Sunteți pe pagina 1din 17

Formular cerere parola

1. Obinerea parolei de ctre angajatori se face la sediul ITM n a crui raz teritorial i au sediul sau domiciliul, n baza prezentrii urmtoarelor documente:

solicitarea scris pentru eliberarea parolei (model anexat); mputernicire semnat i tampilat de angajator, n cazul n care persoana care solicit obinerea parolei este alta dect reprezentantul legal al angajatorului; copia certificatului de nmatriculare al angajatorului; copia actului de identitate al persoanei mputernicite.

2. Obinerea parolei de ctre unitile fr personalitate juridic ale angajatorilor (sucursale, agenii, etc.) se face la sediul ITM n a crui raz teritorial acestea i desfoar activitatea, n baza prezentrii urmtoarelor documente:

solicitarea scris pentru eliberarea parolei (model anexat); mputernicire semnat i tampilat de reprezentantul legal al unitii fr personalitate juridic, n cazul n care persoana care solicit obinerea parolei este alta dect reprezentantul legal al unitii;

copia certificatului de nmatriculare al angajatorului; copia certificatului fiscal al unitii fr personalitate juridic; copia actului de identitate al persoanei mputernicite; copia delegrii de competen pentru ncadrarea personalului prin ncheierea de contracte individuale de munc; copia delegrii de competen pentru nfiinarea i completarea registrului general de eviden a salariailor n format electronic.

3. Obinerea parolei este condiionat din motive juridice i tehnice de transmiterea registrului conform HG nr. 500/2011. Aceast transmitere a registrului trebuie s fie prealabil solicitrii parolei, putnd fi urmat imediat, cu ocazia aceleiai prezene la sediul ITM, de solicitarea i obinerea parolei pentru transmiterea online a registrului.

Hotarare nr. 500 din 18/05/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor (Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 372 din 27/05/2011) In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, precum si al art. 34 alin. (7) din Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare. Art. 1. Prezenta hotarare stabileste metodologia de intocmire si completare a registrului general de evidenta a salariatilor, denumit in continuare registru, inregistrarile ce se efectueaza, precum si orice alte elemente in legatura cu acesta. Art. 2. (1) Incadrarea in munca a unei persoane se realizeaza, potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003 Codul muncii, republicata, numai prin incheierea unui contract individual de munca, in temeiul caruia persoana fizica, in calitate de salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, in schimbul unei remuneratii denumite salariu. (2) Fiecare angajator are obligatia de a infiinta si transmite la inspectoratul teritorial de munca un registru general de evidenta a salariatilor si de a-l prezenta inspectorilor de munca, la solicitarea acestora. (3) Angajatorii care au infiintat sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, carora le-au delegat competenta incadrarii personalului prin incheierea de contracte individuale de munca, pot delega acestora si competenta infiintarii registrului. (4) Au obligatia de a infiinta si transmite registrul la inspectoratul teritorial de munca si misiunile diplomatice si oficiile consulare ale altor state in Romania, respectiv, dupa caz, institutele culturale si reprezentantele comerciale si economice ale altor state in Romania, pentru personalul angajat local care are cetatenia romana sau resedinta permanenta in Romania. (5) Completarea si transmiterea registrului se fac de catre una sau mai multe persoane nominalizate prin decizie scrisa de catre angajator. (6) Angajatorii pot contracta serviciul de completare si transmitere a registrului prin incheierea, cu respectarea dispozitiilor art. 20 alin. (5) din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, de contracte de prestari servicii cu prestatori inregistrati la inspectoratele teritoriale de munca, care isi desfasoara activitatea in conditiile prevederilor legale in vigoare. (7) Prestatorii prevazuti la alin. (6) nu pot subcontracta, la randul lor, serviciile de completare si transmitere a registrului incredintate de angajator. (8) In situatia prevazuta la alin. (6), angajatorul are obligatia informarii, in scris, a inspectoratului teritorial de munca despre incheierea contractului de prestari servicii. (9) Contractarea serviciului de completare si transmitere a registrului nu exonereaza angajatorul de obligatiile stabilite de prezentul act normativ. (10) Angajatorii/prestatorii care opereaza efectiv in registru au obligatia sa prelucreze datele cu caracter personal ale salariatilor angajatorilor, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare. (11) Procedura si actele pe care angajatorii sunt obligati sa le prezinte la inspectoratul teritorial de munca pentru obtinerea parolei se stabilesc prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale. Art. 3. (1) Registrul se intocmeste in forma electronica.

(2) Registrul se completeaza in ordinea angajarii si cuprinde urmatoarele elemente: a) elementele de identificare a tuturor salariatilor: numele, prenumele, codul numeric personal CNP, cetatenia si tara de provenienta Uniunea Europeana UE, non-UE, Spatiul Economic European SEE; b) data angajarii; c) perioada detasarii si denumirea angajatorului la care se face detasarea; d) functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii Ocupatiilor din Romania (COR) sau altor acte normative; e) tipul contractului individual de munca; f) durata normala a timpului de munca si repartizarea acestuia; g) salariul, sporurile si cuantumul acestora; h) perioada si cauzele de suspendare a contractului individual de munca, cu exceptia cazurilor de suspendare in baza certificatelor medicale; i) data incetarii contractului individual de munca. Art. 4. (1) Completarea, respectiv inregistrarea in registru a elementelor prevazute la art. 3 alin. (2) se face dupa cum urmeaza: a) la angajarea fiecarui salariat, elementele prevazute la art. 3 alin. (2) lit. a)-g) se inregistreaza in registru cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre salariatul in cauza; b) elementul prevazut la art. 3 alin. (2) lit. g) se completeaza si pentru contractele individuale de munca deja inregistrate, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari; c) elementele prevazute la art. 3 alin. (2) lit. h) se inregistreaza in registru in termen de maximum 20 de zile lucratoare de la data suspendarii; d) elementele prevazute la art. 3 alin. (2) lit. i) se inregistreaza in registru la data incetarii contractului individual de munca/la data luarii la cunostinta a evenimentului ce a determinat, in conditiile legii, incetarea contractului individual de munca; e) pentru salariatii detasati, angajatorul de baza completeaza perioada detasarii si denumirea angajatorului la care se face detasarea, anterior inceperii detasarii. (2) Orice modificare a elementelor prevazute la art. 3 alin. (2) lit. a), c)-g) se inregistreaza in registru cel tarziu in ziua lucratoare anterioara implinirii termenului de 20 de zile lucratoare prevazut la art. 17 alin. (5) din Legea nr. 53/2003, republicata. Exceptie fac situatiile in care modificarile se produc ca urmare a unei hotarari judecatoresti sau ca efect al unui act normativ cand inregistrarea in registru se face in ziua in care angajatorul se prezuma, potrivit legii, ca a luat cunostinta de continutul acestora. (3) Orice corectie a erorilor survenite in completarea registrului se face la data la care angajatorul a luat cunostinta de acestea. Art. 5. (1) Registrul se transmite la inspectoratul teritorial de munca in format electronic, prin utilizarea uneia dintre urmatoarele modalitati: a) prin completarea on-line a bazei de date existente pe portalul Inspectiei Muncii; b) prin e-mail, pe baza de semnatura electronica; c) prin depunerea la sediul inspectoratului teritorial de munca in format electronic, insotit de o adresa de inaintare semnata de angajator. (2) Evidenta registrelor, respectiv a datelor cuprinse in acestea, transmise de angajatori/prestatori de servicii, se tine intr-o baza de date organizata la nivelul Inspectiei Muncii. (3) Procedura privind transmiterea registrului in format electronic se stabileste prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale, dupa adoptarea solutiei tehnice a registrului in format electronic si in functie de aceasta. Art. 6. (1) Angajatorii sau, dupa caz, prestatorii de servicii au obligatia de a completa si transmite registrul la inspectoratul teritorial de munca in a carui raza teritoriala isi au angajatorii sediul sau domiciliul, dupa caz, cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre primul salariat, cu obligatia completarii acestuia conform art. 3.

(2) Unitatile fara personalitate juridica care au competenta infiintarii registrului au obligatia de a completa elementele contractului individual de munca conform art. 3 si de a transmite registrul, in termenele prevazute la art. 4, la inspectoratul teritorial de munca in a carui raza teritoriala isi desfasoara activitatea, cu indeplinirea obligatiilor prevazute de prezenta hotarare. Art. 7. Registrul se pastreaza in forma electronica la sediul angajatorului si, dupa caz, la sediul sucursalei, agentiei, reprezentantei sau al altor asemenea unitati fara personalitate juridica, care au delegata competenta infiintarii registrului. Art. 8. (1) Angajatorul are obligatia de a intocmi un dosar personal pentru fiecare dintre salariati, de a-l pastra in bune conditii la sediu, precum si de a-l prezenta inspectorilor de munca, la solicitarea acestora. (2) Dosarul personal al salariatului cuprinde cel putin urmatoarele documente: actele necesare angajarii, contractul individual de munca, actele aditionale si celelalte acte referitoare la modificarea, suspendarea si incetarea contractelor individuale de munca, acte de studii/certificate de calificare, precum si orice alte documente care certifica legalitatea si corectitudinea completarii in registru. (3) La solicitarea scrisa a salariatului sau a unui fost salariat angajatorul este obligat sa ii elibereze acestuia: a) copii ale documentelor existente in dosarul personal; b) copii ale paginilor din registrul electronic care cuprind inscrierile referitoare la persoana sa si/sau un document care sa ateste activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si in specialitate, astfel cum rezulta din registrul general de evidenta si din dosarul personal, in termen de cel mult 15 zile de la data solicitarii. (4) Documentele sunt eliberate in copie certificata de reprezentantul legal al angajatorului sau de persoana imputernicita de angajator pentru conformitate cu originalul. (5) Registrul electronic si dosarele personale ale fiecarui salariat se vor pastra in conditii care sa asigure securitatea datelor, precum si pastrarea lor indelungata si corespunzatoare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare. Angajatorul raspunde pentru asigurarea acestor conditii, precum si pentru orice prejudiciu produs salariatului, sau oricarei alte persoane fizice sau juridice, prin incalcarea acestor obligatii. (6) In masura in care, din motive obiective, angajatorul se afla in imposibilitatea de a elibera documentele prevazute la alin. (3), salariatul sau fostul salariat poate solicita inspectoratului teritorial de munca din raza caruia angajatorul isi desfasoara activitatea eliberarea unei adeverinte din care sa rezulte elementele continute in registru, astfel cum a fost intocmit si transmis de catre angajator. Inspectoratul teritorial de munca in cauza elibereaza documentul, in baza registrului electronic transmis de angajator, in termen de cel mult 15 zile de la data solicitarii. Art. 9. (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte savarsite de angajatori, persoane fizice sau juridice: a) netransmiterea registrului cu elementele contractului individual de munca prevazute la art. 3 alin. (2) lit. a)-g), cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre salariatul in cauza; b) refuzul de a pune la dispozitie inspectorului de munca registrul in format electronic, precum si dosarul personal al salariatilor; c) necompletarea elementelor contractului individual de munca conform art. 3, respectiv netransmiterea registrului in termenele prevazute la art. 4; d) completarea registrului de catre alte persoane decat cele prevazute la art. 2 alin. (5) sau alin. (6); e) completarea registrului cu date eronate sau incomplete;

f) alterarea sau stergerea datelor din registru, precum si interventia neautorizata asupra aplicatiei informatice a registrului. g) nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (8) privind informarea inspectoratelor teritoriale de munca cu privire la prestatorii de servicii; h) refuzul angajatorului de a elibera copii dupa documentele prevazute la art. 8 alin. (3), solicitate de catre salariat; i) nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (7); j) nerespectarea prevederilor art. 7. b) (2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza dupa cum urmeaza: a) cea prevazuta la lit. a), cu amenda de 10.000 lei pentru fiecare persoana primita la munca fara transmiterea la inspectoratul teritorial de munca a registrului completat cu toate elementele contractului individual de munca, fara ca amenda totala cumulata sa depaseasca suma de 50.000 lei; b) cele prevazute la lit. b)-c), cu amenda de la 5.000 lei la 8.000 lei; c) cea prevazuta la lit. d)-f) si i) cu amenda de la 3.500 lei la 5.000 lei; d) cea prevazuta la lit. g) cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei; e) cea prevazuta la lit. h) si j) cu amenda de la 300 lei la 1.000 lei. c) (3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre inspectorii de munca. d) (4) Contravenientul poate achita in cel mult 48 de ore jumatate din minimul amenzii contraventionale prevazute la alin. (2) lit. b)-e). (5) Aplicarea contraventiilor si sanctiunilor prevazute la alin. (1) si (2) se face cu respectarea: a) art. 22 din Conventia de la Viena privind relatiile diplomatice, respectiv ale art. 31 din Conventia de la Viena privind relatiile consulare referitoare la inviolabilitatea localurilor misiunilor diplomatice, respectiv ale oficiilor consulare; b) art. 31 din Conventia de la Viena privind relatiile diplomatice, respectiv ale art. 43 din Conventia de la Viena privind relatiile consulare referitoare la imunitatea de jurisdictie a agentilor diplomatici, respectiv a agentilor consulari. Art. 10. Prevederile art. 9 se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare. Art. 11. (1) Inspectia Muncii adopta solutia tehnica privind registrul in forma electronica si aplicatia informatica pentru completarea si transmiterea registrului de catre angajatori. (2) Inspectoratul teritorial de munca distribuie aplicatia informatica angajatorilor care au obligatia de a infiinta si transmite registrul. Art. 12. (1) Inspectia Muncii asigura accesul autoritatilor si institutiilor publice la datele din registru, pe baza unor aplicatii de interogare specifice, cu asigurarea masurilor de protectie a datelor cu caracter personal. Conditiile, procedura de lucru si limitele accesului la informatii se stabilesc, in conditiile legii, de Inspectia Muncii prin protocoale de colaborare incheiate cu autoritatile si institutiile publice solicitante. (2) In scopul combaterii muncii nedeclarate materializata prin neinregistrarea contractelor individuale de munca in registru, Inspectia Muncii beneficiaza de accesul la bazele de date detinute de autoritati si institutii publice, privind evidenta populatiei, declaratii si inregistrari fiscale/vamale, asigurari si prestatii sociale, precum si orice date si informatii utile activitatii de control. (3) Pentru familia ocupationala de functii bugetare diplomatie, prevederile art. 4 -6 se aplica in conditiile stabilite printr-un protocol de colaborare incheiat intre Ministerul Afacerilor Externe si Inspectia Muncii.

Art. 13. Registrele infiintate si inregistrate in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 161/2006 privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor, cu modificarile si completarile ulterioare, se pastreaza si se arhiveaza de catre angajatori, in conditiile legii. Art. 14. (1) Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 august 2011. (2) La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 161/2006 privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 172 din 22 februarie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

ACTE NECESARE LA DEPUNEREA DOSARULUI PENTRU INFIINTAREA UNEI SOCIETATI COMERCIALE

1. Dovada rezervare denumire. 2. Act constitutiv (care poate fi autentificat de catre avocat/notar dar poate fi si sub semnatura privata) 3. dovada sediu ( act proprietate, contract de inchiriere, subinchiriere, contract de comodat). 4. specimen de semnatura pentru administrator (care se poate da la notariat sau la depunerea dosarului, la ONRC i fara plata). 5. cazier fiscal i de la 1 octombrie 2007 informatiile din cazierul fiscal al contribuabililor vor fi transmise in format electronic de ANAF catre ONRC, la solicitarea acestuia din urma, in termen de opt ore. Solicitantii vor obtine cazierul fiscal direct de la oficiile registrului, ONRC colectand, de asemenea, pentru fiecare solicitare si taxa de 20 RON prevazuta de art.9, alin (3) din OG nr.75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 6. copii de pe acte identitate asociati/administrator. 7. dovada depunere capital social. 8. declaratie pe propria raspundere ca sunt indeplinite conditiile pentru a fi asociat/administrator (poate fi autentificata de avocat). 9. aviz asociatie proprietari + vecini pe verticala si pe orizontala, cu acordul comitetului executiv al asociatiei, semnat de membrii acestuia. 10. cerere inregistrare. 11. declaratie pe propria raspundere ca sunt indeplinite conditiile de autorizare 12. formular inregistrare fiscala.

EXPLICATII

1.Rezervare denumire. Pentru acesta trebuie sa va alegeti in ordinea preferintei 3 denumiri. Puteti verifica pe site-ul ONRC daca denumirile alese de dvs. exista deja. Trebuie sa stiti ca, chiar in conditiile in care pe site le gasiti disponibile, exista posibilitatea sa nu fie acceptate fara un element de diferentiere care trebuie avut in vedere de la inceput. Formularul pentru rezervare denumire il gasiti aici

TAXA : 50 lei 2. Actul constitutiv. Actul constitutiv al societii va cuprinde: a) datele de identificare a asociailor; b) forma, denumirea i sediul social; c) obiectul de activitate al societii, cu precizarea domeniului i a activitii principale; d) capitalul social, cu menionarea aportului fiecrui asociat, in numerar sau in natur, valoarea aportului in natur i modul evalurii. La societile cu rspundere limitat se vor preciza numrul i valoarea nominal a prilor sociale, precum i numrul prilor sociale atribuite fiecrui asociat pentru aportul su; e) asociaii care reprezint i administreaz societatea sau administratorii neasociai, datele lor de identificare, puterile ce li s-au conferit i dac ei urmeaz s le exercite impreun sau separat; e1) in cazul societilor cu rspundere limitat, dac sunt numii cenzori sau auditor financiar, datele de identificare ale primilor cenzori, respectiv ale primului auditor financiar; f) partea fiecrui asociat la beneficii i la pierderi; g) sediile secundare - sucursale, agenii, reprezentane sau alte asemenea uniti fr personalitate juridic -, atunci cind se infiineaz o dat cu societatea, sau condiiile pentru infiinarea lor ulterioar, dac se are in vedere o atare infiinare; h) durata societii; i) modul de dizolvare i de lichidare a societii. Forma autentic este obligatorie dac printre bunurile subscrise ca aport in natur la capitalul social se afl un teren; in celelalte cazuri fiind suficient atestarea de ctre avocat in condiiile Legii nr. 51/1995, modificat, darea de dat cert, acordat, in condiiile legii, de ctre notarul public sau de ctre serviciul de asisten din cadrul ORC, sau incheierea actului sub semntur privat. in termen de 15 zile de la data incheierii actului constitutiv, fondatorii, primii administratori sau, dac este cazul, primii membri ai directoratului i ai consiliului de supraveghere ori un imputernicit al acestora vor cere inmatricularea societii in registrul comerului in a crui raz teritorial ii va avea sediul societatea. Ei rspund in mod solidar pentru orice prejudiciu pe care il cauzeaz prin neindeplinirea acestei obligaii.

Cind actul constitutiv nu cuprinde meniunile prevzute de lege ori cuprinde clauze prin care se incalc o dispoziie imperativ a legii sau cind nu s-a indeplinit o cerin legal pentru constituirea societii, judectorul delegat, din oficiu sau la cererea oricror persoane care formuleaz o cerere de intervenie, va respinge, prin incheiere, motivat, cererea de inmatriculare, in afar de cazul in care asociaii inltur asemenea neregulariti. Judectorul delegat va lua act in incheiere de regularizrile efectuate. 3. Dovada sediu. - contract de vinzare-cumprare, intabulat; - contract de schimb, intabulat; - contract de inchiriere: - inregistrat la Administraia Finanelor Publice, pentru cel incheiat intre persoane fizice i persoane juridice; - neinregistrat la Administraia Finanelor Publice, pentru cel incheiat intre persoane juridice. - contract de subinchiriere; - contract de concesiune, intabulat; - contract de leasing imobiliar; - contract de comodat, in original, in form autentic sau sub semntur privat, insoit de actul doveditor al proprietarului, intabulat; - contract de donaie, in form autentic, intabulat; - contract de uz; - contract de uzufruct; - extras de carte funciar, in termen de valabilitate la depunere - pentru oricare din actele prevzute ca dovad de sediu (inclusiv in cazul aportului la capitalul social la constituirea societii, pe numele asociatului care aporteaz); - certificat de rol fiscal/rol agricol, in termen de valabilitate; - certificat de motenitor; - act notarial de ieire din indiviziune sau de delimitare a proprietii, intabulat; - hotrire judectoreasc definitiv privind proprietatea (intabulat) sau folosina/uzufructul; - hotrire judectoreasc definitiv de ieire din indiviziune, intabulat - proces verbal de recepie a construciei, intabulat; - act de adjudecare a imobilului vindut in cadrul executrii silite; - contract de asisten juridic privind stabilirea sediului social la sediul profesional al avocatului conform art. 3 alin. (1) lit. h) i i) din Legea nr. 51/1995, cu modificrile i completrile ulterioare. sediu societate

In ceea ce priveste intabularea, pentru actele incheiate i transcrise anterior intrrii in vigoare a Legii nr. 7/1996 a cadastrului i publicitii imobiliare, se va aplica prevederea art. 58 din lege. La acelai sediu vor putea funciona mai multe societi, dac este indeplinit cel puin una dintre urmtoarele condiii: a) imobilul, prin structura lui, permite funcionarea mai multor societi in incperi diferite; b) cel puin o persoan este, in condiiile legii, asociat in fiecare dintre societi; c) dac cel puin unul dintre asociai este proprietar al imobilului ce urmeaz a fi sediul societii 5. Cazierul fiscal reprezinta o evidenta electronica a contribuabililor - persoane fizice si juridice, asociati, actionari si reprezentanti legali ai persoanelor juridice - care au savarsit fapte sanctionate de legislatia financiar-fiscala si vamala, fiind in fapt un mijloc de evidenta si urmarire a disciplinei financiare a contribuabililor. In cazierul fiscal se inscriu faptele sanctionate de legile financiare, vamale sau care privesc disciplina financiara, inclusiv cele care privesc stabilirea si gestionarea impozitelor si taxelor. In certificatul de cazier fiscal se inscriu numai faptele constatate prin acte administrative asupra carora nu s-au exercitat in termenul legal caile de atac sau cele asupra carora s-au pronuntat hotarari judecatoresti definitive/irevocabile. TAXA: 20 lei - 8 ore, direct de la ONRC 8. Declaratie pe propria raspundere ca sunt indeplinite conditiile pentru a fi asociat/administrator (poate fi autentificata de avocat) asociat societate administrator firma Interdicii pentru deinerea i exercitarea unor caliti in societile comerciale: art. 6 alin.(2), art. 15314, i art. 189 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare: i(2) Nu pot fi fondatori, administratori, directori, membri ai directoratului sau ai consiliului de supraveghere, reprezentani, comanditai, lichidatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru gestiune frauduloas, abuz de incredere, fals, uz de fals, inelciune, delapidare, mrturie mincinoas, dare sau luare de mit, precum i pentru infraciunile prevzute la art. 143 - 145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenei sau pentru

cele prevzute de prezenta lege. i art. 120 alin. (3) i (4) din Legea nr. 161/2003 cu modificrile i completrile ulterioare, Cartea I, Titlul V: iNu pot fi fondatori, administratori, cenzori i lichidatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru gestiune frauduloas, abuz de incredere, inelciune, delapidare, dare de mit, luare de mit, primire de foloase necuvenite, trafic de influen, mrturie mincinoas, fals, uz de fals, precum i pentru infraciunile prevzute de Legea nr. 31/1990, republicat, infraciunile prevzute de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea i combaterea evaziunii fiscale i infraciunile de splare a banilor prevzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea i sancionarea splrii banilor, cu modificrile i completrile ulterioarei. art. 15, art. 46 alin. (1), art. 47 alin. (1), art. 57 alin. (6) din Legea nr. 1/2005: iNu pot fi membri fondatori, administratori i cenzori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabili sau au fost condamnate prin hotrire judectoreasc definitiv pentru infraciunile de corupie, splare de bani, evaziune fiscal, gestiune frauduloas, abuz de incredere, fals, uz de fals, inelciune, delapidare, mrturie mincinoas, dare sau luare de mit, precum i pentru infraciunile prevzute de art. 112 i 116 din Legea nr. 1/2005i. iMembrii consiliului de administraie nu pot fi asociai, acionari, administratori, directori executivi sau cenzori in societile comerciale care au acelai obiect de activitate cu cel al societii cooperativei. art. 161 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare: i(2) Nu pot fi cenzori, iar dac au fost alei, decad din mandatul lor: a) rudele sau afinii pin la al patrulea grad inclusiv sau soii administratorilor; b) persoanele care primesc sub orice form, pentru alte funcii decit aceea de cenzor, un salariu sau o remuneraie de la administratori sau de la societate sau ai cror angajatori sunt in raporturi contractuale sau se afl in concuren cu aceasta; c) persoanele crora le este interzis funcia de membru al consiliului de administraie, respectiv al consiliului de supraveghere i directoratului, in temeiul art. 15314; d) persoanele care, pe durata exercitrii atribuiilor conferite de aceast calitate, au atribuii de control in cadrul Ministerului Finanelor Publice sau al altor instituii publice, cu excepia situaiilor prevzute expres de lege.i art. 57 alin. (6) din Legea nr. 1/2005: iNu pot fi cenzori, iar dac au fost alei sunt deczui din mandatul lor, persoanele care fac parte din consiliul de administraie, soul, soia, rudele i afinii pin la gradul al treilea inclusiv, precum i persoanele crora le este interzis funcia de administrator potrivit prevederilor Legii nr. 1/2005i.

art. 14 alin. (1) i (2) din Legea nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare: - o persoan fizic sau juridic nu poate fi asociat unic decit intr-o singur societate cu rspundere limitat; - o societate cu rspundere limitat nu poate avea ca asociat unic o alt societate cu rspundere limitat, alctuit dintr-o singur persoan. art. 253 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare: iLichidatorii persoane fizice sau reprezentanii permaneni - persoane fizice ale societii lichidatoare - trebuie s fie lichidatori autorizai, in condiiile legiii. art. 3-9 i art. 12 din Legea nr. 241/2005: iNu pot fi fondatori, administratori, directori sau reprezentani legali ai societii comerciale, iar dac au fost alese, sunt deczute din drepturi, persoanele care au fost condamnate pentru infraciunile prevzute in prezenta legei.

9.Aviz asociatie proprietari + vecini pe verticala si pe orizontala, cu acordul comitetului executiv al asociatiei, semnat de membrii acestuia. Prin articolul 42 al legii 230 din 06.07.2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatilor de proprietari, se prevede in mod expres ca fiind obligatorie existenta unui aviz al comitetului executiv al asociatiei si acceptul proprietarilor direct afectati, pe plan orizontal si vertical, in cazul in care se schimba destinatia locuintei in alta decat cea de locuit. Potrivit articolului 21 al aceleiasi legi, comitetul executiv al asociatiei de proprietari este format din presedintele asociatiei de proprietari si un cenzor sau o comisie de cenzori. (in prezent, la registrul comertului se solicita avizul comitetului executiv al asociatiei de proprietari semnat de membrii acestuia, ori declaratie pe propria raspundere a presedintelui asociatiei de proprietari ca nu exista un astfel de comitet). formular cerere inregistrare societate declaratie pe propria raspundere ca sunt indeplinite conditiile de autorizare formular inregistrare fiscala.
Pasul 1

Trebuie sa va fixati: Tipul de societate pentru a fixa baza de impozitare : intreprindere mica microintreprindere (2% impozit) sau intreprindere mare - macrointreprindere (16%

impozit); Se alege ca firma sa fie platitoare de TVA sau nu. Se fixeaza obiectul principal de activitate si obiectele secundare conform Cod CAEN
Pasul 2

Se face rezervarea de denumire Se redacteaza actul constitutiv Cu actul constitutiv (care prevede repartizarea capitalului social) si rezervarea de denumire se merge la banca si se depune capitalul social.
Pasul 3

Incheierea contractului de inchiriere/comodat daca spatiul unde se desfasoara activitatea nu este proprietate. Obtinerea avizului asociatiei de proprietari, vecini, comitet executiv.
Pasul 4

Depunerea dosarului. TAXE: aprox 370 lei incluzand cazierul fiscal. taxe infiintare firma
Pasul 5

A doua zi este termenul de juudecata. Daca totul este in regula, certificatulde inmatriculare se ridica in 2 zile. av.ancapopescu@gmail.com
CE TREBUIE SA MAI STIM

PLATITOR / NEPLATITOR DE TVA In general persoanele care aleg sa fie neplatitori de TVA exercita activitati de prestari servicii destinate persoanelor fizice. Persoanele fizice nu au interesul de a deduce TVA, iar pretul de vanzare pentru un bun / serviciu este acelasi indiferent daca factura este fiscala sau nu. Astfel, un client, persoana fizica va plati aceeasi suma de bani pentru un produs, doar ca in cazul in care furnizorul este neplatitor de TVA, va plati un pret fara TVA, dar marit cu 19%, TVA fiind inclus in pret. In cazul in care furnizorul este platitor de TVA clientul va plati aceeasi suma de bani insa pretul fara TVA al produsului va fi altul, mai mic. Este insa in dezavantaj pentru o persoana sa opteze pentru a fi microintreprindere neplatitoare de TVA, in cazul in care beneficiarii / clientii sai sunt in mare parte persoane juridice. Daca furnizorul nu va simti dezavantajul direct al optiunii de a fi neplatitor de TVA, el va simti cu siguranta refuzul categoric al potentialilor clienti, persoane juridice. Acestea din urma nu vor putea sa isi deduca TVA si vor plati un pret fata TVA marit. Conform Codului fiscal actualizat la data de 01.07.2007: Definiia microintreprinderii Art. 103. - in sensul prezentului titlu, o microintreprindere este o persoan juridic romin care indeplinete cumulativ urmtoarele condiii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent: a) realizeaz venituri, altele decit cele din consultan i management, in proporie de peste 50% din veniturile totale b) are de la 1 pin la 9 salariai inclusiv; c) a realizat venituri care nu au depit echivalentul in lei a 100.000 euro; d) capitalul social al persoanei juridice este deinut de persoane, altele decit statul, autoritile locale i instituiile publice. Art. 104. - (1) Impozitul reglementat de prezentul titlu este opional. (2) Microintreprinderile pltitoare de impozit pe profit pot opta pentru plata impozitului reglementat de prezentul titlu incepind cu anul fiscal urmtor, dac indeplinesc condiiile prevzute la art. 103 i dac nu au mai fost pltitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor. (3) O persoan juridic romin care este nou-infiinat poate opta s plteasc impozit pe venitul microintreprinderilor, incepind cu primul an fiscal, dac condiiile prevzute la art. 103 lit. a) i d) sunt indeplinite la data inregistrrii la registrul comerului i condiia prevzut la art. 103 lit. b) este indeplinit in termen de 60 de

zile inclusiv de la data inregistrrii. (4) Microintreprinderile pltitoare de impozit pe venitul microintreprinderilor nu mai aplic acest sistem de impunere incepind cu anul fiscal urmtor anului in care nu mai indeplinesc una dintre condiiile prevzute la art. 103. (5) Nu pot opta pentru sistemul de impunere reglementat de prezentul titlu persoanele juridice romine care: a) desfoar activiti in domeniul bancar; b) desfoar activiti in domeniile asigurrilor i reasigurrilor, al pieei de capital, cu excepia persoanelor juridice care desfoar activiti de intermediere in aceste domenii; c) desfoar activiti in domeniile jocurilor de noroc, pariurilor sportive, cazinourilor; d) au capitalul social deinut de un acionar sau asociat persoan juridic cu peste 250 de angajai. (6) Microintreprinderile pltitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor pot opta pentru plata impozitului pe profit incepind cu anul fiscal urmtor. Opiunea se exercit pin la data de 31 ianuarie a anului fiscal urmtor celui pentru care s-a datorat impozit pe veniturile microintreprinderilor. Aria de cuprindere a impozitului Art. 105. - Impozitul stabilit prin prezentul titlu, denumit impozit pe veniturile microintreprinderilor, se aplic asupra veniturilor obinute de microintreprinderi din orice surs, cu excepia celor prevzute la art. 108. Anul fiscal Art. 106. - (1) Anul fiscal al unei microintreprinderi este anul calendaristic. (2) in cazul unei persoane juridice care se infiineaz sau ii inceteaz existena, anul fiscal este perioada din anul calendaristic in care persoana juridic a existat. Cota de impozitare Art. 107. - Cota de impozitare pe veniturile microintreprinderilor este: 2% in anul 2007; 2,5% in anul 2008; 3% in anul 2009. Impunerea microintreprinderilor care realizeaz venituri mai mari de 100.000 euro Art. 1071. - Prin excepie de la prevederile art. 109 alin. (2) i (3), dac in cursul unui an fiscal o microintreprindere realizeaz venituri mai mari de 100.000 euro sau

ponderea veniturilor realizate din consultan i management in veniturile totale este de peste 50% inclusiv, aceasta va plti impozit pe profit luind in calcul veniturile i cheltuielile realizate de la inceputul anului fiscal, fr posibilitatea de a mai beneficia pentru perioada urmtoare de prevederile prezentului titlu. Calculul i plata impozitului pe profit se efectueaz incepind cu trimestrul in care s-a depit oricare dintre limitele prevzute in acest articol, fr a se datora majorri de intirziere. La determinarea impozitului pe profit datorat se scad plile reprezentind impozitul pe veniturile microintreprinderilor efectuate in cursul anului fiscal. Baza impozabil Art. 108. - (1) Baza impozabil a impozitului pe veniturile microintreprinderilor o constituie veniturile din orice surs, din care se scad: a) veniturile din variaia stocurilor; b) veniturile din producia de imobilizri corporale i necorporale; c) veniturile din exploatare, reprezentind cota-parte a subveniilor guvernamentale i a altor resurse pentru finanarea investiiilor; d) veniturile din provizioane; e) veniturile rezultate din anularea datoriilor i a majorrilor datorate bugetului statului, care nu au fost cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil, conform reglementrilor legale; f) veniturile realizate din despgubiri, de la societile de asigurare, pen tru pagubele produse la activele corporale proprii. (2) in cazul in care o microintreprindere achiziioneaz case de marcat, valoarea de achiziie a acestora se deduce din baza impozabil, in conformitate cu documentul justificativ, in trimestrul in care au fost puse in funciune, potrivit legii. Procedura de declarare a opiunii Art. 109. - (1) Persoanele juridice pltitoare de impozit pe profit comunic opiunea organelor fiscale teritoriale la inceputul anului fiscal, prin depunerea declaraiei de meniuni pentru persoanele juridice, asociaiile familiale i asociaiile fr personalitate juridic, pin la data de 31 ianuarie inclusiv. (2) Persoanele juridice care se infiineaz in cursul unui an fiscal inscriu opiunea in cererea de inregistrare la registrul comerului. Opiunea este definitiv pentru anul fiscal respectiv. (3) in cazul in care, in cursul anului fiscal, una dintre condiiile impuse nu mai este indeplinit, microintreprinderea are obligaia de a pstra pentru anul fiscal respectiv regimul de impozitare pentru care a optat, fr posibilitatea de a beneficia pentru perioada urmtoare de prevederile prezentului titlu, chiar dac ulterior indeplinete condiiile prevzute la art. 103.

(4) Pot opta pentru plata impozitului reglementat de prezentul titlu i microintreprinderile care desfoar activiti in zonele libere i/sau in zonele defavorizate. Plata impozitului i depunerea declaraiilor fiscale Art. 110. - (1) Calculul i plata impozitului pe venitul microintreprinderilor se efectueaz trimestrial, pin la data de 25 inclusiv a lunii urmtoare trimestrului pentru care se calculeaz impozitul. (2) Microintreprinderile au obligaia de a depune, pin la termenul de plat a impozitului, declaraia de impozit pe venit.

S-ar putea să vă placă și