Sunteți pe pagina 1din 12

Universitatea “Alma Mater”

Specilizarea Administratie Publicã

PROIECT DE PRACTICA
LA PRIMARIA BLAGESTI

Gherguţ Silvia
anul III

1
CUPRINS

1. PREZENTAREA PRIMĂRIEI COMUNEI BLAGESTI....................................2

1.1 Denumirea institutiei, profil, obiect de activitate profesională…........…………2


1.2.Baza legala de înfiinţare…………………………………………………………..2
1.3.Legislaţia pe baza căreia îşi desfăşoară activitatea..............................................2
1.4. Proiecte aflate în derulare în comuna Blãgeşti....................................................3
1.5.Modalităţi de organizare a activităţii în cadrul instituţiei analizate.................3
Organizarea aparatului de specialitate al primarului............................4
Atributii ale compartimentelor functionale..........................................7
Constituirea Consiliului Local..............................................................10
Date statistice......................................................................................11

2
1.1. Denumirea institutiei, profil, obiect de activitate profesionalã

Primaria comunei Blãgeşti este organizatã şi funcţioneazã potrivit prevederilor Legii


administratiei publice locale nr. 215/2001 (textul actului publicat in Monitorul Oficial nr. 204/ 23
aprilie 2001) privind aprobarea organigramei şi numãrului de posturi ale aparatului propriu de
specialitate.
Primarul General, Viceprimarii, Secretarul General al comunei Blãgeşti, impreuna cu
aparatul propriu de specialitate constituie o structura functionala cu activitate permanenta,
denumita Primaria comunei Blãgeşti, care aduce la indeplinire hotararile Consiliului General al
comunei Blãgeşti si dispozitiile Primarului General, solutionand problemele curente ale
colectivitatii locale.
Primarul General este seful administratiei publice locale si al aparatului propriu de specialitate,
pe care il conduce si controleaza, conform art. 66(1) din Legea 215/2001.
Primarul General reprezinta autoritatea executiva in realizarea autonomiei locale.
De asemenea, Primarul General raspunde de buna functionare a administratiei publice a comunei
,in conditiile legii.
Totodata, Primarul General reprezinta comuna Blãgeşti in relatiile cu alte autoritati publice,
cu persoanele fizice sau juridice romane sau straine, precum si in justitie.
Consiliul General al comunei Blãgeşti reprezinta autoritatea deliberativa in cadrul primariei.
In relatiile dintre Consiliul General, ca autoritate deliberativa si Primarul General, ca autoritate
executiva nu exista raporturi de subordonare.

Structura organizatorica a Primariei Comunei Blãgeşti cuprinde urmatoarele


compartimente:
-PRIMARUL COMUNEI ;
-VICEPRIMARUL COMUNEI ;
-SECRETARUL GENERAL ;
-Compartiment deservire ;
-Compartiment financiar-contabilitate ;
-Compartiment tehnic ;
-Compartiment asistenţã socialã, stare civilã ;
-Compartiment agricol.

1.2. Baza legala de infiintare


Primaria Comunei Blãgeşti este organizatã si functioneaza potrivit prevederilor Legii
administratiei publice locale nr. 215/2001 si in conformitate cu hotararile Consiliului General al
Primãriei Blãgeşti privind aprobarea organigramei si numarului de posturi ale aparatului propriu de
specialitate.

1.3. Legislatia in baza careia isi desfasoara activitatea

Primarul detine o functie de autoritate publica si este seful administratiei publice locale
a comunei si a aparatului de specialitate pe care îl conduce si coordoneaza conform:
- Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001(art.66 alin.1)
şi funcţionează conform:
- Legii 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea
demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si
sanctionarea coruptiei;
- Legea nr. 188/1999, privind Statutul Funcţionarilor Publici;
3
- Regulamentului cadru de organizare si functionare aprobat prin O.G. nr. 35/2002
(pentru aprobarea Regulamentului Cadru de Organizare si Functionare a Consiliilor
Locale);
- Hotararea nr. 1209/2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor
publici;
- Hotararea nr. 1210/2003 privind organizarea si functionarea comisiilor de
disciplina si a comisiilor paritare din cadrul autoritatilor si institutiilor publice
- Hotararea nr. 44 din 22 ianuarie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
- Hotarare nr. 1278 din 13 noiembrie 2002 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru aplicarea Ordonantei nr. 36 din 30/01/2002.
- Hotararea nr. 26/25.06.2003 a Consiliului General al Comunei Blãgeşti privind
constituirea unor compartimente de specialitate;

1.4. Proiecte aflate în derulare în comuna Blãgeşti:


-Infiinţare reţea distribuţie gaze naturale;
-Reparaţii capitale la Casa de Culturã din Buda;
-Construirea unui pod de beton armat pe DJ 156 G;
-Amenajarea drumului de acces în Primãrie;
-Asfaltare DC 192 Valea lui Ion-Târdeni - 2 km;
-Centru de zi la Valea lui Ion;
-Pod peste pârâul Ciubota.

1.5. Modalitati de organizare a activitatii in cadrul institutiei analizate

Primarul, viceprimarii si secretarul comunei impreuna cu aparatul de specialitate al primarului


constituie Primaria Comunei Blãgeşti.
Primaria este o structura functionala cu activitate permanenta care aduce la indeplinire hotararile
consiliului local si dispozitiile primarului, solutionand problemele curente ale colectivitatii locale.

ORGANIZAREA APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI


Aparatul de specialitate al primarului este constituit din compartimente functionale structurate ca:
directii, servicii, birouri si compartimente a caror conducere este asigurata de catre primar, viceprimar
si secretarul comunei, potrivit organigramei aprobate de consiliul local.
Conducerea, indrumarea si controlul activitatii curente si a personalului din cadrul compartimentelor
functionale strucurate ca directii, servicii si birouri este asigurata de catre functionarii de conducere
(functionari publici si personal contractual), numiti in condiţiile legii.
In cadrul subdiviziunilor aparatului propriu, se realizeaza atributiile consiliului local si ale primarului,
prin acte si operatiuni tehnice, economice si juridice; ele nu au capacitate juridica, administrativa
distincta de cea a autoritatii in numele careia actioneaza.

ATRIBUTII
Primar Munteanu I. Laurentiu
Conform Legii nr.215 pe 2001 primarul are urmatoarele atributii:

Art.68:
a) asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor
Constitutiei, precum si punerea în aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui României, a
4
hotarârilor si ordonantelor Guvernului; dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru
aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale ministrilor si ale celorlalti
conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale, precum si a hotarârilor
consiliului judetean;
b)asigura aducerea la îndeplinire a hotarârilor consiliului local. În situatia în care apreciaza
ca o hotarâre este ilegala, în termen de 3 zile de la adoptare îl sesizeaza pe prefect;
c) poate propune consiliului local consultarea populatiei prin referendum, cu privire la
problemele locale de interes deosebit. Pe baza hotarârii consiliului local ia masuri pentru
organizarea acestei consultari, în conditiile legii;
d)prezinta consiliului local, anual sau ori de câte ori este necesar, informari, privind starea
economica si sociala a comunei sau a orasului, în concordanta cu atributiile ce revin
autoritatilor administratiei publice locale, precum si informari asupra modului de aducere
la îndeplinire a hotarârilor consiliului local;
e) întocmeste proiectul bugetului local si contul de încheiere a exercitiului bugetar si le
supune spre aprobare consiliului local;
f) exercita functia de ordonator principal de credite;
g) verifica, din oficiu sau la cerere, încasarea si cheltuirea sumelor din bugetul local si
comunica de îndata consiliului local cele constatate;
h) ia masuri pentru prevenirea si limitarea urmarilor calamitatilor, catastrofelor,
incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, împreuna cu organele specializate ale statului. În
acest scop poate mobiliza populatia, agentii economici si institutiile publice din comuna sau
din oras, acestea fiind obligate sa execute masurile stabilite în planurile de protectie si
interventie elaborate pe tipuri de dezastre;
i) asigura ordinea publica si linistea locuitorilor, prin intermediul politiei, jandarmeriei,
gardienilor publici, pompierilor si unitatilor de protectie civila, care au obligatia sa
raspunda solicitarilor sale, în conditiile legii;
j) îndruma si supravegheaza activitatea gardienilor publici, conform angajamentelor
contractuale;
k) ia masurile prevazute de lege cu privire la desfasurarea adunarilor publice;
l) ia masuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor, reprezentatiilor sau a altor
manifestari publice care contravin ordinii de drept ori atenteaza la bunele moravuri, la
ordinea si linistea publica;
m) controleaza igiena si salubritatea localurilor publice si produselor alimentare puse în
vânzare pentru populatie, cu sprijinul serviciilor de specialitate;
n) ia masuri pentru prevenirea si combaterea pericolelor provocate de animale, în conditiile
legii;
o)ia masuri pentru elaborarea planului urbanistic general al localitatii si îl supune spre
aprobare consiliului local; asigura respectarea prevederilor planului urbanistic general,
precum si ale planurilor urbanistice zonale si de detaliu;
p) asigura repartizarea locuintelor sociale pe baza hotarârii consiliului local;
q) asigura întretinerea si reabilitarea drumurilor publice, proprietate a comunei sau a
orasului, instalarea semnelor de circulatie, desfasurarea normala a traficului rutier si
pietonal, în conditiile legii;
r) exercita controlul asupra activitatilor din târguri, piete, oboare, locuri si parcuri de
distractii si ia masuri pentru buna functionare a acestora;
s)conduce serviciile publice locale; asigura functionarea serviciilor de stare civila si de
autoritate tutelara; supravegheaza realizarea masurilor de asistenta si ajutor social;
s) îndeplineste functia de ofiter de stare civila;
t) emite avizele, acordurile si autorizatiile date în competenta sa prin lege;
t) propune consiliului local spre aprobare, în conditiile legii, organigrama, statul de functii,
5
numarul de personal si regulamentul de organizare si functionare a aparatului propriu de
specialitate;
u) numeste si elibereaza din functie, în conditiile legii, personalul din aparatul propriu de
specialitate al autoritatilor administratiei publice locale, cu exceptia secretarului; propune
consiliului local numirea si eliberarea din functie, în conditiile legii, a conducatorilor
regiilor autonome, ai institutiilor si serviciilor publice de interes local;
v) raspunde de inventarierea si administrarea bunurilor care apartin domeniului public si
domeniului privat al comunei sau al orasului;
x) organizeaza evidenta lucrarilor de constructii din localitate si pune la dispozitie
autoritatilor administratiei publice centrale rezultatele acestor evidente;
y) ia masuri pentru controlul depozitarii deseurilor menajere, industriale sau de orice fel,
pentru asigurarea igienizarii malurilor cursurilor de apa din raza comunei sau a orasului,
precum si pentru decolmatarea vailor locale si a podetelor pentru asigurarea scurgerii
apelor mari.
(2)Primarul îndeplineste si alte atributii prevazute de lege sau de alte acte normative,
precum si însarcinarile date de consiliul local.
Viceprimar Murgu Gheorghe
Viceprimarul a fost ales prin votul secret al majoritatii consilierilor locali, pe
durata mandatului Consiliului local pentru ca, alaturi de Primar, sa participe
cu atributiuni delegate de acesta la activitatile executive din administratia
publica locala.
Primarul comunei a delegat, în conditiile prevazute la art.70 din Legea
215/2001, urmatoarele atributii viceprimarului:

- Exercita atributiunile Primarului în lipsa acestuia din localitate, cu exceptia celor ce nu


pot fi delegate.
- Asigura elaborarea Regulamentului local de urbanism si a documentatiilor de urbanism si
amenajarea teritoriului, le prezinta spre aprobare Consiliului local, potrivit prevederilor
legale, iar dupa aprobare urmareste realizarea acestora.
- Îndruma si coordoneaza activitatea Comisiei municipale de Urbanism si Amenajarea
Teritoriului.
- Solutioneaza operativ, în spiritul legii, constatarile Corpului de control a disciplinei în
constructii, cat si eliberarea autorizatiilor de constructii, în conformitate cu planul
urbanistic si amenajarea teritoriului.
- Vegheaza la respectarea normelor de protectia mediului si a ecosistemului din teritoriul
administrat de municipiu, conform legii si specificului local.
- Urmareste tinerea la zi a bancii de date privind amenajarea teritoriului si lucrarilor de
cadastru imobiliar.
- Îndeplineste functia de Ofiter de stare civila.
- Controleaza activitatea de rezolvarea a scrisorilor, sesizarilor si cererilor cetatenilor în
domeniul sau de activitate.
- Coordoneaza si controleaza activitatea directiilor, serviciilor si birourilor de specialitate
care i-au fost încredintate prin organigrama aprobata de Consiliul local la propunerea
primarului si anume :
> Directia Tehnica
> Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului
> Birou Cadastru
> Birou Mediu si Dezvoltare Regionala
> Serviciul Dezvoltare Investitii
> Directia Servicii Publice
6
> Directia Întretinere si Administrare Patrimoniu

In care sens :
- aproba atributiunile de serviciu ale salariatilor ce încadreaza directiile, serviciile si
birourile date spre coordonare si conducere.
- avizeaza programarea anuala a concediilor de odihna ale salariatilor din serviciile si
birourile coordonate.
- întocmeste fisa de apreciere profesionala anuala pentru directorii si sefii serviciilor din
subordine.
- propune Primarului masuri de stimulare a salariatilor merituosi sau aplicarea de sanctiuni
disciplinare, conform prevederilor Codului Muncii si a Regulamentului de Ordine
Interioara.
- coordoneaza elaborarea studiilor si proiectelor în domeniile încredintate prin prezentele
atributiuni si le sustine spre aprobare la Consiliul local sau la alte institutii abilitate de lege
pentru aprobare.
- Organizeaza si controleaza aplicarea actelor normative în vigoare si a hotararilor
Consiliului local.
- Analizeaza periodic activitatea sectoarelor coordonate urmarind realizarea sarcinilor ce le
revin pe parcurs si la sfarsitul perioadei.
- Initiaza elaborarea de studii si organizeaza actiuni de control cu privire la problemele sau
aspectele importante din sectoarele coordonate, propunand masuri urgente pentru
remedierea eventualelor deficiente constatate.
- Sesizeaza in timp util Primarul si Consiliul local asupra problemelor mai importante, cat si
asupra deficientelor din sectoarele pe care le coordoneaza.
- Îndeplineste si alte atributii delegate de Primar în conditiile legi
Secretar Colbianu Cecilia

Conform Legii nr.215 pe 2001 secretarul are urmatoarele atributii:

Art.85:
(1) Secretarul îndeplineste, în conditiile legii, urmatoarele atributii principale:
a) participa în mod obligatoriu la sedintele consiliului local;
b) coordoneaza compartimentele si activitatile cu caracter juridic, de stare civila, autoritate
tutelara si asistenta sociala din cadrul aparatului propriu de specialitate al consiliului local;
c) avizeaza proiectele de hotarâre ale consiliului local, asumându-si raspunderea pentru
legalitatea acestora, contrasemnând hotarârile pe care le considera legale;
d) avizeaza pentru legalitate dispozitiile primarului;
e) urmareste rezolvarea corespondentei în termenul legal;
f) asigura îndeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local si efectuarea lucrarilor
de secretariat;
g) pregateste lucrarile supuse dezbaterii consiliului local;
h) asigura comunicarea catre autoritatile, institutiile si persoanele interesate a actelor emise
de consiliul local sau de primar, în termen de cel mult 10 zile, daca legea nu prevede altfel;
i) asigura aducerea la cunostinta publica a hotarârilor si dispozitiilor cu caracter normativ;
j) elibereaza extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local, în afara celor cu
caracter secret, stabilit potrivit legii;
k) legalizeaza semnaturi de pe înscrisurile prezentate de parti si confirma autenticitatea
copiilor cu actele originale, în conditiile legii.

7
(2) Secretarul poate coordona si alte servicii ale aparatului propriu de specialitate al
autoritatilor administratiei publice locale, stabilite de primar.
Referent Contabil Impozite Găina Maria
Referent Lupu Mărioara
Inspector Oprea Gheorghe-Daniel
Referent Agricol Vărăreanu Mihaela
Referent Contabil Vişan Ticu

PRINCIPALELE ATRIBUTII ALE COMPARTIMENTELOR FUNCTIONALE


DIN STRUCTURA APARATULUI DE SPECIALITATE
AL PRIMARULUI

Compartimentele funcţionale din structura aparatului de specialitate al primarului


sunt urmãtoarele în comuna Blãgeşti (conform hotãrarii nr. 26/25.06.2003): compartiment
deservire, compartimentul financiar-contabil, compartimentul tehnic, compartimentul de
asistenta sociala si stare civila, compartimentul agricol, dupã cum apare ilustrat şi în
organigrama de mai jos.

8
Serviciul financiar - contabilitate
1. Realizeaza evidenta contabila in conformitate cu prevederile legale in vigoare, pe
urmatoarele actiuni :
1- contabilitatea mijloacelor fixe;
2- contabilitatea materialelor si obiectelor de inventar (contabilitatea sintetica a valorilor materiale
se tine valoric, cu ajutorul conturilor sintetice; contabilitatea analitica a materialelor si obiectelor de
inventar se tine cantitativ si valoric);
1- contabilitatea mijloacelor banesti;
2- contabilitatea decontarilor cu tertii si cu personalul institutiei;
3- contabilitatea activitatilor extrabugetare;
4- contabilitatea operatiunilor de trezorerie;
5- contabilitatea cheltuielilor, pe structura clasificatiei bugetare;
62. Asigura respectarea politicilor si procedurilor contabile care reglementeaza intocmirea
documentelor si inregistrarea operatiunilor, intocmirea si pastrarea documentelor justificative si
contabile, tinerea jurnalelor si registrelor de contabilitate, utilizarea planului de conturi, utilizarea
programelor de contabilitate si procedurilor pentru intocmirea situatiilor financiare;
3. Realizeaza calcularea si plata directa-prin casierie sau prin viramente, in conturi de card, a
drepturilor salariale cuvenite personalului al carui angajator este primarul comunei precum si a
indemnizatiilor lunare cuvenite demnitarilor (primar, viceprimari si consilieri locali);
4. Calculeaza si retine din salarii si indemnizatii obligatiile catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor
sociale de stat si alte obligatii (rate, popriri) si intocmeste toate documentele necesare platii acestora
in termenele legale;
15. Asigura intocmirea si predarea declaratiilor privind achitarea obligatiilor de plata aferente
salariilor;
9
16. Calculeaza drepturile banesti aferente concediilor de odihna, concediilor de boala, sarcina,
lehuzie, pentru angajati ori de cate ori este nevoie;
27. Intocmeste si verifica fisele fiscale ale salariatilor si le distribuie acestora si catre Directia
Generala a Finantelor Publice;
18. Elibereaza adeverinte de venit persoanelor pentru care calculeaza salarii si indeminzatii la
solicitarea acestora ;
19. Asigura constituirea, retinerea si eliberarea garantiilor materiale pentru salariatii care au
calitatea de gestionar;
110. Intocmeste, pe baza datelor prezentate de compartimentele de specialitate din cadrul Directiei
de Asistenta Sociala, statele de plata pentru acordarea ajutorului social, indemnizatiilor de nastere,
indemnizatiilor pentru persoane cu handicap grav, ajutoarelor sociale si altor forme de sustinere
financiara prevazute de legislatia in vigoare;
111. Asigura evidenta analitica si sintetica a tuturor conturilor conform Legii contabilitatii
nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, planului de conturi si
monografiei contabile actualizate, specifice institutiilor publice;
112. Realizeaza inregistrarea in contabilitate a documentelor care au stat la baza operatiunilor
contabile, in mod sistematic si cronologic;
113. Intocmeste ordine de plata pentru efectuarea de plati catre furnizori;
214. Intocmeste dispozitii interioare de plata si incasare privind acordarea de avansuri spre
decontare, urmarind decontarea acestora ;
115. Asigura intocmirea filei CEC pentru ridicari de sume din banca, respectand plafoanele de plati,
conform legislatiei in vigoare;
116. Asigura intocmirea borderourilor centralizatoare privind sumele incasate pe surse de venit ce se
depun la Trezorerie pentru operare in executia de casa;
117. Asigura inregistrarea in contabilitate a documentelor care au stat la baza intrarilor si iesirilor
din magazia institutiei;
118. Intocmeste si verifica balanta de verificare lunara, avandu-se in vedere concordanta dintre
conturile analitice si sintetice;
119. Participa la intocmirea darilor de seama contabile trimestriale si anuale;
220. Intocmeste si transmite situatiile statistice solicitate de organele in drept;
321. Participa la actiuni de inventariere a mijloacelor fixe, materialelor, obiectelor de inventar si
mijloacelor banesti ori de cate ori este nevoie, valorifica inventarele;
122. Elaboreaza si redacteaza corespondenta specifica repartizata serviciului;

Serviciul realizeaza si alte atributii specifice stabilite prin lege sau alte acte nomative, prin hotarari
ale Consiliului Local, dispozitii ale primarului sau primite de la sefii ierarhici.

Compartimentul de avizare tehnica este subordonat Serviciului de urbanism si amenajarea


teritoriului si functioneaza in temeiul prevederilor Legii nr.50/1991, republicata, privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare si a Normelor
metodologice de aplicare a acesteia.
Realizeaza urmatoarele atributii :
11. Primeste si analizeaza fisele tehnice si documentatiile aferente cererii pentru autorizatia de
construire/desfiintare, solicitate prin certificatul de urbanism;
12. Asigura consultarea fiselor tehnice de catre reprezentantii administratorilor/furnizorilor de
utilitati urbane;
13. Transmite organismelor abilitate pe plan local fisele tehnice si documentatiile specifice si obtine
avize pentru: prevenirea si stingerea incendiilor, protectia civila, protectia mediului, igiena si
sanatatea populatiei;

10
14. Calculeaza taxele datorate de beneficiari pentru obtinerea avizelor si acordurilor si in final a
acordului unic;
15. Pregateste si prezinta documentatiile complete si le supune spre analiza plenului Comisiei de
Acorduri Unice (CAU);
16. Informeaza solicitantii cu privire la modalitatile de modificare si completare a documentatiilor
pentru avize, in conformitate cu conditiile impuse prin avize/acorduri;
17. Redacteaza Acordul unic;
28. Face convocari pentru sedintele Comisiei de Acorduri Unice (CAU);
39. Intocmeste procesele-verbale ale sedintelor desfasurate de catre C.A.U.
410. Arhiveaza documentele pentru avizare si fisele tehnice aferente.

CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL

Conform legii 215/2001, art. 28: ,,Consiliile locale sunt compuse din consilieri aleşi prin vot
universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile stabilite de legea privind
alegerile locale”. Numãrul membrilor fiecãrui consiliu se stabileşte prin ordin al prefectului,
în funcţie de populaţia comunei, raportatã de Institutul Naţional de Statististicã şi Studii
Economice la data de 1 ianuarie a anului in curs. Avand o populaţie de 7240 locuitori,
conform recensãmantului din 2002, comuna va beneficia de un numãr de 15 Consilieri..

Consiliul General/ Local este format din urmãtorii membri în comuna Blãgeşti:

Ailenei Ion Partidul Social Democrat - P.S.D. ..

Andrieş Viorel Partidul Umanist Roman - P.U.R.

Bâgu Ion Partidul Social Democrat - P.S.D.

Boboc Gh. Ion Partidul National Taranesc Crestin si Democrat -


P.N.T.C.D.
Buruiana Dan Partidul Umanist Roman - P.U.R.

Cioarec Alina Maria Partidul National Taranesc Crestin si


Democrat - P.N.T.C.D.
Hanganu Ion Partidul Social Democrat - P.S.D.

Lăzărescu Vasile Partidul Social Democrat - P.S.D.

Merluşcă Gheorghe Partidul Romania Mare - P.R.M.

Poiană Dumitru Partidul Democrat - P.D.

Radu Petruţă Partidul Social Democrat - P.S.D.

Stan Sorin Partidul Umanist Roman - P.U.R.

Timofte Gheorghe Partidul Umanist Roman - P.U.R.

Toronilă Aurel Partidul Umanist Roman - P.U.R.

11
Vişan Vasile Partidul National Liberal - P.N.L.

DATE STATISTICE CU CARE OPEREAZA PRIMARIA COMUNEI BLAGESTI

Numele satelor aflate in administratie: Buda, Şipote, Blăgeşti, Valea lui Ion, Ţârdeni, Poiana
Negustorului
Suprafata: 9630 ha
Intravilan: 707 ha
Extravilan: 8933 ha
Populatie: 7240
Gospodarii: 2365
Nr. locuinte: 2456
Nr. gradinite: 8
Nr. scoli: 9
Asezarea geografica: În partea de nord a judeţului Bacău
La 28 km de reşedinţa de judeţ Bacău
Activitati specifice zonei: Agricultură
Creşterea animalelor
Activitati economice principale: O societate de confecţii textile
O brutărie
Evenimente locale: Zilele comunei Blăgeşti - 22-23 octombrie
Facilitati oferite investitorilor: Concesionări terenuri
Forţă de muncă.

Populatia comunei a avut la ultimele cinci recensaminte, urmatoarea dinamica:

Nr. Denumirea satului Nr. Total de locuitori la recensãmintele din anii


Crt. 1956 1966 1977 1992 2002
1 Blãgeşti 3384 2431 2557 2192 2326
2 Buda 1226 2483 2403 2060 2040
3 Poiana 212 252 324 481 680
Negustorului
4 Tardenii Mari 880 990 1001 791 784
5 Valea lui Ion 1733 1587 1544 1452 1410
Total 7435 7743 7829 6976 7240

12

S-ar putea să vă placă și