Sunteți pe pagina 1din 4

CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE Nr. 4/02.02.2010 SC OMIFA IMPEX S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Str. Liviu Rebreanu, nr. 29, bl.

36M, ap.61, sector 3, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/1419/2002, avand Codul Unic de Inregistrare RO 14479532 cont RO18 BACX 0000 0045 1937 2001 deschis la banca Unicredit Tiriac, filiala Decebal, reprezentata prin Mihai Olaru Director General, denumita in continuare FURNIZOR. si S.C. HEINEKEN ROMANIA SA cu sediul in Strada Tipografilor, nr. 11-15, S-Park, et. 4, aripa A2-L, cod postal 013714, Sector 1, Bucuresti, Romania, cod unic de inregistrare RO13240781, J40/12235/2002 cod IBAN RO83 BACX 0000 0000 3025 0310 (RON), deschis la banca Unicredit Tiriac reprezentata legal prin Andrew Quayle Director Contabilitate , denumita in cele ce urmeaza BENEFICIAR. Care au convenit asupra urmatoarelor: Art. 1. Obiectul contractului 1.1 Obiectul contractului il constituie livrarea si montarea/instalarea produselor astfel cum este descris in lista de piese anexata (Anexa 1+Anexa 2), proiectul de amplasament anexat (Anexa3) precum si in planurile de design anexate (Anexa 4). In cazul unor comenzi suplimentare de produse sau servicii, acestea vor fi mentionate printr-o anexa la prezentul Contract. 1.2 BENEFICIARUL confirma ca anterior semnarii contractului a agreat modelele, planurile de montare ale produselor, calitatea acestora. 1.3 Produsele urmeaza sa fie instalate la urmatoarea adresa Strada Tipografilor, nr. 11-15, S-Park, et. 4, aripa A2-L, denumita INCINTA. Art. 2. Pretul si modalitatea de plata 2.1 Pretul pentru articolele care fac obiectul contractului este este mentionat in anexa atasata la Contract. 2.2 Facturile fiscale se vor emite de catre FURNIZOR in lei, luandu-se in considerare rata de schimb LEI/EURO a bancii UNICREDIT TIRIAC din ziua efectuarii platii. 2.3 Plata se va efectua in contul FURNIZORULUI nr. RO18 BACX 0000 0045 1937 2001, deschis la banca Unicredit Tiriac, filiala Decebal 2.4 Platile facturilor proforme emise de FURNIZOR se vor efectua in termen de 7 (sapte) zile de la data primirii acestora de catre BENEFICIAR in conditiile art.3 2.5 Neachitarea facturilor in termenele aratate in prezentul contract (art. 2 si 3) atrage plata de penalitati de intarziere de 0,1% pe zi de intarziere. Art. 3. Termene de plata 3.1 Plata se va face cu respectarea urmatorului grafic: a) 50 % din pret, reprezentand avans, se va achita la semnarea contractului, in baza facturii proforme emise de FURNIZOR; b) 30 % din pret se va achita la receptionearea fara obiectiuni a marfii, in baza facturii proforme emise de FURNIZOR; c) 20 .% din pret se va achita dupa montaj si semnarea procesului verbal de receptie, in baza facturii proforme. 3.2 FURNIZORUL va lansa comanda de productie pentru articolele contractate in termen de 5 zile de la incasarea avansului prevazut la 3.1. a).

Art. 4. Transferul proprietatii Transferul proprietatii asupra produselor ce fac obiectul prezentului contract are loc la data incasarii pretului integral al acestora.

Art. 5. Livrarea, costuri transport, ambalare 5.1 Livrarea produselor va avea loc in termen de 50 de zile lucratoare de la confirmarea comenzii de catre Beneficiar 5.2 Livrarea produselor se va efectua la urmatoarea adresa: Bucuresti, Strada Tipografilor, nr. 11-15, S-Park, et. 4, aripa A2-L. 5.3 Costurile legate de transportul produselor vor fi suportate de FURNIZOR. 5.4 Asigurarile pentru transportul produselor vor fi suportate de FURNIZOR. 5.5 Costurile legate de ambalarea produselor astfel incat acestea sa fie protejate impotriva deteriorarilor provocate de transport vor fi suportate de FURNIZOR. 5.6 Nelivrarea produselor in termenul de timp aratate in prezentul contract (art. 5 pct. 5.1) atrage plata de penalitati de intarziere de 0,1 % pe zi de intarziere. Art. 6. Obligatiile FURNIZORULUI 6.1 FURNIZORUL are obligatia de a livra si a asigura montajul produselor care fac obiectul prezentului contract, in termenele si conditiile stipulate. 6.2 FURNIZORUL are obligatia de a proteja produsele impotriva deteriorarilor prin asigurarea unei ambalari si manipulari corespunzatoare. 6.3 FURNIZORUL va efectua montarea/asamblarea produselor in cadrul INCINTEI. 6.4 FURNIZORUL va asigura toate utilajele, dispozitivele pentru montaj necesare pentru instalarea produselor. 6.5 FURNIZORUL va asigura mentinerea curateniei in cadrul INCINTEI, si va indeparta toate deseurile rezultate cu ocazia instalarii produselor. 6.6 FURNIZORUL se obliga sa respecte confidentialitate tuturor informatiilor furnizate de BENEFICIAR cu ocazia derularii prezentului contract. Art. 7. Obligatiile BENEFICIARULUI 7.1 BENEFICIARUL are obligatia de a pune la dispozitia FURNIZORULUI toate informatiile necesare pentru executarea prezentului contract: schita suprafetei in care se vor amplasa produsele, suprafata INCINTEI, data cand se pot livra produsele, respectiv cand INCINTA este pregatita pentru instalarea produselor (bransarile electrice sunt efectuate, conditiile tehnice si de protectie pentru depozitarea produselor, asigurarea pazei INCINTEI etc.), precum si orice alte informatii cerute pentru efectuarea comenzii. 7.2 BENEFICIARUL are obligatia de a desemna un reprezentant pentru preluarea marfii, la data stabilita pentru livrare. Acest reprezentant trebuie sa aiba imputernicirea de a receptiona cantitativ si calitativ produsele la data livrarii. 7.3 BENEFICIARUL trebuie sa se prezinte prin reprezentanti la data livrarii si sa preia produsele. Art. 8. Procesul verbal de receptie 8.1 Procesul verbal de receptie este documentul care atesta predarea produselor catre BENEFICIAR, corespunderea din punct de vedere cantitativ si calitativ a marfii. 8.2 Efectele procesului verbal de receptie sunt: a). BENEFICIARUL trebuie sa achite integral pretul prevazut la pct. 3.1 a) si b); b). BENEFICIARUL nu mai poate formula obiectiuni cantitative si calitative cu privire la produsele livrate. c). FURNIZORUL si-a indeplinit obligatiile asumate de livrare a marfii in cantitatea si calitatea corespunzatoare.

Art. 9. Montaj 9.1 Montajul produselor in INCINTA se va realiza de catre FURNIZOR conform propriilor sale standarde, instructiuni de operare, documentatiei de proiectare, in termen de 5 zile lucratoare de la data livrarii produsului in santier 9.2 Montajul produselor va fi finalizat prin incheierea unui Proces-verbal de montaj. 9.3 Efectele procesului verbal de montaj sunt: a). BENEFICIARUL trebuie sa achite integral pretul prevazut la pct. 3.1 c). b). BENEFICIARUL nu mai poate formula obiectiuni calitative cu privire la montajul produselor livrate. c). FURNIZORUL si-a indeplinit obligatiile asumate de livrare si montare a marfii in cantitatea si calitatea corespunzatoare.

Art. 10. Garantii 10.1 FURNIZORUL garanteaza ca va efectua lucrari de inlocuire a articolelor deteriorate, ca urmare a unor defecte de fabricatie sau instalare pentru o perioada de 7 ani pentru partitii, de la data Procesului verbal de montaj. 10.2 FURNIZORUL garanteaza ca produsele livrate conform acestui contract sunt fabricate conform normelor in vigoare stabilite in documentatia tehnica si ca sunt fabricate din materiale de calitate superioara. Art. 11. Asigurari, Risc 11.1 Din momentul predarii produselor in INCINTA BENEFICIARULUI toate riscurile asupra produselor, de pieire, distrugere totala, distrugere partiala, deterioarare, furt, etc. sunt in sarcina BENEFICIARULUI. 11.2 Dovada momentului predarii produselor se poate face cu Procesul verbal de receptie, sau in cazul in care din orice cauze acest proces verbal nu a fost semnat si de BENEFICIAR, cu orice mijloc de proba rezonabil (avizul de insotire a marfii, factura de expeditie, orice document de transport care indica faptul ca marfa a fost transportata pana in INCINTA etc.). 11.3 Asigurarea produselor din momentul predarii va fi suportata de BENEFICIAR. Art. 12. Modificarea Contractului 12.1 In orice moment ulterior lansarii comenzii de catre FURNIZOR si momentul livrarii, FURNIZORUL poate sa propuna BENEFICIARULUI modificari ale proiectului initial in scopul imbunatatirii calitatii. 12.2 Orice modificare a prezentului contract se poate efectua numai prin acordul ambelor parti exprimat in scris. Art. 13. Incetarea contractului 13.1 Prezentul CONTRACT inceteaza de plin drept, fara a fi necesara interventia unei instante judecatoresti, in cazul in care oricare din parti: - nu isi executa o obligatie considerata esentiala pentru acest CONTRACT, sau - este declarata in stare de incapacitate de plati, faliment sau declanseaza procedura de lichidare, nainte de nceperea executarii acestui CONTRACT, sau - cesioneaza drepturile si obligatiile sale fara a avea acordul celeilalte parti, sau - isi incalca din nou oricare din obligatiile sale dupa ce a fost avertizata de catre cealalta parte ca o noua ncalcare va duce la rezolutiunea/rezilierea acestui CONTRACT, sau - in maximum 10 zile de la data la care i-a fost notificata incalcarea oricareia din obligatiile sale, nu executa sau executa in mod necorespunzator aceasta obligatie. Partea care invoca incetarea contractului va notifica celeilalte parti cauza de incetare cu minimum 10 zile nainte de data la care ncetarea urmeaza sa-si produca efectele. Art. 14. Responsabilitate contractuala Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor prezentului contract, partea in culpa datoreaza despagubiri.

Art. 15. Forta majora 15.1 Conform prevederilor acestui, forta majora se considera a fi toate circumstantele independente de vointa partilor si inevitabila, aparute in realizarea acestui contract si care impiedica indeplinirea totala sau partiala a obligatiilor partilor. Aceste circumstante vor fi greve nationale, inundatii, revolte, razboi, incendii, explozii, cutremure. 15.2 Circumstantele de forta majora care impiedica pe una dintre parti sa-si indeplineasca total sau partial obligatiile conform acestui contract pot exonera de raspundere partea care evoca aceste circumstante numai daca aceasta parte a comunicat in scris celeilate parti despre cazul de forta majora in termen de 15 zile de la incepere. 15.3 Partea care nu respecta prevederile paragrafului 16.2 va fi raspunzatore pentru toate riscurile, consecintele si daunele provocate de cazul de forta majora. 15.4 Cazurile de forta majora comunicate conform prevederilor prezentate, vor prelungi durata obligatiilor contractuale cu o perioada egala cu durata cazului de forta majora. 15.5 In cazul in care conditiile de forta majora dureaza mai mult de o luna, partea anuntata are dreptul sa rezilieze unilateral acest contract prin scrisoare recomandata fara preaviz.

Art. 16. Comunicari Orice comunicare va fi considerata valabila daca este efectuata prin fax sau prin scrisoare recomandata la adresele indicate de parti in prezentul contract. Partea care isi schimba sediul ulterior incheierii contractului are obligatia de a comunica acest fapt celeilalte parti. Art. 17. Prevederi finale 18.1 Acest contract s-a intocmit in limba romana in 2 exemplare din care s-a eliberat fiecarui semnatar un exemplar. 18.2 Acest contract s-a semnat astazi, 02.02.2010 18.3 Acest contract va intra in vigoare la data cand va fi semnat de ambele parti.

S.C. OMIFA IMPEX SRL Prin reprezentant,

SC HEINEKEN ROMANIA SA Prin reprezentant,

Olaru Mihai

Andrew Quayle

Director General

Director Contabilitate

S-ar putea să vă placă și