Sunteți pe pagina 1din 21

ANALIZA SI DIAGNOSTIC FINANCIAR

CUPRINS
1. Indicatori calculaţi pe baza contului de profit şi pierdere
1.1. Soldurile intermediare de gestiune
1.1.1 Marja comercială (MC)
1.1.2 Producţia exerciţiului (PE)
1.1.3 Valoarea adăugată (VA)
1.1.4 Excedentul brut al exploatării (EBE)
1.1.5 Rezultatul exploatării
1.1.6 Rezultatul curent
1.1.7 Rezultatul extraordinar
1.1.8 Rezultatul net
1.2 Capacitatea de autofinanţare
1.3 Ratele de rentabilitate
1.3.1 Rata rentabilităţii economice
1.3.2 Rata rentabilităţii financiare
1.3.3 Rata rentabilităţii capitalului avansat
2. Analiza şi diagnosticul poziţiei financiare pe baza
bilanţului
contabil
2.1 Analiza structurii activelor
2.1.1 Rata activelor imobilizate (Ri)
2.1.2 Rata activelor curente (Rc)
2.1.3 Rata stocurilor (Rs)
2.1.4 Rata creanţelor (Rcr)
2.1.5 Rata investiţiilor financiare pe termen scurt şi a disponibilităţilor băneşti
2.2 Analiza structurii datoriilor şi capitalurilor proprii
2.2.1 Rata stabilităţii financiare (Rsf)
2.2.2 Rata datoriilor curente (Rdc)
2.2.3 Ponderea resurselor curente în resursele stabile (Pr)
2.2.4 Rata autonomiei financiare (Raf)
2.2.5 Rata autonomiei financiare la termen (Raft)
2.2.6 Rata capitalurilor proprii (Rcp)
2.2.7 Rata îndatorării (Rî)
2.2.8 Ponderea datoriilor totale în capitalurile proprii (Rdc)
3. Analiza situaţiei financiare a entităţii economice
3.1 Lichiditatea
3.1.1 Rata lichidităţii curente
3.1.2 Rata lichidităţii imediate
3.2 Solvabilitatea
3.2.1 Rata solvabilităţii patrimoniale
3.3 Indicatorii de profitabilitate
3.3.1 Rata rentabilităţii capitalului social
3.3.2 Rata rentabilităţii capitalului propriu
3.3.3 Rata rentabilităţii capitalului angajat

1
3.3.4 Marja brută din vânzări
3.4 Indicatorii de activitate (gestiune)
3.4.1 Viteza de rotaţie a activelor imobilizate
3.4.2 Viteza de rotaţie a activelor totale
3.5 Gradul de îndatorare.
3.6 Indicatori privind rezultatul pe acţiune
3.6.1 Rata de finanţare a activelor curente (Rfac)
3.6.2 Rata de finanţare a stocurilor (Rfs)
3.6.3 Rata autonomiei financiare (Raf)

4. Analiza şi diagnosticul echilibrului financiar


4.1 Fondului de rulment (FR)
4.2 Necesarul de fond de rulment (NFR)
4.3 Trezoreria netă

5. Analiza creanţelor şi datoriilor în sistemul echilibrului


financiar
5.1 Perioada de recuperare a creanţelor
5.2 Perioada de folosire a resurselor atrase

6. Analiza ratelor de echilibru financiar


6.1 Rata de finanţare a activelor imobilizate (Rfi)
6.2 Rata de finanţare a capitalurilor proprii (Rfcp)
6.3 Rata de finanţare a activelor curente (Rfac)
6.4 Rata de finanţare a stocurilor (Rfs)
6.5 Rata autonomiei financiare (Raf)
6.6 Riscul de faliment:

2
1. Indicatori calculaţi pe baza contului de profit şi pierdere

1.1. Soldurile intermediare de gestiune

Soldurile intermediare de gestiune ce pot fi întocmite pe baza contului de profit şi


pierdere sunt următoarele:
1.1.1 Marja comercială (MC): se calculează ca diferenţă între veniturile obţinute din
vânzările de mărfuri (evaluate la preţ de vânzare, exclusiv reducerile comerciale
acordate ulterior facturării) şi costul mărfurilor vândute (exclusiv reducerile comerciale
primite ulterior facturării)
2006 2007
Veniturile obţinute din vânzările de mărfuri 0 0
Costul mărfurilor vândute 0 0
MARJA COMERCIALA 0 0

1.1.2 Producţia exerciţiului (PE): producţia vândută +/- producţia stocată + venituri din
producţia de imobilizări.
2006 2007
Producţia vândută 155573 190391
Producţia stocată 0 0
Venituri din producţia de imobilizări 0 0
PRODUCTIA EXERCITIULUI 155573 190391

1.1.3 Valoarea adăugată (VA): marja comercială + producţia vândută + venituri din
producţia stocată + venituri din producţia de imobilizări – consumuri de la terţi

2006 2007
Marja comercial 0 0
Producţia vândută 155573 190391
Venituri din producţia stocată 0 0
Venituri din producţia de imobilizări 0 0
Consumuri de la terţi 2168 6172
cheltuieli cu mat.prime si materiale 0 0
alte cheltuieli materiale 2168 6172
alte cheltuieli din afara(apa, energie) 0 0
VALOAREA ADAUGATA 153405 184219

3
1.1.4 Excedentul brut al exploatării (EBE): valoarea adăugată + subvenţii de
exploatare – cheltuieli cu impozitele, taxele şi vărsămintele asimilate – cheltuieli cu
personalul.
2006 2007
Valoarea adăugată 153405 184219
Subvenţii de exploatare 0 0
Cheltuieli cu impozitele, taxele şi vărsămintele asimilate 400 57
Cheltuieli cu personalul 29232 41930
EXCEDENTUL BRUT AL EXPLOATARII 123773 142232

1.1.5 Rezultatul exploatării: excedentul brut al exploatării + venituri din provizioane


pentru exploatare + alte venituri din exploatare – cheltuieli cu amortizările şi
provizioanele pentru exploatare – alte cheltuieli pentru exploatare.
2006 2007
Excedentul brut al exploatării 123773 142232
Venituri din provizioane pentru exploatare 0 0
Alte venituri din exploatare 0 0
Cheltuieli cu amortizările şi provizioanele pentru exploatare 2748 8764
Alte cheltuieli pentru exploatare 40729 59829
cheltuieli privind prestatiile externe 40729 59835
cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate 0 -6
REZULTATUL EXPLOATARII 80296 73639

1.1.6 Rezultatul curent: rezultatul exploatării + venituri financiare + venituri financiare


din provizioane – cheltuieli financiare – cheltuieli financiare privind amortizările şi
provizioanele
2006 2007
Rezultatul exploatării 80296 73639
Venituri financiare 1089 1023
Venituri financiare din provizioane 0 0
Cheltuieli financiare 0 0
Cheltuieli financiare privind amortizările şi provizioanele 0 0
REZULTATUL CURENT 81385 74662
Rezultatul curent a scazut fata de anul precedent

1.1.7 Rezultatul extraordinar: venituri extraordinare – cheltuieli extraordinare


2006 2007
Venituri extraordinare 0 0
Cheltuieli extraordinare 0 0
REZULTATUL EXTRAORDINAR 0 0

4
1.1.8 Rezultatul net: rezultatul curent +/- rezultatul curent – cheltuieli cu impozitul pe
profit
2006 2007
Rezultatul curent 81385 74662
Impozit pe profit 2350 5742
REZULTATUL NET 79035 68920
La fel ca şi rezultatul curent şi rezultatul net (profit net) la sfârşitul anului 2004
este mai mic decât în anul 2003.

1.2 Capacitatea de autofinanţare:


Exprimă capacitatea firmei de a-şi asigura dezvoltarea prin mijloace financiare
proprii. Indicatorul capacitatea de autofinanţare, ce reprezintă un surplus monetar care
se obţine ca rezultat al tuturor operaţiunilor de încasări şi păţi efectuate de întreprinde
re, într-o perioadă de timp, având în vedere şi incidenţa fiscală, calculat conform relaţiei
de mai jos:

CAFP = (V – C – Cf – A)(1 – I/100) + A


CAFR = CAFP – Dividende – Participaţii la beneficii
unde:
CAFP = capacitatea de autofinanţare potenţială;
CAFR = capacitatea de autofinanţare reală;
V = venituri totale din activitatea economico-financiară;
C = cheltuieli de exploatare;
Cf = cheltuieli financiare;
A = amortizarea activelor imobilizate;
I = cota de impozit pe profit.

5
1.3 Ratele de rentabilitate
Evidenţierea caracteristicilor economice şi financiare ale firmelor precum şi
compararea performanţelor industriale şi comerciale ale acestora se realizează cu
ajutorul ratelor de rentabilitate
1.3.1 Rata rentabilităţii economice este definită ca raport între rezultatul exerciţiului
înainte de deducerea sarcinilor financiare (respectiv dobânzi şi impozite) şi capitalul
permanent al firmei.

Ptb
Re = ⋅ 100, unde - Ptb – profit total brut;
Kp

- Kp – capital permanent
2006 2007
Profit total brut 81385 74662
Capital permanent 47936 66857
RATA RENTABILITATII ECONOMICE 169.78 111.67

1.3.2 Rata rentabilităţii financiare se exprimă ca raport între rezultatul net (profit net)
şi capitalul propriu.

Pn
Re = ⋅ 100, Pn – profit net; Kpr – capital propriu.
Kpr
2006 2007
Profit net 79035 68920
Capital propriu 47936 66857
RATA RENTABILITATII FINANCIARE 164.88 103.09

1.3.3 Rata rentabilităţii capitalului avansat, se stabileşte ca raport între rezultatul


curent al exerciţiului şi capitalul avansat (fix şi circulant).

Rc
Ra = ⋅ 100, Rc – rezultatul curent; Ai – active imobilizate; Ac – active circulante.
Ai + Ac
2006 2007
Rezultatul curent 81385 74662
Active imobilizate 17560 12804
Active circulante 94817 126444
RATA RENTABILITATII CAPITALULUI AVANSAT 72.42 53.62

Analizând rezultatele ratelor de rentabiliate obţinute putem constata o scadere


faţă de anul 2003, ceea ce este rezultatul scaderii profitului înregistrat.

6
2. Analiza şi diagnosticul poziţiei financiare pe baza bilanţului
contabil
Bilanţul contabil furnizează informaţii privind poziţia financiară a întreprinderii
concretizată prin: resursele economice pe care le controlează, structura sa financiară,
lichiditate şi solvabilitate, precum şi capacitatea sa de a se adapta schimbărilor mediului
în care îşi desfăşoară activitatea.
Analiza structurii financiare îşi propune comparaţia între resursele financiare şi
modul de utilizare a acestora, în scopul depistării eventualelor mutaţii ce s-au produs în
structura financiară a întreprinderii de la o perioadă la alta.

2.1 Analiza structurii activelor


Se realizează în dinamică prin intermediul ratelor de structură ale elementelor
activului bilanţier.

2.1.1 Rata activelor imobilizate (Ri), măsoară gradul de investire a capitalului în


cadrul întreprinderii.
Ri = (Active imobilizate /Active totale) x 100

2006 2007
Active imobilizate 17560 12804
Active totale 112377 139248
Active imobilizate 17560 12804
Active circulante 94817 126444
RATA ACTIVELOR IMOBILIZATE 15.63 9.20

2.1.2 Rata activelor curente (Rc), evidenţiază ponderea deţinută de activele curente în
totalul activelor:
Rc = (Active curente /Active totale) x 100

2006 2007
Active curente 94817 126444
Active totale 112377 139248
Active imobilizate 17560 12804
Active circulante 94817 126444
RATA ACTIVELOR CURENTE 84.37 90.80

2.1.3 Rata stocurilor (Rs), evidenţiază ponderea stocurilor în total active curente:

7
Rs = (Stocuri/Active curente) x 100

2006 2007
Stocuri 0 0
Active curente 94817 126444
RATA STOCURILOR 0.00 0.00

2.1.4 Rata creanţelor (Rcr), scoate în evidenţă ponderea deţinută de creanţele


întreprinderii faţă de terţi în totalul activelor curente:

Rcr = (Creanţe/Active curente) x 100

2006 2007
Creante 26227 26618
Active curente 94817 126444
RATA CREANTELOR 27.66 21.05

2.1.5 Rata investiţiilor financiare pe termen scurt şi a disponibilităţilor băneşti


(Rd), evidenţiază ponderea lichidităţilor în totalul activelor curente:

Rd = (Inv. fin. pe termen scurt + Disponibilităţi băneşti/Active curente) x 100

2006 2007
Inv. fin. pe termen scurt 0 0
Disponibilităţi băneşti 68590 99828
Active curente 94817 126444
RATA INV.FIN.PE TERMEN SCURT SI A DISP.BANESTI 72.34 78.95

2.2 Analiza structurii datoriilor şi capitalurilor proprii


Reliefează ponderea în care activele reale nete sunt finanţate din resursele reale
de care beneficiază întreprinderea. Analiza se realizează prin intermediul ratelor de
structură ale pasivului bilanţier, astfel:

2.2.1 Rata stabilităţii financiare (Rsf) evidenţiază ponderea deţinută de resursele


stabile în totalul resurselor:

Rsf = (Capital angajat /Total resurse) x 100

Capital angajat = capital proprii+datorii pe termen lung


Total resurse = total pasiv-avans

2006 2007
Capital angajat 112478 139373

8
Capital proprii 47936 66857
Datorii pe termen scurt 64542 72516
Total resurse 112678 139573
Total pasiv 112678 139573
Avans 0 0
RATA STABILITATII FINANCIARE 99.82 99.86

2.2.2 Rata datoriilor curente (Rdc), reflectă măsura în care datoriile curente
finanţează utilizările:
Rdc = (Datorii curente/Total resurse) x 100

2006 2007
Datorii curente 64542 72516
Total resurse 112377 139248
RATA DATORIILOR CURENTE 57.43 52.08

2.2.3 Ponderea resurselor curente în resursele stabile (Pr), scoate în evidenţă


proporţia în care întreprinderea utilizează cele două categorii de resurse pentru
finanţarea utilităţilor:

Pr = (Resurse curente/Capital angajat) x100

2006 2007
Resurse curente 64542 72526
Capital angajat 112478 139373
PONDEREA RESURSELOR CURENTE IN RES. STABILE 57.38 52.04

2.2.4 Rata autonomiei financiare (Raf), arată cât din utilizările firmei sunt finanţate din
resursele proprii:

Raf = (Capitaluri proprii/Total resurse) x 100

2006 2007
Capitaluri proprii 47936 66857
Total resurse 112377 139248
RATA AUTONOMIEI FINANCIARE 42.66 48.01

2.2.5 Rata autonomiei financiare la termen (Raft), evidenţiază ponderea resurselor


proprii ale întreprinderii în utilizările stabile:

9
Raft = (Capitaluri proprii/Capital angajat) x 100

2006 2007
Capitaluri proprii 47936 66857
Capital angajat 112478 139373
RATA AUTONOMIEI FINANCIARE LA TERMEN 42.62 47.97

2.2.6 Rata capitalurilor proprii (Rcp), scoate în evidenţă raportul între capitalurile
proprii ale întreprinderii şi totalul datoriilor:

Rcp = (Capitaluri proprii/Total resurse) x 100

2006 2007
Capitaluri proprii 47936 66857
Total resurse 112377 139248
RATA CAPITALURILOR PROPRII 42.66 48.01

2.2.7 Rata îndatorării (Rî) scoate în evidenţă ponderea datoriilor firmei în totalul
resurselor:
Rî = (Datorii totale/Resurse totale) x 100

2006 2007
Datorii totale 64542 72516
Resurse totale 112377 139248
RATA INDATORARII 57.43 52.08

2.2.8 Ponderea datoriilor totale în capitalurile proprii (Rdc), evidenţiază starea de


solvabilitate a întreprinderii:

Rdc = (Datorii totale/Capitaluri proprii) x 100

2006 2007
Datorii totale 64542 72516
Capitaluri proprii 47936 66857
PONDEREA DATORIILOR TOTALE IN CAPITALURILE
PROPRII 134.64 108.46

3. Analiza situaţiei financiare a entităţii economice

10
Indicatorii utilizaţi în analiza situaţiei financiare a întreprinderii şi preluaţi din
situaţiile financiare anuale, pot fi clasificaţi pe următoarele categorii: lichiditate,
solvabilitate, profitabilitate, activitate, gradul de îndatorare şi rezultatul pe acţiune.

3.1 Lichiditatea, comensurează posibilităţile întreprinderii de a-şi transforma activele în


numerar, necesar acoperirii datoriilor şi se exprimă prin indicatorul rata lichidităţii. Se
disting două forme ale acestui indicator, respectiv:

3.1.1 Rata lichidităţii curente, calculată ca raport între active curente şi datorii curente:

Rlc = Active curente/Datorii curente

2006 2007
Active curente 94817 126444
Datorii curente 64542 72516
RATA LICHIDITATII CURENTE 146.91 174.37

Reflectă gradul de acoperire a datoriilor curente din activele curente. Se


recomandă ca valoarea indicatorului să se situeze în jurul cifrei 2.

3.1.2 Rata lichidităţii imediate (testul acid), calculată ca raport între active curente
(minus stocuri) şi datorii curente:

Rli = (Active curente – Stocuri) / Datorii curente

2006 2007
Active curente 94817 126444
Stocuri 0 0
Datorii curente 64542 72516
RATA LICHIDITATII IMEDIATE 146.91 174.37

3.2 Solvabilitatea reflectă capacitatea întreprinderii de a face faţă obligaţiilor de plată


îndeosebi din resurse proprii. Se exprimă prin indicatorul rata solvabilităţii, ce poate fi
calculat prin două modalităţi:

3.2.1 Rata solvabilităţii patrimoniale, calculată ca raport între capitaluri proprii şi total
resurse:

11
Rsp = (Capitaluri proprii / Total resurse) x 100

2006 2007
Capitaluri proprii 47936 66857
Resurse totale 112377 139248
RATA SOLVABILITATII PATRIMONIALE 42.66 48.01

3.3 Indicatorii de profitabilitate reflectă eficienţa activităţii desfăşurate de


întreprindere în sensul capacităţii acesteia de a obţine profit din resursele disponibile.
Îmbracă următoarele forme:

3.3.1 Rata rentabilităţii capitalului social, calculată ca raport între profitul brut şi
capitalul social:
Rcs = (Profit brut/Capital social) x 100

2006 2007
Profit brut 81385 74662
Capital social 200 200
RATA RENTABILITATII CAPITALULUI SOCIAL 40692.50 37331.00

Exprimă gradul în care capitalul social este utilizat în scopul obţinerii unui profit
corespunzător.

3.3.2 Rata rentabilităţii capitalului propriu, evidenţiază eficienţa cu care


întreprinderea utilizează capitalul propriu şi se calculează ca raport între profitul brut şi
capitalul propriu.
Rcp = (Profit brut /Capital propriu) x 100

2006 2007
Profit brut 81385 74662
Capital propriu 47936 66857
RATA RENTABILITATII CAPITALULUI PROPRIU 169.78 111.67

3.3.3 Rata rentabilităţii capitalului angajat, reflectă aportul resurselor permanente


(capital propriu + datorii pe termen lung) la obţinerea profitului şi se calculează ca raport
între profitul brut şi capitalul angajat:

Rca = (Profit brut /Capital angajat) x 100

2006 2007
Profit brut 81385 74662
Capital angajat 112478 139373

12
RATA RENTABILITATII CAPITALULUI ANGAJAT 72.36 53.57

3.3.4 Marja brută din vânzări, evidenţiază capacitatea întreprinderii de a-şi controla
costurile de producţie sau să obţină preţul de vânzare optim. Se calculează ca raport
între profitul brut din vânzări (marja comercială) şi cifra de afaceri:

Mb = (Profit brut din vânzări/Cifra de afaceri) x 100

2006 2007
Profit brut din vânzări 155573 190391
Cifra de afaceri 155573 190391
MARJA BRUTA DIN VANZARI 100.00 100.00

3.4 Indicatorii de activitate (gestiune) furnizează informaţii privind viteza de intrare


sau de ieşire a fluxurilor de numerar ale întreprinderii precum şi capacitatea
întreprinderii de a controla capitalul circulant şi activităţile comerciale de bază ale
întreprinderii. Se exprimă prin următorii indicatori:
3.4.1 Viteza de rotaţie a activelor imobilizate evidenţiază aportul adus de activele
imobilizate la realizarea cifrei de afaceri:

Vra = Cifra de afaceri/Active imobilizate

2006 2007
Cifra de afaceri 155573 190391
Active imobilizate 17560 12804
VITEZA DE ROTATIE A ACTIVELOR IMOBILIZATE 8.86 14.87

3.4.2 Viteza de rotaţie a activelor totale, comensurează aportul activelor totale la


realizarea cifrei de afaceri:
Vrat = Cifra de afaceri/Total active

2006 2007
Cifra de afaceri 155573 190391
Total Active 112377 139248
VITEZA DE ROTATIE A ACTIVELOR TOTALE 1.38 1.37

3.5 Gradul de îndatorare evidenţiază politica de finanţare a întreprinderii, respectiv


modul în care aceasta atrage resurse pentru a-şi acoperi necesităţile. Se exprimă prin
indicatorul grad de îndatorare care se calculează astfel:

13
Gî = (Capital împrumutat/Capital propriu) x 100

2006 2007
Capital împrumutat 0 0
Capital propriu 47936 66857
GRAD DE INDATORARE 0 0

Intreprinderea analizată nu are capital împrumutat.

3.6 Indicatori privind rezultatul pe acţiune (prevăzuţi de IAS 33 )

3.6.1 Rata de finanţare a activelor curente (Rfac), reflectă proporţia în care fondul de
rulment contribuie la finanţarea activelor curente:

Rfac = Fond rulment / Active curente

2006 2007
Fond rulment 30376 54053
Active curente 94817 126444
RATA DE FINANTARE A ACTIVELOR CURENTE 32.04 42.75

3.6.2 Rata de finanţare a stocurilor (Rfs) in mod similar poate fi determinat şi care
reflectă proporţia în care fondul de rulment contribuie la finanţarea stocurilor:

Rfs = Fond de rulment / Stocuri

2006 2007
Fond de rulment 30376 54053
Stocuri 0 0
RATA DE FINANTARE A STOCURILOR 0 0

3.6.3 Rata autonomiei financiare (Raf) evidenţiază gradul de dependenţă financiară a


întreprinderii faţă de terţi:

Raf = Capitaluri proprii / Capitaluri angajate

2006 2007
Capitaluri proprii 47936 66857
Capitaluri angajate 112478 139373
RATA AUTONOMIEI FINANCIARE 42.62 47.97

14
4. Analiza şi diagnosticul echilibrului financiar
4.1 Fondului de rulment (FR) modelul de calcul al fondului de rulment (FR) este
următorul:

FR = Capitaluri permanente – Active imobilizate

Pe parcursul mai multor exerciţii financiare, fondul de rulment poate înregistra


următoarele evoluţii:
VARIAŢIE PROVENIENŢĂ EFECTE
CREŞTEREA FONDULUI + RESURSE STABILE Îmbunătăţirea situaţiei financiare a
DE RULMENT - UTILIZĂRI STABILE întreprinderii cu condiţia ca majorarea
fondului de rulment să nu provină numai
dintr-o datorie pe termen lung
DIMINUAREA + UTILIZĂRI STABILE Reducerea marjei de siguranţă a
FONDULUI DE - RESURSE DURABILE întreprinderii care poate fi însă consecinţa
RULMENT finanţării unor investiţii rentabile
FOND DE RULMENT STABILITATEA Menţinerea temporară la aceeaşi parametrii
CONSTANT RESURSELOR DURABILE a activităţii întreprinderii
ŞI A UTILIZĂRILOR
DURABILE

Indicatori 2006 2007


Capital permanent 47936 66857
Capital proprii 47936 66857
Datorii pe termen lung 0 0
Active imobilizate 17560 12804
Imobilizari necorporale
Imobilizari corporale 17560 12804
Imobilizari financiare 0 0
FR 30376 54053

4.2 Necesarul de fond de rulment (NFR) reprezintă partea din necesarul de


exploatare care nu este asigurată din resursele de exploatare:
NFR = Necesarul de finanţare a exploatării – Resursele de finanţare ale
exploatării
NFR = Active de exploatare - Disponibilităţi - Datorii de exploatare
NFR = Active circulante - Disponibilităţi băneşti - Datorii curente

15
Indicatori 2006 2007
Active circulante (fără disponib.) 26227 26618
stocuri 0 0
creante 26227 26618
Datorii curente 64542 72516
datorii mai mici de 1an 64542 72516
venituri in avans
NFR -38315 -45898
Acest indicator este expresia realizării echilibrului financiar pe termen scurt,
dintre necesarul şi resursele curente.

4.3 Trezoreria netă sau trezoreria la un moment dat permite determinarea echilibrului
financiar între fondul de rulment şi necesarul de fond de rulment:
Trezoreria netă = FR – NFR
sau
FR = NFR + Trezoreria netă

Dacă:
- FR este superior NFR, înseamnă că întreprinderea dispune de o trezorerie
pozitivă (excedent de trezorerie), adică dispune de lichidităţi care îi permit
atât rambursarea datoriilor, acordarea de împrumuturi terţilor şi/sau
efectuarea de plasamente pe piaţa financiar-monetară;
- FR este inferior NFR, înseamnă că întreprinderea are o trezorerie negativă
(deficit de trezorerie), fiind nevoită să apeleze la împrumuturi şi credite
bancare pentru finanţarea în întregime a necesarului de fond de rulment.
Trezoreria netă mai poate fi determinată ca diferenţă între valorile disponibile şi
datoriile bancare pe termen scurt, astfel:

Trezoreria netă = Disponibilităţi băneşti şi investiţii financiare pe termen scurt –


Credite de trezorerie

Indicatori 2006 2007


FR 30376 54053
NFR -38315 -45898
TN 68691 99951

16
5. Analiza creanţelor şi datoriilor în sistemul echilibrului
financiar

În vederea realizării echilibrului financiar întreprinderea trebuie să urmărească


evoluţia raportului creanţe-obligaţii şi modificările pe care variaţia nivelului activităţii le
aduce acestui raport.
Unul dintre obiectivele analizei financiare este de a urmări evoluţia raportului
creanţe-datorii în scopul de a constata în ce măsură întreprinderea are posibilitatea ca
din creanţele pe care le înregistrează să-şi acopere datoriile pe termen scurt. Pentru a
reflecta influenţa nivelului activităţii asupra evoluţiei raportului creanţe-datorii, acesta se
analizează prin referire la cifra de afaceri.

Indicatori 2006 2007 Abateri


Cifra de afaceri 155573 190391 -34818
Creanţe 26227 26618 -391
Datorii curente 64542 72516 -7974
Raportul creanţe/datorii 0.41 0.37 1.11

Corelaţia creanţe-datorii poate fi analizată şi prin prisma duratei de recuperare a


creanţelor şi respectiv duratei de achitare a datoriilor prin intermediul cifrei de afaceri.

Cei doi indicatori se calculează astfel:

5.1 Perioada de recuperare a creanţelor

Perioada de recuperare a creanţelor (Di) = (Creanţe/Cifra de afaceri) x 365

2006 2007
Creanţe 26227 26618
Cifra de afaceri 155573 190391
PERIOADA DE RECUPERARE A CREANTELOR 61.53 51.03

5.2 Perioada de folosire a resurselor atrase

Per. de folosire a resurselor atrase (Df) = = (Datorii curente/Cifra de afaceri) x


365

2006 2007

17
Datorii curente 64542 72516
Cifra de afaceri 155573 190391
PERIOADA DE RECUPERARE A CREANTELOR ATRASE 151.43 139.02

Pe baza informaţiilor din tabelul de mai jos se poate determina nivelul celor doi
indicatori.

Indicatori 2006 2007 Diferenţe


Perioada de recuperare a creanţelor (zile) 61.53 51.03 10.50
Perioada de folosire a resurselor atrase (zile) 151.43 139.02 12.41

6. Analiza ratelor de echilibru financiar


Ratele de echilibru financiar sunt expresia realizării echilibrului financiar pe
termen lung şi scurt al întreprinderii, evidenţiind existenţa sau insuficienţa fondului de
rulment, necesarului de fond de rulment şi a trezoreriei nete.

6.1 Rata de finanţare a activelor imobilizate (Rfi) sau rata fondului de rulment,
evidenţiază condiţiile de finanţare ale imobilizărilor, exprimând în termeni relativi un
indicator echivalent celui de fond de rulment în valoare absolută:
Rfi = Capital angajat/Active imobilizate

2006 2007
Capital angajat 112478 139373
Active imobilizate 17560 12804
RATA DE FINANTARE A ACTIVELOR IMOBILIZATE 640.54 1088.51

6.2 Rata de finanţare a capitalurilor proprii (Rfcp)


Rfcp = Capitaluri proprii/Active imobilizate

2006 2007
Capital proprii 47936 66857
Active imobilizate 17560 12804
RATA DE FINANTARE A CAPITALURILOR PROPRII 272.98 522.16
Indicatorul trebuie să înregistreze mărimi supraunitare.

18
6.3 Rata de finanţare a activelor curente (Rfac) , reflectă proporţia în care fondul de
rulment contribuie la finanţarea activelor curente:
Rfac = Fond de rulment /Active curente

2006 2007
Fond rulment 30376 54053
Active curente 94817 126444
RATA DE FINANTARE A ACTIVELOR CURENTE 32.04 42.75

6.4 Rata de finanţare a stocurilor (Rfs) care reflectă proporţia în care fondul de
rulment contribuie la finanţarea stocurilor:
Rfs = Fond de rulment/Stocuri

2006 2007
Fond de rulment 30376 54053
Stocuri 0 0
RATA DE FINANTARE A STOCURILOR 0 0
Fondul de rulment fiind mai mare de zero, se poate aprecia că există o acoperire
normală a stocurilor.

6.5 Rata autonomiei financiare (Raf) evidenţiază gradul de dependenţă financiară a


întreprinderii faţă de terţi:
Raf = Capitaluri proprii/Capitaluri angajate

2006 2007
Capitaluri proprii 47936 66857
Capitaluri angajate 112478 139373
RATA AUTONOMIEI FINANCIARE 42.62 47.97

6.6 Riscul de faliment: se calculează cu metoda scorurilor. Metoda socurilor cele mai
utilizate sunt: modelul Altman, modelul Canon şi Holder, Leob şi Portrier.

Reprezintă una din primele funcţii scor, fiind reprezentat de ecuaţia:


Z = 3,3x1 + 1,4x2 + 1,2x3 +1,0x4 +0,6x5

în care:
X1 = Profit înainte de impozitare/Active totale;
X2 = Profit reinvestit/Active totale;

19
X3 = Active curente/Active totale;
X4 = Cifra de afaceri/Active totale;
X5 = Capitaluri proprii/Datorii totale
Scorul „Z” obţinut este interpretat astfel:
Z ≤ 1,8 ⇒ stareade faliment este iminentă;
1,8 < Z ≤ 3 ⇒ situaţia financiară a întreprinderii este deficitară, cu performanţe vizibil
diminuate, dar îşi poate relansa activitatea adoptând o strategie corespunzătoare;
Z > 3 ⇒ situaţia financiară este bună şi întreprinderea solvabilă.
Utilizând modelul Altman, pe baza informaţiilor furnizate de situaţiile financiare ale
întreprinderii din anul N, putem determina scorul „Z”, astfel:

Indicatori 2004 2005 Indicator 2006 2007 Coef.

Profit Brut 81385 74662

profit din exploatare 81385 74662

profit finaniar 0 0
X1 0.72 0.54 3.3
Activ total 112377 139248

active imobilizate 17560 12804

active circulante 94817 126444

Indicatori 2004 2005 Indicator 2006 2007 Coef.

Profit reinvestit 0 0

Activ total 112377 139248


X2 0 0 1.4
active imobilizate 17560 12804

active circulante 94817 126444

Indicatori 2004 2005 Indicator 2006 2007 Coef.

Active curente 94817 126444

Activ total 112377 139248


X3 0.84 0.91 1.2
active imobilizate 17560 12804

active circulante 94817 126444

Indicatori 2004 2005 Indicator 2006 2007 Coef.

Cifra de afaceri 155573 190391

Activ total 112377 139248


X4 1.38 1.37 1.0
active imobilizate 17560 12804

active circulante 94817 126444

20
Indicatori 2004 2005 Indicator 2006 2007 Coef.

Capital proprii 47936 66857

Datorii Totale 64542 72516

datorii mai mici de 1an 64542 72516 X5 0.74 0.92 0.6

datorii mai mari de 1an 0 0

venituri in avans 0 0

Z 5.208 4.796

Rezultă că unitatea a fost în 2006 (şi este şi în 2007) solvabilă, având o


situaţie financiară BUNĂ.

21

S-ar putea să vă placă și