f) atestarea specialiştilor cu activitate în construcŃii; g) conducerea şi asigurarea calităŃii în construcŃii; h) autorizarea şi acreditarea laboratoarelor de analize şi încercări în construcŃii; i) asigurarea activităŃii metrologice în construcŃii; j) recepŃia construcŃiilor; k) urmărirea comportării în exploatare şi intervenŃiile în timp la construcŃii; l) postutilizarea construcŃiilor; m) controlul de stat al calităŃii în construcŃii.
[Art.9 modificat prin Legea nr.280-XVI din 14.12.2007, în vigoare 30.05.2008] [Art.9 modificat prin Legea nr.333-XV din 24.07.03, în vigoare 19.09.03]

Art.10. - Documentele normative în construcŃii, elaborate de Organul naŃional de dirijare în construcŃii, au ca obiect concepŃia, calculul, proiectarea, execuŃia şi exploatarea construcŃiilor. Prin documentele normative se stabilesc, în principal, condiŃiile minime de calitate cerute construcŃiilor, produselor şi procedeelor utilizate în construcŃii, precum şi modul de determinare şi verificare a acestora. Art.11. - (1) Produsele destinate lucrărilor de construcŃii pot fi livrate şi utilizate, dacă au astfel de caracteristici, încît să asigure nivelul de calitate corespunzător exigenŃelor esenŃiale prevăzute la art. 6. (2) Certificarea produselor folosite în construcŃii se efectuează prin grija producătorului sau a furnizorului, în conformitate cu metodologia şi cu procedurile stabilite conform legislaŃiei. (3) La lucrările de construcŃii care trebuie să asigure nivelul de calitate corespunzător exigenŃelor esenŃiale se interzice folosirea produselor fără certificarea acestora. Art.12. - (1) La lucrările de construcŃii care trebuie să asigure nivelul de calitate conform exigenŃelor esenŃiale se vor folosi produse, procedee şi echipamente tradiŃionale, precum şi altele noi pentru care există agremente tehnice corespunzătoare. (2) Agrementele tehnice pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcŃii stabilesc, în condiŃiile prezentei legi,aptitudinea de utilizare,condiŃiile de fabricaŃie,transport, depozitare, de punere în operă şi de întreŃinere a acestora. Art.13. - (1) Lucrările de construcŃii, precum şi de modernizare, modificare, transformare, consolidare şi de reparaŃii se execută numai pe bază de proiect elaborat de către persoane fizice sau juridice licenŃiate în acest domeniu şi verificat de Serviciul de stat pentru verificarea şi expertizarea proiectelor şi construcŃiilor. Elaborarea proiectelor se efectuează în modul stabilit cu respectarea documentelor normative în vigoare, regimului arhitectural-urbanistic şi regimului tehnic, indicate în certificatul de urbanism eliberat de autoritatea administraŃiei publice locale.

4

(2) Verificarea şi expertizarea proiectelor şi construcŃiilor în ceea ce priveşte respectarea documentelor normative referitoare la exigenŃele esenŃiale se efectuează de către Serviciul de Stat pentru Verificarea şi Expertizarea Proiectelor şi ConstrucŃiilor. (3) Se interzice aplicarea proiectelor şi detaliilor de execuŃie neverificate în condiŃiile alin. (2). (4) Verificarea calităŃii execuŃiei construcŃiilor este obligatorie şi se efectuează de către investitori prin responsabili tehnici atestaŃi sau agenŃi economici de consultanŃă specializaŃi.
[Art.13 modificat prin Legea nr.280-XVI din 14.12.2007, în vigoare 30.05.2008] [Art.13 completat prin Legea nr.509-XIV din 15.07.99]

Art.14. - Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcŃii, pentru urbanism şi/sau inginerie, reconstrucŃii, restaurări şi de construcŃii de clădiri şi/sau de construcŃii inginereşti şi de reŃele tehnico-edilitare, reconstrucŃiile, consolidările, restaurările se efectuează de către persoane fizice sau juridice licenŃiate în domeniul respectiv.
[Art.14 în redacŃia Legii nr.333-XV din 24.07.03, în vigoare 19.09.03]

