STUDII ŞI ARTICOLE DE TEOLOGIE SISTEMATICĂ, ORDONATE TEMATIC, PUBLICATE ÎN REVISTA "STU DII TEOLOGICE", ÎNTRE ANII 1929-2001

Asist. Jean NEDELEA şi studenţii: Laurenţiu MITITEL U şi lonuţ PITEŞ 1. TEOLOGIE FUNDAMENTALĂ, DOGMATICĂ ŞI SIMBOLICĂ 1.1. Generalităţi 1.2. Orto şi Heterodoxie 1.3. Revelaţia şi căile ei de transmitere: 1.3.1 Revelaţia 1.3.2 Sfânta Scri ptură 1.3.3. Sfânta Tradiţie 1.3.4. Mărturisiri de credinţă 1.3.5. Sinoade 1.4. Dogmele 1.5. Despre Dumnezeu: 1.5.1. Sfânta Treime 1.5.2. Cunoaşterea lui Dumnezeu 1.5.3. Creato rul şi Proniatorul 1.6. Angelologia 1.7. Antropologia şi căderea în păcat 1.8 Hristologia (Dumnezeu Mântuitorul) 1.9. Pnevmatologia (Dumnezeu Sfinţitorul): 1.9.1. Har şi libert ate 1.9.2. Credinţa şi faptele bune 1.10. Mariologia 1.11. Aghiologia 1.12. Sfânta Cru ce 1.13. Sfintele icoane 1.14. Eclesiologia: 1.14.1 Generalităţi 1.14.2. Fiinţa Biseri cii 1.14.3. Însuşirile Bisericii 1.14.4. Membrii Bisericii 1.15. Sfintele Taine: 1.1 5.1. Generalităţi 1.15.2. Botez 1.15.3. Mirungere 1.15.4. Spovedanie 1.15.5. Euharis tie 1.15.6. Preoţie 1.15.7. Cununie 1.16. Ierurgiile 1.17. Soteriologia 1.18. Esha tologia 2. TEOLOGIE MORALĂ ŞI BIOETICA 2.1.Generalităţi 2.2. Legea morală 2.3. Binele şi răul 2.4. Omul - entitate morală 2.5. Desăvârşirea morală 2.6. Postul şi asceza 2.7. Rugăciunea 2. . Faptele bune

2.9. Lecturile biblice 2.10. Viaţa în concepţia creştină 2.11. Virtutea creştină 2.12. Păcatu .13. Patimi. Aspecte imorale 2.14. Familia 2.15. Munca 2.16. Monahismul 2.17. Pr ogres. Civilizaţie 2.18. Statul 2.19. Patriotismul 2.20. Pacea şi războiul 2.14. Famil ia 2.21. Biserica şi societatea 2.22. Viaţa morală a preotului 2.23. Responsabilitatea morală 2.24. Aproapele 3. ISTORIA ŞI FILOZOFIA RELIGIILOR 3.1. Generalităţi 3.2. Religi a grecilor antici 3.3. Religia romanilor antici 3.4. Religia geto-dacilor 3.5. R eligia Iranului Antic 3.6. Religiile Indiei: 3.6.1 Hinduismul 3.6.2 Budismul 3.7 . Iudaismul 3.8. Creştinismul 3.9. Islamismul 4. FILOZOFIE CREŞTINĂ 5. MISIOLOGIE ŞI ECU MENISM 5.1. Generalităţi 5.2. Generalităţi cu privire la fenomenul sectar 5.3. Teozofia 5.4. Spiritismul 5.5. Ecumenismul 5.6. Drepturile omului 5.7. Secte moderne 1. T EOLOGIE FUNDAMENTALĂ. DOGMATICĂ ŞI SIMBOLICĂ 1.1 Generalităţi ***Enciclica lui Fotie către Pa riarhii orientali (867), I (1930), nr. 2, pp. 56-76. ALEXA, pr. drd. Nicolae, Învăţături dogmatice în "Didahiile" lui Antim Ivireanu, XXIX (1977), nr. 9-10. pp. 708-720. ALEXE, Gh., Idei dogmatice în colinde, II (1950), nr. 9-10, pp. 597-621. ANGHELESC U, Gheorghe, Părintele Profesor Acad. dr. Dumitru Stăniloae -Doctor honoris causa al Universităţii din Bucureşti, prezentare şi bibliografie completă, XLIV (1992), nr. 3-4, p p. 139-172. BALCA, diac. prof. Nicolae, Caracteristici esenţiale ale sufletului cr eştinului autentic, VI (1954), nr. 9-10, pp. 475-495. IDEM, Concepţia despre lume şi v iaţă în teologia Fericitului Augustin, XIV (1962), nr. 3-4, pp. 183-202. BRIA, pr. pro f.. Ion, Coordonate ale teologiei ortodoxe române, XXV (1973), nr. 5-6, pp. 318-32 8.

IDEM, Interpretarea teologiei patristice, XXXVII (1985), nr. 5-6, pp. 347-355. I DEM, Teologia faţă în faţă cu Biserica de azi, XLII (1990), nr. 1, pp. 3-7. IDEM, Teologia română modernă, XLII (1990), nr. 1, p. 142-144. IDEM. Ortodoxia şi semnificaţia ei azi, X LIV (1992), nr. 1-2, pp. 3-17. CHIŢESCU, prof. dr. Nicolae şi RADU, pr. prof. dr. Du mitru, Catedra de Teologie Dogmatică, Teologie Fundamentală şi Istoria Religiilor, XXX III (1981), nr. 7-10, pp. 547-567. CHIŢESCU, prof. Nicolae, Esenţa doctrinară a celor trei mari confesiuni, I (1949), nr. 9-10, pp. 763-780. IDEM, Contribuţia Bisericii Egiptului la opera dogmatică a Bisericii Creştine, VIII (1956), nr. 1-2, pp. 40-58. CITIRIGĂ, pr. drd. Vasile, Temeiurile dogmatice ale valorii vieţii umane, XXXVI, (1 984), nr. 9-10, pp. 630-641. COMAN, pr. asist. dr. Constantin, Teologia şi Duhul S fânt la Sfinţii Trei Ierarhi, XLII (1990), nr. 2, pp. 130-137. CORNEANU, pr. conf. N ., Frumuseţea ca atribut al Dumnezeirii, XI (1959), nr. 5-6, pp. 297-314.. CLEMENT , Olivier, Ortodoxie, cultură, istorie (traducere), XLVI (1994), nr. 4-6, pp. 38-4 8. CORNIŢESCU, magistr. Constantin I., Idei dogmatice în Cuvântările Sfântului Ioan Hrisos tom la praznicele împărăteşti, XVII (1965), nr. 7-8, pp. 441-450. COSTACHE, diac. asist. drd. Doru, Communio, Părintele Dumitru Stăniloae şi raţiunea eclezialcolocvială a existenţe i, LIII (2001), nr. 3-4, pp. 62-81. CRAINIC, Nichifor, Ortodoxia - concepţia noast ră de viaţă, XLV (1993), nr. 3-4, pp.3-12. IDEM, Genialitate şi sfinţenie, XLV (1993), nr. 1-2, pp. 101-U0. DRĂGULIN, pr. asist. dr. Gheorghe I., Sfântul Dionisie Pseudo-Areo pagitul şi Teologia sfârşitului vieţii pământeşti a creştinului, XLV (1993), nr. 1-2, pp. 36FECIORU, pr. lect. Dumitru, Probleme dogmatice şi sociale în Evanghelia după Ioan, V (1953), nr. 3-4, pp. 210-224. FRĂCEA, drd. Ilie, Idei teologice în "Imnele paradisul ui" ale Sfântului Efrem Sirul, XXXI (1979), nr. 5-10, pp. 603-616. LOSSKY, Vladimi r, Credinţă şi teologie (traducere), XLII (1990), nr. 1, pp. 63-76. NEAGOE, pr. drd. G heorghe, Elemente de teologie fundamentală în prefeţele Mineielor episcopului Chesarie de Râmnic, XXIX (1977), nr. 9-10, pp. 699-708. POPESCU, pr. drd. Ion, Aspecte dog matice în Didahiile mitropolitului Antim Ivireanu, XLIII (1991), nr. 3, pp. 100-12 0. POPESCU, pr. prof. dr. Dumitru, Esenţa sintezei dogmatice a Părintelui Dumitru Stăn iloae, XXXV (1983), nr. 7-8, pp. 581-586. IDEM, Transfigurare şi secularizare. Mis iunea Bisericii într-o lume secularizată, XLVI (1994), nr. 1-3, pp. 35-42. POPESCU, prof. Teodor M., Teologia ca ştiinţă, VI (1937), vol. 1, pp. 3-30. IDEM, Tratatul lui Justinian contra lui Origen. Studiu şi traducere, IV (1933), pp. 17-66. PREDA, Rad u, Patru meditaţii despre discursul teologic, XLV (1993), nr. 3-4, pp. 130-135. RA DU, magistr. Dumitru Gh., Structura actului religios după doctrina ortodoxă, VI (195 4), nr. 3-4, pp. 131-157. IDEM, Părintele Profesor Dr. Dumitru Stăniloae la 80 de an i. Personalitatea şi gândirea sa teologică în contextul ortodoxiei româneşti, XXXV (1983), n r. 9-10, pp. 686-699. RUS, prof dr. Remus, Coordonate ale gândirii teologice a Sfânt ului Irineu de Lyon, LIII (2001), nr. 3-4, pp. 3-15. REZUŞ, pr. prof. Petru, Preoc upări şi studii de teologie sistematică, XX (1968), nr. 5-6, pp. 389407. IDEM, Învăţătura des re religia subiectivă din punct de vedere interconfesional, X (1958), nr. 5-6, pp. 366-375. IDEM, Temeiurile credinţei retigioase,VIII (1956), nr. 9-10, pp. 554-566 . IDEM, Elementele componente ale religiei creştine, XIII (1961), nr. 9-10, pp. 52 7-543. IDEM, Divinitatea creştinismului, XIV (1962), nr. 3-4, pp. 131-146. ROVENŢA, diac. prof. Haralambie, Esenţa şi rolul credinţei în teologie, III (1932), vol. 1, pp. 1 747.

drd. pp. pp. 1332.1. Irineu. 3-4. pp. XXII (1970).STEREA. 7-8. 12. Câteva studii dogmatice publicate in Bulgaria în ultimii ani. Les idées calvinis tes du patriarche Cyrille Lucaris. STAN. pr. magistr. 384-406. Gheorghe. Păstrarea dreptei credinţe în lumina epistolelor pauline. VASILESCU. prof. I. pp. nr. prof. pr. TODORAN. diac. VASILE. Nic. 34. nr. nr. magistr. 12. XXXV (1983). VII (1955). 3-4. 5-8. 167-1 74. Sfânta Scriptură. doctrina. Adrian. nr. 444-461. 5-6 . pp. Revelaţie şi eshatologie. Isidor. 31-74. nr. XXIII (1971). PRELIPCEANU. pp. VII (1938 1939). Teodor. Elemente dogmatice în prefeţele cărţilor de cult româneşti tipă ite între 15611716. Teologia Revelaţiei în opera Părintelui Dumitru Stăniloae. N. . NICOLAESCU. Euge n. 333-343. Sfânta Scriptură în Biserica noastră. Cercetarea teologică în domeniul Istoriei Dogmelor. XL (1988). lect. XXXIV (1982). 1-2. nr. prof. nr. pp. 7-8. 1-2. 48-61. Dumitru. dr. 1-2. nr. CRISTESCU. Sfântul Vasile cel Mare în Teologi a Sistematică ortodoxă română în ultimii treizeci de ani. răspândirea şi influenţa maniheismului. pp. pr. F. Tradiţie şi Mărturisire în dialogul teologic dintre Biseric a Evanghelică Luterană din R. p. nr. 5-6. 1. RĂMUREANU. p . Vladimir şi MARCU. 127-129. prof. Emilian. STREZA. 7-8. pp. 546-556. pr. pr. XXIII (1981). XIII (1 961). Nicolae. Tache. Hristov Iordanov.2. 5 1-57. p r. HOLBEA . pp. Bogomilismul. pp. 139-149. nr. Structura şi cunoaşterea adevărului revelat.. 179-196. dr. Dr. 686-699. pp. 1-2. 4. magistr. CORNIŢESCU. XI (1959). Nicolae. 125-137. pp. pp. arhid. Ion. LIII (2001). Ion. 516-527. pp. BRIA. diac. XXI (1969).3. XXIX (1977). asist. conf. Gri gorie. l.. La terminologie revélationelle dans la théo logie contemporaine. XXVI (19 74). 3-4. Consideraţii generale. 39-60. pp. GRĂJAR. Sfânta Scriptură şi Tradiţia. lect. interpreţi ai Sfintei Scripturi. Originile. 316. VÂLCU. diac. prof. nr. Materialismul medical. XXIV (1972). nr. pr. drd. n r. Gh . nr. IDEM. pr. III (1932). IONESCU. XV (1963). 46-57. pp. 173-189. nr. prof. Cuvântul lui Dumnezeu în viaţa Bisericii. 82-93. pr. Alexandru. pp. Revelaţia *** Descoperirea dumnezeiască şi modalităţile ei de exprimare spre mântuire. nr. pp. pp. magistr. 1. nr. VI (1954). 503-513. nr. Const. prof. JARPĂLĂU. Sandu. XXXIV (1982). Sfânta Scriptură BALC A. N1C ULCEA. Relaţia teologie-ştiinţă în gândirea Sfinţilor Părinţi. nr. MIHĂLCESCU. Scriptură. LII (2 001).3. Germania şi Biserica Ortodoxă Română. Orto doxie şi Heterodoxie BACONSKY. Gr igore.2. X (1958). 1. nr. Biblia în sistemul filozofic hegelian. pp. Lupta ortodoxiei contra arianismului. Ioan. drd. LII (200 r. Dogmă şi Predică. Ioan . Sfinţii Trei Ierar hi. vol. XXXIX (1987). 102-126. Principiul ico nomiei din punct de vedere dogmatic. nr. MORARU. drd. XXVIII (1976). nr. pr. p. XI (1959). 22-37.. 466-474. Temeiuri doctrinare ale rugăciunii pentru cei răposaţi. 9-10. drd. asist. XLIII (1991). ŞTEFAN. VASILESCU. 9-10.pp. Revelaţie. 398408. pp. nr. pr. XIII (1970). nr. 5-6. DRĂGULIN. dr. Gh. 1-2. Valoarea interpretării tipologice a Vechiului Testament. pp. 423-436. diac. 5-6. 3-4. prof. 4. 79-84. 3.

Despre inspiraţia Sfintei Scripturi. 7-8. 7-8. M.3.POPESCU. III (1932). nr. XXII (1970). . 1-2. pr. PITTERS. asist. 7-8. Dan. 57-64. Sfânta Scriptură şi Tradiţia . 1-2. pr. 4. IDEM. nr. Adrian N. nr. dr. 398408. IUHAZ.3. 3-4. Ion. dr. conf. . Sinodul de la Constantinop ol din 879-880 şi actualitatea hotărârilor lui. pp. drd. 517-522. diac. XXXIV (1982). 585-599. Sfânta Tradiţie în Biserica Ortodoxă spre deosebire de celelalte Biserici. pp. MOLDOVAN. XVI (1964). XXXIII (1981). 633-647. nr. Tradiţia şi tradiţiile (traducere). 3-4. pp. nr.. prof. prof. LOSSKY. nr. 615-633. pp.4. mitr. Simbolul Niceo-cons tantinopolitan. asist. Sinoadel e COMAN. 284-286. Mărturisire a de credinţă a arhiereilor ortodocşi. nr. XXX (1978). Însemnătatea şi rolul Mărturisim de cr edinţă în teologia şi viaţa Bisericii. Sabin. pr. Importanţa şi rol ul Mărturisirii de credinţă în viaţa Bisericii -Scriptură. nr. Teodor. Ilie. XXXVI (1984). STĂNILOAE. TODORAN. 7-10. nr. nr. nr. 159-172. 7-8. drd. St elian.3. TOFANĂ. POPESCU. Câteva date introductive asupra Sfintei Scripturi. 3-4. nr. 534-546. prof. Ion. MIHĂLCESCU. ID EM. magistr.. 606-613. XXXII (19 . 1. Aspecte dogmatice permanente ale Sfintei Tradiţii. JIVI. XLIII (1991) . Simio n. pp. Tradiţie şi tradiţii (traducere ). 5-6. prof. 401-431. nr . pr. dr. Problemele dogmatice ale Sinodului V Ecumenic. pr. Atenag ora. nr. pr. 174-185. pp. Ioan G.. V (19 53). IONIŢĂ. XLIV (1992). Irineu. Les idées calvinistes du patriarche Cyril le Lucaris. STAN. Adrian. Sfânta Tradiţie văzută de Sfântul Irineu al Lyonului XXIII (1971). p. pp.temeiuri biblice. nr. XXV (1973). Valoarea ecum enică a Simbolului Niceoconstantinopolitan. Sfânta Tradiţie BRIA. nr. Dumitru. pp. 1600 de ani de la Sinodul II Ecumenic. pp. 1-2. XXV(1973). vol. Caracterul permanent şi mobil al Tradiţiei. XXXII (19 nr. 149-165. pp. 277-283. IONIŢĂ. 5-6. sinteză a învăţăturii dogmatice a Bisericii. lect. 614-619. drd. Sfânta Tradiţie în viaţa Bisericii . conf. F. nr. XXXVII (1985). pp. 384-406. Viorel. IONESCU. 5-6. prof. dr. Alex. Mărturisirile de credinţă CATRINA. nr. Ioan I. în Apu s. 312-346. conf. 1. nr. 7-8. Tradiţie şi Mărturisire. pr. Viorel. 1. DUMITRESCU. 316. Aurelian. 169-181. I. Hermann. Istvan. 265-276. pr. pp. drd. XVI (1964). pp. XXXIV (1982). Vladimir. XXXVII (1985). Consideraţii generale. nr.. VERZAN. nr. 9-10. pp. drd. pp. XXXII (1980). p p. nr. Tradiţie şi Mărt urisire în dialogul teologic dintre Biserica Evanghelică Luterană din R. p. 357-485. pp. 513.. dr. 25-51. 9-10. pr. Scriptură.3. pp. prof. Actualitatea pastoral-misionară şi adâncimea teologică a interpretării scripturistice a arhiepiscopulu i Petru Hrisologu. 451-458. Aurel. pr. pp. IV (1952). Laicii şi citirea Sfintei Scripturi în evul mediu. NICULCEA. pp. nr. pp. 5-8. Germania şi Biserica Ortodoxă Română. 3-4. XXVII (1975). pp. DE ELEAS. magistr. Sfânta Tradiţie sau Sfânta Predanie. 1-2. Sinodul VI Ecumenic şi însemnătatea lui pentru ecumenismul actual (teză de doctorat) . XXXIII (1981). XXII (1970). 329352.5. Rolul şi importanţa Mărturisim de credinţă în teologia şi viaţa Bisericii. 7-10. VII (1955). pr. 5-6. Primirea tradiţiei în timpul de az i din punct de vedere ortodox. pp. 3-4. ICĂ. 1.

pr.MANEA. Dogmă şi Predică. Propunerile dogmatic e pentru rezolvarea disputei despre "Filioque" (traducere). Învăţătura despre Sfântul D uh şi Biserică. prof. 3-4. Noţiunea dogmei. nr. 568-573. prof. Nicolae. Lucia n. nr. VI (1954). prof. nr. pp. pr. pp. IDEM. Adrian. prof. Augustin despre Sfânta Treime după tratatul "De Trinitate". 5 -6. 266-316 . XX (1969). XIII (1961). 546-560. Sinodul I Ecumenic de la Niceea.4. nr. nr. nr. JURCA. pp. XV (1963). 5-1 0. 3. pp. 578-591. De spre Prea Sfânta Treime. XLI (1989). Împăratul Justinian. nr. 45-53. 5-6. XXV (1973). nr. Cristişor. VASILIU. pp. Romul. Constantin-Eugen. nr. 426-444. pp. nr. 232-241. 3-49. 166-188. IDEM. 7-8. Sinodu l V Ecumenic şi papalitatea. MOLTMANN. drd. pp. nr. MUNTEANU. XXI (1969). IDEM. Ion. Gh. 3-4. Aurel. XVI (1964). pr. pp. pp. Sinodul al II-lea Ecumenic de la Constantinopol (381). Vlăduţ. nr. 534-572. 5-6. Existenţa lui Dumnezeu la Kierkegaard şi Hegel în perspectiva învăţăturii ortodoxe. TURCESCU. 7-8.5. nr. pp. pr. Sfânta Treime. nr. pp. Consideraţii interconfesionale privind ontologia divi nă. Simbolul niceean. pp.. pr. 627-632. Şt. drd. pp. 82-92. IDEM. Învăţătura Bisericii Ortodoxe despre Sfânta Trei me. TODORAN. XXV (1973). 1-2. pr. nr. CRISTESCU. VII (1955). GRIGORAŞ. 347-364. pp.5. pp. Dogmă şi cult. Dogmele CHIŢESCU. pp. pp. 1. Dumitru. XXXI (1979). STĂNILOAE. 173-190. XXIX (1977). drd. XVII (1965). 90-99 . ICĂ. 5-10. Dometie. STĂNILOAE. Sinoadele în cultul şi iconografia Bis ericii Ortodoxe. pp. nr. 676-685. V (1953). Rene. Condamnarea lui Fotie de Sirmium. XV (1963 ). 7-8. Revelaţie. pp. XXV (1973). pp. Ioan. XLII (1990). 1-2. Dogma S fintei Treimi. Condamnarea ereziei lui Arie. VALDMA N. drd. XXVI (1974). drd. XXVII (1975). pp. prof. 1-2. pr.1. 79-99. Ioan. Sfântul Grigorie Palamas şi Teologia trinitară. Despre Dumnezeu CALC IU-DUMITREASA. Liviu. pp. 327-387 IDEM. Despre sinodali tate. drd. 6079. icoană a iubirii. XLIII (1991). 4-6. 39-63. Grigore. Tipuri de sinoade prevăzute de Sfintele canoane. nr. Conceptul de Dumnezeu în teologia lui Karl Barth. n r. Crucea lui Hristos şi Sfânta Treime (traducere). dr. 7-8. XXIV (1972). 5-6.. V (1953). 2. 3-4. n r. Dogma şi viaţa creştină. XXXI (1979). pp. Sfânta Treime şi s obornicitatea Bisericii. 9-10. 621-627. pp. 155-164. 333-356. 303-321. 1-2. prof. IDEM. Problema sinodului ecumenic în sfintele canoane. drd. Jürgen. prof. Fiinţa Dogmei. nr. Sfânta Treime BRIA. VI ( 1954). 9-10. Sfân ta Treime. Traian. STAN. 39-64. Implicaţiile sacramentale ale relaţiil or trinitare. 520-534. arhim. Dogmele şi valorificarea lor în viaţa credincioşilor ortodocşi. p p. magistr. drd. 15-61. 3. nr. XLVII (1995). Isidor. XXVII (1975). Simbolul constantinopolitan. N icolae. 188-209. pp. magistr. 7-8. FER. nr. RĂMUREANU. 1. p. pr. pp. 5-6. nr. pr. NICULCEA. Importanţa vechilor sinoade ecumenice şi problema unui viitor Sinod ecumenic. pr. pr. nr. S tudii recente despre Filioque. prof. nr. nr. drd. 5-6. XXIII (1971). Dumi lru. 127-129. XXXVIII (1986). nr. 471-506. XXXIV (1982). 1. XXII (1970). MANOLACHE. 3-4. pp. . 3-4. 3-4. Sinoadele de la Sirmium dintre anii 348-358. nr. Doct rina Fer. magistr. IDEM. Ioan L. nr. pp. GRECU. BROSCĂREANU. structura supremei iubiri.

Florin. cu referire speciala la Sf. N. IDEM. BRANIŞTE. 1-2. pp. 122-136 . Nicolae Cabasila. Ion I. IX (19 57). conf. 588-599. Teodicee şi cosmologie la Sfântul Grigore de Nyssa. Pronia dumnezeiască şi libertatea persoanei în gândirea lui Origen. drd. 139-149. BELU.7. pp.6. D. Cunoaştere în dreapta credinţă. 5-6. pr. dr. Constantin. pp. 5-6. Ion I.3. ierom. 396-406. magistr. BRIA.. pp. Remus. 75-81. 53-64. nr. ANGHELESCU. 1-2. prof. 50-74. Sfinţii Părinţi despre trup. Actualitatea problemei.5. magistr. 3-4. nr. magistr. nr. Pro sul în cunaşterea lui Dumnezeu. pr. nr. nr. Aspec te ale antropologiei Vechiului Testament. nr. Despre învierea trupurilor şi natura lor după înviere. lect. pp. 5-6. nr. 1-2. drd. Trăsături umaniste în spiritualit atea bizantină. Mântuitorul Iisus Hristo s şi sfinţit îngeri după Epistola către coloseni a Sfântului Apostol Pavel. I. Rugăciune şi cun oaştere în învăţătura ortodoxă. nr. pp.2. pp.. nr. Dumitru. IX (195 7). nr. Problema ecologică în lumina învăţăturii creşt .falsificare a cunoaşterii adevărului. Const. Tache. în viziunea origenistă. Cunoaşterea ocu lta . Nicolae. Condiţiile colaborării raţiunii cu credinţa în opera Fericitului Augustin . drd. pr. 216-221. VII (1955). asist. nr. Rolul îngerilor în iconomia mântuirii după Noul Testament. 673-686. Anca. pp. 14-37. pp. . XXIX (1977). 37-53. IX (1957). drd. 4. XLIV (1992). 62-93. nr. 3-4. XXVI (1974 ). 3-4. nr. magistr. drd. Cunoaşterea lui Dumnezeu după Sfântul Maxim Mărturisitorul. LII (2000). Marin. pp. Creatorul şi Proniatorul MANOLACHE. VII ( 1955). prof. nr. nr. 370-384. pp. XXXIV (1982). 310-325. 9-10. Unitatea şi integritat ea creaţiei în scrierile Sfântului Apostol Pavel. 3-4. STĂNESCU. Concepţia antropologică a lui Clement Alexandrinul. Un capit ol de angelologie: creaţia. Angelologia MANOLACHE. BODOGAE. VI (1954). Marin. RĂDUCĂ. Credinţă şi cunoaştere în creştinism. natura şi căderea îngerilor. nr. Gheorgh . Antonie. Grigorie de Nissa. magistr. D ometie. pp. XXX (1978). 216-224.. 5-8.. 3-4. pr. VIEZUIANU. pr. XXVII (1975). Isidor. pp. pp. 567584.VI1I (1 956). magistr. pr. Cunoaşterea lui Dumnezeu ACHIMESCU. STAMATE. XLV (1993). ONIŞOR. pr.. lect. Anca.. 9-10. FRUNZĂ. 299-309. 1. Gheorghe N.. pr. 5-6. prof. pr. Aug. 174-188. 368-385. 640-649. 497-506. nr. pp. 264-270. nr. mag istr. pp. STEREA. pp. pp. pp. nr. 3-4. nr . Cunoaşterea lui Hristos în Duhul Sfânt. Aspecte ale Providenţei şi lucrării de mântuire în Cazania lui Varlaam. X (19 58). V. nr. 5-6. 9-10. XX IX (1977). Relaţia dintre cunoaştere şi credinţă în învăţătura ortodoxă.1. magistr. dr. Teodor. pp. pp. 910. nr. BIDIAN. pp. XLI (1989). Polemica antignostică p rivind crearea lumii. 1. 1-2. NĂSTASE. Alex. LI (1999). prof. pp. 7-8. dr d. X (1958). XLI (1989). BĂLAN. Dumitru. 4.VII (1955). nr. PLĂMĂDEALĂ. 313-327. Antropologia şi căderea în păcat ABRUDAN. TOD ORAN. GALERIU. protos. pr. pp. nr. 3-4. PAVEL. pr. 145-151. MANOLACHE. Vasile. C. XXXV (1983). 1. pp. Principiul iconomiei din punct de vedere dogmatic. XXXIV (19 82). nr. X (1958). Aprecieri despre libertatea şi posibilitatea omului de a cunoaşte şi înţelege natura di vină şi pe cea creată. 592-602. 5-6.5.

Consideraţii asupra armoniei primordiale şi asupra rolul ui sfinţeniei în restabilirea ei. nr.. Vladimir. magistr. pp. prof. 5-6 . 120-138. XXIX (1977). 585-602. nr. 249-263. 403-423. Grigorie T. 7-8. drd. nr. pp. 5-6. nr. XLI (1989). XXIX (1977). X (1958). pp. Despre Întruparea Unuia-Născut şi că Hristo s unul este şi domn după Scripturi (traducere). 7-8. drd. nr. BUTNARU. 30 de capete împotriva lui Sever de Antiohîa (traducere). 67-84. Ioan. nr. POPESCU. nr. pp. pr. nr. drd. 7-8. 4.. . nr. 3-53. XLV (1993). 4. 417-429. STĂNILOAE. IDEM. drd. lect.8. 523-534. Hristologia (Dumn ezeu Mântuitorul) SFÂNTUL CHIRIL AL ALEXANDRIEI.. Orest. nr. X (1958). Jurgen. asist. prof. nr. 2. Bisericii şi suflet în co mentariul său la Cântarea Cântărilor. 511519. Dumitru. LI (1999). pr. pp. LOSSKY. Ioan I. nr. 5-6. XLIX (1997). Irineu. Chip şi asemănare în teologia romano-catolică şi în cea ortodoxă. Învăţătura despre Întrupare la Fericitul Augustin. pp. 51-63. dr. BUZESCU. 3. C. Logos şi Kyrios în "Stromatele " lui Clement Alexandrinul. Învăţătura despre "Fiul Omului" în Sfintele Evanghel ii. Concepţii hristologice în imnele neoprotestante privite din punct de vedere ortodox. pp. pp. Costache. nr. XLII (1990). Ştefan. nr. prof. chi p al lui Dumnezeu şi drepturile omului (traducere). III (1951). 1-2. dr. prof. învăţătura despre suflet în cărţile Vechiului Testament. BUZDUGAN. pp. Ştefan. nr. protos. prof. XLIII (1991). pp. nr . XXXIX (198 7). XLV (1993). 78. Concepţia platonică despre suflet. COMAN. 632 -638. RĂMUREAN U. 470-489. 9-10. Vasile. Jertfa Domnului în cărţile de ritual ale Bisericii.. Omul. pr. Antropologia Vechiului Testament . 165-173. VII (1955). XLIII (1991). pr . Hristologia. Concepţia Sfântului Justin Martirul şi Filozoful despre suflet. Logosul în "P rotrepticul" lui Clement Alexandrinul. nr. 12-46. BUCEVSCHI. 3-4. drd. MOLTMANN. 1 -2. pp. Leon Gh. 93 -110. BUDE. MARCU. 5-10. Omul nou şi umanitatea în Hristos prin lucrarea Duhu lui Sfânt. ARION. Concepţia despre om şi mântuire în Confesiunea Augustană. 26-39. XLIV (1992). pr. Petr u. IDEM. Gh. SEMEN. B UCHIU. Nestor. nr. drd. pp. 44-48. 1.. nr. XXXI (1979). Ion. ierod. nr. prof. Cristian. 9-10. 20-37. "Omul cel nou" în concepţia antropologică a Sfântului Apostol Pavel. nr. 544-561. IDEM. drd. VORNICESCU. IDEM. Gheorghe. STĂNESCU. 1. pp. pp. nr. 78. 532-545. pr. nr. 3-4. XXV. 96-107. 388-400. 27-44' SĂNDULESCU. pr. Ioan G. Învăţătura Sfântului Grigorie de Nyssa desp re căderea omului şi păcatul originar. LEONŢI U DE BIZANŢ. XXXVI (19 84). lisus Hristos în viaţa duhovnicească. Chip şi asemănar e (traducere). VII (1957). pp. pp. pr. pp. 5. POP. pp. XXVIII (1976).BUCHIU. 7-8. nr. 3-4.pp. VIII (1956). XXV ( 1973). pp. drd. Spirit umanist şi elemen te de antropologie în gândirea patristică. 48-71. pp. pp. 9-10. pp. prof. pp. XVIII (1966). 672-68 . nr. pr. lisus Hristos Dumnezeu Mântuitorul. 3-4. Învăţătura Sfântului Grigorie de Nissa de spre "Chip şi asemănare". pp. 1. Caracterul comunitar al chipului lui Dumnezeu în om. magis tr. 1-2. Ob servaţii asupra prosopopeei sufletului şi trupului atribuită lui Mihail Choniatul. Nicolae. drd. nr.. drd. 218-230. CRISTESCU. 356-368. XXIX (1987). nr. N. magistr. 41-59. Origen despre Logos. nr. pp. BRIA. Persoana şi invidivul .două entităţi diferite. pr. XXII (1970). 1-2. XLI (1989). XXI V (1972). pp. acad. pp. diac. pr.

IDEM. TACHE. drd. 910. 692720. Nicolae V. nr. NICULCEA. Biserică şi suflet în comentariul său la Cântarea Cântărilor. 5-6. XXVI (1975).. Iconomia şi roadele Învierii Domnului. 9-10. SAVIN. 512-528. pp. 627-632. pp. Kenoza lui Hristos şi aspectul Kenotic al Bisericii. pp. XXIII (1971). 26-35. 26-43. 5-8. 70-104. IDE M. pp. pr. Teologia Logosului la Sfântul Maxim Mărturisitoru l. Hristologie şi iconologie în disputa din secolele VIII-IX. pp. CHILEA. 7-8. 230250. nr. XXV 1973). pp. pp. ierom. 9-10. 55-72. 159-167 . 230-250. STĂNILOAE. Despre condacul Naşterii . XLI (1989). Mântuitorul lisus Hristos şi sfinţii îngeri după Epistola către Coloseni a Sfântului Apostol Pavel. . Mântuitorul Iisus Hristos în lumina Sfintelor Evanghelii . Ilie. MOLDOVAN. nr. pr. Faptul Răscumpărării în ciclul învierii. pp. 349-359. 3-4. 687-700. drd. XXIII (1971). nr. XXXI (1979). CLEMENT. nr . 7-8. pp. pp. 7-8. pr. Ioan. TURCESCU. nr. 5-10. p r. 466-482. pr. nr. 519-534. XVI (1964). 1-2. pp. Logos şi Theosis. Legătura interioa ră dintre moartea şi învierea Domnului. Faptul Răscumpărării în imnografut Bisericii Ortodoxe. Iisus Hristos în izvoarele antice profane. Petru. Faptul Răscumpărării în ciclul vieţii publice a Domnului. Poziţii protestante şi ortodoxe rece nte despre întrupare. Hristologia în lumina tradiţiei canonice a Bisericii Ortodoxe. pp. magistr. pp. 3-4. Hristologia Sfântului Chirii al Alexandriei. nr. nr. XXXI (1979). 3-4. pp. Sterea. Adrian. pr.IDEM. nr. nr. nr. 1-3. 546-555. Olivier. 1-2. nr. pp. p. nr. Constantin. pp. H ristologia în teologia contemporană. pr. IDEM. XIV (1962). XXVII (1975). REZUŞ. 682-690. nr. Paştile . drd. Virgil. 5-6. 5-6. Nîcolae. CRĂCIUNAŞ. 406-431. drd. XXIX (1977). 75-81. XXXIV (1982). 7-25. pp. nr. Jürgen. pp. 1-4. drd. prof. Întruparea Mântuitorului după cele trei confesiuni creştine. GÂNDEA. pp. C oborârea la iad a lui Iisus Hristos. NEAGU. 3-4. Sfântul Atanasie cel Mare despre Întruparea Logosului şi mântuire. XXXVI (198 4). IDEM. XXII (1970). drd. pp. Studii de hristologie în teologia românească. SANDU. pp. pp. pr. IDEM. 1. nr. praf. 267-283. nr. nr. 5-6. pp. Vasile. 115-140. 493-514. nr. nr. 186-211. pp. pp. nr. nr. 211-223. MIHOC. XXII (1970). La théologie de la Résurrection dans l'oeuvre de Saint Maxime le Confesseur. IDEM. nr. 575-585. 9-10. pp. nr. XXVI (1974). pp. loan. XXXIII (19 81). Expl icarea la textul kenotic din Filipeni 2. Faptul Răscumpărării în ciclul întrupării. JOIŢA. Alexandru. 9-10. ierod. prof. 516-527. Irineu. X (1958). 3-4. pp. MIHOC. DURĂ. Faptul Răscumpărării şi diavolul în imnografia Bisericii. XXII (1970). IDEM. CHIŢESCU. 275-287. pp. XXII (1970). 4-6. 5-6. pp. dr. XXIII (1971). Sebastian. nr. 1-2. XXII (197 0). XXIII (1971). 28-40. asist. XX (1968). IDEM. nr. Ioan Gh. arhim . Faptul Răscumpărării în ciclul Sfintelor Patimi. GHEORGHESCU. 5-13. IDEM. 666-673. nr. XXIV (1972). drd. 3-4. Dumitru. Hristologia Sfântului Ioan Damaschin (1300 de ani de la naşterea sa: 675-1975) XXVII (1975). IDEM. 9-10. 15-53. pp. XXXIV (1982). VII (1938-1939). pp. Chesarie. Ştefan . 7 -8. pp. nr. pp. Teoria recapitulaţiunii la Sfântul Irineu. Mormântul gol (traducere). 1-2. Naşterea supranaturală a Domnului nostru Iisus Hristos. Benedict. XXIV (1972). pp. 165-173. nr. VIII (1956). 250-267. nr. pr. IDEM. nr. Învăţătura despre Recapitul area în Hristos în teologia ortodoxă. XLV (1993). XLVI (1994).. GHIUŞ. nr. acad. 649-685. 7-8. prof. XXII (1970). 1-2. 5-13. IDEM. 1-2. pr. XLVI (1 994). pp. Crucea lu i Hristos şi Sfânta Treime (traducere). "Fiul Omului" după Noul Testament. COMAN. Persoana Logosului Iisus Hristo s în lumina primelor patru secole patristice. Vasilc M. XXIX (1977). Lucian. 33-45. 5-6. 49-70. Logos şi Ethos. drd. drd. nr. nr. MOLTMANN. XXV (1 973). nr. drd. Dumitru. prof. 58. Origen despre Logos. MIRCEA. XLI (19 89). drd. VIEZUIANU. 3-4. sărbătoarea luminii şi a bucuriei în Ortodoxie. pr.

drd. Simţirea tainică a prezenţei harului după Sf. Învăţătura despre Sf. pp. 56. 126-143. pp. 399-438. 46107. DRĂGUŞIN. Transfigurarea creştinului prin lucrarea ha rului Sfântului Duh. drd. nr. 3-4. CHIRVASIE. Emanue l. 27-41. prof. Sinodul al II-lea Ecumenic de la Constantin opol (381): Învăţătura despre Sfântul Duh şi Biserică. Harismele după Epistolele Sfântului Apostol Pavel. drd. CHIŢESCU. 18-27. Constantin. NIŞCOVEANU. Natalia Mano ilescu. n r. Ion. 458-469. magistr. 3-20. Fericitul Augustin despre Sfântul Duh. DINU. Lucrarea Sfântului Duh în Biserică. Valeriu. CITIRGĂ. XXVI (1974). nr. nr. arhid. 6. drd. pp. XLI (1989). ma gistr. GHEORGHE. nr. VOICESCU. Lucrarea Sfântului Duh în opera Sfântului Simeon Noul Teolog. drd. 327-387. pr. nr. XLI (1989). Sfântul Duh în spiritualitatea ortodoxă. 3 70-384. 44-57. pp. Despre predestinaţie. 5-6. POPESCU. pp. Alexandru. 130-137. IDEM. 1. RĂMUREANU. 2. Emanuel. 5164. nr. asist. 5-20. 5. VOICU. XXXIX (1987). Ioan. pp. XXI (1969 . 63 8648. JOIŢA. drd. Simeon Noul Teolog. Desp re Sfântul Duh împotriva pneumatomahilor macedonieni (traducere). 406-418. FARAMAT. 5-6. pr. nr. pp. SFÂNTUL GRIGORIE PALAMA. XLV (1993). 334-344. nr. 1. XLII (1990). Învăţătura despre har şi l ibertate în Pateric. Pronia d umnezeiască şi libertatea persoanei în gândirea tui Origen. pp. 1-2. Kam al. 1 114. VI (1954). 7-8. Sfântul Duh în teologia interconfes ională. Duh la Sfântul Vasile cel Mare. 1-2. nr. pp. 5-6. Mircea. 740746. Cuvântul la pogorârea Duhului Sfânt (traducere). nr. dr. Învăţătura Sfântului Ambrozie despre Sfântul Duh. pp. Har şi libertate în învăţătura ortodoxă. Vasile. POPA. drd. drd. Mihai. Har şi libertate BANU.IDEM. Mihail. 5-6. 660-672. 1-2. 5-6. 5-10.. Naşterea Domnului în creaţia i mnografică a Sfântului Roman Melodul. XXXII (1980). Teologia şi Duhul Sfânt la Sfinţii Trei Ier arhi. Simbolul constantinopolitan.. XXXIV (1982). BANU.9. RADUCA. 470-486. XXXI (1979). pr. 475-484. Nicolae. 7-8 . prof. XVII (1965). Persoana şi lucrarea Sfântului D uh în scrierea "De Spiritu Sancto " a Sfântului Vasile cel Mare. nr. CORNIŢESCU. 76-83. pp. XLV (1993). nr. pr. Vasile. 81-94. nr. nr. pr. pp. nr. pr. pp. 7-10. drd. XXXIV (1982). nr. pp. . 50-63. Constantin. 9-10.1. nr. prof. 1-3. pp. Pnevmatologia (Dumnezeu Sfinţitorul) SFÂNTUL GRIGORIE DE NYSSA. nr. nr. XLII (1990). dr. pp. Învăţătura despre sinergie la unii dintre Sfinţi i Părinţi şi în teologia ortodoxă mai nouă. X (1958). XXI X (1977). COMAN. nr. magistr. XXXIX (1987). Const. 4. Voinţa şi libertatea în gândirea Sfântului Grigorie de Nyssa. pp. Moartea şi învierea Mântuitorului lisus Hristos în lumina epistolelor pauline. pp. pp. magistr Ion. 1-2. nr. XXXV (1983). ENACHIE. pp. 7-8. XXXII (1980). XXXII (1980). XXXV (1983). ierom. Har şi libertate în învăţătura Sfântului Maxim Mărturisitorul. 5-6. pr. pp. XVI 1964). H arismele în viaţa Bisericii primare după Epistolele Sfântului Apostol Pavel. Hristologia cosmică după învăţătura Sfântului Maxim. pp. VOICU. 7-8. 21-33. dr. drd. nr. nr. X LVII (1995). 4 pp. Ioan. pp. BRIA. Constantin. drd. nr. pp. pp. pr. Irineu loan.9. 1-2. 346-358. VIII (1956). Constantin I. prof. XXV (1973). pr.

XXIII (1971). Temeiurile ortodoxe ale cultului Maicii Domnului. pp. 672-679. V (1953). pp. 9-10. 179-199. Nicolas. 189218. XIII ( 1961). VIZITIU. pp. PAVEL. Erminia picturii bizantine şi arta creştină eclezială (teză de doctoral . pp. Sfintel e icoane ALEXANDRESCU. Voinţă şi libertate în concepţia lui Martin Luther şi punctul de vedere ortodox. Ştefan N. 1-2. pr. 1-2. nr. 495-511. BARONIAN. drd. 150-165. 10-86. nr. . 112-120. Constantin. nr. ierom.partea întâi).mărturii ale t radiţiei bizantine în pictura bisericească. nr. nr. LI (1999). B1DIAN. Gheorghe.2. III (1951). IORDĂCHESCU. Do ctrina Bisericii Ortodoxe despre cultul sfinţilor. 16-23. pr. pp. pr. prof. VERZAN. 325-343. Prefigurările crucii în Vechiul Testament şi semnificaţia lor în tradiţia culturală c eştină. pp. Teodor M.. n r. pr. 5-6. pp. dr. Sfinţii la judecarea păcătoşilor.10. X (1958). magistr. nr. nr. VIII (1956). 3-4. pr. 3-14. pp. pp. (partea a doua). Ioan. 4. pp. IBIDEM. nr. Nicolae. drd. nr. pp. 5-10. pr. Sfânta Cruce SFÂNTUL GRIGORIE PALAMA. nr. XXXI I (1980). 248-259. Maxim Mărturisitorul şi Gherman Patriarhul. Sebastian. nr. L (1998). 3-4. 9-10. pp. 3-4. magistr. 235-248. VI (1954). pp. magistr. 3-4. pp. XX (1969). XXXVI (1984). Sf inţii în viaţa morală creştină. XLII (1990). 1.12. Adrian. pp.. 5-6. PÂRVU. asist. XXXIII (1981). nr. prof. ca obiect al cultului creştin-ortodox. Sabin. 3-4. drd. Alex. pp. DUŢU. conf. prof. 9-10. pp. IDEM. VI (1954). 9-10. C. Gh. 1. 9-10. XXX (1978). Aug. Versiunile româneşti ale Erminiei . POPESCU. 554-566. 3-4. Lucrarea harului în realizarea mântuirii subiective după cele trei mari confesiuni creştine. MOLINILR. pp. Mihai Gh. 1. 2. nr. Mariologia ALEXE. 15-36. Petru. RĂDUCĂ.IDEM. arhim. 640-649. Const. XLII (1990). nr. IDEM. C redinţă şi cunoaştere în creştinism.. SANDU. 610-620. 71-85. LI II (2001). Vasile. Credinţa şi faptele bune REZUŞ. cond iţii ale mântuirii. 9-10. nr. nr. 103-115. 1-2. VII (1955). pp. MIRCEA. pr. Aghiologia CHILEA. VIII (1956). 3-4. Învăţătura despre Maica Domnului după Sfânta Scriptură. O importantă menţiune despre cultul sfintelor icoane. 3 -96. nr. drd.. 181-192. magist r. nr. Temeiurile credinţe i religioase. Sfânta Fecioară Ma ria în opera omiletică a Cuviosului Andrei Criteanul şi a Sfântului Ioan Damaschin.. Scurt istoric al semnului Sfintei Cruci (traducere). 9-10. pp. nr. Credinţa deistă şi cea mântuitoare.9. X XIII (1971). C. Cinstirea sfinţilor ca expresie a unităţii creştine.11. Zareh. pp. Izv oare ale iconografiei în scrierile Părinţilor Dionisie Areopagitul. ierom. Cuvânt la cin stita şi de viaţă-facătoarea Cruce (traducere). Mircea. prof. 572-587. pp. Maica Domnului în colindele religioase româneşti. 1. pp. VIII (1956). nr. 1. nr. LI (1999). Preacurata Maria. 661-676. Sfinţii. pr. Ioan. TURCU. magistr. nr. MLADIN. 567584. L (198). pp.13. pr . 257-32 0. pp. nr. Condiţiile colaborării raţiunii cu credinţa în opera Fericitului Augustin. 3-25. XXXI (1979). 3-4. prof. Maica Domnului (Mariologi a). Icoana în iconomia mântui rii. Credinţa şi faptele bune. magistr. 3-4. nr 3-4. CHIALDA.

pp. 5 -6. nr. IDEM. 695-705. nr. 230-242. BRIA. prof. prof. pp. pp.. pp. Sfântul Ioan Damaschin.. Tensiunea dintre Scaunul papal şi Bisericile Romano-Catolice locale. nr. Dome tie. VII (1955 ). Ştefan C. IDEM. pp. IDEM. 9-10. XLIV (1992). XXIX (1977). magistr. BUZESCU. Mântuirea şt sensul ei comunitar în scrierile profetice ale Vechiului Testament. MANOLACIIE. arhim. Eclesiologia comuniunii. nr. nr. THEODORU. IDEM. Eclesiologia Părinţilor Apostolici. 5-8. Concepţia paulină despre Biserică. CHIŢESCU. D.. VIII (1956). nr. pp. pp. trinitate şi ecleziologie în "Pedagogul" lui Clement Alexandrinul. pr. Evanghelos D. 54-300. 74-85. pp. Sfânta Scriptură. 669-682. pr. IDEM. 22-38. nr. Dumitru. 402-418. în literatura şi în iconografia creştină. XXVII (1975). Icoanele în istoria artei bisericeşti şi a cultului creştin ortodox. pp. Bise rică şi suflet în comentariul său la Cântarea Cântărilor. Sibilele în viaţa religioasă a grecoromanilor. drd. XII (1971). nr. 7-8. pp. drd. 742-750. 5-6. Ioan I. Rene. 134-148. 427-452. Origen despre Logos. pp. pp. pp. 7-8. pp. 6. Viorel. Reprezentarea Sfintei Treimi în pictura bisericilor româneşti. XXV. 1-2 . nr. IONIŢĂ.. XXVI (1974). XXIII (1971). Nic. XX (1968).. asist. p p. pp. nr. Esenienii şi Biserica primară.. Leon Gh. XXIX (1977). 395414. 546-561. drd. pp. 32-48. 7-8. pp. XXVII (197 5). D. prof. XVII (1965). 7-10. pp. 7-8. BELU. Rolul comunităţii în însuşirea mântuirii subiective. pp. nr. 422-436. STĂNILOAE. 581-590. Hristologie şi iconologie în disputa din secolele VIII-IX. XXXI (1979). apărător al cultului sfi ntelor icoane. 35-41. BE JGU. nr. nr. XXIX (1977).14. 3-4. pp. nr. 1-2. 1-2. C instirea sfintelor icoane în primele trei secole. nr. XXXI (1979).. XXVII (1975). nr. nr. Dumitru. C. drd. nr. loan G. prof. prof. N. prof. pr. XXXIX (1987). Mihail. 3-4. Aspectul dogmatic al cultului icoanei la Sfântul Teodor Studitul. pr. IDEM. cu specială privire la Epistola către Efeseni. nr. pp. 1-2. BROS CĂREANU. IV (1952). 707-717. magistr. Ene. XXXIV (1982). izvor şi reflectare în pictura bisericească. 3-4. Gh. pp. pp. DANIEL. pp. . COMAN. drd. Eclesiologia tratatelor areopagitice şi importanţa ei pentru ecumeni smul contemporan (teză de doctorat). nr.BRANIŞTE. IX (1957). pp. 1-2. drd.14. Aspecte dogmatice ale unirii Bisericilor creştine (te ză de doctorat). pr. Introducere în ecle siologia ortodoxă.. 9-10. nr. nr. diac. 9-10. VII (1957). 115-128. dr. pr. 3-4. 3-4. R ADU. XXIII (1971). 1-4. RĂMUREANU. Minai D. magistr. pr. 5-6. 1-4. drd. Gheorghe. VERZAN. nr. Învăţătura ortodoxă despre icoane. pr. 9-10. 316-323. STREZA.. Teme dogmatice în pictura bisericii vechii episcopii a Geoagiului. Eclesiologia 1. XXII (1970). DRĂGULIN . 539-553. 621672. p. 175-201. prof. XXVIII (1976). temei. nr. nr. Estetica teologică a icoanelor şi importanţa lor ecumenică (traducere).. 165-173. pp. nr. 368-381.1 Generalităţi ABRUDAN. XXXII (1980). 5-6 . ICHIM. 1. 9-10. Teologie şi Biseric a la Sfinţii Trei Ierarhi. Aspecte ale Eclesiologiei la Sfinţii Trei Ierarhi. Vaier. Teologia icoanelor. L (1998). XIV (1962). 343-354. 7-10. nr. Sabin. 12. pr. Biserică şi Euharistie.. XX (1968). IDEM. Logos. pr. Simbolul ca anticipare şi temei al posibilităţii icoa nei. POPESCU. XXII (1970). pp. Aspecte dogmatice ale disputei iconoclaste. 1-4. 298-307. 444-452. pr. XXXI (1979). 60-70. nr. pp. Eclesiologia pastor ală. 4 61 -477. BEL. N. 15-53. pp. ALEXE. onstantin. prof. împărăţia lui Dumnezeu şi Biserica. Ion. ARION. nr. nr. 3-170.

5-6. VII (1955). 7-10. IDEM. Sfânta Treime şi sobornicitatea Bisericii.742. nr. nr. nr. drd. drd. şi nr. pr. Bisericile locale şi Biserica univer sală. STĂNILOAE. Alexandru. în Tradiţie şi în teologia contemporană (teză de d at). pp. pp. 738. drd. Vasile. pp. nr. Teodor M. XXlX (1977). drd. 23-79. 210-220. JOIŢA. nr.. 522-533. pr. 531563. 534-546. XX (1969). XXVIII (1976). PLĂMĂDEALĂ. 9-10. VII (1955). 5-10. prof. 3. pp. Nicolae. XXIV (1972). XXV (1973). pp. 1-2. pp. XXXI (1979). Alexandru. pp. nr. MOLTMANN. pr.14.. pr. 7-10. 12. Poziţia Bisericii Ortodoxe în problema dialogului şi a interco muniunii în Biserica Romano-Catolică. Ideea de sinoda litate şi prioritate apostolică în Noul Testament. Mihai. drd. nr. II (1931). nr. XII (1970). 1-2. 3-4. drd. ierom. 706 -722. nr. mag istr. Relaţia dintre Hristos şi Duhul Sfânt în viaţa Bisericii. nr. Veniamin. nr. 638648. 9-10. Unitate a dogmatică a Bisericii după învăţătura Fericitului Augustin. pp. John. Unitatea în Hristos şi unitatea în Biser ică. prof. nr. 9-10. Ştefan. Sobornicitatea Bisericii. Din aspectu l sacramental al Bisericii. pr. 295-315. IOAN. pp. Jürgen. STĂNILOAE. XIII (1971). nr. 3-4. ŞURUBARU. XXIV (1972). Mar in I. 1-2. drd. Liviu. 1. nr. pr. Atitudinea Sfântului Ciprian faţă de problema unităţii Bisericii şi actualitatea ei.. XXVII (1975). Identitate şi înnoire în Bi serică şi în teologie. 3-4. 3-4. drd. Ion . POGAN. XVII (1965). pp. predicator al unităţii creştine. NEAGU. L (1998). 5-6. pr. pp. nr. pp. SAVA. CHITESCU. KLEIN. 150-168. MEYENDORFF. monahul C . XVIII (1966). Kenoza lui Hristos şi aspectul Kenotic al Biseric ii. MIHOC. pp. XX (1969). nr. 1 (vers iunea greacă). pp. pp. VI (1954). prof. 301-315. Vasile M. 182-204. XXXIII (1981). Biserica slujitoare în Sfânta Scriptură. nr. prof. pp. I (1930). XXXII ( 1980). pr. ALEXE. pp.3. nr. conf. pp. drd. nr. 9-10. Sfântul Ioan Gură de Aur. D. Învăţătura paulină despre Biserică. Fiinţa Bisericii JOIŢA. 7-8. STAN. 732-7 46. pp.. magistr. Conce pţia despre Biserică în opera Sfântului Ciprian. 296-304 . episcop Antonie . 143-150. 1. prof. nr. nr. 1-2. nr. Costache. pp. XX (1968). XXVI (1974). Aspecte actuale în ecleziologia ortodoxă şi cea romano-cato lică. 267-284. XLIII (1991). Ilie. Însuşirile şi limitele B isericii. XXXI (1979). pp. nr. pr. 7-8. drd. MOLDOVAN. Aurel. 9-10. . 220-232. 3-4. 90-1 03. Zece teze despre catolicitate şi etnicitate. nr. Viziuni de spre Biserică: gândirea teologică rusă în timpurile moderne (traducere). XXX (1978). MICLE. D.. 520-534. XXIV (1972). Vasile. HRISTOV. drd. Dorel. Dumitru. Aspectul hristologic şi cel pnevmatologic al Bisericii după Sfântul Ioan Gură de Aur. 49-68. 7-8. Aspectul teandric al B isericii. XXXIII (1981). Nicolae. 398-407. 2. asist. Noţiunea de Biserică după Sfântul Ioan Gură de Aur. nr. 7-8. Probleme de eclesiologie. FER. S inteză eclesiologică. Lucrarea Sfântului Duh în Biserică. Grigorie. POPESCU.. XX (1968). 705-714. Christoph. BUZDUGAN. nr.14. Constantin. pr. Sentinţa de excomunicare de la 16 iulie 1054. 5-8. MARCU. Contribuţii la istoria înce rcărilor de unire a Bisericilor. Ecleziologia Noului Testament. 638-645. pp. IDEM. pp. prof. 5-6. prof. nr. 233-249. 684-695. pp. STĂNULEŢ. respectiv 35-46. pp. pp. 1-4. pp.ENACHE. 5-6. 565-575. nr. XXX (1978). drd. pp. 9-10. IDEM. pp. Tratativele de la 1337-1339. 2 (versiunea latină). 732-737. 26-43. pr. pr. nr. Măreţia lui Dumnezeu şi Misiunea Bisericii (traducere). Semnificaţia ecleziologică a Sfintei E uharistii. Însuşirile Bisericii ABRUDAN. 64-74. nr. pp. GRIGORAŞ. pp. 76-93. 325-625. nr. XII (1960).

pp. Lucian. nr. 3-6. Spiridon. Ioan G.. XXXI (1979). Gh. drd. ALEXE. Dumitru I. XX V (1973). nr. pp. XIV (1962). 57-73. drd. XXI I (1970). XXXIV (1982).. XXX (197 8). pp. Sabin. conf. 506-520. pr. pr. XX III (1971). 1-2. Constantin. N. 541-555. pp. Sobornicitatea Bisericii în epist olele pauline. Dumitru. 29-39. 739-762. 1.. Ştefan. GAFTON. pp. KLOSTERMANN. pp. 582-598. XXIX (1977). pp. STAN. pp. Fericitul Augustin. XX (1969). pp. 9-10. pp..STAN. II (1950). Me mbrii Bisericii ALEXA. 309-318. pp. II (1950). Problema rapo rtului dintre Biserica locală şi Biserica universală implicaţii ecumenice. asist. Actualitate a gândirii Sfinţilor Trei Ierarhi despre preoţie. pp. VII (1955). Gh. 90-105. 3-4. VOICU. 9-10. B EJGU. Tache. diac. pr. pp. CÂNDEA. prof. nr. Rugăciunea pentru alţii şi sobornicitatea Bisericii. 3-4. Ovidiu. VERZAN.14. 717-725. IX (1957). pp. XXIX (1977). nr. 5-6. 92105. ICHIM.. drd. pro f. Rolul credincioşilor în Biserică după Conciliul al II-lea Vatican. drd. Ciprian al Cartaginei şi importanţa ei misionară actuală. predicator al un ităţii Bisericii. II (1950). L. nr. GĂINĂ. prof. pp. Rolul comunităţii în însuşirea mântuirii subiective. Cârmuir ea Bisericii în epoca apostolică. Dumitru. Ierarhia bisericească după Epistolele Sfântului Apostol Pavel. prof . nr.4. 183-216. r. drd. XLIII (1991). pr. † Nestor. pp. pr. nr. magistr. pr. drd. magi str. FARAHAT. nr. Autoritatea Bisericii. I (1949). pr. drd. 1-2. pp. pp. pr. nr. XXVI (1974). 1 -2. IDEM. BURTAN. Alexandru. Haddis. Problema celibatului pre oţesc în Biserica Romano-Catolică. 336352. Sacerdoţiul în teologia reformată contemporană şi învăţătura ortodoxă reoţie. drd. pp. nr. pr. 3-6. Kamal.. ŞEBU. XVI (1964) . TUDOR. 704-713. Sfinţii Apostoli şi episcopii. 343-354. prof. 3-4. nr. Preoţie şi slujire în cărţile profetice ale Vechiului Testament. Ferdinand. Al. pr. 305-323. prof. Temeiurile dogmatice ale rugăciunilor pen tru cei morţi. pp. Natura sinodicităţii. nr. 606-616. CIUDIN. nr. pp. VII (1955). 483-497. Nicolae. 5. nr. XXII (1970). nr. nr. XXX (1978). nr. Succesiunea apostolică. 9-10. nr. GHE ORGHE. 5-15. GALERIU. 92-105. TÂMAŞ. nr. pr. 5-6. Nicolae. Liviu. nr. . 232-245. pr. XXIII (1971). VORNICESCU-SEVERINEANU. Arhieria Mântu itorului Hristos şi preoţia sacramentală. MIRCEA. COMAN. Sfântul Ioan Gură de Aur şi unitatea Bisericii. 587-603. 1-2. nr. pr. 327-346. pp. pr. 9-10. 207-219. 490-503. pp. 72-81. Acte de autoritate imperială în sprijinul primatului papal în secolel e IV-V. Temeiurile dogmatice ale unităţii creştine. pp. nr. XXV (1973). Slujirea preoţească după Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie. nr. nr. CIT IRIGĂ. pp. 7-8. 324-336. Organizarea sinodală a Bisericii Ortodoxe în paralelă cu cezaropapismul ca tolic. 9-10. 5-6. IDEM. 198217. 7-8. Sensul preoţiei la Sfinţii Părinţi. XXV (1983). "Despre unitatea Bisericii" a Sf. drd. 5-6. STĂNILOAE. pp. dr. VII (1955). STEREA. pp. Sensul preoţiei la Sfinţii Părinţi. nr. nr. Preoţia împărătească sau duhovnicească. nr. 7-8. XXXVI (1984). 5-10. nr. Vasile. XXVIII (1976). nr. pr. pr of. nr. drd. 1-2. pp. 190-197. 5-6. 9-10. IDEM. 5-6. 1-2. 7-8. pr. Sinodali tatea în lucrarea Sfinţilor Apostoli. XIII (1971). Sebastian. XXXIX (1987). prof. 5-6. pp. 497-506. Constantin. pp. Const. magistr. Principiul sinodalităţii în viaţa Bisericii Ortodoxe Române. 93-102. Ioan. YESHANEW. Temeiuri biblice şi patristice ale ierarhiei. pr.

5 pp. pr. XLI (19 89). 1. 7-10. nr. Liviu. CHIŢESCU. IDEM. pp. XLIII (1991). Sfintele Taine în Mărturisirea Ortodoxă a lui Petru Movilă. Sabin. Tainele în Confesiunea augustană. 3-287.. pp. Alex. 636-651. 531563. Succesiunea apostolică. Propovăd uirea Cuvântului şi Sfintele Taine în lucrarea de mântuire (teză de doctorat). nr. n r. 2. 3-4. drd. NICULCEA. KLEIN. 5-6. pp. prof. dr. 3-4.1. BRIA. XLIII (1991). 5-6. nr. 7-8. 22-34. 66-73. XXXIV (1982). XLIX (1 997).15. pp. 9-10. vol. 7-8. Constantin. drd. pr. Despre Sfintele Taine. XXX (1978). . nr. 11-26. nr. XLIII (1991). 140-211. Generalităţi SFÂNTUL AMBROZIE AL MILANULUI. pr. XXXII (1 980). nr. L. pr. 190-210. IDEM. arhid. dr.Min ciuna papalităţii în primele trei veacuri.izvorul şi puterea preoţiei sacramentale. pp. pp. Episcopul (II). pr. pr. RADU. magistr. XLII (1990). nr. dr. nr. TUDOR. n r. pp. Preoţia ierarhică sacramentală în epoca postapostolică (II). nr. I (1949). III (1932). pp. dr. Sfântul Ciprian nu recunoaşte Episcopului Romei prerogativa prima tului jurisdicţional. nr. 293-329. L (1998). 3-51. prof. pp. Arhiepiscopii. 305-323. Primii didascăli creştini. pp. Învăţătura despre ierarhia bisericească l a Dionisie PseudoAreopagitul. 172-195. pp. nr. SFÂNTUL GRIGORIE PALAMA. STAN. 1. Ioan E. 4. 49-106. 9-10. prof. 1-2. drd. 713-738. pp. Omilie despre Sfintele şi înfricoşătoarele lui Hristos Taine (traducere). 3-45. pp. nr. Episcopul (I). XLIII ( 1991). VERZAN. nr. 1-2. STĂNILOAE. pp. pp. 9-10. Minai. 107-123. N. Preoţia Mântuitorului . nr.. IV (1952). pr. nr. Nicolae. prof. dr. Vaticanul cetate zidită pe nisip . STĂNCULESCU. pp. pp. pp. nr. pp. 286-303.. nr. Cler şi po por în primele trei secole. Ion. STĂNILOAE. Rcmus. Alexandra. XXXII (1980). 714-719. pp. pp. pp. pp. pp. B ANU. prof. 683-695. I (1930). FLOCA. IDEM. prof. 17-35).. Importanţa sfintelor taine în creştinarea noastră în Hristos. 3. Sfintele Tain e în viaţa Bisericii.40-50. nr. nr. 3-4. XXVIII (1 976).. 3. 7-10. XI (1959). nr. Particularităţi şi convergenţe în Mărturisi rea Ortodoxă a lui Petru Movilă şi în Confessio Augustana privitor la Sfintele Taine. 2. CORNIŢESCU. 428-443. pr. (1949). nr. 5-6. 3-4. Dumitru. 165-179. XLVIII (1996). PĂDUREANU. XLI (1989). nr. pp. POPESCU. drd. T eodor M. magistr. 7-8. diac. ZĂVOIANU. VII (1955). 3. pp. "De Mysteriis" (traducere). Gheo rghe. SAVA. IDEM. pp. 5-6. DURA. pr. Preoţia ierarhi că sacramentală la sfârşitul epocii apostolice. nr. XIV (1962). 514-534. pr. XVIII (1966). N. 4584. D. prof. Implicaţiile sacramentale ale relaţiilor trini tate. drd. pp. 53-102. nr.15. 578-591. Temeiurile teologice ale ierarhiei şi al e sinodali-tăţii ei. IDEM.. 3-50. 720-728. Di n aspectul sacramental al Bisericii. drd. Sfintele Taine 1. Emanuel. Viaţa sacramentală a Bisericii în "Faptele Apostolilor ". XVII (1965). nr. 7-10. Christoph. XXXIII (1981). Preoţia în l umina cuvântării Sfântului Apostol Pavel către preoţii din Efes (Fapte 20. Dumitru. Adrian. ONIŞOR. 598-633. Corneliu. Sfintele Taine după catehezele Sfântului Chiril al Ierusalimului. XLIII (1993). prof. prof. Preoţia ierarhică sacramentală în primele Biserici întemeiate în lumea păgân ). 7-1 0. XX XII (1980). pr. Preoţia ierarhică sacramentală la sfârşitul epocii apostolice. nr. XXXII (1980). XXII (1970). 9-10. GEORGESCU. Preoţia ierarhică sacramentală în epoca postapostolică (I). Sfintele Taine. IDEM. pp. pr.MĂLIN. dr. Ioan. 5-6. Preoţia ierarhică sacramentală în primele Biserici întemeiate în lumea păgână (I). nr. 707714.

XXVII (1975). Mirungerea SABĂU. 527-542. 131-138. nr. 7-8. KIRKOS. 534546. Semnificaţia ecleziologică a Sfintei Euharistii. pp. Omiliile baptizm ale ale Sfântului Maxim de Turin. Gheorghe.15. nr. 7-8. Sacerdoţiul în teologia reformată contemporană şi învăţă doxă despre Preoţie. Vasile. 46-61 . S orin. Alexandru. Dorel. 7-8. 5-6 . SAUCA. Ene. Expunere catehetică a Sfintelor Taine: Botezul şi Mirungerea.. nr. Legătura între Euharistie şi iubirea creştină. pp. 1. pp. Dumitru. 3. JURCA. nr. Sfânta taină a Euharistiei . nr. Rânduielile Bisericii Etiopiene privitoare la slujba Bote zului. XI (1 959). Lucrarea Sfânt ului Duh în Taina Pocăinţei după Sfântul Simeon Noul Teolog. XXV (1 973). drd. drd. Petre.15. p p. Spovedania BALCA. Euharistie. Ministeriu" (Lima -1982). drd. nr. pr. Sfânta Împărtăşani e în spiritualitatea creştină. XLII (1990). 332. XXXIV (1982) . 1. Expunere catehetică a Sfintelor Taine: Botezul şi Mirungerea. pr. prof. pp. pp. VINTILESCU. pp. pp. 5-6. 364-383. 490-503. 1-2. XXXV (1983). 60-65. Gheorghe. 9-10. 695-711. XXXIV (1982). drd. CARAZA. VIEZUIANU. XXII (1970). pp. pp. 632-648. XXXV (1983). drd. Deasă ori rară împărtăşire?. nr. 230-242. Relaţi a dintre botez şi înviere în viaţa credinciosului după Epistola către Romani. nr. 9-10. drd. Constantin-Eugen. 5-6. D. 99-104. nr. 7-8.15. 7-8. pp. POGAN. pr.3. pr. 5. pp. diac. păcat. La doctrine eucharistique de Saint Cyrille d'Alexandrie. N. pp. nr. pr. prof. 25-38.. Evlavia euharistică după Sfântul Ioan Gu ră de Aur. Euharistia BEL. BUCEVSCHI. 140-161. drd. pr. 527-542. 4. pp. 5-6. VII (19 55). Semnificaţiile şi rolul Botezului în viaţa creşti nă după Noul Testament. XXXV (1983). XXXII (1980). Nicodim. Despre Sfânta Taină a Mărturisi rii. PETCU. 21-39. pp. 737-741. Consideraţii ortodoxe asupra documentului ecumenic "Botez. pr. pp. Ion. 1-2. XXVIII (1976). Ministeriu" (Lima . nr. nr. prof. nr. prof. nr. SABĂU. nr. 1.. pr. magistr. drd. XI (1959). 103114. pp. Sebastian. 1-2. iertare. Consideraţii ortodoxe asupra documentu lui ecumenic "Botez. 1 -2. TILEA.taină a iubirii jertfelnice. Orest. SAUCA. Gârma Wolde. a Mirungerii şi a împărtăşirii.. Sfintele Taine. II (1950). XXXIV (1982). Vaier. JOIŢA. pp. Aspectul comunitar al dumnezeeştii Euharistii. prof.15.XXXIV (1972). nr. 528-543. XXXVIII (1986). Ion. nr. CHILEA. Euharistie. 37-49. I. 1 . XXVI (1974).. XI (1959). nr. 9-10. 509-527. Preoţia CITIRIGĂ. drd. drd. BRIA. diac. Eroare. Explicarea Botezului în "Cateh ezele baptismale" ale Sfântului Ioan Gură de Aur. XXIV (1972). pp. diac.1982). Rânduiala şi explicarea Botezului şi a Mirungerii după Arhiepiscopul Simeon al Tes alonicului. 358-370. drd. V (1953). nr. 1-2. 1-2 pp. SIMA. Marc el Alex. nr. 7-8. pp.5. XXVI (1974). drd. Biserică şi euharistie. drd. 12. XX (1968). drd. n r. XVII ( 1965). pr. 417-428. pp. Marcel Alex. POPA. 5-6.. 314-331. 7-8. prof. pp. Ion. nr. nr. pp. Taina Mărturisirii. . VASILESCU. STĂNILOAE. prof. IX (1957). nr. nr. 358-370. 1. drd. prof. pp. Sfintele Taine şi faptele bune în mântuire. 3-4. Emilian. TARAZI. nr. I. drd. 3-4.2 Botezul BRANIŞTE.TURCU. 382-406. pp. Ion. Etapele psihologice ale Mărturisirii.

Chipul preotului după Sfânta Scriptură şi Sfinţii Părinţi. 155-166. Soteriologia ABRUDAN. Aspec te ale doctrinei soteriologice a Sfântului Atanasie cel Mare. 3-4. pp. 1-2. pr.nr. Îndreptare şi îndumnezeire în Cartea Psalmilor. XXV (1973). drd. pp. pp. Preoţia împărătească sau duhovnicească.. pr. magistr Gheorghe N. 5-6.. RADU. 24-45. Ioan. XXXVI (1984) . Transfigurarea creştinului prin lucrarea harul ui Sfântului Duh. 5-6. drd. TODORAN. Mântuirea ca unire finală şi eternă a fiinţei în absolut. drd. G. pp. CHIŢESCU. 390-407.. Nicolae. asist . nr. Lucrarea harului în realizarea mântuir ii subiective după cele trei mari confesiuni creştine. 222-231. pp. POPESCU. 461-471. 1. Mântuirea şi sensul ei comunitar în scrierile profetice ale Vechiului Testament.18. Dumitru. Concepţia despre om şi mântuire în Confesiunea Augustană. 328-341. Răscumpărarea în Noul Testament după învăţătura Sfinţilor Părinţi. 615-630. 3. 1. nr. II (1950).COMAN. drd. pp. 5-6. nr. MIRCEA. Certitudinea mântuirii. pp. Constantin. pp. pr. pr. 3-4. DAN. nr. drd. Ioan G. nr. drd. VI (1954). 5-6. Îndumnezeirea omului după învăţătura Sfântului Atanasie cel Mare. pp. 5-6. Ştefan. XXIX (1977). Desăvârşirea creştină după Simeon Noul Teolog. 3-4. pr. XXXIV (1982). pp. SIMA. Eshatologia AR SENIEV Nicolae. nr. XXXVI (1984). Sensul şi ţinta istoriei (traducere).17. 219-230. D. 484-500. XXV (1973). pp. 346-358. 1-2. drd. 157-174. XXXVII (1985). BRIA. nr. Mântuirea obiectivă privită interconfesional. COMAN. Condiţiile mântuirii. după Patriarhul Serghie al Moscovei. XII (1960). 3-11. BUCHIU. 3-4. pp. nr. prof. nr.. 5-6. pr. d rd. XXVII (1975). lerurgiile DURA. pp. 3-6. prof. Despre învierea trupurilor şi natura lor după înviere. Mântuirea obiectivă după epistolele Sfântului Apostol Pavel. STĂNILOAE. pp. XLII (1990). STEREA. 7-8. nr. XII (1960). pr. pp. XXV (1973). nr. 35-41. Ştefan N. XXIII (1 971). Sfinţenia şi răspunderile preoţiei. 388-400. IX (1957). pr. 34. nr . Gheorghe. pr. drd. nr. nr. pr. 101-112. Teodor. prof. XLI (1989). nr. 546 -555. Învăţătura ortodoxă şi catolică despre mântuirea subiectivă. drd. BĂLAN. Logos şi theosis. pp. magistr. Alexandru. 5-6. pp. 1. pp. nr. XX . pp. în slamism şi creştinism. 410-420. 7-8.15. pp. 1-2. Lucrarea Bisericii pentru sfinţirea firii înconjurătoare. pp. pp. IDEM.. pp. 368-385. nr. nr. prof. dr. I V (1952). nr. Nicolae. 506-516. JOIŢA. 483-497. XXVII (1975). pr. Taina nunţii. Dumitru. Îndreptarea după epistolele pauline şi du pă epistola Sfântului Iacob. magistr. 23 5-248. SANDU. Vederea lui Dumnezeu în Noul Testament şi teofaniile esenienilor. Tache. nr. 1. pr. 1-2. pp. MIRCEA. XXXIV (1982). 4. Toader. 3-4.. XLI (1989). XXXIX (1987). 5-6. nr. pp. Ion. DANIEL. 7-8. REMETE. prof. prof. 9-10. Vasile. III (1951). nr. Cununia GALERIU. Aspectul ontologic al răscumpărării. Condiţiile însuşirii mântuirii. pr. pp. MOLDOVAN. Constantin . VIEZUIANU. 14-27. Ilie. 245-256. 7-8. drd.16. 188-207. LII (2000). pr. 2. S imion. VIII (19 6). Ioan. pr. 7-8. nr. Ioan. nr. nr. Învăţătura Sfântului Atanasie cel Mare despre mântuire. nr. 1-20. XXIX (1977). Liviu. 5-8. pp. STOINA.7. XXIII (1971). pp. 357-385. Dumitru Gh. nr. 81-89. CITIRIGĂ. .

5-6. pr. 112-123. Ironia biblică şt morala ironiei. XIV (1962). 4-6. diac. Idei morale şi social e în comentariul la Psalmi al Sf. pr. 4-6. 500-515. Gh. pp. nr. Adevăr şi trăire religioasă. IDEM. XLV (1993). 352-360. II (1950). XLVI (1994). Marin M.. N. pr.255-271. pp. Gh. pp. magist r. Dumitru.1. dr. 7-8. pp. pp. 46-57. nr. prof. RĂDULESCU. PLĂMĂDEALĂ. COSTEA. 2. pp. BALCA. magistr. Misiunea moralizatoare a Bisericii. pp. n r. drd. Bogăţia -piedică în calea mântuirii. Ştefan C. 1-2. IDEM. nr. pr. 3-4. 115-131. 114-125. La doctrine orthodoxe sur le paradis et l'enfer. 558-576. Împărăţia de o mie de ani. 1-2. nr. Gh. pp. XXV (1973). drd. pp. dr. Sorin. 5-6. 71-82. BELU. nr. Temeiurile doctrinale ale optimismului creştin. pp. BRIA. IDEM. Valoarea morală creştină a dumneze ieştii Euharistii. 7-8. nr.. 68-86. 463-474. magistr. IONESCU. Inimă curată. Raportul dintre spiritualitate şi moralitate în concepţia ortodoxă. pr. nr. nr. pp. Robert. XIII (1961). IBIDEM. GEORGESCU. 511519. NICOLAESCU. pr.-Augustin. nr. prof. nr. nr. 7-8. magistr. pp. diac. pr. Teologie Morală şi Bioe tică 2. Venirea a doua a Domnului. pr. XVIII (1966). drd. Spiritualitate pentru timpul nos tru. Iisus Hristos în viaţa duhovnicească. XLIV (1992). 3-4.. pp. Dumitru. 7-8. 1-2. Ioan. 77-99. pr. Revelaţie şi eshatologie. Eshatologia ortod oxă în comparaţie cu cea romano-catolică. nr. Educaţia teologică şi modernitatea (traducere). nr. nr. nr. n r. pp. Filaret. nr. pp. XX (1968). BARRINGER. diac. 5-6. 1-2. Consideraţii critice a supra eticei materialismului economic. Datoriile individului faţă de col ectivitate după concepţia creştină. BIDIAN. 5-6. Gh. XIII (1961).BRANIŞTE. 212-245. Originea şi aspectele milenarismului din punct de vedere dogmatic în pri mele două veacuri creştine. COMAN. nr. 91-100. Sebastian. XXXVI (1984).. 3-4. 381-390. BUTNARIU. nr. Despre unele trăsături esenţiale ale sufletului frumo s. prof. PETRUŢĂ. magis tr. nr. pp. p p. DAMIAN.VII (1955). prof. ILOAIE. pp. II (1 957). 2. XXIX (1977) . XXXII (1980). 7-8. pp. IV (1952). nr. 5-6. 221240. DRĂGULIN. Mihai. drd. 30-53. Orest. pp. 155-176. dr. Thomas. Viaţa creştină după bărbaţii apostolici. pp. IX (1957). 673-681. Criteriile moralităţii creştine. IDEM. Idei moral-s ociale în proverbele românilor. 506-517. magistr. SĂNDULESCU. pr. pp. pp.VII . nr. X (1958). nr. XXIV (1972). 9-10. magistr. II (1930). 3-4. COSMA. prof. 12-23. A tonie. III (193 2). XVI (1964). XVI (1964). 216-253. dr. 7-8. nr. diac. XLVI (1994). 632-648. IV (1 952). 1.. X (1958). Şerban. pp. 3-4. IX (19 57). nr. Prietenia după Sfânta Scriptură. nr. Teodor. 3 28-342.. Generalităţi ALEXE. 5-6. pr. XV (1963). BEJGU. 1-2. pp.. 2. Vasile cel Mare. nr. 78. Al. Judecata universală după Noul Testament. pr. IDEM. pp. pp. Eshatologia în concepţia lui Origen.. 1-2. BUCEVSCHI. HOPKO. nr. 361-370. IV (1952). 51-67. Ştefan. nr. Sensul suferinţei în creştinism. pp. prof. pp. Sensul bucuriei în viaţa creştină. magistr. prof. 325-346. 9-10. nr. Concepţia eshatologică a Fericitului Aug ustin în "De civitate Dei". prof. Ascetica şi mistica în teologia Părintelui Stăni loae. 3-24. pp. pp. IDEM. 3-4. IDEM. nr. . Ioan G. Nic. Idealul moral-creştin şi aspectul său social. Primele tre i manuale de Teologie morală ortodoxă apărute în limba română. nr. 133-177. 223-235. Nicolae. prof. magistr. Ion. I (1929). 440453. 7-8. 489-503. pp. pp. pp. CHILEA. vol. XI (1959). VASILESCU. I (1949). 334-350. Biserica şi Liturghi a. XXV (1973). 9-10.

prof. XLIV (1992). LIII (2001). prof. VII ( 1955). 7-8. VI (1954). Aspectul moral al cultului divin ortodox. 3-62. prof. Alex. pp. nr. nr. LII (2000). nr. 156-165. pp. IDEM. pp. IDEM. 592-602. 3-23. drd . IV (1933). 5-6. Vasil e. 673-691. pp. XVIII (1966). 7-8. Preocupări actuale în domeniul teologiei morale creştine. 7-8. XXXVIII (1986). RADU. pp. 9-10. SEVICI. 7-8. pp. 269-294. pp. nr. XIV (1962). Bioetica . pp. 7-1 0. L'église orthodoxe orientale et la vie sp irituelle interieure. 50-70. pp. nr. XXXIII (1981). XL (1988). Gheorghe. 5-6. Grija Bise ricii faţă de mediul ambiant. pp. N. nr. 51-70. nr. Emanoil. M1HĂLCESCU. Catedra de Teologie Morală. vol. pr. nr. pp. I DEM. IDEM.. IDE M. magistr. pr . Probleme de învăţătură şi viaţă creştină în comentariul Sfântului Ioan Gură isoarea paulină către Filipeni. STOENESCU. 1-2. Erois mul în lumina moralei creştine (II). Doctrina morală a Părinţilor Apostolici. Un reprezentant de seamă al gândirii creştine: Vladimir Soloviev . 3-4. PAPUC. Nicolae N. magistr. pp. Iisus Hristos în viaţa morală a credincioşilor. 105109. Ro lul pocăinţei pentru promovarea moralităţii credinciosului. nr. Vasile. nr. 2. pp. magistr. 120-142. XXXIII (1981). XV (196 3). nr. nr. Gheorghe. Ion L. 5365. pp. STOLERU. IDEM. l. nr. Ţeluri morale în predicile despre pocăinţă ale Sfântului Ioan Gură de Aur. PAVEL. 1-2. 571-577. 701708. XXVII (197 5). RĂDUCĂ. XXVI (1974). II (1 957). pp. . 3-4. nr.-Marcel. nr. lect. Traian. Incinerarea morţilor şi teologia ortodoxă. 1. IDEM. MIRON. pp. PARASCHIVAŞ. nr. 1-2. asist. III (1932). XV (1963). 11-36. STOI NA. Viaţa creştină după Sfântul Isac Sirul. 9-10. Caracterul religios-moral al Fericirilor. 343376. XX (1975). pp. 3-4. 1-2. IDEM. Dreptatea lui Dumnezeu. 6. 9-10. 1-2. XXXIX (1986). Cele două portrete morale din parabola fiului risipitor. Sfântul Apostol Pavel despre modelul de vieţuire creştinească. XLV (1993). Constantin C. 103-118. IDEM. pp. XVIII (1966). 3-4. XLII (1990). pp. nr. XXXVII (1985). Er oismul în lumina moralei creştine (I). pp. 113-127. pp. De la drepturile omului la drepturile religioase. IDEM. XXIII (1971).. diac. 541-555. PRELIPCEANU. 275-285. 173-188. A. LI (1999). nr. nr. nr. XLIII (1991). pp.IDEM. 78-100. XXV (1973). prof. SABĂU. 5-6. nr.. 59-72. 3-4. "Dreptatea" la popoarele Antichităţii. nr. Dumitru. nr.. Vasile. nr. 445-466. nr. IDEM. familia şi morala creştină. IDEM. 4. pp. nr. Probleme de morală c reştină în preocupările teologilor ortodocşi români. Ioan. drd. 183-190. nr. Spiritualitate şi slujire la Sfinţii Trei Ierarhi. 605-625. Sfinţen ie şi slujire în viaţa creştină. pp. Nacu. V (1953). 387408. pp. XII (1960). IDEM. Pe marginea unui studiu interesant de m orală creştină. drd. 1-2.VIII (1940). Temeiurile şi rostul ascultării în v iaţa morală a creştinului. nr. pp. IDEM.. 9-10. pp. nr. Morala or todoxă faţă cu celelalte morale confesionale. IDEM. Liviu. Grigorie T. XXXIV ( 1982). pp. 500-517. 3-4. XXV (1973). NICOLAE. Morala creştină şi etica filosofică. Morala de situaţie în dezbaterile teologice contemporane. nr. pp. pp. XLII (1990). Viaţa creştină după Epistolele Sfântului Apostol Pavel. MARCU. drd. Rolul formativ al Bisericii. nr. 1. pp. 89-96.. 414-4 29. pr. drd. 1. M LADIN. NĂSTASE. IDEM. pp. pr. 1-3. pp. pp. PRESCURE. 353-367. arhim. IDEM. 131-140. Despre unele caracteristici ale moralei catolice. XLVI (1994). Valoarea frumosului în viaţa creştină. nr. 708-712. pp. Problema ecologică în lumina învăţăturii creştine. dr. magistr. 118130. vol. pr. 5869. 65-103. XXXIII (1981). Vl. Cultivarea frumosului în viaţa creştinului ortodox. pp. 3. 9 -10. nr. prof. 7-8. 91-10 0.

3-4. pr. Desăvârşirea creştină după Simeon Noul Teolog.2. nr. pp. pr. Vasile. Om tr upesc şi om duhovnicesc. GROSU. pp. Demnitatea om ului. DANIEL. Paul. CRĂCIUN AŞ. pr... 3-4. Desăvârşirea creştină după Catehezele Sf. 41-75. Nicolae D. drd. Io an. L egea divină şi legea bisericească.7. 390-407. pr. ZĂGREAN.5. 421-436. protos .6. LIII (2001). pr. MIRON. prof. pp . 3-4. pp. nr. Educaţia teologică în Sfânta Scriptură şi la Sfinţii Părinţ aducere). 701-707. pp. 352-366. NECULA. Nicolae. STOINA. Posturile rânduite de Biserica Ortodoxă în condiţiile de viaţă actuală ale credincioşilor. pp. XXVII (1975). 266-275. XLVI (1994). 3-4. XXVII (1975). 9-10. nr. Învăţătura despre post în Biserica Ortodoxă. 214-222. dr. XXXIV (1982). XLV (1993). 2. PAVEL. nr. Logos şi Theosis. Aspecte ale vieţii morale oglindite în proverbele româneşti. pp. XXV (1974). Teodor. XXXVI (1984). 1-2. pr. CITIRIGĂ. 174-186. nr. nr. D umitru. ierod. drd. 144-160. Gheorghe. prof. IX (1957). nr. pp. pr. Valoarea bi nelui în viaţa creştină. pr. pp. 211-226. pp. magistr. asist. 4-6.4. WARE. XLII (1990). 346-358. ni". 3-4. 2. 5-8. diac. pp. pp. 233-243. pp.Vlll (1956). nr. 2. 253-269. STOINA. Kallislos. PAVE . drd. pp. POPA. 299-309. 3-4 p. nr. pr. XXIV (1 nr.. 89-101. nr. Irineu. Pavel. 165170. 1-3. Postul şi asceza COLLIANDER. X (1958). 7-8. 542551. pp. Constantin C. 9-10. 9-10. Rostul postului. IX (1957). XXXVII (1985). Legea morală GHOLAM. nr. 5-6. XLVII (1995). 313-327. . JOIŢA. XXIX (1977). magistr. Tito. prof. pp. nr. BRIA. 5-6. nr. 7-8. nr. Învăţătura despre Legea morală naturală în opera Sfântului loan Gură de Aur. III (1951). III (1951). Chirii al Ierusalimului. -4. Binele şi răul COMAN. prof. Transfigurarea creştinului prin lucrarea harului Sfântului Duh.IDEM. Const. "Divanul" lui Dimitrie Cantemir. Aurel. 2. 726-735. SIMA. pp. unul din primele tratate româneşti de învăţătură moral reştină. nr. pp. 3. Calea asceţilor (traducere). Rolul voinţei în viaţa morală. 2. pp. Cele două portrete morale din parabola Fiului Risipitor. pp. pp. nr. nr. nr. Omul . XXIII (1971). XXV (19 73). 1-2. Desăvârşirea morală CIOCOIU . pr. Negaţiile răului şi af irmaţiile binelui (traducere). pp. Theodor. BODOGAE. 5-6. prof. 3-5. XXI (1969). 38-50. nr. V (1953). STOLERU. Ioan G. Învăţătura ascetică a Sfântului Ioan Scărarul. 188-207. 647-666. 2. EVDOKIMOV. pr. Sfinţii Părinţi despre trup.entitate mora lă BELU. Ioasaf. 750-759. prof. drd. nr. XXXIV (1982). 9-10. 48-51. nr.. Samir. Trăsături umaniste în spiritualitatea bizantină: Nicolae Caba sila. dr. drd.. nr. 3-4. 5-6. nr. Preocupări şi probleme de Morală creştină în teologia ortodoxă românească. X XXVII (1985). XXVII (1975) . 2. Caracterul social al Rugăciunii Domneşti. XXV (1973). Rugăciunea BELU. Vederea lui Dumnezeu în Noul Testament şi teofaniile esenienilor. Ion. 83-90. pp. XLIII (1991). C onstantin. I. Lupt a duhovnicească (traducere). pp. pp. pr. Alexandru. STYLIANOPOULOS. nr.3. dr. Liviu. 546-555. nr. 9-10. pp. Liviu. Dumnezeu nu est e autor al răului. 5-6. D. Dan. pp. prof. drd. C. L'atti tude envers les biens communs selon la morale chrétienne. prof. 5-6. 514-521. IDEM.

I. nr. XXXV (1983). prof. X (1958). pr.. XXXVI (1984). Dumitru. RADU. 2. 224-235. Lecturile biblice ABRUDAN. magis tr L. Gheorghe. 435-471. prof. 496-529. nr. XLVII (1995). nr.11. 73-82. XI (1959). pp. XIII (1971). 1-2. drd. V (1953). BUCEVSCHI. 3-4. nr. 2.CLEMENT. 9-10 . CÂRSTOIU. Rugăciune şi cunoaştere în învăţătura or 1958). Faptele bune APOSTOLU. 5-6. nr. drd. ierom. 9-1 0. Gheorghe. 5-6. . N. XXXVI (1984). George. 216-224. 1. nr. 630-641. 673-691. Rugăciunea lui Iisus (traducere). nr. 70-81.. pp. V (1953). nr. PETRESCU. nr. Sensurile noţi unii de iubire după scrierile Sfântului Ioan Evanghelistul. nr. Sensul creştin al iubirii de sine. pp. 7-8. 12. 314-331. pp. diac. Nacu. Nicolae. Constantin. IX (1 957). Basile . 293-303. Macedon. 341-365. nr. pp. Dreptul la viaţă. pp. Viaţa c reştină după Sfântul Isac Sirul. 2. XXXVII (1985). pp. pr. pp. 2560. XXXV (1983). pp. 477481. nr. Antonie. Marin M. GALERIU. D. XXV (1973).10 Viaţa în concepţia creştină CITIRIGĂ. pp.8. XXXVI (1984). nr. Un aspect mai puţin luat în seamă al i ubirii faţă de semeni. magistr. 9-10. pp. Orest. Valoarea vieţii uma ne şi apărarea ei. BRANIŞTE. pr. . pr. nr. 5-6. Ioan. Sorin. Aspectul comunitar al vieţii umane şi creştine. 66-79. nr. nr. dr. KRIVOCIIEINE. STOENESCU. nr. pr. Mărturii ale tradiţiei liturgico-canonice apostolcie despre rugăciune. arhiep. drd. Învăţătura creştină despre iubire şi dreptate. Livi u. dr. XXXVII (1985). nr. 3-4. prof. pp. Rolul îndrumător al Vechiului Testament. drd. Rugăciunea domnească în cultul creştin şi explicarea e i în literatura patristică din primele trei secole. 1-2. 725736. pp. pr. Virtutea creştină BELU. DURĂ. drd. IDEM. 7-8. 666-673. drd. prof. drd. Te meiurile dogmatice ale valorii vieţii umane.9. 579-589. 641-656. pp. POP A. 4-6. pp. 649-672. Minciuna malthusianistă şi conşt iinţa creştină. XXXVII (1985). pr. prof. Valoarea moral-socială a cărţii Psalmilor. 9-10. XXXVII (1985). pp. pp. prof. nr. Olivier. STOINA. Dumitru. 9-10.predicatorul milosteniei. Ioan. Despre rugăciune în cartea Psalmilor. nr. 269-278. IX (1957). NICOLAESCU. nr. Viaţa în plenitudinea şi unitatea ei. PLĂMĂDEALĂ. drd. 510-521. 7-8. pp. pp. drd. D. diac. nr. Faptele bu ne în perspectiva desăvârşirii morale. 7-8. Învăţătura despre rugăciune a Sfântului Simeon Noul Teolog (traducere). pr. 104-118. TURCU. 471-487 . XLVIII (1996). pp. 7-8. Sfântul Vasile cel Mare . Sfintele Taine şi faptele bune în mântuire. XXXVI (1984). Concepţia Sfântului Ioan Gură de Aur despre prietenie şi dragoste. 2. pp. nr. asist. Aurel. Ca rtea psalmilor în spiritualitatea ortodoxă. XLIV (1992). 3-4. XXXVIII (1986). BELU. Vasile. D. XXI (1970). nr. pp. magistr. 3-4. Temeiuri morale creşti ne pentru apărarea vieţii. 9-10. RADU. PETCU. pp. prof. pr. pr. drd. 48-62. BURTAN. dr.. c virtuţi sociale. dr. BOG DAPROSTE. pp. 9-10. pp. nr. XXVI (1974).. 7-8. 481-490. drd.

Victoria. IX (1957). VIII (1956). 303-317. Familia . 471481.celulă şi garanţie a trăiniciei şi progresului societăţii. 365-388. PIETREANU. Necesitatea şi roadele iubirii. IDEM. 1-2.14. VIII (1956). pp. 190-203. pp. 9-10. 330-348. XXXVI (1 84). 7 -8. pp. 5-6. pp. prof. nr. pr. Trândăvia ufia în concepţia moralei creştine. Ioan G. magistr. asist. pp. XIV (1962). IDEM. nr. nr. 1-2. M IHĂLŢAN. nr. Virtute şi păcat în concepţia Sf Apostol Pavel. X (1958). 3-4. Aspecte imorale PAVEL. nr. pp. V (1934-1936). Păcatul SFÂNTUL VASILE cel MARE. drd. pp. 5-6. nr. Privire compartivă între Eros şi Agape. Filantropia creştină în trecut şi astăzi. 3-4. 407-411. nr. Paradoxul mincinosului şi ambiguitatea minciunii. nr. Valoarea educa tivă neîntrecută a iubirii creştine. nr. pr. XIV (1962). pp. prof. 669-683. DAMIAN. pr. pr. IX (1957). 105-110. XXVI ( 1974). Er os şi Agape. 9-10. 580-587. pp. XX VI (1984). nr. 51-72. 332. Dragostea faţă de om. Teodor. V (1934-1936). 99-106. pr. VIII (1956). Concepţia Sfântului Ioan dură de A ur despre familie. Mânia şi fenomenologia ei în literatura patristică. pp. 469-488. Ştefan C. PAPUC. 3-4. Marin. Gh. Const. 555568. Sebastian. pr.COSMA. nr. pp. . Iu birea creştină. pp. prof. pp. IDEM. nr. Virtutea iubir ii în teologia Sfântului Maxim Mărturisitorul. 1-2. Patimile omeneşti -piedică în calea mântuirii. 9-10. STĂNILOAE. nr. pp. 673-693. Nicolae. XXXVII (1985). 710. 95-113. magistr. prof. 139-154. pr. Păcatul şi eliberarea după Noul Testament. nr. Virtutea smereniei şi importanţa ei în căutarea unităţii creştine. pr. 673-693. C. dr. Temeiurile teologice ale iubirii creştine. 2. Mihai. confirmată de importante cercetări ştiinţifice. Haralambie. VII (1955). nr. pp. 7-8. C. 609-615. dr. prof. pp. VASILESCU. Victoria. pp.. PIETREANU. pr. Omilia despre lăcomie (traducere). nr. magistr.. Iorgu. nr. nr. Virtute şi păcat în concepţia Sf. nr. pp. Conc epţia Fericitului Augustin despre păcat şi har. V (1934-1936). pr. pp. magistr. prof. IX (1957).12. 125-151. X (1958). RĂDULESCU. nr. Raportul dintre virtute şi păcat după doctrina morală a Didahiei. Isidor. nr.13. Desp re invidie (traducere). ierom. Ilie. nr. XXVIII (1976). LII (20 00). VORNICESC U. XXVIII (1976). pp.. CHI LEA. după scriitorii creştini din veacurile al doilea şi al treilea. C. 5-6. pp. XVII (1965). 107-122. magistr. nr. IX (1957). pp. Ioan. V (1953). XXXII (1980). 9-10. 199-215. ROVENŢA. pp. prof.. Biserica creştină sprijină şi binecuvintează orice acţiune menită să întărească familia. V (1953). 545-564. nr. patimă dăunătoare vieţii individuale şi obşteşti. Nestor. Raportul dintre vir tute şi păcat după doctrina morală a Didahiei. Legătura între Euhari stie şi iubirea creştină. IACOBES CU. drd. nr. D. pr. 600-609. COMAN.. 90-98. 3-4. pp. XLII (1990). Constantin. TODORAN. 513-525. prof. pp. pp. 2.. Teama şi iubirea de Dumnezeu. VASLES CU. 710. 530-543. XLVIII ( 6). XXVII (1975). Lăcomia. 51-72. pp. IVAN. 7-8. Familia BRANIŞTE. 1-2. IDEM. 940.Virtutea dragostei în scrierile Sfântului Apostol Pavel . drd. 4. nr. magistr. 5-6. GEORGESCU. Sorin. 7-8. pp. IDEM. Patimi. 82-89. 2. magistr. 1-2. IDEM. PAVEL. ALEXE. Apostol Pavel.

Dumitru. 371-393. 613-616. RADU. 52-64. NEGOIŢĂ. pp. 9-10.. nr. MEYENDORFF. 3-4. XLVII (1995). I (1949). nr. pp. pp. 1-2. nr. M. 5-6. pr . nr. magistr. VII (1955). XXX IV (1982). Problema naţională şi rezolvarea ei de mocratică în R. Norme de or ganizare a monahismului în novelele 5 şi 133 ale împăratului Justinian. John. CHIALDA. 3-4. VIII (1956). Atitudinea Bisericii Ortodoxe faţă de progresul cultura l. 2. dr. 211-225. 495-512. Dumitru. XV (1963).R. 78. nr. diac. nr. poruncă dumnezeiască. prof. pp. Biserica Ortodoxă sprijină st rădaniile credincioşilor pentru o viaţă mai bună.taină a dăruirii şi a desăvârşirii personale. XXVI (1974). XLIV . Calea asceţilor (traducere). magistr. 155-159. pp. VAS ILESCU. coordonată a existenţei u mane. 1-2. familia şi morala creştină. Munca COSMA. Căsătoria . 2. pr. nr. 352-365 . pr. XXXVIII (1986). XLV (199 3). V (19 53). LI (1999). 217-222. 1-2.P. Ioan G. drd. 130-139. pp. nr. pp. nr. 4 -6. VOICESCU. nr. Dumitru. 41-76. arhim. nr. 910. Ilie. pp. poruncă dumnezeiască. 2. magistr. Creştinismul şi tehnica. drd. Ioasaf. Statul POPA. 9-10. 78. Grigorie. Nicolae. XXXVI (1984). 98-111. I. nr. MLADIN.. Bioetica. nr. pr. prof.15.18. Irineu. 669-690. 9-10.. nr. pp. lect. XXVII (1975). 12. POPA. V (195 3). prof. pr. STOLERU. nr. pr of. pp. dr. 422-436. 622-640. diac. drd.. Viaţa morală a soţilor în cadrul unirii conjug ale. pp. 3-4. TODORA N. Munca.19.16. PAVEL. IV (1952). nr. 3-4. pp. pp. Munca man uală a monahilor după tratatul "De opere mona-chorum" al Fericitului Augustin. pp. Grigorie. 2. dr. Învăţătura creştină despre mu că. Îndrumătorul duhovnices c şi ucenicul după Sfinţii Părinţi. 24-37. Costică A. VIII (1956). 103-118. STĂNILOAE. nr. 7-8. RADU. MOISESCU. 2. pp. CRĂCIUNAŞ. COLLINADER. Vasile. prof. 533-548. prof. nr. Monahismul BĂBUŞ. pr. 2. nr. pp. Emilian. pp. 516-530. Constantin. însuşire a chipului divin în noi. protos. pr. nr. XXXIV (1982). Principiu l loialităţii faţă de stat la apologeţii creştini. D. XXXIV (1982). Constan tin. ierod. IDEM. 1-2. Progres. pp. 5-6. 2. asist. diac. pr. XV (1963). STĂNILOAE. Gh. 142-156. IV ( 1952). pr. 51-75. Dumitru. pp.. pp. Importanţa şi sensul desăvârşirii în monahism. Supunerea faţă de stăpânire. Locul şi importanţa monahism ului în viaţa Bisericii după Sfântul Teodor Studitul. Problema muncii în creştinism. Originile gândirii monastice: Evagrie şi Macarie (traducere). IV (1952). prof. Ioasaf. pp. pp. 20-2â! PĂTRULESCU. pp. 176-204. Sorin. 3-4 . Munca în comun şi morala creştină. ierod. 173-190. Nicolae. 210-220. nr. pp. V (1953). nr. IV (1952). 3-4. Temeiuri dogmatice şi duhovniceşti pentru viaţa monahală de obşte. pp. Viaţa monahală şi rolul social al celor dintâi mănăstiri creştine. 81-108. GALERIU. Mihail. COMAN. Creştinism şi patriotism. asist. dr. pp. nr. Te meiuri patristice pentru viaţa de obşte. Patriotismul *** Iubirea de patrie. pp. Civilizaţie FECIORU. (1949). nr.17. 3-4. nr. POPA. diac. XXXII (1980). pr. pr. Isidor. prof. VIII (1956). pp. 489-499. 5-14.. nr. XLII (1990). 5-6. . 7-8. Demnitatea muncii la Sfântul Ioan Gură de Aur. drd. Munca creatoare. prof.RĂDUCĂ. "Vrednic este lucrător ul de plata sa . pr. Tilo. nr. 309 -313. prof. 3-4. 7-8. nr.

aspiraţia legitimă a conte mporaneităţii. dr. 621.POPESCU.. Biserica şi societatea APOSTU . Pacea . XLIV (1992). pp. 3-4. 627-639. LI (1999). Biserica Ortod oxă Română în lupta pentru apărarea păcii. pp. Gheorghe. prof. Şt efan. 157-161. pp.20. XLVI (1994). nr..act de dreptate şi slujire. nr. nr. magis tr. Patriarh Justinian. XLII (1990). dr. prof. factor esenţial al realizării păcii între oamen XXXV (1983). Biserică Ortodoxă. drd. Adrian. obiectiv a l misiunii Bisericii Ortodoxe în lume. nr. 7-8. nr. diac. 118-131. 577-586. pr. Lucrarea socială a Bisericii. nr. 3 -4. . VLADUCEANU. pp. pp. 5-6. 7-8. 9-10. BRANIŞTE. 2. VI (1954). pp. nr. 113-199. Ideea de pace şi dreptate în scrierile P. pp. nr. 1-2. Solidaritatea umană după Sfânta Scriptură. 104-118. VASILESCU. Năzuinţe de pace în credinţele şi practicile greco-romane. 623-644. 3-7. nr. C. Emilian. nr. pp. 453-478. Pacifismul consecvent al Bisericilor. 3-4. pr. V (1953). 145-154. pp. Biserica şi naţionalitatea în Orientul ortodox (bizantin) în secolele IVXV. pp. MOISESCU. VII (1955). XXXVIII (1986). pr. Pacea şi Răzb oiul *** Militarismul şi Pacea. pp. 652-663. 1-2. Liviu. Marin M. 1-2. nr. VII (1957). nr. 56. GALER1U. 72-91. DURĂ. Pacea. 3-4. V (1953). XII (1960). pr. dr. XXXV (1983). Euge n. 9-1 0. nr. Constantin. prof. Emilian. XXXIX (19 87). 5-6. 9-10. nr. prof. nr. la existenţă al popoarelor. nr. N. I (1949). BĂDU LESCU. 8-14. "Mărturisirile" Fericitului Augustin şi actualitatea problemati cii lor pentru tinerii zilelor noastre. Gh. XXXV (1983). 104-130. XXXV (1983). 9-10. pp. 1-2. VII (1955). Î. 382399. dr. nr. 40-47. magistr. pp. IDEM.. 1-2. PASCHIA. Nicolae V. ALEXE. STREZA. nr. asist. nr. Victor. George. pr. XXVIII (1976). nr. Justin. Biserica Ortodoxă şi Patriotismul. IV (1952). pp. Const. drd. pr. diac. Orest. 658-663. 3-4. 2. pp. Sclavia în lumea greco-romană. asist. pp. BOGDAPRO STE. 4.21. nr. pr. XXXV (1983). IDEM. MORARU. Elogiul prieteniei şi păcii la Sfinţii Părinţi Capa docieni. nr. 7-8. XXXV (1983). IDEM. V (1953). pp. PAVEL. bunul cel m ai de preţ al tuturor oamenilor şi popoarelor. NICOLAE . F. Pacea . Gh. drd. 247-268. 3. 317-329. pp. Poziţia Bisericii Ortodoxe Române faţă de lupta pentru pace. pp. IV (1 952). P aul. Temeiurile lucrării B isericii pentru apărarea păcii. 3-21. 67-76. nr. Pace şi Pr ietenie. XII (1960). Petre. Paul. POPESCU. pr. magistr. ALEXE. REZUŞ. Porunci. drd. dr. 648-658. Dan. Critic a războiului şi apărarea păcii la Fericitul Augustin. XXII (1970). Drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului după învăţătura nortodoxă. nr. nr. prof. BUZOIANU.P. V (1953). 526-553. BÎLĂ. nr. 24 1-250. nr. pp. pp. nr. 663-673. 1-2. 5-6. Dreptul la pace. Valoarea moral-socială a cărţii Psalmilor. 1-3.. 3-23. Orest. prof. magistr. pp. pr. prof. prof.. pr. 447-453. BÂLĂ. BRÂNZEA. pp. IV (1952). pp. nr. V (1953). pp. Pacea creştină după imnografia ortodoxă. Banatului.S. Mihai. IDEM. 554-576. pp. Mitr. NEAGA. Slavă lui Dumnezeu şi pe pământ pace. XIV (1962). 9-10. pp. pr. Religia în slujba pucii. prof. îndemnuri şi păvăţuiri pentru pace în Sfânta Scri tură. p p. 9-10. Condiţiile morale ale păcii în c oncepţia creştină. 7-8. Pacea. pp. BUCEVSCHI.. 5 52-562. solia păcii şi înfrăţirii. "Slavă lui Dumnezeu şi pe pământ pace ". 7-8. pp.

nr. pr. 222-233. Marin. 324-337. 1-2. XXXI 1979). 463-474. pp. magistr. I. magistr. PETRESCU. I oan. Viorel. VI (1954). nr. drd. p p. 7-8. Atitudinea Sfinţilor Trei Ierarhi faţă de soc ietatea vremii lor. nr. arhim. At itudinea Bisericii Ortodoxe faţă de problemele sociale. pp. pr of. 99-108. M. X (1958). I -2. pp.. pp. p p. Nicolae. pp. 34. Orest. pr. prof. Cezar. Nedreptatea socială. pp. Îndatoriri sociale du pă Noul Testament. pr. XXXVI (1984). M. Petre. Combaterea nedre ptăţilor sociale în cuvântările Episcopului Asterie al Amasiei. Rolul social şi misionar al Bisericii Ortodox e Române (1949). VII (1 955). nr. 9-10. IONESCU. pp. prof. 1-2 . 3-4. 284-304. 167-179. nr. pr. 5-6. 223-240. diac. Dumitru. nr. pp. pr. pp. 1-2. RĂMUREANU. pp. Idei moral-sociale în scrierile profeţilor mari ai Vechiului Testament. C. Şerban. 165-187. Actualitatea învăţăturilor moral-sociale di n cartea lui Isus Sirah. 347-356. drd. Nestor. 3-24. Învăţătura creştină despre bunurile economice. Probleme dogmatice şi sociale în Evanghelia după Ioan. 231-238. Lupta Sfinţilor Părinţi împotriva sclaviei.. COMAN. pp. V (1953). Rolul Bisericii în societate după Sfinţii Trei Ierarhi. dr. pp. pr. pp. VIII (1952). Atitud inea Sfinţilor Trei Ierarhi faţă de problemele morale ale vremii lor. IONIŢĂ. I (1949). 2. VII (1955). prof. DUŢU. Macedon. III (1951). 3-4. 3-4. IDEM. VI (1954). nr. 603-621. necesare activităţii preoţilor în vremea noastră. IDEM. Idei morale şi sociale în comentari ul la Psalmi al Sf. 5-12. 7-8. Principii de morală socială în epistolele soborniceşti. 3-4. DIACONU. XXIX. Viaţa morală a preotului BORDAŞIU. pp. pr . Învăţături morale şi sociale în opera şi activitatea Sfântulu asile cel Mare. 1-4. pp. 210-224. GEORGESCU. prof. protos. nr. Principii misionare şi sociale în Epistolele Sfântului Apostol Pavel. Constantin. pp. XXV (1973). magistr. 1-2. 7-8. 590-604. VII (1955). nr. PRELIPCEANU. 276-290. Vladimir. 9-10. 100-107. IX (1957). 155-175. SUPARSCHI. drd. diac. condiţie esenţială în propovăduire. nr. Mihai. . X (1958). Aspecte sociale în predica Sfântului Vasile cel Mare. 123134. pp. 1-2. nr. 1-2. VLAD. 5-6. nr. nr. IDEM. Viaţa morală a preotului. prof. 582-599. REZUŞ. prof.. Temei urile biblice şi patristice pentru folosirea în comun de către oameni a mijloacelor de trai. CHIALDA. drd.diac. XX XV (1983). pp. nr. PAVEL. lect. IDEM. 3-4. pp. XXX (1978). POP. nr. pp. ierom. 5-6. 3-4. N. VI (1954). 2. nr. pr. Idei moral-so ciale în epistolele Sfântului Apostol Pavel. Creştinismul şi problemele social-ecanomice. Sofron. IDEM. pp. XLI (1989). nr. NICOLAESCU. Const. nr. pp. pr. PIETREANU. Creştinismul şi b unurile materiale după Sfinţii Părinţi. V (1953). dr. XXIX (1977). nr. piedică în calea mântuirii. vol.. pr. asist. pr. Îndatoriri moral-sociale după Deca log. Idei moral-sociale în epistolele pauline. 103-110. 9-10. VASILIU. l.22. Datoriile morale ale preotului. nr. 50-65. pp. Irineu. magistr.. lect. drd. V (1953). nr. 454 -462. STAM ATE. Învăţături moral-sociale în cartea "Proverbele l ui Solomon". Vasile cel Mare. VORNICESCU. nr. pp. Idei misio nare şi sociale înnoitoare la Sfinţii Trei Ierarhi. nr. 1-2. 501-513. pr. nr. 8-18. IDEM. XXXII (1980).BUCEVSCHI. 355 -367. nr. nr. Ioan G. 3-4. pp. FECIORU. VIII (1956). 158-1 73. 69-82. Bisericile creştine şi noua ordine economică şi politică internaţională. III (1951). nr. Adrian. pp. nr. 7-8. pp. XXXVI (J985). 61-72. VI (1937). lect. drd. V. prof.

9-10. 2. BUTNARIU. pp. II (1931). magistr. pr. XXXVIII (1986). Preoţia .. nr. 3. drd.lucrare cerească . 5-6. 84-99 . Sfinţenia şi răspunderile preoţiei. IDEM. pr. Cunoaşter ea aprofundată a Sfintelor Scripturi. NEGOIŢĂ. 15-47.GROSU. or. Teologi ortodocşi români faţă de religiile necreştine. 2. nr. 1 -2. mag istr. pp. pp. MARCU. 699-715. 3-4. pr. pp. Principii şi rânduieli morale privitoare la cler în canoanele Sinoad elor Ecumenice. I (1930). IDEM. 3-4.23. pp. prof. pp. 9-10. VII (1955). Stelian. V. IV (1952). 1-2.. . nr. XXI (1969). C. asist. nr. Atitudinea creştinului faţă de reîncarnare. Spicuiri după izvoare ruseşti. pp. Nicolae şi RADU. XI (1959). pp. prof. Dan. III (1951). CHIŢESCU.. 499-513. pr. Dumitru. magistr. 109-116. 2. VIII (1956). Petru. XXVII (1975). Teoria reîncarnării şi eshatologia creştină. ierod. drd. X (1958). pp.. 157 -174. 1-2. I deea de Dumnezeu în Congo. iero d. Religia Slavilor. pp. Ideea de sacrificiu în religiile monoteiste. drd. ARSENIEV . pr. pp. 9-10. pr. pp. 3-4 . 1-2. Generalităţi ACHIMESCU. pp. Responsabilita tea morală. Sfântul Grigorie cel Mare. XLII (1990). pp. pp. nr. XXXIII (1981). 7-10. pr. 128-139. XXXIV (1982). 131-143. 525-556. XXII (1970). pp. 439-457. REZUŞ. 98-110. G. POP . prof. pr. pp. nr. pp. XI (1959). III (1932). 50-67. 125-153. Ideea de Dumnezeu în Ug anda.24.. IV (1952). Teologie Fun damentală şi Istoria Religiilor. 99-146. Pra ctici magice şi combaterea lor. nr. pr. Încercare de răspuns critic din perspectiva misticii isihaste.sfaturi şi îndemnuri. IDEM. 2639. Marea şi Iordanul (traducere). pp. îndrumător al vieţii preoţeşti. 7-8. 197-216. Jarpălău. Creştinismul şi drepturile fundamentale ale omului. 3-4. Grigorie T. 3. N. pp. 202-215. dr. ZĂGREAN. 3-4. SOARE. ar. nr. 180-193. XLVI (1994). dr. Religia canaanită. GHEORGHE. 2. Ideea de Dumnezeu în Ţara Masailor. nr. ISPIR . lect. TOFANĂ. MIR ON. Naşterea Domn ului şi concepţia teosofică despre reîncarnare. nr. 5. Dumitru. 689-704. prof. Sfântul Apostol Pavel despre personali tatea religios-morală a păstorului de suflete. pp. nr. Ioan. 43-54. nr. pr. IV (1952). ISTORIA ŞI FILOZOFIA RELIGIILOR 3. pr. 9-10. Datorii faţă de aproapele după Legea magică. drd. prof. Ioan. XLVI (1994). nr. Viorel. 97-112. pp. GABRIEL. MOISIU. Responsabili tatea creştină după Epistolele Sfântului Apostol Pavel. A.1. pp. ALEXE. dr. magistr. pp. pr. dr. 3-4. 22-34. Alexandru . I (1929). CALOIANU. 547-567. 242-255. pp. Câteva probleme de Istoria religiilor.. Res pectarea bunurilor aproapelui după învăţătura Vechiului Testament. Vasile. II (1950). 3-4. XLIII (1991). nr. 523-531 . prof. GLĂJAR. Experienţa religioasă în Vechiul Testament ( traducere). nr. Gh. Teodor. La considération du prochain selon le Décalogue. 3446. 19-55. nr. 3-4. diac. 9-10. nr. VII (1955). VI (1954). 182-196. XI (1959). Nicolae. LIII (2001). pp. nr. pp. nr. Responsabilitatea morală CRĂCIUNAŞ. nr. drd. Gh. pr. voi. nr. pp. Yoga. Religia şi cultura africană. nr. IDEM. IDEM. Pavel. POPESCU. Catedra de Teologie Dogmatică. îndatorire de căpetenie a preotului zilelor noas tre. Mitul ca reprezentare a divinităţi. nr. Aproapele BOGDAPROSTE. VIII (1956). IDEM. I. nr. 1-2. Gh. magistr. 1-2. Irineu. nr. pp. 1-3. 134-141.

7-8. 7-8. Emilian. drd. 114122. IDEM. nr. XXIII (1971). I. nr. Aspecte ale continuităţii religiei geto-dacilor în Dacia romană. pp.4. Alexandru I. 1 -2. pp. Cultele orientale din Dacia superioară în lumina descoperirilor arheologice. IDEM. 7-8. magistr. IONESC U. 1-2. 1-2. XXIII (1971). XXI V (1972). NEAGOE. 7-8. 226-264. 248-261. 123-135. XXXIX (1987). 85-109. Importante descoperiri arheologice în Eg ipt. nr.2. pr. XVIII (1966). Contribuţii ale cercetăt orilor români în studiul cultelor greco-romane de pe teritoriul patriei noastre.STAN. Paul. nr. Re ligia grecilor antici BÎLĂ. drd. 611-623. Cultul imperial în Dacia Romană în secolele al II-le a şi al III-lea. dr. pp. nr. pp. 6. 7-10. Importanţa deeoperirilor arheologice din Uniunea Sovietică pentru studiul istoriei religioase . nr. 7-8. Mithraismul în Dacia. magistr. diac. Ioan. Alexandru. Cultele religioase din Tomis.. nr. IDEM. IDEM. nr. pp. nr. POPESCU. 672-678. Theos Megas Derzelas şi cultul său sincretist. 552-580.. 3. RĂMUREANU. nr. Ma xim. 140-148. 66-78. Zevin. IDEM. Ideeii de purificare în religiile de mistere greco-romane şi în creştinism. nr. 546-561. nr. XVIII (1966). 561-571. XVIII (1966). în literatura şi ic onografia creştină. Studiul Istoriei religiilor în Români a. pp. pp. IDEM. drd. pp. Probleme ale creştinismului african. IDEM. pp. nr. XV (1963) . pp. 520-528. Mihail. pp. Ion. Sibilele in viaţa religioasă a greco-romanilor. 1-2. 552-580. nr. POPESCU. pr. 5-6. 1-2. pp. prof. nr. Divinităţile adorate în Oltenia în timpul stăpânirii romane. RUSU. 7-8. pp. 1-2. pp. 248-261. 450470. XXVIII (1976). Divinaţia. drd. 1 -2. Religia romanilor antici BÎLĂ. . 5-6. prof. Dumitru. RĂDUNĂ. 7-8. 3-4. 576-588. Gheorghe I. XXIII (19 71). pp. 536-541. 427-456. Rel igia solară a împăratului Iulian Apostatul. XXXIII (1981). nr. Sibilele în viaţa religioasă a greco-romanilor. 261-274. pp. 546-561. VII (1955).. Paul. 5-6. XII (1960). nr. magistr. prof. IDEM. 3. nr. 554-577. 3-30. diac. falsa prezicere a viitorului. XXIII (1971). Gheorghe. nr. nr. pp. XV (1963). 7-8. Religia Slavilor. VASILESCU. IDEM. II (1950). nr. XXIII (1971). p p. XX (1969). Elemente ale religiei geto-dacilor favorabi le procesului de creştinarea strămoşilor. 3. 9-1 0. pp. STAN. IDEM. 3-4. nr. IDEM. MLTRU. Istoria Religiilor ca ştiinţă. pp. XXIII (1971). Mihail. pp. drd. 3 -4. 38-61. nr. pr. I (1949). Ideea de purificare în religiile de mistere greco-romane şi în creştinism. IDEM. magistr. Religiile vechilor popoare carpato-danubiene în opera lui Vasile Pârvan. IDEM. pp. Cultul şarpelui la Tomis. Dan Ilie. nr. pp. 9-10. pp. drd. 400-412. pp. 3 -4. XXX (1978). VI (1954). nr. 99-103. 131-146. Nicolae. XXVI (1974). pp. pp. XLII (1990). XII (1960). XXIII (1971).3. Ideea de progres în diferite religii. MITRU. nr. drd. O practică străveche traco-geto-dacă în ritualul funerar la români. 9-10. 318-337. nr. NICOLAE. nr. Religia g eto-dacilor CIOBOTEA. 321-335. în literatura şi iconografia creştină. III (1951). Năzuinţe de pace oglindite în credinţele şi practicile greco-romane. nr. nr. 7-8. Istoria religiilor în preocupările pro fesorului Dr. loan Mihălcescu. XX (1 968). drd. Năzuinţe de pace oglindite în credinţele şi practi ile greco-romane. XI (1959). pp. Ortodoxia şi celelalte religii. La religion des Thraces sud-danubiens. 3-4. pp. URSACHE. 1-16. VIII (1956). Nicolae. pp. 5-6.

528-547. 103-120. nr. pp. 175-201. RUS. pp. Titi. SOARE. Ide ea de ahimşa în cugetarea religioasă indiană şi iubirea creştină. nr. magistr. 7-8. ARSENIEV. XXIII (1971). nr. nr. Emilian. 50-67. 3-4. 3. 5 2-584. XXI (1969).1. Budismul de nord (Mahayana) şi răspândirea lui. pp. LUPŞA. pp. pr. pp. Constantin. Nicolae. Mihail. Mântu irea ca unire finală şi eternă a fiinţei în absolut. Johann Wolfgang Goethe d espre religie şi creştinism. 649-661. 707-717. pr.. magis tr. pp. 489502. diac. XXVI (1974). 3-4. pp. pp. Esenienii şi Biserica primară. 9-10. pp. 648-663. VASILESCU. pp. nr. ROMAN. Ideea de purificare în religiile de mistere greco-romane şi în creştinism. n 3-4. prof. prof. Les formes et le symbolisme des crois préchrétiennes.6. 3. "Irodieni" . drd. Creştinismul nu este învăţătură secretă şi m că. 343-364. 9-10. Tendinţe reformiste şi ecumeniste în B udismul actual. GHEORGHE. 277-296.6. Religiile Indici: 3 .5.concepţia hindusă despre desăvârşire şi înv ină despre îndumnezeire. DAN. diac. IX (1957). 5-6. NEGOIŢĂ. POPESCU. VASILESCU. Constantin. Iudaismul ABRUDAN. XXV (1973). XII (1960).8. nr. pp. 3-4. Const. Ştefan. pp. Creştinismul românesc a fost de la început Orto dox. 5-6. nr. nr. Experienţa religioasă în Vechi ul Testament (traducere). 551-541. diac. Emilian. Hinduism ul. 3-4. Religia Iranului ant ic.. magistr. 9-10. Religia Iranului Antic VASILESCU. diac. 225-252. pp. 365-373. pp. nr.2. VASILESCU. nr. Bhakti şi Agupe. magistr. Toader. nr. XXVI (1974). nr. nr. Emilian. VIZITIU. Alex. XXVI (1974). nr. Dumitru. prof. DINCĂ. Dumitru. magistr. Sistemul castel or din India. 5-8. pr. nr. drd. 3-4. lect. Aurelian. 5-6. IX (1957). 436-450. Aug. 42 0-436. pp. X (1958). jir. 1 (1949). dr. Teodor M. 3-4. lect. în islamism şi creştinism. 3. Bhakti şi Agape. DANIEI.. Un Iov babilonean? Ceva di n teodiceea akkadiană.6. Aug. IDEM. pp. 691-699. Iisus Hristos în gândirea indiană. Creştinismul BIDIAN. . Alex. 3-4. prof. prof. 222-231. XII (1960). II. I (1949). XIV (1962). Marile religii necreştine actuale. 663-676. Moksa şt theosis . 9-10. Matei. pp. pp. 225-252.3. Sărbătorile postexilice ale evreilor. pr.Bud ismul. 9-10. XXIX (1977). Marile religii necreştine actuale. Sărbătoarea corturilor şi interpretarea ei în creştinism. Iudaism şi elenism în epistolele Sfân tului Pavel. 203-226. nr. nr. BASARAB. XXV (1973). XVI (1964). XXXIII (1981). 7-8. 4. pp. pp. Ioan. pp. XII (1970). X (1958). XXXVII (1985). pp. Ath. XLII (1990). nr. Starea actuală a Budismului. 9-10. Budismul MARINESCU. IDEM. XIV (1962). Mir cea. magistr. PÂSLARU. IDEM. 3-4. 5-6. pr. LII (2000). nr. 814-837. Emil. Situaţi a femeii în islamism şi creştinism. nr. nr. 910. nr. Câteva probleme de Istoria religiilor. 5-6.denumire a esenienilor în Noul Testament. pp. drd. 248-261.7. 3. 119-144. 389-400. 436-446. nr. PULPEA. Configuraţia actuală a creştinismului. pp. E milian. Hinduismul HIDIAN. Remus. 244261. XLIII (1991). prof. VII I (1956).. . 5-6. nr. nr. pp. POPESCU. pp. I (1949). 9-10. drd.. magistr. pp.

VIII (1956). Relig ia mahomedană oglindită în opera lui Dimitrie Cantemir. 3-4. 195-207. Ioan.. XXVI (1974). Marile religii creştine actuale. Eliminarea tuturor formelo r de intoleranţă şi de discriminare religioasă ca urinare a convingerilor religioase. pp. Curente înnoitoare în islamismul contemporan. pp. 194-210. drd. 3-4.. Ideea de transcendenţă în teologia dia lectică protestantă. Funcţia epistemolog ică a iubirii. Axiomatica u nei "filozofii creştine". Preotul Gheorghe. drd. pp. drd. nr 3-4. Adolf Martin. XXII (1970). nr. nr. Iu birea. diac. nr. pr. pp. 82-101. 1. pp. XLIII (1991). 291-299. IDEM. XXII (1970). Johann Wolfgung Goethe despre religie şi creştinism. XLII (1990). Natu ră şi peisaj la Sfântul Vasile cel Mare şi Fericitul Augustin. XXV (1973). 3-4. Alex. MIHĂLCESCU. Toader. pp. nr. V (1934-1936). X (1958). XLVI (1994). 9-10. 1-2. nr. Constantin C. pp. Nicolae. LIII (2001). prof. Situaţia femeii în islamism şi creştinism. prof. asist.. Starea actuală a Islamului. pr. LII (2000). XLV (1993). 19 3-215. pp. Isidor. Filozofia religioasă a lui Nicolai Berdiaev. î islamism şi creştinism. FILOZOFIE CREŞTINA BALCA. FONTA. pp. 39-60. 100-105. nr. prof. pp. 61-89. 2.. pr. nr. 101-103. pp. magislr. pp. p rof. 4. VIII (1950). IDEM. nr. nr. Matei. XLII (1990). Islamismu l. 20-41. pp. RITTER. magist r. STAN. XLII (1990). pp. islamist transilvănean în secolul al XV-lea. pp. PÎSLARU. 1 -2. Biseri ca Ortodoxă Română şi Islamismul. IDEM. 90-99. 3-4. Mântuirea ca unire finală şi eternă a fiinţei în absolut. IDEM. nr. pp. X II (1960). MUNTEANU. Concepţia despre lume şi viaţa în teologia Fericitului Augustin. pp. 5-6. 9-10. IDEM. 13-30. nr. Sensul uman al filozofiei kantiene. pp. Nicolae. 153-165. Aug. prof. pp.3. Şerban. 669697. 244262. Nae. 150-164. 103-105. pp. nr. 183-202. 3. Generalităţi DAV1D. pr. MISIOLOGIE ŞI ECUMENISM 5. act de cunoaştere. nr. nr. Biblia în sistemul filozofic hegelian. 3-60. N. 101-103. 222-231. Tendinţe moderniste în islamismul contemporan. SOARE. Nico lae. BERDIAEV. Combaterea falselor revelaţii. Emilian. 4-5. dr. 234-2 49. nr. STAN. V (1934-1936). HIDIAN. ŞAN DOR. 34. 120-142. pp. Ştiinţificii şi teologia. IDEM. XV (1963). BUZESCU. 5. IDEM. Petru. Alexandru L. dr. XLII (1990). 260-270. 1-3. Holul disciplinei îndrumări Misionare şi Ecumenism în pastoraţia vremii no astre. PREDA. drd. 1. nr. nr. TODORAN. Despre natura credinţei (traducere). XIV (1962). 3-6. Teologie şi f ilozofie. 277-29 6. MLADIN. 178-189. Creştinismul şi filosofia antică în gân direa Fericitului Augustin (I). XXVI (1974). pp. XXXIII (1981). prof. pp. VASILESCU. XLVI (1994). nr. 910. 73-79. pp. 3. nr. 311. magistr. 627-652. pp. pp. Pr emisele unei filozofii creştine la Clement Alexandrinul. C. nr. Existenţa lui Dumnezeu la Kierkegaard şi Hegel în perspectiva învăţăturii ortodoxe. IX (1957). Radu. pp. pr. diac. 3-4. IONESCU. XLII (1990).. XL III (1991). nr. 4.9. Un reprezentant de seamă al gândirii creştine: Viadimi r Soloviev. 5-6. MITRU. Dumitru. nr. pp. PAVEL. 3-4. diac. prof. Ilie. Ioan. 3. pp. dr. II (1950). nr. IX (1957). pr. Islamismul DAN. 3-4. . Nikolai. pr. IONESCU. Fazekaş. 3-4. Ţuţea. ar. pp. 555-566. XLII (1990). 1-2. nr. 3-4. n r. nr. Alexandru I.

C. 3. pp. 72-84. 56. Superstiţiile şi c ombaterea lor. pp. Criteriologia falsel or teofanii. STAN. pp. pp. Emilian. drd. 7-8. 31 8-329. 5-6. pp. 7-8. O riginile. referat secu ndar. pp. Sfintele Taine în Mărturisirea Ortodoxă a lui Pe tru Movilă. Gh. superstiţie. Dumitru. Religie. b ) VOICU. I (1949). nr. Gh. pp. 7-10. Cristoph. Liviu. 1979. dr. o primejdie religioasă. I (1949). prof. pr. Criteriile revelaţiei divine şi co mbaterea falselor teofanii. 7-8. 21 \-29 1. VASILESCU. *** A 34-a Conferinţă teologică interconfesi onală din România. POPESCU. pr. Du mitru. nr. 1-2. SOARE. pp. 3-4. prof. 1-2. XV (1963). *** Moţiunea şi Chemarea cultelor reli gioase din România pentru dezarmare. XXXII (1980). mag istr. Vintilă. IDEM.. 5. XXXIV (1982). Bogomilismul. pp. XIII (1961). Referate: KLEIN. Spiritismul. Superstiţiile şi obscurantismul mistic. pp. referat principal. refer at secundar. 347-394.2. Soroace desminţite. Glossolalia. 5-6. LII (2000). pr. v. 5. 1-2. prof. Spiritismul BUTNARIU. 444-461. nr.. diac. XVI (1964). nr. prof. prof.. VASILESCU. Tainele în confesiunea August ană CORNIŢESCU. pace şibunăînţelegere între popoare. pr. ocultism. Cluj-Napoca. morală şi socială. Lipsa de temeinicie a spiritismului. Ioan Gh. 250-261. XXXI (1979). nr. 28-29 nov. pr. Motive care determină pe unii creştin-ortodocşi să treacă la alte cu lte. spiritism şi teosofie. 5-6. arhid. nr. 590-596. STAN. . IDEM. XXXII (1980). doctrina. REZUŞ. Naşterea Domnului şi concepţia teosofică despre reîncarnare. 304-325. 102-12 6. VIII (1956). VASILESCU. pr. 454-470. Emilian. nr. Petru. diac. 109-134. New Age: o pseudo-religie mondială. nr. IV (1952).5. diac. prof. pp. nr.4. 3-4. VIII (1956). 1-2. XL (1988). Dumitru. XI (1959). 213-225. 226-237. nr. II (1950). prof. Particularităţi şi convergenţe între Mărturisirea O todoxă a lui Petru Movilă şi în Confessio Augustană privitor la Sfintele Taine. referat pr incipal. Originea şi aspectele milenarismului din pun ct de vedere dogmatic în primele două veacuri creştine. nr. Const. SAVIN. Bucureşti. II (1950). nr. dr. pp. 251-272. pp.3. 7-8. Precizări şi reconsiderări în jurul problemei "Fraţii Domnului". 394-400.. prof. nr. Liviu. Sfântul Duh în teologia interconfesională. nr. Formele şi cauzele falsului misticism. prezentare de A. pr. Sibiu. 5-6. Dan. prof. 374-380. magistr. prof. Teozofia ALEXE. arrhidiac. nr. liber pentru slujirea lumii. FLOCA.. pp. pp. IDEM.POPESCU. 720-728. 7-8. Pr. Constantin. pp. prof. Privire istorică asupra schismelor. Teodor. Ecumenism *** A 33-a Conferinţă teologică interconfesională din România. IDEM. nr. ereziilo r şi sectelor. pr. Referate: a) PENTEK. XVI (1964). 5-6. I (1949). pp. magistr. 5. 1 -2. drd. 345-364. nr. Dumitru. pp . II (1950). Pretinsele origini orientale ale te ozoftei moderne. nr. răspândirea şi influenţa maniheismului. Prin lucrarea Duhului Sfânt. Jivi. c) GALERIU. BĂDULESCU. nr. pp. Const. 29-30 mai 1979. 3-6 . Ioan. pr. IV (1952). pp. nr. pp. 26-39. 334-3 50. 9-10. nr. 280-294. *** A 35-a Conferinţă teologică interconfesională din România. V (1953). nr. pp. 717-753. Generalităţi eu privire la fenomenul scetar BACONSKY. Arp ad. I (1949). nr. VASILESCU. 5. VIII (1956). STĂNILOAE. dr. 5-10. Teodor M. pp. magis tr. pp. Spiritualitate şi slujire. Societăţi relig ioase în Biserica Veche. 5-6. 5-10. magistr.. 477-490. prof. 28-29 mai 1980. prof.

pr. dr.. Gănceanu. pr. 113-148. 7-8.. prezentare d e Al. Referate: a) DURA. referat principal . pp. pr. Convergenţa în credinţă după documentul ecumenic "Bot Euharistie. Ioniţă. *** A 38-a con ferinţă teologică interconfesională. 1981. Hermann. ***A 47-a Conferinţă teologică interconfesională. referat secundar. ** * A 44-a Conferinţă teologică interconfesională. 3-4. îndatorire faţă de oa eni. Împăcarea şi înnoirea lumii în Hristos şi pacea pe pământ. nr. 9-10. dr. XXXVIII 86). 94-103 şi 108-135. XXXVII (1 ). Respon sabilitatea creştină în faţa noile pericole ce ameninţă viaţa pe planetă. Al. 4. Remus Rus. Bisericile protestante faţă de documentul "Botez. *** A 46-a Conferinţă teologică interconfesională. prezentare de pr. nr. pr. Ecumeni smul practic local. asist. Referate: JIVI. Referate: a) GROSS. Apărarea vieţii. pp. dr. referat princ ipal. dr. IUHAZ. M. asist. Al. 1600 de ani de la Sinodul II ec umenic. de la Vancouver. 258-282. Unitatea şi integritatea lumii create. referat principal. b) ŞEBU. Remus Rus. Sibiu 24-25 noiembrie 1983. A urel. prof. nr. prezentare de asist. pp. sinteză a învăţăturii dogmat ice a Bisericii. . locul de viaţă al omului. XXXIV (1982). Ion. prof. Ilie. Michael. pp. 1. Integritatea creaţiei. 91-110. c) JUHASZ. M. Bucureşti. prof. I. Referate: a) JIVI. 1-2. *** A 48-a Conferinţă teologică interconfesională. prof. prezentare de Al. dr. Spiritualitate şi responsabilitate în viaţa creştină. dr. conf. XXXIX (1987). pr. Valoarea ecumenică a Simbolului Niceoconstantinopolitan. Îndatoririle Biseri cii în faţa noilor pericole ce ameninţă pacea şi viaţa pe pământ. pp. M. M. nr. Împăcarea şi înnoirea lumii în Hristos şi pacea pe pământ. prof. P. XXXVI (1984). Istvan. Ioniţă. Grigorie. nr. prezentare de Al. Aurel. dr. XXXIII (1981). d r. b) KLEIN. dr. b) PITTERS. Ecumenismul local al c ultelor religioase din România. prezentare de pr. lect. referat principal. prezentare de Şt. Nicolae Necula. Contribuţia teologilor din România la promovarea ec umenismului contemporan. nr. Nicolae. dr. Vasile. prof.B. 423444. c) VASILIU. Tamas. loniţă. Euharistie. prof. Referate: a) BRIA. 601-619. diac. referat principal. nr. Rolul Bisericii în pro cesul de întărire a credinţei. prof. 10-11 iunie 1981). loniţă. c) CORN1ŢESCU. c) MARCU. XXXV (1983). coreferat. loniţă. Simbolul Niceo-constantinopolitan. referat secundar. coreferat.*** A 37-a Conferinţă teologică interconfesională (Sibiu. contribuţie la unitatea poporului român. pp. prof. *** A 43-a Conferinţă teologică intercon fesională. referat principal. coreferat. asist. *** A 39-a Conferinţă teologică interconfesională. Nicol ae V. coreferat. XXXVIII (1986). conf. Iisus Hristos . *** A 40-a Conferinţ eologică interconfesională. 23-24 nov. nr. Referate: a) MIHOC. Emilian. I. 7-10. nr. b) MOLDOVAN. b) STAN. coreferat. Ioniţâ. pp. t. dr. Referate: a) DAVID.viaţa lumii. pp. XXXV (1983). prezentare de Alexandru M. prez entare de Al. nr. Ministeriu" Pacea lumii şi dreptatea socială în preocupările celei de a VIa Adunări generale a C. *** A 45-a Conferinţă teologică interconfesională. asist. Ioan Caraza şi lect. Dură. Cezar. 1-2. 5-6. prezentare de asist. pp.E. diac. Receptarea convergenţelor în credinţă rezultate din dialogul ecumenic. prezentare de conf. lect. 754-760. Lumea. Sebastian. prezentare de diac. c) KLEIN. XXXV II (1985). dr. pr. Crist oph. 79106. dr. pp. referat principal. *** A 42-a Conferinţă teo logică interconfesională. Ministeriu". ***A 49-a Conferinţă teologică interconfesională. Ioniţă. coreferat. coreferat. M. 554-581. Hans. 115-12 1. exandru I. M.

drd. RADU. prof. 9-10. nr. Valeriu. Educaţia teologică în contextul ecumenic şi pluralist. pp. Contribuţii ortodoxe la teologia ecumenică de azi. 5-10. 5-6. DAVID. XXXI (1979). ecumenism. nr. dr.Aspecte t eologice actuale. drd. prof. prof. 7-8. Unitatea creştină în eforturile de apărare a vieţii şi păcii în lume. 7-8. nr. IDEM. ACHIMESCU . XXXIII (1981). drd. referat principal. nr. BRIA. Daniel. Titi. XXXVI (1984). XXXI (1979). XXXIX (1987). nr. Gheorghe. . XXX (1978). nr. 4. pp. nr. drd. XLIII (1991). pp. Evaluarea rezultatelor şi perspectivelor acti vităţii ecumenice a cultelor. 3 -6. 1-3. Bisericile Europei şi "Uniunea Europeană". DURĂ. 4. 56 8-570. 5-6. Toleranţa religioasă şi buna vec inătate. Dumitru. 1-2. 2. 357-485. 1-4. pp. DRĂGULIN. 511-536. 95-97. IDEM. XXXIX (1987). pr.temei al ecumenisinului local din patria noastră. ALEXE. nr. 5-6. 5. nr. prof. 102-117. Contribuţii ta istoria relaţiilor ecumenice româno-an glicane. 3-6. *** A 50-a Conferinţă teologică inter confesională. Virtutea smereniei şi imp ortanţa ei în căutarea unităţii creştine. JIVI. 96106. Contribuţii ale dialogului teologic dintre romanocatolici şi anglicani la ecumenismul creştin. Ioan-Vasile. Identitate şi ecumenism. 5-6. ENACHE. drd. nr. cu prilejul împlinirii a 25 de ani de la prima Conferinţă te ologică interconfesională. pp. n r. pp. Rolul Sfinţilor Părinţi în elaborarea ecumenismului creştin. XXXVI (1984). XXXVI (1984). X V (1963). XLIII (1991). 303-313. 96109. 357-367. prof. nr. 611-635. Contri buţia culturii teologice româneşti (teză de doctorat). IDEM. XX X (1978). † MAXIMOS de Pittsburg h.. nr. XXVIII (1976). 9-10. reconciliere creştină şi unitate europeană. pp. XXXIV (1982). 1-2. diac. pp. conf. Catedra de îndrumări Misionare şi Ecumenism. 81 -108. 1-2. 1. Relaţiile Bise ricii Ortodoxe cu Bisericile Necalcedoniene în vederea pregătirii dialogului teologi c pentru unitatea creştină. 743-746. pp. Ştefa n. Mihai. pp. Ortodoxia şi mişcarea ecumenică . p p. pr. 3470. IONIŢĂ. Ioan G. pr. pp. 3. pp. nr. prof. dr. pp. pr. nr. CI OBOTEA. prof. ref erat principal. pr. XLVII (1995). nr. Dialogul interreligios în teologia ortodoxă română. "Fraţii Domnului" în lumina exegezei ortodoxe. pp. creator de punţi între Răsărit şi Apus. Sorin. Convieţuirea şi conlucrarea frăţească de veacuri dintre poporul rom ai naţionalităţile conlocuitoare . prof. IDEM. nr. Ion. 54-300. prof. Aurel. P etru. nr. 381-390. Contribuţii ale dialo gului teologic dintre romano-catolici şi luterani la ecumenismul creştin. XXVII (1975). 3-4. coordonate fundamentale ale spiritualităţii româneşti. nr. COSMA. IDEM. XLI (1989). 3-6. Nicolae. 76-89. nr. Vioiel. 7-10. DINCĂ. COMAN. pr. 482-493. pp. IDEM. protos. 238-249.IONIŢĂ. XX XVII (1985). nr. dr. 107-111. Viorel. Ştefan. nr. XXXII (198 0). LEB. XXX (1978). drd. 91-108. CITIRIGĂ. Sinodul VI ecumenic şi însemnătatea lui pentru ecumenismul actual (teză de doctorat). pr. XX (1968). Premise ale dialogului anglicano-ortodox: Aspectul Revelaţiei divine. Preocupare ecumenică pentru formarea spirituală în învăţământul ologic. Nicolae. nr. pp. Mitropolitul Petru Movilă. 5-8. pp. 3-4. drd. pr. pr. pp. pp. pr. Vasile. pp. Aspecte dogmatice ale unirii Bisericilor creştine (teză de doctorat). XXXIX (1987). pp. 9-10. asist. pr. 64-74. GALERIU. XXXVI (1984). Responsabilitatea misionarii după Sfinţii Trei Ierarhi. pp. nr. 365-388. 49 . pr. p p. DRĂGUŞIN. Atitudini mai noi ale Consiliului Ecumenic al Bisericii fată d e religiile necreştine. 213-5 11. IDEM. diac. XL (1988). Sacerdoţiul în teolog ia reformată contemporană şi învăţătura ortodoxă despre Preoţie. nr. 551-564. dr. pp. XXXII (1980). pp. nr. nr. Poziţia Bisericii Ortodoxe în problem a dialogului şi a intercomuniunii în Biserica Rotnano-Catolică. nr. 423-439. 157-169. LIII (2001). 1. pp. Constantin. XXXV (1983). Eclesiologia tratatelor ar eopagitice şi importanţii ei pentru ecumenismul contemporan. pr. pr. BUCHIU.

pp. Scriptură. 1-2. pr. Cezar. drd. POP. 457-482. pp. prof. pp. 59-72. 3-4. Nicolae. pr. XLIII (1991). pp.. REZUŞ. 616-621. . pp. pp. Mihai. dr. 367-391. pr. p p. 724-737. Problema raportului dintre Biserica locală şi Biserica universa lă implicaţii ecumenice. Secte moderne JURCAN. Creştinismul şi drepturile fundame ntale ale omului. 1-2. nr. lect. 114-123. pp. 9-10. Re laţiile dintre Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Romano-Catolică. Hans E. pr. POPESCU. drd. pp. 7-8. THEODORU. Problema unităţii creştine în lumina Epistole lor pauline. Despre mormoni. VASILESCU. Schisma şi consecinţele ei pentru unitatea Bisericii. 115-128. RUS. SKOLD. 5-10. pp. Divinitatea în noile curente religioase. 376-398. XXXI (1979). 398408. nr. D. XLVI (1994). 90-105.. Ioan. XXXV (1983). 113126. pr. 134-141. nr. nr. Biserica în viziune ortodoxă şi concepţiile sectare. dr. XXXI (1979). Mişcarea satanistă şi influenţa ei în societatea contemporană. 5. pp. Tache. 9-10. prof. pr of. conf. RADU. dr . pr.. Ovidiu. XXXIII (1981). 201-213. nr. nr. 400-4 17. TĂMAŞ. Drepturile omului BORDAŞIU. Adrian. Ministeriu" (Lim a . XVII (1965). 5-6. pp. D. Evanghel os D. pp. Temeiurile dogmatice ale unităţii creştine. XXX (1978). Comunitatea Conciliară -probl emă ecumenistă actuală. nr. SAUCA. Bisericile în sprijinul eforturilor popoarelor pentru realizarea dreptăţii sociale şi pentru o nouă calitate a vieţii. XXXIV (1982). 5-6.. Tradiţie şi Mărturisire în dialogul teologic dintre Biserica Evanghelică Luterană din R. Vasile. XLV (1993). XXIV (1972). Omul. 5-6. Pregătirea. pp.. drd. SAUCA. pp.7. XLIX(I997). XXXVII (1985). pr. pp. XV (1963). 9-10. Vasile. pr. Vechiu l Testament. lect. Vasile. nr. NICUL CEA. nr. Const. 1-3. 527-542. nr. drd. nr. 5-6. Dumitru. pp. XXXVI (1984). 364-381. pp. 1-2. Estetica teologică a icoanelor şi importanţa lor ecumenică (traducere). nr. nr. pr. lect. Euharistie. 5. XXXVII (1985). pr. 3-4. 5-14. Inumanitatea rasismului. drd. 3-22. pp.. 1-2. pr. chip a l lui Dumnezeu şi drepturile omului (traducere). Stelian. pr. Ion. 275-285. drd. Panteism şi monoteism. XXXVI (1984). 566-57 7. POPESCU. ZĂGREAN. Consi deraţii ortodoxe asupra mişcării harismatice actuale. nr. Dumitru I.1982). nr. VAS1LIU. drd. XXXI (1979). Privire de ansamblu aspra Conferinţelor teolo gice interconfesionale din România. 3 -4. Pe făgaşul vechilor re laţii româno-suedeze (traducere). dr d. pp. începerea şi perspectiva dialogului teologic dintre Biserica Orto doxă şi Biserica Romano-Catolică. factor al ecumenismului. 632-63 8. RADU. RĂDUCĂ. pr. prof.. 5-6. magistr. nr. dr. pp. lect. Jürgen. Drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului după învăţătu eştinortodoxă. prof. prof. D. 649-654. 647-717. nr . nr. De la drepturile omului la drepturile religioase. 113-119.MIHOC. prof. NEAGA. MOLTMANN. drd. 89-103. nr. 4-6. IV (1952). nr. TOFANĂ. nr.. 5-10. prof. p p. drd. nr. nr. prof. RADU. Consi deraţii ortodoxe asupra documentului ecumenic "Botez. Grigorie T. XXXVI (1984). L II (2000). Nicolae.6. BRÂNZEA. D. Unitatea creştinilor în eforturile de apărare a păcii şi vieţii în lume. pp. pr. XLVII (1995). Emil. 152-172. 9-10. Ioan. prof. XXIII (1971). nr. STEREA. XXVIII (1976). 5-10. nr. pp. 7-8. dr. MARCU. nr. E Germania şi Biserica Ortodoxă Română. pp. Petru. Sensul şi importanţa ecumenismului practic: XXVI (1974). pr. pp. L (1998). 5-6. 5-6. 3-6.

VÂLCU. drd. 78-94. . Biserica Episcopaliană din Statele Unite. Vergil. nr. XXXV (1983). pp. 1-2.