Sunteți pe pagina 1din 762

tf.

,1111
k.',','
,0`
AlliVMP,,,V,,
,1,,
:It, ;t114%,,
INIII,P,.W.iftY'..;
,
*));,
ti 4
t4
4t4
s,tiive,
)
"Ii.Ri,,,IVti.1:,
'0,1...ti'...*!N`:{V'',"'
t,31'0%!,110:1,P
.',
'il,'
\
4.',Vi.V1`,1P?....1ti.
N
,.,,,SNYA'
'0?;:,:114;e
b.,
'itt
140,l4.01Y1VA.,,v,.., \1
tIVAij: i0,44'N?).Vi
1'.
"
'
l'iliINI(40.e0q1,,,,I,i
..
le.14,,,4
0,10
,I
to
,
.1.
1
filllt
q'1f),4,tif
?a,
i.it:,,,,tift,
1.It41,4
't1
itot.ohlilliPitelpAr,m....?Yvisv0..i.v.:/101,211'41,,,',..4
..)..4A
1,,,
;,,,,.,:.
A
...,.,,,t,
0.4,4.,.,,,,it,11Wi'l
a
..,v,,<44.. 11;
-
-iti
tit
tittt (t,1
/1"t1t-"e,t'l 't t'
4gitire
fut,,
1
'
IA
1141:
'
l'i
yli
'Ogt,i,1,
li
r,
AM'
t
PPY
'
il
'' 1.'
kePii(iteNti:i!
t
'''l'i
'
O
orltg.r,',,%,%1
Iti,
,i
VI; iiiip.,
.
i
11)
)4,,
i
'1 1)14-4/eiNiv4.,','N.,i'l
III
"WO
"
''19411i1P.014iit,
in't/11
ill
tit
4111)1
,rilh
III
iyoSt'
;
?t,
4 SI'd
ii.11iti
1 .V..i
;It.li,
14
t
4
iAil
'et'
1.
i
WO.
1
'
S
v.v., i
41
t,
,:.
it
At
)
".
t
.
11.:4*124)
11'.011tif01,,t
4
leg!
a
11.
1;121'11
lit
'IL
'41,124*.tt4
Iktfttri,,,4
Ati
f
?
4
.411f,t.,..41a7t,:A.,1,'
1.1
,.1,41
44i
,
;
4
t`.
ii..4te
I
14;1
A.
.0,771:4P
0,4
4,4
.
www.dacoromanica.ro
PU B L/C AT IILE
INST IT U T U LU I D E D R E PT INT E R NAT IONAL
PU B LIC AL U NIVE R SIT AT II MIH AILE NE D IN IASI
No . 2 -6
Iniereseleo tirepiurile
R omaniei
IN T E X T E D E
D R E PT INT E R NAT IONAL PU B LIC
c u un studiu int-roduc tiv de
N. D ASC OVIC I
I A $ I
T ipograf a c onc esionarfi Alex andru T orok, Marz esc u 9
1936
8 8 9
www.dacoromanica.ro
INT R OD U C E R E
POLIT IC A NOAST R A E X T E R NA.
T rebue sa inc ep introduc erea ac easta printr'o c onstatare
fac uta de toti ac ei c ari au avut sa se oc upe, stiintific sau
profesional, de relatiunile ex terioare ale R omaniei, pentru
a trage un invatamant sau o indrumare de viitor din ex .
perienta trec utului si din traditia politic ii noastre ex terne
multa.putina c at s'a putut inc he,5 ,,a pana astaz i.
Lipsa unei c olec fii nafionale de tex te de D . I. P.
C onstatarea, c a ne lipseste o c olec tie nationall de tra.
tate si c onventiuni internationale
ale R omaniei, tinuta
mereu la c urent potrivit vremei, intamplarilor si evolutiei
Statului nostru in lume.
Asemenea c olec tii, ofic iale sau intoc mite din initiativa
editurilor partic ulare, gasim In toate Wile c iviliz ate ale
lumei, mari sau mic i, si, uneori, c hiar mai multe c olec tii
In ac eiasi tara. Le gasim nu numai inainte' de marele ras-
boi, dar mai ales duo pac ea generala c lad Statele na.
tionale sporite in granitele lor sau c ele rec hemate la
viata de sine statatoare, duo indelungate suferinte sub
stapaniri streine, au sirntii *i mai milli nevoia sa dea la
lumina asemenea c olec tii doc umentare despre dreptul lor
c onventional ex tern. In lista bibliografic a dela sfarsitul vo.
lumului de fata am notat c ateva din ac este frumoase c o.
lec tii nationale de c onventiuni, c at si diferite c ulegeri de c a.
rac ter general.
D in c and in c and, foarte rar, e drept c a s'au & c ut, la
noi, c ateva inc erc ari de a public a vglume c u tex te c onven.
www.dacoromanica.ro
IV
tionale romfine, dar ele au rgmas simple inc erc Ari
toare, lipsite de regularitate si de c ontinuitate.
Astfel, in 18 73 si 18 75 , In c ele doul volume de Apen.
dic e la c olec tiunea de legiuirile R omaniei, vec hi
i noi" a
lui I. M. B ujoreanu, au apgrut, odatg c u tex tele legisla.
tive nationale, si c Ateva ac te internationale mai insemnate
de c urand inc heiate, prec um au fost c onventiunile c u R usia
din 18 72 si c u Austro.U ngaria din 18 74, pentru jonc tiunea
c gilor noastre ferate c u c ele vec ine.
T ot c am in ac ela timp, la 18 74, a apgrut c ea d'intgi
c olec tie rom neasc l de tex te c onventionale internationale
sub titulatura de C ollec tiune de tratatele si c onventiunile
R onigniei c u puterile strAine dela anul 136 8 si pAnA in
oilele n6 stre", datoritg lui M. Mitilineu, sec retar general
la ministerul afac erilor streine, in 36 5 pagini forrnatul
c grtilor obisnuite de librgrie. In prefata volumului, Miti.
lineu vorbea de nevoia de a urma irnboldul dat in alte
tAri studiilor diplomatic e, despre stiinta diplomatic g" si
despre c unostintele foarte variate, c are sunt nec esare o.
mului din c arierl, pentru a trac e inc heerea c l s'a dus
vremea suc c eselor prin mic i galanterii diplomatic e". Ade.
vAruri elementare c hiar de pe atunc i si pe c are timpul
n'a fgc ut dec gt sg le subliniez e intr'o rnAsurl c ovAr*itoare
pAnA astAz i. 5 1 mai c onstata Mitilineu, in prefatg, c A in
amp c e alte tgri au asemenea c olec tii, R omApia nu are,
iar tex tele numeroaselor c onventiuni sunt rgspgndite pre.
tutindeni. Lipsa de c olec tionare metodic g era adAnc simtitA
c hiar pe atunc i, afirma Mitilineu, de organele noastre
administrative si judec gtore ti, c u oc az ia aplic grii diferite.
lor ac te internationale in viata noastrg nationalg.
Observatiile ac estea sunt perfec t valabile
i astgz i, ha
inc a intr'o ralsurl de nec omparat mai mare dac a tinem
seamg de transformarea hgrtii europene
i de urmgrile e.
venitnentelor petrec ute in viata noastrg nationalg.
A doua c olec tie in felul c elei editail de Mitilineu,
a a.
pgrut abia la 18 8 8 , sub ingrijirea unui harnic diplomat de
c arierA, c are a pArAsit lumea ac easta la
sfarsitul anului
trec ut, fiind pensionar de mai multi ani, T randafir G .
www.dacoromanica.ro
V
D juvara, sub titlul T rac tate, c onventiuni si invoiri inter.
nationale ale R omaniei ac tualmente in vigoare, public ate
din ordinul d.lui ministru al afac erilor streine". Volumul,
tipArit la B uc uresti in format mare de peste 1000 pagini,
c uprinde 71 tex te de ac te intemationale in originalul fran.
c ez , insotit de traduc erea rornAneasc A, si a fost alc atuit
din insArc inarea lui P. C arp, in c alitate de ministru al a.
fac erilor streine, c are a aprec iat insemnatatea unei ase.
menea public atii, prec um spune D juvara in studiul din
fruntea volumului intitulat Introduc ere la studiul dreptu.
lui c onventional al R omanier. C olec tia se prez intA ingrijitl,
metodic a si poate fi folosita c u mare usurinta gratie c elor
patru index uri dela sfarsit : c ronologic , in ordinea alfabetic a
a tarilor c ontrac tante, dupa obiec tul c onventiunilor si in.
dex ul general analitic .
T inand seaml de data aparitiei, preoc ttparea sf pdnifoare
in majorifafea c onvenfiunilor public a fe (de ex tradare, de c o.
mert, pentru ex ec utarea sentintelor straine la noi si, mai
ales, c ele c onsulare) era afirmarea suveranifc ifii noasfre na.
fionale de Sfa(, a c Arui independenta fusese de c urand
rec unoseuta la c ongresul de B erlin. Sfarsitul art. 49 din
tratatul dela B erlin (v. pag. 319) lasase o rez ervA de
drepturi c astigate din vremea c apitulatiunilor otomane pen.
-tru oc rotirea unei c ategorii de supusi streini, aflati pe
pamantul princ ipatelor romAne, rez erva c are a dat mult
de luc ru c onduc atorilor politic ii noastre ex terne pentru
dobandirea renuntArilor c ontrac tuale prin c onventiunile
c onsulare.
Numele lui P. C arp a ramas legat de afirmarea inde.
pendentei noastre prin ac este c onventiuni.
F ireste c l deosebirea dintre vremurile de atunc i si c ele
-de astaz i, pentru R omAnia, in c onc eriul international, nu
poate sc Apa nimAnui.*)
*) 0 reminisc entl c o sl-i spun asa a regimului de oc rotire c on-
sulari c apitularA, mai avem si astAz i sub forma insc riptiei c on-
sulare a vaselor si-reine din navigatia c lunAreanl si a esit la
ivealfi c u prilejul unei c onferinte internationale dela G eneva,
In 1930, pentru unific area c ireptului fluvial.
www.dacoromanica.ro
VI
In sfarsit, dupa pac ea generala, in titlul Po.
lific a ex terna a R omaniei", InstitutuI Soc ial R oman de sub
presidentia d.lui D . G usti, a public at, inteun volum, c on.
ferintele tinute in iarna la Institut, In c ic lul de
politic a ex terna, si le-a intovarasit c u un material doc u-
mentar de tex te de peste pagini privitoare la : trata=
tele de pac e, Soc ietatea Natiunilor, reparatiunile, oc rotirea
minoritatilor, problema D unarii si a stramtorilor Madi Ne.
g,re, frtz ntariile noi si aliantele pentru garantarea lor. Vo.
lumul, desc his prin prefata d-lui D . G usti, se sfarseste
printr'un tablou general foarte util, grupat pe materii,
despre toate tratatele, c onventiulaile si: aranjamentele inter.
nationale ale R omaniei in vigoare pana la trimi.
ted la loc ul unde poate fi gasit tex tul dac a a fost publi.
c at la noi,tablou alc atuit de d. C . B . T iulesc u, c onsul
general din ministerul afac erilor streine.
Insemnatatea problemelor de politic a ex terna
gi nevoia de doc umentare.
C u ac easta se sfarseste doc umentarea c e se poate gasi
in materia politic ii ex terne si a relatiunilor internationale
ale R omaniei, int-r'o vreme c and sec retul diplomatic a fost
c ondamnat prin sentinta c onferintei de pac e dela Par s,
iar public itatea obligatorie a tratatelor sau c onventiunilor
dintre State a devenit o regula de ordine public a inter.
nationala, potrivit art. 18 din pac tul Soc ietatii Natiunilor.
Va c onveni oric ine, c u usurinta, c a este prea putin si
prea disproportionat fata
de insemnatatea problemelor
ac tuale de pol tic a ex terna ale Statului roman intregit, c at
si fata de nevoia absoluta de a pregati public ul mare si
a inifia c erc urile noastre intelec tuale
si c onduc atoare in
c hestiunile c are privesc deaproape insasi viga nationala.
Nu fac imputad sau c ritic e la adresa nimanui, dar c ine
se va soc oti c a are vre.o raspundere, in z nateria ac easta.
asa de insemnaia, sa-si ja partea c e i se c uvine.
Marele D ic ey seria, c andva, a ignoranta n'a fost nic i.
data si nic aieri isvorul intelepc iunii si al
dreptatii". A.,
devarul ac esta adanc imi vine, mereu, in minte si ma
ur.
www.dacoromanica.ro
VII
mareste nec rutator de c Ate ori am prilejul sa c onstat i.
mensitatea ignorantei noastre in c erc uri unde
ea n'ar
trebui sa fie ingaduita,
c a un adevarat Neat de moarte,
c ad este vorba de viata si relatiunile internationale,
c um
si de situatia R omaniei in lume.
D esigur, tin sa fac imediat c uvenita rez erva pentru
rea.
ua c redinta a c atorva, c ari nu vor sa se doc umentez e sau
c ari, c hiar doc umentati s't intelegatori ai problemelor noa.
stre de politic a ex terna, iau
atitudini de neinteles din
c alc ule de politic a interna pentru c aptarea c urentelor sen.
timentale si pentru pesc uirea voturilor.
D ar problemele c are privesc politic a noastra ex terna si
relatiunile internationale ale tarii, sunt Inuit prea c om.
plex e si prea variate c a ele sa poata fi tratate empiric de
c liletanti sau de improviz ati, si mult prea sc himbatoare si
c onditionate de reperc usiunile evenimentelor din afara, c a
sa poata fi stapAnite si indrumate numai prin teoria to.
mutilor de spec ialitate, neex istente, si prin abstrac tia de
c abinet a savantilor, pe c are nu.i prea avem.
T rebue, apoi, sa tinem seama, in materia ac easta asa de
delic ata, si de greutatea mai mare a stabilirii direc tivelor de
politic a ex terna ale tarilor mic i si c u rol sec undar in a.
fac erile lumii,c eea c e nu e c az ul marilor puteri c u rol
botarAtor, ale c aror direc tive traditionale se intemeiaz a pe
forta materiall si pe prestigiul dobAndit dealungul istoriei
E obic eiul sa se vorbeasc a, ades, despre traditiile po.
litic ei ex terne a imperiului britanic prin c omparatie si prin
c ontrast c u lipsa de traditie a altora sau c u improviz atia
multora. E perfec t adevarat c a ex ista linii mari, traditio.
nale, in direc tivele politic ii ex terne englez e si a ele pot
fi -studiate, c u usurinta, de c erc etatori gratie unui imens
material dat public itatii in dec ursul timpurilor. In c olec tii.
le de disc ursuri ale oamenilor politic i englez i privitoare la
politic a ex terna, in monograffile despre politic a marilor
barbati de Stat ai Angliei, c a *i in studiile c onsac rate di.
feritelor probleme de politic a internationala interesand c e-
le c inc i c ontinente, se pot gasi, tu u*urinta, direc tivele
britanic e si se poate spune, aproape c u prec iz ie si dinainte,
www.dacoromanica.ro
VIII
c are va fi atitudinea Angliei in fiec are problema c e s'ar
ivi. Avand stapaniri c oloniale in toate c ontinentele si punc te
de sprijin pe toate apele pamantului, Anglia si.a c roit,
demult, direc tive potrivite pentru apararea intereselor sale
mondiale si va avea, totdeauna, atitudini c onforme c el pu.
tin c u respec tarea poz itiei dobandita de imperiu,sfafu
quoIn regiunea respec tiva.
Puterea materiall, prestigiul moral si staruinta tac uta,
dar neinfranta, a poporului insular c and e vorba de apa.
rarea intereselor sale in lume, c onstituesc , toate laolalta
si fiec are in parte, avertismente indestulatoare pentru alte
State c a sa evite de a se lovi c u ac este interese. Nuroai
o lipsa de inforrnatie sau o gresita intelegere a poz itiei
britanic e in diferitele probleme internationale, din partea
c onduc atorilor unui Stat strein, il poafe duc e, pe ac esta,
la raporturi inc ordate c u Anglia.
Prin c ontrast c u politic a marilor pulen, direc tivele c elor
mic i sunt mult mai putin fix ate sau sigure si se pot ur.
mad c u nesfarsite greutati prin valmasagul de interese ale
c elor puternic i, prec um si prin joc ul de ec hilibristic a al
fortelor internationale. insasi direc tivele politic ii interne a
tarilor c u rol sec undar sunt si trebuesc subordonate, de
c ele mai multe ori, c onsideratiilor de politic a ex terna,
in
vederea apararii intereselor permanente ale sigurantei /la-
tionale.
F ac and ac easta c onstatare elementara si in privinta Po.
Moil ex teme a R omaniei, voi trage inc heerea c a proble.
mele puse de relatiunile noastre internationale trebuesc
sa oc upe un loc c at mai larg in institutiile noastre de In.
vatamant si de educ atie nationall, iar c unoasterea lor sa
fie largita in c at mai multe c erc uri, sus c a
si jos. E o
nevoe urgenta si absoluta sa se sporeasc a, la
noi, inte.
resul public pentru c unoasterea stiintific a.doc umentara a
problemelor generale si spec iale de politic a ex terna pentru
c a ofic ialitatea sa se poata sprijini si pe o opinie public a
pregatita si intelegatoare a adevaratelor interese nationale.
T rebue largit c erc ul c elor initiati, c a si al c elor dornic i sa
se doc umentez e, printio c olaborare intre diferitele insti.
www.dacoromanica.ro
IX
tutii ale Statului c are, prin natura lor, sunt indreptAtite
sg serveasc d interesele nationale in ac eastg materie. Lipsa
de c oordonare mire diferitele servic ii qi institutii de Stat.
and e vorba de slujirea intereselor obstesti, a*a de vg.
ditg in toate manifestgrile vietii noastre nationale, se poate
c onstata *i'n materia relatiunilor internationale ale R oma..
niei.
D atg fiind c omplex itatea problemelor de ordin juridic ,
ec onomic , istoric *i tebnic (prac tic a diplomatia si c onsu.
larg) c are, bate impreung, au ajuns az i la proportiile unei
adevgrate *tiinte a relatiunilor internationale depssind li.
muele restanse de odinioarg ale disc iplinei dreptului ginti.
lor, e nevoe de c olaborarea at mai multor forte spre a lgrgi
isvorul inspiratiilor, sugestiilor si observatiilor venite din
adgnc ul c onstiintei nationale.
D ic taturile, primejdioase in ordinea politic ii interne prin
sec area oriaror posibiliati de rez erve la nevoe, sunt c el
putin tot asa de primejdioase in materiile de politia ex .
terna, dominante c um am vaz ut in viata Statelor mid, fi.
inda, odatg c u lipsa rez ervelor de viitor, pot trez i simti-
ragntul de nesigurantg atAt inlguntru c gt *i'n afarg.
In vremuri de c ondamnare a diplomatiei sec rete, mono.
polul taina si misterul pot destepta ingrijorgri foarte indrep.
Ake.
C e am ',MU la eonferinta pac ful generale gi dupfi aeries.
5 i, apoi, fla alte observatii, rm.i deajuns sa amintesc
ex perienta noastrg dureroas1 inc epfind dela c onferinta pa-
c ii generale ?
Lipsa de c oordonare intre diferitele institutii ale Statu.
lui la momentul hotgator, at mai ales lipsa de c erc etare
din vreme a problemelor *i de preggtire a oamenilor ne.
c esan, spre a evita improviz atia c arac teristia in toate, la
noi, ne.au ex pus la multe neplgc eri si nec az uri, *i c hiar
la daune, rez ultgnd c lintr'un tratament mai sever aplic at
R on:di:del d. p. in privinta :
intinderii de aplic are teritoriall a tratatului de oc ro.
tire a minoritItilor ; in privinta
c eateniei ronigne de plin drept a indigenatilor sta.
www.dacoromanica.ro
X
vec hi, din teritoriile alipite noul, c drora li.s'ar fi
ref uz at
c eigtenia jugoslavg, c ehoslovac g sau italiang dac g obtinuse.
rg ind genatul rec ent dupg o anumitg data, in teritoriile
alipite ac elor State ; in sfar*it, in priv nta
c ) obtinerii sc ut rilor dela obl gatia de plata a bunuri.
lor c edate din ac elea*i teritorii, asa c um au obtinut Po.
lonja, C ehoslovac ia *i J ugoslavia, dar fgrg R omfinia. *)
5 i ilia n'ara fi perdut termenul de
ease lun din tratate
inlguntrul c druia putea fi rec lamatg ex ec utarea c ontrac te.
lor dinainte de intrarea in
rgsboi, c u supu*ii inamic i,
In favoarea c etItenilor no*tri, invoc and interesul general
rez ervat prin ex ec eptie dela regula anulgrii ac elor c ontrac .
te pr n efec tul stgrii de rgsboi, prevgz utg in mod formal
prin tex tul tratatelor de pac e (alin. b art. 229 Versailles
*i ac ela* aliniat din art. 25 1 St.G ermain, 18 0 Neuilly
*i
234 T rianon). C and s'au trez it ai no*tri, termenul trec use
demult, iar pagaba pentru ec onom a nationalg nu s'a ma
putut indrepta !
D ar soarta c ablului C onstanta.C onstantinopol ?
C u preggtirea materialului pentru c onferinta pgc ii, pre.
c um *i c u luc rgrile de c oordonare in privinta aplic drii tra.
tatelor de pac e,noi, c ari aveam c eva de revendic at, am
rgmas in inarz iere fatg c u c ei mai mar , d. p. Anglia, Sta.
tele.U nite *i F ranta, c ari au luat, mult mai din vreme,
mgsurile preggitoare de pac e. Probabil c d de ac eea, dupg
inc heerea plc ii, am sc apaf fermenele, c a in c az ul de mai
sus, am fost prost tratati in materia reparafiunikr, prin gre.
*ala ex agergrii c ontur lor prez entate, in sar*it n'ara isba.
tit, nic i pAnd astAz i, sd obtinem toate resfifuirile c uvenite
pe temeiul tratatelor c u primejdia pierderii *i a termenu-
lu c el lung, de doug z ed de ani *i nu de *ease luni, din
tratatul dela T rianon (art. 177).
Megalomania, stimulatg poate *ii din c erc an i streine,
ne-a flc ut, adesea, dupg pac ea generala, mai mult rdu de.
*) In .B uletinul F ac ultAtiii de drept din Iasi" pe anal sc olar
1930-31 am desvoltat mai pe larg .T ratamentul sever aplic at R oma-
niei la pac ea generala'.
www.dacoromanica.ro
X I
c at nec unoasterea c uprinsulu tratatelor de pac e. Am pier.
dut momente favorab le ori n'ara stiut . le pregatim si
ne-am inc laratnic it, c ateodata, fara nic i un folos, pentru
c auz a pe c are ne inc hipuiam c A, o slujim.
Astfel, n'ara fac ut la fimp c e trebuia pentru ratific area
tratatului dela T rianon de c atre aliata noastra, Polonia,
i n'am mai perseverat In ac tiunea de potolire a fric tiuni=
lor dintre ac easta si C ehoslovac ia.
C u R usia sovietic a, am adoptat de iimpuriu formula
sugeratA nic i un c ontac t c u bolsevic ii pana nu rec unosc
c ate,5 ,,oric unirea B asarabiei", dar am sc apat, mereu, mo.
mentele potrivite c a sa desavarsim toate ratific arile nec e.
sate ale tratatului dela Paris din 1920, pentru validitatea
lu juridic a internationall. D ac a d. maresal Averesc u nu
desfasura ac tiunea politic a din toamna anului 1926 , la
R oma, e probabil c l ne-ar fi lipsit si pana astaz i ratifi.
c area Italiei, adic a a c elei de a treia mare putere euro.
peanA, a*a c um ne lipseste a J aponiei.
D ec i, lipsa totall de prevedere In privinta evolutiei si.
tuatiilor politic e internationale.
Si ac eii lipsa de prevedere ne-a fac ut sa perdem par.
tida In diferendul c u G ermania invinsa" pe c hestia des.
pagubirilor pentru emisiunea de lei hartie a B anc ii G e.
nerale, din timpul oc upatiei, c Ac i planurile de reviz uire a
reparatiunilor au trec ut, nec rutatoare, peste drepturile
R omaniei".
Lipsa permanenta de prevedere e asa de vadita inc at, o.
data, c ineva a avut nenoroc ita inspiratie a trebue sl or=
paniz Am o impunatoare manifestare romaneasc a si anti= re.
viz ionista, la granita noastra de Vest, c a sa raspundem
agitatidlor reviz ioniste maghiare, spr jinite pe atunc i de
vestitul lord R othermere in opin a englez a. D in ac easta
inspiratie a esit c ongresul studentesc dela Oradea Mare,
c u turburarile rus noase, c are au putut oferi, prin toate
Imprejurarile pregatitoare ale c ongresului, c At i prin c ele
intamplate pe urmA, argumente toc mai favorabile tez ei re.
viz ioniste maghiare. In defin tiv, privitorul strein, nein.
format, nu putea trage c onc luz a c .A vandalismele antise.
www.dacoromanica.ro
X II
mite dela Oradea, provoc ate din lipsa de prevedere a au.
toritatilor, n'au fost dec t reac tiunea studentimei romine,
adunata ac olo in c ongres, impotriva naz uintelor sau sim.
patiilor reviz ioniste ale populatiei loc ale ?
D ar nenoroc ita afac ere a optantilor, nasc uta din grese.
lile legislative si agravata prin abuz urile administrative-
toate ramase E arl sanc tiune pentru c ei vinovati 1n'a pus
la dispoz itia U ngariei, c um a marturisit c u mandrie c on-
tele Apponyi inainte de moartea lui, c el mai minunat pri.
le de a intretine vie, in opinia internationall, c auz a ne.
dreptatii" suferit prin tratatul dela T rinon, gratie desba.
terilor prelungite la nesfarsit si din vina noastra ?
D e ac eea, am preferat in ac easta c olec tie de tex te sa
dau uitarii afac erea optantilor...
In sc himb, am & c ut loc ac ordurilor privitoare la un alt
diferend prelungit la nesfarsit : ac el pentru sec tarul flu.
vial dunarean B raila-G alati, In c are n'ara putut vedea,
nic iodata, folosul R omaniei, dar in c are am gasit, c u usu.
rinta, ponosul de a fi o tara c e nu mai sfarseste, c u pro.
c esele ei, pe dinaintea
forurilor internationale ex istente
c lupa pac ea generala.
Palatul Sturz a, sediul ministerului nostru de afac eri
streine, e departe de a fi laboratorul tac ut i statornic al
direc tivelor pentru apararea intereselor permanente ale
Statului roman, asa c um sunt palatele c orespunz atoare
din alte c apitale de tax i c u traditie diplomatic a ; .F oreign
Offic e" la Londra, Q uai d'Orsay" la Paris, C onsulta" la
R oma, sediul din Wilhelmstr. la
B erlin sau B allplatz ul
de odinioara la Viena.
Politic ianismul national de diferite c alit ti, c hiar din a.
fara de partide, sta. in c alea unei opere trainic e O. intre.
tine disc ontinuitatea prin numirile de sefi de misiune din
afara de c ariera, c a si c um noi am fi o tara in
c are c ali.
Wile diplomat-ic e se pot desvolta in c hip natural,
c um
c reste papurisul pe balta.
Si, c u toate ac estea, numai
c entraba ministerului nostru de afac eri streine este si tre.
bue sa fie malta sc oall pentru formarea elementelor
ne.
c esare, fara de c are onc e opera serioasa nu se poate in.
www.dacoromanica.ro
X III
deplini c u adevarat s'i fara de c are nic i un titular,
oric at
de talentat, al departamentului, nu va putea savarsi c eva
temein c .
In privinta ac easta sa.m
fie ingaduit sa arnintesc c e
sc r a Sir J ohn Simon pe c and era titularul afac erilor
streine ale Anglie , intr'o prefata ac ordata unei monogra=
fu i despre F oreign Offic e.ul brianic . *)
D e c ate ori se intampla c a opinia public a sau Parla.
mentul (englez bine inteles) sa dea aprobad pentru o
treaba bung, sc ria Sir J . Simon, m nistrul titular al ex ter.
nelor britan c e are neplac utul sentiment c a florile c e i.se
ofera lui, la rampa, s'ar c uven mai c urand c olaborato.
rilor anonimi din c ulise".
D esigur, e greu sa, al in R omania si'n genere In bate
Odle meridionale pretent a modestiei in vorbe srn gesturi,
c are sl.si afle in sc himb c ompensatia prin teme nic ia si se.
rioz tatea faptelor, c a in imperiul britanic si in genere c a
la popoarele nordic e. D ar din observatiile c e am repro.
dus dupa prefata fostului m nistru britanic de afac eri
streine, c a si din ex perienta noastra proaspata, dela c on.
ferinta pac ii generale ei din perioada de aplic are si de a.
daptare a tratatelor de pac e la realitatile vietii intematio=
nale, putem trage o c onc luz ie plina de intelepc iune si de
folos pentru interesele noastre nationale.
E nevoe sa punem, in c onduc erea afac erilor ex teme
ale R omaniei, mai putine preoc upad egoiste de suc c es
personal si de rec lama, sau de ambiti ex c lusiviste, c are
au vadit, c andva, tainic e pofte de dominatie In pol tic a in.
terna pr n suc c ese de politic a ex terna, adesea barbe dis.
c utabile, pana c e le vom inloc ui c a un spirit nou de sa.
c rif c iu tac ut, fara rec ompensa imediata pentru fac torii va.
z uti, dar c u un spor de multumire sufleteasc a pentru c o.
laboratori tac uti si anonim .
Poporul roman fiind in adanc urile lu alc atuit din oa
meni foarte modesti s sc umpi la vorba, c are nu iubesc
*) T h e F o r e ig n O f f ic e by Sir J ohn T illey and Stephen G aselee
w ith an introduc tion by Sir J ohn Simon, Sec retary of State
for F oreign Offic e, London 1933.
www.dacoromanica.ro
X IV
nic i galagia nic i spec tac olul ex agerat si C u repetitie, pens
tru c e am aparea, in oc bii atator
streini nec unosc atori,
intr'o lumina c u totul deosebita si toc mai opusa realitatei ?
Sunt destule imprejurarile c and greselile de to t felul
administrative, neindeplinirile de angajamente c ontrac tuale
sau nesiguranta noastra legislativa,
din pric ina maniei le.
giferatoare, ne c reiaz a o atmosfera de neserioz itate in a.
fara granitelor. Ar fi, dec i, timpul s fac em o sfortare de mai
multa serioz itate fata de atatia ()c hi
prietenosi, dar mai
ales dusmanosi c ari ne urmaresc c u staruinta.
Princ ipiul na4iona1if4ilor c onsfintit la pac es generalii.
U nitatee geografic it
i istoric g a pAnaintului
nesc .R egimul apelor din basinul
rea fruntariilor noastre.
ac um, dupa ac este observatii de c arac ter general des.
pre politic a noastra ex terna,
voi trec e la ex aminarea pe
sc urt a tex telor reproduse in privinta princ ipalelor pro.
bleme romanesti, rasc olite c u prilejul marelui rasboi din
1914 si deslegate p1-in tratatele de pac e si c elelalte ac te
internationale c e au urmat dupa 1919.
C erand sc uz e c etitorilor pentru lipsa de grupare logic a
sau c ronologic a a tex telor reproduse, provenita din pric ina
greutatilor de gasire a materialului si din graba de a
sc oate ac est volum pentru nevoile didac tic e ale unui c urs
de drept international public , Ii rog sa priveasc tabla de
materie pentru a afla c ele peste o suta de tex te reproduse
index ul alfabetic amanuntit pentru orientarea mai u.
soara in princ ipalele probleme internationale.
D esigur, c ea mai insemnata problema romaneasc a a fost
a unitatii nationale in granitele D ac iei stravec hi. C easul
istoric a fost prins in c lipa proc lamarii neutralitatii noas.
tre din 1914. C onventia ruso.romana de neutralitate in.
c beiata in ac elas an a insemnat prima rec unoastere a drep.
turilor noastre la pamanturile romanesti dela Miaz a noaptea
Apusul R omaniei mic i. T ex tul tratatului de alianta din
1916 le-a prec iz at i dec laratia noastra de rasboi, intemeiata
rnai c ategoric dec fit dec laratia italiana pe princ ipiul natio.
www.dacoromanica.ro
X V
nalitatilor, a ex plic at lumei pentru c e ne arunc am in gro.
z avul vgrtej al mortii.*) Prabusirea tarismului rusesc , a.
laturi de alte stapiniri tiranic e de nationalitati, a readus
In c omunitatea nationalg romaneasc l i pamantul dintre
Prut si Nistru, rgpit de doug ori in istoria noastrg de
c atre vec inii rasariteni.
T ratatele de pac e generala au c onsfintit princ ipiul de
dreptate si de libertate In numele c gruia R omania luase
armele, la 1916 , alaturi de marii aliati. D ei in tex tul a.
c estor tratate i nic i in pac tul S. N., c are e asez at in
fi-unte, nu se vorbeste direc t si c ategoric despre pinc ipiul
politic al nafionalif filor, totusi felul c um au fost trase
granitele c ele noi ale bartii europene au insemnat o c on.
sfintire tac itg a ac estui princ ipiu. D espre el s'a vorbit
inainte de Inc eperea negoc ierilor de pac e, In c onditiile puse
de iluminatul presedinte Wilson sub forma autodetermi.
narii, s'a vorbit in timpul c onferintei de pac e, II ggsim in
tex tul sc risoarei Millerand c atre delegatia ungarg la tra.
tatul de T rianon, c um si In preambulul tratatului dela
Paris "), c are c onstata alipirea B asarabiei la R omania pi-in
ac tul de unire al Sfatului T grii. C onsfintirea lui, la 1919,
n'a fost dec gt urmarea fireasc sau, mai bine spus, apli.
c area princ ipiilor de libertate individuala ale marei revo.
lutii la grupurile de indiviz i legati intre ei prin c omuni.
tatea limbei, obic eiurilor i simtirilor, a trec utului de su.
ferinte si a viitorului de ngz uinte, dintre oamenii c ari se
simt legati, mire ei, alatuind un intreg mai mare si mai
trainic dec k viata fiec aruia in
parte. Aufodeferminarea
w ilsoniang e forma superioara a nationalitgtii c ontienta
de ea Insasi, e forma sub c are se afirma dreptul la libel..
tate al unei natiuni de a fi, singura, stapgna pe soarta
ei, algturi de alte natiuni tot asa de libere si de c onstiente
de drepturile lor.
Libertatea fiind privilegiul maturitatil de gindire, de
vorbg si de faptg, numai popoarele c are au ajuns la c on.
*) Vez i tex tele.
**) Vez i ac este tex te mai departe.
www.dacoromanica.ro
X VI
tiinta libertAtii lor i au respec t pentru libertatea altora,
pot c ere benefic iile de aplic are ale princ ipiului de natio.
nalitate.
T estele reproduse din tratatele dela Saint.G ermain,
Neuilly, T rianon, S vres i Paris c onsfintesc granitele
c ele noi ale R omftniei, la Apus c u U ngaria i J ugoslavia
mai inguste dec k ac elea rec unosc ute nouA prin tratatul
de aliant6 din 1916 , la Nord c u Polonia mai largi dec k
ac elea din ac tul de aliantl, iar la R AsArit 'Aril la Nistru,
c um nu putuserl fi prevaz ute in c lipa legAturii c u R usia
taristA, printr'o adevAratA minune a dreptkii divine. G ra.
nita dela Sud c u B ulgaria, din tratatul de Neuilly, nu.i
dec k o c onfirmare a granitei mai vec lai, desvoltatA prin
tratatul dela B erlin*) (18 78 ) i c omplec tatl prin tratatul
dela B uc ure ti*) (1913). C el dela S vres a impArtit intre
Statele mo*tenitoare, c u autoritatea c onferintei de pac e,
teritoriile c edate de fosta monarhie austro.ungarl.
Pe granitele c onsfintite din autoritate intemationall, la
c onferinta pac ii, s'au flc ut, mai tarz iu, .mic i indreptAri,
c onvenite pe c ale voluntarA c u vec inii i prietenii notri
din Mic a Latelegere (C ehoslovac ia *11 J ugoslavia) i c u
Polonia pentru o delimitare mai potrivitA c u realitAtile
etnic e, c u nevoile ec onomic e loc ale, c u c Aile de c omunic a.
tie sau pentru salvarea unor proprietAti partic ulare tliate
de linia fruntariei.
Noua c onforma fie feriforialii a R ometniei c orespunde regu=
lilor geografic e c omandamenfelor isforic e dec urgeind din
rea si desvolfarea neamului roma'nesc .
Inir'adevdr, popor muntean, z knislit in adAposturile C ar.
patilor dealungul unei istorii furtunoase, ne.am sc oborftt
la vale pe ambele versante muntoase i am urmat ase.
raeni c ursului apelor vijelioase de primAvara la desghet,
drumurile spre c ftmpiile T isei, Nistrului i ale D unArii
panA la marea NeagrA. IntreguI plmAnt c uprins intre c ele
trei marl ape c urgAtoare ale E uropei
i malul MArii Negre
spre c are se indreapil in c hip natural ac ele ape in c Auta
*) Stint reproduse
i ac este teate.
www.dacoromanica.ro
X VII
rea sc urgerii lor, e pAmAntul natiei noastre
intregite.
E desful
arunc i oc hii pe o har a c u ameinunfe de
nivel c uprinz anc l infreaga c analiz are nafurala a apelor
din munfe peinei la mare, fie direc t pe c alea D u.
nArii, fie pe drumul oc olit al marilor ei afluenti
T isa,
tul, Shaul i Prutul, iar la marginea rAsAriteanA c ea mai
depArtatA prin c ursul Nistrului, c a sei vez i sel infelegi u.
ni/afea nafurald c i organic ei a feriforiului R omelniei, pe c are
isforia ades neprielnic ei n'a pufuf.o sfeireima prin c apric iul
,granifelor polific e impofriva legilor firii. Opera pAc ii gene.
rale rec onstituind aproape in intregime D ac ia istoric A a
insemnat o adevAratl revansA impotriva istoriei neprielni.
c e a legilor geografic e, potrivit c Arora popoarele dela munfe
sc oboarei $ i sfdipeinesc c ampiile invec inafe, iar populafiile dela
isvoare sc oboar $ i ele pe c ursul apelor, la vale, $ i ndiz uesc
sc l reishafei pdnc l la vdirsarea lor din urme : la farmul m rii.
In termenii c ei mai simpli, granitele unui Stat sunt
geografic e pentru c l se intemeiaz A pe fac torii naturali ai
pAmAntului, liniile firesc despArtitoare : c ursurile mari de
apA, tArmul mArii, muntii foarte inalti ori nesfArsitele re.
giuni mlAstinoase. D ar ele sunt si isforic e pentru c A tsi
trag origina din ac tiunea c onstientA i stAruitoare a omu.
lui, adic l a grupurilor omenesti organiz ate politic si ur.
mArind lArgirea spatiului nec esar vietii individuale, c a si
c elei c olec tive. R olul c elor doui fac fori in deferminarea gra=
nifelor din f e Sfafe, peimiinful $ i omul, variaz a dealungul
foriei insemneifafea omului sporelfe pc inc l a deveni hofdrd=
loare pe mdsurc i c e se desvolic Y miyloac ele de c omunic afii
se perfec tioneaz el fec hnic a produc fiei c iviliz afe, adic l pe c At
omul ajunge tot mai vrednic sl stApAneasc A fortele natu.
rii, sA c omande pAmAntului i sA-i sporeasc A produc tivi-
tatea. F ac forul isforic c ovdiriege fof mai mull fac forul geo.
grafic $ i granifele, in loc AI mai fie nafurale, devin poli/ic e,
ec onomic e, sfrafegic e, efnografic e, adic r inic ia c i c refferea
lor afeirnd fof mai mulf de vrednic ia loc uiforilor, de c ongi.
infa $ i de pu/enea lor.
In privinta ac easta, se c uvine sl nottim c um pe granita
apuseanA a noastrA, c eimpia maghiard a inc erc af in parle
2
www.dacoromanica.ro
X VIII
a isbufif sc i peifrunc ld in munfele romc inesc gratie imprejura.
rilor politic e prielnic e si progreselor tec hnic ei moderne.
U ngurii s'au silit sa se asez e temeinic in c ampia T isei si
prin mad luc rad de c analiz are i de indiguire, spre a in.
latura inundatiile pustiitoare ale apelor c e vin primavara
pe valle sc oboratoare din C aparti, au isbutit, in mai pu.
tila de o suta de ani, sa treac a piedec a naturall a mare..
lui fluviu si sa inaintez e din c ampie spre regiunile
muntoase romanesti. G ranita noastra, din pric ina ac easta,
nu atinge, astaz i, dec at o foarte mic a parte din c ursul T i.
sei spre C eboslovac ia, c ampia de mai la vale fiind c uc e.
rita de populatia maghiara
impotriva regulilor naturale
c are fac eau din ample spatiul de revarsare al loc uitorilor
munteni.
Prevederile din tratatele pac ii generale 0, apoi, c onven.
file spec iale C u U ngaria si J ugoslavia, si tinele dispoz itii
din aranjamentele c u C ehoslovac ia, c are desvolta pentru a.
manunte prevederile tratatelor de pac e, au toc mai de sc op
sa intretina i
sa desvolte opera de progres inflptuita
c lealungul vaiei T isei si a afluentilor ei prin indiguiri, c a.
naliz ari i
impac ludri. Ac este prevederi,
toate laolalta,
poarta denumirea de regimul apelor din basinul D unc irii i
c onstituesc o grea si serioasa sarc ina de buna gospodarie
de mare raspundere pe seama Statelor mostenitoare in
genere, dar pe a R om niei in spec ial, dupd c e noile granife
polific e au sfairdmaf anua/ea polific o.adminisfrafiv
a ac esfui
basin. Onc e greseli sau neglijente in buna gospodarire
a
regimului apelor din partea R omaniei printr'o lipsa de in.
telegere a problemei si de vigilenta, se pot transforma,
c u
usurinta, in tot atatea argumente impotriva vrednic iei
ro.
manesti, a simtului nostru gospodaresc ,
a c iviliz atiei"
noastre si a drepturilor de stapanire asupra pamantului
dtrAmo*esc . Astfel, din pric ina stramtoradi albiei D unarei
In loc ul de trec ere peste lantul muntos a/ C arpatilor,
a-
c olo unde se unesc c u B alc anii, in portiunea
asa numita
a Portilor de fer
i C atarac telor,
apele fluviului nu se
pot sc urge dec at c u greutate, primavara, in timpul
viitu.
rilor mad sc oborate torential din regiunea
muntoasa prin
www.dacoromanica.ro
X IX
nenumaratii afluenti ai T isei din pamantul romanesc ,
c eea c e, in vremurile moderne, a flc ut c a mostenirea str .
huna sa ne revina grevata de
rele ipotec i. SI luan)
a=
minte in vremurile de astaz i, c atad
propfietatea privata,
din dreptul national, a luat tot mai mult un c arac ter
de func tie soc iald i nu c apata
oc rotire legala dec At in
masura in c are proprietarul c orespunde indatoririlor
fata
de soc ietate,c a, sfdpdnirea polific d a Sfafelor, adic d suve=
ranifafea lor asupra peimanfurilor c e li-s' a u rec unosc uf, in.
c ope sa ja un c arac fer de func fie infernafionald, adini sfd=
pdnirea ac easfa esfe respec fafd, respec fabiki i garanfafd pe
mdsurd c e Sfaful suveran se dovedesfe a fi un fac tor ac fiv de
progres si de c iviliz a fie in c omunifafea infernafionald.
C el mai bun antireviz Ionism romanesc nu poate fi ah
tul dec at munc a noastra c onstruc tiva in groz ava lupta de
c onc urenta pa nic a dintre popoarele c iviliz ate ale lumei.
D elimifarea feriforiilor, c and sunt despArtite prin granite
naturale: munti, c ursuri de apa, Orna maritim, etc . e re=
lativ u*oara. Mult mai grea e c hestiunea c and fac torii is=
tond i omene ti au intervenit dealungul timpului inla=
turand sau mic sorAnd rolul geografiei.
D in c ei aproape 3700 K m. c at e lungimea granitelor de
astaz i ale R omaniei, trei sferturi sunt botare naturale al=
c atuite din c ursuri de ape. munti i mare, iar un sfert
numai e alc atuit din linii c onventionale, deosebite pe pa=
mant prin semne artific iale (borne, movile, pietre poligo=
nale i piad de fer).
D elimitarea, c hiar a granitelor naturale, c ere adoptarea
unei unii prec ise despArtitoare intre teritoriile
deosebite,
a unui hotar sigur i usor de verific at pe teren sau pe
c ursul de apl spre a se inlAtura c mflic tele de c ompetinta
intre organele granitare ti ale Statelor vec ine. Imprec iz ia
ac estor linii prin lipsa de demarc are poate deveni, adesea,
o pric ina de c onflic te grave, un isvor de pretentii primej=
dioase intre pArti.
Prac tic a a stabilit, in granitele muntoase, adoptarea
niel despeirfifoare a c resfelor, adic a a varfurilor
c elor mai
www.dacoromanica.ro
X X
sau unja despgrtitoare a apelor,
divorfium aquarum,
pe c ele doug, versante muntoase.
C t despre apele c urgg.
toare, prac tic a a c onsfintit unja mediana' *i fbalw epul fbc
sau mobil al fluviului, dupg intelegerea
pgrtilor.
C reasta muntilor a fost unja de demarc are a granitei
din C arpati pe vremea c nd muntii nostri erau despgrti.
tori de tara romaneasc a.
A.sfel,
gasim, mereu, c reasta
muntilor c a linie despgrtitoare in c onventia de delimitare
dela 18 8 7, C u Austro.U ngaria, c nd s'au verific at
i deli.,
mitgrile mai vec hi ale liniei de botar.
F ireste, astaz i, pi-in sc himbarea c u desgv rsire a grani.
telor, c rear a a inc efaf sei mai fie una din princ ipalele
linii
de demarc are a bofarelor noasfre c ad R om nia se intinde
pe ambele versante muntoase. In protoc olul final de de.
limitare c u Polonia, din anul trec ut, se mai vorbeste de
,,linia fruntarie dealungul liniei c restelor muntilor" c ea
mai apropiata in princ ipiu de fosta linie c adastralg dintre
G alitia si U ngaria dinainte de rgsboi (pag. 5 6 4), dec i unja
c restelor a ramas numai pentru o mic a parte din granita
c u Polonia. Si, tot in reg,iunea muntoasg, a granitei noa.
stre, dar c u C ehoslovac ia, gasim pentru o parte din ea
,,linia de despgrtire a apelor B atar la Nord si T ur la Sud
trec And prin c otele 238 si 5 8 2", c um 0 linia de despgr.
tire a apelor T isei si Viso" (pag. 26 ) bine inteles ac olo
unc le insa*i apele T isei nu alc gtuesc unja de fruntarie.
G ranitele noastre de ape c urgatoare, la marele fluviu
c are este D ungrea, au fost demarc ate pi-in unja mediang,
adic g mijloc ul fluviului, la apele mic i, c and ac estea c urg
intr'o singurg albie, c u B ulgaria (pag. 194) sau din c ursul
princ ipal (albia) de navigatie, C u Iugoslavia (pag. 28 ). Ac eiasi
prevedere de mediana a bratului princ ipal al c ursului de
apg la T isa, pe fruntaria c u C ehoslovac ia In perioada ape.
lor c elor mai joase (pag. 391), c lt 0 pe fruntaria de apg
c u Polonia, pe p raul Munc elus, Pgralab i C eremusul
alb si pe Nistru (pag. 5 6 4.5 6 5 ), fgrg sg se mai repete, de
data ac easta, perioada apelor sc az ute. and c ursurile na.
turale de apg vor fi amenajate, atunc i tot mediana c ana.
lului va fi linia despgrtitoare spre Polonia (p. 5 6 4), c a si
www.dacoromanica.ro
X X I
spre C ehoslovac ia, in c az ul c And s'ar fac e luc rgri de c anali-
z are a T isei (pag. 397). Pentru c az urile de eventuale sc him.
bgri ale c ursului bratului princ ipal, tot mediana ac e stuia
va rArnfine linia de fruntarie, pe T isa, spre C ehoslovac ia,
c u prec iz ia despre c e se intelege prin bratul princ ipal:
,,ac ela prin c are, in perioada apelor c elor mai joase, se
sc urge, intr'un anumit timp, c el mai mare volum de ape
(pag. 392).
D ar revenind la granita unui c urs de ap5 de rnA.
rimea, insemngtatea i nestabilitatea D undrii, c onstatAm c A
unja mediand nu mai esfe safisfeic iiloare dac d fluvial are mai
mulle brafe i ac esfea variabile alc gtuind insule. In aseme.
nea c az , unul din ac este brate fiind princ ipal, c onst ituind
c eea c e se c heara thalw eg.ul fluvial, mijloc ul lui va fi
unja fruntarie. D ar thalw eg.ul, termen de data relativ re.
c entg, folosit, pare.se, pentru intgia oarg In tratatul dela
Luneville (18 01) pentru fluviul Adige, si avand intelesul
de albie a c urentului princ ipal, nu.i toc mai usor de stabilit.
C omisia internationall, ins5 reinatl pe urma tratatului de
B erlin sg determine ac est thalw eg la D ungre, pentru de.
limitarea teritorialg, s'a pomenit foarte inc urc ail si, dupg
mai multe propuneri din partea diferitilor delegati, a pri.
mit ideea delegatului englez , c ol. H amley, c a sg se lase
In seama Statelor direc t interesate treaba asta.
In sarsit, ac estea, dupg oarec are greutlti, au isbutit
se inteleagl prin c onventia pentru delimitarea fruntariei
fluviale pe D ungre din 27 Martie 1908 adoptand o defi=
nifie prec isc i a fbaltveg= ului si, luc ru mult mai Insemnat,
princ ipiul thalw eg.ului mobil potrivit c u natura impreju.
rgrilor pe c ursul D ungrii mijloc ii (pag. 194 si urm.).Potri.
vit ac estei definitii, e thalw eg fluvial ac eea din liniile
c ursului D ungrii c are, in onc e anotimp, are neintrerupt
c ea mai mare ad nc ime, jar c nd sunt doug sau mai multe
brate navigabile, e soc otit thalw eg c el mai ad nc dintre
ele ; in sfgrsit, c and deosebirile de adanc ime dintre ele nu
vor depgsi 15 c m., atunc i va fi c onsiderat thalw eg bratul
C u c ea mai mare sec tiune de apg sub nivelul etiagiului,
adic g apele c ele mai sc Az ute.
www.dacoromanica.ro
X X II
Linia mediana a thalveg.ului astfel stabilit, este unja de
delimitare a fruntariei, si c um albia fluviului se sc himba,
partile vor purc ede, duo. fiec are z ec e ani, la o verific are
pentru rec unoasterea thalw eg.ului nou, dec i adoptarea
princ ipiului thalw eg.ului mobil. Apele, insulele i banc Luile
aflatoare la stanga fruntariei astfel delimitata sunt roma.
nesti, iar c ele din dreapta bulgaresti. C onventia stabileste,
apoi, amanuntele de verific are i proc edura de urmat in
c az uri de sc himbari de fruntarie, dar pana astaz i nu s'a
implinit, nic iodata, operatia ac easta urmand c elei d'intai
c and s'a determinat fruntaria fluviala intre R omAnia si
B ulgaria.
Linia mediana a thalw eg.ului fix a fost admisa de-
limitarea fruntariei c lunarene intre R omania si Iugoslavia
(p. 5 10).
Pe unja c onventionall de fruntarie, demarc ata pe pamAnt
prin semne deosebitoare, prec um borne, movile, pietre po.
ligonale sau plac de fer, c onventiunile spec iale pentru paz a,
pastrarea i rec onstruirea semnelor de & untarle, *) c a
statutul de fruntarie C u C ehoslovac ia, prevad obligatia
rec iproc a a partilor de a asigura viz ibilifafea despc irli.
foare de bofar, pe o z ona desc hisa si absolut libera, c hiar
nec ultivata, de 2 metri in c amp desc his, de 4 metri in pa.
dure s de 5 dealungul c ursurilor mic i de apa, c are arata
fruntaria, c um si de a largi viz ibilitatea la 4 metri, in loc
de 2, in dreptul bornelor, ac olo unde s'a fac ut fie bornaj
alternativ fie bornaj dublu.
D istrugerea semnelor pentru demarc area fruntariei se
pedepseste pe temeiul obligatiilor rec iproc e dintre Statele
c ontrac tante, transpuse si in tex tele legislative nationa/e,
c um sunt, la noi, prevederile despre paz a graniteloe din
noua lege a ~ flor dela 13 Aprile 1933 (c ap. X I). Pentru
bud.getul anului 1936 .1937 se anunta o masura huna in
ac eiasi direc tie: infiintarea unei retele telefonic e de Stat,
dealungul granitelor, pentru nevoile servic iului de paz a,
*) Nu le-am mai reprodus pe toate de oarec e c uprind n ge-
nere ac elea*i prevederi.
www.dacoromanica.ro
X X III
independenta de reteaua ex ploatata in c onc esiune de soc ie.
tatea c u c apital arneric an.
D in tex tele reproduse se vede c a granitele noastre sunt,
asigz i, bine delimitate si demarc ate atat pe temeiul tra.
tatelor generale, c at si'n virtutea c onventiunilor direc te c u
fiec are dintre vec ini. Singura dific ultate c e o mai avuse.
sem, din partea U ngariei, in urma protoc olului de delimi-
tare dela B elgrad din 1923, c u Iugoslavia, prin c are fa.
c andu-se mic i modific an i de traseu se sc himba si punc tul
c omun de frontiera, triplex c onfinium, intre ambele State
si U ngaria, a fost inlaturata data c u inregistrarea de c a-
tre C onferinta ambasadorilor a protoc olului dela ac eiasi
data privind punc tul c omun al c elor trei fruntarii *) In
urma ac estui fapt protoc olul spec ial romano.jugoslav din
4 Iunie 1927 semnat la B uc uresti si ratific at prin legea
din 29 Mai 1934, nu mai are ratiune de ex isten.
0 singura fruntarie a tArii si c ea mai vec he din istoria
neamului, fruntaria naturala a Nistrului, fac e pana ac um
ex c eptie dela c onstatarea imbuc urgoare de mai sus. In
adevar, afara de tratatul dela Paris din 1920, pentru c onsta.
tarea internationala a ac tului de U nire din Martie 1918
(p. 29.33) neratific at Inc a de J aponia, nu ex ista nic i un
ac t formal de reglennentare c u U . R . R . S., c el pain in
privinta navigatiei internationale pe Nistru, sau un pre.
ambul lamuritor in c onventiile inc heiate pentru restabi.
urea trafic ului feroviar direc t prin T ighina.T iraspol **).
Asupra ac estei c hestiuni voi reveni, putin mai tgrz iu,
In c hip spec ial vorbind despre raporturile noastre c u ye-
c inii dela R dsArit.
Siguranfu Statelor : Soc ietafea Na(iunilor 44 pac tele
spec iale, generale sau regionale.
D ar granitele unei tari, data c lobandite si rec unosc ute
prin ac te internationale, c er ac operire de garantie pentru
viitor, c hiar din c el d'intai c eas, mai ales and e vorba de
5 ) Pentru c elelalte patru punc te de friplex c on finium vez i in.
dex ul.
5 4') C are a si fost reluat in z iva de 18 Oc tombrie 1935 .
www.dacoromanica.ro
X X IV
granite sporite. Problema sigurantei Statelor, vec be de
and e lumea si c are strabate, dealungul veac urilor, c a un
fir rosu, plin de invkaminte, s'a pus la c onferinta pac ii
din Paris odata c u inc eperea desbatetilor.
E a a primit o deslegare generala prin infiintarea S. N.
c a si prin asez area in fruntea c elor d'intai patru tratate
de pac e (Versailles, St. G ermain, Neuilly si T rianon) a
pac tului Soc ietatii (26 artic ole), dupa c are urmeaz a indata
art. 27 despre noile fruntarii c u fiec are dintre fostii ina.
mic i.
In tex tele c e urmeaz a, in afara de pac tul S. N., sunt
public ate si raspunsurile ex pertilor juristi, c onsultati de
C onsiliul S. N. in 1923 c u prilejul c onflic tului italo.grec ,
C u privire la interpretarea c atorva artic ole din pac t, c um si
la alte c hestiuni de drept international public .
D eoarec e pac tul S. N. inglobeaz a, in ac elasi timp, art. 10
pentru garanfia fruntariilor dintre Statele membre, c u ne.
c esarele prevederi de sane fiuni din art. 16 impotriva agre.
sorilor eventuali c ontra sigurantei ac estor fruntarii, dar si
art. 19 c are c uprinde o virtualitate, Inc a neprec iz ata pang
astaz i prin lipsa de aplic are prac tic a, privitoare la reviz u.
irea paInic d a ac tualelor fruntarii din lume, si c um ac est
artic ol 19 este tot mai mult tinta preoc up rilor reviz ioniste
ale c elor interesati, am reprodus mai departe si c irc ulara
guvernului franc ez c atre c ele trei guverne ale Statelor al.
c atuind Mic a Intelegere, c u prilejul isc alirii pac tului c elor
pains mari puteri, la R oma (pag. 445 ). Astfel, printr'un
doc ument ofic ial, din partea unei puteri c u loc permanent
In C onsiliul S. N., se da o interpretare de mare insemna.
tate regulei de unanimifafe din pac tul S. N. pentru c az ul
and s'ar inc erc a aplic area prevederii de reviz uire pasnic a
din art. 19.
Institutia dela G eneva nefiind un supra= Stat, c i
o libera
asoc iatie sau c ooperativa de State c onluc rand intre ele in
sc opul interesului c omun al pac ii si al ordinei,
pe temeiul
unei perfec te egalitati de drept, c irc ulara guvernului fran=
c ez nu fac e dec k sa dea artic olului 19 singura interpretare
logic a si fireasc a, dec urgand din spiritul si din litera in.
www.dacoromanica.ro
X X V
tregului pac t. linanimifalea este regula fundamentall in
toate hotararile organelor S. N. instituite
pe temeiul
pac tulu si numai in c hip c u foful ex c epfional, regula a.
c easta a fost inlaturata lasandu.se pe seama unu vot c u
majorifafe, simpla sau spec iall, hotarArea de luat, c u efec t
obligator pentru toata lumea, dar afunc i pac ful a preveiz uf= o
In mod ex pres i membrii Soc ietatii au admis.o prin sem.
narea pac tului dela inc eput sau prin aderarea lor ulterioara.
Ac estea fijad princ ipiile de baz a ale S. N., pentru res.
pec tarea earora s'au dat, de atAtea ori, lupte juridic e haver.
sunate, la C onsiliu, spre a se pastra regula unanimitatii in
c hestiunile de fond, c are.i privese pe Membrii Soc ietatii,
nu mic a mi.a fost surprinderea sa vad c e s'a intamplat
c u prilejul luc rarilor Adunarii din Oc tombrie 1935 , c nd
s'au disc utat i hotar t sanc tiunile impotriva Italiei, de.
c larata vinovata de agresiune, dec i de c alc area pac tului,
prin ac tiunea raz boiniel pornita impotriva unui alt Stat
Membru al Soc ietatii, Abisinia.
Se stie c atunc i s'au gasit c ateva State (Austria, U n-
gana si Albania) c are, prin delegatii lor, vAdit rusinati sa
taggduiasc l agresiunea italiana, au votat, totusi, impotriva
sanc tiunilor invoc And motive de prietenie, de rec unostinta
sau de admiratie pentru marele popor italian. D esigur,
gestur-ile ac estea au provoc at mirare, poate c hiar suparare
si au putut da loc la legitime ing,rijorari de viitor fiindel
vadeau marea greutate de func tionare a mec anismului
pac tului, din pric ina regulei de baz a a unanimitatii in ho.
tarari i, dec i, a joc ului foarte lesnic ios, impotriva c auz ei
pac ii si a sigurantei internationale, pe c are.I ofera ac easta
regula c ombinatiilor si intereselor polific e ale c elor nemuh
tumiti c u ac tuala ordine internationall.
D ar c u princ ipiile fundamentale, c hiar c hnd iti displac
sau iti stingheresc libertatea misc arilor, nu te poti juc a , e
c hiar foarte primejdios s te joc i c u ele.
D espre ac est adevar, masa, nu pare c onvinsa R usia so.
vietic a, dupa c um dealungul istoriei se dovedise si ve.
c hea R usie c a nu se prea lasa misc ata. D ovada ac estei
atitud ni, c are nu se inc urc a in princ ipii fundamentale
www.dacoromanica.ro
X X VI
burgbez e", a fgc ut.o reprez entantul U . R . S. S. in A.
c lunarea dela G eneva, d. Potemic in, ambasadorul sovietic
la Paris, c gnd a luat c uvgntul, dupg dec laratiile reprez en.
tantilor StateIor anti.sanc tioniste fatg de Italia, si a c e=
rut, pe un ton de violenta indignare, votarea de sanc .
tiuni i impotriva ac estor State. Adunarea a asc ultat c u
simpatie disc ursul indi.s,,nat al reprez entantului sovietic
asa de z elos impotriva agresiunii altora, dar a ramas sur=
prinsa i tac uta, la propunerea de sanc tiuni suplimentare,
flc utg c u atata lipsg de inteleg,ere a spiritului pac tului si
a insusi c arac terului institutiei dela G eneva. Afarg de d.
N. T itulesc u, nu stiu dac a in numele R omgniei sau c a
reprez entant al Mic ei Intelegeri si al Intelegerii balc anic e,
nimeni n'a c erut c uvantul sa sustina erez ia juridic g a de.
legatului sovietic , dar nic i s'o c ombata si sa= l lgmureasc a
pe d. PotemIc in, probabil dintr'un sentiment de inggdu-
intg fats, de U . R . 5 . S. c are, hind admisg de putin timp
c a Membru al S. N. n'a avut c find sa se pgtrundg de
spiritul institutiei si nic i sa= i pric eapa c arac terul.
Surprinderea mai mare a Adungrii a provoc at.o, insa,
d. N. T itulesc u, c are, din motive c e nu le.am putut pri.
c epe si n'arn indrgsnit sg le bgnuesc , a soc otit c s, putea
sa sustina propunerea ambasadorului sovietic impotriva
Statelor anti.sanc tioniste. Mg aflarn in sirainaiate c nd
am stiut de interventia ac easta a
ministrului nostru de
afac eri streine
i toate inc erc grile mele de a gasi o ex pli.
c atie a atitudinei dela 10 Oc tombrie 1935 in Adunarea
S. N. au ramas z gdarnic e. Voi aminti, de altfel,
pentru
c a sa= mi ex plic mai bine nedumerirea, c a d. N. T itulesc u
a sustinut o luptg frumoasg inaintea
C onsiliului S. N.
pentru respec tarea regulei de unanimitate in botgrari, c hiar
c u prilejul unei simple c ereri de avis
c onsultativ c atre
C urtea permanenia de justitie intemationalg. Si, doar,
nu
poate inc apea nic i o indoialg c a o botgrare de sanc tiuni,
pe temeiul art. 16 din pac t, e o hotgrgre de fond, in c are
Statele si.au pastrat, net ggc luit, rez erva de suveranitate.
R evenind la problema sigurantei
Statelor, c are se re.
z uma la urma urmelor in garantia fruntariilor ac tuale,
pe
www.dacoromanica.ro
X X VII
langg tex tul pac tului S. N. c u anex ele pomenite, am dat
In c olec tia de fata intreaga serie de pac te spec iale, loc ale si
direc fe ale R omeiniei c u alfe Sfafe, pac te menite sg, impli.
neasc g, lipsurile sau slgbic iunile din pac tul general al S.
N. and e vorba de siguranta noasfrii (Mic a Intelegere,
pac tele c u Polonia si c u F ranta, Intelegerea balc anied si
tratatul c u Italia az i de o valoare istoric g doc umentara).
D intr'un interes de c urioz ifate, spre a se
intelege mai
bine c eea c e a fost fatd c u c e este, astgz i, problema
si.
gurantei Statelor, am reprodus si tratatul sec ret odinioard
al T riplei Aliante c u anex a ei, alianta dintre R omania si
Austro.lingaria.
Am soc otit, insd, c l ai5 ia nu era deajuns c a sg, se vadd
c um stg problema sigurantei R omaniei ac tuale. D e ac eea,
am reprodus, apoi, si tex tele pac felor de neagresiune sau
de asisten fa in sc op de siguranfei pasnic c i, inc heiafe de priefenii
si aliafii nolfri c u alfe Sfafe. Astfel, se va putea pric epe
mai bine propria noastrd sigurantg, direc fc i si indirec fc i, prin
siguranta prietenilor nostri. (Polonia.F ranta, franta.Iugo.
slavia, F ranta.C ehoslovac ia, Polonia.U . R . S. S., Polonia.
G ermania, F ranta.II. R . S. S. si C ehoslovac ia.U . R . S. S.)
Am reprodus pang si tex tul aliantei Italia.Albania, c are
priveste de aproape numai Iug,oslavia, Statul legat c u noi,
dar c are, in ac elas Limp, intereseaz A intreaga situatie din
peninsula balc anic g de unde R omania nu poate fi absenta
prin nepAsare sau lipsl de veghere si doc umentare.
F iindc g, insA, nic i asa nu erau c omplec t lgmurite in.
fgtiserile problemelor de sigurantd, pentru R omania, am
reprodus mai departe tex tul princ ipalelor pac te sau ac fe de
inferes general si c hiar mondial penfru pac ea lumei, c um si
penfru c ondamnarea reisboiului c ainsfrumenf al polific ei
nafionale. E dela sine inteles c ; numai prin rez olvi.
rea problemei generale a sigurantei din lumedac g ac easta
va putea fi, odatg, atinsavom ajunge sl trlim linistiti
in privinta sigurantei noastre proprii. (Ac ordurile dela Lo.
c arno, pac tul B riand.K ellogg, protoc olul dela Mosc ova,
c onventiunile pentru definirea agresiunii, pac tul dela R io=
de.J aneiro etc .).
www.dacoromanica.ro
X X VIII
Problema sigurantei europene avand i unele infatiseri
spec iale in legatura c u sc himbarea h rtii provoc afd in lume
de rdshoial 1914= 1918 , sau c u hofeirc irile de dez armare din
ira/afee pc ic ei generale, a trebuit sa reproduc em, pe dea.
supra, tex te privitoare la asemenea probleme c e sum' in le.
gdfurc i direc fei sau indirec fa c u noua ordine infernationalc i.
(Interz ic erea unirii Austriei c u G ermania, c aderea D inas.
iiilor europene i interz ic erea restaurarilor monarhic e, a.
c ordul dela Stresa, c ondamnarea G ermaniei la S. N. pen.
tru reinarmari, ex punerea politic ei ex terne germane in dis.
c ursul d.lui H itler, etc .).
In sfarsit, nu puteam trec e peste infalisarea problemei si=
gurantei Sfafelor mic i, privifd din punc ful de vedere al ego=
ismului c elor mari si al intelegerilor direc fe din fre ei, fara
prea multa c rutare fata de princ ipiile generale c are urma=
resc sa inglobez e, laolalta, toate Statele, indiferent dac a
sunt mari sau mic i (Pac tul renan propriu z is j Nota c o.
lec tiva c atre G ermania c u privire la interpretarea
art. 16
din pac tul S. N., pac tul c elor patru mari puteri dela R oma,
ac ordul naval anglo.german, etc .)
D 'and laoparte sc eptic ismul oamenilor lipsiti de c redinta
In perfec tibilitatea c elor omenesti, dar si optimismul ex arn
gerat al naivilor, vom rec unoaste c toate ac este pac te de
neagresiune, de neutralitate, de prietenie sau de c olabo.
rare c ordiala, de ajutor rec iproc , etc ., c a i doc umentele
internationale, dec lamatorii si solemne, despre c ondamna.
rea rasboiului c a instrument de politic a nationala ori pen.
tru definirea agresiunii, c are sa duel mai c u usurinta
la
determinarea agresorului i la c ondamnarea lui, sunt bine
venite in noua viata international si trebue s le c unoas=
tem c a sa stim c um sa ne folosim, de ele, pentru apara.
rea noastra.
E c hiar foarte nec esar sa ne disc iplinam spiritul si sa
ne pregatim oamenii, ex perti in noua proc edura politic o.
juridic a a vietii internationale, c are fac e progrese uimitor
de repez i in direc tia organiz arii sale gratie perfec tiunii de.
savarsite a c omunic atiunilor de astaz i si a interdependentei
tot mai str nsa dintre popoarele lumei.
www.dacoromanica.ro
X X IX
D ar sa nu ne lasam numai pe seama ac estui mijloc de
garantie a sigurantei nationale !
In judec ata c hibz uita a oric arui om de bun simt, pac .
tomania ac easta, tot mai la moda, se aseamana foarte mult
c u pac tele c urente dintre avoc atii partilor, in proc ese, surs
prinsi la termenul de judec ata c u afac erea c lientilor ne.
studiata, si dorind sa amane la o viitoare infatisare des.
baterea c u speranta, fiec aruia in parte, c a, pana atunc i,
va putea pregati serios pledoaria. Printr'o c omplic itate
lesne de inteles isvorand din obisnuinta nepregatirii din
vreme a proc eselor, avoc atii c ad, c u usurinta, la invoiall
sa amae judec ata, iar c lientiisarac ii, ei c ari platesc totul !
c onvin i ei la amanare c ac i n'au inc otro, c hiar dac a ar
vrea altfel, dar si c u tainic a speranta c amanarea le va
aduc e, mai sigur, c astig,area proc esului.
T oate pac Lele de neagresiune sau de amic itie c u terz
men, inc heiate de SE atele natural dusmanoase, intre ele,
prin mostenirile trec utului, prin geloz iile prez entului, c a
prin naz uintele c onc urente ale viitorului, nu sunt alt=
c eva dec at simple amanari ale termenului de judec ata, ale
z ilei c elei mari si groz ave c and Statele sunt puse sa fac a
dovada inaintea istoriei, supremul lor judec ator, c a au
stiut si au putut pregati, din vreme, pledoaria, c a sl c as.
tige proc esul prin vrednic ia lor.
D ar dac a rasboiul vine si gaseste nepregatirea partiala
sau totall atunc i toate amanarile de termen din trec ut se
dovedesc c a n'a u folosit la nimic . Statele nepreggiie platesc
pretul groz av al greselilor c onduc atorilor mai mult dec at
al rautatii sau dusmaniei streinilor din afara I
R aporturile noastre et' U . R . S. S.
D ar problema sigurantei direc te sau indirec te a R om .
niei, In granitele unitatii nationale, nu se poate intelege,
In toata intinderea i gravitatea ei, fara o c unoastere
destulatoare a raporturilor noastre c u vec inul dela I2s5 .=
rit, c are a juc at *i va mai juc a un rol c ovarsitor pentru
destinul istoric al natiunii romane.
E x perienta trec utului sta martora c at am avut de sufe.
www.dacoromanica.ro
X X X
rit din partea rAsAriteana. C hiar c gnc l ne.a venit dintea.
c olo si c eva bine, ac ela a fost din intgmplare
i fgrg voia
vec inilor, mai c urAnd din pric in c a noroc ul nostru botg.
rrise c a rgul c are ni se dorea sg se intoarc g 'in bine pen.
tru soarta noastrg. Simple c onstatgri, c are nu privesc nu=
mai c leat c hiar pe vec inii de astgz i, dela granita Nistru.
lui, c i e vorba de toti vez inii, mai vec hi sau mai noi, c u
c ari am fgc ut c unostintg dealungul veac urilor sub forma
ngvglirilor si a atac urilor nenumarate, c u sc op de c utro=
pire. Nu frebue se se uife c ei pe granifa sfraivec he a Nisfru=
lui, noi ne= am g sil, dec dungul isforiei, c a mull inainfe c a ve=
c inii de asfc iz i sei fi ajuns pc inc i prin part& noasfre. Noi
suntem c u mult mai vec hi aid si nu pretindem dec at
drepturile de intlietate pe stlpgnirile strgmosesti.
C gnd in loc ul T gtarilor si al c elorlalti pgggni" am it=
mas in atingere neintreruptg c u vec inii pravoslavnic i" si
ne.am inc rez ut in vorba lor ademenitoare, c a sa fac em to.
vArAsie impotriva dusmanilor c ruc ei si al c redintei c res.
tine, ex perienta dela R gsgrit n'a flc ut dec gt sl ne spo.
reasc g amargc iunile. Atat D omnii Oda, c at i poporul
moldovenesc , de c gte ori au flc ut gresala sg se algture
in lupta impotriva dustnanului c omun, paganul", c u spe.
ranta unor z ile mai bune, n'au c ules dec gt amgrac iune si
inselare. S'a abuz at de bung c redinta si de naivitatea
noastra in nenumgrate randuri, c eea c e l'a fgc ut pe bung
dreptate pe T ake Ionesc u sa spuna, in ex punerea de mo.
tive c gtre Parlament la tex tul tratatului de S vres pentru
ratific are, dar c are e tot neratific at pana astaz i : era sor.
iit c a de ac olo (dinspre R asarit) sa nu ne poat veni nic i
un bine".
R aptului din 18 12, al tinutului dintre Prut i Nistru
dupg c e in atatea rgnduri D omnii Moldovei luptaserg a.
laturi de T arii R usiei pravoslavnic e impotriva T urc ilor,
i.a urmat restituirea partialg a judetelor din Sud pe ur.
ma rgsboiului C rimeei inc heiat prin tratatul deba Paris.
D ar R usia n'a renuntat la planurile ei c uc eritoare spre
B osfor, peste trupul tgrii noastre.
In rgsboiul din 18 77.78 , am fost tarati de R usi, fgrg
www.dacoromanica.ro
X X X I
nic i un ajutor de nic leri, c ic i E uropa, impIrtitg in tabere
c lusmAnoase dupg rgsboiul franc o-german, uitase de o.
pera c e inc epuse, la 18 5 6 , in problema orientalg si la gu.
rile D ungrii. O soartg noroc oasg ne-a mAntuit, si atunc i,
pentru c g la c ongresul de B erl n ni s'a rec unosc ut for-
mal independenta, c u pretul raptului pentru a doua
oarg al B asarabiei de Sud, -fgrg nic i o rusine din partea
R usiei tariste pentru jaful teritorial sgvArsit impotriva u.
nui tovargs c redinc ios de luptg. impotriva T urc iei (vez i
tex tul tratatului p. 316 .320). T oate protestgrile noastre in
numele moralei, a ajutorului militar dat in c ursul rgs=
boiului si pe temeitil unc c onventii spec iale pentru frec e=
rea frupelor rusesfi pe la noi, Prin c are ni-se aggduia so.
lemn .respec tarea integritgtii teritoriale", au rgmas z Adar=
nic e si fgrg ec ou in c onstiinta guvernantilor unui Stat c u
apuc Aturi ex tra.europene. B asarabia sudic g ne.a fost ra-
pitg, a doua oarg, c u forta brutall i noi am fost nevoiti
sA ne resemnlm, neputinc iosi, in fata loviturii c are ne
venea tot dela R gsgrit.
G uvernantii nostri au fAc ut c e le-a stat in putintg : au
refuz af sa inc hee onc e fel de franz ac fie, onc e fdrguiald me=
it'd sd ac opere, c el pu fin din punc ful de vedere sfric f formal,
ac ful de brigandaj international seivarsif impofriva neamului
romeinesc . E drept c A partea sudic g a B asarabiei c e fusese
oc upatg militgreste de c atre R usi,
Inc a din primgvara a.
nului 18 78 , mai inainte c a hotargrile c ongresului din B er.
lin sg dea aprobarea pretentiilor rusesti, fArg nic i un fel
de respec t pentru drepturile noastre, la noi ac asg. C And
s'a vgz ut c g onc e rez istentg fusese z gdarnic g, dupg in.
c herea tratatului de B erlin, auforifeifile
romane, din jude=
jfele oc upa fe c u forfa de frupele rusesti, au fos refrase
pe fa'=
c ute, in c hip disc ref, fdrif sei infre in afingere c u auforifc ifile
imperiale desfinafe sei le inloc uiasc d. T oate mgsurile au fost
luate c a sd nu se indeplineasc a nic i ac el minimum de forme
de predare a feriforiului pe c are R usia le= ar fi orl c a un
fel de c onsimfdmdnf ofic ial din parfea noastrei la ac ial de
rapt c e se seivd ria. S'a evitat oric e ac t sc ris.
D e altfel, C amera a primit intr'o sedintg de noapte ho.
www.dacoromanica.ro
X X X II
tarlrile c ongresului dela B erlin, c u 8 3 voturi c ontra 27,
iar motiunea de aprobare avea un c ontinut c u desavar.
*ire rez ervat *i. plin de inteles. *)
D esigur, nu.i loc ul sd amintim de toate jignirile sae.
rite, c hiar din prima z i c and trupele ruse*ti au trec ut pe
pdmAntul tarii, inc epand c u prodamatia marelui duc e a.
dresata direc t populatiei, c a *i c um n'ar fi ex istat auto.
ritati c onstituite, *i sfar*ind c u amenintarea de dez armare
a armatei romane and s'a vaz ut hotararea noastra de a
nu primi raptul pamantului tdrii fail rez istenta..
D ar istoria se spune c d, se repeta. E x perienta ac easta atat
de dureroasa, ne.a fost dat s'o repetam *i in timpul mare.
lui rasboi, c and imprejurarile ne.au salt din nou, la 1916 ,
c a *Via primdvara anului 18 77, sd desc hidem drum arma.
telor ruse*ti pe la noi, spre frontul dobrogean, *i sa in.
tram in rasboi c a aliati ai Angliei, F rantei *i Italiei, dar
*i al. R usiei. D oc umentele public ate in c olec tie (c onventia
de neutralitate din 1914, alianta din 1916 *i c onventia mili.
tara c u R u*ii c a anex a aliantei) vadesc simtimantul de re.
z ervd si de neinc redere, c are ne stapaneau in dipa legamin.
telor c e puteau sd fie, iarasi, pline de surpriz e neplac ute, c a
in tot trec utul nostru, din partea vec inului rdsdritean. Si
semnele prieteniei adevarate a ac estui aliat nu s'au & c ut
mult asteptate prin masurile de instalare c a pe o lungl
durata, pentru asa z ise luc rad hidrotec hnic e, *i de biuro=
un i de poeta, in delta D unarii, unde nu era vorba de
lupta impotriva C entrablor, c a *i prin reaua vointa vadita
a c omandamentului rusesc de pe frontul dobrogean, prin
intarz ierea de ac tiune militara, prin vorbire neprieteneasc a
In toate imprejurarile, in sfar*it prin tinuta c hiar a sim.
*) E a spunea : C amera deputatilor a luat c urx ostintl de preve.
derile tratatului de la B erlin in
privinta R oinaniei. Silit de
hotarfirea marilor puteri si spre a nu fi o piedic a la intdrirea pAc ii,
C amera imputernic este guvernul sd se supunA vointei intregei
E urope retragand autoritatile c ivile *i militare din B asarabia
si luand in stApAnire D obrogea, delta D unArii si insula Serpi.
lor. C elelalte c hestiuni vor fi regulate pe c ale
c onstitutionalr"
(Memoriile regelot C arol I, data 30 Sept.)
www.dacoromanica.ro
X X X III
plilor soldati, c ari intelegeau sa.si ja aere de stapani
de protec tori ai nostri, in propria noastra tara.
C and R usia tarista n'a mai putut rez ista rasboiului, c a
In toata istoria ei, c are nu e toc mai plina de biruinte
de vitejii, atunc i au esit la iveala planurile de pac e sepa.
rail c u puterile c entrale, pe soc oteala noastra, c u impar.
tire noua de pamant romanesc .
R evolutia c are a urmat i inc heerea pac ii separate dela
B rest.Litow sk, au fost, si ele, pline de urmari neplac ute
pentru noi. G uvernantii c ei noi, revolutionarii, intelegeau
dela inc eput i intr. masura mai larga dec at taritii, sa
se amestec e in treburile noastre launtric e i sa ne
puna forma de guvernare bolsevic a. Masurile luate atat
impotriva ac estui amestec neingaduit, c at si c ontra ac telor
de jaf si de distrugere, la c are se dadeau trupele rusesti
bolseviz ate, in restul de tara c e nu fusese oc upat de ina.
mic , au dat loc la inc erc area de agresiune a guvernului
revolutionar impotriva R omaniei, prin arestarea ministru.
lui nostru la Petrograd, prin dec laratia de rasboi si c on.
fisc area tez aurului roman evac uat la Mosc ova (vez i p.
28 8 .290 si 28 1.28 7). D ez armarea trupelor rusesti bolsevi.
z ate si puse pe jaf, din teritoriul romanesc , s'a fac ut c u
sac rific iul multor vieti de soldati de ai nostri, fiindc a, in
unele regiuni din Nordul Moldovei, c a i in partea su.
dic a a frontului, aproape de G alati, R usil inc erc and sa o.
puna rez istenta au dat loc la adevarate lupte in primele
z ile, C u perderi de ambele parti. Pe urma, este drept, ho.
tarfirea i Indarjirea noastra de a pune randuiall la noi
ac asa, le.a taiat pofta rez istentei i dez armarea a mers
usor, c hiar foarte usor, dac a tinem seama de multimea
trupelor rusesti aflate pe pamantul nostru.
Poate c a noroc ul imprejurarilor mai mult dec at preve.
derea oamenilor ne= au ajafaf, si de data ac easfa mai bine
c a la 18 77= 78 , Ai sc eipc im (ara de R usi.
D ar dusmania vec inilor a ramas c hiar a c resc ut pentru
c ,mn dec ursul revolutiei lor, R om Anil basarabeni s'au destep.
tat la realitatile vietii nationale si, punand in aplic are in-
sasi prodamatia primului guvern revolutionar rusesc , s'au
3
www.dacoromanica.ro
X X X IV
organiz at aparte, intr'o republic a, moldoveneasc a de sine
statatoare, pentru c a, dupa ac eia, sa se alipeasc a R o=
maniei, potrivit princ ipiilor moderne de libera autodeter.
minare a popoarelor. 5 i de data ac easta, pornirile de c uee.
rire si de asuprirea altora au esit la iveall prin protestarile
In c ontra unirii B asarabiei c u R omania, ale guvernantilor
revolutionari bolsevic i, asem ndfori infra foful c u fosfii gu=
vernanfi farisfi.
Propaganda in opinia internationall c ontra R omaniei,
din pric ina ac estei uniri naturale, n'ai mai c unosc uf niel o
E mile!' in dec urs de peste un dec eniu jumatate, desi gu.
vernantii bolsevic i c unosteau perfec t adevarul in privinta
c arac terului romanesc al pamantului dintre Prut si Nistru,
si dei ac est pamant nu in,seamn.1 mare luc ru pentru R usia
sovietic a din punc t de vedere militar sau ec onomic . T ex .
tele arata, in !D una parte, c um s'au desfasurat raporturile
de vec inatate, pe Nistru, intre noi bolsevic i (ofertele
bolsevic e de pac e, ofertele romane de neagresiune, proto.
c olul dela Mosc ova c u rez erva formulata, c onventiunile
dela Londra pentru definirea agresiunii).
G uvernantii c ei noi dela Mosc ova, duo. ratific a rile date
iratatului dela Paris din 1920 de Anglia, F ranta si Italia,
dupa dovez ile nenumAraie servite opiniei internationale
despre c arac terul romanesc al B asarabiei, au sfdrsif prin a
se agdfa de o c hesfiune c uraf formald penfru rec unoasferea ac .
fului de unire c u R omdnia plebisc itul sub garantie inters
national , c a si c um c ele c loud' rapfuri anferioare ale peimc ia.
fului nos fra s'ar fi Pic a c u c z semenea forme moderne. E i, c ari
ilgaduesc onc e c ontinuitate de spirit, de naz uinte si de
respec tare a obligatiunilor internationale c u vec hii c ondu.
c atori tari ii, au luat, totusi, asupra lor, ex ploatarea asa
z isei c hestiuni basarabene spre a pdstra in Orienful E uropei
un mofiv c je c earfd si de furburare a granz felor, o porfifd pe
unde s d poafc i, c dndva, inc erc a realiz area visului c e! mare : sc obo.
reirea spre C onsfanfinopole, dealungul tarmului Mari Negre.
D ar dupa c e politic a internationall a evoluat prin ame.
nintarea tot mai serioasa a J aponiei in Orientul foarte de.
partat, iar in E uropa prin sc himbarea regimului politic
www.dacoromanica.ro
.din G ermania si ruperea legaturilor germano.bolsevic .e, in=
c epute data c u instalarea regimului revolutionar max ima.
list prin pac ea separata dela B rest.Litow sk si c onsolidate
prin tratatul dela R appallo (1922),guvernantii dela Mosa
c ova au sc himbat limbajul agresiv la adresa strainatatii si
au inc eput sa se dea de partea frontului c onservator
al
ordinei internationale.
Protoc olul dela Mosc ova a insemnat primul pas, iar
c onventiunile dela Londra pentru definirea agresiunii, in.
c heiate din initiativa bolsevic a, au desavarsit evolutia po.
litic ei ex teme a vec inilor de peste Nistru.
R eluarea raporturilor diplomatic e dintre R omania si
U . R . S. S. prin sc himbul de sc risori si note fac ut intre
d.nii T itulesc u.Litvinof (vez i p. 45 0.45 2) in
vara anului
1934 si intrarea U . R . S. S. in S. N. din toamna n'au fost
alic eva dec at c ontinuarea c ursului c el non in politic a ex -
terna a bolsevic ilor, determinat de nevoi simtite
i fart
nimic senz ational.
E venimentele au impresionat, totusi, luand in c ele d'in.
tai momente, la noi, o aparenta senz ationala. Pentru multi
din oamenij nostri de bung c redinta, c a sa nu le spun
naivi, vec inii de peste Nistru s'ar fi c umintit
s'ar fi
sc himbat, in onc e c as Statul /or n'ar mai avea nimic din
apuc aturile rAmase mostenire dela vec hiul regim,
distrus
c u desavarsire printr'o noul educ atie nationala.
C e bine ar fi sa fie asa I C are R oman nu s'ar buc ura,
adevarat, dupa un vis urAE , lung de veac uri,
c are ne
pandete, meren, dela R asarit ?
C ine s'a obisnuit, Ins , c u invatamintele adanc i ale istoriei,
ac ela stie c A popoarele nu.si sc himba firea si pornirile toc .
mai asa de usor, intr'o singura generatie, i c a nu ajunge
transformarea organiz arii c onstitutionale a Statului pentru
c a imboldurile stravec hi ale istoriei si ale geografiei sa fie
parasite, mai ales de c atre un popor foarte numeros
prin ac easta, foarte inc rez ut in ,,misiunea i in puterile
lui. Mistic ismul R usiei pravoslavnic e a renasc ut in c el al
R usiei sovietic e.
La c onferinta de pac e dela Lausanne, dupa rasboiul
www.dacoromanica.ro
grec o.turc , c and a venit in desbateri c hesfiunea regimuluf
Sframforilor M rji Negre,
reprez entantii guvernului bol.
evic , in c ap pe atunc i c u d. C ic erin, c omisarul afac erilor
streine, au avut atitudinea c omandata de inainta ii lor ta.
ri ti in problema Mari Negre, sub aparenta de aparatori
ai intereselor turc e ti. Parc a inviau vremurile tratatului
sec ret ruso.turc dela U nkiardskelessi, din veac ul trec ut.
C eea c e l'a i fac ut pe lordul C urz on, c are prez ida des.
baterile, sa spuna c u bumorul englez esc : la toate m'a
fi a teptat, dar numai sa.1 vac ' pe d. C ic erin purtand fes,
nu V'. E ra pe vremea and noul regim din T urc ia nu c on.
damnase inc a portul fesului i inloc uirea lui obligatorie
prin palarie.
D ela Lausanne pana az i, R usia sovietic a nu i.a
des.
mintit atitudinea i n'a tradat c omandamentele inainta ilor
tari ti, de c ate ori s'a ivit imprejurarea c e parea prielnic a
unei sc himbari a regimului Stramtorilor B osfor
i D arda.
nele. Intr'adevar, repimul ac esta, rez ultat al unei tranz ac tii
intre doul punc te de vedere ex treme : rusesc i englez
este, in onc e c as, destul de satisfac ator pentru riveranii
c ei mic i din basinul Marii Negre, R omania i B ulgaria,.
c Ac i asigurA desc hiderea Stramtorilor neintrerupta atat va.
selor de c omed c erf i c elor de r sboi i rec unoa te c lreptul
Statelor neriverane sA trirnitA vase de rasboi in Marea
Neagra, la onc e nevoe. Statele riverane din regiunea Steam.r
toriIor n'au voe sl ridic e fortific atiuni intr'o anumita z ona-
i nic i sl ingrAmddeasc l forte militare, afarl de c ele stric t
nec esare mentinerii ordinei, in ac easta z onl demilitariz ata
c uprinz and
i anumite insule,c a masuri de prevedere
pentru garantia libertatii de trec ere prin Stramtori (p. 34.45 ).
T urc ia nu e multumit c u m sura
iar R usic r
soviefic ei ar fi dorit, la Lausanne, i mai dore5 fe,
desigur,
un regim c are ar inferz ic e infrarea vaselor de reisboi ale ne=
riveranilor in Marea Neagrei
i ar ingadui ac tuaba libertate
de navigatie Intre ac easta mare i Mediterana numai Sta.-
telor riverane din basinul Marii Negre. Anglia, c are a avut
un rol hotarator in stabilirea regimului ac tual, se opune
la modific area lui in sens restric tiv
i ac easta opunere fo.
www.dacoromanica.ro
loseste c elor mic i din Marea Neagra in prima linie. C ine
nu pric epe c a libertatea c gt mai desAvArWl de navigatie
prin Stramtori, pentru noi earl n'avem alta esire maritimg,
inseamng garantia libertatii polific e prin siguranta libertatii
ec onomic e, duna c um inc hiderea Stramtorilor prin transfor.
marea Mari Negre intr'un lac interior turc esc , dui:a c u.
c erirea C onstantinopolului de sultanul Mahomet II, a in.
semnat sgrAc ia, ruina *i pierderea independentei politic e a
princ ipatelor romanesti ?
0 ac tiune diplomatic a inc eputa foarte de pe departe s'a
lamurit, abia mult mai tarz iu, c e sc opuri trebuia sg. ser.
veasc g.
D a c onventiunile dela Londra pentru definirea agresiu=
nil, c are, pe urma invec ingrii semnaturilor R omaniei si U . R .
S. S. pe ac elas ac t international, au fosf fendenfios inf fi.
safe opiniei public e rorminesfi drepf o rec unoasfere bolyevic c i
liniffifoare a frunforiei Nisfrului, s'a pornit vorba, in c hip foar=
te sgomotos, despre largirea frontului puterilor anti.reviz io.
niste din E uropa. Idee foarte simpatic l in R omania, c u
atat mai mult C u c at, in ac elas an c and se infiinta Liga
anti.reviz ionista romAng din initiativa z iarului U niversul",
parea sa fie vorba de o respec tare infegraki a ordinei in.
ternationale ac tuale. Intrunirile anti.reviz ioniste pornite in
c ele trei tad ale Mic ei Intelegeri, c u vorbitori sc himbati
intre Praga, B elgrad si B uc uresti, la adunarile tin ute c on.
c omitent, pareau c l pregAtesc adevarate mobiliz ari nation
nale impotriva unei primejdii c e nu era, pentru moment,
c leat mai c urand o sperietoare,intruniri c are puteau, c el
mult, sg sporeasc A indirec t, in opinia intemationala, im.
portanta si ec oul vaic arelilor reviz ionismului maghiar. No
igm c a la intrunirea c ea mare anti.reviz ionista dela B el.
grad a vorbit in sarbeste d. G . T AtArAsc u din partea R o.
maniei.
T ot in 1933 a inc eput si ac tiunea pentru apropierea in.
tre Wile balc anic e inc lusiv T urc ia, fostul Stat inamic ,
pentru lgrgirea frontului puterilor anti.reviz ioniste. Ac =
tiunea ac easta putea pomi si c u mai mult suc c es dac a ar
fi avut la temelie, de pilda, ideea unei sinc ere si reale a.
www.dacoromanica.ro
propieri intre Iugoslavia, B ulgaria si R omlnia, singurele
trei State pe atunc i In c are se pgstrase forma monarhic g
si D inastiile domnitoare.
D ec i, o indoitg ac tiune anti= reviz ionistg si de c onsoli.
dare a princ ipiului rnonarhic .
S'au i intgmplat, c hiar in dec ursul ac elui an, sc himburi
de viz ite si rit lniri intre c ei trei suverani ai Statelor mo.
narhic e din Sud.E stul european MM.. LL.. regii C arol 11,
B oris 0 regretatul Alex andru, asasinat la Marsilia in anul
urm gto r.
D in toate ac estea a esit Infelegerea balc amc c i, fara.
gana si fc irdr Albania, Intelegere c are s'a unit frontului
anti.reviz ionist langg Mic a Intelegere si, fireste, algturi
c elelalte puteri anti.reviz ioniste, in randurile c lrora toc mai
lua se loc , c u sgomot, R usia sovietic g.
D ela c ele dintgi manifestgri unde reprez entantii Statelor
au fost nevoiti sl vorbeasc g, n'a fost prea greu sg se vadg
joc ul si sg se int.eleagg dedesupturile.
T arda, fos inamic , in fronful anfi= reviz ionisf, urmeiria
c ava, c are nu pu fea dedil sc l miro ase a reviz uire.
Intr'adevgr, Inc a la sedinta din 24 Martie 1933 a c on.
ferintei de dez armare dela G eneva, reprez entantul T ur.
c iei pusese c hestiunea inlgturgrii ac tualului sistem de de.
militariz are a Str3.mtorilor Mgrii Negre, soc otit supArAtor
pentru Statul riveran. Atunc i reprez entantii F rantei *ir
Angliei au riispuns negativ adgugand a o asemenea c e.
rere inseamn1 reviz uirea" tratatului de pac e dela Lausanne.
D upg reluarea raporturilor romgno= bolsevic e, a pornit
dela Ankara proec tul unui pac t al Mgrii Negre" de in.
c heiat numai intro c ele patru State riverane (Sovietele,
T urc ia, R omAnia si B ulgaria), eventual si c u partic iparea
G rec iei, poate si a Italiei, c a neriveranii c ei mai de aproa.
pe interesati la regimul Stamtorilor. Sc opul ac estui pac t
trebuia sit fie un ac ord c olec tiv la ideea inlgturgrii demi.
litariz grii Str mtorilor din c onventia dela Lausanne, ur.
mat, apoi, de c ererea riveranilor MAT H Negre de a lua a.
supra lor grija si rgspunderea libertgtii internationale a
navigatiei prin B osfor i D ardanele.
www.dacoromanica.ro
X X X IX
Propunerea era turc easc d fiindc a venea dela Ankara,
dar ideea c urat musc leasc I c u mult mai vec he !
Iata pentru c e.
In preajma desc hiderii c onferintei de pac e dela Lau=
sanne, d. C ic erin trec and prin B erlin a dat unui z iar ger-
man un interview prin c are propunea formula mandatu-
lui riveranilor Marii Negre pentru garantarea libertatii
ternationale a Stramtorilor. U n asemenea mandat avea
toate aparentele de legitimitate i propunerea putea sl fie
ispititoare, pentru riveranii mai mic i, dac a te adresai amo=
rului lor propriu spunandu.le : c e au sa c aute altii in
marea noasfrei dac a ne punem, c u totii si in c hip c instit,
de ac ord c a s gospoddrim mpreun i sl asip,urdm
mea in Marea Neagra ?"
E lesna de infeles, nsd, penfru oric ine, c ei in Marea Nea.
gra $ i la Sfrelmfori nu.i bine sc i r m i Mire pafru oc hi 7211=
mai c a R usia soviefic d, dar c d te sitnti c u atat mai bine
mai in siguranta c u c at, alaturi de ea, ne vom gdsi in
marea noasfrii, in tovarasia unui numAr tot mai sporit de
State neriverane i inc d dintre marile puteri navale ale
lumei.
Sunt sigur c d pretul platit de R onnania, c u prilejul c d.
latoriei d.lui T itulesc u la Ankara si al inc heerii Intelegerii
balc anic e, a fosf fc ig duiala c ar' nu se va opune la reviz uirea
regimului Sfra'mforilor. Viz ita d= lui H erriot, tot la Ankara,
c am in ac elas timp, a trebuit sd aduc a T urc iei si o faga-
duiala de bunavointa franc ez a in ac elas sens, dar c are
c orespunde in prima linie intereselor soviet-ic e.
A mai trec ut c eva timp. T urc ia tot n'a renuntat la ideea
de reviz uire, c are o intereseaz d, pentru c a. a pus= o, din
nou, in forme destul de abile, in sedinta dela 17 Aprilie
1935 a C onsiliului S. N. c and s'a rostit c ondamnarea mo-
raid a G ermaniei pentru violarea tratatului dela Versailles
prin reinarmarea ei (vez i p. 492= 494). Vorbind c el din un
md, In c alitate de presedinte in func tiune al C onsiliului,
ministrul de ex terne turc , d. R ustu Arras, a pus c hesfiu.
nea demilifariz rii Sframforilor in legeifurei c a c lauz ele mili.
fare ale frafafului dela Versailles. A staruit spec ial in pri.
www.dacoromanica.ro
X L
vinta tratamentului impus T urc iei, la Lausanne, c a Stat
suveran al Strgmtorilor, prin obligatia de demilitariz are a
z onei impreung c u anumite insule, dei T urc ia n'a primit
'in sc himb o c ompensatie garantatoare a sigurantei sale in
genul c elei c uprinse in pac tul renan dela Loc arno, in fa.
voarea G ermaniei, pentru z ona demilitariz atg a R hin-ului
din tratatul de Versailles (vez i p. 430 si nota). D ar s'a
grgbit sg adauge c a guvernul slu, nu tntelegea sA fac g
gesturi unilaterale, nerespec tuoase fatg de obligatiile din
tratate, nic i sl pung c hiar atunc i in desbateri fondul c hes-
tiunii, c i a tinut numai sl foloseasc g prilejul pentru a re.
peta c ererea T urc iei adgu.5 ,T and c A libertatea Strgmtorilor
nu poate suferi vre.o atingere prin reex aminarea c lauz e.
lor militare ale regimului.
D elegatii englez si italian, J ohn Simon si baronul Aloisi,
au fgc ut toate revervele In privinta problemei pusA de
reprez entantul T urc iei ; iar in numele F rantei, d. Laval a
tinut sl lgmureasc g, doar, dorinta T urc iei de a benefic ia,
In sfArsit, de un sistem c olec tiv de sigurantg, c are ar tre.
bui inflptuit si 'n ac ele pArti ale E uropei. Aluz ie vgditg
la proec tatul pac t oriental de sigurant5 europeang. La urnal,
d. Litvinof in numele U . R . S. S. a dec larat c g nu vedea
nid o piedec g la implinirea dorintei ex pusg. de sc umpul
sAu amic ", d. R . A., reprez entantul T urc iei.
Si c u ac easta, tree la ex aminarea unei alte infltisAri, tot
a ac tiunii de anti.reviz ionism c u c olaborarea U . R . S. S.
E vorba de pac ful orienfal, adic a de un pac f c olec fiv al E u.
ropei reisc irifene penfru garanfia frunfariilor ac t uale, c u parfic i.
parea fufuror, marl si mic i. Pac tul ac esta urma sl c uprinc la
si
siguranta
granitelor R onagniei, c el putin asa strec u=
rau stirile din presa noastrA.
Perfec t : sg ne buc urgm.
D ar s'au opus G ermania si Polonia, iar pac tul
a c Az ut.
PAc at s regretabil.
Ideea a reapeiruf, fofusi, sub
all forma', mai rec lusa: a
doug tratate de ajutor mutual impotriva
vre.unei agresiuni
europene, intAiul intre F ranta
si U . R . S. S.,
al doilea
www.dacoromanica.ro

intre C ehoslovac ia fost semnate la
inc eputul lui Mai
C a C lup onc e ac te bune, trebuiau s urmez e
In ac eiasi forma, pentru c omplec tare. Al freilea la rand,
frebuia sc i fie un frafaf asemeinc ifor Mire R omeinia fi II. R .
S. S., fara de c are c elelalte doul nu se pot valorific a in
anumite ipotez e de agresiune europeanA, din lipsa de a.
tingere teritoriala intre U . 5 . S. deoparte, G ermania
C ehoslovac ia de alta. C omplec tarea era c u atat mai ne.
c esarl *i mai urgenE A c u c At Polonia refuz ase, in mod c a.
tegoric , sa se lege intr'un asemenea sistem de ajutor, pre.
ferand s rAmAnA la sistemul ac tual de pac te de neagre.
siune, i c u G ermania c u S. S., adic fata c u am.
i
vec ini mari, dusmanii istoric i, pe soc oteala c Arora pa.
c ea generala a rec onstituit
fiinta Poloniei. C onduc atorii
dela Varsovia ex plic au refuz ul lor hotarat pe o c onsidera.
tie foarte serioas1 primejdia morfal , penfru fiinfa Sfafu.
lui ren sc uf, de a desc hide granifele armafelor bohevic e,
in
c az ul unui c onflic t c e ar pune in misc are sistemul
asis.
tentei armate. Intrate in teritorii pe c are le.au stApAnit
pana la
ar mai primi ele, fie armatele bolse.
vic e, fie c ele germane, sa. pArAseasc l Polonia,c hiar dac a
ar intra prieteneste ?
D ar luc rul poate fi mult mai gray fiindc a, in
asemenea
imprejurare, luptele germano.bolsevic e
s'ar desfasura pe
pamantul polonez
s'ar putea sfarsi in c hip tranz ac tio.
nal.
F ata de un asemenea refuz hotarat, trebuia c onvinsl
R omania, c ai mai repede
Pregatirea de opinie public a
pentru c Astigarea simpatiilor
a fost c ontinuatA c u mare
mestesug. Inc eputul s'a fac ut c u restituirea fez aurului dela
Mosc ova, c At mai rAmAsese din el, pornind dela originalul
unitatilor de mAsurl. D ar sA nu ne InselAm in
privinta
adevarului : nu a fost vorba c hiar de tez aurul nostru evac u.
at In
c i de niste c asete gasite" de guvernul bolsevic

restituite fara inventar sau asumare de vre.o raspundere fata
de Statul roman. 0 simpla invitatie de a ridic a niste c asete
gAsite fara silpftn. Apoi, repatrierea osemintelor lui C an..
www.dacoromanica.ro
X LII
tern& Vodg, D omnitorul ademenit odinioarg de prietenia
ruseasc g si c are a murit prirx tre streini. Viz ite de aerona.
uti si parasutiste. T rimiterea de filme sovietic e, etc . In a.
c elas tirap, in presa romana stiri multe de tot felul des.
pre U . R . S. S. si, mai ales, despre progresele armatei
si ale aviatiei sovietic e. D ate impungtoare prin c ifrele lor.
0 fortg groz ava din vec ingtatea noastrg, c are ni-se oferia
pling de buravointg. Luc rgrile podului de peste Nistru 0
reluarea raporturilor de tot felul isi urmau vertiginos
c ursul. In sfarsit, tot in presa romana, artic ole pe sleau
despre rolul U . R . S. S. pentru pgstrarea ac tualei ordine
europene si impiedec area inc erc grilor de reviz ionism prin
fortg. Pana c e s'a ajuns c hiar sa" se spun , fare!' inc onjur, c c l
garanfia c ea mai sigurc i a fruntarillor romeine dob ndife prin
frafalul dela T rianon, c a U ngaria, esfe numai priefenia c a U .
R . S. S., adic tratatul de asistenta rec iproc a.
Nu-i fgrg interes sa adaug c g tratatul dintre F ranta 0
U . R . S. S., isc glit la 2 Mai 1935 , a trebuit sg fie publi=
c at in intregime si c u protoc olul insotitor pentru c a, as-
taz i, asemenea ac te nu mai pot fi tinute in sec ret. Publia
c area lui ne-a desvgluit adevgrul in punc tul IV al proto.
c olului (p. 473) in privinta pac tului oriental plgnuit si c are
n'a isbutit din c auz a refuz ului G ermaniei si al Poloniei,
pac tul c are trebuia sa c uprinda 0 R omania. N'a fost vorba
de R omania, e sc ris negru pe alb, c i doar era o simpler
paic eilealei prin sfiri sfrec urafe in z iare, penfru c are nu poafe
fi (ras nimeni la rc ispundere.
Adevdrul, insc l, reisbesfe si misfific area opiniei pub/ic e nu se
poafe prelungi. R eluarea raporturilor noastre c u U . R . S. S.
prin sc himbul de sc risori din vara anului 1934 n'a fost
urmata, de nic i un ac t c ategoric si ex pres, din c are sa se
vadg rec unoasterea J ur dic a a granitei Nistrului. Niei de
alte ac te c are sg reglementez e situatia
c u privire la ra.
porturile c ontrac tuale de drept privat si, mai ales, la re.
partitia sarc inelor de (kept public dec urgand din regle.
mentarea situatiei juridic e a unui teritoriu, c are a sc iaina.
bat de suveraniC ate. La Mosc ova,c ontinug sa apard revi-
sta lunarg B asarabia rosie" editatg de asa z isul grup al
www.dacoromanica.ro
X LIII
ref ugiatilor basarabeni, c u c operta
i c ontinut c are nu
numai c a sunt lipsite de prietenie, dar nu se potrivesc de.
loc nic i c u obligatiile rec iproc e din sc bimbul de sc risori
si note T itulesc u.Litvinof. Ac elas luc ru in privinta ser.
!Aril solemne a implinirii c elor z ec e dela infiintarea R e.
public ei autonome soc ialista sovietic a moldoveneasc a" de
peste Nistru, in c ursul anului 1934. Volumul jubilar des.
pre ac easta serbare, tiparit In romaneste la T iraspol, ub
titlul Z ec e ani R ASSM, sesia jubilara a C E C R ASSM",
toc mai la sfarsitul anului, dec i dupa c e se reluasera ra.
porturile diplornatic e, c uprinde tex te de c uvantari foarte
putin prietenesti fata de R omania si destul de nelinisti=
toare din punc tul de vedere al gandurilor bolsevic e privind
pamantul nostru dintre Nistru si Prut.
C iudafe luc ruri 1 au mai pefrec uf in politic o noasfrif ex =
fermi inc epc inc l c a semnarea c onvenfiunilor dela Londra pen fru
definirea agresiunii f In tara, afac erea a fost prez entata c a
o rec unoastere implic ita a granitei Nistrului, c a si c um
ar putea fi vre= o legatura mire o dec laratie princ ipiala
pentru stabilirea c az urilor c onc refe de agresiune si o ne.-
Intelegere pur forn2alc i invoc ata dintr'o parte pentru o
tuatie de fapt vi de drept inc bisa pentru partea c ea.
labia. C e au afac e o legiferare de viifor c u c arac ter interna.
tional si o situatie prez enfdi c onsfintita prin faptele
nite c are, si ele, s'au desfasurat in forme, la vremea
oric at ar fi de c ontestate formele ac elea si fara c a ac est
c ontestator sa fi avut vre.o rec unoastere din partea noas.
tra pentru raptul savarsit, mai inainte, toc mai al ac eluias
bun al nostru.
C iudata si graba de semnatura in numele Mic ei Inte.
legeri, c um mai ales impingerea la reluarea raporturilor
diplomatic e c u U . R . S. S. din panc a R omaniei, c and un
Stat slay al M. I., J ugoslavia, nu se arata grabita debe
la asemenea gest,toc mai dimpotriva.
R egretatul mare rege Alex andru al J ugoslaviei, educ at
In sc olile militare rusesti dinaintea revolutiei, trait multi
arx i la c urtea T arului Nic olae i inc onjurat, ac um, In pa.
trie, de multi vec bi prieteni rusi, refugiati de groz aviile
www.dacoromanica.ro
X LIV
bolsev smului, era c u totul impotriva unei grgbiri de ra-
porturi diplomatic e. Lesne de inteles i demne de c ei mai
.adgnc respec t simtim ntele personale ale regelui erou in
materia ac easta.
C e demon al pervers tgt i c a in povestirile lu E dgar
P e sau c e fortg oc ultA putea sa impingg dela spate R o-
mAnia in grgbirea unor astfel de raporturi diplom atic e ?
Nu aveam nimic de astigat daa nu venea c el putin o
rec unoastere formalg a granitei Nistrului si ni-se oferia
c el mai minunat prilej c a s'o lgsgm moale, c el putin din
menajament i pentru J ugoslavia. Valoarea moralg si poli.
fic a a c onventiunilor dela Londra pentru defin.irea agresiunii
In privinta Mic ei Intelegeri afama, pentru U . R . S. S., in
prima linie de semngtura R omgniei, Stat ter torial vec in,
-c u c elelalte doug neavand fruntarie c omung. Si, apoi, Mic a
Intelegere, c a un bloc , n'a mai obt nut suc c ese reale in
pol tic a internationalg, dar al c Aror folos s'a inampiat
fie numa al unu a singur dintre membri c omponenti,
and s'a ivit prilejul potrivit ? E destul s amintesc de
sc ordul c u U ngaria pentru rec lamatii pe urma oc upgrii
B udapestei. D ar asa nic i un suc c es si niel un folos, afarg,
doar, de rec lama personalg i de c eea c e este mai grav :
induc erea in eroare a opiniei noastre public e. Nu mg fe.
resc de tAria c uvintelor c and misa fost dat s c itesc pfing
si in manuale sc olare sc rise de universitari ac ademic ieni
c A prin reluarea raporturilor din 1934 vec inii au rec unos-
c ut granita Nistrului.
Intu tia adevgratei situatii am avut-o in c lipa and
tdz ut in m5 nA volumul apgrut la Paris sub titlul de U .
R . S. S., bilan 1934", in c are sunt public ate rapoartele
fgc ute c elui de al X VII-lea c ongres al partidului c omu.
nist rusesc , intrunit in Ianuar 1934. R aportul c hlui
Lit.
*) In manualul de geografie R omc inia pentru c ursul superior
de lic eu al d.lor G heorghiu si I. Simionesc u, ac est din urmA
autor c unosc ut universitar
i membru al Ac ademiei R omane, se
apune la pa. 20: D ela rAsboi, de abia in anul ac esta (1935 )
am reluat raporturile dela vec in la vec in, dobandind totdeodatA
< lela ac tualii c onduc gtori rec unoasterea st5 pAnirii noastre asu.
pra Moldovei dintre Prut i Nistru".
www.dacoromanica.ro
X LV
vinof despre c lefinitia agresiunii i luarea de c ontac t c tr
grupul Statelor din Mic a Intelegere c uprindea un pasar
plin de antec . D ar nu era motiv de alarmare dac a se
tinei seamg de nevoile politic ii interne din onc e tara in
c hestiuni de politic g ex terng si de prez entarea unor sue-
c ese, fie si aparente. Probabil d. Litvinof a avut nevoe sA
infgtisez e c ongresului unele suc c ese ex terne c gnd ingrijo.
rarea din E x tremul Orient sporea. Probabil, mi.am spus,.
si d. T itulesc u avea euno*tinta de ac est raport,tipgrit
In frantuz este si la Paris Ic anc l a flc ut sc himbul de
sc risori si note, din 1934, pentru reluarea de raporturi di=
plomatic e, in numele R omAniei.Luc rurile erau aranjate si
trebuia numai s lgsgm timpului sg.si implineasc g opera
s asteptgm momentu. I oportun. D ar ac esta se fAc ea prea
mult asteptat.
atunc i, la sarsitul anului, am ridic at in presg c hes.
tiunea navigatiei pe Nistru. *) D in moment c e reluarea
raporturilor c u U . R . S. S. insemna i rec unoayferea uni.
ni B asarabiei, c d a $ a fuseserei prez enfafe luc rurile prin presa
noasfrei, fe rc i niel un ac f ofic ial c ategoric , Nis fral, c a aper
despdfrfifgare d0 Sfafe, era un fluviu international $ i frebuia
pus sub regimul c onvenfiei dela B arc elona. Ac easta se pre.
vAz use, de altfel, si in tratatul dela Paris din 1920 c are-
c onstata ac tul unirii c Ac i impune R omaniei obligatia (art..
7, alin. II, la pag. 32) sA aplic e, pe Nistru, regimul stabir
lit In paragr. I al art. 332 si in art. 333.338 din tratatul de
pac e dela Versailles, rang c e se va inc heia c onventia ge-
neralg pentru regimul international al ailor de c omuni.
c atie pe apg, c are a si fost inc heiaig la B arc elona (vez i.
p. 228 .245 ).
F atg c u tgc erea ofic ialitgtii, au pus prin presg o intre.
bare c ateg,oric g despre no (ura raporturilor reluate c u
R . S. S. *4) T rebue sg adaug c A, dupg 1 Ianuarie 1935 ,.
am inc eput, la luc rgrile prac tic e pe langg c ursul de drept
international public dela U niversitatea din Iai, c u stu.
) Argus, 29 D ec embrie 1934.
*) C u U . R . S. S. am reluat raporLurile de drept?" artic of
semnat f n Argus, 18 F ebruarie 1935 .
www.dacoromanica.ro
X LVI
< lentil mei, dintre c ari multi basarabeni c unosc Atori de ru.
sesie, sa luam c unostintl informativg despre natura ac es.
-tor raporturi diplomatic e din c olec tia revistei B asarabia
rosie". Numgrul ac esteia c u data c hiar de 1 Ianuarie 1935
public a, in frunte, un arE ic ol intitulat D oug aniversgri" i
vorbea despre perderea" B asarabiei oc upatg c u forta"
de R omani. C eea c e era mai interesant, in artic ol, era
.c arac feriz area felului c um fusese prez enfafei opiniei public e
-din R omania reluarea raporfurifor c i desminfirea c afegoric a"
.a c arac ferului de rec unoasfere penfra ac ful de unire din
frlarfie 1918 al fratilor basarabeni. In sfar0E , ac elas numgr,
mai bogat c a pentru un inc eput de an nou, c uprindea
un alt artic ol sub titlul N'am uitat, nu vom uita, nu
vom erta" c are, 0 prin c ontinut, amintea formula revi.
z ioni0ilor unz ,uri Nem, nem, soha !" (Nu, nu, nic iodatg !)
C um in U . R . S. S. regimul presei nu c unoaste
-tatea opiniilor, asemenea artic ole nu putean fi sc rise nu.
mai pentru paz glirea c etatenilor bol evic i i, desigur,
aveau nic i un interes sa ni.le trimitg in R omania. Singura
-c onc luz ie era c a d. T itulesc u fusese pac glit de d. Litvinof,
pentru odatg, c ac i nu-mi puteam inc hipui c a amatidoui se
puseserg de ac ord c a sg pac gleasc opinia public a roman
neasc A, a*a de simtitoare la normaliz area" raporiurilor
c u vec inii sovietic i,
In urma artic olului interogativ despre natura raporturi.
lot reluate c u U . R . S. S., am primit o invitatie telefonic g
i numai dupg c e mi-a fost flc utg sc ris, in numele
rninistrului nostru de afac eri streine, m'ara dus in z iva
de 23 F ebruarie 1935 la o c onvorbire c u d. N. T itulesc u.
Am c omunic at
i eu c e am putut d.lui ministru primind
in sc himb multe interesante informatii, dar nu 0 rgspun.
surile pe c are le-a' fi dorit.
In privinta reviz uirii regimului Stramtorilor mi.s'a c o-
munic at c se opine Anglia, luc ru c unosc ut.
D espre lipsa de vigilentg i perderea momentelor pen.
obtinerea ratific grii japonez e a
tratatului dela Paris
din 1920, rgspunsuri vagi c u o singura prec iz are c g din
moment c e am reluat relatiile diplomatic e c u U . R . S. S.,
www.dacoromanica.ro
X LVII
pi-in ac easta avem rec unoasterea, c are dubleaz a sau no=
veaz ii tratatul nedesgvlirsit- dela Paris, c e vream mai mult ?
F ireste, nu pot avea i n'arn nic i o pretentie, dar de
oarec e novatia este un ac t juridic ex pres in dreptul pri.
vat, c um s'ar putea c onc epe o novatie fac ifd in dreptul
international public ?
Nedumerire foarte justific atg prin desmintirile brutale
din c ealaltg parte a Nistrului argand c g reluarea rapor=
turilor diplomatic e nu inseamng si rec unoasterea granitei
basarabene.
D e altfel, in problema relugrii navigatiei pe Nistru, ati=
tuc linea vec inilor vgdeste grija lor, c a /of c e s'ar fac e sg
nu insemne o rec unoastere a c arac terului infernafional al
fluviului despgrtitor de State. Asupra ac eluias subiec E
am rev enit prirnind ec ouri simpatic e din Polonia *), tara
interesatg la drumul de apg al Nistrului. Subiec tul a fost,
apoi, tratat si de d. prof. G heron Netta dela Ac ademia
C omerc ialg din B uc uresti.") Am spus mai inainte c g
tex tul c onventiei de c ale feratg, pentru restabilirea tran=
sitului peste podul refgc ut intre T ighina i T iraspol, c a
c elelalte ac orduri insotitoare nu c uprind nic i un pream=
bul introduc tiv, c um se obisnueste si pi-in c are pgrtile isi
spun rec iproc c ate c eva dac g au c e.si spune.
C e vor fi insemnand mutismul rez erva ac easta, din
partea guvernantilor bolsevic i, in privinta raporturilor
noastre juridic e pe granita Nistrului, nu.i prea greu de
ghic it si, marturisese, 13)6 nu ma turburg deloc . D impo.
trivg. E foarfe bine venu i foarfe kmurifor in privin(a a.
c lever:rate/or gdnduri ale vec inilor fafc 1 de noi i ne desvidue
un adevc ir pe c are multi dinfre ai nosfti, naivi, nec unosc .
fori ai isforiei neinfelegalori ai mefodelor orlen/ale de
gc ind asc uns pc inc l la mornenful pofrivif, nu f ar fi pufuf pri.
c epe nic i c rede. R usia sovietic g, pi-in atitudinea ei de
astgz i, c are vi-ea sa fie o imitatie a atitudinei noastre eta
*) Argus, la 4 Aprilie, 8 si 12 August 1935 .
**) Intr. c onferint tinut la postul R adio B uc uresti pela
sf rsitul lui August si intr'un artic ol despre navigatia pe Nistru
in revista .Marea noastr ", Septembrie 1935 .
www.dacoromanica.ro
X LVIII
18 78 , c and ne.a rapit, prin brutalitate si neomenie, SuduI
B asarabiei, dupa un rasboi vic torios fac ut In tovarasie si,
pe deasupra, C u violarea unei c onventii garantatoare a
integritatii noastre teritoriale, nu fac e dec at sa ne des=
c hi& oc hii. E foarfe lesne de in (eles c e ar insemna pdfrun.
derea armafelor bolsevic e pe peimeinful ramdnesc , sub prefez =
ful unei asisfenfe mi/liare dec urgiind din vre.un pac , c dnd
la 18 78 ni,s'a reipif din feriforiul a c eirui infegrifafe ne fu.
sese, dinainfe, formal garanfafd.
