Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

Propunător:
Data:
Unitatea de învăţământ:
Clasa: I
Disciplina: Religie ortodoxă
Subiectul lecţiei: Maica Domnului - ocrotitoarea copiilor
Tipul lecţiei: consolidare şi sistematizare
Scopul lecţiei: consolidarea cunoştinţelor despre Maica Domnului, pentru a-i aduce cinstirea
cuvenită
Durata: 45 minute

Obiective operaţionale:
La sfârşitul lecţiei, toţi elevii vor fi capabili:
01 - să prezinte date referitoare la Naşterea Maicii Domnului, folosindu-se de cunoştinţele
însuşite;
02 - să recunoască icoanele cu Maica Domnului din mai multe icoane prezentate;
03 - să explice mijlocirea Maicii Domnului înaintea lui Dumnezeu pentru cei care îi cer
ajutorul;
04 - să cânte cu plăcere, exteriorizându-şi propriile trăiri, cântecul Prea Sfântă Născătoare de
Dumnezeu şi Cuvine-se cu adevărat;
05- să explice titlul lecţiei, folosind cunoştinţele însuşite;
O6-să recite din memorie strofe din rugăciuni închinate Maicii Domnului .

Strategia didactică
1.Metode şi procedee:lectura, exerciţiul, explicaţia, observarea dirijată, conversaţia,
problematizarea, cântarea religioasă, demonstraţia cu substitute.
2. Mijloace de învăţământ: imagini cu icoane închinate Maicii Domnului(Naşterea Maicii
Domnului,Buna Vestire,Sfânta familie,Maica Domnului şi pruncul,Adormirea Maicii
Domnului,manual de religie,caiet special de religie,fişă de lucru(icoana Maicii Domnului
colorată de ei).
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală şi activitate individuală şi de
grup.

Resurse
Bibliografice:
1. *** Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii
Ortodoxe Române, Bucureşti 1982.
2. Cucoş, Constantin, Educaţia religioasă, Editura „Polirom", laşi, 1999.
3. Cucoş, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examene de definitivare şi
grade didactice, Editura „Polirom", laşi, 1998.
4. Muha, Camelia, Caiet de religie creştin-ortodox pentru clasa I, Editura „Sf. Mina",
laşi, 2005.
5. Măndiţă, Protosinghel Nicodim, Viaţa Maicii Domnului, Editura „Agapis”,
Bucureşti, 1993.
6. Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Opriş, Dorin, Opriş, Monica, Metodica predării
religiei, Editura „Reîntregirea", Alba lulia, 2000.
7. ***, Viaţa Maicii Domnului/Din minunile Maicii Domnului/ Grădina de flori
duhovniceşti, Editura Episcopia Argeşului, 1994.

1
Scenariul didactic
Metode Mijloace Forme de
Nr. Etapele Ob.
Timp Activitatea profesorului/ Activitatea elevului şi de învăţă- organi- Evaluare
crt. Lecţiei op.
procedee mânt zare
1 2 3 4 5 6 7 8 9

- profesorul salută elevii, rosteşte rugăciunea cu ei(se cântă troparul Învierii


Momentul fiind în perioada Penticostarulu);
1. organiza- 2’ - notează absenţele şi realizează managementul clasei pentru începerea Exerci- Activitate
toric activităţii didactice care urmează să se desfăşoare; ţiul frontală
- elevii răspund la salut, spun rugăciunea şi se pregătesc pentru începerea
activităţii didactice;

Profesorul citeşte o lectură din care ei pot extrage învăţătura / Elevii ascultă Activitate
cu atenţie: Lectura frontală
2. Captarea 7’ Maica Domnului îi ocroteşte pe copiii buni şi credincioşi
atenţiei „Odată, un copil bun s-a rătăcit de părinţii lui. Dumnezeu însă a îngrijit de
el şi l-a trimis tocmai în calea unui om bogat. Omul cel bogat l-a luat la sine
pe copilul rătăcit.
Casa acelui om era aproape de Sfânta Biserică. Lânga casa Domnuli se
afla o cruce mare, pe care era zugrăvit chipul Fecioarei Maria cu pruncul
Iisus în braţe. De multe ori, copilaşul cel rătăcit se uita la pruncul Iisus El
credea că pe Sfânta Cruce stă un copil viu. De aceea, când primea pâine,
copilul o rupea în două, se apropia de Sfânta Cruce, îi întindea şi lui Iisus o
bucăţică şi îi zicea:
-Na, mititelule, mănâncă şi tu. Doar ştiu că vei fi flămând! Şi, Doamne, ce
minune!Pruncul Iisus întindea mâna si primea câte o bucăţică de pâine de
la copilul cel milos.
Dar, de la o vreme, bogatul băgă de seamă la ceea ce facea copilul găsit.El
se mânie şi îl alungă din casa sa, zicându-i:

2
-Acum du-te la mititelul acela, ca să-ţi dea El de mâncare, că eu nu-ţi mai
dau nimic. Copilul cel milos a plecat din casa bogatului. El s-a dus lângă
biserică, s-a aşezat sub Sfânta Cruce, a plâns şi a zis către Iisus:
-Pruncule mic, eu sunt tare flămând...Abia mai stau pe picioare...Dacă poţi
dă-mi ceva să mănânc!Tu ştii, că şi eu ţi-am dat ţie, când am avut.
Şi , deodată, Maica Domnului , fiindu-i milă de copil, s-a dat jos de pe
cruce.Ea a scos de sub braţ o pâine mare, a dat-o băieţelului şi i-a zis:
-Na, puiule!...că cine dă, lui îşi dă. Tu ai dat Fiului meu, lui Iisus.Acum eu
îţi întorc darul, ca să ai ce mânca pentru multă vreme.”
Se adresează elevilor pentru a formula mesajul povestirii / Elevii răspund la
întrebării:
„Ce calităţi avea copilul pe care l-a ocrotit Maica Domnului?” / „...era milos Conver- Activitate Aprecierii
, credincios, darnic, bun,etc.” saţia frontală verbale
„Cui i-a cerut ajutorul copilul când a fost alungat de acasă?...Maicii
Domnului.”
„L-a ajutat Maica Domnului? De ce? / Da, pentru că el era un copil bun şi
credincios.”
„Ce învăţătură pentru sufletul nostru putem noi formula? / Maica Domnului
îi ocroteşte pe copiii buni şi credincioşi.”

3
Precizarea Se anunţă titlul lecţiei : Maica Domnului – ocrotitoarea copiilor şi Explica- Activitate
3. titlului şi a 1’ obiectivele lecţiei. ţia frontală
obiectivelor Se scrie data şi titlul lecţiei pe tablă. / Elevii deschid caietul special şi
manualul

01 24’ Se prezintă elevilor mai multe icoane : Icoana Maicii Domnului cu Explica caietul Activitate Aprecierii
Reactulliza- pruncul,Naşterea Maicii Domnului,Buna VestireFuga înEgipt(Sfânta -ţia special individullă verbale
4. rea şi Familie,Adormirea Maicii Domnului şi li se cere elevilor să recunoască
sistematiza- icoanele în care este reprezentată Maica Domnului. Elevii privesc cu atenţie Activitate
rea şi recunosc icoana în care este reprezentată Maica Domnului. frontală
cunoştinţe- Observa- Icoane ce
lor 02 Se adresează următoarele întrebări:elevii numiţi răspund. rea o
„ Unde aţi văzut voi aşezate icoane cu Maica Domnului? /În biserică, avem dirijată înfăţişează
în clasă şi acasă pe perete.” pe Maica Activitate Aprecierii
„ De ce credeţi că au aşezat părinţii voştri icoana cu Maica Domnului pe Domnului frontală verbale
perete? / ...ca Maica Domnului să ne ocrotească pe toţi ai casei.”
03
Precizare: / Elevii ascultă cu atenţie.
Având-o în suflet şi în icoană pe Maica Domnului ne ducem cu gândul mai Problema Activitate Aprecierii
uşor către ea şi îi cerem ajutorul ori de câte ori avem nevoie. Maica -tizarea frontală verbale
Domnului nu uită niciodată să-i ajute pe cei buni şi credincioşi care îi cer
ajutor.
Observaţie: Explica Activitate
Profesorul împarte câte o iconiţă cu Maica Domnului îndemnându-i că -ţia frontală
atunci când vor avea o supărare sau vor avea nevoie de ajutor să stea în
genunchi şi să se roage Maicii Domnului. Maica Domnului îi va ajuta şi-i va
ocroti dacă se roagă cu credinţă.
Iconiţe cu

4
„Voi o ascultaţi pe mama voastră când vă roagă să faceţi ceva? / Da, o Maica
ascultăm pentru că nu vrem să o supărăm.” Domnului

Precizare: Elevii ascultă cu atenţie.


Aşa şi Domnul nostru Iisus Hristos ascultă rugăciunile Maicii Sale care se Conversa Activitate Aprecierii
roagă pentru noi- o lectură din care ei pot recunoaşte ajutorul dat tuturor -ţia frontală verbale
celor care au mare evlavie la Maica Domnului:
„Cu aproape 500 de ani în urmă, în insula Creta (Grecia) s-a produs un
cutremur. S-au dărămat atunci multe clădiri.
În centrul oraşului, unde s-au întămplat cele mai mari stricăciuni, se afla Lectura Activitate
un atelier de cizmărie. frontală
Oamenii care lucrau acolo erau foarte credincioşi.Pe un perete al
atelierului era pictat chipul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. În faţa
acestei icoane, cizmarii ardeau deseori lumânări şi tămâie, închinându-se
cu evlavie, mai ales când începeau şi sfârşeau lucrul. Peste noapte, câte doi
copii (ucenici) rămâneau să păzească atelierul care era încuiat pe dinafară
de meşterul cel mare.
În noaptea când s-a întâmplat cutremurul, a alergat meşterul să deschidă
şi să scoată copii. Văzând că tot atelierul este dărămat, a socotit că, de
bună seamă, copiii au fost omorâţi sub dărămături.
Apucându-se să caute trupurile lor, deodată a auzit nişte voci lângă
singurul perete care rămăsese întreg. A dat repede la o parte pietrele din jur
şi... i-a găsit pe copii vii şi nevătămaţi.
Uimit, printre lacrimi, meşterul i-a întrebat cum s-a făcut de-au scăpat cu
viaţă. Atunci copii au răspuns aşa:”Când am auzit uruitul cutremurului, am
început să plângem înaintea Sfintei icoane şi ne-am rugat Nascătoarei de
Dumnezeu să ne ajute. Aşa rugându-ne, am văzut că a ieşit din icoană un
acoperământ care s-a aşezat deasupra noastră .După aceea, îndată căzând
pietrele şi lemnele peste acoprământul acela, au rămas acolo, fără a se
apropia de noi. Preasfânta, arătându-ni-se tocmai cum era pictată în
icoană, zicea către noi să nu ne temem. Ea a rămas cu noi până în clipa în
care ne-aţi dezgropat”

5
S-au mirat toţi cei ce au aflat de această minune. Din dragostea lor
către Preasfânta Nascătoare de Dumnezeu, locuitorii oraşului au înălţat în
acel loc o frumoasă biserică. Aici, se păstrează până astăzi icoana pictată
pe zidul fostului atelier. În fiecare an, în ziua de 9 mai, se face aici o mare
slujbă de mulţimire, în cinstea Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu.”

Se adresează elevilor următoarele întrebări pentru a formula mesajul


povestirii / Elevii răspund la întrebări
„Ce au făcut cei doi copii când s-au văzut între zidurile dărămate? / ...Au
început să se roage Maicii Domnului cu lacrimi.” Aprecierii
„Cum l-a venit Maica Domnului în ajutor? / ...le-a ascultat rugăciunea şi i-a Conversa Activitate verbale
acoperit cu un acoperământ şi pietrele nu au venit peste ei ; i-a încurajat să -ţia frontală
nu le fie frică, până nu vor fi scoşi dintre ziduri.”
„Ce învăţătură pentru sufletul nostru desprindem din această lectură? /
..Maica Domnului îi ocroteşte pe copii care se roagă ei cu credinţă.”
„Cum si-au arătat recunoştinţa acei oameni faţă de Maica Domnului care a
salvat copiii? /...au ridicat în acel loc o biserică şi au aşezat la loc de cinste
icoana pictată pe fostul zid al atelierului.”
O6 „Noi cum ne arătăm recunoştinţa faţă de Maica Domnului? / ...asezăm
icoana Maicii Domnului la loc de cinste în casa noastră ; ducem flori la
biserică şi le aşezăm în faţa icoanei Sale; îi închinăm rugăciuni, cântări, etc.” Aprecierii
Problema Activitate verbale
Precizare: Elevii ascultă cu atenţie -tizarea frontală
Un alt mod de a-i arăta Maicii Domnului că o cinstim este să-i urmăm
exemplul ei. Să încercăm să fim buni, ascultători, credincioşi şi mai mult
decât toate,să ne rugăm :
Să recităm acum rugăciunile închinate Maicii Domnului pe care le-am Explica- Activitate
învăţat: ţia frontală
„Maică Pururea Fecioară
Tu care-n cer străluceşti
Mai frumos decât toţi sfinţii
Şi oştile îngereşti.”

6
„Către tine,Maică sfântă,
Înălţăm noi rugi fierbinţi
Ţie îngerii îţi cântă
Şi copiii cei cuminţi.”

„Maică Preacurată,
Te rugăm frumos,
Roagă-te îndată
Domnului Hristos.
Să ne dăruiască
Ajutorul Său
Şi să ne ferească
De tot ce e rău.”

„Primeşte,rogu-ne,Preasfântă,
Ale noastre rugăciuni
Şi le du Celui ce-ascultă
Şi ne-ajută să fim buni.”

„Lângă Sfânta ta icoană


Plecăm îndoiţi genunchi
Pentru tine sunt,Preabună
Lăcrimaţi ai noştri ochi.”

Să cântăm acum:
„Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu miluieşte-ne pe noi” .
„Cuvine-se cu adevărat”
„De ce este numită Maica Domnului şi mama noastră? /...pentru că ea ne
ocroteşte, ne ascultă rugaciunile, ne ajută când avem un necaz, dacă o rugăm
cu credinţă, etc.”
Generaliza- 05 4’ Precizare:
5. rea şi Maica Domnului ne trimite ajutorul ei şi prin alţi oameni credincioşi.

7
asocierea Conver- Activitate Aprecieri
„Cum vă ocroteşte mama voastră? /...mă ajută la lecţii, mă învaţă lucruri saţia frontală verbale
bune, îmi cumpără ce am nevoie, mă îngrijeşte, etc.”
„Cum îi arătaţi voi mamei voastre că o iubiţi? /...o ascultăm, îi facem
bucurii luând note bune, etc.”
Se cere elevilor să formuleze învăţăturile ce se desprind din lecţie./ Elevii
formulează învăţătura:
„Maica Domnului şi mama noastră ne ocrotesc!”

04
Exerci- Activitate
ţiul frontală
O3 Se fac aprecieri generale şi individuale privind atât pregătirea elevilor pentru
O5 lecţie, cât şi implicarea în înţelegerea noilor cunoştinţe.
Se notează elevii care au participat la lecţie. Conver- Activitate Aprecieri
Aprecierea Elevii primesc câte o diplomă prin care profesorul apreciază activitatea lor saţia frontală verbale şi
6. activităţii 3’ de până atunci şi dragostea faţă de Dumnezeu şi Maica Domnului mărturisită diplomă
elevilor prin rugăciune şi fapte bune.
Elevii ascultă aprecierile profesorului.
Precizarea O1-
şi explica- O5 Se anunţă, se explică şi se notează tema pentru acasă:
rea temei 2’ Recitiţi textul lecţiei de la pagina 70.Elevii ascultă explicaţiile.Sunt Explica- Caietul Activitate
7. pentru solicitaţi mai multi elevi să repete ce temă au pentru acasă ţia special frontală
acasă

8. Încheierea 2’ - profesorul rosteşte rugăciunea împreună cu elevii, salută şi iese din sală; Activitate
activităţii - elevii rostesc rugăciunea şi răspund la salut; frontală

S-ar putea să vă placă și