Sunteți pe pagina 1din 4

Cele mai c`utate 50 monografii contabile

Corectarea erorilor contabile


drd. Monica Julean

M o n o g r a f i i

|n cursul activit`]ilor comerciale desf`[urate de societ`]ile comerciale, din diverse motive, pot exista situatii \n care anumite evenimente [i opera]iuni nu au fost \nregistrate \n contabilitate la momentul efectu`rii lor sau au fost \nregistrate eronat, conducnd la \nregistrarea [i raportarea unui rezultat gre[it. Corectarea erorilor contabile se efectueaz` \n conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finan]elor publice nr. 1.752/2005, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare. Astfel, conform pct. 63 din Reglement`rile contabile conforme cu Directivele europene aprobate prin ordinul men]ionat, corectarea erorilor constatate \n contabilitate se efectueaz` pe seama rezultatului reportat. |n cazul corect`rii de erori care genereaz` pierdere contabil` reportat`, aceasta trebuie acoperit` \nainte de efectuarea oric`rei repartiz`ri de profit. |n notele explicative la situa]iile financiare trebuie prezentate informa]ii suplimentare cu privire la erorile constatate. Corectarea erorilor aferente exerci]iilor financiare precedente nu determin` modificarea situa]iilor financiare ale acelor exerci]ii.
|n cazul erorilor aferente exerci]iilor financiare precedente, corectarea acestora nu presupune ajustarea informa]iilor comparative prezentate \n situa]iile financiare. Informa]ii comparative referitoare la pozi]ia financiar` [i performan]a financiar`, respectiv modificarea pozi]iei financiare, sunt prezentate \n notele explicative. Veniturile sau cheltuielile ce au fost omise sau \nregistrate eronat la data la care au fost ocazionate se \nregistreaz` sau se corecteaz` \n contabilitate la data constat`rii lor. Dac` eroarea este descoperit` \n cursul exerci]iului financiar \n care aceasta s-a produs, corectarea se face prin \nregistrarea veniturilor sau cheltuielii aferente, direct \n conturile corespunz`toare de venituri [i cheltuieli.

Exemplu
La societatea ELTA S.R.L. se constat` \n luna noiembrie anul \n curs c` nu au fost \nregistrate dobnzi \n sum` de 350 lei pentru plata cu \ntrziere a unor obliga]ii bugetare, de[i acestea au fost calculate [i pl`tite \n luna iunie, atunci cnd s-a efectuat plata obliga]iilor bugetare respective [i sunt obliga]ii aferente perioadei ianuarie-martie ale aceluia[i an.

c o n t a b i l e
1

Revista Romn` de Monografii Contabile

www.monografii.ro; www.contabilul.ro

Cele mai c`utate 50 monografii contabile

|ntruct eroarea a fost descoperit` \n cadrul aceluia[i exerci]iu financiar [i se

refer` la datorii aferente aceluia[i an, corectarea acesteia se va efectua direct \n conturile de cheltuieli aferente prin \nregistrarea contabil`: 6581 Desp`gubiri, amenzi [i penalit`]i = 4481 Alte datorii fa]` de bugetul statului

Exemplu
La un control efectuat \n cursul anului 2008 la societatea EURO S.R.L. se constat` c` \n cursul anului 2006 nu au fost \nregistrate salariile \n contabilitate, de[i societatea avusese \nregistra]i 3 angaja]i cu carte de munc`, datorit` neorganiz`rii departamentului financiar-contabil.
|n urma calculelor efectuate rezult` urm`toarele sume care ar fi trebuit \nregistrate \n contabilitate \n cursul anului 2006: salarii brute aferente celor 3 angaja]i CAS societate 20,5% CAS salariat 9,5% [omaj societate 2,5% [omaj salariat 1% s`n`tate societate 7% s`n`tate salariat 6,5% contribu]ie accidente de munc` [i boli profesionale 0,5% comision ITM 0,75% impozit salarii

50.000 10.250 4.750 1.250 500 3.500 3.250 250 375 8.750

|n contabilitate, corectarea erorilor aferente perioadei precedente se face pe seama rezultatului reportat, utiliznd contul 1174 Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile.
|nregistrarea salariilor aferente anului 2006:

1174 Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile

421 Personal salarii datorate

50.000

|nregistrarea obliga]iilor salaria]ilor: = % 4312 Contribu]ia personalului la asigur`rile sociale 4372 Contribu]ia personalului la fondul de [omaj 4314 Contribu]ia angaja]ilor pentru asigur`rile sociale de s`n`tate 444 Impozitul pe venituri de natura salariilor 17.250 4.750 500 3.250

421 Personal salarii datorate

8.750

R&S

RENTROP & STRATON

Cele mai c`utate 50 monografii contabile

|nregistrare CAS societate:

1174 Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile

4311 Contribu]ia unit`]ii la asigur`rile sociale

10.250

|nregistrare [omaj societate:

1174 Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile

4371 Contribu]ia unit`]ii la asigur`rile sociale

1.250

|nregistrare s`n`tate societate:

1174 Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile

4313 Contribu]ia angajatorului pentru asigur`rile sociale de s`n`tate

3.500

|nregistrare contribu]ii accidente de munc`:

1174 Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile

4315 Fond accidente de munc`

250

|nregistrare comision ITM:

1174 Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile

447 Fonduri speciale taxe [i v`rs`minte asimilate

375

Major`rile de \ntrziere, aferente, calculate pentru neplata la termen a acestor obliga]ii sunt \n sum` de 9.000 lei, repartizate pe perioade, astfel: aferente anului 2006 2.000 aferente anului 2007 4.500 aferente anului 2008 2.500

|nregistrare major`ri \ntrziere aferente anilor 2006-2007:

1174 Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile

4481 Alte datorii fa]` de bugetul statului

6.500

Revista Romn` de Monografii Contabile

www.monografii.ro; www.contabilul.ro

Cele mai c`utate 50 monografii contabile

|nregistrare major`ri \ntrziere aferente anului 2008:

6581 Desp`gubiri, amenzi [i penalit`]i

4481 Alte datorii fa]` de bugetul statului

2.500

Ca urmare a acestor cheltuieli ce trebuiau \nregistrate cu salariile impozitul pe profit aferent anului 2006 se reduce cu suma de 10.500 lei.
|nregistrarea impozitului pe profit pl`tit \n plus:

441 Impozitul pe profit

1174 Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile

10.500

ATEN}IE!
Pentru orice an anterior anului fiscal curent, regularizarea obliga]iilor suplimentare de plat` sau de rambursat fa]` de bugetul general consolidat se efectueaz` pe baza declara]iei anuale rectificative privind impozitul pe profit, cod 101, iar pentru celelalte impozite [i taxe aferente salariilor, prin declara]ia rectificativ`, cod 710.
Virarea datoriilor suplimentare de plat` c`tre bugetul general consolidat [i ITM:

% = 4481 Alte datorii fa]` de bugetul statului 4311 Contribu]ia unit`]ii la asigur`rile sociale 4312 Contribu]ia personalului la asigur`rile sociale 4313 Contribu]ia angajatorului pentru asigur`rile sociale de s`n`tate 4314 Contribu]ia angaja]ilor pentru asigur`rile sociale de s`n`tate 4315 Fond accidente de munc` 4371 Contribu]ia unit`]ii la asigur`rile sociale 4372 Contribu]ia personalului la fondul de [omaj 447 Fonduri speciale taxe [i v`rs`minte asimilate 444 Impozitul pe venituri de natura salariilor

5121 Conturi la b`nci \n lei

41.875 9.000 10.250 4.750 3.500

3.250 250 1.250 500 375 8.750

Dup` efectuarea acestor \nregistr`ri, contul 1174 Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile prezint` un sold debitor \n sum` de 11.625 lei reprezentnd pierdere reportat`. La sfr[itul perioadei curente \n situa]ia realiz`rii de profit, acesta se va repartiza cu prioritate pentru acoperirea pierderii reportate provenite din corec]ia acestei erori. Datoriile fa]` de salaria]i, rezultate din corec]ia acestei erori fa]` de sumele pl`tite \n cursul anului 2006, se regularizeaz` prin contul 421 Personal salarii datorate \n analitice pe fiecare salariat.
4
R&S

RENTROP & STRATON