STUDII ŞI ARTICOLE DE TEOLOGIE SISTEMATICĂ, ORDONATE TEMATIC, PUBLICATE ÎN REVISTA "STU DII TEOLOGICE", ÎNTRE ANII 1929-2001

Asist. Jean NEDELEA şi studenţii: Laurenţiu MITITEL U şi lonuţ PITEŞ 1. TEOLOGIE FUNDAMENTALĂ, DOGMATICĂ ŞI SIMBOLICĂ 1.1. Generalităţi 1.2. Orto şi Heterodoxie 1.3. Revelaţia şi căile ei de transmitere: 1.3.1 Revelaţia 1.3.2 Sfânta Scri ptură 1.3.3. Sfânta Tradiţie 1.3.4. Mărturisiri de credinţă 1.3.5. Sinoade 1.4. Dogmele 1.5. Despre Dumnezeu: 1.5.1. Sfânta Treime 1.5.2. Cunoaşterea lui Dumnezeu 1.5.3. Creato rul şi Proniatorul 1.6. Angelologia 1.7. Antropologia şi căderea în păcat 1.8 Hristologia (Dumnezeu Mântuitorul) 1.9. Pnevmatologia (Dumnezeu Sfinţitorul): 1.9.1. Har şi libert ate 1.9.2. Credinţa şi faptele bune 1.10. Mariologia 1.11. Aghiologia 1.12. Sfânta Cru ce 1.13. Sfintele icoane 1.14. Eclesiologia: 1.14.1 Generalităţi 1.14.2. Fiinţa Biseri cii 1.14.3. Însuşirile Bisericii 1.14.4. Membrii Bisericii 1.15. Sfintele Taine: 1.1 5.1. Generalităţi 1.15.2. Botez 1.15.3. Mirungere 1.15.4. Spovedanie 1.15.5. Euharis tie 1.15.6. Preoţie 1.15.7. Cununie 1.16. Ierurgiile 1.17. Soteriologia 1.18. Esha tologia 2. TEOLOGIE MORALĂ ŞI BIOETICA 2.1.Generalităţi 2.2. Legea morală 2.3. Binele şi răul 2.4. Omul - entitate morală 2.5. Desăvârşirea morală 2.6. Postul şi asceza 2.7. Rugăciunea 2. . Faptele bune

2.9. Lecturile biblice 2.10. Viaţa în concepţia creştină 2.11. Virtutea creştină 2.12. Păcatu .13. Patimi. Aspecte imorale 2.14. Familia 2.15. Munca 2.16. Monahismul 2.17. Pr ogres. Civilizaţie 2.18. Statul 2.19. Patriotismul 2.20. Pacea şi războiul 2.14. Famil ia 2.21. Biserica şi societatea 2.22. Viaţa morală a preotului 2.23. Responsabilitatea morală 2.24. Aproapele 3. ISTORIA ŞI FILOZOFIA RELIGIILOR 3.1. Generalităţi 3.2. Religi a grecilor antici 3.3. Religia romanilor antici 3.4. Religia geto-dacilor 3.5. R eligia Iranului Antic 3.6. Religiile Indiei: 3.6.1 Hinduismul 3.6.2 Budismul 3.7 . Iudaismul 3.8. Creştinismul 3.9. Islamismul 4. FILOZOFIE CREŞTINĂ 5. MISIOLOGIE ŞI ECU MENISM 5.1. Generalităţi 5.2. Generalităţi cu privire la fenomenul sectar 5.3. Teozofia 5.4. Spiritismul 5.5. Ecumenismul 5.6. Drepturile omului 5.7. Secte moderne 1. T EOLOGIE FUNDAMENTALĂ. DOGMATICĂ ŞI SIMBOLICĂ 1.1 Generalităţi ***Enciclica lui Fotie către Pa riarhii orientali (867), I (1930), nr. 2, pp. 56-76. ALEXA, pr. drd. Nicolae, Învăţături dogmatice în "Didahiile" lui Antim Ivireanu, XXIX (1977), nr. 9-10. pp. 708-720. ALEXE, Gh., Idei dogmatice în colinde, II (1950), nr. 9-10, pp. 597-621. ANGHELESC U, Gheorghe, Părintele Profesor Acad. dr. Dumitru Stăniloae -Doctor honoris causa al Universităţii din Bucureşti, prezentare şi bibliografie completă, XLIV (1992), nr. 3-4, p p. 139-172. BALCA, diac. prof. Nicolae, Caracteristici esenţiale ale sufletului cr eştinului autentic, VI (1954), nr. 9-10, pp. 475-495. IDEM, Concepţia despre lume şi v iaţă în teologia Fericitului Augustin, XIV (1962), nr. 3-4, pp. 183-202. BRIA, pr. pro f.. Ion, Coordonate ale teologiei ortodoxe române, XXV (1973), nr. 5-6, pp. 318-32 8.

IDEM, Interpretarea teologiei patristice, XXXVII (1985), nr. 5-6, pp. 347-355. I DEM, Teologia faţă în faţă cu Biserica de azi, XLII (1990), nr. 1, pp. 3-7. IDEM, Teologia română modernă, XLII (1990), nr. 1, p. 142-144. IDEM. Ortodoxia şi semnificaţia ei azi, X LIV (1992), nr. 1-2, pp. 3-17. CHIŢESCU, prof. dr. Nicolae şi RADU, pr. prof. dr. Du mitru, Catedra de Teologie Dogmatică, Teologie Fundamentală şi Istoria Religiilor, XXX III (1981), nr. 7-10, pp. 547-567. CHIŢESCU, prof. Nicolae, Esenţa doctrinară a celor trei mari confesiuni, I (1949), nr. 9-10, pp. 763-780. IDEM, Contribuţia Bisericii Egiptului la opera dogmatică a Bisericii Creştine, VIII (1956), nr. 1-2, pp. 40-58. CITIRIGĂ, pr. drd. Vasile, Temeiurile dogmatice ale valorii vieţii umane, XXXVI, (1 984), nr. 9-10, pp. 630-641. COMAN, pr. asist. dr. Constantin, Teologia şi Duhul S fânt la Sfinţii Trei Ierarhi, XLII (1990), nr. 2, pp. 130-137. CORNEANU, pr. conf. N ., Frumuseţea ca atribut al Dumnezeirii, XI (1959), nr. 5-6, pp. 297-314.. CLEMENT , Olivier, Ortodoxie, cultură, istorie (traducere), XLVI (1994), nr. 4-6, pp. 38-4 8. CORNIŢESCU, magistr. Constantin I., Idei dogmatice în Cuvântările Sfântului Ioan Hrisos tom la praznicele împărăteşti, XVII (1965), nr. 7-8, pp. 441-450. COSTACHE, diac. asist. drd. Doru, Communio, Părintele Dumitru Stăniloae şi raţiunea eclezialcolocvială a existenţe i, LIII (2001), nr. 3-4, pp. 62-81. CRAINIC, Nichifor, Ortodoxia - concepţia noast ră de viaţă, XLV (1993), nr. 3-4, pp.3-12. IDEM, Genialitate şi sfinţenie, XLV (1993), nr. 1-2, pp. 101-U0. DRĂGULIN, pr. asist. dr. Gheorghe I., Sfântul Dionisie Pseudo-Areo pagitul şi Teologia sfârşitului vieţii pământeşti a creştinului, XLV (1993), nr. 1-2, pp. 36FECIORU, pr. lect. Dumitru, Probleme dogmatice şi sociale în Evanghelia după Ioan, V (1953), nr. 3-4, pp. 210-224. FRĂCEA, drd. Ilie, Idei teologice în "Imnele paradisul ui" ale Sfântului Efrem Sirul, XXXI (1979), nr. 5-10, pp. 603-616. LOSSKY, Vladimi r, Credinţă şi teologie (traducere), XLII (1990), nr. 1, pp. 63-76. NEAGOE, pr. drd. G heorghe, Elemente de teologie fundamentală în prefeţele Mineielor episcopului Chesarie de Râmnic, XXIX (1977), nr. 9-10, pp. 699-708. POPESCU, pr. drd. Ion, Aspecte dog matice în Didahiile mitropolitului Antim Ivireanu, XLIII (1991), nr. 3, pp. 100-12 0. POPESCU, pr. prof. dr. Dumitru, Esenţa sintezei dogmatice a Părintelui Dumitru Stăn iloae, XXXV (1983), nr. 7-8, pp. 581-586. IDEM, Transfigurare şi secularizare. Mis iunea Bisericii într-o lume secularizată, XLVI (1994), nr. 1-3, pp. 35-42. POPESCU, prof. Teodor M., Teologia ca ştiinţă, VI (1937), vol. 1, pp. 3-30. IDEM, Tratatul lui Justinian contra lui Origen. Studiu şi traducere, IV (1933), pp. 17-66. PREDA, Rad u, Patru meditaţii despre discursul teologic, XLV (1993), nr. 3-4, pp. 130-135. RA DU, magistr. Dumitru Gh., Structura actului religios după doctrina ortodoxă, VI (195 4), nr. 3-4, pp. 131-157. IDEM, Părintele Profesor Dr. Dumitru Stăniloae la 80 de an i. Personalitatea şi gândirea sa teologică în contextul ortodoxiei româneşti, XXXV (1983), n r. 9-10, pp. 686-699. RUS, prof dr. Remus, Coordonate ale gândirii teologice a Sfânt ului Irineu de Lyon, LIII (2001), nr. 3-4, pp. 3-15. REZUŞ, pr. prof. Petru, Preoc upări şi studii de teologie sistematică, XX (1968), nr. 5-6, pp. 389407. IDEM, Învăţătura des re religia subiectivă din punct de vedere interconfesional, X (1958), nr. 5-6, pp. 366-375. IDEM, Temeiurile credinţei retigioase,VIII (1956), nr. 9-10, pp. 554-566 . IDEM, Elementele componente ale religiei creştine, XIII (1961), nr. 9-10, pp. 52 7-543. IDEM, Divinitatea creştinismului, XIV (1962), nr. 3-4, pp. 131-146. ROVENŢA, diac. prof. Haralambie, Esenţa şi rolul credinţei în teologie, III (1932), vol. 1, pp. 1 747.

pr. X (1958). 7-8. Originile. prof. p . 384-406.. LII (200 r. nr. N. pp.3. magistr. magistr. XI (1959). IONESCU. pp. GRĂJAR. pp. 46-57. nr. VASILESCU. nr. doctrina. Euge n. XXVI (19 74). Isidor. 1. nr. RĂMUREANU. 5 1-57. n r. Dumitru. 31-74. XLIII (1991). 546-556. Vladimir şi MARCU. prof. pp. nr. prof. 167-1 74. 516-527. XV (1963). pr. XXIII (1971). Temeiuri doctrinare ale rugăciunii pentru cei răposaţi. pr. Gr igore. 82-93. Orto doxie şi Heterodoxie BACONSKY. La terminologie revélationelle dans la théo logie contemporaine. Ion. XXIII (1981). lect. 1-2. magistr. Const. drd. prof. 1. XXI (1969). PRELIPCEANU. nr. pr. 173-189. răspândirea şi influenţa maniheismului. prof. 12. 1332. pp. 9-10. Revelaţie. CORNIŢESCU. XXIV (1972). pp. pp. Cuvântul lui Dumnezeu în viaţa Bisericii.2. XL (1988). MORARU.pp. XXXIX (1987). arhid. Alexandru. CRISTESCU. Germania şi Biserica Ortodoxă Română. 1-2. DRĂGULIN. LII (2 001). VI (1954). Principiul ico nomiei din punct de vedere dogmatic. XIII (1970). Relaţia teologie-ştiinţă în gândirea Sfinţilor Părinţi. 22-37. nr. Gri gorie. Sfânta Scriptură BALC A. pp. nr. 444-461. LIII (2001). Teodor. pp. prof. Consideraţii generale. pp. 139-149. nr. 3. nr. 102-126. 398408. l. Valoarea interpretării tipologice a Vechiului Testament. 316. drd. Sfânta Scriptură. VASILE. STAN. pp. dr. 3-4. Les idées calvinis tes du patriarche Cyrille Lucaris. 1-2. 686-699. JARPĂLĂU. nr. pp. VII (1955). 125-137. Structura şi cunoaşterea adevărului revelat. 7-8. Adrian. 1-2. Hristov Iordanov. magistr. 333-343. vol. p r. 4. p. Lupta ortodoxiei contra arianismului. 503-513. 1. Gh. Dogmă şi Predică. 3-4. N1C ULCEA. diac. Irineu. XXXV (1983). drd. pr. 48-61. Ioan. Gheorghe. XIII (1 961). XXIX (1977). pr. IDEM. XI (1959). pp. Teologia Revelaţiei în opera Părintelui Dumitru Stăniloae. Biblia în sistemul filozofic hegelian. nr. interpreţi ai Sfintei Scripturi. Nicolae. pp. Sfânta Scriptură şi Tradiţia. 39-60. 3-4. Bogomilismul. pp. MIHĂLCESCU. Gh . nr. pp. XXXIV (1982).2. asist. nr. HOLBEA . XXXIV (1982). nr. pp. 4. I. BRIA. XXVIII (1976). III (1932). 9-10. nr. prof. diac. pp. Materialismul medical. asist. Cercetarea teologică în domeniul Istoriei Dogmelor. 5-6. pr. nr. Ion. Sfânta Scriptură în Biserica noastră. 423-436. pr.1. 5-6.3. conf. Păstrarea dreptei credinţe în lumina epistolelor pauline. 7-8. 3-4. drd. diac. 179-196. Nicolae. dr. ŞTEFAN. pr.. dr. Sandu. VÂLCU. . Câteva studii dogmatice publicate in Bulgaria în ultimii ani.. diac. Tradiţie şi Mărturisire în dialogul teologic dintre Biseric a Evanghelică Luterană din R. nr. Sfântul Vasile cel Mare în Teologi a Sistematică ortodoxă română în ultimii treizeci de ani. Emilian. nr. Revelaţia *** Descoperirea dumnezeiască şi modalităţile ei de exprimare spre mântuire. nr. 34. 12. STREZA. pp. 127-129. Elemente dogmatice în prefeţele cărţilor de cult româneşti tipă ite între 15611716. XXII (1970). pp. F. p. nr. prof. Ioan . 79-84. 1-2. pp. lect. VASILESCU. 466-474. nr. pp. Dr.STEREA. pp. Scriptură. 5-8. NICOLAESCU. TODORAN. 5-6. nr. Nic. Sfinţii Trei Ierar hi. pr. Revelaţie şi eshatologie. drd. 5-6 . Tache. VII (1938 1939).

conf. prof. 7-10. 1. I. XVI (1964). .. XXII (1970). XXII (1970). XXXII (19 . 5-6. Sfânta Scriptură şi Tradiţia . asist. conf. pp. VERZAN. lect. 5-6.3. 25-51.4. nr. Ilie. Câteva date introductive asupra Sfintei Scripturi. pp. prof. dr. 3-4. pp. pr. nr. LOSSKY. Les idées calvinistes du patriarche Cyril le Lucaris. 1. pp. Mărturisirile de credinţă CATRINA. 451-458. prof. 265-276. pp. XXXIV (1982). Aurel. XLIII (1991) . Însemnătatea şi rolul Mărturisim de cr edinţă în teologia şi viaţa Bisericii. 316. dr. nr. pp. pr.5. St elian. pr. IONIŢĂ.. 1-2. nr. pp. Mărturisire a de credinţă a arhiereilor ortodocşi. nr. pp. pp.3. nr. 284-286. nr. drd.3. 1600 de ani de la Sinodul II Ecumenic. prof. XXXII (19 nr. nr. MOLDOVAN. Laicii şi citirea Sfintei Scripturi în evul mediu. IONIŢĂ. TOFANĂ. 517-522.. magistr. TODORAN. pr. 9-10. Aurelian. Actualitatea pastoral-misionară şi adâncimea teologică a interpretării scripturistice a arhiepiscopulu i Petru Hrisologu. 7-8. nr. 159-172. NICULCEA. Ion. Scriptură. 3-4. JIVI. pp. dr. în Apu s. Despre inspiraţia Sfintei Scripturi. 614-619. 7-10. Sinoadel e COMAN. mitr. 1-2. Rolul şi importanţa Mărturisim de credinţă în teologia şi viaţa Bisericii. IV (1952). Consideraţii generale. 169-181. Sfânta Tradiţie BRIA. Sfânta Tradiţie sau Sfânta Predanie. 401-431. XXXIV (1982). M. PITTERS. 174-185. Primirea tradiţiei în timpul de az i din punct de vedere ortodox. Aspecte dogmatice permanente ale Sfintei Tradiţii. 5-6. Alex. prof. 57-64. 277-283. 1. Adrian N. ID EM. Problemele dogmatice ale Sinodului V Ecumenic. 615-633. Sfânta Tradiţie văzută de Sfântul Irineu al Lyonului XXIII (1971). pr. POPESCU. nr. XXXII (1980). DUMITRESCU. Ioan I. 9-10. nr. drd. pp. VII (1955). Sfânta Tradiţie în viaţa Bisericii . pp. nr. 384-406. p. Istvan. Valoarea ecum enică a Simbolului Niceoconstantinopolitan. XXXVII (1985). 513. diac. Germania şi Biserica Ortodoxă Română. pp. Viorel. STĂNILOAE. Tradiţie şi tradiţii (traducere ). Simio n. nr. 534-546. nr. 3-4. IONESCU. DE ELEAS. pp. MIHĂLCESCU. 4. pr. Vladimir. Importanţa şi rol ul Mărturisirii de credinţă în viaţa Bisericii -Scriptură.3. 7-8. nr. nr. 5-8. XXV (1973). Hermann. IDEM. p. STAN. pr. 7-8. nr . 5-6. pp. III (1932). nr. asist. V (19 53). nr. XXXIII (1981). XXVII (1975). Sfânta Tradiţie în Biserica Ortodoxă spre deosebire de celelalte Biserici. pp. Sabin. 1-2. pp. 3-4.POPESCU. XXXIII (1981). Caracterul permanent şi mobil al Tradiţiei. XXXVII (1985). 329352. pp. pr. XXV(1973). ICĂ. Adrian. pr. Teodor. pp. XVI (1964). 357-485. magistr. Irineu. nr. 633-647. pp. prof. Sinodul de la Constantinop ol din 879-880 şi actualitatea hotărârilor lui.. Sinodul VI Ecumenic şi însemnătatea lui pentru ecumenismul actual (teză de doctorat) . 3-4. nr. Simbolul Niceo-cons tantinopolitan. 149-165. 312-346. nr. drd. pp. dr. Atenag ora. Viorel. nr. pr. 1-2. XLIV (1992). 7-8. XXX (1978). Tradiţia şi tradiţiile (traducere). IUHAZ. drd. p p.. XXXVI (1984). 7-8. pp. Dan. 398408. vol. dr. pr. 1. conf. Ioan G. sinteză a învăţăturii dogmatice a Bisericii. Tradiţie şi Mărturisire. 606-613. drd. Ion. 585-599. . F. Dumitru. Tradiţie şi Mărt urisire în dialogul teologic dintre Biserica Evanghelică Luterană din R.temeiuri biblice.

Condamnarea lui Fotie de Sirmium. Conceptul de Dumnezeu în teologia lui Karl Barth. nr. 676-685. N icolae. Dometie. drd. 3-4. 7-8. 39-64. 82-92. De spre Prea Sfânta Treime. pr. Dogma şi viaţa creştină. magistr. Dumitru. MANOLACHE. nr. pp. Condamnarea ereziei lui Arie. XXXIV (1982). pp. prof. Rene. prof. VI ( 1954). XXI (1969). nr.MANEA. 5-6. XLI (1989). 3-4. Tipuri de sinoade prevăzute de Sfintele canoane. nr. XLIII (1991).. 3-4. nr. VII (1955). 3-4. XXV (1973). drd. nr. 15-61. drd. Romul. NICULCEA. VI (1954). nr. Sinoadele de la Sirmium dintre anii 348-358. 45-53. pp. 578-591. XXV (1973). Consideraţii interconfesionale privind ontologia divi nă. Sinodul al II-lea Ecumenic de la Constantinopol (381). Sfânta Treime. Implicaţiile sacramentale ale relaţiil or trinitare. 5-6. Simbolul constantinopolitan. XXVII (1975). 520-534. 1-2. Problema sinodului ecumenic în sfintele canoane. Ion.5. nr. ICĂ. IDEM.. nr. pp. pp. 7-8. FER. VASILIU. Crucea lui Hristos şi Sfânta Treime (traducere). 5-6. Importanţa vechilor sinoade ecumenice şi problema unui viitor Sinod ecumenic. Lucia n. prof. . drd. drd. Dogmă şi Predică. CRISTESCU. nr. pp. nr. STĂNILOAE. pr. Sfânta Treime BRIA. pp. GRECU. nr. Ioan. 5 -6. 7-8.1. Adrian. 1-2. pr. Noţiunea dogmei. nr. TODORAN. pr. Sinoadele în cultul şi iconografia Bis ericii Ortodoxe. pp. pp. pp. drd. Dogmă şi cult. structura supremei iubiri. 1-2. 7-8. Ioan L. 2. XXXI (1979). nr. Dogma S fintei Treimi. 347-364. XLII (1990). Sinodul I Ecumenic de la Niceea. dr. nr. nr. GRIGORAŞ. 546-560. XV (1963). prof. XXV (1973). XXIX (1977). XXVII (1975). pr. pr. drd. 3-4. Învăţătura despre Sfântul D uh şi Biserică. pp. 568-573. prof. 621-627. pp. Învăţătura Bisericii Ortodoxe despre Sfânta Trei me. nr. XXIV (1972). XV (1963 ). Despre sinodali tate. XLVII (1995).5. XVII (1965). 3. TURCESCU. Fiinţa Dogmei. nr. 90-99 . MUNTEANU. pp. Sinodu l V Ecumenic şi papalitatea. Sfân ta Treime. 9-10. STAN. pp. magistr. pp. arhim. IDEM. IDEM. pp. pr. Despre Dumnezeu CALC IU-DUMITREASA. pp. 1. STĂNILOAE. BROSCĂREANU. p p. Simbolul niceean. 5-6. Doct rina Fer. prof. pp. 5-6. drd. Şt. nr. icoană a iubirii. Cristişor. pp. Sfânta Treime şi s obornicitatea Bisericii. 471-506. XIII (1961). Împăratul Justinian. 3-4. 166-188. 3. 188-209. Liviu. 5-10. RĂMUREANU. 127-129. 1. XXXVIII (1986). 333-356. pp. 9-10. Aurel. nr. XX (1969). Gh. n r. n r. pr. 1. 7-8. drd. 1-2. 6079. 39-63. nr. 5-1 0.4. VALDMA N. 303-321. Revelaţie. pp. Nicolae. nr. 155-164. Sfântul Grigorie Palamas şi Teologia trinitară. MOLTMANN. S tudii recente despre Filioque. XXXI (1979). Dumi lru. Grigore. pp. pp. 426-444. 232-241. nr. 173-190. Existenţa lui Dumnezeu la Kierkegaard şi Hegel în perspectiva învăţăturii ortodoxe. 266-316 . 3-49. pp. nr. nr. pr. prof. IDEM. magistr. JURCA. Vlăduţ. Traian. 534-572. XXII (1970). 627-632. pp. 327-387 IDEM. V (1953). Augustin despre Sfânta Treime după tratatul "De Trinitate". nr. Constantin-Eugen. Dogmele CHIŢESCU. pp. Jürgen. 4-6. prof. p. Ioan. Isidor. IDEM. XXIII (1971). V (1953). IDEM. 79-99. XXVI (1974). pp. pr. XVI (1964). Dogmele şi valorificarea lor în viaţa credincioşilor ortodocşi. pr. nr. pp. Propunerile dogmatic e pentru rezolvarea disputei despre "Filioque" (traducere).

673-686. 4. 50-74. 5-6.5. dr. Marin. VII ( 1955). 62-93. Actualitatea problemei. prof. magistr.2. XXVII (1975). VI (1954).5. pp. V. Isidor. 7-8. LII (2000). pp. Cunoaşterea lui Dumnezeu după Sfântul Maxim Mărturisitorul. STAMATE. XXVI (1974 ). 299-309. BRIA. Creatorul şi Proniatorul MANOLACHE. C. 370-384. lect. Rugăciune şi cun oaştere în învăţătura ortodoxă. nr. XXXIV (19 82). Credinţă şi cunoaştere în creştinism. 310-325. Aspec te ale antropologiei Vechiului Testament. asist. 3-4. Aprecieri despre libertatea şi posibilitatea omului de a cunoaşte şi înţelege natura di vină şi pe cea creată. pp. 5-8. pr. magistr. 1-2. Pro sul în cunaşterea lui Dumnezeu. VIEZUIANU. Sfinţii Părinţi despre trup. pp. 592-602. Relaţia dintre cunoaştere şi credinţă în învăţătura ortodoxă. IX (1957). 75-81. prof. pp. BELU. magistr. Unitatea şi integritat ea creaţiei în scrierile Sfântului Apostol Pavel.. pp. LI (1999). nr. Antropologia şi căderea în păcat ABRUDAN. pp. nr. nr. 174-188. Nicolae Cabasila. BĂLAN. 1. Un capit ol de angelologie: creaţia. 139-149. Constantin. Vasile. pp. Anca. pp. pr. Despre învierea trupurilor şi natura lor după înviere. pp. 37-53. BODOGAE. nr.1.. 216-224. în viziunea origenistă. Tache. 122-136 . 3-4. 4. nr. mag istr. N. Angelologia MANOLACHE. cu referire speciala la Sf. PLĂMĂDEALĂ. pp. ierom. pr. VII (1955). FRUNZĂ. 14-37. nr. Remus. 264-270. nr. 145-151. pp. XXIX (1977). 9-10. Pronia dumnezeiască şi libertatea persoanei în gândirea lui Origen. ANGHELESCU. 1-2. PAVEL. Problema ecologică în lumina învăţăturii creşt . Aspecte ale Providenţei şi lucrării de mântuire în Cazania lui Varlaam. IX (19 57). pr. Principiul iconomiei din punct de vedere dogmatic. STĂNESCU. Dumitru. Mântuitorul Iisus Hristo s şi sfinţit îngeri după Epistola către coloseni a Sfântului Apostol Pavel. nr. pp. pp. magistr. Ion I. BRANIŞTE. XX IX (1977).. conf. I. Anca. 3-4. Dumitru. pp. pr. 1.6. nr. 497-506. nr. nr. 5-6. magistr.VII (1955).. 9-10. prof. prof. nr. Cunoaşterea lui Hristos în Duhul Sfânt. pp. pr. drd. drd. XLV (1993). X (19 58). Rolul îngerilor în iconomia mântuirii după Noul Testament. nr. MANOLACHE. STEREA. dr.VI1I (1 956). NĂSTASE. pp. Cunoaştere în dreapta credinţă. IDEM. 3-4. nr. Cunoaşterea lui Dumnezeu ACHIMESCU. pp. pp.7. XLI (1989). . drd. 396-406. X (1958). Trăsături umaniste în spiritualit atea bizantină. BIDIAN. 5-6.. 5-6. magistr. protos. magistr. Nicolae. nr. nr. Teodor. pr. Const. TOD ORAN. nr. pr. XLI (1989).. 1-2. Condiţiile colaborării raţiunii cu credinţa în opera Fericitului Augustin . 313-327. pr. 5-6. nr. Alex. XLIV (1992). drd. D ometie. Cunoaşterea ocu lta . 5-6. 3-4. pr. pp. nr. XXXIV (1982). Marin. Teodicee şi cosmologie la Sfântul Grigore de Nyssa. 910. X (1958). 1. nr . nr. nr. 1-2. 3-4. pp. XXX (1978). 216-221.. pr. lect. Antonie. 588-599. XXXV (1983). nr. ONIŞOR. 53-64.falsificare a cunoaşterii adevărului. GALERIU. natura şi căderea îngerilor. D. pp. 567584. 9-10. Ion I. Florin.3. pp. Gheorghe N. Concepţia antropologică a lui Clement Alexandrinul. pp. RĂDUCĂ. Aug. 368-385. pp. nr. IX (195 7). dr d. Gheorgh . 640-649. drd. Grigorie de Nissa. 3-4. Polemica antignostică p rivind crearea lumii.

Logosul în "P rotrepticul" lui Clement Alexandrinul. dr. Învăţătura despre "Fiul Omului" în Sfintele Evanghel ii. RĂMUREAN U. nr. nr. 249-263. nr. 1-2. XXIX (1987). XXV ( 1973). 7-8. 1. 1-2. XLV (1993). XLII (1990). BRIA. Ioan G. nr. nr. prof. XLI (1989). Origen despre Logos. Antropologia Vechiului Testament . BUZESCU. 532-545. 67-84. IDEM. chi p al lui Dumnezeu şi drepturile omului (traducere). nr. drd. 9-10. LI (1999). lisus Hristos în viaţa duhovnicească. pp. 1-2. X (1958). 5. 5-6. XXI V (1972). ierod. nr.. 30 de capete împotriva lui Sever de Antiohîa (traducere). nr. Ob servaţii asupra prosopopeei sufletului şi trupului atribuită lui Mihail Choniatul. XXIX (1977). XLIII (1991). drd. pp. drd. XLIV (1992). 1. Gheorghe. pr. lisus Hristos Dumnezeu Mântuitorul. Jurgen. 403-423. nr . pr. pr . diac. Logos şi Kyrios în "Stromatele " lui Clement Alexandrinul. XLI (1989). pp. 26-39. Învăţătura despre Întrupare la Fericitul Augustin. BUCEVSCHI. Ştefan. 3-53. drd. pp. pr. drd. pp. VII (1955). 4. Costache. protos. nr.. 5-6 . 78. pp. Hristologia. Concepţia despre om şi mântuire în Confesiunea Augustană. 218-230. 585-602. XXXI (1979). prof. N. 5-10. pr. STĂNILOAE. drd. drd. 1. pp. învăţătura despre suflet în cărţile Vechiului Testament. XXVIII (1976). 3-4. BUTNARU. dr. 544-561. COMAN. 3-4. XLIII (1991). pp. pp. nr. Leon Gh. 3-4.pp. lect.. Nestor. nr. ARION. drd. pp. Vasile. "Omul cel nou" în concepţia antropologică a Sfântului Apostol Pavel. pr. nr. prof. XLIX (1997). Hristologia (Dumn ezeu Mântuitorul) SFÂNTUL CHIRIL AL ALEXANDRIEI. Petr u.BUCHIU. nr. POP. Concepţia Sfântului Justin Martirul şi Filozoful despre suflet. STĂNESCU. 120-138. XXII (1970). Omul. pp. POPESCU. nr. 511519. XXIX (1977). Caracterul comunitar al chipului lui Dumnezeu în om. C. 523-534. CRISTESCU. 7-8. pp. B UCHIU. pp. Orest. 7-8. magis tr. pp. pr. 51-63. Jertfa Domnului în cărţile de ritual ale Bisericii. Omul nou şi umanitatea în Hristos prin lucrarea Duhu lui Sfânt. IDEM. 78. nr. Bisericii şi suflet în co mentariul său la Cântarea Cântărilor.. MARCU. Persoana şi invidivul . IDEM. Vladimir. pr. 48-71. pp. prof. Irineu. IDEM. Ion. 5-6. 9-10. Chip şi asemănar e (traducere). Ioan I. 9-10. pp. nr. pp. 96-107. asist. pr. Spirit umanist şi elemen te de antropologie în gândirea patristică. 12-46. Învăţătura Sfântului Grigorie de Nyssa desp re căderea omului şi păcatul originar.două entităţi diferite. nr. pp. Concepţia platonică despre suflet. pp. pp. BUZDUGAN. acad. VORNICESCU. 44-48. prof. III (1951). pp. 417-429. MOLTMANN. 165-173. XXXIX (198 7). 2. XLV (1993). XXXVI (19 84). drd. VII (1957). prof.8. 93 -110. Învăţătura Sfântului Grigorie de Nissa de spre "Chip şi asemănare". pr.. Concepţii hristologice în imnele neoprotestante privite din punct de vedere ortodox. 4. drd. Dumitru. magistr. Grigorie T. Consideraţii asupra armoniei primordiale şi asupra rolul ui sfinţeniei în restabilirea ei. prof. 632 -638. 7-8. nr. Chip şi asemănare în teologia romano-catolică şi în cea ortodoxă. nr. . 672-68 . magistr. pp. nr. Gh. nr. 20-37. 3. XVIII (1966). nr. VIII (1956). 41-59. LEONŢI U DE BIZANŢ. nr. Ioan. pp. 470-489. X (1958).. pp. Ştefan. Cristian. Nicolae. pp. BUDE. 27-44' SĂNDULESCU. 1 -2. 356-368. LOSSKY. 3-4. pp. pr. Despre Întruparea Unuia-Născut şi că Hristo s unul este şi domn după Scripturi (traducere). nr. SEMEN. nr. 388-400. XXV. pp. nr. nr.

XXIV (1972). 406-431. XXXVI (198 4). nr. 1-2. IDEM. nr. XXII (1970). IDEM. XXII (1970). ierod. pp. arhim . 267-283. XLI (1989). SANDU. pp. nr. pp. pr. SAVIN. 230-250. Faptul Răscumpărării în imnografut Bisericii Ortodoxe. 9-10. GHIUŞ. 516-527. Expl icarea la textul kenotic din Filipeni 2. p. 1-2. VIEZUIANU. nr. nr. GÂNDEA. XXIII (1971). Faptul Răscumpărării în ciclul întrupării. Învăţătura despre Recapitul area în Hristos în teologia ortodoxă. Sterea. pp. drd. nr. 512-528. CRĂCIUNAŞ. 546-555. 250-267. IDEM. drd. IDE M. Hristologia în lumina tradiţiei canonice a Bisericii Ortodoxe. nr. pp. MOLTMANN. nr. 9-10. Sebastian. IDEM. pp. nr. 55-72. pp. XLI (19 89). sărbătoarea luminii şi a bucuriei în Ortodoxie. DURĂ. IDEM. pp. GHEORGHESCU. XXIII (1971). XXIV (1972). Ioan. XXV (1 973). pp. pp. Nicolae V. XLVI (1994). Irineu. 687-700. La théologie de la Résurrection dans l'oeuvre de Saint Maxime le Confesseur. XXVI (1974). drd. XXIX (1977). . 3-4. 26-35. pp. 682-690. Origen despre Logos. pr. Faptul Răscumpărării în ciclul învierii. 5-10. Alexandru. 3-4. nr. pr.IDEM. nr. magistr. Faptul Răscumpărării în ciclul vieţii publice a Domnului. 75-81. 7 -8. 15-53. Ioan Gh. nr. XVI (1964). drd. pp. dr. 3-4. 575-585. XLV (1993). 1-3. NEAGU. Virgil. Benedict. pp. pp. 5-13. 26-43. IDEM. 7-25. XXII (1970). 159-167 . MOLDOVAN. 5-6. Dumitru. CHIŢESCU. JOIŢA. nr. Olivier. IDEM. Ilie. MIHOC. pp. Faptul Răscumpărării şi diavolul în imnografia Bisericii. nr. Chesarie. drd. 275-287. 49-70. XXXI (1979). nr. XIV (1962). C oborârea la iad a lui Iisus Hristos. 1. pp. prof. nr. 9-10. XXII (1970). Dumitru. nr. Mormântul gol (traducere). XXII (197 0). 5-6. Despre condacul Naşterii . 1-2. Iconomia şi roadele Învierii Domnului. Legătura interioa ră dintre moartea şi învierea Domnului. drd. 70-104. nr. VII (1938-1939). nr. IDEM. 493-514. 165-173. 649-685. 5-6. pp. nr. 7-8. 9-10. 910. Constantin. Întruparea Mântuitorului după cele trei confesiuni creştine. XXXIV (1982). Naşterea supranaturală a Domnului nostru Iisus Hristos. pp. XXIII (1971). 1-4. 7-8. 466-482. nr. nr. 692720. drd. prof. XXXIII (19 81). Sfântul Atanasie cel Mare despre Întruparea Logosului şi mântuire. H ristologia în teologia contemporană. nr. nr. Vasile. nr. p r. pr. pp. IDEM. nr. 349-359. pp. Poziţii protestante şi ortodoxe rece nte despre întrupare. REZUŞ. pr. MIRCEA. loan. pp. pp. Nîcolae. pp. pr. nr. STĂNILOAE. Mântuitorul lisus Hristos şi sfinţii îngeri după Epistola către Coloseni a Sfântului Apostol Pavel. 627-632. prof. 58. nr. IDEM. XXV 1973). pp. Ştefan . nr. Mântuitorul Iisus Hristos în lumina Sfintelor Evanghelii . Teologia Logosului la Sfântul Maxim Mărturisitoru l. 230250. Faptul Răscumpărării în ciclul Sfintelor Patimi. Hristologie şi iconologie în disputa din secolele VIII-IX. pr. 3-4. pp. 5-6. 3-4. Crucea lu i Hristos şi Sfânta Treime (traducere). XXII (1970). praf. ierom. nr. drd. pp.. nr . nr. pp. pp. pp. pp. 1-2. NICULCEA. XXIX (1977). nr. 211-223. VIII (1956). Vasilc M. nr. 5-13. acad. drd. drd. pp. 4-6. pp. 5-6. 1-2. Biserică şi suflet în comentariul său la Cântarea Cântărilor. Adrian. XXIII (1971). 666-673. Paştile . asist. Persoana Logosului Iisus Hristo s în lumina primelor patru secole patristice. Hristologia Sfântului Chirii al Alexandriei. Kenoza lui Hristos şi aspectul Kenotic al Bisericii. pp. COMAN. 33-45. 3-4. Lucian.. pr. XXVII (1975). XXXI (1979). Logos şi Theosis. Iisus Hristos în izvoarele antice profane. drd. 28-40. nr. "Fiul Omului" după Noul Testament. Logos şi Ethos. TURCESCU. 5-6. prof. XXXIV (1982). XX (1968). CLEMENT. 5-8. 7-8. Studii de hristologie în teologia românească. TACHE. 186-211. X (1958). 519-534. 115-140. MIHOC. 1-2. Teoria recapitulaţiunii la Sfântul Irineu. 9-10. pp. Hristologia Sfântului Ioan Damaschin (1300 de ani de la naşterea sa: 675-1975) XXVII (1975). XLVI (1 994). pr. Petru. pp. nr. XXVI (1975). Jürgen. pp. pr. 3-4. IDEM. CHILEA. 7-8.

arhid. nr. BRIA. nr. nr. XXV (1973). pp. Învăţătura despre har şi l ibertate în Pateric. Fericitul Augustin despre Sfântul Duh. CITIRGĂ. pp. 458-469. nr. 21-33. 3 70-384. Nicolae. Constantin I. Moartea şi învierea Mântuitorului lisus Hristos în lumina epistolelor pauline. pp. FARAMAT. ma gistr. Pronia d umnezeiască şi libertatea persoanei în gândirea tui Origen. XXXIV (1982). 4. POPESCU. drd. Mihail. 1 114. pp. n r. VI (1954). pp. Simeon Noul Teolog. pp. XXI (1969 . 1-2. pp. pp. 63 8648. SFÂNTUL GRIGORIE PALAMA. XXXV (1983). nr. XLI (1989). 7-8.. asist. . drd. 6. ENACHIE. 346-358. JOIŢA. COMAN. XVI 1964). pp.9. 5-6. XXXII (1980). VIII (1956). 4 pp. Kam al. Învăţătura despre sinergie la unii dintre Sfinţi i Părinţi şi în teologia ortodoxă mai nouă. VOICESCU. Lucrarea Sfântului Duh în opera Sfântului Simeon Noul Teolog. XXXII (1980). Despre predestinaţie. pr. 126-143. Har şi libertate BANU. CHIŢESCU. nr. pr. Ion. magistr Ion. Constantin. XXXV (1983). pp. pr. pp. pr. XVII (1965). VOICU. 5. X (1958). 1-2. Desp re Sfântul Duh împotriva pneumatomahilor macedonieni (traducere). pr. 5-6. Sfântul Duh în teologia interconfes ională. 7-8. nr. H arismele în viaţa Bisericii primare după Epistolele Sfântului Apostol Pavel. Lucrarea Sfântului Duh în Biserică. Sfântul Duh în spiritualitatea ortodoxă. Persoana şi lucrarea Sfântului D uh în scrierea "De Spiritu Sancto " a Sfântului Vasile cel Mare. Învăţătura despre Sf. 9-10. nr. 1. Voinţa şi libertatea în gândirea Sfântului Grigorie de Nyssa. pr. nr. pr. Ioan. nr. 5-6. 5-10. pp. dr. 3-4. Emanue l. XLI (1989). 5-20. drd. Simţirea tainică a prezenţei harului după Sf. XLV (1993). 81-94. ierom. 660-672. pp. 1-2. 1-2. Pnevmatologia (Dumnezeu Sfinţitorul) SFÂNTUL GRIGORIE DE NYSSA. 1-3. 399-438. X LVII (1995). magistr. nr. XXVI (1974). nr. nr. 44-57. Har şi libertate în învăţătura ortodoxă. Const. nr. drd. nr. BANU. 1-2.9. pp. pp. 470-486. RĂMUREANU. pp. 740746. nr. 46107. pp. pp. magistr. Harismele după Epistolele Sfântului Apostol Pavel. DINU. pr. Ioan. 7-8 . XXI X (1977). nr. XXXIV (1982). Vasile. nr. XXXIX (1987). 3-20. drd. Emanuel. XLV (1993). 2. Har şi libertate în învăţătura Sfântului Maxim Mărturisitorul. Mircea. 27-41. nr. 7-10. drd. XXXIX (1987). XXXI (1979). pp. POPA. 1. 406-418. Alexandru.. pp. 475-484. 130-137. Transfigurarea creştinului prin lucrarea ha rului Sfântului Duh. DRĂGUŞIN. 5-6. pp. RADUCA. pp. Duh la Sfântul Vasile cel Mare. GHEORGHE.IDEM. 5-6. 50-63. nr. nr. Simbolul constantinopolitan. 5164. drd. Teologia şi Duhul Sfânt la Sfinţii Trei Ier arhi. Sinodul al II-lea Ecumenic de la Constantin opol (381): Învăţătura despre Sfântul Duh şi Biserică. XLII (1990). pp. prof. NIŞCOVEANU. Natalia Mano ilescu. 18-27. Irineu loan.1. Mihai. prof. CORNIŢESCU. 5-6. 327-387. drd. 56. nr. pr. VOICU. nr. Hristologia cosmică după învăţătura Sfântului Maxim. 334-344. drd. Constantin. pp. 76-83. Vasile. Învăţătura Sfântului Ambrozie despre Sfântul Duh. dr. 7-8. Constantin. Valeriu. prof. nr. XLII (1990). dr. Naşterea Domnului în creaţia i mnografică a Sfântului Roman Melodul. IDEM. drd. prof. CHIRVASIE. XXXII (1980). drd. Cuvântul la pogorârea Duhului Sfânt (traducere). pp.

9-10. nr. L (198). drd. 1. VIII (1956). XXIII (1971). Vasile. pp. X (1958). MIRCEA. 1. pp. magistr. 9-10. Constantin.IDEM. ierom. 3-4. XIII ( 1961). 325-343. Petru. nr. nr. 3-4. Nicolae. Mariologia ALEXE. magistr. nr. BARONIAN. nr. LI (1999). 640-649. C. 9-10. 3-4. 103-115. 3-4. pr. pp. nr. pp. magistr. 1-2. pp. Mircea. Condiţiile colaborării raţiunii cu credinţa în opera Fericitului Augustin. pr. pp. Credinţa şi faptele bune. pr. pp. pp. 5-6. VIII (1956).2. 112-120.partea întâi). XXXI (1979). POPESCU. Erminia picturii bizantine şi arta creştină eclezială (teză de doctoral . Lucrarea harului în realizarea mântuirii subiective după cele trei mari confesiuni creştine. 1. nr. PÂRVU. pp. pp. Icoana în iconomia mântui rii. nr. 15-36. XLII (1990). Adrian. LI II (2001). 257-32 0. 554-566. 5-10. 9-10. Preacurata Maria. arhim.. pr. Do ctrina Bisericii Ortodoxe despre cultul sfinţilor. Cinstirea sfinţilor ca expresie a unităţii creştine. pp. drd. TURCU. Versiunile româneşti ale Erminiei . 610-620. RĂDUCĂ. nr. pp. 10-86. Aghiologia CHILEA. cond iţii ale mântuirii. VIZITIU. XLII (1990). SANDU. Maica Domnului (Mariologi a). prof. 661-676. nr 3-4. Sfintel e icoane ALEXANDRESCU. VII (1955). prof. 3-4. DUŢU. nr. 248-259. asist. Cuvânt la cin stita şi de viaţă-facătoarea Cruce (traducere). 150-165. pp. nr. Sf inţii în viaţa morală creştină. Credinţa deistă şi cea mântuitoare. ca obiect al cultului creştin-ortodox. Sfinţii la judecarea păcătoşilor. Izv oare ale iconografiei în scrierile Părinţilor Dionisie Areopagitul. PAVEL. XX (1969). XXX (1978). nr. pp. Sfinţii. Sfânta Fecioară Ma ria în opera omiletică a Cuviosului Andrei Criteanul şi a Sfântului Ioan Damaschin. XXXI I (1980). IDEM. 3 -96. nr. 3-4. 3-4. conf. magistr..11. pp. 3-4. XXXVI (1984). Scurt istoric al semnului Sfintei Cruci (traducere). dr. 567584. ierom.mărturii ale t radiţiei bizantine în pictura bisericească. nr. nr. Alex. 5-6. Voinţă şi libertate în concepţia lui Martin Luther şi punctul de vedere ortodox. Ioan. MLADIN. nr. Mihai Gh.13. Const. nr.9. IBIDEM. Gh. C redinţă şi cunoaştere în creştinism. Sebastian. 1-2. pr. 2. IDEM. Credinţa şi faptele bune REZUŞ. Ioan. prof. pp. pp. Temeiurile ortodoxe ale cultului Maicii Domnului. magist r. nr. B1DIAN. nr. 572-587. Zareh. Ştefan N. . XXXIII (1981).. pr. 9-10. 3-14. 9-10. 189218. nr. Aug. drd. drd. VIII (1956). VI (1954). Maica Domnului în colindele religioase româneşti. 672-679. 71-85. X XIII (1971). L (1998). pr. Teodor M. pr . Sabin. Gheorghe. 1.12. magistr. 181-192. pp. CHIALDA. pp. VERZAN. 1. prof. 9-10. Maxim Mărturisitorul şi Gherman Patriarhul. 495-511. Învăţătura despre Maica Domnului după Sfânta Scriptură. pp. VI (1954). 1-2. 3-25. O importantă menţiune despre cultul sfintelor icoane. C. 235-248. n r. 16-23. prof. pp. pp. III (1951). Sfânta Cruce SFÂNTUL GRIGORIE PALAMA. V (1953). MOLINILR.. 179-199. pp. 3-4. nr. pp. 4. Prefigurările crucii în Vechiul Testament şi semnificaţia lor în tradiţia culturală c eştină. pr. IORDĂCHESCU. nr. Nicolas. Temeiurile credinţe i religioase. nr.. LI (1999). pp. (partea a doua).10.

pr. prof. XXVII (1975). DANIEL. 22-38. drd. magistr. Introducere în ecle siologia ortodoxă. drd. D. XXIII (1971). drd. IDEM. nr. pp. nr. prof. pp. 695-705. pr. 74-85. 621672. . pp. XXV. pp. Simbolul ca anticipare şi temei al posibilităţii icoa nei. Dome tie. 316-323. 12. 444-452. Teologie şi Biseric a la Sfinţii Trei Ierarhi.. prof. nr. XX (1968). 230-242. nr. drd. pp. XXIX (1977). 1-2. nr. 5-6 . Ştefan C. 7-8. nr. Estetica teologică a icoanelor şi importanţa lor ecumenică (traducere). pp. arhim. D. nr. XXII (1970). Tensiunea dintre Scaunul papal şi Bisericile Romano-Catolice locale. STREZA. 298-307. nr. Eclesiologia pastor ală.. magistr. 3-170. Viorel. Vaier. nr. BUZESCU. cu specială privire la Epistola către Efeseni. 60-70. pr. 5 -6.. pp. pr.. Minai D. DRĂGULIN . p. pp.14. Sfânta Scriptură. STĂNILOAE. XIV (1962). Gh. asist. IDEM. nr. Învăţătura ortodoxă despre icoane.. nr. pp. nr. XXXIX (1987). XXVII (197 5). pp. pp. 7-8. Eclesiologia 1. pp. 402-418. Concepţia paulină despre Biserică. nr. prof. XXIX (1977). Origen despre Logos. 6. 1-2 . 1-4. IDEM. 669-682. VIII (1956). pr. pp. COMAN. Rene. pp. pp. 7-8. nr. temei. 395414. nr. Leon Gh. BEL. Teologia icoanelor. 165-173. THEODORU. nr. XXIII (1971). POPESCU. împărăţia lui Dumnezeu şi Biserica. diac. pp. XXXI (1979). pp. nr.BRANIŞTE. nr. pp. XXVII (1975). L (1998). 4 61 -477. XXXII (1980). Aspecte dogmatice ale disputei iconoclaste. XXXIV (1982). Aspecte ale Eclesiologiei la Sfinţii Trei Ierarhi. Esenienii şi Biserica primară. XXII (1970). 581-590. Ion. prof. nr. 9-10. VII (1957). IX (1957). loan G. Evanghelos D. BROS CĂREANU. dr. 546-561. ALEXE. pr. pp. 3-4. XXVI (1974). XLIV (1992). Eclesiologia comuniunii. Eclesiologia tratatelor areopagitice şi importanţa ei pentru ecumeni smul contemporan (teză de doctorat). BELU. BE JGU. 427-452. Teme dogmatice în pictura bisericii vechii episcopii a Geoagiului.. onstantin. nr. VII (1955 ). 1-4. prof. pp. N. Nic. ICHIM. 9-10. magistr. izvor şi reflectare în pictura bisericească. 1-4. Aspectul dogmatic al cultului icoanei la Sfântul Teodor Studitul. nr. Ioan I. IV (1952). 3-4. Sfântul Ioan Damaschin. Sibilele în viaţa religioasă a grecoromanilor. XXXI (1979)..14. prof. pp. apărător al cultului sfi ntelor icoane. XX (1968).. Eclesiologia Părinţilor Apostolici. 175-201. 3-4. pr. nr. Reprezentarea Sfintei Treimi în pictura bisericilor româneşti. IONIŢĂ. 115-128. Aspecte dogmatice ale unirii Bisericilor creştine (te ză de doctorat). 32-48. nr.1 Generalităţi ABRUDAN. prof. 7-8. 3-4. 134-148. Dumitru. Dumitru. XXIX (1977). N.. 15-53. XXVIII (1976). pp. pp. 9-10. 5-8. CHIŢESCU. Gheorghe. Ene. p p. 368-381. 54-300. pr. 539-553. nr. Rolul comunităţii în însuşirea mântuirii subiective. trinitate şi ecleziologie în "Pedagogul" lui Clement Alexandrinul. Icoanele în istoria artei bisericeşti şi a cultului creştin ortodox. 7-10. XVII (1965). 5-6. 5-6. Mihail. nr. 422-436. nr. IDEM. 742-750. pp. Mântuirea şt sensul ei comunitar în scrierile profetice ale Vechiului Testament. ARION. pp. C. 9-10.. pp. pr. IDEM. drd. 343-354. pr. Bise rică şi suflet în comentariul său la Cântarea Cântărilor. 1-2. 1-2. R ADU. VERZAN. nr. XXXI (1979). Hristologie şi iconologie în disputa din secolele VIII-IX. 9-10. nr. 35-41. 1. XII (1971). 1-2. nr. Biserică şi Euharistie. drd. 707-717. 7-10. BRIA. pp. C instirea sfintelor icoane în primele trei secole. MANOLACIIE. pr. Logos.. IDEM. IDEM. pp. în literatura şi în iconografia creştină. nr. RĂMUREANU. Sabin. drd. 3-4. pp.

Lucrarea Sfântului Duh în Biserică. 638-645. Vasile M. nr. XVII (1965). Viziuni de spre Biserică: gândirea teologică rusă în timpurile moderne (traducere). . MARCU. nr. nr. IOAN. pp. 5-6. pp. 1-2. 325-625. 1. Sobornicitatea Bisericii. pp. drd. 9-10. Teodor M. nr. XXlX (1977). ŞURUBARU. MEYENDORFF.. pr. Învăţătura paulină despre Biserică. 150-168. IDEM. prof. pp. John. 638648. 296-304 . Identitate şi înnoire în Bi serică şi în teologie. 49-68. D. Ecleziologia Noului Testament. Ilie. 1. drd. mag istr. POGAN. Mar in I. prof. 7-10. 9-10. 7-10. Însuşirile Bisericii ABRUDAN. prof. XXX (1978). XX (1968). 9-10. Grigorie. Mihai. XX (1968). pp.ENACHE. 90-1 03. pp. 7-8. 5-6. Conce pţia despre Biserică în opera Sfântului Ciprian. FER. nr. nr. 1-2. Ştefan. XXXIII (1981). Veniamin. Aspectul teandric al B isericii. 9-10. pp. XXVII (1975). drd. nr. 5-6. XXX (1978). nr. pp. 23-79. nr. Kenoza lui Hristos şi aspectul Kenotic al Biseric ii. pp. Sfânta Treime şi sobornicitatea Bisericii. GRIGORAŞ. nr. 738. XII (1970). pr. Ion . 295-315. Atitudinea Sfântului Ciprian faţă de problema unităţii Bisericii şi actualitatea ei. D. Costache. drd. I (1930). pp. pp. CHITESCU. conf.. 7-8.. 534-546. pr. 143-150. XIII (1971). pp. 732-737. Constantin. nr. KLEIN. drd. nr..14. 220-232. şi nr. Bisericile locale şi Biserica univer sală. Vasile. Dorel. pp. drd. SAVA. 3-4. 5-10. 398-407. Tratativele de la 1337-1339. XXV (1973). 531563. XX (1969). 9-10.3. pr. Sentinţa de excomunicare de la 16 iulie 1054. 706 -722. XXXIII (1981). pp. 64-74. 3-4. 210-220. nr. XXXI (1979). 565-575. 1-2. nr. 26-43. pp. XLIII (1991). 3-4. pp. pp. XII (1960). episcop Antonie . IDEM. STĂNULEŢ. 301-315. 3. POPESCU. XXXI (1979). 520-534. 684-695. Nicolae. Probleme de eclesiologie. pp. prof. predicator al unităţii creştine. MOLTMANN. Contribuţii la istoria înce rcărilor de unire a Bisericilor. nr. prof. Poziţia Bisericii Ortodoxe în problema dialogului şi a interco muniunii în Biserica Romano-Catolică. 76-93. Din aspectu l sacramental al Bisericii. pr. Sfântul Ioan Gură de Aur. 3-4. Nicolae. Alexandru. 3-4. 1-2. IDEM. MOLDOVAN. pp. nr. Biserica slujitoare în Sfânta Scriptură. 267-284. MICLE. 2. pp. 1-4. drd. 7-8. 522-533. nr. ierom. 732-7 46. pr. Zece teze despre catolicitate şi etnicitate. nr. Aspectul hristologic şi cel pnevmatologic al Bisericii după Sfântul Ioan Gură de Aur. L (1998). pp. STAN. Însuşirile şi limitele B isericii. nr. drd. Dumitru.14. pp. pp. Unitatea în Hristos şi unitatea în Biser ică. pp. 2 (versiunea latină). nr. STĂNILOAE. 705-714. monahul C . PLĂMĂDEALĂ. VII (1955).. ALEXE. JOIŢA. Semnificaţia ecleziologică a Sfintei E uharistii. 1 (vers iunea greacă). HRISTOV. nr. pr. Aurel. 182-204. pp. nr. pp. 7-8. BUZDUGAN. Ideea de sinoda litate şi prioritate apostolică în Noul Testament. Christoph.742. XXIV (1972). pp. pp. XXXII ( 1980). XXVI (1974). pp. XXIV (1972). pr. Măreţia lui Dumnezeu şi Misiunea Bisericii (traducere). II (1931). Jürgen. XXVIII (1976). Relaţia dintre Hristos şi Duhul Sfânt în viaţa Bisericii. nr. 233-249. 5-6. drd. nr. XXIV (1972). nr. în Tradiţie şi în teologia contemporană (teză de d at). S inteză eclesiologică. NEAGU. XX (1969). prof. pr. STĂNILOAE. Unitate a dogmatică a Bisericii după învăţătura Fericitului Augustin. 9-10. Aspecte actuale în ecleziologia ortodoxă şi cea romano-cato lică. nr. 12. XVIII (1966).. Noţiunea de Biserică după Sfântul Ioan Gură de Aur. Vasile. pr. pr. pr. respectiv 35-46. drd. nr. magistr. VII (1955). Fiinţa Bisericii JOIŢA. VI (1954). nr. prof. nr. pp. Liviu. drd. Alexandru. nr. asist. nr. MIHOC. 5-8. drd. pp.

L. nr. 483-497. 5-6. 324-336. IDEM. 7-8. CIT IRIGĂ. Liviu.. pp. Ştefan. pp. STEREA. Ierarhia bisericească după Epistolele Sfântului Apostol Pavel. Gh. Slujirea preoţească după Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie. Kamal. 343-354. VOICU. Sobornicitatea Bisericii în epist olele pauline. pp. Nicolae. Ioan G. pro f. pr. 9-10. nr. drd. 717-725. pr. 92105. MIRCEA. XXVIII (1976). nr. IX (1957). 207-219. Succesiunea apostolică. pp. Dumitru. 3-4. 3-6. nr. XVI (1964) . XXVI (1974). magistr. Acte de autoritate imperială în sprijinul primatului papal în secolel e IV-V. 5-6. 305-323. r. pp. pp. 29-39. pp. nr. † Nestor. COMAN. 1-2. nr. 541-555. Cârmuir ea Bisericii în epoca apostolică. 7-8. Ioan. nr. pp. Sfântul Ioan Gură de Aur şi unitatea Bisericii. nr. 3-4. pp. drd. Constantin. XXIX (1977).14. nr. prof. ICHIM. nr. drd. pp. Temeiurile dogmatice ale rugăciunilor pen tru cei morţi. ALEXE. CIUDIN. 506-520. I (1949). pp. Nicolae. XX (1969). prof. 5-6. pr. Problema rapo rtului dintre Biserica locală şi Biserica universală implicaţii ecumenice. nr. Problema celibatului pre oţesc în Biserica Romano-Catolică. nr. pp. Temeiurile dogmatice ale unităţii creştine. Al. Preoţia împărătească sau duhovnicească. 9-10. 7-8. Organizarea sinodală a Bisericii Ortodoxe în paralelă cu cezaropapismul ca tolic. pr. 1 -2. XXV (1973). pr. XXI I (1970). drd. YESHANEW. 198217. XXX (197 8). XIV (1962). pp. nr. 309-318. 497-506. prof. 9-10. drd. 3-4. XXXIX (1987). CÂNDEA. nr. nr. prof. pp. pr. 5-6. II (1950). Sacerdoţiul în teologia reformată contemporană şi învăţătura ortodoxă reoţie. 5-15. 587-603. KLOSTERMANN. 1. XIII (1971). 5. pr. XXXIV (1982).. FARAHAT. XLIII (1991). Ferdinand. Spiridon. pp. pp. nr. pp. STĂNILOAE. pr. 1-2. GALERIU. VII (1955). Sfinţii Apostoli şi episcopii. Dumitru I. 57-73. XXXVI (1984). Vasile. dr. Principiul sinodalităţii în viaţa Bisericii Ortodoxe Române. drd. 1-2. 92-105. 93-102. TÂMAŞ. pp. nr. pp. nr. GHE ORGHE. 190-197. pr. 1-2. magi str. 232-245. XX V (1973). Preoţie şi slujire în cărţile profetice ale Vechiului Testament. conf. Temeiuri biblice şi patristice ale ierarhiei. nr. 5-6. STAN. asist.. 5-10. Ovidiu. diac. 582-598. pp. Rolul comunităţii în însuşirea mântuirii subiective. VII (1955). IDEM. Sinodali tatea în lucrarea Sfinţilor Apostoli. prof . pp. pp. Sensul preoţiei la Sfinţii Părinţi. 3-6. nr. Sensul preoţiei la Sfinţii Părinţi. nr. pr. Rugăciunea pentru alţii şi sobornicitatea Bisericii. 72-81. Constantin. XX III (1971). pp. IDEM. XXIII (1971).. XXX (1978). VII (1955). pp. 704-713. 90-105. Actualitate a gândirii Sfinţilor Trei Ierarhi despre preoţie. 327-346. nr. pr. nr. Arhieria Mântu itorului Hristos şi preoţia sacramentală. pp. 336352. Rolul credincioşilor în Biserică după Conciliul al II-lea Vatican. 5-6. 183-216. TUDOR. pp. 5-6. II (1950). nr. pr. 9-10. pp. GAFTON. pp. 9-10. VORNICESCU-SEVERINEANU.. Haddis. Sabin. B EJGU. nr. 7-8. prof. drd. 9-10. Dumitru. drd. pr of. nr.STAN. XXII (1970). . drd. nr. nr.4. nr.. XXV (1983). Tache. Alexandru. XXXI (1979). pp. 490-503. pr. pr. Fericitul Augustin. Gh. 1-2. VERZAN. pr. magistr. BURTAN. predicator al un ităţii Bisericii. Autoritatea Bisericii. drd. Const. pr. II (1950). Me mbrii Bisericii ALEXA. Sebastian. "Despre unitatea Bisericii" a Sf. pr. 739-762. XXIX (1977). nr. pp. Ciprian al Cartaginei şi importanţa ei misionară actuală. N. 606-616. Lucian. GĂINĂ. ŞEBU. Natura sinodicităţii.

T eodor M. "De Mysteriis" (traducere). nr. pp.. ONIŞOR.. nr. pp. magistr. pp. XX XII (1980). XLIII ( 1991). PĂDUREANU. pr. 1. XLIII (1991). nr. 5-6. (1949). Preoţia ierarhică sacramentală în primele Biserici întemeiate în lumea păgână (I). XVII (1965). Di n aspectul sacramental al Bisericii. I (1930). XXXIII (1981). Christoph. IDEM. CHIŢESCU. prof. 165-179. drd. pp. pp. pp. Temeiurile teologice ale ierarhiei şi al e sinodali-tăţii ei. Ioan. 2. drd. IDEM. 11-26. pr. Preoţia ierarhică sacramentală în primele Biserici întemeiate în lumea păgân ). Rcmus. nr. 1-2. Sfintele Taine 1. nr. L. pp.15. drd. 293-329. prof. dr. pr. ZĂVOIANU.1. Episcopul (I). Constantin. nr. drd. diac. IDEM. 5-6. 7-8. L (1998). XLIII (1993). 7-10. 9-10. 531563. 3-4. 578-591. pp. arhid. pr. III (1932). pp. pp. STĂNILOAE. Sfintele Taine după catehezele Sfântului Chiril al Ierusalimului. 66-73. Ioan E. 9-10.MĂLIN. drd. Arhiepiscopii. 49-106. nr. Generalităţi SFÂNTUL AMBROZIE AL MILANULUI. XXII (1970). pp.15. XXXII (1 980).. . 713-738. XI (1959). B ANU. Ion. N. nr. Gheo rghe. nr. pr. Vaticanul cetate zidită pe nisip . 7-10. Tainele în Confesiunea augustană. nr. nr. Propovăd uirea Cuvântului şi Sfintele Taine în lucrarea de mântuire (teză de doctorat). magistr. 3-51. 3. pp.izvorul şi puterea preoţiei sacramentale. pp. Importanţa sfintelor taine în creştinarea noastră în Hristos. Sfintele Taine. 5-6. 3-4. 1. Preoţia în l umina cuvântării Sfântului Apostol Pavel către preoţii din Efes (Fapte 20. pr. Nicolae. Alexandra. SAVA. 7-8. 9-10. drd. VERZAN. DURA. 140-211. 22-34.Min ciuna papalităţii în primele trei veacuri. XXXIV (1982). Preoţia Mântuitorului . CORNIŢESCU.. n r. XXXII (1980). pp. IV (1952). I (1949). pp. 17-35). XIV (1962). pp.. dr. XVIII (1966). prof. XXXII (1980). pp. Corneliu. prof. n r.40-50. pp. 5-6. vol. prof. Viaţa sacramentală a Bisericii în "Faptele Apostolilor ". Preoţia ierarhică sacramentală în epoca postapostolică (I). Sfintele Tain e în viaţa Bisericii. Cler şi po por în primele trei secole. nr. TUDOR. pr. nr. nr. nr. prof. XLVIII (1996). STAN. pp. 5 pp. 3-4. nr. XLIII (1991). dr. Sfintele Taine în Mărturisirea Ortodoxă a lui Petru Movilă. pp. 598-633. pr. 305-323. SFÂNTUL GRIGORIE PALAMA. XXVIII (1 976). 1-2. nr. 3-45. prof. XLII (1990). prof. Minai. Învăţătura despre ierarhia bisericească l a Dionisie PseudoAreopagitul. Particularităţi şi convergenţe în Mărturisi rea Ortodoxă a lui Petru Movilă şi în Confessio Augustana privitor la Sfintele Taine. nr. Emanuel. KLEIN. pr. 514-534. 636-651. STĂNCULESCU. 107-123. nr. 3-4. N. NICULCEA. nr. pp. Preoţia ierarhi că sacramentală la sfârşitul epocii apostolice. 683-695. nr. IDEM. nr. Alex. dr. pp. pp. 4584. Dumitru. XLI (19 89). pr. Dumitru. pr. 4. 5-6. 9-10. pp. POPESCU. Sfântul Ciprian nu recunoaşte Episcopului Romei prerogativa prima tului jurisdicţional. Preoţia ierarhică sacramentală la sfârşitul epocii apostolice. 172-195. RADU. D. pp. prof. Preoţia ierarhică sacramentală în epoca postapostolică (II). IDEM. pr. STĂNILOAE. nr. 3-287. 7-1 0. 2. pp. IDEM. Succesiunea apostolică. XLIII (1991). GEORGESCU. 53-102. Implicaţiile sacramentale ale relaţiilor trini tate.. BRIA. Sabin. 3. Liviu. Omilie despre Sfintele şi înfricoşătoarele lui Hristos Taine (traducere). pp. FLOCA. dr. nr. 428-443. Despre Sfintele Taine. nr. 286-303. pp. nr. Primii didascăli creştini. dr. 707714. 3. pp. XLIX (1 997). 190-210. XXX (1978). 7-10. nr. 7-8. 714-719. 720-728. 3-50. Adrian. VII (1955). XLI (1989). Episcopul (II).

BRIA. XLII (1990). Rânduielile Bisericii Etiopiene privitoare la slujba Bote zului. 7-8. 1-2. nr. TARAZI. 1-2 pp. prof. pp. pp. 3. JURCA. XI (1959). 7-8. Ion. drd. pp. Sebastian. Marc el Alex. nr. pp. pp. nr. IX (1957). pr. Explicarea Botezului în "Cateh ezele baptismale" ale Sfântului Ioan Gură de Aur. nr. 1 . pp.1982). Mirungerea SABĂU. prof. 5-6. 417-428. 99-104. n r. V (1953). XXVI (1974). prof. 528-543. diac. CARAZA. 5-6. pp. XI (1 959). Gheorghe.. Semnificaţiile şi rolul Botezului în viaţa creşti nă după Noul Testament. 527-542. BUCEVSCHI. 230-242. 25-38. STĂNILOAE. JOIŢA. 358-370. diac. . 695-711. drd.. nr. pp. Rânduiala şi explicarea Botezului şi a Mirungerii după Arhiepiscopul Simeon al Tes alonicului. 46-61 . drd. Expunere catehetică a Sfintelor Taine: Botezul şi Mirungerea. prof. SAUCA. nr. nr. drd. pp. prof. iertare. XXXV (1983).. 3-4. 140-161. 9-10. drd. nr. Sfânta Împărtăşani e în spiritualitatea creştină. nr. Sfintele Taine. Expunere catehetică a Sfintelor Taine: Botezul şi Mirungerea. p p. Gheorghe. pp. 737-741. pp. Euharistie. Evlavia euharistică după Sfântul Ioan Gu ră de Aur. nr. pp. 332. Vaier. Euharistie. 21-39. Sfintele Taine şi faptele bune în mântuire. SABĂU. Legătura între Euharistie şi iubirea creştină. 509-527.TURCU. Omiliile baptizm ale ale Sfântului Maxim de Turin. XXV (1 973). Aspectul comunitar al dumnezeeştii Euharistii. a Mirungerii şi a împărtăşirii. Alexandru. nr. II (1950). pr. Orest. TILEA.XXXIV (1972). XX (1968). pr. XXXIV (1982) .5.15. Ion. Deasă ori rară împărtăşire?.15. 131-138. XXII (1970). drd.taină a iubirii jertfelnice. pr. POPA. prof. Eroare. nr. Ion. CHILEA. 7-8. XI (1959). drd.2 Botezul BRANIŞTE.. 4. prof. 632-648. N. XXXIV (1982). VINTILESCU. 314-331. 1. 490-503. POGAN. nr. 7-8. 1-2. Despre Sfânta Taină a Mărturisi rii. 1. nr. magistr. nr. Ion. pp. Preoţia CITIRIGĂ. XXVII (1975). pr. drd. pp. pp. 5-6 . Lucrarea Sfânt ului Duh în Taina Pocăinţei după Sfântul Simeon Noul Teolog. pr. Ene. 1-2. pr. 1. drd. Taina Mărturisirii. pp. Ministeriu" (Lima . Sfânta taină a Euharistiei . nr. pr. XXXII (1980). nr. drd.. VASILESCU. Constantin-Eugen. 9-10. 7-8. Nicodim. Consideraţii ortodoxe asupra documentu lui ecumenic "Botez. 1. Spovedania BALCA. S orin. Emilian. XXXV (1983). pp. Sacerdoţiul în teologia reformată contemporană şi învăţă doxă despre Preoţie. drd. pp. Euharistia BEL. La doctrine eucharistique de Saint Cyrille d'Alexandrie. 7-8. SAUCA. Dorel. drd. KIRKOS. 9-10. 527-542. 5. 358-370. păcat. Etapele psihologice ale Mărturisirii. XVII ( 1965). 5-6. pp. drd.. 12. Relaţi a dintre botez şi înviere în viaţa credinciosului după Epistola către Romani. pp. pr. 364-383. Ministeriu" (Lima -1982). 37-49. pp. nr.15. pp. Semnificaţia ecleziologică a Sfintei Euharistii. prof. Dumitru. 1-2. nr. 382-406.15. Gârma Wolde. 1 -2. diac. XXXVIII (1986). VIEZUIANU.3. VII (19 55). 5-6. XXVI (1974). nr. SIMA. 534546. D. I. 3-4. drd. drd. Consideraţii ortodoxe asupra documentului ecumenic "Botez. nr. pp. 60-65. XXXIV (1982). nr. Vasile. I. 7-8. Biserică şi euharistie. nr. XXXV (1983). nr. Petre. XXVIII (1976). PETCU. nr. Marcel Alex. 103114. XXIV (1972). drd. pp.

Concepţia despre om şi mântuire în Confesiunea Augustană. pr. STĂNILOAE. nr. 7-8. Mântuirea şi sensul ei comunitar în scrierile profetice ale Vechiului Testament. Constantin. VIII (19 6). Ştefan. pr. 7-8. 23 5-248. XXIX (1977). 245-256. STOINA. 328-341. Preoţia împărătească sau duhovnicească. nr.. pp. pr. pr. Vasile. 1.7. Învăţătura Sfântului Atanasie cel Mare despre mântuire. 3-4. prof. MIRCEA. nr. Condiţiile însuşirii mântuirii. BRIA. prof.nr. 1. 3-4.. pp. XXXVI (1984) . 5-6. 1. 7-8. Îndreptare şi îndumnezeire în Cartea Psalmilor. Ioan. pr. pr. nr. II (1950). S imion. Liviu.17. BUCHIU. Logos şi theosis. pr. drd. Ştefan N. Certitudinea mântuirii. 5-6. prof. Teodor. pp. pp. drd. Ioan G. nr. Toader. VIEZUIANU. pp. 4. 3-4. RADU. MIRCEA. 484-500. JOIŢA. 1-2. nr. pr. I V (1952).. 346-358. 5-6. pp. XXIX (1977). pp. 35-41. 5-6. 506-516. 219-230. XXXIV (1982). pp. magistr. drd. pr. III (1951). drd. IDEM. nr. 461-471. 222-231. Dumitru. Ioan. COMAN. XXXIV (1982). Tache. pr. MOLDOVAN. Sensul şi ţinta istoriei (traducere). nr. 390-407. pr. nr. drd. Învăţătura ortodoxă şi catolică despre mântuirea subiectivă. drd. TODORAN. 5-6. Dumitru Gh. Îndreptarea după epistolele pauline şi du pă epistola Sfântului Iacob. nr. XLI (1989). lerurgiile DURA. 1-2. nr . pp. REMETE. 3-11. d rd. nr. XXV (1973). asist . pp. magistr Gheorghe N. 157-174. 81-89. 615-630. 155-166. pp. pr. D. XXVII (1975). 3-6. Desăvârşirea creştină după Simeon Noul Teolog. Lucrarea harului în realizarea mântuir ii subiective după cele trei mari confesiuni creştine. drd. prof. XXXVII (1985). 410-420. pp. pp. 5-6. Ion.15. nr. Lucrarea Bisericii pentru sfinţirea firii înconjurătoare. 14-27. drd. Nicolae. XII (1960). POPESCU. XXV (1973). 1-2. XXIII (1971). nr. Constantin . nr. VI (1954). 368-385. DAN. pr. pp. 5-6. 1-2. Sfinţenia şi răspunderile preoţiei. nr. XXXVI (1984). 1. nr. BĂLAN. 188-207. XXXIX (1987). Aspec te ale doctrinei soteriologice a Sfântului Atanasie cel Mare. 388-400. pp. XXVII (1975). XX . pp. pp. . 546 -555. Mântuirea obiectivă privită interconfesional. pp. XII (1960). XXV (1973). pp. pp. Transfigurarea creştinului prin lucrarea harul ui Sfântului Duh. pp. drd. Răscumpărarea în Noul Testament după învăţătura Sfinţilor Părinţi. pp. nr. G.. pp. nr. SIMA. CITIRIGĂ. 3-4. Mântuirea obiectivă după epistolele Sfântului Apostol Pavel. 483-497. 7-8. 5-6. Despre învierea trupurilor şi natura lor după înviere. DANIEL. nr. 7-8. nr.18. STEREA. Dumitru. Îndumnezeirea omului după învăţătura Sfântului Atanasie cel Mare. nr. Cununia GALERIU. 24-45. 2. Vederea lui Dumnezeu în Noul Testament şi teofaniile esenienilor. Aspectul ontologic al răscumpărării.. Alexandru. 1-20. pr. XLII (1990).16. Taina nunţii. 101-112. 3. Ioan. nr. pp. pp. 34.COMAN. magistr. 5-8. pr. nr. nr. drd. LII (2000). Eshatologia AR SENIEV Nicolae. Soteriologia ABRUDAN. prof. SANDU. după Patriarhul Serghie al Moscovei. Chipul preotului după Sfânta Scriptură şi Sfinţii Părinţi. pp. prof. 3-4. IX (1957). pp. 9-10. Ilie. în slamism şi creştinism. Mântuirea ca unire finală şi eternă a fiinţei în absolut. 357-385. XLI (1989). Nicolae. dr. XXIII (1 971). Condiţiile mântuirii. pp. Gheorghe. nr. CHIŢESCU.. nr.

nr. 1-2. prof. X (1958). nr.1. I (1949). Valoarea morală creştină a dumneze ieştii Euharistii. BARRINGER. Revelaţie şi eshatologie. XLV (1993). nr. 3 28-342. 511519. 71-82. Marin M. IDEM. Ştefan C. 325-346. pp. pp. 3-4. II (1950).VII . pr. pp. IDEM. BUCEVSCHI. pp. COSMA. PLĂMĂDEALĂ. XI (1959). drd. Inimă curată. COSTEA. Datoriile individului faţă de col ectivitate după concepţia creştină. 30-53. dr. Al. pr. Dumitru. IDEM.. Dumitru. 1-2. nr. Nicolae. II (1930). Teologie Morală şi Bioe tică 2. nr. 5-6. XXXII (1980). Prietenia după Sfânta Scriptură. nr. pr. X (1958). XIII (1961). Ştefan. pr. Gh. Sorin. 5-6. nr. Spiritualitate pentru timpul nos tru. nr. magistr. pp. pp.. 51-67. magistr. La doctrine orthodoxe sur le paradis et l'enfer. magis tr. pp. Mihai. XXV (1973). pp. nr. Adevăr şi trăire religioasă. 115-131. magistr. prof. Eshatologia în concepţia lui Origen. nr. Consideraţii critice a supra eticei materialismului economic. nr. pp. Sensul bucuriei în viaţa creştină. BIDIAN. Vasile cel Mare. Gh. 3-24. pr. prof. 5-6. 216-253. pr. Ion. 133-177. 3-4. nr.255-271. Ioan. Sebastian. pp. IONESCU. pp. drd.. XIII (1961). pp. IDEM. BELU. pp. ILOAIE. drd. II (1 957). XIV (1962). Generalităţi ALEXE. Idealul moral-creştin şi aspectul său social. Filaret. XX (1968). IDEM. XXV (1973). Concepţia eshatologică a Fericitului Aug ustin în "De civitate Dei". 9-10. diac. 352-360. DAMIAN. 5-6. pp. Thomas. Educaţia teologică şi modernitatea (traducere). 68-86. pp. SĂNDULESCU. nr. BEJGU. BRIA. nr. magistr. nr. 3-4. n r. prof. dr. nr. 463-474. 3-4. 7-8. nr. 221240. diac. 4-6. 91-100. dr. Venirea a doua a Domnului. Despre unele trăsături esenţiale ale sufletului frumo s. 1-2. nr. 7-8. pp. XLIV (1992).BRANIŞTE. Iisus Hristos în viaţa duhovnicească. pp. pp. Bogăţia -piedică în calea mântuirii. HOPKO. VASILESCU. 500-515. IV (1952). 2. IBIDEM. nr. 334-350. diac. prof. Teodor. XVI (1964). 489-503. 46-57. pr. n r. pr.. Misiunea moralizatoare a Bisericii. 5-6. 673-681. DRĂGULIN. 9-10. XLVI (1994). prof. pp. magistr. Criteriile moralităţii creştine. Temeiurile doctrinale ale optimismului creştin. III (193 2). IX (19 57). Ioan G. A tonie. nr.. 361-370. pp.. 77-99. NICOLAESCU. RĂDULESCU. nr. 2. pp. pp. CHILEA. pp. Şerban. 114-125. 1-2. Nic. XXXVI (1984). Originea şi aspectele milenarismului din punct de vedere dogmatic în pri mele două veacuri creştine. pr. pp. 558-576. XLVI (1994). XVI (1964). IDEM. pp. 7-8. 3-4. prof. Idei morale şi social e în comentariul la Psalmi al Sf. pp. nr. Gh. 1-2. XV (1963). IX (1957). XVIII (1966). vol. 2. 1. Eshatologia ortod oxă în comparaţie cu cea romano-catolică. 1-2. nr. IV (1 952). nr. pp. p p. nr. diac. 7-8. IV (1952). BALCA. prof. nr. Raportul dintre spiritualitate şi moralitate în concepţia ortodoxă. drd. Împărăţia de o mie de ani. GEORGESCU. 78. pp. XXIV (1972). 3-4. . nr. Gh. IDEM. pp.. Ascetica şi mistica în teologia Părintelui Stăni loae. dr. COMAN. pp. Sensul suferinţei în creştinism. prof. Biserica şi Liturghi a. Idei moral-s ociale în proverbele românilor. pr. XXIX (1977) . nr.-Augustin. 223-235. 7-8. 5-6. nr. 212-245. pp. pp. 112-123. BUTNARIU. Primele tre i manuale de Teologie morală ortodoxă apărute în limba română. magistr. 506-517. 7-8. PETRUŢĂ. 4-6. N. magist r. pr. 7-8. 12-23. 155-176. 632-648. nr. Ironia biblică şt morala ironiei. Viaţa creştină după bărbaţii apostolici.VII (1955). nr. 440453. 9-10. Orest. Robert.. I (1929). pr. 381-390. magistr. Judecata universală după Noul Testament. pp.

XL (1988). XXV (1973). IDEM. Caracterul religios-moral al Fericirilor. Problema ecologică în lumina învăţăturii creştine. arhim. Nicolae N. XXXIV ( 1982). Emanoil. VI (1954). magistr. pp. 5-6. 1. Preocupări actuale în domeniul teologiei morale creştine. 7-8. pp. Probleme de învăţătură şi viaţă creştină în comentariul Sfântului Ioan Gură isoarea paulină către Filipeni. PRELIPCEANU. nr. 1-2. nr. pp. L'église orthodoxe orientale et la vie sp irituelle interieure. diac. nr. nr. pp. nr. 3-23. nr. 78-100. 592-602. 50-70. nr. XXXIII (1981). 59-72. 9-10. 3-4. nr. dr. Nacu. IDEM. IDEM. Bioetica . IDEM. IDEM. 3-4. XXVII (197 5). pp. Valoarea frumosului în viaţa creştină. nr. 1-2. pp. 65-103. magistr. RĂDUCĂ. prof. Ioan. 387408. prof. 414-4 29. pp. IDEM. M LADIN. Iisus Hristos în viaţa morală a credincioşilor. Ro lul pocăinţei pentru promovarea moralităţii credinciosului. NĂSTASE. IDEM. 3-4. PAPUC. STOI NA. nr. XX (1975). pr. nr. XLV (1993). 353-367. pp. XVIII (1966). Gheorghe. IDEM. LII (2000). Probleme de morală c reştină în preocupările teologilor ortodocşi români. pp. 673-691. Morala or todoxă faţă cu celelalte morale confesionale. Viaţa creştină după Epistolele Sfântului Apostol Pavel. Vasile. 173-188. pr . XXXVII (1985). pp. 89-96. nr. 9-10.IDEM. Liviu.. "Dreptatea" la popoarele Antichităţii. II (1 957).. 9-10. A. 113-127. Ţeluri morale în predicile despre pocăinţă ale Sfântului Ioan Gură de Aur. pr. nr. prof. pp. pp. I DEM. pp. prof. XII (1960). nr. . nr. XLVI (1994). Gheorghe. pp. IDEM. RADU. 9 -10. XIV (1962). Constantin C. Rolul formativ al Bisericii. 7-8. Grija Bise ricii faţă de mediul ambiant. nr. 7-8. 605-625. Spiritualitate şi slujire la Sfinţii Trei Ierarhi. MIRON. Morala creştină şi etica filosofică. magistr. magistr. XXXIII (1981). drd. nr. familia şi morala creştină. nr.-Marcel. 1. drd. XLII (1990). Temeiurile şi rostul ascultării în v iaţa morală a creştinului. 183-190. pp.. pr.VIII (1940). 708-712. nr. Sfântul Apostol Pavel despre modelul de vieţuire creştinească. XXXVIII (1986). 1-3. pr. Sfinţen ie şi slujire în viaţa creştină. XV (196 3). Dreptatea lui Dumnezeu. IDEM. pp. 51-70. XVIII (1966). XLIV (1992). nr. XXXIII (1981). pp. XLII (1990). 131-140. pp. pp. nr. l. drd. 156-165. Traian. Aspectul moral al cultului divin ortodox. LIII (2001). Dumitru. 1-2. SABĂU.. nr. pp. Alex. 343376. III (1932).. lect. 3-62. pp. Er oismul în lumina moralei creştine (I). nr. 4. Grigorie T. IDEM. 91-10 0. 571-577. 7-1 0. 1-2. 3-4.. vol. pp. De la drepturile omului la drepturile religioase. XXV (1973). STOENESCU. nr. IDE M. Un reprezentant de seamă al gândirii creştine: Vladimir Soloviev . pp. nr. pp. 500-517. drd . nr. LI (1999). 11-36. 5-6. 103-118. pp. NICOLAE. XXXIX (1986). pp. nr. 269-294. pp. 5365. nr. 118130. nr. prof. asist. IDEM. 1-2. nr. IV (1933). XXIII (1971). 3. XV (1963). nr. Viaţa creştină după Sfântul Isac Sirul. IDEM. Despre unele caracteristici ale moralei catolice. pp. pp. Pe marginea unui studiu interesant de m orală creştină. XXVI (1974). V (1953). Morala de situaţie în dezbaterile teologice contemporane. 2. nr. PRESCURE. 5869. 3-4. 3-4. pp. pp. 1-2. IDEM. pp. PAVEL. pp. M1HĂLCESCU. 701708. 275-285. Cele două portrete morale din parabola fiului risipitor. PARASCHIVAŞ. 9-10. pp. VII ( 1955). 1. STOLERU. Catedra de Teologie Morală. 541-555. SEVICI. pp. Incinerarea morţilor şi teologia ortodoxă. IDEM. 7-8. drd. pp. XLIII (1991). Ion L. Doctrina morală a Părinţilor Apostolici. N. 105109. 445-466. 7-8. MARCU. 120-142. Erois mul în lumina moralei creştine (II). 6. Vasile. Vasil e. nr. Cultivarea frumosului în viaţa creştinului ortodox. vol. Vl. 5-6.

CRĂCIUN AŞ. Posturile rânduite de Biserica Ortodoxă în condiţiile de viaţă actuală ale credincioşilor. MIRON. prof. nr. Postul şi asceza COLLIANDER. 514-521. pp. "Divanul" lui Dimitrie Cantemir. magistr. 1-2. pr. nr. Omul . 1-3.6. prof. POPA. 5-8. 48-51. 5-6. STOLERU. 726-735.. STOINA. pr. pp. drd. Liviu. nr. Rostul postului. 647-666. 701-707. Negaţiile răului şi af irmaţiile binelui (traducere). nr. drd. prof. Rolul voinţei în viaţa morală. pp. 3-4. XXXVI (1984). pp. 546-555. 5-6. Irineu. Transfigurarea creştinului prin lucrarea harului Sfântului Duh. ni". Kallislos. Dan. Legea morală GHOLAM. 5-6. 9-10. Logos şi Theosis. Ion. nr. pp. X XXVII (1985).5. Dumnezeu nu est e autor al răului. XLV (1993). Aurel. IDEM. 9-10. nr. Învăţătura despre post în Biserica Ortodoxă. Preocupări şi probleme de Morală creştină în teologia ortodoxă românească. Pavel. prof. 1-2. 2. 3-4. Vederea lui Dumnezeu în Noul Testament şi teofaniile esenienilor. 174-186. nr. 542551. 2. Demnitatea om ului. IX (1957). . XXVII (1975). XXV (19 73). nr.IDEM. X (1958). diac. Alexandru. BODOGAE.7. I. ierod. 7-8. 352-366. IX (1957). 211-226. 5-6.3. XXI (1969).. pp. 5-6. magistr. Constantin C. Liviu. 233-243.2. pp. Const.. asist. pp . Aspecte ale vieţii morale oglindite în proverbele româneşti. XXIX (1977). Desăvârşirea creştină după Catehezele Sf. 750-759. 2. L egea divină şi legea bisericească. EVDOKIMOV.. D umitru. pp. nr. protos . pp. NECULA. 165170. nr. XXXIV (1982). nr. D. nr. 299-309. nr. nr. drd. nr. 4-6. XLVI (1994). Calea asceţilor (traducere). XXVII (1975) . PAVE .entitate mora lă BELU. nr. pp. pp. 3-4. Ioasaf. 3-4. Binele şi răul COMAN. 214-222. 3-5. 144-160. XLII (1990). pp. 390-407. XLIII (1991). nr. prof. 9-10.Vlll (1956). 41-75. Chirii al Ierusalimului. 346-358. nr. 3-4. 3-4 p. nr. drd. III (1951). pp. 2. pr. 3.4.. pp. V (1953). GROSU. Ioan G. pp. XXV (1974). CITIRIGĂ. Om tr upesc şi om duhovnicesc. Rugăciunea BELU. pr. JOIŢA. 421-436. 253-269. pp. XXIII (1971). pp. Învăţătura ascetică a Sfântului Ioan Scărarul. 2. pr. 2. pp. XLVII (1995). Teodor. dr. pp. BRIA. unul din primele tratate româneşti de învăţătură moral reştină. C onstantin. Paul. pp. nr. pr. pp. 3-4. Desăvârşirea creştină după Simeon Noul Teolog. dr. Cele două portrete morale din parabola Fiului Risipitor. 89-101. Sfinţii Părinţi despre trup. STOINA. SIMA. nr. Tito. Caracterul social al Rugăciunii Domneşti. XXXVII (1985). WARE. XXIV (1 nr. nr. pp. nr. 83-90. Samir. Valoarea bi nelui în viaţa creştină. C. pp. ZĂGREAN. STYLIANOPOULOS. pr. pp. 5-6. 313-327. dr. L'atti tude envers les biens communs selon la morale chrétienne. LIII (2001). III (1951). 9-10. Desăvârşirea morală CIOCOIU . Trăsături umaniste în spiritualitatea bizantină: Nicolae Caba sila. XXXIV (1982). nr. prof. 7-8. 188-207. -4. Educaţia teologică în Sfânta Scriptură şi la Sfinţii Părinţ aducere). Vasile. Theodor. drd. XXVII (1975). Gheorghe. nr. pr. pp. Io an. pr. Lupt a duhovnicească (traducere). pp. 2. prof. Nicolae D. pr. Învăţătura despre Legea morală naturală în opera Sfântului loan Gură de Aur. 266-275. prof. 9-10. PAVEL. DANIEL. pr. pr. drd. XXV (1973). 38-50. Nicolae.

481-490. . dr. XXXVII (1985). . 666-673. Sorin. 48-62. pp. nr. Valoarea vieţii uma ne şi apărarea ei. Sensurile noţi unii de iubire după scrierile Sfântului Ioan Evanghelistul.9. ierom. drd. pr. asist. 5-6. STOINA. 70-81. Sensul creştin al iubirii de sine. diac. 104-118. drd. 9-10. pr. pp. XXXVI (1984). Aspectul comunitar al vieţii umane şi creştine. prof. Rugăciune şi cunoaştere în învăţătura or 1958). XLVIII (1996). TURCU. 725736. Marin M. nr. Nacu. 293-303. 2. 9-10 . pp. nr. NICOLAESCU. 630-641. XXV (1973). pp. Constantin. pp. Rolul îndrumător al Vechiului Testament. BRANIŞTE. prof. pr. Nicolae. V (1953). X (1958). CÂRSTOIU. 66-79. prof. magistr. Minciuna malthusianistă şi conşt iinţa creştină. nr. pp. pr. Gheorghe. 3-4. Sfântul Vasile cel Mare . 510-521. dr. Ioan. pp.8. pp. dr. Mărturii ale tradiţiei liturgico-canonice apostolcie despre rugăciune. Faptele bune APOSTOLU. BUCEVSCHI.predicatorul milosteniei. BOG DAPROSTE. nr. 7-8. 7-8. nr. XXXVI (1984). Despre rugăciune în cartea Psalmilor. 579-589. nr. PLĂMĂDEALĂ.10 Viaţa în concepţia creştină CITIRIGĂ. nr. Virtutea creştină BELU. George. Concepţia Sfântului Ioan Gură de Aur despre prietenie şi dragoste. Orest. nr. pp. 9-10. Gheorghe.11. nr. N. BELU. pp. drd. diac. drd. 224-235. DURĂ. Un aspect mai puţin luat în seamă al i ubirii faţă de semeni. Sfintele Taine şi faptele bune în mântuire. Te meiurile dogmatice ale valorii vieţii umane. 2. nr. 269-278. pp. pp. XXXV (1983). Rugăciunea domnească în cultul creştin şi explicarea e i în literatura patristică din primele trei secole. Basile . drd. prof. drd. 1. pr. 3-4. XXXVII (1985). 2. 496-529. XLVII (1995). 641-656. pp. GALERIU. D. Învăţătura despre rugăciune a Sfântului Simeon Noul Teolog (traducere). Viaţa în plenitudinea şi unitatea ei. 9-10. 673-691. Ioan. pr. IX (1957). pr.CLEMENT. pp. 216-224. I. V (1953). Lecturile biblice ABRUDAN. 477481. prof. prof. BURTAN. 5-6. drd. nr. XXXVII (1985). nr. Dumitru. 4-6. pp. Ca rtea psalmilor în spiritualitatea ortodoxă. magis tr L. c virtuţi sociale. PETRESCU.. 7-8. Viaţa c reştină după Sfântul Isac Sirul. 1-2. 1-2. Învăţătura creştină despre iubire şi dreptate. XLIV (1992). pp. Antonie. 7-8. 12. pr. PETCU. Faptele bu ne în perspectiva desăvârşirii morale. dr. nr. 649-672. nr.. XI (1959). XXXVI (1984). 341-365. nr. 7-8. RADU. Macedon. arhiep. 3-4. Aurel. nr. 435-471. nr. XXI (1970). nr. pp. pp. 73-82. 3-4. magistr. 9-1 0. pp. 471-487 . pp. STOENESCU. Rugăciunea lui Iisus (traducere). pp. 9-10. XXXVI (1984). drd. pp.. pp. drd.. XIII (1971). Valoarea moral-socială a cărţii Psalmilor. 2560. nr. pr. XXXVIII (1986). POP A. drd. pp. 9-10. nr. KRIVOCIIEINE. Dumitru. Livi u. 314-331. Temeiuri morale creşti ne pentru apărarea vieţii. D. 5-6. XXXVII (1985). drd. 2. IDEM. pr. nr. pp. IX (1 957). RADU. D. 7-8. XXXV (1983). Dreptul la viaţă. nr. prof. nr. nr. Vasile. Olivier. XXVI (1974).

Biserica creştină sprijină şi binecuvintează orice acţiune menită să întărească familia. VIII (1956). XXXVII (1985). nr. IX (1957). Mânia şi fenomenologia ei în literatura patristică. DAMIAN. pp. VORNICESC U. Victoria. 9-10. pp. nr. Virtutea iubir ii în teologia Sfântului Maxim Mărturisitorul. ALEXE. 2. 600-609. Ioan. 5-6. pr. XX VI (1984). pr. Teodor. 330-348. drd.COSMA. 3-4. Legătura între Euhari stie şi iubirea creştină. patimă dăunătoare vieţii individuale şi obşteşti. IX (1957). IACOBES CU. V (1953). 471481. nr. LII (20 00). 303-317. Concepţia Sfântului Ioan dură de A ur despre familie. prof. 9-10. 530-543. pp. C. Păcatul şi eliberarea după Noul Testament. 199-215. Apostol Pavel. nr. V (1934-1936). pp. Sorin.13. 3-4. nr. nr. 107-122. 580-587. pp. 513-525. 545-564. V (1953). Raportul dintre virtute şi păcat după doctrina morală a Didahiei. Marin. 9-10. confirmată de importante cercetări ştiinţifice. drd. Omilia despre lăcomie (traducere). 555568. M IHĂLŢAN. 3-4. XIV (1962). GEORGESCU. pp. 332. magistr. Teama şi iubirea de Dumnezeu. pr. Constantin. pr. PAVEL. pp. pp. pr. nr. prof. Trândăvia ufia în concepţia moralei creştine. V (1934-1936). nr. pp. 1-2. 190-203. PIETREANU. Ştefan C. prof. Raportul dintre vir tute şi păcat după doctrina morală a Didahiei. COMAN. . 139-154. pp. V (1934-1936). 82-89. nr. nr. Patimile omeneşti -piedică în calea mântuirii. pr. 1-2. 940. Haralambie. Păcatul SFÂNTUL VASILE cel MARE. 2. ROVENŢA. magistr. IDEM. Mihai. nr. 365-388. XLVIII ( 6). 125-151. pp. Ioan G. 99-106. Const. dr. nr. 673-693. pp. Er os şi Agape. XXVII (1975). 1-2. Familia BRANIŞTE. nr. magistr. Isidor. Patimi. Temeiurile teologice ale iubirii creştine. Victoria. Gh. 1-2. asist. pp. pr. pp. D. 673-693. VII (1955).celulă şi garanţie a trăiniciei şi progresului societăţii. Valoarea educa tivă neîntrecută a iubirii creştine. VASILESCU. 5-6. X (1958). XVII (1965). 9-10. magistr. PIETREANU. Virtute şi păcat în concepţia Sf.. CHI LEA. X (1958). pp. Virtute şi păcat în concepţia Sf Apostol Pavel. 469-488. XXXVI (1 84). nr. RĂDULESCU. magistr. Sebastian. Iorgu. 5-6. Dragostea faţă de om. 609-615. pp. pr. Nestor. pp. Ilie. 4. Iu birea creştină. nr. TODORAN. prof. 1-2. pp. XXXII (1980). pr. nr. XXVI ( 1974). 2. XXVIII (1976). C. nr. C. XXVIII (1976). 5-6. 105-110. 407-411. nr. 51-72. magistr. pp. magistr. prof. 95-113. nr. pp.. pp. IVAN. Privire compartivă între Eros şi Agape. Familia . IDEM. pp. XLII (1990). pp. 3-4. 710. pp. Conc epţia Fericitului Augustin despre păcat şi har.14.. 51-72. nr. pp. nr. IDEM. nr. Necesitatea şi roadele iubirii.Virtutea dragostei în scrierile Sfântului Apostol Pavel . dr. Aspecte imorale PAVEL. 7 -8. XIV (1962). IX (1957). nr. Nicolae. 7-8. VIII (1956). Paradoxul mincinosului şi ambiguitatea minciunii. IDEM. pr. pp. Desp re invidie (traducere). nr. 90-98. 710. prof. prof. nr. pp. 7-8. Virtutea smereniei şi importanţa ei în căutarea unităţii creştine. VIII (1956). PAPUC.. IDEM. pp. STĂNILOAE.12. pr. Lăcomia. ierom. prof. IDEM.. VASLES CU. IX (1957).. drd. 669-683. după scriitorii creştini din veacurile al doilea şi al treilea. 7-8. Filantropia creştină în trecut şi astăzi. nr.

VIII (1956). NEGOIŢĂ.R. John. prof. Supunerea faţă de stăpânire. nr. Norme de or ganizare a monahismului în novelele 5 şi 133 ale împăratului Justinian. 516-530. pp. Ioasaf. familia şi morala creştină. Nicolae. XV (1963). arhim. pr. 7-8. Tilo. ierod. pp. 3-4. Irineu. lect. pp. 2. 20-2â! PĂTRULESCU. 622-640. nr. nr. nr.. pr. nr. dr. POPA. pr. pp. nr. diac. Ioan G. Progres. Ioasaf. drd. dr. Principiu l loialităţii faţă de stat la apologeţii creştini. 130-139. prof. pp. 2. 669-690. 211-225. 1-2. nr. Calea asceţilor (traducere). Problema muncii în creştinism. 155-159. 4 -6. 217-222. 309 -313. MOISESCU. Învăţătura creştină despre mu că. pp. 41-76. Civilizaţie FECIORU. Locul şi importanţa monahism ului în viaţa Bisericii după Sfântul Teodor Studitul. STOLERU. Biserica Ortodoxă sprijină st rădaniile credincioşilor pentru o viaţă mai bună. XXVII (1975). Creştinismul şi tehnica. (1949). diac. 24-37. Ilie. asist. 7-8.. pr . nr. XLV (199 3). nr. 176-204. Problema naţională şi rezolvarea ei de mocratică în R. pp. I (1949). pp. M. Grigorie.19. prof. nr. 142-156. pr. Costică A. V (195 3). Viaţa monahală şi rolul social al celor dintâi mănăstiri creştine. IV (1952). Atitudinea Bisericii Ortodoxe faţă de progresul cultura l. Grigorie. Creştinism şi patriotism. drd. pr. VAS ILESCU. Munca COSMA. 5-6. 9-10. STĂNILOAE. Constantin. 5-6. 613-616. Viaţa morală a soţilor în cadrul unirii conjug ale. pp. XXVI (1974). pp. TODORA N. V (19 53). LI (1999). nr. pp. CRĂCIUNAŞ. diac. 3-4. prof. Te meiuri patristice pentru viaţa de obşte. 352-365 .. pp. 489-499. VIII (1956). pr. POPA. 9-10. nr. XXXIV (1982). 103-118. 81-108. Bioetica. Originile gândirii monastice: Evagrie şi Macarie (traducere). XXXVIII (1986). IV (1952).16. RADU. nr. COLLINADER. dr. Munca. 371-393. Temeiuri dogmatice şi duhovniceşti pentru viaţa monahală de obşte. IV (1952). pp. nr. XLII (1990). pp. 5-6. Statul POPA.17. PAVEL. 51-75. nr. Demnitatea muncii la Sfântul Ioan Gură de Aur. "Vrednic este lucrător ul de plata sa . 3-4 . pp. 1-2. Emilian. nr. pp. 910. nr. pp. prof. pr. dr. COMAN. 2. nr. nr. Munca creatoare. Dumitru. însuşire a chipului divin în noi. drd. XLVII (1995). nr. poruncă dumnezeiască.taină a dăruirii şi a desăvârşirii personale. XXXVI (1984). V (1953). D. magistr. pp. IDEM. Îndrumătorul duhovnices c şi ucenicul după Sfinţii Părinţi. nr. MEYENDORFF. XXXII (1980). pp. Isidor. pr. Mihail. pp. protos. poruncă dumnezeiască. nr. diac. nr. pp. Monahismul BĂBUŞ. 1-2. Dumitru. 3-4. pp. Importanţa şi sensul desăvârşirii în monahism. Munca man uală a monahilor după tratatul "De opere mona-chorum" al Fericitului Augustin. pp. Vasile. pp. Nicolae. 2. STĂNILOAE. prof. 2. 422-436. 3-4. VIII (1956). drd. Patriotismul *** Iubirea de patrie. pr. 9-10. Munca în comun şi morala creştină. prof. 78. pp. IV ( 1952). pp. magistr. ierod. VII (1955). nr. Sorin. pr of. prof. 495-512. CHIALDA. 7-8. pr. Dumitru. coordonată a existenţei u mane. MLADIN. 3-4. Constan tin. 1-2. 2. GALERIU. magistr. 52-64. Dumitru. XV (1963). XLIV . 173-190. prof. nr. 210-220. VOICESCU. RADU. 78. asist. Gh. . nr. 533-548. XXXIV (1982). Căsătoria . pr.. 3-4. nr. pp. I. 5-14. 2.18.15. nr.. 12. pp. 98-111. 3-4. XXX IV (1982).RĂDUCĂ..P.

nr. factor esenţial al realizării păcii între oamen XXXV (1983). 8-14. 3-4. PAVEL.. nr. pr. . Mitr. "Slavă lui Dumnezeu şi pe pământ pace ". pp. diac. magis tr. 648-658. asist. dr. nr. nr. pr. Dreptul la pace. ALEXE. 1-2. Temeiurile lucrării B isericii pentru apărarea păcii. Biserica şi societatea APOSTU . 9-10. nr. nr. XLVI (1994). 7-8.P. XLII (1990). IDEM. 663-673. BRANIŞTE. XXXVIII (1986). Mihai. pp. 9-10. nr. pr. prof. Pacea .21. asist. V (1953). Gheorghe. NICOLAE . 3-4. Î. Biserica Ortodoxă şi Patriotismul. XXII (1970). VII (1957). pp. 2. pr. pr. nr. pp. prof. pp. XIV (1962). V (1953). pp. 3-4. C. Victor. nr. N. 5-6. prof. Biserica şi naţionalitatea în Orientul ortodox (bizantin) în secolele IVXV. 453-478. nr. Elogiul prieteniei şi păcii la Sfinţii Părinţi Capa docieni. pp. Adrian. Emilian. nr. Pacea. dr. 118-131. Justin. BUCEVSCHI. XXXV (1983). nr. 658-663. pr. Nicolae V. IV (1 952). VLADUCEANU. 104-130. pp. pp. 3-7.S. Pacea creştină după imnografia ortodoxă. nr. XXXIX (19 87). nr. dr. XXXV (1983). 577-586. Pacea. BRÂNZEA. MOISESCU. BUZOIANU. Condiţiile morale ale păcii în c oncepţia creştină. Biserica Ortod oxă Română în lupta pentru apărarea păcii. 447-453. VII (1955). Pacea şi Răzb oiul *** Militarismul şi Pacea. pp. 1-3. nr. Pacifismul consecvent al Bisericilor. pp. 67-76. 157-161. 145-154. nr. nr. 7-8. 554-576. nr. nr. BÎLĂ. magistr. Euge n. XII (1960). pr. nr. 627-639. prof.20. pr.. bunul cel m ai de preţ al tuturor oamenilor şi popoarelor. Pacea . XXXV (1983). nr. obiectiv a l misiunii Bisericii Ortodoxe în lume. IDEM. LI (1999). 4. prof. VASILESCU. Solidaritatea umană după Sfânta Scriptură. IDEM. 9-1 0. Emilian. drd. BÂLĂ. 2. XLIV (1992). VI (1954). F. pp. la existenţă al popoarelor. MORARU. 113-199. Marin M. pp. XII (1960). VII (1955). DURĂ. 5 52-562. REZUŞ. Religia în slujba pucii. nr. pp. 24 1-250. GALER1U. drd. pr. prof. drd. NEAGA. 3-23. pp. 247-268. BĂDU LESCU. 623-644. 1-2. 7-8. Drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului după învăţătura nortodoxă. 1-2. Sclavia în lumea greco-romană. Liviu. Porunci. 621. prof. Dan. V (1953). pr. pp. 9-10. 1-2. Petre. 526-553. POPESCU. nr. îndemnuri şi păvăţuiri pentru pace în Sfânta Scri tură. pp. 40-47. Const. ALEXE. pp. diac. pp. pp. XXXV (1983). 3 -4. pp. magistr. Poziţia Bisericii Ortodoxe Române faţă de lupta pentru pace. 7-8. Slavă lui Dumnezeu şi pe pământ pace. Critic a războiului şi apărarea păcii la Fericitul Augustin.POPESCU. Patriarh Justinian. nr. drd. George. Orest. 72-91.. 3. pp. 56. Lucrarea socială a Bisericii. pp. Şt efan. Ideea de pace şi dreptate în scrierile P. V (1953). nr. BOGDAPRO STE. P aul. nr. IV (1952). 3-21. 9-10. dr. solia păcii şi înfrăţirii. magistr. Năzuinţe de pace în credinţele şi practicile greco-romane. pr. pp. Gh. PASCHIA. pp. Gh. Biserică Ortodoxă. XXVIII (1976). 104-118. Orest.. p p.act de dreptate şi slujire. pp. 5-6. 1-2. pp. nr. 317-329. IDEM. Banatului. IV (1952). prof. Paul. V (1953).. nr. nr. 382399. 9-10. 5-6. 3-4. prof. pp. Constantin. 1-2. 7-8. 652-663. XXXV (1983). STREZA. Valoarea moral-socială a cărţii Psalmilor. "Mărturisirile" Fericitului Augustin şi actualitatea problemati cii lor pentru tinerii zilelor noastre. pp.. I (1949). dr. Pace şi Pr ietenie.aspiraţia legitimă a conte mporaneităţii.

7-8. Idei moral-sociale în scrierile profeţilor mari ai Vechiului Testament. 1-2. FECIORU. Îndatoriri sociale du pă Noul Testament. IONESCU. pp. necesare activităţii preoţilor în vremea noastră. nr. V. III (1951). 324-337. Vladimir. 3-4. 284-304. NICOLAESCU. nr. p p. Combaterea nedre ptăţilor sociale în cuvântările Episcopului Asterie al Amasiei. 61-72. l. 3-4.BUCEVSCHI. DUŢU. piedică în calea mântuirii. pp. nr. N. asist. ierom. 276-290. nr. VII (1955). 463-474. Mihai. nr. 231-238. CHIALDA. lect. pr. Idei morale şi sociale în comentari ul la Psalmi al Sf. VI (1954).22. nr.. drd. pp. Actualitatea învăţăturilor moral-sociale di n cartea lui Isus Sirah. pp. Bisericile creştine şi noua ordine economică şi politică internaţională. 3-4. 3-4. nr. DIACONU. condiţie esenţială în propovăduire. 1-2. 9-10. XXIX. GEORGESCU. VLAD. Învăţături morale şi sociale în opera şi activitatea Sfântulu asile cel Mare. nr. magistr. POP. prof. XXXVI (1984). At itudinea Bisericii Ortodoxe faţă de problemele sociale. V (1953). VIII (1956). 1-2 . 9-10. Orest. Rolul social şi misionar al Bisericii Ortodox e Române (1949). Probleme dogmatice şi sociale în Evanghelia după Ioan. 50-65. XXX (1978). M. SUPARSCHI. Îndatoriri moral-sociale după Deca log.. Idei moral-sociale în epistolele pauline. Idei misio nare şi sociale înnoitoare la Sfinţii Trei Ierarhi. nr. VASILIU. XXXII (1980). IONIŢĂ. nr. 8-18. prof. RĂMUREANU. I oan. nr. arhim. Const. protos. Ioan G. Viaţa morală a preotului BORDAŞIU. 5-12. lect. IX (1957). Cezar. magistr. XX XV (1983). VIII (1952). 1-2. Sofron. Atitud inea Sfinţilor Trei Ierarhi faţă de problemele morale ale vremii lor. pp.. STAM ATE. pp. 7-8. 1-2. IDEM. nr. Marin. pp. Nedreptatea socială. IDEM. Petre. PRELIPCEANU. pp. Irineu. C. M. pp. pr. Macedon. . nr. pp. pp. X (1958). Nicolae. VII (1 955). X (1958). nr. 3-24. Creştinismul şi b unurile materiale după Sfinţii Părinţi. pr. pp. 355 -367. pp. pr. 603-621. 3-4. 34. REZUŞ. Aspecte sociale în predica Sfântului Vasile cel Mare. Temei urile biblice şi patristice pentru folosirea în comun de către oameni a mijloacelor de trai. XXXI 1979). pp. nr. V (1953). pp. III (1951). drd. I. IDEM. Viorel. XXIX (1977). 454 -462. pr. vol. Atitudinea Sfinţilor Trei Ierarhi faţă de soc ietatea vremii lor. 165-187. PAVEL. VI (1937). Şerban. pp. VI (1954). IDEM. pp. nr. drd. Creştinismul şi problemele social-ecanomice. 9-10. prof. 5-6. nr. drd. Învăţături moral-sociale în cartea "Proverbele l ui Solomon". pp. PETRESCU. 1-4.diac. drd. Datoriile morale ale preotului. pp. pp. Învăţătura creştină despre bunurile economice. pr. 210-224. 7-8. prof. 223-240. 501-513. pr. nr. 123134. nr. XLI (1989). lect. pr . pp. 222-233. Dumitru. nr. dr. 155-175. Nestor. pp. pp. I (1949). Vasile cel Mare. nr. XXV (1973). 582-599. VI (1954). prof. VORNICESCU. pp. Principii de morală socială în epistolele soborniceşti. pp. IDEM. nr. 103-110. pp. magistr. I -2. prof. Rolul Bisericii în societate după Sfinţii Trei Ierarhi. nr. 167-179. 1-2. drd. V (1953). magistr. nr. 5-6. nr. 7-8. 3-4. 3-4. XXXVI (J985).. Principii misionare şi sociale în Epistolele Sfântului Apostol Pavel. prof. IDEM. 1-2.. 590-604. 99-108. Viaţa morală a preotului. 5-6. Lupta Sfinţilor Părinţi împotriva sclaviei. diac. Idei moral-so ciale în epistolele Sfântului Apostol Pavel. PIETREANU. dr. VII (1955). 158-1 73. nr. 2. nr. diac. pr. 347-356. 69-82. 100-107. pr. p p. nr. pr of. pr. pp. 2. pr. COMAN. Adrian. Constantin.

pp. 9-10. nr. pr. Teodor. VII (1955). dr. Jarpălău. IDEM. Gh. drd. Cunoaşter ea aprofundată a Sfintelor Scripturi. SOARE. XXXIII (1981). Petru. X (1958). pp. Ideea de Dumnezeu în Ug anda. pp. nr. drd. Religia şi cultura africană. 9-10. Responsabilita tea morală. 2. dr. diac. pp. 699-715. magistr. Datorii faţă de aproapele după Legea magică. prof. IV (1952). 9-10. IV (1952). pp. pr. 2. dr. 19-55. pr. GABRIEL. 131-143. nr. prof. 1-2. 689-704. XXI (1969). pr. II (1931). 1 -2. IDEM. nr. pp. Pavel. 523-531 . pp. XI (1959). nr. Religia Slavilor. Marea şi Iordanul (traducere). Gh. nr. TOFANĂ. Ioan. 97-112. 84-99 . Vasile. prof. 3-4. drd. 3-4. 1-2. ARSENIEV . Mitul ca reprezentare a divinităţi. 43-54. 98-110. ISTORIA ŞI FILOZOFIA RELIGIILOR 3. 3-4.. LIII (2001). Catedra de Teologie Dogmatică. prof. XXVII (1975). nr. pp. 128-139. Sfinţenia şi răspunderile preoţiei. pp. IV (1952).. NEGOIŢĂ. mag istr. Spicuiri după izvoare ruseşti. pp.24. XXII (1970). pp.GROSU. pp. pp. Câteva probleme de Istoria religiilor. Aproapele BOGDAPROSTE. pp. pp. Alexandru . Res pectarea bunurilor aproapelui după învăţătura Vechiului Testament. 1-2. 3-4. REZUŞ. POPESCU. 3-4. nr. Preoţia . 3. nr. A. 15-47. magistr. nr. IDEM. MARCU. pr. 3-4 . Sfântul Apostol Pavel despre personali tatea religios-morală a păstorului de suflete. nr. pp. C. Dan. 22-34. Nicolae şi RADU. pp. Încercare de răspuns critic din perspectiva misticii isihaste. nr. Viorel. Dumitru.. pr. Teologie Fun damentală şi Istoria Religiilor. Pra ctici magice şi combaterea lor. MOISIU. Grigorie T. 1-2. IDEM. . Naşterea Domn ului şi concepţia teosofică despre reîncarnare. I deea de Dumnezeu în Congo. Teoria reîncarnării şi eshatologia creştină. 134-141. VI (1954). asist. Ideea de Dumnezeu în Ţara Masailor.. Yoga. XXXVIII (1986). 125-153. drd. Responsabili tatea creştină după Epistolele Sfântului Apostol Pavel. Sfântul Grigorie cel Mare. La considération du prochain selon le Décalogue. nr. 2639. nr. 5-6. nr. Ideea de sacrificiu în religiile monoteiste. 525-556. 3-4. nr. îndrumător al vieţii preoţeşti. MIR ON. nr. pr. Ioan. XLVI (1994). POP . Responsabilitatea morală CRĂCIUNAŞ. nr. XLIII (1991). VIII (1956). I. N. Teologi ortodocşi români faţă de religiile necreştine. 50-67. Creştinismul şi drepturile fundamentale ale omului. voi.sfaturi şi îndemnuri. 439-457. nr.lucrare cerească . ISPIR . pp. pr. 182-196. XI (1959). Dumitru. 1-3. pp. Generalităţi ACHIMESCU. pp. 202-215. pp. 3446. VIII (1956).23. pp. Gh. pr. nr. pp. dr. Irineu. ar. 2. I (1929). pp. nr. 242-255. VII (1955). 5. 99-146.. pp. V. 157 -174. 3. pp. 2. 9-10. lect. pr. 109-116. 9-10. 197-216. IDEM.. G. ALEXE. magistr. pp. magistr. nr. CHIŢESCU. II (1950). ZĂGREAN. CALOIANU. îndatorire de căpetenie a preotului zilelor noas tre. Nicolae.1. pp. prof. XLII (1990). Atitudinea creştinului faţă de reîncarnare. I (1930). nr. pr. 7-10. nr. prof. GLĂJAR. 180-193. iero d. Principii şi rânduieli morale privitoare la cler în canoanele Sinoad elor Ecumenice. XLVI (1994). III (1951). 7-8. XI (1959). or. BUTNARIU. 1-2. III (1932). Stelian. XXXIV (1982). nr. Religia canaanită. pr. 547-567. 3-4. IDEM. drd. 499-513. pp. GHEORGHE. ierod. pr. Experienţa religioasă în Vechiul Testament ( traducere).

561-571. VASILESCU. pp. IDEM. XLII (1990). pp. pp. nr. XX (1969). 546-561. 552-580. drd. pp. XVIII (1966). Mithraismul în Dacia. 1-2. III (1951). 9-10. pp. .STAN. pp. pp. nr. Zevin. Ortodoxia şi celelalte religii. nr. Ideea de purificare în religiile de mistere greco-romane şi în creştinism. pp. 7-10. Sibilele în viaţa religioasă a greco-romanilor. nr. Ion. pr. drd. pp. XXIII (1971). XXVIII (1976). XXI V (1972). 450470. nr. XXXIII (1981).. drd. 3. diac. 7-8. 226-264. Divinităţile adorate în Oltenia în timpul stăpânirii romane. POPESCU. RĂDUNĂ. 3 -4. 1-2. magistr. POPESCU. IDEM. pp. 7-8. Năzuinţe de pace oglindite în credinţele şi practi ile greco-romane. 3. XV (1963) . Paul. MITRU. IDEM. 7-8. II (1950). Probleme ale creştinismului african. IDEM. RUSU. Cultul imperial în Dacia Romană în secolele al II-le a şi al III-lea. falsa prezicere a viitorului. 5-6. 9-1 0. XVIII (1966). pr. Aspecte ale continuităţii religiei geto-dacilor în Dacia romană. 3-4. 3. 546-561. 1 -2. VIII (1956). 672-678. Nicolae. Alexandru I. 7-8. nr. drd. Religia romanilor antici BÎLĂ. IDEM. 3-4. Ioan. nr. pp. p p. magistr. pp. 3 -4. pp. 7-8. 261-274. Ideea de progres în diferite religii. 248-261. 5-6. Năzuinţe de pace oglindite în credinţele şi practicile greco-romane. 321-335. nr. 576-588. pp. XXXIX (1987). La religion des Thraces sud-danubiens. Paul. 9-10. Importante descoperiri arheologice în Eg ipt.2. 400-412. Elemente ale religiei geto-dacilor favorabi le procesului de creştinarea strămoşilor. 38-61. pp.. IDEM. 7-8. Religia g eto-dacilor CIOBOTEA. nr. 1-2. Re ligia grecilor antici BÎLĂ. IDEM. XII (1960). drd. Nicolae. magistr. NICOLAE. IDEM. Studiul Istoriei religiilor în Români a. XII (1960). în literatura şi iconografia creştină. 114122. pp. nr. IONESC U. 5-6. dr. NEAGOE. nr. nr. Istoria religiilor în preocupările pro fesorului Dr. nr. 318-337. XXIII (1971). 520-528. 5-6. O practică străveche traco-geto-dacă în ritualul funerar la români. Religia Slavilor. Cultele religioase din Tomis. nr. Mihail. 1-16. URSACHE. nr. nr. 7-8. Cultul şarpelui la Tomis. XXX (1978). 85-109. Importanţa deeoperirilor arheologice din Uniunea Sovietică pentru studiul istoriei religioase . IDEM. nr. Contribuţii ale cercetăt orilor români în studiul cultelor greco-romane de pe teritoriul patriei noastre. prof. STAN. nr. prof. 611-623. drd. VI (1954). nr. pp. pr. Istoria Religiilor ca ştiinţă. XXIII (1971). 123-135. 552-580. pp. Theos Megas Derzelas şi cultul său sincretist. Mihail. XXIII (1971). nr. 7-8. nr. XV (1963). RĂMUREANU. Cultele orientale din Dacia superioară în lumina descoperirilor arheologice. Emilian. Divinaţia. pp. pp. Ideeii de purificare în religiile de mistere greco-romane şi în creştinism. IDEM. nr. Dan Ilie. pp. XXIII (19 71). nr. diac. Religiile vechilor popoare carpato-danubiene în opera lui Vasile Pârvan. 1-2. drd. Ma xim. IDEM. în literatura şi ic onografia creştină. loan Mihălcescu. drd. 1 -2. 3-4. XXIII (1971). 131-146. Rel igia solară a împăratului Iulian Apostatul. IDEM. pp. 66-78. XVIII (1966). nr. prof.4. 1-2. Sibilele in viaţa religioasă a greco-romanilor. nr. IDEM. pp. pp. nr. I. Dumitru. Gheorghe. Alexandru. 248-261. 6. XX (1 968). pp. magistr.. MLTRU. nr. 536-541. XXIII (1971). 7-8. pp.3. nr. I (1949). nr. pp. VII (1955). XI (1959). Gheorghe I. pp. 554-577. 99-103. 427-456. nr. 3-30. XXVI (1974). 140-148. pp.

XXVI (1974). XXI (1969). DANIEI. pp. Teodor M. 7-8.. magistr. pp. Aurelian. pr. VII I (1956). pp. Experienţa religioasă în Vechi ul Testament (traducere).1. XVI (1964). 551-541. 225-252. . Toader. Aug. 9-10. LUPŞA. Emilian. Les formes et le symbolisme des crois préchrétiennes. nr. pp. 244261. pp.. prof. nr. pp.6. 389-400. 436-450.7. pp. nr.. 663-676. Matei. nr. Emil. nr. pp. nr. XII (1960). 1 (1949).. Bhakti şi Agape.5. 649-661. Iisus Hristos în gândirea indiană. prof. Tendinţe reformiste şi ecumeniste în B udismul actual. Hinduismul HIDIAN. 343-364. Bhakti şi Agupe. 9-10. 691-699. pp. Alex. XXV (1973). pr. pp. RUS. 3-4. "Irodieni" . 648-663. Creştinismul BIDIAN. XIV (1962). Hinduism ul. 3-4. Ide ea de ahimşa în cugetarea religioasă indiană şi iubirea creştină. magistr. prof. nr. Religia Iranului ant ic. drd. 365-373.denumire a esenienilor în Noul Testament. pp. nr. nr.6. n 3-4. 50-67. lect. prof. PULPEA. 3. magistr. pp. ARSENIEV. Mântu irea ca unire finală şi eternă a fiinţei în absolut. pp. nr. 5-6. VASILESCU. magistr. 3. Ştefan. 489502. Câteva probleme de Istoria religiilor. XIV (1962). 5-6. I (1949). Budismul de nord (Mahayana) şi răspândirea lui. pp. magis tr. 277-296. 103-120. Esenienii şi Biserica primară. Situaţi a femeii în islamism şi creştinism. nr. 3. Configuraţia actuală a creştinismului. 707-717. pp. Remus.Bud ismul. prof.6. XII (1960). nr. 3. XLIII (1991). Iudaismul ABRUDAN. VIZITIU. nr. nr. GHEORGHE. 528-547. Sărbătorile postexilice ale evreilor. 119-144. prof. nr. Mihail. pr. nr. 9-10. Alex. 9-10. 5-6.3. X (1958). 3-4. ROMAN. pp.. nr. drd. pp. Const. LII (2000). Marile religii necreştine actuale. NEGOIŢĂ. 5-8. Mir cea. nr. 5 2-584. Marile religii necreştine actuale. magistr. I (1949). 42 0-436. IX (1957). pr. drd. XXXIII (1981). XXVI (1974). Dumitru. Religiile Indici: 3 . pp. 225-252. XXIX (1977). 3-4. DAN. dr. diac. BASARAB. Un Iov babilonean? Ceva di n teodiceea akkadiană. Iudaism şi elenism în epistolele Sfân tului Pavel. pp. XLII (1990). Sistemul castel or din India. XXIII (1971). Titi. Constantin. Ath. 4. pp. 9-10. pp. Nicolae. nr. Emilian. DINCĂ. 910. Moksa şt theosis . SOARE. 203-226. IDEM. diac. diac.concepţia hindusă despre desăvârşire şi înv ină despre îndumnezeire. nr. jir. VASILESCU. POPESCU. 3-4. PÂSLARU. 175-201. Starea actuală a Budismului. E milian. 5-6. POPESCU. 3-4. Budismul MARINESCU. Emilian. Creştinismul românesc a fost de la început Orto dox. Johann Wolfgang Goethe d espre religie şi creştinism. magistr. IDEM. XXXVII (1985). Constantin. VASILESCU. . nr. Sărbătoarea corturilor şi interpretarea ei în creştinism. II.2. 9-10. pp. diac. Aug. Ideea de purificare în religiile de mistere greco-romane şi în creştinism. lect. 814-837. drd. IX (1957). Religia Iranului Antic VASILESCU. în islamism şi creştinism. 248-261. nr. pr. 5-6. XXV (1973). nr. pp. 3-4. pp. 222-231. 5-6. pp. XII (1970). 7-8. XXVI (1974). Ioan. pp. X (1958). 3-4. nr. nr. 9-10. pp. Creştinismul nu este învăţătură secretă şi m că.8. Dumitru. 436-446. IDEM.

3-4. 260-270. 120-142. XXV (1973). MLADIN. pp. 244262. 1. nr. pr. 100-105. 195-207. Filozofia religioasă a lui Nicolai Berdiaev. magist r. 1-2. 73-79. LII (2000). IDEM. 3-60. 5-6. 311. diac. Concepţia despre lume şi viaţa în teologia Fericitului Augustin. Un reprezentant de seamă al gândirii creştine: Viadimi r Soloviev. dr. pr. Relig ia mahomedană oglindită în opera lui Dimitrie Cantemir. prof. p rof. pp. C. 3. diac. Constantin C. nr 3-4. pp. 3-4. Ioan. Axiomatica u nei "filozofii creştine". dr. Existenţa lui Dumnezeu la Kierkegaard şi Hegel în perspectiva învăţăturii ortodoxe. 669697. V (1934-1936). pp. 234-2 49. prof. drd. nr. 39-60. VIII (1956). Despre natura credinţei (traducere). 3-6. nr. FILOZOFIE CREŞTINA BALCA. Biblia în sistemul filozofic hegelian. Şerban. nr. Matei. diac. Emilian. IONESCU. Isidor.. XLVI (1994). Nicolae. VIII (1950). STAN. prof. 4. 291-299. Situaţia femeii în islamism şi creştinism. MIHĂLCESCU. pp. pr. asist. Starea actuală a Islamului. IDEM. Fazekaş. 5-6. X II (1960). 3-4. pp. nr. 4-5. XXVI (1974). IX (1957). XXII (1970). 3-4. act de cunoaştere. RITTER. XLII (1990). Nico lae. 101-103. XL III (1991). Tendinţe moderniste în islamismul contemporan. 1-3. 3-4. XLIII (1991). nr. STAN. nr. nr. 194-210. Generalităţi DAV1D. XXXIII (1981). magistr. VASILESCU. nr. Funcţia epistemolog ică a iubirii. nr. pp. 20-41.. Natu ră şi peisaj la Sfântul Vasile cel Mare şi Fericitul Augustin. 3. 183-202. Nikolai. Iu birea. pp. BUZESCU. nr. prof. Alexandru I. nr. BERDIAEV. 1. XLII (1990). Petru. prof. TODORAN. Alexandru L. Ţuţea.. nr. pp. nr. XLVI (1994). islamist transilvănean în secolul al XV-lea. FONTA. XXII (1970). 90-99. Adolf Martin. nr. Ilie. pp. prof. drd. nr. 103-105. Marile religii creştine actuale. Biseri ca Ortodoxă Română şi Islamismul. 4.3. MISIOLOGIE ŞI ECUMENISM 5. nr. Eliminarea tuturor formelo r de intoleranţă şi de discriminare religioasă ca urinare a convingerilor religioase. Mântuirea ca unire finală şi eternă a fiinţei în absolut. 150-164. Pr emisele unei filozofii creştine la Clement Alexandrinul. X (1958). 3-4. XLV (1993). pp. pr. pp. IDEM. nr. XV (1963).9. pr. XXVI (1974). 3-4. n r. Islamismul DAN. Dumitru. pp. 5. 3. nr. XLII (1990). pp. II (1950). PREDA. Aug. nr. 82-101. IDEM. pp. pp. Toader. dr. 9-10. PAVEL. Sensul uman al filozofiei kantiene. 2. nr. 13-30. Ideea de transcendenţă în teologia dia lectică protestantă. Nae. pr. IX (1957). 3-4. 101-103. 627-652.. PÎSLARU. MUNTEANU. XIV (1962). IDEM. 910. pp. XLII (1990). pp. nr. nr. Islamismu l. pp. IDEM. drd. î islamism şi creştinism. 19 3-215. 61-89. pp. 178-189. 9-10. Combaterea falselor revelaţii. SOARE. pp. MITRU. 34. pp. pp. 1-2. pp. 277-29 6. Teologie şi f ilozofie. Holul disciplinei îndrumări Misionare şi Ecumenism în pastoraţia vremii no astre. 3-4. XLII (1990). N. Johann Wolfgung Goethe despre religie şi creştinism. V (1934-1936). 1 -2. HIDIAN. magislr. pp. ŞAN DOR. IDEM. ar.. Nicolae. 222-231. Ştiinţificii şi teologia. nr. XLII (1990). pp. Radu. IONESCU. Creştinismul şi filosofia antică în gân direa Fericitului Augustin (I). . pp. LIII (2001). 555-566. drd. pp. pr. pp. pp. nr. Preotul Gheorghe. Alex. Ioan. Curente înnoitoare în islamismul contemporan. 153-165.

XVI (1964). prof. 213-225. Spiritualitate şi slujire. VIII (1956). 29-30 mai 1979. pp. Emilian. New Age: o pseudo-religie mondială.5. 7-8. pp. XXXIV (1982). pp. 28-29 mai 1980. 1-2. 226-237. 444-461. nr. pp. 304-325. XXXII (1980). magistr. arhid.4. nr. 9-10. prof. STAN. arrhidiac. pr. nr. pp. Naşterea Domnului şi concepţia teosofică despre reîncarnare. pp. *** Moţiunea şi Chemarea cultelor reli gioase din România pentru dezarmare. Referate: a) PENTEK. Liviu. nr. prof. prof. Precizări şi reconsiderări în jurul problemei "Fraţii Domnului". nr. Gh. 7-8. liber pentru slujirea lumii. pp. dr.. magis tr. IDEM. Pretinsele origini orientale ale te ozoftei moderne. STĂNILOAE. nr. pp.. nr. XL (1988). Formele şi cauzele falsului misticism. c) GALERIU. pp. refer at secundar. Bucureşti. pp. II (1950). pr. pr. nr. prof. Referate: KLEIN. XXXII (1980). 28-29 nov. Glossolalia. 5-6. Bogomilismul. pp. XVI (1964). pace şibunăînţelegere între popoare. VASILESCU. 374-380. Const. Spiritismul. pp . 1979. Arp ad. prof. 280-294. 5-6. Ecumenism *** A 33-a Conferinţă teologică interconfesională din România. I (1949). Gh. Vintilă. Prin lucrarea Duhului Sfânt. I (1949). *** A 35-a Conferinţă teologică interconfesională din România. BĂDULESCU.. 31 8-329. Cluj-Napoca. prof. 394-400. 5-6. Dan. Pr. Teodor. Ioan. O riginile. 7-8. nr. diac. Ioan Gh. referat principal. XIII (1961). Sibiu. VASILESCU. 5-10. Motive care determină pe unii creştin-ortodocşi să treacă la alte cu lte. Petru. 5. nr. C. b ) VOICU. referat pr incipal. prof. drd.POPESCU. magistr. nr. 109-134. Sfintele Taine în Mărturisirea Ortodoxă a lui Pe tru Movilă. Lipsa de temeinicie a spiritismului. Teozofia ALEXE. nr. 1 -2. prof. referat secu ndar. prof. diac. 5. Dumitru. *** A 34-a Conferinţă teologică interconfesi onală din România. pr. 717-753. pr. pp. nr. Jivi. 7-8. STAN. 5-6. pp. pp. nr. prof. 590-596. XV (1963). Soroace desminţite. SOARE. 334-3 50. Religie. 21 \-29 1. Const. nr. pp. ereziilo r şi sectelor. pr. 5-10. VASILESCU. răspândirea şi influenţa maniheismului. prof. morală şi socială. 5. 251-272. pr. II (1950). 3-6 . 345-364. 3. spiritism şi teosofie. o primejdie religioasă. 1-2. VIII (1956). Sfântul Duh în teologia interconfesională. Tainele în confesiunea August ană CORNIŢESCU. drd.. II (1950). 56. pp. doctrina. pr. 1-2.. Superstiţiile şi obscurantismul mistic. pr. nr. 102-12 6. 5-6. Du mitru. Originea şi aspectele milenarismului din pun ct de vedere dogmatic în primele două veacuri creştine.2. SAVIN. pp. 454-470. nr. VASILESCU. nr. Constantin. XI (1959). pp. 7-10. pp. Privire istorică asupra schismelor. Spiritismul BUTNARIU. nr. Cristoph. 250-261. IDEM. prof. 7-8. I (1949). dr.. pp. I (1949). 3-4. nr. Emilian. pp. IV (1952). XXXI (1979). 347-394. LII (2000). REZUŞ. Dumitru. . V (1953). ocultism. prezentare de A. Superstiţiile şi c ombaterea lor. IDEM. 5-6. 477-490. Societăţi relig ioase în Biserica Veche. Criteriile revelaţiei divine şi co mbaterea falselor teofanii. magistr. 72-84. mag istr. Teodor M. 720-728.3. POPESCU. Criteriologia falsel or teofanii. dr. pp. nr. 1-2. nr. v. IV (1952). IDEM. 3-4. 5. FLOCA. Liviu. Dumitru. VIII (1956). Particularităţi şi convergenţe între Mărturisirea O todoxă a lui Petru Movilă şi în Confessio Augustană privitor la Sfintele Taine. superstiţie. nr. diac. Generalităţi eu privire la fenomenul scetar BACONSKY. pp. 26-39.

Convergenţa în credinţă după documentul ecumenic "Bot Euharistie. Euharistie. dr. Gănceanu. b) ŞEBU. XXXV II (1985). dr. XXXVII (1 ). Spiritualitate şi responsabilitate în viaţa creştină. c) VASILIU. Ministeriu" Pacea lumii şi dreptatea socială în preocupările celei de a VIa Adunări generale a C. 1-2. Crist oph. prez entare de Al. lect. nr. dr. b) KLEIN. prof. Remus Rus. Al. c) KLEIN. referat principal. Dură. 1. Hans. nr. Bisericile protestante faţă de documentul "Botez. conf. 94-103 şi 108-135. b) PITTERS. coreferat. sinteză a învăţăturii dogmat ice a Bisericii. asist. Ilie. pr. Unitatea şi integritatea lumii create. prof. 601-619. asist. dr. nr. 423444. coreferat. prezentare de Şt. 1-2. referat principal. 754-760. prezentare de Al. Referate: a) MIHOC. diac. XXXIX (1987). Apărarea vieţii. XXXVI (1984). b) MOLDOVAN. referat secundar. XXXV (1983). pp. b) STAN. Referate: a) JIVI. pp. Al. Nicolae Necula.. c) JUHASZ. Referate: JIVI. IUHAZ. Ecumenismul local al c ultelor religioase din România. Tamas. XXXV (1983). prof. c) CORN1ŢESCU. I. prof. referat secundar. nr. Vasile. Bucureşti. pr. *** A 48-a Conferinţă teologică interconfesională. *** A 46-a Conferinţă teologică interconfesională. dr. 10-11 iunie 1981). dr. îndatorire faţă de oa eni. Rolul Bisericii în pro cesul de întărire a credinţei. referat principal. Referate: a) DAVID.E. dr. 258-282. pr. dr. loniţă. Îndatoririle Biseri cii în faţa noilor pericole ce ameninţă pacea şi viaţa pe pământ. Respon sabilitatea creştină în faţa noile pericole ce ameninţă viaţa pe planetă. ***A 49-a Conferinţă teologică interconfesională. locul de viaţă al omului. 23-24 nov. pr. Valoarea ecumenică a Simbolului Niceoconstantinopolitan. Iisus Hristos . Michael. nr. prezentare de conf. M. *** A 38-a con ferinţă teologică interconfesională. Emilian. loniţă. Ioniţâ. diac. referat principal. referat princ ipal. pp. pp. XXXIII (1981). 4. coreferat. Remus Rus. nr.viaţa lumii. d r. Lumea. Referate: a) DURA. prezentare de pr.B. coreferat. dr. *** A 39-a Conferinţă teologică interconfesională. 115-12 1. Împăcarea şi înnoirea lumii în Hristos şi pacea pe pământ. A urel. 5-6. 9-10. contribuţie la unitatea poporului român. prof. prof. t. 7-10. Nicol ae V. M. I. pp. Contribuţia teologilor din România la promovarea ec umenismului contemporan. conf. ** * A 44-a Conferinţă teologică interconfesională. prezentare de diac. dr. Grigorie. *** A 45-a Conferinţă teologică interconfesională. *** A 40-a Conferinţ eologică interconfesională. M. nr. prezentare de pr. coreferat. Istvan.*** A 37-a Conferinţă teologică interconfesională (Sibiu. M. M. XXXVIII 86). 554-581. Cezar. prezentare de asist. lect. referat principal . Ioniţă. *** A 43-a Conferinţă teologică intercon fesională. prof. XXXVIII (1986). prezentare de asist. P. Aurel. exandru I. 1981. Receptarea convergenţelor în credinţă rezultate din dialogul ecumenic. . 7-8. nr. prof. pr. M. dr. pp. Ioniţă. *** A 42-a Conferinţă teo logică interconfesională. dr. Ecumeni smul practic local. Referate: a) BRIA. prezentare de Al. Împăcarea şi înnoirea lumii în Hristos şi pacea pe pământ. 113-148. coreferat. 3-4. Nicolae. Ioniţă. coreferat. de la Vancouver. pp. prezentare d e Al. referat principal. loniţă. 91-110. Hermann.. Simbolul Niceo-constantinopolitan. 79106. pp. Sibiu 24-25 noiembrie 1983. nr. prof. Integritatea creaţiei. Sebastian. pp. asist. nr. asist. c) MARCU. ***A 47-a Conferinţă teologică interconfesională. prezentare de Alexandru M. 1600 de ani de la Sinodul II ec umenic. Referate: a) GROSS. Ioan Caraza şi lect. pp. XXXIV (1982). pr. Ion. Ministeriu".

3-6. prof. Nicolae. 3. dr. DRĂGUŞIN. XXXVI (1984). DAVID. 1-3. pr. referat principal. COMAN. prof. DURĂ. pr. XXXIX (1987). Vasile. XX XVII (1985). 7-10. pp. BRIA. "Fraţii Domnului" în lumina exegezei ortodoxe. Contribuţii ta istoria relaţiilor ecumenice româno-an glicane. XL (1988). 4. Contribuţii ale dialo gului teologic dintre romano-catolici şi luterani la ecumenismul creştin. 7-8. XXXIV (1982). DINCĂ. XXXI (1979). drd. IDEM. pp. 64-74. XXVII (1975). pp. 3-4. 5-6. 107-111. nr. 2. Ion. IDEM. Ioan-Vasile. creator de punţi între Răsărit şi Apus.temei al ecumenisinului local din patria noastră. pp. Atitudini mai noi ale Consiliului Ecumenic al Bisericii fată d e religiile necreştine. XXXII (1980). XXXIII (1981). 9-10. Nicolae. 157-169. pp. XXXVI (1984). 357-485. nr. Identitate şi ecumenism. Sinodul VI ecumenic şi însemnătatea lui pentru ecumenismul actual (teză de doctorat). Daniel. nr. n r. nr. pp. pr. pr. Mitropolitul Petru Movilă. Poziţia Bisericii Ortodoxe în problem a dialogului şi a intercomuniunii în Biserica Rotnano-Catolică. drd. nr. nr. IONIŢĂ. nr. asist. pp. nr. CITIRIGĂ. nr. prof. Bisericile Europei şi "Uniunea Europeană". pr. pp. IDEM. 482-493. RADU. . 611-635. Ortodoxia şi mişcarea ecumenică . XXXVI (1984). COSMA. drd. Sorin. nr. † MAXIMOS de Pittsburg h. 3-4. Viorel. P etru. 743-746. 7-8. drd. nr. pp. XX X (1978). XXXII (198 0). nr. XLIII (1991). 76-89. XXXIX (1987). 1-2. drd. 238-249. pp. XLI (1989). nr. protos. IDEM. Ştefa n. pr. pp. pr. nr. XXVIII (1976). pr. nr. Evaluarea rezultatelor şi perspectivelor acti vităţii ecumenice a cultelor. cu prilejul împlinirii a 25 de ani de la prima Conferinţă te ologică interconfesională. nr. 56 8-570. IDEM. nr. pr. pp. LEB. pr. Convieţuirea şi conlucrarea frăţească de veacuri dintre poporul rom ai naţionalităţile conlocuitoare . ENACHE. nr. 3 -6. dr. XXXV (1983). Toleranţa religioasă şi buna vec inătate. XXX (1978). CI OBOTEA. diac. Preocupare ecumenică pentru formarea spirituală în învăţământul ologic. diac. Responsabilitatea misionarii după Sfinţii Trei Ierarhi. pp. 96106. pr. pr. ALEXE. Contribuţii ale dialogului teologic dintre romanocatolici şi anglicani la ecumenismul creştin. 1-4. 91-108. p p. pp. nr. 5-6. 9-10. nr. XXXVI (1984). Sacerdoţiul în teolog ia reformată contemporană şi învăţătura ortodoxă despre Preoţie. dr. drd. pp. XLIII (1991). 49 . p p. Catedra de îndrumări Misionare şi Ecumenism. Virtutea smereniei şi imp ortanţa ei în căutarea unităţii creştine. pp. nr. LIII (2001). 96109. GALERIU. 3-6. 423-439. pp. Valeriu. Aurel. XXX (1978). Titi. pp. prof. BUCHIU. prof. prof. 1-2. 102-117. 9-10. ecumenism. prof. 5. pp. IDEM. ACHIMESCU . 4. 1. Mihai. Aspecte dogmatice ale unirii Bisericilor creştine (teză de doctorat). pp. ref erat principal. Relaţiile Bise ricii Ortodoxe cu Bisericile Necalcedoniene în vederea pregătirii dialogului teologi c pentru unitatea creştină. Educaţia teologică în contextul ecumenic şi pluralist. DRĂGULIN. JIVI. 365-388. Eclesiologia tratatelor ar eopagitice şi importanţii ei pentru ecumenismul contemporan. 95-97. X V (1963). 5-6. 511-536. 81 -108. XXXI (1979). Unitatea creştină în eforturile de apărare a vieţii şi păcii în lume. 1. 551-564.IONIŢĂ. coordonate fundamentale ale spiritualităţii româneşti. nr. nr. XX (1968). 213-5 11. 5-10. Constantin. *** A 50-a Conferinţă teologică inter confesională. Contri buţia culturii teologice româneşti (teză de doctorat). 357-367. Dialogul interreligios în teologia ortodoxă română. pp. 303-313. XXXIX (1987). pr. 54-300. dr. 1-2. reconciliere creştină şi unitate europeană. Rolul Sfinţilor Părinţi în elaborarea ecumenismului creştin. pp. XLVII (1995).. nr. 5-8. pp. nr. pp. prof. 381-390. conf. IDEM. nr. prof. Dumitru.Aspecte t eologice actuale. pp. 5-6. 3470. Ştefan. Ioan G. Contribuţii ortodoxe la teologia ecumenică de azi. Premise ale dialogului anglicano-ortodox: Aspectul Revelaţiei divine. drd. nr. pr. Vioiel. Gheorghe.

5-6. VASILESCU. nr. 5-6. 5-10. 647-717. Grigorie T. chip a l lui Dumnezeu şi drepturile omului (traducere). XV (1963). Euharistie.7. 5-10. Vasile. XLV (1993).. Tradiţie şi Mărturisire în dialogul teologic dintre Biserica Evanghelică Luterană din R. pp.MIHOC. XXXVII (1985). NICUL CEA. SAUCA. Jürgen. Problema unităţii creştine în lumina Epistole lor pauline. D. pr. 1-3. pp. 5-6. Vasile. 1-2.. 632-63 8. dr. prof. nr.. 376-398. XLIX(I997). prof.. Estetica teologică a icoanelor şi importanţa lor ecumenică (traducere). XXXV (1983). XXIII (1971). p p. magistr. prof. 527-542. 115-128. Petru. Mihai. nr. RUS. nr. pr. RADU. VAS1LIU. nr. pr. pr. 9-10. Adrian. pp. 9-10. pr of. Inumanitatea rasismului. prof. drd. IV (1952). 3-4. XXXIV (1982). Unitatea creştinilor în eforturile de apărare a păcii şi vieţii în lume. pp. 566-57 7. pr. 90-105. Re laţiile dintre Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Romano-Catolică. dr . Scriptură. pr. De la drepturile omului la drepturile religioase. p p. XXXI (1979). drd. Divinitatea în noile curente religioase. drd. Pe făgaşul vechilor re laţii româno-suedeze (traducere). nr. XVII (1965). Const. 3-6. nr. pp. prof. nr. nr. 1-2. pr. 5-6. L (1998). conf. Ioan. 5. dr. nr. pr. drd. XXXI (1979). nr. Drepturile omului BORDAŞIU. POP. Stelian. D. pr. dr. Dumitru I. SKOLD. pp. 275-285. Pregătirea. pp.. XXXVI (1984). D. Panteism şi monoteism. 1-2. pr. Ion. lect. 398408. drd. nr. XXXVI (1984). E Germania şi Biserica Ortodoxă Română. prof. lect. pp. 89-103. pp. 457-482. 3-4. Vasile. XXX (1978). dr. RADU. pp. XXXI (1979). Privire de ansamblu aspra Conferinţelor teolo gice interconfesionale din România. 5. pr. începerea şi perspectiva dialogului teologic dintre Biserica Orto doxă şi Biserica Romano-Catolică. Sensul şi importanţa ecumenismului practic: XXVI (1974). 7-8. L II (2000). . BRÂNZEA. Ministeriu" (Lim a .6. pp. drd.1982). 4-6. pr. 113-119. prof. MARCU. Bisericile în sprijinul eforturilor popoarelor pentru realizarea dreptăţii sociale şi pentru o nouă calitate a vieţii. ZĂGREAN. SAUCA. drd. nr. pp. nr. Cezar. RĂDUCĂ. XLVII (1995). dr d. pp. pp. 616-621. POPESCU. 134-141. 724-737. TĂMAŞ. XXXVI (1984). nr. 152-172. pr. pp. 5-6. REZUŞ. XXXVII (1985). POPESCU. nr.. Tache. RADU. Nicolae. Problema raportului dintre Biserica locală şi Biserica universa lă implicaţii ecumenice. Emil. TOFANĂ. 5-14.. 9-10. NEAGA. nr. 649-654. 3 -4. nr. nr . nr. XXIV (1972). nr. nr. Drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului după învăţătu eştinortodoxă. pp. pp. Secte moderne JURCAN. pp. Evanghel os D. pp. pp. nr. Schisma şi consecinţele ei pentru unitatea Bisericii. 5-10. nr. Dumitru. D. 114-123. drd. Consi deraţii ortodoxe asupra mişcării harismatice actuale. MOLTMANN. 113126. XXVIII (1976). 1-2. Nicolae. prof. Ioan. pp. Despre mormoni. lect. Mişcarea satanistă şi influenţa ei în societatea contemporană. pp. nr. Vechiu l Testament. Consi deraţii ortodoxe asupra documentului ecumenic "Botez. STEREA. 400-4 17. Temeiurile dogmatice ale unităţii creştine. lect. Omul. XLVI (1994). 364-381. 59-72. drd. nr. 9-10. 367-391. prof. XXXIII (1981). THEODORU. Comunitatea Conciliară -probl emă ecumenistă actuală. 7-8. pr. 5-6. XLIII (1991). Ovidiu. pp. 201-213. pp.. Hans E. 3-22. Creştinismul şi drepturile fundame ntale ale omului. factor al ecumenismului. Biserica în viziune ortodoxă şi concepţiile sectare. 5-6. pr.

XXXV (1983). 78-94. drd.VÂLCU. . pp. 1-2. Biserica Episcopaliană din Statele Unite. Vergil. nr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful