Sunteți pe pagina 1din 7

Contract de prestari servicii nr

Incheiat intre:

___________

Societatea Union Dynamic SRL cu sediul in Bucuresti, Str. C. Radulescu Motru Nr.22, Bl.46, Ap.66,CIF RO 11412635, cont RO74 RNCB 0069 0076 5536 0001, deschis la Banca Comerciala Romana, suc. Libertatii, TEL/ FAX 031 401 33 63, adresa de email rbosneag@uniondynamic.ro, reprezentata prin Director General ing. Cristian BOSNEAG, denumita in cele ce urmeaza PRESTATOR Si S.C. ANTENA TV GROUP S.A., cu sediul social in Str. Garlei, nr. 1B, Cladirea Grivco Business Center, Sector 1, Bucuresti, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/3765/1991, avand Codul Unic de Inregistrare 1599030, atribut fiscal RO si cont bancar RO52BRDE450SV01035954500, deschis la BRD GSG SMCC, reprezentata prin dl Sorin Alexandrescu, in calitate de Director General si prin d-na Luminita Stoian in calitate de Director Financiar, denumita in cele ce urmeaz BENEFICIAR.

I OBIECTUL CONTRACTULUI 1.1 Obiectul contractului il constituie colectarea selectiva a deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) si a altor tipuri de deseuri de catre PRESTATOR, in baza comenzilor lansate de BENEFICIAR. 1.2 DEEE si tipurile de produse care pot face obiectul contractului sunt descrise in Anexa I, iar cantitatile pentru fiecare categorie in parte care vor fi predate de catre BENEFICIAR PRESTATORULUI vor fi consemnate in procesul verbal de predare-primire semnat de reprezentantii ambelor parti contractante, care se va intocmi la momentul ridicarii DEEE de catre PRESTATOR de la locatia indicata de BENEFICIAR. II DURATA CONTRACTULUI 2.1 Contractul se incheie pe o perioada de 1 an , incepand cu data semnarii prezentului contract. 2.2 Contractul se prelungeste in mod automat cu perioade succesive 1 an dupa expirare daca niciuna din partile semnatare nu solicita incetarea acestuia. 2.3 BENEFICIARUL poate oricand sa denunte unilateral contractul, fara motiv, fara preaviz, insa cu notificarea scrisa a PRESTATORULUI, fara a putea fi obligat la plata vreunei despagubiri. III RECEPTIA DEEE 3.1 PRESTATORUL preia DEEE si alte deseuri depozitate la punctul de colectare al BENEFICIARULUI, din orasul .........................., jud......................., adresa ................................................................... la o data stabilita de comun acord. 3.2 Tipul si cantitatile de DEEE si alte deseuri predate vor fi mentionate integral, in mod obligatoriu, in procesul verbal de predare-primire mentionat la art. 1.2, care va intocmit in 3 exemplare cu caracter de original semnate de reprezentantii ambelor parti. Un

exemplar al procesului verbal de predare-primire va fi retinut de catre BENEFICIAR. IV OBLIGATIILE PARTILOR 4.1. Obligatiile PRESTATORULUI PRESTATORUL se obliga : a. sa asigure, pe propria raspundere, colectarea DEEE in sisteme de colectare aflate in mijlocul de transport care sa previna spargerea tuburilor catodice sau pierderea de parti componente ale deseurilor in timpul transportului. b. sa asigure, pe propria raspundere, incarcarea si transportul deseurilor electrice, electronice si de alte tipuri de la centrul de colectare al BENEFICIARULUI mentionat la art. 3.1, la punctul de lucru al PRESTATORULUI. c. sa incheie documente din care sa reiasa tipul si cantitatea de DEEE si alte deseuri preluate de la BENEFICIAR pentru fiecare transport (proces verbal de predare-primire, aviz expeditie etc), in conformitate cu prevederile legale in vigoare.. d. Sa pastreze confidentialitatea prezentului contract. In acest sens, PRESTATORUL declara ca a luat la cunostinta ca absolut toate informatiile, documentele si DEEE care au ajuns la cunostinta PRESTATORULUI sunt confidentiale si nu pot fi aduse la cunostinta niciunei terte parti fizice sau juridice fara acordul anterior, scris al BENEFICIARULUI. d.e.Sa respecte toate dispozitiile legale in vigoare privind activitatea de colectare(ridicare, transport, descarcare), tratare, eliminare, demontare si/sau recuperare a DEEE. PRESTATORUL este pe deplin si unic raspunzator, fata de BENEFICIAR, fata de autoritati/institutii de control si/sau fata de orice alte persoane fizice sau juridice pentru nerespectarea acestor dispozitii legale si se obliga sa acopere in integralitate orice eventuale prejudicii create ca urmare a desfasurarii activitatii de colectare(ridicare, transport, descarcare), tratare, eliminare, demontare si/sau recuperare a DEEE.

4.2 Obligatiile BENEFICIARULUI BENEFICIARUL se obliga : a. sa permita colectarea DEEE care fac obiectul prezentului contract de catre PRESTATOR in conformitate cu legislatia in vigoare b. sa anunte PRESTATORUL, in situatia in care BENEFICIARUL nu poate sa asigure preluarea DEEE de catre PRESTATOR la data si ora stabilite de comun . c. sa predea PRESTATORULUI deseurile de echipamente electrice si electronice, care vor fi individualizate calitativ si cantitativ prin procesul verbal mentionat la art. 1.2 d. sa anunte PRESTATORUL de orice modificari referitoare la adresa punctului de colectare, datele de contact sau orice alte modificari ce ar putea impiedica prestarea serviciilor in conditiile specificate in acest contract V TERMENE SI CONDITII CONTRACTUALE 5.1. Preluarea DEEE va fi efectuata de personalul PRESTATORULUI in conformitate cu legislatia in vigoare. 5.2. BENEFICIARUL va transmite comanda catre PRESTATOR, in conditiile prezentului contract, cu cel putin 48 de ore inainte de momentul in care se doreste preluarea deseurilor.

5.3 Receptia cantitativa a DEEE se va face la punctul de colectare al BENEFICIARULUI, iar tipurile si cantitatile de DEEE vor fi consemnate in documentele de transport si in procesul verbal de predare primire, redactate in 3 exemplare. 5.4 BENEFICIARUL nu poarta nicio raspundere in legatura cu DEEE care fac obiectul contractului.

VI MODIFICAREA SI INCETAREA CONTRACTULUI 6.1. Modificarile intervenite in contract se vor face in scris si vor fi semnate de ambele parti prin acte aditionale, devenind parte integranta a prezentului contract. 6.2 Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a fi necesara interventia unei instante judecatoresti, sau indeplinirea vreunei formalitati, in urmatoarele situatii:: a) prin acordul prilor; b) odata cu indeplinirea integrala a obligatiilor contractuale de catre ambele parti; c) prin reziliere de plin drept, fara cerere de chemare in judecata, fara punere in intarziere si fara nicio alta formalitate in situatia in care oricare dintre partile contractuale nu isi indeplineste/isi indeplineste defectuos sau cu intarziere una din obligatiile contractuale prevazute la cap. IV sau oricare din obligatiile esentiale ale partilor prevazute in cuprinsul contractului. Partea care este in culpa pentru rezilierea de drept a contractului conform paragrafului de mai sus, se obliga sa despagubeasca cealalta parte in limita prejudiciului creat acestei parti prin neindeplinirea/indeplinirea defectuasa ori cu intarziere a obligatiilor contractuale. d) prin denuntare unilaterala de catre BENEFICIAR, conform art. 2.3 6.3 Incetarea contractului nu va avea efect asupra obligatiilor deja scadente intre Parti la data survenirii. VII FORTA MAJORA 7.1. Niciuna din parti nu raspunde de neexecutarea la termen sau executarea necorespunzatoare a oricarei obligatii ce-i revin in baza prezentului contract, daca aceasta se datoreaza unei cauze de forta majora, asa cum este definita de lege, sub conditia ca Partea care o invoca sa fi luat toate masurile rezonabil necesare pentru a diminua sau inlatura efectele aparitiei cazului de forta majora. 7.2. n ipoteza intervenirii unui caz de for major, Partea interesat s l invoce este obligat s ia toate msurile n mod rezonabil necesare pentru nlturarea consecinelor forei majore i s notifice celeilalte Pri cazul de for major telefonic IMEDIAT iar n termen de 3 zile lucratoare de la apariia acestuia s prezinte documentele emise de autoritile competente, atestnd corespunztor cazul de for major; inclcarea acestor obligaii nltur efectele forei majore asupra Contractului, Partea n culp rmnnd obligat s rspund pentru nendeplinirea obligaiilor sale. Daca aceste imprejurari si consecintele lor dureaza mai mult de 10 (zece) zile, fiecare Parte poate renunta la executarea contractului pe mai departe, contractul fiind in acest caz incetat de plin drept, farad aune interese, fara interventia instantei judecatoresti si fara a fi necesara indeplinirea niciunei formalitati. VIII NOTIFICARILE INTRE PARTI 8.1. Orice comunicare, comanda si/sau notificare adresata de una din parti celeilalte este valabil indeplinita daca este transmisa prin posta, recomandat cu confirmare de primire, la adresa prevazuta in partea introductiva a prezentului contract sau, prin fax, sau email, la numerele de fax, respectiv la adresele de e-mail de mai jos :

Formatted: Font: Bold

PRESTATOR :______________________________ BENEFICIAR : ______________________________. 8.2. Comunicarile, comenzile si/sau notificarile trimise prin fax sau email,se considera primite in prima zi lucratoare dupa cea in care au fost expediate. 8.3 Comunicarile, comenzile si/sau notificarile telefonice nu se iau in considerare de nici una din parti daca nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute in aliniatele precedente.

Formatted: Indent: Left: 0", First line: 0"

IX CLAUZE FINALE 10.1 Daca o clauza a prezentului contract devine nula, celelalte clauze raman valabile. Orice prevedere nula va fi supusa substituirii cu o prevedere similara in sensul sau scopul celor de mai sus. 10.2 Anexa I face parte integranta din prezentul contract. Prezentul contract a fost incheiat in 2 exemplare, astazi, .........................

BENEFICIAR S.C. ANTENA TV GROUP S.A.

PRESTATOR SC Union Dynamic SRL

Sorin Alexandrescu Director General

Ing. Cristian Bosneag Director General

Formatted: Indent: Left: 0" Formatted: Left

Luminita Stoian Director Financiar

ANEXA I la contractul de prestari servicii nr. ___ din data de ___/___/2012 LISTA DEEE
1. Aparate de uz casnic de mari dimensiuni a) Aparate frigorifice mari b) Frigidere c) Congelatoare d) Alte aparate mari utilizate pentru refrigerarea, conservarea i pstrarea produselor alimentare e) Maini de splat rufe f) Usctoare de haine g) Maini de splat vase h) Maini de gtit i) Sobe electrice j) Plite electrice k) Cuptoare cu microunde l) Alte aparate de uz casnic de mari dimensiuni utilizate pentru gtit i prelucrarea alimentelor m) Aparate electrice de nclzit n) Radiatoare electrice o) Alte aparate de uz casnic de mari dimensiuni utilizate pentru nc lzirea camerelor, a paturilor i a scaunelor i fotoliilor p) Ventilatoare electrice q) Aparate de aer condiionat r) Alte echipamente de ventilare, de ventilare pentru evacuare i de climatizare. 2. Aparate de uz casnic de mici dimensiuni a) Aspiratoare b) Aparate de curat covoare c) Alte aparate de curat d) Aparate de cusut, tricotat, esut i alte prelucrri ale textilelor e) Fiare de clcat i alte aparate de clcat, calandrat i alte forme de ntreinere a mbrcmintei f) Aparate de prjit pine g) Friteuze h) Maini de mcinat cafea, filtre de cafea i echipamente de deschis sau sigilat recipiente ori ambalaje i) Cuite electrice j) Aparate de tuns prul, usctoare de pr, periue de dini, aparate de ras, aparate pentru masaj i alte aparate de ngrijire corporal k) Ceasuri detepttoare, ceasuri de mn i alte echipamente de msurat, indicat sau nregistrat timpul l) Cntare 3. Echipamente informatice i de telecomunicaii 3.1. Prelucrare centralizat a datelor: a) Uniti centrale b) Minicalculatoare c) Imprimante

3.2. a) b) c) d) e) f) g) h) i)

Informatic personal: Calculatoare personale (inclusiv unitate central, mouse, monitor i tastatur) Calculatoare portabile (inclusiv unitate central, mouse, monitor i tastatur) Calculatoare mici portabile (calculatoare foarte mici, portabile cu ecran sensibil notebook) Calculatoare electronice Imprimante Fotocopiatoare Maini de scris electrice i electronice Calculatoare de buzunar i de birou Alte produse i echipamente de colectat, stocat, prelucrat, prezentat sau comunicat informaii prin mijloace electronice Terminale i sisteme pentru utilizatori: Faxuri Telexuri Telefoane Telefoane publice Telefoane fr fir Telefoane celulare Roboi telefonici Alte produse sau echipamente de transmis sunete, imagini ori alte informaii prin telecomunicaie

3.3. a) b) c) d) e) f) g) h)

4. Echipamente de larg consum a) Aparate de radio b) Televizoare c) Camere video d) Aparate video e) Aparate de nalt fidelitate f) Amplificatoare audio g) Instrumente muzicale h) Alte produse sau echipamente de nregistrat sau reprodus sunete ori imagini, inclusiv semnale sau alte tehnologii de propagare a sunetului ori imaginii, altfel dect prin telecomunicaii 5. Echipamente de iluminat a) aparate de iluminat pentru lampi fluorescente, cu exceptia aparatelor casnice de iluminat; b) lampi fluorescente drepte; c) lampi fluorescente compacte; d) lampi cu descarcare in gaze de inlta intensitate, inclusiv lampi cu vapori de sodiu la inalta presiune si lampi cu halogenuri metalice; e) lampi cu vapori de sodiu la joasa presiune; f) alte materiale de iluminat sau echipamente de difuzat ori controlat lumina, cu exceptia becurilor cu filament. 6. Unelte electrice i electronice (cu excepia uneltelor industriale fixe de mari dimensiuni) a) Maini de gurit b) Ferstraie c) Maini de cusut

d) Echipamente de strunjit, de frezat, de lefuit, de polizat, de tiat cu ferstrul, de tiat, de forfecat, de perforat, de gurit, de tanat, de fluit, de ndoit sau destinate altor operaiuni de prelucrare a lemnului, metalului sau altor materiale e) Dispozitive pentru nituit, pentru fixat cu cuie sau pentru nurubat sau de extragere a niturilor, cuielor, uruburilor sau pentru alte utilizri similare f) Dispozitive pentru sudur, pentru lipit sau pentru utilizri similare g) Echipamente de pulverizat, de mprtiat, de dispersat sau alte operaiuni de tratare a substanelor lichide sau gazoase prin alte mijloace h) Unelte de tuns iarba sau pentru alte activiti de grdinrit 7. Jucrii, echipamente sportive i de agrement a) Trenuri electrice sau maini de curs n miniatur b) Console portabile de jocuri video c) Jocuri video d) Calculatoare pentru ciclism, scufundare, cros, canotaj etc. e) Echipamente sportive cu componente electrice sau electronice f) Automate cu monede 9. Instrumente de supraveghere i control a) Detectoare de fum b) Regulatoare de cldur c) Termostate d) Aparate de msurat, cntrit sau reglat de uz casnic ori utilizate ca echipamente de laborator e) Alte instrumente de supraveghere i control utilizate n instalaii industriale (de exemplu n panourile de control) 10. Distribuitoare automate a) Distribuitoare automate de buturi calde b) Distribuitoare automate de sticle sau doze calde ori reci c) Distribuitoare automate de produse solide d) Distribuitoare automate de bani e) Toate aparatele care furnizeaz automat o gam larg de produse

Conform anexei 1B din Hotararea de Guvern 1037/2010 Suplimentar, alte tipuri de deseuri decit DEEE, a caror colectare nu intra sub incidenta acestui contract si se negociaza separat .
BENEFICIAR S.C. ANTENA TV GROUP S.A. PRESTATOR SC Union Dynamic SRL

Sorin Alexandrescu Director General

Ing. Cristian Bosneag Director General

Luminita Stoian Director Financiar

S-ar putea să vă placă și