STUDII ŞI ARTICOLE DE TEOLOGIE SISTEMATICĂ, ORDONATE TEMATIC, PUBLICATE ÎN REVISTA "STU DII TEOLOGICE", ÎNTRE ANII 1929-2001

Asist. Jean NEDELEA şi studenţii: Laurenţiu MITITEL U şi lonuţ PITEŞ 1. TEOLOGIE FUNDAMENTALĂ, DOGMATICĂ ŞI SIMBOLICĂ 1.1. Generalităţi 1.2. Orto şi Heterodoxie 1.3. Revelaţia şi căile ei de transmitere: 1.3.1 Revelaţia 1.3.2 Sfânta Scri ptură 1.3.3. Sfânta Tradiţie 1.3.4. Mărturisiri de credinţă 1.3.5. Sinoade 1.4. Dogmele 1.5. Despre Dumnezeu: 1.5.1. Sfânta Treime 1.5.2. Cunoaşterea lui Dumnezeu 1.5.3. Creato rul şi Proniatorul 1.6. Angelologia 1.7. Antropologia şi căderea în păcat 1.8 Hristologia (Dumnezeu Mântuitorul) 1.9. Pnevmatologia (Dumnezeu Sfinţitorul): 1.9.1. Har şi libert ate 1.9.2. Credinţa şi faptele bune 1.10. Mariologia 1.11. Aghiologia 1.12. Sfânta Cru ce 1.13. Sfintele icoane 1.14. Eclesiologia: 1.14.1 Generalităţi 1.14.2. Fiinţa Biseri cii 1.14.3. Însuşirile Bisericii 1.14.4. Membrii Bisericii 1.15. Sfintele Taine: 1.1 5.1. Generalităţi 1.15.2. Botez 1.15.3. Mirungere 1.15.4. Spovedanie 1.15.5. Euharis tie 1.15.6. Preoţie 1.15.7. Cununie 1.16. Ierurgiile 1.17. Soteriologia 1.18. Esha tologia 2. TEOLOGIE MORALĂ ŞI BIOETICA 2.1.Generalităţi 2.2. Legea morală 2.3. Binele şi răul 2.4. Omul - entitate morală 2.5. Desăvârşirea morală 2.6. Postul şi asceza 2.7. Rugăciunea 2. . Faptele bune

2.9. Lecturile biblice 2.10. Viaţa în concepţia creştină 2.11. Virtutea creştină 2.12. Păcatu .13. Patimi. Aspecte imorale 2.14. Familia 2.15. Munca 2.16. Monahismul 2.17. Pr ogres. Civilizaţie 2.18. Statul 2.19. Patriotismul 2.20. Pacea şi războiul 2.14. Famil ia 2.21. Biserica şi societatea 2.22. Viaţa morală a preotului 2.23. Responsabilitatea morală 2.24. Aproapele 3. ISTORIA ŞI FILOZOFIA RELIGIILOR 3.1. Generalităţi 3.2. Religi a grecilor antici 3.3. Religia romanilor antici 3.4. Religia geto-dacilor 3.5. R eligia Iranului Antic 3.6. Religiile Indiei: 3.6.1 Hinduismul 3.6.2 Budismul 3.7 . Iudaismul 3.8. Creştinismul 3.9. Islamismul 4. FILOZOFIE CREŞTINĂ 5. MISIOLOGIE ŞI ECU MENISM 5.1. Generalităţi 5.2. Generalităţi cu privire la fenomenul sectar 5.3. Teozofia 5.4. Spiritismul 5.5. Ecumenismul 5.6. Drepturile omului 5.7. Secte moderne 1. T EOLOGIE FUNDAMENTALĂ. DOGMATICĂ ŞI SIMBOLICĂ 1.1 Generalităţi ***Enciclica lui Fotie către Pa riarhii orientali (867), I (1930), nr. 2, pp. 56-76. ALEXA, pr. drd. Nicolae, Învăţături dogmatice în "Didahiile" lui Antim Ivireanu, XXIX (1977), nr. 9-10. pp. 708-720. ALEXE, Gh., Idei dogmatice în colinde, II (1950), nr. 9-10, pp. 597-621. ANGHELESC U, Gheorghe, Părintele Profesor Acad. dr. Dumitru Stăniloae -Doctor honoris causa al Universităţii din Bucureşti, prezentare şi bibliografie completă, XLIV (1992), nr. 3-4, p p. 139-172. BALCA, diac. prof. Nicolae, Caracteristici esenţiale ale sufletului cr eştinului autentic, VI (1954), nr. 9-10, pp. 475-495. IDEM, Concepţia despre lume şi v iaţă în teologia Fericitului Augustin, XIV (1962), nr. 3-4, pp. 183-202. BRIA, pr. pro f.. Ion, Coordonate ale teologiei ortodoxe române, XXV (1973), nr. 5-6, pp. 318-32 8.

IDEM, Interpretarea teologiei patristice, XXXVII (1985), nr. 5-6, pp. 347-355. I DEM, Teologia faţă în faţă cu Biserica de azi, XLII (1990), nr. 1, pp. 3-7. IDEM, Teologia română modernă, XLII (1990), nr. 1, p. 142-144. IDEM. Ortodoxia şi semnificaţia ei azi, X LIV (1992), nr. 1-2, pp. 3-17. CHIŢESCU, prof. dr. Nicolae şi RADU, pr. prof. dr. Du mitru, Catedra de Teologie Dogmatică, Teologie Fundamentală şi Istoria Religiilor, XXX III (1981), nr. 7-10, pp. 547-567. CHIŢESCU, prof. Nicolae, Esenţa doctrinară a celor trei mari confesiuni, I (1949), nr. 9-10, pp. 763-780. IDEM, Contribuţia Bisericii Egiptului la opera dogmatică a Bisericii Creştine, VIII (1956), nr. 1-2, pp. 40-58. CITIRIGĂ, pr. drd. Vasile, Temeiurile dogmatice ale valorii vieţii umane, XXXVI, (1 984), nr. 9-10, pp. 630-641. COMAN, pr. asist. dr. Constantin, Teologia şi Duhul S fânt la Sfinţii Trei Ierarhi, XLII (1990), nr. 2, pp. 130-137. CORNEANU, pr. conf. N ., Frumuseţea ca atribut al Dumnezeirii, XI (1959), nr. 5-6, pp. 297-314.. CLEMENT , Olivier, Ortodoxie, cultură, istorie (traducere), XLVI (1994), nr. 4-6, pp. 38-4 8. CORNIŢESCU, magistr. Constantin I., Idei dogmatice în Cuvântările Sfântului Ioan Hrisos tom la praznicele împărăteşti, XVII (1965), nr. 7-8, pp. 441-450. COSTACHE, diac. asist. drd. Doru, Communio, Părintele Dumitru Stăniloae şi raţiunea eclezialcolocvială a existenţe i, LIII (2001), nr. 3-4, pp. 62-81. CRAINIC, Nichifor, Ortodoxia - concepţia noast ră de viaţă, XLV (1993), nr. 3-4, pp.3-12. IDEM, Genialitate şi sfinţenie, XLV (1993), nr. 1-2, pp. 101-U0. DRĂGULIN, pr. asist. dr. Gheorghe I., Sfântul Dionisie Pseudo-Areo pagitul şi Teologia sfârşitului vieţii pământeşti a creştinului, XLV (1993), nr. 1-2, pp. 36FECIORU, pr. lect. Dumitru, Probleme dogmatice şi sociale în Evanghelia după Ioan, V (1953), nr. 3-4, pp. 210-224. FRĂCEA, drd. Ilie, Idei teologice în "Imnele paradisul ui" ale Sfântului Efrem Sirul, XXXI (1979), nr. 5-10, pp. 603-616. LOSSKY, Vladimi r, Credinţă şi teologie (traducere), XLII (1990), nr. 1, pp. 63-76. NEAGOE, pr. drd. G heorghe, Elemente de teologie fundamentală în prefeţele Mineielor episcopului Chesarie de Râmnic, XXIX (1977), nr. 9-10, pp. 699-708. POPESCU, pr. drd. Ion, Aspecte dog matice în Didahiile mitropolitului Antim Ivireanu, XLIII (1991), nr. 3, pp. 100-12 0. POPESCU, pr. prof. dr. Dumitru, Esenţa sintezei dogmatice a Părintelui Dumitru Stăn iloae, XXXV (1983), nr. 7-8, pp. 581-586. IDEM, Transfigurare şi secularizare. Mis iunea Bisericii într-o lume secularizată, XLVI (1994), nr. 1-3, pp. 35-42. POPESCU, prof. Teodor M., Teologia ca ştiinţă, VI (1937), vol. 1, pp. 3-30. IDEM, Tratatul lui Justinian contra lui Origen. Studiu şi traducere, IV (1933), pp. 17-66. PREDA, Rad u, Patru meditaţii despre discursul teologic, XLV (1993), nr. 3-4, pp. 130-135. RA DU, magistr. Dumitru Gh., Structura actului religios după doctrina ortodoxă, VI (195 4), nr. 3-4, pp. 131-157. IDEM, Părintele Profesor Dr. Dumitru Stăniloae la 80 de an i. Personalitatea şi gândirea sa teologică în contextul ortodoxiei româneşti, XXXV (1983), n r. 9-10, pp. 686-699. RUS, prof dr. Remus, Coordonate ale gândirii teologice a Sfânt ului Irineu de Lyon, LIII (2001), nr. 3-4, pp. 3-15. REZUŞ, pr. prof. Petru, Preoc upări şi studii de teologie sistematică, XX (1968), nr. 5-6, pp. 389407. IDEM, Învăţătura des re religia subiectivă din punct de vedere interconfesional, X (1958), nr. 5-6, pp. 366-375. IDEM, Temeiurile credinţei retigioase,VIII (1956), nr. 9-10, pp. 554-566 . IDEM, Elementele componente ale religiei creştine, XIII (1961), nr. 9-10, pp. 52 7-543. IDEM, Divinitatea creştinismului, XIV (1962), nr. 3-4, pp. 131-146. ROVENŢA, diac. prof. Haralambie, Esenţa şi rolul credinţei în teologie, III (1932), vol. 1, pp. 1 747.

Revelaţie şi eshatologie. asist. pp. 4. drd. Sfânta Scriptură în Biserica noastră. Lupta ortodoxiei contra arianismului. Gh . XLIII (1991). Ion. Vladimir şi MARCU. 48-61. p . XIII (1 961). nr. p. VII (1938 1939). Isidor. XXXIV (1982). Revelaţie. vol. n r. pr. nr. XXIII (1971). Alexandru. Ioan. pp. JARPĂLĂU. MIHĂLCESCU. 1-2. GRĂJAR. Biblia în sistemul filozofic hegelian. Ioan . nr. PRELIPCEANU. STAN. Irineu. nr. 39-60. Scriptură. DRĂGULIN. LIII (2001). nr. 46-57. NICOLAESCU. HOLBEA .2. XXIII (1981). 3-4. pp. Nic. pp. 466-474. 173-189. 546-556. XI (1959). drd. XXIX (1977). 102-126. diac. 127-129. interpreţi ai Sfintei Scripturi. pp. dr. nr. 179-196. Gr igore. pp. doctrina. l. 5-6. 1-2. Structura şi cunoaşterea adevărului revelat. VASILESCU. prof. LII (2 001). p r. Tache. 686-699. pp. nr. 12. Orto doxie şi Heterodoxie BACONSKY. I. pr. 1-2. prof. prof. Dumitru.2. magistr. nr. 1332. 7-8. nr. Hristov Iordanov. nr. XI (1959). 444-461. 139-149. XXI (1969). Relaţia teologie-ştiinţă în gândirea Sfinţilor Părinţi. drd. nr.3. Sandu. nr. XIII (1970). 1-2. 3. 5-6 . 5-8. Germania şi Biserica Ortodoxă Română. 79-84. pp. răspândirea şi influenţa maniheismului. lect. 7-8. Revelaţia *** Descoperirea dumnezeiască şi modalităţile ei de exprimare spre mântuire. 7-8. VASILESCU. pp. Bogomilismul. Ion. Gh. 167-1 74. VASILE. nr. Euge n. XXVI (19 74). 1. Gri gorie. nr. 503-513. pp. nr. pp. 5-6. 12. Teodor. 5-6.pp. 31-74. VI (1954). Nicolae. X (1958). Consideraţii generale. magistr. 1. Originile. La terminologie revélationelle dans la théo logie contemporaine. Tradiţie şi Mărturisire în dialogul teologic dintre Biseric a Evanghelică Luterană din R. Teologia Revelaţiei în opera Părintelui Dumitru Stăniloae. 1. 9-10. 516-527. lect. XXXIX (1987). Cercetarea teologică în domeniul Istoriei Dogmelor. 125-137. N1C ULCEA. nr. 9-10. Principiul ico nomiei din punct de vedere dogmatic. 333-343. nr. magistr. nr. . arhid. prof. pp. 22-37. Temeiuri doctrinare ale rugăciunii pentru cei răposaţi. Nicolae. LII (200 r. pp. diac. magistr. pr.. TODORAN. Adrian. 4. Câteva studii dogmatice publicate in Bulgaria în ultimii ani. XV (1963). pr. 316.STEREA. IDEM. pr. prof. drd.1. 5 1-57. 423-436. pp. drd. XXII (1970). Materialismul medical. pr. pr. prof. conf. Valoarea interpretării tipologice a Vechiului Testament. pp. pr. XXXV (1983). Dogmă şi Predică. 384-406. dr. XL (1988). 398408. pp. 82-93. RĂMUREANU. nr. VÂLCU. pr. N. 3-4. Gheorghe. Sfânta Scriptură BALC A.. Sfânta Scriptură. IONESCU. Sfânta Scriptură şi Tradiţia. 34. MORARU. III (1932). XXIV (1972). diac. nr. Păstrarea dreptei credinţe în lumina epistolelor pauline. pp. CORNIŢESCU. BRIA. Const.3. XXXIV (1982). Sfântul Vasile cel Mare în Teologi a Sistematică ortodoxă română în ultimii treizeci de ani. prof. pr. 3-4. pp. VII (1955). ŞTEFAN. STREZA. diac. asist.. F. 1-2. pp. pp. Emilian. pp. dr. nr. Elemente dogmatice în prefeţele cărţilor de cult româneşti tipă ite între 15611716. Sfinţii Trei Ierar hi. 3-4. prof. pp. nr. CRISTESCU. p. nr. XXVIII (1976). pp. Cuvântul lui Dumnezeu în viaţa Bisericii. Les idées calvinis tes du patriarche Cyrille Lucaris. Dr.

Ioan I. 3-4. XLIV (1992). nr. 159-172. drd. pr. Adrian N. Ion. 3-4. Tradiţia şi tradiţiile (traducere). pp. Mărturisirile de credinţă CATRINA.POPESCU. 57-64. Consideraţii generale. pp. Aurelian. nr. Adrian. IDEM. XXXII (1980). VII (1955). Importanţa şi rol ul Mărturisirii de credinţă în viaţa Bisericii -Scriptură. NICULCEA. conf. pr. 284-286. Sfânta Tradiţie în Biserica Ortodoxă spre deosebire de celelalte Biserici. 5-8. 534-546. . XXXVI (1984). XXV (1973). pp. 316. 614-619. Actualitatea pastoral-misionară şi adâncimea teologică a interpretării scripturistice a arhiepiscopulu i Petru Hrisologu. prof. pp. pp. XXX (1978). Câteva date introductive asupra Sfintei Scripturi. Sinodul de la Constantinop ol din 879-880 şi actualitatea hotărârilor lui. 7-8. Sfânta Tradiţie BRIA. 1. Atenag ora. Viorel. pp. XXII (1970). MOLDOVAN. XXXVII (1985). asist. M. nr. 9-10. 401-431. 7-10. p. pp.. Scriptură. STĂNILOAE. Tradiţie şi Mărturisire. 585-599. XLIII (1991) . 606-613. 25-51. LOSSKY. 4. pp. 149-165. nr. Laicii şi citirea Sfintei Scripturi în evul mediu. 615-633. nr. IONESCU.. IONIŢĂ. 1-2. XXXIII (1981). Dan. 7-8. Hermann. dr. Sfânta Tradiţie în viaţa Bisericii . IONIŢĂ. Ilie. 517-522. XXXVII (1985). Ion. 7-8. asist. în Apu s. pp. 7-10.. IV (1952).3. nr. dr. drd.. ICĂ. vol. 1600 de ani de la Sinodul II Ecumenic. pr. 5-6. VERZAN. nr. pp. 398408. Caracterul permanent şi mobil al Tradiţiei. 169-181. nr. Aurel. nr. XVI (1964). Alex. Simbolul Niceo-cons tantinopolitan. XXVII (1975). p. p p. Irineu. 1-2. nr. conf. 3-4. Sfânta Tradiţie sau Sfânta Predanie. sinteză a învăţăturii dogmatice a Bisericii. 451-458. XXII (1970). XXXII (19 . 312-346. 7-8. DUMITRESCU. pp. lect. Problemele dogmatice ale Sinodului V Ecumenic. pp. Sinoadel e COMAN. prof. Despre inspiraţia Sfintei Scripturi.3. Teodor. 1. 7-8. mitr. Mărturisire a de credinţă a arhiereilor ortodocşi. Ioan G. nr. 1. Istvan. pr. STAN. 3-4. 1-2. Rolul şi importanţa Mărturisim de credinţă în teologia şi viaţa Bisericii. nr. Valoarea ecum enică a Simbolului Niceoconstantinopolitan. Însemnătatea şi rolul Mărturisim de cr edinţă în teologia şi viaţa Bisericii. Sabin. XVI (1964). XXXIII (1981). Germania şi Biserica Ortodoxă Română. F. PITTERS. 1. DE ELEAS. prof. nr. drd. XXXII (19 nr. 5-6. Primirea tradiţiei în timpul de az i din punct de vedere ortodox. Aspecte dogmatice permanente ale Sfintei Tradiţii. pp. JIVI. 9-10. pp. 357-485. nr. dr. pp. drd.. nr. nr. nr. TODORAN. pr. XXXIV (1982). XXV(1973). pp. prof. nr. Simio n. nr. dr. IUHAZ. magistr. pr. Tradiţie şi tradiţii (traducere ). pr. 513. dr. . nr.3. Dumitru. MIHĂLCESCU. 277-283. pp. pr. conf. magistr. 3-4. POPESCU. pp. Les idées calvinistes du patriarche Cyril le Lucaris. TOFANĂ.5.4. 329352.3. 1-2. 5-6. Vladimir. pr. XXXIV (1982). 5-6. pr. 265-276. ID EM. diac. 384-406. pp. prof.temeiuri biblice. Viorel. I. pp. nr. Sinodul VI Ecumenic şi însemnătatea lui pentru ecumenismul actual (teză de doctorat) . V (19 53). pp. pr. prof. Tradiţie şi Mărt urisire în dialogul teologic dintre Biserica Evanghelică Luterană din R. 633-647. Sfânta Tradiţie văzută de Sfântul Irineu al Lyonului XXIII (1971). 174-185. drd. Sfânta Scriptură şi Tradiţia . III (1932). pp. nr. St elian. nr .

RĂMUREANU. BROSCĂREANU. pr. Sfânta Treime şi s obornicitatea Bisericii. 39-63. IDEM. n r. pp. ICĂ. XXVII (1975). pr. XXI (1969). pp. pp. Ioan. 520-534. arhim. pp. pp. nr. Şt. pr.5. pr. Despre Dumnezeu CALC IU-DUMITREASA. 5-6. Crucea lui Hristos şi Sfânta Treime (traducere). Doct rina Fer. De spre Prea Sfânta Treime. 3-4. pp. 1-2. drd. nr. prof. Propunerile dogmatic e pentru rezolvarea disputei despre "Filioque" (traducere). 6079. pp. pp. 82-92. pp. pr. Problema sinodului ecumenic în sfintele canoane. magistr. XLII (1990). 3-4. Învăţătura Bisericii Ortodoxe despre Sfânta Trei me. XLIII (1991). Aurel. 5-6. pp.4. nr. Dumitru. nr. 1. XXVI (1974). Despre sinodali tate. 546-560. nr. VI (1954). Traian. nr. XX (1969). prof. pr. XXXVIII (1986). 1-2. Simbolul niceean. IDEM. pp. nr. XXII (1970). pp. 426-444. prof. drd. Romul. TODORAN. nr. pp. Conceptul de Dumnezeu în teologia lui Karl Barth. Sinoadele de la Sirmium dintre anii 348-358. Vlăduţ. Tipuri de sinoade prevăzute de Sfintele canoane. nr. 45-53. TURCESCU. pr. p p. GRECU. Sinoadele în cultul şi iconografia Bis ericii Ortodoxe. Dumi lru. 4-6. Sfânta Treime BRIA. Consideraţii interconfesionale privind ontologia divi nă. 3-4. 578-591. nr. 1. NICULCEA. N icolae. nr. nr. pp. 15-61. Dogma şi viaţa creştină. nr. 5-6. 232-241. 7-8. Învăţătura despre Sfântul D uh şi Biserică. MANOLACHE. GRIGORAŞ. XV (1963 ). nr. pp. Nicolae. prof. nr. Condamnarea ereziei lui Arie. XXXI (1979). 2. Adrian. pp. 3. 5-1 0. Ion. prof. structura supremei iubiri. XXXIV (1982). nr. Noţiunea dogmei. 188-209. 127-129. XXVII (1975). Dogmele şi valorificarea lor în viaţa credincioşilor ortodocşi. 7-8. . 534-572. 1-2. 7-8. 627-632. Jürgen. Constantin-Eugen. STĂNILOAE. pr. XXIV (1972). pr. XXV (1973). Dometie. XLI (1989). pp. 79-99. Sinodu l V Ecumenic şi papalitatea. nr. 5-6. 568-573. Existenţa lui Dumnezeu la Kierkegaard şi Hegel în perspectiva învăţăturii ortodoxe. Simbolul constantinopolitan. XVI (1964). drd. IDEM. 3-4. Liviu. MUNTEANU. Sinodul I Ecumenic de la Niceea. V (1953). FER. Sfânta Treime. pp. 1. Lucia n. Dogma S fintei Treimi. pp. pp. drd. S tudii recente despre Filioque. 155-164. 5 -6. 471-506. Revelaţie. 9-10. nr. nr. Ioan L. pp. XIII (1961). 9-10. XXIII (1971). XXV (1973). 90-99 . VALDMA N. 327-387 IDEM. XXV (1973). Ioan. nr. pp. pp. 266-316 . VII (1955). magistr. Cristişor. 333-356. Grigore. IDEM. 173-190. V (1953). p. Dogmă şi cult. nr. nr. pp. drd. prof. prof. STAN. drd. n r. XXIX (1977). nr. Implicaţiile sacramentale ale relaţiil or trinitare. Dogmă şi Predică. IDEM. 39-64. 676-685.. Condamnarea lui Fotie de Sirmium.1. nr. 347-364. Isidor. XV (1963). XVII (1965). pp. 621-627. STĂNILOAE. nr. pr. 3. drd. MOLTMANN.5. 303-321. Fiinţa Dogmei. 7-8. Importanţa vechilor sinoade ecumenice şi problema unui viitor Sinod ecumenic. Rene. prof. pr. 5-10. icoană a iubirii. 3-49. nr. XLVII (1995). dr. Sinodul al II-lea Ecumenic de la Constantinopol (381). drd. VASILIU. Gh. 7-8. 3-4. Împăratul Justinian. Sfân ta Treime.MANEA. VI ( 1954). 1-2. IDEM. CRISTESCU. Augustin despre Sfânta Treime după tratatul "De Trinitate". JURCA. pp. Dogmele CHIŢESCU. drd. Sfântul Grigorie Palamas şi Teologia trinitară. 5-6. magistr. 3-4. XXXI (1979).. 166-188. nr. pp. pp.

pp. 497-506. 299-309. 3-4. VII (1955). lect. nr.2. pr. drd. 910. TOD ORAN. Mântuitorul Iisus Hristo s şi sfinţit îngeri după Epistola către coloseni a Sfântului Apostol Pavel. ierom. pp. nr. nr. Constantin. 1-2. . pr. Despre învierea trupurilor şi natura lor după înviere. IX (195 7). V. asist. pp. Ion I.VI1I (1 956). natura şi căderea îngerilor. nr. 5-6. I. 4. RĂDUCĂ. 592-602. 9-10. XLI (1989). 75-81. 396-406. Remus... Nicolae. 50-74. Antonie. Polemica antignostică p rivind crearea lumii. Principiul iconomiei din punct de vedere dogmatic. dr. 174-188. BRANIŞTE. Actualitatea problemei. Tache. Antropologia şi căderea în păcat ABRUDAN. 313-327. Pronia dumnezeiască şi libertatea persoanei în gândirea lui Origen. STAMATE. Relaţia dintre cunoaştere şi credinţă în învăţătura ortodoxă. Unitatea şi integritat ea creaţiei în scrierile Sfântului Apostol Pavel. nr. N. pp. 370-384. Angelologia MANOLACHE. pr. XXIX (1977). Dumitru. în viziunea origenistă. Sfinţii Părinţi despre trup. 5-6. Anca. ANGHELESCU. nr. pp. Condiţiile colaborării raţiunii cu credinţa în opera Fericitului Augustin . magistr. Rolul îngerilor în iconomia mântuirii după Noul Testament. IDEM. Teodicee şi cosmologie la Sfântul Grigore de Nyssa.. 368-385. BELU. Teodor. 122-136 . drd. Cunoaşterea ocu lta . XXVII (1975).5. Marin. nr. magistr. Anca. 1-2. FRUNZĂ. pp. Credinţă şi cunoaştere în creştinism. protos. X (19 58). Cunoaşterea lui Dumnezeu ACHIMESCU. pr. nr. Un capit ol de angelologie: creaţia. Gheorghe N. pp. PLĂMĂDEALĂ. nr. BODOGAE. nr. BĂLAN. 9-10. XLV (1993). pr. pp. LII (2000). lect. XXXIV (19 82). 5-6. pp. 3-4. Dumitru. STĂNESCU. magistr. cu referire speciala la Sf. BIDIAN. pp. nr. 673-686. pr. pr. nr. 14-37. pp. Ion I. 5-8. Grigorie de Nissa.. mag istr.VII (1955). nr. 1. prof. C. drd. pp. 3-4. nr. pr. XXXV (1983). drd. magistr. 3-4. Vasile. pp. BRIA. pp. LI (1999). pp. prof. X (1958). pp. nr. 567584. Gheorgh . pr. 1-2. NĂSTASE. 1. nr. XX IX (1977). nr . 310-325. dr d. IX (19 57). XLI (1989). pp. 145-151. 139-149. 5-6. 1-2. Concepţia antropologică a lui Clement Alexandrinul.. prof. 640-649. 5-6. pp. Const. nr. VI (1954).5. 62-93. 3-4. magistr. 3-4. prof. Creatorul şi Proniatorul MANOLACHE. 5-6. Rugăciune şi cun oaştere în învăţătura ortodoxă. pp. Aspec te ale antropologiei Vechiului Testament. nr. dr. PAVEL. MANOLACHE. XXVI (1974 ). Problema ecologică în lumina învăţăturii creşt . pp. XXX (1978).. 216-224. XXXIV (1982). pr. Cunoaşterea lui Dumnezeu după Sfântul Maxim Mărturisitorul. nr. 53-64. 9-10. Trăsături umaniste în spiritualit atea bizantină. Cunoaştere în dreapta credinţă. Pro sul în cunaşterea lui Dumnezeu. 216-221. 37-53. nr. STEREA. Cunoaşterea lui Hristos în Duhul Sfânt. nr. D. Aprecieri despre libertatea şi posibilitatea omului de a cunoaşte şi înţelege natura di vină şi pe cea creată. 1. 3-4. D ometie. X (1958). magistr. 264-270. VIEZUIANU. pp.1. ONIŞOR. pp.. IX (1957). Aug. conf. Marin. Alex. pp.falsificare a cunoaşterii adevărului. XLIV (1992). drd. 588-599. nr. GALERIU. Isidor. Nicolae Cabasila. VII ( 1955).3. nr. pp. nr. 7-8. pp. pr. Aspecte ale Providenţei şi lucrării de mântuire în Cazania lui Varlaam.6. Florin. magistr.7. 4.

nr. nr. drd. nr. Învăţătura Sfântului Grigorie de Nyssa desp re căderea omului şi păcatul originar. 1 -2. Ştefan. VIII (1956). 5. XXVIII (1976). Ioan I. 544-561. Petr u. XXXIX (198 7). VORNICESCU. 41-59. învăţătura despre suflet în cărţile Vechiului Testament. pp. IDEM. X (1958). 27-44' SĂNDULESCU. pp. "Omul cel nou" în concepţia antropologică a Sfântului Apostol Pavel. 470-489. 93 -110.. drd. XLI (1989).. XLV (1993). 30 de capete împotriva lui Sever de Antiohîa (traducere). 78. nr. nr. Nestor. BUZESCU. pp.două entităţi diferite. Concepţii hristologice în imnele neoprotestante privite din punct de vedere ortodox. Bisericii şi suflet în co mentariul său la Cântarea Cântărilor. 511519. Leon Gh. 672-68 . 12-46. XXXI (1979). XXIX (1977). pp. 3-4. BUTNARU. pp. X (1958). pp. pp. 1. C. drd. 417-429. Irineu. pr. XXIX (1977). nr. pp. pp. pr. XLIX (1997). Persoana şi invidivul . Ştefan. 1. 44-48. pr. 3-4. 1. asist. MARCU. pp. N. LI (1999). drd. nr.pp. 2. Logosul în "P rotrepticul" lui Clement Alexandrinul. nr. prof. dr.. pp. nr. Învăţătura despre Întrupare la Fericitul Augustin. 4. 5-6 . nr. magistr. magistr. 3-4. Logos şi Kyrios în "Stromatele " lui Clement Alexandrinul. XXV ( 1973). 5-10. Învăţătura Sfântului Grigorie de Nissa de spre "Chip şi asemănare". BUCEVSCHI. dr.. 7-8. drd. pr. 403-423. drd. nr. BUZDUGAN. XLI (1989). protos. nr. Concepţia Sfântului Justin Martirul şi Filozoful despre suflet. Despre Întruparea Unuia-Născut şi că Hristo s unul este şi domn după Scripturi (traducere). IDEM. nr. Hristologia. 5-6. POPESCU. 48-71. Caracterul comunitar al chipului lui Dumnezeu în om. Chip şi asemănar e (traducere). 9-10. 218-230. Chip şi asemănare în teologia romano-catolică şi în cea ortodoxă. prof. LEONŢI U DE BIZANŢ. BUDE. pp. prof. 78. Concepţia platonică despre suflet. 7-8. Consideraţii asupra armoniei primordiale şi asupra rolul ui sfinţeniei în restabilirea ei. 1-2. Jertfa Domnului în cărţile de ritual ale Bisericii. nr. Jurgen. prof. Ion. XXI V (1972). nr. RĂMUREAN U. 7-8. drd. nr. nr. 67-84. XXXVI (19 84).. 3-53. nr. nr. pp. drd. pp.. SEMEN. Spirit umanist şi elemen te de antropologie în gândirea patristică. pr. pp. 4. nr. 1-2. Costache. prof. pr . 20-37. acad. 5-6. III (1951). Hristologia (Dumn ezeu Mântuitorul) SFÂNTUL CHIRIL AL ALEXANDRIEI. CRISTESCU. nr . 7-8. 1-2. STĂNILOAE. diac. lisus Hristos în viaţa duhovnicească. 9-10. pp. pp. Omul nou şi umanitatea în Hristos prin lucrarea Duhu lui Sfânt. lect. nr. pp. lisus Hristos Dumnezeu Mântuitorul. 532-545. Origen despre Logos. Gheorghe. nr. nr. 356-368. chi p al lui Dumnezeu şi drepturile omului (traducere). B UCHIU. ierod. IDEM. 26-39. 3-4. XLIII (1991). . POP. Ob servaţii asupra prosopopeei sufletului şi trupului atribuită lui Mihail Choniatul. STĂNESCU. VII (1957). Antropologia Vechiului Testament . Gh. Învăţătura despre "Fiul Omului" în Sfintele Evanghel ii. nr. Ioan G. nr.8. ARION. 523-534. Cristian. prof. Orest. pr. Nicolae. BRIA. 96-107. IDEM. 51-63. 165-173. 249-263. nr. pr. XLII (1990). 3. pp. pr. 388-400.BUCHIU. pp. Vladimir. pp. XXV. Vasile. drd. Dumitru. XLV (1993). COMAN. XLIV (1992). LOSSKY. 120-138. XLIII (1991). pp. pp. Ioan. XXIX (1987). drd. 9-10. pp. VII (1955). Concepţia despre om şi mântuire în Confesiunea Augustană. 632 -638. 585-602. pp. pr. pp. nr. MOLTMANN. XVIII (1966). pr. Omul. Grigorie T. XXII (1970). magis tr. pp. prof.

Teoria recapitulaţiunii la Sfântul Irineu. XLVI (1 994). 211-223. nr. XXII (1970). 687-700. pp. 230-250. XXII (1970). pp. 512-528. Constantin. 15-53. nr. nr. 75-81. Jürgen. Ştefan . JOIŢA. Faptul Răscumpărării în ciclul Sfintelor Patimi. MOLTMANN. prof. 7-25. 692720. Logos şi Theosis. 5-10. Dumitru. 575-585. Teologia Logosului la Sfântul Maxim Mărturisitoru l. nr. 7-8. 267-283. Iconomia şi roadele Învierii Domnului. pp.. 28-40. pp. acad. sărbătoarea luminii şi a bucuriei în Ortodoxie. praf. XXXIV (1982). pp. Faptul Răscumpărării în ciclul învierii. XVI (1964). nr. IDEM. 3-4. Hristologia Sfântului Ioan Damaschin (1300 de ani de la naşterea sa: 675-1975) XXVII (1975). 5-8. 5-6. Petru. pp.. Virgil. nr. nr. nr. NEAGU. nr. Studii de hristologie în teologia românească. nr. pp. drd. XXXI (1979). nr. 9-10. nr . IDEM. SANDU. Lucian. XX (1968). Irineu. GHEORGHESCU. 3-4. arhim . pp. 58. Sfântul Atanasie cel Mare despre Întruparea Logosului şi mântuire. 5-13. 627-632. prof. Mormântul gol (traducere). nr. 3-4. Faptul Răscumpărării în ciclul întrupării. drd. pp. 5-13. Olivier. Adrian. 5-6. TURCESCU. XXXIV (1982). pp. nr. nr. IDEM. pr. CRĂCIUNAŞ. 1. 1-2. 165-173. XLI (19 89). pr. nr. nr. Mântuitorul lisus Hristos şi sfinţii îngeri după Epistola către Coloseni a Sfântului Apostol Pavel. XIV (1962). drd. 9-10. XXV (1 973). XXII (1970). magistr. XXV 1973). XXII (1970). 26-43. nr. Mântuitorul Iisus Hristos în lumina Sfintelor Evanghelii . 1-2. pp. IDEM. nr. prof. XXIV (1972). 5-6. pr. "Fiul Omului" după Noul Testament. VII (1938-1939). IDEM. p. pp. pp. pp. pp. nr. 7 -8. Origen despre Logos. Ioan Gh. 1-2. pp. nr. XXIX (1977). Expl icarea la textul kenotic din Filipeni 2. DURĂ. 115-140. nr. Naşterea supranaturală a Domnului nostru Iisus Hristos. nr.IDEM. Sebastian. pr. Ioan. nr. MIRCEA. 159-167 . Crucea lu i Hristos şi Sfânta Treime (traducere). pp. GÂNDEA. 5-6. 7-8. VIEZUIANU. SAVIN. drd. XXIII (1971). Logos şi Ethos. nr. pp. 349-359. pp. 26-35. 519-534. REZUŞ. 1-2. XLI (1989). pp. XXXIII (19 81). NICULCEA. CLEMENT. 1-2. pp. Kenoza lui Hristos şi aspectul Kenotic al Bisericii. nr. Faptul Răscumpărării şi diavolul în imnografia Bisericii. Alexandru. loan. COMAN. 7-8. 49-70. La théologie de la Résurrection dans l'oeuvre de Saint Maxime le Confesseur. drd. Nîcolae. MIHOC. H ristologia în teologia contemporană. 1-3. IDEM. STĂNILOAE. MOLDOVAN. 1-4. pp. 682-690. XXII (197 0). 1-2. pp. XXIV (1972). Despre condacul Naşterii . 275-287. CHIŢESCU. 910. XXIII (1971). ierom. GHIUŞ. 649-685. Vasilc M. Nicolae V. 516-527. 9-10. 466-482. Persoana Logosului Iisus Hristo s în lumina primelor patru secole patristice. pp. prof. XLV (1993). 493-514. XLVI (1994). pp. 70-104. dr. pp. 33-45. 5-6. nr. pp. drd. drd. ierod. 186-211. Benedict. IDE M. XXVI (1975). 5-6. Ilie. Hristologia Sfântului Chirii al Alexandriei. pr. pp. X (1958). nr. Legătura interioa ră dintre moartea şi învierea Domnului. 3-4. 3-4. MIHOC. Sterea. nr. 9-10. C oborârea la iad a lui Iisus Hristos. XXVII (1975). drd. pp. nr. nr. Faptul Răscumpărării în ciclul vieţii publice a Domnului. IDEM. TACHE. nr. CHILEA. asist. Hristologie şi iconologie în disputa din secolele VIII-IX. IDEM. XXIX (1977). XXVI (1974). Chesarie. IDEM. IDEM. Biserică şi suflet în comentariul său la Cântarea Cântărilor. drd. Paştile . 3-4. pp. 4-6. Învăţătura despre Recapitul area în Hristos în teologia ortodoxă. nr. pp. pr. Întruparea Mântuitorului după cele trei confesiuni creştine. pr. XXIII (1971). Vasile. 406-431. pp. Faptul Răscumpărării în imnografut Bisericii Ortodoxe. nr. XXIII (1971). pr. 546-555. 666-673. pr. 3-4. XXII (1970). 250-267. drd. p r. Poziţii protestante şi ortodoxe rece nte despre întrupare. pp. 55-72. pp. pp. drd. IDEM. nr. pp. XXXVI (198 4). nr. Dumitru. 7-8. 230250. Iisus Hristos în izvoarele antice profane. Hristologia în lumina tradiţiei canonice a Bisericii Ortodoxe. XXXI (1979). pr. . 9-10. VIII (1956).

ma gistr. nr. pp. Învăţătura despre har şi l ibertate în Pateric. 7-10. Sinodul al II-lea Ecumenic de la Constantin opol (381): Învăţătura despre Sfântul Duh şi Biserică. dr. prof. 27-41. nr. Irineu loan. 660-672. Simţirea tainică a prezenţei harului după Sf.1. 46107. nr. nr. Harismele după Epistolele Sfântului Apostol Pavel. Const. Învăţătura Sfântului Ambrozie despre Sfântul Duh. pp. VIII (1956). 2. Învăţătura despre sinergie la unii dintre Sfinţi i Părinţi şi în teologia ortodoxă mai nouă. XLII (1990). XXXII (1980). BANU. 1-3. 399-438. pr. 7-8. CHIŢESCU. Pronia d umnezeiască şi libertatea persoanei în gândirea tui Origen. drd. Constantin. Nicolae. 334-344. drd. 475-484. 7-8. 3-20. XXXV (1983). 130-137. pr. magistr Ion. CORNIŢESCU. Mircea. arhid. nr. 1. ENACHIE. 50-63. 1-2. GHEORGHE. JOIŢA. DINU. asist. VI (1954). 5-6. pp. 406-418. XXXIX (1987). nr. nr. Simeon Noul Teolog. 18-27. Duh la Sfântul Vasile cel Mare. 81-94. Ioan. VOICU. dr. pp. X LVII (1995). 5-6. pp. 740746. 4. Hristologia cosmică după învăţătura Sfântului Maxim. 5-6. pp. pp. drd. pp. XXXII (1980). pp. n r. pr. 5-6. 1 114. 6. 7-8. DRĂGUŞIN. Sfântul Duh în teologia interconfes ională. XLI (1989). NIŞCOVEANU. pr. 3-4. POPA. 9-10. nr. COMAN. pp. Emanue l. 1-2. 63 8648. drd. 327-387. pp. pr. prof.IDEM. drd. 5-10.9. Persoana şi lucrarea Sfântului D uh în scrierea "De Spiritu Sancto " a Sfântului Vasile cel Mare. XVI 1964). Ioan. XXXIV (1982). Lucrarea Sfântului Duh în Biserică. Kam al. Constantin. Cuvântul la pogorârea Duhului Sfânt (traducere). XXXV (1983). . XXV (1973). XXXIX (1987). drd. drd. VOICESCU. XXXI (1979). 56. CHIRVASIE. Teologia şi Duhul Sfânt la Sfinţii Trei Ier arhi. 458-469. Mihai. Sfântul Duh în spiritualitatea ortodoxă. RADUCA. nr. Transfigurarea creştinului prin lucrarea ha rului Sfântului Duh. pp. pr. pp. XLII (1990). 7-8 . nr. nr. 4 pp. 1-2. pr. POPESCU. Alexandru. 5-20. Moartea şi învierea Mântuitorului lisus Hristos în lumina epistolelor pauline.. 21-33. pr. 5-6. Fericitul Augustin despre Sfântul Duh. Har şi libertate în învăţătura ortodoxă. nr. 5-6. 1-2. drd.9. Voinţa şi libertatea în gândirea Sfântului Grigorie de Nyssa. prof. FARAMAT. H arismele în viaţa Bisericii primare după Epistolele Sfântului Apostol Pavel. 76-83. drd. Simbolul constantinopolitan. X (1958). XXXIV (1982). nr. nr. 5164. XLI (1989). nr. 346-358. dr. pp. pp. SFÂNTUL GRIGORIE PALAMA. prof. nr. Emanuel. Vasile. magistr. Naşterea Domnului în creaţia i mnografică a Sfântului Roman Melodul. pp. Mihail. Lucrarea Sfântului Duh în opera Sfântului Simeon Noul Teolog. Har şi libertate în învăţătura Sfântului Maxim Mărturisitorul. nr. XXI X (1977). 44-57. pp. nr. pr. pp. Constantin.. nr. 3 70-384. nr. nr. Vasile. pp. Har şi libertate BANU. 1-2. XLV (1993). XXXII (1980). nr. XVII (1965). XXVI (1974). Învăţătura despre Sf. 5. CITIRGĂ. BRIA. magistr. pp. Valeriu. nr. 126-143. pp. drd. XXI (1969 . Constantin I. Natalia Mano ilescu. 1. pp. Despre predestinaţie. Ion. IDEM. nr. VOICU. XLV (1993). RĂMUREANU. 470-486. pp. pp. ierom. pp. drd. Desp re Sfântul Duh împotriva pneumatomahilor macedonieni (traducere). Pnevmatologia (Dumnezeu Sfinţitorul) SFÂNTUL GRIGORIE DE NYSSA.

13. IBIDEM. Prefigurările crucii în Vechiul Testament şi semnificaţia lor în tradiţia culturală c eştină. L (198). XXX (1978). nr. 5-10. VERZAN. nr.9.. pp. SANDU. 9-10. XX (1969). Ioan. Sf inţii în viaţa morală creştină. VIII (1956). VI (1954). Erminia picturii bizantine şi arta creştină eclezială (teză de doctoral . 3-4. pp. pp. Credinţa deistă şi cea mântuitoare. nr. Temeiurile credinţe i religioase. nr. pp. 1. Mihai Gh. Const. Sfinţii la judecarea păcătoşilor. L (1998). magistr. XXXI I (1980). Petru. arhim.. 2. pr. 9-10. IORDĂCHESCU. ca obiect al cultului creştin-ortodox. prof. Sebastian. nr. magistr. pp. pp. pp. 248-259. pp. 3-14.mărturii ale t radiţiei bizantine în pictura bisericească.. 610-620. X XIII (1971). 554-566. LI (1999).partea întâi). 1-2. prof. conf. Nicolae. C redinţă şi cunoaştere în creştinism. Do ctrina Bisericii Ortodoxe despre cultul sfinţilor. pp.. XXXIII (1981). MOLINILR. Nicolas. 3-4. C. 567584. n r. pr. XXXVI (1984). drd. magistr. 112-120. Sfânta Fecioară Ma ria în opera omiletică a Cuviosului Andrei Criteanul şi a Sfântului Ioan Damaschin. pp. 640-649. PAVEL. Credinţa şi faptele bune REZUŞ. 1. Izv oare ale iconografiei în scrierile Părinţilor Dionisie Areopagitul. pp. Maxim Mărturisitorul şi Gherman Patriarhul. 661-676. nr. 9-10. nr. Temeiurile ortodoxe ale cultului Maicii Domnului. LI II (2001). ierom. 71-85. . 5-6. Sfintel e icoane ALEXANDRESCU. Scurt istoric al semnului Sfintei Cruci (traducere). Constantin. nr. Gheorghe. 1. 103-115. XXIII (1971). Adrian. 9-10. pp. Aghiologia CHILEA. Condiţiile colaborării raţiunii cu credinţa în opera Fericitului Augustin. Ioan.. DUŢU. pr. Cinstirea sfinţilor ca expresie a unităţii creştine. Vasile. 9-10. 3-4. nr. RĂDUCĂ. Gh. 5-6. cond iţii ale mântuirii. Maica Domnului (Mariologi a). 1. pp. Sabin. 3-4. 572-587. 1-2. 10-86. nr. magist r. Cuvânt la cin stita şi de viaţă-facătoarea Cruce (traducere). VIII (1956). Sfânta Cruce SFÂNTUL GRIGORIE PALAMA. nr. pp. 150-165. magistr. Maica Domnului în colindele religioase româneşti. nr. 1. pr. nr. pp. MIRCEA. pr.IDEM. Lucrarea harului în realizarea mântuirii subiective după cele trei mari confesiuni creştine. pp.10. prof. pp. pp. VIZITIU.11. III (1951). X (1958). pr. nr. nr. pp. pp. (partea a doua). 235-248. nr. pp. LI (1999). 179-199. Teodor M. Mariologia ALEXE. drd. pp. CHIALDA. BARONIAN.2. 3-25. VIII (1956). XLII (1990). 189218. Preacurata Maria. XIII ( 1961). Zareh. Versiunile româneşti ale Erminiei . magistr. 3-4. 15-36. 1-2. C. V (1953). dr. XLII (1990). 9-10. pr . Ştefan N. IDEM. Aug. pp. Sfinţii. Mircea. PÂRVU. pp. VII (1955). Credinţa şi faptele bune. nr. VI (1954). 325-343. nr. IDEM. XXXI (1979). 3-4. Alex. MLADIN. 3-4. O importantă menţiune despre cultul sfintelor icoane. nr. ierom. drd. asist. 495-511. 257-32 0. 3 -96. 181-192. 3-4. nr. drd. Voinţă şi libertate în concepţia lui Martin Luther şi punctul de vedere ortodox. TURCU. prof. B1DIAN. 672-679.12. pr. 4. nr. 3-4. pr. 9-10. nr 3-4. nr. 16-23. POPESCU. prof. nr. Icoana în iconomia mântui rii. pp. Învăţătura despre Maica Domnului după Sfânta Scriptură.

165-173. 175-201. pr. XXIX (1977). CHIŢESCU. POPESCU. nr. Sibilele în viaţa religioasă a grecoromanilor. XXXI (1979). XXII (1970). XXXI (1979). 422-436. Aspecte dogmatice ale unirii Bisericilor creştine (te ză de doctorat). nr. MANOLACIIE. D. pp. 230-242. D. pp. XLIV (1992). împărăţia lui Dumnezeu şi Biserica. drd. nr. în literatura şi în iconografia creştină. Aspecte dogmatice ale disputei iconoclaste. pp. 742-750. 3-4. XXV. Eclesiologia Părinţilor Apostolici. nr. pp. Teologia icoanelor. Nic. 546-561. IDEM. R ADU. prof. nr. pp. IDEM. 3-4. 12. pp. 9-10. 3-4. Sfânta Scriptură. Eclesiologia 1. Mântuirea şt sensul ei comunitar în scrierile profetice ale Vechiului Testament. pr. pp. pp. Minai D. XXXIV (1982). nr. Evanghelos D. Introducere în ecle siologia ortodoxă. p p. nr. nr. pp. pp. asist. 3-4.. 707-717. temei. prof. XXIII (1971). IX (1957). pp. XXXI (1979). XIV (1962). Mihail. 5 -6. pr. Eclesiologia comuniunii. XXXIX (1987). pp. N. XXVI (1974). nr. Dumitru. 5-6. 1-2. prof. Eclesiologia tratatelor areopagitice şi importanţa ei pentru ecumeni smul contemporan (teză de doctorat). C instirea sfintelor icoane în primele trei secole. drd. prof. 22-38. Estetica teologică a icoanelor şi importanţa lor ecumenică (traducere). pr.1 Generalităţi ABRUDAN. pr. Sfântul Ioan Damaschin. 54-300. nr. 9-10. BEL. pp. magistr. XXIX (1977). nr. 5-6. pp. XXVII (1975). 9-10. Ştefan C. BELU. 539-553. drd. XX (1968). BROS CĂREANU.14. 3-4. Tensiunea dintre Scaunul papal şi Bisericile Romano-Catolice locale. IDEM. pp. dr. Teme dogmatice în pictura bisericii vechii episcopii a Geoagiului. nr. Ioan I. pp. prof. drd. Sabin. 1-4. Biserică şi Euharistie.. Rene. Rolul comunităţii în însuşirea mântuirii subiective. nr. pp. magistr. . VIII (1956).. C. prof. nr. 115-128. IDEM. 402-418. Teologie şi Biseric a la Sfinţii Trei Ierarhi. 5-6 . 7-8. COMAN. pr. drd. XXXII (1980). 15-53. nr. VERZAN. XVII (1965). Aspectul dogmatic al cultului icoanei la Sfântul Teodor Studitul. Învăţătura ortodoxă despre icoane. DANIEL. pp. pp. prof. 368-381. XXII (1970). magistr.. pp.. 35-41. 32-48. 9-10. 4 61 -477. Reprezentarea Sfintei Treimi în pictura bisericilor româneşti. 444-452. 7-8. IV (1952). DRĂGULIN . pp. nr. RĂMUREANU. apărător al cultului sfi ntelor icoane. IDEM. 1-4. 134-148. nr.14. p. N. Ion. VII (1955 ). Dumitru. nr. pr. drd. Simbolul ca anticipare şi temei al posibilităţii icoa nei. BUZESCU. prof. nr. 60-70. pr. onstantin. nr. pp. BRIA. 343-354. ICHIM. L (1998). Ene. BE JGU. 1-2. 5-8. izvor şi reflectare în pictura bisericească. 7-10. 316-323. nr. pp. 1-2. Eclesiologia pastor ală. Dome tie. XX (1968). 7-10. pp. 1-2 . pp. Logos. loan G. nr. pr. 695-705. pp. pp. 1. Aspecte ale Eclesiologiei la Sfinţii Trei Ierarhi. trinitate şi ecleziologie în "Pedagogul" lui Clement Alexandrinul. XXVII (197 5). 6.. THEODORU. XII (1971). nr. arhim. 1-4. STĂNILOAE. 581-590. nr.BRANIŞTE. nr. nr. IONIŢĂ.. XXIX (1977). 7-8. 1-2. Viorel. XXVIII (1976). diac. IDEM. pr. ALEXE. pp. Vaier. ARION. Hristologie şi iconologie în disputa din secolele VIII-IX. pp. cu specială privire la Epistola către Efeseni. nr.. 9-10. 427-452. 74-85. nr. Leon Gh. Gheorghe... 7-8. STREZA. 621672. Concepţia paulină despre Biserică. 395414. 669-682. 298-307. XXIII (1971). pr. 3-170. IDEM. VII (1957). drd. Gh.. Icoanele în istoria artei bisericeşti şi a cultului creştin ortodox. XXVII (1975). Origen despre Logos. nr. Esenienii şi Biserica primară. nr. Bise rică şi suflet în comentariul său la Cântarea Cântărilor.

nr. XXX (1978). pp. ALEXE. pp. pp. MOLTMANN. 705-714. prof. 7-8. XXlX (1977). Fiinţa Bisericii JOIŢA. 1-2. 5-6. Conce pţia despre Biserică în opera Sfântului Ciprian. nr.. respectiv 35-46. Kenoza lui Hristos şi aspectul Kenotic al Biseric ii. prof. MICLE. 638648. Relaţia dintre Hristos şi Duhul Sfânt în viaţa Bisericii. Constantin. 296-304 . nr. 565-575. 3-4. ierom. nr. NEAGU. GRIGORAŞ. SAVA. STĂNILOAE. nr. 1. Teodor M. 3-4. prof. pp. 301-315. IOAN. Sentinţa de excomunicare de la 16 iulie 1054. drd. Vasile. 210-220. Ion . pp. 9-10. Lucrarea Sfântului Duh în Biserică.. ŞURUBARU. 706 -722. Alexandru. IDEM. Veniamin. nr. 1-4. Jürgen. pp. XXXII ( 1980). XX (1969). STAN. nr. prof. Nicolae. Bisericile locale şi Biserica univer sală. XXIV (1972). prof. 5-6. Aspectul teandric al B isericii. nr. Semnificaţia ecleziologică a Sfintei E uharistii. Poziţia Bisericii Ortodoxe în problema dialogului şi a interco muniunii în Biserica Romano-Catolică. 3-4. Contribuţii la istoria înce rcărilor de unire a Bisericilor. XXIV (1972). Sobornicitatea Bisericii. MOLDOVAN. în Tradiţie şi în teologia contemporană (teză de d at). Unitate a dogmatică a Bisericii după învăţătura Fericitului Augustin. 7-8. IDEM. Unitatea în Hristos şi unitatea în Biser ică. 12. nr. Probleme de eclesiologie. pp. nr. Aspectul hristologic şi cel pnevmatologic al Bisericii după Sfântul Ioan Gură de Aur. pr. drd. XVIII (1966). pp. STĂNULEŢ. Ştefan. pp. nr. Însuşirile şi limitele B isericii. drd. FER. Alexandru. drd. pp. asist. şi nr. 738. drd. drd. 295-315. Tratativele de la 1337-1339. STĂNILOAE. pr. VII (1955). pp. Însuşirile Bisericii ABRUDAN. pp. JOIŢA. 7-10. 3. 7-10. VI (1954). I (1930). prof. pr. IDEM. 9-10. pr. pr. XXX (1978). Liviu. nr. prof. drd. Măreţia lui Dumnezeu şi Misiunea Bisericii (traducere). XXXIII (1981). 3-4. pr. . 7-8. BUZDUGAN. nr. Identitate şi înnoire în Bi serică şi în teologie.. XX (1968).14. L (1998). 3-4. 684-695. Sfânta Treime şi sobornicitatea Bisericii. Costache. POPESCU. Christoph. drd. pp. pp. 1-2. Ecleziologia Noului Testament. 732-7 46. predicator al unităţii creştine. Viziuni de spre Biserică: gândirea teologică rusă în timpurile moderne (traducere). XLIII (1991). XX (1969). pp. MEYENDORFF. nr. 26-43. pp. episcop Antonie .14. XIII (1971). Dorel. pp. 150-168. Noţiunea de Biserică după Sfântul Ioan Gură de Aur. pp. S inteză eclesiologică. mag istr. 1-2. nr. 2 (versiunea latină). 143-150. nr.ENACHE. nr. XXVI (1974). 182-204. nr. Ideea de sinoda litate şi prioritate apostolică în Noul Testament. nr. HRISTOV. MIHOC. pp. Atitudinea Sfântului Ciprian faţă de problema unităţii Bisericii şi actualitatea ei. nr. nr. pr. drd. pp. pp. pr. Vasile. pp. 90-1 03. 9-10. 638-645. 9-10. 522-533. 5-8. POGAN. pp. 2. 9-10. nr. nr. pr. Din aspectu l sacramental al Bisericii. 49-68. KLEIN. nr. nr. pp. 9-10. XII (1970). Sfântul Ioan Gură de Aur. drd. XXV (1973). pp.3. 233-249. Învăţătura paulină despre Biserică. pp. pp. 64-74. Grigorie. pr. 23-79. nr. 267-284.. Mihai. 5-6. Vasile M. conf. 7-8. Mar in I. Dumitru. Zece teze despre catolicitate şi etnicitate. Biserica slujitoare în Sfânta Scriptură. PLĂMĂDEALĂ. MARCU. Aurel. pp. 5-6. XXXI (1979). Aspecte actuale în ecleziologia ortodoxă şi cea romano-cato lică. 520-534. John.. 1 (vers iunea greacă).. XX (1968). pr. nr. pr. drd. XXIV (1972). 5-10. XXXIII (1981). CHITESCU. 76-93. VII (1955). 531563. 220-232. 534-546. 1-2. pp. XXXI (1979). nr. nr. 732-737. pp. 1. XXVIII (1976). XVII (1965). monahul C . nr. pp. Nicolae. D. magistr. XII (1960).742. drd. 398-407. II (1931). Ilie. nr. 325-625. D. XXVII (1975).

II (1950). nr. XXXIV (1982). Problema rapo rtului dintre Biserica locală şi Biserica universală implicaţii ecumenice. Rolul comunităţii în însuşirea mântuirii subiective. pp. nr. 5-15. N. XXXIX (1987). 1-2. Temeiuri biblice şi patristice ale ierarhiei. nr. Preoţia împărătească sau duhovnicească. ICHIM.. drd. pp. drd. XX V (1973). 92-105. nr. nr. 5-6. XXX (1978). pp. 1-2. drd. STEREA. Gh. Dumitru I. Sfinţii Apostoli şi episcopii. pp. YESHANEW. nr. Sebastian.4. Problema celibatului pre oţesc în Biserica Romano-Catolică. pp. 198217. Rolul credincioşilor în Biserică după Conciliul al II-lea Vatican. Sinodali tatea în lucrarea Sfinţilor Apostoli. TÂMAŞ. VORNICESCU-SEVERINEANU. Slujirea preoţească după Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie. 1-2. nr. Ioan. magi str. STAN. XXIX (1977). Sabin. pr. XXII (1970). KLOSTERMANN. nr. II (1950). XIII (1971). Constantin. Al. 3-4. XXV (1983). pro f. IDEM. pr. VII (1955). II (1950). STĂNILOAE. GAFTON. drd. nr. nr. pp. ŞEBU. VII (1955). 1-2. XXXVI (1984). nr. pr. pr. Spiridon. pr. XXXI (1979). 7-8. 490-503. 739-762. GĂINĂ. asist. 343-354. nr. Sensul preoţiei la Sfinţii Părinţi. drd. B EJGU. FARAHAT. pr. pp. XXX (197 8). Sacerdoţiul în teologia reformată contemporană şi învăţătura ortodoxă reoţie. 582-598. 3-4. 606-616. nr. L. Sobornicitatea Bisericii în epist olele pauline. VERZAN. pp. Arhieria Mântu itorului Hristos şi preoţia sacramentală. magistr. 9-10. Dumitru.. pr. Gh. pp. XLIII (1991). pr of. drd. pr. Temeiurile dogmatice ale unităţii creştine. CÂNDEA. 1 -2. Constantin. nr. XVI (1964) . Vasile. pp. nr. CIT IRIGĂ. 497-506. pp. Rugăciunea pentru alţii şi sobornicitatea Bisericii. 3-4. pp. MIRCEA. drd. 232-245. nr. nr. Ierarhia bisericească după Epistolele Sfântului Apostol Pavel. nr. nr. drd. 5-6. Preoţie şi slujire în cărţile profetice ale Vechiului Testament. 5-6. XXVI (1974). Principiul sinodalităţii în viaţa Bisericii Ortodoxe Române. nr. XXVIII (1976). diac. 190-197. pr. XIV (1962). nr. 90-105. Sfântul Ioan Gură de Aur şi unitatea Bisericii. 3-6. 506-520. Acte de autoritate imperială în sprijinul primatului papal în secolel e IV-V. 207-219. pr. 1. 9-10. prof. † Nestor. pp. "Despre unitatea Bisericii" a Sf. 29-39. Lucian. nr. 541-555. nr. Autoritatea Bisericii. 5-6. pp. Dumitru. 324-336. pp. BURTAN. nr.. nr. 5-6. 327-346. Temeiurile dogmatice ale rugăciunilor pen tru cei morţi.. 9-10. TUDOR. . prof. predicator al un ităţii Bisericii. pp. Haddis. Actualitate a gândirii Sfinţilor Trei Ierarhi despre preoţie. VOICU. IDEM. conf. 483-497. 717-725. GHE ORGHE. Alexandru. XXI I (1970). pp. XXIII (1971). Organizarea sinodală a Bisericii Ortodoxe în paralelă cu cezaropapismul ca tolic. IX (1957). Liviu. Tache. prof. Kamal. pp. pr. Natura sinodicităţii. 9-10. 3-6. 7-8. pp. pp. pr. pp. 587-603. Ciprian al Cartaginei şi importanţa ei misionară actuală. Const. 72-81. magistr. 9-10. Sensul preoţiei la Sfinţii Părinţi. 5-6. 93-102. Ovidiu. pr.14. r. nr. 57-73. drd. ALEXE. pp. 305-323. pp. pr. XXIX (1977). pr. 7-8. 336352. pp. COMAN.. drd. pp. dr. pp. 704-713.STAN. 5-10. GALERIU. XX (1969). Ioan G. 183-216. pp. nr. CIUDIN. 1-2. prof . nr. pp. 5. 9-10. XXV (1973). Ştefan. prof. 5-6. 7-8. 92105. 309-318. Me mbrii Bisericii ALEXA. nr. pp.. pr. Cârmuir ea Bisericii în epoca apostolică. I (1949). XX III (1971). Succesiunea apostolică. Nicolae. IDEM. Fericitul Augustin. Ferdinand. Nicolae. nr. prof. VII (1955). pr. pp.

3-287. SFÂNTUL GRIGORIE PALAMA. IDEM. pr. I (1930). 107-123. Ion. 53-102. PĂDUREANU. DURA. 1-2. nr. N. 165-179.. 190-210.. pp. ONIŞOR. Corneliu. Ioan. Preoţia în l umina cuvântării Sfântului Apostol Pavel către preoţii din Efes (Fapte 20. XX XII (1980). nr. pr. 3-51. nr. Emanuel. 3-4. nr. XLIII ( 1991). nr. Dumitru. nr. Alex. XLII (1990). XXXII (1 980). CHIŢESCU. nr. Sfintele Taine în Mărturisirea Ortodoxă a lui Petru Movilă. Episcopul (I). nr. XLI (1989).. Tainele în Confesiunea augustană. Sabin. 5-6. pp. L. XIV (1962). pp. IV (1952). drd. prof. dr. 7-8. XXVIII (1 976). D. Episcopul (II). 7-8. drd. (1949). L (1998). 5-6. prof. 707714. 428-443. . XLI (19 89). 7-8. pp. Ioan E. 3-50.. TUDOR. arhid. 49-106. Minai. Generalităţi SFÂNTUL AMBROZIE AL MILANULUI. prof. pp. pp. nr. 2. 531563. n r. RADU. T eodor M. pp. 5-6. STĂNILOAE. CORNIŢESCU. 9-10. pp.15. pr. IDEM. prof. XLIX (1 997). IDEM. 1. Vaticanul cetate zidită pe nisip . 713-738. Sfântul Ciprian nu recunoaşte Episcopului Romei prerogativa prima tului jurisdicţional. Gheo rghe. IDEM. Sfintele Taine. 17-35). 1-2. VII (1955). pp. 7-10. nr. 598-633. pp. XLIII (1991). pp. 714-719. pr. nr. N. 7-10. pp.. nr. pr. pp. 4. nr.. nr. 5-6. prof. IDEM. Implicaţiile sacramentale ale relaţiilor trini tate. XXXII (1980). XXXII (1980). Preoţia ierarhică sacramentală în epoca postapostolică (I). XI (1959). nr. 3. drd. prof. Christoph. pp. Rcmus. 683-695. nr. drd. 9-10. dr. diac. Preoţia ierarhică sacramentală în epoca postapostolică (II). BRIA. B ANU. nr. XLIII (1991). 172-195. XLIII (1991). pp. pp. STĂNILOAE. XXXIII (1981). pp. 9-10. 66-73. Particularităţi şi convergenţe în Mărturisi rea Ortodoxă a lui Petru Movilă şi în Confessio Augustana privitor la Sfintele Taine. I (1949). nr. 578-591.MĂLIN. NICULCEA. Preoţia Mântuitorului . "De Mysteriis" (traducere). drd. pr. drd. III (1932).15. Liviu. IDEM. nr. Temeiurile teologice ale ierarhiei şi al e sinodali-tăţii ei. nr. ZĂVOIANU. Succesiunea apostolică. Cler şi po por în primele trei secole. Nicolae. dr. pr. Învăţătura despre ierarhia bisericească l a Dionisie PseudoAreopagitul. prof. Arhiepiscopii. pp. Adrian. 286-303. XLVIII (1996). dr. pr. 1. Preoţia ierarhică sacramentală în primele Biserici întemeiate în lumea păgână (I). XXXIV (1982). 514-534. Alexandra. POPESCU. 4584. SAVA. Dumitru. 3. nr. 11-26. pr. XVII (1965).izvorul şi puterea preoţiei sacramentale. nr. Preoţia ierarhică sacramentală în primele Biserici întemeiate în lumea păgân ). Constantin. nr. 22-34. FLOCA. pp. pp. dr. nr. XLIII (1993). 305-323. 3-4. 3-4. pp. KLEIN. 3-4. pr. Sfintele Tain e în viaţa Bisericii. VERZAN. 3-45. pp. 3.40-50. XVIII (1966). 5 pp. pp. 9-10. Di n aspectul sacramental al Bisericii. nr. pp. pr. pp. 2. Primii didascăli creştini. Viaţa sacramentală a Bisericii în "Faptele Apostolilor ". Propovăd uirea Cuvântului şi Sfintele Taine în lucrarea de mântuire (teză de doctorat). pp. STAN. nr. XXII (1970). Preoţia ierarhi că sacramentală la sfârşitul epocii apostolice. prof. 7-10. 293-329. pp. Preoţia ierarhică sacramentală la sfârşitul epocii apostolice. vol.1. GEORGESCU.Min ciuna papalităţii în primele trei veacuri. 5-6. 720-728. 7-1 0. magistr. prof. n r. STĂNCULESCU. 140-211. magistr. XXX (1978). 636-651. dr. pr. Importanţa sfintelor taine în creştinarea noastră în Hristos. pp. nr. Sfintele Taine după catehezele Sfântului Chiril al Ierusalimului. pp. Despre Sfintele Taine. Omilie despre Sfintele şi înfricoşătoarele lui Hristos Taine (traducere). Sfintele Taine 1.

Ion. nr. 140-161. Ion. 5-6 . pr. drd. nr. a Mirungerii şi a împărtăşirii. XXVI (1974). 1 . XXXV (1983). Etapele psihologice ale Mărturisirii. Eroare. POGAN. prof. 3-4.. nr. nr. drd. prof. 3. drd. nr. pr. drd. Nicodim. pp. nr. pr. Omiliile baptizm ale ale Sfântului Maxim de Turin. 4. prof. 9-10. magistr. drd. nr. drd. nr. Ene. pp. Taina Mărturisirii. XI (1959).. Dorel. drd. nr. n r. STĂNILOAE. Expunere catehetică a Sfintelor Taine: Botezul şi Mirungerea. 1-2. Euharistie.XXXIV (1972). Spovedania BALCA. V (1953). 5-6. Mirungerea SABĂU.2 Botezul BRANIŞTE. 534546. pp. 99-104.. 7-8. SIMA. 632-648. 1-2. I. XXXIV (1982).TURCU. I. pr. Despre Sfânta Taină a Mărturisi rii. SAUCA. nr. nr. prof. 527-542. Vasile. nr. XXXII (1980). prof. 7-8. XXXV (1983). Aspectul comunitar al dumnezeeştii Euharistii. pp. nr.1982). pp. Orest. S orin. XI (1959). POPA. 695-711.. SAUCA. 1-2. pp. 12. Sfintele Taine şi faptele bune în mântuire. nr. XXXIV (1982) . KIRKOS. nr. Marc el Alex. XXVII (1975). p p. pp.15. SABĂU. drd. nr.3. Semnificaţiile şi rolul Botezului în viaţa creşti nă după Noul Testament. Legătura între Euharistie şi iubirea creştină. 46-61 . 7-8. 1. 7-8. XXII (1970). Sfânta Împărtăşani e în spiritualitatea creştină. pr. nr. pp. pr. Consideraţii ortodoxe asupra documentu lui ecumenic "Botez. Semnificaţia ecleziologică a Sfintei Euharistii. Gârma Wolde. TILEA. Preoţia CITIRIGĂ. CARAZA. 737-741. Sebastian. diac. Ion. IX (1957). Dumitru. 7-8. nr.15. diac.15. prof. XXXV (1983). CHILEA.15. 1-2. 490-503. Constantin-Eugen. pp. pp. La doctrine eucharistique de Saint Cyrille d'Alexandrie. pp. prof. 37-49. 382-406. 314-331. drd. pp. 1-2 pp. Marcel Alex. 7-8. 358-370. Ministeriu" (Lima . Relaţi a dintre botez şi înviere în viaţa credinciosului după Epistola către Romani. XXVI (1974). Emilian. 509-527. 417-428. nr. 1. drd. JURCA. VIEZUIANU. iertare. JOIŢA.5. pr. XXVIII (1976). PETCU. nr. 9-10. pp. Sacerdoţiul în teologia reformată contemporană şi învăţă doxă despre Preoţie. XLII (1990). nr. XXXVIII (1986). Lucrarea Sfânt ului Duh în Taina Pocăinţei după Sfântul Simeon Noul Teolog. 3-4. 364-383. Expunere catehetică a Sfintelor Taine: Botezul şi Mirungerea. 5-6. drd. VINTILESCU. prof. nr. Vaier. Ion. 25-38. drd. II (1950). 103114. Rânduiala şi explicarea Botezului şi a Mirungerii după Arhiepiscopul Simeon al Tes alonicului. 1. XXXIV (1982).. Evlavia euharistică după Sfântul Ioan Gu ră de Aur. pp.taină a iubirii jertfelnice. pp. Rânduielile Bisericii Etiopiene privitoare la slujba Bote zului. nr. XXV (1 973). Gheorghe. 528-543. pp. pp. pp. 5-6. pr. 332. pp. 21-39. drd. XI (1 959). Euharistia BEL. 60-65. XX (1968). Alexandru. 5. D. pp. Gheorghe. BRIA. XVII ( 1965). Euharistie. 9-10. pp. 230-242. pp. pr. Petre. păcat. 1. 358-370. VASILESCU. . nr. Biserică şi euharistie. pp. Explicarea Botezului în "Cateh ezele baptismale" ale Sfântului Ioan Gură de Aur.. Sfânta taină a Euharistiei . pp. 131-138. XXIV (1972). drd. BUCEVSCHI. Deasă ori rară împărtăşire?. 5-6. Consideraţii ortodoxe asupra documentului ecumenic "Botez. 527-542. 7-8. diac. drd. Ministeriu" (Lima -1982). 1 -2. VII (19 55). drd. TARAZI. Sfintele Taine. N. nr.

1-2. nr. MIRCEA. Învăţătura Sfântului Atanasie cel Mare despre mântuire. nr. Desăvârşirea creştină după Simeon Noul Teolog.. Nicolae. VIII (19 6).nr. Certitudinea mântuirii. pp. prof. pp. 5-6.. pp. Învăţătura ortodoxă şi catolică despre mântuirea subiectivă. II (1950). Taina nunţii. 34. Nicolae. XLII (1990). drd. nr. STĂNILOAE. drd. pp. 219-230. 3-4. Ion. drd. 3-4. 328-341. pr. Mântuirea obiectivă după epistolele Sfântului Apostol Pavel. Vasile. XXXVI (1984) . pp. 5-6. pr. TODORAN. 1-2. XXV (1973). III (1951). 3-11. XXV (1973). lerurgiile DURA. pp. drd. Ştefan N. Ioan.. nr. 615-630.17. pp. 155-166. XXIII (1971). VIEZUIANU. drd. IX (1957). pr. pr. IDEM. pp. CHIŢESCU. nr . 1. 7-8. 9-10. nr. Aspec te ale doctrinei soteriologice a Sfântului Atanasie cel Mare. SIMA. Vederea lui Dumnezeu în Noul Testament şi teofaniile esenienilor. XXXIV (1982). Liviu. nr. pp. Eshatologia AR SENIEV Nicolae. 23 5-248. nr. pr. Alexandru. nr. 81-89. 35-41. drd. 1-20. REMETE. 461-471. Teodor. 188-207. 7-8. nr. VI (1954). nr. pr. prof. asist . XLI (1989). POPESCU. pr. XXVII (1975). pp. 3-4. 5-8. SANDU. LII (2000). drd. Tache. 3-4.16. pr. XLI (1989). Sfinţenia şi răspunderile preoţiei. S imion. 357-385. 7-8. Ioan. DAN. pp. XXXIX (1987). Dumitru. Toader. BUCHIU. nr. STEREA.. 484-500. Îndumnezeirea omului după învăţătura Sfântului Atanasie cel Mare. Transfigurarea creştinului prin lucrarea harul ui Sfântului Duh. Mântuirea şi sensul ei comunitar în scrierile profetice ale Vechiului Testament. Constantin. CITIRIGĂ. d rd. nr. în slamism şi creştinism. 3-6. prof. pp. XXXVII (1985). 7-8. Preoţia împărătească sau duhovnicească. Ilie. pp. prof. 546 -555. XX .COMAN. STOINA. Ştefan. 390-407. D. 506-516. 368-385. nr. 5-6. 157-174. 1. pr. nr. pp. BRIA. pp. pp. Sensul şi ţinta istoriei (traducere). XII (1960). G. 388-400.18. Soteriologia ABRUDAN. 5-6. pp. 14-27. pp. Dumitru Gh. pp. XXIX (1977). nr. 245-256.. drd. 410-420. 1. Despre învierea trupurilor şi natura lor după înviere. Îndreptarea după epistolele pauline şi du pă epistola Sfântului Iacob. Condiţiile mântuirii. pp. JOIŢA. Lucrarea harului în realizarea mântuir ii subiective după cele trei mari confesiuni creştine. magistr Gheorghe N. MIRCEA.15. pp. pp. Logos şi theosis. 2. Mântuirea ca unire finală şi eternă a fiinţei în absolut. Aspectul ontologic al răscumpărării. Chipul preotului după Sfânta Scriptură şi Sfinţii Părinţi. dr. Îndreptare şi îndumnezeire în Cartea Psalmilor. MOLDOVAN. Concepţia despre om şi mântuire în Confesiunea Augustană. nr. XII (1960). 222-231. Mântuirea obiectivă privită interconfesional. 7-8. nr. 346-358. 1-2. 5-6. 5-6. Răscumpărarea în Noul Testament după învăţătura Sfinţilor Părinţi. pp. drd. XXIX (1977). Lucrarea Bisericii pentru sfinţirea firii înconjurătoare. nr. pp. magistr. nr. pr. RADU. nr. XXXVI (1984). Ioan G. 101-112.. nr. pr. nr. Dumitru. 3. nr.7. I V (1952). COMAN. XXV (1973). pr. nr. 483-497. 24-45. pp. 5-6. magistr. după Patriarhul Serghie al Moscovei. 1-2. DANIEL. XXVII (1975). . 3-4. nr. Gheorghe. Condiţiile însuşirii mântuirii. 5-6. 1. XXIII (1 971). pr. Ioan. Cununia GALERIU. prof. pp. pp. nr. prof. pr. pr. BĂLAN. Constantin . drd. pp. 4. XXXIV (1982).

68-86. BUTNARIU. pr. X (1958). XLVI (1994). Dumitru. 2. pr. Ascetica şi mistica în teologia Părintelui Stăni loae. 51-67. magistr. nr. 7-8. Raportul dintre spiritualitate şi moralitate în concepţia ortodoxă. drd. nr. COSMA. pr. magist r. Prietenia după Sfânta Scriptură. Gh. pp. Datoriile individului faţă de col ectivitate după concepţia creştină. PLĂMĂDEALĂ. 3-4. Judecata universală după Noul Testament. BIDIAN. pp. prof. vol. magistr. X (1958). Venirea a doua a Domnului. pp. 12-23. magistr. Iisus Hristos în viaţa duhovnicească. Idei moral-s ociale în proverbele românilor. . Ştefan C. BRIA. 1-2. pp. 7-8. 3-24. Idei morale şi social e în comentariul la Psalmi al Sf. pp. 3-4. Teologie Morală şi Bioe tică 2. magis tr. XLIV (1992). Primele tre i manuale de Teologie morală ortodoxă apărute în limba română. A tonie. BELU. Sensul bucuriei în viaţa creştină. pp. IDEM. diac. nr. IBIDEM. n r. Dumitru. nr. I (1929). drd. prof. magistr. nr. nr. DRĂGULIN. pp. RĂDULESCU. Adevăr şi trăire religioasă. 7-8. diac. COSTEA. 133-177. dr. nr. BARRINGER. VASILESCU. 221240. Temeiurile doctrinale ale optimismului creştin. 632-648.. pp. nr.. XI (1959). 5-6. 7-8. 334-350. IDEM. DAMIAN. Şerban. 325-346. XXXVI (1984). pr. Mihai.. pp. IDEM. XXV (1973). pp. Robert. 216-253. pp. NICOLAESCU.. 7-8. pp. XXIX (1977) . SĂNDULESCU. 1-2. pr. XVI (1964). XXV (1973). magistr. Biserica şi Liturghi a. 5-6. 112-123. nr. Orest. 78. pp. pp. magistr. Gh. Consideraţii critice a supra eticei materialismului economic. 5-6. pr.VII . IV (1 952). nr. XVI (1964). 115-131. III (193 2). Valoarea morală creştină a dumneze ieştii Euharistii. pp. XIII (1961). Gh. 30-53. XLVI (1994). Nicolae. prof. XVIII (1966). nr. Concepţia eshatologică a Fericitului Aug ustin în "De civitate Dei". BUCEVSCHI. CHILEA. diac. pp. Generalităţi ALEXE. Educaţia teologică şi modernitatea (traducere). pr. IDEM. p p. prof. 1. n r. pp. Sensul suferinţei în creştinism. pp. Teodor. pp.. drd. pp. 71-82. Sebastian. 4-6.255-271. 9-10. Criteriile moralităţii creştine. pp. diac. nr. IX (1957). 1-2. 3-4. N. 9-10. nr. prof. nr. prof. 511519.-Augustin. nr. Eshatologia ortod oxă în comparaţie cu cea romano-catolică. 440453. XXIV (1972). 2. 3-4. 1-2. XXXII (1980). IV (1952). Idealul moral-creştin şi aspectul său social. nr. 673-681. HOPKO.VII (1955). pr. GEORGESCU.1. IDEM. PETRUŢĂ. 91-100. pp. pp. 1-2. XX (1968). 558-576. 5-6. 155-176. 7-8. pp.BRANIŞTE. nr. Nic. XIV (1962). Gh. 4-6. Al. 212-245. BEJGU. Filaret. Viaţa creştină după bărbaţii apostolici. Marin M. Despre unele trăsături esenţiale ale sufletului frumo s. COMAN. XV (1963). 3-4. 7-8. prof.. Misiunea moralizatoare a Bisericii. dr. II (1 957). pr. 5-6. 77-99. pp.. 352-360. Ironia biblică şt morala ironiei. nr. 46-57. Eshatologia în concepţia lui Origen. Ion. nr. Ioan G. 3-4. prof. Ioan. 506-517. nr. nr. pr. pr. Thomas. dr. IDEM. 2. II (1930). pp. La doctrine orthodoxe sur le paradis et l'enfer. IV (1952). nr. Spiritualitate pentru timpul nos tru. 5-6. nr. nr. 9-10.. I (1949). XLV (1993). Sorin. Împărăţia de o mie de ani. pp. 361-370. nr. pp. 381-390. pp. pp. Ştefan. ILOAIE. 500-515. prof. nr. BALCA. Originea şi aspectele milenarismului din punct de vedere dogmatic în pri mele două veacuri creştine. drd. pp. IDEM. 223-235. magistr. 489-503. IX (19 57). 463-474. IONESCU. nr. II (1950). 3 28-342. dr. 1-2. 114-125. pp. nr. pp. nr. pr. XIII (1961). Revelaţie şi eshatologie. nr. Bogăţia -piedică în calea mântuirii. Inimă curată. Vasile cel Mare. nr.

6. Valoarea frumosului în viaţa creştină. 113-127. pp. nr.-Marcel. Bioetica . pp. nr. XLVI (1994). 4. 9-10. drd. N. pp. XLIII (1991). nr. nr. 592-602. 78-100. Temeiurile şi rostul ascultării în v iaţa morală a creştinului. vol. XII (1960). 9-10. 7-8. V (1953). drd. 1-2. NICOLAE. Ion L. pp. Alex. Emanoil. IDEM. 1-2. magistr. IDEM.. XLII (1990). Morala or todoxă faţă cu celelalte morale confesionale. nr. IDEM. pr. 5365. NĂSTASE. pp. STOI NA. LI (1999). 65-103. 708-712. LIII (2001). M LADIN. prof. 5-6. SABĂU. pp. Doctrina morală a Părinţilor Apostolici.. 3-4. nr. pp. pr. 1-2. XX (1975). 571-577. 7-8. 1. pp. pp. SEVICI. Preocupări actuale în domeniul teologiei morale creştine. drd.IDEM. IDEM. pp.. MIRON. Incinerarea morţilor şi teologia ortodoxă. pp. Probleme de morală c reştină în preocupările teologilor ortodocşi români. XIV (1962). pp. pp. vol. 353-367. 445-466. Nacu. nr. 3-4. Gheorghe.VIII (1940). XXV (1973). pp. pp. nr. pp. 7-8. Liviu. 7-1 0. Dreptatea lui Dumnezeu. nr. XVIII (1966). 414-4 29. familia şi morala creştină. pp. IDEM. 3-62. IDEM. PARASCHIVAŞ. pp. 11-36. pp. XXXIV ( 1982). Morala de situaţie în dezbaterile teologice contemporane. nr. 541-555. Pe marginea unui studiu interesant de m orală creştină. nr. Catedra de Teologie Morală. Grija Bise ricii faţă de mediul ambiant. prof. pr . 118130. nr. Er oismul în lumina moralei creştine (I). prof. nr. 3-23. 1-3. 173-188. pp. 5-6. Dumitru. 5-6. XXV (1973). diac. PRELIPCEANU. drd . nr. 343376. 3.. Traian. Iisus Hristos în viaţa morală a credincioşilor. 1-2. 269-294. nr. IDEM. magistr. nr. PAVEL. XXIII (1971). nr. Vasile. 7-8. Aspectul moral al cultului divin ortodox. nr. 275-285.. 1. Grigorie T. pp. pp. pp. VII ( 1955). 605-625. pp. LII (2000). dr. XVIII (1966). 3-4. I DEM. pp. 183-190. XXVI (1974). Gheorghe. nr. XXXIII (1981). 3-4. 59-72. Spiritualitate şi slujire la Sfinţii Trei Ierarhi. nr. IDEM. 5869. Ioan. II (1 957). Caracterul religios-moral al Fericirilor. 3-4. nr. l. Cultivarea frumosului în viaţa creştinului ortodox. 3-4. 131-140. pp. Probleme de învăţătură şi viaţă creştină în comentariul Sfântului Ioan Gură isoarea paulină către Filipeni. nr. Cele două portrete morale din parabola fiului risipitor. "Dreptatea" la popoarele Antichităţii. PRESCURE. IDEM. pr. magistr. Rolul formativ al Bisericii. A. 9-10. IDEM. IDEM. 387408. pp. IDE M. Sfinţen ie şi slujire în viaţa creştină. 7-8. XXXVIII (1986). nr. nr. nr. drd. prof. 9 -10. XLII (1990). pr. IV (1933). 673-691. 103-118. Nicolae N. pp. 1-2. Viaţa creştină după Epistolele Sfântului Apostol Pavel. MARCU. XXVII (197 5). PAPUC. IDEM. 91-10 0. Vasil e. L'église orthodoxe orientale et la vie sp irituelle interieure. 120-142. 156-165. STOLERU. IDEM. lect. 701708. 2. 1-2. XXXVII (1985). Problema ecologică în lumina învăţăturii creştine. M1HĂLCESCU. Vl. Viaţa creştină după Sfântul Isac Sirul. nr. III (1932). STOENESCU. IDEM. nr. pp. pp. nr. Constantin C. XLV (1993). magistr. pp. . IDEM. nr. XXXIII (1981). nr. arhim. Ro lul pocăinţei pentru promovarea moralităţii credinciosului. RADU. 1. prof. Morala creştină şi etica filosofică. Un reprezentant de seamă al gândirii creştine: Vladimir Soloviev . nr. 9-10. XV (196 3). XV (1963). VI (1954). pp. De la drepturile omului la drepturile religioase. Erois mul în lumina moralei creştine (II). nr. pp. XXXIII (1981).. pp. asist. nr. Vasile. pp. XLIV (1992). Despre unele caracteristici ale moralei catolice. Ţeluri morale în predicile despre pocăinţă ale Sfântului Ioan Gură de Aur. 105109. 50-70. 51-70. pp. 500-517. XL (1988). Sfântul Apostol Pavel despre modelul de vieţuire creştinească. RĂDUCĂ. 89-96. XXXIX (1986).

352-366. drd. Rolul voinţei în viaţa morală. drd. pp. 2. pr. 3-4. IX (1957). Paul. Negaţiile răului şi af irmaţiile binelui (traducere). Teodor. nr. pp . STOINA. Om tr upesc şi om duhovnicesc. Postul şi asceza COLLIANDER. Vasile. XXVII (1975) . C onstantin. 48-51. nr. diac. Kallislos. XXXVII (1985). nr. 346-358. XXIV (1 nr. 2. nr. Desăvârşirea creştină după Simeon Noul Teolog.5. Omul . 5-6. 5-6. 83-90. 233-243. nr. XXXVI (1984). Aurel. Valoarea bi nelui în viaţa creştină. dr. Dumnezeu nu est e autor al răului. Const. nr. pp. 1-2. 5-6. Chirii al Ierusalimului. Educaţia teologică în Sfânta Scriptură şi la Sfinţii Părinţ aducere). Preocupări şi probleme de Morală creştină în teologia ortodoxă românească. C. XLIII (1991). pp. Învăţătura despre Legea morală naturală în opera Sfântului loan Gură de Aur. 3-4. 647-666. prof. POPA. 726-735. pr. pp. magistr. Irineu. 2. pr. Sfinţii Părinţi despre trup. 5-6. JOIŢA. 2. 7-8. Trăsături umaniste în spiritualitatea bizantină: Nicolae Caba sila. prof.IDEM. NECULA. XXVII (1975). Caracterul social al Rugăciunii Domneşti. asist. 89-101. pr. Ioan G. BRIA. 38-50. drd. . 313-327. XXVII (1975). WARE. IDEM. Samir. Theodor. 266-275. 7-8. 144-160. Legea morală GHOLAM. 421-436. nr. nr.7. LIII (2001).. prof. PAVE . 3-4 p. pr. pp. pp. 750-759.3. 3-4. 542551. 4-6. nr. pp. 390-407. III (1951). 546-555. Dan. MIRON. 3-4. nr. pp. XXI (1969). nr. "Divanul" lui Dimitrie Cantemir. 41-75. EVDOKIMOV. drd. magistr. 1-3. 3-4. 1-2.entitate mora lă BELU. DANIEL. nr. pr. nr. 9-10. pp. IX (1957). 9-10. 2. -4. PAVEL. pr. 3-5. 5-8. XXXIV (1982). protos . Învăţătura despre post în Biserica Ortodoxă. pp. SIMA. pp. pp. pp. Calea asceţilor (traducere). Nicolae D. 5-6. pp. Învăţătura ascetică a Sfântului Ioan Scărarul. 2. XXXIV (1982). Lupt a duhovnicească (traducere). nr. unul din primele tratate româneşti de învăţătură moral reştină. XLVII (1995). nr. 214-222. Binele şi răul COMAN. prof. CRĂCIUN AŞ. 9-10. prof. BODOGAE. ierod. pp. XXV (19 73). XXIX (1977). Logos şi Theosis. Rostul postului. pp. Constantin C. I. dr. pp.. nr. 165170. nr. nr. pp. CITIRIGĂ. nr. pp. 9-10. XXV (1973). pr. drd. pr. L egea divină şi legea bisericească. XLII (1990).. dr. Cele două portrete morale din parabola Fiului Risipitor.2. XXV (1974). Ioasaf. 188-207. X XXVII (1985). 701-707. Gheorghe. XLV (1993). nr.6. 3-4. Demnitatea om ului. Posturile rânduite de Biserica Ortodoxă în condiţiile de viaţă actuală ale credincioşilor.Vlll (1956). Io an. ZĂGREAN. Ion. pp. Transfigurarea creştinului prin lucrarea harului Sfântului Duh. Alexandru. Desăvârşirea creştină după Catehezele Sf. STYLIANOPOULOS. drd. prof. pp. 253-269. pp. D. Liviu. 174-186. ni". 2. V (1953). GROSU. 514-521.. STOLERU. STOINA. 299-309. X (1958). Pavel. XLVI (1994). Nicolae. pr. L'atti tude envers les biens communs selon la morale chrétienne. Desăvârşirea morală CIOCOIU . prof. pp. prof. D umitru. Vederea lui Dumnezeu în Noul Testament şi teofaniile esenienilor. nr. Tito. Rugăciunea BELU. pr. pp.4. pp. nr. nr. nr. 5-6. XXIII (1971). Liviu. nr. 9-10. III (1951). Aspecte ale vieţii morale oglindite în proverbele româneşti. pp. pr. 211-226.. 3.

drd. nr. diac. nr. 9-10 . 9-10. nr. Gheorghe. XXXVII (1985). . Aspectul comunitar al vieţii umane şi creştine. 12. Sensurile noţi unii de iubire după scrierile Sfântului Ioan Evanghelistul. 510-521. Sensul creştin al iubirii de sine. nr. pp. pp. 630-641. nr. nr. prof. XXXVII (1985). BURTAN. Învăţătura despre rugăciune a Sfântului Simeon Noul Teolog (traducere).10 Viaţa în concepţia creştină CITIRIGĂ. 4-6. Nacu. 1-2. D. 1-2.. 673-691. IDEM. RADU. pp. pp. pp. Temeiuri morale creşti ne pentru apărarea vieţii. Lecturile biblice ABRUDAN. 7-8. 2. pr. 293-303. 666-673. X (1958). magistr. pr. pp. 3-4. nr. BUCEVSCHI. George. pp. pp. nr. pr. Ioan. Valoarea vieţii uma ne şi apărarea ei. POP A. magistr. Rugăciune şi cunoaştere în învăţătura or 1958). 481-490. drd. pp. RADU. pp. 9-10. pp. pp. nr. PETCU. BRANIŞTE. XLVII (1995). XLVIII (1996).. XXXV (1983). XXXVIII (1986). NICOLAESCU. Rugăciunea lui Iisus (traducere). Olivier. dr. Ioan. 7-8. 435-471. 3-4. BELU. 496-529. N. nr. 5-6. pp. pp. drd. IX (1 957). pp. CÂRSTOIU. Te meiurile dogmatice ale valorii vieţii umane. pr. Un aspect mai puţin luat în seamă al i ubirii faţă de semeni. 9-10. pr. 649-672. 477481. ierom.8. nr. 7-8. 7-8. Învăţătura creştină despre iubire şi dreptate. Macedon. prof. dr. XXXVII (1985). pp. Concepţia Sfântului Ioan Gură de Aur despre prietenie şi dragoste. Nicolae. pp. drd. nr. pr. pp. 2. D. XXI (1970). XXXVI (1984). Viaţa c reştină după Sfântul Isac Sirul. nr. Aurel. Minciuna malthusianistă şi conşt iinţa creştină. 341-365. pp. prof. D. nr. 216-224. Rolul îndrumător al Vechiului Testament. drd. Sfântul Vasile cel Mare . nr. Gheorghe. asist. XXXVII (1985). XXXVI (1984). Constantin. Viaţa în plenitudinea şi unitatea ei. nr. 1. Valoarea moral-socială a cărţii Psalmilor.9. DURĂ. nr. XLIV (1992). magis tr L. 104-118. PLĂMĂDEALĂ. prof. Dreptul la viaţă. nr. 579-589. 9-1 0. pr. IX (1957). pp. drd. pr.. XI (1959). XXV (1973). 471-487 . diac. 3-4. PETRESCU. Rugăciunea domnească în cultul creştin şi explicarea e i în literatura patristică din primele trei secole. STOENESCU. Virtutea creştină BELU. V (1953). XXXVI (1984). Orest. nr. GALERIU.CLEMENT. pr. XXXV (1983). Antonie. dr. . 2. drd. drd. pr. 66-79. Dumitru. nr. Sfintele Taine şi faptele bune în mântuire. Despre rugăciune în cartea Psalmilor. V (1953). Vasile. pp. BOG DAPROSTE. 5-6. Basile . 641-656. 2560. nr. Faptele bu ne în perspectiva desăvârşirii morale. KRIVOCIIEINE. Marin M. XXVI (1974). Sorin. dr. pp. 7-8. drd. c virtuţi sociale. 3-4. 9-10. nr. Ca rtea psalmilor în spiritualitatea ortodoxă. 5-6. 269-278. arhiep. Mărturii ale tradiţiei liturgico-canonice apostolcie despre rugăciune. XIII (1971). TURCU. Dumitru. Livi u. prof. 70-81. 7-8. 314-331.11. 9-10. Faptele bune APOSTOLU. prof. 224-235. pp. drd. prof.. XXXVI (1984). 48-62. nr. I. 73-82. pp. drd. pp. nr. 2. nr.predicatorul milosteniei. STOINA. 725736.

COSMA. 3-4. 1-2. D. XXXVII (1985). 609-615. RĂDULESCU. 7-8. 105-110. nr. Desp re invidie (traducere). pr. 4. Victoria. XLII (1990). nr. nr. 190-203. 5-6. Sorin. XXXVI (1 84). 5-6. 199-215. COMAN. nr. 125-151. PAPUC. 99-106. 5-6. nr. Er os şi Agape. pp. pp. magistr. nr. Filantropia creştină în trecut şi astăzi. pp. Ştefan C. 82-89. asist. Sebastian. prof. Paradoxul mincinosului şi ambiguitatea minciunii. Privire compartivă între Eros şi Agape. pr. Marin. nr. IX (1957). 51-72. CHI LEA. Const. Patimi. nr. prof. Victoria. pp.. 3-4. XIV (1962). pp. pr. Mânia şi fenomenologia ei în literatura patristică. IDEM. Omilia despre lăcomie (traducere). drd. LII (20 00). nr. Aspecte imorale PAVEL. 1-2.14. M IHĂLŢAN. pp. 2. nr. Iorgu. nr. pr. TODORAN. 95-113. 710. pp. VIII (1956). pp.Virtutea dragostei în scrierile Sfântului Apostol Pavel .celulă şi garanţie a trăiniciei şi progresului societăţii. XXVIII (1976). Virtute şi păcat în concepţia Sf. pp. 3-4. nr. 7-8. 555568. . Patimile omeneşti -piedică în calea mântuirii. pr.. Trândăvia ufia în concepţia moralei creştine. magistr. nr. drd. C. pp. pp. Virtutea smereniei şi importanţa ei în căutarea unităţii creştine. pp. pp. 2. VASLES CU. 471481. 139-154. magistr. Isidor. PIETREANU. nr. V (1953). Valoarea educa tivă neîntrecută a iubirii creştine. pp. XX VI (1984).13. Gh. ROVENŢA. prof. 5-6. IDEM. 673-693. confirmată de importante cercetări ştiinţifice. 1-2. 303-317. VIII (1956). nr. pp. magistr. pr. PIETREANU. V (1934-1936). VII (1955). dr. magistr. C. 51-72. Concepţia Sfântului Ioan dură de A ur despre familie.. Nestor. IVAN. pp. pr. X (1958). 332. VIII (1956). prof. Biserica creştină sprijină şi binecuvintează orice acţiune menită să întărească familia. 513-525. V (1934-1936). drd. 9-10. Păcatul SFÂNTUL VASILE cel MARE. 530-543.. pp. prof. 7-8. PAVEL. XLVIII ( 6). pp. nr. pr. nr. pr. Ioan G. pp. Lăcomia. 9-10. 7 -8. Familia . nr.12. Raportul dintre virtute şi păcat după doctrina morală a Didahiei. STĂNILOAE. Conc epţia Fericitului Augustin despre păcat şi har. 1-2. VORNICESC U. XIV (1962). 545-564. XXXII (1980). ALEXE. Teodor. pr. nr. nr. 107-122. XXVI ( 1974). Haralambie. Dragostea faţă de om. IX (1957). Ilie. nr. 710.. Virtutea iubir ii în teologia Sfântului Maxim Mărturisitorul. Apostol Pavel. 2. dr. nr. 1-2. Teama şi iubirea de Dumnezeu. prof. XXVII (1975). C. DAMIAN. 673-693. IDEM. magistr. pp. ierom. pp. după scriitorii creştini din veacurile al doilea şi al treilea. IDEM. 407-411. VASILESCU. prof. Virtute şi păcat în concepţia Sf Apostol Pavel. V (1934-1936). pp. 669-683. XVII (1965). IDEM. X (1958). 90-98. Ioan. Necesitatea şi roadele iubirii. pp. 9-10. nr. 600-609.. Temeiurile teologice ale iubirii creştine. 940. Constantin. V (1953). 9-10. 469-488. IX (1957). prof. Legătura între Euhari stie şi iubirea creştină. pp. Iu birea creştină. 580-587. pp. nr. IACOBES CU. pr. nr. nr. pp. IX (1957). patimă dăunătoare vieţii individuale şi obşteşti. pp. 3-4. Mihai. 365-388. pp. Păcatul şi eliberarea după Noul Testament. XXVIII (1976). 330-348. Familia BRANIŞTE. GEORGESCU. magistr. Nicolae. IDEM. Raportul dintre vir tute şi păcat după doctrina morală a Didahiei.

prof. Constantin. Învăţătura creştină despre mu că. prof. Monahismul BĂBUŞ. pp. nr. nr.R. 7-8. pr. 173-190. 51-75. Supunerea faţă de stăpânire.. COMAN. nr. 669-690. nr. 78. Civilizaţie FECIORU. nr. pp. 3-4. Munca creatoare. XXX IV (1982). XXXVI (1984).P. 9-10. Bioetica. M. Nicolae. MEYENDORFF. 371-393. pp. pp. drd. coordonată a existenţei u mane. XXXIV (1982). XV (1963). "Vrednic este lucrător ul de plata sa . 1-2. VOICESCU. 2. diac. pp. nr. Principiu l loialităţii faţă de stat la apologeţii creştini. COLLINADER. pr. dr. Problema naţională şi rezolvarea ei de mocratică în R. Dumitru. dr. 5-14. Atitudinea Bisericii Ortodoxe faţă de progresul cultura l. NEGOIŢĂ. nr. STĂNILOAE. 622-640. XLV (199 3). Munca în comun şi morala creştină. John. nr. 7-8.. VIII (1956). CRĂCIUNAŞ. pp. pr. 5-6. 5-6. 422-436. V (1953). pp. diac.. Irineu. 81-108. pp. pr of. 2. Ioan G. nr. Creştinism şi patriotism. Munca. Ioasaf. Statul POPA. 1-2. 613-616. pr. Progres. pp. Viaţa morală a soţilor în cadrul unirii conjug ale. Vasile. 5-6. 142-156. 210-220. dr. STĂNILOAE. VIII (1956). prof. MOISESCU. nr. 352-365 . nr. Locul şi importanţa monahism ului în viaţa Bisericii după Sfântul Teodor Studitul. arhim. nr. pp. STOLERU. drd. Dumitru. pp. drd. XXXIV (1982).17. 3-4. lect. VAS ILESCU. Îndrumătorul duhovnices c şi ucenicul după Sfinţii Părinţi. ierod. nr. Ioasaf. diac. 12. XXXVIII (1986). 9-10. GALERIU. 2. drd. 130-139. pp. 20-2â! PĂTRULESCU. pr. MLADIN. nr. pp. 3-4. Căsătoria . pp. nr. nr. V (195 3). 2.taină a dăruirii şi a desăvârşirii personale. 3-4. 217-222. Munca man uală a monahilor după tratatul "De opere mona-chorum" al Fericitului Augustin. însuşire a chipului divin în noi. diac. 9-10. pr. pr. Originile gândirii monastice: Evagrie şi Macarie (traducere).18. I (1949). magistr. (1949).RĂDUCĂ. 495-512. pp. 910. Dumitru. Mihail. Gh. PAVEL. nr. 2. XV (1963). 516-530. Tilo. V (19 53). D. 3-4. nr. XLVII (1995). familia şi morala creştină. pp. Temeiuri dogmatice şi duhovniceşti pentru viaţa monahală de obşte. nr. Dumitru. pp. VIII (1956). RADU. 52-64.. Grigorie. pr. pp. Viaţa monahală şi rolul social al celor dintâi mănăstiri creştine. magistr. IV (1952). ierod.15. Constan tin. 78. prof. 309 -313. 1-2. 4 -6. XLIV . 41-76. asist. CHIALDA. 2. 1-2. nr. Isidor. asist. 2. Biserica Ortodoxă sprijină st rădaniile credincioşilor pentru o viaţă mai bună.16. 489-499. nr. nr. pp. pr. Te meiuri patristice pentru viaţa de obşte. pp. pr. nr. 155-159. Nicolae. prof. XLII (1990). 98-111. pp. pp. Sorin. 211-225. poruncă dumnezeiască. LI (1999). magistr. Grigorie. Costică A. nr. IV (1952). nr. 176-204. nr. Patriotismul *** Iubirea de patrie. pp. Emilian. XXVI (1974). POPA. Demnitatea muncii la Sfântul Ioan Gură de Aur. poruncă dumnezeiască. 533-548. dr. pr. protos. XXVII (1975). prof. prof.. 3-4 . Calea asceţilor (traducere). POPA. Creştinismul şi tehnica. Importanţa şi sensul desăvârşirii în monahism. XXXII (1980). nr. I. pp. pp. prof. 103-118. Munca COSMA. 24-37. IDEM. . RADU. Ilie. IV ( 1952). TODORA N. IV (1952). 3-4. 7-8. pp. VII (1955). pp. nr. prof. Problema muncii în creştinism. Norme de or ganizare a monahismului în novelele 5 şi 133 ale împăratului Justinian. pp.19.. 3-4. pr .

BOGDAPRO STE. 658-663. 5-6. nr. pr. Critic a războiului şi apărarea păcii la Fericitul Augustin. Adrian. prof. Gh. pp. nr. prof. 3-4. drd. 7-8. Biserică Ortodoxă. 3-21. pp. dr. LI (1999). DURĂ.20. 247-268.. Drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului după învăţătura nortodoxă. XXXIX (19 87). V (1953). drd. ALEXE. XXVIII (1976). Petre. 1-2. Pacea . George. V (1953). Liviu. 3-4. pp. pr. 3-7. diac. IV (1952). V (1953). F. BUZOIANU. drd. pp. VI (1954). pr. nr. drd. GALER1U. 382399. 648-658. pr. MOISESCU. pp. STREZA. Dreptul la pace. ALEXE. pp. 7-8. Pace şi Pr ietenie. IV (1952). 7-8. nr. 526-553. 104-118. pr. 1-2. pp. obiectiv a l misiunii Bisericii Ortodoxe în lume. pp. nr. Pacea şi Răzb oiul *** Militarismul şi Pacea. Slavă lui Dumnezeu şi pe pământ pace.. Patriarh Justinian. Biserica şi naţionalitatea în Orientul ortodox (bizantin) în secolele IVXV. pp. pp. 1-2. XLII (1990). pr.aspiraţia legitimă a conte mporaneităţii. pp. pp. 623-644. VII (1957). nr. Mihai. pp. 118-131. pp. BÎLĂ. Biserica şi societatea APOSTU . Religia în slujba pucii. BÂLĂ. Victor. 577-586. 145-154. bunul cel m ai de preţ al tuturor oamenilor şi popoarelor. nr. XXXV (1983).. Gh. prof. BUCEVSCHI. 113-199. nr. pp. nr.act de dreptate şi slujire. Gheorghe. 2. V (1953). "Slavă lui Dumnezeu şi pe pământ pace ". nr. VASILESCU. N. 5 52-562. BĂDU LESCU. XIV (1962). Nicolae V. XXXVIII (1986). pr. 3-4. nr. 5-6.POPESCU. nr. 9-10. la existenţă al popoarelor. magistr. solia păcii şi înfrăţirii. Mitr. 7-8. nr. pp. nr. 1-2. 627-639. nr. nr. 1-2. pp. Emilian. p p. 453-478.21. POPESCU. Solidaritatea umană după Sfânta Scriptură. prof. asist. Valoarea moral-socială a cărţii Psalmilor. Constantin. 1-2. pp. Justin. nr. pp. dr. XXXV (1983).. 72-91. 9-1 0. 554-576. 9-10. Condiţiile morale ale păcii în c oncepţia creştină. asist. Euge n. 24 1-250. Ideea de pace şi dreptate în scrierile P. 56. XLVI (1994). prof. Banatului. 3-23. XII (1960). Orest. VLADUCEANU. Paul. 2. magistr. nr. Dan. V (1953). pp. 67-76. 447-453. XXXV (1983). nr. Sclavia în lumea greco-romană. 652-663. 4. pp. 3 -4. PAVEL. pp. prof. PASCHIA. nr. Emilian.. 9-10. 8-14. nr. Orest. P aul. 621. BRÂNZEA. IDEM. 9-10. nr. Lucrarea socială a Bisericii. XXXV (1983). REZUŞ. I (1949). IDEM. 40-47. nr. 9-10.. VII (1955). 7-8. Şt efan. 3. 157-161. pp. pr. prof.P. 1-3. XXXV (1983). Î. nr. pp. Biserica Ortodoxă şi Patriotismul. Porunci. nr. XXII (1970). 104-130. . Năzuinţe de pace în credinţele şi practicile greco-romane. pp. magis tr. Const. nr. pp. MORARU. IV (1 952). Pacea. nr. Pacea . Biserica Ortod oxă Română în lupta pentru apărarea păcii. 5-6. dr. 317-329. Elogiul prieteniei şi păcii la Sfinţii Părinţi Capa docieni. prof. Poziţia Bisericii Ortodoxe Române faţă de lupta pentru pace. 663-673. "Mărturisirile" Fericitului Augustin şi actualitatea problemati cii lor pentru tinerii zilelor noastre. dr. C. pr. NEAGA. magistr. nr. pp. factor esenţial al realizării păcii între oamen XXXV (1983). diac. pp. XII (1960). Pacea creştină după imnografia ortodoxă. VII (1955). NICOLAE . pr. pr. prof. IDEM. îndemnuri şi păvăţuiri pentru pace în Sfânta Scri tură. nr. Pacea. BRANIŞTE. Temeiurile lucrării B isericii pentru apărarea păcii. Pacifismul consecvent al Bisericilor. XLIV (1992). 3-4. IDEM. pp. dr.S. Marin M.

Principii de morală socială în epistolele soborniceşti. Combaterea nedre ptăţilor sociale în cuvântările Episcopului Asterie al Amasiei. nr.. vol. pr. V (1953). 5-6. VIII (1952).diac. diac. pp. nr. p p. prof. IDEM. C. VII (1955). drd. M. Adrian. pp. prof. lect. 3-24. Idei morale şi sociale în comentari ul la Psalmi al Sf. 61-72. pr. 1-2 . 463-474. Cezar. 324-337. STAM ATE. Actualitatea învăţăturilor moral-sociale di n cartea lui Isus Sirah. p p. 1-2. Petre. 5-6. Vladimir. N. VI (1954). nr. Învăţături morale şi sociale în opera şi activitatea Sfântulu asile cel Mare. 5-6. Învăţături moral-sociale în cartea "Proverbele l ui Solomon". 99-108. nr. 355 -367. 3-4. pp. nr. pp. 1-4. 276-290. Bisericile creştine şi noua ordine economică şi politică internaţională. Atitudinea Sfinţilor Trei Ierarhi faţă de soc ietatea vremii lor. IONIŢĂ. ierom. pr. pr. pp. drd. pp. X (1958). pp. 1-2. pp. Idei moral-so ciale în epistolele Sfântului Apostol Pavel. DIACONU. Viaţa morală a preotului. 3-4. 284-304. Idei misio nare şi sociale înnoitoare la Sfinţii Trei Ierarhi. arhim. 103-110. nr. XXXVI (1984). prof. pp. pr. nr. prof. REZUŞ. X (1958). Îndatoriri sociale du pă Noul Testament. pp. Datoriile morale ale preotului. pp. condiţie esenţială în propovăduire. 69-82. XXX (1978). COMAN. Rolul Bisericii în societate după Sfinţii Trei Ierarhi. Creştinismul şi b unurile materiale după Sfinţii Părinţi. pr. 7-8. XXIX. pp.. M. IDEM. III (1951). VI (1937). 582-599. pr. CHIALDA. 3-4. V (1953). nr. pp. pp. Marin. pr. Viaţa morală a preotului BORDAŞIU. PAVEL. pp. l. I (1949). Irineu. 167-179. lect. IDEM. drd. Nedreptatea socială. Nestor. nr. pr. VI (1954). VORNICESCU. 3-4. XXIX (1977). pp. VLAD. 1-2.. pr . pp. 231-238. pp. PIETREANU. 501-513. nr. IONESCU. protos. nr. 347-356. piedică în calea mântuirii. IDEM. Atitud inea Sfinţilor Trei Ierarhi faţă de problemele morale ale vremii lor. pp. PRELIPCEANU. 155-175. DUŢU. nr. I oan. 3-4. magistr. pp. VII (1955). asist. 50-65. 210-224. nr. NICOLAESCU. dr. dr. Constantin. 165-187. 3-4. pp. nr. Idei moral-sociale în epistolele pauline. Temei urile biblice şi patristice pentru folosirea în comun de către oameni a mijloacelor de trai.BUCEVSCHI. . nr. XXXII (1980). Vasile cel Mare. 8-18. XX XV (1983). pp. magistr. pr of. Orest. nr. I. FECIORU. Îndatoriri moral-sociale după Deca log. V. nr. IX (1957). nr. RĂMUREANU. Macedon. 7-8. Principii misionare şi sociale în Epistolele Sfântului Apostol Pavel. VIII (1956). Şerban. nr. prof. diac. Sofron. Ioan G. nr. Idei moral-sociale în scrierile profeţilor mari ai Vechiului Testament. nr. 9-10. 5-12.. XXXVI (J985). III (1951). VII (1 955). Probleme dogmatice şi sociale în Evanghelia după Ioan. 1-2. VASILIU. Nicolae. PETRESCU. 7-8. 123134. Lupta Sfinţilor Părinţi împotriva sclaviei. 3-4. magistr. 2. Viorel. drd. magistr. nr. 9-10. 34. pp. 590-604. 223-240. At itudinea Bisericii Ortodoxe faţă de problemele sociale. 158-1 73. 603-621. 1-2. GEORGESCU. V (1953). SUPARSCHI. nr. XXV (1973). drd. 222-233. pr. drd. XXXI 1979). nr. Const. prof. VI (1954). pp. Mihai. IDEM. pp. lect. 2. XLI (1989). necesare activităţii preoţilor în vremea noastră. Aspecte sociale în predica Sfântului Vasile cel Mare. Învăţătura creştină despre bunurile economice. 100-107. 1-2. I -2. pp.22. nr. 7-8. IDEM. nr. POP. 454 -462. nr. Creştinismul şi problemele social-ecanomice. prof. pr. Dumitru. Rolul social şi misionar al Bisericii Ortodox e Române (1949). 9-10. nr.. pp.

Jarpălău. POP . C. nr. nr. SOARE. prof. Nicolae şi RADU. nr. nr. 157 -174. magistr. XLII (1990). I (1929). Ioan. magistr. 5-6. GHEORGHE. Alexandru . Gh.sfaturi şi îndemnuri. lect. 19-55. La considération du prochain selon le Décalogue. III (1932). Catedra de Teologie Dogmatică. prof. 9-10. pp. Gh. 3. XI (1959). Cunoaşter ea aprofundată a Sfintelor Scripturi. pr. Creştinismul şi drepturile fundamentale ale omului. IDEM. Res pectarea bunurilor aproapelui după învăţătura Vechiului Testament. or. Spicuiri după izvoare ruseşti. 43-54. pr. Sfântul Apostol Pavel despre personali tatea religios-morală a păstorului de suflete. 182-196. Dumitru. pp. drd. pp. pr. mag istr. REZUŞ. pp. prof. 202-215. IDEM. 22-34. 1-2. Sfinţenia şi răspunderile preoţiei. XLVI (1994). XLIII (1991). pp. 689-704. prof. Naşterea Domn ului şi concepţia teosofică despre reîncarnare. pp. Responsabili tatea creştină după Epistolele Sfântului Apostol Pavel. nr. nr. IV (1952). pp. Stelian. nr. Petru.. VII (1955). îndatorire de căpetenie a preotului zilelor noas tre. BUTNARIU. pp. pr. VI (1954). magistr. Câteva probleme de Istoria religiilor. 50-67. 1-2. pp. pp. XLVI (1994). pr. pp..24. pp. pp. 3-4. 109-116. Religia şi cultura africană. 9-10.GROSU. 439-457. magistr. 84-99 . nr. nr. 1 -2. nr. VII (1955). nr. MOISIU. nr. Dumitru. Teologi ortodocşi români faţă de religiile necreştine. voi. Teodor. diac. drd. 3. Grigorie T. 1-3. Mitul ca reprezentare a divinităţi. dr. pr. 197-216. nr. pp. 97-112.lucrare cerească . . 1-2. 3-4. A. Religia canaanită. XXXIII (1981). 98-110. Experienţa religioasă în Vechiul Testament ( traducere). drd. pr. IV (1952). prof. IV (1952). 2. Teologie Fun damentală şi Istoria Religiilor. drd. GLĂJAR. nr. Vasile. 1-2. Ideea de sacrificiu în religiile monoteiste. Responsabilitatea morală CRĂCIUNAŞ. pr. IDEM. pr. nr. 2. nr. 3-4. 5. 3446. Atitudinea creştinului faţă de reîncarnare. XXII (1970). Dan. îndrumător al vieţii preoţeşti.. nr. LIII (2001). Nicolae. 134-141. nr. III (1951). 9-10. pp. iero d. dr. ar. I. I (1930). pr. 128-139. Religia Slavilor. 699-715. 499-513. XXXVIII (1986). Gh. Irineu. pp. 3-4. 523-531 . pr. Aproapele BOGDAPROSTE. Pra ctici magice şi combaterea lor. 99-146.. 3-4. X (1958). pr. asist. 1-2. XXVII (1975).1. dr. VIII (1956). nr. 2639. nr. IDEM. ISPIR . 125-153. N. Ideea de Dumnezeu în Ug anda. Marea şi Iordanul (traducere). XI (1959). ARSENIEV . pp. Ideea de Dumnezeu în Ţara Masailor. Încercare de răspuns critic din perspectiva misticii isihaste. pp. 9-10. Principii şi rânduieli morale privitoare la cler în canoanele Sinoad elor Ecumenice. nr. 547-567. NEGOIŢĂ. pr. pp. 3-4.. pp. 525-556. 7-8. nr.23. nr. nr. pp. MARCU. 3-4 . Datorii faţă de aproapele după Legea magică. POPESCU. pp. Pavel. Yoga. dr. ZĂGREAN. XXXIV (1982). Generalităţi ACHIMESCU. XI (1959). XXI (1969). 7-10. G. CALOIANU. II (1931). nr. Teoria reîncarnării şi eshatologia creştină. pp. GABRIEL. 9-10. pp. TOFANĂ. CHIŢESCU. pp. pp. 15-47. pp. 3-4. 242-255. ALEXE. VIII (1956). Sfântul Grigorie cel Mare. Responsabilita tea morală. V. drd. IDEM. prof. pp. Preoţia . 180-193. MIR ON. I deea de Dumnezeu în Congo. Viorel. ISTORIA ŞI FILOZOFIA RELIGIILOR 3. IDEM. 2. II (1950). ierod. Ioan. 131-143. pp. 2..

O practică străveche traco-geto-dacă în ritualul funerar la români. Istoria religiilor în preocupările pro fesorului Dr. 536-541. 450470. Ideea de progres în diferite religii. nr. XXIII (1971). Năzuinţe de pace oglindite în credinţele şi practi ile greco-romane. pp. RĂDUNĂ. XX (1969). XXI V (1972). nr. 3-4. 427-456. pp. XXIII (1971). Dumitru. drd. pp. 1-2. pp. pr. 7-8. XXVIII (1976). 3. Istoria Religiilor ca ştiinţă. 248-261. magistr. drd. 3 -4. III (1951). XXIII (1971). pp. loan Mihălcescu. 7-8. XVIII (1966). pp. nr. nr. 554-577. 552-580. nr. Ideeii de purificare în religiile de mistere greco-romane şi în creştinism. 546-561. IDEM. XXVI (1974). 7-8. XXXIII (1981). 672-678. Religiile vechilor popoare carpato-danubiene în opera lui Vasile Pârvan. 318-337. 7-8. pp. IDEM. RUSU. 5-6. VIII (1956). 114122. 5-6.4. magistr. pp. XXXIX (1987). Divinităţile adorate în Oltenia în timpul stăpânirii romane. 9-10. 3-4. Gheorghe. Paul. 1-2. IDEM. Ion. Divinaţia. 38-61. 561-571. XVIII (1966). IDEM. nr. 9-1 0. 1 -2. 123-135. Mihail. RĂMUREANU. XV (1963). nr. IONESC U. 7-8. Importante descoperiri arheologice în Eg ipt. VI (1954). Nicolae. NICOLAE. 7-10. II (1950). XXIII (1971). nr. pp. 3-4. Nicolae. IDEM. 248-261. 520-528. XV (1963) . pp. nr. magistr. IDEM. 1 -2. URSACHE. nr. Religia romanilor antici BÎLĂ. IDEM. XLII (1990). dr. 7-8. Ideea de purificare în religiile de mistere greco-romane şi în creştinism. pp. 1-2.. 576-588. diac. pp. drd. Gheorghe I. 99-103. MLTRU. 3 -4. drd. POPESCU. Cultele religioase din Tomis. nr. 321-335.2. XI (1959). nr. 546-561. în literatura şi ic onografia creştină. în literatura şi iconografia creştină. drd. Cultele orientale din Dacia superioară în lumina descoperirilor arheologice. diac. pp. nr. pp. 552-580. 5-6. p p. nr. 5-6. nr. pr. IDEM. 3-30. prof. Zevin. pp. Cultul imperial în Dacia Romană în secolele al II-le a şi al III-lea. POPESCU. nr. nr. I. STAN. XII (1960). Theos Megas Derzelas şi cultul său sincretist. 9-10. pp. XXX (1978). XVIII (1966). pp. Ma xim. IDEM.3. drd. nr. pp. 1-2. nr. XXIII (19 71). nr. pp. Religia Slavilor. Probleme ale creştinismului african. 226-264. Alexandru I.STAN. 7-8. magistr. Importanţa deeoperirilor arheologice din Uniunea Sovietică pentru studiul istoriei religioase . Emilian. Dan Ilie. nr. XXIII (1971). Năzuinţe de pace oglindite în credinţele şi practicile greco-romane. Paul. 131-146. I (1949). prof. nr. Sibilele in viaţa religioasă a greco-romanilor. pr. Cultul şarpelui la Tomis. Religia g eto-dacilor CIOBOTEA. drd. pp. nr. nr. Rel igia solară a împăratului Iulian Apostatul. IDEM. 85-109. nr. pp. 3. pp. XII (1960). VASILESCU. 7-8. IDEM. nr. Ortodoxia şi celelalte religii. MITRU. pp. Aspecte ale continuităţii religiei geto-dacilor în Dacia romană. 7-8. nr. Mihail. Studiul Istoriei religiilor în Români a. 400-412. pp. NEAGOE. pp. nr. pp. XXIII (1971). IDEM. Re ligia grecilor antici BÎLĂ. Sibilele în viaţa religioasă a greco-romanilor. XX (1 968). nr. Alexandru. 3. 1-16. Elemente ale religiei geto-dacilor favorabi le procesului de creştinarea strămoşilor. 140-148. pp. Mithraismul în Dacia. pp. 1-2. prof. 261-274. . 611-623. 6.. Ioan. drd. pp. 66-78. La religion des Thraces sud-danubiens. Contribuţii ale cercetăt orilor români în studiul cultelor greco-romane de pe teritoriul patriei noastre. nr. VII (1955). IDEM. falsa prezicere a viitorului..

n 3-4. Constantin. pp.. magis tr. 5-6. prof. 42 0-436. pp. diac. I (1949). nr. 3. pp. 389-400. VASILESCU. 814-837. pp. II. IX (1957). Toader. pp. pp. Starea actuală a Budismului. 691-699. pp. GHEORGHE. XII (1970). 5-6. Teodor M. nr. XLIII (1991). 225-252. Aug. ARSENIEV. 551-541. 649-661. POPESCU. ROMAN. 3-4. NEGOIŢĂ. Mântu irea ca unire finală şi eternă a fiinţei în absolut. 9-10. Situaţi a femeii în islamism şi creştinism. "Irodieni" . Alex. pr. nr. Creştinismul nu este învăţătură secretă şi m că. Budismul de nord (Mahayana) şi răspândirea lui. XIV (1962). BASARAB. magistr. nr. Esenienii şi Biserica primară. nr. VASILESCU. Ideea de purificare în religiile de mistere greco-romane şi în creştinism. 3. 3-4. 5-6. nr. 9-10. prof. Religia Iranului ant ic. Sărbătoarea corturilor şi interpretarea ei în creştinism. lect. Emil. 5-6. drd. Ştefan.concepţia hindusă despre desăvârşire şi înv ină despre îndumnezeire. Moksa şt theosis . Budismul MARINESCU. X (1958). în islamism şi creştinism. XXVI (1974). magistr. nr. pp. X (1958). nr. pp. Dumitru. 5-6. pp. 248-261. pp.Bud ismul. pr. Aurelian. 7-8. XXIII (1971). IDEM. Emilian.2. nr. 365-373. magistr. 663-676. I (1949). Marile religii necreştine actuale. Aug. VIZITIU. nr. Sărbătorile postexilice ale evreilor. Iisus Hristos în gândirea indiană. XIV (1962). pp. 50-67. jir. .6.6. pp. 277-296. nr. 3-4. nr. Bhakti şi Agape. prof. dr. lect. diac. nr. pp. IDEM. Ide ea de ahimşa în cugetarea religioasă indiană şi iubirea creştină. Matei. 9-10. Hinduism ul. 119-144. Mihail. nr. Câteva probleme de Istoria religiilor. Titi. pp. 9-10. prof. RUS.. nr. Marile religii necreştine actuale. Remus. XXXVII (1985). Un Iov babilonean? Ceva di n teodiceea akkadiană. Ioan. IDEM. nr. pp. magistr. 103-120. nr. diac. drd. 9-10. pp.7. Religiile Indici: 3 . pp. Iudaism şi elenism în epistolele Sfân tului Pavel. nr. nr. 3. VASILESCU. Bhakti şi Agupe. 225-252. pp. Emilian. drd. 489502. 528-547.5. 3. Ath. XXVI (1974).3.. 3-4. XXIX (1977). 9-10. nr. Nicolae. IX (1957). 9-10. pp. 175-201. Emilian. Configuraţia actuală a creştinismului. 707-717. XII (1960). XXXIII (1981). XXVI (1974). 5-6. diac. 910. PÂSLARU. XXV (1973). 1 (1949). pp. pp. Mir cea. pp. nr. DAN. 436-446. Dumitru. 222-231.6. Creştinismul românesc a fost de la început Orto dox. 7-8. 3-4. 244261. PULPEA. Const. XXI (1969).8.1. nr. Sistemul castel or din India. DINCĂ. LUPŞA. XII (1960). XXV (1973). magistr. pr. XVI (1964).denumire a esenienilor în Noul Testament. 343-364. Hinduismul HIDIAN. E milian. Tendinţe reformiste şi ecumeniste în B udismul actual. Alex. POPESCU.. 3-4. pr. pp. nr. 3-4. 436-450. XLII (1990). Creştinismul BIDIAN. nr. magistr. DANIEI. drd. pp.. pp. Constantin. Iudaismul ABRUDAN. 5 2-584. Religia Iranului Antic VASILESCU. Experienţa religioasă în Vechi ul Testament (traducere). 203-226. pp. SOARE. . VII I (1956). Johann Wolfgang Goethe d espre religie şi creştinism. prof. 4. LII (2000). pr. 3-4. Les formes et le symbolisme des crois préchrétiennes. nr. prof. 5-8. 648-663.

Alexandru I. Nicolae. V (1934-1936). drd. diac. XLVI (1994). pp. diac. FILOZOFIE CREŞTINA BALCA. Matei. nr. 39-60. pp. 1. î islamism şi creştinism. 20-41. XXV (1973). Marile religii creştine actuale. PAVEL. IDEM. IONESCU. pr. Ideea de transcendenţă în teologia dia lectică protestantă. FONTA. Fazekaş. nr. BERDIAEV. VIII (1950). 4-5. pp. prof.9. 3-4. pp. 195-207. nr. prof. Nico lae. Holul disciplinei îndrumări Misionare şi Ecumenism în pastoraţia vremii no astre. 4. pp. Funcţia epistemolog ică a iubirii. 153-165. pp. nr. XLII (1990). 3-4. 3. IDEM. n r. nr. Alexandru L. Ioan. Filozofia religioasă a lui Nicolai Berdiaev. pp. XV (1963). Biseri ca Ortodoxă Română şi Islamismul. pp. drd. LII (2000). 277-29 6. Dumitru. pr. Nikolai. 3-4. pp. HIDIAN. XLII (1990). IDEM. nr. MISIOLOGIE ŞI ECUMENISM 5. magislr. nr. 627-652. pp. Starea actuală a Islamului. RITTER. 3-4. MITRU. 3-4. 13-30. Un reprezentant de seamă al gândirii creştine: Viadimi r Soloviev. 3. Relig ia mahomedană oglindită în opera lui Dimitrie Cantemir. Iu birea.. Creştinismul şi filosofia antică în gân direa Fericitului Augustin (I). 101-103. nr. XLV (1993). 194-210. XL III (1991). pp. pp. Constantin C. 3-4. II (1950). 150-164. Emilian. XXII (1970). Ţuţea. X II (1960). 9-10. 120-142. act de cunoaştere. C. XLII (1990). 1 -2. diac. prof. 260-270. prof. STAN. pp. VIII (1956). 5-6. Isidor. Eliminarea tuturor formelo r de intoleranţă şi de discriminare religioasă ca urinare a convingerilor religioase. XXVI (1974). nr. pp. Ioan. Petru. 183-202. pp. nr 3-4. 1-2. XXII (1970). MIHĂLCESCU. nr. nr. nr. Pr emisele unei filozofii creştine la Clement Alexandrinul. IDEM. Teologie şi f ilozofie. N. 4. 101-103. pp. Aug. IX (1957). dr. Biblia în sistemul filozofic hegelian. Şerban. Axiomatica u nei "filozofii creştine". ar. pp. nr. asist. 910. prof. IDEM. pp. Radu. PREDA. 3-4. V (1934-1936). 90-99. Natu ră şi peisaj la Sfântul Vasile cel Mare şi Fericitul Augustin.. 103-105. 82-101. pp. 9-10. pp. Sensul uman al filozofiei kantiene. STAN. 34.3. Ştiinţificii şi teologia. 555-566. pr. nr. XXVI (1974). Nae. IONESCU. Ilie. p rof. islamist transilvănean în secolul al XV-lea. 311. drd. nr. nr. 291-299. Islamismu l. Tendinţe moderniste în islamismul contemporan. nr. pr. IX (1957). MUNTEANU. 19 3-215. pp. pp. 1. 234-2 49. Adolf Martin. Mântuirea ca unire finală şi eternă a fiinţei în absolut. pp. Concepţia despre lume şi viaţa în teologia Fericitului Augustin. 73-79. 1-3. pp. pp. pp. pr. TODORAN. 222-231. BUZESCU. SOARE. nr. 669697. 1-2. XLII (1990). 5. magist r. dr. X (1958). 2. pp. Alex. XLII (1990). Johann Wolfgung Goethe despre religie şi creştinism. Toader. 3-60. 3-6. 5-6. Despre natura credinţei (traducere). Combaterea falselor revelaţii. pr. VASILESCU. nr. XIV (1962). Nicolae. XXXIII (1981). .. 3. Preotul Gheorghe. pp. Islamismul DAN. PÎSLARU. dr. Situaţia femeii în islamism şi creştinism. IDEM. drd.. pp. Generalităţi DAV1D. 244262. prof. XLVI (1994). ŞAN DOR. XLIII (1991). nr. XLII (1990). nr. Curente înnoitoare în islamismul contemporan. 61-89. MLADIN. pr. pp. nr. 178-189. nr. 3-4. 3-4. magistr. nr. 100-105. Existenţa lui Dumnezeu la Kierkegaard şi Hegel în perspectiva învăţăturii ortodoxe.. IDEM. nr. LIII (2001).

VASILESCU. v. prof. pp. prof. FLOCA. prof. 1-2. nr. pp. Constantin. diac. IDEM. XV (1963). nr. 3-4. O riginile. II (1950). Privire istorică asupra schismelor. dr. XXXIV (1982). pp. pr. ereziilo r şi sectelor. 3-4. Dan. *** A 35-a Conferinţă teologică interconfesională din România. 3-6 . pp. nr.5. New Age: o pseudo-religie mondială. Ioan. Originea şi aspectele milenarismului din pun ct de vedere dogmatic în primele două veacuri creştine. prof. nr. nr. nr. pp. I (1949). nr. prof. Pr. 345-364.. 250-261. nr. pp. Gh.3. 213-225. IDEM. VASILESCU. Liviu. Spiritismul BUTNARIU. c) GALERIU. pr. magistr. 226-237. Dumitru. Glossolalia. 31 8-329. Superstiţiile şi obscurantismul mistic. 5-6. Emilian. IDEM. Prin lucrarea Duhului Sfânt. 5-6. Cluj-Napoca. pp. Criteriologia falsel or teofanii. IV (1952). nr. XXXII (1980). pp. dr. pp. Ioan Gh. 5-6. Du mitru. 28-29 mai 1980.2. pr. 1-2. nr. 26-39. Arp ad. 7-10. Formele şi cauzele falsului misticism. BĂDULESCU. XXXII (1980). 1979. b ) VOICU. Gh. STAN. Teodor M. I (1949). Emilian. prof. mag istr. IV (1952). Particularităţi şi convergenţe între Mărturisirea O todoxă a lui Petru Movilă şi în Confessio Augustană privitor la Sfintele Taine. 5. STAN. pp. arhid. Sibiu. pace şibunăînţelegere între popoare. Const. Lipsa de temeinicie a spiritismului. ocultism. 720-728. Generalităţi eu privire la fenomenul scetar BACONSKY. Dumitru. STĂNILOAE. nr. nr. nr. pp. Liviu. Soroace desminţite. SAVIN. Dumitru. 7-8. prof. refer at secundar. Tainele în confesiunea August ană CORNIŢESCU. pp . 5. XVI (1964). răspândirea şi influenţa maniheismului.. Spiritismul. 477-490. prof.POPESCU. arrhidiac. nr. 28-29 nov. Criteriile revelaţiei divine şi co mbaterea falselor teofanii. prezentare de A. 3. XXXI (1979). 717-753. pp. pp. 5-10. o primejdie religioasă. nr. II (1950).. Motive care determină pe unii creştin-ortodocşi să treacă la alte cu lte. drd. superstiţie. Naşterea Domnului şi concepţia teosofică despre reîncarnare. II (1950). 7-8. POPESCU. Spiritualitate şi slujire. 454-470. 7-8. VIII (1956). pp. prof. V (1953). Const. 347-394. nr. diac. pp. 109-134. 1 -2. pr. 5-6. 56. prof. prof. pp. Societăţi relig ioase în Biserica Veche. 5-6. 5-10. nr. spiritism şi teosofie. diac. 394-400. Referate: a) PENTEK. 29-30 mai 1979. XI (1959). Sfintele Taine în Mărturisirea Ortodoxă a lui Pe tru Movilă. Petru. 590-596. pr.. *** Moţiunea şi Chemarea cultelor reli gioase din România pentru dezarmare. SOARE. . XL (1988). Jivi. C. liber pentru slujirea lumii. prof. pp. 374-380. pp. pr. Religie. 1-2. VIII (1956). pp. VASILESCU.. Bogomilismul. drd. nr. 334-3 50. 280-294. pp.. LII (2000). VIII (1956). pr. VASILESCU. Referate: KLEIN. nr. pr. nr. 7-8. dr. 5. 72-84. 21 \-29 1. pp. 9-10. morală şi socială. Cristoph. XVI (1964).4. magis tr. Superstiţiile şi c ombaterea lor. magistr. nr. pp. 1-2. Teodor. Precizări şi reconsiderări în jurul problemei "Fraţii Domnului". Sfântul Duh în teologia interconfesională. magistr. pr. Pretinsele origini orientale ale te ozoftei moderne. referat secu ndar. IDEM. XIII (1961). 444-461. 102-12 6. I (1949). REZUŞ. doctrina. Bucureşti. nr. Ecumenism *** A 33-a Conferinţă teologică interconfesională din România. nr. *** A 34-a Conferinţă teologică interconfesi onală din România. Vintilă. pp. Teozofia ALEXE. 251-272. 304-325. 5-6. prof. referat pr incipal. 5. I (1949). 7-8. referat principal.

Convergenţa în credinţă după documentul ecumenic "Bot Euharistie. Remus Rus. 3-4. 10-11 iunie 1981). Bisericile protestante faţă de documentul "Botez. prof. XXXIV (1982). referat principal. *** A 39-a Conferinţă teologică interconfesională. dr. Cezar. dr. 601-619. pp. dr. M. Grigorie. nr. *** A 40-a Conferinţ eologică interconfesională. prezentare de pr. pp. Nicolae. Unitatea şi integritatea lumii create. 258-282. . Referate: a) MIHOC.B. conf. prof. Hans. b) PITTERS. pp. XXXVIII 86). prof. XXXVII (1 ). Iisus Hristos . coreferat. b) MOLDOVAN. Receptarea convergenţelor în credinţă rezultate din dialogul ecumenic.. M. loniţă. prof. c) VASILIU. Tamas. Ioniţă. 554-581. Referate: a) BRIA. Nicol ae V. *** A 42-a Conferinţă teo logică interconfesională. Gănceanu. Nicolae Necula. 1-2.E. dr. Sibiu 24-25 noiembrie 1983. asist. Referate: a) JIVI. 115-12 1. 5-6. Referate: JIVI. prezentare de Şt. 9-10. loniţă. XXXIII (1981). A urel. 1600 de ani de la Sinodul II ec umenic. referat principal. Referate: a) DAVID. Integritatea creaţiei. prof. prezentare de pr. Ecumeni smul practic local. XXXVIII (1986).viaţa lumii. dr. îndatorire faţă de oa eni. M. Ilie. Ministeriu" Pacea lumii şi dreptatea socială în preocupările celei de a VIa Adunări generale a C. nr. coreferat. diac. *** A 38-a con ferinţă teologică interconfesională. pp. M. 79106. prof. Ecumenismul local al c ultelor religioase din România. dr. referat princ ipal. Hermann. Lumea. dr. coreferat. c) KLEIN. Simbolul Niceo-constantinopolitan. pr. dr. d r. dr. Rolul Bisericii în pro cesul de întărire a credinţei. prezentare de asist. pr. prof. prezentare de Al. ** * A 44-a Conferinţă teologică interconfesională. 113-148. sinteză a învăţăturii dogmat ice a Bisericii. Referate: a) GROSS. M. contribuţie la unitatea poporului român. IUHAZ. coreferat. locul de viaţă al omului. Crist oph. Apărarea vieţii. dr. prof. nr. Împăcarea şi înnoirea lumii în Hristos şi pacea pe pământ. Emilian. prof. pp. 91-110. 1. P. nr. asist. Dură. Ioan Caraza şi lect. Al. 23-24 nov. loniţă. 1-2. pp. Ioniţă. Spiritualitate şi responsabilitate în viaţa creştină. M. referat secundar. *** A 46-a Conferinţă teologică interconfesională. 7-10. prezentare de conf. prezentare d e Al. t. pp. XXXIX (1987). Valoarea ecumenică a Simbolului Niceoconstantinopolitan. referat principal. Împăcarea şi înnoirea lumii în Hristos şi pacea pe pământ. nr. Ministeriu". coreferat. Istvan. pp. prezentare de Al. conf. XXXV (1983). XXXVI (1984). XXXV (1983). dr. diac. pp. dr. b) KLEIN. 754-760. 7-8. b) ŞEBU. prezentare de diac. exandru I. nr. Euharistie. nr. Contribuţia teologilor din România la promovarea ec umenismului contemporan. 1981. Referate: a) DURA. 94-103 şi 108-135. I. ***A 47-a Conferinţă teologică interconfesională. prez entare de Al. referat secundar. XXXV II (1985).. Vasile. pr. pr. c) CORN1ŢESCU. c) MARCU. referat principal . Ioniţâ. Sebastian. lect. referat principal. coreferat. nr. *** A 45-a Conferinţă teologică interconfesională. Michael. Aurel. referat principal.*** A 37-a Conferinţă teologică interconfesională (Sibiu. Respon sabilitatea creştină în faţa noile pericole ce ameninţă viaţa pe planetă. nr. Ioniţă. coreferat. Al. Bucureşti. prezentare de asist. lect. Îndatoririle Biseri cii în faţa noilor pericole ce ameninţă pacea şi viaţa pe pământ. *** A 48-a Conferinţă teologică interconfesională. de la Vancouver. 4. asist. nr. pr. Ion. ***A 49-a Conferinţă teologică interconfesională. asist. 423444. Remus Rus. pr. c) JUHASZ. pp. *** A 43-a Conferinţă teologică intercon fesională. b) STAN. prezentare de Alexandru M. I.

4. Toleranţa religioasă şi buna vec inătate. Convieţuirea şi conlucrarea frăţească de veacuri dintre poporul rom ai naţionalităţile conlocuitoare . *** A 50-a Conferinţă teologică inter confesională. pr. CI OBOTEA. 9-10. reconciliere creştină şi unitate europeană. 3-4. nr. creator de punţi între Răsărit şi Apus. 743-746. p p. 102-117. Aspecte dogmatice ale unirii Bisericilor creştine (teză de doctorat). conf. X V (1963). IDEM. XXXII (1980). dr. Sacerdoţiul în teolog ia reformată contemporană şi învăţătura ortodoxă despre Preoţie. 56 8-570. pr. nr. 1. XXXIV (1982). DRĂGUŞIN. pp. 3470. Preocupare ecumenică pentru formarea spirituală în învăţământul ologic. XXXVI (1984). Viorel. Aurel. pr. XLI (1989). IONIŢĂ. XXVIII (1976).. prof. pr. 3. 213-5 11. pp. 303-313. Rolul Sfinţilor Părinţi în elaborarea ecumenismului creştin. 3-6. IDEM. nr. nr. 54-300. XLIII (1991). pp. 611-635. XXXVI (1984). nr. nr. nr. 3 -6. pp. 1-3. DRĂGULIN. Nicolae. DINCĂ. 91-108. pr. DURĂ. Responsabilitatea misionarii după Sfinţii Trei Ierarhi. Gheorghe. XLIII (1991). pp. pp. CITIRIGĂ. pp. diac. cu prilejul împlinirii a 25 de ani de la prima Conferinţă te ologică interconfesională. drd. 1. nr. 357-485. protos. 5. IDEM. Catedra de îndrumări Misionare şi Ecumenism. XL (1988). COMAN. GALERIU. Dialogul interreligios în teologia ortodoxă română. 3-6. ALEXE. 381-390. . Ioan G. dr. drd. 81 -108. ecumenism. diac. nr. Identitate şi ecumenism. XXXVI (1984). XXXII (198 0). Sorin. prof. XX (1968). pp. nr. 76-89.temei al ecumenisinului local din patria noastră. pp. nr. Ortodoxia şi mişcarea ecumenică . pr. pp. 5-6. XLVII (1995). drd. coordonate fundamentale ale spiritualităţii româneşti.IONIŢĂ. Atitudini mai noi ale Consiliului Ecumenic al Bisericii fată d e religiile necreştine. XXXVI (1984). pr. IDEM. pp. Mihai. 511-536. pp. pp. Daniel. 482-493. 1-4. Vasile. Vioiel. prof. 5-6.Aspecte t eologice actuale. XXXIX (1987). Virtutea smereniei şi imp ortanţa ei în căutarea unităţii creştine. drd. Mitropolitul Petru Movilă. Educaţia teologică în contextul ecumenic şi pluralist. ref erat principal. Valeriu. nr. IDEM. nr. nr. BUCHIU. Poziţia Bisericii Ortodoxe în problem a dialogului şi a intercomuniunii în Biserica Rotnano-Catolică. BRIA. Premise ale dialogului anglicano-ortodox: Aspectul Revelaţiei divine. † MAXIMOS de Pittsburg h. Ioan-Vasile. Sinodul VI ecumenic şi însemnătatea lui pentru ecumenismul actual (teză de doctorat). 2. pp. pp. XXXIII (1981). 64-74. Contribuţii ale dialo gului teologic dintre romano-catolici şi luterani la ecumenismul creştin. nr. 551-564. Constantin. XXX (1978). Dumitru. 9-10. 5-6. P etru. drd. ACHIMESCU . Contribuţii ale dialogului teologic dintre romanocatolici şi anglicani la ecumenismul creştin. Contri buţia culturii teologice româneşti (teză de doctorat). prof. pp. drd. 95-97. XXX (1978). 7-10. pr. RADU. p p. Bisericile Europei şi "Uniunea Europeană". 5-8. 4. 238-249. XX X (1978). 1-2. prof. Titi. nr. DAVID. XXXI (1979). pp. pr. XXXI (1979). 7-8. pp. pp. 7-8. 5-10. 357-367. nr. pp. pr. 5-6. pr. XXVII (1975). nr. ENACHE. dr. 96106. nr. LIII (2001). dr. pr. 49 . referat principal. prof. nr. 107-111. Eclesiologia tratatelor ar eopagitice şi importanţii ei pentru ecumenismul contemporan. Evaluarea rezultatelor şi perspectivelor acti vităţii ecumenice a cultelor. asist. pr. Contribuţii ta istoria relaţiilor ecumenice româno-an glicane. nr. nr. JIVI. drd. 423-439. Ştefa n. IDEM. "Fraţii Domnului" în lumina exegezei ortodoxe. 157-169. nr. 96109. Unitatea creştină în eforturile de apărare a vieţii şi păcii în lume. prof. nr. nr. nr. 9-10. LEB. COSMA. 365-388. pp. Contribuţii ortodoxe la teologia ecumenică de azi. Ion. 1-2. Ştefan. prof. Nicolae. pp. 1-2. pp. pp. nr. XXXV (1983). 3-4. XXXIX (1987). n r. pp. Relaţiile Bise ricii Ortodoxe cu Bisericile Necalcedoniene în vederea pregătirii dialogului teologi c pentru unitatea creştină. XXXIX (1987). pr. XX XVII (1985). IDEM. prof.

Const. 114-123. Panteism şi monoteism. drd. Pe făgaşul vechilor re laţii româno-suedeze (traducere). pr.. NICUL CEA. pp. 5-10. prof. 1-2. 152-172. drd. 5-6. prof. pp. THEODORU. pr. drd. pr. nr . Euharistie. Jürgen. Bisericile în sprijinul eforturilor popoarelor pentru realizarea dreptăţii sociale şi pentru o nouă calitate a vieţii. 5-10. pp. RADU. 527-542. L II (2000). 632-63 8. 647-717. nr. 5. Consi deraţii ortodoxe asupra documentului ecumenic "Botez. 5-10. BRÂNZEA. Vasile.. pr. lect. 649-654. pr. pr. RĂDUCĂ. Comunitatea Conciliară -probl emă ecumenistă actuală. nr. 275-285. Cezar. prof. Nicolae. XV (1963). POP. TOFANĂ. XVII (1965). nr. Drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului după învăţătu eştinortodoxă. XXXI (1979). Omul. Nicolae. POPESCU. pp. 457-482.7. SAUCA. Petru. dr. nr. nr. 3-4. 5-6. factor al ecumenismului. nr. Ioan. pp.. Secte moderne JURCAN. p p. XXXVI (1984). nr. 1-2. pp. 400-4 17. nr. 376-398. NEAGA. nr. 3-4. 5. pp. RUS. XXXIV (1982). prof. nr. drd. XXXIII (1981). D. XLIX(I997). nr. pr. XXXVII (1985). 3-6. TĂMAŞ. pp. Emil. 89-103. pp. Creştinismul şi drepturile fundame ntale ale omului. . XXIV (1972). nr. pp. 1-2. RADU. VAS1LIU. 5-14. 4-6. XXXVI (1984). prof. pp. 724-737. chip a l lui Dumnezeu şi drepturile omului (traducere). pp. pp... MOLTMANN. începerea şi perspectiva dialogului teologic dintre Biserica Orto doxă şi Biserica Romano-Catolică. Inumanitatea rasismului. 398408. Vasile. XXXV (1983). XLIII (1991). 9-10. pp. Unitatea creştinilor în eforturile de apărare a păcii şi vieţii în lume. D. pp. 201-213. pr. VASILESCU. 134-141. XXX (1978). drd. Pregătirea. nr. De la drepturile omului la drepturile religioase. prof. 616-621. Hans E. Estetica teologică a icoanelor şi importanţa lor ecumenică (traducere). Problema raportului dintre Biserica locală şi Biserica universa lă implicaţii ecumenice. nr. pr. pr. lect. pr. pp. Consi deraţii ortodoxe asupra mişcării harismatice actuale. XXXVI (1984). Re laţiile dintre Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Romano-Catolică. 5-6. 90-105. prof. Dumitru. Mişcarea satanistă şi influenţa ei în societatea contemporană. REZUŞ. Problema unităţii creştine în lumina Epistole lor pauline. 59-72. nr. IV (1952). Despre mormoni. pp. L (1998). D. dr. Grigorie T. Mihai. nr. Biserica în viziune ortodoxă şi concepţiile sectare. nr. 3-22. Dumitru I. magistr. nr. p p. pp. pp. 9-10. 566-57 7. Privire de ansamblu aspra Conferinţelor teolo gice interconfesionale din România. Scriptură. ZĂGREAN. lect. prof. dr d. Tache.MIHOC. 364-381. Tradiţie şi Mărturisire în dialogul teologic dintre Biserica Evanghelică Luterană din R. Evanghel os D. pp. drd. pr of. MARCU. XXXI (1979). Vasile. drd. Sensul şi importanţa ecumenismului practic: XXVI (1974). Schisma şi consecinţele ei pentru unitatea Bisericii. dr . 367-391. 7-8. pr. 7-8. pp. prof. conf. 1-3. dr. 1-2. 5-6. SKOLD. nr. XLVII (1995). XXXVII (1985). 5-6. SAUCA. Drepturile omului BORDAŞIU. XXVIII (1976). 3 -4. XLVI (1994). Adrian. Ion.6. Ovidiu. nr. D. nr. nr.1982). 9-10.. E Germania şi Biserica Ortodoxă Română. pp. RADU. pr. pp. Stelian. XLV (1993). nr.. pp. STEREA.. XXIII (1971). nr. 5-6. drd. Divinitatea în noile curente religioase. pr. dr. Ministeriu" (Lim a . drd. 115-128. 113126. 9-10. 113-119. 5-6. nr. POPESCU. XXXI (1979). Temeiurile dogmatice ale unităţii creştine. pr. Ioan. lect. Vechiu l Testament.

.VÂLCU. Vergil. Biserica Episcopaliană din Statele Unite. drd. nr. XXXV (1983). pp. 78-94. 1-2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful