Sunteți pe pagina 1din 79

GHIDUL

PROCESULUI BUGETAR
AL REPUBLICII MOLDOVA
CHIINU 2009

Aceast lucrare apare in cadrul Prolectulul 7tonsoteno l|nonelot uol|ce lnllat l suslnut
flnanclar de Programul AJm|n|stto|e luol|c | 8un Cuvetnote al Pundalel 5otos-VolJovo.
Autor: AngeIa Secrieru
Desene: Alex Dlmltrov
Coordonator edlle: Olesea Stamate
Refereni:
VaIeriu Prohnichi, dlrector executlv, Centrul Analltlc |ndependent ,Lxpert-Grup
AnatoIie CIaru, redactor-ef, revlsta LCO
Raisa ChiIan, ef Secla Plnane in invmantul preunlversltar, cultur, Mlnlsterul de Plnan-
e al Pepubllcll Moldova
7atiana ManoIe, profesor unlversltar, doctor habllltat in economle, eful Catedrel l|none |
Contoo|l|toteo l|tme|, Unlversltatea Tehnlc a Moldovel
DIeg StratuIat, profesor unlversltar, doctor in economle, eful Catedrel 8nc| | Act|v|tote
8oncot, AcoJenm|o Je 5tuJ|| lconom|ce o VolJove|
Lxamlnat l aprobat de Catedra 8nc| | Act|v|tote 8oncot, Academla de Studll Lconomlce a
Moldovel (proces-verbal nr. 4 dln 27 nolembrle 2008)
CUPRINS 3
CUPRINS
Acronime ..................................................................................................................................... 5
Prefa ......................................................................................................................................... 7
A Ce reprezint ugetuI ......................................................................................................... 9
|. 8ugetul de stat .................................................................................................................................................................. l4
l.l. Puncllle l oblectlvele 8ugetulul de stat ................................................................................................................. l5
l.2. Pegullle sau prlclpllle bugetare ................................................................................................................................... l6
l.3. venlturlle 8ugetulul de stat .......................................................................................................................................... l7
l.4. Cheltulellle 8ugetulul de stat ....................................................................................................................................... 22
II. ugetuI asigurriIor sociaIe de stat ..............................................................................................27
2.l. Ce reprezlnt slstemul publlc de aslgurrl soclale ............................................................................................... 27
2.2. venlturlle 8ugetulul aslgurrllor soclale de stat ................................................................................................... 28
2.3. Cheltulellle 8ugetulul aslgurrllor soclale de stat ................................................................................................ 29
2.4. Procesul bugetar asoclat slstemulul publlc de aslgurrl soclale ..................................................................... 30
III. ugeteIe unitiIor administrativ-teritoriaIe (UA7) .....................................................................32
3.l. Ce reprezlnt 8ugetele UAT .......................................................................................................................................... 32
3.2. venlturlle 8ugetelor UAT ............................................................................................................................................... 33
3.3. Cheltulellle 8ugetelor UAT ............................................................................................................................................ 37
IV. FonduriIe asigurrii obIigatorii de asisten medicaI ...............................................................38
4.l. Ce reprezlnt slstemul aslgurrll obllgatorll de aslsten medlcal .............................................................. 38
4.2. venlturlle Pondurllor aslgurrll obllgatorll de aslsten medlcal (PAOAM) ............................................... 38
4.3. Cheltulellle PAOAM .......................................................................................................................................................... 39
ProcesuI bugetar ...............................................................................................................43
I. Iaborarea ugetuIui de stat .........................................................................................................44
||. Lxamlnarea l adoptarea legll bugetare de ctre Parlament ............................................................................ 46
|||. Lxecutarea 8ugetulul de stat ....................................................................................................................................... 47
|v. Procesul bugetar asoclat 8ugetelor unltllor admlnlstratlv-terltorlale ....................................................... 49
v. Controlul flnanclar publlc lntern ................................................................................................................................. 52
v|. Audltul extern in slstemul bugetar ............................................................................................................................ 53
Intrebri i rspunsuri .............................................................................................................57
Ce reprezlnt ,anul bugetar! ................................................................................................................................................ 57
Ce reprezlnt produsul lntern brut! .................................................................................................................................... 57
Care sunt oblectlvele pe care le urmrete elaborarea l lmplementarea CCTM in Pepubllca Moldova! . 57
Ce organ exerclt controlul asupra respectrll leglslalel flscale! ............................................................................ 57
|n ce mod bugetul publlc poate lnfluena creterea economlc! ............................................................................ 58
Ce inseamn ,buget soclal! .................................................................................................................................................. 59
Ce presupune reforma bugetar promovat in prezent in Pepubllca Moldova! ............................................... 59
Cum se calculeaz l se pltete contrlbula de aslgurrl soclale de stat! ............................................................ 59
Ce categorll de pensll se acord in slstemul publlc de aslgurrl soclale! .............................................................. 60
4 GHIDUL PROCESULUI BUGETAR AL REPUBLICII MOLDOVA
Pe lang pensle, la ce alte lndemnlzall l a[utoare au dreptul aslgurall dln slstemul publlc \
de aslgurrl soclale! ........................................................................................................................................................ 60
Ce reprezlnt Carta european a autonomlel locale! ................................................................................................... 60
Ce presupune autonomla local! ......................................................................................................................................... 60
Care sunt lmpozltele l taxele generale de stat! ............................................................................................................. 6l
Care sunt lmpozltele l taxele locale! ................................................................................................................................. 6l
Ce reprezlnt descentrallzarea! ............................................................................................................................................ 6l
Care sunt efectele l conseclnele descentrallzrll flscale! ......................................................................................... 6l
Cum putem evalua nlvelul autonomlel flnanclare locale! .......................................................................................... 62
Ce lnstltule stabllete mrlmea prlmelor de aslgurare obllgatorle de aslsten medlcal! .......................... 62
Cum poate fl dezvoltat l imbuntlt actlvltatea de control lntern l audlt lntern
in slstemul bugetar! ........................................................................................................................................................ 63
Care este modalltatea de luare a declzlllor in sectorul publlc l cum se a[unge la acele sume
de cheltulell l venlturl care sunt inscrlse in bugetul publlc! ........................................................................... 63
Care sunt conseclnele reducerll la zero a cotel lmpozltulul pe venltul agenllor economlcl! ...................... 64
ibIiografie .............................................................................................................................................67
CIosar ......................................................................................................................................................69
Anexe .......................................................................................................................................................71
ACRONIME 5
ACRONIME
APL Admlnlstrala publlc local
8ASS 8ugetul aslgurrllor soclale de stat
8NM 8anca Nalonal a Moldovel
CCTM Cadrul de cheltulell pe termen medlu
CS| Comunltatea Statelor |ndependente
CNAS Casa Nalonal de Aslgurrl Soclale
PAOAM Pondurlle aslgurrll obllgatorll de aslsten medlcal
PM| Pondul Monetar |nternalonal
GPS Statlstlclle Plnanclare Guvernamentale
|SD |nvestlll strlne dlrecte
OCDL Organlzala pentru Cooperare l Dezvoltare Lconomlc
P|8 Produsul lntern brut
UAT Unltate admlnlstratlv-terltorlal
UL Unlunea Luropean
UTA Unltate terltorlal-autonom
6 GHIDUL PROCESULUI BUGETAR AL REPUBLICII MOLDOVA
GHIDUL PROCESULUI BUGETAR AL REPUBLICII MOLDOVA 7
PREFA
|n Pepubllca Moldova, ca, de fapt, in numeroase
rl ale lumll, slstemul bugetar reprezlnt o compo-
nent de o semnlflcale greu de supraapreclat pen-
tru economla nalonal. Prln lntermedlul dlferltor
lnstrumente flnanclare - lmpozlte, contrlbull, taxe,
imprumuturl, etc. - la dlspozlla guvernulul central
l a autorltllor publlce locale se concentreaz in
medle cca 40% dln produsul lntern brut al rll.
Dup cat de echltabll, pe de o parte, dar l ralonal,
pe de alt parte, se reallzeaz redlstrlbulrea acestor
venlturl, bugetul publlc lnflueneaz profllul srclel
in Pepubllca Moldova, dlmenslunlle consumulul
publlc l ale celul prlvat, proporllle formrll brute
de capltal l, in cele dln urm, creterea economlc
l calltatea acestela.
l atuncl, intrebarea la care trebule s rspun-
dem este ,cat de multe cunoatem despre bugetul
publlc!. Dac al rspuns ,nu prea multe, s tll c nu
suntel slngura sau slngurul care ar da acelal rspuns.
|n realltate, cu greu gsetl pe clneva care s cunoasc
tot ce conln sutele de paglnl l numeroasele volume
care formeaz bugetul in flecare an. Totodat, suntem
slgurl c v pas de modul in care Guvernul, prln
lnstltullle publlce centrale l admlnlstrallle publlce
locale, v cheltule banll. Prln aceast lucrare sperm
ca bugetul publlc nalonal s devln mal acceslbll l
mal ineles pentru Dumneavoastr.
Ghldul este conceput ca un indrumar de re-
ferln in domenlul procedurllor bugetare, fllnd,
totodat insolt de unele aspecte analltlce, acestea
a[utand la inelegerea modulul in care bugetul publlc
nalonal al Pepubllcll Moldova il exerclt funcllle
l scopurlle.
5coul h|Julu| este de a a[uta publlcul larg,
organlzallle neguvernamentale lnteresate l mass-
medla s cunoasc, s ineleag, s anallzeze l s
lnterpreteze cele mal lmportante aspecte asoclate
proceselor l fenomenelor dln cadrul slstemulul
bugetar al Pepubllcll Moldova.
|n paglnlle care urmeaz v vom prezenta
modul in care autorltlle publlce centrale l locale
genereaz venlturl l cheltule banll prln lntermedlul
8ugetulul de stat, 8ugetulul aslgurrllor soclale de
stat, 8ugetelor unltllor admlnlstratlv-terltorlale
l Pondurllor de aslgurare obllgatorle de aslsten
medlcal, acestea impreun formand conceptul de
8uget publlc.
Totodat, in examlnarea aspectelor legate de
slstemul bugetar nalonal vom acorda prlorltlle 8u-
getulul de stat, acesta fllnd elementul constltutlv cu
contrlbule declslv la formarea 8ugetulul publlc.
Sperm c dup ce vel cltl aceste paglnl, vel
consldera c Ghldul a merltat tlmpul Dumneavoa-
str.
8 GHIDUL PROCESULUI BUGETAR AL REPUBLICII MOLDOVA
A. CE REPREZINT BUGETUL? 9
A. CE REPREZINT BUGETUL?
Statul, ca form complex de organlzare soclal, incepand cu fazele sale
lnclplente, pentru funclonarea l consolldarea sa, a avut nevole de suslnere atat
polltlc l soclal, cat l economlc, aceasta dln urm devenlnd, odat cu aparlla
banllor, suslnere l|nonc|ot. Anume fluxurlle de banl dlreclonate de la supul
(contrlbuablll) ctre stat (trezorerle) au constltult flnanele publlce lnclplente.
|nllal aceste fluxurl de banl erau destlnate doar s susln cheltulellle proprll de
funclonare ale organlzalllor statale. Cu tlmpul, prln extlnderea atrlbulllor care
l-au fost incredlnate sau pe care statul l le-a arogat, fluxurlle flnanclare au fost
dlreclonate spre flnanarea unor cheltulell tot mal varlate l tot mal aproplate
de cererea publlc.
Pelallle flnanclare stablllte intre stat, pe de o parte, l intreprlnderl, organl-
zall, lnstltull l cetenl, pe de alt parte, sunt de natur ouetot-l|scol. Aceste
relall apar in tocesul Je teott||e la care statul este un partlclpant lndlspensabll,
fllnd legate de formarea l utlllzarea fondulul centrallzat de ml[loace bnetl - a
lonJulu| ouetot, destlnat satlsfacerll nevollor publlce. Prln urmare, procesul de
repartlle cunoate Jou loze dlstlncte lnterdependente: const|tu|teo lonJut|lot
l J|stt|ou|teo ocestoto.
Pentru a ptrunde cat mal reult in esena procesulul de repartlle in faza
lul de constltulre a fondurllor, trebule s inelegem cum sunt oblnute ven|tut|le
t|mote, acestea formandu-se la nlvelul agenllor economlcl, persoanelor flzlce
l [urldlce, l cum, prln lntermedlul ven|tut|lot secunJote, guvernul il constltule
cea mal mare parte dln venlturl (boxele laterale).
Cea de-a doua faz a procesulul de repartlle const in dlstrlbulrea fondu-
rllor de resurse flnanclare pe destlnall l beneflclarl (l|. 1}.
Veniturile primare (de exem-
plu, protul unui ntreprin-
ztor, salariul unui angajat,
renta unui proprietar funciar)
sunt obinute reieind din:
- abilitile personale
- patrimoniul sau capitalul
aat n proprietatea indi-
vidului
- preurile la factorii de pro-
ducie (munca, capitalul,
materia prim i materia-
lele etc.).
Veniturile secundare (ale
statului sau guvernului) sunt
obinute prin aplicarea de c-
tre stat a cotelor de impozite,
taxe, contribuii etc. fa de
veniturile primare.
- impozite, taxe, contribuii aezate pe veniturile
primare
- vrsminte din veniturile instituiilor publice
- venituri din valoricarea bunurilor aate n proprietatea
de stat i a bunurilor fr stpn
- donaii, ajutoare i alte transferuri primite
- amenzi, penaliti i alte venituri
A EPVBGB[ UtiIizarea sau
distribuirea fonduIui cen-
traIizat de mijIoace bneti
(fonduI bugetar)
- nvmnt, sntate, cultur
- asigurri sociale i protecie social
- gospodrie comunal i locuine
- aprare naional
- ordine public
- aciuni economice etc.
1SJ NB GB[ Formarea
fonduIui centraIizat de
mijIoace bneti (fonduI
bugetar)
130$&46-%&3&1"35**&
lluxut| Je ven|-
lluxut| Je cheltu|el|
l|. 1. lozele tocesulu| Je teott||e
10 GHIDUL PROCESULUI BUGETAR AL REPUBLICII MOLDOVA

La expllcarea conceptulul de 8uet este utll operarea unor comparall intre


flnanele unul stat sau flnanele publlce, pe de o parte, l flnanele unul lndlvld,
ale unll famllll sau organlzall, pe de alt parte.
Plecare lndlvld, grup de persoane sau organlzall, lndlferent dac sunt
publlce sau prlvate, trebule s suporte cheltulell pentru a-l atlnge oblectlvele.
|n corespundere cu dlmenslunea, caracterlstlclle l funcllle pe care le au de in-
depllnlt aceste entltl, sursele lor de venlturl pot fl foarte varlate. |n acest sens,
problema care urmeaz s fle solulonat este punerea in strlct corespundere
a cheltulelllor cu banll dlsponlblll dln sursele exlstente de venlturl. Pentru a ob-
serva l urmrl respectarea acestel relall pentru o anumlt perload de tlmp, s
zlcem pentru un an, este utll l recomandabll elaborarea unul plan atat pentru
partea de venlturl, cat l pentru partea de cheltulell. Se oblnulete ca acest plan
al cheltulelllor l al venlturllor cu care vor fl acoperlte cheltulellle intr-o perload
de tlmp, de regul un an, s fle desemnat prln nolunea de ouet onuol. Men-
lonm, in acest context, c oblnerea unel egalltl intre venlturl l cheltulell
poate fl reallzat fle prln a[ustarea cheltulelllor la venlturl, fle prln ldentlflcarea
l exploatarea msurllor de moblllzare adllonal a resurselor. Aceste atrlbull
cad in sarclna dlrect a monoementulu| ouetot.
8lneineles, la nlvel de lndlvld sau grup de lndlvlzl (famllll, mena[url sau
gospodrll) problemele legate de buget sunt mal uor de ineles comparatlv
cu cele pe care le au de solulonat admlnlstrallle publlce centrale l locale
dlntr-un stat atuncl cand se confrunt cu o lnsuflen de resurse pentru a-l
exerclta funcllle (de exemplu, punerea in corespundere a salarlllor anga[allor
dln lnstltullle bugetare cu nlvelul inalt al lnflalel), dar l atuncl cand venlturlle
depesc cheltulellle l se cere utlllzarea cat mal eflclent a excedentulul de banl
pentru blnele socletll.
|n cazul lndlvlzllor l famlllllor nu este necesar parcurgerea unul proces
strlct etaplzat l ralonallzat de elaborare l formulare a planulul bugetar. Se cer
eforturl nu prea marl pentru a intocml prospeclunl bugetare, in speclal atuncl
cand sursele exlstente de venlturl permlt acoperlrea perfect a tuturor cheltule-
lllor antlclpate l, in plus, aslgur o sum apreclabll de economll. |ntr-adevr,
planlflcarea prealabll, in multe cazurl, este lnutll. Trecand peste acest aspect,
este lmportant s fle contlentlzat urmtorul prlnclplu de baz: lndlferent dac
este examlnat procesul de formare a bugetulul unul lndlvld,unel famllll sau orga-
nlzall, pe de o parte, cheltulellle trebule llmltate la sursele exlstente de venlturl,
lar pe de alt parte, trebule s fle aslgurat moblllzarea unor resurse suflclente
pe parcursul anulul, pentru a acoperl nlvelul rezonabll (optlm) de cheltulell.
Acest prlnclplu fundamental este perfect valabll l in cazul procesulul bu-
getar al unul stat sau guvern.
Am menlonat anterlor c dlmenslunea l complexltatea unel entltl deter-
mln dlmenslunea cheltulelllor l a venlturllor acestela, prln urmare, determln
mrlmea l structura bugetulul acestela.
8ugetul publlc cuprlnde toate venlturlle l cheltulellle de natur publlc
ale unul stat.
8ugetul publlc urmrete s reallzeze urmtoarele dou oo|ect|ve dlstlncte,
dar la fel de lmportante.
Prlmul este s ofere o msur flnanclar a cheltulelllor l venlturllor publlce,
a deflcltelor fondurllor bugetare, a nlvelulul de indatorare l a lmpactulul acestora
asupra economlel, pentru a promova stabllltatea l creterea economlc. Al dollea
este s furnlzeze Guvernulul l lnstltulllor publlce ml[loace l lnstrumente pentru
colectarea l alocarea eflclent a resurselor in vederea atlngerll oblectlvelor.
Dln punct de vedere matematlc, exlst trel relall poslblle intre venlturlle
l cheltulellle publlce:
Cuvantul buget provine
din vechea limba francez
veche, unde cuvinte ca: bou-
ge, bougette desemnau o
pung de piele folosit pentru
pstrarea banilor. Termenul a
fost preluat de Anglia odat
cu cuceririle normande i
apoi s-a rspandit n toat
lumea.
n Anglia cancelarul tezauru-
lui avea obiceiul de a prezenta
n Parlament un document n
care se prevedeau mijloacele
necesare pentru acoperirea
subsidiilor (sumelor) cerute
de Coroan.
Documentul se gsea ntr-o
pung de piele pe care cance-
larul o deschidea cnd fcea
expunerea. Aceast opera-
iune se numea deschiderea
pungii de bani a bugetului.
n Romnia termenul de bu-
get apare pentru prima dat
n Regulamentele Organice
ale lui Al. I. Cuza care se
ocupa de nanele publice,
dar se gsete i expresia cu
acelai ineles inchipuirea
cheltuielilor anului viitor
art. 117 din Regulamentul
Organic. nainte de aceast
dat n rile Romneti nu
a existat un buget n inelesul
actual al cuvantului. Se poate
vorbi ns de Codicele de
venituri i cheltuieli aprut n
Moldova n timpul domniei
lui Gheorghe tefan Vod
(1654), apoi n Muntenia n
timpul lui Constantin Brn-
coveanu (1694-1704). Prima
ncercare ns de realizare
a unui act nanciar de tip
modern aparine lui Nicolae
Mavrocordat Vod n cea de-a
doua domnie din 1712, cnd
a prezentat sfatului dom-
nesc aa-zisa Sam sau
Bncile visteriei. Acest act
reprezint o dare de seam cu
privire la natura veniturilor i
cheltuielilor rii.
A. CE REPREZINT BUGETUL? 11
- venlturlle sunt egale cu cheltulellle. Aceast egalltate
este desemnat prln nolunea de ech|l|otu ouetot,
- venlturlle sunt mal marl decat cheltulellle. |n acest caz,
bugetul publlc se inchele cu exceJent ouetot,
- venlturlle nu acoper cheltulellle. Prln urmare, statul
l lnstltullle publlce se confrunt cu o sltuale de
Jel|c|t ouetot.
Conslderand acest ultlm aspect, devlne ineleas
structura bugetulul publlc pe urmtoarele trel prl: partea
de venlturl, partea de cheltulell l rezultatele executrll
bugetulul publlc (fle deflclt, fle excedent, fle echlllbru
bugetar). Dac bugetul se inchele cu deflclt, in cea de-a
trela parte a bugetulul sunt lndlcate sursele lul de flnana-
re, dac bugetul inreglstreaz un excedent, sunt lndlcate
dlrecllle de utlllzare a surplusulul de venlturl.
ugetuI pubIic
8uetul uol|c ol keuol|c|| VolJovo, reprezentand un slstem unltar de bu-
gete l fondurl - s|stemul ouetot, cuprlnde:
a) bugetul de stat,
b) bugetele unltllor admlnlstratlv-terltorlale,
c) bugetul aslgurrllor soclale de stat,
d) fondurlle aslgurrllor obllgatorll de aslsten medlcal.
Componentele bugetulul publlc sunt autonome. Lle se elaboreaz l se
aprob dlstlnct, lar dln punct de vedere admlnlstratlv, tltularll acestora au lnde-
l|. 2. Comonentele ouetulu| uol|c no|onol
Bugetele UAT
Bugetele raioanelor
Bugetul unitii teritoriale autonome
(UTA) cu statut juridic special
Bugetul municipiului Bli
Bugetul municipiului Chiinu
Bugetul asigurrilor
sociale de stat
Fondurile asigurrii obligatorii
de asisten medical
Fondul pentru achitarea serviciilor
medicale
Fondul de rezerv al asigurrii
obligatorii de asisten medical
Fondul msurilor de profilaxie
Bugetul de stat
Componenta de
baz
Mijloace speciale
Fonduri speciale
Proiecte finanate
din surse externe
Transferuri
interbugetare
Transferuri interbugetare
#6(&56-16#-*$/"*0/"-
12 GHIDUL PROCESULUI BUGETAR AL REPUBLICII MOLDOVA
BS
62%
BASS
20%
BUAT
14%
FAOAM
4%
FAOAM
9%
BUAT
17%
BASS
26%
BS
48%
a b
penden deplln. Aceste caracterlstlcl sunt consflnlte in Const|tu|o keuol|c||
VolJovo (Tltlul |v: Lconomla Nalonal l Plnanele Publlce, Artlcolul l3l: 8ugetul
publlc nalonal).
|n Pepubllca Moldova, leeo t|v|nJ s|stemul ouetot | tocesul ouetot
1

reglementeaz modul de elaborare, examlnare, adoptare l executare a buge-
tulul de stat, deflnete bugetele unltllor admlnlstratlv-terltorlale, bugetul asl-
gurrllor soclale de stat, fondurlle aslgurrllor obllgatorll de aslsten medlcal.
Aceste patru componente ale 8ugetulul publlc il au proprllle surse de venlturl
l cheltulell. |n scopul oblnerll totalulul cheltulelllor l venlturllor publlce, aceste
patru bugete sunt lntegrate l prezentate sub forma unul buget unlflcat - 8uetul
uol|c no|onol.
Pelallle dlntre aceste patru categorll de bugete pot fl examlnate cu a[utorul
l|ut|| 2.
Prln urmare, statul l lnstltullle publlce colecteaz l cheltule banl dln patru
bugete dlferlte, dar lntegrate intr-un fond comun - 8uetul uol|c no|onol. Cu
toate acestea, 8ugetul aslgurrllor soclale de stat, 8ugetele UAT l PAOAM pot
oblne, cel puln o parte, dln venlturlle lor de la bugetul de stat sub form de
transferurl (l|. 2}.
Toate cele patru bugete trec prln procedurl mal mult sau mal puln slmllare
de elaborare, examlnare, aprobare l executare.
Totodat 8ugetul publlc nalonal pe venlturl l cheltulell are urmtoarea
structur (l|. 3}:
Plg. 3. 5ttuctuto 8uetulu| uol|c no|onol e ven|tut| (o} | cheltu|el| (o}, lt ttons-
letut| |ntetouetote, onul 2007, ln m|l. le| | .
4VSTB elaborat in baza CoJtulu| Je cheltu|el| e tetmen meJ|u 2007-2009, 2008-20l0,
2009-20ll.
Not:
8S - 8ugetul de stat
8UAT - 8ugetele unltllor admlnlstratlv-terltorlale
8ASS - 8ugetul aslgurrllor soclale de stat
PAOAM - Pondurlle aslgurrllor obllgatorll de aslsten medlcal.
Atat in partea de venlturl, cat l in partea de cheltulell ale 8ugetulul publlc,
componenta cu cea mal mare contrlbule este 8ugetul de stat, urmat de 8ugetul
aslgurrllor soclale de stat, 8ugetele unltllor admlnlstratlv-terltorlale l Pondu-
rlle aslgurrllor obllgatorll de aslsten medlcal. Dac, ins, in partea de venlturl
8ugetul de stat ocup 62%, atuncl in partea de cheltulell ale 8ugetulul publlc,
8ugetul de stat delne 48%. Dlferena este expllcat prln transferurlle reallzate de
la 8ugetul de stat in avanta[ul celorlalte trel componente ale 8ugetulul publlc.
|n acest context, cheltulellle publlce reprezlnt una dln dlmenslunlle
sectorulul publlc, o alt component fllnd volumul produclel fabrlcate l al
servlclllor prestate in unltlle economlce aflate in proprletatea statulul (boxa
dln dreapta).
1
Monitorul Ocial al Republi-
cii Moldova nr. 19-20/197 din
27.03.1997.
Conform datelor din Registrul
patrimoniului public inut de
ctre Agenia Proprietii Pu-
blice de pe lng Ministerul
Economiei i Comerului, la
1 octombrie 2007 la eviden
se aau 316 ntreprinderi de
stat i 328 societi pe aciuni
cu cota statului n capitalul
social, din care 213 societi
pe aciuni cu cota statului
50+1% n capitalul social.
La aceeai dat, proprietatea
statului a constituit 9.6 mi-
liarde lei*.
* Nota explicativ la Raportul
privind executarea bugetului n
anul 2007, Ministerul Finanelor,
2008.
A. CE REPREZINT BUGETUL? 13
Ct de mare este ugetuI pubIic
Pentru a inelege mrlmea bugetulul publlc, partea de cheltulell a acestula
trebule comparat cu dlmenslunea economlel nalonale, aceasta dln urm fllnd
msurat cu a[utorul lndlcatorulul produsul lntern brut (P|8). Pentru anul 2007,
valoarea produsulul lntern brut al Pepubllcll Moldova a fost de 53354 mll. lel,
bugetul publlc in partea lul de cheltulell constltulnd 2055l mll. lel.
Dup cum rezult dln l|uto 4, ponderea cheltulelllor bugetulul publlc in
produsul lntern brut a fost in acest an de 47%. |n partea dreapt a flgurll sunt ln-
dlcate ponderlle in P|8 ale celor patru fondurl componente ale bugetulul publlc,
lncluslv ale transferurllor lnterbugetare.
|n scopurl analltlce este utll l recomandabll determlnarea acestul ln-
dlcator in dlnamlc. Astfel, l|uto 5 conlne evolula cheltulelllor publlce (fr
transferurl lnterbugetare) l ponderea acestora in produsul lntern brut pentru
perloada 2003-2007.
Dup cum rezult dln reprezentarea graflc, cheltulellle publlce exprlmate
in mrlme absolut (in mllloane lel) cunosc o evolule ascendent, del, dac
comparm mrlmea acestora cu valoarea produsul lntern brut, observm o
reducere a ponderll cheltulelllor publlce in P|8 in 2007 fa de anul precedent.
Creterea cheltulelllor publlce este caracterlstlc nu doar pentru Pepubllca
Moldova, cl l pentru ma[orltatea rllor. Astfel, pe plan mondlal sectorul publlc,
lncluslv cheltulellle publlce, cunosc o tendln oblectlv de extlndere, declan-
at, in speclal, dup al Dollea Pzbol Mondlal. Lxlst numeroase cauze care
expllc aceast cretere. Lconomlstul german AJoll wonet a incercat s expllce
ascenslunea sectorulul publlc l, lmpllclt, a cheltulelllor publlce, formuland leeo
exons|un|| ctescnJe o oct|v|t|| stotulu| (boxa lateral).
BASS
9,8%
BUAT
6,6%
FAOAM
3,6%
Transferuri ntre
bugete
8,6%
Bugetul de
stat
18,6%
Cheltuieli
private
52,8%
Cheltuieli
publice
47,2%
Plg. 4. lonJeteo cheltu|el-
|lot ouetulu| uol|c ln to-
Jusul |ntetn otut, 2007
4VSTB: elaborat dup CoJtul
Je cheltu|el| e tetmen me-
J|u 2007-2009, 2008-20l0,
2009-20ll.
l|. 5. 0|nom|co cheltu|e-
l|lot ouetulu| uol|c (lt
ttonsletut| lntte ouete} |
onJeteo ocestoto ln ll8
4VSTB: elaborat dup CoJtul
Je cheltu|el| e tetmen me-
n|u 2007-2009, 2008-20l0,
2009-20ll.
9148
11252
13949
17989
20551
33
35
37
40
38
0
5000
10000
15000
20000
25000
2003 2004 2005 2006 2007
m
i
l
.

l
e
i
30
32
34
36
38
40
42
44
p
o
n
d
e
r
e
a

n

P
I
B
,

%

Fig. 5. Dinamica cheltuielilor bugetului public (fr transferuri ntre bugete)
14 GHIDUL PROCESULUI BUGETAR AL REPUBLICII MOLDOVA
CIasificarea bugetar
Palonallzarea l eflclentlzarea gestlunll 8ugetulul publlc lmpun organlzarea
slstemulul de claslflcare a venlturllor l cheltulelllor publlce.
Clos|l|coteo ouetot este un lnstrument tehnlc de slstematlzare, urmrlre
l control al reallzrll venlturllor publlce l efecturll cheltulelllor publlce.
Claslflcarea bugetar reprezlnt gruparea venlturllor l cheltulelllor buge-
tare intr-o ordlne obllgatorle l dup crlterll unltare.
Llaborarea claslflcrll bugetare este reallzat de ctre Mlnlsterul Plnanelor
in aa fel incat venlturlle s se grupeze pe surse de provenlen l alocallle buge-
tare pe categorll de cheltulell, ceea ce aslgur cunoaterea structurll slstemulul
de venlturl l cheltulell bugetare.
Claslflcarea bugetar-tlp este elaborat de Mlnlsterul Plnanelor in baza
5tot|st|c|lot l|nonc|ote Cuvetnomentole (GPS) elaborate de PM|. Pe baza schemel
claslflcrll bugetare se organlzeaz evldena bugetar, aslgurandu-se inreglstra-
rea, prelucrarea l furnlzarea de lnformall complete pentru toate venlturlle l
cheltulellle bugetare, care sunt grupate in funcle de anumlte crlterll.
Una dln componentele de baz ale reformel bugetare promovate in pre-
zent in Pepubllca Moldova lne de imbuntlrea slstemulul de planlflcare l
executare bugetar, lncluslv prln moJetn|zoteo clos|l|ct|| ouetote. Astfel, in
octombrle 2008, prln otJ|nul m|n|sttulu| l|nonelot t|v|nJ clos|l|co|o ouetot, s-a
lnllat trecerea de la slstemul de claslflcare bazat pe GPS l986 la un nou slstem
fundamentat pe GPS 200l (l|. 1, tooelele 1-4 dln Anexe). |n scopurl analltlce, cla-
slflcarea bugetar l elementele acestela vor fl examlnate in contextul bugetelor
l fondurllor corespunztoare lntegrate in 8ugetul publlc.
|n acest Ghld ne vom preocupa, in speclal, de 8ugetul de stat. Totodat,
pentru a oblne o lmaglne cat mal complet asupra flnanelor publlce, vor fl
examlnate l celelalte trel bugete - 8ugetul aslgurrllor soclale de stat, 8ugetele
unltllor admlnlstratlv-terltorlale l Pondurlle aslgurrllor obllgatorll de aslsten
medlcal. Lste lmportant s mal menlonm inc o dat c lntegrarea venltu-
rllor l cheltulelllor acestor patru componente intr-un fond comun - 8ugetul
publlc- arat cat de mull banl a colectat l cheltult statul nostru in realltate.
I. ugetuI de stat
|n pres, in dlscullle parlamentare l, in general, in vlaa publlc, se oblnu-
lete s se ineleag prln nolunea de 8uget anume 8uetul Je stot. Lste bugetul
vlzat atuncl cand trebule acoperlte cheltulellle legate de pagubele produse de
calamltl naturale sau cand sunt auzlte invlnulrl c mal pulnl banl vor fl alocal
pentru educale comparatlv cu sollcltrlle cadrelor dldactlce.
Ce reprezint ugetuI de stat
|n leglslala Pepubllcll Moldova nolunea de 8uet Je stot nu este deflnlt
intr-un mod expllclt, del in leeo t|v|nJ s|stemul ouetot | tocesul ouetot
(Tltlul |, artlcolul l) intalnlm o deflnlle admlnlstratlv slmpl pentru nolunea
de lee ouetot onuol, aceasta insemnand legea anual prln care Parlamentul
aprob 8ugetul de stat, care cuprlnde sursele de venlturl l des-
tlnala cheltulelllor pentru un on ouetot.
8uetul de stat este:
Un plan dup care Guvernul cheltule banll publlcl. Ce actl-
vltl vor fl flnanate! Cat de mult trebule s se cheltulasc
pentru aprarea nalonal, [ustlle, menlnerea ordlnll pu-
bllce l securltatea nalonal, invmant, tlln l lnovare,
cultur, aslgurarea l aslstena soclal! Pspunsurlle la
aceste intrebrl pot fl aflate anallzand bugetul de stat.
Un plan al modulul in care Guvernul va flnana actlvltlle
Cum explicm creterea
cheltuielilor publice?
Lrgirea locului sectorului
public n ansamblul activi-
tii economice este legat
de industrializare. Aceasta
este nsoit de o dezvoltare
a urbanizrii, de complexita-
tea crescnd a activitilor
economice i de ridicarea
nivelului de via. Prin ur-
mare, statul este nevoit s in-
tervin i s cheltuiasc mai
mult pentru a reglementa i a
reduce tensiunile de orice fel,
ndeosebi cele care rezult
din urbanizare (cheltuieli de
administraie general, de
poliie i de justiie); pentru a
rspunde nevoilor crescnde
ale indivizilor n domeniul
educaiei, culturii i aciu-
nilor sociale, precum i n
scopul realizrii lucrrilor de
infrastructur, n special n
domeniul comunicaiilor.
n domeniul nanelor pu-
blice, aceast lege poate
formulat ca legea nevoilor
publice nanciare crescnde
ale statului i organelor pu-
blice locale.
A. CE REPREZINT BUGETUL? 15
sale. Cat de multe venlturl trebule s genereze Guvernul prln lntermedlul
dlferltor lmpozlte l taxe - lmpozltul pe venlt, taxa pe valoarea adugat,
acclze, contrlbull la bugetul aslgurrllor soclale de stat, prlmele de aslgurare
obllgatorle de aslsten medlcal etc.!
Un plan pentru imprumuturlle publlce sau rambursrlle de imprumuturl.
Dac venlturlle sunt mal marl decat cheltulellle, Guvernul va avea de gestlo-
nat un excedent bugetar. Atuncl cand este inreglstrat un excedent bugetar,
Guvernul poate reduce datorla publlc - banll pe care il are imprumutal
de la cetenll Pepubllcll Moldova l dln surse flnanclare externe.
Un lnstrument / mecanlsm care lnflueneaz economla nalonal. Unele
categorll de cheltulell publlce - cum sunt cele pentru educale, tlln
l lnovare - se fac in sperana c acestea vor sporl productlvltatea l vor
genera venlturl in vlltor. Pe de alt parte, lmpozltele l taxele reduc venl-
turlle, lsand cetenll cu mal pulnl banl pentru a fl cheltull, fllnd afectat
consumul (cererea de bunurl l servlcll). Dac cererea de bunurl scade, vor
avea de plerdut productorll de bunurl l servlcll. Prln urmare, va fl afectat
creterea economlc.
Un lnstrument / mecanlsm lnfluenat de economla nalonal. Atuncl cand
economla este in declln, cetenll catlg mal puln. |n aceste clrcumstane,
venlturlle vor scdea, lar bugetul se poate confrunta cu un deflclt bugetar
in cretere.
O dare de seam prln care bugetul raporteaz despre modul de cheltulre
a acestor banl de ctre Guvern l despre flnanarea acestor cheltulell.
1.1 FunciiIe i obiectiveIe ugetuIui de stat
8uetul Je stot exerclt urmtoarele trel marl funcll:
l. lunc|o Je olocote corespunde oblectlvelor conslderate ,claslce ale pu-
terllor publlce. Puterlle publlce au fost intotdeauna nevolte s fac fa anumltor
cheltulell corespunztoare sarclnllor admlnlstratlve tradllonale (admlnlstrale
general, pollle, [ustlle, aprare nalonal). |n acest fel este aslgurat producerea
unor bunurl publlce l funclonarea unor servlcll publlce care nu pot fl satlsfcute
de lnllatlva partlcular, fle pentru c aceste servlcll nu constltule oblectul unor
cererl lndlvlduale l al unor oferte dlvlzlblle l, ca urmare, nu pot genera preurl
lndlvlduale (un caz tlplc este cel al aprrll nalonale), fle pentru c semnlflcala
acestor bunurl l servlcll publlce este ma[or pentru dezvoltarea l stabllltatea
socletll (de exemplu, servlcll publlce de invmant l securltate soclal),
2. lunc|o Je (te}J|stt|ou|e. Problemele legate de dlstrlbule reprezlnt,
frecvent, punctul prlnclpal al controverselor in elaborarea polltlcllor publlce.
|n partlcular, problemele de dlstrlbule [oac un rol determlnant in elaborarea
polltlcllor flscale l de transfer. Puncla de redlstrlbulre a venlturllor s-a dezvol-
tat, in speclal, dup al Dollea Pzbol Mondlal datorlt preocuprllor de [ustlle
soclal l sub lnfluena unor teorll economlce, conform crora puterlle publlce,
redlstrlbulnd venlturlle in profltul categorlllor soclale defavorlzate, susln cre-
terea consumulul intregll nalunl. Pedlstrlbulrea se bazeaz pe mecanlsmele
de securltate soclal, pe flscalltate (progreslvltatea lmpunerll venlturllor) l pe
anumlte cheltulell bugetare care sunt destlnate famlllllor nevolae (de exemplu,
a[utoare soclale),
3. lunc|o Je stoo|l|zote presupune suslnerea economlel prlvate pentru a
oblne atat foloslrea deplln a resurselor, cat l un nlvel stabll al preurllor. Practlc,
polltlca de stablllzare urmrete reallzarea unul compromls rezonabll intre dou
oblectlve adesea contradlctorll: foloslrea deplln a forel de munc (reducerea
oma[ulul) l o lnflale moderat. Polltlca de stablllzare a fost utlllzat pe larg in
rlle occldentale dezvoltate dup al Dollea Pzbol Mondlal l pan la inceputul
anllor '80 al secolulul XX.
Scopurile
Bugetului de stat*
implementarea strategiilor
i obiectivelor economice,
sociale i de alt natur ale
Guvernului;
formarea fondurilor bneti
necesare pentru nanarea
aciunilor Guvernului;
asigurarea echilibrului
bugetar necesar pentru
meninerea unei situaii
macroeconomice stabile a
statului;
asigurarea administr-
rii efective, calitative i
responsabile a nanelor
aate la dispoziia Guver-
nului;
expunerea n mod explicit
a strategiilor i obiective-
lor Guvernului, care vor
realizate de buget.
Din 2002 Guvernul Repu-
blicii Moldova a nceput s
planice bugetul anual ntr-o
perspectiv pe termen mediu.
Acest instrument de planica-
re bugetar de perspectiv a
obinut denumirea de Cadrul
de cheltuieli pe termen mediu
(CCTM).
_______________________
* Legea privind sistemul bugetar
i procesul bugetar, Titlul II,
Capitolul I, articolul 14.
16 GHIDUL PROCESULUI BUGETAR AL REPUBLICII MOLDOVA
|n anll'80, ins, unele rl (SUA l Marea 8rltanle) s-au dezls de polltlca de
stablllzare, inloculnd-o cu sttote|o l|nonc|ot e tetmen meJ|u (VeJ|um-7etm
l|nonc|ol 5ttotey}. Menlonm c dln 2002 l Pepubllca Moldova a inceput s
planlflce bugetul anual intr-o perspectlv pe tetmen meJ|u (boxa lateral). Acest
lnstrument de planlflcare bugetar de perspectlv a oblnut denumlrea de CoJtul
Je cheltu|el| e tetmen meJ|u (CC7V}.
|n corespundere cu aceste funcll l pornlnd de la sltuala economlc l
soclal dln ar, Guvernul formuleaz oblectlvele pe care trebule s le atlng
8ugetul publlc, lncluslv 8ugetul de stat.
Pspunsurl la intrebarea ,cat de reult il exerclt funcllle l il indepllnete
oblectlvele 8ugetul de stat! trebule s ofere anallza bugetar.
|nformall utlle despre conlnutul 8ugetulul de stat, 8ugetulul aslgurrllor
soclale de stat, 8ugetelor unltllor admlnlstratlv-terltorlale l Pondurllor aslgu-
rrllor obllgatorll de aslsten medlcal pot fl gslte pe urmtoarele paglnl web
oflclale:
Mlnlsterul Plnanelor - www.mf.gov.md
8lroul Nalonal de Statlstlc - www.statlstlca.md
Casa Nalonal de Aslsten Soclal - www.cnas.md
Mlnlsterul Lconomlel l Comerulul - www.mec.gov.md
Mlnlsterul Sntll - www.ms.gov.md
Mlnlsterul Proteclel Soclale, Pamlllel l Copllulul - www.mpsfc.gov.md
Mlnlsterul Admlnlstralel Publlce Locale - www.mapl.gov.md
Curtea de Conturl - www.ccrm.md
Leglslala Pepubllcll Moldova - www.[ustlce.md
Adllonal, bugetele UAT sunt publlcate in presa oflclal a respectlvelor unltl
terltorlale.
1.2. ReguIiIe sau principiiIe bugetare
Pentru marea ma[orltate a aspectelor legate de procedurlle bugetare nu
exlst regull sau standarde unlversal acceptate dup care acestea s fle reglemen-
tate in leglslale. Totul, procedurlle bugetare l leglslala care lne de acestea se
lnsplr dln mal multe prlnclpll sau regull conslderate ,claslce. Acestea dln urm
se preocup mal mult de fazele prealablle de pregtlre l adoptare a bugetulul
(procedurlle bugetare ex-onte). |n perloada recent, cateva rl anglo-saxone
l-au lntegrat in leglslale regull ce vlzeaz - in partlcular (dar nu excluslv) - pro-
cedurlle bugetare posterloare (ex-post).
Accentul fllnd pus pe prlnclpllle de tesonsoo|l|tote, ttonsoten, sto-
o|l|tote l etlotmon, sunt prlvlleglate cerlnele de raportare l lnformare
bugetar, in speclal obllgallle executlvulul de a raporta leglslatlvulul despre
rezultatele bugetare.
Luand in conslderare ultlmul aspect, oblnem l0 prlnclpll sau regull buge-
tare (boxa dln dreapta). Plecare dlntre aceste prlnclpll este lmportant, dar intr-o
manler lnegal. Unele pot fl conslderate de o lmportan constltulonal l ar tre-
bul lncluse in Constltule. Altele l-ar gsl o expresle mal reult in reglementrlle
ce ln de procedurlle bugetare.
Trel prlnclpll - autorltatea, unlversalltatea l responsabllltatea - sunt
atat de lmportante incat [ustlflc lntegrarea in Constltule a dlspozllllor
care s le vlzeze.
Pe lang aspectele prezentate pan acum, trebule s accentum l exlsten-
a unel regull de baz care vlzeaz venlturlle l cheltulellle bugetare, l anume
regula ech|l|otulu| ouetot. Lchlllbrul bugetar inseamn c totalul venlturllor
trebule s fle acelal cu totalul cheltulelllor. Pentru a-l satlsface oblectlvele
declarate, Guvernul cheltule banl publlcl. Natura acestor banl cere ca Guvernul
s se conformeze unul plan ralonal de aclune flnanclar, ceea ce presupune
c bugetul trebule s fle echlllbrat.
Obiective ale Bugetului
public pentru perioada
2009-2011
n domeniul veniturilor pu-
blice: asigurarea echitii,
stabilitii i transparenei
scale, optimizarea presiunii
scale i extinderea bazei
scale.
n domeniul cheltuielilor
publice: susinerea i dezvol-
tarea sectorului real al econo-
miei naionale, reabilitarea
infrastructurii, salarizarea
funcionarilor publici i an-
gajailor bugetari, asigurarea
transparenei i modernizarea
sistemului judiciar, optimiza-
rea cheltuielilor n sistemul
de prestare a serviciilor i
mbuntirea calitii servi-
ciilor publice.
n domeniul datoriei de stat:
atragerea mprumuturilor
externe noi la condiii ct
mai favorabile n scopuri in-
vestiionale i pentru suport
bugetar, meninnd nivelul
datoriei de stat ca pondere n
PIB sub 30 la sut, diminua-
rea poverii deservirii datoriei
de stat externe, rambursarea
datoriei fa de Banca Naio-
nal a Moldovei i necontrac-
tarea noilor mprumuturi*.
10 principii pentru procedu-
rile bugetare
1. Autoritatea. Pentru ecare
etap a procesului buge-
tar trebuie de precizat cine
deine puterea decizional.
Supremaia legislativului n
materie de nane publice
face parte integrant din acest
principiu.
______________________
* adaptat dup Prognozele
Cadrului de Cheltuieli pe Termen
Mediu (2009-2011), Ministerul
Finanelor, Chiinau, 2008.
A. CE REPREZINT BUGETUL? 17
Cheltulellle bugetare anuale ale statulul pot fl mal marl comparatlv cu venl-
turlle, dlferena fllnd flnanat dln imprumuturl. |n acest caz, deflnlla echlllbrulul
bugetar este modlflcat, astfel incat suma venlturllor l incasrllor dln imprumuturl
trebule s fle echlvalent cu suma de cheltulell l rambursrllor de datorll. Lxprl-
mandu-ne altfel, dln buget poate fl cheltult exact atat cat este acumulat.
|n contlnuare, trebule gslte rspunsurl la intrebrlle legate de sutsele Je
ven|tut| ouetote, cand l cum sunt cheltull banll acumulal in buget, cum su-
port statul povara datorlllor contractate l cum sunt inreglstrate imprumuturlle
l rambursrlle de datorll.
1.3. VenituriIe ugetuIui de stat
venlturlle 8ugetulul de stat inreglstreaz in ultlmll 5 anl o evolule ascen-
dent (l|. 5}. Pentru anul 2008, 8ugetul de stat este aprobat la venlturl in sum
l4658 mllloane lel (fr transferurlle lnterbugetare).
l|. 5. 0|nom|co ven|tut|lot 8uetulu| Je stot (lt ttonsletut| |ntetouetote}
4VSTB elaborat in baza CoJtulu| Je cheltu|el| e tetmen men|u 2007-2009, 2008-20l0,
2009-20ll
venlturlle bugetare pot fl claslflcate in urmtoarele categorll:
l) venlturl curente,
2) granturl,
3) transferurl.
8ugetul de stat poate fl anallzat prln prlsma acestor trel categorll de venlturl,
foloslnd reprezentarea graflc dln l|uto 6.
l|. 6. 5ttuctuto ven|tut|lot 8uetulu| Je stot, m|l|oone le|
4VSTB elaborat in baza CoJtulu| Je cheltu|el| e tetmen meJ|u 2007-2009, 2008-20l0,
2009-20ll.
Principii clasice
2.Anualitatea. Autoritatea
bugetar este conferit pentru
o perioad de 12 luni.
3.Universalitatea. Veniturile
i cheltuielile publice trebuie
s e nscrise n bugetul de
stat cu sumele lor globale.
Veniturile bugetare nu pot
afectate direct unei cheltuieli
bugetare anume.
4.Unitatea. Veniturile i chel-
tuielile publice trebuie s e
nscrise ntr-un singur docu-
ment, pentru a asigura utiliza-
rea ecient i monitorizarea
fondurilor publice.
5.Specialitatea. Veniturile bu-
getare trebuie s e nscrise n
buget pe surse de provenien,
iar cheltuielile publice pe
categorii de destinaie i dup
coninutul lor economic.
6. Echilibrul.
Principii moderne
7.Responsabilitatea. Execu-
tivul i d darea de seam
n faa legislativului despre
maniera n care i-a respectat
responsabilitile. n cadrul
executivului, responsabili-
tile gestionarilor de buget
sunt foarte exact precizate.
O instan extern de audit
ntocmete, cel puin o dat
pe an, un raport despre exe-
cutarea bugetului pe care l
prezint legislativului.
8.Transparena. Funciile
diferitelor organe de stat
sunt clar stabilite. Informaii
bugetare de natur nanciar
i nenanciar sunt public
disponibile n timp util. Ter-
minologia bugetar este bine
explicat.
9. Stabilitatea. Fa de buget
i datoria public sunt stabili-
te obiective care s se nscrie
n contextul ajustat n mod
regulat al unui cadru bugetar
pe termen mediu.
10. Performana. Rezultatele
ateptate i cele recent con-
statate ale programelor bu-
getare sunt raportate n buget.
Performana este asociat cu
principiile de ecien, eco-
nomie i ecacitate.
5377
6530
8971
10977
14059
14658
0
4000
8000
12000
16000
2003 2004 2005 2006 2007 2008,
aprobat
m
i
l
i
o
a
n
e

l
e
i
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Venituri curente 5305 6408 8511 10662 13079 13483
Transf eruri 38 30 57 140 12 0
Granturi 72 122 460 315 968 1175
2003 2004 2005 2006 2007
2008,
aprobat
18 GHIDUL PROCESULUI BUGETAR AL REPUBLICII MOLDOVA
VenituriIe curente
ven|tut|le cutente sunt acelea la care statul apeleaz
in mod oblnult, in condlll conslderate normale l care se
incaseaz la bugetul de stat cu o anumlt regularltate.
Dln l|uto 6 observm c in structura venlturllor
8ugetulul de stat venlturlle curente deln ponderea cea
mal mare l sunt in permanent cretere.
|n componena venlturllor curente lntr urmtoarele
categorll de venlturl:
l) venlturlle flscale,
2) venlturlle neflscale,
3) fondurlle l ml[loacele speclale.
Cea mal lmportant surs de venlturl curente pentru 8ugetul de stat sunt
ven|tut|le l|scole (l|. 7}. Acestea cresc dln an in an l sunt formate dln:
l) impozitele directe
2) lmpozltele lndlrecte.
lmoz|tele J|tecte se stabllesc nomlnal in sarclna unor persoane flzlce sau
[urldlce, in funcle de venlt sau averea acestora, pe baza cotelor de lmpunere
prevzute de lege. Aceste lmpozlte se incaseaz dlrect de la contrlbuablll la
anumlte termene. Pentru aceste lmpozlte este caracterlstlc faptul c sublectul,
destlnatarul l suportatorul lmpozltulul este una l aceeal persoan, cu toate
c uneorl aceste elemente nu colncld.
lmoz|tele |nJ|tecte se stabllesc asupra vanzrll bunurllor l prestrll servl-
clllor. Lle nu se flxeaz dlrect l nomlnatlv asupra contrlbuabllllor. Pltltorll lm-
pozltelor lndlrecte sunt tol cel care consum bunurl dln categorla celor lmpuse,
lndlferent de venlturlle, averea, profesla sau sltuala personal a acestora.
Pentru a urmrl cat mal reult evolula l structura venlturllor flscale, poate
fl foloslt tooelul 1.
Tabelul 1. Evoluia veniturilor scale, milioane lei
2003 2004 2005 2006 2007
Impozitul pe venit de la activitatea de ntreprinztor 209 279 298 418 556
Impozitul pe venit de la persoanele zice 3 3 4 5 6
Total impozite directe 212 282 302 423 562
Taxa pe valoarea adugat 2382 3412 4592 6155 7544
Accize 883 900 1164 1068 1387
Impozitele asupra comerului exterior i asupra
operaiunilor externe
477 496 685 831 900
Total impozite indirecte 3742 4807 6440 8053 9832
Total venituri scale 3953 5089 6742 8476 10394
4VSTB elaborat in baza CoJtulu| Je cheltu|el| e tetmen meJ|u 2007-2009, 2008-20l0,
2009-20ll.
Din ce surse statul poate
obine venituri?
Veniturile bugetare se con-
stituie din:
impozite
taxe
granturi
alte ncasri.
Veniturile bugetare nu in-
clud mprumuturile de stat
i ncasrile din operaiunile
cu capital (proprietate pu-
blic)*.
______________________
* Legea privind sistemul buge-
tar i procesul bugetar, Titlul I,
articolul 8.
l|. 7. 5ttuctuto ven|tut|lot
ouetote cutente, m|l|oone
le|
4VSTB elaborat in baza Co-
Jtulu| Je cheltu|el| e tetmen
meJ|u 2007-2009, 2008-
20l0, 2009-20ll.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Fonduri i mijloace
speciale
821 923 1094 1294 1332
Venituri nefiscale 531 396 675 892 1353
Venituri fiscale 3953 5089 6742 8476 10394
2003 2004 2005 2006 2007
A. CE REPREZINT BUGETUL? 19
Astfel, in structura venlturllor flscale lmpozltele lndlrecte deln ponderea
declslv (cca 95%), lar in totalul lmpozltelor lndlrecte taxa pe valoarea adugat
are pozlla cea mal lmportant (cca 73%).
Del lmpozltele dlrecte au, la prlma vedere, o contrlbule nelmportant la
formarea venlturllor flscale (5.4% in 2007), totul acestea prezlnt o preocupare
la fel de mare pentru polltlca flscal a statulul ca l lmpozltele lndlrecte.
|n tooelul 2 prezentm evolula cotelor lmpozltelor pe venlt in perloada
2004-2007 l propunerlle formulate in Cadrul de Cheltulell pe Termen Medlu
(CCTM) 2008-20l0 l CCTM 2009-20ll.
Tabelul 2. Evoluia cotelor impozitului pe venit
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
efectiv propuneri pe termen mediu
Mrimea grilelor de venit impozabil
(vi) i cotele impozitului pe venitul
persoanei zice, lei anual/%
vi<16200: vi<25200 vi<25200 vi<25200 vi<27600
10 10 8 7 7 7 7 7
16200<vi<21000: vi>25200 vi>25200 vi>25200 vi>27600
15 7 13 10 18 18 18 18
vi>21000: - - - -
22 20 20 20 - - - -
Scutirea anual personal, lei 3600 3960 4500 5400 6300 7200 8100 9000
Scutirea anual pentru persoanele
ntreinute, lei
240 600 840 1440 1560 1680 1800 1920
Cot a i mpozi t ul ui pe veni t ul
persoanei juridice, %
20 18 15 15
pentru venitul reinvestit 0 0 0 -
pentru venitul distribuit, inclusiv
sub form de dividende
15 15 15 -
4VSTB elaborat in baza CoJtulu| Je cheltu|el| e tetmen meJ|u 2008-20l0, 2009-20ll.
De regul, nlvelul venlturllor flscale este llmltat l lnsuflclent. Ca urmare, pen-
tru a acoperl necesarul de venlturl, se apeleaz l la alte categorll de venlturl.
Conform claslflcalel bugetare, in categorla ven|tut|lot nel|scole lntr urm-
toarele venlturl:
l. Alte venlturl dln actlvltatea de intreprlnztor l dln proprletate (de exemplu,
dlvldendele aferente cotel de partlclpare a statulul in socletl pe aclunl,
defalcrl dln profltul net al intreprlnderllor de stat, soldul profltulul net al
8ncll Nalonale a Moldovel, dobanzlle la credltele acordate de la bugetul
de stat etc.).
2. Taxele l pllle admlnlstratlve (de exemplu, taxa de stat pentru cauzele
examlnate in [udectorla economlc, taxa de stat pentru actele notarlale
indepllnlte de notarl l de alte persoane abllltate prln lege, taxa pentru
ellberarea paapoartelor, taxele percepute de pollla rutler etc.).
3. Amenzl l sanclunl admlnlstratlve (amenzlle apllcate de pollla rutler,
Servlclul Control Plnanclar l Pevlzle de pe lang Mlnlsterul Plnanelor,
|nspecla de Stat in Construcll, Servlclul Plscal de Stat, organele Servlclulul
de |nformall l Securltate, Curtea de Conturl, incasrlle de la conflscrl,
amenzlle l alte sanclunl pecunlare apllcate de Servlclul vamal etc.).
4. |ncasrl neldentlflcate.
7ooelul 3 caracterlzeaz evolula venlturllor neflscale, care in perloada 2003-
2007 a fost, in general, cresctoare. |n structura venlturllor neflscale ponderea
cea mal mare este delnut de venltul net al 8ncll Nalonale a Moldovel (23%
in 2007).
Ce reprezint venitul net al
BNM?
Suma urmtoarelor dou
elemente:
a) venitul/(cheltuielile) ne-
t(e) din dobnzi
b) venitul/(cheltuielile) ne-
t(e) operaionale.
Exemple de venituri din
dobnzi:
- venituri din dobnzi la
plasamentele pe termen
scurt n bnci
- venituri din dobnzi la
valorile mobiliare
- venituri din dobnzi la
creditele acordate.
Exemple de cheltuieli din
dobnzi:
- cheltuieli cu dobnzi la
creditele primite
- cheltuieli cu dobnzi afe-
rente disponibilitilor
- cheltuieli cu dobnzi afe-
rente operaiunilor cu va-
lori mobiliare i REPO.
20 GHIDUL PROCESULUI BUGETAR AL REPUBLICII MOLDOVA
Tabelul 3. Evoluia veniturilor nescale, milioane lei
2003 2004 2005 2006 2007
Venitul net al Bncii Naionale 221 6 192 163 314
Alte venituri 310 390 483 729 1039
Total venituri nescale 531 396 675 892 1353
4VSTB elaborat in baza CoJtulu| Je cheltu|el| e tetmen meJ|u 2007-2009, 2008-20l0,
2009-20ll.
Fondurile i mijloacele speciale. Mijloacele speciale
ale instituiilor publice sunt definite i reglementate prin
articolul 12 al Legii privind sistemul bugetar i procesul
bugetar. Astfel, se consider mijloace speciale ale institu-
iilor publice veniturile acestora obinute de la efectuarea
lucrrilor i prestarea serviciilor contra plat, precum i din
donaii, sponsorizri i din alte mijloace bneti, intrate
legal n posesia instituiei publice. Mijloacele speciale ale
instituiilor publice (tabelul 4 din Anexe) se includ n buge-
tele respective, se consider venituri i sunt direcionate
pentru cheltuielile legate de desfurarea activitii statu-
tare a acestor instituii, n conformitate cu principiile i regulile de elaborare,
aprobare i executare a bugetelor corespunztoare.
Tabelul 4. Evoluia veniturilor din mijloacele speciale, milioane lei
2003 2004 2005 2006 2007
Venituri din mijloace speciale 745 826 945 1078 1153
4VSTB elaborat in baza CoJtulu| Je cheltu|el| e tetmen meJ|u 2007-2009, 2008-20l0,
2009-20ll.
7ooelul 4 caracterlzeaz evolula venlturllor dln ml[loacele speclale care in
perloada 2003-2007 a fost in contlnu cretere.
La randul lor, fondurlle speclale se deflnesc l sunt reglementate prln Tltlul
v| ,Pondurlle speclale, artlcolul 49 al Legll prlvlnd slstemul bugetar l procesul
bugetar. Astfel, lonJut|le sec|ole sunt fondurl in care se colecteaz venlturlle cu
destlnale speclal pentru reallzarea unor scopurl l programe ale Guvernulul sau
ale autorltllor admlnlstralel publlce locale. Crearea fondurllor speclale, sursele
de venlturl l destlnala lor se stabllesc prln legl aparte sau prln declzll ale auto-
rltllor reprezentatlve l dellberatlve ale unltllor admlnlstratlv-terltorlale.
Pondurlle speclale se lnclud in bugetele respectlve in conformltate cu prln-
clpllle l regullle de elaborare, aprobare l executare a acestor bugete.
Pondurlle speclale, detallate pe venlturl l cheltulell, se aprob ca anex
la legea bugetar anual sau la declzllle autorltllor reprezentatlve l dellbe-
ratlve ale unltllor admlnlstratlv-terltorlale cu prlvlre la aprobarea bugetelor
respectlve.
Tabelul 5. Evoluia veniturilor din fondurile speciale, milioane lei
2003 2004 2005 2006 2007
Venituri din fonduri speciale 76 97 149 217 179
4VSTB elaborat in baza CoJtulu| Je cheltu|el| e tetmen meJ|u 2007-2009, 2008-20l0,
2009-20ll.
Dup cum rezult dln datele prezentate in tooelul 5, in perloada 2003-2006
venlturlle dln fondurlle speclale au crescut, pentru ca in 2007 acestea s scad
cu 38 mllloane lel.
Pentru anul 2008 in bugetul de stat sunt lncluse urmtoarele fondurl spe-
clale
2
: fondul pentru incura[area dezvoltrll culturll nuculul, fondul republlcan
de suslnere soclal a populalel, fondul speclal pentru manuale, fondul speclal
pentru promovarea l dezvoltarea turlsmulul, fondul nalonal pentru suslnerea
tllnel, fondul ecologlc nalonal l fondurlle ecologlce locale.
2
Conform Legii bugetului de
stat pe anul 2008.
A. CE REPREZINT BUGETUL? 21
Pondurlle speclale dlmlnueaz lntegrltatea l transparena bugetulul. De
aceea, in ultlmll anl unele fondurl speclale au fost llchldate. Conform Concetulu|
cu t|v|te lo t|ot|t|le Je ol|t|c| ln contextul elooott|| CC7V (2009-2011}, pentru
a aslgura lntegrltatea bugetulul, polltlca de ellmlnare a fondurllor speclale va
contlnua, llchldarea fondurllor fllnd efectuat in baza unor calcule blne argu-
mentate. 7ooelul 5 dln Anexe conlne sursele de venlturl l dlrecllle de cheltulell
in funcle de fondul speclal.
|n tooelul 6 prezentm modul de formare (sursele care genereaz venlturl)
l utlllzare (in ce scopurl sunt cheltull banll) a lonJulu| no|onol enttu sus|neteo
t||ne|.
Tabelul 6. Formarea i utilizarea fondului naional pentru susinerea tiinei, 2007, mii lei
Denumirea indicatorului Precizat Executat Modicare
absolut
Modicare
relativ
A 1 2 3=col. 2-
col. 1
4=col.2 x
100% / col.1
Venituri, total 325,0 352,9 27,9 108,6
inclusiv:
1. Defalcri n mrime de 0,5% din granturile fundaiilor, instituiilor
i organizaiilor internaionale
10,0 35,3 25,3 353,0
2. Defalcri n mrime de 2% din valoarea total a serviciilor
prestate contra plat, a operaiunilor de arend a spaiilor, a
executrii comenzilor sau contractelor, precum i din alte venituri
ale organizaiilor din sfera tiinei i inovrii subordonate Academiei
de tiine a Moldovei
145,0 249,6 104,6 172,1
3. Defalcri n mrime de 3% din protul rmas la dispoziia Ageniei
de Stat pentru Proprietatea Intelectual
80,0 8,7 -71,3 10,9
4. Defalcri n mrime de 10% din protul rmas la dispoziia
agenilor economici cu autonanare din subordinea Academiei
de tiine a Moldovei
90,0 59,3 -30,7 65,9
Cheltuieli, total 282,1 102,0 -180,1 36,2
1. Premierea i susinerea nanciar a cercettorilor tiinici i a
tinerelor talente
129,8 91,8 -38,0 70,7
2. Acordarea de burse pentru rezultate deosebite n sfera tiinei
i inovrii
152,3 10,2 -142,1 6,7
Excedent (+) / Decit (-) 42,9 250,9 208,0 584,8
Sold la nceputul anului 259,9 259,9
Sold la sfriul anului 302,8 510,8
4VSTB elaborat dup Anexo 8 lo leeo ouetulu| Je stot pe anul 2007 l lnformala Ml-
nlsterulul Plnanelor.
Ctontut|le extetne reprezlnt alocall nerambursablle de la alte rl sau lnstl-
tull lnternalonale. Conform claslflcalel venlturllor bugetare, granturlle externe
pot fl (l) granturl pentru suslnerea bugetulul l (ll) granturl pentru flnanarea
prolectelor lnvestllonale.
Tabelul 7. Evoluia ncasrilor din granturi, milioane lei
2003 2004 2005 2006 2007
Granturi pentru susinerea bugetului 16 282 62 598
Granturi pentru nanarea proiectelor investiionale 72 106 177 253 357
Granturi, total 72 122 460 315 955
4VSTB elaborat in baza CoJtulu| Je cheltu|el| e tetmen meJ|u 2007-2009, 2008-20l0,
2009-20ll.
Del lntrrlle de granturl sunt relatlv neunlforme tooelul 7, totul acestea
vor prezenta o surs dln ce in ce mal lmportant in totalul venlturllor bugetare
(boxa lateral).
22 GHIDUL PROCESULUI BUGETAR AL REPUBLICII MOLDOVA
7tonsletut|le. Conform Claslflcalel bugetare, in categorla transferurllor lntr:
1. Transferurl pentru cheltulellle curente prlmlte de la bugete de alt nlvel.
2. Transferurl pentru cheltulellle capltale de la bugetele de alt nlvel.
3. Ml[loacele incasate prln decontrl reclproce de la bugetele de alt nlvel.
4. Transferurlle de peste hotare.
Tabelul 8. Evoluia transferurilor la bugetul de stat, milioane lei
2003 2004 2005 2006 2007
Transferuri de la bugetele UAT la bugetul de stat 38 30 57 140 0
4VSTB elaborat in baza CoJtulu| Je cheltu|el| e tetmen meJ|u 2007-2009, 2008-20l0,
2009-20ll.
Dln tooelul 8 rezult c evolula transferurllor la bugetul de stat in perloada
2003-2007 a fost neunlform.
1.4. CheItuieIiIe ugetuIui de stat
Cheltulellle bugetare sunt determlnate de alocallle stablllte in Legea bu-
getar anual.
leeo t|v|nJ s|stemul ouetot | tocesul ouetot claslflc cheltulellle bu-
getare in corespundere cu Claslflcala bugetar. Claslflcala bugetar grupeaz
cheltulellle bugetare conform:
- claslflcalel funclonale,
- claslflcalel organlzalonale,
- claslflcalel economlce.
Clos|l|co|o lunc|onol folosete drept crlterll domenllle, ramurlle, sectoarele
de actlvltate, spre care sunt dlrl[ate resursele flnanclare publlce sau alte destlna-
ll ale cheltulelllor legate de efectuarea unor transferurl intre dlferltele nlvelurl
ale admlnlstralel publlce, plata dobanzllor la datorla publlc sau constltulrea
de rezerve la dlspozlla autorltllor executlve. Lle reflect oblectlvele polltlcll
flnanclare a statulul.
Acest crlterlu este lmportant pentru repartlzarea resurselor flnanclare
publlce pe domenll de actlvltate l oblectlve care deflnesc nevolle publlce l
reprezlnt oblectlvul prlnclpal urmrlt la examlnarea l aprobarea prevederllor
bugetare de ctre Parlament.
Claslflcala funclonal reprezlnt gruparea funclllor autorltllor publlce,
conform crela se prezlnt cheltulellle bugetare.
Claslflcala funclonal (tooelul 1 dln Anexe) const dln dou prl: grupul
prlnclpal l grupul care formeaz o totalltate de 4 semne
3
prezentate in schema
de mal [os:

