P. 1
113891233 BIbliografie Studii Teologice

113891233 BIbliografie Studii Teologice

|Views: 2|Likes:
Published by Oprea Vasile

More info:

Published by: Oprea Vasile on Sep 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/27/2013

pdf

text

original

STUDII ŞI ARTICOLE DE TEOLOGIE SISTEMATICĂ, ORDONATE TEMATIC, PUBLICATE ÎN REVISTA "STU DII TEOLOGICE", ÎNTRE ANII 1929-2001

Asist. Jean NEDELEA şi studenţii: Laurenţiu MITITEL U şi lonuţ PITEŞ 1. TEOLOGIE FUNDAMENTALĂ, DOGMATICĂ ŞI SIMBOLICĂ 1.1. Generalităţi 1.2. Orto şi Heterodoxie 1.3. Revelaţia şi căile ei de transmitere: 1.3.1 Revelaţia 1.3.2 Sfânta Scri ptură 1.3.3. Sfânta Tradiţie 1.3.4. Mărturisiri de credinţă 1.3.5. Sinoade 1.4. Dogmele 1.5. Despre Dumnezeu: 1.5.1. Sfânta Treime 1.5.2. Cunoaşterea lui Dumnezeu 1.5.3. Creato rul şi Proniatorul 1.6. Angelologia 1.7. Antropologia şi căderea în păcat 1.8 Hristologia (Dumnezeu Mântuitorul) 1.9. Pnevmatologia (Dumnezeu Sfinţitorul): 1.9.1. Har şi libert ate 1.9.2. Credinţa şi faptele bune 1.10. Mariologia 1.11. Aghiologia 1.12. Sfânta Cru ce 1.13. Sfintele icoane 1.14. Eclesiologia: 1.14.1 Generalităţi 1.14.2. Fiinţa Biseri cii 1.14.3. Însuşirile Bisericii 1.14.4. Membrii Bisericii 1.15. Sfintele Taine: 1.1 5.1. Generalităţi 1.15.2. Botez 1.15.3. Mirungere 1.15.4. Spovedanie 1.15.5. Euharis tie 1.15.6. Preoţie 1.15.7. Cununie 1.16. Ierurgiile 1.17. Soteriologia 1.18. Esha tologia 2. TEOLOGIE MORALĂ ŞI BIOETICA 2.1.Generalităţi 2.2. Legea morală 2.3. Binele şi răul 2.4. Omul - entitate morală 2.5. Desăvârşirea morală 2.6. Postul şi asceza 2.7. Rugăciunea 2. . Faptele bune

2.9. Lecturile biblice 2.10. Viaţa în concepţia creştină 2.11. Virtutea creştină 2.12. Păcatu .13. Patimi. Aspecte imorale 2.14. Familia 2.15. Munca 2.16. Monahismul 2.17. Pr ogres. Civilizaţie 2.18. Statul 2.19. Patriotismul 2.20. Pacea şi războiul 2.14. Famil ia 2.21. Biserica şi societatea 2.22. Viaţa morală a preotului 2.23. Responsabilitatea morală 2.24. Aproapele 3. ISTORIA ŞI FILOZOFIA RELIGIILOR 3.1. Generalităţi 3.2. Religi a grecilor antici 3.3. Religia romanilor antici 3.4. Religia geto-dacilor 3.5. R eligia Iranului Antic 3.6. Religiile Indiei: 3.6.1 Hinduismul 3.6.2 Budismul 3.7 . Iudaismul 3.8. Creştinismul 3.9. Islamismul 4. FILOZOFIE CREŞTINĂ 5. MISIOLOGIE ŞI ECU MENISM 5.1. Generalităţi 5.2. Generalităţi cu privire la fenomenul sectar 5.3. Teozofia 5.4. Spiritismul 5.5. Ecumenismul 5.6. Drepturile omului 5.7. Secte moderne 1. T EOLOGIE FUNDAMENTALĂ. DOGMATICĂ ŞI SIMBOLICĂ 1.1 Generalităţi ***Enciclica lui Fotie către Pa riarhii orientali (867), I (1930), nr. 2, pp. 56-76. ALEXA, pr. drd. Nicolae, Învăţături dogmatice în "Didahiile" lui Antim Ivireanu, XXIX (1977), nr. 9-10. pp. 708-720. ALEXE, Gh., Idei dogmatice în colinde, II (1950), nr. 9-10, pp. 597-621. ANGHELESC U, Gheorghe, Părintele Profesor Acad. dr. Dumitru Stăniloae -Doctor honoris causa al Universităţii din Bucureşti, prezentare şi bibliografie completă, XLIV (1992), nr. 3-4, p p. 139-172. BALCA, diac. prof. Nicolae, Caracteristici esenţiale ale sufletului cr eştinului autentic, VI (1954), nr. 9-10, pp. 475-495. IDEM, Concepţia despre lume şi v iaţă în teologia Fericitului Augustin, XIV (1962), nr. 3-4, pp. 183-202. BRIA, pr. pro f.. Ion, Coordonate ale teologiei ortodoxe române, XXV (1973), nr. 5-6, pp. 318-32 8.

IDEM, Interpretarea teologiei patristice, XXXVII (1985), nr. 5-6, pp. 347-355. I DEM, Teologia faţă în faţă cu Biserica de azi, XLII (1990), nr. 1, pp. 3-7. IDEM, Teologia română modernă, XLII (1990), nr. 1, p. 142-144. IDEM. Ortodoxia şi semnificaţia ei azi, X LIV (1992), nr. 1-2, pp. 3-17. CHIŢESCU, prof. dr. Nicolae şi RADU, pr. prof. dr. Du mitru, Catedra de Teologie Dogmatică, Teologie Fundamentală şi Istoria Religiilor, XXX III (1981), nr. 7-10, pp. 547-567. CHIŢESCU, prof. Nicolae, Esenţa doctrinară a celor trei mari confesiuni, I (1949), nr. 9-10, pp. 763-780. IDEM, Contribuţia Bisericii Egiptului la opera dogmatică a Bisericii Creştine, VIII (1956), nr. 1-2, pp. 40-58. CITIRIGĂ, pr. drd. Vasile, Temeiurile dogmatice ale valorii vieţii umane, XXXVI, (1 984), nr. 9-10, pp. 630-641. COMAN, pr. asist. dr. Constantin, Teologia şi Duhul S fânt la Sfinţii Trei Ierarhi, XLII (1990), nr. 2, pp. 130-137. CORNEANU, pr. conf. N ., Frumuseţea ca atribut al Dumnezeirii, XI (1959), nr. 5-6, pp. 297-314.. CLEMENT , Olivier, Ortodoxie, cultură, istorie (traducere), XLVI (1994), nr. 4-6, pp. 38-4 8. CORNIŢESCU, magistr. Constantin I., Idei dogmatice în Cuvântările Sfântului Ioan Hrisos tom la praznicele împărăteşti, XVII (1965), nr. 7-8, pp. 441-450. COSTACHE, diac. asist. drd. Doru, Communio, Părintele Dumitru Stăniloae şi raţiunea eclezialcolocvială a existenţe i, LIII (2001), nr. 3-4, pp. 62-81. CRAINIC, Nichifor, Ortodoxia - concepţia noast ră de viaţă, XLV (1993), nr. 3-4, pp.3-12. IDEM, Genialitate şi sfinţenie, XLV (1993), nr. 1-2, pp. 101-U0. DRĂGULIN, pr. asist. dr. Gheorghe I., Sfântul Dionisie Pseudo-Areo pagitul şi Teologia sfârşitului vieţii pământeşti a creştinului, XLV (1993), nr. 1-2, pp. 36FECIORU, pr. lect. Dumitru, Probleme dogmatice şi sociale în Evanghelia după Ioan, V (1953), nr. 3-4, pp. 210-224. FRĂCEA, drd. Ilie, Idei teologice în "Imnele paradisul ui" ale Sfântului Efrem Sirul, XXXI (1979), nr. 5-10, pp. 603-616. LOSSKY, Vladimi r, Credinţă şi teologie (traducere), XLII (1990), nr. 1, pp. 63-76. NEAGOE, pr. drd. G heorghe, Elemente de teologie fundamentală în prefeţele Mineielor episcopului Chesarie de Râmnic, XXIX (1977), nr. 9-10, pp. 699-708. POPESCU, pr. drd. Ion, Aspecte dog matice în Didahiile mitropolitului Antim Ivireanu, XLIII (1991), nr. 3, pp. 100-12 0. POPESCU, pr. prof. dr. Dumitru, Esenţa sintezei dogmatice a Părintelui Dumitru Stăn iloae, XXXV (1983), nr. 7-8, pp. 581-586. IDEM, Transfigurare şi secularizare. Mis iunea Bisericii într-o lume secularizată, XLVI (1994), nr. 1-3, pp. 35-42. POPESCU, prof. Teodor M., Teologia ca ştiinţă, VI (1937), vol. 1, pp. 3-30. IDEM, Tratatul lui Justinian contra lui Origen. Studiu şi traducere, IV (1933), pp. 17-66. PREDA, Rad u, Patru meditaţii despre discursul teologic, XLV (1993), nr. 3-4, pp. 130-135. RA DU, magistr. Dumitru Gh., Structura actului religios după doctrina ortodoxă, VI (195 4), nr. 3-4, pp. 131-157. IDEM, Părintele Profesor Dr. Dumitru Stăniloae la 80 de an i. Personalitatea şi gândirea sa teologică în contextul ortodoxiei româneşti, XXXV (1983), n r. 9-10, pp. 686-699. RUS, prof dr. Remus, Coordonate ale gândirii teologice a Sfânt ului Irineu de Lyon, LIII (2001), nr. 3-4, pp. 3-15. REZUŞ, pr. prof. Petru, Preoc upări şi studii de teologie sistematică, XX (1968), nr. 5-6, pp. 389407. IDEM, Învăţătura des re religia subiectivă din punct de vedere interconfesional, X (1958), nr. 5-6, pp. 366-375. IDEM, Temeiurile credinţei retigioase,VIII (1956), nr. 9-10, pp. 554-566 . IDEM, Elementele componente ale religiei creştine, XIII (1961), nr. 9-10, pp. 52 7-543. IDEM, Divinitatea creştinismului, XIV (1962), nr. 3-4, pp. 131-146. ROVENŢA, diac. prof. Haralambie, Esenţa şi rolul credinţei în teologie, III (1932), vol. 1, pp. 1 747.

Câteva studii dogmatice publicate in Bulgaria în ultimii ani. 12. Dumitru. răspândirea şi influenţa maniheismului. Păstrarea dreptei credinţe în lumina epistolelor pauline. STREZA. Teodor. IDEM. dr. pp. Materialismul medical. 1-2. pp. pp. CRISTESCU. VASILESCU. 5-6 . LIII (2001). LII (2 001). PRELIPCEANU. Dogmă şi Predică. XXI (1969). 3-4. Teologia Revelaţiei în opera Părintelui Dumitru Stăniloae. pp. nr. Euge n. VÂLCU. N1C ULCEA. l. Adrian. nr. Elemente dogmatice în prefeţele cărţilor de cult româneşti tipă ite între 15611716. 82-93. I. XL (1988). XXXIX (1987). nr. 316. conf. 7-8. pp. prof. Scriptură. DRĂGULIN. nr.2. Revelaţia *** Descoperirea dumnezeiască şi modalităţile ei de exprimare spre mântuire. 48-61. 9-10. 79-84. XXIII (1971). 1-2. NICOLAESCU. nr. nr. 39-60.. nr. F. pp. nr. pr. Nicolae. p. TODORAN. pp. Isidor. 1. CORNIŢESCU. GRĂJAR. pr. 5 1-57. magistr. III (1932). prof. pp. XXXIV (1982). 3-4. XXVIII (1976). nr. Ioan . pr. pp. prof. drd. nr. 466-474. XI (1959). pr. Structura şi cunoaşterea adevărului revelat. pp. prof. diac. Alexandru. pp. STAN. pr. Gh. Const. 5-6. VASILE. . VI (1954). 5-6. lect. 423-436. 34. 333-343. 4. VII (1938 1939).2. Revelaţie. n r. Sfântul Vasile cel Mare în Teologi a Sistematică ortodoxă română în ultimii treizeci de ani. XLIII (1991). 125-137.3. 31-74. pr. p . 5-8. RĂMUREANU. interpreţi ai Sfintei Scripturi. pr. 516-527. Cercetarea teologică în domeniul Istoriei Dogmelor. X (1958). N. Originile. 173-189. asist. Ion. 139-149. Gri gorie. dr. pp. pp. Ioan. vol. Relaţia teologie-ştiinţă în gândirea Sfinţilor Părinţi. diac. 22-37. 444-461. 179-196. 1-2. Cuvântul lui Dumnezeu în viaţa Bisericii. nr. 167-1 74. 1. VII (1955). La terminologie revélationelle dans la théo logie contemporaine. 3-4. pp. 127-129. 46-57. XI (1959). XXXV (1983). diac. 503-513. Tache. Revelaţie şi eshatologie. magistr. Gh . 1332. nr. 4. 5-6. 1. XXIX (1977). pp. Consideraţii generale. 546-556. Vladimir şi MARCU. BRIA. XV (1963). nr. Gheorghe. Sfinţii Trei Ierar hi. 1-2. magistr. Sfânta Scriptură. prof. diac. p r. 686-699. doctrina. Sandu. prof. 398408. XXIV (1972). Emilian. prof. 9-10. pp. pp.1. Biblia în sistemul filozofic hegelian. MIHĂLCESCU. 7-8. nr. dr. Valoarea interpretării tipologice a Vechiului Testament. HOLBEA . LII (200 r. XXIII (1981). 102-126. asist. pr. Tradiţie şi Mărturisire în dialogul teologic dintre Biseric a Evanghelică Luterană din R. ŞTEFAN. VASILESCU. XIII (1 961). nr. Principiul ico nomiei din punct de vedere dogmatic. drd. pp. nr. nr. Sfânta Scriptură BALC A.3. 3. pr. 7-8. drd. XXVI (19 74). nr. pp. arhid. Ion. nr. XIII (1970). Irineu. drd. lect. nr. Nicolae. nr. pp. XXXIV (1982). drd. nr. Orto doxie şi Heterodoxie BACONSKY. 1-2. Lupta ortodoxiei contra arianismului. Sfânta Scriptură şi Tradiţia.. XXII (1970).. 3-4. MORARU. Dr. Les idées calvinis tes du patriarche Cyrille Lucaris. Sfânta Scriptură în Biserica noastră.pp. JARPĂLĂU. p. pp. nr. magistr.STEREA. Bogomilismul. Nic. Temeiuri doctrinare ale rugăciunii pentru cei răposaţi. Hristov Iordanov. IONESCU. pp. 384-406. pr. Germania şi Biserica Ortodoxă Română. 12. pp. prof. Gr igore.

Aurelian. JIVI. Sfânta Tradiţie văzută de Sfântul Irineu al Lyonului XXIII (1971). Ion. Adrian. pr. pp.temeiuri biblice.. 159-172. 329352. IONESCU.. sinteză a învăţăturii dogmatice a Bisericii. Aspecte dogmatice permanente ale Sfintei Tradiţii. prof. prof. VII (1955). 1-2. Sfânta Tradiţie BRIA.. magistr. XXII (1970). 398408. pr. XLIV (1992). Despre inspiraţia Sfintei Scripturi. Tradiţia şi tradiţiile (traducere).3. în Apu s. asist. pp. Viorel. F. 1. nr. nr. NICULCEA. nr. 1-2. pr. prof. . 9-10. pr. Ioan I. 1. pr. Sinodul de la Constantinop ol din 879-880 şi actualitatea hotărârilor lui. XXXII (19 nr. dr. 284-286. nr.3. 1. Valoarea ecum enică a Simbolului Niceoconstantinopolitan. pp. nr. 513.4.3.. dr. 3-4. XXXIII (1981). 312-346. 25-51. nr. XXXII (1980). IONIŢĂ. diac. 7-8. 615-633. Mărturisire a de credinţă a arhiereilor ortodocşi. 451-458. dr. XXXIV (1982). IDEM. conf. pp. Istvan. Actualitatea pastoral-misionară şi adâncimea teologică a interpretării scripturistice a arhiepiscopulu i Petru Hrisologu. nr. p p. pr. drd. pr. Rolul şi importanţa Mărturisim de credinţă în teologia şi viaţa Bisericii. Sinoadel e COMAN. Problemele dogmatice ale Sinodului V Ecumenic. 7-8. pp. XLIII (1991) . TODORAN. nr. St elian. 1.3. LOSSKY. pp. XXV(1973). pp. prof. 357-485. Sfânta Tradiţie în Biserica Ortodoxă spre deosebire de celelalte Biserici. 174-185. Consideraţii generale. Tradiţie şi tradiţii (traducere ). MOLDOVAN. 5-8. pp. 316. Caracterul permanent şi mobil al Tradiţiei. nr. Adrian N. pp. 534-546. pp. 57-64. XXX (1978). Ioan G. IV (1952). Hermann. TOFANĂ. MIHĂLCESCU. nr. XXXIII (1981). 169-181. ICĂ. XXXII (19 . Les idées calvinistes du patriarche Cyril le Lucaris. Câteva date introductive asupra Sfintei Scripturi. nr. Laicii şi citirea Sfintei Scripturi în evul mediu. Scriptură. lect. Mărturisirile de credinţă CATRINA. 585-599. XVI (1964). Simbolul Niceo-cons tantinopolitan. 5-6. . 3-4. 633-647. 3-4. 517-522. Sfânta Scriptură şi Tradiţia . pp. Irineu. IUHAZ. Atenag ora. magistr. XVI (1964). nr. XXII (1970). Însemnătatea şi rolul Mărturisim de cr edinţă în teologia şi viaţa Bisericii. 1-2. 9-10. nr.POPESCU. Sinodul VI Ecumenic şi însemnătatea lui pentru ecumenismul actual (teză de doctorat) . prof. pp. Sabin. prof. STĂNILOAE. XXXIV (1982). 7-8. pp. Viorel. pr. nr. Simio n. 5-6. pp. 7-10. 3-4. 7-10. nr. Germania şi Biserica Ortodoxă Română. M. pp. pp. nr. pp. drd. Sfânta Tradiţie sau Sfânta Predanie. Importanţa şi rol ul Mărturisirii de credinţă în viaţa Bisericii -Scriptură. XXXVII (1985). asist. conf. XXXVI (1984).. Tradiţie şi Mărturisire. 3-4. 614-619. vol. 265-276. pp. dr. Tradiţie şi Mărt urisire în dialogul teologic dintre Biserica Evanghelică Luterană din R. Dan. ID EM. 1600 de ani de la Sinodul II Ecumenic. Sfânta Tradiţie în viaţa Bisericii . 401-431. p. VERZAN. drd. drd. Teodor. nr. 384-406. nr . pp. I.5. 277-283. pr. Vladimir. Ion. XXXVII (1985). Ilie. nr. nr. POPESCU. dr. IONIŢĂ. conf. PITTERS. 5-6. V (19 53). nr. pp. nr. mitr. 1-2. XXV (1973). 7-8. 5-6. 4. 149-165. III (1932). pr. pr. drd. Aurel. 7-8. 606-613. DUMITRESCU. XXVII (1975). p. DE ELEAS. pp. STAN. Dumitru. nr. Alex. Primirea tradiţiei în timpul de az i din punct de vedere ortodox. pp.

