Sunteți pe pagina 1din 2

Sursa: http://isabelavs.blogspot.

com
Isabela Vasiliu-Scraba, La Humanitas doar prospetime de catitatea I-a
Petre uea n contiina contemporanilor si (Ed. Criterion Publishing, Bucureti, 2!" a #ost probabil ultima
carte scoas$ de %abriel St$nescu. &a ea a lucrat p'n$ (n ultima clip$ anun)'ndu*i lansarea la +'rgul %audeamus
doar cu o ,i (naintea mor)ii sale #ulger$toare (http://---..outube.com/-atch/v012.34rP#l556#eature0relm#u ".
7n masivul volum scos cu o aa de mare grab$ (nc't s*a pierdut o bun$ parte din te8tul meu, editorul a cuprins ni9te
observa)ii ale istoricului %abriel %heorghe despre modul (n care Editura :umanitas i*ar #i modi#icat p$rerile lui
Petre ;u)ea cu prile3ul public$rii unor noti)e din interviurile acestuia. Pe l'ng$ preci,$ri legate de am$nunte din
via)a lui Petre ;u)ea (!<2*!<<!" pre,entate de 4on Papuc (n mod gre9it, #ostul de=inut politic %abriel %heorghe a
(ncercat s$ l$mureasc$ dou$ parante,e introduse de editorul %abriel &iiceanu (n modestele sale compila)ii tip$rite
sub titlul: 321 de vorbe memorabile ale lui Petre uea (Ed. :umanitas, Bucure9ti, cu patru reedit$ri p'n$ (n 2>,
apud. ?.C. @ih$ilescu". Cel care * pentru o perioad$ * (i #usese lui Petre Au=ea coleg de celul$ comentea,$ apari)ia
celor dou$ parante,e (nso)ind a#irma)ii cu at't mai surprin,$toare prin scoaterea lor din conte8t cu c't se situea,$ la
antipodul celor spuse de de=inutul Petre +u=ea cu lan=uri la piciore (de #a=$ #iind 9i p$rintele 5nania" apoi repetate
lui Sorin ?umitrescu (n ianuarie !<<: Bdac$ vom muri to=i aici Cdup$ gratiiD nu noi #acem cinste Poporului Eom'n
c$ murim pentru el, ci Poporul Eom'n ne*a #$cut onoarea s$ murim pentru elF (ntre Dumnezeu i neamul meu,
Bucure9ti, 2unda=ia B5nastasiaF, !<<2, pp.2!*22G interviuri publicate (n mod abu,iv, #$r$ a #i v$,ute de Petre Au=ea
spre a primi bunul de tipar (nainte de tip$rirea lor prin reviste".
7n opinia istoricului %abriel %heorghe, parante,ele editorului %. &iiceanu, dup$ a#irma)iile lui Au=ea c$ rom'nii ar
#i Hidio)iF i c$ Eom'nia ar #i un Hloc viranF *, ar tr$da de #apt importan)a alegerilor din !<< pentru &iiceanu.
2iindc$ #ostul adept al eticii comuniste (ve,i %. &iiceanu, urnalul de la Pltini, !<IJ, p. !KL" ar #i r$mas cu un
gust amar din cau,a insuccesului s$u personal la alegerile din 2 mai !<<. 4nc$ din vremea deten)iei politice
#$cut$ #$r$ nici o vin$, %abriel %heorghe avusese prile3ul s$ a#le c't era Petre ;u)ea de m'ndru c$ este rom'n, c$
s*a n$scut (ntr*o na)iune care Hn*a greit niciodat$ (n istoria eiF (P. ;u)ea, interviu (n HEe,isten)aF, nr.2, aprilie
!<<!, apud. %.%h. (n Petre uea n contiina contemporanilor si, 2!, p. 2>". ?e alt#el, (n interviurile
(nregistrate dup$ !<< ;u)ea n*a #$cut nici un secret din e8celentele sale p$reri despre na)iunea rom'n$ pe care o
considera Ho minune a lui ?umne,eu pe p$m'ntF (op.cit.". 2ilo,o#ul Au=ea, odinioar$ admirat de Mae 4onescu 9i de
Blaga pentru inteligen)a sa ie9it$ din comun (v. 4sabela Nasiliu*Scraba, !rice mare inteli"en basculeaz ntre
reli"ie i #ilozo#ie. $ae %onescu i Petre uea (n rev. on*line H5s.metriaF, http://---.as.metria.org/modules.php/
name0Me-s6#ile0article6sid0LJ ", glumea cu tinerii care*l (nregistrau, spun'nd c$ marele economist Sombart
ar #i #ost aa de detept #iindc$ Ba #ost (nsurat cu o rom'nc$F.