Art.15. - (1) Conducerea şi asigurarea calităŃii în construcŃii constituie obligaŃia tuturor factorilor care participă la conceperea, proiectarea, execuŃia şi exploatarea construcŃiilor şi implică o strategie adecvată şi măsuri specifice pentru garantarea calităŃii acestora. (2) AgenŃii economici care execută lucrări de proiectare şi construcŃii sau produc materiale şi articole pentru construcŃii asigură nivelul de calitate corespunzător exigenŃelor esenŃiale, dispunînd de o bază normativă şi de producŃie, de un sistem propriu de dirijare şi asigurare a calităŃii, precum şi de specialişti atestaŃi în proiectare şi executare a construcŃiilor. (3) AgenŃii economici cu activităŃi în domeniul construcŃiilor obŃin licenŃele respective în conformitate cu legea. Pentru obŃinerea licenŃei, agenŃii economici trebuie să dispună de baza de producŃie corespunzătoare genului de activitate practicat şi de un sistem intern de dirijare şi asigurare a calităŃii, conform actelor tehnico-normative şi regulilor în construcŃii.
[Art.15 modificat prin Legea nr.280-XVI din 14.12.2007, în vigoare 30.05.2008]

Art.16. - Autorizarea şi acreditarea laboratoarelor de analize şi încercări în construcŃii se fac în conformitate cu prevederile stabilite prin lege.
[Art.16 modificat prin Legea nr.280-XVI din 14.12.2007, în vigoare 30.05.2008]

Art.17. - Asigurarea activităŃii metrologice în construcŃii se realizează conform prevederilor legislaŃiei privind etalonarea, verificarea şi menŃinerea în stare de funcŃionare a mijloacelor de măsurare şi control utilizate în acest domeniu. Art.18. - (1) RecepŃia construcŃiilor este obligatorie şi constituie certificarea realizării acestora pe baza examinării lor nemijlocite, în conformitate cu documentaŃia de proiect şi execuŃie şi cu alte documente cuprinse în cartea tehnică a construcŃiei. (2) Cartea tehnică a construcŃiei se întocmeşte prin grija investitorului şi se predă proprietarului construcŃiei, care are obligaŃia să o păstreze şi să o completeze la zi. Prevederile din cartea tehnică a construcŃiei referitoare la exploatare sînt obligatorii pentru proprietar şi utilizator. (3) RecepŃia construcŃiilor se face de către investitor în prezenŃa proiectantului şi a executantului şi (sau) reprezentanŃilor de specialitate desemnaŃi de aceştia în conformitate cu legislaŃia.

5

Art.19. - (1) Urmărirea comportării în exploatare a construcŃiilor se face pe toată durata de existenŃă a acestora şi cuprinde ansamblul de activităŃi privind examinarea directă sau investigarea cu mijloace de observare şi măsurare specifice, în scopul menŃinerii exigenŃelor esenŃiale. (2) IntervenŃiile la construcŃiile existente se referă la lucrări de reconstruire, consolidare, transformare, extindere, desfiinŃare parŃială, precum şi la lucrări de reparaŃii care se fac numai pe baza unui proiect special, elaborat în modul stabilit şi avizat de proiectantul iniŃial al construcŃiei, sau a unei expertize tehnice întocmite de un expert tehnic în construcŃii şi se consemnează obligatoriu în cartea tehnică a construcŃiei. Art.20. - Postutilizarea construcŃiilor cuprinde activităŃile de dezafectare, demontare şi demolare a construcŃiilor, de recondiŃionare şi de refolosire a elementelor şi produselor recuperabile, precum şi de reciclare a deşeurilor nefolosibile, cu asigurarea protecŃiei mediului înconjurător potrivit legii. Art.21. - (1) Controlul de stat al calităŃii în construcŃii cuprinde inspecŃii la factorii implicaŃi în proiectarea, execuŃia, exploatarea şi postutilizarea construcŃiilor, producerea materialelor şi articolelor pentru construcŃii, privind existenŃa şi respectarea sistemului calităŃii. (2) Controlul de stat al calităŃii în construcŃii se exercită de către InspecŃia de Stat în ConstrucŃii. (3) Fără înregistrarea autorizaŃiei de construire la InspecŃia de Stat în ConstrucŃii, se interzice executarea de lucrări la construcŃiile menŃionate la art. 2 alin.(1). Această prevedere nu se aplică lucrărilor la construcŃiile menŃionate la art.2 alin.(2).
[Art.21 modificat prin Legea nr.280-XVI din 14.12.2007, în vigoare 30.05.2008] [Art.21 completat prin Legea nr.962-XIV din 27.04.2000]

Capitolul III OBLIGAłII ŞI RĂSPUNDERI SecŃiunea 1 ObligaŃiile investitorilor Art.22. - (1) Investitorii sînt persoane fizice sau juridice care finanŃează şi realizează investiŃii sau intervenŃii la construcŃiile existente în sensul legii şi răspund de îndeplinirea următoarelor obligaŃii principale referitoare la calitatea construcŃiilor: a) stabilirea nivelului calitativ ce trebuie realizat prin proiectare şi execuŃie pe baza documentelor normative, precum şi a studiilor şi cercetărilor efectuate; b) obŃinerea certificatului de urbanism, autorizaŃiei de construire şi avizelor prevăzute de lege; c) prezentarea proiectelor pentru verificare de către Serviciul de Stat pentru Verificarea şi Expertizarea Proiectelor şi ConstrucŃiilor şi înlăturarea neregulilor depistate în urma verificării; d) asigurarea verificării execuŃiei corecte a lucrărilor de construcŃii prin responsabili tehnici atestaŃi sau agenŃi economici de consultanŃă specializaŃi şi autorii proiectelor, pe tot parcursul lucrărilor; e) acŃionarea în vederea soluŃionării neconformităŃilor, a defectelor apărute pe parcursul execuŃiei lucrărilor, precum şi a deficienŃelor proiectelor; f) asigurarea recepŃiei lucrărilor de construcŃii la terminarea lucrărilor şi (sau) la expirarea perioadei de garanŃie; g) întocmirea cărŃii tehnice a construcŃiei şi predarea acesteia către proprietar; h) asigurarea expertizării construcŃiilor de către experŃi tehnici atestaŃi în cazurile în care la aceste construcŃii se execută lucrările prevăzute la art. 19 alin. (2). 6

(2) În cazul în care investitorul îşi deleagă atribuŃiile altui agent economic, asupra acestuia se extind prevederile prezentei legi.
[Art.22 modificat prin Legea nr.280-XVI din 14.12.2007, în vigoare 30.05.2008] [Art.22 modificat prin Legea nr.509-XIV din 15.07.99]

SecŃiunea 2 ObligaŃiile proiectanŃilor Art.23. - ProiectanŃii de construcŃii sînt persoane fizice sau juridice licenŃiate în acest domeniu şi răspund de îndeplinirea următoarelor obligaŃii principale referitoare la calitatea construcŃiilor: a) efectuarea lucrărilor de proiectare numai pe baza autorizaŃiei obŃinute pentru fiecare obiect separat; b) precizarea, prin proiect, a categoriei de importanŃă a construcŃiei; c) asigurarea, prin proiecte şi detalii de execuŃie, a nivelului de calitate corespunzător exigenŃelor esenŃiale, cu respectarea documentelor normative şi a clauzelor contractuale; d) soluŃionarea neconformităŃilor şi neconcordanŃelor semnalate de Serviciul de Stat pentru Verificarea şi Expertizarea Proiectelor şi ConstrucŃiilor; e) elaborarea caietelor de sarcini, instrucŃiunilor tehnice privind execuŃia lucrărilor, exploatarea, întreŃinerea şi reparaŃiile, precum şi, după caz, a proiectelor de urmărire specială privind comportarea în exploatare a construcŃiilor. DocumentaŃia privind postutilizarea construcŃiilor se elaborează numai la solicitarea proprietarului; f) stabilirea, în proiect, a fazelor determinante de execuŃie a lucrărilor, exercitarea supravegherii de autor asupra lucrărilor pe tot parcursul construcŃiei; g) stabilirea modului de tratare a neconformităŃilor şi defectelor apărute în execuŃie, din vina proiectantului, precum şi urmărirea aplicării pe şantier a soluŃiilor adoptate; h) participarea la întocmirea cărŃii tehnice a construcŃiei şi la recepŃia lucrărilor executate.
[Art.23 modificat prin Legea nr.280-XVI din 14.12.2007, în vigoare 30.05.2008] [Art.23 modificat prin Legea nr.333-XV din 24.07.03, în vigoare 19.09.03]

