Sunteți pe pagina 1din 24

ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAȘTERE – UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

Aria curriculară:

Disciplina

Clasa

Școala

Autor

Descriere

Nr. ore

Numerele naturale de la 30 la 100. Adunarea si scaderea cu trecere peste ordin. Proiectul unității de învățare Matematică şi stiinţe ale naturii Matematica a II-a cu clasele I-VIII „Boloni Farkas Sandor” Belin Iştoc Romeo Matematica este o ştiinţă pe care elevii claselor mici o asimilează foarte bine prin joc, prin imagini şi cu ajutorul obiectelor. Într-o primă fază, accentul se va pune pe exercitii de numărare în ordine crescătoare şi descrescătoare din 1 în 1, din 2 în 2, din 3 în 3, din 5 în 5, din 10 în 10 etc, exercitii de compunere şi descompunere a numerelor în sume sau diferenţe, exerciţii de observare a legăturii dintre adunare şi scădere, exerciţii de comparare şi de ordonare a numerelor naturale. Se va utiliza terminologia matematică: termen, sumă, diferenţă. Pe de altă parte, se vor face exerciţii de analiză a părţilor componente ale unei probleme, exerciţii de adăugare sau extragere de elemente dintr-o mulţime de obiecte şi exprimarea operaţiei verbal şi în scris; verificarea prin numărare, rezolvarea de probleme cu obiecte sau desene şi verificarea rezultatului prin numărare; rezolvarea de probleme de tipul a + b = x, a b = x, în care a şi b sunt numere date . 14 lecţii a câte 50 de min.

de probleme de tipul a + b = x, a – b = x , în
de probleme de tipul a + b = x, a – b = x , în
de probleme de tipul a + b = x, a – b = x , în
de probleme de tipul a + b = x, a – b = x , în
de probleme de tipul a + b = x, a – b = x , în
de probleme de tipul a + b = x, a – b = x , în
           

Resurse și mijloace de învăţământ Resurse TIC utilizate OER și Web 2.0

 

Evaluare

Conținuturi

(detalieri)

CS

Activități de învățare

Timp

alocat

 

Strategii didactice

(forme,

instrumente)

Formarea, compararea şi ordonarea numerelor naturale de la 0 la 100 (actualizare)

1.1

exerciţii de numărare cu obiecte în care grupele de câte

exerciţii de numărare cu obiecte în care grupele de câte

3 h

activitate frontală/ individuală/ in perechi/ pe grupe

-

Loc de desfaşurare:

-

sala de clasă, laboratorul de

evaluarea

-

predictivă

10

se înlocuiesc cu câte un alt

informatică

-

observarea

obiect;

-

conversaţia

Resurse şi mijloace de învăţământ:

sistematică a

exerciţii de numărare folosind socotitoarea virtuală ( http://illuminations.nctm.org/A

exerciţii de numărare folosind socotitoarea virtuală (http://illuminations.nctm.org/A

euristică

-

fişe de lucru, laptop,

elevilor

- explicaţia

videoproiector, calculatoare, planşe

- evaluare orală

- demonstraţia

demonstrative

- evaluare scrisă

1

ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAȘTERE – UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

 

- problematizarea

Resurse TIC utilizate OER și Web

on-line

jocuri de numărare cu obiecte în care grupele de câte 10 se înlocuiesc cu câte un alt obiect, jocuri de schimburi echivalente; exerciţii-joc de reprezentare a numerelor punând în evidenţă sistemul poziţional de scriere, utilizând site-ul

a numerelor punând în evidenţă sistemul poziţional de scriere , utilizând site-ul http://www.ixl.com/math/grade-

- jocul didactic

învăţarea asistată de calculator

-

2.0:

temă de lucru în clasă/ acasă

-

-

portofoliu cu

metoda „Schimbă perechea!”

-

numerelor/ (desfaşurarea celor 3 lecţii de actualizare prin intermediul site- ului http://prezi.com)

numerelor/ (desfaşurarea celor 3 lecţii de actualizare prin intermediul site- ului http://prezi.com)

lucrarile elevilor

- metoda RAI

 

- autoevaluarea

exerciţii de trecere de la o fo rmă de reprezentare la alta;

exerciţii de trecere de la o formă de reprezentare la alta;

1.2

exerciţii de scriere şi citire a numerelor naturale de la 0 la

exerciţii de scriere şi citire a numerelor naturale de la 0 la

100;

exerciţii -joc de reprezentare prin obiecte sau desene (puncte, cerculeţe, liniuţe etc.) a unui număr

exerciţii-joc de reprezentare prin obiecte sau desene (puncte, cerculeţe, liniuţe etc.) a unui număr din concentrul 0-100; compunere şi rezolvare de exerciţii folosind aplicaţia Microsoft Word, Paint sau creare online pe site-ul https://docs.google.com ) exerciţii de numărare cu pas dat, “înainte” şi “înapoi” (de exemplu din 1 în 1, din 2 în 2 , din 3 în 3 etc.), în concentrul 0- 100, cu şi fără sprijin în obiecte; compararea şi ordonarea numerelor utilizând modele semnificative şi punerea în

cu şi fără sprijin în obiecte; compararea şi ordonarea numerelor utilizând modele semnificative şi punerea în
http://www.ixl.com/math/grade-

2

ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAȘTERE – UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

corespondenţă a unor astfel de reprezentări utilizând diverse resurse web: http://www.ixl.com/math/grade-
corespondenţă a unor astfel de
reprezentări utilizând diverse
resurse web:
http://www.ixl.com/math/grade-
2/counting-patterns-up-to-100;
http://www.ixl.com/math/grade-
2/comparing-numbers-up-to-
100;
2.1
să exploreze modalităţi variate
de compunere şi descompunere
http://www.ixl.com/math/grade-
a numerelor (creare şi rezolvare
2/counting-patterns-up-to-100
de exerciţii pe https://bubbl.us –
metoda ciorchinelui)
http://www.ixl.com/math/grade-
2/number-lines-up-to-100
https://docs.google.com/file/d/0B4
AQB_xUq4WabzVSRU1VazFmN

3

ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAȘTERE – UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

U0/edit?pli=1 http://illuminations.nctm.org/Activi tyDetail.aspx?ID=8 http://www.ixl.com/math/grade- 2/hundreds-chart
U0/edit?pli=1
http://illuminations.nctm.org/Activi
tyDetail.aspx?ID=8
http://www.ixl.com/math/grade-
2/hundreds-chart
http://www.ixl.com/math/grade-
2/comparing-numbers-up-to-100

4

ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAȘTERE – UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

http://www.adaptedmind.com/p.ph p?tagId=181 http://www.ixl.com/math/grade- 2/inequalities-add-subtract-up-to- 100
http://www.adaptedmind.com/p.ph
p?tagId=181
http://www.ixl.com/math/grade-
2/inequalities-add-subtract-up-to-
100
http://www.ixl.com/math/grade-
2/order-numbers-up-to-100

5

ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAȘTERE – UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

           
             
 
 
 
 
 

Adunarea numerelor naturale de la 30 la 100 cu trecere peste ordin

1.3

- exerciţii de adunare cu numere naturale de la 0 la 100 cu trecere peste ordin; verificarea

2 h

activitate frontală/ pe grupe

-

Loc de desfaşurare:

-

observarea

-

sala de clasă, laboratorul de

sistematică a elevilor

-

munca

informatică

rezultatelor utilizând obiecte sau desene (folosirea resurselor web:

independentă

Resurse şi mijloace de învăţământ:

-

evaluare orală

-

conversaţia

-

fişe de lucru, laptop,

-

temă de lucru în

euristică

videoproiector, calculatoare, planşe

clasă/ acasă on-

6

ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAȘTERE – UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

 

- observarea dirijată

demonstrative, socotitori, diverse

line - portofoliu cu lucrarile elevilor

- explicaţia

obiecte pentru numarare (beţişoare,

- demonstraţia

figuri geometrice etc.)

- problematizarea

Resurse TIC utilizate OER și Web

 

- jocul didactic

2.0:

exerciţii de adunare c u numere naturale de la 0 la 100 cu trecere peste

exerciţii de adunare cu numere naturale de la 0 la 100 cu trecere peste ordin (folosirea resurselor web:

învăţarea asistată de calculator

-

http://illuminations.nctm.org/Activi
evidenţierea prin exerciţii adecvate şi prin opera re a proprietăţilor adunării (comutativitate,* asociativitate

evidenţierea prin exerciţii adecvate şi prin operare a proprietăţilor adunării (comutativitate,*asociativitate şi element neutru), fără a folosi terminologia specifica sau parantezele rotunde; - exerciţii de observare a legăturii dintre adunare şi scădere.

terminologia specifica sau parantezele rotunde; - exerciţii de observare a legăturii dintre adunare şi scădere.

(a patra optiune a jocului)

2.2

2.2

rezolvarea de probleme cu obiecte sau cu desene simple:

puncte, cerculeţe, linii etc.; rezolvarea de probleme cu date numerice; recunoaşterea situaţiilor concrete sau a expresiilor care cer efectuarea unor adunări sau

probleme cu date numerice; recunoaşterea situaţiilor concrete sau a expresiilor care cer efectuarea unor adunări sau
probleme cu date numerice; recunoaşterea situaţiilor concrete sau a expresiilor care cer efectuarea unor adunări sau

ne

7

ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAȘTERE – UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

scăderi (“au fost şi au mai venit”, “s-au pierdut” etc.); corelarea expresiilor folosite în situaţii
scăderi (“au fost şi au mai
venit”, “s-au pierdut” etc.);
corelarea expresiilor folosite în
situaţii concrete cu operaţiile
aritmetice învăţate;
-
2.3
formularea de probleme
utilizând tehnici variate: cu
sprijin concret în obiecte;
pornind de la o temă dată;
pornind de la numere date; fără
sprijin, scrierea şi postarea
acestora pe site-ul
https://docs.google.com);
http://www.ixl.com/math/grade-
2/add-a-two-digit-and-a-one-digit-
number-with-regrouping
exerciţii de formulare a
întrebărilor posibile pentru
enunţuri date în forme variate;
formularea de exerciţii pornind
de la modele cunoscute
(https://docs.google.com);
-
3.1
citirea enunţului unei
probleme; redarea liberă, cu
voce tare, a enunţului;
http://www.ixl.com/math/grade-
utilizarea unor scheme simple
pentru a figura pe scurt datele şi
paşii de rezolvare ai unei
probleme;
2/add-two-two-digit-numbers-with-
regrouping
verbalizarea personală a
demersului de calcul.
-

8

ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAȘTERE – UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

           
             
 
 
 

Adunarea a doua numere naturale cand

1.3

exerciţii de adun are cu numere naturale de la 0 la 100 cu trecere peste

exerciţii de adunare cu numere naturale de la 0 la 100 cu trecere peste ordin; verificarea rezultatelor utilizând obiecte sau desene (a se vedea resursele

1 h

activitate frontală/ pe grupe

-

Loc de desfaşurare:

-

sala de clasă, laboratorul de

observarea

-

sistematică a

-

munca

informatică

elevilor

suma

independentă

Resurse şi mijloace de învăţământ:

-

evaluare orală

unitatilor este

-

conversaţia

-

fişe de lucru, laptop,

temă de lucru în clasă/ acasă

-

10

web); - exerciţii de adunare cu numere naturale de la 0 la 100 cu trecere peste ordin (jocuri matematice online:

euristică

videoproiector, calculatoare, planşe

- observarea dirijată

demonstrative

-

autoevaluarea

- explicaţia

Resurse TIC utilizate OER și Web

 

- demonstraţia

 

2.0:

- învăţarea prin

descoperire

-

învăţarea asistată

(a patra optiune a jocului)

9

ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAȘTERE – UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

 

rezolvarea testelor matematice prin intermediul site-ului www.kubbu.com) ; evidenţierea prin exerciţii adecvate şi prin operare a proprietăţilor adunării

(comutativitate,*asociativitate şi element neutru), fără a folosi terminologia specifica sau parantezele rotunde;

(comutativitate,* asociativitate şi element neutru), fără a folosi terminologia specifica sau parantezele rotunde;

de calculator

https://bubbl.us/?h=100811/1e8546

- ciorchinele

- brainstorm-ing

/10Qxdcnibv6q .

-

exerciţii de observare a

legăturii dintre adunare şi scădere.

2.2

rezolvarea de probleme cu obiecte sau cu desene simple:

rezolvarea de probleme cu obiecte sau cu desene simple:

puncte, cerculeţe, linii etc.; rezolvarea de probleme cu date numerice;

puncte, cerculeţe, linii etc.; rezolvarea de probleme cu date numerice;

-

corelarea expresiilor folosite în

2.3

situaţii concrete cu operaţiile aritmetice învăţate;

situaţii concrete cu operaţiile aritmetice învăţate; formularea de probleme utilizând tehnici variate: cu sprijin

formularea de probleme utilizând tehnici variate: cu sprijin concret în obiecte; pornind de la o temă dată; pornind de la numere date; fără sprijin scrierea problemelor utilizând aplicaţia Microsoft Word sau direct site-ul

com/games/alien/alien.html
exerciţii de f ormulare a întrebărilor posibile pentru enunţuri date în forme variate;

exerciţii de formulare a întrebărilor posibile pentru enunţuri date în forme variate;

 

10

ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAȘTERE – UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

   

formularea de exerciţii pornind de la modele cunoscute;

-

       

3.1

citirea enunţului unei probleme; redarea liberă, cu voce tare, a enunţului; utilizarea unor scheme simple

citirea enunţului unei probleme; redarea liberă, cu voce tare, a enunţului;

unei probleme; redarea liberă, cu voce tare, a enunţului; utilizarea unor scheme simple pentru a figura

utilizarea unor scheme simple pentru a figura pe scurt datele şi paşii de rezolvare ai unei probleme (crearea tabelelor folosind https://docs.google.com);

verbalizarea personală a demersului de calcul.

-

Adunarea a doua numere naturale cand suma unitatilor este mai mare decat 10

1.3

exerciţii de adu nare cu numere naturale de la 0 la 100 cu trecere peste

exerciţii de adunare cu numere naturale de la 0 la 100 cu trecere peste ordin; verificarea rezultatelor utilizând obiecte sau desene (a se vedea resursele web); exerciţii de adunare cu numere naturale de la 0 la 100 cu trecere peste ordin (a se vedea resursele web);; evidenţierea prin exerciţii adecvate şi prin operare a proprietăţilor adunării (comutativitate,*asociativitate şi element neutru), fără a folosi terminologia specifica sau parantezele rotunde;

(comutativitate,* asociativitate şi element neutru), fără a folosi terminologia specifica sau parantezele rotunde;
(comutativitate,* asociativitate şi element neutru), fără a folosi terminologia specifica sau parantezele rotunde;

3 h

-

activitate frontală/

-

observarea

individuală/ pe grupe

sistematică a elevilor

-

munca

independentă

temă de lucru în clasă/ acasă online

-

-

conversaţia

euristică

- observarea dirijată

 
 

- explicaţia

- demonstraţia

http://www.adaptedmind.com/p.ph p?tagId=229

- problematizarea

- jocul didactic

- ciorchinele

- brainstorm-ing

învăţarea asistată de calculator

-

-

exerciţii de observare a

legăturii dintre adunare şi scădere.

 

11

ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAȘTERE – UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

2.2 rezolvarea de probleme cu obiecte sau cu desene simple: puncte, cerculeţe, linii etc.; rezolvarea
2.2
rezolvarea de probleme cu
obiecte sau cu desene simple:
puncte, cerculeţe, linii etc.;
rezolvarea de probleme cu
date numerice;
recunoaşterea situaţiilor
concrete sau a expresiilor care
cer efectuarea unor adunări sau
scăderi (“au fost şi au mai
venit”, “s-au pierdut” etc.);
http://www.ixl.com/math/grade-
2/add-two-two-digit-numbers-with-
-
corelarea expresiilor folosite în
regrouping
situaţii concrete cu operaţiile
aritmetice învăţate;
2.3
formularea de probleme
utilizând tehnici variate: folosind
desene în aplicaţia Paint;
pornind de la o temă dată;
pornind de la numere date
(scrierea problemelor intr?un
document Word şi postarea
acestuia pe
https://docs.google.com ; fără
sprijin;
https://bubbl.us/?h=100811/1e8563
/10PIjtbQ5WP.Y
exerciţii de formulare a
întrebărilor posibile pentru
enunţuri date în forme variate;
-
formularea de exerciţii pornind
3.1
de la modele cunoscute;
citirea enunţului unei
probleme; redarea liberă, cu
voce tare, a enunţului;
utilizarea unor scheme simple
pentru a figura pe scurt datele şi
http://prezi.com/u2pxk4mo4r53/rez
olva-apoi-compune-exercitii-si-

12

ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAȘTERE – UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

   

paşii de rezolvare ai unei probleme;

     
 

verbalizarea personală a demersului de calcul.

-

verbalizarea personală a demersului de calcul. -

Scăderea numerelor naturale de la 0 la 30 cu trecere peste ordin

1.3

-

exerciţii de scădere cu numere

3 h

-

activitate frontală/

Loc de desfaşurare:

-

observarea

naturale de la 0 la 100 cu trecere peste ordin (a se accesa linkurile:

individuală/ pe grupe

-

sala de clasă, laboratorul de

sistematică a

-

munca

informatică

elevilor

independentă

Resurse şi mijloace de învăţământ:

-

evaluare orală

-

conversaţia

-

fişe de lucru, laptop,

-

evaluare scrisă

euristică

videoproiector, calculatoare, planşe

on-line

 

- observarea dirijată

demonstrative

-

temă de lucru în

- explicaţia

Resurse TIC utilizate OER și Web

clasă/ acasă on- line

- demonstraţia

 

2.0:

- problematizarea

- metoda RAI

regrouping); verificarea rezultatelor utilizând obiecte sau desene;

) ; verificarea rezultatelor utilizând obiecte sau desene; exer ciţii de scădere cu numere naturale de

exerciţii de scădere cu numere naturale de la 0 la 100 cu trecere peste ordin (rezolvarea testelor on-line: a se vedea resursele web);

(rezolvarea testelor on-line: a se vedea resursele web) ; evidenţierea prin exerciţii adecvate şi prin operare

evidenţierea prin exerciţii adecvate şi prin operare a proprietăţilor adunării (comutativitate,*asociativitate şi

- jocul didactic

- portofoliul

învăţarea asistată de calculator

-

-

metoda „Bula

jurnalul reflexiv on-line

-

dublă”

 
dublă”  

-

brainstorm-ing

 

13

ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAȘTERE – UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

 

element neutru), fără a folosi terminologia specifica sau parantezele rotunde;

-

jocuri matematice online:

- jocuri matematice online:

2.2

rezolvarea de probleme cu obiecte sau cu desene simple:

rezolvarea de probleme cu obiecte sau cu desene simple:

puncte, cerculeţe, linii etc.;

rezolvarea de probleme cu date numerice;

rezolvarea de probleme cu date numerice;

recunoaşterea situaţiilor concrete sau a expresiilor care cer efectuarea unor adunări sau scăderi (“au fost

recunoaşterea situaţiilor concrete sau a expresiilor care cer efectuarea unor adunări sau scăderi (“au fost şi au mai venit”, “s-au pierdut” etc.);

-

http://www.adaptedmind.com/p.ph p?tagId=251

2.3

corelarea expresiilor folosite în situaţii concrete cu operaţiile aritmetice învăţate;

formularea de probleme utilizând tehnici variate: cu sprijin concret în obiecte; pornind de la o temă dată; pornind de la numere date; fără sprijin; exerciţii de formulare a întrebărilor posibile pentru enunţuri date în forme variate;

-

date; fără sprijin; exerciţii de formulare a întrebărilor posibile pentru en unţuri date în forme variate;
date; fără sprijin; exerciţii de formulare a întrebărilor posibile pentru en unţuri date în forme variate;

3.1

formularea de exerciţii pornind de la modele cunoscute; citirea enunţului unei probleme; redarea liberă, cu voce tare, a enunţului;

pornind de la modele cunoscute; citirea enunţului unei probleme; redarea liberă, cu voce tare, a enunţului;
 

14

ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAȘTERE – UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

utilizarea unor scheme simple pentru a figura pe scurt datele şi paşii de rezolvare ai
utilizarea unor scheme simple
pentru a figura pe scurt datele şi
paşii de rezolvare ai unei
probleme;
- verbalizarea personală a
demersului de calcul.
https://docs.google.com/open?id=0
B4AQB_xUq4WaU3RIMXlHQmR
XRFU
http://www.kubbu.com/a1/26750_a
dunarea_si_scaderea
http://prezi.com/u2pxk4mo4r53/pre
sent/?auth_key=lp5o76y&follow=
mtblnzgfglsf

15

ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAȘTERE – UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

           
             
 
 
 

Recapitulare/

Evaluare

1.3

2.2

exerciţii de adunare si scădere cu numere naturale de la 0 la

exerciţii de adunare si scădere

cu numere naturale de la 0 la

1 h/1 h

activitate frontală/ individuală

-

Loc de desfaşurare:

-

laboratorul de informatică

evaluare scrisă

-

on-line

2.3

100 cu trecere peste ordin (a se

-

conversaţia

Resurse şi mijloace de învăţământ:

- portofoliul

3.1

vedea testele on-line);

euristică

-

fişe de lucru, laptop,

- autoevaluarea

formularea şi rezolvarea de probleme utilizând tehnici variate: cu sprijin concret în obiecte; pornind de

formularea şi rezolvarea de probleme utilizând tehnici variate: cu sprijin concret în obiecte; pornind de la o temă dată; pornind de la numere date; fără sprijin:

- explicaţia

videoproiector, calculatoare

- jurnalul reflexiv

- problematizarea

Resurse TIC utilizate OER și Web

on-line

învăţarea asistată de calculator

-

 

2.0:

-

sondajul on-line

   

https://docs.google.com; - formularea de exerciţii pornind de la modele cunoscute:

16

ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAȘTERE – UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

https://docs.google.com; http://www.ixl.com/math/grade- 2/subtraction-two-digits-complete- sentences
https://docs.google.com;
http://www.ixl.com/math/grade-
2/subtraction-two-digits-complete-
sentences
http://www.ixl.com/math/grade-
2/add-and-subtract-numbers-up-to-
100
http://www.ixl.com/math/grade-
2/addition-subtraction-ways-to-
make-number

17

ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAȘTERE – UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

http://www.ixl.com/math/grade- 2/which-sign-plus-or-minus http://www.jocurieducative.net/
http://www.ixl.com/math/grade-
2/which-sign-plus-or-minus
http://www.jocurieducative.net/
http://www.jocuri10.ro/jocuri-
educative/calcule-matematice.html

18

ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAȘTERE – UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

http://www.concursurilecomper.ro/i nitiere_concurs.php?idconcurs=2 http://www.kubbu.com/a1/26819_a dunarea_si_scaderea
http://www.concursurilecomper.ro/i
nitiere_concurs.php?idconcurs=2
http://www.kubbu.com/a1/26819_a
dunarea_si_scaderea
http://www.proprofs.com/quiz-
school/story.php?title=adunarea-si-
scaderea-in-concentrul-30100-cu-
trecere-peste-ordin

19

ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAȘTERE – UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

http://www.proprofs.com/polls/poll /?title=cum-ai-vrea-sa-inveti-la- matematica-in-viitor
http://www.proprofs.com/polls/poll
/?title=cum-ai-vrea-sa-inveti-la-
matematica-in-viitor
http://www.proprofs.com/survey/ta
ke.php?title=numerele-naturale-de-
la-30-pana-la-100-adunarea-si-
scaderea-chestionar

20

ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAȘTERE – UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

         
           
 
 

Evaluare:

 

Evaluare iniţială

 

Evaluare formativă

 

Evaluare sumativă

Evaluare predictivă

 

Fişe de evaluare online, rebusuri matematice

Observarea sistematică a elevilor

Exerciţii matematice online

Test de evaluare sumativă

Fişe de evaluare online

Observarea sistematică a elevilor

 

Chestionare, fişe de lucru online

Jocul didactic

 

Site-uri online

Portofoliul

Produsele elevilor adunate pe parcursul unităţii de învăţare

Brainstorming

 

Întrebări/ răspunsuri

Metoda „Schimbă perechea!”

Fişe de lucru online

Sondajul

Chestionar online

   

Ciorchinele

 

Exerciţii online

Jurnalul reflexiv

Chestionar online

   

Metoda „Bula dublă”

Fişe de lucru online

   
   

Metoda RAI

 

Întrebări/ răspunsuri

   
   

Brainstorming

 

Întrebări/ răspunsuri

   
   

Autoevaluarea

 

Chestionare

   

21

ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAȘTERE – UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

Obiective de evaluare:

O 1 – să opereze cu noţiunile matematice învăţate: termeni, sumă, descăzut, scăzător, diferenţă; O 2 – să ordoneze crescător şi descrescător numerele naturale dintr-un şir de numere date, utilizând aplicaţii de navigare web; O 2 – să stabilească relaţiile dintre două numere naturale, folosind semnul corespunzător (< = >); O 4 – să completeze şiruri de numere naturale în concentrul 30 100, utilizând aplicaţii de navigare web; O 5 – să efectueze corect adunări cu numerele naturale din concentrul 30-100, cu trecere peste ordin, utilizând aplicaţii de navigare web; O 6 – să efectueze corect scăderi cu numerele naturale din concentrul 30-100, cu trecere peste ordin, utilizând aplicaţii de navigare web; O 7 – să descompună corect numere în sumă de doi sau mai mulţi termeni; O 8 – să rezolve probleme cu o singură operaţie matematică (*cu 2 operaţii matematice); O 9 – să compună exerciţii şi probleme în aplicaţia Microsoft Word sau Microsoft Paint/ on-line pe https://docs.google.com sau https://bubbl.us/ ; O 10 – să prezinte exerciţiile şi problemele compuse prin intermediul aplicaţiei https://docs.google.com/presentation O 11 – să coopereze eficient în cadrul grupului, în vederea îndeplinirii sarcinilor date.

Competențe specifice:

Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii

1.1.

Să înţeleagă sistemul zecimal de formare a numerelor (din zeci şi unităţi), utilizând obiecte pentru justificări

1.2.

Să scrie, să citească numerele naturale de la 0 la 100; să compare şi să ordoneze numerele naturale mai mici decât 100, utilizând simbolurile: <,

>, =

1.3.

Să efectueze operaţii de adunare şi de scădere cu numere naturale de la 30 la 100 fără şi cu trecere peste ordin

Dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare şi rezolvare de probleme

2.1.

Să exploreze modalităţi variate de compunere şi descompunere a

numerelor

2.2.

Să rezolve probleme care presupun o singură operaţie dintre cele învăţate

2.3.

Să formuleze, oral şi în scris, exerciţii şi probleme cu numere, care se rezolvă printr-o singură operaţie

Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic

3.1.

Să exprime oral, în cuvinte proprii, etape ale rezolvării unor probleme

Resurse TIC utilizate OER și Web 2.0:

22

ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAȘTERE – UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

(a patra optiune a jocului)

(a patra optiune a jocului)

23