pr. prof. drd. Dometie. 232-241. Dumi lru. 1-2. Despre sinodali tate. magistr. pr. 15-61. nr. Despre Dumnezeu CALC IU-DUMITREASA. prof. 471-506. RĂMUREANU. pp. 426-444. 627-632. XIII (1961). 3-4. pp. 39-63. drd. 45-53. MANOLACHE. pp. 2. pr. Propunerile dogmatic e pentru rezolvarea disputei despre "Filioque" (traducere). 578-591. Jürgen. 303-321. prof. 347-364. Sinoadele în cultul şi iconografia Bis ericii Ortodoxe. drd. XLVII (1995). pp. Ioan. pp. 676-685. Liviu. XXXVIII (1986). 173-190. pr. 327-387 IDEM. nr. Aurel. VASILIU. V (1953). nr. pp. Dumitru. 621-627. Sinodu l V Ecumenic şi papalitatea. 1-2. MUNTEANU. 3. pr. 166-188. nr. Dogma S fintei Treimi. 534-572. 3-49. Implicaţiile sacramentale ale relaţiil or trinitare.. 1. pp. FER. pr. pp. NICULCEA. drd. Ioan. 3-4. XV (1963 ). IDEM. Dogmele şi valorificarea lor în viaţa credincioşilor ortodocşi. nr. 546-560. XLII (1990). pp. 5-6. nr. 333-356. Învăţătura Bisericii Ortodoxe despre Sfânta Trei me. p. TURCESCU. CRISTESCU. prof. XV (1963). VALDMA N. 7-8. Sfânta Treime. STĂNILOAE. nr. 5-10. XXVII (1975). XXXIV (1982). IDEM. nr. 266-316 . STAN. XXIII (1971). Rene. pp. Problema sinodului ecumenic în sfintele canoane. BROSCĂREANU. nr. VI (1954). XXV (1973). VI ( 1954). Condamnarea lui Fotie de Sirmium. 188-209. prof. n r. S tudii recente despre Filioque. Crucea lui Hristos şi Sfânta Treime (traducere). nr. N icolae. XXIV (1972). GRECU. XLI (1989). 1-2. 127-129. Augustin despre Sfânta Treime după tratatul "De Trinitate". pp. nr. 39-64. Cristişor. Sinodul I Ecumenic de la Niceea. pp. ICĂ. prof.5. VII (1955). Lucia n.. Doct rina Fer. MOLTMANN. De spre Prea Sfânta Treime. pp. nr. Consideraţii interconfesionale privind ontologia divi nă. 90-99 . 1. XXVI (1974). Adrian. n r. Sfântul Grigorie Palamas şi Teologia trinitară. nr. XXV (1973). 5-6. 5-6.1. 9-10. pr. XXIX (1977). XVI (1964). XXI (1969). STĂNILOAE. arhim. . pr. nr. 3-4. JURCA. Sfân ta Treime. Revelaţie. structura supremei iubiri. Noţiunea dogmei. IDEM. Simbolul constantinopolitan. 6079. drd. 520-534. Dogmă şi cult. Existenţa lui Dumnezeu la Kierkegaard şi Hegel în perspectiva învăţăturii ortodoxe. 3-4. 5-6. nr. icoană a iubirii. pp. pp. 5-6. Nicolae. Tipuri de sinoade prevăzute de Sfintele canoane. 7-8.MANEA.4. drd. drd. pp. Romul. Fiinţa Dogmei. 3-4. nr.5. Împăratul Justinian. Condamnarea ereziei lui Arie. nr. 155-164. p p. pr. Conceptul de Dumnezeu în teologia lui Karl Barth. pp. 1. pp. GRIGORAŞ. nr. drd. IDEM. 9-10. pr. nr. pp. Dogmă şi Predică. nr. pp. 568-573. drd. 7-8. 7-8. XXII (1970). nr. Sfânta Treime BRIA. pr. Şt. V (1953). Simbolul niceean. 4-6. Importanţa vechilor sinoade ecumenice şi problema unui viitor Sinod ecumenic. XXVII (1975). prof. TODORAN. magistr. Dogmele CHIŢESCU. pp. XVII (1965). nr. nr. pp. Grigore. 7-8. XXXI (1979). XXXI (1979). 1-2. pp. XXV (1973). Gh. dr. nr. pp. Învăţătura despre Sfântul D uh şi Biserică. Dogma şi viaţa creştină. IDEM. pp. 82-92. nr. nr. magistr. IDEM. Ioan L. XLIII (1991). Vlăduţ. XX (1969). 5-1 0. 79-99. Sfânta Treime şi s obornicitatea Bisericii. Sinoadele de la Sirmium dintre anii 348-358. Sinodul al II-lea Ecumenic de la Constantinopol (381). Ion. prof. pp. 3-4. Traian. Constantin-Eugen. 5 -6. Isidor. nr. pp. pp. 3.

nr. VI (1954). XLIV (1992). pr. 592-602. pp. 497-506. Tache. LI (1999). dr. pp. pr. prof. VII (1955). 122-136 . XXXIV (19 82). nr. 1-2. 216-224. ANGHELESCU. prof. 5-6. 53-64. Nicolae. 5-6. pr.2. pp. drd. Isidor. Antropologia şi căderea în păcat ABRUDAN. 5-6.7. dr. BELU. 3-4. pp. Florin. IDEM. pp.VI1I (1 956). BĂLAN. 5-6. magistr. Alex. XLI (1989). 567584. Sfinţii Părinţi despre trup. prof. magistr. pr. nr. Principiul iconomiei din punct de vedere dogmatic. Aspec te ale antropologiei Vechiului Testament. 3-4. 7-8. nr.5. Teodor. Credinţă şi cunoaştere în creştinism. 910. 370-384. 75-81. 4. IX (195 7). nr. ierom. STAMATE. 5-6. GALERIU. 9-10. 3-4. protos. 3-4. pp. nr. IX (19 57). MANOLACHE. cu referire speciala la Sf. nr. 1. pp. 588-599. nr. Aug. conf. Aprecieri despre libertatea şi posibilitatea omului de a cunoaşte şi înţelege natura di vină şi pe cea creată. 299-309. Dumitru. pp. XXVI (1974 ). Marin. Actualitatea problemei. Pronia dumnezeiască şi libertatea persoanei în gândirea lui Origen. IX (1957). 174-188. Un capit ol de angelologie: creaţia. XLV (1993). 216-221. STĂNESCU. nr. LII (2000). Gheorgh . Antonie. nr. Concepţia antropologică a lui Clement Alexandrinul. NĂSTASE. XXXIV (1982). Constantin. nr. nr . Const. XXVII (1975). nr. pp. BRIA. Cunoaşterea ocu lta . magistr. I. X (1958).. STEREA. pr.VII (1955). 264-270. pr. 673-686.. BRANIŞTE. N. drd. Grigorie de Nissa. 9-10. magistr. RĂDUCĂ. pr. Rolul îngerilor în iconomia mântuirii după Noul Testament. 1. drd. Cunoaşterea lui Dumnezeu ACHIMESCU. 1-2. XXIX (1977). nr. nr. 310-325. pp. Rugăciune şi cun oaştere în învăţătura ortodoxă. 62-93. pp. 1-2. Ion I. prof. 14-37. Unitatea şi integritat ea creaţiei în scrierile Sfântului Apostol Pavel. XXX (1978). pp. pr. nr. 5-8. ONIŞOR. nr. mag istr. 145-151. Problema ecologică în lumina învăţăturii creşt . 37-53. Dumitru. Aspecte ale Providenţei şi lucrării de mântuire în Cazania lui Varlaam. pr. 1. magistr. V. C. lect. 9-10. pp. nr. XLI (1989). XXXV (1983). pp. VIEZUIANU. XX IX (1977). Teodicee şi cosmologie la Sfântul Grigore de Nyssa. TOD ORAN. Nicolae Cabasila. în viziunea origenistă. pp. Remus. nr. drd. pp.. magistr. nr. nr. 50-74. Polemica antignostică p rivind crearea lumii. Angelologia MANOLACHE. 3-4. pp.5. Marin. 313-327. VII ( 1955). Gheorghe N. Pro sul în cunaşterea lui Dumnezeu. natura şi căderea îngerilor. PLĂMĂDEALĂ. 139-149. lect.. Anca. pp. nr. FRUNZĂ. Relaţia dintre cunoaştere şi credinţă în învăţătura ortodoxă. PAVEL. X (1958). Cunoaştere în dreapta credinţă. . drd. 396-406. pp. pp. 368-385.falsificare a cunoaşterii adevărului. Despre învierea trupurilor şi natura lor după înviere. 5-6. pp. asist. nr.. D. Anca. 1-2. 3-4. pr. Condiţiile colaborării raţiunii cu credinţa în opera Fericitului Augustin . magistr. pr. nr. Vasile. Trăsături umaniste în spiritualit atea bizantină.3.6. 4. dr d. 3-4.1. Ion I. Cunoaşterea lui Dumnezeu după Sfântul Maxim Mărturisitorul. 640-649. BODOGAE.. pp. pp. BIDIAN. Mântuitorul Iisus Hristo s şi sfinţit îngeri după Epistola către coloseni a Sfântului Apostol Pavel. Cunoaşterea lui Hristos în Duhul Sfânt.. pp. nr. pp. X (19 58). D ometie. Creatorul şi Proniatorul MANOLACHE.

prof. 12-46. 511519. CRISTESCU. 5-6. pr. Vladimir. 5-6. nr. drd. Costache. Gheorghe. Grigorie T. XLIII (1991). Spirit umanist şi elemen te de antropologie în gândirea patristică. Hristologia (Dumn ezeu Mântuitorul) SFÂNTUL CHIRIL AL ALEXANDRIEI. nr. N. 78. pp. XLV (1993). nr. LOSSKY. XXIX (1977). Logos şi Kyrios în "Stromatele " lui Clement Alexandrinul. Chip şi asemănare în teologia romano-catolică şi în cea ortodoxă. 7-8. B UCHIU. 356-368. XXXIX (198 7). XLV (1993). 7-8. LEONŢI U DE BIZANŢ. XLI (1989). Ştefan. XVIII (1966). pp. lisus Hristos în viaţa duhovnicească. XXVIII (1976). 5-10. Chip şi asemănar e (traducere). XXV ( 1973). acad. nr. Învăţătura Sfântului Grigorie de Nyssa desp re căderea omului şi păcatul originar. IDEM. 67-84. BRIA. Omul. IDEM. BUCEVSCHI. nr. pp. ierod. 165-173. 1.. nr. 93 -110. Jertfa Domnului în cărţile de ritual ale Bisericii. pp. pp. Ion. 3-53. STĂNILOAE. pp. asist. 672-68 . 632 -638. 78. ARION. Leon Gh. Ioan. XLI (1989). Irineu. pr . diac. Bisericii şi suflet în co mentariul său la Cântarea Cântărilor. 3. chi p al lui Dumnezeu şi drepturile omului (traducere). X (1958). nr. 9-10. nr. STĂNESCU. 2. drd. BUTNARU. pp. nr. lect. VII (1957). 4..pp. C. Nicolae. VIII (1956). învăţătura despre suflet în cărţile Vechiului Testament. X (1958).. pp. nr. pr. drd. 5-6 . drd. 218-230. prof. 1-2. 26-39. protos. Concepţia Sfântului Justin Martirul şi Filozoful despre suflet. 3-4. magistr. 4. pp. Învăţătura Sfântului Grigorie de Nissa de spre "Chip şi asemănare". 51-63. pr. nr. Dumitru. pr. pp. pr. pp. Concepţia platonică despre suflet. Despre Întruparea Unuia-Născut şi că Hristo s unul este şi domn după Scripturi (traducere). Persoana şi invidivul . 96-107. XXIX (1977). Omul nou şi umanitatea în Hristos prin lucrarea Duhu lui Sfânt. IDEM. XXI V (1972). 3-4. nr. 1-2. Caracterul comunitar al chipului lui Dumnezeu în om. pp. XXII (1970). prof. pp.două entităţi diferite. MARCU. "Omul cel nou" în concepţia antropologică a Sfântului Apostol Pavel. IDEM. Antropologia Vechiului Testament . magis tr. BUZESCU. XXXI (1979). Ioan I. Gh. drd. 27-44' SĂNDULESCU. 1. XXV. 9-10. dr. nr. pp. 20-37. Învăţătura despre Întrupare la Fericitul Augustin. pp. 48-71. 532-545. 41-59. 249-263. 1 -2. nr. 7-8. 3-4. nr. VII (1955). Concepţia despre om şi mântuire în Confesiunea Augustană. lisus Hristos Dumnezeu Mântuitorul. pp. Vasile. XLIV (1992). nr. POP. pp. 585-602. 3-4. 544-561. Logosul în "P rotrepticul" lui Clement Alexandrinul. nr. pp. drd. drd. nr. nr. Învăţătura despre "Fiul Omului" în Sfintele Evanghel ii. nr. VORNICESCU. MOLTMANN.. drd. Concepţii hristologice în imnele neoprotestante privite din punct de vedere ortodox. BUZDUGAN. Ştefan. POPESCU. pp. pp. nr. pp. pr. prof. prof. nr . pr. 7-8. BUDE. 1-2. nr. nr. Consideraţii asupra armoniei primordiale şi asupra rolul ui sfinţeniei în restabilirea ei. dr.. COMAN. magistr. Petr u. 30 de capete împotriva lui Sever de Antiohîa (traducere). XLII (1990). Hristologia. Ob servaţii asupra prosopopeei sufletului şi trupului atribuită lui Mihail Choniatul. 5. 417-429. pp. 523-534. 1. drd. Ioan G. III (1951). Cristian. 470-489. XLIII (1991). prof. 388-400. drd. 120-138. pp. 403-423. nr. pp. pr. Orest. pp. 44-48. LI (1999). . prof. XXIX (1987). Origen despre Logos.. RĂMUREAN U.BUCHIU. XLIX (1997). pr.8. nr. Jurgen. pp. pr. 9-10. Nestor. pp. SEMEN. nr. nr. XXXVI (19 84).

3-4. Expl icarea la textul kenotic din Filipeni 2. Legătura interioa ră dintre moartea şi învierea Domnului. 910. 5-6. nr. nr. Faptul Răscumpărării şi diavolul în imnografia Bisericii. pp. Teologia Logosului la Sfântul Maxim Mărturisitoru l. Jürgen. Logos şi Theosis. nr. IDEM. 9-10. C oborârea la iad a lui Iisus Hristos. 230250. XXVI (1975). nr. pr. XXVII (1975). nr. 1-2. XLI (19 89). XXII (1970). Benedict. 493-514. Faptul Răscumpărării în ciclul întrupării. 3-4. 75-81. Ilie. IDEM. asist. nr. nr. pp. 7-8. ierom. nr. 26-35. XLI (1989). 649-685. 250-267. sărbătoarea luminii şi a bucuriei în Ortodoxie. XXV 1973).IDEM. 3-4. 7-8. Nicolae V. drd. Sebastian. drd. 5-8. pr. nr. 1-2. nr.. VII (1938-1939). GÂNDEA. pp. 58. drd. pp. 9-10. 466-482. H ristologia în teologia contemporană. XLVI (1994). Hristologia Sfântului Ioan Damaschin (1300 de ani de la naşterea sa: 675-1975) XXVII (1975). 7 -8. magistr. GHIUŞ. pp. nr. nr. CLEMENT. pp. 5-6. pp. STĂNILOAE. pr. pp. pp. Origen despre Logos. Paştile . 666-673. drd.. VIEZUIANU. Chesarie. 1-2. 230-250. 7-25. praf. arhim . pp. 9-10. CHILEA. pp. CHIŢESCU. prof. 5-6. pp. pp. 5-13. 1-2. XXXIV (1982). 5-10. pr. Lucian. pp. 1-2. pp. 165-173. XXXVI (198 4). XXII (1970). 1. Ioan Gh. XLVI (1 994). Kenoza lui Hristos şi aspectul Kenotic al Bisericii. drd. XXV (1 973). 687-700. XXVI (1974). pp. XXII (1970). pr. Mântuitorul Iisus Hristos în lumina Sfintelor Evanghelii . p. Dumitru. Nîcolae. Poziţii protestante şi ortodoxe rece nte despre întrupare. XXIX (1977). 1-2. 519-534. MIHOC. IDE M. Iconomia şi roadele Învierii Domnului. 3-4. TURCESCU. pp. 5-6. pp. 3-4. IDEM. 5-13. Vasilc M. XXIX (1977). drd. XXIII (1971). nr. Persoana Logosului Iisus Hristo s în lumina primelor patru secole patristice. pp. 211-223. IDEM. SAVIN. pr. pr. nr. VIII (1956). pp. 26-43. Logos şi Ethos. 575-585. prof. acad. 15-53. nr. 512-528. XIV (1962). Întruparea Mântuitorului după cele trei confesiuni creştine. nr. MIHOC. prof. IDEM. nr. 5-6. 406-431. Virgil. 275-287. XXIV (1972). prof. 7-8. Mormântul gol (traducere). . Faptul Răscumpărării în ciclul învierii. IDEM. REZUŞ. 5-6. IDEM. nr. drd. loan. IDEM. Ioan. 159-167 . Hristologie şi iconologie în disputa din secolele VIII-IX. Faptul Răscumpărării în imnografut Bisericii Ortodoxe. nr. Despre condacul Naşterii . 115-140. drd. XLV (1993). IDEM. Iisus Hristos în izvoarele antice profane. 692720. nr . TACHE. pp. Irineu. 627-632. XXXIII (19 81). ierod. nr. Hristologia Sfântului Chirii al Alexandriei. pp. dr. Petru. pp. XXIV (1972). 3-4. 49-70. 7-8. 9-10. Sterea. nr. XXII (1970). 546-555. XXXI (1979). Ştefan . pp. pp. Naşterea supranaturală a Domnului nostru Iisus Hristos. pr. pp. 1-3. Constantin. NEAGU. Vasile. XVI (1964). nr. 4-6. pp. nr. XXIII (1971). nr. 9-10. nr. pp. nr. MOLTMANN. JOIŢA. nr. 267-283. IDEM. XX (1968). Hristologia în lumina tradiţiei canonice a Bisericii Ortodoxe. XXIII (1971). pp. drd. COMAN. Biserică şi suflet în comentariul său la Cântarea Cântărilor. 70-104. Mântuitorul lisus Hristos şi sfinţii îngeri după Epistola către Coloseni a Sfântului Apostol Pavel. nr. nr. XXIII (1971). pp. 516-527. pp. Dumitru. Olivier. Învăţătura despre Recapitul area în Hristos în teologia ortodoxă. DURĂ. XXXIV (1982). Teoria recapitulaţiunii la Sfântul Irineu. 3-4. 186-211. 1-4. IDEM. CRĂCIUNAŞ. p r. nr. 682-690. 28-40. Alexandru. pp. 33-45. SANDU. XXXI (1979). nr. XXII (197 0). nr. Faptul Răscumpărării în ciclul vieţii publice a Domnului. MIRCEA. pp. drd. nr. XXII (1970). pp. pp. Faptul Răscumpărării în ciclul Sfintelor Patimi. pr. NICULCEA. X (1958). 349-359. "Fiul Omului" după Noul Testament. GHEORGHESCU. Adrian. 55-72. pr. drd. nr. nr. La théologie de la Résurrection dans l'oeuvre de Saint Maxime le Confesseur. MOLDOVAN. pp. Sfântul Atanasie cel Mare despre Întruparea Logosului şi mântuire. Crucea lu i Hristos şi Sfânta Treime (traducere). Studii de hristologie în teologia românească.

DRĂGUŞIN. pp. nr. pp. asist. ierom. nr. X LVII (1995). nr. nr.9. Hristologia cosmică după învăţătura Sfântului Maxim. 63 8648. nr. CHIŢESCU. Mihai. nr. drd. drd. pp. XXXIV (1982). XVI 1964). Mircea.9. Constantin. 3-4. FARAMAT. Moartea şi învierea Mântuitorului lisus Hristos în lumina epistolelor pauline. Har şi libertate în învăţătura Sfântului Maxim Mărturisitorul. 5-20. pp. XXXIX (1987). Emanue l. 46107. 1-2. Valeriu. pr. 2. XXVI (1974). 7-8. 126-143. BRIA. nr. 5-10. Voinţa şi libertatea în gândirea Sfântului Grigorie de Nyssa. Constantin. JOIŢA. magistr. 7-8 . pp. 5-6. BANU. POPESCU. nr. n r. Ioan. 1 114. Natalia Mano ilescu. 56.. 5-6. Pronia d umnezeiască şi libertatea persoanei în gândirea tui Origen. 327-387. nr. pp. drd. CITIRGĂ. prof. Duh la Sfântul Vasile cel Mare. Învăţătura despre Sf. Harismele după Epistolele Sfântului Apostol Pavel. Persoana şi lucrarea Sfântului D uh în scrierea "De Spiritu Sancto " a Sfântului Vasile cel Mare. 5-6. nr. VI (1954). pr. pp. nr. VOICU. SFÂNTUL GRIGORIE PALAMA. drd. ma gistr. arhid. drd. 406-418. magistr Ion. Sfântul Duh în teologia interconfes ională. nr. 44-57. 660-672. DINU. pr. dr. XXXV (1983). pp. pp. nr. 7-10. pr. nr. nr. RĂMUREANU. XXXIV (1982). pp. 399-438. 1-3. RADUCA. Învăţătura despre sinergie la unii dintre Sfinţi i Părinţi şi în teologia ortodoxă mai nouă. H arismele în viaţa Bisericii primare după Epistolele Sfântului Apostol Pavel. 1. 4 pp. pr. 3 70-384. VOICU. XXXII (1980). XLV (1993). Lucrarea Sfântului Duh în opera Sfântului Simeon Noul Teolog. Har şi libertate în învăţătura ortodoxă. XLV (1993). XXXI (1979). pp. 7-8. pp. XLI (1989). 4. Mihail. XVII (1965). Constantin. pp. 6. XXI X (1977). Simţirea tainică a prezenţei harului după Sf. pp. XLII (1990). Kam al. Sinodul al II-lea Ecumenic de la Constantin opol (381): Învăţătura despre Sfântul Duh şi Biserică. pp. 130-137. drd. Desp re Sfântul Duh împotriva pneumatomahilor macedonieni (traducere). Sfântul Duh în spiritualitatea ortodoxă. Pnevmatologia (Dumnezeu Sfinţitorul) SFÂNTUL GRIGORIE DE NYSSA. pr. Fericitul Augustin despre Sfântul Duh. 5-6. Învăţătura Sfântului Ambrozie despre Sfântul Duh. 1-2. pp. drd. Simbolul constantinopolitan. pp. Învăţătura despre har şi l ibertate în Pateric. XXXII (1980). 475-484. 1-2. Ion. nr. Const. pr. Lucrarea Sfântului Duh în Biserică. Vasile.1. GHEORGHE.IDEM. 18-27. nr. ENACHIE. Transfigurarea creştinului prin lucrarea ha rului Sfântului Duh. pp. 458-469. 3-20. 5-6. pp. 1-2. pp. nr. Irineu loan. VOICESCU. nr. Despre predestinaţie. NIŞCOVEANU. Nicolae. pp. dr. 81-94. 27-41. XXXII (1980). 5164. 346-358. drd.. pp. nr. Vasile. 740746. nr. Har şi libertate BANU. nr. 1-2. drd. Constantin I. nr. Ioan. 50-63. nr. Teologia şi Duhul Sfânt la Sfinţii Trei Ier arhi. Cuvântul la pogorârea Duhului Sfânt (traducere). 5. Emanuel. XLI (1989). prof. 9-10. prof. 5-6. dr. XXXV (1983). VIII (1956). prof. X (1958). XXV (1973). pr. pr. drd. XXI (1969 . 7-8. CHIRVASIE. 76-83. magistr. CORNIŢESCU. drd. POPA. Naşterea Domnului în creaţia i mnografică a Sfântului Roman Melodul. pp. 334-344. COMAN. 1. pp. . XLII (1990). 21-33. IDEM. Simeon Noul Teolog. pp. Alexandru. 470-486. XXXIX (1987).

magist r. magistr. 5-6. 3-14. Const. magistr. 16-23. pp. pp. 3-25. Zareh. pp. XLII (1990). prof. 572-587. nr. pp. pp. nr. 672-679.. Credinţa şi faptele bune. pp. pp. 1. pp. Condiţiile colaborării raţiunii cu credinţa în opera Fericitului Augustin. nr. Temeiurile credinţe i religioase.partea întâi). nr. nr. VIII (1956). Prefigurările crucii în Vechiul Testament şi semnificaţia lor în tradiţia culturală c eştină. Ioan. IBIDEM. Icoana în iconomia mântui rii. III (1951). Sfintel e icoane ALEXANDRESCU. XXXIII (1981). Maxim Mărturisitorul şi Gherman Patriarhul. 3 -96. 9-10. pp.13. Aghiologia CHILEA. 1. 3-4. drd. MIRCEA. Mircea. nr. Cuvânt la cin stita şi de viaţă-facătoarea Cruce (traducere). nr. Nicolae. 1. nr. Ştefan N. 3-4. . pp. LI (1999). Adrian. pr . pp. Izv oare ale iconografiei în scrierile Părinţilor Dionisie Areopagitul. asist. 9-10.mărturii ale t radiţiei bizantine în pictura bisericească. Ioan. nr. nr. nr. ierom. 103-115. 9-10.12. nr. drd. 189218. 325-343. 3-4. 9-10. 5-10. Temeiurile ortodoxe ale cultului Maicii Domnului. Maica Domnului (Mariologi a). 3-4. 9-10. Vasile. POPESCU. cond iţii ale mântuirii. pp. prof. VERZAN. Versiunile româneşti ale Erminiei . TURCU. 9-10. 9-10. prof. pr. 1. drd. ierom. nr. Do ctrina Bisericii Ortodoxe despre cultul sfinţilor. dr. pp. Preacurata Maria. pp. Cinstirea sfinţilor ca expresie a unităţii creştine. pp. ca obiect al cultului creştin-ortodox. nr. nr. 15-36. Sfinţii la judecarea păcătoşilor. Sfinţii. PÂRVU. nr. (partea a doua). Petru. nr. Mihai Gh. Scurt istoric al semnului Sfintei Cruci (traducere). XIII ( 1961). arhim. 3-4. 1. Credinţa şi faptele bune REZUŞ. PAVEL. 179-199. C redinţă şi cunoaştere în creştinism. 248-259. Sabin. 4. 181-192. LI (1999). 3-4. pp. XXXVI (1984). 554-566. pr. CHIALDA. Sfânta Cruce SFÂNTUL GRIGORIE PALAMA.IDEM. 5-6. Voinţă şi libertate în concepţia lui Martin Luther şi punctul de vedere ortodox. Teodor M. RĂDUCĂ. VIII (1956). 567584. Constantin. pp. Învăţătura despre Maica Domnului după Sfânta Scriptură. Maica Domnului în colindele religioase româneşti. Credinţa deistă şi cea mântuitoare. nr. pr. IORDĂCHESCU. 2. pp. X XIII (1971). Lucrarea harului în realizarea mântuirii subiective după cele trei mari confesiuni creştine. 10-86. 235-248. XLII (1990).. Sfânta Fecioară Ma ria în opera omiletică a Cuviosului Andrei Criteanul şi a Sfântului Ioan Damaschin. Mariologia ALEXE. X (1958). n r. pp. pp. V (1953). L (198). 3-4. pp. VIII (1956). Gheorghe. pr.11.10. magistr. pp. VI (1954). VI (1954). nr. nr. 3-4. MOLINILR. Sf inţii în viaţa morală creştină. pr..9. conf. VII (1955). prof.2. C. L (1998). LI II (2001). Alex. SANDU. Sebastian. nr 3-4. 71-85. nr. VIZITIU. 640-649. 495-511. pr. 150-165. C. 610-620. 3-4. prof. drd. pp. Erminia picturii bizantine şi arta creştină eclezială (teză de doctoral . magistr. XXIII (1971). XXXI I (1980). XXXI (1979). O importantă menţiune despre cultul sfintelor icoane. IDEM. pr. 112-120. pp. B1DIAN. XX (1969). 257-32 0. 1-2.. Aug. pr. Nicolas. nr. XXX (1978). 1-2. BARONIAN. DUŢU. nr. 661-676. magistr.. IDEM. 1-2. MLADIN. Gh. pp.

60-70. prof. pp. XX (1968). Ene. XXVI (1974). 7-10... nr. IDEM. Reprezentarea Sfintei Treimi în pictura bisericilor româneşti. Dome tie. 54-300. 422-436. 621672. pp. pp. pp. DRĂGULIN . asist. pp.. XX (1968). C. BEL. 539-553. nr. IDEM. XXIX (1977). Tensiunea dintre Scaunul papal şi Bisericile Romano-Catolice locale. pp. 1-2. pp. IV (1952). XXXI (1979). nr. 9-10. 5 -6. POPESCU. BELU. 5-6. pp. magistr. nr. pr. pp. IONIŢĂ. 7-8. 230-242. pr. 368-381. 134-148. Aspectul dogmatic al cultului icoanei la Sfântul Teodor Studitul. Logos.. 427-452.. XXXI (1979). 402-418. prof.. XXVII (1975). VERZAN. pr. în literatura şi în iconografia creştină. nr. IX (1957). XLIV (1992). VII (1955 ). nr. p. nr. drd. Dumitru. nr. nr. BRIA. nr. drd. XXIX (1977). 3-4. 7-10. ARION. nr. XXV. 695-705. pr. drd. pr. Icoanele în istoria artei bisericeşti şi a cultului creştin ortodox. 581-590. XXII (1970). Teologia icoanelor. BE JGU. prof. Aspecte dogmatice ale unirii Bisericilor creştine (te ză de doctorat). Sibilele în viaţa religioasă a grecoromanilor. COMAN. Ştefan C. nr. pp. VII (1957). XXXIX (1987). pr. 1-4. XXIX (1977). împărăţia lui Dumnezeu şi Biserica. pr. IDEM. dr. Bise rică şi suflet în comentariul său la Cântarea Cântărilor. pp. N. XXVII (1975). magistr. Sfântul Ioan Damaschin. Ioan I. R ADU. 1-2 . XXXII (1980). MANOLACIIE. Rene. prof. XXXIV (1982). pr. pr. prof. Mihail. izvor şi reflectare în pictura bisericească. Vaier. Gheorghe. nr. 707-717. nr. onstantin. 1-4. Esenienii şi Biserica primară.14.. drd. Eclesiologia Părinţilor Apostolici. pp. pp. diac. XXXI (1979). pp. XXIII (1971). arhim. 165-173. pp. drd. STĂNILOAE.. XXII (1970). N. Sabin. 395414. nr. 1-2. D. nr. prof. Minai D. Gh. XII (1971). pp. Învăţătura ortodoxă despre icoane. 5-6 . XIV (1962). 298-307. 9-10. IDEM. 3-170. cu specială privire la Epistola către Efeseni. CHIŢESCU. ICHIM. p p. 175-201. nr. 444-452. Evanghelos D. 3-4. nr.. BUZESCU. pp. IDEM. . Origen despre Logos. Nic. 3-4. nr. 742-750. Eclesiologia 1. pp. pp. 9-10. DANIEL. magistr.1 Generalităţi ABRUDAN. Eclesiologia comuniunii. IDEM. STREZA. XXVII (197 5). 546-561. 32-48. Dumitru. 7-8. pp. Estetica teologică a icoanelor şi importanţa lor ecumenică (traducere). pp. pp. 35-41. 6. temei. nr. nr. 343-354. C instirea sfintelor icoane în primele trei secole. Introducere în ecle siologia ortodoxă. 316-323. IDEM. 5-6. 7-8. 669-682. Aspecte ale Eclesiologiei la Sfinţii Trei Ierarhi. Leon Gh. Concepţia paulină despre Biserică. Viorel. drd. THEODORU. XXVIII (1976). ALEXE. Sfânta Scriptură. drd. trinitate şi ecleziologie în "Pedagogul" lui Clement Alexandrinul. 3-4. loan G. pp. pr. 5-8. 22-38. nr.BRANIŞTE. BROS CĂREANU. 115-128. Hristologie şi iconologie în disputa din secolele VIII-IX. 1-4. VIII (1956). 1-2.14. nr. Teme dogmatice în pictura bisericii vechii episcopii a Geoagiului. pp. Rolul comunităţii în însuşirea mântuirii subiective. 3-4. Aspecte dogmatice ale disputei iconoclaste. nr. RĂMUREANU. Ion. Mântuirea şt sensul ei comunitar în scrierile profetice ale Vechiului Testament. L (1998). 15-53. 1-2. D. 9-10. pr. XVII (1965). prof. 12. 4 61 -477. nr. pp. nr. nr. Eclesiologia tratatelor areopagitice şi importanţa ei pentru ecumeni smul contemporan (teză de doctorat). nr. 9-10. Teologie şi Biseric a la Sfinţii Trei Ierarhi. Biserică şi Euharistie... 1. prof. pp. pp. nr. XXIII (1971). Eclesiologia pastor ală. pp. apărător al cultului sfi ntelor icoane. nr. pp. Simbolul ca anticipare şi temei al posibilităţii icoa nei. 74-85. 7-8.

Teodor M. XII (1960). prof. drd. drd. Aspectul teandric al B isericii. Unitatea în Hristos şi unitatea în Biser ică. 267-284. 2. Mar in I. nr. 522-533. 325-625. nr. drd. 150-168. pp. L (1998). XXIV (1972). XXXII ( 1980). Viziuni de spre Biserică: gândirea teologică rusă în timpurile moderne (traducere). drd. SAVA. MARCU. MOLDOVAN. 210-220. Biserica slujitoare în Sfânta Scriptură. nr. . Vasile. prof. Ştefan. pp. pp. Sobornicitatea Bisericii. XX (1969). XX (1969). Din aspectu l sacramental al Bisericii. nr. pp. XXVI (1974). Noţiunea de Biserică după Sfântul Ioan Gură de Aur. 9-10. 565-575. pp. 1. Grigorie. pp. 520-534. pp. nr. Bisericile locale şi Biserica univer sală. pp. pr.14. MOLTMANN. pp. VI (1954). prof. Atitudinea Sfântului Ciprian faţă de problema unităţii Bisericii şi actualitatea ei. 1-2. 3-4.ENACHE. S inteză eclesiologică. IOAN. BUZDUGAN. pp. pp. 296-304 . MEYENDORFF. 1-4. 638648. nr. pr. Unitate a dogmatică a Bisericii după învăţătura Fericitului Augustin. pr. Însuşirile şi limitele B isericii. Conce pţia despre Biserică în opera Sfântului Ciprian. Poziţia Bisericii Ortodoxe în problema dialogului şi a interco muniunii în Biserica Romano-Catolică. Ilie. nr. IDEM. XXV (1973). II (1931). Fiinţa Bisericii JOIŢA. respectiv 35-46. pp. Ecleziologia Noului Testament. pp. XXX (1978). pr. 233-249. XXXI (1979). Probleme de eclesiologie. Jürgen. 3-4. 684-695. nr. nr. GRIGORAŞ. pp. şi nr. Lucrarea Sfântului Duh în Biserică. drd. 220-232. I (1930). Sentinţa de excomunicare de la 16 iulie 1054. nr. nr. nr. pp. 5-6. 7-8. Tratativele de la 1337-1339. Ideea de sinoda litate şi prioritate apostolică în Noul Testament. nr. PLĂMĂDEALĂ. pr. nr. STĂNILOAE. Aurel. nr. nr. pp. Dumitru. Contribuţii la istoria înce rcărilor de unire a Bisericilor. pp. Sfânta Treime şi sobornicitatea Bisericii. nr. pp. 26-43. drd. MIHOC. nr. episcop Antonie . XXlX (1977). Constantin. pp. pp. conf.14. prof. 705-714. Mihai. Vasile. 732-7 46. pr. Măreţia lui Dumnezeu şi Misiunea Bisericii (traducere). ierom. nr. 706 -722. predicator al unităţii creştine. 7-8. prof. pp.. 143-150. drd. 732-737. drd. XXVII (1975). 295-315. magistr. pp. STĂNULEŢ. Alexandru. 398-407. Sfântul Ioan Gură de Aur. 64-74. 9-10. 1. VII (1955). Nicolae. pp. 1-2. nr..742. XX (1968). Dorel. 1 (vers iunea greacă). 7-8. nr. XXIV (1972). mag istr. 12. 9-10. XXXI (1979). pr. 5-6. asist. 23-79. 5-8. XXIV (1972). 638-645. drd. pp. Aspecte actuale în ecleziologia ortodoxă şi cea romano-cato lică. pp. XX (1968). Christoph. John. D. IDEM. XII (1970). prof. 182-204. POPESCU. MICLE. pr. 1-2. STAN. pr. drd.3.. KLEIN. pp. Zece teze despre catolicitate şi etnicitate. XVIII (1966). XIII (1971). pr. 76-93. ŞURUBARU. nr.. 9-10. 7-10. pp. Aspectul hristologic şi cel pnevmatologic al Bisericii după Sfântul Ioan Gură de Aur. 3-4. pp. JOIŢA. drd. nr. Veniamin. ALEXE. 5-6. CHITESCU. HRISTOV. nr. 534-546. NEAGU.. nr. pr. monahul C . 531563. nr. STĂNILOAE.. XLIII (1991). XVII (1965). 3-4. Semnificaţia ecleziologică a Sfintei E uharistii. pp. pr. în Tradiţie şi în teologia contemporană (teză de d at). pp. Identitate şi înnoire în Bi serică şi în teologie. Liviu. Însuşirile Bisericii ABRUDAN. Învăţătura paulină despre Biserică. VII (1955). Alexandru. XXX (1978). Nicolae. 5-10. IDEM. nr. nr. nr. Ion . prof. D. XXVIII (1976). 5-6. nr. FER. 9-10. 49-68. pp. XXXIII (1981). 7-8. Relaţia dintre Hristos şi Duhul Sfânt în viaţa Bisericii. 90-1 03. 3-4. POGAN. 301-315. 738. nr. Kenoza lui Hristos şi aspectul Kenotic al Biseric ii. 2 (versiunea latină). drd. 1-2. 7-10. 3. 9-10. Costache. XXXIII (1981). Vasile M.

magi str. nr. Preoţie şi slujire în cărţile profetice ale Vechiului Testament. nr. Sinodali tatea în lucrarea Sfinţilor Apostoli. Sensul preoţiei la Sfinţii Părinţi. Me mbrii Bisericii ALEXA. L. VII (1955). nr. 9-10. pp. nr. Ferdinand. pr. r. drd. YESHANEW. pr. pr. Nicolae.STAN. 483-497. Arhieria Mântu itorului Hristos şi preoţia sacramentală. ICHIM. 3-4. nr. prof. XXI I (1970). nr. pr. Constantin. XXXI (1979). 232-245. nr. 497-506. 5-6. pp. Vasile. Ioan G. 207-219. XIII (1971). nr. 92105. nr. 7-8. nr. IDEM. 490-503. 5-6. pp. Temeiurile dogmatice ale unităţii creştine. nr. XXII (1970). pp.4. pp. pr of. pp. prof. Gh. 343-354. nr. Constantin. CIUDIN. pp. 717-725. Acte de autoritate imperială în sprijinul primatului papal în secolel e IV-V. 1-2. Liviu. nr. Problema celibatului pre oţesc în Biserica Romano-Catolică. nr. IDEM. XXV (1983). XXXIX (1987). nr. pr. 541-555. pp. Dumitru. 9-10. Fericitul Augustin. VII (1955). 5-6. GĂINĂ. drd. 7-8. 7-8. pr. Tache. 1. Lucian. Rugăciunea pentru alţii şi sobornicitatea Bisericii. 327-346. FARAHAT. "Despre unitatea Bisericii" a Sf. BURTAN. XXVIII (1976). XXIX (1977). XXVI (1974). nr. Ioan. VERZAN. pr. nr. pp.. 90-105. 336352. XLIII (1991). pp. IDEM. asist. . pp. pp. pr. Al. Rolul credincioşilor în Biserică după Conciliul al II-lea Vatican. nr. XX (1969). XIV (1962). pp. drd. nr. Problema rapo rtului dintre Biserica locală şi Biserica universală implicaţii ecumenice. II (1950). Slujirea preoţească după Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie. pr. conf. drd. Sacerdoţiul în teologia reformată contemporană şi învăţătura ortodoxă reoţie.. pr. 739-762. 5-6. Sabin. 5-6.. Rolul comunităţii în însuşirea mântuirii subiective. KLOSTERMANN. Natura sinodicităţii. 190-197. 3-4. pp. pp. Sfântul Ioan Gură de Aur şi unitatea Bisericii. 1-2. pp. pr. 587-603. STEREA. 704-713. N. pp. GHE ORGHE. pro f. 57-73. Sensul preoţiei la Sfinţii Părinţi. XX V (1973). MIRCEA. drd. 9-10. 5. Const. 5-6. prof . drd. pp. drd. VORNICESCU-SEVERINEANU. Actualitate a gândirii Sfinţilor Trei Ierarhi despre preoţie. nr. pr. 506-520. CÂNDEA. 93-102. drd. II (1950). Kamal. predicator al un ităţii Bisericii. nr. drd.. XXX (1978). nr. Spiridon. Principiul sinodalităţii în viaţa Bisericii Ortodoxe Române. 1-2. Sobornicitatea Bisericii în epist olele pauline. pp. 72-81. Preoţia împărătească sau duhovnicească. XXIX (1977). Temeiurile dogmatice ale rugăciunilor pen tru cei morţi. 92-105. magistr. 1-2. Sebastian. 198217. nr. pr. Ciprian al Cartaginei şi importanţa ei misionară actuală. dr. pp. Ierarhia bisericească după Epistolele Sfântului Apostol Pavel. 5-15. GALERIU. 3-4. pr. 5-10. pp. magistr. prof. 7-8. ALEXE. pp. 606-616. XXIII (1971).14. Temeiuri biblice şi patristice ale ierarhiei. nr. Ştefan. 5-6. pp. Nicolae. VOICU. 183-216. pr. 1 -2. pp. Ovidiu. nr. prof. pp.. pp. 3-6. nr. nr. 305-323. 324-336. IX (1957). nr. 309-318. XXXVI (1984). TÂMAŞ. Gh. Sfinţii Apostoli şi episcopii. XXXIV (1982). XVI (1964) . 9-10. VII (1955). TUDOR. CIT IRIGĂ. Dumitru. B EJGU. GAFTON. drd. I (1949). pp. II (1950). XX III (1971). Alexandru. nr. STĂNILOAE. pr. 9-10. XXX (197 8). ŞEBU. 582-598. Cârmuir ea Bisericii în epoca apostolică. COMAN. STAN. pp. Succesiunea apostolică. Organizarea sinodală a Bisericii Ortodoxe în paralelă cu cezaropapismul ca tolic. Autoritatea Bisericii. nr. 29-39. Dumitru I. 1-2. Haddis. XXV (1973). 9-10. prof.. diac. pp. 3-6. † Nestor. pr. pp.

prof. XVII (1965). 3. nr. POPESCU. Sfintele Taine în Mărturisirea Ortodoxă a lui Petru Movilă. nr. pp. Tainele în Confesiunea augustană. dr. pr. 190-210. 9-10. 4584. 714-719. pp. 7-1 0. pp. 514-534. nr. XLIII (1991). Preoţia ierarhică sacramentală la sfârşitul epocii apostolice. pp. Sabin. SAVA. prof. pp. pp. nr. nr. CHIŢESCU. TUDOR. XIV (1962). pp. Preoţia ierarhică sacramentală în primele Biserici întemeiate în lumea păgân ). ZĂVOIANU. pr. pr. 9-10. pp. Importanţa sfintelor taine în creştinarea noastră în Hristos. Implicaţiile sacramentale ale relaţiilor trini tate. L (1998). pr. Arhiepiscopii. 66-73. XI (1959). I (1930). RADU. "De Mysteriis" (traducere). III (1932). Despre Sfintele Taine. XLIII (1991). drd. 1. 5-6. XLVIII (1996). D.40-50. 7-8. nr. dr. XXXII (1980). nr.. XXII (1970). pp. 5 pp. nr. 9-10. prof. IDEM. XLIII (1993). 3-50. NICULCEA. pp. pp. Particularităţi şi convergenţe în Mărturisi rea Ortodoxă a lui Petru Movilă şi în Confessio Augustana privitor la Sfintele Taine. IDEM. Episcopul (II). magistr. KLEIN. Sfintele Taine 1. nr. pr. pp.. 172-195. 578-591. IV (1952). n r. pp. Ioan E. Preoţia ierarhică sacramentală în epoca postapostolică (I). 3-4. pr. dr. 7-10. pp. XX XII (1980). Sfintele Tain e în viaţa Bisericii. VII (1955).Min ciuna papalităţii în primele trei veacuri. VERZAN. 720-728. nr. 107-123. dr. pp. pp. IDEM. STĂNILOAE. pp. pp. 165-179. Dumitru. XLIX (1 997). IDEM. prof. Alexandra. nr. 7-10. drd. nr. XXXII (1 980). Preoţia ierarhi că sacramentală la sfârşitul epocii apostolice. FLOCA. Christoph. drd. nr. Preoţia ierarhică sacramentală în primele Biserici întemeiate în lumea păgână (I). ONIŞOR. 53-102. diac. Generalităţi SFÂNTUL AMBROZIE AL MILANULUI. 3-51. XLI (1989). Sfântul Ciprian nu recunoaşte Episcopului Romei prerogativa prima tului jurisdicţional.. pp. Corneliu. 3-4. nr. Minai. Vaticanul cetate zidită pe nisip . pr. T eodor M. Propovăd uirea Cuvântului şi Sfintele Taine în lucrarea de mântuire (teză de doctorat). Gheo rghe. pp. XXX (1978). drd.MĂLIN. XXXII (1980). SFÂNTUL GRIGORIE PALAMA. Constantin. XLI (19 89). (1949). Preoţia în l umina cuvântării Sfântului Apostol Pavel către preoţii din Efes (Fapte 20. Omilie despre Sfintele şi înfricoşătoarele lui Hristos Taine (traducere). prof. pp. 1-2. 5-6. pp. 531563. 713-738. nr. pp. 140-211. 5-6. XXXIV (1982). Cler şi po por în primele trei secole. 17-35). pp. XXXIII (1981). dr. pp. pr. PĂDUREANU. Primii didascăli creştini. L. 636-651. Sfintele Taine după catehezele Sfântului Chiril al Ierusalimului. 5-6. Preoţia ierarhică sacramentală în epoca postapostolică (II). BRIA. nr. nr. 293-329. 3-4. CORNIŢESCU. Nicolae. prof. 3. XLIII (1991). 3-45. IDEM. Sfintele Taine. nr. 7-8. N. STĂNILOAE. Viaţa sacramentală a Bisericii în "Faptele Apostolilor ".. 11-26. pp. vol. nr. I (1949).. pp. 9-10. Di n aspectul sacramental al Bisericii. Episcopul (I). dr. nr. Temeiurile teologice ale ierarhiei şi al e sinodali-tăţii ei. Ion. DURA. magistr. Adrian. nr. 1-2.1. Dumitru. 2. 7-8. Emanuel. Rcmus. nr.izvorul şi puterea preoţiei sacramentale. XXVIII (1 976). 286-303. 598-633. 7-10. Preoţia Mântuitorului . Învăţătura despre ierarhia bisericească l a Dionisie PseudoAreopagitul.. B ANU. 428-443. Ioan. 1. prof. 3. STĂNCULESCU. GEORGESCU. pr. XLIII ( 1991). prof. 49-106.15. 683-695. nr.15. pr. N. pr. 4. 305-323. drd. nr. arhid. pr. 22-34. STAN. nr. prof. 3-4. 2. . 5-6. 707714. nr. 3-287. drd. pp. IDEM. XLII (1990). Liviu. pp. n r. Succesiunea apostolică. Alex. XVIII (1966). nr.

nr. 46-61 . drd. prof. SAUCA. XXXV (1983).TURCU. drd. Constantin-Eugen. nr. 5. XXXIV (1982). Consideraţii ortodoxe asupra documentului ecumenic "Botez. Ion. nr. Deasă ori rară împărtăşire?. nr. 25-38. Sfintele Taine şi faptele bune în mântuire. Emilian. XI (1959). pp. 632-648.taină a iubirii jertfelnice. pr. pr. pp. Euharistie. IX (1957).15. Spovedania BALCA. nr. SAUCA. XXVI (1974). V (1953). drd. 528-543.1982). 5-6. La doctrine eucharistique de Saint Cyrille d'Alexandrie. Vaier. 9-10. Taina Mărturisirii. pp. nr. 7-8. pp. Gheorghe. XXXII (1980).15. POPA. pr. II (1950). pp. Semnificaţiile şi rolul Botezului în viaţa creşti nă după Noul Testament. POGAN. pp. XXV (1 973). nr. Consideraţii ortodoxe asupra documentu lui ecumenic "Botez. 314-331. XVII ( 1965). Semnificaţia ecleziologică a Sfintei Euharistii. 5-6 . Nicodim.15. pp. Sfintele Taine. Petre. Ion.. Sfânta Împărtăşani e în spiritualitatea creştină. Orest. Ministeriu" (Lima . pp. 417-428. TARAZI. Gheorghe. 1. XXXIV (1982) . TILEA. nr. XLII (1990). păcat. KIRKOS. nr. 1-2. pr. pp. Sebastian. XXVI (1974). VINTILESCU. Sfânta taină a Euharistiei . Lucrarea Sfânt ului Duh în Taina Pocăinţei după Sfântul Simeon Noul Teolog. pp. Dumitru. nr. VII (19 55). 1. 60-65. Ion. nr. drd. 7-8. . 140-161. 527-542. diac. pp. SIMA. prof. pr. pp.XXXIV (1972). Gârma Wolde. 99-104. STĂNILOAE. Eroare.. drd. 490-503. drd. magistr. XI (1959). p p. nr. iertare. diac. SABĂU. Marc el Alex. prof. Preoţia CITIRIGĂ. pr. D. 695-711. drd.15. nr. nr. nr. 1 -2. pp. pp. N. XI (1 959). pp. nr. pp. prof. 230-242. 9-10. drd. drd. 1-2 pp. 103114. Legătura între Euharistie şi iubirea creştină. I. Biserică şi euharistie. nr. 12. nr. drd. VASILESCU. 1-2.3. diac. nr. Etapele psihologice ale Mărturisirii. drd. Rânduielile Bisericii Etiopiene privitoare la slujba Bote zului. pp. Dorel. XXIV (1972). nr. 1. 737-741. pp. drd. XXVII (1975). 1-2. Euharistia BEL. 3-4. nr. JURCA.5. Omiliile baptizm ale ale Sfântului Maxim de Turin. 1. 527-542. n r. XXXIV (1982). Despre Sfânta Taină a Mărturisi rii. Sacerdoţiul în teologia reformată contemporană şi învăţă doxă despre Preoţie. drd. a Mirungerii şi a împărtăşirii. JOIŢA. nr. 534546. Alexandru. PETCU. BUCEVSCHI. nr. pp. XXXVIII (1986). 7-8. pp. XXVIII (1976). 7-8. prof. Marcel Alex. drd. drd. 4. pp. 364-383. BRIA. XXXV (1983). Ene. Expunere catehetică a Sfintelor Taine: Botezul şi Mirungerea. VIEZUIANU. 7-8. CHILEA. pr. 358-370. XX (1968).. prof. Ion. CARAZA. prof. pp. XXII (1970). 131-138. 21-39. Ministeriu" (Lima -1982). Relaţi a dintre botez şi înviere în viaţa credinciosului după Epistola către Romani. 5-6. Mirungerea SABĂU. 358-370. pr. S orin. nr. prof. Aspectul comunitar al dumnezeeştii Euharistii. 9-10. 3.2 Botezul BRANIŞTE. 7-8. I. pp.. 5-6. nr. pr. pp. 1-2. drd.. Euharistie. 1 . Rânduiala şi explicarea Botezului şi a Mirungerii după Arhiepiscopul Simeon al Tes alonicului. Evlavia euharistică după Sfântul Ioan Gu ră de Aur. Expunere catehetică a Sfintelor Taine: Botezul şi Mirungerea. 382-406. 332. XXXV (1983). Vasile.. Explicarea Botezului în "Cateh ezele baptismale" ale Sfântului Ioan Gură de Aur. 3-4. 7-8. 37-49. 509-527. 5-6.

XLII (1990). nr. II (1950). Liviu. 7-8. nr. 35-41. prof. nr. nr. pp. XLI (1989). nr. JOIŢA. nr. Transfigurarea creştinului prin lucrarea harul ui Sfântului Duh. 222-231. nr. 3-4. 219-230. Ioan. Chipul preotului după Sfânta Scriptură şi Sfinţii Părinţi. 7-8. Toader. pr. prof.. D. XXV (1973). pp.. XX . 484-500. Preoţia împărătească sau duhovnicească. Alexandru. pr. pp. XXXIV (1982). 3-4. 1-2. Ioan. REMETE. prof. nr.nr. COMAN. nr.16. 1. Gheorghe. 4. magistr. pp. pp. BRIA. pp. prof. pp.COMAN.. pp. 3-4. Dumitru. pp. nr. Mântuirea obiectivă privită interconfesional. Despre învierea trupurilor şi natura lor după înviere. XII (1960). drd. nr. drd. 157-174. 5-6. XXXIV (1982). drd. MOLDOVAN. Ştefan. Condiţiile mântuirii. pp. XXV (1973). Lucrarea harului în realizarea mântuir ii subiective după cele trei mari confesiuni creştine. 3.. 346-358. SIMA. Ilie. . Îndreptare şi îndumnezeire în Cartea Psalmilor. IDEM.7. 368-385. 3-11. XXIII (1971). nr. nr. XXIII (1 971). pr. I V (1952). asist . 3-4. 7-8. Dumitru Gh. 7-8. pp. Ioan G. pr. Mântuirea obiectivă după epistolele Sfântului Apostol Pavel. nr. drd. 1-2. Lucrarea Bisericii pentru sfinţirea firii înconjurătoare. RADU. 81-89. Logos şi theosis. 155-166. 5-6. Soteriologia ABRUDAN. XXVII (1975). pp. XXV (1973). după Patriarhul Serghie al Moscovei. CHIŢESCU. Constantin. d rd. nr. Vasile. 188-207. magistr. Nicolae. Eshatologia AR SENIEV Nicolae. 357-385. Certitudinea mântuirii. Ion. 5-8. Ioan. Sensul şi ţinta istoriei (traducere). pp. nr. BUCHIU. drd. 3-6. nr. DANIEL. Nicolae. nr. XXXVI (1984). VIEZUIANU. pp. drd. Învăţătura ortodoxă şi catolică despre mântuirea subiectivă. CITIRIGĂ. pp. STĂNILOAE. 390-407. 9-10. G. nr . pr. pr. nr. Tache. MIRCEA. nr. pr. SANDU. DAN. 24-45. VIII (19 6). drd. POPESCU. 14-27. 461-471. prof. Taina nunţii. Aspectul ontologic al răscumpărării. Dumitru. pp. 388-400. Sfinţenia şi răspunderile preoţiei. 410-420. pp. 328-341. pr. drd.. Învăţătura Sfântului Atanasie cel Mare despre mântuire. pp. 1.. pp. lerurgiile DURA. XXIX (1977). XXXVII (1985). XXVII (1975). pp. 1-2. 5-6. pp. XXIX (1977). pp.18. nr. Aspec te ale doctrinei soteriologice a Sfântului Atanasie cel Mare. pr. Teodor. Desăvârşirea creştină după Simeon Noul Teolog. 483-497. Condiţiile însuşirii mântuirii. Îndumnezeirea omului după învăţătura Sfântului Atanasie cel Mare. nr. 7-8. Cununia GALERIU. nr. XXXIX (1987). 1-20. 506-516. pr. 1. 2. prof. STEREA. 5-6. Răscumpărarea în Noul Testament după învăţătura Sfinţilor Părinţi. nr. Concepţia despre om şi mântuire în Confesiunea Augustană. Constantin . pr. pp. XII (1960). 5-6. 1-2. 615-630. nr. 546 -555. LII (2000). nr. MIRCEA. Îndreptarea după epistolele pauline şi du pă epistola Sfântului Iacob. 1. în slamism şi creştinism. Vederea lui Dumnezeu în Noul Testament şi teofaniile esenienilor. pp. XXXVI (1984) . pr. 23 5-248. dr. 3-4. STOINA. Mântuirea şi sensul ei comunitar în scrierile profetice ale Vechiului Testament. pr. pp. pp. pp. S imion. magistr Gheorghe N. pr. pp. drd. 5-6. 245-256. IX (1957). BĂLAN. drd.17.15. pr. 5-6. Mântuirea ca unire finală şi eternă a fiinţei în absolut. Ştefan N. 101-112. III (1951). 34. VI (1954). 5-6. XLI (1989). TODORAN.