SecŃiunea 3 ObligaŃiile executanŃilor Art.24. - ExecutanŃii lucrărilor de construcŃii sînt persoane fizice sau juridice licenŃiate în acest domeniu şi răspund de îndeplinirea următoarelor obligaŃii principale referitoare la calitatea construcŃiilor: a) executarea lucrărilor de construcŃii numai pe baza autorizaŃiei obŃinute pentru fiecare obiect separat; b) sesizarea investitorilor asupra neconformităŃilor şi neconcordanŃelor constatate în proiecte, în vederea soluŃionării; c) începerea execuŃiei lucrărilor numai la construcŃii autorizate în condiŃiile legii şi numai pe baza şi în conformitate cu proiecte verificate de verificatori de proiecte; d) asigurarea nivelului de calitate corespunzător exigenŃelor esenŃiale printr-un sistem propriu de calitate conceput şi realizat prin personal propriu, cu diriginŃi de şantier atestaŃi; e) convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea şi recepŃia lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuŃiei şi asigurarea condiŃiilor necesare efectuării acestora, în scopul obŃinerii acordului de continuare a lucrărilor; f) soluŃionarea neconformităŃilor, defectelor şi neconcordanŃelor apărute în fazele de execuŃie, numai pe baza soluŃiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului; g) utilizarea în execuŃia lucrărilor numai a produselor şi procedeelor prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea 7

exigenŃelor esenŃiale, precum şi gestionarea probelor-martor; înlocuirea produselor şi procedeelor prevăzute în proiect cu altele care îndeplinesc condiŃiile precizate numai pe baza soluŃiilor stabilite de proiectanŃi cu acordul investitorului; h) respectarea proiectelor şi detaliilor de execuŃie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător exigenŃelor esenŃiale; i) sesizarea în termen de 24 de ore a InspecŃiei de Stat în ConstrucŃii în cazul producerii unor accidente tehnice în timpul execuŃiei lucrărilor; j) supunerea la recepŃie numai a construcŃiilor care corespund cerinŃelor de calitate şi pentru care au predat investitorului documentele necesare întocmirii cărŃii tehnice a construcŃiei; k) aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de recepŃie a lucrărilor de construcŃii; l) remedierea pe proprie cheltuială a defectelor calitative apărute din vina lor atît în perioada de execuŃie, cît şi în perioada de garanŃie stabilită conform legislaŃiei; m) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor iniŃială, la terminarea execuŃiei lucrărilor; n) stabilirea răspunderilor tuturor participanŃilor la procesul de producŃie (factori de răspundere, colaboratori, subcontractanŃi) în conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calităŃii adoptat şi cu prevederile legale în vigoare.
[Art.24 modificat prin Legea nr.333-XV din 24.07.03, în vigoare 19.09.03]

SecŃiunea 4 ObligaŃiile verificatorilor de proiecte, ale responsabililor tehnici, diriginŃilor de şantier şi experŃilor tehnici atestaŃi Art.25. - (1) Verificatorii de proiecte răspund în mod solidar cu proiectantul de asigurarea nivelului de calitate corespunzător exigenŃelor esenŃiale. (2) Responsabilii tehnici atestaŃi şi diriginŃii de şantier atestaŃi răspund, conform atribuŃiilor ce le revin, pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător exigenŃelor esenŃiale, la lucrările de construcŃii pentru care sînt angajaŃi. (3) ExperŃii tehnici atestaŃi, angajaŃi pentru expertizarea unor proiecte, lucrări de construcŃii sau construcŃii aflate în exploatare, răspund pentru soluŃiile date. (4) ObligaŃiile specialiştilor atestaŃi indicaŃi la alin.(1), (2) şi (3) se stabilesc prin regulamente elaborate în baza prezentei legi. SecŃiunea 5 ObligaŃiile proprietarilor construcŃiilor Art.26. - Proprietarii construcŃiilor au următoarele obligaŃii principale: a) efectuarea la timp a lucrărilor de întreŃinere şi reparaŃii care le revin, prevăzute conform normelor legale în cartea tehnică a construcŃiei şi rezultate din activitatea de urmărire a comportării în exploatare a construcŃiilor; b) păstrarea şi completarea la zi a cărŃii tehnice a construcŃiei şi predarea acesteia, la înstrăinarea construcŃiei, noului proprietar; c) asigurarea urmăririi comportării în exploatare a construcŃiilor, conform prevederilor din cartea tehnică a construcŃiei şi a documentelor normative; d) efectuarea, după caz, de lucrări de reconstruire, consolidare, transformare, extindere, desfiinŃare parŃială şi de reparaŃii, precum şi schimbarea aspectului urbanistic şi arhitectural al construcŃiilor numai pe bază de proiecte elaborate şi verificate potrivit legislaŃiei în vigoare; e) asigurarea realizării lucrărilor de intervenŃii asupra construcŃiilor, impuse prin reglementările legale; f) asigurarea efectuării lucrărilor din etapa de postutilizare a construcŃiilor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 8

SecŃiunea 6 ObligaŃiile administratorilor şi utilizatorilor construcŃiilor Art. 27. - Administratorii şi utilizatorii construcŃiilor au următoarele obligaŃii principale: a) folosirea construcŃiilor conform instrucŃiunilor de exploatare prevăzute în cartea tehnică a construcŃiei; b) efectuarea la timp a lucrărilor de întreŃinere şi reparaŃii care le revin conform contractului; c) efectuarea de modificări, consolidări sau schimbarea destinaŃiei construcŃiei numai cu acordul proprietarului şi cu respectarea prevederilor legale; d) efectuarea urmăririi comportării în exploatare a construcŃiilor conform prevederilor din cartea tehnică a construcŃiei şi a contractului încheiat cu proprietarul; e) sesizarea în 24 de ore a InspecŃiei de Stat în ConstrucŃii, în cazul unor accidente tehnice la construcŃiile în exploatare. SecŃiunea 7 ObligaŃiile în activitatea de cercetare în construcŃii şi în domeniul produselor pentru construcŃii Art.28. - UnităŃile care prestează activităŃi de cercetare în construcŃii şi în domeniul produselor pentru construcŃii au următoarele obligaŃii principale: a) efectuarea de cercetări teoretice şi experimentale preliminare în vederea fundamentării documentelor normative în construcŃii; b) fundamentarea, elaborarea şi experimentarea de soluŃii tehnice, produse şi procedee noi pentru construcŃii; c) verificarea şi controlul noilor produse, procedee şi echipamente la solicitarea producătorilor, în vederea eliberării de agremente tehnice, conform prevederilor legale. SecŃiunea 8 ObligaŃii şi răspunderi comune Art.29. - Răspunderea pentru realizarea şi menŃinerea, pe întreaga durată de existenŃă, a unor construcŃii de calitate corespunzătoare, precum şi pentru îndeplinirea obligaŃiilor stabilite prin documentele normative elaborate potrivit prevederilor prezentei legi, revine factorilor care participă la conceperea, proiectarea, execuŃia, exploatarea şi postutilizarea acestora, potrivit obligaŃiilor şi gradului de culpabilitate al fiecăruia. Art.30. - (1) Proiectantul, verificatorul de proiecte, fabricanŃii şi furnizorii de produse pentru construcŃii, executantul, responsabilul tehnic atestat, dirigintele de şantier atestat, specialistul din laboratorul de încercări în construcŃii, expertul tehnic în construcŃii răspund potrivit obligaŃiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale construcŃiei, ivite într-un interval de 5 ani de la recepŃia lucrării, precum şi pe toată durata de existenŃă a construcŃiei pentru viciile structurii de rezistenŃă rezultate din nerespectarea normelor de proiectare şi execuŃie în vigoare la data realizării ei. (2) Confirmarea calităŃii construcŃiilor de către comisiile de recepŃie nu înlătură răspunderea directă pentru calitate a persoanelor care au organizat şi condus procesul de proiectare şi execuŃie, precum şi a celor care au proiectat sau au executat nemijlocit construcŃiile la care ulterior s-au constatat defecte.
[Art.30 completat prin Legea nr.962-XIV din 27.04.2000]

Art.301. - (1) Sistarea temporară a valabilităŃii şi retragerea licenŃelor pentru activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcŃii, urbanism şi reŃelele tehnico-edilitare, reconstrucŃii, restaurări, pentru construcŃiile de clădiri şi/sau construcŃii inginereşti, instalaŃii şi reŃele tehnico-edilitare, reconstrucŃii, consolidări şi restaurări se efectuează de către Camera de LicenŃiere în conformitate cu prevederile Legii nr.2359

XVI din 20 iulie 2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităŃii de întreprinzător. (2) Temeiurile pentru iniŃierea procedurii, stabilite prin lege, de sistare temporară a valabilităŃii şi de retragere a licenŃei sînt prevăzute la art.20 şi 21 din Legea nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenŃiere a activităŃii de întreprinzător. (3) Suplimentar prevederilor art.21 din Legea privind reglementarea prin licenŃiere a activităŃii de întreprinzător, drept temeiuri pentru retragerea licenŃei servesc şi: a) neexecutarea repetată neîntemeiată a prescripŃiilor InspecŃiei de Stat în ConstrucŃii; b) permiterea execuŃiei lucrărilor de către persoane neatestate sau în lipsa sistemului propriu de asigurare a calităŃii; c) nerespectarea şi nemenŃinerea pe întreaga durată de existenŃă a construcŃiilor a exigenŃelor esenŃiale prevăzute la art.6; d) executarea de către titularul de licenŃă a lucrărilor de proiectare şi/sau lucrărilor de construcŃii în lipsa certificatului de urbanism şi/sau a autorizaŃiei de construire.
[Art.30 introdus prin Legea nr.280-XVI din 14.12.2007, în vigoare 30.05.2008]
1

SecŃiunea 9 ObligaŃiile şi răspunderile InspecŃiei de Stat în ConstrucŃii Art.31. - (1) InspecŃia de Stat în ConstrucŃii, instituită de către Guvern în subordinea Organului naŃional de dirijare în construcŃii, precum şi celelalte organisme similare cu atribuŃii stabilite prin dispoziŃii legale, răspund de exercitarea controlului de stat asupra aplicării unitare a prevederilor legislaŃiei în domeniul calităŃii construcŃiilor, în toate etapele şi componentele sistemului calităŃii în construcŃii, precum şi de constatarea contravenŃiilor şi de oprirea lucrărilor executate necorespunzător. (2) Persoanele cu funcŃii de răspundere şi control, care îşi îndeplinesc inadecvat obligaŃiile de serviciu sau comit abuz în serviciu, poartă răspundere disciplinară, administrativă, materială şi penală în modul stabilit de legislaŃie. (3) AcŃiunile ilicite ale funcŃionarilor InspecŃiei de Stat în ConstrucŃii pot fi reclamate şefului inspecŃiei, Organului naŃional de dirijare în construcŃii sau atacate în justiŃie. (4) Controlul de stat al calităŃii în construcŃii pentru construcŃiile din cadrul obiectivelor cu caracter secret, stabilite prin ordine ale Ministerului Apărării, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului de InformaŃii şi Securitate al Republicii Moldova şi Departamentului Trupelor de Grăniceri, se efectuează de organele proprii abilitate în acest scop. (5) Organizarea,funcŃionarea şi salarizarea InspecŃiei de Stat în ConstrucŃii se stabilesc de Guvern.
[Art.31 modificat prin Legea nr.543-XV din 12.10.2001]

SecŃiunea 10 Răspunderea penală Art.32. - (1) Proiectarea, verificarea, expertizarea, realizarea unei construcŃii ori executarea de modificări ale acesteia, de către persoanele responsabile, fără respectarea documentelor normative privind rezistenŃa şi stabilitatea, precum şi continuarea lucrărilor executate necorespunzător şi oprite prin acte de control, în cazul în care acestea pot afecta rezistenŃa şi stabilitatea construcŃiilor, se pedepsesc conform prevederilor Codului penal. (2) Sesizarea organelor de urmărire penală se face de către investitor, proprietar, organele administraŃiei publice locale sau de către InspecŃia de Stat în ConstrucŃii. SecŃiunea 11 Răspunderea administrativă 10

Art.33. - CetăŃenii şi persoanele cu funcŃii de răspundere care au săvîrşit fapte care potrivit legii constituie contravenŃii se sancŃionează conform Codului contravenŃional al Republicii Moldova”.
[Art.33 modificat prin Legea nr.131-XVIII din 23.12.2009, în vigoare 12.02.2010]

SecŃiunea 12 Răspunderea patrimonială Art.34. - AgenŃii economici - persoane fizice sau juridice, vinovaŃi de executarea cu abateri de la documentele normative în vigoare a lucrărilor de construcŃii, modificare, transformare, modernizare, consolidare şi reparaŃii: a) remediază, pe propria cheltuială, defectele calitative apărute din vina lor atît pe perioada de execuŃie, cît şi în perioada de garanŃie stabilită conform legii şi contractului; b) suportă pierderile prevăzute în atare cazuri de contract. Capitolul IV DISPOZIłII FINALE ŞI TRANZITORII Art.35. - (1) Documentele normative în construcŃii cu privire la componentele sistemului calităŃii în construcŃii, prevăzute la art.9, se elaborează şi se aprobă de către Organul naŃional de dirijare în construcŃii. (2) Ordinele de aprobare a documentelor normative în construcŃii vor fi supuse expertizei juridice şi înregistrării de stat de către Ministerul JustiŃiei. (3) Textele integrale ale documentelor normative în construcŃii se publică în ediŃii speciale ale Monitorului Oficial al Republicii Moldova. Sursele necesare publicării ediŃiilor speciale ale Monitorului Oficial al Republicii Moldova vor fi alocate din fondul special al Organului naŃional de dirijare în construcŃii, conform art.37. (4) Organul naŃional de dirijare în construcŃii va asigura accesul liber şi gratuit prin Internet la toate documentele normative în construcŃii. (5) Organul naŃional de dirijare în construcŃii este obligat să elibereze gratuit copii de pe documentele normative în construcŃii, fiind acoperite de solicitant doar cheltuielile de imprimare şi copiere.
[Art.35 în redacŃia Legii nr.280-XVI din 14.12.2007, în vigoare 30.05.2008]

Art.36. - AutorizaŃia de construire pentru executarea construcŃiilor, modificărilor, transformărilor, modernizărilor, consolidărilor şi reparaŃiilor nu se va elibera dacă: a) investitorul nu prezintă proiecte verificate de verificatori de proiecte şi nu dispune de responsabili tehnici atestaŃi; b) executantul nu este licenŃiat în acest gen de activitate şi nu dispune de diriginte de şantier atestat.
[Art.36 modificat prin Legea nr.333-XV din 24.07.03, în vigoare 19.09.03]

Art.37. - (1) Cheltuielile pentru elaborarea documentelor normative în construcŃii se finanŃează de la bugetul de stat. (2) Investitorii sau proprietarii construcŃiilor, indiferent de tipul de proprietate, participă la crearea mijloacelor pentru elaborarea documentelor normative în construcŃii prin virarea la bugetul de stat a defalcărilor în mărime de 0,5 la sută din volumul investiŃiilor în capitalul fix pentru obiectivele care nu sînt finanŃate din bugetul public naŃional, dar nu mai mult de 50 de mii lei la un obiect. Calculul şi virarea sumelor respective se fac eşalonat, concomitent cu plata lucrărilor executate, prin intermediul organului central de specialitate. (3) Pentru virarea cu întîrziere a defalcărilor specificate la alin.(2) se aplică sancŃiunile şi penalităŃile prevăzute de legislaŃia fiscală. (4) Administrarea defalcărilor specificate la alin.(2) se efectuează de AgenŃia ConstrucŃii şi Dezvoltare a Teritoriului, în baza unui regulament aprobat de Guvern. 11

[Art.37 în redacŃia Legii nr.177-XVI din 20.07.2007, în vigoare 01.01.2008 [Art.37 modificat prin Legea nr.268-XVI din 28.07.2006, în vigoare 01.01.2007] [Art.37 modificat prin Legea nr.154-XVI din 21.07.05, în vigoare 23.09.05] [Art.37 modificat prin Legea nr.1221-XV din 12.07.2002] [Art.37 în redacŃia Legii nr.962-XIV din 27.04.2000]

Art.38. - AgenŃii economici de asigurări vor elabora norme pentru contractarea de asigurări ale factorilor care participă la realizarea şi exploatarea construcŃiilor. Art.39. - Prezenta lege intră în vigoare la 3 luni de la data publicării. Art.40. - Pînă la aducerea legislaŃiei în conformitate cu prezenta lege, ea se va aplica în măsura în care nu contravine prezentei legi. Art.41. - Guvernul: - în termen de două luni va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaŃiei în vigoare în conformitate cu prezenta lege; - în termen de trei luni, va elabora actele normative necesare pentru punerea în aplicare a prezentei legi; - la rectificarea bugetului pe anul 1996, va lua în considerare prevederile prezentei legi.
PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Chişinău, 2 februarie 1996. Nr.721-XIII. Petru LUCINSCHI

12