XX grupul principal funcia (scopul) general a autoritilor publice
XX grupul mijloacele prin intermediul crora se ating scopurile
De exemplu:
A. CHELTUIELI
06.00. nvmnt
06.04. nvmnt superior
7ooelul 9 conlne grupurlle de cheltulell care formeaz claslflcala funclona-
l, mrlmea l structura acestora. Totodat, foloslnd datele dln acest tabel, pot fl
ldentlflcate domenllle, ramurlle l sectoarele de actlvltate care au fost flnanate
prlorltar dln 8ugetul de stat in perloada anallzat.
Alocaie mijloace aprobate
n bugetele de toate nivelurile
pentru efectuarea de cheltuie-
li, cu respectarea dispoziiilor
legale*.
_______________________
* Legea privind sistemul buge-
tar i procesul bugetar, Titlul I,
articolul 1.

3
Anexele nr. 2 i 8 la Ordinul
ministrului nanelor nr. 91 din
20 octombrie 2008.
n cadrul edinei Grupului
consultativ al Donatorilor
pentru Moldova, care s-
a desfurat n decembrie
2006 la Bruxelles, Uniunea
European, n comun cu or-
ganismele nanciare interna-
ionale i donatorii externi, a
decis s aloce Moldovei cca
1.2 miliarde dolari SUA n
perioada 2007-2010 pentru
implementarea ecient a
Planului de Aciuni Republi-
ca Moldova-UE i a Strate-
giei de Cretere Economic
i Reducere a Srciei. O
parte important din aceast
sum i va reveni Bugetului
Public Naional, inclusiv
Bugetului de stat n form
de granturi i credite.
A. CE REPREZINT BUGETUL? 23
Tabelul 9. Clasicarea cheltuielilor bugetului de stat dup funcii, cu identicarea prioritilor
2005 2006 2007
mil. lei % din
total
mil. lei % din
total
mil. lei % din
total
Serviciile de stat cu destinaie general 662 8 (PIV) 702 6 (PIV) 886 6
Activitatea extern 256 3 235 2 281 2
Aprarea naional 151 2 210 2 269 2
Justiie 124 1 185 2 225 2
Jurisdicia constituional 3 0 3 0 4 0
Meninerea ordinii publice i securitatea
naional
660 8 (PIV) 835 8 (PIII) 1064 7
nvmntul 1018 12 (PIII) 1333 12 (PII) 1470 10 (PIII)
tiina i inovarea 140 2 200 2 308 2
Cultura, arta, sportul i aciunile pentru tineret 149 2 244 2 298 2
Ocrotirea sntii 1268 15 (PI) 1583 14 (PI) 1837 13 (PII)
Asigurarea i asistena social 1162 14 (PII) 1296 12 (PII) 1786 13 (PII)
Agricultura, gospodria silvic, gospodria
piscicol i gospodria apelor
541 6 626 6 (PIV) 1151 8 (PIV)
Protecia mediului nconjurtor i
hidrometeorologia
54 1 109 1 130 1
Industria i construciile 13 0 32 0 34 0
Transporturile, gospodria drumurilor,
comunicaiile i informatica
169 2 452 4 847 6
Gospodria comunal i gospodria de
exploatare a fondului de locuine
65 1 243 2 117 1
Complexul pentru combustibil i energie 307 4 290 3 160 1
Serviciul datoriei de stat 471 6 429 4 610 4
Completarea rezervelor de stat 59 1 84 1 55 0
Alte servicii legate de activitatea economic 105 1 90 1 161 1
Cheltuieli neatribuite la alte grupuri principale 1144 13 1890 17 2595 18
inclusiv, transferurile la bugetele UAT 987,9 12 (PIII) 1550 14 (PI) 2441 17 (P I)
Creditarea net -36 0 -51 0 -73 -1
Total cheltuieli 8483 100 11019 100 14212 100
4VSTB elaborat dup lnlotmo|o oetot|v t|v|nJ executoteo ouetulu| Je stot (s|ntez e
toote comonentele}, anll 2005-2007, Mlnlsterul Plnanelor.
/PU P - prlorltatea, P| - prlorltatea intal, P|| - prlorltatea dol etc.
Astfel, in 2005 ramura prlorltar a fost cea a ocrotlrll sntll, care a in-
reglstrat in structura cheltulelllor 8ugetulul de stat o pondere de l5%. Pe locul
dol este pozllonat aslgurarea l aslstena soclal cu l4% in totalul cheltulelllor
8ugetulul de stat, urmat de domenlul invmantulul l transferurlle la buge-
tele UAT.
|n 2006, alturl de ocrotlrea sntll, preocuparea prlnclpal in flnanarea
de la bugetul de stat a fost nlvelarea prln transferurl a bugetelor UAT. Pozlla a
dou este delnut de aslgurarea l aslstena soclal l invmant.
|n 2007 transferurlle de la bugetul de stat la bugetele UAT au constltult
l7% dln totalul cheltulelllor, devansand semnlflcatlv sectorul ocrotlrll sntll
l aslgurarea l aslstena soclal, ambele plasandu-se cu cate l3% pe pozlla a
doua in prlorltlle bugetulul de stat. Aceast evolule lndlc asupra creterll de-
pendenel autorltllor APL fa de admlnlstrala publlc central in detrlmentul
autonomlel flnanclare locale.
Clos|l|co|o oton|zo|onol a cheltulelllor bugetare slstematlzeaz cheltule-
llle bugetare pe tlpurl de intreprlnderl, lnstltull, organlzall l msurlle ce reflect
dlstrlbulrea alocalllor intre beneflclarll dlrecl de ml[loace dln buget.
24 GHIDUL PROCESULUI BUGETAR AL REPUBLICII MOLDOVA
Claslflcala organlzalonal slstematlzeaz cheltulellle dup:
A. autorltlle publlce beneflclare, l anume: autorltl publlce centrale l
locale l all beneflclarl de ml[loace dln buget
4
,
8. tlpurl de lnstltull, organlzall l msurl flnanate dln buget.
Clos|l|co|o econom|c a cheltulelllor bugetare. Conform lnJ|co||lot meto-
J|ce t|v|nJ ol|coteo clos|l|co|e| econom|ce o cheltu|el|lot ouetote elaborate de
Mlnlsterul Plnanelor, claslflcala economlc a cheltulelllor bugetare reprezlnt
gruparea cheltulelllor bugetare conform conlnutulul lor economlc.
Claslflcala economlc const dln dou prl (tooelul 2 dln Anexe): artlcol
l allneat, care formeaz o totalltate de 5 semne prezentate in schema de mal
[os
5
:
XXX articol categorii economice majore de cheltuieli (retribuirea muncii, mrfuri i
servicii, transferuri i cheltuieli capitale) n scopul exercitrii funciilor
autoritilor publice
XX alineat detaliere pe elemente i domenii de inuen a categoriilor economice
majore
De exemplu:
100.00. CHELTUIELI CURENTE
120.00. Plata dobnzilor
121.00. Plata dobnzilor la mprumuturile interne
121.01. Plata dobnzilor la mprumuturile acordate de Banca Naional a Moldovei
Claslflcala economlc imparte cheltulellle bugetare in 4 grupurl prlnclpale:
l. cheltulell curente,
2. cheltulell capltale,
3. procurarea de aclunl,
4. credltarea net.
CheItuieIiIe curente. Deflnlte intr-o form foarte suc-
clnt, cheltulellle curente sunt cheltulellle bugetare in urma
crora sunt produse bunurl l servlcll publlce cu un clclu
de vla de pan la un an. Prln urmare, cheltulellle curente
aslgur intrelnerea l buna funclonare a lnstltulllor pu-
bllce, flnanarea satlsfacerll aclunllor publlce, transferarea
unor sume de banl anumltor categorll de persoane, llpslte
de remunerare orl avand venlturl lnsuflclente sau pentru
onorarea unor anga[amente speclale ale statulul (imprumuturl). Lle reprezlnt
un consum deflnltlv de produs lntern brut l, dup cum am menlonat anterlor,
trebule reinnolte anual. |n structura cheltulelllor 8ugetulul de stat, cheltulellle
curente deln ponderea ma[orltar (tooelul 10).
Tabelul 10. Cheltuielile Bugetului de stat dup categorii economice (% din PIB)
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Fondul salarial 9.5 9.6 7.8 8.0 9.3 9.3
Bunuri i servicii 6.9 6.2 7.8 7.7 8.1 8.7
Transferuri pentru scopuri de producere 1.4 1.6 2.0 2.6 2.3 3.3
Transferuri ctre populaie 9.1 8.8 9.7 10.8 10.9 11.2
Altele 0.6 0.5 0.6 0.7 0.7 1.0
Cheltuielile capitale 5.0 4.6 5.0 6.2 7.9 7.6
4VSTB Lvaluarea Cheltulelllor Publlce l a Pesponsabllltll Plnanclare: Paport asupra
Performanel Managementulul Plnanelor Publlce, Mlnlsterul Plnanelor, |ulle 2008
Cheltulellle curente au urmtoarele componente:
a. cheltulell pentru mrfurl l servlcll,
b. plata dobanzllor,
4
Anexa nr. 4 i 5 la Ordinul
ministrului nanelor nr. 91 din
20 octombrie 2008.
5
Anexa nr. 3 i 9 la Ordinul
ministrului nanelor nr. 91 din
20 octombrie 2008.
A. CE REPREZINT BUGETUL? 25
c. transferurl curente,
d. transferurl curente pentru lmplementarea prolectelor flnanate dln surse
externe.
|n categorla cheltu|el| enttu mtlut| | setv|c|| lntr: artlcolul retrlbulrea
muncll, contrlbull de aslgurrl soclale de stat obllgatorll, plata mrfurllor l ser-
vlclllor, deplasrl in lnteres de servlclu, emlslunea l vanzarea valorllor moblllare
de stat, prlmele de aslgurare obllgatorle de aslsten medlcal.
|n categorla loto Joonz|lot lntr plata dobanzllor la imprumuturlle ln-
terne (acordate de 8NM, bnclle comerclale, all credltorl), plata dobanzllor la
imprumuturlle externe (acordate de guvernele statelor strlne, organlsmele l
lnstltullle flnanclare lnternalonale), plata dobanzllor de ctre autorltlle ad-
mlnlstralel publlce de alt nlvel.
|n categorla ttonsletut| cutente lntr artlcolele ,transferurl pentru produse l
servlcll (de exemplu, transferurl pentru acoperlrea dlferenelor pentru produse
l servlcll), ,transferurl in scopurl de producle (de exemplu, transferurl pentru
lrlgarea pmantulul, transferurl pentru intrelnerea l reparala drumurllor publlce
etc.), ,transferurl curente ctre bugetele de alt nlvel l intre componentele buge-
tulul (de exemplu, transferurl curente intre componenta de baz l componenta
ml[loace speclale ale bugetulul de stat), ,transferurl ctre lnstltullle flnanclare
l alte organlzall (de exemplu, transferurl in legtur cu aslgurarea rlscurllor in
agrlcultur), ,transferurl ctre populale, transferurl peste hotare, transferurl in
fondul de rlsc, transferurl ctre bugetul aslgurrllor soclale de stat.
|n categorla ttonsletut| cutente enttu |mlementoteo to|ectelot l|nonote
J|n sutse extetne lntr artlcolele ,contrlbula Guvernulul, ,contrlbula dln granturl
externe, ,contrlbula dln credlte externe.
Dln datele prezentate in tabelul l0 observm c in structura cheltulelllor
curente ponderea cea mal mare este inreglstrat de transferurlle ctre populale,
remunerarea muncll l cheltulellle pentru bunurl l servlcll.
Pondul salarlal brut (remunerarea muncll l contrlbullle soclale la 8ASS l
PAOAM), del a constltult in 2007 9.3% dln P|8, totul este sub nlvelul inreglstrat
in anll 2002-2003. Cheltulellle pentru bunurl l servlcll inreglstreaz o ma[orare
pan la 8.7 % dln P|8 in 2007. Transferurlle ctre persoanele flzlce (in cadrul
aslgurrllor soclale) au constltult cea mal mare categorle dup mrlme in anul
2004 l sunt in contlnu cretere ca procent dln P|8.
CheItuieIiIe capitaIe. Cheltulellle capltale se refer la cheltulellle care au ca
scop construcla l achlzllonarea actlvelor flxe, la transferurl l a[utoare capltale
in form monetar l nemonetar. De regul, cheltulellle capltale se refer la bu-
nurlle l servlcllle care au un clclu de vla mal mare de un an (coll, spltale, teatre,
uzlne etc.) l pot lnfluena venlturlle vlltoare l starea actual a actlvelor.
Cheltulellle capltale conln 5 elemente:
a. lnvestlll capltale l reparall capltale,
b. crearea rezervelor de stat,
c. procurarea de pmant l de actlve nematerlale,
d. transferurl capltale,
e. transferurl capltale pentru lmplementarea prolectelor flnanate dln surse
externe.
Dln datele tooelulu| 10, rezult c cheltulellle pentru lnvestlll capltale in-
reglstreaz o evolule ascendent.
Categorla |nvest||| co|tole | teoto|| co|tole se refer la artlcolele ,lnves-
tlll capltale (de exemplu, lnvestlll capltale in construcla loculnelor, lnvestlll
capltale in construcla oblectelor de producle), ,procurarea ml[loacelor flxe
(de exemplu, cheltulellle pentru procurarea oblectelor a cror valoare unltar
este mal mare de 3000 lel, lar termenul de funclonare este mal mare de un an),
,reparall capltale (de exemplu, reparala capltal a fondulul de loculne).
26 GHIDUL PROCESULUI BUGETAR AL REPUBLICII MOLDOVA
Categorla cteoteo tezetvelot Je stot se refer la artlcolul ,crearea rezervelor
de stat (cheltulellle prlvlnd procurarea materlalelor pentru crearea rezervelor
de stat, precum l cheltulellle pentru transportarea l pstrarea lor) l ,crearea
tezaurulul de stat (cheltulell pentru achlzllonarea metalelor l pletrelor pre-
loase, precum l pentru restaurarea l pstrarea lor).
Categorla tocutoteo Je mnt | Je oct|ve nemotet|ole se refer la artlco-
lele ,procurarea de pmant l ,procurarea de actlve nematerlale (de exemplu,
procurarea dreptulul de exploatare a boglllor subsolulul).
Categorla ttonsletut| co|tole se refer la artlcolele ,transferurl capltale in
lnterlorul rll (de exemplu, transferurl capltale pentru suslnerea vltlculturll),
,transferurl capltale peste hotare (transferurl lrevocablle, fr recuperarea orga-
nlsmelor lnterstatale cu destlnale capltal), ,transferurl capltale ctre bugetele
de alt nlvel l intre componentele bugetulul.
Categorla ttonsletut| co|tole enttu |mlementoteo to|ectelot l|nonote
J|n sutse extetne se refer la artlcolele ,contrlbula Guvernulul, ,contrlbula dln
granturl externe l ,contrlbula dln credlte externe.
Procurarea de aciuni. Categorla tocutoteo Je oc|un| lndlc cheltulellle
statulul pentru procurarea de aclunl.
Creditarea net. |n categorla cteJ|toteo net lntr:
- imprumuturlle acordate bugetelor de alt nlvel mlnus pllle in contul
achltrll lor,
- imprumuturlle acordate intreprlnderllor neflnanclare mlnus pllle in
contul achltrll lor,
- restltulrea ml[loacelor la buget
- sumele imprumuturllor acordate populalel cu amanetarea artlcolelor
dln metale preloase l pletre preloase in Servlclul de lombard al vlstlerlel de
Stat
- sumele imprumuturllor rambursate de ctre populale cu restltulrea
dln amanet a artlcolelor dln metale preloase l pletre preloase in Servlclul de
lombard al vlstlerlel de Stat.
Pentru a sporl transparena l responsabllltatea in slstemul bugetar, chel-
tulellle publlce sunt claslflcate l dup totome (tooelul 3 dln Anexe). Programul
reprezlnt o serle de actlvltl care indepllnesc aceleal oblectlve speclflce (de
exemplu, programul 56.00 ,Securltatea allmentar).
Claslflcarea cheltulelllor dup program poate servl pentru dou scopurl:
- ldentlflcarea l clarlflcarea oblectlvelor l polltlcllor,
- monltorlzarea performanel operatlve prln lndlcatorl de performan,
care se pot referl la lntrrlle, lelrlle sau rezultatele unul anumlt program.
A. CE REPREZINT BUGETUL? 27
II. ugetuI asigurriIor sociaIe de stat
8uetul os|utt|lot soc|ole Je stot reprezlnt a doua ca mrlme component,
dup 8ugetul de stat, a 8ugetulul publlc.
8ugetul aslgurrllor soclale de stat (8ASS) cuprlnde venlturlle, cheltulellle
l rezultatele flnanclare ale s|stemulu| uol|c Je os|utt| soc|ole.
2.1. Ce reprezint sistemuI pubIic de asigurri sociaIe
Dezvoltarea forelor de producle l perfeclonarea relalllor de producle
au determlnat crearea unul slstem de protecle soclal care, sub lnfluena per-
manent a unor factorl, urmeaz s fle extlns l perfeclonat contlnuu.
Protecla soclal insumeaz ml[loace eflclente, care permlt stablllrea nlve-
lulul necesar de solldarltate intre persoanele care obln venlturl dln munc l
persoanele care nu au venlturl dln cauza varstel inalntate, a strll de sntate
sau a lmposlbllltll de a-l gsl un loc de munc.
Protecla soclal cuprlnde dou componente care se completeaz reclproc:
aslgurrlle soclale l aslstena soclal.
As|utt|le soc|ole constltule relall bnetl de natur soclal l economlc, cu
a[utorul crora se formeaz, se repartlzeaz, se gestloneaz l se utlllzeaz fondurlle
bnetl necesare ocrotlrll obllgatorll a cetenllor aflal in lncapacltate temporar
sau permanent de munc, in caz de btranee l in alte cazurl prevzute de lege.
De asemenea, aslgurrlle soclale ocrotesc l membrll famlllllor acestora.
As|steno soc|ol reprezlnt, la randul su, un ansamblu de servlcll soclale,
in banl sau in natur, cum sunt, de exemplu, servlcllle medlcale, dlversele forme
de recuperare soclal l profeslonal, servlcllle de plasare in campul muncll,
servlcllle soclale acordate famlllllor, btranllor, lnvallzllor etc.
Spre deoseblre de aslstena soclal, sltuale in care persoana in dlflcultate
prlmete lndemnlzall dln contul ml[loacelor obtetl (dln contul altor persoane),
in cazul aslgurrllor
soclale drept surse
fl nancl are pentru
plata l prestarea
servlclllor servesc
fondurlle speclallza-
te, formate prln par-
tlclparea neml[loclt
a aslgurallor.
Aslgurarea so-
clal, dup cum este prezentat in l|uto 8, are la baz dou constltuente prlncl-
pale: aslgurarea obllgatorle l aslgurarea voluntar.
Aslgurarea obllgatorle se refer la sumele acumulate l utlllzate in cores-
pundere cu leglle respectlve. Statul ofer aslgurarea obllgatorle anume conform
acestor legl.
Aslgurarea voluntar dlfer de cea obllgatorle prln faptul c relallle clvlle l
legale apar in urma acordulul mutual al prllor: al companlel
de aslgurrl l al aslguratulul (persoan flzlc sau [urldlc).
|n prezent, in Pepubllca Moldova cea mal lmportant
parte a slstemulul de aslgurare soclal il revlne aslgurrll
obllgatorll.
|n conformltate cu Legea Pepubllcll Moldova prlvlnd
slstemul publlc de aslgurrl soclale nr. 489-X|v dln 08.07.99,
dreptul la aslgurrl soclale este garantat de stat l se exer-
clt, in condlllle legll, prln slstemul publlc de aslgurrl
soclale.
Bugetul de
stat, a
Buget
rilor
sociale de stat
Sistemul asigurrilor sociale
Asigurare obligatorie Asigurare voluntar
Asigurare obligatorie de stat
Asigurare obligatorie profesional
Asigurare voluntar general
Asigurare voluntar profesional
l|. 8. 5|stemul os|utt|-
lot soc|ole
28 GHIDUL PROCESULUI BUGETAR AL REPUBLICII MOLDOVA
Conform legll, 8ugetul aslgurrllor soclale de stat este lndependent de
bugetul de stat. Aceasta inseamn c venlturlle care se cuprlnd in acest buget
nu pot fl utlllzate pentru alte cheltulell bugetare decat cele pentru care sunt
repartlzate prln prevederlle bugetulul respectlv.
Prolectul legll bugetulul aslgurrllor soclale de stat se elaboreaz anual de
ctre Guvern, pe baza propunerllor Casel Nalonale de Aslgurrl Soclale.
2.2. VenituriIe ugetuIui asigurriIor sociaIe de stat
venlturlle 8ugetulul aslgurrllor soclale de stat provln dln:
- contrlbull de aslgurrl soclale,
- transferurl dln 8ugetul de stat,
- alte venlturl prevzute de lege (dobanzl, ma[orrl de intarzlere).
Dln l|uto 9 observm tendlna de cretere contlnu a venlturllor 8ugetulul
aslgurrllor soclale de stat (de la 2734 mllloane lel in 2003 pan la 5l4l mllloane
lel in 2007). Lvolull ascendente cunosc atat venlturlle oblnute dln cotlzallle
aslgurrllor soclale de stat (de la l972 mllloane lel in 2003 pan la 43l7 mllloane
lel in 2007), cat l dln transferurlle de la 8ugetul de stat (de la 387 mllloane lel in
2003 pan la 792 mllloane lel in 2007).
|n structura venlturllor 8ugetulul aslgurrllor soclale de stat ponderea
cea mal mare o deln venlturlle dln tarlfele aslgurrllor soclale de stat (l|. 9). |n
2007 acestea au constltult 43l7 mllloane lel, reprezentand 84% dln venlturlle
totale ale acestul fond bugetar. |n acelal an, transferurlle de la 8ugetul de stat
au constltult 792 mllloane lel sau l5% dln suma total a venlturllor.
Calltate de contrlbuablll la slstemul publlc de aslgurrl soclale o au:
- aslgurall care datoreaz contrlbull lndlvlduale de aslgurrl soclale,
- anga[atorll,
- persoanele care inchele contract de aslgurare,
- persoanele care il desfoar actlvltatea, in baz de contract lndlvldual
de munc, la anga[atorll care nu sunt inreglstral in calltate de rezldenl in Pe-
publlca Moldova.
Cotele (tarlfele) contrlbulllor de aslgurrl soclale deplnd de condlllle de
munc normale sau sec|ole l se aprob anual prln legea 8ugetulul aslgurrllor
soclale de stat.
Dup cum rezult dln tooelul 11, tarlful total al contrlbulllor de aslgurrl
soclale de stat obllgatorll in anul 2007 a fost de 29%, fllnd format dln tarlful in
baza crula sunt calculate contrlbullle de aslgurrl soclale datorate de anga[at
(24%) l tarlful in baza crula sunt calculate contrlbullle de aslgurrl soclale
datorate de salarlat (4%).
Menlonm, totodat, tendlna pe termen medlu de reducere a tarlfulul
pentru anga[at (pan la 2l% in 20l0-20ll), cu creterea paralel a tarlfulul pentru
anga[at (pan la 7% in 20l0-20ll).
l|. 9. 0|nom|co ven|tut|-
lot 8uetulu| os|utt|lot
soc|ole Je stot, m|l|oone
le|
4VSTB elaborat dup Anuo-
tul 5tot|st|c ol keuol|c|| Vol-
Jovo - 2007, 8lroul Nalonal
de Statlstlc al Pepubllcll
Moldova, Chllnu, 2008.
5141
4348
3696
2948
2734
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
2003 2004 2005 2006 2007
Altele
Alocaii din bugetul de stat
Cotele de asigurri sociale
A. CE REPREZINT BUGETUL? 29
Tabelul 11. Tarifele contribuiilor de asigurri sociale de stat obligatorii, %
2007 2008 2009 2010 2011
Efectiv Propuneri pe termen mediu
Tarifele contribuiilor de asigurri sociale de stat obligatorii, total
inclusiv:
29 29 29 28 28
pentru angajat 25 24 23 21 21
pentru salariat 4 5 6 7 7
4VSTB: elaborat dup ltonozele CoJtulu| Je cheltu|el| e tetmen meJ|u (2009-2011},
Mlnlsterul Plnanelor, Chllnu, 2008.
2.3.CheItuieIiIe ugetuIui asigurriIor sociaIe de stat
|n ceea ce prlvete repartlzarea resurselor 8ugetulul aslgurrllor soclale de
stat, in perloada 2003-2007 fondulul de pensll il revlne, in medle, peste 70%, lar ln-
demnlzalllor l compensalllor - cca l7% dln totalul cheltulelllor (tooelul 12).
Tabelul 12. Cheltuielile Bugetului asigurrilor sociale de stat, milioane lei
2003 2004 2005 2006 2007
Cheltuieli, total 2173,9 2768,9 3697,7 4378,1 5228,6
din care:
Plata pensiilor
1629,9 2069,4 2897,8 3189,3
din acestea:
Pensii pentru limita de vrst 1477,3 1883,7 2659,5 3072,2
Militarilor n termen i membrilor familiilor lor 3,7 2,2 1,7 1,2
Pensii sociale, de invaliditate din copilrie i invalizilor de rzboi
104,3 110,7 120,0 142,4
Plata indemnizaiilor i compensaiilor
430,6 537,4 664,6 778,0
din acestea:
Indemnizaii pentru ngrijirea copiilor pn la vrsta de 1.5 ani
38,3 33,3 43,0 49,2
Indemnizaii pentru ngrijirea copiilor pn la vrsta de 3 ani,
persoanelor asigurate - 16,3 31,7 48,4
Indemnizaii pentru copii n vrst de la 1.5 ani pn la 16 ani
(colarilor pn la 18 ani) 20,8 44,7 51,0 52,7
Indemnizaii pentru copii n vrst de la 3 ani pn la 16 ani
(colarilor pn la 18 ani) - 2,2 2,6 2,7
Indemnizaii pentru mamele singure
1,9 4,7 5,7 -
Indemnizaii pentru incapacitatea de munc temporar
115,7 144,2 194,0 236,8
Indemnizaii pentru sarcin i luzie
18,8 28,7 44,1 61,6
Indemnizaii la naterea copilului
7,8 10,2 15,4 26,9
Ajutoare de omaj
5,4 8,5 7,6 10,9
Compensaii nominale lunare acordate anumitor categorii
de ceteni puin asigurai n condiiile majorrii tarifelor la
energia electric, termic i gaze 191,9 206,4 219,7 233,6
4VSTB: elaborat dup Anuotul 5tot|st|c ol keuol|c|| VolJovo - 2007, 8lroul Nalonal de
Statlstlc al Pepubllcll Moldova, Chllnu, 2008.
Totodat, cheltulellle 8ugetulul aslgurrllor soclale de
stat trebule anallzate l dup programele in care acestea sunt
lncluse. Gestlunea cheltulelllor bugetare dup programe,
cu condlla exlstenel unel atltudlnl responsablle dln partea
autorltllor publlce lmpllcate, trebule s contrlbule la eflclen-
tlzarea proceselor de planlflcare, lmplementare l control in
domenlul aslgurrllor soclale de stat. Potrlvlt Legll 8ugetulul
aslgurrllor soclale de stat, in 2008 programele de aslgurrl
soclale de stat sunt cele lndlcate in tooelul 6 dln Anexe. De-
numlrea programulul este insolt de formularea scopulul pe
30 GHIDUL PROCESULUI BUGETAR AL REPUBLICII MOLDOVA
care il are de reallzat programul respectlv, de costul programulul care poate fl
acoperlt dln 8ugetul aslgurrllor soclale de stat l/sau dln 8ugetul de stat.
2.4. ProcesuI bugetar asociat sistemuIui pubIic de asigurri sociaIe
Pllnd parte a bugetulul publlc nalonal, actlvltatea bugetar asoclat sls-
temulul publlc de aslgurrl soclale se clrcumscrle actlvltll bugetare la nlvel
nalonal, cunoscand aceleal etape l desfurandu-se pe baza aceloral prlnclpll,
dar prlvlte prln prlsma partlcularltllor slstemulul publlc de aslgurrl soclale.
Speclflcltatea slstemulul publlc de aslgurrl soclale se observ, in prlmul
rand, la etapa de elaborare a pronostlculul venlturllor l cheltulelllor 8ASS. Astfel,
procesul de elaborare a acestula lnclude urmtoarele trel dlrecll (l|. 10).
l|. 10. ltocesul Je eloootote o tonost|culu| ven|tut|lot | cheltu|el|lot ouetulu|
os|utt|lot soc|ole Je stot
4VSTB elaborat in baza Legll prlvlnd slstemul publlc de aslgurrl soclale nr. 489-X|v dln
08.07.l999.
Menlonm, totodat, c acest pronostlc se efectueaz pe flecare compo-
nent de venlt al 8ASS.
Llaborarea pronostlculul contrlbulllor obllgatorll de aslgurrl soclale intr-o
form generallzat, este prezentat in l|uto 11.
Transferurlle venlturllor l cheltulelllor 8ASS se determln pornlnd de la ne-
cesarul de ml[loace pentru aslgurarea plll unor tlpurl de pensll, lndemnlzall,
alocall l compensall, a crora flnanare se efectueaz dln 8ugetul de stat, prln
lntermedlul 8ASS.
l|. 11. llooototeo tonost|culu| contt|ou||lot ool|otot|| Je os|utt| soc|ole Je
stot
Sursa: elaborat n baza Legii privind sistemul public de asigurri sociale, nr. 489-XIV din 08.07.1999
Modalltatea de elaborare a pronostlculul cheltulelllor 8ASS este prezentat
in l|uto 12.
Totodat, cheltulellle 8ASS se vor calcula separat pe surse de flnanare, l
anume: dln ml[loacele 8ASS l dln ml[loacele 8ugetulul de stat.
|n cele dln urm, pronostlcul venlturllor l cheltulelllor 8ASS se prezlnt
spre examlnare autorltllor competente l partenerllor soclall.
Elaborarea pronosticului
veniturilor i cheltuielilor BASS
Analiza executrii veniturilor i
cheltuielilor BASS pentru o perioad
de cel puin 2 ani anteriori anului
bugetar prognozat
Determinarea prioritilor n
domeniul asigurrilor sociale ce
urmeaz a fi susinute financiar n
anul urmtor i n cel puin 2 ani
ulteriori
Elaborarea planului de venituri i
cheltuieli pe fiecare articol conform
clasificaiei bigetare
Ministerul Proteciei Sociale, Familiei i
Copilului
Ministerul Economiei i Comerului
Pronosticul
contribuiilor
obligatorii de
asigurri sociale
de stat
Politica n domeniul asigurrilor
sociale de stat elaborat pe
termen mediu
Indicatorii macroeconomici pe
termen mediu
pentru: Analiza bazei de calcul a
contribuiilor de asigurri sociale
de stat din anii precedeni
A. CE REPREZINT BUGETUL? 31
Pronostlcul venlturllor l cheltulelllor bugetulul aslgurrllor soclale de stat
pentru anul bugetar prolectat l intocmlrea 8ASS pe programe l performane
sunt in sarclna dlrect a Mlnlsterulul Proteclel Soclale, Pamlllel l Copllulul l a
Casel Nalonale de Aslgurrl Soclale, Mlnlsterul Plnanelor fllnd in calltate de
partlclpant (l|.13).
ugetuI asigurriIor sociaIe de stat: deficitar, excedentar sau echiIibrat!
Asemenea 8ugetulul de stat, 8ugetul aslgurrllor soclale de stat poate fl
deflcltar (dac cheltulellle depesc venlturlle), excedentar (dac venlturlle de-
pesc cheltulellle) sau echlllbrat (cand cheltulellle sunt egale cu venlturlle).
Dup cum observm dln tooelul 13, pentru anul 2008 8ugetul aslgurrllor
soclale de stat prevede un cu deflclt bugetar (mlnus l9.5 mllloane lel). |n acest
caz, se pune problema flnanrll acestul deflclt.
Deflcltul curent al 8ugetulul aslgurrllor soclale de stat se acoper dln dls-
ponlbllltlle 8ASS dln anll precedenl l, dup epulzarea dlsponlbllltllor - dln
fondul de rezerv (boxa lateral). Dac ml[loacele fondulul de rezerv nu sunt
suflclente, atuncl venlturlle 8ugetulul aslgurrllor soclale de stat se completeaz
cu sume care se aloc de la 8ugetul de stat.
Dac 8ugetul aslgurrllor soclale de stat s-ar fl inchelat cu excedent bugetar,
atuncl acesta ar putea fl utlllzat la procurarea valorllor moblllare l / sau ar putea fl
psrat pe conturl bancare depozltare conform regulamentulul aprobat de Guvern.

8ugetul aslgurrllor soclale de stat este gestlonat de Casa Nalonal de


Aslgurrl Soclale (CNAS) prln Trezorerla de Stat a Mlnlsterulul Plnanelor.
CNAS este condus de un preedlnte care este ordonatorul prlnclpal de credl-
te pentru 8ugetul aslgurrllor soclale de stat. Actlvltatea CNAS este supravegheat
de ctre Conslllul de Admlnlstrale compus dln l2 persoane. Atat preedlntele
CNAS, cat l preedlntele Conslllulul de Admlnlstrale sunt numll de Guvern.
Pronosticul
cheltuielilor
Bugetului
asigurrilor sociale
de stat
Fundamentarea propunerilor n baza actelor legislative i
normative
Analiza politicii i a obiectivelor pe termen mediu elaborate n
domeniul asigurrilor sociale i asistenei sociale de ctre
Ministerul Proteciei Sociale, Familiei i Copilului
Estimarea transferurilor din bugetul de stat n limitele stabilite
de Ministerul Finanelor
Propunerile subdiviziunilor teritoriale ale Casei Naionale de
Asigurri Sociale pentru proiectul BASS ce in de cheltuielile
de organizare i funcionare a acestor structuri
l|. 12. llooototeo tonos-
t|culu| cheltu|el|lot 8A55
Sursa: elaborat n baza Legii
privind sistemul public de asi-
gurri sociale nr. 489-XIV din
08.07.1999.
Pronosticul veniturilor i cheltuielilor
BASS pentru anul bugetar proiectat
ntocmirea BASS pe programe i
performane
Ministerul Proteciei Sociale,
Familiei i Copilului
Casa Naional de Asigurri
Sociale
Ministerul Finanelor
(particip)
l|. 13. llooototeo tonos-
t|culu| cheltu|el|lot 8A55
Sursa: elaborat n baza Legii
privind sistemul public de asi-
gurri sociale nr. 489-XIV din
08.07.1999.
Fondul de rezerv
din veniturile BASS se pre-
lev anual pn la 3% pen-
tru constituirea fondului de
rezerv.
______________________
*Legea privind sistemul public
de asigurri sociale, nr. 489-XIV
din 08.07.99, articolul 12 (2).
32 GHIDUL PROCESULUI BUGETAR AL REPUBLICII MOLDOVA
III. ugeteIe unitiIor administrativ-teritoriaIe (UA7)
|n rlle democratlce l economlc dezvoltate, o parte lmportant a actlvl-
tllor economlco-soclale ln de responsabllltatea admlnlstratlv, flnanclar l
legal a autorltllor locale. Gradul de lmpllcare a autorltllor locale in aceste
actlvltl dlfer de la o ar la alta l deplnde de tradlllle lstorlce l culturale, de
contextul soclopolltlc dln flecare ar.
Totodat, motlvala prlnclpal de a repartlza sarclnlle statulul asoclate
satlsfacerll nevollor publlce intre verlga central l cea local a guvernrll poate
fl expllcat prln ralonamente de eflclen. Astfel, conform teoteme| Jescentto-
l|zt|| (boxa dln dreapta), funcllle de lmpozltare, cheltulre l reglementare tre-
bule exercltate la nlvelele lnferloare ale guvernrll, in cazul in care nu se poate
argumenta convlngtor atrlbulrea lor unor nlvele superloare ale acestela. Prln
urmare, autorltlle locale sunt capablle s moblllzeze l s admlnlstreze mal
eflclent resursele, deoarece sunt mal blne plasate pentru a ldentlflca in mod
corespunztor prlorltlle, nlvelul oblectlvelor l crlterllle de performan in
producerea l furnlzarea servlclllor publlce.
Constltulrea l repartlzarea fondurllor bnetl pe plan local se reallzeaz
la nlvelul mal multor verlgl, respectlv al bugetelor locale - stetl (comunale),
orenetl (munlclpale), ralonale, la nlvelul munlclplllor Chllnu, 8ll l al unltll
terltorlale autonome cu statut [urldlc speclal (UTA).
8ugetele locale constltule un element deoseblt de lmportant al bugetulul
publlc nalonal.
|n acelal tlmp, bugetele locale reprezlnt verlga prlnclpal in ansamblul
flnanelor locale, care au rolul de a furnlza cetenllor, prln lntermedlul autorlt-
llor locale, acele bunurl l servlcll pe care acetla nu l le pot procura de pe plaa
concurenlal in cantltatea l calltatea corespunztoare satlsfacerll nevollor.
Dup dlmenslune, 8ugetele unltllor admlnlstratlv-terltorlale reprezlnt
cea de-a trela component a 8ugetulul publlc al Pepubllcll Moldova.
Llaborarea, aprobarea l executarea 8ugetelor UAT sunt reglementate de
Legea privind sistemul bugetar i procesul bugetar nr. 847 din 24.05.96
1
,
Legea privind administraia public local nr. 436 dln 28.l2.2006
2
, leeo
t|v|nJ Jescenttol|zoteo oJm|n|sttot|v nr. 435 dln 28.l2.2006
3
, leeo t|v|nJ
l|nonele uol|ce locole nr. 397-Xv dln l6.l0.2003
4
l leeo ouetot dln anul
respectlv. n ultimii ani, au fost fcui unii pai pentru conformarea cadrului
legal existent n domeniul bugetelor locale la principiile i recomandrile
Cartei europene a autonomiei locale.
|n Pepubllca Moldova unltlle admlnlstratlv-terltorlale sunt incadrate in
dou nlvele:
- nlvelul intal: satele (comunele) l oraele (munlclpllle). |n prezent numrul
acestora este de 896.
- nlvelul dol: raloanele (in numr de 32), munlclplul Chllnu, unltatea terl-
torlal autonom cu statut [urldlc speclal (UTA).
3.1. Ce reprezint ugeteIe UA7
Partlcularltlle procesulul bugetar in cazul unltllor admlnlstratlv-terl-
torlale derlv dln prlnclpllle pe care este aezat admlnlstrarea lor publlc, l
anume:
- autonomla local,
- descentrallzarea servlclllor publlce,
- ellglbllltatea autorltllor publlce locale,
- consultarea cetenllor in probleme locale de lnteres deoseblt.
Conform Cotte| eutoene o outonom|e| locole, autorltlle admlnlstralel
publlce locale beneflclaz de autonomle declzlonal, organlzalonal, gestlonar
Teorema descentralizrii
a lui Oates* (sau principiul
subsidiaritii)
Fiecare serviciu public tre-
buie furnizat de jurisdicia
care controleaz aria geogra-
c minim ce ar internaliza
beneciile i costurile unei
astfel de furnizri*.
______________________
* Oates W.E., Fiscal Federalism,
Harcourt Brace Jovanovich,
New York, 1972.
1
Monitorul Ocial al Republicii
Moldova din 23.05.2005.
2
Monitorul Ocial al Repu-
blicii Moldova nr. 32-35, din
09.03.2007.
3
Monitorul Ocial al Repu-
blicii Moldova nr. 029, din
02.03.2007.
4
Monitorul Ocial al Republicii
Moldova nr. 248-253/996 din
19.12.2003.
A. CE REPREZINT BUGETUL? 33
l flnanclar, au dreptul la lnllatlv in tot ceea ce prlvete admlnlstrarea
treburllor publlce locale, exercltandu-l, in condlllle legll, autorltatea in
llmltele terltorlulul admlnlstrat.
|n conseclna acestor prlnclpll, procesul bugetar l bugetele unlt-
llor admlnlstratlv-terltorlale de nlvelele intal l dol sunt lndependente
unul de altul, precum l de bugetul de stat. Autorltlle publlce locale
dlspun de baz flscal proprle (dlstlnct de cea a statulul), constltult
dln lmpozlte, al cror cuantum este stablllt in conformltate cu Legea
flnanelor publlce locale.
l|uto 10 reprezlnt structura celel de-a trela verlgl a 8ugetulul
publlc - 8ugetele UAT. Astfel, aceasta verlg este format dln: bugetele
raloanelor, 8ugetul UTA, 8ugetul munlclplulul 8ll l 8ugetul munlcl-
plulul Chllnu.
3.2. VenituriIe ugeteIor unitiIor administrativ-teritoriaIe
Artlcolul 9 al Crll europene a autonomlel locale conlne prlnclpll
l regull de flnanare a autorltllor admlnlstralel publlce locale pentru
ca acestea s fle cu adevrat autonome dln punct de vedere flnanclar.
Unltlle admlnlstratlv-terltorlale dln Pepubllca Moldova il formea-
z venlturlle dln urmtoarele surse (l|. 14}:
Plg. l4. ven|tut|le ouetelot un|t|lot oJm|n|sttot|v-tet|tot|ole (uA7}
La randul lor, ven|-
tut|le tot|| ale buge-
telor UAT se formeaz
dln lmpozltele l taxele
locale, prevzute pe
flecare terltorlu in par-
te, in conformltate cu
Codul flscal l se vlrea-
z dlrect l lntegral la
bugetele respectlve.
Putem aflrma c
gradul de autonomle
local a unel comunl-
tl deplnde, in mare msur, de ponderea venlturllor reallzate pe plan
local comparatlv cu alte surse de venlturl ale bugetelor locale. |deal
ar fl sltuala dac venlturlle proprll ar acoperl cheltulellle efectuate in
scopul satlsfacerll nevollor locale. |n realltate, acest lucru se intampl
foarte rar.
Un efect lmportant asupra volumulul l structurll venlturllor proprll
il poate avea tocesul Je Jescenttol|zote.
V|jloocele sec|ole reprezlnt venlturlle lnstltulel publlce oblnute de
la efectuarea lucrrllor l prestarea servlclllor contra plat, precum l dln
donallle, sponsorlzrlle l dln alte ml[loace bnetl lntrate legal in posesla
lnstltulel publlce. Llsta lucrrllor l servlclllor contra plat, efectuate l pres-
tate de lnstltullle publlce, mrlmea taxelor la servlcll, modul l dlrecllle
Carta european a autonomiei lo-
cale despre resursele nanciare ale
autoritilor administraiei publice
locale (APL)
1. Autoritile APL au dreptul la re-
surse proprii, suciente, de care pot
dispune n mod liber n exercitarea
atribuiilor lor.
2. Resursele nanciare ale autoriti-
lor APL trebuie s e proporionale
cu competenele prevzute de con-
stituie sau de lege.
3. Cel puin o parte dintre resursele
nanciare ale autoritilor APL
trebuie s provin din taxele i
impozitele locale, al cror nivel
acestea au competena s l stabi-
leasc n limitele legale.
4. Sistemele de prelevare pe care se
bazeaz resursele de care dispun
autoritile APL trebuie s e de
natur sucient de diversicat i
evolutiv, pentru a le permite s
urmeze, pe ct posibil, evoluia
real a costurilor exercitrii com-
petenelor acestora.
5. Protejarea UAT cu o situaie mai
grea din punct de vedere nanciar
necesit instituirea de proceduri de
egalizare nanciar sau de msuri
echivalente, destinate s corec-
teze efectele repartiiei inegale a
resurselor poteniale de nanare,
precum i a sarcinilor scale care
le incumb. Asemenea proceduri
sau msuri nu trebuie s restrng
libertatea de opiune a autoritilor
administraiei publice locale n
sfera lor de competen.
6. Autoritile APL trebuie s e con-
sultate, ntr-o manier adecvat,
asupra modalitilor de repartizare
a resurselor redistribuite care le
revin.
Bugetul local
Venituri proprii Fonduri speciale
Mijloace speciale Defalcri de la
veniturile generale
de stat
Transferuri
34 GHIDUL PROCESULUI BUGETAR AL REPUBLICII MOLDOVA
de utlllzare a ml[loacelor speclale pe tlpurl se stabllesc de ctre autorltlle APL
conform competenel lor.
lonJut|le sec|ole. Autorltlle APL pot constltul fondurl speclale pentru
suslnerea unor programe de lnteres local. Pondurlle speclale pot fl formate
dln: (l) depunerlle benevole ale persoanelor [urldlce l flzlce pentru solulonarea
problemelor de lnteres local l (ll) venlturlle provenlte dln desfurarea loterlllor
locale, concursurllor l a altor msurl organlzate de autorltlle APL.
Celelalte dou componente ale venlturllor bugetelor locale, l anume de-
falcrlle de la venlturlle generale de stat l transferurlle formeaz categorla de
ven|tut| locole toven|te Je lo n|vel centtol.
venlturlle provenlte de la nlvelul central al guvernrll au ca prlnclpal oblec-
tlv corectarea unor dezechlllbre care lntervln pe plan local atat vett|col (nlvelul
lmpozltelor l taxelor locale nu acoper cheltulellle necesare furnlzrll servlclllor
publlce), cat l ot|zontol, deoarece nu toate colectlvltlle locale au acelal po-
tenlal flnanclar, del toate au obllgala de a oferl servlcll echlvalente dln punct
de vedere calltatlv l cantltatlv.
Legea prlvlnd flnanele publlce locale recunoate dou categorll prlnclpale
de venlturl provenlnd de la nlvelul central:
- defalcrl conform normatlvelor procentuale de la venlturlle generale de stat,
- transferurl.
Defalcrlle de la venlturlle generale de stat corespund aa- numltulul sls-
tem de parta[are a taxelor l lmpozltelor intre dlferltele nlvelurl de guvernare.
Slstemul de repartlzare a acestor sume este stablllt la nlvel central, autorltlle
locale neavand practlc nlclun control asupra cuantumulul lor. De regul, exlst
crlterll clare de repartlzare, dar de multe orl se negoclaz.
Transferurlle reprezentand ml[loace flnanclare alocate cu tltlu deflnltlv l in
sum absolut sunt de dou tlpurl:
- transferurl dln contul fondulul de suslnere flnanclar a UAT, pentru nlvelarea
poslbllltllor flnanclare ale acestora,
- transferurl cu destlnale speclal, pentru exercltarea funclllor supllmentare
delegate de Guvern.
Totodat, pornlnd de la aceste surse de venlturl, leglslala stabllete repar-
tlzrl strlcte ale venlturllor intre bugetele UAT.
Astfel, venlturlle bugetelor satelor (comunelor), oraelor (munlclplllor,
cu excepla munlclplllor 8ll l Chllnu) se formeaz dln sursele lndlcate in
tooelul 13.
Tabelul 13. Sursele de formare a veniturilor bugetelor satelor (comunelor), oraelor (municipiilor, cu excepia
municipiilor Bli i Chiinu)
1) ncasri directe i integrale ale
urmtoarelor tipuri de impozite,
taxe i alte venituri:
a) impozitele i taxele locale;
b) impozitul privat (conform apartenenei patrimoniului);
c) taxa pentru eliberarea de ctre autoritile administraiei publice locale de nivelul al
doilea a licenelor pentru practicarea anumitor genuri de activitate i a autorizaiilor;
d) taxa pentru patenta de ntreprinztor n partea ce revine bugetelor locale;
e) ncasri din arenda terenurilor i locaiunea bunurilor domeniului privat al unitii
administrativ-teritoriale;
f) impozitul pe bunurile imobiliare;
g) alte venituri.
2) defalcri de la urmtoarele
tipuri de venituri generale de
stat:
a) impozitul pe venitul persoanelor juridice din teritoriul unitii administrativ-teritoriale
respective;
b) impozitul pe venitul persoanelor fizice.
3) transferuri de la bugetul
unitii administrativ-teritoriale
de nivelul al doilea i de la
bugetul municipal Bli.
4) mijloace speciale.
5) fonduri speciale.
4VSTB elaborat dup leeo t|v|nJ hnonele uol|ce locole.
7. Subveniile alocate UAT
trebuie, pe ct posibil, s
nu e destinate nanrii
unor proiecte specice.
Alocarea de subvenii nu
trebuie s aduc atingere
libertii fundamentale
a politicilor autoritilor
APL n domeniul lor de
competen.
8. n scopul nanrii chel-
tuielilor lor de investiii,
autoritile APL trebuie s
aib acces, n conformitate
cu legea, la piaa naional
a capitalurilor.
Fondul de susinere nan-
ciar a UAT se formeaz
din:
a) alocaii aprobate anual n
bugetul de stat;
b) defalcri efectuate de UAT,
ale cror venituri bugetare
depesc cu 20% nivelul
mediu de cheltuieli buge-
tare pentru un locuitor pe
teritoriul respectiv*.
______________________
* Legea privind nanele
publice locale, Capitolul II,
articolul 10.
A. CE REPREZINT BUGETUL? 35
Sursele de formare a venlturllor bugetelor ralonale sunt cele conlnute in
tooelul 14.
Tabelul 14. Sursele de formare a veniturilor bugetelor raioanelor
1) ncasri directe i integrale ale
urmtoarelor tipuri de impozite,
taxe i alte venituri:
a) impozitul pe venitul persoanelor fizice;
b) taxele pentru resursele naturale;
c) impozitul privat (conform apartenenei patrimoniului);
d) plata pentru perfectarea actelor notariale de ctre secretarul consiliului raional;
e) alte venituri prevzute de legislaie.
2) defalcri de la urmtoarele
tipuri de venituri generale de
stat:
a) impozitul pe venitul persoanelor juridice din teritoriul unitii administrativ-teritoriale
respective 100%;
b) taxa pentru folosirea drumurilor de ctre autovehiculele nmatriculate n Republica
Moldova 50%.
3) transferuri de la bugetul de
stat.
4) mijloace speciale.
5) fonduri speciale.
4VSTB elaborat dup leeo t|v|nJ hnonele uol|ce locole.
7ooelul 15 prezlnt sursele de formare a venlturllor bugetulul central al
unltll terltorlale autonome cu statut [urldlc speclal.
Tabelul 15. Sursele de formare a veniturilor bugetului UTA
1) ncasri directe i integrale ale
urmtoarelor tipuri de impozite,
taxe i alte venituri:
a) impozitul pe venitul persoanelor fizice;
b) taxele pentru resursele naturale;
c) impozitul privat (conform apartenenei patrimoniului);
d) alte venituri prevzute de legislaie.
2) defalcri de la urmtoarele
tipuri de venituri generale de
stat:
a) impozitul pe venitul persoanelor juridice din teritoriul unitii teritoriale autonome
cu statut juridic special 100%;
b) taxa pe valoarea adugat la mrfurile produse i la serviciile prestate pe teritoriul
unitii teritoriale autonome cu statut juridic special cel puin 10%;
c) taxa pentru folosirea drumurilor de ctre autovehiculele nmatriculate n Republica
Moldova 50%;
d) accizele la mrfurile (producia) supuse accizelor, fabricate pe teritoriul unitii
teritoriale autonome cu statut juridic special cel puin 50%.
3) transferuri de la bugetul de
stat.
4) mijloace speciale.
5) fonduri speciale.
4VSTB elaborat dup leeo t|v|nJ hnonele uol|ce locole.
Sursele de formare a venlturllor bugetelor munlclpale 8ll l Chllnu sunt
cele conlnute in tooelul 16.
Tabelul 16. Sursele de formare a veniturilor bugetului municipal Bli i bugetului municipal Chiinu
1) ncasri directe i integrale ale
urmtoarelor tipuri de impozite,
taxe i alte venituri:
a) impozitul pe venitul persoanelor fizice;
b) impozitul pe bunurile imobiliare;
c) taxele pentru resursele naturale;
d) veniturile din vnzarea terenurilor ce aparin domeniului privat al municipiului
Chiinu i municipiului Bli;
e) impozitele i taxele locale aplicate, n conformitate cu legislaia, de ctre consiliul
municipal;
f) impozitul privat (conform apartenenei patrimoniului);
g) ncasri l e di n vnzarea bunuri l or confi scate (conform apartenenei
patrimoniului);
h) taxa pentru eliberarea licenelor pentru practicarea anumitor genuri de activitate
i a autorizaiilor;
i) taxa pentru patenta de ntreprinztor n partea ce revine bugetului municipal
respectiv;
j) alte venituri.
36 GHIDUL PROCESULUI BUGETAR AL REPUBLICII MOLDOVA
2) defalcri de la urmtoarele
tipuri de venituri generale de
stat:
a) impozitul pe venitul persoanelor juridice din teritoriul unitii administrativ-teritoriale
respective 50%;
b) taxa pentru folosirea drumurilor de ctre autovehiculele nmatriculate Republica
Moldova - 50%.
3) transferuri de la bugetul de
stat.
4) mijloace speciale.
5) fonduri speciale.
4VSTB elaborat dup leeo t|v|nJ hnonele uol|ce locole.
|nsumarea tuturor venlturllor generate de UAT pe toate sursele lndlcate in
tabelele prezentate anterlor permlte intocmlrea urmtoarel dlagrame (l|. 15),
in baza crela putem trage concluzll despre volumul l dlnamlca venlturllor UAT
dln Pepubllca Moldova.
Dln l|uto 15 rezult c venlturlle 8ugetelor UAT cunosc o dlnamlc as-
cendent, a[ungand de la 29l2 mllloane lel in 2003 pan la 5578 mllloane lel in
2007. Lvolullle ldentlflcate in aceast flgur sunt expllcate cu a[utorul tooelulu|
17, care conlne lnformall despre contrlbula dlferltor surse la formarea venl-
turllor UAT.
Tabelul 17. Dinamica veniturilor UAT pe surse de formare, milioane lei
2003 2004 2005 2006 2007
Venituri curente 2059 1972 2136 2652 3037
Venituri scale 1603 1546 1642 2059 2429
Impozite directe 1188 1519 1602 2017 2381
Impozite indirecte 415 27 40 42 48
Venituri nescale 262 312 347 396 416
Fondurile i mijloacele speciale 194 114 147 197 192
Fonduri speciale 4 4 5 6 8
Mijloace speciale 190 110 142 191 184
Granturi 1 3 0 1 2
Transferuri 852 904 1514 2144 2539
Total venituri 2912 2879 3650 4796 5578
4VSTB elaborat in baza Cadrulul de cheltulell pe termen medlu 2007-2009, 2008-20l0,
2009-20ll.
Dup cum relese dln tooelul 17, la formarea venlturllor UAT dln Pepubllca
Moldova contrlbule in proporll practlc egale venlturlle provenlte dln lmpozltele
dlrecte (43%) l transferurlle (46%).
2912 2879
3650
4796
5578
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
2003 2004 2005 2006 2007
m
i
l
i
o
a
n
e

l
e
i
l|. 15. 0|nom|co ven|tu-
t|lot 8uetelot un|t|lot
oJm|n|sttot|v-tet|tot|ole
4VSTB elaborat in baza
Cadrulul de cheltulell pe
termen medlu 2007-2009,
2008-20l0, 2009-20ll.
A. CE REPREZINT BUGETUL? 37
3.3. CheItuieIiIe ugeteIor unitiIor administrativ-teritoriaIe
7ooelul 18 prezlnt evolula cheltulelllor bugetelor unltllor admlnlstratlv-
terltorlale in funcle de destlnale (tabelele dln Anexe prezlnt aceste cheltulell
intr-o form mal amnunlt). Dac pan in 2006 cheltulellle UAT au avut o
evolule cresctoare, atuncl in 2007 acestea s-au redus conslderabll.
Tabelul 18. Dinamica cheltuielilor UAT pe destinaii, milioane lei
2003 2004 2005 2006 2007
Servicii cu destinaie general 202 229 258 336 208
Meninerea ordinii publice, aprarea
i securitatea statului
92 101 111 161 115
Cheltuieli de ordin social 1995 1668 2058 2894 2448
Cheltuieli de ordin economic 462 834 1175 1396 662
Alte domenii 90 93 184 287 470
Creditarea net -1 -1 -9 -10 4
Total cheltuieli 2839 2925 3776 5063 3905
4VSTB elaborat in baza Cadrulul de cheltulell pe termen medlu 2007-2009, 2008-20l0,
2009-20ll.
|n structura cheltulelllor, ponderea cea mal mare este delnut de cheltulellle
soclale (conlnutul acestora in funcle de nlvelul UAT este prezentat in tooelele
7-10 dln Anexe). Astfel, in 2007 acestea au delnut 63% in totalul cheltulelllor
UAT.
Legea prlvlnd flnanele publlce locale, in baza Legll prlvlnd admlnlstrala
publlc local, dellmlteaz competenele asoclate efecturll cheltulelllor publlce
intre bugetele UAT (tooelele 7-10 dln Anexe).
8ugetele unltllor admlnlstratlv-terltorlale: deflcltare, excedentare sau
echlllbrate!
Spre deoseblre de 8ugetul de stat l 8ugetul aslgurrllor soclale de stat,
bugetele anuale ale UAT nu pot fl aprobate l executate cu deflclt bugetar.
Pegula echlllbrulul bugetar nu este apllcat in cazul bugetelor UAT numal in
cazul anga[rll de imprumuturl l lmpllcrll in vanzarea l prlvatlzarea bunurllor
proprletate publlc a UAT.
Dac venlturlle nu sunt incasate in mrlmea sumel aprobate, autorltatea
APL este obllgat s reduc cheltulellle pentru a inchela anul bugetar cu un
buget echlllbrat.
38 GHIDUL PROCESULUI BUGETAR AL REPUBLICII MOLDOVA
IV. FonduriIe asigurrii obIigatorii de asisten medicaI
lonJut|le os|utt|| ool|otot|| Je os|sten meJ|col (lAOAV} reprezlnt ca
mrlme ultlma component a 8ugetulul publlc. Aceste Pondurl sunt constltulte
de Comon|o No|onol Je As|utt| ln VeJ|c|n in scopul reallzrll aslgurrll obll-
gatorll de aslsten medlcal. Peglementarea PAOAM este aslgurat de leeo cu
t|v|te lo os|utoteo ool|otot|e Je os|sten meJ|col nr. l585-X||| dln 27.02.98,
Hotrrea Guvernului Republicii Moldova despre aprobarea Regulamentului
cu privire la modul de constituire i administrare a fondurilor asigurrii
obligatorii de asisten medical nr. 594 dln l4.05.2002 etc.
4.1. Ce reprezint sistemuI asigurrii obIigatorii de asisten medicaI
Slstemul aslgurrll obllgatorll de aslsten medlcal trebule, conform
legll, s ofere poslbllltl egale in oblnerea unel aslstene medlcale oportune
l calltatlve. Totodat, volumul aslstenel medlcale care este acordat in cadrul
aslgurrll obllgatorll de aslsten medlcal se stabllete pe baza ltotomulu| un|c
ol os|utt|| ool|otot|| Je os|sten meJ|col elaborat de Mlnlsterul Sntll l
aprobat de Guvern. Acest Program conlne llsta maladlllor care neceslt aslsten
medlcal flnanat dln PAOAM.
Aslgurarea obllgatorle de aslsten medlcal se reallzeaz prln contracte
inchelate intre sublecll aslgurrll de aslsten medlcal. |n calltate de sublecl
al aslgurrll sunt:
- As|utotul sau persoana flzlc sau [urldlc care a inchelat cu aslgurtorul un
contract de aslgurare obllgatorle de aslsten medlcal. Pentru salarlal (an-
ga[al) aslguratul este intreprlnderea, lnstltula sau organlzala anga[atoare.
Pentru anumlte categorll de persoane neanga[ate cum sunt, de exemplu,
coplll de varst precolar, elevll, studenll dln invmantul superlor
unlversltar cu frecven la zl, lnvallzll, penslonarll, omerll etc. calltatea de
aslgurat o are statul.
- letsoono os|utot. |n calltate de persoan aslgurat pot fl atat cetenll
Pepubllcll Moldova, cat l cetenll strlnl in lnteresul crora au fost pltlte
prlme de aslgurare obllgatorle de aslsten medlcal.
- As|uttotul sau Companla Nalonal de Aslgurrl in Medlcln l agenllle
el terltorlale.
- ltestototul Je setv|c|| meJ|cole sau lnstltullle medlco-sanltare care au in-
chelat contract de acordare a aslstenel medlcale (prestare a servlclllor
medlcale) cu Companla Nalonal de Aslgurrl in Medlcln sau cu agenllle
el terltorlale.
Pentru reallzarea aslgurrll obllgatorll de aslsten medlcal, Companla Nalonal
de Aslgurrl in Medlcln constltule urmtoarele fondurl:
- fondul pentru achltarea servlclllor medlcale (fondul de baz),
- fondul de rezerv al aslgurrll obllgatorll de aslsten medlcal,
- fondul msurllor de profllaxle.
4.2. VenituriIe FonduriIor asigurrii obIigatorii de asisten medicaI
Pondurlle aslgurrll obllgatorll de aslsten medlcal se constltule dln ml[-
loacele flnanclare provenlte dln:
- cuantumul prlmelor de aslgurare obllgatorle de aslsten medlcal achltate
de ctre patronll (admlnlstrala) intreprlnderllor, organlzalllor, lnstltulllor
l altor unltl economlce, calculate in funcle de fondul de retrlbulre a
muncll,
- cuantumul prlmelor de aslgurare obllgatorle de aslsten medlcal relnute
dln salarlul (venltul) anga[allor intreprlnderllor, organlzalllor, lnstltulllor l
altor unltl economlce, calculate in funcle de mrlmea salarlulul (venltulul)
oblnut,
A. CE REPREZINT BUGETUL? 39
- transferurlle de la bugetele de stat l locale calculate drept contrlbull (prlme
de aslgurare) pentru aslgurarea obllgatorle de aslsten medlcal a catego-
rlllor de persoane, pentru care calltatea de pltltor (aslgurat) o indepllnete
Guvernul sau organele executlve ale admlnlstralel publlce locale,
- ml[loacele flnanclare oblnute in urma apllcrll aclunllor in regres, amenzlle
l penalltlle percepute de la pltltorll contrlbulllor de aslgurare obllgatorle
de aslsten medlcal,
- granturl, credlte sau alte ml[loace flnanclare care sunt destlnate comple-
trll anumltor fondurl de aslgurare obllgatorle de aslsten medlcal sau
acoperlrll cheltulelllor admlnlstratlve.
0|n l|uto 16 observm tendlna de cretere contlnu a venlturllor PAOAM
(de la 977 mllloane lel in 2004 pan la 2036 mllloane lel in 2007). Lvolull as-
cendente cunosc atat venlturlle oblnute dln contrlbullle la PAOAM, cat l dln
transferurlle de la 8ugetul de stat.
|n structura venlturllor PAOAM ponderea cea mal mare o deln transferurlle
de la 8ugetul de stat. |n 2007 acestea au constltult ll95 mllloane lel, reprezen-
tand 59% dln venlturlle totale ale fondurllor de aslgurrl obllgatorll de aslsten
medlcal. |n acelal an, contrlbullle la PAOAM au fost de 784 mllloane lel sau
39% dln suma total a venlturllor.
Dup cum rezult dln tooelul 19, prlma de aslgurare obllgatorle de aslsten
medlcal in anul 2007 a fost de 5%, fllnd format dln partea datorat de anga[at
(2.5%) l partea datorat de salarlat (2.5%).
Tabelul 19. Prima de asigurare obligatorie de asisten medical, %
2007 2008 2009 2010 2011
Efectiv Propuneri pe termen mediu
Prima de asigurare obligatorie de asisten medical, total
inclusiv:
5 6 7 7 7
pentru angajat 2.5 3.0 3.5 3.5 3.5
pentru salariat 2.5 3.0 3.5 3.5 3.5
4VSTB: elaborat dup ltonozele CoJtulu| Je cheltu|el| e tetmen meJ|u (2009-2011},
Mlnlsterul Plnanelor, Chllnu, 2008.
Menlonm, totodat, tendlna pe termen medlu de cretere (in 2008-2009)
a prlmel de aslgurare obllgatorle de aslsten medlcal pan la 7% atat pentru
anga[at (pan la 3.5%), cat l pentru salarlat in aceeal proporle.
4.3. CheItuieIiIe FonduriIor asigurrii obIigatorii de asisten medicaI
venlturlle incasate de Companla Nalonal de Aslgurrl in Medlcln pe
parcursul anulul se repartlzeaz conform normatlvelor lndlcate in flgura l7.
l|. 16. 0|nom|co ven|tut|-
lot lonJut|lot Je os|utt|
ool|otot|| Je os|sten
meJ|col, m|l|oone le|
4VSTB elaborat in baza Co-
Jtulu| Je cheltu|el| e tetmen
meJ|u 2007-2009, 2008-
20l0, 2009-20ll.
Not:
PAOAM - Pondurlle aslgur-
rllor obllgatorll de aslsten
medlcal.
2646
2036
1560
1282
977
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2004 2005 2006 2007 2008,
aprobat
Alte venituri
Transferuri din bugetul de stat
Contribuiile FAOAM
40 GHIDUL PROCESULUI BUGETAR AL REPUBLICII MOLDOVA
Astfel, Pondulul de baz (fondul pentru
achltarea servlclllor medlcale) il revln 94%
dln totalul venlturllor incasate de Companla
Nalonal de Aslgurrl in Medlcln. Pondulul
de rezerv al aslgurrll obllgatorll de aslsten
medlcal l fondulul msurllor de profllaxle
- cate 2%.
Pentru acoperlrea cheltulelllor adml-
nlstratlve sunt repartlzate 2% dln venlturlle
incasate de Companla Nalonal de Aslgurrl
in Medlcln.
7ooelul 20 conlne lnformall despre des-
tlnala ml[loacelor flnanclare acumulate in
Pondurlle constltulte de Companla Nalonal
de Aslgurrl in Medlcln.
Tabelul 20. Destinaia mijloacelor nanciare acumulate n Fondurile constituite de Compania Naional de Asigurri
n Medicin
Fondul pentru achitarea
serviciilor medicale (fondul
de baz)
Fondul de rezerv al asigurrii
obligatorii de asisten medical
Fondul msurilor de
prolaxie
Acoperirea cheltuielilor
administrative presupune:
se utilizeaz pentru acope-
rirea cheltuielilor necesare
realizrii Programului unic al
asigurrii obligatorii de asis-
ten medical, i anume:
asistena medical urgen-
t la etapa prespitaliceas-
c;
asistena medical prima-
r;
asistena medical spe-
cializat de ambulatoriu;
asistena medical spita-
liceasc etc.
se utilizeaz pentru:
acoperirea cheltuielilor supli-
mentare, legate de mbolnviri
i afeciuni urgente, a caror rat
anual depete media luat
n baza calculrii Programului
unic pentru anul respectiv;
compensarea diferenei dintre
cheltuielile efective legate de
achitarea serviciilor medicale
curente i contribuiile acumu-
late (veniturile ateptate) n
fondul de baz;
echilibrarea i compensarea
diferenei dintre cheltuielile
efective ale mijloacelor nan-
ciare acumulate n fondurile de
baz ale ageniilor teritoriale i
media pe ar n situaii temei-
nic motivate;
acoperirea cheltuielilor de
acordare a asistenei medicale
persoanelor neasigurate la
etapa prespitaliceasc, n caz
de urgene medico-chirurgi-
cale majore ce pun n pericol
viaa persoanei, i asistenei
medicale primare acordat de
ctre medicul de familie, care
cuprinde examenul clinic, cu
recomandarea investigaiilor
i tratamentului.
se utilizeaz pentru:
realizarea msurilor
de reducere a riscu-
rilor de mbolnvire;
efectuarea exami-
nrilor prolactice
(screening) n scopul
depistrii precoce a
mbolnvirilor;
nanarea manifes-
trilor cu meninerea
promovrii modului
sntos de via;
alte activiti de pro-
laxie i prevenire
a riscurilor de m-
bolnvire, acceptate
pentru nanare de
ctre Consiliul de ad-
ministraie al Compa-
niei.
salarizarea personalului
angajat al Companiei i
ageniilor teritoriale (ra-
murale);
acoperirea cheltuielilor de
deplasare;
ntreinerea sistemului
informaional i a infra-
structurii organizatorice;
efectuarea controlului cali-
tii serviciilor medicale i
a expertizelor respective;
cheltuieli operaionale;
procurarea mijloacelor
xe, a utilajului necesar
cu efectuarea defalcrilor
de amortizare;
cheltuieli de gospodrie i
birotic;
instruirea i perfeciona-
rea cadrelor;
alte activiti ce in de ad-
ministrarea Companiei.
4VSTB elaborat in baza Hotrarll Guvernulul Pepubllcll Moldova despre aprobarea
Pegulamentulul cu prlvlre la modul de constltulre l admlnlstrare a fondurllor aslgurrll
obllgatorll de aslsten medlcal nr. 594 dln l4.05.2002, Monltorul Oclal al Pepubllcll
Moldova nr. 66-68/69l dln 23.05.2002.
l|. 17. Notmot|vele teot-
t|zt|| lAOAV
4VSTB elaborat in baza Ho-
trarll Guvernulul Pepubllcll
Moldova despre aprobarea
keulomentulu| cu t|v|te
lo moJul Je const|tu|te |
oJm|n|sttote o lonJut|lot
os|utt|| ool|otot|| Je os|s-
ten meJ|col nt.594 J|n
14.05.2002, Monltorul Oclal
al Pepubllcll Moldova nr. 66-
68/69l dln 23.05.2002.
Cheltuieli
administrative
2%
Fondul de
rezerv
2%
Fondul
msurilor de
profilaxie
2%
Fondul de
baz
94%
A. CE REPREZINT BUGETUL? 41
Totodat, cu a[utorul l|ut|| 18, putem urmrl dlnamlca cheltulelllor
PAOAM.
Astfel, in perloada 2004-2007 cheltulellle reallzate dln PAOAM au inreglstrat
evolull ascendente, a[ungand la peste 2.6 mlllarde lel.
PAOAM: deflcltare, excedentare sau echlllbrate!
Asemenea 8ugetulul de stat, Pondurlle aslgurrll obllgatorll de aslsten
medlcal pot fl deflcltare (dac cheltulellle depesc venlturlle), excedentare
(dac venlturlle depesc cheltulellle, boxa lateral) sau echlllbrate (cand chel-
tulellle sunt egale cu venlturlle).
Dup cum observm dln l|uto 18, in perloada 2004-2007 venlturlle PAOAM
au deplt cheltulellle, fllnd, astfel, inreglstrate execedente bugetare.
l|. 18. 0|nom|co cheltu|el|lot lonJut|lot Je os|utt| ool|otot|| Je os|sten me-
J|col, m|l|oone le|
4VSTB elaborat in baza CoJtulu| Je cheltu|el| e tetmen meJ|u 2007-2009, 2008-20l0,
2009-20ll.
0
116
74
142
173
39
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2004 2005 2006 2007 2008,
aprobat
2008,
estimat
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Cheltuieli
Venituri
Deficit (-) / Excedent (+)
42 GHIDUL PROCESULUI BUGETAR AL REPUBLICII MOLDOVA
A. CE REPREZINT BUGETUL? 43
B. PROCESUL BUGETAR
Ce este procesuI bugetar
Dln cele expuse pan acum, rezult c 8ugetul Publlc
reprezlnt un concept de mare semnlflcale pentru econo-
mla Pepubllcll Moldova. Cu atat mal mult ne lntereseaz
s cunoatem ce s-a intamplat in procedurlle bugetare
pan la publlcarea Legll 8ugetulul de stat, s zlcem pe anul
2008, in unul dln Monltoarele Oflclale dln decembrle 2007
l cum se va a[unge ca pan la l5 lulle 2009 Parlamentul
s aprobe prln Hotrare parlamentar Paportul prlvlnd
executarea bugetulul de stat pe anul bugetar 2008 l s-l
publlce in Monltorul Oflclal!.
De la elaborarea prolectulul de buget l pan la
controlul l aprobarea executrll bugetulul, acesta par-
curge mal multe etape care formeaz ceea ce se numete
toces ouetot (in unele surse blbllograflce - toceJut ouetot).
Procesul bugetar este un proces declzlonal, democratlc, preponderent
polltlc, contlnuu clcllc l de larg lmpact publlc la nlvel macro- l mlcro- care se
manlfest atat pe plan economlc, cat l soclal.
De la o ar la alta, conlnutul procesulul bugetar prezlnt anumlte dlferenlerl
in funcle de structura slstemulul bugetar, dar are l multe elemente comune.
l|. 19. kolul lotlomentulu| | ol execut|vulu| ln c|clul ouetot
4VSTB elaborat in baza 7he leol ltomewotl lot 8uJet 5ystems: on |ntetnot|onol com-
ot|son, OLCD 1ournal on 8udgetlng, Speclal |ssue, 2004, volume 4, No. 3.
PARLAMENTUL
EXECUTIVUL
(Guvernul)
Etapa 1. Elaborarea bugetului
(cadrul macroeconomic, strategia i
prioritile de politic bugetar,
previziuni bugetare detaliate)
Etapa 3. Executarea bugetului
(colectarea veniturilor i efectuarea
cheltuielilor) i ntocmirea
rapoartelor pentru utilizare intern
i pentru Parlament
Etapa 2. Aprobarea bugetului anual
Etapa 4. Controlul executrii
bugetului
Etapa 5. Auditul independent
AUDITUL EXTERN
44 GHIDUL PROCESULUI BUGETAR AL REPUBLICII MOLDOVA
De regul, in rlle Organlzalel pentru Cooperare l Dezvoltare Lconomlc
(OCDL) procesul sau procedura bugetar conlne clncl etape
1
(l|. 19).
La t|mo eto executlvul (Guvernul) elaboreaz prolectul de buget l il pre-
zlnt leglslatlvulul (Parlamentulul). Acest proces, de regul, presupune dol pal:
Mlnlsterul Plnanelor elaboreaz prolectul de buget fundamentat pe orlentrlle
bugetare exprlmate de guvern. |n contlnuare, prolectul de buget este aprobat de
Cablnetul de Mlnltrl, dup care prolectul legll bugetare anuale este prezentat
leglslatlvulul, pentru ca acesta eventual s-l amendeze l s-l aprobe.
La etoo o Jouo, cea a examlnrll parlamentare, prolectul legll bugetare
dlscutat in comlsllle parlamentare, care pot propune amendamente. Dup adop-
tarea acestora, in edln plenar, Parlamentul adopt Legea bugetar. Lxecutlvul
este investlt, astfel, cu autorltate legal de a oblne venlturl. Aprobarea oflclal
a planulul de cheltulell inseamn c o mare parte dln cheltulellle bugetare este
plafonat in mod legal l nu se permlte deplrea llmltelor aprobate.
ltoo o tte|o reprezlnt lmplementarea bugetulul aprobat, apllcarea Legll
bugetare fllnd aslgurat de executlv l / sau agenllle guvernamentale. |n acest
scop, un servlclu bugetar central (care face parte dln Mlnlsterul Plnanelor)
supravegheaz lmplementarea bugetulul l intocmete perlodlc rapoarte prlvlnd
executarea bugetulul, foloslnd un slstem contabll blne pus la punct. Lxecutlvul
poate fl abllltat s modlflce Legea bugetar anual in sltuall de urgen, lncluslv
dac sunt inreglstrate devlerl conslderablle in cadrul macroeconomlc lnllal.
Ltapa o otto lnclude controlul parlamentar al lmplementrll Legll bugetare.
Acesta poate fl efectuat pe parcursul executrll bugetulul, dar, in speclal, dup
inchelerea anulul flscal. Controlul parlamentar se bazeaz pe rapoartele furnl-
zate de executlv. Lste de competena Parlamentulul s speclflce conlnutul l
perloada de tlmp a acestor rapoarte, care pot conlne atat lnformale flnanclar,
cat l neflnanclar.
ltoo l|nol const in verlflcarea conturllor flnanclare de un oton |nJe-
enJent Je conttol extetn. Acesta poate fl insrclnat s evalueze rezultatele Legll
bugetare anuale prln prlsma eflclenel, eflcacltll l splrltulul de economle.
tapeIe procesuIui bugetar n RepubIica MoIdova
|n Pepubllca Moldova, conform le|| t|v|nJ s|stemul ouetot | tocesul
ouetot, etapele consecutlve ale procesulul bugetar se refer la:
- elaborarea 8ugetulul de stat,
- examlnarea l adoptarea legll bugetare anuale de ctre Parlament,
- executarea bugetulul de stat.
|n contlnuare vom examlna conlnutul acestor etape.
I. Iaborarea ugetuIui de stat
Prolectul Legll bugetare pentru anul bugetar vlltor, care conlne anexe l o
nota expllcatlv, este elaborat de Mlnlsterul Plnanelor. La elaborarea prolectulul
de buget Mlnlsterul Plnanelor relese dln:
- scopurlle bugetulul de stat (acestea le putel gsl in prlma parte a Ghldu-
lul),
- sursele de venlturl l destlnala cheltulelllor,
- propunerlle de cheltulell detallate ale autorltllor publlce,
- propunerlle de venlturl ale autorltllor admlnlstralel publlce locale,
- propunerlle prlvlnd flnanarea deflcltulul bugetar, dac cheltulellle depesc
venlturlle,
- propunerlle prlvlnd utlllzarea excedentulul bugetar, dac venlturlle dep-
esc cheltulellle.
1
The Legal Framework for Bud-
get Systems: an international
comparison, OECD Journal on
Budgeting, Special Issue, 2004,
Volume 4, No. 3.
Datele economice de baz
pentru elaborarea proiectu-
lui de buget:
prognoza indicatorilor
macroeconomici i so-
ciali pe anul bugetar viitor
(elaborat i prezentat de
Ministerul Economiei i
Comerului);
prognoza indicatorilor i
cerinelor bugetului asi-
gurrilor sociale de stat
(elaborat i prezentat
de Ministerul Proteciei
Sociale, Familiei i Copi-
lului);
prognoza indicatorilor
fondurilor asigurrilor
obligatorii de asisten
medical (elaborat i
prezentat de Ministerul
Sntii).
A. CE REPREZINT BUGETUL? 45
Procedura elaborrll prolectulul de buget reprezentat in flg. 20 se des-
foar in termene prestabllll de leglslale l este urmtoarea:
l|. 20. ltoceJuto Je eloootote o 8uetulu| Je stot
Sursa: elaborat n baza Legii privind sistemul bugetar i procesul bugetar.
|. Guvernul prezlnt Mlnlsterulul Plnanelor datele economlce de baz
necesare pentru elaborarea prolectulul 8ugetulul de stat (boxa dln dreapta). |n
acelal tlmp, 8anca Nalonal a Moldovel (8NM) prezlnt lndlcatorll care carac-
terlzeaz polltlca monetar-credltar a statulul.
||. |n baza datelor prezentate de Guvern l 8NM, Mlnlsterul Plnanelor ela-
boreaz estlmrlle de venlturl l cheltulell bugetare.
|||. Pornlnd de la estlmrlle Mlnlsterulul Plnanelor, Guvernul formuleaz
anual oblectlvele polltlcll bugetar-flscale pe anul bugetar urmtor l pe cel pu-
ln 2 anl ulterlorl l cadrul de resurse l de cheltulell publlce pe anll respectlvl,
lncluslv llmltele de cheltulell pe autorltl ale admlnlstralel publlce centrale.
|v. Pornlnd de la conlnutul procedurll anterloare, Mlnlsterul Plnanelor
elaboreaz l emlte pentru autorltlle publlce note metodologlce prlvlnd ela-
borarea prolectulul bugetulul de stat.
v. |n baza normelor metodologlce referltoare la elaborarea prolectulul
8ugetulul de stat emlse de Mlnlsterul Plnanelor, autorltlle publlce prezlnt
Mlnlsterulul Plnanelor propunerl de buget.
Mlnlsterul Plnanelor examlneaz propunerlle de buget ale autorltllor
publlce (boxa lateral) l declde asupra prll de venlturl l prll de cheltulell
ale bugetulul pentru anul vlltor.
Declzllle Mlnlsterulul Plnanelor referltoare la venlturlle l cheltulellle buge-
tulul pentru anul vlltor se examlneaz impreun cu autorltlle publlce.
Dezacordurlle dlntre autorltlle publlce l Mlnlsterul Plnanelor sunt solu-
lonate in ultlm lnstan de Guvern.
v|. Dup deplrea procedurllor anterloare, Mlnlsterul Plnanelor elaboreaz
prolectul Legll bugetare anuale care cuprlnde anexele l il prezlnt Guvernulul
impreun cu nota expllcatlv.
Guvernul examlneaz prolectul Legll bugetare anuale l nota expllcatlv.
Dup lncluderea amendamentelor, dac acestea exlst, Guvernul aprob prolec-
tul Legll bugetare anuale.
Datele
economice
de baz
necesare
pentru
elaborarea
proiectului
Bugetului
de stat
Ministerul Finanelor
Banca Naional
a Moldovei
Estimrile
preliminare
de venituri i
cheltuieli
I I
II
Cadrul bugetar
pe termen
mediu
pn la data de 1 mai
III
IV
Autoritile publice
Note
metodologice
referitoare la
elaborarea
proiectului
Bugetului de
stat
V
Propuneri
de buget
Guvernul
Proiectul Legii bugetare anuale
care cuprinde i anexele pentru
aprobare
VI
Prognoza balanei
de pli, a
creditelor, a
obligaiunilor
externe i a altor
indicatori de
politic monetar-
creditar a statului
Propuneri de buget formu-
late de autoritile publice
i prezentate Ministerului
Finanelor:
veniturile i cheltuielile
realizate n anul bugetar
precedent;
veniturile i cheltuielile
estimate pentru anul bu-
getar curent;
veniturile i cheltuielile
estimate pentru anul bu-
getar viitor;
veniturile i cheltuielile
estimate pentru cel puin
doi ani dup anul bugetar
viitor;
justicrile cerinelor
referitoare la estimrile
preliminare de venituri
i limitele de cheltuieli i
ale rezultatelor estimate
ale programelor incluse
n aceste cerine.
46 GHIDUL PROCESULUI BUGETAR AL REPUBLICII MOLDOVA
II. xaminarea i adoptarea Legii bugetare anuaIe de ctre ParIament
Procedurlle care formeaz conlnutul acestel etape a procesulul bugetar se
desfoar l ele in termene prestablllte l sunt prezentate in l|uto 21 (numerele
etapelor sunt lndlcate in contlnuarea celor dln l|uto 20).
l|. 21. ltoceJuto Je exom|note | oJotote o le|| ouetote onuole Je ctte lot-
loment
Sursa: elaborat n baza Legii privind sistemul bugetar i procesul bugetar.
v||. Dup aprobarea prolectulul Legll bugetare anuale, Guvernul, pan la l
octombrle a flecrul an, il prezlnt Parlamentulul. Totodat, prolectul Legll
bugetare anuale este examlnat de Curtea de Conturl, care prezlnt Parla-
mentulul un avlz asupra prolectulul de lege.
v|||. Prolectul Legll bugetare anuale este examlnat in Comlsllle permanente
ale Parlamentulul, care prezlnt Com|s|e| enttu ouet | l|none avlzele la
prolectul Legll bugetare.
|X. Comlsla pentru buget l flnane examlneaz prolectul Legll bugetare
anuale l in baza proprlulul avlz l a avlzelor celorlalte comlsll permanente
intocmete raportul l llsta recomandrllor asupra prolectulul legll bugetare
anuale pe care le prezlnt Parlamentulul.
X. Parlamentul examlneaz prolectul legll anuale, de regul, in trel lecturl.
Lxamlnarea ln t|mo lectut presupune audlerea de ctre Parlament a ra-
portulul Guvernulul l coraportulul Comlslel pentru buget l flnane asupra
prolectulul Legll bugetare anuale. |n prlma lectur sunt examlnate: (a) dl-
recllle prlnclpale ale polltlcll bugetar-flscale l (b) concepllle de baz ale
prolectulul Legll bugetare. Dup aprobarea in prlma lectur, Parlamentul
il remlte Comlslel pentru buget l flnane pentru pregtlrea de examlnare
Guvernul PARLAMENTUL
Proiectul Legii
bugetare anuale
pn la 1 octombrie a fiecrui an
Curtea de
Conturi
VII
Aviz asupra
proiectului
Legii bugetare
anuale
Comisia parlamentar pentru buget i finane
Comisiile parlamentare
permanente
Aviz asupra
proiectului
Legii bugetare
anuale
Raportul i lista
recomandrilor
asupra proiectului
legii bugetare anuale
Examinarea
proiectului Legii
bugetare anuale
n prima lectur
Aprobarea /
respingerea
proiectului
Legii anuale n
prima lectur
Examinarea
proiectului Legii
bugetare anuale
n lectura a doua
Aprobarea /
respingerea
proiectului
Legii bugetare
anuale n
Examinarea
proiectului Legii
bugetare anuale
n lectura a treia
Adoptarea
Legii
bugetare
anuale
(pn la 5
decembrie)
VIII
IX
X
XI XII
VII
A. CE REPREZINT BUGETUL? 47
in a doua lectur. Dac, ins, prolectul Legll bugetare a fost resplns de
Parlament, atuncl leglslatlvul stabllete un termen pentru imbuntlrea
l prezentarea repetat a prolectulul Legll bugetare in prlma lectur.
X|. La cea de-a doua lectur Parlamentul examlneaz la prezentarea Comlslel
pentru buget l flnane:
- venlturlle estlmate sub form de calcule l structura lor,
- cheltulellle estlmate, structura l destlnala lor,
- deflcltul sau excedentul bugetulul de stat.
Dac prolectul Legll bugetare anuale este aprobat in a doua lectur, atun-
cl Parlamentul il remlte Comlslel pentru buget l flnane pentru pregtlrea de
examlnare in a trela lectur. Dac prolectul de lege este resplns, atuncl Parla-
mentul stabllete un termen pentru imbuntlre l prezentare repetat in a
doua lectur.
X||. |n cea de-a trela lectur, la prezentarea Comlslel pentru buget l flnane,
Parlamentul (a) examlneaz venlturlle estlmate sub form de calcule l
structura lor, (b) stabllete alocallle care vor fl flnanate in mod prlorltar,
(c) examlneaz alte detallerl dln Legea bugetar.
Pan la 5 decembrle a flecrul an Legea bugetar anual este adoptat de
Parlament.
III. xecutarea ugetuIui de stat
lxecutoteo 8uetulu| Je stot inseamn incasarea lntegral l in termenele
legale a tuturor lmpozltelor, taxelor l a altor venlturl publlce l efectuarea chel-
tulelllor publlce in corespundere deplln cu destlnallle stablllte.
Pesponsabllltatea general pentru executarea 8ugetulul de stat il revlne
Guvernulul.
Lxecutarea efectlv a bugetulul este precedat de repartlzarea lunar a
venlturllor l cheltulelllor (l|. 22).
|n termen de l0 zlle dup adoptarea Legll bugetare anuale, Mlnlsterul
Plnanelor:
- sollclt de la autorltlle publlce centrale planurlle de flnanare a acestora,
precum l a lnstltulllor subordonate,
- intocmete repartlzrl lunare ale venlturllor prevzute de Legea bugetar
anual l de alte acte leglslatlve.
|n termen de 45 de zlle dup publlcarea Legll bugetare anuale, Mlnlsterul
Plnanelor aprob repartlzarea lunar a venlturllor l cheltulelllor 8ugetulul de
Legea bugetar anual
n 10 zile dup
adoptare
solicit de la
autoritile
publice centrale
planurile de
finanare a
acestora
n 45 zile dup
publicare
Aprob
repartizarea
lunar a
veniturilor i
cheltuielilor
Bugetului de
stat conform
Clasificaiei
bugetare
Ministerul
Finanelor
l|. 22. ltoceJuto Je te-
ott|zote lunot o ven|tu-
t|lot | cheltu|el|lot
4VSTB elaborat in baza Legll
prlvlnd slstemul bugetar l
procesul bugetar.
48 GHIDUL PROCESULUI BUGETAR AL REPUBLICII MOLDOVA
stat conform Claslflcalel bugetare. Nlclo autorltate publlc nu poate efectua
cheltulell fr autorlzala semnat de mlnlstrul flnanelor sau de persoana auto-
rlzat dln Mlnlsterul Plnanelor.
Derularea fluxurllor bugetare de incasrl (venlturl) l de pll (cheltulell) in
cadrul slstemulul bugetar l efectuarea operalunllor respectlve, fle prln vlra-
mente, fle in numerar, constltule o component a actlvltll bugetare denumlt
executarea de cas a bugetulul. Aceasta se reallzeaz prln Trezorerla de Stat l
prln slstemul bancar.
xecutarea prii de venituri bugetare (avand ca prlnclpal component
incasarea lmpozltelor) lmpllc mal multe aclunl ealonate in tlmp, l anume:
aezarea, llchldarea, emlterea tltlurllor de incasare l perceperea (incasarea)
proprlu-zls a venlturllor bugetare:
Aezarea
veniturilor bugetare
Lichidarea
veniturilor bugetare
Emiterea titlurilor
de ncasare (percepere)
Perceperea
veniturilor bugetare
specic impozitele (principale-
le venituri bugetare), presupune
identicarea i evaluarea mate-
riei impozabile, pe de o parte,
i stabilirea mrimii acesteia,
pe de alt parte, n condiiile
prevzute de legislaie.
se refer la stabilirea cuantu-
mului impozitului aferent mate-
riei impozabile, pe baza cotelor
i a altor elemente prevzute
de lege.
const n nscrierea cuantumu-
lui venitului bugetar ntr-un act
pe baza cruia se autorizeaz
organul scal pentru percepe-
rea unui anumit nivel n contul
bugetului.
reprezint operaiunea
de ncasare efectiv a
impozitelor, taxelor i a
altor venituri bugetare.
xecuia prii de cheItuieIi bugetare reprezlnt actlvltatea de efectua-
re a cheltulelllor prevzute in buget, in llmlta sumelor aprobate ce se pun la
dlspozlla beneflclarllor de alocall (credlte) bugetare l presupune, la randul
su, o procedur speclflc, cu operalunl corespunztoare urmtoarelor etape
dlstlnctlve, l anume: anga[area, llchldarea, ordonanarea l plata.
Angajarea
unei cheltuieli publice bugetare
Lichidarea
cheltuielilor bugetare
Ordonanarea
cheltuielilor bugetare
Plata
cheltuielilor bugetare
se concretizeaz prin actul care
genereaz obligaia unei entiti
publice de a plti o sum de bani
unui ter pe baza unui act juridic
(lege, contract, decizie ministe-
rial, hotrre judectoreasc).
const n vericarea existenei
angajamentelor, a sumelor dato-
rate, a condiiilor de exigibilitate
a angajamentului, pe baza do-
cumentelor justicative care s
ateste operaiunea respectiv.
este etapa la care se conrm
c livrrile de bunuri i servi-
cii au fost efectuate sau alte
creane au fost vericate i c
plata poate realizat.
reprezint actul nal
prin care entitatea pu-
blic i achit obligaii-
le fa de teri (transmi-
terea efectiv a sumei
de bani datorate).
Prlmele trel operall - anga[area, llchldarea l ordonanarea - sunt efectuate
de ctre conductorll lnstltulllor publlce (executorll de buget) sau de ctre impu-
ternlclll acestora, lar a patra operale - plata - se efectueaz de ctre gestlonarll
de banl publlcl (caslerl sau contablll publlcl).
|ntregul proces bugetar l cu deoseblre executarea bugetulul lmpllc
exercltarea controlulul, incepand cu verlflcarea realltll lnformalllor foloslte
in fundamentarea prevederllor inscrlse in prolectul de buget l termlnand cu
aslgurarea verldlcltll costulul de executare bugetar.
l|uto 23 conlne procedurlle ce caracterlzeaz raportarea executrll 8uge-
tulul de stat, acestea desfurandu-se in termene prestablllte in felul urmtor:
l. Mlnlsterul Plnanelor raporteaz lunar Guvernulul despre executarea 8u-
getulul de stat in anul de exercllu.
2. Cel puln o dat in cursul anulul bugetar, Guvernul lnformeaz Parlamentul
despre stadlul executrll 8ugetulul de stat.
3. Pan la data de l mal, Mlnlsterul Plnanelor intocmete l prezlnt Guvernu-
lul spre examlnare l aprobare raportul anual prlvlnd executarea 8ugetulul
de stat pe anul bugetar inchelat.
4. Guvernul aprob raportul anual prlvlnd executarea 8ugetulul de stat intocmlt
de Mlnlsterul Plnanelor l il prezlnt, pan la data de l lunle, Parlamentulul.
A. CE REPREZINT BUGETUL? 49
5. Parlamentul examlneaz l aprob prln hotrare parlamentar raportul
prlvlnd executarea 8ugetulul de stat pe anul bugetar inchelat pan la data
de l5 lulle.
6. Dup aprobarea de ctre Parlament, raportul anual prlvlnd executarea
8ugetulul de stat se publlc in Monltorul Oflclal al Pepubllcll Moldova.
IV. ProcesuI bugetar asociat ugeteIor unitiIor administrativ-teri-
toriaIe
Actlvltatea bugetar la nlvel local se clrcumscrle actlvltll bugetare la nlvel
nalonal, cunoscand aceleal etape l respectand aceleal regull, dar conslde-
rate prln prlsma speclflculul actlvltll admlnlstralel publlce locale. Actlvltatea
bugetar la nlvel local cunoate urmtoarele etape:
|. Llaborarea bugetelor UAT.
8ugetul UAT este elaborat de autorltatea executlv a acestela (boxa dln
dreapta). Procesul de elaborare a bugetulul UAT, reprezentat in l|uto 24, se
desfoar in termene prestablllte de leglslale l este urmtorul:
l. Mlnlsterul Plnanelor comunlc autorltll executlve a UAT de nlvelul ||,
autorltll executlve a munlclplulul 8ll l dlreclllor de flnane (boxa late-
ral) dln respectlvele UAT lnformala necesar (l|.24) pentru declanarea
procedurllor bugetare la nlvel local.
2. |n termen de l0 zlle dup prlmlrea acestor lnformall, dlrecla flnane co-
munlc autorltllor executlve ale UAT de nlvelul | prlnclpllle de baz ale
polltlcll de stat in domenlul venlturllor l cheltulelllor bugetare pe anul (anll)
urmtor(l), prognozele normatlvelor de defalcrl de la venlturlle generale
de stat la bugetele locale l aspectele speclflce de calculare a transferurllor
ce se prognozeaz a fl alocate acestor bugete de la bugetele UAT de nlvelul
|| l de la bugetul munlclplulul 8ll.
3. |n termen de 20 de zlle dup prlmlrea lnformalllor menlonate la etapa
precedent, autorltlle executlve ale UAT de nlvelul | elaboreaz prognoza
lmpozltelor l taxelor care urmeaz a fl colectate in anul (anll) urmtor(l)
in UAT respectlv, precum l a prolectulul bugetulul local, care se prezlnt
pentru anallz dlreclel flnane.
4. Dlrecllle flnane depun pentru anallz la Mlnlsterul Plnanelor prognoza
lmpozltelor l taxelor ce urmeaz a fl incasate in anul (anll) urmtor(l) in
UAT respectlv, precum l prolectele de bugete ale raloanelor, ale UTA cu
statut [urldlc speclal, ale munlclplulul 8ll l munlclplulul Chllnu. Anallza
prolectelor de bugete ale raloanelor, ale UTA cu statut [urldlc speclal, ale
munlclplulul 8ll l munlclplulul Chllnu are cotoctet consultot|v.
5. Totodat, Mlnlsterul Plnanelor poate cere de la autorltlle executlve ale unl-
tllor admlnlstratlv-terltorlale de nlvelul al dollea sau ale munlclplulul 8ll s
modlflce prolectele de buget in cazul in care acestea sunt in contradlcle cu
leglslala sau cu prlnclpllle polltlcll bugetar-flscale promovate de guvern.
Guvernul PARLAMENT
Raportul anual (aprobat)
privind executarea
bugetului de stat
pn la 1 iunie
Ministerul Finanelor
4
Hotrrea
parlamentar privind
raportul asupra
executrii Bugetului
de stat
Monitorul Oficial al
Republicii Moldova
Raporturi lunare
despre executarea
Bugetului de stat n
anul de exerciiu
1
Raportul anual privind
executarea Bugetului
de stat (pentru
aprobare)
3
pn la 1 mai
Informare privind
stadiul executrii
bugetului de stat
cel puin o
dat n cursul
anului
bugetar
2 5
pn la
15 iulie
6
l|. 23. ltoceJuto Je to-
ottote o executt|| oue-
tulu| Je stot
4VSTBelaborat in baza Legll
prlvlnd slstemul bugetar l
procesul bugetar.
Direcia nane:
Direciile nane ale UAT de
nivelul II i Direcia Finane a
municipiului Chiinu.
50 GHIDUL PROCESULUI BUGETAR AL REPUBLICII MOLDOVA
||. Aprobarea bugetelor UAT. Lxamlnarea l aprobarea bugetelor UAT pre-
supune dou subetape:
(l) examlnarea l aprobarea bugetelor locale (bugetele satelor/comunelor, ora-
elor/munlclplllor dln componena UAT de nlvelul || l bugetul munlclplulul 8ll),
(ll) examlnarea l aprobarea bugetulul UAT de nlvelul || l a bugetulul mu-
nlclplulul 8ll.
l|uto 25 reprezlnt procedurlle bugetare care corespund t|me| suoetoe:
exom|noteo | otoooteo ouetelot locole, | onume:
l. Autorltatea executlv a UAT de nlvelul | prezlnt, cel tarzlu la data de
l5 nolembrle a anulul in curs, prolectul bugetulul local (boxa lateral) pe anul
urmtor spre examlnare l aprobare conslllulul local.
Ministerul Finanelor
Autoritatea executiv a UAT de nivelul II i
Autoritatea executiv a municipiului Bli
Direciile finane ale UAT de nivelul II i
Direcia finane a municipiului Bli
Note metodologice privind prognozele macroeconomice;
Principiile de baz ale politicii statului n domeniul veniturilor i
cheltuielilor bugetare pe anul (anii) urmtor(i);
Prognozele normativelor de defalcri de la veniturile generale
de stat n bugetul central al UTA Gguzia;
Aspecte specifice de calculare a transferurilor ce se
prognozeaz a fi alocate de la Bugetul de stat.
1 1
Autoritile executive ale UAT
de nivelul I
Principiile de baz ale politicii statului n domeniul veniturilor i
cheltuielilor bugetare pe anul (anii) urmtor(i);
Prognozele normativelor de defalcri de la veniturile generale
de stat la bugetele locale;
Aspecte specifice de calculare a transferurilor ce se
prognozeaz a fi alocate de la bugetele UAT de nivelul II i de
la bugetul municipal Bli.
n termen de
10 de zile
2
n termen de
20 de zile
Elaborarea prognozei tuturor tipurilor de impozite i taxe care
urmeaz s fie colectate n anul (anii) urmtor(i) n UAT
respectiv;
Proiectul bugetului local.
3
pentru
analiz
4
pentru
analiz
(analiza
are caracter
consultativ)
Prognoza tuturor tipurilor
de impozite i taxe care
urmeaz s fie ncasate
n anul (anii) urmtor(i) n
UAT respectiv
Proiectele de bugete ale
raioanelor, ale UTA cu
statut juridic special, ale
municipiului Bli i
municipiului Chiinu
5
Impunerea
unor
modificri ale
proiectelor de
buget
4
3
l|. 24. ltoceJuto Je elo-
ootote o ouetelot uA7
4VSTB elaborat in baza
le|| t|v|nJ hnonele u-
ol|ce locole nt. 397-\v J|n
16.10.2003.
17
Autoritatea executiv a
UAT de nivelul I
Proiectul bugetului local
cel trziu la data de 15 noiembrie
Consiliul local
Prima
lectur
A doua
lectur
la un interval
de cel mult 5 zile
Examinarea proiectului bugetului
local
Aprobarea bugetului local pe anul
bugetar urmtor
(cel trziu la data de 15 decembrie a
anului n curs)
1
2
3
l|. 25. ltoceJu-
to Je exom|note |
otooote o ouete-
lot locole
4VSTB elaborat in
baza le| | t| v| nJ
hnonele uol|ce lo-
cole nt. 397-\v J|n
16.10.2003.
A. CE REPREZINT BUGETUL? 51
2. Conslllul local examlneaz prolectul bugetulul local in dou lecturl la un
lnterval de cel mult 5 zlle.
3. Conslllul local aprob bugetul local pe anul bugetar urmtor, cel tarzlu
la data de l5 decembrle a anulul in curs.
|n l|uto 26 sunt prezentate procedurlle bugetare aferente celel de-a Jouo
suoetoe - exom|noteo | otoooteo ouetulu| uA7 Je n|velul ll | o ouetulu| mu-
n|c|ol 8l|, | onume:
l. Autorltatea executlv a UAT de nlvelul || l a munlclplulul 8ll, prezlnt,
cel tarzlu la data de l nolembrle a anulul in curs, prolectul bugetulul UAT de
nlvelul || l prolectul bugetulul munlclplulul 8ll (boxa lateral) pe anul urmtor
spre examlnare l aprobare respectlvelor autorltl reprezentatlve l dellberatlve
(boxa dln dreapta).
2. Autorltatea reprezentatlv l dellberatlv a UAT de nlvelul || l a munlcl-
plulul 8ll examlneaz prolectul bugetulul respectlv in dou lecturl. Cel tarzlu
la data de l0 decembrle a anulul in curs, bugetele UAT de nlvelul || l bugetul
munlclplulul 8ll trebule s fle aprobate.
Dup aprobarea bugetelor UAT, acestea trebule obllgatorlu date publlcltll
l corelate cu legea bugetar anual.
Dlrecla flnane prezlnt Mlnlsterulul Plnanelor in termenele stablllte bu-
getul ralonulul, bugetul UTA cu statut [urldlc speclal, bugetul munlclplulul 8ll
l bugetul munlclplulul Chllnu, pentru a fl lncluse in bugetul publlc nalonal.
|||. Lxecula bugetelor UAT.
Lxecula de cas a bugetelor UAT se efectueaz prln slstemul trezorerlal
(boxa lateral):
- incasarea venlturllor in conformltate cu structura claslflcalel bugetare,
- efectuarea cheltulelllor in llmlta alocalllor aprobate l conform destlnalel
stablllte.
Proiectul bugetului local
include:
a) proiectul deciziei consiliu-
lui local privind aprobarea
bugetului;
b) anexele la proiectul deci-
ziei, care reect:
veniturile i cheltuielile
prevzute pentru anul bu-
getar urmtor;
cotele impozitelor i taxe-
lor locale care urmeaz s
e ncasate n buget;
mijloacele speciale prev-
zute pentru a ncasate de
ecare instituie public;
fondurile speciale;
efectivul limit al statelor
de personal din instituiile
publice nanate de la
buget;
c) cuantumul fondului de
rezerv;
d) nota explicativ la proiec-
tul bugetului.
Autoritatea executiv a
UAT de nivelul II i a
municipiului Bli
Proiectul
bugetului UAT
de nivelul II i
cel al
municipiului
Bli
cel trziu la
data de 1
noiembrie
1
Autoritatea reprezentativ i deliberativ
Prima
lectur:
A doua lectur
(examinare i aprobare):
Examinarea i aprobarea proiectului bugetului local
- Raportul preedintelui
raionului, al
guvernatorului UTA cu
statut juridic special, al
primarului municipiului
Bli i al primarului
general al municipiului
Chiinu asupra
proiectului bugetului
(auditare i examinare);
- Volumul total al
veniturilor i cheltuielilor
bugetului respectiv
(examinare i aprobare).
2 3
- Structura veniturilor;
- Cheltuielile, structura i
destinaia lor;
- Balana bugetului i
sursele de finanare;
- Normativele defalcrilor
de la veniturile generale
de stat la bugetele locale;
- Transferurile de la
bugetul respectiv la
bugetele locale;
- Cuantumul fondului de
rezerv;
- Fondurile speciale;
- Cheltuielile care vor fi
finanate n mod prioritar;
- Efectivul limit al
statelor de personal din
instituiile publice finanate
de la bugetul respectiv;
- Nota explicativ la
proiectul bugetului.
l|. 26. ltoceJuto Je exo-
m|note | otooote o ou-
etulu| uA7 Je n|velul ll |
o ouetulu| mun|c||ulu|
8l|
4VSTB elaborat in baza le||
t|v|nJ hnonele uol|ce loco-
le nt. 397-\v J|n 16.10.2003.
Autoritatea reprezentativ i
deliberativ a UAT:
consiliul local;
consiliul raional;
Adunarea Popular a UTA
cu statut juridic special;
consiliul municipal Chii-
nu.
52 GHIDUL PROCESULUI BUGETAR AL REPUBLICII MOLDOVA
V. ContoIuI financiar pubIic intern
Palonallzarea gestlunll flnanelor publlce lmpune creterea transparenel,
eflclenel l a eflcacltll in slstemul bugetar. |n acest sens, una dln componen-
tele de baz ale reformel bugetare promovate in prezent in Pepubllca Moldova
este prolectarea l lmplementarea unul slstem de control lntern l audlt lntern
in lnstltullle dln sectorul publlc.
Conform bunelor practlcl dln UL, conttolul l|nonc|ot uol|c |ntetn poate fl
deflnlt ca un slstem general consolldat al guvernulul l organelor subordonate
acestula, lnstltult cu scopul de a garanta in sectorul publlc managementul
flnanclar l controlul utlllzrll fondurllor publlce, conform prlnclplllor bunel
gestlonrl flnanclare.
Controlul flnanclar publlc lntern se bazeaz pe urmtoarele trel prlnclpll:
l. Pspunderea executorllor de buget pentru aslgurarea bunel admlnlstrrl,
2. Lxercltarea audltulul lntern funclonal lndependent,
3. Coordonarea l armonlzarea centrallzat in domenlu.
Modelul Controlulul flnanclar publlc lntern a fost elaborat de Comlsla
Luropean pentru necesltlle proprll, devenlnd, totodat, parte a ocqu|s-ulu| co-
mun|tot, care urmeaz s fle preluat l de leglslala nollor rl-membre ale UL.
Oblect al managementulul flnanclar l al controlulul sunt toate actlvltlle
lnstltulllor publlce, lncluslv colectarea venlturllor, procedurlle operalonale,
procedurlle de achlzlll l contractare, anga[amentele, executarea cheltulelllor,
precum l recuperarea plllor ne[ustlflcate.
Modul de organlzare a managementulul flnanclar l a controlulul pentru
aslgurarea bunel admlnlstrrl in lnstltullle publlce este supus audltulul lntern
l audltulul extern.
AuJ|tul |ntetn este o actlvltate lndependent l oblectlv de consultan,
desfurat pentru a imbuntl actlvltatea operalonal a entltll publlce,
evaluand prlntr-o abordare slstematlc l metodlc procesele de management
al acestela, de gestlune a rlscurllor l de control, cu elaborarea concomltent a
solulllor de consolldare a eflclenel l eflcacltll entltll supus audltulul.
Audltul lntern se organlzeaz:
- prln lntermedlul un|t|lot Je ouJ|t |ntetn lnstltulte in llmlta statelor de
personal exlstente in cadrul autorltllor/lnstltulllor publlce care intrunesc
crlterllle formulate de guvern,
- prln lntermedlul 5etv|c|ulu| Conttol l|nonc|ot | tev|z|e, care, separat de
actlvltlle de revlzle flnanclar, acord servlcll de audlt lntern lnstltulllor
neconslderate in punctul precedent in baza unul acord de colaborare l a
unul plan de actlvltl elaborat ca urmare a evalurll rlscurllor, intocmlt pe
o perload de cel puln un an,
- la sollcltarea lnstltulllor publlce menlonate in prlmul punct. |n acest caz,
Servlclu control flnanclar l revlzle acord aslsten la efectuarea mlslunllor
de audlt lntern.
Audltorll lnternl il desfoar actlvltatea lndependent dln punct de vedere
funclonal, nu efectueaz revlzll l controale, nu se lmpllc in actlvltlle opera-
lonale ale lnstltulel publlce l nu evalueaz actlvltl sau procedurl in care au
fost lmpllcal anterlor. |n cadrul efecturll mlslunllor de audlt, audltorllor ll se
aslgur accesul deplln l nellmltat la documentele l in spallle necesare, precum
l dreptul de a sollclta lnformall de la persoanele relevante. Audltorll lnternl
raporteaz dlrect executorllor de buget constatrlle l recomandrlle elaborate
ca urmare a audltulul.
Coordonarea actlvltllor dln domenlul controlulul flnanclar publlc lntern
este reallzat de Mlnlsterul Plnanelor (l|. 27).
Proiectul bugetului UAT
de nivelul II i al bugetului
municipal include:
a) proiectul deciziei autorit-
ii reprezentative i deli-
berative privind aprobarea
bugetului;
b) anexele la proiectul deci-
ziei, care reect:
veniturile i cheltuielile
bugetului respectiv pre-
vzute pentru anul bugetar
urmtor;
normativele defalcrilor
de la veniturile generale
de stat la bugetele locale;
mijloacele speciale prev-
zute pentru a ncasate de
ecare instituie public;
fondurile speciale;
transferurile de la bugetul
respectiv la bugetele loca-
le;
efectivul-limit al statelor
de personal din instituiile
publice nanate de la
bugetul respectiv;
c) nota explicativ la proiec-
tul bugetului.
Sistemul trezorerial:
Trezoreria de stat:
Trezoreria Central;
Trezoreriile teritoriale.
A. CE REPREZINT BUGETUL? 53
VI. AudituI extern n sistemuI bugetar
|n prezent, Curtea de Conturl este organul suprem de control flnanclar de
stat, care il exerclt atrlbullle in conformltate cu Constltula Pepubllcll Moldova,
cu Legea prlvlnd Curtea de Conturl nr. 3l2 dln 08.l2.l994 l alte acte leglslatlve
speclallzate.
Curtea de Conturl este alctult dln 7 membrl, dlntre care 3 reprezentanl
al ma[orltll parlamentare l 4 reprezentanl al opozllel parlamentare. Condu-
cerea Curll de Conturl este exercltat de ctre Preedlntele l vlcepreedlntele
Curll.
Preedlntele Curll de Conturl este numlt de Parlament, la propunerea
Preedlntelul Parlamentulul, pentru un mandat de 5 anl, cu votul ma[orltll
deputallor alel. Preedlntele Parlamentulul propune candldatura pentru func-
la de Preedlnte al Curll de Conturl dup consultarea obllgatorle a fraclunllor
parlamentare legal constltulte.
Membrll Curll de Conturl sunt numll de Parlament, la propunerea Pre-
edlntelul Curll de Conturl, pentru un termen de 5 anl, cu votul ma[orltll
deputallor alel.
Curtea de Conturl exerclt controlul asupra modulul de formare, de ad-
mlnlstrare l de intrebulnare a resurselor flnanclare publlce, precum l asupra
modulul de gestlonare a patrlmonlulul publlc. |n funcle de caz, Curtea de Conturl
poate sollclta servlcllle experllor sau flrmelor de audlt.
Pentru exercltarea atrlbulllor, Curtea de Conturl controleaz:
- formarea l utlllzarea resurselor bugetulul de stat, ale bugetulul aslgurrllor
soclale de stat, ale bugetelor unltllor admlnlstratlv-terltorlale, ale fondu-
rllor aslgurrll obllgatorll de aslsten medlcal,
- formarea, utlllzarea l gestlonarea fondurllor speclale, precum l a fondurllor
de tezaur publlc,
- formarea l gestlonarea datorlel publlce, respectarea garanlllor guverna-
mentale pentru credltele lnterne l externe,
- utlllzarea de ctre lnstltullle publlce a granturllor l a flnanelor alocate de
donatorll externl pentru reallzarea programelor la care partlclp Pepubllca
Moldova,
- utlllzarea alocalllor bugetare pentru lnvestlll, a subvenlllor l a altor forme
de aslsten flnanclar dln partea statulul,
l|. 27. CootJonoteo oct|v|t|lot J|n Jomen|ul conttolulu| l|nonc|ot uol|c |ntetn
4VSTB: elaborat in baza Legll prlvlnd slstemul bugetar l procesul bugetar.
pn la 1 martie
a fiecrui an
Constatri i
recomandri
rezultate din
activitatea de audit
Executorii de buget
Unitile de audit intern
sau Serviciul Control
financiar i revizie
Instituiile publice
Ministerul Finanelor
Reglementeaz modul i coninutul raportrii
Evalueaz implementarea auditului intern
Organizeaz sistemul de management financiar
i control
Asigur buna administrare n cadrul instituiilor
publice
Guvernul
Instituirea unitilor
de audit intern,
numirea efilor
acestor uniti
Acceptul Ministrului
finanelor
Planuri i
rapoarte
anuale
Raportul anual consolidat
privind controlul financiar
public intern
anual pn la
1aprilie
54 GHIDUL PROCESULUI BUGETAR AL REPUBLICII MOLDOVA
- executarea, ralonalltatea l eflclena tratatelor lnterguvernamentale in
domenlul economlco-flnanclar,
- procesul de deetatlzare l prlvatlzare a patrlmonlulul statulul,
- actlvltatea altor organe de control, precum l a structurllor de control ln-
tern,
- emlslunea banllor, utlllzarea resurselor credltare l valutare ale statulul.
Pevlzlel flnanclare sunt supuse:
a) Aparatul Parlamentulul, Curtea Constltulonal, Aparatul Preedlntelul
Pepubllcll Moldova, Aparatul Guvernulul, Curtea Suprem de 1ustlle, 1udectorla
Lconomlc de Clrcumscrlple, Procuratura General, Comlsla Nalonal a Pleel
Plnanclare, Comlsla Llectoral Central,
b) autorltlle admlnlstralel publlce centrale de speclalltate, alte autorltl
admlnlstratlve, 8anca Nalonal a Moldovel l bnclle comerclale in care cota
statulul in capltalul soclal este mal mare de 50 la sut.
Controlulul efectuat de Curtea de Conturl se supun l persoanele [urldlce,
lndlferent de tlpul de proprletate l forma [urldlc de organlzare, dac acestea:
- beneflclaz de garanll guvernamentale pentru credlte, de subvenll sau
de alte forme de sprl[ln flnanclar dln partea statulul,
- admlnlstreaz, in baza unul contract, bunurl aparlnand domenlulul patrl-
monlulul publlc,
- dlspun de capltal soclal lntegral de stat sau mal mult de 50 la sut este in
proprletatea statulul.
Curtea de Conturl exerclt, in oflclul su sau la faa loculul, controale ulte-
rloare, care lnclud revlzll flnanclare, controale tematlce l controale (audlte) ale
performanel.
Conttolul ln ol|c|ul Curll de Conturl se efectueaz in baza documentelor
l lnformalllor de care dlspune Curtea de Conturl, precum l in baza documen-
telor sollcltate in scrls de Preedlntele (vlcepreedlntele) Curll de Conturl de la
entltatea controlat sau de la alt entltate, lndlferent de tlpul de proprletate l
forma [urldlc de organlzare, care poate s dlspun de documentele necesare.
Conttoolele lo loo loculu| se efectueaz in baza dlspozllel de control l in
baza programulul de control, semnate de Preedlntele (vlcepreedlntele) Curll
de Conturl.
Curtea de Conturl avlzeaz prolectul Legll bugetulul de stat, prolectul
Legll bugetulul aslgurrllor soclale de stat, fondurlle de aslgurrl obllgatorll in
medlcln pentru anul respectlv.
Papoartele Curll de Conturl sunt flnallzate dup consultrll cu oflclalltlle
unltll supuse audltulul / controlulul. Lntltlle supuse audltulul pot s ofere
expllcall l s prezlnte documente inalnte de declzla flnal a Curll de Conturl.
Dup explrarea termenulul legal de contestare, declzllle sunt publlcate in Mo-
nltorul Oflclal l pe paglna web a Curll de Conturl.
Conform Legll, Preedlntele Curll de Conturl prezlnt Parlamentulul anual,
pan la l5 lulle, koottul t|v|nJ moJul Je est|onote o tesutselot l|nonc|ote uol|ce
pe parcursul anulul flscal respectlv. Paportul este ulterlor publlcat in Monltorul
Oflclal. Supllmentar, Curtea de Conturl prezlnt rapoarte comlslllor parlamentare
lmportante pentru actlvltatea acestora.
Actlvltl supllmentare de control / audlt pot fl sollcltate de ctre fraclunlle
parlamentare, fr o declzle a Parlamentulul, dar acestea sunt llmltate la un con-
trol / audlt pe trlmestru. Dup efectuarea controalelor / audltelor se raporteaz
Parlamentulul in termen de 60 zlle de la data flnallzrll acestora.
Curtea de Conturl il prezlnt raportul prlvlnd executarea bugetulul de stat
in termen de 30 de zlle de la prlmlrea raportulul de la Guvern l in termen de 4
lunl de la prezentarea rapoartelor flnanclare de la entltlle centrale de stat.
A. CE REPREZINT BUGETUL? 55
AuJ|tul extetn reprezlnt o apreclere lndependent sau o funcle de monl-
torlzare. Audltul extern este responsabll de furnlzarea unel oplnll asupra faptulul
dac sltuallle flnanclare sunt complete l preclse l dac operalunlle sunt legale
l regulamentare. Audltul extern efectueaz frecvent l audlte ale performanel
(audltul prlvlnd economlcltatea, eflclena l eflcacltatea cu care entltlle il
utlllzeaz resursele). Audltul extern este dlferlt de audltul lntern prln aceea c
este efectuat de o lnstltule de audlt dln afara entltll.
llonul Je Ac|un| keuol|co VolJovo - un|uneo lutoeon conlne preve-
derl pentru reformarea Cut|| Je Contut| intr-o lnstltule suprem de audlt, care
s funcloneze conform celor mal bune practlcl l standarde lnternalonale. |n
contextul acestel reforme, Curtea de Conturl a elaborat l lmplementeaz in
prezent llonul Je Jezvoltote sttote|c pentru perloada aprllle 2006 - decembrle
20l0. Prlnclpalele oblectlve pe care urmeaz s le atlng Curtea de Conturl in
procesul el de reformare sunt:
l. Dezvoltarea lnstltulel in una puternlc l lndependent conform celor mal
bune practlcl ale UL l standardelor Oton|zo|e| lntetno|onole o lnst|tu||lot
5uteme Je AuJ|t (|NTOSA|), cu resurse adecvate pentru atlngerea scopurllor
deflnlte,
2. Llaborarea l lmplementarea progreslv a standardelor l normelor lnter-
nalonale prlvlnd controlul / audltul in sectorul publlc,
3. Apllcarea practlcllor avansate de management al resurselor umane in ve-
derea unel mal bune recrutrl, menlnerl l motlvrl a personalulul,
4. Colaborarea cu alte lnstltull pentru a aslgura un lmpact real l de durat
asupra gestlonrll flnanelor publlce.
Peformarea Curll de Conturl presupune parcurgerea urmtoarelor patru
etape:
ltoo l - elaborarea, coordonarea, aprobarea l lansarea Planulul de Dez-
voltare Strateglc a Curll de Conturl pentru perloada aprllle 2006 - decembrle
20l0,
ltoo ll - etapa de pre-prolect l lnllere (mal 2006 - lanuarle 2007). |n aceas-
t perload au fost intreprlnse actlvltl care s creeze baza pentru reformarea
Curll de Conturl l au fost ldentlflcal partenerll l donatorll,
ltoo lll - lmplementarea Planulul de Dezvoltare Strateglc (februarle 2007
- decembrle 2009),
ltoo lv - evaluarea performanelor lmplementrll Planulul de Dezvoltare
Strateglc l planlflcarea strateglc pentru urmtorll 5 anl (lanuarle - martle
20l0).
56 GHIDUL PROCESULUI BUGETAR AL REPUBLICII MOLDOVA
NTREBRI I RSPUNSURI 57
NTREBRI I RSPUNSURI
Intrebare:
Ce reprezint anul bugetar?
Rspuns:
Dousprezece luni consecutive pentru care se elaboreaz, se
aprob, se execut i se raporteaz bugetul public naional.
n Republica Moldova anul bugetar ncepe la 1 ianuarie i se
termin la data de 31 decembrie a fiecrui an.
n Regatul Unit al Marii Britanii, ns, anul fiscal ncepe la
1 aprilie i dureaz pn la data de 31 martie a anului viitor.
Intrebare:
Ce reprezint produsul intern brut?
Rspuns:
Prezentm urmtoarele dou definiii pentru noiunea de pro-
dus intern brut (PIB):
Valoarea bunurilor i serviciilor produse ntr-o ar pe durata unui an.
Principalul agregat macroeconomic al sistemului de conturi naionale, care reprezint rezultatul final
al activitii de producie din unitile productoare rezidente (att n sfera produciei materiale, ct
i n sfera serviciilor nemateriale) i care corespunde valorii bunurilor i serviciilor produse de aceste
uniti pentru consumul final*.
___________
` Anuotul 5tot|st|c ol keuol|c|| VolJovo, 8|toul No|onol Je 5tot|st|c, Ch||nu, 2007.
Intrebare:
Care sunt obiectivele pe care le urmrete elaborarea i implementarea CCTM n Republica Moldo-
va?
Rspuns:
Prin Cadrul de cheltuieli pe termen mediu se urmrete:
- Dezvoltarea l prezentarea unul cadru cuprlnztor l reallst de resurse care s fle utlllzat in manage-
mentul cheltulelllor publlce,
- Creterea prevlzlbllltll procesulul de planlflcare bugetar pe termen medlu,
- Palonallzarea modulul de alocare a resurselor, aslgurand o legtur mal strans intre programele
de cheltulell l prlorltlle de polltlcl publlce,
- Oferlrea unor competene mal extlnse mlnlsterelor l autorltllor publlce in procesul de alocare l
utlllzare a resurselor publlce.
Intrebare:
Ce organ exercit controlul asupra respectrii legislaiei fiscale?
Rspuns:
n Republica Moldova controlul asupra respectrii legislaiei fiscale, asupra calculrii corecte, vrsrii
depline i la timp la buget a sumelor obligaiilor fiscale este exercitat de Serviciul Fiscal de Stat. Structura
organizatoric a Serviciului Fiscal de Stat se aprob de Guvern, iar raza de activitate a organelor fiscale
teritoriale i raza de deservire a contribuabililor de ctre Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe
lng Ministerul Finanelor. n componena Inspectoratului Fiscal Principal de Stat intr:
58 GHIDUL PROCESULUI BUGETAR AL REPUBLICII MOLDOVA
Inspectoratul Fiscal de Stat al mun. Chiinu,
Inspectoratul Fiscal de Stat al mun. Bli,
Inspectoratele Fiscale de Stat raionale,
Inspectoratul Fiscal de Stat al U.T.A. Gguzia.
Intrebare:
n ce mod bugetul public poate influena creterea economic?
Rspuns:
Exist numeroase teorii economice care, n baz de calcule empirice i simulri, ncearc s identifice
dependena creterii economice i a calitii acesteia de variabilele bugetare. Dintre acestea, considerm
c cel mai reuit explic aceast relaie aa-numitele modele de cretere economic endogen
1
.
Pentru a stimula creterea economic durabil, politica fiscal trebuie s promoveze o anumit struc-
tur a veniturilor i cheltuielilor bugetare. Dac considerm veniturile publice, creterea presiunii fiscale
distorsioneaz comportamentul agenilor economici, afecteaz producia i, n cele din urm, creterea
economic. Totui, gradul distorsiunii este diferit n funcie de tipul veniturilor publice. Dac efectul im-
pozitelor i taxelor de consum (taxa pe valoarea adugat, accizele, taxele vamale etc.) este mai puin
distorsionar (impozite neutre sau nedistorsionare), impozitele pe venitul persoanelor fizice i juridice sunt
venituri cu un efect distorsionar puternic (impozite distorsionare). Totodat, n unele condiii, creterea
ponderii impozitelor neutre n totalul veniturilor bugetare poate conduce la influene pozitive asupra
creterii economice. Aceasta se ntmpl atunci cnd veniturile provenite din impozitele i taxele neutre
sunt folosite pentru finanarea cheltuielilor publice productive. n categoria impozitelor distorsionare intr
impozitul pe venitul persoanelor fizice i juridice, impozitul pe bunurile imobiliare, contribuiile asigurrilor
sociale obligatorii etc. Menionm, ns, c impozitele distorsionare, dei afecteaz ntr-o msur mai
mare creterea economic comparativ cu cele neutre, totui, prin faptul c realizeaz alte obiective ale
politicii fiscale, sunt necesare.
n mod similar, dei creterea cheltuielilor publice conduce la extinderea cererii i, prin aceasta, stimu-
leaz creterea economic, totui, nu toate categoriile de cheltuieli publice au acelai nivel de influen
pozitiv asupra creterii. Astfel, aa-numitele cheltuieli productive (investiiile n capitalul uman n educaie
i ocrotirea sntii, n infrastructur, ntreprinderi etc.) au un efect pozitiv asupra creterii economice,
pe cnd consumul guvernamental nu avantajeaz creterea. Acesta din urm include, n primul rnd,
cheltuielile legate de susinerea ramurilor economiei naionale, cheltuielile cu caracter social, etc. i for-
meaz categoria cheltuielilor publice neproductive. Menionm, totodat, c cheltuielile neproductive, ca
i impozitele distorsionare, ndeplinesc anumite funcii de politic economic i social, existena acestor
cheltuieli fiind necesar.
Previziunile care urmeaz din modelele de cretere endogen pornesc de la clasificarea elementelor
bugetului public n patru categorii: venituri distorsionare i nedistorsionare i cheltuieli productive sau ne-
productive. Prin urmare, pot fi identificate patru variante de mbinare a categoriilor de venituri i cheltuieli
publice i, n fiecare caz, influena acestora asupra dezvoltrii economice trebuie cercetat separat. Astfel,
finanarea cheltuielilor productive prin impozite nedistorsionare influeneaz pozitiv creterea economic.
Varianta opus mbinarea cheltuielilor neproductive cu impozitele distorsionare are un impact negativ
asupra economiei. n celelalte cazuri, influena politicii fiscale asupra creterii economice nu este clar
determinat i poate fi att pozitiv, ct i negativ. Vom asocia calitatea politicii fiscale promovate de
guvern cu ponderea impozitelor nedistorsionare n totalul veniturilor i ponderea cheltuielilor productive
n totalul cheltuielilor bugetului public: cu ct ponderea impozitelor nedistorsionare este mai mare, cu
att este mai nalt calitatea politicii fiscale. n mod asemntor, n cazul cheltuielilor bugetului public al
Republicii Moldova cu ct ponderea cheltuielilor productive n totalul cheltuielilor publice este mai mare,
cu att politica fiscal este mai stimulativ.
1
Barro, R. J., Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth, n Journal of Political Economy, 98 (5),
1990, pp. 103-26; King R. G., Rebelo S., Public Policy and Economic Growth: Developing Neoclassical Implications, n
Journal of Political Economy, 98 (5), 1990, pp. 126-151.
NTREBRI I RSPUNSURI 59
Analiza structurii veniturilor i cheltuielilor publice n Republica Moldova
2
demonstreaz c n timp
ponderea impozitrii distorsionare i a cheltuielilor neproductive n totalul veniturilor publice i, respectiv,
n totalul cheltuielilor publice crete, dei tendina identificat manifest volatiliti puternice. Prin urmare,
structura veniturilor i cheltuielilor publice nu este benefic pentru creterea economic. Menionm c
n alte ri post-socialiste, de exemplu Ungaria, Rusia etc.
3
tendinele sunt inverse, nregistrndu-se o
cretere a ponderii impozitrii nedistorsionare n dezavantajul celei distorsionare.
Intrebare:
Ce nseamn buget social?
Rspuns:
Bugetul n care n partea de cheltuieli, blocul de cheltuieli pentru aciuni social-culturale deine ponderea
majoritar. Analiza evoluiei cheltuielilor pentru aciuni social-culturale indic creterea absolut i relativ
a acestora n numeroase ri (n special, n rile dezvoltate, care, din aceast cauz, sunt denumite i
asisteniale). Aceast tendin este consecina, n primul rnd, a dezvoltrii economice a rilor.
Totodat, o influen puternic asupra volumului cheltuielilor publice pentru aciuni social-culturale o are
i factorul demografic. Astfel, creterea demografic din rile n curs de dezvoltare, modificrile intervenite
n structura de vrst a populaiei n rile dezvoltate, nregistrate n special dup cel de-al Doilea Rzboi
Mondial, au determinat, pe lng extinderea serviciilor sociale, i iniierea unor noi programe sociale sau
de extindere a programelor existente asupra unor segmente tot mai mari ale populaiei.
n scopuri analitice, pe lng ponderea cheltuielilor social-culturale n totalul cheltuielilor publice, tre-
buie determinat i ponderea acestora n PIB, mrimea acestora pe cap de locuitor i ali indicatori, cu
identificarea evoluiei acestor indicatori n timp.
Intrebare:
Ce presupune reforma bugetar promovat n prezent n Republica Moldova?
Rspuns:
Programul de reforme promovate n prezent n Republica Moldova include urmtoarele trei direcii
interdependente:
Reforma regulatorie;
Reforma administraiei publice;
Reforma bugetar.
Reforma bugetar a fost iniial direcionat spre elaborarea i implementarea Cadrului de cheltuieli pe
termen mediu (CCTM, anul 2003).
n 2006 a fost lansat Proiectul de Management al finanelor publice cu urmtoarele patru componente:
1. mbuntirea sistemului de planificare i executare bugetar prin instituionalizarea planificrii
cheltuielilor pe termen mediu, modernizarea clasificrii bugetare i introducerea unui plan de conturi
armonizat cu GFS 2001 i implementarea unui sistem informaional de management;
2. Elaborarea unui sistem de control intern i audit intern n organele guvernului central;
3. Crearea capacitii de instruire, elaborarea programului de instruire i instruirea funcionarilor publici
n domeniul managementului financiar;
4. Asigurarea implementrii reuite a proiectului, monitorizarea i raportarea acesteia.
Intrebare:
Cum se calculeaz i se pltete contribuia de asigurri sociale de stat?
Rspuns:
Calculul i plata contribuiei de asigurri sociale datorate de asiguraii angajai i de angajatorul acestora
se fac lunar de ctre angajator. Calculul contribuiei de asigurri sociale se face prin aplicarea tarifului
menionat anterior fa de baza de calcul a contribuiei:
2
Secrieru A., Stratulat O., Politica scal n perspectiva extinderii autonomiei nanciare locale, n Culegerea de studii
i comunicri tiinico-practice Descentralizarea scal. Provocri pentru Republica Moldova, Editura Epigraf,
Chiinu, 2006, pag. 14-28.
3
Tams D., Golovanova N., Kovcs G., Micevska M., Redkin V., Transition, Fiscal Policy and Growth: Evidence from
Russia and Hungary, Budapest Economics (Hungary), Center for Fiscal Policy (Rusia), Center for Development Research,
University of Bonn (Germania), 2004.
60 GHIDUL PROCESULUI BUGETAR AL REPUBLICII MOLDOVA
a) Baza de calcul (lunar) a contribuiei individuale de asigurri sociale pentru asigurai o constituie
salariile individuale realizate lunar, recompensele, inclusiv sporurile i adaosurile n bani i n natur,
reglementate prin lege sau prin contractul colectiv de munc.
b) Baza lunar de calcul la care angajatorul datoreaz contribuia de asigurri sociale o constituie fondul
de retribuire a muncii i alte recompense realizate de asigurai.
Intrebare:
Ce categorii de pensii se acord n sistemul public de asigurri sociale?
Rspuns:
n sistemul public de asigurri sociale se acord urmtoarele categorii de pensii:
pensia pentru limita de vrst;
pensia de invaliditate;
pensia de urma.
Intrebare:
Pe lng pensie, la ce alte indemnizaii i ajutoare au dreptul asiguraii din sistemul public de asigurri
sociale?
Rspuns:
Asiguraii din sistemul public de asigurri sociale, n afar de pensie, au dreptul la:
indemnizaie pentru incapacitate temporar de munc cauzat de boli obinuite sau de accidente
n afara muncii, de boli profesionale i de activitate de munc, inclusiv indemnizaie pentru ngrijirea
copilului bolnav;
prestaii pentru prevenirea mbolnvirilor i recuperarea capacitii de munc;
indemnizaii de maternitate;
indemnizaie unic la naterea copilului i indemnizaie pentru creterea copilului pn la mplinirea
vrstei de 3 ani;
ajutor de omaj;
ajutor de deces.
Intrebare:
Ce reprezint Carta european a autonomiei locale?
Rspuns:
Consiliul Europei a recunoscut ntotdeauna importana decisiv a democraiei la nivel local i regional.
n 1957, la Consiliul Europei a nceput prima faz a elaborrii unei structuri a consilierilor locali i regionali
prin nfiinarea Conferinei Permanente a Autoritilor Locale i Regionale din Europa. La un interval de
peste trei decenii, Conferina a fost restructurat i transformat n Congresul Autoritilor Locale i Re-
gionale al Consiliului Europei, printr-o Rezoluie statutar adoptat de Comitetul Minitrilor, la 14 ianuarie
1994. Aceast modificare radical de structur a fost determinat de progresul regionalizrii pe continent,
de progresul autonomiei administrative locale i regionale din multe ri membre, precum i de rolul
jucat de Conferina Permanent a Autoritilor Locale i Regionale din Europa n promovarea democraiei
locale n Europa Central i de Est. Congresul funcioneaz ca organ consultativ al Consiliului Europei.
Congresul ajut noile state membre ale Organizaiei s-i ndeplineasc sarcinile practice necesare
realizrii unei autonomii locale i regionale.
Activitile fostei Conferine i cele ale actualului Congres se sprijin pe Carta european a autonomiei
locale.
Carta european a autonomiei locale (STE. nr. 122) a fost semnat la Strasbourg la 15 octombrie 1985
i a intrat n vigoare la 9 septembrie 1988. Att prin principiile pe care le afirm, ct i prin mijloacele pe
care le preconizeaz, ea constituie un exemplu de aplicare a principiului subsidiaritii (boxa din dreapta)
n organizarea unei societi.
Intrebare:
Ce presupune autonomia local?
Rspuns:
Prin autonomie local se nelege dreptul i capacitatea efectiv ale autoritilor administraiei publice
locale de a soluiona i de a gestiona, n cadrul legii, n nume propriu i n interesul populaiei locale, o
parte important a treburilor publice*.
_________________
* Carta european a autonomiei locale
NTREBRI I RSPUNSURI 61
Intrebare:
Care sunt impozitele i taxele generale de stat?
Rspuns:
Conform Codului Fiscal, sistemul impozitelor i taxelor generale de stat include:
a) impozitul pe venit;
b) taxa pe valoarea adugat;
c) accizele;
d) impozitul privat;
e) taxa vamal;
f) taxele rutiere.
Intrebare:
Care sunt impozitele i taxele locale?
Rspuns:
Conform Codului Fiscal, sistemul impozitelor i taxelor locale include:
a) impozitul pe bunurile imobiliare;
b) taxele pentru resursele naturale;
c) taxa pentru amenajarea teritoriului;
d) taxa de organizare a licitaiilor i loteriilor pe teritoriul unitii administrativ-teritoriale;
e) taxa de plasare (amplasare) a publicitii (reclamei);
f) taxa de aplicare a simbolicii locale;
g) taxa pentru unitile comerciale i / sau de prestri servicii de deservire social;
h) taxa de pia;
i) taxa pentru cazare;
j) taxa balnear;
k) taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de cltori pe rutele municipale, oreneti i steti
(comunale);
l) taxa pentru parcare;
m) taxa de la posesorii de cini;
n) taxa pentru amenajarea localitilor din zona de frontier care au birouri (posturi) vamale de trecere
a frontierei vamale.
Intrebare:
Ce reprezint descentralizarea?
Rspuns:
n sens larg, prin descentralizare se nelege orice transfer de atribuii de la nivel central la nivel local.
n sens restrns, descentralizarea este legat de procedeul de realizare a acesteia, respectiv descentra-
lizarea teritorial prin transferul de atribuii ctre unitile administrativ-teritoriale, iar descentralizarea
pe servicii prin desprinderea unor servicii publice din competena central sau local i oferindu-li-se o
organizare autonom.
Dup responsabilitile transferate, descentralizarea este mprit n trei categorii: politic, admini-
strativ i fiscal.
Descentralizarea politic reprezint conferirea unei puteri mai mari cetenilor n procesul de luare a
deciziilor.
Descentralizarea administrativ reprezint transferul de responsabiliti privind planificarea, finanarea i
gestionarea unor funcii publice de la nivelul guvernului central i al ageniilor sale la unitile subordonate,
autoriti publice semiautonome sau autoriti regionale sau locale.
Descentralizarea fiscal se refer la sporirea controlului autoritilor locale asupra resurselor financiare,
fie n termeni de repartizare a cheltuielilor, fie n termeni de generare a veniturilor. Multe din lucrrile de
specialitate privind descentralizarea fiscal se concentreaz pe natura transferurilor interguvernamentale
i pe diferenele privind capacitatea a diferitor tipuri de autoriti de a genera a veniturile.
Intrebare:
Care sunt efectele i consecinele descentralizrii fiscale?
62 GHIDUL PROCESULUI BUGETAR AL REPUBLICII MOLDOVA
Rspuns:
Consecinele descentralizrii fiscale pentru stabilitatea macroeconomic i creterea economic n
diferite ri variaz semnificativ de la o ar la alta.
Exist suficiente dovezi c n rile dezvoltate, de regul, descentralizarea fiscal influeneaz pozitiv
creterea economic.
Relaiile reciproce dintre descentralizarea fiscal i guvernarea macroeconomic reprezint o problem
foarte complex i merit o atenie deosebit n cazul rilor n dezvoltare. Exist o recunoatere crescnd
din partea specialitilor n elaborarea politicilor publice i a experilor a faptului c descentralizarea fiscal,
fr ca autoritile APL s respecte disciplina fiscal, iar oferta de descentralizare s conin stimulente de
pruden n ndatorare i managementul cheltuielilor, poate agrava dezechilibrele fiscale i, prin aceasta,
afecta stabilitatea macroeconomic general. Impunerea unor constrngeri stringente asupra ndatorrii
guvernelor locale i monitorizarea eficient a poziiilor fiscale ale UAT reprezint elemente adiionale im-
portante n descentralizarea fiscal. Descentralizarea fiscal reuit depinde, de asemenea, de msura
disponibilitii experienei la nivel local i de abilitatea guvernelor locale de a gestiona un volum sporit
de resurse i de a asigura un management eficient al cheltuielilor. n plus, devoluia (transmiterea de la
nivelul central la nivelele locale ale guvernrii publice) surselor de venit trebuie s fie n corespundere
cu redistribuirea proporional a funciilor legate de cheltuieli spre guvernele locale i cu eforturile de n-
curajare a mobilizrii veniturilor la nivelele inferioare ale guvernrii.
Intrebare:
Cum putem evalua nivelul autonomiei financiare locale?
Rspuns:
Autonomia financiar a autoritilor APL poate fi msurat prin calcularea unor coeficieni la care la
numrtor sunt diferite categorii de venituri sau cheltuieli ale bugetelor locale, iar la numitor - fie totalul
veniturilor sau cheltuielilor bugetelor locale, fie produsul intern brut. Dup calcularea acestor coeficieni,
trebuie observat evoluia lor n timp. De exemplu, putem determina:
- raportul dintre veniturile locale / regionale i produsul intern brut;
- raportul dintre transferuri i totalul veniturilor bugetare locale;
- raportul dintre veniturile fiscale locale / regionale i totalul resurselor locale / regionale;
- raportul dintre ponderea veniturilor fiscale i cea a transferurilor de la stat;
- ponderea veniturilor fiscale locale / regionale proprii i PIB etc.
Figura de mai jos prezint valorile pentru unii indicatori ce caracterizeaz autonomia financiar local.
Din analiza acestor date reiese concluzia despre creterea n perioada 2003-2007 a nivelului centralizrii,
respectiv reducerea autonomiei financiare locale a autoritilor APL n Republica Moldova: ponderea
transferurilor crete att ca pondere n totalul veniturilor bugetare locale, ct i n produsul intern brut,
prin urmare, ponderea veniturilor proprii ale bugetelor UAT scade.
Intrebare:
Ce instituie stabilete mrimea primelor de asigurare obligatorie de asisten medical?
0%
10%
20%
30%
40%
50%

n

%
Ponderea v eniturilor UAT n PIB 11% 9% 10% 11% 10%
Ponderea transf erurilor n PIB 3% 3% 4% 5% 5%
Ponderea transf erurilor n totalul
v eniturilor
29% 31% 41% 45% 46%
2003 2004 2005 2006 2007
NTREBRI I RSPUNSURI 63
Rspuns:
Mrimea primelor de asigurare obligatorie de asisten medical se calculeaz de ctre Ministerul
Sntii i se aprob anual prin Legea fondurilor obligatorii de asisten medical.
Intrebare:
Cum poate fi dezvoltat i mbuntit activitatea de control intern i audit intern n sistemul buge-
tar?
Rspuns:
Dezvoltarea unor instituii i sisteme moderne de control intern i audit intern este una din direciile
reformei bugetare.
n prezent, n principalele instituii publice sunt lucrative zece uniti de audit intern. Totodat, nu exist
un cadru metodologic care s armonizeze activitatea acestora. Pentru a nltura lipsa de coordonare i in-
tegrare a unitilor de audit intern n cadrul Serviciului Control Financiar i Revizie al Ministerului Finanelor,
fost creat Unitatea Central de Armonizare care urmeaz s elaboreze cadrul legislativ i metodologic
pentru auditul intern n Republica Moldova.
n plus, managerii i angajaii din sectorul public continu s considere auditul intern identic cu inspec-
iile financiare i nu n calitate de funcie suport i consultan pentru creterea performanei instituiilor
i organizaiilor publice.
Pentru a dezvolta un sistem modern de control financiar intern public, se impune
4
:
- nelegerea i contientizarea conceptelor de responsabilitate managerial, control financiar i audit
intern n instituiile, organizaiile i ntreprinderile sectorului public din Republica Moldova (prin programe
specializate de instruire);
- trecerea Unitii Centrale de Armonizare n subordonarea direct a Ministerului Finanelor;
- armonizarea practicilor naionale de control intern i audit intern cu standardele i metodologiile in-
ternaionale existente n aceste domenii;
- trecerea de la desfurarea inspeciilor financiare de sus n jos la un sistem modern de Control fi-
nanciar intern public. Reorganizarea Serviciului Control Financiar i Revizie al Ministerului Finanelor
n Serviciul central de audit intern, cu recalificarea corespunztoare a specialitilor i funcionarilor
etc.
Intrebare:
Care este modalitatea de luare a deciziilor n sectorul public i cum se ajunge la acele sume de cheltuieli
i venituri care sunt nscrise n bugetul public?
Rspuns:
Bugetele nu sunt neutre fa de ideologiile i tehnologiile politice. Una dintre cele mai greite opinii
despre bugetul public este aceea c prevederile i politicile bugetare sunt bazate pe analize, ipoteze i
concluzii tehnocratice. n realitate, ns, numeroase prevederi i politici bugetare sunt alegeri politice de-
liberate ale guvernului aflat la putere. Deciziile privind veniturile i cheltuielile publice, deficitele bugetare
i datoria public sunt frecvent bazate pe strategii politice i favorizeaz anumite grupuri din societate.
n acest sens, este concludent afirmaia fostului vicepreedinte al SUA Al Gore: Dac, dup toate,
Washingtonul este, n primul rnd, un ora politic, bugetarea este, n primul rnd, un proces politic
5
.
Att alegtorii, ct i membrii organelor executive i legislative iau decizii prin intermediul votrii. Vo-
tarea poate fi considerat un model universal de adoptare a deciziilor colective. Cheltuielile i veniturile
bugetare care vor fi aprobate depind, nu n ultimul rnd, de procedura cu ajutorul creia, n baza prefe-
rinelor individuale, urmeaz s fie identificat punctul de vedere care va fi considerat n calitate de poziie
a ntregii societi.
De regul, consumatorii de bunuri publice n calitatea lor de alegtori nu sunt implicai direct n deter-
minarea mrimii concrete a impozitelor, a particularitilor programelor din domeniul nvmntului i ale
celor din domeniul asistenei sociale, influennd nemijlocit doar componena organelor puterii.
Votnd la alegeri, votanii procur bunurile publice n set unic. Formarea acestor seturi, oferirea acestor
seturi alegtorilor sub forma programelor electorale, luarea unor decizii detaliate cum sunt cele asociate
4
Adaptat dup Strategia pentru dezvoltarea controlului nanciar intern public.
5
n From Red Tape to Results: Creating a Government That Works Better and Costs Less: Mission-Driven, Results-Oriented
Budgeting, Washington DC, 1993.
64 GHIDUL PROCESULUI BUGETAR AL REPUBLICII MOLDOVA
aprobrii bugetului public, monitorizarea i controlarea executrii lor este funcia politicienilor profesioniti.
Acetia din urm sunt intermediari ntre alegtori i sectorul public.
Politicienii care propun seturi de decizii aferente bunurilor publice pot fi comparai cu antreprenorii
care furnizeaz consumatorilor bunuri private. Pentru a reui n domeniul lor, i unii, i alii trebuie s
urmeze conjunctura. Comportamentul raional al ntreprinztorilor presupune maximizarea profitului,
comportamentul raional al politicienilor are la baz aspiraia de a obine ct mai multe voturi din partea
alegtorilor. Ca i pe pia, n politic are loc o selecie natural specific, iar acei care nu accept sau
nu au abiliti de a se adapta la conjunctur, sunt eliminai de concureni.
Anthony Downs a introdus n economie o teorie economic a partidelor, care poate fi exprimat n
felul urmtor: Partidele politice nu sunt interesate de alocarea eficient a resurselor n societate; fiecare
caut doar s fie reales prin maximizarea numrului de voturi pe care le primete. Chiar dac statul are
capacitatea de a mica societatea spre ..., acesta o va face numai dac este forat de competiia con-
tinu dintre partide. Astfel, problema crucial este dac concurena dintre partide foreaz ntotdeauna
guvernul spre un optim.. .
Pentru ca sistemul democraiei reprezentative s funcioneze eficient, trebuie ndeplinite unele con-
diii:
alegtorii s fie informai;
lupta pentru voturi din partea politicienilor s fie concurenial;
formarea de platforme ale partidelor politice s se bazeze pe coaliii largi;
sistemele de vot s fie sensibile la preferine;
distorsiunea creat de comportamentul strategic (cel care nu reflect adevratele preferine) s fie
minimizat etc.
Deficienele proceselor politice pot fi soluionate prin formarea aa-numitor grupuri de interese. Grupu-
rile de interese fac legtura dintre stat i societatea civil. Ele acioneaz i transmit prin diferite semnale
(conferine, reuniuni, lobby, demonstraii, greve) cererile societii civile (grupurilor sociale), adresate
procesului politic, pentru a fi luate n considerare la elaborarea deciziilor.
Concurena grupurilor de interese pentru influena asupra structurilor puterii cere costuri considerabi-
le. Cheltuirea resurselor n scopul obinerii de la stat a drepturilor i avantajelor exclusive, generatoare
de beneficii pentru deintorii acestor drepturi din contul altor membri ai societii, poart denumirea de
goan dup rent.
Intrebare:
Care sunt consecinele reducerii la zero a cotei impozitului pe venitul agenilor economici?
Rspuns:
Fiind complexe, consecinele cotei zero la impozitul pe venitul persoanelor juridice, trebuie, prin urmare,
abordate din mai multe puncte de vedere:
Integrarea economic mondial i inovaiile tehnologice reduc barierele pentru fluxurile de capital i
fora de munc. n aceste condiii, meninerea impozitelor naionale asupra capitalului care este din
ce n ce mai mobil, devine tot mai dificil i costisitoare. Aceste evoluii probabil vor incita, i n conti-
nuare, declinul cotelor impozitului pe venitul corporativ n Europa de Est, iar prin creterea presiunilor
competiiei fiscale, i n Europa de Vest. Cercetrile recente demonstreaz existena unei interaciuni
strategice n stabilirea cotelor impozitului pe venitul corporativ n rile din Europa de Est. Prin urmare,
cota zero la impozitul pe venitul persoanelor juridice n Republica Moldova poate ncuraja declinul de
mai departe al cotelor la acest impozit n rile din regiune.
Nu este suficient de evident c reducerea cotelor la impozitul pe venitul persoanelor juridice va avea
ca efect redirecionarea semnificativ a fluxurilor de investiii strine directe n rile CSI i rile Eu-
ropei de Sud Est, ali factori (de exemplu, mediul instituional) fiind mai importani pentru atragerea
ISD n aceste ri
6
. Cu att mai mult, este posibil ca reducerile cotei impozitului pe venitul corporativ n
orice ar particular s fie urmate de alte ri din regiune, reducnd n continuare importana relativ
a impozitelor. Pentru a spori substanial ISD, Republica Moldova i alte ri din regiune trebuie s
accelereze reformele structurale direcionate spre mbuntirea calitii climatului de afaceri, inclusiv
prin ntrirea proteciei drepturilor de proprietate, reducerea corupiei i ridicarea calitii serviciilor
publice.
6
Totui, impozitele pot relativ mai importante pentru atragerea ISD n noile ri membre ale UE.
NTREBRI I RSPUNSURI 65
Este probabil c reducerea cotelor impozitului pe venitul corporativ va diminua pe viitor veniturile
publice care, fr o compensare prin reducerea cheltuielilor publice, vor necesita s fie nlocuite cu
venituri suplimentare din impozitele, taxele i contribuiile impuse asupra consumului i muncii. Dac
deplasarea spre impozitarea consumului, n special prin TVA, poate spori eficiena economic, crete-
rea impozitrii muncii (inclusiv prin creterea contribuiilor de asigurri sociale) poate afecta eficiena
economic. Modificarea structurii impunerii poate, de asemenea, avea efecte distributive negative,
dei, reieind din ponderea nensemnat a veniturilor din impozitul pe venitul persoanelor jurice n
totalul veniturilor publice n rile din Europa de Est, inclusiv Republica Moldova, impactul poate s
nu fie semnificativ. Oricum, orice impact negativ de acest gen poate fi compensat, de exemplu, prin
targhetarea mbuntit a asistenei sociale. n general, reformele structurale ndreptate spre sporirea
eficienei cheltuielilor publice ar putea diminua iniiativele de reducere a cotei impozitului pe venitul
corporativ.
66 GHIDUL PROCESULUI BUGETAR AL REPUBLICII MOLDOVA
BIBLIOGRAFIE 67
BIBLIOGRAFIE
1. Const|tu|o keuol|c|| VolJovo, Monltorul Oflclal al Pepubllcll Moldova nr. l dln l8.08.l994.
2. leeo t|v|nJ Cutteo Je Contut| nr. 3l2 dln 08.l2.l994, Monltorul Oflclal al Pepubllcll Moldova nr. 25 dln
2l.02.2003.
3. leeo t|v|nJ s|stemul ouetot | tocesul ouetot nr. 847-X||| dln 24.05.96, Monltorul Oflclal al Pepubllcll
Moldova nr. l9-20/l97 dln 27.03.l997.
4. leeo cu t|v|te lo os|utoteo ool|otot|e Je os|sten meJ|col nr. l585-X||| dln 27.02.98, Monltorul Oflclal
al Pepubllcll Moldova nr. 38-39/280 dln 30.04.l998.
5. leeo cu t|v|te lo mt|meo, moJul | tetmenele Je och|tote o t|melot Je os|utote ool|otot|e Je
os|sten meJ|col nr. l593-Xv dln 26.l2.2002, Monltorul Oflclal al Pepubllcll Moldova nr. l8-l9/57 dln
08.02.2003.
6. leeo t|v|nJ s|stemul uol|c Je os|utt| soc|ole nr. 489-X|v dln 08.07.l999, Monltorul Oflclal al Pepubllcll
Moldova nr. l-4/2 dln 06.0l.2000.
7. leeo ouetulu| os|utt|lot soc|ole Je stot e onul 2008 nr. 27l-Xv| dln 07.l2.2007, Monltorul Oflclal al
Pepubllcll Moldova nr. 203-206/798 dln 28.l2.2007.
8. leeo ouetulu| Je stot e onul 2008 nr. 254-Xv| dln 23.ll.2007, Monltorul Oflclal al Pepubllcll Moldova
nr. l92-l93/745 dln l3.l2.2007.
9. leeo lonJut|lot os|utt|| ool|otot|| Je os|sten meJ|col e onul 2008 nr. 268-Xv| dln 07.l2.2007,
Monltorul Oflclal al Pepubllcll Moldova nr. 203-206/792 dln 28.l2.2007.
10. leeo t|v|nJ l|nonele uol|ce locole nr. 397-Xv dln l6.l0.2003, Monltorul Oflclal al Pepubllcll Moldova
nr. 248-253/996 dln l9.l2.2003.
11. Legea privind administraia public local nr. 436 dln 28.l2.2006, Monltorul Oflclal al Pepubllcll
Moldova nr. 32-35, dln 09.03.2007.
12. leeo t|v|nJ Jescenttol|zoteo oJm|n|sttot|v nr. 435 dln 28.l2.2006, Monltorul Oflclal al Pepubllcll
Moldova nr. 029, dln 02.03.2007.
l3. Hotrarea cu prlvlre la aprobarea 5ttote|e| Je Jezvoltote o conttolulu| l|nonc|ot uol|c |ntetn nr. 74 dln
29.0l.2008, Monltorul Oflclal al Pepubllcll Moldova nr. 28-29/l47 dln 08.02.2008.
l4. Curtea de Conturl a Pepubllcll Moldova: llon Je Jezvoltote sttote|c (ot|l|e 2006 - Jecemot|e 2010},
Chllnu, Ldltura ,Pontos, 2006, 76 p.
l5. Ordlnul mlnlstrulul flnanelor nr. 9l dln 20 octombrle 2008 t|v|nJ clos|l|co|o ouetot.
16. lvoluoteo cheltu|el|lot uol|ce | o tesonsoo|l|t|| l|nonc|ote: Paport asupra performanel managemen-
tulul flnanelor publlce, Chllnu, Mlnlsterul Plnanelor, lulle 2008.
17. Anuotul 5tot|st|c ol keuol|c|| VolJovo, 8lroul Nalonal de Statlstlc, Chllnu, 2007.
l8. Glglnelshvlll N., Platkowskl M., Mathlsen 1., Asmundson |., keuol|c ol VolJovo: 5electeJ lssues, |MP
Country Peport No. 08/l34, |nternatlonal Monetary Pund, Aprll 2008, 78 p.
19. Vonuolul Cons|l|ulu| lutoe|, 8lroul de lnformare al Conslllulul Luropel la 8ucuretl, 8ucuretl, 2006, 624
p.
20. Secrleru A., l|nonele uol|ce: |nsttumente | mecon|sme l|nonc|ote Je |ntetven|e uvetnomentol, Chllnu,
Ldltura ,Lplgraf, 2004,- 424 p.
21. 7he leol ltomewotl lot 8uJet 5ystems: on |ntetnot|onol comot|son, OLCD 1ournal on 8udgetlng,
Speclal |ssue, 2004, volume 4, No. 3.
68 GHIDUL PROCESULUI BUGETAR AL REPUBLICII MOLDOVA
GLOSAR 69
GLOSAR
Anex parte component a legll bugetare anuale, in care sunt detallate
venlturlle l cheltulellle bugetulul de stat, precum l alte elemente
ale bugetulul de stat
Aslgurrl soclale slstem de protecle soclal a persoanelor aslgurate, constand in
acordarea de lndemnlzall, a[utoare, pensll, de prestall pentru
prevenlrea imbolnvlrllor l recuperarea capacltll de munc l alte
prestall prevzute de leglslale
Aslgurarea obllgatorle de
aslsten medlcal
slstem garantat de stat de aprare a lntereselor populalel in
domenlul ocrotlrll sntll
Casa Nalonal de Aslgurrl
Soclale
lnstltule publlc autonom care admlnlstreaz slstemul publlc de
aslgurrl soclale
Cheltulell curente cheltulellle bugetare in urma rezultatul crora sunt produse bunurl
l servlcll publlce cu un clclu de vla de pan la un an
Claslcarea bugetar gruparea venlturllor l cheltulelllor bugetare intr-o ordlne obllgatorle
l dup crlterll unltare
Companla Nalonal de Aslgurrl
in Medlcln
organlzale de stat autonom, lncluslv cu autonomle nanclar,
nonprot, inlnat de Guvern, care reallzeaz aslgurarea obllgatorle
de aslsten medlcal
Contrlbule de aslgurrl soclale suma datorat in mod obllgatorlu de partlclpantul la slstemul publlc
de aslgurrl soclale
Control tematlc control al unul sau mal multor aspecte nanclare prlvlnd actlvltatea
entltll controlate sau a utlllzrll patrlmonlulul publlc
Pondurl speclale fondurl in care se colecteaz venlturlle cu destlnale speclal
pentru reallzarea unor scopurl l programe ale Guvernulul sau ale
autorltllor admlnlstralel publlce locale
Lxecutor de buget conductor al lnstltulel, imputernlclt cu dreptul de a efectua
cheltulell in conformltate cu alocallle aprobate
Granturl externe alocall nerambursablle de la alte rl sau lnstltull lnternalonale
Locurl de munc in condlll
speclale
locurl de munc care, in mod permanent sau in anumlte perloade,
pot afecta esenlal capacltatea de munc a aslgurallor dln cauza
gradulul mare de expunere la rlsc
Ml[loace speclale ale lnstltulllor
publlce
venlturlle lnstltulllor publlce oblnute de la efectuarea lucrrllor l
prestarea servlclllor contra plat, precum l dln donall, sponsorlzrl l
dln alte ml[loace bnetl, lntrate legal in posesla lnstltulel publlce
Not expllcatlv materlale adllonale despre strategllle l oblectlvele Guvernulul
70 GHIDUL PROCESULUI BUGETAR AL REPUBLICII MOLDOVA
Prlma de aslgurare obllgatorle de
aslsten medlcal
suma x sau contrlbula procentual la salarlu l la alte recompense,
pe care aslguratul este obllgat s o plteasc aslgurtorulul pentru
preluarea rlsculul persoanel aslgurate conform leglslalel
Proces bugetar etape consecutlve de elaborare, aprobare, executare l raportare a
executrll bugetulul
Pspundere managerlal rspunderea executorulul de buget pentru un ansamblu de
obllgalunl sau sarclnl l pentru respectarea regulllor l standardelor
de comportament profeslonal. Presupune asplrala contlnu de a
oblne cele mal bune performane asoclate cu oblectlvele stablllte
prln optlmlzarea resurselor alocate
Pevlzle nanclar verlcare a acurateel sltualllor nanclare, a respectrll legalltll l
regularltll operalunllor economlco-nanclare
Slstemul publlc de aslgurrl
soclale
ansamblul organlzat de forme de aslgurrl soclale care il pstreaz
lndlvldualltatea, deplnd unele de altele, reallzandu-se aspectul de
totalltate prln care sunt ocrotll aslgurall
Transferurl ml[loace nanclare alocate cu tltlu denltlv l in sum absolut
Trezorerla de Stat unltate structural a Mlnlsterulul Plnanelor, care exerclt executarea
de cas a bugetulul de stat l a bugetelor unltllor admlnlstratlv-
terltorlale, a bugetulul aslgurrllor soclale de stat l a fondurllor
aslgurrllor obllgatorll de aslsten medlcal. Pegulamentul
Trezorerlel de Stat se aprob de Guvern
venlturl curente venlturlle la care statul apeleaz in mod oblnult, in condlll
conslderate normale l care se incaseaz la bugetul de stat cu o
anumlt regularltate
ANEXE 71
ANEXE
72 GHIDUL PROCESULUI BUGETAR AL REPUBLICII MOLDOVA
ANEXE 73
l
|

.

1
.

C
l
o
s
|
l
|
c
o
t
e
o

v
e
n
|
t
u
t
|
l
o
t

o
u

e
t
o
t
e
4
V
S
T
B
:

e
l
a
b
o
r
a
t

d
u
p


A
n
e
x
a

n
r
.

l

l
a

O
r
d
l
n
u
l

m
l
n
l
s
t
r
u
l
u
l

n
a
n

e
l
o
r
n
r
.
9
l
d
l
n
2
0
o
c
t
o
m
b
r
l
e
2
0
0
8

p
r
l
v
l
n
d

c
l
a
s
l

c
a

l
a
b
u
g
e
t
a
r

.
V
e
n
i
t
u
r
i
l
e

b
u
g
e
t
a
r
e

V
e
n
i
t
u
r
i

c
u
r
e
n
t
e

1
0
0
.
0
0
.
M
i
j
l
o
a
c
e

d
i
n

v

n
z
a
r
e
a

i

p
r
i
v
a
t
i
z
a
r
e
a

b
u
n
u
r
i
l
o
r

p
r
o
p
r
i
e
t
a
t
e

p
u
b
l
i
c

2
0
0
.
0
0
.
T
r
a
n
s
f
e
r
u
r
i

3
0
0
.
0
0
.
G
r
a
n
t
u
r
i

4
0
0
.
0
0
.
V
e
n
i
t
u
r
i

f
i
s
c
a
l
e

1
1
0
.
0
0

C
o
n
t
r
i
b
u

i
i

l
a

a
s
i
g
u
r

r
i
l
e

s
o
c
i
a
l
e

d
e

s
t
a
t

o
b
l
i
g
a
t
o
r
i
i

1
1
2
.
0
0
.
I
m
p
o
z
i
t
e

p
e

v
e
n
i
t

1
1
1
.
0
0
.
I
m
p
o
z
i
t
e

p
e

p
r
o
p
r
i
e
t
a
t
e

1
1
4
.
0
0
.
P
r
i
m
e

p
e
n
t
r
u

a
s
i
g
u
r

r
i
l
e

o
b
l
i
g
a
t
o
r
i
i

d
e

a
s
i
s
t
e
n


m
e
d
i
c
a
l

1
1
3
.
0
0
.
I
m
p
o
z
i
t
e

a
s
u
p
r
a

c
o
m
e
r

u
l
u
i

e
x
t
e
r
i
o
r

i

a
s
u
p
r
a

o
p
e
r
a

i
u
n
i
l
o
r

e
x
t
e
r
n
e

1
1
6
.
0
0
.
I
m
p
o
z
i
t
e

i
n
t
e
r
n
e

p
e

m

r
f
u
r
i

i
s
e
r
v
i
c
i
i

(
T
V
A
,

a
c
c
i
z
e

e
t
c
.
)

1
1
5
.
0
0
.

n
c
a
s

r
i

n
e
f
i
s
c
a
l
e

1
2
0
.
0
0

T
a
x
e
l
e

i

p
l

i
l
e

a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e

1
2
2
.
0
0
.
A
l
t
e

v
e
n
i
t
u
r
i

d
i
n

a
c
t
i
v
i
t
a
t
e
a

d
e

n
t
r
e
p
r
i
n
z

t
o
r

i

d
i
n

p
r
o
p
r
i
e
t
a
t
e

1
2
1
.
0
0
.

n
c
a
s

r
i

n
e
i
d
e
n
t
i
f
i
c
a
t
e

1
2
4
.
0
0
.
A
m
e
n
z
i

i

s
a
n
c

i
u
n
i

a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e

1
2
3
.
0
0
.
M
i
j
l
o
a
c
e

s
p
e
c
i
a
l
e

a
l
e

i
n
s
t
i
t
u

i
i
l
o
r

p
u
b
l
i
c
e

1
5
1
.
0
0

D
o
b

n
z
i

l
a

s
o
l
d
u
r
i
l
e

m
i
j
l
o
a
c
e
l
o
r

n

c
o
n
t
u
r
i

c
u
r
e
n
t
e

/

d
e
p
o
z
i
t
e

1
5
1
.
0
2
.
M
i
j
l
o
a
c
e

s
p
e
c
i
a
l
e

a
l
e

i
n
s
t
i
t
u

i
i
l
o
r

p
u
b
l
i
c
e
1
5
1
.
0
1
.
V
e
n
i
t
u
r
i
l
e

f
o
n
d
u
r
i
l
o
r

s
p
e
c
i
a
l
e

1
6
1
.
0
0

D
o
b

n
z
i

l
a

s
o
l
d
u
r
i
l
e

f
o
n
d
u
r
i
l
o
r

s
p
e
c
i
a
l
e

n

c
o
n
t
u
r
i

c
u
r
e
n
t
e

/

d
e
p
o
z
i
t
e

1
6
1
.
0
2
.
V
e
n
i
t
u
r
i
l
e

f
o
n
d
u
r
i
l
o
r

s
p
e
c
i
a
l
e

1
6
1
.
0
1
.
T
r
a
n
s
f
e
r
u
r
i

p
e
n
t
r
u

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

c
u
r
e
n
t
e

p
r
i
m
i
t
e

d
e

l
a

b
u
g
e
t
e

d
e

a
l
t

n
i
v
e
l

3
1
0
.
0
0

T
r
a
n
s
f
e
r
u
r
i

p
e
n
t
r
u

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

c
a
p
i
t
a
l
e

p
r
i
m
i
t
e

d
e

l
a

b
u
g
e
t
e

d
e

a
l
t

n
i
v
e
l

3
2
0
.
0
0

M
i
j
l
o
a
c
e

n
c
a
s
a
t
e

p
r
i
n

d
e
c
o
n
t

r
i
r
e
c
i
p
r
o
c
e

d
e

l
a

b
u
g
e
t
e
l
e

d
e

a
l
t

n
i
v
e
l

3
3
0
.
0
0

T
r
a
n
s
f
e
r
u
r
i

d
e

p
e
s
t
e

h
o
t
a
r
e

3
4
0
.
0
0

T
r
a
n
s
f
e
r
u
r
i

d
e

l
a

b
u
g
e
t
u
l

d
e

s
t
a
t

l
a

b
u
g
e
t
u
l

a
s
i
g
u
r

r
i
l
o
r

s
o
c
i
a
l
e

d
e

s
t
a
t

3
5
0
.
0
0

T
r
a
n
s
f
e
r
u
r
i

n
t
r
e

c
o
m
p
o
n
e
n
t
e
l
e

b
u
g
e
t
u
l
u
i

3
6
0
.
0
0

T
r
a
n
s
f
e
r
u
r
i

d
e

l
a

b
u
g
e
t
u
l

d
e

s
t
a
t

l
a

F
A
O
A
M
3
7
0
.
0
0

G
r
a
n
t
u
r
i

i
n
t
e
r
n
e


4
1
1
.
0
0

G
r
a
n
t
u
r
i

e
x
t
e
r
n
e

4
1
2
.
0
0

G
r
a
n
t
u
r
i

p
e
n
t
r
u

p
r
o
i
e
c
t
e

f
i
n
a
n

a
t
e
d
i
n

s
u
r
s
e

e
x
t
e
r
n
e

4
1
2
.
0
2
.
G
r
a
n
t
u
r
i

e
x
t
e
r
n
e

p
e
n
t
r
u

s
u
s

i
n
e
r
e
a
b
u
g
e
t
u
l
u
i
4
1
2
.
0
1
.
74 GHIDUL PROCESULUI BUGETAR AL REPUBLICII MOLDOVA
Tabelul 1. Clasicaia funcional
1
Codul
Grup principal Grup A. CHELTUIELI
01. 00. Servicii de stat cu destinaie general
02. 00. Activitate extern
03. 00. Aprare naional
04. 00. Justiie
04. 00. Jurisdicie constituional
05. 00. Meninerea ordinii publice i securitatea naional
06. 00. nvmnt
07. 00. tiin i inovare
08. 00. Cultur, art, sport i activiti pentru tineret
09. 00. Ocrotirea sntii
10. 00. Asigurare i asisten social
11. 00. Agricultur, gospodria silvic, gospodria piscicol i gospodria apelor
12. 00. Protecia mediului i hidrometeorologie
13. 00. Industrie i construcii
14. 00. Transporturi, gospodria drumurilor, comunicaii i informatic
15. 00. Gospodria comunal i gospodria de exploatare a fondului de locuine
16. 00. Complexul pentru combustibil i energie
17. 00. Serviciul datoriei de stat
18. 00. Completarea rezervelor de stat
19. 00. Alte servicii legate de activitatea economic
20. 00. Activiti i servicii neatribuite altor grupuri principale
23. 00. Creditarea net
25. 00. Excedent
26. 00. Decit
B. SURSE DE FINANARE
27. 01-20. Surse interne de nanare
28. 01-07. Surse externe de nanare
29. 01-10. Mijloacele din vnzarea i privatizarea bunurilor proprietate public.
1
Anexa nr. 2 i 8 la Ordinul ministrului nanelor nr. 91 din 20 octombrie 2008 privind clasicaia bugetar.
ANEXE 75
Tabelul 2. Clasicaia economic
2
Codul
Articolului Alineatului
100. 00. CHELTUIELI CURENTE
110. 00. Cheltuieli pentru mrfuri i servicii
120. 00. Plata dobnzilor
130. 00. Transferuri curente
190. 00. Transferuri curente pentru implementarea proiectelor nanate din surse externe
200. 00. CHELTUIELI CAPITALE
240. 00. Investiii capitale i reparaii capitale
250. 00. Crearea rezervelor de stat
260. 00. Procurarea de pmnt i de active nemateriale
270. 00. Transferuri capitale
290. 00. Transferuri capitale pentru implementarea proiectelor nanate din surse externe
500. 00. PROCURAREA DE ACIUNI
510. 00. Procurarea de aciuni
600. 00. CREDITAREA NET
610. 00. Creditarea net
Tabelul 3. Clasicaia programelor i subprogramelor
3
Codul
Programul / subprogramul
Programului Subprogramului
05 00 Managementul nanelor publice
12 00 Sistemul statistic
16 00 Cercetri tiinice
31 00 Aprarea naional
50 00 Servicii generale economice i comerciale
51 00 Dezvoltarea agriculturii
56 00 Securitatea alimentar
69 00 Geodezie, cartograe i cadastru
80 00 Sntatea public i servicii medicale
88 00 nvmntul public i servicii de educaie
90 00 Protecie social
Tabelul 4. Clasicaia categoriilor de mijloace speciale
4
Codul Denumirea
1 Servicii cu plat
2 hiria / arenda bunurilor propriete public
3 Granturi, sponsorizri / lantropie i donaii
4 Mijloace provenite din prestarea serviciilor n cadrul asigurrilor obligatorii de asisten medical
5 Alte mijloace speciale
2
Anexele nr. 3 i 9 la Ordinul ministrului nanelor nr. 91 din 20 octombrie 2008 privind clasicaia bugetar.
3
Anexa nr. 6 la Ordinul ministrului nanelor nr. 91 din 20 octombrie 2008 privind clasicaia bugetar.
4
Anexa nr. 7 la Ordinul ministrului nanelor nr. 91 din 20 octombrie 2008 privind clasicaia bugetar.
76 GHIDUL PROCESULUI BUGETAR AL REPUBLICII MOLDOVA
Tabelul 5. Fondurile speciale: surse de venituri i direcii de cheltuieli
Codul din
Registrul
fondurilor
speciale
Denumirea
fondului
Surse de venituri Direcii de cheltuieli
501 Fondul pentru
nanarea lu-
crrilor de con-
stituire a bazei
normative n
construcie
1. Defalcri din volumul investiiilor prevzute n Bugetul
de stat
2. Defalcri din volumul investiiilor efectuate din alte
surse
1. Lucrri de constituire a bazei normative n
construcii
504 Fondul special
pentru manuale
1. Taxe pentru inchirierea manualelor, neachitate pentru
anul de studii 2006/2007
2. Taxe pentru inchirierea manualelor n anul de studii
2007/2008
3. Dobnzi de la depozite bancare
4. Pli compensatorii de la bugetele UAT pentru nchirie-
rea manualelor de ctre elevii din familii socialmente
vulnerabile
5. Taxe pentru nchirierea manualelor pentru elevii din
colile-internat, acoperite de la bugetul de stat
6. Pli compensatorii de la bugetul de stat pentru ma-
nualele de limb matern din instituiile alolingve
1. Reeditarea manualelor
2. Distribuirea manualelor ctre raioane
3. Achitarea plii pentru prima ediie a manua-
lelor pentru nvmntul liceal
4. Servicii bancare
5. Asigurarea funcionrii fondului
508 Fondul pentru
ncurajarea
dezvoltrii cul-
turii nucului
1. Defalcri n mrime de 1,5% din valoarea costului
comercial al exportului de nuci, de produse derivate
din nuci i lemn de nuc
1. Meninerea i dezvoltarea fondului genetic
de nuc
2. Producerea materialului de nmulire i sdi-
tor de nuc altoit n pepiniere i dezvoltarea
bazei tehnico-materiale a pepinierelor
3. ninarea i ntreinerea pn la intrarea
pe rod a plantaiilor producie-marf de nuc
altoit
4. Promovarea dezvoltrii culturii nucului
512 Fondul repu-
blican de susi-
nere social a
populaiei
1. Plata din partea persoanelor juridice care presteaz
servicii de telefonie mobil
2. Plata suplimentar obligatorie obinut din perfectarea
i eliberarea certicatului de nmatriculare a automo-
bilului
1. Acordarea de ajutoare materiale nemijlocit
din mijloacele fondului
2. Asigurarea activitii direciei executive a
fondului
3. Transferuri la fondurile locale pentru susi-
nerea material a persoanelor defavorizate
i alimentarea n cantinele de ajutor social
516 Fondul naional
pentru susine-
rea tiinei
1. Defalcri n mrime de 0,5% din granturile fundaiilor,
instituiilor i organizaiilor internaionale
2. Defalcri n mrime de 2% din valoarea serviciilor
prestate contra plat, a operaiunilor de arend a
spaiilor, a executrii comenzilor sau contractelor,
precum i din alte venituri ale organizaiilor din sfera
tiinei i inovrii subordonate AM
3. Defalcri n mrime de 3% din protul rmas la
dispoziia Ageniei de Stat pentru Proprietatea In-
telectual
4. Defalcri n mrime de 10% din protul rmas la
dispoziia agenilor economici cu autonanare din
subordinea AM
1. Premierea i susinerea nanciar a cerce-
ttorilor tiinici i a tinerelor talente
2. Acordarea de burse pentru rezultate deose-
bite n sfera tiinei i inovrii
518 Fondul pentru
dezvoltarea
sistemului de
executare
1. Taxa de executare n mrime de 5% din suma real
perceput sau din valoarea bunurilor percepute
1. Organizarea conferinelor i seminarelor cu
invitarea cadrelor didactice i a experilor
internaionali n domeniul executrii docu-
mentelor executorii
2. ntrirea bazei tehnico-materiale a structuri-
lor teritoriale
3. Deplasri pentru studierea experienei n
domeniul executrii silite
4. Plata sporurilor la salariul executorilor jude-
ctoreti
5. Activiti de instruire i formare profesional
a cadrelor din sistemul de executare
ANEXE 77
Tabelul 6. Programele Bugetului asigurrilor sociale de stat, milioane lei
Denumirea programului Scopul programului
Costul
programului
Sursa de nanare
BASS BS
1. Pensii
Susinerea nanciar n cazul pierderii capacitii de
munc ca urmare a survenirii btrneii, invaliditii sau
n caz de deces al ntreintorului
4623,5 4511,6 111,9
2. Indemnizaii
Susinerea nanciar a familiei n caz de maternitate,
pentru ngrijirea i creterea copiilor, precum i n caz de
boal sau de deces al unui membru de familie i susinerea
nanciar a sportivilor de performan
721,8 557,7 164,1
3. Susinerea social a
omerilor
Susinerea nanciar a omerilor i sporirea anselor
acestora de a plasai n cmpul muncii
47,6 42,2 5,3
4. Compensaii
Susinerea nanciar a unor categorii de populaie i a
persoanelor care au suferit n urma avariei de la C.A.E.
Cernobl sau n urma unui accident de munc
400,8 0 400,8
5. Alocaii sociale
Susinerea nanciar a persoanelor cu statut social
special
227,6 0 227,6
6. Recuperarea sntii
Asigurarea tratamentului balneosanatorial persoanelor
asigurate i odihnei copiilor acestora, acordarea serviciilor
de ntremare a sntii veteranilor
93,4 92,3 1,1
7. Organizarea i
funcionarea sistemului
public de asigurri sociale
Asigurarea funcionrii eciente a sistemului de asigurri
sociale de stat
165,7 157,0 8,6
Total 6280,4 5360,9 919,5
Tabelul 7. Delimitarea competenelor n efectuarea cheltuielilor publice pe bugetele unitilor administrativ-
teritoriale
De l a buget el e sat el or
( c omun el or ) , or a el or
(muni ci pi i l or, cu excepi a
municipiilor Bli i Chiinu)
sunt nanate cheltuielile ce
in de:
amenajarea teritoriului i urbanistic
construcia i ntreinerea, n limitele localitii, a drumurilor, strzilor, podurilor
locale
construcia, ntreinerea i exploatarea sistemelor de alimentare cu ap, de canalizare,
de epurare a apei, salubrizarea localitii, gestionarea deeurilor de producie i
menajere
acordarea de asisten social populaiei, inclusiv protecia tinerei familii i a familiilor
cu muli copii, a mamei i a drepturilor copilului, a persoanelor n etate i a solitarilor,
n partea ce nu intr n competena altor autoriti
ntreinerea instituiilor de nvmnt precolar, primar, gimnazial, mediu de cultur
general, liceal i complementar (extracolar), a altor instituii de nvmnt care
deservesc populaia localitii respective
ntreinerea instituiilor de cultur i desfurarea activitilor publice n domeniul
culturii (cminelor i caselor de cultur, altor aezminte de culturalizare)
ntreinerea bibliotecilor i muzeelor
cultura zic i sport
aprarea mpotriva incendiilor
ntreinerea parcurilor, spaiilor verzi i cimitirelor
nfptuirea unor msuri privind activitatea administrativ-militar
executarea hotrrilor judectoreti prin care autoritatea APL este obligat s
efectueze anumite pli
activitatea autoritii executive
ntreinerea altor instituii i desfurarea altor activiti atribuite autoritilor APL de
nivelul nti
4VSTB: elaborat in baza le|| t|v|nJ hnonele uol|ce locole (Co|tolul ll, ott|colul 8} nr. 397-Xv dln l6.l0.2003, Monltorul
Oclal al Pepubllcll Moldova nr. 248-253/996 dln l9.l2.2003.
78 GHIDUL PROCESULUI BUGETAR AL REPUBLICII MOLDOVA
Tabelul 8. Delimitarea competenelor n efectuarea cheltuielilor publice pe bugetele UAT

De la bugetele raionale sunt
nanate cheltuielile ce in
de:
construcia i ntreinerea drumurilor de interes raional;
construcia obiectivelor publice de interes raional;
ntreinerea instituiilor de nvmnt liceal, cu excepia celor de competena unitilor
administrativ-teritoriale de nivelul nti, instituiilor de nvmnt secundar profesional,
colilor-internat, gimnaziilor-internat cu regim special, activitatea metodic n domeniul
nvmntului, precum i de alte activiti i instituii care deservesc populaia unitii
administrativ-teritoriale respective;
acordarea de asisten social i ntreinerea instituiilor din domeniul asistenei
sociale;
coordonarea i desfurarea activitilor sportive i a altor activiti pentru tineret;
ntreinerea teatrelor, televiziunii publice locale;
asigurarea ordinii publice;
coordonarea, organizarea i supravegherea, n limitele competenei, a activitilor
administrativ-militare;
executarea hotrrilor judectoreti prin care autoritatea administraiei publice locale
este obligat s efectueze anumite pli;
activitatea autoritii executive i a direciilor subordonate consiliului raional
respectiv;
ntreinerea altor instituii i desfurarea altor activiti atribuite, conform legislaiei,
autoritilor administraiei publice ale raioanelor.
4VSTB: elaborat in baza le|| t|v|nJ hnonele uol|ce locole (Co|tolul ll, ott|colul 8} nr. 397-Xv dln l6.l0.2003, Monltorul
Oclal al Pepubllcll Moldova nr. 248-253/996 dln l9.l2.2003.
Tabelul 9. Delimitarea competenelor n efectuarea cheltuielilor publice pe bugetele UAT
De l a bugetul central
al uni t i i t er i t or i al e
autonome cu statut juridic
special sunt nanate
cheltuielile ce in de:
construcia i ntreinerea drumurilor pentru unitatea teritorial autonom cu statut juridic
special
construcia obiectivelor publice pentru unitatea teritorial autonom cu statut juridic
special
ntreinerea instituiilor de nvmnt liceal, cu excepia celor de competena unitilor
administrativ-teritoriale de nivelul nti, instituiilor de nvmnt secundar profesional,
colilor-internat, gimnaziilor-internat cu regim special, activitatea metodic n domeniul
nvmntului
acordarea de asisten social i ntreinerea instituiilor din domeniul asistenei sociale
coordonarea i desfurarea activitilor sportive i a altor activiti pentru tineret
ntreinerea teatrelor, televiziunii publice locale
asigurarea ordinii publice
coordonarea, organizarea i supravegherea, n limitele competenei, a activitilor
administrativ-militare
executarea hotrrilor judectoreti prin care autoritatea administraiei publice locale este
obligat s efectueze anumite pli
activitatea autoritii executive i a direciilor subordonate autoritii reprezentative i
deliberative respective
4VSTB: elaborat in baza le|| t|v|nJ hnonele uol|ce locole (Co|tolul ll, ott|colul 8} nr. 397-Xv dln l6.l0.2003, Monltorul
Oclal al Pepubllcll Moldova nr. 248-253/996 dln l9.l2.2003.
ANEXE 79
Tabelul 10. Delimitarea competenelor n efectuarea cheltuielilor publice pe bugetele UAT
De la bugetul municipal
Bli i bugetul municipal
Chiinu sunt nanate
cheltuielile ce in de:
amenajarea teritoriului i urbanistic
construcia i ntreinerea, n limitele localitii, a drumurilor, strzilor i podurilor
construcia obiectivelor publice de interes municipal
construcia, ntreinerea i exploatarea sistemelor de alimentare cu ap, de canalizare, de
epurare a apei, salubrizarea localitii
acordarea de asisten social populaiei
construcia de locuine pentru pturile socialmente vulnerabile ale populaiei i pentru alte
categorii de locuitori, exploatarea fondului locativ municipal
ntreinerea instituiilor de nvmnt precolar, primar, gimnazial, mediu de cultur general, liceal
i complementar (extracolar), instituiilor de nvmnt secundar profesional, colilor-internat,
gimnaziilor-internat cu regim special, activitatea metodic n domeniul nvmntului
ntreinerea instituiilor de cultur i desfurarea activitilor publice n domeniul culturii
ntreinerea bibliotecilor i muzeelor
cultura zic i sport
aprarea mpotriva incendiilor
ntreinerea cimitirelor
ntreinerea expoziiilor, teatrelor, televiziunii publice
asigurarea ordinii publice
coordonarea, organizarea, supravegherea, n limitele competenei, a activitilor administrativ-
militare
executarea hotrrilor judectoreti prin care autoritatea APL este obligat s efectueze
anumite pli
activitatea autoritii executive a municipiului i a direciilor subordonate autoritilor
reprezentative i deliberative respective

S-ar putea să vă placă și