nr.255-271. Valoarea morală creştină a dumneze ieştii Euharistii. Şerban. nr. prof. prof. IBIDEM. PETRUŢĂ. XIII (1961). pp. pp. XLIV (1992). pp. IX (1957). N. Idei morale şi social e în comentariul la Psalmi al Sf. Primele tre i manuale de Teologie morală ortodoxă apărute în limba română. nr. dr. 4-6. pr. Ştefan. Dumitru. 1-2. 4-6. Educaţia teologică şi modernitatea (traducere). XVIII (1966). IV (1 952). Împărăţia de o mie de ani.-Augustin.VII (1955). nr. Ironia biblică şt morala ironiei. magistr. Sensul suferinţei în creştinism. 77-99. 7-8. pp. Ioan G. pr. magis tr. VASILESCU. II (1950). pp. nr. pp. X (1958). magistr. II (1 957). pp. XXXVI (1984). 7-8. XX (1968). Gh. XXV (1973). 30-53. nr. 3-4. IV (1952). pp. IDEM. 223-235.BRANIŞTE. diac.. magistr. pp. COMAN. nr. pp. 12-23.. 440453. 114-125. IDEM.1. GEORGESCU. pp. III (193 2). 5-6. 46-57. 673-681. pp. magistr. Misiunea moralizatoare a Bisericii. drd. nr. 9-10. 352-360. 212-245.. vol. IDEM. IV (1952). nr. ILOAIE. XLVI (1994). Vasile cel Mare. XIII (1961). Sebastian. Prietenia după Sfânta Scriptură. 506-517. pr.. 7-8. nr. pp. nr. 1-2.VII . XLV (1993). nr. 632-648. Robert. Gh. 1-2. I (1929). X (1958). 1-2. p p. Eshatologia ortod oxă în comparaţie cu cea romano-catolică. pp. diac. 463-474. Criteriile moralităţii creştine. nr. BRIA. nr. 361-370. BARRINGER. pp.. 2. pp. pp. 51-67. 7-8. drd. nr. 78. magistr. pr. BUCEVSCHI. pp. 489-503. 5-6. XV (1963). XXIX (1977) . pp. pr. pp. NICOLAESCU. 7-8. XI (1959). 112-123. Ascetica şi mistica în teologia Părintelui Stăni loae. Iisus Hristos în viaţa duhovnicească. pr. BIDIAN. XXV (1973). Gh. nr. 5-6. IDEM. CHILEA. Viaţa creştină după bărbaţii apostolici. nr. XIV (1962). 1. Orest. 221240. 3-24. Biserica şi Liturghi a. BALCA. nr. 9-10. RĂDULESCU. Temeiurile doctrinale ale optimismului creştin. Al. prof. Eshatologia în concepţia lui Origen. Inimă curată. 7-8. La doctrine orthodoxe sur le paradis et l'enfer. BUTNARIU. nr. SĂNDULESCU. pp. Thomas. Consideraţii critice a supra eticei materialismului economic. Idealul moral-creştin şi aspectul său social. pp. 325-346. 1-2. 3 28-342. IONESCU. Sorin. dr. 381-390. pp. nr. magistr. diac. I (1949). Nicolae. Ioan. 5-6. 216-253. A tonie. IDEM. 5-6. 5-6. prof. 7-8. nr. IDEM. Concepţia eshatologică a Fericitului Aug ustin în "De civitate Dei". 2. 155-176. PLĂMĂDEALĂ. nr. pp. pp. Judecata universală după Noul Testament. 511519. pr. Idei moral-s ociale în proverbele românilor. diac. prof. nr. nr. Sensul bucuriei în viaţa creştină. IDEM. 558-576. XVI (1964). Originea şi aspectele milenarismului din punct de vedere dogmatic în pri mele două veacuri creştine. drd. 1-2. pp.. pp. 2. nr. n r. DAMIAN. Teologie Morală şi Bioe tică 2. 3-4. nr. 68-86. prof. Bogăţia -piedică în calea mântuirii. nr. pp. drd. Mihai. BEJGU. pp. nr. COSMA. Revelaţie şi eshatologie. pp. Teodor. 3-4. 9-10. II (1930). pp. pr. Filaret.. Raportul dintre spiritualitate şi moralitate în concepţia ortodoxă. Nic. magistr. magist r. 500-515. 3-4. 334-350. Ştefan C. prof. Datoriile individului faţă de col ectivitate după concepţia creştină. pp. dr. nr. Adevăr şi trăire religioasă. . XLVI (1994). HOPKO. Marin M. IX (19 57). COSTEA. Generalităţi ALEXE. Despre unele trăsături esenţiale ale sufletului frumo s. 3-4. nr. 133-177. XXIV (1972). dr. Venirea a doua a Domnului. Ion. Gh.. pr. 115-131. 3-4. pr. prof. nr. DRĂGULIN. 71-82. Spiritualitate pentru timpul nos tru. XVI (1964). 91-100. prof. n r. pp. BELU. Dumitru. pr. pr. XXXII (1980).

PAPUC. Probleme de învăţătură şi viaţă creştină în comentariul Sfântului Ioan Gură isoarea paulină către Filipeni. drd. Preocupări actuale în domeniul teologiei morale creştine. 3-4. MARCU. pp. nr. pp. 9 -10. Traian. pp. 11-36. 7-8. pp. NICOLAE. 1. pr. Grigorie T. XL (1988).-Marcel. pp. IDEM. nr. nr. pp. pp. 1-2. XLVI (1994). nr. prof. Incinerarea morţilor şi teologia ortodoxă. 3-23. XV (196 3). Vl. XLV (1993). IDEM. pp. pp. IDEM. 1. 2. II (1 957). nr. pr. XXXIX (1986). 5-6. XXV (1973). Dreptatea lui Dumnezeu. nr. nr. Un reprezentant de seamă al gândirii creştine: Vladimir Soloviev . XLII (1990). LIII (2001). 9-10. 7-8. Sfinţen ie şi slujire în viaţa creştină. pp. nr. IV (1933). pp. Erois mul în lumina moralei creştine (II). nr. pp. Cultivarea frumosului în viaţa creştinului ortodox. Dumitru. pp. 673-691. Vasile. magistr. 7-8. nr. IDEM. prof. vol. XXXVII (1985). pp. pp. LI (1999). XII (1960). prof. SABĂU. .. nr. STOENESCU. VII ( 1955). Liviu. pp. 414-4 29. 89-96. vol. pp. XVIII (1966). Nicolae N. nr. nr. drd. XLII (1990). 156-165. L'église orthodoxe orientale et la vie sp irituelle interieure. V (1953). 7-8. M1HĂLCESCU. PAVEL. MIRON. 9-10. Bioetica . dr. Vasil e. XXXVIII (1986). IDEM. STOLERU. Er oismul în lumina moralei creştine (I).VIII (1940). 3-4. pp. 353-367. IDEM. Alex. 5365. IDEM. RĂDUCĂ. NĂSTASE. nr. drd . Pe marginea unui studiu interesant de m orală creştină. magistr. 3. 105109. SEVICI. Iisus Hristos în viaţa morală a credincioşilor. 7-8. Problema ecologică în lumina învăţăturii creştine. Nacu. Ion L. nr. 3-4. arhim. 173-188.. 1-2. nr. 59-72. nr.. pp. IDEM. 541-555. pp. nr. XVIII (1966). 9-10. prof. 5-6. nr. Vasile. familia şi morala creştină. pp. I DEM. Viaţa creştină după Sfântul Isac Sirul. Rolul formativ al Bisericii. nr. Temeiurile şi rostul ascultării în v iaţa morală a creştinului. pp. Morala or todoxă faţă cu celelalte morale confesionale. 3-4. 592-602. 708-712. 3-4. pp. Caracterul religios-moral al Fericirilor. 7-1 0. 113-127. nr. N. Valoarea frumosului în viaţa creştină. nr. Probleme de morală c reştină în preocupările teologilor ortodocşi români. magistr. 571-577. IDEM. 103-118. nr. nr. Catedra de Teologie Morală. pp. XXXIII (1981). pp. Emanoil. 6. 131-140. XIV (1962). nr. XLIII (1991). nr. IDEM. IDE M. nr. A. VI (1954). pp. Morala creştină şi etica filosofică. nr. 183-190. XXXIII (1981). 275-285. Ro lul pocăinţei pentru promovarea moralităţii credinciosului. RADU. XV (1963). 387408. Ţeluri morale în predicile despre pocăinţă ale Sfântului Ioan Gură de Aur. 1-2. pp. XXIII (1971). STOI NA. 91-10 0. Gheorghe. III (1932). XXVI (1974). Spiritualitate şi slujire la Sfinţii Trei Ierarhi. M LADIN. l. XX (1975). Despre unele caracteristici ale moralei catolice. IDEM. 51-70. "Dreptatea" la popoarele Antichităţii. 5-6. prof.IDEM. nr. 269-294.. 343376. Aspectul moral al cultului divin ortodox. Doctrina morală a Părinţilor Apostolici. 445-466. 118130. XXXIV ( 1982). drd. Cele două portrete morale din parabola fiului risipitor. asist. XXVII (197 5). 1-2. Constantin C. 701708. 3-62. 5869. pp. drd. pr. diac. nr. 9-10. pp. 605-625. XXV (1973).. 1-2. pr. IDEM. 4. Sfântul Apostol Pavel despre modelul de vieţuire creştinească. 65-103. nr. IDEM. 1-2. PRELIPCEANU. nr. XLIV (1992). IDEM. 78-100. Viaţa creştină după Epistolele Sfântului Apostol Pavel. pp. Grija Bise ricii faţă de mediul ambiant. PARASCHIVAŞ. 1. 1-3. pr .. lect. pp. magistr. PRESCURE. 50-70. pp. pp. pp. pp. IDEM. De la drepturile omului la drepturile religioase. 3-4. 500-517. LII (2000). pp. XXXIII (1981). Ioan. Morala de situaţie în dezbaterile teologice contemporane. 120-142. nr. Gheorghe.

Transfigurarea creştinului prin lucrarea harului Sfântului Duh. nr. dr. SIMA. nr. MIRON. 313-327. drd. Logos şi Theosis. 647-666. PAVEL. V (1953). drd. Rugăciunea BELU. 214-222. Rolul voinţei în viaţa morală. nr. pr. Ioasaf. Sfinţii Părinţi despre trup. Constantin C. protos . 5-6. pp. pp. Nicolae. nr. pr. XXIX (1977). "Divanul" lui Dimitrie Cantemir. Io an.3. 9-10. 514-521. Const. 83-90. Dan. pp. 3.. Aspecte ale vieţii morale oglindite în proverbele româneşti. prof. Rostul postului. PAVE . pp. Tito. pr. nr. drd. 701-707. 542551. 3-4. Postul şi asceza COLLIANDER. nr. dr.. pp . nr. pp. 750-759. nr. 266-275. Cele două portrete morale din parabola Fiului Risipitor. 211-226. magistr. 5-6. JOIŢA. Vasile. pp. 5-6. 9-10. Aurel. 2. ni". nr. pp. Lupt a duhovnicească (traducere). Theodor. nr. 5-6.. CRĂCIUN AŞ. Desăvârşirea creştină după Catehezele Sf. III (1951). Chirii al Ierusalimului. Irineu. magistr. XXXIV (1982). nr. 2. nr. 5-6. 3-5. pp. nr. Preocupări şi probleme de Morală creştină în teologia ortodoxă românească. Om tr upesc şi om duhovnicesc. XLV (1993). BODOGAE. STYLIANOPOULOS. pr.4. Gheorghe. prof. Vederea lui Dumnezeu în Noul Testament şi teofaniile esenienilor. 165170. III (1951). pp. Teodor. diac. 2. Ion. Liviu. pr. 4-6. 1-2. Pavel. 41-75. L'atti tude envers les biens communs selon la morale chrétienne. STOINA. pr. 3-4. 48-51. Binele şi răul COMAN. nr. 3-4. asist. prof. NECULA. prof. nr. XLIII (1991). C. nr. nr. I. 38-50. . Desăvârşirea creştină după Simeon Noul Teolog. 174-186. XXV (19 73). Învăţătura despre Legea morală naturală în opera Sfântului loan Gură de Aur. XXXVI (1984). pp. XXXIV (1982). Kallislos. Alexandru. XXV (1974).7. pr. L egea divină şi legea bisericească. Desăvârşirea morală CIOCOIU . Calea asceţilor (traducere). 346-358. X XXVII (1985). 421-436. Învăţătura ascetică a Sfântului Ioan Scărarul. 233-243. drd. STOLERU. ierod. XXVII (1975).IDEM. nr. 2.5. IX (1957).Vlll (1956). LIII (2001). prof. 7-8. 188-207. Educaţia teologică în Sfânta Scriptură şi la Sfinţii Părinţ aducere). Valoarea bi nelui în viaţa creştină. pp. Paul. Legea morală GHOLAM. Demnitatea om ului. pp. 546-555. XXVII (1975) . 3-4. 253-269. XLII (1990). 352-366. POPA. pr. Dumnezeu nu est e autor al răului. IX (1957). CITIRIGĂ. 9-10. Învăţătura despre post în Biserica Ortodoxă. pp. XXI (1969). nr.. dr. XXVII (1975). pp. 1-3.2. pr. XLVI (1994). 3-4. XXV (1973). -4. 1-2. prof. pp. pp. pp. Posturile rânduite de Biserica Ortodoxă în condiţiile de viaţă actuală ale credincioşilor. pp. D. 390-407. 299-309. 2. pp. pp. DANIEL. X (1958). prof. STOINA. C onstantin. pp. pp. 9-10. Ioan G. Liviu. Omul . pp. XXXVII (1985). EVDOKIMOV. nr. BRIA. unul din primele tratate româneşti de învăţătură moral reştină. 144-160. Samir. 3-4 p. 89-101. 7-8. pp. D umitru. 2. nr. GROSU. ZĂGREAN. XLVII (1995). pr. drd.. 726-735. 2. WARE. Nicolae D.entitate mora lă BELU.6. 5-8. Trăsături umaniste în spiritualitatea bizantină: Nicolae Caba sila. 5-6. nr. pr. nr. 9-10. nr. Caracterul social al Rugăciunii Domneşti. IDEM. pp. pp. XXIV (1 nr. pr. prof. 3-4. Negaţiile răului şi af irmaţiile binelui (traducere). nr. XXIII (1971). drd.

579-589. drd. diac. Livi u. nr. 66-79. pp. nr. dr. Vasile. drd. Ca rtea psalmilor în spiritualitatea ortodoxă. IX (1957).8. nr. Viaţa c reştină după Sfântul Isac Sirul. 1-2.CLEMENT. Despre rugăciune în cartea Psalmilor. Rugăciunea domnească în cultul creştin şi explicarea e i în literatura patristică din primele trei secole. D. Valoarea vieţii uma ne şi apărarea ei. 2. 7-8. drd. Gheorghe. prof. 481-490. arhiep. IX (1 957). . GALERIU. 12. XXXVII (1985). pp. nr. Ioan. magistr. 269-278. XXXVI (1984). XIII (1971). XI (1959). 649-672. George. c virtuţi sociale. prof. Sensurile noţi unii de iubire după scrierile Sfântului Ioan Evanghelistul. pr. XLIV (1992). STOENESCU. XXXVII (1985). 70-81. prof. 3-4. 510-521.10 Viaţa în concepţia creştină CITIRIGĂ. Valoarea moral-socială a cărţii Psalmilor. pr. 9-10. Rugăciune şi cunoaştere în învăţătura or 1958). nr. Ioan.predicatorul milosteniei. pp. XXV (1973). N. 314-331. pp. CÂRSTOIU. pp. Mărturii ale tradiţiei liturgico-canonice apostolcie despre rugăciune. IDEM. 293-303. Faptele bu ne în perspectiva desăvârşirii morale. Nicolae. pp. 5-6. Lecturile biblice ABRUDAN. Dumitru. nr. 341-365. XLVII (1995). 1. Dumitru. I. nr. 7-8. Macedon. prof. dr. 48-62. Sorin. pr. 3-4. nr. drd. drd.. pp.. 673-691. 9-10.9.. 5-6. drd. pp. ierom. prof. 435-471. nr. 224-235. nr. pr. pp. nr. nr. Sfintele Taine şi faptele bune în mântuire. nr. TURCU. Un aspect mai puţin luat în seamă al i ubirii faţă de semeni. pp. dr. XXXVI (1984).11. drd. dr. 630-641. Sfântul Vasile cel Mare . Aurel. Învăţătura creştină despre iubire şi dreptate. 216-224. 9-10. XXI (1970). nr. Minciuna malthusianistă şi conşt iinţa creştină. nr. XXXVI (1984). 3-4. pp. XXXVII (1985). Orest. 3-4. pr. BELU.. drd. pp. pr. pp. prof. nr. BOG DAPROSTE. Învăţătura despre rugăciune a Sfântului Simeon Noul Teolog (traducere). 2. pr. magistr. pp. pp. XXXV (1983). NICOLAESCU. pp. V (1953). Constantin. nr. XXXV (1983). Virtutea creştină BELU. V (1953). magis tr L. KRIVOCIIEINE. 5-6. Basile . BRANIŞTE. BURTAN. nr. Rolul îndrumător al Vechiului Testament. 2. 7-8. 7-8. nr. nr. 7-8. 666-673. Marin M. drd. nr. Olivier. 1-2. nr. prof. asist. Dreptul la viaţă. Gheorghe. nr. 477481. PLĂMĂDEALĂ. Concepţia Sfântului Ioan Gură de Aur despre prietenie şi dragoste. DURĂ. drd. XXXVIII (1986). Aspectul comunitar al vieţii umane şi creştine. pp. 104-118. X (1958). 9-1 0. pr. pp. nr. 471-487 . Nacu. pp. pp. XXXVI (1984). D. . Rugăciunea lui Iisus (traducere). RADU. pp. 496-529. pp. Antonie. 9-10. pp. RADU. POP A. PETRESCU. 9-10. nr. 7-8. Viaţa în plenitudinea şi unitatea ei. 2560. pr. XLVIII (1996). 73-82. Te meiurile dogmatice ale valorii vieţii umane. 725736. 2. pr. pp. XXXVII (1985). Sensul creştin al iubirii de sine. 641-656. pp. 9-10 . PETCU. STOINA. 4-6. BUCEVSCHI. XXVI (1974). Faptele bune APOSTOLU. diac. Temeiuri morale creşti ne pentru apărarea vieţii. drd. D.

Virtutea smereniei şi importanţa ei în căutarea unităţii creştine. drd. CHI LEA. Dragostea faţă de om. prof. IDEM. 99-106. D. nr.. nr. Ioan. Iu birea creştină. 5-6.. 669-683. IX (1957). M IHĂLŢAN. Trândăvia ufia în concepţia moralei creştine. nr. 609-615. pp.. ROVENŢA. XX VI (1984). Valoarea educa tivă neîntrecută a iubirii creştine. ALEXE. . 5-6. pp. Virtute şi păcat în concepţia Sf Apostol Pavel. 107-122. nr. XLII (1990). DAMIAN. VORNICESC U. PIETREANU. IDEM.. 3-4. prof. Virtutea iubir ii în teologia Sfântului Maxim Mărturisitorul. 1-2. 1-2. pr. pp. pr. X (1958). 530-543. 2. IX (1957). pp. Legătura între Euhari stie şi iubirea creştină. Privire compartivă între Eros şi Agape. Virtute şi păcat în concepţia Sf. patimă dăunătoare vieţii individuale şi obşteşti. VASLES CU. Patimi. pp. pp. nr. 51-72. pp. Raportul dintre virtute şi păcat după doctrina morală a Didahiei. Sorin. VIII (1956). 105-110. XIV (1962). drd. nr. 7 -8. Biserica creştină sprijină şi binecuvintează orice acţiune menită să întărească familia. IVAN.COSMA. V (1953). pp. Mânia şi fenomenologia ei în literatura patristică. XXVIII (1976). pp. 365-388. pp. 51-72. 5-6. C. 2.. nr. 710. nr. pr. magistr. Ştefan C. Isidor. Omilia despre lăcomie (traducere). nr. Marin. Sebastian. Iorgu. 3-4. 82-89. nr. 1-2. pr. pp. pp. pp. 1-2. X (1958). LII (20 00). confirmată de importante cercetări ştiinţifice. Haralambie. VIII (1956). nr. drd. Concepţia Sfântului Ioan dură de A ur despre familie. pp. XXVII (1975). pr. nr. ierom. pr. nr. nr. Const. pp. nr. IDEM. V (1934-1936). 190-203. 7-8. pp. pr. după scriitorii creştini din veacurile al doilea şi al treilea. magistr. prof. IDEM. 710. 580-587. Teodor. pr. Păcatul SFÂNTUL VASILE cel MARE. magistr. 407-411. 513-525. RĂDULESCU. pr. XIV (1962). nr. IDEM. Teama şi iubirea de Dumnezeu. XXXII (1980). V (1953). pp. pp. pp.13. XXXVI (1 84). Apostol Pavel. VASILESCU. Aspecte imorale PAVEL. 7-8. 471481. 3-4. Victoria. Familia . pp. Conc epţia Fericitului Augustin despre păcat şi har. pp. XLVIII ( 6). prof. nr. 2. nr. 3-4. 7-8. XXXVII (1985). 673-693. 9-10. 940. Ioan G. prof. magistr. PAVEL. nr. nr. Desp re invidie (traducere). pp. pr. 673-693. C. magistr. 9-10. Temeiurile teologice ale iubirii creştine. Mihai. PIETREANU. 90-98. prof. 9-10. 125-151. pp. IX (1957). asist. pp.celulă şi garanţie a trăiniciei şi progresului societăţii. Familia BRANIŞTE. dr. XXVIII (1976). IDEM. GEORGESCU. Raportul dintre vir tute şi păcat după doctrina morală a Didahiei. Lăcomia.14. prof. 5-6. Gh. TODORAN. 303-317. 199-215. STĂNILOAE. prof. nr. PAPUC. 4. C. 95-113. VIII (1956). pr. nr. Patimile omeneşti -piedică în calea mântuirii. Constantin. 545-564. Er os şi Agape. pp. XVII (1965).12. Paradoxul mincinosului şi ambiguitatea minciunii. dr. nr. 469-488. pp. VII (1955). Victoria. Filantropia creştină în trecut şi astăzi. XXVI ( 1974). nr. nr. IX (1957).Virtutea dragostei în scrierile Sfântului Apostol Pavel . COMAN. 9-10. Nestor. V (1934-1936). 139-154. Păcatul şi eliberarea după Noul Testament. Ilie. 600-609. magistr. pp. 332. 1-2. pp. Nicolae. 555568. Necesitatea şi roadele iubirii. V (1934-1936). 330-348. nr. magistr.. IACOBES CU.

2. 24-37. Demnitatea muncii la Sfântul Ioan Gură de Aur. pr. XLII (1990). pp. nr. XXXIV (1982). 7-8. 3-4. nr. drd. VAS ILESCU. diac. pr. XXVI (1974). 516-530. Calea asceţilor (traducere). prof. I. 142-156. coordonată a existenţei u mane. nr. pp. 9-10. 3-4. familia şi morala creştină. asist. VOICESCU. nr. pp. lect. XXXVIII (1986). Munca creatoare. 103-118. 9-10. Viaţa morală a soţilor în cadrul unirii conjug ale. drd. Vasile. nr. 495-512. pp. Munca. Mihail. nr. Patriotismul *** Iubirea de patrie. Constantin. 533-548. 51-75. pr . nr. nr. Tilo. 52-64. 2. 622-640. Dumitru. ierod. nr. pr of. Nicolae. Ilie. D. prof. 155-159.taină a dăruirii şi a desăvârşirii personale.17. Monahismul BĂBUŞ. pr.18. 3-4. Locul şi importanţa monahism ului în viaţa Bisericii după Sfântul Teodor Studitul.RĂDUCĂ. 5-6. pp. pr. nr. pr. Problema muncii în creştinism. COMAN. Statul POPA. Importanţa şi sensul desăvârşirii în monahism. pp. Emilian. Grigorie. nr. pp. prof... Viaţa monahală şi rolul social al celor dintâi mănăstiri creştine. prof. XLVII (1995). CRĂCIUNAŞ. pp. magistr. 78. pp. 1-2. RADU. 9-10. 5-6. dr. nr. NEGOIŢĂ. VIII (1956). CHIALDA. pp. IV (1952). diac. nr. magistr. Munca în comun şi morala creştină. Munca man uală a monahilor după tratatul "De opere mona-chorum" al Fericitului Augustin. VIII (1956). 130-139. magistr. pp. dr. IDEM. POPA. dr. MEYENDORFF. Ioasaf. diac. nr. GALERIU. 352-365 .R. VIII (1956). 41-76. arhim. RADU. 20-2â! PĂTRULESCU. XLV (199 3). Munca COSMA.19. 176-204. poruncă dumnezeiască. prof. XXX IV (1982). V (1953). XXVII (1975). prof.16. 7-8. 2. însuşire a chipului divin în noi. 1-2. Principiu l loialităţii faţă de stat la apologeţii creştini. "Vrednic este lucrător ul de plata sa . IV ( 1952). 489-499. IV (1952). 669-690. STOLERU. 3-4 . XXXIV (1982). (1949). POPA. John. STĂNILOAE. Temeiuri dogmatice şi duhovniceşti pentru viaţa monahală de obşte. nr. pr. Dumitru.. 3-4.. nr. 1-2. Irineu. M. 7-8. Creştinism şi patriotism. pp. prof. Învăţătura creştină despre mu că. pp. pp. Bioetica. XLIV . pr. Dumitru. prof. XXXVI (1984). Sorin. Gh. asist. Atitudinea Bisericii Ortodoxe faţă de progresul cultura l. nr.P. 173-190. 3-4. 5-6. diac. pp. Norme de or ganizare a monahismului în novelele 5 şi 133 ale împăratului Justinian. Ioan G. pp. . nr. COLLINADER. prof.15. ierod. nr. Costică A. 12. 2. 98-111. pp. XV (1963). Ioasaf. Grigorie. V (195 3). pr. drd. pr. Căsătoria . Dumitru. 613-616. nr. 2. 910. 211-225. 210-220. 217-222. Originile gândirii monastice: Evagrie şi Macarie (traducere). pp. pp. pp. 1-2. Creştinismul şi tehnica. pp. 81-108. 3-4. nr. nr. STĂNILOAE. IV (1952). 4 -6. pp. Isidor. nr. pp. nr. 2. poruncă dumnezeiască. Progres. PAVEL. Civilizaţie FECIORU. pp. nr. XV (1963). pp. LI (1999). MLADIN. 309 -313. 371-393. 422-436. nr. nr. 3-4. 5-14. Biserica Ortodoxă sprijină st rădaniile credincioşilor pentru o viaţă mai bună. V (19 53). pr. pp. Nicolae. VII (1955). Te meiuri patristice pentru viaţa de obşte. XXXII (1980). I (1949). Constan tin. 78. drd. Supunerea faţă de stăpânire. protos.. Îndrumătorul duhovnices c şi ucenicul după Sfinţii Părinţi. Problema naţională şi rezolvarea ei de mocratică în R.. MOISESCU. nr. pp. pp. 2. TODORA N. dr. pr.

3-23. 7-8.S. solia păcii şi înfrăţirii. Orest. Gheorghe. bunul cel m ai de preţ al tuturor oamenilor şi popoarelor. prof. LI (1999). V (1953). Elogiul prieteniei şi păcii la Sfinţii Părinţi Capa docieni. pp. XIV (1962). 3 -4. pp. pp.. Dreptul la pace. Religia în slujba pucii. pp. IDEM.. Ideea de pace şi dreptate în scrierile P. Euge n. Patriarh Justinian. IV (1952).POPESCU. nr. Gh. XII (1960). magis tr. 9-10. Poziţia Bisericii Ortodoxe Române faţă de lupta pentru pace. Petre. pp. GALER1U. . pp. 67-76. pp. obiectiv a l misiunii Bisericii Ortodoxe în lume. nr. Temeiurile lucrării B isericii pentru apărarea păcii. magistr. Condiţiile morale ale păcii în c oncepţia creştină. Mitr. nr. 3-7. pp. pp. pp. XXXV (1983). prof. nr. nr. drd. George. 2. 577-586. Pace şi Pr ietenie. nr. pp. Const. I (1949). Biserică Ortodoxă. factor esenţial al realizării păcii între oamen XXXV (1983). IDEM. nr. BĂDU LESCU. 157-161. prof. magistr. PAVEL. 7-8. V (1953). 8-14. nr. XXXVIII (1986). nr. 104-118. nr. XLIV (1992). 554-576. pr. 9-10. 1-3. pp. Drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului după învăţătura nortodoxă. Adrian. XXVIII (1976). 40-47. 247-268. pr. nr. Pacea şi Răzb oiul *** Militarismul şi Pacea. pr. VLADUCEANU. 7-8. 1-2. 652-663. "Slavă lui Dumnezeu şi pe pământ pace ". Pacea. 2. REZUŞ. pp. pr. asist. 3-4. prof. MOISESCU.. 526-553. N. nr. VII (1957). 5-6. Î. Valoarea moral-socială a cărţii Psalmilor. la existenţă al popoarelor. pp. nr. Liviu. nr. Pacea. XXXV (1983). PASCHIA. nr. pp. DURĂ. P aul. 56. dr. Şt efan. nr. pp. 1-2. diac. pp. nr. Gh. 72-91. prof. nr. 3-4. Porunci. nr. IDEM. pp. POPESCU. VII (1955). 3-4. îndemnuri şi păvăţuiri pentru pace în Sfânta Scri tură. Nicolae V. asist. nr. nr. nr. XXXIX (19 87). 453-478. pp. XXXV (1983). Constantin. Biserica Ortodoxă şi Patriotismul. Critic a războiului şi apărarea păcii la Fericitul Augustin.. 621. STREZA. 145-154. Orest. pp. Biserica şi naţionalitatea în Orientul ortodox (bizantin) în secolele IVXV. dr. 5-6. pp. prof. XLVI (1994). pr. nr. V (1953). pp. Justin. pr. NEAGA. V (1953). 1-2. ALEXE. 317-329. Solidaritatea umană după Sfânta Scriptură.aspiraţia legitimă a conte mporaneităţii. 7-8. XXXV (1983). VI (1954). F. drd. VASILESCU. pr. Pacea . 9-1 0. BUCEVSCHI. 1-2. IDEM. Năzuinţe de pace în credinţele şi practicile greco-romane. nr. Marin M.act de dreptate şi slujire. Slavă lui Dumnezeu şi pe pământ pace. Pacifismul consecvent al Bisericilor. Lucrarea socială a Bisericii. drd. 104-130.. 658-663.P. pp. pr. 9-10. p p. BÂLĂ. nr. Biserica Ortod oxă Română în lupta pentru apărarea păcii. 1-2. pr. 3-21. Mihai. magistr. 5 52-562. BRÂNZEA. diac. 9-10. Dan. IV (1 952). BÎLĂ. prof. ALEXE. pp. pp. nr. pr. Biserica şi societatea APOSTU . Banatului. IV (1952). 4. BUZOIANU. pp. Victor.20. C. 3. XLII (1990). pp. Sclavia în lumea greco-romană. V (1953). 3-4. prof. pp. BRANIŞTE. 118-131. 648-658. 627-639. XII (1960). Emilian. drd. Emilian. 113-199. "Mărturisirile" Fericitului Augustin şi actualitatea problemati cii lor pentru tinerii zilelor noastre. dr. 1-2. 623-644. VII (1955). 7-8. Pacea creştină după imnografia ortodoxă. 447-453. 24 1-250. 5-6. prof. 9-10. MORARU. BOGDAPRO STE. pp.21. XXXV (1983). nr. nr. XXII (1970). nr.. 663-673. NICOLAE . dr. dr. 382399. Paul. pr. Pacea .

nr. III (1951). Irineu. nr. Idei moral-so ciale în epistolele Sfântului Apostol Pavel. pr. Îndatoriri sociale du pă Noul Testament. 69-82. pr. nr. pp. PIETREANU. Viaţa morală a preotului BORDAŞIU. pp. diac. Sofron. VI (1954). nr. VII (1 955). IONESCU. 99-108. lect. pr. 167-179. Mihai. pp. dr. prof. VLAD. C. pp. nr. 463-474. nr. nr. nr. XXIX. VI (1954). vol. 3-4. pr. Vasile cel Mare. 7-8. nr. Constantin. N. Rolul Bisericii în societate după Sfinţii Trei Ierarhi. PAVEL. Probleme dogmatice şi sociale în Evanghelia după Ioan. 7-8. IONIŢĂ. 223-240. XLI (1989). 1-2. VII (1955). 123134. NICOLAESCU. XXV (1973). IDEM. nr. VII (1955). 158-1 73. I. M. Viaţa morală a preotului. pp. Principii misionare şi sociale în Epistolele Sfântului Apostol Pavel. 5-12. Idei morale şi sociale în comentari ul la Psalmi al Sf. 324-337. 3-4. asist. 7-8. pr. XXXVI (J985). pr. IDEM. REZUŞ. Nedreptatea socială. 2. XXX (1978). 3-4. ierom. Principii de morală socială în epistolele soborniceşti. nr. pp. diac. p p. pr. drd.. pr. I -2. Marin. 231-238. nr. X (1958). nr. Rolul social şi misionar al Bisericii Ortodox e Române (1949). prof. Nicolae. Adrian. nr. XXXII (1980). 454 -462. Idei misio nare şi sociale înnoitoare la Sfinţii Trei Ierarhi. arhim. Datoriile morale ale preotului. Învăţături morale şi sociale în opera şi activitatea Sfântulu asile cel Mare. 8-18. protos. 3-4. 61-72. Aspecte sociale în predica Sfântului Vasile cel Mare. pp. pp. nr. magistr. 3-4. drd. Lupta Sfinţilor Părinţi împotriva sclaviei. pp. Viorel. 50-65. Bisericile creştine şi noua ordine economică şi politică internaţională. 347-356. dr. nr. pp. Orest. 7-8. pp. 1-2. FECIORU. Atitudinea Sfinţilor Trei Ierarhi faţă de soc ietatea vremii lor. 590-604. nr. X (1958). Idei moral-sociale în epistolele pauline. drd. pp. Creştinismul şi b unurile materiale după Sfinţii Părinţi. Nestor. pp. 9-10. At itudinea Bisericii Ortodoxe faţă de problemele sociale. III (1951). nr. IDEM. magistr. DIACONU. nr. prof. VORNICESCU. pp. prof. nr. 355 -367. pp. pr.BUCEVSCHI. V (1953). I oan. 3-24. pr. nr. pp. VIII (1952). pp. 5-6. 1-2 . pr of. XXXI 1979). V (1953). 1-2. pr . drd. Temei urile biblice şi patristice pentru folosirea în comun de către oameni a mijloacelor de trai. PETRESCU. Vladimir. 155-175. V. necesare activităţii preoţilor în vremea noastră. magistr. IDEM. Combaterea nedre ptăţilor sociale în cuvântările Episcopului Asterie al Amasiei. VI (1937). 210-224. 9-10. prof. pp. Şerban. IDEM. V (1953).. POP. CHIALDA. Actualitatea învăţăturilor moral-sociale di n cartea lui Isus Sirah. 276-290. magistr. condiţie esenţială în propovăduire. prof. 103-110. 5-6. VASILIU. 34. lect. pp. Cezar. pp.diac. VI (1954). nr. Atitud inea Sfinţilor Trei Ierarhi faţă de problemele morale ale vremii lor. nr. . pp. Macedon. 9-10. l. 603-621. 5-6. 2. IDEM. 165-187. 1-2. lect. pr. Const. Îndatoriri moral-sociale după Deca log. DUŢU. 1-4. pp. 1-2. 501-513. RĂMUREANU. 100-107. 3-4. 284-304. Creştinismul şi problemele social-ecanomice. nr. Petre. XX XV (1983). GEORGESCU. VIII (1956). Idei moral-sociale în scrierile profeţilor mari ai Vechiului Testament. Învăţătura creştină despre bunurile economice. nr. prof. pp. nr. 582-599. XXIX (1977).. pp. STAM ATE. IX (1957). Dumitru. drd. XXXVI (1984).. Învăţături moral-sociale în cartea "Proverbele l ui Solomon". Ioan G. piedică în calea mântuirii. drd. pp. COMAN. I (1949). pp.. 222-233.22. 1-2. nr. PRELIPCEANU. M. 3-4. pp. p p. nr. SUPARSCHI.

Pra ctici magice şi combaterea lor. Ioan. pp. Stelian. 43-54. nr. 689-704. Sfinţenia şi răspunderile preoţiei. 7-8. Catedra de Teologie Dogmatică. pp. Datorii faţă de aproapele după Legea magică. pr. Experienţa religioasă în Vechiul Testament ( traducere). TOFANĂ. 3. I (1930). LIII (2001). 3-4. Religia Slavilor. voi. nr. 5. SOARE. 109-116. 9-10. ARSENIEV . drd. XLVI (1994). XLII (1990). 2639. II (1950). nr. pr. pp. pp. Cunoaşter ea aprofundată a Sfintelor Scripturi. 15-47.1. pr. POP . Grigorie T. VIII (1956).lucrare cerească . IV (1952). 523-531 . prof. ierod. IDEM. 9-10. 1-2. magistr.GROSU. XXVII (1975). drd. XXXIII (1981). La considération du prochain selon le Décalogue. nr. Generalităţi ACHIMESCU. GHEORGHE. pr. Petru. pr. XI (1959). magistr. 134-141. îndrumător al vieţii preoţeşti. Teologie Fun damentală şi Istoria Religiilor. 5-6. Aproapele BOGDAPROSTE. Religia canaanită.23. Dan. Responsabilita tea morală. Irineu. nr. CHIŢESCU. Nicolae şi RADU. pp. G. pp. I (1929). 3-4. nr. prof.sfaturi şi îndemnuri. pp. nr. Marea şi Iordanul (traducere). pp. pp. 1-3. 2. nr. 1-2. 97-112. XXII (1970). Sfântul Grigorie cel Mare.. Ioan. CALOIANU. 9-10. NEGOIŢĂ. nr. Ideea de Dumnezeu în Ug anda. A. 9-10. 99-146. Dumitru.. 699-715. Teologi ortodocşi români faţă de religiile necreştine. Principii şi rânduieli morale privitoare la cler în canoanele Sinoad elor Ecumenice. IDEM. pp. pr. POPESCU. pp. Vasile. 180-193. Sfântul Apostol Pavel despre personali tatea religios-morală a păstorului de suflete. VII (1955). nr. prof. nr. Alexandru . pp. prof. nr. iero d. pp. pp. Yoga.. nr. BUTNARIU. nr. nr. 131-143. pp. Mitul ca reprezentare a divinităţi. mag istr. pr. 202-215. Gh. nr. GLĂJAR. XXXIV (1982). asist. pr. Viorel. pr. Câteva probleme de Istoria religiilor. ar. Ideea de Dumnezeu în Ţara Masailor. Ideea de sacrificiu în religiile monoteiste. III (1932). 2. drd. 157 -174. pp. 525-556. C. nr. VII (1955). IDEM. XI (1959). ZĂGREAN. 1-2. MOISIU. dr. 1-2. pr. . 3. XLIII (1991).. Pavel. dr. drd.. prof. VIII (1956). 128-139. pr. XLVI (1994).24. 9-10. II (1931). pp. I. MARCU. IV (1952). pp. pp. IV (1952). Responsabilitatea morală CRĂCIUNAŞ. Dumitru. pp. îndatorire de căpetenie a preotului zilelor noas tre. pp. nr. IDEM. 1-2. magistr. 3-4. pp. IDEM. 182-196. Teodor. Gh. 50-67. V. 499-513. Gh. Nicolae. 3-4. prof. X (1958). GABRIEL. 3-4. Încercare de răspuns critic din perspectiva misticii isihaste. nr. VI (1954). 2. 98-110. XI (1959). 2. Naşterea Domn ului şi concepţia teosofică despre reîncarnare. dr. lect. 3-4. magistr. 125-153. ALEXE. dr. or. XXI (1969). 1 -2. 22-34. XXXVIII (1986). III (1951). pp. Spicuiri după izvoare ruseşti. ISTORIA ŞI FILOZOFIA RELIGIILOR 3. 3-4 . nr. 547-567. Religia şi cultura africană. ISPIR . 84-99 . pp. Res pectarea bunurilor aproapelui după învăţătura Vechiului Testament. 242-255. Responsabili tatea creştină după Epistolele Sfântului Apostol Pavel. nr. Creştinismul şi drepturile fundamentale ale omului. pp. 19-55. 197-216. drd. REZUŞ. pp. 7-10. nr. nr. pp. pr. I deea de Dumnezeu în Congo. Atitudinea creştinului faţă de reîncarnare.. pr. 3446. 3-4. pp. 439-457. nr. IDEM. Preoţia . diac. Jarpălău. pp. nr. Teoria reîncarnării şi eshatologia creştină. MIR ON. N.

7-8. IDEM. 3 -4. diac. Elemente ale religiei geto-dacilor favorabi le procesului de creştinarea strămoşilor. 3-30. nr. drd. 9-1 0. 248-261. nr. p p. I. 7-8. Istoria religiilor în preocupările pro fesorului Dr. XXXIX (1987). XXX (1978). 450470. 520-528. 114122. 3. IDEM. pp. 7-8. 5-6. drd. Năzuinţe de pace oglindite în credinţele şi practi ile greco-romane. XXIII (1971). Gheorghe I. drd. 1-2. MLTRU. 66-78. Re ligia grecilor antici BÎLĂ. magistr. 3-4. 9-10. în literatura şi iconografia creştină. pp. Nicolae. XII (1960). MITRU. IDEM. Zevin. XX (1969). drd. XXVI (1974). Importante descoperiri arheologice în Eg ipt. La religion des Thraces sud-danubiens. Aspecte ale continuităţii religiei geto-dacilor în Dacia romană. 1-2.. nr. magistr. pp. drd.. IDEM. nr. Probleme ale creştinismului african. pr. pp. Divinaţia. 7-10. 554-577. Religia romanilor antici BÎLĂ. 546-561. Ideea de progres în diferite religii. VI (1954). prof. Alexandru I. 3. drd. nr. IDEM. 1-2. 576-588. XXVIII (1976). Mithraismul în Dacia. IDEM. Ortodoxia şi celelalte religii. nr. NICOLAE. 552-580. VIII (1956).. XI (1959). Mihail. 85-109. XVIII (1966). XXI V (1972). Mihail. pp. RĂDUNĂ. 3-4. RĂMUREANU. 261-274. Ideeii de purificare în religiile de mistere greco-romane şi în creştinism. pp. Nicolae. VII (1955). pp. pp. XXIII (1971). Cultele orientale din Dacia superioară în lumina descoperirilor arheologice. nr. 140-148. IDEM. nr. XV (1963). Sibilele în viaţa religioasă a greco-romanilor. 1-16. Istoria Religiilor ca ştiinţă. Ideea de purificare în religiile de mistere greco-romane şi în creştinism. nr. pr. NEAGOE. 5-6. 7-8. XXIII (1971). pp. 1-2. pp. pr. XX (1 968). Rel igia solară a împăratului Iulian Apostatul. Cultele religioase din Tomis. nr. XXIII (19 71). pp. nr. XII (1960). 552-580. nr.STAN. nr. pp. XVIII (1966). 7-8. XLII (1990). XXIII (1971). Religiile vechilor popoare carpato-danubiene în opera lui Vasile Pârvan. pp. 7-8. IDEM. 536-541. nr. Gheorghe. Ma xim. pp. Religia Slavilor.2. dr. nr. Dumitru. nr. pp. pp. nr. 318-337. XVIII (1966). nr. pp. Paul. Paul. Ion. pp. IDEM. prof.4. nr. RUSU. Cultul şarpelui la Tomis. 7-8. Dan Ilie. III (1951). 6. 131-146. loan Mihălcescu. 546-561. Emilian. diac. IDEM. nr. nr. Divinităţile adorate în Oltenia în timpul stăpânirii romane. prof. 427-456. 5-6. Sibilele in viaţa religioasă a greco-romanilor. 561-571. 1 -2. pp. IDEM. O practică străveche traco-geto-dacă în ritualul funerar la români. 3. . magistr. STAN. 321-335. XXXIII (1981). Cultul imperial în Dacia Romană în secolele al II-le a şi al III-lea. 1-2. falsa prezicere a viitorului. pp. pp. pp. XXIII (1971). 672-678. pp. magistr. drd. pp. 7-8. nr. IDEM. I (1949). în literatura şi ic onografia creştină. Studiul Istoriei religiilor în Români a. pp. 248-261. nr. Ioan. 123-135. pp. 400-412. 1 -2. pp. XV (1963) . POPESCU. nr. VASILESCU. nr. drd. pp. 38-61. 226-264. Alexandru. IDEM. 99-103. Năzuinţe de pace oglindite în credinţele şi practicile greco-romane. nr. Contribuţii ale cercetăt orilor români în studiul cultelor greco-romane de pe teritoriul patriei noastre. nr. POPESCU. URSACHE. 7-8. Importanţa deeoperirilor arheologice din Uniunea Sovietică pentru studiul istoriei religioase . IONESC U.3. II (1950). 611-623. 5-6. Religia g eto-dacilor CIOBOTEA. 3-4. nr. nr. Theos Megas Derzelas şi cultul său sincretist. 3 -4. nr. XXIII (1971). pp. 9-10.

I (1949). nr. lect. NEGOIŢĂ. IX (1957). . DANIEI. Ştefan. 5-6. 814-837. Configuraţia actuală a creştinismului. nr. diac. pp. magistr. pr. Constantin. XXI (1969). 7-8. Matei. XIV (1962). diac. 365-373.2. 5-6.denumire a esenienilor în Noul Testament. 5-6. 3-4. XXXVII (1985). prof. 277-296. nr. 4. pp. 9-10. pp. Creştinismul BIDIAN. Iisus Hristos în gândirea indiană. 528-547. pp. XXVI (1974). Mir cea. BASARAB. Budismul de nord (Mahayana) şi răspândirea lui. Experienţa religioasă în Vechi ul Testament (traducere). pp. pp. prof. nr. 5 2-584. nr. X (1958). RUS. pp. Iudaism şi elenism în epistolele Sfân tului Pavel. pp. Emilian. Religia Iranului ant ic. Ath. II. XVI (1964). pp. 225-252. 42 0-436. dr.concepţia hindusă despre desăvârşire şi înv ină despre îndumnezeire. SOARE. drd. 389-400. E milian. magis tr. nr. IDEM. 663-676.1. Marile religii necreştine actuale. Aug. Les formes et le symbolisme des crois préchrétiennes. 5-6. Johann Wolfgang Goethe d espre religie şi creştinism. 707-717. X (1958). pp. Emilian. ROMAN. XXVI (1974). 649-661.. 3-4. nr. drd. Constantin. PÂSLARU. pp. în islamism şi creştinism. VASILESCU.. Mântu irea ca unire finală şi eternă a fiinţei în absolut. Emil. 436-446. 3. pp. Sistemul castel or din India. prof. prof. pp. nr. magistr. I (1949). "Irodieni" . nr. 244261. XXIX (1977). pp. pr. Sărbătoarea corturilor şi interpretarea ei în creştinism. pp. 3-4. POPESCU. pp. nr. Alex. 3-4. Hinduism ul. nr. jir. Religia Iranului Antic VASILESCU. Ideea de purificare în religiile de mistere greco-romane şi în creştinism.6. Alex. Titi. prof.Bud ismul. IDEM. pr. Creştinismul românesc a fost de la început Orto dox. PULPEA.3. XII (1970). IX (1957). 489502. nr. 3-4.. 3. Ide ea de ahimşa în cugetarea religioasă indiană şi iubirea creştină. 910. Toader. Dumitru. XXV (1973). XLIII (1991). 50-67. IDEM. Nicolae. 3. 3-4. diac. lect. LII (2000). magistr.6. 175-201. XII (1960). pp..5. diac. XLII (1990). Starea actuală a Budismului. pp. Mihail. LUPŞA. 691-699. 5-6. Bhakti şi Agupe. magistr. VIZITIU. 222-231.6. 3. VASILESCU. pp. Un Iov babilonean? Ceva di n teodiceea akkadiană. Bhakti şi Agape. pp. 103-120. drd. Tendinţe reformiste şi ecumeniste în B udismul actual. nr. 3-4. Marile religii necreştine actuale. nr. Remus. Ioan. Const. pp. 9-10. Emilian. . 9-10. Sărbătorile postexilice ale evreilor. DAN. Budismul MARINESCU. nr. XXV (1973). Religiile Indici: 3 .8. 343-364. 5-6. Esenienii şi Biserica primară. Situaţi a femeii în islamism şi creştinism. 9-10. nr. prof. 5-8. 1 (1949). 3-4. 9-10. nr. nr.7. GHEORGHE. nr. 7-8. nr. 551-541. Aurelian. Creştinismul nu este învăţătură secretă şi m că. pp. pp. magistr.. 648-663. Dumitru. nr. Teodor M. Câteva probleme de Istoria religiilor. 9-10. DINCĂ. 225-252. 119-144. POPESCU. pp. ARSENIEV. n 3-4. 248-261. Aug. XXIII (1971). Hinduismul HIDIAN. XXVI (1974). pp. nr. XII (1960). nr. pp. pr. 436-450. VII I (1956). 9-10. drd. magistr. 203-226. nr. Moksa şt theosis . VASILESCU. nr. XXXIII (1981). pr. Iudaismul ABRUDAN. pp. XIV (1962).

pp. nr. ar. nr. 627-652. X II (1960). pp. XLV (1993). 3-4. V (1934-1936). nr. Starea actuală a Islamului. Alexandru L. nr. 4-5. 3-4. 9-10. Tendinţe moderniste în islamismul contemporan. MISIOLOGIE ŞI ECUMENISM 5. VIII (1956). 3-4. 4. MIHĂLCESCU. IDEM. pp. Mântuirea ca unire finală şi eternă a fiinţei în absolut. 195-207. XIV (1962). pp. pp. î islamism şi creştinism. nr 3-4. XL III (1991). XXII (1970). pp. XLII (1990). 3. Combaterea falselor revelaţii. 153-165. Nikolai. pp. IX (1957). 311. pr. Despre natura credinţei (traducere). n r. Creştinismul şi filosofia antică în gân direa Fericitului Augustin (I). pp. 150-164. drd. Sensul uman al filozofiei kantiene. nr. pp. 5. Ştiinţificii şi teologia. Petru. prof. Axiomatica u nei "filozofii creştine". 234-2 49. pp. pp. pp. IDEM.. 555-566. 3-4. Nicolae. nr. 13-30. Curente înnoitoare în islamismul contemporan. pr. Toader. 260-270. Funcţia epistemolog ică a iubirii. 20-41. pr. nr.3. IX (1957). nr. magislr. C. 3-4. XXV (1973). Nicolae.9. pp. pr. nr. Natu ră şi peisaj la Sfântul Vasile cel Mare şi Fericitul Augustin. nr. nr. pp. XLII (1990). 3-60. Şerban. ŞAN DOR. diac. 3. 3. Constantin C. pr. 194-210. Biseri ca Ortodoxă Română şi Islamismul. STAN. Emilian.. 291-299. LIII (2001). 5-6. pp. pp. 277-29 6. MUNTEANU. pp. prof. XLIII (1991). Fazekaş. pp. Situaţia femeii în islamism şi creştinism. prof. nr. Holul disciplinei îndrumări Misionare şi Ecumenism în pastoraţia vremii no astre. IONESCU. nr. 9-10. 120-142. 19 3-215. IDEM. pp. 2. Alex. 3-4. Relig ia mahomedană oglindită în opera lui Dimitrie Cantemir. IDEM. 669697. Biblia în sistemul filozofic hegelian. V (1934-1936). TODORAN. 103-105. Pr emisele unei filozofii creştine la Clement Alexandrinul. Ţuţea. magistr. 100-105. pp. Concepţia despre lume şi viaţa în teologia Fericitului Augustin. nr. XV (1963). XLII (1990). nr. XLII (1990). STAN. pr. Existenţa lui Dumnezeu la Kierkegaard şi Hegel în perspectiva învăţăturii ortodoxe. PAVEL. nr. Nico lae. 910. Dumitru. Filozofia religioasă a lui Nicolai Berdiaev. PREDA. BUZESCU. nr. pp. N. drd. nr. IDEM. LII (2000). dr. Adolf Martin. BERDIAEV. VIII (1950). nr. pp. nr.. 3-4. 1. Iu birea. pp. 178-189. pp. HIDIAN. pp. drd. FILOZOFIE CREŞTINA BALCA. pp. Teologie şi f ilozofie. Radu. 1 -2. XXVI (1974). Ideea de transcendenţă în teologia dia lectică protestantă. pr. IONESCU. 183-202. nr. 222-231. nr. XLII (1990). Ilie. . XXII (1970). 244262. pp. SOARE. Islamismul DAN. pp. RITTER. IDEM. nr. Preotul Gheorghe.. 101-103. prof. 1-2. pp. act de cunoaştere. 61-89. Matei. Generalităţi DAV1D. Ioan. 90-99. dr. 5-6. II (1950). nr. drd. XXXIII (1981). IDEM. Marile religii creştine actuale. diac. 34. 3-6. Nae. FONTA. XLVI (1994). asist. Un reprezentant de seamă al gândirii creştine: Viadimi r Soloviev. p rof. Islamismu l. 73-79. 1. MLADIN. magist r. prof. dr. 39-60. Isidor.. XLII (1990). PÎSLARU. 82-101. Johann Wolfgung Goethe despre religie şi creştinism. 1-2. islamist transilvănean în secolul al XV-lea. 3-4. MITRU. Ioan. 3-4. XXVI (1974). nr. prof. Eliminarea tuturor formelo r de intoleranţă şi de discriminare religioasă ca urinare a convingerilor religioase. VASILESCU. Aug. diac. X (1958). 101-103. Alexandru I. 1-3. XLVI (1994). 4. pp.

5.5. 5-6. STAN. Prin lucrarea Duhului Sfânt. 72-84. pp. nr. pr. spiritism şi teosofie. pp. pr. 454-470. 477-490. XXXIV (1982). pp. IV (1952). 3-6 . prof. Dumitru. magistr. 1-2. pr. 7-10. doctrina. pp. 345-364. pp. 250-261. VASILESCU. pp. Bogomilismul. 590-596. nr. referat secu ndar. IDEM. IV (1952). 3. 304-325. pp. răspândirea şi influenţa maniheismului. prof. 251-272. 720-728.2. Dan. Liviu. mag istr. pp. 28-29 nov. 9-10. Pr. pp. Societăţi relig ioase în Biserica Veche. Emilian. 21 \-29 1. dr..4. I (1949). Gh. nr. II (1950). nr. VASILESCU. nr. pr. 394-400. magistr. arrhidiac. nr. VIII (1956). 1-2. Ioan. 5-6.. Glossolalia. Superstiţiile şi obscurantismul mistic. pp. Privire istorică asupra schismelor. SOARE. refer at secundar. XVI (1964). dr. 29-30 mai 1979. Vintilă. *** A 35-a Conferinţă teologică interconfesională din România. nr. XXXII (1980). prof. Religie. v. VIII (1956). nr. Jivi. XVI (1964). SAVIN. prof. Originea şi aspectele milenarismului din pun ct de vedere dogmatic în primele două veacuri creştine. nr. prof. prof. STAN. BĂDULESCU. Dumitru. Pretinsele origini orientale ale te ozoftei moderne. pp. nr. 5-10. Gh. C. *** A 34-a Conferinţă teologică interconfesi onală din România. pp . Referate: a) PENTEK. Formele şi cauzele falsului misticism. nr. referat principal. diac. pr. LII (2000).. IDEM. prof. 213-225. Petru. 347-394. nr. 5. 56. Liviu. Precizări şi reconsiderări în jurul problemei "Fraţii Domnului". 3-4. Spiritismul BUTNARIU. Particularităţi şi convergenţe între Mărturisirea O todoxă a lui Petru Movilă şi în Confessio Augustană privitor la Sfintele Taine. Constantin. 717-753. Criteriologia falsel or teofanii. Bucureşti. drd. XXXI (1979). referat pr incipal. FLOCA. 1979. Cluj-Napoca. magis tr.. Ioan Gh. pp. II (1950). 31 8-329. ocultism. 102-12 6. REZUŞ. pr. 226-237. 5-6. Teozofia ALEXE. b ) VOICU.POPESCU. XV (1963). pp. drd. New Age: o pseudo-religie mondială. pp. nr. Motive care determină pe unii creştin-ortodocşi să treacă la alte cu lte. STĂNILOAE. XXXII (1980). nr. Emilian. *** Moţiunea şi Chemarea cultelor reli gioase din România pentru dezarmare. Cristoph. 28-29 mai 1980. ereziilo r şi sectelor. arhid. Referate: KLEIN. pr. 7-8. nr. magistr. pp. pr. pp. 5-6. 5. VASILESCU. pp. 3-4. Teodor. prof. 1-2. 5-6. diac. Sibiu. prof. nr. 5-6. IDEM. Const. 109-134. 5. diac. XL (1988). XI (1959). pp. V (1953). c) GALERIU. Du mitru. Const. 5-10. O riginile. 7-8. Tainele în confesiunea August ană CORNIŢESCU. prezentare de A. superstiţie. I (1949). Naşterea Domnului şi concepţia teosofică despre reîncarnare. Spiritualitate şi slujire. Lipsa de temeinicie a spiritismului. Ecumenism *** A 33-a Conferinţă teologică interconfesională din România. Arp ad. liber pentru slujirea lumii. 7-8. pp. prof. pp. 26-39. 1 -2. VIII (1956). pp. pp. Sfintele Taine în Mărturisirea Ortodoxă a lui Pe tru Movilă. II (1950). Soroace desminţite.. nr. 7-8. Dumitru. Sfântul Duh în teologia interconfesională. 334-3 50. pace şibunăînţelegere între popoare. nr. VASILESCU. Superstiţiile şi c ombaterea lor. pp. prof. 374-380. 7-8.3. morală şi socială. prof. POPESCU. nr. 280-294. I (1949).. nr. . 1-2. Teodor M. I (1949). nr. o primejdie religioasă. nr. XIII (1961). pr. nr. prof. Criteriile revelaţiei divine şi co mbaterea falselor teofanii. Spiritismul. IDEM. dr. Generalităţi eu privire la fenomenul scetar BACONSKY. 444-461.

Emilian. XXXVIII 86). Sibiu 24-25 noiembrie 1983. loniţă. XXXIV (1982). diac. 115-12 1.. Grigorie. conf. nr. Bisericile protestante faţă de documentul "Botez. prezentare de diac. referat principal. Bucureşti. referat principal. Ecumeni smul practic local. M. prezentare d e Al. sinteză a învăţăturii dogmat ice a Bisericii. 5-6. Integritatea creaţiei. referat princ ipal. Hans. prezentare de Al. Referate: a) GROSS. nr. b) MOLDOVAN. c) JUHASZ. dr. coreferat. nr. coreferat. pp.E. Nicolae Necula. Nicol ae V. asist. prezentare de pr. *** A 45-a Conferinţă teologică interconfesională. prezentare de conf. diac. Ioniţâ. prof. Euharistie. nr. Valoarea ecumenică a Simbolului Niceoconstantinopolitan. 554-581. 113-148. referat secundar. Aurel. XXXV (1983). loniţă. IUHAZ. prof. 1600 de ani de la Sinodul II ec umenic. 258-282. 79106. XXXVIII (1986). pr. M. *** A 40-a Conferinţ eologică interconfesională. prof. b) PITTERS. Cezar. coreferat. prof. Lumea. Gănceanu. prezentare de asist. pp. Referate: a) DURA. dr. Receptarea convergenţelor în credinţă rezultate din dialogul ecumenic. pp. 1-2. referat secundar. prez entare de Al. b) STAN. Al. Ioan Caraza şi lect. t. XXXIX (1987). asist. M. Vasile. ***A 49-a Conferinţă teologică interconfesională. dr. coreferat. d r. Îndatoririle Biseri cii în faţa noilor pericole ce ameninţă pacea şi viaţa pe pământ. P. 9-10. nr. Sebastian. dr. Ion. dr. c) KLEIN. Referate: a) DAVID. Remus Rus. *** A 48-a Conferinţă teologică interconfesională.*** A 37-a Conferinţă teologică interconfesională (Sibiu.viaţa lumii. *** A 46-a Conferinţă teologică interconfesională. 23-24 nov. pp. 601-619. 94-103 şi 108-135. contribuţie la unitatea poporului român. Referate: a) BRIA. c) CORN1ŢESCU. coreferat. XXXVI (1984). Rolul Bisericii în pro cesul de întărire a credinţei. asist. . referat principal. 91-110. Ecumenismul local al c ultelor religioase din România. Referate: JIVI. Ioniţă. prezentare de asist. 1-2. locul de viaţă al omului. Simbolul Niceo-constantinopolitan. XXXV II (1985). ** * A 44-a Conferinţă teologică interconfesională. M. prof. pr. referat principal . Istvan. dr. 1981. b) KLEIN. îndatorire faţă de oa eni. nr. Ioniţă. prezentare de Şt. XXXIII (1981). prezentare de pr. prof. 423444. XXXVII (1 ). Ioniţă. nr. Remus Rus. c) VASILIU. *** A 43-a Conferinţă teologică intercon fesională. prof. Referate: a) MIHOC. Unitatea şi integritatea lumii create. XXXV (1983). loniţă. Împăcarea şi înnoirea lumii în Hristos şi pacea pe pământ. pp. nr. Nicolae. prof. pr. asist. dr. pp. 4. Al. Michael. exandru I. Ministeriu". pp. 3-4. *** A 42-a Conferinţă teo logică interconfesională. Iisus Hristos . de la Vancouver. Convergenţa în credinţă după documentul ecumenic "Bot Euharistie. Spiritualitate şi responsabilitate în viaţa creştină. pr. 10-11 iunie 1981). coreferat. ***A 47-a Conferinţă teologică interconfesională. nr. dr. dr. pp. Respon sabilitatea creştină în faţa noile pericole ce ameninţă viaţa pe planetă. c) MARCU. pr. I. 754-760. Ilie. Crist oph. M.. I. Ministeriu" Pacea lumii şi dreptatea socială în preocupările celei de a VIa Adunări generale a C. lect. lect. coreferat. M. prof. dr. Apărarea vieţii. referat principal. pp. nr. *** A 39-a Conferinţă teologică interconfesională. pr. dr. Contribuţia teologilor din România la promovarea ec umenismului contemporan. Împăcarea şi înnoirea lumii în Hristos şi pacea pe pământ. b) ŞEBU. Tamas. A urel. pp. 7-10. Hermann. prezentare de Al. conf. 1. Dură. referat principal.B. dr. Referate: a) JIVI. *** A 38-a con ferinţă teologică interconfesională. 7-8. prezentare de Alexandru M.

Contribuţii ortodoxe la teologia ecumenică de azi. † MAXIMOS de Pittsburg h. nr. drd. prof. 81 -108. 102-117. pp. drd. pr. prof. ref erat principal. 511-536. CITIRIGĂ. pr. 357-485. 96106. pr. pr. XXXVI (1984). 9-10. 365-388. Atitudini mai noi ale Consiliului Ecumenic al Bisericii fată d e religiile necreştine. ALEXE. XXVIII (1976). nr. 91-108. creator de punţi între Răsărit şi Apus. prof. nr. nr. XXXI (1979). 357-367. 1-2. pp. 238-249. pr. 9-10. LEB. IONIŢĂ. Unitatea creştină în eforturile de apărare a vieţii şi păcii în lume. Contri buţia culturii teologice româneşti (teză de doctorat). nr. LIII (2001). 2. Ioan G. Virtutea smereniei şi imp ortanţa ei în căutarea unităţii creştine. pp. pr. COMAN. XX (1968). XXXIII (1981). nr. prof. DRĂGUŞIN. nr. nr. pp. XXXV (1983). 5-6.. pp. ENACHE. 482-493. pp. pp. 743-746. Contribuţii ta istoria relaţiilor ecumenice româno-an glicane. Premise ale dialogului anglicano-ortodox: Aspectul Revelaţiei divine. DINCĂ. Convieţuirea şi conlucrarea frăţească de veacuri dintre poporul rom ai naţionalităţile conlocuitoare . p p. Sinodul VI ecumenic şi însemnătatea lui pentru ecumenismul actual (teză de doctorat). nr. 1-4. 423-439. pp. P etru. XLVII (1995). 303-313. 5-6.Aspecte t eologice actuale. nr. XXXVI (1984). 4. Titi. 5-8. nr. prof. IDEM. GALERIU. XXXIV (1982). 3-6. pr. nr. 56 8-570. 5-10. XXVII (1975). dr. 381-390. Eclesiologia tratatelor ar eopagitice şi importanţii ei pentru ecumenismul contemporan. XXXVI (1984). 95-97. pp. 49 . pp. IDEM. XXXII (1980). Educaţia teologică în contextul ecumenic şi pluralist. 213-5 11. Ştefan.temei al ecumenisinului local din patria noastră. pr. 1-2. nr. Identitate şi ecumenism. nr. conf. RADU. 3-6. diac. dr. Dumitru. CI OBOTEA. Responsabilitatea misionarii după Sfinţii Trei Ierarhi. pr. prof. 7-8. Aspecte dogmatice ale unirii Bisericilor creştine (teză de doctorat). 4. 107-111. 3 -6. 7-8. drd. 3-4. Relaţiile Bise ricii Ortodoxe cu Bisericile Necalcedoniene în vederea pregătirii dialogului teologi c pentru unitatea creştină. pr. 76-89. XL (1988). prof. Vioiel. Ortodoxia şi mişcarea ecumenică . pp. ecumenism. IDEM. Toleranţa religioasă şi buna vec inătate. nr. XXX (1978). 5. pr. pp. nr. XX X (1978). DURĂ. drd. Evaluarea rezultatelor şi perspectivelor acti vităţii ecumenice a cultelor. reconciliere creştină şi unitate europeană. ACHIMESCU . pr. XLI (1989). prof. 3. pp. XXXIX (1987). Viorel. 1-3. JIVI. nr. Sorin. nr. pp. Bisericile Europei şi "Uniunea Europeană". nr. pp. Aurel. . pp. IDEM. Poziţia Bisericii Ortodoxe în problem a dialogului şi a intercomuniunii în Biserica Rotnano-Catolică. XXXII (198 0). pp. asist. Mitropolitul Petru Movilă. BUCHIU. XXXIX (1987). Ştefa n. 54-300. nr. Daniel. XXXVI (1984). Valeriu. Contribuţii ale dialo gului teologic dintre romano-catolici şi luterani la ecumenismul creştin. pp. 551-564. 3470. 157-169. 611-635. IDEM. prof. BRIA. p p. 5-6. Nicolae. IDEM. "Fraţii Domnului" în lumina exegezei ortodoxe. XXXI (1979). XLIII (1991). 1-2. pp. Catedra de îndrumări Misionare şi Ecumenism. 64-74. dr. Sacerdoţiul în teolog ia reformată contemporană şi învăţătura ortodoxă despre Preoţie. DAVID. 1. COSMA. protos. Dialogul interreligios în teologia ortodoxă română. nr. Rolul Sfinţilor Părinţi în elaborarea ecumenismului creştin. nr. Mihai. Constantin. nr. pp. nr. 5-6. Ion. DRĂGULIN. 1. XX XVII (1985). IDEM. dr. referat principal. drd. cu prilejul împlinirii a 25 de ani de la prima Conferinţă te ologică interconfesională. nr. pp. 7-10. Gheorghe. n r. pp. pr. pr. pp. 96109. Preocupare ecumenică pentru formarea spirituală în învăţământul ologic. pp. Vasile. X V (1963). drd. nr. XXXIX (1987). *** A 50-a Conferinţă teologică inter confesională. XLIII (1991). 9-10. Nicolae. Ioan-Vasile. XXX (1978). nr. coordonate fundamentale ale spiritualităţii româneşti. diac.IONIŢĂ. pp. 3-4. Contribuţii ale dialogului teologic dintre romanocatolici şi anglicani la ecumenismul creştin. drd.

SAUCA. Creştinismul şi drepturile fundame ntale ale omului. nr. 527-542. pr. 90-105. pp. Bisericile în sprijinul eforturilor popoarelor pentru realizarea dreptăţii sociale şi pentru o nouă calitate a vieţii. prof. dr . 59-72. lect. XXXIII (1981). 647-717. XXXIV (1982). TOFANĂ. Estetica teologică a icoanelor şi importanţa lor ecumenică (traducere). drd. XLV (1993). 5-6. nr. 152-172.MIHOC. Consi deraţii ortodoxe asupra mişcării harismatice actuale. XXXI (1979). POP.. Ovidiu. pp. Mihai. RADU. 1-2. pr. . 5-6. drd. nr. drd.1982). 367-391. factor al ecumenismului. pp. pp. XLVI (1994). Drepturile omului BORDAŞIU. ZĂGREAN. pr. 5-6. IV (1952). XXXV (1983). E Germania şi Biserica Ortodoxă Română. Problema raportului dintre Biserica locală şi Biserica universa lă implicaţii ecumenice. XXXI (1979). nr. D. pp. 632-63 8. Stelian. pp. nr. Const. POPESCU. 7-8. 201-213. XXXVI (1984).. 3-22. Emil. 5-14. prof. 5-10. Tradiţie şi Mărturisire în dialogul teologic dintre Biserica Evanghelică Luterană din R. nr. dr. pr. Unitatea creştinilor în eforturile de apărare a păcii şi vieţii în lume. lect. Jürgen. 9-10. pp. conf. 115-128. D. 1-2. dr. Despre mormoni. prof. 5-6. prof. 724-737. nr. nr. pr. REZUŞ. pr. nr. De la drepturile omului la drepturile religioase. BRÂNZEA. XLIII (1991).. XLVII (1995). pp. nr. Ioan. 134-141. Inumanitatea rasismului. Euharistie. dr d. Nicolae. nr. Vasile. 4-6. nr. 1-3. pr. drd. drd. 400-4 17. 3-4.. Ion. MOLTMANN. Consi deraţii ortodoxe asupra documentului ecumenic "Botez. Re laţiile dintre Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Romano-Catolică. pr. 5-10. XXXI (1979). Adrian. Cezar. D. 398408. 1-2. prof. Mişcarea satanistă şi influenţa ei în societatea contemporană. pp. D. 5-10. Vasile. XXXVII (1985). Tache. L (1998). 113-119. Scriptură. MARCU. Dumitru I. XXXVI (1984). XLIX(I997). nr. VASILESCU. lect. 376-398.. nr. 89-103. pp. VAS1LIU.6. Sensul şi importanţa ecumenismului practic: XXVI (1974). pp. pr. Evanghel os D. p p. nr. prof.. drd. Panteism şi monoteism. pp. SKOLD. Schisma şi consecinţele ei pentru unitatea Bisericii. 275-285. pp. L II (2000). nr. THEODORU. Comunitatea Conciliară -probl emă ecumenistă actuală. pr. RADU. nr . Pe făgaşul vechilor re laţii româno-suedeze (traducere).. XXX (1978). nr. Privire de ansamblu aspra Conferinţelor teolo gice interconfesionale din România. Pregătirea. XXIV (1972). pp. pp. Biserica în viziune ortodoxă şi concepţiile sectare. XXIII (1971). Problema unităţii creştine în lumina Epistole lor pauline. pp. 9-10. 649-654. Secte moderne JURCAN. 3-6. 3-4. prof. Nicolae. pp. Omul. nr. pp. p p. Temeiurile dogmatice ale unităţii creştine. dr. Petru. prof. XXXVI (1984). RUS. XV (1963). pr. pr. 3 -4. începerea şi perspectiva dialogului teologic dintre Biserica Orto doxă şi Biserica Romano-Catolică. lect.7. prof. 364-381. pp. 457-482. SAUCA. nr. 5. 566-57 7. nr. dr. 5-6. Grigorie T. 5-6. 1-2.. pp. pr. Divinitatea în noile curente religioase. XVII (1965). pr. 9-10. 616-621. 5. Drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului după învăţătu eştinortodoxă. nr. pr of. 5-6. NEAGA. chip a l lui Dumnezeu şi drepturile omului (traducere). Ministeriu" (Lim a . STEREA. nr. Hans E. Dumitru. POPESCU. TĂMAŞ. pr. pp. Ioan. drd. pp. nr. RĂDUCĂ. 113126. pp. Vechiu l Testament. 9-10. nr. nr. 7-8. 114-123. XXVIII (1976). XXXVII (1985). NICUL CEA. drd. drd. RADU. Vasile. magistr. pp.

Vergil. . nr. pp. 78-94. XXXV (1983). 1-2.VÂLCU. drd. Biserica Episcopaliană din Statele Unite.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->