STUDII ŞI ARTICOLE DE TEOLOGIE SISTEMATICĂ, ORDONATE TEMATIC, PUBLICATE ÎN REVISTA "STU DII TEOLOGICE", ÎNTRE ANII 1929-2001

Asist. Jean NEDELEA şi studenţii: Laurenţiu MITITEL U şi lonuţ PITEŞ 1. TEOLOGIE FUNDAMENTALĂ, DOGMATICĂ ŞI SIMBOLICĂ 1.1. Generalităţi 1.2. Orto şi Heterodoxie 1.3. Revelaţia şi căile ei de transmitere: 1.3.1 Revelaţia 1.3.2 Sfânta Scri ptură 1.3.3. Sfânta Tradiţie 1.3.4. Mărturisiri de credinţă 1.3.5. Sinoade 1.4. Dogmele 1.5. Despre Dumnezeu: 1.5.1. Sfânta Treime 1.5.2. Cunoaşterea lui Dumnezeu 1.5.3. Creato rul şi Proniatorul 1.6. Angelologia 1.7. Antropologia şi căderea în păcat 1.8 Hristologia (Dumnezeu Mântuitorul) 1.9. Pnevmatologia (Dumnezeu Sfinţitorul): 1.9.1. Har şi libert ate 1.9.2. Credinţa şi faptele bune 1.10. Mariologia 1.11. Aghiologia 1.12. Sfânta Cru ce 1.13. Sfintele icoane 1.14. Eclesiologia: 1.14.1 Generalităţi 1.14.2. Fiinţa Biseri cii 1.14.3. Însuşirile Bisericii 1.14.4. Membrii Bisericii 1.15. Sfintele Taine: 1.1 5.1. Generalităţi 1.15.2. Botez 1.15.3. Mirungere 1.15.4. Spovedanie 1.15.5. Euharis tie 1.15.6. Preoţie 1.15.7. Cununie 1.16. Ierurgiile 1.17. Soteriologia 1.18. Esha tologia 2. TEOLOGIE MORALĂ ŞI BIOETICA 2.1.Generalităţi 2.2. Legea morală 2.3. Binele şi răul 2.4. Omul - entitate morală 2.5. Desăvârşirea morală 2.6. Postul şi asceza 2.7. Rugăciunea 2. . Faptele bune

2.9. Lecturile biblice 2.10. Viaţa în concepţia creştină 2.11. Virtutea creştină 2.12. Păcatu .13. Patimi. Aspecte imorale 2.14. Familia 2.15. Munca 2.16. Monahismul 2.17. Pr ogres. Civilizaţie 2.18. Statul 2.19. Patriotismul 2.20. Pacea şi războiul 2.14. Famil ia 2.21. Biserica şi societatea 2.22. Viaţa morală a preotului 2.23. Responsabilitatea morală 2.24. Aproapele 3. ISTORIA ŞI FILOZOFIA RELIGIILOR 3.1. Generalităţi 3.2. Religi a grecilor antici 3.3. Religia romanilor antici 3.4. Religia geto-dacilor 3.5. R eligia Iranului Antic 3.6. Religiile Indiei: 3.6.1 Hinduismul 3.6.2 Budismul 3.7 . Iudaismul 3.8. Creştinismul 3.9. Islamismul 4. FILOZOFIE CREŞTINĂ 5. MISIOLOGIE ŞI ECU MENISM 5.1. Generalităţi 5.2. Generalităţi cu privire la fenomenul sectar 5.3. Teozofia 5.4. Spiritismul 5.5. Ecumenismul 5.6. Drepturile omului 5.7. Secte moderne 1. T EOLOGIE FUNDAMENTALĂ. DOGMATICĂ ŞI SIMBOLICĂ 1.1 Generalităţi ***Enciclica lui Fotie către Pa riarhii orientali (867), I (1930), nr. 2, pp. 56-76. ALEXA, pr. drd. Nicolae, Învăţături dogmatice în "Didahiile" lui Antim Ivireanu, XXIX (1977), nr. 9-10. pp. 708-720. ALEXE, Gh., Idei dogmatice în colinde, II (1950), nr. 9-10, pp. 597-621. ANGHELESC U, Gheorghe, Părintele Profesor Acad. dr. Dumitru Stăniloae -Doctor honoris causa al Universităţii din Bucureşti, prezentare şi bibliografie completă, XLIV (1992), nr. 3-4, p p. 139-172. BALCA, diac. prof. Nicolae, Caracteristici esenţiale ale sufletului cr eştinului autentic, VI (1954), nr. 9-10, pp. 475-495. IDEM, Concepţia despre lume şi v iaţă în teologia Fericitului Augustin, XIV (1962), nr. 3-4, pp. 183-202. BRIA, pr. pro f.. Ion, Coordonate ale teologiei ortodoxe române, XXV (1973), nr. 5-6, pp. 318-32 8.

IDEM, Interpretarea teologiei patristice, XXXVII (1985), nr. 5-6, pp. 347-355. I DEM, Teologia faţă în faţă cu Biserica de azi, XLII (1990), nr. 1, pp. 3-7. IDEM, Teologia română modernă, XLII (1990), nr. 1, p. 142-144. IDEM. Ortodoxia şi semnificaţia ei azi, X LIV (1992), nr. 1-2, pp. 3-17. CHIŢESCU, prof. dr. Nicolae şi RADU, pr. prof. dr. Du mitru, Catedra de Teologie Dogmatică, Teologie Fundamentală şi Istoria Religiilor, XXX III (1981), nr. 7-10, pp. 547-567. CHIŢESCU, prof. Nicolae, Esenţa doctrinară a celor trei mari confesiuni, I (1949), nr. 9-10, pp. 763-780. IDEM, Contribuţia Bisericii Egiptului la opera dogmatică a Bisericii Creştine, VIII (1956), nr. 1-2, pp. 40-58. CITIRIGĂ, pr. drd. Vasile, Temeiurile dogmatice ale valorii vieţii umane, XXXVI, (1 984), nr. 9-10, pp. 630-641. COMAN, pr. asist. dr. Constantin, Teologia şi Duhul S fânt la Sfinţii Trei Ierarhi, XLII (1990), nr. 2, pp. 130-137. CORNEANU, pr. conf. N ., Frumuseţea ca atribut al Dumnezeirii, XI (1959), nr. 5-6, pp. 297-314.. CLEMENT , Olivier, Ortodoxie, cultură, istorie (traducere), XLVI (1994), nr. 4-6, pp. 38-4 8. CORNIŢESCU, magistr. Constantin I., Idei dogmatice în Cuvântările Sfântului Ioan Hrisos tom la praznicele împărăteşti, XVII (1965), nr. 7-8, pp. 441-450. COSTACHE, diac. asist. drd. Doru, Communio, Părintele Dumitru Stăniloae şi raţiunea eclezialcolocvială a existenţe i, LIII (2001), nr. 3-4, pp. 62-81. CRAINIC, Nichifor, Ortodoxia - concepţia noast ră de viaţă, XLV (1993), nr. 3-4, pp.3-12. IDEM, Genialitate şi sfinţenie, XLV (1993), nr. 1-2, pp. 101-U0. DRĂGULIN, pr. asist. dr. Gheorghe I., Sfântul Dionisie Pseudo-Areo pagitul şi Teologia sfârşitului vieţii pământeşti a creştinului, XLV (1993), nr. 1-2, pp. 36FECIORU, pr. lect. Dumitru, Probleme dogmatice şi sociale în Evanghelia după Ioan, V (1953), nr. 3-4, pp. 210-224. FRĂCEA, drd. Ilie, Idei teologice în "Imnele paradisul ui" ale Sfântului Efrem Sirul, XXXI (1979), nr. 5-10, pp. 603-616. LOSSKY, Vladimi r, Credinţă şi teologie (traducere), XLII (1990), nr. 1, pp. 63-76. NEAGOE, pr. drd. G heorghe, Elemente de teologie fundamentală în prefeţele Mineielor episcopului Chesarie de Râmnic, XXIX (1977), nr. 9-10, pp. 699-708. POPESCU, pr. drd. Ion, Aspecte dog matice în Didahiile mitropolitului Antim Ivireanu, XLIII (1991), nr. 3, pp. 100-12 0. POPESCU, pr. prof. dr. Dumitru, Esenţa sintezei dogmatice a Părintelui Dumitru Stăn iloae, XXXV (1983), nr. 7-8, pp. 581-586. IDEM, Transfigurare şi secularizare. Mis iunea Bisericii într-o lume secularizată, XLVI (1994), nr. 1-3, pp. 35-42. POPESCU, prof. Teodor M., Teologia ca ştiinţă, VI (1937), vol. 1, pp. 3-30. IDEM, Tratatul lui Justinian contra lui Origen. Studiu şi traducere, IV (1933), pp. 17-66. PREDA, Rad u, Patru meditaţii despre discursul teologic, XLV (1993), nr. 3-4, pp. 130-135. RA DU, magistr. Dumitru Gh., Structura actului religios după doctrina ortodoxă, VI (195 4), nr. 3-4, pp. 131-157. IDEM, Părintele Profesor Dr. Dumitru Stăniloae la 80 de an i. Personalitatea şi gândirea sa teologică în contextul ortodoxiei româneşti, XXXV (1983), n r. 9-10, pp. 686-699. RUS, prof dr. Remus, Coordonate ale gândirii teologice a Sfânt ului Irineu de Lyon, LIII (2001), nr. 3-4, pp. 3-15. REZUŞ, pr. prof. Petru, Preoc upări şi studii de teologie sistematică, XX (1968), nr. 5-6, pp. 389407. IDEM, Învăţătura des re religia subiectivă din punct de vedere interconfesional, X (1958), nr. 5-6, pp. 366-375. IDEM, Temeiurile credinţei retigioase,VIII (1956), nr. 9-10, pp. 554-566 . IDEM, Elementele componente ale religiei creştine, XIII (1961), nr. 9-10, pp. 52 7-543. IDEM, Divinitatea creştinismului, XIV (1962), nr. 3-4, pp. 131-146. ROVENŢA, diac. prof. Haralambie, Esenţa şi rolul credinţei în teologie, III (1932), vol. 1, pp. 1 747.

răspândirea şi influenţa maniheismului. 1-2. pp. 167-1 74. 127-129. pp. Gr igore. pp. arhid. diac. Valoarea interpretării tipologice a Vechiului Testament. 516-527. Cuvântul lui Dumnezeu în viaţa Bisericii. prof. prof. Revelaţia *** Descoperirea dumnezeiască şi modalităţile ei de exprimare spre mântuire. Emilian. 4. LII (200 r. Elemente dogmatice în prefeţele cărţilor de cult româneşti tipă ite între 15611716. 48-61. XXXIV (1982). 79-84. nr. nr. pr. 1-2. Gh . Relaţia teologie-ştiinţă în gândirea Sfinţilor Părinţi. PRELIPCEANU. nr. N1C ULCEA. Irineu. Alexandru. 12. pp. 1. Biblia în sistemul filozofic hegelian. nr. n r. 173-189. nr. . XI (1959). nr. GRĂJAR. JARPĂLĂU. Sfântul Vasile cel Mare în Teologi a Sistematică ortodoxă română în ultimii treizeci de ani. nr.. nr. prof. Les idées calvinis tes du patriarche Cyrille Lucaris. Gri gorie. diac. pp. 5-6. nr. 1. Temeiuri doctrinare ale rugăciunii pentru cei răposaţi. pp. Lupta ortodoxiei contra arianismului. pr. pp. XXXIX (1987). 1332. pp. STREZA. LII (2 001). Tache. Ioan. La terminologie revélationelle dans la théo logie contemporaine. pp. 466-474. nr. Principiul ico nomiei din punct de vedere dogmatic. magistr. pp. 31-74. dr. nr. 7-8. 686-699. 125-137. Gheorghe. Ion. 139-149. nr. 1-2. 503-513. VASILE. diac. diac. Nicolae. 5 1-57. p r. Originile. 423-436. Revelaţie. XIII (1 961). nr. prof. Sandu. Adrian. XXII (1970).. Euge n. VII (1938 1939). magistr. Revelaţie şi eshatologie. RĂMUREANU. XLIII (1991).pp. XL (1988). 179-196. pr. pp. Ioan . 5-6. 1-2. nr. p . nr. XXIII (1981). ŞTEFAN. 5-6 . XXIII (1971). VASILESCU. XXXIV (1982). 444-461. LIII (2001). XIII (1970). N. DRĂGULIN. 1. Cercetarea teologică în domeniul Istoriei Dogmelor. III (1932).3. pp. nr. Sfânta Scriptură în Biserica noastră. 3. Dumitru. CORNIŢESCU.2. Sfinţii Trei Ierar hi.2. nr. XV (1963). XXIV (1972). interpreţi ai Sfintei Scripturi. XXVIII (1976). drd. Materialismul medical. VÂLCU. 3-4. lect. Vladimir şi MARCU. nr. drd. 102-126. conf. 9-10. 3-4. Isidor. prof. Teodor. Teologia Revelaţiei în opera Părintelui Dumitru Stăniloae. 384-406. pp. nr. MORARU. Bogomilismul. 4. 1-2. Nic. I. pr. drd. pr. nr. STAN. pp. Dogmă şi Predică. 546-556. lect. prof. VI (1954). HOLBEA . Gh. dr. pr. prof. pp. Germania şi Biserica Ortodoxă Română. 3-4. 39-60. XXIX (1977). XXVI (19 74). magistr. Păstrarea dreptei credinţe în lumina epistolelor pauline. pp. pp. Nicolae. asist. magistr. NICOLAESCU. Hristov Iordanov. MIHĂLCESCU. pp. 22-37. XI (1959). nr. 34. 316. Ion. X (1958). doctrina. Câteva studii dogmatice publicate in Bulgaria în ultimii ani. IDEM. dr. 5-6. pp. XXXV (1983). drd. Consideraţii generale. XXI (1969).. l. p. 7-8. pr. Sfânta Scriptură BALC A. Sfânta Scriptură. prof. 333-343. TODORAN. pp. VASILESCU.3.STEREA. Dr. BRIA. 3-4. F. pp. Tradiţie şi Mărturisire în dialogul teologic dintre Biseric a Evanghelică Luterană din R. Scriptură. CRISTESCU. Structura şi cunoaşterea adevărului revelat. 46-57.1. pr. pp. p. 7-8. Sfânta Scriptură şi Tradiţia. 12. vol. pr. 5-8. VII (1955). 82-93. pr. Const. asist. nr. nr. Orto doxie şi Heterodoxie BACONSKY. drd. IONESCU. 398408. 9-10. pp.

284-286. nr. Aurel. XXXIV (1982). 9-10. Ioan I. drd. Sfânta Tradiţie în Biserica Ortodoxă spre deosebire de celelalte Biserici. 5-6. pp. în Apu s. 7-8. Tradiţia şi tradiţiile (traducere). Simbolul Niceo-cons tantinopolitan. XXV (1973). 615-633. pr. pp. Caracterul permanent şi mobil al Tradiţiei. conf. 1-2.. Adrian N. dr. ICĂ. Vladimir. Problemele dogmatice ale Sinodului V Ecumenic. conf.POPESCU. pp. 3-4. 174-185. pp. pp. pr. M. nr. POPESCU. asist. pp. Rolul şi importanţa Mărturisim de credinţă în teologia şi viaţa Bisericii. pr. Laicii şi citirea Sfintei Scripturi în evul mediu.. nr. XXXIII (1981). 25-51. 451-458. dr. drd. Însemnătatea şi rolul Mărturisim de cr edinţă în teologia şi viaţa Bisericii. XXXIII (1981).temeiuri biblice.5. pp. pp. Sfânta Scriptură şi Tradiţia . 1-2. 585-599. XXV(1973). lect. Sfânta Tradiţie în viaţa Bisericii . 7-8. nr. 517-522. STĂNILOAE. mitr. prof. pr. LOSSKY. Dumitru. 1. 534-546. XXXII (1980). VII (1955). Scriptură. Aspecte dogmatice permanente ale Sfintei Tradiţii. DUMITRESCU. St elian. XXXVI (1984). XXXII (19 nr. prof. PITTERS.. nr.3. Despre inspiraţia Sfintei Scripturi. IONESCU. Viorel. nr. Ilie. p. pp. Dan. Les idées calvinistes du patriarche Cyril le Lucaris. sinteză a învăţăturii dogmatice a Bisericii. IDEM. NICULCEA. 277-283. 5-6. . 614-619. TODORAN. dr. XVI (1964). 1-2. Importanţa şi rol ul Mărturisirii de credinţă în viaţa Bisericii -Scriptură. pp. I. nr. pp. nr. Sfânta Tradiţie sau Sfânta Predanie. 1. MOLDOVAN. ID EM. IUHAZ. pp. nr. pr. Hermann. DE ELEAS. dr. XLIV (1992). pp. 7-8. Viorel. nr. Teodor. IONIŢĂ. 312-346. nr. nr. IV (1952). nr. V (19 53). 1-2. Primirea tradiţiei în timpul de az i din punct de vedere ortodox. Sinoadel e COMAN. XXXIV (1982). Sinodul de la Constantinop ol din 879-880 şi actualitatea hotărârilor lui. Sfânta Tradiţie văzută de Sfântul Irineu al Lyonului XXIII (1971). F. Adrian. diac. Sfânta Tradiţie BRIA. nr. 5-6. pp. 3-4.4. XXVII (1975). .. MIHĂLCESCU. 329352.3. nr. pr. Valoarea ecum enică a Simbolului Niceoconstantinopolitan. 159-172. pr. 633-647. magistr. Alex. 3-4. STAN. 7-10. 7-8. 169-181. nr. pr. pp.. prof. Sabin. 3-4. 606-613. dr. Consideraţii generale. Tradiţie şi Mărt urisire în dialogul teologic dintre Biserica Evanghelică Luterană din R. 1. drd. Atenag ora. Simio n. 513. Mărturisirile de credinţă CATRINA. XXXVII (1985). 4. Sinodul VI Ecumenic şi însemnătatea lui pentru ecumenismul actual (teză de doctorat) . Ion. 398408. TOFANĂ. XLIII (1991) . Câteva date introductive asupra Sfintei Scripturi. IONIŢĂ. pp. Tradiţie şi Mărturisire. 5-8. XXII (1970). nr. Ion. drd. JIVI. pp. 316. 7-10. nr. Istvan. 357-485. pr. VERZAN. pr. pp. Aurelian. pp. nr . XVI (1964). p. pp. 401-431. Irineu. nr. 1. 5-6. 9-10. 1600 de ani de la Sinodul II Ecumenic. pp. XXXII (19 . Tradiţie şi tradiţii (traducere ). magistr. Actualitatea pastoral-misionară şi adâncimea teologică a interpretării scripturistice a arhiepiscopulu i Petru Hrisologu. XXX (1978). prof. XXXVII (1985). conf. Ioan G. vol. prof. III (1932). p p. nr. Germania şi Biserica Ortodoxă Română. 7-8. nr. XXII (1970). pp.3. 3-4.3. 57-64. nr. 265-276. 384-406. 149-165. prof. asist. Mărturisire a de credinţă a arhiereilor ortodocşi. drd. pr.

3-4. Despre Dumnezeu CALC IU-DUMITREASA. 79-99. BROSCĂREANU. prof. Conceptul de Dumnezeu în teologia lui Karl Barth.5. 303-321. nr. 82-92. Jürgen. prof. STĂNILOAE. Sfânta Treime BRIA. 173-190. nr. XV (1963 ). Importanţa vechilor sinoade ecumenice şi problema unui viitor Sinod ecumenic. Simbolul constantinopolitan. Ioan L. ICĂ. Grigore. XVI (1964). Problema sinodului ecumenic în sfintele canoane. Despre sinodali tate. p p.4. pr. Sfânta Treime şi s obornicitatea Bisericii. 90-99 . 3-4. Augustin despre Sfânta Treime după tratatul "De Trinitate". 3-49. IDEM. 1-2. pp. 3-4. pp. 1. Adrian. Sfântul Grigorie Palamas şi Teologia trinitară. p. nr. nr. XXVI (1974). 155-164. XXV (1973). Sinoadele în cultul şi iconografia Bis ericii Ortodoxe. 5-6. pr. pr. pr.. XV (1963). nr. 5-1 0. pr. 3-4. 5-6. VI (1954). Gh. nr. nr. nr. 4-6. Rene. MUNTEANU. 1. 426-444. pp. nr. 188-209. pp. Condamnarea lui Fotie de Sirmium. 347-364. 621-627. XXXIV (1982). Crucea lui Hristos şi Sfânta Treime (traducere). Ion. Fiinţa Dogmei. Doct rina Fer. pp. 266-316 . Implicaţiile sacramentale ale relaţiil or trinitare. FER. nr. Şt. XLVII (1995). nr. VASILIU. prof. XLIII (1991). XX (1969). Liviu. nr. 9-10. Nicolae. pr. Traian. XXIX (1977). pp. S tudii recente despre Filioque. Constantin-Eugen. pr. drd. 5-6. Dumitru. IDEM. 1-2. GRIGORAŞ. Condamnarea ereziei lui Arie. pp. pp. Dometie. nr. nr. Sinodul I Ecumenic de la Niceea. 471-506. prof. XLII (1990). VALDMA N. 3-4. magistr. 9-10. 520-534. TURCESCU. XXV (1973). drd. Sfân ta Treime. 1-2.. NICULCEA. Lucia n. pp. Propunerile dogmatic e pentru rezolvarea disputei despre "Filioque" (traducere). TODORAN. VII (1955). Romul. pr. drd. icoană a iubirii. Dogmă şi cult. XLI (1989). 7-8. N icolae. RĂMUREANU. magistr. 232-241. nr. pp. drd. arhim. 1-2. Isidor. Învăţătura despre Sfântul D uh şi Biserică. JURCA. nr. Sinodul al II-lea Ecumenic de la Constantinopol (381). 568-573. nr. 3-4. STĂNILOAE. De spre Prea Sfânta Treime. Dogma S fintei Treimi.1. drd. pp. Aurel. XXIII (1971). 1. prof. XXXI (1979). V (1953). nr. pp. pp. pp. pr. IDEM. 578-591. XVII (1965). Sinoadele de la Sirmium dintre anii 348-358. XXXVIII (1986). Dogmele şi valorificarea lor în viaţa credincioşilor ortodocşi. n r. drd. pp. Vlăduţ. nr. 2. nr. CRISTESCU. pp. Dumi lru. magistr. Ioan. Existenţa lui Dumnezeu la Kierkegaard şi Hegel în perspectiva învăţăturii ortodoxe. pp. 5-6. 333-356. nr. Revelaţie. GRECU. 7-8. pr. nr. XXIV (1972). drd. prof. XXI (1969). XXII (1970). nr. 534-572. IDEM. 5-10. 627-632. n r. Sfânta Treime. pp. pp. XXVII (1975). Dogmă şi Predică. MANOLACHE. nr. pp. 166-188. 3. XXVII (1975). Cristişor. prof. Noţiunea dogmei. STAN. 546-560. dr. pp. prof. pr. 7-8. 3. Învăţătura Bisericii Ortodoxe despre Sfânta Trei me.5. pp. nr. 6079. Ioan. XIII (1961). pp. IDEM. 39-63. pp. Împăratul Justinian. IDEM. Simbolul niceean. nr. VI ( 1954). nr. 39-64.MANEA. pp. 5 -6. XXV (1973). . Consideraţii interconfesionale privind ontologia divi nă. Dogmele CHIŢESCU. V (1953). XXXI (1979). Sinodu l V Ecumenic şi papalitatea. drd. 15-61. 7-8. pp. drd. 45-53. 5-6. 7-8. MOLTMANN. structura supremei iubiri. pp. Tipuri de sinoade prevăzute de Sfintele canoane. 327-387 IDEM. 676-685. 127-129. pp. Dogma şi viaţa creştină.

XXIX (1977). dr. 588-599. nr. 37-53. X (19 58). D ometie. 4. 4. Aspecte ale Providenţei şi lucrării de mântuire în Cazania lui Varlaam. ierom. Despre învierea trupurilor şi natura lor după înviere.. IX (195 7). Vasile. D. VI (1954). drd. Sfinţii Părinţi despre trup. nr. pp. Cunoaşterea lui Hristos în Duhul Sfânt. conf. nr.. Creatorul şi Proniatorul MANOLACHE. Aspec te ale antropologiei Vechiului Testament. drd. pp. Antropologia şi căderea în păcat ABRUDAN. nr. pp. Condiţiile colaborării raţiunii cu credinţa în opera Fericitului Augustin . Dumitru. STĂNESCU.5. Trăsături umaniste în spiritualit atea bizantină. XLIV (1992). 299-309. 5-6. 62-93. BODOGAE. 368-385. Dumitru. 497-506. 9-10. nr. prof. 216-221.. Florin. XLI (1989). pr. Gheorghe N. Credinţă şi cunoaştere în creştinism. nr. pp. Antonie. nr. nr. magistr. pp. 5-8. pp. BRANIŞTE. IX (1957). Cunoaşterea lui Dumnezeu ACHIMESCU. nr. XXXIV (1982). STEREA. drd. pp. XXVI (1974 ).VI1I (1 956). Polemica antignostică p rivind crearea lumii. 592-602. BELU. IDEM. 313-327. Rolul îngerilor în iconomia mântuirii după Noul Testament. Cunoaşterea lui Dumnezeu după Sfântul Maxim Mărturisitorul. pp. 7-8. pr. 75-81. MANOLACHE. ONIŞOR. Cunoaştere în dreapta credinţă. Nicolae Cabasila. 122-136 .5. 910. drd. prof. pr.. pp. 3-4. Angelologia MANOLACHE. 3-4. GALERIU. 9-10. 216-224.VII (1955). nr. Ion I. nr.1. XXVII (1975). Rugăciune şi cun oaştere în învăţătura ortodoxă. pr. Anca. pp. pr. XXXV (1983). pp. VIEZUIANU. Unitatea şi integritat ea creaţiei în scrierile Sfântului Apostol Pavel. . 5-6. 567584. C. 3-4. pp. RĂDUCĂ. prof.3. 50-74. pp. magistr. BRIA. pr. Tache. Isidor.2. Ion I. pp. nr. lect. NĂSTASE. pp. 3-4. pp.. natura şi căderea îngerilor. X (1958). 1-2. 145-151. pr. Aug. pp. nr. Constantin. 1. BIDIAN. Alex. 5-6. 139-149. magistr. XXX (1978). IX (19 57). BĂLAN. VII ( 1955). dr d. N. 396-406. 1-2. nr. Anca. Gheorgh . pp. 14-37. 640-649. magistr. I. 3-4.falsificare a cunoaşterii adevărului. nr. 673-686. 9-10. lect. pr. mag istr. Teodicee şi cosmologie la Sfântul Grigore de Nyssa. pp. 310-325. pp. 5-6. nr. 5-6. ANGHELESCU. Actualitatea problemei. dr. XXXIV (19 82). nr. Nicolae. 5-6. 370-384. Principiul iconomiei din punct de vedere dogmatic. Marin. nr. LI (1999). asist. protos. PLĂMĂDEALĂ. 3-4. pp. nr. Un capit ol de angelologie: creaţia. magistr. Mântuitorul Iisus Hristo s şi sfinţit îngeri după Epistola către coloseni a Sfântului Apostol Pavel.7. nr. magistr. TOD ORAN. cu referire speciala la Sf. XX IX (1977). nr. prof. Teodor.. pr. pr. 174-188.. 1. Pro sul în cunaşterea lui Dumnezeu. 1-2. magistr. 53-64. 264-270. Cunoaşterea ocu lta . pp. Remus. Aprecieri despre libertatea şi posibilitatea omului de a cunoaşte şi înţelege natura di vină şi pe cea creată. STAMATE. Const. Grigorie de Nissa. pp. XLI (1989). Relaţia dintre cunoaştere şi credinţă în învăţătura ortodoxă. LII (2000). V. 3-4. 1-2. Marin. nr.6. pr. pp. VII (1955). în viziunea origenistă. Concepţia antropologică a lui Clement Alexandrinul. FRUNZĂ. nr. drd. XLV (1993). X (1958). nr. Pronia dumnezeiască şi libertatea persoanei în gândirea lui Origen. nr . pp. 1. PAVEL. Problema ecologică în lumina învăţăturii creşt .

Petr u. pr. Ioan I. 26-39. chi p al lui Dumnezeu şi drepturile omului (traducere). POP.. IDEM. STĂNESCU. pp. XLIV (1992). 7-8. Irineu. pp. Dumitru. Nestor. pp. 93 -110. drd. XXV. BUZDUGAN. Leon Gh. SEMEN. 1. Vasile. Antropologia Vechiului Testament . 5. lisus Hristos Dumnezeu Mântuitorul. Vladimir. XXV ( 1973). LOSSKY. nr. Gh.. ierod. 27-44' SĂNDULESCU. pp. Chip şi asemănar e (traducere). 3-4. 7-8. XXIX (1977). LEONŢI U DE BIZANŢ. nr. XLV (1993). prof. Chip şi asemănare în teologia romano-catolică şi în cea ortodoxă. pp. XXIX (1987). Consideraţii asupra armoniei primordiale şi asupra rolul ui sfinţeniei în restabilirea ei. 1. pp. dr. III (1951). 48-71. pp. nr. dr. "Omul cel nou" în concepţia antropologică a Sfântului Apostol Pavel. XXXIX (198 7). XLI (1989). XVIII (1966). 417-429. ARION. nr. 9-10. 1-2. BUCEVSCHI. XLIX (1997).8. nr. Jertfa Domnului în cărţile de ritual ale Bisericii. VII (1955). Ioan. diac.pp. nr. nr. IDEM.. 544-561. 511519. Logosul în "P rotrepticul" lui Clement Alexandrinul. Omul nou şi umanitatea în Hristos prin lucrarea Duhu lui Sfânt. 4. 78. IDEM. nr. magis tr.BUCHIU. pp. XLI (1989). 9-10. Concepţia Sfântului Justin Martirul şi Filozoful despre suflet. BUZESCU. 356-368. pp. Concepţia despre om şi mântuire în Confesiunea Augustană. 585-602. XLII (1990). pr . Ob servaţii asupra prosopopeei sufletului şi trupului atribuită lui Mihail Choniatul. Persoana şi invidivul . nr. 2. 249-263. XXII (1970). Costache. Ştefan. 672-68 . nr. BUTNARU. drd. XXI V (1972). pr. 4. pp. nr. nr. 7-8. Învăţătura Sfântului Grigorie de Nissa de spre "Chip şi asemănare". nr. VIII (1956). . nr. Ion. 5-6. Omul. COMAN. drd. 67-84. LI (1999). MARCU. magistr. 1-2. 3-53. BUDE. pr. IDEM. drd. Concepţii hristologice în imnele neoprotestante privite din punct de vedere ortodox. 403-423. 51-63. 3-4. Bisericii şi suflet în co mentariul său la Cântarea Cântărilor. pp. Gheorghe. lisus Hristos în viaţa duhovnicească. Hristologia. 165-173. Logos şi Kyrios în "Stromatele " lui Clement Alexandrinul. prof. pp. VORNICESCU. prof. 41-59. pp.două entităţi diferite. Ioan G. 5-6 . pp. Orest. nr. pp. pp. Concepţia platonică despre suflet. CRISTESCU. pp. pp. 30 de capete împotriva lui Sever de Antiohîa (traducere). C. nr. 5-10. nr. 3-4. RĂMUREAN U. pr. 12-46. 218-230. 523-534. protos. pp. drd. nr. lect. nr. XXXI (1979). nr. 44-48. 78... 3. drd. 1. BRIA. POPESCU. pp. 5-6. pr. 632 -638. Grigorie T. nr . Învăţătura despre Întrupare la Fericitul Augustin. prof. 388-400. drd. pp. nr. Origen despre Logos. Caracterul comunitar al chipului lui Dumnezeu în om. pr. Despre Întruparea Unuia-Născut şi că Hristo s unul este şi domn după Scripturi (traducere). B UCHIU. asist. pp. 3-4. 7-8. 1 -2. Ştefan. nr. Jurgen. drd. XLIII (1991). Spirit umanist şi elemen te de antropologie în gândirea patristică. XLIII (1991). pr. 9-10. X (1958). VII (1957). Nicolae. MOLTMANN. N. pr. 1-2. 96-107. pp. pp. nr. XXXVI (19 84). prof. nr. XXVIII (1976). Învăţătura despre "Fiul Omului" în Sfintele Evanghel ii. Hristologia (Dumn ezeu Mântuitorul) SFÂNTUL CHIRIL AL ALEXANDRIEI. drd. pr. 532-545.. prof. STĂNILOAE. Cristian. prof. XLV (1993). pp. 470-489. X (1958). XXIX (1977). 20-37. învăţătura despre suflet în cărţile Vechiului Testament. nr. pp. 120-138. magistr. nr. pr. nr. Învăţătura Sfântului Grigorie de Nyssa desp re căderea omului şi păcatul originar. pp. acad. drd.

TURCESCU. CLEMENT. XXII (1970). IDEM. 28-40. 15-53. pp. Ioan. XLV (1993). XLVI (1994). Jürgen. IDEM. XXXIV (1982). 267-283. CHIŢESCU. nr. Ştefan . MIHOC. 406-431. pr. pp. 1-4. drd. nr. drd. nr. Paştile . prof. GHEORGHESCU. 3-4. 33-45. IDEM. nr. MIHOC. nr. SANDU. Despre condacul Naşterii . XXXI (1979). pp. Hristologia Sfântului Ioan Damaschin (1300 de ani de la naşterea sa: 675-1975) XXVII (1975). 5-6. pp. 1. Alexandru. drd. praf. 3-4. pr. nr. IDEM. pp. Biserică şi suflet în comentariul său la Cântarea Cântărilor. 5-6. STĂNILOAE. XXIX (1977). nr . Origen despre Logos. Constantin. Întruparea Mântuitorului după cele trei confesiuni creştine. pp. XXV (1 973). pp. C oborârea la iad a lui Iisus Hristos. nr. Expl icarea la textul kenotic din Filipeni 2. 230-250. VII (1938-1939). Dumitru. nr. 7-8. pp. arhim . pr. pp. pp. GÂNDEA. Ilie. IDEM. XXII (1970). pp. 910. 1-2. Sfântul Atanasie cel Mare despre Întruparea Logosului şi mântuire. 519-534. drd. Irineu. nr. pr. XXVII (1975). XXII (1970). Faptul Răscumpărării în imnografut Bisericii Ortodoxe. pp. 1-2. pr. pp. XXIV (1972). pp. MOLTMANN. pp. drd. Adrian. DURĂ. 250-267. 3-4. nr. 493-514. XXIV (1972). pp. nr. 5-6. p. pp. VIEZUIANU. XXXVI (198 4). 7-8. nr. nr. nr. Faptul Răscumpărării în ciclul învierii. asist. pp. Naşterea supranaturală a Domnului nostru Iisus Hristos. Logos şi Theosis. XLI (19 89). XLI (1989). SAVIN. 649-685. 49-70. drd. pr. 5-13. Logos şi Ethos. REZUŞ. nr. XXII (1970). 575-585. nr. Vasile. pp. nr. GHIUŞ. nr. prof. TACHE. 75-81. dr. 512-528. pp. 7-8. 9-10. pp. XXXI (1979). 5-6. Sterea. pp. CHILEA. 5-8. . Poziţii protestante şi ortodoxe rece nte despre întrupare. 165-173. XXIII (1971). Nicolae V. pp. XXV 1973). 5-10. 1-2. 3-4. pp. pp. Legătura interioa ră dintre moartea şi învierea Domnului. XXIX (1977). 55-72. drd. Teoria recapitulaţiunii la Sfântul Irineu. 466-482. 682-690. 9-10. 3-4. pp. CRĂCIUNAŞ. IDEM. Nîcolae. Teologia Logosului la Sfântul Maxim Mărturisitoru l. 516-527.. Faptul Răscumpărării în ciclul Sfintelor Patimi. 1-2. pp. Lucian. 4-6. nr. 230250. Mormântul gol (traducere). acad. 5-13. JOIŢA. 3-4. Kenoza lui Hristos şi aspectul Kenotic al Bisericii. Chesarie. XLVI (1 994). IDEM. 687-700. Mântuitorul Iisus Hristos în lumina Sfintelor Evanghelii . IDEM. Mântuitorul lisus Hristos şi sfinţii îngeri după Epistola către Coloseni a Sfântului Apostol Pavel. pp. drd. 692720. 26-35.. Studii de hristologie în teologia românească. nr. XXIII (1971). nr. 26-43. nr. IDEM. XXXIII (19 81). IDEM. XXII (1970). loan. Dumitru. 9-10. sărbătoarea luminii şi a bucuriei în Ortodoxie. nr. prof. 7-8. XXVI (1974). nr. 1-3. Învăţătura despre Recapitul area în Hristos în teologia ortodoxă. pr. 9-10. XVI (1964). Faptul Răscumpărării în ciclul întrupării. pr. pp. XXXIV (1982). nr. pp. ierom. 5-6. NICULCEA. Hristologia în lumina tradiţiei canonice a Bisericii Ortodoxe. 7-25. 9-10. 546-555. 186-211. 627-632. Persoana Logosului Iisus Hristo s în lumina primelor patru secole patristice. nr. Faptul Răscumpărării în ciclul vieţii publice a Domnului. Hristologia Sfântului Chirii al Alexandriei. 159-167 . nr. 70-104. "Fiul Omului" după Noul Testament. XXIII (1971). MIRCEA. VIII (1956). drd. 3-4. IDEM. 7 -8. MOLDOVAN. Ioan Gh. Vasilc M. pp. pr. nr. 349-359. IDE M. nr. pp. nr. pp. p r. drd. 1-2.IDEM. prof. nr. Iconomia şi roadele Învierii Domnului. NEAGU. Benedict. Petru. Iisus Hristos în izvoarele antice profane. Sebastian. nr. 666-673. ierod. XXII (197 0). XX (1968). Crucea lu i Hristos şi Sfânta Treime (traducere). pr. Olivier. pp. Hristologie şi iconologie în disputa din secolele VIII-IX. La théologie de la Résurrection dans l'oeuvre de Saint Maxime le Confesseur. Virgil. magistr. nr. 275-287. nr. nr. 1-2. 58. 5-6. pp. XIV (1962). 115-140. XXIII (1971). drd. 211-223. COMAN. pp. H ristologia în teologia contemporană. Faptul Răscumpărării şi diavolul în imnografia Bisericii. X (1958). XXVI (1975).

Irineu loan. Emanuel. nr. pp. pp. arhid. magistr. 399-438. Persoana şi lucrarea Sfântului D uh în scrierea "De Spiritu Sancto " a Sfântului Vasile cel Mare. Sinodul al II-lea Ecumenic de la Constantin opol (381): Învăţătura despre Sfântul Duh şi Biserică. XVII (1965). Mihai. RADUCA. 4 pp. magistr Ion. GHEORGHE. nr.9. Constantin. pp. prof. XLI (1989). nr. 7-8. pp. RĂMUREANU. nr. asist. 5-6. 56. 406-418. Mircea. . drd. nr. pp. VIII (1956). prof. pr. XLV (1993). 130-137. 9-10. drd. Pnevmatologia (Dumnezeu Sfinţitorul) SFÂNTUL GRIGORIE DE NYSSA. prof. 5164. 4. X LVII (1995). 475-484. 660-672. 5-20. nr. pr. pp. Harismele după Epistolele Sfântului Apostol Pavel. nr. Valeriu. 50-63. pr. 1-2. 5-10. 5-6. pp.. 5-6. BANU.9. Ioan. 346-358. pr. XLII (1990). Constantin. 3-20. nr. pp. drd. n r. nr. Despre predestinaţie. 740746. pp. IDEM. CITIRGĂ. 27-41. CHIRVASIE. XLV (1993). 5. Har şi libertate BANU. XXXII (1980). 3 70-384. Vasile. nr. pp. Teologia şi Duhul Sfânt la Sfinţii Trei Ier arhi. CHIŢESCU. VOICU. Simbolul constantinopolitan. XXXIV (1982). XXXIX (1987). XXXI (1979). Constantin. 6. Simţirea tainică a prezenţei harului după Sf. pp. Ion. Kam al. 21-33.IDEM. dr. 470-486. Învăţătura despre Sf. nr. Constantin I. XVI 1964). pp. DRĂGUŞIN. 18-27. VOICU. XXI X (1977). nr. DINU. FARAMAT. drd. Hristologia cosmică după învăţătura Sfântului Maxim. Har şi libertate în învăţătura ortodoxă. 2. magistr. 5-6. Alexandru. pp. Pronia d umnezeiască şi libertatea persoanei în gândirea tui Origen. 7-8. Lucrarea Sfântului Duh în opera Sfântului Simeon Noul Teolog. Învăţătura despre sinergie la unii dintre Sfinţi i Părinţi şi în teologia ortodoxă mai nouă. XXXV (1983). pp. Ioan. ENACHIE. drd. XLII (1990). pr. 1. 44-57. Har şi libertate în învăţătura Sfântului Maxim Mărturisitorul. drd. Fericitul Augustin despre Sfântul Duh. nr. nr. drd. Învăţătura despre har şi l ibertate în Pateric. 1-2. 3-4. 126-143. nr. Transfigurarea creştinului prin lucrarea ha rului Sfântului Duh. VOICESCU. X (1958). pp. Const. pr. nr. pr. pp. Duh la Sfântul Vasile cel Mare. VI (1954). nr. drd. drd. XXXII (1980). XXXIV (1982). POPA. nr. nr. POPESCU. BRIA. pp. nr. pp. pp. Naşterea Domnului în creaţia i mnografică a Sfântului Roman Melodul. 1-2. dr. 63 8648. 458-469. ma gistr. 1-2. 5-6. 46107. 1. SFÂNTUL GRIGORIE PALAMA. XXVI (1974). Sfântul Duh în teologia interconfes ională. nr. Moartea şi învierea Mântuitorului lisus Hristos în lumina epistolelor pauline. pr. XLI (1989). pp. pp. Nicolae. H arismele în viaţa Bisericii primare după Epistolele Sfântului Apostol Pavel. nr. Simeon Noul Teolog. XXV (1973). Desp re Sfântul Duh împotriva pneumatomahilor macedonieni (traducere). 327-387.. Mihail. JOIŢA. nr. Lucrarea Sfântului Duh în Biserică. XXXII (1980). COMAN. ierom. Învăţătura Sfântului Ambrozie despre Sfântul Duh. 5-6. 81-94. nr.1. 1 114. pp. Natalia Mano ilescu. XXI (1969 . Emanue l. pr. 7-8. NIŞCOVEANU. 7-10. 7-8 . 1-2. pp. drd. 76-83. XXXV (1983). prof. pp. Sfântul Duh în spiritualitatea ortodoxă. CORNIŢESCU. Voinţa şi libertatea în gândirea Sfântului Grigorie de Nyssa. 1-3. 334-344. dr. Cuvântul la pogorârea Duhului Sfânt (traducere). pp. drd. Vasile. XXXIX (1987).

nr. nr. Const. Versiunile româneşti ale Erminiei . Sebastian. 3-4. XLII (1990). Scurt istoric al semnului Sfintei Cruci (traducere). Teodor M. Aghiologia CHILEA. 325-343. pp. nr. 3-4. pp. Condiţiile colaborării raţiunii cu credinţa în opera Fericitului Augustin. Sfânta Cruce SFÂNTUL GRIGORIE PALAMA. pr. nr.2. Aug. Icoana în iconomia mântui rii. 9-10. prof. nr. 71-85. VIII (1956). nr. 10-86. XIII ( 1961). drd. nr. Ştefan N. X XIII (1971). MOLINILR. XXXVI (1984). 1. DUŢU. 15-36. dr. 3-4. asist. VI (1954). 181-192. prof. Ioan. Sabin. magistr. Izv oare ale iconografiei în scrierile Părinţilor Dionisie Areopagitul. 610-620. pp. pp. nr. Maica Domnului în colindele religioase româneşti. MLADIN. Cinstirea sfinţilor ca expresie a unităţii creştine. 5-10. IDEM.. drd. Sf inţii în viaţa morală creştină. nr. 9-10. IORDĂCHESCU.. nr. Petru. 3-4. 567584.9. 4. pp. ierom. pp. Sfânta Fecioară Ma ria în opera omiletică a Cuviosului Andrei Criteanul şi a Sfântului Ioan Damaschin. V (1953). Gheorghe. Nicolas.. ierom.mărturii ale t radiţiei bizantine în pictura bisericească. pp. Cuvânt la cin stita şi de viaţă-facătoarea Cruce (traducere). 9-10. 9-10. magistr. Mihai Gh. Mircea. nr. 1. XXXIII (1981). pr.IDEM. XXIII (1971).12. arhim. Credinţa şi faptele bune. 572-587.10. B1DIAN. O importantă menţiune despre cultul sfintelor icoane. 1-2. LI (1999). Învăţătura despre Maica Domnului după Sfânta Scriptură. 5-6. Gh. magistr. MIRCEA. XXX (1978). Ioan. nr. 150-165. Constantin. 554-566. III (1951). 257-32 0. Adrian. . prof. pp. 3-4. pr. 3 -96. pp. 661-676. conf. drd. Prefigurările crucii în Vechiul Testament şi semnificaţia lor în tradiţia culturală c eştină. 16-23. 3-25. BARONIAN. XLII (1990). nr. pr. Zareh. 640-649.. nr. nr. nr. 1-2. 179-199. nr. ca obiect al cultului creştin-ortodox. pp. Vasile. Credinţa deistă şi cea mântuitoare. nr. pp. Preacurata Maria. VERZAN. TURCU. C. Maxim Mărturisitorul şi Gherman Patriarhul. Voinţă şi libertate în concepţia lui Martin Luther şi punctul de vedere ortodox. pp. 103-115. Lucrarea harului în realizarea mântuirii subiective după cele trei mari confesiuni creştine. Sfinţii la judecarea păcătoşilor. Erminia picturii bizantine şi arta creştină eclezială (teză de doctoral . Maica Domnului (Mariologi a). VIII (1956). C. IBIDEM. C redinţă şi cunoaştere în creştinism. 3-4. 3-4. L (1998).partea întâi). pr. 1. magistr. drd. magist r. pp. prof. pr. pp. XX (1969). (partea a doua). pr.. Nicolae. 5-6. pp. 1. L (198). Temeiurile credinţe i religioase. magistr. SANDU. 1-2. Mariologia ALEXE. PAVEL. LI II (2001). nr. 189218. nr 3-4. VI (1954). LI (1999). VII (1955). 3-4. RĂDUCĂ. Credinţa şi faptele bune REZUŞ. VIII (1956). pp. IDEM. pp. Sfintel e icoane ALEXANDRESCU. prof. XXXI I (1980). POPESCU. 495-511. nr. pp. pr . VIZITIU. 2.13. pp. Temeiurile ortodoxe ale cultului Maicii Domnului. pp. PÂRVU. nr. 9-10. pp. pp. 112-120. X (1958). 1. pp. 3-4. pp. pp.11. 235-248. cond iţii ale mântuirii. 248-259. 9-10. Sfinţii. Alex. pr. n r. nr. 9-10. 3-14. XXXI (1979). CHIALDA. Do ctrina Bisericii Ortodoxe despre cultul sfinţilor. 672-679. nr.

RĂMUREANU. 1-2.BRANIŞTE. Mântuirea şt sensul ei comunitar în scrierile profetice ale Vechiului Testament. pr. XXXI (1979). prof. BELU. nr.. XX (1968).. 5 -6. drd. pp. Ene. 9-10. 74-85. XXXIX (1987). XXVI (1974). nr. nr. nr. XXIII (1971). pp. Viorel. arhim. pp. Eclesiologia 1. 3-4. Sfântul Ioan Damaschin. XXIX (1977). 546-561. IDEM. 165-173. VII (1957)... nr. nr. BRIA. 175-201.14. Concepţia paulină despre Biserică. VII (1955 ). 1-4. 1-2. Esenienii şi Biserica primară. 12. nr. nr. BEL. STĂNILOAE.. nr. Eclesiologia pastor ală. 5-8. 115-128. drd. prof. Rene. 7-8. pp. 35-41. 695-705. IDEM. prof. pp. 1. Icoanele în istoria artei bisericeşti şi a cultului creştin ortodox. Nic. 539-553. Vaier. C instirea sfintelor icoane în primele trei secole. Sibilele în viaţa religioasă a grecoromanilor. Bise rică şi suflet în comentariul său la Cântarea Cântărilor. 1-2 . asist. 298-307. 707-717. 7-8. pp. prof. magistr. magistr. nr. D. BE JGU. pp. XLIV (1992). 3-4.1 Generalităţi ABRUDAN. XXXIV (1982). Eclesiologia tratatelor areopagitice şi importanţa ei pentru ecumeni smul contemporan (teză de doctorat). Evanghelos D. 581-590. 7-8. pp. 395414. nr. XXIII (1971). pp. prof. 669-682. Origen despre Logos. BUZESCU. 402-418. 9-10. 1-2. 3-4. p p. Simbolul ca anticipare şi temei al posibilităţii icoa nei. 9-10. 134-148. 60-70. XXXI (1979). Introducere în ecle siologia ortodoxă. nr. Estetica teologică a icoanelor şi importanţa lor ecumenică (traducere). N. drd. nr. Aspecte ale Eclesiologiei la Sfinţii Trei Ierarhi. Mihail. Gh. dr.. pp. pp. apărător al cultului sfi ntelor icoane. IDEM. . prof. pp. XXIX (1977). XXVII (1975). IDEM. nr. pp. VIII (1956). VERZAN.. diac. 1-2. nr. Aspectul dogmatic al cultului icoanei la Sfântul Teodor Studitul. XII (1971). nr. XXIX (1977). nr.. Reprezentarea Sfintei Treimi în pictura bisericilor româneşti. pr. 6. pr. nr. 621672. nr. BROS CĂREANU. pp. 3-170. 742-750. nr. loan G. Eclesiologia Părinţilor Apostolici. XXVIII (1976). pp. R ADU. nr. Învăţătura ortodoxă despre icoane. 230-242. nr. Rolul comunităţii în însuşirea mântuirii subiective. 1-4. ARION. Leon Gh. nr. 7-10. 444-452. 5-6 . pr. drd. Ioan I. Gheorghe. 1-4. DRĂGULIN . IDEM. pr. Dome tie. pr. THEODORU. Dumitru. L (1998). pp. 9-10. temei. izvor şi reflectare în pictura bisericească. pr. pp. Teme dogmatice în pictura bisericii vechii episcopii a Geoagiului. 15-53. cu specială privire la Epistola către Efeseni. 32-48. nr. Sfânta Scriptură. IV (1952). drd. Teologia icoanelor. nr. 5-6. pp. IDEM.. prof. Eclesiologia comuniunii. Aspecte dogmatice ale disputei iconoclaste. 9-10. pr. Teologie şi Biseric a la Sfinţii Trei Ierarhi. nr. ICHIM. drd. MANOLACIIE. onstantin. CHIŢESCU. ALEXE. D. 316-323. pp. 4 61 -477. nr. pr. nr. XXVII (1975). pp. 3-4. Hristologie şi iconologie în disputa din secolele VIII-IX. Biserică şi Euharistie. 7-10. STREZA. XXV. Logos. XVII (1965). drd. prof. 54-300. pp. 7-8. Dumitru.14. Tensiunea dintre Scaunul papal şi Bisericile Romano-Catolice locale. 3-4. magistr. XIV (1962).. XXII (1970). 427-452. pp. Ştefan C. în literatura şi în iconografia creştină. pp. nr. XXII (1970). pp. Minai D. pr. nr. XX (1968). 343-354. 422-436. pp.. împărăţia lui Dumnezeu şi Biserica. XXVII (197 5). pp. XXXII (1980). 5-6. 368-381. IX (1957). POPESCU. N. Sabin. pp. IONIŢĂ. p. DANIEL. trinitate şi ecleziologie în "Pedagogul" lui Clement Alexandrinul. Aspecte dogmatice ale unirii Bisericilor creştine (te ză de doctorat). IDEM. Ion. pr. C. pp. COMAN. 22-38. XXXI (1979). pp.

prof. 1-2. nr. HRISTOV. 3-4. nr. nr. XXX (1978). Teodor M. prof. Fiinţa Bisericii JOIŢA. Veniamin. pp. pr. nr. 296-304 . XXIV (1972). Contribuţii la istoria înce rcărilor de unire a Bisericilor. monahul C . Noţiunea de Biserică după Sfântul Ioan Gură de Aur. pr. MIHOC. KLEIN. ierom. pp. D. nr. 705-714. SAVA. 150-168. GRIGORAŞ. XXV (1973). 3-4. BUZDUGAN. John. nr. I (1930). Învăţătura paulină despre Biserică. 732-7 46. POPESCU. XXXIII (1981). nr. Aspectul teandric al B isericii. Poziţia Bisericii Ortodoxe în problema dialogului şi a interco muniunii în Biserica Romano-Catolică. pp. Vasile. drd. Probleme de eclesiologie. drd. XVII (1965). prof. 638648. conf. Alexandru. nr. 90-1 03. XXXII ( 1980). 295-315. Ecleziologia Noului Testament. 1-2. pp. pp. XXXI (1979). Nicolae. nr. Biserica slujitoare în Sfânta Scriptură. nr. pp. 534-546.14. asist. 531563. în Tradiţie şi în teologia contemporană (teză de d at). pr.. prof. 398-407. prof. Sfântul Ioan Gură de Aur. Identitate şi înnoire în Bi serică şi în teologie. nr. XXVI (1974). Alexandru. 638-645. nr. pp. Jürgen. MOLTMANN. FER. II (1931). drd. XX (1969). 1-2. pp. pr. drd. 12. 9-10. XXIV (1972). pp. nr.. Aspectul hristologic şi cel pnevmatologic al Bisericii după Sfântul Ioan Gură de Aur. nr. VII (1955). 732-737. magistr. 7-8. Relaţia dintre Hristos şi Duhul Sfânt în viaţa Bisericii. Conce pţia despre Biserică în opera Sfântului Ciprian. pp. XXVII (1975). nr.3. 3. 64-74. nr. Bisericile locale şi Biserica univer sală. episcop Antonie . pp. 267-284. 1. Nicolae. Viziuni de spre Biserică: gândirea teologică rusă în timpurile moderne (traducere). Ideea de sinoda litate şi prioritate apostolică în Noul Testament. 5-8. pp. drd. Dorel. XX (1968). drd. nr. 23-79. 7-8. drd. 738. respectiv 35-46. JOIŢA. nr. 5-6. pp. 182-204. nr. nr. D. 1 (vers iunea greacă). XXVIII (1976). pp. STĂNULEŢ. Aurel. MARCU. nr. pr. nr. Dumitru. IOAN. Ilie. XIII (1971). pp. nr. S inteză eclesiologică. MOLDOVAN. Vasile M. 7-10. Aspecte actuale în ecleziologia ortodoxă şi cea romano-cato lică. pp. Unitate a dogmatică a Bisericii după învăţătura Fericitului Augustin. 9-10. VI (1954). 706 -722. 5-6. pp. 522-533. 7-8. pp. nr. 1-4. Sobornicitatea Bisericii. pr. Însuşirile Bisericii ABRUDAN. pp. pp. prof. STAN. Semnificaţia ecleziologică a Sfintei E uharistii. drd. XII (1970). pr. ALEXE. pp. 684-695. pr. şi nr. IDEM. L (1998). IDEM. Sentinţa de excomunicare de la 16 iulie 1054. XXXI (1979). Vasile. 5-6. 5-10.742. Ştefan. . XXXIII (1981). pr. nr. pp. pp. pr.ENACHE. XX (1968). 7-8. pp. nr. 220-232. drd. nr. 5-6. PLĂMĂDEALĂ. IDEM. 26-43. 325-625. pp. drd. Însuşirile şi limitele B isericii. Grigorie. 143-150. XII (1960). XXIV (1972). Din aspectu l sacramental al Bisericii. CHITESCU. nr. 9-10. nr.. 49-68. NEAGU. prof. 1. Atitudinea Sfântului Ciprian faţă de problema unităţii Bisericii şi actualitatea ei. XLIII (1991). MEYENDORFF. 2. Unitatea în Hristos şi unitatea în Biser ică. Constantin. 76-93.14. POGAN. pp. Liviu. 210-220. 3-4. 233-249. 520-534. STĂNILOAE. Zece teze despre catolicitate şi etnicitate. XVIII (1966). Costache. XX (1969). MICLE. pp. Ion . ŞURUBARU. pr. 565-575. 3-4. XXlX (1977). Lucrarea Sfântului Duh în Biserică. pr. pp. 9-10. 9-10. drd. mag istr. Christoph. VII (1955). Sfânta Treime şi sobornicitatea Bisericii. nr... predicator al unităţii creştine. 3-4.. 7-10. 301-315. nr. 1-2. 9-10. pp. pp. Kenoza lui Hristos şi aspectul Kenotic al Biseric ii. Măreţia lui Dumnezeu şi Misiunea Bisericii (traducere). Tratativele de la 1337-1339. pp. XXX (1978). drd. 2 (versiunea latină). Mihai. STĂNILOAE. Mar in I.

pp. pp. 9-10. FARAHAT. 5-15. pp. nr.. pr. 9-10. 92-105. magistr. nr. 1-2. . pp. Ovidiu. 343-354. II (1950). nr. pr. drd. pp. pr.STAN. 7-8. GĂINĂ. 9-10. 207-219. Sacerdoţiul în teologia reformată contemporană şi învăţătura ortodoxă reoţie... Gh. GAFTON. nr. 336352. 587-603. COMAN. XX (1969). prof. pr. nr. pr of. drd.4. IDEM. magistr. pp. N. pr. VII (1955). nr. pr. 483-497. CIT IRIGĂ. XXVIII (1976). XXX (1978). Cârmuir ea Bisericii în epoca apostolică.. XIV (1962). Preoţia împărătească sau duhovnicească. 506-520. prof. 1-2. IDEM. nr. pp. pr. Const. 5-6. 183-216. 5-6. 5-6. conf. Gh. Ioan. Kamal. Dumitru I. XXV (1973). TÂMAŞ. 93-102. Lucian. XXV (1983). diac. nr. r. 9-10. dr. 704-713. pp. 1-2. 3-6. nr. TUDOR. pp. nr. 5-6. XXII (1970). Sfântul Ioan Gură de Aur şi unitatea Bisericii. XXXIX (1987). STĂNILOAE. 5-6.14. 198217. pp. 1-2. pp. VORNICESCU-SEVERINEANU. drd. VII (1955).. pp. pr. Problema celibatului pre oţesc în Biserica Romano-Catolică. Al. CÂNDEA. prof. magi str. pp. 190-197. pr. KLOSTERMANN. GALERIU. Vasile. Rugăciunea pentru alţii şi sobornicitatea Bisericii. prof . 232-245. Problema rapo rtului dintre Biserica locală şi Biserica universală implicaţii ecumenice. B EJGU. pr. II (1950). Sfinţii Apostoli şi episcopii. 7-8. VERZAN. ŞEBU. CIUDIN. nr. nr. YESHANEW. 7-8. nr. 582-598. VOICU. pp. 72-81. Temeiuri biblice şi patristice ale ierarhiei. 3-4. 1-2. pr. 9-10. II (1950). pp. XXVI (1974). Preoţie şi slujire în cărţile profetice ale Vechiului Testament. Temeiurile dogmatice ale unităţii creştine. drd. Constantin. pr. Fericitul Augustin. 5-10. 9-10. 1 -2. Ierarhia bisericească după Epistolele Sfântului Apostol Pavel. pp. XVI (1964) . STEREA. XXXVI (1984). 29-39. Succesiunea apostolică. Sensul preoţiei la Sfinţii Părinţi. IX (1957). nr. prof. XXIX (1977). "Despre unitatea Bisericii" a Sf. IDEM. Organizarea sinodală a Bisericii Ortodoxe în paralelă cu cezaropapismul ca tolic. drd. 7-8. L. Ferdinand. XXIII (1971). pp. 3-4. Dumitru. Sebastian. I (1949). Alexandru. pr. XLIII (1991). pp. nr. nr. GHE ORGHE. pp. STAN. nr. nr. Rolul comunităţii în însuşirea mântuirii subiective. pp. predicator al un ităţii Bisericii. pp. pp. ALEXE. Acte de autoritate imperială în sprijinul primatului papal în secolel e IV-V. Natura sinodicităţii. drd. XXXIV (1982). Sinodali tatea în lucrarea Sfinţilor Apostoli. Arhieria Mântu itorului Hristos şi preoţia sacramentală. Liviu. Ciprian al Cartaginei şi importanţa ei misionară actuală. drd. XIII (1971). 92105. 57-73. pr. 541-555. Me mbrii Bisericii ALEXA. Slujirea preoţească după Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie. pp. 5-6. 1. Spiridon. drd. ICHIM. Tache. nr. 5-6. Temeiurile dogmatice ale rugăciunilor pen tru cei morţi. pr. 3-6. † Nestor. 327-346. 717-725. 3-4. Autoritatea Bisericii. XXI I (1970). nr. XXX (197 8). 90-105. nr. Dumitru. 490-503. pp.. 324-336. XX V (1973). XXXI (1979). Nicolae. 497-506. pp. nr. Constantin. VII (1955). Sobornicitatea Bisericii în epist olele pauline. 305-323. Nicolae. pp. pro f. 606-616. BURTAN. Sensul preoţiei la Sfinţii Părinţi. nr. pp. pp. XXIX (1977). 739-762. prof. Ştefan. nr. 309-318. XX III (1971). Ioan G. drd. Sabin. MIRCEA. nr. Actualitate a gândirii Sfinţilor Trei Ierarhi despre preoţie. pp. drd. Haddis. pp. nr. nr. nr. pr. nr. Rolul credincioşilor în Biserică după Conciliul al II-lea Vatican. asist. 5. Principiul sinodalităţii în viaţa Bisericii Ortodoxe Române. nr. pr.

305-323. 5-6. D. prof. prof. L (1998). Sfintele Taine în Mărturisirea Ortodoxă a lui Petru Movilă. 3-50. 286-303. VII (1955). nr. 1-2. 707714. 9-10. prof. XLIII (1991). 3-4. Gheo rghe. pr. Preoţia ierarhică sacramentală la sfârşitul epocii apostolice. Sfintele Tain e în viaţa Bisericii. drd. 7-1 0. Ion. Constantin. dr. XLI (19 89). pr. prof. "De Mysteriis" (traducere). XLIX (1 997). dr. XVIII (1966). STĂNILOAE. pp. pr. 2. XVII (1965). Episcopul (II). FLOCA. 636-651. Sfintele Taine 1. Alex. Preoţia ierarhică sacramentală în primele Biserici întemeiate în lumea păgână (I). diac. Arhiepiscopii. prof. Preoţia ierarhică sacramentală în epoca postapostolică (I). 172-195. prof. Episcopul (I).. nr.15. IV (1952). 22-34. IDEM. pp. n r. nr. 4584.MĂLIN. 107-123. Învăţătura despre ierarhia bisericească l a Dionisie PseudoAreopagitul. Preoţia Mântuitorului . 683-695. Tainele în Confesiunea augustană. I (1930). 2. XXX (1978). pp. 3. (1949). IDEM. arhid. 7-8. pp. XX XII (1980). IDEM. STĂNILOAE. 720-728. pr. Temeiurile teologice ale ierarhiei şi al e sinodali-tăţii ei. pr. nr. nr. nr. 7-10. XXXIII (1981). 598-633. Alexandra. nr. RADU. pp. nr. . 7-8. SFÂNTUL GRIGORIE PALAMA. dr. pr. 531563. ZĂVOIANU. DURA. ONIŞOR. pr. nr. prof. pp. XIV (1962). nr. pr. Vaticanul cetate zidită pe nisip .izvorul şi puterea preoţiei sacramentale.15. 3. pp. drd. nr. VERZAN. Dumitru. 514-534. Importanţa sfintelor taine în creştinarea noastră în Hristos. 5-6. Cler şi po por în primele trei secole. pp. 3-287.. nr. pp. nr. nr. Dumitru. Preoţia ierarhică sacramentală în primele Biserici întemeiate în lumea păgân ). 293-329. nr. Preoţia în l umina cuvântării Sfântului Apostol Pavel către preoţii din Efes (Fapte 20. nr.. XLIII (1993). 3-4. pr. pr. KLEIN. 9-10. pp. pr. pp. NICULCEA. Sfântul Ciprian nu recunoaşte Episcopului Romei prerogativa prima tului jurisdicţional. pp. Implicaţiile sacramentale ale relaţiilor trini tate. 428-443. XXVIII (1 976).40-50. I (1949).. Viaţa sacramentală a Bisericii în "Faptele Apostolilor ". N. GEORGESCU. XLIII ( 1991). 53-102. XXXII (1980). nr. XI (1959). Nicolae. Primii didascăli creştini. pp. 713-738. 7-10. magistr. 140-211. n r. 3-45. drd. pp. Christoph. 165-179. Generalităţi SFÂNTUL AMBROZIE AL MILANULUI.. Omilie despre Sfintele şi înfricoşătoarele lui Hristos Taine (traducere). nr. CORNIŢESCU. Ioan E. dr. Particularităţi şi convergenţe în Mărturisi rea Ortodoxă a lui Petru Movilă şi în Confessio Augustana privitor la Sfintele Taine.1. pp. nr. pp. XLIII (1991). pp. nr. pp. 3-4. CHIŢESCU. Preoţia ierarhi că sacramentală la sfârşitul epocii apostolice. nr. pp. SAVA. POPESCU. T eodor M. 9-10. 5-6. 4. nr. XLI (1989). B ANU. 9-10. nr. 7-8.Min ciuna papalităţii în primele trei veacuri. pp. 66-73. 11-26. Sfintele Taine după catehezele Sfântului Chiril al Ierusalimului. nr. 49-106. pp. Ioan. Sabin. 1. Preoţia ierarhică sacramentală în epoca postapostolică (II). Emanuel. Liviu. 3-4. XXXII (1 980). 1. XXXIV (1982). magistr. 578-591. 3-51. 714-719. drd.. 190-210. drd. BRIA. Propovăd uirea Cuvântului şi Sfintele Taine în lucrarea de mântuire (teză de doctorat). dr. pp. Adrian. Sfintele Taine. pp. pp. pr. XLVIII (1996). 17-35). IDEM. pp. vol. Minai. 5-6. 5 pp. 5-6. L. N. 7-10. Corneliu. STAN. XXXII (1980). XLII (1990). pp. STĂNCULESCU. nr. Succesiunea apostolică. IDEM. XLIII (1991). prof. III (1932). nr. pp. Despre Sfintele Taine. IDEM. XXII (1970). 1-2. dr. Rcmus. PĂDUREANU. TUDOR. pp. prof. 3. nr. drd. Di n aspectul sacramental al Bisericii. pp.

nr. 358-370.. VINTILESCU. pp. drd. Vaier. nr. drd. drd. 1 -2. 131-138. pr. 332. iertare. pp. pr. 9-10. 7-8. 1-2. 7-8. pp. 21-39. Sacerdoţiul în teologia reformată contemporană şi învăţă doxă despre Preoţie. D. Sfintele Taine. SIMA. Dumitru. nr. nr. pr. drd. Ion. Marc el Alex. I. 7-8. Sfânta Împărtăşani e în spiritualitatea creştină. drd. VASILESCU. Gârma Wolde. prof. pp. Ion. Dorel. I. Ministeriu" (Lima . 534546. pr. Taina Mărturisirii. XVII ( 1965). n r. Biserică şi euharistie. 632-648. 230-242. CHILEA. drd. 358-370. TARAZI. prof. nr. drd. 5-6. pp. pp. BRIA. pp. 1.taină a iubirii jertfelnice. Gheorghe.. Ene. XXXV (1983).15. 5-6. 1. Constantin-Eugen. prof. Euharistie. Alexandru. pp. XXVI (1974). pr. BUCEVSCHI. pp. SABĂU. p p. Gheorghe. pp. Despre Sfânta Taină a Mărturisi rii. Relaţi a dintre botez şi înviere în viaţa credinciosului după Epistola către Romani. pp. XXXV (1983).2 Botezul BRANIŞTE. KIRKOS. Euharistie. S orin. II (1950). pp.. pr. Ion. VIEZUIANU. drd. nr. XXXVIII (1986). drd. Sfânta taină a Euharistiei . magistr.1982). JURCA. 60-65. 1. XXVI (1974). drd.5. diac. pp.. nr. Spovedania BALCA. Preoţia CITIRIGĂ.XXXIV (1972). prof. SAUCA. 1-2. nr. Eroare. pp. XXXV (1983). drd. Nicodim. XI (1959). Lucrarea Sfânt ului Duh în Taina Pocăinţei după Sfântul Simeon Noul Teolog. pp. PETCU. POPA. 417-428. nr. drd. 7-8. 12. drd. pp. 140-161.15. Emilian.. Legătura între Euharistie şi iubirea creştină. pp. 1-2. nr. V (1953). Deasă ori rară împărtăşire?. nr. 5-6. 37-49. IX (1957). nr. nr. Consideraţii ortodoxe asupra documentului ecumenic "Botez. N. Sebastian. Ion. 4. 528-543. 364-383. nr. 46-61 . 314-331. Expunere catehetică a Sfintelor Taine: Botezul şi Mirungerea. Orest. 25-38. 7-8. pr. 5-6. pp. pp. Petre. STĂNILOAE. 3-4.TURCU. pp. XX (1968). Sfintele Taine şi faptele bune în mântuire.. Rânduielile Bisericii Etiopiene privitoare la slujba Bote zului. nr. XXIV (1972). 695-711. 5. pr. Expunere catehetică a Sfintelor Taine: Botezul şi Mirungerea. diac. 3. 9-10. 1. 7-8. nr. Evlavia euharistică după Sfântul Ioan Gu ră de Aur. JOIŢA. pp. 9-10. 737-741. Euharistia BEL. prof. XXXIV (1982) . 1 . SAUCA. XXXIV (1982).15. XI (1 959). 527-542. Explicarea Botezului în "Cateh ezele baptismale" ale Sfântului Ioan Gură de Aur. 1-2 pp. prof. 7-8. a Mirungerii şi a împărtăşirii. nr. La doctrine eucharistique de Saint Cyrille d'Alexandrie. TILEA. pp. XXVII (1975). pp. păcat. pr. 99-104. nr. prof. XXV (1 973). nr. XI (1959). 490-503. drd. XXII (1970). Etapele psihologice ale Mărturisirii. Semnificaţia ecleziologică a Sfintei Euharistii. Marcel Alex. XXVIII (1976). 1-2. nr. nr. nr. . nr. drd. XXXII (1980). 5-6 . drd. prof. Vasile. XXXIV (1982). Semnificaţiile şi rolul Botezului în viaţa creşti nă după Noul Testament. 3-4. 527-542. nr. Ministeriu" (Lima -1982). pp. VII (19 55). CARAZA. Omiliile baptizm ale ale Sfântului Maxim de Turin. 103114. Aspectul comunitar al dumnezeeştii Euharistii. Mirungerea SABĂU. 509-527. XLII (1990). Consideraţii ortodoxe asupra documentu lui ecumenic "Botez. nr. diac. Rânduiala şi explicarea Botezului şi a Mirungerii după Arhiepiscopul Simeon al Tes alonicului. POGAN.15.3. 382-406.

nr. Îndumnezeirea omului după învăţătura Sfântului Atanasie cel Mare. XXVII (1975). 346-358. XXXIX (1987). pp. Îndreptarea după epistolele pauline şi du pă epistola Sfântului Iacob. 5-6. nr. Preoţia împărătească sau duhovnicească. pp. Vasile. pr. 34. 615-630. pp. Desăvârşirea creştină după Simeon Noul Teolog. nr. 14-27. nr. RADU. Ion. Nicolae. nr. pr. MIRCEA. BRIA. Lucrarea harului în realizarea mântuir ii subiective după cele trei mari confesiuni creştine. 5-6. XXXIV (1982).16. 7-8. XLI (1989). Certitudinea mântuirii. 222-231. S imion. drd. 483-497. Ştefan. 368-385. Mântuirea ca unire finală şi eternă a fiinţei în absolut. pp. MOLDOVAN. CHIŢESCU. drd. pp. Învăţătura Sfântului Atanasie cel Mare despre mântuire. pp. 101-112. nr.18. nr. 388-400. POPESCU.17. Condiţiile însuşirii mântuirii. REMETE. 1-2. 3-4. prof.. 1. 3-4. pr. nr. Tache. pp. G. 328-341. II (1950). IDEM. 188-207. Concepţia despre om şi mântuire în Confesiunea Augustană. 1. pp. nr. JOIŢA. 35-41. SIMA. pr. magistr. nr. BĂLAN. 23 5-248. nr. pp. 2. XXXVII (1985). nr. 219-230. SANDU. pp. pp. magistr Gheorghe N. 155-166. prof. nr. pp. Soteriologia ABRUDAN. 5-8. BUCHIU. 546 -555. XLII (1990). pr.15. 461-471. Aspec te ale doctrinei soteriologice a Sfântului Atanasie cel Mare. TODORAN. nr.. 24-45. 3-4. pp. pp. dr. nr. 1-2. Eshatologia AR SENIEV Nicolae. VIEZUIANU. drd. XX . Dumitru Gh. XXXIV (1982). 5-6.. nr . 3-11. MIRCEA. 506-516. Despre învierea trupurilor şi natura lor după înviere. pr. Toader. Chipul preotului după Sfânta Scriptură şi Sfinţii Părinţi. III (1951). Ioan. COMAN. Nicolae. pp. Dumitru. pp. XII (1960). XXV (1973). 390-407. pp. pr. nr. pp. XXV (1973). Răscumpărarea în Noul Testament după învăţătura Sfinţilor Părinţi. IX (1957). Ioan. Constantin . drd. 1-2. nr. 1.. Teodor.nr. drd. Mântuirea şi sensul ei comunitar în scrierile profetice ale Vechiului Testament. prof.7. drd. prof. 5-6. lerurgiile DURA. 81-89. VIII (19 6). 7-8. 245-256. Vederea lui Dumnezeu în Noul Testament şi teofaniile esenienilor. nr. 157-174.. pp. 3-6. Logos şi theosis. asist . nr. pr. 1. STOINA. Liviu. XXXVI (1984). D.COMAN. 1-20. STEREA. Sensul şi ţinta istoriei (traducere). Îndreptare şi îndumnezeire în Cartea Psalmilor. prof. Transfigurarea creştinului prin lucrarea harul ui Sfântului Duh. DANIEL. drd. pr. Taina nunţii. Alexandru. 5-6. 7-8. Ioan G. nr. Lucrarea Bisericii pentru sfinţirea firii înconjurătoare. XXIII (1 971). pr. Condiţiile mântuirii. nr. 7-8. 3-4. pp. 357-385. prof. magistr. 1-2. 484-500. VI (1954). în slamism şi creştinism. nr. Ştefan N. Sfinţenia şi răspunderile preoţiei. LII (2000). nr. XXIX (1977). DAN. pp. pp. nr. pr. XXIX (1977). pp. 5-6. pr. pr. drd. STĂNILOAE. Cununia GALERIU. 3. XLI (1989). d rd. drd. 5-6. XII (1960). nr. 4.. pr. Ioan. drd. XXXVI (1984) . Mântuirea obiectivă după epistolele Sfântului Apostol Pavel. I V (1952). pp. Gheorghe. Învăţătura ortodoxă şi catolică despre mântuirea subiectivă. . Aspectul ontologic al răscumpărării. pr. Ilie. pp. 7-8. Dumitru. XXV (1973). nr. 3-4. pp. după Patriarhul Serghie al Moscovei. 410-420. pp. XXIII (1971). Constantin. 9-10. XXVII (1975). Mântuirea obiectivă privită interconfesional. pp. 5-6. CITIRIGĂ.

pr. nr. prof. pr. 77-99. XI (1959). I (1929). XLIV (1992). nr. prof. nr. Venirea a doua a Domnului. 3-4. 221240. IV (1952). Bogăţia -piedică în calea mântuirii. NICOLAESCU. nr. 3-4. Valoarea morală creştină a dumneze ieştii Euharistii. 7-8. pr. prof. pp. pp. n r. II (1930). pr.255-271. nr. Spiritualitate pentru timpul nos tru. DRĂGULIN. magistr. XLV (1993). Idei moral-s ociale în proverbele românilor. Eshatologia ortod oxă în comparaţie cu cea romano-catolică. n r. VASILESCU. XVI (1964). nr.1. Orest. Generalităţi ALEXE. IX (19 57). 440453. pp. pp. dr. Inimă curată. 489-503. dr. IDEM. 5-6. magistr. Gh.BRANIŞTE. pp.. nr. pr.. Gh. nr. X (1958). pp. 212-245. 3-4. 223-235. prof. pr. BARRINGER. Adevăr şi trăire religioasă. nr.. XXV (1973). 1-2. Temeiurile doctrinale ale optimismului creştin. BELU. diac. nr. nr.VII . nr. III (193 2).. XVIII (1966).VII (1955). Raportul dintre spiritualitate şi moralitate în concepţia ortodoxă. Împărăţia de o mie de ani. XIII (1961). 155-176. pp. pp. II (1 957). Teodor. II (1950). Sebastian. GEORGESCU. IDEM. Ioan G. COSTEA. 1-2. pp. 133-177. Mihai. Revelaţie şi eshatologie. Ironia biblică şt morala ironiei. pr. pp.. XV (1963). diac. 7-8. Şerban. pp. Robert. Idei morale şi social e în comentariul la Psalmi al Sf. Datoriile individului faţă de col ectivitate după concepţia creştină. 3-4.. 361-370. BALCA. nr. IDEM. DAMIAN. pp. pp. XIV (1962). IDEM. nr. nr. Vasile cel Mare. 9-10. nr. SĂNDULESCU. Al. BUTNARIU. pp. 30-53. Criteriile moralităţii creştine. pp. 3-4. 5-6. IV (1952). IV (1 952). dr. nr. pr. 506-517. nr. . pp. 4-6. PLĂMĂDEALĂ. diac. pr. 12-23. 334-350. pr. Judecata universală după Noul Testament. Dumitru. Ştefan C. nr. pp. BRIA. Nicolae. 9-10. XXIV (1972). nr. 7-8. N. prof. IDEM. IX (1957). Teologie Morală şi Bioe tică 2. HOPKO. Iisus Hristos în viaţa duhovnicească. Primele tre i manuale de Teologie morală ortodoxă apărute în limba română. Concepţia eshatologică a Fericitului Aug ustin în "De civitate Dei". Gh. magistr. 114-125. Ştefan. pp. XVI (1964). Filaret. magist r. 2. 112-123. 673-681. 558-576. prof. XIII (1961). magis tr. COSMA. 511519. 5-6. pp. 500-515. nr. Thomas. p p. nr. X (1958). 7-8. XX (1968). 71-82. La doctrine orthodoxe sur le paradis et l'enfer. pp. pp. 5-6. pp. 1-2. XXXVI (1984). 216-253. Prietenia după Sfânta Scriptură. XLVI (1994). Sorin. XXXII (1980). Ioan. 3-4. 9-10. 1-2. prof. 51-67. Sensul suferinţei în creştinism. Eshatologia în concepţia lui Origen. Despre unele trăsături esenţiale ale sufletului frumo s. 78. 7-8. XLVI (1994). drd. pp. A tonie. Dumitru. Ascetica şi mistica în teologia Părintelui Stăni loae. nr. 1-2. Educaţia teologică şi modernitatea (traducere). 115-131. drd. Marin M. 4-6. IDEM. I (1949). nr. XXIX (1977) . 5-6. Originea şi aspectele milenarismului din punct de vedere dogmatic în pri mele două veacuri creştine. Sensul bucuriei în viaţa creştină. 7-8. diac. nr. Ion. pp. pp. 632-648. 68-86. 1-2. nr. drd. nr. ILOAIE. RĂDULESCU. Gh. nr. 352-360. 5-6. BEJGU. dr. prof. 2. prof. magistr. 46-57. BUCEVSCHI. 1. COMAN. pp. nr. magistr. pr. magistr. pp. pp. Consideraţii critice a supra eticei materialismului economic. 7-8. 2.. Misiunea moralizatoare a Bisericii. Idealul moral-creştin şi aspectul său social. drd. pr. pp. 463-474.-Augustin. 381-390. 325-346. IONESCU. XXV (1973). 91-100. magistr. PETRUŢĂ. pp. Nic.. 3-24. Biserica şi Liturghi a. vol. 3 28-342. IBIDEM. nr. nr. pp. BIDIAN. CHILEA. Viaţa creştină după bărbaţii apostolici. pp. pp. IDEM.

NĂSTASE. 1. drd . IDEM. 156-165. Dreptatea lui Dumnezeu. V (1953). L'église orthodoxe orientale et la vie sp irituelle interieure. nr. magistr. 275-285. XLIII (1991). Ion L. pr. Ţeluri morale în predicile despre pocăinţă ale Sfântului Ioan Gură de Aur. II (1 957). XV (196 3). nr. Grigorie T. pp. nr. 5-6. nr. magistr. pp. 3-23. Cele două portrete morale din parabola fiului risipitor. 91-10 0. Gheorghe. pp. "Dreptatea" la popoarele Antichităţii. 3-4. vol. 9-10. nr.. nr. XIV (1962). arhim. Aspectul moral al cultului divin ortodox. De la drepturile omului la drepturile religioase. XXXIII (1981). Alex. pr . Despre unele caracteristici ale moralei catolice. nr. XII (1960). 113-127. 1-2. XXXIII (1981). 103-118. Dumitru. nr. XXXVIII (1986). pp. XLVI (1994).-Marcel. pp. nr. pp. M LADIN. NICOLAE. nr. 120-142. pp. Sfântul Apostol Pavel despre modelul de vieţuire creştinească. 3-4. pp. pp. pp. N. nr. XLIV (1992). 269-294. 3-4. XL (1988). prof. 1-2. pp. XV (1963). I DEM. Morala de situaţie în dezbaterile teologice contemporane. 5-6. drd. nr. Vl. asist. LII (2000). 51-70. Incinerarea morţilor şi teologia ortodoxă. nr. 2. 701708. 9-10. nr. pp. XXXIX (1986). XVIII (1966). Problema ecologică în lumina învăţăturii creştine. Probleme de morală c reştină în preocupările teologilor ortodocşi români. IDEM. Catedra de Teologie Morală. pp. STOI NA. pp. Valoarea frumosului în viaţa creştină. pp. nr. Viaţa creştină după Sfântul Isac Sirul. Gheorghe. IDEM. 183-190. Rolul formativ al Bisericii. 541-555. l. pp. Sfinţen ie şi slujire în viaţa creştină. 6. STOENESCU. pp. 9-10. LI (1999). M1HĂLCESCU. 5869. IDEM. IDEM. vol. magistr. pr. Temeiurile şi rostul ascultării în v iaţa morală a creştinului. pp. Morala creştină şi etica filosofică. 387408. dr. nr. 59-72. pp. IDEM. pp. pp. nr. 592-602. Nicolae N. 118130. lect. nr. IDEM. pp. A. 3-4. IDEM. 1-3. pp.VIII (1940). III (1932). nr. 3. nr. VII ( 1955). pp. drd. Vasile. 343376. SEVICI. pp.. 105109. IDEM. MARCU. Spiritualitate şi slujire la Sfinţii Trei Ierarhi. PRESCURE. IDEM. pp. nr. Caracterul religios-moral al Fericirilor. 5-6. 78-100. nr. nr. XLII (1990). XXXIII (1981). nr. 11-36. 7-8. pp. 1-2. Constantin C. Ioan. IDEM. XXV (1973). Grija Bise ricii faţă de mediul ambiant. Viaţa creştină după Epistolele Sfântului Apostol Pavel. 7-1 0. 7-8. pr. XLII (1990). nr. RADU. 1-2. XVIII (1966). Cultivarea frumosului în viaţa creştinului ortodox. Liviu. 89-96. pp.. RĂDUCĂ. 7-8. Preocupări actuale în domeniul teologiei morale creştine. nr. Erois mul în lumina moralei creştine (II). IDEM. PAPUC. pp. Traian. prof. VI (1954). Un reprezentant de seamă al gândirii creştine: Vladimir Soloviev . familia şi morala creştină. PRELIPCEANU. XX (1975). 7-8. Nacu. STOLERU. 3-62. magistr. Vasile. 1. nr. pp. 414-4 29. 4. nr. prof. 353-367. XXVII (197 5).. 5365. IDEM. Vasil e. Doctrina morală a Părinţilor Apostolici. pp. 9-10. 7-8. IDEM. XLV (1993). IV (1933). XXXIV ( 1982). nr. 65-103. SABĂU. pr. 445-466. 571-577. pp.. 173-188. Er oismul în lumina moralei creştine (I). 708-712. nr. 131-140. 9 -10. 1-2.IDEM. 673-691. prof. pp. 3-4. XXIII (1971). 50-70. Emanoil. XXVI (1974). nr. IDEM.. Ro lul pocăinţei pentru promovarea moralităţii credinciosului. Morala or todoxă faţă cu celelalte morale confesionale. XXXVII (1985). 1. pp. 605-625. nr. Iisus Hristos în viaţa morală a credincioşilor. 500-517. Pe marginea unui studiu interesant de m orală creştină. PARASCHIVAŞ. 3-4. MIRON. . XXV (1973). Bioetica . nr. drd. drd. diac. PAVEL. pp. pp. LIII (2001). Probleme de învăţătură şi viaţă creştină în comentariul Sfântului Ioan Gură isoarea paulină către Filipeni. 1-2. prof. IDE M.

POPA. XXV (19 73). protos . JOIŢA. Dan. 701-707. dr. Aspecte ale vieţii morale oglindite în proverbele româneşti. 3-5. D umitru. nr. pp.entitate mora lă BELU. nr. Sfinţii Părinţi despre trup. prof. 214-222. pp. Rolul voinţei în viaţa morală. Educaţia teologică în Sfânta Scriptură şi la Sfinţii Părinţ aducere). drd. 5-6. drd. nr. prof. pp. BODOGAE. EVDOKIMOV. X XXVII (1985). dr. Desăvârşirea morală CIOCOIU . Învăţătura ascetică a Sfântului Ioan Scărarul. pp. XLV (1993). nr. 5-6. 2. 3-4. nr. drd. 647-666. pp. XXIV (1 nr. 390-407. 352-366. nr. prof. 726-735. nr. Tito. pp.5. 174-186. Desăvârşirea creştină după Catehezele Sf. Rostul postului. 3. XXVII (1975). 9-10. 165170.6. nr. 89-101. 5-6. Postul şi asceza COLLIANDER. 3-4. Alexandru. Kallislos. Teodor. pr. nr. XXIX (1977). pr. prof. III (1951). nr. pr. XXXIV (1982). Irineu. Aurel. pp.2. Cele două portrete morale din parabola Fiului Risipitor. Gheorghe. IX (1957). pr. XXVII (1975) . Samir. nr. Const. pr. pp.4. Nicolae D. prof. Logos şi Theosis. 266-275. 9-10. 299-309. nr. 1-2. pp. Desăvârşirea creştină după Simeon Noul Teolog. Dumnezeu nu est e autor al răului. WARE. Preocupări şi probleme de Morală creştină în teologia ortodoxă românească. Io an. nr.. 5-8. BRIA.3. -4. pp. Valoarea bi nelui în viaţa creştină. 346-358.Vlll (1956). CITIRIGĂ. 188-207. 83-90. pp. pr. ni". IX (1957). 253-269. 2. pr. XXI (1969). pr. pp. 3-4. XXXVI (1984). pp. nr. pr. 2. XLII (1990). Calea asceţilor (traducere). Paul. nr. Constantin C. pp. Învăţătura despre post în Biserica Ortodoxă. pr. nr. ierod. XLVII (1995). SIMA.. IDEM. nr. MIRON. nr. dr.. XLVI (1994). 4-6. 9-10. Omul . pp. nr. 7-8. GROSU. pp. 1-3.IDEM. pp. LIII (2001). drd. C. XXVII (1975). I. 9-10. pr. Binele şi răul COMAN. DANIEL. Posturile rânduite de Biserica Ortodoxă în condiţiile de viaţă actuală ale credincioşilor. 41-75. pp. 3-4 p. 211-226. STYLIANOPOULOS. Caracterul social al Rugăciunii Domneşti. 1-2. Vasile.. Trăsături umaniste în spiritualitatea bizantină: Nicolae Caba sila. nr. 2. pp . Transfigurarea creştinului prin lucrarea harului Sfântului Duh. nr. Om tr upesc şi om duhovnicesc. PAVEL. unul din primele tratate româneşti de învăţătură moral reştină. pp. C onstantin. Theodor. III (1951). 3-4. . D. drd. pp. pp. prof. magistr. L'atti tude envers les biens communs selon la morale chrétienne.7. drd. nr. nr. 3-4. Ioan G. asist. nr. 48-51. CRĂCIUN AŞ. ZĂGREAN. X (1958). STOINA. XXXIV (1982). pp. Chirii al Ierusalimului. 546-555. Învăţătura despre Legea morală naturală în opera Sfântului loan Gură de Aur. STOINA. Vederea lui Dumnezeu în Noul Testament şi teofaniile esenienilor. Rugăciunea BELU. Nicolae. V (1953). prof. magistr. 3-4. L egea divină şi legea bisericească.. Lupt a duhovnicească (traducere). XLIII (1991). Ion. 5-6. Negaţiile răului şi af irmaţiile binelui (traducere). nr. XXIII (1971). pp. 144-160. pp. Liviu. 542551. 38-50. 5-6. 233-243. XXXVII (1985). 2. 750-759. 2. 313-327. PAVE . Demnitatea om ului. diac. STOLERU. NECULA. 514-521. 9-10. 421-436. Pavel. pp. Ioasaf. 5-6. XXV (1974). pp. pr. Legea morală GHOLAM. XXV (1973). prof. 7-8. 2. Liviu. "Divanul" lui Dimitrie Cantemir.

Învăţătura creştină despre iubire şi dreptate. NICOLAESCU. magis tr L. Dumitru. Dumitru. XXXVI (1984). Antonie. XXXV (1983). pp.predicatorul milosteniei. XXXVI (1984). Ioan. XXXVII (1985). GALERIU. diac. Rugăciunea domnească în cultul creştin şi explicarea e i în literatura patristică din primele trei secole. pp. 224-235. IDEM. ierom. 9-10 . pr. pp. Faptele bu ne în perspectiva desăvârşirii morale. POP A. 9-10. Orest. nr. XXV (1973). George. 1. 7-8. 3-4. magistr. 477481. BUCEVSCHI. dr. Basile . XXXVII (1985). Sfintele Taine şi faptele bune în mântuire. Învăţătura despre rugăciune a Sfântului Simeon Noul Teolog (traducere). pp. drd. nr. pp. PETCU. 70-81. Livi u. Temeiuri morale creşti ne pentru apărarea vieţii. 314-331. Valoarea moral-socială a cărţii Psalmilor. Rolul îndrumător al Vechiului Testament. nr. 9-10. Aspectul comunitar al vieţii umane şi creştine. nr. N.. pp.10 Viaţa în concepţia creştină CITIRIGĂ. Ca rtea psalmilor în spiritualitatea ortodoxă.. V (1953). 471-487 . prof. Aurel. diac. prof. pr. pp. nr. BELU. drd. 2. pp. 2. I. Nacu. 293-303. nr. drd. 9-10. XLVIII (1996). 4-6. 216-224. Gheorghe. drd. 5-6. prof. XXXV (1983). prof. RADU. nr. pr. nr. 2560. 649-672. nr. Concepţia Sfântului Ioan Gură de Aur despre prietenie şi dragoste. IX (1 957). nr. nr. 12. D. nr. Rugăciunea lui Iisus (traducere). drd. 1-2.. 269-278. 7-8. XLVII (1995). 496-529. drd. pp. Macedon. nr. XXVI (1974). XXI (1970). BOG DAPROSTE. pp. XXXVI (1984). drd. pp. prof. 73-82. 641-656. pp. 48-62. nr. 725736. asist. 5-6. Dreptul la viaţă. XI (1959).CLEMENT. 3-4. XIII (1971). Despre rugăciune în cartea Psalmilor. pr. pp. TURCU. 7-8. pp. 9-10. drd. pr. Sfântul Vasile cel Mare . arhiep. pp. RADU. CÂRSTOIU. Sorin. pp. Te meiurile dogmatice ale valorii vieţii umane. XLIV (1992). IX (1957). Sensurile noţi unii de iubire după scrierile Sfântului Ioan Evanghelistul. PLĂMĂDEALĂ. 510-521. Marin M.9. Lecturile biblice ABRUDAN. Ioan. Vasile. pr. 673-691. pp. 481-490. 7-8. . 3-4. BURTAN. Valoarea vieţii uma ne şi apărarea ei. pp. pp. Rugăciune şi cunoaştere în învăţătura or 1958). magistr. X (1958). drd. pp. nr. drd. V (1953). 2. Viaţa în plenitudinea şi unitatea ei. nr. D. prof. pr. Nicolae. XXXVII (1985). Virtutea creştină BELU. 104-118. 579-589. Constantin. nr. dr. Olivier. DURĂ. nr. pp. XXXVIII (1986). 666-673. dr. pp. nr. 9-10. Minciuna malthusianistă şi conşt iinţa creştină. prof. 341-365. pr. KRIVOCIIEINE. nr. dr. c virtuţi sociale. Un aspect mai puţin luat în seamă al i ubirii faţă de semeni. STOENESCU. Sensul creştin al iubirii de sine. nr. pp. BRANIŞTE. pp. 3-4. STOINA. 2. 9-1 0. nr. PETRESCU. 5-6. XXXVII (1985). pr.. 435-471. drd. Gheorghe. nr. 66-79. nr. Mărturii ale tradiţiei liturgico-canonice apostolcie despre rugăciune. 7-8.8. . XXXVI (1984). 7-8. nr. pp. Faptele bune APOSTOLU. D. 1-2.11. pr. Viaţa c reştină după Sfântul Isac Sirul. 630-641.

D. Er os şi Agape. 82-89. pr. nr. Raportul dintre vir tute şi păcat după doctrina morală a Didahiei.. 5-6. Virtutea iubir ii în teologia Sfântului Maxim Mărturisitorul. prof. 7-8. pp. LII (20 00). 7 -8. Necesitatea şi roadele iubirii. 139-154. C. Virtutea smereniei şi importanţa ei în căutarea unităţii creştine. nr. pr. Virtute şi păcat în concepţia Sf. pp. pr. IDEM. prof. 669-683. Nicolae. magistr. 9-10. nr. pp. magistr. Legătura între Euhari stie şi iubirea creştină. pp. prof.. X (1958). pp. prof. nr. IDEM. Familia . XX VI (1984). pp. Apostol Pavel. Trândăvia ufia în concepţia moralei creştine. nr.12. 9-10. Nestor. IX (1957).. pr. V (1934-1936). Sorin. Omilia despre lăcomie (traducere).. pp. nr. 9-10. IDEM. XXVIII (1976). 5-6. XXVI ( 1974). Concepţia Sfântului Ioan dură de A ur despre familie. prof. XXXII (1980). Mihai. Paradoxul mincinosului şi ambiguitatea minciunii. Teodor. C. XXVII (1975). nr. M IHĂLŢAN. IACOBES CU. 9-10.. pp. dr. prof. drd. 7-8. VORNICESC U. pp. 2. 99-106. 407-411. IDEM. 1-2. Haralambie. 3-4. 3-4. 90-98. patimă dăunătoare vieţii individuale şi obşteşti. ALEXE. pp. Virtute şi păcat în concepţia Sf Apostol Pavel. nr. Conc epţia Fericitului Augustin despre păcat şi har.Virtutea dragostei în scrierile Sfântului Apostol Pavel . XXXVII (1985). după scriitorii creştini din veacurile al doilea şi al treilea. Victoria. nr. magistr. Privire compartivă între Eros şi Agape. IX (1957). Păcatul şi eliberarea după Noul Testament. Patimi. 51-72. nr. 710. 125-151. 940. nr. nr. pp. Lăcomia. 330-348. pp. 609-615. pp. Iu birea creştină. magistr. Sebastian. VIII (1956). Constantin. 107-122. confirmată de importante cercetări ştiinţifice. nr. pp. Const.. Filantropia creştină în trecut şi astăzi. Desp re invidie (traducere). XXXVI (1 84). nr. 3-4. 5-6. Familia BRANIŞTE. V (1953). nr. IX (1957). 303-317. pp. prof. nr.celulă şi garanţie a trăiniciei şi progresului societăţii. Gh.COSMA. X (1958). nr. VIII (1956). STĂNILOAE. pr. pp. RĂDULESCU. pp. 469-488. 1-2. magistr. Ioan G. 600-609. 1-2. COMAN. XXVIII (1976). VII (1955). pp. 7-8. 105-110. 4. DAMIAN. 2. pp. pp. Biserica creştină sprijină şi binecuvintează orice acţiune menită să întărească familia. XIV (1962). Teama şi iubirea de Dumnezeu. IX (1957). IDEM. 513-525. pr. VIII (1956). XIV (1962). pp. pp. pr. 3-4. 1-2. 190-203. pp. C. VASLES CU. GEORGESCU. nr. magistr. ierom. Aspecte imorale PAVEL. pp. VASILESCU. pr. Ilie. Marin. 555568. nr. dr. Dragostea faţă de om. 2. Raportul dintre virtute şi păcat după doctrina morală a Didahiei. Mânia şi fenomenologia ei în literatura patristică. 545-564. Valoarea educa tivă neîntrecută a iubirii creştine. V (1934-1936). Patimile omeneşti -piedică în calea mântuirii. 530-543. pr. 51-72. Ştefan C. TODORAN. 673-693. 710. nr. pr. XLII (1990). XVII (1965). XLVIII ( 6). 365-388. pp. 1-2. drd. asist. pp. 332. drd. pp. 5-6. Isidor. magistr. PAPUC. 673-693. ROVENŢA. V (1953). 580-587. nr. IVAN. 471481. Iorgu. V (1934-1936). 199-215. nr. prof.13. IDEM. pr. nr. Ioan. PAVEL. Victoria. PIETREANU. nr. 95-113. nr. . nr.14. Păcatul SFÂNTUL VASILE cel MARE. CHI LEA. pp. Temeiurile teologice ale iubirii creştine. PIETREANU.

pp. 533-548.. XLV (199 3). 1-2. dr. Munca COSMA. 142-156. 78. POPA.19. nr. prof. Ilie.R. pp. Norme de or ganizare a monahismului în novelele 5 şi 133 ale împăratului Justinian. STĂNILOAE. STOLERU. dr. IV ( 1952). Viaţa morală a soţilor în cadrul unirii conjug ale. 9-10.taină a dăruirii şi a desăvârşirii personale. V (1953). 20-2â! PĂTRULESCU.. VII (1955). nr. pr. pr.P. John. asist. diac. CRĂCIUNAŞ. 2. XLIV . IV (1952). XLII (1990). VIII (1956). pp. Problema naţională şi rezolvarea ei de mocratică în R. pp. TODORA N. pr. RADU. Munca în comun şi morala creştină. STĂNILOAE. 98-111. 51-75. Problema muncii în creştinism. 516-530. 3-4 . 1-2. XXXVIII (1986). 2.RĂDUCĂ. nr. 9-10. drd. ierod. pr. pp.16. V (195 3). pp. 613-616. pp. 2. 5-14. 422-436. Calea asceţilor (traducere). 7-8. Munca. 495-512. nr. MOISESCU. însuşire a chipului divin în noi. nr. Principiu l loialităţii faţă de stat la apologeţii creştini. nr. prof. asist. pp. pr. nr. pp. 3-4. VIII (1956). 24-37. pp. (1949). "Vrednic este lucrător ul de plata sa . XLVII (1995). D. 622-640. 2. XXXIV (1982). 210-220. 7-8. Costică A. Munca creatoare. COMAN. pp. Civilizaţie FECIORU. Dumitru. 2. Gh. Originile gândirii monastice: Evagrie şi Macarie (traducere). prof. Atitudinea Bisericii Ortodoxe faţă de progresul cultura l. VOICESCU. protos. nr. nr. LI (1999). GALERIU. 103-118... dr. Constan tin. 217-222. Demnitatea muncii la Sfântul Ioan Gură de Aur. Emilian. Importanţa şi sensul desăvârşirii în monahism. nr. nr.. VAS ILESCU. PAVEL. 4 -6. Temeiuri dogmatice şi duhovniceşti pentru viaţa monahală de obşte. Mihail.18. Biserica Ortodoxă sprijină st rădaniile credincioşilor pentru o viaţă mai bună. pp. pp. 669-690. 3-4. 489-499. Îndrumătorul duhovnices c şi ucenicul după Sfinţii Părinţi. Supunerea faţă de stăpânire. Dumitru.15. M. pp. 3-4. XXVI (1974). 130-139. Monahismul BĂBUŞ. 41-76. XXXIV (1982). IV (1952). Irineu. nr. 1-2.17. pr. Învăţătura creştină despre mu că. pp. Dumitru. drd. I. drd. pp. pp. 155-159. Progres. IV (1952). dr. Căsătoria . nr. 3-4. ierod. XXXVI (1984). prof. 5-6. prof. nr. XV (1963). 371-393. pr. prof. Creştinismul şi tehnica. diac. 2. Ioasaf. Te meiuri patristice pentru viaţa de obşte. magistr. pp. 2. V (19 53). 81-108. 173-190. 910. 1-2. 7-8. pp. pr. nr. POPA. CHIALDA. COLLINADER. 352-365 . Grigorie. nr. Viaţa monahală şi rolul social al celor dintâi mănăstiri creştine. nr. Sorin. nr. nr. 309 -313. 211-225. Ioasaf. Locul şi importanţa monahism ului în viaţa Bisericii după Sfântul Teodor Studitul. pp. diac. pp. 9-10. pp. Dumitru. pp. pr. pr . NEGOIŢĂ. 3-4.. . Nicolae. 3-4. magistr. IDEM. 5-6. Nicolae. Grigorie. lect. Constantin. MLADIN. nr. pr of. prof. poruncă dumnezeiască. magistr. pr. XV (1963). nr. Patriotismul *** Iubirea de patrie. prof. I (1949). drd. pp. 176-204. 78. MEYENDORFF. Isidor. Tilo. Ioan G. prof. 12. nr. poruncă dumnezeiască. pp. coordonată a existenţei u mane. nr. Munca man uală a monahilor după tratatul "De opere mona-chorum" al Fericitului Augustin. 5-6. diac. nr. nr. Vasile. nr. 3-4. arhim. Bioetica. pp. XXX IV (1982). XXVII (1975). pr. pp. pp. VIII (1956). familia şi morala creştină. nr. Statul POPA. nr. XXXII (1980). Creştinism şi patriotism. 52-64. RADU.

9-1 0. pp. XIV (1962). NICOLAE . Gh. XXVIII (1976). pp. 658-663. BOGDAPRO STE. asist. Temeiurile lucrării B isericii pentru apărarea păcii. nr. 3-4. 7-8. MOISESCU. Porunci. pp. 56. Religia în slujba pucii. 7-8. BÂLĂ.P. 1-2. nr. prof. XXXV (1983). ALEXE. XII (1960). Lucrarea socială a Bisericii. 526-553. GALER1U. Ideea de pace şi dreptate în scrierile P. pp. 3-21. pp. 72-91.. magistr. nr. 382399. pp. XXXV (1983). BRÂNZEA. XXXV (1983). drd. Mitr. pr. Î. F. prof. 9-10. 621. pr. nr. pp. 7-8. 3. 1-2. drd. Solidaritatea umană după Sfânta Scriptură. Liviu. nr. pp. pr. 40-47. drd. Pacea. prof. 3-7. Slavă lui Dumnezeu şi pe pământ pace. nr.S. dr. P aul. Paul. V (1953). nr. 7-8. Constantin. PAVEL. VI (1954). VII (1957). pp. Banatului. nr. nr. nr. prof. 145-154. dr. pr. XXXVIII (1986). 1-3. Biserica Ortod oxă Română în lupta pentru apărarea păcii. XLVI (1994). Pace şi Pr ietenie. pp. pp. Biserica şi societatea APOSTU . Mihai. 1-2. 663-673. nr. Const. nr. IV (1 952). nr. 2. V (1953). nr. nr. VII (1955).20. pp. Pacea. pp. asist. obiectiv a l misiunii Bisericii Ortodoxe în lume. "Mărturisirile" Fericitului Augustin şi actualitatea problemati cii lor pentru tinerii zilelor noastre. I (1949). BĂDU LESCU. 9-10. Nicolae V. V (1953). 2. Şt efan. prof. Justin.. Gh. XXXV (1983). nr. Pacea creştină după imnografia ortodoxă. Patriarh Justinian. 157-161. nr. 5-6. NEAGA. pr. 623-644. 1-2. nr. factor esenţial al realizării păcii între oamen XXXV (1983). "Slavă lui Dumnezeu şi pe pământ pace ". pp. 104-118. îndemnuri şi păvăţuiri pentru pace în Sfânta Scri tură. Gheorghe.. nr. STREZA. pp.POPESCU. diac. N. pp. 104-130. 447-453. nr. drd. Pacea şi Răzb oiul *** Militarismul şi Pacea. pp. pp. PASCHIA. IDEM. ALEXE. 3-4. bunul cel m ai de preţ al tuturor oamenilor şi popoarelor. magistr.aspiraţia legitimă a conte mporaneităţii. prof. 1-2. IV (1952). Critic a războiului şi apărarea păcii la Fericitul Augustin. 9-10. nr. 3-4. prof. Drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului după învăţătura nortodoxă. pp. IDEM. magis tr. pr. MORARU. 5 52-562. pp. XLII (1990). pp. BRANIŞTE. 3-23.. Năzuinţe de pace în credinţele şi practicile greco-romane. Orest. IV (1952). nr. V (1953). 627-639. solia păcii şi înfrăţirii. 3 -4. 4. XXXV (1983). VASILESCU. 5-6. nr. dr. 3-4. V (1953). Dan. 67-76. IDEM. 554-576. Poziţia Bisericii Ortodoxe Române faţă de lupta pentru pace. LI (1999). 5-6. VII (1955).21. 118-131. nr. nr. pp. DURĂ. Emilian. 9-10. BUZOIANU. prof. IDEM.. Orest. Condiţiile morale ale păcii în c oncepţia creştină. pr. XXXIX (19 87). POPESCU. Biserica Ortodoxă şi Patriotismul. pr. REZUŞ.. nr. Victor. VLADUCEANU. Pacea . 317-329. Elogiul prieteniei şi păcii la Sfinţii Părinţi Capa docieni. pr. nr. pr. 9-10. pp. 1-2. nr. 8-14. XLIV (1992). Petre. pp. pp. 24 1-250. pp. dr. 113-199. pr. XII (1960). la existenţă al popoarelor. 247-268. BUCEVSCHI. Marin M. . BÎLĂ. prof. dr.act de dreptate şi slujire. diac. Euge n. Pacea . 652-663. 577-586. nr. pp. magistr. George. p p. Adrian. Biserica şi naţionalitatea în Orientul ortodox (bizantin) în secolele IVXV. C. 648-658. Sclavia în lumea greco-romană. Emilian. pp. 453-478. Valoarea moral-socială a cărţii Psalmilor. pp. XXII (1970). Biserică Ortodoxă. Pacifismul consecvent al Bisericilor. Dreptul la pace. 7-8.

protos. lect. pp. 210-224. Sofron. prof. pr. Petre. 99-108. PRELIPCEANU. pr. nr. I (1949). Ioan G. Principii misionare şi sociale în Epistolele Sfântului Apostol Pavel. 324-337. nr. 284-304. 463-474. dr. nr. Rolul social şi misionar al Bisericii Ortodox e Române (1949). drd. Principii de morală socială în epistolele soborniceşti. 3-4. 34. . VIII (1952). 50-65. asist.. V. I oan. XLI (1989). pp. Idei moral-so ciale în epistolele Sfântului Apostol Pavel. Combaterea nedre ptăţilor sociale în cuvântările Episcopului Asterie al Amasiei. prof. 347-356. IX (1957). nr. PAVEL. 9-10. FECIORU. 3-24. 9-10. IDEM. nr. pp. 7-8. 5-6.diac. DIACONU. 1-2. VII (1955). l. drd. STAM ATE.22. pr. condiţie esenţială în propovăduire. dr. III (1951). 5-12. pr. prof. XXXVI (J985). Viaţa morală a preotului BORDAŞIU. IONIŢĂ. IDEM. IDEM. V (1953). piedică în calea mântuirii. III (1951).. nr. Temei urile biblice şi patristice pentru folosirea în comun de către oameni a mijloacelor de trai. nr. VII (1 955). pp. nr. Învăţătura creştină despre bunurile economice. V (1953). pp. 155-175. magistr. N. nr. Idei morale şi sociale în comentari ul la Psalmi al Sf. Atitudinea Sfinţilor Trei Ierarhi faţă de soc ietatea vremii lor. IDEM. nr. 100-107. pp. 3-4. Mihai. pr. Rolul Bisericii în societate după Sfinţii Trei Ierarhi. pp. M. p p. XXV (1973). Învăţături moral-sociale în cartea "Proverbele l ui Solomon". Creştinismul şi b unurile materiale după Sfinţii Părinţi. 1-2. Marin. XXXVI (1984). XXXI 1979). 2. XXX (1978). 8-18. magistr. VI (1954). nr. 1-2. RĂMUREANU. 276-290. 1-2. VLAD. pp. Viaţa morală a preotului. Macedon. diac. Atitud inea Sfinţilor Trei Ierarhi faţă de problemele morale ale vremii lor.. pp. pp. pp.. 165-187. prof. diac. CHIALDA. C. pr. 3-4. pp. Aspecte sociale în predica Sfântului Vasile cel Mare. 61-72. pp. nr. XX XV (1983). VORNICESCU. PIETREANU. 167-179. 123134. Vladimir. nr. VASILIU. pp. prof. 1-2. 3-4. magistr. pp. Datoriile morale ale preotului. X (1958). 3-4. pr of. nr. pp. Adrian. POP. pp. pp. nr. X (1958). Dumitru. pp. nr. VI (1954). 222-233. XXIX. 582-599. nr. VIII (1956). pp. lect. pp. 69-82. DUŢU. IDEM. 355 -367. 1-2 . 603-621. 103-110. Idei misio nare şi sociale înnoitoare la Sfinţii Trei Ierarhi. VI (1954). pr. COMAN.. Îndatoriri sociale du pă Noul Testament. 7-8. Idei moral-sociale în epistolele pauline. Vasile cel Mare. I. At itudinea Bisericii Ortodoxe faţă de problemele sociale. REZUŞ.BUCEVSCHI. necesare activităţii preoţilor în vremea noastră. Lupta Sfinţilor Părinţi împotriva sclaviei. SUPARSCHI. XXIX (1977). nr. 1-4. Creştinismul şi problemele social-ecanomice. IDEM. nr. pr. nr. 7-8. drd. 1-2. Nedreptatea socială. Nicolae. pp. 5-6. Probleme dogmatice şi sociale în Evanghelia după Ioan. nr. drd. arhim. 501-513. Cezar. Şerban. VII (1955). prof. ierom. Actualitatea învăţăturilor moral-sociale di n cartea lui Isus Sirah. pr. nr. pp. drd. Orest. vol. GEORGESCU. 223-240. magistr. Învăţături morale şi sociale în opera şi activitatea Sfântulu asile cel Mare. 590-604. prof. nr. pr. pr. Viorel. lect. IONESCU. p p. M. pp. 231-238. pp. V (1953). nr. PETRESCU. NICOLAESCU. Bisericile creştine şi noua ordine economică şi politică internaţională. 3-4. VI (1937). Constantin. 454 -462. 9-10. pp. 2. nr. nr. nr. nr. Îndatoriri moral-sociale după Deca log. 5-6. Irineu. Nestor. pr . Const. 7-8. I -2. pp. Idei moral-sociale în scrierile profeţilor mari ai Vechiului Testament. drd. 158-1 73. XXXII (1980). 3-4.

nr. 50-67. 125-153. pr. pr. pp. nr. nr. 3. 3-4.. CHIŢESCU. X (1958). Irineu. pp. IDEM. drd. Religia şi cultura africană. nr. nr. 2.GROSU. diac. I deea de Dumnezeu în Congo. XI (1959). pr. G. XXXVIII (1986). pp. dr. ISTORIA ŞI FILOZOFIA RELIGIILOR 3. 97-112. pp. I. 9-10. prof. magistr. pp. Sfântul Apostol Pavel despre personali tatea religios-morală a păstorului de suflete. Ioan. 1 -2. Mitul ca reprezentare a divinităţi. Sfinţenia şi răspunderile preoţiei. VII (1955). XXXIII (1981). IV (1952). 3-4. XLII (1990). drd. nr. 180-193. Sfântul Grigorie cel Mare. La considération du prochain selon le Décalogue. pp. 7-10. 9-10. IV (1952). 699-715.24. pp. TOFANĂ. pr. 9-10. 84-99 . GHEORGHE. Res pectarea bunurilor aproapelui după învăţătura Vechiului Testament.. Responsabilitatea morală CRĂCIUNAŞ. nr. nr. prof. . pp. pp. nr. Gh. XI (1959). ISPIR . POPESCU. 2. II (1931). 134-141. Ideea de Dumnezeu în Ţara Masailor. 499-513. A. XI (1959). pr. prof. pp. pr. nr. 3446. 2639. or. Yoga. IDEM. Alexandru . 1-2. 15-47. nr. IDEM. ierod. nr. IDEM. pp. Cunoaşter ea aprofundată a Sfintelor Scripturi. nr. I (1929). Pra ctici magice şi combaterea lor. pp. LIII (2001). pr. Grigorie T. Dumitru. 109-116. 99-146. nr.sfaturi şi îndemnuri. 3-4 . pr. XXII (1970). Naşterea Domn ului şi concepţia teosofică despre reîncarnare. pp. 1-2.1. nr. 1-2. I (1930). Generalităţi ACHIMESCU. Responsabili tatea creştină după Epistolele Sfântului Apostol Pavel. GLĂJAR. 128-139. CALOIANU. pp. IV (1952). 523-531 .. 1-2. Ideea de sacrificiu în religiile monoteiste. Viorel. 5. 9-10. pp. nr. Vasile. prof. Teologie Fun damentală şi Istoria Religiilor. 439-457. pp. ar. nr. 22-34. nr. 1-2. pp. Atitudinea creştinului faţă de reîncarnare. nr. Stelian. Teodor. Dan. 1-3. Pavel. Petru.. Teologi ortodocşi români faţă de religiile necreştine. IDEM. pr. 202-215. îndrumător al vieţii preoţeşti. Gh. 242-255. BUTNARIU. II (1950). 3-4. pp. nr. XLVI (1994). SOARE. nr. pp. XXVII (1975). 3-4. pp. 3-4. dr. VIII (1956). ZĂGREAN. V. magistr. 689-704. prof. XXI (1969). Câteva probleme de Istoria religiilor. Dumitru. Religia Slavilor. pp. 197-216. 3-4. ARSENIEV . Ioan. III (1932). mag istr. pr. N. pp. Ideea de Dumnezeu în Ug anda. IDEM. drd. prof. pr. Gh. C. 98-110. nr. 19-55. Principii şi rânduieli morale privitoare la cler în canoanele Sinoad elor Ecumenice.23. magistr. Jarpălău. 9-10. 43-54. pr.. pp. Preoţia . nr. Nicolae şi RADU. 157 -174.lucrare cerească . Spicuiri după izvoare ruseşti. nr. 525-556. Marea şi Iordanul (traducere). iero d. Responsabilita tea morală. 3. Nicolae. XLVI (1994). Teoria reîncarnării şi eshatologia creştină. pp. XLIII (1991). îndatorire de căpetenie a preotului zilelor noas tre. magistr. 3-4. Aproapele BOGDAPROSTE. Creştinismul şi drepturile fundamentale ale omului. dr. Experienţa religioasă în Vechiul Testament ( traducere). drd. MARCU. VI (1954). pr. pp. ALEXE. nr. voi. asist. GABRIEL. NEGOIŢĂ. Încercare de răspuns critic din perspectiva misticii isihaste. pp. pp. MIR ON. lect. 5-6. 2. Religia canaanită. dr.. pp. POP . 131-143. 182-196. III (1951). 7-8. Catedra de Teologie Dogmatică. pp. 2. 547-567. drd. VII (1955). Datorii faţă de aproapele după Legea magică. MOISIU. REZUŞ. XXXIV (1982). VIII (1956).

prof. IDEM. 400-412. nr. nr. IDEM. Aspecte ale continuităţii religiei geto-dacilor în Dacia romană. XII (1960). în literatura şi ic onografia creştină. Religia g eto-dacilor CIOBOTEA. Cultele orientale din Dacia superioară în lumina descoperirilor arheologice. pp. Emilian. IDEM. 248-261. IDEM. Năzuinţe de pace oglindite în credinţele şi practicile greco-romane. Ma xim. La religion des Thraces sud-danubiens. pp. 3-4. nr. 1-2. 1 -2. dr. drd. 7-8. Religiile vechilor popoare carpato-danubiene în opera lui Vasile Pârvan. 114122. Istoria religiilor în preocupările pro fesorului Dr. nr. drd. XLII (1990). pp. Dan Ilie. IDEM. magistr. Contribuţii ale cercetăt orilor români în studiul cultelor greco-romane de pe teritoriul patriei noastre. pp. nr. IDEM. IONESC U. MLTRU. 85-109. diac. Alexandru. 9-1 0. pp. diac. XVIII (1966). VASILESCU. 123-135. IDEM. magistr. RĂDUNĂ. 7-8. IDEM. nr. pp. pp. Nicolae. 552-580. 3 -4. 7-8. pp. pp. pp. 318-337. Re ligia grecilor antici BÎLĂ. 140-148. 1-2. O practică străveche traco-geto-dacă în ritualul funerar la români. Sibilele în viaţa religioasă a greco-romanilor. Ortodoxia şi celelalte religii. 7-10. XXXIX (1987). XXI V (1972). pp. 450470. URSACHE. I. XXIII (1971). pp. RĂMUREANU. nr. 546-561. pp. falsa prezicere a viitorului. pp. 1 -2. IDEM. VI (1954). Alexandru I. nr. pp. NICOLAE.. Mihail. nr. Paul. nr. Cultele religioase din Tomis. XX (1969). XXVI (1974). Elemente ale religiei geto-dacilor favorabi le procesului de creştinarea strămoşilor.2. 7-8. Zevin. XXIII (1971). Sibilele in viaţa religioasă a greco-romanilor. XXIII (1971). nr. pp. nr. nr. XXX (1978). XX (1 968). pp. RUSU. Năzuinţe de pace oglindite în credinţele şi practi ile greco-romane. 672-678. pp. XXIII (1971). în literatura şi iconografia creştină. 520-528. nr. XV (1963). 99-103. nr. pp. Religia romanilor antici BÎLĂ. Ideea de progres în diferite religii. nr. 3 -4. Mihail. loan Mihălcescu. 3-30. 321-335. 7-8. nr. nr. NEAGOE. 1-2. magistr. 5-6. XVIII (1966). 38-61. pp. 3. 7-8. 561-571. prof. pp. drd. drd. nr. p p. 7-8. 261-274. II (1950). Divinaţia. XXIII (1971). 131-146. 9-10. Divinităţile adorate în Oltenia în timpul stăpânirii romane. VIII (1956). Ideeii de purificare în religiile de mistere greco-romane şi în creştinism. pr. drd.. 611-623. 66-78. VII (1955). nr. nr. 3-4. pp. XI (1959). nr. drd. Rel igia solară a împăratului Iulian Apostatul. POPESCU. MITRU. drd. 7-8. nr. 5-6. 3.4. prof. . 6. nr. 5-6. pp. 3. nr. 536-541. 546-561. Theos Megas Derzelas şi cultul său sincretist. pp. XXXIII (1981). nr. XVIII (1966). nr.3. XXIII (19 71). 9-10. IDEM. IDEM. Religia Slavilor. magistr. 248-261. 554-577. Importanţa deeoperirilor arheologice din Uniunea Sovietică pentru studiul istoriei religioase . pp. Ioan. Studiul Istoriei religiilor în Români a. Nicolae. I (1949). 427-456.. STAN. IDEM. pp. 3-4.STAN. POPESCU. Gheorghe. nr. Probleme ale creştinismului african. nr. 1-2. pp. 576-588. 226-264. pp. 5-6. XXIII (1971). pr. 1-16. pp. drd. XV (1963) . Importante descoperiri arheologice în Eg ipt. Paul. IDEM. 7-8. XXVIII (1976). pr. Cultul imperial în Dacia Romană în secolele al II-le a şi al III-lea. Dumitru. Cultul şarpelui la Tomis. 552-580. Mithraismul în Dacia. Ion. Ideea de purificare în religiile de mistere greco-romane şi în creştinism. Gheorghe I. Istoria Religiilor ca ştiinţă. 1-2. XII (1960). III (1951). nr.

910. Marile religii necreştine actuale. BASARAB. Emilian. Religia Iranului Antic VASILESCU.6. 5-8. XVI (1964). XII (1960). 3-4. XXXIII (1981). LUPŞA.1.8. pp. Sistemul castel or din India. 5-6. 248-261. pp. magistr. prof. pp. prof. 244261. Aug. pp. nr. nr. pr. XLII (1990). magistr. Ath. Iudaism şi elenism în epistolele Sfân tului Pavel. 691-699. 9-10. prof. 175-201. pp. 3-4. 3. XLIII (1991). 3-4. pp. prof. magistr. 4. POPESCU. IDEM. pp. VASILESCU. diac. Experienţa religioasă în Vechi ul Testament (traducere). 489502. pp. nr. Câteva probleme de Istoria religiilor. Starea actuală a Budismului. I (1949). X (1958). pp. 389-400. 436-450. 277-296. POPESCU. prof. Ide ea de ahimşa în cugetarea religioasă indiană şi iubirea creştină. pr. pp. 225-252. X (1958). nr. 119-144. 9-10. ARSENIEV. 5-6.6. Aug. Iisus Hristos în gândirea indiană. DAN. Nicolae. Ideea de purificare în religiile de mistere greco-romane şi în creştinism. 3. 3-4. nr. IDEM. Marile religii necreştine actuale. 42 0-436. 9-10. lect. pp. VASILESCU. Toader. 103-120. RUS. Creştinismul nu este învăţătură secretă şi m că.denumire a esenienilor în Noul Testament. nr. Religia Iranului ant ic. nr. nr. magistr. nr.5. Bhakti şi Agupe. pp. 649-661. nr. 50-67. pp. 707-717. drd. pp. I (1949). 222-231.. nr. Matei. pp. pp. n 3-4. XXVI (1974). diac. lect. 365-373. XXVI (1974). Un Iov babilonean? Ceva di n teodiceea akkadiană. nr. . Configuraţia actuală a creştinismului. Iudaismul ABRUDAN. Les formes et le symbolisme des crois préchrétiennes. 3-4. VIZITIU. Dumitru. Budismul MARINESCU. nr. pp. 9-10. Creştinismul românesc a fost de la început Orto dox. SOARE. 528-547. DANIEI. XIV (1962). 648-663. pp. 3-4. XII (1960). diac. 9-10. pr. VASILESCU.2. Hinduism ul. Const. Alex.. LII (2000). 203-226.6. nr. Mihail. pp. pp. 9-10. drd. Budismul de nord (Mahayana) şi răspândirea lui.concepţia hindusă despre desăvârşire şi înv ină despre îndumnezeire. Mir cea. pr. pp. 5-6. Alex. XXV (1973). XXIII (1971). nr. 663-676. pp. Johann Wolfgang Goethe d espre religie şi creştinism. nr.. GHEORGHE. Esenienii şi Biserica primară. Hinduismul HIDIAN. Emilian. XXIX (1977). 436-446. XXI (1969). IDEM. nr. 5-6. 7-8. jir. nr. 3. 1 (1949). 3-4. pr. diac. pp. Aurelian. XXXVII (1985). 551-541. 5-6. magis tr. Constantin.Bud ismul. dr. ROMAN. Moksa şt theosis . . NEGOIŢĂ. Bhakti şi Agape. XXV (1973). Remus. drd. prof. Tendinţe reformiste şi ecumeniste în B udismul actual. DINCĂ. PÂSLARU. Emil. II.. pp. Creştinismul BIDIAN. Sărbătoarea corturilor şi interpretarea ei în creştinism. Religiile Indici: 3 . 343-364. nr. nr. nr. 225-252. Ioan. magistr. nr. VII I (1956). pp. Situaţi a femeii în islamism şi creştinism. Mântu irea ca unire finală şi eternă a fiinţei în absolut. Titi. nr. 7-8. "Irodieni" . XXVI (1974). nr. Sărbătorile postexilice ale evreilor. 9-10. IX (1957). XII (1970). magistr.. pp. Constantin. în islamism şi creştinism. Dumitru. pp. Ştefan.7. drd.3. PULPEA. Teodor M. nr. 3-4. 3. XIV (1962). Emilian. 5-6. 5 2-584. IX (1957). 814-837. E milian.

277-29 6. nr 3-4. Relig ia mahomedană oglindită în opera lui Dimitrie Cantemir. II (1950). drd. Ştiinţificii şi teologia. 3-60. 1. diac. IX (1957). p rof. BERDIAEV. Concepţia despre lume şi viaţa în teologia Fericitului Augustin. Johann Wolfgung Goethe despre religie şi creştinism. nr. prof. pp. pp. prof. 1. nr. X (1958). XLII (1990). XLII (1990). IDEM. pr.. XXVI (1974). pr. diac. asist. pp. prof. pp. Ilie. pp. STAN. Ideea de transcendenţă în teologia dia lectică protestantă. Axiomatica u nei "filozofii creştine". 61-89. Matei. pp. 1-2. 3-4. Biseri ca Ortodoxă Română şi Islamismul. Un reprezentant de seamă al gândirii creştine: Viadimi r Soloviev. 5-6. Isidor. Emilian. Islamismul DAN. pp. 3-4. Nae. pp. IDEM. 183-202. nr. pr. nr. pp. nr. nr. nr. XLII (1990). pr. ar. 120-142. magislr. PREDA. Filozofia religioasă a lui Nicolai Berdiaev. nr. VIII (1956). 3-4. 73-79. VASILESCU. nr. 5-6. Nicolae. N. 103-105. 910. V (1934-1936). Iu birea. Mântuirea ca unire finală şi eternă a fiinţei în absolut. PÎSLARU. 100-105. PAVEL. 234-2 49. 3. Alexandru I. Starea actuală a Islamului. nr. prof. MISIOLOGIE ŞI ECUMENISM 5. XXVI (1974). Eliminarea tuturor formelo r de intoleranţă şi de discriminare religioasă ca urinare a convingerilor religioase. STAN. 1-3. VIII (1950). MLADIN. MITRU. nr. Ţuţea. drd. Natu ră şi peisaj la Sfântul Vasile cel Mare şi Fericitul Augustin. 34. IONESCU. prof. pp. IDEM. 3-4. IDEM. 13-30. LIII (2001). 244262. nr. Preotul Gheorghe. XLVI (1994). V (1934-1936). RITTER. FILOZOFIE CREŞTINA BALCA. pp. 150-164. Nicolae. XL III (1991). 5. XXII (1970). n r. pp. 669697. pp. nr. 3-4. nr. drd. Creştinismul şi filosofia antică în gân direa Fericitului Augustin (I). diac. islamist transilvănean în secolul al XV-lea. MUNTEANU. Alex. 555-566. Tendinţe moderniste în islamismul contemporan. Ioan. Generalităţi DAV1D. pp. 3-4. nr. LII (2000). pp. Existenţa lui Dumnezeu la Kierkegaard şi Hegel în perspectiva învăţăturii ortodoxe. TODORAN. Dumitru. Pr emisele unei filozofii creştine la Clement Alexandrinul. pp.9.3. Constantin C. pp. 194-210. 4-5. 101-103. nr. ŞAN DOR. magist r. 3-6.. 178-189. 3-4. XLII (1990). HIDIAN. Şerban. pp.. 101-103. MIHĂLCESCU. Curente înnoitoare în islamismul contemporan. 9-10. pp. nr. XXV (1973). nr. 82-101. Fazekaş. Nikolai. pr. XLII (1990). 311. XIV (1962). 19 3-215. 90-99. pp. nr. nr. pp. 222-231. FONTA. nr. nr. pp. 3. . XLII (1990). 153-165. 1-2. Biblia în sistemul filozofic hegelian. Teologie şi f ilozofie. 627-652. Sensul uman al filozofiei kantiene.. prof. magistr. pp. dr. Nico lae. Toader. Islamismu l. 195-207. XLIII (1991). Petru. IDEM. pp. Combaterea falselor revelaţii. Adolf Martin. 39-60. nr. 260-270. pp. XLVI (1994). Situaţia femeii în islamism şi creştinism. pp. act de cunoaştere. 9-10. pr. Despre natura credinţei (traducere). nr. 2. 3-4.. nr. î islamism şi creştinism. 3-4. Radu. pp. 291-299. C. XLV (1993). 1 -2. Ioan. IONESCU. Marile religii creştine actuale. 4. dr. IDEM. 3. 20-41. Holul disciplinei îndrumări Misionare şi Ecumenism în pastoraţia vremii no astre. X II (1960). Alexandru L. Funcţia epistemolog ică a iubirii. 4. IDEM. pp. XXXIII (1981). XXII (1970). pp. drd. BUZESCU. pp. Aug. XV (1963). SOARE. IX (1957). pr. dr.

pr. Sfintele Taine în Mărturisirea Ortodoxă a lui Pe tru Movilă. nr. 5-6. pp. STAN. diac. Const. nr. 31 8-329. superstiţie. 304-325. referat secu ndar. 1-2. prezentare de A. nr. pp. nr. drd. Ioan. XI (1959). Sfântul Duh în teologia interconfesională. XVI (1964). POPESCU. nr. o primejdie religioasă. IDEM. Ecumenism *** A 33-a Conferinţă teologică interconfesională din România. nr. 3-4.. 109-134. răspândirea şi influenţa maniheismului. prof. magis tr. 5-10. pp. SOARE.. 102-12 6. pp. pr. IDEM. nr. diac. IDEM. nr. VASILESCU. 394-400. Dan. Dumitru. VASILESCU. Gh. 21 \-29 1.. Teodor. prof. pp. 7-8. 28-29 nov. Arp ad. nr. nr. 590-596. nr. C. Bogomilismul. b ) VOICU. 5. 345-364.2. 454-470. 7-8. pr. Lipsa de temeinicie a spiritismului. Formele şi cauzele falsului misticism. pp. Particularităţi şi convergenţe între Mărturisirea O todoxă a lui Petru Movilă şi în Confessio Augustană privitor la Sfintele Taine. Bucureşti. 477-490. pp. II (1950). 7-8. 1979. VIII (1956). morală şi socială. Emilian. Originea şi aspectele milenarismului din pun ct de vedere dogmatic în primele două veacuri creştine. dr. doctrina. II (1950). magistr. pp. 9-10. prof. 3-4. prof.4. nr. pp . nr. I (1949). STAN. New Age: o pseudo-religie mondială. 5. c) GALERIU. Petru. pp. Criteriile revelaţiei divine şi co mbaterea falselor teofanii. mag istr.5. Cluj-Napoca. 7-10. 5. Emilian. 28-29 mai 1980. Cristoph. Superstiţiile şi obscurantismul mistic. I (1949). 5-6. Pretinsele origini orientale ale te ozoftei moderne. Tainele în confesiunea August ană CORNIŢESCU. Generalităţi eu privire la fenomenul scetar BACONSKY. refer at secundar. pp. nr. 1-2. pp. prof. 1-2. Privire istorică asupra schismelor. pp. I (1949). nr. 7-8. prof. Ioan Gh. magistr. pr. 26-39. referat principal.3. 334-3 50. Criteriologia falsel or teofanii. pp. Pr. O riginile.. pr. prof. pp. dr. VASILESCU. pr. nr.POPESCU. VIII (1956). pr. 29-30 mai 1979. XIII (1961). Du mitru. II (1950). prof. Societăţi relig ioase în Biserica Veche. 347-394. pp. pp. Glossolalia. V (1953). Const. IDEM. prof. . VIII (1956). Superstiţiile şi c ombaterea lor. prof. 1 -2. LII (2000). I (1949). IV (1952). pr. 720-728. 250-261. Referate: KLEIN. arrhidiac. referat pr incipal.. Soroace desminţite. drd. prof. 1-2. Gh. pp. STĂNILOAE. 72-84. pp. Spiritismul BUTNARIU. Sibiu. Vintilă. 717-753. IV (1952). pp. Dumitru. 5-10. nr. pp. Liviu. v. Precizări şi reconsiderări în jurul problemei "Fraţii Domnului". diac. 5-6. 7-8.. Spiritualitate şi slujire. 3-6 . pp. REZUŞ. Constantin. XXXIV (1982). XV (1963). *** A 35-a Conferinţă teologică interconfesională din România. 280-294. ereziilo r şi sectelor. 226-237. nr. Motive care determină pe unii creştin-ortodocşi să treacă la alte cu lte. nr. XVI (1964). XXXII (1980). XXXI (1979). ocultism. 213-225. spiritism şi teosofie. Prin lucrarea Duhului Sfânt. nr. Referate: a) PENTEK. Spiritismul. XL (1988). prof. 5-6. VASILESCU. Religie. 5-6. 3. Naşterea Domnului şi concepţia teosofică despre reîncarnare. prof. *** Moţiunea şi Chemarea cultelor reli gioase din România pentru dezarmare. *** A 34-a Conferinţă teologică interconfesi onală din România. Teodor M. pace şibunăînţelegere între popoare. 56. SAVIN. nr. nr. 444-461. magistr. XXXII (1980). liber pentru slujirea lumii. pp. dr. BĂDULESCU. Dumitru. arhid. 5-6. 5. pp. 251-272. FLOCA. pr. Teozofia ALEXE. nr. Liviu. 374-380. Jivi.

Iisus Hristos . Grigorie. loniţă. dr. M. Al. dr. prof.*** A 37-a Conferinţă teologică interconfesională (Sibiu. Nicol ae V. *** A 45-a Conferinţă teologică interconfesională. conf. pp. Sebastian. P. Cezar. asist. 9-10. pp. ***A 47-a Conferinţă teologică interconfesională. Vasile. Referate: JIVI. prezentare de Alexandru M. Împăcarea şi înnoirea lumii în Hristos şi pacea pe pământ. XXXVIII (1986). dr. loniţă. Lumea. Remus Rus. Hans. 601-619. Bisericile protestante faţă de documentul "Botez. coreferat. IUHAZ. Referate: a) BRIA. Ministeriu". pp. dr. Sibiu 24-25 noiembrie 1983. referat princ ipal. Ioniţă. nr. Michael. de la Vancouver. I. pp. M. M. coreferat. coreferat. Nicolae Necula. Tamas. pr. lect. *** A 42-a Conferinţă teo logică interconfesională. contribuţie la unitatea poporului român. Ministeriu" Pacea lumii şi dreptatea socială în preocupările celei de a VIa Adunări generale a C. Ioan Caraza şi lect. Al. Îndatoririle Biseri cii în faţa noilor pericole ce ameninţă pacea şi viaţa pe pământ. Integritatea creaţiei. I. d r. prezentare de Şt. *** A 38-a con ferinţă teologică interconfesională. 258-282. asist. Referate: a) DAVID. 754-760. pp. 113-148. 94-103 şi 108-135. Istvan. Bucureşti. nr. t. diac. Ecumenismul local al c ultelor religioase din România. pr. ** * A 44-a Conferinţă teologică interconfesională. Gănceanu. *** A 48-a Conferinţă teologică interconfesională. Remus Rus. 79106. dr. Împăcarea şi înnoirea lumii în Hristos şi pacea pe pământ. prez entare de Al. pp. coreferat. Ioniţă. nr. M. referat principal . pr. prof. Referate: a) GROSS. XXXIX (1987). .. asist. Rolul Bisericii în pro cesul de întărire a credinţei. prezentare d e Al. Euharistie. b) STAN. conf. 23-24 nov. nr. b) KLEIN. Referate: a) MIHOC. XXXV (1983). prezentare de diac. Valoarea ecumenică a Simbolului Niceoconstantinopolitan.. Respon sabilitatea creştină în faţa noile pericole ce ameninţă viaţa pe planetă. prof. lect. 1-2. prof. dr. Nicolae. 423444. 91-110. sinteză a învăţăturii dogmat ice a Bisericii. XXXIV (1982). Receptarea convergenţelor în credinţă rezultate din dialogul ecumenic. pp. Referate: a) JIVI. prof. îndatorire faţă de oa eni. Ilie. nr. Crist oph. 1-2. dr. 1981. Apărarea vieţii. Dură. pp. dr. referat secundar. dr. b) MOLDOVAN. XXXIII (1981). c) JUHASZ. dr. 3-4. referat principal. referat principal. 10-11 iunie 1981). prezentare de pr. c) CORN1ŢESCU. exandru I. XXXV II (1985). prezentare de asist. loniţă. dr. nr. locul de viaţă al omului. diac.B. XXXVIII 86). coreferat. *** A 43-a Conferinţă teologică intercon fesională. dr. Ioniţâ. Ioniţă. pr. 115-12 1. prezentare de conf. referat principal. Aurel. 1. Spiritualitate şi responsabilitate în viaţa creştină. M. *** A 39-a Conferinţă teologică interconfesională. 554-581. prof. prof. pr. pp. ***A 49-a Conferinţă teologică interconfesională. Contribuţia teologilor din România la promovarea ec umenismului contemporan. Emilian. 7-8. Simbolul Niceo-constantinopolitan. nr. referat principal. c) MARCU. prof. 4. M. asist. b) PITTERS. *** A 40-a Conferinţ eologică interconfesională. nr. prezentare de Al. prezentare de Al. pr. 5-6. XXXVI (1984). Ecumeni smul practic local. Ion. coreferat. referat secundar. A urel. XXXV (1983). nr. referat principal. b) ŞEBU. prezentare de asist. XXXVII (1 ). *** A 46-a Conferinţă teologică interconfesională. Convergenţa în credinţă după documentul ecumenic "Bot Euharistie. prof. nr. coreferat. Referate: a) DURA. prezentare de pr. Hermann. 7-10. c) KLEIN. pp. c) VASILIU. Unitatea şi integritatea lumii create.E. 1600 de ani de la Sinodul II ec umenic.viaţa lumii.

drd. 357-485. CI OBOTEA. nr. Contribuţii ale dialo gului teologic dintre romano-catolici şi luterani la ecumenismul creştin. prof. pp. GALERIU. Contribuţii ale dialogului teologic dintre romanocatolici şi anglicani la ecumenismul creştin. IDEM. ACHIMESCU . XXXII (198 0). XX XVII (1985). 54-300. pp. XLVII (1995). drd. n r. 423-439. pp. 1-2. ref erat principal. 2. Rolul Sfinţilor Părinţi în elaborarea ecumenismului creştin. nr. nr. 1-2. IDEM. 3470. nr. Preocupare ecumenică pentru formarea spirituală în învăţământul ologic. nr. XL (1988). pp. prof. pp. XXXI (1979). pr. Sorin. diac. nr. pp. nr. prof. XXXIII (1981). 303-313. Ion. 9-10. Bisericile Europei şi "Uniunea Europeană". Ioan-Vasile. pr. Contribuţii ortodoxe la teologia ecumenică de azi. XLIII (1991). diac. Poziţia Bisericii Ortodoxe în problem a dialogului şi a intercomuniunii în Biserica Rotnano-Catolică. prof. Contri buţia culturii teologice româneşti (teză de doctorat). pp. XXVII (1975). 5-6. pr. Ştefan. nr. Premise ale dialogului anglicano-ortodox: Aspectul Revelaţiei divine. 1. pr. 157-169. nr. XLIII (1991). Unitatea creştină în eforturile de apărare a vieţii şi păcii în lume. nr. XXXIX (1987). XXXVI (1984). LEB. Mitropolitul Petru Movilă. DINCĂ.IONIŢĂ. 76-89. pp. pp. cu prilejul împlinirii a 25 de ani de la prima Conferinţă te ologică interconfesională. Viorel. 381-390. 4. Eclesiologia tratatelor ar eopagitice şi importanţii ei pentru ecumenismul contemporan. nr. pr. nr. XX (1968). Nicolae. protos.temei al ecumenisinului local din patria noastră. prof. drd. Titi. Sinodul VI ecumenic şi însemnătatea lui pentru ecumenismul actual (teză de doctorat). pr. pp. 96109. 7-8. coordonate fundamentale ale spiritualităţii româneşti. nr. ENACHE. reconciliere creştină şi unitate europeană. 3-4. pp. 7-8. Sacerdoţiul în teolog ia reformată contemporană şi învăţătura ortodoxă despre Preoţie. nr. drd. dr. 743-746. drd. Atitudini mai noi ale Consiliului Ecumenic al Bisericii fată d e religiile necreştine. IDEM. pp. 9-10. Dialogul interreligios în teologia ortodoxă română. pr. prof. 365-388. DRĂGUŞIN. nr. † MAXIMOS de Pittsburg h. 4. pp. 5-6. nr. Educaţia teologică în contextul ecumenic şi pluralist. XLI (1989). 49 . 7-10. pp. Identitate şi ecumenism. 9-10. 1-3. Convieţuirea şi conlucrarea frăţească de veacuri dintre poporul rom ai naţionalităţile conlocuitoare . pp. pp. 5. dr. 5-8. XXVIII (1976). Valeriu. referat principal. XX X (1978). asist. pr. pp. XXXI (1979). Responsabilitatea misionarii după Sfinţii Trei Ierarhi. pp. IONIŢĂ. prof. IDEM. 213-5 11. 511-536. prof. nr. XXXVI (1984). prof. 3-6. nr. 238-249. Toleranţa religioasă şi buna vec inătate. Ioan G. Evaluarea rezultatelor şi perspectivelor acti vităţii ecumenice a cultelor. ALEXE. 96106. conf. Ortodoxia şi mişcarea ecumenică . 64-74. 56 8-570. pp. pp. drd. DRĂGULIN.Aspecte t eologice actuale. DAVID. 102-117. XXXVI (1984). dr. 482-493. Dumitru. pp. XXX (1978). LIII (2001). dr. pp. drd. pr. . ecumenism. IDEM.. XXX (1978). XXXV (1983). 81 -108. RADU. Relaţiile Bise ricii Ortodoxe cu Bisericile Necalcedoniene în vederea pregătirii dialogului teologi c pentru unitatea creştină. 1-4. pp. 3-4. XXXVI (1984). 1-2. 3 -6. Catedra de îndrumări Misionare şi Ecumenism. 95-97. nr. IDEM. 3-6. nr. Aurel. Ştefa n. "Fraţii Domnului" în lumina exegezei ortodoxe. Nicolae. 3. nr. nr. XXXII (1980). nr. COMAN. XXXIX (1987). CITIRIGĂ. 5-10. JIVI. nr. pr. 91-108. 551-564. pr. COSMA. BRIA. creator de punţi între Răsărit şi Apus. pr. pp. 1. *** A 50-a Conferinţă teologică inter confesională. p p. pr. IDEM. Vioiel. Aspecte dogmatice ale unirii Bisericilor creştine (teză de doctorat). DURĂ. Constantin. Mihai. nr. nr. 5-6. X V (1963). 107-111. Contribuţii ta istoria relaţiilor ecumenice româno-an glicane. 5-6. Gheorghe. pr. p p. XXXIX (1987). 611-635. Daniel. P etru. nr. Virtutea smereniei şi imp ortanţa ei în căutarea unităţii creştine. pp. Vasile. XXXIV (1982). 357-367. BUCHIU.

prof. 7-8. Scriptură. 1-3. pp. începerea şi perspectiva dialogului teologic dintre Biserica Orto doxă şi Biserica Romano-Catolică. 5-14. MOLTMANN. XLIII (1991). nr. pr. XXXI (1979). pp. nr. NICUL CEA. Mihai. prof. 201-213. pp.1982). 3-4.. XXXIII (1981). XLVII (1995). drd. 152-172. pp. Omul. 398408. 3 -4. Inumanitatea rasismului. Grigorie T. XXXV (1983). nr. 5-6.. Tache. RADU. SAUCA. p p. 3-22. prof. RADU. pr. XXXI (1979). Problema raportului dintre Biserica locală şi Biserica universa lă implicaţii ecumenice. 115-128. nr. lect. E Germania şi Biserica Ortodoxă Română. XXXVII (1985). STEREA. RĂDUCĂ. nr. 1-2. pr. 649-654. prof. pr. 5-6. MARCU. XV (1963).. Drepturile omului BORDAŞIU. 5-6. Adrian. Problema unităţii creştine în lumina Epistole lor pauline. 113-119. VAS1LIU. nr. Jürgen. nr. Secte moderne JURCAN. Ministeriu" (Lim a . Comunitatea Conciliară -probl emă ecumenistă actuală. XLIX(I997). 59-72. 134-141. Ion. dr . 90-105. XXXI (1979). BRÂNZEA. prof. pp. XVII (1965). 3-4. 9-10. Nicolae.. 457-482. 1-2. Bisericile în sprijinul eforturilor popoarelor pentru realizarea dreptăţii sociale şi pentru o nouă calitate a vieţii. 5. Schisma şi consecinţele ei pentru unitatea Bisericii. pp. pp. Creştinismul şi drepturile fundame ntale ale omului. RADU. XXXVI (1984). lect. 527-542. Estetica teologică a icoanelor şi importanţa lor ecumenică (traducere). 5-10. nr. 5. 5-6. Nicolae. factor al ecumenismului. 367-391. 5-6. 632-63 8. XXIII (1971). prof. pp. dr. magistr. Ioan. drd. prof. pr. Evanghel os D. 113126. Ioan. THEODORU. 724-737. pp. nr. drd. 364-381. pr. Emil. drd. 376-398. Petru. Vasile. Temeiurile dogmatice ale unităţii creştine. pp. L (1998). nr. Stelian. drd. dr. SAUCA. 566-57 7. Mişcarea satanistă şi influenţa ei în societatea contemporană. XXX (1978). pr. pr. pr. ZĂGREAN. pp. pp. Euharistie.MIHOC. 9-10. drd. 616-621. XLV (1993). pp. 7-8. pp. 4-6. drd. L II (2000). nr. pr of. Despre mormoni. Vechiu l Testament. D. IV (1952). 5-6. SKOLD. Sensul şi importanţa ecumenismului practic: XXVI (1974). prof. Dumitru. 3-6.6. XXXVI (1984). REZUŞ. nr. Pe făgaşul vechilor re laţii româno-suedeze (traducere). De la drepturile omului la drepturile religioase. nr. Privire de ansamblu aspra Conferinţelor teolo gice interconfesionale din România. pr. Hans E.. Divinitatea în noile curente religioase. nr. Biserica în viziune ortodoxă şi concepţiile sectare. nr. nr . pr. nr. XXXVII (1985). TOFANĂ. 1-2. Unitatea creştinilor în eforturile de apărare a păcii şi vieţii în lume. D. pp. lect. pp. Consi deraţii ortodoxe asupra documentului ecumenic "Botez. pp. XLVI (1994). RUS. Pregătirea. XXVIII (1976). prof. conf. TĂMAŞ. Ovidiu. pp. pp. nr. dr d. 9-10. D. 647-717. Drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului după învăţătu eştinortodoxă. nr. POPESCU. 9-10. Panteism şi monoteism. POPESCU. nr. 89-103. 275-285. pp. drd. pr. nr. pp. 114-123. nr.7. pr. Tradiţie şi Mărturisire în dialogul teologic dintre Biserica Evanghelică Luterană din R. lect. nr. dr. Cezar. VASILESCU.. . dr. pp. pr. pr. nr. Re laţiile dintre Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Romano-Catolică. POP. Vasile.. D. Dumitru I. drd. nr. Const. 5-6. XXXIV (1982). nr. pp. 1-2. Vasile. p p. NEAGA. chip a l lui Dumnezeu şi drepturile omului (traducere). XXIV (1972). Consi deraţii ortodoxe asupra mişcării harismatice actuale. 5-10. XXXVI (1984). 400-4 17. 5-10.. pp.

XXXV (1983). Biserica Episcopaliană din Statele Unite. nr. 1-2. Vergil.VÂLCU. 78-94. pp. drd. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful