STUDII ŞI ARTICOLE DE TEOLOGIE SISTEMATICĂ, ORDONATE TEMATIC, PUBLICATE ÎN REVISTA "STU DII TEOLOGICE", ÎNTRE ANII 1929-2001

Asist. Jean NEDELEA şi studenţii: Laurenţiu MITITEL U şi lonuţ PITEŞ 1. TEOLOGIE FUNDAMENTALĂ, DOGMATICĂ ŞI SIMBOLICĂ 1.1. Generalităţi 1.2. Orto şi Heterodoxie 1.3. Revelaţia şi căile ei de transmitere: 1.3.1 Revelaţia 1.3.2 Sfânta Scri ptură 1.3.3. Sfânta Tradiţie 1.3.4. Mărturisiri de credinţă 1.3.5. Sinoade 1.4. Dogmele 1.5. Despre Dumnezeu: 1.5.1. Sfânta Treime 1.5.2. Cunoaşterea lui Dumnezeu 1.5.3. Creato rul şi Proniatorul 1.6. Angelologia 1.7. Antropologia şi căderea în păcat 1.8 Hristologia (Dumnezeu Mântuitorul) 1.9. Pnevmatologia (Dumnezeu Sfinţitorul): 1.9.1. Har şi libert ate 1.9.2. Credinţa şi faptele bune 1.10. Mariologia 1.11. Aghiologia 1.12. Sfânta Cru ce 1.13. Sfintele icoane 1.14. Eclesiologia: 1.14.1 Generalităţi 1.14.2. Fiinţa Biseri cii 1.14.3. Însuşirile Bisericii 1.14.4. Membrii Bisericii 1.15. Sfintele Taine: 1.1 5.1. Generalităţi 1.15.2. Botez 1.15.3. Mirungere 1.15.4. Spovedanie 1.15.5. Euharis tie 1.15.6. Preoţie 1.15.7. Cununie 1.16. Ierurgiile 1.17. Soteriologia 1.18. Esha tologia 2. TEOLOGIE MORALĂ ŞI BIOETICA 2.1.Generalităţi 2.2. Legea morală 2.3. Binele şi răul 2.4. Omul - entitate morală 2.5. Desăvârşirea morală 2.6. Postul şi asceza 2.7. Rugăciunea 2. . Faptele bune

2.9. Lecturile biblice 2.10. Viaţa în concepţia creştină 2.11. Virtutea creştină 2.12. Păcatu .13. Patimi. Aspecte imorale 2.14. Familia 2.15. Munca 2.16. Monahismul 2.17. Pr ogres. Civilizaţie 2.18. Statul 2.19. Patriotismul 2.20. Pacea şi războiul 2.14. Famil ia 2.21. Biserica şi societatea 2.22. Viaţa morală a preotului 2.23. Responsabilitatea morală 2.24. Aproapele 3. ISTORIA ŞI FILOZOFIA RELIGIILOR 3.1. Generalităţi 3.2. Religi a grecilor antici 3.3. Religia romanilor antici 3.4. Religia geto-dacilor 3.5. R eligia Iranului Antic 3.6. Religiile Indiei: 3.6.1 Hinduismul 3.6.2 Budismul 3.7 . Iudaismul 3.8. Creştinismul 3.9. Islamismul 4. FILOZOFIE CREŞTINĂ 5. MISIOLOGIE ŞI ECU MENISM 5.1. Generalităţi 5.2. Generalităţi cu privire la fenomenul sectar 5.3. Teozofia 5.4. Spiritismul 5.5. Ecumenismul 5.6. Drepturile omului 5.7. Secte moderne 1. T EOLOGIE FUNDAMENTALĂ. DOGMATICĂ ŞI SIMBOLICĂ 1.1 Generalităţi ***Enciclica lui Fotie către Pa riarhii orientali (867), I (1930), nr. 2, pp. 56-76. ALEXA, pr. drd. Nicolae, Învăţături dogmatice în "Didahiile" lui Antim Ivireanu, XXIX (1977), nr. 9-10. pp. 708-720. ALEXE, Gh., Idei dogmatice în colinde, II (1950), nr. 9-10, pp. 597-621. ANGHELESC U, Gheorghe, Părintele Profesor Acad. dr. Dumitru Stăniloae -Doctor honoris causa al Universităţii din Bucureşti, prezentare şi bibliografie completă, XLIV (1992), nr. 3-4, p p. 139-172. BALCA, diac. prof. Nicolae, Caracteristici esenţiale ale sufletului cr eştinului autentic, VI (1954), nr. 9-10, pp. 475-495. IDEM, Concepţia despre lume şi v iaţă în teologia Fericitului Augustin, XIV (1962), nr. 3-4, pp. 183-202. BRIA, pr. pro f.. Ion, Coordonate ale teologiei ortodoxe române, XXV (1973), nr. 5-6, pp. 318-32 8.

IDEM, Interpretarea teologiei patristice, XXXVII (1985), nr. 5-6, pp. 347-355. I DEM, Teologia faţă în faţă cu Biserica de azi, XLII (1990), nr. 1, pp. 3-7. IDEM, Teologia română modernă, XLII (1990), nr. 1, p. 142-144. IDEM. Ortodoxia şi semnificaţia ei azi, X LIV (1992), nr. 1-2, pp. 3-17. CHIŢESCU, prof. dr. Nicolae şi RADU, pr. prof. dr. Du mitru, Catedra de Teologie Dogmatică, Teologie Fundamentală şi Istoria Religiilor, XXX III (1981), nr. 7-10, pp. 547-567. CHIŢESCU, prof. Nicolae, Esenţa doctrinară a celor trei mari confesiuni, I (1949), nr. 9-10, pp. 763-780. IDEM, Contribuţia Bisericii Egiptului la opera dogmatică a Bisericii Creştine, VIII (1956), nr. 1-2, pp. 40-58. CITIRIGĂ, pr. drd. Vasile, Temeiurile dogmatice ale valorii vieţii umane, XXXVI, (1 984), nr. 9-10, pp. 630-641. COMAN, pr. asist. dr. Constantin, Teologia şi Duhul S fânt la Sfinţii Trei Ierarhi, XLII (1990), nr. 2, pp. 130-137. CORNEANU, pr. conf. N ., Frumuseţea ca atribut al Dumnezeirii, XI (1959), nr. 5-6, pp. 297-314.. CLEMENT , Olivier, Ortodoxie, cultură, istorie (traducere), XLVI (1994), nr. 4-6, pp. 38-4 8. CORNIŢESCU, magistr. Constantin I., Idei dogmatice în Cuvântările Sfântului Ioan Hrisos tom la praznicele împărăteşti, XVII (1965), nr. 7-8, pp. 441-450. COSTACHE, diac. asist. drd. Doru, Communio, Părintele Dumitru Stăniloae şi raţiunea eclezialcolocvială a existenţe i, LIII (2001), nr. 3-4, pp. 62-81. CRAINIC, Nichifor, Ortodoxia - concepţia noast ră de viaţă, XLV (1993), nr. 3-4, pp.3-12. IDEM, Genialitate şi sfinţenie, XLV (1993), nr. 1-2, pp. 101-U0. DRĂGULIN, pr. asist. dr. Gheorghe I., Sfântul Dionisie Pseudo-Areo pagitul şi Teologia sfârşitului vieţii pământeşti a creştinului, XLV (1993), nr. 1-2, pp. 36FECIORU, pr. lect. Dumitru, Probleme dogmatice şi sociale în Evanghelia după Ioan, V (1953), nr. 3-4, pp. 210-224. FRĂCEA, drd. Ilie, Idei teologice în "Imnele paradisul ui" ale Sfântului Efrem Sirul, XXXI (1979), nr. 5-10, pp. 603-616. LOSSKY, Vladimi r, Credinţă şi teologie (traducere), XLII (1990), nr. 1, pp. 63-76. NEAGOE, pr. drd. G heorghe, Elemente de teologie fundamentală în prefeţele Mineielor episcopului Chesarie de Râmnic, XXIX (1977), nr. 9-10, pp. 699-708. POPESCU, pr. drd. Ion, Aspecte dog matice în Didahiile mitropolitului Antim Ivireanu, XLIII (1991), nr. 3, pp. 100-12 0. POPESCU, pr. prof. dr. Dumitru, Esenţa sintezei dogmatice a Părintelui Dumitru Stăn iloae, XXXV (1983), nr. 7-8, pp. 581-586. IDEM, Transfigurare şi secularizare. Mis iunea Bisericii într-o lume secularizată, XLVI (1994), nr. 1-3, pp. 35-42. POPESCU, prof. Teodor M., Teologia ca ştiinţă, VI (1937), vol. 1, pp. 3-30. IDEM, Tratatul lui Justinian contra lui Origen. Studiu şi traducere, IV (1933), pp. 17-66. PREDA, Rad u, Patru meditaţii despre discursul teologic, XLV (1993), nr. 3-4, pp. 130-135. RA DU, magistr. Dumitru Gh., Structura actului religios după doctrina ortodoxă, VI (195 4), nr. 3-4, pp. 131-157. IDEM, Părintele Profesor Dr. Dumitru Stăniloae la 80 de an i. Personalitatea şi gândirea sa teologică în contextul ortodoxiei româneşti, XXXV (1983), n r. 9-10, pp. 686-699. RUS, prof dr. Remus, Coordonate ale gândirii teologice a Sfânt ului Irineu de Lyon, LIII (2001), nr. 3-4, pp. 3-15. REZUŞ, pr. prof. Petru, Preoc upări şi studii de teologie sistematică, XX (1968), nr. 5-6, pp. 389407. IDEM, Învăţătura des re religia subiectivă din punct de vedere interconfesional, X (1958), nr. 5-6, pp. 366-375. IDEM, Temeiurile credinţei retigioase,VIII (1956), nr. 9-10, pp. 554-566 . IDEM, Elementele componente ale religiei creştine, XIII (1961), nr. 9-10, pp. 52 7-543. IDEM, Divinitatea creştinismului, XIV (1962), nr. 3-4, pp. 131-146. ROVENŢA, diac. prof. Haralambie, Esenţa şi rolul credinţei în teologie, III (1932), vol. 1, pp. 1 747.

102-126. 3-4. 1-2. Scriptură. VASILESCU. pr. ŞTEFAN. Sfânta Scriptură BALC A. 466-474. Materialismul medical. nr. 22-37. drd. Ioan . 9-10. nr. Gr igore. 125-137. N. Structura şi cunoaşterea adevărului revelat. Lupta ortodoxiei contra arianismului. pp.2. Gh . 7-8. lect. 1. nr. GRĂJAR. LIII (2001). Principiul ico nomiei din punct de vedere dogmatic. nr. XXIII (1981). 173-189. XIII (1 961). Gh. arhid. pr. pp. pr. pr. 127-129. 5-6. p. III (1932). asist. n r. diac. LII (2 001). Bogomilismul. Sfinţii Trei Ierar hi. XLIII (1991). prof. lect. 4. l. nr. Dr. pp. JARPĂLĂU. Sfânta Scriptură şi Tradiţia. Isidor. 167-1 74. 423-436. VII (1955). CRISTESCU. 5 1-57. diac. 7-8. XXVI (19 74). 34. pr. nr. PRELIPCEANU. pp. 384-406. Sfântul Vasile cel Mare în Teologi a Sistematică ortodoxă română în ultimii treizeci de ani. XI (1959). Ion. pp. drd. 139-149. 1-2. drd. pr. 3-4. nr. HOLBEA . prof. pp. F. Dumitru. 3. Orto doxie şi Heterodoxie BACONSKY. XV (1963). 7-8. 1-2. La terminologie revélationelle dans la théo logie contemporaine. pp..STEREA. TODORAN. XXXIX (1987). conf. diac. XXXIV (1982). drd. Originile. magistr. prof. doctrina. nr. nr. nr. VII (1938 1939). 82-93. dr. nr. VASILE. DRĂGULIN. pp. nr. Tradiţie şi Mărturisire în dialogul teologic dintre Biseric a Evanghelică Luterană din R. dr. Cercetarea teologică în domeniul Istoriei Dogmelor.3. 48-61. nr. prof. nr. Les idées calvinis tes du patriarche Cyrille Lucaris. pp. 3-4. Revelaţie. Revelaţia *** Descoperirea dumnezeiască şi modalităţile ei de exprimare spre mântuire. asist. pp. 12. 1-2. XXXV (1983). Sfânta Scriptură. XL (1988). Sfânta Scriptură în Biserica noastră. drd. 31-74. pp. pp. Euge n. p . 503-513. Elemente dogmatice în prefeţele cărţilor de cult româneşti tipă ite între 15611716. pp. nr. STREZA. 516-527. răspândirea şi influenţa maniheismului.. XXI (1969). Valoarea interpretării tipologice a Vechiului Testament. p. nr. pr. p r. XXIX (1977). 79-84. Irineu. prof. XXIV (1972). pr.3. 1-2. magistr. pp. Păstrarea dreptei credinţe în lumina epistolelor pauline. Ioan. 1332. Teologia Revelaţiei în opera Părintelui Dumitru Stăniloae. Hristov Iordanov. nr. N1C ULCEA. 546-556. I. 5-6 . Consideraţii generale. 686-699. pp. IONESCU. 316. Emilian. pp. Nic. . 46-57. nr. dr. 9-10. 5-6. Gri gorie. IDEM. Temeiuri doctrinare ale rugăciunii pentru cei răposaţi. 179-196. 398408. XXIII (1971). VÂLCU. Nicolae. pp. XI (1959). vol. 3-4. Gheorghe. pr. Teodor. interpreţi ai Sfintei Scripturi. nr. nr. pp. nr. LII (200 r. XXVIII (1976). STAN.1. pr. pp. pp. 444-461. Câteva studii dogmatice publicate in Bulgaria în ultimii ani. nr.2. XXXIV (1982).pp. Alexandru. pp. XXII (1970). RĂMUREANU. XIII (1970). pp. Biblia în sistemul filozofic hegelian. diac. Cuvântul lui Dumnezeu în viaţa Bisericii. 5-6. 12. Relaţia teologie-ştiinţă în gândirea Sfinţilor Părinţi. 39-60. NICOLAESCU. nr. magistr. Nicolae. VI (1954). prof. 1. Sandu. CORNIŢESCU. magistr. prof.. VASILESCU. Vladimir şi MARCU. pp. Revelaţie şi eshatologie. X (1958). prof. Ion. Adrian. 4. BRIA. 333-343. 5-8. 1. MORARU. Const. Dogmă şi Predică. MIHĂLCESCU. Germania şi Biserica Ortodoxă Română. Tache.

7-8. ID EM. pr. MOLDOVAN. Germania şi Biserica Ortodoxă Română. XVI (1964). Ioan I. Atenag ora. pp. STAN. XXXVI (1984). 1. 9-10. pp. prof. diac. Ion. Vladimir. Irineu. dr. XXXIII (1981). nr. Valoarea ecum enică a Simbolului Niceoconstantinopolitan. nr. pp. pr. Însemnătatea şi rolul Mărturisim de cr edinţă în teologia şi viaţa Bisericii. Laicii şi citirea Sfintei Scripturi în evul mediu. 316. dr. nr. pp. Caracterul permanent şi mobil al Tradiţiei. XXXII (19 . 401-431. conf. pp. Viorel. asist. magistr. Primirea tradiţiei în timpul de az i din punct de vedere ortodox. 7-8. 517-522. 329352. prof. DUMITRESCU. Ioan G. pp. dr. VII (1955). . pp. 7-8. Aurelian. vol. 1600 de ani de la Sinodul II Ecumenic. XXXVII (1985). pp.3. magistr. Sfânta Tradiţie BRIA. XXV (1973). F. Sinoadel e COMAN. Importanţa şi rol ul Mărturisirii de credinţă în viaţa Bisericii -Scriptură. XXXIV (1982). pp. pr. în Apu s. Adrian N. XVI (1964). 606-613.POPESCU. pp. pp. Dumitru. Câteva date introductive asupra Sfintei Scripturi. XXV(1973). prof. nr. pp. prof. nr. pp. nr. p. pp.. pr.4. Mărturisirile de credinţă CATRINA. dr. nr.3. Scriptură.. Consideraţii generale. 5-6. pr. pr. IONESCU. VERZAN. IV (1952). STĂNILOAE. Sfânta Tradiţie sau Sfânta Predanie.temeiuri biblice. Les idées calvinistes du patriarche Cyril le Lucaris. 1-2. MIHĂLCESCU. 174-185. 1-2. Rolul şi importanţa Mărturisim de credinţă în teologia şi viaţa Bisericii. XXX (1978). Despre inspiraţia Sfintei Scripturi. ICĂ. III (1932). Istvan. XXXVII (1985). 384-406. Alex. 169-181. pr. conf. 25-51. drd. 1-2. 1-2.. Tradiţie şi Mărt urisire în dialogul teologic dintre Biserica Evanghelică Luterană din R. St elian. lect. pr. nr. pr. Sfânta Tradiţie în viaţa Bisericii . 7-8. XXII (1970). 265-276. 3-4. pp. Sinodul de la Constantinop ol din 879-880 şi actualitatea hotărârilor lui. XLIV (1992).5. nr. drd. 7-10. Viorel. XLIII (1991) . LOSSKY. Problemele dogmatice ale Sinodului V Ecumenic. Sfânta Tradiţie văzută de Sfântul Irineu al Lyonului XXIII (1971). 7-8. V (19 53). mitr. 614-619. 57-64. XXXII (19 nr. pp. Teodor. Mărturisire a de credinţă a arhiereilor ortodocşi. pr. Tradiţie şi tradiţii (traducere ). Aurel. Sfânta Scriptură şi Tradiţia . drd. JIVI. Dan. sinteză a învăţăturii dogmatice a Bisericii. prof. 615-633. nr. dr. 3-4. IDEM. 1. 7-10. nr. nr. TODORAN. 534-546. NICULCEA. IUHAZ. Sfânta Tradiţie în Biserica Ortodoxă spre deosebire de celelalte Biserici. 9-10. 3-4. 4. XXII (1970). POPESCU. 585-599. 277-283. nr. 312-346. XXVII (1975). 3-4. nr. Sabin. nr. XXXIII (1981). 451-458. nr. I. Ilie. pp. 5-6. conf. . nr. XXXII (1980). Ion. p p. 398408. nr. prof. 3-4.3. drd. 633-647. 149-165. XXXIV (1982). 5-8. 513. 159-172. pp. IONIŢĂ. Simio n. nr. 5-6. Tradiţia şi tradiţiile (traducere). nr. IONIŢĂ. drd. pp. Sinodul VI Ecumenic şi însemnătatea lui pentru ecumenismul actual (teză de doctorat) . nr. DE ELEAS. asist. pr. PITTERS. Actualitatea pastoral-misionară şi adâncimea teologică a interpretării scripturistice a arhiepiscopulu i Petru Hrisologu. pp. pp. nr . pp. Aspecte dogmatice permanente ale Sfintei Tradiţii. TOFANĂ. 1. Adrian. Tradiţie şi Mărturisire. nr.. M. Simbolul Niceo-cons tantinopolitan. 284-286. 357-485. p.3. 5-6. Hermann. 1..

