Sunteți pe pagina 1din 17

12-14 septembrie 2011, Bucure$ti

Noul Cod Civil

Transmisiunea, transformarea ~i stingerea obligatiilor. Restituirea prestatiilor


Gabriela Tanase, Senior Associate

. VOICU ---

FiliP

SCU

"Chiar ~i dupa ce legile au fost scrise, ele nu trebuie ramana tot timpul nemodificate"

sa

Aristotel (384 B.C.-322 B.C.)

VOICU ---

FILIPESCU

Tema 2 Transformarea

obligatiilor

Tema 3 Stingerea obligatiilor Tema 4 Restituirea prestatiilor

VOICU ---FILIPESCU

o o o

Cesiunea de creanta (art. 1.566-1.592 NCC) Subrogatia in drepturile creditorului (art. 1.593-1598 NCC) Preluarea datoriei (art. 1.599-1.608 NCC)

VOICU --FILIPESCU

cu titlu gratuit - se completeaza cu dispozitiile din m t donatiei o cu titlu oneros - se completeaza cu dispozitiile de la vanz r cumparare
v

o toate drepturile o in cazul gajului

legate de creanta, inclusiv garantiile $i accesoriile cu deposedare trebuie acordul constituitorului la predarea posesiei bunului luat in gaj

VOICU ---FILIPESCU

Regula: toate creantele,

indiferent

de natura lor, obiect,

pot fi cesionate In totalitate Exceptia!

sau In parte

Nu pot face obiectul unei cesiuni de creanta:

>>-

creantele

declarate

de lege netransmisibile

(alimentare,

salariale, alocatii, pensii) creanta ce are ca obiect substantial mai oneroasa


0

alta prestatie decat plata unel

sume de bani, daca cesiunea face obligatia sa fie In mod

VOICU ----

FILIPESCU

Cesiunea lirnitata sau interzisa prin conventia cedentul debitorul

produce efecte fata de debitor In urmatoarele ~ debitorul ~ interdictia a aprobat cesiunea cesiunii nu este expres mentionata

situatii:

iar cesionarul

nu

cunoscut si nu trebuia sa cunoasca existenta ei la data cesiunii , , ~ cesiunea prive$te


0

creanta ce are ca obiect

suma de bani

Atentie: ,

o o o

Bunul gajat ramane garantiei se opune

In custodia

cedentului

daca

C Il 't
l

Cesiunea unei creante In bani nu poate fi afectata de inalienabilitate

cl

II.'

dt

Creanta transmisa prin cesiune dupa intrarea In vigoare a NCC '1, pastreaza regimul stabilit de normele In vigoare la data na$terii creantei

VOICU ---FILIPESCU

o Fa~a de

debitor: de la acceptarea acestuia prin inscris cu datU certa a cesiunii sau de la primirea notificarii privind cesiunea Cp suport hartie sau in format electronic) Atentie: atunci cand comunicarea cesiunii este facuta de cesionar, debitorul ii poate cere acestuia sa prezinte dovada scrisa a cesiunii, sub rezerva suspendarii platii

o o

Intre cesionarii succesivi este preferat cel care $i-a Inscn primul cesiunea la arhiva, indiferent de data cesiunii sau comunicarii catre debitor Universalitatea de crean~e: ~ fata de terti - numai din momentul inscrierii in arhiva ~ fata de debitor - numai din momentul comunicarii ei

"

V leu ----

FILIPESCU

UUffiKi:

:MlliI:0#~

Regula: Cedentul garanteaza existenta creantei la data cesiunii, nu garanteaza solvabilitatea Exceptia: daca s-a obligat In mod expres sa garanteze solvabilitatea, se prezuma ca este vorba de solvabilitatea debitorului la data cesiunii

In lipsa de stipulatie contrara, cedentul cu titlu garanteaza nici macar existenta creantei la data cesiunii

"-

gratuit

nu

VOICU ----

FILIPESCU

Cedentul ascunse:

raspunde ca $i vanzatorul

de rea-credinta

pentru viciile

~ daca $tia de insolvabilitatea

debitorului

la data cesiunii

~ daca prin fapta sa proprie, singura sau concurenta cu a altei persoane, cesionarul nu dobande$te creanta In patrimoniu sau nu 0 poate face opozabila tertilor

VOICU ---FILIPESCU

Atentie: ,

o o

Notificati debitorul dar cesiunea de creanta!


I\-

$1

fideiusorul

pentru

a-I

fi

opozabila

Inscrieti cesiunea de creanta In AEGRM!

VOICU ---FILIPESCU

De$i regimul titlurilor nominative si al titlurilor de valoare stabilit prin lege speciala, NCC vine cu cateva precizari:

este

DCreantele Incorporate In titluri nominative, la ordin sau la purtator nu se pot transmite prin simplul acord de vointa al partilor
A

DIn cazul titlurilor nominative, transmisiunea se mentioneaza atilt pe Inscrisul respectiv, cat ~i In registrul tinut pentru evidenta acestora DPentru transmiterea titlurilor la ordin este necesar girul, efectuat potrivit dispozitiilor aplicabile In materia cambiilor

VOICU ---FILIPESCU

o o

Creanta Incorporata Intr-un remiterea materiala a titlului

titlu

la purtator

se transmite

pnn

Debitorul care a emis titlul la purtator ramane tinut fata de orice detinator de buna-credinta, chiar daca demonstreaza ca titlul a fost pus In circulatie Impotriva vointei sale Cel care a fost deposedat In mod nelegitim de un titlu la purtator nu II poate Impiedica pe debitor sa plateasca creanta celui care Ii prezinta titlul decat prin comunicarea unei hotarari judecatore~ti prin care este obligat sa refuze plata

Cesiunea de creanta ,

o numai
o nu

creditorul cedent I~i poate substitui un tert (creditorul cesionar) este necesar acordul debitorului pentru valabilitatea cesiunii

Dorice parte I~i poate substitui un tert, inclusiv debitorul

o se face
parti

numai cu acordul celeilalte

o dupa

Indeplinirea formalitatilor de opozibilitate debitorul cedat poate plati numai cesionarului

o contractantul

cedat I~i poate pastra dreptul de regres Impotriva cedentului daca s-a obligat In mod expres sa garanteze executarea contractului, cedentul va fi tinut ca un fideiusor pentru obligatiile contractantului cedat

o cedentul

raspunde numai daca s-a obligat In mod expres sa garanteze solvabilitatea la- data scadentei '

o numai

VOICU ---FILIPESCU

Subrogatia

legala

fost

extinsa

~I

opereaza

In

folosul

dobanditorului oricarui bun (nu numai imobil) care II plate~te p titularul crean'tei Insotite de 0 garantie (nu numai ipoteca imobiliara) OS-au asupra bunului respectiv conditiile de forma pentru valabilitatea subrogatiei

modificat

conventionale: Subrogatia consimtita de debitor: actul de Imprumut ~i chitanta de plata sa aiba doar data certa, nu mai este necesara forma autentica La subrogatia consimtita de creditor se cere forma scrisa pentru opozabilitate fata de terti

VOICU ---FI IPESCU

Obligatia de a plati 0 suma de bani ori de a executa poate fi transmisa de debitor unei alte persoane:

alta prestatie

o o

printr-un contract Incheiat intre debitorul initial ~i noul debitor sub rezerva aprobarii creditorului printr-un contract Incheiat Intre creditor ~i noul debitor

Atentie! Obligatia transmisa prin preluare de datorie dupa intrarea In vigoare a NCC I~i pastreaza regimul stabilit de normele In vigoare la data na~terii obligatiei

VOICU