?espre apari=ia celor dou$ parante,e, puse de compilatorul celor 321 de vorbe memorabile ale lui Petre uea,
%abriel %heorghe avansea,$ ipote,a c$ editorul sup$rat c$ nu a primit nici un vot pe 2 mai !<< (c'nd #igurase
primul pe lista candida)ilor independen)i sus)inu)i de grupul b$tr'nului stalinist Silviu Brucan" ar #i trecut (n cartea
scoas$ de el la :umanitas propria*i p$rere despre rom'nii care nu l*au ales. 5st#el, prin mi3locirea unui volum pe
care Au=ea nu l*a v$,ut niciodat$, dar pe care este trecut drept autor, s*a putut r$sp'ndi ideea scoas$ din conte8t
dup$ care #ilo,o#ul Petre ;utea ar #i #$cut !J ani de temni)$ pentru un Hpopor de idio)iF. Editorul scrie (n parante,$
c$ Au=ea ar #i spus aceste lucruri Hdup$ alegerile din 2 mai !<<F, ceea ce atrage remarca istoricului %abriel
%heorghe, c$ alegerile #useser$ ignorate de Petre ;u)ea care nu s*a dus la vot (Petre uea n contiina
contemporanilor si, 2!, p. 2>".
HPosteritarea lui ;u)eaF (n > de pagini conspectate de un #ost comunist (mi atr$sese aten)ia (nc$ din anul 2
(ve,i 4sabela Nasiliu*Scraba, n labirintul rs#r&n"erilor. $ae %onescu prin discipolii si' Petre uea( )mil
*ioran( *. $oica( +.)liade( +. ,ulcnescu i ,asile -ncil, Ed. Star +ipp. 2, p.2<*J!", remarc'nd (ntr*un
comentariu marginal alura de re#erat ideologic a noti)elor grupate sub #orm$ de a#orisme numerotate cu s'rg.
5spectul HideologicF al noti)elor lui %abriel &iiceanu mai #usese criticat i de Naleriu Cristea ca Hv$dit tenden)ios
din punct de vedere politicF (HCaiete criticeF, nr.O*>/KK*KI, !<<O, p.!!".
Simptomatic$ pentru vremurile (n care tr$im este (ns$ di#u,area pe internet a acestei p$reri a lui ;utea de#ormat$
prin ruperea ei de conte8tul (n care a #ost spus$ i r$sp'ndit$ prima oar$ prin compila=iile puse pe pia=$ de
:umanitas. Ea apare (n anul (mplinirii a dou$ decenii de la moartea lui ;u)ea (nso)it$ de o #otogra#ie (n care
(indirect" se bat3ocorete b$tr'ne)ea i s$r$cia #ilo,o#ului Petre ;u)ea, l$sat muritor de #oame de regimul comunist,
adic$ #$r$ nici un a3utor social vreo trei ani dup$ ieirea din temni)a politic$, (ntre ! august !<LO si !martie !<LK
cand i s*a dat drept pensie mi,era sum$ de OJO lei lunar.
Pagina ! din 2 4sabelaNSP?e#ormatI+utea
!!.L.2!O #ile:///E:/SQ.?rive/4sa/SiteCurent/5rticole/4sabelaNSP?e#ormatI+utea.htm
4storicul %abriel %heorghe red$ i p$rerea lui Petre ;u)ea (!<!*!<<2" despre proasp$tul director al #ostei Edituri
BPoliticeF. ?up$ vi,ita din L iunie !<< pe care &iiceanu i*a #$cut*o, b$tr'nul #ilo,o# i*ar #i spus c$ H%abriel
&iiceanu nu*i aa de mare intelectualF (Petre uea n contiina contemporanilor si( Ed. Criterion Publishing,
Bucureti, 2!, p.2<". ?e #apt, cu mai multe prile3uri Petre ;u)ea spusese c$ Moica (!<<*!<IK" n*a #$cut coal$
i c$ cei care l*au #recventat ar putea #i eventual buni asisten)i la 2ilo,o#ie: HE o mare secet$ de personalit$)i (n
Eom'nia, o mare secet$F, constata cu 3ale (n su#let Petre ;u)ea. HMoica n*a produs nici un v'r# spiritual (...". Mu a
produs dec't ini care ar putea #i buni asisten)i la 2ilo,o#ie i at'ta tot.F
?ac$ ad$ug$m alterarea g'ndirii lui ;u)ea prin scoaterea ideilor din conte8t la vampiri,area g'ndirii lui 5le8andru
?ragomir (!<!L*22" odat$ cu editarea sa post*mortem (v. 4sabela Nasiliu*Scraba, .l. Dra"omir nu este o
/invenie0 a lui 1. 2iiceanu( #iindc oamenii mici nu3i pot inventa pe oamenii mari, (n rev. H5coladaF, anul N4,
nr.J, martie 2!2 , p.!<, http://---.scribd.com/doc/!LK<OI>/4sabela*Nasiliu*Scraba*5l*?ragomir*nu*este*o*
invenRCIR<Bie*a*lui*&iiceanu*#iindcRCORIJ*oamenii*mici*nu*i*pot*inventa*pe*oamenii*mari G sau 4sabela
Nasiliu*Scraba, 4alsi#icri la publicarea n 5!bservatorul *ultural0 a ultimului interviu al #ilozo#ului .le6.
Dra"omir, (n rev. B5rge9F, Pite9ti, 5nul S (S&N", mai 2!, pp. 22*2J, sau
http://---.scribd.com/doc/!I<<JJ>IO/4sabela*Nasiliu*Scraba*5le8?ragomir*#alsi#icat, precum i 4sabela Nasiliu*
Scraba, Pasiunea pentru banaliti a dlui 1. 2iiceanu , (n rev. BNatra NecheF, +'rgu @ure9, nr. !/ 2!2, sau
http://---.scribd.com/doc/!KJ!2!</4sabela*Nasiliu*Scraba*Pasiunea*pentru*banalitRCORIJRCIR<Bi*a*d*
lui*%abriel*&iiceanu " a3ungem s$ ne intreb$m de ce o #i #ost trecut$ Editura :umanitas (n Hcategoria 5F (n vreme
ce toate celelalte edituri au #ost declasate/ (v. :oria P$tracu, *um au #ost evaluate academic editurile di 7omania.
7ezultate stranii, (n HTglinda literar$F, 5nul S4, nr.!2J, martie 2!2, p.KI!!". Categoria H5F s$ (nsemne,e oare
Hprospe)ime de calitatea 4*aF/ Se tie c$ 5rthur Schopenhauer observase cum unii tind s$ considere c$r)ile precum
ou$le: bune doar c'nd nu se (nvechesc. Cu alte cuvinte, c'nd nu a3ung de Hprospe)ime calitatea a 44*aF (e8presie din
BulgaQov, +aestrul i +ar"areta".
Neri#ic'nd spusele lui Au=ea (ntr*o (nregistrare postat$ pe internet spre a se re=ine * chiar din titlu* insulta
( http://---.balaceanca.net/2!/L/L/balaceanca*net/am*#acut*!J*ani*de*temnita*pentru*un*popor*de*idioti " se
poate sesi,a cum conte8tul d$ peste cap acea insult$ (n genul celor pro#erate (n Politice8 de Patapievici (ve,i
Corneliu 2lorea, Patibularul Patapievici, (n UTglinda literaraU, nr.!2>, mai 2!2, p.IJ, 9i 4sabela Nasiliu*
Scraba, Patapie3viciul 9rom&n:; (n UTglinda literaraU, nr.!!, #ebruarie 2!!, p.LL<, precum i 4sabela Nasiliu*
Scraba, Despre 1. 2iiceanu i despre pla"ierea de tip /inade<uate parap=rase0 la Patapievici (n UTglinda
literaraU, nr.!JO, #ebruarie 2!J, p.IIL<, sau http://---.scribd.com/doc/!LO<IOJO/4sabela*Nasiliu*Scraba*
&iiceanu*Patapievici ". ?in (nregistrare se aude cum Petre Au=ea tocmai spusese c$ regimul comunist nu poate #i
(/nu poate e8ista" dec't prin #alsi#icarea alegerilor. ?ac$ (n 2 mai !<< a ie9it comunistul 4on 4liescu, el a c'9tigat
nu din BidioataF alegere a poporului Bde idio=iF ci ca urmare a obi9nuitei #alsi#ic$ri. Cei care nu re=in din Petre
Au=ea dec't c$ ar #i stat !J ani (n temni=$ pentru un Bpopor de cretiniF ar trebui s$ mai ia aminte 9i la observa=ia
#ilo,o#ului 5le8andru ?ragomir care ,icea pe !> iunie 2 c$ Au=ea vorbea multe, mult prea multe (ve,i 4nterviul
re#$cut de 4sabela Nasiliu*Scraba dup$ cen,urarea lui 9i adnotat http://---.isabelavs.go.ro/5rticole/4sabelaNS*
adnotat2*4nterviu*5l8?ragomir.htm ".
5utor: 4sabela Nasiliu*Scraba
Sursa: http://isabelavs.blogspot.com
VMicolae Breban observase cu 3uste=e lipsa de demnitate a lui :. E. Patapievici (#ost director al 4.C.E." care, dup$
apari=ia volumului Politice, dac$ ar #i #ost corect, 9i*ar #i Bales un alt popor 9i o alt$ =ar$F ($oi i neobarbarii, 44,
5gero in#o/polemos". ?ar ce corectitudine se poate pretinde unui #iu de securist care a3uns (n 2ran=a dup$ !<< se
d$ drept #iu de de=inut politic (n #a=a @onic$i &ovinescu/ (ve,i 4sabela Nasiliu*Scraba, >i?ipedia citit printre
r&nduri, (n rev. B+ribunaF, Clu3*Mapoca, nr.2>K, pp.I*<, sau http://---.isabelavs.go.ro/5rticole/4sabelaNS*
W414PE?45ro!I.htm ".
Pagina 2 din 2 4sabelaNSP?e#ormatI+utea
!!.L.2!O #ile:///E:/SQ.?rive/4sa/SiteCurent/5rticole/4sabelaNSP?e#ormatI+utea.htm