Sunteți pe pagina 1din 1

SA

bxplitiirn textull

Citeqte cu atontie fragmentul de mai jos: -.. in mdsura in cate cunoStinyele noastre in acest domeniu despre semnele pe care omul te lasd tn cdryi, pe pietre sau ye saprafala pdmdnatlui nu sunt nimic decdt in mdsura in care pun tn joc asemenea semnifcalii, p"i* spune cd despre ce suntem Si despre ce aufost cei dinaintea noastrd nu putem Sti nimic, decdt tn mdiura'in iare le Wtem atribui din noa un inleles care sd le unifice. La limita efortului istoricului de 9 afla (..), cercetdnrut nostruva trebui sd cadd de acotd cu afirmatria rdsatrndtoare a lui Nie?sche: ,,nu WtEm inlelege fiecurul de,cAt prin ardtarea a ceea ce este viu din el in vrinea ioa*d." (..) {!t'ita tracicd (.) nu este pentru suJletul romdnesc o ispitd extrospectivd. Ea nu implbd orientarea sufletului romdnesc dupd un model exiern, care sd exercite asupra lui influenle din aford, ct*n e lumeafrancezd ori cum e lumea slavd. .liuySi la traci dupd ehmini din,tine tot ceea ce reugeSti sd identifici cd datoreSti altora. (...) ry Ispitd lduntricd, ispitd reziduald. (...) Dacd cultura unui om este, cum zice Yaldry ceea ce ii rdmine dupd ce a uitat totul, noi am apar{ine lumii trace atunci cdnd nu ne-otn mai sili sdfim in nici un altfel decdt cum suntem. Fantoma dupd care alergdru, cdutdnd sufienl ffoc, se vddeSte ifuzorie nwrni cdnd tncercdm s-o pindem din afard. Sd ne oprim Si sd ne cafunddm tn noi insine. Sd ne ldsdm ispitili nu de ceea ce ndzuim sdfim, ci de ceea ce suntem. Aiunge sdfacemacestpas, pentruca defndatd ispitarezidualdpe care ajungem sd o recunoa$temabiainbarzA, vaui"uiezwe si mazdre, trgylmisglouifird sd ne ddm seanna cam, se piefacZ tntr-unfactor iare trarsfigweazd totul. Nu trebuie sd te asezi ldngd Columna lui Traian ca sd i1i dovedesfi dacismul, p"nt u cd conciulfemJito, in Hunedaara nu s-a schimba-t pdnd astdzi, ori pentnt cd printre ostasii lui Decebat icanoSti anSmele ldranilor din {ara Oasului, despre rcstul cdrora se tntrcabd multri istorici care nu aufost niciodatd prii yara aceasta. Niciodatd nu om simfit mai bine tot ce ne desparte de Apus, dedt intr-o dup,a-amiizd de vard petrecutd tn
care urcd spre castel sd reconstituie armonia sfereloa aSa incdt, ajuns sub scard, tn drepil grA&iii circilare, hoia pomilor tdiali Si pragwl scdrti tncercuiesc orizontul tntr-un cerc perfect tnchis, din care'de liprima treapti se tnalyd aripa castelului ca o bdllie d7 aripj tn pragul lumii - tu, trac,-cucerit defrumusele, rdmdiiotuEi un tt an. (..)' Ca Si la troci, d.oud inimi se zbat in piephtl oricdrui romdn. Una line de chemarea pdrndnului - de legdura omului cu cele de aici, de legdtura lui ca-ai lui, cu bdtitura, cu cdmpul, ca vitele. , Strdindtntea nu se lipeSte de el, se asimileazd, se de{ace, ipi face alteritatea se prefoce vorba poetului si in apd si-n pdmint. Asa s9 yoate spune cd nu Roma a cttcerit aici pdmintul, ci pdminaiL cucerit Roma. Altu e chemarea codrului, chemarea singurdtdlii, avitejiei, a-hoiduciei. Chemsrea culmilor aspre Si reci, chemarea apelor Si a-stelelor ce se oglindesc tn apd. Orizontul ei e spaliul Jdrd sfdrSit, spaliul ordonat in care zdrile se tnfrdyesc Si se tii unele pe altele de miini, ca Si stelele cerului. Ttmpul ei este veSnicia.

grddinile de la Yersailles. In parcul plin de atdtea amintiri eline: Bazinul lui Apollo, al Latonei, in care rdnduirea suprapusd

grddinilor

(...)

Pentru aceastd red"oie, lumea, viala, nu sunt decdt un mdrel alai, o vastd procesiune stelard, o neince-

Z Enumert

gi

slte o.ryinte mostenite din limbq dqcilor.

3. conrenteozd ofirmotio lui Friederidr Nietzsdre citotd de Mirceo vulcdnescu.

4. Chestiunes -generotie, 2f, dezbdtutq in epc6, inseomn{, pentru Mirceo Vulcdnescu, o -odeydrsts misiune.; o ,Jnisiune notrd",5i onumBroceeo de p indrego hololto sufletul romffnesd. De ce crezi cd opteozfr pentru substrotuidocic ql

T*ihrditstitromdnegti?
5-

,'i

---:--

Define$econceptul de.ispitd docicd- pomind de lqtextul de moi sus. Justificd prefwifio pentru termenul ,,ispit6'.

6. De
7-

crezi

ci

oceastd coordonotd spirittmld este

numiti ,relduol6"?

Cmsderi cd irientitsteq tq oscunde, in store lqtent4 oceosto ,,ispitd docicd"? Argumenteozd-fi raspunsul.

t4