Sunteți pe pagina 1din 3

SALARIZAREA

1.REGLEMENTARE JURIDICA - Codul muncii Titlul IV art.154 - 170

2. DISPOZITII GENERALE

Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca si cuprinde : - salariul de baza - indemnizatiile - sporuri la salariul de baza - adausuri la salariul de baza Salariul de baza se stabileste prin negocierea colectiva sau individuala intre persoanele juridice sau fizice care angajeaza si salariati sau reprezentantii acestora. In raportul de munca intervin doua parti : platitorul venitului si beneficiarul acestuia. Intre cele doua parti se naste o relatie de dependenta, de subordonare :
-

angajatorul- care este orice persoana juridica sau fizica, la care isi desfasoara

activitatea una sau mai multe persoane fizice care presteaza munca in schimbul platii - salariatul care este persoana fizica ce isi desfasoara activitatea la un angajator in baza unei relatii contractuale de munca, in schimbul unei plati. Pentru ca venitul platit de angajator angajatului sa fie considerat salariu, trebuie sa prezinte caracteristicile unei activitati dependente, prin care se pot enumera si urmatoarele : - cele doua parti care intra in relatia de munca (angajator, anagajat) stabilesc de la inceput ; felul activitatii, timpul de lucru, locul desfasurarii activitatii, plata muncii si alte drepturi si obligatii ale fiecarei parti, concretizate in incheierea unui contract individual de munca; anagajatorul va asigura permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca - partea care utilizeaza forta de munca angajatorul pune la dispozitia celeilalte parti salariatul- mijloacele de munca (spatii cu inzestrare corespunzatoare desfasurarii activitatii, imbracaminte speciala, unelte de munca etc.) - persoana care activeaza contribuie numai cu forta ei fizica sau cu capacitatea ei intelectuala (nu si cu capital propriu); - platitorul de venituri de natura salariala suporta si cheltuielile in interesul serviciului pentru angajat (indemnizatie de delegare in tara sau in strainatate, alte cheltuieli de deplasare in interesul serviciului, cum ar fi cele generate de transport si cazare );
1

- platitorul de venit efectueaza plata indemnizatiei de concediu de odihna, precum si a prestatiilor de asigurari sociale de sanatate stabilite de legislatia privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate; - persoana care activeaza lucreaza sub controlul si supravegherea unei alte persoane si este obligata sa respecte indrumarile acesteia, precum si disciplina muncii si prevederile cuprinse in contractul de munca. Negocierea salariului (la angajare sau pe parcursul activitatii ) este, in practica, posibila numai in sistemul privat pentru ca in sistemul bugetar salariul se stabileste conform unor reguli specifice, prevazute in legi speciale. (Statutul functionarilor publici, Statutul personalului didactic etc.) In sistemul privat, angajatorul este cel care hotaraste care sunt atributiile postului ocupat si implicit si salariul aferent muncii depuse. Negocierea salariului presupune nu numai stabilirea cuantumului acestuia, dar si a tuturor elementelor care fac parte din ceea ce tot mai frecvent se numeste pachetul salarial (salariul de baza, avantaje in natura- acordarea unei masini din patrimoniul afacerii, plata unor asigurari medicale, prime pentru diverse ocazii cum ar fi Craciunul, de Pasti, de 8 martie, de 1 iunie, ajutoare de nastere, suportarea cheltuielilor de transport la si de la locul de munca la domiciliul salariatului s.a.) Persoana care va fi incadrata in munca va dobandi, prin incheierea contractului individual de munca, calitatea de salariat si va avea drepturile si obligatile prevazute de legislatia muncii, de contractele colective de munca si de contractul individual de munca. Pentru munca prestata in baza contractului individual de munca, fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat in bani. La stabilirea si la acordarea salariului este interzisa orice discriminare pe criterii de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, aparteneta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala. Salariul este confidential, angajatorul avand obligatia de a lua masurile necesare pentru asigurarea confidentialitatii. 3.SALARIUL DE BAZA MINIM BRUT PE TARA GARANTAT IN PLATA Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, corespunzator programului normal de munca, se stabileste prin hotarare a Guvernului, dupa consultarea sindicatelor si a patronatelor. Angajatorul nu poate negocia si stabili salarii de baza prin contractul individual de munca sub salariul de baza minim brut oral pe tara. Angajatorul este obligat sa garanteze in plata un salariu brut lunar cel putin egal cu salariul de baza minim brut pe tara.Aceste dispozitii se aplica si in cazul in care salariatul este prezent la lucru, in cadrul programului, dar nu poate sa isi desfasoare activitatea din motive neimputabile acestuia, cu exceptia grevei.
2

Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata este adus la cunostinta salariatilor prin grija angajatorului. Pentru salariatii carora angajatorul, conform contractului colectiv de munca sau individual de munca, le asigura hrana, cazare, sau alte facilitati, suma in bani cuvenita pentru munca prestata nu poate fi mai mica decat salariul minim brut pe tara prevazut de lege. 4.PLATA SALARIILOR Salariul se plateste in bani cel putin o data pe luna, la data stabilita in contractul individual de munca, in contractul colectiv de munca aplicabil sau in regulamentul intern dupa caz. Plata salariului se poate efectua prin virament intr-un cont bancar, in cazul in care aceasta modalitate este prevazuta in contractul colectiv de munca aplicabil. Intarzierea nejustificata a platii salariului sau neplata acestuia poate determina obligarea angajatorului la plata de daune-interese pentru repararea prejudiciului produs salariatului. Salariul se plateste direct titularului sau persoanei imputernicite de acesta. Plata salariului se dovedeste prin semnarea statelor de plata, precum si prin orice alte documente justificative care demonstreaza efectuarea platii catre salariatul indreptatit. Statele de plata, precum si celelalte documente justificative se pastreaza si se arhiveaza de catre angajator in aceleasi conditii si termene ca in cazul actelor contabile, conform legii. Nci o retinere din salariu nu poate fi operata, in afara cazurilor si conditiilor prevazute de lege. Retinerile cu titlul de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate decat daca datoria salariatului este scadenta, lichida si exigibila si a fost constatata ca atare printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila. In cazul pluritatii de creditori ai salariatului va fi respectata urmatoarea ordine: - obligatiile de intretinere, conform Codului familiei - contributii si impozite datorate catre stat - daune cauzate proprietatii publice prin fapte ilicite - acoperirea altor datorii Retinerile din salariu cumulate nu pot depasi in fiecare luna jumatate din salariul net.