Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC Profesor:Aurora Valea Data:28 noiembrie 2009 Clasa:aVII-a A Titlul lec\iei:Arii(triunghiuri,patrulatere). Tipul lec\iei:de consolidare,sistematizare.

Competen\e generale: 1.Identificarea patrulaterelor particulare utiliz@nd propriet`\ile precizate. 2.Utilizarea propriet`\ilor calitative ]i metrice ale patrulaterelor [n rezolvarea unor probleme. 3.Alegerea reprezent`rilor geometrice adecvate [n vederea optimiz`rii calculelor de lungimi de arii. Competen\e specifice: 1.Sa calculeze ariile unor triunghiuri ,paralelograme,dreptunghiuri. 2.S` estimeze cuantumul din aria unui patrulater, a unui triunghi sau patrulater format [n interiorul acestuia. 3.S` aplice no\iunile despre concuren\` ]i arii [n deducerea unor unor formule matematice. Metode ]i procedee:conversa\ia,exerci\iul,analiza,demonstra\ia. Forma de organizare a activit`\ii:frontal`. Resurse materiale:fi]a de lucru,manualul,culegerea. Material bibliografic: -Programa ]colar` aprobat` de OMECT cu 4875/22.07.2008 -Dan Br@nzei,Anton Negril`,Maria Negril`Culegere Mate 2000+4,Editura Paralela 45

Secven\ele lec\iei Organizarea clasei

Competen\e specifice

Activitatea profesorului Profesorul verific` preg`tirea elevilor pentru lec\ie ]I anun\` competen\ele ce vor fi dob@ndite [n urma demersului didactic Profesorul solicit` elevii [n vederea recapitul`rii formulelor Profesorul distribuie fi]ele de lucru

Activitatea elevului Elevii se preg`tesc pentru buna desf`]urare a lec\iei Elevii r`spund Elevii studiaz` prima problem`.Un elev face desenul pe tabl` Elevii r`spund solicit`rilor profesorului ]i descoper` rezolvarea problemelor Elevii urmeaz` indica\iile profesorului Elevii enun\` proprietatea punctului de intersect\ie al bisectoarelor unui triungi

Metode/mijloace Dialogul

Evaluarea

Verificarea no\iunilor anterioare Intensificarea reten\iei ]I a transferului Dirijarea demersului [n vederea intensific`rii transferului Ob\inerea performan\ei Feed-back-ul

C1 C1

Dialogul Demonstra\ia,exerci\iul Oral`

C2

Profesorul conduce [n permanent\` colectivul de elevi,stimul@ndu-i prin [ntreb`ri Profesorul ofer` oportunit`\i de abordare variat` a temei Profesorul stimuleaz` colectivul [n rememorarea no\iunilor despre concuren\`.

Demonstra\ia,exerci\iul

Scris`

C2 C3

Se folose]te proprietatea de aditivitate a ariilor.

Tema pentru acas`

C1

Profesorul d` teme pentru Elavii noteaz` acas`

Unitatea de nvare: ARII Nr. ore alocate: 10, PERIOADA: S 7-11 clasa: a VII-a PROIECTUL UNITII DE NVARE CONINUTURI ( detalieri) 3.1 Aria triunghiului 3.2 Ariile paralelogramelor 3.3 Trapezul; clasificare 3.4 Trapezul isoscel OBIECTIVE DE REF. 1.6, 1.7, 1.8 2.4, 2.6, 2.7, 2.8 3.2 ACTIVITI DE NVARE utilizarea instrumentelor de geometrie pentru constructia RESURSE MATERIALE PROCEDURALE Manuale Conversaia Culegeri de probleme Fie pentru Explicaia Exerciiul nvare prin EVALUARE Teste gril Teste cu itemi de

trapezului Exerciii de aplicare a 3.5 Aria trapezului 3.6 Probleme ( arii ) 3.7 Evaluare proprietilor 4.1 4.2 patrulaterelor exercitii de calcul a ariei patrulaterelor particulare

activitatea din clas Fie cu exerciii pentru pregtire individual Fie de evaluare Plane Instrumente geometrice Calculatoare

descoperire dirijat Problematizarea Metode de predare orientate pe rezolvri de exerciii i probleme

completare Teste cu itemi de asociere Evaluare sumativ portofoliul fisa de obs

FI}A DE LUCRU 1.Fie triunghiul ABC,M (BC),(BM)=(CM).Demonstra\i c` ariile triunghiurilor ABM ]i ACM sunt egale. 2.ABCD dreptunghi,(AB)>(CD). a)Cum se modific` aria dac` se dubleaz` lungimea? b)Cum se modific` aria dac` se [njum`t`\e]te lungimea? c)Cum se modific` aria dac` se dubleaz` l`\imea? d)Cum se modific` aria dac` se [njum`t`\e]te l`\imea? 3.ABCD este un paralelogram de arie 48 cm ,iar O este intersect\ia diagonalelor.C@t este aria lui AOD?

4.{n triunghiul MNP,A este mijlocul lui (MN),B este mijlocul lui (NP),C este mijlocul lui (MP). a) C@t la sut` din aria triunghiului MNP este aria triunghiului MAC? b) C@t la sut` din aria triunghiului MNP este aria triunghiului CBP? c) C@t la sut` din aria triunghiului MNP este aria triunghiului NAB? d) C@t la sut` din aria triunghiului MNP este aria triunghiului ABC? 5.MNPQ este un paralelogram ,A este mijlocul lui (MN),B este mijlocul lui (NP),C este mijlocul lui (PQ),D este mijlocul lui (QM). Stabili\i natura patrulaterului ABCD ]i aria lui,dac` aria lui MNPQ este de 80 cm . 6.Fie ABCD dreptunghi,iar O este intersec\ia diagonalelor.M este mijlocul lui (BO),N este mijlocul lui (CO),Q este mijlocul lui (AO) ]i P este mijlocul lui (DO).Dac` aria lui ABCD este de 120 cm ,c@t este aria lui MNQP? 7.De c@te pl`ci de gresie cu dimensiunile 20cm*30 cm este nevoie pentru a pava o sal` de baie 2m*4m? 8.ABCD este un p`trat cu latura de 4 cm.,M mijlocul lui (AB).Calcula\i aria triunghiului MCD. 9.MNPQ este un p`trat cu latura de 10 cm.Dac` R (MN),MR=6 cm,T (NP),NT=3cm,U (QP),=5,calcula\i aria lui RUT. 10.Din proprietetea de aditivitate a ariilor triunghiurilor,demonstra\i c` r=S/p,unde r este raza cercului [nscris [n triunghi,S este aria triunghiului,iar p este semiperimetrul.