3. XXXIV (1982). 39-64. XX (1969). XXVII (1975). structura supremei iubiri. pp. 1-2. XXXI (1979). n r. nr. drd. 3-4. nr. Ioan. p p. 3-4. pp. STĂNILOAE. pr. Condamnarea lui Fotie de Sirmium. pp. XXIX (1977). 4-6. nr. 1. 266-316 . pp. RĂMUREANU. XXIII (1971). Dumitru. XXXVIII (1986). nr. Şt. Consideraţii interconfesionale privind ontologia divi nă. nr. 7-8. IDEM. Sfânta Treime BRIA. IDEM. Sinoadele de la Sirmium dintre anii 348-358. VALDMA N. drd. pp. Problema sinodului ecumenic în sfintele canoane. Învăţătura Bisericii Ortodoxe despre Sfânta Trei me. XLII (1990). XV (1963 ). Doct rina Fer. nr. XXVI (1974). Gh. Sinodul al II-lea Ecumenic de la Constantinopol (381). Dogma şi viaţa creştină. 333-356. 426-444. 166-188. pp. pr. pp. nr. Rene. VI (1954). 3-4. XXVII (1975). TODORAN. magistr. Împăratul Justinian. VASILIU. nr. 471-506. 5-6. prof. 546-560. Simbolul constantinopolitan. GRIGORAŞ. Ioan L. pp. pr. nr. 1. Tipuri de sinoade prevăzute de Sfintele canoane. 5-6. 1. nr. XVI (1964). Dogma S fintei Treimi. 127-129.5. pp. 3-49. Implicaţiile sacramentale ale relaţiil or trinitare. 520-534. 1-2. XXII (1970). XXIV (1972). n r. 621-627. Dumi lru. JURCA. pp. V (1953). Dogmă şi Predică. Cristişor. Conceptul de Dumnezeu în teologia lui Karl Barth. 627-632. Existenţa lui Dumnezeu la Kierkegaard şi Hegel în perspectiva învăţăturii ortodoxe.. drd. 79-99. Sfântul Grigorie Palamas şi Teologia trinitară. prof. IDEM. pr. pp. p. Ion. 5-1 0. 188-209. STAN. magistr. 568-573. 578-591. Crucea lui Hristos şi Sfânta Treime (traducere). TURCESCU. pp. 7-8. prof. 7-8. drd. 90-99 . pr. drd. prof. nr. XXI (1969). pp. XXV (1973). Aurel. 3-4. Sfânta Treime. Lucia n. Isidor. Romul. Noţiunea dogmei. BROSCĂREANU. FER. Liviu. 3-4. XVII (1965). pr. Propunerile dogmatic e pentru rezolvarea disputei despre "Filioque" (traducere). 303-321.4. XXXI (1979). nr. N icolae. 7-8. Importanţa vechilor sinoade ecumenice şi problema unui viitor Sinod ecumenic. 232-241. 39-63. pr. S tudii recente despre Filioque. XXV (1973). 7-8. Revelaţie. drd.5. pp. pp. Sinoadele în cultul şi iconografia Bis ericii Ortodoxe. magistr. prof. Jürgen. Adrian. CRISTESCU. STĂNILOAE. nr. drd. Dogmele şi valorificarea lor în viaţa credincioşilor ortodocşi. 9-10. nr. pp. 9-10. V (1953). nr. GRECU. Sfânta Treime şi s obornicitatea Bisericii. Despre sinodali tate. XLI (1989). IDEM. MUNTEANU. nr. Traian. IDEM. Despre Dumnezeu CALC IU-DUMITREASA. 45-53. pp. pp. 82-92. 6079. nr. pp. drd. Constantin-Eugen. IDEM. prof. 5 -6. Dometie. arhim. VI ( 1954). Dogmele CHIŢESCU. Simbolul niceean. nr. Învăţătura despre Sfântul D uh şi Biserică. 155-164. De spre Prea Sfânta Treime. 534-572. 327-387 IDEM. Dogmă şi cult. Ioan. nr. Condamnarea ereziei lui Arie. prof. pp. drd.MANEA. nr. 3. nr. pp. pp. XV (1963). XXV (1973). nr. MANOLACHE. 173-190. dr. Sinodul I Ecumenic de la Niceea. prof. pp. Fiinţa Dogmei. VII (1955). NICULCEA. 5-10. icoană a iubirii. Nicolae. nr. pp. XLVII (1995). . 15-61. XIII (1961). 5-6. pr. pr. pr. 5-6. Sinodu l V Ecumenic şi papalitatea.1. 1-2. Sfân ta Treime. pp. Grigore. nr. pp. Vlăduţ. MOLTMANN. pp. nr. ICĂ. 347-364.. 1-2. 3-4. 2. 676-685. XLIII (1991). Augustin despre Sfânta Treime după tratatul "De Trinitate". 5-6. pp. pr. nr. nr.

magistr. C. XLI (1989). Polemica antignostică p rivind crearea lumii. STAMATE. pp. Angelologia MANOLACHE. pp. IX (19 57). Marin. MANOLACHE. 313-327. pp. Ion I.1. 910. Aug. X (1958). STĂNESCU. nr. Relaţia dintre cunoaştere şi credinţă în învăţătura ortodoxă. GALERIU. 588-599. 1-2. 264-270. IX (195 7). 5-6. nr. 3-4. RĂDUCĂ. Actualitatea problemei. XX IX (1977). Remus. . 3-4. nr.. pr. VII ( 1955). 62-93. magistr. 5-6. drd. pp. Dumitru. VII (1955). Pro sul în cunaşterea lui Dumnezeu. 1-2. pp. 640-649. X (1958). 1-2. FRUNZĂ. pp. ierom. nr. LI (1999). pp. pp. BELU. 5-8. 1. 3-4. LII (2000). 310-325. 75-81. XXX (1978). nr . drd. Anca. magistr. Nicolae. pr. XXVI (1974 ). în viziunea origenistă. XXXV (1983). 174-188. Cunoaştere în dreapta credinţă. pp. BODOGAE. Gheorgh . 5-6. pr. nr. lect. Cunoaşterea lui Dumnezeu după Sfântul Maxim Mărturisitorul.. D. 3-4. Dumitru.falsificare a cunoaşterii adevărului. 9-10. dr d. NĂSTASE. XLIV (1992). nr. Ion I. XXIX (1977). 497-506. PAVEL. Cunoaşterea ocu lta . nr. Gheorghe N. TOD ORAN. nr. pp. XLV (1993). magistr. Problema ecologică în lumina învăţăturii creşt . lect. Tache. 9-10. XXVII (1975). 3-4. 4. nr. Cunoaşterea lui Dumnezeu ACHIMESCU. 3-4. 216-221. Grigorie de Nissa. Concepţia antropologică a lui Clement Alexandrinul. nr.7. BIDIAN. Florin. X (19 58).5. Rolul îngerilor în iconomia mântuirii după Noul Testament. mag istr. 4. 50-74. pp. Cunoaşterea lui Hristos în Duhul Sfânt. Anca. nr. nr.VI1I (1 956). N. cu referire speciala la Sf. 1. Unitatea şi integritat ea creaţiei în scrierile Sfântului Apostol Pavel. 216-224. pp.3. pr. XLI (1989). 3-4. 567584. 7-8. pr. 370-384. Nicolae Cabasila. pp. nr. 139-149. magistr. pp. Creatorul şi Proniatorul MANOLACHE. Teodicee şi cosmologie la Sfântul Grigore de Nyssa. 368-385.. VIEZUIANU. 673-686. Const. 5-6. nr.5. Pronia dumnezeiască şi libertatea persoanei în gândirea lui Origen. prof. nr. pp.6. 592-602. 5-6. conf. 53-64. nr. Credinţă şi cunoaştere în creştinism. drd. magistr. natura şi căderea îngerilor. pr. nr. XXXIV (19 82). nr. nr. nr. pr. Marin. prof. asist. BRIA. prof. nr. Despre învierea trupurilor şi natura lor după înviere.2. Trăsături umaniste în spiritualit atea bizantină. prof. 396-406. Sfinţii Părinţi despre trup.. Rugăciune şi cun oaştere în învăţătura ortodoxă.. Mântuitorul Iisus Hristo s şi sfinţit îngeri după Epistola către coloseni a Sfântului Apostol Pavel. Antropologia şi căderea în păcat ABRUDAN. drd. 122-136 . pp. drd. 1. pp. pp. 14-37. 1-2. Aspec te ale antropologiei Vechiului Testament.. dr. pr. Vasile. ANGHELESCU. pp. pp. XXXIV (1982). protos. Aprecieri despre libertatea şi posibilitatea omului de a cunoaşte şi înţelege natura di vină şi pe cea creată. IX (1957). dr. BĂLAN. Antonie. nr. PLĂMĂDEALĂ. Isidor. STEREA. 9-10. nr. BRANIŞTE. D ometie. VI (1954). ONIŞOR. pr. 145-151. pr. Alex. Principiul iconomiei din punct de vedere dogmatic. Un capit ol de angelologie: creaţia. 299-309. Teodor.VII (1955). magistr. pr. 37-53. pp. Condiţiile colaborării raţiunii cu credinţa în opera Fericitului Augustin . V. Aspecte ale Providenţei şi lucrării de mântuire în Cazania lui Varlaam. pp. nr. IDEM. pp.. 5-6. I. Constantin. pp. pp.

BUCEVSCHI. pp. Hristologia. Învăţătura Sfântului Grigorie de Nissa de spre "Chip şi asemănare". Vasile. 388-400. VII (1957). 403-423. "Omul cel nou" în concepţia antropologică a Sfântului Apostol Pavel. pp. 356-368. Învăţătura despre "Fiul Omului" în Sfintele Evanghel ii. pp. pp. nr. 27-44' SĂNDULESCU. VIII (1956). 1. nr. 5-10. BUZESCU. învăţătura despre suflet în cărţile Vechiului Testament. MARCU. Bisericii şi suflet în co mentariul său la Cântarea Cântărilor.două entităţi diferite. 7-8. VII (1955). Logos şi Kyrios în "Stromatele " lui Clement Alexandrinul. pp. Ioan I. acad. pp. 20-37. Omul. VORNICESCU. 5-6 . nr. XLIV (1992). pr. 544-561. pr. Despre Întruparea Unuia-Născut şi că Hristo s unul este şi domn după Scripturi (traducere). 9-10.. pp. pp. nr. Dumitru. COMAN. 632 -638. BUTNARU. drd. Vladimir. XXII (1970). . POP. 78. pp. pr. 9-10. 165-173. 249-263. pp. Persoana şi invidivul . 672-68 . 470-489. pp. 3-53. nr. pp. pp. pr. 5-6. 3-4. C. magistr. LOSSKY. Învăţătura despre Întrupare la Fericitul Augustin. Concepţia Sfântului Justin Martirul şi Filozoful despre suflet. 523-534. nr. pr. IDEM. drd. BUZDUGAN. nr. 3-4. XLIX (1997). Caracterul comunitar al chipului lui Dumnezeu în om. pp. 7-8. LEONŢI U DE BIZANŢ. XXXIX (198 7). pp. IDEM.. Leon Gh. 5-6. 511519. nr. Ioan. 1-2. pp. prof. lisus Hristos Dumnezeu Mântuitorul. nr. 532-545. 4. dr.. 93 -110. 1-2. Grigorie T. XXXI (1979). pp. BRIA. protos. XXI V (1972). magistr. XLI (1989). pr. 67-84. 218-230. XXVIII (1976). XVIII (1966). nr. drd. 1 -2. pr. III (1951).8. 9-10. POPESCU. nr. drd. nr. nr.pp. 96-107. 417-429. nr. nr. 44-48. XXIX (1977). ARION. pp. XLIII (1991). Hristologia (Dumn ezeu Mântuitorul) SFÂNTUL CHIRIL AL ALEXANDRIEI. 41-59. MOLTMANN. 4. 2. Cristian. 585-602. Gheorghe. magis tr. XLII (1990). pr. Orest. nr. 30 de capete împotriva lui Sever de Antiohîa (traducere). Costache. CRISTESCU. pr . drd. pp. nr.BUCHIU. pp. 5. XLI (1989). BUDE. Ştefan. Concepţii hristologice în imnele neoprotestante privite din punct de vedere ortodox. nr. 1-2. Chip şi asemănar e (traducere). Ioan G. pr. 48-71. Petr u. N. drd. XXIX (1977). drd. 26-39. Nestor. Irineu. ierod. Învăţătura Sfântului Grigorie de Nyssa desp re căderea omului şi păcatul originar. pp. prof. IDEM. Spirit umanist şi elemen te de antropologie în gândirea patristică. LI (1999). drd. pp. nr. XXV. nr. STĂNILOAE. 3-4. prof.. Ion. B UCHIU. prof. pp. Origen despre Logos. prof. 3. XXIX (1987). 1. Gh. asist. XLV (1993). Nicolae. Antropologia Vechiului Testament . nr. 78. 120-138. lisus Hristos în viaţa duhovnicească. nr. nr. nr . pp. XLIII (1991). XXXVI (19 84). XXV ( 1973). prof. nr. Jurgen. 1. Consideraţii asupra armoniei primordiale şi asupra rolul ui sfinţeniei în restabilirea ei. X (1958). nr. Logosul în "P rotrepticul" lui Clement Alexandrinul. diac. SEMEN. 3-4. pp. XLV (1993). dr. Omul nou şi umanitatea în Hristos prin lucrarea Duhu lui Sfânt. chi p al lui Dumnezeu şi drepturile omului (traducere). nr.. 7-8. lect. pp. Jertfa Domnului în cărţile de ritual ale Bisericii. IDEM. drd. RĂMUREAN U. prof. pp. Ob servaţii asupra prosopopeei sufletului şi trupului atribuită lui Mihail Choniatul. drd. pr.. Concepţia despre om şi mântuire în Confesiunea Augustană. nr. 12-46. 7-8. X (1958). 51-63. Concepţia platonică despre suflet. Ştefan. Chip şi asemănare în teologia romano-catolică şi în cea ortodoxă. STĂNESCU.

Faptul Răscumpărării şi diavolul în imnografia Bisericii. sărbătoarea luminii şi a bucuriei în Ortodoxie. Virgil. nr. 7-25. nr. pp. 9-10. Întruparea Mântuitorului după cele trei confesiuni creştine. IDEM. Învăţătura despre Recapitul area în Hristos în teologia ortodoxă. nr. prof. MOLTMANN. XXII (197 0). nr. XXIII (1971). 7-8. 4-6. "Fiul Omului" după Noul Testament. 493-514. pp. nr. nr. 5-6. pp. 7-8. 7-8. pr. Paştile . Persoana Logosului Iisus Hristo s în lumina primelor patru secole patristice. Naşterea supranaturală a Domnului nostru Iisus Hristos. p r. Expl icarea la textul kenotic din Filipeni 2. Logos şi Ethos. CLEMENT. Faptul Răscumpărării în ciclul învierii. pp. 910. XLV (1993). 3-4. pp. nr. Mormântul gol (traducere). IDEM. Dumitru. pp. Benedict. XXXIV (1982). 115-140. Hristologia Sfântului Chirii al Alexandriei. XXII (1970). 5-6. Despre condacul Naşterii . IDEM. nr. pp. XXV 1973). drd. nr. GHIUŞ. XXII (1970). pr. STĂNILOAE. 9-10. NICULCEA. 512-528. nr. 3-4. IDEM. pp. ierod. drd. Faptul Răscumpărării în ciclul întrupării. REZUŞ. 575-585. nr. pr. TACHE. nr. nr. acad. 1-2. JOIŢA. Alexandru. IDE M. 275-287. 75-81. 1-2. 230250. nr. Hristologia în lumina tradiţiei canonice a Bisericii Ortodoxe. 26-35. Faptul Răscumpărării în ciclul vieţii publice a Domnului. Constantin. 33-45. 165-173. drd. pp. Irineu. CRĂCIUNAŞ. CHIŢESCU. nr. Nicolae V. pp. 3-4. pp. pp. 1-2. Biserică şi suflet în comentariul său la Cântarea Cântărilor. Jürgen. IDEM. H ristologia în teologia contemporană. magistr. nr. XXIII (1971). XXIII (1971). pp. XXXI (1979). 1. 1-3. nr. Vasilc M. 466-482. 186-211. IDEM. pp. C oborârea la iad a lui Iisus Hristos. pr. Lucian. nr. nr. XXIX (1977). Mântuitorul lisus Hristos şi sfinţii îngeri după Epistola către Coloseni a Sfântului Apostol Pavel. nr. 3-4. prof. 5-13. TURCESCU. 5-10. pp. ierom. 49-70. 55-72. Ioan. XXXIV (1982). nr. 58. XVI (1964). 267-283. 5-6. 3-4. 9-10. 28-40. Adrian. pr. Petru. pp. 9-10. 666-673. praf. dr. 649-685. GHEORGHESCU. XX (1968). nr. 1-2. drd. XLVI (1994). 687-700. Vasile. 9-10. XLVI (1 994). pp. Chesarie. DURĂ. pp. 26-43.IDEM. VII (1938-1939). Faptul Răscumpărării în ciclul Sfintelor Patimi. GÂNDEA. SANDU. Iisus Hristos în izvoarele antice profane. 211-223. XXII (1970). MIHOC. 159-167 . 3-4. Studii de hristologie în teologia românească. pp. nr . IDEM. 406-431. XXIV (1972). arhim . VIII (1956). Teologia Logosului la Sfântul Maxim Mărturisitoru l. prof. nr. 516-527. 519-534. Legătura interioa ră dintre moartea şi învierea Domnului. Ioan Gh. 70-104. XXVI (1974). p. IDEM. Ştefan . pp. pp. Poziţii protestante şi ortodoxe rece nte despre întrupare. XXXVI (198 4). nr. Faptul Răscumpărării în imnografut Bisericii Ortodoxe. XXXI (1979). nr. pp. 682-690. asist. Sterea. pp. pp. drd. 5-6. nr. nr. 5-6. nr. nr. drd. drd. 692720. Nîcolae. nr. 3-4. 15-53. nr. pp. COMAN. 5-6. XXV (1 973). pr. pp. XXIV (1972). XXII (1970). X (1958). Origen despre Logos. . Logos şi Theosis. XLI (1989). VIEZUIANU. XXVI (1975). Kenoza lui Hristos şi aspectul Kenotic al Bisericii. Sfântul Atanasie cel Mare despre Întruparea Logosului şi mântuire. 1-2. pp. pr. Iconomia şi roadele Învierii Domnului. 1-4. pp. SAVIN. La théologie de la Résurrection dans l'oeuvre de Saint Maxime le Confesseur. NEAGU.. 250-267. drd. 5-8. 230-250. Hristologie şi iconologie în disputa din secolele VIII-IX. nr. MIRCEA. 627-632. XXIII (1971). XXXIII (19 81). IDEM. pr. 5-13. 7-8. drd. Sebastian. pp. drd. pp. pr. Olivier. Mântuitorul Iisus Hristos în lumina Sfintelor Evanghelii . XIV (1962). loan. nr. pp. 546-555. 1-2. 349-359. prof. Hristologia Sfântului Ioan Damaschin (1300 de ani de la naşterea sa: 675-1975) XXVII (1975). XXII (1970). drd. IDEM.. XXIX (1977). pp. Ilie. XXVII (1975). 7 -8. XLI (19 89). pp. Teoria recapitulaţiunii la Sfântul Irineu. pp. MOLDOVAN. nr. pp. Dumitru. nr. CHILEA. pr. IDEM. Crucea lu i Hristos şi Sfânta Treime (traducere). MIHOC. pp.

Lucrarea Sfântului Duh în opera Sfântului Simeon Noul Teolog. Fericitul Augustin despre Sfântul Duh. Constantin. XXXV (1983). Lucrarea Sfântului Duh în Biserică. BRIA. X LVII (1995). Ion. 5-10. nr. 327-387. nr. XXXV (1983). dr. nr. Vasile. pr. pp. BANU. drd. 3 70-384. drd. 1-2. XXXII (1980). Valeriu. pp. 406-418. pp. 1-2. Hristologia cosmică după învăţătura Sfântului Maxim. nr. pr. Emanuel. drd. VI (1954). asist. n r. 5164. pr. Constantin. 4. Sfântul Duh în spiritualitatea ortodoxă. Constantin. 1. XLII (1990). XLV (1993). nr. DRĂGUŞIN. drd. XXXIX (1987). nr. 5-6. 346-358. 5-6. 3-4. nr. nr. 1 114. Alexandru. ma gistr. SFÂNTUL GRIGORIE PALAMA. Mircea. Har şi libertate în învăţătura Sfântului Maxim Mărturisitorul. 4 pp. pr. Moartea şi învierea Mântuitorului lisus Hristos în lumina epistolelor pauline. VIII (1956). pp. X (1958). nr. 7-8. Har şi libertate BANU. 1-2. drd. nr. Duh la Sfântul Vasile cel Mare. ierom. 5-6. 5. pp. Învăţătura Sfântului Ambrozie despre Sfântul Duh. Nicolae. 50-63. Simţirea tainică a prezenţei harului după Sf. 2. pp. Voinţa şi libertatea în gândirea Sfântului Grigorie de Nyssa. POPA. Pnevmatologia (Dumnezeu Sfinţitorul) SFÂNTUL GRIGORIE DE NYSSA. pp. 7-8. nr. Teologia şi Duhul Sfânt la Sfinţii Trei Ier arhi. 9-10. prof. ENACHIE. Natalia Mano ilescu. CHIRVASIE. dr. nr. JOIŢA.. . 44-57. Pronia d umnezeiască şi libertatea persoanei în gândirea tui Origen. pp. Sfântul Duh în teologia interconfes ională. Har şi libertate în învăţătura ortodoxă. drd. prof. Sinodul al II-lea Ecumenic de la Constantin opol (381): Învăţătura despre Sfântul Duh şi Biserică. FARAMAT. drd. nr. magistr Ion. pp. XXXII (1980). RĂMUREANU.1. XXI X (1977). XXXII (1980).. XVII (1965). pp. Mihail. CORNIŢESCU. nr. POPESCU. Simeon Noul Teolog. pp. 81-94. Vasile. NIŞCOVEANU. pp. nr. Persoana şi lucrarea Sfântului D uh în scrierea "De Spiritu Sancto " a Sfântului Vasile cel Mare. nr. magistr. Naşterea Domnului în creaţia i mnografică a Sfântului Roman Melodul. pp. nr. pp. pp. 7-8. 63 8648. pp. XLV (1993). prof. pr. 6. XXXI (1979). nr. Cuvântul la pogorârea Duhului Sfânt (traducere). Ioan. nr. pp. IDEM. Kam al. Const. 5-6. Constantin I. COMAN. Desp re Sfântul Duh împotriva pneumatomahilor macedonieni (traducere). pp. drd. Mihai. 5-6. XXXIX (1987). nr. drd. pp. XXVI (1974). pp. 27-41. XXXIV (1982). Transfigurarea creştinului prin lucrarea ha rului Sfântului Duh. pr. pp. nr. CITIRGĂ. Învăţătura despre sinergie la unii dintre Sfinţi i Părinţi şi în teologia ortodoxă mai nouă. 399-438. nr. 7-10. 475-484. 3-20. prof. 46107. CHIŢESCU. 740746. pr. arhid. dr. 7-8 . XLI (1989). VOICESCU. 1. 660-672. 470-486. Ioan. 1-2. 130-137. pr. nr. 126-143. Irineu loan. H arismele în viaţa Bisericii primare după Epistolele Sfântului Apostol Pavel. XXV (1973). XXXIV (1982). 5-20. RADUCA. pp. 1-3. pr. pp. magistr. VOICU. pp. drd. Simbolul constantinopolitan. drd. XXI (1969 . 334-344. 56.IDEM. 76-83. Emanue l. XLI (1989). 5-6. 21-33. 18-27. XLII (1990). Învăţătura despre Sf. Învăţătura despre har şi l ibertate în Pateric. Despre predestinaţie. XVI 1964). 458-469. VOICU.9. GHEORGHE. nr. DINU.9. Harismele după Epistolele Sfântului Apostol Pavel. pp. 1-2.

257-32 0. 3-14. 3-4. ierom. n r. pp. B1DIAN. pr. Icoana în iconomia mântui rii. nr. XLII (1990). Temeiurile credinţe i religioase. Ioan. nr 3-4. XLII (1990). pr. VIII (1956). pp. 1-2.. VI (1954). 672-679. nr. prof. CHIALDA. XIII ( 1961).9. nr. Petru. pp. Gh. VIZITIU. 325-343. Condiţiile colaborării raţiunii cu credinţa în opera Fericitului Augustin. Sfinţii. XXXI (1979). conf. Sf inţii în viaţa morală creştină. VIII (1956). 661-676. PAVEL. . 9-10.IDEM. Alex. 1-2. VERZAN.10. Nicolas. Teodor M. BARONIAN. nr. pp. 1. 567584.. Mihai Gh. 112-120. 9-10. LI II (2001). pp. LI (1999). nr..2. nr. magistr. pp. Zareh. prof. drd. 1. nr. XXXI I (1980). III (1951). Preacurata Maria. 495-511. 2. PÂRVU. L (198). 572-587. prof. 150-165. 3-4. pp. POPESCU. 103-115. 640-649. MLADIN. magistr. Sfintel e icoane ALEXANDRESCU. 248-259. pp. nr. Cuvânt la cin stita şi de viaţă-facătoarea Cruce (traducere). O importantă menţiune despre cultul sfintelor icoane. drd. pp. MOLINILR. 1. nr. drd. 5-6. Do ctrina Bisericii Ortodoxe despre cultul sfinţilor.mărturii ale t radiţiei bizantine în pictura bisericească. VI (1954). Credinţa şi faptele bune REZUŞ. Ştefan N. magistr. 554-566. 9-10. pp. Const. Credinţa deistă şi cea mântuitoare. pp. pp.12. Aghiologia CHILEA.. RĂDUCĂ. Sabin. nr. 179-199. pp. V (1953). 5-6. DUŢU. Cinstirea sfinţilor ca expresie a unităţii creştine. nr. magist r. 3-4.partea întâi). 235-248. Constantin. 1. ierom.. 15-36. pr . Izv oare ale iconografiei în scrierile Părinţilor Dionisie Areopagitul. prof. XX (1969). XXX (1978). magistr. prof. Temeiurile ortodoxe ale cultului Maicii Domnului. nr. Maxim Mărturisitorul şi Gherman Patriarhul. nr. pp. pr. 1. 610-620. 9-10. XXXIII (1981). Maica Domnului (Mariologi a). ca obiect al cultului creştin-ortodox. SANDU. pr. pp. C redinţă şi cunoaştere în creştinism. L (1998). Adrian. IDEM. pp. Ioan. pp. asist. 3-4. 16-23. C. pp. Învăţătura despre Maica Domnului după Sfânta Scriptură.11. pp. pp. XXXVI (1984). pr. Vasile. VIII (1956). Voinţă şi libertate în concepţia lui Martin Luther şi punctul de vedere ortodox. Lucrarea harului în realizarea mântuirii subiective după cele trei mari confesiuni creştine. X (1958). LI (1999). magistr. drd. 189218. pr. TURCU. MIRCEA. IBIDEM. 5-10. nr. 71-85. 3-4. nr. 181-192. 1-2. Erminia picturii bizantine şi arta creştină eclezială (teză de doctoral . (partea a doua). Mircea. pp. nr. Credinţa şi faptele bune.13. pp. Nicolae. 9-10. 3 -96. 3-4. nr. pr. 3-4. nr. Mariologia ALEXE. dr. Aug. Scurt istoric al semnului Sfintei Cruci (traducere). nr. 3-4. 9-10. X XIII (1971). 10-86. pp. pr. Maica Domnului în colindele religioase româneşti. arhim. Versiunile româneşti ale Erminiei . 3-4. Sfinţii la judecarea păcătoşilor. pp. VII (1955). XXIII (1971). nr. nr. nr. C. nr. cond iţii ale mântuirii. Prefigurările crucii în Vechiul Testament şi semnificaţia lor în tradiţia culturală c eştină. Gheorghe. Sfânta Cruce SFÂNTUL GRIGORIE PALAMA. IORDĂCHESCU. 4. 3-25. IDEM. pp. Sebastian. 9-10. Sfânta Fecioară Ma ria în opera omiletică a Cuviosului Andrei Criteanul şi a Sfântului Ioan Damaschin.

nr. 9-10. XXVIII (1976). 707-717. 9-10. 1-4..14. 22-38. pp. 343-354. Ştefan C. VII (1955 ). Dome tie. 165-173. împărăţia lui Dumnezeu şi Biserica. DANIEL. pp. nr. 54-300. MANOLACIIE. VII (1957). L (1998). XXIX (1977). 669-682. Mântuirea şt sensul ei comunitar în scrierile profetice ale Vechiului Testament. XXIII (1971). 7-8. Aspectul dogmatic al cultului icoanei la Sfântul Teodor Studitul. POPESCU. XVII (1965). nr. nr. pp. 7-8. 3-170. ALEXE. Viorel. BUZESCU. Tensiunea dintre Scaunul papal şi Bisericile Romano-Catolice locale. BELU. pp. IDEM. RĂMUREANU. pp. Dumitru. 3-4. XX (1968). apărător al cultului sfi ntelor icoane. IDEM. XXXI (1979). nr. XXXII (1980). CHIŢESCU. Logos. XLIV (1992). Vaier. XXXIV (1982). 316-323. magistr. cu specială privire la Epistola către Efeseni. XII (1971). Ion. Estetica teologică a icoanelor şi importanţa lor ecumenică (traducere). drd. IONIŢĂ. 7-10. nr. Teologia icoanelor. 134-148. IX (1957). trinitate şi ecleziologie în "Pedagogul" lui Clement Alexandrinul. 695-705.. pr. pr. XXIII (1971). XXV. Dumitru. Reprezentarea Sfintei Treimi în pictura bisericilor româneşti. prof. 621672. pp. XXIX (1977). drd. 7-10. C. 9-10.. Învăţătura ortodoxă despre icoane. nr. dr.. nr. Minai D. 6. 5-6. BROS CĂREANU. prof. Aspecte ale Eclesiologiei la Sfinţii Trei Ierarhi. 444-452. 1-2. 1-4. ... 539-553. nr. nr. STREZA. Teologie şi Biseric a la Sfinţii Trei Ierarhi. nr. pp. XXIX (1977). Nic. Biserică şi Euharistie. drd. onstantin.BRANIŞTE. Gheorghe. pp. pr. Gh. XXXI (1979). 1-2. 5-6 . prof. nr.. nr. prof. loan G. nr. pp. 5-8. COMAN. pp. pp. IDEM. XXXIX (1987). drd. pr. asist. N. 1. Sfântul Ioan Damaschin. 546-561. nr. Esenienii şi Biserica primară. 402-418. Aspecte dogmatice ale disputei iconoclaste. Eclesiologia pastor ală. pr. 3-4. 1-2.. Origen despre Logos. 74-85. pr. Evanghelos D. XXVII (197 5). Sibilele în viaţa religioasă a grecoromanilor. diac. N. ARION.. BE JGU. pp. ICHIM. pp. 368-381. Sfânta Scriptură. pp. în literatura şi în iconografia creştină. STĂNILOAE. Aspecte dogmatice ale unirii Bisericilor creştine (te ză de doctorat). pp. XXVII (1975). 1-2 . Ioan I. pp. 427-452. Eclesiologia comuniunii. arhim. nr. nr. prof. nr. Simbolul ca anticipare şi temei al posibilităţii icoa nei. 3-4. R ADU. XXII (1970). IDEM. Teme dogmatice în pictura bisericii vechii episcopii a Geoagiului. Leon Gh. 60-70. 1-2. 742-750. IDEM. THEODORU. IDEM. Introducere în ecle siologia ortodoxă. XXII (1970). magistr. D. p. DRĂGULIN . XXVI (1974). drd. nr. nr. pp.. Sabin. pp. nr. pp. Bise rică şi suflet în comentariul său la Cântarea Cântărilor. magistr. 395414. pr. pr. Hristologie şi iconologie în disputa din secolele VIII-IX. p p. Mihail. 7-8. nr. C instirea sfintelor icoane în primele trei secole. BEL. 298-307. 9-10. 5 -6. D. Icoanele în istoria artei bisericeşti şi a cultului creştin ortodox. Eclesiologia tratatelor areopagitice şi importanţa ei pentru ecumeni smul contemporan (teză de doctorat). 35-41. 175-201.14. pp. pp. pp. 581-590. 7-8. 32-48. BRIA. VERZAN. pp. Eclesiologia 1. pp. nr.. 5-6. XIV (1962). prof. 4 61 -477. pp. Rene. Eclesiologia Părinţilor Apostolici. 15-53. 9-10. nr. nr. nr. nr. XX (1968). Concepţia paulină despre Biserică. Rolul comunităţii în însuşirea mântuirii subiective. pr. 230-242. 3-4. drd.1 Generalităţi ABRUDAN. nr. 115-128. 12. prof. Ene. prof. izvor şi reflectare în pictura bisericească. VIII (1956). 422-436. nr. temei. pr. 1-4. pp. IDEM. XXVII (1975). pp. pp. 3-4. XXXI (1979). nr. pp. drd. IV (1952). pr.

STĂNILOAE. II (1931). pp. nr. 295-315. 12. Atitudinea Sfântului Ciprian faţă de problema unităţii Bisericii şi actualitatea ei. 705-714. 3. XXXI (1979).ENACHE.14. Dumitru. Veniamin. 5-6. Nicolae. nr. Nicolae. nr. Biserica slujitoare în Sfânta Scriptură. nr. XVII (1965). nr. STĂNULEŢ. 76-93. 26-43. 9-10.. Ion . 1 (vers iunea greacă). XII (1960). 706 -722. IDEM. pp. pp. I (1930). pr. Costache. 7-8. drd. 325-625. POGAN. drd. nr. pp. prof. Învăţătura paulină despre Biserică. Mar in I. 7-8. prof. nr. 9-10. Relaţia dintre Hristos şi Duhul Sfânt în viaţa Bisericii. STĂNILOAE. nr. S inteză eclesiologică. XXIV (1972). pp. Alexandru. XXVIII (1976). nr. 9-10. 90-1 03. pp. episcop Antonie . XXXIII (1981). drd. XLIII (1991). XXVII (1975). D. XX (1968). 3-4. XXIV (1972). 23-79. 1-2. Aspectul hristologic şi cel pnevmatologic al Bisericii după Sfântul Ioan Gură de Aur. 3-4. prof. nr. drd. FER. Zece teze despre catolicitate şi etnicitate. Tratativele de la 1337-1339. XXXI (1979).14. XX (1969). pp. nr. Alexandru. drd. pr. magistr. nr. XX (1969). pp. 1. MOLDOVAN. pp. Identitate şi înnoire în Bi serică şi în teologie. 143-150. Viziuni de spre Biserică: gândirea teologică rusă în timpurile moderne (traducere). 9-10. 301-315. nr. pp. nr. L (1998). IOAN. nr. respectiv 35-46. XXXII ( 1980). Poziţia Bisericii Ortodoxe în problema dialogului şi a interco muniunii în Biserica Romano-Catolică. D. Ilie. 5-6. Semnificaţia ecleziologică a Sfintei E uharistii. 638-645. pr. nr. ierom. nr. Probleme de eclesiologie. nr. nr. Măreţia lui Dumnezeu şi Misiunea Bisericii (traducere). Teodor M. pp. pp. 1. XXlX (1977). 5-10. MARCU. Vasile M. pr. 210-220. nr. pp. pr. 2 (versiunea latină). conf. Dorel. Contribuţii la istoria înce rcărilor de unire a Bisericilor. 1-2. SAVA. 7-8.742. 220-232. PLĂMĂDEALĂ. XII (1970). Jürgen. XXX (1978). în Tradiţie şi în teologia contemporană (teză de d at). Ideea de sinoda litate şi prioritate apostolică în Noul Testament. pp. Unitate a dogmatică a Bisericii după învăţătura Fericitului Augustin. nr. 7-10. Lucrarea Sfântului Duh în Biserică. 233-249. 150-168. 534-546. pp. MEYENDORFF. Din aspectu l sacramental al Bisericii. 732-7 46. NEAGU. Christoph. prof. nr. VII (1955). HRISTOV. drd. John. pp. nr. prof. pp. 64-74. Ecleziologia Noului Testament. CHITESCU. 2. 565-575. MIHOC. pp. 531563. 3-4. pp. pr.. 1-2. pp. 638648. Bisericile locale şi Biserica univer sală. asist. IDEM. MICLE. Sobornicitatea Bisericii. 182-204. 9-10. drd. XXVI (1974). drd. nr. VI (1954). nr. XVIII (1966). mag istr. nr. 49-68. Aspecte actuale în ecleziologia ortodoxă şi cea romano-cato lică. Mihai. 5-6. Sentinţa de excomunicare de la 16 iulie 1054. 267-284. IDEM. pp. pp. 732-737. 1-2. 9-10. Sfântul Ioan Gură de Aur. Vasile. Însuşirile Bisericii ABRUDAN. . Constantin. drd. 296-304 . Fiinţa Bisericii JOIŢA.3.. ŞURUBARU. pp. monahul C . pr. predicator al unităţii creştine. POPESCU. pr. 7-8. 684-695. XXV (1973). 3-4. MOLTMANN. nr. Noţiunea de Biserică după Sfântul Ioan Gură de Aur. XIII (1971). pp. pp. Liviu. Aurel. GRIGORAŞ. nr. XXX (1978). Aspectul teandric al B isericii.. pp. 3-4. ALEXE. 7-10. şi nr. Grigorie. 738. Conce pţia despre Biserică în opera Sfântului Ciprian.. Vasile. pp. pr. pr. pr. prof. pp. 5-6. KLEIN. drd. pr. Unitatea în Hristos şi unitatea în Biser ică. Ştefan. drd. nr.. pp. STAN. nr. XXXIII (1981). VII (1955). 520-534. pp. 398-407. 522-533. 5-8. 1-4. XXIV (1972). drd. JOIŢA. prof. Sfânta Treime şi sobornicitatea Bisericii. Însuşirile şi limitele B isericii. pp. XX (1968). Kenoza lui Hristos şi aspectul Kenotic al Biseric ii. BUZDUGAN. nr.

Const. CIUDIN. 9-10. 541-555. pr. r. 5-6. nr. drd. XXXIX (1987). pp. nr. nr. pp. 3-6. pr. 587-603. Sfântul Ioan Gură de Aur şi unitatea Bisericii. Gh. IDEM. nr. Sobornicitatea Bisericii în epist olele pauline. 5-6. Organizarea sinodală a Bisericii Ortodoxe în paralelă cu cezaropapismul ca tolic. nr. Liviu. pp. Ioan. nr. pr. FARAHAT. B EJGU. XX V (1973). ŞEBU. Arhieria Mântu itorului Hristos şi preoţia sacramentală. 717-725. drd. Succesiunea apostolică. VERZAN. pr. 190-197. Fericitul Augustin. prof . pp. 305-323. pp. pp. drd. VII (1955). 5-10. 57-73. XVI (1964) . pr. pp. 582-598. GHE ORGHE. nr. XXVI (1974). 9-10. prof. magistr. 232-245. 93-102. 490-503. Sinodali tatea în lucrarea Sfinţilor Apostoli. II (1950). Ovidiu. pp.. L. Temeiurile dogmatice ale unităţii creştine. GAFTON. Sabin. magistr. II (1950). drd. XXI I (1970).. CIT IRIGĂ. pp. Sacerdoţiul în teologia reformată contemporană şi învăţătura ortodoxă reoţie. nr. pp. Natura sinodicităţii. Ştefan. 92-105. XIII (1971). IX (1957). 183-216. 5. KLOSTERMANN. XX III (1971). pp. 9-10. 1-2.. drd. conf. pp. VORNICESCU-SEVERINEANU. XXX (197 8). nr.4. pr of. Principiul sinodalităţii în viaţa Bisericii Ortodoxe Române. Me mbrii Bisericii ALEXA. Acte de autoritate imperială în sprijinul primatului papal în secolel e IV-V. STAN. dr. Problema rapo rtului dintre Biserica locală şi Biserica universală implicaţii ecumenice. XXXIV (1982). 3-6. Gh. 506-520. Actualitate a gândirii Sfinţilor Trei Ierarhi despre preoţie. pr. STĂNILOAE. nr. nr. 5-6. XXIII (1971). pr. YESHANEW. 343-354. MIRCEA. pp. pp. Dumitru. IDEM. 606-616. CÂNDEA. nr. XXIX (1977). ALEXE. 72-81. prof. Ciprian al Cartaginei şi importanţa ei misionară actuală. XXII (1970). Vasile. II (1950). diac. pr. Slujirea preoţească după Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie. TÂMAŞ. 5-6. XXV (1973). Temeiurile dogmatice ale rugăciunilor pen tru cei morţi. XLIII (1991). VOICU. GĂINĂ. 198217. Sebastian. prof.14. XIV (1962). pp. pp. 497-506. prof. pr. pp. nr. Spiridon. 336352. Ferdinand. I (1949). 1 -2. Ioan G. COMAN. Sensul preoţiei la Sfinţii Părinţi. Cârmuir ea Bisericii în epoca apostolică. Preoţie şi slujire în cărţile profetice ale Vechiului Testament. pp. STEREA. VII (1955). predicator al un ităţii Bisericii. TUDOR. nr. 704-713. nr. 92105. IDEM. Nicolae. 3-4. pp. nr. pp. magi str. drd. 1-2. pp. 324-336. XXXVI (1984). GALERIU. Nicolae. "Despre unitatea Bisericii" a Sf. drd. Problema celibatului pre oţesc în Biserica Romano-Catolică. 483-497. pp. nr. nr. Kamal. nr. Constantin. 7-8. 7-8. 9-10. drd. XXV (1983). pr. † Nestor. N. 1-2. Lucian. 1-2. 1-2. nr. Temeiuri biblice şi patristice ale ierarhiei. 1. Sensul preoţiei la Sfinţii Părinţi. nr. Al. pp. XXX (1978). 739-762. 90-105. 7-8. XXXI (1979). 5-15. prof. pp. nr.. 5-6. Ierarhia bisericească după Epistolele Sfântului Apostol Pavel. XX (1969). pr. pp. pr. Rugăciunea pentru alţii şi sobornicitatea Bisericii. pp. nr. Autoritatea Bisericii. 7-8. pr. 29-39. Dumitru. Dumitru I. 3-4. Constantin. 207-219. pr. drd. . XXVIII (1976). 9-10.STAN. nr. 3-4.. ICHIM. pro f. pp. Rolul credincioşilor în Biserică după Conciliul al II-lea Vatican.. Preoţia împărătească sau duhovnicească. Alexandru. XXIX (1977). nr. BURTAN. Haddis. drd. pp. pp. pr. 5-6. nr. Tache. nr. nr. nr. 309-318. pr. asist. Rolul comunităţii în însuşirea mântuirii subiective. nr. Sfinţii Apostoli şi episcopii. VII (1955). 327-346. 9-10. pr. pp. 5-6.

. prof. XLIII (1991). 66-73. N. Corneliu. VII (1955). CHIŢESCU. pp. Alexandra. 7-8. pp. VERZAN. Generalităţi SFÂNTUL AMBROZIE AL MILANULUI.1. dr. Sabin. RADU. IDEM. 293-329. pp. n r. NICULCEA. Sfintele Tain e în viaţa Bisericii. POPESCU. pp. Episcopul (II). Emanuel.. prof.. nr. dr. IDEM. pp. "De Mysteriis" (traducere). nr. Preoţia ierarhică sacramentală la sfârşitul epocii apostolice.. drd. nr. nr. 2. Preoţia ierarhică sacramentală în epoca postapostolică (I). nr. (1949). prof. magistr. 1. 22-34. 3-4. Preoţia în l umina cuvântării Sfântului Apostol Pavel către preoţii din Efes (Fapte 20. KLEIN. 9-10. nr. n r. XXXIII (1981). CORNIŢESCU. 11-26. 3-51. nr. pp. Preoţia ierarhică sacramentală în primele Biserici întemeiate în lumea păgân ). nr. Preoţia Mântuitorului . pp. XLIII ( 1991). XLIII (1991). Învăţătura despre ierarhia bisericească l a Dionisie PseudoAreopagitul.15. 714-719. 49-106. pr. vol. pp. 9-10. Liviu. Di n aspectul sacramental al Bisericii.. Sfintele Taine. Propovăd uirea Cuvântului şi Sfintele Taine în lucrarea de mântuire (teză de doctorat). drd. 428-443. 17-35). 172-195. 7-1 0. XXX (1978). pp. FLOCA. Omilie despre Sfintele şi înfricoşătoarele lui Hristos Taine (traducere). ZĂVOIANU. dr. XVII (1965). 7-10. STAN. 5-6. Despre Sfintele Taine. pr. XLI (19 89). pp.izvorul şi puterea preoţiei sacramentale. pr. 107-123. nr. 5-6. pr. arhid. nr. XLI (1989). pp. Preoţia ierarhi că sacramentală la sfârşitul epocii apostolice. pp. IDEM. Importanţa sfintelor taine în creştinarea noastră în Hristos. 7-8. 190-210. 3-4. STĂNCULESCU. Vaticanul cetate zidită pe nisip . Gheo rghe. pr. pp. XXXII (1 980). pr.40-50. XXVIII (1 976). Implicaţiile sacramentale ale relaţiilor trini tate. nr. dr. 1-2. nr. I (1949). pr. 3-287. IDEM. . XXII (1970). ONIŞOR.. pr. Cler şi po por în primele trei secole. B ANU. 4. XXXIV (1982). 3. pp. 683-695. Particularităţi şi convergenţe în Mărturisi rea Ortodoxă a lui Petru Movilă şi în Confessio Augustana privitor la Sfintele Taine.15. pp. XI (1959). Primii didascăli creştini.MĂLIN. pp. Viaţa sacramentală a Bisericii în "Faptele Apostolilor ". 140-211. nr. 9-10. D. 720-728. pp. Sfintele Taine după catehezele Sfântului Chiril al Ierusalimului. 1. pp. pp. nr. 7-10. 3-4. Nicolae. XLIII (1993). 5-6. IDEM. pp. pp. PĂDUREANU. nr. 578-591. nr. XXXII (1980). nr. pp. XIV (1962). pr. nr. L (1998). 713-738. nr. prof. SAVA. XXXII (1980). nr. DURA. BRIA. 3-45. STĂNILOAE. 707714. 286-303. prof. diac. 3. 598-633. dr. Ioan. Arhiepiscopii. 3-4. 53-102. Ioan E. 305-323. T eodor M. 7-8. 3. TUDOR. nr. pp. 5-6. pr. Episcopul (I). nr. Preoţia ierarhică sacramentală în primele Biserici întemeiate în lumea păgână (I). 9-10. pp. prof. Adrian. XLVIII (1996). Tainele în Confesiunea augustană. XLIX (1 997). dr. prof. nr. Dumitru. pp. GEORGESCU. nr. III (1932). Constantin. Temeiurile teologice ale ierarhiei şi al e sinodali-tăţii ei. drd. 5 pp. pp. drd. 165-179. 636-651. XVIII (1966). Ion. XX XII (1980). 531563. magistr. Sfintele Taine în Mărturisirea Ortodoxă a lui Petru Movilă. pr. 7-10. XLII (1990). nr. Christoph. STĂNILOAE. Alex. Sfintele Taine 1. pp. IV (1952). drd. nr. 5-6. 514-534. SFÂNTUL GRIGORIE PALAMA. 2. prof. nr.Min ciuna papalităţii în primele trei veacuri. XLIII (1991). Sfântul Ciprian nu recunoaşte Episcopului Romei prerogativa prima tului jurisdicţional. Preoţia ierarhică sacramentală în epoca postapostolică (II). Minai. Rcmus. pp. I (1930). 4584. Dumitru. pp. IDEM. prof. 1-2. N. 3-50. pr. Succesiunea apostolică. L. drd.

XXII (1970). prof. XXXV (1983). Sfintele Taine. drd. 1. TARAZI. pp.15. XXVI (1974). Alexandru.. 7-8. pp. drd. Semnificaţia ecleziologică a Sfintei Euharistii. 9-10. II (1950). 103114. pp. 4. Relaţi a dintre botez şi înviere în viaţa credinciosului după Epistola către Romani. 131-138. . Preoţia CITIRIGĂ. n r. Euharistie. nr. 358-370. JOIŢA. 534546.. Nicodim. 527-542. 632-648. 5-6. prof. Dorel. XXXIV (1982) . SAUCA.1982). pp. Semnificaţiile şi rolul Botezului în viaţa creşti nă după Noul Testament. Spovedania BALCA. Sebastian. 364-383. nr. Ion. 1. nr. drd. pr. pr.3. Sfintele Taine şi faptele bune în mântuire. drd. magistr. pp. 5-6. 695-711. Expunere catehetică a Sfintelor Taine: Botezul şi Mirungerea. VIEZUIANU. pp. Vasile. nr. prof. Gheorghe. Expunere catehetică a Sfintelor Taine: Botezul şi Mirungerea. drd. Gheorghe. Euharistie. p p. drd. XXXV (1983). SABĂU. drd. 1-2. XXV (1 973).15. Despre Sfânta Taină a Mărturisi rii. D. drd. 230-242. pr.. Explicarea Botezului în "Cateh ezele baptismale" ale Sfântului Ioan Gură de Aur. pp. Lucrarea Sfânt ului Duh în Taina Pocăinţei după Sfântul Simeon Noul Teolog. Sacerdoţiul în teologia reformată contemporană şi învăţă doxă despre Preoţie. 5-6. pr. diac. pp. Marcel Alex. Legătura între Euharistie şi iubirea creştină. 1. S orin. Dumitru. XXVII (1975). prof. 314-331. 417-428. nr. 21-39. XXVIII (1976). Vaier. XXXIV (1982). KIRKOS. 46-61 . drd. STĂNILOAE. Ion. VII (19 55). 25-38. Ministeriu" (Lima -1982). pp. nr.. 1-2. pr. pp. BUCEVSCHI. SIMA. nr. XVII ( 1965). 140-161. Orest. Marc el Alex. 7-8. drd. diac. pr. I. Ministeriu" (Lima . Consideraţii ortodoxe asupra documentu lui ecumenic "Botez. XXXII (1980). XLII (1990). pp. 5. 527-542. nr.15. 509-527. V (1953). IX (1957). păcat. Omiliile baptizm ale ale Sfântului Maxim de Turin.taină a iubirii jertfelnice. diac. nr. iertare. SAUCA. pp. PETCU. Rânduielile Bisericii Etiopiene privitoare la slujba Bote zului. nr. Biserică şi euharistie. 12. 1. 7-8. 5-6 . 7-8.15. pp. Mirungerea SABĂU. VASILESCU. XXXVIII (1986). 490-503. Constantin-Eugen. Petre. 9-10. Euharistia BEL. prof. 9-10. Ion. POPA. 60-65. 7-8. BRIA. Eroare. 7-8.. XXXIV (1982). Ion. pr.XXXIV (1972). nr. 1 -2. 3-4. Consideraţii ortodoxe asupra documentului ecumenic "Botez. Rânduiala şi explicarea Botezului şi a Mirungerii după Arhiepiscopul Simeon al Tes alonicului. pp. CARAZA. drd. pp. 1-2 pp. 358-370. La doctrine eucharistique de Saint Cyrille d'Alexandrie. JURCA.5. I. pp. Taina Mărturisirii. Gârma Wolde. nr. drd. nr. Etapele psihologice ale Mărturisirii. nr. pp. XX (1968). pp. Ene. CHILEA. pp. drd. XXIV (1972). nr. 737-741. nr. nr. prof. pp.2 Botezul BRANIŞTE. Evlavia euharistică după Sfântul Ioan Gu ră de Aur. prof. pp. nr.TURCU. nr. pp. XI (1959). pp.. nr. 3-4. nr. drd. 3. pr. 99-104. 5-6. 7-8. Deasă ori rară împărtăşire?. nr. nr. pr. 1 . N. Sfânta Împărtăşani e în spiritualitatea creştină. XI (1 959). drd. 1-2. 528-543. drd. prof. a Mirungerii şi a împărtăşirii. nr. nr. XXXV (1983). Emilian. POGAN. 382-406. pp. Aspectul comunitar al dumnezeeştii Euharistii. 332. VINTILESCU. XXVI (1974). 37-49. Sfânta taină a Euharistiei . TILEA. 1-2. XI (1959).

pp. XLII (1990). Lucrarea harului în realizarea mântuir ii subiective după cele trei mari confesiuni creştine. 5-6. XXXVII (1985). Taina nunţii. XLI (1989). d rd. pr. pp. prof. 5-6. pp. Toader. 3-6. 1. 357-385. Ioan. pr. III (1951). 7-8. II (1950). Constantin. Dumitru Gh. drd. pr..17. XLI (1989). 155-166. 7-8. pr. I V (1952). Constantin . pr. TODORAN. Dumitru. 484-500. Preoţia împărătească sau duhovnicească. 1-2. 1-2. 3-11. MIRCEA. nr. Alexandru. 3-4. 1. pp. 346-358. drd. 388-400. 7-8. XXXIV (1982). 1. nr. 188-207. XXVII (1975). pp. Vasile. nr. nr. . 35-41. prof. 3-4. Chipul preotului după Sfânta Scriptură şi Sfinţii Părinţi. pp. 3-4. 5-6. CHIŢESCU. drd. STOINA. 5-6. dr. pp. magistr Gheorghe N. XX . Aspec te ale doctrinei soteriologice a Sfântului Atanasie cel Mare. pr. DAN. pr. Ştefan. prof.. Sfinţenia şi răspunderile preoţiei. Ioan G. nr . nr. 4. Ioan. 245-256. XII (1960). 5-6. 7-8. XXV (1973). Soteriologia ABRUDAN. drd. nr. Nicolae. Liviu. nr. Mântuirea obiectivă după epistolele Sfântului Apostol Pavel. Mântuirea şi sensul ei comunitar în scrierile profetice ale Vechiului Testament. MOLDOVAN. Îndreptare şi îndumnezeire în Cartea Psalmilor. nr. nr. pp. JOIŢA. Dumitru. CITIRIGĂ. 219-230. VIEZUIANU. BRIA. 34. magistr. drd. XXIII (1 971). Despre învierea trupurilor şi natura lor după înviere. Sensul şi ţinta istoriei (traducere). 5-8. pp.18. XXXVI (1984).COMAN. G. BĂLAN. 2. Lucrarea Bisericii pentru sfinţirea firii înconjurătoare. pr. drd. Gheorghe. 546 -555. nr. magistr. SIMA. pp. 506-516. Mântuirea obiectivă privită interconfesional. nr. VI (1954). Îndumnezeirea omului după învăţătura Sfântului Atanasie cel Mare. prof. Eshatologia AR SENIEV Nicolae. 3-4. 23 5-248. pp. XXV (1973). RADU. pp. XXIX (1977). LII (2000). Tache. Ilie. nr. pp. Transfigurarea creştinului prin lucrarea harul ui Sfântului Duh. 14-27. XXIII (1971). XII (1960). nr. Vederea lui Dumnezeu în Noul Testament şi teofaniile esenienilor. Aspectul ontologic al răscumpărării. Mântuirea ca unire finală şi eternă a fiinţei în absolut. pp. Răscumpărarea în Noul Testament după învăţătura Sfinţilor Părinţi. D. Certitudinea mântuirii. drd. Condiţiile însuşirii mântuirii. pp. VIII (19 6). nr. 1-2. COMAN. pp. S imion.. Învăţătura ortodoxă şi catolică despre mântuirea subiectivă. XXXIX (1987). nr. pr.. STĂNILOAE. 81-89.7. pr. POPESCU. 3.nr. pp. IX (1957). Concepţia despre om şi mântuire în Confesiunea Augustană. nr. 410-420. 3-4. în slamism şi creştinism. 24-45. DANIEL. Desăvârşirea creştină după Simeon Noul Teolog. 461-471. 1-2. 1-20. XXXIV (1982). pr.15. drd. Nicolae. MIRCEA. Logos şi theosis. XXIX (1977). 368-385.. 615-630. Teodor. 7-8. pp. nr. pp. pp. Cununia GALERIU.16. XXXVI (1984) . SANDU. prof. nr. Ioan. STEREA. nr. nr. nr. 483-497. pp. pr. BUCHIU. 5-6. drd. 9-10. Îndreptarea după epistolele pauline şi du pă epistola Sfântului Iacob. pp. pr. 222-231. Ion. prof. XXV (1973). pp. 328-341. Învăţătura Sfântului Atanasie cel Mare despre mântuire. 5-6. Condiţiile mântuirii. 157-174. pp. pp.. 101-112. pp. 1. nr. nr. 390-407. nr. drd. pr. pp. lerurgiile DURA. XXVII (1975). nr. pp. pr. IDEM. 5-6. asist . nr. REMETE. Ştefan N. după Patriarhul Serghie al Moscovei.

dr. HOPKO. pr. 1-2. nr. XI (1959). prof. nr. XV (1963). 3-4. prof. pp. nr. dr. nr. magistr. nr. XXXVI (1984). Filaret. PLĂMĂDEALĂ. 4-6. prof. Al. pp. Judecata universală după Noul Testament. XIII (1961). IX (19 57). XLVI (1994). 3-4. I (1949). pp. pr. XXIX (1977) . Nicolae. diac. 5-6. 440453. Sensul bucuriei în viaţa creştină. nr. RĂDULESCU. pp. nr. pp. I (1929). Ştefan. 632-648. prof. pr. Venirea a doua a Domnului. 223-235. nr. nr. pp. drd. 381-390. XVI (1964). IX (1957). 334-350. 3-4. N. IDEM. pp. dr. 30-53. 115-131. pp.. Bogăţia -piedică în calea mântuirii. pp. pp. Temeiurile doctrinale ale optimismului creştin. nr. Vasile cel Mare. Sebastian. pr. Mihai. 2. IV (1 952). 1-2. 5-6. Valoarea morală creştină a dumneze ieştii Euharistii. Împărăţia de o mie de ani. 511519. II (1950). Thomas. pp. BIDIAN. nr. Primele tre i manuale de Teologie morală ortodoxă apărute în limba română. pp. nr. Despre unele trăsături esenţiale ale sufletului frumo s. 352-360. magist r. DRĂGULIN. IDEM. pp.-Augustin. Gh. BEJGU. 3-4. 1-2. Dumitru. BARRINGER. IONESCU. pp. pr. pp. nr. XXV (1973). XLV (1993). 3-4. XXIV (1972). PETRUŢĂ. pr. 5-6. XX (1968). drd. n r. BELU. Criteriile moralităţii creştine. 489-503. nr. nr. XVIII (1966). Originea şi aspectele milenarismului din punct de vedere dogmatic în pri mele două veacuri creştine. IDEM. Misiunea moralizatoare a Bisericii. 1-2. Ion. nr. 3-4. prof. pp. magis tr. X (1958). Dumitru.. BALCA. II (1930). 9-10. diac. XLVI (1994). XVI (1964). 7-8. nr. Raportul dintre spiritualitate şi moralitate în concepţia ortodoxă. pr. 12-23. Consideraţii critice a supra eticei materialismului economic. 9-10. 463-474. pp.. Datoriile individului faţă de col ectivitate după concepţia creştină. nr. 1-2. 7-8. 51-67.. A tonie.1. Eshatologia ortod oxă în comparaţie cu cea romano-catolică. Viaţa creştină după bărbaţii apostolici. nr. Teodor. Eshatologia în concepţia lui Origen. diac. nr. Ioan. Robert. nr. 68-86. 2. 3-24. Gh. Concepţia eshatologică a Fericitului Aug ustin în "De civitate Dei". pp. Inimă curată. prof. magistr. magistr. dr. 1. XLIV (1992). pp. pp. ILOAIE. Iisus Hristos în viaţa duhovnicească. pp. 2. pp. 112-123. XIV (1962). nr. La doctrine orthodoxe sur le paradis et l'enfer. IDEM.VII . Teologie Morală şi Bioe tică 2. IV (1952). X (1958). pp. pr. Orest.VII (1955). 7-8. 5-6. IDEM. Educaţia teologică şi modernitatea (traducere). nr. pp. Idealul moral-creştin şi aspectul său social. Nic. n r. SĂNDULESCU.255-271. 7-8. NICOLAESCU. VASILESCU. magistr. Sorin. 325-346. 3 28-342. pp. II (1 957). IDEM. . 77-99. BUCEVSCHI. Idei morale şi social e în comentariul la Psalmi al Sf. pp. Biserica şi Liturghi a. 155-176. pp. pr. pp. nr. IBIDEM.. 133-177. 4-6. pp. magistr. 216-253. 5-6. pp. prof. 506-517. Marin M. 361-370. nr. Gh. 221240. Şerban. Gh. nr. Prietenia după Sfânta Scriptură. XXV (1973). BRIA. XXXII (1980).. pp. 9-10. nr. BUTNARIU. pr. pr. 673-681. Generalităţi ALEXE. magistr. magistr. prof. 212-245. 7-8. Idei moral-s ociale în proverbele românilor. nr. Sensul suferinţei în creştinism. III (193 2). pp. 7-8. GEORGESCU. CHILEA. IV (1952). drd. drd.. vol. 78. Spiritualitate pentru timpul nos tru. Ştefan C. 7-8. diac. pr. nr. 558-576. COSTEA. nr.. Ioan G. 5-6. prof. Revelaţie şi eshatologie. Adevăr şi trăire religioasă. Ironia biblică şt morala ironiei. 46-57. p p. 1-2. pp. 114-125. DAMIAN. IDEM. 500-515.BRANIŞTE. 71-82. COMAN. XIII (1961). nr. Ascetica şi mistica în teologia Părintelui Stăni loae. 91-100. COSMA.

pp. 701708. 269-294.. nr. IDEM. 9-10. pr. XXXIV ( 1982). 118130. 1. Vl. nr. pp. IDEM. pp. XXV (1973). XX (1975). pp. magistr. Viaţa creştină după Sfântul Isac Sirul. nr. XXV (1973). 7-8. MIRON. XIV (1962). Nacu. pp. Gheorghe. nr. Ioan. nr. PRESCURE. . Morala de situaţie în dezbaterile teologice contemporane. 59-72. 51-70. XXXVIII (1986). pp. 1-2. M1HĂLCESCU. SEVICI. 7-1 0. PARASCHIVAŞ. Vasile. 605-625. nr. IV (1933). XXIII (1971). 9-10. 3-4. Grija Bise ricii faţă de mediul ambiant. XVIII (1966).. PRELIPCEANU. familia şi morala creştină. 3-4. 7-8. STOI NA. prof. Sfinţen ie şi slujire în viaţa creştină. Liviu. Pe marginea unui studiu interesant de m orală creştină. MARCU. 708-712. LII (2000). pp. Iisus Hristos în viaţa morală a credincioşilor. nr. Valoarea frumosului în viaţa creştină. 9 -10. nr. nr. pp. 3-4. pr. IDEM. 5-6. 103-118. pp. Aspectul moral al cultului divin ortodox. Preocupări actuale în domeniul teologiei morale creştine. nr. 7-8. A. XV (1963). 50-70. pp. nr. nr. pp. 387408. 3-4. drd . vol. NICOLAE. Temeiurile şi rostul ascultării în v iaţa morală a creştinului. nr. I DEM. V (1953). De la drepturile omului la drepturile religioase. 65-103. 1. 3-23. XXXIII (1981). XLII (1990). Vasile.IDEM. nr. 3-4. nr. Problema ecologică în lumina învăţăturii creştine. nr. Morala creştină şi etica filosofică. IDEM. Cele două portrete morale din parabola fiului risipitor. pp. asist. 571-577. diac. 5-6. LI (1999). Erois mul în lumina moralei creştine (II).-Marcel. XXVI (1974). 131-140. pp. Grigorie T. M LADIN. 2. 592-602. nr. nr. pp. nr. XXXIII (1981). 5365. 3-4. pp. pp.. 4. IDEM. nr. vol. 183-190. 500-517. l. 3. NĂSTASE. 1. Caracterul religios-moral al Fericirilor. PAVEL. 156-165. pp. 414-4 29. nr. "Dreptatea" la popoarele Antichităţii. Doctrina morală a Părinţilor Apostolici. 343376. nr. 5869. XXXVII (1985). drd. Un reprezentant de seamă al gândirii creştine: Vladimir Soloviev . nr. pp. 5-6. 9-10. pp. SABĂU. LIII (2001). RADU. 7-8. 1-2. Probleme de morală c reştină în preocupările teologilor ortodocşi români. XLII (1990). III (1932). 113-127. pp. IDEM. XLIII (1991). 275-285. RĂDUCĂ. magistr. drd. Emanoil. pp. XLIV (1992). XXVII (197 5). magistr. pp. 6. L'église orthodoxe orientale et la vie sp irituelle interieure. STOLERU. Bioetica . 1-2. Sfântul Apostol Pavel despre modelul de vieţuire creştinească. Dumitru. XXXIII (1981). prof. nr. pp. Viaţa creştină după Epistolele Sfântului Apostol Pavel. 9-10. 78-100. XLVI (1994). pp. pp. pp. nr. IDEM. pr. Ţeluri morale în predicile despre pocăinţă ale Sfântului Ioan Gură de Aur. nr. pp. Constantin C. IDEM. PAPUC. arhim. Alex. Despre unele caracteristici ale moralei catolice. Dreptatea lui Dumnezeu. Er oismul în lumina moralei creştine (I). 673-691. 1-2. pp. Gheorghe. 3-62. Cultivarea frumosului în viaţa creştinului ortodox. nr. XXXIX (1986). dr. nr. 1-3. 7-8. nr. drd. nr. drd. pp. nr. IDEM. XII (1960). pp. Vasil e. IDEM. XL (1988). Catedra de Teologie Morală. pp. 120-142.. 91-10 0. pp. IDEM. pr. IDEM. pp. Nicolae N. nr. prof. lect. 1-2.. IDEM. Spiritualitate şi slujire la Sfinţii Trei Ierarhi.VIII (1940). Traian. pr . IDE M. pp. 105109. 445-466. Ro lul pocăinţei pentru promovarea moralităţii credinciosului. 89-96.. 173-188. 11-36. Rolul formativ al Bisericii. N. pp. Incinerarea morţilor şi teologia ortodoxă. prof. pp. IDEM. magistr. XLV (1993). nr. IDEM. XV (196 3). Probleme de învăţătură şi viaţă creştină în comentariul Sfântului Ioan Gură isoarea paulină către Filipeni. prof. 353-367. II (1 957). XVIII (1966). 1-2. STOENESCU. Morala or todoxă faţă cu celelalte morale confesionale. Ion L. 541-555. VII ( 1955). VI (1954).

EVDOKIMOV. CRĂCIUN AŞ. 514-521. 5-6. pp. IX (1957). 1-2. D. STOINA. Io an. prof. Constantin C. Ion. D umitru. C. pr. pp.2. DANIEL. BODOGAE. 5-8. Dumnezeu nu est e autor al răului. dr. Binele şi răul COMAN. 9-10. pp. pr. prof. pp. C onstantin. pp. CITIRIGĂ. 5-6. nr. prof. BRIA. 9-10. Desăvârşirea morală CIOCOIU . asist. XXIII (1971). pp. STOLERU. 83-90. 9-10. Chirii al Ierusalimului. Desăvârşirea creştină după Simeon Noul Teolog. Educaţia teologică în Sfânta Scriptură şi la Sfinţii Părinţ aducere). nr. pp. Cele două portrete morale din parabola Fiului Risipitor. prof. drd. Negaţiile răului şi af irmaţiile binelui (traducere). 174-186. nr. SIMA. 2. Liviu. nr. drd. 647-666. GROSU. ZĂGREAN. XXV (19 73). MIRON. Samir. Aspecte ale vieţii morale oglindite în proverbele româneşti. Lupt a duhovnicească (traducere). Postul şi asceza COLLIANDER.6. Pavel. nr. Rolul voinţei în viaţa morală. Irineu. 41-75. pp. XLIII (1991). Sfinţii Părinţi despre trup. pr. 1-2. 253-269. magistr. nr. L egea divină şi legea bisericească.. 750-759. nr. 4-6. ierod. 211-226. XXVII (1975) . PAVE . Învăţătura ascetică a Sfântului Ioan Scărarul. pp. nr. nr. drd. XXVII (1975). pp. 5-6. Aurel. Kallislos. nr. Învăţătura despre post în Biserica Ortodoxă. XXVII (1975). pr. Theodor. Nicolae D. Desăvârşirea creştină după Catehezele Sf. XXIV (1 nr. 233-243. Nicolae. XLVI (1994). Calea asceţilor (traducere). XXXVI (1984). 542551. Om tr upesc şi om duhovnicesc. 3-5. pp. 1-3. Teodor. 546-555. 9-10. XLVII (1995). 188-207. POPA. 5-6. pr. 2. pp. nr. Vasile. 9-10. pr. pp. 313-327. NECULA. Rostul postului. drd. 3-4 p. drd.Vlll (1956). 7-8. 726-735. Rugăciunea BELU. dr. 352-366. pp. 346-358. pr. pp. pp.7. 2. Paul. Trăsături umaniste în spiritualitatea bizantină: Nicolae Caba sila. nr. Vederea lui Dumnezeu în Noul Testament şi teofaniile esenienilor. Posturile rânduite de Biserica Ortodoxă în condiţiile de viaţă actuală ale credincioşilor. 701-707. III (1951). L'atti tude envers les biens communs selon la morale chrétienne. pr. nr. pp. pp. XXXIV (1982). pp. 3-4. LIII (2001). nr. nr. nr. Învăţătura despre Legea morală naturală în opera Sfântului loan Gură de Aur. diac. Dan.. Demnitatea om ului. 48-51. dr. X (1958). protos . -4. 2. 7-8. 266-275. 214-222. prof. nr. nr. 165170. nr. XLV (1993). pr. prof. XXIX (1977). nr. XXI (1969). 421-436. 299-309. nr. I. pr. JOIŢA. 5-6. Ioasaf. 3-4.IDEM. XXXIV (1982). pr. 3-4.. 3-4. IDEM. XXV (1973).. drd. XXXVII (1985). magistr.. STOINA. pp. 3-4. 2. ni". pp. IX (1957). Valoarea bi nelui în viaţa creştină. III (1951). STYLIANOPOULOS. V (1953). pp. pp. 5-6.entitate mora lă BELU. Const. pp. Alexandru. Logos şi Theosis. Liviu. 3-4. XXV (1974). Gheorghe. Transfigurarea creştinului prin lucrarea harului Sfântului Duh. nr. Preocupări şi probleme de Morală creştină în teologia ortodoxă românească.4. prof. Caracterul social al Rugăciunii Domneşti. nr.3. 144-160. X XXVII (1985). nr. PAVEL. pp . 2. XLII (1990). 2. . 89-101. Legea morală GHOLAM. WARE. pp. Tito. pr. unul din primele tratate româneşti de învăţătură moral reştină. pp. prof. nr. Omul . Ioan G. 38-50.5. 390-407. "Divanul" lui Dimitrie Cantemir. 3.

XLVIII (1996). 579-589. pp. drd. nr. 3-4. CÂRSTOIU. nr. prof. RADU. nr. pp. Ioan. Orest. pr. 66-79. 2. c virtuţi sociale. IX (1957). . Lecturile biblice ABRUDAN. 2. pp. 224-235. nr. PLĂMĂDEALĂ. 4-6. 9-10 . 9-10. XXXV (1983). 293-303. nr. 630-641. TURCU. 1-2. 269-278. 641-656. 9-10.. Dreptul la viaţă. Nicolae.10 Viaţa în concepţia creştină CITIRIGĂ. Ca rtea psalmilor în spiritualitatea ortodoxă. pp. drd. nr. pr. pr. Aspectul comunitar al vieţii umane şi creştine. 1-2. D. XXV (1973).11. arhiep. XI (1959). XLVII (1995). prof. dr. 314-331. Faptele bune APOSTOLU. drd. Temeiuri morale creşti ne pentru apărarea vieţii. pr. pp. drd. Mărturii ale tradiţiei liturgico-canonice apostolcie despre rugăciune. drd. I. 5-6. 7-8. Virtutea creştină BELU. 7-8. 2. 2. magistr. nr. 649-672. nr. IX (1 957). 1. 7-8. nr. pr. XLIV (1992). pp. Dumitru. pp. . asist. Marin M. pp. 12. GALERIU. 70-81. V (1953). 7-8. pp. Sorin. 9-1 0. 7-8. 5-6. nr. Valoarea vieţii uma ne şi apărarea ei. 496-529. D. pp. 48-62. XXXVI (1984). XXXVI (1984). ierom. Rugăciunea lui Iisus (traducere). BELU. pr. nr. DURĂ. STOENESCU. IDEM. Un aspect mai puţin luat în seamă al i ubirii faţă de semeni. NICOLAESCU. Valoarea moral-socială a cărţii Psalmilor. 9-10. Învăţătura creştină despre iubire şi dreptate. nr. Sensul creştin al iubirii de sine. prof. Învăţătura despre rugăciune a Sfântului Simeon Noul Teolog (traducere). nr. 673-691. Rugăciunea domnească în cultul creştin şi explicarea e i în literatura patristică din primele trei secole. XXXVIII (1986). pp.predicatorul milosteniei. pp. RADU. Gheorghe. 7-8. Ioan. Rolul îndrumător al Vechiului Testament. pr.. XXXVI (1984). nr. Sensurile noţi unii de iubire după scrierile Sfântului Ioan Evanghelistul. Faptele bu ne în perspectiva desăvârşirii morale. 471-487 . KRIVOCIIEINE. Aurel. nr. 9-10. XIII (1971). pp. PETCU. XXXV (1983). XXVI (1974).. XXXVI (1984).. XXXVII (1985). Viaţa c reştină după Sfântul Isac Sirul. Viaţa în plenitudinea şi unitatea ei. Vasile. Rugăciune şi cunoaştere în învăţătura or 1958). 104-118. 725736. D. nr. pp. pp. 510-521. 3-4. magis tr L. Nacu. drd. nr. STOINA. drd. 435-471. pp. dr. prof. nr. drd. Despre rugăciune în cartea Psalmilor. XXXVII (1985). prof. pp. PETRESCU. 481-490. Sfintele Taine şi faptele bune în mântuire. nr. Olivier. pr. nr. N.CLEMENT. Livi u. 341-365. XXXVII (1985). XXXVII (1985). dr. diac. drd. pp. 5-6. pp. Antonie.9. pr. dr. X (1958).8. nr. 216-224. Macedon. prof. diac. nr. pp. drd. 3-4. 2560. POP A. BURTAN. George. pp. 477481. Concepţia Sfântului Ioan Gură de Aur despre prietenie şi dragoste. prof. 73-82. pr. BUCEVSCHI. 9-10. Te meiurile dogmatice ale valorii vieţii umane. V (1953). XXI (1970). 666-673. magistr. pp. BRANIŞTE. nr. pp. Gheorghe. Basile . drd. Sfântul Vasile cel Mare . pp. 3-4. nr. BOG DAPROSTE. Constantin. nr. pp. Dumitru. Minciuna malthusianistă şi conşt iinţa creştină.

nr. 1-2. Nestor. 365-388. V (1934-1936). patimă dăunătoare vieţii individuale şi obşteşti. confirmată de importante cercetări ştiinţifice. Aspecte imorale PAVEL. Haralambie.. pp. nr. nr. nr. Ilie. nr. Desp re invidie (traducere). IDEM. drd. pp. pp. 3-4. nr. pr. Apostol Pavel. Păcatul SFÂNTUL VASILE cel MARE. prof. Dragostea faţă de om. 545-564. V (1953). pr. magistr. Păcatul şi eliberarea după Noul Testament. pr. pr.. 125-151. ALEXE. . nr. V (1934-1936). C. pp. Ioan G. C. Privire compartivă între Eros şi Agape. 669-683. drd. 90-98. nr. RĂDULESCU. CHI LEA. pp. 5-6. 199-215.12. pp. 471481. pr. pp. prof. Teama şi iubirea de Dumnezeu. prof. Valoarea educa tivă neîntrecută a iubirii creştine. prof. Isidor. nr. V (1953).13. 2. XXVIII (1976). Gh. XXXVI (1 84). Marin. XX VI (1984). nr. pp. XVII (1965). prof. nr. pp. pp. nr. Iu birea creştină. VORNICESC U. VIII (1956). Concepţia Sfântului Ioan dură de A ur despre familie. Ioan. prof. COMAN. pr. 5-6. Victoria. Legătura între Euhari stie şi iubirea creştină. 3-4. nr. XXVII (1975). pp. 7 -8. magistr. Conc epţia Fericitului Augustin despre păcat şi har. VASILESCU. Raportul dintre virtute şi păcat după doctrina morală a Didahiei.celulă şi garanţie a trăiniciei şi progresului societăţii. Necesitatea şi roadele iubirii. Victoria. nr. dr. 99-106. Lăcomia. Paradoxul mincinosului şi ambiguitatea minciunii. Mihai. 9-10. IDEM. Virtute şi păcat în concepţia Sf. IX (1957). pp. Teodor. pr. 580-587. 530-543. DAMIAN. drd. GEORGESCU. Sorin. 51-72. nr. pr. Temeiurile teologice ale iubirii creştine. Virtutea smereniei şi importanţa ei în căutarea unităţii creştine. 673-693. Ştefan C. Trândăvia ufia în concepţia moralei creştine.. 469-488. pr. magistr. PIETREANU. IDEM. magistr. 139-154. pp. 1-2.. 940. VASLES CU. Iorgu. 7-8. pp. 82-89. 710. IDEM. Biserica creştină sprijină şi binecuvintează orice acţiune menită să întărească familia. nr. 1-2. Er os şi Agape. nr. VIII (1956). IX (1957). IVAN. prof. nr. M IHĂLŢAN. dr. 1-2. magistr. XLII (1990). IX (1957). 2. Const. pp.COSMA. 555568. 5-6. 2. Patimile omeneşti -piedică în calea mântuirii. TODORAN. 673-693. pp. 7-8. 332. 51-72. ROVENŢA. Patimi. STĂNILOAE. nr. XXVI ( 1974). nr. XXVIII (1976). 5-6.. 4. 3-4. XLVIII ( 6). VII (1955). XIV (1962). magistr. pp. Nicolae. Constantin. PAVEL. PAPUC. 330-348. Mânia şi fenomenologia ei în literatura patristică. XXXVII (1985). VIII (1956). C. pp. Familia BRANIŞTE. X (1958). 3-4. D. X (1958).. pr. IDEM. pp. 9-10.14. PIETREANU. IDEM. Filantropia creştină în trecut şi astăzi. Omilia despre lăcomie (traducere). Virtute şi păcat în concepţia Sf Apostol Pavel. 303-317. pp. 107-122. 710. 105-110. nr. XXXII (1980). pp. Raportul dintre vir tute şi păcat după doctrina morală a Didahiei. asist. nr. după scriitorii creştini din veacurile al doilea şi al treilea. nr. pr. 407-411. 9-10. pp. ierom. 513-525. nr. Familia . pp. IX (1957).Virtutea dragostei în scrierile Sfântului Apostol Pavel . 600-609. 9-10. Virtutea iubir ii în teologia Sfântului Maxim Mărturisitorul. XIV (1962). Sebastian. LII (20 00). pp. 95-113. pp. pp. pp. prof. 190-203. 1-2. nr. magistr. nr. 609-615. 7-8. pp. IACOBES CU. V (1934-1936).

pp. Gh. 52-64. dr. Originile gândirii monastice: Evagrie şi Macarie (traducere). Învăţătura creştină despre mu că. ierod. 3-4. IV (1952). însuşire a chipului divin în noi. prof. 24-37. VAS ILESCU. V (1953).16. nr. 3-4 . 5-6. pp. 2. XXXVI (1984). 5-14. pp. Sorin. pp. Îndrumătorul duhovnices c şi ucenicul după Sfinţii Părinţi. XXVII (1975). MOISESCU. VOICESCU. 3-4. 7-8. drd. nr. 9-10. 309 -313. Irineu. prof. nr. 613-616. 516-530. V (195 3). Constantin. 2. 98-111. 7-8. nr. 1-2. IV ( 1952). Te meiuri patristice pentru viaţa de obşte. nr. Calea asceţilor (traducere). STOLERU. Dumitru. ierod.15. I. 2. pp. 3-4. prof. nr. 103-118. 7-8. XXXII (1980). diac. 81-108. POPA. prof. STĂNILOAE. 5-6. MEYENDORFF. 910. nr. nr. Problema muncii în creştinism. D. pp. CRĂCIUNAŞ. Biserica Ortodoxă sprijină st rădaniile credincioşilor pentru o viaţă mai bună. protos.. . GALERIU.18. Civilizaţie FECIORU. Dumitru. 2. Grigorie. Ioan G. 210-220. pp. pp. 2. CHIALDA. pp. nr. dr. 371-393. COLLINADER. pp. nr. Dumitru. pp. nr. COMAN. nr. PAVEL. VII (1955). pp. pp. I (1949). diac. 3-4. nr. pp. John. 41-76. V (19 53). 422-436. Munca creatoare. arhim. Dumitru. 20-2â! PĂTRULESCU. drd. (1949). prof. 130-139.taină a dăruirii şi a desăvârşirii personale. pp. Vasile. Viaţa monahală şi rolul social al celor dintâi mănăstiri creştine. XXXIV (1982). pp. 176-204. Isidor. Progres. dr. pr. RADU. nr. Munca. POPA. pp. pr. XXX IV (1982). nr. Principiu l loialităţii faţă de stat la apologeţii creştini. pp. XV (1963). Emilian. Ioasaf. MLADIN. nr. pr. pr. Patriotismul *** Iubirea de patrie. 51-75. Supunerea faţă de stăpânire. 3-4. nr. asist. pr. XLVII (1995). pp. pp. Munca man uală a monahilor după tratatul "De opere mona-chorum" al Fericitului Augustin.19. pp. pr. poruncă dumnezeiască. XLV (199 3). XXXIV (1982). poruncă dumnezeiască. NEGOIŢĂ. 173-190. 495-512. 1-2. pp. VIII (1956). Munca COSMA. Munca în comun şi morala creştină. nr. Bioetica. pr. 622-640. nr. XV (1963). XLIV . pr of. magistr. Ilie. pr. TODORA N. 9-10. Creştinismul şi tehnica. Viaţa morală a soţilor în cadrul unirii conjug ale. 142-156. Mihail. Monahismul BĂBUŞ.. 2. Locul şi importanţa monahism ului în viaţa Bisericii după Sfântul Teodor Studitul. XLII (1990). VIII (1956). 4 -6.R. Creştinism şi patriotism. nr. pp. magistr. magistr. Statul POPA. LI (1999). Norme de or ganizare a monahismului în novelele 5 şi 133 ale împăratului Justinian. 3-4. 3-4.P. IV (1952). Grigorie. Căsătoria . "Vrednic este lucrător ul de plata sa . 217-222. diac. nr. prof. XXVI (1974). nr.. IDEM.. prof. nr. Problema naţională şi rezolvarea ei de mocratică în R. pp. Nicolae. drd. 489-499. dr. 669-690. nr. nr. M. Costică A. pp. 2. pr.RĂDUCĂ. IV (1952). 5-6. nr. 155-159. 352-365 . STĂNILOAE.. Nicolae. Constan tin. Tilo. Demnitatea muncii la Sfântul Ioan Gură de Aur. Atitudinea Bisericii Ortodoxe faţă de progresul cultura l. Ioasaf. drd. 78. pr. diac. 1-2. 9-10. pr . prof.. 533-548. RADU.17. VIII (1956). 1-2. familia şi morala creştină. XXXVIII (1986). nr. Temeiuri dogmatice şi duhovniceşti pentru viaţa monahală de obşte. pp. nr. 78. coordonată a existenţei u mane. prof. pr. 12. asist. pp. Importanţa şi sensul desăvârşirii în monahism. 211-225. pp. lect.

nr. 627-639. 3-4.POPESCU. BUZOIANU. obiectiv a l misiunii Bisericii Ortodoxe în lume. magistr. 447-453. NICOLAE . 7-8. 658-663. pp. magistr. nr. Gh. 621. pr. XII (1960). Orest. nr. 3-4. pp. BOGDAPRO STE. REZUŞ. 7-8. 3-7. BRÂNZEA. pp. 5 52-562. BĂDU LESCU. dr. XXXV (1983). XLII (1990). 623-644. POPESCU. Pacea. pp. 67-76. DURĂ. pr. IDEM. nr. 652-663. VII (1955). Gheorghe. Emilian. I (1949). 1-2. 1-2. prof. Biserica şi naţionalitatea în Orientul ortodox (bizantin) în secolele IVXV. dr. drd. 72-91. XXXV (1983). Mitr. 5-6. XIV (1962). 8-14. 382399. magistr. Solidaritatea umană după Sfânta Scriptură. Poziţia Bisericii Ortodoxe Române faţă de lupta pentru pace. 9-10. 40-47. pr. BRANIŞTE. V (1953). Constantin. 1-2. 526-553. pr. PAVEL. Temeiurile lucrării B isericii pentru apărarea păcii. MORARU. nr. pp. PASCHIA. 104-118. asist. ALEXE. Const. Pacea şi Răzb oiul *** Militarismul şi Pacea. Victor. XXII (1970). nr. 3-23. pp. pp. pr. 157-161. 3-4. 663-673. Drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului după învăţătura nortodoxă. George. Ideea de pace şi dreptate în scrierile P. STREZA. 104-130. diac. VI (1954). 247-268. dr. 5-6. N. 577-586. Patriarh Justinian. VLADUCEANU. nr.. drd. pp. Pacea . nr. pp. Nicolae V. XXXV (1983).. Marin M. prof. XXXIX (19 87). 1-2. 9-10. pp.. Liviu. pr. IV (1952). nr. Sclavia în lumea greco-romană. VII (1955). BUCEVSCHI. nr. pp. pp. Paul. pp. nr. pr. 2. XXXV (1983). Pace şi Pr ietenie. 3 -4. Critic a războiului şi apărarea păcii la Fericitul Augustin. IDEM. VASILESCU. prof. pp. nr. prof. 7-8. Condiţiile morale ale păcii în c oncepţia creştină. pp. Justin. MOISESCU. IDEM. nr. nr. Euge n. Năzuinţe de pace în credinţele şi practicile greco-romane..P. nr. pr. îndemnuri şi păvăţuiri pentru pace în Sfânta Scri tură. Elogiul prieteniei şi păcii la Sfinţii Părinţi Capa docieni. 1-2. 648-658. Petre. pp.. Pacea. diac. drd. 9-10. Orest. Emilian. Dan. V (1953). solia păcii şi înfrăţirii. F. Slavă lui Dumnezeu şi pe pământ pace. NEAGA. nr. Biserică Ortodoxă. nr.21.S. XLIV (1992). pp. Lucrarea socială a Bisericii. 1-3. 1-2. LI (1999). 7-8. Î. . pr. Pacifismul consecvent al Bisericilor. "Slavă lui Dumnezeu şi pe pământ pace ". bunul cel m ai de preţ al tuturor oamenilor şi popoarelor. nr. pp. nr. Valoarea moral-socială a cărţii Psalmilor. nr. 24 1-250. pr. nr. pr.aspiraţia legitimă a conte mporaneităţii.. 453-478. Religia în slujba pucii. nr. BÂLĂ. dr. pp. 145-154. IV (1952). nr. Pacea creştină după imnografia ortodoxă. "Mărturisirile" Fericitului Augustin şi actualitatea problemati cii lor pentru tinerii zilelor noastre. 4. V (1953). P aul. XXXV (1983). pp. nr. Mihai. 3. XXXVIII (1986). prof. prof. pp.20. pp. nr. GALER1U. ALEXE. Porunci. 56. prof. 118-131. 554-576. Biserica şi societatea APOSTU . Gh. XII (1960). magis tr. Pacea . Dreptul la pace. pp. 113-199. asist. drd. BÎLĂ. 7-8. IDEM. nr. Banatului. p p. nr. pp. Adrian. V (1953). nr. 9-1 0. pp. nr. 3-21. IV (1 952). VII (1957). C. XLVI (1994). prof. pp. prof. 5-6. dr. la existenţă al popoarelor. XXVIII (1976). V (1953). pp. factor esenţial al realizării păcii între oamen XXXV (1983). 317-329. Şt efan. Biserica Ortodoxă şi Patriotismul. pp.act de dreptate şi slujire. 2. 3-4. 9-10. 9-10. Biserica Ortod oxă Română în lupta pentru apărarea păcii. pp.

Dumitru. magistr. nr. I (1949). Aspecte sociale în predica Sfântului Vasile cel Mare. necesare activităţii preoţilor în vremea noastră. VASILIU. 1-2. 1-2. 5-6. NICOLAESCU. Principii misionare şi sociale în Epistolele Sfântului Apostol Pavel. VI (1954). COMAN. lect. pp. pr. 7-8. IDEM. prof. Orest. 3-4. pp. Combaterea nedre ptăţilor sociale în cuvântările Episcopului Asterie al Amasiei. VI (1954). 582-599. 5-6. SUPARSCHI. . Creştinismul şi b unurile materiale după Sfinţii Părinţi. Constantin. 2. pr. Viorel. Datoriile morale ale preotului. 2. 590-604.22. pr of. N. At itudinea Bisericii Ortodoxe faţă de problemele sociale. 3-4. nr. 3-4. Învăţătura creştină despre bunurile economice. pr . Idei moral-so ciale în epistolele Sfântului Apostol Pavel. 231-238. nr. nr. nr. REZUŞ. dr. 463-474. Ioan G. pp. VII (1955). 1-2. 9-10. nr. pp. 3-4. ierom. 603-621. pr. Îndatoriri moral-sociale după Deca log. Rolul social şi misionar al Bisericii Ortodox e Române (1949). Viaţa morală a preotului. arhim. 1-2. VI (1937). XXIX.. IONIŢĂ. diac. pp. 69-82. vol. V (1953). VLAD. XXIX (1977). nr. pp. nr. Marin. 9-10. Atitud inea Sfinţilor Trei Ierarhi faţă de problemele morale ale vremii lor. lect. pp. GEORGESCU. pp. 165-187. pr. 3-4. DIACONU. 3-4. magistr.. XXX (1978). 355 -367. Şerban. pr. pr. I -2. Adrian. XXXI 1979). 9-10. nr. III (1951). 7-8. pp. IDEM. Irineu. 454 -462. PRELIPCEANU. nr. prof. Macedon. nr. Actualitatea învăţăturilor moral-sociale di n cartea lui Isus Sirah. Lupta Sfinţilor Părinţi împotriva sclaviei. 61-72. 324-337. protos. pp. CHIALDA. nr. 284-304. XXXVI (1984). STAM ATE. 3-24. Idei misio nare şi sociale înnoitoare la Sfinţii Trei Ierarhi. drd. Idei moral-sociale în scrierile profeţilor mari ai Vechiului Testament. I. 347-356. p p. Sofron.. drd. C. 99-108. V (1953). 1-2. Atitudinea Sfinţilor Trei Ierarhi faţă de soc ietatea vremii lor. 167-179. pp. 34. pp. Temei urile biblice şi patristice pentru folosirea în comun de către oameni a mijloacelor de trai.BUCEVSCHI. nr. 5-12. 5-6. IDEM. pp. nr. Vladimir. pp. pp. Probleme dogmatice şi sociale în Evanghelia după Ioan. 155-175. 1-2 . PETRESCU. M. Rolul Bisericii în societate după Sfinţii Trei Ierarhi. pp. pp. p p. condiţie esenţială în propovăduire. 7-8. Mihai. 223-240.. IDEM. 123134. prof. 100-107. III (1951). FECIORU. nr. drd. l. 8-18. IDEM. pp. drd. 50-65. IONESCU. 276-290. diac. pp. Învăţături moral-sociale în cartea "Proverbele l ui Solomon". VIII (1956). pr. XX XV (1983). XXXII (1980). X (1958). nr. 103-110. nr. magistr. nr. prof. 158-1 73. VORNICESCU. nr. 1-2.diac. 501-513. VII (1955). prof. M. pr. X (1958). pp. nr. Idei moral-sociale în epistolele pauline. IX (1957). Idei morale şi sociale în comentari ul la Psalmi al Sf. VI (1954). pp. 7-8. piedică în calea mântuirii. 210-224. RĂMUREANU. I oan. Nestor. 1-4. PAVEL. V (1953). pp. drd. pr. nr. XXXVI (J985). drd. prof. nr. XXV (1973). dr. 222-233. Nicolae. Îndatoriri sociale du pă Noul Testament. IDEM. pp. VII (1 955). nr. pp. nr. Petre. pr. XLI (1989). Viaţa morală a preotului BORDAŞIU. magistr. POP. nr. pp. pp. Bisericile creştine şi noua ordine economică şi politică internaţională. pr. Învăţături morale şi sociale în opera şi activitatea Sfântulu asile cel Mare. nr. V. nr. lect. Vasile cel Mare. Creştinismul şi problemele social-ecanomice. asist. Cezar. Nedreptatea socială. PIETREANU. VIII (1952).. Principii de morală socială în epistolele soborniceşti. DUŢU. prof. Const. 3-4. pp. nr.

. pr. 157 -174. mag istr. 3-4. I (1929). 50-67. ISTORIA ŞI FILOZOFIA RELIGIILOR 3. 499-513. pr. pp. pp. Nicolae. diac. Mitul ca reprezentare a divinităţi. ISPIR . Viorel. Atitudinea creştinului faţă de reîncarnare. dr. 3-4. Religia canaanită. pp. nr. Gh. Vasile. prof. XXXIV (1982). Catedra de Teologie Dogmatică. 3. I deea de Dumnezeu în Congo. 202-215. VI (1954). 689-704. POP . pp. Naşterea Domn ului şi concepţia teosofică despre reîncarnare. 131-143. îndatorire de căpetenie a preotului zilelor noas tre. prof. IV (1952). Pra ctici magice şi combaterea lor. pp. IDEM. Datorii faţă de aproapele după Legea magică. IV (1952). Gh. 5-6. nr. pp. I. drd. TOFANĂ. drd. 1-2. Stelian. pr. pr. drd. XI (1959).. SOARE. pr. 84-99 . 43-54. Alexandru . nr. Experienţa religioasă în Vechiul Testament ( traducere). magistr. XLIII (1991). magistr. ar. XXXVIII (1986). Responsabili tatea creştină după Epistolele Sfântului Apostol Pavel.23. Spicuiri după izvoare ruseşti. IDEM. Ideea de sacrificiu în religiile monoteiste. pp. asist. POPESCU. 9-10. Teologie Fun damentală şi Istoria Religiilor.. pr. Ideea de Dumnezeu în Ug anda. Responsabilita tea morală. or. 2. VIII (1956).sfaturi şi îndemnuri. XLII (1990). La considération du prochain selon le Décalogue. 9-10. Gh. Religia şi cultura africană. Marea şi Iordanul (traducere). pp. pp. nr. pp. CALOIANU. 9-10. 3-4. IDEM. C. X (1958). MOISIU. Teodor. 3-4. pr.lucrare cerească . nr. Încercare de răspuns critic din perspectiva misticii isihaste. 1-2. 134-141. 3-4. nr. 242-255. magistr. XLVI (1994). VIII (1956). pr. . nr. 7-10. IDEM. drd. nr. 3-4. III (1932). XI (1959). 1-2. nr. pp. 2. XXVII (1975). 180-193. Ioan. Res pectarea bunurilor aproapelui după învăţătura Vechiului Testament. 125-153. ALEXE. 128-139. nr. pr. Sfinţenia şi răspunderile preoţiei. BUTNARIU. Responsabilitatea morală CRĂCIUNAŞ. pp. nr. 19-55. V. Sfântul Grigorie cel Mare. XXXIII (1981). GLĂJAR. Creştinismul şi drepturile fundamentale ale omului. dr. REZUŞ. nr. pp. iero d. pr. Cunoaşter ea aprofundată a Sfintelor Scripturi. 699-715.1. G. Teoria reîncarnării şi eshatologia creştină. IV (1952). N. Sfântul Apostol Pavel despre personali tatea religios-morală a păstorului de suflete. ierod. XXII (1970). 182-196. pp. nr. I (1930). lect. pp. 2639. pp. nr.. nr. 109-116. 3. nr. pp. îndrumător al vieţii preoţeşti. pp. XXI (1969). 9-10. 547-567. pp. pp.GROSU. Nicolae şi RADU. II (1931). Principii şi rânduieli morale privitoare la cler în canoanele Sinoad elor Ecumenice. NEGOIŢĂ. 3-4 . 1-2. nr. 197-216. IDEM. 439-457. CHIŢESCU. pp. Irineu. Dan. prof. 1 -2.. nr. nr. dr. dr. Petru. voi. Preoţia . III (1951). 3446. Jarpălău. Aproapele BOGDAPROSTE.24. 2. Ioan. pp. 15-47. A. pp. LIII (2001). Teologi ortodocşi români faţă de religiile necreştine. ARSENIEV . pr. 5. pp. VII (1955). XLVI (1994). nr. Yoga. MIR ON. nr. 523-531 . magistr. pr. prof. 98-110. 2. GABRIEL. 99-146. pr. pp. XI (1959). II (1950). prof. pp. 3-4. 1-2. pp. Pavel. 9-10.. Dumitru. VII (1955). Ideea de Dumnezeu în Ţara Masailor. nr. 1-3. nr. Grigorie T. pp. IDEM. nr. GHEORGHE. 22-34. Dumitru. nr. ZĂGREAN. MARCU. 97-112. 7-8. Generalităţi ACHIMESCU. Câteva probleme de Istoria religiilor. 525-556. prof. drd. pp. Religia Slavilor.

85-109. dr. Ideeii de purificare în religiile de mistere greco-romane şi în creştinism. nr. IDEM. 1-16. pp. 140-148. Istoria religiilor în preocupările pro fesorului Dr. II (1950). MLTRU. nr. nr. Ortodoxia şi celelalte religii. Aspecte ale continuităţii religiei geto-dacilor în Dacia romană. 536-541. 561-571. pp. nr. nr. 7-8. pp. Religia romanilor antici BÎLĂ. Divinaţia. în literatura şi ic onografia creştină. nr. nr. 546-561. nr. Religia Slavilor. XX (1969). 576-588. Ma xim.STAN. Importante descoperiri arheologice în Eg ipt. Divinităţile adorate în Oltenia în timpul stăpânirii romane. 261-274. 552-580. drd. prof. 672-678. XVIII (1966). XXVIII (1976). pp. nr. 6. 3. Ideea de progres în diferite religii. Istoria Religiilor ca ştiinţă. nr. drd. Ioan. magistr. VASILESCU. nr. 3-4. Nicolae. Dan Ilie. Theos Megas Derzelas şi cultul său sincretist. prof. 1-2. IDEM. XV (1963). Gheorghe. Probleme ale creştinismului african. XX (1 968). drd.. Contribuţii ale cercetăt orilor români în studiul cultelor greco-romane de pe teritoriul patriei noastre. 66-78. Mihail. pp. pp. La religion des Thraces sud-danubiens. IDEM. pp. 3-4. 9-1 0. XII (1960). nr. XXXIII (1981). Alexandru I. pp. XXIII (1971). nr. 248-261. 9-10. Elemente ale religiei geto-dacilor favorabi le procesului de creştinarea strămoşilor. Mithraismul în Dacia. 3. Ideea de purificare în religiile de mistere greco-romane şi în creştinism. diac. pr. 3 -4. XLII (1990). Mihail. nr.4. pp. pr. 7-8. 520-528. Cultul imperial în Dacia Romană în secolele al II-le a şi al III-lea. RĂDUNĂ. nr. XXIII (1971). 123-135. IDEM. 427-456. Nicolae. nr. I. pp. XXIII (1971). URSACHE. pp. pp. Importanţa deeoperirilor arheologice din Uniunea Sovietică pentru studiul istoriei religioase . în literatura şi iconografia creştină. 7-8. XXI V (1972). p p. Ion. loan Mihălcescu. 248-261. pp. RĂMUREANU. 450470. pp. 1 -2. nr. pp. pr. IDEM. pp. pp. 3-30. prof. nr. pp. drd. IONESC U. IDEM. Sibilele în viaţa religioasă a greco-romanilor. 5-6. pp. pp. Sibilele in viaţa religioasă a greco-romanilor. magistr. Cultul şarpelui la Tomis. 321-335. pp. Emilian. nr. 7-10. 1-2. XVIII (1966). IDEM. nr. 3-4. Religiile vechilor popoare carpato-danubiene în opera lui Vasile Pârvan. Alexandru. nr. IDEM. XXXIX (1987). Dumitru. XXIII (1971). nr. Năzuinţe de pace oglindite în credinţele şi practi ile greco-romane. 7-8. I (1949). IDEM. 38-61. IDEM. 400-412. pp. 3 -4. XXIII (1971). Rel igia solară a împăratului Iulian Apostatul. VII (1955). Religia g eto-dacilor CIOBOTEA. 131-146. pp. nr. drd.2. pp. magistr. 5-6. MITRU. XII (1960). nr. nr.3. XXIII (19 71). Zevin. IDEM. VI (1954). 318-337. STAN. IDEM. 7-8. RUSU. 3. drd. drd. pp. 7-8.. falsa prezicere a viitorului. . 1 -2. 554-577. NEAGOE. 1-2. 1-2. POPESCU. Gheorghe I. XXVI (1974). pp. III (1951). Cultele orientale din Dacia superioară în lumina descoperirilor arheologice. 546-561. magistr. 114122. 552-580. Paul. XV (1963) . pp. 611-623. XXIII (1971). XVIII (1966). nr. 7-8. nr. Năzuinţe de pace oglindite în credinţele şi practicile greco-romane. POPESCU. 9-10. 5-6. 99-103. nr. nr. nr. drd. VIII (1956). O practică străveche traco-geto-dacă în ritualul funerar la români. XXX (1978).. pp. pp. 1-2. Studiul Istoriei religiilor în Români a. Re ligia grecilor antici BÎLĂ. 7-8. diac. IDEM. NICOLAE. Cultele religioase din Tomis. XI (1959). 226-264. Paul. 5-6. 7-8.

6. Mântu irea ca unire finală şi eternă a fiinţei în absolut. 3-4. XXV (1973). pr. XII (1960). 5-6. 225-252. 5 2-584.. Religia Iranului ant ic. DAN. 175-201. prof. 3-4. prof. 528-547. Religiile Indici: 3 . I (1949). 436-446. pp. pr. Aug. diac. Hinduismul HIDIAN. Nicolae. Les formes et le symbolisme des crois préchrétiennes. VII I (1956). pp. Ath. pp. 3. "Irodieni" . pp.concepţia hindusă despre desăvârşire şi înv ină despre îndumnezeire. DANIEI. Iisus Hristos în gândirea indiană. PULPEA. pp. Const.denumire a esenienilor în Noul Testament. nr. Emilian. nr. Iudaismul ABRUDAN. pp.7. 3. 3-4. pp.5. nr. Constantin. X (1958). n 3-4. pp. 7-8. 3-4. Religia Iranului Antic VASILESCU. Creştinismul BIDIAN. Aug. Toader. prof. 551-541. prof. Aurelian. 5-6. magistr. diac. Emilian. VASILESCU. Hinduism ul. magis tr. 42 0-436. VASILESCU. pp. nr. Titi. magistr. XLIII (1991). POPESCU. nr. Bhakti şi Agupe. X (1958). 648-663. Esenienii şi Biserica primară. pp. Alex. 436-450. Matei. nr. 707-717. Mir cea. prof. diac. Creştinismul nu este învăţătură secretă şi m că.1. Budismul MARINESCU. pp. 9-10. 244261. nr. Situaţi a femeii în islamism şi creştinism. 4. 119-144. 5-6. XXIII (1971). Remus. 9-10. POPESCU. Experienţa religioasă în Vechi ul Testament (traducere). XXVI (1974). pp.. 5-8. Johann Wolfgang Goethe d espre religie şi creştinism. Ide ea de ahimşa în cugetarea religioasă indiană şi iubirea creştină. nr. nr. GHEORGHE. Teodor M. 9-10. ROMAN. Marile religii necreştine actuale. nr. XXV (1973). 5-6. Dumitru. XVI (1964). 3-4. 103-120. VIZITIU. IDEM. Emilian. 3-4. Bhakti şi Agape. nr. IX (1957). Budismul de nord (Mahayana) şi răspândirea lui. pp. nr. pr. SOARE. XXIX (1977). . 343-364. 9-10. Sărbătorile postexilice ale evreilor. Mihail. pr. dr. nr. nr. în islamism şi creştinism. IDEM. Constantin.. Câteva probleme de Istoria religiilor. 1 (1949). PÂSLARU. 5-6. LII (2000). nr. nr. 691-699. lect. BASARAB. RUS. 3-4. Iudaism şi elenism în epistolele Sfân tului Pavel. drd. Marile religii necreştine actuale. XXXVII (1985). 3-4. nr. lect. drd. pp. pp. 5-6. IDEM. 649-661. LUPŞA. Sărbătoarea corturilor şi interpretarea ei în creştinism. nr. prof. nr. magistr. 489502. nr.. 50-67. pr. 7-8.. Ideea de purificare în religiile de mistere greco-romane şi în creştinism. 9-10. Creştinismul românesc a fost de la început Orto dox. 910. drd. Emil. 3. XXVI (1974). XII (1970). pp. diac. XLII (1990). Un Iov babilonean? Ceva di n teodiceea akkadiană. 365-373. XXXIII (1981). II. ARSENIEV. Starea actuală a Budismului. XIV (1962). 389-400. Moksa şt theosis . pp.6. 277-296. pp. Alex. XXVI (1974). pp. Tendinţe reformiste şi ecumeniste în B udismul actual.2. jir. 9-10. NEGOIŢĂ. magistr. pp. pp. magistr. Sistemul castel or din India. drd. XXI (1969). magistr. 225-252. DINCĂ. 203-226. Ştefan. XIV (1962). IX (1957). Configuraţia actuală a creştinismului. pp. Dumitru. 663-676. 222-231. I (1949). nr. pp. . nr. 3.3. nr. 9-10. 248-261. 814-837. pp.6.8. pp. XII (1960). E milian.Bud ismul. nr. pp. pp. nr. Ioan. VASILESCU.

diac. Filozofia religioasă a lui Nicolai Berdiaev. pp. pp. C. diac. pp. 103-105. XXVI (1974). nr. FILOZOFIE CREŞTINA BALCA. 3-6. 9-10. XLII (1990). Pr emisele unei filozofii creştine la Clement Alexandrinul. IONESCU. VIII (1950). nr. 153-165. 222-231. PREDA... XLVI (1994). pp. Toader. 3-4. nr. LII (2000). XLII (1990). MLADIN. nr 3-4. 183-202.. Sensul uman al filozofiei kantiene. pp. nr. prof. pp. 61-89. pp. 627-652. pp. Funcţia epistemolog ică a iubirii. nr. Un reprezentant de seamă al gândirii creştine: Viadimi r Soloviev. 3-4. Ilie. drd. Teologie şi f ilozofie. 5. p rof. 1-3. ŞAN DOR. IDEM. XLVI (1994). Concepţia despre lume şi viaţa în teologia Fericitului Augustin. pp. 2. 4. 311. Situaţia femeii în islamism şi creştinism. 9-10. XXII (1970). Marile religii creştine actuale. 178-189. XLII (1990). Despre natura credinţei (traducere). nr. 234-2 49. islamist transilvănean în secolul al XV-lea. 244262. pp. nr.. Biblia în sistemul filozofic hegelian. nr. Şerban. Aug. pp. nr. 669697. PÎSLARU. 291-299. 90-99. prof. Emilian. BERDIAEV. Petru. Nicolae. ar. pr. Eliminarea tuturor formelo r de intoleranţă şi de discriminare religioasă ca urinare a convingerilor religioase. IX (1957). Johann Wolfgung Goethe despre religie şi creştinism. Ioan. pp. Natu ră şi peisaj la Sfântul Vasile cel Mare şi Fericitul Augustin. pp. pp. IDEM.9. Ştiinţificii şi teologia. XIV (1962). 3-4. VASILESCU. 277-29 6. pp. Ţuţea. V (1934-1936). MISIOLOGIE ŞI ECUMENISM 5. pp. Curente înnoitoare în islamismul contemporan. prof. 260-270. Creştinismul şi filosofia antică în gân direa Fericitului Augustin (I). XLIII (1991). dr. pp. Axiomatica u nei "filozofii creştine". 19 3-215. XXV (1973). Starea actuală a Islamului. drd. XLV (1993). V (1934-1936). Dumitru. 3-4. Fazekaş. 34. Iu birea. 20-41. pp. 3. nr. MIHĂLCESCU. 555-566. Mântuirea ca unire finală şi eternă a fiinţei în absolut. dr. X II (1960). nr. STAN. pr. PAVEL. Radu. Ideea de transcendenţă în teologia dia lectică protestantă. SOARE. pp. drd. XLII (1990). FONTA. pp. Islamismul DAN. nr. 100-105. STAN. 3. pp. pp. Alex. nr. IDEM. pr. IDEM. Generalităţi DAV1D. nr. XXII (1970). Relig ia mahomedană oglindită în opera lui Dimitrie Cantemir. Biseri ca Ortodoxă Română şi Islamismul. 73-79. 1-2. IDEM. 5-6. n r. magistr. XXVI (1974). Tendinţe moderniste în islamismul contemporan. MITRU. drd. pr. Preotul Gheorghe. 13-30. BUZESCU. Matei. 120-142. RITTER. î islamism şi creştinism. pp. nr. prof. 3-60. nr. 39-60. XXXIII (1981). 194-210. diac.. pp. 1 -2. Holul disciplinei îndrumări Misionare şi Ecumenism în pastoraţia vremii no astre. N. TODORAN. nr. 3-4. Islamismu l. IDEM. pp. Combaterea falselor revelaţii. IX (1957). Nico lae. 910. 3-4. Ioan. 3-4. pp. asist. XV (1963).3. pp. VIII (1956). Constantin C. pp. 101-103. 82-101. 4. 1. Alexandru L. LIII (2001). nr. II (1950). 150-164. nr. nr. XLII (1990). Adolf Martin. magislr. 101-103. 5-6. prof. prof. act de cunoaştere. nr. 4-5. Isidor. nr. 1-2. pp. pp. 3-4. pr. Nikolai. nr. pr. 1. IONESCU. . X (1958). magist r. Nae. nr. Existenţa lui Dumnezeu la Kierkegaard şi Hegel în perspectiva învăţăturii ortodoxe. dr. pr. XL III (1991). 3-4. HIDIAN. 3. Nicolae. XLII (1990). 195-207. nr. MUNTEANU. Alexandru I. IDEM.

nr. 213-225. 31 8-329. Societăţi relig ioase în Biserica Veche. nr. Glossolalia. 1-2. Gh. pr. XVI (1964). 5. pp. XI (1959). nr. pp. Privire istorică asupra schismelor. 109-134. Dan. Criteriile revelaţiei divine şi co mbaterea falselor teofanii. Sfintele Taine în Mărturisirea Ortodoxă a lui Pe tru Movilă. 1-2. pp . Const. pr. pr. nr. XXXIV (1982). magis tr. 5-10. magistr. nr. referat pr incipal. XXXII (1980). 7-8. I (1949). LII (2000). Spiritismul BUTNARIU. nr. Sfântul Duh în teologia interconfesională. Teozofia ALEXE. prof. Precizări şi reconsiderări în jurul problemei "Fraţii Domnului". b ) VOICU. Du mitru. Vintilă. 1-2. arhid. nr. II (1950). Ioan Gh. Bucureşti. Pretinsele origini orientale ale te ozoftei moderne. Superstiţiile şi obscurantismul mistic. SAVIN. Originea şi aspectele milenarismului din pun ct de vedere dogmatic în primele două veacuri creştine. nr. pp. VIII (1956). nr. 477-490. 102-12 6. pr. Superstiţiile şi c ombaterea lor. 454-470. Referate: a) PENTEK. morală şi socială. 345-364. Ioan. STAN. Constantin. prof. drd. 29-30 mai 1979. VASILESCU. pp. Spiritualitate şi slujire. Gh. I (1949). IDEM. *** Moţiunea şi Chemarea cultelor reli gioase din România pentru dezarmare. 334-3 50.. 444-461. Pr. pp. pp. Ecumenism *** A 33-a Conferinţă teologică interconfesională din România. 717-753. 7-8. VIII (1956).. I (1949). VASILESCU. c) GALERIU. pp. răspândirea şi influenţa maniheismului. 280-294. REZUŞ. superstiţie. v. 5-10. FLOCA. VIII (1956). VASILESCU. Liviu. diac. IDEM. 590-596. pp. XVI (1964). Sibiu. nr. 3. prof. pp. II (1950). 5-6. pp. 5-6. 250-261. 3-6 . pp. Religie. 5-6. 5-6. pp. Motive care determină pe unii creştin-ortodocşi să treacă la alte cu lte. dr. prof. VASILESCU. nr. 394-400. IV (1952). 304-325. XXXII (1980). prof. 3-4. 5-6. BĂDULESCU. Spiritismul.. POPESCU. nr. pp. 56. 347-394.4. 226-237. 28-29 mai 1980. Criteriologia falsel or teofanii. Petru. SOARE. 26-39. IDEM. spiritism şi teosofie.. XL (1988). 72-84. 5. pr. Dumitru. STAN. pr. prof. 7-8. 5-6. diac.POPESCU. pp. Emilian. pp. Referate: KLEIN. ocultism. o primejdie religioasă. Bogomilismul. STĂNILOAE. pp. nr. pr. 9-10. doctrina. Cristoph.3. Formele şi cauzele falsului misticism. XIII (1961). Arp ad. pp. pace şibunăînţelegere între popoare. ereziilo r şi sectelor. nr.5. nr. pp. prof. nr. C. 1-2. 374-380. dr. prof. *** A 34-a Conferinţă teologică interconfesi onală din România. prof. Teodor M. pr. nr. pp. 1 -2. 7-10. 21 \-29 1. nr. *** A 35-a Conferinţă teologică interconfesională din România. 7-8. XXXI (1979). O riginile. nr.. 5. pp. Particularităţi şi convergenţe între Mărturisirea O todoxă a lui Petru Movilă şi în Confessio Augustană privitor la Sfintele Taine. prof. IV (1952). Jivi. nr. referat principal. Emilian. XV (1963). V (1953). I (1949). Prin lucrarea Duhului Sfânt. magistr. arrhidiac. dr. pr. 720-728. Const. IDEM. Dumitru.2. Naşterea Domnului şi concepţia teosofică despre reîncarnare.. Liviu. drd. pp. magistr. 1979. 28-29 nov. diac. 251-272. II (1950). nr. Generalităţi eu privire la fenomenul scetar BACONSKY. prof. nr. New Age: o pseudo-religie mondială. Tainele în confesiunea August ană CORNIŢESCU. prof. pp. Lipsa de temeinicie a spiritismului. referat secu ndar. liber pentru slujirea lumii. 3-4. Cluj-Napoca. mag istr. prezentare de A. 7-8. pp. Soroace desminţite. Teodor. . nr. prof. refer at secundar. 5. Dumitru.

7-10. diac. referat principal. Referate: a) DURA. Ioniţâ. 1600 de ani de la Sinodul II ec umenic. XXXV (1983). *** A 43-a Conferinţă teologică intercon fesională. *** A 38-a con ferinţă teologică interconfesională. coreferat. Crist oph. M. *** A 39-a Conferinţă teologică interconfesională. prof. referat principal. Ilie. c) JUHASZ. Rolul Bisericii în pro cesul de întărire a credinţei. Aurel. pp. dr. dr. dr. c) KLEIN. b) KLEIN. prezentare d e Al. asist. îndatorire faţă de oa eni. Sebastian. Valoarea ecumenică a Simbolului Niceoconstantinopolitan. loniţă. pr. Bisericile protestante faţă de documentul "Botez. prof. Ministeriu". dr. 115-12 1. A urel. XXXIX (1987). pr. 4. 1-2. prezentare de conf. dr. I. nr. Simbolul Niceo-constantinopolitan. Ministeriu" Pacea lumii şi dreptatea socială în preocupările celei de a VIa Adunări generale a C. asist. Michael. pr. Spiritualitate şi responsabilitate în viaţa creştină. exandru I. *** A 46-a Conferinţă teologică interconfesională. Remus Rus. ***A 49-a Conferinţă teologică interconfesională. pp. Ecumeni smul practic local. Dură. 23-24 nov. pp. prof. Respon sabilitatea creştină în faţa noile pericole ce ameninţă viaţa pe planetă. pp. Al. referat principal. Receptarea convergenţelor în credinţă rezultate din dialogul ecumenic. sinteză a învăţăturii dogmat ice a Bisericii. pr.. b) MOLDOVAN. Bucureşti. dr. pp. contribuţie la unitatea poporului român. M. prof. Împăcarea şi înnoirea lumii în Hristos şi pacea pe pământ. d r. coreferat. 10-11 iunie 1981). 7-8. prezentare de Alexandru M. nr. nr. IUHAZ. coreferat. prof. pr. conf. referat princ ipal. conf. 113-148. 91-110. 258-282. 554-581. dr. prof. referat principal. Ioniţă. Euharistie. asist. 5-6. prezentare de pr. Al. pp. M. M. Contribuţia teologilor din România la promovarea ec umenismului contemporan.E. Istvan. 9-10. XXXVI (1984). prezentare de Şt. Nicolae Necula. referat principal. Referate: a) MIHOC. b) STAN. *** A 48-a Conferinţă teologică interconfesională. nr. Cezar. Îndatoririle Biseri cii în faţa noilor pericole ce ameninţă pacea şi viaţa pe pământ. 79106. ***A 47-a Conferinţă teologică interconfesională. Hermann. Ioniţă. Referate: a) DAVID. Hans. XXXIV (1982). Lumea. *** A 42-a Conferinţă teo logică interconfesională. dr. Remus Rus. coreferat. coreferat. prof. 601-619. Împăcarea şi înnoirea lumii în Hristos şi pacea pe pământ. Sibiu 24-25 noiembrie 1983. referat secundar. coreferat. Unitatea şi integritatea lumii create. XXXVIII 86). Referate: a) JIVI.viaţa lumii. prez entare de Al. Gănceanu. XXXV (1983). referat principal . nr. prezentare de diac. Tamas. Vasile.*** A 37-a Conferinţă teologică interconfesională (Sibiu. 3-4. dr. Integritatea creaţiei. 1-2. prezentare de Al. pp. nr. nr. de la Vancouver. Ioniţă. coreferat. c) CORN1ŢESCU. loniţă. Nicolae. ** * A 44-a Conferinţă teologică interconfesională. 94-103 şi 108-135. XXXVII (1 ). Emilian. lect. Apărarea vieţii.. c) MARCU. locul de viaţă al omului. prezentare de asist. Ion. Referate: JIVI. *** A 40-a Conferinţ eologică interconfesională.B. pp. Referate: a) GROSS. 1. dr. b) PITTERS. Referate: a) BRIA. pr. 754-760. 1981. Convergenţa în credinţă după documentul ecumenic "Bot Euharistie. pp. Grigorie. t. 423444. diac. Nicol ae V. Ecumenismul local al c ultelor religioase din România. pp. XXXIII (1981). prezentare de Al. prof. XXXV II (1985). referat secundar. dr. dr. prof. lect. nr. M. loniţă. nr. nr. c) VASILIU. XXXVIII (1986). . Ioan Caraza şi lect. b) ŞEBU. prezentare de asist. I. P. asist. M. prezentare de pr. Iisus Hristos . *** A 45-a Conferinţă teologică interconfesională.

XXXVI (1984). COMAN. nr. pp. 54-300. nr. P etru. pp. 1-3. 157-169. Mitropolitul Petru Movilă. COSMA. 9-10. Toleranţa religioasă şi buna vec inătate. asist. 482-493. XXX (1978). XXXI (1979). coordonate fundamentale ale spiritualităţii româneşti. XXXIV (1982). prof. pr. *** A 50-a Conferinţă teologică inter confesională. Gheorghe. pr. Relaţiile Bise ricii Ortodoxe cu Bisericile Necalcedoniene în vederea pregătirii dialogului teologi c pentru unitatea creştină. 3470. XX X (1978). Mihai. X V (1963). Preocupare ecumenică pentru formarea spirituală în învăţământul ologic. XXXIII (1981). XXVIII (1976). nr. XX XVII (1985). 5-6. referat principal. nr. Bisericile Europei şi "Uniunea Europeană". XLVII (1995). JIVI. drd. Aspecte dogmatice ale unirii Bisericilor creştine (teză de doctorat). Viorel. 5-6. Eclesiologia tratatelor ar eopagitice şi importanţii ei pentru ecumenismul contemporan. 5-6. 1. drd. Constantin. drd. nr. pr. 511-536. BUCHIU. XXXII (1980). drd. Ioan G. 1-2. prof. XL (1988). ecumenism. pp. XXXIX (1987). 5-6. pr. pr. Titi. pr. nr. pr.. pp. 1-4. nr. DRĂGULIN. XXX (1978). Rolul Sfinţilor Părinţi în elaborarea ecumenismului creştin. dr. IDEM. dr. 7-8. pr. pp. 96109. Ioan-Vasile. nr. nr. prof. pp. XXXIX (1987). pp. DRĂGUŞIN. CITIRIGĂ. pr. Contribuţii ortodoxe la teologia ecumenică de azi. Daniel. pp. Ion. 743-746. 102-117. 3-6. IDEM. Premise ale dialogului anglicano-ortodox: Aspectul Revelaţiei divine. nr. pp. XXVII (1975). nr. nr. 64-74. diac. GALERIU. 7-8. pp. Sorin. pp. IDEM. prof. Ortodoxia şi mişcarea ecumenică . Dialogul interreligios în teologia ortodoxă română. IDEM. p p. 3-6. pp. Convieţuirea şi conlucrarea frăţească de veacuri dintre poporul rom ai naţionalităţile conlocuitoare . Virtutea smereniei şi imp ortanţa ei în căutarea unităţii creştine. prof. nr. DINCĂ. n r. nr. pp. 107-111. conf. 1-2. LIII (2001). p p. nr. ALEXE. Poziţia Bisericii Ortodoxe în problem a dialogului şi a intercomuniunii în Biserica Rotnano-Catolică. Contribuţii ale dialo gului teologic dintre romano-catolici şi luterani la ecumenismul creştin. pp.temei al ecumenisinului local din patria noastră. 49 . XLI (1989). nr. IDEM. XXXVI (1984). Contribuţii ale dialogului teologic dintre romanocatolici şi anglicani la ecumenismul creştin. reconciliere creştină şi unitate europeană. pp. XXXII (198 0). 3-4. pp. † MAXIMOS de Pittsburg h. Dumitru. prof. pr. nr. 56 8-570. 76-89. nr. nr. Educaţia teologică în contextul ecumenic şi pluralist. 1-2. 3 -6. drd. 9-10. 4. Valeriu. 611-635. nr. 2.Aspecte t eologice actuale. XXXVI (1984). Atitudini mai noi ale Consiliului Ecumenic al Bisericii fată d e religiile necreştine. XX (1968). 238-249. dr. XXXIX (1987). pp. pp. XXXI (1979). Responsabilitatea misionarii după Sfinţii Trei Ierarhi. pr. 381-390. nr. Unitatea creştină în eforturile de apărare a vieţii şi păcii în lume. RADU. drd. 81 -108. 551-564. . nr. creator de punţi între Răsărit şi Apus. pp. 303-313. Vasile. DAVID. 96106. 95-97. Vioiel. XLIII (1991). protos. Ştefan. IDEM. Contri buţia culturii teologice româneşti (teză de doctorat). LEB. 357-485. 3-4. pr. 3. CI OBOTEA. 365-388. BRIA. prof. 9-10. nr. 213-5 11. Contribuţii ta istoria relaţiilor ecumenice româno-an glicane. XXXVI (1984). pp. 1. ENACHE. drd. pp. ACHIMESCU . 5-8. Identitate şi ecumenism. Evaluarea rezultatelor şi perspectivelor acti vităţii ecumenice a cultelor. prof. prof. XXXV (1983). DURĂ. Aurel.IONIŢĂ. 7-10. Ştefa n. nr. pp. 423-439. "Fraţii Domnului" în lumina exegezei ortodoxe. pr. XLIII (1991). Sinodul VI ecumenic şi însemnătatea lui pentru ecumenismul actual (teză de doctorat). diac. Nicolae. 5. pp. IONIŢĂ. pp. 91-108. 5-10. 357-367. cu prilejul împlinirii a 25 de ani de la prima Conferinţă te ologică interconfesională. Nicolae. pp. IDEM. Catedra de îndrumări Misionare şi Ecumenism. nr. pr. nr. ref erat principal. Sacerdoţiul în teolog ia reformată contemporană şi învăţătura ortodoxă despre Preoţie. 4. dr. nr.

XXIII (1971). nr. Unitatea creştinilor în eforturile de apărare a păcii şi vieţii în lume. 134-141. TOFANĂ. lect.1982). dr d. Vasile. 1-2. Omul. STEREA. XLIII (1991). Petru. nr. Ioan. drd. nr . XXXI (1979). pp. Scriptură. nr. 59-72. 7-8. 3-22. lect. SKOLD. prof. pp. drd.. RĂDUCĂ. pp. Adrian. De la drepturile omului la drepturile religioase. chip a l lui Dumnezeu şi drepturile omului (traducere). 1-2. nr. drd. pp. 376-398. Vasile. XXXVII (1985). 5-10. prof. Nicolae. pp. factor al ecumenismului. RADU. 9-10. nr. pr. Inumanitatea rasismului. Mişcarea satanistă şi influenţa ei în societatea contemporană. nr. Nicolae. 275-285. XXXVII (1985). 152-172. nr. REZUŞ. . Despre mormoni.. 7-8. 1-2. prof. 4-6. 9-10. Grigorie T. Creştinismul şi drepturile fundame ntale ale omului. XVII (1965). THEODORU. prof. Ioan. prof. E Germania şi Biserica Ortodoxă Română.7. nr. pr. Mihai. lect. 90-105. SAUCA. pp. XXX (1978). 114-123. Hans E. Temeiurile dogmatice ale unităţii creştine. Re laţiile dintre Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Romano-Catolică. XLV (1993).. pp. 5. 5. pr. MOLTMANN. pr. prof. dr. nr. nr. 527-542. drd. Comunitatea Conciliară -probl emă ecumenistă actuală. VAS1LIU. drd. Cezar. XXXIII (1981). lect. XV (1963). 3-4. pr. RUS. pr. 5-6. Sensul şi importanţa ecumenismului practic: XXVI (1974). pp. POPESCU. pp. nr. 566-57 7. 5-6. pp.. 5-6... Secte moderne JURCAN. pp. Ovidiu. nr. pp. pp. RADU. drd. nr. nr. 3 -4. 5-10. 367-391. Consi deraţii ortodoxe asupra documentului ecumenic "Botez. nr. NICUL CEA. 9-10. pp. POP. pr. Evanghel os D. 5-6. XLVII (1995). Pe făgaşul vechilor re laţii româno-suedeze (traducere). nr. L II (2000). Divinitatea în noile curente religioase. pr. drd. TĂMAŞ. nr. XXXVI (1984). pr. XXXVI (1984). Biserica în viziune ortodoxă şi concepţiile sectare. nr. 364-381. drd. Const. Vechiu l Testament. 5-6. POPESCU. nr. XXXI (1979). 647-717. Dumitru I. p p. 5-6. începerea şi perspectiva dialogului teologic dintre Biserica Orto doxă şi Biserica Romano-Catolică. pp. D. 3-6. 1-3.. XXXV (1983). 398408. RADU. pp. nr. dr .. XXXIV (1982). prof. 89-103. D. 400-4 17. pp. SAUCA. VASILESCU. Vasile. pp. magistr. Panteism şi monoteism. Schisma şi consecinţele ei pentru unitatea Bisericii. nr. 3-4. XXXI (1979). BRÂNZEA. IV (1952). pr. p p. pr. conf. pp. 115-128. Jürgen. 9-10. pp. nr. 616-621. 5-6. 1-2. Emil. Drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului după învăţătu eştinortodoxă. ZĂGREAN. prof.MIHOC. Consi deraţii ortodoxe asupra mişcării harismatice actuale. 724-737. Privire de ansamblu aspra Conferinţelor teolo gice interconfesionale din România. 457-482. pp. pr. 113-119. Euharistie. Tradiţie şi Mărturisire în dialogul teologic dintre Biserica Evanghelică Luterană din R. D. Problema raportului dintre Biserica locală şi Biserica universa lă implicaţii ecumenice. pp. pr of. dr. 113126. L (1998). dr. XLVI (1994). XXVIII (1976). pr. 649-654. XLIX(I997). MARCU. pp. Pregătirea. drd. XXIV (1972). pr. Estetica teologică a icoanelor şi importanţa lor ecumenică (traducere). 5-10. Problema unităţii creştine în lumina Epistole lor pauline. nr. 5-14. prof. Dumitru. dr. XXXVI (1984). pp. Bisericile în sprijinul eforturilor popoarelor pentru realizarea dreptăţii sociale şi pentru o nouă calitate a vieţii. NEAGA. nr. Stelian.6. Ion. nr. Tache. 632-63 8. pr. D. 201-213. Drepturile omului BORDAŞIU. Ministeriu" (Lim a .

pp. nr. 1-2. Vergil. drd. 78-94. XXXV (1983). .VÂLCU. Biserica Episcopaliană din Statele Unite.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful