Sunteți pe pagina 1din 0

Gradul de asigurare cu resurse umane, materiale #i financiare, precum #i eficien"a

cu care sunt folosite acestea, #i pun amprenta asupra performan"elor economico-


financiare ale ntreprinderii, for"ei #i capacit!"ii acesteia de a r!spunde cerin"elor tot mai
diversificate, complexe #i acute ale pie"ei.
Analiza gestiunii resurselor umane, capitalului uman sau mizei umane a
ntreprinderii, se constituie ca un segment de esen"! n analiza diagnostic a ntreprinderii.
Potrivit conceptului anglo-saxon al evalu!rii economice a ntreprinderii, factorul
uman este considerat ca fiind esen"ial n activitatea desf!#urat! de c!tre aceasta, ceea ce
l situeaz! n prim-planul celor 5M (Men, Money, Marchandise, Materials, Market).
Orice diagnostic general asupra activit!"ii unei ntreprinderi, cuprinde un ansamblu
de caracteristici, inclusiv aprecieri asupra acestora, statice #i strategice care privesc
aspecte referitoare la cei 5M, astfel:
Men, reprezint! poten"ialul uman, precum #i aspecte privind asigurarea
cantitativ! (dimensiune), calitativ! (grad de calificare, competen"! profesional! inclusiv
managerial!), pe structur!, la termen etc.;
Money, reprezint! problematica multipl! #i complex! a activit!"ii financiare a
ntreprinderii;
Marchandise, define#te cantitatea #i calitatea stocurilor de materii prime,
materiale etc., inclusiv aspecte legate de evaluarea stocurilor aferente acestora;
Materials se refer! la nivelul tehnologic, fiabilitatea #i performan"ele activelor fixe,
inclusiv la evaluarea acestora din punct de vedere cantitativ dar #i calitativ;
Market, reprezint! diagnosticul pozi"iei pe pia"! a ntreprinderii, distribu"ia
produc"iei #i a serviciilor acesteia.
n concep"ia modern! a ntreprinderii, tratarea factorului uman se face potrivit
opticii a dou! grupuri de teorii, respectiv cele ale resurselor umane #i cele ale capitalului
uman.

ANALIZA GESTIUNII RESURSELOR UMANE
ALE NTREPRINDERII
CAPITOLUL 6
A. Maslow, D. Mc Gregor, F. Herzberg, ca promotori ai teoriei resurselor umane,
subliniaz! c! al!turi de nevoile primare sau psihologice ale oamenilor se manifest! #i
nevoi secundare de ordin social, precum #i nevoi ter"iare ale autorezolv!rii, toate acestea
avnd o semnifica"ie deosebit! n ceea ce prive#te politica gestiunii resurselor umane.
Potrivit teoriilor capitalului uman, gndirea economic! a lui W. Petty, A. Smith etc.
se remarc! prin aceea c! au propus la timpul lor #i m!surarea valorii capitalului uman.
Contribu"ia esen"ial! a resurselor umane la cre#terea valorii economice a
ntreprinderii, implic! ca n analiza acestora s! fie abordate aspectele care vor fi tratate n
continuare.

6.1. Analiza asigur"rii cu resurse umane, ca poten!ial economic
al ntreprinderii

Implicate n analiza diagnostic de ansamblu a ntreprinderii, resursele umane au un
rol deosebit n asigurarea performan"elor acesteia, iar prin modificarea sa se manifest! pe
o arie larg! de consecin"e economico-financiare.
Analiza asigur!rii cu resurse umane din punct de vedere cantitativ, calitativ, pe
structur!, precum #i utilizarea timpului de munc!, definesc dimensiunea poten"ialului
economic al ntreprinderii #i concur!, prin utilizarea eficient!, la cre#terea capacit!"ii
concuren"iale #i a viabilit!"ii acesteia.
Subordonat acestei problematici, diagnosticul asigur!rii resurselor umane vizeaz!:
a) Analiza dinamicii resurselor umane.
Pe total #i pe categorii de personal, resursele umane ale ntreprinderii pot fi
structurate dup! cum urmeaz!:
personal de conducere, administrativ-func"ion!resc:
- personal de conducere;
- economi#ti #i al"i speciali#ti cu studii superioare;
- personal administrativ etc.
personal tehnic pentru produc"ie #i cercetare, din care:
- ingineri;
- subingineri;
- tehnicieni;
- mai#trii.
muncitori, din care:
- direct productivi;
- indirect productivi;
- de deservire general!.
n analiza diagnostic a asigur!rii ntreprinderii cu resurse umane, se recomand!
utilizarea urm!torilor indicatori:
- efectivul total de salaria"i la finele perioadei de gestiune, care reprezint! totalitatea
personalului existent n eviden"a ntreprinderii;
- num!r mediu scriptic de salaria"i (lunar, trimastrial, anual), care exprim! prezen"a
personalului n ntreprindere n func"ie de perioada analizat!;
- efectivul permanent, n sensul de titular al unui contract de munc! pe durat!
nedeterminat! de timp;
- efectivul temporar, reprezentnd personalul existent n eviden"a ntreprinderii, n
baza unui alt document generator de drepturi #i obliga"ii ncheiat pentru o perioad!
determinat! de timp;
- efectivul pe categorii de personal (muncitori, cercetare, administra"ie tec.);
- efectivul de salaria"i la sfr#itul pe func"iuni ale ntreprinderii etc.
Indicatorii mai sus men"iona"i, permit elaborarea diagnosticului resurselor umane
din diferite puncte de vedere #i dau dimensiune factorului de produc"ie-munc!, inclusiv
poten"ialului economic al ntreprinderii.
Analiza poate fi adncit! prin studierea modului n care resursele umane (for"a de
munc!) au fost repartizate pe locuri de munc! #i schimburi, pe profesii #i pe speciali#ti.
Cerin"a de baz! este ca dinamica efectivului de personal s! se realizeze n
condi"iile corela"iei:
I I
Ns W
<
n care:
I
Ns
reprezint! indicele num!rului mediu scriptic de salaria"i;
I
W
- indicele productivit!"ii medii a muncii (sau al volumului de activitate, exprimat
n timp standard sau normat).
n contextul analizei asigur!rii cu resurse umane din punct de vedere cantitativ, se
poate determina #i economia/dep!#irea relativ! de personal cu ajutorul rela"iei:
Ns Ns Iq 1 0
n care:
Iq reprezint! indicele volumului fizic al activit!"ii.
n cazul n care diferen"a este negativ! se nregistreaz! o economie relativ! de
personal determinat! de cre#terea productivit!"ii muncii. Dac! diferen"a este pozitiv! se
constat! o dep!#ire relativ! de personal, datorat! sc!derii productivit!"ii muncii.
Sc!derea n dinamic! a num!rului de salaria"i se apreciaz! diferit, n func"ie de
cauzele care au determinat-o
$)
:
- dac! sc!derea este consecin"a modului defectuos de recrutare #i asigurare cu
personal, situa"ia se apreciaz! negativ, deoarece conduce la deteriorarea performan"elor
economico-financiare ale ntreprinderii #i a pozi"iei acesteia pe pia"!;
- sc!derea num!rului de personal poate fi #i consecin"a restrngerii activit!"ii, atunci
cnd firma trece printr-o perioad! dificil! datorat! fie incapacit!"ii acesteia de a face fa"!
unor restric"ii impuse de mediul economic n care activeaz!, fie unor imperfec"iuni #i
dezechilibre de natur! macroeconomic!;
- modificarea raportului de echilibru dintre poten"ialul uman #i poten"ialul material,
urmare rennoirii activelor corporale sau a cre#terii gradului de tehnicitate al acestora, pot
genera drept consecin"! sc!derea num!rului de salaria"i.
ncadrarea ntreprinderii cu personal, conform nevoilor programate, constituie
premisa realiz!rii sarcinilor din bugetul de venituri #i cheltuieli. Realizarea #i dep!#irea
sarcinilor programate, depinde de structura, calitatea #i modul de utilizare a resurselor
umane ale ntreprinderii.
b) Analiza evolu!iei personalului pe structur".
Principalele categorii de grupare ale personalului sunt:
- pe categorii de salaria"i;
- dup! vechimea n ntreprindere;
- dup! vecimea n activitate;
- pe clase de vrst!;
- dup! sex etc.
c) Pe lng" dimensiunea cantitativ" a resurselor umane, prezint" importan!"
$i latura calitativ", reflectat" prin gradul de calificare al salaria!ilor.
Calitatea resurselor umane, respectiv ridicarea gradului de calificare a salaria"ilor,
constituie un obiectiv prioritar al analizei economice datorit! cre#terii complexit!"ii activit!"ii
ntreprinderii, diversific!rii gamei sortimentale a produselor #i serviciilor oferite,
perfec"ion!rii activelor corporale din punct de vedere al gradului de tehnicitate, al fiabilit!"ii
#i performan"elor acestora, cre#terii exigen"elor consumatorilor etc.

$)
Maria Niculescu, Analiz! economico-financiar!, Universitatea Constantin Brncoveanu, Bucure#ti $993, pg. 36.
mbun!t!"irea calific!rii salaria"ilor #i pune amprenta #i influen"eaz! direct asupra
produc"iei ob"inute #i a productivit!"ii muncii.
Analiza calit!"ii resurselor umane se realizeaz! pe baza urm!torilor indicatori:
Structura for!ei de munc" pe forme de realizare a calific"rii acesteia.
n acest sens poate fi realizat! o prim! grupare n func"ie de modalit!"ile de formare
a for"ei de munc! (de la absolven"i ai #colilor profesionale, pn! la absolven"i cu studii
superioare) iar o a doua grupare, n func"ie de modalit!"ile de perfec"ionare a preg!tirii
profesionale (de la cursuri de perfec"ionare pn! la doctorat).
Gradul de calificare medie a muncitorilor.
Calificarea muncitorilor este condi"ionat! n mod direct de complexitatea lucr!rilor
ce trebuie executate. n acest caz, complexitatea lucr!rilor este cea care formeaz!
structura calit!"ii muncii, iar mpreun! cu aceasta stau la baza negocierii salariilor.
Analiza asigur!rii ntreprinderii cu personal calificat se face pe baza indicatorului
coeficientul mediu al calific"rii ( Km), care se determin! ca medie aritmetic! ponderat!
ntre num!rul de muncitori pe categorii de calificare ( n
i
) #i categoria de calificare ( k
i
),
astfel:
Km
n k
n
i i
i
=


Coeficientul calific!rii medii serve#te pentru efectuarea de compara"ii n dinamic! la
nivelul ntreprinderii, ct #i n spa"iu comparativ cu alte ntreprinderi.
Admi"nd, ca exemplu, c! n anul de baz! #i respectiv la finele anului curent
coeficientul mediu al calific!rii a nregistrat urm!toarele valori: Km0 345 = , #i Km1 38 = , ,
aceast! situa"ie semnific! o cre#tere a calific!rii medii generat! de cre#terea complexit!"ii
lucr!rilor executate.
Gradul de complexitate al lucr"rilor executate ( Kt ) se determin! ca medie
aritmetic! ponderat! ntre volumul de lucr!ri exprimat n timp de munc! standard sau
normat pe categorii de lucr!ri ( v
i
) #i categoria de complexitate a lucr!rilor ( k
i
), astfel:
Kt
v k
v
i i
i
=


Din compararea celor doi indici medii (al calific!rii #i respectiv, cel al complexit!"ii
lucr!rilor executate), se constat! modul de utilizare a resurselor umane, dup! cum
urmeaz!:
- Km Kt = , reflect! o situa"ie optim! la nivel de ntreprindere, prin existen"a
unei concordan"e depline ntre cei doi coeficien"i;
- Km Kt > , ceea ce denot! c! muncitori avnd un grad de calificare
superioar! execut! lucr!ri de complexitate inferioar!, ceea ce reflect! folosirea incomplet!
a for"ei de munc!, cu consecin"e negative asupra costurilor #i profitului ntreprinderii;
- Km Kt < , reflect! faptul c! lucr!ri de categorie superioar! sunt efectuate de
muncitori cu calificare inferioar!, ceea ce afecteaz! calitatea produselor ob"inute,
influen"nd indirect asupra valorii produselor, profitului etc.
Verificarea concordan"ei dintre calificarea for"ei de munc! #i gradul de complexitate
a lucr!rilor, poate fi realizat! #i prin intermediul analizei structurii muncitorilor pe trepte de
calificare #i volumul lucr!rilor pe categorii.
Concordan"a dintre categoria medie de calificare a muncitorilor #i categoria medie
tarifar! a lucr!rilor se poate stabili #i cu ajutorul coeficientului mediu de concordan!"
( Kc ), potrivit rela"iei:
Kc
v kc
v
kc
v
v
i i
i
i
i
i
=

=

,
'

n care:
kc
i
reprezint! coeficientul de concordan"! al categoriei i de lucr!ri;
v
i
' - volumul de lucr!ri executat de muncitori a c!ror categorie de ncadrare
corespunde categoriei de complexitate a lucr!rilor.
Nivelul calific!rii for"ei de munc! se reflect!, n principal asupra urm!torilor
indicatori ai performan"elor economico-financiare ale ntreprinderii: volumul produc"iei,
calitatea produselor, competitivitatea produc"iei pe pia"!, cifra de afaceri, productivitatea
muncii, costurile de produc"ie, utilizarea activelor fixe (randamentul acestora), profitul #i
rata rentabilit!"ii etc.
d) Analiza stabilit"!ii personalului.
Utilizarea deplin! #i eficient! a for"ei de munc!, constituie premisa asigur!rii
stabilit!"ii acesteia, ceea ce creeaz! condi"ii favorabile realiz!rii performan"elor
economico-financiare ale ntreprinderii.
Mobilitatea for"ei de munc! mbrac! forma intr!rilor, dar #i a ie#irilor, indiferent de
cauzele generatoare, contribuind astfel la modificarea num!rului mediu scriptic de
personal, dintr-o anumit! perioad! de timp.
Diagnosticul stabilit!"ii for"ei de munc! se realizeaz! pe baza circula"iei #i
fluctua"iei, n func"ie de cauzele care le determin!.
Circula!ia for!ei de munc", reprezint! mi#carea personalului ntreprinderii, n
cursul unei perioade, att din punct de vedere al intr!rilor, ct #i al ie#irilor datorate unor
cauze obiective, normale, cum sunt: transfer, pension!ri, decese, ncheierea unor
contracte de munc! pe durat! determinat! de timp, concedieri din cauze economice
(#omaj), plec!ri ca urmare a unui accident de munc! sau incapacitate de munc!,
satisfacerea unor obliga"ii cet!"ene#ti etc.
Fluctua!ia for!ei de munc", constituie un fenomen nejustificat, anormal, care are
implica"ii nefavorabile asupra volumului #i calit!"ii activit!"ii ntreprinderii. n aceast!
categorie se ncadreaz! salaria"ii pleca"i din proprie ini"iativ!, f!r! aprobarea conducerii
ntreprinderii, sau a celor concedia"i ca urmare a nc!lc!rii prevederilor contractului
colectiv de munc!.
Pentru caracterizarea circula"iei #i fluctua"iei for"ei de munc! se utilizeaz! urm!torii
indicatori:
coeficientul intensit"!ii intr"rilor (Ci), calculat ca raport ntre num!rul total
al salaria"ilor intra"i n ntreprindere ntr-o anumit! perioad! de timp (I) #i num!rul mediu
scriptic ( Ns ), aferent perioadei n cauz!, astfel:
Ci
I
Ns
= 100
coeficientul intensit"!ii ie$irilor (Ce), determinat ca raport ntre num!rul
total al salaria"ilor pleca"i din ntreprindere din cauze normale, justificate (E) #i num!rul
mediu scriptic de salaria"i ( Ns ):
Ce
E
Ns
= 100
Datorit! implica"iilor pe care le poate genera asupra activit!"ii ntreprinderii,
fluctua"ia trebuie analizat! att ca un fenomen consumat (fluctua"ia efectiv!), ct #i ca un
fenomen n devenire (fluctua"ia poten"ial! sau latent!).
Fluctua"ia poten"ial!, reflect! inten"ia salaria"ilor de a p!r!si ntreprinderea datorit!
unor cauze mai mult sau mai pu"in ntemeiate. Cunoa#terea germenilor fluctua"iei latente
respectiv a cauzelor care prin natura lor nu sunt dependente de o activitate normal!,
trebuie s! constituie o preocupare permanent! a managementului resurselor umane n
luarea m!surilor ce se impun n vederea prentmpin!rii efectelor negative pe care
fluctua"ia le poate genera asupra climatului psiho-social din ntreprindere, dar #i asupra
rezultatelor economico-financiare ale activit!"ii acesteia.
coeficientul mi$c"rii totale (Cm) stabilit ca raport ntre suma intr!rilor #i
ie#irilor (I+E) #i num!rul mediu scriptic ( Ns ):
Cm
I E
Ns
=
+
100
gradul de stabilitate a for!ei de munc" (Gs), este utilizat pentru a
caracteriza stabilitatea general! a for"ei de munc! #i se determin! potrivit rela"iei:
Gs Cm = 100
Cre#terea gradului de stabilitate a for"ei de munc! se poate realiza ca urmare a
limit!rii tendin"ei de fluctuare #i evitarea transform!rii fluctua"iei poten"iale n fluctua"ie
activ!.

6.2. Analiza utiliz"rii resurselor umane

Diagnoza utiliz!rii resurselor umane presupune:
- analiza utiliz!rii timpului de munc! #i reflectarea modific!rii acestuia n principalii
indicatori economico-financiari ai ntreprinderii;
- analiza productivit!"ii muncii;
- analiza profitului pe salariat.

6.2.1. Analiza utiliz"rii timpului de munc" #i reflectarea modific"rii acestuia
n principalii indicatori economico-financiari ai ntreprinderii

Folosirea complet! a timpului de munc! constituie latura extensiv! a utiliz!rii
resurselor umane. Analiza utiliz!rii timpului de munc! are rolul de a descoperi rezervele
interne pe linia folosirii complete #i eficiente a for"ei de munc!, precum #i a cauzelor
utiliz!rii incomplete a acesteia #i de a eviden"ia efectele mobiliz!rii rezervelor existente.
Folosirea timpului de munc! n activitatea de produc"ie #i comercializare a
ntreprinderii, trebuie privit! sub dou! aspecte:
- cantitativ (din punct de vedere a utiliz!rii complete a timpului de munc!);
- calitativ (din punct de vedere a economisirii timpului de munc! consumat
pentru realizarea unit!"ii de produs).
n vederea eviden"ierii aspectelor men"ionate, se folosesc n analiza economic!
urm!torii indicatori:
- fondul de timp calendaristic (Tc);
- fondul de timp maxim disponibil (T
max
);
- fondul de timp efectiv lucrat (T
1
);
- fondul de timp neutilizat (Tn).
Pe baza acestor indicatori pot fi determinate n m!rimi absolute #i n m!rimi relative,
modific!rile intervenite n utilizarea timpului de munc!.
Pentru caracterizarea modului de utilizare a timpului de munc! se folosesc
urm!toarele procedee de analiz!:
a) gradul de utilizare a fondului de timp maxim disponibil (G
max
):
G
T
T
max
max
1
100 , T T Tn
1
=
max

Folosirea timpului de munc! se analizeaz! pe baza balan"ei timpului de munc! care
cuprinde, pe de o parte, resursele totale ale perioadei, iar pe de alt! parte, modul de
utilizare a timpului de munc! disponibil.
T$
Tmax justificat (concedii boal!, maternitate, stagiul militar, obliga"ii legale)

Tc Tn
nejustificat (concedii f!r! plat!, absen"e nemotivate, nvoiri)

S!rb!tori legale, concedii de odihn!, zile libere
b) structura timpului de munc" maxim disponibil, pe cauze;
c) structura timpului de munc" nelucrat, pe cauze.
T Ns Nz Nh =
n care:
Ns reprezint! num!rul mediu scriptic de salaria"i (factorul dimensional ce poate
nregistra o varia"ie important!);
Nz - num!rul mediu de zile lucrate;
Nh - num!rul mediu de ore lucrate.

Consecin!ele modific"rii timpului de munc" asupra principalilor indicatori
economico-financiari, sunt comensurate la nivelul fondului total de timp de munc! (T),
precum #i n func"ie de dimensiunea timpului mediu pe salariat ( t ). Modul de utilizare a
timpului de munc!, genereaz! o serie de efecte asupra urm!torilor indicatori economico-
financiari:

a) Produc!ia exerci!iului:
T T T wh = ( )
1 0
0
0 0 1 1 ) ( wh t t Ns t =
wh
Qe
T
0
0
0
=
T T Tn t t t
n n n
n
1 0
1 2
= = + + +
( ) ( ) ( )
...
t t t t t t n n n n
n
1 0
1 2
= = + + +
( ) ( ) ( )
...
b) Valoarea ad"ugat":
0 0
0 1
) ( va wh T T T =
0 0 0 1 1 ) ( va wh t t Ns t =
n care:
va reprezint! valoarea ad!ugat! medie la $ leu produc"ie a exerci"iului.
c) Cifra de afaceri:
T T T wh
CA
Qe
= ( )
1 0
0
0
0

t Ns t t wh
CA
Qe
= 1 1 0 0
0
0
( )
d) Cheltuieli cu salariile:
0
0 1
) ( sh T T T =
0 0 1 1 ) ( sh t t Ns t =
e) Profitul aferent cifrei de afaceri:
T T T wh
CA
Qe
P
CA
= ( )
1 0
0
0
0
0
0

t Ns t t wh
CA
Qe
P
CA
= 1 1 0 0
0
0
0
0
( )
f) Cheltuielile fixe la 1000 lei venituri din exploatare:
1000 1000
0
0
0
0
1
0
wh T
Cf
wh T
Cf
T

=
1000 1000
0 0 1
0
0 1 1
0
wh t Ns
Cf
wh t Ns
Cf
t


=
wh
Ve
T
0
0
0
=
g) Eficien!a utiliz"rii mijloacelor fixe:

relatiile
Mf
a,b,c,e
1
1000
h) Eficien!a utiliz"rii activelor de exploatare:
1000
, , ,
1
Ae
e c b a relatiile


6.2.2. Analiza productivit"!ii muncii

Productivitatea muncii este principalul indicator care caracterizeaz! eficien"a
utiliz!rii resurselor umane. Ea este o categorie economic! complex! #i dinamic!, care
exprim! nsu"irea muncii de a crea un anumit volum de bunuri ntr-o unitate de timp.
n contextul problematic al gestiunii resurselor umane, prezint! importan"!
abordarea pe scar! larg! a modalit!"ilor de contabilizare #i m!surare ale acestora.
Modalit!"ile de m!surare a resurselor umane, pot fi grupate n dou! categorii: prima
vizeaz! costurile factorului uman, iar cea de-a doua prive#te valoarea economic! a
acestuia.
Categoria privind costurile factorului uman, opereaz! cu costuri istorice ct #i cu
costuri de nlocuire (reflect! nivelul actualizat al costurilor istorice). n ambele cazuri,
problemele care stau n centrul aten"iei privesc recrutarea, formarea, integrarea,
transferarea #i respectiv costurile organiza"ionale.
Aceste costuri, apar ca investi"ii care trebuie amortizate ntr-o perioad! de timp
aflat! sub inciden"a unor variabile, cum ar fi: speran"a de via"!, calitatea s!n!t!"ii, vrsta
legal! sau contractual! a pension!rii, probabilitatea de a p!r!si ntreprinderea naintea
pension!rii etc.
Valoarea economic! a poten"ialului uman, este rezultatul unui ansamblu de
componente n cadrul c!rora se disting trei factori determinan"i:
- productivitatea muncii, privit! ca un ansamblu de servicii ce se a#teapt! de
la un individ;
- transferabilitatea, reprezentnd performan"a ce se a#teapt! de la un
salariat transferat de la un serviciu la un alt serviciu la acela#i nivel ierarhic;
- promovabilitatea, respectiv capacitatea individului de a-#i desf!#ura
activitatea la un nivel ierarhic superior n situa"ia n care va fi promovat.
ntr-o viziune integratoare, valoarea economic! a factorului uman se
m!soar! prin randamentul (productivitatea) acestuia.
Analiza randamentului resurselor umane, suport al diagnosticului, presupune
examinarea a dou! forme de manifestare ale acestuia #i anume, productivitatea muncii #i
profitul pe salariat.
Productivitatea muncii, poate fi exprimat! n unit!"i valorice, ct #i n unit!"i fizice.
Indicatorii valorici servesc pentru analiza productivit!"ii muncii la nivel de ntreprindere, iar
cei exprima"i n unit!"i fizice sunt utiliza"i n analiza productivit!"ii muncii pe produse.

6.2.2.1. Analiza situa!iei generale a productivit"!ii muncii pe baza indicatorilor
valorici

Productivitatea muncii n expresie valoric! se determin! ca raport ntre efectul
ob"inut #i efortul depus n vederea realiz!rii acestui efect.
Ca indicatori de reflectare a efectului se pot folosi: produc"ia exerci"iului, valoarea
ad!ugat!, cifra de afaceri, veniturile din exploatare, valoarea marf! fabricat!. Efortul
mbrac! forma consumului de for"! de munc!, iar ca indicatori de reflectare a efectului se
pot folosi: num!rul mediu scriptic de salaria"i ( Ns ), total om-zile lucrate ( Tz ) #i total om-ore
lucrate ( Th).
Analiza situa"iei generale a productivit!"ii muncii are n vedere urm!rirea dinamicii
indicatorilor valorici ai acesteia, din punct de vedere al modului de calcul #i al perioadei la
care se refer!.
Raportnd indicatorii de m!surare a efectului mai sus men"iona"i la num!rul mediu
scriptic de salaria"i se determin! productivitatea muncii care mbrac! urm!toarele forme:
productivitatea medie anual! a muncii (Wa ):
Wa
Qe VA CA Ve Qf
Ns
=
; , , ,

productivitatea medie zilnic! (Wz ):
Wz
Qe VA CA Ve Qf
Tz
=
; , , ,

productivitatea medie orar! (Wh ):
Wh
Qe VA CA Ve Qf
Th
=
; , , ,

Ritmul de cre#tere diferit al indicatorilor valorici ai productivit!"ii muncii par"iale
(anual!, zilnic!, orar!), eviden"iaz! modul de folosire a timpului de munc! care constituie
o rezerv! deosebit de important! a c!rei mobilizare reflect! efortul propriu al ntreprinderii.
Pe baza urm!toarei situa"ii, privind indicii productivit!"ii muncii par"iale
( I
Wa
= 103%, I
Wz
105% #i I
Wh
= 108%) pot fi f!cute aprecieri privind folosirea timpului de
munc!:
I
I
I
Nz
Wa
Wz
= = 100 981% ,
,
I
I
I
Nh
Wz
Wh
= = 100 972% ,

Prin nivelul indicilor productivit!"ii muncii par"iale, situa"ia se apreciaz! n mod
pozitiv. ns!, exist! rezerve nemobilizate, dat fiind faptul c! timpul de munc! a fost utilizat
incomplet.
Dinamica indicatorilor valorici eviden"iaz! aspecte de ordin calitativ ale utiliz!rii
resurselor umane concretizate n modificarea stocurilor de produse finite #i produc"ie
neterminat!, a consumului intern, a ponderii cheltuielilor materiale, precum #i a nivelului
amortiz!rii.
Dinamica diferit! dintre indicii valorici ai productivit!"ii muncii calcula"i pe baza
produc"iei exerci"iului ( I
Wa
Qe ( ) ) #i valorii ad!ugate ( I
Wa
VA ( ) ), se explic! prin modificarea
ponderii cheltuielilor cu materialele care se reflect! n costuri #i n rezultatele financiare ale
ntreprinderii. Situa"ia se apreciaz! n mod pozitiv atunci cnd I
Wa
Qe ( ) > I
Wa
VA ( ) .

6.2.2.2. Analiza factorial" a productivit"!ii muncii n expresie valoric"

Pentru identificarea rezervelor de cre#tere a productivit!"ii muncii, se impune
analiza factorial! a acesteia, pornind de la ra"ionamentul care rezult! din con"inutul
indicatorilor productivit!"ii.
a) Analiza productivit"!ii medii orare a muncii
Analiza productivit!"ii medii orare a muncii se efectueaz! n func"ie de produc"ia
marf! fabricat!, pe baza urm!torului model:

i
g
T
Qf
wh
Qf
=
) (
, sau:
100
) (


=
i i
Qf wh g
wh

i
wh
g
q t
q t
i
i
i
=

0
0
100,
i
i
i
t
p
wh =
n care:
g
i
reprezint! structura produc"iei marf! fabricat!, stabilit! pe baza timpului de
munc! normat, sau prev!zut pe produse;

i
wh - productivitatea orar! pe produse;
t
i
- timpul de munc! pe produse;
p
i
pre"urile de vnzare pe produse.
Din punct de vedere metodologic, analiza productivit!"ii medii orare a muncii,
presupune cuantificarea influen"ei urm!torilor factori:
$. Structura produc"iei marf! fabricat! pe produse:
0
0 0 0 1
sau
100 100
wh wh
wh g wh g
g
r
i i i i
i

=


Cre#terea ponderii acelor produse a c!ror productivitate a muncii pe produs este
mai mare dect productivitatea medie orar! programat! va influen"a pozitiv asupra
fenomenului analizat.
2. Productivitatea orar! pe produse:
wh wh
wh g wh g
wh
r
i i i i
i

=

1
0 1 1 1
sau
100 100

b) Analiza productivit"!ii medii zilnice a muncii:
Modelul de analiz! a productivit!"ii zilnice a muncii, este urm!torul:

Nh
wh Nh Wz =
g
i

wh

i
wh
Metodologia de analiz! a productivit!"ii zilnice a muncii, implic! cuantificarea
influen"elor urm!torilor factori:
$. Num!rul mediu de ore lucrate ntr-o zi:
0 0 1 ) ( wh Nh Nh Nh =
2. Productivitatea medie orar!:
) ( 0 1 1 wh wh Nh wh =
din care, datorit!:
2.$. Structurii produc"iei marf! fabricat! pe produse:
) ( 0 1 wh wh Nh g
r
i
=

2.2. Productivit!"ii orare pe produse:
) ( 1 1 wh wh Nh wh
r
i
=
c) Analiza productivit"!ii medii anuale a muncii:
Modelul de analiz! a productivit!"ii medii anuale a muncii, este urm!torul:
Wa Nh Wz =
Sistemul de factori:
Nz
Wa Nh
Wz g
i

wh

i
wh

6.2.2.3. Analiza productivit"!ii fizice a muncii

Lund n considerare valen"ele cognitive ale productivit!"ii fizice a muncii, n teoria
#i practica economic! sunt cunoscute dou! forme de exprimare ale acesteia:
- forma direct! (
i
i
T
q
, cantitate de produse pe unitatea de timp de munc!);
- forma indirect! (
i
i
q
T
, timpul de munc! consumat pe unitatea de produs).
n analiza consecin"elor modific!rii productivit!"ii fizice a muncii asupra
performan"elor economico-financiare ale ntreprinderii, se utilizeaz! forma indirect! de
exprimare a productivit!"ii.

6.2.2.4. Consecin!ele modific"rii productivit"!ii muncii asupra performan!elor
economico-financiare ale ntreprinderii

A. Consecin!ele modific"rii productivit"!ii valorice a muncii
Pentru exemplificarea consecin"elor modific!rii productivit!"ii valorice a muncii se
utilizeaz! productivitatea medie orar!. Prin modificarea sa productivitatea valoric! a
muncii, influen"eaz! asupra:

a) Produc!iei exerci!iului:
) (
) (
0
) (
1
1
Qe Qe
wh wh T

b) Valorii ad"ugate:
0
) (
0
) (
1
1
) ( va wh wh T
Qe Qe


c) Produc!iei marf" fabricate:
) (
) (
0
) (
1
1
Qf Qf
wh wh T
d) Cifrei de afaceri:
0
0
) (
0
) (
1
1
) (
Qf
CA
wh wh T
Qf Qf

e) Profitului aferent cifrei de afaceri:
0
0
0
0
) (
0
) (
1
1
) (
CA
P
Qf
CA
wh wh T
Qf Qf

f) Cheltuielilor fixe la 1000 lei venituri din exploatare:
1000 1000
) (
0
1
0
) (
1
1
0
Ve Ve
wh T
Cf
wh T
Cf


g) Cheltuieli cu salariile:
0
0
) (
0
) (
1
1
) (
Ve
Cs
wh wh T
Ve Ve

h) Eficien!ei utiliz"rii mijloacelor fixe:
1000
e d, c, b, a,
1
Mf
relatiile

i) eficien!ei utiliz"rii activelor de exploatare:
1000
e d, c, b, a,
1
Ae
relatiile


B. Consecin!ele modific"rii productivit"!ii fizice a muncii:
Utiliznd forma indirect! de exprimare productivitatea fizic! a muncii prin
modificarea sa influen"eaz! asupra:
a) Cheltuielilor cu salariile pe unitatea de produs:
0 0 1 ) ( sh t t sau
cs
I
cs
w
0
0
I
t
t
w
=
0
1
100

b) Profitului pe unitatea de produs:
0 0 1 ) ( sh t t
c) Profitului pe total ntreprindere:
0
0 1 1
) ( sh t t q
v

d) Profitului pe total ntreprindere:
0
0 1 1
) ( sh t t q
v


e) Cheltuielilor la 1000 lei cifr" de afaceri:
1000
) (
1 1
0
0 1 1


p q
sh t t q
v
v

f) Ratei rentabilit"!ii resurselor consumate pe unitatea de produs:
( ) [ ]
100 100
) (
0
0 0
0
0 1 0
0
0 1 0 0
c
c p
sh t t c
sh t t c p

+
+


6.2.2.5. Analiza corela!iei dintre productivitatea marginal" #i productivitatea medie
a muncii

Productivitatea marginal! reflect! cre#terea cifrei de afaceri ob"inut! prin utilizarea
suplimentar! a unei unit!"i de timp de munc!. Ea se determin! ca raport ntre varia"ia cifrei
de afaceri #i varia"ia factorului uman exprimat n timp de munc!:
Wm
Q
T
Q Q
T T
= =

1 0
1 0

De#i reprezint! o unitate de m!sur! util! pentru exprimarea eficien"ei utiliz!rii
resurselor umane, totu#i productivitatea marginal! are anumite limite generate de faptul c!
reprezint! un raport ntre dou! m!rimi absolute, fiind influen"at! de unitatea de m!sur!
utilizat! pentru exprimarea volumului de activitate.
De aceea, s-a introdus no"iunea de elasticitate (E) a activit!"ii la varia"ia fondului de
timp de munc!, care se determin! astfel:
W
Wm
T
T
Q
Q
E =

=
Elasticitatea are semnifica"ia de rat! de cre#tere procentual! a cifrei de afaceri n
func"ie de cre#terea cu $% a factorului uman (timpul de munc!).
Reprezentarea grafic! a corela"iei ce exist! ntre productivitatea marginal! #i
productivitatea medie a muncii, este urm!toarea:


6.2.2.6. Analiza eficien!ei utiliz"rii resurselor umane pe baza profitului pe salariat

Profitul pe salariat reprezint! un indicator complementar semnificativ utilizat pentru
relevarea eficien"ei muncii. n analiza profitului pe salariat pot fi utilizate mai multe modele
multiplicative de analiz!, n scopul relev!rii contribu"iei diferitelor categorii de factori
asupra modific!rii acestuia, astfel:
a)
P
Ns
CA
Ns
P
CA
= sau Wa pr
Sistemul factorial este urm!torul:
t
Wa g
i

wh
wh
i


P
Ns
g
i

pr p

c
b)
P
Ns
T
Ns
CA
T
P
CA
= sau t wh prO Q
1
Q
2

Q Q
3
Wm
W
Wm,
W
Sistemul factorial, se prezint! astfel:
t
g
i

wh

P
Ns
wh
i

g
i

pr p
c

c)
P
Ns
Mf
Ns
Mfa
Mf
CA
Mfa
P
CA
= sau pr
Sistemul factorial este:


P
Ns

g
i

pr p
c
n care:
Wa reprezint! productivitatea medie anual!;
wh - productivitatea medie orar!;
wh
i
- productivitatea orar! pe produse;
t - num!rul mediu de ore lucrate de un salariat ntr-un an;
- gradul de nzestrare tehnic! a muncii;
- compozi"ia tehnologic! a mijloacelor fixe;
- eficien"a utiliz!rii mijloacelor fixe active (cifra de afaceri medie la un leu mijloace
fixe active);
pr - profitul mediu la $ leu cifr! de afaceri;
g
i
- structura produc"iei vndute pe produse;
c - costurile unitare pe produse;
p - pre"urile medii de vnzare unitare.
Metodologia de cuantificare a influen"elor factorilor asupra profitului pe salariat,
potrivit primului model de analiz!, este urm!toarea:


$. Influen"a modific!rii productivit!"ii medii anuale:
Wa Wa Wa pr = ( ) 1 0
0

din care, datorit! influen"ei modific!rii:
$.$. Num!rului mediu de ore lucrate de un salariat ntr-un an:
t t t wh pr = ( ) 1 0 0
0

$.2. Productivit!"ii medii orare:
wh t wh wh pr = 1 1 0
0
( )
din care, datorit! influen"ei modific!rii:
$.2.$. Structurii produc"iei vndute pe produse:
g t wh wh pr
i
r
= 1 0
0
( )

r
i i
wh
g wh
=

1 0
100

$.2.2. Productivit!"ii orare pe produse:
wh t wh wh pr
i
r
= 1 1
0
( )
2. Influen"a modific!rii profitului mediu la $ leu cifr! de afaceri:
pr Wa pr pr = 1
1 0
( )
pr
q c
q p
v
v
0
0 0
0 0
1 =

, pr
q c
q p
v
v
1
1 1
1 1
1 =


din care, datorit! influen"ei modific!rii:
2.$. Structurii produc"iei vndute pe produse:
g Wa pr pr
i
= 1
0
( )
'

pr
q c
q p
v
v
'
=

1
1 0
1 0

2.2. Pre"urilor medii de vnzare unitare:
p Wa pr pr = 1 ( )
'' '

pr
q c
q p
v
v
''
=

1
1 0
1 1

2.3. Costurilor unitare pe produse:
c Wa pr pr = 1
1
( )
''


6.3. Utilizarea bilan!ului social n analiza gestiunii resurselor umane
n ntreprinderile contemporane

La nceputul anilor 60, n principal, n ntreprinderile din S.U.A. s-a manifestat
tendin"a integr!rii aspectelor sociale n managementul general al ntreprinderii. Ulterior,
tendin"a s-a accentuat, astfel nct problemele privind locul #i rolul omului n ntreprinderea
modern! ocup! ast!zi o pozi"ie prioritar!.
Instrumentul opera"ional utilizat n analiza gestiunii resurselor umane este bilan"ul
social, care a fost extins n ntreprinderile cu un efectiv mai mare de 300 salaria"i.
Multitudinea informa"iilor solicitate (72) privind ntocmirea bilan"ului social sunt
grupate n urm!toarele #apte capitole: angajarea salaria"ilor; remunera"iile #i cheltuielile
accesorii; condi"iile de igien! #i de securitate; alte condi"ii de munc!; formarea
personalului; rela"ii profesionale; condi"iile de via"! ale salaria"ilor.
Bilan"ul social este pus la dispozi"ia oric!rui salariat care dore#te s! l consulte #i
este supus avizului Comitetului de ntreprindere.
n cazul societ!"ilor pe ac"iuni, bilan"ul social trebuie s! fie pus la dispozi"ia
ac"ionarilor, potrivit acelora#i condi"ii ca #i conturile anuale #i documentele anexate
acestora.
Toate aspectele men"ionate fac obiectul analizei gestiunii resurselor umane, att ca
problematic! n sine, ct #i prin prisma efectelor directe sau propagate asupra activit!"ii
economico-financiare a ntreprinderii.