Contabilitatea Cheltuielilor

Introducere

Actualitatea temei este determinată de necesitatea aprofundării bazelor teoretice, elaborarea metologiei si fundamentarea direcţiilor principale de modernizare a contabilitaţii cheltuielilor, in conformitate cu cerinţele economice de piaţă şi normele acceptate în practica internaţională. Lucrarea de faţă are drept scop familiarizarea cu modul de evidenţă a cheltuielilor. În activitatea oricărei întreprinderi, fie din Republica Moldova sau din altă ţară, o importanţă majoră îi revine existenţei şi mişcării cheltuielilor operaţionale. Contabilitatea cheltuielilor întreprinderii constituie unul dintre cele mai importante şi dificile sectoare ale sistemului naţionla de contabilitate. Scopul acestei lucrari constă din analiza comparativă atît a teoriei, cit și a practicii contabilitaţii cheltuielilor precum şi reflectarea acestora în rapoartele financiare. În teză sînt analizate şi aprofundate noţiunile de cheltuieli. Sînt examinate problemele recunoaşterii şi evaluării elementelor de cheltuieli cu specificarea modului de aplicare a conceptelor şi principiilor contabile fundamentale în diferite situaţii concrete. De asemenea, sînt abordate aspectele metodologice generale ale contabilităţii cheltuielilor şi formulate recomandările privind elaborarea şi prezentarea politicii de contabilitate, aplicarea documentelor primare, registrelor de evidenţă şi a conturilor contabile, generalizarea în rapoartele financiare a informaţiilor aferente cheltuielilor. În lucrare este tratată problematica contabilităţii cheltuielilor din vînzarea bunurilor, prestarea serviciilor, utilizarea activelor de către terţi, decontarea creanţelor compromise şi a datoriilor cu termen de prescripţie expirat, înregistrarea diferenţelor de curs valutar şi de sumă, producerea evenimentelor extraordinare, calcularea impozitului pe profit şi din alte fapte economice. Structura tezei este compusa din trei capitole. Primul capitol expune noţiunea, clasificarea, evaluarea, constatarea şi tratează aspectele practice ale contabilităţii şi anume modul de contabilizare a acestora se face detalierea componentelor cheltuielilor din activitatea operaţională. Capitolul doi este dedicat aprofundării cunostinţelor despre noţiunea şi clasificarea cheltuielilor din activitatea neoperaţională şi se aplica în practică materialul teoretic, efectuînd un studiu asupra modului de evidenţă a existenţei şi mişcării cheltuielilor. In capitolul trei se tratează aspectele practice ale contabilităţii şi anume modul de contabilizare a cheltuielilor

3

privind impozitul pe venit şi dezvăluirea informaţiei aferentă cheltuielilor în rapoartele financiare. Tema data este scrisa in baza datelor SA „Basvinex”, compararea activităţii acesteia cu cerinţele standartelor naţionale de contabilitate şi a legislaţiei in vigoare; constatarea factorilor pozitivi şi depistarea neajunsurilor in sectorul dat al contabilităţii, precum şi elaborarea unor propuneri spre înlaturarea lor. SA „Basvinex” a fost fondată la 4 iunie 1996 şi înregistrată de către Camera Înregistrării de Stat pe lîngă Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova pe data de 20 iunie 1996 sub numărul N104069960 şi reînregistrată la 04.04.2002 cu IDNO 1002600019586 (Anexa 1). Capitalul social constituie 3186725 lei (Anexa2). Fondatorii sunt companiile ,,Basvinex” SA - 75% şi Uniunea Republicană a Asociaţilor Producătorilor Agricoli – 25%, cu adresa juridică mun.Chişinău, str. Studenţilor 1/7. Domeniul de activitate fiind producerea, îmbutelierea şi comercializarea vinurilor. Compania comercializează producţia sa in special pe pieţele externe. SA “Basvinex” se caracterizează printr-un tempou de creştere accelerat. Activitatea de bază reprezintă producerea şi îmbutelierea vinului de consum curent destinat exportului. SA „Basvinex” are resurse considerabile pentru desfăşurarea activităţii: - capacităţi de producţie moderne, - personal calificat, asortiment divers şi competitiv pe piaţa internă şi externă, mediul intern al companiei este transparent în ceea ce priveşte legătura dintre departamente, structura organizatorică a companiei este de tip divizional. Cea mai mare importanţă este acordată departamentelor productive. Pentru o astfel de structură organizatorică este specifică concentrarea asupra producerii bunurilor similare, către noi tipuri de produse, sistemul de conducere este managementul prin obiective, ce se bazează pe determinarea exactă a obiectivelor companiei, precum şi corelaţia strînsă între sistemul de remunerare şi nivelul de îndeplinire a sarcinilor. Managementul prin obiective asigură activizarea tuturor funcţiilor din procesul de dirijare, încadrînd toate resursele companiei. Managementul prin obiective reduce caracterul oficial al relaţiei conducător – subordonat. Managementul prin obiective este orientat către un stil de conducere democratic şi participativ. SA ”Basvinex” dispune de următoarele licenţe: 1.Licenţa cu drept de fabricare, păstrare şi comercializare angro a producţiei alcoolice Nr 023951 Seria AMMII din 27 februarie 2007, eliberată de Camera de Licenţiere (anexa 3). 4

2.Licenţă cu drept de a importa şi comercializa produse de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor Nr.030867 Seria AMMII din 26 febbruarie 2009, eliberată de Camera de Licenţiere (anexa 4). 3.Licenţă cu drept - transportul auto internaţional de mărfuri Nr 021271 Seria A MMII din18 mai 2006 (anexa 5). 4.Licenţă cu drept – producerea şi comercializarea materialului săditor pomicol şi viticol Nr. 026769 Seria AMMII din 07 decembrie 2007, eliberată de Camera de Licenţiere (anexa 6).

In baza indicatorilor economico-financiari ai întreprinderii SA „Basvinex” extraşi din Rapoartele financiare pe anii 2009, 2010 (anexa 7) este sistematizat în tabelul urmator:

Tabelul 1
Nr Indicatori Anul precedent 2009 Anul curent 2010 1. 2. 3. 4. 5. Venit din vînzări Costul vinzarilor Profit brut 41341564 26450114 14934188 72056107 45061285 26994882 1193258 4492151 Abaterea absoluta 2010-2009 + 30715543 +18611171 +12060694 +446042 +3217779

Rezultatul din activitatea 747216 operationala Profitul (piederea) 1274372

perioadei de gestiune pînă 6. 7. 8. la impozitare Profitul net, lei Valoarea medie 1274372 a 46124637 4492151 49802116 37.464 +3217779 +3677479 +1.34

capitalului propriu Rentabilitatea Vinzarilor, 36.124 (%) (rd.3: rd.1)*100 Rentabilitatea capitalului, 2.763 % (rd.6 : rd7)*100

9.

9.02

+6.257

In rezultatul analizei tabelului de mai sus se poate remarca ca la SA “Basvinex” in perioada curentă faţă de cea precedentă a avut loc majorarea în valoare absolută a tuturor indicatorilor menţionaţi.

5

In baza calculelor şi datelor din tabel se observa o majorare substanţială a venitului din vînzari în anul 2010 cu 30715543 lei faţă de 2009 precedat respectiv de majorarea costului vînzarilor în 2010 faţă de 2009 cu 18611171 lei. Profitul brut se mareste cu 12060694 lei faţă de 2009 . Rezultatul din activitatea operaţională in 2010 tot sa majorat faţă de 2009 cu 446042 lei. Profitul perioadei de gestiune pîna la impozitare tot sa marit în 2010 cu 3217779 lei faţă de 2009. Aceste majorari sunt bine venite la întreprinderea in cauza. Valoarea medie a capitalului propriu înregistrează o majorare esenţială în 2010 faţă de 2009 cu 3677479 lei. Rentabilitatea vînzarilor în anul 2010 atinge nivelul de 37,464 % ce constituie o majorare de 1,34 p.p. faţă de anul 2009. Deasemenea se vede o majorare de 6,257 semnificativă a rentabilităţii capitalului in anul 2010 cu 9,02% faţă de 2009 cu 2,763 % . Se poate menţiona ca SA “Basvinex” este o întreprindere, care îşi gestionează corect resursele financiare disponibele, totodată întreprinderea dispune de rezerve ceea ce priveste majorarea indicatorului rezultativ pe viitor şi in primul rind cresterea considerabilă atît a volumului din vînzări, ducînd implicit la majorarea profitului net – indicatorul esenţial pentru caracterizarea activităţii economice a firmei.

Capitolul I Contabilitatea cheltuielilor ale activitaţii operaţionale

6

1.1 Componenţa, caracteristica, clasificarea, evaluarea şi constatarea cheltuielilor din activitatea operaţională
Cheltuielile reprezintă diminuarea avantajelor economice în decursul perioadei de gestiune sub forma de reflux sau utilizare a activelor, fie apariţiei a datoriilor care conduc la micşorarea capitalului propriu, cu excepţia diminuăririlor rezultatelor din repartizarea capitalului între proprietarii întreprinderii. Clasificarea cheltuielilor pe tipuri de activităţi şi evenimente extraordinare prevăzute în reglementările contabile actuale şi aplicată la întreprinderile autohtone poartă un caracter convenţional, nu este argumentată economic şi nu stabileşte criterii clare de delimitare a cheltuielilor aferente activităţilor de bază. Ea creează dificultăţi considerabile pentru întreprinderi la calcularea indicatorilor financiari şi fiscali. În teză sînt caracterizate detaliat grupele de cheltuieli specificate şi se propune ca componenţa acestora să fie stabilită sub aspect complex de către fiecare întreprindere de sine stătător, în funcţie de semnificaţia, regularitatea obţinerii (efectuării) şi gradul de influenţă a personalului întreprinderii asupra tranzacţiilor generatoare de cheltuieli. Conturile din clasa 7 "Cheltuieli" sint destinate generalizării informaţiei privind cheltuielile activităţilor operaţionale, de investiţii şi financiară şi din pierderile excepţionale. Conţinutul cheltuielilor, modul de constatare si evaluare sint determinate de prevederile: a. b. c. S.N.C.3 "Componenta consumurilor şi cheltuielilor întreprinderii", S.N.C.2 "Stocurile de marfuri şi materiale", S.N.C.8 "Profitul sau pierderea neta a perioadei gestionare, erorile esenţiale şi modificările în politica de contabilitate", d. S.N.C.9 "Contabilitatea cheltuielilor pentru cercetari ştiinţifice şi lucrari de proiectare şi experimentare", e. S.N.C.11 "Contractele de construcţie", f. S.N.C.13 “ Contabilitatea activelor nemateriale ", g. S.N.C.16 “Contabilitatea activelor materiale pe termen lung” h. S.N.C.17 "Contabilitatea arendei leasingului", i. S.N.C.23 "Cheltuieli privind împrumuturile"[3.3]. În conformitate cu cerinţele S.N.C., cheltuielile se evaluează la valoarea de bilanţ a activelor pe termen lung şi curente ieşite, a sumelor calculate la retribuirea muncii şi ale contribuţiilor pentru asigurările sociale, uzurii mijloacelor fixe şi obiectelor de mica valoare şi

7

returnării şi reducerii preţurilor la mărfurile vîndute. Principiul prudenţei oferă întreprinderii. în caz de necesitate. se înregistreză în contabilitate ca cheltuieli la data depistării acestora. valoarea produselor rebutate definitiv. energia electrică consumată. De exemplu. De 8 . chiria plătită în avans se trece la consumuri şi cheltuieli în perioada în care obiectul arendat a fost utilizat. ca decît în momentul primirii sau eliberării facturii. Totodată. adică o confirmare documentară. Principiul concordanţei prevede reflectarea simultantă în contabilitate şi rapoartele financiare a cheltuielilor şi veniturilor ocazionate de unele şi aceleaşi operaţiuni economice. cheltuielile privind remedierea rebuturilor etc. cheltuielilor şi plaţilor preliminate. indiferent de motive şi vinovaţi. contabilul nu înregistrează operaţiunile economice.scurtă durată. ceea ce poate să genereze supraevaluarea neîntemeiată a cheltuielilor şi diminuarea rezultatului financiar. corecţiilor la datoriile dubioase. La întreprinderea SA “Basvinex” aceast principiu. Suma de recuperare a acestora(venitul)se constată numai în cazul cînd întreprinderea are o certitudine întemeiată. lipsurile constatate cu ocazia inventarierii valorilor în mărfuri şi materiale la întreprinderea SA “Basvinex” precum şi pierderile din deteriorarea acestora. furnizată de către terţi se trece la consumuri sau cheltuieli în perioada de gestiune în care a fost consumată. De exemplu. rezervelor create. Cheltuielile se constată şi se reflectă în contabilitate în baza respectării următoarelor principii:  Specializarea exercitiilor  Prudenţei  Concordanţei  Necompensării  Autonomiei intreprinderei Principiul specializării exerciţiilor prevede că cheltuielile se constată şi se reflectă în contabilitate în perioada de gestiune în care au avut loc. indiferent de momentul plăţii efective a mijloacelor băneşti sau altei forme de compensare. principiul prudenţei nu justifică crearea rezervelor latente. dar nu în momentul achitării acesteia. este respectat. reparaţiei cu termen de garanţie şi deservirii produselor şi marfurilor vindute etc. indiferent de momentul efectiv de plată sau încasării mijloacelor băneşti. dreptul să creeze rezervele corespunzătoare pe seama cheltuielilor perioadei privind recuperarea pierderilor probabile aferente datoriilor dubioase. amortizării activelor nemateriale. Principiul prudenţei prevede că cheltuielile se constată şi se reflecta în contabilitate în momentul efectuării acestora.

exemplu. În funcţie de direcţiile efectuării. Cheltuielile activitaţii operaţonale cuprind cheltuielile ocazionate de desfasurarea activitatii de baza a întreprinderii. serviciilor sau suma achitată sau care urmează a fi achitată pentru achiziţionarea mărfurilor. contabile respective.6 p. o asemenea sumă trece la majorarea cheltuielilor. La finele anului de gestiune conturile din clasa 7 se închid prin trecerea cheltuielilor acumulate în contul 351 "Rezultatul financiar total". In debitul acestor conturi pe parcursul perioadei de gestiune se reflecta cu total cumulativ de la începutul anului sumele cheltuielilor. constatatăiniţial. 2. 3. Cheltuielile au loc la întreprindere cu toate tipurile de activităţi. Acestea cuprind: a) costul vînzarilor. La întreprinderea. Aceasta prevedere se referă în special la veniturile şi cheltuielile reflectate în raportul annual privind rezultatele financiare. În acest caz. dacă apar îndoieli referitor la primirea sumei cuvenite incluse anterior în venit.trecerea la sfirsitul anului de gestiune a cheltuielilor acumulate la rezultatul financiar. b) cheltuielile comerciale. costul vînzărilor se constată şi se reflecta în conturile contabile şi rapoartele financiare concomitent cu venitul din vînzări. SA “Basvinex” contabilul înregistrează concomitent în registru de cheltuieli şi venituri fiecare operaţiune economică. adică într-o singură perioadă de gestiune.423-424] Conturile din aceasta clasa sint conturi de activ. La întocmirea raportului trimestrial rulajele debitoare ale conturilor de cheltuieli se înscriu in Raportul privind rezultatele financiare în rîndurile respective. intocmindu-se formulele . dar nu la diminuarea sumei venitului. [2. d) alte cheltuieli operaţionale. iar în credit . acestea se subdivizează în trei grupe: 1. mărfurilor vîndute sau serviciilor prestate. c) cheltuielile generale si administrative. Rezultatele financiare pentru fiecare trimestru se determina prin calcul fără întocmirea formulelor contabile. 9 .Cheltuieli ale activităţii neoperaţionale. Principiul necompensării nu permite modificarea sumelor veniturilor şi cheltuielilor constatate şi reflectate anterior în rapoartele financiare şi nu permite casarea reciprocă a acestora în cursul perioadei de gestiune.Cheltuieli ale activităţii operaţionale. Costul vînzărilor reprezintă valoarea produselor. Contabilul întreprinderii SA “Basvinex” nu practică compensarea veniturilor şi cheltuielilor urmînd cu stricteţe principiul compensării.Cheltuieli privind impozitul pe venit. El este egal cu suma consumurilor efectuate de întreprindere pentru obţinerea produselor.

Dacă serviciile se prestează pe parcursul mai multor perioade. serviciilor prestate. după finalizarea tranzacţiei. retribuirea muncii a salariaţilor antrenaţi în procesul de desfacere. prestării serviciilor. cheltuielile rezultate în urma neachitării de către clienţi a mărfurilor livrate. în opinia noastră. alte cheltuieli legate de procesul de desfacere. c) Pentru întreprinderile de prestări servicii-consumurile de materiale. pot fi divizate în trei grupe: de deservire a populaţiei. ulterioare. de regulă. Costul vînzărilor este raţional să fie recunoscut ca cheltuieli în baza conceptului contabilităţii de angajamente şi a principiilor concordanţei şi periodicităţii concomitent cu veniturile din comercializarea bunurilor corespunzătoare. Evaluarea cheltuielilor aferente serviciilor prestate depinde de tipul de întreprinderi care. b) Pentru întreprinderile de comerţ-costul mărfurilor vîndute. tipul întreprinderilor prestatoare de servicii.Costul vînzărilor cuprinde: a) Pentru întreprinderile de producţie –consumurile directe de materiale. consumurile directe privind remunerarea muncii. ambalarea. consumurile indirecte de producţie. Cheltuielile aferente bunurilor vîndute cuprind costul vînzărilor şi cheltuielile comerciale. consumurile privind retribuirea muncii. În funcţie de momentul efectuării. în cazul în care nu se creează rezervă privind creanţele dubioase. În teză este expus detaliat modul de evaluare a cheltuielilor specificate în fiecare din grupele de întreprinderi menţionate. cheltuielile privind publicitatea. 10 . durata prestării serviciilor. cheltuielile suportate în urma returnării mărfurilor de către cumpărători. S-a constatat că contabilizarea cheltuielilor privind serviciile prestate este determinată de următorii factori principali: momentul efectuării şi natura economică a cheltuielilor. cheltuielile privind serviciile prestate pot fi convenţional clasificate în trei grupe: iniţiale. de prestare a serviciilor profesionale. costul acestora trebuie calculat. contribuţiile de asigurări sociale şi medicale aferente salariilor acestor muncitori. Cheltuielile comerciale reprezintă cheltuielile aferente desfacerii mărfurilor. cheltuielile se recomandă să fie recunoscute pe stadii (etape) de finalizare a tranzacţiei concomitent cu recunoaşterea veniturilor din aceste stadii. tipul de activitate a întreprinderii. destinaţia serviciilor. consumurilor indirecte de producţie. cheltuielile pentru crearea rezervei privind creanţele dubioase. Recunoaşterea acestor cheltuieli trebuie efectuată în baza principiilor concordanţei şi periodicităţii concomitent cu recunoaşterea veniturilor din prestarea serviciilor. În cazul în care serviciile sînt prestate într-o perioadă de gestiune. curente. Serviciile pot fi prestate în decursul uneia sau mai multor perioade de gestiune. de construcţii şi reparaţii. În componenţa cheltuielilor comerciale intră: cheltuielile de marketing.

Ele cuprind: cheltuielile privind retribuirea muncii a personalului administrativ şi contribuţiile de asigurări sociale şi medicale aferente acestor salarii. producţia în curs de execuţie. cheltuielile de reprezentare. 72 "Cheltuieli ale activităţii neoperaţionale". valoarea materialelor utilizate în scopuri generale şi administrative. lipsurile de active curente depistate în urma inventarierii etc. cheltuielile privind dobînzile pentru creditele angajate. cuprinde urmatoarele grupe de conturi: • • • • • • • 71'"Cheltuieli ale activităţii operaţionale".419-421] 11 . cheltuielile privind impozitele şi taxele cu excepţia impozitului pe venit. 73 "Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit". uzura şi cheltuielile privind reparaţia mijloacelor fixe şi obiectelor de mică valoare şi scurtă durată. cheltuielile privind deplasările personalului administrativ. cheltuielile privind paza obiectelor cu destinaţie administrativă. taxei pe valoarea adăugată. amortizarea activelor nemateriale cu destinaţie administrativă. accizelor. "Cheltuieli ale activităţii operaţionale" cuprinde urmatoarele conturi sintetice: Grupa 71 711 "CostuI vînzarilor".Cheltuielile generale şi administrative reprezintă cheltuielile legate de gestiunea întreprinderii în ansamblu. Clasa 7 "Cheltuieli" . alte cheltuieli ce ţin de gestiunea întreprinderii în ansamblu. obiecte de mică valoare şi scurtă durată). cheltuielile privind arenda curentă. În componenţa altor cheltuieli operaţionale intră: cheltuielile privind vînzarea altor active curente (materiale. 712 "Cheltuieli comerciale". 713 "Cheltuieli generale şi administrative" 714 "Alte cheltuieli operationale"[2. serviciilor din motivul neîndeplinirii capacităţii normative de producţie.6 p. consumurile indirecte de producţie constante care nu s-au inclus în costul producţiei.

Operaţiile ce ţin de constatarea costului vânzărilor se perfectează cu următoarele documente primare: • • • • bon (de uz intern) – în cazul reflectării costului activelor vândute personalului întreprinderii şi persoanelor terţe. iar în credit – decontarea cheltuielilor acumulate la rezultatul financiar total la finele anului. La contul 711 "CostuI vînzarilor" pot fi deschise urmatoarele subconturi: 12 . • foaie de evidenţă a tractoristului-maşinist. foaie de parcurs a tractorului. foaie de parcurs a camionului. raport privind vânzarea produselor agricole – în cazul reflectării costului produselor vândute pe piaţă sau prin gheretele întreprinderii.2 Documentarea si contabilitatea costului vinzarilor Costul vinzarilor reprezinta о parte din consumurile aferente produselor. Pe parcursul anului soldul contului este debitor şi reprezintă suma cheltuielilor acumulate la finele lunii sau trimestrului. precum şi costul lucrărilor executate contra plată sau serviciilor prestate se efectuează cu ajutorul contului de pasiv 711 „Costul vânzărilor”. pensionari.1. foaie de evidenţă a muncii şi lucrărilor executate. tractoarelor şi transportului cu tracţiune animală. La 31 decembrie soldul contului este egal cu zero Contul 711 "CostuI vînzarilor" este destinat generalizării informaţiei privind costul efectiv al produselor. • notă de contabilitate şi calcul privind repartizarea sumelor de abateri – în cazul reflectării economisirii sau supraconsumului aferent produselor vândute. act privind prestarea serviciilor – în cazul reflectării costului serviciilor de transport ale camioanelor. semănatul etc. • notă de contabilitate – în cazul decontării costului vânzărilor la rezultatul financiar total la finele anului etc. mărfurilor vîndute şi al serviciilor prestate. arendaşi. lucrărilor executate sau serviciilor prestate.) executate contra plată pentru proprietarii cotelor echivalente de pământ. mărfurilor şi animalelor la creştere şi îngrăşat vândute. Generalizarea informaţiei privind costul produselor. În debit se reflectă cu totul crescând de la începutul anului sumele cheltuielilor constatate. marfurilor vandute şi serviciilor prestate. act privind executarea lucrărilor – în cazul reflectării costului lucrărilor mecanizate (aratul. factură de expediţie – în cazul reflectării costului bunurilor vândute cu expedierea acestora altor întreprinderi. alte persoane şi întreprinderi.

servicii prestate şi alti indicatori stabiliţi de întreprindere. Este un cont de activ.7111 “ Costul produselor finite vîndute” 7112 “ Costul marfurilor vîndute” 7113 “ Costul serviciilor prestate” 7114 “ Costul lucrarilor de construcţie montaj” 7115 “ Costul serviciilor din activitatea de arenda leasing” Cheltuielile activităţii operaţionale la întreprinderea SA“Basvinex” includ costul vînzărilor şi cheltuielile perioade de gestiune. 13 . Evidenţa costurilor vînzărilor de mărfuri se ţine la contul 7112 “ Costul marfurilor vîndute”.01.2010 în baza facturii fiscale SU1765811 eliberată de S.2009 şi a declarației de export nr 3030I41 din 07.60 euro la curs 17. În continuare sunt prezentate cele mai frecvente înregistrări contabile care ţin de constatarea costului vânzărilor şi decontarea lui după destinaţie.2010 au fost vîndute produse de vinificație în suma de 10785.2010 în baza invoisului nr 92 din 15.6252.1 “ Costul produselor finite vîndute” la suma de 190098.01. Evidenta analitică a costului vînzarilor la SA “Basvinex” se tine pe feluri de produse şi mărfuri vîndute.01.A.36lei. La 18. ”Basvinex” au fost vîndute Metro Cash & Carry Moldova produse de vinificație în suma de 3330 lei (Anexa 9). Pentru evidenţa costului vînzărilor este destinat contul 711"CostuI vînzarilor". Reflectarea costului lucrărilor executate sau serviciilor prestate contra plată: Dt 711 ”CostuI vînzarilor” Ct 811 ”Activitatea de bază” La 06. S-a întocmit înregistrarea contabilă Dt 711. echivalentul în lei constituind 190098.36lei Ct 216 “Produse” la suma de 190098. În jurnalul de înregistrări contabile au fost efectuate înscrieri contabile în functie analitică pentru fiecare tip de marfa aparte (Anexa 10) La SA“Basvinex” se desfăşoară şi activitatea de comerţ cu ridicata a mărfurilor vîndute. S-a întocmit înregistrarea contabila Dt 221 ”Creanţe pe termen scurt aferente facturii fiscale” la suma de 3330 lei Ct 611” Venituri din vînzări” la suma de 2775lei Ct 5342 “ Datorii privind taxa pe valoarea adăugată” la suma de 555 lei Concomitent casăm valoarea produselor: Dt 7111 “ Costul produselor finite vîndute” la suma de 3330 lei Ct 216 “Produse” la suma de 3330 lei.12.36 (Anexa 8).

49 lei Ct 217 “Mărfuri” la suma de 393550.64 lei Ct 211.Astfel la 28. Factura de expediţi însoţeşte marfa cu transportul auto pina la unitatea comercială.2010 în baza facturii fiscale SU 1765869 au fost vîndute mărfuri în valoarea totala de 472260. Dt 221 ”Creanţe pe termen scurt aferente facturii fiscale” la suma de 12248.4 “Ambalaje şi materiale pentru ambalat” la suma de 10207.A.41 lei.b). La 30.49 (Anexa 11).”Basvinex” au fost vîndute S. S-a întocmit înregistrarea contabila Dt 221 ”Creanţe pe termen scurt aferente facturii fiscale” la suma de 1751508 lei Ct 611” Venituri din vînzări” la suma de 1459590 lei Ct 5342 “ Datorii privind taxa pe valoarea adăugată” la suma de 291918 lei Concomitent casăm mărfurile: Dt 7112 “ Costul mărfurilor vîndute” la suma de 1751508 lei Ct 217 “Mărfuri” la suma de1459590 lei.41 lei Ct 5342 “ Datorii privind taxa pe valoarea adăugată” la suma de 78710. S-a întocmit înregistrarea contabilă Dt 221 ”Creanţe pe termen scurt aferente facturii fiscale” la suma de 472260.08 lei Concomitent casăm mărfurile: Dt 7112 “ Costul marfurilor vîndute” la suma de 472260.44 lei Totodată are loc casarea ambalajelor şi materialor: Dt 711.20 lei Ct 5342 “ Datorii privind taxa pe valoarea adăugată” la suma de 2041.02. În jurnalul de înregistrari contabile au fost efectuate inscrieri contabile în functie analitica pentru fiecare tip de marfa aparte (Anexa13).49 lei Ct 611” Venituri din vînzări” la suma de 393550.08 10 în baza facturii fiscale SU1765627 eliberat de S. mărfurile se consideră relizate din momentul expedierii şi predării drepturilor de proprietate a acestora cumparatorului. 14 .”Romanești” ambalaje şi materiale pentru ambalat în valoare de 12248.64 lei Ct 611” Venituri din vînzări” la suma de 10207.08. ambele fiind documente de stricta evidenţă. Documentele care atesta eşirea mărfurilor de la depozitul întreprinderii sunt facttura de expediţie şi factura TVA.A.10 în baza facturii fiscale SU1765631 au fost vîndute mărfuri în valoarea totala de 1751508 (Anexa12).4 “Costul lucrărilor de construcţie-montaj” la suma de 12248.20 lei Conform SNC. La 30.64 lei (Anexa 14 a.

nemijlocit cumpărătorilor sau organizaţiilor de intermediere cu titlu gratuit şi care nu pot fi returnate. aspectul exterior al vitrinelor de reclamă şi alte acţiuni care contribuie la vînzarea mărfurilor. participarea la expoziţii. dacă aceste cheltuieli le suportă firma comercială. Acestea cuprind: a) cheltuielile de ambalare. intermediere. alte cheltuieli similare. întocmirea declaraţiilor vamale privind comercializarea produselor peste hotarele republicii.La finele fiecărui trimestru rulajul debitor al contului 711 "CostuI vînzărilor" se reflectă în rîndul 020 al “ Raportului privind rezultatele financiare“ (Anexa7) şi se scade din veniturile din vinzărilela determinarea profitului brut al întreprinderii. (la întreprinderile de producţie în cazul cînd ambalarea se efectuează la depozitul de produse finite). inclusiv valoarea ambalajului şi materialelor de ambalat. e) serviciile de marketing aferente încheierii sau rezilierii contractelor (acordurilor). f) comisioanele (defalcările) plătite organizaţiilor de desfacere. cheltuielile de procurare a licenţelor pentru exportul produselor şi mărfurilor. d) remunerarea lucrărilor de marcare (etichetare). 1. b) la întreprinderile de comerţ . în conformitate cu contractele (acordurile) încheiate sau alte acte. marfurilor si prestarilor de servicii. 15 . certificare a produselor şi mărfurilor. g) cheltuielile ce ţin de reclamă..3 Documentarea si contabilitatea cheltuielilor comerciale Cheltuielile comerciale sunt cheltuielile aferente desfacerii produselor. c) cheltuielile de transport-expediere a produselor fabricate şi a mărfurilor (cu excepţia cazurilor în care acestea se recuperează de către cumpărător). Închiderea contului 711 "CostuI vînzărilor" se efectuiază la sfîrşitul anului de gestiune prin trecerea rulajelor pe contul 351 “Rezultatul financiar total” prin urmatoare formulă contabilă (Anexa7): Dt 351 “Rezultatul financiar total” la suma de 45061285 lei Ct 711 "CostuI vînzărilor" la suma de 45061285 lei. tîrguri: valoarea mostrelor de mărfuri transmise. taxele vamale etc. de comerţ extern. salariul muncitorilor ocupaţi cu ambalarea produselor. precum şi vînzarea propriu-zisă si transportarea mărfurilor la cumpărători. mărfurilor.cheltuielile de depozitare şi pregătire a mărfurilor pentru vînzare.

casierilor.h) cheltuielile de studiere a pieţelor de desfacere interne şi externe. ordin de lucru în acord – în cazul calculării salariului angajaţilor implicaţi în sfera de comercializare a produselor. proces-verbal de casare a materialelor – în cazul decontării materialelor utilizate pentru ambalarea producţiei-marfă. i) cheltuielile pentru reparaţia cu termen de garanţie şi deservirea cu termen de garanţie a produselor şi mărfurilor vîndute. k) cheltuieli privind datoriile dubioase. ordin (dispoziţie) al conducătorului întreprinderii – în cazul decontării creanţelor compromise privind facturile comerciale ale altor întreprinderi şi persoane. de salarizare a lucrătorilor ocupaţi cu colectarea şi prelucrarea datelor privind pieţele de desfacere a mărfurilor respective. îmbrăcăminte specială etc. 16 . căldări. j) cheltuielile ce ţin de remuneraţiile lucrătorilor întreprinderilor de comerţ care cuprind salariul de bază şi cel suplimentar. lăcăţi. proces-verbal al comisiei de inventariere. arendă. şi altui personal angajat nemijlocit la vînzarea mărfurilor. • foaie de evidenţă a muncii şi lucrărilor executate. premii plătite vînzătorilor. adaosuri.). serviciilor sau ale lucrătorilor din domeniul marketingului. l) cheltuieli privind returnarea şi reducerea preţurilor la mărfurile vîndute. bon (de uz intern) – în cazul decontării obiectelor de mică valoare şi scurtă durată mai ieftine de 1500 lei/bucata la eliberarea acestora din depozit pentru necesităţile sferei de comercializare (de exemplu. leаsing (redevenţă). Nomenclatorul articolelor cheltuielilor comerciale este elaborat de către întreprindere. precum şi bucătarilor. diverse sporuri. tabel de pontaj. pornind de la particularităţile şi specificul activităţii acesteia. costul literaturii economice pentru efectuarea investigaţiilor de marketing. n) plata pentru locaţiune (chirie). hamalilor. întreţinerea gheretelor şi altor încăperi de târguială. informaţiilor asupra producătorilor-concurenţi. alte cheltuieli ale secţiilor. m) contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală. Operaţiile ce ţin de constatarea cheltuielilor comerciale se perfectează cu următoarele documente: • borderou de calculare a amortizării activelor nemateriale şi borderou de calculare a uzurii mijloacelor fixe – în cazul calculării amortizării şi uzurii patrimoniului care deserveşte procesul de comercializare a produselor. • • • listă de inventariere a creanţelor. ospătarilor de la întreprinderile de alimentaţie publică.

mărfurilor şi prestării serviciilor. de deservire a utilajului de cântărit şi măsurat etc. La 31. Dt 7121 “ Cheltuieli privind operatiile de marketing” la suma de 249. factură de expediţie sau factură fiscală – în cazul calculării datoriilor faţă de alte întreprinderi pentru serviciile comandate (de publicitate. 7125 "Cheltuieli privind reparaţiile garantate si deservirile cu garanţie".6 p. calculării contribuţiilor pentru asigurările sociale de stat şi primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală de la suma salariului angajaţilor din sfera de desfacere. Dt 5342 “ Datorii privind taxa pe valoarea adăugată” la suma de 49. Contul 712 "Cheltuieli comerciale" este destinat generalizarii informatiei privind cheltuielile aferente vînzării produselor.81 lei. 7128 "Alte cheltuieli comerciale". 7126 "Cheltuieli privind datoriile dubioase".01 lei. 7127 "Cheltuieli privind returnarea şi reducerea preturilor la marfurile vîndute". În creditul contului are loc trecerea cheltuielilor acumulate la finele anului de gestiune la rezultatul financiar.01. 7123 "Cheltuieli de transport privind desfacerea” 7124 "Cheltuieli privind reclama".2010 în baza facturii fiscale MT0458701 eliberata de Metro Cash & Carry Moldova au fost prestate servicii de marketing astfel a fost efectuata înregistrarea contabilă (Anexa 15 a. 7122 "Cheltuieli privind ambalajele şi ambalarea produselor şi marfurilor". 17 .• decont de avans – în cazul aprobării cheltuielilor suportate de titularii de avans în legătură cu exportul produselor. de transportare a producţiei – marfă.). decontării cheltuielilor comerciale la finele anului după destinaţie etc.80 lei Ct 5211 “Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” la suma de 298. La contul 712 "Cheltuieli comerciale" pot fi deschise urmatoarele subconturi: 7121 "Cheltuieli privind operaţiile de marketing".[2. • • notă de contabilitate – în cazul constituirii provizionului pentru creanţele dubioase..b).435] Pe parcursul anului de gestiune în debitul acestui cont se acumuleazăm un total cumulativ de la începutul anului cheltuielile comerciale ale întreprinderii. participarea la expoziţii etc. Evidenta analitica a cheltuielilor comerciale se tine pe articole stabilite de intreprindere. studierea pieţelor de desfacere.

22 lei Ct 2241 “ Avansuri pe termen scurt acordate” la suma de 1435. astfel a fost efectuata înregistrarea contabila (Anexa 21): Dt 7128 “ Alte cheltuieli comerciale” la suma de200 lei. Dt 5342 “ Datorii privind taxa pe valoarea adăugată” la suma de 40.08. Dt 7123 “ Cheltuieli de transport privind desfacerea” la suma de 1196. Dt 5342 “ Datorii privind taxa pe valoarea adăugată” la suma de 125 lei Ct 5211 “Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” la suma de 750 lei La 29.08 lei. astfel a fost efectuată înregistrarea contabilă(Anexa 18 a.10 în baza facturii fiscale RU3456812 eliberata de “Informbusiness – C” SRL au fost prestate servicii de broker.84lei. Dt 7124 “ Cheltuieli privind reclama” la suma de 200.03.83 lei Evidenţa altor cheltuieli comerciale se ţine la contul 7128 “ Alte cheltuieli comerciale” La 24. Dt 5342 “ Datorii privind taxa pe valoarea adăugată” la suma de 3.14 lei Ct 2241 “ Avansuri pe termen scurt acordate” la suma de 240.04. Dt 7128 “ Alte cheltuieli comerciale” la suma de 625 lei.La 31.b).09. Dt 7123 “ Cheltuieli de transport privind desfacerea” la suma de 42338.2010 în baza facturii fiscale AW0004521 eliberata de IS Aeroportul International Chisinau au fost prestate servicii de încarcare-descarcare şi depozitare.10 în baza facturii fiscale BP0262429 eliberata de “East-Auto-Lada” SRL au fost prestate servicii terminal la suma de 240 lei.2010 în baza facturii fiscale RX1821516 eliberata de Calea Ferata Moldova au fost prestate servicii de transport astfel a fost efectuata înregistrarea contabilă (Anexa 16). astfel a fost efectuata înregistrarea contabila (Anexa 19).09.30 lei.03 lei Ct 2241 “ Avansuri pe termen scurt acordate” la 18. La 30.84 lei.09.19 lei La 29. Dt 7128 “ Alte cheltuieli comerciale” la suma de 15. Dt 5342 “ Datorii privind taxa pe valoarea adăugată” la suma de 40 lei Ct 5211 “Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” la suma de 240 lei 18 . Dt 5342 “ Datorii privind taxa pe valoarea adăugată” la suma de 239.69 lei.2010 în baza facturii fiscale RU3401645 eliberata de SRL CW Maxitrans au fost prestate servicii de transport astfel a fost efectuata înregistrarea contabilă (Anexa 17). La 02. astfel a fost efectuata înregistrarea contabila (Anexa 20). Ct 5211 “Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” la suma de 42338.2010 în baza facturii fiscale CN0066809 eliberata de societatea AXAR SRL au fost prestate servicii de reclama.16 lei.

Documentarea si contabilitatea cheltuielilor generale si administrative. precum şi a celor operaţionale. La sfirşitul anului de gestiune debitul contului 712 "Cheltuieli comerciale" se trece la contul 351 “Rezultatul financiar total” şi împreună cu celelalte tipuri de cheltuieli se scade din venit la determinarea rezultatului financiar (Anexa 7) : Dt 351 “Rezultatul financiar total” la suma de 4088255 lei Ct 712 "Cheltuieli comerciale" la suma de 4088255 lei 1.4. La finele fiecărei perioade de gestiune rulajul debitor al contului 712 "Cheltuieli comerciale" se reflectă cu total cumulative de la începutul anului în rîndul 050 Raportului privind Rezultatele Financiare. contribuţiile pentru asigurările sociale de stat obligatorii şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi/sau medicale facultative (benevole). Cheltuielile generale şi administrative cuprind: cheltuielile privind retribuirea muncii salariaţilor atribuite personalului de conducere şi gospodăresc. b) suplimentele (adaosurile) plătite pentru concediul medical pînă la nivelul salariului efectiv. stabilit de legislaţie. premiile de orice tip conform sistemelor existente la întreprindere.În jurnalul de înregistrari contabile au fost efectuate inscrieri contabile în functie analitica pentru fiecare tip de cheltuiala aparte (Anexa 22). în rîndul 090. precum şi în cazul interimatului provizoriu. a cuantumurilor salariului de funcţie de la locul de muncă precedent. d) recompensele unice pentru vechimea în muncă şi adaosurile pentru vechimea de muncă în specialitate la întreprinderea respectivă plătite salariaţilor în conformitate cu legislaţia în vigoare. Această sumă mai este reflectata şi în Raportul Statistic 5C”Consumurile şi cheltuielile întreprinderii”. dacă aceasta este prevăzut de legislaţia în vigoare. inclusiv: a) sumele plătite pentru absenţele forţate sau îndeplinirea unui lucru plătit insuficient în cazurile prevăzute de legislaţie. adaosurile de orice tip. 19 . c) diferenţa de salarii plătită lucrătorilor transferaţi de la alte întreprinderi cu păstrarea în decursul unei anumite perioade. fondul de stat de plasare în cîmpul muncii din suma cheltuielilor privind retribuirea muncii. fondul de pensii.

indemnizaţiilor unice în caz de deces al salariatului ca rezultat al accidentului de producţie. c) sporurile la pensii. pentru concediile acordate suplimentar. reducerii personalului şi statelor. întreţinerea. uzura şi reparaţia mijloacelor fixe cu destinaţie administrativă. acordat în scopul construcţiei de locuinţe cooperatiste sau construcţiei individuale a locuinţelor). cît şi fără acestea în legătură cu pierderea capacităţii de muncă din cauza traumelor de producţie. sporurile.plăţile suplimentare. centrelor de calcul şi altor mijloace tehnice de comandă. care nu se referă la producţie (de exemplu. indemnizaţiile. b) sumele plătite salariaţilor. utilizate în scopuri de conducere). inclusiv femeilor care educă copii. donării de sînge şi pentru zilele de odihnă. 20 . centrelor de telecomunicaţii. gospodărească şi de protecţie a naturii (clădiri. recuperate din această cauză din fondul social. ajutorul material acordat salariaţilor (inclusiv cota iniţială pentru construcţia de locuinţe cooperatiste sau pentru rambursarea parţială a creditului. indemnizaţiile unice acordate salariaţilor care se pensionează. cheltuieli de întreţinere a obiectelor şi mijloacelor fixe conservate în conformitate cu actele normative în vigoare. g) sumele plătite salariaţilor-donatori de sînge pentru zilele examinării medicale. scumpirea alimentaţiei (bucatelor) la ospătării. leаsing (redevenţă). cheltuielile aferente întreţinerii şi deservirii mijloacelor tehnice de comandă. plata pentru locaţiune (chirie). d) sumele plătite sub formă de compensare ca urmare a majorării preţurilor. f) indemnizaţiile plătite atît în temeiul deciziilor judecătoreşti. valoarea obiectelor de mică valoare şi scurtă durată în limita stabilită. mijloacelor de semnalizare. cheltuielile pentru chirie a mijloacelor de telecomunicaţii. amortizarea activelor nemateriale cu destinaţie generală a întreprinderii. inclusiv: a) sumele plătite salariaţilor concediaţi de la întreprinderile din cauza reorganizării acesteia. arendă.). construcţii etc. e) compensarea daunelor materiale salariaţilor întreprinderii cauzate de traumele în producţie şi plata pensiei de invaliditate. bufete şi profilactorii sau acordarea ei la preţuri reduse sau gratuit (exceptînd alimentaţia specială pentru anumite categorii de salariaţi în conformitate cu legislaţia). acordate după fiecare zi de donare a sîngelui. uzura şi reparaţia obiectelor de mică valoare şi scurtă durată. compensaţiile acordate salariaţilor întreprinderii.

cheltuielile privind paza obiectelor administrativ-gospodăreşti şi asigurarea securităţii antiincendiare a acestora. cheltuieli de întreţinere a garajelor. plata compensaţiilor personalului administrativ . activitatea de producţie a cărora este legată de necesitatea unor deplasări sistematice în interes de serviciu. pentru întreţinerea şi exploatarea biroticii. a cheltuielilor ce ţin de utilizarea în aceste scopuri a autoturismelor personale. de radiou şi de alte tipuri de telecomunicaţii. cheltuielile pentru măsurile de protecţie civilă. 21 . uzura şi reparaţia cauciucurilor. instalaţiilor de dispecerat. plata serviciilor pentru dirijarea producţiei efectuată de terţe organizaţii în cazurile în care în statele de funcţiuni ale întreprinderii nu este prevăzută finanţarea unor servicii funcţionale sau cînd aceste întreprinderi nu sînt în stare să asigure îndeplinirea unor lucrări necesare fără participarea organizaţiilor specializate. defalcări pentru întreţinerea aparatului de conducere al organizaţiilor ierarhic superioare. cheltuielile aferente angajării forţei de muncă. cheltuielile în scopuri de caritate şi sponsorizare. asistenţa tehnică a transportului auto. cheltuielile privind deplasările personalului de conducere. cheltuielile de reprezentare. arenda pentru garaje şi parcarea autovehiculelor. cheltuielile pentru închirierea autoturismelor de serviciu. faxurilor. comutatoarelor. cheltuielile de întreţinere a transportului auto de serviciu: remunerarea salariaţilor care deservesc acest transport. pentru lucrările tipografice. inclusiv pentru executarea unor lucrări periodice la solicitarea organelor de conducere de stat pentru îndeplinirea cărora nu este raţional de a întreţine un personal permanent. lubrifianţilor şi altor materiale. formularelor de evidenţă. precum şi alte cheltuieli legate nemijlocit de activitatea întreprinderii. concernelor şi altor structuri şi organe de conducere. cheltuielile de întreţinere şi exploatare a staţiilor de telefoane. valoarea combustibilului. cheltuielile de întreţinere a subdiviziunilor de producţie şi de deservire. pentru procurarea rechizitelor de birou.cheltuielile poştale şi telegrafice. cheltuielile pentru asigurarea salariaţilor şi a bunurilor cu destinaţie generală şi administrativă prevăzute de actele normative în vigoare.de conducere al întreprinderilor. utilizate pentru administrare şi care se includ în bilanţul întreprinderii. cotele de amortizare şi cheltuielile pentru toate tipurile de reparaţie a autovehiculelor şi clădirilor. de dări de seamă. inclusiv uzura inventarului şi mijloacelor fixe. utilizate în aceste scopuri. a asociaţiilor. garajelor.

cheltuielile de arbitraj şi taxele de stat. care au succese bune la învăţătură în instituţiile de învăţămînt superior şi mediu. de audit. proiectare şi experimentare". cheltuielile pentru invenţii şi raţionalizări cu caracter de producţie. organizaţiile intermediare şi alte organizaţii. b) organizaţiile consultative. impozitele şi taxele. b) sumele plătite absolvenţilor şcolilor medii profesional-tehnice şi tinerilor specialişti care au absolvit instituţia de învăţămînt superior sau mediu de specialitate. cheltuielile pentru procurarea literaturii speciale.plata pentru diversele servicii prestate întreprinderii în conformitate cu contractele (acordurile) încheiate de către: a) bănci.C. organizarea timpului liber şi odihnei salariaţilor de la întreprindere. cheltuielile pentru pregătirea şi reciclarea personalului. care se află la bilanţul întreprinderii. informaţionale.9 "Contabilitatea cheltuielilor de cercetare. concursurilor. seral şi fără frecvenţă. organizarea expoziţiilor. traducători. reviste etc. la doctorantura fără frecvenţă. acţiunilor de certificare şi a altor acţiuni privind implementarea inovaţiilor şi propunerilor de raţionalizare. juridice. concediul înainte de a-şi începe activitatea. precum şi impozitul pe valoarea adăugată şi accizele nerecuperabile. trecerilor în revistă. conform legislaţiei în vigoare.) necesare în activitatea de producţie. inclusiv pentru: a) întreţinerea şi uzura utilajului şi încăperilor. cu excepţia impozitului pe venit. cheltuielile privind reparaţia ambalajului folosit în multiplă circulaţie şi returnabil. bursele de mărfuri. precum şi sumele plătite în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru concediile de studii. acordate gratuit pentru desfăşurarea activităţii culturale şi sportive. scos din uz ca urmare a uzurii naturale a acestuia. precum şi plata indemnizaţiilor. precum şi abonarea la ediţii speciale (ziare. cheltuielile pentru cercetări ştiinţifice. actelor normative şi instructive. cu excepţia cazurilor de capitalizare a acestora prevăzute de S. cheltuielile pentru acţiunile de ocrotire a sănătăţii. plata onorariilor şi alte cheltuieli.N. c) cheltuielile de întreţinere a instituţiilor de învăţămînt. confecţionarea şi proba modelelor şi mostrelor în baza invenţiilor şi propunerilor de raţionalizare. precum şi valoarea ambalajului. 22 . c) mass-media în legătură cu publicarea rapoartelor financiare. cheltuielile de judecată. inclusiv: a) salariul lucrătorilor întreprinderilor în timpul studiilor acestora cu scoaterea din producţie în sistemul de ridicare a calificării şi de reciclare a cadrelor. acordate muncitorilor şi funcţionarilor. efectuarea lucrărilor experimentale. pentru deplasarea la locul de lucru.

Operaţiile ce ţin de constatarea cheltuielilor generale şi administrative se perfectează cu următoarele documente: • solicitarea în scris a organizaţiei necomerciale. contractul de acordare a ajutorului filantropic sau de sponsorizare. organizarea excursiilor şi călătoriilor. c) achitarea din contul întreprinderii a foilor de tratament şi în case de odihnă. instituţiilor preşcolare pentru copii din sistemul învăţămîntului public. religioase sau altei organizaţii privind acordarea ajutorului filantropic sau de sponsorizare. borderoul de calculare a amortizării activelor nemateriale şi borderoul de calculare a uzurii mijloacelor fixe – în cazul calculării amortizării şi uzurii patrimoniului cu destinaţie generală de gospodărie. combustibil sau alte active pensionarilor sau salariaţilor nevoiaşi. dispoziţia de plată. ocupaţiilor în secţii sportive. Perfectarea documentelor enumerate este prevăzută de Regulamentul privind modul de confirmare a donaţiilor în scopuri filantropice şi/sau pentru susţinerea de sponsorizare. informaţia în scris privind rezultatele vizitei. cercuri şi clube. factura de expediţie. raportul privind cheltuielile suportate cu documentele justificative anexate (cecuri. procesul-verbal de raportare a cheltuielilor în cauză la cheltuielile de reprezentanţă – în cazul constatării cheltuielilor pentru recepţia delegaţiilor ca cheltuieli de reprezentanţă. precum şi a obiectelor din fondul locativ (inclusiv uzură şi cheltuielile pentru efectuarea diverselor tipuri de reparaţii. azilurilor pentru bătrîni şi invalizi. a vizitării acţiunilor culturale distractive şi sportive. produse.b) întreţinerea obiectelor de ocrotire a sănătăţii. bonul (de uz intern) – în cazul acordării ajutorului material cu bani în numerar. 23 .). • ordinul conducătorului întreprinderii privind recepţia delegaţiei altei întreprinderi (cu indicarea obligatorie a componenţei delegaţiei. ordinul de plată – în cazul transmiterii bunurilor materiale sau virării mijloacelor băneşti cu titlul de filantropie sau sponsorizare. programului şi termenului vizitei). facturi fiscale. cheltuielile de organizare aferente desfăşurării adunărilor acţionarilor. • • • ordinul conducătorului întreprinderii. alte cheltuieli. bilete. foi de parcurs ş. scopului. a. • tabelul de pontaj – în cazul calculării retribuirii muncii personalului administrativ şi gospodăresc. 489 din 4 mai 1998. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. perfectării documentelor. decontul de avans – în cazul decontării avansurilor primite de persoane cu destinaţie generală de gospodărie la detaşarea acestora în deplasări de serviciu.

. 1. potrivit dispozițiilor legale. intr-un exemplar. f)valoarea bunurilor sau serviciilor. suma.• factura fiscală sau factura de expediţie – in cazul calculării plăţilor (datoriilor) ordinare pentru bunurile luate în arendă operaţională. de regulă pentru operațiunile care au la bază documente justificative. c)numele. d)numele.semnături: întocmit. scutit fara drept de deducere. inclusiv a avansurilor aprobate pentru cheltuieli de deplasare. în vederea încasării în numerar a unor sume care nu reprezintă venituri din activitatea de exploatare. .explicații. potrivit dispozițiilor legale. precum și a diferenței de încasat de catre titularul de avans țn cazul justificarii unor sume mai mari decît avansul primit.dispoziție pentru casierie. anul) întocmirii formularului. Factura fiscală este un document contabil emis de către o companie (furnizorul). luna. de compartimentul financiar-contabil. denumirea serviciilor prestate. neimpozabil sau neinclus in baza de impozitare. . 24 . Factura fiscala trebuie sa cuprinda obligatoriu urmatoarele informatii: a)seria si numarul facturii. adresa si codul de inregistrare fiscala. Dispoziție de încasare / plată către casierie servește ca: . e)denumirea si cantitatea bunurilor livrate. precum şi pentru alte servicii prestate de terţi. h)valoarea taxei pe valoarea adaugata. b)data emiterii facturii. al beneficiarului de bunuri sau servicii. .denumirea unității. în vederea achitării în numerar a unor sume. document ce conține lista cu produsele vîndute sau servicii prestate clientului de către furnizor. adresa si codul de inregistrare fiscala al persoanei care emite factura. exclusiv taxa pe valoarea adaugata. Nota de contabilitate servește ca document justificativ de înregistrare în contabilitatea sintetică și analitică. dupa caz.dispoziție pentru casierie. dupa caz. verificat. simbolul contului debitor/creditor. . numarul și data (ziua. Conținutul minimal obligatoriu de informații al formularului este urmatorul: . g)cota de taxa pe valoarea adaugata sau mentiunea scutit cu drept de deducere. nota de contabilitate – în cazul calculării contribuţiilor pentru asigurările sociale de stat şi primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în procentul stabilit de la sumele salariului personalului administrativ şi gospodăresc etc.denumirea. Se intocmeste. pentru procurare de materiale etc. către o • altă companies au persoană (clientul). pentru operatiunile taxabile.

scopul incasarii/platii. .). La contul 713 "Cheltuieli generale şi administrative" pot fi deschise urmatoarele subconturi: 25 . data si semnatura. anexa la registrul de casa.la casierie.denumirea unitatii.document justificativ de inregistrare in registrul de casa și în contabilitate. compartimentul financiarcontabil.casier.numele si prenumele. anexa la registrul de casa.semnaturi: conducatorul unitatii.la compartimentul financiar-contabil. . in cazul platilor se semneaza si de persoana care a primit suma.denumirea. se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil. circulă: .suma incasata/restituita (in cifre si in litere). data si semnatura. .in cazul utilizării ca dispoziție de plată a avansurilor pentru cheltuielile de deplasare. 3. se întocmește intr-un exemplar de compartimentul financiar-contabil: . pentru viza in cazurile prevazute de lege.. . precum si functia (calitatea) persoanei care incaseaza/restituie suma. numarul si data (ziua. procurare de materiale etc. cand nu există alte documente prin care se dispune plată (exemplu: stat de salarii sau lista de avans chenzinal etc. cand nu exista alte documente prin care se dispune încasarea (avize de plata. si se semneaza de casier.). . suma primita.la persoanele autorizate sa aprobe incasarea sau plata sumelor respective. viza de control financiar preventiv. . 2. dupa caz.date suplimentare privind beneficiarul sumei: actul de identitate. Contul 713 "Cheltuieli generale şi administrative" este destinat generalizarii informatiei privind cheltuielile de deservire a productiei şi administrarea întreprinderii în ansamblu. . . pentru efectuarea operatiunii de incasare sau plata.în cazul utilizării ca dispoziție de plată.în cazul utilizării ca dispoziție de încasare.. în cazul plaților în numerar efectuate fără alt document justificativ. . 5. pentru efectuarea înregistrarilor in contabilitate. anul) intocmirii formularului. . . luna.la persoana autorizata sa exercite controlul financiar preventiv. somații de plată etc. continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmatorul: . suma platita/incasata. 4.

7136 "Cheltuieli privind protectia muncii".7131 "Cheltuieli privind uzura.2010 au fost casate piesele de schimp folosite la reaparatia mijloacelor fixe şi astfel au fost efectuate urmatoarele înscrieri contabile (Anexa 23a.07.2010 a fost efectuat calculul salariului personalului administrativ în baza listei de calcul nr19. Dt 7133 "Cheltuieli de intreţinere a personalului administrativ şi de conducere" la suma de 43985 lei. 7132 "Cheltuieli privind amortizarea activelor nemateriale". repararea şi întretinerea mijioacelor fixe cu destinaţie generală".02.10 lei.b) Dt 7131" Cheltuieli privind uzura. repararea şi întreţinerea mijioacelor fixe cu destinaţie generala " la suma de 7830. 7137 "Cheltuieli de reprezentare". postura “Salariu calculat”.07. 7135 "Cheltuieli în scopuri de binefacere şi sponsorizare". taxe şi plăţi. astfel și în urma acestei operațiuni au fost efectuate urmatoarele înregistrări contabile (Anexa 24 a.10 lei. „Basvinex” se includ: 26 . La 28. Evidenţa analitică a cheltuielilor generale şi administrative se ţine pe articole stbilite de întreprindere.2010 în baza actului de casare a materialelor nr 358 din 31. în care se indică rulajul debitor şi creditor al contului 531“Datorii fata de personal privind retribuirea muncii” precum şi soldul acestuia. În categoria impozitelor şi taxelor (cu excepţia impozitului pe venit) achitate de S. cu excepţia impozitului pe venit". Ct 5311 “Datorii fata de personal privind retribuirea muncii” la suma de 43985 lei.A. 7133 "Cheltuieli de întretinere a personalului administrativ şi de conducere".b). Această formulă se întocmeşte pe baza datelor analitice ale contului 531“Datorii fata de personal privind retribuirea muncii”. În cursul perioadei de gestiune cheltuielile generale si administrative se colectează cu total cumulativ de la începutul anului în debitul contului 713 "Cheltuieli generale şi administrative" şi se reflectă prin urmatoarele operațiuni contabile: La 31. 7134 "Impozite. Ct 2115 “Piese de schimb” la suma de 7830. 7139 "Alte cheltuieli generale şi administrative". 7138 "Cheltuieli de deplasare".

b). astfel au fost efectuate urmatoarele înregistrări contabile (Anexa 28). Dt 7134"Impozite. prezentate pentru trimestrul 1 anul 2010 se înscrie urmatoarele înregistrări contabile (Anexa 25 a. Cheltuielile care depăşesc aceste limite se reflectă în “Declaraţia cu privire la impozitul pe venit a persoanei ce practică activitatea de întreprinzător” şi se aduna la venitul impozabil. instituţiilor şi organizaţiilor din Republica Moldova nr. La 22.15 lei Serviciile comunale sunt destinate contului 7139 " Alte cheltuieli generale şi administrative La 26.2010 în baza facturii de expeditie BB964805 eliberata de “Auto Siguranta” SA a fost efectuata asigurarea obligatorie de raspundere civila.A. S-a înregistrat urmatoarea înregistrare contabilă Dt 713. Impozitul funciar. astfel au fost contabilizate consumurile materiale în felul urmator (Anexa 27) Dt 7139 " Alte cheltuieli generale şi administrative " la suma de 987. Taxele nominalizate se achită în bugetul local. Dt 5342 “ Datorii privind taxa pe valoarea adăugată” la suma de 197.b). „Basvinex”. 836 din 24 iunie 2002 şi modificat din 2006. 27 . În baza dării de seama privind calcularea taxei pentru revitalizarea viticulturii. Taxa pe valoarea adăugată. Deplasarea se efectuiază în conformitate cu Hotărîrea Guvernului republicii Moldova cu privire la detaşarea angajaţilor întreprinderilor.b). prezentat de către conducatorul S.01. salariatul care pleaca în deplasare i se recuperează cheltuielile legate de : Costul transportului Diurna şi cazarea.46 lei Ct 5211 “Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” la suma de 1184.8 “Cheltuieli de deplasare” la suma de 1057.28 lei. În conformitate cu această hotărîre. Ct 5211 “Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” la suma de 1418 lei. cu excepţia impozitului pe venit" la suma de 132735 lei.01. taxe şi plati. Dt 7139 " Alte cheltuieli generale şi administrative " la suma de 1418 lei.2 “Datorii faţă de personal privind alte operaţii” la suma de 1057.74 lei. În baza decontului de avans a fost calculata diurnal şi cazarea personalului administrativ (Anexa 26 a.Impozitul pe bunuri imobiliare . Ct 5348 “Datorii privind alte impozite şi taxe” la suma de 132735 lei. în limitele prevazute de legislaţie.2010 în baza facturii fiscale CZ0449196 eliberata de Apa –Canal Chisinau SA au fost furnizata apa. Aceasta formula se întocmeşte pe baza decontului de avans (Anexa26 a.15 lei Ct 532. carea efectuat o deplasare în Belarusia.

Dt 5342 “ Datorii privind taxa pe valoarea adăugată” la suma de 3029. În jurnalul de înregistrari contabile au fost efectuate inscrieri contabile în functie analitica pentru fiecare tip de alte cheltuieli generale şi administrative (Anexa33). astfel au fost efectuate urmatoarele înregistrări contabile (Anexa 29). astfel au fost efectuate urmatoarele înregistrări contabile (Anexa 30). La 31.06 lei.12 lei Ct 5211 “Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” la suma de 8005.2010 în baza facturii fiscale RU3130346 eliberata “GCC-Securitate” SRL au fost prestate servicii de paza. Dt 5342 “ Datorii privind taxa pe valoarea adăugată” la suma de 1800 lei Ct 5211 “Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” la suma de 10800 lei. Dt 7139 " Alte cheltuieli generale şi administrative " la suma de 4061.02 lei Ct 5211 “Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” la suma de 18173. Dt 7139 " Alte cheltuieli generale şi administrative " la suma de 7552.01. Ct 5211 “Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” la suma de 4061. La 31. Dt 5342 “ Datorii privind taxa pe valoarea adăugată” la suma de 453. Dt 7139 " Alte cheltuieli generale şi administrative " la suma de 15144. La sfîrşitul anului de gestiune debitul contului 713 "Cheltuieli generale şi administrative" se trece la contul 351 “Rezultatul financiar total” şi împreuna cu celelalte tipuri de cheltuieli se scade din venit la determinarea rezultatului financiar (Anexa7): Dt 351 “Rezultatul financiar total” la suma de 14293766 lei Ct 713 "Cheltuieli generale şi administrative" la suma de 14293766 le 28 .01.15 lei.03 lei.20lei. astfel au fost efectuate urmatoarele înregistrări contabile (Anexa 31).01.08 lei.2010 îăn baza facturii fiscale XT3760697 eliberata “Chisinau Gaz” SRL au fost prestate servicii de furnizare cu gaze. astfel au fost efectuate urmatoarele înregistrări contabile(Anexa 32). La sfîrşitul fiecărui trimestru cheltuielile generale şi administrative accumulate în debitul contului 713 "Cheltuieli generale şi administrative" se reflectă în Raportul privind Rezultatele Financiare în rîndul 060 şi se scade din venituri la determinarea rezultatului financiar contabil. Dt 7139 " Alte cheltuieli generale şi administrative " la suma de 9000 lei.La 12.01.2010 în baza facturii fiscale OM0495240 eliberata “Orange Moldova” SA au fost prestate servicii de telefonie mobila.2010 în baza facturii fiscale RH1974782 eliberata “Red Union Fenosa” SA au fost prestate servicii de furnizare cu energie electrică. La 19.20 lei.

întreprinderilor filiere şi asociate.3] c) plata dobînzilor privind alte operaţii.Alte cheltuieli operationale cuprind cheltuielile privind vînzarea altor active curente. cu excepţia produselor finite. i) sumele diferenţelor dintre costul stocurilor de mărfuri şi materiale şi valoarea realizabilă netă.8.. prevăzute în S. arendă. factura fiscală. k) producţia rebutată. proces-verbal al comisiei de inventariere – în cazul decontării lipsurilor şi pierderilor din defectarea (alterarea) activelor curente. j) lipsurile şi pierderile de la deteriorarea valorilor. mărfurilor şi serviciilor prestate. m) alte cheltuieli operaţionale.obligaţiuni. cheltuieli privind arenda operatională. h) consumurile indirecte de producţie constante nerepartizabile. cheltuielile aferente produselor rebutate. cheltuielile aferente dobînzilor pentru credite si împrumuturi. Operaţiile ce ţin de constatarea altor cheltuieli operaţionale se perfectează cu următoarele documente primare: • borderou de colaţionare. cu excepţia cazurilor de capitalizare a acestora. b) plata dobînzilor aferente creditelor bancare şi împrumuturilor primite pe termen scurt şi pe termen lung. g) emisiunea şi difuzarea titlurilor de valoare pe termen scurt . e) vînzarea activelor curente. l) plata pentru locaţiune (chirie).N. nici la cele generale şi administrative sînt incluse în alte cheltuieli operaţionale şi anume cheltuielile privind: a) plata dobînzilor filialelor. Cheltuielile care nu pot fi raportate nici la cheltuielile comerciale. cambii şi alte titluri de valoare. precum şi cheltuielile aferente anularii comenzilor de productie. 3. plata comisioanelor pentru difuzarea acestora etc. • factură de expediţie. d) plata dobînzilor privind împrumuturile expirate şi sancţiunile creditare. f) amenzile. precum şi titlurilor de valoare pe termen scurt. cheltuielile sub forma de amenzi. bon (de uz intern) – în cazul vânzării materialelor. lipsurile şi pierderile din deteriorarea valorilor. penalităţile. act de inventariere a mijloacelor băneşti. leаsing (redevenţă). cheltuielile din modificarea metodelor de evaluare a activelor curente. obiectelor de mică valoare şi scurtă durată. 29 .23 "Cheltuielile privind împrumuturile". încetarii activitaţii unitaţii de productie care nu a fabricat produse şi cheltuielile anticipate care s-au dovedit a fi inutile. consumurile indirecte de productie nerepartizate. despagubiri.[1. despăgubirile. penalitati.C.

7148 "Cheltuieli aferente productiei rebutate". decizie a organului teritorial al inspectoratului fiscal. 7145 "Cheltuieli privind dobînzile pentru credite şi împrumuturi". • • ordin de lucru în acord. reclamaţie primită acceptată. proces-verbal (sau aviz) privind rebutul şi notă de contabilitate – în cazul decontării costului rebutului definitiv (incorijibil) comis în atelierul de tâmplărie. act de verificare. lista defectelor privind reparaţia maşinilor. La contul 714 "Alte cheltuieli operationale" pot fi deschise urmatoarele subconturi: 7141 "Cheltuieli privind realizarea altor active curente". proces – verbal de casare a materialelor. 7143 "Cheltuieli privind amenzile. 7142 "Cheltuieli privind arenda curentă". privind consumurile indirecte de producţie nerepartizate. atelierul de repartiţie şi la alte sectoare de producţie. – în cazul calculării uzurii şi reflectării cheltuielilor pentru reparaţia bunurilor transmise în arendă operaţională. plaţii dobînzilor pentru credite şi împrumuturi. 7144 "Cheltuieli din modificarea metodelor de evaluare a activelor curente". mărfurilor şi serviciilor). a. penalitaţile. titlu executoriu al instanţei de judecată – în cazul calculării sancţiunilor economice aplicate întreprinderii. ordin de lucru în acord ş. amenzilor. 7149 "Alte cheluieli operationale". arendei curente. • • borderou de calculare a uzurii mijloacelor fixe. Contul 714 "Alte cheltuieli operationale" este destinat generalizarii informatiei privind cheltuielile aferente vîzarii activelor curente (cu exceptia produselor finite. • notă de contabilitate – în cazul decontării consumurilor indirecte de producţie fixe nerepartizate. 7147 "Lipsuri şi pierderi din deteriorarea valorilor". penalitaţilor. secţia de prelucrare a produselor agricole. 30 . despagubirilor. ordin (dispoziţie) al conducătorului întreprinderii – în cazul decontării creanţelor compromise (cu excepţia creanţelor cumpărătorilor pentru produsele vândute). proces – verbal al comisiei de inventariere. lipsurile şi pierderile valorilor materiale. proces – verbal de casare a materialelor. 7146 "Cheltuieli de productie indirecte nerepartizate".• contract de creditare (acordare a împrumuturilor) şi notă de contabilitate – în cazul calculării dobânzilor aferente creditelor bancare sau împrumuturilor primite. despagubirile". • listă de inventariere a creanţelor. notă de contabilitate – în cazul reflectării cheltuielilor pentru rectificarea rebutului.

astfel au fost efectuate urmatoarele înregistrări contabile (Anexa 37 a. despagubirile" la suma de 108.b). Debit 7143 "Cheltuieli privind amenzile.00lei În jurnalul de înregistrări contabile au fost efectuate înscrieri contabile în functie analitică pentru fiecare tip de cheltuieli aparte (Anexa 36).09. astfel au fost efectuate urmatoarele înregistrări contabile (Anexa 34 a. penalitaţile. la care a expirat termenul de prescripţie.96lei A avut loc trecerea la cheltuieli a avansurilor pe termen scurt acordate anterior şi nereclamate. Dt714. Dt 7145 "Cheltuieli privind dobinzile 20090. La 29.Evidenta analitica a altor cheltuieli operationale se ţine pe feluri de cheltuieli şi alti indicatori stabiliţi de întreprindere. astfel au fost efectuate urmatoarele înregistrări contabile (Anexa 35).00 lei Credit 224.2010 în baza extrasului din cont 22517014982004 eliberată de “Banca de Economii” SA au fost achitate procentele pentru credite.2 ''Cheltuieli privind arenda curenta'' la suma de 62447.40 lei Ct 243.1 ''Avansuri pe termen scurt acordate în ţară''la sume de 108.2010 în baza documentului nr.47 lei Dt 5342 “ Datorii privind taxa pe valoarea adăugată” la suma de 12489.03.1 ''Cont curent în valuta straina în ţară'' la suma de 20090. La sfîrşitul anului de gestiune debitul contului 714 "Alte cheltuieli operationale" se trece la contul 351 “Rezultatul financiar total” şi împreuna cu celelalte tipuri de cheltuieli se scade din venit la determinarea rezultatului financiar (Anexa7): Dt 351 “Rezultatul financiar total” la suma de 7433543 lei Ct 714 "Alte cheltuieli operationale" la suma de 7433543 lei pentru credite şi împrumuturi"la suma de 31 .b). La finele perioadei de gestiune rulajul din debitul contului sintetic 714 "Alte cheltuieli operationale" se reflectă în Raportul privind Rezultatele Financiare în rîndul 070 şi se ea în calcul la determinarea rezultatului financiar.1 ''Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale achitate in ţară'' la suma de 74936.40 lei.49 Ct 521.12. La 30. La 31.436 eliberată de “Banca Sociala ” SA au fost achitate penalitățile.2010 în baza facturii fiscale GH0006966 eliberata “Glass Container Company” SA au fost prestate servicii de arenda.

caracteristica .evaluarea si constatarea cheltuielilor din activitatea neoperationala Cheltuieli ale activităţii neoperaţionale se impart in trei grupe: Cheltuieli ale activităţii de investiţii.clasificarea .Capitolul II Contabilitatea cheltuielilor ale activitatii neoperationale 2.1 Componenta. Pierderi excepţionale. 32 . Cheltuieli ale activităţii financiare.

casate.C. activelor financiare pe termen lung. 3 “Componenţa consumurilor şi cheltuielilor întreprinderii”. activelor materiale în curs de execuţie. mijloacelor fixe. împrumuturilor şi creditelor întreprinderii.C. sînt determinate de modificarea cursurilor valutare care nu depind de întreprindere. În teză este elaborată schema de formule contabile pentru evidenţa diferenţelor specificate. Cheltuielile activităţii financiare rezultă din modificarea mărimii şi structurii capitalului propriu. diferenţele nefavorabile de curs valutar etc.Componenţa cheltuielilor activităţii neoperaţionale se examinează în S. pierderile din modificarea legislaţiei în vigoare. incendiilor. S. TVA trecută anterior în cont aferentă valorii de bilanţ a bunurilor nimicite în urma evenimentelor extraordinare etc. cheltuielile legate de prevenirea şi/sau lichidarea consecinţelor evenimentelor extraordinare. pierderile din participaţiile în alte întreprinderi şi operaţiunile cu părţile legate. resurselor naturale. pierderile din stoparea activităţii de bază a întreprinderii în urma evenimentelor extraordinare. terenurilor. pierderile din perturbările politice. După părerea noastră.N. după esenţa lor economică. 20 “Contabilitatea subvenţiilor şi publicitatea informaţiei aferentă asistenţei de stat”. potrivit cărora acestea urmează a fi înregistrate ca o majorare a cheltuielilor financiare şi o diminuare a activelor sau o majorare a datoriilor întreprinderii. deoarece. Cheltuielile aferente diferenţelor de curs valutar şi de sumă nefavorabile apar în cazurile efectuării tranzacţiilor exprimate în valută străină şi/sau în unităţi convenţionale. calamităţilor naturale şi altor evenimente extraordinare. Cheltuielile exceptionale apar ca rezultat al evenimentelor extraordinare şi trebuie să includă: valoarea de bilanţ a bunurilor ieşite (distruse. arendei finanţate a activelor materiale pe termen lung.C. La calcularea rezultatului fiscal cheltuielile privind diferenţele de curs valutar şi de sumă nefavorabile trebuie recunoscute integral ca deduceri. Cheltuielile activităţii de investiţii rezultă din ieşirea activelor pe termen lung şi cuprind cheltuielile şi pierderile aferente ieşirii activelor nemateriale. acestea reprezintă cheltuieli legate de desfăşurarea activităţii de întreprinzător a întreprinderii. aceste diferenţe urmează a fi contabilizate în componenţa cheltuielilor financiare. sumele reducerii valorii activelor pe termen lung ieşite.N. valoarea prejudiciilor (defectelor) din deteriorarea bunurilor în urma evenimentelor extraordinare. modificarea legislaţiei ţării. Acestea cuprind cheltuielile privind operaţiunile aferente plăţii redevenţelor.N. 5 “Prezentarea rapoartelor financiare” şi S. Pierderile excepţionale rezultă din evenimentele sau operaţiunile rare şi netipice care nu sunt legate de activitatea economico-financiară (ordinară) a întreprinderii. Acestea cuprind daunele provocate de calamităţile naturale. expropriate etc. Recunoaşterea cheltuielilor specificate se 33 .) ca rezultat al accidentelor.

reevaluării acestora. Perioada fiscală privind impozitul pe venit este anul calendaristic la încheierea căruia se determină venitul impozabil şi se calculează suma impozitului care trebuie achitată. Standardul de faţă stabileşte modul de determinare a diferenţelor permanente şi temporare.anularea datoriilor aminate privind impozitul pe venit. Cheltuielile efective privind impozitul pe venit se determina la finele anului de gestiune. participaţiilor în alte întreprinderi. Pentru generalizarea informatiei despre cheltuielile privind impozitul pe venit este destinat contul 731.In credit se reflecta activele aminate privind impozitul pe venit.În debit se reflectă sumele impozitului pe venit platit in rate pe parcursul anului de gestiune. precum şi cheltuielile privind operaţiunile cu titlurile de valoare pe termen lung etc.. Pentru întreprinderile nou-create. cît şi peste hotarele acesteia.datoriile curente si aminate privind impozitul pe venit la finele anului de gestiune. 2..tinind cont de diferentele permanente si temporare care apar intre venitul contabil si cel impozabil.cheltuieli privind impozitul pe venit. perioadă fiscală se consideră perioada de la data înregistrării întreprinderii pînă la finele anului calendaristic. Evidenta analitica a cheltuielilor privind impozitul pe venit se tine pe tipurile lor si pe alte directii stabilite in politica de contabilitate a intreprinderii. iar evaluarea acestora – la sumele pierderilor efective rezultate din evenimentele extraordinare şi confirmate documentar.anularea activelor aminate privind impozitul pe venit.. de constatare a datoriilor şi activelor amînate privind impozitul pe venit. Prezentul standard se extinde asupra tuturor persoanelor juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi sînt înregistrate în Republica Moldova. părţilor legate. reprezentanţelor şi altor subdiviziuni interioare situate atît pe teritoriul Republicii Moldova. Cheltuielile privind impozitul pe venit cuprind suma totală a cheltuielilor privind impozitul pe venit luată în considerare la calcularea profitului (pierderii) net al perioadei de gestiune. Obiectivul prezentului standard îl constituie descrierea metodicii de contabilizare a impozitului pe venit al întreprinderii.recomandă să fie efectuată în baza conceptului contabilităţii de angajamente. Pentru evidenţa acestor 34 . precum şi asupra filialelor. de prezentare a informaţiei cu privire la impozitul pe venit în rapoartele financiare.2 Documentarea si contabilitatea cheltuielile activităţii de investiţii Cheltuielile activităţii de investiţii reprezintă cheltuielile aferente ieşirii activelor pe termen lung.

2. Cheltuieli privind ieşirea activelor materiale pe termen lung. Cheltuieli din reevaluarea activelor pe termen lung la ieşirea acestora.cheltuieli este destinat contul 721 „Cheltuieli ale activităţii de investiţii” . Crearea rezervelor pentru acoperirea cheltuielilor probabile de ieşire a mijloacelor fixe la expirarea duratei de exploatare utilă a acestora: Dt 721 „Cheltuieli ale activităţii de investiţii” 35 . 3. La acest cont pot fi deschise urmatoarele subconturi: 7211 7212 7213 7214 7215 7216 7217 Cheltuieli privind ieşirea activelor nemateriale. Reflectarea cheltuielilor aferente ieşirii activelor pe termen lung: Dt 721 „Cheltuieli ale activităţii de investiţii” Ct 211 „Materiale” Ct 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii” Ct 533 „Datorii privind asigurările” Ct 812 „Activităţi auxiliare” Ct 521 „Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” Ct 522 „Datorii pe termen scurt privind părţile legate” Ct 539 „Alte datorii pe termen scurt”. Cheltuieli privind ieşirea activelor financiare pe termen lung. Cheltuieli privind operaţiile cu părţile legate. Reflectarea valorii de bilanţ a activelor pe termen lung ieşite: Dt 721 „Cheltuieli ale activităţii de investiţii” Ct 111 „Active nemateriale” Ct 112 „Active nemateriale în curs de execuţie” Ct 121 „Active materiale în curs de execuţie” Ct 122 „Terenuri” Ct 123 „Mijloace fixe” Ct 125 „Resurse naturale” Ct 131 „Investiţii pe termen lung în părţi nelegate” Ct 132 „Investiţii pe termen lung în părţi legate”. În cursul perioadei de gestiune cheltuielile activităţii de investiţii se acumulează în debitul contului 721 şi se reflectă prin următoarele formule contabile: 1. Alte cheltuieli ale activităţii de investiţii. Cheltuieli aferente participaţiilor în alte întreprinderi.

6.54 lei La finele fiecărei perioade de gestiune rulajul debitor al contului 721 „Cheltuieli ale activităţii de investiţii” se scade din venituri la determinarea indicatorului din rândul 090 „Rezultatul din activitatea de investiţii: profit (pierdere)” al Raportului privind rezultatele financiare. Trecerea la sfirsitul anului de gestiune cheltuieli ale activităţii de investiţii acumulate la rezultatul financiar se efectuiaza prin înregistrarea contabilă (anexa7) Dt 351 “Rezultatul financiar total” la suma de 20630 lei Ct 721 „Cheltuieli ale activităţii de investiţii” la suma de 20630 lei 36 .54 lei Ct 123.2 ”Cheltuieli privind ieşirea activelor materiale pe termen lung” la suma de 2841. Reflectarea lipsurilor şi pierderilor activelor pe termen lung constatate cu ocazia inventarierii: Dt 721 „Cheltuieli ale activităţii de investiţii” Ct 111 „Active nemateriale” Ct 112 „Active nemateriale în curs de execuţie” Ct 121 „Active materiale în curs de execuţie” Ct 123 „Mijloace fixe”.09. Sa întocmit urmatoarea formulă contabilă Dt 721.b).2010 în baza facturii fiscale SU1765638 sa lichidat mijlocul fix semiremorca PPV-3 (Anexa38 a. 4. Trecerea la cheltuieli a sumelor ecartului de reevaluare a investiţiilor pe termen lung la ieşirea acestora: Dt 721 „Cheltuieli ale activităţii de investiţii” Ct 133 „Modificarea valorii investiţiilor pe termen lung”. Cheltuieli privind ieşirea activelor materiale pe termen lung se ţine la contul 721. Reflectarea sumei reducerii din reevaluare aferente activelor pe termen lung ieşite: Dt 721 „Cheltuieli ale activităţii de investiţii” Ct 341 „Diferenţe din reevaluarea activelor pe termen lung”.Ct 538 „Rezerve pentru cheltuieli şi plăţi preliminate”. 5.3”Maşini utilaje şi instalatii de transmisie” la suma de 2841.2 ”Cheltuieli privind ieşirea activelor materiale pe termen lung” La data de 24.

cheltuieli privind plata redevenţelor. . Reflectarea pierderilor aferente diferenţelor nefavorabile de curs privind mijloacele şi operaţiunile în valută străină: Dt 722 „Cheltuieli ale activităţii financiare” Ct 221 „Creanţe pe termen scurt aferente facturilor comerciale” Ct 223 „Creanţe pe termen scurt ale părţilor legate” Ct 224 „Avansuri pe termen scurt acordate” Ct 241 „Casa” Ct 243 „Cont valutar” Ct 244 „Conturi speciale la bănci” Ct 227 „Creanţe pe termen scurt ale personalului” Ct 511 „Credite bancare pe termen scurt” 37 . Cheltuielile activităţii financiare cuprind cheltuielile aferente plăţii redevenţelor. . diferenţelor nefavorabile de curs valutar etc. 2.alte cheltuieli ale activităţii de investiţii.cheltuieli privind diferenţele de curs valutar.3 Documentarea si contabilitatea cheltuielilor activităţii financiare Cheltuielile activităţii financiare includ: .2.cheltuieli privind arenda finanţată a activelor pe termen lung. Pentru evidenţa acestor cheltuieli este destinat contul 722 „Cheltuieli ale activităţii financiare”. Achitarea sau calcularea plăţii (dobânzii) pentru activele pe termen lung primite în arendă finanţată: Dt 722 „Cheltuieli ale activităţii financiare” Ct 242 „Cont de decontare” Ct 243 „Cont valutar” Ct 521 „Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” Ct 539 „Alte datorii pe termen scurt”. În cursul perioadei de gestiune cheltuielile activităţii financiare se acumulează în debitul contului 722 şi se reflectă prin formulele contabile: 1. . arendei finanţate.

În acest caz se întocmesc formulele contabile: 1. .65 lei Ct 243. Reflectarea pierderilor aferente diferenţelor nefavorabile de curs privind conturile valutare şi operaţiunile în valută străină.la plată.65 lei.65 lei La finele fiecărei perioade de gestiune rulajul debitor al contului 722 „Cheltuieli ale activităţii financiare” se ia în calcul la determinarea indicatorului din rândul 100 „Rezultatul din activitatea financiară: profit (pierdere)” al Raportului privind rezultatele financiare.443-445]. cursul din ziua plăţii este mai mare decît cursul dinziua facturării. La sfîrşitul anului de gestiune debitul contului 722 „Cheltuieli ale activităţii de financiare” se trece la contul 351 “Rezultatul financiar total” (anexa7) Dt 351 “Rezultatul financiar total” la suma de 3278263 lei Ct 722 „Cheltuieli ale activităţii de financiare” la suma de 3278163 lei 2. În cursul perioadei de gestiune în debitul contului 723 se acumulează cu total cumulativ de la începutul anului pierderile din evenimentele excepţionale. La întreprinderea”X” în baza extrasului din contul valutar în euro a avut loc diferenţa de curs în suma de 1438.Ct 512 „Credite bancare pe termen scurt pentru salariaţi” Ct 513 „Împrumuturi pe termen scurt” Ct 521 „Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” Ct 522 „Datorii pe termen scurt faţă de părţile legate” Ct 534 „Datorii privind decontările cu bugetul” [2.6 p. Evidenţa acestor pierderi se ţine în contul 723 „Pierderi excepţionale”. cursul din ziua încasării este mai mic decît cursul din ziua facturării. Pierderile excepţionale cuprind pierderile din calamităţile naturale.la încasare.3 „Cheltuieli privind diferente de curs valutar” la suma de 1438. rezultate din lichidarea creanţelor sau datoriilor în valută ale unităţii cînd: . Trecerea la cheltuieli a valorii de bilanţ a activelor pe termen lung şi curente nimicite sau deteriorate rezultate din evenimentele excepţionale: Dt 723 „Pierderi excepţionale” Ct 111 „Active nemateriale” 38 . modificarea legislaţiei ţării şi alte evenimente excepţionale.4 Documentarea si contabilitatea pierderile excepţionale. perturbările politice. În urma acestei opeaţiuni sa întocmit formula contabilă. Dt 722.1 „Conturi valutare in tara” la suma de 1438.

La întreprinderea „X” a avut loc în perioada curenta un eveniment excepţional.Ct 112 „Active nemateriale în curs de execuţie” Ct 121 „Active materiale în curs de execuţie” Ct 123 „Mijloace fixe” Ct 211 „Materiale” Ct 212 „Animale la creştere şi îngrăşat” Ct 213 „Obiecte de mică valoare şi scurtă durată” Ct 215 „Producţia în curs de execuţie” Ct 216 „Produse” Ct 217 „Mărfuri” Ct 241 „Casa” Ct 242 „Cont de decontare” Ct 243 „Cont valutar” Ct 244 „Conturi speciale la bănci” Ct 245 „Transferuri băneşti în expediţie” Ct 246 „Documente băneşti” Ct 252 „Alte active curente”. 39 . La finele fiecărei perioade de gestiune pierderile excepţionale acumulate în debitul contului 723 se reflectă în Raportul privind rezultatele financiare şi se iau în calcul la determinarea indicatorului din rândul 120 “Rezultatul excepţional: profit (pierdere)”. astfel ducînd la deteriorarea materialelor: Dt 723 „Pierderi excepţionale” la suma de 15200 lei Ct 211 „Materiale” la suma de 15200 lei. Reflectarea cheltuielilor privind lichidarea consecinţelor evenimentelor excepţionale: Dt 723 „Pierderi excepţionale” Ct 211 „Materiale” Ct 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii” Ct 533 „Datorii privind asigurările” Ct 241 „Casa” Ct 521 „Datorii pe termen scurt privind facturile” Ct 812 „Activităţi auxiliare”. şi anume. 2. a avut loc un incendiu în depozitul firmei.

Capitolul III Contabilitatea cheltuielilor privind impozitul pe venit 3. Cheltuielile efective privind impozitul pe venit se determină la finele anului de gestiune. luate în considerare la calcularea profitului (pierderii) net al perioadei de gestiune. 40 . În acest caz se întocmeşte formula contabilă: Dt 351 „Rezultat financiar total” Ct 721 „Cheltuieli ale activităţii de investiţii” Ct 722 „Cheltuieli ale activităţii financiare” Ct 723 „Pierderi excepţionale”.1 Documentarea si contabilitatea cheltuielilor privind impozitul pe venit Cheltuielile privind impozitul pe venit cuprind suma totală a cheltuielilor privind impozitul pe venit. ţinînd cont de diferenţele permanente şi temporare care apar între rezultatul contabil şi cel impozabil.Trecerea la sfirşitul anului de gestiune a pierderi excepţionale financiar se efectuiaza prin înregistrarea contabilă (anexa7) Dt 351 “Rezultatul financiar total” Ct 723 „Pierderi excepţionale” acumulate la rezultatul La finele anului de gestiune conturile de evidenţă a cheltuielilor activităţii neoperaţionale se închid prin trecerea rulajelor debitoare ale acestora la rezultatul financiar.

Suma impozitului pe venit a perioadei de gestiune viitoare şi anume: datoria amînată privind impozitul pe venit şi activele amînate privind impozitul pe venit. Cheltuielile (economiile) privind impozitul pe venit sunt formate din: Suma impozitului pe venit a perioadei de gestiune curente şi anume: datoria curentă privind impozitul pe venit şi creanţele curente privind impozitul pe venit. care influenţează doar venitul impozabil al perioadei de gestiune curente. Pentru evidenţa cheltuielilor (economiilor) privind impozitul pe venit este destinat contul 731 „Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit” . anularea activelor amînate precum şi calcularea datoriei curente privind impozitul pe venit. care se adună la profitul (pierderea) perioadei de gestiune pînă la impozitare. cheltuielile de deplasare şi de reprezentanţă.Diferenţele permanente reprezintă acele diferenţe. însă soldul lui poate fi atît debitor. Diferenţele temporare sunt acele diferenţe care influenţează venitul impozabil atît a perioadei de gestiune curente. De exemplu: penalităţile privind neachitarea la buget a impozitelor. De exemplu: uzura unui mijloc fix. iar în credit – calculul activelor amînate privind impozitul pe venit. cît şi creditor. Diferenţe temporare deductibile – diferenţe care în perioadele de gestiune viitoare vor micşora venitul impozabil sau majora pierderea fiscală. etc. De exemplu: crearea provizioanelor pentru achitarea concediilor salariaţilor. Economia privind impozitul pe venit poate fi tratată ca un venit şi se reflectă în Raportul de profit şi pierdere. Schematic acestea pot fi prezentate în felul următor: Cheltuielile (economiile) privind impozitul pe venit 731 41 . precum şi anularea datoriilor amînate privind impozitul pe venit. care se calculează în mod diferit în contabilitate şi în scopuri fiscale. În debitul acestui cont se reflectă calcularea (recalcularea) datoriilor amînate privind impozitul pe venit. cu suma în paranteze. Acestea la rîndul său se împart în: Diferenţe temporare impozabile – diferenţe care în perioada de gestiune viitoare vor majora venitul impozabil sau micşora pierderea fiscală. Soldul creditor este numit economie privind impozitul pe venit şi reprezintă suma impozitului pe venit care urmează a fi recuperată de entitate în perioada de gestiune curentă sau viitoare. cît şi a perioadei de gestiune viitoare. Acest cont este de activ.

Venitul impozabil se determină după următoarea formulă: Venitul impozabil = Venitul contabil + Ajustările veniturilor . Impozitul pe venit va constitui 0. Suma efectivă a cheltuielilor (economiilor) privind impozitul pe venit.7 p. În Planul de conturi pentru contul 731 nu sunt prevăzute subconturi. Aşadar în Registrul de evidenţă la contul 731 se întocmesc următoarele formule contabile: La suma datoriilor curente privind impozitul pe venit în cursul anului de gestiune: Dt 731 „Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit” Ct 534 „Datorii privind decontările cu bugetul” Conform legislaţiei în vigoare (Codul fiscal. Evidenţa analitică a cheltuielilor privind impozitul pe venit se ţine pe tipurile lor şi pe alte direcţii stabilite în politica de contabilitate a întreprinderii. se determină la finele anului în conformitate cu cerinţele SNC 12 „Contabilitatea impozitului pe venit” . Metoda de achitare a impozitului pe venit în rate se alege de către fiecare întreprindere de sine stătător.Ajustările cheltuielilor deci. cota impozitului pe venit pentru persoanele juridice este 0% din venitul impozabil. Active amînate privind impozitul pe venit 135 42 . art.68]. 00 lei. 15 b)). la începutul anului de gestiune.Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit curent Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit amînat Datoria curentă privind impozitul pe venit 534 Creanţe curente privind impozitul pe venit 225 Datoria amînată privind impozitul pe venit 425 Schema 2: Structura cheltuielilor (economiilor) privind impozitul pe venit [2.

care reprezintă suma efectivă a cheltuielilor (economiilor) privind impozitul pe venit realizate în cursul anului de gestiune. prin confruntarea rulajelor debitor şi creditor ale acestui cont. Dt 731 „Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit” Ct 535 „Taxa pe valoarea adăugată şi accize de încasat”. La suma datoriilor amînate privind impozitul pe venit: Dt 731 „Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit” Ct 425 „Datorii amînate privind impozitul pe venit” Datoria amînată privind impozitul pe venit este egală cu produsul dintre diferenţa temporară impozabilă şi cota impozitului pe venit (care este de 0%). subcontul 5352 „Impozitul pe venit plătit în avans”. Suma obţinută se reflectă în rîndul 140 „Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit” din Raportul privind rezultatele financiare pentru anul de gestiune. 43 .La calcularea şi achitarea impozitului pe venit în rate se întocmesc concomitent următoarele formule contabile: Dt 225 „Creanţe pe termen scurt privind decontările cu bugetul” Ct 242 „Cont de decontare”. La suma activelor amînate privind impozitul pe venit: Dt 135 „Active amînate privind impozitul pe venit” Ct 731 „Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit” Suma activelor amînate privind impozitul pe venit este egală cu produsul dintre diferenţa temporară deductibilă şi cota impozitului pe venit (care este de 0%). Achitarea datoriilor faţă de buget privind impozitul pe venit: Dt 534 „Datorii privind decontările cu bugetul” Ct 242 „Cont de decontare”. Diminuarea datoriilor privind decontările cu bugetul în limita sumei impozitului pe venit achitată în rate: Dt 534 „Datorii privind decontările cu bugetul” Ct 225 „Creanţe pe termen scurt privind decontările cu bugetul”. După aceasta se determină soldul contului 731 „Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit”.

iar contul 731 se închide.2 Reflectarea informatiilor privind cheltuielile in rapoartele financiare. In baza declaratieei cu privire la impozitul pe venit pe perioada fiscala a anului 2010 Profitul (pierderea)perioadei de gestiune curente pina la impozitare este egala cu 4492151 lei (anexa7). Rapoartele se întocmesc prin calcularea. reprezintă o informaţie fianciară sistematizată. indicatorii activităţii acesteia şi fluxul mijloacelor băneşti. conţinutul şi bazele metodologice ale pregătirii rapoartelor financiare ale entităţilor sunt stabilite în Bazele conceptuale ale pregătirii şi prezentării rapoartelor financiare. 3. SNC 7. Componenţa. avînd ca scop luarea unor decizii economice referitoare la această întreprindere. Rapoartele financiare reprezintă un sistem reglementat de indicatori financiari generalizatori care caracterizează situaţia patrimonială şi financiară a întreprinderii şi rezultatele activităţii economice a acesteia obţinute în cursul perioadei de gestiune respective. Raportul financiar anual (anexa 7) conform SNC 5 „Prezentarea rapoartelor financiare”. O asemenea informaţie este necesară tuturor utilizatorilor de raportare financiară cointeresate în obţinerea informaţiei veridice privind întreprinderea. SNC 5. precum şi în alte standarte naţionale de contabilitate.La finele anului aceste cheltuieli se trec din contul 731 „Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit” în contul 351 „Rezultat financiar total”. SNC 1. gruparea şi prelucrarea specială a datelor contabilităţii curente şi constituie stadiul final al acesteia. privind resursele 44 . despre evenimentele care influenţează activitatea întreprinderii şi operaţiile economice. Scopul acestui raport îl constituie prezentarea unei informaţii accesibile investitorilor şi creditorilor potenţiali şi reali: privind situaţia financiară a întreprinderii. aprobate de Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova. Acestă operaţiune se reflectă astfel: Dt 351 „Rezultat financiar total” Ct 731 „Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit” După închiderea conturilor de evidenţă a cheltuielilor şi veniturilor în contul 351 „Rezultat financiar total” se determină profitul (pierderea) net al întreprinderii obţinut în cursul anului de gestiune.

În activitatea S. În special sunt prezentate rezultatele din domeniile suplimentare ale activităţii de afaceri a entităţii. Raportul dat se întocmeşte atît trimestrial. În postul Cheltuieli comerciale (cod rd. una dintre cele mai importante şi esenţiale părţi ale raportului financiar anual. cît şi anual cu total cumulativ de la începutul anului de gestiune şi cuprinde următoarele trei grupe de indicatori: venituri cheltuieli rezultatele financiare (profit sau pierdere) care reprezintă diferenţa dintre venituri şi cheltuieli.economice şi datoriile întreprinderii. reflectat în debitul contului 711 „Costul vînzărilor” care a constituit 45061285 lei (anexa 7). cheltuielile şi profiturile (pierderile) realizate în cursul perioadei de gestiune şi perioadei corespunzătoare anului precedent. Primii opt indicatori ai raportului caracterizează veniturile. fără paranteze. cheltuielile şi rezultatele din activitatea operaţională a întreprinderii.020) se arată costul produselor.A. sunt prezentate deasemenea rezultatele financiare ale activităţii entităţii care nu contituie pentru aceasta o activitate de bază. iar cele negative (pierderile) – în paranteze. care reprezintă o activitate curentă ce se reînnoieşte în continuu. serviciilor prestate. o reprezintă Raportul de profit şi pierderi (anexa 8) care prin indicatorii analizaţi prezintă un interes primordial atît pentru conducerea entităţii. Tehnica de întocmire a Raportul privind rezultatele financiare constă în completarea fiecărui rând în baza rulajelor aferente conturilor de venituri şi cheltuieli din clasele 6 şi 7 ale Planului de conturi contabile. În raportul specificat.050) se reflectă cheltuielile aferente vînzării produselor finite. cît şi pentru utilizatorii externi. În continuare ne vom referi la tehnica de completare a fiecărui post de cheltuieli în parte în Raportul de profit şi pierderi. determinată de statutul acesteia. precum şi modificările lor. În postul Costul vînzărilor (cod rd. contabilizate în debitul contului 712 „Cheltuieli 45 . rezultatele financiare pozitive (profiturile) se înregistrează cu cifre obişnuite. componentele activelor şi a surselor de formare a acestora. În procesul completării raportului nominalizat. mărfurilor vîndute. Deasemenea în unele cazuri entităţile pot reflecta apariţia unor evenimente excepţionale care se reflectă în Raportul de profit şi pierderi separat de celelalte activităţi. „Basvinex”. În conformitate cu SNC 5 „Prezentarea rapoartelor financiare” Raportul de profit şi pierderi cuprinde 15 indicatori care reflectă veniturile. lucrărilor executate. cum sunt: activitatea investiţională şi cea financiară. mărfurilor şi serviciilor.

În acest caz în componenţa cheltuielilor comerciale va fi reflectată suma defalcărilor efectuate de întreprindere în rezerva menţionată în decursul perioadei de gestiune.060) se înregistrează cheltuielile aferente gestiunii entităţii stabilite în debitul contului 713 „Cheltuieli generale şi administrative”. În rd. „Basvinex”în acest rînd a fost înregistrată suma de 1193258 lei. „Basvinex”. sumele reducerilor aferente activelor pe termen lung ieşite. La determinarea rezultatului financiar din activitatea de investiţii. 070).A. a înregistrat în rd.A. Întreprinderea poate să creeze rezerve pentru returnarea şi reducerea preţurilor aferente mărfurilor vîndute. 060 al 14293766 lei (anexa 7). În postul Alte cheltuieli operaţionale (cod rd. În postul Rezultatul din activitatea de investiţii: profit (pierdere) (cod rd. 050). 030 se însumează Alte venituri operaţionale (rd. cheltuielile aferente ieşirii activelor pe termen lung. sumele lipsurilor şi pierderilor activelor pe termen lung constatate cu ocazia inventarierii şi alte cheltuieli contabilizate în debitul contului 721 „Cheltuieli ale activităţii de investiţii”. Deseori conducerea entităţii tinde să diminueze mărimea acestor cheltuieli pe seama raportării acestora la costul vînzărilor sau la cheltuielile comerciale. 080) unde se reflectă rezultatul financiar determinat în modul următor: la profitul brut (pierdere globală) stabilit în rd. 070) din raportul analizat se reflectă cheltuielile înregistrate în debitul contului 714 „Alte cheltuieli operaţionale”. iar din suma obţinută se scad Cheltuielile comerciale (rd. 040). 060) şi Alte cheltuieli operaţionale (rd. 46 Raportul de profit şi pierderi se va înregistra suma de . După completarea tuturor posturilor aferente activităţii operaţionale a entităţii. se înregistrează deasemenea pierderile din returnarea şi reducerea preţurilor la produsele (mărfurile) vîndute. La S. mărfurilor şi serviciilor. legate nemijlocit de desfacerea produselor. urmează să se determine suma din postul Rezultatul din activitatea operaţională: profit (pierdere) (cod rd. La întocmirea Raportului de prifit şi pierderi în postul „Cheltuieli comerciale”. în afară de cheltuielile deja menţionate. La finele anului 2010 S. rulajul stabilit fiind în sumă de 4088255 lei (anexa 7). 070 suma de 7433543 lei (anexa 7). Reflectarea destinctă a cheltuielilor generale şi administrative în Raportul de profit şi pierderi are drept scop să prezinte informaţia privind nivelul acestor cheltuieli proprietarilor întreprinderii şi altor utilizatori ai rapoartelor financiare. Cheltuielile generale şi administrative (rd.comerciale”. în categoria cheltuielilor pot să figureze: valoarea de bilanţ a activelor pe termen lung ieşite. În postul Cheltuieli generale şi administrative (cod rd. 090) este reflectată diferenţa dintre venituri şi cheltuieli din operaţiunile legate de existenţa şi mişcarea activelor pe termen lung.

Postul Rezultatul din activitatea economico-financiară: profit (pierdere) (cod rd. 130) şi „Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit” (cod rd. plăţile (redevenţele) calculate pentru activele nemateriale luate în folosinţă şi alte cheltuieli acumulate în debitul contului 722 „Cheltuieli ale activităţii financiare”. care urmează să fie vărsată în buget în cursul anului de gestiune.A. în conformitate cu calculele efectuate în declaraţia fiscală. 120) se reflectă diferenţa dintre veniturile şi cheltuielile apărute ca rezultal al unor evenimente şi operaţiuni excepţionale neprevăzute. În postul Rezultatul din activitatea financiară: profit (pierdere) (cod rd. Postul Profit net (pierdere) (cod rd. În anul 2010 la S. a obţinut un rezultat din activitatea economico-financiară în sumă de 4492151 lei. Cheltuielile activităţii financiare cuprind: plăţile (dobînda) aferente activelor pe termen lung luate în arendă finanţată. Modul de reflectare în contabilitate a sumei cheltuielilor privind impozitul pe venit se determină de prevederile SNC 12 „Contabilitatea impozitului pe venit”. În postul Rezultatul excepţional: profit (pierdere) (cod rd. „Basvinex”. „Basvinex”. 090) şi „Rezultatul din activitatea financiară: profit (pierdere)” (cod rd. art. nu s-au înregistrat operaţiuni de acest gen şi rezultatul excepţional este 0 lei. deaceea în rîndul 090 a Raportului de profit şi pierderi a fost inregistrata suma de 20630 lei. 140).A. 100).La S. 140) se reflectă suma totală definitivă a impozitului pe venit. Acesta pentru perioada de gestiune analizată (anul 2010) a înregistrat o suma de 3278263lei. Pentru anul 2010. Acest rezultat se obţine prin însumarea datelor din rîndurile: „Rezultat din activitatea operaţională: profit (pierdere)” (cod rd. este reflectată diferenţa dintre veniturile şi cheltuielile aferente operaţiunilor legate de modificările în mărimea şi structura capitalului propriu şi a mijloacelor împrumutate. în cursul perioadei de gestiune analizate s-au înregistrat operaţiune aferentă cheltuielilor activităţii de investiţii. cota impozitului pe venit pentru persoanele juridice este 0% din venitul impozabil. „Rezultatul din activitatea de investiţii: profit (pierdere)” (cod rd. În postul Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit (cod rd.150) reprezintă diferenţa dintre „Profitul (pierderea) perioadei de gestiune pînă la impozitare” (cod rd. În anul 2010 S. „Basvinex”. sumele avansurilor pe termen lung acordate anterior şi nereclamate trecute la cheltuieli. pierderile din diferenţele de curs aferente conturilor valutare şi operaţiunilor în valută străină.A. 100). Datele din rîndul dat trebuie să corespundă cu „Profitul net 47 . deoarece conform legislaţiei în vigoare (Codul fiscal. 110) reflectă profitul sau pierderea apărută la entitate în cursul perioadei de gestiune din toate tipurile de activităţi. 15 b)). suma din această postură va fi egală cu 0 lei.080).

„Basvinex” a obţinut un profit în sumă de 4492151 lei. juridice şi organizatorice ale cheltuielilor comerciale şi generale şi administrative. Aici găsim informaţii cu privire la diverşi indicatori ce caracterizează consumurile şi cheltuielile aferente genului principal de activitate (volumul producţiei fabricate. codului Fiscal şi a altor acte normative ce determina principiile economice. consumuri şi cheltuieli totale. precum şi date generalizatoare în ansamblu pe entitate.).a.A. Încheiere În lucrarea data autorul a cercetat partea teoretica a temei „Contabilitatea cheltuielilor” şi a aplicat în practica contabilitatea acestora în baza datelor de la firma S. consumuri şi cheltuieli de materiale.A.(pierderea) al perioadei de gestiune” reflectate în Bilanţil Contabil în rîndul 590. În anul 2010 S.”Basvinex”. În urma cercetarii situaţiei contabilităţii acestei firme. consumuri şi cheltuieli aferente serviciilor prestate de terţi ş. consumuri şi cheltuieli aferente genurilor secundare de activitate. Raportul statistic 5C „Consumurile şi cheltuielile întreprinderii” la fel este un document important pe care trebuie să-l îndeplinească entităţile. 48 . s-a constatat ca la momentul de faţă evidenţa cheltuielilor operaţionale se înfaptuieşte în conformitate cu cerinţele Standartelor Naţionale de Contabilitate.

Altor acte legislative şi normative. Îtreprinderea utilizează cea de-a doua variantă de ţinere a registrelor contabile. cu 49 . Astfel. clasificarea. Evaluarea şi constatarea cheltuielilor are loc în baza principiilor contabilităţii şi Standartelor naţionale de contabilitate. aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova № 174 din 25 decembrie 1997. şi anume: specializarea exerciţiilor. . adică prin aplicarea ordinelor meoriale de evidenţă aoperaţiilor economice pe conturi de cheltuieli. Pe parcursul studierii temei respective în baza datelor anului 2010 ale întreprinderii S. „Basvinex” evidenţa cheltuielor se reflectă la finele perioadei de gestiune în „Raportul privind rezultatele financiare” pe tipuri de activităţi şi corespunde întocmai evidenţa analitica şi sintetică a conturilor din clasa 7 cheltuielile. care ar trebui să fie înlăturate. La S. . Informaţiile despre cheltuieli sunt furnizate de către contabilitate care este un proces ciclic continuu constituit din următoarele etape principale‫׃‬ stabilirea componenţei. aprobate prin ordinul Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova № 174 din 25 decembrie 1997.A. generalizarea în rapoartele financiare a cheltuielilor întreprinderii. Cheltuielile constitiue elementele contabile principale ale orcărei întreprinderi care desfăşoară activitatea de întreprinzător. Acumularea şi sistematizareadaelor din documentele contabile primare se efectuează sub aspectul indicatorilor necesari pentru gestiunea şi controlul activităţii economice a întreprinderii. continuitatea activitătii. În ceea ce priveşte evidenţa contabilă la S. cantităţii şi furnizorului. prudenţa.Legea contabilităţii № 113-XVI din 27 aprilie 2007. evaluarea. documente privind volumul mărfurilor vîndute. se întocmesc documente primare pe fiecare fel de marfă în parte. perfectarea documentară.Planul de conturi contabile al activităţii economico – financiare a întreprinderilor.A. Standardelor Naţionale de Contabilitate. ea este efectuată de către un contabil ce îşi îndeplineşte funcţiile sale în baza următoarelor acte: . Astfel se asigură respectarea unei baze metodologice unice a contabilităţii.Întocmirea şi înregistrarea documentelor primare se efectuiază corect şi la timp. ţinîndu-se cont de modificările şi completările ulterioare. cu indicarea preţului unitar. care prevede aplicarea principiului calculării şi a dublei înregistări. precum întocmirea rapoartelor financiare. permanenta metodelor şi prioritate continutului asupra formei. „Basvinex” nu au fost depistate neregularităţi.”Basvinex”.A. elaborarea politicii de contabilitate. recunoaşterea. reflectarea în registrele şi conturile contabile.

S. care trebuie să conducă la rezultate pozitive în lupta concurenţială pe pieţile de desfacere şi consum. la întreprinderea S. toate acestea sunt argumente forte în favoarea.01. a cheltuielilor comerciale şi a altor cheltuieli operaţionale. „Basvinex pot fi apreciate nivelul înalt de deservire. Cauza principală a majorării a profitului net a fost creşterea chieltuielilor perioadei şi anume. „Basvinex” ea poate fi caracterizată satisfăcătoare.1. Acte legislative si normative 1. „Basvinex.90-93 art Nr:399 din01. 50 . varietatea sortimentală. a cheltuielilor generale şi administrative. politica de preţ promovată.04. BIBLIOGRAFIE: I.12.2007 MO al RM Nr.2008.2. Standardul National de Contabilitate N 1 “Politica de contabilitate” aprobat prin Ordinul Ministerului Finantelor N 174 din 25. creşterea sortimentului de produse fabricate destinate pentru anumite segmente de pieţi şi permanenta lor reînnoire. 1.Dacă ne referim la situaţia financiară.A.A. Ca momente pozitive în desfăşurarea activităţii la întreprinderea S. calitatea adecvată. Legea Republicii Moldova “ Contabilitatii” N 113 din 27.1997 MO al RM 88-91/182 din 30.A. dar totodată trebuie de remarcat faptul că cheltuielile comerciale sunt un purtător de avantaje economice considerabile pe viitor.12.1997.

md.12. II. 2. Finantelor N 174 din 25. Ţurcanu.1997 MO al RM 88-91/182 din Finantelor N 174 din 25. Ţurcanu.md. 2007. 2. 1.1. 1. “Corespondenta conturilor contabile”. Chişinău: ACAP. 3.99. Nederiţa.2000 MO al RM 27-28/92 din 09.2 www.98. V. carti. Internet 3.1 www.2000. Manuale.contabilitate. monografii. 2. Valentina Paladi ASEM.nr.12. Standardul National de Contabilitate N2 “Stocurile de marfuri si materiale” aprobat prin Ordinul Ministerului 30.12. Alexandru Nederita.1. 2.24 – XIV din 23.03. Graur.02.1999.fisc. Bucur.12.2005.1997 MO al RM 88-91/182 din 51 . brosuri 2..md. Chisinau Editura “VivarEditor” SRL.1997. Natalia Ţiriulnicova. “Analiza rapoartelor financiare”. 1.. V.03. A. 2004.3.01.Chiţinau.5. 3.1999 MO al RM 35-38/70 din 15. Evidenta contabila de indreptare si practica. Standardul National de Contabilitate N17 “Contabilitatea arendei” aprobat prin Ordinul Ministerului Finantelor N 32 din 03.4. 2003. 1.8 Standardul National de Contabilitate N23 “Cheltuieli privind imprumuturile” aprobat prin Ordinul Ministerului 30.2007.minfin.6.7. V. 1. Standardul National de Contabilitate N3 “Componenta consumurilor si cheltuielilor intreprinderii” aprobat prin Ordinul Ministerului Finantelor N 174 din 25.3 www.7 ”Contabilitatea impozitelor” V.1997 MO al RM 88-91/182 din 30.1997. Legea Republicii moldova cu privire la societăţile pe acţiuni.4. Chisinau .10 – 11 din 14.12. Standardul National de Contabilitate N 13 “ Contabilitatea activelor nemateriale” aprobat prin Ordinul Ministerului Finantelor N 16 din 29.6 “Contabilitate financiară. Monitorul Oficial nr. Ghidul Contabilului.1997. 640p.12.3. III.04.Bucur. A.12.

Anexe 52 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful