P. 1
113891233 BIbliografie Studii Teologice

113891233 BIbliografie Studii Teologice

|Views: 2|Likes:
Published by Oprea Vasile

More info:

Published by: Oprea Vasile on Sep 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/27/2013

pdf

text

original

STUDII ŞI ARTICOLE DE TEOLOGIE SISTEMATICĂ, ORDONATE TEMATIC, PUBLICATE ÎN REVISTA "STU DII TEOLOGICE", ÎNTRE ANII 1929-2001

Asist. Jean NEDELEA şi studenţii: Laurenţiu MITITEL U şi lonuţ PITEŞ 1. TEOLOGIE FUNDAMENTALĂ, DOGMATICĂ ŞI SIMBOLICĂ 1.1. Generalităţi 1.2. Orto şi Heterodoxie 1.3. Revelaţia şi căile ei de transmitere: 1.3.1 Revelaţia 1.3.2 Sfânta Scri ptură 1.3.3. Sfânta Tradiţie 1.3.4. Mărturisiri de credinţă 1.3.5. Sinoade 1.4. Dogmele 1.5. Despre Dumnezeu: 1.5.1. Sfânta Treime 1.5.2. Cunoaşterea lui Dumnezeu 1.5.3. Creato rul şi Proniatorul 1.6. Angelologia 1.7. Antropologia şi căderea în păcat 1.8 Hristologia (Dumnezeu Mântuitorul) 1.9. Pnevmatologia (Dumnezeu Sfinţitorul): 1.9.1. Har şi libert ate 1.9.2. Credinţa şi faptele bune 1.10. Mariologia 1.11. Aghiologia 1.12. Sfânta Cru ce 1.13. Sfintele icoane 1.14. Eclesiologia: 1.14.1 Generalităţi 1.14.2. Fiinţa Biseri cii 1.14.3. Însuşirile Bisericii 1.14.4. Membrii Bisericii 1.15. Sfintele Taine: 1.1 5.1. Generalităţi 1.15.2. Botez 1.15.3. Mirungere 1.15.4. Spovedanie 1.15.5. Euharis tie 1.15.6. Preoţie 1.15.7. Cununie 1.16. Ierurgiile 1.17. Soteriologia 1.18. Esha tologia 2. TEOLOGIE MORALĂ ŞI BIOETICA 2.1.Generalităţi 2.2. Legea morală 2.3. Binele şi răul 2.4. Omul - entitate morală 2.5. Desăvârşirea morală 2.6. Postul şi asceza 2.7. Rugăciunea 2. . Faptele bune

2.9. Lecturile biblice 2.10. Viaţa în concepţia creştină 2.11. Virtutea creştină 2.12. Păcatu .13. Patimi. Aspecte imorale 2.14. Familia 2.15. Munca 2.16. Monahismul 2.17. Pr ogres. Civilizaţie 2.18. Statul 2.19. Patriotismul 2.20. Pacea şi războiul 2.14. Famil ia 2.21. Biserica şi societatea 2.22. Viaţa morală a preotului 2.23. Responsabilitatea morală 2.24. Aproapele 3. ISTORIA ŞI FILOZOFIA RELIGIILOR 3.1. Generalităţi 3.2. Religi a grecilor antici 3.3. Religia romanilor antici 3.4. Religia geto-dacilor 3.5. R eligia Iranului Antic 3.6. Religiile Indiei: 3.6.1 Hinduismul 3.6.2 Budismul 3.7 . Iudaismul 3.8. Creştinismul 3.9. Islamismul 4. FILOZOFIE CREŞTINĂ 5. MISIOLOGIE ŞI ECU MENISM 5.1. Generalităţi 5.2. Generalităţi cu privire la fenomenul sectar 5.3. Teozofia 5.4. Spiritismul 5.5. Ecumenismul 5.6. Drepturile omului 5.7. Secte moderne 1. T EOLOGIE FUNDAMENTALĂ. DOGMATICĂ ŞI SIMBOLICĂ 1.1 Generalităţi ***Enciclica lui Fotie către Pa riarhii orientali (867), I (1930), nr. 2, pp. 56-76. ALEXA, pr. drd. Nicolae, Învăţături dogmatice în "Didahiile" lui Antim Ivireanu, XXIX (1977), nr. 9-10. pp. 708-720. ALEXE, Gh., Idei dogmatice în colinde, II (1950), nr. 9-10, pp. 597-621. ANGHELESC U, Gheorghe, Părintele Profesor Acad. dr. Dumitru Stăniloae -Doctor honoris causa al Universităţii din Bucureşti, prezentare şi bibliografie completă, XLIV (1992), nr. 3-4, p p. 139-172. BALCA, diac. prof. Nicolae, Caracteristici esenţiale ale sufletului cr eştinului autentic, VI (1954), nr. 9-10, pp. 475-495. IDEM, Concepţia despre lume şi v iaţă în teologia Fericitului Augustin, XIV (1962), nr. 3-4, pp. 183-202. BRIA, pr. pro f.. Ion, Coordonate ale teologiei ortodoxe române, XXV (1973), nr. 5-6, pp. 318-32 8.

IDEM, Interpretarea teologiei patristice, XXXVII (1985), nr. 5-6, pp. 347-355. I DEM, Teologia faţă în faţă cu Biserica de azi, XLII (1990), nr. 1, pp. 3-7. IDEM, Teologia română modernă, XLII (1990), nr. 1, p. 142-144. IDEM. Ortodoxia şi semnificaţia ei azi, X LIV (1992), nr. 1-2, pp. 3-17. CHIŢESCU, prof. dr. Nicolae şi RADU, pr. prof. dr. Du mitru, Catedra de Teologie Dogmatică, Teologie Fundamentală şi Istoria Religiilor, XXX III (1981), nr. 7-10, pp. 547-567. CHIŢESCU, prof. Nicolae, Esenţa doctrinară a celor trei mari confesiuni, I (1949), nr. 9-10, pp. 763-780. IDEM, Contribuţia Bisericii Egiptului la opera dogmatică a Bisericii Creştine, VIII (1956), nr. 1-2, pp. 40-58. CITIRIGĂ, pr. drd. Vasile, Temeiurile dogmatice ale valorii vieţii umane, XXXVI, (1 984), nr. 9-10, pp. 630-641. COMAN, pr. asist. dr. Constantin, Teologia şi Duhul S fânt la Sfinţii Trei Ierarhi, XLII (1990), nr. 2, pp. 130-137. CORNEANU, pr. conf. N ., Frumuseţea ca atribut al Dumnezeirii, XI (1959), nr. 5-6, pp. 297-314.. CLEMENT , Olivier, Ortodoxie, cultură, istorie (traducere), XLVI (1994), nr. 4-6, pp. 38-4 8. CORNIŢESCU, magistr. Constantin I., Idei dogmatice în Cuvântările Sfântului Ioan Hrisos tom la praznicele împărăteşti, XVII (1965), nr. 7-8, pp. 441-450. COSTACHE, diac. asist. drd. Doru, Communio, Părintele Dumitru Stăniloae şi raţiunea eclezialcolocvială a existenţe i, LIII (2001), nr. 3-4, pp. 62-81. CRAINIC, Nichifor, Ortodoxia - concepţia noast ră de viaţă, XLV (1993), nr. 3-4, pp.3-12. IDEM, Genialitate şi sfinţenie, XLV (1993), nr. 1-2, pp. 101-U0. DRĂGULIN, pr. asist. dr. Gheorghe I., Sfântul Dionisie Pseudo-Areo pagitul şi Teologia sfârşitului vieţii pământeşti a creştinului, XLV (1993), nr. 1-2, pp. 36FECIORU, pr. lect. Dumitru, Probleme dogmatice şi sociale în Evanghelia după Ioan, V (1953), nr. 3-4, pp. 210-224. FRĂCEA, drd. Ilie, Idei teologice în "Imnele paradisul ui" ale Sfântului Efrem Sirul, XXXI (1979), nr. 5-10, pp. 603-616. LOSSKY, Vladimi r, Credinţă şi teologie (traducere), XLII (1990), nr. 1, pp. 63-76. NEAGOE, pr. drd. G heorghe, Elemente de teologie fundamentală în prefeţele Mineielor episcopului Chesarie de Râmnic, XXIX (1977), nr. 9-10, pp. 699-708. POPESCU, pr. drd. Ion, Aspecte dog matice în Didahiile mitropolitului Antim Ivireanu, XLIII (1991), nr. 3, pp. 100-12 0. POPESCU, pr. prof. dr. Dumitru, Esenţa sintezei dogmatice a Părintelui Dumitru Stăn iloae, XXXV (1983), nr. 7-8, pp. 581-586. IDEM, Transfigurare şi secularizare. Mis iunea Bisericii într-o lume secularizată, XLVI (1994), nr. 1-3, pp. 35-42. POPESCU, prof. Teodor M., Teologia ca ştiinţă, VI (1937), vol. 1, pp. 3-30. IDEM, Tratatul lui Justinian contra lui Origen. Studiu şi traducere, IV (1933), pp. 17-66. PREDA, Rad u, Patru meditaţii despre discursul teologic, XLV (1993), nr. 3-4, pp. 130-135. RA DU, magistr. Dumitru Gh., Structura actului religios după doctrina ortodoxă, VI (195 4), nr. 3-4, pp. 131-157. IDEM, Părintele Profesor Dr. Dumitru Stăniloae la 80 de an i. Personalitatea şi gândirea sa teologică în contextul ortodoxiei româneşti, XXXV (1983), n r. 9-10, pp. 686-699. RUS, prof dr. Remus, Coordonate ale gândirii teologice a Sfânt ului Irineu de Lyon, LIII (2001), nr. 3-4, pp. 3-15. REZUŞ, pr. prof. Petru, Preoc upări şi studii de teologie sistematică, XX (1968), nr. 5-6, pp. 389407. IDEM, Învăţătura des re religia subiectivă din punct de vedere interconfesional, X (1958), nr. 5-6, pp. 366-375. IDEM, Temeiurile credinţei retigioase,VIII (1956), nr. 9-10, pp. 554-566 . IDEM, Elementele componente ale religiei creştine, XIII (1961), nr. 9-10, pp. 52 7-543. IDEM, Divinitatea creştinismului, XIV (1962), nr. 3-4, pp. 131-146. ROVENŢA, diac. prof. Haralambie, Esenţa şi rolul credinţei în teologie, III (1932), vol. 1, pp. 1 747.

pp. 79-84. prof. pp. Emilian. Sfânta Scriptură BALC A. Sfânta Scriptură în Biserica noastră. XLIII (1991). Orto doxie şi Heterodoxie BACONSKY. magistr. 22-37. asist. Teologia Revelaţiei în opera Părintelui Dumitru Stăniloae. Bogomilismul. Revelaţia *** Descoperirea dumnezeiască şi modalităţile ei de exprimare spre mântuire. Structura şi cunoaşterea adevărului revelat.. VII (1955). asist. Ioan. nr. 384-406. 7-8. IONESCU. dr. 3-4. Consideraţii generale. p. nr. Biblia în sistemul filozofic hegelian. pr. 3-4. 1. VASILE. Isidor. 12. JARPĂLĂU. 7-8. Cercetarea teologică în domeniul Istoriei Dogmelor. 1. 423-436. pr. diac. pp. prof. nr. 7-8. 516-527. TODORAN. Nicolae. Dr. pp. 3-4. Irineu. nr. pp. doctrina. Gh. 316. Dogmă şi Predică.pp. diac. 127-129. Gheorghe. 398408.3. prof. Ion. Tradiţie şi Mărturisire în dialogul teologic dintre Biseric a Evanghelică Luterană din R. Sandu. 3-4. Păstrarea dreptei credinţe în lumina epistolelor pauline. pp. pp. BRIA. nr. 444-461. . Revelaţie şi eshatologie. Tache. VASILESCU. Sfânta Scriptură. Const. 12. RĂMUREANU.. conf. XXXIX (1987). 1-2. STREZA. Cuvântul lui Dumnezeu în viaţa Bisericii. 125-137. Gh . pp. LII (200 r. 31-74. DRĂGULIN. XV (1963). Materialismul medical. prof. Nicolae. Câteva studii dogmatice publicate in Bulgaria în ultimii ani. pp. nr. 9-10. MIHĂLCESCU. 503-513. răspândirea şi influenţa maniheismului. PRELIPCEANU. XI (1959). CORNIŢESCU. VI (1954). 1332. 546-556. ŞTEFAN. pr. nr. nr. pr. XXXIV (1982). Adrian. nr. nr. Relaţia teologie-ştiinţă în gândirea Sfinţilor Părinţi. Principiul ico nomiei din punct de vedere dogmatic. nr. nr. XIII (1 961). nr. 1-2. lect. pp. Originile. Sfânta Scriptură şi Tradiţia. 5-6. F. Valoarea interpretării tipologice a Vechiului Testament. dr. STAN. XXVIII (1976). VÂLCU. XIII (1970). pp. dr. 9-10. Hristov Iordanov. lect. Sfinţii Trei Ierar hi. pr. La terminologie revélationelle dans la théo logie contemporaine. 46-57. drd. pr. Dumitru. pp. XXVI (19 74). pr. 102-126. prof. nr. p . 139-149. 5-6. XXIV (1972). 5 1-57.. pp. pr. Alexandru. 4.1. 333-343. IDEM. Germania şi Biserica Ortodoxă Română. HOLBEA . drd. l. XL (1988). Temeiuri doctrinare ale rugăciunii pentru cei răposaţi. XXIX (1977). Les idées calvinis tes du patriarche Cyrille Lucaris. Revelaţie. Elemente dogmatice în prefeţele cărţilor de cult româneşti tipă ite între 15611716. Lupta ortodoxiei contra arianismului. n r. XXXIV (1982). 686-699. prof. 1-2. pp. CRISTESCU. magistr. nr. nr. N1C ULCEA. XXXV (1983). prof. arhid. I. magistr. pr. XXIII (1981). pp. VII (1938 1939). Ioan . pp. 1-2. 48-61. Nic. 179-196. Ion. pp. 39-60. pp. p. LII (2 001). 3. 5-8. Euge n. NICOLAESCU. nr. nr. pp. nr. pp. pp. GRĂJAR.STEREA. 466-474. magistr. XXI (1969). 5-6. LIII (2001). nr. Gri gorie. p r. XXIII (1971). diac. drd. X (1958). 1-2. 34. nr. vol. Teodor. XXII (1970).2.2. interpreţi ai Sfintei Scripturi. Scriptură. Vladimir şi MARCU. MORARU. Gr igore. prof. 167-1 74. 173-189. pp. nr. XI (1959). N. diac. Sfântul Vasile cel Mare în Teologi a Sistematică ortodoxă română în ultimii treizeci de ani. pr. nr. 82-93. III (1932). drd. pp. 4. 5-6 . drd.3. VASILESCU. 1.

284-286. dr. 1. p p. Tradiţie şi Mărturisire.3. XXXII (1980). 606-613. Sfânta Tradiţie BRIA. Ion. 3-4. pp. drd. nr. nr. 5-6. XLIV (1992). Sinoadel e COMAN. nr. POPESCU. conf. Dumitru. pr. Mărturisirile de credinţă CATRINA. 384-406. Laicii şi citirea Sfintei Scripturi în evul mediu. . Viorel. . DUMITRESCU. VII (1955). pp. 5-6. pr. 5-6. 7-8. pp. dr. Sfânta Scriptură şi Tradiţia . nr. nr. XXXII (19 nr. XXXII (19 . 1. 1-2. Aspecte dogmatice permanente ale Sfintei Tradiţii. STAN. nr. IONIŢĂ. XLIII (1991) . XXXIV (1982). pr. pp. vol. pp. Rolul şi importanţa Mărturisim de credinţă în teologia şi viaţa Bisericii. Simio n. asist. XXXVI (1984). prof. nr. TODORAN. XXXIII (1981). pp. dr. Atenag ora. 513. prof. nr. Însemnătatea şi rolul Mărturisim de cr edinţă în teologia şi viaţa Bisericii. 7-8. lect. pp. Valoarea ecum enică a Simbolului Niceoconstantinopolitan. pr. pr. pp.5. pp. prof. Importanţa şi rol ul Mărturisirii de credinţă în viaţa Bisericii -Scriptură. Tradiţie şi Mărt urisire în dialogul teologic dintre Biserica Evanghelică Luterană din R. 7-10. XXXIV (1982). p. pp. 9-10. mitr. 451-458. 1. 169-181. Les idées calvinistes du patriarche Cyril le Lucaris. JIVI. VERZAN. 1. 401-431.temeiuri biblice. nr. Ion. pp. IONESCU. 3-4. LOSSKY. XXII (1970). pr. pp. magistr. 585-599.POPESCU. 174-185. 3-4. pp. MIHĂLCESCU. pr.3. 633-647. 1600 de ani de la Sinodul II Ecumenic. 615-633. Dan. Irineu. pp. nr . ID EM. XXXIII (1981). dr. în Apu s. dr. Primirea tradiţiei în timpul de az i din punct de vedere ortodox. nr. XXV(1973). Teodor. MOLDOVAN. M. Tradiţia şi tradiţiile (traducere). ICĂ. DE ELEAS. nr. I. IV (1952). nr. 329352.. IDEM. Scriptură. Caracterul permanent şi mobil al Tradiţiei. p. 9-10. pp. IONIŢĂ. pp. nr. PITTERS. Ilie. 4. prof. 149-165. 277-283. Problemele dogmatice ale Sinodului V Ecumenic. pr. 1-2. pp.. pr. Ioan I. XXX (1978). III (1932). IUHAZ. 614-619. Sfânta Tradiţie în viaţa Bisericii . NICULCEA. St elian.3. pp. drd.3. 159-172. XXII (1970). Aurelian. diac. nr. Sinodul VI Ecumenic şi însemnătatea lui pentru ecumenismul actual (teză de doctorat) . Sfânta Tradiţie sau Sfânta Predanie. XXXVII (1985). Actualitatea pastoral-misionară şi adâncimea teologică a interpretării scripturistice a arhiepiscopulu i Petru Hrisologu. asist. Sfânta Tradiţie văzută de Sfântul Irineu al Lyonului XXIII (1971). XVI (1964). F. 7-8.. Tradiţie şi tradiţii (traducere ). 5-6. 517-522. nr. 7-8. V (19 53). 3-4. 316. 398408. nr. Despre inspiraţia Sfintei Scripturi. drd. Mărturisire a de credinţă a arhiereilor ortodocşi. nr. Istvan. TOFANĂ. drd. XXV (1973). conf. Ioan G. nr. Simbolul Niceo-cons tantinopolitan. Sfânta Tradiţie în Biserica Ortodoxă spre deosebire de celelalte Biserici. pp. 312-346. Vladimir. 5-8. drd. STĂNILOAE. XVI (1964). Sinodul de la Constantinop ol din 879-880 şi actualitatea hotărârilor lui. 25-51.. prof. 7-8. Câteva date introductive asupra Sfintei Scripturi. nr. XXXVII (1985). Hermann. 1-2. pr. magistr. sinteză a învăţăturii dogmatice a Bisericii. nr. nr. Viorel. pp. 265-276. 1-2. pr. Aurel. Alex. Adrian. prof. nr. 534-546. 3-4. Sabin..4. 357-485. pp. conf. XXVII (1975). 57-64. Germania şi Biserica Ortodoxă Română. pp. 7-10. Consideraţii generale. Adrian N.

STĂNILOAE. GRIGORAŞ. nr. pp. 7-8. nr. VI ( 1954). 578-591. STĂNILOAE. drd. Despre Dumnezeu CALC IU-DUMITREASA. drd. Şt. Nicolae. Sinodul I Ecumenic de la Niceea. pr. drd. 333-356.. XLI (1989). IDEM. 7-8. nr. CRISTESCU. V (1953). XLVII (1995). Isidor. pp. pp. 3-4. structura supremei iubiri. pp.1. 39-63. Dogmă şi cult. 155-164. 90-99 . XXIII (1971). arhim. XXXVIII (1986). 1-2. Împăratul Justinian. pr. dr. nr. pr. 546-560. pr. drd. magistr. Ioan. drd. Adrian. pr. Sfânta Treime BRIA. Problema sinodului ecumenic în sfintele canoane. MUNTEANU. Conceptul de Dumnezeu în teologia lui Karl Barth. S tudii recente despre Filioque. MANOLACHE.MANEA. nr. XVII (1965). De spre Prea Sfânta Treime. Ioan L. nr. Dogma S fintei Treimi. NICULCEA. Importanţa vechilor sinoade ecumenice şi problema unui viitor Sinod ecumenic. Cristişor. Aurel. pp. nr. Sinoadele în cultul şi iconografia Bis ericii Ortodoxe. pp. nr. VASILIU. pp. pp. 3-49. prof. pp. prof. 1. nr. 7-8. pp. 5 -6. nr. Simbolul niceean. 7-8. Sfânta Treime şi s obornicitatea Bisericii. Constantin-Eugen. pp. XXVII (1975). pr. 1-2. 1. Grigore. 3-4. pr. pr. pp. 676-685.4. 347-364. VALDMA N. 1-2. Augustin despre Sfânta Treime după tratatul "De Trinitate". 1. 3-4. pp. Gh. pp. ICĂ. 173-190. Despre sinodali tate. XXI (1969). IDEM. 621-627. Noţiunea dogmei. Romul. 471-506. 9-10. pr. Liviu. pp. nr. Sfântul Grigorie Palamas şi Teologia trinitară. Învăţătura Bisericii Ortodoxe despre Sfânta Trei me. prof. STAN. 166-188. Implicaţiile sacramentale ale relaţiil or trinitare. Dumi lru. pp. 45-53. Dometie. FER. Dogmele CHIŢESCU. 3-4. pp. XXVII (1975).5. 188-209. 3-4. Revelaţie. XXV (1973). XV (1963 ). XIII (1961). 127-129. prof. XXVI (1974). GRECU. icoană a iubirii. Sinodul al II-lea Ecumenic de la Constantinopol (381). pr. XXIX (1977). nr. 79-99. magistr. pp. nr. nr.5. . XLIII (1991). pp. pp. pp. VII (1955). Propunerile dogmatic e pentru rezolvarea disputei despre "Filioque" (traducere). Sinodu l V Ecumenic şi papalitatea. pp. 9-10. XVI (1964). 303-321. 520-534. Consideraţii interconfesionale privind ontologia divi nă. Fiinţa Dogmei. JURCA. nr.. XXXI (1979). XXV (1973). XLII (1990). XXXIV (1982). nr. XX (1969). Condamnarea lui Fotie de Sirmium. 5-6. Ion. Existenţa lui Dumnezeu la Kierkegaard şi Hegel în perspectiva învăţăturii ortodoxe. nr. nr. 5-6. Ioan. nr. nr. nr. 534-572. Sfân ta Treime. Sinoadele de la Sirmium dintre anii 348-358. Dogmă şi Predică. MOLTMANN. 39-64. nr. drd. 15-61. nr. 3. pp. 7-8. XV (1963). V (1953). BROSCĂREANU. prof. 627-632. prof. Sfânta Treime. 5-6. 5-6. p p. Traian. Lucia n. drd. nr. Crucea lui Hristos şi Sfânta Treime (traducere). prof. TURCESCU. VI (1954). 5-1 0. 82-92. pp. 3-4. drd. pp. Dumitru. n r. IDEM. 5-6. Jürgen. 2. 426-444. 1-2. magistr. pr. XXII (1970). 6079. nr. Învăţătura despre Sfântul D uh şi Biserică. TODORAN. Vlăduţ. Dogma şi viaţa creştină. Dogmele şi valorificarea lor în viaţa credincioşilor ortodocşi. prof. 4-6. 568-573. n r. Doct rina Fer. 232-241. 266-316 . IDEM. XXV (1973). Simbolul constantinopolitan. N icolae. p. nr. XXXI (1979). 5-10. IDEM. Tipuri de sinoade prevăzute de Sfintele canoane. nr. 327-387 IDEM. pp. drd. RĂMUREANU. pp. Condamnarea ereziei lui Arie. IDEM. pp. XXIV (1972). 3. Rene.

N. pp. magistr. . 5-6. D. nr. Constantin. magistr. pp. drd. IDEM. 7-8. nr. Teodicee şi cosmologie la Sfântul Grigore de Nyssa. 396-406. PAVEL. în viziunea origenistă. pp. BIDIAN. Unitatea şi integritat ea creaţiei în scrierile Sfântului Apostol Pavel. nr . natura şi căderea îngerilor. prof. pr. 75-81. 174-188. ANGHELESCU. C. 310-325. Trăsături umaniste în spiritualit atea bizantină. Gheorghe N. pp. Gheorgh . X (1958). 299-309. pp. Principiul iconomiei din punct de vedere dogmatic. VII (1955).VI1I (1 956). XLI (1989). prof. prof. 640-649. pp. Marin. lect. Ion I. Marin. pr. Ion I. nr. ONIŞOR. BRANIŞTE. 673-686. drd. XXVI (1974 ). Const. 1. Nicolae. nr. 567584. nr. 1-2.. Tache. STĂNESCU. I. drd. Un capit ol de angelologie: creaţia. dr d. mag istr. BĂLAN. 9-10. pp. 3-4. pr. Remus. 1-2. Nicolae Cabasila. protos. Antropologia şi căderea în păcat ABRUDAN. IX (195 7). Anca. 145-151. 9-10. 37-53. Pro sul în cunaşterea lui Dumnezeu. Grigorie de Nissa. pp. Relaţia dintre cunoaştere şi credinţă în învăţătura ortodoxă. 1-2. magistr. 368-385. 139-149. VI (1954). VIEZUIANU. pp. drd. 5-8. 1-2.7. 4. GALERIU. D ometie. Rolul îngerilor în iconomia mântuirii după Noul Testament. 5-6. XXXV (1983).2. nr. pr. MANOLACHE. pr. Anca. pr. Polemica antignostică p rivind crearea lumii. nr. Dumitru. pp. IX (19 57). asist. XXX (1978). Florin. pp. pp. Cunoaşterea lui Hristos în Duhul Sfânt. 370-384.VII (1955). 1. nr. Creatorul şi Proniatorul MANOLACHE. Credinţă şi cunoaştere în creştinism. nr. RĂDUCĂ. dr. nr. dr. STEREA. 588-599. pr. pr. 910. Alex. BELU. XXXIV (1982). Aprecieri despre libertatea şi posibilitatea omului de a cunoaşte şi înţelege natura di vină şi pe cea creată. lect. Dumitru. 9-10. ierom. nr. Aspec te ale antropologiei Vechiului Testament. 4. NĂSTASE. IX (1957). Cunoaşterea lui Dumnezeu ACHIMESCU. Isidor. 3-4.6. nr. nr. 122-136 . pp. cu referire speciala la Sf. magistr.. Actualitatea problemei. 5-6. 3-4.. LII (2000). XLI (1989). pr. Cunoaştere în dreapta credinţă. nr. 264-270. BRIA.1. pp. nr. Angelologia MANOLACHE.5. nr. pp. pp. 216-221. 1. Cunoaşterea ocu lta . Condiţiile colaborării raţiunii cu credinţa în opera Fericitului Augustin . pp. nr. nr. Aug. pp. 3-4. Despre învierea trupurilor şi natura lor după înviere. nr. Aspecte ale Providenţei şi lucrării de mântuire în Cazania lui Varlaam. 3-4. 5-6. pr. 216-224. prof. Sfinţii Părinţi despre trup. 53-64. 50-74. pp.. nr. pp. nr. magistr. magistr. XX IX (1977). XXIX (1977). pp. nr. XLIV (1992). STAMATE. 14-37. Rugăciune şi cun oaştere în învăţătura ortodoxă. nr. pp. 497-506. Mântuitorul Iisus Hristo s şi sfinţit îngeri după Epistola către coloseni a Sfântului Apostol Pavel.5. Problema ecologică în lumina învăţăturii creşt . X (1958).. 592-602. conf. LI (1999). 3-4. XLV (1993).falsificare a cunoaşterii adevărului. 313-327. XXXIV (19 82). nr. 62-93.. Pronia dumnezeiască şi libertatea persoanei în gândirea lui Origen. Antonie. pr. 3-4. PLĂMĂDEALĂ. drd. TOD ORAN. VII ( 1955). FRUNZĂ. 5-6. 5-6. Teodor. magistr.. V. pp.3. Vasile. XXVII (1975). Cunoaşterea lui Dumnezeu după Sfântul Maxim Mărturisitorul. X (19 58). pp. BODOGAE. Concepţia antropologică a lui Clement Alexandrinul. pp.

STĂNESCU. 26-39. 7-8. pp. pp. pp. VII (1955). Chip şi asemănare în teologia romano-catolică şi în cea ortodoxă. Grigorie T. nr. Caracterul comunitar al chipului lui Dumnezeu în om. Nestor. prof. Ştefan. 7-8. Învăţătura Sfântului Grigorie de Nyssa desp re căderea omului şi păcatul originar. Jurgen. prof. 5. 417-429. 48-71. pp. nr. nr. 5-10. pp. drd. Dumitru.BUCHIU. Spirit umanist şi elemen te de antropologie în gândirea patristică. nr. BUTNARU. Petr u. drd. drd. COMAN. Logosul în "P rotrepticul" lui Clement Alexandrinul. BUCEVSCHI. 1. Concepţia Sfântului Justin Martirul şi Filozoful despre suflet. XXXI (1979). N. XXXVI (19 84). nr. nr. 41-59. 7-8. pr.. 4. diac. Gh. protos. Ioan I. 78. nr. XXI V (1972). pp. nr. XXV ( 1973). RĂMUREAN U. pr. ARION.pp. IDEM. drd. prof. pp. nr. 96-107. 44-48. 544-561. învăţătura despre suflet în cărţile Vechiului Testament. 532-545. STĂNILOAE. pp. 51-63. Logos şi Kyrios în "Stromatele " lui Clement Alexandrinul. pp. 9-10. pp. nr. pp. 4. XLII (1990). pr. lect. 1-2. 67-84. pr. pp. XXXIX (198 7). B UCHIU. Costache. 1. ierod. 672-68 . pp. XLIV (1992).. 1 -2. pp. XLIX (1997). XVIII (1966). prof. IDEM. 1-2. Consideraţii asupra armoniei primordiale şi asupra rolul ui sfinţeniei în restabilirea ei. Antropologia Vechiului Testament . magistr. Despre Întruparea Unuia-Născut şi că Hristo s unul este şi domn după Scripturi (traducere).. Învăţătura despre "Fiul Omului" în Sfintele Evanghel ii. prof. IDEM. XXIX (1987). 3-53. acad. Ioan G. nr. nr. pp. pr. pp. nr. 585-602. MARCU. Concepţia platonică despre suflet. magistr. 1. Concepţia despre om şi mântuire în Confesiunea Augustană. Hristologia (Dumn ezeu Mântuitorul) SFÂNTUL CHIRIL AL ALEXANDRIEI. pp. pp. 9-10. 388-400. nr. pp. 249-263. Concepţii hristologice în imnele neoprotestante privite din punct de vedere ortodox. 93 -110. 5-6. pp. Ob servaţii asupra prosopopeei sufletului şi trupului atribuită lui Mihail Choniatul. lisus Hristos Dumnezeu Mântuitorul. 20-37. 78. Gheorghe. pp. Leon Gh. X (1958). prof.. 165-173. XXIX (1977). 3-4. XXII (1970). XLI (1989). nr. pr. nr. XXV. Irineu. 5-6 . nr. CRISTESCU. . Vladimir. 9-10. BRIA. BUDE. nr. 7-8. XLV (1993). drd. Omul nou şi umanitatea în Hristos prin lucrarea Duhu lui Sfânt. 218-230. Ioan. Cristian. pr. BUZESCU. XLIII (1991). 632 -638. Persoana şi invidivul . LEONŢI U DE BIZANŢ. VORNICESCU. Bisericii şi suflet în co mentariul său la Cântarea Cântărilor. LI (1999). chi p al lui Dumnezeu şi drepturile omului (traducere). Ştefan. asist. "Omul cel nou" în concepţia antropologică a Sfântului Apostol Pavel. pp. Învăţătura despre Întrupare la Fericitul Augustin. dr. 12-46. nr . Hristologia. nr. pp. Jertfa Domnului în cărţile de ritual ale Bisericii. Învăţătura Sfântului Grigorie de Nissa de spre "Chip şi asemănare". lisus Hristos în viaţa duhovnicească. BUZDUGAN. 3. POP. XLIII (1991). 120-138. POPESCU. Origen despre Logos. Omul. 2. 511519. Chip şi asemănar e (traducere).două entităţi diferite. SEMEN. drd. Nicolae. 356-368. drd. pp.. XLI (1989). pr. nr. 3-4.8. pr. drd. pp. 5-6. pp. IDEM. prof. nr. VIII (1956). dr. XXIX (1977). 30 de capete împotriva lui Sever de Antiohîa (traducere). 1-2. 470-489. pp. III (1951). 3-4. 403-423. XLV (1993). 3-4. pr . X (1958). nr. nr. Ion. nr. drd. nr. nr.. Orest. XXVIII (1976). MOLTMANN. LOSSKY. Vasile. pr. 523-534. VII (1957). nr. magis tr. drd. 27-44' SĂNDULESCU. C.

prof. 1. 649-685. Constantin. DURĂ. VIEZUIANU. prof. 1-2. 5-13. Faptul Răscumpărării în imnografut Bisericii Ortodoxe. pp. pp. 159-167 . JOIŢA. drd. arhim . 4-6. 3-4. nr. 1-4. 230250. pp. IDEM. drd. 9-10.IDEM. nr. Ioan Gh. nr. 3-4. p r. 28-40. acad. nr . 55-72. nr. TURCESCU. pp. Biserică şi suflet în comentariul său la Cântarea Cântărilor. nr. nr. 7-8. NICULCEA. nr. XLVI (1 994). pr. 546-555. XXIV (1972). pp. drd. pp. pp. Legătura interioa ră dintre moartea şi învierea Domnului. 3-4. 7-8. Adrian. 687-700. Mântuitorul lisus Hristos şi sfinţii îngeri după Epistola către Coloseni a Sfântului Apostol Pavel. XXVI (1974). 115-140. pp. nr. Naşterea supranaturală a Domnului nostru Iisus Hristos. 5-10. Sebastian. 15-53. drd. 5-6. Sfântul Atanasie cel Mare despre Întruparea Logosului şi mântuire. nr. Faptul Răscumpărării în ciclul întrupării. pp. IDEM. prof. Logos şi Ethos. pp. GÂNDEA. NEAGU. 75-81. Vasilc M. XXII (1970). Irineu. 7-8. ierom. pp. Olivier. 3-4. 519-534. nr. pp. XXII (1970). pp. 49-70. pp. 349-359. nr. IDEM. 5-13. pp. Jürgen. C oborârea la iad a lui Iisus Hristos. 165-173. nr. XXXI (1979). IDE M. 5-6. pp. nr. 7-25. MOLDOVAN. Dumitru. nr. 26-35. 7 -8. nr. asist. Persoana Logosului Iisus Hristo s în lumina primelor patru secole patristice. 682-690. pp. Benedict. Despre condacul Naşterii . XLI (1989). 627-632. GHEORGHESCU. 186-211. dr. Origen despre Logos. nr. XXXIII (19 81). 26-43. drd. nr. 512-528. pp. pp. IDEM. Crucea lu i Hristos şi Sfânta Treime (traducere). 406-431. IDEM. 5-6. 3-4. Expl icarea la textul kenotic din Filipeni 2. 1-2. pp. nr. Teologia Logosului la Sfântul Maxim Mărturisitoru l. nr. 250-267. CLEMENT. XXIII (1971). 3-4. 910. Ioan. 230-250. . XXIV (1972). 3-4. VII (1938-1939). IDEM. TACHE. drd. pp. 493-514. Chesarie. nr. XXIX (1977). XXXVI (198 4). MIRCEA. nr. 5-6.. XLI (19 89). Poziţii protestante şi ortodoxe rece nte despre întrupare. XXII (1970). pp. drd. COMAN. nr. Nîcolae. Sterea. IDEM. nr. 211-223. 1-2.. Hristologie şi iconologie în disputa din secolele VIII-IX. nr. loan. 1-2. nr. nr. pp. nr. 666-673. XLV (1993). pr. Studii de hristologie în teologia românească. Logos şi Theosis. XIV (1962). sărbătoarea luminii şi a bucuriei în Ortodoxie. Alexandru. La théologie de la Résurrection dans l'oeuvre de Saint Maxime le Confesseur. 5-8. 9-10. pp. Nicolae V. IDEM. XXIII (1971). praf. IDEM. 58. IDEM. XXVII (1975). 267-283. Mântuitorul Iisus Hristos în lumina Sfintelor Evanghelii . 5-6. XXII (1970). 9-10. XX (1968). Faptul Răscumpărării în ciclul învierii. Faptul Răscumpărării în ciclul vieţii publice a Domnului. CHILEA. drd. "Fiul Omului" după Noul Testament. XXII (197 0). pp. Hristologia Sfântului Ioan Damaschin (1300 de ani de la naşterea sa: 675-1975) XXVII (1975). pp. pr. STĂNILOAE. nr. nr. 1-2. H ristologia în teologia contemporană. Ilie. XXXIV (1982). VIII (1956). MIHOC. Faptul Răscumpărării în ciclul Sfintelor Patimi. 70-104. MOLTMANN. 7-8. Lucian. pp. nr. 33-45. SANDU. 5-6. Întruparea Mântuitorului după cele trei confesiuni creştine. Virgil. SAVIN. pp. p. Paştile . pr. 9-10. XVI (1964). 466-482. Teoria recapitulaţiunii la Sfântul Irineu. XXIII (1971). prof. Dumitru. drd. 1-2. pr. nr. Mormântul gol (traducere). magistr. Ştefan . pr. Petru. nr. ierod. 1-3. 9-10. CRĂCIUNAŞ. GHIUŞ. IDEM. REZUŞ. pp. nr. XXII (1970). pp. X (1958). nr. pp. Faptul Răscumpărării şi diavolul în imnografia Bisericii. Kenoza lui Hristos şi aspectul Kenotic al Bisericii. MIHOC. Iisus Hristos în izvoarele antice profane. XXVI (1975). drd. Iconomia şi roadele Învierii Domnului. XXXIV (1982). pp. 275-287. XLVI (1994). drd. Vasile. CHIŢESCU. Învăţătura despre Recapitul area în Hristos în teologia ortodoxă. pp. XXV (1 973). 575-585. Hristologia Sfântului Chirii al Alexandriei. nr. XXV 1973). Hristologia în lumina tradiţiei canonice a Bisericii Ortodoxe. pr. pr. pp. pp. pr. XXXI (1979). XXIX (1977). pr. XXIII (1971). pp. 516-527. 692720.

1-2. Naşterea Domnului în creaţia i mnografică a Sfântului Roman Melodul. IDEM. Constantin. nr. RADUCA. dr. pp. 1-2. nr. arhid. 4. Alexandru. 1-2. Har şi libertate BANU. 1. pr. pp. Fericitul Augustin despre Sfântul Duh. XXVI (1974). 76-83. CITIRGĂ. COMAN. 4 pp. Pnevmatologia (Dumnezeu Sfinţitorul) SFÂNTUL GRIGORIE DE NYSSA. nr. pp. Harismele după Epistolele Sfântului Apostol Pavel. 7-10. ENACHIE. POPESCU. pr.9. Constantin. Simeon Noul Teolog. XXI (1969 .1. Desp re Sfântul Duh împotriva pneumatomahilor macedonieni (traducere).9. 475-484. 5-6. Hristologia cosmică după învăţătura Sfântului Maxim. nr. Constantin. drd. Irineu loan. drd. BRIA. 5-10. nr. Vasile. ma gistr. 1. XXXIV (1982). 5164. 130-137. XXI X (1977). asist. dr. XVI 1964). Moartea şi învierea Mântuitorului lisus Hristos în lumina epistolelor pauline. drd. Duh la Sfântul Vasile cel Mare. nr. 5-6. prof. 399-438. 27-41. XXXII (1980). 6.IDEM. 470-486. drd. pp. pp. 5-6. nr. drd. nr. X (1958). Sfântul Duh în teologia interconfes ională. Constantin I. pp.. 5-20. XLV (1993). 406-418. drd. Pronia d umnezeiască şi libertatea persoanei în gândirea tui Origen. prof. XLI (1989). XXXIX (1987). . magistr. XLI (1989). pp. VIII (1956). magistr Ion. 63 8648. pp. Kam al. 2. ierom. DRĂGUŞIN. nr. Transfigurarea creştinului prin lucrarea ha rului Sfântului Duh. pp. Emanue l. 5-6. pp. 327-387. Învăţătura despre Sf. Simbolul constantinopolitan. nr. pp. nr. nr. pp. 334-344. RĂMUREANU. 81-94. 3 70-384. Simţirea tainică a prezenţei harului după Sf. Nicolae. XXV (1973). pr. 18-27. XLV (1993). nr. Teologia şi Duhul Sfânt la Sfinţii Trei Ier arhi. pr. XVII (1965). prof. Natalia Mano ilescu. drd. VOICU. 5-6. 5. Învăţătura despre sinergie la unii dintre Sfinţi i Părinţi şi în teologia ortodoxă mai nouă. pr. 3-20. 7-8 . XXXV (1983). 7-8. XXXII (1980). magistr. Mircea. Emanuel. 7-8. Har şi libertate în învăţătura ortodoxă. 1-2. FARAMAT. XXXII (1980). nr. 660-672. nr. Învăţătura Sfântului Ambrozie despre Sfântul Duh. XXXIV (1982). 126-143. BANU. drd. 1-2. XXXIX (1987). CORNIŢESCU. 1-3. Sinodul al II-lea Ecumenic de la Constantin opol (381): Învăţătura despre Sfântul Duh şi Biserică. 46107. prof. 1 114. Cuvântul la pogorârea Duhului Sfânt (traducere).. pp. XLII (1990). nr. Vasile. pp. Mihai. CHIRVASIE. X LVII (1995). pr. XXXV (1983). Valeriu. Învăţătura despre har şi l ibertate în Pateric. nr. pp. VOICESCU. 5-6. Despre predestinaţie. 7-8. nr. pp. H arismele în viaţa Bisericii primare după Epistolele Sfântului Apostol Pavel. 458-469. pp. pr. Lucrarea Sfântului Duh în opera Sfântului Simeon Noul Teolog. 44-57. nr. SFÂNTUL GRIGORIE PALAMA. VI (1954). XXXI (1979). 50-63. pp. pp. NIŞCOVEANU. Lucrarea Sfântului Duh în Biserică. VOICU. pp. pp. drd. pr. Voinţa şi libertatea în gândirea Sfântului Grigorie de Nyssa. JOIŢA. Sfântul Duh în spiritualitatea ortodoxă. 21-33. 740746. Ioan. drd. Ioan. CHIŢESCU. nr. dr. 346-358. DINU. Mihail. Har şi libertate în învăţătura Sfântului Maxim Mărturisitorul. 56. GHEORGHE. nr. POPA. Const. pr. XLII (1990). pp. pp. pp. 9-10. Ion. Persoana şi lucrarea Sfântului D uh în scrierea "De Spiritu Sancto " a Sfântului Vasile cel Mare. nr. nr. pp. 3-4. nr. n r. drd.

C. 572-587. Erminia picturii bizantine şi arta creştină eclezială (teză de doctoral . pr. 672-679. 181-192. LI II (2001). 610-620. Ioan. VIZITIU. nr. drd. magistr. Ioan. B1DIAN.mărturii ale t radiţiei bizantine în pictura bisericească. Sfintel e icoane ALEXANDRESCU. 3-4. 554-566. pr. Zareh. LI (1999). Mircea. pp. C redinţă şi cunoaştere în creştinism. nr. 3-4. Nicolae. Alex. ierom. 257-32 0.partea întâi). nr. XXXIII (1981). 5-6. Aug. Versiunile româneşti ale Erminiei . 2. 9-10. magistr. pp. Sabin. pp. 179-199. pr. pp. O importantă menţiune despre cultul sfintelor icoane. nr. IBIDEM. 9-10. pp. . Vasile. 9-10. Adrian. RĂDUCĂ. dr. 150-165. VII (1955). nr. X XIII (1971). Sfânta Cruce SFÂNTUL GRIGORIE PALAMA. 10-86. 1-2. (partea a doua).12. V (1953). pr. pp. nr. III (1951). 15-36. pp. 495-511. n r. prof. magistr. X (1958). 3 -96. VIII (1956). pr.IDEM. Temeiurile ortodoxe ale cultului Maicii Domnului.. conf. 189218. Sfinţii. 5-6. nr. pp. arhim. pp. 3-4. POPESCU. C. 3-4. 1-2. Prefigurările crucii în Vechiul Testament şi semnificaţia lor în tradiţia culturală c eştină. pr. prof. 9-10. pp. ierom. nr. 640-649. 1. XX (1969). nr. 9-10. 3-4. prof. MIRCEA. Credinţa şi faptele bune. Mariologia ALEXE. XIII ( 1961). pr. VERZAN. pp. pp. nr. nr. Izv oare ale iconografiei în scrierile Părinţilor Dionisie Areopagitul. 9-10. magistr.. 235-248. pp. VI (1954). DUŢU. VIII (1956). Teodor M. ca obiect al cultului creştin-ortodox. 103-115. Sfinţii la judecarea păcătoşilor. drd. nr. 3-25. Constantin. XLII (1990). L (198). pr . MLADIN.10. Preacurata Maria. 1. LI (1999). IDEM. 71-85. Învăţătura despre Maica Domnului după Sfânta Scriptură. IORDĂCHESCU.9. pp. 3-4. BARONIAN. nr. Condiţiile colaborării raţiunii cu credinţa în opera Fericitului Augustin. magistr. Icoana în iconomia mântui rii. Ştefan N. nr. 3-4. Const. Cinstirea sfinţilor ca expresie a unităţii creştine.. nr. pp.. VI (1954). Lucrarea harului în realizarea mântuirii subiective după cele trei mari confesiuni creştine. nr. 9-10. 3-14. pp. SANDU. Cuvânt la cin stita şi de viaţă-facătoarea Cruce (traducere). nr. nr. MOLINILR. prof. pp. drd. pp. 3-4. pp. 1. XXX (1978). Sfânta Fecioară Ma ria în opera omiletică a Cuviosului Andrei Criteanul şi a Sfântului Ioan Damaschin. Scurt istoric al semnului Sfintei Cruci (traducere). Credinţa şi faptele bune REZUŞ. PÂRVU. pp. XXIII (1971). XLII (1990). Gh. 1.. IDEM. PAVEL. 661-676. nr. Do ctrina Bisericii Ortodoxe despre cultul sfinţilor. TURCU. Voinţă şi libertate în concepţia lui Martin Luther şi punctul de vedere ortodox.2. XXXI (1979).11. prof. cond iţii ale mântuirii. 1-2. XXXVI (1984). Sf inţii în viaţa morală creştină. Aghiologia CHILEA. nr. Temeiurile credinţe i religioase.13. CHIALDA. 3-4. Maica Domnului (Mariologi a). pr. 16-23. 4. 1. pp. Mihai Gh. 5-10. Credinţa deistă şi cea mântuitoare. 248-259. Petru. pp. Maxim Mărturisitorul şi Gherman Patriarhul. 325-343. nr. magist r. nr. Nicolas. pp. pp. 112-120. asist. VIII (1956). pp. nr 3-4. nr. L (1998). drd. XXXI I (1980). Gheorghe. 567584. Maica Domnului în colindele religioase româneşti. Sebastian.

nr. Teologia icoanelor. pr. 3-4. nr. temei. Gheorghe. 3-4. Dumitru. IDEM. Biserică şi Euharistie. 6. 32-48. Dumitru. XLIV (1992). p. VII (1957). 7-8. Gh. L (1998). 175-201. nr. nr. XXV. Aspectul dogmatic al cultului icoanei la Sfântul Teodor Studitul. Eclesiologia pastor ală. XXXII (1980). XXXIX (1987). IV (1952). nr. Rolul comunităţii în însuşirea mântuirii subiective. drd. diac. DANIEL. pp. XXVII (1975).. Ioan I. Leon Gh. 9-10. 402-418. 422-436. XXXI (1979). pp. 9-10. prof. pp. VIII (1956). pr. 581-590. N. nr. XX (1968). 230-242. D. nr. 427-452.. Sabin. BROS CĂREANU. pp. pp. XXXI (1979). pr. XXVI (1974). 7-10. nr.14. XII (1971). BELU. XXII (1970). Vaier. 5-6. împărăţia lui Dumnezeu şi Biserica. Evanghelos D. 1. asist. Sfântul Ioan Damaschin. nr. drd. loan G. 9-10. pp. drd. prof. IX (1957). C instirea sfintelor icoane în primele trei secole. XXIX (1977). 5-6 . Origen despre Logos. BUZESCU. Viorel.. RĂMUREANU. 5 -6. pp. pr. XIV (1962). magistr. pr. nr. 343-354. COMAN. nr. ALEXE.. XXII (1970). 1-2 . Ştefan C. drd. BEL. VERZAN.1 Generalităţi ABRUDAN. 1-4. 3-4. 60-70. pp. nr. Aspecte ale Eclesiologiei la Sfinţii Trei Ierarhi. Teme dogmatice în pictura bisericii vechii episcopii a Geoagiului. ICHIM.. Rene. 134-148. STĂNILOAE. 9-10. nr. magistr. pp. pp. pr. CHIŢESCU. prof. 115-128. 3-4. XXVIII (1976). Esenienii şi Biserica primară. Ion. pp. XXXIV (1982). XXIII (1971). 1-2. Reprezentarea Sfintei Treimi în pictura bisericilor româneşti. pp. pr. Sibilele în viaţa religioasă a grecoromanilor. nr. nr. apărător al cultului sfi ntelor icoane. Eclesiologia Părinţilor Apostolici. pr. pp. pr.BRANIŞTE. XXIII (1971). 1-2.. pp. pp. în literatura şi în iconografia creştină. IDEM. 1-4. 368-381. pp. nr. pp. p p. nr. pr. 9-10. 669-682. Bise rică şi suflet în comentariul său la Cântarea Cântărilor. THEODORU.. pp. Introducere în ecle siologia ortodoxă. pp. XXIX (1977). 35-41. 546-561. IONIŢĂ. nr. nr.. IDEM. pp. arhim. nr. 3-4. C. XVII (1965). 1-2. 4 61 -477. 12. Mântuirea şt sensul ei comunitar în scrierile profetice ale Vechiului Testament. nr. 7-8. magistr. Învăţătura ortodoxă despre icoane. 742-750. prof. 74-85. Tensiunea dintre Scaunul papal şi Bisericile Romano-Catolice locale. nr. pp. pp. pp. IDEM. pp. pp. 5-6. MANOLACIIE. onstantin. ARION.. nr. 1-4. 1-2. dr. Icoanele în istoria artei bisericeşti şi a cultului creştin ortodox. nr. nr. drd. 5-8. XX (1968). Estetica teologică a icoanelor şi importanţa lor ecumenică (traducere). 3-170. cu specială privire la Epistola către Efeseni. trinitate şi ecleziologie în "Pedagogul" lui Clement Alexandrinul. 54-300. prof. IDEM. DRĂGULIN . Eclesiologia tratatelor areopagitice şi importanţa ei pentru ecumeni smul contemporan (teză de doctorat).. Sfânta Scriptură. Eclesiologia comuniunii. . 7-8. 695-705. STREZA. XXVII (1975). pr. Logos. Concepţia paulină despre Biserică. BE JGU. nr. drd. IDEM. Eclesiologia 1. N. Ene. prof. 316-323. Teologie şi Biseric a la Sfinţii Trei Ierarhi. XXIX (1977). izvor şi reflectare în pictura bisericească. 7-8. BRIA. drd. POPESCU. XXVII (197 5). prof. Minai D. nr. D. XXXI (1979). pp. IDEM. 165-173. Dome tie. pp. 22-38. pp. 15-53. nr. Hristologie şi iconologie în disputa din secolele VIII-IX. 707-717. Simbolul ca anticipare şi temei al posibilităţii icoa nei. Nic.. prof. Aspecte dogmatice ale disputei iconoclaste. 621672. 298-307. 395414. nr.14. Aspecte dogmatice ale unirii Bisericilor creştine (te ză de doctorat). 539-553. R ADU. 444-452. 7-10. pp. nr. Mihail. VII (1955 ).

Lucrarea Sfântului Duh în Biserică.14. pp. XXX (1978). 9-10. pr. nr. pp. Semnificaţia ecleziologică a Sfintei E uharistii. ALEXE. Vasile M. 3-4. Fiinţa Bisericii JOIŢA. nr. XLIII (1991). drd. MOLTMANN. XXVIII (1976). nr.. IOAN. pp. PLĂMĂDEALĂ. IDEM. pp. pp. 7-8. Zece teze despre catolicitate şi etnicitate. Învăţătura paulină despre Biserică. 5-6. nr. STĂNILOAE. XXlX (1977). pp. pp. nr. 1-2. VI (1954). XX (1968). KLEIN. Liviu. D. 1-2. II (1931). 5-8. pp. nr. nr. Constantin. nr. Veniamin. XX (1969). drd. Ideea de sinoda litate şi prioritate apostolică în Noul Testament. nr. Sobornicitatea Bisericii. nr. nr. GRIGORAŞ. 5-6. nr. S inteză eclesiologică. 26-43. pr. 534-546. pr. Nicolae.742. nr. pr. 1 (vers iunea greacă). 220-232. STAN. POGAN. nr. 531563. XII (1960). pr. XXIV (1972). Ecleziologia Noului Testament. 1-4. drd. Ion . 7-8. 3. Ilie. pp. Contribuţii la istoria înce rcărilor de unire a Bisericilor. pp. pp. MICLE. drd. XXXIII (1981). VII (1955). Biserica slujitoare în Sfânta Scriptură. XXXI (1979). pr. ierom. MARCU. şi nr. XVIII (1966). 732-737. 705-714.. 565-575. pr. asist. 325-625. XVII (1965). FER. XX (1968). 3-4. pp. 3-4. drd. 64-74. în Tradiţie şi în teologia contemporană (teză de d at). 182-204. nr. nr. 2 (versiunea latină). Aspectul teandric al B isericii. pp. pp. John. 1. 90-1 03. pp. Însuşirile şi limitele B isericii. nr. IDEM. pp. prof. POPESCU. pp. Poziţia Bisericii Ortodoxe în problema dialogului şi a interco muniunii în Biserica Romano-Catolică. XIII (1971). 5-6. 76-93. 2. drd. Sentinţa de excomunicare de la 16 iulie 1054. 7-10.ENACHE. nr. MIHOC. drd. drd. 9-10. Sfânta Treime şi sobornicitatea Bisericii. Însuşirile Bisericii ABRUDAN. Unitatea în Hristos şi unitatea în Biser ică. nr. Atitudinea Sfântului Ciprian faţă de problema unităţii Bisericii şi actualitatea ei. 520-534. 684-695. Ştefan. nr. XXIV (1972).3.14. pr. prof. Teodor M. nr. Măreţia lui Dumnezeu şi Misiunea Bisericii (traducere). CHITESCU. Alexandru. nr. pp. 9-10. episcop Antonie . nr. prof. 1-2. pp. Bisericile locale şi Biserica univer sală. Dorel. Costache. 296-304 . 233-249. pp. predicator al unităţii creştine. pr. MOLDOVAN. pp. XXVII (1975). NEAGU. XX (1969). 5-6. 3-4. drd. Vasile.. Viziuni de spre Biserică: gândirea teologică rusă în timpurile moderne (traducere). drd. Probleme de eclesiologie. Aspectul hristologic şi cel pnevmatologic al Bisericii după Sfântul Ioan Gură de Aur. XXV (1973). 738. 295-315. 9-10. 9-10. 7-10. Dumitru. STĂNILOAE. 7-8. JOIŢA. monahul C . respectiv 35-46. 638-645. nr. 12. Sfântul Ioan Gură de Aur. pp. pp. Vasile. prof. pr. mag istr. conf. 143-150. Mar in I. pp. XII (1970). STĂNULEŢ.. Aurel. Tratativele de la 1337-1339. 3-4. pr. L (1998). prof. nr. XXX (1978). 210-220. HRISTOV. pp. I (1930). Unitate a dogmatică a Bisericii după învăţătura Fericitului Augustin. XXXII ( 1980). SAVA. 522-533. BUZDUGAN. Din aspectu l sacramental al Bisericii. Grigorie. nr. XXIV (1972). Alexandru. 638648. prof. prof. pr. Jürgen. 150-168.. D. drd. . nr. Aspecte actuale în ecleziologia ortodoxă şi cea romano-cato lică. Kenoza lui Hristos şi aspectul Kenotic al Biseric ii. 398-407. MEYENDORFF. nr. 267-284. IDEM. Christoph. nr. Conce pţia despre Biserică în opera Sfântului Ciprian. 1-2. pp. drd. Identitate şi înnoire în Bi serică şi în teologie. pp. ŞURUBARU. 9-10. 1. XXVI (1974). 5-10. Mihai. nr. pp. Relaţia dintre Hristos şi Duhul Sfânt în viaţa Bisericii. 732-7 46.. 301-315. magistr. pp. VII (1955). nr. pp. pp. XXXIII (1981). 49-68. 23-79. XXXI (1979). Nicolae. 706 -722. 7-8. Noţiunea de Biserică după Sfântul Ioan Gură de Aur.

BURTAN. XXXVI (1984). pr. Ioan. drd. Cârmuir ea Bisericii în epoca apostolică. GHE ORGHE. 9-10. Sensul preoţiei la Sfinţii Părinţi. 1. nr. XXVI (1974). Me mbrii Bisericii ALEXA. pr. 506-520. 1-2. VERZAN. pp. Problema rapo rtului dintre Biserica locală şi Biserica universală implicaţii ecumenice. prof. 606-616. Organizarea sinodală a Bisericii Ortodoxe în paralelă cu cezaropapismul ca tolic. Ierarhia bisericească după Epistolele Sfântului Apostol Pavel. nr. prof. Succesiunea apostolică. 183-216. nr. pp. CIUDIN. pp. XXIX (1977). 1-2. 587-603. nr. XVI (1964) . VII (1955). pp. pp. 3-4. prof. . Const. XXX (1978).14. pp. VORNICESCU-SEVERINEANU. XXI I (1970). pr. L. 9-10. pr of. ICHIM. Ioan G. 1-2. drd. r. conf. drd. predicator al un ităţii Bisericii. 5. 90-105. II (1950). 7-8. Constantin. pr. 1 -2. 7-8. Fericitul Augustin. pr. prof. STAN. pp. Rolul credincioşilor în Biserică după Conciliul al II-lea Vatican. Vasile. XXXIX (1987). Ştefan. Dumitru. Constantin. Alexandru. 5-6. XXXI (1979). Ovidiu. Lucian. nr. XX V (1973). 582-598. 1-2.. Actualitate a gândirii Sfinţilor Trei Ierarhi despre preoţie. FARAHAT. 9-10. Natura sinodicităţii. II (1950). 207-219. pr.. pp. pr. Sfinţii Apostoli şi episcopii. pp. Sabin. pp. 7-8. 739-762. 5-6. 92-105. IX (1957). STEREA. "Despre unitatea Bisericii" a Sf. XXV (1973). XXIX (1977). GĂINĂ. TUDOR. Rugăciunea pentru alţii şi sobornicitatea Bisericii. pp. prof . CÂNDEA. Kamal. B EJGU. nr. pp. 5-6. Nicolae. nr. nr. Ferdinand. magistr. nr. pp. VII (1955). 9-10. pp. Tache. Spiridon. Sacerdoţiul în teologia reformată contemporană şi învăţătura ortodoxă reoţie. 497-506. pp. nr. Arhieria Mântu itorului Hristos şi preoţia sacramentală. drd. nr. Acte de autoritate imperială în sprijinul primatului papal în secolel e IV-V. Liviu. 190-197. I (1949). nr. XXIII (1971). pp. XXV (1983). magistr. pp. nr. nr. pro f. nr. pp. 7-8.. nr. Gh. XXII (1970). nr. 5-6. pr. Slujirea preoţească după Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie. pr. VII (1955). 92105. 5-6. 704-713. pp.. pp. KLOSTERMANN. nr. pr. ALEXE. Dumitru I. Sobornicitatea Bisericii în epist olele pauline. pr. Preoţie şi slujire în cărţile profetice ale Vechiului Testament.4. XLIII (1991). pr. XIII (1971). 5-6. 93-102. 3-6. 5-10. 5-15. pr. XX (1969). 198217. 72-81. Sinodali tatea în lucrarea Sfinţilor Apostoli. 324-336. XIV (1962). TÂMAŞ. nr. 717-725. 9-10. magi str. nr. pp. COMAN. Temeiurile dogmatice ale rugăciunilor pen tru cei morţi. 9-10. GAFTON. 3-6. pp. nr. 232-245. 541-555. pp. prof. pr. 1-2. 57-73. ŞEBU. drd. pp. pp. II (1950). nr. drd. nr. nr. nr. XXVIII (1976). Autoritatea Bisericii. nr. drd. asist. drd. 343-354. Sensul preoţiei la Sfinţii Părinţi. MIRCEA. Temeiurile dogmatice ale unităţii creştine. Principiul sinodalităţii în viaţa Bisericii Ortodoxe Române. pp. 309-318. XXX (197 8). pr. 305-323. 490-503. 3-4.STAN. Al. pr. 483-497. 29-39. Temeiuri biblice şi patristice ale ierarhiei. drd. IDEM. diac. GALERIU. Dumitru. drd. VOICU. N. Problema celibatului pre oţesc în Biserica Romano-Catolică. Ciprian al Cartaginei şi importanţa ei misionară actuală. Sfântul Ioan Gură de Aur şi unitatea Bisericii. IDEM. † Nestor. 336352. Sebastian.. Nicolae. dr. XX III (1971). 5-6. YESHANEW.. pr. XXXIV (1982). Gh. 3-4. pp. Rolul comunităţii în însuşirea mântuirii subiective. STĂNILOAE. Haddis. pp. IDEM. nr. nr. 327-346. nr. pp. nr. pp. Preoţia împărătească sau duhovnicească. CIT IRIGĂ.

PĂDUREANU. n r. 3-287. XXXIII (1981). KLEIN. Ioan. 428-443. XLI (1989). XLII (1990). Sabin. 305-323. STĂNILOAE. RADU. Preoţia în l umina cuvântării Sfântului Apostol Pavel către preoţii din Efes (Fapte 20. drd. Particularităţi şi convergenţe în Mărturisi rea Ortodoxă a lui Petru Movilă şi în Confessio Augustana privitor la Sfintele Taine. 5-6. 3. 11-26. pr. XXXII (1980). pp. Preoţia ierarhi că sacramentală la sfârşitul epocii apostolice. Preoţia ierarhică sacramentală în epoca postapostolică (I). Vaticanul cetate zidită pe nisip . 5-6. 7-10. Despre Sfintele Taine. XX XII (1980). XXXIV (1982). Preoţia ierarhică sacramentală la sfârşitul epocii apostolice. 531563. Temeiurile teologice ale ierarhiei şi al e sinodali-tăţii ei. 7-10. pp. nr. 22-34. nr. XXXII (1980). IDEM. N. XVIII (1966). CHIŢESCU. pr. nr. nr. 683-695. vol. XLIII (1991). 3-4. 598-633. pp. . 7-1 0. 3-4. pp. pp.. pr. 578-591. Sfintele Taine în Mărturisirea Ortodoxă a lui Petru Movilă. nr. Adrian. 286-303. prof. Importanţa sfintelor taine în creştinarea noastră în Hristos. Gheo rghe. Învăţătura despre ierarhia bisericească l a Dionisie PseudoAreopagitul. 714-719. SAVA. pp. pp. Minai. pp.. Sfintele Taine după catehezele Sfântului Chiril al Ierusalimului.Min ciuna papalităţii în primele trei veacuri. 9-10. Nicolae.15. pp. POPESCU. Episcopul (I). pr. IDEM. XIV (1962). pr.MĂLIN. XXVIII (1 976). nr. pr. Rcmus. prof.izvorul şi puterea preoţiei sacramentale. XLIX (1 997). nr. NICULCEA. Preoţia Mântuitorului . pp. Ion. FLOCA. XXII (1970). CORNIŢESCU. XVII (1965). Propovăd uirea Cuvântului şi Sfintele Taine în lucrarea de mântuire (teză de doctorat). XLIII (1993). pp. prof. T eodor M. pp. 293-329. 1. pp. XLI (19 89). Preoţia ierarhică sacramentală în epoca postapostolică (II). pp. 3. Dumitru. drd. 1. VERZAN. n r. XI (1959). Implicaţiile sacramentale ale relaţiilor trini tate. Liviu. 5-6. pp. 720-728. prof. prof. nr. magistr. Ioan E. Cler şi po por în primele trei secole. nr.1. nr. SFÂNTUL GRIGORIE PALAMA. 3-4. dr. VII (1955). pp. Di n aspectul sacramental al Bisericii. IV (1952). 3-50.. Emanuel. Preoţia ierarhică sacramentală în primele Biserici întemeiate în lumea păgân ). arhid. Omilie despre Sfintele şi înfricoşătoarele lui Hristos Taine (traducere). dr. nr. pp. dr. Viaţa sacramentală a Bisericii în "Faptele Apostolilor ". L. pp.40-50.. dr. ONIŞOR. nr. pr. dr. XLVIII (1996). 7-8. 2. Preoţia ierarhică sacramentală în primele Biserici întemeiate în lumea păgână (I). pp. 2. prof. 66-73. Christoph. Dumitru.. pp. 7-10. Episcopul (II). pp. DURA. pp. nr. 107-123. IDEM. 1-2. 4584. pp. prof. "De Mysteriis" (traducere). N. 17-35). D.15. nr. 636-651. 3-51. drd. Arhiepiscopii. nr. 165-179. Sfintele Taine. Alexandra. pr. pr. 3-45. 140-211. Constantin. pp. 53-102. 5 pp. Primii didascăli creştini. pp. I (1949). Tainele în Confesiunea augustană. STĂNILOAE. pr. 3-4. prof. drd. 49-106. 5-6. 172-195. XLIII (1991). nr. nr. nr. III (1932). 514-534. prof. BRIA. pp. GEORGESCU. STĂNCULESCU. Sfintele Taine 1. nr. 9-10. ZĂVOIANU. (1949). 713-738. B ANU. 9-10. 7-8. nr. XLIII ( 1991). IDEM. pr. IDEM.. 5-6. pp. nr. nr. 707714. XLIII (1991). pr. Corneliu. Alex. 3. TUDOR. Sfântul Ciprian nu recunoaşte Episcopului Romei prerogativa prima tului jurisdicţional. Sfintele Tain e în viaţa Bisericii. XXX (1978). pp. 4. XXXII (1 980). 9-10. L (1998). dr. diac. nr. 7-8. nr. 190-210. Succesiunea apostolică. STAN. pp. nr. nr. drd. IDEM. magistr. nr. Generalităţi SFÂNTUL AMBROZIE AL MILANULUI. drd. 1-2. I (1930).

7-8. Euharistie. drd. diac. STĂNILOAE. pp. XXVIII (1976). Legătura între Euharistie şi iubirea creştină. drd. VIEZUIANU. nr. păcat. pr.. Alexandru. pp. 37-49. 527-542. 695-711. nr. 1. diac. Etapele psihologice ale Mărturisirii. nr. 9-10. 3-4. 1-2. Eroare. 7-8. Sacerdoţiul în teologia reformată contemporană şi învăţă doxă despre Preoţie. nr. Orest. nr. 25-38. pp. nr. Deasă ori rară împărtăşire?. Ion. 5-6 . Consideraţii ortodoxe asupra documentu lui ecumenic "Botez. pp. nr. Taina Mărturisirii. BRIA. nr. nr. prof. . Gheorghe. VINTILESCU. 5-6. Dumitru. 7-8. CARAZA. drd. drd. 12. Semnificaţia ecleziologică a Sfintei Euharistii..XXXIV (1972). drd. SABĂU. 5-6. 3-4. Omiliile baptizm ale ale Sfântului Maxim de Turin.15. N. drd. pp. nr. nr. 5. XXXV (1983). 534546. XXVII (1975). Spovedania BALCA. nr. 7-8. pr. 358-370. Marc el Alex. 527-542. nr. XI (1959). XXV (1 973). Sfânta Împărtăşani e în spiritualitatea creştină. nr. iertare. XXXIV (1982). XXXVIII (1986).. 1-2. 737-741. nr. XXVI (1974). Euharistia BEL. drd. drd. I. 358-370. Expunere catehetică a Sfintelor Taine: Botezul şi Mirungerea. 4. XXVI (1974). 46-61 . Sfânta taină a Euharistiei . 230-242. 364-383. nr. nr. Marcel Alex. pp. pp. pp. prof. nr. drd. XXII (1970). nr. TILEA. Constantin-Eugen. drd.. magistr. Dorel. Ministeriu" (Lima . nr. Sfintele Taine. 7-8. nr. XX (1968). BUCEVSCHI. diac. 1. pp. Petre. Nicodim. V (1953). 9-10. XXXII (1980). Ene. Despre Sfânta Taină a Mărturisi rii. Expunere catehetică a Sfintelor Taine: Botezul şi Mirungerea. pp. pp. Semnificaţiile şi rolul Botezului în viaţa creşti nă după Noul Testament. 140-161. Relaţi a dintre botez şi înviere în viaţa credinciosului după Epistola către Romani. Vasile. Lucrarea Sfânt ului Duh în Taina Pocăinţei după Sfântul Simeon Noul Teolog. pp.TURCU. pr. Ion. pr.5. pp. 1-2. D. 509-527. IX (1957). p p. Emilian. nr.taină a iubirii jertfelnice. drd. 1.3. pp. drd. 382-406. pp. Evlavia euharistică după Sfântul Ioan Gu ră de Aur. Rânduielile Bisericii Etiopiene privitoare la slujba Bote zului. prof. 99-104. 3. 5-6. Gheorghe.15. Preoţia CITIRIGĂ. PETCU. XI (1959). 1. Gârma Wolde. XVII ( 1965). 332. 131-138. n r. KIRKOS. Ion. XXXV (1983). Euharistie. 103114. 1-2. prof. prof. drd. 490-503. prof. pp. Sebastian. prof. a Mirungerii şi a împărtăşirii. JURCA. XLII (1990). 1-2 pp. I. 5-6. 417-428. Sfintele Taine şi faptele bune în mântuire. prof. Rânduiala şi explicarea Botezului şi a Mirungerii după Arhiepiscopul Simeon al Tes alonicului. drd. XI (1 959). S orin. TARAZI. Explicarea Botezului în "Cateh ezele baptismale" ale Sfântului Ioan Gură de Aur. 528-543. Ion. pr. 632-648. pp.15. CHILEA. pr. nr. Aspectul comunitar al dumnezeeştii Euharistii. 9-10. pp. pp. SIMA. 314-331.2 Botezul BRANIŞTE. drd. 1 -2. VASILESCU. pp. Vaier.. VII (19 55).1982). SAUCA. 21-39. SAUCA.15. 60-65. nr. POPA. Consideraţii ortodoxe asupra documentului ecumenic "Botez. pp. Mirungerea SABĂU. pp. 7-8. pp. drd. XXIV (1972). 7-8. nr. pr. pr. XXXIV (1982). Biserică şi euharistie. XXXIV (1982) . JOIŢA. II (1950). La doctrine eucharistique de Saint Cyrille d'Alexandrie. pp.. pr. XXXV (1983). Ministeriu" (Lima -1982). 1 . POGAN.

1-2. Eshatologia AR SENIEV Nicolae. Constantin. Îndreptare şi îndumnezeire în Cartea Psalmilor. Învăţătura Sfântului Atanasie cel Mare despre mântuire. pr. pp. Dumitru Gh. 328-341. 1. 483-497. 157-174. XXXIV (1982). Soteriologia ABRUDAN. 1-20. nr. 35-41. XXV (1973). drd. Certitudinea mântuirii. RADU. XLII (1990). pp. Ioan G. Condiţiile însuşirii mântuirii. nr. XII (1960). prof. Liviu. XXXIV (1982). 7-8. 81-89. . pr. drd. Condiţiile mântuirii. pr. magistr. 2. Gheorghe. pp.. Mântuirea ca unire finală şi eternă a fiinţei în absolut. pp. nr.COMAN. nr. Transfigurarea creştinului prin lucrarea harul ui Sfântului Duh. 7-8. VIII (19 6). asist . nr. 5-8. STEREA. XLI (1989). Sensul şi ţinta istoriei (traducere). pp. pp. nr. DAN. Ioan. 7-8. pp.. 3-11. 1. 1-2. pp. 4. Constantin . BUCHIU. pr. 34. pp. 390-407. IX (1957). Vasile. Despre învierea trupurilor şi natura lor după înviere. Lucrarea harului în realizarea mântuir ii subiective după cele trei mari confesiuni creştine. pr. drd. pp. pp. I V (1952). pp. pr. pp. pp. 1-2. pp. S imion. pr. 506-516. 1-2.. nr. 3-4. Ilie. 5-6. pr. magistr. JOIŢA. lerurgiile DURA. pp. XXV (1973). 3-4. 368-385. XXIX (1977). STOINA.nr. XXXIX (1987). 346-358. SIMA. 14-27. VIEZUIANU. 155-166. Lucrarea Bisericii pentru sfinţirea firii înconjurătoare. pr. 222-231. Aspec te ale doctrinei soteriologice a Sfântului Atanasie cel Mare. XXIX (1977). MIRCEA. DANIEL. Sfinţenia şi răspunderile preoţiei. 3-4. Alexandru. d rd. TODORAN. 3. Ştefan N. pp. IDEM. nr. Ioan.16. pr. drd. 3-4.15. pp. nr. nr . nr. MOLDOVAN. pp. LII (2000).18. Învăţătura ortodoxă şi catolică despre mântuirea subiectivă. COMAN. 388-400. XXVII (1975). nr. XXXVI (1984) . III (1951). II (1950). nr. 357-385. 23 5-248. D. POPESCU. 5-6. prof. nr. 484-500. pr. Ştefan. nr.7. nr. nr. 7-8. Dumitru. 24-45. XLI (1989). CHIŢESCU. Mântuirea şi sensul ei comunitar în scrierile profetice ale Vechiului Testament. XXIII (1 971). SANDU. pp. nr. nr. drd. Ion. drd. REMETE.. Mântuirea obiectivă după epistolele Sfântului Apostol Pavel. pp. pp. Îndreptarea după epistolele pauline şi du pă epistola Sfântului Iacob. Dumitru. 5-6. drd. XXVII (1975). 1. Taina nunţii. prof. Toader. pp. Concepţia despre om şi mântuire în Confesiunea Augustană. 5-6. MIRCEA. 1. STĂNILOAE. Cununia GALERIU. Nicolae. Vederea lui Dumnezeu în Noul Testament şi teofaniile esenienilor. BRIA. pr.. pp. 101-112. Logos şi theosis. Tache. nr. nr. pp.17. XII (1960). drd. pp.. XXV (1973). magistr Gheorghe N. nr. Răscumpărarea în Noul Testament după învăţătura Sfinţilor Părinţi. 7-8. Nicolae. prof. nr. 5-6. Desăvârşirea creştină după Simeon Noul Teolog. drd. BĂLAN. XXIII (1971). 461-471. 5-6. nr. 245-256. dr. pr. Preoţia împărătească sau duhovnicească. 219-230. nr. Mântuirea obiectivă privită interconfesional. Chipul preotului după Sfânta Scriptură şi Sfinţii Părinţi. 9-10. prof. VI (1954). 3-6. 5-6. XXXVII (1985). 188-207. prof. G. Ioan. Teodor. pp. Îndumnezeirea omului după învăţătura Sfântului Atanasie cel Mare. 546 -555. nr. pr. 615-630. nr. XXXVI (1984). 3-4. în slamism şi creştinism. 410-420. pp. după Patriarhul Serghie al Moscovei. pr. CITIRIGĂ. drd. 5-6. XX . Aspectul ontologic al răscumpărării.

pp. Concepţia eshatologică a Fericitului Aug ustin în "De civitate Dei". Ioan G. pr. Inimă curată. COSTEA. prof. nr. 3-4. 632-648.. XXIV (1972). Judecata universală după Noul Testament. pp. 7-8. Educaţia teologică şi modernitatea (traducere). BEJGU. IDEM. nr. pp. COMAN. drd. . XVI (1964). BRIA. pp. 511519. Filaret. IDEM. Teologie Morală şi Bioe tică 2. dr. nr. 361-370. Primele tre i manuale de Teologie morală ortodoxă apărute în limba română. A tonie. PLĂMĂDEALĂ. prof. Gh. 1-2. 5-6. XXV (1973). nr. II (1 957)... magistr. XV (1963). pr. 1-2. IBIDEM. diac. X (1958). pp. prof. 46-57. pp. Vasile cel Mare. pr. BUCEVSCHI. 489-503. 30-53. magistr. Nic. nr. BIDIAN.255-271. nr. IDEM. prof. XIII (1961). pp. 91-100. Gh. Generalităţi ALEXE. PETRUŢĂ. nr. Orest. 3-4. II (1950).. IX (1957). 3 28-342. Dumitru. pp. pr. Sensul suferinţei în creştinism. 112-123. RĂDULESCU. 506-517. p p. HOPKO. pp. magistr. La doctrine orthodoxe sur le paradis et l'enfer. 5-6. Gh. BALCA. 7-8. CHILEA. 12-23. diac. 325-346. Ion. Idei moral-s ociale în proverbele românilor. nr. IDEM. nr. diac.1. pp. pp. XVIII (1966). nr. XIII (1961). IV (1952). Gh. Consideraţii critice a supra eticei materialismului economic. Sensul bucuriei în viaţa creştină. 9-10. Ştefan. COSMA. nr. nr. 4-6. prof. pp. 7-8. 115-131. Robert. IV (1952). nr. 1-2. Originea şi aspectele milenarismului din punct de vedere dogmatic în pri mele două veacuri creştine.. pp. pr. pp. 558-576. 212-245. 114-125. XI (1959). GEORGESCU. pp. XLVI (1994). Prietenia după Sfânta Scriptură. Eshatologia în concepţia lui Origen. Viaţa creştină după bărbaţii apostolici. NICOLAESCU. nr. pp. Valoarea morală creştină a dumneze ieştii Euharistii. vol. IDEM. prof. 381-390. ILOAIE. drd. 9-10. nr.BRANIŞTE. nr. Biserica şi Liturghi a. pp. magistr. Marin M. magistr. magistr. Teodor. dr. nr. XX (1968). 155-176. n r.. I (1949). 133-177. prof. IDEM. 5-6. Sorin. pr. Misiunea moralizatoare a Bisericii. Ioan. XXXII (1980). Thomas. 673-681. Ştefan C. nr. Eshatologia ortod oxă în comparaţie cu cea romano-catolică. pr. nr. pp. 1-2. XXXVI (1984). BARRINGER. IDEM. 2. 7-8. 352-360. Despre unele trăsături esenţiale ale sufletului frumo s. dr. 3-24. magis tr. 77-99. pp. nr. magist r. Temeiurile doctrinale ale optimismului creştin. XXIX (1977) . Ironia biblică şt morala ironiei. pp. pp. VASILESCU. pp. X (1958). pp. magistr. Venirea a doua a Domnului. 7-8. 71-82. IONESCU. Nicolae. 3-4. 4-6. 9-10. 334-350. 3-4. 1-2. N. nr. nr. Adevăr şi trăire religioasă. 3-4. SĂNDULESCU. diac. Şerban. 7-8. pp. dr. nr. 7-8. 5-6. 221240. 3-4. 68-86. XVI (1964). pp. nr. drd. n r. BUTNARIU. XXV (1973). prof. nr. nr. pr.VII .. prof. Idei morale şi social e în comentariul la Psalmi al Sf. 500-515. 223-235. 463-474. nr. Spiritualitate pentru timpul nos tru. II (1930). Sebastian. IV (1 952). Iisus Hristos în viaţa duhovnicească. Al. pp. 1-2. Idealul moral-creştin şi aspectul său social.. 2. 216-253. 51-67. Dumitru. drd. 5-6. Criteriile moralităţii creştine. pr. pp. III (193 2).VII (1955).-Augustin. Raportul dintre spiritualitate şi moralitate în concepţia ortodoxă. XLVI (1994). Împărăţia de o mie de ani. 2. nr. pr. 440453. 5-6. pp. nr. IX (19 57). I (1929). 78. pr. XLIV (1992). DRĂGULIN. DAMIAN. Bogăţia -piedică în calea mântuirii. pp. pp. Datoriile individului faţă de col ectivitate după concepţia creştină. XLV (1993). Ascetica şi mistica în teologia Părintelui Stăni loae. pp. pp. 1. Revelaţie şi eshatologie. nr. Mihai. XIV (1962). pr. nr. pp. BELU.

nr. XXXVII (1985). 2. A. 183-190. nr. 500-517. 269-294. pr . PRESCURE. Aspectul moral al cultului divin ortodox. 9-10. pp. Gheorghe. I DEM. XXXIV ( 1982). 78-100. nr. 5-6. XX (1975). pp. 3-4. 3-4. vol. nr. SABĂU. Doctrina morală a Părinţilor Apostolici.-Marcel. IV (1933). pp. 445-466. Catedra de Teologie Morală. nr. Rolul formativ al Bisericii. nr. XLII (1990). 592-602. SEVICI. Vl. pp. Morala de situaţie în dezbaterile teologice contemporane. Sfântul Apostol Pavel despre modelul de vieţuire creştinească. familia şi morala creştină. II (1 957). NĂSTASE. XL (1988). PARASCHIVAŞ. nr. XLIII (1991). pr. dr. IDEM.VIII (1940). 4. XV (196 3). 571-577. 7-8. nr. nr. Bioetica . pp. XXVI (1974). pp. Constantin C. nr. III (1932). LII (2000). pr. IDEM. pp. 605-625. Erois mul în lumina moralei creştine (II). drd. MIRON. VII ( 1955). 1. pp. 5869. XV (1963). 1-2. XXXVIII (1986). 5-6. nr. pp. 7-8. XII (1960). 353-367. pp. pp. nr. Preocupări actuale în domeniul teologiei morale creştine. Morala creştină şi etica filosofică. 673-691. IDE M. XXXIII (1981). nr. PAPUC. IDEM. pp. 343376. Nicolae N. IDEM. nr. Temeiurile şi rostul ascultării în v iaţa morală a creştinului. nr. drd. arhim. XXV (1973). Spiritualitate şi slujire la Sfinţii Trei Ierarhi. pp. pp. drd. drd . RADU. STOI NA. 105109. 9-10. 3-4. Vasil e. XLII (1990). Problema ecologică în lumina învăţăturii creştine. nr. XXVII (197 5). vol. Emanoil. IDEM. asist. 1-2. Liviu. . prof. IDEM. "Dreptatea" la popoarele Antichităţii. lect. M LADIN. Viaţa creştină după Epistolele Sfântului Apostol Pavel. 7-1 0. diac. 541-555. prof. pp. 156-165. magistr. pp. Incinerarea morţilor şi teologia ortodoxă. pr. pp. 1-3. Dumitru. 65-103. Alex. pp. pp. pp. 3-4. nr. Nacu. Un reprezentant de seamă al gândirii creştine: Vladimir Soloviev . Iisus Hristos în viaţa morală a credincioşilor. 120-142. pp. LIII (2001). 91-10 0. 1. nr. IDEM. RĂDUCĂ. NICOLAE. 6. 3-4. 414-4 29. 708-712. IDEM.. 9-10. Caracterul religios-moral al Fericirilor.. prof. pp. XIV (1962). Morala or todoxă faţă cu celelalte morale confesionale. IDEM.. pp. pp. nr. XXXIII (1981). Pe marginea unui studiu interesant de m orală creştină. nr. XXIII (1971). 173-188.. Grigorie T. Ro lul pocăinţei pentru promovarea moralităţii credinciosului. XLV (1993). XVIII (1966).IDEM. Gheorghe. 701708. pp. XLIV (1992). pr. 103-118. 3-4. pp. STOENESCU. Vasile. magistr. Vasile. prof. pp. 1. XXXIII (1981). IDEM. nr. prof. 1-2. 275-285. nr. 89-96. Grija Bise ricii faţă de mediul ambiant. Probleme de învăţătură şi viaţă creştină în comentariul Sfântului Ioan Gură isoarea paulină către Filipeni. nr. pp. L'église orthodoxe orientale et la vie sp irituelle interieure. nr. nr. nr. 1-2.. Dreptatea lui Dumnezeu. XLVI (1994). drd. magistr. nr. M1HĂLCESCU. 118130. IDEM. nr. 7-8. LI (1999). nr. Probleme de morală c reştină în preocupările teologilor ortodocşi români. 3. 3-23. XXV (1973). 7-8. pp. VI (1954). 11-36. Er oismul în lumina moralei creştine (I). IDEM. PRELIPCEANU. 9 -10. 59-72. Cultivarea frumosului în viaţa creştinului ortodox. De la drepturile omului la drepturile religioase. XXXIX (1986). IDEM. Ion L. V (1953). magistr. pp. Sfinţen ie şi slujire în viaţa creştină. 5365. pp. 113-127. N. IDEM. 7-8. pp. 387408. Despre unele caracteristici ale moralei catolice. Traian. IDEM. nr. 50-70. 5-6. Ţeluri morale în predicile despre pocăinţă ale Sfântului Ioan Gură de Aur. STOLERU. pp. 131-140. nr.. 9-10. pp. pp. MARCU. 3-62. Valoarea frumosului în viaţa creştină. Cele două portrete morale din parabola fiului risipitor. XVIII (1966). 1-2. 1-2. nr. Viaţa creştină după Sfântul Isac Sirul. pp. l. 51-70. Ioan. PAVEL. nr.

Învăţătura despre Legea morală naturală în opera Sfântului loan Gură de Aur. nr. nr. V (1953). 9-10. Preocupări şi probleme de Morală creştină în teologia ortodoxă românească. Kallislos. nr.3. pr. ZĂGREAN. Rolul voinţei în viaţa morală. 211-226. XXV (1973). . 390-407. EVDOKIMOV. 7-8. nr. ierod. pr. 3-4. drd. 7-8.IDEM. XLV (1993). IX (1957). 647-666. nr. nr. nr. 1-2. JOIŢA. drd. ni". STOINA.. 9-10. Io an. 5-6. Ion. Liviu.. Învăţătura despre post în Biserica Ortodoxă. CRĂCIUN AŞ. BRIA. D. 144-160. 514-521. pp. 2. Aspecte ale vieţii morale oglindite în proverbele româneşti. X XXVII (1985). pp.4. nr. pp. XXXVII (1985). STOINA. prof. drd. Desăvârşirea morală CIOCOIU . STYLIANOPOULOS. Omul . dr. C onstantin. nr. pp. D umitru. pp. Chirii al Ierusalimului. pp. 9-10. 5-8. dr. Paul. 701-707.Vlll (1956). Teodor. Om tr upesc şi om duhovnicesc. XXIV (1 nr. prof. 174-186. XLII (1990). pp. prof. SIMA. 3-4. Posturile rânduite de Biserica Ortodoxă în condiţiile de viaţă actuală ale credincioşilor. pr. pp. WARE. BODOGAE. pr. 542551. pp. Caracterul social al Rugăciunii Domneşti. nr. prof. nr. Rostul postului. pp. nr. Irineu. "Divanul" lui Dimitrie Cantemir. pr. 546-555. pp. NECULA. pp. IX (1957). nr. Trăsături umaniste în spiritualitatea bizantină: Nicolae Caba sila. XLVI (1994). nr. Tito. 4-6.entitate mora lă BELU. unul din primele tratate româneşti de învăţătură moral reştină. 750-759. Gheorghe. I. XXVII (1975). XXXIV (1982). XXXVI (1984). Dumnezeu nu est e autor al răului. XLIII (1991). X (1958). 5-6. pp. 38-50. pp. Sfinţii Părinţi despre trup. Ioan G. XXVII (1975) . 3-4. 3-4 p. magistr. DANIEL. Negaţiile răului şi af irmaţiile binelui (traducere). L'atti tude envers les biens communs selon la morale chrétienne. 266-275.6. XXV (1974). dr. pp. pp. pp. pp. Logos şi Theosis. 9-10. Legea morală GHOLAM. 2. nr. XXIX (1977). Rugăciunea BELU.5. 253-269. Pavel. Samir. XXIII (1971). nr. Valoarea bi nelui în viaţa creştină. C. 89-101. LIII (2001). pp. Alexandru. III (1951). XXVII (1975). Transfigurarea creştinului prin lucrarea harului Sfântului Duh. Binele şi răul COMAN. IDEM. CITIRIGĂ. III (1951). 5-6. 1-3.2. 352-366. Vederea lui Dumnezeu în Noul Testament şi teofaniile esenienilor. Vasile. Lupt a duhovnicească (traducere). 2. Postul şi asceza COLLIANDER. 48-51. GROSU. 3-4. nr. drd. 421-436. pp. nr. 3-5. L egea divină şi legea bisericească. 726-735. Nicolae. pp.. STOLERU. prof. pr. 346-358. 165170. Desăvârşirea creştină după Simeon Noul Teolog. nr. Demnitatea om ului. -4. Calea asceţilor (traducere). 188-207. Dan. pr. PAVE . asist. nr. Aurel. pp. prof.. 5-6. 5-6. 313-327. 3. prof. 299-309. Cele două portrete morale din parabola Fiului Risipitor. Învăţătura ascetică a Sfântului Ioan Scărarul. magistr. Ioasaf. protos . pp. Liviu. Nicolae D. 83-90. 2.7. Const. Constantin C. 3-4. Educaţia teologică în Sfânta Scriptură şi la Sfinţii Părinţ aducere). pp . pr. XXI (1969). nr. diac. pp.. 9-10. nr. 214-222. pr. XXXIV (1982). 3-4. XXV (19 73). pr. 41-75. Theodor. drd. 2. pp. 233-243. pr. prof. drd. XLVII (1995). pr. nr. 5-6. PAVEL. 2. nr. MIRON. 2. 1-2. pp. Desăvârşirea creştină după Catehezele Sf. POPA. nr.

IX (1957). 1. Sensul creştin al iubirii de sine.predicatorul milosteniei. pp. nr. NICOLAESCU. 48-62. pr. 7-8. Aspectul comunitar al vieţii umane şi creştine. nr. 9-10. Rugăciune şi cunoaştere în învăţătura or 1958). drd. D. pr. Valoarea moral-socială a cărţii Psalmilor. Dumitru. nr. magistr. drd. nr. XI (1959). XLIV (1992). arhiep. 9-10.. pr. dr. nr. dr. STOENESCU. Viaţa c reştină după Sfântul Isac Sirul. XXI (1970). drd. pp. POP A. pp. nr. Rugăciunea lui Iisus (traducere).9. XLVII (1995). Gheorghe. pp. DURĂ. nr. 73-82. drd. XXXVIII (1986). nr. PETRESCU. XXXVII (1985). Sfintele Taine şi faptele bune în mântuire. pp. . pp. RADU. prof. pp. pp. Olivier. 1-2. 2560. pr. 1-2. I. XXXVI (1984). 9-10. Virtutea creştină BELU. Constantin. 649-672. BOG DAPROSTE. Gheorghe. 435-471. Rolul îndrumător al Vechiului Testament. 7-8. XIII (1971). XXV (1973). pp. Sorin. magis tr L. 7-8. XXVI (1974). Livi u. pp. Minciuna malthusianistă şi conşt iinţa creştină. 70-81. XLVIII (1996). Concepţia Sfântului Ioan Gură de Aur despre prietenie şi dragoste. Învăţătura creştină despre iubire şi dreptate. nr. pp. c virtuţi sociale. Basile . Ioan. Te meiurile dogmatice ale valorii vieţii umane.. Ca rtea psalmilor în spiritualitatea ortodoxă. nr. 104-118. pp. 666-673. Dumitru. 3-4. Faptele bune APOSTOLU. 12. V (1953). pp. 341-365. prof. 725736.. 269-278. Ioan. 3-4. Temeiuri morale creşti ne pentru apărarea vieţii. George. nr. Valoarea vieţii uma ne şi apărarea ei. nr. pp. 293-303. BRANIŞTE. prof. pr. pp. 3-4. RADU. prof. Rugăciunea domnească în cultul creştin şi explicarea e i în literatura patristică din primele trei secole.8. 7-8. 224-235. 4-6. XXXVII (1985). Viaţa în plenitudinea şi unitatea ei. pp. prof. 9-10. nr. STOINA. 510-521.. 477481. 2. drd. nr. D. 7-8. Sensurile noţi unii de iubire după scrierile Sfântului Ioan Evanghelistul. XXXVII (1985). 630-641. Nacu. Marin M. 579-589. 66-79. PETCU. nr. nr. drd. ierom. drd. Dreptul la viaţă. pr. X (1958). dr. Învăţătura despre rugăciune a Sfântului Simeon Noul Teolog (traducere). Lecturile biblice ABRUDAN. pr. nr. BUCEVSCHI. Despre rugăciune în cartea Psalmilor. D. XXXV (1983). BELU. KRIVOCIIEINE.10 Viaţa în concepţia creştină CITIRIGĂ. pr. prof. 9-1 0. pp. 9-10 . Faptele bu ne în perspectiva desăvârşirii morale. drd. 496-529. XXXVI (1984). 641-656. V (1953).11. 5-6. pp. drd. IX (1 957). 481-490. drd. nr. BURTAN. . diac. 3-4. XXXV (1983). TURCU. pr. CÂRSTOIU. GALERIU. pp. Nicolae. 5-6. XXXVII (1985). nr. Un aspect mai puţin luat în seamă al i ubirii faţă de semeni. pp. PLĂMĂDEALĂ. XXXVI (1984). N. Mărturii ale tradiţiei liturgico-canonice apostolcie despre rugăciune. 471-487 . IDEM. nr. Macedon. dr. prof. pp. nr. 7-8. XXXVI (1984). pp. pr. 2. Antonie. nr. 314-331. 2. magistr. Aurel. Sfântul Vasile cel Mare . pp. 9-10. nr. diac. 673-691. 2. asist. 216-224. 5-6. Orest.CLEMENT. Vasile. nr. pp. pp. nr. drd.

XIV (1962). ALEXE. nr. pp. IX (1957). V (1934-1936). Temeiurile teologice ale iubirii creştine. nr. IDEM. 51-72. pr. pp. 669-683. 9-10. IX (1957). prof. 125-151. Aspecte imorale PAVEL. 7-8. COMAN. Ştefan C. 7-8. IDEM.Virtutea dragostei în scrierile Sfântului Apostol Pavel . IX (1957). magistr. Patimi. nr. V (1953). 2. 545-564. XVII (1965). DAMIAN. Victoria. pp. Ioan G. Sebastian.celulă şi garanţie a trăiniciei şi progresului societăţii. pp. XXXVI (1 84). IDEM. 3-4. 710. Biserica creştină sprijină şi binecuvintează orice acţiune menită să întărească familia. XXVIII (1976). VIII (1956). 7 -8. Necesitatea şi roadele iubirii. nr. 95-113.COSMA. IDEM. XXVIII (1976). pr.12. Gh. GEORGESCU. VASILESCU. pp. RĂDULESCU. 303-317. 580-587. prof. pp. prof. dr. Păcatul SFÂNTUL VASILE cel MARE. prof. LII (20 00). 105-110. 1-2. Marin. prof. VORNICESC U. nr. Raportul dintre vir tute şi păcat după doctrina morală a Didahiei. prof. 332. 530-543. 513-525. PAPUC. nr. 99-106. pr. XXXVII (1985). Virtutea iubir ii în teologia Sfântului Maxim Mărturisitorul. 190-203. Victoria. Legătura între Euhari stie şi iubirea creştină. nr. 9-10.. nr. 1-2. pp. XXXII (1980). dr. pp. XLII (1990). pr. 7-8. PIETREANU. 199-215.. 710. VIII (1956). pr. 5-6. magistr. IDEM. Desp re invidie (traducere). ierom. 3-4. nr. Familia BRANIŞTE. D. Omilia despre lăcomie (traducere). 82-89. Trândăvia ufia în concepţia moralei creştine. XX VI (1984). Teodor. nr. 609-615. Teama şi iubirea de Dumnezeu. 555568. Iorgu. PAVEL.14. IACOBES CU. 5-6. pp. pp. VII (1955). Constantin. C. 1-2. Filantropia creştină în trecut şi astăzi.. magistr. TODORAN. V (1953). nr. magistr. pr. Virtutea smereniei şi importanţa ei în căutarea unităţii creştine. C. prof. Ioan. Mihai. Raportul dintre virtute şi păcat după doctrina morală a Didahiei. 471481. XXVII (1975). STĂNILOAE. pr. pr. 469-488. nr. pp. 5-6. pr. nr.. XLVIII ( 6). 407-411. pr. patimă dăunătoare vieţii individuale şi obşteşti. 365-388. Nestor. 1-2. magistr. 940. pp. V (1934-1936). 9-10. pp. nr. drd. 139-154. Nicolae. nr. Sorin. 4. ROVENŢA. Haralambie. nr. Er os şi Agape. asist. nr. pp. Patimile omeneşti -piedică în calea mântuirii.13. nr. pp. pp. VASLES CU. Paradoxul mincinosului şi ambiguitatea minciunii. 3-4. pp. C. Virtute şi păcat în concepţia Sf. XIV (1962). pp. V (1934-1936). confirmată de importante cercetări ştiinţifice. Valoarea educa tivă neîntrecută a iubirii creştine. 330-348. X (1958). 9-10. Mânia şi fenomenologia ei în literatura patristică. drd. pr. nr. CHI LEA. 107-122. nr. VIII (1956). Privire compartivă între Eros şi Agape. Păcatul şi eliberarea după Noul Testament. X (1958). Concepţia Sfântului Ioan dură de A ur despre familie. pp. 1-2. Conc epţia Fericitului Augustin despre păcat şi har. Dragostea faţă de om. nr. Apostol Pavel.. pp. . 5-6. Familia . 51-72. PIETREANU. pp. pp. nr. nr. 673-693. IX (1957). pp. 2. drd. IDEM. XXVI ( 1974). Iu birea creştină. IVAN. Ilie. nr. Isidor. Virtute şi păcat în concepţia Sf Apostol Pavel. nr. pp. 3-4. magistr. după scriitorii creştini din veacurile al doilea şi al treilea. pp. prof. Const. pp. nr. pp. 673-693. magistr.. 600-609. Lăcomia. 2. 90-98. M IHĂLŢAN. pp.

18. CHIALDA. dr. pr. I. STĂNILOAE. pr. IV (1952). pp. COLLINADER. nr. poruncă dumnezeiască. 669-690. Originile gândirii monastice: Evagrie şi Macarie (traducere). pp. 613-616. lect. XLIV . 3-4. TODORA N. Locul şi importanţa monahism ului în viaţa Bisericii după Sfântul Teodor Studitul. Isidor. Dumitru. Nicolae. 24-37. Munca man uală a monahilor după tratatul "De opere mona-chorum" al Fericitului Augustin. 78. 176-204. 3-4 . NEGOIŢĂ. (1949). 173-190.taină a dăruirii şi a desăvârşirii personale. 9-10. pp. RADU. 103-118.R. 2. 3-4. nr. CRĂCIUNAŞ. XLVII (1995). VIII (1956). pp. Ioasaf. nr. Principiu l loialităţii faţă de stat la apologeţii creştini. 2. POPA. pp. diac. nr. Sorin. pr. 1-2. Tilo. nr. Grigorie. nr. 5-6. pp. John. Norme de or ganizare a monahismului în novelele 5 şi 133 ale împăratului Justinian. pp. arhim. 155-159. 217-222. IDEM. pp. IV (1952). ierod. Munca COSMA. MOISESCU. pp. 371-393. nr. Temeiuri dogmatice şi duhovniceşti pentru viaţa monahală de obşte. pp. nr. nr. pr. 210-220. pp. nr. asist. 3-4. prof. pp. 2. Mihail. Civilizaţie FECIORU. familia şi morala creştină. pp. 3-4. nr.. nr. Constan tin. V (195 3). Bioetica. 5-6. prof. MLADIN. VIII (1956). nr. protos. pr. 7-8. 7-8.19.16. 2. pp. Dumitru. XLV (199 3). Te meiuri patristice pentru viaţa de obşte. VAS ILESCU. . V (19 53). Progres. 1-2. XXXVIII (1986). Costică A. XV (1963). M. pr. pp. prof. 52-64. pp. asist. 4 -6. XLII (1990). I (1949). prof. drd. Problema naţională şi rezolvarea ei de mocratică în R. nr. 9-10.17. dr. Dumitru. dr. nr. GALERIU. Învăţătura creştină despre mu că. diac. 51-75. pp. Emilian. magistr. 516-530. pr . Statul POPA. Vasile. 3-4. RADU. Viaţa monahală şi rolul social al celor dintâi mănăstiri creştine. IV ( 1952). 910. nr. XXXVI (1984). pp. 495-512. pp. Ioan G. XXXIV (1982). XXVII (1975). pr of. poruncă dumnezeiască. XV (1963). 2. nr. XXXIV (1982). LI (1999). magistr. Nicolae. 12. Monahismul BĂBUŞ. 3-4. POPA. 533-548. Problema muncii în creştinism. Calea asceţilor (traducere).. Creştinismul şi tehnica. nr. nr. pr. Dumitru. 1-2. 98-111. 130-139. Munca creatoare. nr. Creştinism şi patriotism. nr. 20-2â! PĂTRULESCU. Ilie. 7-8. Demnitatea muncii la Sfântul Ioan Gură de Aur. VIII (1956). STOLERU.. XXVI (1974). prof. dr. pp. Constantin. 5-14. Supunerea faţă de stăpânire. 352-365 . pr. Importanţa şi sensul desăvârşirii în monahism. Grigorie. 422-436. pp. 142-156. "Vrednic este lucrător ul de plata sa . prof. pp. nr. 2. 9-10. V (1953). pp. 489-499. nr. pp. COMAN. STĂNILOAE. 2. PAVEL. Căsătoria . nr. Biserica Ortodoxă sprijină st rădaniile credincioşilor pentru o viaţă mai bună. Munca. Îndrumătorul duhovnices c şi ucenicul după Sfinţii Părinţi. drd. Patriotismul *** Iubirea de patrie. pr. prof. Atitudinea Bisericii Ortodoxe faţă de progresul cultura l. D. Viaţa morală a soţilor în cadrul unirii conjug ale. pp. nr. 3-4. MEYENDORFF. 81-108. nr. drd. nr. prof. 309 -313. nr. pp. ierod.RĂDUCĂ. prof.. diac. XXX IV (1982). pr. pr. 211-225.. VOICESCU. VII (1955). Ioasaf. pp. 78. diac. magistr.P. 622-640. pp.15.. 41-76. 1-2. 5-6. drd. XXXII (1980). coordonată a existenţei u mane. IV (1952). Munca în comun şi morala creştină. însuşire a chipului divin în noi. Gh. Irineu.

3-21. 453-478. 3-4. 157-161. 9-10. 9-10. BÂLĂ. 652-663. Lucrarea socială a Bisericii. Justin. nr.. 7-8. Condiţiile morale ale păcii în c oncepţia creştină. 9-1 0. Marin M. Ideea de pace şi dreptate în scrierile P. Biserica Ortodoxă şi Patriotismul. pp. 104-130. nr. nr. pp. Liviu. Orest. dr. îndemnuri şi păvăţuiri pentru pace în Sfânta Scri tură. 5 52-562. drd. 3-23. 658-663. . Critic a războiului şi apărarea păcii la Fericitul Augustin. LI (1999). XXII (1970). 447-453. 1-2. diac. Adrian. P aul. 1-2. nr. IV (1 952). p p. PASCHIA. Paul. IDEM. Poziţia Bisericii Ortodoxe Române faţă de lupta pentru pace. pr. pr. prof. magistr. pp. 40-47. pp. nr. solia păcii şi înfrăţirii. 2. REZUŞ. 9-10. nr. pp. pp. XLII (1990). VII (1955). 4. nr. 7-8. Patriarh Justinian. nr. DURĂ. pp. prof. 67-76. Biserica şi naţionalitatea în Orientul ortodox (bizantin) în secolele IVXV. 3-7. 145-154. prof. BĂDU LESCU. pp. 3 -4. magistr. "Slavă lui Dumnezeu şi pe pământ pace ". pp. V (1953). MOISESCU. pr. 3. ALEXE. pp. Gh. pr. la existenţă al popoarelor. drd. 526-553. Pacea . dr. prof. 5-6. nr. 5-6. 104-118. XXXV (1983). STREZA. Şt efan. pp. "Mărturisirile" Fericitului Augustin şi actualitatea problemati cii lor pentru tinerii zilelor noastre. Euge n. nr. 72-91.aspiraţia legitimă a conte mporaneităţii. Pace şi Pr ietenie. Mihai. VLADUCEANU. pp. pr. V (1953). prof. Biserica Ortod oxă Română în lupta pentru apărarea păcii. Biserică Ortodoxă. Năzuinţe de pace în credinţele şi practicile greco-romane.POPESCU. prof. pp. 7-8. nr.. 1-2. C. Pacifismul consecvent al Bisericilor. XXXV (1983). V (1953). XXXIX (19 87). 648-658. 663-673. IDEM. XLIV (1992).21. asist.S. ALEXE. Î. drd. Drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului după învăţătura nortodoxă. Valoarea moral-socială a cărţii Psalmilor. IV (1952). XXVIII (1976). pp. 7-8. 247-268. 621. pp. 7-8. 577-586. Pacea. 1-2. Slavă lui Dumnezeu şi pe pământ pace. Solidaritatea umană după Sfânta Scriptură. magistr. 9-10. POPESCU. nr. magis tr. nr. drd. Biserica şi societatea APOSTU . dr. nr. pp. 24 1-250. nr.20. asist. VASILESCU. nr. nr. NEAGA. Emilian. VII (1955). MORARU. N. 8-14. pp. Pacea creştină după imnografia ortodoxă. Porunci. 1-3. Temeiurile lucrării B isericii pentru apărarea păcii. pp. 118-131. Dreptul la pace. 382399. Pacea. NICOLAE . nr. obiectiv a l misiunii Bisericii Ortodoxe în lume. pr. nr. XII (1960). nr. pp. Pacea şi Răzb oiul *** Militarismul şi Pacea. Victor. nr. nr. dr. Elogiul prieteniei şi păcii la Sfinţii Părinţi Capa docieni. 627-639. pp. IDEM. pp. Constantin. prof. XXXV (1983). pr. 3-4. 9-10. XII (1960). Pacea . I (1949). XIV (1962). IV (1952). 56. pr.. Petre. BUZOIANU. diac. Religia în slujba pucii. 5-6. BOGDAPRO STE. F. pp. Banatului. George. 113-199. V (1953). XXXVIII (1986)... nr. 1-2.P. pp. pp. pp. pr. XLVI (1994). 554-576. nr. Nicolae V. VI (1954). pr. PAVEL. nr. pp. XXXV (1983). Sclavia în lumea greco-romană. prof.. XXXV (1983). BÎLĂ. 3-4. nr. V (1953). VII (1957). 2. Gh. 1-2. nr. Mitr. 317-329. Emilian. bunul cel m ai de preţ al tuturor oamenilor şi popoarelor. 3-4. BRÂNZEA. BRANIŞTE. GALER1U. dr. nr. factor esenţial al realizării păcii între oamen XXXV (1983). IDEM. Dan. Const. 623-644. pp. pp. Orest.act de dreptate şi slujire. prof. BUCEVSCHI. pp. Gheorghe. nr. pr.

pp. I oan. Constantin. 3-24. pp. DUŢU. 3-4.. CHIALDA. diac. M. drd. Lupta Sfinţilor Părinţi împotriva sclaviei. 1-4. XXXVI (J985). FECIORU. 7-8. 1-2. prof. Const. ierom. protos. Nestor.22. 5-6. pp.. V (1953). nr. VIII (1952). Sofron. nr. Adrian. pp. diac. . pr. V. magistr. pp. Idei morale şi sociale în comentari ul la Psalmi al Sf. Viorel. 3-4. 222-233. XXIX. pp. vol. dr. Cezar. pr . magistr. 590-604. prof. pr. 5-6. 463-474. 276-290. IONIŢĂ. nr. Atitudinea Sfinţilor Trei Ierarhi faţă de soc ietatea vremii lor. XXXI 1979). VI (1937). nr. pr. XXXII (1980). 99-108. pp. nr. pp. Viaţa morală a preotului BORDAŞIU. Orest. 8-18. pp. 231-238. I -2. Şerban. Idei moral-so ciale în epistolele Sfântului Apostol Pavel. XXX (1978). nr. nr. nr. nr. nr. pp. PRELIPCEANU. Rolul social şi misionar al Bisericii Ortodox e Române (1949). nr. nr. drd. pr. XX XV (1983). Probleme dogmatice şi sociale în Evanghelia după Ioan. Aspecte sociale în predica Sfântului Vasile cel Mare. Viaţa morală a preotului. Irineu. Atitud inea Sfinţilor Trei Ierarhi faţă de problemele morale ale vremii lor. IDEM. IONESCU. 9-10. pr. 61-72. VASILIU. arhim. pp. p p. drd. pp. Învăţătura creştină despre bunurile economice. IDEM. IX (1957). VII (1 955). Îndatoriri sociale du pă Noul Testament. 1-2 . VORNICESCU. Petre. drd. 34. pp. Marin. Actualitatea învăţăturilor moral-sociale di n cartea lui Isus Sirah. I.. 5-12. NICOLAESCU. 9-10. 2. 1-2. pr. 582-599. 7-8. VIII (1956). pp. XXIX (1977). VI (1954). 210-224. 1-2. X (1958). nr. 1-2. l. Idei moral-sociale în scrierile profeţilor mari ai Vechiului Testament. nr. Învăţături morale şi sociale în opera şi activitatea Sfântulu asile cel Mare. N. 324-337. nr. 347-356. Temei urile biblice şi patristice pentru folosirea în comun de către oameni a mijloacelor de trai. Îndatoriri moral-sociale după Deca log. RĂMUREANU. III (1951). 7-8. Datoriile morale ale preotului. V (1953). pp. 284-304. 3-4. prof. VII (1955). pr. Învăţături moral-sociale în cartea "Proverbele l ui Solomon". XXV (1973). Combaterea nedre ptăţilor sociale în cuvântările Episcopului Asterie al Amasiei. pr. nr. pr. IDEM. PAVEL. drd. IDEM. nr. pp. V (1953). 603-621.. pp. prof. pp. X (1958). Creştinismul şi b unurile materiale după Sfinţii Părinţi. prof. nr. necesare activităţii preoţilor în vremea noastră. PETRESCU. dr. 3-4. Principii misionare şi sociale în Epistolele Sfântului Apostol Pavel. Rolul Bisericii în societate după Sfinţii Trei Ierarhi. III (1951). 167-179. 3-4. 2. lect. Vasile cel Mare. piedică în calea mântuirii. pp. GEORGESCU. VI (1954). VII (1955). VLAD. asist. Mihai. nr. pr. REZUŞ. M. 3-4. pp. 3-4. DIACONU. magistr. 1-2. nr. prof. nr.. 103-110. nr. pp. 155-175. pp. 1-2. prof. 355 -367. Idei moral-sociale în epistolele pauline. 158-1 73. XLI (1989). At itudinea Bisericii Ortodoxe faţă de problemele sociale. nr. VI (1954). Macedon.diac. Idei misio nare şi sociale înnoitoare la Sfinţii Trei Ierarhi. I (1949). pp. 9-10. condiţie esenţială în propovăduire. 454 -462. 69-82. Nedreptatea socială.BUCEVSCHI. drd. pp. pp. magistr. 7-8. Vladimir. Nicolae. lect. nr. pp. pp. XXXVI (1984). lect. STAM ATE. 5-6. nr. IDEM. Bisericile creştine şi noua ordine economică şi politică internaţională. Creştinismul şi problemele social-ecanomice. p p. SUPARSCHI. PIETREANU. 501-513. Ioan G. IDEM. nr. C. 165-187. pr. Principii de morală socială în epistolele soborniceşti. Dumitru. 123134. 100-107. pr of. 50-65. nr. POP. nr. 223-240. COMAN.

pr. 3-4. XLVI (1994). 1-2. III (1951). 125-153. BUTNARIU. pp. I. nr. III (1932). Ioan. 689-704. VIII (1956). 15-47. Religia Slavilor. 1-2. prof. pr. nr.23. pp. Mitul ca reprezentare a divinităţi. POP . pr. 84-99 . 131-143. pp. ISPIR . pp. nr. 9-10. ar. 5. 1-2. Teodor. Generalităţi ACHIMESCU. pp. TOFANĂ. XI (1959). iero d. II (1931). Grigorie T. îndrumător al vieţii preoţeşti. pr. pr. Cunoaşter ea aprofundată a Sfintelor Scripturi. pp.. 182-196. 1 -2. 523-531 . Sfântul Apostol Pavel despre personali tatea religios-morală a păstorului de suflete. 3-4. MOISIU. Încercare de răspuns critic din perspectiva misticii isihaste. .lucrare cerească . VII (1955). nr. pp. drd. pr. pp. nr.. Sfinţenia şi răspunderile preoţiei. nr. pp. pp.. magistr. 3-4 . drd. Naşterea Domn ului şi concepţia teosofică despre reîncarnare. Câteva probleme de Istoria religiilor. Teologie Fun damentală şi Istoria Religiilor. 5-6. XXXIV (1982). Res pectarea bunurilor aproapelui după învăţătura Vechiului Testament. XLII (1990). N. Dumitru. XXI (1969). 2. pp. 2. I (1929). 3-4. Viorel. CHIŢESCU. prof. diac. ierod. 99-146. nr. 22-34. dr.. Datorii faţă de aproapele după Legea magică. NEGOIŢĂ. Gh. pp. Petru. 1-2. 3. 699-715. drd. nr. LIII (2001). La considération du prochain selon le Décalogue. Principii şi rânduieli morale privitoare la cler în canoanele Sinoad elor Ecumenice. XLIII (1991). 7-8. 50-67. 7-10. Spicuiri după izvoare ruseşti. 3-4. 109-116. prof. POPESCU. 547-567. pp. 43-54. Catedra de Teologie Dogmatică. asist. Irineu. nr. pr. GHEORGHE. pr. nr. VI (1954). XI (1959). pp. C. pr. 1-2. Marea şi Iordanul (traducere). Experienţa religioasă în Vechiul Testament ( traducere). 9-10. 2. 97-112. XI (1959). nr. nr. ALEXE.24. lect. Religia canaanită. 2639. nr. IDEM. pp. nr. nr. GABRIEL. 3-4. Teoria reîncarnării şi eshatologia creştină. pp.sfaturi şi îndemnuri. 202-215. IV (1952). Nicolae. 197-216. pp. pp. nr. Alexandru . 9-10. IV (1952). XXVII (1975). Religia şi cultura africană. XLVI (1994). pp. mag istr. magistr. Ioan. V. Creştinismul şi drepturile fundamentale ale omului. 19-55. 128-139. II (1950). 3-4. magistr. 180-193. Yoga. Nicolae şi RADU. nr. 3-4. nr. Preoţia . pr. drd. prof. IV (1952). CALOIANU. pp. Atitudinea creştinului faţă de reîncarnare. prof. I (1930). 242-255. pp. dr. ISTORIA ŞI FILOZOFIA RELIGIILOR 3. dr. pp. nr. nr. nr. Gh. 2. VII (1955). nr. Gh. 439-457. Responsabilita tea morală. IDEM. magistr. IDEM. GLĂJAR. dr. 3. pp. 499-513. VIII (1956). 525-556. I deea de Dumnezeu în Congo. IDEM. Dumitru. 1-3. pp. 3446. ZĂGREAN. Stelian. 98-110. A. Jarpălău.GROSU. 157 -174. REZUŞ. nr. XXXVIII (1986). SOARE. Sfântul Grigorie cel Mare. nr. pp. IDEM. pp. îndatorire de căpetenie a preotului zilelor noas tre. Pavel. MARCU. pp. Ideea de sacrificiu în religiile monoteiste. X (1958). XXII (1970). IDEM. Dan..1. pr. G. nr. Responsabilitatea morală CRĂCIUNAŞ. voi. ARSENIEV . XXXIII (1981). prof. Ideea de Dumnezeu în Ug anda. pp. Aproapele BOGDAPROSTE.. pr. 9-10. Teologi ortodocşi români faţă de religiile necreştine. MIR ON. Responsabili tatea creştină după Epistolele Sfântului Apostol Pavel. or. Vasile. 134-141. 9-10. Ideea de Dumnezeu în Ţara Masailor. Pra ctici magice şi combaterea lor. pp. pr. drd.

MITRU. Năzuinţe de pace oglindite în credinţele şi practicile greco-romane. Cultul şarpelui la Tomis.4. Istoria religiilor în preocupările pro fesorului Dr. Cultele religioase din Tomis. 85-109. Divinaţia. p p. magistr. Mithraismul în Dacia. pp. Rel igia solară a împăratului Iulian Apostatul. prof. Sibilele in viaţa religioasă a greco-romanilor. 5-6. nr. pp. XXIII (1971). drd. pp. drd. nr. nr. Ion. Elemente ale religiei geto-dacilor favorabi le procesului de creştinarea strămoşilor. 576-588. 7-8. XXIII (1971). XXXIII (1981). Zevin. VIII (1956). 321-335. XVIII (1966). drd. pp. XXIII (1971). IDEM. 1 -2. pp. Nicolae. IDEM. 6. nr. IDEM. nr. 3-30. nr. XII (1960). nr. nr. Istoria Religiilor ca ştiinţă. URSACHE. 7-8. Dan Ilie. pp. 7-8. falsa prezicere a viitorului. 248-261. Gheorghe. 131-146. 7-8. IDEM. Mihail. Importanţa deeoperirilor arheologice din Uniunea Sovietică pentru studiul istoriei religioase . nr. VII (1955). NEAGOE. Religia romanilor antici BÎLĂ. nr. XXIII (1971). 1-2. 561-571. Ioan. . IDEM. loan Mihălcescu. pp. XV (1963). 123-135.. 9-10. magistr. 114122. 9-1 0. XXIII (19 71). 7-8. IDEM. II (1950). drd. 261-274. nr. nr. Mihail. 140-148. IDEM. XII (1960). RUSU. Ma xim. nr. Alexandru. IDEM. 552-580. VASILESCU. 3. pp. pp. nr. Ideea de purificare în religiile de mistere greco-romane şi în creştinism. XXVIII (1976). Re ligia grecilor antici BÎLĂ. pp. Paul. Religia Slavilor.3. 7-10. drd. Importante descoperiri arheologice în Eg ipt. pp. pr. Religia g eto-dacilor CIOBOTEA. I (1949). 3. Contribuţii ale cercetăt orilor români în studiul cultelor greco-romane de pe teritoriul patriei noastre. 1-2. XXXIX (1987). Ideeii de purificare în religiile de mistere greco-romane şi în creştinism. 3. prof.2. 427-456. POPESCU. Ortodoxia şi celelalte religii. XVIII (1966). pp. pp. I. XXIII (1971). 9-10. în literatura şi ic onografia creştină. nr. prof. nr. XXVI (1974). IDEM. 1-2. XXI V (1972). VI (1954). XXIII (1971). 3-4. pp. 3-4. nr. 536-541. pr. Alexandru I. 546-561. nr. RĂDUNĂ. pp. 1 -2. 546-561. Ideea de progres în diferite religii. XVIII (1966). Divinităţile adorate în Oltenia în timpul stăpânirii romane. Emilian. O practică străveche traco-geto-dacă în ritualul funerar la români. Nicolae. 672-678. magistr. drd. 554-577. 611-623. IDEM. XXX (1978). 7-8. nr. Aspecte ale continuităţii religiei geto-dacilor în Dacia romană. nr. 5-6. pp. nr. pp. nr. pp. pp. pp. pp. nr. RĂMUREANU. nr. IDEM. IDEM. XI (1959). La religion des Thraces sud-danubiens. pp. Religiile vechilor popoare carpato-danubiene în opera lui Vasile Pârvan. Cultul imperial în Dacia Romană în secolele al II-le a şi al III-lea. 3 -4. diac. 3-4. nr. drd. XLII (1990). dr.. Theos Megas Derzelas şi cultul său sincretist. drd. XX (1969). nr. în literatura şi iconografia creştină. NICOLAE. pp.. 226-264. pp. 1-2. 520-528. 66-78. XX (1 968). 7-8. magistr. 1-16. 3 -4. XV (1963) . diac. IDEM. Gheorghe I. STAN. pp. pp.STAN. pp. 318-337. Studiul Istoriei religiilor în Români a. pr. 552-580. MLTRU. pp. Probleme ale creştinismului african. 248-261. 7-8. POPESCU. 400-412. 450470. 7-8. 5-6. Dumitru. Paul. 5-6. nr. pp. nr. IONESC U. nr. III (1951). 99-103. Năzuinţe de pace oglindite în credinţele şi practi ile greco-romane. Cultele orientale din Dacia superioară în lumina descoperirilor arheologice. 1-2. 38-61. nr. Sibilele în viaţa religioasă a greco-romanilor.

lect. Hinduismul HIDIAN. II. în islamism şi creştinism. 7-8. Situaţi a femeii în islamism şi creştinism. Creştinismul nu este învăţătură secretă şi m că. Les formes et le symbolisme des crois préchrétiennes. 436-446. Alex. pp. Sărbătorile postexilice ale evreilor. 5-6. nr. magistr. prof. . 203-226. nr. nr. Nicolae. pp. 225-252. 225-252. 389-400. pp. E milian. Experienţa religioasă în Vechi ul Testament (traducere). pp. Matei. Mihail. VII I (1956). 3-4. magistr. Câteva probleme de Istoria religiilor. Religiile Indici: 3 . nr. 3-4. Tendinţe reformiste şi ecumeniste în B udismul actual. pp. 3-4. 5 2-584.. DAN. Creştinismul românesc a fost de la început Orto dox. nr. 5-6. 910. nr.Bud ismul. 663-676. nr. diac. XXXVII (1985). VIZITIU. 365-373. 50-67. nr. pp. prof. RUS. 3. nr. LII (2000). Ştefan. nr. .. XXI (1969). ROMAN. 5-8. Budismul de nord (Mahayana) şi răspândirea lui. Moksa şt theosis . pr. VASILESCU. 9-10. pp. Iudaismul ABRUDAN. Constantin. PÂSLARU. LUPŞA. 3. 343-364. nr. prof. pp. 814-837. prof. 3. drd. IDEM. Dumitru. pp. nr. drd. 436-450. XII (1960). nr. pr. VASILESCU. nr. 277-296. Marile religii necreştine actuale. 244261.6. 9-10. 248-261. XLIII (1991). nr. Mântu irea ca unire finală şi eternă a fiinţei în absolut. Sărbătoarea corturilor şi interpretarea ei în creştinism.denumire a esenienilor în Noul Testament. Hinduism ul. nr. 222-231. XXV (1973). Esenienii şi Biserica primară. VASILESCU. diac. 9-10. 9-10. XII (1970). pr. Bhakti şi Agape. Marile religii necreştine actuale. XXVI (1974).7. Dumitru. 691-699. 9-10. XLII (1990). Aug. 5-6. 4. diac. pp. prof. Titi.. pp. IDEM. 42 0-436. Alex. I (1949). magistr.1. XIV (1962). 5-6. 9-10.8. 551-541. Ideea de purificare în religiile de mistere greco-romane şi în creştinism. 103-120. 3-4. IX (1957). nr.3. pr. 1 (1949). Const. Religia Iranului ant ic. IDEM. SOARE. X (1958). Emil. POPESCU. lect. 3-4. ARSENIEV. POPESCU. X (1958). diac. GHEORGHE. pp.. Un Iov babilonean? Ceva di n teodiceea akkadiană. pp. nr. Teodor M. dr. nr. magis tr. IX (1957). Emilian.. Ioan. XXXIII (1981). pr. Creştinismul BIDIAN. 3-4. Aurelian. jir. Remus.6. 3-4. XII (1960). BASARAB. DINCĂ. Religia Iranului Antic VASILESCU. pp. NEGOIŢĂ. nr. XXIII (1971). XXVI (1974). pp. magistr.5. 3-4. Mir cea. 175-201. 648-663. pp. 5-6. nr. Emilian. pp. Sistemul castel or din India. pp. 119-144. 7-8. XXIX (1977). pp. XVI (1964).6. 3. pp. nr. 707-717. I (1949). drd. pp. prof. Emilian. "Irodieni" . Ath. DANIEI. Toader. 9-10. 489502. XXV (1973). 5-6. PULPEA. pp. pp. drd. nr. Iudaism şi elenism în epistolele Sfân tului Pavel. Aug. magistr. pp. magistr. Starea actuală a Budismului. pp.concepţia hindusă despre desăvârşire şi înv ină despre îndumnezeire. 528-547. XIV (1962). n 3-4. Constantin. nr. Iisus Hristos în gândirea indiană. 649-661. nr.2. Bhakti şi Agupe. pp. Ide ea de ahimşa în cugetarea religioasă indiană şi iubirea creştină. pp. Configuraţia actuală a creştinismului. Johann Wolfgang Goethe d espre religie şi creştinism. Budismul MARINESCU. XXVI (1974).

pr. Sensul uman al filozofiei kantiene. IONESCU. 61-89. pp. Biblia în sistemul filozofic hegelian. Ştiinţificii şi teologia. pp. VASILESCU. XXII (1970). STAN. ar. 2.. 19 3-215. Ideea de transcendenţă în teologia dia lectică protestantă. nr. IDEM. Matei. pp. TODORAN. MUNTEANU. pp. pp. 1 -2. LII (2000). II (1950). Natu ră şi peisaj la Sfântul Vasile cel Mare şi Fericitul Augustin. 153-165. Pr emisele unei filozofii creştine la Clement Alexandrinul. Isidor. 4. pp. Curente înnoitoare în islamismul contemporan. prof. XLII (1990). prof. 555-566. Ţuţea. pr. 100-105. Situaţia femeii în islamism şi creştinism. 311. Mântuirea ca unire finală şi eternă a fiinţei în absolut. 120-142. pp. VIII (1956). Biseri ca Ortodoxă Română şi Islamismul. Un reprezentant de seamă al gândirii creştine: Viadimi r Soloviev. nr. FONTA. IONESCU. IDEM. 20-41. 3-4. XLII (1990). Johann Wolfgung Goethe despre religie şi creştinism. nr. N. 3-4. 9-10. Aug. pp. Tendinţe moderniste în islamismul contemporan. pp. Ioan. 150-164. Ioan. Generalităţi DAV1D. MITRU. nr. pp. IDEM. nr. nr.. islamist transilvănean în secolul al XV-lea. Alexandru I.. Combaterea falselor revelaţii. IX (1957). LIII (2001). XIV (1962). RITTER. XV (1963). Constantin C. SOARE. Petru. V (1934-1936). drd. IDEM. drd. Holul disciplinei îndrumări Misionare şi Ecumenism în pastoraţia vremii no astre. IDEM. Şerban. 3-6. nr 3-4. Axiomatica u nei "filozofii creştine". FILOZOFIE CREŞTINA BALCA. drd. n r. pp. 3. pp. nr. prof. nr. Radu. MISIOLOGIE ŞI ECUMENISM 5. 178-189. nr. XLIII (1991). 1. STAN. magist r. 5-6. Eliminarea tuturor formelo r de intoleranţă şi de discriminare religioasă ca urinare a convingerilor religioase. XLII (1990). PÎSLARU. nr. Alexandru L. Existenţa lui Dumnezeu la Kierkegaard şi Hegel în perspectiva învăţăturii ortodoxe. pp. pp.9. 277-29 6. 627-652. Dumitru. Despre natura credinţei (traducere). pp. nr. Marile religii creştine actuale. nr. nr. Concepţia despre lume şi viaţa în teologia Fericitului Augustin. Fazekaş. IDEM. pp. prof. 222-231. Alex. 260-270. pr. XXV (1973). Creştinismul şi filosofia antică în gân direa Fericitului Augustin (I). 5-6. Teologie şi f ilozofie. 82-101. pp. HIDIAN. Nico lae. pp. 4-5. 103-105. X II (1960). nr. Iu birea. drd. XLV (1993). nr. nr. 1-2. 194-210. Nikolai. X (1958). V (1934-1936). pp. MLADIN. XLVI (1994). dr. pp. 34. 13-30. diac. . 101-103. nr. nr. dr. pp. pp. nr. PREDA. 3. 3-4. 910. pp. C. Starea actuală a Islamului. 101-103. 39-60. Ilie. diac. 9-10. pp. 1-3. XLII (1990). 3-60. IDEM. nr. 3-4. nr. 3-4. 3. 3-4. magistr. Islamismul DAN.3.. pr. XXVI (1974). 73-79. pp. 234-2 49. diac. pr. 1-2. XL III (1991). Funcţia epistemolog ică a iubirii. Toader. Relig ia mahomedană oglindită în opera lui Dimitrie Cantemir. XLII (1990). pp. 5. 3-4. Nicolae. IX (1957). BERDIAEV.. nr. nr. î islamism şi creştinism. dr. pp. 3-4. pr. 3-4. MIHĂLCESCU. XXII (1970). pr. 669697. nr. XLII (1990). ŞAN DOR. Preotul Gheorghe. pp. Islamismu l. 1. pp. 90-99. Emilian. pp. prof. 244262. XXXIII (1981). asist. 183-202. Filozofia religioasă a lui Nicolai Berdiaev. BUZESCU. 195-207. act de cunoaştere. prof. 4. 291-299. p rof. Nicolae. XLVI (1994). Nae. nr. VIII (1950). XXVI (1974). magislr. PAVEL. Adolf Martin.

304-325. ereziilo r şi sectelor. prezentare de A. prof. pr. drd. pp. pp. VIII (1956). 347-394. pp. Pr. nr. nr. nr. pr. liber pentru slujirea lumii. Const. Liviu. Gh. REZUŞ. nr. pace şibunăînţelegere între popoare. pp. prof. VASILESCU. pp. nr. FLOCA. 1-2. Religie. Sfintele Taine în Mărturisirea Ortodoxă a lui Pe tru Movilă. Formele şi cauzele falsului misticism. 7-8. SOARE. nr. STAN. 26-39. 334-3 50. pp. *** A 34-a Conferinţă teologică interconfesi onală din România. pr. 590-596. 102-12 6.POPESCU. prof. 717-753. dr. Vintilă. b ) VOICU. 56. Dumitru. Sfântul Duh în teologia interconfesională. nr. VIII (1956). arrhidiac.. 226-237. Emilian. 7-8. Teodor M. pr. Dan. magistr. nr. Soroace desminţite. II (1950). nr. Referate: KLEIN. pp. pp. nr. nr. prof. nr. referat pr incipal. pp. IDEM. 5-10. Particularităţi şi convergenţe între Mărturisirea O todoxă a lui Petru Movilă şi în Confessio Augustană privitor la Sfintele Taine. 3-4. POPESCU. o primejdie religioasă. VIII (1956). pr. XI (1959). Emilian. Generalităţi eu privire la fenomenul scetar BACONSKY. 5. Cristoph.4. refer at secundar. Lipsa de temeinicie a spiritismului. Spiritismul. Tainele în confesiunea August ană CORNIŢESCU.. 31 8-329. XVI (1964). 280-294. Superstiţiile şi c ombaterea lor. SAVIN. nr. mag istr. prof. nr. Glossolalia. Criteriologia falsel or teofanii. V (1953). pp. pp. diac. 1 -2. 3-6 . STAN. pp . Gh. Jivi. *** A 35-a Conferinţă teologică interconfesională din România. 7-10. 21 \-29 1. c) GALERIU. nr. Cluj-Napoca. Privire istorică asupra schismelor. prof. STĂNILOAE. Referate: a) PENTEK. Precizări şi reconsiderări în jurul problemei "Fraţii Domnului".. diac. Dumitru. 1979.5. Originea şi aspectele milenarismului din pun ct de vedere dogmatic în primele două veacuri creştine. 477-490. pp. ocultism. 1-2.2. 5-6. pp. 1-2. IV (1952). 5. 374-380.. 720-728. prof. răspândirea şi influenţa maniheismului. pr. superstiţie. pp. Ioan. Bogomilismul. Const. I (1949). Naşterea Domnului şi concepţia teosofică despre reîncarnare. magis tr. pp. Teozofia ALEXE. Teodor. nr. XVI (1964). C. 5-6. II (1950). 5-6. Criteriile revelaţiei divine şi co mbaterea falselor teofanii. Constantin. XXXII (1980). prof. II (1950). Dumitru. 1-2. XXXI (1979). Spiritismul BUTNARIU. Ecumenism *** A 33-a Conferinţă teologică interconfesională din România. nr. nr. nr. 7-8. O riginile. nr. diac. pr. Societăţi relig ioase în Biserica Veche. XXXIV (1982). 109-134. 5-6. doctrina. IDEM. drd. I (1949). XXXII (1980). morală şi socială. 454-470. LII (2000). v. Spiritualitate şi slujire. 7-8. dr.. 251-272. XL (1988). 28-29 mai 1980. *** Moţiunea şi Chemarea cultelor reli gioase din România pentru dezarmare. referat principal. spiritism şi teosofie. IDEM.. 7-8. Pretinsele origini orientale ale te ozoftei moderne. pp. I (1949). Superstiţiile şi obscurantismul mistic. 28-29 nov. 72-84. 345-364. Arp ad. Sibiu. magistr.3. prof. dr. Liviu. pp. Bucureşti. I (1949). 444-461. 5-10. referat secu ndar. 213-225. prof. VASILESCU. New Age: o pseudo-religie mondială. IDEM. magistr. 9-10. 250-261. VASILESCU. nr. . 5-6. prof. XIII (1961). IV (1952). 5-6. nr. Du mitru. Motive care determină pe unii creştin-ortodocşi să treacă la alte cu lte. pp. pr. VASILESCU. BĂDULESCU. 5. pp. Prin lucrarea Duhului Sfânt. pp. XV (1963). pp. 5. nr. Ioan Gh. prof. 3. prof. pp. arhid. pp. pr. 29-30 mai 1979. Petru. 3-4. 394-400.

M. nr. XXXVI (1984). îndatorire faţă de oa eni. M. dr. Aurel. prezentare de diac. Remus Rus. Nicol ae V. Nicolae. XXXIII (1981). Lumea. M. asist. 91-110. ** * A 44-a Conferinţă teologică interconfesională. XXXVII (1 ). pp. prof. prezentare de Şt. M. pp. prof. 258-282. prof. dr. Apărarea vieţii. dr.viaţa lumii. *** A 38-a con ferinţă teologică interconfesională. pp. ***A 49-a Conferinţă teologică interconfesională. loniţă. prof. diac. referat princ ipal. Ion. M. coreferat. Ministeriu" Pacea lumii şi dreptatea socială în preocupările celei de a VIa Adunări generale a C. 113-148. coreferat. P. pp. exandru I.E. asist. 5-6. pr. pr. b) ŞEBU. b) KLEIN. contribuţie la unitatea poporului român. 79106. XXXVIII (1986). d r. Ecumenismul local al c ultelor religioase din România.B. diac. prezentare de conf. *** A 43-a Conferinţă teologică intercon fesională. *** A 48-a Conferinţă teologică interconfesională. b) PITTERS. Referate: a) JIVI. pp. loniţă. dr. Cezar. Nicolae Necula. Bisericile protestante faţă de documentul "Botez. dr. A urel. prez entare de Al. referat secundar. 1600 de ani de la Sinodul II ec umenic. Hans. coreferat. Ioniţâ. prezentare de pr. Referate: a) DAVID.*** A 37-a Conferinţă teologică interconfesională (Sibiu. ***A 47-a Conferinţă teologică interconfesională. Iisus Hristos . pp. referat principal. dr. Contribuţia teologilor din România la promovarea ec umenismului contemporan. b) MOLDOVAN. Ecumeni smul practic local. IUHAZ. nr. Simbolul Niceo-constantinopolitan. Al. conf. c) VASILIU. dr. nr. Sibiu 24-25 noiembrie 1983. prezentare de pr. de la Vancouver. asist. Sebastian. Respon sabilitatea creştină în faţa noile pericole ce ameninţă viaţa pe planetă. coreferat. nr. pr. b) STAN. 115-12 1. Emilian.. 23-24 nov. 423444. Ioan Caraza şi lect. c) MARCU. 3-4. loniţă. nr. nr. locul de viaţă al omului. nr. Euharistie. Vasile. Receptarea convergenţelor în credinţă rezultate din dialogul ecumenic. Rolul Bisericii în pro cesul de întărire a credinţei. Ioniţă. 554-581. c) KLEIN. Remus Rus. prof. *** A 42-a Conferinţă teo logică interconfesională. Dură. prezentare de Al. Împăcarea şi înnoirea lumii în Hristos şi pacea pe pământ. 9-10. prezentare de asist. 7-10. Unitatea şi integritatea lumii create. Ministeriu". referat secundar. Al. XXXIV (1982). 754-760. Tamas. Referate: a) BRIA. referat principal . Valoarea ecumenică a Simbolului Niceoconstantinopolitan. dr. I. 1-2. prof. Istvan. c) CORN1ŢESCU. dr. 1981. prof. prof. lect. coreferat. referat principal. XXXVIII 86). Ioniţă. *** A 39-a Conferinţă teologică interconfesională. Referate: JIVI. Referate: a) GROSS. M. referat principal. nr. . Îndatoririle Biseri cii în faţa noilor pericole ce ameninţă pacea şi viaţa pe pământ. sinteză a învăţăturii dogmat ice a Bisericii. Gănceanu. 601-619. c) JUHASZ. pp. Ilie. XXXV II (1985). pp. Integritatea creaţiei. pp. coreferat. *** A 46-a Conferinţă teologică interconfesională. 7-8. *** A 45-a Conferinţă teologică interconfesională. prof. Michael. XXXV (1983). 1-2. t. *** A 40-a Conferinţ eologică interconfesională. Spiritualitate şi responsabilitate în viaţa creştină. nr. Referate: a) DURA. referat principal. nr. Referate: a) MIHOC. asist. pp. 94-103 şi 108-135. coreferat. dr. Împăcarea şi înnoirea lumii în Hristos şi pacea pe pământ. prezentare de Alexandru M. 1. Grigorie. prezentare de asist. Crist oph. XXXIX (1987). 10-11 iunie 1981). I. lect. dr. pr. dr. prezentare de Al. XXXV (1983). referat principal. Ioniţă. Hermann. 4. pr. pr. Bucureşti. conf.. Convergenţa în credinţă după documentul ecumenic "Bot Euharistie. prezentare d e Al.

pr. *** A 50-a Conferinţă teologică inter confesională. pr. Viorel. nr. 49 . nr. LIII (2001). cu prilejul împlinirii a 25 de ani de la prima Conferinţă te ologică interconfesională. 3470. Sinodul VI ecumenic şi însemnătatea lui pentru ecumenismul actual (teză de doctorat). XLVII (1995). Evaluarea rezultatelor şi perspectivelor acti vităţii ecumenice a cultelor. prof. pr.temei al ecumenisinului local din patria noastră. XXVII (1975). Contribuţii ale dialo gului teologic dintre romano-catolici şi luterani la ecumenismul creştin. Dialogul interreligios în teologia ortodoxă română. XXXIII (1981). prof. 3-6. XXXI (1979). Toleranţa religioasă şi buna vec inătate. pr. Vasile. Contri buţia culturii teologice româneşti (teză de doctorat). ACHIMESCU . 2. pr. Unitatea creştină în eforturile de apărare a vieţii şi păcii în lume. IDEM. XXXVI (1984). Aurel. Premise ale dialogului anglicano-ortodox: Aspectul Revelaţiei divine. nr. nr. pr. 4. dr. 5-8. Vioiel. XXXII (198 0). pr. prof. Nicolae. XLIII (1991). CITIRIGĂ. Nicolae. dr. protos. pp. pp. Ştefa n. DINCĂ. XXX (1978). 64-74. 1-2. Catedra de îndrumări Misionare şi Ecumenism. pp. conf. XXXI (1979). 423-439. BRIA. pp.. COMAN. pp. prof. pr. pp. XXVIII (1976). IDEM. nr. nr. XXX (1978). 81 -108. Educaţia teologică în contextul ecumenic şi pluralist. XXXIV (1982). creator de punţi între Răsărit şi Apus. Identitate şi ecumenism. pr. 1. BUCHIU. 3-6. Bisericile Europei şi "Uniunea Europeană". XX (1968). 357-485. RADU. Rolul Sfinţilor Părinţi în elaborarea ecumenismului creştin. 96106. Convieţuirea şi conlucrarea frăţească de veacuri dintre poporul rom ai naţionalităţile conlocuitoare . IDEM. pp. Contribuţii ortodoxe la teologia ecumenică de azi. pp. nr. prof. nr. pp. Poziţia Bisericii Ortodoxe în problem a dialogului şi a intercomuniunii în Biserica Rotnano-Catolică. p p. Contribuţii ale dialogului teologic dintre romanocatolici şi anglicani la ecumenismul creştin. Virtutea smereniei şi imp ortanţa ei în căutarea unităţii creştine. IDEM. XL (1988). 3-4. IDEM. 1-2. pp. pp. nr. DAVID. pp. pp. reconciliere creştină şi unitate europeană. 54-300. ENACHE. 238-249. pr. 76-89. pr. 9-10. 9-10. drd. 551-564. 4. CI OBOTEA. Dumitru. Ion. XXXVI (1984). 96109. referat principal. prof. "Fraţii Domnului" în lumina exegezei ortodoxe. nr. nr. pr. XXXVI (1984). IONIŢĂ. Preocupare ecumenică pentru formarea spirituală în învăţământul ologic. . 611-635. † MAXIMOS de Pittsburg h. nr. Atitudini mai noi ale Consiliului Ecumenic al Bisericii fată d e religiile necreştine. 511-536. XX X (1978). DURĂ. Titi. XXXV (1983). GALERIU. drd. n r. 7-8. prof. 9-10. Ioan-Vasile. nr. diac. 95-97. XXXIX (1987). ecumenism. pr. drd. XX XVII (1985). 1-4. DRĂGULIN. pp. Sacerdoţiul în teolog ia reformată contemporană şi învăţătura ortodoxă despre Preoţie. nr. Contribuţii ta istoria relaţiilor ecumenice româno-an glicane. Mitropolitul Petru Movilă. 7-8. Ioan G. COSMA. pp. pr. DRĂGUŞIN. Relaţiile Bise ricii Ortodoxe cu Bisericile Necalcedoniene în vederea pregătirii dialogului teologi c pentru unitatea creştină. nr. IDEM. 91-108. Eclesiologia tratatelor ar eopagitice şi importanţii ei pentru ecumenismul contemporan. XLI (1989). nr. pp. 3-4. 213-5 11.IONIŢĂ. nr. drd. 1. pp. nr. 5-10. dr. XXXIX (1987). nr. X V (1963). 56 8-570. pp. nr. pp. XXXIX (1987). 1-3. p p. Gheorghe. 5-6. ALEXE. 303-313. nr. Sorin. pp. prof. P etru. coordonate fundamentale ale spiritualităţii româneşti. 157-169. 3 -6. nr. Aspecte dogmatice ale unirii Bisericilor creştine (teză de doctorat). 1-2.Aspecte t eologice actuale. nr. LEB. 107-111. 102-117. ref erat principal. diac. XLIII (1991). Ortodoxia şi mişcarea ecumenică . nr. pp. asist. 357-367. nr. pp. XXXII (1980). XXXVI (1984). 7-10. Daniel. 5-6. 3. Valeriu. drd. prof. 5-6. 743-746. pp. Ştefan. 5-6. IDEM. 365-388. 482-493. pp. drd. 381-390. 5. drd. nr. JIVI. Mihai. dr. pp. nr. Responsabilitatea misionarii după Sfinţii Trei Ierarhi. Constantin.

115-128. RADU. 5. 5-10. Consi deraţii ortodoxe asupra documentului ecumenic "Botez. drd. nr. XXIII (1971). Nicolae. Ioan. Pe făgaşul vechilor re laţii româno-suedeze (traducere).. chip a l lui Dumnezeu şi drepturile omului (traducere). nr. nr . nr. Vasile. XLVI (1994). pr. 5-6. nr. THEODORU. pp. Secte moderne JURCAN. magistr. prof. 1-2. XXXI (1979). prof. prof. lect. pr. BRÂNZEA. pr. nr. 364-381. factor al ecumenismului. Comunitatea Conciliară -probl emă ecumenistă actuală. nr. Adrian. pp. STEREA. 5-6. Const. pr. De la drepturile omului la drepturile religioase. Euharistie. ZĂGREAN. 376-398. SAUCA. SKOLD. XVII (1965). IV (1952). dr. pp. pr. nr. Evanghel os D. nr. XXXV (1983). pr. drd. Biserica în viziune ortodoxă şi concepţiile sectare. 275-285. pr. drd.. 398408. Dumitru I. pp. 1-2. XXXVII (1985). 5-10. Drepturile omului BORDAŞIU. nr. RADU. 566-57 7. pp. nr.6. 114-123. 134-141. Omul. RUS. pp. Problema raportului dintre Biserica locală şi Biserica universa lă implicaţii ecumenice. Emil. XLIII (1991). 1-2. Estetica teologică a icoanelor şi importanţa lor ecumenică (traducere). Inumanitatea rasismului. pp. Ovidiu. Ioan. 4-6. 5-6. Drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului după învăţătu eştinortodoxă. Vechiu l Testament.. 3-4. p p. pr. pr of. pp. MARCU. POPESCU. prof. nr. nr. drd. lect. XLV (1993). TĂMAŞ. prof.. Temeiurile dogmatice ale unităţii creştine. Ministeriu" (Lim a . 3-6. D. pp. 457-482. 9-10. 9-10. pr. nr. VAS1LIU. prof. pr. Grigorie T. 1-3. dr. pp. POPESCU. pp. pp. REZUŞ. XV (1963). 7-8. pr. XXXVI (1984).MIHOC. POP. nr. nr. 400-4 17. Vasile. Problema unităţii creştine în lumina Epistole lor pauline. Unitatea creştinilor în eforturile de apărare a păcii şi vieţii în lume. 9-10. 9-10. nr. NICUL CEA. 5-6. 90-105. Creştinismul şi drepturile fundame ntale ale omului. 89-103. XXXVI (1984). nr. prof. Sensul şi importanţa ecumenismului practic: XXVI (1974). 647-717.. pp. 5-14. Schisma şi consecinţele ei pentru unitatea Bisericii. XXVIII (1976). drd. VASILESCU. dr . nr. 5. 724-737. Hans E. 3-22. nr. 113126. pr.. Bisericile în sprijinul eforturilor popoarelor pentru realizarea dreptăţii sociale şi pentru o nouă calitate a vieţii. lect. pp. 5-6. Cezar. p p. Mişcarea satanistă şi influenţa ei în societatea contemporană. pr. pp. dr. conf. D. pp. Scriptură.. Divinitatea în noile curente religioase. E Germania şi Biserica Ortodoxă Română. L (1998). 59-72.1982). NEAGA. L II (2000). drd. Nicolae. RĂDUCĂ. SAUCA. 367-391. Jürgen.. MOLTMANN. dr d. 5-10. XLVII (1995). prof. pp. Tache. lect. pp. pp. 527-542. XXXIV (1982). începerea şi perspectiva dialogului teologic dintre Biserica Orto doxă şi Biserica Romano-Catolică. pp. drd. Despre mormoni. 5-6. 632-63 8. XXXVI (1984). pp. prof. XXXVII (1985). nr. XLIX(I997). Privire de ansamblu aspra Conferinţelor teolo gice interconfesionale din România. XXX (1978). pr. 649-654. nr. 7-8. nr. dr. D. XXXI (1979). Re laţiile dintre Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Romano-Catolică. nr. Consi deraţii ortodoxe asupra mişcării harismatice actuale. 616-621. 3 -4. pp. drd. pr. 5-6. drd.7. Petru. Dumitru. pp. XXXIII (1981). D. 201-213. pp. Panteism şi monoteism. Pregătirea. TOFANĂ. Tradiţie şi Mărturisire în dialogul teologic dintre Biserica Evanghelică Luterană din R. nr. RADU. Stelian. 1-2. Mihai. . nr. 3-4. 113-119. Vasile. Ion. 152-172. XXIV (1972). XXXI (1979).

Biserica Episcopaliană din Statele Unite. drd. 78-94.VÂLCU. XXXV (1983). Vergil. nr. 1-2. pp. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->