Sunteți pe pagina 1din 16

MONITORUL OFICIAL

AL

ROMANIEI
Anul 181

(XXV)- Nr

544

LEGI, DECRETE, HOTARARI S,IALTE ACTE

PART-EA.

[,4iercuri, 28 august 201:

SUMAR
Nr.

Paglna

Nr.
ACTEALE ORGANELOR DE SPFCIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

.Pagln

DECRETE

738.

Decret pivind tfecerea in rczerG a unui general maiof cu doue steledin MinisterulAtuce lor lnterne................

141.

HOTAMRI ALE GUVERNULUI ROMANIEI

ordin al pre9edinteui oficiului Nalional pentru Jocurl de Noroc prvind aprobarea modelelor ulilizaie de personalul dn cadru Olculul Nalional penlru Jocun de \oroc perlru leg,timalia de serv;ciL. i_sign6. ordinul de servlciu permanenl, proces!l-v-Arbal, pro.esulve.bal de consLaLare )i sarclionare a contravenli]1orSichi|anler............t...........................

592- -Hotirre privind apfobafea stemei comunei Cdlina, judelu|8u2eu.............................................................. 593. HoErare pfiv nd aprobarca siemeioraqului Gde9ti, 594. 595.

judelulDambovila...................................................... 3 HotAfafe p vind aprcbafea slemelor comunelof Bogali, Priboieni Si Raca, iudeluiArgei .................... 4-5
HoiS|re pnvind aprcbdrea stemel judelului Buziu

71!

-...

* Rectificed ............-....-......

1t

DECRETE
PRESEDINTELE ROMANIEI

DECRET
privind trecerea in rezer\r6 a unui general maior cu doud stele din Ministdrul Afacerilor lnterne
in temeiul prevedeilor art. 94 lit. b) qi ale art- 100 din Constitulia Romaniei, republicatE, ale Legii nr. 80/1995 pfivind staiutul cadrelor militare, cu modificadle sr comoletdrile ulterioare. av6nd in vedere prcDunerea ministrului afacerilor interne, Pre9edintefe Romaniei d e c I e I e a Articol unic. lrcce in rezervd-

6:

Domnul general maior cu dou6 stele Bontic yaslle Neculai


PRESEDINTELE ROI\,IANIEI

TRAIAN BASESCU

ln temeiul art.'100 alin. (2) din Constitu!ia Romeniei, republicatd,


conlrasemndm acest decreL
PRII\,I-I\,4INISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA
Bucuregti, 27 august 2013. Nr 738.

MONITORUL OFICIALAL RON,,IANIEI. PARTEAI. Nr 544128.V:II.2O'13

HOTARARI ALE GUVERNULUI RoMANIEI


GUVERNUL ROMANIEI

HOTARARE
privind aprobarea stemei comunei Cetina, judetul Buzeu
in temeiul art. 1OB din Constitulia Rom6niei, republicatd, si al art. din Legea nr 102/1992 privind stema tdriisisigiliul statului,
1O alin. 2

Guvernul Romaniei adoDtd orezenta hotdrare.

Artjcol unic. ('l) Se aproba stema comunei Catina, judelul Buzau, pfevez!6 in anexa nr. L (2) Descrierea gi semnificatiile elementelor insumate ale stemei sunt
prevezute in anexa nr. 2. (3)Anexele nr. 1 Si2 fac parle integrantd din prczenia hoterAre.
P RII\,4-IT,4IN

ISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemneazd:
p. Vlceprim-ministru,

minishul dezvoltarii regionale 9i administraliei publice,

lulian Matache, secretar de stat

Bucuregti, 14 august 2013.

Nr.592.
ANEYA

Nt 1)

ANEM

Nr. 2

STEMA comunei Cetna, judelul Buzeu

DESCRTEREA $r SEMN tFtCAT LE elementelor insumale ale slemei comunel Catina,

iudetulBuziu
Descrierea stemei

Potrivit anexei nr. 1, stema comunei Cdtina se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tdiat in furcd
rdsturnat6. in paftea superioare, in dreapta, in camp ro9u, se afle o roatd de moard peste valuri, totul de argint.

in partea supe oari,

stanga, ln camp verde, se afld o

bisericd de lemn, vezutd din fale, cu pridvorul sprijin;t pe patru stelpifasonali giinchigi prin portil5, cu acoperig din gindrila 9i intrarea ajuIatd neagra; pe acoperig se afle o cruce ajlrtd 9i ornamentata cu doua kaver$e vedicale, rotunjite 9i intrepuse, precum si 5 cruc,uiite. tolulde arginl. ln verful scutului, in camp albashu, se afld o ramur6 de cdtind cu frunze 9i fructe agezatd in pal. Scutul este timbrat de o coroand murale de argini cu un turn crene,aL Semnifi ca!ia elementelor insumate Roata de moard reprezintd moara de peValea Basca Chiojd.

Biserica reprezintd lecagul de cult din localitate, declaratd


monumen{ istoric. Ramura de catine da denumirea localitd!...

Coroana murale cu un turn crenelat semnifice faptul cd localitatea are rangulde comune.
')Anexa nr
1

este reprcdLse in facs mil.

IVIONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEAI, Nr. 544/28.V|11.20'13

GUVERNUL ROMANIEI

HOTARARE
privind aprobarea stemei oragului Geegti, judelul Dambovila
108 din constjtulia Romaniei, republicate, 9i al afi. 10 alln.2 d n Legea nr. 102/1992 pfvind stema lerii sigiliul statului,

ln temeiul

a11.

Guvernul Romaniei adopte prezenla hotdrare.


Artrcol unic.
prevazutd in anexa nr. L

(1) Se aprobe siema ofasului Gdeqti, judelui Dambovila,

(2) Descriefea gi semnificaliile elementelor insumate ale stemel sunt


prevdzute in anexa nr. 2.

(3)Anexele nr. 1

91

2 fac parte integrante din prezenta hotdrare.


PRI[,4 I\,1IN1STRU

VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemneazd:
p. Vicepdm-minlstru, ministrul dezvolt6rii regionale gi adm nistfaliei

publice,

lulian Matache, secfetar de siat


Bucuregti, 14 august 2013. Nr 593.

ANEYA Nt. 1')

ANEXAN..

STEMA oragului Giegti, judelul Dembovifa

DESCRTEREA

9t SEMNIFICATIILE

elementelor insumate ale stemei oralului Gaetti, judelul Dambovi!a Desctietea stemei Stema oragului GdegU, potrvit anexei nr. 1, se compun

dintr-un scut trlunghjular cu marginile fotunjite, 16iat. ln partea superioarS, in camp albastru. se afle o gaie de au cu ciocul fogu, e9ind, redat6 din fald, privind spre dreapia, c

aripile desch se 9i cu zborulin sus. ln varful scutului, in-camp ro9u, se afld 3 fulgi de zepadd c cate 6 raze de argint, paziliona\i 2:1. crenelaie.

ScutLrl este timbrat de o coroanS murala de argint cu 3 turnu

Semnitica!iile elemehtelor ?nsumale


Ga a dd denumirea localitd.tii.

Fulgii de zdpadd simbolizeazd o importantd unital economicd, in care se produc frigidere s,i alle aparal
electrocasnice.

Coroana murale cu 3 turnuri crenelate semnificS faptul localitatea are rangulde ora9.

')Anexa n..1 este reprodusein facsmi.

MONITORUL OFICIAL AL

RON,4AN

IEI. PARTEA I, NI, 544/28.VIII,2013

GUVERNUL RO[/|ANIEI

HOTARARE
privind aprobarea stemelor comunelor Bogali, Priboieni gi R6ca, judelul Argeg
In temeiul art. 108 din Constitulia Romanle , repubiicatd, din Legea nf. 102/1992 privind stema 15ril 9i sigiliulstatulu ,

al art. 10 alin. 2

Glvernul Romaniei adopu prezenta holerafe.


Articol unic. (1) Se aproba slemele corfunelor Bogali, Priboieni 9i Raca, judelulArgeg, prevdzute in anexele nr. 1.1-1.3. {2) Descrierea s, semnrfca!,le elernente or lnsumate ale sleme or sJnI prevazute in anexele nf. 2.1-2.3.

(3) Anexele
hotdrafe.

nr 1.1-1.3 9i 2.1-2.3 lac parte integrant6 din prezenta


PRIIV-I\,4INISTRU

VICTOR.VIOREL PONTA
Contfasemneazd:
p. Vicepdm-m nistru, ministru dezvolteri regionaie 9i administralie puDlrce,

lulian lllatache,
secretar de stat Bucureqti, 14 august 2013.

Nr.594.

ANEYA Nt. 1 1')

ANEXANr.2.1

STEMA comunei Boga,ti, judelul Argei

elementelor insumate ale stemei comunei Bogali, judelul

DESCRIEREA SI SEMN IFICATIILE


Arget

Descrierea stemei Stema comune Bogali, poifivit anexei nr. 1.1, se compune d ntf-un scut iriunghiular albastru cu mafginile rotunjite, teiat de
un br6u undat de afgint.

in partea supe oard se afld cornul abundenler din care se


revarsa 3 praji, o lelind cu frunzd, un mar, o para, un dovleac,
Lrn

ciorchine de strugure cu frunze, un afdei gras, o gutuie, un cartof, 2 gtiuleli de porumb dep5nugali, o van6td 9i un pepene,
totul de aur. ln vedul scutului se afle o sonda de extracle de auf, afla15 in ml9care. Scutul este timbral de o coroanA murale de argint cu un turn crenetaL

Semnificaliile elementelor insumate Cornul abundentei reprezlntd ocupatiile de baza ale locuitorilof: agrrcultura, legumicultura gi pomicultura, dend
denumirea locali1ii.

Braul undat reprezintd cele 3 v6i. care strabat localitatea:


Glamboc, Glambocel 9i Stfambului. zona.
')Anexa nr
1.1 este reprodusd in lacs m l.

Sonda simbolizeazd activitatea de extraclie a lileiului din

Coroana murald cu un turn crenelat semniiicd faptul cd localitatea afe rangulde comun6.

I\,IONlTORUL OFICIAL AL

RO|ANlEl,
1

PARTEA I, Nr. 544128.V|11.2013

ANEYA Nr.

2')

ANEXA.N!22

STEMA
comunei Priboieni, judelul Argeg

DESCRTEREA

9t

SETMNTFtCAT LE

elementelor insu mate ale siemei comunei Priboienj,

jude!ulArges
Descrierea stemei
Stema comunei Priboieni, potrivit anexeinr 1.2, se comp!ne dintf-un scultrrunghiularcu marginile rotunlite, cu bordurd fosie,

incarcata cu 8 ghinde de aur, dispuse in mod egal.


In centrul scuiuiul, in camp albastru, se afl6 o roatd de

cdruF
un tLrrn

cu

spile de auf.

Scutul este timbrat de o coroand mufalA de arginl crenelal.

c!

Semnifica!iile elementelor insumate


Roata de cdruld reprezintb una dlntre ocupalille de bazd ale locuitorilor, rotd a. Ghindele repfezintd padurile de stejar din zond, iar numdrul lor indicd numerulsatelor care alceiuiesc comuna.

Coroana murale cu un turn crenelat semnificA faptul cd


localitatea are rangul de comu-d.
')Anera nr.
1.2 esle

reprodus; nfacsiml

ANEXA Nt.

1.3'j

AEEZAJ!!,4

STEIlIA
comunei Raca, judelul Argeg

DESCRIEREA

9l

SE[4NIFICATIILE

elementelor insumate ale stemei comunei Raca, jude!ul


Arges,

Descrierea stemei Stema comunei Raca, potrivit anexei

nt

1.3, se compune

dintf-un scut iriunghiular albastru cu marginile fot!njite. in centrul scutului se afld un manunchl cu 3 spice de aur. in veaful scutului se afld un brau undat de argint.

Scuiu este timbrat de o 6010;n6 mural6 de argint cu un turn


cfenelat.

Semnificatiile elementelor insumate


Spicele de g|eu repfezintd una dintre ocupaliile de baze ale

locuito'i.or. agricultu'a. ar "urn;rJl lor ino ca numd'ur satelor


care alcatuiesc comuna, B.dul undar simbolizedza raul Teleo.'nan.

Cofoana murale cu un lum orenelat semnifica faptul cd


localitatea are rangul de comund.
')Anexa nr
1 3 este reproduse in

iacsimi

[,,IONITORUL OFICIAL AL ROI\,IANIEI, PARTEA ], Nr. 544/28.V'II.2013

GUVERNUL ROMANIEI

HOTARARE
privind aprobarea stemei ludetului Buziu
ln terneiul arl- 108 din Constitulia Romaniei, republicate, si at din Legea nf. 102/1992 privind stema tArii si sigiiiul statului,
a

ft.10 atin.2

Guvemul Romieniei adoptd prezenla hotdrare. Articolunic. apfoba slema judetului Buz6u, prevdzutd in anexa nr 1. - (1)Se (2) Descrlerea Si semnificatille elementelor insumaie ale stemei sunt Prevdzute in anexa nf, 2, (3)Anexele nf. 1 9i 2 fac parte integrantd din pfezenta hotAr6re.
PRIM.lV]]NISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

'

Contrasemneaze:
p. Vicep m-ministru, ministful

dezvoltSfri fegionale si administraljei


puolrce,

lulian Matache,
secreiar de stat Bucuregti, 14 augusi 2013.

Nr.595.

ANEXANr.1a

ANEXA Nr. 2

STEMA judelului BuzS!

DESCRTEREA
Descrierea stemei

elementelor insumate ale stemei judeluiui Buz6u

$r SEMNtFtCATitLE
Butiu se

Potivit anexe nf.

'.

dintr-un scut triunghiular cu marginile roiunjite, teiat si despicat in talpa. In partea superioard, in camp albastru, se afld o biserice de argint, rostuitd negru, redata din profil, avand la dextra un turn acopeft, strdpuns de o fereastfd circulad Si de o alta arcu i5 deasup ei; pe fatada laterala se afld 3 ferestre arcuite, doud in dreplul navei si una in dreptui absidei; acoperigul are pe flancud,

slema ludelu ui

compune

in partea de sus, doud globuri crucifere, tefminate cu cate o cruce latind; pe edificiu stA o acvila de aur, avand capul conturnat. cu arioile deschis-e sizborul coborat.
in variul scutului, in dreapta, in camp roEu, se afle o iibuld de aur in formd de pasdre stilizata. cu mai rnulte alveole, avend
diferite forme.
Tn varful scutului,

ciorchine de strugure rogu, avand o cod(e, doue frunze de vitS-de-vie s un mic cercel de cLloafe verde Semniticatiile elementelor ?nsumate
Biserica reprezintA vechiul sediu episcopal al BuzAului, care a avut un rmportant rol poliUc, rcligios, cultural, administrativ si judecAtofesc. Prin modulde reprezentare, constructia afate folul

in stanga, in cemp auriu, se afl6

un

reprezentat sediul Bdniei Tdrii de Jos (a Buzdului 9 Brdilei), important centru comercial si mestesugdresc al vremii. Fibula este piesa principald a'Tezauruluide la Pietroasele", cunoscut sub denumirea pop!lard'Cloqca cu puiide aur", avand
o valoare istorice si documentard inestimabilS.

9i locul BuzAului in configuralia geopolitice a impului. A

Ciorchinele de sirugure reprezinld una dinke ocupalille de


bazd ale locuitorilor din iudetul Buzdu. viticultu.
')Anexa nr
1 esle reprodusA in iacs mil

MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEAI, NT

544I28.VIII.2013

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIET PUBLTCE CENTRALE


GUVERNUL ROI\,IANIEI
OFICIUL NATIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC

ORDIN
privind aprobarea modlelor utilizate de personalul din cadrul Oficiului Nalional pentru Jocuri de Noroc pentru legitimatia de serviciu, insigni, ordinul de serviciu permanent, procesul-verbal, procesul-verbal de constatare gi sanclionare a contraventiilor gi chitanlier
AvSnd in vederel dispoziliile ad.6 alin. (6) Horarea Guvernului nn 298/2013 privind organizarea gifunclionarea Oficiului Nalionalpentru Jocuri de Noroc Sipentru modificarea Hotdrarii Guvemului nr 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanlei de urgenld a Guvernului nr. 7712009 privind organizarea 9i exploatarca jocurilof de noroc; Ordonanlei Guvernului nr. 2/2001 privind regimuljuridic al contraventiilor, aprcbatd cu modificdri 9i completari -dispoziliile prin Legea nr. 180/2002, cu modific6rile Ei complerile ulterioare; dispoziliile art. 105 alin. (7) din Ordonanla Guvemului nr- 92/2003 privind Codul de procedur; fiscal6, republicai;, cu modificarile 9i completSfile ultedoare,

in temeiul prevederilor art. 1 alin. (8) Fi ale art.4 alin. (3) din Ordohanla de urgenla a Guvefnului nr.2012013 privind infiintarea, organizarea Fifunc!onarea Oficiului Nalional pentru Jocuride Noroc si peniru modificarea 9i completarea Ordonanlei de urgenld a Guvemului nr 7712009 privind organizarea giexploatarea jocurilorde noroc, aprobatd cu modific6ri 9i oompleteri pr n
Legea nt. 22712013,

pregedintele Oficiutui Nalional pentru Jocuri de Noroc emite urmAtorul ordini


(1) Se aprobd modelele utilizate de personalul din Art. 2. Prezentul ordin intrd in vigoare la data publicSrii in pentru pentru l\/onitorulOficialalRomeniei, Partea L cadrul Oficiului Nalional Jocuri de Noroc

Art. 1.

Skucturile de specialitate din cadrul Oficiului legitimalia de serviciu, insignd, ordinul de serviciu permanent, Art. 3. pentru procesulverbal, procesul-verbalde constalare qisanclionare Jocuri de Noroc vor duce la indeplinire Nalonal dispoziliile prezentului ordin. coniraventiilor si (2)N4odelele prevazute la alin. (1)sunt prezentate ln anexele Aft. Prezentul ordin se publice in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea L nr 1--6 care fac parte integrantd din prezenlul

chltanlier.

ordin.

4.

Presedintele oficiului National pentru Jocuri de Noroc,

Cristinela Odeta Nestor

Bucuregti, Nr. 141.

august 2013.

MONITORUL OFICIAL AL ROI\,4ANlEl, PARTEA t, Nr. 544/28.V|11.2013


ANEXANt.11

LEGITIMATIE DE SERVICIU

Nr.....-.......
L PENTRU NOROC
Organul de

contol

arg dr9tuI se voifice

rsrp6cltr93 regimuloi rsgal al acliviteilor din domgniuljocl|dlordenffi lasediulso.ial sodiul cnk6l sa! sdiul prmannt din Romania od 16
domiclliul fiscal de.laEl al pFml Juidlce, puncte de lu@, l6uri ori spalll de depozilarc a
mijloacolor de jocurj d6 noroc Bau ln oica att toc an @re se desra9oara aolivitef de nalura io@dlor La cere, oanele de polltie, janddmeri on alli agenli ai ro4ei publlcs au obligalia de a-9i da concursul la indaplinira alribuliilor oarslor de

L.gilimalia nu estelransmisibi|a. Pie.deEa bgiumaliise publice in presa 9i se anunl, oaarul smilentin ladnen d 48 de oc.

-ss _ss -ss


Descrierea legitimaliei de serviciu
'1. Descderea legitimaliei:

a) dimensiuni 90 mm/70 mm, carion grosime 1 mm; b) culori: rosu, galben, albastru, auriu, negru, a'b.
2. Ambalare individuald in portmoneu de piele, dimensiune 115 mm/90 mm.

3. Legitimalia de contrcl se compune din fila 1 si fila 2. 4. Avizarea se efectueazd pentru anul calendaristic in curs. 5. Avizarea se efectueazd prin aplicarea qtampilei emitentului Si semnarea de cdtre conducetorul

activitdlii de contfol.

')

Legltinralia de seryiclu esie reproduse

iniacsmil.

I\,4ONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I. Nr. 544128.VJII,20.13


ANEXA Nr.2')

Descriere insignS: Formar rctund5, in doua cefcuri concentrice. in cercul din mijloc, pe fondul Tricolorului Romaniei, in partea de sus, este stema Romaniei, iu contur negr!, iar dedesubt, cu maj!scule, in relief, sunt inscrise cu litere albe ONJN lacron,nJl O[ L u ui Nar'onal pent.L Jocuri de No.oct. in cercul exler'o-. pe fond aLriu,
cu litere neqre, este inscris; cu majuscule denumirea autoritatii inscriptionat,,ROL4ANlA'. Culori: rogu, galben gi albastru sidefat, auriu, negru, alb. pENTRU JOCURI 'OFlClUL NATIONAL DE NOROC", cu inscrisul sore nrerior. ar in oarlea oe,os. cu literele orienrate verlical, ink un ribon

')

nsisna esle rcprcdusa in iacsmil.

ANEXA

Nt

31)

')Seinsciuf!n4a numele prenumele ii numiru egilimate de conlrot. ") Se inscrL obiectivele conlrciului reg unea teriloria 6 in cae esle valab lordinulde
baza ceruia se efeclueazi

seryiciu, precum gitemeiul egatin

coniro!l

r)Anexa n.3 este r,aprodusaln tacsirnl.

'10

MONITORUL OFICIALAL ROIIANIE,, PARTEA I,

NT.

544128.V1|| .2013 AflEXA-N!-4

GUVERNUL ROMANIEI
OFICIUL NATIONAL PENTRU JOCURIDE NOROC

Adresar Calea Victoriei nr. 9, sectorul 3, municipiul Bucureqti

Serie: ONJN/DGSC/A Nr. ............

PROCES.VERBAL
Incheiat asuzi, ziua ........ luna .............. anul ................, in A. Subsemnalii, .....-......................, avand functia de ........._.............. la Directia generale de supraveghere gi control in cadrul Oficiului Nalional pentru Jocuride Nofoc, in baza

........-..

prevederilor: Ordonanlei de urgenl6 a Guvernului nL 2012013 privind infiintarea, organizarea si funcjionairca Oficiului Nalional pentru Jocuride Noroc gi pentru modificarea si compleiarea Ordonantei de urgentd a Guvernului N.77l2OOg privind organizarea gi exploatarea jocurilor de noroc, aprobatd cu modificdri 9i completeri ptin Legea nr 22712013, afe Ofdonantei de urcenta a Guvernului nr. 7712009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, aprobata cu rnodific6ri 9i completari prin Legea nr. 24612010, cu modiflcdrile 9i oompletarile ulterioare, 9i ale dispozjliilor Hoidrarii Guvemului nr 298/2013 privind organizarea gifunclionarea OficiuluiNalionalpentru Jocuride Norocsi pentru modificarea Hoterarii Guvemului nr 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Odonanteide urgente a Guvernului nt 7712009 privind oruanizarea Si exploatarea jocurilor de noroc, ale HotdrArii Guvernului nr.870/2009 pentru aprobarca Normelor metodologice de aplicare a Ordonanlei de urgenld a Guvemului nr. 7712009 prlvind organizarea 9i exploatareajocurilor de norcc, cu modificdrile sicompletdrile ulterioare, ale ordinelof de serviciu nr. ................... Si legitimatiilor nr. am efectuat un control la ............................................., cu sediulin .-......-..-..................., str. .................................. nr ......., bl. ......., sc. ..., ap. ..., seclorul (judelul)..................., telefon -................., inmatriculat6 la O-N.R-C. cu nf. J..../....../...-....-., C.U.1..........................,6od CAEN ........-............, ramu|a de activitate......................
B. Operatorul economic controlat a fost reprezentat

de
. .
.

...................., in

calitate de .......-......................., avand domiciliul stabilin ....................................., str. nr. ......, bl. ....., sc. ...., ap. ....., sectorirl 0udelul) ......-....-.., telefon ....-....-........, legitimat cu ......, seria ...... nr. ................., eliberat(d) de ................................ la data de . . . . . . : . . . . . , CNP ............-.................................
. .

C. Loculde desf;gurare a contfol!lui

E. Constatarile veriflcdrilor sunt inscrise in cele ........ file care fac parte integranta din prezentul

proces-vebal.
Pe timpul contfolului nu au fost produse pagube operatorului economic desfasurat in inlervalul orar: .............................. .
CLr prjvire

ve ficat. Conholul s-a

la modul in care s-a efectuat controlul 9i asupra celor constatate si consemnate in pfezentul proces-verbal, persoanele prezente nu au de fdcut/au de fScul u'mdtoarele obiecliJn :.............................

....................,,

Prezentul proces-verbal s-a intocmitin 3 exemplare qia fost inregislratin Regiskul unic de control

al

contribuabiiuiu

la pozllia..........., din care un exemplar a fost inmanat reprezentanlilor


Reprezentant aperator Maftori,

contribuabilului. lnspectori O.N.J.N.,

MONITORUL OFICIALAL ROI\4ANIEI, PARTEA

J,

Nr. 544/28.VIII.2013.

'11

GUVERNUL ROI\4ANIEI

oFtctuL NAT|oNAL PENTRU JOCURTDE NOROC Adresa: Clea Victoriei nr 9, sectorul 3,


mUnicipiul Bucurcgti Serier ONJN/DGSC/A Nr

Inspectoti O.N.J.N.,

Reprezentant operatol

Maftod,

12

MONITORUL OFICIALAL ROI\4ANIEI, PARTEAI,

NT.

544/28.VIII.2O'13

GUVERNUL ROMANIEI
OFICIUL NATIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC

Adresa: Calea Victoriei nr 9, sectorul 3,


municipiul Bucuregti

Sefie: ONJN/DGSC/A

Nr ............

lnspectoi o.N.J.N.,

Reprezentant operator

Maftoi,

MONITORUL OFICIALAL RO[4ANIEI, PARTEA I, NI, 544I2B.VIII.2O13

13

GUVERNUL ROI\,1ANIEI OFIdUL NATIoNAL PENTRU JocURI DE NoRoc

Adresa: Calea Victoriei nr 9, sectorul 3,


municipiul Bucuregti

Serie: ONJN/DGSC/A

Nr ............

De la locul conholului nu

se

inscdsuri:.......,,,,,.........

dic6/se ridicd urmatoarele/sume de bani, bunurile, valorile si

lnspectori O.N.J.N.,

Reprezentant operator

MONITORUL OFICIALAL RONIANIEI, PARTEA I, NI. 544128.VIII.2O 13


ANEYA

Nr 5

GUVERNUL ROIVANIEI
OFICIUL NATIONAL PENTRU JOCUR DE NOROC

Caiea Victoriei nr.

I,

sectorul 3,

municipiulBucufe$ti

PROCES.VERBAL
seria ONJN/A nr. ............... de constatare 9i sanclionare a contraventiilor
inche at in ........................, ziua .... luna .,,,,,,....,, anul -....... , avand functia de ...................... la Directra generald de supraveghefe gicontrol din cadrul Oficiului Nalional pentru Jocud de Noroc, in temei!l

Subsemnali,

prevederiof: Ordonanlej de urgenlS a Guvernuluj nt.2012013 privind infiinlafea, orcanizafea

funclionarea Oficiului Nalionalpeftru Jocuride Nofoc gipentru modifcafea gicompletarea Ordonanleide urgent6 a Guvernului nr.7712009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, aprobat6 cu

9i

modificdrl 9i completdri prin Legea ft.22712413, ale Ordonanlei de lrgen.ta a Guvernului ff.7712409 privind organizarea qi exploatarea jocurilor de noroc, aprobatd cu modificdri 9i compleidri prin Legea nr. 24612010, cu modificerile si completdrile ulterioare, siale dispoziliilor Hotdrarii Guvernului nr 298/2013 privind organizarea sifunclionarea Oficiului Nalional pentru Joc!ri de Noroc si pentru modificarea Hotdrarii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor meiodologrce de aplicafe a Ordonantei de urgenld a Guvernului nr. 7712009 privind organizarea Qi exploatarea jocudlor de noroc, ale Hotarahi Guvernului nr. 870/2009 pentru apfobarea Normelor metodologice de aplicafe a Ordonanlei de urgenle a Guvernulu nr. 7712009 privind organizarea 9i exploata rea jocui lor de noroc, cu modificdrile gicompletdrile ulterioare, ale legitimatiilor nr. .......- $ ale ord nelor de serviciu nr. .................-........., in urma contfolului efectuat in
ziua ....-..- luna .....-.......-....-.. anul ...... ora ..... ......... d n ...-....,,.-........................ str nr ......, sectorul/judetul ..........., am constatat urmStoafelel:

la

2.

3.

Faptele de mai sus conslituie contraventii prevdzule ia: cu amenda 1. aft. ............. din ....-.........-......... qise sar,\clioneaza conform art. ......-.din. in sume de ............... lei; 2. art. ............. din ......-................. gise sanclloneazd conform art. ........ din .............-.... c! amende in suma de ...-........... lei; cu amendS 3. art. ............. din ......-.............-... si se sanclroneazd conform art. ......-. din

...........

in sJm; de................ lei, in sumd totalS de.................... lei.


De sdvargirea acestor fapte se face vinovat contravenientul2 .........................................., reprezentat ocupalia ..........................-.., locul de muncd ..............-............., domiciliat(d) in ..............................-.., stt ........................-........... nn ...., bl. ....., sc. ....., ap. ...., judelul/seclorul ......-............, legitimat(a)cu ....... serja .... nr. .............., CNP...

de

numele/prenumele:

Conlqvenienl,

Martor,

I ln cazuli. re spalr aocatesle insuiicient se conlln!6 scrierea separatin 3 exmplare semnatede toate pa4lle pe ecare pagina, aceasta conslliuind anexa, parte inlegrant, a prezentLlL proces-verba 2 Pentru conkavenient persoan6jlridc6 se irec denumirea gised! social codurunic de inres slrafe (CUl) qidatee .o.ro ele de idFll'carF a p oe'.oar e . d'd o'porpzi

l;

I\,4ONITORUL OFICIAL AL RO[,,IANIEI, PARTEA I,

Ni

544I2A.VIII.2013

Contravenienrul [] nu este de falail l refuzdll I nu poate semna, imprejurea fiind confirrnate de martorul: numele/prenumele: str,,.......-..-...,,,..._ nr. ...., bl, ...., sc. .,,., seria,,..... nr. ..,,.,,,......-, CNP l\,4otivele pentru care procesuFverbal a fost incheiat in lipsd de mariori:
AJte mentiuni:

obiecliuni

a luat la cunogtinta c; are dreptul la obiectiuni qi nu a formulat/a form.ulat ufmdtoarele

Cu priviie la cele constatate

Si

consemnate in prezentul proces-verbal, conlravenientul

Suma totala lei reprezentand amend5 contraventjonale a fost achitatd cu chitanta seda ...... nf. ............. din data ................. sau va fiachitate in tefliren de 15 zile de la data inm6nidi sau comunicdrii prezentului procesulverbal, in coniul nr. desch:s |a ................,

de

B.fnconformitatecuart.............ldin...............seconfiscedebcontravenienturmdtoarelebunuri:

Pentru fapta de la pct. Preoizeri cu privire la rndsuri de conservafe si valorificare Bunufjle confiscate sunt in proprietatea lmpotriva prezentului proces-verbal, contravenientulpoate face plangere in terrnen de 15 zile de la data inmenarii sau comunicdrii acestuia. Plangerea se va depune la judecdioria competentd. Prezentul proces-verbal s-a intocmit in 3 exemplare, un exemplar a fost inmanat;st62i ............ sau va comulica co-travenientului in cer mult o runa de ta data incheierii. Contrcvenient,
Martor,

AtuEYA

Nr

6_)

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI oFrcrut NAIToNAL PENTRU JOCURT DE OROC


CUI:31717537

lJn

ilaloa

e Tfezorene 9i

onta bitilate

plblicg

Atte daie de dentilate

a d

obttoru tui

'r

Suma( nlei)

(1olr ulsume

deleilnlitelo)

r)$rcrmoiuom6ildBeetoruLe6i

')Anexa nn 6 este reprodusa in facsim

l.

I\IONITORUL OFICIALAL ROI\,4ANlEl, PARTEA , Nr. 544/28.V|11.2013

*
RECTIFICARI
LaOrdinu min strului jusliliei 9i I berlSlilor celdlenegti nr 1.785/C/2009 pfiv nd fedobandirea ceialenieircmane de cetre unele percoane, publicat in l\,4oniiorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 495 dln 16 iulle 2009, se face
umretoarea rectficare:

ln anexb, la pozilia ff.4,inloc.de: ,,4. Ashkenazi Yuval, liul tui Filip giAdnana, ndscut la data de 14 august 1968 in lacalitatea Petach Tikva, lsrael, ceqlean israelian, cu damiciliul actualin Israel, Petah nkva, str. Ein Ganin nt.42. (2.088,/2A08)" se va c ti ,,4. AshkenaziYuval. fiul lui FiIp sj Adnana, nascutta data de 14 iutie 1968 in localitatea Petach Tikla, lsrael, ce6lean isnefian, cu domiciliul actual in lsrael, Petah Tikva, str. Ein Ganin nt 42. (2.088/2448)".

EDITOR: GUVERNUL ROlrANlEl ,Monitorul Oficial" R.a. str Parcuiui nr 65 sectorul 1, BucureFtil c i F Ro427282 S Sucursala,,Un rea" Bucure9li BAN: RO55RN CBOO82OO67111OOOO 1 Banca Comerc a a RomanA IBAN] ROi 2TREz7o05o69)dxooo531 Dire4 a de Trezorerie 9i Conlabi ilale Publ cA a M! nic p ! u Bucure;ll (alocat nlma persoaneloriurd ce busetare) Te 021 318.51.29h50 lax 021.310 51.15, e-ma l: rnarketing@Emo.ro nternetr ww monitoru olicial ro Adresa penhu publicilale:centr! pentru relati c! publcu, Bucureqli,9os Pandlf nr' 1 b oc P33 parter sector! 5, tel 021.401.00.7a lax Q21 4o1 ao T 1,t 421.441.04 72

;i
MONITORUL

- A

()fIcIAL

,Jilill[lill|lil
|sSN 1453 --4495

TlparL ,lMoniloru Ofc al'


544/28.v111.2013

R.A.

lronitorul Oficial al Romaniei, Partea l, ni

conline 16 pagini.