Se mai pomenesc despre formula garantiei supreme a
granitelor noastre c u U ngaria prin prietenia i C u ajutorul
U . R . S. S.? E foarte adevarat c a, in ultimele luni din
1935 , a inc eput transitul pe c alea pungrii din U . R . S. S.
spre U ngaria, iar dupa 18 Oc tombrie, c and s'a desc his si
trafic ul feroviar direc t, prin T ighina, ac est transit se fac e_
si pe c alle noastre fez -ate, pe la Ad.jud, G himes spre U n.
garia. T rec , mereu, insemnate c antitati de fer vec hi si nou
din U . R . S. S. pentru U ngaria, probabil in vederea ga.
rantarii" fruntariilor noastre din tratatul dela T rianon...
C u toate ac estea, temerile intemeiate pe svonuri des.
pre inc erc arile de a inc heia prin surprindere un pac t c u
U . R . S. S. prevaz and c lauz a trec erii armatelor sovietic e
prin teritoriul roman, spre C ehoslovac ia, in eventualitatea
unei agresiuni, neluand sfarsit pana spre sfarsitul anului
trec ut, in Oc tombrie c l.nii G . B ratianu i Vaida Voevod
au c erut, c el d'intai printr'o interpelare, i c el de al douilea
prin dec laratii f ac ute la C luj, lamuriri linistitoare din par.
tea ofidalitatii. U n c omunic at din 16 /X al ministerului de
afac eri streine a desmintit negoc ierile c u U . R . S. S. pen.
tru trec erea armatelor sovietic e pe la noi, in legatura c u
tratatele de asistenta inc heiate intre ac el Stat si aliatele
noastre, F ranta i C ehoslovac ia.
C u toate ac estea, tirile din presa romana au c ontinuat
sa intretina ingrijorarea oamenilor c ari aveau destula in.
telegere despre primejdille asc unse intr'un pac t de asis.
tentA c u U . R . S. S. Se spunea, intr'adevar, c a pac tele
noastre de siguranta c u F ranta i C ehoslovac ia, pe deo.
parte, iar pe de alta pac tul S. N. prin dispoz itille art. 16 ,
www.dacoromanica.ro
X LIX
ne= ar obliga s desc hidem frontierele pentru trec erea ar.
matelor bolsevic e in c az ul de agresiune avut in vedere
prin noile tratate de asistenta, din 1935 , inc heiate de
F ranta c u U . R . S. S. si de C ehoslovac ia c u U . R . S, S.
D esbaterile dela G eneva in privinta sanc tiunilor c ontra
Italiei, pe temeiul art. 16 din pac tul S. N., erau aduse, si
ele, c a un argument in ac elas sens i anume, c ei am fi
feir nic i un drepf de disc ufie prealabil , feirei nic i o
rez ervei de suveranifafe, sc i punem feriforiul nosfru la dispo.
z ifia unei armerle sfreine, penfru frec ere, numai in virfufea
unei simple hofeirdri o C onsiliului dela G eneva, luafei indi.
ferenf c um, fie c hiar si C u simplex ' majorifafe. Poatec ine
stie ?c hiar dac g votul R omaniei n'ar fac e parte din ac ea.
sta majoritate de hotgrare !
Asemenea pgreri sau sugestii sunt aberatii in dreptul
public international, c are rec unoaste c hiar prin alin.
art. 15 din pac tul S. N. rez erva de suveranitate a State.
lor membre, iar la noi, in spec ial, ele apar c u 301 mai
grave c u c at nu tin seam5 , de inteleapta prevedere c on.
stitutionala (art. 123), c are spune c nic i o trupa armata
streinA nu poate fi primita in servic iul Statului, nic i in.
tra sau trec e prin teritoriul nostru dec at in virtutea unei
legi spec iale pentru fiec are c az .
Mai mult inc l, rez erva alin. VIII art. 15 din pac tul S. N.
are c az ul de rec unoasfere ex presg in afac erea insule.
lox Aaland c and ex pertii juristi c onsultati au rAspuns
c a dispunerea de teritoriul Statului este un atribut esen.
tial al suveranitAtil nationale".
SA fie vre-o legAturl intre stirile din presa romAnl a.
vand intelesul de mai sus si atitudinea d.lui N. T itulesc u,
la G eneva, in sedinta in c are, singurul, a sustinut farg
ec ou punc tul de vedere bolsevic al ambasadorului Potem.
kin, de a se aplic a sanc tiuni impotriva Statelor c are vo.
taserg c ontra sanc tiunilor fatg de Italia ? C a c i mic e s'ar
c rede de oamenii lipsiti de preggtire si de intelegere, drep.
tul international public c a i prevederile din pac tul S. N.
nu sunt lipsite de logic l, de bun simt i de elementarul
respec t c uvenit suveranitatii Statelor membre.
4
www.dacoromanica.ro
D upg redesc hiderea Parlamentului, d. B rgtianu a pro.
voc at dec laratii c ategoric e negative din partea ministrului
de afac eri streine*) in c e priveste negoc ierile din trec ut,
dar c u o rez erv de viitor destul de ingrijitoare c and c u.
noastem adevgrul despre natura si c arac E erul raporturilor
diplomatic e reluate c u U . R . S. S.
La disc utia Mesajului R egal in Senat, d. N. Iorga vor.
bind despre problemele romanesti s'a oc upat si de situa=
tia noastrg fatg de U , R . S. S., pentru a ajunge la ac e.
iasi inc heere c ategoric g : n'au c e c c iufa frupele bolsevic e prin
(ara noastr '49 i, dec i, nu poafe fi vorba de un frafaf de a=
sistenic i C u vec inul de per fe Nisiru.
Lg.muririle provoc ate prin interventia c elor c loui profe.
son de istorie, d.nii N. Iorga si G . I. B rgtianu au fost
foarte feric ite pentru luminarea opiniei public e asa de usor
sapac ita prin c oloane de z iare c e par lipsite de simtul istoric
si national.
U n pac t c uprinz and c lauz a de asistenta militara c u U .
R . S. S., dupg atitudinea c are ne desvglue adevgratele
sentimente ale vec inilor, e indoit de primejdios: intai, din
punc tul de vedere al eventuahlor aliatji Insasi, c ari vc idesc
c onfinuarea nc auinfelor isforic e de c uc erire spre B alc ani prin
*) La 26 Noembrie a reluat c hestiunea printio c erere de in-
terpelare repetata la C amera, c areia d.T itulesc u i-a dat raspuns
in D ec embrie, iar d. B ratianu a ripostat in sedinta dela 19/X LI
1935 indata dupa intoarc erea din streinatate c and, insa, d. mi=
nistru de afac eri streine plec ase la G eneva. D uelul ac esta de
tribuna pe tema raporturilor c u U . R . S. S, n'a avut loe in pre-
senta c elor doui c ontradic tori dinteun c onc urs de imprejurari.
**) Iata c uvintele d-lui N. Iorga : Nic i un pas mai departe
dec at atat. Noi nu dorimnic i nu putemrasboi impotriva ori=
c arel R usii, dar niel nu avem nimic afac e c u ra-sboaele pe c are
vrea sau este in stare a le fac e R usia ori mide. Ac easta nu ne
pr vete pe noi.
,Si noi am vaz ut atatia soldati rusi si la 18 77 si la
18 78 , si
in timpul marelui rgsboi, inc at c lorinta noastra foarte c alduroasa
este sa vedem c at mai multi diplomati asa de amabili c a c l. Os-
trow sky si, dac a voiti, parasutiste asa de simpatic e c are, un
moment, au inseninat atatea frunti mai tinere sau mai batrane
si au plec at intovarasite de toate omagiile noastre, dar uniforma
ruseasc a este bun unde este ; noi, aic i, nu dorim s'o vedem.
T rebue sa spunem i ac est luc ru".
www.dacoromanica.ro
LI
infrefinerea voifd a unor furburi sifuafii juridic e, prefind ei,
ad:ic a" viifoare pretex te de anex iuni feriforiale
; al douilea, din
punc tui de vedere al eventualiIor dusmani c ari ar fi mag.
netic atrasi de tara manoasa a gurilor D ungrii si a isvoa=
relor de petrol c a sc l deskisoare c c impul marilor bei fail
vii.
loare, pe piimc inful nosfru. Isioria din feric ire ne.a invatat
c e inseamna sa fli c amp de batglie pentru altii.
Odatg reluate raporturile c orec te de vec inatate C u U . R .
S. S., se c uvine sa ne ferim si de iz olarea dela 18 77. A.
vem interesul sa nu slabim prietenia c u un alt Stat vec in
c are se aflg intr'o situatie asemanatoare La de U . R . S. S.,
e vorba de aliata noastrg Polonia, la adresa c greia au a.
parui, deseori, in presa romaneasc a notite informative sau
c omentarii sc andaloase c e nu pot fi aprobate, c red, de nic i
un R omgn.
Oc rofirea minoritatilor, dupe' tex ic le c onventionale, si
proc edure de aplic are, dupe' rez olutiile C onsiliului S. N.
Pac ea din 1919, c are a pus c apgt marelui rgsboi, in.
seamna, fgrg indoialg, o c otitura in istoria
omenirii
nu numai prin sc himbarile c e a impus hartii, dar
si prin
randuelile noi si indrgstiete c e a stabilit in
c omunitatea
internationall a Statelor, limitandu.le ac estora drepturile
absolute de suveranitate si supungndu.le unui c ontrol in.
ternational juridic organiz at.
Oc rotirea minoritgtilor etnic e e una din infgtiserile c ele
noi ale vietii intemationale, de dupg 1919, prin sistemul
de garantie instituit, sub c ontrolul C onsiliului S. N., in
favoarea minoritgtilor de alta, origina, de altg limba sau
de alta c redintg deat ma joritatea populatiei din Statele
E uropei c entrale sau rasaritene, c are au fost c bemate la
viata nationala proprie ori si.au vaz ut implinit idealul un .
tgtii lor nationale.
Oc rotirea a fost, din primul moment al instituitii sale,
c orolarul logic si nec esar al reviz uirii hartei europene po.
irivit princ ipiului nationalitgtilor, c um am vaz ut mai sus,
de oarec e in amintitele parti ale bgtranului c ontinent era
c u neputinta sa se tragg fruntariile c ele noi in perfec ta
www.dacoromanica.ro
LII
c onc ordanta c u princ ipiul national rec unosc ut, in sfarsit, de
c lreptul international public . Sc risoarea de trimetere a tra-
tatului dela T rianon c atre delegatia ungarl, isc Alitl de c l.-
A. Millerand, in c alitate de presedinte al c onferintei de
pac e, o spune in c hip c ategoric spre a c urma obiec tiile
unguresti impotriva granitelor noi : imprejurgrile etnogra.
flee din E uropa c entralg fac c u neputinta c a fruntariile
politic e noi sA c oinc idg perfec t c u c ele etnic e (v. pag. 46 .5 0).
D e unc le, nevoia absoluta a formulei de c omprom s intre
dorintele legitime de a respec ta in c hip r guros princ ipiul
nationalitgtilor si realitgtile vietii din E uropa c entrall :
granite nationale, dar c u garantie de oc rotire pentru mi.
noritgtile de origing streinl inglobate in ac este granite.
T ex tul sc risorii M llerand, c itit C u atentie, arata c um s'a
hotIrAt problema fruntariilor europene noi si nu indrep-
tlteste propaganda reviz ionistA maghiarg s'o invoac e drept
argument pentru sc opurile c e urmareste. D impotrivg c hiar.
D ar princ ipiul oc rotirii e mult mai vec hi dec k pac ea
generala. Am reprodus, de ac eea, in c olec tie si tex te de
mai inainte c are privesc R omania si natiunea romAnA, pre-
c um sunt :
prevederile de respec tare fgra nic i o limita sau ex .
c eptie a liberE gtii religioase din tratatul dela B erlin (p.318 ),
pusc i drepf c onduje penfru rec unoasferea independenfei Sta.
& LI ronuin ;
prevederile mai desvoltate, de libertate sc olarg si re.
ligioasa pentru C uto.Vlahii din Statele balc anic e, dec i de
oc rotire a minoritgtilor romanesti din ac ele State din punc t
de vedere religios s efnic , obtinute de R omania c u pr .
lejul pac ii balc anic e dela B uc uresti din 1913, din partea
B ulgariei, G rec iei 0 Serbiei (p. 321.322), dar c are au rA.
mas numai pe hartie, simple dorinte neirnplinite, din pri-
c ing c a a lipsit garantia si c ontrolul international, c a si
pentru prevederile tratatului anterior.
In c az ul neindeplinirii obligatiilor luate prin tratatul dela
B erl n, am platit mai sc ump trebuind sl primim prevede-
rile tratatului spec ial de oc rotire din 1919 (p. 112417) si
c are, in prima lu forma, c and R omania se prez entase di--
www.dacoromanica.ro
LIII
-naintea c onfer ntei de pac e printr'o delegatie avInd in
frunte pe L I. C . B rgt anu, fiul ac eluia c are ne reprez en.
tase la
B erlin si avusese c uvgntul hotgrator la revi.
z u rea C onstituttei noastre din 18 79, pentru a fi pusg in
c onc ordantg c u tratatul de B erlin, puna un preambul
jign tor pr n repunerea in d sc utie a independente R o.
manie (pag. 112 nota). Prin retragerea lu I. I. C . B rg.
tianu dela c onferinta pgc ii, tratatul de oc rotire a fost, c um
se stie, semnat in numele R omgniei de d. A. Vaida Voe.
vod, c are a obtinut inlgturarea preatnbulului jignitor, c um
alte neinsemnate modific an.
Am mai reprodus prevederile spec iale, deosebite fatg
de tratatul c u R omgn a, din tratatele de oc rot re inc heiate
la pac ea generalg c u Polonia, C ehoslovac a, Iugoslav a s
G rec ia.
In sarsit, luc ru foarte important, am adunat s am re.
produs, laolaltg, foafe rez olutiunile C onsiliului S. N. in.
c epand c u tex tul raportului T ttoni, c are este doc umentul
fundamental in materie, privitoare la proc edura de aplic are
a tratatelor de oc rot re.
In felul ac esta, oric ne putand avea la indemang bate
tex tele, c are alc gtuesc dreptul minoritar In vigoare, c u
proc edura lu de aplic are inaiontea forului international
dela G eneva, sper c g nu voi mai avea, pe v itor, neplg.
-c erea sa c onstat adanc a noastrg ignorantg in mater e,
c h ar and e vorba de persoane c anora nu le este erial
sa vorbeasc g fgrg sa stie despre c e este vorba.
Liberiatea c omunic afiunilor *i a fransitului iniernati.
onal pe spit', pe useat i in aer.
Problema libertgtii omenest , individualg s c olec tiva,
vec he de c gnd e lumea, apare si reapare, mereu, in toate
imprejurgrile unc le e vorba de organiz are jur dic g si de
garantia dreptului impotriva fortei brutale. C a un bles.
tem ramas din siramo*i, peniru vgrsgrile de sange i rasn
bungrile neimplinite, oamenii, dornic i pretutindeni de
bertate, nu stiu sau mai c urgnd nu pot, totdeauna, sg
respec te libertatea ahora. D e ac i, permanenta fgrg de sfgr.
www.dacoromanica.ro
LIV
sit a c onflic telor si a rlsboaelor, dar si sfortarea repetatl
c u speranta, nic iodat perdutl, intr'un viitor mai bun al
omenirii, de dreptate Lara violenta, prin libertatea si ea.
litatea rec unosc uta tuturor.
Libertatea c omunic atiunilor si a transitului internatio.
nal s'a c onsfintit c u pretul multor jertfe si dupl lungl
trec ere de timp.
D 'intli, a trebuit sa fie c astigat princ ipiul libertltii ma.
rilor, dupl multe s'i grele lupte c u ac ei c ari intelegeau sl
foloseasc l, numai ei, drumul eften al apelor plmantului.
Pe urma, s'a c astigat s princ ipiul libertAtii de naviga-
tie pe raurile c ele mai mari, c a o prelun gire fireasc l a li.
bertAtii m x ilor. C ongresul dela Viena (18 15 ) inseamnl
din punc t de vedere istoric c onsfintirea libertltii de na.
vigatie pe marile fluvii europene, sub c ontrol sau garan.
tie internationall. Inc eput feric it si idee noroc oasl, strans
legata printr'o fireasc l inrudire c u bate ideile mari de li.
bertate desvoltate de revolutia franc ez l.
Libertatea navigatiei s'a intins si s'a prec iz at prin pi-e.
vederile tratatului dela Paris la D unlre (18 5 6 ), iar data
ac easta se stie c e inseamnl 'in istoria noastrl nationala.
C onsfintirea si desvoltarea liberiltii de navigatie pe D u.
nare, a fost semnalul de redesteptare nationall rom neas.
c a, de inc hegare si de c restere c ontinua a R omaniei mo.
derne. B ine inteles si pe masura c e benefic iul libertltii
mlrilor s'a intins la mlrile interioare, inc lise din bale
pgrtile, intre altele c u desc hiderea libertAtii de trec ere
prin Stramtorile B osfor si D ardanele, la pac ea de Adria.
nopole (18 29).
C u libertatea c omunic atiunilor terestre si dreptul de
trec ere prin teritorii streine, adevlratl servitute interna.
tionall, pana la tlrmul marii ori al unui fluviu intemati.
onal, a mers c eva mai greu si mai inc et. In primul rand,
tec hnic a c omunic atiunilor s a transporturilor, pe usc at, a
ramas mult In Intarz iere, pana ac um aproape un veac ,
fata de c orespunz ltoarea tec hnic a a
drumurilor de apl.
Vantul, c are umfla panz ele c orabierilor inloc uind forta
vaslelor, a impins din vremuri foarte departate omul pe
www.dacoromanica.ro
LV
drumul apelor, mult mai c u usurinta dec fit in
tinuturile
salbatec e si nec unosc ute ale usc atului. .D rumul fara pulp
bere", adic a drumul apei, prec um i.a spus poporul nos.
tru in limba lui inflorita, a fost si a ramas un drum mult
mai eften, un drum oferit de agata de natura, prin c oma
paratie C u c lrumul de usc at, c are trebue sa fie fac ut C u
munc a si c heltuiala multa si c are mai c ere, pe deasupra,
sa fie intretinut. Si, apoi, dela stravec hiul c ar, intemeiat
pe nasc oc irea roatei, pentru usurarea transporturilor de
usc at, omenirea nu mai inventase nimic deosebit pentru
drumurile pamfintului. C arul stravec hi si C u trac tiunea
animall a ramas, pAn la aparitia loc omotivei de c ale fe.
rata, mijloc ul c lasic de c omunic atiuni si de transporturi
pe usc at, greoi, inc et si prea sc ump.
C lile ferate abia au implinit un veac , automobilul doar
c ateva dec enii, lar autostrada, c onc urenta drumului de fer
e si mai noul. In sfarsit, avionul n'a intrat in randul
mijloac elor perfec tionate de c omunic atiuni si transport, c are
dubleaz a toate mijloac ele mai vec hi si pe usc at si pe apa,
dec at abia dui:4 automobil, ex ac t abia dupa desavarsirea
tec hnic a de c onstruc tie
a motoarelor mic i, dar c u putere
mare. Progresul tec hnic a fost, insa, de data ac easta, mult
grabit din pric ina marelui rasboi, c are a bic iuit spiritul
inventiv al natiunilor luptatoare pentru satisfac erea nevoi.
lor de distrugere a dusmanului.
T ratatele pac ii generale, c um si toate ac tele internatio.
nale c are au insotit si au c omplec tat noua randuiala din
lume, s'au oc .upat, de aproape si amanuntit, de libertatea
c omunic atiunilor si a transitului. C um printre c auz ele a.
E land ale marei drame skigeroase din 1914-1918 fusese
si impiedec area transitului, c u sc opuri de inabusire ec o.
nomic a si de monopol, prin suprimarea c onc urentilor, c And
ei nu aveau libera esirea la mare din pric ina unei proaste
asez ari geografic e, fac torii hotaratori ai ordinei noi au dat
o deosebita atentie ac estei probleme prin tratatele de pac e
si prin ac tele c omplimentare.
D e ac eia, multimea ametitoare de prevederi amanuntite
privind libertatea c omunic atiunilor si a transitului inter.
www.dacoromanica.ro
LVI
national de toate felurile : pe aps, pe usc at i aerian, din
tratatele de pac e, desvoltate, apoi, prin c onventille spec iale
dela B arc elona si G eneva. Am c sutat sa distribui materia
pe c at a fost C u putintS sub fitluri
aparte, spre a feri
c ititorul de impresia z ApSc itoare a prevederilor c are au,
toate, un fir c onduc Stor : liberfafea egalifafea de frafa.
menf, sub garanfia c onfrolului international.
Prevederile din tratatele de pac e le-am grupat sub titlul
de prevederi c u c arac ter general (p. 135 ) si c ele c u c arac .
ter spec ial (p. 144) mentionand, la fiec are, numSrul artic o-
lelor c orespunz atoare din diferitele tratate. T ratatul spe.
c ial din 9 D ec embrie 1919 inc h eiat de puterile aliate
asoc iate c u R omania, c unosc ut in genere sub numele de
tratatul de oc rotire, c uprinde in c apitolul II (p. 117-120)
prevederi despre libertatea c omunic atiunilor si a trae.
sitului, c a i despre tratamentul ec hitabil al c omerLului. T oa.
te ac estea au primit ultimele desvoltSri, c onform tratatel or
de pac e, prin c onventia i statutul dela B arc elona pentru
libertatea c omunic atiunilor 0 a transitului (p. 220-227).
D reptul fluvial european destul de desvoltat i pans. la
1914, a dobandit prin tratatele de pac e o reglementare de
c arac ter general privind laolaltS E lba, Oder, Niemen si
D unare (p. 15 1-15 5 ), osebit de c lauz ele pentru R hin si
Moselle (p. 15 8 .16 1), si de prevederile spec iale pentru E l.
ha, Oder si Niemen deoparte (p. 15 6 .15 7), iar de alta numai
pentru D u:Are (p. 16 3-16 5 ). La ac estea, se adaugl prevede.
rile din c onventia, statutul i protoc olul aditional dela B arc e.
lona privitoare la regimul c Silor navigabile de interes interna.
tional (p. 228 .244). Osebit de ac este re4-glementari, fiec are
mare fluviu european are problemele lui partic ulare c are au
primit deslegari potrivite. Astfel, in c olec tia ac easta, ne-am
limitat numai la
reglementarile 'spec iale D unarii, c are ne
intereseaz l de aproape, si am reprodus Statutul definitiv
dela Paris
(p. 16 6 -18 2), apoi ac ordul dintre C . I. D .,
R omania si J ugoslavia pentru c onstituirea servic iilor spe.
c iale din sec torul Podilor de fer (p. 5 91-6 11) c u aranja.
mentele privind politia navigatiei func Lionarea servic ii.
lor din ac el sec tor (p. 18 3-18 6 ), c um si c onventia pentru
www.dacoromanica.ro
LVII
politia navigatiei pe restul D ungrii alc gtuind fruntaria
intre R omania i J ugoslavia (p. 18 9-193). In sfarsit, am
reprodus i modus.vivendi dela Semmering privitor la sec .
torul B railaG alati pentru inc hiderea vec hiului c onflic t
al nostru c u C .E .D . (p. 18 7-18 8 ).
D ar toatA reglementarea amAnuntitl a dreptului fluvial
international in genere si a c elui dungrean, in spec ial, nu
are laid o valoare *i nu poate servi sc opului urmArit dac A
marile, in c are se revarsg fluviile respec tive, sunt mAri
inc laise, de pildg prin stramtori lipsite de garanfia liberfd.
fii de frec ere in onc e vreme Ii a egalifdfii de frafamenf pen.
fru bale pavilioanele, R ini nic i o c leosebire. C um gurile D u.
narii s'a spus pe bung dreptate a sunt la B osfor ai D ar.
danele, toate prevederile de libertate internationala a c o.
munic atiunilor *i transitului dunarean i i c apAtA depliiaa
lor valoare, prin regulile eonventiei dela Lausanne privi.
toare la regimul Stramtorilor Mari Negre (p. 34.45 ). Am
arAtat mai inainte, c and am ex aminat raporturile noastre
c u U . R . S. S., pentru c e R omania nu poate sA= i dea
c onsimtAmAntul la reviz uirea regimului militar al StrAm=
torilor fiindc l ar insemna sA nu. i inteleaga propriile in=
terese vitale la Marea Neagrg sau c .5 , asteapta numai din
partea ahora, mai putin interesati dec at noi, prec um e
Anglia, impiedec area unei reviz uiri urmdrifd de T urc ia ,si
de U . R . S. S.
D ispoz itiile de transit terestru, se intelege feroviar, *)
din tratate, i.au primit, potrivit trimeterilor din primul
moment, desvoltarea in tex tul c onventiei, statutului si al
protoc olului de semnAturA deja G eneva despre regimul in.
ternational al c ailor ferate (p. 245 .26 3).
In sfar*it, progresele aviatiei au impus atentie redac to.
rilor tratatelor de pac e c a sA. insc rie anumite mAsuri prin=
ire prevederile generale de libertate a c omunic atiunilor si
a transitului aerian, iar adevgratul statut c a sl= i spun aaa
al navigatiei internationale aeriene a fost statornic it prin
c onventia spec iala dela Paris din 1919 (p. 207.219).
*) N'am dat tex tele c onventionale privitoare la desvoltarea
automobilismului international.
www.dacoromanica.ro
LVIII
R egimul ac esta unitar si, intr'adevar, nou prin infatisa.
rea lui organic a
i armonic a, fata de situatia dinainte de
1914, c onsta dintr'o liberfafe a c omunic atiunilor 0 a tran.
sitului international, garantata printr'o egalifate de frafa=
menf mire toate pavilioanele, c u urmarile logic e dec urgand
din ac est princ ipiu de egalitate.
Astfel, s'a admis dreptul la pavilion c hiar tarilor lipsite
de c oasta maritima dandu.li.se putinta sa se foloseasc a de
libertatea marilor pe pic ior de egalitate c u Statele asez ate
la 01-mu' mar%
S'au interz is tarifele diferentiale la
transit, dac a nu e
vorba de alte c ontra.servic ii, c e trebuesc platite fata de
Statul transitat, spre a se impiedec a, pe viitor, folosirea
mijloac elor de transit, dec urgand dinteo noroc oasa ase.
z are geografic a sau din alte imprejurari, c a arma ec onoff
mic a in lupia de c onc urenta internationala. Ac easta intera
z ic ere merge asa de departe inc at c hiar c and un Stat
prac tic a inc urajarea industriilor nationalesi c are n'o fac e
in vremea noastra ?trebue s'o fac a numai prin subventii
ori prin ridic area tax elor vamale, dar nu prin joc ul c apri.
c ios al tarifelor de transport.
Se intelege c a ac este princ ipii, c are se aplic a in transi=
tul terestru feroviar, se vor impune c u atat mai mult in
regimul de navigatie al fluviilor de interes international,
unde tax ele trebue sa c orespunda ex ac t c heltuelilor fac ute
pentru usurarea navigatiei (dragaje, luc rari de c heiaj, e.
ventual spargatoare de ghiata pe timp de iarna) fara nic i
o deosehire intre pavilioane
i c u o singura ex c eptie : a
c abotajului national rez ervat intre porturile ac eluias Stat.
In limitele ac estui regim general, Statele vec ine au li.
bertatea sa organiz ez e, potrivit imprejurarilor si prin c on.
ventii bi.laterale, transitul terestru, fluvial sau aerian din.
ire ele, dar fara sa c ontravina sau sa stinghereasc a inte.
resele transitului international, c i toc mai sa.I serveasc a
mai bine. In ac est sens, am reprodus tex tul c onventiei de
transit roman pentru legaturile din Nordul tarii prin Po.
lonja i C ehoslovac ia (p. 5 75 .5 8 9), a c elei de transit pc ).
Ion prin teritoriul roman (p. 5 90), c onventia pentru fol.
www.dacoromanica.ro
LIX
sinta drumului de apg pe fruntaria fluvialg dintre Polo-
nia si R omania pe C eremus (p. 6 35 = 6 39) ori a c elui de pe
T isa intre R omania 0 C ehoslovac ia
(p. 38 4 si 398 ), in
sfarsit c onventiile pentru trafic ul direc t de c ale feratg
organiz area ggrilor de fruntarie C u U ngaria (p. 6 12= 6 34)
si c u R usia sovietic g (p. 6 40= 6 45 ), dei titlul ac esteia din
urma este diferit, c um se poate observa.
Le= am reprodus pe c ele mai c arac teristic e si mai inte=
resante dintre c onventiiie de transit feroviar peste grani=
tele noastre c ele noi, dela Apus si dela R gsgrit, fiindc g am.
bele ne amintesc doug, c onventii asemanatoare vec hi, una
din 18 Mai 18 74 c u Austro.U ngaria, alta din 6 Mai st.
v. 18 72 c u R usia taristd. C ea d'intai, organiz a transitul
prin ggrile de fruntarie pe liniile ferate romane i austro=
ungare in punc tele Varc iorova, Predeal i B urdujeni.It.
kani stabilind obligatia rec iproc a de a mai fac e o jonc =
tiune, pang in patru ani, prin Oituz sau Palanc a.G himes,
c um si alta prin T urnu R osu, dar aic i fgrg termen fix at.
Adoua c onventie, era privitoare la jonc tiunea liniilor fe.
rate ale c elor doug tgri intre punc tele terminus pana
tunc i, C hisingu si Iasi, ale liniilor Oc tessa.C hisingu si
Suc eava.Iasi.
D ar fiindc g am vorbit de transitul fluvial international,
iar D ungrea, dupg, pac ea generala, a fost dec laratg fluviu
international dela U lm si pana la varsarea in mare, se C u.
vine sa stim i sa ac c entuam c e este fluviul international".
Potrivit definitiei adoptatg in diferitele ac te de drept
international public , este ac el c urs de apg c are, dela is=
voare si pang la varsarea in mare, desparte sau strgbate"
doug sau mai multe State.
E toc mai c az ul Nistrului, granita c ea mai vec he a nea=
mului nostru, dela R gsgrit, c aruia urmeaz a, sa i= se aplic e
regulile dela B arc elona, c um am spus mai inainte c and
m'am oc upat de raporturile c u U .R .S.S. C hiar dac g, pang
astgz i, vec inul dela R gsgrit, de c urand venit la S. N., n'a
aderat la toate ac tele internationale, c are alc atuesc noua
ordine europeana de pac e, de c olaborare prieteneasc g
de siguranta obsteasc a, impotriva oric aror ac te sau gan-
www.dacoromanica.ro
LX
c luri asc unse ori fatise de agresiune,el va trebui sa a.
c lere la regulile dela B arc elona dac a s'a alipit, c u adeva.
rat si in c hip sinc er, frontului c onservator al pdc ii i al
ordinei europ ne. Onc e alta atitudine de rez ervd inseam=
nd c A dec larafiile lui de anfi.reviz ionism nu sunf sinc ere, c i
urmc iresc sc .:" asc undc l sc opuri c e nu pof fi miirfurisife pe fagi.
Intregul regim ac tual de libera c irc ulatie si transit in.
temational a fost pus sub supravegberea C omisiunii de
c ornunic atiuni si transit a S. N., pentru c az urile eventu-
ale de neintelegere intre Statele partic ipante, c u rec urs
final la judec ata C urtii permanente de justitie intemati-
onala dela H aga, and organul de Impac iuire dela G ene.
va nu va fi isbutit sa determine ac ordul. E un sistem
unitar, C u putinta finall de lic hidare a c onflic telor prin
interventia justitiei internationale, inspirat din prac tic a
anglo.sax onA in materia tarifelor de transport ale marilor
c ompanii partic ulare de c ale ferata.
Inc heind ac este observatii generale despre transitul in-
ternational, se c uvine sd aminiesc , numai in treac li i fara
a sidrui, alid greall c e s'a fac ut indata dupa pac ea ge.
nerall, igre*ald c are c omplec teaz a tabloul rez umat de mai
'nainte. E vorba de rdsc umpirarea c Ailor ferate partic u.
lare din tinuturile alipite R omaniei, in spec ial de ac elea
din teritoriile de peste C arpati potrivit prevederilor art. 304
din tratatul dela T rianon (p. 146 ). In R omania, fac andu.se
o politic a de Stat in materie de c di ferate, rasc umpararea
liniilor partic ulare din teritoriile c e ne.au fost atribuite,
prec um si reorganiz area administrativatec hnic a a z iselor
retele trebuia sa fie fac uta prinWo intelegere c u c ompa-
niile c onc esionare, potrivit princ ipiilor juridic e de respec .
tare a d.repturilor private, dar c u rec urs la arbitrii desem.
nati de S. N. in c az de divergenta. In primele timpuri de
nesiguranta j c biar de panic d,
proprii imprejurarilor c e
urmeaz a la sarsitul unui mare rasboi, inc laeiat prin sc him.
bari
teritoriale insemnate, multe soc ietal c onc esionare,
c u sediul la B udapesta, au voit samsi strdmute
sediul in
R omania si sd se nationaliz ez e potrivit C odului nostru de
-c orned spre a se adapta de indata. situatiilor politic e noi.
www.dacoromanica.ro
LX I
Au fac ut, grabite, c ereri in regula, dar s'au isbit de pie=
dic i in privinta fransformarii c apitalurilor din c oroane in
le . Ac tionarii intelegeau sa fac a ac easta transformare de
c apital pe c ursul de egalitate intre c oroana si leu, pe c and
organele noastre c ompetente le= au c onditionat admiterea
c ererei de naturaliz are de primirea ac eluias c urs de sc himb
c a si pentru hartia moneta retrasa din c irc ulatie din teri=
toriile noi, adic a un leu egal c lou c oroane. G resala de
perspec tiva si ex agerare de c onditii dac a tinem seama c a,.
de data ac easta, nu era vorba de un simplu sc himb de
moneta hartie in c irc ulatie, ara. ac operire sau garantie su=
fic ienta, c i de c apitaluri reprez entate prin imense valori,
sub forma terasamentelor, materialului rulant ,si de c ale,
c onstruc tii de gari s ateliere, etc . R amase in majoritate
mai departe sub forma unor soc ietati c apitaliste stre;ne,
c u sediul afara din R omania si c u putinta de instreinare
a ac tiunilor in mainile unor detinatori c u puternic sprijin
diplomatic si legaturi intemationale, ac este soc ietati c on=
c esionare de c li ferate au isbutit, in urma, sa ne sileasc a
la rasc umparari mult mai oneroase. Soc otind limita mi=
nima de 14 fr. elvetieni pentru suta de c oroane din a=
c ordurile ulterioare, e vadit c a rasc umpararea ne-a c ostat
c el putin de ease ori mai sc u.mp dec at ar fi fost c az ul
rasc umpararilor de soc ietati nationaliz ate la c ursul de ega=
litate al c oroanei c u leul, pentru c apitalurile lor. Ac easta
fara a mai soc oti avantajul disc utiilor la noi ac asa, intre
Stat s c ompaniile c onc esionare romaniz ate, inainte de a
fi silit sa mer.5 ,d in fata ex pertilor sLreini.
Apianares c onflic ielor ii. justia internaionalii.
D e altfel, proc edurile pentru aplanarea c onflic telor in=
ternationale si prevenirea rasboiului au fac ut un foarte
mare pas inainte, prin opera pac ii generale din 1919. D e
unde, odinioara, nu aveam dec at un singur ac t general c u
c arac ter legislativ international, c are era c onventia dela
H aga pentru aplanarea c onflic telor (p. 70-8 9), duna 1910
avem pac tul S. N. c u prevederile de arbitraj vec hi si c ele
noi, de impac iuire prin rec ursul la C onsiliu sau la Adu=
www.dacoromanica.ro
LX II
nare, dar avem mai ales c ea d'intgi C urte permanentg de
jusfifie internationalg, pe c are si.a dat-o omenirea in do.
rinta de a se feri de vgrsgrile de sgnge si de ruinele rds=
boiului (vez i statutul C . P. J . 1. p. 90-105 ),
Am reprodus i protoc olul din 1929 dela G eneva (p.
106 -109) c are desteptase speranta adergrii americ ane la
C . P. J . I., dar c are nu s'a implinit prin refuz ul Senatu.
lui din Washington, la data de 29 I 1935 , de a ratific a prorn
punerea presedintelui (7 voturi au lipsit pentru atingerea
majoritgtii nec esare de doug treimi). D e asemeni, am re.
produs i tex tul de aderare a R omgniei la c lauz a fac ulta.
tiva de arbitral obligator din Statutul C urtii (p. 110-111).
D in ec onomie de spatiu, n'am redat nic i unul din tex .
tele c onventiilor de arbitraj inc heiate la Loc arno, intre
Statele vec ine partic ipante la sistemul de siguranta, c u
garantie, inaugurat prin pac tul renan si tratatele de asis-
tenta rec iproc a Inc heiate de F ranta c u Polonia *i
lovac ia (p. 435 .436 ). i nic i tex tul c onventiei de arbitraj
F ranta.R omgnia, c a anex g la c onventia de amic itie din 1926 .
Legile rfisboiului i c ontrolul c omertului de arme.
C u toate preoc upgrile de pac ifism si c u toate pac tele
inc heiate sau c are se inc hee, mereu, prec um am c onstatat,
primejdia rgsboiului amenintg omenirea parc g mai mult
(keg oric Ind. D ac a, in E uropa, lini*tea de bine de rail
se pastreaz a, in afarg de vec hiul c ontinent, c onflic tele sgn.
geroase c ontinua sa, se desfgsoare, oarec um sfidgtoare fatg
c u neputinta 5 . N. de a interveni, c u autoritate, c a sg
opreasc a pe turburgtorii ordinei internationale,
R gsboiul din E x tremul Orient c u ex pansiunea J aponiei
pe c ontinentul asiatic , impotriva vointei c elorlalte mari pu=
teri interesate, in Mongolia si in C hina, a fost c ea mal
puternic g rec hemare la realitate. I.a urmat, in 1935 , ac .
tiunea ofensiva a Italiei, putere europeang, in Abisinia,
Stat membru al S. N. C onflic tul este in c urs de desfg.
urare la aparitia rgndurilor de fa tg nu se stie c e ne
va mai aduc e viitorul. U n ec ou al ac estui c onflic t l'am dat
In tex tul rgspunsului Angliei la intrebarea F rantei despre
www.dacoromanica.ro
LX IV
c erea un rgspuns grabnic , C u avertismentul c a In c a a c on.
trar se va intrebuinta forta pentru implinirea c elor c erute
prin ultimatum.
Ac easta din pric ing c g, nesoc otind prevederile armistitiu.
lui dela 3 X I c u c omandamentul austro-ungar, c are nu lasa
trupelor germane dec at un amp foarte sc urt de trec ere
pz in monarbia dualista. c omandamentul german, In loc sg
evac uez e teritoriul romAn, i sporise c ontingentele i c on.
struise noi fortific atii determinand armatele aliate, c e Ina.
intau din B alc ani dupg armistitiul bulgar, sg c onc entrez e
forte la D ungre i sg bombardez e orasele rom5 nesti. T e-
ritoriul roman era amenintat sg deving, astfel, c amp de
bAtglie, c ontrar angajamentelor c omandamentului german
fatg de guvernul romin, c gruia Ii c eruse sg interving pe
lAngg aliati spre a impedec a Inaintarea trupelor aliate pe
teritoriul romAn (p. 20). In urma ac estui ultimatum, R o.
mfinia a reluat armele c ontra G ermaniei, c u c Ateva ore ina.
hate de armistitiul general din 11 X I, dar nu invoc And vi.
olarea tratatului de pac e din primdvarl, dela B uc uresti,
c u puterile c entrale, tratat c e nu fusese ratific at, c um se
serie probabil dintr'o gresalg, in marea istorie a c onfe.
rintei de pac e a lui T emperley public atg de Institutul re-
gal de afac eri strgine din Londra. *)
Interesant i ac ordul nostru c u U ngaria, la C omisia de
reparatiuni, pentru despggubirile c e ni se c ereau in urma
c ampaniei de pe T isa i oc uparea B udapestei, c are ne.au
fost impuse prin gtac ul brusc at al armatelor maghiare in
timpul guvern5 rii bolsevic e prez idatg de B ela K un. D in
vic time ale atac ului, eram pusi, deodatg, In lumina unor
agresori, c um relese, de altfel, din tratatul dela T rianon
*) A H isfory of the Peac e C onferenc e IV pag. 221: ,War w as
re.dedared on the G ermany on the ground that the latter had
violated the T reaty of B uc harest by inc reasing her troops in
Walac hia beyond the agreed strengthan unfort-unate c onten.
tion, for it supported the w iew that the T reaty of B uc harest
w as a valid ac t, and that c onsequently the 1916 allianc e had
been destroyed. B ut in the ex c itement of the moment legal
c onsiderations w ere forgotten. T he R oumanian troops had time
to c ross the frontiers into B ukovina ad T ransylvania before_
the Armistic e of Spa".
www.dacoromanica.ro
LX III
limitele de aplic are a sanc tiunilor din pac tul S. N. (p.
6 46 .6 49).
In c az uriie de rasboi isbuc nite pang ac um, dar faia o
dedaratie prealabila, fatisa si c avalereasc a, atat din par=
tea japoniei, c at 0 dintr'a Italiei, s'a vadit o proc edura
noul de desc hidere a ostilitatilor fara forma,-0 ac easta
c lintr'un c alc ul politic al Statelor agresoare. E le se feresc
de a viola in c hip direc t fie pac tul S. N., fie pac tul dela
Paris, pe c are le.au semnat, adic a se silesc sa respec te
formalismul pac ifist al vremurilor.
Soc otind, dec , mai departe, rasboiul, c a o dureroasa
realitate a vietii internationale, am reprodus c onventia
deja H aga despre legile rasboiului terestru c u regula.
mentul.anex a (p. 5 28 .5 41) si inc erc area de franare dela
G eneva In spiritul pac tulu S. N. sub forma c onventiei
pentru c ontrolul c omertului privat de arme, munitiuni si
material de rasboi, dar c are duo, un dec en u inc A n'a in=
irat In vigoare din lipsa numarului nec esar de ratific ari
(p. 5 42.5 6 2).
Arrnisiiiile din 1918 *.i. reluarea armelor de R omlinia,
oc uparea B udapesiei, datoria de liberare, AdanK aleh,
c ablul marlin, C onc ordatul, Inc heerealg rafific area c on.
veniunilor In R omania.
Pentru valoarea lor doc umentara, am reprodus tex tul
armist tiului dela B uftea din primavara lu 1918 inc heiat
de R omania c u puterile c entrale, dupa c e R usia c az use
in bolsevism (p. 5 13= 5 14); arrnist tiul general din toamna
ac eluias an, C u G ermania (p. 5 15 .5 23) si c el dela B el.
grad, c u U ngaria (p. 5 24.5 27).
Inaintea ac estor doua din urmA armistitii, dar dupa c el
inc heiat de c omandamentul austro.ungar c u Italia, la 3
Noembrie 1918 , 0 anume la data de 10 X I st. n., guver.
nul roman dela Iasi a dat c omandamentului german din
teritoriul oc upat, la B uc urest , un ultimatum de evac uare
In 24 ore, dupa c are urmau sa fie predate armele. G u=
vernul german era fac ut raspunz ator pentru onc e distru.
gen i sau ac te de violenta din partea trupelor oc upante. Se
www.dacoromanica.ro
LX V
c are, fiind definitiv redac tat dupg c ampania de pe T isa, a
insc ris data de 3/X I 1918 vgdit impotriva R omgniel.
5 tergerea datoriei de liberare si pentru bunurile c edate
prin ac ordul dela H aga din 1930 restabileste, e drept tran.
z ac tional, in favoarea R omaniei, o situatie nedreaptg c gt
si o sarc ing dela implinirea c greia, c um am amintit, dele.
gatii nostri nu obtinuserg nic i un [ el de ex c eptie din a.
c elea ac ordate altor teritorii (p. 26 9.279).
Insula Ada.K aleh, dupg o soartg foarte frgingntats de.
alungul veac urilor, din pric ina poz itiei sale strategic e foarte
insemnatg in trec ut, a fost atribuitg flom niei de C onsiliul
suprem al c onferintei de pac e la 28 T ulle 1919 (p. 312.314).
Mic a insulg dungreang a c onstituit, in istoria politic g.
diplomatic g a E uropei, un subiec t interesant prin peripe.
tiile soartei sale. D e altfel, c u prilejul luc rgrilor din vara
anului 18 8 4 ale c omisiunei pentru delimitarea fruntariei
dintre R omania si imperiul austro.ungar, delegatii nostri
au ridic at obiec tii in protoc olul No. 13 din 16 /28 VII 18 8 4
c u privire la neutralitatea absoluta a ampului din fata
insulei de pe tgrrnul dungrean stIng, in virtutea preve.
derilor art. 2 din tratatul de pac e dela 5 istov, c are redase
T urc iei insula, dar prevgz use un teritoriu neutru, c e nu
apartinea nic i Austriei, nic ,i T urc iei, teritoriul din fata in.
sulei, adic g sesul sang al C ernei, si sesul dintre munte
si D ungre, pgng la pgrAul B abna. In ac eastg parte, astfel
delimitatg, nu avea nimeni voe sg c lgdeasc g, sg loc uiasc g
ori sg c ultive c eva. D ar delegatii austro.ungari au invoc at
ac tul de delimitare dela Sc grisoara (1792) pentru aplic area
tratatului dela 5 i*tov si c are a modific at prevederea tra.
tatului insusi, inc gt obiec tiile delegatilor romgni n'au mai
fost tinute in seamg.
Interesele noastre in c ablul marin C onstanta.C onstanti.
nopole au fost nesoc otite prin tratatul deIa Lausanne, c are
a urmat c gtiva ani mai tarz iu dupg tratatele de pac e dela
Paris (p. 315 ).
C onc ordatul c u Vatic anul fac e, de asemeni, parte din.
tre ac tele de drept international public , data fiind poz itia
internationalg a C apului biseric ei universale c atolic e in
5
www.dacoromanica.ro
LX VI
lume, si a trebuit sa se inc hee, dupa multa intarz iere,
pentru a se reglementa raporturile ofic iale ale Statului ro.
man intregit C u autoritatea religioasa suprema a c eiatenilor
c atolic i, mai numero i az i c leat inainte de rasboi (p. 323.
332). Si, apoi, biseric a universals c atolic a este o mare pu.
tere morala, in lume, c u c are toate Sta tele intretin rapor.
turf regulate si prietenesti.
In sfarsit, am a daugat, pentru inc heerea volumului de
teil-e, o sc urta ex punere despre c um se inc hee tratatele,
c onventiunile R omaniei i c um se ratific a (p. 6 5 0.6 5 6 )
Subiec tul mi s'a parut interesant pentru oric .ine mai ales
dupa c e, la una din c onventiunile de c omer t inc heiate, anii
trec uti, delegatii romani c onvenisera prevederi brutal c on.
traz ic atoare C onstitutiei noastre, fac .andu.ne de ras
oc hii streinilor c a niste oameni c ari habar n'avem de C u.
prinsul pac tului fundamental al Statului.
Marturisesc c a au mai fost i alte motive. Avusesem pri.
lejul sa c onstat, in 1928 1, c at de putin lamuriti suntem
noi, dupa tex tele c onstitutionale sc rise i dupa doc trina
public istilor nostri juridic o.politic i, in privinta regulilor de
Inc heere si de ratific are a tratatelor politic e, toc mai inteo
vreme and c ondamnarea diplomatiei sec rete si c ontrolul
ac telor diplomatic e, prin public itatea S. N., impune Sta.
ielor c iviliz aie o tinuta, linistitoare pentru c auz a pac ii in.
ternationale. C eva mai mult, inter, c arte premiata de Ac a.
demia R omana gasisem c hiar randuri atingatoare, prin usu.
rinta lor, pentru memoria marelui nostru rege C arol I, in
legatura c u aderarea noastra la sistemul de siguranta al
T riplei Aliante dinainte de rasboi. Si ac elas luc ru l'am
gasit, inteo forma mai brutala, in luc rarea unui univer.
sitar tiparita la Paris, in 1919, C u sc op de propaganda na.
tionala. D e data ac easta, era c hiar vorba de retiparirea
volum a tex tului unei sc risori public ata, de ac el univer.
sitar jurisf in pariz ianul Le T emps" la data de 14 Iunie
1915 . Si c ulmea I ac um in urma de tot, a aparut in D ic .
tionarul diplomatic '''$ ) editat de Ac ademia diplomatia in.
*) D ec larafia rds6 o1 i inc heerea fratafelor dupd C onsfifufia
noas(rd.
**) D ic fionnaire diplomafique, vol. II, pa'. 5 97.
www.dacoromanica.ro
LX VII
ternationall dela Paris, sub patronajul unu c om tet c e fi.
gureaz g pe c opertO si din c are a fOc ut parte si d. N. T i.
tulesc u, ministrul nostru de afac eri streine, un studiu plin
de inex ac titoti privitoare la ratific area tratatelor politic e
din R omania.
Soc otesc c putin mai mult c ontrol si mai multa serio.
z itate la c eea c e se transmite ofic ial sau ofic ios streinA.
fltii, in sc op de propaganda ori de nformatie despre or.
ganiz area R omlniei i problemele ei de Stat, n'ar stric a.
Sper c A nu sunt pretentios pentru un aparat diplomatic
destul de mare si de c ostisitor.
In sc himb, c and Institutul regal de politic o ex terna din
Londra a intreprins un studiu c omparativ despre meto.
dele prac tic ate in diferitele tgri pentru inc heerea tratatelor,
pare-se a nu s'a gAsit nimeni sO.i rospundg c um se in.
c hee tratatele, la noi, si, astfel, monograf a public atg
supra ac estui subiec t 1 ) desi c uprinde doc umentarea din
5 0, repet c inc iz ec i State ale lumei, c u D ominioanele bri.
tanic e, R omania nu figureaz g printre ele. C el putin tot e
bine c A nu s'au luat E nglez i dup inforrnatiile doc umen-
tare din D ic tionarul diplomatic dela Paris !
R eviz ionismul c olor
R lsboiul c el mare c u pac ea pentru inc heerea lui a fost,
fgrO indoialg, in randuelile politic e ale lumei, o inamplare
asemAnlioare c atac lismelor geologic e, c are sc h mbg fata
pdmantului inghitand, in unele loc uri, teritorii nesarsite
sc otand, in altele, la suprafatg, funduri de mare.
D ar sc himborile ac estea polific e n'au putut sc h mba
firea oamenilor, mai bine spus nu i.au putut fac e sl uite
c e a fost c a sg nu mai c ompare trec utul c u prez entul.
D impoirivg, dupg o sc uril vreme de multumire c u inc e.
tarea vArsArii de sange, oamenii au inc eput sg.si aduc
aminte de vec hea situatie politic g, sA doreasc g trec utul
sg inc erc e c hiar a.1 reinvia. In spec ia/, popoarele invinse",
5 ) T reaty-making proc edure by R alph Arnold w ith an introduc -
tion by dr. Arnold D . Mc . Nair, London and Ox ford, 1933.
www.dacoromanica.ro
LX VIII
dar si c ele nemultumite de randuiala c ea noul a pac ii,
c hiar dac a fac parte dintre invingatori".
asa, prec um unii nu pof uifa c eea c e a fos , trec utul
mai bun 0 mai frumos, spre c are naz uesc sa se intoarc a
printr'o reviz uire a tratatelor, alfil uu se pof meingdia c o
ideea c d pac ea generalei nu le= a daf fof c e au dorif f i au
poffif, mal bine spus fof inc bipuif c ei aveau sei do=
bdndeasc ei prin intervent a lor in rasboi, alaturi de c ei c ari
au c astigat biruinta. D e aic i reviz ionismul sau misc area
reviz ionista intretinuta de c e nemultumit c u randuiala
pac ii generale, atat la ei ac asa, c at si 'n opin a public a a
lumei intregi, spre a c re a c urentele favorabile reviz uirii,
adic a inc erc arii de a ne intoarc e la randuiala c ea vec be,
f e numa in parte.
C a idee si c a simtire, reviz ionismul este vec h de c and
Iumea si'l gasim, totdeauna, dupa restabilirea pac ii, urmand
unui rasboi sc himbator de fruntarii. T otdeauna, dupa o
asemenea pac e, gasim doul tabere dusmanoase fata in
fata, una pentru i alta c ontra reviz uirii.
D oar c uvintele intrebuintate, astaz i, se deosebesc de c ele
din trec ut c and nemultumitii erau revansarz i" ori ire.
dentisti" in loc sa.si spuna reviz ionisti".
C eea c e este, insa, c u adevarat nou, i c arac teristic vre.
murilor de ac um, e tinuta sau atitudinea popoarelor ne.
multumite sau reviz ioniste prin c omparatie c u purtarea lor
din trec ut. Odinioara, d. p. dupa pac ea dela F rankfort,
F ranc ez ii nemultumiti i doritori de a redobandi Alsac ia.
Lorena perduta, obisnuiau sa asc ulte de sfatul marelui
G ambetta c are a rec omandat c ompatriotilor : Pensons y
toujours, n'en parlons jamais". C onc eptiile rigide despre
suveranitate
i despre datoria de respec t a integritatii te.
ritoriale intre State erau, pe atunc i, atat de puternic e inc at
impuneau stapan re de sine si rez erva popoarelor nemultu.
mite, revansarde sau reviz ioniste.
D upa rasboiul c el mare, situatia a'a sc himbat c u desa.
varsire, nofiunile de respec f c uvenif proprief fii sau suvera=
alfuia au sleibif infr'afai !nail lamec r, foafei, frae,ffe in=
frto inc ordare neinfrerupfd, intr'o ingrijorare c e nu mai c a.
www.dacoromanica.ro
LX IX
pata sfarsit din pric ina framantarilor soc iale din launtru
**1 polific e din afara.
Amenintarea raporturilor c ontrac tuale de drept privat
si a proprietatii individuale, prin tot soiul de interventio.
nisme de Stat, c u ec onomie dirijata i c onversiuni mo.
dific atoare de c ontrac te, intretine sentimentuI de nesigu.
ranta si, prin ac easta, prelungeste o stare de anarhie spi.
rituala mostenita din rasboi. Si c eea c e c onstatara in c u.
prinsul Statelor, sub influenta doc trinelor c omuniste, re.
gasim in viata iniernationall gra fie unei prevederi de revi
z ionism e.x pres insc risei in arf. 19 din pac ful S. N., C u un
sc op de prevenire a primejdiei de rasboi in lume, pe viitor,
pe c are, in loc s'o mic sorez e, pare c a mai mult a sporit.o,
prin liberfafea c e a daf.o de a se vorbi despre luc ruri in
vin fa, c errora, all dafei, se peisfra o feic ere foarfe preveiz foare.
E drept c a se poste observa o mic a, deosebire i in lim.
bajul reviz ionist al Statelor nernultumite c u ordinea in.
ternationala ac tuall, dupa c um reviz ionismul ac esta ar fi
sA atinga integritatea c elor mari si puternic i sau, dimpo.
triva, ar privi stapinirile teritoriale ale Statelor de a doua
'D ana. D ec laratiile italiene, c a i manifestarile U ngariei
sau c ele ale T urc iei, sprijinite de U . R . S. S., in privinta
demilitariz arii Stramtorilor Marii Negre, sunt mult mai fa.
tise, mai sgomotoase ori mai indrasnete fiindc a, In ultima
analiz a, au in vedere reviz uiri ale ordinei internationale
ac tuale pe seama StateIor de a doua mana, din E uropa
c entraba si rasariteana. D impotriva, c uvintele c u inteles re.
viz ionist, c are se aud din G ermania, sunt mult mai re.,.
z ervate si mai prudente and e vorba de granitele E uro.
pei apusene sau de respec tul independentei Austriei fiind.
c a, in asenaenea c hestiuni, ranta in prima linie, iar An.
glia si Italia, alaturi de ea, sunt interesate la respec tarea
pac tului deba Loc arno, prec um si a ec hilibrului din E u.
ropa c entral , prin ac ordul dela Stresa. Merit& sa fie a_
mintit faptul c a si G ermania vorbia mai fatis despre re.
viz ionism, in privinta fruntariiIor rasaritene, pana la ac or.
dul de neagresiune c u Polonia, c ad era vorba de o putere
mai mic a dec at ea.
www.dacoromanica.ro
LX X
In sdrunc inarea spirituall i materialA a lumei de dupl
rAsboi, nic i noi n'arn putut sc Apa
neatinsi, desi suntem
dintre benefic iarli ordinei ac tuale
i, prin urrnare, nu tre.
bue sA fim dec k c onservatori
i anti.reviz ionisti. D e a.
c eea, in presA, intr5 o c onferintA tinutA in Aula U niversi.
tAtii esene la data de 23/I/1923, c a
i intr'o c olec tie de ar.
tic ole de z iar sc oase in volum*), am stAruit, mereu, pang
plic tisealA, asupra legAturii c e se poate ivi intre c on.
versiunea datox iilor partic ulare i reviz uirea tratatelor,Imai
ales and ac eastA c onversiune, prin turburarea vietii ec o.
nomic e, ar aduc e nesoc otirea indatoririlor de debitor ale
Statului romAn insusi fa tA de streinAta te.
D ar reviz uirea, sA nu uitgm, este o lege nafuralei i ope.
rile omenesfi, de oric e fe), nu se poi sus/ruge influenfei
lor nafurale. C hiar bietul om nu sc apl legilor de reviz uire
sub influenta anilor i a imprejurArilor neprielnic e. C u
atat mai mult n viata c olec tivitkilor nationale, organisrne
vii in nec ontenitA transformare, fortele naturale de revi.
z ionism luc reaz A, mereu, in direc tia c resterii i asc ensiunii
treptate sau, dimpotrivA, in sensul slAbirii si a ruinArii.
Situaffile infernafionale dobeindife de Sfafe, printr'un c on.
c urs de imprejurAri noroc oase, c a i prin sfortAri i sac ri.
fic ii grele, in c lipele hotArAtoare istoric e, se menfin, se c on=
solideaz e si se desvolfei In c lirec fie ex pansionisfei,aupti c um
ele se pof desvolfa c lirec (ia diametral opusti prin sle bire
perdere panel la ruinare. E x ac t c a si situatiile personale
ale indiviz ilor in soc ietateA organiz atA. Sfafele in c o.
munifafea infernafionalei
c resc sau sc ac l prin joc ul pasnic
de c onc urenfd din fre nafiuni mai mulf dec c If prin c ioc nirile
reisboinic e. D e ac eea, in c olec tia noastrA de tex te, se pot
glsi mai multe ac te sau dec laratii ofic iale prin c are se re.
c unoasfe c arac ferul natural al reviz ionismului in J ume si se a-
firma adeveirul c ei linnea e dinamic a si nu skilled. (Pac tul c e.
lor patru max i, puteri, ac ordul dela Stresa, dec laratiile d.lui
H itler si rAspunsul Angliei la intrebarea F rantei in pri,
vinta limitelor de aplic are a sanc tiunilor din pac tul S. N.)
*) in/re c apitalism bollevism, Ia.si 1933.
www.dacoromanica.ro
LX X I
E ste, in deosebi, c arac teristic tex tul din urma al raspun.
sului Angliei la intrebarea F rantei c u afirmarea c a elas.
tic itatea e o parte din siguranta`
i c a lumea nu sfa pe loc .
Mai ales, tin sa atrag luarea aminte in spec ial asupra de.
osebirei esentiale c e ex ista intre ac tul poz ifiv de agresiune
neprovoc ata si c az ul negafiv de neindeplinire
a c lauz elor
dintr'un tratat, indiferent dac a e vorba de neputinta sau
rea vointa. D upa c um, in ac eiasi nota, se fac e deosebirea
naturala dintre
c az urile c e se pot ivi
ji nu pof fi pre.
vaz ufe dinainfe, c a grade var a fe de vinova fie ji grade de a.
.gresiune.
Ad.mitand ac levarul elementar c a reviz uirea
este o lege
natural a
c a lumea nu sta pe loc , problema anfi.reviz io.
nismului nosfru nafional mi.apare foarfe simpla.
E o problema de ac fe poz ifive
i nu de vorbe, adic a o
problema de & Ina si c hibz uifei c onduc ere a Sfafului, de buna
polific a, pentru c a, in inisc area lumei, c are nu st pe loc ,
noi sa nu ramc inem In urm , c i sa tinem pas c u vremea
pe c at na-ai mult un pas de frunte. C u asemenea c onditie,
situatia Statului roman c onsolidandu.se, poz itia interna.
tionala va evolua in favoarea ji nu impofriva noasfra.
F ireste, problema anti.reviz ionismului apare c a o pro.
blema de po/itic a ex ferna. In vremea noastra de interde.
pendenta i solidaritate internationald, toata polific a State.
lor, si mai ales a Statelor mic i, e o problema in prima li.
nie de politic a ex ferna. Marele G ladstone ex punand la
18 79, intr'un disc urs, princ ipiile c ele bune ale politic ei ex .
terne englez a, a soc otit c i primul princ ipiu este o bung
politic a ac asa. C elelalte princ ipii urmau numai dupa a.
c esta fiindc a, intr'adevar, buna politic a erferna atarna de
buna guvernare inferna, c are fac e Sfaful pufernic , respec faf
si prefuif nu numai de c afre dusmani, dar mai ales de prie.
feni. D irnpotriva, o rea politic a interna, slabind puterea
prestigiul Statului in afara, fata de dusmani, sporeste in.
drasneala ac estora, dar in ac elas timp Ii sc ade pretuirea
valoarea in fata prietenilor si a aliatilor pentru c a nu
ex isfa fovardsie siqurei dec df In/re parfile c e..ji paf oferi, la ne.
voe, un afufar femeinic .
www.dacoromanica.ro
LX X II
0 bung politic l interna i ex terng nu se poate fac e,
insg, C u leg' neaplic ate sau c onventiuni internationale ne.
respec fafe, dupg c e le-ai primit i le-ai ratific at. Adevgrul
ac esta amintit reg,retatul nostru prieten, Albert T hor
mas, fostul direc tor al B iuroului international al munc ii,
la 28 /X I/1924, c and a fost la B uc uresti. Intr'o c onferinta
public a despre opera institutiei dela G eneva, T homas ne-a
atras atentia c g eram in frunte prin numgrul de ratific gri
dat c onventiunilor internationale de munc g, pe c are, insg,
nu ne grabeam sg le punem in aplic are.
J ata c um una din deprinderile c arac teristic e nationale de
a fac e leg,i peste legi, c are rAman pe hartie neaplic ate ori sunt
deadreptul nesoc otite, din pric ina usurintei i a lipsei noastre
de serioz itate in materie legislativg i ex ec utivg, ne-a pus
intr'o situatie neplac utg la G eneva prin ratific ari de c on=
ventii c are rAmaneau, i ele, pe hartie. R espec ful angaja.
men felor ex ferne c onsfifue un princ ipiu s ndfos de polific c i
ex fernd, dar el akirnel direc f si imediaf de buna deprindere
a respec fului da forj legilor c biar din parfea c elor c ari fac
penfru c d ac eleasi organe ale c onduc erii Sfafului (ex ec utiva si
legislativa) Inc hee si ratific frafafele sau c onvenfiunile.
Mai multg c hibz uiall si mai puting graba la c ontrac ta.
rea de angajamente intemationale, dar mai multa serioz i.
tate la aplic area lor, c a sfintenie,
Mai bine sa ne ferim de a lua ang,ajamente ex teme, pe
c are nu sunfem siguri c d le pufem indeplini.
In vremurile de astgz i atat de deosebite de c ele dela
18 79, and a vorbit G ladstone, si din partea unui Stat,
c are nu are In lume poz itia Angliei, princ ipiile de bond
infernd drepf femelie unei sdndfoase polific i ex tern&
frebue sd ne preoc upe in fiec are c lipd dac d vrem--i o vrem
C u totii fgra nic i o indoialg, fiindc g nu poate fi R oman de
alta pgrere !Sei 720 apdrdm de primejdiile reviz ionismului in.
fernafional.
www.dacoromanica.ro
T AB LA PR E SC U R T AR 1LOR
Inseamni
A P F Adminisfrafia Porfilor de fer i C afarac telor
C . E . D . C omisiunea europeanei duneireanei
C . L D . infernafionalei
C . I. M. C onvenfiunea infernafionalei penfru franspor-
ful marfurilor (B erna 1934)
C . I. V. C onvenfiunea infernafionalei penfru franspor=
ful c eileiforilor (B erna 1924)duper fifulafura
ferfului franc ez .
C . I. N. A. C omisiunea infernafionalei de navigafie aerianei.
C . P. J . i. C urfea permanenfa de jusfifie infernafionala..
C . R . C omisiunea repara fiunilor.
R . E . D . C omisiunea fec hnic ei permanenfei a regimulur
apelor D uneirii (presc urfarea dupa denumirea
In I. franc ez c i : C omission regime eaur D a=
nube).
1. P.
D repful infernafional public .
M. O. Moniforal ofic ial (roman).
L V. R egulamenful infernafional privifor la infrebu-
infarea rec iproc ei In fransif a vagoanelor de
marfei.
N. Soc iefafea Nafiundor.
F . F . felegrafia lard fir.
R . S. S. liniunea republic elor soc ialisfe soviefic e ( fifu-
lafura ofic iala a vec indor de pesfe Nisfru)
www.dacoromanica.ro
C OLE C T IA D E T E X T E
www.dacoromanica.ro
T R IPLA ALIANT A *)
LT ratatul dintre Austro.U ngaria, G ermania
i Italia
din 5 D ec embrie 1912.
M. M. L. L. impgratul Austriei, rege al B ohemiei, etc .
rege apostolic al U ngariei, impgratul G ermaniei rege al
Prusiei i regele Italiei, foarte botgrati sg asigure Statelor
lor c ontinuarea binefac erilor c e le garanteaz g, din punc t
de vedere politic c at si din punc t de vedere monarbic
soc ial, mentinerea T riplei Aliante, i voind intru ac est
sc op sA prelungeasc g durata ac estei aliante inc heiatg la 20
Mai 18 8 2, reinoitg intaia oarl pi-in tratatele din 20 F ebr.
18 8 7, a c loua oarl prin tratatul din 6 Mai 18 91 si a treia
oarl prin tratatul din 28 Iunie 1902, au numit, pentru a.
c easta-, c a plenipotentiari ai lor pe... (urmeaz A numele de..
legatilor) c ari, dupg c e si.au sc himbat deplinele puteri, ga,
site in bung si c uvenitg, forma, au c gz ut de ac ord asupra
artic olelor urmgtoare :
Arf. 1. inalteie pArti c ontrac tante isi faggduesc im=
preunl pac e i amic itie si nu vor infra In nic i o aliantg
*) La inc eput, n'a, fost dec at o dubla' aliantA, intre Austro.
U ngaria i G ermania semnatA la Viena la 7 Oc tombrie 18 79,
c u sc op c lefensiv fatA de R usia 5 i numai indirec t, fArA a denumi,
fatA de F ranta, c are, atac And fArA ajutorul R usiei, faptul nu im.
punea intre semnatari dec At o binevoitoare neutralitate (a Aus-
tro.U ngariei fatA de G ermania). In c az ul c find F ranta ar fi avut
ajutorul rusesc infra in joc obligatia ajutorului austro.ungar
pentru G ermania. La 20 Mai 18 8 2, inainte de ex pirarea c elor
c inc i ani ai tratatului austro.ungar-german, c lubla s'a transformat,
prin adez iunea Italiei, in tripla aliantA sub forma unui tratat
c omun, defensiv *i c onservator, intre G ermania, Austro.U ngaria
*i Italia, c u obligatii rec iproc e de ajutor In c az ul c ansi vre-una
din parti ar fi fost atac atA, fArA provoc are direc tA, de una sau
mai multe mari puferi streine T riplic ei.
www.dacoromanica.ro
2
sau legatura indreptata c ontra vre.unuia din Statele lor.
E le se leaga, in privinta c hestiunilor politic e
si ec ono-
mic e de o natura generall c are s'ar ivi, sa paseasc a la un
sc himb de idei si, osebit de ac easta, isi fagaduesc spri.
jinul mutual in limita propriilor lor interese.
Arf. 2. In c az ul c and Italia, Lara provoc are direc ta
din parte-i, ar fi atac ata de F ranta indiferent de mot-iv,
c elelalte doul parti c ontrac tante vor fi tinute sa dea partii
atac ate ajutor si sprijin c u bate putedle lor.
Ac eiasi obligatie va fi din partea Italiei in c az ul unei
agresiuni a F rantei c ontra G ermaniei, neprovoc ata direc t.
Arf. 3. D ac a. una sau doul din inaltele parti c on.
trac tante, fara provoc are direc ta din partea lor, ar fi ata.
c ate si s'ar gasi prinse inteun rasboi C u doul sau mai
multe pulen mari nesemnatare ale tratatului ac esta, c ases
foederis s'ar ivi, deodata, pentru bale inaltele parti c on.
trac tante.
Arf. 4. ID c az ul c and o mare putere rx esemnatara a
tratatului de fata ar ameninta siguranta tinuturilor uneia
dintre inaltele part c ontrac tante s . partea amenintata s'ar
vedea silita prin ac easta slmi fac a rasboi, c elelalte doul se
obliga sa pastrez e, fata de aliatul lor, o neutralitate bine.
voitoare. F iec are isi rez erva in asemenea c as putinta de a
lua parte la rasboi, dac a va soc oti potrivit, pentru a fac e
c auz a c omuna c u aliatul lui.
Arf. 5 . D ac a pac ea uneia din inaltele parti c ontrae,.
tante ar fi amenintata in imprejurarile prevaz ute prin ar.
tic olele prec edente, inaltele parti c ontrac tante se vor sf tui
in timp util in privinta masurilor militare de luat in ve.
derea unei eventuale c ooperad.
Arf. 6 . G erman a si Italia neavand in vedere dec at
pastrarea pe c at c u putinta a sfafus.quo.-lu teritorial in
Orient, se obliga sa se foloseasc a de influenta lor pentru
a preveni pe c oastele si insulele otomane din Marea A.
aliada si din Marea E gee oric e modific are teritoriala c are
ar aduc e pagubl uneia sau alteia dintre puterile semna.
tare ale prez entului tratat, E le isi vor c omunic a, in ac est
sc op, bate informatiile potrivite c a s5 , se lamureasc a re.
www.dacoromanica.ro
3
c iproc In privinta planurilor lor proprii at i.
asupra in.
tentiilor altor puteri.
Arf, 7.
Austro.U ngaria si Italia neavand In vedere
c leat pastrarea, pe c at c u putinta,
a sfafu quo= ului ten.
tonal in Orient, se obliga sa se foloseasc a de influenta
lor pentru a preveni oric e modific are teritoriaIl
c are ar
aduc e pagubl uneia sau alteia c lintre puterile semnatare
ale prez entului tratat.
E le isi vor c omunic a, in ac est sc op, toate informatiile
potrivite c a sa se lamureasc a rec iproc in privinta planu.
rikr lor proprii c at si asupra intentiilor altor puteri.
C u toate ac estea, In c az ul c and pe urma evenimentelor
pastrarea sfafu quo-ului in partile B alc anilor ori a c oas.
telor s'i insulelor otomane din Adriatic a si din Marea E .
gee ar deveni c u neputinta si and, fie c a urmare a ac .
tiunii unei terte puteri fie altfel, Austro.U ngaria sau I.
+ Ala s'ar vedea silite sla sc himbe printio oc upare vre.
melnic a sau permanenta din partea lor, ac easta oc upare
nu se va fac e dec at dupa un ac ord prealabil intre ambele
puteri, intemeiat pe princ ipiul unei c ompensatii rec iproc e
pentru onc e avantaj teritorial sau de alt gen, pe c are fie.
c are din ele l'ar obtine peste sfafu quo ac tual 0 c land sa.
tisfac tie intereselor si pretentiilor bine intemeiate ale c elor
c loud parti.
Arf. 8 Prevederile art. 6 0 7 nu se vor aplic a sub
nic i o forma c hestiunei egiptene in privirx ta c areia inaltele
parti c ontrac tante pastreaz a fiec are libertatea lor de ac tiune,
dar tinand totdeauna seama de princ ipiile pe c are se in=
temeiaz a tratatul de fa.ta.
Arf. 9 G ermania ,si Italia se obliga sa se sileasc a
pentru pastrarea sfafu quo .ului teritorial In regiunile nord.
afric ane dela Mediterana, adic a in C irenaic a, T ripolitania
si T unisia. R eprez entantii ambelor puteri din ac este re.
giuni vor avea c a direc tiva sa se tina In c ea mai stransa
intimitate de c omunic ani 0 sprijin mutual.
D ac a din neferic ire, pe urma unei serioase c erc etari a
situatiei, G ermania si Italia rec unosc si una 0 c ealalt c a
pastrarea sfafu quo ar deveni c u neputinta, G ermania se
www.dacoromanica.ro
4
obliga, dupg un ac ord formal si prealabil, sa sprijine Italia
In onc e ac tiune sub forma une oc upgri sau alta luare de
garantie c e ac easta din urmg ar trebu sg intreprinda in
ac eleasi regiuni in vederea unui interes de ec hilibru s de
leg tima c ompensatie.
S'a c onvenit c intr'o asemenea eventualitate ambele
puteri vor c auta sl se pung de ac ord si c u Anglia,
Ar . 10 D ac g s'ar intgmpla c a F ranta sg fac a ac tul de
intinde oc uparea sau c h ar protec toratul or suvera.
nitatea ei, sub vre'o forma oarec are, asupra teritoriilor
nord= afric ane, si c a in urma ac estui fapt Italia sa c reada,
pentru pgstrarea poz tiei sale in Mediterana, c a, trebue sl
intreprindg ea insgsi o ac tiune in ac ele teritorii nord.a.
fric ane, sau c hiar sl rec urgg pe teritoriul franc ez din E u.
ropa la mgsuri ex treme, starea de rgsboi c are ar urma
intre Italia s F ranta ar c onstitu ipso.fac fo, la c ererea Italiei,
si'n sarc ina c omuna a G ermaniei si a Ital ei, c asos foederis
prevgz ut prin art. 2 si 5 ale prez entulu tratat, c a si c um
asemenea eventualitate ar fi fost avutg in vedere in mod
ex pres.
Ar . 11 D ac a sortii oric arui rgsboi & c ut impreung
c ontra F rantei de c atre ambele puteri ar sil Italia sg c aute
garantii teritoriale fatg de F ranta pentru siguranta granites
lor regatului si a poz itie sale maritime, prec um si'n ve.
c lerea stabilitgtii si a pac ii, G ermania nu va opune niel o
piedic g, iar la nevoie 0 intr'o masurg potr vitg c u impre.
jurgrile, isi va da silinta sa inlesneasc a, miloac ele pentru
at-ins un asemenea sc op.
Arf. 12 Inaltele pgrti c ontrac tante isi fagaduesc re.
c iproc sec retul in privinta c ontinutului ac estui tratat.
Arf, 13 Puterile semnatare isi rez erva dreptul sg in.
troduc g mai tarz iu, sub forma de protoc ol si printr'un a.
c ord c omun, modific arle al c aror folos va fi dovedit de
imprejurgri.
Ar , 14 Prez entul tratat va fi in v goare pe timp de
sease ani c u inc epere dela ex pirarea tratatului ac tual, dar
dac a nu va fi denuntat c u un an inainte de una sau alta
www.dacoromanica.ro
5
din inaltele pgrti c ontrac tante, va ramine in vigoare pe
ac eia0 duratg de alti *ease ani.
Arf, 15 R atific grile prez entului tratat vor fi sc him.
bate la Viena intr'un termen de c insprez ec e z ile sau mai
c urgnd dac a se va putea.
D rept c are plenipotentiarii respec tivi au semnat pre.
z entul tratat 0 au aplic at pec etile lor.
E lc ut la Viena, in triplu ex emplar, in z iva c inc ia a lu.
nei D ec embrie una mie noug sute c louisprez ec e.
(urmeaz er' semndfurile).
Prin doug protoc oale anex ate la tratat c hiar in z iva
semngturii, pgrtile 10 faggduiau rec iproc , peste c lauz a
natiunii c elei mai favoriz ate, in materie ec onomic g (finante,
vArni, c di ferate), toate inlesnirile 0 avantagiile potrivite ne.
voilor fiec gruia din c ele trei State, c um 0 angajamentelor
luate c u alte puteri. Se preoc upau de dobAndirea asenti.
mentului Angliei la prevederile din tratat privinc l terito.
riile nord.afric ane din partea c entralg *i oc c identalg a Me.
diteranei inc lusiv Maroc ul, in ac ela* sens in c are se obti.
nuse princ ipial asentimentul britanic la prevederile privind
Orientul (imperiul otoman). Se prec iz a c a prin sfafu quo
feritorial in regiunile nord.afric ane mediteraneene se inte.
legea implic it suveranitatea Italiei in T ripolitania 0 C ire.
naic a, adic g situatia din c lipa semniturii tratatului reinoit.
In sar*it, se rec uno*tea ex pres c g reinoirea tratatului
dintre c ele trei puteri nu modific a intru nimic ac ordurile
spec iale privitoare la Albania *i sandjac ul Novi.B az ar in.
c heiate mai inainte intre Austro.U ngaria 0 Italia (in 1900,
1901 0 1909). R eamintim a., prin ac ordul din urmg, Aus.
tro.U ngaria rec uno*tea c g prin renuntarea ei la drepturi=
le c onferite prin tratatul de B erlin asupra sandjac ului
Novibaz ar, prevederile tratatului de aliantg se aplic au 0
sandjac ului ex ac t c a 0 c elorlalte pgrti ale imperiului oto.
man, iar reoc uparea lui, in c as de neputintg a mentinerii
sfafu-quo.ului in B alc ani, nu se mai putea fac e dec fit dupg
un ac ord prealabil c u Italia.
Partile i*i fgggduiau 0 atunc i sec retul asupra c elor
c onvenite mire ele.
www.dacoromanica.ro
6
II.Alianta dintre Austro.U ngaria Ivi R umania
din 5 F ebruarie 1913.
M. S. Impgratul Austriei, rege al B ohemiei, etc . si rege
apostolic al U ngariei si M. S. regele R omaniei, insufletiti
de ac eiasi dorintg de a pgstra pac ea generala potrivit sc o.
pului urmgrit prin alianta austro.ungarg.germang, de a a.
sigura ordinea politic g si a garanta impotriva tuturor e.
ventualitatilor perfec ta prietenie c are.i leagg, luand in c on.
sideratie prevederile tratatului semnat in ac est sc op la 25
Iulie 18 92 *) intre Austro.U ngaria si R omania, tratat c are
prin natura lui foarte c onservatoare si defensiva nu ur.
mgreste dec at sc opul sg le apere din vreme de primejdiile
c e ar putea ameninta pac ea Statelor lor, si dorind sa c on.
state data mai w ult intelegerea stabilitg intre M. M. L. L.
in prevederea unor anume eventualitati mentionate in tra.
tatul dela 25 Iulie 18 92 a c grui duratg a fost prelungitg,
pana la 25 Iulie 1903 ririn protoc olul semnat la Sinaia la
30 Septembrie 18 96 , s'i c are a fost reinoit prin tratatul
semnat la B uc uresti la 17 Aprilie 1902, au hotgrat sg re.
inoiasc a i sA c onfirme printr'un nou ac ord angajamentele
c uprinse in sus z isul tratat.
In ac est sc op M. M. L. L. au numit plenipotentiarii lor
si anume... (urmeaz g numele ac estora).
Ad. I. Sunt reinoite si c onfirmate de c omun ac ord sti.
pulatiunile c uprinse in artic olele 1, 2, 3, 4 si 6 ale trata.
tului semnat la 25 Iulie 18 92 intre Austro U ngaria si
R omania, 0 al c gror tex t urmeaz g astfel :
Iiialtele pg.rti c ontrac tante isi fgggduesc pac e si prietenie
si nu vor intra in nic i o aliant.a sau legamant indreptate
c ontra vre.unuia din Statele lor.
E le se obliga a urma o politic a prietenoasg 0 a.si da
ajutor mutual in limita intereselor lor.
Ad. 2. D ac a R omania, fgrg nic i o provoc are din parte.i,
*) C el d'intai tratat dintre R omania si Austro-T ingaria a fost
inc heiat la 30 Oc tombrie 18 8 3, data c and tara noastra s'a legat
c u T riplic ea in politic a ex terna, pe timp de 5 ani. D ata de 18 92
inseamna prima reinoire.
www.dacoromanica.ro
7
ar fi atac ata, AustroU ngaria e tinuta sa-i dea ajutor si
sprij n in timp potrivit, c ontra agresorului. D ac a Austro-
U ngaria ar fi atac ata in ac eleasi imprejurari intr'una din
partile tinuturilor sale vec ine c u R omania, c asus foederis se
va ivi de indata pentru ac easta din urma.
Ad. 3. D ac a una din inaltele parti c ontrac tante s'ar afla
amenintata de o agresiune In c onditiile sus.aratate, gu-
vemele respec tive se vor pune de ac ord asupra masurilor
de luat in vederea unei c ooperan i a armatelor Ion. Ac este
c bestiuni militare, in spec ial c ele privitoare la unitatea
operatiunilor si la trec erea teritoriilor respec tive, vor fi re-
gulate printr'o c onventie militara.
Arf. 4. D ac a impotriva dorintei si sperantei lor, inaltele
parti c ontrac tante ar fi silite la un rasboi c omun in kn.
prejurarile prevaz ute prin artic olele prec edente, ele se o-
bliga s nu tratez e nic i sa inc hee separat pac ea.
Arf. 6 . Inaltele parti c ontrac tante isi fagaduesc sec retul
asupra c uprinsului prez entului tratat.
Arf. 7. Artic olele mai sus reproduse vor ramane in vi-
goare pana la 8 Iulie 1920. D ac a un an inainte de ex pi-
rare prez entul tratat nu este denuntat sau dac a reviz uirea
lui nu este c eruta de nic i una dintre inaltele parti c on.
trac tante, el va fi soc otit c a prelungit pentru un termen
de ease ani, si asa mai departe din ease in ease ani, in
lipsa de denuntare.
Ad. 8 . Prez entul tratat va fi ratif c at si ratific arile vor
fi sc himbate intr'un termen de trei saptamani sau mai
c urand dac a se poate.
D rept c are plenipotentiarii respec tivi l'au semnat si
au
pus pec etile respec tive.
F ac ut la B uc uresti in z iva de c inc i a lunei F ebruarie a
anului de gratie una mie noul sute tre sprez ec e.
(Plenipofenfiarii semnafari au fosf Prinful C arol E mil de
F arsfenberg $ i T ifu Maioresc u).
www.dacoromanica.ro
C ONVE NT IA R U SO= R OMANA
D E NE U T R ALIT AT E D IN 1914.
laid fex ful no fei adresafe minisfrului R om niei
la Pefrograd, dala 18 Sepf. 1 Oc f. 1914.
C a urmare la c onvorbirile noastre, am onoarea de a
va fac e ac easta dec laratie :
R usia se obliga, sa se opuna la onc e atingere a sfafu.quo.
ului teritorial al R omaniei in granitele ei de astaz i. E a se
obliga, de asemeni, sa rec unoasc a R omaniei dreptul de
a.si anex a partile din monarbia austro.ungara loc uite de
R omani. In c e priveste B uc ovina, princ ipiul nationalitatilor
va servi drept baz a la delimitarea teritoriilor anex ate de
R usia sj de R omania. Ac easta delimitare se va savarsi
potrivit c onstatarilor f ac ute la fata loc ului. Se va numi in
ac est sc op o c omisie inter.administrativa si c are va primi
instruc tiuni pline de spiritul impac iuitor de c are sunt in.
sufletite ambele guverne.
R omania poate oc upa teritoriile sus aratate and va
c rede de c uviinta. R usia se AIWA sa obtina din partea
c abinetelor dela Londra si Paris aprobarea instruc tiilor de
mai sus.
S'a c onvenit c a ac easta dec laratie sa fie tinuta sec reta
pana'n c lipa c and R omania va anex a teritoriile c e sunt
pomenite in ea".
In ac eiasi z i, D iamandy, minisfrul R om niei, c onfirmind
primirea sc risoarei de mai sus, ac kiuga:
In sc himbul ac estei dec laratii, sunt autoriz at de d.
B ratianu, presedintele c onsiliului de ministri al R omaniei,
sa va spun c a R omania se obliga, la randul el, a pastra o
neutralitate prietenoasa fata de R usia pana'n c lipa and
ea va oc upa pArtile din monarhia austro.ungara loc uite
de R omani."
www.dacoromanica.ro
T R AT AT U L D E ALIANT A D IN 4117
AU G U ST 1916 C U R U SIA, F R ANT A,
ANG LIA SI IT ALIA.
Intre subsemnatii
D . Stanislav PoklevsldK oz iel, trimis ex traordinar
ministru plenipotentiar al M. S. Imp ratul tuturor R u.
silor pe lang M. S. R egele R omaniei.
C ontele de Saint Aulaire trimis ex traordinar si mi.
nistru plenipotentiar al republic ei franc ez e pe lang M.S.
R egele R omaniei.
Sir G eorge B arklay, trimis ex traordinar i ministru
plenipotentiar al M. S. R egelui regatului U nit al Marei
B ritanii i Irlandei si al p manturilor britanic e de peste
mAri, Imp rat al Indiilor, pe lang M. S. R egele R omaniei.
B aronul F asc iotti, trimis ex traordinar i ministru pie.
nipotentiar al M. S. R egelui Italiei pe langl M. S. R egele
R omaniei, anume insArc inati de guvemele lor respec tive,
de oparte
d. Ioan I. C . B r tianu, presedintele C onsiliului de mi.
nistri al regatului R omaniei, in numele guvernului roman,
de alt parte, s'a stabilit c eeac e urmeaz A :
R usia, F ranta, Anglia i Italia garanteaz intet-gritatea
teritorial a regatului R omaniei in toaia intinderea frun.
tariilor sale ac tuale.
R omania se obliga sa dec lare r z boi i sl atac e Aus.
tro.U ngaria in c onditiile stabilite prin c onventia militar ;
R omania se oblig de asemeni sl inc etez e, de la dec lararea
r z boiului, onc e leg turi ec onomic e si oric e sc himb c o.
merc ial c u toti dusmanii aliatilor.
R usia, F ranta, Anglia si Italia rec unosc R omaniei
www.dacoromanica.ro
10
dreptul de a anex a teritoriile monarhiei Austro.U ngariei
prevaz ute si hotarnic ite in art. 4.
Marginele teritoriilor despre c are e vorba in arti.
c olul rec ut sunt hotgrate dupg c um urmeaz g :
Linia de botar va inc epe dela Prut dela un punc t al
f-rontierelor ac tuale intre R usia si R omania aproape de No.
vosulita si va urc a raul pana la granita G alitiei, la Intl&
nirea Prutului c u C eremusul. D e aic i va urma frontiera
dintre G alitia si U ngaria pana la punc tul Steag, c ota 16 5 5 .
Mai departe va urma unja de despgrtire dintre apele T isei
si Viz ului c a s ajunga la T isa, la satul T rebuz a, mai sus
de loc ul unde se uneste c u Viz o. D ela ac est punc t ea va
c obora malul T isei pang la 4 klm. mai jos de loc ul unde
se intalneste c u Somesul lgsand satul Vasares Nameni,
R omaniei. Va c ontinua, apoi, in direc tia Sud.Sud.E st pana
la un punc t la 6 klm. la E st de orasul D ebretin. D ela
punc tul ac esta va atinge C risul la 3 klm. mai jos de loc ul
de intalnire al c elor doui afluenti ai sal, se va uni, apoi,
c u T isa la inaltz imea satului Algy , la nord de Seghedin,
trec and la Apus de satele C roshaz a si B ekesamson, la 3
ldm. de c are va fac e o mic a indoiturg. D ela Alg unja va
c obora malul T isei pang la vgrsarea sa in D ungre si, in
sfarsit, va urma malul D ungrei pana la frontiera ac tual&
a R omaniei.
R omania se obliga sg nu ridic e fortific atii in fata B el.
gradului pe o z ona c e va fi stabilitg ulterior si sa nu tina
In ac easia z ona, dec k fortele nec esare servic iului de po.
litie. G uvemul regal roman se obliga sa despagubeasc a
pe Sarbii regiunei B anatului c ari pgrgsindu.si proprietg.
tile vor voi sg. emigrez e Intr'un termen de doui ani dupg
inc heerea pgc ei.
R usia, F ranta, Anglia si Italia de oparte si R omania
de alta parte se obliga sa nu inc hee pac e separatg sau
pac ea generala dec k in unire si in ac elas timp.
R usia, F ranta, Anglia si Italia se obliga de asemeni c a
In tratatul de pac e teritoriile monarhiei Austro.U ngariei,
prevgz ute in art. 4, sa fie anex ate C oroanei R omaniei.
R omania se va buc ura de ac eleasi drepturi c a si a.
www.dacoromanica.ro
11
liatii sli in tot c e priveste
preliminariile, tratativele de
pac e, c a si disc utarea c hestiunilor c are vor fi supuse ho=
tlrfirei c onferintei de pac e.
VII. Puterile c ontrac tante se obligl sl pAstrez e in sec ret
prez enta c onventie Ong, la inc heerea unei pAc i
generale.
F Ac ut in 5 ex emplare la B uc uresti in 4 I 17 Aug. 1916 .
(urm'eaz d semnIturile)
www.dacoromanica.ro
C ONVE NT IA MILIT AR A R U SO = R OMANA,
ANE X A A ALIANT E I D IN 1916 .
Subsemnatii : C olonel A. T atarinov, A. M. r . M. D es.
pres, S. B . T homson si c olonel L. G . F erigo, atasati mi.
litari ac reditati in partic ular de inaltele c omandamente ale
armatelor lor de o parte si E x . S. presedintele C onsiliu.
lui de Ministri Ion I. C . B rgtianu, ministru de raz boi, de
alta parte, au Inc heiat c eeac e urmeaz a.
Pentru a c omplec ta tratatul de aliantg inc heiat la
4 I 17 August 1916 intre R usia, F ranta, Anglia, Italia
si
R omania, R omania se obli.5 gg a mobiliz a toate fortele sale
de usc at si de apg si a atac a AustroU ngaria c el mai
tarz iu la 15 I 28 August 1916 . (8 z ile dupg ofensiva prin
Salonic ). Atac urile armatei romane vor inc epe c hiar in
z iva dec laratiei de rgz boi.
D in rnomentul semnarei prez entei c onventiuni si in
timpul mobiliz grei si a c onc entrgrei armatei romane, armata
rusa se obliga sa. atac e in c hipul c el mai energic pe tot
frontul austriac pentru a usura R omgniei ac este operati.
uni. Atac urile ac estea vor fi In deosebi agresive si puter.
nic e in B uc ovina unde armata rusa va trebui sa menting
c el putin poz itiile si efec ivele sale ac tuale. Inc epand din
12 I 25 August, flota rusa va trebui sg apre portul C on.
stanta, sg se opung la oric e debarc are de trupe dusmane
pe c oastele romane si la oric e pgtrundere in D ungre mai
sus de gura ac estui fluviu.
D in partea ei, R omania rec unoaste flotei rusesti a Ma.
rei Negre dreptul de a folosi C onstanta c a port de rgz boi
si de a lua mgsurile nec esare c ontra submarinelor duma..
ne. Vasele de rgz boi rusesti c are vor folosi D ungrea atat
www.dacoromanica.ro
13
pentru apararea maiurilor sale, c at i pentru a c o-
opera c u armata
i flota romaneasc a, vor fi puse sub or.
dinele c omandamentului suprem al armatei romane
i vor
opera pe ac est fluviu in c olaborare c u esc adra de moni.
toare romane. Amanuntele ac estei ac tiuni c omune vor fi
stabilite in c onformitate c u prez enta c onventiune,
R usia se obliga sa trimita in D obrogea in momentul
mobiliz arei armatei romfine doul diviz ii de infanterie
una de c avalerie, pentru a c oopera c u armata romana c on-
tra armatei bult-gare.
Aliatii se obliga a ex ec uta o hotarata ofensiva prin ar.
mata lor dela SaIonic c el mai t rz iu c u opt z i/e inainte de
inc eperea atac ului R omaniei in sc opul de a usura mobili.
z area
j c onc entrarea armatei sale. Ac easta ofensiva va
inc epe la 7 I 20 August 1916
D ac a in c ursul operatiunilor militare, puterile aliate, de
ac ord c u statele lor majore, ar rec unoaste nevoia de a
spori c ontingentele armatelor lor aflate in c olaborare c u
armata romana, ac easta sporire nu va sc himba intru ni.
mic prevederile c onventiilor inc heiate.
R usia, F ranta, An.glia si Italia se obliga a furniz a
R omaniei munitiuni si material. T ransportul ac estora va
fi & c ut pe vase romane i aliate i vor trec e in transit
prin R usia. (Ac este fumituri i transportad vor trebui
sa c uprinda un minimum mijloc iu de 300 tone pe z i).
Aliatii se obliga sa furniz ez e R omaniei, in limitele
posibilitatilor, c ai, medic amente, proviz ii si ec hipamente.
E i vor pune la dispoz itia sa personalul tehnic stric t
nec esar pentru pregatirea in R omania a munitiunilor si a
materialului.
D ela inc heerea prez entului ac ord, statele majore ale
armatelor ruso.romane i ac elea ale armatelor dela Salonic
se vor intelege in privinta c ooperlrii lor. Ac ordul c u pri.
vire la operatiunile militare ruso.romane c um si onc e
sc himbare, lamurire i c omplec tare pentru pastrarea unei
legaturi temeinic e se va organiz a
la c artierul general
c ompetent potrivit prevederilor de mai jos.
8 , C ooperarea armatelor aliate nu presupune nic i o sub.
www.dacoromanica.ro
14
ordonare a vre.uneia din armatele aliate fata de alta ; ele
10 propun numai de a lua in mod liber dispoz itiunile de.
c urgand din situatia generala, din nevoile c reate de sc opul
urmarit 0 din fratia de arme,
Armatele romana 0 rusa i*i vor pastra in princ ipiu
propriul lor c omandament, z ona lor de operatiune 0 c orn.
plec ta independenta in c onduc erea operatiunilor. Linia de
demarc are intre c ele doul armate va plec a dela D orna
Vatra, va urmari B istrita 0 valle raurilor Sajo 0 Some*
pana la D ebretin. Obiec tivul princ ipal al ac tiunei ronalne
va fi, in ralsura in c are situatiunea militara dela sudul
D unarei o va ingadui, o inaintare prin T ransilvania spre
B udapesta.
Armata rusl prevaz uta de art. 3 0 menita sl c ooperez e
c u armata ronaka, va fi pusa sub direc tia c omandamen.
tului suprem al armatei romane. In c az ul c and c ontingentul
de trupe ruse operand in sudul D unarei va fi sporit in
c hip c onsiderabil pana a egala c a numAr sau "c hiar a de.
pa*i trupele romane c u c are el va c oopera, ac est c ontingent
va putea sl c onstitue la ie*irea lui din teritoriul roman o
armata inc lependenta, subordonan c omandamentului ge.
neral rus.
In asemenea c az , ac easta armata, luc rand in afara terito.
riului roman, va avea o z ona de operatiuni deosebita *i se va
c onduc e potrivit dispoz itiunilor inaltului c omandament
rus, in armonie perfec ta c u planurile c elor doul c artiere
generale, dupa princ ipiile stabilite mai sus.
In princ ipiu, armatele uneia din partile c ontrac tante
nu pot sl inaintez e pe teritoriul alteia, sau pe teritoriul
suc erit de ac easta dec al atunc i c and interesul 0 sc opul
c omun ar c ere.o 0 numai dupa o intelegere prealabill 0
In sc ris, la fiec are c az .
U tiliz area drumului de fer pe teritoriul uneia de
c atre trupele c eleilalte va fi regulata de delegatii c artiere.
lor generale.
Impartirea egall a priz onierilor 0 a praz ii, afar& de
privilegiul armatei romane pentru materialul de c are ea ar
duc e lipsa.
www.dacoromanica.ro
15
R eprez entanti ai armatei romane vor fi atasati pe
langa c artierele generale aliate si vic e versa.
C bestiunile neprevaz ute vor fi rez olvate de fiec are
c attier general in intelegere c u delegatul armatei aliate.
In sc op de a avea putinta sa la masurile pregati=
toare pentru inc eperea operatiilor, partile c ontrac tante se
vor intelege c u privire la planul operatiilor pana and ar.
mata romana va atac a.
Armistitiile vor fi botarate de c omun ac ord.
Prez enta c onventie va ramane in vigoare pana la
pac ea generala.
B uc uresti 4 I 17 August 1916 .
www.dacoromanica.ro
D E C LAR AT IA D E R SB OI A R OMANIE I
(14 1 27 August 1916 )*)
Alianta inc heiatg intre G ermania, Austro.lingaria si
Italia nu avea, dupg insa i
dedaratiile guvernelor, dec lt
un c arac ter c u desgvarsire c onservator si defensiv. Sc opul
sau princ ipal era de a garanta tgrile aliate impotriva oriel.
rui atac din afarg si a c onsolida starea de luc ruri c reiatg
prin tratatele anterioare. R omania se alipise la ac ea aliantg
numai din dorinta de a.si pune politic a in ac ord c u a.
c este ngz uinte pasnic e.
C onsac ratg c u totul operei de rec onstituire Iguntric g si
c redinc ioasg nestrgrautatei sale hotgrari de a fi, in regiu.
nea D ungrii de jos, un element de ordine si de ec bilibru,
R omania nu a inc etat de a c ontribu la pgstrarea pgc ii in
B alc ani. C ele din urmg rgsboae balc anic e distrugand sfafu.
quo, i.au impus o noug lini
de c onduitg. Interventia el
a grgbit pac ea si a restabilit ec hilibrul ; pentru ea ins4i
R omania s'a multumit c u o modific are de frontierg c are.i
da mai multa sigurantg in c ontra unei agresiuni si c are
repara, in ac elas timp, nedreptatea sgvarsitg in paguba ei
la c ongresul de B erlin. D ar in urmgrirea ac estui sc op,
R omania a avut dec eptia de a c onstata c nu gasise pe
langg c abinetul din Viena atitudinea la c are era in drept
sg se astepte.
S) Ministrul R omfiniei la Viena, E . Mavroc ordat, a prez entat
tex tul alAturatei dec laratii de r5 sboi a guvemului romAn c atre
Austro.U ngaria prin c are se anunta inc eperea stgrii de r5 sboi,
intre c ele doul State, din seara z ilei de 14/27 August. D upl de.
c laratia de r5 sboi italianL din anul prec edent, ac easta era adoua
dec laratie intemeiata pe princ ipiul nationalitAtilor si Inc a in
forml mai c ategoria dec al c ea italian5 .
www.dacoromanica.ro
17
2
C and a isbuc nit rasboiul ac tual, R omania, astfel c um
fac use si Italia, a refuz at sa se asoc iez e la dec larafia de
rasboi a Austro-U ngariei, de c are nu fusese prevenita de
c atre c abinetul din Viena. In primavara anului 1915 Italia
dec lara rasboi Austro.U ngariei : T ripla Alianfa nu mai e-
x ista. Motivele c are determinasera alipirea R omaniei la a-
c est s stem politic dispareau in ac elas amp. In loc ul unei
grupAri de State c are sl c aute, pr n sforfari c omune, a
luc ra IropreunA, pentru asigurarea pAc ii si pAstrarea situa.
fiilor de fapt si de drept c reate prin tratate, R omania se
gasea in fafa unor puter c are luptau mire ele toc mai in
sc opul de a ajunge sa transforme, c u totul, vec hile alc a-
tuiri c are servisera de baz a tratatului lor de alianfa.
Ac este sc himbari adanc i erau pentru R omania o dovada
vadita c l sc opul c e ea urmArise, alipindu-se la T ripla A=
lianfa, nu mai putea fi atins si c a trebuia sA-0 indrep.
tez e vederile si. sforfarile sale spre alte c ai, c u atat mai
mult c u c at opera pornitA de Austro-U ngaria lua un c a.
rac ter ameninfator pentru interesele esenfiale ale R oma-
niel, c a si pentru aspirafille sale nafionale c ele mai legi-
time.
In fafa unei modific ari atat de rad c ale a situafiei c rea.
ta intre monarhia austro= ungarA 0 R omania, ac easta din
urnaA si.a reluat libertatea de ac tiune.
Neutralitatea c e guvemul roman si.a mpus, in urma
une dec larafii de rasboi fac uta in afara de voinfa sa s
c ontrarie intereselor sale, fusese adoptata in prima linie
pe baz a asigurarilor date, la inc eput, de guvernul impe-
rial si regal c a monarhia dec laranc l rasboi Serbiei nu fu-
sese inspiratA de un spirit de c uc er re si c l nu urmArea
In nic i un fel ac hiz ifiuni teritoriale. Ac este asigurAri nu
s'au indeplinit.
AstAz i ne gAsim in fafa mor situafii de fapt din c are
pot esi marl transformari teritor ale si sc himbari politic e
de naturl a c onstitu o gravA ameninfare pentru sigu.
ranfa s viitorul R omaniei. Opera de pac e pe c are R oma.
nia, c redinc ioasa spiritului T riplei Al anfe, inc erc ase sl o
indeplineasc a, a fost
astfel
isbita, de sterilitate c hiar de
www.dacoromanica.ro
18
c atre ac eia c ad erau c hemati s'o sprijineasc a si s'o
apere.
Aderand in 18 8 3 la grupul puterilor c entrale, R omania,
departe de a uita legaturile de sange c e
avea populatia
regatului c u R omanii supu*i monarhiei austro.ungare,
va=
z use in raporturile de prietenie si de alianta, c e se stabi.
lisera intre c ele trei mad puteri, o c hez asie pretioasa
pen.
tru linistea sa interna, c a si pentru imbunatatirea soartei
R omanilor din Austro.U ngaria. Intiadevar, G ermania si
Italia c are.si rec onstituisera Statele lor
pe baz a princ ipiu.
lui nationalitatilor, nu puteau sa nu rec unoasc a legitimi.
tatea temeliei pe c are era asez ata insasi propria lor ex is.
tenta. C at despre Austro.U ngaria, ea gasea in raporturile
amic ale c e se stabileau intre dansa si regatul R omaniei,
asigurari pentru linistea sa atat inlauntru c at si la Lun.
tariile noastre c omune c ac i ea nu ignora pana la c e grad
nemultumirea populatiei sale romanesti se resfrangea, la
noi, amenintand sa turbure, in fiec e minut, bunele relatii
dintre c ele doul State.
Speranta c e ne puseseram din ac est punc t de vedere
pe adez iunea noastra la T ripla Alianta a fost inselata. In
c ursul unei perioade de mai bine de 30 de ani, R omanii
din monarhie nu numai c a n'au vaz ut nic iodata introdu.
c andu.se vre.o reforma de natura a le da c el putin o a.
parenta de satisfac tie, dar din c ontra au fost tratati c a o
rasa inferioara *11 c ondamnati sa sufere apasarea unui e.
lement strein, c are nu c onstitue dec at o minoritate in mij.
loc ul nationalitatilor deosebite din c are se c ompune Sta.
tul austro.ungar. T oate nedreptatile, pe c are fratii nostri
erau, astfel, siliti sa le indure, au intretinut intre tara
noastra si monarhie o stare neintrerupta de ura pe c are
guvemele regatului nu isbuteau s'o potoleasc .a dec at c u
pretul unor mari greutati si a nenumarate jertfe.
C and a isbuc nit rasboiul ac tual se putea spera c a gu.
vernul Austro.tIngariei, c el putin in ultimul moment, va
sfar i prin a se c onvinge de nec esitatea grabnic a de a fac e
sa inc etez e ac easta nedreptate c are punea in peric ol nu
numai relatiile noastre de prietenie, dar c hiar raporturile
normale c e trebue sa dainuiasc a intre Statele vc c ine.
www.dacoromanica.ro
19
D oui ani de rasboi, in c ursul c arora R omania a pastrat
neutralitatea, au dovedit a Austro U ngaria, still oric arei
reforme interne c e ar putea fac e mai bung. vista popoa=
relor sale, s'a aratat tot pe atat de gata de a le jertfi pe
c at de neputinc ioasl de a le apara impotriva atac urilor din
afara.
R asboiul, la c are ja parte mai toata E uropa, pune in
disc utie c ele mai grave probleme privitoare la desvoltarea
nationall *i c hiar la ex istenta Statelor. R omania, impinsa
de dorinta de a c ontribui sa grlbeasc l sfar*itul c onflic =
tului, *i sub imperiul nec esitatii de a= *i salva interesele
de rasa, se vede nevoita a intra in lupta allturi de ac eia
c ari pot sa= i asigure infaptuirea unitatii sale nationale.
Pentru ac este motive, ea se c onsidera c hiar din ac est
moment, in stare de rasboi c u Austro= U ngaria.
www.dacoromanica.ro
U LT IMAT U M= U L G U VE R NU LU I R OMAN
C AT R E C OMAND AME NT U L G E R MAN D IN
T E R IT OR IU L OC U PAT (28 X = 10 X I 1918 ). *)
S'a produs un fapt nou c are z gdgrnic este demersurile
c e ne.a c enit c omandamentul german sa le fac em in sc opul
de a impiedec a inaintarea trupeler aliate pe teritoriul ro.
man. Suntem informati c a. ofensiva lor pe ac est teritoriu
a si inc eput.
Impotriva asigurgrilor date, puterile c entrale si.au sporit
c ontingentele din R omania si au c onstruit fortific atii noi,
c eea c e a determinat armatele abate sA c onc entrez e trupe
pe D ungre i sa bombardez e orase romanesti in c are c o.
mandamentul german a instalat, c u intentie, baterii.
D esi c omandamentul german stia c a, potrivit armistitiului
inc heiat de Austro.U ngaria, trupele germane nu dispuneau
dec at de 15 z ile pentru trec erea prin tara, ac est c oman.
dament n'a luat mgsurile trebuitoare pentru a elibera
mania in ac est rgstimp si, astfel, a provoc at ofensiva alia.
tilor pe teritoriul roman.
Spre a preveni c a R omania sa, nu fie din nou tran.sfor.
matg in c amp de batalle, e de absoluta nec esitate c a tru.
pele germane sa paraseasc l teritoriul romAn intr'un termen
de 24 ore. D upg ac est termen, trupele vor trebui sg de.
puna armele i sl se abting dela onc e distrugeri i vio.
lente pentru c are guvemul german va fi fac ut raspunz ator.
Asteptgm rgspunsul pang maine seara la ora 9: in c az
c ontrar vom fi siliti sg intrebuintam forta pent-ru a obtine
ac est rez ultat.
Somatie prez entatl in z orii z ilei, la ora 4 dim., maresalului
Mac kensen, la B uc uresti, prin gen. E remia. Armistitiul c u
Austro-U ngaria f-usese semnat la 4 Nov.
www.dacoromanica.ro
PAC E A G E NE R ALA, G R ANIT E LE
SI INT E R E SE LE R OMANIE I 5 )
T rataful dele Versailles (c u G ermania), 28 Iunie 1919.
Arf. 116 . G ermania rec unoaste si.si ia indatorirea s6
respec te, c a permanentg i inalienabill, independenta tu.
furor teritoriilor c are fgc eau parte din vec h ul imperiu al
R usie la 1 August 1914.
C onform dispoz tiunilor c uprinse in art. 25 9 si 292 din
pgrtile IX (c lauz e financ iare) si X (c lauz e ec onomic e) din
prez entul tratat, G ermania rec unoaste in mod definitiv a.
nularea tratatelor dela B rest.Litow sk, prec um si a tuturor
c elorlalte tratate, ac orduri sau c onventii flc ute de ea c u
guvernul max imalist in R usia.
Puterile aliate i asoc iate rez ervg R usiei in mod c ate=
goric drepturile c a sA obting dela G ermania onc e res4=
tuiri i reparatiuni baz ate pe princ ipiile prez entului tratat.
Art. 117. G ermania isi ia indatorirea sl rec unoasc l
deplina valoare a oric Aror tratate sau invoiri pe c are pu-
tenle aliate asoc iate le vor inc he a c u Statele c e s'au
c onstituit sau se vor c onstitu in intregul sau In parte
din teritoriile vedbiului imperiu al R usiei, astfel c um el
ex ista la 1 August 1914, si a rec unoaste hotarele ac estor
State, asffel dupg c um vor fi fix ate.
(D ispoz iti asem6 ngoare c elor de mai sus din tratatul
de Versailles sunt c uprinse i 'n c elelalte tratate c u fostii
aliati ai G ermaniei i anume in art. 8 7 St. G ermain, 5 8
*) In ordinea c ronologic a a tratatelor de pac e, red& m
z itiile de tex t c are pr vese, direc t sau indirec t, noile granite ale
R omftnie , c um ai alte interese vitale romanesti.
www.dacoromanica.ro
22
Neuilly s't 72 T rianon stabilind indatorirea de a rec unoaste
hotArarile c onferintei de pac e in privinta R usiei si a foso.
telor teritorii rusesti panA la 1 August 1914, dec i e
vorba de regulamentl41 privitor la noile State baltic e, la
teritoriile rec unosc ute Poloniei si la peunc Inful B asara hiel
noasfre.)
T rafatul dela Si. G ermain (c u Austria), 10 Sept. 1919.
All. 5 9. Austria renunta In c eea c e o priveste, in
favoarea R omaniei, la bate drepturile i titlurile asupra
pArtii fostului duc at al B uc ovinei c uprinsA dinc oac e
fruntariile R omaniei astfel c um vor fi fix ate ulterior de
princ ipalele pulen i abate i asoc iate.
Arf. 6 0, R omania c onsimte la insc rierea intr'un tratat
c u princ ipalele pulen i aliate asoc iate a unor dispoz itiuni
pe c are ac este puteri le vor soc oti nec esare pentru a o.
c roti in R omania interesele loc uitorilor c e se deosebesc
prin rasl, limbl sau religie de majoritatea populatiei *).
R omania c oosimte, de asemenea, la insc rierea intr'un
tratat c u princ ipalele pulen i aliate i asoc iate a unor dis.
poz itiuni pe c are ac este pulen i le vor soc oti nec esare pena
tau a oc roti libertatea transitului si a aplic a un regim e.
c hitabil c omertului c elorlalte natiuni.
Arf. 6 1. Proportia i natura sarc inelor financ iare ale
fostului imperiu al Austriei pe c are R omania va avea
le ia pe seaml pentru teritoriul pus sub suveranitatea ei,
vor fi stabilite c onform c u art. 203, partea IX (c lauz e fi.
nanc iare) a tratatului de fatA.
C onventii ulterioare vor regula bate c liestiunile c are
n'ar fi regulate prin tratatul de fatA si c are ar putea lua
nastere din c edarea z isului teritoriu.
Art. 91. Austria renuntA, in c eea c e o priveste, in fa.
voarea princ ipalelor pulen i aliate i asoc iate la bate drep.
turile titlurile sale asupra teritoriilor c are, apartineau
mai inainte fostei monarbii austro.ungare si c are. asez ate
dinc olo de noile fruntarii ale Austriei, astfel prec um ele
*) Vez i mai jos tex tul ac esE ui tratat spec ial,
www.dacoromanica.ro
23
sunt desc rise la art. 27, partea II (fruntariile Austriei),
nu sunt ac tualmente obiec tul niel unei alte atribuiri.
Austria se obliga a rec unoaste dispoz itiile pe c are prin.
c ipalele pulen i aliate i asoc iate le vor lua C u privire la
ac este teritorii, in spec ial in c eea c e priveste nationalitatea
loc uitorilor.
T ratatul dela Neuilly sur Seine (c u B ulgaria),
29 Noembrie 1919.
Ad. 27. F runtariile B ulgariei vor fi fix ate dupa c um
urmeaz a :
10 C u Statul sarbo.c roato.sloven
20 C u G rec ia
30 La Sud, c u teritorii c e vor fi ulterior atribuite, etc ...
40 Marea Neagra ;
5 C u R omania: dela Marea Neagra pana la D unare,
fruntaria astfel c um ex ista la 1 August 1914 *) ; de aic i
pana la c onfluenta T imokului c u D ungrea : princ ipalul c urs
(albie) navigabil al D unarii in amonte.
T rataiul dela T rianon (c u U ngaria), 4 Iunie 1920.
Ad 27. F runtariile U nipriei vor fi stabilite dupa
c um urmeaz a :
1 C u Austria
2 C u Statul sarbo.c roato.sloven
...o linie de determinat pe teren trec and intre
G yala i Osz entivan i intre Obeb i K iibekhaz a.
3 C u R omania: dela punc tul mai sus definit, spre
E st.Nord.E st si pana la un punc t de ales pe raul Maros
la aprox imativ 3 km. 5 00 m. in amonte de podul c liei fe.
rate dela Mako la Sz eged, o linie de determinat pe teren
de ac olo, spre Sud.E st, apoi spre Nord.E st i pana la
un punc t de ales la aprox imativ un km. la Sud de statia
*) D ela c apul E c rene, aproape de Varna, pinA la satul T urc
smil pe D unAre, unja de granitl stabilitl prin pac ea dela B u.
uresti din 1913.
www.dacoromanica.ro
24
Nagylah ; c ursul raului Maros spre amonte ; de ac olo, spre
Nord.E st i pana la esindul limitei administrative intre
c omitatele C sanad si Arad la Nord.Nord.Vest de Nemet.
pereg ; o linie de demarc at pe teren trec and intre Nagylak
statia de c ale ferata ;
de ac olo, spre E st.Nord.E st i pana la un punc t de fi.
x at pe teren intre loc alit ile B attonya i T omya ac easta
limita administrativa trec and la Nord de Nemetpereg si de
K ispereg ; de ac olo si pana la c ota 123 (aprox imativ un km.
200 m. la E st de Magosliget), punc t c omun c elor trei frun
tarii ale U ngariei, R omaniei i C ehoslovac iei (teritoriul
rutean) ;
o linie de c lemarc at pe teren trec and la Vest de Nagy.
varias, K isvarjas i Nagyratos, la E st de D ombegyhaz ,
K evermes i de E lek, la Vest de Ottlaka, NayPel, G yula
Varsand, Ant si lllye, la E st de G yula, G hyulaVarisi
K tegyan, taind c alea ferata dela Nagysz alonta la G yula
la aprox imativ 12 km. de Nagysz alonta intre c ele doul
bifurc atiuni pe c are le formeaz a inc ruc isarea ac estei
ferate c u c alea ferata dela Sz eghalom la E rd gyarak ; ire.
c and la E st de Mehkerek, la Vest de Nagysz alonta si de
Marc z ihaz a, la E st de G esz t, la Vest de Atyas, Olah.Sz t.
Mitlos si de Pojt, la E st de U gra si de H arsany, la Vest
de K r ssz eg si de K r sT arjan, la E st de Sz akal si de
B erekB sz rmeny, la Vest de B ors, la E st de Artand,
la Vest de NagySz anto, la E st de Nagykerelc i, la Vest
de Pelbarthida si de B ihardiosz eg, la E st de K isMarja,
la Vest de C sokaly, la E st de Nagyleta si de Almosd,
la Vest de E rSelind, la E st de B agamer, la Vest de
E r K enez i de E rmihalyfalva, la E st de Sz tG y rgy-
Abrany si de Penesz lek, la Vest de Sz amisz lo, B ereC so.
mak z , F eny, C sanalos, B rvely si de D omahida, la E st
de Vallay, la Vest de C sengerB agos i de Ovan, la E st
de C sengerU jfalu, la Vest de D ara, la E st de C senger
si de K omlodT otfalu, la Vest de Pete, la E st de Nagy-
G ec z , la Vest de Sz araz B erek, la E st de Mehtelek, G ar.
toloz si de NagyH ados, la Vest de F ert8 sAlmas, la
www.dacoromanica.ro
25
E st de K isH odos, la Vest de NagyPalad, la E st de
K isPalad de Magosliget.
4 C u C ehoslovac ia :
Arf. 45 . U ngaria renunta, in c eea c e o priveste, in
favoarea R omaniei, la toate drepturile titlurile asupra
teritoriilor fostei monarhii austro.ungare aflate dinc olo de
fruntariile U ngariei asa c um sunt hotarate in art. par.
tea II (fruntariile U ngariei) rec unosc ute prin prez entul
tratat sau prin onc e alte tratate, inc heiate in sc op de a
regula afac erile ac tuale, c a fac and parte din R omania.
Arf. 47. R omania rec unoaste c onfirma fata de U n.
gana obligatia de a c onsimti la insc rierea intr'un tratat c u
princ ipalele puteri aliate asoc iate a unor prevederi pe
c are ac este puteri le vor soc oti nec esare pentru a oc roti
In R omania interesele loc uitorilor c ari
se deosebesc prin
rasa, limba sau religie de majoritatea populatiei, prec um
pentru a oc roti libertatea transitului a aplic a un re.
gim ec hitabil c omertului c olorlalte natiuni.*)
Proportia natura sarc inelor financ iare ale U ngariei
pe c are R omania va avea sa le ja pe seama pentru terito.
riul pus sub suveranitatea ei vor fi stabilite c onform c u
ait. partea IX (c lauz e financ iare) a tratatului de fata.
C onventii ulterioare vor regula toate c hestiunile c are
n'ar fi regulate prin tratatul c are ar putea lua nastere
din c edarea z isului teritoriu.
T rafaiul c iela & lyres") (dintre princ ipalele puteri
aliate asoc iate Polonia, R omania, Statul sarbo.c roato.
sloven C ehoslovac ia), 10 August
Arf. I (D etermina frontierele Poloniei in teritoriile des.
partite prin prec edentele tratate de pac e impartite intre
Statele noi sau sporite, asa z isele State suc c esoare, c u
trimeteri repetate la dec iz ia c onferintei de pac e dela Paris
din Iulie
*) T ex t c are se refer& la tratatul spec ial pentru oc rotirea mi.
noritatilor *i asigurarea libertatii transitului, reprodus mai jos.
**) Neratific at de R omania, dar aplic at in fapt pe teren,
www.dacoromanica.ro
26
Arf. 2 (D etermina frontierele C ehoslovac iei).
1 C u G ermania
2 C u Austria
3 C u U ngaria
4 C u R oma' nia,*) unja urmgtoare
D ela c ota 123, la aprox imativ 1200 metri la E st de Ma.
goslic ,,,et, c are este punc tul c omun c elor trei fruntarii ale
C ehoslovac iei, R omgniei i U ngariei, c atre Nord.E st
pana la c ursul B atarului ; o linie de determinat pe teren ;
de ac i, spre E st i pana in punc tul unde B atarul se des.
parte de limita administrativa dintre c omitatele U goc sa
Satmar ; c ursul B atarului c atre amonte ; de ad, in general
c atre E st i pana la c ota 6 5 2 aflatg pe muntii Ayas la 6
Idlometri aprox imativ la Sud.Vest de Velete : o linie de
determinat pe teren mergand paralel c u soseaua T isz auj.
lak= H alra la o distan% c el putin de un kilometru, tgind
c alea feratg la aprox imativ 5 00 metri la Sud de statiunea
Nevetlenfalva, urmand apoi in general unja de despgrtire
a apelor B atar la Nord si T ur la Sud, trec and prin c otele
238 si 5 8 2 de ac i, c atre Sud.E st i pana la c ota 943 la
Sud de R emete ; unja "de despartire a apelor T isei la Nord
si T urului la Sud ; de ac i, c atre Nord si pana la un puna
de ales pe c ursul T isei si la aprox imativ 1 kilometru in
amonte de R emete ; o linie de determinat pe teren ; de ad,
c atre E st si pana la un punc t de ales in amonte de c on.
fluenta T isei c u Visso, astfel inc gt c alea feratg Sighetul
Marmatiei.B orsa sa fie lasata in intregime pe ieritoriul
roz nan, dand, totdeodatg, C ehoslovac iei max imul de usu=
rinte pentru a fac e o rac ordare a c liei ferate H usz t, Ap.
sa.de.J os, K orbsmez o la Nord de T isa si in intregime pe
teritoriul c ehoslovac ; c ursul T isei c atre amonte ; de ad,
c atre E st i pana la c ota 16 5 5 c are este punc tul C arpati.
lor c omun basinelor c elor trei rguri T isa, Viso si C ere.
mus ; linia de despgrtire a apelor T isei si Viso. Punc tul
Printr'un protoc ol partic ular in doui din 1921, R omfinia
C -ehoslovac ia au c onvenit la oarec are sc himburi de c omune
ajustgri de frontierg la tex tul tratatului de S vres.
www.dacoromanica.ro
27
16 5 5 este punc tul c omun c elor trei fruntarii ale C ehoslo.
vac iei, G alitiei Orientale i R omaniei.
5 C u G alitia orientala
6 C u Polonia
Art. 3. Sub rez erva prevederilor din tratate, ac or.
duri c omplimentare i dec iz iuni intervenite sau c e vor in=
terveni pentru regularea afac erilor ac tuale, inaltele parti
c ontrac tante redunosc suveranitatea R omaniei asupra te.
ritoriilor delimitate de c atre fruntariile de mai jos :
1 C u U ngaria, fruntaria desc risa, in artic olul 27-3 al
tratatului de pac e inc heiat c u U ngaria la 4 Iunie 1920;
2 C u Sfaful sa'rbo.c roafo.sloven, linia urnaltoare*)
C u inc epere dela punc tul c omun c elor trei fruntarii ale
R omaniei, U ngariei i Statului serb.c roat.sloven, punc t de
ales pe teren la aprox imativ 4 kilometri la Suc l.Vest dela
statia K isz ombor, i aprox imativ la E st.Sud.E st de c ota
8 4 si la Sud.Sud.Vest de c ota 8 3 intr'o direc tiune gene.
rala Sud.E st, pana intr'un punc t al c aiei ferate J imbolea.
Lovrin la 3 kilometri aprox imativ la Nord de J imbolea ;
o linie de determinat pe teren trec and la E st de Pusz ta.
K eresz tur, la Vest de Porgani si de B olgartelep ; apoi, filtre
Valc ani la E st si c alea ferata dela Naghykikinda (C hic hin.
daMare) la Sz eged, la Vest, apoi intre Marienfeld (Maria
f lde) si Moc rin, la E st de Nakofalva si de Seultour
Sz entborbala) la Vest de B anatK omlos, (Nagykornlos.
(C omlosul Mare) si de K iskomlos (Osz tern); de aic i, c atre
Sud si pana la un punc t depe c ursul T emesului, asez at
intre Surjan si B oka, la 6 kilometri aprox imativ la Sud
de Modos ; o linie de determinat pe teren, taind c alea fe.
rata dela T imisoara la Nagykikinda (C hic hinda.Mare), intre
Z sombolya (J imbolea) (H atz feld) i G yertyamos (C arpenis)
trec and intre K lan i H orvat.K ec sa (C hec ia.C roata,)
(K c se), la Vest de Otelek, J anosf lde i Pardany, la E st
S) Printr'un ac ord partic ular In doui, R onc al-l a J ugoslavia
au c onvenit la o ajustare a frontierei stabilit la S vres prin
sc himb5 ri de c omune si de traseu, pe teren, potrivit c u realita.
tea etnic 5 , c u nevoile ec onomic e *i c u regimul proprietatif pri.
vate dealungul granitei c omune,protoc olul spec ial din 1923.
www.dacoromanica.ro
28
de T arnasfalva (T gmasa) *i F elsiiittebe, intre Istvanf lde
Modo*; de ad, in direc tiune generala Sud.E st *i pAng
la un punc t de ales intre Iam i Mirkoc z , pe c alea feralg
c lela K arasjesz ena la Oravic z abanya (Oravita.Montang); 2
linie de determinat pe teren trec nd la Nord de K anak,
intre Sz ec senfalva i T orontalujfalu, intre Z ic hyfalva *i
Nagygaj, intre Versec z vat i T emesmora, intre K isz sam
(J amul.Mic ), Naghysz ered, T emes.K utas *i Marlc telke la
Vesi i Nagysam (J amul.Mare), Lac z unas (Luna) *i K o.
mornok (C omora*te) (K omoriz tye) la E st ; intre T emes.
z ll s i Vgrgdia, intre C iorda i Alsovarany ; de aic i, c Atre
Suc l.E st *i pana la un punc t de ales depe c ursul Nerei, la
aprox imativ 1 kilometru la E st de *oseaua dintre K usic s
(C u*ic i) i Neraaranyos (Z latic z a): o linie de determinat
pe teren trec ind intre K rted (K rusic z a) i Mikloshaz a
(Nikolint), oc olind la E st c ota 234 *i loc alitatea Sz ll s.
hegy (R ebenburg) *i in urnal indrept ndu.se c gtre Vest.
Sud.Vest in a*a fel inc At sl permita c onstruirea in ten.
toriul romAn *i pe valea Nerei a unei c li ferate normale
intre Z latic z a (Neraaranyos) i Petrilova (Petrila) ; de ac i,
c gtre aval *i pana la c onfluenta Nerei *i D ungrei c ursul
Nerei ; de ac i, c gtre Sud.E st *i pAnl la c onfluenta T imo.
c ului c u D ungrea c ursul princ ipal (albia) de navigatiune
al D ungrei. Ac eastg c onfluentg este punc tul c omun c elor
trei frontiere ale B ulgariei, R omaniei i Statului Sarbo.
C roato.Sloven,
3 C u B ulgaria, & untarla desc risg in artic olul 27.5 al
tratatului de pac e inc heiat c u B ulgaria la 27 Noemvrie 1919.
40 Marea Neagrd ;
5 0 La NordZ sf : o linie c e va fi determinatg ulterior; *)
6 C u G alillo orienfald, linia urm atoare :
) G ranita Nistrului rec unosc utl prin c onventia spec iall dela
Parisc lin Oc t, 920, reprodusl mai jos.
5 ) Propriu z is, ac easta este granita noastri c u
Polonia, dar
In momentul tratatului deis S vres nu se hotArAse definitiv c lac l
G alitia va fi alipitA Poloniei. Printr'un ac ord partic ular direc t,
in virtutea drepi-urilor de suveranitate rec unosc ute international,
c ele dota State vec ine i al ate, Polonia si R omAnia, au c on=
venit. la 1928 , sl c onsfinteasc A intre ele c a granitA despArtitoare
vec hea linie istoric A dintre B uc ovina dinainte de rapt si G alitia
orientalA.
www.dacoromanica.ro
2 9
D in punc iul c omun vec hilor limite ale B asarabiei
i B u=
c ovinei pe c ursul princ ipal al Nistrului i
pana inWun
punc t aflat la aprox imativ 2 kilometri in
aval de Z alesz =
c z yslc i ; c ursul princ ipal al Nistrului c atre amonte ; de ac i,
c atre Sud= Vest
i pana la punc tul de intalnire a limitei
administrative dintre G aliia i B uc ovina c u limita dintre
distric tele H orodenka i Snjatyn la aprox imativ 11 kilo=
metri de Sud-E st de H orodenka : o linie de determinat
pe teren trec and prin c oteje 317, 312 si 239; de ac i, c atre
Sud= Vest i pana la punc tul sat' de intalnire c u vec hea
fruntarie dintre U ng,aria i G aliia; vec hea limitg admi-
nistrativa dintre G alitia si B uc ovina ; de ac i, c atre Nord=
Vest si pana la punc tul (c ota) 16 5 5 c are este punc tul
C arpatilor c omun basinurilor c elor trei rauri: T isa, Viso
C eremus ; vec hea fruntarie dintre lIngaria i G alitia.
Punc tul (c ota) 16 5 5 este punc tul c omun c elor trei frun=
tarii ale R ornaniei, G alitiei
i C ehoslovac iei.
7 C u C ehoslovac ia, fruntaria desc risg in artic olul 2= 4 al
tratatului de fata.
Se va prevedea prin
stipulatiuni ulterioare traseul pe
teren a liniei frontierg dintre R omania si G alitia orien=
tala *)
Ad. 4 (D etermina fruntariile Statului sarbo= c roato= s1o=
ven c u diferitii vec ini).
Ad. 5 (C uprinde prevederile generale despre limba de
redac tare a tratatului i despre proc edura de
ratific are).
T rafatul dela Paris privifor la B ermes B asa.
rabiei (intre R omania deoparte si Anglia, F ranta, Italia
J aponia de alta), 28 Oc tombrie 1920, al c arui c uprins
integral i c u preambulul introduc tiv este urmgtorul
C onsiderand c in interesul pac ii generale in E uropa
trebuie asiguratg, Inc a de pe ac um, in B asarabia, o suve=
ranitate c are sg c orespundg aspiratiilor populatiunii si sg
S) E toc mai c ec a c e s'a fAc ut direc t mire Polonia si R oma-
nia, la 1928 :
www.dacoromanica.ro
30
garantez e minoritatilor de rasa, religiune sau limba, pro.
tec tiunea c e le este datorita;
C onsiderand c a din punc tele de vedere geografic , el.
nografic , istoric si ec onomic , unirea B asarabiei c u R oma.
nia este pe deplin justific ata ;
,,C onsiderand c a populatiunea B asarabiei a manifestat
dorinta de a vedea B asarabia unita c u R omania ;
"C onsiderand, in sfarsit, c a R omania din propria ei
vointa doreste sa dea garantii sigure de libertate i drep.
tate, fara deosebire de rasa, de religiune sau de limba,
c onform c u tratatul semnat la Par s, la 9 D ec emvrie 1919,
loc uitorilor atat ai vec laiului regat al R omaniei, c at i ai
teritoriilor de c urand transferate
Au hotarat sa inc heie tratatul de fata si au desemnat
c a plenipotentiari ai lor, sub rez erva fac ultatii de a dis.
pune inloc uirea lor pentru semnatura (urmeaz a numele
plenipotentiarilor semnatari)
c ari s'au Inteles asupra stipulatiunilor urmatoare :
Arf. I. Inaltele parti c ontrac tante dec lara c a rec unosc
suveranitatea R omaniei asupra teritoriului B asarabiei, c u.
prins mire frontiera ac tuall a R omaniei, Marea Neagra,
c ursul Nistrului dela gura sa pana la punc tul unde este
taiat de vec hiul botar dintre B uc ovina si B asarabia, i a.
c est vec hiu botar.
Arf. 2, 0 c omisiune c ompusa din trei membri, din.
tre c ari unul va fi numit de princ ipalele puteri aliate, u.
nul de R omania unul de C onsiliul Soc ietatii Natiuni.
lor pe seama R usiei, va
fi c onstituita in termen de 15
z ile, c u inc epere dela punerea in vigoare a tratatului de
fata, spre a se fix a pe teten noua linie de fruntarie a R o.
Arf. 3, R omania se obliga a respec ta si a fac e sa fie
riguros respec tate pe teritoriul B asarabiei,
aratat la arti.
c olul I, stipulatiunile tratatului, semnat la Paris la 9 D e.
c emvrie 1919, de c atre princ ipalele pulen i abate i asoc iate
si R omania, i anume : a asigura loc uitorilor, fara deose.
bite de rasl, de 1imb, sau de religiune,
ac eleasi garantii
www.dacoromanica.ro
31
de libertate si de dreptate c a si c elorlaltl loc uitori din
toate tinuturile c e fac parte din regatul R omaniei.
Arf. 4.
Nationalitatea romana va fi dobandita de plin
drept, c u ex c luderea oric arei alteia, de c atre supusii fos.
tului imperiu al R usiei, stabiliti pe teritoriul
B asarabiei
aratat in artic olul I.
Arf. 5 .
In termen de doui ani, c u inc epere dela pu.
nerea in vigoare a tratatului de 6 0, supusii fostului im.
periu al R usiei, in varst de mai mult de 18 ani si sta.
biliti pe teritoriul B asarabiei, aratat la
art. 1, vor putea
opta pentru onc e alta nationalitate ar putea dobandi.
Optiunea sotului va atrage dupg sine pe ac eea a sotiei
*S. optiunea pArintilor va atrage dupg sine pe ac eea a c o.
piilor lor in varsta de mai putin de 18 ani.
Persoanele c are vor fi ex erc itat dreptul de optiune pre.
vaz ut mal sus, vor trebui, in c ele 12 luni urnaltoare, s& .*i
str mute domic iliul in Statul in favoarea c aruia vor fi
optat.
E le vor putea al-si plstrez e bunurile imobiliare pe c are
le.ar poseda pe teritoriul romAn. E le vor putea sl ja c u
dansele bunurile lor mobile de ric e naturl, asupra c a.
rota nu se va impune nic i o tax l de iesire.
Arf. 6 . R omania rec unoaste c a supusi romani, de
plin drept si fara, nic i o formalitate, pe supusii fostului
imperiu al R usiei, nasc uti pe teritoriul B asarabiei, argat
la art. 1, din parinti domic iliati
ac olo, alar dac a la data
punerii in vigoare a tratatului de fata ei insasi nu si.ar
avea domic iliul pe z isul teritoriu.
T otusi, in termenul c elor doui ani c ari vor urma pu.
ne.rii in viigoare a tratatului de U ta, ac este persoane vor
putea dec lara in fata autoritatilor romlne c ompetente, din
tara in c are isi au re*edinta, c l renunt la nationalitatea
rom Ang *i ele vor inc eta atunc i de a fi soc otite c a supusi
romani. In ac east5 , privinta, dec laratiunea sotului va fi so.
c otita valabila pentru sotie s . ac eea a parintilor va fi so.
c otitA valabill pentru c opiii in vArstg de mai putin de 18
ani,
Arf. 7. Inaltele parti c ontrac tante rec unosc c a gura
www.dacoromanica.ro
32
D unAril, numitl gura K iliei, trebuie sa treac 6 sub juris.
dic tiunea C omisiunii E uropene a D unarii.
In asteptarea inc heierii unei c onventiuni generale c u
privire la regimul international al c ailor de c omunic atie
pe al:a, R omania se obiga de a aplic a in c eeac e priveste
portiunile din sistemul fluvial al Nistrului, c ari pot fi c u..
prinse pe teritoriul ei sau c ari alc Atuesc fruntarille ac es.
tui teritoriu, regimul prevaz ut in paragraful I al art. 332
si in artic olele 333-338 din tratatul de pac e c u G erma.
nia, inc heiat la 28 Iunie 1919.
Arf. 8 .
R omania isi va asuma responsabilitatea pen=
tru partea proportionala c e revine B asarabiei din datoria pu.
blic a a R usiei, prec um si din c elelalte angajamente financ iare
ale Statului rus, asa c um va fi determinata printr'o c on.
ventiune partic ulara intre princ ipalele puteri aliste si aso.
c iate de oparte si R omania de alta parte. Ac easta c onven.
tiune va fi pregatita de c atre o c omisiune aratata de z isele
puteri. In c az ul in c are c omisiunea nu ar ajunge la un
ac ord in termen de doui ani, c hestiunile in litigiu vor fi
supuse E arl intarz iere arbitrajului C onsiliului Soc ietatii
Natiunilor,
Arf. 9. Inaltele parti c ontrac tante vor invita R usia
sa adere la tratatul de fata, de indata c e va ex ista un gu.
vern rus rec unosc ut de ele. E le isi rez erva dreptul de a
supune arbitrajului C onsiliului Soc ietatii Natiunilor toate
c hestiunile c ari ar putea fi ridic ate de guvemul rus c u
privire la detaliile ac estui tratat, fiind bine stabilit a
fruntariile definite de ac est tratat, prec um si suveranitatea
R omaniei asupra teritorlilor pe c ad le c uprinde, nu vor
putea fi puse in disc utiune.
Se va proc eda la,, fel in c e priveste toate dific ultatile c e
ar putea naste ulterior din aplic area sa (a tratatului),
T ratatul de fata va fi ratific at de puterile semnatare. E l
nu va intra in vigoare de at duo. depunerea ac estor ra.
tific ari si c u inc epere dela intrare in vigoare a tratatului
semnat de princ ipalele puteri aliate si asoc iate si R omania
la 9 D ec emvrie 1919.
D epunerea ratific arilor se va fac e la Paris.
www.dacoromanica.ro
33
Puterile al c aror guvern 4i are sediul in afara de E u-
ropa vor avea fac ultatea de a se margini a fac e c unosc ut
guvernului republic ei franc ez e, prin reprez entantul lor
diplomatic la Paris, c a ratific area lor a fost data,
i in a.
c est c az ele vor trebui sl transmitl instrumentul ac estei
ratific ari de indata c e va fi c u putintS.
U n proc es.verbal despre depunerea ratific arii va fi in.
c heiat.
G uvernul franc ez va remite tuturor puterilor semnatare
o c opie c ertific ata c onforma c u proc esul.verbal privitor la
depunerea ratific arii.
F ac ut la Paris, in 28 Oc tomvrie una mie noul sute
dougz ec i, intr'un singur ex emplar c are va ramane depus
In arhivele guvemului republic ei franc ez e i de pe c are
vor fi remise c opii autentic e fiec areia din puterile sem.
natare ale tratatului.
Plenipotentiarii c ari, din c auz a lipsei lor momentane din
Paris, nu *i.au putut pune semnaturile lor pe tratatul de
fata, vor fi admi i a fac e ac est luc ru pan4 la 15 D ec em.
vrie 1920.
D rept c are, plenipotentiarii de mai jos, ale c aror depline
puteri au fost rec unosc ute In buna i c uvenita forma, au
semnat tratatul de fata.
(urmeaz a semmi futile)
Ac esf frafaf a fosf rafific af in 1922 de R omania si Anglia,
in 1924 de F ran fa, in 1927 de 1/al a, dar n'a primif nic r
panel as an rafific area J aponiei spre a c apc ifa valoare fitn'.
dic er' infernationala.
In 1926 , guvemul roman prez idat de d. mare*al Ave.
resc u, preoc upat de intarz ierea italiana a ratific arii, a ob.
tinut, c u prilejul inc heerii pac tului de amic itie i c olabo.
rare c ordiala dintre Italia i R omania, *) o floduiala de
ratific are sub forma urmatorului sc himb de sc risori dintre
c ei doui preedinti de c onsiliu dat public itatii data c u
tex tul pac tului :
*) Vez i mai departe tex tul lu .
3
www.dacoromanica.ro
34
D omnule Presedinfe,
In c ursul c onvorbirilor noastre privitoare la pac tul de
amic itie si c olaborare c ordials. intre Italia si R omania, am
avut oc az ia sa ex aminam s c hest a tratatulu privitor la
B asarab a, semnat la Paris in z iva de 28 Oc t. 1920. Pen=
tru mot vele pe c are am avut onoarea sale ex pun, nu s'a
fac ut in pac t nic i o aluz e la ac el trata t, a c Arui ratific are
din partea guvemului italian nu va avea loc dec Ai atunc i
c And ea se va putea fac e fArl a pagubi interesele de or
din general al Italiei.
B nevoiti a pr mi, D = le Presedinte, asigurarea inaltei
mele c onsideratii
(ss) Mussolini
La c are dl. maresal Averesc u a rAspuns :
D = le Prim Minisfru,
MA grAbesc sl v c onf-irm primirea sc risoarei c u data de
astAz i, prin c are E x . V. a binevoit sl se refere la c onvor.
birile noastre privind pac tul de amic itie si c olaborare in=
tre R omania si Italia si sl-mi c onfirme motivele pentru
c are nu s'a fac ut, in tex tul pac tului, nic i o aluz ie la tra=
tatul B asarab ei semnat la Par s in z iva de 28 Oc t. 1920.
In ac elas timp iau ac t c ratific area din partea Italiei a
sus= z isului tratat este o c hestie de timp si oportunitate.
B inevoiti a pr mi, d= le Prim Ministru, asigurarea inal=
te mele c onsideratti
(ss) G en. Averesc u
La inc eputul lunei Martie 1927, guvernul ialian si= a in=
deplinit fagaduiala ratific and tratatul B asarabiei.
T rataful dela Lausanne (C onven(ia priviioare
la reghnul sirihnforilor Ma- rii ,Negre), 24 Iulie
1923, integral si c u preambulul in c uprinsul urmator :
Imperiul brifanic , F ranfa, Ifalia, J aponia, B ulgaria, G re=
c ia, R omdnia, R usia, Sfaful sarbo= c roafo= sloven si T urc ia,
doritori sa as gure in stramtori tuturor natiunilor liber=
tatea de trec ere si de navigatie intre Marea Mediterana
www.dacoromanica.ro
35
Marea Neagra, c onform princ ipiului c onsac rat prin art.
23 *) al tratatului de pac e c u data de astaz i,
si c on siderand c mentinerea ac estei libertati este nec e.
sar pac ii generale si c omedului lumii,
au botarat sa inc hee o c onventie In ac est sc op, si au
numit drept plenipotentiari ai lor respec tivi, anume : (ur.
meaz a numele ac estora)
c ari, dupl c e au aratat deplinele lor puteri rec unos.
c ute in 'puna si c uvenita forma, au c onvenit asupra ur.
matoarelor prevederi :
Art. 1. Inaltele parti c ontrac tante sunt de ac ord
pentru a rec unoaste si a dec lara princ ipiul libertatii
de
-E rec ere si de navigatie pe mare si in aer in stramtoarea
D ardanelelor, Marea de Marmara si B osfor, c uprinse mai
jos sub denumirea generala de stramtori".
Art. 2. T rec erea
i navigAia vapoarelor si aerona.
velor de c omed si a bastimentelor
i aeronavelor de rasboi,
In timp de pac e si in timp de rasboi, vor fi regulate de az i
inainte prin prevederile Anex ei ac i alaturate.
ANE X A
R eguli penfru frec erea vapoarelor i aeronavelor de c omerf
a basfimenfelor c i aeronavelor de reisboi in s(ramfori.
Par. 1. Vapoare de c omet ,
vapoare.spifal, yac bfuri ja,
vapoare de pesc uif, prec um
aeronavele milifare
a) In fimp de pac e :
D eplina libertate de navigatie si de trec ere, z iva si
noap.
tea, oric are ar fi pavilionul
i inc arc atura, fara nic i o for.
malitate, tax a sau impunere oarec are, sub rez erva dispo.
z itiunilor sanitare intemationale
i afara numai pentru
servic ii aduse direc t, prec um si tax e de pilotaj, fartui, re.
*) Avand ac est c uprins : Inaltele I pArti c ontrac tante sunt de a.
c ord s rec unoasc l
i s6 dec lare princ ipiul libertkii de trec ere
si de navigatie, pe mare si in aer, in timp de pac e c a si in
timp de rlsboi, in stramtoarea D ardanelelor, in Marea de Mar.
mara si in B osfor, dupa c um e prevaz ut in C onventia spec iall
inc heiat la data de astAz i relativ la
regimul strAmtorilor. A-
c easta c onventie va avea ac eiasi putere si valoare fata de mal-
tele parti c ontrac tante c a o c um s'ar gasi in prez entul tratar.
www.dacoromanica.ro
36
morc aj sau altele de ac eeas natura si E arl sa se aduc a.
vre-o stirbire drepturilor ex erc itate in ac est sens de c atre
servic iile si intreprinderile ac tualmente c onc edate de c atre
guvernul turc esc .
Pentru a inlesni perc eperea ac estor drepturi, vapoarele
de c omed c are vor trec e stramtorile vor trebui sa semna.
lez e posturilor indic ate de guvernul turc esc , numele lor,
nationalitatea lor, tonajul si destinatiunea lor.
Pilotajul ramane fac ultativ.
in fimp de rdz boi T urc ia rdmdmind neufre Ir :
D eplina libertate de navigatie si de trec ere, z iva si noap.
tea, in ac eleasi c onditiuni c a mai sus.
D repturile si datoriile T urc iei, c a putere neutra, nu a
indreptatesc sd, ja nic i o mdsurd c e ar putea 5 1 impiedic e
navigatiunea in stramtori, ale c dror ape si aer trebuesc sa
ramana c u totul libere in timp de raz boi, T urc ia fiind
neutra, intoc mai c a in timp de pac e.
Pilotajul ramane fac ultativ.
In fimp de rdz boi, T urc ia fiind beligeranfd :
Libertate de navigatiune pentru vapoarele neutre si
pentru aeronavele nemilitare neutre, dac a vaporul sau ae.
ronava nu ajuta pe dusman in spc c ial transportand c on.
trabanda, trupe sau supusi inamic i. T urc ia va avea drep.
tul sa, viz itez e z isele vapoare si aeronave si, in ac est sc op,
aeronavele vor trebui sd ateriz ez e sau sa amarez e in anume
z one c are vor fi fix ate si amenajate in vederea ac easta de
c atre T urc ia.
Nu se va aduc e nic i o stirbire drepturilor T urc iei de a
aplic a vapoarelor inamic e masurile admise de dreptul in.
temational.
T urc ia va avea deplina libertate de a lua ac ele dispo.
z itiuni pe c are le va judec a nec esare pentru a impiedic a
vapoarele irkamic e de a se folosi de stramtori. T otusi, a.
c este dispoz itiuni nu vor fi de natura a interz ic e libera
trec ere a vapoarelor neutre si, in ac est sc op, T urc ia se
leaga sd proc ure ac estora instruc tiunile sau pilotii nec esari.
Par. 2. B asfimenfele de rdz boi, c uprinz dndu.se vapoarele
www.dacoromanica.ro
37
aux iliare, fransporfunle de frupe si basfimenfele purfeifoare
de avioane si aeronave milifare.
a) In fimp de pac e :
D eplinA liberE ate de trec ere, z iva si noaptea, oric are ar
fi pavilionul, f r nic i.o formal tate, tax e sau impunere
oare.c are, dar sub rez ervele de mai jos referitoare la to.
talul fortelor.
F orte max iml pe c are o putere va putea sl o treac a
prin strAmtori, c u destinatiunea pentru Marea NeagrA, nu
va depAsi pe ac eea a flotei c elei mai putemic e apartinAnd
puterilor riverane MArei Negre si ex istAnd in ac eastA
mare in momentul trec erii ; totusi, puterile f*i rez ervl
dreptul de a trimite in Marea NeagrA, in onc e timp i in
+ pric e imprejurare, o fortA c e nu va trec e de trei basti-
mente, dintre c are nic i unul nu va c lepAs 10.000 de tone
Nic i o rAspundere nu se va atribu T urc iei in c eeac e
priveste numArul bastimentelor c are trec strAmtorile.
Pentru a permite observarea prez entei regule, C omis u.
nea strAmtorilor prevAz utA la artic olul 10 va c ere fiec Arei
puteri riverane MArei Negre, la 1 Ianuarie si la 1 Iulie al
fiec lrui an, numArul c uirasatelor, c ruc iotoarelor de bata.
lie, bastimentelor purtAtoare de avioane, c ruc isAtoarelor,
c hstrugAtoarelor, submarinelor sau al oric Aror alte tipuri
de bastimente, prec um si de aeronave navale c e posedl
In Marea NeagrA, fAc And deosebire intre bastimentele ar.
mate s bastimentele c u efec tive reduse in rez ervl, in re.
paratiuni sau in modific are.
C omisiunea strAmtorilor va inform a, atunc i, puterile in
teresate despre numArul c uirasatelor, c ruc isAtoarelor de
bAtAlie, bastimentelor purtAtoare de avioane, c ruc isAtoare,
distruggtoare, submarine, aeronave si eventual despre u.
nitAti de alte tipuri, pe c are le c uprinde forta navall c ea
mai puternic A. in Marea NeagrA ; afar& de ac easta, oric e
sc himbare rez ultAnd fie prin intrarea in Marea NeagrA,
fie prin esirea din Marea Neagra a vre.unui bastiment
apartinAnd z isei forte, va fi imediat adusl la c unostinta
puterilor interesate.
NumArul i tipul bastimentelor armate vor fi singurele
www.dacoromanica.ro
38
luate in c onsic ieratie pentru soc otirea fortei navale urmanc l
a trec e stramtorile c u destinatiunea pentru Marea Neagra.
In fimp de rc z boi, T urc ia fiind neufrei
D eplina libertate de trec ere, z iva i noaptea, oric are ar
fi pavilionul, fara nic i o formalitate, tax a sau impunere
oarec are, sub ac eleasi ingradiri c a c ele prevaz ute la para.
graful 2 a).
T otusi, ac este ingradiri nu sunt aplic abile puterilor be.
ligerante in paguba drepturilor lor de beligeranti in Ma.
rea Neagra.
D repturile i datoriile T urc iei c a putere neutra nu o
pot autoriz a sa ja nic i o masura in stare de a impiedic a
navigatia in stramtori, ale c aror ape vi aer trebue
mana in intregime libere, in timp de rasboi, T urc ia fiind
nentra, tot asa c a vi in timp de pac e.
Va fi interz is bastimentelor de rasboi i aeronavelor
litare ale beligerantilor de a proc eda la vre.o c aptura, de
a ex erc ita dreptul de viz ita vi de a se duda la oric are alt
ac t de ostilitate In stramtori.
In c eeac e priveste aproviz ionarea i reparatiunile, basti.
mentele de rasboi vor fi supuse dispoz itiunilor C onven.
tiunii a X III.a dela H aga 1907, privitoare la neutralitatea
maritim .
In asteptarea Inc heerii unei c onventiuni internationale
stabilind regulele de neutralitate pentru aeronave, aero.
navele militare se vor buc ura in stramtori de un trata.
ment analog c elui ac ordat bastimentelor de rasboi prin
c onventiunea a X I11.a dela H aga 1907.
In fimp de reisboi, T urc ia fiind beligeranki :
D eplina libertate de irec ere pentru bastimentele de ras-
bol neutre fara nidl. o formalitate, tax a sau impunere oa.
rec are, dar c u ac eleasi ingradiri c a c ele prevaz ute la pa.
ragraf-ul 2 a).
MIsurile c e ar lua T urc ia pentru a impiedec a, bastimen.
tele gi aeronavele inamic e de a utiliz a str mtorile nu vor
fi de natura a interz ic e libera trec ere a bastimentelor vi
aeronavelor neutre j, in ac est sc op, T urc ia se leaga a
www.dacoromanica.ro
39
proc ura bastimentelor si aeronavelor instruc tiunile sau pi.
lotii nec esari.
Aeronavele militare neutre vor efec tua trec erea Aram=
torilor pe risc ul lor si vor fi supuse dreptului de anc heta
In c eeac e priveste c arac terul lor. In ac est sc op, aeronavele
vor trebui sA ateriz ez e sau sa amarez e in anume z one
c are vor fi fix ate si amenajate anume de c atre T urc ia.
Par. 3. a) Submarinele puterilor in stare de pac e c u
T urc ia vor trebui sA, treac A prim strAmtori numai la su.
prafata.
C omandantul unei forte navale straine, venind fie
din Mediterana, fie din Marea Neagra, va c omunic a big
a fi silit sl se opreasc A, unei statiuni de semnale la in.
trarea D ardanelelor sau a B osforului, numarul si numele
bastimentelor de sub ordinele sale c are urmeaz A sl intre
In stramtori.
T urc ia va aduc e la c unostinta ac este statiuni de sem.
nale, si pAnA c e ac easta notific are va fi fac uta, libertatea
de trec ere In stramtori pentru bastimentele de rasboi
straine se va mentine, intrarea in stramtori neputand sa
fie intArz iatA.
Autoriz atia pentru aeronavele militare si nemilitare
de a z bura deasupra stramtorilor in c onditiunile prevaz ute
prin re.gulele de fata, implic a pentru z isele aeronave :
10. Libertatea de a z bura deasupra unei fasii de teri.
toriu de 5 kilometri de fiec are parte a stramtorilor, in lo.
c urile unde ele se ingusteaz a ;
2 . F ac ultatea, in c az de pang, de a ateriz a pe litoral
sau de a amara in apele teritoriale ale T urc iei.
Par. 4. Limifarea durafei de frec ere a hasfimenfelor de
rc isboi.
In nic i un c az bastimentele de raz boi, in transit prin
stramtori, afara numai in c az uri de avarieri sau de eve.
nimente maritime, nu vor trebui sa stea In ele mai mult
dec at timpul c are le este trebuinc ios pentru a.si efec tua
trec erea, c uprinz andu.se in el si *durata sfafioneirii in tim.
pul noptii dac a siguranta navigatiunii o c ere.
www.dacoromanica.ro
40
Par. 5 . 5 ederea in porfurile sfrc imforilor si ale fric irei
Negre.
Paragrafele 1, 2 si 3 ale prez entei Anex e se aplic a
trec erii vapoarelor, bastimentelor de raz boi i aeronavelor
prin si pe deasupra stramtorilor si nu aduc stirbire drep.
tului T urc iei de a edic ta anume regulamente pe c are le
va c rede nec esare, in c eeac e priveste numarul bastimen.
telor de raz boi i aeronavelor militare ale unei ac eleeasi
puteri, c are vor putea viz ita simultan porturile i aerodro.
murile turc esti, prec um i durata sederii Ion;
Puteiile riverane Marii Negre vor avea ac elas drept
in c eeac e priveste porturile i aerodromurile lor ;
B astimentele usoare pe c are puterile ac tualmente re.
prez entate in C omisiunea europeana a D unarii le intretin
c a stationare la gurile ac estui fluviu i pAnl la G alati, se
vor adaoga c elor prevaz ute la paragraful 2 si vor putea
fi inloc uite in c az de nevoe.
Par. 6 . D ispoz ifiuni spec iale privifoare la profec fiunea
sanifarei.
B astimentele de rasboi avInd pe bord c az uri de c iuma,
de bolera sau de tifos, sau c are ar fi avut c u sapte z ile
In urmg, prec um i bastimentele c are au parasit de mai
sc urt timp dec at de c inc i ori 24 de ore, un porE c ontami.
minat, vor trebui sa treac strAmtorile in c arantina i sa
aplic e, prin mijloac ele de bord, masurile profilac tic e ne.
c esare pentru a hilatura onc e posibilitate de c ontaminare
a strAmtorilor.
T ot astfel vor fac e si vapoarele de c omert avand pe
bord un medic si trec And prin strfinatori fara sa fac a es-
c ala sau sa lase desc arc atura.
Vapoarele de c omert neavand medic pe bord vor ire.
bui, inainte de a patrunde in strAmtori, c hiar dac a nu ar
urma sl fac a esc ala, sl satisfac a presc riptiunile sanitare
internationale.
B astimentele de raz boi si vapoarele de c omert oprindu.
se intr'unul din porturile strAmtorilor, vor fi supuse in
www.dacoromanica.ro
41
ac el port presc riptiunilor sanitare internationale c are sunt
aplic abile ac olo.
Art. 3. In sc op de a mentine libere de onc e pie.
dic g trec erea si navigatia in strAmtori, mAsurile prevgz ute
In artic olele 4-9 vor fi aplic ate apelor strAmtorilor si Or-
murilor lor, prec um si insulelor c are se ggsesc in strAm=
tori sau c are sunt in vec ingtate.
Art. 4. Vor fi demilitariz ate z onele si insulele de
mai jos :
1 ) C ele doug Ormuri ale strfiratorii D ardanelelor si ale
stramtorii B osforului pe intinderea z onelor delimitate mai
jos (c u trimetere la harta algturatg tratatului in original):
D ardanelele la Norel.Vesf, peninsula G alipoli 0 regiunea
la Sud-E stul unei linii plec and dintr'un punc t al golfului
X eros, asez at la 4 K ilometri Nord.E st de B akla-B umu,
terminandu-se la Marea de Marinara la K umbaghi si tre.
c And la Sud de K ayak (ac eastg loc alitate ex c lusa);
La Sud.E sf, regiunea c uprinsa intre c oasta *i o linie
trasg la 20 K ilometri de c oastg, plec And dela c apul E ski.
Stambul in fata T enedos.ului si tenninAndu.se la Marea
de Marinara, la un punc t al c oastei situat imediat la Nord
de K arabigha.
B osfor (fara prejudic iul rc gimului spec ial al C onstanti=
nopolului, art. 8 ) : La E sf, z ona intinz Andu.se pana la o
linie trasg la 15 K ilometri de c oasta orientall a B osforului ;
La Ves!, z ona Intinz andu.se pana la o linie trasg la 15
K ilometri dela c oasta oc c identalg a B osforului.
20) T oate insulele din Marea de Marinara, afarg de in.
suba E mis-Aliavasi ;
30) In Marea E gee, insulele Samothrac e, Lemnos, Im.
bros, T enedos si insulele C u Iepuri de C asa".
Art. 5 . 0 c omisiune c ompusg din patru membri
numiti respec tiv de c atre guvemele F rantei, Marei B rita.
nil, Italiei si T urc iei, se va intruni 15 z ile dupg punerea
In vigoare a prez entei C onventiuni, pentru a f-ix a la fata
loc ului limitele z onelor prevgz ute in art. 4-10.
C ade in sarc ina guvernelor reprez entate in ac easia C o..
www.dacoromanica.ro
42
misiune de a asig,ura indemnitatile la c are ar putea avea
dreptul reprez entantii lor respec tivi.
T oate c heltuelile generale la c ari va da loc func tionarea
C omisiunei vor fi suportate in parti egale de c atre pute.
rile reprez entate.
Art. 6 . Sub rez erva dispoz itiunilor artic olului 8 pri.
vitor la C onstanfinopole, va trebui c a in z onele i insu.
lele demilitariz ate sa nu se gaseasc a, nic i o fortific atie,
niel o instalatiune permanenta de artilerie, instrumente de
ac tiune submarina, altele dec at bastimentele submarine.
niel un fel de instalatie de aeronautic a militara, nic i un
fel de baz a navall. Nic i o torta armata nu va putea sa
stationez e afara de fortele de politie si de jandarmerie
c are sunt nec esare mentinerei ordinei, si al c arer arma.
merit nu se va c ompune dec al din revolver, sabie, pusc a
si 4 pusti.mitraliere la o suta de oameni, c u ex c luderea
oric arei artilerii.
In apele teritoriale ale z onelor i insulelor demilitariz ate
nu se va putea gasi niel un instrument de ac tiune sub.
marina, afara de bastimentele submarine.
C u toate aliniatele c are prec ed, T urc ia va pastra drep.
tul de a trec e in transit' fortele sale armate prin z onele
insulele demilitariz ate de pe teritoriul turc , prec um
prin apele lor teritoriale in c are flota turc easc a are drep.
tul de a stationa.
In c eeac e pr vete stramtorile, guvemul turc esc va mai
avea fac ultatea de a supraveghea, prin mijloc ul avioanelor
sau baloanelor, suprafata si func lul mat-H . Aeronavele tur.
c esti vor putea sa sboare oric and peste apele stramtorilor
z onele demilitariz ate de pe teritoriul turc esc i sa. ate.
riz ez e sau sa ameriz ez e peste tot, in deplind libertate.
T urc ia si G rec ia vor putea, de asemenea, in z onele
insulele demilitariz ate si in apele lor teritoriale, sA fac a
misc arile de personal nec esitate de instruirea, in afara a.
c estor z one si insule, a oamenilor c ari vor fi rec rutati.
T utela si G rec ia vor avea libertatea de a organiz a, in
z isele z one si insule din teritoriul lor respec tiv, onc e sis.
tern de observatie si de c omunic atiuni telegrafic e, telefo.
www.dacoromanica.ro
43
nic e s i optic e. G rec ia va putea trec e flota sa in apele te=
ritoriale ale insulelor grec esti demilitariz ate, dar nu va
putea intrebuinta ac este ape c a baz g de operatiuni c ontra
T urc iei sou pentru vre= o c onc entrare navalg sau militara
In ac est sc op.
Art. 7. Niel un instrument de ac tiune submarina,
altul dec gt bastimentele submarine, nu va putea fi asez at
In apele Mgrei de Marmara.
G uvernul turc esc nu va instala niel in regiunea tgrmu=
rilor europene ale Mgrei de Marmara, niel in partea re=
giunii tgrmurilor Anatoliei, situaid la E st de z ona demi=
litariz atg a B osforului, pAnd, la D aridje, nic i o baterie per=
manentg de tunuri sau de asvgrlitoare de torpile, putand
impiedic a trec erea strgmtorilor,
Art. 8 . La C onstantinopol,c uprinz andu= se ac i s i
Stambulul, Pera, G alata, Sc utari, prec um s i insulele Prin=
c ipilor,si in imprejurimile sale imediate, o garniz oand de
12,000 de oameni max imum va putea fi asez atg pentru
nevoile c apitalei. U n arsenal s i o baz a navalg vor putea
fi mentinute la C onstantinopol.
Art. 9. D ac a, in c pz de rgz boi, T urc ia sau G rec ia,
uz gnd de dreptul lor de puteri beligerante, ar aduc e mo=
dific gri sidrii de demilitariz are prew dz utd mal sus, ele vor
fi finute sd restabileasc g, c u inc epere dela inc heierea pd.
c ii, regimul prevAz ut prin c onventiunea de fatg.
Art. 10. Va fi instituit la C onstantinopol o c omi=
siune internationalg, c ompusg dupg c um este z is la arE i=
c olul 12, c are va lua titlul de C omisiune a strgmtorilor".
Art. 11. C omisiunea is i va ex erc ita atributiunile a=
supra apelor stramtorilor.
Art. 12. C omisiunea va fi c ompusd, sub presedin=
tia unui reprez entant al T urc iei, din reprez entantii F ran.
tei, Marei B ritanii, Italiei, J aponiei, B ulgariei, G rec iei, R o=
mgniei, R usiei s i Statului sarbo= c roato= sloven, c a puteri
semnatare ale C onventiunei de fatg s i pe mgsurg c e a=
c easid C onventiune va fi ratific atg de c atre ac este puteri.
Adez iunea la prez enta C onventiune va da dreptul Sta.
www.dacoromanica.ro
44
telor.U nite de a avea, de asemenea, un reprez entant in
c omisiune.
Ac elas drept va fi rez ervat, in ac eleasi c onditiuni, Sta.
telor independente riverane ale Mgrei Negre nementio.
nate in primul alineat al prez entului arfic ol.
Ari. 13. Va c gdea in sarc ina guvemelor reprez en.
tate in C omisiune de a suporta indemnitgtile la c ari ar
avea drept reprez entantii lor. T oate c heltuelile suplimen.
tare ale c omisiunii vor fi suportate de z isele guverne in
proportiunea fix atg pentru repartitiunea c heltuelilor So.
c ietgtii Natiunilor.
Art. 14. C omisiunea va fi insarc inata sa asigure
respec tarea c uveniia a dispoz itiunilor privitoare la trec e.
rea bastimentelor de rlz boi si a aeronavelor militare, dis.
poz itiuni fgand obiec tul paragrafelor 2, 3 si 4 ale Anex ei
algturate la artic olul 2.
Art. 15 . C omisiunea strgmtorilor isi va ex erc ita mi.
siunea sa sub auspic iile Soc ietgtii Natiunilor, c areia va
adresa in fiec are an un raport despre indeplinirea misiu.
nii sale dandu.i de altfel *i onc e infoYmatiuni utile din
punc tul de vedere al c omertului si al navigatiunii ; in a.
c est sc op, C omisiunea se va pune in legatura c u servi.
c iile guvernului turc esc c are se oc upa c u navigatiunea in
strgmtori.
Art. 16 . C omisiunea va avea c gdere sa redac tez e
regulamentele c are ar fi nec esare la indeplinirea misiunii
sale.
Art. 17. D ispoz itiunile prez entei C onventiuni nu
vor aduc e vre.o tirbire dreptului T urc iei de a fac e sa c ir-
c ule in mod liber flota sa in apele turc esti.
Art. 18 . D oritoare c a demilitarea stramtorilor si a
z onelor invec inate sa nu deving, din punc t de vedere mi.
liter, o c auz g de peric ol nejustific at pentru T urc ia *i c a
ac te de rgsboi sg nu puna in peric ol libertatea stramtori.
lor sau siguranta z onelor demilitariz ate, inaltele parti c on-
trac tante c onvin asupra urmgtoarelor prevederi :
D ac a vre-o violare a dispoz itiunilor despre libertatea de
trec ere, vre.un ac t neasteptat sau vre.un ac t de rgsboi
www.dacoromanica.ro
45
ori amenintare de rasboi, ar purx e in peric ol libertatea
navigatiunii prin
strfinatori sau siguranta z onelor demili.
litariz ate, inaltele I:di-0 c ontrac tanie, si in toate c az urile
F ranta, Marea B ritanie, Italia si J aponia, le vor impiedic a
impreunA, prin toate mijloac ele pe c ari
C onsiliul Soc ie.
tatii Natiunilor le va hotari in ac est sc op.
D e indata c e ac tele c are motivau ac tiunea prevaz uta prin
alineatul c are prec ede vor inc eta,
statutul strantorilor.
astfel duo c um este randuit prin dispoz itiunile c onventi.
unii de fata, va fi din nou stric t aplic at.
Prez enta dispoz itiune, c are c onstitue o parte inte.
gran a din c ele C are se refera la demilitariz area si liber.
tatea stramtorilor, nu stirbeste drepturile si obligatiunile
pe c ari inaltele parti c ontrac tante le pot avea in virtutea
pac tului Soc ietatii Natiunilor.
Art. 19. Inaltele parti c ontrac tante vor fac e toate
sfortarile pent-ru a determina puterile nesemnatare sa a.
dere la c onventiune.
Ac easta adez iune va fi adusa la c unostinta guvernului
republic ei franc ez e, pe c ale diplomatic a, si de c atre ac esta
iuturor Statelor semnatare sau aderente. Adez iunea isi
va produc e efec tul c u inc epere din z iva in c are a fost
adusa la c unostinta guvemului franc ez .
A. 20. Prez enta c onventiune va fi ratific ata.
R atific arile vor fi depuse la Paris de indata c e va fi
C u putintl.
E a va intra in vigoare in ac eleasi c onditiuni c a si
tratatul de pac e c u data de az i ; pentru puterile ne.
semnatare ale ac estui tratat, c are in ac el moment n'ar fi
ratific at inc prez enta c onventiune, ac easta va mira in
vigoare pe mAsura c iepunerii ratific arilor Ion, c are vor fi
notific ate c elorlalte puteri c ontrac tante de c atre guvernu/
republic ei franc ez e.
D rept c are, Plenipotentiarii au semnat ac easta c onventiune.
F ac ut la Lausanne, in 24 Lille 1923, intr'un singur
ex emplar c are va fi c lepus in Larhivele guvemului repu.
blic ei franc ez e, c are va trimite o c opie autentic a fiec areia
din puterile c ontrac tante. (urmeaz c i semnaurile).
www.dacoromanica.ro
SC R ISOAR E A D E T R IME T E R E MILLE R AND
IN PR IVINT A T R AT AT U LU I D E PAC E
D E LA T R IANON *)
Paris, 6 Mai 1920.
D omnule Preedinfe.
Puterile aliate i asoc iate au c erc etat c u c ea mai mare
atentie notele prin c are delegatia ungarA ex pus ob=
servatiile in privinta c onditiilor de pac e c e i s'au c o.
munic at.
In ac eastA c erc etare, au fost insufletite numai de do.
rinta de a lua hotarAri potrivite c u dreptatea i c u inte.
resele superioare a c Aror rAspundere o poartl ele. D ac l
inc heerea ac estei c erc etAri nu se potrive te in punetele
esentiale c u c ontra.propunerile flc ute de delegatia ungarA,
e fiindc A s'a pArut c u neputintA puterilor s primeasc l
punc tele de vedere pe c are s'a pus delegatia ungarA.
Puterile aliate i asoc iata ex primandu.*i speranta c l
U ngaria viitoare va fi, in E uropa, un element de stabili.
tate *i de pac e, n'ar putea, totui, toc mai ele, sl uite
partea de rIspundere c are.i revine U ngariei in deslAntui.
rea rAsboiului mondial, i, in genere, in politic a imperia.
listA urmatl de dubla monarhie.
D elegatia ungarl a supus unei c ritic e amlnuntite preve.
*) In c alitate de presedinte al c onferintei de pac e dala Paris,
d. A. Millerand, a trimes, sub forma ac estei sc risori, raspunsul
puterilor aliate i asoc iate la observatille maghiare privind tex tul
tratatului de pac e dela T rianon. R aspunsul are, c um se vede,
un c uprins definitiv in privinta c onc luz iilor c uprinse in tex tul
tratatului, c on frar fez ei reviz ionismulai maghiar, c are a inc erc at
dea alt (eles, 0 a fost urmat de semnarea de c atre U n-
garia a pac ii dela T rianon. D e ac eea i-s'a spus sc risoarea ,,de
trimetere", in sfarsit, la semnatura, a tex tului tratatului de pac e.
www.dacoromanica.ro
47
derile c uprinse in c onditiile de pac e c e i.au fost inmanate.
G asiti mai jos raspunsurile pe c are princ ipalele puteri
aliate si asoc iate au soc otit c trebue sa.1 dea la obser.
vatiile delegatiei. D ac a puterile n'au retinut, punc t c u
punc t, toate argumentele ridic ate prin notele adresate de
dv. c onferintei, c a sl le respinga pe toate, ac easta nu in.
seamna c a le rec unosc temeinic ia ; tac erea puterilor aliate
asoc iate n'ar putea fi, in nic i un c as, interpretatg c a o
aprobare ; trebue sa fie bine inteles c a absenta de ras.
puns nu c orespunde nic leri c u o aderare la tez a apl.
rata de dv.
Observatiile c e vA sunt inmanate nu c uprind, in de.
osebi, nid o luare in seaml privitoare la numeroasele
memorii prez entate de delegatia ungara c u privire la era.
nitele U ngariei. Nu raspund nic i la propunerile fac ute in
privinta instituirii unui plebisc it in teritoriile despre c are
c are puterile au hotgrat atribuirea lor altor State. Si pu.
tenle aliate i asoc iate numai dupg o c hibz uiall adanc a
au luat hotaratea sa nu sc himbe nic i un punc t din
c lauz ele teritoriale c uprinse intre c onditiunile de pac e.
E le s'au hotarat asa fiindc g s'au c onvins c a onc e sc him.
bari in frontierele c e au stabilit, ar aduc e neajunsuri
mai grave dec at ac elea pe c are le denunta deleg,atia un.
garl. C erc etarea la c are s'a dedat delegatia dv. n'a fac ut,
de altfel, dec at sl c onfirme inc heerile la c are puterile
aliate si asoc iate ajunseserg mai inainte prin studierea
doc umentelor de tot felul c e puteau fi invoc ate in spriji.
nul tez ei unguresti ; pe baz a ac estor inc heeri s'au i tras
frontierele desc rise in c onc litiile de pac e c e v'au fost
inmanate.
Imprejurarile etnografic e din E uropa c entrall sunt asa
inc at este, intr'adevar, c u neputinta c a frontierele poli.
tic e sa c oinc ida, in toatg intinderea Ion, c u frontierele
etnic e. U rmeaz a c unele nudee de populatie maghiarg
i puterile aliate i asoc iate nu s'au resemnat fgra
parere de rlu la ac easta nec esitate se vor glsi trec ute
sub suveranitatea unui alt Stat. D ar nu se poate pretinde,
pe temeiul ac estei situatii, c a ar fi fost mai bine sA nu
www.dacoromanica.ro
48
se sc himbe vec ,hiul statut teritorial. 0 stare de luc ruri.
c hiar milenara, nu are temei sA dainuiasc a mai departe
c find s'a c onstatat c a e c ontrarie dreptatii.
D elegatia ungara, e adevarat, trage un argument din
faptul c a prin c onditiile de pac e nu s'a prevaz ut nic aeri
plebisc itul. D ac a puterile aliate i asoc iate au soc otit de
prisos sa rec urga la o c onsultare populara de ac est fel,
ac easta s'a intamplat numai duo c e au dobandit sigu-
ranta c a o asemenea c onsultare, dac a ar fi inc onjurata de
pline garantii de sinc eritate, liar da rez ultate simtitor
deosebite de ac elea la c are le.a c ondus o c erc etare ama.
nuntita a c onditiilor etnografic e din E uropa c entrala si
a naz uintelor nationale. Vointa popoarelor s'a ex primat
In z ilele din Oc tombrie i Noembrie 1918 , c and dubla
monarhie se prabusea, in sensul c a populatiile, multa vreme
obijduite, sa se uneasc a fratilor lor italieni, romani, jugo-
slavi sau c ehoslovac i. Intamplarile c are s'au mai desfa.
surat de atunc i sunt tot atatea marturii noi despre
simtamintelele nationalitatilor odinioara supuse c oroanei
5 f. 5 tefan. Masurile tarz ii luate de guvemul unguresc
pentru a ac orda satisfac tie nevoilor de autonomie ale natio.
nalitatilor n'ar mai putea sa dea iluz ii ; ele nu sc himba
mimic din adevarul esential, anume c A, in dec urs de multi
ani, toate sfortarile politic ii unguresti au urmarit sa. Ina=
buse glasul minoritatilor etnic e.
C redinc ioase spiritului de c are s'au inspirat tragand
frontierele stabilite prin tratat, puterile abate i asoc iate
s'au preoc upat, totusi, de c az ul c and frontiera astfel de.
terminata n'ar c orespunde peste tot, c u prec iz ie, c erintelor
etnic e si ec onomic e. Poate c a. o anc heta la fata loc ului ar
fac e sa apara nevoia de a sc himba in unele punc te limita
prevaz uta prin tratat. O astfel de anc heta nu s'ar putea
intreprinde ac uma fara a intarz ia, la nesfarsit, inc heerea
unei pac i la c are naz ueste intreaga E uropa. C and, insa,
c omisiile de delimitare isi vor fi inc eput luc rul, dac a ele
vor soc oti c A prevederile tratatului c reiaz a undeva, c um
s'a spus mai sus, vre-o nedreptate c e este in interesul
obstesc sa dispara, le va fi ingaduit sA fac a in privinta
www.dacoromanica.ro
49
ac easta un raport C onsiliului Soc ietatii Natiunilor. In a-
semenea c as, puterile ablate i asoc iate admit c a la c ere.
rea une a din parti, C onsiliul S. N. sa poata ofer bunele
sale ofic ii spre a rec tific a traseele dela inc eput prin buna
intelegere, in ac eleas c onditii, in punc tele unde o sc him-
bare ar fi aprec iata favorabil de c atre o c omisie de deli-
mitare. Puterile abate si asoc ate au c red nta c a ac east
proc edura ofera o metoda potrivita pentru a indrepta, in
traseurile de frontiere, oric e nedreptate impotriva c areia
s'ar putea ridic a obiec tii intemeiate.
In c az ul R uteniei, princ palele puter aliate s asoc iate
n'au luat hotararea fara, sa.si dea pe depl n seama de
greutatea de c are s'a lovit ac easti, hotarare. U nirea din.
tre R utenia si C ehoslovac a a fost rec unosc uta, de ele,
printr'un tratat c u ac est din urma Stat, c are garanteaz a
in c hip spec ial autonom a R utenilor. Puterile s'au inteles
c u C ehoslovac a sa admita c a prevederile din ac est tratat,
in masura c e ating minoritatile etnic e, rel gioase sau de
limba, sa fie puse sub garantia Soc ietatii Natiunilor.
ter& aliate i asoc iate soc otesc c A tratatul inc heiat c u
Statul c ehoslovac ofera populatidlor din provinc ia auto-
noma a R uteniei mijloc ul de a.si aduc e dorintele la c u.
nostinta public a. E le nu vor lipsi de a da atent a c ea mai
serioasa dor ntelor pe c are ac este populatii le-ar putea
ex prima in viitor. Pac tul Soc ietatii Natiunilor de altmin.
ten i da oric arui membru al C onsiliului Soc ietatil dreptul
sa atraga aten a semnatarilor tratatului inc heiat la St.
G ermain in z iva de 10 Septembrie 1919, intre princ ipalele
pulen i aliate i asoc ate i Statul c ehoslovac , asupra ori-
c arei c hestiuni privitoare la R uten a c ax e ar merita c er-
c etarea lor.
In ac este c onditil puterile soc otesc c A interesele popu-
latiilor dela frontiere sunt pe deplin oc rotite. C at priveste
insulele de populati maghlare c are vor trec e sub alta su.
veranitate, tratatele pentru oc rotirea minor tatilor semnate
pana ac um de Statele roman, sarbo.c roato.sloven si ratifi-
c ate de C ehoslovac ia garanteaz a deplina lor siguranta.
Puterile abate i asoc iate au c u multum re nota de a-
4
www.dacoromanica.ro
5 0
derarea data de delegatia ungara princ ipiilor c e stau la
temeha Soc ietatii Natiunilor. Soc ietatea nu oc roteste nu.
mai drepturile tuturor semnatarilor tratatelor, c i institue
si organismul gratie c aruia vor putea sa urmez e, in liniste
si pe c alle legale, toate intelegerile pe c are imprejurarile
noi le.ar fac e nec esare in randuelile pac ii. D una c redinta
c u c are U ngaria se va ac hita de obligatiile c e i.le impune
tratatul, va apropia c easul c and ea va putea fi primita in
mijloc ul Soc ietatii. Puterilor aliate si asoc iate lis'a parut
c u neputinta sa mearga mai departe. Puterile inc redintate
c omisiei de delimitare, in c eea c e priveste c lauz ele terito.
riale, indreptarile de adus diferitelor artic ole din tratat, si
ale c aror observatii va sunt inmanate odata c u ac easta,
sc risoare, c uprind amanuntele si insemneaz a ultima limita
a c onc esiilor. C onditiile de pac e c are va sunt astaz i tnma.
nate, sunt, dec i, definitive.
Prin urmare, puterile aliate si asoc iate asteapta din para
tea delegatiei ungare, in termenul de z ec e z ile dela data
c omunic arii de fata, o dedaratie anuntand c a este impu.
ternic ita sa semnez e tratatul asa c um se prez inta. Indata,
apoi, se vor lua masuri pentru a proc eda la semnatura.
B inevoiti a primi, D omnule presedinte, asigurarea inal.
tei mele c onsideratii.
(ss) A. Milleranc l
www.dacoromanica.ro
PAC T U L SOC IE T AT II NAT IU NILOR
INALT E LE PAM-I C ONT R AC T ANT E ,
C onsidergnd c l, pentru a desvolta c ooperarea intre
na.
t uni i pentru a le garanta pac ea si siguranta, e de mare
-trebuintg,
sg se a anumite obligat uni de a nu rec urge la rgsboi,
sg se intreting, la lumina z ile , relatiun
internationale,
intemeiate pe dreptate si pe c inste,
sg se observe c u stric tete regul le dreptului internatio.
nal, rec unosc ute de ari inainte c a regulg mala de purtare
intre guveme,
sg se fac a sg domneasc g dreptatea i sg, se respec te c u
sfintenie toate obligatiile dec ur.5 ,7find din tratate in rapor.
-turile mutuale dintre popoarele organ z ate,
primesc ac est pac t c are infiinteaz g Soc ietatea Natiunilor.
AR T IC OLU L 1.
/. Sunt Membri originan i ai Soc ietgtii Natiunilor, ac ei
c lintre semnatari al c gror nume se aflg, in Anex a ac estui
pac t, prec um i Statele, de asemenea numite in Anex g, c are
vor fi aderat la ac est pac t Lara nic i o rez ervg, printr'o de.
c laratie depusg la Sec retariat in c ursul c elor doug luni
de la intrarea in vigoare a pac tului i despre c are se va
fac e notific are c elorlalt Membri a Soc ietgtii.
2. Onc e Stat, D ominion sau C olon e, c are se guverneaz a
liber si c are nu este mentionat in Anex g, poate deveni
Membru al Soc ietgtii, dac g admiterea lui este hotgratg de
c ele doug ireimi ale Adungrii, c u c ond tia sg dea garantii
reale despre intent a lu sinc era de a respec ta angajamen.
tele intemationale si sg primeasc l regulamentul stabilit
www.dacoromanica.ro
5 2
de Soc ietate, in c eeac e priveste fortele i armamentele sale
militare, navale si aeriene.
3. Onc e Membru al Soc iet tii poate, dupa un preavis
de doui ani, sa se refina din Soc ietate, c u c onditia de a
fi indeplinit, in ac el moment, toate obligatiunile lu inter=
nationale, inc lus v c ele prevaz ute in ac est pac t.
AR T IC OLU L 2.
Ac tiunea Soc ietatii, asa c um este definita prin a est
pac t, se ex erc ita de o Adunare si de un C onsiliu ajutati
de un Sec retariat permanent.
AR T IC OLU L 3.
I. Adunarea se c ompune din reprez entanti ai Membri.
ion Soc ietatii.
E a se intruneste la epoc i dinainte fix ate i in onc e
alt timp, dac a imprejurarile o c er, la sediul Soc ietatii sau
In vreun alt loc c are va putea fi hotarat.
Adunarea are c aderea de a se pronunta asupra ori.
c grei c hestiuni c are intra in sfera de ac tivitate a Soc e=
tafii sau c are afine pac ea lumii.
F iec are Membru al Soc ietatii nu poate avea mai mult
de trei reprez entanti in Adunare si nu dispune dec at.
de un vot.
AR T IC OLU L 4.
I. C onsiliul se c ompune din reprez entanti ai princ ipa.
lelor pulen aliate i asoc iate*) prec um si din reprez en.
tanti ai altor patru Membrii ai Soc ietatii. Ac esti patru
Membri ai Soc ietatii sunt desemnati, in mod liber, de A.
dunare si la datele c e va c rede de c uviinta. Pana la pni.
ma desemnare, de c atre Adunare, reprez entantii B elgiei,
B rasiliei, Spanie i G rec iei sunt Membrii in C ons liu.
2. C u aprobarea majoritatii Ac lunari , C onsiliul poate
botara si alti Membri ai Soc ietatii a c Aror reprez entare in
*) Princ ipalele puteri aliate i asoc iate sunt c onform pream-
bulului tratatelor de pac e :
Statele U n te ale Americ ei, Laye-
riul B ritanic , F ranta, Italia si J aponia.
www.dacoromanica.ro
5 3
C onsiliu va fi de aic i inainte permanenta *) E l poate, c u
ac eeasi aprobare, sa sporeasc a, numarul Membrilor Soc ie.
ta(ii c ari vor fi alesi de Adunare pentru a fi reprez entati
in C onsiliu **).
2 bis ***). Adunarea Ac eaz , C u majorifafea de c loud freimi,
regulile privifoare la alegerea Membrilor nepermanenfi ai.
C onsiliului $ i in spec ial ac elea privifoare la durafa manda.
fului lor $ i la c ondifiunile de realegere.
C onsiliul se intruneste c and o c er imprejurarile
c el putin odata pe ano la sediul Soc ietatii sau In onc e alt
loc c are va putea fi botarat.
C onsiliul are c ompetinta sa, se oc upe de onc e c hes.
tiune c are intra in c adrul de ac tivitate al Soc ietatii sau
c are priveste pac ea lumil.
Oric e Membru al Soc ietatii, c are nu are reprez en.
tanta in C onsiliu, este invitat sa trimeata un reprez en.
tant spre a lua parte la C onsiliu de c ate ori o c bestiune,
c are il priveste spec ial, e adusa inaintea lui.
F iec are Membru al Soc ietatii reprez entat la C onsiliu
nu dispune dec at de un vot si nu are c leat un singur
reprez entant.
AR T IC OLU I, 5 .
/, Afarl d vre.o c lispoz itiune vadit c ontrara ac estui
pac t sau c lauz elor prez entului tratat **44'), botararile Adu.
narii sau ale C onsiliului sunt luate c u umanimitatea Mem.
brilor Soc ietatii reprez entati la sedinta respec tiva.
2. T oate c hestiunile de proc edura c are se pun la intru.
*) Potrivit ac estui paragraf G ermania a fost aleas5 , Metnbru
permanent in C onsiliu la 8 Septembrie 1926 , iar R usia sovie
tic g (U . R . S. S) la 17 Septembrie 1934.
**) NumArul Membrilor C onsiliului alesi de Adunare a fost
sporit dela 4 la 6 prin rez olutiunea luatg la a treia sessiune orc li.
T iara a Adunarii Soc ietA(ii Natiunilor, la 25 Septembrie 1922,
lar prin rez olu(iunea AdunArii din 8 Septembrie 1926 numArul
ac esta a fost sporit din nou la 9.
***) Ac est arnendament a intrat in vigoare la 29 Iulie 1926
potrivit artic olului 26 din pac t.
****) C lauz a referitoare la tratatele de pac e dela Versailes,
Saint.G erinain, Neuilly si T rianon ale c Aror primi parte este
alc atuita din c ele 26 artic ole ale pac tului Soc ietItii Natiunilor.
www.dacoromanica.ro
5 4
nirile Adungrii sau ale C onsiliului, inc lusiv desemnarea
c omisiunilor InsArc inate sg anc hetez e asupra unor c hesti.r
uni spec iale, se desleagg de Adunare sau de C onsiliu si
se hotgrgsc c u majoritatea Membrilor Soc ietgtii reprez en=
tati la intrunire.
3. Intgia intrunire a Adungrii i Intaia Intrunire a C on.-
siliului, se vor tine dupg c onvoc area presedintelui State=
lor.U nite ale Americ ei.
AR T IC OLU L .6 .
1. Sec retariatul permanent este stabilit la sediul Soc ietg.
tu. E l se c ompune dintr'un Sec retar general, din sec retarii
s . din personalul nec esar.
2. C el dintgi Sec retar general e argtat in Anex g. Pe
urml, Sec retarul general va fi numit de C onsiliu C u a=
probarea majoriidtii Adungrii.
3. Sec retarii i personalul Sec retariatului sunt nurniti
de Sec retarul general, c u aprobarea C onsiliului.
4. Sec retarul general al Soc ietgtii este de drept sec retar
general al Adungrii si al C onsiliului.
5 .*) C helfuelile Soc iefei(ii vor fi purfafe de c eifre Membrii
Soc ief fii, in proporfia hofeirerfa de Adunare.
AR T IC OLU L 7,
/. Sediul Soc ietgtii este stabilit la G eneva.
C onsiliul poate, oric And, sg hotgrasc g sediul In onc e
alt loc .
T oate func tiunfle Soc ietgtii sau ale servic iilor c are de.
pind de ea, inc lusiv Sec retariatul, sunt egal desc hise
bgrbatilor i femeilor.
4, R eprez entantii Membrilor Soc ietgtii si agentii ac esteia
se buc urg, in ex erc itiul func tiunilor lor, de privilegiile
imunitgtile diplomatic e.
5 . C ladirile si terenurile oc upate de Soc ietate, de ser=
vic .iile sau de intrunirile ei, sunt inviolabile.
S) Ac est aliniat nou pe c ale de amendament a intrat in vi-
goare la 13 August 1924.
www.dacoromanica.ro
5 5
AR T IC OLU L 8 .
. Membrii Soc ietatii rec unosc c a mentinerea pac ii c ere
reduc erea armamentelor nationale la minimul c orespunz a.
tor c u siguranta nationala i c u ex ec utarea obligatiunilor
intemationale impuse printr'o ac tiune c omuna.
C onsiliul, tinand seama, de situatia geografic a si de
c onditiunile spec iale ale fiec arui Stat, pregateste planurile
ac estei reduc en, in vederea ex aminarii i dec iz iunii di.
verselor guverne.
Ac este planuri trebue sa fac a obiec tul unei noi
ex aminari i, dac a e nevoe, al une reviz uiri, c el putin la
fiec are z ec e ani.
D upa adoptarea lor de c atre diversele guverne, limita
armamentelor astfel fix ata nu poate fi depasita fara c on.
simtam5 ntul C onsiliului.
Avand in vedere c a fabric area privata a munitiunilor
si a materialului de rasboi ridic a grave obiec tiuni, mem.
brii Soc ietatii insarc ineaz a C onsiliul sa c laibz ueasc a in privin.
ta masurilor c e sunt de luat, pentru a evita efec tele ei su.
paratoare, tinfind seama de nevoile membrilor Soc ietatii
c ari nu.si pot fabric a munitiunile
i materialul de rasboi
nec esare sigurantei lor.
Membrii Soc ietatii i iau indatorirea sa= si c omunic e,
In modul c el mai sinc er i c el mai c omplec t, toate infor.
matiile privitoare la sc ara armamentelor lor, la programele
lor militare, navale.
i aeriene 0 la starea ac elora dintre
industriile lor c are pot fi folosite pentru rasboi.
AR T IC OLU L 9.
O c omisiune permanenta se va alc atui pentru a da C on.
siliului aviz ul sau in privinta aduc erii la indeplinire a dis.
poz itiunilor artic olelor 1 si 8 i, in mod general,
asupra
c hestiunilor militare, navale i aeriene.
AR T IC OLU L 10.
Membrii Soc ietatii i iau indatorirea sa respec te si sa
pastrez e impotriva oric arei agresiuni ex terne,
integritatea
teritoriala si independenta politic a
ex istenta a tuturor
www.dacoromanica.ro
5 6
membrilor Soc ietatii. In c as de agresiune, de amenintare
sau de peric ol de agresiune, C onsiliul aviz eaz a asupra mi.
jloac elor pentru a asigura ex ec utarea ac estei obligatiuni.
AR T IC OLU L 11.
/. Se dec lara in mod c ategoric c a onc e rasboi sau a.
menintare de rasboi, fie c a ar atinge direc t sau nu pe
unul din membrii Soc ietatii, intereseaz a Soc ietatea in.
treaga. *i c a, ac easta, trebuie sa ja masurile potrivite pen.
tru a salva intr'adevar pac ea natiunilor. In asemenea c az ,
Sec retarul general c onvoac a imediat C onsiliul, dupa c e.
rerea oric arui mernbru al Soc ietatii.
2. In afara de ac easta, se dec lara c oric e membru al
Soc ietatii 'are dreptul sa atraga, in mod amic al, atentiunea
Adunarii sau a C onsiliului asupra oric arei imprejurari de
natura sa atinga relatiunile internationale *i c are ameninta,
prin urmare, sa turbure pac ea, sau buna intelegere intre
natiuni de c are atarna pac ea.
AR T IC OLU L 12*).
T oti membrii Soc ietatii c onvin c a dac a s'ar ivi mire
ei o neintelegere in stare sa aduc a o ruptura, o vor sum
pune fie proc edurii arbitrajului, sau unui regulamenf ju=
dic iar, fie ex aminarii C onsiliului. E i mai c onvin c a, in
nic i un c az , nu trebuie sa rec urga la rasboi, inainte de
ex pirarea unui termen de trei luni dupa darea sentintii
arbitrale sau judic iare sau duo. raportul C onsiliului.
In toate c az urile prevaz ute de ac est artic ol dec iz iunea
trebuie sa fie data intr'un timp util, iar raportul C onsi.
liului trebuie sa fie intoc roit In c ursul c elor ease luni
c u inc epere din z iva c and diferendul a fost adus la c u.
no*tinta lui.
AR T IC OLU L 13 ").
/. Membrii Soc ietatii c onvin c a dac a isbuc nege intre
ei un c onflic t c are, dupa parerea lor, poate primi o desle.
*) Amendamentele relative la ac est artic ol (imprimate c ursiv)
au intrat in vigoare la 26 Septembrie 1924.
**) Amendamentele din artic ol irnprimate c u c arac tere c ursive
au intrat in vigoare la 26 Septembrie 1924.
www.dacoromanica.ro
5 7
gare arbitralg sau judic iard, 0 dac a ac estui c onflic t nu i
se poate pune multumitor c apgt, pe c ale diplomatic g, c hes=
tiunea va fi supusg in intregime unui regulament arbi-
tral sau judic iar.
Printre c onflic tele c are in general pot primi o desle=
gare arbitralg sao judic iard, se rec unosc : toate c ele privi.
toare la interpretarea unui tratat, la c alc e c hestiune de
drept international, la
realitatea oric grui fapt c are c lac .1
s'ar dovedi ar c onstitui ruptura unui angajament inter.
national, prec um *i. c onflic tele privitoare la intinderea sau
la natura reparatiunii datoritg pentru o asemenea ruptura.
C auz a va fi supusd C urfei permanente de jusfifie in.
ferna(ionald sau ori c errei alfe jurisdic fiuni sau C urfi aleasd
de perrfi sau prevdz ufd in c onvenfiunile lor anferioare *).
Membrii Soc ietAtii se leagg sa ex ec ute c u bung c re.
c lintg sentintele date si sl nu rec urgg la rgsboi in c ontra
oric grui membru al Soc ietgtii, c are se va c onforma lor. In
c as de neex ec utare a sentintei, C onsiliul propune m4su.
rile c are trebue sg-i asigure efec tul.
AR T IC OLU L 14
C onsiliul este insgrc inat sg prepare un proec t de C urte
permanentg de justitie internationalg si s1.1 supung mem.
brilor Soc ietgtii. Ac eastg C urte va fi c ompetentg sg ju=
dec e toate toate c onflic tele de c arac ter international, c e i
le vor supune pArtile. E a va da, de asemenea, aviz e c on=
sultative asupra oric grui c onflic t sau oric grui punc t c e va
fi trimes inaintea ei de c atre C onsiliu sau Adunare.
AR T IC OU IL 15 **).
L D ac a se iveste, 'filtre membrii Soc ietItii, un c onflic t
*) In tex tul initial al pac tului ac est aliniat avea urmAtoarea
redac tare : C urtea de arbitraj c Areia i-se supune afac erea spre
judec ata este C urtea aleas l de pArti sau c ea prevlz utg in c on-
ventiunile lor anterioare". Mentiunea de rez ervA privind C urtea
prevAz utS in c onventiunile anterioare" dintre p5 rti are de sc op
sA pastrez e neatinsl opera InfAptuitA de c onferintele de la
H aga prin c onventia pentru aplanarea c onflic telor internatio..
nale (vez i tex tul ac esteia mai departe).
*5 ) Ac eiasi observatie despre amendamentul in c ursive din a-
c est artic ol, intrat in vigoare dela 26 Sept. 1924.
www.dacoromanica.ro
5 8
In stare sa. atragi, dupl el o ruptura si dac a ac est c one
flic t nu este supus proc edurei arbitrajului sau unui regu.
lamenf judic iar prevaz ut prin artic olul 13, ruembrii Soc ie.
tatii c onvin saml aduc a in fata C onsiliului. In ac est sc op,
este de ajuns c a unul dintre ei sa. instiintez e despre c on.
flic t pe Sec retarul general, c are ja toate masurile in vede.
rea unei anc hete si a unei c erc etari depline.
In c el mai sc urt termen, pal-tile trebue sa= i c omunic e
ex punerea afac erilor impreuna c u toate fapt ele referitoare
si c u ac tele doveditoare. C onsiliul poate sa ordone pu.
blic area lor imediata.
C onsiliul se sileste sa asigure deslegarea c onflic tului.
D ac a reuseste, public a, in masura c e o c rede folositoare,
o ex punere relatand faptele, ex plic atiunile c orespunz atoare
si deslegarea data.
D ac a nu s'a putut pune c apat c onflic tului, C onsiliul
redac teaz a si public a un raporE , votat fie c u unanimitate
fie c u majoritate de voturi, pentru a arata imprejurarile
c onflic tului si deslegarea c e rec omanda c a fiind c ea mai
dreapta si c ea mai potrivita spetei.
Onc e 1;aembru al Soc ietatii reprez entat in C onsiliu
poate, de asemenea, sa, public e o ex punere faptic a a c on.
flic tului, prec um si propriile lui inc heeri.
D ac a raportul C onsiliului este primit C u unanimitate,
votul reprez entantilor partilor nefiind soc otit in c alc ulul
ac estei unanimitati, membrii Soc ietatii ti iau indatorirea
sa nu rec urga la raz boi in c ontra nic i unei parti, c are se
c onforma inc heerilor raportului.
In c az ul c and C onsiliul nu reuseste sa aibl aproba.
rea raportului din partea tuturor membrilor lui, afara de
reprez entantii partilor in litigiu, membrii Soc ietatii isi re.
z erva dreptul sa proc eada c um vor c rede de c uviinta
pentru asigurarea dreptului si a dreptatii.
D ac a una din parti pretinde, iar C onsiliul rec unoaste
c a diferendul atinge o c hestiune pe c are dreptul interna.
tional o lasa numai la c ompetinta ac estei parti, C onsiliul
va c onstata faptul printr'un raport, dar fara sa rec omande
vre.o deslegare.
www.dacoromanica.ro
5 9
C onsiliul poate, in toate c az urile prevAz ute prin
c est artic ol, s trimita c onflic tul inaintea Adunarii. Adu.
narea va trebui, de asemenea, sa fie inc unostiintata des.
pre c onflic t prin c ererea uneia din pArti ; ac easil c erere
va trebul sa fie prez entata in termen de patrusprez ec e
z ile, c u inc epere din z iva c and c onflic tul a fost adus ina.
intea C onsiliului.
In onc e afac ere supusl Adunarii, prevederile ac es.
tui artic ol *i ale artic olului 12, privitoare la ac tiunea
la puterile C onsiliului, se aplic a, de asemenea, la ac tiunea
*i la puterile adunarii. Se intelege c un raport fac ut de
Adunare, c u aprobarea reprez entantilor membrilor Soc ie.
t II reprez entati in C onsiliu *i a unei majoritati a c elor-
lalti membri ai Soc ietatii, c u ex c luderea, in f-iec are c az , a
reprez entantilor partilor, are ac elas efec t c a un raport al
C onsiliului primit c u unanimitate de membrii lui, afar&
de reprez entantii partilor.
AR T IC OLU L 16 .
I. D ac a un membru al Soc ietatii rec urge la raz boi, c on.
trar angajamentelor luate prin artic olele 12, 13 sau 15 , este
ipso lac io soc otit c a savar*it un ac t de raz boi impotriva
tuturor c elorlalti membri ai Soc ietatii. Ac e*tia se indato.
reaz I sl mpg imediat c u el onc e legaturi c omerc iale sou
financ iare, sa interz ic oric e raporturi intre nationalii lor
ac eia ai Statului c are a c alc at pac tul i sl fac a sl in.
c etez e oric e legaturi financ iare, c omerc iale sau personale,
intre nationalii ac estui Stat i ac eia ai oric arui alt Stat,
f-ie c a este sau nu membru al Soc ietatii.
In ac est c az , C onsiliul are atora sa rec omande di.
feritelor guverne interesate efec tivele militare, navale sou
aeriene c u c are membrii Soc ietatii vor c ontribui, fiec are
in parte, la fortele armate destinate sa impung respec ta.
rea angajarnentelor Soc ietatii.
Membrii Soc ietatii mai c onvin, osebit de ac estea, sa.
dea sprijin rec iproc la aplic area masurilor ec onomic e
financ iare c e urmeaz a a se lua in virtutea ac estui artic ol,
pentru a reduc e la minimum pierderile i neajunsurile c e
ar putea urma. I dau, de asemenea, sprijin rec iproc pen..
www.dacoromanica.ro
6 o
trua rez ista impotriva oric grei mgsuri
spec iale, indrep=
tata in c ontra unuia dintre ei de c atre Statul c are a c gl=
c at pac tul. E l iau mgsurile trebuitoare pentru a inlesni
trec erea, prin teritoriul lor, a fortelor oric grui membru al
Soc ietgtii, c are ia parte la o ac tiune c omung pentru a im=
pune respec tarea angajamentelor Soc ietgtei,
4. Poate sg fie ex dus din Soc ietate onc e membru c are
s'a & c ut vinovat de violarea vre uneia din obligatiunile
c e rez ultg din pac t.
E x c luderea se pronuntg, prin votul
tuturor c elorlalti raembri ai Soc ietgtii reprez entati in C on=
siliu.
AR T IC OLU L 17.
In c az de c onflic t intre doug State, dintre c are nu=
mai unul singur este membru al Soc ietgtii sau intre doug
State, c are nu fac parte din Soc ietate, Statul sau Statele
c ari nu sunt membrii ai Soc ieatii sunt invitate sa
se supung obligatiunilor impuse membrilor ei, pentru a=
planarea c onflic tului in c onditiunile soc otite drepte de
C onsiliu. D ac a ac eastg invitatie este primitg, prevederile
artic olelor 12 pana la 16 se aplic g sub rez erva modific ari=
lor soc otite nec esare de C onsiliu.
D in c lipa triraiteiii ac estei invitatiuni, C onsiliul des=
c hide o anc heta in privinta imprejurgrilor c onflic tului si
propune masura c are i= se pare c ea mai bung 0 c ea mai
c u efec t in ac el c as.
D ac a Statul invitat, refuz and sa primeasc a obligatiu=
nile de membru al Soc ietAtii in sc op de a aplana c onflic =
tul, rec urge la rgz boi c ontra vre unui membru al Soc ie=
tgtii, prevederile artic olului 16 ii sunt aplic abile.
D ac g, ambele pgrti invitate refuz g sa primeasc a obli=
gatiunile de membrii ai Soc ietgtii, in sc op de a aplana
c onflic tul, atunc i C onsiliul poate a ia toate mgsurile si
sa fac a onc e propuneri c are ar putea preveni ostilitatile
si aduc e deslegarea c onflic tului.
AR T IC OLU L 18 .
Onc e tratat sau angajament international inc heiat pe
viitor, de un membru al Soc ietatii, va trebui sa fie ime=
diat inregistrat si public at de Sec retariat, c gt mai c urgnd
www.dacoromanica.ro
6 1
posibil. Nic iunul din ac este tratate sau angajamente in.
temationale nu va fi obligatoriu inainte de a fi fost in.
registrat.
AR T IC OLU L 19.
Adunarea poate, din c and in c and, sa invite pe mem.
brii Soc ietatii c a sa, proc edez e la o noul ex aminare a trio.
tatelor c e sunt inaplic abile, prec ura si a situatiilor inter.
nationale a c aror mentinere ar putea sa puna in peric ol
pac ea lumei.
AR T IC OLU L 20.
Membrii Soc ietgtii rec unosc , fiec are in c e.1 priveste,
c a ac est pac t abrogg onc e obligatiuni sau intelegeri infer se
nepotrivite c u prevederile lui si se leagg, in mod solemn,
sg nu mai c ontrac tez e pe viitor altele de ac est fel.
D ac a inainte de intrarea in Soc ietate, un membru
si.a luat obligatiuni nepotrivite c u prevederile pac tului,
el trebuie sg, ia masuri imediate pentru a se desfac e de
ac ele obligatiuni.
AR T IC OLU L 21.
Angajamentele internationale, prec um sunt tratatele de
arbitraj si intelegerile regionale, c a doc trina lui Monroe,
c are asigura pasirarea pac ii, nu sunt soc otite c a nepotrivite
c u nic i una din prevederile ac estui pac t.
AR T IC OLU L 22.
I. Princ ipiile urmaioare se aplic a c oloniilor si teritorii.
lor c are, in urma raz boiului, au inc etat de a fi sub su.
veranitatea Statelor c ari le guvemau mai inainte si c ,are
sunt loc uite de popoare inc a inc apabile de a se c onduc e
singure, date fiind c onditiunile deosebit de grele ale lu.
mei moderne. B ung starea si desvoltarea ac estor popoare
sunt o santa misiune de c iviliz atie si este nec esar sa
se insc rie in pac t garantii pentru indeplinirea ac estei mi.
siuni.
2. C ea mai bung metodg pentru realiz area, in mod prac .
tic , a ac estui princ ipiu e de a inc redinta tutela ac estor
www.dacoromanica.ro
6 2
popoare natiunilor mai inaintate c are prin mijloac ele, ex .
perienta sau asez area lor geografic l sunt c ele mai In mg=
surg sg.si ia ac eastg rgspundere si c are c onsimt sl o pri.
measc a : ele ar ex erc ita ac eastg tutela in c alitate de man.
datare i In numele Soc ietgtii.
C arac terul mandatului trebuie sa difere dupg gradul
de desvoltare al poporului, dupg situatia geografic g a te.
ritoriului, dupg c onditiunile sale ec onomic e si dupg onc e
alte imprejurgri asemIngtoare.
Anumite c omunitgti, c are apartineau alta data impe=
riului otoman, au ajuns la un asa grad de desvoltare in.
c at viata lor, c a natiuni independente, poate sa fie rec u.
nosc uil proviz oriu, dar sub c onditie c a administratia lor
sl se c glguz easc a de sfaturile si ajutorul unui mandatar
pana in c lipa c and ele vor fi in stare sl se c onduc g sin.
gure. D orintele ac estor c omunitgti trebue sg fie luate din=
igi in seamg la alegerea mandatarului.
G radul de desvoltare in c ate se ggsesc alte popoare,
In spec ial c ele din Afric a c entralg, c ere c a in ac ele tinu.
furl mandatarul sl ia asupra.si administratia teritoriului in
c onditiuni c are, impreung c u prohibirea abuz urilor, prec um
sunt c omertul de sdavi, trafic ul de arme si de alc ool, sa ga.
rantez e libertatea c ontiintei si a religiei, tara alte limitgri
& c at ac elea pe c ari le poate impune mentinerea ordinei
public e si a bunelor rnoravuri, si interz ic erea de a ridic a
fortific atiuni sau de a stabili baz e militare ori navale
de a da indigenilor alta instruc tie militarg dec at c ea ne.
c esarg pentru politia sau apgrarea teritoriului, si c are va
asigura, deopotrivg, c elorlalti membri ai Soc ietaii c ondi.
tiuni de egalitate pentru sc himburi i c orned.
In sfar*it, sunt teritorii, c a Sud.Vestul afric ,an si a.
numite insule din Pac ific ul austral, c are, din c auz a sla.
bei densitati a populatiei lor, a suprafetei lor restranse, a
depgrtarii lor de c entrele de c iviliz atie, a invec ingrii lor
geografic e c u teritoriul mandatarului, sau a altor impre.
juran, n'ar putea sg, fie administrate mai bine dec at sub
legislatia mandatarului, c a si c um ar fac e parte integrantg
www.dacoromanica.ro
6 3
din teritoriul lui, sub rez erva garantiilor prevAz ute mai
sus, in interesul populatiunii indigene.
7, In toate c az urile mandatarul trebue sl
trimeatl
C onsiliului un raport anual in privinta teritoriilor c u a
c Aror administrare este insArc inat.
8 . D ac g, gradul de autoritate, de c ontrol sau de admi.
nistrare, c e urmeaz g a ex erc ita mandatarul, n'a fgc ut obiec .
tivul unei c onventiuni anterioare intre membrii Soc ietatil,
C onsiliul va botan, in mod ex pres, asupra ac estor punc te.
9, 0 c omisiune permanentg va j' 'fi insArc inatl sA pri.
measc l si sl ex aminez e rapoartele anuale ale mandatari.
ion s'i sg dea C onsiliului pgrerea ei asupra tuturor c hes.
tiunilor privitoare la ex erc itarea mandatelor.
AR T IC OLU L 23.
Sub rez ervA si potrivit dispoz itiunilor din c onventiile in.
ternationale ac um in fiintg sau c are se vor inc heia ulte-
rior, membrii Soc ietgtii :
isi vor da silinta sg asigure si sl intreting c onditiuni
de munc g repte si umane pentru bgrbat, femee si c opil
pe teritoriile lor proprii, prec um si in toate tgrile asupra
c grora se intind relatiunile lor c omerc iale si industriale,
iar in ac est sc op sl infiintez e si sl aibg organiz atiunile
internationale nec esare ;
iau indatorirea sl asigure un tratament drept popu.
latiunilor indigene din teritoriile supuse administratiei lor ;
insArc ineaz A Soc ietatea c u c ontrolul general al ac or.
durilor privitoare la c omertul de femei si de c opii, al tra.
fic ului de opium si alte droguri vAtImAtoare ;
insArc ineaz A Soc ietatea c u c ontrolul general al c o.
mertului de arme si de munitiuni c u tgrile unde c ontro.
lul ac estui c omed este stric t nec esar interesului c omun ;
vor lua dispoz itiunile nec esare pentru a asigura ga.
rantarea si mentinerea libertgtii c omunic atiunilor si a
tranz itului, c um si un tratament drept pentru c omer.
tul tuiuror membrilor Soc ietgtii rgmgnand bine inte.
les c g nevoile spec iale ale regiunilor devastate in timpul
www.dacoromanica.ro
6 4
rgsboiului dela 1914-1918 vor trebui sg fie luate in
searna;
f) isi vor da silinta sg ja masuri de ordin international,
pentru a preveni si a c ombate boalele.
AR T IC OLU L 24.
/. T oate biurourile intemationale infiintate mai inainte
prin tratate c olec tive vor fi, sub rez erva c onsintgmantului
pgrtilor, puse sub autoritatea Soc ietgtii. T oate c elelalte
biurouri internationale i toate c omisiunile pentru regle.
mentarea afac erilor de interes international, c ari vor fi c re.
ate in viitor, vor fi puse sub autoritatea Soc ietgtii.
Pentru onc e c bestiuni de interes international re.
glementate prin c onventiuni generale, dar nesupuse c on.
trolului unor c omisiuni sau biurouri internationale, Se.
c retariatul Soc ietgtii va trebui, dac a pgrtile o c er i C on.
siliul c onsimte, sa adune si sa distribue toate informatiunile
folositoare i sa dea intreg ajutorul nec esar sau dorit.
C onsiliul poate botara c a printre c heltuelile Sec retan
riatului sa intre i ac elea ale oric arui birou sau c omisiune
puse sub autoritatea Soc ietgfii.
AR T IC OLU L 25 .
Membrii Soc ietgtii isi iau indatorirea sg inc urajez e si
sa favoriz ez e infiintarea i c ooperarea organiz atiunilor o=
luntare nationale de C ruc e R osie, autoriz ate in regula,
c are au de sc op indreptarea sanatatii, apararea preventiva
In c ontra boalelor i alinarea suferintei in lume.
AR T IC OLU L 26 .
I. Amendamentele pac tului de fatg vor intra in vigoare
din momentul ratific grii lor de c atre membrii Soc ietgtil,
ai c aror reprez entanti c ompun C onsiliul, si de c atre ma-
joritatea ac elora ai c aror reprez entanti alc gtuesc Adunarea.
2. Onc e membru al Soc ieatii este liber sg nu primeasa
amendamentele aduse pac tului, in c are c az el inc eteaz a
de a mai fac e parte din Soc ietate.
www.dacoromanica.ro
Statele U nite ale Americ ei
B elgia
B olivia
B raz ilia
Imperiul britanic
C anada
Australia
Afric a de Sud
Noua Z elanda.
India
C hina
C uba
E quator
F rantz
G rec ia
G uatemala
II. & tilde invita fe
Argentina
C hile
C olumbia
D anemarc a
Spania
Norvegia
Paraguay
Abisinia (E tiopia)
Afganistan
Afric a de Sud (U niunea)
Albania
Anglia
Argentina
Australia
Austria
B elgia
B olivia
B ulgaria
C anada
6 5
ANE X A
I. Membrii originad ai Soc iefeifii Nafiunilor, semnafari ai
frafafelor de pac e.
H aiti
H edjaz
H onduras
Italia
J aponia
Liberia
Nic aragua
Panama
Peru
Polonia
Portugalia
R omfinia
Statul SArboC roato.Sloven
Siam
C ehoslovac ia
U ruguay
sei adere la pac f.
Olanda
Persia
San-Salvador
Suedia
E lvetia
Venez uela
III. Primul sec refar general al S. N.: Sir J ames E ric
D rummond.
Membrii S. N. la Inc ept:4u' anului 1935 :
C ehoslovac ia
C hile
C hina
C olumbia
C uba
D anemarc a
republic a D ominic ana
E lvetia
E stonia
F inlanda
F r anta
5
www.dacoromanica.ro
24. G ermania 5 )
23. G rec ia
G uatemala
H aiti
H onduras
India
Irak
Irlanda (Statul liber)
Italia
J aponia
Letonia
Liberia
Lituania
Lux emburg
Mex ic o
Nic aragua
Norvegia
Noua Z elanda
6 6
Olanda
Panama
Paraguay
Peru
Persia
Polonia
Portugalia
R omania
San Salvador
Siam
Spania
U ngaria
U .R .S.S. (R usia sovietic a)
Suedia
T urc ia
U ruguay
Venez uela
Yugoslavia
Sec retar general din Mar/le 1933, dupd c lemisia ridui D rum.
mond, (englez ), esfe d. Aveno! (franc ez ).
T inand seama de preaviz ele de retragere, potrivit art. 1
alin. ILI din pac t, date de J aponia si G ermania la datele res.
pec tiv de 26 Martie si 20 Oc tombrie 1933, urmeaz I c a in
c ursul anului 1935 c ele doul mari pulen au inc etat de a fac e
parte din institutia genevez A 5 i, prin urrnare, numarul total al
Membrilor a sc az ut la 37.
www.dacoromanica.ro
INT E R PR E T AR E A C AT O R AT A_ AR T IC O LE
D IN PAC T U L S. N. SI ALM C H E ST IU NI
D E D R E PT INT E R NAT IONAL PU B LIC
R aportul c omitetului spec ial de juristi din 1923.
In 1923, c u prilejul inc identului italo.grec c are a urrnat
asasinatului gen. T ellini, presedintele C omisiunei inter.
nationale pentru delimitarea frontierelor dintre G rec ia si
Albania, pe teritoriul grec esc , ivindu.se serioase dific ul.
WI in sanul C onsiliului c u privire la interpretarea pena
tru aplic area poz itiva a prevederilor din pac t, C onsiliul
a insArc inat un c omitet spec ial de juristi s) sa raspunda
la c ateva c hestiuni juridic e.
R ez ultatul luc rarilor ac estui c omitet a fost adus la
c unostinta C onsiliului S. N. si adoptat in sedinta lui
dela 13 Martie 1924.
lata tex tul intrebarilor puse si al raspunsurilor date de
juristi :
INT R E B AR E A I: C onsiliul, sesiz at de un membru al
S. N. in privinta unui c onflic t aratat de ac est membru
c a .flind in stare sa at-raga dupa el o ruptura", potrivit
ex presiei c uprinsa in art. 15 din pac t, trebue sl se pro.
nunte, inainte de onc e alta c erc etare, la c ererea c eleilalte
) C ompus din lordul B uc ic master (englez ), dr. E . B uero (uru-
guyan), F . de C astello B ranc o C lark (braz ilian), F romageot
(franc ez ), c lr. Van H amel (din Sec retariatul S. N.), V. R olandi
R ic c i (italian), Oesten linden (suedez ), marc hiz ul de Villa
U rrutia (spaniol) g de Vissc her (belgian) c are a luc rat sub
presedintia regretatului ambasador Adatc i (japonez ) in gedintele
dela 18 si 24 Ianuarie 1924.
www.dacoromanica.ro
6 8
parti sau din ofic iu, asupra c hestiunei de a sti dac a, in
spetg, o asemenea c alific are a c onflic tului e bine intemeiatg ?
R ASPU NSU L C onsiliul, sesiz at de un "'lei:Am al
S. N. in privinta unui c onflic t argtat de membru c a
fiind in stare sg atragg dupg el o ruptura" potrivit ex =
presiei c uprinsg in art. 15 din pac t, nu trebue sa se pro.
nunte, inainte de onc e alta c erc etare, la c ererea c eleilalte
parti sau din ofic iu, asupra c hestiunii de a sti dac a, in
spetg, o asemenea c alific are a c onflic tului e bine intemeiatg.
C onsiliul poate oriand sa aprec iez e .gravitatea c onflic .
tului i sg c hibz ulasc a potrivit c az ului proc edurile sale de
interventie.
INT R E B AR E A II: C onsiliul, sesiz at fiind potrivit art.
15 , paragraful intAi, de unul dintre membrii S. N., trebue
sg suspende c erc etarea c onflic tului, la c ererea unei parti
sau din ofic iu, and se urmgreste pe alta c ale, si c u voia
partilor, aplanarea ac estui c onflic t ?
R ASPLINSU L : C And un c onflic t, c ontrar prevederilor
art. 15 . alin. 1, este adus dinaintea C onsiliului, dupg c e.
rerea uneia 'din parti, c hiar atunc i and ac elas c onflic t se
aflg in judec ata oric grei alte proc eduri arbitrale sau judi=
c iare, C onsiliul trebue sg refuz e de a inc epe c erc etarea
rec lamatiei.
D ac a prin ac ordul pArtilor, ac eiasi afac ere intre pome.
nitele puteri se aflg, mai dinainte, dusg in fata unei alte
jurisdic tii si= si urmeaz g ac olo, In mod regulat, c ursul, sau
se urmgreste ac elas luc ru pe o alta c ale, amgnarea dac e.
rii poate fi c erutg i ordonatg potrivit princ ipiilor generale
ale dreptului.
INT R E B AR E A : E x c eptia trasg din art. 15 , parar.
8 al pac tului, c onstitue singura ex c eptie de nec ompetinta,
in fond, c are poate fi opusl la c erc etarea C onsiliului ?
R ASPIINSU L : C And un c onflic t, in stare sa atragg
dupg el o rupturg, e dus inaintea C onsiliului, la c ererea
uneia din pArti, potrivit prevederilor art. 15 , parar. in=
tgi, c az ul avut in vedere prin paragr. 8 al art. 15 este sin.
gurul c And C onsiliul are aderea sA c erc etez e c onflic tul.
Mai ales, nu pot fac e obiec tul unei ex c ept% c are sl fie
www.dacoromanica.ro
6 9
.opusl de una dintre pArti, rez ervele in general admise in
c ea mai mare parte a tratatelor de arbitraj.
C omitetul soc oteste folositor sl atragA atentia c a, la ne.
voe, C onsiliul c hibz uind proc edurile sale de interventie,
va trebui sl in seama de angajamentele internationale,
c um sun( tratatele de arbitraj i intelegerile regionale c are
asigurl pAstrarea plc ii.
INT R E B AR E A IV: MAsurile de c onstrAngere, c are
nu-s menite s fie ac te de rAsboi, se impac A, ele, c u prez
vederile art. 12 pinA la 15 din pac t, c And sunt luate de
un membru al 5 . N. c ontra unui alt membru al soc ietAtii,
fArl rec ursul prealabil la proc edura prevAz utl in ac este
artic ole ?
R ASPLINSIIL : MAsurile de c onstrAngere, c are nu-s
menite sl fie ac te de rAsboi, pot sau nu sl se impac e c u
prevederile art. 12 la 15 din pac t, dar e de atribut-ia C ons
siliului, sesiz at in privinta c onflic tului, s hotarasc l de
urgenta, inspirAndu-se din toate imprejurArile c um si din
felul mAsurilor luate, dac a este c az ul sl rec omande men.
tinerea sau inc etarea ac estor mAsuri.
INT R E B AR E A V: In c e c onditii si pang la c e limite
este angajatl rAspunderea Statului pe urma unei c rime
politic e sAvArsitl impotriva streinilor pe teritoriul lui ?
R ASPLINSC IL : R Aspunderea Statului pentru c riml po.
l tic a sAvArsitA pe teritoriul lui, impotriva persoanei stre.
inilor, nu este angajatl dec at dac A ac est Stat nu s'a in-
grijit deajuns s la toate mAsurile potrivite pentru a prep
veni c rima, c a si pentru urmarirea, arestarea si judec area
c riminalului.
C arac terul public rec unosc ut c e are persoana unui stre.
in, c a si imprejurArile in c are se aflA, el, pe teritoriul Sta.
-tului, atrag duo sine, pentru ac est Stat, o datorie de ve.
ghe. spec ialA in privinta streinului.
www.dacoromanica.ro
C ONVE NT IA D E LA H AG A PE NT R U A.
PLANAR E A C ONF LIC T E LOR
INT E R NAT IONALE *)
Insufletite de vointa putemic a. de a c on/uc ra la Ostra=
rea pac ii generale ;
H otarge sa favoriz ez e pr n toate sfortarile lor aplana.
rea pasnic a a c onflic telor internationale ;
R ec unosc and solidaritatea c are.i uneste pe rnembrii so.
c iet tii natiunilor c iviliz ate ;
Voind sa sporeasc a domnia dreptului i sa intareasc a,
sentimentul dreptatii intemationale ;
C onvinsi c A instituirea permanenta a unei jurisdic tii ar.
bitrala desc hisa tuturor, in m jloc ul puterilor independente,
poate c ontr bui c u suc c es la ac est rez ultat ;
T inanc l seama de foloasele unei organiz ri generala s
regulata a proc edurii arb trale;
Soc otind impreuna c u augustul initiator al c onferintei
internationale de pac e c a e insemnat luc ru sa se c onsfin.
teasc a printr'un ac ord international princ ipiile de ec hitate
si de c lrept pe c are se intemeiaz a siguranta Statelor
burla starea popoarelor ;
D oto, in ac est sc op, sa se as gure mai bine fund .
narea in prac tic a a c omisiunilor de anc heta si a tribuna=
lelor de arbitraj i sl se inlesneasc a rec ursul la just tia-
arb trala c alad e vorba de litiga c e ar putea primi o prow
c edura sumara;
a) D in 18 Oc tombrie 1907. C uprinde tex tul c onventiei c u
c elas titlu inc heiatA la 29 Iulie 18 99, de intAia c onferintl dela
B aga, c u desvoltArile c e i s'au adus in a doua c onferintA dela
H aga (1907). Au partic ipat 44 State la c onferinta doua.
www.dacoromanica.ro
71
Au soc otit nec esar sa reviz uiasc a in anume punc te si
sa desavarseasc a opera c elei dintai c onferinte de pac e pri.
vitoare la aplanarea c onflic telor intemationale ;
Inaltele parti c ontrac tante au botarat sa inc hee o noul
c onventie in ac est sc op si au numit c a plenipotentiari ai
lor, pe... (urmeaz a numele ac estora)
C ari, dupa c e si.au depus deplinele puteri, gasite in
latina *i c uvenita forma, au c onvenit asupra c elor c e ur.
meaz a :
T IT LIIL I
D espre pastrarea pilc a generale.
Arf. 1.In sc op de a preveni pe c at posibil rec ursul la
forta in raporturile dintre State, puterile .c ontrac tante c on.
vin sa.si dea toate silintele pentru a asigura deslegarea
pa*nic a a c onflic telor intemationale.
T IT LIIL II
D espre bunele ofic ii si diespre mediatiune.
Ad. 2.In c az de neintelegere grava sau de
c onflic t,
inainte de a rec urge la arme, puterile c ontrac tante c onvin
sa rec urga, pe c at vor ingadui imprejurarile, la bunele o.
fic ii sau la mediatiunea uneia ori mai multor puteri amic e.
Arf. 3./ndependent de ac est rec urs, puterile c ontrae.
tante soc otesc util si de dorit c a una sau mai multe pu.
ten i straine c onflic tului sa ofere, din proprie initiativa, a=
tat pe c at o ingadue imprejurarile, bunele ofic ii sau me.
diatiunea lor Statelor in c onflic t.
D reptul de a oferi bunele ofic ii sau mediatiunea apar.
tine puterilor straine c onflic tului, c iliar in
dec ursul osti.
litatilor.
E x erc itiul ac estui drept nu poate fi nic iodata soc otit de
una sau c ealalta dintre partile in litigiu, c a un ac t putin
amic al.
Arf. 4.R olul mediatorului c onsta in a pune de ac ord
pretentiunile opuse si a potoli resentimentele c are poate
s'au ivit intre Statele in c onflic t.
www.dacoromanica.ro
72
Arf. 5 .F unc tiunile mediatorului inc eteaz a din c lipa
c and s'a c onstatat, fie de c atre una din partile in litigiu,
fie de c atre mediator insasi, c a mijloac ele de impac iuire
propuse de el nu sunt primite.
Arf. 6 .B unele ofic ii i mediatiunea, fie dupa rec ursul
partilor in c onflic t sau din initiativa puterilor straine
c onflic tului, au numai c arac terul de indemn i sunt lip.
site totdeauna de onc e forta obligatorie.
Ar . 7.Primirea mediatiunii nu poate avea de efec t,
in afara de o c onventiune c ontrarie, sa intrerupa, sa in.
tarz ie sau sa impiedec e mobiliz area i c elelalte masuri
pregatitoare de raz boi.
D ac a mediatiunea se iveste dupa desc hiderea
lor, ea nu intrerupe, afara de o c onventiune c ontrara, o.
peratiunile militare in c urs.
Arf. 8 .Puterile c ontrac tante sunt de ac ord sa rec o.
mande aplic area, in irnprejurarile c are o permit, a unei
mediatiuni spec iale sub forma urmatoare.
In c az de c onflic t gray, c are c ompromite pac ea, Statele
In c onflic t aleg fiec are c ate o putere c areia Ii inc redin.
teaz a misiunea de a intra in raport direc t c u puterea a.
leasa de c ealalta parte, in sc op de a preveni ruptura re.
latiunilor pasnic e.
In timpul c at dureaz a ac est mandat, al c arui termen,
afara de stipulatiune c ontrarie, nu poate trec e de treiz ec i
z ile, Statele in litigiu inc eteaz a onc e raport direc t in pri.
vinta c onflic tului, c are este soc otit c a rec ut numai pe
seama puterilor mediatoare. Ac estea trebue sa.si dea toate
silintele pentru a aplana c onflic tul.
In c az de ruptura reala a relatiunilor pasnic e, ac este
puteri raman insarc inate c u misiunea c omuna de a pro.
fita de onc e prilej pentru a restabili pac ea.
T IT LU L 111
D espre C omisiunile internationale de anc heta
Ar . 9.In litigiile de ordin international c are nu pri.
vesc nic i onoarea nic i interese esentiale si c are provin
www.dacoromanica.ro
73
dintr'o divergenta de aprec iere asupra unor c hestiuni de
fapt, puterile c ontrac tante soc otesc util i de dorit c a par.
tile, c are nu s'ar putea pune de ac ord pe c alle diploma..
tic e, s institue, pe c at o vor permite imprejurarile, o C o.
misiune internationall de anc heta insarc inata sa
inles.
neasc a deslegarea ac estor litigii
lamurind, D rintr'o c erc e.
'tare nepartinitoare
i c onstiinc ioasa, c hestiunile de fapt.
Arf. 10.C omisiunile internat onale de anc heta sunt
c on.stituite .prin c onventiune spec iall intre partile in lit giu.
C onventiunea de anc heta prec iz eaz a faptele de ex ami.
nat; ea stab leste modul
i termenul de alc atuire a c om .
siune *i intinderea puterilor c omisarilor.
E a fix eaz a, de asemenea, dac a este c az ul, sed ul c om .
siunii si fac ultatea de a se mic a din loc , bimba de c are
se va folosi c omisitinea i limbile a c aror intrebuintare
inaintea ei va fi ingaduita, prec um *i. data la c are fiec are
parte va trebui sa depuna ex punerea faptelor i in gene-
ral toate c onditiunile asupra c arora partile s'au inteles.
D ac a partile soc otesc nec esar sa numeasc a assesori,
c onventiunea de anc heta stabileste modul denumirii i in.
tinderea puterilor lor.
Ar . 11D ac a c onventiunea de anc heta n'a araba se.
diul c omisiunii, ac easta se va intruni la H aga.
Sediul data fix at, nu- poate fi sc himbat de c ornisiune
dec at c u asentimentul partilor.
D ac a c onventiunea de anc heta n'a deterrninat limbele
de folosit, ac easta se va botara de c omisiune.
Ar . 12.Afarl de stipulat e c ontrar e, c omisiunile de
anc heta sunt alc atuite in felul stabilit prin artic olele 45
*i 47 ale prez entei c onventiuni.
Ar . 13.In c az de moarte, de demisie sau de 'limpie.
dec are din oric e c auz a ar fi, a unuia dintre c omisan, sau
eventual a unuia dintre assesor , se proc edeaz a la inlo.
c uire in c h pul stabilit pentru num rea lor.
Ar . 14.Pldile au dreptul sa numeasc a pe 'anea c o.
misiunea- de anc heta agenti spec iali c u m siunea de a le
reprez enta si de a servi c a m jloc itori filtre ele si c omi.
siune.
www.dacoromanica.ro
74
Partile sunt, pe deasupra, autoriz ate sA insArc inez e c on.
silieri sau avoc ati, numiti de- ele, c a sa le ex pund i sl le
apere interesele inaintea c omisiunei.
Arf. 15 .B iuroul international al C urtei permanente de
arbitraj serveste c a grefs. c omisiunilor c are se adunl la.
H aga, si va pune loc alul i organiz atia sa la dispoz itia
puterilor c ontrac tante pentru func tionarea c omisiunei de
anc hetl.
Art. 16 .D ac A c omisiunea are sec liul in alt loc dec at
la H aga, numeste un sec retar general, al c drui biurou
serveste de grefl.
G refa e insArc inatA, sub autoritatea presedintelui, C u
organiz ares materials a sedintelor c omisiunei, c u redac ta.
rea proc eselor-verbale
i, in timpul anc hetei, c u paz a ar.
hivelor c are vor fi, in urmA, vsrsate B iuroului internatio-
nal dela H aga.
Arf. 17.In sc op de a inlesni instituirea i func tionarea
c omisiunilor de anc hets, puterile c ontrac tante rec omands
regulele urmAtoare c are au sa se aplic e proc edurei de an-
c hetS, intruat psrtile nu vor adopta alte regule.
Arf. 18 .C omisiunea va reglementa amsnuntele proc e-
durei neprevAz ute in c onventiunea spec iall de anc heta
sau in prez enta c onventiune si va proc eda la toate for-
malitatile c are privesc administrarea probelor.
Art. 19.Anc heta are loc in mod c ontradic tor.
La datele prevAz ute, fiec are parte c omunic d c omisiunei
c eleilalte plrti ex punerea faptelor, daa e nevoe, si, In toate
c az urile ac tele, hfirtiile i doc umentele pe c are ea le soc o.
teste utile intru aflarea adevArului, prec um si lista mar.
torilor si a ex pertilor c e doreste sA fie audiati.
Art. 20.C omisiunea are fac ultatea, c u asentimentul
pArtilor, sd se duc l momentan la fata loc ului and soc o-
c oteste util sd rec urgd la ac est mijloc de informare sau ss
delege, pentru ac easta, pe unul sau mai multi dintre mem-
brii ei. Va trebui sd se c apete auioriz area Statului pe te.
ritoriul aruia urmeaz A sl se proc edez e la ac easts infor.
mare.
Arf. 21.Onc e c onstatan i materiale i oric e viz ite la
www.dacoromanica.ro
75
fata loc ului trebuesc ac ute in prez enta agentilor
i c nn.
silierilor partilor sau c u c bemarea lor in regula.
Arf. 22.C omisiunea are dreptul sa c eara
uneia sau-
alteia din p rti ac ele ex plic atiuni sau informatiuni pe c are
le soc oteste folositoare.
Arf. 23.PArtile se leaga sa ofere c omisiunii de an.
c het in c ea mai larga masura c e o vor c rede c u putinta,
toate mijloac ele i toate inlesnirile nec esare pentru
noasterea c omplec ta i aprec ierea ex ac ta a faptelor supuse
c eroet rei.
E le se obliga sa se foloseasc a de mijloac e/e de c are c lis.
pun, dupa legislatia interioara, pentru a asigura infatisarea
martorilor sau a ex pertilor c are se gasesc pe teritoriul lor
sunt c itati inaintea c omisiunei.
D ac a ac estia nu se _ pot infatisa c omisiunii, ele vor pro..
c eda la audierea lor inaintea autoritatilor c ompetente.
Art. 24.Pentru toate notific arile pe c are c omisiunea
le= ar avea de fac ut pe teritoriul unei terte puteri c ontrac .
tante, c omisiunea se va adresa direc t guvernului ac estei
puteri. Va fac e la fel dac a e vorba de a se proc eda la
fata loc ului la stabilirea tuturor mijloac elor de proba.
C ererile, adresate in ac est sc op, vor fi ex ec utate potrivit
c u mijloac ele de c are dispune puterea sez iz ata dupa le=
gislatia sa interioara. E le nu pot fi refuz ate dec k dac a
ac easta putere le soc oteste de natura sa aduc a atingere
suveranitatii sau sigurantei sale.
C omisiunea va avea, de asemeni, totdeauna, fac ultatea sa
rec urga la mijloc irea puterii pe teritoriul c .areia isi are
sediul.
Arf. aMartorii i ex pertii sunt c laemati la c ererea
partilor sau din ofic iu de c atre c omisiune si, in toate ea-
z urile, prin mijloc irea guvemului Statului pe teritoriul c a-
ruja se gasesc .
Martorii sunt audiati, suc c esiv separat, in prez enta
agentilor i c onsilierilor i intr'o ordine c are se fix eaz a
de c omisiune.
Arf. 26 .Interogarea martorilor este c onc lusa de preset=
dinte.
www.dacoromanica.ro
7
Membrii c omisiunei pot, totusi, sl puna fiec grui mar.
or c hestiunile pe c are le c red nimerite spre a lumina sau
c omplec ta depoz itia ori pentru ase informa asupra a tot
c e priveste martorul in limitele nec esare manifestgrii ade.
vgrului.
Agentii si c onsilierii partilor nu pot intrerupe pe mar.
-tor in depoz itia sa, nic i sa= i fac a vre.o interpelare direc ta,
dar pot. c ere prez identului sa pung martorului ac ele c hes.
tiuni c omplimentare pe c are le soc otesc utile.
Arf. 27.Martorul trebue sa. depung E arl a= i fi inga=
duit sa c iteasc a vreno nota sc risg. T otusi, el poate fi au.
toriz at de presedinte c a sg se ajute c u note sau doc u.
mente, dac a natura faptelor raportate impune Intrebuin.
tarea ac estora.
Arf. 28 .In timpul sedintei se dreseaz g proc es.verbal
despre depoz itie si i.se da lec tura martorului. Ac esta
poate fac e in tex t onc e sc himbari si adloggri ar voi si
c are vor fi c onsemnate in urma depoz itiei sale.
D upg c itirea depoz itiei in intregime, martorul e c hemat
sa semnez e.
Arf. 29.Agentii sunt autoriz ati, in c ursul sau la sfar.
situl anc hetei, sg prez inte in sc ris c omisiunii si c eleilalte
-parti onc e fel de pared, c ereri sau rez umate de fapt pe
c are le soc otesc utile intru desc operirea adevgrului.
Arf. 30.D eliberlrile c omisiunii au loc c u usile inc hise
si ramAn sec rete.
Oric e dec iz ie este luata c u majoritatea membrilor c o.
rnisiunii.
R efuz ul unui membru de a lua parte la vot, trebue sa
he c onstatat in proc esul.verbal.
Arf. 31.ec lintele c omisiunii nu sunt public e, iar pro.
c esele.verbale si doc umentele anc hetei nu sunt date pu.
blic itatii dec gt in virtutea unei dec iz iuni a c omisiunii,
luatg c u asentimentul partilor.
Arf. 32.D upg prez entarea tuturor lgmuririlor si pro=
belor de c atre pgrti s'i dupg audierea tuturor martorilor,
presedintele pronunta inc hiderea anc hetei si c omisiunea
se amana pentru a delibera si a.si redac ta raportul.
www.dacoromanica.ro
77
Arf. 33.R aportul este semnat de c Atre toti membrif
c omisiunii.
D ac g unul dintre membri refuz g sg isc Aleasc g, se fac e
mentiune ; raportul rAmAne, insg, valabil.
Arf. 34.R aportul c omisiunii este c itit in sedintg pu-
blic A, agentii i c onsilierii pArtilor fiind prez enti sau c itati
In regulg.
C Ate un ex emplar al raportului este dat fiec Arei pArti.
Arf, 35 .R aportul c omisiunii, limitat la c onstatarea fap.
telor, n'are deloc c arac terul unei sentinte arbitrale. E l lasg
pArtilor depling libertate in privinta urragrei de dat c on.
statgrii & c ute.
Art. 36 .F iec are parte suportg c .heltuelile sale proprii
si o parte egalg din c heltuelile c omisiunei.
777111L IV.
D espre arbitrajul international
C AP. I. D espre jusfifia arbifrald
Arf. 37.Arbitrajul international are de sc op lic hidarea
c onflic telor intre State prin judec Atori alesi si pe baz a
respec tgrii dreptului.
R ec ursul la arbitraj c uprinde leggmAntul de a se su.
pune sentintei c u bung c redintS.
Arf. 38 .In c hestiunile de ordin juridic si, in primul
loe, in c hestiunile de interpretare sau de aplic are a c on=
ventiunilor internationale, arbitrajul este rec unosc ut de
c Atre puterile c ontrac tante c a mijloc ul c el mai real si, in
ac elas timp, c el mai ec hitabil pentru a regula litigiile c are
n'au fost lic hidate pe c lile diplomatic e.
Ar fi, prin urmare, de dorit c a, in litigiile privitoare la
c hestiunile sus.mentionate, puterile c ontrac tante la nevoe
s6 rec urgg la arbitraj, pe c At ar permite imprejurgrile.
Arf. 39.C onventia de arbitraj este inc heiatg pentru
c ontestatiuni anterior ngsc ute sau pentru c ontestatiuni
ventuale.
E a poate privi oric e litigiu sau numai litigiile de o a.
numitg c ategorie.
www.dacoromanica.ro
78
Arf. 40.Independent de tratatele generale sau part .
c ulare c are stipuleaz a ac tualmente obligatia de rec urs la
arbitral pentru puterile c ontrac tante. ac este puteri fac
rez erva sa Inc hee ac orduri noui, generale sau partic ulare,
in sc op de a Intinde arbitrajul obligator la foate c az urile
pe c are ele vor soc oti c u putinta sa i.le supuna.
C AP. H . D espre C arlea permanenfd de arbifraj,
Ad. 41.In sc opul de a inlesni rec ursul imediat la ar.
bitraj pentru c onfl c tele internationale, c a re n'au putut fi
regulate pe c ale diplomatic a, puterile c ontrac tante se leaga
sa mentina, asa c um a fost stabilita de c atre prima c on.
ferinta de pac e, C urtea permanenta de arbitraj, desc hisa
In onc e timp i func tionand, atara de stipulatiuni c on.
trate ale partilor, potrivit regulelor de proc edura insc rise
in c onventiunea de fata.
Arf. 42.C urtea permanenta este c ompetenta In toate
c az urile de arbitraj, atara numai dac a partile s'au bateles
pentru a stabili o jurisdic tiune spec iall.
Arf. 43.C urtea permanenta ?si are sediul la H aga.
U n biurou intemational serveste de greta C urtei si este
mijloc itorul c omunic arilor privitoare la adunarile ac esteia.;
el are paz a arhivelor si gestiunea tuturor afac erilor admi.
nistrative.
Puterile c ontrac tante se obliga sa c omunic e biuroului,
c lt mai c urand posibil, o c opie c ertific ata c onforma a ori.
c arei st pulatii de arbitraj c onvenita Intre ele s a oric arei
sentinte arb trale c are le priveste *i c are a fost data de
jurisdic tiuni spec iale.
E le se mai obliga sa c omunic e biurc rulni legue, regula.
mentele si d.oc umentele c are vor c onstata eventual ex ec u.
-tarea sentintelor date de C urte.
Arf. 44.F iec are putere c ontrac tanta denumeste patru
persoane c el mult, de o c ompetint rec unosc uta in c hes.
tiunile de drept international, buc urAndu.se de c ea mai
malta c onsideratiune momia s dispuse sa ac c epte func -
-tiunile de arbitru.
www.dacoromanica.ro
79
Persoanele astfel denumite sunt insc rise, c u C aul de
mernbri ai C urtei, pe o lista c are va fi notific ata tuturor
puterilor c ontrac tante prin ingrijirile biuroului.
Onc e modific are in lista arbitrilor e adusa prin grija
biuroului la c unostinta puterilor c ontrac tante.
D oug sau mai multe puteri se pot intelege spre a de.
numi impreung pe unul sau mai multi membri.
Ac eiasi persoang poate fi aleasa de diferite puteri.
Membrii C urtei sunt numiti pe termen de sease ani.
Mandatul lor poate fi retnoit.
In c az de moarte sau de retragere a unui membru al
C urtei, se proc edeaz a la inloc uirea lui in ac elas fel c a la
numire si pe o noul perioada de ease ani.
Arf. 45 .C and puterile c ontrac tante vor sa se adresez e
C urtei permanente pentru regularea unui c onflic t isc at
intre ele, alegerea arbitrilor c bemati sa formez e tribunalul
c ompetent c a sg hotarasc a in privinta ac estui c onflic t, tre.
bue sg fie fac utg din lista generala a membrilor C urtei.
In c az ul c and nu se c onstitue tribunalul arbitral prin
ac ordul pgrtilor, se proc edeaz a in c bipul urmator:
F iec are parte numeste doui arbitri, dintre c are numai
unul poate fi nationalul sau sau ales dintre c ei c ari au
fost denumiti de ea c a membri ai C urtei permanente. A.
c esti arbitri aleg impreung un supra.arbitru.
In c az de imparteala voturilor, alegerea supra.arbitrului
este inc redintata unei terte puteri, aleasg de c omun ac ord
de c atre parti.
D ac .1 nu se ajunge la un ac ord in privinta ac estei c hes.
tiuni, atunc i fiec are parte alege c ate o putere diferitg, iar
nurairea supra.arbitrului e fac uta prin intelegere de c atre
puterile astfel aIese.
D ac a intr'un termen de doug luni, ac este pulen n'au
putut c adea de ac ord, fiec are dintre ele prez intg c ioui c an.
didati luati din lista membrilor C urtei permanente, in a.
fara de membrii denumiti de part si c ari sg nu fie na.
tionalii nic i uneia din ele. Sortii hotgrasc c are dintre c an.
dic latii astfel prez entati va fi supra.arbitrul,
Ad. 46 .D e indata c e s'a alc gtuit tribunalul, partile no.
www.dacoromanica.ro
8 0
tific g biuroului hotararea lor de a se adresa C urtei, tex ..
tul c ompromisului lor si numele arbitrilor.
B iuroul c omunic a, fgra intarz iere, fiec grui arbitru c orn.
promisul si numele c elorlalti membri ai tribunalului.
T ribunalul se intruneste la data fix aia de parti. B iuroul
se ingrijeste de instalarea lui.
Membrii tribunalului in ex erc itiul func tiunilor lor si in
afarg de tara lor, se buc ura de privilegii i imunitatii di.
plom atic e.
Arf. 47.B iuroul e autoriz at sa puna loc alurile sale si
organiz atia lui la dispoz itia puterilor c ontrac tante pentru
func tionarea oric arei jurisdic tiuni spec iale de arbitraj.
J urisdic tiunea C urtei permanente poate fi intinsa, in
c onditiunile presc rise de regulamente, la litiglile c are e.
x ista intre puteri nec ontrac tante, sau intre pulen i c ontrac ..
tante si puteri nec ontrac tante, dac a partile au c onvenit sa
rec urga la ac easta jurisdic tiune.
Arf. 48 .Puterile c ontrac tante soc otesc c a o datorie, in
c az urile and un c onflic t ac ut ar ameninta sg isbuc neasc a
intre doua sau mai multe dintre ele, sa aminteasc a, ac es.
tora, c a le este desc hisa C urtea permanentg.
D e ac eea, ele dec lara c g. faptul de a aminti partilor in
c onflic t prevederile prez entei c onventiuni, si sfatul dat, in
interesul superior al pac ii, de a se adresa C urtei perma.
nente, nu pot fi soc otite dec at c a ac te de bune ofic ii.
In c az de c onflic t intre doug puteri, una din ele va
putea adresa, totdeauna, biuroului international o nota
euprinz and dec laratia c ar fi dispusg sa supue c onflic tul
arbitrajul ui.
B iuroul va trebui sa aduc g imediat dec laratia la c unos.
tinta c eleilalte pulen.
Arf. 49.C onsiliul administrativ permanent, c ompus din
reprez entantii diplomatic i ai puterilor c ontrac tante ac redi.
tati la H aga si ai ministerului de afac eri straine al Olan.
dei, c are indeplineste func tiunile de prez ident, are direc .
tia si c ontrolul biuroului international.
C onsiliul isi intoc meste regulamentul de ordine, pre.
G U M si bate c elelalte regulamente nec esare.
www.dacoromanica.ro
8 1
E l hotgrgste in toate c hestiunile administrative c are s'ar
putea ivi c u privire la func tionarea
E l are intreaga putere in c e priveste numirea, suspen.
darea sau revoc area func tionarilor *it a c eluilalt personal
al biuroului.
E l fix eaz g c onditiile personalului i salariile l c ontroleaz g
c beltuiala generalg.
Prez enta unui numar de noua membri la intrunirile
c onvoc ate in regulg, este deajuns pentru c a delibergrile
C onsiliului sa fie valabile. H otgrgrile sunt luate c u majo.
ritatea de voturi.
C onsiliul c omunic a fara intgrz iere puterilor c ontrac tante
regulamentele adoptate de el. E l le prez inta in fi c are an
un raport despre luc rgrile C urtei, despre func tionarea servi.
c iilor administrative si despre c beltueli. R aportul mai c on.
tine si un rez umat al c uprinsului in esentg al doc umen.
telor c omunic ate biuroului de c atre puteri in virtutea ar.
fic olului 43, aliniatele 3 si 4.
Arf. 5 0.C heltuelile biuroului sunt purtate de c atre pu-
tedie c ontrac tante, in proportia stabilitg pentru B iuroul
international al U niunii postale universale.
C heltuelile in sarc ina puterilor aderente vor fi soc otite
inc epand din z iva c gnd aderarea isi produc e efec tele.
C AP. Ill. D espre proc edura arbifralc i.
Arf. 5 1.In sc op de a inc uraja desvoltarea arbitrajului,
puterile c ontrac tante au stabilit urmgtoarele regule c are
se aplic a in proc edura arbitralg, dac a pgrtile n'au c onvenit
la alte regule.
Arf. 5 2,Puterile c are rec urg la arbitraj isc glesc
c ompromis in c are sunt aratate obiec tul litigiului, termenul
pentru numirea arbitrilor, forma, ordinea i termenele in
c are va trebui sa fie flc utg c omunic area aratata prin artic o.
lul 6 3, c um si suma pe c are fiec are putere va trebui s'o
c lepung c u titlul de avans pentru c heltueli.
C ompromisul mai stabileste dac a este c az ul, modul de
numire a arbitrilor, onc e puteri spec iale eventual c onfe.
6
www.dacoromanica.ro
8 2
rite tribunalului, sediul lui, limba de c are se va folos *i
limbile a c aror intrebuintare inaintea lu va fi ingaduita si
In general toate c onditiunile asupra c arora partile au
c onvenit.
Arf. 5 3.C urtea permanenta este c ompetenta la stabi.
urea c omprom sului, dac a partile sunt de ac ord sa i.1 In
c redintez e.
E a este, deasemeni, c ompetenta, c hiar dac a c ererea e
fac uta numai de c atre una din parti, dupa c e un ac ord
pe c alea diplomatic a a fost inc erc at in z adar, and e vorba
de :
1 U n c onflic t c uprins inteun tratat de arbitraj general
inc heiat sau reinoit dupa punerea in vigoare a ac esE ei
c onventiuni s c are prevede, pentru onc e c onflic t, un c orn=
promis si nu ex c lude
la stabilirea ac estuia n c i ex plic it
nic i implic it, c ompetenta C urtii. C u toate ac estea, rec ursul
la C urte nu are loc dac a c ealalta
parte dec lara c a, duo.
parerea, ei. c onflic tul nu apartine c ategoriei de c onflic te c e
pot fi supuse unui arbitraj obligator, afara numai dac a
tratatul de arbitraj nu c onfera tribunalului arbitral pute=
rea de a hotara ac easta c hestiune prealabill ;
20 U n c onflic t proven nd din datorii c ontrac tuale rec ta.
mate unei puteri de c atre alta putere c a atonte natio.
nalilor ei si pentru lic hidarea c aruia oferta de arbitraj a
fost primita. Ac easta prevedere nu se aplic a dac a prim =
rea a fost subordonata c onditiunei c a sa se stabileasc a in
alt fel c ompromisul.
Arf .5 4.In c az urile prevaz ute de artic olul prec edent,
c ompromisul va fi stabilit de o c omisiune c ompusa din
c inc membri c lenurniti in felul prevaz ut la artic olul 45 ,
alineatele 3 la 6 .
Al c inc ilea membru este de drept pre*edintele c omisiunei.
Arf. 5 5 .F unc tiunile arbitrale pot sa fie c onferite unui
arbitru unic sau mai multor arbitri denumiti de parti
In mod liber sau alesi de ele dintre membrii C urtei pere
manente de arbitraj stabilita prin ac easta c onventiune.
In lipsa de c onstituire a tribunalulu prin ac ordul par.
www.dacoromanica.ro
8 3
tilor, se proc edeaz a in felul aratat la artic olul 45 , alinea.
tele 3 la 6 .
Arf. 5 6 .C And un suveran sau un c ap de Stat e ales
c a arbitru, proc edura arbitrala o stabileste c hiar el.
Arf. 5 7.Supra= arbitrul este de drept presedintele tri.
bunalului.
C 5 nd tribunalul nu are supra.arbitru isi numeste sin.
gur presedintele.
Arf. 5 8 .In c az de stabilire a c ompromisului de c atre
o c omisiune, astfel c um este aratat la art. 5 4, si in afara,
de stipulatie c ontrara, c omisiunea insasi va alc atui tribu.
nalul de arbitraj.
Arf. 5 9.In c az de moarte, demisie sau impiedec are din
onc e c auz a a unuia dintre arbitri, se proc edeaz a la into=
c uirea lui in ac elas fel c a la numire.
Arf. 6 0.In lipsa desemnarei de c atre parti, tribunalul
are sediul la H aga.
T ribunalul nu poate avea sediul pe teritoriul unei terte
puteri dec at C u asentimentul ac esteia.
Sediul, odata fix at, nu poate fi sc himbat de tribunal
c leat c u asentimentul partilor.
Arf. 6 1.D ac a c ompromisul n'a hotark limbele de in.
trebuintat, se dec ide de tribunal c hestiunea.
Arf. 6 2.Partile au dreptul de a numi pe langa tribu.
nal agenti spec iali, c u sarc ina de a servi c a mijloc .itori in.
+ re ele si tribunal.
Pe Ifinga ac easta, partile mai pot sa insarc inez e c u a.
pararea drepturilor si intex eselor lor, inaintea tribunalului,
c onsilieri sau avoc ati numiti de ele in ac est sc op.
Membrii C urtei permanente nu pot indeplini func tiunile
de agenti, c onsilieri sau avoc ati, dec At in favoarea puterei
c are i= a numit membri ai C urtei.
Arf. 6 3. Proc edura arbitrala c uprinde in regula gene.
rala doul faz e distinc te : instruc tiurea sc risa si desbaterile.
Instruc tiunea sc risa e alc atuita din c omunic area fac uta
prin agentii respec tivi membrilor tribunalului si partei ad.
verse, a memoriilor, c ontra.memoriilor si la nevoe a repli.
c elor ; partile anex eaz a la ac estea toate ac tele si doc umen.
www.dacoromanica.ro
8 4
tele invoc ate in c auz a. Ac easta c omunic are va avea loc -di.
rec t sau prin intermedul biuroului international in ordinea
si in termenele stabilite prin c ompromis.
T ermenele fix ate prin c omprom s vor putea fi prelun-
gite prin ac ord c omun de c atre parti, sau de c atre tri-
bunal c lnd soc oteste nec esar pentru a ajunge la o hola.
rare iniemeiata.
D esbaterile se alc atuesc din desvoltarea oral a motim
velor partilor inaintea tribunalului.
Ad. 6 4. Onc e ac t produs de una din parti trebue sa f e
c omunic at, in c opie c ertific ata c onforma, c eleilalte parti.
Arf. 6 5 . Afara de imprejurari spec iale, tribunalul nu
se intruneste dec .:At dupa term narea instruc tie .
Arf. 6 6 . D esbaterile sunt c onduse de presedinte.
E le nu sunt public e dec at in virtutea unei dec iz ii a
tribunalului, luata c u asentimentul partilor.
E le sunt c onsemnate in proc esemverbale intoc mite de
sec retarii pe c aremi numeste presedintele. Ac este proc e-
semverbale sunt semnate de presedinte Ode unul dintre se-
c retan; ; ele s ngure au c arac terul autentic .
Arf. 6 7. D upa inc heerea instruc tiunii, tribunalul are
dreptul sa inlature din desbateri oric e ac te sau doc umente
noui pe c are una dintre parti ar vrea sami-le supuna fara,
c onsimtimantul c eleilalte parti.
Arf. 6 8 . T ribunalul e liber sa ja in seama ac tele sau
c loc umentele nou asupra c anora agentii sau c onsilierii
partilor imar atrage atentiunea.
In asemenea c az , tribunalul are dreptul sa c eara prez en=
tarea ac estor ade sail doc umente, in afara, de obligatia
de a le c omunic a partii adverse.
Arf. 6 9. T ribunalul mai poate sa c eara dela agentii
partilor prez entarea oric aror ac te, prec um si oric e ex plic am
t uni nec esare. In c as de refuz , tribunalul la ac t.
Arf. 70. Agentii si c onsilierii partilor sunt autoriz ati
sa prez inte oral T ribunalului toate motivele pe c are le sow
c otesc utile in apararea c auz ei.
Arf. 71. E i au dreptul sa rid c e ex c eptiuni si inc iden-
te. D ec iz iunile tribunalului asupra ac estor c hestiuni sunt
www.dacoromanica.ro
8 5
definitive s nu pot da loc la nic i o disc utiune ulter oarg.
Ad. 72. Membr tribunalului au dreptul sa puna, In.
trebgri agentilor si c onsilierilor partilor i sa le c earg la.
muriri in priv nta c hestiunilor indoelnic e.
Nic intrebgrile puse, nic observatiunile fac ute de c l.
tre membrii tr bunalului, in c ursul desbaterilor, nu pot fi
soc otite c a ex presiunea pgrerilor tr bunalului in general
sau ale membrilor lu in partic ular.
Ar . 73. T ribunalul e autoriz at sg.s determine c om.
petinta interpretand c ompromisul prec um si c elelalte ac te
si doc umente c are pot fi invoc ate in mater e, aplic and
princ ipiile de drept.
Arf. 74. T ribunalul are dreptul sa dea ordonante de
proc edurg pentru c onduc erea proc esului, sa determine for.
mele, ordinea si termenele in c are fiec are parte va trebui
sa depung c onc luz iunile finale, si sg proc edez e la toate
formalitatile pe c are le rec lama administrarea probelor.
Ad. 75 . Pgrtile se leagg sg furn z ez e tribunalului, in
ma,sura c ea mai larga c e vor soc oti posibil, toate m jloa=
c ele nec esare pentru hotgrarea litigiului.
Arf. 76 . Pentru toate notific grile pe c are le.ar avea
de fgc ut pe teritoriul unei terte puteri c ontrac tante, tribu.
nalul se va adresa direc t guvernului ac estei puteri. Va
fac e la fel, si c and va fi vorba sg proc edez e la fata loc ului
le stabilirea tuturor m jloac elor de probatiune.
C ererile adresate in ac est sc op vor fi satisfac ute potri.
v t mijloac elor de c are dispune puterea sesiz atg dupg le.
gislatiunea e interna. E le nu pot fi
refuz ate dec at dac a
ac eastg putere le soc oteste de natura sa,
aduc g atingere
suveranitatii sau sigurantei sale.
T ribunalul va avea, totdeauna, fac ultatea sg rec urgg la
mijloc rea puterii pe teritor ul c areia 1.i are sediul.
Ar . 77. D upg c e agentii s c onsiLierii pgrtilor au pre-
z entat toate lgmuririle si probele in sprijinul c auz ei lor,
presedintele pronuntg inc hiderea desbaterilor.
Ad. 78 . D elibergr le tribunalului au loc c u usile inc hi.
se si raman sec rete.
Oric e hotgrare este luatg c u majoritatea membrilor.
www.dacoromanica.ro
8 6
Arf. 79. Sentinta arbitrall e motivata. E a mentionea.
z a. numele arbitrilor ; este semnata de presedinte si de ere.
fier sau de sec retarul c are indepl neste func tia de grefier.
Arf. 8 0. Sentinta e c itita in sedinta public a, agentii
sau c onsilierii partilor fiind prez ent sau c hemati in regula.
Arf. 8 1. Sentinta pronuntata in regula si notific ata
agent lor partilor, dec ide c ontestatia def nitiv si fara apel.
Arf. 8 2. Onc e c onflic t c are s'ar putea ivi intre parti
privitor la interpretarea si ex ec utarea sentinte , va fi, afa=
ra. de stipulatie c ontrar e, supus judec atii tribunalului c a-re
a dat.o.
Arf. 8 3. Parti/e pot sa.si fac a in c ompromis rez erva
de a c ere reviz uirea sentintei arbitrale.
In ac est c as, si afara de stipulatie c ontrara, c ererea tre.
bue sa fie adresata tribunalului c are a dat sentinta. E a
nu poate fi motivata dec at prin desc operirea unui fapt
nou c are ar fi fost de natura sa ex erc ite o influenta ho.
tarfitoare asupra sentintei si c are, pana la inc hiderea des=
baterilor, era nec unosc ut tribunalulu insusi, prec um si
partei c are a c erut reviz uirea.
Proc edura de reviz u re nu poate fi desc hisa dec at prin.
tr'o hotar re a tribunalului c onstatand anume ex istenta
faptului nou, rec unosc andu.i c arac terele prevaz ute in pa-
ragraful prec edent si dec larand pe ac est temei c ererea ad.
misibill.
C ompromisul stabileste termenul in launtrul c aruia c e.
rerea de reviz uire trebue sa fie fac uta.
Arf. 8 4. Sentinta arbitrala nu este obligatorie dec at
pentru partile in litigiu.
C and e vorba de interpretarea unei c onventiuni la c are
au partic ipat si alte puteri dec k partile in litigiu, ac estea
anunta in timp util toate puterile semnatare. F iec are din.
tre ac estea are dreptul sa intervina in proc es. D ac a una
sau mai multe dintre ele au profitat de ac easta fac ultate,
interpretarea c uprinsa in sentinta este deopotriva obliga-
torie fata, de ele.
Arf. 8 5 . F iec are parte subt ne c heltuelile sale proprii
si o parte egall din c heltuelile tribunalului.
www.dacoromanica.ro
8 7
C AP. IV. D espre proc edura sumara' de arbitraj.
Arf. 8 6 .- In sc op de a inlesni func tionarea justitiei ar.
bitrale c and e vorba de litigii de natura a c ere o proc e.
dura sumar , puterile c ontrac tante botarasc regulele de
mai jos c are vor fi urmate in lipsa stipulatiunilor deose.
bite, *i sub rez erva, dac a se iveste c az ul, a aplic grei pre.
vederilor c apitolului III c ari nu ar fi c ontrarii.
Arf. 8 7. F iec are dintre partile in litigiu numeste un
arbitru. C ei doui arbitri astfe/ desemnati aleg un supra.
arbitru. D ac a nu c ad de ac ord la ac easta alegere, fiec are
prez inta doui c andidati luati din lista generala de mem=
bri ai C urtei permanente, in afara de membrii desemnati
c biar de fiec are dintre parti si c ari sA nu fie nationalii
nic i uneia dintre ele ; sortii hotarasc c are dintre c andida.
tii astfel prez entati va fi supra.arbitrul.
Supra.arbitrul prez ideaz a tribunalul, c are da botararile
C u majoritate de voturi.
Arf. 8 8 . In lipsa de ac ord prealabil, tribunalul fix ea.
z a de indata c e s'a c onstituit termenul in c are c ele doul
pArti vor trebui sA-i supunl memonile lor respec tive.
Arf. 8 9. F iec are parte este reprez entata inaintea tri.
bunalului printr'un agent c are serveste de mijloc itor in.
tre tribunal *i. guvernul c are l= a desemnat.
Art. 90. Proc edura se urmeaz g numai prin sc ris. C u
toate ac estea, fiec are parte are dreptul sa c earA infatisa.
rea martorilor i a ex pertilor. T ribunalul are, la randul
lui, fac ultatea sa c eara ex plic atiuni orale agentilor c elor
c loud p4rti, c a si ex pertilor si martorilor a aror infati*are
o soc oteste utill.
T IT LILL V.
D ispoz itiuni finale.
Arf. 91. Ac easta c onventiune ratific ata in regula va
in/oc ui, in raporturile dintre puterile c ontrac tante, c on.
ventiunea pentru aplanarea c onflic telor intenaationale dela
29 T ulle 18 99.
www.dacoromanica.ro
8 8
Arf. 92. C onventiunea de fat& va fi ratific ata c at mai
c urand c u putinta.
R atific arile vor fi depuse la H aga.
C ea dintai depunere de ratific an i va fi c onstatata prin.
tr'un proc es.verbal semnat de reprez entantii puterilor c are
iau parte la ac easta *i de ministrul afac erilor straine al
Olandei.
D epunerile ulterioare de ratific an i se vor fac e pr n mij.
loc irea unei notific an i sc rise, adresata guvemului olandez
*i insotita de instrumentul de ratific are.
C opie c ertific ata c onforma a proc esulu -verbal privitor
la intaia depunere de ratific an, a notific arilor mentionate
in alineatul prec edent, prec um *i. a instrumentelor de ra.
tific are, va fi eliberata imed at prin grija guvernului o=
landez *i pe c alea diplomatic a, puterilor invitate la adoua
c onferinta a pac ei, prec um *i altor puteri c are vor fi ade.
rat la c onventiune. In c az urile viz ate prin alineatul pre=
c edent, z isul guvem le va fac e c unosc ut in ac ela*i timp
data la c are a prima notific area.
Arf. 93. Puterile nesemnatare c are au fost invitate la
adoua c onferinta, a pac ii vor putea ac lera la ac easta c on.
ventiune.
Puterea c are dore*te sa adere i*i notific a prin sc ris in.
tent unea guvemului Olanc lei, transmitandu.i ac tul de a.
derare, c are va fi depus in arhivele z isului guvern.
Ac est guvem va transmite imediat tuturor c elorlalte pu.
ten inv tate la a doua c onfer-Intl a pac ii c opie c ertific ata
c onforma a notific arei c um *i a ac tului de aderare,
a.
ratand data la c are a prima not fic area.
Arf. 94. C ond tiunile in c are puterile c are n'au fost
inv tate la adoua c onferinta a pac ei vor putea adera la a.
c easta c onventiune, vor forma obiec tul unei intelegeri ul.
terioare intre puterile c ontrac tante.
Arf. 95 . Prez enta c onventiune va avea efec t intre pu-
tenle c are vor fi partic ipat la intlia depunere de ratif .
c ari, la ease z ec i z ile c lupa data proc esului-verbal al a-
c este depuneri, iar pentru puterile c are vor ratific a ulte-
rior sau c are vor adera la ease z ed z ile dupa c e notifi.
www.dacoromanica.ro
8 9
c area ratific arei sau aderarii lor va fi fost primita de
c gre guvemul Olandei.
Arf. 96 . D ac a s'ar intampla c a una dintre puterile
c ontrac tante sa vrea sa denunte prez enta c onventiune,
denuntarea va fi notific ata prin sc ris guvemului Olandei,
c are va c omunic a imediat c opie c erfific ata c onforma a no.
tific arei tuturor c elorlalte puteri fac andu.le c unosc uta
data la c are a primit.o.
D enuntarea nu.si va produc e efec tul dec .at fat de pute=
rea c are va fi notific at.o si la un an dupa c e notific area
va fi ajuns guvernului Olandei.
Arf. 97. U n registru tinut de ministerul afac erilor
straine al Ola ndei va arata data depunerii ratific arilor fa.
c ute in virtutea art. 92 alineatele 3 si 4, prec um si data
la c are vor fi fost primite notific arile de aderare (art. 93
alineatul 2) sau de denuntare (art. 96 alineatul 1).
F iec are putere c ontrac tanta e inc uviintata sa ja c unos.
tinta de ac est registru si sa c eara ex trase c ertific ate c on=
forme.
D rept c are plenipotentiarii au investit prez enta c onven.
tiune c u semnaturile lor.
E lc utl la H aga, la optsprez ec e Oc tombrie una mie noul
sute sapte intr'un singur ex emplar c are va rImane depus
In arhivele guvemului Olandei si depe c are vor fi remise
putorilor c ontrac tante c opii c ertific ate c onforme pe c ale
diplomatic a.
(11rmeaz ei semneifurile)
www.dacoromanica.ro
ST AT U T U L C U R T E ! PE R MANE NT E
D E J U ST IT IE INT E R NAT IONALA.*)
Arf. I. Se infiinteaz A, potrivit art. 14 din pac tul So.
c ietAtii Natiunilor, o C urte permanentg de justitie inter.
nationalg in afarl de C urtea de arbitraj organiz atl prin
c onventiunile dela H aga din 18 99 si 1907 si de tribuna.
lele spec iale de arbitri, c lrora Statele rArnan totdeauna
libere sl le inc redintez e judec ata c onflic telor lor.
C AP. I
Organiz ares C urfii
Arf. 2. C urtea permanentl de justitie internationall
e un c orp de magistrati independenti, alesi, indiferent de
nationalitatea lor, printre persoanele c are se buc url de
c ea mai inalta c onsideratie morall si c are intrunesc c on.
*) Stabilit potrivit prevederilor din art. 14 pac tul S. N. si
aprobat printr'un protoc ol din 16 D ec embrie 1920, semnat la
G eneva de Statele membri ai Soc ietkii, si c are nu-i altc eva
dec k o c onventie multilateralfi intre pktile semnatare pentru
infiintarea C urtei. D up votul din Ianuarie 1926 al Senat-ului
americ an, dat rnotiunii c are invita guvernul americ an sA adere
la protoc olul din 1920 al Statutului C . P. J . I. sub anumite re.
z erve in numk de c inc i", a fost nevoe sA se semnez e la G e.
neva, la 14 Septembrie 1929, alte dou protoc oale dintre c are
unul aduc ea modific ki Statutului C urtei c uprins in protoc olul
din 1920, iar c ellalt admitea aderarea Statelor U nite la ac est
Statut sub rez erva c elor .,c inc i punc te" stabilite de Senatul ame-
ric an.
R eviz uirea Statutului din 1929 a atins art. 3, 4, 8 , 13, 14, 15 ,
16 , 17, 23, 25 , 26 , 27, 29, 31, 32 si 35 ; de asemeni a adaus art.
6 5 -6 8 noi. R edAm tex tul in forma reviz uitfi i c u rez ervele
americ ane la urmA.
Art. 1 din Statut, nesc himbat, tine loc ul unui preambul in.
troduc tiv.
www.dacoromanica.ro
91
ditiunile c erute pentru ex erc itarea, in tgrile lor respec tive,
a c elor mai inalte func tiuni judec gtoresti sau c ari sunt
jurisc onsulti avgnd o c ompetint4 c unosc utl In materie de
drept international. *)
Art. 3. C urtea se c ompune din c inc isprez ec e membri.
Arf. 4. Membrii C urtii sunt alesi de Adunare si de
C onsiliu dintio lista de persoane prez entate de grupurile
nationale ale C urtii de arbitraj potrivit prevederilor ur.
mgtoare.
In c eea c e priveste pe membrii Soc ieigtii c ari nu sunt
reprez entati la C urtea permanentg de arbitraj, listele, de
c andidati vor fi prez entate de grupele nationale argtate
In ac est sc op de guvernele respec tive, in c onditiuni ase.
mAngoare c elor prevAz ute pentru membrii C urtei de ar.
bitraj prin artic olul 44 al C onventiei dela H aga din 1907
pentru aplanarea c onflic telor intemationale.
In lipsg de ac ord spec ial, Adunarea, dupg propunerea
C onsiliului, va reglementa c onditiunile in c are poate lua
parte la alegerea membrilor C urtei un Stat c are, desi a
primit statutul C urtei, nu este membru al Soc ietatii.
Arf. 5 . C u c el putin trei luni inainte de data alegerii,
Sec retarul general al Soc ietgtii Natiunilor invit prin sc ris
pe membrii C urtei de arbitral c ari apartin Statelor men.
tionate in Anex a pac tului sau intrate ulterior in Soc ieta.
tea Natiunilor, prec um
i persoanele denumite c onform
alineatului 2 al artic olului 4, sg proc edez e intr'un anumit
termen prin grupurile nationale la rec omandarea persoanelor
In situatie de a indeplini func tiunile de membru al C urtei.
F iec are grup nu poate, in
nic i un c as, sg rec omande
mai mult de patru persoane, dintre c are c el mult doug, de
*) Prin rez olutia No. 1 din c ele trei votate de C onsiliul
S.
N. in sedinta dela 12 Septembrie 1930 0, apoi, prez entata Adu.
'aril i primit de ea,
s'a admis propunerea c omitetului de
juristi (alatuit din d.nii B asdevant, G aus
i Pilotki) In privinta
c ompunerii C urtei avAnd urmatorul c ontinut :
NumSrul judec atorilor titulan i prevfiz uti de art. 3 din statu.
tul C urtei permanente de justitie internationala a
fost ridic at
dela unsprez ec e la c inc isprez ec e. Numgrul judec gtorilor supleanti
a fost pAstrat ac elas" (4 dela inc eput).
www.dacoromanica.ro
92
nationalitatea lui. In nic i un c as nu poate fi rec omandat
un numar de c andidati mai mare dec at dublul loc urilor
libere.
Arf. 6 . Inainte de a purc ede la ac easta denumire se
rec omanda fiec arui grup national sa c onsulte c ea mai inal.
ta C urte de justitie, fac ultatile si *c ollie de drept, ac ade.
miile nationale si sec tiunile nationale ale ac ademiei inter.
nationale, inc hinate studiului dreptului.
Arf. 7. Sec retarul general al Soc ietatii Natiunilor in.
toc meste, in ordine alfabetic a, o lista de toate persoanele
astfel denumite ; numai ac este persoane pot fi alese, afara
de c az ul prevaz ut la arE ic olul 12, parar. 2.
Sec retarul general fac e c unosc uta ac easta lista Aduna.
rii si C onsiliului.
Arf. 8 . Adunarea si C onsiliul fac , independent unul
de altul, alegerea membrilor C urtei.
Arf. 9. La onc e alegere, alegatorii vor avea in vedere
c a persoanele c hemate sa fac a parte din C urte, nu numai
sa indeplineasc a, individual, c onditiunile c erute, dar sa,
asigure, toate laolalta, reprez entarea marilor forme de c i.
viliz atie si a Princ ipalelor sisteme juridic e din lume.
Arf. 10. Sunt alesi ac ei c ari au intrunit majoritatea
absoluta a voturilor in Adunare si in C onsiliu.
In c az c and indoitul sc rutin al Adunarei si C onsiliului
s'ar da mai multor supusi ai ac eluiasi membru al Soc ie.
tatii Natiunilor, c el mai in vrasta e singuruI ales.
Arf, 11. C and, dupa india sedind de alegere, mai
raman sc aune de oc upat, se purc ede in ac elasi mod, la o
a doua si, dac a e nevoie, la o a treia alegere.
Arf. 12. C and, dupa a treia sedind de alegere, mai
raman loc uri de oc upat, se poate alc atui in onc e moment,
la c ererea Adunarii sau a C onsiliului, o c omisiune me.
diatoare de ease membri, numiti trei de Adunare si trei
de C onsiliu, in sc op de a alege pentru fiec are loc neoc u.
pat un nume de rec omandat la admiterea in mod separat
a Adunarii si a C onsiliului.
Pot fi pusi pe ac easta lista, c u unanimitate, toate per.
soanele c are implinesc c onditiunile c erute c hiar dac a ele
www.dacoromanica.ro
93
nu s'ar afla in lista de rec omandare prevAz ut prin artic o.
lele 4 si 5 .
C finc l c omisiunea mediatoare c onstatg c g nu poate isbut
sl asigure alegerea, membr i C urtei alesi numesc in sc au.
nele vac ante, intr'un termen fix at de C onsiliu, alegfind
printre persoanele c are au obtinut voturi fie in Adunare,
fie in C ons liu.
D ac g printre judec gtori e impgrtealg de voturi, votul
c elui mai in vfirstl botgrgste.
.Arf. 13. Membrii C urte sunt alesi pe noug ani.
E i poi fi aiesi din nou.
E i rIman In func tiune panl la inloc uire. D upg inloc u.
irea ac easta, c ontinua sA judec e in afac erile c u c are erau
dinainte sesiz at.i.
In c as de demisie a unui membru al
C urtei, demis a
va fi inaintatg presedintelu C urtei spre a fi trimeasg Se.
c retarulu general al Soc ietgtii Natiunilor.
Ac eastg notific are atrage vac anta loc ului.
Ad. 14. Pentru loc urile vac ante, numirea se fac e in
felul urmat la intaia alegere, sub rez erva urragoarelor
prevederi : in luna c e urmeaz g vac antei, Sec retarul gene.
ral al Soc ietgtii Natiunilor va purc ede la invitarea prevg.
ta prin artic olul 5 , jar data alegerii va fi stabilitg de C on.
siliu la c ea dintgi sesiune.
Arf. 15 . Membrul C urte ales in loc ul unui membruat
c Arui mandat n'a ex p rat, sfarseste termenul mandatului
c elui dinaintea lu .
Ad. 16 .
Membrii C urte nu pot indeplini nic i o func .
tiune politic g sau administrativg, nic sg se c onsac re vre.
une alte oc upatiuni c u c arac ter profesional.
In c as de nedumerire, C urtea botgrgste.
Arf. 17.
Membrii C urte nu pot indeplini func .
tiunile de agent, de c onsilier sau de avc ic at,
in nic o a.
fac ere.
E i nu pot lua parte la judec area nic i uhei afac eri in c are
au ntervenit mai inainte c a agenti, c onsilieri sau avoc ati
ai uneia din pArti, c a membr a unui tribunal national
www.dacoromanica.ro
94
sau international, ai unei c omisiuni de anc heta ori sub
onc e alt titlu.
In c as de nedumerire, C urtea hotArAste.
Arf. 18 . Membrii C urtei nu pot fi sc osi din func .
tiunile lor deal dac a, dupg pgrerea unanimA a c elorlalti
membri, au inc etat de a c orespunde c onditiunilor c erute.
Sec retarul general al Soc ietAtii Natiunilor este informat
ofic ial despre ac easta de c atre grefieF .
Ac east& c omunic are aduc e dup6 , ea vac anta loc ului.
Arf. 19.
Membrii C urtei se buc ura in ex erc itiul func .
tiunilor lor de privilegiile si imunitAtile diplomatic e *).
Arf. 20. Oric e membru al C urtei trebue inainte de
a intra in func tiune, sl.si ia, in sedint& public a, lega.
mantul solemn de a.si indeplini atributiunile c u deplin&
nepIrtinire si C u toat& c onstiinta.
Arf. 21.
C urtea isi alege, pe termen de trei ani, prese.
dintele si vic e.presedintele ; ei pot fi alesi din nou.
E a isi numeste grefierul.
F unc tiunea de grefier al C urtei nu este inc ompatibill
c u ac eea de Sec retar general al C urtei permanente de ar.
b itraj.
Arf. 22. Sediul C urtei este stabilit la H aga.
Presedintele si grefierul isi au resedinta la sediul C urtei.
Arf. 23.
C urtea este totdeauna desc hisl, afar& de
timpul vac antelor judeatoresti, ale c aror perioade si du.
rata sunt stabilite de C urte.
5 ) G uvernul roman printr'o sc risoare din 28 August 1929 c a
+ re presedintele C . P. J . I. semnata de d. G . Mironesc u, in c a-
litate de ministru al afac erilor streine, a prec iz at interpretarea
art. 19 din statutul C urtei in ac elas sens c a si guvernul olan-
dez , anume
a) fata de autoritatile romane din tara sau din streinatate,
prec aderea membrilor C urtei de nationalitate alta dec at c ea ro.
mana va fi stabilit& c a o c um ar fi vorba de un trimis ex tra.
ordinar si ministru plenipotentiar ac reditat pe Itinga M. S. R e-
gele, iar in c az ul unui membru al C urtei de nationalitate romana, a-
c esta va fi soc otit c a un ministru plenipotentiar roman : 6 ) pri
vilegiile O. imunitatile diplomatic e de c are se buc ura,la noi membrii
C . P. J . I., potrivit art. 19 din statut, sunt ac eleasi c are se re.
c unosc in genere c apilor de misiuni diplomatic e pe langa regele
R omaniei.
www.dacoromanica.ro
95
Membrii C urtei, ale c lror c lminuri sunt la o depgrtare
mai mare de c inc i z ile de c glgtorie obisnuitg dela H aga, vor
avea dreptul, independent de vac antele judec gtoresti, la
un c onc ediu de ease luni peste t mpul nec esar drumului,
odatg la fiec are trei ani.
Membrii C urtei sunt datori, in afarg de c onc ediul re.
gulat, de impiedec are din c auz l de boalg sau din onc e
alt motiv gray, justif c at in forma inaintea presedintelui,
sg fie in onc e moment la dispoz itia C urtei.
Arf. 24. D ac a dintr'un motiv spec ial, unul & titre
membrii C urtei soc oteste c a nu trebue sa ia parte la ju.
dec ata unei anumite afac er , el Inc uno*tiinteaz g pe prese.
dinte.
D ac a presedintele soc oteste c a vre.unul dintre membrii
C urtei nu trebue, dinteun motiv spec ial, sl judec e intr'o
anume afac ere, o pune in vedere ac estu judec gtor.
In asemenea c as dac a membrul C urtei si presedintele
nu sunt de ac ord, C urtea hotgrgste.
Arf. 25 . Afaa de o ex c ept e prevgz uta anume, C urtea
isi indeplineste atributiunile in sedintg plenarg.
Sub c onditia c a numgrul judec gtorilor neoc upati pentru
a alc gtui C urtea sg nu fie redus la mai putin de unspre.
z ec e, regulamentul C urte va putea prevedea, dupg impre.
jurgri si la and, c a unul sau mai multi judlec gtori sg fie
sc utiti de a judec a.
C u toate ac estea, numgrul de noug este deajuns pen.
tru a c onstitu C urtea.
Arf. 26 . In afac er le privitoare la munc l i'n spec ial
In ac elea argtate in partea X III (Munc a) a tratatulu de
J a Versailles si'n pgrt le c orespunz gtoare ale c elorlalte tra.
tate de pac e, C urtea va hotga in c onditiunile urmgtoare :
C urtea va c onst tui, la R ec are perioadg de trei ani, o
c amera spec ialg din c inc i judec gtori "Vesemnati tinandu.se
seamg, pe c a posibil, de prevederile artic olului 9. D oui
judec gtori vor fi, pe deasupra, desemnati spre a inloc ui
pe ac eia dintre judec gtori c ar s'ar ggsi in neputintS sg
partic ipe la sed ntg. La c ererea pgrtilor, ac eastg c amera va
hotga. In lipsa de c erere, C urtea se va intruni in sedintg
www.dacoromanica.ro
96
plenarg. In ambele c az uri, judec gtorii sunt asistati de
patru assesor tec hnic i lug.nd loc algturi de ei, c u voturi
c onsultative, si asigurfind o dreaptg reprez entare a inte.
reselor in c auz a.
Assesorii tec .hnic i sunt altisi in f ec are c as spec ial, dupg
regulele de proc edurg fix ate de artic olul 30, dintr'o lista
de ,,Assesori pentru c onfl c tele de munc .g", c ompusg din
nume prez entate irk proportie de doui de c atre fiec are
membru al Soc ietgtii Natiunilor 0 de un numar egal pre.
z entat de C onsiliul de administratie al
B iuroului inter.
national al munc ei. C onsiliul va desemna pe jumgtate
reprez entanti ai luc rgtorilor si pe jumgtate reprez entanti
ai patronilor luati de pe lista prevaz uta in art. 412 al tra.
tatulu de Versailles si in artic olele c orespunz goare ale
c elorlalte tratate de pac e.
R ec ursul la proc edura sumara prevaz ut la art. 29 rg,.
mgne totdeauna desc lais in afac erile viz ate prin aliniatul
intai al ac estui art c ol dac a pgrtile o c er.
In afac erile privitoare la muna, B iuroul international
va avea fac ultatea al dea C urtei toate datele nec esare si,
in ac est sc op, direc torul ac estu biurou va pr mi c omun .
c area tuturor ac telor de proc edurg prez entate in sc ris.
Ad. 27. Pentru afac erile priv toare la transit si c o.
munic atii si in spec ial pentru afac erile prevgz ute In partea
X II (porturi, ai de apa, c li ferate) a tratatului de Ver.-
seines si pgrtile c orespunz lioare ale c elorlalte tratate de
pac e, C urtea va hotgrg In c ond tiunile urmatoare:
C urtea va c onstitu , la f-iec are perioadg de trei ani, o
c amera spec iall de c inc i judec gtori desemnati tinfindu.se
seama, pe c li posibil, de prevederile artic olului 9. D ou
judec gtori vor fi, pe deasupra, desemnati spre a inloc ui
pe ac eia dintre judec giori c ari s'ar afla in neputintg sg
partic ipe la sedintg. La c ererea partilor, ac eastg c amera
va hotgra. In lipsg de c erere, C urtea se va intruni in
sedintg plenarg. D ac a pgrtile o doresc sau dac a hotgrgste
C urtea, judec giorii vor fi asistati de patru assesori tec h.
nic i ltignd loc algturi de e c u vot c onsultativ.
Assesorii tec hn c i vor fi alesi in fiec are c as spec ial dupg
www.dacoromanica.ro
97
regulele de proc edura fix ate la artic olul 30 dintr'o lista
de ,Assesori pentru c onflic tele de transit si c omunic atii`,
c ompusa din nume prez entate in proportie de doui de
fiec are membru al Soc ietat-ii Natiunilor.
R ec ursul la proc edura sumara previi..ut la art. 29 ra.
mane totdeauna desc his in afac erile viz ate prin aliniatul
intai al ac estui artic ol dac a partile o c er.
Arf. 28 . C amerile spec iale prevaz ute prin artic olele
26 si 27 pot, c u c onsimtamantul partilor in c auz a, sa aiba
sediul aiurea dealt la H aga.
Arf. 29. In vederea unei grabnic e lic hidari a afac eri.
lor, C urtea c ompune, anual, o C amera de c inc i judec atori
c hemati sa hotarasc a dupl proc edura sumara, la c ererea
partilor. Se vor numi, pe deasupra, doui judec atori pen.
tru a.i inloc ui pe ac eia c ari s'ar afla in neputinta sa ja
parte la sedinta.
Arf. 30. C urtea stabileste printr'un regulament felul
c um isi ex erc ita atributiunile. E a reglementeaz a, mai ales,
proc edura sumara.
Arf. 31. J udec atorii de nationalitatea fiec areia dintre
partile in c auz a pastreaz a dreptul de a partic ipa in afac e.
rile C u c are C urtea este sez iz ata.
C and C urtea are in c omplec t un judec ator de natio.
nalitatea uneia din parti, c ealalta parte poate numi o per.
soana, aleasa de ea, spre a lua parte la sedinta c a jude.
c ator. Ac easta persoana va trebui sa fie luata de prefe.
rinta dintre persoanele c are au fost obiec tul unei rec o.
mandad in c onformitate c u art. 4 si 5 .
C and C urtea nu are in c omplec t nic i un judec ator de
nationalitatea partilor, fiec are dintre ac estea poate purc ede
la denumirea unui judec ator in ac elasi fel c a in para.
graf-ul prec edent.
Prevederea ac easta se aplic a in c az ul artic olelor 26 , 27
si 29. In asemenea c as, presedintele va ruga pe unul, sau,
dac a e nevoe, pe doui din membrii C urtii alc atuind C a.
mera, sa c edez e loc ul lor membrilor C urtii avand natio.
nalitatea partilor interesate i, in lipsa sau la c as de im.
piedec are, judec atorilor spec ial desemnati de c atre
7
www.dacoromanica.ro
98
C And mai multe pgrti fac c auz g c omung, ele nu se tin
In soc otealg la aplic area prevederilor c are prec ed c leat c a
una singurg. In c az de indoialg, C urtea botgraste.
J udec gtorii denumiti asa c um s'a spus in paragrafele
2, 3 si 4 ale prez entului artic ol, trebue sg implineasc a
prevederile artic olelor 2; 17 alineatul 2 ; 20 si 24, ale pre.
z entului statut. E i iau parte la hotgrgre pe pic ior de ega.
litate depling C u c olegii lor..
Arf. 32. Membrii C urtei primesc o leafg. anualg.
Presedintele primeste un adaus anual spec ial.
Vic e.presedintele primeste un adaus anual spec ial pena
tru fiec are z i in c are a indeplinit func tiunile de presedinte.
J udeatorii numiti prin aplic area artic olului 31, altii
dec at membrii C urtei, primesc o plata pentru fiec are z i
c and isi ex erc itg func tiunile.
Ac este lefuri, adausuri i plgti sunt stabilite de Adu.
narea Soc ietItii Natiunilor la propunerea C onsiliului. E le
nu pot fi mic sorate pe timpul c At tine func tiunea.
Leafa grefierului este fix atg de Adunare dupg pro.
punerea C urtei.
U n regulament adoptat de Adunare stabileste c onditi.
unile in c are sunt ac ordate pensiuni membrilor C urtei si
grefierului, prec um i c onditiunile in c are membrii C urtei
grefierul primesc restituirea c heltuelilor de c glgtorie.
Lefurile, plgtile adausurile sunt sc utite de onc e
impoz it.
Arf. 33. C heltuelile C urtei sunt sustinute de Soc ie.
tatea Natiunilor in rnodul botgrAt de Adunare dupg pro.
punarea C onsiliului.
C AP. H .
C ompetenta C urfei.
Arf. 34. Numai Statele sau Membrii Soc ietstei Natiu.
nilor au c alitatea de a se prez enta In fata C urtei.
Arf. 35 . C urtea este desc hisg membrilor Soc ietatii Na.
c a
i Statelor mentionate in Anex a pac tului.
C onditiunile in c are ea este desc hisg altor State
stint,
sub rez erva prevederilor partic ulare ale trataielor in vi.
www.dacoromanica.ro
99
goare, reglementate de C onsiliu, si, in toate c asurile, fara
c a sa poaE l urma din ac easta nic i o inegalitate pentru
plrE i, in fata C urtei.
and un Stat, c are nu este membru al Soc ietatei Na.
tiunilor e parte in c auz l, C urE ea va film c ontributia la
c heltuelile C urtei, c e va trebui s'o suporte ac easta. parte.
T otusi, ac easE A prevedere nu se va aplic a dac a Statul res.
pec tiv partic ipa la c heltuelile C urtei.
Arf. 36 . C ompetenta C urtei se intinde la toate afac e.
rile pe c are partile i le vor supune, prec um si la toate
c az urile spec ial prevaz ute prin tratatele si c onveritiunile
In vigoare.
Membrii Soc ietatii si Statele mentionate in Anex a pac ..
-tului vor putea, fie la semnarea ori ratific area protoc olu.
lui, la c are este alaturat ac est ac t, fie ulterior, sa dec lare
c rec unosc , c hiar de ac um, c a obligatoare, pe deplin drept
si far c onventie spec iala, fata de oric are alt membru sau
Stat c are isi ja ac eiasi obligatie, jurisdic tia C urtei asupra
tuturor sau a unora din c ategoriile de c onflic te de ordin
juridic privitoare la :
Interpretarea unui tratat ;
Onc e c hestiune de drept international ;
R ealitatea oric Arui fapt c are, dac a s'ar dovedi, ar c on.
5 E -H ui c alc area unei indatoriri intemationale ;
Natura sau mArimea reparatiunii datoratg pentru
ruptura unei indatoriri intemationale.
D elaratia de mai sus va putea fi fac uta pur si simplkt
sau sub c onditiune de rec iproc itate din partea mai multor
sau a unora din membri ori State, sau pentru un timp de..
terminat.
In c as de c ontestatie asupra c hestiunii de a se sti dac a
e C urtea c ompetenta, C urtea hotaraste.
Art. 37. C and un tratat sau o c onventie in vigoare
prevede trimiterea la o jurisdic tie c e va fi stabling de So-
c ietatea Natiunilor, C urtea va fi ac easta jurisdic tie.
Arf. 38 . C urtea aplic a :
I. C onventiile internationale, fie generale sau spec iale,
www.dacoromanica.ro
100
stabilind regule ex pres rec unosc ute de c atre Statele in
c onflic t ;
II. C utuma ntemationall c a proba a unc prac tic i in
genere admisa ea fiind de drept ;
m. Princ ipiile generale de drept rec unosc ute de natiu.
n le c iviliz ate ;
IV. Sub rez erva prevederii din artic olul 5 9, hotararile
judec atoresti si doc trina c elor mai c alific ati public isti ai
diferitelor natiuni c a mijloc aux iliar pentru fix area regu.
lelor de drept.
Ac easta prevedere nu aduc e atingere fac ultatei pentru
C urte, dac a partile sunt de ac ord, de a botar ex aequo
ef bono.
C AP. H L
Proc edura.
Arf. 39. Limbile of c iale ale C urtei sunt franc ez a si
englez a. D ac a partile c ad de ac ord c a bata proc edura sa
se indeplineasel in limba franc ez a, judec ata va fi rostita
In ac easta limba. D ac a partile sunt de ac ord pentru c a
toata proc edura sa se fac a in limba englez a, judec ata va
fi rostita, in ac easta timba
In lipsa unui ac ord fix and limba c are se va folosi, pAr=
Ole vor putea intrebuinta in pledoarii pe ac eea dintre c e-
le dual limbi, pe c are vor prefera.o, iar hotararea C urtei
va fi data in franc ez a si englez a. In ac est c as, C urtea va
desemna, totodata, ac ela dintre c ele doua tex te, c are va fi
doved tor.
C urtea va putea, la c ererea oric areia din parti, sl autori.
z e intrebu ntarea unei alte limbi dec at franc ez a sau en.
glez a.
Ad. 40. Afac erile sunt aduse in fata C urtei, dupa c as,
fie prin notific area c ompromisulu , fie printr'o c erere, a.
dresata grefei ; in ambele c asuri, obiec tul c onflic tului si
partile in c ausa trebue sa fie aratate.
G refa aduc e de indata c eeerea la c unostinta tuturor c e.
lor interesati.
E a inforrneaz a, de asemeni, de ac easta prin Sec retarul
www.dacoromanica.ro
101
general pe membrii Soc ietatii Natiunilor, c um si Statele
admise sa stea in justitie dinaintea C urtei.
Arf. 41. C urtea are puterea de a arata, dac a soc otes.
te c a imprejurarile o c er, c e masuri c onservatoare a drep.
tului fiec aruia trebue sa f-ie luate c u titlu proviz or.
Pana la hotararea definitiva, aratarea ac estor masuri
este imediat notific ata partilor i C onsiliului.
Arf. 42. Partile sunt reprez entate prin agenti.
E le pot sa fie asistate in fata C urtei de c onsilieri sau
de avoc ati.
Arf. 43. Proc edura are doua faz e : una sc risa, alta o.
raid.
Proc edura sc risa c uprinde c omunic area judec atorului si
partei a memoriilor, c ontra-memoriilor, si, eventual, a
re=
plic elor, prec um si a oric arui ac t si doc ument in sprijinul
c auz ei,
C omunic area se fac e prin gref in ordinea i in terme=
nele determinate de C urte.
Onc e ac t adus de una din parti trebue sa fie c omuni.
c at c eleilalte in c opie c ertific ata c onforma.
Proc edura orall e alc atuita din audierea de c atre C urte
a martorilor, ex pertilor, agentilor, c onsilierilor i avoc atilor.
Arf. 44. Pentru onc e notific are de fac ut altor pera
soane dec at agentii, c onsilierii j avoc atii, C urtea se a=
dreseaz a direc t guvernului Statului pe teritoriul c aruia
notific area trebue sa aiba efec t.
T ot asa se proc edeaz a c alla e vorba de a fac e la fata
loc ului verific area oric arui mijloc de proba.
Arf. 45 . D esbaterile sunt c onduse de presedinte, iar
lipsa ac estuia de vic e.presedinte ; in c az de impiede.
c are, de c el mai vec hi dintre judec atorii prez enti.
Arf. 46 . Sedinta este public a, afara numai dac a nu
s'a hotarat altfel de C urte sau dac a c ele doul parti nu
c er c a public ul sa nu fie admis.
Arf. 47. Se inc hee pentru fiec are sedinta un proc ese
verbal semnat de grefier si de presedinte.
Numai ac est proc eseverbal are c arac ter autenfic .
Arf. 48 . C urtea da ordonantele pentru indrumarea
www.dacoromanica.ro
102
proc esului si stabilirea formelor O. a termenelor in c are
partile trebue pfina la urm sa c onc .hida ; de asemeni, ia
toate masurile pe c are le c ere administrarea probelor.
Ad, 49. C urtea poate, c hiar inaintea oric arei desba.
ten, sa le c eara agentilor sa prez inte toate doc umentele
si sa dea toate lamuririle. In c as de refuz , C urE ea ja ac t.
Arf, 5 0. C urtea poate inc redinta o anc heta sau o ex .
pertiz a oric arei persoane, c orp, biurou, c omisiune sau or.
gan, dupa alegere, si in onc e moment.
Ad. 5 1. In c ursul desbaterilor, toate intrebarile utile
sunt puse martorilor si ex pertilor in c onditiunile pe c are
le va fix a C urtea prin regularnentul prevaz ut la artic olul 30.
Ad. 5 2. D upa, c e a primit dovez ile si marturiile in
termenele fix ate de ea, C urtea poate indeparta onc e mar.
turii sau doc umente noi pe c are una din parti ar voi sa
i-le prez inte flit asentimentul c eleilalte.
Arf, 5 3. C And una din parti nu se prez inta, sau se
abtine de a-si arata motivele sale, c ealalta parte poate c e.
re C urtii sa-i admita c onc luz iunile.
C urtea, inainte de a hotarl, trebue sa se c onvinga nu
numai a are c ompetenta in intelesul artic olelor 36 si 37,
dar c a si c onc lusiunile sunt intemeiate in fapt si in drept.
Ad. 5 4. D upg c e agentii, avoc atii si c onsilierii au ex .
pus, sub c ontrolul C urtei, toate dovez ile pe c are le soc o.
tesc utile, presedintele pronuntg inc hiderea desbaterilor.
C urtea se retrage in c amera de c onsiliu pentru a deli-
bera.
D elibergrile C urtei sunt si ramfin sec rete.
Arf. 5 5 . D ec iz iunile C urtei sunt luate c o majoritatea
judec atorilor prez enti.
In c az de imparteall a voturilor, votul presedintelui sau
al c elui c are-i tine loc ul este hotarator.
Art. 5 6 . Sentinta este motivata.
E a mentioneaz a numele judec atorilor c ari au luat parte.
Arf. 5 7. D ac a hotarfirea nu ex prima in totul sau in
parte opinia unanima a judec atorilor, disidentii au drep-
tul sa adauge ex punerea parerii lor individuale.
Arf. 5 8 .Sentinta e semnail de presedinte si de grefier.
www.dacoromanica.ro
o3
E a este c itita in *edinta public a, agentii fiind regulat
in*tiintati.
Arf. 5 9. D ec iz iunea C urtei nu este obligatorie dec Ot
pentru partile in litigiu *i In c az ul c are a fost judec at.
Arf. 6 0. Sentinta e definitiva i fara rec urs. In c as
de c ontestatie privitoare la Intelesul i la c uprinsul ho.
tarkei, e dreptul C urtei de a interpreta fa c ererea oric a.
rei parti.
Arf. 6 1. R eviz uirea sentintei nu poke fi eventual c e.
rutA C urtei dec k pe motivul desc operirei unui fapt de
natura sa aiba o influenta hotaratoare *i c are, inainte de
pronuntarea sentintei, era nec unosc ut C urtei i partei
c are c ere reviz uirea, fara c a sa fie din partea ac esteia vi.
nA c nu.1 c uno*tea.
Proc edura de reviz uire se inc epe printr'o hotarke a
C urtei c onstatand ex plic it ex istentw -faptului nou, rec unos.
c Ondu.i c arac terele c are dau loc reviz uirei, *i dec larAnd
pe ac est temei admisa c ererea.
C urtea poate fac e sl atOrne inc eperea proc edurei de
reviz uirea de ex ec utarea prealabila a hotarArei.
C ererea de reviz uire va trebui sa fie fac uta c el rn ai
tarz iu In termen de
ease luni dupa desc operirea faptului
nou.
Nic i o c erere de reviz uire, nu va putea fi fac uta dupa
trec erea unui timp de z ec e ani dela darea sentintei.
Arf. 6 2. D ac a un Stat soc ote*te c a intr'un c onflic t se
pune in joc pentru sine un interes de ordin juridic , el
poate fac e C urtei o c erere, in sc op de interventie.
C urtea hotara*te.
Arf. 6 3. D ac a e vorba de interpretarea unei c onventii
la c are au partic ipat alte State dec at pArtile in litigiu, grefa
le In*tiinteaz a neintOrz iat.
F iec are din ac estea are dreptul sa intervina in proc es
*i, dac a a ex erc itat interventia, interpretarea c uprinsa in
sentinta este, deopotriva, obligatorie E ta de ea.
Arf. 6 4. D ac a nu s'a hotark altfel de c atre C urte,
fiec are parte poaria c heltuelile sale de proc edura,
www.dacoromanica.ro
104
C AP. IV*)
Aviz ele c onsultative
Arf. 6 5 . C hestiunile in privinta c lrora se c ere aviz ul
c onsultativ al C urtei sunt ex puse C urtei printr'o c erere
sc risl, isc AlitA fie de presedintele AdunArii sau de prese.
c lintele C onsiliului Soc ietkii Natiunilor, fie de Sec retarul
general al Soc ietkii luc rAnd in virtutea instruc tiilor din
partea AdunArii ori a C onsiliului.
C ererea ex pune, in termeni lAmuriti, c hestiunea c u pri.
vire la c are se c ere aviz ul C urtei. La ea se adaugl onc e
doc ument c ate poate servi la deslusirea c hestiunei.
Arf. 6 6 . 1. G refierul fac e de indatA c unosc ut mem.
brilor Soc ietkii Natiunilor, c um si Statelor primite s stea
in justitie dinaintea C urtei, prin mijloc irea Sec retarului
general, c ererea de avis c onsultativ.
G ref-ierul mai inc unostiinteaz A, prin c omunic are spec iall
si direc tl, pe toti membrii Soc ietkii, pe toate Statele ad.
mise sA se judec e la C urte si toate organiz atiile internan
tionale soc otite de C urte, sau de presedinte dac A ea nu
tine sedinte, in stare sl dea informatii c u privire la c hes.
tiune, c a instanta e gata sl primeasc l ex puneri sc rise,
inE r'un termen c e se va fix a de presedinte sau sA asc ulte
ex puneri orale in dec ursul unei sedinte public e tinutA in
ac est sc op.
D ac A. unul dintre membrii Soc ietkii sau dintre Statele
pornenite in intliul aliniat al ac estui paragraf, c are n'a
5 ) Ac est c apitol e in intregime nou i c uprinde esenta pre'
vederilor din regulamentul C urtii privitoare la proc edura c on'
suitativa, c are se aseamana tot mai mutt c u c ea c ontenc ioasa,
prin tendinta de c odific are prac tia, a C urtii, c hiar dela inc epu
tul func tiongrii sale. D e altfel. regulamentului C . P. J . I., adop-
tat la 24 Markie 1922, is'au adus mai multe amendamente pe
temeiul ex perientei la data de 31 hale 1926 si inc a o modifi-
c are, numai la art 71, la data de 7 Septembrie 1927. R eviz uirea
Statutului impusri de c onstatArile ex perientei c elor dintai ani de
func tionare ai C . P. J . I. a fost hotgrgtg de adunarea S. N.
printr'o rez olutie din 20 Septembrie 1928 sub influenta reviz ui-
rilor regulamentului si ergbitA, c urn am vstz ut in nota dela in-
c eput, de botArArea de aderare a Statelor U nite.
www.dacoromanica.ro
1 o5
primit c omunic area spec ialg mai sus argtats, isi ex prima
c lorinta sg prez inte o ex punere sc risg sau sg fie asc ultat,
C urtea h otgrg*te.
2. Membrii, Statele sau organiz atiile, c are au prez entat
ex puneri sc rise sau orale, sunt admisi sg disc ute ex pu.
nerile fgc ute de alti membri, State sau organiz atii In for.
mele, in limitele si In termenele stnbilite, pentru fiec are c as
spec ial, de c atre C urte sau, dac a ea nu tine sedinte, de
presedinte. In ac est sc op, grefierul c omunic a in timpul
c uvenit ex punerile sc rise membrilor, Statelor si organiz a.
tiilor c are au prez entat si ele ex puneri.
Arf. 6 7. C urE ea. Isi va rosti aviz ele c onsultative In
sedintg public a, fiind dinainte instiintati Sec retarul gene=
ral al Soc ietgtii Natiunilor si reprez entantii Statelor mem.
bri, ai Statelor si ai organiz atiilor intemationale direc t
interesate.
Arf. 6 8 . In ex erc itarea atributiilor sale c onsultative,
C urtea se va mai inspira din prevederile Statutului c are se
aplic a in materie c ontenc ioasg, in mgsurg c e le va ggsi c a
sunt de aplic at.
www.dacoromanica.ro
AD E R AR E A ST AT E LOR U NIT E LA C . P. J . I.
Pro foc olul spec ial dela G eneva, din 14 Sepfembrie 1929.
Statele semnatare al protoc olului de semnaurl la Sta.
tutul C urtei permanente de justine internationala din 16
D ec embrie 1920, si Statele U nite ale Americ ei, reprez en.
tate de subsemnatii autoriz ati in regula, au c onvenit in
privinta urmatoarelor prevederi despre aderarea Statelor
U nite ale Americ ei la z isul protoc ol sub c onditia c elor
c inc ,i rez erve prec is ex primate de Statele U nite in hota.
rarea luata de Senat la 27 Ianuarie 1926 .
Arf. 1. Statele semnatare ale z isului protoc ol primesc ,
in limitele c onditiunilor anume aratate in artic olele urrnAm
toare, c onditiunile spec iale puse de Statele U nite pentru
aderarea lor la z isul protoc ol si ex primate in c ele c inc i
rez erve sus amintite.
Arf. 2. Statele U nite sunt primite sA ia parte, prin
delegan c e.i va numi in ac est sc op i pe pic ior de egali.
tate c u Statele semnatare, membrii Soc ietatii Nanunilor
reprez entati fie in C onsiliu sau in Adunare, la toate de.
liberarile C onsiliului sau ale Adunarii c are ar avea de
obiec t alegerea judec atorilor sau a judec atorilor supleanti
ai C urtei permanente de justitie internationala prevaz uti
prin statutul C urtei. Votul lor va fi tinut seama in so.
c oteala majoritatii absolute c eruta de statut.
Arf. 3. Nic i o modific are a Statutului C urtei nu se
va putea fac e fara invoirea tuturor Statelor c ontrac tante.
Arf. 4. C urtea isi va rosti aviz ele c onsultative in e.
din% public a, dupa c e va fi fac ut notific arile nec esare si
duo c e va fi dat c elor interesati prilejul sa fie asc ultati,
www.dacoromanica.ro
107
poirivit prevederilor esentiale din artic olele 73 si 74 ac .
Wale *) din regulamentul C urtei.
Arf. 5 . In sc opul de a garanta a nu se va da urma.
re de c atre C urte, fgrg c onsimtgmantul Statelor.U nite,.
vre.unei c ereri de avis c onsultativ privitoare la o c hesti.
une sau la un c onflic t in c are Statele U nite sunt sau se
dec larg c g sunt interesate, Sec retarul general va instiinta
Statele U nite, pe c alea c e o vor argta in ac est sc op, despre
onc e propunere supusg C onsiliului sau Adungrii Soc ie.
tgtii Natiunilor si c are ar urmgri sg c apete dela C urte
un avis c onsultativ, iar, dupg ac eea, dac a se va soc oti de
bine, se va purc ede, c u toat iuteala c e se poate, la un
sc himb de veden, intre C onsiliul sau Adunarea Soc ietg.
tii Natiunilor i Statele U nite, in privinta c hestiunii de a
sti dac a interesele Statelor U nite sunt atinse.
C And va veni la C urte o c erere de avis c onsultativ,
grefierul va instiinta Statele U nite odatg c u c elelalte
State argtate in artic olul 73 ac tual din regulamentul
C urtei, argtand si un termen potrivit, fix at de prese.
dinte, pentru trimeterea unei ex puneri sc rise din partea
Statelor U nite c u privire la c erere. D ac a din onc e pric ing
sc himbul de veden i privitor la z isa c erere nu s'a putut
fac e in c onditiuni multumitoare, i dac a Statele U nite in.
c unostiinteaz g C urtea c afac erea despre c are s'a
c erut
aviz ul C urtei este o afac ere c are atinge interesele State.
lor U nite, proc edura se va intrerupe un deajuns timp
pentru a inggdui sg se fac a z isul sc himb de veden i intre
C onsiliul sau Adunarea si Statele U nite.
C And va fi vorba sg se c earl C urtei un avis c onsulta.
iiv Iner'un c as c e ar intra in paragrafele prec edente, se
va da opunerii Statelor U nite ac eiasi pretuire c a
i c ea
rec unosc utg unui vot ex primat de un membru al Soc ie.
iltii Natiunilor in sftnul C onsiliului sau al Adungrii pen.
tru a se opune la o c erere de avis c onsultativ.
'1) C uprinsul prevederilor ac estor artic ole din regulament au
trec ut in insw i Statutul C urtei reviz uit la ac eiasi data, 14 Sept.
1929, sub forma art. 6 5 -6 7 noi alc auind c ap. IV (vez i
tex tul
mai sus).
www.dacoromanica.ro
io8
D ac g dupg sc himbul de veden i prevgz ut in paragrafele
1 si 2 din ac est artic ol, se vgdeste c a nu se poate ajuna
ge la nic i o intelegere si c g. Statele U nite nu sunt dispuse
8 1 renunte la opunerea lor, putinta de retragere, preva.
z utl la artic olul 8 , se va ex erc ita in c hip firesc , fgr c a
ac est ac t sg poatg fi interpretat c a un ac t neprietenesc ,
sau c a un refuz de a c onluc ra la pac ea si la buna inte.
leigere obstesti.
Arf. 6 . Sub rez erva c elor c e se vor spune in artic olul
8 urmgtor, prevederile ac estui protoc ol vor avea ac eiasi
putere s'i valoare c a prevederile din statutul C urtei si
onc e semngturg ulterioarg a protoc olului din 16 D ec em.
brie 1920 va fi soc otiil c l are drept urmare sit primirea
prevederilor ac estui protoc ol.
Ar . 7. Ac est protoc ol va fi ratific at. F iec are Sta_ t va
trimite instrumentul de ratific are Sec retarului general al
Soc ietgtii Natiunilor prin grija c Aruia, se va fac e instiinta.
rea tuturor c elorlalte State semnatare. Instrumentele de
ratific are vor fi depuse in arhivele Sec retariatului Soc ietg=
tii Natiunilor.
Ac est protoc ol va intra in vi.goare de indatg c e toate
Statele c are au ratific at protoc olul din 16 D ec embrie 1920,
prec um si Statele Llnite, vor fi depus ratific area lor *).
Arf. 8 . Statele U nite vor putea, oric find, sg notific e
Sec retarului general al Soc ieigtii Natiunilor c g.si retrag
aderarea la protoc olul din 16 D ec embrie 1920. Sec retarul
general va c omunic a de indatg ac eastg notific are tuturor
c elorlalte State semnatare ale protoc olului.
In asemenea c as, ac est protoc ol va fi soc otit c g, a in.
c etat sl mai fie in vigoare c hiar dela primirea notific grii
Statelor U nite de c atre Sec retarul general.
La rAndul lor, fiec are dintre c elelalte State c ontrac tante
va putea, oric And, s5
notific e Sec retarului general al
S) U n tnc eput de aplic are a Statutului reviz uit, Inainte de in-
franc a lui in viqoare prin rat-dic k-0.e nec esare, s'a fAc ut c hiar din
toamna lui 1930, and. Adunarea *i C onsiliul au sportt la 15 nu.
mArul judec 5 torilor titulan i mentinand si loc urile de judec Atori
supleanti.
www.dacoromanica.ro
109
Soc ietgtii Natiunilor c g doreste sg-si retragg pritnirea data
c onditiunilor spec ial puse de Statele U nite la aderarea
lor la protoc olul din 16 D ec embrie 1920. Sec retarul gene-
ral va fac e de indatg instiintare despre ac eastg notific are
tuturor Statelor semnatare ale ac estui protoc ol. Ac est
protoc ol va fi soc otit c a inc etat sg mai fie in vigoare
de indatg c e, intr'un termen c e nu va trec e de un an
dela data de primire a notific grii pomenite, c el putin doua
treimi din Statele c ontrac tante, altele dec gt Statele U nite,
vor fi notific at Sec retarului general al Soc ieigtii Natiuni=
lor c l doresc sg-si retragl primirea sus amintitg.
Inc heiat la G eneva, in patrusprez ec e Septembrie 1920,
intr'un singur ex emplar, ale c lror tex te franc ez si englez
sunt doveditoare.
(Iirmeaz di semneifurile)
www.dacoromanica.ro
AD E R AR E A R OMANIE I LA C LAU Z A F A=
C U LT AT IVA D E AR B IT R AJ OB LIG AT OR
D IN ST AT U T U L C . P. J . I.
Sc risoarea c are Sec refariaful S. N. si legea de rafific are:
E x c elentei Sale
SIR E R IC D R U MMOND
Sec retar general al Soc ietatii Natiunilor
G eneva, 4 Oc tomvrie 1930.
D omnule Sec refar general,
G uvernul roman are onoarea a aduc e la c unostinta
E x c elentei Voastre c a adera la c lauz a fac ultativa a ara.
c olului 36 al statutului C urtii permanente de justitie in.
ternationalg,*) pentru o perioadg de 5 ani, fat de toate
guvernele rec unosc ute de R on4nia si sub c onditiunea
rec iproc itatii, pentru diferendele juridic e dec urgand din
situatiuni sau fapte posterioare ratific arli de c atre Parla.
mentul roman a adergrii de fat si sub rez erva materiilor
supuse unei proc eduri spec iale stabilite sau la c are se va
c onveni si a fac ultgtii pentru R omania de a supune dife.
rendul C onsiliului Soc ietgtii Natiunilor, inainte de onc e
rec urs la C urte.
Sunt ex c eptate totusi :
a) Onc e c llesfiune de fond sau de proc edura putand
pric inui, in mod direc t sau indirec t, disc utiunea integri.
OW teritoriale ac tuale si a drepturilor suverane ale R o.
maniei inc lusiv ac elea asupra porturilor si c gilor sale de
c o m unic atii ;
'1) Vez i mai sus tex tul ac estui at-H eel din statutul C urtei.
www.dacoromanica.ro
111
b) T oate diferendele relative la c hestiuni c ari, c onform
dreptului international, sunt de c ompetinta jurisdic tiunei
R omgniei.
Primiti vg rog, domnule Sec retar general, inc redintarea
inaltei mele c onsideratiuni.
Ministrul de E x /eme al R omc iniei,
(ss) G . G . Mironesc u.
La 26 Martie 1931 a apgrut in Monitorul Ofic ial'
legua, votatg de c ele doug C orpuri legiuitoare si sanc .
tionatg de c apul Statului, pentru ratific area adergrii R o=
mAniei la c lauz a fac ultativg a artic olului 36 al statutului
C urtei permanente de justitie intemationalg" in c uprinsul
urm Ato r :
Ad. 1. G uvemul este autoriz at a ratific a aderarea
sa la c lauz a fac ultativg a artic olului 36 al statutului C urtei
permanente de justitie intemationalg din 16 D ec embrie 1920.
Se allturg, la legea de tata c opii i traduc en i depe tex .
tul z isului artic ol, prec um si depe dec laratiunea de ade=
rare a R omfinier.
www.dacoromanica.ro
T R AT AT U L SPE C IAL D INT R E PR IN=
C IPALE LE PU T E R I ALIAT E 5 !
A.SOC IAT E 5 ! R OMANIA *)
OC R OT IR E A MINOR IT AT ILOR ; H LIB E R T AT E A
C OME R T LIL 1115 1 T R ANSIT U LLIL
Sta fele linde ale Americ ei, Imperial brifanic , F ran fa, lidia i
J aponia, princ ipalele pulen i aliafe $ i asoc iafe, deoparfe, $ i R omdnia
de alfa,
soc ofinc l a In virfutea frafafelor pe c are princ ipalele pulen i hale
i asoc iafe le-au isc dlif, insemnafe sporiri feriforiale au fost sao
vor fi dobandife de regalo! R omc iniei ;
findnd sean:a c d R omiinia din proprie voinfd c lore$ fe ser' c ic a ga.
ran(ii sigure de bberfafe $ i de drepfafe fu furor loc uiforilor vec hiu.
fui regaf al R omerniei, c c if $ i ac elora din feritoriile de c urc ind do.
bdndife, far deosebire de rasa, limbo sau religia foz .
5 ) Semnat la Paris, la 9 D ec embrie 1919, c u intArz iere i dup&
invitatia c ominatorie a C onsiliului suprem. In vigoare dela 4
Septembrie 1920.
*5 ) Preambulul ac esta introduc tiv in forma lui dela inc eput
c uprindea, dup& aliniatul intAi, urmltoarele formule supArAtoare
C onsiderfind c A in tratatul dela B erlin independenta regafalui
R omdniei n'a fosf rec unosc ulc i dec df sub rez erva unor anumife
c ondifiuni;
C onsiderfind, de alt& parte, c & princ ipalele puterii aliate
asoc iate doresc c d rec unoasc d feird c on difiuni independenta regafu.
lui R omdniei atAt pe vec hile c fit si pe noile sale teritorii",
dup& c are urmau c elelalte aliniate ac tuale si se termina, inainte
de tex tul propriu z is al tratatului de oc rotire, c u urmAtoarea
c onc luz ie
Puterile aliate i asoc iate semnatare ale ix atatului de B erlin
din 13 Iulie 18 78 , lufinc l in seam& obligatiunile c ontrac tate in
virtutea ac estui tratat de atre guvernul romfin, rec unosc c d
R om nia este definifiv libera' de c ondifiunile puse la rec unoasferea
independenfei sale prin arfic olul 41 din frafaful de B erlin".
www.dacoromanica.ro
113
pupa o impreund sjaluire ;au invoif s inc hee prez enful frafat
au c lenumif in ac es( sc op pe plenipotenfiarii lor, sub rez erva de
a-i pu lea inloc ui in vederea semnerlurii i anun2e (urmeaz d nu-
rnele ac estora).
C arl au c onvenif in privinfa urm foareior
C apitolul I
Arf. 1. R omania se obliga c a prevederile c uprinse in
artic olele 2 pana la 8 din ac est c apitol sa fie rec unosc ute
c a legi fundamentale, adic a nic i o lege, nic i un regulament
nic i un ac t ofic ial sd. nu villa in c ontraz ic ere sau in
opoz itie c u ac este prevederi i c a nic i o lege, nic i un
regulament i nic i un ac t ofic ial sd nu aiba prec adere
fata de ele.
Arf. 2.G uverriul roman se obliga sd. ac orde tuturor
loc uitorilor f r c leosebire de nastere, de nationalitate, de
limba, de rasd sau de religie, deplina i intreaga oc rotire
a vietii si a libertatii lor.
T oti loc uitorii R omaniei vor avea dreptul la libera ex er.
c itare, public a i privata, a oric arei c redinte, religii sau
c onfesiuni, a c dror prac tic d nu va fi c ontrarie c u ordinea
public a i bunele moravuri.
Arf. 3.Sub rez erva tratatelor mai jos aratate, R oma=
nia rec unoaste c a supusi romAni, de plin drept si fara
laid o formalitate, onc e persoana domic iliata, la data pu.
nerii in vigoare a prez entului tratat, pe intreg teritoriul
R omaniei, inc lusiv teritoriile c e i-au fost transferate prin
tratatele de pac e c u Austria si U ngaria, sau teritoriiie c e
vor putea sa= i fie mai tarz iu transferate, afara de c az ul
and ac ea persoand s'ar putea folosi de o alta nationali.
tate dec at nationalitatea austriac a sau ungara.
C u toate ac estea, supusii austriac i sau unguri, in var..
sta de mai mult de 18 ani, vor avea fac ultatea, in c ondi-
tiunile prevaz ute prim z isele tratate, sA optez e pentru o.
ric e alta nationalitate c e le.ar fi inlesnita. Optiunea bar.
batului va atrage pe ac eea a femeei i optiunea parintilor
pe a c opiilor in vax sta de c el mult 18 ani.
Persoanele c are au ex erc itat dreptul de optiune de mai
sus vor trebui, in c ele 12 luni c e vor urma, sird=
8
www.dacoromanica.ro
114
mute domic liul In
Statul pentru c are vor fi optat. E le
vor fi libere sa.*i pastrez e bunurile imobiliare
c e au in
c uprinsul ter toriului roman i vor putea lua bunurile mo.
bile de onc e fe!. Pentru ac easta, nu li.se va impune nic i
o tax a de e*ire.
Arf. 4.R omania rec unote c a supu*i romani, de plin
drept i fara nic i o alta formalitate, persoanele de natio.
nalitate austriac a sau ungara, c are s'au nac ut pe terito.
riile c e sunt transferate R omaniei prin tratatele de
pac e
C u Austria *i U ngaria, sau c are vor putea sami fie trans.
ferate mai tarz iu, din parinti c ari au domic iliat ac olo,
c u
toate c a la data punerii in
viF ,goare a prez entului trata,
ele nu loc uiau propriu z is ac olo.
C u toate ac estea, in c ei doui ani c ari vor urma duo.
punerea in vigoare a prez entului tratat, ac este persoane
vor putea dec lara, Ina ntea autoritatilor romane c ompetente
din tara lor de reedinta, c a renunta la nationalitatea ro-
man si din ac el moment vor inc eta de a mai fi soc otite
c a supu*i romani. In privinta ac easta, dec laratia barbatu.
lu va avea valab litate pentru sot e, iar c ea a parintilor
pentru c opii In varsta de c el mult 18 ani.
Arf. 5 .R omana se obliga sa nu aduc a nic i o impie.
dec are ex erc itiului dreptului de optiune, prevaz ut in tra.
tatele inc beiate sau c are se vor inc heia de puterile abate
s asoc ate c u Austria sau c u U ngaria *i c are tratate ar
inlesn c elor interesati sa c lobanc leasc a sau nu nationali.
tatea romana.
Arf. 6 .Nationalitatea romana va fi dobanditl, de plin
drept, pr n simplul fapt al nasterei pe ter toriul roman,
de onc e persoana c are nu poate invoc a vre.o alta nationa.
litate de na*tere,
Ar . 7.R omania se obliga a rec unoa te c a supu i ro=
mani de plin drept si f ra nic o alta formalitate, pe E .
vreii loc uind in toate teritoriile R omaniei i c ari nu s'ar
putea folosi de nioi o alta nat onalitate.
Arf. 8 .T oti supu ii romani vor fi egali Inaintea legei
*i se vor buc ura de ac elea*i dreptur c vile i politic e, fara
deosebire de rasa, de limba sau de religie.
www.dacoromanica.ro
115
D eosebirea de religie, de c redinta sau de c onfesiune va
trebui sa nu.l atinga pe nic i un supus roman in c eeac e
priveste folosinta drepturilor c ivile si politic e, in spec ial
la admiterea in slujbe public e, func tiuni si onoruri sau in
ex erc itarea diferitelor profesiuni si industrii.
Nu se va orandui nic i o limita impotriva liberei intre.
buintari de c atre ori c e supus roman a vre.unei limbi D a=
rec are, fie in relatiile private sau de c omed, fie in mate.
rie de religie, de presa sau public atii de ori c e fel, fie, in
sfarsit, in adunarile public e.
C u toata stabilirea de c atre guvemul roman a unei
limbi ofic iale, se vor fac e potrivite inlesniri supusilor ro=
mani de alta limbl dec al c ea romana, la folosinta limbii
lor fie oral, fie in sc ris, inaintea tribunalelor.
Art. 9.Supusii romani apartinand minoritatilor etnic e,
de religie sau de limba, se vor buc ura de ac elas trata.
merit si de ac eleasi garantii de drepi. si de fapt, c a i c ei.
lalti supusi romani. E i vor avea, anume, ac elas drept de
a infiinta, de a c onduc e si de a c ontrola, pe propria c hel.
institutii de binefac ere, religioase sau soc iale, sc oli
alte institutii de educ atie, c u dreptul de a intrebuinta,
nestingheriti, limba lor in institutii si de a.si ex erc ita
ber religia.
Arf. lo. In materie de invatamant public , guvernul
roman va ac orda, in orasele i judetele unde loc ueste o
proportie insemnata de supusi romani de alta bimba de.
c at c ea romana., inlesniri potrivite pentru a garanta c a in
sc olile primare instruc tia sa le fie data, in propria lor
limba, c opiilor ac estor supusi romani. Ac easta prevedere
nu va impiedec a guvemul roman sa fac a obligator inva.
tamantul limbii romane in ac ele sc oli.
In orasele si judetele, unde loc ueste o proportie insem.
nata de supusi romani, apartinand minoritatilor etnic e, de
religie sau de limba, se va asigura ac estor minoritati o
parte dreapta la folosinta si impartirea sumelor c e s'ar a=
tribui din fondurile public e prin bugetul Statului, huge.
tele munic ipale sau altele, intr'un sc op de educ atie, de
religie sau de asistenta soc iala.
www.dacoromanica.ro
116
Art. 11*).R om nia c onsimte sa dea, sub c ontrolul Sta.r
tului roman, c omunitatilor de Sac ui i Sasi din T rans&
vania, autonomia loc ala in c eeac e priveste c hestiunile re.
ligioase i c olare.
Arf. 12.R omlnia c onsimte el, in masura in c are pre.
vederile artic olelor prec edente ating persoane apartinand
minoritatilor de rasa, de religie sau de limba, ac este prep
veden i c onstituesc obligatii de interes international si vor
fi puse sub garantia Soc ietatii Natiunilor. E le nu vor pu-
tea fi modific ate far aprobarea majoritatii C onsiliulu So.
detail Natiunilor. Statele U nite ale Americ ei, Imperiul
br tanic , F ranta, Italia s J aponia se obliga sa nu refuz e
aprobarea lor la eric e modific are a z iselor artic ole, c are ar
fi c onvenita in forma legall de o majoritate a C onsiliului
Soc ietatii Natiunilor.
R omania primeste c a fiec are membru al C onsiliului So.
c ietatii Natiunilor sa a ba dreptul de a atrage atentia C on.
siliului la onc e nfrac tiune sau primejd e de infrac tiune
fata c u vre.una din ac este oblig4ii, iar C onsiliul sa poata
luc ra in asa fel si sa poata lua masurile c e vor parea mai
potrivite si de folos, dupa imprejurari.
R omania mai primeste c a in c az de divergenta de pa.
5 ) In forma deis inc eput a tratatului spec ial amintita in nota
de rnai sus, artic olele 10 5 i 11 aveau urmatorul c uprins :
C omitetele *c olare alese pe loc de c ltre c omunitatile e.
vree5 ti din R omania, vor asigura, sub c ontrolul general al Sta.
tului, repart-itia partei proportionale din fondurile public e des.
tinate 5 c oalelor evree5 ti c e vor fi c onduse potrivit art. 9, pre.
c um 5 i organiz area i indrumarea ac estor 5 c oli.
Prevederile art. 9 in c e pr vete intrebuintarea limbelor in
5 c oale, se vor aplic a 5 i mai sus z iselor 5 c oale" (art. 10).
E vreii nu vor fi obligati sa indeplineasc a ac te c are ar in.
sernna o c alc are a Sabbat-ului *i nu vor fi lovit-i de nic i o de.
c adere din drepturi dac a refuz a sl se duc a la tribunale sau sa
inc hee ac te legale in z iva Sambetei. T otusi. ac eask6 prevedere
nu.i va sc uti pe E vrei de obligatiile impuse t-uturor supu5 ilor
rornani in vederea nevoilor Statului, prec um servic iul militar,
apArarea nationa1. sau mentinerea ordinei public e.
R omania 5 i dec lara intentia de a se abtine sa presc rie sau
sl autoriz ez e alegeri, fie generale sau loc ale, c are s'ar fac e in
z i de Sambata de asemeni, nic i o insc riere elec torala nu va fi
obligatorie in ac eia4i z i" (art. 11).
www.dacoromanica.ro
117
rere asupra c hestiunilor de drept sau de fapt privind a.
c este artic ole, intre guvernul roman si vre.una din prin.
c inalele pulen i aliate si asoc iate sau ori c are alta putere
membra in C onsiliul Soc ietatii Natiunilor, ac easta diver.
yenta sa fie soc otita c a un c onflic t de c arac ter internatio.
nal potrivit prevederilor art. 14 din pac tul Soc ietatii Na.
tiunilor. R omania primeste c a onc e c onflic t de ac est fel
s fie supus C urtii permanente de justitie internationala
dac a partea c ealalta ar c ere.o. D ec iz ia C urtii permanente
va fi fara apel i va avea ac eiasi putere si valoare c a o
dec iz ie data in virtutea art. 13 din pac t.
C ap. H .
Arf. 13.R omAnia se obliga sa nu inc hee nic i un tra.
tat, c onventiune sau ac ord, si sa nu dispuna nic i o ma=
sura c are ar impiedic a.o sa ja parte la onc e c onventiune
generala c e ar putea sa se inc bee, sub patronajul Soc ie.
tatii Natiunilor, in vederea tratamentului ec hitabil al c o.
mertului c elorlalte State, pe timp de c inc i ani dela intra.
rea in vigoare a ac estui tratat,
R omania se mai obliga sa intinda la bate Statele ali.
ate sau asoc iate onc e favoare sau privilegiu pe c are ea
ar putea, in c ursul ac eleia i perioade de c ind ani, sa le
ac orde, in materie vamala, vre.unuia dintre Statele c u c a.
re, din luna August 1914, Statele aliate sau asoc iate au
fost in raz boi, sau oric arui alt Stat c are, in virtutea art.
222 din tratatul c u Austria *), ar avea c u ac eleasi State
aranjamente vamale spec iale.
Arf. 14. Pana la inc heerea c onventiei generale viz ata
mai sus, R omania se obliga sa ac orde ac elasi tratament
c a si navilor nationale sau navilor natiunii c elei mai fa.
voriz ate, vaselor tuturor Statelor aliate si asoc iate c are
dau un tratament analog navilor romane.
Pi-in ex c eptie de la ac easta prevedere s'a rec unosc ut in
*) R ez erva ex presa in tratatul dela St. G ermain in favoa-
rea Austriei pentru eventualele aranjamente spec iale de sc himb
c u U ngaria si C ehoslovac ia, in c ei d'intai c inc i ani dupa resta-
bilirea pac ii generale.
www.dacoromanica.ro
1 18
mod formal R omaniei si oric arui alt Stat aliat sau asoc i.
at dreptul de a rez erva trafic ul de c abotaj navilor nati.
onale.
Arf. 15 . Pana la inc heerea, sub patronajul Soc ietatii
Natiunikr, a unei c onventiuni generale menita sl asigure
si sa mentina libertatea c omunic atiunilor si a transitului,
R omania se obliga sa, ac orde, pe teritoriul roman, inc lusiv
in apele teritoriale, libertatea de transit persoanelor, mar.
f urilor, navilor, masinelor si c urierilor postali transit nd
dinspre sau inspre oric are dintre Statele aliate sau aso.
date, si sl le ac orde, In c e priveste inlesnirile, tax ele,
restric tiunile sau onc e alte materii, un tratament c el pu.
tin tot asa de favorabil c a persoanelor, mlrfurilor, navi.
lor, masinelor, vagoanelor si c urierilor postali ai R omaniei
sau ai oric arei alta nationalitate, originl, importatiune
sau proprietate c are s'ar buc ura de un regim mai favorabil.
T oate sarc inile impuse in R omania asupra ac estui tra.
fic in transit vor trebui sa fie potrivite tinandu.se seama
de c onditiunile ac estui trafic . Marfurile in transit vor fi
sc utite de onc e tax e de varal sau de alt fel. Se
vor fix a tarife c omune pentru trafic ul in transit prin R o.
mania si tarife c omune intre R omania si oric are Stat a.
liat sau asoc iat, transit c are ar avea nevoe de bilete sau
sc risori de trasura direc te, dac a ac easta putere aliata sau
asoc iata ar c ere.o.
Libertatea transitului se va infinde la servic iile postale,
telegrafic e sau telefonic e.
Se intelege dela sine c a nic i un Stat al
nu va avea dreptul sa rec lame benefic iile ac estor preve.
J eri pentru vre.o parte a teritoriului sau, In c are nu s'ar
ac orda un tratament rec iproc c u privire la ac elasi obiec t.
D ac a in timp de c inc i ani dela intrarea in vigoare a
prez entului tratat, c onventiunea generala prevAz uia mai
sus nu s'a inc heiat sub patronajul .Soc ietatii Natiunilor,
R omania va avea, In onc e moment, dreptul sa puna c a.
pAi prevederilor ac estui artic ol, c u c onditiunea sl dea un
preaviz , c u douasprez ec e luni inainte, Sec retarului gene-
ral al Soc ietatii Natiunilor.
iat sau asoc iat,
www.dacoromanica.ro
119
Arf. 16 . Pin5 , la inc heerea unei c onventiuni generale
privitoare la regimul international al c ailor de apd, R oma-
nia se obliga sa aplic o partilor din sistemul fluvial al Pru-
fului c are pot fi c uprinse pe teritoriul ei sau c are for.
meaz d frontierele, regimul prec iz at in primul paragraf al
art. 332 si in artic olele 333 pdnd la 338 din tratatul de
pac e c u G ermania 5 ),
Arf. 17. T oate drepturile si privilegiile ac ordate prin
artic olele prec edente puterilor aliate si asoc iate, vor E l,
deasemeni, dobandite de bate Statele membre ale Soc ie-
tatii Nat-iunilor.
Prez entul tratat, intoc mit in limbile franc ez a, englez a si
italiana si al c arui tex t franc ez are putere probanta in
c az de divergenta, va fi ratific at. E l va intra in vigoare
data c u tratatul de pac e c u Austria.
D epunerea de ratific are se va fac e la Paris.
Puterile al c aror guvern are sediul sdu in afara de E .
uropa, vor avea putinta sa se mArgineasc d a fac e c unos-
c ut guvemului republic ei f-ranc ez e, prin reprez entantui lor
diplomatic la Paris, c a ratific area lor a fost data, si in a.
c est c az , ele vor trebui sa transmita instrumentul de ra-
tific are c at se va putea mai repede.
Se va dresa proc es-verbal despre depunerea. ratific arei.
G uvernul franc ez va da tuturor puterilor semnatare o
c opie c ertific ata c onform depe proc esul-verbal de depune-
re a ratific arei.
F ac ut la Paris in noua D ec embrie una mie noul sute
noul.sprez ec e, intr'un singur ex emplar, c are va rdmine
depus in arhivele guvemului republic ei franc ez e si depe
c are c opiile autentic e vor fi date fiec areia dintre puterile
semnatare ale tratatului.
Plenipotentiarii c ad, din c auz a deparE arii lor momenta.
5 ) Ac eiasi prevedere a trec ut, apoi, in art. 7 al tratatului in.
ternational dela Paris pentru rec unoa*terea ac tului de unire a
B asarabiei, inc heiat un an mai tfirz iu, pentru a stabili regirnul
pavigatiei internationale pe Nistru, granita c ea mai vec he a
neamului nostru.
www.dacoromanica.ro
120
ne de Paris, n'au putut pune semnaturile pe prez entu
tratat vor fi admisi s'o fac a pana la 20 D ec embrie 1919*).
D rept c are plenipotentiarii de mai jos, ale c aror impu.
ternic iri au fost rec unosc ute In buna si c uvenita forma,
au semnat ac est tratat.
(11rmeaz d semnc ifurile).
*) Ac esta era termenul max im ac ordat de C onsiliul suprem R o-
maniei pan and trebuia a semnez e tratatul spec ial, c a si tra
tatul dela Saint G ermain.
www.dacoromanica.ro
PR E VE D E R I SPE C IALE D E OC R OT IR E
D IN T R AT AT E LE C U ALT E ST AT E
SE MNAT AR E *)
Polonia : respec tul Siimbetei
Arf. 11. E vreii nu vor fi siliti sa fac a nic i un fel de
ac t c are ar insemna o c alc are a Sabbatului lor i nu vor
fi loviti de nic i o dec adere (din drepturi) dac a refuz a sa
se infati*ez e inaintea tribunalelor sau sa inc hee ac te
le.
gale in z iva de Sambata. T otu i, ac easta prevedere nu.i
va sc uti pe E vrei de obligatiile impuse tuturor c etatenilor
polonez i in vederea nevoilor servic iului militar, ale apara=
rii nationale sau ale mentinerii ordinei public e.
Polonia isi dec lara intentia de a se abtine sa ordone
sau sa autoriz ez e alegeri generale ori loc ale intr'o z i de
S mbata : nic i o insc riere elec torall sau de alt fel nu va
trebui sa se fac a in c hip obligator Sambata.
C ehoslovac ia : autonom a R utenilor
Art. 10. C ehoslovac ia se obliga sa organiz ez e terito.
riul R utenilor dela sudul C arpatilor in frontierele stabi.
lite de princ ipalele puteri aliate si asoc iate, sub forma u.
nei unitati autonome in interiorul Statului c ehoslovac ,
inz estrata c u c ea mai larga autonomie c are nu va c ontra.
veni la unitatea Statului c ehoslovac .
Arf. II. T eritoriul R utenilor dela Sudul C arpatilor
va avea o D ieta autonoma. Ac easta D ieta va ex erc ita pu.
t) D ei c ontinutul este in genere uniform, totu,i oc rotirea c u.
prinde, uneori, prevederi spec iale potrivit situatiilor deosebite
ale Statelor semnatare respec tive c are au primit obligatiile inter.
nationale de oc rotire.
www.dacoromanica.ro
122
terea legiuitoare in materie de limbg, de instruc tie si de
religie, prec um si pentru c hestiunile de administratie lo.
c ala, c a si pentru onc e alte c hestiuni pe c are legile Sta.
tului c ehoslovac i le.ar atribui. G uvernatorul teritoriului
R utenilor va fi numit de presedintele republic ei c ehoslo.
slovac e si va fi raspunz ator fatg de D ieta ruteana.
Arf. 12. C ehoslovac ia primeste c u func tionarii teri.
toriului R utenilor sa fie alesi, pe c gt posibil, dintre loc u.
itorii ac estui teritoriu.
Arf. 13. C ehoslovac ia garanteaz a teritoriului R utenilor
o dreaptg reprez entare in Adunarea legiuitoare a republi.
c ei c ehoslovac e, c areia teritoriul ii va trimete deputati a.
lesi potrivit C onstitutiei republic ei c ehoslovac e. T otusi, a.
c esa deputati nu se vor buc ura de dreptul de vot in
D ieta c ehoslovac g in toate materiile legislative de ac eeasi
t?aturg c a ac elea atribuite D ietei rutene.
J uqoslavia : Stah*ful Musulmanilor
Arf. 10. Statul sgrbo.c roato.sloven primeste sa ja fatg
de Musulmani, in privinta statutului lor familiar sau pera
sonal, toate mgsurile c are sa inggdue de a reglementa a.
c este c hestiuni dupg obic eiurile musulmane.
G uvernul sgrbo.c roato.sloven va fac e, de asemeni. sA se
numeasc a un R eiss.u1.111ema.
Statul sirbo.c roato.sloven se obliga s ac orde intreaga
proiec tie mosc heelor, c imitirelor si altor institutii religioa.
Ilte musulmane. T oate inlesnirile si autoriz atiile vor fi date
fundatiilor pioase (Vakufuri) si stabilimentelor religioase
sau de c aritate musulmane in fiint si guvernul sarbo.
c roato.sloven nu va refuz a, la infiintarea de noui stabili.
mente religioase si de c aritate, nic i una din inlesnirile ne.
c esare c e sunt garantate c elorlalte stabilitnente private de
ac eiasi natura.
G rec ia: respec tul Siimbetei, autonornia Valalailor
din Pind 1i Statutul Musulrnanilor.
Arf. 10. In orasele sau judetele unde loc ueste o pro.
portie insemnatA de supusi grec i de religie mdz aic a, gu.
www.dacoromanica.ro
123
vernul grec se obliga c a E vreii sl nu fie siliti a indepli.
ni ac te de ori c e fel, c are ar insemna o c alc are a Sabbat.
ului lor, i sA nu fie loviti de nic i o inc apac itate dac a ei
refuz a sA se infatisez e inaintea tribunalelor sau sgi fa.
c A ac te legale in z iva Sabbatului. T otu*i, ac easta dispoz i.
tje rx u va sc uti pe E vrei de obligatiile impuse tuturor c e.
tatenilor grec i in vederea nevoilor servic iului militar, ale
apArArii nationaie sau ale mentinerii ordinei public e.
Arf. 12. G rec ia c onvine sa ac orde, sub c ontrolul Sta.
tului elenic , c omunitatilor Valahilor din Pind, autonomia
loc ala in c eeac e priveste c hestiunile religioase, de c aritate
su sc olare.
Arf. 14. G rc ia prime*te sa ia, in privinta Musulma.
nilor, toate dispoz itiile nec esare pentru a regula, c onform
obic eiurilor musulmane, c hestiunea drepturilor familiare *i
a statutului personal.
G rec ia se obliga sl ac orde protec tia mosc heelor, c imiti.
relor si a altor stabilirnente religioase musulmane. Se vor
asigura deplina rec unoastere i toate inlesnirile fundatiilor
pioase (Vakufuri) i stabilimentelor musulraane religioase
si de c aritate, astAz i in finta, si G rec ia nu va refuz a, pen.
tru c rearea de noui stabilimente religioase si de c aritate,
nic i una din inlesnirile nec esare garantate c elorlalte sta.
bilimente private de ac est feb.
www.dacoromanica.ro
PR OC E D U R A R E C U R SU LLII LA C ONS'.
LIU L S. N. IN MAT E R IE D E MINOR IT AT I
T ex ful raporfului T iffoni f i al princ ipalelor
hofe rerri ale C onsiliului in ac easfd privinfc i :
C onsiliul S. N, a soc otit de folos sl determine natura
si limitele garantiilor stabilite prin diferitele tratate c u
privire la oc rotirea minoritgtilor.
Ac este prevederi din tratate privitoare la minoritgti sunt
In genere c onc epute in urmgtorii termeni :
T ara interesatg c onsimte c a, in mgsura in c are preve.
derile artic olelor prec edente ating persoane c e apart-in mi.
noritItilor de rasg, de religie sau de limbg, ac este preve.
den i sg fie obligatiuni de un interes international c are vor
fi puse sub garantia S. N.
Prevederile privitoare la minoritai spun, apoi, c l tara
interesatg admite c l onc e membru al C onsiliului S. N.
va avea dreptul sg atragg atentia C onsiliului la c as de in.
frac tiune sau primejdie de infrac tiune la vre.una din a.
c este obligatiuni, iar C onsiliul va putea sg purc eadg in
asa fel si sg dea ac ele instruc tiuni, c are i.se vor pgrea
potrivite si de folos in ac ea imprejurare". T grile intere.
sate mai c onvin c l in c as de divergentg de pared in pd.
vinta c hestiunilor de drept sau de fapt dec urgand din a.
c este artic ole, intre guvernul interesat si vreuna din pu.
tedie membre in C onsiliul S. N., ac eastg divergentg va fi
soc otitg c a un c onflic t avand un c arac ter international,
potrivit termenilor art. 14 din pac t ; ac est c onflic t va fi
supus C urtei permanente de justitie internationala, dac a
partea c ealalta o c ere.
Pana astlz i, dreptul international inc redinta garantia de
www.dacoromanica.ro
125
ex ec utare a prevederilor de ac est fel marilor puteri. T ra.
tatele de pac e au inaugurat un sistem nou : ele fac apel
la Soc ietatea Nat unilor.
C onsiliul si C urtea permanentg de just tie internatio.
nail sunt c ele doug organe insgrc inate slasigure punerea
in prac tic a a ac estei garantii.
Nu va fi lipsit de folos s definim, mai intai, in mod
ex plic it, intelesul prec is al ex presiei garantia Soc ietatii
Natiunilor". Pare vadit c a ac eastg, prevedere inseamna,
inainte de toate, c a prevederile privitoare la minoritgti
sunt de neatins ; adic g, ele nu pot fi sc himbate in trite.
lesul de a se aduc e vre.o atingere oarec are drepturilor astaz i
rec unosc ute fgrg asentimentul majoritAtii C onsiliului S.
N. In al douilea rand, ac easta prevedere inseamn5 , el So.
c ietatea trebue sa se asigure c a prevederile privitoare la
oc rotirea minoritgtilor sunt indeplinite in c hip neintrerupt.
C onsiliul trebue s se puna in misc are in c as de in.
frac tiune la vre.una din obligatiunile c u privire la z isele
minoritgti. T ratatele sunt foarte ex plic ite in privinta a.
ac easta : ele aratg proc edura de urmat.
D reptul de a da de veste despre infrac tiuni sau pri.
mejdii de infrac tiune este rez ervat membrilor C onsiliului.
Aic i e vorba, intruc tva, de un drept si de o datorie a pu.
terilor reprez entate in C onsiliu prin ac est drept, ele sunt,
intr'adevgr, poftite sl poarte un deoseb t nteres oc rotirii
minoritgtilor.
F ireste, ac est drept nu ex c lude deloc put nta c hiar a
minoritgtilor, sau a Statelor nereprez entate in C onsiliu, de
a atrage atentia Soc ietgtii Natiunilor in privinta oric arei
infrac tiuni sau primejdii de infrac tiune ; ac est ac t, insa.,
trebue sg pgstrez e c arac terul unei c ereri sau al unei in.
formatiuni pur s s mplu ; el nu poate avea efec tul jun..
dic de a obliga C onsiliul si de a provoc a interventia lu .
Prin urmare, c and se adreseaz g Soc ietgtii Natiunilor o
c erere pr vitoare la c hestiunile despre minoritati, Sec reta.
rul general trebue sl o c omunic e Lara c omentari , mem.
brilor C onsiliului, pentru informare. Ac eastg, trimetere nu
inseamna pan aic i un ac t juridic al Soc ietstii sau al or.
www.dacoromanica.ro
126
ganelor ei. C ompetinta C onsil ului de a se oc upa de c hes.
thine inc epe numai c and unul din membrii lu ii atrage
atentia in privinta infrac tiunii sau a primejdiei de infrac .
tiune c are a fost obiec tul c ererii sau al informatiei.
Statul interesat, dac a fac e parte din Soc ietate, este si
el informat, data c u C onsiliul, despre obiec tul
c ererei ;
intr'adevar, Sec retarul general a statomic it, de c atva timp,
c l onc e doc ument, c omunic at pentru nformatie membri.
lor C onsiliului, sA fie, in pr nc ipiu, c omun c at de inc lata
si tuturor membrilor Soc ietatii. Ac easta c omunic are, c are
poate ingadui Statului interesat sa supuna membrilor C on=
siliului observatiile c e le c rede trebu toare, n'are, totusi,
c arac terul unei c ereti a Soc ietatii in sc op de a c ApAta lA=
muriri C u privire la c erere, nic i nu atrage, pentru Statul
interesat, nevoia de a prez enta doc umentele in apArarea
lu .
In c az ul and, duo o petitie, interventia Soc ietatii a-
pare grabnic a, Sec retarul general va putea tot asa sl ur=
mez e proc edura de mai sus ; numa c l, tinand seaml de
urgenta, va c omunic a in c el mai sc urt termen (telegrafic ,
dac a soc oteste nec esar) ac ea c erere membrilor C onsilittlui.
F iec are putere reprez entatA in C onsiliu va putea sl
c earA c onvoc area grabnic a, potriv t prevederilor regula.
mentului in vigoare.
Ac easta mAsurA de prevedere va avea de sc op sa im.
piedec e onc e ac t neasteptat de nApAstuire a minoritatilor.
In c az ul c and C onsiliul ImpArtAseste interpretarea c e
am avut onoarea sA Vo ex pun, ar putea adopta hotararea
(rez olutia) urmatoare :
,,C onsiliul 1st indeamna membrii sl atragA in c hip c u
totul spec ial atentia guvernelor lor asupra c onc luz iilor ex -
puse in ac est raport". *)
R ez olu( ile (hoigriirile) urinfitoare
ale C onsiliului.
Spre a defini c onditiunile in c are C onsiliul isi va ex er.
*) Ac esta este tex tul raportului prez entat de T atoni si Insu-
sit de C onstliul S. N. in sedtnta lui dela 22 Oc tombrie 1920.
E primul doc utnent proc edural in materie.
www.dacoromanica.ro
127
c ita func tiunile c e-i sunt date prin pac t si prin diferitele
tratate despre oc rotirea minoritatilor, C onsiliul proba re-
z olutia urmatoare c are se va introduc e in regulamentul
lui interior
In sc op de a inlesni membrilor C onsiliului ex erc itiul
drepturilor i datodilor in privinta oc rotirii minoritatilor,
e de dorit c a presedintele impreuna c u doui membri nu.
miti de el, in fiec are c as, sa purc eada la c erc etarea oric Am
rei petitii sau c omunic ad c atre Soc ietatea Natiunilor in
legatura c u vre.o infrac tiune sau primejdie de infrac tiune
la c lauz ele tratatelor pentru oc rotirea minoritatilor. Ac easta
c erc etare se va fac e de indata c e petitia sau c omunic area
c u pric ina va fi fost adusa la c unostinta membrilor C on-
siliului". (25 Oc tombrie 1920)
In legatura c u raportul T ittoni insusit la 22 Oc tombrie
1920, la B rux elles, C onsiliul S. N. hotaraste :
Oric e c erere privitoare la oc rotirea minoritatilor pe te-
meiul prevederilor din tratate, venind dela rec lamanti c arl
n'au c alitatea de membri ai Soc ietatii Natiunilor, va fi c o-
munic atA de indata Statului interesat.
Statul interesat va fi tinut sa-1 informez e pe Sec reta.
rul general, in c ele trei saptamani din z iva c and repre.
z entantul lui pe langa. Sec retariatul S. N. va fi primit tex -
tul unei asemenea c ereri, dac a are de gfind sA trimeata
observatiuni in privinta ac easta,
In c az ul c nd Statul interesat n'ar raspunde in c ele
trei sApilmAni sau ar dec lara c A se abtine sa fac a obser-
vatiuni, c ererea respec tiva va fi c omunic ata membrilor S.
N., potrivit proc edurii prevaz uta in raportul T ittoni.
,,In c az ul c find Statul interesat ar dec lara c a doreste si
prez inte observatiuni, i-se va ac orda in ac est sc op un ter.
men de doua luni din z iva c ana reprez entantul lui pe
l'Ano Sec retariatul S. N. a primit tex tul c ererii. D upa c e
va fi primit observatiunile, Sec retarul general va dispune
sA se c omunic e membrilor S. N. c ererea impreuna c u ob.
servatiunile sus z ise.
In c az urile neobisnuite si de o foarte mare urgenta,
www.dacoromanica.ro
128
Sec retarul general e tinut, inainte de c omunic area c ererii
c atre membrii S. N., sa= 1 informez e pe reprez entatul Stat
tului interesat de pe langa Sec retariatul S. N.
Ac easta hotarare va intra de indata in vigoare in c ec a
c e prive*te Polonia *l C ehoslovac ia *)
C at prive*te pe c elelalte State c are au primit prevede.
rile tratatelor pentru oc rotirea minoritatilor, C onsiliul il a.
utorlz a pe Sec retarul general sa le c omunic e hotarfirea lu.
ail fata de C ehoslovac ia *i Polonia *i sa le invite a fac e
sa se *tie dac a doresc sa se aplic e ac eia*i proc edura fata
de ele (27 Iunie 1921).
R eferindu.se la rez olutiile dinainte privitoare la proc e.
dura de urmat in materie de oc rotirea minoritatilor, dela
22 *i 25 Oc tombrie 1920 *i 27 Iunie 1921, C onsiliul S. N.
a hotarat c a
1 Spre a fi supuse proc edurii stabling prin rez olutiile
C onsiliului dela 22 *i 25 Oc tombrie 1920 *i 27 Iunie 1921,
petitiile adresate S. N. c u privire la minoritati
T rebue s alba de obiec t oc rotirea minoritatilor po.
trivit tratatelor ;
In deosebi, ele nu trebue sa fie prez entate sub fora
ma unei c ereri de ruptura a legaturilor politic e dintre mi.
noritatea C u pric ina i Statul din c are ea fac e parte ;
Nu trebue sa provina dintr'un isvor anonim sau nu
destul de dovedit ;
J ) E le trebue s fie redac tate fara violenta in ex pre.
siuni ;
e) Si trebue s c uprinda informatiuni sau sa atraga a.
tentia asupra unor fapte c are n'au fac ut de c urand obiec .
tut vre.unei petitii supusa proc edurii obi*nuite.
In c az ul c and Statul interesat ar fac e, dintr'un oare.
c are motiv, obiec tiuni impotriva putintei de primire a u.
nei petitii, Sec retarul general va supune c hestiunea pri.
mirii pre*edintelui C onsiliului, c are va putea sa invite pe
*) Ac eastA prec iz ie proc eduralA a fosi-, de aide', provoc atA din
initiativ ac elor dou State.
www.dacoromanica.ro
129
alti doui membri din C onsiliu sa.1 asiste la c erc etarea a.
c estei c bestiuni. D ac a Statul interesat o c ere, c hestiunea
ac easta de proc edura va putea sa fie insc risa la
ordinea
de z i a C onsiliului.
20. Prelungirea terrnenului de dota luni prevaz ut prin
rez olutia din 27 Iunie 1921 pentru observatiunile guver=
nului interesat c u privire la petitii va putea fi admisa de
prew dintele C onsiliului, dac a Statul o c ere i dac a im.
prejurarile par s'o fac a nec esara.
30. C omunic area c atre membrii Soc ietatii a petitiilor c um
*i a observatiunilor (dac a sunt) guvemului interesat, po.
trivit rez olutiei din 27 Iunie 1921, va fi restransa la mem.
brii C onsiliului. E a va putea, totusi, sa fie fac uta c elor.
lalti membri ai Soc ietatii sau public ului in general c itipl
c ererea Statului interesat sau in virtutea unei hotarari
luata in ac est sc op de C onsiliu c are va fi fost sez iz at in
mod regulat.
40 E x aminarea petitiilor *i a observatiuni/or (dac a sunt)
guvemelor interesate de c atre presedinte *i alti doui mem.
bri ai C onsiliului, potrivit rez olutiei din 25 Oc tombrie 1920,
va avea de obiec t sl c onstate eventual numai c a este c a.
z ul, pentru unul sau mai multi dintre membrii C onsiliu.
lui, de a aduc e la c unostinta C onsiliului o infrac tiune sau
o primejdie de infrac tiune la vre.una din prevederile pen.
tru oc rotirea minoritatilor. D reptul, c are apartine tuturor
membtilor C onsiliului de a atrae atentia ac estuia asupra
unei infrac tiuni sau primejdii de infrac tiune, rAmane ne.
atins.
5 . Ac easta rez olutie va fi. adusa la c uno tinta guver.
nelor c are au semnat tratatele ori au fac ut dec laratiuni
c u privire la oc rotirea minoritatilor (5 Septembrie 1923).
C onsiliul Soc ietatii Natiunilor :
T inand seamA c A prin rez olut a dela 25 Oc tombrie 1920
s'a botarat c l, in vedere de a se inlesni membrilor C on.
siliului ex erc itiul drepturilor *i datorillor lor in c eea c e
pr vete oc rotirea minoritAtilor, este de dorit c a presedin.
tele impreuna c u doui membri numiti de el, in fiec are c as,
9
www.dacoromanica.ro
13 0
sa, proc eada la c erc etarea oric arei petitii sau c omunic ani
c atre Soc ietatea Natiunilor avInd legatura c u o infrac tiu.
ne sau o primejd e de infrac tiune la c lauz ele din tratate.
le pentru oc rotirea minoritatilor, si c a ac easta, ex aminare
se va fac e de indata c e petitia sau c omunic area va fi fost
adusa la c unostinta membrilor C onsiliului,
H otaraste :
J . D ac a presedintele in func tiune al C onsiliului este :
reprez entantul Statului ai c arui supusi sunt persoa.
nele apartin nd minoritatii in c auz a, sau
reprez entantul unui Stat vec in Statului ai c arui su.
pusi sunt persoanele apartinanc l minoritatii in c auz a, sau
reprez entantul unui Stat a c arui majoritate a popu.
latiei apart ne, din punc t de vedere etnic , ac eluias popor
c a persoanele fac and parte din z isa minoritate,
c a sarc ina c are.i revine presedintelu C onsiliului in in.
telesul rez olutiei dela Oc tombrie va fi indepli.
nita de membrul C onsiliului c are ex erc ita func tiunile de
presedinte ex ac t inainte de ac tualul presedinte si c are nu
se afla in ac e asi situatie.
II. Presedintele C onsiliului numind pe doui dintre c o.
legii lu , potr vit rez olutiei dela Oc tombrie nu
trebue sa aleaga nic i pe reprez entantul Statului ai c arui
supusi apartin minoritatii in c auz a, niel pe reprez entantul
unui Stat vec in Statului ai c arui supusi sunt ac este per.
soane, niel in sfarsit pe ac ela al unui Stat a ami majo.
ritate a populatiei apartine, din punc t de vedere etnic , a.
c eluias popor c a numitele persoane. (10 Iunie
In sarsit, c ea din urma rez olut e, in mater e proc edu.
rala privind oc rotirea, dateaz a din 13 Iunie a fost
luata in sesiunea dela Madrid a C onsiliului S. N. J ata
tex tul ei :
C onsiliul,
a) H otaraste sa adauge prevederilor c uprinse in rez o.
lutiile lui anterioare privind proc edura de c erc etare a pe.
titiilor de minoritati, urmatoarele prevederi :
www.dacoromanica.ro
13 1
1. Pu/in fa de primire a pefifiilor.
.C And Sec retarul general va dec lara o petitie c g nu e
de prima, va informa despre ac easta pe petitionar si, e=
ventual, ii va c omunic a rez olutia C onsiliului din 5 Sep.
tembrie 1923 c are stabileste c onditiunile de admisibilitate
pentru petitiile de minoritati.
2. Alc dfuirea c omifefelor de minorifdfi.
Presedintele C onsiliului, in c az uri ex c eptionale, va pu.
-tea sa invite patru membri ai C onsiliului in loc de doui,
In vederea c erc etarii petitiilor de minoritati prevaz uta prin
rez olutia C onsiliului din 20 Oc tombrie 1920.
.3, F rec venfa infrunirilor penfru c omifefele de minorifdfi.
C onsiliul soc oteste c a ar fi de dorit, din partea c omi.
tetelor de minoritgti, c a sg ia in seamg putinta de a se
intruni in rgstimpul dintre sessiunile C onsiliului, ori de
-c ate ori c red c g e folositor pentru c erc etarea petitiilor.
,,4. C omunic dri privifoare la soarfa pefifiilor in c omifefele
de minorifc ifi.
D upg c e membrii unui c omitet de minoritati vor fi
sfArsit c erc etarea unei afac eri fgrg sg c earg insc rierea ei
pe ordinea de z i a C onsiliului, vor c omunic a prin sc ri.
soare rez ultatul ac estei c erc etgri c elorlalti membri ai C on.
siliului, pentru informarea lor. Sec retarul general va tine
la dispoz itia membrilor C onsiliului doc umentarea c orea,
punz gtoare.
Sec retarul general va impgrti, odatg pe an, tuturor
membrilor C onsiliului, pentru informarea lor, un doc ument
reproduc and sc risorile pe c are diferitele c omitete de mi.
noritgti le vor fi adresat in timpul anului membriIor C on.
siliului, asa c um se spune mai sus.
.5 . Public ifafea rez ulfafului c erc efdrii unei ajac eri de un
c omifef de minorifc ifi.
C omitetele de minoritgti ar trebui sg ia serios in sea.
ma putinta de a da public itgtii, c u asentimentul guvernu.
lui interesat, rez ultatul c erc etgrii c hestiunilor c are le sunt
www.dacoromanica.ro
132
supuse. C onsiliul isi ex prima speranta vie c a guvernele
interesate sl.si poatl da, c At mai des c u putintl, asenti.
mentul la o asemenea public are. Public area se va putea
fac e prin tiparirea in J ournal Offic iel fie a sc risoarei sus
ment-ionate a c omitetului de minoritati menita sa.i infor.
mez e pe c eilalti membri ai C onsiliului, fie a oric arui
alt
tex t c are s'ar parea nimerit.
6 . Public a fiuni anuale regula le privind ac fivifafea Soc iefc i(z i
Nafiunilor in maferie de oc rofirea minorifc ifilor.
Sec retaruI general va public a, odatl pe an, in J ournal
Offic iel al Soc ietAtii Natiunilor, o statistic a privind: 1 nu.
n:arul petitiilor primite la Sec retariat in c ursul anului ;
2 nun:aruf petitiilor dec larate de neprimit ; 30 numAruI
petitiilor dec larate primite *i supuse la c erc etarea unui
c omitet de minoritati ; 4 numArul c omitetelor si ac ela al
intrunirilor tinute de ele in vederea c erc etArii z iselor pe.
titii ; 5 0 nurolrul petitiilor a c lror c erc etare, din, partea
unui c omitet de minoritAti, a fost sfarsitl in c ursul anului.
,b) H otaraste sa, se c omunic e ac easta rez olutie Statelor
c are au primit prevederile pentru oc rotirea minoritAtilor ;
c ) H otArlste c . raportul pregdtit de reprez entantul
J aponiei, raportor, c u c olaborarea reprez entantilor Angliei
si Spaniei inc lusiv anex ele *), prec um si proc esele verbale
ale sedintelor tinute de C onsiliu intrunit in c omitet pen.
tru c erc etarea ac estei probleme *it proc esul verbal al ac es.
tei sedinte a C onsiliului, sl fie aduse la c unostinta tutu.
ror membrilor Soc iet6 tii Natiunilor si public atl c a de o.
bic ei".
*) Observatiile guvernelor urmatoarelor State membre : B ul-
garia, C ehoslovac ia, C hina, E lvetia, E stonia, G ermania, G rec ia,
Letonia, Lituania, Olanda, Polonia, R omania, U ngaria si Yu-
goslavia, c um si lista c omunic Arilor provenite din partea aso.
c iatiilor si organiz atiilor.
www.dacoromanica.ro
T E X T E LE D E D R E PT PR IVIT OAR E
LA MINOR IT AT I PU SE SU B
G AR ANT IA SOC IE T AT II NAT IU NILOR
1 T rafafele spec iale z ise de minorif fi", semnafe
la c onferinfa p c ii generale :
PoloniaT ratatul ?titre princ ipalele puteri abate si aso.
c iate si P., semnat la Versailles, 28 Iunie 1919.
C ehoslovac iaIdem, St. G ermain, 10 Septembrie 1919.
J ugoslaviaId. Id. Id.
Paris, 9 D ec embrie 1919.
4 G rec iaId., S vres, 10 August 1919.
2 C apifole spec iale insc rise In frafafele generale de pac e :
a) AustriaT ratatul semnat la St. G ermain.en.Laye, 10
Septembrie 1919 (partea ifi, sec tia V, art. 6 2.6 9).
B ulgariaT ratatul dela Neuilly.sur.Seine, 27 Noem.
brie 1919 (Partea ifi, sec tia IV, art. 49-5 7).
4 U ngariaT ratatul dela T rianon, 4 Iunie 1920 (partea
I, sec tia VI, art. 5 4-6 0).
d) T urc iaT ratatul dela Lausanne, 24 Iulie 1923 (partea
I, sec tia III, art. 37-45 ).
3 C apifole spec iale insc rise In alfe frafafe :
C onventia germano.polona privitoare la Silez ia de sus,
isc alita la G eneva, 15 Mai 1922 (partea
C onventia dintre Lituania si Anglia, F ranta, Italia si
J aponia privitoare la teritoriul Memel, isc Alitl la Paris,
8 Mai 1924 (art. II si art. 26 -27 din statutul anex at).
www.dacoromanica.ro
134
4 D ec larafiile generale feic ufe inainfea C onsiliului S. N.
Albania,-2 Oc tombrie 1921.
E stonia,-17 Septembrie 1923.
Irak,-30 Mai 1932.
Letonia,-7 T ube 1923.
Lituania,-12 Mai 1922.
5 o D ec larafii spec iale fac a fe inainfea C onsiliului S. N.
a) F inlanda,(Pentru insulele Aland), 27 Iunie 1921.
www.dacoromanica.ro
LIB E R T AT E A C OMU NIC AT /U NILOR SI A
T R ANSIT U LU I INT E R NAT IONAL T E R E S=
T R U , MAR IT IM= F LU VIAL SI AE R IAN
Prevederile generale *i c ele spec iale din iratatele de
pac e*)
I PR E VE D E R ILE G E NE R ALE
Marfurile de provenienta din teritoriile puterilor aliate
si asoc iate si c u destinatiune pentru G ermania, prec um
si marfurile in transit prin G ermania ") si de provenienta
din sau c u destinatiunea pentru teritoriile puterilor aliate
*i. asoc iate vor benefic ia de plin drept pe c aile ferate ser-
mane, din punc tul de vedere al tax elor de perc eput (ti.
nandu.se seama de bate refac tiile si primelerisfournes
el primes), al inlesnirilor si de onc e alt fe!, de regimul c el
mai favorabil aplic at marfurilor de ac eiasi natur trans.
portate pe oric are din liniile germane, fie in trafic inte.
rior, fie in ex portare, importare sau transit in c onditiuni
asemlnlioare de transport, in spec .ial din punc tul de ve.
dere al lungimii drumului. Ac eiasi regula se va aplic a, la
c ererea uneia sau mai multar pulen i aliate sau asoc iate,
marfurilor desemnate nominal de c atre ac este pulen pro.
venind din G ermania si c u destinatie pentru teritoriile lor.
5 ) E le se gAsesc in tex t uniform, c u foarte neinsemnate va-
riante loc ale, in pArtile X (c lauz e ec onomic e), X II (port:Lai, c Ai
de apl si c li ferate) si X I (navigatia aerianA) din tratatul de
pac e dela Versailles si'n pArtile c orespunz goare ale c elorlalte
tratate de pac e. D esvolt1 in genere 1Srevederea c uprinsl in art.
23 alin. e din pac tul S. N. si urmAresc sl rAnduiasc A viata in-
ternational& dup& rAsboi si sA asigure mal bine, pe viitor, pa-
c ea si c olaborarea dintre popoare.
**) Se va c al Austria, B ulgaria ori U ngaria, dup& c um e
vorba de tratatele dela St. G ermain, Neuilly sau T rianon.
www.dacoromanica.ro
136
T arife intemationale stabilite dupg tax ele prevgz ute la
aliniatul prec edent si privind sc risori de trgsurg direc te,
vor trebui s5 , se c reez e c and una din puterile aliate si a.
soc iate le va c ere G ermaniei. (36 5 Versailles, 312 St. G er.
main, 236 Neully, 295 T rianon).
T otusi far a se atinge de dispoz itiunile artic olelor 272
si 273, U ngaria se obliga sl mentinl pe propriile sale li.
nii regimul tarifelor ex istente inainte de rgsboi pentru
trafic ul porturilor Adriatic ei si ale Mari Negre din punc t
de vedere al c onc urentei lor c u porturile germane dela
Nord (adaus numai privind U ngaria la art. c itat 295 T ri.
anon).
C u inc epere dela punerea in vig,oare a tratatului de fatg,
inaltele pgrti c ontrac tante vor reinoi, in c eea c e le prives.
te si sub rez ervele indic ate la paragraful al doilea al ar.
tic olului de fatg, c onventiunile si intelegerile semnate la
B erna la 14 Oc tombrie 18 90, 20 Septembrie 18 93, 16 Iu.
lie 18 95 , 16 Iunie 18 98 si la 19 Septembrie 1906 , privi.
toare la transportul mgrfurilor pe c gile ferate.
D ac a intr'un termen de c inc i ani dupg punerea in vigoare
a tratatului de fat se va inc heia o noul c onventiune pen=
tru transportul pe c .gile ferate a c glgtorilor, bagajelor si
mgrfurilor pentru a inloc ui c onventiunea dela B erna din
14 Oc tombrie 18 90 *) si adgugirile subsequente mentio.
nate mai sus, ac eastg noug c onventiune, prec um si c on.
ditiunile c omplimentare reguland transportul international
pe c ajole ferate c e s'ar putea intemeia pe ea, vor lega G er.
mania c hiar dac a ac eastg putere va refuz a sg ia parte la
preggtirea c onventiunii sau sl adere la ea. Pana la in.
c heerea unei noi c onventiuni, G ermania se va c onforma
S) Luc ru c e s'a ftic ut. Inc epand din Mai 1923 s'a Intrunit la
B erna o c onferint internationall a reprez entantilor administra.
tiilor de c gi ferate din diferitele State din initiativa .LIniunii
internationale de C . F ." rec onstituitl la Paris In 1922 si dup5 , lu.
c rAri de peste un an, la 23 Oc tombrie 1924, s'a ajuns la sem.
narea c elor doul c onventii internationale, una privitoare la
transportul de mArfuri (C . I. M.) si c ealalt1 privind transpor.
turile de c 5 ,15 tori si bagage (C . I. V.)
www.dacoromanica.ro
137
dispoz itiunilor c onventiunii de la B erna si adaugirilor
subsequente indic ate mai sus c at si c onditiunilor c ompli-
mentare (36 6 Versailles, 313 St. G ermain, 237 Neuilly,
296 T rianon).
G ermania va fi tinuta sa c ooperez e la stabilirea servi.
c iilor de bilete direc te pentru c alatori si. bagajele lor c are
i-se vor c ere de una sau mai multe puteri aliate si aso.
date pentru a asigura, prin drumul de fer, relatiunile a.
c estor puteri intre ele sau oric are alta tara, In transit
prin teritoriul german : G ermania va trebui in spec ial sa
primeasc in ac est sc op trenurile si vagoanele de prove-
nienta din teritoriile puterilor aliate si asoc iate si sa le
indrumez e c u o iuteala c el putin egala c elei a c eIor mai
bune trenuri de lung parc urs de pe ac eleasi linii. In niel
un c as, preturile aplic abile oc estor servic ii direc te nu vor
putea fi superioare preturilor perc epute, pe ac eleasi par.
c ursuri, pentru servic iile interne germane, efec tuate in a.
c eIeasi c onditiuni de vitez a s de c onfort.
T arifurile aplic abile, in ac eleasi c onditiuni de vitez a si
de c onfort, transportului de emigranti pe c alle ferate ger.
mane c u destinatiunea pentru sau c u provenienta din
porturile puterilor aliate si asoc iate, nu vor putea trec e,
nic iodata, peste o tax a c hilometric a superioara c elei a ta.
rifelar c elor mai favorabile, tinandu.se seam a de onc e
prime sau refac tii (D rimes ou risfournes) de c are ar bene.
fic ia, pe z isele c Ai ferate, emigrantii mergand sau venind
din oric e alte porturi (36 7 Versailles, 314 St. G ermain,
238 Neuilly, 297 T rianon).
G ermania se obliga sl nu adopte nic i o masura tec h.
nic l, fisc ala sau administrativa, prec um ar fi viz ita va.
mala, masurile de politie sanitara sau de c ontrol, c are ar
fi spec iale pentru servic iile direc te prevAz ute la artic olul
prec edent, sau la transporturile de emigranti c u destina.
tiunea pentru sau de provenientl din porturile puterilor
aliate si asoc iate si c are ar avea c a efec t de a impiedec a
www.dacoromanica.ro
138
sau intarz ia ac este servic ii (36 8 Versailles, 315 St. G er.
main, 239 Neuilly, 298 T rianon).
In c az de transport, parte pe c ale
feratg si parte pe
c ale de navigatiune interioarg, c u sau fgrg sc risoare de
trgsurg direc tg, stipulatiunile c e prec ed vor fi aplic abile
pgrtii drumului efec tuat pe c alea feratg, (36 9 Versailles,
316 St. G ermain, 240 Neuilly, 299 T rianon).
G ermania se bligg sg ac orde libertatea transitului prin
teritoriul ei pe c gile c ele mai apropiate pentru transitul
international, pe c gi ferate, pe c ursuri de apg navigabile
sau pe c analuri, persoanelor, mgrfurilor, ngvilor, vapoare.
lor, vagoanelor si servialor postale venind din sau mer.
gAnd spre teritorille oric greia din puterile aliate si asoc iate,
limitrofe sau nu ; in ac est sc op, trec erea prin apele terito.
riale va fi inoduitg. Persoanele, mgrfurile, ngvile, vapoa.
rele, trgsurile, vagoanele si. servic iile postale nu vor fi su.
puse nic i unui drept de transit, niel unui termen sau
restric tiuni nefolositoare si vor avea dreptul, in G erma.
nia, la tratamentul national in tot c e pr vete tax ele si in.
lesnirile, prec um si in onc e alta privintg.
Mgrfurile In transit vor fi sc utite de oric e drepturi de
vamg sau alte drepturi analoage.
Oric e tax e sau sarc ini grevgnd transportul in transit,
vor trebui sg fie ec hitabile tinandu.se seamg de c onditi.
unile trafic ului. Niel o redeventg, inlestaire sau restric tie
nu va trebui s depindg, direc t sau indirec t, de c alitatea
proprietarului sau de nationalitatea ngvei ori a altui mij.
loe de transport, c are ar fi fast sau ar trebui sg fie mire.
buintat pe o parte oarec are a parc ursului total (art. 321
Versailles, 28 4 St..G ermain, 212 Neuilly, 26 8 T rianon).
G ermania se obligg sl nu impunl, niel s6 , menting vre.un
c ontrol asupra intreprinderilor de transport, in transit de
dus si intors, ale emigrantilor, prin teritoriul ei, in afarg
de rrasurile nec esare pentru a c onstata c lac g c algtorii sunt
intr'adevgr in transit ; ea nu va ingldui niel unei c ompa..
www.dacoromanica.ro
139
nii de navi.5 ,,atie si nic i unei alte organiz atii, soc ietate sau
persoang partic u/arg interesail la trafic , sg partic ipe intr'un
mod orec are la un servic iu administrativ organiz at in
ac est sc op, niel sg ex erc ite o influentg direc ta sau indi.
rec tg in ac eastg privintg, (322 Versailles, 28 5 St. G ermain,
213 Neuilly, 26 9 T rianon).
G ermania nu va putea stabili nic i o deosebire sau pre.
ferintg, direc ta sau indirec ta, in c e priveste drepturile,
tax ele si prohibitiunile privitoare la importatiuni in terito.
riul ei sau la ex portatiuni din teritoriul ei si, sub rez erva
prevederilor partic ulare c ontinute in prez entul tratat, in
c e priveste c onditiunile si pretul transportului mgrfurilor
sau al persoanelor c u destinatie sau provenind din teri.
toriul ei, f-ie din c auz a fruntariei de intrare sau de esire,
fie a naturii, a proprietItii sau a pavilionului mijloac elor
de transport intrebuintate (inc lusiv tranporturile aeriene),
f e din c auz a punc tului de plec are initial sau imediat al
vasului sau bastimentului, vagonului, aeronavei sat'. al
altui naijloc de transport, a destinatiei sale finale sau in.
termediare, a intinerarului urmat sau a pundelor de
transbordare, fie prin faptul c l portul prin c are mgrfu.
rile sunt importate sau ex portate este un port german
sau un port strain oarec are, fie din faptul c g mgrfurile
sunt importate sau ex portate pe mare, pe usc at sau pe
C ale aeriang.
In spec ial, G ermania nu va putea infiinta in prejudi.
E lul porturilor, vaselor sau bastimentelor vreune a din pu.
tenle abate si asoc iate, nic i o supratax g, niel o primg
direc ta sau indirec ta la ex portul sau importul prin portu.
rile sau prin vasele sau bastimentele germane, sau prin
ac elea ale unei alte puteri, in spec ial sub forma de tarife
c ombinate, si niel sl supung persoanele si mgrfurile tre.
c and printr'un port sau intrebuintInd un vas sau basti.
ment al vre.uneia din puterile abate si asoc iate, la for..
malitgti sau termene oarec are, la c are ac este persoane sau
mArfuri nu ar fi supuse dac a ar trec e printiun porE ger.
man sau prin portul unei alte pulen, sau dac a ar intre.
www.dacoromanica.ro
140
buinta un vas sau un bastiment german sau un vas al
unei alte puteri (323 Versailles, 28 6 St. G ermain, 214
Neuilly, 270 T rianon).
Se vor lua toate dispoz itiunile nec esare, din punc t de
vedere administrativ si tec hnic , pentru a se mic sora pe
c at va fi c u putintg, pgtrunderea mgrfurilor prin frunta.
rifle G ermaniei si pentru a se asigura, inc epand dela z i.
sele fruntarii, ex pedierea si transportul ac estor mgrfuri,
fgrg a se fac e deosebire dac g vin din sau merg spre te.
ritorille puterilor aliate si asoc iate, sau in transit din sau
pentru ac este teritorii, in c onditiuni materiale identic e,
mai ales din punc tul de vedere al iutelii si al ingrijirilor
In timpul drumului, c u ac elea de c are ar benefic ia mgrfu.
rile de ac elas fel c glgtorind pe teritoriul german in c on.
ditiuni asemlngtoare de transport.
In spec ial, transportul mgrfurilor supuse stric gc iunii se
va fac e c u iutealg si regularitate, iar formalitgtile vamale
vor avea loc in asa fe] inc at sg permita c ontinuarea
di-
rec ta a transportului mgrfurilor c u trenurile de leggturg
(324 Versailles, 28 7 St. G ermain, 215 Neuilly, 271 T ri-
anon).
Porturile maritime ale puterilor abate si asoc iate vor
benefic ia de toate dispoz itiunile favorabile si de toate ta-
rifele rec luse ac ordate pe age ferate sau pe c gile navi-
gabile ale G ermaniei, in profilul porturilor germane sau
al vre-unui port al unei alte puteri (325
Versailles. 28 8
St. G ermain, 216 Neuilly, 272 T rianon).
G ermania nu va putea refuz a s5 , partic ipe la tarifele
sau le c ombinatiunile de tarife, c are ar avea c a
obiec t sg
asigure porturilor uneia din puterile
aliate si asoc iate
avantagii analoage ac elora c e ea ar
fi ac ordat propriilor
sale porturi sau ac elora ale unei alte puteri (326 Versa-
illes, 28 9 St. G ermain, 216 Neuilly, ac elas artic ol inglobgnd
si ac este prevederi, 273 T rianon).
Supusii puterilor aliate si asoc iate, prec um si bunurile
lor, vasele si bastimentele lor se vor buc ura, in toate por.
www.dacoromanica.ro
141
turile si pe toate c alle de navigatie interna ale G erma.
niel, de un tratament egal in toate privintele c u ac ela al
supusilor, bunurilor, vaselor i bastimentelor germane.
In spec ial, vasele si bastimentele vre.uneia din puterile
aliate si asoc iate vor fi autoriz ate sa transporte marfuri
de onc e natura prec um i c algori mergand sau venind
din porturi sau loc alitati situate pe teritoriul G ermaniei,
In c are pot sa anc orez e vasele i bastimentele germane,
In c onditiuni c e nu vor fi mai oneroase dec at c ele apli.
c ate vaselor si bastimentelor nationale ; ele vor fi tratate
pe pic ior de egalitate C u vasele i bastimentele nationale.
In c e priveste inlesnirile i sarc inile de porE uri s de c heiu
de onc e fel, inc lusiv inlesnirile de stationare, de inc arc a.
re si desc arc are, drepturile i sarc inile de tonaj, de c heiu,
de pilotaj, de far, de c arantina i oric e drepturi i sarc ini
analoage, de onc e natura ar fi, perc epute in numele i in
profitul guvernului, func tionarilor public i, partic ularilor
sau stabilimentelor de onc e fel.
In c az ul c lad G erman a ar ac orda vre.uneia dintre pu.
tenle aliate si asoc iate sau oric arei alte puteri straine un
tratament de favoare, ac est reg,im se va ex tinde fara ter.
men si fara c onditiuni gi asupra tuturor puterilor aliate
asoc iate.
Nu se va aduc e c irc ulatiunii persoanelor, vaselor si
bastimentelor alte piedic i dec at c ele rez ultand din dispo.
z itiile relative la varal, la politie, la presc riptiile sanitare,
la emigrare si la imigrare, prec um si la importul sau ex .
portul marfurilor prohibite. Ac este dispoz itiuni rationale
si uniforme nu vor trebui sl impiedec e in mod inutil tra.
fic ul (327 Versailles, 290 St. G ermain, 218 Neuilly, 274
T rianon).
In c eeac e priveste pesc uitul, c abotajul si remorc ajul
maritim, vasele si bastimentele puterilor aliate gi asoc iate
vor benefic ia, in apele teritoriale germane, de tratamentul
c are va fi ac ordat vaselor si bastimentelor natiunii c elei
mai favoriz ate (271 Versailles, 15 2 Neuilly.
In c eea c e priveste vasele puterilor aliate sau asoc iate
www.dacoromanica.ro
142
onc e fel de c ertific ate sau de doc umente referitoare la
vase sau la vapoare, c are erau rec unosc ute valabile in
G ermania inainte de rgsboi, sau c are ar putea fi ulterior
rec unosc ute c a valabile de c atre princ ipalele State mari.
time, vor fi rec unosc ute de G ermania c a valabile si c a e.
c hivalente c ertific atelor c orespunz gtoare liberate vaselor
sau vapoarelor germane.
T o astfel vor fi rec unosc ute c ertific atele si doc umen.
tele liberate vaselor si bastimentelor lor de c atre guver=
nele noilor State, fie c a au sau nu litoral maritim, c u c on.
ditiunea c a ac este c ertific ate si doc umente sg fie liberate
c onform obic eiurilor in general prac tic ate in princ ipalele
State maritime.
Inaltele pgrti c ontrac tante se invoesc a rec unoaste pa.
vilionul vaselor oric grei puteri aliate sau asoc iate, c are
n'au litoral maritim, dac a sunt inregistrate pe teritoriul ei;
ac est loc va fi c onsiderat pentru ac este vase c a port de
inregistrare (273 Versailles, 15 3 Neuilly *).
F grg a aduc e vre.o atingere obligatiunilor spec iale c e
sunt impuse de tratatul de fata, in profitul puterilor a.
late si asoc iate, G ermania isi fa indatorirea de a adera la
onc e c onventiune generala privitoare la regimul internati.
onal al transitului, al c gilor navigabile, al porturilor si. a.
ilor ferate, c e ar putea fi inc heiatg intre puterile aliate si
asoc iate, c u aprobarea Soc ietatii Natiunilor, intr'un ter.
men de c inc i ani c u inc epere dela punerea in vigoare a
tratatului de fatg **) (379 Versailles, 331 St. G ermain, 248
Neuilly, 314 T rianon).
Aeronavele c are apartin Statelor abate si asoc iate vor
avea depling libertate de a sbura deasupra teritoriului si
) T ratat-ul de Versailles c uprinde inc A un artic ol, 272, privinc l
pesc uit-ul si trafic ul de spirtoase in Marea Nordului. In sc himb,
In tratatele c u Austria (225 St. G ermain) si c u U ngaria (15 2
T rianon), State fkA litorul maritim, nu c orespunde ac estei !Atli
dec k un singur artic ol pentru pavilionul tkilor fkA litoral.
*) Vez i mai departe tex tul ac estei C onventii internationale
inc heiat la B arc elona (1921).
www.dacoromanica.ro
143
apelor teritoriale ale G ermaniei, si de a aterisa pe ac est
teritoriu si ape, si se vor buc ura de ac eleasi avantagii c a
si aeronavele germane, mai c u seamg in c az de peric ol pe
usc at si pe mare 4`).
Aeronavele apartinand puterilor abate si asoc iate, in
transit spre o tara strging oarec are, se vor buc ura de
dreptul de a sbura fgrg a ateriz a deasupra teritoriului si
apelor teritoriale ale G ermaniei, sub rez erva regulamen=
telor pe c are G erman a le va putea stabili si c are, de a.
semenea, vor fi aplic abile aeronavelor G ermaniei O. aero.
navelor tgrilor aliate si asoc iate.
Aerodromurile stabilite in G ermania si desc hise trafi=
c ului national, vor fi desc hise aeronavelor apartinand pu.
terilor aliate si asoc iate, c are vor fi tratate pe pic ior de
egalitate C u aeronavele germane in c eeac e priveste tax ele
de onc e natura, inc lusiv tax ele de aterisaj si de ac omo-
dare (am nagemenf).
Sub rez erva dispoz itiunilor de fatg, dreptul de trec ere,
de transit si de aterisaj prevgz ut in artic olele 313, 314 si
315 este subordona; indeplinirii re.gulamentelor pe c are
G ermania le va putea soc oti nec esare c a sa fie intoc mite,
rgmfinand stabilit c a ac este regulamente vor fi aplic ate
fgrg distinc tiune aeronavelor germane si c elor ale tgrilor
abate si asoc iate.
C ertific atele de nationalitate, de navigabilitate, brevetele
de c apac itate si lic entele liberate sau rec unosc ute c a va.
labile de c atre vre.una dintre puterile aliate si asoc iate,
vor fi admise in G ermania c a valabile si ec hivalente c u
c ertific atele, brevetele si lic entele date de G ermania.
D in punc tul de vedere al trafic ului c omerc ial aerian in.
tem, aeronavele apartinand puterilor aliate si asoc iate se
vor buc ura, in G ermania, (le tratamentul natiunii 9elei
mai favoriz ate.
G erman a se obliga sa pung in vigoare mgsurile nec e.
sare pentru a asigura c a onc e aeronava germana, c are va
*) LIrmeaz g 8 artic ole de c ate un aliniat fiec are, c u tex t uni-
form in toate c ele patru tratate de pac e (c u G ermania, Austria,
B ulgaria *i. T ingaria) sub titlul generic de navigatia aeriana".
www.dacoromanica.ro
144
sbura peste teritoriul sAu, sl se c onforme regulilor
asu.
pra foc urilor i semnalelor, regulilor aerului i regulilor
asupra trafic ului aerian pe deasupra sau In vec inatatea
aerodromurilor, asa prec um sunt fix ate ac este
reguli In
C onventiunea inc heiata intre puterile aliate si asoc iate
privitoare la navigatia aeriara *),
Obligatiunile impuse prin disppz itiunile c are prec ed vor
rAmane In vigoare p5 n1 la 1 Ianuarie 1923, afara numai
dac a G ermania nu a fost admisa mai inainte In Soc ieta.
tea Natiunilor sau nu a fost autoriz atl, c u c onsimtAm nw
tul puterilor aliate i asoc iate, sa adere la c onventia in.
c .heiata intre z isele puteri, priv toare la nav gatia aeriang.
(313= 320 Versailles, 276 .28 3 St. G ermain, 204.211 Neuilly,
26 0.26 7 T rianon).
II PR E VE D E R I SPE C IALE
Sub rez erva stipulatiunilor spec iale c ontinute in trata.
tul de fata c and, c a urmare a stabilir i noilor frontiere, o
linie c e leaga doua parti ale ac ele asi tari,
va trec e prin.
tr'o alta tara"), sau and o linie ramific ata (a' embranc he.
menf) plec and dintr'o tara se va termina in alta tara, c on.
ditiunile de ex ploatare vor fi
regulate printr'un aranja.
ment inc heiat intre administratiile c ailor ferate interesate.
In c az ul and ac este administratii nu vor ajunge la o in.
telegere in privinta c onditiunilor ac estui aranjament, c on.
flic tele vor fi lic h date de c omisiuni de ex perti c onstituite
prec um este spus la artic olul prec edent (372 Versailles,
319 St. G ermain, 302 T rianon).
Lifiintarea noilor glri fruntarii Intre Austria si Statele
abate s asoc iaie lim trofe, prec um
i ex ploatarea l niilor
dintre ac este gari vor fi
reglementate prin aranjamente
inc heiate In ac eleasi c onditiuni (adaus c a un alin. II nu.
mai in art. 319 St. G ermain).
*) Vez i mai jos tex tul ac estei c onventiuni internationale spe.
c iala.
**) Aluz ie si preoc upare de trec erea trenurilor germane spre
Prusia orieutala pi-in teritoriul polo, asa z isul c oridor" spre
B altic a.
www.dacoromanica.ro
145
In spec ial, aranjamentul pentru ex ploatarea liniei C sata.
Losonc z va garanta trec erea direc ta, in fiec are sens, prin
teritoriile ungare, a trenurilor c ehoslovac e avand o trac ..
tiune si ec hipe c ehoslovac e. T otu*i, numai de nu se va
dec ide altfel, ac est drept de trec ere va lua sfarsit, fie
dupa terminarea unei linii direc te C sata.Losonc z situata
In intregime pe teritoriul c ehoslovac , f e c el mai tarz iu la
ex pirarea unui termen de 15 ani dela punerea In vigoare
a tratatului de fata.
D e asemenea, aranjamentul pentru ex ploatarea sec tiunii
situata in teritoriul ungar al liniei legand Nagysz alonta
c u Arad si c u K isjen6 prin B k sc saba va garanta trec e.
rea direc ta, in fiec are sens, prin teritoriul ungar, a tre.
nurilor romanesti avand o trac tiune si ec hipe romane.
T otu i, numai de nu se va dec ide altfel, ac est drept de
trec ere va lua sfarsit, fie prin rac ordarea unei linii direc .
te situata in intregime pe teritoriul roman, intre liniile
Nagysz alonta.B k sc saba si K isjen6 .B k sc saba, fie la ex .
pirarea unui termen de z ec e ani d.ela punerea in vigoare
'a tratatului de fats., (urmeaz a pasajul de mai sus, adaus
c a alin. ll in art. 319 St. G ermain, si astfel se inc hee art.
302 T rianon).
In termen de c inc i ani c u inc epere dela punerea in vi.
goare a tratatului de fata, Statul c ehoslovac va putea
c ere c onstruirea unei c li ferate legand, pe teritoriul ger.
man, statiunile Sc hlauney si Nac hod. C heltuelile de c on.
struc tie vor fi in sarc ina Statului c ehoslovac (373 Ver.
sallies).
G ermania se obliga a primi in termen de z ec e ani in.
c epand dela punerea in vigoare a tratatului de fata, si la
c ererea c e i.s'ar fac e de guvemul elvetian, in intelegere
c u guvemul italian, denuntarea c onventiei intemationale
din 13 Oc tombrie 1909 privitoare la c alea ferata San-G 0.
thard. In lipsa de ac ord in privinta c onditiunilor ac estei
denuntari, G ermania se obliga, de pe ac um, sl primeasc l
hotararea unui arbitru desemnat de Statele U nite ale A.
meric ei (374 Versailles).
10
www.dacoromanica.ro
146
Pentru a se asigura ora ului
i distric tului G ola din
teritoriul sfirbo.c roato.sloven, intrebuintarea ggrii G ola din
teritoriul ungar, prec um 0 a drumurilor de fer deservind
ac este linii
i ac est distric t, 0 pentru a asigura trafic ului
sgrbo.c roato.sloven libera intrebuintare a unei c omunic a.
tiuni direc tg, pe c alea feratg, intre linia C sac tornyaNau.
K anisz a
i un a Z gr bG y kenyes pentru timpul nec e.
sar pAna la terminarea unei c li ferate
direc te, in teritoriul
s5 ,rbo.c roato.sloven, intre liniile de mai sus, c onditiunile
ex ploatgrii ggrii. G ola si a c liei ferate K otorB arc z , vor fi
fix ate intio c onventiune c e se va inc heia intre adminis.
tratiile interesate ale c gilor ferate ungare i sgrbo.c roato.
slovene. D ac g ac este administratiuni nu pot c gdea de a.
c ord in pribinta termenilor ac estei c onventii, punc tele de
divergen tg vor fi regulate de c gtre c omisiunea de ex perti
c ompetentg prevAz utl la artic olul 301 al tratatului ac esta
(303 T rianon).
Pentru a asi.gura regularitatea ex ploatgrii retelelor fe.
rate ale fostei monarhii austro.ungarg, c onc edate la c orn.
panii private, 0 c are in urna ex ec utlrii stipulatiunilor
prez entului tratat, ar fi situate pe teritoriul mai multor
State, reorganiz area administrativg i tec hnic g a z iselor
retele va fi reglementatg, pentru fiec are retea, printr'un
ac ord inc heiat intre c ompania c onc esionarl i Statele in.
teresate din punc tul de vedere teritorial.
Neintelegerile in privinta c grora nu s'ar putea ajunge
la o invoialg, in c are se c uprinc l si c hestiunile privitoare
la interpretarea c ontrac telor pentru rIsc umpArarea liniilor,
vor fi supuse unor arbitri desemnati de C onsiliul Soc ie.
t f i Natiunilor.
In c e priveste c ompania drumului de fer de Sud din
Austria, ac est arbitraj va putea fi c enit fie de C onsiliul
de administratie al c ompaniei, fie de c omitetul c are repre.
z intg pe purtgtoiii de obligatiuni (320 St. G ermain, 304
T rianon).
10. In termen de c inc i ani 'dela punerea in vigoare a
prez entului tratat, Italia va putea c ere c onstruirea sau a.
www.dacoromanica.ro
147
ineliorarea, pe teritoriul austriac , a noilor linii transalpine
ale trec gtoarei R esc hen
i pasului Predil. Afarg numai
dac g Austria nu intelege sg plgteasc g ea insAsi
c heltuelile de c onstruc tie si de ameliorare vor fi & c ute
41e Italia. U n arbitru desemnat de C onsiliul
S. N. si la
.ex pirarea unui termen c are va fi fix at de ac est C onsiliu,
va evalua partea din c beltuelile de c onstruc tie sau de a.
meliorare c are vor trebui s fie rambursate de Austria
Italiei, in proportia mAririi veniturilor c e le va aduc e ex .
ploatarea retelii austriac e si c are va rez ulta din z isele
luc rgri.
20. Austria va trebui sg c edez e in mod gratuit Italiei
proec tele i anex ele pentru c onstruirea drumurilor de fer
urm gto are ;
D rumul de fer dela T arvis prin R aible, Plez z o, C apo.
retto, C anale, G oriz ia pana la T riest ;
D rumul de fer loc al dela S. Luc ia de T olmino pang. la
C ap oretto
D rumul de fer (noul studiu) T arvisPlez z o ;
D rumul de fer dela R esc hen (jonc tiunea Landec k-Mals),
(321 St. G ermain).
Intr'un termen de c inc i ani, soc otit dela punerea In vi.
goare a tratatului de fatl, Statul c ehoslovac va putea c ere
imbunatItirea c ajel ferate pe teritoriul ungar intre statiu.
nile B ratislava (Posz ony) i NagyK anisz a.
R epartitiunea c heltuelilor va fi proportionalg c u avan.
iagiile pe c are puterile interesate le vor trage. In c az de
neintelegere, repartitiunee va fi flc utg de un arbitru de.
semnat de Soc ietatea Natiunilor (305 T rianon).
Avgrd in vedere importanta c e o prez intg pentru Statul
-c ehoslovac libera c omunic atie c u Adriatic a, Austria (U n.
gana) rec unoaste Statului c ehoslovac dreptul de a fac e sg
treac g trenurile sale pe sec tiunile c uprinse pe teritoriul
austriac (ungar) ale liniilor urmgtoare :
10. dela B ratislava c atre F iume, prin SopronSz om.
bathely i Mura K eresz tur i ramific atia dela MuraK e.
restur la Pragerhof [ in ambele tex te de tratate] .
www.dacoromanica.ro
148
2 . dela B udejovic c atre T riest prin Linz , SaintMi.
c hael, K lagenfurt si Assling i ramific atia dela K lagenfur
c atre T arvisio [ numai in tex tul c u Austria] .
30, dela B ratislava c atre F iume via H egyeshalonC sor-
na H egyfalu Z alab or Z alasz entivan Mura K eresz tur
ramific atiile dela H egyfalu la Sz ombathely si dela Mura-
K eresz tur la Pragerhof [ numai in tex tul C u U ngaria] .
In urma c ererii uneia sau c eleilalte pgrti, liniile asupra.
c grora se va ex erc ita dreptul de trec ere vor putea fi mo-
dific ate, in mod timporar sau definitiv, printr'un ac ord
intre administratia drumurilor de fer c ehoslovac e i ac eea-
a drumurilor de fer asupra c Arora se va ex erc ita dreptul
de trec ere (322 St. G ermain, 306 T rianon).
T renurile pentru c are se va fac e uz de dreptul de tre-
c ere nu vor putea deserv trafkul loc al dec At in virtutea
unui ac ord dintre Statul traversat i Statul c ehoslovac .
Ac est drept de trec ere va c uprinde, mai ales, dreptur
de a stabili depoz ite de masini i ateliere de mic a intre.
tinere pentru materialul rulant i ac ela de a desemna re-
prez entanti pentru a supraveghia servic iul trenurilor
slovac e (323 St. G ermain).
C onditiunile tec hnic e, administrative si financ iare In
c are dreptul de trec ere va fi ex erc itat de Statul Mao.
slovac vor fi determinate de o c onventie intre adminis.
tratia drumurilor de fer a ac estui Stat i ac eea a c gilor
intrebuintate in Austria. D ac a ac este administratiuni nu
pot sa ajungg la o intelegere in privinta termenilor ac es.
tei c onventiuni, se va hotgra asupra punc telor c are fac
obiec tul neintelegerii de un arbitru numit de guvernul
britanic ; dec iz iunile ac estui arbitru vor fi obligatorii pen-
tru ambele pArti.
In c az de neintelegere in privinta interpretArii c onven-
tiunii sau de dific ultati, c are nu vor fi fost prevuute de
ac eastg c onventiune, se va hotgra printr'un arbitraj in a.
c eleasi forme c at timp Soc ietatea Natiunilor nu va fi sta.
www.dacoromanica.ro
149
-bait o alta proc edurg. (324 St. G ermain, ambele artic ole
323.324 apar intr'un singur artic ol : 307 T rianon) *).
In porturile H amburg si Stettin, G ermania va da c u
Statului c ehoslovac , pentru un { imp de 99 ani, in.
-tinderi de parnant c e vor fi puse sub regimul general al
.z onelor libere si c are vor fi destinate transitului direc t
al mafurilor de provenientg din sau c u destinatiune pen.
tru ac est Stat (36 3 Versailles).
D elimitarea ac estor intinderi de pgmant, amenajarea lor,
modul de ex ploatare si, in general, toate c onditiunile pen.
tru intrebuintarea lor c uprinz and i pretul inc hirierii lor,
vor fi fix ate de c atre o c omisiune c ompusa din c ate un
delegat al G ermaniei, un delegat al Statului c ehoslovac
un delegat al Marei B ritanii. Ac este c onditiuni vor putea
fi reviz uite, la fiec are z ec e ani, c u ac eleasi forme *)
G ermania dec lara de pe ac um c a primeste hotararile c e
vor fi astfel luate (36 4 Versailles).
Se ac ordg Austriei (U ngariei) libera esire la marea A.
.driatic a si, in ac est sc op, i.se rec unoaste libertatea de
-transit prin teritoriile si in porturile deslipite
de fosta
monarhie austro.ungarg.
Libertatea de transit este c ea definitg, la artic olul 28 4
(26 8 in tex tul T rianon) pana in momentul and o c on.
ven(le generala va fi inc heiatg in ac east privinta intre
puterile abate i asoc iate, dupg c are dispoz itiunile nouei
c onventii se vor substitui c elor c uprinse in sus z isul artic ol.
C onventiuni partic ulare inc heiate intre Statele sau ad.
ministratiunile interesate vor determina c onditiunile pen.
tru ex erc itarea fac ultaii ac ordatg mai sus si vor regula
mai ales modul de utiliz are a porturilor
i z onelor libere,
-c are ex ista ac olo, prec um si a c ailor ferate c are au esire
*) N'am reprodus din ec onomie de spatiu art. 326 -327 St.
G ermain *i 309-310 T rianon, in tex te identic e, privitoare la
fransitul telefonic 5 i telegrafic prin c ele 4otil State, Austria si
U ngaria,
**) R egirnul ac estor z one libere in porturi a fost determinat
prin artic olele anterioare, 328 -330 din tratatul de Versailles.
www.dacoromanica.ro
15 0
normall ac olo, stabilirea de servic ii si tarife internatic .
nale (c omune) c are admit bilete si sc risori de trAsurg c li.-
rec te si mentinerea dispoz itiunilor C onventiei dela B erna
dela 14 Oc tombrie 18 90 si a c onditiunilor c omplimentare
pAn la inloc uirea ei c u o noul c onventie.
Libertatea de transit se va intinde la servic iile postale,
telegrafic e si telefonic e (311 St. G ermain, 294 T rianon).
www.dacoromanica.ro
D R E PT U L F LU VIAL INT E R NAT IONAL
ST AB ILIT PR IN T R AT AT E LE
PAC H G E NE R ALE
I. C lauz e privitoare la E lba, Oder, Niemen *IL D uniire.
D ispoz i(iuni generale
Sunt dec larate internationale :
E lba (Labe) dela c onfluentul Vltava (Moldau) si. Vltava
inc epfind deja Praga ; Oder (Odra) dela c onfluentul Oppa ;
Niemen (R usstromMemelNiemen) dela G rodno ;
D ungrea dela U lm ;
si ori c e parte navigabilg a ac estor retele fluviale c are
serveste in mod natural de esire la mare pentru mai mul-
te State, c u sau fgrg transbordare de pe un vas pe altul,
prec um si c analurile laterale si senalele c are ar fi stabi.
lite, fie pentru a dubla sau ameliora sec tiunile natural
navigabile ale z iselor reteje fluviale,
fie pentru a reuni
doug sec tiuni natural navigabile ale ac eluias c urs de apl.
T ot astfel se va proc eda c u c alea navigabilg R hirx D u.
ngre in c onditiunile stabilite la artic olul 35 3. (331 Versailles,
prec um si'n tex tul 291 St. G ermain c are adaugg c l sunt
internationale si partea din c ursul Moravei si a T hayei
c are c onstitue fruntaria dintre C ehoslovac ia si Austria".
Ac est artic ol se inc hee, in c orespunz gtoarele lui 291 St.
G ermain, 219 Neuilly si 275 T rianon, c u adausul In urma
unui ac ord inc heiat de Statele riverane, regimul interna.
tional va putea fi intins la onc e parte a retelei fluviale
sus numite c are nu va fi c uprinsg in definitia generalg").
Supusii, bunurile si pavilioanele tuturor puterilor vor
fi tratate, pe c gile dec larate intemationale in artic olul pre.
c edent, pe un pic ior de perfec tg egalitate, asa Inc lt nic i
www.dacoromanica.ro
15 2
o deosebire sg nu fie fgc utg in paguba upusilor, bunu.
rilor si pavilionului vre.une a din ac este puteri, intre ac es.
tia si supusii, bunurile s pavilionul Statului riveran insusi
sau al Statului ai arui supusi, bunuri sau pavilion se
buc urg de tratamentul c el mai favorabil.
T otusi, vasele germane nu vor putea ex ec uta transpor.
tul pe linii regulate de c algtori sau de mgrfur , intre por.
turile unei puteri aliate sau asoc iate dec gt C u o autoriz are
spec ialg a ac esteia (332 Versailles ; fgrg ultimul aliniat,
ac est artic ol are de c orespunz gtor 292 St. G ermain, 220
Neuilly si 276 T rianon, aliniatul devenind un nou artic ol
in c elelalte tratate : 293 St. G ermain, 221 Neuilly *) si
277 T rianon).
T ax e, susc eptibile de a varia dupg d feritele sec tiuni ale
fluviului, vor putea fi perc epute asupra vaselor c e intre.
buinteaz g c alea navigabilg sau intrgrile ei (ses ac c es), afarg
de vre.o prevedere c ontrarg, a vre.unei c onventiuni ex is-
tente. E le vor fi
in mod ex c lusiv dest nate sl ac opere
intr'un mod ec hitabil c heltuelile de intretinere ale naviga.
bilitgtii sau de ameliorare a fluviului si ale intrgrilor sale,
sau al preintampine c leltuelile fgc ute in interesul navi.
gatiunii.
T ariful va fi c alc ulat dupg ac este c heltueli s afisat in
porturi. Ac este tax e vor fi stabilite in asa fel Inc lt sl nu
fie nevoe de o c erc etare amAnuntita a inc Arc aturii, afarl
numai dac a nu ex ista bgnuiall de fraudg, sau de c ontra.
ventie. (333
Versailles, 294 St. G ermain, 222 Neuilly,
278 T rianon),
T ransitul
c glgtorilor, vaselor si mgrfurilor se va fac e
c onform c ondi(iunilor generale fix ate la sec tiunea I.
C find c ele doug tgrmuri ale unui fluviu international
fac parte dintr'un ac ela
Stat, mgrf-urile in transit vor
putea fi puse sub sigiliu sau sub paz a agentilor vamali.
*) Ac est artic ol are un aliniat final c are nu figureaz 1 in c ele-
lalte artic ole c orespunz Atoare si c are spune asa: B ulgaria se
obliga a pAstra in favoarea puterilor aliate si asoc iate si a sis
pusilor lor, toate inlesnirile de c are ac estia se buc urau inainte
de rAsboi in porturile bulgare".
www.dacoromanica.ro
15 3
C 1nd fluviul formeaz g fruntaria, mgrfurile si c glgtorii in
transit vor fi sc utiti de onc e formalitate vamalg ; inarc a.
rea si desc grc area mgrfurilor, prec um si imbarc area si
debarc area c glgtorilor nu se va putea fac e deat in portu.
rile 'indic ate de Statul riveran (334 Versailles, 295 St. G er.
main, 223 Neuilly, 279 T rianon).
Pe parc ursul prec ura si la imbuc gtura fluviilor sus men.
tionate nu vor putea fi perc epute redevente de nid un
fel, afarg de c ele prevgz ute in prez enta parte.
Ac eastg dispoz itie nu va impiedic a infiintarea de c gtre
& aide riverane, de drepturi vamale, de ac c iz loc al (oc froi)
sau de c onsumatiune, de asemenea, nu va impiedic a in.
fiintarea de tare rationale si uniforme perc epute in por.
turi, dupg tarifele public e, pentru intrebuintarea mac ara.
lelor, elevatoarelor, c heiurilor, niagaz iilor si a altor aseme.
nea instalatiuni (335 Versailles, 296 St. G ermain, 224
Neuilly, 28 0 T rianon).
In lipsa unei organiz gri spec iale pentru ex ec utarea lu.
c rgrilor de intretinere si de ameliorare a pgrti internati.
onale a unei retele navigabile, fiec are Stat riveran va fi
tinut sl ia, In mgsura potrivitg, dispoz itiunile nec esare in
sc opul de a indepgrta oric e obstac ole sau peric ole pentru
navigatie si de a asigura mentinerea navigatiunii in bune
c onditiuni.
D ac a un Stat nu se c onformeaz g ac estei obligatiuni,
oric are Stat riveran sau reprez entat in C omisia interna.
tionalg, daa ex ista vre.una, va putea sl rec urgg la juris.
dic tia instituitg in ac est sc op de Soc ietatea Natiunilor
(336 Versailles, 297 St. G ermain, 225 Neuilly, 28 1 T rianon).
Se va proc eda in ac elas mod in c az ul and un Stat ri.
veran ar intreprinde luc rgri de natura sA aduc A atingere
navigatiunii pe parE ea internationall a fluviului. J urisdic .
tiunea argaE l in artic olul prec edent, va putea sg presc rie
suspendarea sau suprimarea ac estor luc rgri, tingnd seama
in botgrgrile sale de drepturile relative la irigatie, la forta
bidraulic g, la pesarii si la c elelalte interese nationale, c are,
In c az de ac ord al tuturor Statelor riverane sau al tuturor
Statelor reprez entate in C omisiunea intemationalg, c laa
www.dacoromanica.ro
15 4
ex ista vreuna, vor avea prec adere asupra trebuintelor
na.
vigatiunii.
R ec ursul la jurisdic tiunea Soc ietatii Natiunilor
nu va
fi suspensiv de ex ec utare (337 Versailles, 298 St, G er.
main, 226 Neuilly, 28 2 T rianon).
R egimul formulat in artic olele 332 pana la 337 de mai
sus
( i c orespunz gtoarele lor in diferitele
tratate) va fi
inloc uit prin ac ela c are va fi instituit intio c onventie
ge.
neralg c e se va stabili de puterile
aliate *i asoc iate *i.
aprobata de Soc ietate Natiunilor, privitoare la c alk navi.
gabile al c aror c arac ter international l'ar rec unoa*te z isa
c onventiune.
Ac eastg c onventiune va putea s aplic e la toate sau la
o parte din retelele fluviale ale E lbei (Labe), ale Oderu.
lui (Odra), ale Niemenului (R usstrom MemelNiemen)
*i ale D unarii mentionate mai sus, prec um *i la c elelalte
elemente ale z iselor retele fluviale c are ar putea sa fie
c uprinse intr'o definitie generala.
G ermania se obliga, potrivit
dispoz itiunilor arfic olului
379, ( i c orespunz atorul lui) sg adere la z isa c onventie
generala, prec um 0 la toate proec tele de reviz uire ale
ac or.
durilor internationale i regulamentelor in vigoare stabili.
te potrivit arfic olului 343 de mai jos (338 Versailles, 299
St. G ermain, 227 Neuilly, 28 3 T rianon).
G ermania va c eda puterilor aliate *i. asoc iate interesate,
In termen de c el mult trei luni dupg notific area c e i-se
va fac e, o parte din remorc herele *i vasele c are vor rl=
mfine imatric alate in porturile retelelor fluviale argtate in
artic olul 331 (*i c orespunz atorul), dupg prelugrile c e se
vor fac e drept restituire sau repartitie. G ermania va c e-
da, de asemeni, materialul de onc e natura nec esar puteri.
lor aliate i asoc iate interesate pentru ufiliz area ac es.
tor retele.
Numarul remorc herelor *i vaselor *i. importanta mated.
alului c edat, prec um *i reparatia lor vor fi determinate
de unul sau mai multi arbitri desemnati de Statele U nite
ale Americ ii tinandu.se seanal de trebuintele legitime ale
plrtilor in c auz l *i intemeindu.se mai ales pe trafic ul na.
www.dacoromanica.ro
15 5
vigatiunii in c ei c inc i ani c ari au prec edat rgsboiul. T oate
bastimentele c edate vor fi prevgz ute c u ac c esoriile apa.
ratele lor, vor trebui sg fie in bung stare,
c apabile de a
transporta mgrfuri ; ele vor fi alese dintre c ele c onstruite
de c urand. (339 Versailles, 300 St. G ermain, 228 Neuilly,
28 4 T rianon),
C esiunile prevgz ute in prez entul artic ol vor da loc la
o indemniz are, al c grei total fix at in bloc de c atre arbitrtj
sau de c gtre arbitrii, nu va putea in nic iun c az sg depg.
seasc g valoarea c apitalului investit pentru materialul c edA
si va fi imputabil asupra totatului sumelor datorate de
G erman a; c a urmare, indemniz area proprietarilor rgmane
numai in sarc .ina G ermaniei (alin. final art. 339 numai
Versailles).
C And c ez iuni/e prevgz ute in prez entul artic ol vor c ere
transferturi de proprietate, arbitrul sau arbitrii vor fix a
drepturile fostilor proprietari la 15 Oc tombfie 1918 si in.
demniz area c e li-se datoreste, prec um i modul de plat5 .
al ac estei indemniz an i in fiec are c az partic ular. D ac g, ar.
bitrul sau arbitrii rec unosc c toatg sau o parte din a=
c eastg indemniz are trebue c reving direc t sau indirec t
Statelor obligate la reparatiuni, ei vor trebui sg determi-
ne suma c e va trebui sg fie pusg in c reditul z iselor State.
In c e priveste D ungrea, sunt de asemenea supuse la ho.
tgarea arbitrului sau arbitrilor susmetionati c hestiunile
privitoare la repartitia permanenig a ngvilor, a c gror prow
prietate sau nationalitate ar da loe la un diferend intre
State si la c onditiile z isei repartitiuni.
O c omisiune alc gtuitg din reprez entantii Statelor U nite
ale Americ ei, Iroperiului britanic , F rantei i Italiei este
insgrc inatg, pana la repartitia definitiva, c u c ontrolul a=
c estor nlvi. Ac eastg c omisiune va fac e, in mod proviz or,
tot c e va trebui pentru a asigura ex ploatarea ac estor
ngvi in interesul general de un organism loc al oarec are
sau, dac a nu, va intreprinde ea insgsi ac easta fgrg c a, to-
tusi, sg aduc g vre-o atingere repartitiei definitive.
Ac easta ex ploatare proviz orie va fi stabilitg, pe c 1t Po.
sibil, pe baz e c omerc iale i veniturile nete perc epute de
www.dacoromanica.ro
15 6
F rantei ;
Italiei si
B elgiei.
5 ) Ac estea figureaz a numai in tratatul de Versailles c ad nu.
mai G ermania este tara in atingere C u ac estefluvii ; dec i, nu.
merile notate vor insemna artic ole din tratatul de Versailles.
z isa c omisiune pentru navlosirea ngvilor vor fi intrebuin.
tate in modul c e se va argta de C omisiunea de raparati.
uni (ac este aliniate sunt numai in tex tul artic olelor sus
notate din tratatele St. G ermain, Neuilly si T rianon).
11 D ispoz itiuni spec iale la- E lba, la Oder
:A la Niemen 5 )
E lba va fi pusg sub administratia ueei C omisiuni in.
temationale c are va c uprinde :
4 reprez entanti ai Statelor germane riverane fluviului ;
2 reprerentanti ai Statului c ehoslovac ;
1 reprez entant al Angliei;
1
.
1
1
Oric are ar fi numgrul membrilor prez enti, fie c are de.
legatie va avea un nuralr de voturi egaI c u numgrul de
reprez entanti c are i.s'a ac ordat.
C hiar c gnd unii din ac e*ti reprez entanti nu pot fi de.
semnati in momentul punerii in vigoare a prez entului
tratat, dec iz iunile C omisiunii, vor fi, totusi, valabile (340).
F luviul Oder va fi pus sub administratia unei C omisi
uni intemationale c are va c uprinde :
1 reprez entant al Poloniei ;
3 reprez entanti ai Prusiei ;
1 reprez entant al Statului c ehoslovac ;
1
Angliei ;
1
. .
F rantei ;
1
D anemarc ei si
1
Suec liei.
D ac g unii din ac e*ti repez rentanti nu pot fi numiti in
momentul punerii in vigoare a prez entului tratat, dec iz i.
unile C omisiunei vor fi, totusi, valabile (341).
www.dacoromanica.ro
15 7
D upg c ererea adresatg, Soc ietgtii Natiunilor de unul din
Statele riverane, Niemen= u1 va fi pus sub administratia
unei C omisiuni internationale c are va c uprinde c ate un
reprez entant de fiec are din Statele riverane si trei repre.
z entanti ai altor State desemnate de Soc ietatea Natiuni.
lor (342).
C omisiunile internationale prevaz ute la artic olele 340 si
341 se vor intruni intr'un termen de trei luni dela data
punerii in vigoare a prez entului tratat.
C omisiunea internationall prevaz uta la artic olul 342 se
va intruni in termen de trei luni dela data c erera adre.
satg de un Stat riveran.
F iec are din ac este C omisiuni va proc eda, fgrg intgrz iere,
la elaborarea unui proec t de reviz uire a intelegerilor in.
temationale si a regulamentelor in vigoare. Ac est proec t
va fi redac tat c onform c onventiunii generale mentionatg.
la artic olul 338 dac a ac eastg c onven(iune va fi fost deja
inc heiatg ; in c az c ontrar, proec tul de revirnire va fi sta.
bi-t c onform princ ipiilor c uprinse in artic olele 332 pana-
la 337 de mai sus (343).
Proec tele pomenite in artic olul prec edent vor trebui
mai ales :
SI aleagg sediul C omisiunii intemationale si sa fi.
x ez e modul de numire al presedintelui ei ;
SI determine intinderea puterilor sale, in spec ial in
c e priveste ex ec utarea luc rgrilor de intretinere, de amena.
jare si ameliorare a retelii fluviale, regimul financ iar, sta..
bilirea si perc eperea tax elor si reglementarea navigatiei ;
SI delimitez e sec tiunile fluviului sau ale afluentilor
sli, c arora va trebui sa, se aplic e regimul international (344).
Intelegerile internationale 0 regulamentele c are guver.
neaz a ac um navigatia E lbei, a Oderului si a Niemen.ului
vox fi mentinute proviz or in vigoare, pIng la ratific area
proec telor de reviz uire mentionate mai sus. C u toate a.
c estea, in toate c az urile c and ac este intelegeri si regula.
www.dacoromanica.ro
16 8
mente ar fi in opoz itie C u dispoz itiunile artic olelor 332
pana la 337 de mai sus, sau ale c onventiei _ generale c e se
va inc heia, ac este din urma dispoz itiuni vor prevala (345 ).
LT I. C lauz e privitoare la R hin si la Moselle *)
D ela punerea in vigoare a tratatului de fatg, c onventia
dela Mannheim din 17 Oc tombrie 18 6 8 , c uprinz and si
protoc olul sau de inc hidere, va c ontinua sg reglementez e
navigatiunea R hin.ului in c onditiunile mai jos fix ate.
In c az de c onflic t intre anumite prevederi ale z isei c on.
ventii *i dispoz itiunile C onventiei generale mentionata In
artic olul 38 8 de mai sus, c are se va aplic a R hin.ului, dis.
poz itiunile C onventiei generale vor prevala.
Intr'un termen de c e! mult ease luni dela punerea in
vigoare a tratatului de fatg, C omisia c entralg mentionatg
In artic olul 35 5 se va intruni spre a stabili un proec t de
reviz uire a c onventiei dela Mannheim. Ac est proec t va
trebui sg fie redac tat in c onformitate c u prevederile C on.
ventiei generale, dac a ac easta va fi fost inc heiatg la ac ea
data, *i va fi supus puterilor reprez entate in C omisia
c entrals.
G ermania dec larg, c hiar de ac um, c a aderg la proec tul
c e se va alc gtui in c hipul mai sus aratat.
In afarg de ac easta, modific arle argtate in artic olele ur.
ragtoare, vor fi imediat aduse c onventiei dela Mannheim.
Puterile aliate *i asoc iate i*i rez erva dreptul de a se
intelege, in ac eastg privintg, c u Olanda. G ermania se o-
bliga de pe ac um, dac a i.se va c ere, sa-si dea c onsimtg-
mantul la onc e intelegere de asemenea natura (35 4).
C omisia c entralg prevgz utg de c onventia dela Mann.
helm, va c uprinde 19 membri *i anume :
2 reprez entanti ai Olandei;
2
,, ,,
E lvetiei
4
,, .
Statelor germane **) riverane flu.
viului ;
5 ) Ac eia*i observatie c a in nota prec edentl.
*5 ) D e remarc at c urioasa c onc eptie a redac torilor tratatelor de
pac e la alatuirea c omisiilor fluviale internationale and vor-
besc despre reprez entantii Statelor" germane si nu ai G ermaniei.
www.dacoromanica.ro
15 9
4 reprez entanti ai
F rantei, c are va numi, pe deasupra,
presedintele C ornisiei ;
2 ai
2
Italiei
2
B elgiei
R esedinta, C omisiei c entrale va fi fix at la Strasburg.
Oric are ar fi numgrul membrilor prez enti, fiec are delega.
tiune va avea dreptul la un numgr egal de voturi c u nu.
mgru/ reprez entantilor c e are.
D ac g, un anumit nuralr din ac esti reprez entanti nu pot
sg fie desemnati in momentul punerii in vigoare a trata.
tului de fatg,,hotgrarile C omisiei vor fi, totusi, valabile (35 5 ).
Vasele tuturor natiunilor i inc grc gturile lor se vor bu.
c ura de toate drepturile i privilegille ac ordate vapoarelor
c e apartin navigatiei R hin-ului i inc grc gturilor ac estora.
Nic i una din prevederile c uprinse in artic olele 15 pang
la 20 si 26 ale c onventiei dela Mannheim mentionatl mai
sus, in artic olul 4 al protoc olului de inc hidere, sau in
c onventlile ulterioare, nu va c onstitui o piedic g liberei
navigatii a vaselor i ec hipagiilor de onc e nationalitate pe
R hin si pe c gile de apg c grora se aplic A z isele c onventii,
sub rez erva respec tgrii dispoz itiunilor edic tate de C omisia
c entralg, in c eea c e priveste pilotajul i c elelalte mgsuri
de politie.
D ispoz itiunile artic olului 22 al c onventiei dela Mann.
heim si ale artic olului 5 al protoc olului de inc hidere, se
vor aplic a numai vaselor inregistrate pe R hin. C omisia
c entralg va determina mgsurile de luat pentru a c ontrola
c um vor implini c elelalte vase presc riptiunile statutului
general aplic abil navigatiei pe R hin (35 6 ).
In termenul max imum de trei luni dela notific area c e
i.se va fac e, G ermania va c eda F rantei fie remorc here
vase, de preferintg din ac elea c are vor rgmAne imatric ulate
In porturile germane ale R hin.ului, dupg c e se vor fac e
pe c ale de restituire sau reparatiuni prelugrile c uvenite,
fie parti de interes in soc ietgtile germane de navigatie
pe R hin.
In c as de c esiune de vase si remorc here, ac estea pre.
www.dacoromanica.ro
16 o
vaz ute c u toate ac c esorille s aparatele /or, vor trebui sa.
fie in stare buna, c apabile sa asigure trafic ul c omerc ial
pe R hin si alese dintre c ele mai proaspat c onstruite.
Ac eleasi regule se vor aplic a in c eea c e priveste c esiu.
nea de c atre G ermania F rantei :
1 a instalatiunilor, postului de stationare, platforme=
lor, doc urilor, magaz inelor de tot c e serveste c a instalati
pentru navigat e, etc . pe c are nationalii germani sau so.
c ietatile germane le posedau in portul R otterdam la 1 Au.
gust 1914;
20 a partic iparilor sau intereselor pe c are G ermania sau
nationalii ei le aveau la ac e asi data in z isele instalatiuni ;
Q uantumul total si amanuntele ac estor c esiuni vor fi
determinate tinand seama de nevoile legitime ale partilor
interesate, de c atre unul sau mai multi arbitri desemnati
de Statele U nite ale Americ ei, in termenul de un an dupa
punerea in vigoare a tratatului de fata.
C esiunile prevaz ute la artic olul de fata vor da loc la o
indemniz are al c arel quantum total fix at dupa aprec iere
de c atre arbitru sau arbitrii, nu va putea depasi in nic i
un c as valoarea c apitalului investit pentru obtinerea ma.
terialului si instalatiunilor c edate, s va fi imputat asupra
totalitatii sumelor datorite de G erman a; va fi in sarc ina
G ermaniei de a despagubi pe proprietari (35 7).
F i nd data obligatiunea de a se c onforma prevederilor
c onventie dela Mannheim, sau ac eleia c are o va inloc ui,
c at *i prevederilor tratatulu de fata, F ranta va avea pe
tot c ursul R hin.ului c uprins intre punc tele ex treme ale
fruntariilor sale:
drepful de a lua apa din debitul R hin.ului pentru
al mentarea c analurilor de navigatie si de irigare c onstruite
sau de c onstruit, sau pentru onc e alt sc opF prec um si de
a ex ec uta pe malul german toate luc rarile nec esare intru
ex erc tarea ac estu drept ;
dreptul ex c lus v la energ a produsa, prin amenaja.
mentul rAului, sub rez erva p/Atii c atre G ermania a unei
junaltAti din valoarea energiei efec tiv produsa ; ac easta
plata se va fac e fie in bani, fie in energie, lar quantumul
www.dacoromanica.ro
1.6 1.
c alc ulat, tinAndu.se seama de c ostul luc rarilor nec esare
pentru produc erea ener.glei, va fi determinat, In lipsa de
o invoire, pe c ale de arbitraj. In ac est sc op, F ranta va a.
vea, sing,ura, dreptul sa ex ec ute pe ac easta portiune a fluviu=
lui, toate luc rarile de amenajament, de baraj sau altele pe
c are le va soc oti utile pentru produc erea energiei. D rep.
tul de a lua apa din debitul R hin.ului este rec unosc ut,
de asemenea, i B elgiei pentru alimenterea c liei naviga.
bile R hin-Meuse prevaz uta mai jos.
E x erc itiul drepturilor mentionate sub paragrafele a)
b) ale artic olului ac esta nu va trebui nic i sa vateme na.
vigabilitatii, nic i sa reduc a inlesnirile navigatiei, fie in al.
bia R hin.ului, fie in derivatiunile c e i.ar fi substituite,
nic i sa atraga o urc are a tax elor perc epute Ora atunc i
prin aplic area c onventiei in vigoare. T oate proec tele de
luc ran i se vor c omunic a C ornisiei c entrale pentru a.i per.
mite sa se asigure c a ac este c onditiuni sunt indeplinite.
Spre a asigura buna i leala ex ec utare a dispoz itiunilor
c uprinse in paragrafele a) i b) de mai sus, G ermania
Isi interz ic e de a intreprinde sau autoriz a c onstru .
rea vre.unui c anal lateral si nic i vre.unei derivatiuni pe
malul drept al fluviului in fata fruntariilor franc ez e ;
20 R ec unoaste F rantei dreptul de adapostire si de tre.
c ere asupra tuturor terenurilor situate pe tarmul drept
c are vor fi nec esare pentru studiile, fac erea si ex ploatarea
baragiilor pe c are F ranta, c u adesiunea C omisiei c entrale,
va putea ulterior sa hotarasc a a le c onstrui. In c onformi.
tate c u ac easta adesiune, F ranta va avea c alitatea sa de.
termine i sg delimitez e loc urile nec esare, i va putea o.
c upa terenurile la ex pirarea unui termen de doua luni
duo. o simpla notific are, intervenind din partea ei plata
c atre G ermania a indemniz arilor al c aror quantum total
va fi fix at de C omisia c entrall. Va apartine G ermaniei o.
bligatia de a despagubi pe proprietaiii fondurilor grevate
de ac este servituti sau oc upate in mod definitiv de lu.
c rarile c itate.
D ac a E lvetia va c ere i C omisia c entrala if: va da a.
probarea, ac eleasi drepturi ii vor fi ac ordate pentru par.
11
www.dacoromanica.ro
16 2
tea raului c e formeaz g fruntaria sa c u c elelalte State ri.
verane ;
30 Va remite guvemului franc ez in luna c e va urma
dupg, intrarea in vigoare a tratatului de fatg, toate planu.
rile, studiile, proec tele de c onc esiuni, si de c aiete de sar.
c ini, privitoare la amenajamentul R hin= ului pentru onc e in.
trebuintare de onc e fel stabilitg sau primita de guvemul Al.
sac iei.Lorenei sau de c el al Marelui D uc at de B aden (35 8 ).
In sec tiunile R hin.ului c are formeaz g granita intre F ran.
ta, si G ermania, si sub rez erva stipulatiunilor c e prec ed,
nic i o luc rare in albia sau pe unul ori c ellalt tArm al rAu.
lui nu se va putea ex ec uta Lara aprobarea prealabill a
C omisiei c entrale sau a delegatilor el (35 9).
F ranta isi rez ervA fac ultatea de a se substitui in drep.
turile si oblig,atiile intervenite intre guvernul Alsac iei.
Lorenei si Marele D uc at de B aden pentru luc rgrile de e.
x ec utat pe R hin ; ea va putea, de asemeni, sl denunte a.
c este intelegeri intr'un termen de c inc i ani c e va inc epe
sA c urgA dela data punerii in vigoare a T ratatatului de
fatg.
F ranta va avea, de asemeni, fac ultatea de a fac e sg se
ex ec ute luc rgrile c are ar a rec unosc ute c a nec esare de C o.
misia c entralg pentru meatinerea sau ameliorarea naviga.
bilitatii R hin.ului, in amonte de Mannheim (36 0).
In c az ul c and, intr'un termen de c lougz ec i si c inc i de
ani, c u inc epere dela punerea in vigoare a tratatului de
fatl, B elgia s'ar hotgra sg, c reez e o c ale navigabilg pe o
lungg sec tiune R hin= Meuse, in dreptul loc alitgtii R uhrort
G ermania va fi tinutA sl c onstruiasc g dupg planurile c e.i
vor fi c omunic ate de guvernul belgian si dupg aprobarea
din partea C omisiei c entrale, portiunea ac estei c li navi.
gabile aflatg, pe teritoriul ei.
G uvemul bel.5 ,T ian va avea, in asemenea c az , dreptul de
a proc eda pe teren la toate studiile nec esare.
In lips1 de ex ec utare totalg sau partialg a luc rgrilor din
partea G ermaniei, C omisia c entralg va avea c alitatea sl
le fac a ea in loc ul c elei d'intli ; in ac est sc op, ea va pu.
tea determina si delimita loc urile nec esare si va oc upa te.
www.dacoromanica.ro
3.6 3
renurile, la ex pirarea unui termen de doug, luni dela o
simpIg notific are,
intervenind indemniz grlle c e ea le va
fix a si c are vor fi plgtite de c atre G ermania.
Ac easta c ale navigabill va fi pusg sub ac elas regim ad.
ministrativ c a i R hin.ul, iar repartitia intre StateIe strg.
batute a c beltuelilor primei instalgri, c uprinz and
niz grile de mai sus, va fi fac utg prin ingrijirea C omisiei
c entrale (36 1).
G ermania se obliga de pe ac um sa nu fac a nic i o o.
biec tiune la onc e propuneri ale C omisiei c entrale a R hin.
ului tinz and sg ex tinc la c ompetinta ei
1 asupra Moselei, dela fruntaria franc o.lux emburghez a
pang la R hin, sub rez erva asentimentuIui Lux emburgului ;
asupra R hin.ului In sus de B ale, plug la lac ul C on.
stanta, sub rez erva asentimentului E lvetiei ;
30 asupra c anaIurilor Iaterale i enaIuriIor c e s'ar c on.
strui f e pentru a dubla sau ameliora sec tiunile natural
navigabile ale R hin.ului i Moselei, fie pentru a reun
doua sec tiuni natural navigabile ale ac estor c ursuri de apg,
prec um i asupra tuturor c elorlalte elemente ale retelei
fluviale renane c e ar putea fi c uprinse in c onventia gene.
ralg prevAz uil la artic olul 338 de mai sus (36 2).
W. Prevederi spec ial D uniirii
C omisiunea europeanA a D ungrii i va ex erc .ita din nou
puterile c e le a vea inaintea rgsboiului. C u toate ac estea si
In mod proviz or, numai singurii reprez entanti ai Angliei,
F rante ,Italie R omaniei vor fac e parte din ac eastg c o.
misiune :(346 Versailles, 301 St. G ermain, 229 Neuilly,
28 5 T rianon),
D inT momentul and inc eteaz g c ompetinta C omisiunii eu.
ropene, reteaua D ungrii la c are se referg artic olul 331 va
fi pusA sub administratia unei C omisiuni internationale
c ompusg prec um urmeaz g :
2 reprez entanti ai Statelor germane riverane ;
*) In tex tele figurAnc l in mai multe tratate, G ermaniei Ii va
c orespunde Statul semnatar respec tiv.
www.dacoromanica.ro
16 4
1 reprez entant de fiec are din c elelalte State riverane ;
1 reprez entant de fiec are din Statele neriverane repre.
z entate pe viitor in C omisiunea europeang a D ungrii.
D ac vre.unul din ac esti reprez entant nu pot fi de.
semnati in momentul punerii in vigoare a tratatului de
fatg, hotgrarile C omisiune vor fi, c u toate ac estea, vala.
bile (347 Versailles, 302 St. G ermain, 230 Neully, 28 6
T rianon).
C omisiunea internationalg prev5 z uig la artic olul prec e.
dent se va intruni c at mai c urand posibil dupg punerea
In vigoare a tratatului de fa tg si va lua asupra ei, in mod
proviz or, administrarea fluviului in c onformitate C u dis.
poz itiunile artic olelor 332 'Anil. la 338 , pana c and se va
stabili un stat-ut definitiv al D ungrii de c atre puterile
desemnate de c atre puterile aliate i asoc iate.
D ec z iunile ac este C omisiuni internationale vor fi luate
c u majoritate de voturi. R emuneratiile c omisarilor vor
fix ate si plgtite de tgrile lor respec tive,
In mod proviz oriu onc e defic it c are s'ar produc e in
c heltuelile de adm nistratie ale C omisiunii internationale
va fi suportat in parti egale de Statele reprez entate in
C omisiune.
C omisiunea va fi insarc inatg, mai ales sg reglementez e
atributiunea lic entelor pilotilor, c heltuelile de pilotaj si sg
supraveghez e servic iile pibotilor (numai primul alineat for.
meaz g 348 Versailles, c are in c elelalte tratate apare c u
patru al neate: 303 St. G ermain, 231 Neuilly, 28 7 T rianon).
G ermania se obliga sg primeasc l regimul c e se va sta.
bili pentru D ungre de o c onferintg a puterilor desemnate
de c atre puterile aliate i asoc iate ; ac eastg c onferintg, la
c are vor putea fi de fatg reprez entanti ai G ermaniei, se
va intruni in termen de un an dupg punerea in vigoare
a tratatului de fatg.
PiInA in momentul c anc l se va stab li un staLut defini.
tiv in c eea c e priveste D ungrea, C omisiunea internationall
prevgz utg la artic olul 28 (T rianon) va avea sub c ontro.
lul sgu proviz oriu intrebu ntarea ec hipamentului, a edifi.
c iilor si a instalatiunilor intrebuintate pentru ex ec utarea
www.dacoromanica.ro
16 5
intretinerea luc rgrilor pe sec tiunea D ungrii intre T urnu.
Severin si Moldova, D estinatiunea definitivg a ac estor e.
c hipamente, edific ii i
instalatiuni va fi determinatg, de
c gtre c onferinta prevgz utg la alineatul prec edent. U ngaria
dec larg c renuntg la toate drepturile, titlurile i intere.
sele sale asupra z iselor ec hipamente, edific ii i instalati.
uni (Numai din primul alineat se alc gtueste artic olul 349
Versailles, 304 St. G ermain si 232 Neuilly, in intregime
c u ambele aliniate fac e artic olul 28 8 T rianon).
Mandatul dat prin artic olul 5 7 al tratatului de B erlin
din 13 Iulie 18 78 Austro.U ngariei i c edat de c atre ac eas.
ta U ngariei, pentru indeplinirea luc rgrilor dela Portile de
fer, inc eteaz g. C omisiunea insarc inata c u administrarea a.
c estei pgrti a fluviului va hotgra in privinta lic hidgrii
soc otelilor, sub rez erva dispoz itiunilor financ iare ale tra.
tatului de fatg. T ax ele c e ar putea fi nec esare, nu vor fi
in nic i un c as perc epute de U ngaria (35 0 Versailles, 305
St. G ermain, 233 Neuilly, 28 9 T rianon).
In c az ul and Statul c ehoslovac , Statul sarbo.c roato.slo.
ven sau R omania ar intreprinde, c u autoriz area sau pe
temeiul unui mandat al C omisiunii internationale, luc rani
de amenajament, de ameliorare, de baraj sau altele, pe o
sec tiune a retelei fluviale c e ar forma fruntaria, ac este
State se vor buc ura pe malul opus, c at si pe partea ah
biei situatg, in afarg de teritoriul lor, de toate inlesnirile
nec esare pentru a proc eda la studiile, la ex ec utarea si la
intretinerea ac estor luc ran i (35 1 Versailles, 306 St. G er.
main, 234 Neuilly, 290 T rianon).
G ermania va fi tinutg, fatg de C omisiunea europeang
D ungrii, la toate restituirle, reparatiunile i indemni.
z grile pentru pagubele indurate in timpul rgsboiului de
ac eastg C omisiune (35 2 Versailles, 307 St. G ermain, 235
Neuil/y, 291 T rianon).
In c az ul c onstruirii unei c gi navigable pe un mare sec -
tor intre R hin i D ungre, G ermania se obliga sg aplic e
ac estei c Ai navigabile regimul prevgz ut la artic olele 332
pana la 338 (numai 35 3 Versailles).
www.dacoromanica.ro
C ONVE NT IU NE A ST AB ILIND ST AT U T U L
D E F INIT IV AL D U NAR II e). (Paris 23 Iulie 1921).
B elgia, F ran fa, Marea B rifanie, G rec ia, l a/la, R omernia,
R egalul Seirbilor.C roafilorZ lovenilor $ i C ehoslovac ia.
Vroind sa determine de c omun ac ord, c onform stipula.
tiunilor T ratatelor dela Versailles, dela Saint.G erz nain,
dela Neuilly si dela T rianon, regulele .generale dupg c are
va fi asigurata In mod c lefinitiv libera c irc ulatiune a D u.
narii internationale,
Au dec is s4 inc heie o c onventiune in ac est sc op si au
desemnat c a plenipotentiari ai lor, anume :
(urmeaz ei numele ac esfora)
C ari, dupg c e si.au c oniunic at deplinele lor pulen, gl.
site in bung si c uvenita forma, au statornic it in prez enta
si c u partic iparea plenipotentiarilor G ermaniei, Austriei,
B ulgariei si U ngariei, autoriz ati in regula si anume :
(urmeaz ei $ i numele lar)
stipulatiunile urmatoare :
I. R egimul general al D uniirii.
Arf. 1. Navigatiunea pe D ungre este libera si desc lai.
sl tuturor pavilioanelor, in c onditiuni de egalitate c oma
*) La c onferinta internationall pentru inc heerea lu si c are a
luc rat in doug sessiuni, din c auz a divergentelor, dela 2 August
16 Noembrie 1920 si dela 5 April e-21 lulie 1921,au luat
parte Anglia, F ranta o Italia, marile pulen i neriverane ; Austria,
B ulgaria, C ehoslovac ia. G ermania, regatul sArboc roato.sloven,
R omania o U ngaria c a State r verane c onf. art. 347 din trata.
tul de Versailles o c orespunz gtoarele artic ole din c elelalte tra
tate de pac e ; in sfarsit, B elgia si G rec ia, c a State desemnate
de mane pulen i aliate si asoc iate potrivit art. 349 Versailles
si c elelalte tratate c orespunz 5 toare.
www.dacoromanica.ro
16 7
plec tg pe tot c ursul navigabil al fluviului, adic g intre
si Marea Neag,rg, si pe toatg reteaua fluvialg internatio=
naliz atg dupg c um este determinatg la artic olul urmgtor, in
asa fe] In c at nic i o deosebire sg nu fie fgc utg in pagu.
ba supusilor, bunurilor si pavilionului unei puteri oare.
c are, intre ac estea si supusii, bunurile si pavilionul Sta.
tului riveran insusi sau ale Statuki ai c gror supusi, bunuri
pavilion se buc urg de tratamentul c el mai favorabil.
Ac este dispoz itiuni trebuiesc intelese sub rez erva sti.
pulatiunilor c ontinute in artic olele 22 si 43 ale prez entei
c onventiuni.
Arf. 2. R eteaua fluvialg intemationaliz atg mentionatg
la artic olul prec edent este c ompusg din :
Morava *i T haya, in partea c ursului lor c onstituind frun.
tara intre Austria si C ehoslovac ia ;
D rava dela B ard ;
T isa dela gura Somesului ;
Muresul dela Arad ;
C analele laterale sau senalele c ari ar fi stabilite fie
pentru a dubla sau ameliora sec tiuni firesc navigabile ale
z isei retele, f-ie pentru a reun doug sec tiuni firesc navi.
gabile ale unuia dintre ac eleasi c ursuri de apg.
Arf. 3. Libertatea navigatiunii i egalitatea dintre pa.
vilioane sunt asigurate de c atre doug C omisiuni deose.
bite, si anume :
C omisiunea europeand a D undrii, a c grei
c ompetintg astfel prec um este determinatg la C apitolul
se intinde pe partea din fluviu z isg D ungrea rnaritima
C omisiunea infernafionald a D undrii a c grei c ompetinta ast.
fel prec um este determinatg la C apitolul III,
se intinde
asupra D ungrii fluviale navigabile, prec um si asupra c ain
lor de apg dec larate internationale la artic olul 2.
D umairea marifirnii
Ad. 4. C omisiunea europeang a D ungrii este c om.
pusg proviz oriu din reprez entantii F rantei, Marei B ritanii,
Italiei i R onagniei c u c fite un delegat de fiec are putere.
T otusi, onc e Stat european, c are va justific a in
viitor
interese c omerc iale, maritime si europene sufic iente la gu.
www.dacoromanica.ro
3.6 8
rile D ui:aril, va putea, dupg c ererea sa, sl fie admis a fi
reprez entat in c omisiune printr'o dec iz iune unanimA, lua.
fa de guvernele c are sunt ele insile reprez entate intrInsa.
Ad. 5 . C omisiunea europeara ex erc itA puterile pe
c are le avea inainte de rAsboi.
Nu se sc himbl nimic din drepturile, atributiunile i 1=
munitAtile c e ate din tratate, c onventiuni, ac te i aranja.
mente internationale relative la D unAre si imbuc Aturile ei.
Arf. 6 . C ompetinta C omisiunii europene se intinde
In ac eleasi c onditiuni c a i n rec ut i fArl nic i o modi-
fic are a limitelor ei ac tuale, asupra D unArii maritime, a.
dic l de la gurile fluviului pAnl in punc tul unde inc epe
c ompetenta C omisiunii internationale*).
*) D elegatul roman la c onferinta internationala pentru stabi.
lirea statutului definitiv, d. C ontesc u, dupa instruc t-file guvernu.
lui a isbutit sa obtina, din partea delegatilor Statelor reprez en.
tate in C . E . D ., urmatoarea dec laratie sub forma de protoc ol
interpretativ la art. 6 din stat-ut :
D upa ac toptarea de c atre c onferinta internationala a D unsrii
a art. 6 din proec tul de Statut definitiv, c are determina c ompe.
tinta C omisiunii europene, c lelegatii F rantei. Angliei, Italiei si
R omAniei au c onvenit, la c ererea c onferintei, sa redac tez e pro.
toc olul urmator in sc op de a fix a interpretarea c e au inteles sa
i.o dea prevederii de mai sus.
.Subsemnatii delegati dec lara c a prevaz andu.se in art. 6 ,,c om.
petinta C omisiunii europene, se intinde la D urarea maritima,
ac lic a dela gurile fluviului liana la punc tul unde inc epe c ompe.
tinta C omisiunii internat-ionale", Statutul nu aduc e si nu tre.
bue sa aduc l, pe viitor, nic i o sc himbare c ond tiunilor sau limi.
telor in c are ac est regim administrativ s'a aplic at pana astaz i.
Prin urmare, este bine inteles c a puterile C omisiunii nu sunt
nic spor te, nic i sc az ute pe temeiul ac estei dispoz itiuni i c a
ele trebue sa c ontinue a se ex erc ita pe fluviu in ac elas fel c a
in trec ut, in c onform tate c u tratatele, ac tele internationale si
regulamentele de navigat e, la c are au aderat toste Statele re.
prez entate. E , deasemenea, inteles c a int-re G alati si B rAila,
C omisiunea europeana va c ontinua, c a i in trec ut, sa intretina
c analul navigab l s servic ul lui de pilotaj.
Ac easta dec laratie va fi c omunic ata c onfer ntei spre c ele c u.
venite s varsata in arhivele of c iale ale C omisiunii europene a
D unari .
F ac uta. la Paris, in 6 Mai 1921" (11rmeaz ei sernneiturik).
C and s'a rat fic at si public at tex t-ul Statutului def nitiv, a.
c est protoc ol n'a aparut in Monitorul Ofic ial" probabil potri.
vit fraz ei din ultimul lui aliniat, c are nu.l inglobeaz A n Statur,
c um nu l'a inglobat nic protoc olul final C u atatea adausuri
ex plic ative !
www.dacoromanica.ro
16 9
Arf. 7. Puterile C omisiunii europene nu vor putea
lua sarsit dec at printr'un aranjament international inc he.
iat de c atre toate Statele reprez entate in C omisiune.
Sediul legal al C omisiunii rgmane fix at la G alati.
D un rea
Arf. 8 .C omisiunea internationalg a D ungrii este c ompu.
s c onform artic olelor 347 al T ratatului din Versailles, 302
al T ratatului din Saint.G ermain, 230 al T ratatului din
Neuilly si 28 6 al T ratatului deja T rianon, din doui re.
prez entanti ai Statelor germane riverane *), un reprez en.
tant al fiec gruia din c elelalte State riverane
si un repre.
z entant al fiec gruia din Statele neriverane, reprez entate
In C omisiunea europeang a D ungrii, sau c are ar putea fi
reprez entat in viitor.
Arf. 9.C ompetenta C omisiunii internationale se in.
tinde asupra pArtii din D ungre c uprinsg intre U lm i
B rgila i asupra retelei fluviale dec laratg internationalg,
In virtutea art. 2.
Nic i un c urs de apg in afarg de c ele mentionate la art.
2, nu va putea fi pus sub c ompetenta C omisiunii inter.
nationale fgrg c onsimtgmantul unanim al z isei C omisiuni.
Ad. 10.Asupra pgrtii din D undre si asupra retelei
fluviale pusl sub c ompetinta sa si in marginele puterilor
c e i-se dau prin prez enta c onventiune, C omisiunea inter.
nationall vegbeaz a c a nic iun obstac ol de nic iun fel sl nu
fie pus din partea unuia sau mai multor State liberei na-
vigatiuni pe fluviu, la ac eea c atat pentru transitul dit
si pentru folosinta porturilor, instalatiunilor i materialu.
lui lor, supusii, bunurile i pavilioanele tuturor puterilor
sg fie tratate pe pic ior de c omplec tg egalitate si, in mod
general, la ac eea c a nic i o atingere s nu fie adusg c arac .
terului international pe c ari tratatele l'au orrinduit re.telei
internationale a D ungrii.
*) B avaria si Wurtemberg. Ac eiasi c onc eptie c urioasa din tra.
tate mentionata mai sus c u privire la ,,SE atele" germane in loc
de G ermania pur i simplu. Ac ura e In c urs de aplanare la S.
N. un c onfl'c t isbuc nit toc mai anul ac esta, duo. unific area G er-
maniei sub regimul national-soc ialist.
www.dacoromanica.ro
170
Art. 11.Pe baz a propunerilor si proiec telor prez entate
de Statele riverane, C omisiunea internationall stabileste
programul general al marilor luc ran i de Imbunatatire c e
trebuiesc sa. fie intreprinse in interesul navigabilitatii rete.
le fluviale internationale si a c aror ex ec utiune poate
fi
repartiz ata pe o perioada de mai multi ani.
Programul anual al luc rarilor c urente de intretinere si
de imbunatatire a retelei fluviale este alc atuit de c atre
fiec are Stat riveran in c e priveste domeniul sAu teritorial
si c omunic at C omisiunii c are va aprec ia dac a ac est pro.
gram este c onform c erintelor navigatiunii ; ea va putea
sa,1 modific e de va glsi c e nec esar.
In toate hotarhile sale, C omisiunea va tine seama de
interesele tehnic e, ec onomic e si financ iare ale Statelor
riverane.
Arf. 12.Luc rgrile c uprinse in ac este doul programe
vor fi ex ec utate de c atre Statele riverane In limitele frun.
tariilor lor respec tive. C omisiunea se va
asigura de ex e.
c utarea luc rarilor si de c onformitatea lor c u programul In
c are stint prevaz ute.
In c az ul c and un Stet riveran nu ar fi In mAsurg s5
Intreprinc la el insusi luc rarile intrand in c ompetenta sa teri.
toriala, ac est Stet va fi tinut sa le lase a fi ex ec utate de
c atre C omisiunea internationala insasi in c onditiunile c e
ea va determina si far c a ea sa poets. Inc redinta ex ec u.
tarea Ion unui alt Stet, afara de c eeac e priveste partile
din reteaua fluviald formand fruntarie. In ac est din urma
c az , C omisiunea va determina modalitatile ex ec utarii lu.
c rarilor tinand seama de stipulatiunile spec iale ale trata.
telor.
Statele riverane interesate sunt tinute s5 , proc ure C o.
misiunii sau SE atului ex ec utant, dupa c az , toate usurin.
tele nec esare ex ec utarii z iselor luc ran.
Arf. 13. Statele riverane vor avea dreptul s5 intre.
princ la in marginile fruntariilor lor respec tive, fail apro.
barea prealabill a C omisiunii internationale, luc rarile c e
ar putea fi c erute de o Imprejurare neprev5 z utl si grab.
nic a. E le vor trebui, totusi, se anunte E arl intarz iere C o.
www.dacoromanica.ro
17 1
misiunea despre c auz ele c are au motivat ac este luc rad
trimiE andu.i o desc riere sumara a lor.
Arf. 14. Statele riverane vor trimite C omisiunii inter.
nationale o desc riere sumara a tuturor luc rarilor pe c ari
ele le c onsidera c a nec esare c lesvoltarii lor ec onomic e, mai
c u seama luc rarile de aparare c ontra inundatiunilor, c ele
privitoare la irigatiuni si la intrebuinE area fortelor hidrau.
lic e i c ari ar fi de ex ec utat pe c ursul de apa c uprins in
marginele fruntariilor lor respec tive,
C omisiunea nu poate interz ic e asemenea luc rad dec ak
numai atunc i c and ele ar fi de natura sa aduc a o atinge.
re navigabilitatii fluviului.
D ac a in termenul de doul luni dela data c omunic arii,
C omisiunea n'a formulat nic i o observatiune se va putea
proc eda, ara alta formalitate, la ex ec utarea z iselor luc rad.
In c az c ontrar, C omisiunea va trebui sa ia o botar 're de.
finitiva in c el mai sc urt timp posibil i c el mai tarz iu in
c ele patru luni dupa ex pirarea primului termen.
Arf. 15 . C heltuelile luc rarilor c urente de intreE inere
sunt in sarc ina Statelor riverane respec tive.
T otu*i, c and Statul ex ec utant va fi in masura sa fac a
dovada c a c heltuelile c e.i revin din faptul intreE inerii
*enalului intrec , c u mult, c eeac e ar rec lama nevoile pro=
priului sau trafic , el va putea c ere C omisiunii sa reparti=
z ez e in mod ec bitabil ac este c heltueli intre el i Statele
riverane direc t interesate in ex ec utarea z iselor luc rad. C o.
misiunea, in ac est c az , va fix a ea insa*i partea c ontribu.
tiva a fiec arui Stat i va asigura ac hitarea ei.
D ac a C omisiunea va intreprinde ea insasi luc rad de
intreE inere in marginele fruntadilor unui Stat, ea va pri.
mi, dela ac est Stat, suma c heltuelii c e.i revine.
Arf. 16 . In c eeac e privete luc rarile de imbunatatire
propriu z ise i luc rarile nec esitate de intretinerea luc rad.
lor de imbunatlE ire de o deosebita insemnatate, Statul
c are le va intreprinde va putea fi autoriz at de c atee C o.
misiune sa.*i ac opere c heltuelile prin perc eperea de tax e
pe navigatiune.
D ac a C omisiunea ex ec uta ea insa.0 luc rad de ac est fel,
www.dacoromanica.ro
172
ea va putea sg.s ac opere c heltuelile prin perc eperea de
tax e.
Arf. 17. In c e priveste pgrtile D ungrii formgnd frun.
tarie, ex ec utarea luc rgrilor si repartiz area c heltuelilor vor
fi regulate prin bung intele.gere intre Statele riverane res.
pec tive,
In c az de neintelegere, C omisiunea va determina ea
insgsi, tingnd seamg de stipulatiunile tratatelor, c onditiu.
nile ex ec utgrii z iselor luc rgri si eventual repartiz area c hel.
iuelilor oc az ionate de ex ec utarea lor.
Arf. 18 . T ax ele, atunc i and vor fi perc epute asupra
navigatiunii, vor fi moderate. E le vor fi c alc ulate pe to.
najul vasului si nu vor putea, in nic i un c az , sg fie ha.
z ate pe mgrfurile aansportate. La ex pirarea unei perioade
de c inc i ani, ac est sistem de stabilire a tax elor va putea
fi reviz uit dac a C omisiunea va dec ide astfel c u unanimi.
tatea membrilor sgi.
Produsul tax elor va fi ex c lusiv afec tat luc rgrilor c ari au
dat nastere stabilirii lor. C omisiunea intemationalg va de.
termina si public a tarifele lor ; ea le va c ontrola perc epe.
rea si afec tarea lor.
Ac este tax e nu vor putea c onstitui nic iod.atg un trata.
ment diferential intemeiat fie pe pavilionul vaselor sau pe
nationalitalitatea persoanelor s'i bunurilor, fie pe prove-
nienta, destinatiunea sau direc tiunea transporturilor ; ele
nu vor putea in nic i un c az sg proc ure un venit Statului
c are le perc epe sau C omisiunii, nic i sg fac g nec esarg o
ex aminare amgnuntitg a inc grc gturii, afarg de c az ul and
ar fi bgnuiall de fraudg sau de c ontraventiune.
In c az ul and C omisiunea intemationail a lua in sar.
c ina sa ex ec utarea luc rgrilor, ea va perc epe, prin mijloc i.
rea Statului riveran interesat, totalitatea tax elor c orespun.
z gtoare c heltuelilor sale.
Arf. 19. T ax ele de vaina s'i de ac c iz si alts tax e sta.
Mite de c gtre Statele riverane asupra mgrfuiilor c u oc a.
z iunea imbarc grii si debarc grii lor, in porturile sau pe ma.
lurile D ungrii, vor fi perc epute fgrg deosebire de pavilion
si in asa fel hic k sg, nu aduc g nic i o piedic g navigatiunii.
www.dacoromanica.ro
173
T ax ele de varal nu vor putea fi mai ridic ate c leat c ele
c e sunt perc epute la c elelalte fruntarii vamale ale Statului
interesat asupra marfurilor de ac eeasi natura, de ac eeasi
provenienta si c u ac eeasi destinatiune.
Arf. 20. Porturile si loc urile public e de imbarc are
debarc are, stabilite pe reteaua fluviala internationall, im.
preuna c u utilajul si instalatiunile lor, vor fi ac c esibile
navigatiunii
i intrebuintate de ea & Ic a deosebire de pa.
vilion, de provenienta si de destinatiune i fara c a o
oritate de favoare sa poata fi ac ordata, de c atre autorit .
tile loc ale c ompetinte, unui vapor in detrimentul altuia,
afara de c az uri ex c eptionale in c ari ar fi vadit c a nec esi.
tatile momentului
i interesele tarii rec lama o derogatiune.
Prioritatea, in ac este c az uri, va trebui sa fie ac ordata est.
fel ineat sa nu c onstitue o impedic are reall
la liberul e.
x erc itiu al navigatiunii, laid o atingere a princ ipiului egali.
tatii pavilo an el o r.
Ac eleasi autoritati vor ve.ghea c a toate operatiunile ne.
c esare trafic ului prec um imbarc area, debarc area, usurarea
vaselor, inmagaz inarea, transbordarea, etc ., sa fie ex ec u=
tate in c oiaditiuni pe c At mai usoare i mai repez i c u pu.
tinta si in asa fel inc tit sl nu aduc nic i o piedic a
F olosirea porturilor si loc urilor public e de imbarc are
de debarc are poate da loc la perc eperea de tax e si retie.
vente, potrivite egale pentru toate pavilioanele, c ores.
punz atoare c laeltuelilor de c onstruire, de intretinere si de
ex ploatare a porturilor i instalatiunilor lor. T arifele lor
vor fi public ate i aduse la c unostinta navigatorilor. E le
nu vor fi aplic abile dec 'at in c az de folosinta efec tiva a
instalatiunilor si utilajului in vederea c arora ele au fost
stabilite.
Statele riverane nu \T or pune piec lic a c a toate intreprin.
derile de navigatiune sl intretinl pe teritoriul lor agen.
tiile indispensabile ex erc itarii trafic ului
lor, sub rez erva
observarii le.gilor i regulamentelor tArii.
Art. 21. In c az ul in c are Statele riverane ar fi bota.
rit s c reez e porturi franc e sau z one libere in porturile
www.dacoromanica.ro
174
In c are transbordarea este in mod nec esar sau general
prac tic aig, regulamentele relative la folosinta z iselor por.
turi sau z one vor fi c omunic ate C omisiunii internationale.
Arf. 22. T ransportul mArfurilor si c Algtorilor intre por.
turile diferitelor State riverane, prec um si intre porturile
unui ac elas Stat este liber si ac c esibil tuturor pavilioane.
lor in c onditiuni de c omplec tl egalitate pe reteaua inter.
nationaliz atg a D ungrii.
T otusi, infiintarea unui servic iu loc al regulat de trans-
port de c glAtori si de marfuri indigene sau indigenate in-
tre porturile unuia si ac eluias Stat, nu va putea fi fa-
c utg de c Atre un pavilion strgin dec gt in c onformitate c u
regulamentele nationale si in ac ord c u autoritgtile Statu-
lui riveran interesat.
Arf. 23. T rec erea in transit a vapoarelor, plutelor, a..
lgtorilor si mgrfurilor e liberg pe reteaua internationali-
z gi a D ungrii, fie c l ac est transit se fac e direc t sau du.
pl transbordare sau punere in antrepoz it.
Nu se va perc epe nic i o tax l vamalg sau onc e alta tax l
spec iall baz atg numai pe faptul ac estui transit.
and ambele maluri ale c ursului de ap5 , apartin ac eluias
Stat, mgrfurile in transit vor putea fi puse sub sigilii,
sub lac gt sau sub paz a agentilor vamali.
Statul transitat va avea dreptul s c earg c Apitanului sau
patronului o dec laratiune sc risg, fAc utg la nevoie sub ju-
rgmAnt, *i afirmAnd a transportg, sau nu, mgrfuri a c l.
ror c irc ulatiune este reglernentatg sau al c gror import este
prohibit de c atre Statul transitat._ Lista ac estor mgrfuri
va fi c omunic atg c gt mai c urAnd C omisiunii internatio-
nale pentru informatiunea ei.
Prez entarea manifestului nu va putea fi c erutg de es.
tre autoritAtile c ompetinte ale Statului transitat dec gt in
c az ul in c are c Apitanul sau patronul e c lovedit c A a in.
inc erc at a fac e c ontrabandg sau and plumburile vamale
au fost rupte. D ac a in ac est c az se desc operl o deose-
bire intre inc grc Aturg si manifest, c Apitanul sau patronul
nu poate invoc a libertatea transitului pentru a pune fie
persoapa sa, fie marfa pe c are a voit s'o transporte in
www.dacoromanica.ro
175
mod fraudulos, la adapostul urmaririlor indreptate c ontra
lui de c atre func tionarii vamali c onform legilor aril.
In c az ul c and c ursul apei
fac e fruntarie intre doul
State, vapoarele, plutele, c alatorii
i marfurile in transit
vor fi sc utite de onc e formalitate yamala.
Ail. 24. C omisiunea internationall va elabora, inspi.
randu.se de propunerile prez entate de c atre Statele rive.
rane, un regulament de navigatiune si de politie, c are, in
marginele posibilitatii, va fi uniform pentru partea retelei
fluviale pusa sub c ompetenta sa.
F iec are Stat va pune ac est regulament in vigoare, pe
propriul s u teritoriu, printiun ac t de legislatiune sau de
administratiune si va fi insarc inat c u aplic area lui, sub
rez erva puterilor de supraveghere rec unosc ute C omisiunii
internationale prin artic olele 27 pana la 30.
Pentru partile fluviului fac and fruntarie, ex ec utarea re.
gulamentului de navigatiune si de politie va fi asigurata,
sub ac eleasi rez erve, prin buna intelegere intre Statele ri.
verane si in lipsa de intelegere de c atre fiec are Stat ri.
yeran in marginele suveranitatii sale.
Art 25 . E x erc itarea politiei generale pe reteaua flu.
viala internationaliz ata apartine Statelor riverane c are c o.
raunic a fiec are regulamentele sale C omisiunii internatio.
nale, spre a.i permite de a c onstata c a dispoz itiunile lor
nu aduc atingere libertatii navigatiunii.
Art 26 . T oate bastimentele afec tate in mod spec ial de
c atre Statele riverane servic iului poliiiei fluviale sunt o.
bligate sa arborez e, alaturi de pavilionul national, un semn
distinc tiy si uniform. Numele lor, semnalmentul i numa.
rul vor fi aduse la c unostinta C omisiunii internationale.
Arf. 27. In vederea indeplinirii sarc inei c e.i este inc re.
dintata prin dispoz itiunile prez entului statut, C omisiunea
internationall va c onstitui toate seryic iile administrative,
tehnic e, sanitare si financ iare pe c are le va c rede nec e.
sare. E a va numi i retribui personalul si.i va fix a atri.
butiunile.
C omisiunea va putea stabili la sediul ei c entral mai c u
osebire :
www.dacoromanica.ro
176
10. U n sec retariat general permanent, al c grui sef fi
ales printre supusii unui Stat neriveran reprez entat in
C omisiune ;
20. U n servic iu tehnic , al c lrui ef va fi numit C u
joritatea statutarg a voturilor, dac g apartine unui Stat ne.
riveran reprez entat sau nu in C omisiune si c u unanimi.
tatea lor dac a este supus al unui Stat riveran al D ungrii :
30. U n servic iu al navi.gatiunii, al c grui sef va fi ales
printre supusii unui Stat european nereprez entat In C o.
misiune ;
40. U n servic iu al c ontabilitgtii generale si al c ontrolului
perc eperii tax elor al c lrui *ef va fi ales printre supusii
unui Stat riveran sau unui Stat neriveran reprez entat sau
nu in C omisiune.
Ac esti sefi de servic ii vor fi asistati de func tionari
lesi de preferintg si pe c gt posibil, In mod egal, printre
supusii Statelor riverane. Ac est personal e international
el e numit i retribuit de c atre C omisiune si nu va putea
fi revoc at de c gt de ea.
Ar . 28 . F iec are Stat riveran va desemna, in c eeac e
Il priveste, agenti potriviti insgrc inati in marginele frun.
tariilor sale sl dea c onc ursul c ompetentei si bunelor lor
ofic .ii, agentilor superiori al. C omisiunii intemationale
sl le usurez e ex erc itarea misiunii lor.
Arf. 29. Statele riverane vor fac e func tionarilor C o.
misiunii toate usurintele nec esare pentru a indeplini ac .
tele func tiunilor lor. Ac esti func tionari, prevlz uti c u un
c ertific at al C omisiunii c onstatand c alitatea lor, vor avea
in spec ial dreptul de a c irc ula liber pe fluviu i in por.
turile si. loc urile public e de debarc are ; autoritgtile loc ale
ale fiec grui Stat riveran le vor oferi sprijinul si asistenta
lor pentru indeplinirea misiunii lor. F ormalitgtile de po.
litie 0 de varal c arota ar fi supu i, vor fi indeplinite fata
de ei In asa fel inc fit sg nu li-se impiedec e ex erc itiul
func tiunilor lor.
Ad. 30. F unc tionarii c alific ati ai C omisiunii vor sem.
nala onc e infrac tiune la re.gulamentul de navigatiune
de politie autoritgtilor loc ale c ompetente, c ari vor fi tinute
www.dacoromanica.ro
177
sa aplic e sanc tiunile c uvenite i sa fac a c unosc ut C om .
siunii urmarea data plangerii de c are au fost sesiz ate.
F iec are Stat riveran va desemna C omisiunii jurisdic .
tiunile c ari vor fi insarc inate sa judec e in prima instanta
si in apel infrac tiunile mentionate la alineatul prec edent.
In fata ac estor jurisdic tiuni, al c aror sediu trebuie sa fie
c at se poate de apropiat de fluv u, func tionarul C omi.
siunii, c are a semnalat infrac tiunea, va fi asc ultat, de
va fi c az ul.
Arf.-31. In ac tiunile judic iare relative la navigatiunea
pe D unare, aduse in fata unu tribunal al vre.unui Stat
riveran nu se va putea c ere nic i o c autiune judic afum soh),
din c auz a nationalitatii lor sau din c a,uz a c a nu au c lorni.
c iliul sau re*ed nta in tara unde se glseie tribunalul, sau
c a nu pose& bunuri In ac ea tara.
C apitanul sau patronul nu va putea fi impiedec at de
a.si urma c alatoria din c auz a vreunei proc eduri inc eputa
c ontra lui, de indata c e va fi depus c autiunea c eruta de
judec ator pentru obiec tul proc esului.
Arf. 32. Pentru a mentine *i imbunatati c onditiunile
navigatiuni in sec torul D unarii c uprinse intre T urnu.Se.
verin *i Moldova, z is al Portilor.de.tier s al C atarac te.
lor, se va c onstitu de c omun ac ord Intre c ele doul State
c oriverane i C omisjunea internationall, servic ii tehnic e
administrative spec iale, c are isi vor avea sediul c entral la
Orsova, In afar& de serv c iile aux iliare c e ar putea fi, in
c az de nevoie, instalate In alte punc te ale sec torului. E x .
c eptie fac .And de pilot , c ar vor putea fi rec rutati printre
supu*ii tuturor natiunilor, personalul ac estor servic ii va
fi proc urat
i numit de c atre c ele doul State c oriverane ;
el va fi c ondus de *efi de servic ii desemnati de c atre
c elea*i State si ac c eptati de C omisiunea intemationala.
Arf. 33. C omisiunea va botan, duo. propunerea ser.
vic iilor prevaz ute la artic olul prec edent, masurile nec esare
intretinerii i imbunatatirii navigabilitatii i administratiu-
nii sec torului, prec um i tax ele sau eventual oric e alte
resurse destinate sa le inloc uiasc a, far c a din ac easta s4
12
www.dacoromanica.ro
178
poatg rez ulta obligatiunea vreunui c onc urs
financ iar din
partea guvernelor reprez entate.
E a va fix a, printr'un regulament spec ial, func tionarea
servic iilor, modul de perc epere al tax elor si retribuirea
personalului.
E a va pune la dispoz itiunea ac estor servic ii ec hipamen-
tele, edific ii/e si instalatiunile prevgz ute in
artic olul 28 8
al T ratatului dela T rianon.
and piedic ele naturale c are au motivat instituirea a-
c estui regim spec ial vor fi dispgrut, C omisiunea va putea
dec ide suprimarea lui si repune sec torul sub dispoz itiu-
nile c are reglementeaz g, in c eeac e priveste luc rgrile si ta.
x ele, c elelalte pgrti din fluviu formand fruntarie intre
doug State.
Arf. 34. C omisiunea va putea, de va ggsi de c uviintg,
sg aplic e un regim administrativ analog si c elorlalte pgrti
ale D ungrii si retelei sale fluviale c are ar prez enta pen-
tru navigatiune ac eleasi piedic i naturale, prec um si sg.1
suprime in c onditiunile prevgz ute in art-ic olul prec edent.
Arf. 35 . C omisiunea intemationalg isi fix eaz g singura
ordinea luc rgrilor printr'un regulament fgc ut in sesiune
plenarg. In momentul stabilirii bugetului sgu anual ea
determina resursele nec esare pentru a ac open i c heltuelile
generale ale administratiunii sale. E a fix eaz g numgrul si
loc ul sesiunilor sale periodic e ordinare si ex traordinare si
c onstitueste un c omitet ex ec utiv permanent, c ompus din
delegat-ii aflgtori la sediu sau din inloc uitorii lor si insgr-
c inat de a supraveghea ex ec utarea dec iz iunilor adoptate
In plenum, prec um si bunul mers al servic iilor.
Presedentia C omisiunii este ex erc itatg pentru o pe-
rioadg de sase luni de c atre fiec are delegatiune in virtu.
tea unei rotatiuni determinate c onform ordinei alfabetic e
a Statelor reprez entate.
C omisiunea nu poate delibera in mod valabil de c at a-
tunc i c and doug treimi din membrii ei sunt prez enti.
H otgrarile sunt luate c u majoritatea de doug treimi a
membrilor prez enti.
Arf. 36 . Sediul legal al C omisiunii internationale este
www.dacoromanica.ro
179
fix at la B ratislava, pentru o perioadg de 5 ani, c u ic e.
pere de z iva intrgrii in vigoare a c onventiunii de fatg..
La ex pirarea ac estei perioade, C omisiunea va avea drep.
tul sg se transporte pentru o noug perioadg de c inc i ani
intr'un alt ora*, situat pe D ungre, *) in virE utea unei rota.
tiuni ale c Arei modalitgti le va stabili ea InsAsi.
Arf. 3 7 . C omisiunea internationalg, se buc urg, atat
pentru instalatiunile sale c at *i pentru persoana delegati.
lor sli, de privilegiile *i imunitg(ile rec unosc ute in timp
de pac e, c a *i in timp de rgsboi, agentilor diplomatic i a.
c reditati.
E a are dreptul de a arbora, pe bastimentele *i imobi.
lele sale, un pavilion, ale c grui forma *i c ulori le deter.
minA ea insAsi.
Arf. 3 8 . C omisiunea trebuie sg fie sesiz atg de onc e
c hestiune relativa la interpretarea *i aplic area prez entei
c onventiuni.
Onc e Stat c are ar fi in ralsurl de a invoc a impotriva unei
dec iz iuni a C omisiunii intemationale, motive baz ate pe
inc ompetenta sau pe violarea prez entei C onventiuni, va
putea sesiz a in termen de *ease luni jurisdic tiunea spe.
c iaba organiz atg de c atre Soc ietatea Natiunilor. Pentru
oric e alt motiv, c ererea in vederea regulgrii diferendului
nu ar putea fi fac utg dec k de c atre Statul sau Statele
teritorialmente interesate.
In c az ul and tuz Stat ar refuz a sg se c onformez e unei
botgrari luate de C omisiune, in virtutea puterilor c e are prin
prez enta c onventiune, diferendul va putea fi adus in fata
inaltei jurisdic tiuni mentionate la alineatul 2, in c onditi.
unile prevgz ute in Statutul z isei jurisdic tiuni.
IV. D ispoz ifiuni generale
Arf. 3 9 . C omisiunea internationall a D unArii s i C o .
inisiunea europeang a D urarii vor lua toate dispoz itiunile
nec esare pentru a asigura, in mgsura in c are ac easta va
fi posibil *i nec esar, tiniformitatea regimului D ungrii.
*) Implinind c ic lul de 5 ani, din 1927 C . I. D . are sediul la
Viena unde se aflA o astAz i.
www.dacoromanica.ro
18 o
E le isi vor c omunic a regulat, in ac est sc op, toate infor.
matiunile, doc umentele, proc esele.verbale, studiile -si pro.
ec tele, putand interesa pe una sau pe c ealaltg din c ele
doug C omisiuni. E le vor putea stabili de c omun ac ord a.
numite reguli indentic e privitoare la navigatiunea si la po.
litia fluviului.
Arf. 40. Statele semnatare ale prez entei C onventiuni
vor avea grija de a stabili prin C onventiuni separate re.
guli uniforme de ordin c ivil, c omerc ial, sanitar si veten.
nar, relative la ex erc itarea navigatiunii si la c ontrac tul de
tran sport.
Arf. 41. T oate tratatele, c onventiunile, ac tele si aran.
jamentele relative la regimul fluviilor intemationale in ge-
neral si la D ungre si imbuc gturile ei in spec ial, in vigoare
In momentul semng.rii prez entei c onventiuni, sunt menti.
nute in toate ac ele dispoz itiuni ale lor, c ari nu sunt a.
brogate sau modific ate prin stipulatiunile c e prec ed.
Arf. 42. La ex pirarea termenului de c inc i ani, c u in.
c epere dela intrarea sa in vigoare, Statutul de fatg va pu.
tea fi reviz uit dac a doug treimi din Statele semnatare o
vor c ere, indic And dispoz itiunile c e li se par susc eptibile
de reviz uire. Ac eastg c erere va fi .adresatg guvernului re.
public ei franc ez e, c are va provoc a in termen de sease luni
reunirea unei C onferinte la c are vor fi invitate s5 , ia parte
toate Statele semnatare ale prez entei c onventiuni.
V. D ispoz itiune franz iforie
Arf. 43 Stipulatiunile c onventiunii de fatg, trebuiesc
intelese in sensul de a nu ne aduc e nic i o atingere dis.
poz itiunilor tratatelor de pac e, a*a prec um rez ultg din ar.
tic olele 327 (alineatul 3), 332 (alineatul 2) si 378 ale tra.
tatului din Versailles si din artic olele c orespunz gtoare ale
tratatelor din Saint G ermain, din Neuilly si dela T rianon.
Arf. 41 Prez enta c onventiune va fi ratific a,tg si rail.
fic grile ei vor fi depuse la Paris, in c el mai sc urE amp
posibil si c el mai tarz iu inainte de 31 Martie 1922.
E a va intra in vigoare trei luni dupg inc hiderea proc e.
sului.verbal de depunere a ratific grilor.
www.dacoromanica.ro
18 1.
SPR E C R E D INT A C AR OR A, plenipotentiarii sus nu.
miti au semnat prez enta c onventiune, redac tata intr'un
singur ex emplar, c are va fi depus in arhivele guvernului
republic ei franc ez e si dupa c are se va remite o c opie au.
ientia fiec areia din puterile semnatare.
F AC U T la Paris, in 23 T ulle 1921.
(U rmeaz c i semnc ifurile)
PR OT OC OL F INAL
In momentul de a proc eda la semnarea ac tului stabilind
Statutul definitiv al D unarii si in vederea de a.i prec iz a
sensul, plenipotentiarii subsemnati au c onvenit c ele c e
urmeaz a :
Ad. Arf. 2 In c eeac e priveste partea din T isa situata
intre gura Somesului si T isa.U jlak, regimul Statutului de
fata se va aplic a pe ac est sec tor indata c e el va fi rec u.
nosc ut navigabil de c atre C omisiunea international& a D u-
narii.
Ad. Arf. 19 D ispoz itiunea alineatului al doilea al ar.
fic olului 19 nu impiedic a Statele riverane s rec lame
eventual benefic iul derogatiunilor c e ar fi autoriz ate prin
C onventiunea generala prevaz tita la artic olul 338 al trata.
iului dela Versailles si la artic olele c orespunz atoare ale
c elorlalte tratate de pac e.
Ad. Art. 22 a) Prin trafic ul viz at de alineatul 2 al
artic olului 22 trebuie sa se inteleaga onc e servic iu public
de transport de c alatori si de marfuri, organiz at de c atre
un pavilion strain, intre porturile unuia si ac eluias Stat,
In c az ul and ac easta ex ploatatiune se efec tueaz a in c on.
ditiuni de regularitate, de c ontinuitate si de intensitate
susc eptibile de a influenta defavorabil, in ac eeas masura
c a si liniile regulate propriu z ise, interesele nationale ale
Statului unde ea se ex erc ita.
b) E ste bine inteles c a dispoz itiunile artic olului 22 nu
modific a in nimic situatiunea c e rez ulta ac tualmente din
artic olul 332 al T ratatului din Versailles si din dispoz iti.
unile c orespunz atoare ale c elorlalte tratate de pac e, in
www.dacoromanica.ro
18 2
c eeac e priveste atat relatiunile c lintre Statele aliate, pe de
o parte, G ermania, Austria, B ulgaria U ngaria pe de
alta, c at relatiunile ac estor din urma State intre ele,
pentru toata c lurata termenelor in c are ac easta situatiune
va fi mentinuta in ex ec utarea artic olului al trata.
tului din Versailles a arE ic olelor c orespunz atoare ale c e.
lorlalte tratate de pac e.
La ex pirarea ac estor termene, dispoz itiunile artic olului
vor fi aplic ate tuturor Statelor fara ex c eptiune.
Ad. Arf. 23 Statul transitat nu are c lreptul de a pro.
bibi transitul marfurilor mentionate la alineatul al patru.
lea al artic olului nic i ac ela al persoanelor al anima.
lelor, in afara de c az urile prevaz ute in legile sanitare
veterinare ale tarii transitate sau in c onventiuni interna.
tionale relative la ac est objec t.
Ad. Arf. 31 Artic olul trebuie inteles in sensul
strlinii nu vor putea fi pusi intr'o c onditiune mai favo.
rat& dec at ac eea de c are se buc ura nationalii.
Ad. Arf. 42 In c az ul c and suprimarea C omisiunii eu.
ropene ar fi hotarata inainte de ex pirarea termenului de
c inc i ani prevaz ut la artic olul guvemele semnatare ale
c onventiunii de fata se vor intelege Intre ele asupra c on.
ditiunilor de reviz uire ale prez entului Statut.
Ad. Arf. 44 Alineatul intai al artic olului trebuie
inteles in sensul c a nu aduc e nid o atingere stipulatiu.
nilor c ontinute in artic olul al tratatului din Versailles
in artic olele c orespunz Aioare ale c elorlalte tratate de pac e.
SPR E C R E D INT A C AR OR A. subsemnatii au intoc .
mit protoc olul de fata, c are va avea ac eeas putere du.
rata c a c onventiunea la c are se raporteaz a.
F AC U T la Paris, Iulie
(lIrmeaz ei semnc ifurile)
www.dacoromanica.ro
AR ANJ AME NT E LE D INT R E R OMANIA
SI IU G OSLAVIA
I. pentru deferminarea c ompetinfei lor In ex erc itarea
politiei navigatiunii pe unja de fruntarie In sec forul
D unfirii z is al Por4ilor de fer si al c afarac telor, sau
In vec initfafea imediaiii a ac esfei H ull.
1. Ac est aranjament se aplic a portiunilor, bratelor si c a.
nalelor sec torului Portilor de fer si al c atarac telor alc a.
Wind fruntaria intre c ele doua State.
E l are de sc op sa evite urmarirea in ac elas t mp de
c atre autoritatile c elor doua State, a c ontraventiunilor sa.
varsite
pe linia fruntariei sau in imediata ei vec inatate, in
momentul in c are bastimentul sau bastimentele in c auz a,
s'ar fi gasit in mod netagaduit pe ter toriul ambelor State ;
in loc ur a c aror situat une prec isa, In raport c u un a
fruntariei, nu s'ar putea stabil dec at c hip& instruirea afac erii.
R egularea afac erilor c riminale, c ivile sau altele nasc ute
din ex erc itiul nav gatiei nu este tratata in ac est aranjament.
2. In c az urile al-gate la artic olul prec edent, c ompetenta
de a c onstata si instru c az urile de c ontraventie c are ar
ajunge la c unostinta autoritatilor unuia sau c elor doua,
State in ac elas timp, va c adea in grija z iselor autoritati
In mod altemativ i pentru timp de un an pe fiec are din
c ele doul sec tiuni aflate una in amonte si alta in aval
de borna K ilometric a 98 5 .
Ac easta c ompetenta va reveni in sec tiunea aval de borna
K ilometric a 98 5 mai intai autoritatilor romane s in sec .
tiunea din amonte mai intai autoritatilor jugoslave.
Sc h mbarea sec tiunilor se va fac e la intai Ianuarie a fie.
c arui an.
www.dacoromanica.ro
18 4
Autoritgtile Statului ex erc itandu.*i drepturile lor in
c onformitate c u dispoz itiunile
artic olului prec edent, vor
transmite dosarul afac erii autoritgtilor c ompetente ale c e.
luilalt Stat spre a.i inlesni urmgrirea de ale ori anc heta
ar dovedi c l s'a sgvfir*it c ontraventia numai pe teritoriul
c eluilalt Stat.
In c az ul in c are din pric ina unei c ontraventii sgyAr.
*itg de un bastiment sau plutg in c urs de navigatie o dau.
ng ar fi fost c auz atg unui alt basfiment sau plutg oprite
intr'un port, loc de stationare sau intr'un punc t oarec are
al susz isului sec tor, autoritgtile c ompetente sg c onstate *i
sg instruiasc g ac ea c ontraventie vor fi c ele ale Statului
In apele c gruia dauna ar fi fost sgvIr*itg.
Ac est aranjament va intra in vigoare in ac ela* timp
c u ac ordul privitor la c onstituirea servic iilor spec iale dela
Porti.le.de.fer.
D rept c are subsemnatii reprez entanti ai c elor doug State,
autoriz ati in regulg pentru ac easta de guvernele lor, au
semnat aranjamentul de mai sus.
(llrmeaz ei semndfurile).
II. Intre delegatjunile c elor doufi State in C . I. D . pri.
vitor le c onstituirea se rvic illor de la Porlile de fer.
L Posturile de *ef al servic iului navigatie *i de *ef al
servic iului luc rgrilor sunt atribuite c elor doug State, res.
pec tiv pentru o duraetg de *ease ani, la ex pirarea c greia
c ele doug State sc himbg intre ele loc urile de *efi de servic iu.
T otu*i, printr'o intelegere prealabilg intre ambele State
ac est stagiu de ease ani va putea fi prelungit pentru un
termen in privinta c gruia se va stabili ac ordul. D e ase.
meni, c ei doui *efi dc servic iu pot in ac el moment sg.*i
sc himbe loc urile intre ei.
D ac a in rgstimpul prevgz ut unul dintre *efi
inc eteaz g
de a mai func tiona sau moare, Statul c are.1 alesese *i nu.
mise va alege o alta persoang c are va fi numitg de el
pentru durata c At predec esarul ar mai fi trebuit sl func .
tionez e in c apul servic iului.
II. Ajutorii *efilor de servic iu apartin c eleilalte natio.
www.dacoromanica.ro
18 5
nalitgti dec gt ac eea c greia apartin *efii lor. E i sunt, de a.
semeni, numiti pe o perioadg de *ase ani.
La ex pirarea ac estui termen *i in c az ul in c are unul
din *efii de servic iu ar trebui sg.-*i pgraseasc l func tiunile,
c ele doug guverne au fac ultatea de a propune c andida-
tura ajutorilor pentru loc ul de *ef de servic iu rgmas va-
c ant.
D I. Inginerul-hidrograf poate, de asemeni, sa benefi.
c iez e de ac est avantaj.
Posturile de *ef al biuroului c assieriei *i de *ef al
biuroului c ontabilitgtii sunt, de asemeni, atribuite c elor
doug State, respec tiv pentru o duratg de noug ani, pu.
fAnd fi inloc uiti in c az de inc etare a func tiunilor sau
moarte, in limitele ac estui interval, prin altg persoang de
ac eia*i nationalitate.
La ex pirarea termenului de noug ani, c ei doul *efi ai
biurourilor pot fi numiti unul in loc ul c eluilalt *i menti-
nuti pentru o noug perioadg de noug ani.
Statul, c are ar fi proc urat *i numit pe *eful servi-
c iului navigatiei, va proc ura *i numi pe efu] biuroului
c asieriei *i pe ajutorul c ontabil.
Statul, c are ar fi proc urat *i numit pe *eful servic iului
luc rgrilor, va proc ura *i numi pe *eful servic iului de c on.
tabilitate *i pe traduc gtorul-arlaivar.
Atribuirea posturilor de *ef al servic iului navigatiei
*i de *ef al servic lului luc rgrilor se va fac e la inc eput
prin tragere la sorti, operatiunea fiind inc redintatg, in *e-
dintg plenarg, pre*edintelui C omisiei Internationale a D u.
nArii.
Atribuirea tuturor c elorlalte posturi se va fac e la
inc eput *i fug prejudic iul indic atiunilor spec ific ate la
punc tele IV *i V de mai sus, dupg tabloul c are va fi sta.
bilit ulterior intre c ele doug State *i c are va ran:Lane in
vigoare fgrg termen.
In c az de nevoe provoc atg prin reduc ere sau infiintare
de posturi, z isul tablou va fi modific at de c omun ac ord
intre delegatiunile c elor doug State in C omisia interna-
tionalg a D ungrii, tingndu-se soc otealg pe c al posibil de
www.dacoromanica.ro
18 6
importanta posturilor *i de princ ipiul unei egale impartiri
a numarului lor intre c ele doul State.
PR OT OC OL F INAL
In momentul de a pa,*i la semnarea ac estui ac ord, pie.
nipotentiarii subsemnati s'au inteles asupra c elor c e ur.
meaz a. :
Sediul c entral al administratiei ramanand fix at la Or.
*ova, servic iul luc rarilor va fi instalat la T ekija in into.
bilul pe c are guvemul jugoslav il va c onstru pe soc o.
teala sa *i.1 va pune in mod gratuit la disi5 oz itia z isului
servic iu.
Ac est imobil se va buc ura de ac elea*i drept-uri, prero.
gative *i sc utiri fisc ale, de c are benefic iaz a sau va bene.
fic ia in viitor loc alul din Or*ova *i nu va putea fi afeo.
tat unei alte intrebuintari. E l va arbora in ac elea*i c on.
ditiuni, c a *i ac esta din urma, semnele distinc tive ale ad.
ministratiei c ,are va avea sarc ina intretinedi lui.
Instalarea servic iului luc rarilor se va fac e de indata c e
guvernul juc oslav va in*tiinta administratia c 5 , imobilul a
c ll.-ui c onstruc tie se va ex ec uta c at mai repede, este gata
de loc uit.
R lin Mae inteles c a func tiunile reprez entantului vor
fi asigurate pe rand de referendarii sec retariatului
gene.
ral al C omisiei in timpul c elor d'intai c inc i ani c ari vor
urma duo, intrarea in vigoare a prez entului ac ord. Si.
tuatia va fi ex aminatl din nou Ia ex pirarea ac estei pe.
rioade c u oc az ia punerii in studiu a tex tului ac ordului
prevaz uta de dispoz itiunile art. 6 7.
D rept c are subsemnatii au intoc mit prez entul protoc ol
c ere va avea ac eia*i putere *i durata c a *i ac ordul la
c are se refera.
(11rmeaz d semnc ifurile).
www.dacoromanica.ro
MOD U SNIVE ND I SI D E C LAR AT IU NE A
INT E R PR E T AT IVA C E = L INSOT E ST E IN
PR IVINT A E X E R C /T IU LU I J U R ISD IC T IU =
NE I IN SE C T OR U L B R AILA = G ALAT I
(Semmering, 25 lunie 1933)
I, R omania c onsimte a se abtine sa c onteste c ompetinta
intreaga a C omisiunei europene a D ungrei de/a mare
pang. la B raila (K m. 174).
D e alta parte, C omisiunea europeang a D ungrei c on.
simte de a se abtine sg ex erc ite c ompeanta sa juridic a.
intre B raila si G alati, observand modalitatile aratate mai
jos :
Pentru vasele in navigatie mergand spre B raila sau
venind dela B raila, c are nu fac esc aIg la G alati, c ompe.
tinta Inspec toratului navigatiei al C . E . D ., se va ex er.
c ita ex c lusiv intre portul Sulina si mila 79;
Pentru vasele urc and, c are fac esc ala la G alati, c orn.
petinta Inspec toratului navigatiei al C . E . D ., va inc eta
In momentul c and pilotul portului G alati va lua func tiu.
nile sale la bord, sau in momentul c and vasul va inc epe
In ac est port operatiunile de anc oraj sau ac ostare, in c a.
z ul c and nu va fi pilotul de port la bord. T otusi, pilotul
portului G alati nu va putea lua func tiunile sale in aval
de mila 771/a.
Pentru vasele sc oborand c are fac esc ala la G alati,
c ompetinta Inspec toratului Navigatiunei C . E . D ., nu va
inc epe dec ai din momentul and vasul, la plec area din
G alati, isi va relua c glatoria si pilotul portului G alati, in
c az ul c and va fi unul la bord, va c eda func tiunile sale
c are nu vor putea, in niel un c az , sb, se prelungeasc g mai
jos de mila 77'12.
www.dacoromanica.ro
18 8
II. C omisiunea admite c in c az de vac anta a postului
de c apitan de port la Sulina, alegerea
C . E . D . pentru
c omplec tarea ac estei vac ante se va fac e numai dintre c an.
didatii de nationalitate romana.
D E C LAR AT IIINE
D elegatii F rantei, Marei B ritanii si Italiei in C . E . D .,
dupa c e au luat c unostinta de observatiunile ac ute de
c onsiliul juridic al Ministerului afac erilor straine al R o.
maniei asupra interpretarei c are va putea fi data ac estui
Modus= Vivendi semnat astaz i in privinta jurisdic tiunei C .
E . D ., c onfirma, in numele guvemelor respec tive, c a am.
bele aliniate ale punc tului I din Modus= Vivendi formeaz a
un tot indiviz ibil si sunt subordonate rec iproc unul
al.
tuia pe toata durata ac estui Modus. Vivendi.
In c az c and ac est Modus= Vivendi va inc eta sa fie in vi.
goare, guvernul roman, c a si c elelalte trei guveme, i*i re.
z erva dreptul de a reveni la poz itiunea lor jur dic a an.
terioara.
Prez enta dec laratiune c omplec teaz aModus.Vivendi semnat
in ac eea i z i si va fi, in ac elas timp c u el, c omunic ata
C omisiunei c onsultative tec hnic e a Soc ietatii Natiunilor.
www.dacoromanica.ro
C ONVE NT IA iNT R E R OMANIA
5 I YU G OSLAVIA
priviioare la regulamentul international de politie a
navigaflei set la ex erc ilarea ac estei polifii pe partea
D unAril formiind fruntarie nitre c ele dots& State, c u.
pric ks& intre imbuc fitura Nerei 1i inibuc fitura T imoc ului.
MAJ E ST AT E A SA R E G E LE R OMANIE I
si
MAJ E ST AT E A SA R E G E LE YLIG OSLAVIE I
Animati de o egall dorintg de a asigura, in c onformi.
tate C u stipulatiunile artic olului 24 al c onventiei stabilind
Statutul definitiv al D ungrii, semnatg la Paris la 23 Iulie
1921, aplic area regulamentului de politie a navigatiei, ela.
borat de C omisia internationalg a D ungrii, pe baz a ac e.
luiasi artic ol si aflat deja in vigoare pe teritoriile c elor
doug State, prec um si ex erc itarea ac estei politii pe partea
D ungrii, c uprinsg intre imbuc gtura Nerei si imbuc gtura
T imoc ului, fgand fruntarie intre c ele doug State,
Au hotgrit sg inc heie o c onventie i in ac est sc op,
Au numit c a plenipotentiari ai lor respec tivi, anume :
(urrneaz ei numele ac esfora).
C arl, dupg c e si.au c omunic at deplinele lor pulen i res.
pec tive, ggsite in bung *i. c uvenitg forma, au c onvenit a.
supra stipulatiunilor urmgtoare :
Arf. I. Supravegherea navigatiei si aplic area regula.
mentului de politie a navigatiei apartin autoritgtilor c om-
petente ale c elor c loug State in limita suveranitgtii fie.
c gruia din ele, adic g in apele si pe tgrmurile situate pe
teritoriile respec tive.
www.dacoromanica.ro
19 0
E x erc itarea ac estor drepturi este asigurata de organele
politiei fluviale, prevaz ute de legislatia fiec aruia din c ele
doul State. Ac este organe vor trebui sa se c onformez e
stipulatiunilor artic olului 26 din Statutul D unarii.
Arf. 2.In c e priveste in spec ial sec torul D unarii c u.
prins intre Moldova.Vec be si T urnu.Severin, z is al Por.
tilor de F ier si al C atarac telor si in c onformitate c u sti.
pulatiunile c apitolului VII (artic olele 32 pana la 39) din
Ac ordul relativ la c onstituirea servic iilor spec iale dela
Portile de F ier, c ele doul State c oriverane c onvin a admite;
C a administratia Portilor de F ier si a C atarac telor va
semnala autoritatilor riverane, insarc inate c u politia navi.
gatiei, c ontraventiunile la dispoz itiile regulamentului de
politie a navigatiei si ale anex ei sale, punand la dispoz itia
lor toate elementele de informatiune de c are ea ar fi putut
lua c unostinta ;
C a, z isa administratie le va semnala, in afara de a.
c easta, onc e neregularitate, rec lam and interventiunea lor,
prec um 0 onc e daune c auz ate ec bipamentelor, edific iilor
sau instalatiilor puse la dispoz itiunea sa, si
C a verific area aduc erii la indeplinire de c atre naviga.
tori a obligatiunilor impuse de D ispoz itiunile spec iale",
anex ate la regulamentul de politie a navigatiei, reglemen.
and traversarea z isului sec tor, va fi rez ervata organelor
z isei administratiuni.
T oate ac estea, fait prejudic iul drepturilor apartinfind
autoritatilor riverane in c onformitate c u artic olul Liu.
R arafine, totusi, inteles c stipulatiunile c e prec ed nu
trebue in nic iun fel sa aduc a prejudic iu c ompetentii au.
toritatilor riverane, in c eea c e priveste politia propriu z isa
a porturilor si a tarmurilor sec torului sau, in genere ex .
ploatarea porturilor, astfel c um z isa c ompetenta este
re.
c unosc uta prin artic olul 9 al ac ordului, relativ la
c onsti.
tuirea servic iilor spec iale dela Portile de F ier.
Arf. 3.C and autoritatile riverane c ompetente insarc i.
nate c u politia navigatiei vor fi
informate sau sesiz ate
despre un ac c ident sau despre o c ontraventiune,
fie de
c atre organele politiei fluviale, fie de c atre
administratia
www.dacoromanica.ro
19 1
Portilor de F ier si a C atarac telor, dac a e vorba de sec .
torul Moldova Vec he.T urnu Severin, fie, in sfars t, in
onc e alt fel, direc t sau indirec t, ele vor proc eda la c on.
statarea si la urnagrirea afac erii.
E le vor c omunic a lunar administratiei Portilor de F ier
s a C atarac telor, c u titlu de informatie, un tablou ndi.
c rtnd hotaririle rgmase definitive sau ordonantele de ne.
urmarire date de ele in toate c az urile de c ontravent une
c are s'ar fi ivit in sec torul Portilor de F ier si al C ata.
rac telor.
Ad. 4.In c epriveste urmatirea c ontraventillor savar*ite :
c hiar pe linia de fruntarie sau in vec ingtatea sa ime.
diatg, in momentul in c are bastimentul sau bastimentele
In c auz g s'ar fi gasit in mod inc ontestabil pe teritoriul
ambelor State ;
in loc uri a c aror situatie prec isa fatg de linia frun.
tarie nu ar putea fi stabilita dec at dupg instruirea afac erii.
Aranjamentul inc heiat intre ambele State c oriverane la
19 Iunie 1930, ratific at de Parlamentele respec tive data
c u ac ordul relativ la c onstituirea servic iilor spec iale dela
Portile de F ier si aplic abile in sec torul Portilor de F ier si
al C atarac telor, va fi, de asemenea, aplic at in c ele doug
parti ale D unarii formand fruntarie, situate, una, in amonte
de z isul sec tor, intre imbuc atura Nerei si Moldova.Vec he,
iar c ealaltg, in aval, intre T urnu.Severin si imbuc atura
T imoc ului.
C ompetent.a de a c onstata si a instru c az urile indic ate
la aliniatul prec edent va reveni, pe timp de un an, in
partea c upr nsa intre T urnu.Severin si imbuc atura T imo.
c ului, mai intaiu autoritgtilor romane, *i, in partea c uprin.
sa. intre imbuc atura Nerei si Moldova.Vec he, mai intaiu
autoritgtilor iugoslave.
Sc himbarea de c ompetentg in ac este doug parti. ale D u.
narii va avea loc la 1 Ianuarie a fiec arui an, astfel c a
autoritgtile ac eluiasi Stat sa o ex erc te dela boma kilo.
metric a 98 5 in aval pana la imbuc atura T imoc ului, iar In
amonte pana la imbuc gtura Nerei.
R egulamentele de aplic are a dispoz itiunilor c e prec ed,
www.dacoromanica.ro
192
elaborate de ambele State, vor fi c oordonate in ac eastg
privintA inainie de a fi puse in vigoare.
Arf. 5 .A.utoritAtile c ompetente ale ambelor tgri i*i vor
c omunic a rec iproc , c u titlu de informatiune, un tablou
indic and hotgririle rgmase definitive sau ordonantele de
neurmgrire date de ele, orideateori c ontraventiunea ar
fi fost sgvar*itg sau ac c identul s'ar fi produs in c on.
ditiunile argtate in aranjamentul inc beiat intre c ele dou
guveme i mentionat la art. 4 de mai sus.
Pe baz a unei c ereri relativa la c az uri spec iale de c ari
autoritgtile uneia din c ele doug State s'ar interesa in mod
partic ular, z isul tablou va putea fi c ompletat c u elemente
de informatiune mai amgnuntite.
Arf. 6 .C ele doug State i*i vor c omunic a rec iproc o
listg tinutA la z i de autoritAtile riverane insArc inate c u
politia navigatiunii pe toatA intinderea D ungrii, formand
fruntarie intre ele, c u indic atiunea sediului loi *i a limi.
telor c irc umsc riptiei lor.
Arf. 7.Organele politiei fluviale mentionate In alineatul
2 al artic olului 1 de mai sus, vor interveni in c az da tre.
buintg in limita stric tg a suveranitAti Statului c gruia apar.
tin, fie la c ererea autoritgtilor riverane c ompetente, fie la
c ererea administratiei Portilor de F ier *I a C atarac telor,
and e vorba de ac te sIvAr*ite in sec torul Moldova Ve.
c lae.T urnu Severin, fie, in sfar*it, din propria lor initiati.
vA, and imprejurgrile vor c ere o interventiune imec liatg.
Modalitatile de aplic are vor fi stabilite prin regulamen.
tele argtate la artic olul 4 de mai sus.
Arf. 8 .La ex pirarea a ease ani dela data intrgrii in
vigoare a prez entei c onventii, inaltele pgrti c ontrac tante
l*i reiervA fac ultatea, la c ererea uneia din ele, sg o de.
nunte sau s se pung de ac ord asupra modific grilor even.
Wale de introdus a c Aror utilitate va fi fost doveditg prin
ex perientg.
In lipsa unei asemenea c ereri adresatg in termen de
*ease luni inainte de ex pirarea ei, ac eastA c onventiune va
rAmAne In vigoare pentru o noul perioadg de *ease ani,
afarg de c az ul unei c ereri de denuntare sau de modific are
www.dacoromanica.ro
193
formulatg de c atre una sau alta dintre inaltele pgrti c on..
trac tante,
ease luni inainte de ex pirarea fiec arei perioade
de doui ani.
Arf. 9.Prez enta c onvetie va fi ratific atg, iar ratific arile
vor fi sc himbate la B uc ure*ti inainte de 31 D ec emvie
1933. E a va intra in vigoare la 1 Ianuarie 1934.
D rept c are, plenipotentiarii sus numiti au semnat pre=
z enta c onventie *i i.au aplic at sigilul lor,
F Ac ut4 in dublu original, in B eIgrad, la 10 F ebruarie 1933.
(lIrmeaz a. semnaurile).
D E C LAR AT ILINE
In momentul de a proc eda la semnAtura c onventiei re=
lativg la ex erc itiul politiei de navigatie pe D ungre, for.
mand fruntarie intre regatele R omaniei *i Iug,oslaviei,
ac easta c onventie c a fiind semnatg ad referendum.
D ac g in interval de trei luni, adic a pang la 10 Mai 1933,
nic i o modific are a z isei c onventii nu va fi c eruta de unul
sau de altul din c ele doug guveme c oriverane, ea va fi
c onsiderata de dansele c a definitiv inc .beiata *i. susc epti.
bilg de a fi ratific atg *).
B elgrad, 10 F ebruarie 1933.
*) Parlamentul roniAn a votat legea ratific atoare a c onventiei.
Legea ac easta insotita de tex tul c onventiei s'e public at in ,Mo-
nitorul Ofic ial" No. 111 din 16 Mai 1934.
13
www.dacoromanica.ro
C ON VE NT IA D INT R E R OMANIA SI B U LG A.
R IA PE NT R U D E LIMIT AR E A F R U NT AR IE I
F LU VIALE PE D U NAR E (27 Martie 1908 ) *)
Majestatea Sa R egele R omAniei s Alteta Sa R egala
Princ ipele B ulgariei, deopotrivg insufletit de dorinta de
intgri leggturile de prietenie si de bung vec ingtate c are
ex ista 'filtre R omAnia si B ulgaria, au hotgrAt sa inc hee o
c onventiune pentru delimitarea fruntarie fluv ale dintre
ambele State i au numit c a plenipotentiarii Lor respec =
tivi, anume (urmeaz di numele ac esfora).
C ar , dupg c e s = au c omun c at rec proc deplinele lar
puteri, gasite in bung i c uvenita forma, au c onvenit asu=
pra urmgtoarelor artic ole :
Arf. 1. F runtaria fluvialg dintre R omAnia s B ulgaria
urmeaz a In princ . piu, afarg de ex c eptiile prevaz ute la art.
10, mijloc ul fluv ului, la apele mic i, c lnd ac estea c urg in.
tr'o singurg albie, s mijloc ul bratului, c are c uprinde thal.
w eg= u1 fluviulu , c and fluviul este despgrtit prin insule in
doug sau mai multe brate.
Liniile de demarc atie ale fruntariei in sus si in jos de
insule se vor rac orda la 300 metri de c apetele ac estor in.
sule.
Se numeste thalw eg al fluviulu ac eea din liniile c ursu.
lu sgu c are e determinatg la onc e epoc a prin c ontinuita.
tea neintreruptg a sondelor c elor ma adAnc i. In c az c and
*) Prez enta c onventie c omplec teaz a prevederile din ultimul
tratat de pac e, dela Neuilly, reproduse mai sus la paq. 23. Ada-
ugam dupl tex tul ei si prevederile pac ii de la B uc uresti, din
1913, in privinta fruntariei romano-bulgare, la c are de altfel tri-
mete i tratatul de Neuilly.
www.dacoromanica.ro
195
fluviul formeaz a c loud sau mai multe brate navlgabile, a.
c el dintre thalw e.g.urile partic ulare, c are va prez enta in
c ursul sau sonda minima c ea mai adanc a, va fi
c onside.
-rat c a thalw eg al fluviului.
In c az c and deosebirile dintre sondele minime nu trec
peste 15 c m., bratul c are, in dreptul sondelor minime, va
prez enta c ea mai mare sec tiune de apa sub nivelul etia.
giului, va fi c onsiderat c a c ontinand thalw eg.ul fluviului
E x c eptand c az urile prevaz ute la art. 10 al prez entului
-tratat, vor fi c onsiderate c a ape romanesti c ele din stanga
fruntariei i c a ape bulgaresti c ele din dreapta fruntariei.
Ad. 2. Insulele, prec um i banc urile, aflatoare la stan.
iga fruntariel, astfel c um' ea a fost determinata la prima
rec unoastere fac uta duo. presc riptiile artic olului 16 de
mai jos, vor fac e parte integranta din teritoriul roman.
Insulele, prec um i banc urile aflatoare la dreapta frunta.
riel, vor fac e parte integranta din teritoriul bulgar.
Ad. 3. Insulele c are, in c onformitate C u artic olul pre.
c edent, vor trebui sa treac a dela teritoriul unui Stat la
c elalalt, vor fi remise Statului in drept sa le stapfineasc a,
libere de onc e sarc ina.
F iec are din ambele State va ramane liber de onc e obli.
gatie c atre autoritatile, c omunele, institutiunile sau parti.
c ularii c eluilalt Stat c ari, sub vre.un titlu oarec are, ar re.
vendic a drepturi asupra insulelor trec ute in posesiunea
c elui dintai Stat.
Statul, din teritoriul c aruia fac eau pana atunc i parte
insulele, se obliga, de va fi nevoe, sa despagubeasc a, el
insusi si pe spesele sale. ac ele autoritati, c omune, insti.
tutiuni sau partic ulari.
D ispoz itiile de fata privitoare la sc laimbarea de propri.
etate nu sunt aplic abile dec at la prima rec unoastere a
fluviului, c are va fi fac uta c onform art. 4 si
16 . In c az ul unei modific an i ulterioare a thalw eg.ului, c are
ar atrage dupa sine sc himbarea regimulul unei insule,
proprietatea z isei insule nu se va sc himba & c at atunc i
c and Statul, in teritoriul c aruia a intrat ac ea insula, pro.
pune rasc umpararea ei.
www.dacoromanica.ro
196
Ac easta despagubire se va fix a, dupa, c az uri, de c atre
c omisia prevaz uta la art. 11 sau 6 , pe baz a mijloc iei ve.
niturilor anuale din ultimii c inc i ani. C ontrac tele de a.
rendare sau onc e alte ac te vor servi la fix area pretului.
In lipsa lor, c omisia va fac e evaluarile prin c omparatie c u
valoarea pamanturilor invec inate. Spre a avea o baz a ne.
sc himbata pentru evaluarile dupa venituri, se va admite
c a veniturile sunt produsul dobanz ii de 5 la suta a c api.
talului reprez enand valoarea pamAnturilor.
Statul respec tiv devine proprietar al banc urilor fax &
plata vre= unei despagubiri.
Arf. 4. D upl sc himbul ratific arilor prez entei c onven.
tii, se va purc ede fara intgrz iere la remiterea si la luarea
In posesiune a insulelor, c are, in virtutea art. 2 si in c on.
formitate c u rez ultatele luc rarilor fac ute de c omisia pre.
vaz uta la art. 16 , trebue sa treac a dela teritoriul unuia
din State la teritoriul c eluilalt Stat. Ac easta operatie se
va fac e de o c omisie mix ta, asistata de delegati spec iali
si va fi c onsemnata in proc ese.verbale fac ute in dublu e.
x emplar.
Arf. 5 . Ambele guverne vor fac e sa se stabileasc a de
c omun ac ord in porturi, si in apropierea imediata a apei,
punc te de reaz am fix e, raportate la ac eiasi baz a si sc ari
indic nd nivelurile la c ari vor trebui sa se raportez e ni.
velurile etiagiului, adoptate pentru diferitele regiuni ale
fluviului.
La punc tele intermediare, nivelul etiagiului va fi dedus
din nivelurile porturilor situate imediat in amonte si in
aval prin simpla interpelatiune lineara.
Nivelurile etiagiului, astfel fix ate, vor servi de baz a.
c onstatarilor ulterioare c e c omisiile mix te ar avea de fa.
c ut in virtutea art. 6 , 7, 8 si 9.
Arf. 6 . La fiec are z ec e ani se va purc ede la rec u.
noasterea thalw eg-ului c onform art. 14 din prez enta c on.
ventie.
T oate insulele, c are la epoc a ac elor rec unoasteri dec e.
nale vor fi trec ut, intr'un mod vadit si durabil, dintr'o
parte a thalw eg-ului in c ealalta, vor sc himba regimul lor
www.dacoromanica.ro
197
si vor fac e parte integranta din teritoriul OM in apele
c areia au' trec ut.
Ambele guverne vor rec unoaste c a o insula a trec ut,
intr'un mod yac ht si durabil, dintr'o parte a thalw eg-ului
In c ealalta, si vor c onveni in privinta sc himbarii regimu.
lui ei, c and ambele sonde minime reduse la etiagiu, luate
pe /iniile c elor mai marl adanc imi deoparte si de alta a
insulei, ar difer intre ele c u c el putin 30 la suta a yak.
2-Li lor c elei mai marl. Ambele guveme vor lua masurile
nec esare pentru a numi o c omisie mix ta de reviz uire, c are
va trebui sa= si termine luc rarile in c ursul anului pentru
c a, astfel, c hestiunea sa fie definitiv regulata si sa devie
un fapt indeplinit inainte de inc eputul anului urmator.
Prima reviz uire generala a poz itiei generale a thalw eg=
ului se va fac e in c ursul anului 1918 . C elelalte reviz uiri
se vor fac e, in ac eleasi c onditii si regulat, la fiec are z e.
c e ani.
Proprietatea insulelor trec ute dela o tara la alta se va
regula dupa princ ipiile enununtate la art. 3.
Az -f. 7. In c az ul and o insula apartinand unuia din
State s'ar alipi c u o nsula apartinand c eluilalt Stat, c o.
misia mix ta prevaz uta la art. 11 va trebui, in urma c ere.
rei uneia din partile interesate, sl c onstate ac easta alipi.
re. C onstatarile se vor fac e c onform stipulatiilor din art.
12. Aviz ul c omisiei va fi supus aprobarii ambelor guver.
ne. Ac este formalitati ()data indeplinite, insulele unite vor
trec e sub suveranitatea Statului in apele c lruia
ele se
gasesc .
D oul insule vor fi c onsiderate
c a alipite intr'una sin.
gura and c omisia mai sus aratata va c onstata c a ele se
tin, una de alta, printr'o fasie de pamant sau printr'un
banc de o largime oarec are, ac operit
c u un strat de apa
c are sA nu fie mai adanc de 30 c entimetri la etiagiu.
Arf. 8 .Se va purc ede in ac elas mod ori de c ate ori o
nsula apartinand unuia din State s'ar alipi la tarmul c e.
luilalt Stat.
Insula va fi c onsiderata
c a impreunata c u malul atunc i
c and c omisia prevaz uta la
art. 11 va c onstata ex istenta
www.dacoromanica.ro
198
unei fgsii de Om ant sau a unui banc de o lgrgime oare.
c are, ac operit C u un strat de apg c are sg nu fie mai a.
& lac de 30 c entimetri la vremea c and apele fluviului sunt
la etiagiu. Insula, astfel alipitg, va trec e in domeniul Sta.-
tului c gruia apartine tgrmul.
Arf. 9.Insulele de noug formatiune apartin de drept
Statului in apele c aruia ele s'au format. T otusi, ambele
State nu vor putea lua in posesiune noile formatiuni c are
s'au produs in apele lor dec al dupg c e vor fi aviz at pe
c ellalt Stat i dupg c e delegatii permanenti prevgz uti la
art. 11 se vor fi pronuntat in ac eastg privintg.
Aluviunile sau prelungirile insulelor vec hi, ivite c u
timpul, nu vor fi c onsiderate c a insule de formatiune noug.
D ac a in timpul perioadei dec enale, c are desparte o re.
c unoastere de alta, o insulg sau un banc iz olat, ivit in
c ursul ac elei perioade i apartinAnd unuia din State, s'ar
alipi in sensul indic at la art. 7 la o insulg mai vec he a.
partinand c eluilalt Stat, grupul astfel format va trec e la
Statul c gruia apartine insula c ea mai vec he.
Arf. 10.Afarg. de c az urile prevgz ute la art. 7 si 8 , linia
de demarc atie a fruntariei va urma, totdeauna, in fata in.
sulelor, mijloc ul bratului In c are unja de demarc atie f-usese
fix atg la c ea din urmg rec unoastere ; ea Il va urma pe-
toatg lungimea insulei si pang la 300 metri in amonte si
In aval de ex tremitgtile ei.
Arf. dupa intrarea in vigoare a prez entei
c onventii prin punerea in aplic are a stipulatiilor art. 2,
ambele guveme vor numi c ate un delegat permanent ;
ac esti doui delegati intrunindu.se in timp util, vor c onstitui
c omisia mix ta insarc inata a c erc eta faptele prevgz ute la
art. 7, 8 si 9,
F iec are delegat va putea fi asistat in ac este luc ran i de
un personal tec hnic sau de ajutoarele c erute de impre.
juran.
Numirea i inloc uirea z iilor delegati va depinde de gu-
vernele respec tive, c are vor trebui sg c omunic e unul al-
tuia onc e sc himbare n ac eastg privintg.
Art. 12.and o insulg apartinand unuia din State se
www.dacoromanica.ro
199
va fi alipit la o insula apartinand c eluilalt Stat sau c find
o insull de formatiune noua va fi fost oc upata c ontrariu
princ ipiului stabilit de art. 9, delegatul guvernului inte.
resat va adresa direc t delegatului c eluilalt guvern o c e.
rere de anc heta. Ambii delegati asistati, la nevoe, de un
personal tec hnic sau de ajutoarele c erute de imprejurari,
vor purc ede in c el mai sc urt timp la c onstatarile c are fac
obiec tul art. 7, 8 si 9.
C omisia mix ta alc atuita din ambii delegati esteinsdrc inata
A rec unoaste si a desc rie noua poz itie a thalw eg.ului
In fata insulelor in litigiu si a c orec ta harta in c onsec inta ;
A spec ific a anume insulele c are, fac and parte din te.
ritoriul unui Stat, trebue, pe viitor, sa treac a in teritoriul
c eluilalt Stat ;
A purc ede la ridic area planurilor insulelor i a c on.
stata intinderea ac elora c are, prin faptul alipirii lor J a in.
sulele sau la malul c eluilalt Stat, trebue s6 sc himbe re.
gimul, prec urn si a pretui valoarea ac elor insule dupa
princ ipiile enuntate la art. 3.
Se stipuleaz a c a prin intinderea unei insule" ambele
guverne inteleg suprafata pamantului lasat desc operit de
ape la nivelul de 3 metri deasupra etiagiului.
C omisia mix ta va c onsemna luc rarile ei in proc ese.ver.
bale privitoare la fiec are c az , redac tate in dublu ex emplar
si din c are c ate unul va fi remis delegatilor fiec aruia din
c ele doul guveme.
Arf 13.D e indata c e ambele guverne vor primi pro.
c esele verbale ale c omisiei mix te c onstat nd c a, in urma
sc himbaailor inamplate in albia fluviului, una sau mai
multe insule urmeaz a a trec e din teritoriul unuia din
State la c ellalt Stat, se va purc ede la numirea delegatilor
spec iali c ari vor asista c omisia mix ta i c ari, de c omun a.
c ord, vor c onstata sc himbarea regimului.
Ar . 14.C omisia mix ta de reviz uire, prevaz uta la art. 8 ,
asistata la trebuinta de un numgr indestulator de sub.
c omisiuni, va fi insArc inatl:
1) A rec unoaste thaIw eg.ul fluvial pe portiunile unde
D unarea este despartita prin insule in mai multe brate ;
www.dacoromanica.ro
200
A desc rie fruntaria fluviului astfel c um c omisia o
va fi rec unosc ut indic nd intr'un mod prec is insulele prin.
tre c are trec e fruntaria ;
A insemna pe o hartg figurativg un a de fruntarie
tinand seamg de princ ipiile generale ale art. 1 si de res.
tric tiile prevg,z ute la art. 6 si 10:
A c onstata c are sunt insulele c e fgc and parte din
teritoriul unuia din ambele State, trebue sg treac g la te.
ritoriul c eluilalt Stat, c onform art. 6 ;
A purc ede la ric lic area planului ac estor insule si a
c onstata intinderea lor, adic g suprafata pgmantului Igsat
desc operit de ape la nivel de 3 metri deasupra etiagiului
si a pretui valoarea ac elor insule dupg princ ipiile enun.
tate la art. 3;
A pune la c urent harta figurativg a D ungrii obser.
valid c a nomenc latura insulelor sg f e mentinuig invaria.
bilg si pgstratg in toate ac tele si pe toate planurile.
C omisia va purc ede la ac este luc rgai in epoc a apelor mic i
si le va termina inainte de sfgrsitul anului.
Arf. 15 . Luc rgrile c omisiei de reviz uire vor fi c on.
semnate in proc ese.verbale in dublu ex emplar si ac estea
din urmg vor fi supuse spre aprobare ambelor guverne.
D upg c omunic area proc eselor verbale, c ele doug guverne
c onstaand c g, in urma mutArii thalw eg.ului fluviului,
una sau mai multe insule trebuesc , in virtutea art. 6 , sg
ireac A dela teritoriul unui Stat la c ellalt, vor numai dele.
gati spec iali c ari, in intelegere c u ac ei ai c omisiei mix te,
vor c onstata sc himbarea de regim a insuletor respec tive.
Anc hetele prevAz ute la art. 7, 8 si 9 nu vor avea loc
In c ursul anului in c are se va purc ede la reviz uirea gene.
rala a thalw eg.ului.
Arf. 16 . Ambele guveme vor numai o c omisie mix tg
c are va fac e luc rgrile preggitoare in vederea delimitgrii.
Ac este luc rgri vor fi ex ec utate in anul 1908 , in c ursul
lunilor August.Noemvrie, epoc a obisnuitg a apelor mic i.
Z isa c omisie asistatg, la nevoe, de mai multe sub.c omi=
siuni, va fi insgrc inatg :
1) A rec unoaste thalw eg.ul fluviului in fata insulelor ;
www.dacoromanica.ro
201
2) A desc rie situatia fruntariei pe toatg indinderea D u-
"Aril, C u argtarea prec isg a tuturor insulelor printre c are
trec e fruntaria, si a o insemna pe o hartg figurativa.
Luc rgrile fiec grei sub-c omisiuni vor fi c onsemnate in.
tr'un proc es.verbal inc laeiat in dublu ex emplar din c are
c g.te unul va fi remis delegatiilor fiec gruia din c ele doug
guverne.
In c az de neintelegere intre delegati, c hestiunile in
li.
ti.giu vor fi rez ervate aprec ierii ambelor guverne
si vor
forma obiec tul unor negoc ien i ulterioare.
Arf. 17. La implinirea a treiz ec i de ani, ambele pgrti
c ontradante mentinand princ ipiile thalw eg-ului mobil si a
liniei de fruntarie stabilitg la mijloc ul fluviului, isi rez ervg
dreptul de a c ere reviz uirea prez entei c onventii spre a
introduc e, la nevoe, modific an i avand de sc op sg u*urez e
delimitarea fruntariei fluviale.
Arf. 18 . Prez enta c onventie va fi ratific atg si ratifi=
c grile se vor sc himba la Sofia, in termen de doug luni
sau mai c urgnd, de va fi c u putintg. Prez enta c onventie
devine definitiva si obligatorie pentru ambele State dela
sc himbul ratific grilor.
D rept c are plenipotentiarii ambelor tgri au subsc ris prez
z enta c onventie si au pus pe dgnsa sigiliile lor.
F lc utl in Sofia, in dublu ex emplar, la 1 I 14 Ianuarie
1908 .
(Semnalurile)
www.dacoromanica.ro
F R U NT AR IA D INT R E R OMANIA 5 1 B U LG A-
R IA ST AB ILIT A PR IN PAC E A D E LA B U C U .
R E ST I [ 28 luliel 10 August* 1913]
Arf. 2. Intre re.gatul B ulgariei si regatul R omgniei, ve.
c hea fruntarie dela D ungre la Marea Neagrg este rec tifi.
c atg, c onform proc esului verbal intoc mit de delegatii mi.
litari respec tivi si anex at la protoc olul No. 5 din 22
Iulie (4 August) 1913 al c onferintei dela
B uc uresti, in
c hipul urmgtor :
Noua fruntarie va plec a dela D ungre, in amonte de T ur.
tuc aia, pentru a ajunge la Marea Neagrg de Sud de E .
krene.
Intre ac este doug punc te ex treme, hula fruntarie va
urma traseul indic at pe hgrtile 1/100.000 si 1/200.000 ale
Statului major roman, si dupg desc rierea anex ate la
pre.
z entul artic ol.
E ste c ategoric inteles a B ulgaria va dgrgma, intr'un
termen de c el mult doui ani, luc rgrile
forafic atiilor ex is-
tente si nu va c onstrui altele la R usc iuk, *) la Sumla, in
tinutul dintre ele si intr'o z ong de dougz ec i kilometri im.
prejurul B alc ic ului.
0 c omisie mix tg, alc gtuitg din reprez entantii c elor doug
inalte pgrti, va fi insIrc inat ping in c inc isprez ec e z ile
dupg semngtura prez entului tratat, sl ex ec ute pe teren
traseul fruntariei noi, c onform stipulatiilor prec edente. A.
c eastl c omisie va prez ida la impArtirea bunurilor imobili.
*) Prevedere c are fusese c uprinsl, in genere, de tratatul de
la B erlin c u privire la siguranta navigatiei dunArene prin in.
terz ic erea fortific atiilor pe tArmul fluviului si C u dArAmarea c elor
ex istente, dar prevedere nerespec tat .
www.dacoromanica.ro
203
are si c apitalurilor c are au putut sa aparting pang astaz i
In devalmgsie judetelor, c omunelor, sau c omunitatilor de
loc uitori despgrtiti prin fruntaria c ea noug. In c az de ne.
intelegere, in privinta traseului si a mgsurilor de ex ec u.
tare, ambele inalte pgrti c ontrac tante se obliga sg. se a=
dresez e unui tertiu guvern amic pentru a= 1 ruga sg deny..
measc g un arbitru a c grui hotgrare asupra c hestiunilor
litigiu va fi c onsideratg c a definitiva.
Profoc olul anex at la arfic olul 2
D esc rierea si insemnarea c u punc fe a nouiei frunfarii bulga.
ro.romane
T raseul fruntariei astfel c um este insemnat pe harta
1/200.000 urmeaz g liniile sau punc tele c arac teristic e ale
solulu prec um : vAlle, valc elele, c ulmile, fundatutile, etc .
Intre sate, el urmeaz g mijloc ul distantei pe c at c u putint
dupg l nii naturale.
1. T raseul general
T raseul general pleac a dela D ungre din dreptul spatiu.
lu c are desparte c ele doug instile situate la Nord= E st de
ez erul K alimok.
LASA B U LG AR T .E I
LASA R OMANIE I
SAT E LE :
B reslen T iirksmil
K t klii Sjanovo
G vedz e
H adz ifaklar
Nastradin
K ovandz ilar
K asc ilar Mesim Mahle
K aslak j K ara Melametler
D z eferler Salihler
K ara K odz alar
K se Abdi
J unuz lar
K anipe
Seremetk j
At Serman
J eni B alabanlar Ova Serman
E s ki B alabanlar Omurdz a
Salladin
T aslimah
K adir
R ahman A.siklar
J kli
Ibrjam Mahle
F erhatlar C ijrekc i
www.dacoromanica.ro
204
K ara K adilar
K ili K adi
T rubc ular
E hisc e
Vladimirovo (D eli Osmanlar)
Serdimen
K adijevo
Novo B otjovo
Semiz Ali
Saridz a
B alidz a
K ujudz uc
Mustafa.B ejler
C auskj j
E krene
2. T raseul amdnunfif al frunfariei
Plec and dela D ungre spre a urma traseul fruntariei
pang la Marea Neagrg, ac est traseu este mai intAi in.
semnat prin baz a terasei dela tgrmul siang al vliei c are
desparte satele T iirksmil si K iutiukli. U rc g, apoi, pinte.
nul asez at la Nordul drumului dela K iufiukli la Senovo,
strgbate mamelonul c entral (sunt trei) situat la Vest de
satul Senovo ; inc onjoarl inc eputul c elor doug vgi dela
Sudul satului Senovo, sc oboarg la esirea valc elei dela
Vest de satul H az c ilar, peste c are trec e panA aproape de
inc eputul ei ; strgbate pe urmg valea H adjifalc lar, prec um
si platoul strgbatut dealungul de drumul dela K az c ilar la
B albunar. Intre ac est drum si c ota 209 , strgbate vgile
dela Vest si E st de K uvanojilar printre c are inc onjoarl,
urmand c reasta, valc elele c entrale ale ac elorasi vgi dela
K uvanojilor. Inc epand dela Sud de c ota 209 , , se indreaptg
spre c otitura c entralg a apei dela D emir.B abinar la E st
Saltiklar
C oban Nasuf
Sarvi
Mahmuz li
K iic alc Ahmed
B estepe
Pec eli
B urhanlar
K iz ildz ilar
G kc e D 'R ik
K apudz i Mahle
K orkut
C anlar
E mirovo
Semat
B otjovo (J usenli)
K ara B un ar
E rmenli
K rumovo (K umludz a grn)
J eni Mahle
Vlahlar
K limentovo (K apakli)
D is B udac
B el Monastir (Mon Aladz a)
www.dacoromanica.ro
205
de satul Seremetkioi, pe c arel atine dupg c e a strgbgtut
mamelonul situat la Sud.E st de 209 A si dupg c e a urmat
valc elele
i c onfluentii c ei mai apropiati de unja dreaptg
unind 209 A c u c ota e *) 226 (Nord de Seremetkioi).
La E st de D emir.B abinar, traseul fruntariei urmeaz a c ontra.
fortul dintre K iuseabdi K asapla s E ski B alabanlar, stra.
bate intai valea, apoi platoul aflat la E st de ac eastg vale,
intre satele Atkioi i Saladinkioi, sc oboarg, pe urnal in
valea dela Saormankioi la c onfluenta c u mic a valc ea deja
SaladinIc ioi. T raseul strgbate mai departe mamelonul aflat
la Nordul satului K aidarkioi (pe drumul Silistrei), atinge
gura valc elei dela Nord de satul J uklii pentru a veni
pana la drumul dela Sumla spre Silistra, la sud de c ota
26 9 A, dupg c e a inc onjurat pe la Vest, Sud si E st satul
R ahman Asida", trec and prin c onfluentele sau prin de.
presiunile c ele mai bine asez ate spre a fix a ac est traseu
aproape la egalg departare de satele pe c are fruntaria le
desparte in ac eastg regiune. Inc epand dela 26 9 traseul
trec e intre D orutlar i C ioban Nasuf ; sc oboarg la c on=
fluentele c elor doug dintai valc ele aflate la E st de satul
C ioban Nasuf, urmeaz g pintenul invec inat de c ele doug
valc ele, se indreaptg intoc mai spre Sud.E st urmand thah
w eg.ul valc elei c are sc oboarg in c ursul garlei R eonagol 1a
Nord.Vest de Mahmuz lgi. Pe urma, sc oboarg c ursul a.
c estei garle pana la c onfluenta aflatg la Nord.Vest de val.
c eaua Mahmuz Igi, pe c are, apoi, o urc a spre a trec e la
Sud de marnelonul 26 0 (infundgturg) de unde sc oboarg
in valc eaua K iuc iuk Ahmed, la inc ruc isarea drumurilor.
D upg c e a urc at, din nou, putin din c ursul ac estei garle,
traseul fruntariei se ridic g pe c ontrafortul aflat intre K iu.
c iuk Ahmed si K illi.K ad i, strgbate mamelonul 26 0, atin.
ge c onfluenta c elor doug valc ele dela Vest de E kisc e, ur.
c g valc eaua dela Vest de ac est sat, sc himbg direc tia spre
Sud, strgbate mamelonul 277, prec um si infundgtura
ma.
meloanelor dintre satele Vladimirovo si G ekddelink ; mai
*) Semne pentru statiunile geodesic e de al douilea si al tre-
ilea ordin.
www.dacoromanica.ro
206
trec e prin infundgiura dintre satele G ekc idelink
si K a.
pudjimah, de unde se indreaptg intai spre Nord si, apoi,
spre E st urmand depresiunea c are trec e pe la Nord de
K ortut (K orkut). Intre K ortut si pgrgul lsikli, traseul
fruntariei urmeaz g linia de despgrtire a apelor, la Sud de
satul K adikioi s'i de c ota 303 pang la marele c ot dela I.
sikli. In sec tiunea urragoare c are se isprgveste pe dru.
mul dela Varna la D obric i, fruntaria urmeaz 5 , intai c ursul
vgiei K umbudja, apoi partea orientalg a ac estei vAi tre.
and la Nord de mamelonul 340. C ea din urm4 sec tiune
a traseului fruntariei, situatg intre drumul Varna.D obric i
si Marea Neagrg, strgbate la edging vglc eaua K uiukjuk,
urmearl un mic c ontrafort, apoi o vglc ea in direc tia Sud.
E st, se inc onvoaie pe urmg spre Nord.E st in direc tia c o.
kei 209 tinghd o Lillie de despgrtire a apelor ; ea desparte,
dupg ac eea, prin liniile c arac teristic e ale terenului satele
C iauskioi, K apalc lii, dupg c e a despgrtit in ac elas fel Mus.
tafa B eiler de Vlablar ; in sarsit, ajunge la Marea Nea.
grg strabgand infundgtura asez atg la Sud de c ota 25 2.
3. Insemnarea proviz orie c u punc fe a fraseului.
T raseul fruntariei astfel definit topografic prin ajutorul
doc umentelor c artografic e (lagrtile pe 1/200.000, 1/126 .000
si 1/100.000) mai este inc g fix at in raport c u anuz nite
punde insemnate ale solului. In ac est sc op, s'au ales mai
intgi punc tele trigonometric e ale triangulatiei ex istente, pe
urrnA c lopotele biseric elor sau minaretele satelor. D e a.
c eea, s'a inglobat ac est traseu intr'o triangulatie desfgsu.
rata intre D ungre si Marea Neagrg. T riangulatia tgind
traseul fruntariei, intersec tiile se gasesc reperate la punc te
fix e de pe sol, a c gror c hstantl se poate mgsura c u o a.
prox imatie de 5 0 m.
Astf el, punc tul de plec are al fruntariei dela D ungre
este raportat la c ota punc tului trigonometric T urL-uc aia
c are se aflg la o depgrE are de 15 K m. In ac elas fel se
pot c iti pe bartg distantele tuturor mameloanelor, infun.
c lgturilor, etc . c are alc gtuesc jaloanele fruntariei.
F gc ut la B uc uresti, in 28 Iulie (10 August) 1913.
(1Irmeaz ei semmifurile).
www.dacoromanica.ro
C ONVE NT IA PR IVIT OAR E LA R E G LE ME N=
T AR E A NAVIG AT IE I AE R IE NE *).
(Paris, 13 Oc tombrie 1919).
Sfafele.U nife ale Americ ei, B elgia, B olivia, B raz ilia, Impe.
riul B rifanic , C hina, C uba, E c uaforul, F ran fa, G rec ia, G u.
afemala, H aifi, H edjaz , H onduras, lfalia, J aponia, Liberia,
Nic aragua, Panama, Polonia, Porfugalia, R omc inia, Sfaful
Sc irbo.C roafo.Sloven, Siamul, Sfaful C ehoslovac ji U ruguay.
Avand in vedere progresele navigatiunii aeriane si in.
teresul universal al unei reglementatiuni c omune ;
Soc otind nec esar de a stabili, de pe ac um, oarec ari prin.
c ipii si regule de naturg a evita c ontroverse ;
Insufletiti de dorinta de a favoriz a intr'un sc op pac ific
desvoltarea c omunic atiunilor internationale aeriane ;
Au botArat sa inc heie o c onventiune in ac est
sc op, si
au desemnat c a plenipotentiari ai lor pe urmAtorii, rez er.
vfindu.si dreptul a dispune inloc uirea lor pentru semnare:
(urmeaz ei numele plenipofenfiarilor).
c ari s'au inteles in privinta urmatoarelor dispoz itiuni
C AP. I
Princ ipii generale
Arf. I. INALT E LE PAR T I C ONT R AC T ANT E re.
c unosc c 5 , fiec are putere are c omplec tl i ex c lusiv su.
veranitate asupra spatiului atmosferic aflat deasupra te.
ritoriului ei.
*) C u tex tul c uprinz And toate modific Arile adoptate de C o.
misia internationall de navigatie aeriang (C . I. N. A,) in de.
c ursul timpului i fijad in vigoare la data de 1 Martie 1935 .
www.dacoromanica.ro
208
In intelesul c onventiunii de fata, prin teritoriul unui
Stat se intelege tot teritoriul national
al metropolei si
c oloniilor, impreuna c u apele teritoriale
c orespunz atoare
ac elui teritoriu.
Arf. 2. F iec are Stat c ontrac tant se obliga
s ac orde,
In tinap de pac e, aeronavelor c elorlalte State c ontrac tante,
libertatea de trec ere pasnic a pe deasupra teritoriului slu,
c u c onditiunea c a prevederile stabilite prin ac easta c on-
ventie sa fie respec tate.
R egulile stabilite de un Stat c ontrac tant pentru admite.
rea pe teritoriul sau a aeronavelor apartinand c elorlalte
State c ontrac tante trebuesc s fie aplic ate fara deosebire
de nationalitate.
Arf. 3. F iec are Stat c ontrac tant are dreptul sa intera
z c a, din motive de ordin militar sau in interesul siguran.
tei public e, z borul pe deasupra unor anumite z one din
teritoriul sat', aeronavelor apartinand c elorlalte State c on.
trac tante, sub pedepsele prevaz ute in legislatia sa si c u
rez erva c a nu se va fac e nic i o deosebire in ac easta pri.
vinta intra aeronavele sale private si c ele ale c elorlalte
State c ontrac tante.
F iec are Stat c ontrac tant poate autoriz a, in c hip ex c ep.
tional si in interesul sigurantei public e, z borul pe deasu.
pra z iselor z one, aeronavelor sale nationale.
Loc ul si intinderea z onelor interz ise c a si autoriz atiile
ex c eptionale date pe temeiul paragrafului prec edent, vor fi,
In prealabil, aduse la c unostinta public a si vor fi notifi.
c ate tuturor c elorlalte State c ontrac tante, prec um si C o.
misiei internationale de navigatie aeriana.
F iec are Stat c ontrac tant isi mai rez erva, dreptul in timp
de pac e, in imprejurAri ex c eptionale, sa restranga sau sa
interz ic a, in mod proviz or, z borul pe deasupra teritoriului
sau ori a unei part din ac est teritoriu, c u c onditia c a a.
c easta limitare sau interz ic ere sa se aplic e, fara deosebire
de nationalitate, aeronavelor tuturor c elorlalte State.
0 asemenea hotarare va fi adusa la c unostinta public a,
notific ata tuturor Statelor c ontrac tante si c omunic ata C o.
misiei internationale de navigatie aeriana.
www.dacoromanica.ro
209
Arf. 4. Onc e aeronavl, c are a inc eput sl z boare pe
deasupra unei z one interz ise, va fi indatoratl, de indat
c e va fi observat ac easta, sl dea semnalul de alarma pre.
vlz ut la paragraful 17 din anex a D si va trebui 8 1 aten.
z ez e, in afar& de z ona interz isa, c at mai repede si c at mal
aproape c u putintd, pe unul din aerodromurile Statului
peste c are a z burat in mod nepermis.
Arf. 5 . F iec are Stat c ontrac tant are dreptul sl inc hee
c onventii partic ulare c u Statele nec ontrac tante.
Prevederile ac estor c onventil part c ulare vor trebui sl
nu aduc l atingere drepturilor pArtilor c ontrac tante prin
c onventia de fatg.
Ac este c onventii partic ulare vor trebui, intru tot c e este
potriv t c u ob ec tul Ion, sl nu vinl in c ontraz ic ere c u prin.
c ipiile generale ale c onventiei de fatA.
E le vor fi c omun c ate C omisiei internationale de navi.
gatie aerian5 , c are le va aduc e la c unostinta c elorlalte State
c ontrac tante.
C AP. H
Mali onalitatea aeronavelor
Arf. 6 . Aeronavele au nationalitatea Statului in re.
gistrul c Aruia sunt inmatric ulate potrivit prevederilor din
sec tia I (c ) a Anex ei A.
Arf. 7. Inmatr c ularea aeronavelor viz ate prin artic oluI
prec edent se va fac e dupl legile si prevederile spec iale
din fiec are Stat c ontrac tant.
Arf. 8 . 0 aeronavg nu poate fi inmatric ulatl valabil
in mai multe State.
Art. 9. Statele c ontrac tante vor sc h mba intre ele si
vor transmite, in fiec are luna, C omisiei internationale de
navigatie aerianA prevIz utl la art. 34, c opii depe insc r e.
rile si radierile de insc rieri & c ute in registrul lor matric oI
In luna prec edentl.
Arf. 10. In navigatia international oric e aeronavg va
trebui sl poarte o marc l de. nationalitate si o alta de in.
14
www.dacoromanica.ro
210
matric ulare, prec um si numele c u dom c iliul proprietaru.
lui, potrivit prevederilor din Anex a A.
C AP. III
C ertific ate de navigabilitate *i. brevete de aptitudine
Arf. 11. In nav gat a internationalg, onc e aeronavA va
trebui sg fie prevgz utg c u un c ertific at de navigabilitate,
l berat sau c onfirmat de Statul a c grui nationalitate o are
aeronava, in c ond tiile stabilite prin Anex a B .
Arf. 12. C omandantul, pilotii, mec anic ii si c eilalti
membri din personalul de c onduc ere al unei aeronave
trebue sd a bg brevete de aptitudine s de lic entg liberate
In c ond tiile prevgz ute prin Anex a E sau c onf rmate de
SE atul a c grui nationalitate o posedg a eronava.
Arf. 13. C ertific atul de navigabilitate, brevetele de
apt tudine si lic entele liberate sau c onf rmate de Statul a
c Arui nationalitate o posedg aeronava, s stab l te c onform
reg,ulilor fix ate prin Anex ele B s E s , in urmg, de C o.
misia internationalg de navigatie aerianA, vor fi rec unos.
c ute valabile de c elelalte State.
F iec are Stat are dreptul sg nu rec unoasc g valabile pen.
tru c irc ulatie, intre frontierele sale si pe deasupra pro.
priului slu teritoriu, brevetele de aptitudine si. lic entele
date unu a din supusii sli de c atre un Stat c ontrac tant.
Arf. 14. Nic i un aparat de telegrafie fgrg fir nu va
putea fi instalat pe o aeronavA fgrg o lic entg spec iall li.
beratg de Statul a eArei nationalitate o are aeronava. A.
c este aparate nu vor putea fi intrebu ntate dec at de
membrii ec hipagiului, prevAz uti in ac est sc op c u o lic entg
spec ialg.
Oric e aeronavA destinatg unui transport public s'i putfind
primi c el putin z ec e persoane, va trebu sA fie prevAz utA
c u aparate de telegraf e fgrg fir (emisiune 0 rec eptiune)
de indatg c e modalitgtile pentru intrebuintarea ac estor a.
parate vor fi fost stabilite de C omisia intenaationall de
navigatie aeriang.
Ac eastg C omisie va putea, dupg ac eea, sg ex tindg a.
www.dacoromanica.ro
211
c easta obligatiune de a puna aparate de telegrafie fara
-fir, la onc e alta c ategorie de aeronave, in c onditiunile si
.dupa modalitatile c e fe va stabili.
C AP. 117
Admiterea navigatiei aeriene deasupra unui
teritoriu strilin
Ad. 15 . Oric e aeronava apartinand unui Stat c on.
-trac tant are dreptul sa strabata vaz duhul unui alt Stat
kit sa ateriz ez e. In ac est c az , ea este obligata a urma
c alea stabilita de Statul peste c are z boara. C u toate a.
c estea, din motive de politie generala, va fi obligata sa a.
-teriz ez e dac primeste un asemenea ordin prin ajutorul
semrx alelor prevaz ute in Anex a D .
Niel o aeronava a unui Stat c ontrac tant, c are ar fi in
stare sA se c onduc a ara pilot, nu poate z bura pe deasupra
teritoriului unui alt Stat c ontrac tant ara, o autoriz are
spec iall.
ric e aeronava, c are trec e dintr'un Stat in altul, tre.
buieste, dac a regulamentul ac estui din urma o c ene, sl a.
ierisez e pe unul din aerodromurile fix ate de d nsul. A.
oeste aerodromuri vor trebui notific ate de Statele c on.
irac tante C omisiei Internationale de navigatie aeriana, c are
va transmite ac easta notific are tuturor c elorlalte State
c ontrac tante.
F iec are Stat c ontrac tant va putea $ 5 , subordonez e au.
toriz Arii sale prealabile stabilirea de c Ai internationale de
navigatie aeriana c a si infiintarea si ex ploatarea de linii
intemationale regulate de navigatie aeriana, C u sau fara
oprire pe teritoriul sAti.
Ad. 16 . F iec are Stat c ontrac tant va avea dreptul sA
legiferez e, pentru aeronavele sale natinnale, rez erve si in.
terz ic eri privitoare la transportul c omerc ial al persoanelor
sau marfurilor, intre doua punc te de pe teritoriul sau.
Ac este rez erve si interz ic eri vor fi imediat public ate si
c omunic ate C omisiei Internatiouale de navigatie aeriana,
c are le va notific a c elorlalte State c ontrac tante.
www.dacoromanica.ro
212
Arf. 17. Aeronavelor apartingnd unui Stat c ontrac .
tant c are a stabilit rez erve i interz ic eri c onform art. 16 ,
vor putea s li= se opung ac elea i rez erve i interz ic eri in_
onc e alt Stat c ontrac tant, c biar dac a ac est din urmg Stat
nu impune ac este rez erve interz c eri c elorlalte aeronave
strgine.
Arf. 18 . Onc e aeronavA, trec gnd sau tranz itand prin
vAz duhul unui Stat c ontrac tant, inc lusiv ateriz grile i o=
pr rile numai nec esare, va putea fi sustras1 sec hestrgrii
pentru c ontrafac erea unui brevet, desemn sau model, in
sc himbul depunerii unei c autiuni a c grei valoare, in lips&
de o bung intelegere va fi hotgritg, In c el mai sc urt timp
c u putintg, de autoritatea c ompetentg a loc ului unde s'a
flc ut sec bestrul.
C AP. V

VL
Arf. 19. Onc e aeronavg, c are fac e navigatie interna.
tionalg, va trebui sl fie prevgz utg c u :
U n c ertific at de inmatric ulare, c onform anex ei A;
U n c ertific at de navigabilitate, c onform anex ei B ;
B revetele i lic entele c omandantului, pilotilor i ale
oamenilor de ec hipa.g u, c onform anex ei E ;
D ac a transportg pasageri, lista lor nominaba;
D ac a transportg mgrfur , c onosamentele i mani.
festele
R eg strele de bord, c onform anex ei C ;
D ac a este prevgz utg c u aparate de telegrafie fgrg fir,
l c enta prevgz utg la artic olul 14.
Arf. 20. R egistrele de bord vor fi pgstrate timp de
doui ani c u inc epere dela data ultimei insc riptiuni flc ute
intrInsele.
Arf. 21. La plec area *i la ater sarea unei aeronave,
autor tgtile tgrii vor avea, in toate c az urile, dreptul
viz tez e aeronava gi s verific e toate doc umentele c u c ad_
trebuie sg fie prevgz utg.
www.dacoromanica.ro
213
Arf. 22. Aeronavele Statelor c ontrac tante vor avea
dreptul, pentru aterisare, mai ales In c az de nenoroc ire,
la ac eleasi mgsuri de asistenta c a si aeronavele nationale.
Arf. 23. Salvarea aparatelor pierdute in mare va fi
reglementatg, afarg de c az ul unei C onventii c ontrare,
Z upg princ ipiile dreptului maritim.
Arf. 24. Onc e aerodom apartinand unui Stat c ontrac .
iant, dac a este desc his in sc himbul platH unor tax e oarec a=
pentru uz ul public al aeronavelor nationale, va fi des..
c his in ac eleasi c onditiuni aeronavelor apartinAnd c elor.
lalte State c ontrac tante.
Pentru fiec are din ac este aerodromuri va fi un tarif
unic pentru aterisare i pentru timpul de stationare, apli.
c abil atat aeronavelor nationale at i strgine, fgrg deosebire.
Arf. 25 . F iec are din Statele c ontrac tante se obliga sg
ja mgsurile nec esare spre a asigura c toate aeronavele
.c ari sboarg pe deasupra teritoriului sgu, prec um si aero.
navele c ari poartg marc a nationalitgtii sale, in onc e loc
s'ar afla, sg se c onformez e regulilor prevlz uie in anex a D .
F iec are din Statele c ontrac tante se obliga sl asigure
urrnArirea i pedepsirea c ontravenientilor.
C APIT OLIIL VI
T ransporE uri inierz ise
Arf. 26 . T ransportul prin aeronavg al ex ploz ibilelor,
armelor i munitiunilor de rgsboi este interz is in naviga=
tia internationalg.
Nu va fi permis nic i unei aeronave strgine sa transporte
artic ole de ac est fel dintr'un punc t la altul de pe teri.
toriul ac eluiasi Stat c ontrac tant.
Arf. 27. F iec are Stat poate, In materie de navigatie
.aerianl, sA inierz ic l sau sl regulamentez e transportul sau
uz ul aparatelor fotografic e. Oric e reglementare de ac est
fel va trebui sl fie imediat notific atg C omisiei interna..
-tionale de navigatie aeriang, c are va c omunic a ac eastg in.
formatiune c elorlalte State c ontrac tante.
Arf. 28 . Pentru motive de ordin public , transportul
www.dacoromanica.ro
214
obiec teIor, altele c lec at c ele mentionate la artic oluI 26 *i-
27, va putea fi supus unor restric tiuni de oric are dintre
Statele c ontrac tante. Ac easta reglementare va trebui sa
fie imediat notific atg C omisiei intemationale de navigatie
aeriang, c are va c omunic a c elorlalte State c ontrac tante.
Arf. 29. T oate restric tiunile
tnentionate la artic olul
28 trebuiesc sa fie aplic ate atat aeronavelor nationale c a
*i strline, flrg deosebire.
C APIT OLZ IL VII
Aeronave de Stet
Arf. 30. Vor fi c onsiderate c a aeronave de Stat :
Aeronavele militare ;
Aeronavele afec tate in mod ex c lusiv unui servic iu
de Stat, prec um : po tl, vaml, politie.
C elelalte aeronave vor fi c onsiderate c a aeronave private.
T oate aeronavele de Stat afarg de aeronavele militare,
de vanil sau politie, vor fi tratate c a aeronavele private
*i. supuse, astfel, tuturor dispoz itiunilor prez entei c onventii.
Art. 31. Oric are aeronava c omandatg de un militar
prepus in ac est sc op este c onsideratg c a aeronavA militara.
Arf. 32. Nic i o aeronavl militara a unui Stat c on.
trac tant nu va trebui sl sboare peste teritoriul unui alt
Stat c ontrac tant, nic i sl aterisez e, dac a nu a primit auto.
riz area spec ialg. In ac est c az , aeronava militarg, afarg de
o stipulatiune c ontrarg, va benefic ia, in princ ipiu, de pri.
vilegiile obi*nut ac ordate bastimentelor de rgsboi straine.
0 aeronavg militara, silita sa aterisez e, sau invitata ori
somata sl aterisez e, nu va dobfindi, din ac est fapt, nid
un privilegiu prevgz ut la alineatul I.
Arf. 33. Inteleg,eri partic ulare, inc heiafc separat mire
State, vor stabili in c e c az uri aeronavele de politie *i de
yam vor putea fi autoriz ate sl treac g fruntaria. In nid
un c az , ele nu vor benefec ia de privilegiile prevgz ute la
art. 32.
www.dacoromanica.ro
215
C APIT OLLIL VIII
C ornish' niernalional de nav gatie aer ani
Arf. 34. Se va institui. sub denumirea de C omisia
internationalg de navigatie aeriang, o C omisie internatio.
nail permanentg pusg sub autoritatea Soc ietatii Natiunilor.
F iec are Stat c ontrac tant nu va putea avea mai mult de
doui reprez entanti in C omisie.
F iec are Stat reprez entat in c omisie va avea un vot.
C omisia internationalg, de navigatie aeriang va hotarg
regulile propriei sale proc eduri si loc ul sediului ei pera
manent, dar va fi liberg, a se intruni in onc e loc pe c are
11 va soc oti potrivit.
Ac easta c omisie va avea atributiunile urmgtoare :
SA primeasa propunerile oric grui Stat c ontrac tant,
sau sagi adresez e, in sc op de a modific a sau sc himba dis.
poz itiunile din c onventia de fatg ; sA notific e sc himbgrile
adoptate ;
SA ex erc ite func tiunile c e ii sunt ac ordate prin pre.
z entul artic ol si prin artic olele 9, 13, 14, 15 , 16 , 17, 27,
28 , 36 *i 37 din c onventia de fata ;
SA aduc l onc e amenc lamente dispoz itiunilor din
anex ele A pana la G ;
SA c entraliz ez e 0 sg c omunic e Statelor c ontrac tante
informatiunile de onc e natura c u privire la navigatia ae.
rianA intemationall ;
SA c entraliz ez e i sl c omunic e Statelor c ontrac tante
bate informatiunile de ordin radiotelegrafic , meteorologic
*i medic al, c are intereseaz A navigatia aerianA ;
SI ja mgsuri pentru public area hartilor de navigatie
aeriang c onform dispoz itiunilor din anex a F ;
Sg.*i dea aviz ul asupra elestiunilor, pe c ari Statele
i legar supune spre ex aminare.
Oric e modific are in dispoz itiunile din anex e va putea
fi adusg de C omisia internationalg, de navigatie aeriang,
and z isa modific are va fi fost aprobaba c u trei patrimi
din totalul voturilor Statelor reprez entate la sesiune si c u
doug, treimi din totalul c u putinta al voturilor c are s'ar
www.dacoromanica.ro
216
ex prima c gnd toate
Statele ar fi
reprez entate. Ac eastg
modific are va avea deplin efec t de indatg c e va fi fost
notific atg de C omisia internationall de navigatie aeriang
tuturor Statelor c ontrac tante.
Onc e modific are propusg artic olelor din
c onventia de
fatg va fi disc utatg de C omisia internationall de navi.ga.
tiune aeriang, fie c l provine dela unul din Statele c on.
trac tante sau dela C omisie insgsi. Nic i o modific are de
ac est fel nu va putea fi propusg spre ac c eptare Statelor
c ontrac tante, dac a ea n'a fost aprobatg c u doug kreimi c el
putin din totalul posibil de voturi.
Modific grile aduse artic olelor din c onventie (ex c eptAn.
u= se anex ele) trebuiesc inainte de a intra in vigoare,
sg fie in mod ex pres adoptate de Statele c ontrac tante.
C heltuielile c omisiei internationale de navigatie aeriang
vor fi sustinute de Statele c ontrac tante, in proportia sta.
bilitg de z isa c omisie.
C heltuelile provoc ate prin trimiterea de delegatiuni
tehnic e vor fi in sarc ina Statelor lor respec tive.
C APIT OLIIL IV
D ispoz ifiuni finale
Arf. 35 . Inaltele pgriA c ontrac tante se obliga, fiec are
In c eeac e o priveste, sg, c ooperez e pe c at va fi posibil
la
mgsurile intenaationale privitoare la :
C entraliz area si distribuirea informakiunilor meteoro.
logic e, fie statistic e, fie c urente sau spec iale, c onform dis.
poz itiunilor Anex ei (i ;
public area hgrkilor unific ate, aeronautic e, prec um si
la stabilirea unui sistem uniform de repere aeronautic e,
c onform dispoz itiunilor Anex ei F ;
folosirea radiografiei in navigatia aeriang, stabilirea
statiunilor radiotelegrafic e nec esare, prec um si observarea
regulamentelor radiotelegrafic e internationale.
Arf. 36 . D ispoz itiunile generale privitoare la vAmi, in
c eeac e priveste navigatia aeriang internationalg, fac obiec .
www.dacoromanica.ro
217
tul unei intelegeri partic ulare figurand c a Anex a H la
c onventia de fata,
Nimic , din c onventia de fata, nu va putea fi nterpre.
tat c a opunandu.se la Inc heierea de c atre Statele c ontrac .
tante, c onform princ ipiilor stabilite pr n Insl*i c onventia,
a unor protoc oale spec iale dela Stat la Stat, c u privire la
varni, politie, posta sau la onc e alte c auz e de nteres
c omun privitoare la navigatia aeriana. Ac este protoc oale
vor trebui s6 fie imediat notific ate C oraisiei intemationale
de navig,atie aeriana, c are va c omunic a c elorlalte State
c ontrac tante.
Art. 37. In c az de nentelegere intre doul sau mai
multe State, privitoare la interpretarea c onventie de fata,
litigiul va fi regulat de C urtea perrnanenta de J ustitie in.
ternationall. C u toate ac estea, dac a vre.unul din Statele
interesate n'a prim t protoc oalele privitoare la C urte, liti.
giul va fi regulat pe c ale de arbitraj, dupa c ererea lu .
D ac a partile nu se inteleg direc t in privinta alegerii ar.
bltrilor, ele vor proc eda dupa c um urmeaz 1 :
F iec are din parti va numi un arbitru, si arbitrii se vor
intruni spre a alege un supra,arbitru. D ac a arbitrii nu
pot sl c ada de ac ord, partile vor arga fiec are un Stat
tert, lar Statele terte a stfel aratate vor proc eda la numirea
supra.arbitrului, fie de c omun ac ord, fie propunand fiec are
un nume si las nd in urna sortilor grija c a sa aleaga intre ei.
NeIntelegerile relative la regulamentele tec hnic e anex an
te la c onventia de forta vor fi regulate la C omisia inter.
nationall de navigatiune aeriana, c u majoritate de voturi.
In c az ul c lad c liferendul ar fi a supra c hestiunii de a
se sti dac a este in joc interpretares insasi a c onventie ,
sau ac ea a unuia din regulamente, va fi in atributiunile
tribunalului arbitral, prevaz ut la paragraful Liu din pre.
z entul artic ol, sa hotarasc a in mod suveran.
Arf. 38 . In c az de rasboi, stipulatiunile din c onven.
tia de fata nu vor aduc e atingere libertatii de ac tiune a
Statelor c ontrac tante, fie c a beligerante sau c a neutre.
Ad. 39. D ispoz itiunile din c onventia de fata sunt
c omplec tate pr n Anex ele A pang la H , c are, sub rez erva
www.dacoromanica.ro
218
dispoz itiunii artic olului 34, aliniatul c , au ac eeas valoare
vor intra in vigoare odatg c u c onventiunea
Arf. 40. T eritoriile si supusii tgrilor de proc tec torat
sau ale teritoriilor administrate in numele Soc ietItii Na.
tiunilor vor fi, in c e priveste c onventia de fatg, asimilate
c u teritoriile i c u supusii Statului protec tor sau man.
datar.
Arf. 41. Onc e Stat va fi primit s adere la C onven.
tia de fatg.
Ac eastg aderare va fi notific atg, pe c ale diplomatic g,
guvemului republic ii franc ez e, iar de ac esta tuturor Sta.
telor semnatare sau aderente.
Arf. 42. (a fosf suprimaf prinfr'un pro foc o! dela Paris
infraf In vr:goare dela 17 Mai 1933).
Art. 43. C onventia de fatg nu va putea fi denuntatg
inainte de 1 Ianuarie 1922. In c az de denuntare, ac easta
va trebui sa fie notific atg guvernului republic ii franc ez e,
c are va c omunic a c elorlalt puteri c ontrac tante. E a nu va
avea efec t dec gt un an c el putin dupg z isa notific are si
nu va avea valoare dec At numai fatg de puterea c are a
proc edat la ac easta.
Prez enta c onventiune va fi ratific atg. F iec are putere va
trimite ratific area sa guvemului franc ez , prin ingrijirea
c lruia se va aduc e la c unostinta c elorlalte7puteri semnatare.
R atific grile vor fi depuse in arhivele guvernului franc ez .
C onventia de fatg va intra in vigoare pentru fiec are
putere semnatarg, fatg de c elelalte puteri c are au si rati.
fic at, patruz ec i de z ile dupg depunerea ratific grii sale.
C hiar dela punerea in vigoare a c onventiei de fatg, gu.
vemul franc ez va trimite o c opie c ertific atg a ac esteia pu.
terilor c are, in baz a tratatelor de pac e, s'au angajat sg a.
plic e regulele de navigatie aeriang in c onformitate c u c ele
c uprinse in z isa c onventie.
F gc utg in Paris, la treisprez ec e Oc tomvrie una mie noug
sute noulsprez ec e, intr'un singur ex emplar, c are va rA=
m ne depus in arhivele guvernului republic ei franc ez e,
si ale c lror c opii autentic e vor fi remise Statelor c ontrac .
tante. Z isul ex emplar, datat dupg c um se vorbeste ac i mai
www.dacoromanica.ro
219
sus, va putea fi semnat /Ana la douasprez ec e Aprilie, una
mienoulsute doul.z ec i inc lusiv.
D rept c are plenipotentiarii ad mai jos, a c aror impu.
c iri au fost rec unosc ute bune si in regull, au semnat
c onventia de fata.
Ac easta c onventie a fost redac tata in franc ez a, englez a
italiana. In c az de divergenta tex tul franc ez va fi luat
In seama.
(11rrneaz d semnei furile).
C onvenfia este insofz fc i de urmeifoarele anex e din c are nu
dc im dec c if fifulafura c uprinsului :
I) Anex a A: c lasific area aeronavelor definifii
(meirc ile si inmafric ularea)
B : c erfific aful de navigabilifafe.
C : regisfrul de bord.
D : regulamenful de lumini i semnale.
E : personalul de c onduc ere.
F : beirfile i reperele aeronaufic e.
G : c enfraliz area si disfribuirea informafiilor me=
feorologic e.
H : veimile.
H of rdri i regulamenfe adopfafe de C . I. N. A. si
ex ec uforii falo de Sfefele c onfrac fanfe in ac eiali m surei
c a si anex ele c onvenfiei.
www.dacoromanica.ro
C ONVE NT IILE INT E R NAT IONALE D E LA.
B AR C E LONA SI G E NE VA, C U ST AT U T U L
PR OT OC O.ALE LE ANE X E R E SPE C T IVE .
I. LIB E R T A T E A C OMU NIC AT H LOR
.5 1 A T R ANZ IT U LU I
a) C onvenfia dela B arc elona
Albania, Austria, B elgia, B olivia, B raz ilia, B ulgaria, C hile,
C hina, C olumbia, C osta.R ic a, C uba, D an emarc a, Imperiul
B rifanic (c u Noua Z elanda' India), Spania, E stonia, F in.
landa, F ran fa, G rec ia, G uatemala, H aifi, H onduras, Italia,
J aponia, Letonia, Lituania, Lux emburg, Norvegia, Panama,
Paraguay, Olanda, Persia, Polonia, Porfugalia, R om nia,
Staful S rbo.C roaf.Sloven, Suedia, E lvefia, C ehoslovac ia,
U ruguay i Venez uela *).
In dorinta de a asigura garant a
si mentinerea liberta.
ii c omunic atiilor si a transitului ;
C onsiderand c a In ac este materii vor fi mai In masura
de a realiz a intentiunile art. 23 e) al pac tului Soc ietatii
Natiunilor prin mijloc ul unor c onventiuni generale, la c ari
.alte puteri vor putea adera ulterior ;
R ec unosc and c a importa a se proc lama si a se regula.
menta dreptuI de transit liber, c a unul din mijloac ele c ele
mai bune de a desvolta c ooperatiunea intre State, fara
prejudic iul drepturilor lor de suveranitate sau de autori.
-tate asupra c ailor afec tate transitului ;
F iind primita invitatia Soc ietatii Natiunilor de a part .
c ipa la o c onferinta c are s'a intrunit la B arc elona la 10
*) In ordinea alfabetic a a tex tului original franc ez .
www.dacoromanica.ro
221
Martie, i dupa c e s'a luat c unostinta de ac tul final al a=
c estei c onferinte ;
In dorinta de a pune In vigoare, c hiar de ac um, dispo=
z itiunile Statutului aplic abil transitului pe c alle ferate
pe c ursurile de apa c are a fost adoptat ;
Voind sa inc heie o c onventiune in ac est sc op inalfele
p rfi c onfrac fanfe au numit c a plenipotentiari :
(urmeaz c i numele ac esfora)
c ari, dupa c e si= au c omunic at deplinele lor puteri, gasite
in buna i c uvenita forma, au botarat c eeac e urmeaz a
Arf. 1. Inaltele parti c ontrac tante dec lard c a ac c epta.
Statutul ad anex at relativ la libertatea transitului, adop=
tat de c onferinta dela B arc elona, in 14 Aprilie 1921.
Ac est Statut va fi c onsiderat c a fac and parte integrar
ta din prez enta c onventiune. In c onsec inta, ele dec lara
ac c epta obligatiunile i angajamentele z isului Statut, c on=
form termenelor i duo. c onditiunile c ad figureaz a
tr'insul.
Art'. 2. Prez enta c onventiune nu atinge intru nimic
drepturile i obligatiunile c ari rez ulta din dispoz itiunile
tratatului de pac e semnat la Versailles la 28 Iunie 1919,
sau din tratatele analoage, in c eeac e priveste puterile sem=
natare sau benefic iare ale ac estor tratate.
Art. 3. Prez enta c onventiune, ale c lrei tex te franc ez
englez sunt ambele autentic e, va puna data z ilei de-
astaz i 0 va putea fi semnata pana la 1 D ec emvrie 1921-
Arf. 4. Prez enta c onventiune urmeaz A s4 fie ratific a-
ta. Instrumentele de ratific are vor fi transmise Sec re=
tariatului general al Soc ietatii Natiunilor, c are va notific a
primirea lor c elorlalti membri ai Soc ietatii, prec um si Sta..
telor admise sa semnez e c onventiunea. Instrumentele de
ratific are vor fi depuse in arhivele Sec retariatului.
Pentru a se c onforma presc riptiunilor art. 18 din pac tul
Soc ietatii Natiunilor, Sec retarul general va proc eda la in=
registrarea prez entei c onventiuni, imediat dupa c lepunerea
primei ratific ad.
Art. 5 . Membrii Soc ietatii Natiunilor c ad nu vor fi
www.dacoromanica.ro
222
semnat prez enta c onventiune inainte de 1 D ec emvrie 1921,
vor putea sa adere.
Asemenea vor putea adera si Statele c ari nu sunt mem.
bre ale Soc ietatii si c grora C on siliul Soc ietatii ar fi ho.
tarit a c omunic a ofic ial prez enta c onventiune.
Aderarea va fi notific ata Sec retarului general al Soc ie=
-LOH , c are va informa toate puterile interesate despre a.
derare si data la c are ac easta a fost notific ata.
Arf. 6 . Prez enta c onventiune nu va intra in vigoare
dec at duo c e va fi fost ratific ata de c atre c inc i puteri.
D ata ntrarii sale in vigoare va fi a 90= a z i duo primirea
de c atre Sec retarul general al Soc ietatii Natiunilor a c elei
de a 5 .a ratific an. U lterior, prez enta c onventiune va intra
In vigoare, in c eeac e priveste fiec are din parti, 90 de z ile
dupa primirea ratific arii sau notific arii de aderare.
Imediat duo intrarea In vigoare a- prez entei c onven.
tiuni, Sec retarul general va adresa o c opie leg,aliz ata pu.
terilor c ari nu sunt membre ale Soc ietltii * c ari, in vir.
tutea tratatelor de pac e, s'au an5 ,7ajat sa adere la ac easta
c onventiune.
Arf. 7. U n registru spec ial va fi tinut de c atre Se.
c retarui general al Soc ietatii Natiunilor, indic and c ari part
au semnat sau ratific at prez enta c onventiune, sau c ari au
aderat la ea sau au denuntat.o. Ac est registru va fi into&
deauna desc his membrilor Soc ietatii, si se va public a pe
c at de des posibil, dupa. indic atiunile C onsiliului.
Arf. 8 . Sub rez erva dispoz itiunilor art. 2 al prez entei
c onventiuni, ac easta poste fi denuntata de c atre oric are
din parti duo. ex pirarea unui termen de 5 ani, inc epand
dela data intarii In vigoare pentru z isa parte. D enuntarea
va fi fac uta sub forma unei notific an i sc rise, adresata Se.
c retarului general al Soc ietatii Natiunilor. 0 c opie depe
ac easta notific are informand toate c elelalte parti despre
data and ea a fost primal, le va fi imediat transmisa de
c atre Sec retarul general.
D enuntarea va intra In vigoare un an dupa data la c are
ea va fi tost primita de c atre Sec retarul general si nu va
www.dacoromanica.ro
223
fi valabill dec At in
c eac e priveste puterea
c are o va fi
notif c at.
Arf. 9.R eviz uirea prex entei c onventiuni poate f c erut
ori si and de c atre 1/3 din inaltele 01-0 c ontrac tante.
Pentru c are, plenipotentiarii susnumit au semnat pre.
z enta c onventiune,
F Ac uta la B arc elona, la douAz ec i Aprilie una mie noua
sute douAz ec i
i unu, intr'un
sin.gur ex emplar, c are va
ram& ne depus in arhivele Soc ietAtii Natiunilor.
(lirmeaz d semneifurile delegafilor)
D elega ful brifanic a semnaf sub rez erva
dec lara(iunii inserafe la proc esulw erbal
al sedinfei din 19 Aprilie 1921, relafivd
la D ominio aneje brifanic e nereprez enfale
la c onferinfa dela B arc elona.
b) Stainful c lela B arc elona
Art. 1.Vor fi c onsiderate c a fiind in transit prin teri.
toriile de sub suveran tatea sau autoritatea oric aruia dintre
Statele c ontrac tante, persoanele, bagajele, marfurile, prec um
vapoarele, trAsurile, vagoanele sau alte mijloac e
de transport, al c Aror trafic pi-in sus z isele teritorii, inde.
plinit c u sau fat& transbordare, c u sau farl depunere in
antrepoz it, c u sau farl x upere de Inc Arc are, c u sau fu
sc himbare de mod de transport, nu este dec at frac tiunea
unui trafic total, inc eput i trebuind sl se sfArseasc A in
afar& de frontierele Statului, pe teritoriul c Aruia se efec .
tueaz 1 transitul.
T ransporturile de ac eastl natura vor fi desemnate prin
prez entul Statut sub numele de transportur in transit".
Ar . 2.Sub rez erva c elorlalte stipulatiuni ale prez entu.
lui Statut, nalsurile de reglementare si de ex ec utare luate
de c atre SE atele c ontrac tante in c eeac e priveste transportu.
rile efec tuate pi-in teritoriile puse sub suveranitatea sau
autoritatea lor, vor fac ilita transitul liber, pe c lile ferate
si pe c Aile ee apl, pe c alle in serv c iu potrivite transitu.
lu international. Nu va fi f & c ut& niel o distinc tiune, pe
baz a sau nationalitatea persoanelor, sau a pavilionulu na.
www.dacoromanica.ro
224
vilor, sau vapoarelor, sau
a punc telor de origina, de pro.
venienta, de intrare, de iesire sau de dest natiune,
sau a
oric arei c onsideratiuni relativa la proprietatea marfurilor,
a navflor, vapoarelor, trasurilor, vagoanelor sau oric aror
alte mijloac e de transport.
In vederea de a asigura aplic area dispoz tiunilor prez entu.
lu art c ol, Statele c ontrac tante
vor autoriz a transitul pr n
apele lor teritoriale,
c onform c onditiunilor i rez ervelor
c ar sunt in uz anta.
Ar . 3.T ransporturile in transit nu vor fi supuse la
nic i un drept sau tax a spec iala pentru faptul transitului
(inc lusiv intrarea s esirea). T otusi,
se vor putea permpe
asupra ac estor transporturi In
transit, drepturi sau tax e
afec tate ex c lus v c heltuelilor de supraveghere si de ad.
mainistratie pe c ad le.ar nec esita ac est transit. C atimea
tuturor drepturilor
i tax elor de ac esta natura va trebui
sa c orespunc la, pe c at posibil, c laeltuelii pe c are sunt me.
nite sa o ac opere
i susz isele drepturi tax e vor fi a.
plic ate In c orx ditiunile de egalitate definite la artic olul pre.
c edent, c u ex c eptiunea c a pe unele c a ac este dreptur
sau tax e vor putea fi reduse sau c h ar supr mate, tinan=
du.se seama de d ferentele in c eeac e priveste c heltuelile
de supraveghere.
Arf. 4. Sta tele c ontrac tante se angajeaz a a aplic a tram.
porturilor in transit pe c aile ex ploatate sau administrate
de c atre serv c ii de Stat sau c onc edate, or c ari ar fi punc .
tele de plec are sau de destinat une ale transporturilor,
tarifuri ec hitabile, atat in c eeac e priveste c atimea lor, c at
pr n c onditiunfle de aplic are i tinandu.se seama de
c onditiunile de trafic , prec um si de c onsideratiunile c on.
c urentei c omerc iale intre c aile de transport. Ac este tari.
furi vor trebui stabilite in astfel de mod c a sa usurez e,
pe c at posibil, trafic ul international. Nid o plata, mies.
nire sau restric tiune nu va trebui sa depinda, direc t
sau indirec t, de nationalitatea sau de c alitatea proprietaru.
lu navel sau al oric arui alt mijloc de transport c are ar fi
fost sau va trebu sa fie intrebuintat in c ursul unei parti
oarec are a traec tului total.
www.dacoromanica.ro
225
Ad. 5 . Niel unul din Statele c ontrac tante nu va fi
legat prin prez entul Statut de a asigura transitul c alatori.
lor a c lror intrare pe teritoriile sale este interz isl, sau a
marfurilor de o c ategorie al c aror import este prohibit, fie
pentru c auz e de sanatate sau sip,uranta public a, fie c a
prec autiune impotriva boalelor animalelor sau plantelor.
F iec are Stat c ontrac tant va avea dreptul sa la prec au=
tiunile nec esare pentru a se asigura c a persoanele, baga-
jele, marfurile, si in spec ial marfurile supuse unui mo.
nopol, vapoarele, vasele, trasurile, vagoanele i alte mij=
loac e de transport, sunt intr'adevar in transit, prec um
sa se asigure c a persoanele in transit sunt in mAsurl
de a.si termina c llgtoria i c siguranta c ailor i mijloac e.
lor de c omunic atie sa nu fie c ompromisl.
Nimic in prez entul Statut nu va trebui sA afec tez e mAn
surile pe c ari unul din Statele c ontrac tante le va lua sau
le va putea lua, in virtutea c onventiunilor internationale
generale la c are este parte, sau c are vor putea fi inc heiate
ulterior, in spec ial c ele irtc heiate sub auspic iile Soc ietatii
Natiunilor, relativ la transit, la ex portul sau importul unei
c ategorii spec iale de marfuri, prec um opium sau alte me=
dic amente vatdnaltoare, arme sau produsul pesc ariilor, sou
In virtutea unor c onventiunii generale c are ar avea c a
sc op sa preyin onc e infrac tiune la drepturile de proprie=
tate industriala, literara sau artistic a, sau c ari s'ar refer
la marc ile de fabric a false, la indic atiuni de origina false,
sau la alte metode de c omed nelegale.
In c az ul c And ar fi organiz ate servic .ii de trac tiune mo.
nopoliz ate pe c ajole navigabile intrebuintate pentru transit,
organiz atiunea ac estor servic ii va trebui sa fie astfel, in
c at sl nu aduc a nic i o impiedic are transitului vapoarel6 r
vaselor.
Arf. 6 .
Prez entul Statut nu impune niel unuia din
Statele c ontrac tante o obligatiune noul, prin prez entele
stipulatiuni, de a ac orda transitul liber supusilor i baga.
jelor, prec um
i pavilionului unui Stat nec ontrac tant,
marfurilor, trasurilor, vagoanelor sau altor mijloac e de
transport,
c ari au c a tara de provenienta, de intrare, de
iesire sau de destinatiune un Stat nec ontrac tant, afara
15
www.dacoromanica.ro
226
de c az urile in c ari motive valabile ar fi invoc ate in favoa.
rea unui astfel de transit, de c gtre unul din Statele c on.
trac tante interesate. E ste bine inteles, pentru aplic area
prez entului artic ol, c mgrfurile, c are sunt in transit, fgrg
transbordare, sub pavilionul unuia din Statele c ontrac tante,
benefic iaz g de avantajele ac ordate ac estui pavilion.
Arf. 7.
Se va putea in mod ex c eptional, *i pe un timp
c at de limitat posibil, deroga de la dispoz itiunile artic ole.
lor prec edente, prin masuri partic ulare sau generale pe
c ari fiec are din Statele c ontrac tante ar fi obligat a le lua
In c az de evenimente grave, c ari ar interesa siguranta Sta.
tului sau interesele vitale ale tgrii, fiind bine inteles c g
princ ipiul libertgtii transitului trebuie sa fie observat in
toata masura posibilg.
Art. 8 . Prez entul Statut nu fix eaz g drepturile i in.
datoririle beligerantilor i neutrilor in -timp de rgsboi. T o.
tu*i, el va subsista i in timp de rgsboi, in masura c are
va fi c ompatibilg c u ac este drepturi i indatoriri.
Art. 9.
Prez entul Statut nu impune nic i unuia din
Statele c ontrac tante vre.o obligatiune c are ar fi in c onflic t
c u drepturile
i indatoririle sale de membru al Soc ietgtii
Natiunilor.
Arf. 10. T ratatele, c onventiunile i ac ordurile, inc he.
iate de Statele c ontrac tante in materie de transit, inainte
de 1 Mai 1921, nu sunt abrogate prin punerea in vigoare
a prez entului Statut.
D ata fiind ac eastg neabrogare, Statele c ontrac tante se
angajaz g, c a, fie la ex pirarea ac estor ac orduri, fie atunc i
c and imprejurgrile vor permite, sg aduc g ac elor ac orduri
astfel mentinute, c ari ar c ontraveni dispoz itiunilor prez en.
tului Statut, toate moc lific grile menite sg le puna In ar.
monie c u ele, pe c ari le.ar permite c onditiunile geografic e,
ec onomic e sau tebnic e ale tgrilor sau regiunilor c are sunt
obiec tul ac estor ac orduri.
Statele c ontrac tante se angajaz g, in afarg de ac easta, de
a nu inc heia, pe viitor, tratate, c onventiuni sau ac orduri
c ari ar fi c ontrarii dispoz itiunilor prez entului Statut,
www.dacoromanica.ro
227
c ari nu ar fi justific ate prin motive geografic e, ec onomic e
sau tebnic e, motivgnd derogatiuni ex c eptionale.
Statele c ontrac tante vor putea, de altfel, inc heia intele.
gen i regionale relative la transit, in c onformitate c u prin.
c ipiile prez entului Statut.
Arf. II. Prez entul Statut nu implic g de loc retragerea
inlesnirilor mai mari dec gt c ele c e rez ultg din dispoz iti.
unile sale, si c are ar fi fost ac ordate in c onditiuni c ompa.
tabile c u princ ipiile sale, transporturilor in transit pe te.
ritoriul de sub suveranitatea sau autoritatea unuia din
Statele c ontrac tante, D e asemenea, nu implic a interz ic erea
de a ac orda, pe viitor, astfel de inlesniri.
Arf, 12. C onform art. 23 (e), al pac tului Soc ietkii
Natiunilor, fiec are Stat c ontrac tant c are va putea invoc a,
In mod valabil, impotriva uneia din dispoz itiunile prez en.
tului Statut, fie pe intregul sgu teritoriu, fie pe o parte
din el, o situatie ec onomic a grava, rez ultgnd din devasta.
rile flptuite pe pgmantul sau in timpul rgsboiului din
1914-1918 , va fi c onsiderat c a dispensat proviz oriu de
obligatiunile rez ultand din aplic area z isei dispoz itiuni, fiind
bine inteles c a princ ipiul libertgtii transitului trebuie obser.
vat in toata ralsura
Arf. 13. Onc e diferend c are s'ar ivi intre State, re.
tativ la interpretarea sau aplic area prez entului Statut, in
c az c find o intelegere direc ta intre State ar fi imposibilg,
va fi adus inaintea C urtii permanente de J ustitie inter.
nationalg, afarg de c az ul c and prin aplic area unei c lauz e
generale de arbitraj sau a unei c onventiuni spec iale, se
va proc eda la aplanarea diferendului, fie prin arbitraj, fie
in ric e alt mod.
R ec ursul va fi astfel format, prec um este prevgz ut la
artic olul 40 al Statutului C urtfi Permanente de justitie
intemationalg.
T otusi, pentru a regula pe c at posibil ac este diferende
In mod amic al, Statele c ontrac tante se aneajeaz g, c a inain.
te de ric e instantg judic iarg si sub rez erva drepturilor
atributiunilor C onsiliului si Adungrii, sg supuna ac este
diferende pentru aviz c onsultativ, organismului c are ar fi
www.dacoromanica.ro
228
c onstituit de c atre Soc ietatea Natiunilor c a organ c onsuh
tativ i tehnic al Membrilor Soc ietatii, in c eeac e pr vete
c omunic atiunile i transitul. In c az de urgenta, un aviz
proviz oriu va putea rec omanda masuri timporare, destinate
In spec ial a restitu liberulu transit, inlesnirile de c ari se
buc ura inaintea ac tutui sau a faptului c are a provoc at
diferendul.
Art. 14. Pi-in faptul c l ex ista in interiorul sau c hiar
pe frontierele teritoriilor unora din Statele c ontrac tante,
z one sau part inglobate (enc lave) avand o intindere si o
populatiune foarte mic a in raport c u ac eea a z iselor ten.
toril i c ari formeaz a part detasate din ac estea, sau sta.
bilimente apartinand altor State metropole, s c a pe de
alta parte, este imposibil, din c auz e administrative, a apli.
c a dispoz itiunile prez entului Statut z selor z one sau pArti
este bine inteles c ac este dispoz it uni nu se vor aplic a lor.
Va fi
tot astfel in c az ul c alad o c olonie sau o de.
pendinta are o frontiera foarte lunga in raport c u supra.
fata sa, si c are, in fapt, fac e imposibila supravegherea
vAmii si a politiei.
T otu*i, Statele interesate vor aplic a, in c az urile de mai
sus un regim c are, pe c at posibil, va respec ta princ ipiile
prez entului Statut si va usura transitul i c omunic atiunile.
Art. 15 . E ste bine inteles c a ac est Statut nu trebuie
interpretat c a regulamentand c atus de putin drepturile
obligatiunile interne ale teritoriilor c ari fac parte sau sunt
puse sub protec tiunea unui ac elu as Stat suveran, c hiar
dac a ac este teritorii, luate individual, sunt sau nu Membri
ai Soc ietatii Natiunilor.
R E G IMIIL C AILOR NAVIG AB ILE
D E INT E R E S INT E R NAT IONAL
a) C onvenia dela B arc elona
Albania, Austria, B elgia, B olivia, B rasilia, B ulgaria, C hile,
C hina, C olumbia, C osta= R ic a, C uba, D anemarc rs, Imperiul
B rifanic (c u Noua Z elanda' si India), Spania, E stonia, F in=
landa, F ran fa, G rec ia, G uatemala, H aifi, H onduras, Italia,
www.dacoromanica.ro
229
J aponia, Lefonia, Lifuania, Lux emburg, Norvegia, Panama,
Paraguay, Olanda, Persia, Polonia, Porfugalia, R ornc inia,
Sfaful Serrbo.C roafo= Sloven, Suedia, E lvefia, C ehoslovac ia,
U ruguay fi Venez uela :
D oritoare, in privinta regimului international al naviga.
tiei pe apele interioare, sg c ontinue evolutia inc eputl c u
peste un veac in urnil *i solemn intgritl prin numeroase
tratate
Soc otind c vor fi mai bine In nasurA s implineasc g
intentiile din art. 23 e din pac tul Soc ietAtii Natiunilor
prin mijloc ul c onventiilor generale la c are vor putea adera
ulterior si alte puteri ;
R ec unosc And, in c hip deosebit, a o noug c onsfintire a
princ ipiului liberigtii de navigatie printr'un Statut elabo.
rat de patruz ec i si unu de State apartinAnd diferitelor
pArti ale lumei, c onstitue o etapg noug si pling de inteles
pe c alea c ooperArii intre State, indeplinitg Lara s se a.
duc g nic i un prejudic iu drepturilor lor de suveranitate
sau de autoritate;
F iind primitg invitatia Soc ietgtii Natiunilor de a lua
parte la o c onferintg adunatg la B arc elona, la 10 Martie
1921, si. dupg c e au luat c unostintg de ac tul final al a.
c estei c onferinte ;
C u grija de a pune in vigoare, c hiar de ac um, dispo.
z itiunile Statutului privitor la regimul c gilor navigabile de
interes international c are a fost adoptat ac olo ;
Voind sl inc hee o c onventie in ac est sc op, inaltele pArti
c ontrac tante au desemnat c a plenipotentiari ai lor pe
(urmeaz ei numele ac esfora).
C arl, dupg c e si.au c omunic at deplinele lor puteri, gl=
site in bung si c uvenitg forma, au c onvenit in privinta
urmgtoarelor :
Arf. I. Inaltele pgrti c ontrac tante dec lara c l primesc
Statutul ad algturat privitor la regimul c gilor navigabile
de interes international, adoptat de c onferinta deja B arc e.
lona, la 19 Aprilie 1921.
Ac est Statut va fi soc otit c a fAc And parte integrantg
din prez enta c onventie. In c onsec intg, ele dec lara c g pri.
www.dacoromanica.ro
230
mesc obligatifle si. angajamentele z isului Statut, c onform
c u termenii si dupg c onditiunile c are figureaz g intr'insul.
Arf. 2. Prez enta c onventie nu aduc e nic i o stirbire
drepturilor si. obligatiunilor c ari rez ula din dispoz itiunile
tratatului de pac e semnat la Versailles, la 28 Iunie 1919,
sau dispoz itiunilor c elorlalte tratate analoage, in c eea c e
priveste puterile semnatare sau benefic iare ale ac estor
tratate.
Arf. 3. Prez enta c onventie al c arel tex t f-ranc ez si en.
glez au deopotrivg valoare probantg, va purta data ac es.
tei z ile si va putea fi semnatg pang la 1 D ec embrie 1921.
Arf. 4. Prez enta c onventie este supusa ratific grii. Ac .
tele de ratific are vor fi transmise Sec retarului general al
Soc ietgtii Natiunilor, c are va notific a primirea c elorlalti
membri ai Soc ietatii, prec um i Statelor admise sa sem.
nez e c onventia. Ac tele de ratific are vor fi depuse in ar.
hivele Sec retariatului,
Pentru a indeplini prevederile art. 18 din pac tul So.
c ietgtii Natiunilor, Sec retarul general va proc eda la inre.
gistrarea prez entei c onventii de indatg c e intaia ratific are
va fi fost depusg.
Arf. 5 . Membrii Soc ietgtii Natiunilor c ari n'au sem.
nat prez enta c onventie inainte de 1 D ec embrie 1921, vor
putea sg adere la ea.
Ac elas luc ru si pentru Statele ne.membri ai Soc ietgtii
c arom C onsiliul Soc ietgtii ar fi hotgrit sg le trimitg c o.
munic area ofic ialg a prez entei c onvent-Li.
A.derarea va fi notific atg Sec retarului general al Soc ie.
tgtii c are va informa pe toate puterile interesate despre
aderare si despre data la c are ac easta a fost notific atg.
Arf. 6 . Prez enta c onventie nu va intra in vigoare de.
c At dupg c e va fi ratific atg de c inc i puteri, D ata intrgrii
sale in vigoare va fi a 90.a z i dupg primirea de c atre Se.
c retariatul general al Soc ietgtii Natiunilor a c elei de a
c inc ia ratific an. U lterior prez enta c onventie va produc e e.
fec t in c eea c e priveste fiec are din puteri; 90 z ile dupg
primirea ratific Arii sau a notific grii adergrii.
D e indatg c e prez enta c onventie va infra in vigoare Se.
www.dacoromanica.ro
231
c retarul general va trimete o c opie c onforma puterilor ne.
membre a Soc ietatii, c are, in baz a tratatelor de pac e, s'au
angajat sa adere la dansa.
Arf. 7. 0 lista spec iall va fi tinuta de Sec retarul ge.
neral al Soc ietatii Natiunilor indic and c are parti au semnat
sau ratific at prez enta c onventie, au aderat la dansa sau
au denuntat.o.
Ac easta lista va fi nec ontenit la dispoz itia membrilor
Soc ietatii si va fi public ata c at mai des posibil, dupa in.
dic atiunile C onsiliului.
Arf. 8 . Sub rez erva dispoz itiunilor artic olului 2 al
prez entei c onventi.i, ac easta poate sa fie denuntata de ori.
c are din parti, duo ex pirarea unui termen de c inc .i ani,
c u inc epere dela data intrarii in vigoare pentru z isa par.
te. D enuntarea va fi fac uta sub forma de notific are sc ri.
sa, adresata Sec retarului general al Soc ietatii Natiunilor.
C opie depe ac easta notific are informand toate c elelalte
parti de data la c are ea a fost primita, le va fi imediat
transmisa de Sec retarul general. D enuntarea va produc e
efec t un an dela data la c are va fi fost primita de c atre
Sec retarul general si nu va fi valabila dec at in privinta
puterii c are o va fi notific at. E a nu va aduc e nic i o tir.
bire, afara de ac ord c ontrar, angajamentelor relative la un
program de luc ran i c ontrac tate inainte de denuntare.
Arf. 9. R eviz uirea prez entei c onventii poate sa fie
c eruil la oric e epoc a de o treime din inaltele parti c on.
trac tante.
D rept c are, plenipotentiarii sus numiti au semnat pre.
z enta c onventie.
F ac uta la B arc elona, in doulz ec i Aprilie una mie noul
sute doulz ec i si. unu, Intr'un singur. ex emplar c are va ra.
mane depus in arhivele Soc ietatii Natiunilor.
(1.1i-mear semnaurile).
b) Siatutul dale B arc elona
Arf. 1. Pentru aplic area prez entului Statut, vor fi
c onsiderate drept c li navigabile de interes international
1. T oate partile In mod natural navigabile c atre si dela
mare ale unei c al de apa c are, In c ursul sau natural na.
www.dacoromanica.ro
232
vigabil inspre si dela mare, desparte sau strgbate diferite
State, prec um si onc e parte a unei alte c li de apg natu-
ral navigabile c are desparte sau strgbate diferite State,
Se intelege c a:
T ransbordarea de pe o c orabie sau vapor pe un al.
tul nu este ex c lusa prin c uvintele ,navigabile spre i de.
la maree'.
Se spune natural navigabilg onc e c ale de apg natu.
ralg sau partea din c alea de apg naturalg fIc And ac tual-
mente obiec tul unei navigatii c omerc iale obisnuite sau in
stare sg fac a, prin c ondinile sale naturale, obiec tul unei
atari navigatii ; prin navit-gatie c omerc ialg ohisnuitg trebue
sa se inteleagg o navigatie c are, date fiind c ondinile ec o.
nomic e ale tgrilor riverane, este din punc t de vedere c o-
merc ial si in c hip usor prac tic abilg ;
Afluentii trebue sa fie c onsideran c a niste c al de a-
pa deosebite ;
C analurile laterale stabilite in sc op de a implini im.
perfec tiunile unei c al de apg c e mira in definitia de mai
sus sunt asimilate ac estei din urmg ;
Sunt soc otite c a riverane toate Statele despgrtite sau
strgbgtute de ac eiasi c ale navigabilg de interes internatio.
nal, inc lusiv afluentii sgi de interes international.
2. C alle de apg sau pgrti din c al de apg naturale ori
artific iale desemnate anume c a trebuind sg fie supuse re.
gimului c onventiei generale privitoare la c alle navigabile,
fie prin ac tele unilaterale ale Statelor sub suveranitatea
sau autoritatea c arora se gasesc z sele c al de apg, sau
pgrti de c a de apg, fie prin ac orduri c are c er in spec ial
c onsimtgmAntul z iselor State.
Ad. 2. Printre c lile navigabile de interes internatio.
nal alc gtuind o c ategorie spec ialg in vederea aplic arii ar.
tic olelor 5 , 10, 12 si 14 ale prez entului Statut sunt:
C alle navigabile pentru c are ex ista o C omisie inter.
nationalg unde sunt reprez entate State neriverane ;
c alle navigabile c are ar fi ulterior c lasate in ac eastg
c ategorie, fie in virtutea unor Ac te unilaterale ale State.
lor sub suveranitatea sau autoritatea c grora se gasesc ele
www.dacoromanica.ro
233
fie in virtutea unor ac orduri c are c er in spec ial c onsim.
tgm ntul z iselor State.
Arf. 3. Sub rez erva stipulatiunilor din artic olele 5 si
17, fiec ,are din Statele c ontrac tante va ac orda pe pgrtile
de ai navigabile desemnate mai sus, c are se gAsesc sub
suveranitatea sau autoritatea lor, liberul ex erc itiu al na.
vigatiei pentru c orgbiile i vapoarele purt nd pavilionul
vre.unuia din Statele c ontrac tante.
Arf. 4. In ex erc itiul navigatiei mai sus viz ate, supusii,
bunurile
i pavilioanele tuturor Statelor c ontrac tante, vor
fi, din toate punc tele de vedere, tratate pe pic ior de per.
fec tg egalitate. In spec ial, nu se va fac e niel o deosebire
intre supusii, bunurile
i pavilioanele diferitelor State ri.
verane, inc lusiv Statul riveran sub suveranitatea sau au.
toritatea c gruia se aflg partea de c ale navigabila in c hes.
tiune ; de asemenea nic i o deosebire, nu se va fac e intre
supusii, bunurile i pavilioanele Statelor riverane si ale
c elor neriverane. Se intelege, prin urmare, c nic i un pri.
vilegiu ex c lusiv de navigatie nu se va ac orda pe z isele
c gi navigabile la soc ietgti sau la partic ulari.
Nic i o deosebire nu va putea fi fgc utg in z isul ex erc i.
tiu din punc tul de vedere al loc ului de provenientg sau
de destinatie sau al direc tiei transporturilor.
Ad. 5 . Prin derogare dela c ele doug artic ole prec e=
dente
i afarg de c onventie sau obligatie c ontrarg :
1. Onc e Stat riveran are dreptul sl rez erve propriului
sAu pavilion transportul de c glgtori si
mgrfuri inc Irc ate
inir'un pori c e se ggseste sub suveranitatea sau autori.
tatea sa
i desarc ate intiun alt port c e se ggseste, de
asemeni, sub suveranitatea sau autoritatea sa. Statul c are
nu rez ervA propriului sAu pavilion transporturile spec ifi=
c ate mai sus, poate, totusi, fatg de un c oriveran, c are si.
le rez ervg, sg refuz e benefic iul egalitgtii de tratament in
c eeac e priveste z isele transporturi.
Pe c gile navigabile viz ate la artic olul 2, Ac tul de nayf
gatie nu va putea sg base Statelor riverane dec gt dreptul
de a rez erva transporturile loc ale de c glgtori i mgrfuri
indigene sau indigenate. T otusi, in toate c az urile c gnd o
www.dacoromanica.ro
234
libertate ma deplina a navigatiei ar
fi fost proc lamata
printr'un Ac t de navigatie anterior, ac easta libertate
nu va
fi mic sorata.
2. C and o retea navigabill naturall de nteres interna.
lional nec uprinz and c aile viz ate de artic olul
2, nu des-
parte sau strabate dec at doul. State, ac estea au dreptul
de a rez erva de c omun ac ord pavilionului lor transportul
c alatorilor si marfurilor, inc arc ate intr'un port depe ac ea
retea si desc arc ate intr'un alt port al ac eleiasi retele, a.
fara numai dac a ac est transport nu va
fi efec tuat intre
doul porturi, c ake nu se gAsesc sub suveranitatea sau
a.
utoritatea unui ac elas Stat in c ursul unei c alatorii,
fara,
transbordare pe teritoriile unuia sau altuia din z isele
State, c upr nz and un parc urs pe mare si pe o c ale navi.
gabila de interes international c are nu apart ne z isei retele.
Arf. 6 . tiec are din Statele c ontrac tante pastreaz a pe
c ane navigab le sau parti de c li navigabile viz ate la artic o.
lul 1, 0 c are se gasesc sub suveranitatea sau autoritatea
sa, dreptul de c are el se buc ura ac tualmente de a edic ta
dispoz itiuni 0 de a lua masurile nec esare politiei generale
a teritoriului 0 aplic arii legilor s regulamentelor privitoare
la vAmi, la sanatatea public a, la prec autiunile impotriva
boalelor la an male si plante, la emigratie sau imigratie, s
a importul sau ex portul marfurilor opr te ; se intelege c a
ac este dispoz itiuni si ac este masuri nedepasind nec esitatile
s'i apl c ate pe un p c ior de perfec ta
egalitate, supusilor,
bunurilor s'i pavilioanelor oric Aruia d ntre Statele c ontrac .
tante, inc lusiv Statul c ontrac tant c are le edic teaz a, nu vor
trebui sa impiedic e, fara un motiv temein c , liberul ex er
c tiu al navigatiei.
Arf. 7. Pe parc ursul c a si la gura c ailor navigab le
de interes international nu vor putea fi perc epute venituri
de nic .i un fel altele dec at ac elea avand c arac terul de plati
si menite ex c lusiv s ac opere in mod ec hitabil c beltuelile
de intretinere a navigabilitatii sau de ameliorare a c liei na.
vigabile si a intrarilor sale, sau de a ac open i c heltueli & c ute
in interesul navigatie . Ac este inc asgri vor fi soc otite duo.
c heltuelile c orespunz atoare si tariful lor va fi afisat in
www.dacoromanica.ro
235
porturi. E le vor fi in asa fel stabilite inc at sa nu fac a
nec esara, afara de banuiala de fraud/ sau de c ontraventie,
o c erc etare amanuntita a inc arc aturii si sa inlesneasc a, pe
c At posibil, atat prin modalitatile pentru perc eperea lor,
c at si prin insasi tarifele, trafic ul international.
Arf. 8 . In c eeac e priveste formalitatile vamale, transitul
c orabiilor si al vapoarelor, al c llatorilor si marfurilor,
pe
c ane navigabile de interes international, se va fac e in
c on.
& title fix ate prin Statutul deja B arc elona despre libertatea
transitului. D e fiec are data and transitul se va fac e fara
transbordare, vor E l aplic ate dispoz itiunile c omplimentare
de mai jos :
and c ele doul maluri ale unei c al navigabile de
interes international fac parte din ac elas Stat, formalitatile
vamale impuse marfurilor in transit, dupa dec laratie si o
reviz ie sumara, se vor margini la punerea sub pec eti, sub
lac ate sau sub paz a agentilor vamali ;
C and o c ale navigabill de interes international fac e
frontiera intre doul State, c orabiile si vapoarele, c alatorii
si marfurile in transit vor trebui sa fie, in c ursul c alato.
riei, sc utite de onc e formalitate vamald, afara de c az ul in
c are, din motive valabile de ordin prac tic si fara a aduc e
nic i o stirbire usurintei de navigatie, indeplinirea forma.
litatilor vamale s'ar fac e intr'un punc t al partii
c liei na.
vigabile c e formeaz a granita.
T ransitul c orabiilor sau vapoarelor si al c alltorilor, pre.
c um si transitul marfurilor fara transbordare pe c alle na.
vigabile de interes international, nu vor putea da loc la
perc eperea nic i unuia din drepturile c are sunt fie prohi=
bite prin Statutul dela B arc elona privitor la libertatea
transitului, fie autoriz ate prin artic olul 3 al z isului Statut,
Lind, totusi, inteles c l vor putea fi puse in sarc ina c o.
rabiilor si vapoarelor
in transit inc artiruirea si hrana
agentilor vamali stric t nec esari pentru supraveghere.
Arf. 9.
In toate porturile asez ate pe o c ale navigabill
de interes international si din puc tul de vedere al fol.
sirii ac estor porturi, supusii, bunurile si pavilioanele tu.
turor Statelor c ontrac tante se vor buc ura, sub rez erva
www.dacoromanica.ro
236
dispoz itiunilor din artic olele 5 0 17, in deosebi in c eea
c e priveste tax ele 0 Inc asarile porturilor, de un tratament
e.5 ,,,a1 c u c el al supusilor, bunurilor si pavilioanelor Sta.
tului riveran sub suveranitatea sau autoritatea c aruia se
gaseste portul. Se intelege c bunurile c arora se aplic a
prez entul alineat sunt bunurile avAnd c a origina, prove.
nienta sau destinatie vre.unul dintre Statele c ontrac tante.
Instalatiile porturilor asez ate pe o c ale navigabila de
interes international si inlesnirile oferite in ac estea navi.
gatiei nu vor putea fi sustrase uz ului public dec ..it intr'o
modesta rnasura si intru totul potrivita c u liberul ex er.
c itiu al navigatiei.
La perc eperea drepturilor de vama sau a c elor asimi.
late, a tax elor de ac siz loc al si de c onsumatie, c um si in
c eea c e priveste c heltuelile suplimentare inc asate c u oc a.
z ia importului sau ex portului marfurilor prin z isele por.
turi, nu se va fac e laid o deosebire din pric ina pavilio.
nului c orabiei c are a fac ut sau trebue sa fac a transportul,
fie c a ac est pavilion ar fi pavilionul national sau al ori.
c aruia altul dintre Statele c ontrac tante.
Statul sub suveranitatea sau autoritatea c aruia se ga.
seste un port va putea sa retraga benefic iul aliniatului
prec edent, oric arei c orabii sau vapor, dac a s'ar dovedi a
armatorul sail defavoriz az a sistematic pe supusii ac estui
Stat sau soc ietatile c ontrolate de z isii supusi.
Marl de un motiv ex c eptional, indreptatind, pentru ne.
c esitati ec onomic e, o derogare, drepturile de varna nu vor
putea fi superioare c elor c are sunt perc epute la c elelalte
frontiere vamale ale Statului interesat pentru marfurile
de ac elas fel, de ac eiasi provenienta si c u ac eiasi desti.
natie. T oate inlesnirile c are s'ar ac orda de Statele c on.
trac tante pe alte c ai de usc at sau de apa, sau in alte
porturi pentru importul sau ex portul marfurilor, vor fi,
de asemenea, ac ordate importului sau ex portului fac ute
in ac eleasi c onditii pe c alea navigabill si porturile mai
sus viz ate.
Ad. 10. 1. Onc e Stat riveran este obligat, pe c leo.
parte, sa se abtina dela oric e masuri in stare de a aduc e
stirbiri navigatiei sau de a mic sora inlesnirile navigatiei,
www.dacoromanica.ro
237
iar, pe de alta parte, de a lua c at mai repede c u putinta
toate masurile folositoare spre a inlAtura onc e piedic i sau
primejdii intamplatoare pentru navigatie.
D ac a ac east5 navigatie c ere o intretinere regulata, fie
c are din Statele riverane are, in ac est sc op, obligatia fata
de c elelalte, sa ia masurile si sa fac a luc rarile nec esare
pe teritoriul sau c at mai repede c u putinta, tinandu.se
seaml, totdeauna, de starea navigatiei, prec um si de sta.
rea ec onomic a a regiunilor servite de c alea navigabila,
Mara de c onventie c ontrarie, fiec are din Statele rive.
rane va avea dreptul invoc and motive intemeiate, sa c eara
c elorlalti riverani o partic ipare c orespunz atoare la c heltue.
lile ac estei intretineri.
Mara de un motiv legitira de opunere a unuia din
Statele riverane, inc lusiv si Statul teritorial interesat fie
pe temeiul c onditiilor insasi ale navigabilitatii in teritoriul
sau, fie pe alte interese, c um ar fi, intre altele, mentine.
rea regimului normal al apelor, nevoile de irigare, folosi.
rea fortei hidraulic e sau nec esitatea de a c onstrui alte c li
de c omunic atie mai avantagioase, un Stat riveran nu va
putea sl refuz e de a indeplini, la c ererea unui alt Stat
riveran, luc rarile nec esare de ameliorare a navigabilitatii,
dac a ac esta se ofera sl plAteasc a c heltuelile, prec um si o
parte dreapta din ex c edentul c heltuelilor de intretinere.
T otusi, se intelege a ac este luc ran i nu vor putea fi in.
treprinse atat timp c at Statul, pe teritoriul c druia ele
trebue sd, fie fac ute, se opune pe temei de interese vitale.
4, Afarl de c onventie c ontrara, Statul obligat sd ex e.
c ute luc rarile de intretinere va putea sd, se liberez e de a.
c easta obligatie dac a, c u asentimentul tuturor c elorlalte
State c oriverane, unul sau mai multe din ele primesc sl
le ex ec ute in loc ul lui ; c at despre luc rarile de ameliorare,
Statul tinut sa le fac a va fi liberat de ac easta obligatie
dac a autoriz a Statul c are c ere sa. le fac a in loc ul sau; in.
deplinirea luc rarilor de c atre alte State dec at Statul ten.
tonal interesat, sau partic iparea ac estor State la c heltue.
lile ac estor luc rAri, vor fi asigurate, fara atingerea dreptu.
rilor de c ontrol si de administrare a ac estor luc ran, c um
www.dacoromanica.ro
238
si a prerogativelor suveranitatii sau autoritatii pe c alea
navigabilg, apartinand Statului teritorial interesat.
5 . Pe c gile navigabile viz ate la artic olul 2, dispoz itiile
prez entului artic ol sunt aplic abile sub rez erva stipulatiilor
din tratate, donventii sau ac te de navigatie c are deter.
minl puierile i rgspunderea C omisiei intemationale c u
privire la luc rgri.
Sub rez erva dispoz itiilor spec iale din z isele tratate, c on.
ventii sau ac te de navigatie, ex istente sau c are se vor
inc heia
hotgrarile privitoare la luc rgri apartin C omisiei ;
aplanarea in c onditiile prevgz ute la artic olul 22 de
mai jos, ori c lrui diferend c e s'ar na*te din pgc ina a.
c estor hotgrari, va putea fi c erutg, in toate c az urile, pe
motiv de nec ompetentg sau de violare A c onventiilor in.
temationale privind c gile navigabile. Pentru ori c are alt
mogv, c ererea de aplanare in z isele c onditii nu va putea
fi fac uta dec at de Statul teritorial interesat.
D ec iz iunile C omisiei vor trebui sl fie c onforme c u re.
guille prez entului arL-ic ol.
6 . C u toate prevederile intaiului paragraf al ac estui ar.
tic ol, un Stat riveran va putea, afarg de c onventie c on.
trar , sg sc himbe destinatia unei c gi navigale in total sau
In parte, printr'un ac ord al tuturor Statelor riverane sau
al tuturor Statelor reprez entate in C omisia internationall,
In c az ul c gilor ng,vigabile viz ate la artic olul 2.
In mod ex c eptional, o c ale navigabila de interes inter.
national neviz atg la artic olul 2, va putea sg sufere o sc him.
bare de destinatie din partea unuia din Statele riverane
dac g navigatia e putin_ desvoltatg pe dansa i dac a ac est
Stat justific a un interes ec onomic vgdit superior c elui al
navigatiei. In ac est c az , sc himbarea de destinatie nu va
putea sg se fac a dec at la un an dupg preavis i a:a re.
c ursul unui alt Stat riveran in c onditiile prevgz ute la ar.
tic olul 22. D ec iz ia va fix a, eventual, c onditiile in c are
sc himbarea de destinatie va putea fi fgc utg.
7. In c az urile c and o c ale navigahilg de interes inter.
national da esire la mare prin mai multe brate aflate in
www.dacoromanica.ro
239
teritoriul unui ac ela* Stat, prevederile din parag,rafele 1,
2 i 3 ale artic olului de fata se aplic a numai bratelor
princ ipale soc otite nec esare c a sa dea o e ire deplina
la mare.
Art. 11. In c az ul and unul sau mai multe State
ri.
verane pe o c ale navigabila de interes international nu
sunt parti in prez entul Statut, obligatiile financ iare insu.
site de fiec are din Statele c ontrac tante, in virtutea arti.
c olului '10, nu pot sa intreac a obligatiile c e le.ar fi luat,
ele, in c az ul c and toate Statele riverane ar fi parti in Statut.
Arf. 12. Afara de prevederile c ontrarii ale unui ac ord
sau tratat partic ular, in spec ial a c onventiilor ex istente
privitoare la masurile vamale, la politie si la prec autiunile
sanitare, administratia c allor navigabile de interes inter.
national este ex erc itata de fiec are din Statele riverane
sub suveranitatea sau autoritatea c aruia se gaseste a.
c easta c ale navigabila. F iec are din z isele State riverane
are, indeosebi, puterea si este tinut sa edic tez e reglemen.
tarea navigatiei pe z isa c ale *i sl vegbez e la aplic area ei;
ac easta reglementare va trebui sa fie stabilita i aplic ata
In asa fel Inc ai sl se usurez e liberul ex erc itiu al navi.
gatiei in c onditiile prevAz ute prin prez entul Statut.
R egulile de proc edura, flrivitoare in spec ial la c onsta.
tarea, la urmarirea si la pedepsirea delic telor de navigatie,
vor trebui sa urnalreasc l proc eduri c At mai ex peditive
C u putinta.
T otusi, Statele c ontrac tante rec unosc c a e mult de dorit
c a Statele riverane sa se inteleaga in privinta administra.
tiei c Aiei navi.5 ;abile si 'n spec ial c u privire
la adoptarea
unei reglementari a navigatiei c are sa fie, pe intregul
parc urs al ac estei c li navi.gabile, c At mai uniforma o va
ingadui diversitatea imprejurarilor loc ale.
Se pot infiinta servic ii public e monopoliz ate de remorc aj
sau alte mijloac e de trac tiune prin ac ordul unanim al Sta.
telor riverane sau al Statelor reprez entate in C omisia in.
ternationala, in c az ul c lilor navigabile viz ate prin artic olul
2, C u sc opul de a usura ex erc itarea navigatiei.
Arf. 13. T ratatele, c onventiile sau ac ordurile in vigoare
www.dacoromanica.ro
240
inc heiate de Statele c ontrac tante in materie de c a
nav .
gabile inainte de data intrgrii
in vigoare a prez entului
Statut, nu sunt abrogate in c eea c e prive*te Statele
sem.
natare ale z iselor tratate, c onventii sau ac orduri prin fap.
tul ac estei intrgri in v goare.
T otu*i, Statele c ontrac tante se obliga sl nu aplic e intre
ele ac elea din prevederile z iselor tratate, c onventii
sau a.
c orduri c ari s'ar opune regulilor prez entulu Statut.
Arf. 14. in c az ul c and unul din ac orduri
sau tratate
partic ulare v z ate la artic olul 12 ar fi
inc redintat sau ar
inc redin(a anumite func ti unei C omisii internationale c u.
prinz gnd reprez entanti altor State dec k ai c elor riverane,
ac eastg C omisie ar trebui sg se inspire ex c lusiv, sub re.
z erva prevederilor din artic olul 10, din interesele navi.
gatiei i ar fi c onsideratg c a unul din organismele pre.
vaz ute in artic olul 24 din pac tul Soc ietgtii Natiunilor ; in
c onsec intg, ele ar sc himba direc t c u organele Soc ietgtii
toate informatiile utile *i ar fac e sa-i ajungg Soc ietIti un
raport anual.
Atributiile C omisillor prevgz ute la alin atul prec edent
vor fi determinate prin Ac tul de navigatie al fiec grei
c gi
navigabile *i se vor c upr nde in atributiuni c el putin ur.
mgtoarele
C ornisia va avea c alitatea sa Intoc measc a rep,ulamen.
tele de navigatie pe c are va soc ot nec esar sg le fac a ea
Ins6 .0. *i va primi c omunipari despre toate c elelalte regula.
mente de navigatie ;
E a va semnala Statele riverane Igc rgrile nec esare
pentru intretinerea amenajamentelor *i mentinerea navi.
gabilitgtii ;
E a va pr mi dela fiec are din Statele riverane c omu.
nic area ofic iall a tuturor proec telor pentru ameliorarea c giei
navigabile ;
E a va avea c alitate, in c az ul c and ac tul de navigatie
n'ar c upr nde o reglementare spec ialg c u priv re la perc e.
perea ven ttnilor, s aprobe perc eperea ac estora prin apli.
c area prevederilor art c olului 7 din prez entul Statut.
Arf. 15 . Prez entul Statut nu fix eaz g drepturile i. in.
www.dacoromanica.ro
241
datoririle beligerantilor si neutrilor in timp de rasboi, ins5 ,
el se va pastra in timp de raz boi In mAsurl potrivitA c u
ac ele drepturi si indatoriri.
Ad. 16 . Prez entul Statut nu impune nic i unuia din
Statele c ontrac tante vre.o obli.gatie c are ar veni in c on.
traz ic ere C u drepturile si datoriile sale de membru al So.
c ietati Natiunilor.
Ad. 17. Mara de ac orduri c ontrarii la c are Statul
teritorial interesat este sau va fi parte, prez entul Statut
nu se aplic a navigatiei c orabiilor si bastimentelor de ras.
boi, de politie, de c ontrol, nic i in general tuturor basti.
mentelor c are ex erc ita puterea public a, sub onc e titlu.
Ad. 18 . F iec are din Statele c ontrac tante se obliga sa
nu ac orde fie prin c onventie sau in alt c hip, unui Stat
nec ontrac tant, privitor la navigatia pe o c afe navigabila de
interes international, un tratament c are ar fi, intre Statele
c ontrac tante, c ontrar prevederilor prez entului Statut.
Arf. 19. Se va putea in mod ex c eptional si pe un
termen c at mai limitat c u putinta, sa se deroge la dispo.
z itiile artic olelor prec edente prin masuri partic ulare sau
generale c e fiec are din Statele c ontrac tanie ar fi nevoit
sl le ja in c az de evenimente grave privind siguranta Sta.
tului sau interesele vitale ale tArii, R ind inteles c a prin.
c ipiul libertatii de navigatie si in spec ial c omunic atia intre
tarile riverane si mare trebue sA f e mentinute in toata
masura posibill.
Ad. 20. Prez entul Statut nu inseamna intru nimic
retragerea inlesnirilor mai mari in vigoare ac ordate pentru
liberul ex erc itiu al navigatiei, pe vre.o c ale navigabila de
interes international, in c onditii c onc ordante c u princ ipiul
de egalitate presc ris de prez entul Statut in c eea c e pri.
vete supusii, bunurile si pavilioanele tuturor Statelor
c ontrac tante. Si nic i nu inseamna, pe deasupra, interz ic e.
rea de a ac orda, in viitor, c eva asemanator.
Ad. 21. C onform artic olului 23 (e) din pac tul Soc ie.
tatii Natiunilor, onc e Stat c ontrac tant c are va putea sa
invoac e valabil c ontra aplic Arii vre.uneia din prevederile
prez entului Statut, pe intregul, sau pe o parte din ten.
16
www.dacoromanica.ro
242
toriul sau, o situatie ec onomic a grava rez ultand din de.
vastarile intamplate pe pamantul sau, in timpul rasboiului
1914-918 , va fi c onsiderat c a sc utit in mod temporar de
obligatiile c e dec urg din aplic area z isei prevederi, B ind
inteles c a princ ipiul libertatii navigatiei trebue sa fie ob.
servat in toata masura posibill.
Art. 22. Sub rez erva dispoz itiunilor din artic olul 10,
paragraful 5 , si in lipsa de o intelegere direc ta Intre Sta.
te, toate c onflic tele c e s'ar ivi mire ele c u privire la in.
terpretarea sau aplic area ac estui Statut, vor fi aduse inain.
tea C urtei permanente de justitie internationall, afard nu-
mai dac a prin aplic area unei c onventii spec iale sau a unei
c lauz e generale de arbitraj, nu s'a proc edat la o aplanare
a c onflic tului, fie prin arbritraj fie intr'alt fel.
R ec ursul va fi fac ut asa c um este prevaz ut in artic o.
lul 40 din Statutul C urtei permanente de justitie inter.
nationala.
T otusi, pentru a aplana pe c at posibil ac este c onflic te
prin buna invoiall, Statele c ontrac tante se obliga mai
inainte de onc e instanta judic iara, si sub rez erva dreptu.
rilor *i atributiilor C onsiliului *i ale Adunarii, sa supuna
ac este c onflic te pentru aviz c onsultativ organului se s'ar
fi instituit de Soc ietatea Natiunilor c a organ c onsultativ *i
tec hnic al membrilor Soc ietatiii in c eea c e priveste c omu.
nic atiile si transitul. In c az de urgentd, un aviz proviz o.
riu va putea rec omanda toate masurile prealabile destinate
In dosebi sa aduc a liberei navigatii inlesnirile de c are ea
se buc ura inainte de ac tul sau faptul c are a provoc at
c onflic tul.
Arf. 23. 0 c ale navigabill nu va fi soc otita c a fiind
de irx teres international prin singur faptul c a strabate sau
delimiteaz a z one sau tinuturi inc hise (enc lave) de o in,
tindere *i c u o populatie foarte rara in c omparatie c u
ac eea a teritoriilor strabatute si c are formeaz a parti des.
fac ute sau asez ari apartinand unui Stat, altul dec at a.
c el c aruia apartine z isa apa, c u ac easta ex c eptie, in tot
c ursul sau navigabil.
Arf. 24. Prez entul Statut nu va fi aylic abil unei c al
www.dacoromanica.ro
243
navigabile de interes international avand numai doi rive.
rani si c are desparte pe o mare lun gime un Stat c ontrac .
tw at de un Stat nec ontrac tant al c arui guvern nu este
rec unosc ut de c el in momentul semnarii prez entu.
lui Statut, atat timp c at un ac ord nu va fi fost inc heiat
intre dansii stabilind, pentru c alea de apd avuil in vede.
re, un regim administrativ i vamal c are sa dea Statului
c ontrac tant sigurante c onvenabile.
Arf. 25 . Se intelege c l ac est Statut nu trebue sA fie
interpretat c a reglementand intruc atva drepturile
gatiile infer se ale teritoriilor c are fac parte sau sunt puse
sub oc rotirea unui ac elas Stat suveran, fie c a ac este te.
ritorii, luate in mod individual, sunt sau nu membrii ai.
Soc ietatii Natiunilor.
Protoc olul ac litiional la c onvenie
Statele semnatare ale c onventiei privitoare la regimul
c ailor navigabile de interes international semnata la B ar.
c elona, la 20 Aprilie 1921, ai c aror reprez entanti regulat
autoriz ati au pus semnaturile lor pe prez entul protoc ol,
dec lara c A peste libertatea c omunic atiilor ac ordata de ele
In virtutea c onventiei pe c aile navigabile soc otite de in.
teres international, ele mai ac orda, sub rez erva rec iprnc i.
fara atingerea drepturilor lor de suveranitate i in
timp de pac e, pe :
toate c aile navigabile,
toate c aile natural navigabile,
c are, puse Lind sub suveranitatea sau autoritatea lor si
nefiind soc otite de interes international, sunt desc hise na=
vigatiei c omerc iale obisnuita c atre si dela mare, prec um
In porturile aflate pe ac este c Ai de apa, o egalitate per.
fec ta de tratament pentru pavilioanele oric arui Stat sem.
natar al prez entului protoc ol in c eea c e priveste transpor.
furile de import si ex port fara transbordare.
In momentul semnArii, Statele semnatare trebue sa no.
tific e dac a primesc obliga le in intinderea aratata sub
litera a) de mai sus sau numai in intinderea mai res.
transa definita sub litera b).
www.dacoromanica.ro
2 44
E ste inteles c .g. Statele c are au primit paragraful a) nu
sunt legate fatg de c ele c are au primit paragraful b) de.
c at in c onditiile c e reies din ac esta din urmg.
D e asemen , e inteles c g Statele, al c arer numar insem-
nat de portur asez ate pe c li navigabile au ramas inc hise
pana in prez ent c omertulu international, pot in momen.
tul semnaturi ac estu protoc ol sg ex c ludg dela aplic area
lu una sau mai multe din c gile navigabile definite mai sus.
Statele semnatare vor fi libere sa dec lare c a prim rea
protoc olului ac esta de ele nu se int nde la totalul sau la o
parte din c olonlile, posesiunile de peste oc ean sau pro.
tec toratele c are se gasesc sub suveran tatea sau autorita.
tea lor. Ac este State vor putea, dec , in urnal, s adere
la protoc ol in numele unei c oloni , al unei posesiuni de
peste oc ean sau al unu protec torat, ex luse astfel pr n de.
c laratia lor. E le vor putea, de asemenea, sa denunte prow
toc olul, potrivit prevederilor sale, separat, in numele eric a-
reia dintre c oloniile, posesiunile de peste oc ean sau pro.
tec toratele c e se gasesc in mod separat, sub suveranitatea
sau auto ritatea lor.
Prez entul protoc ol va fi ratific at. F iec are putere isi va
adresa rat fic area Sec retarulu general al Soc ietstiii Nati.
unilor prin ingrijirea c aruia se vor inc unosti nta toate
c elelalte puter semnatare, R atific grile vor ramanea depu.
se in arlaivele Sec retariatului Soc ietatii Natiunilor.
Prez entul Protoc ol va rgmane desc h s semngturei sau
adergre Statelor c are au semnat c onventia de mai sus, ori
c are au aderat la dansa.
E l va ntra in v goare dupg primirea de c atre Sec reta.
rul general al Soc ietati Natiunilor a ratific grilor din par.
tea a doug State, c u c ond tie c a la ac ea epoc g z sa c on.
ventie sa. fie in vigoare.
E l poate fi denuntat la onc e epoc a dupg trec erea une
per oade de dou ani soc otita dela data pr miril de c atre
Sec retarul general al Soc ietatii Natiunilor a ratific grii
Statului c are denuntg. D enuntarea nu.si va produc e efec .
tul dec at la un an dupg pr mirea ei de Sec retarul general
al Soc ietati Natiunilor. D enuntarea c onventiei privitoare
www.dacoromanica.ro
2 45
la regimul c ailor navigabile de interes international va fi
soc otita c a implic a si denuntarea ac estui protoc ol.
F ac ut la B arc elona, la doulz ec i Aprilie una mie noul
sute douaz ec i
i unu, inntr'un singur ex emplar ale c aror
tex te franc ez s . englez vor fi doveditoare.
R E G IMU L INT E R NAT IONAL AL
C AILOR F E R AT E
a) C onvenia dela G eneva
Ausfria, B raz ilia, Imp r fia B rifanic c i (eu Noua
.Z elandc i si India), B ulgaria, C ehoslovac ia, C hile, banemarc a
Ora$ ul Liber D an fz ig, E lvefia, E sfonia, F in/anda, F ran fa,
G ermania, G rec ia, Ifalia, J aponia, Leffonia, Lifhuania, Nor=
vegia, Polonia, Porfugalia, R ominia, R epublic a Salvador,
R egaful Sarbilor, C roafilor i Slovenilor, Siamul, Suedia,
Spania, lingaria $ i U ruguay.
D oritoare de a garanta si de a mentine libertatea c o.
munic atiilor si a tranz itului, prec um si de a inlesni in a.
c est sc op desvoltarea c ooperatiei internationale in organi.
z area i indeplinirea transporturilor pe c alda ferata ; -
D oritoare, totodata, de a asigura aplic area princ ipiului
tratamentului ec hitabil al c omertului la transporturile in.
ternationale pe c alea ferata ;
Soc otind c A modul c el mai potrivit spre a ajunge in a.
c easta materia la un rez ultat ar fi dat de o c onventie ge.
nerall, la c are c el mai mare numar posibil de State ar
putea ulterior adera ;
Pec unosc and c a intelegeri intemationale in materia de
fransport, pe c alea ferata, au si & c ut obiec tul unor nu.
meroase c onventii partic ulare intre State si intre admnis.
tratiile c ailor ferate i c a ac este c onventii spec iale pot in.
lesni, in c hip mai efic ac e, aplic area princ ipiilor unei c on.
ventii generale in amanuntul lor i progresul c ooperarii
internationale in ac easta privinta
Soc otind, insa, totodata, c a fara a stAnjeni func tionarea a.
ac estor c onventii partic ulare sau legaturile direc ta si nego.
www.dacoromanica.ro
246
c ierele dintre administratiile c gilor ferate si fgrg a aduc e
vre.o atingere drepturilor de suveranitate si de autoritate
ale Statelor, se va putea da, dimpotrivg, prin intoc mirea
unei reglementgri sumare si sistematic e a indatoririlor
intemationale, rec unosc ute in materie de transporturi in.
ternationale pe c alea feratg, c ea mai mare intindere po.
sibilg princ ipiilor depe ac um admise intre c gteva State si.
intre anumite administratii si el se va putea inlesni in
c hipul c el mai larg, pe viitor, inc heierea unor noui c on.
ventii partic ulare dupg nevoile desvoltgrii trafic ului inter.
national ;
Soc otind c .g la c onferinta intrunitg la B arc elona la 10
Martie 1921, in urma invitatiei Soc ietnii Natiunilor s'a
ex primat dorinta c a o c onventie generala asupra re,5 ,rimu.
lui international al c gilor ferate sg f e inc heiata, Intr'un
termen de doui ani; c g c onferinta intrunitg la G enova la
10 Aprilie 1922 a c erut printr'o rez olutie transmisg orga.
nismelor c ompetinte ale Soc ietItii Natiunilor, c u aprobarea
C onsiliului si a Adungrii Soc ietatii, sa, se inc .heie si sg se
puna c at mai c urgnd in vigoare c onventiile internationale
relative la regimul c omunic atiilor prevgz ute de tratatele
de pac e si fiind dat c a art. 379 din tratatul dela Versailles
si artic olele c orespunz gtoare din c elelalte tratate au preva.
z ut intoc mirea unei c onventii generale asupra regimului
international al c gilor ferate ;
Primind invitatia Soc ietAii Natiunilor de a lua parte la
o c onferintg, intrunitg la G eneva la 15 Noemvrie 1923;
D oritoare de a pune in vigoare dispoz itiile Statutului
aplic abil regimului international al c gilor ferate adoptat
ac olo si de a inc heia in ac est sc op o c onventie generalg :
Inaltele pgrti c ontrac tante au numit drept plenipoten.
tiarii lor : (urmeaz g numele ac estora) c ari, dupg c e si.au.
c omunic at deplinele lor puteri, gasite in bung si c uvenit
forma, s'au inteles asupra c elor c e urmeaz g :
Arf. 1.Statele c ontrac tante dec lara a primesc Statutul
ad algturat relativ la regimul international al c gilor ferate
adoptat de a doua c onferintg, generalg a c omunic atiilor si
a tranz itului, intrunitg la G eneva, la 15 Noemvrie 1923.
www.dacoromanica.ro
247
Ac est Statut va fi privit c a & and parte integrantg din
z isa c onventie. In c onsec intg, Statele c ontrac tante dec larg
c l pranesc obligatifle si angajamentele z isului Statut, in
c onformitate c u stipulatiile si c onditiile lor.
Arf. 2.C onventia de fatg nu aduc e nic i o atin.s,,ere
drepturilor si obligatiilor c are dec urg din dispoz itiile tra.
tatului de pac e semnat la Versailles la 28 Iunie 1919, sau
din dispoz itiile similare in c elelalte tratate relative la pu.
tedie semnatare sau benefic iare ale ac elor tratate.
Arf. 3.C onventia de fatg, al c grui tex t franc ez si en.
glez va fac e deopotrivg c redintl, va purta data ac estel z ile
si va rgnogne pana la 31 Oc tomvrie 1924 desc hisg semng=
turii fiec grui Stat reprez entat la c onferinta din G eneva,
fiec grui membru al Soc ietnii Natiunilor si fiec grui Stat
c are ar fi primit un ex emp/ar din prez enta c onventie din
partea C onsiliului Soc ietstii Natiunilor.
Arf. 4.C onventia de fats, se va ratific a. A.c tele de ra.
tific a.re vor fi transmise Sec retarului general al Soc ietStii
Natiunilor c are va notific a depunerea lor tuturor Statelor
semnatare sau aderente.
Arf. 5 .Inc epAnd dela 1 Noemvrie 1924, onc e Stat re.
prez entat la c onferinta amintits, la art. 1, onc e Membru
al Soc ietstii Natiunilor si oric e Stat c are ar fi primit un
ex emplar din ac easid c onventie de/a C onsiliul Soc ietstii
Natiunilor va putea adera la c onventia de fatg.
Ac easts, aderare se va fac e printr'un ac t c omunic at Se.
c retarului general al Soc ietstii Natiunilor c a s5 , fie depus
In arhivele Sec retariatului. Sec retarul general va notific a
indatg ac eastg depunere tuturor Statelor semnatare sau a.
derente.
Arf. 6 .C onventia de fats nu va intra in vi.goare dec gt
dupS c e va fi fost ratific atg de c atre c ind State. D ata
intrgrii sale in vigoare va fi a 90= a z i dupg primirea din
partea Sec retarului general al Soc ietstii Natiunilor a dn.
c ei ratific an. U lterior, c onventia de fatg va lua efec t, in.
truc gt priveste pe fiec are din pgrti, la '90 de z iIe dupg
primirea ratific grii sau a notific grii de aderare.
In c onformitate c u dispoz itiile art. 18 ale pac tului So.
www.dacoromanica.ro
248
c ietatii Natiunilor, Sec retarul general va inregistra c on.
ventia de fata in z iva intrgrii in vi.5 ,,oare a ac esteia.
Arf. 7.-0 lista spec ialg va fi tinutg de Sec retarul ge.
neral al Soc ietgtii Natiunilor, c are va arga, tinand seama
de art. 9, Pgrtile c are au semnat sau ratific at c onventia
de fatg, c are au aderat la ea sau au denuntat.o. Ac eastg
lista va fi pusg la dispoz itia Membrilor Soc ietatii si se va
public a c at mai des dupg indic atiile C onsiliului.
Arf. 8 .Sub rez erva dispoz itiilor art. 2 din c onventia
de fatg, ac easta poate fi denuntatg de oric are din parti
dupg trec erea unui termen de c inc i ani c u inc epere dela
data intrarii sale in vigoare pentru z isa parte. D enuntarea
se va fac e sub forma unei notific gri sc rise adresata, Se.
c retarului general al Soc ietatii Natiunilor. C opie depe a.
c eastg notific are, prin c are toate c elelalte pgrti vor fi in.
c uno tiintate de data and a fost primitg, le va fi indatg
transmisg de c atre Sec retarul general,
D enuntarea va lua efec t un an dupg data la c are a
fost primitg de Sec retarul general si nu va avea valoare
dec at pentru Statul c are o va fi notific at.
Arf. 9.Oric e Stat semnatar al C onventiei de fatg sau
c are si.ar fi dat aderarea, poate sa dec lare, fie in momentul
semngturii, fie and o va ratific a sau c and i va da ade.
rarea, c a ac eastg semngura., ratific are sau aderare nu o.
bligg totalitatea sau c utare din protec toratele, c oloniile,
posesiunile ori teritoriile de peste mare supuse suverani.
tatii sau autoritatii sale si poate ulterior, in c onformitate
c u art. 5 , s5 , adere separat pentru un anume protec torat
sau o anume c olonic , posesie sau teritoriu de peste mare
c ari ar fi fog ex c luse prin ac ea dec laratie.
D enuntarea va putea sg se fac a, de asemenea, separat
pentru fiec are protec torat, c olonie, posesie sau teritoriu
de peste mare ; dispoz itiile art. 8 se vor aplic a ac estei
denuntgri.
Arf. I0.La ex pirarea fiec grei epoc i de c inc .i ani dupg
punerea in vigoare a C onventiei de fatg, reviz ia ei va pu.
tea fi c erutg de 5 State c ontrac tante. La ori c e alt timp,
www.dacoromanica.ro
249
reviz ia ei va putea sl fie c eruta de o treime din Statele
c ontra c tante.
Spre c redinta c Arora pienipoientiarii sus amintiti au sem.
nat c onventia de fatg.
F Ac uil la G eneva, la 9 D ec emvrie 1923, int'un singur
ex emplar, c are va rArnAne depus In arbivele Sec retariatu.
lui Soc ietatii Nrtiunilor.
(U rmeaz a semngturile)
b) Statutul dela G eneva
PAR MA I
Sc himburi internationale pe & Aide ferrate
C apifolul I. Legeifura liniilor infernafionale
Arf. 1. In sc op de a stabili Mire retelele lor, c omuni.
c atiile potrivite nevoilor trafic ului international, Statele
c ontrac tante se indatoreaz g :
In c az urile c and retelele lor se gAsesc in c ontac t, sl
efec tuez e c ontinuitatea servic iului intre liniile ex istente
de eke I-I nevoile trafic ului international o vor c ere.
In c az urile c and pentru a satisfac e nevoile z istklui trafic ,
c omunic atiile ex istente n'ar fi indestulatoare, sl.si c omu
nic e indatg si sa c erc etez e, in c omunA intelegere, proiec =
tele de desvoltare a liniiior ex istente sau de c onstruc tii
de linii noui a c Aror legatura c u retele unuia sau mai
rnultor State c ontrac ianie *i prelungirea lor pe teritoriul
unuia sau mai multor State c ontrac tante, ar raspunde la
ac este nevoi.
D ispoz itiunile de mai sus nu dau loc la nic i o obligatie
In c eeac e privete liniile infiintate intr'un interes regional
sau de apArare nationala.
Arf. 2. In vederea interesuIui c e-1 prez ina, In genere,
peniru ac ei c ari se folosesc de c alle ferate *i in spec ial
pentru c alatori, indeplinirea in ac elas loc a diverselor ope.
ratii de ie*ire si de' intrare, Statele c ari ar soc oti c A n'ar
fi impiedic ate prin c onsideratiuni de alta ordine, se vor
www.dacoromanica.ro
25 0
strgdui sa fac a ac easta, fie
organiz and ggri.fruntarii c o.
mune sau c el putin o garg c omung pentru fiec are direc tie,
fie prin ori si c are alt mijloc potrivit.
Statul pe teritoriul c aruia se aflg gara-fruntarie c omung
va da c eluilalt Stat toate inlesnirile pentru organiz area
func tionarea biuroutilor trebuinc ioase servic iilor indispen.
sabile ex ec utgrii trafic ului international.
Art. 3. Statul, pe teritoriul c gruia liniile de rac ordare
sau ggrile.fruntarii vor fi asez ate, va da, fgr c a ac easta
8 1 aduc g vre.o atingere c lrepturilor sale de suveranitate
de autoritate, c are raman intregi, sprijin i asistenta in
ex erc itiul slujbei lor, func tionarilor Statului sau impiega.
tilor c gilor ferate c eluilalt Stat in sc op de a inlesni trafi.
c ul international.
C apifolul 11.Masuri de luaf n vederea frafic ului international
Art. 4. Statele c ontrac tante rec unosc Anc l nevoia de a
lasa ex ploatgrii c gilor ferate elastic itatea indispensabilg
spre a-i permite sg c orespundg nevoilor c omplex e ale tra.
fic ului, inteleg sa, menting intac tg libertatea ac estei ex ploa.
tari veghind, totodatg, c a ac eastg libertate sa se ex eE c ite
Lara a inc glc a nevoile trafic ului international.
Se indatoresc sa dea trafic ului international inlesnirile
potrivite i isi interz ic onc e disc riminatie, c are ar avea un
c arac ter rgu voitor fata de c elelalte State c ontrac tante, de
nationalii sau de vasele lor.
B enefic iul dispoz itiunilor artic olului de fatg nu este
mitat la transporturile fgc ute in baz a unui c ontrac t unic ;
se intinde i asupra transporturilor prevaz ute de art. 21
si 22 din Statutul de fatg, sub c onditiile spec ific ate la
z isele artic ole.
Art. 5 . Intruc at priveste inlesnirile de fgc ut trafic ului
international de c glgtori si bagaje, servic iile vor fi orga-
niz ate c u un orariu c u atgE mai favorabil si in c onditii
de repez ic iune si de c onfort c u atgt mai bune, c u c at
ac este servic ii vor c orespunde unor c urente de transport
mai importante.
www.dacoromanica.ro
25 1
Statele vor inlesni organiz area de trenuri direc te sau c el
putin de serv c ii de vagoane direc te pe liniile internationale
mai insemnate i vor lua toate mgsurile c e vor avea de
sc op sg fac a c glgtoriile mai repez si mai c onfortabile.
Art. 6 . Intruc lt priveste inlesnirile de asigurat trafi.
c ului international de mgrfuri, servic iile vor fi organiz ate
astfel c a sg f-ie c u atat mai repez i
i mai regulate c u
vor c orespunde unor c urente de transport mai importante.
Statele vor lua mgsurile tebnic e trebuinc ioase de onc e
natura c a sg asigure liniilor intemationale de o importan.
ex c eptionall o efic ac itate iargsi ex c eptionall.
Art. 7. In c az ul c al:A traf c ul international s'ar ggsi
suspendat temporar, sau limitat pe un itinerar determ nat,
administratiile de ex ploatare, intruat le va fi posibil sl
remediez e la ac easta, se vor strgdui sg restabileasc g c at
mai c urAnd un servic iu normal si, pang atunc ea, sa in.
drepte trafic ul pe un alt ifinerar c u c onc ursul, in c az
de nevoe, al administratiilor altor State c are ar fi in
surg sg dea ajutor l niilor lor.
Art. 8 . Statele c ontrac tante vor fac e c a formalitgfile
de vamg s de politie sg sanjeneasc l i sg int5 rz ie c at
mai putin trafic ul international. Ac eleasi obligatii pr vese
formalitaile privitoare la pasapoarte and ac estea se c er.
Statele c ontrac tante vor inlesni, mai ales, luarea de mg.
sur aviind de sc op simplific area operatillor de indeplinit
in ggrile de fruntarie, in spec ial ac ordurile relative la in.
c hiderea vagoanelor trec and prin vamg si la punerea c o.
letelor sub plumburi vamale s vor da c onc ursul lor or.
:;,,aniz atillor c are vor inlesni indeplinirea formalitgtilor va.
male in interiorul tdrii.
PAR T E A
Intrebuinfarea rec iproc ii a maierialului relent
ei = nitrates fehnic A
Art. 9. Statele c ontrac tante, in toatg mgsura ingldui.
ta de imprejurgri, vox sfltui administratale de c al ferate,
puse sub suveranitatea sau autoritatea lor si ale c gror
www.dacoromanica.ro
25 2
nii formeaz a o retea c ontinua de c al de ac eeas largime, sa
inc heie intre ele c onventiuni prevaz and masurile trebuin.
c ioase c a sa permita si sa inlesneasc a sc himbul si intre.
buintarea rec iproc a a materialului rulant.
Ac este c onventiuni vor putea, totodata, sa prevada o a.
sistenta pentru furnitura de vagoane goale, atunc ea and
ac easta asistenta este trebuinc ioasa pentru nevoile trafi.
c ului international.
Nu sunt c uprinse printre masurile fac and obiec tul c on.
ventiunilor de mai sus, ac elea c are ar atrage modific an i la
c arac teristic ile esentiale ale unei reteli de drum de fier
sau ale materialului rulant.
T otusi, in c az urile in c are asemenea modific ari ar pa.
rea in mod spec ial de dorit din pric ina intensitatei trafi.
c ului si a importantei relativ neinsemnate a adaptarei,
Statele c ontrac tante interesate isi vor c omunic a, fara in.
tarz iere, toate propunerile avand de sc op ac este modifi.
c ari si vor dispune c erc etarea lor amic all.
Arf. 10. Spre a inlesni intrebuintarea rec iproc a a ma.
terialului rulant, Statele c ontrac tante vor favoriz a intoc .
mirea de c onventii pentru unific area tehnic a a c ailor fe.
rate, in spec ial C u referire la c onstruc tia si intretinerea
materialului rulant, si la inc arc area vagoanelor, intruc at a.
semenea c onventii pot folosi bunului mers al trafic ului
international.
C u sc opul de a da trafic ului international toate mies.
nirile C u putinta, prec um si siguranta c uvenita, ac este
c onventiuni vor putea stipula in spec ial intruc at priveste
un grup de tax i limitrofe, unific area c onstruc tiilor si a in.
stalatiilor tehnic e ale c ailor ferate,
Arf. 11. C onventii spec iale vor putea s stabileasc a
c onditille in c ari se va imprumuta material de trac tiune
si in c az urile unc le trafic ul international interesat ar c ere
ac easta, c amd se va da ajutor in c ombustibil sau in ener-
gie elec tric a.
Arf. 12. C onventii internationale spec iale vor putea
dispune c a materialul rulant al unei administratii c uprin.
z and 0 materialul de trac tiune, prec um si obiec tele mo.
www.dacoromanica.ro
2 5 3
bile de onc e naturl apartin ndu.i s i c uprinse in ac est ma.
terial, sl nu poat sl fie sec hestrate pe un teritoriu altul
dec tit ac ela al Statului de c are atArnd administratia pro.
proprietara s i numai In virtutea unei sentinte date de au.
toritatea judic iar5 . a ac elui Stat.
Arf. 13. Intrebuintarea i c irc ulatia in trafic ul interna.
tional a vagoanelor partic ulare sau apartinand unor orga.
nisme altele dec At administratiile de c gi ferate, vor fac e
obiec tul unor c onventii spec iale.
PAR T E A D I
Leghturile inire c hile ferate 1i c ei c ari se folosesc
de ele
Arf, 14. In interesul trafic ului international. Statele
c ontrac tante vor inlesni, in mAsura ingtiduitl de impreju.
rsri, inc heierea de intelegeri c are s fac l C u putintl intre=
buintarea unui c ontrac t unic pentru intregul drum ; ac este
intelegeri vor urmAri max imum.ul de uniformitate posibil
In c onditiunile in c are se va ex ec uta c ontrac tul direc t de
fiec are din administratiile luanc l parte la transport.
Arf. 15 . In c az ul c find nu s'ar fi intoc mit un c ontrac t
de transport unic , se vor fac e inlesnirile potrivite pentru
ex ec utarea, pe baz a unor c ontrac te suc c esive, a transpon.
turilor c e s'ar intinde pe c Aile ferate ale doul sau mai
multe din Statele c ontrac .tante.
Arf. 16 . D ispoz itiunile princ ipale de prevaz ut In c on.
ventiile partic ulare privitoare la c ontrac tul unic de trans.
port de c glAtori s i de bagaje sunt urmatoarele
C onditiunile in c are administratia c dilor ferate este
tinut sau nu de a primi c ontrac tul de transport ;
C onditiunile de inc heere a c ontrac tului de transport
s i a stabilirei tieurilor c are determinA z isul c ontrac t ;
Obligatiile s i regulamentele c are trebuesc respec tate
do c alltori
d) Obligatiile c AlAtorilor privind indeplinirea formalitlti.
Ion c onex e c a formalit tile vamale trebuindoase pentru
ex ec utarea transportului ;
www.dacoromanica.ro
25 4
C onditiile de predare a bagajelor ;
D ispoz itiile prevlz ute in c az de intrerupere de ser.
vic iu sau de alte dific uligti c e stingheresc indeplininea
transporturilor ;
R gspunderea c gilor ferate dec urgAnd din c ontrac t de
transport ;
E x erc itiul ac tiunilor provenind din c ontrac tul de
transport si ex ec utarea sentintelor.
Art. 17, D ispoz itiunile princ ipale de avut in vedere
In c onventiile partic ulare reglementfind c ontrac tul unic de
transport de mgrfuri sunt urmgtoarele :
C onditiunile in c are administratia c gilor ferate este
finut sau nu de a primi c ontrac tul de transport ;
C onditiunile inc heierii c ontrac tului de transport si a
stabilirii titlului determingnd z isul c ontrac t ;
D efinirea obligatiilor si a rgspunderilor c liferitelor
pgrti intervenind in c ontrac tul fgc ut c u c gile ferate ;
D ispoz itiile relative la itinerariul de urmat pentru
transport si, la nevoie, la termenul in c are transportul
trebuie O. fie & c ut ;
a) C onditiunile de indeplinire, in timpul c Alltorlei a
formal tailor c onex e (c a formalitgtile vamale) trebuinc ioa.
se pentru ex ec utarea transportului ;
C onditiunile de predare a mgrfurilor si de platg a
c reantei c gilor ferate ;
G arantiile ac ordate c gilor ferate pentru plata c rean.
telor lor ;
D ispoz itiile de luat in c az ul impiedic grii transporE u.
lu sau a predgrii ;
R Ispunderea c gilor ferate provenind din c ontrac tul
de transporE ;
E x erc itarea ac tiunilor provenind din c ontrac tul de
transport si din ex ec utarea sentintelor.
PAR MA IV
T arife
Arf. 18 , T arifele in vigoare in c onformitate c u lege3
www.dacoromanica.ro
25 5
nationala si public ate regulat inainte de punerea lor in
vigoare determing. ;
Intruc at priveste c latorli si bagajele, preturile de tran.
sport c uprinz and si c heltuelile ac c esorii, dac a e loc , si
c onditiile in c are sunt apl c ate;
Intruc at priveste marfurile, preturile de transport c u.
prinz and c heltuelile ac c esorii, c lasarea marfurilor pentru
c are ac este preturi sunt valabile si c onditiunile in c ari se
aplic a.
C alea ferata nu poate sa refuz e unui transport tar ful
c are ii este aplic abil, atunc ea and c ondit le ac estui tar f
sunt indeplinite.
Arf. 19. In trafic ul international nu se poate perc epe,
In afara de preturile tarifelor aplic abile la un transport
dat, nic i o alta suma dec at ac eia c are c onstitue remune.
ratia ec hitabila a operatiilor efec tuate, in afara de ac elea
pentru c ate tarifele dispun o inc asare.
Arf. 20. Statele c ontrac tante rec unosc and nevoia de
a 'Asa in general tarifelor elastic itatea neaparat trebuitoa.
re, pentru a le permite sl se adaptez e, c at mai ex ac t po.
sibil, nevoilor c omplex e ale c omertului si ale c onc urentei
c ornerc iale, inteleg sa mentinl intac tl fac ultatea lor de a
intoc mi tarifele in c onformitate c u princ ipiile admise de
propria lor legislat e, c u rez erva, trisd, c a ac easta libertate
sl nu fie Intrebuintata in detr mentul trafic ului interna.
tional.
E le se obliga sa aplic e trafic ului international tarife
potrivite atat prin c uantumul lor, at i prin c onditiile de
aplic are si isi interz ic , dinainte, onc e disc riminatie c are ar
avea un c arac ter rau voitor fata de c elelalte State c ontrac =
tante, de nationalii sau vasele lor.
Ac este dispoz itii nu impiedic a intoc mirea intre adrai=
nistratiile de c di ferate si c ele de c Ai navigabile a unor
tarife c omune, c are ar respec ta princ piile c onsfintite prin
alin atele prec edente.
Arf. 21. B enefic iul d spoz itiunilor din artic olul 20 nu
se marg nete la transporturile ac ute c u un c ontrac t unic .
E l c upr nde si transporturile ac ute intr'o serie de upar.
www.dacoromanica.ro
25 6
c ursuri
pe c alea feratg, pe mare sau prin ori si c are alta
c ale, pe teritoriul mai multor State c ontrac tante
I c u
c ontrac te deosebite, sub rez erva c a sg se respec te
c on.
ditiile de mai jos :
F iec are din c ontrac tele suc c esive trebuie sg mentionez e
origina initialg gi destinatia finalg a transporturilor ; marfa
pe tot timpul duratei c l toriei
intregi trebuie sg rgmgie
sub supravegherea transportatorilor si sg fie transmisg de
fiec are dintre ei urmgtorului, fgrg intermediar, si fgrg alta
intgrz iere deal ac eea
datoritg indeplinirii
operatiilor de
transmitere, a
formalitgtilor administrative de vamg, de
ac c iz i, de politie sau altele.
Art. 22.
D ispoz itlile artic olului 20 sunt aplic abile at 't
In trafic ul national c at 0 in trafic ul international pe c alea
feratg, mgrfurilor aflate inteun port, fgrg
c a sg fie luate
In c onsideratie steagul sub c are au fost importate sau
urmeaz g a fi ex portate.
Art. 23.
Statele c ontrac tante se vor sill sg inlesneasc g
stabilirea de tarife internationale in toatg mgsura c uvenita
nevoilor trafic ului international, c grora liase poate da po-
trivita satisfac tie. Vor inlesni adoptarea oric gror mgsuri
avand de sc op, c hiar in afarg de tarifele internationale,
fac a c u putintg c alc ulul repede al c heltuelilor de transport
pentru c urentele de trafic c ele mai importante.
Art. 24. Statele c ontrac tante se vor sill sg ajungl la
unific area modului de prez entare a tarifelor, atAt a c elor
internationale c gt 0 a c olor nationale, in spec ial intruc at
priveste tgrile limitrofe, c a sg inlesneasc l aplic area tarife-
lor perx tru trafic ul international.
PAR T E A V
Infelegeri financ iare intre administrafii in interesul
trafic ului iniernafional
Art. 25 . Intelegerile financ iare intre administratiile
c gilor ferate vor trebui sa func tionez e asa de bine inc at
sg nu stgnjeneasc g de fel trafic ul international si In spea
c ial sg nu impedic e aplic area c ontrac tului unic de transport.
www.dacoromanica.ro
25 7
Arf. 26 . Intruc at prive*te inc asarile c ailor ferate, dis.
poz itiile de prevaz ut in asemenea intelegeri sunt in spec ial
urmatoarele :
R eguli privitoare la dreptul fiec arei administratii de
a inc asa partea c are i.se c uvine din c reanta c ailor ferate ;
R eguli privitoare la raspunderea unei administratii
c are a neglijat sa inc asez e suma c e trebuia sa perc eapa ;
Intelegeri c u sc opul de a asigura ex ac titudinea c on-
turilor c and administratiile insarc ineaz a c u ac easta, c onta=
bilitate pe . alte organiz atii ;
Intelegeri c are sa reduc a, intruc at vor ingadui impre-
jurarile, transferarea efec tiva de fonduri c a urmare la in.
telegerile financ iare dintre ac lministratiile c ailor ferate.
Arf. 27. Intruc at priveste sumele pe c are drumul de
fier le.ar fi platit ac elora c ari 1.ar fi intrebuintat, dispoz i.
tiile de prevaz ut in intelegerile c ailor ferate sunt in spe-
c ial urmatoarele ;
R eguli privitoare la rec ursul administratiei c are a pia.
tit o indemniz atie impotriva c elorlalte administratii c ari au
fac ut o parte din transport ;
D ispoz itii privitoare la determinarea raspunderii di.
verselor administratii sau la partea de raspundere c e pri.
mesc sa suporte ;
D ispoz itii privitoare la rec ursul intre administratii a.
tunc i c and una dintre ele a rambursat o suma perc eputa,
In plus peste c reanta drumului de fier ;
R eguli privitoare la rec unoasterea din partea admi.
nistratiilor a unei sentinte pronuntata impotriva uneia din.
ire ele si. obligand.o sa plateasc a o suma.
Art. 28 . Atunc ea and situatia sc himburilor ar pric i-
nui greutati c ari ar c onstitui o piedic a serioasa, trafic ului
international, se vor lua masuri c a sa se.mic .sorez e, pe c at
va fi c u putinta, ac este neajunsuri.
Onc e administratie de c ai ferate ex pusa la risc ul de a
suferi in regularea c onturilor pierden i simtitoare din pri.
c ina variatiilor sc himbului, va putea sd se ac opere perc e.
pand o prima fix ata la o suma potrivita in raport c u a.
c est risc . Intelelegerile inc heiate intre administratiile de
17
www.dacoromanica.ro
25 8
c al ferate vor putea sa prevadg sub rez erva unor reviz ii
pe riodic e,
Masur vor fi luate c a sa impiedic e, pe c at
va fi c u pu.
tinta, onc e spec ulatie abuz iva la c are s'ar putea deda in.
termediarii in operatiile prilejuite de situatia sc himburilor.
PAR MA VI
D i sp oz ifil generale
Arf. 29.
In c hip ex c eptional s pentru un timp c at se
poate de sc urt, se va putea deroga la prevederile Statu.
tului de fata prin mgsuri part c ulare sau generale, c e Sta.
tatele c ontrac tante ar fi nevoite sa le ja din pric ina unor
intamplari grave interesand siguranta Statului sau intere.
sele vitale ale tgrii ramanand, insg, inteles c a princ _ ipiile
Statului urmeaz g a fi observate in toata mgsura c u putinta.
Arf. 30. Niel uhul din Statele
c ontrac tante nu va fi
obligat pr n Statutul de fata sa asigure tranz tul c algtori.
lor, a c gror intrare pe teritoriile sale ar fi oprita, sau a
mgrfurilor dintr'o c ategorie al c arel import ar E l oprit, fie
pentru motive de sanatate sau de sigurantg public a,
fie
c a prec autiune impotriva bolilor animalelor si a vegetale.
lor. Intruc at priveste transporturile altele dec at transpor.
*mile in tranz t, nic i unul din Statele c ontrac tante nu va
fi tinut de Statutul de fatg sa asigure transportul
c ala.
torilor a c aror ntrare pe teritoriile sale ar fi prohibita sau
a marfurflor al c aror import sau ex port ar fi oprit in vir.
tutea legilor nationale.
F iec are Stat c ontrac tant va avea dreptul sg ia atat mg.
surile de prevedere nec esare pentru transportul mgrfuri.
lor primejdioase sau asimilate, fiind inteles c a asemenea
mgsuri nu trebu e sg aibg, c a urmare, stabilirea unor de.
osebiri c ontrarii princ ipillor Statutului de fata, c at inka.
surile de politie generala printre c are se c uprinde si poli.
tia emigrantilor.
N mic in Statutul de fata, nu va putea sg aduc g vre.o
atingere mgsurilor pe c are vre.unul din Statele c ontrae,
tante este sau va fi nevoit sa le ia in baz a c onventiilor
www.dacoromanica.ro
25 9
Internationale generale la c are ar fi aderat sau pe c are le.
ar putea inc heia ulterior, In spec ial ac elea inc heiate sub
patronajul Soc ietatii Natiunilor privitoare la tranz itul, la
ex portul sau la importul unei c ategorii anumite de mar=
furi, c a opiul sau alte droguri vatamatoare, si armele sau
pesc ariile, sau In c onformitate c u c onventii generale, a.
vand de sc op sa impiedic e, infrac tiile la dreptul de pro.
prietate industrial, literara ori artistic a, sau privind mar.
c ile de fabric a false, indic atiile de origina inex ac te, sau
alte mijloac e nec instite de c omed,
Arf. 31, Statutul de fata nu impune niel o indato.
rire noug vre= unuia din Statele c ontrac tante de a inlesni
transportul supusilor unui Stat nec ontrac tant, sau a ba.
gajelor lor, nid a marfurilor, a transporturilor, a vagoane.
lor, av nd drept loe de origing sau de destinatie un Stat
nec ontrac tant.
Arf. 32. Statutul de fata nu fix eaz a drepturile si da.
toriile beligerantilor si a neutrilor In timp de raz boi. C u
toate ac estea, el se va pastra in timp de rasboi in ma.
sura potrivita c u ac este drepturi si ac este datorii,
As-f. 33. Statutul de fata nu anuleaz a, inlesnirile mai
mad dec k ac elea dec urgand din prevederile sale, c are ar
fi fost ac ordate In c onformitate c u princ ipiile sale, trafi.
c ului international pe c alea ferata. Nu impiedic a niel a.
c ordarea pe viitor a unor asemenea inlesniri.
Arf. 34. In c onformitate c u artic olul 23.e din pac tul
Soc ietatii Natiunilor, onc e Stat c ontrac tant c are ar putea
invoc a in c hip valabil impotriva aplic arii vre.uneia din dis.
poz itiile Statutului de fata, pe teritoriul sau, In tot sau
In parte, o situatie ec onomic a grava, pric inuita de devas.
tarile intamplate in c ursul raz boiului din 1914-1918 , va
fi privit c a sc utit, temporar, de obligatiile provenind din
aplic area z isei dispoz itii. fiind inteles c a princ ipiile Statu
tului de fata vor trebui observate in toata masura c u pu.
tinta.
Arf. 35 . D ac a s'ar ivi o neintelegere intre doul sau
mai multe State c ontrac tante c u privire la interpretarea
sau la aplic area Statutului de fata si dac a ac easta nein.
www.dacoromanica.ro
26 0
telegere nu poate fi aplanatg fie direc t de pgrti, fie prin
vreo alta c ale de intelegere prieten easc g, inainte de a a.
vea rec urs la arbitraj, sau la instantele judec gtoresti, pgr.
tile vor putea sg supung litigiul lor, in vederea dobAndi.
rei unui aviz c ons ultativ, organiz atlei instituitg pe langg.
Soc ietatea Natiunilor c a organ c onsultativ i tehnic al
raembrilor Soc ietgii, in c eeac e priveste c omunic atiile
tranz itul. In c az de urgentg, un aviz pz oviz oriu va putea
rec omanda luarea de mgsuri proviz orii menite sg asigure
trafic ului iutemational inlesnix ile de c are se buc ura ina.
inte de ac tul sau de faptul c are ar fi prilejuit litigiul.
D ac g litigiul nu poate fi rez olvit de una din proc edu.
rile argtate in paragraful prec edent, Statele c ontrac tant 1'1
vor supune unui arbitraj, dac a n'au botgrat sau nu vor
botan, tri virtutea unei intelegeri anume, sg.1 supung,
C urtei Permanente de justitie Intemationalg.
Arf. 36 . D ac a afac erea este supusg C urtii Permanente
de J ustitie Internationalg, c az ul va fi judec at in c onditiile
determinate de artic olul 27 al Statutului z isei C urti.
In c az de arbitraj i dac a pgrtile nu botgrgsc intr'altfel,
fiec are parte va desemna un arbitru si al treilea membru
al tribunalului arbitral va fi ales de arbitri ; dac a ac estia
nu se vor putea intelege, ac esta va fi numit de C on.
siliul Soc ietgtii Natiunilor depe lista asesorilor pentru a.
fac erile privind c omunic atiile i tranz itul amintit la arti.
c olul 27 al Statutului C urter permanente de justitie inter.
nationalg ; in ac est din urmg c az , al treilea membru va fi
ales in c onformitate c u dispoz iiile penultimului alineat al
artic olului 4 si al primului alineat al artic olului 5 din pac .
tul Soc ietgtei.
T ribunalul arbitral va judec a litigiul pe baz a proc esului
verbal inc heiat de c omun ac ord de pgrti. D ac a pa. -tile nu
vor fi putut sg c adg la intelegere, tribunalul arbitral ho.
iArAnd in unanimitate, va inc heia ac el proc es.verbal dupg
c erc etarea tez elor infgtisate ; in c az ul c gnd nu se va pu.
tea obtine unanimitatea, C onsiliul Soc ietgtii va dec ide in
c onditiile prevAz ute de paragraful prec edent. D ac a proc e.
sul.verbal nu stabileste proc edura, tribunalul arbitral o va
stabili el insusi.
www.dacoromanica.ro
26 1
In c ursul proc edurei de arbitraj i In lipsa unor dispo.
z itii c ontrare in proc esul.verbal, partile se Indatoresc sa
supuna C urtii permanente de justitie internationall onc e
c hestie de drept international sau onc e punc t de inter.
pretare juridic a a Statutului a c Arei solutie prealabill ar
fi soc otitd trebuinc ioasa, dupa c ererea uneia din part , de
c atre tribunalul arbitral pentru lic hidarea ligiulu .
Arf. 37. Statele c ontrac tante vor nlesni inc beierea de
c onventii partic ulare menite sd permita Indeplinirea dispo.
z itiilor Statutului de fata, and c onventiile In fiinta, n'ar
fi deajuns pentru ac easta.
Arf. 38 . C onventii spec -isle vor putea sa tntinda dis.
poz itiile Statutului de fata asupra unor interprinderi de
transport pe alta c ale dec at c ea ferata, in spec ial intruc k
ac este intreprinderi ar interveni pentru a c omplec ta un
transport pe c ala ferata.
Ac este intreprinderi sunt supuse, atunc i, la toate Ali.
gatiile prevaz ute de Statutul de fata ai investite de alta
parte c u toate drepturile rec unosc ute c ailor ferate de a.
c est Statut.
T otusi. c onventiile partic ulare prevaz ute la primul ali.
neat vor putea admite, la Statutul de fata, oric e derogani
c are ar putea dec urge din modalitati deosebite de trans.
port. In spec ial, Intruc At prive$ te c ontrac tul aplic abil la
un transport international folosind c alea ferata ai c alea
maritima, ac este derogan i vor putea sd prevada aplic atiunea
dreptului maritim la drumul pe Mare.
Arf. 39. In c as de neaplic are a c onventiilor partic u.
lare prevaz ute ' la art c olul 38 , se vor ac orda inlesniri po.
trivite c urentului de transport folos nd c alea ferata *i o
alta c ale c um ar fi c alea maritima.
Arf. 40. Statele c ontrac tante se obliga sa aduc a c on.
ventiilor In fiinta, c are ar c ontraveni dispoz niilor Statutu.
lui de fata, de Indata c e imprejurarile ar fac e ac easta c u
putinta, sau c el putin la momentul ax pirarii ac elor c on.
ventii, toate sc himbarile menite a le armoniz a i ingaduite
de c onditiile geografic e, ec onomic e sau tehnic e din Wile
ori tinuturile c are sunt obiec tul ac estor c onventii.
www.dacoromanica.ro
26 2
Ad. 41. Sub rez erva de aplic are a artic olului 24 din
pac tul Soc ietatii Natiunilor, toate of c iile sau biurourile,
infi ntate sau urmand a fi infiintate in baz a c onventiilor
internationale, al c gror sc op este sau ar fi de a inlesn
rez olv rea intre State a c hestiunilor privitoare la transpor.
turile pe c alea feratg, vor fi privite c a isvorgte din ac elas
spirit c a organiz at le Soc ietgii Natiunilor si c a prelun.
gind in domeniul lor propr u, in vederea ex ec utgre z ise
c onventii, ac tiunea organiz atiilor Soc ietatii si, prin urma.
re, vor sc himba c u servic iile c ompetente ale Soc ietaii toate
informaiile trebuinc ioase privind ex erc itiul misiunii lor de
c ooperatie intemationala.
Arf. 42. Statele c ontrac tante vor lua toate mgsurile
trebu nc ioase pentru c a sg f e c omunic ate Soc ietatii Na.
t unilor onc e fel de informatii in stare sa permita organi.
z atiilor Soc ietaii indeplinirea sarc inilor c e le au, in vede.
rea aplic ari c onventie de fatg.
Arf. 43. E ste bine inteles c a Statutul de fa% nu tre-
buie sg fie interpretat c a regulamentand intr'un fel oare
c are drepturi sau obligati inter se ale teritoriilor c e fac
parte dintr'un Stat suveran sau sunt puse sub protec tia
lu , fie c l ac este teritoM, soc otite aparte, ar fi sau nu
State c oatrac tante.
Arf. 44. Nimic in artic olele prec edente nu va putea
fi interpretat c a modific And intruc atva dreptur le si dato.
riile unui Stat c ontrac tant c a membru al Soc ietAll Na.
tiunilor.
c ) Protoc olul de semniiturii al c onventiei
Proc edand la semnitura c onventiei despre regimul in.
temational al c gilor ferate, inc he atg la data de astgz i, sub.
semnatii imputernic iti in regula s'au inteles asupra c elor
c e urmeaz g :
1. S'a c onvenit c a onc e deosebire de tratament intre
natiuni, intemeiata ex c lusiv pe c onsideratii nationale, tre.
buie primita c a d sc riminatie rau voitoare in sensul artic ole.
lor 4 si 20 ale Statulu privitor la reg mul international
al c ailor ferate.
www.dacoromanica.ro
2 6 3
2. In c az ul c alla un Stat sau un teritoriu la c are nu se
aplic a c onventia, ar avea ac elas steag sau ac eeasi nationa.
litate c a unul din Statele c ontrac tante, ac est Stat sau a.,
c est teritoriu nu se va putea buc ura de nic i unul din
drepturile asigurate prin 5 tatutul de fata steagului sau
nationalilor Statelor c ontrac tante.
Protoc olul de fata va avea ac eeas putere, valoare si du.
rata c a si StatutuI inc heiat la data de az i si din c are tre.
buie soc otit c a fac and parte integranta.
F ac ut la G eneva, in noul D ec emvrie une role nota sute
dotiaz ec i si. trei. *)
(Iirmeaz ei ac eleafi semneffuri dela sfc 227iful C onven(iei).
5 ) La ac eia*i c latl de 9 D ec embrie 1923 si In ac eiasi c on-
ferintl dela G eneva s'au mai semnat si urnatoarele ac te, pe
c are R omAnia nu le= a semnat si la c are n'a aderat pAnA la In=
c eputul anului 1935 :
C onvenfia privifoare la regimul international al porfurilor
marifime, Impreunl c u. Statutul c orespunz Itor si un protoc ol de
semnAturg ;
C onvenfia privifoare la fransporful in transit al energiei e-
lec (ric e, c u profoc olul de semnitura ;
si
C onvenfia privifoare la regularea forfelor hidraulic e in (ere.
seind mai mulfe Slate, C u protoc olul de semnAturA.
www.dacoromanica.ro
AC OR D U L D INT R E R OMANIA SI U NG AR IA
LA C OMISIA D E R E PAR AT IU NI
Pentru rec lamafii ngtsc uie pe urma c ampaniei
romiine In U ngaria 0. oc upares B uc lapesiei
Pe temeiul urmgtorului test al art. 18 1 alba. V din tra-
tatul dela T rianon :
C ostul total al intretinerii tuturor armatelor aliate
asoc iate pe teritoriile ungare oc upate in limitele definite
prin prez entul tratat va fi, sub rez erva alineatului V al
prez entului artic ol, in sarc ina U ngariei, c u inc epere dela
semnarea armistitiului din 3 Noembrie 1918 . *) Intretine-
rea armatelor c uprinde hrana oamenilor si a animalelor,
gaz duirea i c antonamentul, soldele i ac c esoriile, apunta.
mentele i salariile, dormitul, Inc lz itul, luminatul, imbrl-
amintea, ec hipamentul, harnasamentul, armamentul si
materialul rulant, servic ille de aeronautic a, ingrijirea bol-
navilor si a rAnitilor, servic iile veterinare si de remonta,
servic iile transporturilor de onc e natura (prec um : c ale fe=
rata, maritima sau fluviall, c amioane, automobile), c omu.
nic atiile i c orespondentele i in genere, toate servic iile
administrative i tec hnic e, a c Aror func tionare e nec esarl
pentru antrenarea trupelor, mentinerea efec tivelor si a for.
tei lor militare.
R ambursarea tuturor c heltuelilor c uprinse in c ategoriile
de mai sus intruat ele c orespund c umpArAturilor sau re-
c hiz ii lor flc ute de guvernele al ate s asoc iate in terito-
Armistitiul c u AustroU ngaria anterior c elui c u G erman a
dela 11 Noembrie.
www.dacoromanica.ro
26 5
rifle oc upate, va fi fac uta, de c atre guvemul ungar, guver.
nelor abate i asoc iate, in c oroane sau in onc e alta mo.
neta avAnd c ursul legal si inloc uind c oroana in U ngaria.
In toate c az urile c A,nd un guvern aliat va fi ac hitat a.
c este. c umparaturi sau ac este rec hiz itli din teritoriul oc u.
pat, in alta monea dec At c oroana, ac este c heltueli vor fi
rambursate in onc e moneta avAnd un c urs legal in U n.
garla, pe c ursul sc himbului admis in mod general la data
ac estei rambursari sau pe un c urs c onvenit.
Oric e alte c heltueli c lintre c ele enumarate mai sus vor
fi rambursate in moneta tarii c reditoare.
Prevederile de mai sus se vor aplic a opera (iilor milifare
c are au avuf loc dup 3 Noembrie 1918 , in mdsura in c are
C omisia de repara (iuni o va c rede nec esani, i ac easta din
urma va avea, in c eea c e pr vete ac este operatii, depline
puteri de a hotarl asupra tuturor c hestiunilor c are pri.
vesc in -spec ial :
c heltuelile armatelor de operatiune i mai ales spe.
c ific area lor, suma la c are se ridic a, parte din ac este c hel.
tueli c are urmeaz a sa fie imputata U rtgariei, modul i mo.
neta de plata a ac estei parti, c u toste dispoz itiile eventuale
de privilegii sau intaietate relative la ac easta plata ;
rec hiz itiile bunurilor i valorilor de oric e natura, fa.
c ute in c ursul operatiunilor i in spec ial c lasific area even.
tuall c a prada de rasboi a uneia sau alteia din parti a a.
c estor bunuri sau valori, restituirile c e urmeaz a a fi pres.
c rise, imputarea in c ontul reparatiunilor puterii detina.
toare a sumei reprez entAnd bunurile
i valorile neresti.
tuite, modul de plata fie in numerar fie prin c ompensa.
tie, in c ontul reparatiunilor sumelor astfel imputate, sc a.
dentele de plata sau de c ompensatie.
G uvernul ungar a rec lama{ C omisiei de reparafiuni c erdnd
despdgublri, in suma' de c d leva z ec i de mi/larde c oroane, pen=
fru daunele c e= ar fi suferif U ngaria pe arma c ampaniei ro=
ne, dupc i annisfifiul din 3 I X II 1918 , c are a c ulminaf
prin oc upa (la B udapesfei. Afac afi pe T isa de armafc le ungare,
din ordinal guvernului bollevic dela B udapesfa prez idaf de
www.dacoromanica.ro
26 6
B ela K an, am rdspuns, in legifimd apdrare si respingernd ala.
c ul, am mers peind la B udapesfa.
R ec lama fia ungard inainfea C omisiei de reparafiuni a lost,
In sfc irsif, refrasei in 1924 c dnd lingaria aveind nevoe de a-
senfimenful Mic ei infelegeri, spre a pu lea inc heia imprumu.
ful infernafional de refac ere sub pafronajul Soc iefeifii Nafiu.
nilor, a frebuif set' c ad la infelegere c u R omdnia.
Prin aldfurafa sc risoare c omund romdno= ungarei c erfre prez
sedinfele C omisiei de reparafiuni, semnafd de reprez enfanfix
ambelor Sfafe, N. T ifulesc u baronul K oranyi, dam=
rul a fosf inc his
G eneva, 14 Mdrfie 1924
D omnule Presec linfe,
Avem onoarea a aduc e la c unostinta C omisiei de re.
ratiuni aranjamentul urmgtor c onvenik intre guvemul
regal -al U ngariei i guvemul regal al R omaniei privitor
la operatiunile militare intreprinse in 1919 si 1920:
U ngaria ti retrage c ererile dinaintea C omisiei de re.
paratiuni in privinta operatiunilor militare c e s'au sgvar.
sit in 1919 si 1920 si dec lara c l nu mai are nic i o preten.
tie impotriva R omg.niei c u privire la pomenitele operatiuni
militare.
R omlnia dec lara c l nu mai are pretentii impotriva U n.
gariei pe urma ac elorasi oPeratiuni militare (inc lusiv toate
pretentiile dec urgand din faptul oc upatie0'.
Va ruggm, D omnule Presedinte, sg binevoiti a fac e s
se ja ac t despre ac est aranjament de c gtre C omisia de re.
paratiuni i sg se ja mgsurile c e dec urg din el.
D elegatul U ngariei, (ss) K oranyi
R onigniei, (ss) T itulesc u
R omgniei la C omisia de reparatiuni
(ss) E . Nec ulc ea
www.dacoromanica.ro
IN T E R Z IC E R E K U NIR !! AU ST R IE I C u
G E R MANIA
G ermania rec unoaste si va respec ta In mod stric t inde.
pendenta Austriei, In hotarele c e vor fi stabilite printr'un
tratat inc heiat intre ac est Stat si princ ipalele puteri a-
aliate si asoc iate ; ea rec unoaste a ac easa independentg
nu va putea fi perdutg c leat numai c u c onsimtgmAntul
C onsiliului Soc ietgtii Natiunilor. (8 0 Versailles).
Independenta Austriei este inalienabilg atat tImp at
C onsiliul Soc ietItii Natiunilor n'a hotgat altfel. In c on.
sec intg, Austria se obligg_ sg se abting, afarg numai c laa
are c onsimtgmfintul z isului C onsiliu, dela onc e ac t c e ar
putea c ompromite, In mod direc t sau indirec t si pe onc e
c ale ar fi, independenta s'a In spec ial si pana la admite.
rea sa c a membru al Soc ietaii Natiunilor, pe c ale de par-
tic ipare la afac erile unei alte puteri. (8 8 Saint..G ermain).
In sfar*it, prin protoc olul No. 1 semnat la G eneva, la
data de 4 Oc tombrie 1922 intre Anglia, F ranta, Italia si
C ehoslovac ia deoparte si Austria de alta, c u prilejul operii
de restaurare ec onomia si. financ iarg a ac estui din urrna
Stat sub patronajul Soc ietatii Natiunilor, guvernul Austriac
s'a obligat, intre altele, in c onformitate c u art. 8 8 din tra-
tatul dela St. G ermain :
SI nu-si instrainez e independenta ; el se va abtine
dela oric e negoc ieri si dela oric e angajament ec onomic sau
financ iar c are ar fi in stare sg c ompromitg direc t sau in-
direc t ac easta independentg".
,,Ac est angajament nu e In c ontra faptului c a Austria
sa, i pastrez e, sub rez erva prevederilor din tratatul dela
www.dacoromanica.ro
26 8
Saint. G ermain, libertatea in materie de tarife vamale si
de ac orduri c omerc iale sau financ iare si, in genere, intru
tot c e priveste regimul ei ec onomic sau relatiile c omer.
dale, bind, totusi, inteles c g ea nu va putea si= si atingg
inaependenta ec onomic g prin ac ordarea fati de un alt
Stat, oric are ar fi, a unui regim spec ial sau a unor avan.
tagii ex c lusive de naturg sg ameninte ac eastg indepen.
c lentg".
Pe temeiul ac estor tex te, c ind s'a anuntat, in Martie
1931, hotgrArea Austriei si a G ermaniei de a inc heia o
uniune vamali in c onditiunile stabilite printr'un protoc ol
de c urind semnat la Viena, C onsibul Soc ietitii Natiunilor
a fost invitat si ex aminez e c az ul spre a vedea dac i pre.
vederile protoc olului dela Viena se potrivesc c u obligatiile
formale ale guvernului austriac . La 19 Mai, C onsiliul a
botarAt sl c eard C urtei permanente de justitie interna.
tionalg un avis c onsultativ, spre a se putea pronunta, si
aviz ul ac esta a fost dat la 5 Septembrie, c u r5 spuns negativ
la intrebarea c e i.s'a pus.
C u 8 voturi c ontra 7, C urtea a soc otit protoc olul dela
Viena pentru inc heerea uniunei vamale in c ontraz ic ere c u
protoc olul No. 1 dela G eneva din 1922, semnat c u oc az ia
operii de insanStoOrei dar nu c ontrar c uprinsului art. 8 8
din tratatul dela St. G ermain. Minoritatea a rAspuns afir-
mat-iv, in sensul c g uniunea plinuiti nu c ontravenia nic i
tratatului de pac e si bid protoc olului dela G eneva, iar 2
dintre judec giorii c ari au alc ituit majoritatea (d.nii Anz i.
lotti, Italia si de B ustamante Sirven, C uba) printr'un
memoriu anex at, au gasit a toc mai uniunea plAnuitA c on-
travenia *I tratalului de pac e si protoc olului.
D oui z ile inainte de c unoasterea aviz ului c onsultativ,
Austria 0 G ermania au anuntat, la G eneva, inaintea C o.
rnisiei pentru uniunea europeanl, c a renuntau la plinuita
uniune vamalg.
www.dacoromanica.ro
D AT OR IA Z ISA D E LIB E R AR E
Aranjameni intro Stat ele U nite ale Americ ei, B eIgia,
Lnperiul britanic , C hina, C uba, F rana, G rec ia, Italia,
japonia, Nic aragua, Panama, Polonia, Portugalia, Sta.
tul sarbo.c roato.sloven, Siamul, si Statul C ehoslovac
privind c ontribuia la c heltuelile de liberare a terito.
riilor fostei monarhii austro.ungare *).
Subsemnatii, autoriz ati in regula de guvemele lor res.
pec tive, au c onvenit in privinta urmatoarelor stipulatiuni :
Alf. 1. Polonia, R omania, Statul sarbo.c roato.sloven
si Statul c ehoslovac , in c alitatea de State c Arora li s'au
transferat teritorii ale fostei monarhii austro.ungara s'au
c are s'au nasc ut din desmembrarea z isei monarhii, primesc
fiec are in c eea c e-1 priveste, sA verse, c u titlul de c ontri.
butie la sarc inele si c heltuelile c e le.a pric inuit liberarea z ise.
lor teritorii, sume al c gror total nu va trec e de 1.5 00.000.000
franc i aur, franc ul aur fiind luat la greutatea de aur fin
stabilit prin lege la data 1 Ianuarie 1914.
Arf. 2. Suma totala a c ontributiilor viz ate prin arti.
c olul 1 va fi impArtita intre z isele State potrivit c u pro.
portia c e ex ista intre veniturile mijloc ii, pe anii financ iani
1911, 1912 si 1913, ale teritoriilor dobandite dela fosta
monarhie austro.ungarg, veniturile provinc iilor B osnia si
H ertz egovina fiind ex c luse din ac easta soc oteall.
Veniturile servind de baz a la ac easta soc oteala vor fi
ac elea pe c are C omisia reparatiunilor, potrivit prevederilor
*) Inc heiat *i semnat odata c u tratatul dela St. G ermain, c a
un aranjament c omplimentar (10 Sept. 1919), dar pe c are R omania
la semnat mai tarz iu, la 9 D ec . 1919, in ac eii z i c and a semnat
atat tratatul dela St. G ermain c u Austria, c at ai tratatul spe.
c ial privitor la oc rotirea minoritatilor *i. transitul international.
www.dacoromanica.ro
artic olului 293 *), partea IX (C lauz e financ iare) din trata.
tul de pac e c u Austria le va fi c ons derat c reprez inta
mai bine c apac itatea financ iarg a teritoriilor respec tive
avute In vedere. C u toate ac estea, suma plgtitg de Statul
c eboslovac nu va trebui s treac g in nic i un c as de 75 0
mil. franc i.
D ac a partea de c ontributie fix atg Statului c ehoslovac
ar trebui sa depl easc a suma de 75 0 mil. franc i, se va
sc gdea din totalul de 1.5 00.000.000 franc i 0 nu va putea
sg fie atibuitg c elorlalte State.
Arf. 3. Sumele datorate de fiec are dintre State, c um
s'a spus ma sus, din faptul libergrii lor, prec um i va.
loarea bunurilor si a proprietailor fostei morx arhii austro-un.
gare, c are le sunt transferate, evaluate potrivit art. 207 **)
partea IX (C lauz e financ iare) din tratatul de pac e c u
Austria, vor fi c ompensate, la nevoe, c u rec lamatiile pre.
z entate de ac este State sub titlul de reparatiun i ve.
rific ate.
Arf. 4. D ac a suma datoratg de vre-unul dintre z isele
State din faptul libergrei sale, si valoarea bunurilor 0 pro.
prietgtilor transferate depgsesc totalul rec lamatiilor sale
verific ate sub tilul de reparatiuni, ac est Stat va emite, In
termen de trei luni dupg notific area c e-i va fi fost fgc utg,
la nevbe, de aire C omisia reparat unilor In privinta to.
talului rec lamatiilor sale verific ate, bonuri in valoare totalg
egalg c u ac est prisos s le va da oric gror persoane sau
organisme c e vor putea fi desemnate de guvernele State,.
lor U nite ale Americ ii, Imperiul br tanic , F rantei i Italie .
Ac este bonuri vor fi la purtgtor i plgtibile in c apete
dobanz i de c atre Statui emiiator, fara niel un saamant
de tax e sau sarc ini de onc e fel impuse de el sau sub
autoritatea lu . Ac este bonuri vor produc e un- interes de
5 la suil pe an, plgtibil semestr al c u inc epere deja 1 Ia.
nuarie 1926 . E le vor fi ac hitate in dougz ec i i c inc i de
trageti anuale, In rate egale, c u inc epere dela 1 Ianuarie
*) Vez i pag. 271.
SS) Ibidem.
270
www.dacoromanica.ro
271
1931. Statul emitAtor va putea, totusi, dups, alegere,
ss ac bite oric and, total sau ortial, ac este bonur la pad.
tate si c u toate interesele c orespunz Atoare prevenind des.
pre intent a lu , c u nou5 z ed de z ile Inainte, guvemele
Statelor U nite ale Anleric ei, Iraperiului britanic , F rantei
si Italiei*).
Arf. 5 . In c az ul and, dupS aprobare, rec lamatiile
ac estor State sub tiflul de reparatiuni, ar Intrec e sumele
datorate de ele din faptul biberlrii lor, c um si valoarea
bunurilor s proprietst lor transferate, suma totalS de pus
In debitul ac estor State, potrivit artic olului 3 de mai sus,
va fi primitS c a ac ont din plata reparatiilor, iar ac este
State nu vor pr mi nic i un vIrsImant sub t tlul de repa.
ratiuni atAta vreme c at c elelalte State, c arora li.se c uvin
reparatiuni, nu vor fi primit ac ontur proportionale din
totalul aprobat din rec lamatiile lor.
F s,c ut in franc ez l, englez s s italiana, tex tul franc ez fiind
doved tor in c az de neintelegere, la Saint G ermain en
Laye, in z itia de z ec e Septembrie una mie nous sute
notasprez ec e.
(Semndfurile)
T ex tul artic olelor din tratatul dela St. G ermain
In legfiturii c u Aranjamentul de mai sus:
Arf. 203. lo F iec are dintre Statele c arora li s'a trans.
ferat un teritoriu al fostei monarbii austro.ungare si fiec are
dintre Statele c reate in urraa desmembrAx ii ac estei monarhii,
nc lusiv Austria, vor trebui sa.si ja rsspunderea une
pArti din ater a fostului guvern austriac , garantats in
spec ial c u drumuri de fer, mine de sare sau alte bunuri,
asa prec um era c oastituitl la 28 Iulie 1914. Partea pe c are
si.o ja fiec are Stat va fi ac eea c are, c tupa parerea C om .
sie de reparatiuni, reprez intS partea datoriei garantatl
prin drumurile de fer, m nele de sare s alte bunuri trans.
*) Printr'un alt aranjament spec ial tot din 10 Sept. 1919 C u
dec laratia modific atoare din 8 , D ec . 1919 s'a f Sc ut in favoarea
Italiei o situatie aparte in materia datoriei de liberare.
www.dacoromanica.ro
272
ferate z isului Stat potrivit prez entului tratat sau tratatelor
c onventiiilor c omplimentare,
Valoarea oblig,aE iei privitoare la atora de liberare, luatg
asupra sa de fiec are Stat, afarg de Austria, va fi evaluatg
de C omisia de reparatiuni dupg princ ipiile pe c are ac easta
le va soc oti ec hitabile. Valoarea, astfel fix at5 ., va fi sc g.
z utg din suma datoratg Austriei de Statul in c hestiune
pentru bunurile si propriet6 .E ile fostului i ac tualului gu.
vern austriac , c are sunt dobgndite de ac est Stat impreung
c u teritoriul transferat. F iec are Stat va fi rgspunz gtor nu.
mai de partea datoriei garantatg, pe c are o la asupra sa,
potrivit prez entului artic ol, lar purtgtorii partii de datorie
garantatg, luatg asupra sa de un Stat c esionar, nu vor a.
vea drept de rec urs in c ontra nic i unui alt Stat.
B unurile destinate in spec ial la garantarea datoriilor ga.
rantate argtate in prez entul artic ol, vof rlmane destinate
In spec ial pentru a garanta noi datorii. In c az ul, Insl,
and prin prez entul tratat ac este bunuri s'ar impgrE i intre
mai multe State, frac E iunea aflatg pe teritoriul unuia din
ele, va garanta parE ea de datorie luatg asupra sa de z isul
Stat, c u ex c luderea oric grei alte pgrE i din datorie.
Pentru aplic area prez entului artic ol, vor fi c onsiderate
c a datorii garantate obligatiile de plata luate de fostul gu.
vern austriac i privitoare la c umpArAri de linii de drum
de fer sau de proprietlE i de ac eiasi naturg. R epartiz area
sarc inelor, c are rez ultg din ac este obligatii, va fi determi.
nata de C omisia de reparatiuni, in ac elas mod c a i pen.
tru datoriile garantate.
D atoriile a c gror sarc ing este transferatg, c onform pre.
z entului artic ol, vor fi soc otite in moneta Statului c are
isi ja sarc ina, in c az ul and atora primitiva era soc otit
in moneta de hfirtie austro.ungarg. C ursul adoptat pentru
ac eastg c onversiune va fi c ursul dupg c are Statul, c are ja
asupra sa datoria, a fgc ut primul sc himb de c oroane de
hgrtie austro.ungare in propria sa monetg. B az a c onver.
siunii c oroanei de hg.rtie austro.ungarg in moneta in c are
vor fi soc otite titlurile, va fi supusg aprobgrii C omisiei de
reparatiuni, c are va putea, dac a va c rede nec esar, sl c ea=
www.dacoromanica.ro
273
rg c a Statul, c are fac e ac easta c onversiune, sg.i modific e
c onditiunile. 0 astfel de modific are nu va
fi c erutg de.
c ai in c az ul c and c omisia este de pgrere c a valoarea, dupg
c ursul sc himbului in streingtate a monetei sau a monete.
lor substituite monetei in c are erau soc odte titlurile vec hi
este c u mult inferioarg, in momentul c onversiunei, valoa.
rei dupg c ursul sc himbului in streingtate, a monetei pd.
mitive.
D ac a datoria austriac a primitivg a fost soc otitg, intr'una
sau mai multe monete streine, noua datorie va fi soc otitg
In ac eiasi sau in ac elasi monete.
D ac a atora austriac a primitivg a fost soc otitg in mo.
nete de aur austro.ungare, noua datorie va fi soc otitg in
lire sterline s'i in dolari ai Statelor U nite ale Americ ei,
prin valori ec hivalente, dupg greutatea si titlurile respec .
tive ale c elor trei monete, c onform legislatiilor in vigoare
la 1 Ianuarie 1914.
In c az ul c and vec hile titluri stipulau, in mod ex plic it
sau implic it, alegerea unui c urs fix de sc himb asupra
streingtgtii sau oric e alta optiune de sc himb, noile titluri
vor trebui sA aibg ac eleasi avantagii,
2 F iec are dintre Statele c arora li s'a transferat un te.
ritodu c are fgc ea parte din vec hea monarhie austro-un.
garl, inc lusiv Austria, si fiec are din Statele c reate in ur.
ma desmembrgrii ac estei monarhii, vor trebui sg ja asupra
lor rgspunderea unei pArti din datoria fostului guvern
austriac , negarantatg s'i reprez entatg prin titluri, astfel pre.
c um era c onstituitg la 28 , T illie 1914 si c alc ulatg ltandu.
se drept baz a media c elor trei ani financ iad 1911, 1912
si 1913, dupg raportul ex istent intre anumite c ategodi de
venituri din teritoriul impArtit si veniturile c orespunz g.
toare ale intregului teritodu al fostei monarhii austriac e,
c are venituri, dupg pgrerea C omisiei de reparatiuni, vor
fi c ele mai indic ate sg dea adevgrata ingsurl a fac ultgtilor
c ontributive respec tive ale ac estor teritorlii. Veniturile
B osniei si H ertz egovinei nu vor intra in ac est c ac ti'.
Obligatia stipulatg in prez entul artic ol, privitoare la da.
18
www.dacoromanica.ro
274
toria reprez entatg prin titluri, va fi ex ec utatg in c onditiile
fix ate in Anex a de mai jos.
G uvernul austriac va fi singur rgspunz gtor de toate
obligatiile c ontrac tate inainte de 28 Iulie 1914 de fostul
guvem austriac , altele dec at angajamentele reprez entate
prin titluri de renta, bonuri, obliaatii, valori *i bilete de.
semnate spec ial in prez entul tratat.
Nic i una din prevederile prez entului artic ol *i ale Ane.
x ei de mai jos nu se vor aplic a titlurilor fostului guvern
austriac depuse la B anc a Austro.U ngariei drept garantie
a biletelor emise de ac eastg banc a.
ANE X A
D atoria c e urmeaz g a fi repartiz atg dupg c um s'a ara.
tat la arLic olul 203, este vec hea datorie public a austriac a
negarantatg, reprez entatg prin titluri, astfel c um era c on.
stituitg, la 28 T ube 1914. T otusi, trebue sc az uta din ea
partea de datorie c are c gdea in sarc ina guvemului fostu.
lui regat al U ngariei, drept ex ec utare a c onventiei aditio.
nale aprobatg, de legea austro ungarg dela 30 D ec emvrie
1907 B . L, I. No. 5 78 , si c are reprez intg c ontributia la
datoria generall a Austro.U ngariei a teritoriilor depinz and
de Sf nta C oroang a U ngariei.
In term en de trei luni dela intrarea in vigoare a pre.
z entului tratat, Statele c are iau in sarc inaa lor vec hea da.
torie public a austriac a negarantata, vor stampila, dac a n'au
flc ut.o Inc a, printr'un timbru spec ial de fiec are din ele,
toate titlurile ac estei datorii c are se ggsesc pe teritoriile
lor respec tive. Se va lua nota de numerile titlurilor ast.
fel stampilate si ac este numere vor fi trimese C omisiei
de reparatiuni impreung c u c elelalte doc umente privitoare
la ac eastg operatie de stampilare.
Purtgtorii de titluri aflate in teritoriul unui Stat, c are
trebue sa le stampilez e, c onform prez entei Anex e, vor de.
veni, din z iva intrgrii in vigoare a prez entului tratat, c re.
ditorii z isului Stat pentru valoarea ac estor titluri, si nu
vor putea ex erc ita nic i un rec urs in c ontra vre.unui alt
Stat.
www.dacoromanica.ro
275
C and stampilarea va arata c valoarea titlurilor prove.
nind dintr'o emisiune data de vec hea datorie public a aus-
triac a negaraniata, detinutg in teritoriul unui Stat, este
inferioarg pgrtii z isei emisiuni pusa in sarc ina sa de C o.
misia de reparatiuni, z isul Stat va trebui sg remita ac estei
C omisii noui titluri de o valoare egalg diferentei c onstatate.
C omisia de reparatiuni va fix a forma ac estor noi titluri si
valoarea c upoanelor c oupures). Ac este noi titluri, vor
c onferi, in c eiac e priveste dobanda i amortiz area, ac eleasi
drepturi c a vec hile titluri pe c are le inloc uiesc . T oate c e.
lelalte c arac teristic e ale lor vor fi determinate c u aproba.
rea C omisiei de reparatiuni.
D ac a titbul primitiv era ex primat in moneta de hartie
.austro.ungarg, noul titlu, prin c are va fi inloc uit, va fi
ex primat In moneta Statului emitent. C ursul adoptat
pentru ac eastg c onversiune va fi c ursul duo c are Statul
emitent va fi fgc ut primul sc himb de c oroane de hartie
austro= ungara, c u propria sa moneta. B az a c vnversiunii
c oroanei de h5 rtie austro.ung,arg in moneta in c are titlurile
vor fi ex primate va fi supusg la aprobarea C omisiei de
reparatiuni, c are va putea, dac a va soc oti oportun, sg
c eara c a Statul c are fac e ac eastg c onversiune sg.i modific e
c onditiunile. O astfel de modific are nu va fi c erutg c leat
-c lac g C omisia este de parere c a valoarea, dupg sc .himbul
asupra streingigtii, a monetei sau a monetelor substituite
monetei in c are erau ex primate titlurile vec hi, este c u
mult inferioarg, in momentul c onversiunii, valorii dupg
sc himbul asupra stainatatii, a monetei primitive.
D ac a titlul primitiv era ex primat intr'una sau mai multe
monete strgine, noul titlu va fi ex primat in ac eiasi sau
.ac eleasi monete. D ac a titlul primitiv era ex primat in mo.
nete de aur austro.ungare, noul titlu va fi ex primat in
lire sterline si in dolari de aur ai Statelor U nite pentru
valori ec hivalente, ec hivalentele Lind determinate dupg
greutatile i titlurile respec tive ale c elor trei monete, c on.
form legislatiilor in vigoare la 1 Ianuarie 1914.
In c az ul and vec hile titluri stipulau, ex plic it sau impli-
Lit, alegerea unui c urs fix de sc himb asupra
www.dacoromanica.ro
276
sau onc e alta optiune de sc laimb, noile titluri vor trebui
sa aiba ac elasi avantagii.
C arId *tampilarea va fi aratat a valoarea titlurilor pro.
venind dintr'o emisiune data de vec hea datorie public &
austriac a negarantata i detinuta in teritoriul unui Stat,
este superioara partii z isei emisiuni pusa in sarc ina sa de
C omisia de reparatiuni, z isul Stat va trebui s primeasa,
dela ac easta C omisie, o parte proportionall din fiec are din
noile emisiuni de titluri f c ute c onform prevederilor pre.
z entei Anex e.
Purtatorii de titluri ale vec hei datorii public e austriac e
negarantate, detinute in afara de Statele c lrora J i s'a trans.
ferat un teritoriu al fostei monarhii, Austro.ungara sau c are
sunt nasc ute din desmembrarea ac estei monarhii, in c are se
c uprinde si Austria, vor remite, prin mijloc irea guvernelor
ion respec tive, C omisiei de reparatiuni, titlurile pe c are le au .
In sc himb, ac easta C omisie le va libera c ertific ate c are sa, le
dea dreptul la o parte proportionall din fiec are din noile
emisiuni de titluri fac ute pentru sc himbul de titluri c ores.
punz atoare, remise c onform c u prevederile prez entei Anex e.
Statul sau purtatorii c ari vor avea dreptul la o parte
din fiec are din neile emisiuni de titluri fac ute c onform c u
prevederile prez entei Anex e, vor primi o parte din valoarea
totall a titluriler fiec areia din ac este emisiuni, c alc ulata
dupa raportul ex istent intre valoarea titlurilor vec hei erai.
siuni c e detineau si valoarea totall a vec hei emisiuni, pre.
z entate pentru sc himb C omisiei de reparatiuni c a ex ec u.
tare a prez entei Anex e. Statele sau purtatorii interesati
vor primi, de asemenea, o parte determinata in regula,
din titlurile emise in c emaditiile fix ate de tratatul c u U n.
gana, in sc himbul pArtii datoriei public e austriac e nega.
rantate, a c lrei sarc inl a primit.o ac eastl putere prin c on.
ventia aditionala din 1907.
C omisia de reparatiuni va putea, dac a soc ote te ac easta
oportun, sa inc hee aralajamente c u puratorii de noi baud
emise pentru ex ec utarea prez entei Anex e, in vederea erai.
siunii de imprumuturi de unific are pentru fiec are din Sta.
tele debitoare. T itlurile ac estor imprumuturi vor fi sub.
www.dacoromanica.ro
277
stituite titlurilor emise spre ex ec utarea prez entei Anex e,
c u c onditiuni fix ate dupg intelegerea dintre C omisie si
purtgtori.
Statul, c are a luat asupra sa rgspunderea unui titlu a
fostului guvern austriac , va lua, de asemenea, sarc ina C u.
poanelor sau a anuitgtii de amortiz are a ac estui titlu c are,
c lela intrarea in vigoare a prez entului tratat, ar fi devenit
ex igibile si n'ar fi fost plgtite.
Arf. 207. F iec are din Statele c grora li s'a transferat
un teritoriu din fosta monarhie austro.ungarg sau c are
s'au ngsc ut din desmembrarea ac estei monarhii, in c are se
c uprinde si Austria, vor avea depling libertate de ac tiune
In c e priveste moneta diviz ionarg a fostei monarhii aus.
tro.ungare ex istgnd in teritoriile lor respec tive.
Ac este State nu vor putea, in nic i un c az , fie in c on.
tul lor, fie in ac ela al supusilor lor ( ressorfissanfs), sg ex er.
c ite vre.un rec urs in c ontra altor State pentru moneta di=
viz ionarg pe c are o detin.
Stabilirea c otei de liberare de C omisia de repara.
utini (ex tras din dec iz iunea No. 2991, Nov. 1924)
2991. C ontributia Statelor c esionare ale vec hei monar.
liii Austro.U ngare la datoria de liberare :
1 C ontributiile la c heltuelile de liberare sunt fix ate
prec um urmeaz g :
Polonia 225 .495 .000 franc i aur
R omeinia 235 .140.000
Sfaful sarbo= c roafo= sloven 178 .035 .000
C ehoslovac ia 75 0.000.000
T otal 1.38 8 .6 70.00Q
fa/ja 5 9.25 2.000
20 Ac eastg repartitie nu tine soc otealg de c hestiunile
c are ar putea eventual sg se pung in privinta teritoriului
F iume.
30 R ez ultatele ac estei repartitii
i observatia de mai sus
privitoare la F iume vor fi transmise guvernelor Imperiului
britanic , F rantei
i Italiei rugandu.le sA binevoiasc g a fac e
www.dacoromanica.ro
278
c unosc ut punc tul lor de vedere in privinta urmatoarelor
c hestiuni :
E ste c az ul de a c onsulta Statele U nite ale Americ ii ?
E ste c az ul de a prez enta o c erere formal& pentru
emisiunea de obligan viz ate in aranjamentul din 1919 in
c eea c e priveste datoria de liberare ?
In ipotez a afirmativa, c ui trebu'esc sa fie remise
ac este obligatii ?
Aranjamentul dela H aga privind bunurile c adete
sli datoria de liberare") (20 Ianuarie 1930)
R eprez entantii pe deplin autoriz ati ai guvernului Ma.
jestatii Sale R egelui B elgienilor, guvernului regatului unit
al Marei B ritanii si al Irlandei, guvernului C anadei, gu.
vemului Australiei, guvemului Nouei.Z elande, guvernului
Afric ei de sud, guvemului Indiilor, guvemul republic ei
franc ez e, guvernul republic ei grec esti, guvemului Majestaii
Sale R egelui Italiei, guvemului Malestaii Sale Imparatu.
lui J aponiei, guvemul republic ei Poloniei, guvemului re.
public ei Portugaliei, guvemului Majestaii Sale R egelui
R omaniei, guvernului republic ei C ehoslovac iei, guvemului
Malestatii Sale R egelui J ugoslaviei.
Au c onvenit asupra c elor c e urmeaz g c u privire la bu.
nurile de Stat c edate de Austria, U ngaria si B ulgaria. la
datoriile de liberare si la repartitia reparatiunilor neger.
mane
AR T . 1. Puferile semnafare ale prez enfului Aranjamenf,
c are au o da forje sub fiflul de bunuri c edafe in virfufea fra.
fafelor dela Sf. G ermain, dela T rianon $ i c lela Neuilly $ i de
despdgubiri de liberare, c are i$ i au origina lor in ac ordurile
din 10 Sepfembie, $ i 8 D ec embrie 1919, obtin reduc erea fofald
li definifivei a ac esfei daforii").
E ) Ac ordul ac esta, in tntregime, din 7 artic ole, priveste si re-
parLitia reparatiunilor negermane (provenind din partea Austrei,
B ulgaric i si U ngariei), dar limitgm reproduc erea numai la pre.-
ambul si la artic olele 1 si 7, c are ne intereseaz g imediat.
"E ) In ex punerea de motive a d.lui G . Mironesc u, ministrul
de afac eri streine, prez entatg Parlamentului romfin, c u tex tele
www.dacoromanica.ro
279
T otusi, nic i una din z isele puteri nu va benefic ia de
prez enta dispoz itiune dec gt dac g va fi ratific at in prealabil
c elelalte ac orduri inc heiate la H aga in Ianuarie 1930, c u
G ermania, Austria, B ulgaria si. C ehoslovac ia.
Arf. 7. Prez entul ac ord c onstitue intre guvemele sem.
natare un regulament definitiv al tuturor rec lamatiilor re.
c iproc e in c eea c e priveste bunurile de Stat c edate in vir.
tutea tratatelor dela St. G ermnain, dela T rianon si dela
Neuilly, c latoriile de liberare, prec um si toate plgtile si
livrgrile fgc ute z iselor guverne in virtutea tratatelor dela
St. G ermain, T rianon si Neuilly si a aranjamentelor c om.
plim enta re.
(Iirmeaz d dispoz ifiile de rafific are li semmifurile).
ac ordurilor dela H aga supuse spre ratific are, se aratA c A valoa-
rea bunurilor c edate R omaniei se stabilise la aprox imativ
1.200.000.000 f-ranc i aur, c eea c e adunat c u c ota de liberare, in-
sumau, laolaltA, aproape un miliard jumAtate franc i aur, adic l
peste 46 miliarde lei la c ursul de stabiliz are, datorie sc Az utA din
sarc ina R omaniei la H aga, in 1930.
www.dacoromanica.ro
PLAT A. MOSIILOR E X PR OPIAT E
D IN B ASAR AB IA ALE SU PLISILOR
E NG LE Z I SI F R ANC E Z I
D in memoriul delegafului romc in, d. N. T ifulesc u, depus c on.
ferinfei dela Londra din lulie Augusf 1924:
Pe langl sarc inele impuse R omaniei prin diferitele tra.
tate la Paris, se adauga o sarc ing spec iall pentru tara
noastr dec urgand din tratatul privitor la B asarabial. Pen.
tru rec unoasterea unirii B asarabiei c u R omania, Anglia *i
F ranta au c erut sl se plAteasc A supu ilor lor la pretul
ex propierii impusl de reforma agrarl in alte c onditiuni
c leat c ele fix ate pentru c eilalti proprietari din B asarabia **).
Ac eastA obligatie astaz i indeplinitA de R omania pi-in
remiterea titlurilor imprumutului de c onsolidare din 1922
se ridia la
Pentru Anglia lei 6 .990.6 15 sau 1. St. 277.18 4
F ranfa 31.904.401 6 38 .08 7
D obanz i dela I Ian. 1919 la Oc t. 1922
n
. 171.6 10
.1.08 6 .8 79
.D ac A soc otim la 900 lei c ursul mijloc iu al lirei sterline,
urmeaz A c sunt de plAtit total 978 .191.100 le in lec de
22.08 6 .400 lei in c ifra c elei d'intai evaluAri fac utA de c o.
misiile de ex propiere infiintate potrivit legei, adia un su.
pliment de c irc a 95 0 milioane.
*) Vez i tex tul la p. 29.
") D espleubirea integraki a valorii pgmAnt-ului ex propiat C u
dobAnda c uvenit dela 1 Ian, 1919. U lterior, aplic area, ac estui
fratament de ex c eptie sa ex tins supusilor italieni i poloni. Sar.
c ina, fireste, a sporit mult.
www.dacoromanica.ro
T E Z AT IR U L R OMAN D E LA MOSC AVA
T ex te c ategoric e si c ondudente prea putine. 0 luc rare
de c urand apgrutg *) fac e istoric ul c hestiunii si c ls, in
anex l tex te.
La 15 Noemblie 1916 , sediul B gnc ii Nationale a R o.
mAniei impreung c u tez aurul a fost strgmutat din B uc u.
resti la Iasi, pe temeiul un'ui dec ret regal, dei unii fuse.
serg, de pirere a prevederile c onventiei dela H aga despre
legile rgz boiului terestru asigurau respec tul averilor par.
tic ulare si, dec i, tez aurul putea ramAne in C apitala evac uatg.
D ar in foarte sc urtg vreme si siguranta refugiului dela
Iasi nu pgrea depling. La 2 D ec embrie 1916 , c onsiliul ge-
neral al B gnc ii Nationale, intrunit in sedintg spec ialg, a
disc utat nevoia de a pune din nou in sigurantg tez aurul
institutului de emisiune, prin evac uarea lui mai departe,
in R usia.
C um in c onsiliul B , N. disc utiile vgdiserg si un c urent
nu toc mai favorabil ac estei mgsuri ex treme, ministrul de
finante, E . C ostinesc u, prIntr'o adresg din 8 D ec . 1916 , a
c omunic at vic e.guvernatorului B gnc ii Nationale, I. G . B .
bic esc u, urmItoareie :
,,Strgmutarea B gnc ii Nationale dela B uc uresti la Iasi
impreunl c u stoc ui sgu metalic , a fost negresit fgc utg in
sc opul de a asigura ac eastg institutie si averea ei in c on-
tra unui resbel in c are armatele strgine pun de obic ei
*) M. G r. R omasc anu, T ez atnul roman dela Mosc ova, B uc ure*ti
1934, ed. C artea R omAneasa." S. A. 18 2 pag.; R aporful mi.
nisfrului finanfelor c asfre c onsiliul de minisfri asupa sifuafiei R o.
maniei c reiatil prin polific a reparafidor si c laforidor inferaliafe
c u anex a doc umentara, B uc ureeti 1925 .
www.dacoromanica.ro
28 2
mana atat pe averea Statului, c at *i pe averile c are au o
relatiune mai stransa c u Statul. Stoc ul metalic al B anc ii
garantand intreaga c irc ulatie a biletelor de banc a, c are re.
prez inta astaz i o mare parte din averea public a, trebue sa
fie aparat c u mare bagare de seama de un asemenea riz ic .
T oate vic isituc linile raz boiului c e bantue*te tara nu se
pot prevedea *i nu se poate afirma, in toata linitea, c a
stoc ul metalic al bAnc ii c ste in onc e c az asigurat la Ia*i,
In c onsec .inta, s'ar impune poate, trebuinta de a se lua
de B anc a noastra Nationall prec autiuni c e s'au luat de
putemic a B anc a Nationala a F rantei asigurand stoc ul me.
talle intr'o tara streina.
D ac A B anc a Nationall a noastra ar c rede, prec um c re.
dem noi, c a o asemenea prec autiune n'ar fi de prisos,
atunc i v'ain propune mutarea stoc ului metalic *i a ori.
c aror valori ar c rede B anc a, la Mosc ova, unde tez aurul
imperiului, aflat la K remlin. ()felt o mai mare sec uritate
dec k ori unc le. T ransportul in alt loe, spre ex emplu la
Londra este i mult mai g,reu i ex pus peric olului trans.
portului pe mare, amenintat de submarinele germane.
D emersuri sunt ac ute de pe ac um, pe lang,A guvernul
rusesc , pentru c a mutarea averel Statului dela C asa de
depuneri *i dela ministerul finantelor sa, se poata even-
tual fac e tot la Mosc ova".
In ac eia* z i, c onsiliul banc ii primete punc tul de vedere
al guvemului i pregatirile inc ep imediat *), C um inainte
de a se perfec ta intelegerea dintre guvern i B anc a Na.
tionall se puneau staruinte mari pentru evac uarea ur.
genta a tez aurului, o adresa a banc ii c atre guvern din 11
D ec . 1916 atragea atentia asupra gravitatii faptului i de.
B anc herul Mauric iu B lank, c onsultat de I. I. C . B rAtianu,
si-a ex primat neinc rederea lii stArile de luc ruri din R usia pron.
punAnd trimeterea tez aurului la Londra La diferitele obiec tiuni,
el a stAruit spunind c o prima de asigurare de z ec e mil. pen
tru transportul pe apA, nu era prea mare. A propus inc redin-
tarea tez aurului bAnc ilor din C ristiania. In sarsit, la alte
a sugerat simularea c hiar a unui imprumut mare in Anglia c on-
tra tez aurului dat in gaj.
www.dacoromanica.ro
28 3
c lara c a nn se va proc eda la inc arc area tez aurului
dec gt
duo, inc heerea c onventiei de garantie, c u guvemul im-
perial rus de c atre guvernul nostru. In ac eia i z i, ministrul
de finante C ostinesc u rgspundea c onduc erii B gnc ii Nati.
onale :
Va c omunic a puteti ex ped a in tosta linitea stoc ul
metalic al B gnc ii Nationale spre a fi pus in tez aurul im.
pgrgtesc dela K remlin c ac i deosebit de trimeterea dela
Petrograd a unui tren spec ial c u gardg puternic g pentru
transportul ac estui stoc , ministrul R usiei, d= 1 general Mo.
ssoloff, de fatg c u d.1 Oanielopolu, s'a angajat a semna
protoc olul ac estei operatiuni, asa c um ne va c onveni, spre
a ne da depling as gurare atgt pentru c glgtoria la duc ere
intoarc ere, c g.t i pentru pgstrarea in tez aurul dela
K remlin".
A doua z i c hiar, c onsiliul de ministri printr'un jumaI
a aprobat evac uarea la Mosc ova si. in ac eia4i z i de 12 D ec .
1916 o lege a c onfirmat hotgrgrea c onsiliului de ministri
*i a ratific at dec retul regal pentru strgmutarea sediului
dela B uc ure*ti la Iasi.
G raba ac easta infriguratg se vgde te prin faptul c a
ac eiasi z i a inc eput inc arc area tez aurului in gara
primele 7 vagoane c u c ate 100 c asete fiec are. La 13 D ec .
s'au inc grc at alte 7 vagoane a 100 c asete dintre c are ul.
timul luase 140 c asete. Z iva urmgtoare inc g 3 vagoane a
100, din c are ultimul numgr c u 98 c asete. Valoarea total&
In aur efec tiv, 314,5 8 0.45 6 lei. La 14 D ec . s'au mai in.
c grc at, pe linga tez aur, si doug c asete c u bijuteriile reginei
Mar a, in valoare de 7 mil, aur.
Odatg inc grc area ispravita,
s'a inc heiat up protoc ol in
trei ex emplare originale semnat de ministrul rus, gen. Mo.
ssoloff, delegatii a B anc ii Nationale i ministrul de finante
d. Vic tor Antonesc u, T renul spec ial a
si pornit la Mos.
c oya, unde a sosit in z iva de 21 D ec . 1916 st. v.
U n protoc ol proviz or de rec eptionare a c asetetor, pana
la verific area
i inventarierea c ontinutului lor, c u depune.
www.dacoromanica.ro
28 4
rea lor intr'un c ompartiment de rez erv al suc ursalei bgnc i
de Stat din Mosc ova, in palatul armurelor din K remlin
(Orogeinaia Palata), a inc heiat operatia.
U n al doilea transport de valori romgnesti in R usia s'a
fgc ut in Iulie 1917, dupc i c e isbuc nise revolufia din R usia,
pe temeiul hotgrgrii c onsiliului de ministri din 18 Iulie,
la propunerea ministrului de finante, d. N. T itulesc u.
Intre 23-27 Iulie s'au inc grc at in 24 vagoane dintre
c are 3 c uprindeau valorile B gnc ei Nationale, valorile C asei
de depuneri si ale altor institutii public e si partic ulare,
(Ac ademia R omana, C reditele func iare, muz eele, c liferitele
band mari, etc .) osebit de avutul B gnc ii Nationale si au
fost ex piediate la Mosc ova, c a un inc eput de ex ec utare a
planului de evac uare c oroplec tg a pgmantului tgrii de or.
ganele Statului, in c az ul and rez istenta n'ar mai fi fost
C u putintg.
Valorile B gnc ii Nationale, de data ac easta, in 18 8 c asete
insumau 1.5 94.8 36 .721 lei din c ari aur efec tiv 5 74.5 23,
arbiva 5 00 mii, lar restul de peste un miliard jum titluri,
efec te, depoz ite, etc .
C elelalte valori ale C asei de depuneri si institutiilor in
21 vaoane insumand 16 6 1 c asete, insemnau o valoare
totalg de 7 jum. miliarde lei.
Ac eleasi proc eduri de protoc ol la plec area din Iasi, c um
si la sosirea la Mosc ova, de data ac easta la 3 Au.gust.
Valorile B gnc ii Nationale au fost depuse la K remlin la
un loc c u tez aurul depoz itat din primul transport, iar
c elelalte in loc alul C asei de imprumuturi si depoz ite a
R usiei din str. Nastasinky 3.
R evolutia adgnc indu.se in R usia si fatg de dec laratia
c omitetului revolutionar c a nu putea rgspunde de sigu.
ranta tez aurului nostru c gt timp nu era singur stApAn pe
putere, in Noembrie 1917 inc ep inc erc grile de strArautare
a tez aurului in Americ a, sub oc rotirea aliatilor, dupg
sfatul c onsulului nostru la Mosc ova, G uerin.
Inc erc grile rAman z gdarnic e pentru c a evenimentele se
prec ipitg asa fel inc at in noaptea de 21-22 D ec embrie
www.dacoromanica.ro
28 5
guvernul roman e silit sd hotarasc a dez armarea armatelor
ruse*ti bol*ev z ate din Moldova.
La 11 Ianuarie 1918 st. v. m nistrul de finante, d. N.
T itulesc u, telegrafia ministrului nostru la Par s, d. Vic tor
ntonesc u : In momentul de a lua c ontra bol*evic ilor de
pe frontul ruso.roman mgsurile de politie rec lamate de
aliatii no tri, guvernul roman a c onditionat ac tiunea sa
de garant a c olec tiva, din partea lor. in c e prive*te te.
z aurul i valorile noastre din Mosc ova".
La c are d, Antonesc u, duo. o c onvorbire c u C iernen=
c eau, a raspuns la data de 21 Ian. st. V.: Aliatii c onsimt
sa ne garantez e 310 mil. in aur c are se gasesc la Mosc ova.
C elelalte valori c are se gdsesc ac olo i c are sunt depoz i.
tele B anc ii Nationale, ale C asei de depuneri i c onsemnatii
*i ale banc ilor part c ulare, sunt efec te public e, renta de
Stat, ac tiuni ale diferitelor soc ietati ale c gror numere se
c unosc i c are pot fi anulate i dupg, c are se pot da du.
plic ate c elor interesati, in c az ul putin probabil in c are
max imalitii ar lua ac este valori".
In rdstimp ruptura dintre R omania *i guvernul revo.
lutionar rusesc isbuc nise [ prec um se poate vedea mai
departe : dec laratia de rgsboi fac uta R omaniei din partea
G uvemului revoluc ionar] .
Apoi a venit armistitiul general i c onferinta de pac e.
In edinta dela 8 Aprilie 1919 a c omisiei reparatiunilor
delegatul roman, D anielopol, a ridic at c hestiunea tez auru.
lui dela Mosc ova c erand in interesul tdrii sale *i al pu.
terilor garante c ateva mdsuri spre a se garanta restituirea
bunurilor a c gror valoare totala depae*te un miliard".
F ara a c ere sd, se impund G ermaniei plata ac easta, de=
legatul romfin soc otea c ac easta ar putea fi fac uta garantg
pentru restituirea tez aurului.
Pre*edintele C omisie aprec iind c a nu se putea disc uta
imediat c hestiunea pusa de delegatul roman, intruc at era
mai c urand de c ompet nta c omis ei financ iare, a propus
delegatiei romane sd se adresez e ac esteia din urmg
i, e.
www.dacoromanica.ro
28 6
ventual, s trimeat4 c hiar un memoriu In ac easta privinta
sec retariatului C omisiei reparatiilor.
La 16 Aprilie, D anielopol a prez entat memoriul ex punad
afac erea tez aurului i propunand sa se c eara G ermaniei
c elorlaIte puteri inamic e c a sa predea de indata R o.
maniei o c antitate de aur ec bivalenta c u suma de lei
322.15 4.98 0 fr. aur reprez entand tez aurul B anc ii Nationale
bijuteriile C oroanei, garantate de aliati,
C at despre c elelalte valori apartinand B anc ii Nationale,
C asei de depuneri si. altor institutii public e i partic ulare
delegatia romana soc otea sa se impung G ermaniei i pu.
terilor dusmane garantia de despagubire fata de R omania
intruc at evac uarea lor in R usia fusese urmarea direc ta a
rasboiului si de oarec e puterile inamic e nu erau straine
de aparitia si desvoltarea starilor ac tuale de luc ruri din
R usia".
In sedinta dela 19 Aprilie 1919 a c omisiei reparatiuni.
lor, delegatul roman, D anielopolu, a c erut sa se rec tific e
In proc esul verbal al sedintei a 15 = a c ateva punc he ex puse
de d-sa, intre c are si suma de 7 jum, miliarde in loc de
un miliard.
La 26 Mai 1919 delegatia englez a in numele lui B alfour
i-a trimes de/egatului roman, D anielopolu, in legatura c u
afirmatiile lui din sedinta C omisiei reparatiilor c u privire
la tez aurul roman dela Mosc ova, c a in ac tele ex aminate
nu a g sif nic i o obliga fie de garan fie englez el peutru sigu.
ranta sau restituirea vre.unei parti din ac el tez aur.
Sc risoarea se inc heia c u fagaduiala guvernului englez de
a sprijini R omania in sfortarile ei pentru redobandirea
valorilor i bunurilor evac uate in R usia.
La 23 Iunie 1919, I. I. C . B ratianu printr'un memoriu
adresat lui C lemenc eau, ministrului de finante franc ez
K lotz si maresalului F oc h intreba dac a s'a impus G er.
manilor in virtutea art. 19 din c onventia de armistitiu
dela 11 Noembrie 1918 4') sa restitue aurul depoz itat la
S) In aliniatul ultim : ..R estituirea aurului rus sau roman luat
de G ermani sau predat lor. Ac est aur va fi luat in depoz it de
aliati pAnA la semnarea
www.dacoromanica.ro
28 7
Mosc ova, c el ridic at din teritoriul uc upat i c el aflat la
B erlin, din timpul neutralitgtii pe temeiul c ontrac telor de
c ereale.
R gspunsul a fost negativ.
D upg c e tratatele de pac e au intrat in vigoare i C o.
misia de reparatiuni a inc eput sg func t onez e, guvernul
roman a inc erc at, pe temeiul artic olelor din ac este tratate
c are proc lamg rgspunderea fostilor inamic ,i pentru desldn=
tuirea rgsboiului si le impune sarc ina de desplgubiri a
daunelor partic ulare, sg obting ac operirea valorilor din
tez aurul evac uat la Mosc ova. C omis a, ns , c erc etand ar.
gumentele noastre a tras c onc luz ia c a trarsportul tez auru.
lui la Mosc ova nefiind urmarea direc ta a rgboiului noi nu
puteam ridic a nic i o pretentie impotriva fostilor dusmani.
In sfarsit, In c onferinta internationalg dela G enova, din
Aprilie 1922, unde R usia sovietic a lua parte pentru intaia
oarg algturi de puterile burghez e", R omania a depus un
lung memoriu privind tez aurul depus la Mosc ova si a
c erut, intemeiat pe drepturile sale c at si pe hotgrarea C on.
sil ului suprem in adunarea dela C annes (6 Ian. 1922), s
se dec ida restituirea de indatg a depoz itului roman fgc ut
In R usia.
C onferinta ggsind intemeiate dovez ile R omaniei a tras
c onc luz ia c guvernul sovietic rus va restitui guvernului
roman valorile depuse de el la Mosc ova". Intre propunerile
remise delegat ei sovietic e in c onferinta dela G enova la
data de 2 Mai 1922, hotArarea privind c ererea romana fi.
.gureaz g sub c lauz a X III-a.
C um se sae, abia dupg reluarea raporturilor diplomatic e
dintre R omania 0 U . R . S. S. (R usia sovietic g), bunurile
valorile evac uate la Mosc ova in iarna lu 1916 si in
vara lui 1917, au inc eput sg ne fie restituite treptat. D ar
pang ac um, des au trec ut anul de c and am reluat ac este
raporturi, nu s'a ispavit restituirea si nu se poate spune
c u prec iz ie, c al 0 c e s'a intors in patrie din bogaiiie e.
vac uate c u atata graba usuratec g in vremea rgsboiului
www.dacoromanica.ro
D E C LAR AT IA D E R ASB OI F AC U T A R O.
MANIE I D E G U VE R NU L R E VOLU T IONAR
AL R U SIE I (1918 )*)
C onsiliul c omisarilor poporului hotardste :
SI rupa onc e relatiuni diplomatic e c u R omania si sa
ex pulz ez e pe drumul c el mai sc urt legatia R omaniei,**)
prec um in genere si. pe toti agentii autoritatilor romane ;
sa dec lare sec hestrat pentru oligarhia romana de.
poz itul de aur al R omaniei pastrat la Mosc ova ; "*) puterea
sovietic a isi ia raspunderea pentru pastrarea ac estui de.
poz it si sa obliga sa.1 restitue in m nele poporului roman;
fostul general sef al frontului roman, Sc erbac ef, c are
s'a ridic at impotriva revolutiei, este dec larat dusman al
poporului si pus in afara de lege.
13 Ianuarie 1918 [ st. v.]
Palatul T auric
*) D oc umentul No. 1 in E llieraine sovieslisfe, B erlin 1922,
pag 49. Ac tul ac esta era urmarea c lusmanie max imalistilor rusi
impotriva R omaniei. Armatele rusesti intrand in desc ompunere
revolutionara, in D ec embrie 1917, si dec landu-se la ac te de tal
harie s dez ord ne pe teritor ul roman, au trebuit luate masuri
de prevedere, c are au sporit ura max imalistilor c onduc atori Im.
potriva noastrA, mai ales c l ei Intelegeau, prin trupele bolsevi
z ate din Moldova, sA se amestec e In treburile noastre launtric e.
In ac e asi z i Sovietul din Odessa a hotArAt sec hestrarea vapoare
lor romAne c are se aflau refugiate in port.
**) D e altfel, ministrul R omaniei la Petrograd, C . D iamandy
fusese arestat la 13.1.918 st. n. si inc his la fortareata Petru si
Pavel. Liberarea lu s'a fac ut In urma protestulu c orpului di-
plomatic din c apitala 1-U sa c ontra ac tului de brutall violare a
dreptului gintilor. D ou z ile dupa, hotararea de rupere a ra
portur lor diplornatic e c u R omania, la 15 I 28 Ianuarie, ora 2 d.
am. D amandy a prima ord nul sl paraseasc a teritoriul rus pana
In c el mult 10 ore.
"4') Vez i pag. 28 1 c hestia tez aurului roman evac ua} la Mosc ova.
www.dacoromanica.ro
28 9
U ltintatum.ul max imalWilor c afre guverul roman
(3 I 16 Isnuarie 1918 ) *)
C omandantul diviz iei a 49.a ne instiinteaz a c a autoritati.
le romAne au savarsit ac te dusmanoase la adresa soldati.
lor rusi si c a se opun la trec erea transporturilor de proviz ii.
R egimentul 194 din diviz ia 49 a fost inc erc uit si dez armat
de fortele romlne c are au arestat c omitetul reg,imentului
195 si pe ofiterii austriac i veniti sa fac a viz ita R usilor.
C onsiliul c omisarilor poporului c ere liberarea soldatilor
si ofiterilor arestati, pedepsirea autoritatilor militare c are
au fac ut ac este arestari si garantii c asemenea ac te nu
se vor repeta.
R efuz ul de a raspunde la c ererea noastrA Ong in 24
ore va fi soc otit c a o ruptura de relatii.
Vom lua in asemenea c as, masurile militare c ele mai
energic e.
(ss) Lenin; K rylenko, c omandantul sef si
Podvoyoki, c omisarul rasboiului.
0 telegrama din Odessa c u data de 2 1 15 F ebruarie
ac elas an si transmisa prin radio intregului mapomond,
anunta ordinul de lupta dat armatelor revolutionare im.
potriva guvemului romfin, nu a taranilor si soldatilor ro.
maul", c a sa pomeasc a a doua z i dim. la ora 5 , operatiile
militare pentru apararea revolutiei rusesti". T elegrama
era semnata de reprez entantii diferitelor organiz atii sovie.
tic e : R ac ow ski, C ondrac enc o, B rasovan, Yudovic i, B ogori
si C iometic i [ in ac elas volum L'ilK raine soviefisfe doc . 2
pag. 49-5 0] .
T ex tul dec laratiei de rasboi din 131 26 . I. 1918 devine
interesant din punc tul de vedere al raporturilor de drepf
dintre c ele c loud. State vec ine pe Nistru, mai tarz iu, and
*) In z iarul pariz ian Le T emps, 18 Ianuarie 1918 . F ireste, rAs.
punsul guvernului roman a fost c el c are se c uvenea si masurile
La de trupele rusesti anariliz ate au c ontinuat. Ac estui ultima.
tum i-a urmat dec laratia de rasboi de mai sus.
19
www.dacoromanica.ro
290
In viata internationalA apar ac tele c are interz ic rAsboiul si
definesc agresiunea *).
D e asemeni, tex tul e interesant si prin faptul a rls.
boiul ac esta, romfino.rus, a fost un nisboi pp harfie, pe
temeiul dec laratiei fAc ute de guvernul revolutionar, spre
deoseb re de rAsboaele efec tive de ma tgrz u, dupA resa
tabilirea pac ii generale, intreprinse feirc dec laratie c ategor a,
de rlsboiu de Statele c are vroiau sl sc ape de rAspunde.
rea pentru ac tele lor de agresiune.
*) Vez i mai departe protoc olul dela Mosc ova z is si protoc oluI
Litvinof pentru punerea c u antic ipatie in aplic are
a pac tului
B riand.K ellogg (tex tul preambulului), c um si
tex tele ac telor
pentru definirea agresiunei,
www.dacoromanica.ro
OF E R T E LE D E PAC E ALE G U VE R NU LU I
B OLWVIC F AC U T E R OMANIE I *)
R adio c omisariafului poporului penfru afac erile sfreine al
R . S. F . S. R . c c ifre mtnisferul roma'', al afac erilor sfreine :
Operatiunile militare vic torioase ale armatelor c elor doua
republic i sovietic e, R usa i U c rainiana, au fac ut urgenta
nec esitatea pentru R usia *i R omania, de a inc epe trata.
tive spre a reglementa, dupa o intelegere mutuala, rapor.
turne dintre c ele dota popoare *i a stabili, intre ele, le.
gaturi de pac e, utile *i binefac atoare pentru ambele parti.
G uvernul sovietic rus soc otete c a toate c hestiunile de
neIntelegere dintre c ele doua tax i pot fi lic hidate pe c alea
negoc ierilor de pac e i c a toate afac erile teritoriaIe pot fi
rez olvite in c hip prietenesc . D e ac eea, c oix tisariatul popo.
rului pentru afac erile streine se adreseaz a guvemului ro.
man C u o propunere formala de a inc epe negoc ien i de
pac e rugand sa se arate loc ul i timpul pentru intalnirea
reprez entantilor ambelor state.
C omisarul p. afac erile streine,
(ss) C ic erin,
Mosc ova, 24 F ebruarie 1920.
R adio presedinfelui c onsiliului de minisfri al R om niei
Ire c omisarul poporului penfru afac erile sfreine, C ic erin :
Am primit astaz i 3 Martie, la Londra, telegrama dv. din
Mosc ova No. 1470 C u data de 24 F ebruarie trimeasa pe
numele meu la C amarvon. R omania *i.a infaptuit unita.
tea nationala gratie spiritului de disc iplina *i jertfelor ar.
matei i ale intregei natiuni romane. Ac easta unitate a
'1) In E likraine soviefiste p. 6 5 -106 .
www.dacoromanica.ro
292
fost c uprinsg in C onstitutia tgrii prin hotgririle unanime
ale Adungrilor legiuitoare, alese prin vot obstesc i se.
c ret. R omania doreste sa puna temeliile viitoarei sale des.
voltgri ec onomic e si. politic e pe o baz a democ ratia, in pac e
c u raporturi amic ale fata de vec ini. C at priveste intam.
plgrile luptele din R usia, *) R omania a tinut totdeauna
si va stgrui in princ ipiul de abtinere dela onc e amestec
In treburile interne ale unei tari vec ine, Propunerea dv.
de a inc epe negoc ien i C u sc opul de a regula, prieteneste,
raporturile dintre c ele dota popoare si a intemeia intre
ele leggturi pasnic e, utile si binefac atoare pentru ambele
part , c orespunde intru totul intentiilor guvenaului roman.
Pe temeiul ac estor c onsideratii, primesc in c alitatea mea
de presedinte al C onsiliului de ministri roman si in ac eea
de ministru al afac erilor streine al R omaniei, propunerea
formal c a sg inc epem negoc ien i de pac e. C a s fiu In ma
sura de a va fac e o propunere c u privire la loc ul de In.
talnire a reprez entantilor ambelor parti, ma voi pune de
indata in legatura c u guvernele tarilor respec tive c a sa c a.
p t c onsimtimaniul si ospitalitatea lor i va voi c omunic a
rez ultatul. In c e priveste intrevederea reprez entantilor nos.
tri, imi voi permite sa v fac o propunere de indata c e
voi fi primit un rlspuns de la B uc uresti.
(ss) Alex . Vaida Voevod
Londra, 3 Martie 1920.
R adio c omisarului poporului penfru afac erile sfreine al R .
S. F . S. R ., C ic erin:
C omunic and la B uc uresti dorinta dv. de a alege un loc
de intalnire delegatilor nostri C u ai dv. m'ara dec larat
pentru Varsovia. Soc otesc pgrerea ac easta c a primita re.
c iproc spre a trimete pe delegatii B ondiresc u (ex ac t : B od.
naresc u) i B alutz (ex ac t: Vglutg) la Varsovia i presupun
c d au *i sosit ac olo. Va rog sa va puneti in iegltura c u
delegatii nostri prin mijloc irea ambasadorului nostru la
*) Alune la luptele c ontra.revolutionare, inc urajate 5 i din a-
far , pentru rAsturnarea noului regim bol*evic .
www.dacoromanica.ro
2 93
Varsovia. In ac elas timp, va rog sa va puneti, de asemeni,
In c ontac t direc t c u guvemul de la B uc uresti.
(ss) Vaida Voevoc i
15 Martie
R ez umatul altor oferte
D ar la c ateva z ile dupa ultima telegrama a d.lui Vaida,
guvernul prez idat de ac esta a fost demis i i..a urmat un
c abinet prez idat de d. maresal Averesc u avand la c ondu.
c erea ministerului de afac eri streine, pe T ake Ionesc u.
G uvernul bolsevic a reluat propunerile de negoc ien i di.
rec te i c u noul c abinet roman, iar volumul c itat de do.
c umente bolsevic e, c uprinde, pana la sfarsitul anului
o serie nesfarsita de sc himburi de telegrame l'Are Mos.
c oya i B uc uresti, c u propuneri, imputad, protestad
ex plic atii dintr'o parte, c a din c ealalta.
Intr'una din ac este telegrame, dela 24 D ec . C ic e.
rin spunea :
G uvemul nostru n'are nic i un gand agresiv trapotriva
R omaniei, prec um o dovedeste staruinta c u c are n'ara in=
c etat, in dec urs de un an intreg, sa v propunem inc e=
perea negoc ierilor de pac e. D e dv. atama c a dispara
putinta unui c onflic t intre noi asez am o temelie so.
lic la relatiilor dintre R omania, R usia U c raina primind
propunerea noastra mereu valabila, etc ."
La 15 Ianuarie C ic erin telegrafia lui T ake Ionesc u
Intre altele:
C u toate ac estea, dac a guvernul roman c ontinua sa se
refere negativ c u privire la o disc utie despre toate c hes.
tiunilen inc a nehotarate interesand R omania, U kraina
R usia, noi am fi gata, in interesul superior al pAc ii, sl nu
*) T oate ac este date sunt dup6 vec hiul stil c alendaristic .
**) Pe temeiul c onventiei din Oc t. 1920 semnata la Paris c u
Anglia, F ranta, Italia si J aponia privitoare la U nirea B asarabiei
(vez i tex tul la pag. 29), se obisnuia pe atunc i, la noi, formula re-
fuz ului de a disc uta c u vec inii flra o prealabila rec unoastere
formalfi a ac tului de unire. Aluz ia din teIegraml este viiditfi la
.ac easta.
www.dacoromanica.ro
294
supunem viitoarei c onferinte dec at lic hidarea c hestiunilor
c elor mai urgente, prec um sunt restabilirea relatiilor c o=
merc iale si regularea unor probleme asa de grabnic e, de
pilda c a navigatia pe Nistru, avand in vedere c a R usia
doreste, c u Infoc are, stabilirea unei pac i solid intemeiata
c u R omania. G uvemul nostru spera c u tarie c a ac easta.
dorinta va fi, insfarsit, mutuall i c a se va manifesta, in.
Wadevar, prin c onvoc area c onferintei propusa de noi
c are trebuia sa se c onvoac e Inc a de multa vreme".
D e ac eea, din c uprinsul telegramelor bolsevic e, T ake
Ionesc u a prins prilejul s traga, prinWo telegrama dela
31 Ianuarie 1921 st. v. c atre C ic erin, c onc luz ia urmatoare
spunand c hiar dela primele c uvinte
Prin radio D v. din 15 al lunei ac esteia imi C onfirmati c a
nu ex ista intre R omania si R usia starea de rasboi.
meaz a vadit c a ambele parti se afla in stare de pac e*)".
*) C onstatarea ac easta a fost retnoita si c onfirmata p-intr'un
ac t solemn, la Mosc ova, c and s'a semnat protoc olul Litvinof
privind pac tul B rianc l.K ellog (vez i mai departe tex tele).
www.dacoromanica.ro
C AD E R E A C E LOR T R E I D INAST II
Printre marile sc himbari provoc ate in lume de rasboiul
isbuc nit la 1914 a fost *i c aderea c elor trei mari *i vec lai
D inastii din R usia, G ermania i Austro.U ngaria.
1. Prfibu irea R omanovilor
La inc eputul anului 1917, framantarile, moc nite pAnd a=
iunc i in ac bnc urile imensei impdrAtii, au inc eput sa iasa
la suprafata prin c onstituirea unui Soviet la Petrograd,
C onsiliul luc ratorilor (28 rebruarie) transformat, peste c a.
teva z ile, in C onsiliul luc ratorilor *i. soldatilor.
Ac est organism a pregliit, in amAnunte, greva generala
c are a isbuc nit la uz inele i fabric ele din c apitala in z iva
de 11 Martie. T arul Nic olae II lipsea din Petrograd inc l
dela 6 Septembrie 1915 c and Iuase c omanda suprema a tru.
pelor inloc uind pe marele duc e Nec ulai Nic oIaevic i *i se in.
stalase la Marele c artier general al armatei din Moldlev.
D oua z ile naai tdrz iu, la 13 Martie, greva generala din
Petrograd s'a intins c u atata repez ic iune inc at trupele au
trec ut alaturi de rasc ulati, iar ofiterii, c ari inc erc au sd mai
lupte c ontra dez ordinei, au fost arestati, multi c hiar uc i*i
de proprii lor soldati. In z iva urmdtoare, revolutionarii
fura pe deplin stlpdni ai situatiei din c apitala. Preedin.
tele D umei, R odz ianko, a indeplinit formele pentru rds=
turnarea *i arestarea membrilor guvernului StOrmer, din.
ire c ari majoritatea au *i fost ex ec utati, dupa o sc urtd
detinere. S'a alc atuit un guvern proviz or, sub preidentia
printului Lvof, din barbati apartinand partidelor moderate
de dreapta, c u ex c eptia lui K erenski [ soc ialist] la justitie.
La 15 Martie, tarul a abdic at dupa sfatul generalului
www.dacoromanica.ro
296
R usky si al c adetului G utsc of, delegatul c omitetului ex e.
c utiv al guvernului proviz or, in favoarea tarevic iului
sub regenta marelui duc e Mihail, fratele tarului. D ar a.
c esta se lepac la c hiar de a doua z i de sarc ina, rec oman.
and asc ultare guvemului proviz or pana la alegerile pen.
tru A.dunarea c onstituanta, c are trebuiau sa botarasc a in
privinta viitoarei forme de c onduc ere a Statului.
Valul revolutionar a sporit, vertiginos, c astigand pang
si pe c ei mai apropiati de familia imperiala, regimentele
de garda, politia, personalul de servic iu al c urtii. Sub pre.
siunea c urentului popular, guvernul proviz or a hotaz at, la
20 Martie, arestarea familiei imperiale si punerea ei sub
stare de judec ata. In z iva urmatoare, tarina a fost ares.
tata in palatul de iarna, unde.si ingrijea c opiii greu bol.
navi de pojar, iar tarul a fost ridic .at dela Mohiley si adus
la T arskoe= Selo, unde au fost c u totii tinuti sub supra.
veghere militara pana la 14 A.ugust. G eneralul K omilof,
c omandantul militar al Petrogradului, si c olonelul K oby.
linski furl spec ial insarc inati c u paz a priz onierilor imperiali.
D in Lille revolutia devenind tot mai amenintatoare pen.
tru viata R omanovilor, guvemul proviz or s'a gandit slA
puna in siguranta trimetandu.i in Anglia sau D anemarc a,
dar evenimentele s'au desfasurat prea repede. La 14 Au.
gust, guvemul din prevedere a trimes pe tar, c u tarina si
C u c inc i c opii (tarevic iul Alex e si. marile duc ese Olga, T a.
tiana, Maria si Anastasia), la T obolsk, impreuna c u ser.
vitorii nec esari *i un nurnar foarte restrans de devotati ai
familiei imperiale. Au ajuns c u oarec are g,reutate la 26
August ac olo, unde au stat indurand c ele mai c rude su.
ferinte pana la 26 Aprilie, anul urmator.
In ac est rastimp, revolutia s'a adanc it gi elementele ex .
tremiste, max imalistii (bolsevic i), att pus mana pe putere
maturand regimul moderat dela inc eput. La 26 Aprilie, a
sosit la T obolsk un trimes c u puteri ex traordinare din
partea guvernantilor dela Mosc ova, c u numele de Vasili
J ac ovliev, c are a luat pe tar, taring si ffic a lor mai mic a,
Ma a, spre a.i stramuta in orasul E c aterinenburg din
U ral La si instalat ac olo la 30 A.prilie in c asa lui Nic o.
www.dacoromanica.ro
297
lae Ipatiev. In sar*it, la 23 Mai 1918 au fost adu*i dela
T obolsk *i c eilalti priz onier imperial *i c u tot i dati pe
seama marinarului K okriakov, pre*edintele Sovietului din
E c aterinenburg, urma*ul lu J ac ovliev.
Situatia pr z onierilor imperiali pgrea s5 , se imbungtg.
teasc l de oarec e Sovietul regional din U ral pusese In h.
bertate o parte din el.
D ar a isbuc nit c onflic tul armat dintre Soviete *i legio.
narii c ehosIovac i. Inaintarea armatelor anti.bol*evic e unite
c u legionarli, inaintau d nspre Siberia amenintand E c ate.
rinenburgul *i trez nd sperantele c elor legat de trec utul
tarist. In fata primejdiei, Sovietul din U rali, c is aproba.
rea c omitetulu ex ec utiv c entral dela Mosc ova [ alc gtuit din
Lenin, T rotz ki, Sverd on, Z inoview *i D jerz insky] a ho.
in-At ex ec utarea. In noaptea de 16 spre 17 E llie 1918 c ea.
sornic arul J urovsky, insArc inat de Soviet, c u'ajutorul unui
grup de 12 soldati germani *i. unguri, i.a ex ec utat in sub..
solul c asei Ipatiev, denumitg apoi c asa c u destinatie spe.
c ialg", fgrg nic i o judec atg c el putin de formg. Apoi, tru.
purile c elor 12 vic time (tarul, tarina, tarevic iul, c ele patru
marl duc ese, doc torul B otic in, A. D emidova, doui lac he
*i un buc atar) au fost diz olvate c u ac id sulfuric *i restu.
rile arse c u benz ing in pgdurea K optiaky.
Astfel, s'a *ters urma R omanovilor, una din c ele mai ve..
C hi *i puternic e D inastii din lume.
2. C iderea H ohenz olIernilor In G erman a
T oamna anuIui 1918 a adus sfar*itul rgsboiului prin
slgb rea c apac itgtii de rez istenta a puterilor. c entrale. E l.
tima ofens vg z isg .4e pac e" a insemnat ult mele sfortgri.
La inc eputul lu Septembr e, inc erc grile mai vec hi ale
guvernului austro.ungar de a ggsi c alea unei intelegeri se
repet stgruitor. E *irea din froniul c omun a B ulgariei,
pr n c el d'inta armistitiu inc heiat, a mpus *i G ermaniei
sl c aute grabnic un sfAr*it vArslrii de sange.
In primele z ile din Oc tombrie, G ermania se adreseaz g,
www.dacoromanica.ro
298
prin mijloc irea E lvetiei, presedintelui Statelor U nite c a sa
inlesneasc a pac ea.
R aspunsul americ an din 8 . X . dat sub forma unei
note a sec retarului de Stat, Lansing, c uprindea, intre al.
tele, urmatoarele :
Presedintele (Statelor U nite) este silit sl supund., in
c eea c e prive*ie propunerea de armistitiu, c a nu vede
putinta de a propune inc etarea ostilitatilor guvernelor c u
c are guvernul Statelor U nite e asoc iat inapotriva puterilor
c entrale, c at timp armatele ac estor din urma pulen se
gasesc pe teritodul guvernelor asoc iate.
B uild c redinta In onc e disc utii ar atarna vadit de c on.
sintimantul puterilor c entrale de a.si retrage fortele ion
imediat si de pretutindeni din teritorille c utropite.
.Presedintele mai soc oteste c 5 , e in drept sA intrebe
dac a' d. c anc elar al imperiului vorbeire asa In numele auto=
rifd filor c onsfifuife ale imperiului c are au c onc hs peind ac um
rdsboiul".
La o alta interventie a G ermaniei pentru pac e,
Wilson raspundea la 14. X . tot printr'o not semnata de
sec retarul de Stat, Lansing, tritneasa insarc inatului de
afac ed al E lvetiei, c are luase asupra ei oc rotirea supusilor
germani din Statele U nite, dupa isbuc nirea rasboiului.
Printre altele, nota amintea spre a sublinia una din c on.
ditiile de pac e ex pusl in disc ursul lui Wilson din luna
Iuie :
C onc litia ac easta c ere disfrugerea oriairei puferi arbifrare
c are sd fie in stare singusd, in faind si numai prin singura
ei voinfd, s furbure pac ea lumei sau, c el pufin, dac nu
pode fi nimic ifd de ac um, puferea ac easfa sd fie rec luse' la o
nepufinfd de fapf. Puferea c are a c ondes pand ac um nafiunea
germanc l e de ac esf fe!. Presedinfele lasd, dec i, la voia na=
fiunfi germane s'o modific e.
absoluta nevoe c a guvemele unite impotriva G er.
maniei sd fie in c hip neindoios c u c ine frafeaz d.
Presedintele va da un rAspuns aparte envernului im.
pedal si regal al Austro.U ngariei".
Intr'o nota ofic iala germana dela 20. X . semnata de
www.dacoromanica.ro
299
ministrul afac erilor streine, Solf, se rAspundea, astfel, la
c onc litia de pac e pe c are o formulase presedintele Wilson :
Presedintele aratl c a o c onditie fundamentan pentrtz
inc heerea p c ii inlIturarea oric grei puteri intemeiatl pe
bun plac si c are sl poat6 singura, fIr5 , c ontrol i numai prin
vointa ei, s turbure pac ea lumei. G uvemul german rAs=
punde la ac easta c tl, in imperiul german, reprez enfanfa po=
pularc i nu avea, pernd ac um, drepful sei influenfez e alc eifuirea
guvernului. C onsfifufia nu prevedea o c olaborare a reprez en=
fanfei populare in bofdrc Irile despre reisboi ,F i pac e.
La ac eastg situatie s'a adus o sc himbare fundamen.
Noul guvern s'a c onstituit in c el mai desIvarsit-
ac ord c u c lorintele reprez entantei populare esit5 , din drep.
tul elec toral egal, general, sec ret si direc t. C apii marilor
partide din R eic hstag fac parte din guvern, iar, pe viitor,
nic i un guvern nu va putea intra in func tiune si nic i sA
ex erc ite puterea fdr1 c a s aibl inc rederea majoritAtii R ei=
c hstagului. R efspunderea c anc elarului imperiului Wei de re=
prez enfanfa poporului s'a infins 1i s'a garanfaf prin lege. C eI
infeii ad al noului guvern a fosf sa prez infe R eic hsfaguluz
o lege modific a loare a C onsfifufiei imperiului in sensul c at
penfru a hofeirdi asupra reisboiului $ i a pd.& e nevoe de c on=
sin feimc inful reprez enfanfez populare.
La 23. X . sec retarul de Stat americ an, Lansing, rAs.
punz And notei guvemului german din 20. X . ex prima ne.
inc rederea i rez erva presedintelui Wilson in privinta in.
troduc erii guvemului rIspunz Itor fatl de popor in G er.
mania si c erea garantii suplimentare. mire altele, nota
americ ana spunea :
,,Poate c l rAsboaele viitoare s4 fie puse sub c ontroluI
poporului german, dar c u rIsboiul ac tual n'a fost asa
ac um se trateaz 1 in privinta ac estui rlsboi. E luc ru
c poporul german nu are deloc mijloac e sd c onsfra'ngdi au=
forifeifile milifare ale imperiului c a sei se supunc l voinfet po=
pulare ; c d puferea c e o are regele Prusiei de a c on frola po=
lific a imperiului esfe neafinsc i i c d inifiafivele hofc irc ifoare rd.
mein mai deparfe in mc linele c elor c ari au fosf peind asfc iz t
G ermaniei` .
www.dacoromanica.ro
3oo
...preedintele se soc oteste dator sg spung, f6 r5 , a inc er.
c a, in nic i un c hip, sl indulc easc g ac eea c e poate fi amar,
c g nafiunile lumei nu au si nu pof avea inc redere in vorbele
c elor c ari au fosf, p nd ac um, sfdpernii polific ii germane, si
sc l ac c enfuez e, inc c l odafc l, c ei pen fru inc heerea p c ii si repel.
:area nesfa'rsifelor ofense si nedrepfdfi ale ac esfui rdsboi, ,gu=
vernal Sfafelor linife nu poafe frafa dec al c u adevarafii re=
prez enfanfi ai poporului german, invesfifi c u puferi sinc er
c onsfifu(ionale si c are sai= i fac a adeve rafi c onduc dfori ai G er.
maniei".
Nota sfar ea prin observatia c l nu se poafe vorhi de
negoc ien i de pac e c u ac eiali sfeipani milifari monarhi auto.
c rafi ai G ern2aniei, c ari au desl nfuif rdsboiul, c i ac estora
li= se poate c ere numai R I' se predea.
La inc eputul lui Noembrie a isbuc nit revolutia.
In z iva de 10. X I. 1918 , impgratul Wilhelm, c are se afla
la sediul marelui c ertier general din Spa, trec u granita
Olanda, dupg sfatul inslsi al c onduc eri supreme a arma.
tei. In dimineata z ilei urmgtoare se semna i arm stitiul
c u G erman a.
Wilhelm e abdic at la 28 Noembrie.
In primele timpuri, a loc uit in Olanda la Amerongen,
In c astelul c ontelu B entinc k, iar dela 1920 s'a stabilit la
D oom. D oui ani ma tarz iu, la 5 Noembrie, s'a asItorit,
a doua oarl, c u printesa vAduvA H ermina de Sc heinaic h.
C arolath.
Pr ntul mo tenitor, Wilhelm, a pgrAsit si el c omanda
militarl la 11 Noembrie 1918 , iar peste doug z ile a trec ut,
deasemeni, in Olanda. La 1 D ec embrie, a & c ut dec lara.
tia de renuntare la drepturile lu de suc c es une la tronul
german. G uvemul olandez i.a fix at fostului mo tenitor
german, c a loc de re edintg, insula Wieringen.
Pr ntul Wilhelm s'a putut intoarc e, la 9 Noembrie 1923,
In G ermania, pe temeiul legilor, din c ursul ac eluia* an,
c are au restituit avutul membrilor fostei familii imperiale,
c gz ut dela tron prin proc lamarea republic ei i a C onsti.
tutiei respec tive dela Weimar (1919),dar au prevgz ut
apgrarea republic ei.
www.dacoromanica.ro
3 01
T ra a/al de Versailles si fosful K aiser
Sub titlul de Sanc tiuni partea VII, tratatul de Ver=
sailles c uprinde in art. 227-230 prevederi pentru c herna.
rea la raspundere si pedepsirea autorilor rasboiului, c um
si a c elor c ari au violat legile rasboiului c onsfintite panl
la 1914 prin c onventiile internationale.
Primul artic ol, 227, are in vedere spec ial persoana los.
tulu imparai, Wilhelm II, in urmatorul tex t :
Puterile aliate i asoc iate pun sub ac uz atie public a pe
Wilhelm II de H ohenz ollern, fostul imparat al G ermaniei,
pentru ofensa suprema c ontra moralei internaiionale si a
autoritatii sac re a tratatelor.
Se va infiinta un tribunal spec ial pentru a judec a
pe ac uz at asigurandu.i garantiile esentiale ale dreptului
de aparare. Ac est tribunal se va c ompune din c inc i jude.
c atori numiti de fiec are din urmatoarele c inc i puteri si a.
nume Statele U nite ale Americ ei, Marea B ritanie, F ranta,
Italia si J aponia.
,,T ribunalul va judec a pe motive inspirate de princ i.
piile c ele mai inalte ale politic ei dintre natiuni, c u erija
de a asigura respec tul obligatiilor solemne si al angaja.
mentelor intemationale, prec um si al moralei internatio.
nale. E l va determina pedeapsa c e va c rede c a trebue sa
f e aplic ata.
Puterile aliate i asoc iate vor adresa guvernului Olan.
dei o c erere rugandu.1 s predea pe fostul imparat in
mainele lor spre a fi judec at".
Art. 228 c onsac ra dreptul puterilor aliate i asoc iate de
a trimete, inaintea tribunalelor lor militare, persoanele a=
c uz ate de a fi sgvar it ac te c ontrarii IegiIor i obic eiuri.
lor rasboiului, prin derogare dela princ ipiul c ompetintei
tribunalelor nationale. Mai mult inc l, dispoz itia ac easta
urma sa se aplic e c hiar in c az ul c and s'ar fi desc his ase=
menea ac tiuni sau urmariri inaintea unei jurisdic tiuni a
G ermaniei sau a aliatilor ei. Insfarsit, guvemul german
www.dacoromanica.ro
302
era indatorat sA predea puterilor abate si asoc iate, la c e.
rere, pe onc e persoanl pusa sub ac uz atie, indiferent de
situatia ei, iarl*i C u nesoc otirea princ ipiului c l nationalii
nu se predau autoritatilor streine, c i se judec a de instan.
tele nationale.
Art. 229 stabilea putinta de a c herna inaintea tribu.
nalelor militare ale puterilor abate si asoc iate, pe ()ric e au.
tor al unor fapte c riminale sAv rWe impotriva supusilor
ac elor puteri, lasand ac uz atului numai dreptul sl.si nu.
measc 5 singur aparatorul.
Iar prin art. 230 G ermania se obliga sl proc ure do.
c umentele si informatiile nec esare, de onc e natura, in toate
c az uriie de mai sus, pentru desavarsita c unoastere a fap.
telor inc riminate, c autarea vinovatilor si stabilirea ex ac ta
a rlspunderilor.
Prevederi asemIngioare de tragere la raspundere sub a=
c elas titlu de sanc tiuni" figureaz a si'n c elelalte tratate de
pac e si anume in art, 173-176 St. G ermain, 15 7-16 0
T rianon si 118 -120 Neuilly, dar c u mid deosebiri po.
trivit situatiilor,
In primul rand, nic i unul din ac este trei tratate nu
c uprind o prevedere spec iala pentru seful respec tivului
c ap de Stat invins asemlnlioare c u ac eea din art. 227
Versailles pentru persoana fostului imparat Wilhelm II.
In sc himb, gasim un alt artic ol final in tex tele tratate.
ion St. G ermain si T rianon prin c are obligatia de a preda
pe vinovati, aliatilor, spre judec ata, se intinde asupra tu.
turor Statelor z ise mostenitoare ale fostei duble monarlaii
in c az ul c and unii dintre c ei c autati ar fi devenit c eia=
tenii ac estor State prin efec tul regulamentului plc ii *i s'ar
glsi in c uprinsul teritoriilor respec tive. D e ac eea, sub lit.
lul de sanc tiuni ac este din urma doua tratate c uprind, fie.
c are, c ate patru artic ole c a s'i tratatul de Versailles.
Insfarsit, tratatul de Neuilly nu c uprinde in total dec at
trei artic ole, sub ac elas titlu, fiindc a din el lipseste par.
tea privitoare la c apul Statului, c at i c ea privitoare la
predarea noilor c etateni. E vorba de B ulgaria c are n'a su'
www.dacoromanica.ro
303
ferit, prin regulamentul pac ii, dec at foarte neinsemnate
rec tific ari de frontierg spre J ug,oslavia.
F ormula din tratatul de Versailles privitoare la fostul
impgrat al G ermaniei, a ramas fara urmare. E a c ontra.
venia princ ipiului nulla poena sine lege. Pana, la 1914, ras.
boiul fiind ingaduit de D reptul gintilor, c a o proc edurg
obi*nuita in raporturile internationale, algturi de proc e.
dura pasnic a, ar fi fost c u neputintg de gasit temeiul ju=
ric lic pentru c ondamnarea fostului imparat numai fiindc g
deslantuise marele rgsboi.
Osebit de ac easta, Olanda a refuz at sg.1 predea pe Wil.
helm fiindc a ea nu partic ipase la inc heerea tratatului de
Versailles si nu era obligatg sg.1 ex ec ute, tex tul art. 227
fiind fata de ea neobligator c a res infer alios ac fa.
Olanda nu avea nic i vre.o c onventie spec ialg de ex tra.
c lare aplic abilg in spetg.
In sf'ar*it, nic i c hiar pe temeiu/ art. 11 *) din c onventia
V dela H aga (1907) despre .drepturile i datorille puteri.
rilor i persoanelor neutre in c az de rgsboi pe usc at",
c are s'a invoc at, Olanda n'a putut i nu putea fi deter.
minata sa.1 predea aliatilor pe fostul K aiser, pentru ju.
4ec ai .
C at priveste predarea spre judec atg in manele aliatilor
c elorlalti germani vinovati de violarea legilor i obic e.
iurilor rgsboiului, guvernul G ermaniei s'a opus, prin no-
tele din 25 . IX . 1919 i 25 . I. 1920, la c ererea aliatilor invo.
c and lipsa de oportunitate a masurii, c um si turburgrile
la c are ar fi putut da loc , in interior, prin reac tiunea sen.
timentului national gray jignit. In c ele din urma, aliatii
au primit propunerea guvernului german de a desc hide o
proc edura, spec iala, de judec ata a vinovatilor inaintea c urtii
*) Al c arui tex t apune: Puterea ..neutra, c are primeste pe
teritoriul ei trupe apartinand armatelor beligerante, le va inter-
na, pe c at c u putinta, departe de tealaul rasboiului.
.E a va putea sa le tina in lagare i c hiar sa le inc hida in
ortarete sau in loc uri potrivite ac estui sc op.
E a va hotara dad:. ofiterii pot sa fie lasati liberi luandu-si
obligatia, pe c uvant de onoare, sa nu paraseasc a teritoriul ne-
utru tara autoriz atie".
www.dacoromanica.ro
304
supreme din Leipz ig, dar sub rez erva drepturilor din tra.
tatul de Versailles in c eea c e privea aprec ierea bunei c re.
dinte germane in proc edura de judec atg.
R gsboiul, in loc sl ia & farsa, la inc heerea pac ii, prin
amnistiile obisnuite totdeauna si prevgz ute in tratatele
c are pun c apg vgrsgrilor de sAnge, s'a inc heiat prin ju=
dec ata c elor vinovati, c u c ondamngri e drept mai mult
formale.
3. C siderea H absburgilor.
Austro.U ngaria, mai mult s mai repede dec at G erma.
nia, s'a resimtit de indelunga sfortare a marelui rgsboi.
E a a c g,utat punte de leggturg c u inamic ii, prin oferte de
pac e separata. Astfel, in Martie 1917, prin mijloc irc a prin.
tului Six t de B ourbon, ofiter in armata belgiang si c ura.
nat al impgratului C arol de H absburg, s'a prez entat in
taing lui Poinc ar , pre edintele republic ei franc ez e, un
memoriu al c ontelui C z emin c uprinz gnd ofertele de pac e
ale impgratului. Inc erc area ac easta, c a si altele, s'au isbit
de greutati c are au & c ut c u neputintg mantuirea din
vreme a dublei monarhii.
In limitele c onditiilor de pac e formulate in c gteva rala.
duri prin disc ursutile pre edintelui Wilson, diplomatia
habsburgic g a inc erc at, de timpuriu, in c ursul lui 1918 ,
sg se salvez e. Initiativa a luat.o, dela 14 Septembrie, prin
propunerea unor disc utii de pac e, fgrg c arac ter obligator,
intre toti beligerantii, avand grija sg aduc g faptul si la
c unostinta Vatic anului spre a trez i interesul Papei in fa.
voarea 'Adj. D ar rgspunsurile c ategoric e venite din a.m.
pul opus, n'au c orespuns deloc sperantelor puse la Vie-
na in ac este pipAiri de teren.
Pana la sfarsitul lunei, evenimentele s'au desfgsurat c u
o iutealg ametitoare. In z iva de 29 Septembrie, B ulgaria,
c aa d'intgi, a semnat, la Salonic , armistitiul c u puterile a.
liate primindu.le c onditiile fgrg disc utie. Peste c aieva z i.
le, regele F erdinand a abdic at in favoarea fiului, ac tualul
www.dacoromanica.ro
3 05
rege B oris, spre a inlesni situatia tarii in fata inam c ilor
invingatori.
Ofertele de pac e adresate de Austro.U ngar a presedin.
telui Wilson primirl rAspunsuri rez ervate i la fiec are ras.
puns se c onstata c a G uvemul monarhiei habsbur.9,ric e
perduse momentele favorabile de a se salva, pentru c l e.
venimentele se desfasurau prea rapid si faptele noi, c are
se veau, fac eau c u neputinta pAstrarea Statulu c onglo.
merat de nationalitati.
D ec laratiile presedintelui de c onsiliu, H ussarek, la des.
c biderea R eic hsrathului, in z ua de 1 Oc tombrie, prin
c are anunta programul de reorganiz are al mperiului aus.
triac , pe baz e federale, nu intampinl dec ai rac eala si c hiar
protestari din partea fruntasilor populatiilor slave. Nimen
nu ma voia sl c reada in vorbe si soc otea c a. totul era
prea tatz iu.
Imparatul C arol se hotara atunc i in persoanl sb, fac a
demersuri pe Mina c onduc atorii nationalitatilor din mo.
narhie, c ari furl poftiti la B aden, sediul marelui c art er
general.
D in ac easta intrevedere esi hotararea imparatului de a
fac e mediat c eva. E vorba de manifestul imparatului c a.
tre ,,popoarele sale c redinc ioase" c lrora li.se fagaduia or.
gan z area pe baz e federative a Statului, c u respec tarea
autonomiei nat onale a fiec aru a, la 16 Oc tombrie.
Lovitura trebuia sA fie dubla : sl c orespunda princ pi.
ului de libera auto.determinare, formulat in diferitele me.
sagii de pac e ale presed ntelui Wilson s , in ac elas t mp,
sa rec astige Inc rederea si s mpatia nationalitatilor. Mani=
festul, insA, vadea dela inc eput, lipsa de c uraj si nepu.
tinta de a prec iz a c e se va fac e, dupa c um c uprindea,
c hiar in tex t, o rez erva menitl s6 satisfac a rez istenta s
amenintarile U ngariei prin urmatoarea fraz a :
Ac easta noul r nduiala, c are nu atinge, in nic i un
c hip, ntegritatea tarilor apartinand Sf ntei c oroane unga=
re, trebue sa garantez e fiec am Stat national autonom a
lui".
Amenintarile primulu ministru ungur, Wekerle, c atre
20
www.dacoromanica.ro
3o6
premierul austriac , H ussarek, c u o serie de represalii
gra.
ve, printre c are si refuz ul de a mai da un bob de grau
Austriei pentru painea z ilnic g
a populatiei, si.a produs vA`
c hi efec tul prin felul c um manifestul
rez erva .integritatea"
U ngariei,
Inc erc area de federaliz are, far& sg multumeasc g
pe c i.
neva, avu, toc mai dimpotrivg, darul s
rgbeasc g prabu.
sirea. U ngaria hotgra sA.i proc lame independenta desfg.
c and dualismul dela 18 6 7, c u ex plic atia lui Wekerle c a,
dac a Austria se reorganiz eaz g pe baz e federative,
.noi
stAra pe temeiul uniunii personale si prin urmare, ne vom
organiz a politic a ec onomic a si apArarea nationall in mod
independent".
C ursul evenimentelor se desfg.surg tot mai iute
si mai
neprevgz ut.
In Austria, impgratul inc redintg guvemul la 28 Odom.
brie prof. Lammasc .h, c unosc utul pac ifist,
si se fgc u ape.
lul disperat de pac e separatg c atre Wilson, in ori c e c on.
In U ngaria, c riz a politic a internA, a,gravatl prin starea
de spirit anarhic g a populatiei
si a trupelor, impinse pe
primul plan pe c ontele K arolyi, c are se c redea in stare,
prin atitudinea lui fata de fostii inamic i, s salvez e situ.
atia.
La 30 Oc tombrie, Austria c eru armistitiul c omanda.
mentului italian i primi bate c onditiile fgra, disc utie,
z iva de 3 Noembrie.
C u doug z ile mai inainte, U ngaria, prin guvernul K a.
rolyi, soc otindu.se c lesflc utg de impArat se c onsidera ne.
utrA, i rec .hema trupele ac as de pe toate fronturile
lua mAsuri proprii de salvare. La 6 Noembrie, guvemul
K arolyi trimese o delegatie aparte pentru a c ere armistitiu
In numele U ngariei i a pleda lipsa de rgspundere a po.
porului maghiar in deslantuirea :rgsboiului; C ontele T isz a
fusese asasinat c ateva z ile inainte. U ngaria a semnat la
B elgrac l armistitiul in z iva de 13 Noembrie c u c omandan.
tul suprem al armatelor din Orient, gen. F ranc het d'E s.
perey.
www.dacoromanica.ro
307
E ven mentele din Austria, desfac erea U ngariei, atmos.
fera de anarhie si desc ompunere fgrg leac , In
sfgrsit sti..
rea despre fuga impgratului Wilhelm In Olanda, toate au
c ontribuit sg.1 fac a pe impgratul C arol de H absburg sl
abdic e in z ua de 11, Noembr e la tronul Austr ei, in a.
c eiasi z c and in z orii z ilei se semnase si armistitiul G er.
manie , ar doug z ile mai tfirriu, la 13, and se semna la
B elgrad si armistitiul c u U ngaria, sa renunte s la tronul
ac esteia.
E venimente mai putemic e c leat vointa sau prevederea
oamenilor, fgc eau c a si H absburgii sl aibg o soartl ase.
mlnatoare H ohenz ollern.ului dela B erlin. C u impgratul
C arol, c are.i urmase lu F rantz ' Iosef, mort la 21 Noem.
brie 1916 , dupg o foarte lungg, domnie, se sfgrsea stlpa.
nirea c elei mai vec hi dintre dinastiile europene.
Adunarea nationalg prov z orie a Austriei germane, c are
se c onstituise parte din deputatii foste C amere austriac e,
parte din membrii fostului R eic hsratla al monarhie , inc g
dela 21 Oc tombrie, dgdu un guvem reprez entativ sub
presidentia soc ial democ ratulu , dr. K arl R enner, si stabili
punc tele de baz a ale organiz atiei noi a Statului sub forma
republic ana, c hiar in z ua uringtoare duo, c e impgratul
K arl se resemnase la pArdsirea tronului. F apt demn de re.
tinut este insc rierea In C onst tutia austriac a proviz orie de
la 12 Noembrie a unu tex t c are c onsidera Austria c a o
parte a Statutului (R eic h) german s preggtea, astfel, c on.
topirea Austriei germane, dupg desl pirea de U ngaria si
desfac erea nationalitgtilor, c u G ermania. Alegerile din Mar.
tie 1919 au dat o adunare c onst tuantg regulatg pentru
fac erea C on stitutiei definitive.
F grg sg intrAm In alte amAnunte, notAm el ac easta A.
dunare a votat legea din 3 Aprilie 1919 prin c are mem.
brii fostei c ase domnitoare de H absburg.Lothringen erau
dec gz ut din toate drepturile la iron, in noul Stat repu.
blic an. Se mai c onfisc au bunurile apartingnd C oroanei i
fostei familli domnitoare, fiind readuse in patr moniul
Statului, se nterz ic ea, pe viitor, intrebuintarea titlului de
Arhiduc e in Austria i, in sarsit, eran ex ilati din targ
www.dacoromanica.ro
3o8
toti H absburgii, c ari nu renuntasera la plivilegiile lor.
T oate masurile de perfec tare a U nirii c u G ermania, o -
prite, insa, prin prevederile tratatului de pac e. *)
T ratatul dela St. G ermain c uprinde in art. 208 alin.
(tex t identic in art. 191 ac elas aliniat, din tratatul dela
T rianon) prevederea c printre bunurile i proprietatile
de Stat, din teritoriile fostei monarhii austro= ungare, c are
au trec ut altor State sau au intrat in limitele Statelor noi,
nlsc ute din desmembrarea vec hei monarbii, vor fi soc otite
proprietatile C oroanei ori bunurile private ale fostei fa=
mili domnitoare. Ac el tex t se ex prima intr'adevar astfel :
D upa prez entul artic ol, bunurile i proprietatile fostu.r
lui sau ac tualului quvern austriac vor fi c onsiderate a
inc lud bunurile apartinand fostului imperiu al Austriei si
interesele ac estui imperiu in bunurile c are apartineau
c omun monarhiei austro= ungare, prec um i toate proprie=
tatile C oroanei
i bunurile private ale fostei familii su.
verane a Austro.U ngariei",
In U ngaria, c ursul evenimentelor in c ec a c e priveste
soarta H absburgilor s'a desfasurat altfel. R egimurile revo.
lutionare dela K arloyi la c omunistul B ela K un i c onflic tul
armat provoc at, in 1919, c u doul din Statele mosteni.
toare, R omania si C ehoslovac ia, au lasat in suspensie
soarta dinastiei sau, poate, c hiar au favoriz at situatia re=
gelui C arol W.lea c are, in Austria, purta titulatura de im.
paratul C arol I. Pastrarea formei monarhic e si a c onti.
nuitatii la tronul purtator al c oroanei Sf. Stefan, simbolul
unitAtii statului un.gar dealungul istoriei nationale, aparea
c a o nec esitate si o speranta, pe langa altele mai putin
sigure.
D e ac eea, in fata inc erc arilor tainuite sau numai a svo.
nurilor c l princ ipalele puteri aliate n'ar privi c u oc h rAi
ac easta atitudine ungara i c hiar ar favoriz a
restabilirea
H absburgilor, in U ngaria, a trebuit sa se produc a, la 4
F ebruarie 1920, dec i inainte de semnarea tratatului de
pac e dela T rianon, urmatoarea :
S) Vez i pag. 26 7 : interz ic erea unirei Austriei
c u G ermania.
www.dacoromanica.ro
309
D ec larafie a C onferinfei ambasadorilor dela Paris impofriva
resfaurc irii H absburgilor in lIngaria
Princ ipalele puteri aliate soc otesc c b, trebue sg dea o
desmintire formalg svonurilor c e s'au rgspandit si c are
sunt de naturg sg z gplc easc g opinia public g. E le au fost
argtate c a fiind gata sg rec unoasc g sau sg favoriz ez e resa
tabilirea dinastiei H absburgilor pe tronul U ngariei.
Princ ipalele puteri aliate soc otesc c g restaurarea unei
dinastii c are personific a, in oc hii supusilor ei, un sistem
de asuprire, si de stgpAnire a c elorlalte rase c u alianta
G ermaniei, n'ar fi potrivitg nic i c u princ ipiile pentru c are
s'au luptat ele, nic i c u rez ultatele pe c are rgsboiul le-a
fsc ut c u putintg, pentru liberarea popoarelor Ong atunc i
-robite. Nu este in intentiile, c u atat mai mult nu poate
fi soc otit de datolia princ ipalelor puteri aliate sg. se ames-
tec e In afac erile lguntric e ale U ngariei, nic i de a dic ta po.
porului ungar forma de guverngmant sau C onstitutia c e
trebue sg si-o dea. C u toate ac estea, puterile n'ar putea
inggdui c a restaurarea dinastiei H absburgilor sg fie pri=
vitg c a o c hestie interes5 nd numai natia ungarg. E le de.
c larg dec i, pe c alea ac easta, c g o astfel de restaurare s'ar
ggsi in c ontraz ic ere c biar c u baz ele regulamentului radio
si n'ar fi nic i rec unosc utg, nic i inggduitg din partea lor.
C u toatg dec laratia ac easta si C u opoz itia Statelor alc .
tuitoare ale Mic ei Intele.geri, C arol de H asburg a inc erc at,
de doug a in c ursul anului 1921 (in Aprilie si in Oc .
tombrie) sg.si redob nc leasc tronul dela B udapesta, ve.
nind din E lvetia in U ngaria, pe temeiul unei prealabile
intelegeri, tac ite sau formale, c u inaltg c onc luc ere a Statu.
lui respec tiv, c are a pgstrat forma monarlaic l a regentei.
D upg a doua inc erc are, reaaiu.nea C ehoslovac iei, jugo.
slaviei si R om5 niei luand forme hotgrate si c ategoric e
pentru lic laidarea c hestiei H absburgilor, in U ngaria, C arol
de H absburg a fost predat de autoritgtile ungare, dupg
invitatia C onferintei ambasadorilor flotilei britanic e de pe
D ungre si esc ortat prin G alati si gurile D ungrii pana in in.
sula portughez g Madeira din Atlantic , undea fost internat.
www.dacoromanica.ro
310
F a ta c u atitudinea U ngariei, ac tiunea diplomatic a
a Mi.
c ei Intelegeri a impus, la 6 Noembrie 1921, votarea unei
legi ungare prin c are se dec lara dec az ut din drepturile la
tron C arol de H absburg, in termenii urmAtori:
Arf. I
D repturile de suveranitate ale regelui C arol al
IV sunt abrogate.
Arf. 2
Pragmatic a sanc tiune, c uprinsa in artic olele 1
si 2 ale legii din anul 1723 si reglementAnd drepturile de
suc c esiune ale dina stiei austriac e (D omus austriac a) isi
perde valoarea juridic a, c eea c e da dreptul natiunii sa pur.
c eada la o libera alegere a regelui ei.
Art. 3 Natiunea plsireaz a vec hea forma de guvernl=
mAnt, regalitatea, dar amAnA alegerea la iron pentru mai
tarz iu si insgrc ineaz A ministerul sl prez inte un proec t in
ac est sc op la data dorita.
Art. 4 Prez enta lege intra in vigoare din z iva proa
m ulgarii.
C um ac est tex t n'a dat deplina satisfac tie Mic ei Inte.
legeri, U ngaria a fost novoita sl mai fac a peste c Ateva
z ile o dedaratie fata, de marile puteri aliate, prin c are s'a
obligat sl respec te hotarArile C onferintei ambasadorilor
(din 4 F ebr. 1920 si 3 Aprilie 1921) interz ic And restaura.
rea H absburgilor. Prin ac eiasi dec laratie s'a legat c a oric e
alegere se va fac e numai dupd o prealabila intelegere c u
marile puteri, lar guvemul ungar va interz ic e oric e prow
paganda in favoarea H absburgilor sau a oric lrui alt c an.
didat, a c drui c andidafurd n'ar
fi pusd pofrivif regulei de
mai sus.
Ac easil dec laratie a fost, c um se intelege, provoc ata de
banuiala tarilor interesate c 6 formula legala a alegerii re.
gelui, fara alta prec iz ie, urmarea sl rez erve putinta de a
alege, la momentul potrivit, tot un H absburg invoc And,
apoi, dreptul natural de libera guvernare in
afac erile la.
untric e ale popoarelor.
C arol de H absburg a inc etat din viata, c ateva luni mai
tiirz iu dupa a doua inc erc are nereusita de reluare a in:).
www.dacoromanica.ro
3 11
nului, anume In z iva de 1 Aprilie 1922,
In orasul F un=
c hal, c apitala insulei de ex il.
D in c gsgioria c u printesa Z ita de B ourbon Parma, s'au
ngsc ut opt c opii, dintre c are c el mai mare, printul Otto
de H absburg, ngsc ut la 1912, este, astgz i, urmas c u spe.
mate *i pretentii la redobgndirea mostenirii strgvec hi a
familiei sale.
Legea ungarg pentru dec gderea H absburgilor din drep.
tul de suc esiune la c oroana Sf. Stefan n'a fost insotitg
de nic i o c lispoz itie aseragngtoare c elei din Austria c u pri.
vire la proprietltile si bunurile private ale C oroanei a.
E late pe teritoriul U ngariei. Ac est avut a fost luat numai
din punc t de vedere administrativ pe seama Statului ungar.
D e altfel, la inc eputul lui Iulie 1935 , si in Austria s'a
votat o lege prin c are se revine asupra dispoz itiilor legei
din 3 Aprilie 1919 privitoare la bunurile fostei familii
domnitoare, restituindu.se propietatea si libera folosintg
titularilor afarg de c olec tiile artistic e, arheologic e sau stiin.
tific e, de c eea c e a trec ut in patrimoiul bibliotec ii nationa.
le, c um si de rez erva drepturilor dobandite de tertii asu.
pra fostelor bunuri private ale H absburgilor.
www.dacoromanica.ro
AD A-H ALM:11
Sc utt istoric .T ex tele ac tuale din tratate.
Insula deveni turc easc g spre sfar*itul veac ului al X IV.lea
In timpul domniei sultanului Mural I, c are *i.a intins sig.
panirea, pe D ungre, pang la B elgrad. T rei veac uri mai
tarz iu, dupg despresurarea Vienei, asediata de T urc i, ar.
matele imperiale urmArirl pe Otomani pang la D ungre.
F eldmaresalul Veterani, unul dintre loc otenenfii elec toru=
lui de B avaria, vroi sg fortific e insula la 16 91. D ar pro.
babil nu si.a at-ins finta pentru c tratatul de pac e dela
K arlovitz (16 99) a lgsat T urc iei stapanirea insulei. In pe.
rioada c ampaniilor vic torioase ale Austriei c ontra imperiu.
lui otoman, sub c omanda viteaz ului general prinful E ugen
de Savoia, insula a fost perduta de T urc i prin pac ea dela
Pasarow itz (1718 ), c are o trec ea AusE riei. Abia de ac um
prin fortific afille c e se c onstruesc , insula isi meritg numele
dat de T urc i, de insula fortgreafg, Ada.K aleb. D ar c am.
pania urnAtoare dintre Austria *i T urc ia, sfarsitg prin
pac ea dela B elgrad (1739), readuse insula sub stArdnirea
turc easa. In Aprilie 1790, In c ursul urmatorului raz boi
turc o.austriac , la c are partic ipa *i R usia C aterinei II im.
potriva nec restinilor, insula a fost c uc eritg de Austriac i,
dar a fost redatg T urc ilor prin tratatul de pac e dela Si*.
by (1791).
T ratatul preliminar de pac e dela San Stefano (18 78 ), in
star*it, prevedea c a fortgreafa Ada.K aleh va fi evac uat5 .
*i distruse (art. 3), dar se *fie c are a fost soarta ac es.
tui ac t international.
*) F auc hille, T raif de droif international public , Paris, vol. I. p.
6 91; J . de B loc isz ew ski, Ada.K al . U ne Ile turque annev e par I Au.
triehe.liongrie en 1913 in R evue generale de droit internationa
www.dacoromanica.ro
313
La 25 Mai 18 78 , prin proc lamarea independentei Serbiei,
nsula fiind c u totul despgrtitg de teritoriul turc , guver.
nul otoman a dec larat din propie initiativa c g.si retrage
trupele de ac olo s a c erut Austro.1.Ingariei s'o oc upe. C eea
c e s'a si implinit, fireste fgrg altg invitatie.
C ongresul de B erlin, prin tratatul de pac e inc heiat, nu
s'a oc upat de soarta nsulei, c are a rgmas, astfel, pana la
1913 sub protec torat i oc upatie militarg austro.ungara,
dar fiind, din punc t de vedere juridic , un teritoriu turc esc .
In Mai 1913, dupg c e s'au c unosc ut baz ele ac orc lului
balc anic urmgtor rgsboiului impotriva T urc iei, prin c eda.
rea teritoriilor turc esti situate la Apus de linia E nos.Mi.
dia, guvernul austro.ungar de teamg c a Serbia ar fi putut
formula vre.o revendic are, s'a grgbit sg dec lare nsula
anex ata, c reind faptul implinit. In dimineata z ilei de 12
Mai 1913, prefec tul c omitatului unguresc K rasso.Sz reny,
s'a prez intat in nsula impreuna c u alti agent ofic iali,
mudir.ului (administrator turc ) loc al, spre ai fac e c unosc ut
ordinul ee anex are.
T urc ia, prinsg de alte inigrijorari, a uitat sg mai protes=
tez e c el putin platonic impotriva gestului. Serbia, mai in.
teresatg si gata sa duc g afac erea inaintea C onferintei am.
basadorilor, a dat-o si ea uitarii din pric ing c a, in ac est
iimp, a isbuc nit al doilea rgsboi balc anic , intre fostii aliati,
din pric ina neintelegeri la impgteala teritoriilor c uc erite
dela T urc i.
Astfel, din punc t de vedere juridic , nsula s'a ggsit sub
stapanirea U ngariei dela 1913 pana la pac ea generala.
In sedinta C onsiliului suprem al c onferintei de pac e
dela Paris, din 28 Iulie 1919, insula a fost atribuitg R o.
maniei i hotgrgrea s'a c omunic at guvernelor roman 0 ju.
goslav, adic g Statelor riverane de ac um in sec torul res.
pec tiv al D ungrii printr'o nota a sec retariatului c onferin.
tei din 4 August 1919.
public ", Paris, vol. X X I, anul 1914; institutul Soc ial R omftn,
Politic o ex fernef a roma'niei, B uc uresti 1925 ; tex tele tratat-ului de
pac e dela Lausanne si ale protoc olului romano-jugoslav pentru
c lelimitarea f-rontierei c omune dela B elgrad (24 Noemvrie 1923).
www.dacoromanica.ro
314
In tratatul de pac e dela Lausanne, c u T urc ia, printr'un
tex t de c arac ter general s c u o aplic are mai larga, se c u.
prinde implic it si o renunf,are formala la onc e pretentii
viitoare de stapanire asupa insulei dunarene. Intradevar.
iata c e spune artic olul 16 :
T urc ia dec lara c a renunta la toate drepturile si titlu-
rile sale, de onc e natura ar fi, asupra sau privitoare la
ter toriile aflate dinc olo de fruntariile prevaz ute de pre.
z entul tratat si asupra insulelor, altele dec at ac elea peste
c are suveranitatea ii este rec unosc uta de z isul tratat,
soarta ac estor teritorii silnsulele fiind regulata sau urmand
s fie regulata de c atre c ei interesati.
D ispoz itiile prez entului art c ol nu aduc vre.o atingere
stipulatiilor partic ulare inc lae ate sau de inc heiat intre T ur.
c a si tarile limitrofe in vederea vec inatatii lora.
In sfirsit protoc olul dela B elgrad privind delimitarea.
frontierei mire R omania si Statul sarbo.c roato.sloven *)
spune in para,graful 2 al artic olului IV urmatoarele :
.2. Statul sarbo.c roato.sloven rec unoaste "' uveranitatea
R omaniei asupra nsulelor C alinovatz , Moldova si Ada.K a.
eh, ar R omania rec unoaste Statului sarbo.c roato.sloven
suveranitatea asupra insulelor Plavisevitz a si Ogradina".
4) NotArn, c u ac est prilej, at denumirea ofic iall a Statului
vec in si aliat a fost sc himbat In jugoslavia" la data de 3 Oc -
tombrie 1929 prin legea datA numai prin dec ret regal de regele
Alex anc lru. E ra vorba de una din legue organic e fundamentale
c e au urmat ac tului dela 6 Ianuarie 1929 c And a fost abrogata
C onstitutia dela Vidovdan si. inloc uitl printeo C onstitutie pro.
viz orie, sub forma unui dec ret.lege aupra puterilor regale si a
administratiei supreme a Statului.
www.dacoromanica.ro
C AB LU L MAR IN C ONST ANT A.
C ONST ANT INOPOLE
R omania si T urc ia se vor intelege pentru a fix a in mod
ec hitabil c onditiunile de ex ploatarea c ablului C onstanta.
C onstantinopole. In lipsa de intelegere, c hestiunea va fi
regulata pe c ale de arbitraj*) (110 Lausanne).
S) C ablul ?nfiintat pe baz a unei c onventii din 18 8 9 c u G er..
mania si a fost pus in ex ploatare la 1905 . C onstruit de Soc .
,,Osteuropaisc he K abelgesellsc haft" prin c ontributie din ambele
parti, osebit de o subventie anuala de 5 0 mii
frs, din partea
R omaniei pentru folosinta. C onc esia pe 30 ani pievedea c a, la
c az de neintelegere pentru prelungire, R omania urma sl intre
in stApanirea lui. Prin tratatul de Versailles (art. 244 anex a VII)
G ermania fiind obligata sl renunte la drepturile ei asupra a-
c estui c ablu, a esit dispoz itia de mai sus din tratatul de Lau=
sanne. Printr'un ac ord din D ec . 1923 ratific at prin jurnalul c on.
siliului de ministri din 28 Ianuarie 1924, R omania a fost apoi,
nevoitA, pe temeiul pAc ii de Lausanne, sA c onvinA la un aran.
jament (de ex ploatare c u T urc ia) pe baz a egalitatei de drepturi,
0 pe Limp nedeterminat, problema drephalui nostru de pro.
prietate asupra c ablului, dupA ex pirarea c onc esiei, rAmAnAnd
nelamurita. Pentru ex ploatarea c ablului, intre 1918 4923, de au.
toritatile militare interaliate instalate
la C onstantinopole, noi
n'am prima nimic ; in sc himb am fost urmAriti la c omisia de re.
paratiuni sl restituim tax ele inc asate de noi, in ac el timp, din
folosirea lui.
www.dacoromanica.ro
T R AT AT U L D E LA B E R LIN (13 Iulie 18 78 ) *)
IN NU ME LE C E LU I A.T OT .PU T E R NIC ,
Presedintele republic ei franc ez e, Majestatea Sa Imp.
ratul G ermaniei re.5 ,,e al Prusiei, Majestatea Sa Imparatul
Austriei rege al B ohemiei, etc , si rege apostolic al U nga.
riei, Majestatea Sa R egina regatului unit al Marei B ritanii
si al Irlandei, impArlieasa Indiilor, Majestatea Sa R egele
Italiei, Majestatea Sa Imparatul tuturor R usiilor si Ma.
jestatea Sa Imparatul Otomanilor, dorind sa reglementez e
intr'un gand de ordine europeanl, c onform c u siipulatiile
tratatului dela Paris din 30 MarLie 18 5 6 , c laestiunile ridi.
c ate in Orient prin intamplarile c elor din urma ani si prin
rasboiul al c Arui sar*it a fost insemnat prin tratatul pre-
liminar dela San.Stefano, au fost unanimi de pgrerea c a
adunarea unui c ongres ar oferi c el mai bun mijloc spre a
inlesni intelegerea lor.
Presedintele republic ei franc ez e si susz isele Lor Majes.
ta(i si.au numit, in c onsec inta, plenipotentierii lor, anume:
(urmeaz ei numele ac esfora).
C arl, dupa propunerea C urtii Austro.U ngariei si la in.
vitatia C urtei G ermaniei, s'au intrunit la B erlin prev5 z uti
c u deplinele lor puteri c are au fost gasite in buna si C u.
venita, forma.
Ac ordul stabilindu.se din feric ire intre ei, au c onvenit
In privinta stipulatiunilor urnadioare :
*) D lm tex tul preambulului c .lt si artic olele c are privesc R o-
E nAnia (granitele, rec unoasterea independentei, randueli in c hes.
tia D unarii, etc .).
www.dacoromanica.ro
317
Arf. 2 Princ ipatul B ulgariei va c uprinde urmatoarele
teritorii
F runtaria urmeaz a, la Nord, malul drept al D unarii dela
vec hea granita a Serbiei pana la un punc t de determinat
de o c omisiune europeang la E st de Silistra, lar, de ac olo,
se indreapta spre Marea Neagra la Sud de Mangalia, c are
este alipita teritoriului roman.
Arf. 11 Armata otomana nu va mai avea resedinta in
B ulgaria ; toate vec hile fortarete vor fi distruse din te.
melle pe c heltuiala princ ipatului (B ulgariei) in termen de
un an sau mai repede dac a se poate ; guvernul loc al va
lua de indata masuri spre a le distruge si nu va putea
sa c onstruiasc a. altele. Sublima Poarta va avea dreptul
hotarasc a in deplina libertate de materialul de rasboi *i
de c elelalte obiec te apartinand guvernului otoman si c are
ar fi rAmas in foriaretele D unarii evac uate mai inainte in
virtutea armistitiului dela 31 Ianuarie, prec um *i a c elor
c are s'ar afla in c etatile Sumla i Varna *),
Arf. 22 E fec tivul c orpului de oc upatie rusa in B ul.
gana i in R umelia orientan va fi c ompus din *ase di.
viz ii de infanterie i din dota diviz ii de c avalerie si nu
va trec e de 5 0.000 oameni. E l va fi intret nut pe c heltu.
iala tarii oc upate. T rupele de oc upatie i*i vor Ostra c o.
munic atiile c u R usia, nu numai prin R om nia dupa aran.
jamentele de inc heiat intre ambele State, dar si prin por.
turile Marii Negre, Varna si B urgas, unde isi vor putea
organiz a depoz itele nec esare, pe timpul c at va tine oc upatia.
D urata oc upatiei R umeliei orientale i a B ulgariei de
c atre trupele imperiale ruse*ti s'a fix at la nota luni dela
data sc himbului de ratific Ari pentru prez entul tratat.
G uvernul imperial rus se obliga sl sfarseasc g, pAn in=
ir.un termen ulterior de trei luni, trec erea trupelor sale
E c oul ac estei dispoz itii il regasim si'n tratatul de pac e dela
B uc uresti, din 1913, in privinta fruntariei noi, dintre R omania
si B ulgaria (Art. 2), vez i pag. 202. Art. 5 2 desvoIt
i prec iz eaz
dez armarea in interesul libertatii de navigatie pe D ux -16 re.
www.dacoromanica.ro
318
prin R omania i evac uarea desavarsita a ac estui princ ipat.
Arf. 43 Inaltele parti c ontrac tante rec unosc indepen.
denta R omaniei fac and.o s atarne de c onditiile ex puse
In urmatoarele doua artic ole.
Arf. 44 In R omania, deosebirea c redintelor religioase
si a c onfesiunilor nu va putea s f e pusl inaintea nima.
nui c a un motiv de inlatui-are sau de nevrednic ie in pri.
vinta folosirii drepturilor c ivile si
politic e, a primirii in
servic iile public e, func tiuni i onoruri sau a ex erc itarii di.
feritelor profesiuni industrii, in onc e loc alitate ar fi.
Libertatea
i prac tic a ex terioara a tuturor c ultelor vor
fi asigurate tuturor supusilor Statului roman c a i strei.
nilor, i nic i o stanjenire nu va fi adusa fie organiz arii
erarhic e a diferitelor c omunitati religioase, fie legaturilor
c u c apii lor spirituali.
Nationalii tuturor puterilor, negustori sau altc eva, vor
fi tratati in R omania, fara deosebire de religie, pe pic ior
de perfec ta egalitate.
Arf. 45 Princ ipatul R omaniei da inapoi M. S. Impa.
ratului R usiei partea din teritoriul B asarabiei desfac uta
de R usia in urma tratatului dela Paris din 18 5 6 , margi.
nita la apus prin thalw eg.ul Prutului, la miaz a z i prin
thalw eg.ul bratului C hiba i imbuc atura Stari.Stambul.
Arf. 46 Insulele alc atuind delta D unarii, prec um
i in.
aula Serpilor, sandjac ul T ulc ea c uprinz and tinuturile (c a.
z as) C hiba, Sulina, Mahmudia, Isac c ea, T ulc ea, Mac in,
B abadag, H arsova, K ustendja, Medgidia sunt unite c u R o.
mania. Princ ipatul mai primeste teritoriul situat la Sudul
D obrogei pana la o linie avandu.si punc tul de plec are la
E st de Silistra i sfarsindu.se la Marea Neagra la Sud
de Mangalia.
T raseul fruntariei va fi fix at la fata loc ului de c omisiu.
nea europeanl instituitl pentru delimitarea B ulgariei.
Arf. 47 C hestiunea Impartirii apelor si a pesc arillor va
fi supusa la arbitrajul C omisiunii europene a D unarii.
Arf. 48 Nic i o tax a de transit nu se va lua in R o.
mania asupra marfurilor strabatand princ ipatul.
www.dacoromanica.ro
319
Arf. 49 Se vor putea inc heia c onventiuni de R omania
pentru a reglementa privilegiile
i atributiile c onsulilor in
materie de protec t e in c uprinsul princ patului. D repturile
c astigate vor ramane in vigoare c at timp nu vor fi
fost
modific ate printr'un ac ord c omun int-re princ ipat
i partile
interesate.
Arf. 5 0 Pana la inc heerea unui tratat reglementand
privileiiles atributiile c onsulilor intre T urc ia i R omania,
supusii romani aflati in c alatorie sau loc uind in imperiul
otoman i supusi otomani aflati in c alatorie sau loc uind
In R omania, se vor buc ura de drepturile garantate supu.
silor c elorlalte puteri europene.
Arf. 5 1 In c eea c e priveste intreprinderile de luc rad
public e si altele de ac eias natura, R omania va fi substi.
tuita, pentru intreg teritor ul c edat, in drepturile i obli.
gatiile Sublime Port .
Arf. 5 2 In sc op de a spori garantiile asigurate liber.
iatii de nav gatie pe D unare, rec unosc uta c a fiind de in.
teres european, inaltele parti c ontrac tante hotarasc c a toate
fortaretele i fortific atiile c e se gasesc pe c ursul fluviului
dela Portile de fer pana la gurile sale, vor fi distruse din
temelie si c l nu se vor rid c a altele. Nic i un vas de ras.
boi nu va putea sa pluteasc a pe D unare in aval de Por.
tile de fer, afara de vasele usoare destinate poliiei fiu.
viale i servic iului vamilor. Stationarele puterilor dela gu.
rile D unarii vor putea, c u toate ac estea, sa se urc e pe
fluviu pana. la G alati.
Arf. 5 3 C om siunea europeana a D unarii, in sanul c a.
re a R omania va fi reprez entata, e mentinuta in func tiile
sale i le va ex erc ita de ac um inainte pang. la G alati in.
tr'o desavarsita independenta fata c u autoritatea terito.
dala. T oste tratatele, aranjamentele, ac tele i dec iz iile pri-
vitoare la drepturile, privilegiile, prerogativele i obligatiile
ei sunt c onf rmate.
Arf. 5 4 1ln an inainte de sfarsitul termenului float
pentru durata C omisiunii europene, puterile se vor pune
de ac ord in privinta autoritatii sale sau a modific arilor c e
ar soc ot nec esar sA i.le aduc a.
www.dacoromanica.ro
320
Arf. 5 5 R egulamentul de navigatie, de politie fluviala
si de supraveghere dela Portile de fer pana la G alati vor
fi elaborate de C omisiunea europeana asistata de dele.
g,atli Statelor riverane si puse in armonie c u ac elea c are
au fost sau vor fi edic tate pentru c ursul in aval de G alati.
Arf. 5 6 C omisiunea europeana a D unarii se va inte.
lege c u c ine trebue pentru a asigura intretinerea farului
din insula Serpilor.
Arf. 5 7 Implinirea luc rarilor menite sa fac a s dis.
para piedic ile pe c are Portile de fer si C atarac tele le aduc
nav"igatiei este inc redintata Austrodingariei. Statele rive.
rane pe ac easta parte a fluviului vor da toate inlesnirile
c e ar putea fi c erute in interesul luc rarilor.
Prevederile artic olului 6 din tratatul dela Londra din
13 Martie 18 71 privitoare la dreptul de a inc asa o iax a
proviz orie spre ac operirea c haltuelilor ac estor luc rari, sunt
mentinute in favoarea Austro.U ngariei.
Arf. 6 3 T ratatul dela Paris din 30 Martie 18 5 6 , c um
tratatul dela Londra din 13 Martie 18 71, sunt
nute in toate ac ele prevederi ale lor c are nu sunt abro.
gate sau modific ate prin stipulatiile c e prec ed.
Arf. 6 4 Prez entul tratat va fi ratific at i ratific arile
se vor sc laimba la B erlin intr'un termen de trei saptatnani
sau mai c urand dac a se poate.
D rept c are plenipotentiarii respec tivi l'au semnat si au
pus pe el pec etea lor.
Inc heiat la B erl n, in a treisprez ec ea z i din Iulie o mie
opt sute seaptez ec i si opt.
(1.1rmeaz d semndfarile plenipofenfiarilor)
www.dacoromanica.ro
OC R OT IR E A MINOR IT AT 1LOR R OMANE
D IN ST AT E LE B ALC ANIC E (B U LG AR IA,
G R E C IA SI SE R B IA) LA PAC E A D E
B U C U R E ST I (1913).
Sc himbul de sc risori din 22 lulie (4 August') infre gayer..
nul roma'n i c ele frei guverne balc anic e*).
Aranjamentul n'a fost c uprins in tex tele inc laeiate i nic i
In protoc oalele de edintg, c i s'a fgc ut numai printr'un
sc himb de sc risori intre T itu Maioresc u, pre*edintele de
c onsiliu i ministru de ex teme al R omgniei, c are a pre.
z idat luc rgrile c onferintei de pac e dela B uc ure*ti, si fie.
c are dintre *efii c elorlalte delegatii, bulgarg, greac g i sgrbg,
la ac ea c onferintg (T onc ef, Veniz elos i Pa*ic i).
T ex tul c elor trei sc risori adresate de T itu Maioresc u,
prec um si rgspunsurile prienite au un c uprins uniform,
afarg de neinsemnate deosebiri suplimentare in tex tele
sc himbate c u B ulgaria, fost Stat inamic , pe c are le= am in.
c adrat [
J .
lat tex tul sc risorii, repetatg c elor trei c api de dele,.
gatie. i rgspunsul identic primit ;
E x c elenfei Sale, dlui T onc eff, primul delegaf al guvernului
regal bulgar la c onferinfa din B uc urelfi.
B uc ure ti, 22 Iulie (4 August) 1913.
No. 17.05 8
D OMNU LE MINIST R U ,
A*a c um a rgmas inteles din c ursul c onvorbirilor noas.
*) In volumul Le (radii' de paix de B uc arest. ed. ofic ial&
B uc ure ti 1913, pag. 8 3 8 5 .
21
www.dacoromanica.ro
322
tre, [ in vederea unei star de pac e durabilg de stabilit in.
tre ambele noastre tgri,] am onoarea de a ruga pe E x c e.
lenta voastrg sg binevoiasc ami c onfirma, c lrept rgspuns
la ac eastg notg, :
[ Potrivit c lec laratiei pe c are B ulgaria a & c ut. in pro.
toc olul semnat la Londra la 16 /29 Ianuarie 1913 si arti.
c olului 4 din protoc olul c onferintei dela St. Petersburg
din 26 Aprilie [ 9 Mai ac elas an] , B ulgaria *) c onsimte sg,
dea autonomie sc oalelor i biseric ilor C uto.Vlahilor c ari se
gAsesc in viitoarele posesiuni bulgare si sA ingadue c rea.
rea unui episc opat pentru ac eiasi C uto= Vlahi, c u putinta
pentru guvernul roman de a subventiona, sub suprave.
ghierea guvernului bulgar, z isele institutiuni c ulturale pre.
z ente i viitoare.
B inevoiti a primi, etc .
(ss). T . Mc uoresc u
E .x c elenfei Sale, d.lui T . Maioresc u, presedinfele de C on.
siliu, minisfrul de afac eri sfreine al R omerniei.
B uc uresti, 22 Lille 1913
D OMNT ILE MINIST R T I,
R Aspunz Anc i notei E x c elentei Voastre c u data de 22 Lille
1913, am onoarea de a c onfirma c g :
[ Potrivit dec laratiei c e B ulgaria a fgc ut in protoc olul
semnat la Londra la 16 /29 Ianuarie 1913 i
artic olului 4
din protoc olul c onferintei dela St. Petersburg din 26 A.
pril [ 9 Mai ac elas an] B ulgaria c onsimte sA dea autono.
mie sc oalelor
i biseric ilor C ufo.Vlahilor c ari se glsesc in
viitoarele posesiuni bulgare i sA inggc lue c rearea unui e.
pisc opat pentru ac eiasi C uto.Vlahi, c u putinta pent-ru gu.
vernul roman de a subventiona, sub supraveglaierea gu.
vemului bulgar, z isele institutiuni c ulturale prez ente
i vii.
toare.
B inevoiti a c rede, etc .
(ss). T onc eff
*) Sau G rec ia ori Serbia c u viitoarele posesiuni c orespunz l-
toare.
www.dacoromanica.ro
C ONC OR D AT U L R OMANIE I
C u VAT IC ANU L*)
1. R eligia c atolic g apostolic g romang, de
onc e rit, se va
-prac tic a i ex erc ita liber
i in public in tot regatul R omfiniei.
2. In regatul R om niei erarhia c atolic g
va fi astfel c on.
stituitg
A) PE NT R II R IT ILL G R E C
Provinc ia biseric easc g Albadulia
i F gggras.
Mitropolia :
B laj c u patru sufraganti:
1, Oradea Mare ;
2. Lugoj ;
3. G herla (Sc aunul episc opal
i C apitolul ur.
meaz g a fi transferate de c omun ac ord intre Santul sc aun
guvernul regal).
4. 0 noug dioc ez c e urmeaz g a fi infiintatg
In Nord, c u sc aunul episc opal c e urmeaz g a fi desemnat
de c omun ac ord intre Sfantul sc aun si guvernul regal.
D in ac eastg dioc ez 1 vor fac e parte si grec o.
x utenii c u o administratie spec ialg.
B ) PE NT R Z I R IT ILL LAT IN:
Provinc ia biseric easc g a B uc urestilor,
S) A fost tnc heiat
i semnat la 10 Mai 1927 dupg c e se vo-
tase la 6 Mai 1925 legea privitoare la organiz area biseric ei or
todox e. U lterior s'au adaus ameliorgri tex tului initial prin pre-
c iz grile c uprinse in sc himbul de sc risori din lulie i Oc tomhrie
1928 anex ate la tex tul C onc ordatului i servind la interpretarea
unora din c lauz ele lui. Legea din 12 lunie 1929 pentru ratifi-
c are c uprinde tex tul C onc ordatului Insotit de sc himbul de a-
drese dintre Ministerul nostru de afac eri streine i Nunc iatura
apostolic g din B uc ure*ti. D e notat c a la 22 Aprilie 1928 s'a
-vota+
i legea pentru stabilirea unui regim general al c ultelor
x eligioase din tara noastrg.
www.dacoromanica.ro
3 2 4
Mitropolia ; B uc uresti c u patru sufraganti :
Albia.Iulia;
T imisoara
Satu Mare si Oradea Mare irapreunate
que princ ipalifer.
Prin ratific area prez entului C onc ordat, inc eteaz 1 admi.r
nistratia apostolic g, iar teritoriul Oradiei Mari trec e sub
jurisdic tia episc opului ac tual de Satu Mare.
Iasi. La ac east5 , dioc ez g se va alipi B uc ovina.
T eritoriul vec hiului regat trec e dela jurisdic tia C ongre.r
gatiei de Propaganda F ide la dreptul c omun.
C ) PE NT R II R IT L1L AR ME AN
U n sef spiritual pentru toti Armenii din regat c u sc aunur
la G herla.
Sfantul sc aun nu va proc eda la nic i o modific are a e=
rarbiei mai sus stabilitg, laid a c irc umsc riptiilor provin.
c iilor biseric esti si a dioc eselor, fgrg ac ord prealabil c u
guvernul roman, afarg de mic ile modific gri iiarohia/e
ruie de binele sufletelor.
Nic i o parte din regatul R omaniei nu va depinde de
un episc op al c grui sc aun s'ar gAsi afarg, din botarele Sta.
tului romAn ; de asemenea, nic i o dioc esg din R omania nu
se va putea inunde dinc olo de botarele tgrii.
C omunic atia direc ta a episc opilor, a c lerului si po.
porului C u Sfantul sc aun, i vic eversa, in materie spiri.
tualg i afac eri biseric esti, va fi absolut libera.
1. Ac eia c ari vor fi c bemati a c armui dioc esele, tot
asa c a c oadjutorii lor c um jure suc c essionis, prec um
seful spiritual al Armenilor, vor trebui s5 fie c etgteni ro
mani, afara de ex c eptiile admise de c omun ac ord de Sfantul
sc aun i guvernul regal.
2. Sfantul sc aun, inainte de numirea lor, va notific a
guvernului regal persoana c e urrneaz 1 a fi numit spre a
se c onstata, de c omun ac ord, dac a n'ar fi in c ontra ei
motive de ordin politic .
E pisc opii, inainte de a.si lua in primire dioc esele,
vor depune jurAmant dupg formula c e urmeaz 5 , :
www.dacoromanica.ro
3 2 5
Ina ntea lu D umnez eu s i pe sfintele evanghelii, jur
promit c redinta, Maiestatii Sale R egelui R omaniei, prec um
s suc c esorilor sAi, s i, c um se c uvine unui episc op, a res.
pec ta s i a fac e s6 . se respec te de c atre supusii mei, im
preung c u c redinta c ltre R ege, C onstitutia i legile t5 rii.
Pe lang,6 ac easta, nu voi intrepr nde nimic c are sa fie de
natura a aduc e atingere ordinei public e sau ntegritatii
Statului. Asa sa.mi ajute D umnez eu i ac este sf nte e.
vanghelir.
F ormula ruglc iunilor pentru suveran D omine salvum
fac R egem se va c anta in slujbele relig oase, c onform nor.
raelor liturg c e.
E p sc opii vor avea deplina libertate in ex erc tiul func .
tiunilor lor biseric esti s in c armuirea proprillor lor dio.
c ese. E vor putea ex erc ita toate drepturile i prerogati.
vele proprii of c iului lui pastoral c onform disc plinei apro.
bata de biseric a c atolic a
i vor fi liberi a da instruc tiu.
nile religioase, morale s i biseric esti asa c um c ere ofic iul
lor sac ru. In c az ul c and ele ar fi de un interes general
s i publ c ate de dansii, vor fi duo, ac eea aduse de ase.
menea la c unostinta ministerului c ultelor. D e ei vor de.
pinde ex c lusiv c eilalti membri a c lerului c atolic in tot c e
priveste numirea lor s i ex erc tarea ofic iulu lor sac ru.
Numirea & c ilia va fi adusa la c unostinta m nisterului
c ultelor.
Statutul rec unoaste biseric ei c atolic e, reprez entata
prin legitimele ei autoritati erarhic e, personalitatea jun.
c lic a, c onform dreptului c omun al %H i.
In c onsec intl, paroh ile, protopop atele, manastirile, c a.
pitolele, starostiile, abatiile, episc opiile, mitropol ile i c ele.
lalte organiz atii c anonic s legal c onstituite, sunt persoane
juridic e, iar deplina proprietate a bunurilor lor, de onc e
natura ar fi ele, este garantata de c atre Stat, c onform
C onstitutiei regatului, biseric ei c atolic e, reprez entat5 , prin
legitimele ei autoritAti erarhic e.
B iseric a c atolic a i membrii ei, c etateni romAni, se
vor buc ura din partea Statului de un tratament c are nu
www.dacoromanica.ro
326
va putea fi inferior ac eluia de c are se buc urg, dupg C on.r
stitutie, c elelalte religii ale regatului,
Pe lAngg ac easta, se intelege c g episc opii romani dioc e.
sani de ritul grec , prec um i arhiepisc opul D atin din B u.
c uresti vor fi senatori de drept.
1. In toate biseric ile c atedrale se va mentine C a.
pitolul c anonic ilor in starea juridia i patrimonialg in c are
se afIg ac tualmente, sub rez erva dispoz itiilor artic olului 13.
Noua dioc esg va fi prevaz uta c u C apitolul sau.
2. C anonic ii vor trebui sl fie c etAteni romani, afarg
de ex c eptiile admise de c omun ac ord de c atre SfAntul
sc aun i guvernul regal.
1. E pisc opii vor fi liberi a infiinta noui parohii,
a stabili sau a fonda biseric i filiale ; insa dac a vor c ere
ajutorul Statului, vor trebui sg proc edez e in intelegere c u
guvernul, c are isi va da c onsimtimAntul dac a este vorba
de 400 de familii pentru orase si de 200 de familii pen.-
tru sate. In c az uri spec iale, puvernul va putea dea.
c onsimtgmantul c hiar pentru un numar inferior de familii-
2. Numirea parohilor, c are vor trebui s fie c etAteni
romAni i sa nu fi suferit vre= o c ondamnare prin sentintg
definitivg, pentru c rime c ontra sigurantei Statului, este de
c ompetinta ex c lusiva a episc opului. C onsimtgmAntul gu.
vernului se va c ere In c az ul and ar fi vorba a se num
paroh un strein, c are, totusi, va fi dator sg dobAndeasc g
ulterior c alitatea de c etgtean romfin.
1. Se va c onstitu un pafrimoniu sac re interdio.r
c esan c u titlurile de renia romana, c are apartin ac tual.
mente prebendelor episc opilor, ale c anonic ilor, ale parohi.
lor si ale seminariilor teologic e.
D estinatia pafrimonielui sac ra este intretinerea e.
pisc opilor si a ordinariatelor, a seminariilor teologic e, a
c anonic ilor si a persoanelor in servic iile parohillor. In c a.
z ul and veniturile mentionate la 1, n'ar atinge c anti.
tatea c uvenitg, c onform artic olului 10, Statul va suplini
lipsa, c onform legilor in vigoare privitoare la salariz area
c lerului.
Ac est vafrimonie sac re va fi administrat de c ons .
www.dacoromanica.ro
327
liul episc opilor dioc esani, c onform statutelor intoc mite de
ei insisi si aprobate de Sfantul sc aun si de guvern.
Ac elas c onsiliu va administra veniturile rentei provee
nind din fondul general c afolic de religie si din fondul ge.
neral c afolic de insfruc fie c are se buc ura deja de personas
litate juridic a. i raman In starea patrimoniall i juridic a
ac tuall.
Pafrimoniul sac ru se va buc ura de personalitate ju.
ridic a c onform dreptului c omun al tarii.
Proprietatile sc oalelor, ale institutelor de educ atie
si de binefac ere si ale tuturor c elorlalte institutiuni pi.
oase ale fiec arei dioc ese, vor fi administrate de autorita.
tile dioc esane i atribuite ac eluias sc op prevaz ut i voit
de fiec are fondatie aparte, c onform modalitatilor preva.
z ute de legile Statului.
D repturile i indatoririle de patronat de onc e c ate.
gorie sunt i raman desfiintate fara nic i o indemniz atie.
C ladirile sfinte, c asele parohiale c u dependintele lor
c elelalte bunuri afec tate de c atre patron biseric ii, a) dac a
sunt insc rise in c artile fundare pe numele persoanelor ju.
ridic e aratate la art. 9, raman In deplina lor proprietate ;
b) dac a sunt insc rise pe numele patronilor rama= in po.
sesia biseric ii pentru uz ul paroblilor respec tive.
In c az ul c alad parohia ar dispare c anonic este si legal,
fostul patron, dac a ac esta este Statul sau o institutie de
Stat, va putea dispune liber de ac este bunuri ; dac a ac esta
este un partic ular, c ladirile i bunurile sus aratate raman
In posesia si pentru uz ul biseric ii.
1. In fiec are dioc esa seminarul pentru formarea
tanarului c ler va fi sub dependinta ex c lusiva a episc opului.
Profesorii vor fi c etateni romani, afara de ex c ep.
tiile admise de c omun ac ord de Sfantul sc aun si de
vernul
Programul de studii se va fix a de c atre autorita.
tea biseric easc a c ompetenta.
In seminarii, studiul limbei si al istoriei nationale
va fi obligatoriu, c onform programului stabilit de c onfe.
tinta episc opilor dioc esani in intelegere c u ministerul c om.
www.dacoromanica.ro
3 2 8
petent, in masura de a nu impiedec a studiile teologic e s i
In asa c hip c a sa fie c ompatibil c u c arac terul religios al
ac estor institute ; in ac est sc op, z isul minister va avea c u.
nostinta de programul mentionat la paragraful prec edent.
17. 1. Ordinele c ongreatiile religioase ex istente in
regat vor fi atoare s aiba pe superiorul s i pe membrii
lor c etateni romani, domic iliati In tara.
Ordinelor i c ongregatiilor religioase, c a atari, Statul
le rec unoaste personalitatea juridic a c u c onditia c a ele .sa
indeplineasc a c onditiile stabilite de legue In vigoare.
Veniturile apartinand ordinelor i c ongregatiilor re-
ligioase vor trebui distribuite c onform vointei binefac ato.
r ilo 'r s i c onform naturii i sc opului institutului teligios.
Noi ordine i c ongregatii religioase nu se vor putea
stabili in R omania s i c ele c are se afla ac tualmente ac i vor
putea desc hide c ase noi numai c u inc uviintarea data in
intelegere de c atre Sfantul sc aun i guvernul roman.
18 . B iseric a c atolic a are dreptul de a se ingriji de a-
sistenta religioasa de onc e fel, pentru c redinc iosii el, in
armata, spitale c ivile i militare, orfelinate, sc olile c orec -
tionale, penitenc iare, tinand seama de regulamentele instj.
tutiilor respec tive,
19. 1. B iseric a c atolic a are dreptul de a infiinta s i a
intretine, c u propria ei c heltuiall, s c ale primare i se-
c undare c are vor fi sub dependenta episc opilor respec tivi
s i sub supravegherea s i c ontrolul ministerului instruc tiei
public e.
In ac eleasi c onditii, ea va putea intretine numarul
ac tual al sc olijor normale.
T oate c olile ordinelor s i ale c ongregatiilor religi-
oase sunt puse sub dependenta episc opului loc al ; in c on.
sec inta s i ele se vor buc ura de dreptul de a fix a limba
de predare.
T oate sc olile aratate la paragrafele prec edente va
avea dreptul de public itate c onform modalitatilor legilor
in vigoare.
20 1. B iseric a c atolic a are dreptul a da instruc tia re.
ligioasa elevilor c atolic i in toate c ohile public e s i partic u.
www.dacoromanica.ro
3 2 9
lare ale ale regatului ; ac easta instruc tie religioasa li.se va
da in limba lor materna.
2, In *c olile sec undare ale Statului, frec ventate in ma.
joritate de c atolic i, invatamantul religios se va fac e de c a-
tre profesori c atolic i, preoti sau laic i, numiti de c omnn a-
c ord de episc opi *i ministerul instruc tiei public e *i sala.
riati de guvern in c onformitate c u legue in vigoare.
In *c olile primare ale Statului, frec ventate in ma-
joritate de c atolic i, invatamantul religiei c atolic e se va da
de un preot desemnat de episc op, iar in lipsa de preoti
de un laic c atolic , c are va putea fi *i invatatorul *c olii,
numai sa f-ie rec unosc ut c apabil de c atre episc op.
D ac a episc opul ar informa ministerul c a profesorul
de religie nu este apt, pentru motive referitoare la doee
trina sau la moralitate, profesorul va fi obligat sa inc e.
tez e imediat invatamantul *i se va proc eda la numirea
suc c esorului c onform 2 *i 3 de mai sus.
In *c oalele Statului programul de invatamant reli-
gios pentru c atolic i, va fi alc atuit de episc op *i c omunic at
ministerului c ompetent.
T ex tele *c olare vor trebui, de asemeni, sa fie a=
probate de episc op, c are va avea O. dreptul de a supra.
veghia invatamantul dat in z isele *c oll.
21 B unurile biseric e*ti situate in R omania, dar aparti-
-nand unor persoane juridic e biseric e*ti *i religioase, c ari
isi au sediul afara din hotarele Statului roman *i red=
proc , vor forma obiec tul unei c onventii spec iale.
22 T oate dific ultatile *i c hestiunile c e s'ar putea ivi c u
privire la interpretarea prez entului C onc ordat vor fi re
z olvate de c omun ac ord intre sf ntul sc aun *i guvern.
23 Prez entul C onc ordat va intra in vigoare indata du.
pa sc himbul ratific arilor intre Sfantul sc aun *i guvernul
regal.
C ele doul parti c ontrac tante i*i rez erva fac ultatea de a
denunta prez entul C onc ordat, c u un preaviz de ease luni.
24 Sc himbul ratific arilor va avea loc la R oma c at mai
c urand posibil.
Arfic olul adifionaLIn termen de doul luni dupa rati.
www.dacoromanica.ro
330
fic are, o c omisiune din c are va fac e parte un delegat al
Santului sc aun si un altul al guvernului, se va alc dtui
pentru a proc eda, c u ajutorul until delegat al episc opatu-
lui, la delimitarea c irc umsc riptiilor
biseric esti, prec um *i.
la verific area bunurilor c ari vor forma patrimoniul sac ru
c onform artic olului 13.
D rept c are plenipotentiarii au semnat prez entul C on.
c ordal. F dc ut la Vatic an, astgz i 10 Mai 1927. (U rmeaz a
semngturile).
lidresa minisfrului afac erilor streine
d in 2 0 lu lie 19 2 8 .
G uvernul regal s'a c onsiderat totdeauna obligat sd pro-
c edez e la ratific area C onc ordatului semnat la 10 Mai 1927,
c u ferma sperantd a ac est ac t va stabili in mod defini.
tiv mire Santul sc aun *i. R onadnia legdturi stranse si c or-
diale pentru b nele R omdniei si al B iseric ei c atolic e.
Avgnd in vedere stabilirea ac estor relatiuni dorite rec i-
proc , guvernul regal s'a abtinut de a fac e vre-un ac t erg.
bit c are ar fi putut servi de objec t unor interpretgri c hiar
gresite si ar fi stric at bunei intelegeri pe c are intreaga
pol tic a a guvernului roman a urnadrit-o in rood statornic
fatg de Sffintul sc aun.
G .uvernul regal a ajuns la c onvin.5 ,serea c a ratific area
C onc ordatului n'ar int mpina piedic i serioase dac d el ar
fi in mAsurA sl dea anumite prec iz iuni in privinta c ator.
va tex te din C onc ordat.
Ac este prec iz iuni sunt luc ruri c are se inteleg dela sine,
dar faptul a ele ar putea fi date in bung intelegere c u
Sf ntul sc aun, ar lini*ti multe susc eptibilitgti si ar servi
prin ac easta sc opul urn:16 6 i in c omun.
D e ac eea, rog pe ex c elenta Voastrd & A binevoiasc d a in-
terpune bunele sale ofic ii pe langd E minenta Sa, sec reta-
rul de stat, pentru c a Sf ntul sc aun sl binevoiasc d a fa..
c e dec laratiunile interpretative urmdtoare c are ar usura
sarc ina guvernului regal.
I. C a in c e prive*te personalitatea juridic d de c are e
vorba in art. 9 al C onc ordatului, biseric a c atolic g in afar&
www.dacoromanica.ro
331
de organiz atiunile enumArate in artic olul 9 (parohiile, prow
topopiatele, manastirile, c apitolele, starostiile, abatiile, e=
pisc opiile, mitropoliile i c elelalte organiz atiuni c anonic 0
legal c onstituite) nu va putea benefic ia de personalitate
jur dic a, nic i a poseda bunuri.
II. C a paragraful 3 al artic olului 19 unde se spune :
T oate *c oalele ordinelor i c ongregatiunilor religioase
sunt puse sub dependenta episc opului loc al ; in c onse.
c inta, 0 ele se vor buc ura de dreptul de a fix a limba de
predare", trebue inteles: afara de *c oalele c are au in mo.
mentul de fata limba rom5 n1 drept limba de predare".
m. C 5 privitor la artic olul 20:
In c eea c e prive*te paragraful 3 c ombinat c u para.
graful 4 sa fie primita dec laratiunea urmAtoare :
In c az ul c and profesorul de religie este in ac ela* timp
profesorul *c oalei, informarea ministerului prin episc op
c 4 profesorul :au este apt pentru motive referitoare la
doc trina sau la moralitate, nu obliga pe profesor la alt.
c eva dec c it de a inc eta invatamantul religiei. E l va c onti= -
nua in c onformitate c u legile romAne de a preda restul
inva.tam& ntului. In ac est c az , episc opul va putea nurni pe
a sa c heltuiala un alt profesor de religie".
C a la paragraful 4 c u titlul spec ific ativ, c uvantul
,,profesor se refera la tuvantul religie"
c uvAntul in.
vatamAnt" la invatamAntul religios ; i in paragraful 6
c uvintele tex tele *c olare" se refera la tex tele *c olare de
religie" i c uvantul invatamantul" la invatamantul
gios".
Prin urmare, 4 0 6 din artic olul 20 trebuesc inte.
lese prec um urmeaz A
4. D ac a episc opul ar informa ministerul c a profeso.
rul de religie nu este apt, pentru motive referitoare la
doc trina sau moralitate, profesorul de rellgie va fi obligat
sa inc etez e imediat invatamAntul reAgios si se va proc eda
la numirea suc c esorului, c onform 2 si 3 de mai sus.
6 . T ex tele *c olare de religie vor trebui, de asemeni,
sa fie aprobate de episc op, c are va avea dreptul de a
supraveghia invatamfintul religios predat in z isele
www.dacoromanica.ro
3 3 2
D ac g SfAntul sc aun tinand seamg de marile greutgti pe
c are le.a intglnit guvernul regal, c u prilejul votgrii legel
c ultelor, binevoeste a..i usura sarc ina, & riel aderarea sa
la dec laratiunile enuntate mai sus, guvenaul se angajeaz g
fatg da Santul sc aun sg depue C onc ordatul semnat la
10 Mai 1927 pe biurourile C orpurilor legiuitoare, in se.
siunea ordinarg din toamna ac easta j sl susting in fata
lor ratif-ic area astfel c a ac easta din unnA sa alba loc
inte de sgrbgtorile C rlc iunului.
Adresa Nunfiaturat aposiolic e n R om nia
din 22 Odomvrie 1923.
Subsemnatul, Nuntiu apostolic , are onoare de a rls,
punde la nota ministerului afac erilor streine No, 48 ,5 24
din 20 Iulie 1928 , in c are se aflg ex puse c gteva dorinte
ale guvernului inalnte de ratific area C onc ordatului.
Sfgntul sc aun, pentru a mai da inc l o noul dovadg a
bungvointei sale inlesnind, atAi c At fi este c u putintg, sar.
.c ina guvemului in vederea ratific grii c onventiei c e s'a
semnat, c autg c hiar sa preintgmpine dorinta guvemului
privitoare la artic olul al 9.1ea.
Ac est artic ol este foarte limpede in termenii sgi, si in
substantg. In c onsec intg, dac a guvernul dedarg, In c ursul
disc utiunilor din Parlament sau la onc e alta oc az iune, c l
In vitutea ac estui artic ol B iseric a c atolic g in R omAnia, in
afarg de organiz atiunile enumArate la art, 9, nu va putea,
ex erc ita personlitatea sa juridic g privitoare la posesiunea
bunurilor, Sfantul sc aun din partea sa dec lara c . nu va
ridic a obiec tiuni.
Inc a priveste artic olele 19 si 20 relativ la sc oli, Santul
sc aun isi da, de asemeni, adez iunea la dec laratiunea gu.
vemului, propusg in ac elasi notg amintitg mai sus.
www.dacoromanica.ro
R E G IMU L .APE LOR IN G E NE R E SI AL C E =
LOR D IN B ASINU L D U NAR II IN SPE C IAL
D ispoz ifiunile din trateful dela T rianon, partea
X II, seefiunea II, c apifolul III : regimul apelor
Arf. 292Afarg de dispoz itiuni c ontrarii, c alad, in urma
trasArii unei noi fruntarii, regimul apelor (c analuri, inun.
datiuni, irig,atiuni, drenaj sau luc rAri analoage) dintr'un
Stat depinde de luc rArile ex ec utate pe teritoriul unui alt
Stat, sau c And se intrebuinteaz A pe teritoriul unui Stat,
virtutea unor uz uri dinaintea rAz boiului, ape s'au energii
hidraulic e nIsc ute pe teritoriul unui alt Stat, trebue si se
stabileasc A o intelegere intre Statele interesate, asa inc At
sl se pAstrez e interesele si drepturile dobAndite de fiec are
din ele.
AfarA de dispoz itiuni c ontrarii, c And se Intrebuinteaz .
de c Atre un Stat, pentru nevoi munic ipale sau domestic e,
elec tric itate sau apl., c are, in urma traseului nouei frun.
toril, sunt sau se gAsesc pe teritoriul unui alt Stat, trebue
sA se stabileasc A o intelegere intre Statele interesate spre
a apAra interesele i drepturile dobAridite de fiec are
ele. PAnA la infAptuirea ac estei intelegeri statiunile c en.
trale elec tric e si instalatiunile, c are furniz eaz 1 apa, vor fi
tinute sit c ontinue furnitura pe baz e c orespunz Atoare c on.
ditiunilor si c ontrac telor in vigoare la 3 Noembrie 1918 , *)
In lips1 de intelegere, in c az ul unuia sau c eluilalt din
aliniatele c are prec ed si sub rez erva stipulatiunilor artic o-
*) D ata armistitiului austriac c u c omandamentul italian.
www.dacoromanica.ro
3 3 4
lului 293, se va hotara de un arbitru desemnat de C on.
siliul Soc ieigtii Natiunilor.*)
Arf. 293 In vederea aplic grii art. 292 pe teritoriile
fostului regat al U ngariei formand baz inul D ungrii, afara
de baz inul Oltului, prec um si pentru indeplinirea atribu.
tiunilor prevdz ute mai jos, se instituie, in interesul c omun
al Statelor avand suveranitatea asupra z iselor teritorii, o
C omisiune tec hnic g permanentg a regimului apelor c uprin.
z and c ate un reprez entant al fiec gruia din Statele intere.
sate din punc t de vedere teritorial si un presedinte nu.
mit de c gtre C onsiliuI Soc iei tii Natiunilor.
Ac eastg C omisiune va trebui sd liotdrasc l inc heerea,
supraveghierea si la c az de urgentg, sd, asigure ex ec utarea
intelegerilor prevgz ute la art. 292; ea va trebui sg men.
tina i sd ameliorez e, in spec ial c eeac e priveste impl=
durirea i despgdurirea, unitatea regimului apelor, prec um
servic iile c orespunz gtoare la ac easta, c a servic iul hidro.
metric si anuntarea c resterilor de apg. E a va purc ede la
c erc etarea c hestiunilor c onex e navigatiei, afarg de ac elea
c are ar fi de resortul c omisiei de navigatie c ompetentg la
la D ungrea de sus, pentru c are va trebui sl instiintez e
z isa c omisie, si va tine seamg mai ales de interesul pes.
c griilor. In afarg dn ac easta, C omisiunea va intreprinde
onc e luc rad sau studii si va c reia onc e servic ii c are i.ar
fi inc redintate prin inteleg,erea unanimg a Statelor intere.
sate.
C omisiunea regimului apelor va trebui sd se intruneasc g
intr'un termen de trei luni dupg punerea in vigoare ;
ea
va elabora regulamentul privitor la atributiunile si la func .
tionarea sa, regulament c are va fi
St11311S aprobarii State.
lor interesate.
T oafe neintelegerile c e se vor isc a asupra c hestiunilor
c are fac obiec tul prez entului artic ol, vor
fi regulate dupg
c um va dec ide Soc ietatea Natiunilor.
C uprinsul ac estul artic ol figureaz g si In tratatul dela St.
G ermain in ac eiasi parte si sub ac elas titlu, dar impArtit in doul
artic ole : 309 si 310.
www.dacoromanica.ro
335
C onvenfiunea aprobfind regulamentul privitor
la airibufiunile ii func iionarea C omisionii
tec hnic permanente a regimului apelor
D uniirii (Paris 27 Mai 1923) *)
Artic olul 293 al tratatului dela T rianon din 4 T unic 1920
instituind, pentru teritoriile vec hiului regat
al U ngariei
formAnd baz inul D ungrii, fgr a c uprinde baz inul Oltului,
o C omisiune tec hnic g permanentl a regimului apelor,
inc redintgnd ac estei c omisiuni c ompusa dintr'un presedinte
numit de c onsiliul Soc ietgtii Natiunilor, si din reprez en.
tanti al fiec gruia din Statele teritorialmente
interesate,
grija de a elabora regulamentul privitor la atributiunile
la func tionarea lui, regulament de supus aprobgrii State.
l or interesate.
Austria, U ngaria, R omgnia, regatul Sgrbo.C roato.Slaveni.
lor, C ehoslovac ia au desemnat c a plenipotentiari ai lor,
anume (urmeaz d rmmele ac esfora) c ari, dupg c e au sc himbat
imputernic irile lor ggsite in bung regula, au c gz ut de ac ord
asupra dispoz itiunilor urmAtoare :
Ar . I Inaltele puteri c ontrac tante dec lara c a aprobg
reg,ulamentul i protoc olul de inc hidere ac i anex ate privi
toare la atributiunile i func tionarea C omisiunii tec hnic e
permanente a regimului apelor D ungrii, adoptat de ac eastg
c omisiune in sedinta sa dela 25 Mai 1923.
Ac est reg,ulament i ac est protoc ol de inc laidere vor fi
c onsiderate c a band pgrti integrante din prez enta c on.
vetiune. Modific grile, c are ii vor fi aduse ulterior, vor
trebui sA fie supuse aprobgrii inaltelor pArii c ontrac iante.
Ar . 2 Prez enta c onventiune va fi ratific atg.
R atific grile vor fi depuse la Sec retariatul C omisiunii in
c el mai sc urt termen c u putinta i c el mai tarz iu pang. la
31 Martie 1924.
C onventiunea va infra in vigoare la trei luni dupg, in.
c heerea proc esului verbal despre depunerea ratific grilor.
*) R atific at de R omania ImpreunA c u regulamentul*i public atl
In .Monitorol Ofic ial" No. 6 5 din 21 Martie 1925 .
www.dacoromanica.ro
3 3 6
D rept c are, plenipotentiarii sus numiti au semnat pre=
z enta c onventiune redac tata inWun singur ex emplar, c are
va fi depus in arlaivele C omisiunii regimului apelor D u.
narii si dupa c are o c opie autentic a va fi remisa fiec areia
din puterile c ontrac tante.
F Ac utd la Paris, la 27 Mai 1923. (semn furile)
R egulamentul c lespre atribufiunile *IL lime.
Vonarea C omisiuna tec hnic e permanente
a regimului apelor D ungrii
Adoptat de z isa C omisiune in sedinta ei tinuta la Pa.
ris, la 25 Mai 1923 si la c are erau de fata : presedintele,
C b argueraud ; pentru Austria, Paul B uc keisen; pentru
U ngaria, J ules Ambroz y de Seden ; pentru R omania, G .
Popesc u; pentru regatul Sarbilor.C roatilor si Slovenilor,
F ranc isc Vilfan ; pentru C ehoslovac ia, B ohuslav Mailer.
C ompoz ifia C omisiunii
Ar . 1 C omisiunea tec hnic a permanenta a reg,imului
apelor D unarii este c ompusl dintr'un reprez entant al fie.
c lruia din Statele urnaltoare : Austria, U ngaria, R omania,
regatul Sarbilor.C roatilor si Slovenilor, C eboslovac ia, pre.
c um si dintr'un presedinte numit de C onsiliul Soc ietatii
Natiunilor.
B az inurile in c are se aplic regulamenful
Arf. 2. B az inurile c ursurilor de apa in c are se aplic a
prez entul regulament sunt, c onform tratatului dela T rianon,
c ele din fostul regat al U ngariei formand baz inul D unarii,
afara de baz inul Oltului.
Afribufiunile C omisiunii
Arf. 3. C omisiunea este InsArc inaig :
sl provoac e inc heerea, sl supravegbez e si, in c az de ur.
genta, sa asigure ex ec utarea intelegerilor prevAz ute la ar.
tic olul 292 din tratatul de T rianon ;
sl pastrez e i. sa ameliorez e, mai ales in c eeac e priveste
www.dacoromanica.ro
337
despadurirea si impadurirea, unitatea regimului apelor,
prec um si servic iile c orespunz atoare, c a servic iul hidrome=
tric si de insaintarea c resterii apelor;
sa purc eada la studiul c hestiunilor c onex e navigatiei,
afara de c ele c are ar fi de resortul C omisiei internationale
a D unarii, despre c are ea va trebui sa sesiz ez e z isa C o.
misie, si sa tina seama In c leosebi de interesul pesc ariilor ;
sa intreprinda in plus toate luc rarile si studiile si sa in=
fiintez e toate servic iile c are i= ar fi inc reelintate prin inte=
legerea unanima dintre Statele interesate.
infroc luc erea afac erilor in faja C omisiunii
Arf. 4. C omisiunea nu c erc eteaz a dec al afac erile despre
c are ea este sesiz ata fie de c atre delegati, fie de presedinte.
D osarul oric arei afac eri de supus C omisiunii este trimes
presedintelui c are aviz eaz a despre ac easta pe toti delegatii
si o insc rie la ordinea de z i a c elei mai apropiate sesiuni.
Presedintele poate, totusi, dac a este c az ul, c hiar dela
c omunic area dosarului, sa provoac e alc atuirea unui c omi=
tet de c erc etare in c onditiile fix ate la artic olul 9.
D oc umenfele de fransmis C omisiunii
Arf. 5 .
D elegatii vor proc ura C omisiunii, pentru in.
formatie, doc umentele urmatoare :
a) 0 ex punere sumara anuala despre situatia tec hnic a
a baz iqurilor viz ate la artic olul 2, c um si'n genere a lu.
c rarilor ex ec utate sau proec tate in fiec are Stat si putand
sa ex erc ite prac tic o influenta asupra regimului apelor
dintr= un Stat vec in ;
h) Ac ordurile inc heiate mire Statele interesate c u sau
fara interventia C omisiunii, c onform stipulatiunilor art:kip=
lului 292 din tratatul de T rianon ;
c ) Legile si ac tele regulamentare privitoare la regimul
apelor, la despaduriri, la reimpaduriri, la pesc arii.
B az ele penfru ex ec ufarea luc reirilor. Proec fele.
Arf. 6 . In lipsa de intelegere intre Statele interesate,
fiec are din ele va putea sesiz a C omisiunea C u propuneri
22
www.dacoromanica.ro
338
avand de sc op sa fix ez e, pentru sec tiuni din anume c ursuri
de apa, baz ele dupa c are vor trebui sa fie stabilite proec .
tele de luc rad importante c are ar putea sa determine o
sc bimbare simtita a regimului ac tual al apelor.
O desc riere sumara a proec telor z iselor luc ra/1, in lipsa
intelegerii intre Statele interesate, va fi trimeasa pree.
dintelui c are va transmite c opie fiec aruia din delegati.
Luc rdri inferioare
Aff. 7. In c eea c e prive*te luc rarile de ex ec utat de c atre
un Stat pe propriul lui teritoriu, dac a, in termen de trei
luni dela data c omunic arii c e i.a fost fac uta prin aplic area
aliniatului al douilea din prec edentul artic ol, pre*edintele
n'a notific at, delegatului c are a prez entat propunerea, nic i
o observatie a altor delegati, se poate porni ara alta
formalitate la ex ec utarea luc rarilor.
In c az c ontrariu, C omisiunea trebue sa se pronunte de.
finitiv in c el mai sc urE termen i c el mai tarz iu pana in
patru luni dupa ex pirarea intaiului termen.
Meisuri si luc re ri ex ferioare
Arf. 8 . C inc ' un Stat c ere c a anumite luc ran i sa f-ie
fac ute sau anumite masuri sa se ia pe teritoriul unui alt
Stat, in sc opul de a pastra sau ameliora unitatea regimu.
lui apelor, ac est din urml Stat se .obliga, in c az
de avis
favorabil din partea C omisiunii, e afara de un motiv le-
gitim de opunere, sa lnlesneasc a pe c ale de intelegere c u
Statul interesat, e far sa fie tinut sa ja parte la c heltueli,
realiz area ac estor luc rad., c um *i adoptarea z iselor masuri.
Infroduc erea afac erilor
Arf. 9.
Pentru aplic area dispoz itiilor din aliniatul III
al artic olului 4, c um i in c az ul c and C omisiunea soc o-
tete c a o afac ere are nevoe de un studiu aparte, un c o.
mitet format din delegatii Statelor direc t interesate sau
din reprez entantii lor va proc eda la ac est studiu ; el va
c ulege in ac est sc op la fata loc ului toate informatiile tre
buitoare, si va fac e raport C omisiunii. Pre*edintele sau
www.dacoromanica.ro
339
-un asistent ales de el, dinteo lista admisa c u unanimitate
de c atre C omisiune, va putea lua parte la luc rarile c o.
mitetului, c are se va aduna prin c onvoc area presedintelui
tlupa intelegere c u delegatii Statelor pe teritoriile c arora
trebue sa se proc edez e la studiu.
In c az de urgenta, presedintele poate sa c onvoac e c o.
mitetul pe c ale telegrafic a i 5 1 formulez e toate rec oman.
& rile nec esare. Afac erea va fi, apoi, supusa C omisiunii.
Servic iul hidromefric de ingiinfeiri a c relferii apelor.
Arf. 10. F iec are Stat va lua masurile nec esare pentru
a asigura pe teritoriul lui func tionarea servic iilor hidro.
iec hnic e c are vor fac e toate observatiile meteorologic e hi.
drometric e si de anuntari a c resterilor de apa.
Observatiile nec esare pentru mentinerea regimului
apelor vor fi adunate si public ate dupl regulile gene.
rale stabilite de C omisiune. Ac este reguli vor determina
in deosebii sc himburile de observatii de & c ut intre ser.
vic iile hidrotec hnic e ale diferitelor State.
D eliberc irile C omisiunii
Art. II. C omisiunea nu poate delibera valabil de c at
and patru membri, si c u presedintele, sunt prez enti.
D elegatii impiedic ati sa la parte la o intrunire a C omi.
SiU llii pot sa fie inloc uiti printeun delegat timporar avand
vot deliberativ in ac eleasi c onditiuni c a membrul im.
piedec at.
In c az ul and nu e c eruta unanimitatea, hotararile sunt
luate c u majoritatea voturilor, Lara c a presedintele sa aiba
vot prec umpanitor.
C ana o hotarke luata c u majoritatea c uprinde pentru
un Stat, al c arui delegat a votat c u minoritatea, obligatia
de a lua pe teritoriul sau masuri de ex ec utare, ac easta
hotarare nu poate intra in vigoare pe teritoriul z isului Stat
dec at dupa aprobarea ac estuia, Lara c a prez enta stipula.
-tiune sa impiedec e ex aminarea de fond, in c onditiile fix atd
prin artic olul 20, a unui diferend c are s'ar isc a intre State.
www.dacoromanica.ro
340
Num rul sesiunilor
Arf. 12. C omisiunea tine o sesiune ordinarg in fiec are-
an, pe c it c u putintg In ac eiasi lung. E a se mai intruneste-
in sesiune ex traordinarg fie din initiativa presedintelui, fie
dupg c ererea fgc utg de doug delegatii,
C onvoc grile pentru sesiunile ordinare c a i ex traordi.
nare trebue sg fie trimese membrilor, afarg de urgentg,
c u o lung "balote c el putin.
Seduje sesiunilor
Arf. 13. F iec are sesiune ordinarg a C omisiunii se va
tine in orasul c are va fi fost ales de C omisiune in sesiunea
ordinarg prec edentg.
Sesiunile ex traordinare vor fi tinute in orasul ales, in
fiec are c as, de c atre presedinte.
Presiden fia
Arf. 14. Mandatul de presedinte are o duratg de c inc i_
ani ; el poate fi reinoit.
Sec refariaful
Arf. 15 . E ste stabilit la resedinta presedintelui pen.
tru c entraliz area si preggtirea luc rgrilor i pentru c o.
respondentg, un sec retariat ai c grui membri sunt numiti
de C omisiune.
Limha
Arf. 16 . Limba ofic ialg a C omisiunii este limba franc ez g,
T otusi, la sedintele C omisiunii, se vor putea folosi
alte limbi de c atre T nembrii i ex pertii lor, dac a ac estia vor
fi avut grijg sg.si asigure ajutorul unui interpret.
E x punerile sumare mentionate la artic olul 5 pot fi pre.
z entate in limba ofic ial a Statelor sub c onditia c a sa fie
insotite de o traduc ere franc ez g.
B ud,geful
Arf. 17. C omisiunea stabileste in sesiunea ordinarg,
dupg propunerile i doc umentgrile aduse de presedinte.
www.dacoromanica.ro
3 4 1
budgetul el anual, c um si soc oteala veniturilor si c hel.
tuelilor anului prec edent.
T oate c heltuelile C omisiunii, c uprinz gnd onorariile pre.
sedintelui si c heltuelile lui de drum, prec um si, eventual
-c ele ale asistentilor lui, lefurile sau indemnitgtile membri.
lor si ale personalului sec retariakului, c heltuelile lor de
deplasare, vor fi ac operite de Statele reprez entate in c o.
misiune, in p6 rt;i egale.
C heltuelile si plgtile delegatiilor vor fi purtate de gu.
vemele pe c are le reprez inta.
Ordinele de servic iu inferioare
Alf. 18 . C omisiunea fix eaz g prin ordine de servic iu
interioare dispoz itiile de amAnunt privitoare la fuuc tiona.
rea si organiz area ei.
Privilegii si imunifedi
Arf. 19. Presedintele, delegatii c um si asistentii lor,
membrii O. personalul sec retariatului si ai delegatiilor
vor fi respec tiv tratati, in ex erc itiul func tiunilor lor, in
fiec are Stat, c a seful, membrii si personalul unei misiuni
diplomatic e ac reditatl.
R egularea c onflic felor
Arf. 20. C omisiunea hotgrgste in onc e c hestiune pri.
vito are :
1 La obligatiunile la c are onc e Stat este tinut in vir.
-tutea c apitolului III, sec tia II, partea X II din tratatul dela
T rianon ;
2 La interpretarea si la aplic area dispoz itiunilor regula.
mentului de fatA ;
In c a i and s'ar isc a un c onflic t pe urna hotgrgrilor
C omisiunii sau a unei impgrtiri egale a voturilor, fiec are
din Statele c ontrac tante va putea sl sesiz ez e Soc ietatea
Natiunilor potrivit c u proc edura prevaz uta pentru aplana..
T ea c onflic tului, dupg c e C omisiunea va fi c onstatat a.
.ea a isprgvit toate mijloac ele de impAc iuire.
www.dacoromanica.ro
3 42
R eviz uirea regulamenfului
Ad. 21. F iec are Stat poate oric and s c earl c a sl se-
pomeasc S reviz uirea regulamentuiui de fata, aratand dis.
poz itiile pe c are doreste sa le vada modific ate i motivele-
propunerii sale. Ac easta trebue sa fie insc risl pe ordinea
de z i a c elei mai apropiate sesiuni a C omisiunii, c are ho.
taraste in privinta oporE unirAtii de a porni reviz uirea,
inaintea oric arei c erc etari in fond.
In c az c And trei State ar c ere sa se porneasc d reviz uirea,
px esedintele va provoc a pAn in trei luni, o intrunire
C omisiunii c are va inc epe de indata c erc etarea in fond a
modific arilor c erute.
(Semneifurile)
Protoc ol de Inc hic lere
Adopand regulamentul privitor la atributiunile i futic
tionarea C omisiunii regimului apelor D unarii, membrii sub.
semnati ai z isei c omisiuni au c onvenit despre c ele c e ur.
meaz a
Ad. ad. 3 Prin despadurire gi impadurire se intelege-
numai operatiunile c are pot O. provoac e o modific are
unitatii regimului apelor.
C uvantul ,c lespac lurire" nu are in vedere taierile de
lemne c are sunt & c ute intr'o ex ploatare normall regu.
lail a unei plduri,
Ad. ad. 5 , lif. a. E ste inteles c a ex punerea viz ata la
lit. a a art. 5 trebue s dea toate indic atiunile utile c e se
raporr la unitatea regimului apelor, gi c l ex presiunea
c rAri" viz eaz a toate luc rarile de onc e natura ar fi, c biar
ac elea c are n'au c arac terul de luc ran i hidraulic e, dar c are
sunt de natura sa ex erc ite in mod prac tic o influenta a.
supra regimului apelor unui Stat vec in.
Ad. arf. 17
E ste inteles, pentru aplic area c elui de al
doilea aliniat al artic olului 17, c a pAnl c e C omisiunea ar
dec ide altfel, c otiz atia Austriei va fi fix ata la jumatate dirt
c otiz atia fiec aruia din c elelalte State,
(Semmifurile)
www.dacoromanica.ro
343
C onvenfia dintre R om nia *It U ngaria privind
regimul apelor din feritoriile limitrofe !fi
lic hic larea sindic atelor de aparare in
c ontra inunda(iilor, tetiate
fruniarie*)
Majestatea Sa R egele R omaniei
Alteta Sa Inalta R egentul U ngariei
Insufletiti de ac eiasi dorinta de a c orespunde dispoz i.
tiunilor din artic olele 292 si 293 din tratatul dela T ria.
non, s
D oritori de a asigura, in interesul c omun, func tionarea
nesc himbata de ambele 044 a Sindic atelor de aparare in
c ontra inundatiilor, c e sunt taiate de fruntarie, prec um
de a regula in ac elas timp, pe viitor, legaturile intre ele
ale c elor doul parti ale Sindic atelor, spre a inlatura pri.
mejdiile de inundatii eventuale amenintand teritorfile in.
teresate ale uneia din Inaltele parti c ontrac tante,
Au botarat s inc hee o c onventie privitoare la regimul
apelor din teritoriile limitrofe si lic hidarea Sindic atelor de
aparare in c ontra inundatiilor, taiate de fruntaria romano.
un gara.
5 i au numit in ac est sc op, pe plenipotentiarii lor respec tivi.
(urmeaz a numele ac esiora).
C ari, dupa c e si.au c omunic at deplinele lor puteri, ga.=
site in latina i c uvenita forma, au c onvenit la dispoz itiu.
uile urmatoare :
A). D ISPOZ IT IU NI G E NE R ALE
Ad. I.
Inaltele parii c ontrac t ante se obliga, c onform
prevederilor din artic olul 293 al tratatului dela T rianon,
*) Ac easta este una din c ele 13 c onventii inc beiate c u prilejul
tratativelor din 1924, la B uc uresti, 'filtre R omania i U ngaria,
pentru regularea numeroaselor c bestiuni fntre ambele State de.
c urgand din tratatul dela T rianon. Prez enta c onventie e Insotita
la urma de tablourile de repartitie, c u toate amanuntele nec e-
sare, privitoare la lic bidarea c elor opt Sindic ate, mentionate In
art. 11, dar pe c are nu le-am mai reprodus. si de un protoc ol
de semnare la sfarsit.
www.dacoromanica.ro
3 44
sl se abtina dela onc e randueli unilaterale c are ar putea
aduc e at ngere c ond tiunilor regimului apelor din tinutu.
rile lim trofe, c um *i dela oric e luc ran i c are ar putea sc him.
ha c onditiunile ac tuale in paguba c eleilalte parti c ontrac .
tante.
Part& c ontrac tante se obliga, in ac ela* timp, sa intre.
tina in bung stare toate nstalatiunile apartinand Statului
i c are servesc sc opurilor regimulu ac tual