P. 1
T i t l u l v Cadastru

T i t l u l v Cadastru

|Views: 4|Likes:
Published by Violeta Ijitchi

More info:

Published by: Violeta Ijitchi on Sep 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/08/2015

pdf

text

original

Titlul V REGISTRUL BUNURILOR IMOBILE Articolul 496.

Destinaţia registrului bunurilor imobile (1) În registrul bunurilor imobile sunt descrise imobilele şi sunt indicate drepturile reale care au ca obiect aceste bunuri. (2) Drepturile de creanţă, faptele sau raporturile juridice aferente imobilelor consemnate în registru pot fi înscrise în cazurile prevăzute de lege. (3) Orice persoană poate lua cunoştinţă de registrrul bununrilor imobile. (4) Modul de elaborare şi întocmire a registrului bunurilor imobile este stabilit de lege. Obiectivele articolului 496 constituie relevarea obiectului înregistrării imobiliare, precum şi relevarea caracterului public al acestuia prin posibilitatea luării de cunoştinţă de conţinutul acestuia de către orice persoană. În Republica Moldova, pentru prima dată noţiunea de registru al bunurilor imobile apare odată cu adoptarea în februarie 1998 a Legii cadastrului bunurilor imobile, care prin reglementările sale stabileşte condiţia ţinerii unui registru unic al bunurilor imobile. Obiect al înregistrării în registrul bunurilor imobile conform respectivei legi erau bunurile imobile şi drepturile patrimoniale asupra acestora. Prin instituirea unui registru unic al imobilelor, legislatorul exclude o serie de incomodităţi care erau legate de ţinerea până la 1998 a mai multor sisteme de evidenţă a imobilelor separate, cum ar fi registrul construcţiilor în localităţile urbane, cărţile de evidenţă a gospodăriilor în localităţile rurale, registrrul cadastral funciar, registrul unic al gajului etc. Scopul principal urmărit prin instituirea unui sistem uunic de evidenţăţ a imobilelor constituia asigurarea garantării drepturilor cetăţenilor în efectuarea actelor juridice cu imobilele, crearea şi ţinerea unui sistem unificat de evidenţă a imobilelor, cât pentru asigurarea informaţională a populaţiei, atât şi pentru crearea unui cadastru fiscal imobiliar. Legea respectivă se aplica la următoarele categorii de bunuri imobile: terenuri, construcţii şi încăperi izolate. Codul civil lărgeşte spectrul categoriilor de bunuri imobile ce constituie obiect al înregistrării în cadastrul bunurilor imobile. În articolul 496 legislatorul enunţă faptul, că obiect al înregistrării în Registrul bunurilor imobile apar bunurile imobile şi drepturile reale asupra acestora. Noţiunea bunului imobil este indicată în articolul 288 al Codului civil. După cum este stabilit prin prevederile articolului 496 în ce priveşte drepturile asupra bunurilor imobile, este necesar de reţinunt, că obiect al înregistrării în registrul bunurilor imobile apar doar drepturile reale. Drepturile de creanţă reprezintă obiect al înregistrării doar în cazurile expres prevăzute le lege. În acest sens este necesar de menţionat, că până la punerea în aplicare a Codului civil, obiect al înregistrării în registrul bunurilor imobile conform Legii cadastrului bunurilor imobile erau toate drepturile patrimoniale. Scopul ducerii registrului bunurilor imobile este asigurarea opozabilităţii drepturilor, iar în cazurile prevăzute de lege registrtul îndeplineşte şi scopuri constitutive de drepturi. (1) Aliniatul unu al articolului 496 expune, că în registrul bunurilor imobile sunt descrise bunurile imobile. Prin descrierea bunului imobil se are în vedere indicarea caracterelor identificatorii ale bunului imobil şi anume: a) Tipul bunului imobil (ex.: teren, construcţie, subsol etc.). Tipul bunului imobil este determinat de natura acestuia prin constatare simplă realizată fie de către proprietar, fie de către specialistul din cadru instituţiei ce asigură ţinerea registrul bunurilor imobile (oficiul cadastral teritorial). În cazul încăperilor izolate din cadrul construcţiei tipul acesteia

) doar în acel moment poate fi determinat modul de folosinţă a acestuia (ex. Deasemenea şi în cazurile atribuirii în folosinţă a spaţiilor forestiere. prin comasare a unui bun imobil nou în procedura şi condiţiile stabilită de legislaţie. Prin formarea bunului imobil este necesar de înţeles crearea dintr-un bun imobil existent prin divizare unul sau mai multe bunuri imobile noi sau crearea din mai multe bunuri imobile. Astfel. d) Suprafaţa bunului imobil. Destinaţia masivului forestier este reflectat în cadastrul silvic de stat şi se modifică în procedura stabilită de legislaţia silvică. Pentru unele bunuri imobile modul de fololsinţă sau destinaţia poate fi determinată din natura bunului (ex.) este determinat din conţinutul documentaţiei de proiect şi actul de dare în exploatare. că . 1056 din 12.06. În ce priveşte construcţiile.(apartament (locuinţă).: teren cu destinaţie agricolă. Destinaţia construcţiei se reflectă în documentaţia de proiect. în actele de dare în exploatare. staţiile de emisie tele sau radio).: calea ferată. teren destinat construcţiei şi exploatării casei de locuit etc. destinaţia terenunlui este reflectată în cadastrul funciar specializat şi este modificată printr-o procedură specială prevăzută de Codul funciar. În cazul hotarelor generale hotarele pot fi determinate prin efectuarea măsurărilor. f) Configuraţia bunului. Astfel. magazin. prin suprafaţă a acestora este necesar de înţeles suprafaţa totală. e) Tipul hotarelor – generale sau fixe. iar în cazul schimbării destinaţiei – din documentele ce determină modul de folosinţă a încăperii izolate.). legislatorul. Structura numărului cadastral este determinată în Hotărîrea Guvernului nr. care până la 12. fapt care presupune posibilitatea deplasării ulterioare a acestora (hotarelor) la o eventuală fixare a hotarelor. De regulă aceasta este precedată de procedura de formare a bunului imobil transmis în folosinţă. Numărul cadastral al bunului imobil este un număr individual. În acest sens a vedea Codul apelor).11. hotarele pot fi generale şi fixe. iar respectiv introdus în registrul bunurilor imobile doar după atribuirea obiectului în folosinţă. La unele categorii de bunuri imobile destinaţia sau modul de folosinţă poate fi determinat. Configuraţia bunului imobil constituie o reflectare a formei acestuia proiectată pe planul cadastral sau geometric.2003. pentru asigurarea necesităţilor de apă potabilă a populaţiei. Totodată. b) Destinaţia şi/sau modul de folosinţă a bunului imobil – (ex. În cazul construcţiilor-bloc cu mai multe nivele (etaje) suprafaţa acesteia este determinată de suma suprafeţelor fiecărui etaj. iar în cazul schimbării destinaţiei acestora prin documentele prevăzute de legislaţie (ex. instalarea bornelor de hotar şi coordonarea amplasării hotarelor cu proprietarii funciari adiacenţi. în cazul atribuirii în folosinţă a obiectivului acvatic (iaz. legislatorul stabileşte. Suprafaţa bunului imobil este reflectată în metri patraţi sau hectare. modul de fololsinţă a sectorului forestier poate fi determinat reieşind din contractul de transmitere în folosinţă şi autorizaţia de folosinţă a spaţiului forestier.). Se atribuie de cătrte subiectul ce asigură ţinerea registrului bunurilor imobile la înregistrarea primară a bunului imobil. reflectată în planul cadastral sau geometric al bunului imobil. legislatorul exclude din categoria obiectelor de înregistrare drepturile de creanţă. Fixarea hotarelor presupune efectuarea unor lucrări de măsurare cu precizie sporită. irepetabil pentru fiecare bun imobil în parte.: fololsinţă specială. depozit etc. râu etc.) Destinaţia şi/sau modul de folosinţăţă a bunului imobil este relevată din documentele ce stabilesc regimul folosirii bununlui imobil. stabileşte că obiect al înregistrării în registrul bunurilor imobile pe lângă bunurile imobile sunt şi drepturile reale asupra acestora. spre exemplui. precum şi în cazul formării bunului imobil. pentru gospodăria piscicolă etc. Astfel.1997. În cazul terenurilor.: autorizaţie de folosinţă etc. conform Legii cadastrului bunurilor imobile constituiau obiect al înregistrării în registrul bunurilor imobile. c) Numărul cadastral al bunului. (2) Conform prevederilor prezentului articol. dar fără instalarea bornelor de hotar şi coordonarea hotarelor cu proprietarii adiacenţi.

dar care se produc prin puterea legii. Condiţia este ca informaţia furnizată să nu necesite sistematizare. Celelalte categorii de persoane pot face cunoscut cu informaţia din registru contra unei plăţi în modul stabilit de legislaţie. Raporturile juridice ca obiect al înregistrării constituie acele relaţii ce nu privesc apariţia drepturilor reale. şi care făcându-şi apariţia presupun posibilitatea producerii efectelor în ce priveşte bunurile imobile sau apariţia drepturilor asupra acestora. Dreptul de creanţă este opozabil unei sau. plata este determinată pe bază contractuală. Condiţia înscrierii acestora în registru bunurilor imobile este faptul prevededrii acestora în lege (ex. în temeiul căruia titularul dreptului are posibilitatea de a pretinde de la un alt subiect determinat să dea. unde în sens larg prin fapt juridic înţelegem cât actele juridice comise de persoane. iar în sens restrâns doar faptele omeneşti săvârşite fără intenţia de a produce efecte juridice. Astfel. faptele sau raporturile juridice aferente imobilelor pot fi înscrise în registru în cazurile în care legea prevede acest fapt. sau să nu facă ceva.drepturile de creanţă. Prin drept real ca obiect al înregistrării în registrul bunurilor imobile este necesar de înţeles drepturile despre care s-a făcut comentariu la articolul 289 al Codului civil. implicit prin fapt juridic în înţelesul articolului 496 al codului civil urmează să înţelegem faptele omeneşti săvârşite fără intenţia de a produce efecte juridice. (4) Modul de ţinere a registrului. în scopuri comerciale şi sistematizată. Regula generală este. Articolul 497 Prezumţia caracterului autentic şi complet al datelor din registrul bunurilor imobile (1) Înscrierile făcute în registrul bunurilor imobile se prezumă autentice şi complete până la proba contrară. După cum rezultă din scopurile creării şi ţinerii unui registru unic al bunurilor imobile. orice persoană care este interesată de conţinutul informaţiei referitor la un bun imobile este în drept făcându-şi identitatea să primească toată informaţia din registru cu privire la acest bun. Lista categoriilolr de persoane ce beneficiază de informaţie gratuită din registrtu este determinată în Legea cadastrului bunurilor imobile. că din această categorie fac parte subiectele de drept public. cum noţiunea de fapt juridic este posibil de a fi înţeleasă în stricto sensu şi în lato sensu. informaţia din registrul bunurilolr imobile poate fi prezentată gratuit sau contra plată. (3) Aliniatul trei al articolului 496 al Codului civil consacră caracterul public al registrului bunurilor imobile. Faptul juridic poate fi obiect al înregistrării doar în cazurile prevăzute de lege. atât şi evenimentele naturale. iar aceestuia din urmă îi corespunde obligaţia corelativă de a da. a face. precum şi a documentelor ce ţin de înregistrarea bunurilor imobile este stabilit prin Legea cadastrului bunurilor imobile. care în exercitarea competenţei sale are necesitatea de respectiva informaţie. mai multor persoane strict determinate. condiţiile şi modul de completare a registrului. (2) Conţinutul registrului este considerat autentic în favoarea celui care a dobândit prin act juridic un drept de la o persoană dacă dreptul era înscris în registrul . După cum prevede Legea cadastrului bunurilor imobile.: antecontractul). precum şi evenimentele (faptele naturale) şi legislatorul conferă un compartiment aparte actelor juridice. Prin drept de creanţă este necesar de înţeles acel drept. precum şi evenimentele (faptele naturale). sau a nu face ceva. dar care se produc prin puterea legii. Astfel. În cazurile în care furnizarea informaţiei se efectuiază sistematic. sau să facă. după caz. una din direcţiile de utilizare a registrului este accesul persoanelor interesate la informaţia din registru. structura.

Spre exemplu. Astfel. vânzătorul a decedat. În afară de fundamentarea logică a probabilităţii există şi o altă fundamentare şi anume aceea care se bazează pe experienţă şi legitate şi care poate fi exprimată prin frecvenţă. acesta va fi obligat la despăgubiri. profitând de acest fapt a încheiat un act juridic prin care a dobândit proprietatea asupra bunului imobil.praesumptio) este utilizată deosebit de larg în jurisprudenţă. (2) Pornind de la idea. iar metoda de creare a acestei practici se bazează pe probabilitatea generalizărilor prezumtive. fapt despre care . unde titular de drept în realitate este o altă persoană. Tot în contextul condiţiei expuse mai sus. prin care s-a modificat fie numele titularului de drept. condiţia considerării acesteia este înregistrarea acestui drept în registrul bunurilor imobile. fie alte date. . însă cunoştea despre aeastă greşală. dobânditorul de drept nu mai beneficiază de prezumţia autenticităţii datelor din registru. pe practica cotidiană a vieţii. adică în calitate de caracteristică numerică a posibilităţii petrecerii fenomenului. posibilitatea de a beneficia de prezumţia caracterului autentic al datelor din registru este exclusă. Prin urmare. (1) Prezumţia (lat. unde titular al dreptului ar figura cel ce a transmis dreptul. era făcută o notare despre contestarea autenticităţii datelor din registrul imobilelor. că atunci. Concluzia despre veridicitatea şi corectitudinea prezumţiilor este bazată. că datele din registrul bunurilor imobile poartă caracter autentic. de regulă. Deosebit de vag s-ar putea de vorbit despre garantarea raporturilor civile în lipsa principiilor prezumţiei bunei credinţe a părţilor la raport etc. în momentul în care se pune întrebarea referitor la dobândirea cu bună sau rea-credinţă a bunului imobil prin actul juridic încheiat. la momentul săvârşirii actului prin care s-au dobândit dreptuiri. pornind de la ideea. Este. când persoana în cauză a cunoscut deespre neautenticitatea datelor din registru. însă necesar de ţinut cont de faptul. spre exemplu a contractului de vânzare-cumpărare a imobilului. În acest caz se exclude situaţia în care o altă persoană ar pretinde la dobândirea dreptului asupra aceluiaşi bun imobil. Forţa prezumţiei se manifestă prin aceea. respectiv şi actele prin care s-au dobândit drepturi de la persoanele drepturile cărora au fost înscrise în registrul bunurilor imobile. că acestea nu ar fi fost recunoscute în drept. Acelaşi efect urmează şi atunci când în registru nu există o asemenea notare. Prin urmare este exclusă şi posibilitatea considerării acesteia drept dobânditor de bună credinţă. Persoana. se consideră autentice. care. este greu de închipuit garantarea libertăţii persoanei şi aplicarea normelor procesual-penale în lipsa principiului prezumţiei nevinovăţiei persoanei bănuite. pentru garantarea continuităţii şi stabilităţii raporturilor imobiliare. legislatorul consacră în articolul 497 al Codului civil pentru înscrierile făcute în registrul bunurilor imobile prezumţia unui caracter autentic şi complet.în numele persoanei. că caracterul neautentic al datelor presupune că aceste date nu corespund realităţii. dar dobânditorul de drept cunoaşte despre neautenticitatea datelor din registru. Pentru exemplu. Posibilitatea considerării înscrisurilor din registrul bunurilor imobile ca fiind neautentice se realizează doar prin proba contrară. că faptul prezumat în realitate are loc cel mai des. orice persoană. Am putea aduce drept exemplu situaţia în care ulterior momentului încheierii. iar la expirarea a şase luni de la deschiderea moştenirii moştenitorul a obţinut certificat de moştenitor. la momentul întroducerii datelor în registru s-a comis o greşală tehnică. Această dispoziţie nu se aplică atunci când s-a notat o contestare asupra autenticităţii sau atunci când neautenticitatea era cunoscută dobânditorului. când în registrul bunurilor imobile. fie mărimea cotei-părţi a dreptului de proprietate. atragem atenţia asupra faptului. la utilizarea informaţiei din registrul bunurilor imobile va beneficia prezumtiv de o informaţie veridică şi suficient completă referitor la bunul imobil. iar în cazurile producerii de daune. Probaţiunea se face în condiţiile generale stabilite de legislaţia procesual-civilă. În situaţia dată. fapt pentru care este creat registrul bunurilor imobile. În acest sens. Este incontestabilă importanţa prezumţiilor.

Dobândirea drepturilor reale supuse înregistrării (1) Drepturile reale asupra imobilelor supuse înscrierii potrivit legii se vor dobândi atât între părţi. în baza Codului civil în vigoare. Intabularea poate constitui drept condiţie de dobândire sau opozabilitate a dreptului stabilite atât prin lege. Intabularea este realizată atât în cazurile prevăzute de lege. înscriere provizorie şi notare. iar prin urmare. Este vorba despre aceea. inclusiv grevările dreptului de proprietate erau supuse înregistrării la fel ca şi drepturile tabulare. intabularea poate fi aplicată şi în cazurile în care legea nu prevede obligativitatea înregistrării dreptului real imobiliar. Astăzi. înscrierea provizorie şi notarea. Notarea presupune înscrierea drepturilor de creanţă. acela se va considera că a dobândit prin efectul actului juridic legal dreptul de prioprietate. (2) Drepturile reale se vor pierde sau stinge numai dacă radierea lor s-a înscris în registrul bunurilor imobile cu consimţământul titularului. Consimţăţmântul nu este . în perioada de până la intrarea în vigoare a Codului civil. (3) Înscrierea provizorie şi intabularea şi notarea se face doar în cazurile prevăzute de lege. Aceasta. modificarea sau stingerea unui drept real imobiliar. având scopul creării unei priorităţi din această înscriere. În acest caz şi contractul de vânzare-cumpărare şi certificatul de moştenitor serveşte ca temei şi dă posibilitate de a înregistra dreptul de proprietate asupra bunului imobil în registrul bunurilor imobile. toate drepturile. însă cine primul din aceste două persoane va depune cererea de înregistrare şi va înregistra dreptul asupra acestui bun. Intabularea constituie înscrierea care se săvârşeşte cu titlu definitiv cu privire la constituirea. cât şi prin contract. cât şi în cazurile în care este solicitată de părţile contrractuale. Articolul 498. că dreptul de proprietate asupra unui bun imobil se dobândeşte din momentul înscrierii acestuia în registrul bunurilor imobile. faptelor sau raporturilor juridice. Menţiunile priveau faptele juridice care puteau duce la stingerea sau naşterea drepturilor patrimoniale asupra bunului imobil. Ulterior ea trebuie justificată. că articolul 321 Cod civil stabileşte. cum ar fi faptul sau momentul înregistrării dreptului. (1) Comparativ cu prevederile legislaţiei în vigoare. (2) Intabularea şi înscrierea provizorie are ca obiect drepturile tabulare. Înscrierea provizorie se face atunci când nu este posibilă intabularea. (3) Înscrierea provizorie şi notarea se fac numai în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege. existau doar două feluri de înscrieri: înregistrarea propriu-zisă şi menţiunea. (2) Intabularea şi înscrierea provizorie au ca obiect drepturile tabulare. Felurile înscrisurilor (1) Înscrierile sunt de trei feluri: intabularea. care este condiţionat de o justificare. iar notarea se referă la înscrierea drepturilor de creanţă.cumpărătorul cunoştea. cât şi faţă de terţi numai prin înscrierea în registrul bunurilor imobile a constituirii sau strămutării lor în temeiul acordului de voinţă între părţi. Astfel. îscrierea drepturilor asupra bunurilor imobile în registrul bunurilor imobile are loc prin intabulare. a faptelor sau a raporturilor juridice aferente imobilelor consemnate în registru. însă nu împiedică cumpărătorul de a înregistra dreptul de proprietate în registrul bunurilor imobile chiar şi după ce moştenitorul a primit certificatul de moştenitor. Înscrierea provizorie este un înscris prealabil (prenotare). care nu pot constitui obiect al intabulării sau înscrierii provizorii. Articolul 499.

În cazul persoanei fizice faptul încetării din viaţă nu dă temei de a radia dreptul din registrul bunurilor imobile. iar prin urmare şi încetarea dreptului de propietate are loc şi în cazul renunţării la dreptul de proprietate. în contractele translative de proprietate încheiate de către titularul dreptului. radierea se va face cu păstrarea dreptului acestuia. chiar dacă transmiterea de facto a casei de loocuit a avut loc mult mai devreme sau mult mai târziu decât momentul înregistrării. în cazurile prevăzute de lege. dacă între două persoane a fost încheiat un contract de vânzare-cumpărare a unei case de lolcuit. (3) Dacă dreptul care urmează să fie radiat este grevat în fololsul unui terţ.necesar dacă dreptul se stinge prin împlinirea termenului arătat în înscriere ori prin deecesul sau încetarea existenţei titularului. La expirarea acestui termen. Temei de radiere a dreptului va constitui actele de reorganizare sau lichidare a persoanei juridice (modificările în documentele de constituire sau actele de lichidare (dizolvare) a persoanei juridice conform prevederilor articolelolr 86 şi 87 al Codului civil). La momentul efectuării înscrisului în registrtul bunurilor imobile. În cazul în care în documentul ce adevereşte dreptul asupra bunului moştenit face referinţă doar la o cotă-parte din bunul moştenit. fie părţile în contract pot să stabilească anumite termene pentru exercitarea dreptului supus înregistrării (ex. Tot temei de radiere a dreptului prin exprimarea consimţământului titularului se va considera prezentarea cererii de radiere în virtutea faptului că bunul imobil nu mai există (s-a deteriorat sau s-a transformat). Desemenea consimţământul operării radierii dreptului. cumpărătorul dobândeşte. Acest drept rămîne înscris în registru până la momentul prezentării de către moştenitorul patrimoniului a documentului ce adevereşte dreptul asupra bunului moştenit. registratorul va opera o modificare a cotei-părţi respective a dreptului. dreptul de arendă a unui imobil). până la radierea definitivă atunci când ultimul moştenitor va depune cererea de înregistrare a cotei-părţi dreptului său. dreptul de proprietate din momentul efectuării înscrierii dreptului în registrul bunurilor imobile. şi aceasta este . În cazurile când este exercitată o procedură de urmărire silită a bunurilor. (2) În ce priveşte încetarea dreptului de proprietate. atât şi prin lichidare. după caz. Astfel. prin condiţia prezentului articol dreptul real asupra bunului imobil pentru dobânditor apare din momentul înregistrării dreptului în registrul cadastral al bunurilor imobile. acesta încetează odată cu înscrierea radierii dreptului din registrul bunurilor imobile. registratorul din oficiu operează radierea dreptului. (1) Alineatul unu al articolului 499 Cod civil prevede momentul dobândirii dreptului real asupra bunului imobil. d) Există o hotărâre judecătorească irevocabilă (alineatul (4) al articolului 499 Cod civil). Astfel. Pentru operarea radierii din registrul bunurilor imobile este necesar prezenţa unei din următoarele condiţii: a) Să fie prezent consimţământul titularului de drept. dacă pe parcurs părţile nu au operat şi înregistrat careva modificări. consimţământul. de regulă. actul administrativ va înlocui acordul de voinţă sau. Fie legislaţia în vigoare. o confiscare sau o altă înstrăinare care presupune lipsa consimţământului proprietarului bunului. c) Dreptul se stinge prin scurgerea termenului. registratorul fixează termenul dreptului. În cazul persoanei juridice consimţământul de radiere a dreptului din registrul bunurilor imobile este reflectat în actul de decizie adoptat în limitele stabilite de legislaţie sau dee actele de constituire a respectivei persoane juridice. spre exemplu. În ce priveşte persoana juridică. operarea radierii dreptului are loc cât în cazul încetării persoanei juridice prin reorganizare. Consimţământul titularului dreptului este exprimat. Opozabilitatea dobândirii dreptului de proprietate se face deasemenea din momentul înregistrării dreptului real în registrtul bunului imobil. b) Titularul dreptului să fi încetat a mai exista . (4) Hotărârea judecătorească irevocabilă sau.

dreptul real asupra bununlui imobil supus înregistrării apare doar din momentul înregistrării. iar prin urmare persoana care prima va înregistra dreptul asupra bunului imobil aceea şi va dobândi dreptul de proprietate. Spre exemplu. Actul administrativ poate fi drept temei de înlocuire a consimţăţmântului persoanei la radierea dreptului din registru atunci când legislaţia o prevede în mod expres. Cea de-a doua persoană nu va mai avea posibilitate de a înregistra dreptul chiar dacă contrractul a fost încheiat mai devreme. proprietarul poate stipula condiţia consecutivităţii înregistrării lui. În cazul peirii bunului imobil grevarea dreptului de proprietate deasemenea va fi radiată. dreptul de arendă fiind înscris în registrul bunurilor imobile. trebuie înregistrată. Această condiţie. după care în baza prevederilor legislaţiei se asigură înstrăinarea forţată a bunului imobil (alineatul (4) al articolului 499 Cod civil). iar pe durata arendei proprietarul a înstrăinat bunul imobil. Articolul 500. temei rămânând contractul de arendă încheiat anterior. dreptul îl va dobândi acel din cumpăărători care primul va înregistra dreptul dobândit în baza contractului încheiat. Exemplu poate servi decizia de punere a sechestrului pe bununl imobil pentru urmărirea silită a plăţilor obligatorii faţă de stat. . dar cererea de înregistrare a fost deepusă mai târziu. (2) Consecutivitatea poate fi modificată ulterior. dreptul de a fi satisfăcut cu preferinţă pentru obligaţia neexecutată din contul bunului gajat îl va avea acel creditor care şi-a înregistrat dreptul anterior celorlalţi creditori. b) Cel de-al doilea aspect priveşte consecutivitatea onorării drepturilor. Astfel. de asemenea. (1) Prin consecutivitate a drepturilor este necesar de înţeles ordinea satisfacerii sau asigurării drepturilor după ordinea înscrierii acestora în registrul bunurilor imobile. în cazul în care proprietarul unui imobil încheie cu două persoane diferite un contract care prevede transmisiunea dreptului de proprietate. spre exemplu. e) Există un act administrativ. în cazul grevării dreptului de proprietate cu ipotecă. deeoarece conform prevederilor legislaţiei. Consecutivitatea drepturilor înscrise în registrul bunurilor imobile (1) Consecutivitatea drepturilor înscrise în registrul bunurilor imobile se determină în conformitate cu consecutivitatea înregistrării lor. (3) Alineatul trei presupune situaţia în care înscrisul cu privire la grevările dreptului se păstrează indiferent de faptul dacă s-a operat radierea dreptului grevat în registru. Această regulă urmează să fie privită sub două aspecte: a) Primul aspect priveşte momentul dobândirii dreptului. Acest act administrativ trebuie să îndeplinească toate condiţiile cerute de legislaţie faţă de întocmirea acestui act pentrru a permite corecta apreciere a domeniului şi întinderii radierii dreptului. dacă sectorul de teren a fost transmis în arendă. Deasemenea grevarea este supusă radierii şi în cazul în care titularul dreptului ce grevează dreptul de proprietate devine totodată şi proprietar al bununlui. (3) În cazul înregistrării unui drept. Se consideră dată a înregistrării ziua depunerii cererii de înregistrare. şi dreptul de ipotecă aparţine concomitent la două sau mai multe persoane. Astfel. Pentru aceasta este nececesar acordul persoanelor care-şi schimbă consecutivitatea şi înregistrarea modificării în registrul.realizată în baza unei hotărâri judecătoreşti irevocabile. dreptul de proprietate dobîndit de către cumpărător va rămâne grevat cu dreptul de arendă. registratorul în temeiul acestei hotărâri judedcătoreşti va opera radierea dreptului din registrul bunuurilor imobile. Nu se aplică regula interdicţiei radierii grevării referitor la radierile care se operează în legătură cu pieirea bunului imobil.

Este condiţionat aceasta de faptul. Schimbarea consecutivităţii drepturilor înregistrate presupune modificarea ordinii de preferinţă a executării sau asigurării drepturilor. moment de înregistrare a dreptului va constitui momentul depunerii primei cereri. Ordinea consecutivităţii de asemenea se va respecta şi în acest caz.Data înregistrării dreptului se consideră data depunerii cecrerii dee înregistrare a acestui la oficiul cadastral teritorial. b) în temeiul unei hotărâri judecătoreşti care nu este încă irevocabilă. de a stabili consecutivitatea înregistrării lui. la înregistrarea dreptului. Registratorul oficiului cadastral teritorial va opera modificările în registrul bunurilor imobile în baza acordului în scris a persoanelor – titulari ai drepturilor înregistrate. Faptul depunerii cererii de înregistrare a dreptului se consemnează la oficiul cadastral teritorial. ulterior momentului înregistrrării de a schimba de comun acord ordinea şi consecutivitatea drepturilor înscrise. constituirea sau stingerea unui drept tabular ori cel care administrează bunurile unei alte persoane a fost obligat să dea o garanţie ipotecară. inclusiv şi celui care grevează dreptul de proprietate. Aceasta nu poate fi modificată prin acordul părţilor sau decizia registratorului. că cererile se pot depune în aceeaşi zi. şi în cazul constatării refuzului de înregistrare a dreptului sau respingerii cererii ca fiind neântemeiate. Această condiţie este înregistrată în registrul bunurilor imobile sub formă de notare. Este importantă chiar şi ora depunerii cererii de înregistrare. că şi decizia registratorului oficiului cadastral teritorial de refuz de înregistrare a dreptului şi respingerea cererii de înregistrare a dreptului poate fi atacată în instanţa dee judecată. Articolul 501. intenţiei de a ipoteca şi antecontractul privind arendarea bunului imobil. . (3) Alineatul trei stabileşte dreptul proprietarului bunului imobil. s-ar presupune. creditorii gajişti în cazul gajului repetat asupra unui bun imobil pot modifica ordinea de consecutivitate a înregistrării dreptului. Consemnnarea zilei şi orei de depunere a cererii are importanţă chiar şi atunci. când registratorul oficiului cadastral teritorial refuză înregistrarea dreptului sau respinge cererea de înregistrare a dreptului (articolele 30 şi 33 ale Legii cadastrului bunurilor imobile). Spre exemplu. deoarece. iar prin urmare chiar dacă s-a depus cererea de înregistrare a dreptului dee către două şi mai multe persoane în aceieaşi zi. care se face doar după înregistrarea efectivă a acestora şi doar după acordul comun al titularilor consecutivitatea drepturilor cărora se modifică. În acest sens este necesar de făcut deosebire între consecuvitatea înregistrării drepturilor şi schimbarea consecutivităţii drepturilor înregistrate. Înscrierea provizorie în registrrul bunurilor imobile Înscrierea provizorie în registrul bunurilor imobile se cere dacă: a) dreptul real dobândit este afectat de o condiţie suspensivă sau rezolutorie. iar prin urmare se va modifica rangul gajului. (2) Alineatul doi stabileşte posibilitatea titularilor drepturilor înregistrtate în registrul bunurilor imobile. Astfel. o parte a fost obligată la strămutarea. c) debitorul a consemnat sumele pentru care a fost înscrisă ipoteca. proprietarul depune cererea de notare a intenţiei de a înstrăina. consecutivitatea înscrisurilor în registru se va respecta ţinând cont de ora depunerii cererii de înregistrare a dreptului. stabilind totodată şi ordinea (consecutivitatea) de înregistrare a acestora. Spre exemplu. consecutivitatea înregistrării drepturilor este obiectivă şi este condiţionată doar de momentul depunerii ceererii de înregistrare.

lista categoriilor de drepturi supuse înscrierii provizorii poartă caracter exhaustiv şi spectrul acestor categorii nu poate fi mărit. dar pe durata anumitei perioade de timp. b) Este de asemenea supus înregistrării provizorii şi dreptul real care urmează a fi strămutat. înscrierea cu privire la acest drept este făcută pentru opozabilitatea faptului. dar care nu este considerat transmis. că efectuarea înscrierii provizorii nu presupune şi dobândirea. dar posibilitatea de executare a căruia este pusă sub o condiţie rezolutorie. dacă în contractul de vânzare-cumpărare se stabileşte condiţia rezoluţiunii contractului în funcţie de momentul de achitare a preţului. În acest sens. modificarea sau stingerea unui drept tabular de la data înregistrării cererii. pentru exemplu dreptul de proprietate asupra bunului imobil dobândit în temeiul contractului de vânzare-cumpărare cu pact de răscumpărare apare la cumpărător din momentul efectuării înscrisului (înscrierii provizorii) în . Exemplu ar putea servi dobândirea dreptului de proprietate asupra imobilului în temeiul contractului de vânzare-cumpărare cu pact de răscumpărare. Intabularea dreptului va fi făcută la momentul când persoana interesată. care presupune obligarea părţilor aflate în litigiu. Articolul 502. acest drept nu poate fi exercitat. Astfel. constituit sau stins odată cu efectuarea înscrierii în registrul bunurilor imobile. constituirea sau stingerea dreptului este necesară justificarea înscrierii. Spre exemplu. La expirarea perioadei de timp pe durata căruia vînzătorul îşi poate exercita dreptul de răscumpărare. După conţinutul prezentului articol. a făcut dovada achitării preţului în modul şi condiţiile stabilite de contract sau prevăzute de lege. (1) Pornind de la faptul. De regulă acecste sume sunt mai mici decât valoarea bunului gajat. Condiţia suspensivă va afecta dreptul de proprietate pe durata termenului de răscumpărare. constituit sau stins în temeiul unei hotărâri irevocabile a instanţei de judecată. Prin drept real dobândit sub condiţie rezolutorie se înţelege acel drept dobândit în baza unui contract. Prin hotărâre care presupune obligarea părţii la strămutarea. sub condiţia şi în măsura justificării ei. prin urmare pentru dobândirea.Prezentul articol stabileşte cazurile de efectuare a înscrierii provizorii în registrului bunurilor imobile. constituirea sau stingerea dreptului se are în vedere acel act a instanţei de judecată. radierea acesteia şi a tuturor înscrierilolr condiţionate de justificarea ei. registratorul va efectua înscrierea corespunzătoare privind intabularea dreptului. Efectul înscrierii provizorii (1) Înscrierea provizorie are ca efect dobândirea. constituirea sau stingerea unui drept tabular. Nejustificarea unei înscrieri provizorii atrage. la cererea celuilalt interesat. (2) Justificarea unei înscrieri provizorii se face cu consimţământul celui la care se referă această înscriere sau în temeiul unei hotărâri judecătoreşti irevocabile. atunci dreptul de proprietate în baza acestui contract este supus înregistrării provizorii. (3) Justificarea radierii dreptului de ipotecă se face în temeiul unnei hotărâri judecătoreşti ded validare irevocabile. c) Înscrierea provizorie se efectuiază şi în cazul în care debitorul consemnează sumele pentru care a fost înscrisă ipoteca. a) Prin drept real dobândit sub condiţie suspensivă trebuie de înţeles acel drept care. constituirea sau stingerea dreptului. (4) Justificarea unei înscrieri provizorii îşi întinde efectul asupra tuturor înscrierilor condiţionate de justificarea ei. respectiv la transmiterea. Prin sume pentru care a fost înscrisă ipoteca se are în vedere acele sume. deşi este dobândit de către titular. care pot fi percepute la o eventuală înstrăinare a bunului gajat în favoarea creditorului gajist. ci nu pentru dobândirea sau stingerea dreptului. cumpărătorul. spre exemplu.

este nejustificată şi înscrierea privind dobândirea dreptului de arendă pentru arendaş. (2) Justificarea înscrierii provizorii se face cu acordul persoanei la care se referă înscrierea. iar prin urmare înlăturarea condiţiei rezolutorii. Dreptul de arendă deasemenea a fost supus notării. ci din momentul întrării în vigoare a hotărârii instanţei de judecată. care în virtutea legii este obligată să efectuieze o astfel de acţiune. care presupune constituirea dreptului. acest înscris provizoriu este posibil de a fi justificat doar în temeiul hotărârii irevocabile a instanţei de judecată. că justificarea înscrierii provizorii poate avea drept efect dobândirea prin trasnsmitere. în momentul când în interesul persoanei s-a operat o înscriere provizorie cu privire la radierea ipotecii. ea fiind radiată. iar în fine la stingerea dreptului creditorului. Spre exemplu. Exemplu: În baza contractului de vânzare-cumpărare a casei de locuit s-a stabilit condiţia rezolutorie a contractului – achitarea preţului pentru perioada ce nu va depăşi un an. Astfel. (4) Pornind de la faptul. iar ca efect. Prin norma respectivă legislatorul a stabilit regula. care duce la constituirea. care s-a pronunnţat în ce priveşte validitatea ipotecii. dar realizarea cărea este în funcţie de acordul persoanei în favoarea cărea se face această înregistrare. transmiterea sau stingerea dreptului în parte. Pentrru ca hotărârea judecătorească irevocabilă să servească drept justificare a înscrierii provizorii nu este necesar consimţământul persoanei referitor la care se face această înscriere. Făcând referinţă la exemplu de mai sus. Dimpotrivă. După efectuarea înregistrării dreptului. constituirea sau stingerea dreptului supus înregistrării. (3) Alineatul trei al prezentului articol stabileşte condiţia de justificare a radierii dreptului de ipotecă.registrul bunurilor imobile. Lipsa unei cereri de atac a hotărârii instanţei de judecată sau emiterea unei hotărâri definitive în privinţa unei hotărâri atacate constituie justificare a înscrierii provizorii şi are drept efect. şi anume nejustificarea înscrierii provizorii în ce priveşte dobândirea dreptului de proprietate asupra imobilului prin neachitarea preţului în interiorul perioadei de un an duce la nejustificarea înscrierii provizorii în ce priveşte dreptul de proprietate. este justificat şi dobândirea dreptului de arendă pentru arendaş. Prin expresia “măsura justificării” se are în vedere modificarea treptată a situaţiei. cât şi de către o terţă persoană. Accesul public la informaţie . În cazul existenţei unei hotărâri irevocabile a instanţei de judecată. nejustificarea înscrierii provizorii duce la nejustificarea înscrierii provizorii duce la radierea tuturor înscrisurilor ce sunt condiţionate de această justificare. respectiv dobândirea. Justificarea înscrierii provizorii în ce priveşte dobândirea dreptului de proprietate asupra imobilului prin confirmarea achitării preţului în interiorul perioadei de un an duce la justificarea înscrierii provizorii în ce priveşte dreptul de proprietate (acesta nefiind deja condiţionat). cumpărătorul a încheiat contract de arendă sub condiţie suspensivă – achitarea plăţii de către cumpărător. conform cărea justificarea înscrierii provizorie poate fi efectuată prin cererea persoanei în favoarea cărea se face înscrierea provizorie. prin urmare şi toate înscrierile care sunnt condiţionate de această justificare îşi produc efectul. iar ca efect. acecst drept apare nun din momentul operării înscrisului (înscrierii provizorii) în registrul bunurilor imobile. duce la micşorarea treptată a valorii creanţei. Deasemenea justificarea înscrierii provizorii poate fi realizată şi în cazul în care există o hotărâre judecătorească irevocabilă. Articolul 503. constituirea sau stingerea dreptului. modificarea consemnărilor cu privire la suma pentru care a fost constituită ipoteca (prin micşorare).

cum ar fi: “pentru înstrăinare”. fără a-şi justifica interesul. Prin orice persoană se are în vedere orice persoană fizică sau juridică. Deasemenea. părţile (gestionarul informaţiei şi comerciantul) pot negocia furnizarea informaţiei la preţuri stabilite în contract. nu se admite efectuarea înscrisurilor ce ar releva anumite scopuri de utilizare a informaţiei. Termenul maximal de furnizare a informaţiei din registru este de trei zile. în condiţiile articolului 6 al Legii cadastrului bunurilor imobile nu este furnizată informaţia cu privire la condiţiile contractului care constituie temei pentru înregistrarea dreptului. prin condiţiile prezentului articol se stabileşte. Astfel. poate cerceta. a serviciului pentru informaţie şi securitate. în condiţiile Legii cu privire la bunurile imobile. (1) Prezentul articol instituie regulile generale privind publicitatea informaţiei din registrul bunurilor imobile.(1) Orice persoană. Nu este furnizată din registrtul bunurilor imobile acea inforemaţie. contractul nu va fi supus înregistrării pe temei de nevaliditate (cu excepţia cazului de dobândire a capacităţii de exerciţiu anterior momentului de atingere a majoratului – căsătorie sau emancipare). inclusiv şi străine. extrase. acest fapt nu este temei pentru a nu elibera la cererea acestei persoane extras din registrul bunurilor imobile. Astfel. pentru furnizarea gratuită a informaţiei din registrul bunurilor imobile este ca aceasta să nu necesite sistematizare. precum şi de documentele adiţionale. Astfel. instanţelor de judecată şi organelor de drept. create în baza unor criterii-repere indicate de solicitant. în cazul în care este necesitatea de informaţie sistematizată aceasta este furnizată solicitantului. persoana care solicită informaţia nu este obligată să facă explicaţii în ce priveşte scopul de utilizare ulterioară a informaţiei din registru. Prin documente adiţionale la registrul bunurilor imobile se au în vedere documentele cee au servit temei ded înregistrare a dreptului (care se conţin în dosarul cadastrtal). la eventuala cerere de înregistrare a unui contract încheiat de această persoană. “pentru prezentarea la locul de muncă”. procuraturii etc. însă. Prin urmare. În cazul în care informaţia este utilizată în scopuri comerciale. că persoanele au dreptul la informaţia din registru. care constituie secret de stat. în condiţiile legii. că dreptul la accesul la informaţia şi documentele adiţionale registrului. decât doar părţilor. Condiţia. şi lipsa unei asemenea explicaţii nu poate servi temei pentru refuzul ded a furniza informaţia din registru. Prin justificarea interesului în condiţiile prezentului articol se are în vedere explicarea şi dovada scopului pentru care se cere informaţia din registru. Prin urmare în documentele ce conţin informaţia din registru eliberate la solicitarea persoanei. chiar dacă persoana fizică nu a îndeplinit condiţia de capacitate în ce priveşte încheierea unui contract de înstrăinare de imobil. precum şi . “pentru prezentarea la secţia de evidenţă şi documentare a populaţiei” etc. fără a fi ţinută să justifice vreun interes. în condiţiile legii. Prin sistematizarea informaţiei din registrul bunurilor imobile se are în vedere analiza informaţiei existente în registrul bunurilor imobile şi elaborarea unei informaţii noi informaţii.) această informaţie este furnizată gratuit. îl are orice persoană. organelor de ocrotire a normelor de drept enumerate în articolul 8 al Legii cadastrului bunurilor imobile (organele ministerului afacerilor interne. certificate şi copii legalizate. doar în schimbul unei plăţi. iar gestionarul informaţiei din registru nu este în drept să cecară asemenea explicaţie. inclusiv şi a subiectelor indicate în articolul 8 al Legii cadastrului bunurilor imobile. lua cunoştinţăţă de registrul bunurilor imobile. În acest sens. Este necesar de menţionat. Norma respectivă nu face limitare nici în ce priveşte capacitatea de exerciţiu sau gen dee activitate a persoanei ce solicită informaţia din registru. În cazul în care informaţia din registrul bunurilor imobile este furnizată autorităţilolr publice locale. (2) De pe registrul bunurilor imobile se vor elibera.

informaţia cu privire la valolarea bunului imobil etc. spre exemplu. Certificatul reprezintă un document care conţine informaţia ce a suportat o prelucrare. Necorespunderea înscrisului din registrul bunurilor imobile cu situaţia juridică reală presupune existenţa unei neconcordanţe a înscrisului din registru cu conţinutul documentelor ce adeveresc dreptul asupra bunului imobil supus înregistrării. rectificarea presupune schimbarea înscrisului în temeiul faptului că dreptul nu există sau dimpotrivă înscrierea dreptului radiat greşit. pe când corectarea erorii materiale presupune păstrarea dreptului sau radierii. şi care nu schimbă natura sau dimensiunea (întinderea) dreptului.alte documente ce formează cadastrul bunurilor imobile. se poate cere rectificarea înscrierii. modificare sau radiere a dreptului din registrul bunurilor imobile.. cum ar fi planurile cadastrale ale bunurilor imobile. (2) Prin rectificare este necesar de înţeles una din următoarele operaţiuni: a) Radierea înscrisului operat greşit. sistematizare etc. Spre exemplu. fără careva modificări sau prelucrări. a dus la incorecta calificare a dreptului (în registru e indicat contractul de vânzare-cumpărare cu pact de răscumpărare în loc de contractul de înstrăinare a bunului cu condiţia întreţinerii pe viaţă încheiat în realitate). Astfel. Operarea rectificării va avea loc atunci. a documentului original. (1) Prezentul articol presupune posibilitatea rectificării înscrisului din registru în cazul necorespunderii acestui înscris cu situaţia juridică reală. (2) Alineatul doi al prezentului articol stabileşte trei categorii de documente care conţine informaţia din registrul bunurilor imobile: a) Extrasul. şi care nu reprezintă o reflectare a conţinutului original al registrului (exemplu: informaţia sistematizată în ce priveşte amplasarea bunurilor imobile ce aparţin cu drept de proprietate unui cetăţean). b) Corectarea presupune modificarea înscrisului existent prin indicarea corectă a datelor. Este necesar dee a face deosebire dintre rectificarea înscrisului din registrtu şi corectarea erorilor materiale comise la înregistrare. informaţiei sau altor parametri înregistraţi în registrrul bunurilor imobile. la înregistrarea dreptului în baza unui contract încheiat nevalabil. b) Certificatul. analiză. şi care nu a dus la incorecta calificare a dreptului dobândit (în registru contract de vînzare-cumpărare în loc de contract de schimb cum este în realitate). Copia legalizată reprezintă o copie confirmată de registrator. inclusiv şi informaţia din documentele adiţionale registrului (extras din planul cadastral.). corectarea sau menţionarea oricărei operaţiuni susceptibile de a face obiectul unei înscrieri în registru. corectarea erorilor se va efectua la indicarea incorectă a numelui titularului dreptului (în registru Cebanu în loc de Ciobanu cum e indicat în contract) sau la indicarea greşită a tipului documentului în baza căruia a fost dobândit dreptul. Spre exemplu. Rectificarea înscrierilor din registrul bunurilor imobile (1) Când vreo înscriere din registrul bunurilor imobile nu corespunde situaţiei juridice reale. când indicarea incorectă a denumirii documentului în baza căruia a fost dobândit dreptul. extras din conţinutul contractului etc. aşa cum este . rectificarea va avea loc sub formă ded radiere a înscrisului operat. c) Copia legalizată. care s-au produs din punct de vedere tehnic greşit şi care nu corespund cu informaţia indicată în documentele în temeiul cărora se înregistrează dreptul. Extrasul din registrul bunurilor imobile este acel document în care este reflectată informaţia originală din registru. Rectificarea se operează în condiţiile articolului 505 Cod civil de către registratorul oficiului cadastral teritorial. însă operarea unor modificări nesenţiale din punct de vedere juridic. Articolul 504. spre exemplu. planurile geometrice. care se conţine în cadastru şi care a servit drept temei de înregistrare. (2) Prin rectificare se înţelege radierea.

reflectat în documentele în baza cărora s-a constituit dreptul. c) nu mai sunt întrunite condiţiile de existenţă a dreptului înscris sau au încetat efectele actului juridic în al cărui temei s-a făcut înscrierea. registratorul oficiului cadastral teritorial va opera rectificarea. că toate bunurile comune dobândite în cadrul căsătoriei de către soţi vor fi dobândite cu drept de proprietate comună în diviziune pe cote-părţi în proporţii ½ şi ½ . În acest caz. În acest caz. şi în baza cererii ambilor soţi. Astfel. la prezentarea contractului matrimonial. Spre exemplu. precum şi categoriile de persoane care au dreptul de a cere rectificarea. în care era stipulat. d) există şi alte temeiuri prevăzute de lege. Calificarea greşită a dreptului presupune indicarea incorectă a naturii dreptului – tipului. că între soţi exista contrract matrtimonial. b) dreptul înscris a fost calificat greşit. Actul în al cărui temei s-a făcut înscrierea dreptului este nevalabil. (2) În lipsa consimţământului titularului. este indicată o altă suprafaţă. 2. Drept exemplu poate servi situaţia în care la încheierea contractului de ipotecă partea interesată în înregistrarea dreptului. Spre exemplu. rectificarea unei intabulări sau înscrieri provizorii se poate cere dacă: 1. În cazul în care la cererea . în pofida faptului. Nu mai sunt întrunite condiţiile de existenţă a dreptului înscris sau au încetat efectele actului juridic în al cărui temei s-a făcut înscrierea. Nevaliditatea actului în temeiul căruia a fost înregistrat dreptul trebuie să fie constatată în condiţiile stabilite de lege. Astfel. a)). (1) Articolul 505 Cod civil stabileşte cazurile în care se admite rectificarea. a depus cererea de înregistrare cu depăşirea termenul de trei luni (articolul 470 Cod civil) iar registratorul greşit a înregistrrat acest drept. Dreptul de a cere rectificarea (1) Orice persoană interesată poate cere rectificarea unei intabulări sau înscrieri provizorii dacă: a) înscrierea sau actul în al cărui temei s-a dispus înscrierea nu a fost valabil. (2) Rectificarea poate fi cerută de orice persoană interesată. Articolul 505. în baza cărora s-a înregistrrat dreptul. rectificarea se va încuviinţa numai în temeiul unei hotărâri judecătoreşti irevocabile. c) Prin menţionarea operaţiunii susceptibile de a face obiectul înscrierii în registrul bunurilor imobile se are în vedere efectuarea unei intabulări. Prin nevaliditatea înscrierii se are în vedere faptul efectuării înscrisului în registrului bunurilor imobile contrar prevederilor legislaţiei. înscrieri provizorii sau menţiuni neefectuate. 3. nevaliditatea înscrisului în registru este constatată atunci când a fost efectuată de o persoană care nu îndeplineşte la momentul efectuării înscrierii funcţia de registrator sau efectuarea înregistrării fără a exista documente valabile care să adeverească dreptul asupra bunului imobil. reflectarea incorectă a suprafeţei bunului imobil în registrul bunurilor imobile va cere corectarea dacă în contract sau titlu de proprietate. în baza contractului de vânzare-cumpărare a casei de locuit s-a înregistrat dreptul de proprietate comună în devălmăşie a ambilor soţi. 4. Dreptul înscris în registru a fost calificat greşit. Însăşi rectificarea este efectuată doar cu consimţământul titularului dreptului supus rectificării. Înscrierea nu a fost valabilă (p. formei etc. debitorul gajist poate cere rectificarea înscrisului în registru cu privire la gaj. prin radierea acestuia. Totodată este necesar de deosebit menţionarea operaţiunii susceptibile de a face obiectul înscrierii în registru de înregistrarea dreptului ca rezultat al contestării refuzului registratorului de a înregistra dreptul.

b) în registru la momentul înscrierii dreptului nu a fost notată o acţiune prin care se contestă cuprinsul lui în ce priveşte posibilitatea dobândirii dreptului prin înscrierea făcută. Codul de procedură civilă. c) Este imprescriptibilă acţiunea în rectificare dacă dobânditorul (cât dobânditorul nemijlolcit atât şi subdobânditorul) dreptului înscris în registrul bunurilor imobile este de reacredinţă. În categoria persoanelor interesate pot intra atât persoanele drepturile cărora sunt afectate de dreptul înregistrat în privinţa căruia s-a iniţiat rectificarea. Respectiv. Articolul 506 Cod civil stabileşte termenele de prescripţie în cazul acţiunilor în rectificare. acţiunea în rectificare nu se va putea introduce decât în termen de 10 ani de la data înregistrării cererii lor de înscriere. Prin prescrierea dreptului la acţiune mai înainte de termenul indicat în alineatele (2) şi (3) ale prezentului articol se are în vedere posibilitatea persoanei de a înainta acţiune în temeiurile prevăzute de Codul civil. cu excepţia cazului în care dreptul la acţiune în fond s-a prescris mai înainte. (4) Este de bună-credinţă cel care dobândeşte drept real întemeindu-se pe cuprinsul registrului dacă. la data dobândirii dreptului. titularul dreptului nu dă consimţământul rectificării dreptului. nu a fost notată o acţiune prin care se contestă cuprinsul lui sau dacă din titlul dobânditorului nu rezultă nemijlocit vreo neconcordanţă între registrul bunurilor imobile şi situaţia juridică reală.persoanei interesate. (2) Faţă de terţi care au dobândit cu bună credinţă un drept real prin donaţie sau legat. din condiţiile articolului 506 Cod civil rezultă. Prin dobânditor de bună credinţă se înţelege persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiţii: a) dobânditorul se întemeiază pe conţinutul registrului. (3) Acţiunea în rectificare se va putea îndrepta şi împotriva subdobânditorilor de bunăcredinţă şi cu titlu oneros care şi-au înscris vreun drept real. care după lege sunt în drept de a porni aceste acţiuni în interesele terţelor persoane (ex. cât şi persoanele. În categoria respectivă intră atât dobânditorul nemijlolcit cât şi subdobânditorii ce au dobândit prin donaţie sau legat un bun. trei situaţii: a) Acţiunea în rectificare este prescrisă pentru termenul de 10 ani în cazurile în care dobânditorul dreptului înscris în registrul bunurilor imobile este de bună-credinţă. Termenul va fi de 3 ani de la data înregistrării cererii de înscriere formulate de către dobânditorul nemijlocit al dreptului a cărui rectificare se cere. Aplicarea prescripţiei acţiunii în rectificare (1) Sub rezerva prescripţiei dreptului la acţiune în fond. Legea contenciosului administrativ etc. acţiunea în rectificare este imprescriptibilă faţă de dobânditorul nemijlocit de rea-credinţă şi subdobânditorii de rea-credinţă care şi-au înscris dreptul în folosul lor. persoana interesată este în drept de a se adresa în instanţa de judecată cu cerere de rectificare. dar actul sau înscrierea nu era valabilă la momentul înscrierii sau s-a făcut o calificare greşită a dreptului înregistrat. . Articolul 506. b) Acţiunea în rectificare poate fi înaintată în termen de trei ani atunci când dreptul dobândit cu titlul oneros este înregistrat în favoarea subdobânditorilor de bună-credinţă. procurorul în interesul minorului). însă numai dacă este întemeiată pe dispoziţiile articolului 505 alineatul (1) lit a) şi b). şi dreptul este dobândit prin donaţie sau legat. cu excepţia cazului în care dreptul la acţiune în fond s-a prescris mai înainte.

Inopozabilitatea hotărârii privind rectificarea (1) Hotărârea judecătorească prin care se admite rectificarea unei înscrieri nu va aduce atingere drepturilor înscrise în folosul persoanelor împotriva cărora acţiunea nu a fost admisă. Totodată. însă. la condiţia bunei credinţe se aplică şi condiţiile generale a bunei credinţe în săvârşirea actelolr civile. dacă acţiunea în rectificare a fost înaintată în privinţa mai multor persoane drepturile cărora au fost înscrise. Această rectificare va fi operată de către registrator. Articolul 508. În asemenea cazuri. acestea încep a curge. Astfel. şi după opinia reclamantului. în temeiul unei decizii scrise a registratorului. care au afecţune cu dreptul lezat şi în legătură cu apăărarea căruia s-a cerut acţiunea în rectificare. d) antecontractul. e) dreptul de preemţiune născut din actul juridic. . Este necesar de ţinut cont. hotărârea judecătorească se va executa din oficiu şi împotriva acelora care au dobândit vreun drept după notare. ci doar acele drepturi. se calculează şi se aplică în aceleaşi condiţii cum se aplică termenele de prescripţie extinctivă. c) interdicţia de înstrăinare sau de grevare a unui drept înscris. b) locaţiunea şi cesiunea fructelor pe mai mult de trei ani. (2) Dacă acţiunea în rectificare a fost notată în registru. (1) Prezentul articol stabileşte limitele acţiunii hotărârii judecătoreşti irevocabile în ce priveşte admiterea acţiunii în rectificare. (2) Sunt supuse notării în registru: a) punerea sub interdicţie judecătorească şi ridicarea acestei măsuri. că în lipsa unei reglementări speciale în ce priveşte termenele de prescripţie a acţiunii în rectificare. Articolul 507.c) din titlul dobânditorului nu rezulta vreo neconcordanţă între registrul bunurilor imobile şi situaţia juridică reală. dispoziţiile referitoare la suspendarea şi repunerea în termen a prescripţiei extinctive nu sunt aplicabile termenului de prescripţie a acţiunii în rectificare. în fapt se va opera rectificarea doar a acelor drepturi în privinţa cărora a fost admisă acţiunea în rectificare. Totodată. (2) Alineatul doi presupune situaţia în care după efectuarea notării cu privire la înaintarea acţiunii în rectificare în registrul bunurilor imobile au fost înregistrtate şi alte drepturi. încetează. astfel cum aceste condiţii apar drept condiţii suplimentare. Opozabilitatea drepturilor (1) Drepturile de creanţă. dacă cel puţin una din condiţiile enumerate mai sus nu sunt îndeplinite. dacă acţiunea în rectificare a fost admisă. dobânditorul se consideră de rea-credinţă. Este necesar de menţionat. fără ca să fie menţionat acest fapt în hotărârea judecătorească. respectiv şi drepturile înregistrate după notificarea cu privire la depunerea acţiunii în rectificare vor fi supuse rectificării. faptele sau raporturile juridice aferente imobilelor consemnnate în registru dedevin opozabile terţilor numai prin notare. că rectificării sunt supuse nu toate drepturile dobândite după notarea depunerii acţiunii în rectificare. rectificarea nu se operează. În privinţa drepturilor asupra cărora acţiunea în rectificare nu a fost admisă sau nu a fost făcută acţiune în rectificare. f) intenţia de a înstrăina sau ipoteca. În caz contrar. aceste drepturi urmează a fi rectificate.

g) schimbarea rangului ipotecii. acţiunile în desfiinţarea actului juridic pentrru nulitate. chirie etc. interdicţia de înstrăinare sau de grevare a unui drept poate avea şi natură contractuală. (2) Alineatul doi stabileşte unele categorii ale drepturilor de creanţă. Prin punere sub interdicţie judecătorească se are în vedere acea măsură de asigurare a acţiunii. după caz. contractul de arvună etc.). Cesiunea fructelor se face după regulile stabilite de articolele 556-566 Cod civil. Ridicarea interdicţiei poate fi făcută fie în baza consemnnării comune a ambelor părţi la iniţiativa cărora a fost notată interdicţia. precum şi oricec alte acţiuni privitoare la drepturi dee creanţă. faptelor şi raporturilor juridice aferente imobilelor care sun supuse notării. Temei pentru radierea înscrisului constituie. j) acţiunea pentru apărarea drepturilor reale înscrise în registrul bunurilolr imobile. consemnarea făcută de ambele părţi despre rezilierea contractului. (1) Articolul 508 Cod civil determină categoriile de raporturi juridice. Prin fructe este necesar de înţeles rezultatele sau veniturile obţinunte în urma exercitării dreptului de folosinţă asupra bunului imobil. dar în comparaţie cu interdicţia judecătorească. prin care se declară ridicarea sau nulitatea interdicţiei. Această anulare este reflectată în încheierea instanţei de judecată de anulare a măsurii de asigurare. Recursul împotriva încheierii de anulare a măsurii de asigurare a acţiunii sau de substituire cu o altă formă de asigurare suspendă executarea încheierii (articolul 181 Cod de procedură civilă). Prin locaţiune este necesar de înţeles dreptul dobândit în temeiul contractului de locaţiune. Această interdicţie se notează în baza încheierii instanţei de judecată (articolul 175 Cod de procedură civilă) prezentată fie de instanţa de judecată. rezoluţiune ori alte cauze de ineficacitate. că prin dreptul de locaţiune se are în vedere nu doar locaţiunea dobândită în temeiul contractului de locaţiune (articolul 875 Cod civil). şi anuume: a) Punerea sub interdicţie judecătorească şi ridicarea acestei măsuri. fapte sau raporturi juridicec în legătură cu imobilele înscrise. drepturilor de creanţă şi raporturilor juridice aferente bunurilor imobile sunt opozabile doar prin notarea în registrul bunurilor imobile. fie în temeiul hotărârii instanţei de judecată. sau în hotărârea irevocabilă de respingere a acţiunii în vederea asigurării cărea s-a pus interdicţia. cât şi terţelor persoane. i) acţiunea în prestaţie tabulară sau acţiunea în rectifiare. dar şi în temeiul contractului de arendă. b) Locaţiunea şi cesiunea fructelor pe mai mult de trei ani. poprirea creanţei ipotecare şi gajul asupra creanţei ipotecare. Prin ridicarea acestei interdicţiei judecătoreşti se are în vedere anularea măsurii de asigurare. fie de persoana interesată. că opozabilitatea faptelor. sau de substituire a interdicţiei judecătoreşti cu o altă formă de asigurare a acţiunii. urmărirea imobilului sau a fructelor sale. Temei de efectuare a înscrisului va fi antecontractul prezentat de către părţi. h) sechestrul. c) Interdicţia de înstrăinare sau de grevare a unui drept înscris presupune aceleaşi împrejurără cum şi la lit. d) Antecontractul constituie o convenţie prin care părţile promit. k) alte cazuri prevăzute de lege. Încheierea cu privire la punerea interdicţiei judecătoreşti este de executare imediată.a) a articolului 508 Cod civil. iar în unele cazuri şi garantează încheierea unui contract în viitor (exemplu: promisiunea de a contracta. în ce priveşte bunul imobil. care presupune interdicţia de a săvârşi anumite acte. fie îndeplinirea condiţiei rezolutorii sub care a fost încheiat . Prin opozabilitatea dreptului notat se are în vedere posibilitatea titularului de a opune condiţiile acestuia atât debitorului. sau hotărârea instanţei de judecată privind declararea nulităţii sau rezilierii antecontractului. Regula principală enunţată prin alineatul întâi al prezentului articolul stabileşte. Este necesar de ţinut cont. fapte şi drepturi de creanţă care sunt supuse notării.

Ea se notează la cererea titularului dreptului. se aplică şi în baza deciziei organului fiscal. f) Intenţia de a înstrăina sau ipoteca este mai mult o notare cu titlu de informaţie. Notarea în privinţa acestora se face prin depunerea cererii de efectuare a înscrisului în registru. efectul acesteia presupune păstrarea ordinii (rangului) de înregistrare în cazul încheierii contractului de înstrăinare sau ipotecă. Deasemenea pot fi supuse notării şi alte cazuri care sunt prevăzute de lege. (2) Pentru realizarea unei protecţii provizorii se poate nota o contestaţie contra autenticităţii înscrierii în registru. Radierea poate fi operată deasemenea la cecrerea titularului dreptului sau la momentul înregistrării dreptului unei alte persoane. la care se anexează copia cererii de chemare în judecată. poprirea creanţei ipotecare şi gajul asupra creanţei ipotecare. Spre exemplu poate fi supusă notării incapacitatea titularului dreptului sau persoana interesată poate nota o contestaţie a autenticităţii înscrisului în registrul bunurilor imobile. Articolul 509. Acestea se aplică atât prin încheierea instanţei de judecată. . i) Acţiunea în prestaţie tabulară sau acţiunea în rectifiare este supusă notării prin depunerea cererii şi anexarea copiei cererii de chemare în judecată. rezoluţiune ori alte cauze de ineficacitate. h) Sechestrul. cel ale cărui drepturi sau a cărui poziţie este prejudiciată prin înscriere va putea cere consimţământul în vederea rectificării de la cel al cărui drept va fi afectat prin rectificare. precum şi orice alte acţiuni privitoare la drepturi de creanţă. Pentru emiterea încheierii instanţei de judecată nu este obligatorie demonstrarea existenţei unui pericol pentru dreptul persoanei care a înaintat contestarea. În ultimul caz. urmărirea imobilului sau a fructelor sale constituie măsuri de asigurare a acţiunii civile sau a unei eventuale înstrăinări sau confiscări ale bunurilor. g) Schimbarea rangului ipotecii. acţiunile în desfiinţarea actului juridic pentru nulitate. fapte sau raporturi juridice în legătură cu imobilele înscrise. Temei de înregistrare a dreptului de preemţiune serveşte contractul prin care părţile au stipulat preemţiunea la încheierea contractului. Totodată. radierea se face din oficiu de către registratorul oficiului cadastral teritorial. e) Dreptul de preemţiune născut din actul juridic. Acesta este radiat odată cu consemnarea părţilor despre încetarea dreptului de preemţiune sau din momentul înregistrării dreptului persoanei care este titular al dreptului de preemţiune. pe lângă caracterul informativ mai are drept efect şi stabilirea ordinii de satisfacere a creanţelor garantate prin gaj.antecontractul. precum şi în temeiul unei tranzacţii. j) Acţiunea pentru apărarea drepturilor reale înscrise în registrul bunurilor imobile. (3) Notarea prevăzută la alineatul (2) se face în baza încheierii instanţei de judecată sau a acordului celui al cărui drept este afectat de rectificarea înscrierii în registru. Radierea se face în aceleaşi condiţii ca şi la litera i) a prezentului articol. Radierea notării privind acţiunea în prestaţie tabulară sau acţiunea în rectificare este operată în temeiul unei hotărâri a instanţei de judedcată privind admiterea sau respingerea acţiunii înaintate. cât şi prin actele de procedură penală. dar care au referinţă la bunurile imobile şi nu constituie obiect al intabulării sau înscrierii provizorii. Acordul privind rectificarea înscrierilor (1) Dacă o persoană este înscrisă cu un drept în registrul bunurilor imobile fără a beneficia sau fără a mai beneficia de acel drept. iar în cazul urmăririi bunurilor pentru obligaţiile fiscale.

în pofida faptului că aceasta urma să fie făcut. deoarece aceasta serveşte drept temei de radiere sau constituire a drepturilor. fapt care nu poate fi modificat printr-o simplă corectare. în baza unei încheieri a instanţei de judecată. înscrierea în registru fiind întrodusă. Necorespunderile înscrisului în registrul bunurilor imobile cu situaţia reală în teren (diferite suprafeţe. fie în lipsa acordului. nu este titularul dreptului înregistrat. Această notaţie se face fie în baza acordului persoanei în defavoarea cărea se face rectificarea. drept rezultat al constatării faptului existenţei unei asemenea erori. ca înscrierea ce urmează a fi corectată să nu fie pierdută. fie nu a fost stins în virtutea altor împrejurări. Articolul 510. scimbările în registrtul bunurilor imobile se vor face după regulile cu privire la rectificarea înscrisului în registru. Totodată în dreptul înscrierii ce este corectată se înscrie o expresie de tipul “eroare corectată” sau o altă expresie care să confirme acest fapt. care urmează a fi întocmit în formă scrisă în faţa registratorului sau a notarului. care nu beneficiază sau care nu mai beneficiază de el. de a face această rectificare la acordul persoanei în defavoarea cărea se face rectificarea. Prin erorile materiale comise în legătură cu înscrierile în registru se înţelege acele greşeli tehnice care sunt operate în registrul bunurilor imobile şi care nu corespund informaţiei din documentele în baza cărora a fost efectuată înscrierea în registru. Corectarea erorilor Erorile materiale săvârşite cu prilejul înscrierilor efectuate în registru altele decât cele care constituie cazuri de rectificare se pot corecta la cerere sau din oficiu. Prin corectarea greşelilor materiale se are în vedere înlăturarea sau corectarea înscrisurilor aşa după cum este indicat în documentele care au servit drept temei de înregistrare. La depunerea cererii în instanţă. Dacă după efectuarea înregistrării. Consimţământul persoanei dreptul cărea este afectat prin rectificare urmează să fie exprimat într-o formă opozabilă. Prin notarea contestaţiei autenticităţii înscrisului în registru. Corectarea erorii în registru este necesar să fie făcută în aşa fel. dar dreptul fie nu a fost radiat din registru în modul stabilit de legislaţie. data şi temeiul corectării. prin persoană care nu beneficiază de un drept se are în vedere acele persoane care la momentul inducerii rectificării. fie din culpă. Pentru asigurarea unei protecţii provizorii persoana în favoarea căruia se face rectificarea poate nota o contestaţie a autenticităţii înscrierii în registru.Prezentul articol reglementează posibilitatea persoanei. Prin urmare consimţirea introducerii rectificării poate fi făcută cel puţin pe două căi şi anume prin depunerea concomitentă de către ambele părţi a cererii de rectificare sau prin încheierea în scris a acordului de rectificare. Prin persoană care nu mai beneficiază de acest drept se are în vedere persoana care anterior a fost titular al dreptului. dar persoana în favoarea cărea s-a înscris dreptul nu pretindea în baza căruiva document la acest drept şi nici nu l-a avut până atunci. deoarece aceasta poate fi dovada unor transmisuini sau modificări a drepturilor asupra bunurilor imobile. se pune semnătura registratorului. . cât şi decizia registratorului. fie din alte cauze. dreptul cărea este afectat prin înscrierea unui drept pentru altă persoană. prezenţa unor constrtucţii sau lipsa lor) nu poate constitui eroare materială. Astfel. persoan interesată nu este obligată să facă dovata periclitării dreptului. persoana se asigură în cazul înregistrării unor drepturi ulterior momentului notării de opozabilitatea acţiunii sale. Temei pentru operarea corectării în registrul bunurilor imobile poate servi atât cererea persoanei interesate. în documentele care au servit temei de înregistrare au fost operate careva modificări. fie din greşală.

acestea încep a curge. se calculează şi se aplică în aceleaşi condiţii cum se aplică termenele de prescripţie extinctivă. prin dispoziţiile articolului 511 Cod civil. După cum s-a mai menţionat. Neaplicarea dispoziţiilor referitoare la suspendarea şi la repunerea în termen a prescripţiei. încetează.Articolul 511. dispoziţiile referitoare la suspendarea şi repunerea în termen a prescripţiei extinctive nu sunt aplicabile termenului de prescripţie a acţiunii în rectificare şi acţiunii în prestaţie tabulară. Totodată. în lipsa unei reglementări speciale în ce priveşte termenele de prescripţie a acţiunii în rectificare şi termenelor de prescripţie a acţiunii în prestaţie tabulară. . Dispoziţiile referitoare la suspendarea şi repunerea în termen a prescripţiei extinctive nu sunt aplicabile termenului dee prescripţie a acţiunii în prestaţie tabulară şi termenului de prescripţie a acţiunii în rectificare.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->