Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE COMISION

I. PARTI CONTRACTANTE Art.1. S.C. ................... , cu sediul in loc. ............ , str ................... , inregistrata la Reg. Com. sub nr. J / / / , reprezentata prin director general ............... si director economic ........... , denumita in continuare COMITENT si S.C. ............. cu domiciliul in localitatea ............. , Str. ................ , nr ..... , Bl... , et. ... , ap.... , Jud . ........... , inregistrata la ORC ......... sub nr. J / / / , reprezentata prin director gheneral ..................... , numita in continuare COMISIONAR. II. OBIECTUL CONTRACTULUI Art.2 Prospectarea pietei si gasirea unui nr.de cu caracteristicile tehnice mentionate in Anexa nr. 1 a prezentului contractului , catre COMISIONAR pentru COMITENT. III. OBLIGATII SI DREPTURI Art.3 Comisionarul are urmatoarele obligatii: Art.4 Obligatiile comitentului sunt: - Sa plateasca comisionarului un comision in suma de ....... euro daca valoarea totala de cumparare a celor ....... buc. este intre .......... euro si ........... euro sau un comision de ....... euro daca daca valoarea totala de cumparare a celor ............ buc. este sub .................. euro . IV. TERMENE Sa execute mandatul incredintat de comitent in conditiile prezentului contract; Sa informeze pe comitent asupra modificarii imprejurarilor avute in vedere la acordarea mandatului, pentru o eventuala reconsiderare a acestuia; Sa actioneze cu buna credinta si diligenta unui profesionist, avand raspunderea directa fata de tertul cu care a contractat intermedierea vanzarii ;

Art.5 Comitentul se obliga sa puna la dispozitia comisionarului suma convenita la art. 2 si comisionul convenit la art.4, cel mai tarziu la data de ............. Comisionarul se obliga sa procure si sa predea bunurile descrise la pct. II catre comitent cel mai tarziu la data de ............... V. RASPUNDERI Art.6 Partea care prin neexecutarea sau neexecutarea intocmai a prezentului contract aduce prejudicii celeilalte parti, datoreaza despagubiri. Art.7 Nerespectarea obligatiilor de catre una din parti indreptateste cealalta parte la neindeplinirea obligatiilor corelative. Art.8 Pentru fiecare zi de intarziere in indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, partile datoreaza penalitati de ..... % din sumele cuvenite.

VI. INCETAREA CONTRACTULUI Art.9 Prezentul contract inceteaza in urmatoarele cazuri: revocarea imputernicirii, renuntarea la imputernicire, moartea, dizolvarea, interdictia, insolvabilitatea sau falimentul comitentului sau comisionarului, precum si prin acordul partilor. VII. FORTA MAJORA Art.10 Forta majora exonereaza partile de raspundere in cazul executarii necorespunzatoare sau cu intarziere a obligatiilor asumate prin prezentul contract. Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului si care impiedica partile sa-si execute obligatiile asumate. VII. ALTE CLAUZE Art.11 Dreptul de proprietate si riscurile se transmit direct de la terti la comitent, in momentul procurarii bunurilor de catre comisionar. Art.12 Prezentul contract se completeaza cu prevederile legale in materie de mandat si comision si poate fi modificat prin acordul partilor. Art. 13 Sub sanctiunea de daune Prezentul contract s-a incheiat la data de ................., in .... exemplare, cate ..... pentru fiecare parte semnatara. COMITENT, ................. COMISIONAR, ..................

S-ar putea să vă placă și