STUDII ŞI ARTICOLE DE TEOLOGIE SISTEMATICĂ, ORDONATE TEMATIC, PUBLICATE ÎN REVISTA "STU DII TEOLOGICE", ÎNTRE ANII 1929-2001

Asist. Jean NEDELEA şi studenţii: Laurenţiu MITITEL U şi lonuţ PITEŞ 1. TEOLOGIE FUNDAMENTALĂ, DOGMATICĂ ŞI SIMBOLICĂ 1.1. Generalităţi 1.2. Orto şi Heterodoxie 1.3. Revelaţia şi căile ei de transmitere: 1.3.1 Revelaţia 1.3.2 Sfânta Scri ptură 1.3.3. Sfânta Tradiţie 1.3.4. Mărturisiri de credinţă 1.3.5. Sinoade 1.4. Dogmele 1.5. Despre Dumnezeu: 1.5.1. Sfânta Treime 1.5.2. Cunoaşterea lui Dumnezeu 1.5.3. Creato rul şi Proniatorul 1.6. Angelologia 1.7. Antropologia şi căderea în păcat 1.8 Hristologia (Dumnezeu Mântuitorul) 1.9. Pnevmatologia (Dumnezeu Sfinţitorul): 1.9.1. Har şi libert ate 1.9.2. Credinţa şi faptele bune 1.10. Mariologia 1.11. Aghiologia 1.12. Sfânta Cru ce 1.13. Sfintele icoane 1.14. Eclesiologia: 1.14.1 Generalităţi 1.14.2. Fiinţa Biseri cii 1.14.3. Însuşirile Bisericii 1.14.4. Membrii Bisericii 1.15. Sfintele Taine: 1.1 5.1. Generalităţi 1.15.2. Botez 1.15.3. Mirungere 1.15.4. Spovedanie 1.15.5. Euharis tie 1.15.6. Preoţie 1.15.7. Cununie 1.16. Ierurgiile 1.17. Soteriologia 1.18. Esha tologia 2. TEOLOGIE MORALĂ ŞI BIOETICA 2.1.Generalităţi 2.2. Legea morală 2.3. Binele şi răul 2.4. Omul - entitate morală 2.5. Desăvârşirea morală 2.6. Postul şi asceza 2.7. Rugăciunea 2. . Faptele bune

2.9. Lecturile biblice 2.10. Viaţa în concepţia creştină 2.11. Virtutea creştină 2.12. Păcatu .13. Patimi. Aspecte imorale 2.14. Familia 2.15. Munca 2.16. Monahismul 2.17. Pr ogres. Civilizaţie 2.18. Statul 2.19. Patriotismul 2.20. Pacea şi războiul 2.14. Famil ia 2.21. Biserica şi societatea 2.22. Viaţa morală a preotului 2.23. Responsabilitatea morală 2.24. Aproapele 3. ISTORIA ŞI FILOZOFIA RELIGIILOR 3.1. Generalităţi 3.2. Religi a grecilor antici 3.3. Religia romanilor antici 3.4. Religia geto-dacilor 3.5. R eligia Iranului Antic 3.6. Religiile Indiei: 3.6.1 Hinduismul 3.6.2 Budismul 3.7 . Iudaismul 3.8. Creştinismul 3.9. Islamismul 4. FILOZOFIE CREŞTINĂ 5. MISIOLOGIE ŞI ECU MENISM 5.1. Generalităţi 5.2. Generalităţi cu privire la fenomenul sectar 5.3. Teozofia 5.4. Spiritismul 5.5. Ecumenismul 5.6. Drepturile omului 5.7. Secte moderne 1. T EOLOGIE FUNDAMENTALĂ. DOGMATICĂ ŞI SIMBOLICĂ 1.1 Generalităţi ***Enciclica lui Fotie către Pa riarhii orientali (867), I (1930), nr. 2, pp. 56-76. ALEXA, pr. drd. Nicolae, Învăţături dogmatice în "Didahiile" lui Antim Ivireanu, XXIX (1977), nr. 9-10. pp. 708-720. ALEXE, Gh., Idei dogmatice în colinde, II (1950), nr. 9-10, pp. 597-621. ANGHELESC U, Gheorghe, Părintele Profesor Acad. dr. Dumitru Stăniloae -Doctor honoris causa al Universităţii din Bucureşti, prezentare şi bibliografie completă, XLIV (1992), nr. 3-4, p p. 139-172. BALCA, diac. prof. Nicolae, Caracteristici esenţiale ale sufletului cr eştinului autentic, VI (1954), nr. 9-10, pp. 475-495. IDEM, Concepţia despre lume şi v iaţă în teologia Fericitului Augustin, XIV (1962), nr. 3-4, pp. 183-202. BRIA, pr. pro f.. Ion, Coordonate ale teologiei ortodoxe române, XXV (1973), nr. 5-6, pp. 318-32 8.

IDEM, Interpretarea teologiei patristice, XXXVII (1985), nr. 5-6, pp. 347-355. I DEM, Teologia faţă în faţă cu Biserica de azi, XLII (1990), nr. 1, pp. 3-7. IDEM, Teologia română modernă, XLII (1990), nr. 1, p. 142-144. IDEM. Ortodoxia şi semnificaţia ei azi, X LIV (1992), nr. 1-2, pp. 3-17. CHIŢESCU, prof. dr. Nicolae şi RADU, pr. prof. dr. Du mitru, Catedra de Teologie Dogmatică, Teologie Fundamentală şi Istoria Religiilor, XXX III (1981), nr. 7-10, pp. 547-567. CHIŢESCU, prof. Nicolae, Esenţa doctrinară a celor trei mari confesiuni, I (1949), nr. 9-10, pp. 763-780. IDEM, Contribuţia Bisericii Egiptului la opera dogmatică a Bisericii Creştine, VIII (1956), nr. 1-2, pp. 40-58. CITIRIGĂ, pr. drd. Vasile, Temeiurile dogmatice ale valorii vieţii umane, XXXVI, (1 984), nr. 9-10, pp. 630-641. COMAN, pr. asist. dr. Constantin, Teologia şi Duhul S fânt la Sfinţii Trei Ierarhi, XLII (1990), nr. 2, pp. 130-137. CORNEANU, pr. conf. N ., Frumuseţea ca atribut al Dumnezeirii, XI (1959), nr. 5-6, pp. 297-314.. CLEMENT , Olivier, Ortodoxie, cultură, istorie (traducere), XLVI (1994), nr. 4-6, pp. 38-4 8. CORNIŢESCU, magistr. Constantin I., Idei dogmatice în Cuvântările Sfântului Ioan Hrisos tom la praznicele împărăteşti, XVII (1965), nr. 7-8, pp. 441-450. COSTACHE, diac. asist. drd. Doru, Communio, Părintele Dumitru Stăniloae şi raţiunea eclezialcolocvială a existenţe i, LIII (2001), nr. 3-4, pp. 62-81. CRAINIC, Nichifor, Ortodoxia - concepţia noast ră de viaţă, XLV (1993), nr. 3-4, pp.3-12. IDEM, Genialitate şi sfinţenie, XLV (1993), nr. 1-2, pp. 101-U0. DRĂGULIN, pr. asist. dr. Gheorghe I., Sfântul Dionisie Pseudo-Areo pagitul şi Teologia sfârşitului vieţii pământeşti a creştinului, XLV (1993), nr. 1-2, pp. 36FECIORU, pr. lect. Dumitru, Probleme dogmatice şi sociale în Evanghelia după Ioan, V (1953), nr. 3-4, pp. 210-224. FRĂCEA, drd. Ilie, Idei teologice în "Imnele paradisul ui" ale Sfântului Efrem Sirul, XXXI (1979), nr. 5-10, pp. 603-616. LOSSKY, Vladimi r, Credinţă şi teologie (traducere), XLII (1990), nr. 1, pp. 63-76. NEAGOE, pr. drd. G heorghe, Elemente de teologie fundamentală în prefeţele Mineielor episcopului Chesarie de Râmnic, XXIX (1977), nr. 9-10, pp. 699-708. POPESCU, pr. drd. Ion, Aspecte dog matice în Didahiile mitropolitului Antim Ivireanu, XLIII (1991), nr. 3, pp. 100-12 0. POPESCU, pr. prof. dr. Dumitru, Esenţa sintezei dogmatice a Părintelui Dumitru Stăn iloae, XXXV (1983), nr. 7-8, pp. 581-586. IDEM, Transfigurare şi secularizare. Mis iunea Bisericii într-o lume secularizată, XLVI (1994), nr. 1-3, pp. 35-42. POPESCU, prof. Teodor M., Teologia ca ştiinţă, VI (1937), vol. 1, pp. 3-30. IDEM, Tratatul lui Justinian contra lui Origen. Studiu şi traducere, IV (1933), pp. 17-66. PREDA, Rad u, Patru meditaţii despre discursul teologic, XLV (1993), nr. 3-4, pp. 130-135. RA DU, magistr. Dumitru Gh., Structura actului religios după doctrina ortodoxă, VI (195 4), nr. 3-4, pp. 131-157. IDEM, Părintele Profesor Dr. Dumitru Stăniloae la 80 de an i. Personalitatea şi gândirea sa teologică în contextul ortodoxiei româneşti, XXXV (1983), n r. 9-10, pp. 686-699. RUS, prof dr. Remus, Coordonate ale gândirii teologice a Sfânt ului Irineu de Lyon, LIII (2001), nr. 3-4, pp. 3-15. REZUŞ, pr. prof. Petru, Preoc upări şi studii de teologie sistematică, XX (1968), nr. 5-6, pp. 389407. IDEM, Învăţătura des re religia subiectivă din punct de vedere interconfesional, X (1958), nr. 5-6, pp. 366-375. IDEM, Temeiurile credinţei retigioase,VIII (1956), nr. 9-10, pp. 554-566 . IDEM, Elementele componente ale religiei creştine, XIII (1961), nr. 9-10, pp. 52 7-543. IDEM, Divinitatea creştinismului, XIV (1962), nr. 3-4, pp. 131-146. ROVENŢA, diac. prof. Haralambie, Esenţa şi rolul credinţei în teologie, III (1932), vol. 1, pp. 1 747.

drd. Teodor. 31-74. Gri gorie. pp. 1-2. Nic. Scriptură. 316. răspândirea şi influenţa maniheismului. nr. prof. XXXV (1983). p. XXXIV (1982). Sfânta Scriptură BALC A. 398408. ŞTEFAN. Relaţia teologie-ştiinţă în gândirea Sfinţilor Părinţi. CORNIŢESCU. 1-2. XXIV (1972). VASILESCU. DRĂGULIN. Irineu. nr. magistr. dr. XL (1988). JARPĂLĂU. pp. nr. pp. pp. prof.3. p. Temeiuri doctrinare ale rugăciunii pentru cei răposaţi. Elemente dogmatice în prefeţele cărţilor de cult româneşti tipă ite între 15611716. 79-84. Sandu. Biblia în sistemul filozofic hegelian. 1. XXIII (1981). 102-126. pr. 503-513. asist. pr.2. VASILESCU. nr. pp. XI (1959). pr. IONESCU. 127-129. diac. diac. magistr. interpreţi ai Sfintei Scripturi. 1-2. 34. F. 46-57. nr. VII (1938 1939). 4. XXI (1969). conf. nr. drd. diac. Cuvântul lui Dumnezeu în viaţa Bisericii. VASILE. Euge n.3. Structura şi cunoaşterea adevărului revelat. STAN. 423-436. Consideraţii generale. 5 1-57. Dumitru. XXXIV (1982). pp. 686-699. 22-37. prof. TODORAN. LII (200 r. Isidor. 139-149. 12. 466-474. LII (2 001). pr. Gr igore. diac. La terminologie revélationelle dans la théo logie contemporaine. XV (1963). prof. IDEM. pr. N. XXII (1970). Germania şi Biserica Ortodoxă Română.STEREA. arhid. pp.2. VI (1954). pp. Const. XXIII (1971). magistr. XXVIII (1976). VII (1955). 125-137. pp. 9-10. BRIA. XIII (1 961). prof. XIII (1970). Tradiţie şi Mărturisire în dialogul teologic dintre Biseric a Evanghelică Luterană din R. Gheorghe. pp. nr. nr.. 1-2. Gh . pr. pp. 7-8. Sfânta Scriptură în Biserica noastră. Vladimir şi MARCU. Ioan . 5-8. nr. Tache. Valoarea interpretării tipologice a Vechiului Testament. Dr. Lupta ortodoxiei contra arianismului. nr. 546-556. pp. doctrina. 3-4. 444-461. Sfinţii Trei Ierar hi. nr. prof. MORARU. pp. pp. pp. STREZA.1. l.pp. nr. nr. pp. Les idées calvinis tes du patriarche Cyrille Lucaris. XLIII (1991). Ion. pr. drd. 7-8. XXXIX (1987). Revelaţie şi eshatologie. pp. Adrian. nr. pp. 1. magistr. VÂLCU. 5-6. Materialismul medical. NICOLAESCU. drd. Originile. 39-60. 7-8. Teologia Revelaţiei în opera Părintelui Dumitru Stăniloae. III (1932). 333-343. Ion. 4. Bogomilismul. nr. 5-6. Cercetarea teologică în domeniul Istoriei Dogmelor. pr. Câteva studii dogmatice publicate in Bulgaria în ultimii ani. lect. RĂMUREANU. X (1958). Sfânta Scriptură şi Tradiţia. Dogmă şi Predică. 3-4. I. 384-406. 516-527. 3. nr. MIHĂLCESCU. pr. pp. Hristov Iordanov. p .. . pp. PRELIPCEANU. dr. Orto doxie şi Heterodoxie BACONSKY. pr. nr. prof. Gh. 1-2. 5-6 . 179-196. Sfânta Scriptură. Emilian. 82-93. Sfântul Vasile cel Mare în Teologi a Sistematică ortodoxă română în ultimii treizeci de ani. nr. 5-6. Revelaţia *** Descoperirea dumnezeiască şi modalităţile ei de exprimare spre mântuire. Păstrarea dreptei credinţe în lumina epistolelor pauline. HOLBEA . 1332. n r. 173-189. pp. Alexandru. LIII (2001). asist. Principiul ico nomiei din punct de vedere dogmatic. vol. drd. Nicolae. XXVI (19 74). Nicolae. 3-4. 3-4. nr. lect. Ioan. p r. 48-61. pp. prof. 12. nr. N1C ULCEA. Revelaţie. 1. XI (1959). 167-1 74. nr. pp. GRĂJAR. CRISTESCU. nr.. nr. 9-10. XXIX (1977). dr.

nr. pr. Simio n. magistr. 174-185. Dumitru. 633-647. 1-2. drd. MOLDOVAN. Câteva date introductive asupra Sfintei Scripturi. nr. Ilie. Caracterul permanent şi mobil al Tradiţiei. Tradiţie şi Mărt urisire în dialogul teologic dintre Biserica Evanghelică Luterană din R. drd. 159-172. Atenag ora. pr. asist. 513. XVI (1964). XXXIII (1981). XVI (1964). 9-10. 3-4. 25-51. XXXII (19 . pp. Despre inspiraţia Sfintei Scripturi.4. nr. pr. 5-6. ID EM. Simbolul Niceo-cons tantinopolitan. Importanţa şi rol ul Mărturisirii de credinţă în viaţa Bisericii -Scriptură. nr. 384-406. 4. 277-283. pr. XXV(1973). 5-8. IUHAZ. pp. Viorel. Ioan G. XXXVII (1985). VERZAN. pr. 1. Sfânta Tradiţie în Biserica Ortodoxă spre deosebire de celelalte Biserici. 3-4. 312-346. 3-4. dr. Tradiţia şi tradiţiile (traducere). Viorel. Valoarea ecum enică a Simbolului Niceoconstantinopolitan. pp. XXXII (19 nr. prof. pp. POPESCU. MIHĂLCESCU.. pp.. XXXIV (1982). p. prof. 7-10. pr. pp. . pp. 5-6. 585-599. dr. Adrian. IV (1952). 316. PITTERS. pp. Însemnătatea şi rolul Mărturisim de cr edinţă în teologia şi viaţa Bisericii. pp. 3-4. 357-485. XXII (1970). 265-276. 5-6. 9-10. 5-6. drd. 401-431. Tradiţie şi tradiţii (traducere ). Sfânta Tradiţie văzută de Sfântul Irineu al Lyonului XXIII (1971). IONIŢĂ. XXVII (1975). 534-546. nr. nr. nr.3. 1-2. 1. NICULCEA. 7-8. Sfânta Tradiţie în viaţa Bisericii . nr. 57-64. pp. Problemele dogmatice ale Sinodului V Ecumenic. nr.temeiuri biblice. VII (1955). DE ELEAS. Sinoadel e COMAN. pp. 1600 de ani de la Sinodul II Ecumenic. 284-286. Mărturisirile de credinţă CATRINA. JIVI.POPESCU. ICĂ. 606-613. în Apu s. Scriptură. Aspecte dogmatice permanente ale Sfintei Tradiţii. STAN. 7-8. pr. pr. pp. Sinodul VI Ecumenic şi însemnătatea lui pentru ecumenismul actual (teză de doctorat) .. Laicii şi citirea Sfintei Scripturi în evul mediu. 1-2. pp. nr. 149-165. nr . Sfânta Tradiţie sau Sfânta Predanie. 7-10. Vladimir. Aurelian. Sabin. XXXII (1980). pp. XXXIII (1981). diac. mitr. DUMITRESCU. vol. pp. prof. 1. p. M. pp. Ion. 3-4. 329352. Adrian N. pp. drd. pr. Alex. Istvan. Les idées calvinistes du patriarche Cyril le Lucaris. Ion. XXX (1978). asist.3. XLIV (1992). 614-619. Consideraţii generale. V (19 53). LOSSKY. nr. pp. Irineu. XXXVII (1985). 7-8. lect. Teodor. Mărturisire a de credinţă a arhiereilor ortodocşi. F. pp. Tradiţie şi Mărturisire. IDEM. p p. XXXVI (1984). nr. nr. prof. Sinodul de la Constantinop ol din 879-880 şi actualitatea hotărârilor lui. 615-633. 1-2.. XXII (1970). drd. Ioan I. XXXIV (1982). 1. IONESCU. pr. Dan. nr. nr. Rolul şi importanţa Mărturisim de credinţă în teologia şi viaţa Bisericii. prof. pp. Sfânta Scriptură şi Tradiţia . nr. nr. magistr. prof. IONIŢĂ. III (1932). 451-458. nr. Germania şi Biserica Ortodoxă Română.3. conf. I. conf. XXV (1973). 398408. Aurel. nr. dr. Sfânta Tradiţie BRIA. 517-522. XLIII (1991) . STĂNILOAE. dr. Actualitatea pastoral-misionară şi adâncimea teologică a interpretării scripturistice a arhiepiscopulu i Petru Hrisologu. sinteză a învăţăturii dogmatice a Bisericii. conf.. St elian.3. Hermann. pr. 7-8. nr. Primirea tradiţiei în timpul de az i din punct de vedere ortodox. pp. nr. . TODORAN.5. pp. dr. 7-8. nr. TOFANĂ. 169-181.

NICULCEA. prof. 39-64. 5-6. XXI (1969). FER. nr. S tudii recente despre Filioque. 82-92. pp. VALDMA N. XVII (1965). nr. IDEM. 1-2. Traian. structura supremei iubiri. XIII (1961). drd. Despre sinodali tate. magistr. pp. pp. 3. XXIX (1977). n r. 568-573. pp. pr. 426-444. pp. Problema sinodului ecumenic în sfintele canoane. drd. Dumi lru. Implicaţiile sacramentale ale relaţiil or trinitare. XV (1963 ). XXVII (1975). drd. nr. RĂMUREANU. BROSCĂREANU. Rene. STĂNILOAE. 5-6. Sinoadele în cultul şi iconografia Bis ericii Ortodoxe. Dogma S fintei Treimi. 1-2. XX (1969). IDEM. N icolae. XLI (1989). 5-6. Sinodu l V Ecumenic şi papalitatea. nr. prof. Existenţa lui Dumnezeu la Kierkegaard şi Hegel în perspectiva învăţăturii ortodoxe. pp. VII (1955). pp. nr. pp. pp. pp. nr. nr. Noţiunea dogmei. XXII (1970). nr. nr. XXXI (1979). pp. pr. Adrian. Ioan L. pp. STĂNILOAE. 1-2. pp. nr. Sfân ta Treime. pp. 471-506. Fiinţa Dogmei. nr. pp. pp. pr.5. magistr. Propunerile dogmatic e pentru rezolvarea disputei despre "Filioque" (traducere). magistr. nr. pr. 627-632. 15-61. ICĂ.MANEA. XXIII (1971). pr. prof. 127-129. 173-190. MUNTEANU. drd. nr. IDEM. XLIII (1991). nr. pr. nr. nr. 7-8. Condamnarea ereziei lui Arie. Dogmă şi cult. Simbolul constantinopolitan. 5-6. 3. XV (1963). 5-10. Dometie. pp. 7-8. Jürgen. nr. 5-6. 90-99 . 327-387 IDEM. dr. Ioan. prof. Constantin-Eugen. nr. pp. 9-10. . drd. V (1953). Sfânta Treime BRIA. Sfânta Treime. 188-209. pr. Sinodul al II-lea Ecumenic de la Constantinopol (381). GRIGORAŞ. Despre Dumnezeu CALC IU-DUMITREASA. pp. 1. IDEM. 546-560. Importanţa vechilor sinoade ecumenice şi problema unui viitor Sinod ecumenic. Vlăduţ. Nicolae. XVI (1964). 166-188. Gh. 3-4. pr. drd.. pp. 520-534.5. nr. nr. XXV (1973). XXXIV (1982). Simbolul niceean. Dogmele şi valorificarea lor în viaţa credincioşilor ortodocşi. STAN. Aurel. 232-241. pp. 3-4. nr. 303-321. pp. Doct rina Fer. Învăţătura despre Sfântul D uh şi Biserică. Dogma şi viaţa creştină. De spre Prea Sfânta Treime. VASILIU. p. prof. 1. VI (1954). 45-53. Sinodul I Ecumenic de la Niceea. nr. Liviu. 676-685. pp. 9-10. MANOLACHE. TODORAN. 3-4. 5-1 0. Dumitru. 3-4. nr. 39-63. IDEM. 578-591. Isidor. XXVI (1974). 155-164. IDEM. Sfânta Treime şi s obornicitatea Bisericii. Tipuri de sinoade prevăzute de Sfintele canoane. 333-356. pp. n r. Conceptul de Dumnezeu în teologia lui Karl Barth. nr. p p. 621-627. JURCA. Sinoadele de la Sirmium dintre anii 348-358.. Dogmele CHIŢESCU. nr. Romul. XXV (1973). Cristişor. 266-316 .4. pp. Ion. XXXVIII (1986). Condamnarea lui Fotie de Sirmium. 7-8. pr. 2. 3-4. drd. pr. Lucia n. VI ( 1954). Ioan. 347-364. prof. icoană a iubirii. 5 -6. Şt.1. V (1953). Crucea lui Hristos şi Sfânta Treime (traducere). Sfântul Grigorie Palamas şi Teologia trinitară. CRISTESCU. 4-6. GRECU. XXVII (1975). Revelaţie. 79-99. XXXI (1979). pp. XLVII (1995). nr. pp. 534-572. TURCESCU. Învăţătura Bisericii Ortodoxe despre Sfânta Trei me. 3-4. Consideraţii interconfesionale privind ontologia divi nă. pr. Grigore. prof. Augustin despre Sfânta Treime după tratatul "De Trinitate". nr. Împăratul Justinian. Dogmă şi Predică. XXV (1973). pp. drd. 6079. prof. XLII (1990). arhim. 7-8. MOLTMANN. 3-49. 1-2. XXIV (1972). 1. 7-8. drd.

nr. Remus. Concepţia antropologică a lui Clement Alexandrinul. pr. nr . Alex. Teodicee şi cosmologie la Sfântul Grigore de Nyssa. pp. magistr. 53-64. pr. 216-221. Angelologia MANOLACHE. asist. drd. 640-649. Sfinţii Părinţi despre trup. Cunoaşterea lui Hristos în Duhul Sfânt. 139-149. 14-37. Cunoaşterea lui Dumnezeu ACHIMESCU. Nicolae Cabasila. 1-2. 673-686. Rugăciune şi cun oaştere în învăţătura ortodoxă. IDEM. pp. BRANIŞTE. pp. 9-10. nr. XX IX (1977). Rolul îngerilor în iconomia mântuirii după Noul Testament.. ANGHELESCU. dr. pp.. pp. XXXIV (19 82). STAMATE. TOD ORAN. Tache. pr. pp. Marin. ONIŞOR. nr.. nr. Trăsături umaniste în spiritualit atea bizantină. pp. Credinţă şi cunoaştere în creştinism.5. drd. Aspec te ale antropologiei Vechiului Testament. 1. BELU. N. XXXV (1983). Cunoaştere în dreapta credinţă. 368-385. 3-4. Ion I. pr. nr. pp. XXVII (1975). nr. BIDIAN. nr. nr. 3-4. nr. pp. pp. 5-6. X (19 58). 1. 3-4. pp. 3-4. 370-384. PLĂMĂDEALĂ. 567584.6. conf.falsificare a cunoaşterii adevărului. magistr. XXX (1978). 3-4. Nicolae. 50-74. nr. pp. 588-599. RĂDUCĂ. magistr. 145-151. pp. 1-2. nr. cu referire speciala la Sf. Cunoaşterea ocu lta . pp. PAVEL. nr. 75-81. Despre învierea trupurilor şi natura lor după înviere. pr. 5-6.. nr. Vasile. pp. XLIV (1992). STEREA.. pr. magistr. dr d. IX (1957). 3-4. nr. I. pp. Un capit ol de angelologie: creaţia. prof. pr. pp. nr.1. 9-10. Condiţiile colaborării raţiunii cu credinţa în opera Fericitului Augustin . MANOLACHE. în viziunea origenistă. 5-6. Anca. lect. pp. pp. 37-53. 1. Creatorul şi Proniatorul MANOLACHE. Unitatea şi integritat ea creaţiei în scrierile Sfântului Apostol Pavel. Anca. XXXIV (1982).. protos. FRUNZĂ. XLV (1993).2. drd. pp. 62-93. LII (2000). prof. pp. Marin. nr. Dumitru. nr. BĂLAN. prof. Isidor. XXIX (1977). lect. 122-136 . Actualitatea problemei. 299-309. 1-2. Dumitru.. Grigorie de Nissa. 910. VII (1955). drd. pp. 5-6. natura şi căderea îngerilor. Relaţia dintre cunoaştere şi credinţă în învăţătura ortodoxă. Pronia dumnezeiască şi libertatea persoanei în gândirea lui Origen. pr. Mântuitorul Iisus Hristo s şi sfinţit îngeri după Epistola către coloseni a Sfântului Apostol Pavel.5. LI (1999). IX (195 7). dr. pp. Ion I. 5-6. Constantin. BODOGAE. magistr.7. Aprecieri despre libertatea şi posibilitatea omului de a cunoaşte şi înţelege natura di vină şi pe cea creată. STĂNESCU. C. X (1958). X (1958). nr. 216-224. XLI (1989). 174-188. pp. 4. nr. drd. 497-506. VIEZUIANU. nr.VII (1955). D ometie. Aug. magistr. 3-4. pr. 310-325. D. prof. Aspecte ale Providenţei şi lucrării de mântuire în Cazania lui Varlaam. 7-8. 313-327. 4. BRIA. GALERIU. pr. Antonie. Gheorghe N. VII ( 1955). Florin. nr. 1-2. magistr. pr. Gheorgh . mag istr. 5-8. Cunoaşterea lui Dumnezeu după Sfântul Maxim Mărturisitorul. Const. nr. 9-10. . ierom. nr. IX (19 57). pp. Polemica antignostică p rivind crearea lumii. Antropologia şi căderea în păcat ABRUDAN.VI1I (1 956). V. Problema ecologică în lumina învăţăturii creşt . Principiul iconomiei din punct de vedere dogmatic. Pro sul în cunaşterea lui Dumnezeu. VI (1954).3. 396-406. NĂSTASE. 592-602. XXVI (1974 ). nr. Teodor. XLI (1989). 264-270. 5-6.

pp. 249-263. Chip şi asemănar e (traducere). asist. XLV (1993). XXIX (1977). 9-10. dr. CRISTESCU. pp. drd. lect. 218-230. IDEM. prof. prof. Nicolae. drd. MOLTMANN. nr. prof. 48-71. învăţătura despre suflet în cărţile Vechiului Testament. nr. pr. pp. drd. III (1951). Spirit umanist şi elemen te de antropologie în gândirea patristică.. prof. LI (1999). pr. Grigorie T. 1-2. POP. pr. pp. BUZDUGAN. RĂMUREAN U. pr. Ob servaţii asupra prosopopeei sufletului şi trupului atribuită lui Mihail Choniatul. 632 -638. Nestor. nr. diac. pp. 7-8. Logosul în "P rotrepticul" lui Clement Alexandrinul. N. lisus Hristos Dumnezeu Mântuitorul. nr. drd. pp. 585-602. 3-4. Ştefan. 1 -2. nr. 5-6 . XLI (1989). Învăţătura Sfântului Grigorie de Nyssa desp re căderea omului şi păcatul originar. COMAN. pp. Cristian. ARION. Despre Întruparea Unuia-Născut şi că Hristo s unul este şi domn după Scripturi (traducere). XLII (1990). 4. drd. pr. Jurgen. Omul nou şi umanitatea în Hristos prin lucrarea Duhu lui Sfânt.BUCHIU. pp. 356-368. Costache. BUZESCU. 1. Concepţia platonică despre suflet. nr. Ion. pp. drd. 26-39. Hristologia. drd. XXII (1970). 388-400. nr. Vasile. "Omul cel nou" în concepţia antropologică a Sfântului Apostol Pavel. 523-534. 51-63. magistr. Antropologia Vechiului Testament . pp.două entităţi diferite.. pr. pp. Învăţătura Sfântului Grigorie de Nissa de spre "Chip şi asemănare". nr. 5. XXVIII (1976). pr. Învăţătura despre "Fiul Omului" în Sfintele Evanghel ii. Origen despre Logos. Chip şi asemănare în teologia romano-catolică şi în cea ortodoxă. IDEM. ierod. Ioan G. 96-107. Dumitru. Hristologia (Dumn ezeu Mântuitorul) SFÂNTUL CHIRIL AL ALEXANDRIEI. dr. IDEM. Consideraţii asupra armoniei primordiale şi asupra rolul ui sfinţeniei în restabilirea ei. XLIII (1991). 532-545. Orest. XLV (1993). STĂNESCU. X (1958).. pp. C. nr . chi p al lui Dumnezeu şi drepturile omului (traducere). Jertfa Domnului în cărţile de ritual ale Bisericii. nr. nr. 470-489. 3-4. nr. nr. VIII (1956). Concepţia Sfântului Justin Martirul şi Filozoful despre suflet. 417-429. 20-37. nr. 3-4. nr.. pp. 44-48. Concepţii hristologice în imnele neoprotestante privite din punct de vedere ortodox. 12-46. 78. SEMEN. XLIV (1992). lisus Hristos în viaţa duhovnicească. prof. 544-561.. . 7-8. pp. pr. 3. nr. nr. Gheorghe. pp. nr. XXXI (1979). Omul. POPESCU. prof. Ştefan. 165-173. pp. nr. Caracterul comunitar al chipului lui Dumnezeu în om. 27-44' SĂNDULESCU. 672-68 . pp. Irineu. XXV ( 1973). pp. 41-59. XXXVI (19 84). Gh. pp. 5-10. nr. XLIX (1997). VORNICESCU. 9-10. B UCHIU. 9-10. pr . nr. pp. Petr u. drd. pr. LOSSKY. STĂNILOAE. 2. pr. VII (1955). nr. protos. BUTNARU. Ioan I.8. XXI V (1972). 1-2. BUCEVSCHI. XVIII (1966). 78. 93 -110. acad.. nr. prof. pp. 3-53. VII (1957). 30 de capete împotriva lui Sever de Antiohîa (traducere). X (1958). 5-6. magistr. nr. Învăţătura despre Întrupare la Fericitul Augustin. BUDE. 120-138. XLIII (1991). 67-84. pp.pp. Concepţia despre om şi mântuire în Confesiunea Augustană. 7-8. MARCU. 5-6. pp. 3-4. pp. Vladimir. XXXIX (198 7). 1. 403-423. Bisericii şi suflet în co mentariul său la Cântarea Cântărilor. nr. IDEM. drd. pp. pp. 511519. XXIX (1987). Ioan. nr. Leon Gh. Persoana şi invidivul . 7-8. XXIX (1977). magis tr. nr. XXV. 1. 1-2. XLI (1989). drd. nr. BRIA. pp. Logos şi Kyrios în "Stromatele " lui Clement Alexandrinul. LEONŢI U DE BIZANŢ. 4.

IDEM. 493-514. pp. pp. nr. nr. 250-267. Hristologie şi iconologie în disputa din secolele VIII-IX. 7-8. IDEM. 627-632. XXIII (1971). nr. Alexandru. nr. H ristologia în teologia contemporană. IDEM. MIHOC. Logos şi Ethos. XXII (1970). 49-70. pr. XXXIII (19 81). 349-359. 910. pp. 519-534. pp. Mântuitorul lisus Hristos şi sfinţii îngeri după Epistola către Coloseni a Sfântului Apostol Pavel. drd. 687-700. 516-527. Vasilc M. 230-250. XXVII (1975). nr. 1-2. 406-431. JOIŢA. 75-81. Lucian. prof. 115-140. 267-283. Faptul Răscumpărării în ciclul vieţii publice a Domnului. XXIII (1971). 15-53. drd. XLV (1993). 3-4. pp. nr. nr. XLVI (1 994). XXV 1973). VIEZUIANU. p r. prof. pr. pp. 275-287. Petru. MIRCEA. Dumitru. Studii de hristologie în teologia românească.. pp. Faptul Răscumpărării în ciclul întrupării. Faptul Răscumpărării şi diavolul în imnografia Bisericii. XXV (1 973). Nîcolae. 512-528. 5-6. VII (1938-1939). prof. X (1958). Chesarie. pp. Sterea. XXVI (1974). DURĂ. pr. pp. CHIŢESCU. IDEM. pp. IDEM. Benedict. nr. 211-223. 165-173. drd. Hristologia în lumina tradiţiei canonice a Bisericii Ortodoxe. XXII (1970). XLVI (1994). IDE M. XXIV (1972). pr. NEAGU. IDEM. MOLDOVAN. pp. ierod. nr. La théologie de la Résurrection dans l'oeuvre de Saint Maxime le Confesseur. ierom. sărbătoarea luminii şi a bucuriei în Ortodoxie. TURCESCU. nr. XX (1968). 3-4. XXIII (1971). MIHOC. 3-4. nr. Sebastian. pp. 5-6. nr. pp. nr. Vasile. drd. XIV (1962). praf. 186-211. 546-555. pp. XXXIV (1982). nr. pr. nr. 5-13. 3-4. Iconomia şi roadele Învierii Domnului. drd. Persoana Logosului Iisus Hristo s în lumina primelor patru secole patristice. pr. 682-690. STĂNILOAE. XXXIV (1982). pp. XXXI (1979). XXII (1970). 9-10. Ilie. Faptul Răscumpărării în imnografut Bisericii Ortodoxe. "Fiul Omului" după Noul Testament. drd. Faptul Răscumpărării în ciclul Sfintelor Patimi. pr. Teologia Logosului la Sfântul Maxim Mărturisitoru l. 3-4. IDEM. loan. 230250. 55-72. Ioan Gh. Irineu. 4-6. 5-10. Despre condacul Naşterii . pp. XXIV (1972). COMAN. Virgil. XXVI (1975). dr. MOLTMANN. Iisus Hristos în izvoarele antice profane. pp. 692720.IDEM. IDEM. XLI (1989). nr. 649-685. nr. CRĂCIUNAŞ. 9-10. acad. 1-2. Kenoza lui Hristos şi aspectul Kenotic al Bisericii. Întruparea Mântuitorului după cele trei confesiuni creştine. pr. pp. 58. pp. 9-10. nr. Sfântul Atanasie cel Mare despre Întruparea Logosului şi mântuire. p. pp. Biserică şi suflet în comentariul său la Cântarea Cântărilor. pr. Naşterea supranaturală a Domnului nostru Iisus Hristos. IDEM. magistr. nr. CLEMENT. SAVIN. 1-2. IDEM. XXIX (1977). GÂNDEA. nr. Olivier. nr. 466-482. GHIUŞ. 70-104. drd. drd. Ştefan . nr. asist. C oborârea la iad a lui Iisus Hristos. Constantin. 7-8. Legătura interioa ră dintre moartea şi învierea Domnului. 9-10. XXII (1970). 5-6. pp. VIII (1956). nr. nr. nr. 1-2. CHILEA. Hristologia Sfântului Ioan Damaschin (1300 de ani de la naşterea sa: 675-1975) XXVII (1975). nr. 3-4. 1. pp. Teoria recapitulaţiunii la Sfântul Irineu. pp. XXXI (1979). pp. 1-4. Adrian. XXII (197 0). nr. Învăţătura despre Recapitul area în Hristos în teologia ortodoxă. pp. 7-8. 1-2. 7-25. Dumitru. drd. nr. nr. pp. Mormântul gol (traducere). nr. Paştile . pp. nr . pp. Faptul Răscumpărării în ciclul învierii. pp.. 3-4. arhim . GHEORGHESCU. nr. 5-8. 7-8. pp. pp. drd. XLI (19 89). 33-45. Expl icarea la textul kenotic din Filipeni 2. 9-10. pp. TACHE. 26-43. XXII (1970). pp. nr. SANDU. REZUŞ. Jürgen. XXIII (1971). NICULCEA. 1-2. Crucea lu i Hristos şi Sfânta Treime (traducere). 7 -8. XVI (1964). Poziţii protestante şi ortodoxe rece nte despre întrupare. nr. 5-6. 5-6. Mântuitorul Iisus Hristos în lumina Sfintelor Evanghelii . 575-585. 666-673. Logos şi Theosis. IDEM. prof. 5-13. Ioan. XXXVI (198 4). pp. XXIX (1977). drd. nr. pp. 28-40. 5-6. pr. nr. pp. . Hristologia Sfântului Chirii al Alexandriei. 26-35. Origen despre Logos. 159-167 . Nicolae V. 1-3.

XLV (1993). pp. prof. nr. Teologia şi Duhul Sfânt la Sfinţii Trei Ier arhi. 1 114. IDEM. 50-63. 4 pp. Valeriu. Pronia d umnezeiască şi libertatea persoanei în gândirea tui Origen. pp. pp. Alexandru. Natalia Mano ilescu. Cuvântul la pogorârea Duhului Sfânt (traducere). 334-344. Despre predestinaţie. nr. GHEORGHE. pr. XLII (1990). 5-6. COMAN. Nicolae. nr. BANU. pp. dr. 7-8. XXXII (1980). Mihail. dr. Voinţa şi libertatea în gândirea Sfântului Grigorie de Nyssa. 327-387. 399-438. 7-8 . CORNIŢESCU. nr. POPA. 46107. pp. XXXIV (1982). Sfântul Duh în spiritualitatea ortodoxă. 44-57. 126-143. 740746. 130-137. Învăţătura despre har şi l ibertate în Pateric. XXXI (1979). SFÂNTUL GRIGORIE PALAMA. pr. Ion. Învăţătura Sfântului Ambrozie despre Sfântul Duh. 1-2. Persoana şi lucrarea Sfântului D uh în scrierea "De Spiritu Sancto " a Sfântului Vasile cel Mare. Lucrarea Sfântului Duh în opera Sfântului Simeon Noul Teolog. ENACHIE. 56. Constantin. 5-6. VOICESCU. XVII (1965). nr. pp. nr. 660-672. Duh la Sfântul Vasile cel Mare. drd. XLI (1989). pp. X LVII (1995). XXXIV (1982). pp. magistr Ion. nr. asist. Constantin. pp. Har şi libertate BANU. pp. Emanue l. 1-3.1. nr. pp. XLI (1989). 470-486. 5-6. Învăţătura despre sinergie la unii dintre Sfinţi i Părinţi şi în teologia ortodoxă mai nouă. . Har şi libertate în învăţătura ortodoxă. Har şi libertate în învăţătura Sfântului Maxim Mărturisitorul. 7-10. 63 8648. POPESCU. magistr. pp. pp. prof. pp.9. 4. drd. RADUCA. 1. nr. nr. Hristologia cosmică după învăţătura Sfântului Maxim. pp. 5.. nr. XXXIX (1987). magistr. drd.IDEM. Const. Harismele după Epistolele Sfântului Apostol Pavel. 1-2. pr. XXXII (1980). DRĂGUŞIN. 81-94. pp. CHIRVASIE. nr. 3 70-384. 18-27. Vasile. ma gistr. drd. pp. nr. VOICU. 5-20. Învăţătura despre Sf. nr. Transfigurarea creştinului prin lucrarea ha rului Sfântului Duh. pp. nr. 5-10. drd. VI (1954). XXI (1969 . 5-6. 458-469. Moartea şi învierea Mântuitorului lisus Hristos în lumina epistolelor pauline. pp. Sinodul al II-lea Ecumenic de la Constantin opol (381): Învăţătura despre Sfântul Duh şi Biserică. nr. n r. ierom. X (1958). dr. pp. 5-6. XXV (1973). Naşterea Domnului în creaţia i mnografică a Sfântului Roman Melodul. nr. XXXIX (1987). 6. prof. 27-41. 7-8. CITIRGĂ. Desp re Sfântul Duh împotriva pneumatomahilor macedonieni (traducere). VOICU. JOIŢA. drd. 5-6. Lucrarea Sfântului Duh în Biserică. DINU. nr. nr. 7-8. Ioan. Irineu loan. XVI 1964). pp. nr. Simţirea tainică a prezenţei harului după Sf. pp. FARAMAT. Mircea. 9-10. Emanuel. pr. Simbolul constantinopolitan. BRIA. Vasile. NIŞCOVEANU. drd. XXXV (1983). Constantin. Sfântul Duh în teologia interconfes ională. nr. 76-83. CHIŢESCU. 5164. XXXII (1980). Fericitul Augustin despre Sfântul Duh. 21-33. 346-358. Simeon Noul Teolog. XLII (1990). pp. pr.9. XXVI (1974). pr. pr. pp. nr. 475-484. pp. drd. 1-2. prof. Mihai. 3-4. drd.. XXI X (1977). 1. XXXV (1983). Kam al. VIII (1956). nr. XLV (1993). RĂMUREANU. pr. Pnevmatologia (Dumnezeu Sfinţitorul) SFÂNTUL GRIGORIE DE NYSSA. nr. H arismele în viaţa Bisericii primare după Epistolele Sfântului Apostol Pavel. 406-418. 1-2. 3-20. arhid. pr. Ioan. drd. drd. 2. Constantin I. 1-2.

Scurt istoric al semnului Sfintei Cruci (traducere). Constantin. 1. prof. 112-120. pp. 1.IDEM.11. nr. Sfânta Fecioară Ma ria în opera omiletică a Cuviosului Andrei Criteanul şi a Sfântului Ioan Damaschin. pp. 5-6. Lucrarea harului în realizarea mântuirii subiective după cele trei mari confesiuni creştine. pp. 5-10. Aug. pr. O importantă menţiune despre cultul sfintelor icoane.12. Adrian. 71-85. MOLINILR. MIRCEA. . 179-199. nr. 640-649. Temeiurile ortodoxe ale cultului Maicii Domnului. 235-248. Aghiologia CHILEA. nr. PÂRVU. Condiţiile colaborării raţiunii cu credinţa în opera Fericitului Augustin. pp. pp. pp. 554-566. CHIALDA. 3-4. III (1951). C redinţă şi cunoaştere în creştinism. magistr. 9-10. 4. asist. IBIDEM. Mircea. 248-259. 9-10. nr. cond iţii ale mântuirii. PAVEL. RĂDUCĂ. 3-25. drd. XXIII (1971). pp. Nicolae. Nicolas. XLII (1990). Gheorghe. 5-6. nr. pp. Izv oare ale iconografiei în scrierile Părinţilor Dionisie Areopagitul. Sfinţii la judecarea păcătoşilor. 103-115. Gh. pp. 3 -96. 3-4. nr. 181-192. 3-4. X XIII (1971). nr.partea întâi). Sabin. XXXVI (1984). XXXI (1979). pr. IDEM. LI (1999). VIII (1956). IDEM. pp.. pr . XXXI I (1980). Sfânta Cruce SFÂNTUL GRIGORIE PALAMA. 572-587. drd. 1. pp. C. Ioan. magistr. magistr. Ioan. BARONIAN. X (1958). ierom. Const. pp. Zareh. 257-32 0. Credinţa deistă şi cea mântuitoare. pr. nr. pp. Voinţă şi libertate în concepţia lui Martin Luther şi punctul de vedere ortodox. pp. 150-165. VERZAN. 9-10. XXXIII (1981). Alex. 15-36. 16-23. 9-10. 3-4. magistr. 672-679. nr. C. ierom.. pp. Sebastian. arhim.. pp. drd. 2. nr. 9-10.mărturii ale t radiţiei bizantine în pictura bisericească.10. pp. MLADIN. nr. nr. prof. Teodor M. VI (1954). VIII (1956). prof. pp. pp. prof. pp. Icoana în iconomia mântui rii. 610-620.9. Sf inţii în viaţa morală creştină. 1. 3-4. nr. SANDU. n r. pp. ca obiect al cultului creştin-ortodox.. Maica Domnului (Mariologi a). 1-2. nr. 3-4. 10-86. pp. Învăţătura despre Maica Domnului după Sfânta Scriptură. pp. Vasile. Sfinţii. Mariologia ALEXE. VIZITIU. Credinţa şi faptele bune REZUŞ. VIII (1956). drd. 1-2. XX (1969). 9-10. 495-511. nr 3-4. L (198). Cuvânt la cin stita şi de viaţă-facătoarea Cruce (traducere). Prefigurările crucii în Vechiul Testament şi semnificaţia lor în tradiţia culturală c eştină. B1DIAN. 1. (partea a doua). Mihai Gh. VI (1954). dr. Sfintel e icoane ALEXANDRESCU.13. 9-10.. 189218. nr. nr. Petru. pp. pr.2. nr. Versiunile româneşti ale Erminiei . 3-4. magistr. 3-4. LI (1999). V (1953). TURCU. Cinstirea sfinţilor ca expresie a unităţii creştine. pr. pr. XIII ( 1961). pr. 325-343. magist r. LI II (2001). Credinţa şi faptele bune. nr. pr. nr. VII (1955). IORDĂCHESCU. Temeiurile credinţe i religioase. 3-14. POPESCU. nr. Erminia picturii bizantine şi arta creştină eclezială (teză de doctoral . Ştefan N. 1-2. nr. prof. XXX (1978). 3-4. 661-676. Do ctrina Bisericii Ortodoxe despre cultul sfinţilor. L (1998). conf. Maxim Mărturisitorul şi Gherman Patriarhul. pp. Maica Domnului în colindele religioase româneşti. XLII (1990). DUŢU. 567584. nr. Preacurata Maria. nr.

nr. pp. izvor şi reflectare în pictura bisericească. pr. 1. prof. BROS CĂREANU. XLIV (1992). pp. magistr. nr. XXVII (1975). Eclesiologia 1. nr. XXIII (1971). 695-705. pr. Gheorghe. 7-8. 7-8. 1-2. 7-10. pp. Sabin.1 Generalităţi ABRUDAN. nr. pr. BELU. prof. nr. asist. BE JGU. 5 -6. Învăţătura ortodoxă despre icoane. 298-307.. nr. XXVIII (1976). XX (1968). arhim. pr. 581-590. Hristologie şi iconologie în disputa din secolele VIII-IX. Evanghelos D. pp. R ADU. BUZESCU. pp. IX (1957). onstantin. nr. 5-6. C instirea sfintelor icoane în primele trei secole. XXXI (1979). temei. POPESCU. 5-6. IDEM. 539-553. pp. 54-300. VII (1955 ). pp. Tensiunea dintre Scaunul papal şi Bisericile Romano-Catolice locale. Eclesiologia pastor ală. XXVII (197 5). VII (1957). Sibilele în viaţa religioasă a grecoromanilor. Rolul comunităţii în însuşirea mântuirii subiective. BEL. IONIŢĂ. magistr. nr. L (1998). magistr.. XVII (1965). drd. Sfânta Scriptură. XXIX (1977). Ioan I.. 669-682.14. pp. 165-173. 1-2 . Gh. diac. 15-53. nr. 60-70. 621672. 6. pp. 3-170. nr. XXIX (1977). Sfântul Ioan Damaschin. pp. prof. 7-10. CHIŢESCU. nr. împărăţia lui Dumnezeu şi Biserica. pp. drd.. pr. 7-8. 368-381. 3-4. 35-41. nr. pp. Logos. 4 61 -477. RĂMUREANU. Mihail. DRĂGULIN . pp. în literatura şi în iconografia creştină. 9-10. pp. 22-38. XIV (1962). ARION. nr. pp. XXXII (1980). 3-4. nr. 1-4. D. 1-2. p p. drd. XII (1971). Nic. nr. Eclesiologia Părinţilor Apostolici. 230-242. pp. Biserică şi Euharistie. Bise rică şi suflet în comentariul său la Cântarea Cântărilor. p. 427-452. 5-8. 1-4. trinitate şi ecleziologie în "Pedagogul" lui Clement Alexandrinul. 707-717. XXII (1970). pp. 1-2. nr. Rene. pr. Eclesiologia tratatelor areopagitice şi importanţa ei pentru ecumeni smul contemporan (teză de doctorat). ICHIM. 12. 9-10. drd. pp. 134-148. nr. XXXIX (1987). C. STREZA.. IDEM. Reprezentarea Sfintei Treimi în pictura bisericilor româneşti. pp. pr. 444-452. nr. Concepţia paulină despre Biserică. Dome tie. pp. 316-323. nr. pr. Aspecte ale Eclesiologiei la Sfinţii Trei Ierarhi. prof. 546-561. nr. 3-4. nr. N. Simbolul ca anticipare şi temei al posibilităţii icoa nei. pp. prof. XXIII (1971). XXII (1970). N. 1-2. Dumitru. IDEM. drd. Teme dogmatice în pictura bisericii vechii episcopii a Geoagiului. Minai D. nr. IV (1952). DANIEL. dr. XXV.BRANIŞTE. pr. pp. nr. COMAN. Ene. VIII (1956). nr. 3-4.. Teologie şi Biseric a la Sfinţii Trei Ierarhi. Leon Gh. VERZAN.... IDEM. 175-201. prof. nr. 5-6 . Esenienii şi Biserica primară.14. IDEM. Origen despre Logos. 1-4. XXXI (1979). Icoanele în istoria artei bisericeşti şi a cultului creştin ortodox. XXIX (1977). 9-10. apărător al cultului sfi ntelor icoane. Viorel. pp. XXVI (1974). MANOLACIIE. D. Aspecte dogmatice ale disputei iconoclaste. 9-10. XXXI (1979). 3-4. 422-436. Vaier. XXVII (1975). pp. BRIA. Dumitru. drd.. THEODORU. Ion. 74-85. pp. Teologia icoanelor. prof. pr. prof. 32-48. 115-128. 742-750. . pp. Estetica teologică a icoanelor şi importanţa lor ecumenică (traducere). 7-8. IDEM. ALEXE. IDEM. nr. Aspectul dogmatic al cultului icoanei la Sfântul Teodor Studitul. cu specială privire la Epistola către Efeseni. drd. Mântuirea şt sensul ei comunitar în scrierile profetice ale Vechiului Testament. 343-354. nr. pr. XX (1968). Eclesiologia comuniunii. 9-10. STĂNILOAE. Aspecte dogmatice ale unirii Bisericilor creştine (te ză de doctorat). 395414. pp. pp. nr. pp. loan G. Introducere în ecle siologia ortodoxă. nr. 402-418. nr. XXXIV (1982).. Ştefan C.

7-8. drd. 738.. 522-533. prof. Ilie. drd.ENACHE. pr. IDEM. nr. XXV (1973). nr. pr. 7-10. pp. 76-93. Vasile. Zece teze despre catolicitate şi etnicitate. prof. Ecleziologia Noului Testament. MIHOC. MOLTMANN. Liviu. L (1998). Contribuţii la istoria înce rcărilor de unire a Bisericilor. STĂNULEŢ. IDEM. Sfântul Ioan Gură de Aur. 3-4. POGAN. 638648. 150-168. XX (1968). drd. XX (1969). pp. 49-68. nr. KLEIN. respectiv 35-46. nr. VII (1955). mag istr. Sentinţa de excomunicare de la 16 iulie 1054. Veniamin. 1 (vers iunea greacă). 5-10. 565-575. VII (1955). 7-8. 398-407. drd. pr. D. pr. nr. pr. Ion . pp. drd. Fiinţa Bisericii JOIŢA. NEAGU. pp... episcop Antonie . drd. Însuşirile şi limitele B isericii. IDEM. pp. nr. Alexandru. Grigorie. 705-714. pp. Viziuni de spre Biserică: gândirea teologică rusă în timpurile moderne (traducere). pp. XII (1960). pp. STĂNILOAE. pp. 296-304 . nr. 2 (versiunea latină). drd. Aspectul hristologic şi cel pnevmatologic al Bisericii după Sfântul Ioan Gură de Aur. asist. pr. nr. pr. Constantin. pr. magistr. Din aspectu l sacramental al Bisericii. Nicolae. 220-232. Bisericile locale şi Biserica univer sală. Identitate şi înnoire în Bi serică şi în teologie. Jürgen. pp. Unitate a dogmatică a Bisericii după învăţătura Fericitului Augustin. MICLE. nr. XXVIII (1976). Aurel. ŞURUBARU.. 64-74. 26-43. 732-737. XXXIII (1981). 520-534. Poziţia Bisericii Ortodoxe în problema dialogului şi a interco muniunii în Biserica Romano-Catolică. 706 -722. pp. nr. Noţiunea de Biserică după Sfântul Ioan Gură de Aur. 684-695. Dumitru. Conce pţia despre Biserică în opera Sfântului Ciprian. 5-6. CHITESCU. 5-6. pp. pr. XXIV (1972). nr. nr. 1-4. Teodor M. 9-10.14. 12. II (1931). XVII (1965). pp. nr. şi nr. Lucrarea Sfântului Duh în Biserică. XLIII (1991). nr. prof. nr. XXX (1978). nr. ierom. 301-315. prof. 295-315. Dorel. pr. 9-10. XVIII (1966). pp. nr. 1. nr. D. pp.14. 5-6. MARCU. Nicolae. STAN. MOLDOVAN. Aspecte actuale în ecleziologia ortodoxă şi cea romano-cato lică. pp. Kenoza lui Hristos şi aspectul Kenotic al Biseric ii. pp. nr. POPESCU. drd. 233-249. predicator al unităţii creştine. pp.3. 90-1 03. Ideea de sinoda litate şi prioritate apostolică în Noul Testament. drd. STĂNILOAE. 531563. 23-79. XII (1970). Vasile. 5-8. XXIV (1972). 1-2. nr. 9-10. pr. XXlX (1977). SAVA. 9-10. 3-4. Christoph. Unitatea în Hristos şi unitatea în Biser ică. BUZDUGAN. Costache. nr. XX (1969). XXXI (1979). pp. S inteză eclesiologică. în Tradiţie şi în teologia contemporană (teză de d at). nr. XX (1968).. 7-8. nr. conf. 3-4. pp. nr. pp. Probleme de eclesiologie. I (1930). nr. FER. John. 1-2. prof. GRIGORAŞ. 1-2. prof. drd. Semnificaţia ecleziologică a Sfintei E uharistii. 9-10. nr. 3. Ştefan. 638-645. pp. 3-4. Însuşirile Bisericii ABRUDAN. pp. Măreţia lui Dumnezeu şi Misiunea Bisericii (traducere). prof. IOAN. XXIV (1972).742. Mihai. Aspectul teandric al B isericii. Vasile M. nr. pp. Învăţătura paulină despre Biserică. nr. Tratativele de la 1337-1339. XXXIII (1981). 7-10. 1. Sfânta Treime şi sobornicitatea Bisericii. 7-8. pp. Sobornicitatea Bisericii. XXXII ( 1980). pp. Relaţia dintre Hristos şi Duhul Sfânt în viaţa Bisericii. Mar in I. MEYENDORFF. XXVII (1975). 143-150. HRISTOV. 267-284. monahul C . 534-546. nr. 182-204. nr. Biserica slujitoare în Sfânta Scriptură. pp. XXXI (1979). pp. drd. 732-7 46. PLĂMĂDEALĂ. pp. 9-10. 210-220. VI (1954). pp. . 3-4. Atitudinea Sfântului Ciprian faţă de problema unităţii Bisericii şi actualitatea ei. 2. 325-625. XIII (1971). pr. 1-2. nr. 5-6. ALEXE. drd. XXX (1978). XXVI (1974). Alexandru. JOIŢA. pp..

pr. B EJGU. Alexandru.. 183-216. 1-2. 739-762. 92105. pp. prof. pr. Sebastian. 327-346. N. L. pr. pr. Dumitru I. 506-520. drd. pp. FARAHAT. dr. 3-4. 3-4. nr. 309-318. predicator al un ităţii Bisericii. Succesiunea apostolică. Me mbrii Bisericii ALEXA. drd. nr. Rolul comunităţii în însuşirea mântuirii subiective. 29-39. 1 -2. 1. GALERIU. pr of. pp. Ştefan. CÂNDEA. nr. pp. 7-8. BURTAN. XIII (1971). nr. . pp. drd. Preoţia împărătească sau duhovnicească. 5-10. IDEM. pr. Temeiurile dogmatice ale unităţii creştine. 9-10. GHE ORGHE. pp. diac. 1-2. 324-336. drd. Sfinţii Apostoli şi episcopii. pp. Sinodali tatea în lucrarea Sfinţilor Apostoli. MIRCEA. STAN. I (1949). pp. drd. IX (1957).STAN. nr. Rolul credincioşilor în Biserică după Conciliul al II-lea Vatican. STĂNILOAE. pp. Constantin. XXXIV (1982). VII (1955). XX V (1973). nr. Fericitul Augustin. Natura sinodicităţii. pp. Autoritatea Bisericii. XXIX (1977). pp. 5-6. pr.. 3-6. 190-197. 5-6. VERZAN. nr. 9-10. pp. nr. VII (1955). r. prof. XXXIX (1987). VOICU. pp. "Despre unitatea Bisericii" a Sf. 90-105. Gh. 717-725. Cârmuir ea Bisericii în epoca apostolică. Organizarea sinodală a Bisericii Ortodoxe în paralelă cu cezaropapismul ca tolic. magistr.14. 1-2. II (1950). pp. VORNICESCU-SEVERINEANU. Ioan G. KLOSTERMANN. Rugăciunea pentru alţii şi sobornicitatea Bisericii. drd. nr. nr. pp. drd. 7-8. Sabin. Ciprian al Cartaginei şi importanţa ei misionară actuală. prof. nr. Problema rapo rtului dintre Biserica locală şi Biserica universală implicaţii ecumenice. Preoţie şi slujire în cărţile profetice ale Vechiului Testament. CIT IRIGĂ. drd. nr. XXIX (1977). YESHANEW. Actualitate a gândirii Sfinţilor Trei Ierarhi despre preoţie. GAFTON. 3-4. GĂINĂ. nr. ALEXE. 606-616. ICHIM. 57-73. pp. pp. XIV (1962). Dumitru. Temeiuri biblice şi patristice ale ierarhiei. Spiridon.4. † Nestor. nr. Dumitru. pr. nr. 582-598. 9-10. nr. asist. Constantin. IDEM. 305-323. drd. STEREA. XXII (1970). Gh. nr. 5-6. Vasile. pp. XXXVI (1984). Slujirea preoţească după Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie. nr. TÂMAŞ. conf. XX III (1971).. pp. 343-354. Problema celibatului pre oţesc în Biserica Romano-Catolică. prof. 5-6. XX (1969). Lucian. 7-8. 9-10. nr. XLIII (1991). pp. pr. XXV (1983). magistr. ŞEBU. pp. nr. 7-8. magi str. 704-713. TUDOR. pp. Sensul preoţiei la Sfinţii Părinţi. nr. 92-105. 5-6. 207-219. VII (1955). II (1950). Tache. pr. nr. 1-2. 232-245. Principiul sinodalităţii în viaţa Bisericii Ortodoxe Române. XXX (1978). 336352. Sensul preoţiei la Sfinţii Părinţi. 5-15. pp. XXV (1973). 9-10. II (1950). Arhieria Mântu itorului Hristos şi preoţia sacramentală. nr. drd. pr. Sobornicitatea Bisericii în epist olele pauline. Sfântul Ioan Gură de Aur şi unitatea Bisericii. pr. Ferdinand. pr. 483-497. CIUDIN. Ioan. pp. 5-6. 93-102. 9-10. pr. Ovidiu. nr.. Nicolae.. pro f. pr. 5-6. Sacerdoţiul în teologia reformată contemporană şi învăţătura ortodoxă reoţie. Haddis. pp. 490-503. nr. XVI (1964) . pp. Kamal. prof . Const. pp. 587-603. Acte de autoritate imperială în sprijinul primatului papal în secolel e IV-V. pp. XXVI (1974). prof. pp. Ierarhia bisericească după Epistolele Sfântului Apostol Pavel. pr. pp. pr. nr. XXI I (1970). 3-6.. 198217. IDEM. 72-81. Al. XXX (197 8). nr. XXIII (1971). XXXI (1979). COMAN. nr. Liviu. 1-2. XXVIII (1976). 5. nr. Nicolae. 541-555. 497-506. nr. Temeiurile dogmatice ale rugăciunilor pen tru cei morţi. pr.

VERZAN. NICULCEA. vol. pp. 598-633. 5 pp. IDEM. nr. 3-50. STĂNILOAE.. 3. IV (1952). CORNIŢESCU. pp. Episcopul (II). STĂNCULESCU.15. 514-534. Învăţătura despre ierarhia bisericească l a Dionisie PseudoAreopagitul. Ioan E. XIV (1962). 2. Preoţia în l umina cuvântării Sfântului Apostol Pavel către preoţii din Efes (Fapte 20. Primii didascăli creştini. prof. pp. I (1949). prof. Particularităţi şi convergenţe în Mărturisi rea Ortodoxă a lui Petru Movilă şi în Confessio Augustana privitor la Sfintele Taine. Propovăd uirea Cuvântului şi Sfintele Taine în lucrarea de mântuire (teză de doctorat). XXII (1970). Preoţia ierarhică sacramentală în primele Biserici întemeiate în lumea păgân ). 11-26. prof. Viaţa sacramentală a Bisericii în "Faptele Apostolilor ". nr. pp. drd. XLIII ( 1991). 3-4. pp. Cler şi po por în primele trei secole. Preoţia ierarhică sacramentală la sfârşitul epocii apostolice. XLIX (1 997). 5-6. nr. DURA. pp. Generalităţi SFÂNTUL AMBROZIE AL MILANULUI. 720-728. dr. SFÂNTUL GRIGORIE PALAMA. pr. prof. Tainele în Confesiunea augustană. 7-8. III (1932). Sfintele Taine în Mărturisirea Ortodoxă a lui Petru Movilă. Dumitru. 4. nr.Min ciuna papalităţii în primele trei veacuri. Corneliu. 305-323. nr. 107-123. Despre Sfintele Taine. nr. XI (1959). XXXII (1 980). pp. Minai. ZĂVOIANU. nr. dr. prof. 3-4. pp. KLEIN. Ioan. Preoţia ierarhică sacramentală în epoca postapostolică (II). nr.. Liviu. 22-34. pp. pp. 5-6. POPESCU. pr. 7-8. XLI (1989). TUDOR. Preoţia ierarhi că sacramentală la sfârşitul epocii apostolice. 1-2. Succesiunea apostolică. Constantin. pr. 5-6. IDEM. 7-8. pp. PĂDUREANU. pr. dr. Alex. XXXII (1980). 53-102. pp.MĂLIN. prof. pp. Nicolae. XXX (1978). STĂNILOAE. dr. 1. 66-73. Temeiurile teologice ale ierarhiei şi al e sinodali-tăţii ei. 1. 17-35). XLI (19 89). magistr. Implicaţiile sacramentale ale relaţiilor trini tate. 3-4. 190-210. Preoţia Mântuitorului . pp. IDEM. drd. Sabin. n r. pp. GEORGESCU. Importanţa sfintelor taine în creştinarea noastră în Hristos. Preoţia ierarhică sacramentală în epoca postapostolică (I). 9-10. n r. "De Mysteriis" (traducere). nr. L (1998). nr. pp. pr. VII (1955).. prof. IDEM. pp. drd. 531563.15. nr. Episcopul (I). Rcmus. Di n aspectul sacramental al Bisericii. Sfintele Taine 1. Sfântul Ciprian nu recunoaşte Episcopului Romei prerogativa prima tului jurisdicţional. pp. prof. XXXIV (1982). B ANU. pp. arhid. nr. 578-591. magistr. nr. 3-45. diac. XXXIII (1981). 9-10. 4584. L. 3-51. 165-179. pr.40-50. Adrian. nr. nr. D. dr. 683-695. Vaticanul cetate zidită pe nisip . pp. Ion. pp. nr. Preoţia ierarhică sacramentală în primele Biserici întemeiate în lumea păgână (I). (1949). XLIII (1991). nr. 3. XVIII (1966). Christoph. 2. 7-10. 3-4. 713-738. IDEM. nr. dr. drd. 7-10. nr.. XLIII (1991). nr. Alexandra. 5-6. T eodor M. pr. XX XII (1980). pr. pp. pp.izvorul şi puterea preoţiei sacramentale. nr. 636-651. Emanuel. CHIŢESCU. XXXII (1980). XLIII (1991). nr. I (1930). pr. 9-10.. 1-2. 428-443. pp. ONIŞOR.. 3. pr. XXVIII (1 976). 3-287. 9-10. XVII (1965). Sfintele Taine după catehezele Sfântului Chiril al Ierusalimului. SAVA. XLII (1990). BRIA. Sfintele Taine. 286-303. 7-1 0. nr. 714-719. pp. 293-329.1. pp. IDEM. . 707714. STAN. 140-211. RADU. Arhiepiscopii. 49-106. 5-6. drd. Dumitru. Sfintele Tain e în viaţa Bisericii. nr. pp. FLOCA. pr. pp. nr. 7-10. pp. N. pr. prof. Omilie despre Sfintele şi înfricoşătoarele lui Hristos Taine (traducere). drd. XLIII (1993). Gheo rghe. nr. 172-195. XLVIII (1996). N. nr.

VINTILESCU. 1. pp.5. Consideraţii ortodoxe asupra documentului ecumenic "Botez. 37-49.. 1. 527-542. VASILESCU. 60-65. 5-6 .15. Taina Mărturisirii.. 1-2. 21-39. drd. 632-648. pr. pp. drd. nr. Mirungerea SABĂU. Euharistia BEL. XLII (1990). nr. STĂNILOAE. nr. XXII (1970). nr. a Mirungerii şi a împărtăşirii. pr. POGAN. prof. XI (1 959). Sfânta Împărtăşani e în spiritualitatea creştină. Expunere catehetică a Sfintelor Taine: Botezul şi Mirungerea. nr. pp. Legătura între Euharistie şi iubirea creştină. IX (1957). nr. pp. nr. 534546. drd. pr. nr. Emilian. drd. pp. Euharistie. nr. 695-711. 490-503. 5. pp. nr. Eroare. nr. N. drd. nr. D. XXXV (1983).. XXXVIII (1986). pp. Consideraţii ortodoxe asupra documentu lui ecumenic "Botez. p p. Ministeriu" (Lima . Vaier. 509-527. Alexandru. Petre. 7-8. 9-10. Despre Sfânta Taină a Mărturisi rii. nr. nr. Sebastian. Etapele psihologice ale Mărturisirii. 1-2. 5-6. V (1953). XXVIII (1976). pr. La doctrine eucharistique de Saint Cyrille d'Alexandrie. pp. JURCA. XX (1968). I. pp. pp.. drd. n r. drd. XXIV (1972). Sfintele Taine şi faptele bune în mântuire. pp. Vasile. XI (1959). Spovedania BALCA. Euharistie. 230-242. 1-2. pp. 528-543. nr. diac. pr. 12.15. prof.1982). XXXIV (1982). Constantin-Eugen.taină a iubirii jertfelnice. 7-8. II (1950). Relaţi a dintre botez şi înviere în viaţa credinciosului după Epistola către Romani. Marc el Alex. prof. . XXXIV (1982) . 103114. pp. 9-10. prof. Marcel Alex. 1 . Dumitru. 7-8.3.. Sfânta taină a Euharistiei . 25-38. Orest. 4. PETCU. JOIŢA. 527-542.15. magistr. pp. 737-741. BRIA. prof. TARAZI. pp. XXXIV (1982). TILEA. pr. SAUCA. 3. Biserică şi euharistie.15. Ene. 1 -2. prof. XI (1959). diac. POPA. pp. iertare. pp. pp.XXXIV (1972). nr. nr. nr. 140-161. Dorel. drd. prof. 5-6. KIRKOS. 131-138. 1-2 pp. prof. diac. 358-370. Aspectul comunitar al dumnezeeştii Euharistii. 1-2. drd. 3-4. Rânduielile Bisericii Etiopiene privitoare la slujba Bote zului. XXVI (1974). pp. drd. pp. drd. SABĂU. pp. păcat. drd. 99-104. Ion. Gheorghe. I. 3-4. Ion. nr. XXVII (1975). pp. Gârma Wolde. Sacerdoţiul în teologia reformată contemporană şi învăţă doxă despre Preoţie. nr. Deasă ori rară împărtăşire?. 7-8. XVII ( 1965). BUCEVSCHI. 332. SIMA. nr. drd. 358-370. 7-8. CHILEA. Gheorghe. pr. 417-428.TURCU. Nicodim. drd. SAUCA. Lucrarea Sfânt ului Duh în Taina Pocăinţei după Sfântul Simeon Noul Teolog. XXXV (1983). 9-10. Expunere catehetică a Sfintelor Taine: Botezul şi Mirungerea. 1. XXXV (1983). Rânduiala şi explicarea Botezului şi a Mirungerii după Arhiepiscopul Simeon al Tes alonicului. drd. Ion. pr. 314-331. 7-8. nr. pr. Ministeriu" (Lima -1982). 364-383. Omiliile baptizm ale ale Sfântului Maxim de Turin. VIEZUIANU. 7-8. 1. nr. VII (19 55). 382-406. drd. Preoţia CITIRIGĂ. 46-61 . nr. 5-6. 5-6. nr. Sfintele Taine.2 Botezul BRANIŞTE. Explicarea Botezului în "Cateh ezele baptismale" ale Sfântului Ioan Gură de Aur. Ion. S orin. Semnificaţiile şi rolul Botezului în viaţa creşti nă după Noul Testament.. XXVI (1974). Evlavia euharistică după Sfântul Ioan Gu ră de Aur. pp. Semnificaţia ecleziologică a Sfintei Euharistii. XXXII (1980). XXV (1 973). CARAZA. pp.

MIRCEA. prof. nr. G. 5-6. 34. 615-630. drd. nr. Ioan. nr. drd. nr. 3-4. Certitudinea mântuirii. Logos şi theosis. XXVII (1975). COMAN. Ioan. magistr. pr.16. IDEM. Cununia GALERIU. Aspec te ale doctrinei soteriologice a Sfântului Atanasie cel Mare. XX . 14-27. BUCHIU. pp. pr. lerurgiile DURA. Învăţătura ortodoxă şi catolică despre mântuirea subiectivă. 5-6. pp. Toader. pp. drd. SANDU. nr. pp. 5-8. 157-174. Ioan G. XXV (1973). Constantin . XXXIX (1987). JOIŢA. magistr.COMAN. 7-8. Transfigurarea creştinului prin lucrarea harul ui Sfântului Duh. MOLDOVAN. Vasile. Nicolae.17. 35-41. XXIII (1 971). pr. 1. 484-500. pr. Eshatologia AR SENIEV Nicolae. Mântuirea obiectivă după epistolele Sfântului Apostol Pavel. pr. XXXVI (1984) . 346-358.15. 506-516. Despre învierea trupurilor şi natura lor după înviere. Condiţiile mântuirii. pr. în slamism şi creştinism. Aspectul ontologic al răscumpărării. Concepţia despre om şi mântuire în Confesiunea Augustană. nr. 7-8. SIMA. Mântuirea şi sensul ei comunitar în scrierile profetice ale Vechiului Testament. 7-8. BĂLAN. BRIA. 3-6. nr..18. 1-2. nr. DANIEL. pp. prof. RADU. XII (1960). 2. prof. pp. 368-385. I V (1952). nr. Dumitru. magistr Gheorghe N. pp. Nicolae. 101-112. nr. pr. drd. nr. 1. Dumitru. nr. 245-256. nr. XLI (1989). 1. Mântuirea ca unire finală şi eternă a fiinţei în absolut. Constantin. LII (2000). 388-400. Ilie. pp. 3-4. 3-4. pp. Răscumpărarea în Noul Testament după învăţătura Sfinţilor Părinţi. IX (1957). TODORAN. pr. pp. prof. prof. pp. 5-6. 1-2. 546 -555. Ioan. 3-4. 24-45. Alexandru. Dumitru Gh. STOINA. asist . nr. Soteriologia ABRUDAN. pp. POPESCU. Ion.. nr. 222-231. pp. nr. drd. d rd. pp. pp. 1-20. pr. pr. pr. Învăţătura Sfântului Atanasie cel Mare despre mântuire. 483-497. Condiţiile însuşirii mântuirii. XXIX (1977). 5-6. 23 5-248. drd. Gheorghe. 5-6. Tache. STEREA. pr. XII (1960). pr. Liviu. Teodor. II (1950). pp.. Mântuirea obiectivă privită interconfesional. nr. pp. nr. Lucrarea Bisericii pentru sfinţirea firii înconjurătoare. Preoţia împărătească sau duhovnicească. prof. drd. pr. XXXIV (1982). 390-407. REMETE. pp. 81-89. 155-166.. 5-6. pp. drd. Desăvârşirea creştină după Simeon Noul Teolog. 1. 357-385. 328-341. MIRCEA. XXV (1973). . CHIŢESCU. 3.7. nr. drd. XXVII (1975). 461-471. dr. CITIRIGĂ. XXIX (1977). Sensul şi ţinta istoriei (traducere). nr. nr. 1-2. Vederea lui Dumnezeu în Noul Testament şi teofaniile esenienilor. VIII (19 6). pp. XXV (1973). 188-207. Taina nunţii. 3-4. S imion. 1-2. pp. VIEZUIANU.. XXXVII (1985).nr. Ştefan. 7-8. după Patriarhul Serghie al Moscovei. III (1951). DAN. XXXVI (1984). pp. 410-420. nr. nr. Îndreptare şi îndumnezeire în Cartea Psalmilor. XLI (1989). 9-10. STĂNILOAE. pp. XXIII (1971). 3-11. Îndreptarea după epistolele pauline şi du pă epistola Sfântului Iacob. Chipul preotului după Sfânta Scriptură şi Sfinţii Părinţi. pp. nr. Îndumnezeirea omului după învăţătura Sfântului Atanasie cel Mare. nr . D. VI (1954). pp. pp. nr. 5-6. 7-8. pp. pr. 4. nr. Lucrarea harului în realizarea mântuir ii subiective după cele trei mari confesiuni creştine. Ştefan N. XLII (1990). 219-230. 5-6. XXXIV (1982). pp. drd.. Sfinţenia şi răspunderile preoţiei.

pr. 463-474.. RĂDULESCU. IV (1 952). Misiunea moralizatoare a Bisericii. pr. Orest. prof. IX (19 57). BRIA. BEJGU. pp. 558-576. DAMIAN. pp. Temeiurile doctrinale ale optimismului creştin. PETRUŢĂ. dr. nr. II (1930). nr. 12-23. 632-648. pp. 7-8. pp. IDEM. COSMA. pp. . Datoriile individului faţă de col ectivitate după concepţia creştină. 5-6. Adevăr şi trăire religioasă. 7-8. nr. pp. dr. pr. pp.. 9-10. 352-360. Thomas. II (1950). Gh. prof. pp. nr. XXV (1973). Teologie Morală şi Bioe tică 2. nr. p p. BIDIAN. 2. 51-67. IBIDEM. I (1929). 440453. XXXII (1980). nr. Consideraţii critice a supra eticei materialismului economic. pp.. 68-86. Viaţa creştină după bărbaţii apostolici. prof. 511519. I (1949). nr. 4-6. prof. nr. 71-82. Sorin. 5-6. pp. pp. Ascetica şi mistica în teologia Părintelui Stăni loae. XVI (1964). pp. n r. pp. Criteriile moralităţii creştine. nr. IONESCU. A tonie. 3 28-342. 7-8. Al. pp. XV (1963). Gh. 3-4. 3-4. diac. nr. 5-6. 9-10. pp. nr.. Eshatologia în concepţia lui Origen. 7-8. IDEM.. 1-2. XIII (1961). pr. Dumitru. 3-4. Educaţia teologică şi modernitatea (traducere). drd. BELU. Primele tre i manuale de Teologie morală ortodoxă apărute în limba română. pp. Judecata universală după Noul Testament. diac. 500-515. X (1958). 3-4. Idealul moral-creştin şi aspectul său social. Ironia biblică şt morala ironiei. XLIV (1992).VII . Gh. drd. XVIII (1966). pr. pr. Venirea a doua a Domnului.. pp. Vasile cel Mare. nr. n r. 114-125. diac. 4-6. nr. 1-2. SĂNDULESCU. 334-350. VASILESCU. 1-2. pp.. magistr. Ştefan C. BUTNARIU. dr. 5-6. Nic. pp. 7-8. pr. PLĂMĂDEALĂ. N.-Augustin. nr. BUCEVSCHI. IV (1952). 1-2. XIII (1961).BRANIŞTE. 1-2. Generalităţi ALEXE. XXXVI (1984). II (1 957). XLVI (1994). 2. 91-100. Prietenia după Sfânta Scriptură. 133-177. prof. nr. pr. XI (1959). BALCA. 3-24. nr. pp. 212-245. nr. XVI (1964). vol. pp. 3-4. XLVI (1994). pp. 216-253.255-271. nr. 223-235. IDEM. pp. Raportul dintre spiritualitate şi moralitate în concepţia ortodoxă. NICOLAESCU. 5-6.1. Idei morale şi social e în comentariul la Psalmi al Sf. Sensul suferinţei în creştinism. 1. magistr. magistr. Gh. 46-57. nr. pp. 325-346. 506-517. pp.. Teodor. III (193 2). XLV (1993). dr. 673-681. magis tr. magistr. prof. 381-390. DRĂGULIN. Spiritualitate pentru timpul nos tru. Mihai. XXV (1973). Marin M. COSTEA. nr. pp. Revelaţie şi eshatologie. Sebastian. diac. XXIX (1977) . Ion. Idei moral-s ociale în proverbele românilor. IDEM. 155-176. Ioan G. nr. Eshatologia ortod oxă în comparaţie cu cea romano-catolică. pp. La doctrine orthodoxe sur le paradis et l'enfer. 1-2. 78. COMAN. Biserica şi Liturghi a. IDEM. XX (1968). pr. 115-131. Nicolae. BARRINGER.VII (1955). nr. X (1958). drd. magist r. Dumitru. pp. IV (1952). Robert. 221240. pp. Despre unele trăsături esenţiale ale sufletului frumo s. nr. Împărăţia de o mie de ani. XXIV (1972). 112-123. ILOAIE. 77-99. nr. nr. 7-8. 361-370. Bogăţia -piedică în calea mântuirii. 2. nr. Ioan. 30-53. pp. CHILEA. HOPKO. prof. pr. pr. nr. drd. Filaret. Şerban. 3-4. IDEM. 489-503. pp. pp. Originea şi aspectele milenarismului din punct de vedere dogmatic în pri mele două veacuri creştine. IDEM. Sensul bucuriei în viaţa creştină. Iisus Hristos în viaţa duhovnicească. 5-6. XIV (1962). 9-10. Inimă curată. GEORGESCU. nr. magistr. Concepţia eshatologică a Fericitului Aug ustin în "De civitate Dei". Ştefan. IX (1957). magistr. prof. prof. pp. pr. magistr. 7-8. nr. Valoarea morală creştină a dumneze ieştii Euharistii. nr. nr.

XXXIII (1981). nr. 78-100. Nacu. pp. pp. V (1953). Constantin C. pp. Morala or todoxă faţă cu celelalte morale confesionale. pr. nr. drd . prof. 1-2. pp. 387408. IV (1933). IDEM. XII (1960). MIRON. nr. XV (196 3). 51-70.. Grigorie T. XV (1963). 1-2. 118130. 5-6. Preocupări actuale în domeniul teologiei morale creştine. pp. RĂDUCĂ. PRELIPCEANU. Cele două portrete morale din parabola fiului risipitor. 2. pp. IDEM. Bioetica . XLII (1990). 183-190. Alex. nr. diac. 4. Ţeluri morale în predicile despre pocăinţă ale Sfântului Ioan Gură de Aur. nr.. IDEM. nr. 3-4. pp. vol. IDEM. Viaţa creştină după Epistolele Sfântului Apostol Pavel. Gheorghe. NICOLAE. 3-4. 5-6. 3-62. magistr. nr. 1-2. drd. 5869. nr. 6. 9-10. 9-10. magistr. PRESCURE. 3-23. drd. Morala creştină şi etica filosofică. pp. L'église orthodoxe orientale et la vie sp irituelle interieure. pp. Catedra de Teologie Morală. dr. 3. pp. NĂSTASE. XXXVII (1985). nr. 59-72. nr. XXXIII (1981). III (1932). nr. pr . nr. nr. pp. nr. VII ( 1955). . I DEM. pp. pp. vol. II (1 957). STOI NA. Gheorghe. 1-2. nr. 120-142. 3-4. Traian. Dreptatea lui Dumnezeu. Nicolae N. LI (1999). XXXIX (1986). Iisus Hristos în viaţa morală a credincioşilor.. 3-4. 131-140. LIII (2001). 571-577. Caracterul religios-moral al Fericirilor. pp. 50-70. 1. 7-8. XXXIV ( 1982). pp. nr. "Dreptatea" la popoarele Antichităţii. XXIII (1971). PAVEL. Liviu. Aspectul moral al cultului divin ortodox. XLIV (1992). pp. 91-10 0. nr. pp. pp. nr. N. pp. Incinerarea morţilor şi teologia ortodoxă. l.-Marcel. 445-466. Pe marginea unui studiu interesant de m orală creştină. Cultivarea frumosului în viaţa creştinului ortodox. prof. 173-188. 7-8. pp. 113-127. XVIII (1966). prof. IDEM. IDEM. Ion L. XLVI (1994). MARCU. De la drepturile omului la drepturile religioase. 9 -10. Problema ecologică în lumina învăţăturii creştine. nr. nr. XXVII (197 5). 7-1 0. 7-8. 5365. Probleme de morală c reştină în preocupările teologilor ortodocşi români. pp. 275-285. IDE M. Un reprezentant de seamă al gândirii creştine: Vladimir Soloviev . lect. Despre unele caracteristici ale moralei catolice. Ro lul pocăinţei pentru promovarea moralităţii credinciosului. pp. familia şi morala creştină. prof. Probleme de învăţătură şi viaţă creştină în comentariul Sfântului Ioan Gură isoarea paulină către Filipeni. STOLERU. 9-10. nr. IDEM. Dumitru. Doctrina morală a Părinţilor Apostolici. XXV (1973). nr. Sfinţen ie şi slujire în viaţa creştină. XXVI (1974). 103-118. IDEM.. nr. XL (1988). Rolul formativ al Bisericii. drd. pp.VIII (1940). XXXIII (1981). IDEM. STOENESCU. pr. IDEM. 343376. XLV (1993). Grija Bise ricii faţă de mediul ambiant. Vasile. 11-36. Ioan. nr. 673-691. XLIII (1991). 156-165. nr. LII (2000). XXV (1973). pp. Temeiurile şi rostul ascultării în v iaţa morală a creştinului. XXXVIII (1986). pp. nr. Er oismul în lumina moralei creştine (I).. Emanoil. nr. IDEM. IDEM. IDEM. 5-6. pp. A. prof. PAPUC. 65-103. 541-555. drd. magistr. XX (1975). pp. Vasile. Viaţa creştină după Sfântul Isac Sirul. M1HĂLCESCU. 1-2. RADU. pr. Erois mul în lumina moralei creştine (II). 269-294. pr. nr. 7-8. asist. Vl. pp. 9-10. IDEM. pp. pp. pp. XIV (1962). 708-712. XLII (1990). Vasil e. 1. nr. 414-4 29. pp. 105109. 592-602. nr. 1-2. Spiritualitate şi slujire la Sfinţii Trei Ierarhi. 1-3. arhim. pp.. nr. 1. SABĂU. 605-625. 7-8. 701708. 3-4. IDEM. XVIII (1966). pp. PARASCHIVAŞ. M LADIN. nr. Morala de situaţie în dezbaterile teologice contemporane. Sfântul Apostol Pavel despre modelul de vieţuire creştinească. VI (1954). 353-367. nr. 500-517. pp.IDEM. Valoarea frumosului în viaţa creştină. magistr. 3-4. 89-96. SEVICI. pp.

D umitru. "Divanul" lui Dimitrie Cantemir. dr. 421-436. Valoarea bi nelui în viaţa creştină. ZĂGREAN. 542551. GROSU. XLVI (1994). IX (1957). Constantin C. SIMA.3. XXV (1974). nr. pp. 5-6.4. 3-4. pp. pr. asist. ni". MIRON. pr. drd. Omul . pp. pp.Vlll (1956). pp. pr. PAVEL. nr. Const. Trăsături umaniste în spiritualitatea bizantină: Nicolae Caba sila. pp. 5-6. nr. 352-366. nr. pr. protos . III (1951). 3-4. 647-666. nr. XXXVII (1985). XXV (1973). Binele şi răul COMAN. 3. . -4. Liviu. pr. prof. XXIII (1971). 3-4. pp. L'atti tude envers les biens communs selon la morale chrétienne. BRIA. pp. JOIŢA.. Ioan G. Logos şi Theosis.. 41-75. 514-521. pp. 313-327. X (1958). unul din primele tratate româneşti de învăţătură moral reştină. Alexandru. magistr. 546-555. 9-10. nr. Io an. nr. nr. XLVII (1995). X XXVII (1985). 2. Legea morală GHOLAM. Cele două portrete morale din parabola Fiului Risipitor. XXIV (1 nr. PAVE . Vederea lui Dumnezeu în Noul Testament şi teofaniile esenienilor. Kallislos. NECULA. Rugăciunea BELU. C. Gheorghe. Aspecte ale vieţii morale oglindite în proverbele româneşti. Liviu. nr. 174-186. prof. nr. LIII (2001). nr. Desăvârşirea creştină după Simeon Noul Teolog.7. XXXIV (1982). drd. pr.. pp. pp. 48-51. Preocupări şi probleme de Morală creştină în teologia ortodoxă românească. 3-4. Sfinţii Părinţi despre trup. 9-10. Transfigurarea creştinului prin lucrarea harului Sfântului Duh.. STOINA. diac. drd. 1-3. dr. Lupt a duhovnicească (traducere). nr. Postul şi asceza COLLIANDER. Nicolae D. 726-735. magistr.5. Ion. Posturile rânduite de Biserica Ortodoxă în condiţiile de viaţă actuală ale credincioşilor. pp. Desăvârşirea creştină după Catehezele Sf. 4-6. Calea asceţilor (traducere). 390-407. pp. 5-6. Dumnezeu nu est e autor al răului. pp. nr. 2. I. 1-2. prof. 233-243. 9-10. 750-759.entitate mora lă BELU. 3-4. pr. nr. drd. C onstantin. 346-358.IDEM. pr. pp. 3-4. EVDOKIMOV. XXV (19 73). 5-6. III (1951). Paul. 2. ierod. 3-5. 89-101. 3-4 p. pp. XXVII (1975). pp. 253-269. WARE. pp. V (1953). pp. 7-8. Pavel. 7-8. nr. nr.. Ioasaf. pp. nr. 9-10. nr. pp. XXXIV (1982). drd. Desăvârşirea morală CIOCOIU . Caracterul social al Rugăciunii Domneşti. Aurel. Învăţătura ascetică a Sfântului Ioan Scărarul. pp. prof. Demnitatea om ului. 1-2. XXVII (1975). XLV (1993). 5-6. IDEM. XLIII (1991). XLII (1990). 211-226. 38-50. STOLERU. CRĂCIUN AŞ. prof. pr. nr. Educaţia teologică în Sfânta Scriptură şi la Sfinţii Părinţ aducere). 2. 9-10. Teodor. 5-8. CITIRIGĂ. pp. Samir. D. 188-207. Theodor. Dan. 266-275. Învăţătura despre post în Biserica Ortodoxă. 2. 214-222. Om tr upesc şi om duhovnicesc. POPA. Irineu. nr. Vasile. pp. 2.6. 83-90. 5-6. 165170. dr. pp. IX (1957). Chirii al Ierusalimului. Învăţătura despre Legea morală naturală în opera Sfântului loan Gură de Aur. prof. L egea divină şi legea bisericească. XXI (1969). prof. nr. pr. pp. Tito. DANIEL. STYLIANOPOULOS. BODOGAE. Rolul voinţei în viaţa morală. Rostul postului.2. 701-707. prof. drd. XXIX (1977). nr. pr. XXVII (1975) . Negaţiile răului şi af irmaţiile binelui (traducere). XXXVI (1984). 2. nr. pp . 144-160. pr. nr. Nicolae. nr. STOINA. 299-309.

BELU. Aspectul comunitar al vieţii umane şi creştine. Despre rugăciune în cartea Psalmilor. pr.10 Viaţa în concepţia creştină CITIRIGĂ. magistr. pp. 2. drd. . 2. XXXVII (1985). 48-62. Rugăciunea domnească în cultul creştin şi explicarea e i în literatura patristică din primele trei secole. Constantin. 7-8. drd. pp. pp. STOENESCU. XXXVI (1984). ierom. drd. nr.predicatorul milosteniei. D. Gheorghe. 7-8. BUCEVSCHI. nr. Nacu. Valoarea moral-socială a cărţii Psalmilor. Ioan. Dreptul la viaţă. c virtuţi sociale. 1. prof. V (1953). dr. 7-8. Olivier. pp. D. Gheorghe. drd. PLĂMĂDEALĂ. nr. 3-4. IX (1957). Macedon. 9-10. Dumitru. pp. Un aspect mai puţin luat în seamă al i ubirii faţă de semeni. POP A. NICOLAESCU. diac. drd. pr. 435-471.. Lecturile biblice ABRUDAN. Vasile. asist. 2.. Învăţătura creştină despre iubire şi dreptate. 471-487 .9. pp. drd. nr. Virtutea creştină BELU. Basile . XXXV (1983). Dumitru.11. pp. pp. dr. XXVI (1974). D. pp. 73-82. Sfintele Taine şi faptele bune în mântuire. nr. Concepţia Sfântului Ioan Gură de Aur despre prietenie şi dragoste. 3-4. 7-8. prof. pp. pp. 7-8. Livi u. drd. 293-303.8. 2. V (1953). Sorin. XXI (1970). prof. CÂRSTOIU. pp.. 666-673. XLVIII (1996). pp. STOINA. 269-278. 4-6. 510-521. pp. nr. 579-589. nr. XXXVII (1985). pp. 9-10 . PETRESCU. Marin M. Sfântul Vasile cel Mare . Ca rtea psalmilor în spiritualitatea ortodoxă. Sensurile noţi unii de iubire după scrierile Sfântului Ioan Evanghelistul. pr. 5-6. drd. pr. magis tr L. Viaţa c reştină după Sfântul Isac Sirul. 649-672. 216-224. 481-490. Temeiuri morale creşti ne pentru apărarea vieţii. pr. pp. XXXVIII (1986). Viaţa în plenitudinea şi unitatea ei. Te meiurile dogmatice ale valorii vieţii umane. nr. 9-1 0. pp. XLVII (1995). BURTAN. pp. XXXVI (1984). XXXVI (1984). nr. DURĂ. magistr. RADU. XIII (1971). 2560. PETCU. Nicolae. Învăţătura despre rugăciune a Sfântului Simeon Noul Teolog (traducere). nr. pr. 496-529. drd. 341-365. 70-81. 9-10. IDEM. 9-10. drd. nr. nr. 66-79. 477481. 725736. 5-6. 12. 3-4. Aurel. nr. 1-2. XXXVII (1985). Valoarea vieţii uma ne şi apărarea ei. prof. nr. 7-8. prof. . nr. BOG DAPROSTE. pp. XXXV (1983). George. nr. nr. pp. 104-118. X (1958). drd. prof. pr. Antonie. 5-6. nr. Rugăciunea lui Iisus (traducere). 314-331. Mărturii ale tradiţiei liturgico-canonice apostolcie despre rugăciune. Faptele bu ne în perspectiva desăvârşirii morale. I. Minciuna malthusianistă şi conşt iinţa creştină. nr. XXV (1973). 9-10. prof. dr. XI (1959). pp. KRIVOCIIEINE. 224-235. Rugăciune şi cunoaştere în învăţătura or 1958). Sensul creştin al iubirii de sine. 3-4. Rolul îndrumător al Vechiului Testament. BRANIŞTE. diac. pp. N. Faptele bune APOSTOLU. nr. GALERIU. 673-691. pp. pr.CLEMENT. nr. XLIV (1992). RADU. nr. pp. Ioan. nr. XXXVII (1985). pr. nr. IX (1 957). nr. arhiep. pr. TURCU. 9-10.. 641-656. XXXVI (1984). Orest. pp. 1-2. dr. 630-641.

IX (1957). Isidor. pp. pr. Privire compartivă între Eros şi Agape. pp. pp. 3-4. C. Lăcomia. pr. pp. Iorgu. IX (1957). pr. VIII (1956). 669-683. patimă dăunătoare vieţii individuale şi obşteşti. Gh. Apostol Pavel. XLVIII ( 6). ROVENŢA. IVAN. 600-609. 303-317. drd. VASLES CU. 51-72. 199-215. nr. 673-693. Patimile omeneşti -piedică în calea mântuirii. Păcatul SFÂNTUL VASILE cel MARE. Nicolae. XXXVI (1 84). prof. nr. drd. 5-6. Ioan G. 99-106. magistr. prof. nr. 7 -8. D. Teodor. XXVIII (1976). pr. Filantropia creştină în trecut şi astăzi. magistr. 365-388. 90-98. pp. XVII (1965). nr. XIV (1962). 9-10. Temeiurile teologice ale iubirii creştine. confirmată de importante cercetări ştiinţifice. Dragostea faţă de om. 2. VIII (1956). Omilia despre lăcomie (traducere). 2. Virtute şi păcat în concepţia Sf Apostol Pavel. . nr. 125-151. IDEM. Victoria.13. LII (20 00). pr.celulă şi garanţie a trăiniciei şi progresului societăţii. asist. 139-154. IX (1957). 3-4. 51-72. Haralambie. V (1953). nr. 4. nr. VASILESCU. după scriitorii creştini din veacurile al doilea şi al treilea. pp. Virtutea smereniei şi importanţa ei în căutarea unităţii creştine. pp. pp. PAPUC. nr. VII (1955).. 5-6. 1-2. XXVI ( 1974). 82-89. Mânia şi fenomenologia ei în literatura patristică. V (1934-1936). pp. dr. ALEXE. Concepţia Sfântului Ioan dură de A ur despre familie. pp. Marin. pr. VORNICESC U. magistr. nr. IDEM. 2. Er os şi Agape. Familia . RĂDULESCU. 609-615.COSMA. 555568. drd. 95-113. 530-543. 580-587. pr. Teama şi iubirea de Dumnezeu. IX (1957). DAMIAN. V (1953). 513-525. 3-4. prof. pp. dr. nr. C.Virtutea dragostei în scrierile Sfântului Apostol Pavel . STĂNILOAE. pp. 545-564. 107-122. Desp re invidie (traducere). 1-2. Mihai. pp. V (1934-1936). ierom. prof. 7-8. IDEM. Necesitatea şi roadele iubirii. XIV (1962). pp. Virtute şi păcat în concepţia Sf.14. Virtutea iubir ii în teologia Sfântului Maxim Mărturisitorul. nr. pp. IDEM.. IDEM. pp. XLII (1990). Ştefan C. 332. Constantin. nr.. nr. pp. pp. nr. pr. 1-2. Patimi. Iu birea creştină. XX VI (1984). 7-8. nr. COMAN. CHI LEA. Ioan. pr. 940. pp. pp. nr. prof. 710. Biserica creştină sprijină şi binecuvintează orice acţiune menită să întărească familia. 710. 9-10. Păcatul şi eliberarea după Noul Testament. pr. Legătura între Euhari stie şi iubirea creştină. GEORGESCU. X (1958). XXXVII (1985). prof. nr. pp. magistr.. 407-411. IACOBES CU. Conc epţia Fericitului Augustin despre păcat şi har. PIETREANU. 5-6. 673-693.. XXXII (1980). nr. magistr. Const. XXVII (1975). 1-2. nr. 330-348. 105-110. 1-2. Raportul dintre virtute şi păcat după doctrina morală a Didahiei. prof. Aspecte imorale PAVEL. pp. pp. 471481. PIETREANU. Trândăvia ufia în concepţia moralei creştine. nr. TODORAN. pp. 5-6. nr. nr. 190-203. XXVIII (1976). nr. Valoarea educa tivă neîntrecută a iubirii creştine. pp. Victoria. pp.. pr. X (1958). C. pp. M IHĂLŢAN. Nestor. Ilie. nr.12. PAVEL. nr. 7-8. 3-4. VIII (1956). prof. V (1934-1936). IDEM. magistr. Familia BRANIŞTE. magistr. 9-10. Sorin. Raportul dintre vir tute şi păcat după doctrina morală a Didahiei. 9-10. Sebastian. nr. Paradoxul mincinosului şi ambiguitatea minciunii. 469-488. pp.

516-530. 7-8. dr. XXVI (1974). pp. nr. VII (1955). dr. 103-118. 20-2â! PĂTRULESCU. poruncă dumnezeiască. drd. (1949). pp. Dumitru. pr. Viaţa monahală şi rolul social al celor dintâi mănăstiri creştine. Nicolae. ierod. PAVEL. 613-616. VIII (1956). pp. 533-548. pp. pp. XXXIV (1982). 81-108. V (195 3). Nicolae. 2. nr. coordonată a existenţei u mane. 622-640. 211-225. Demnitatea muncii la Sfântul Ioan Gură de Aur. 3-4. magistr. drd. STĂNILOAE. IV (1952). pr.. pp. pp. nr. pr of. Grigorie. CHIALDA. Grigorie. Dumitru. STOLERU. Bioetica.17. 78. XXX IV (1982). Munca în comun şi morala creştină. Te meiuri patristice pentru viaţa de obşte. 309 -313. 3-4. NEGOIŢĂ. nr. Sorin. Problema muncii în creştinism. nr. 142-156. ierod. poruncă dumnezeiască. Dumitru.. 52-64. prof. 155-159. pp. LI (1999). 2.R. Vasile. 9-10. prof. 495-512. drd. 7-8. pp. Ioasaf. 669-690. 7-8. XLII (1990). RADU. prof... XLIV . CRĂCIUNAŞ. 24-37. Civilizaţie FECIORU. MEYENDORFF. 2. Constan tin. pr. pp. pr. 1-2. 4 -6. prof. Progres. Emilian. Dumitru. pr. pr. pr . STĂNILOAE. 1-2. XV (1963). MLADIN. Creştinismul şi tehnica. diac.18. Locul şi importanţa monahism ului în viaţa Bisericii după Sfântul Teodor Studitul.P. 9-10. VIII (1956). XXXIV (1982). pp. TODORA N. POPA. . lect. XXXVIII (1986). VAS ILESCU. 210-220. nr.. Ioasaf. 352-365 . nr. IV (1952). Ilie. D. pr. Supunerea faţă de stăpânire.16. I (1949). Ioan G.. Creştinism şi patriotism. Mihail. pp. Norme de or ganizare a monahismului în novelele 5 şi 133 ale împăratului Justinian. 910. Tilo. pp. pp. nr. prof. XXXII (1980). 98-111. Statul POPA. magistr. John. Irineu. Problema naţională şi rezolvarea ei de mocratică în R. nr. M. nr. Căsătoria . nr. IV (1952). 3-4. IDEM. 1-2. nr. V (1953). 78. nr. COLLINADER. 3-4. nr. 3-4. pp. 2. 217-222. POPA. nr. 371-393. 9-10. Îndrumătorul duhovnices c şi ucenicul după Sfinţii Părinţi.15. dr. 2. Calea asceţilor (traducere). GALERIU. Munca man uală a monahilor după tratatul "De opere mona-chorum" al Fericitului Augustin. nr. 173-190. dr. XXXVI (1984). nr. Patriotismul *** Iubirea de patrie. 422-436. asist. 3-4. V (19 53). pp. arhim. nr. Monahismul BĂBUŞ.taină a dăruirii şi a desăvârşirii personale. 3-4. prof. pr. 5-14. magistr. prof. pp. 12. 130-139. 176-204. Temeiuri dogmatice şi duhovniceşti pentru viaţa monahală de obşte. VOICESCU. Viaţa morală a soţilor în cadrul unirii conjug ale. Importanţa şi sensul desăvârşirii în monahism. 1-2. pp.19. pp. nr. Costică A. Biserica Ortodoxă sprijină st rădaniile credincioşilor pentru o viaţă mai bună. Principiu l loialităţii faţă de stat la apologeţii creştini. pp. pp. COMAN. nr. XLV (199 3). nr. diac. Munca COSMA. pp. nr. protos. XV (1963). Originile gândirii monastice: Evagrie şi Macarie (traducere). nr. 41-76. prof. pp. 5-6. pr. asist. pp. nr. Isidor. Atitudinea Bisericii Ortodoxe faţă de progresul cultura l. însuşire a chipului divin în noi. pr. nr. Gh. RADU. IV ( 1952). VIII (1956). 2. Constantin. Munca. XXVII (1975). 5-6. drd. pr. Munca creatoare. prof. diac. MOISESCU. 3-4 . pp. nr. 5-6. 489-499. pp. 2.RĂDUCĂ. diac. "Vrednic este lucrător ul de plata sa . Învăţătura creştină despre mu că. 51-75. pp. nr. familia şi morala creştină. I. pp. XLVII (1995). nr.

Petre. Pacifismul consecvent al Bisericilor. BRANIŞTE. Mitr. Constantin. nr. nr. 7-8. nr. 9-10. VI (1954). Biserica Ortodoxă şi Patriotismul. Pace şi Pr ietenie. Elogiul prieteniei şi păcii la Sfinţii Părinţi Capa docieni.20. drd. 447-453. solia păcii şi înfrăţirii.P. Critic a războiului şi apărarea păcii la Fericitul Augustin. XXII (1970). IV (1952). Adrian. asist. Poziţia Bisericii Ortodoxe Române faţă de lupta pentru pace. Pacea. 157-161. REZUŞ. XXXIX (19 87). pr. DURĂ. pp. 5 52-562. Drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului după învăţătura nortodoxă. 3 -4. 554-576. NICOLAE . pr. nr. IV (1 952). Slavă lui Dumnezeu şi pe pământ pace. XLIV (1992). pp. pp. Ideea de pace şi dreptate în scrierile P. 9-10. nr. 1-2. "Slavă lui Dumnezeu şi pe pământ pace ". 1-2. 526-553. Pacea şi Răzb oiul *** Militarismul şi Pacea. 1-2. 4. Dan. 3-4. nr. nr. XLVI (1994). Sclavia în lumea greco-romană. pp. 7-8. IDEM. nr. 648-658. pr. pp. V (1953). 627-639. VASILESCU. 9-10. IDEM. nr. nr. pr. 5-6. pp. diac. 3-4. pp. dr. p p. GALER1U. Condiţiile morale ale păcii în c oncepţia creştină. pp. 7-8. nr. 145-154. Orest. XXXVIII (1986). asist. Gheorghe. nr. magis tr. XLII (1990). BOGDAPRO STE. pp. VII (1955). nr. 5-6. pp. îndemnuri şi păvăţuiri pentru pace în Sfânta Scri tură. pr. Religia în slujba pucii. nr. "Mărturisirile" Fericitului Augustin şi actualitatea problemati cii lor pentru tinerii zilelor noastre. 9-10. George. 3-21. LI (1999). BRÂNZEA. nr. . V (1953). 1-3. 2. Pacea . BÂLĂ. bunul cel m ai de preţ al tuturor oamenilor şi popoarelor. nr. drd. XXXV (1983). 453-478. 113-199.21. Euge n. 1-2. 658-663.S. pr. prof.. 621. Mihai. pp. 5-6.. 104-130. XII (1960). Î. XXXV (1983). 663-673. prof. diac. Lucrarea socială a Bisericii. nr. XIV (1962). 3-23. pp. pp. la existenţă al popoarelor. F. XXXV (1983). Emilian. Marin M. Nicolae V. Orest. BUZOIANU. P aul. pp. I (1949). 577-586. 623-644. PAVEL. Pacea. pp. prof. 1-2. prof. dr. 24 1-250. prof. N. Biserica şi naţionalitatea în Orientul ortodox (bizantin) în secolele IVXV. pp. pp. Gh. Const. nr. Liviu. 2. 118-131. Emilian. Năzuinţe de pace în credinţele şi practicile greco-romane. VII (1957). C. nr. Victor. 317-329. 7-8. Gh. Şt efan. prof. prof. nr. BĂDU LESCU. V (1953). Biserica şi societatea APOSTU . Pacea . pp. pp. 8-14. pp. MORARU. ALEXE. pp. Paul. Valoarea moral-socială a cărţii Psalmilor.aspiraţia legitimă a conte mporaneităţii. magistr. STREZA. Temeiurile lucrării B isericii pentru apărarea păcii. nr. 3. nr. dr. VLADUCEANU. 382399. IDEM. pp. prof. pr. dr. 40-47. pp. pr. prof.. XXXV (1983). nr.act de dreptate şi slujire. Banatului. VII (1955). 56. XII (1960). 72-91.. 104-118. drd. dr. V (1953). 9-1 0. 652-663. Biserica Ortod oxă Română în lupta pentru apărarea păcii. MOISESCU. Porunci. Pacea creştină după imnografia ortodoxă. magistr. obiectiv a l misiunii Bisericii Ortodoxe în lume. 67-76. Biserică Ortodoxă. Patriarh Justinian. 9-10. nr. Solidaritatea umană după Sfânta Scriptură. ALEXE. BUCEVSCHI. pp. NEAGA. magistr. pp. pr. 7-8. pr. nr. drd. pp. 1-2. 247-268. pp. XXXV (1983). 3-4. PASCHIA. factor esenţial al realizării păcii între oamen XXXV (1983). XXVIII (1976). nr. POPESCU.. nr. IV (1952). nr. 3-4. V (1953).POPESCU. Justin. pp. pr. BÎLĂ. nr. Dreptul la pace. 3-7. IDEM.. pp.

9-10. pp. VIII (1956). 355 -367. . nr. pr. XXV (1973). 1-2 . pp. 3-4. Idei misio nare şi sociale înnoitoare la Sfinţii Trei Ierarhi. pp. 1-4. VIII (1952). IDEM. VLAD. Îndatoriri sociale du pă Noul Testament. Idei moral-sociale în epistolele pauline. prof.. nr. p p. 50-65. 34. nr. 8-18.. IDEM. IONIŢĂ. GEORGESCU. 347-356. Rolul Bisericii în societate după Sfinţii Trei Ierarhi. Învăţături morale şi sociale în opera şi activitatea Sfântulu asile cel Mare. pr. IONESCU. IDEM. 9-10. pp. 5-12. pp. XXXVI (J985). pp. pp.BUCEVSCHI. pp. V (1953). drd. IDEM. Bisericile creştine şi noua ordine economică şi politică internaţională. POP. 1-2. VI (1954). pp. VASILIU. SUPARSCHI. NICOLAESCU. 158-1 73. pp. vol. pr. pp. nr. 2. XXX (1978). pp. Rolul social şi misionar al Bisericii Ortodox e Române (1949). Învăţătura creştină despre bunurile economice. drd. magistr. arhim. Viaţa morală a preotului BORDAŞIU. nr. REZUŞ. I oan. pr. XLI (1989). prof. lect. 69-82. pp. Principii misionare şi sociale în Epistolele Sfântului Apostol Pavel. diac. XXXVI (1984). Idei moral-so ciale în epistolele Sfântului Apostol Pavel. V (1953). ierom. I (1949). nr. Idei moral-sociale în scrierile profeţilor mari ai Vechiului Testament. COMAN. p p. Lupta Sfinţilor Părinţi împotriva sclaviei. 284-304. DUŢU. Probleme dogmatice şi sociale în Evanghelia după Ioan. Combaterea nedre ptăţilor sociale în cuvântările Episcopului Asterie al Amasiei. 231-238. magistr. pp. protos. CHIALDA. Mihai. V (1953). pp. nr. Creştinismul şi b unurile materiale după Sfinţii Părinţi. pp. 1-2. XX XV (1983). diac. X (1958). prof. 165-187. FECIORU. pr. 3-4. nr. Actualitatea învăţăturilor moral-sociale di n cartea lui Isus Sirah. nr. prof. magistr. nr. 167-179. IDEM. 210-224. 582-599. Viaţa morală a preotului. Nicolae. 1-2. PRELIPCEANU. 5-6. 61-72. pr. nr. necesare activităţii preoţilor în vremea noastră. 3-4. VI (1954). pp. nr. Irineu. pr of. XXIX. nr. 103-110. l. 1-2. 324-337. Ioan G. Macedon. nr. prof. C. 3-4. N. Atitud inea Sfinţilor Trei Ierarhi faţă de problemele morale ale vremii lor. drd. pp. pp. Nedreptatea socială. asist. Sofron. PETRESCU. XXXI 1979). nr.. pr. Dumitru. PIETREANU. nr. piedică în calea mântuirii. 223-240. Const. 5-6. dr. Orest. condiţie esenţială în propovăduire. PAVEL. STAM ATE. 2. IX (1957). pr. VI (1937). Adrian. VII (1 955). lect. VORNICESCU. Nestor. magistr. VI (1954). Datoriile morale ale preotului. nr. 501-513. 5-6. Cezar. Învăţături moral-sociale în cartea "Proverbele l ui Solomon".. Aspecte sociale în predica Sfântului Vasile cel Mare. nr. pr. pp. VII (1955). Viorel. dr. DIACONU. pr. 1-2. pr. pp. X (1958). drd. pp. 155-175. pp. 463-474. nr. drd. nr. M. nr. VII (1955). Marin. 276-290. pp. Petre. RĂMUREANU. Idei morale şi sociale în comentari ul la Psalmi al Sf.22. 7-8. Şerban. nr. XXIX (1977). M. 1-2. pp. XXXII (1980). III (1951). nr. drd. prof. Principii de morală socială în epistolele soborniceşti. nr. Constantin. 100-107. pp. 9-10. At itudinea Bisericii Ortodoxe faţă de problemele sociale.diac. nr. 603-621. 123134. Atitudinea Sfinţilor Trei Ierarhi faţă de soc ietatea vremii lor. Creştinismul şi problemele social-ecanomice. prof. 3-4. IDEM. 222-233. 7-8. III (1951). 7-8.. 7-8. nr. Îndatoriri moral-sociale după Deca log. pp. Vladimir. nr. I -2. lect. I. pr . 3-24. nr. 590-604. 3-4. Vasile cel Mare. 454 -462. V. 3-4. 99-108. Temei urile biblice şi patristice pentru folosirea în comun de către oameni a mijloacelor de trai.

drd. Nicolae. 15-47. XXI (1969). SOARE. VII (1955). ARSENIEV . Irineu. prof. 109-116. Dumitru. XXXIV (1982). Preoţia . 128-139. 157 -174. pr. nr. nr. nr. N. nr. 523-531 . dr. Creştinismul şi drepturile fundamentale ale omului. XLII (1990). pp. pp. pp. NEGOIŢĂ. . Marea şi Iordanul (traducere). 689-704. Sfântul Apostol Pavel despre personali tatea religios-morală a păstorului de suflete.1. Sfântul Grigorie cel Mare. 134-141. pp. Ideea de sacrificiu în religiile monoteiste. Pra ctici magice şi combaterea lor. IV (1952). mag istr. VIII (1956). pp. pp. XLIII (1991). nr. 2. 1-2. Religia canaanită. 1-2. pp. pp. GHEORGHE. Generalităţi ACHIMESCU.. IDEM. CHIŢESCU. nr. I (1930). pp. magistr. 525-556. 2. 1-2. POP . drd. dr. magistr. XI (1959).. 7-8. Gh. pp. Alexandru . 3446. prof. Teoria reîncarnării şi eshatologia creştină. ISPIR . 3-4. 3-4 . IDEM. IDEM. prof. POPESCU. 99-146. A. pp. 1 -2. 19-55. 50-67. XLVI (1994). Câteva probleme de Istoria religiilor. Ioan. Religia şi cultura africană. pr. 3-4. Atitudinea creştinului faţă de reîncarnare. GABRIEL. Dumitru. Ideea de Dumnezeu în Ţara Masailor. II (1950). nr. 9-10.23. 98-110. nr. 242-255. I deea de Dumnezeu în Congo. ALEXE. III (1951). XI (1959). Gh. pr. îndatorire de căpetenie a preotului zilelor noas tre. III (1932). 5-6. nr. 9-10. 2. IV (1952). nr. IDEM. Viorel. Jarpălău. MIR ON. nr. 131-143. 97-112. VII (1955). Ideea de Dumnezeu în Ug anda. diac. 3-4. 180-193. 3-4. Gh. C. REZUŞ. 3-4. nr.24. nr. 2. X (1958). 1-3. Pavel. pp. lect.lucrare cerească . pr. Ioan. drd. pr. or. Datorii faţă de aproapele după Legea magică. IV (1952). Petru. Experienţa religioasă în Vechiul Testament ( traducere).. pp. VI (1954). G. pp. 3-4. pp. 439-457. XI (1959). XLVI (1994). pp. pp. Religia Slavilor. ISTORIA ŞI FILOZOFIA RELIGIILOR 3. Principii şi rânduieli morale privitoare la cler în canoanele Sinoad elor Ecumenice. voi. asist. 125-153. Încercare de răspuns critic din perspectiva misticii isihaste. ierod. nr. 22-34. prof. 5. Catedra de Teologie Dogmatică.sfaturi şi îndemnuri.GROSU. CALOIANU. Grigorie T. 1-2. 9-10. pp.. nr. nr. pp. Cunoaşter ea aprofundată a Sfintelor Scripturi. iero d. pp. 7-10. pr. nr. Responsabilitatea morală CRĂCIUNAŞ. pp. 499-513. 9-10. IDEM. 1-2. nr. 3-4. pr. GLĂJAR. BUTNARIU. Responsabili tatea creştină după Epistolele Sfântului Apostol Pavel. nr. îndrumător al vieţii preoţeşti. XXII (1970). nr. Vasile. pr. pp. 43-54. prof. 547-567. nr. magistr. 699-715. ar. Yoga. II (1931). Nicolae şi RADU.. nr. pp. 202-215. 197-216. magistr. XXXVIII (1986). Naşterea Domn ului şi concepţia teosofică despre reîncarnare. XXXIII (1981). prof. Responsabilita tea morală. Res pectarea bunurilor aproapelui după învăţătura Vechiului Testament. pr. I (1929). 9-10. Teologie Fun damentală şi Istoria Religiilor. pp. LIII (2001). Aproapele BOGDAPROSTE. Teologi ortodocşi români faţă de religiile necreştine. pp. dr. pp. 3. TOFANĂ. pp. pp. Spicuiri după izvoare ruseşti. VIII (1956).. pr. nr. nr. pp. drd. nr. La considération du prochain selon le Décalogue. MOISIU. ZĂGREAN. V. pr. Mitul ca reprezentare a divinităţi. Stelian. I. XXVII (1975). IDEM. 2639. drd. Dan. MARCU. 3. dr. pr. 182-196. pr. 84-99 . Sfinţenia şi răspunderile preoţiei. Teodor.

536-541. prof. nr. nr. IDEM. nr. 7-8. Gheorghe. pr. drd. nr.STAN. IDEM. Aspecte ale continuităţii religiei geto-dacilor în Dacia romană. Religia Slavilor. IDEM. drd. RUSU. Importanţa deeoperirilor arheologice din Uniunea Sovietică pentru studiul istoriei religioase . drd. XXIII (1971). 7-10. 552-580. III (1951). Ideea de progres în diferite religii. 576-588. 546-561. 99-103. nr. dr. XXIII (19 71). nr. 7-8. Religia romanilor antici BÎLĂ. nr. La religion des Thraces sud-danubiens. pr. Ideea de purificare în religiile de mistere greco-romane şi în creştinism. Ion. VI (1954). XII (1960). 1-2. 1 -2. MITRU. I (1949). Năzuinţe de pace oglindite în credinţele şi practicile greco-romane. XVIII (1966). 3-30.. nr. . XXIII (1971). pp. URSACHE. XV (1963). Ortodoxia şi celelalte religii. 318-337. Zevin. drd. Dan Ilie. 9-10. POPESCU. XXX (1978). magistr. Religia g eto-dacilor CIOBOTEA. Probleme ale creştinismului african. XX (1969). XII (1960). nr. 226-264. pp. Istoria religiilor în preocupările pro fesorului Dr. 3. pp. NEAGOE. IDEM. nr. 554-577. pp. XXVIII (1976). 140-148. Dumitru. 5-6. pp. 1 -2. drd. Mihail. Alexandru. nr. Re ligia grecilor antici BÎLĂ. 66-78. nr. 7-8. pp. 85-109. Istoria Religiilor ca ştiinţă. 1-16. nr. XXIII (1971). Paul. nr. 3-4. 123-135. nr. IONESC U. pp. pp. RĂMUREANU. 7-8. XXIII (1971). pp. 3 -4. 546-561. IDEM. IDEM. 3. magistr. XV (1963) . Religiile vechilor popoare carpato-danubiene în opera lui Vasile Pârvan. în literatura şi iconografia creştină. Divinaţia. 561-571. diac. pp. pp. falsa prezicere a viitorului. XXXIX (1987). XI (1959). 131-146. 7-8. 611-623. Mithraismul în Dacia. nr. Nicolae. Emilian. Contribuţii ale cercetăt orilor români în studiul cultelor greco-romane de pe teritoriul patriei noastre. nr. Ma xim. Ioan. 450470. nr. prof. loan Mihălcescu. 672-678. 3 -4. 261-274. nr. Importante descoperiri arheologice în Eg ipt. 3-4. pp. nr.. pp. IDEM. 427-456. pp. magistr. nr. în literatura şi ic onografia creştină. pp. Elemente ale religiei geto-dacilor favorabi le procesului de creştinarea strămoşilor. 1-2. Cultele religioase din Tomis. I. pp. VIII (1956). pp. IDEM. nr. O practică străveche traco-geto-dacă în ritualul funerar la români.4. nr. 3-4. Cultul şarpelui la Tomis. 7-8. 5-6. 3. 248-261. pp. Nicolae. XXI V (1972). pp. Rel igia solară a împăratului Iulian Apostatul. pp. VII (1955).2. IDEM. nr. Sibilele în viaţa religioasă a greco-romanilor. pp. STAN. 1-2. Mihail. nr. drd. 7-8. IDEM. 9-10. Cultele orientale din Dacia superioară în lumina descoperirilor arheologice. 38-61. 5-6. IDEM. pr. Alexandru I. pp. prof. XLII (1990). XX (1 968). XVIII (1966). 1-2. pp. nr.. 6. 248-261. NICOLAE. XXVI (1974). Cultul imperial în Dacia Romană în secolele al II-le a şi al III-lea. Gheorghe I. drd.3. XXIII (1971). XXXIII (1981). 552-580. Divinităţile adorate în Oltenia în timpul stăpânirii romane. drd. MLTRU. Paul. pp. 1-2. Sibilele in viaţa religioasă a greco-romanilor. RĂDUNĂ. pp. VASILESCU. 9-1 0. diac. p p. XVIII (1966). 520-528. 321-335. pp. Theos Megas Derzelas şi cultul său sincretist. magistr. pp. pp. nr. Năzuinţe de pace oglindite în credinţele şi practi ile greco-romane. POPESCU. II (1950). 114122. 400-412. nr. Ideeii de purificare în religiile de mistere greco-romane şi în creştinism. nr. nr. 5-6. Studiul Istoriei religiilor în Români a. pp. IDEM. IDEM. XXIII (1971). 7-8. 7-8.

Emilian. nr. 3-4. pp. nr. nr.3.. magistr. Sărbătoarea corturilor şi interpretarea ei în creştinism. 3-4. nr. 3-4. pp. 663-676. nr. pp. jir. XXXIII (1981). nr. pp. Sărbătorile postexilice ale evreilor. pp. Alex. Aurelian. 119-144. 277-296. DANIEI. Titi. Hinduismul HIDIAN. nr. Alex. VASILESCU. 365-373.. nr. Iudaism şi elenism în epistolele Sfân tului Pavel. pp. Religiile Indici: 3 . Matei. Mântu irea ca unire finală şi eternă a fiinţei în absolut. 203-226. Ideea de purificare în religiile de mistere greco-romane şi în creştinism. drd. pp. prof. lect. magis tr.1. pp. E milian. LII (2000). LUPŞA.6. 222-231.Bud ismul. XLII (1990). 3. Starea actuală a Budismului.6. 103-120. Câteva probleme de Istoria religiilor. XXI (1969). XII (1960). Bhakti şi Agupe. 225-252. 814-837. X (1958). 5 2-584. Dumitru. 9-10. 3-4. lect. RUS. magistr. Tendinţe reformiste şi ecumeniste în B udismul actual. 9-10. diac. PULPEA. Mir cea. Emilian. pp. Experienţa religioasă în Vechi ul Testament (traducere). Marile religii necreştine actuale. nr. 3-4. nr. XLIII (1991).8. DINCĂ. 3-4. 175-201. 389-400.5. ARSENIEV. IX (1957). XVI (1964). pp. 707-717. pp. diac. nr. Moksa şt theosis . 9-10. 5-6. Constantin. 9-10. 3-4. prof. Nicolae. drd. VIZITIU. "Irodieni" . Sistemul castel or din India. Situaţi a femeii în islamism şi creştinism. prof. în islamism şi creştinism. 691-699. Esenienii şi Biserica primară. nr. XII (1960). Iisus Hristos în gândirea indiană. I (1949). pr. 9-10. pp. nr. Un Iov babilonean? Ceva di n teodiceea akkadiană. 7-8. 248-261. pr. 5-6. pp. Ioan. XXVI (1974). pr. pp. X (1958). VASILESCU. 5-6. 436-446. pp. 551-541. XIV (1962). nr. 5-6. Creştinismul BIDIAN. VII I (1956). pp. pp. 5-6. magistr. prof. nr. Remus. 3. 343-364. pp. DAN. Creştinismul nu este învăţătură secretă şi m că. nr. NEGOIŢĂ.denumire a esenienilor în Noul Testament. Creştinismul românesc a fost de la început Orto dox. nr. XXXVII (1985). Constantin. diac. 649-661. pp. Bhakti şi Agape. magistr. . 436-450. nr. XII (1970). magistr. Aug. 225-252. Teodor M. drd. Emil. Budismul MARINESCU. Dumitru.2. Les formes et le symbolisme des crois préchrétiennes. Ath. Johann Wolfgang Goethe d espre religie şi creştinism. XIV (1962). 9-10. BASARAB. Iudaismul ABRUDAN. 528-547. nr. . Marile religii necreştine actuale. IDEM. pp. XXVI (1974). 910. dr. drd. 4. pp. POPESCU. Toader. 5-6. 3. nr. 648-663. Ştefan. pp. Ide ea de ahimşa în cugetarea religioasă indiană şi iubirea creştină. nr. XXV (1973). pr. 42 0-436. II.. XXIII (1971). nr. pp. Const. Configuraţia actuală a creştinismului. 5-8.6. pr. ROMAN. IDEM. XXV (1973). pp. nr. pp. GHEORGHE. n 3-4. XXVI (1974). pp. 9-10. prof. Emilian. Budismul de nord (Mahayana) şi răspândirea lui. 7-8. POPESCU. Religia Iranului Antic VASILESCU. 489502. nr. VASILESCU. IX (1957). 244261. magistr. pp.. PÂSLARU. diac. 3-4. 50-67. SOARE. 1 (1949). XXIX (1977).concepţia hindusă despre desăvârşire şi înv ină despre îndumnezeire. Hinduism ul.7. IDEM. 3. Aug. Mihail.. Religia Iranului ant ic. prof. nr. I (1949).

XL III (1991). XLII (1990). 2. Constantin C. Marile religii creştine actuale. nr. VIII (1950). Filozofia religioasă a lui Nicolai Berdiaev. Alexandru I. 39-60. nr. Axiomatica u nei "filozofii creştine". RITTER. Adolf Martin. pr. nr. nr. pr. X (1958). XLII (1990). 277-29 6. pr. XXVI (1974). pp. PREDA. Mântuirea ca unire finală şi eternă a fiinţei în absolut. Situaţia femeii în islamism şi creştinism. nr. Aug. prof. 20-41. 19 3-215. pp. p rof. 100-105. Ioan. Ţuţea. 9-10. IONESCU. Eliminarea tuturor formelo r de intoleranţă şi de discriminare religioasă ca urinare a convingerilor religioase. nr. 101-103. pp. drd. nr. Biseri ca Ortodoxă Română şi Islamismul. XLVI (1994). pp. pp. IX (1957). pr. Toader. 3. drd. nr. pp. pp. 291-299. nr. 3-4. act de cunoaştere. IDEM. Generalităţi DAV1D. nr. Nicolae. Natu ră şi peisaj la Sfântul Vasile cel Mare şi Fericitul Augustin. STAN. Concepţia despre lume şi viaţa în teologia Fericitului Augustin. Dumitru. 3-4. N. 82-101. nr. nr. Tendinţe moderniste în islamismul contemporan. 3-4. pp. Existenţa lui Dumnezeu la Kierkegaard şi Hegel în perspectiva învăţăturii ortodoxe. 234-2 49. pp. 195-207. 5. MISIOLOGIE ŞI ECUMENISM 5. Starea actuală a Islamului. 3-60. LIII (2001). 311. Fazekaş. 3. BUZESCU. pp. FILOZOFIE CREŞTINA BALCA. 61-89. magist r. XLV (1993). 1-2. 34. XXV (1973). 244262. 555-566. Nicolae. XLIII (1991). pp. 3-6. XV (1963). Ideea de transcendenţă în teologia dia lectică protestantă. 1 -2. XLII (1990). ŞAN DOR. 627-652.3. Relig ia mahomedană oglindită în opera lui Dimitrie Cantemir. Ioan.. Funcţia epistemolog ică a iubirii. Petru. magistr. Radu. 153-165. 669697. Şerban. Nico lae. XLII (1990). nr. pp. islamist transilvănean în secolul al XV-lea. Nae. 178-189. Holul disciplinei îndrumări Misionare şi Ecumenism în pastoraţia vremii no astre. 120-142. 194-210. 9-10. magislr. 3. diac. pp. Johann Wolfgung Goethe despre religie şi creştinism. 3-4. nr. 1. VIII (1956). nr. 3-4. Curente înnoitoare în islamismul contemporan. 1-3. nr. pp. pp. î islamism şi creştinism. STAN. Teologie şi f ilozofie. pp. pp. Ştiinţificii şi teologia. prof. Un reprezentant de seamă al gândirii creştine: Viadimi r Soloviev. 3-4. BERDIAEV. Iu birea.. pp. nr. 90-99. Ilie. Islamismul DAN. 4. PAVEL. II (1950). nr. MIHĂLCESCU. Islamismu l. 5-6. 1-2. XXXIII (1981). pp. XIV (1962). n r. PÎSLARU. pp. 4-5. drd. diac. XXII (1970). prof. dr. Combaterea falselor revelaţii. Nikolai. Pr emisele unei filozofii creştine la Clement Alexandrinul. 101-103. nr. XXII (1970). IDEM. Matei. pp. drd.. pp. prof. ar. . nr. pp. pp. 3-4. IX (1957). IDEM. IDEM. dr. pp. 5-6. 3-4. Isidor.. asist. nr. pp. pp. V (1934-1936). XLVI (1994). Alexandru L. XLII (1990). 4. 222-231. Preotul Gheorghe.9. 260-270. V (1934-1936). IDEM. Creştinismul şi filosofia antică în gân direa Fericitului Augustin (I). Emilian. pr. pr. X II (1960). 3-4. diac. 183-202. Biblia în sistemul filozofic hegelian. C. Alex. FONTA. XLII (1990). 910. IDEM. nr. IDEM. dr. nr. pp. XXVI (1974). pp. 150-164. nr. VASILESCU. prof. pp.. MUNTEANU. MITRU. SOARE. 73-79. pr. 1. 103-105. HIDIAN. 13-30. Despre natura credinţei (traducere). prof. TODORAN. Sensul uman al filozofiei kantiene. LII (2000). nr. IONESCU. MLADIN. nr 3-4.

nr. nr. VIII (1956). II (1950). pp. Pretinsele origini orientale ale te ozoftei moderne. 304-325. VIII (1956). pp. 5. prof. XV (1963). pr. Gh. pr. nr. dr. răspândirea şi influenţa maniheismului. I (1949). Bogomilismul. Liviu. prezentare de A. b ) VOICU. Precizări şi reconsiderări în jurul problemei "Fraţii Domnului". Spiritismul. 7-8. prof. XL (1988). 3-4. 334-3 50. Originea şi aspectele milenarismului din pun ct de vedere dogmatic în primele două veacuri creştine.POPESCU. Privire istorică asupra schismelor. Teodor M. XIII (1961). pr. 1979. Ioan Gh. Referate: KLEIN. Spiritualitate şi slujire. Const. 5-6. 29-30 mai 1979. New Age: o pseudo-religie mondială. STAN. Const. STAN. 109-134. pr. 717-753. . VASILESCU. II (1950). XXXII (1980). XI (1959). Vintilă. 590-596.3. ereziilo r şi sectelor. magistr. nr. O riginile. VASILESCU. 454-470. Criteriologia falsel or teofanii.4. nr. VASILESCU. Superstiţiile şi obscurantismul mistic. pr. prof. 345-364. 3-6 . dr. Sibiu. IV (1952). nr. 1-2. pp. pp. c) GALERIU. SOARE. pp. SAVIN. 251-272. STĂNILOAE. Sfântul Duh în teologia interconfesională. 394-400. drd. mag istr. prof. Jivi. 26-39. Cluj-Napoca. Liviu. Dumitru. Formele şi cauzele falsului misticism. v. 1-2. XVI (1964). I (1949). XXXII (1980). pp. Soroace desminţite. arrhidiac. nr. Ioan. prof. *** Moţiunea şi Chemarea cultelor reli gioase din România pentru dezarmare. pp. Petru. 7-8. Societăţi relig ioase în Biserica Veche. 1 -2. 28-29 nov. 56.. prof. nr. 31 8-329. prof. nr. VASILESCU. morală şi socială. nr. prof. 5. o primejdie religioasă. Particularităţi şi convergenţe între Mărturisirea O todoxă a lui Petru Movilă şi în Confessio Augustană privitor la Sfintele Taine. diac. arhid. 7-8. Religie. prof. pr. VIII (1956). pp. Generalităţi eu privire la fenomenul scetar BACONSKY. pp. Referate: a) PENTEK. magistr. Arp ad. IDEM. 5-10. 3.5. 3-4. 5-6. 21 \-29 1. liber pentru slujirea lumii. POPESCU. FLOCA. Tainele în confesiunea August ană CORNIŢESCU. Du mitru. 720-728. 5-6. 5-10. drd. pp. IDEM. V (1953). pp. pp. pp. pp. pp. *** A 35-a Conferinţă teologică interconfesională din România.. nr. 9-10. diac. nr. 213-225. XXXI (1979). 280-294.. REZUŞ. refer at secundar. superstiţie. ocultism. nr. Sfintele Taine în Mărturisirea Ortodoxă a lui Pe tru Movilă. Motive care determină pe unii creştin-ortodocşi să treacă la alte cu lte. 347-394. pr. XXXIV (1982). diac. Prin lucrarea Duhului Sfânt. nr. prof. 477-490. Dumitru. nr. Emilian. prof. I (1949). I (1949).2. 374-380. pp . pp. 250-261. Cristoph. prof. 102-12 6. Bucureşti. IDEM. 1-2. nr. pp. BĂDULESCU. 5. spiritism şi teosofie. pace şibunăînţelegere între popoare. 72-84. 7-10. prof. IDEM. pp. 226-237. C. pr. LII (2000). Pr. Glossolalia.. Emilian. Ecumenism *** A 33-a Conferinţă teologică interconfesională din România. referat pr incipal. doctrina. dr. nr. nr. pp. 1-2. nr. 7-8. 28-29 mai 1980. Dumitru. 5-6. Teodor. Naşterea Domnului şi concepţia teosofică despre reîncarnare. Criteriile revelaţiei divine şi co mbaterea falselor teofanii. XVI (1964). nr. II (1950).. magistr. Dan. Constantin. pp. pr. referat secu ndar. 5-6. Spiritismul BUTNARIU. Superstiţiile şi c ombaterea lor. 5-6. 5. *** A 34-a Conferinţă teologică interconfesi onală din România. 7-8. referat principal. pp. Lipsa de temeinicie a spiritismului. nr. Teozofia ALEXE. pp. nr. pp. magis tr. nr.. 444-461. Gh. IV (1952).

Nicolae. nr. Sibiu 24-25 noiembrie 1983. 1. prof. t. XXXVIII (1986). Aurel. coreferat. Cezar. referat principal. Ioniţâ. pp. 3-4. dr. *** A 46-a Conferinţă teologică interconfesională. Contribuţia teologilor din România la promovarea ec umenismului contemporan. dr. 754-760. prezentare de pr. prezentare de Al. b) PITTERS. XXXVIII 86). pp. 601-619. *** A 42-a Conferinţă teo logică interconfesională. referat principal. nr. pp. Ioniţă. prof. 7-8. dr. dr. Grigorie. pr. Ion. Împăcarea şi înnoirea lumii în Hristos şi pacea pe pământ. XXXIV (1982). Al. Hans. b) STAN. Vasile. Referate: JIVI. coreferat. 4. 115-12 1. . 258-282. 79106. prof. pr. Bucureşti. Ioan Caraza şi lect. *** A 48-a Conferinţă teologică interconfesională. Ministeriu". dr.. loniţă. Remus Rus. nr. nr. 9-10. îndatorire faţă de oa eni. prof. A urel. Unitatea şi integritatea lumii create. Remus Rus. dr. b) ŞEBU. 1981. nr. referat principal. Receptarea convergenţelor în credinţă rezultate din dialogul ecumenic. M. Ecumeni smul practic local. I. loniţă. 10-11 iunie 1981). de la Vancouver. nr. Dură. b) MOLDOVAN. coreferat. referat principal . IUHAZ. c) CORN1ŢESCU. Lumea. prezentare de asist. dr. exandru I. d r. 1-2. nr. P. Emilian. Ilie. Referate: a) BRIA. *** A 43-a Conferinţă teologică intercon fesională. pr. XXXVI (1984). ***A 49-a Conferinţă teologică interconfesională. prezentare de Şt. dr. pr. referat principal. XXXV (1983). pp. c) JUHASZ. diac. XXXV (1983). pp. M. Simbolul Niceo-constantinopolitan. asist. 554-581. 94-103 şi 108-135. 1-2. Iisus Hristos . conf. nr. Convergenţa în credinţă după documentul ecumenic "Bot Euharistie. c) KLEIN. referat secundar. c) MARCU. prof. sinteză a învăţăturii dogmat ice a Bisericii. prof. Referate: a) JIVI. prezentare de conf. pr. c) VASILIU. Al. coreferat. prof.E. prezentare de Alexandru M. Ioniţă. *** A 40-a Conferinţ eologică interconfesională. contribuţie la unitatea poporului român. Euharistie. Tamas. nr. 423444. *** A 39-a Conferinţă teologică interconfesională. M. 1600 de ani de la Sinodul II ec umenic. asist. Nicol ae V.*** A 37-a Conferinţă teologică interconfesională (Sibiu.viaţa lumii. M. dr. Sebastian. coreferat. coreferat. b) KLEIN. nr. Spiritualitate şi responsabilitate în viaţa creştină. Rolul Bisericii în pro cesul de întărire a credinţei. asist. dr. loniţă. dr. 23-24 nov. Crist oph. prez entare de Al. 7-10. Ioniţă. Apărarea vieţii. locul de viaţă al omului. referat princ ipal. prezentare de diac. M. prof. pp. Integritatea creaţiei. asist. Ministeriu" Pacea lumii şi dreptatea socială în preocupările celei de a VIa Adunări generale a C. diac.B. pp. Îndatoririle Biseri cii în faţa noilor pericole ce ameninţă pacea şi viaţa pe pământ. M. Referate: a) GROSS. prezentare de Al. ***A 47-a Conferinţă teologică interconfesională. Ecumenismul local al c ultelor religioase din România. pp. lect. pp. Istvan. *** A 45-a Conferinţă teologică interconfesională. Bisericile protestante faţă de documentul "Botez. Valoarea ecumenică a Simbolului Niceoconstantinopolitan. 113-148. Gănceanu. lect. 5-6.. dr. Referate: a) MIHOC. Hermann. Nicolae Necula. coreferat. pp. prof. prezentare de pr. Michael. Împăcarea şi înnoirea lumii în Hristos şi pacea pe pământ. Referate: a) DURA. XXXIX (1987). XXXV II (1985). 91-110. referat principal. prezentare d e Al. conf. *** A 38-a con ferinţă teologică interconfesională. XXXVII (1 ). Referate: a) DAVID. XXXIII (1981). prezentare de asist. referat secundar. ** * A 44-a Conferinţă teologică interconfesională. Respon sabilitatea creştină în faţa noile pericole ce ameninţă viaţa pe planetă. I. pr.

X V (1963). pr. nr. Poziţia Bisericii Ortodoxe în problem a dialogului şi a intercomuniunii în Biserica Rotnano-Catolică. Ştefa n. Contribuţii ta istoria relaţiilor ecumenice româno-an glicane. dr. Sinodul VI ecumenic şi însemnătatea lui pentru ecumenismul actual (teză de doctorat). 381-390. CI OBOTEA. Educaţia teologică în contextul ecumenic şi pluralist. XXX (1978).IONIŢĂ. Contri buţia culturii teologice româneşti (teză de doctorat). drd. drd. XXVII (1975). XXX (1978). pp. nr. 9-10. drd. XXXIII (1981). 7-8. 96109. 9-10. cu prilejul împlinirii a 25 de ani de la prima Conferinţă te ologică interconfesională. 1. dr. referat principal. 423-439. IONIŢĂ. pp. pr. XLIII (1991). pr. 4. pp. 3-4. 96106.Aspecte t eologice actuale. prof. 303-313. pp. Contribuţii ale dialo gului teologic dintre romano-catolici şi luterani la ecumenismul creştin. drd. 1-2. pr. JIVI. XXXIX (1987). DURĂ. prof. XXXVI (1984). Catedra de îndrumări Misionare şi Ecumenism. protos. XLIII (1991). drd. 91-108. pp. nr. prof. Bisericile Europei şi "Uniunea Europeană". diac. Dumitru. pr. Valeriu. Convieţuirea şi conlucrarea frăţească de veacuri dintre poporul rom ai naţionalităţile conlocuitoare . 56 8-570. pp. n r. XX XVII (1985). LEB. COMAN. pr. nr. Responsabilitatea misionarii după Sfinţii Trei Ierarhi. nr. nr. 3-6. Preocupare ecumenică pentru formarea spirituală în învăţământul ologic. 95-97. 7-10. prof. XXXIV (1982). 102-117. Constantin. XLVII (1995). XXXII (1980). nr. XXXVI (1984). Contribuţii ortodoxe la teologia ecumenică de azi. nr. pp. IDEM. XXXIX (1987). 213-5 11. Ioan G. 3470. XX X (1978). Ion. Dialogul interreligios în teologia ortodoxă română. COSMA. ACHIMESCU . DRĂGUŞIN. 1-4. pp. DAVID. IDEM. 1-2. 7-8. 5-10. pr. 2. XXXI (1979).. nr. reconciliere creştină şi unitate europeană. IDEM. pp. DINCĂ. Identitate şi ecumenism. Ioan-Vasile. XXVIII (1976). XXXV (1983). 5-6. nr. "Fraţii Domnului" în lumina exegezei ortodoxe. pp. Nicolae. 9-10. dr. IDEM. IDEM. Virtutea smereniei şi imp ortanţa ei în căutarea unităţii creştine. P etru. pp. prof. prof. asist. pr. 238-249. nr. Ortodoxia şi mişcarea ecumenică . Unitatea creştină în eforturile de apărare a vieţii şi păcii în lume. Vioiel. 1-3. Rolul Sfinţilor Părinţi în elaborarea ecumenismului creştin. pp. GALERIU. drd. Sacerdoţiul în teolog ia reformată contemporană şi învăţătura ortodoxă despre Preoţie. ref erat principal. ALEXE. pp. nr. Relaţiile Bise ricii Ortodoxe cu Bisericile Necalcedoniene în vederea pregătirii dialogului teologi c pentru unitatea creştină. Viorel. pp. RADU. p p. 357-485. CITIRIGĂ. conf. Premise ale dialogului anglicano-ortodox: Aspectul Revelaţiei divine. nr. XLI (1989). nr. 3. pr. XL (1988). pp. 3-6. Vasile. XXXIX (1987). creator de punţi între Răsărit şi Apus. nr. nr. XXXI (1979). ENACHE. pp. Aurel. XXXII (198 0). pr. 5-6. nr. 54-300. Nicolae. prof. pp. pp. Mihai. Daniel. Contribuţii ale dialogului teologic dintre romanocatolici şi anglicani la ecumenismul creştin. 157-169. pp. pr. pr. pp. Evaluarea rezultatelor şi perspectivelor acti vităţii ecumenice a cultelor. DRĂGULIN. 611-635. nr. 76-89. 357-367. Titi. nr. coordonate fundamentale ale spiritualităţii româneşti. dr. prof. nr. pp. nr. Mitropolitul Petru Movilă. IDEM. 365-388. nr. Aspecte dogmatice ale unirii Bisericilor creştine (teză de doctorat). 5-8. 482-493. nr. LIII (2001). BRIA. Sorin. 3-4. 3 -6.temei al ecumenisinului local din patria noastră. . Gheorghe. nr. nr. prof. 81 -108. pp. 64-74. 49 . diac. Ştefan. pp. † MAXIMOS de Pittsburg h. XX (1968). 1. Eclesiologia tratatelor ar eopagitice şi importanţii ei pentru ecumenismul contemporan. 1-2. *** A 50-a Conferinţă teologică inter confesională. pp. Atitudini mai noi ale Consiliului Ecumenic al Bisericii fată d e religiile necreştine. 4. XXXVI (1984). 5. 551-564. pp. 107-111. Toleranţa religioasă şi buna vec inătate. XXXVI (1984). 5-6. 5-6. p p. pr. nr. 743-746. 511-536. pr. nr. BUCHIU. drd. ecumenism. IDEM.

.MIHOC. nr. REZUŞ. pp. Mihai. nr . Comunitatea Conciliară -probl emă ecumenistă actuală. Despre mormoni. 1-3. 566-57 7. 364-381.. SAUCA. pp. pp. dr. nr. RADU. pp. nr. lect. 5-6. pr. VAS1LIU. Panteism şi monoteism. Schisma şi consecinţele ei pentru unitatea Bisericii. pp. pr. 5-6. 7-8. 9-10. Drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului după învăţătu eştinortodoxă. Emil. pr. 1-2. pp. 5-6.. Problema raportului dintre Biserica locală şi Biserica universa lă implicaţii ecumenice. începerea şi perspectiva dialogului teologic dintre Biserica Orto doxă şi Biserica Romano-Catolică. pr.1982). pr. 115-128. prof. BRÂNZEA. 398408. XXVIII (1976). nr. pp. Unitatea creştinilor în eforturile de apărare a păcii şi vieţii în lume. nr. 113-119. 9-10. SAUCA. 4-6. 1-2. nr. nr. Vasile. Drepturile omului BORDAŞIU.. 1-2. pp. 5-6. Tache. 3-22. prof. POPESCU. prof. Temeiurile dogmatice ale unităţii creştine. drd. Bisericile în sprijinul eforturilor popoarelor pentru realizarea dreptăţii sociale şi pentru o nouă calitate a vieţii. prof. pr. TOFANĂ. Ion. conf. Ovidiu. D. 5. MOLTMANN. Pe făgaşul vechilor re laţii româno-suedeze (traducere). POP. 649-654. nr. pr. 5-14. POPESCU. nr. Euharistie. nr. 527-542. XLVI (1994). Re laţiile dintre Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Romano-Catolică. L (1998). pp. XXXVI (1984). Mişcarea satanistă şi influenţa ei în societatea contemporană. pp. 275-285. Creştinismul şi drepturile fundame ntale ale omului. 9-10. Problema unităţii creştine în lumina Epistole lor pauline. XXXI (1979). XXIV (1972). TĂMAŞ. nr. pr. RADU. nr. pp. NICUL CEA. Omul. Dumitru I. nr. E Germania şi Biserica Ortodoxă Română. RĂDUCĂ. XLIX(I997). pr of. 90-105. 400-4 17. magistr. pp. IV (1952). . L II (2000). ZĂGREAN. XXXI (1979). 3-6. nr. XXXIV (1982). Vasile. Scriptură. pp. Tradiţie şi Mărturisire în dialogul teologic dintre Biserica Evanghelică Luterană din R. pr. Secte moderne JURCAN. MARCU. nr. NEAGA. drd. drd. lect. pp. p p. STEREA. XLVII (1995). 367-391. Inumanitatea rasismului. Ministeriu" (Lim a . dr. D. 3 -4. 5-10. nr. 647-717. drd. pr. Evanghel os D. nr. Petru. pp. Jürgen. 134-141. SKOLD. 3-4. 59-72. prof. XXXI (1979). pr. Divinitatea în noile curente religioase.6.7. Dumitru. XXXVII (1985). 3-4. Vechiu l Testament. THEODORU. 616-621. lect. 201-213. XV (1963). drd.. Grigorie T. pp. XXIII (1971). prof. pp. prof. dr d. 9-10. pr. nr. drd. Sensul şi importanţa ecumenismului practic: XXVI (1974). nr. Estetica teologică a icoanelor şi importanţa lor ecumenică (traducere). pp. Nicolae. pp. Privire de ansamblu aspra Conferinţelor teolo gice interconfesionale din România. 152-172. nr. p p. pp. Ioan. XLV (1993). drd. Adrian. chip a l lui Dumnezeu şi drepturile omului (traducere). pp. nr. Const. 5-10. nr. drd. dr. D. 5. Cezar. 113126. 457-482. XXXVI (1984). Consi deraţii ortodoxe asupra mişcării harismatice actuale. pp. prof. nr. prof. D. pp. dr . RUS.. Nicolae. Consi deraţii ortodoxe asupra documentului ecumenic "Botez. 5-6. drd. pp. lect. De la drepturile omului la drepturile religioase. Biserica în viziune ortodoxă şi concepţiile sectare. XLIII (1991). XVII (1965).. 89-103. 724-737. XXXVII (1985). XXXIII (1981). VASILESCU. 632-63 8. XXXVI (1984). Ioan. 5-6. 5-10. Stelian. 114-123. Vasile. nr. factor al ecumenismului. pr. 5-6. Hans E. 7-8. XXXV (1983). pr. nr. XXX (1978).. Pregătirea. 376-398. RADU. pr. dr. 1-2.

XXXV (1983). 1-2. nr. . drd.VÂLCU. Biserica Episcopaliană din Statele Unite. 78-94. Vergil. pp.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful