Introducere

Actualitatea temei este determinată de necesitatea aprofundării bazelor teoretice, elaborarea metologiei si fundamentarea direcţiilor principale de modernizare a contabilitaţii cheltuielilor, in conformitate cu cerinţele economice de piaţă şi normele acceptate în practica internaţională. Lucrarea de faţă are drept scop familiarizarea cu modul de evidenţă a cheltuielilor. În activitatea oricărei întreprinderi, fie din Republica Moldova sau din altă ţară, o importanţă majoră îi revine existenţei şi mişcării cheltuielilor operaţionale. Contabilitatea cheltuielilor întreprinderii constituie unul dintre cele mai importante şi dificile sectoare ale sistemului naţionla de contabilitate. Scopul acestei lucrari constă din analiza comparativă atît a teoriei, cit și a practicii contabilitaţii cheltuielilor precum şi reflectarea acestora în rapoartele financiare. În teză sînt analizate şi aprofundate noţiunile de cheltuieli. Sînt examinate problemele recunoaşterii şi evaluării elementelor de cheltuieli cu specificarea modului de aplicare a conceptelor şi principiilor contabile fundamentale în diferite situaţii concrete. De asemenea, sînt abordate aspectele metodologice generale ale contabilităţii cheltuielilor şi formulate recomandările privind elaborarea şi prezentarea politicii de contabilitate, aplicarea documentelor primare, registrelor de evidenţă şi a conturilor contabile, generalizarea în rapoartele financiare a informaţiilor aferente cheltuielilor. În lucrare este tratată problematica contabilităţii cheltuielilor din vînzarea bunurilor, prestarea serviciilor, utilizarea activelor de către terţi, decontarea creanţelor compromise şi a datoriilor cu termen de prescripţie expirat, înregistrarea diferenţelor de curs valutar şi de sumă, producerea evenimentelor extraordinare, calcularea impozitului pe profit şi din alte fapte economice. Structura tezei este compusa din trei capitole. Primul capitol expune noţiunea, clasificarea, evaluarea, constatarea şi tratează aspectele practice ale contabilităţii şi anume modul de contabilizare a acestora se face detalierea componentelor cheltuielilor din activitatea operaţională. Capitolul doi este dedicat aprofundării cunostinţelor despre noţiunea şi clasificarea cheltuielilor din activitatea neoperaţională şi se aplica în practică materialul teoretic, efectuînd un studiu asupra modului de evidenţă a existenţei şi mişcării cheltuielilor. In capitolul trei se tratează aspectele practice ale contabilităţii şi anume modul de contabilizare a cheltuielilor

3

privind impozitul pe venit şi dezvăluirea informaţiei aferentă cheltuielilor în rapoartele financiare. Tema data este scrisa in baza datelor SA „Basvinex”, compararea activităţii acesteia cu cerinţele standartelor naţionale de contabilitate şi a legislaţiei in vigoare; constatarea factorilor pozitivi şi depistarea neajunsurilor in sectorul dat al contabilităţii, precum şi elaborarea unor propuneri spre înlaturarea lor. SA „Basvinex” a fost fondată la 4 iunie 1996 şi înregistrată de către Camera Înregistrării de Stat pe lîngă Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova pe data de 20 iunie 1996 sub numărul N104069960 şi reînregistrată la 04.04.2002 cu IDNO 1002600019586 (Anexa 1). Capitalul social constituie 3186725 lei (Anexa2). Fondatorii sunt companiile ,,Basvinex” SA - 75% şi Uniunea Republicană a Asociaţilor Producătorilor Agricoli – 25%, cu adresa juridică mun.Chişinău, str. Studenţilor 1/7. Domeniul de activitate fiind producerea, îmbutelierea şi comercializarea vinurilor. Compania comercializează producţia sa in special pe pieţele externe. SA “Basvinex” se caracterizează printr-un tempou de creştere accelerat. Activitatea de bază reprezintă producerea şi îmbutelierea vinului de consum curent destinat exportului. SA „Basvinex” are resurse considerabile pentru desfăşurarea activităţii: - capacităţi de producţie moderne, - personal calificat, asortiment divers şi competitiv pe piaţa internă şi externă, mediul intern al companiei este transparent în ceea ce priveşte legătura dintre departamente, structura organizatorică a companiei este de tip divizional. Cea mai mare importanţă este acordată departamentelor productive. Pentru o astfel de structură organizatorică este specifică concentrarea asupra producerii bunurilor similare, către noi tipuri de produse, sistemul de conducere este managementul prin obiective, ce se bazează pe determinarea exactă a obiectivelor companiei, precum şi corelaţia strînsă între sistemul de remunerare şi nivelul de îndeplinire a sarcinilor. Managementul prin obiective asigură activizarea tuturor funcţiilor din procesul de dirijare, încadrînd toate resursele companiei. Managementul prin obiective reduce caracterul oficial al relaţiei conducător – subordonat. Managementul prin obiective este orientat către un stil de conducere democratic şi participativ. SA ”Basvinex” dispune de următoarele licenţe: 1.Licenţa cu drept de fabricare, păstrare şi comercializare angro a producţiei alcoolice Nr 023951 Seria AMMII din 27 februarie 2007, eliberată de Camera de Licenţiere (anexa 3). 4

2.Licenţă cu drept de a importa şi comercializa produse de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor Nr.030867 Seria AMMII din 26 febbruarie 2009, eliberată de Camera de Licenţiere (anexa 4). 3.Licenţă cu drept - transportul auto internaţional de mărfuri Nr 021271 Seria A MMII din18 mai 2006 (anexa 5). 4.Licenţă cu drept – producerea şi comercializarea materialului săditor pomicol şi viticol Nr. 026769 Seria AMMII din 07 decembrie 2007, eliberată de Camera de Licenţiere (anexa 6).

In baza indicatorilor economico-financiari ai întreprinderii SA „Basvinex” extraşi din Rapoartele financiare pe anii 2009, 2010 (anexa 7) este sistematizat în tabelul urmator:

Tabelul 1
Nr Indicatori Anul precedent 2009 Anul curent 2010 1. 2. 3. 4. 5. Venit din vînzări Costul vinzarilor Profit brut 41341564 26450114 14934188 72056107 45061285 26994882 1193258 4492151 Abaterea absoluta 2010-2009 + 30715543 +18611171 +12060694 +446042 +3217779

Rezultatul din activitatea 747216 operationala Profitul (piederea) 1274372

perioadei de gestiune pînă 6. 7. 8. la impozitare Profitul net, lei Valoarea medie 1274372 a 46124637 4492151 49802116 37.464 +3217779 +3677479 +1.34

capitalului propriu Rentabilitatea Vinzarilor, 36.124 (%) (rd.3: rd.1)*100 Rentabilitatea capitalului, 2.763 % (rd.6 : rd7)*100

9.

9.02

+6.257

In rezultatul analizei tabelului de mai sus se poate remarca ca la SA “Basvinex” in perioada curentă faţă de cea precedentă a avut loc majorarea în valoare absolută a tuturor indicatorilor menţionaţi.

5

In baza calculelor şi datelor din tabel se observa o majorare substanţială a venitului din vînzari în anul 2010 cu 30715543 lei faţă de 2009 precedat respectiv de majorarea costului vînzarilor în 2010 faţă de 2009 cu 18611171 lei. Profitul brut se mareste cu 12060694 lei faţă de 2009 . Rezultatul din activitatea operaţională in 2010 tot sa majorat faţă de 2009 cu 446042 lei. Profitul perioadei de gestiune pîna la impozitare tot sa marit în 2010 cu 3217779 lei faţă de 2009. Aceste majorari sunt bine venite la întreprinderea in cauza. Valoarea medie a capitalului propriu înregistrează o majorare esenţială în 2010 faţă de 2009 cu 3677479 lei. Rentabilitatea vînzarilor în anul 2010 atinge nivelul de 37,464 % ce constituie o majorare de 1,34 p.p. faţă de anul 2009. Deasemenea se vede o majorare de 6,257 semnificativă a rentabilităţii capitalului in anul 2010 cu 9,02% faţă de 2009 cu 2,763 % . Se poate menţiona ca SA “Basvinex” este o întreprindere, care îşi gestionează corect resursele financiare disponibele, totodată întreprinderea dispune de rezerve ceea ce priveste majorarea indicatorului rezultativ pe viitor şi in primul rind cresterea considerabilă atît a volumului din vînzări, ducînd implicit la majorarea profitului net – indicatorul esenţial pentru caracterizarea activităţii economice a firmei.

Capitolul I Contabilitatea cheltuielilor ale activitaţii operaţionale

6

1.1 Componenţa, caracteristica, clasificarea, evaluarea şi constatarea cheltuielilor din activitatea operaţională
Cheltuielile reprezintă diminuarea avantajelor economice în decursul perioadei de gestiune sub forma de reflux sau utilizare a activelor, fie apariţiei a datoriilor care conduc la micşorarea capitalului propriu, cu excepţia diminuăririlor rezultatelor din repartizarea capitalului între proprietarii întreprinderii. Clasificarea cheltuielilor pe tipuri de activităţi şi evenimente extraordinare prevăzute în reglementările contabile actuale şi aplicată la întreprinderile autohtone poartă un caracter convenţional, nu este argumentată economic şi nu stabileşte criterii clare de delimitare a cheltuielilor aferente activităţilor de bază. Ea creează dificultăţi considerabile pentru întreprinderi la calcularea indicatorilor financiari şi fiscali. În teză sînt caracterizate detaliat grupele de cheltuieli specificate şi se propune ca componenţa acestora să fie stabilită sub aspect complex de către fiecare întreprindere de sine stătător, în funcţie de semnificaţia, regularitatea obţinerii (efectuării) şi gradul de influenţă a personalului întreprinderii asupra tranzacţiilor generatoare de cheltuieli. Conturile din clasa 7 "Cheltuieli" sint destinate generalizării informaţiei privind cheltuielile activităţilor operaţionale, de investiţii şi financiară şi din pierderile excepţionale. Conţinutul cheltuielilor, modul de constatare si evaluare sint determinate de prevederile: a. b. c. S.N.C.3 "Componenta consumurilor şi cheltuielilor întreprinderii", S.N.C.2 "Stocurile de marfuri şi materiale", S.N.C.8 "Profitul sau pierderea neta a perioadei gestionare, erorile esenţiale şi modificările în politica de contabilitate", d. S.N.C.9 "Contabilitatea cheltuielilor pentru cercetari ştiinţifice şi lucrari de proiectare şi experimentare", e. S.N.C.11 "Contractele de construcţie", f. S.N.C.13 “ Contabilitatea activelor nemateriale ", g. S.N.C.16 “Contabilitatea activelor materiale pe termen lung” h. S.N.C.17 "Contabilitatea arendei leasingului", i. S.N.C.23 "Cheltuieli privind împrumuturile"[3.3]. În conformitate cu cerinţele S.N.C., cheltuielile se evaluează la valoarea de bilanţ a activelor pe termen lung şi curente ieşite, a sumelor calculate la retribuirea muncii şi ale contribuţiilor pentru asigurările sociale, uzurii mijloacelor fixe şi obiectelor de mica valoare şi

7

lipsurile constatate cu ocazia inventarierii valorilor în mărfuri şi materiale la întreprinderea SA “Basvinex” precum şi pierderile din deteriorarea acestora. cheltuielilor şi plaţilor preliminate. De exemplu. amortizării activelor nemateriale. Principiul prudenţei oferă întreprinderii. dar nu în momentul achitării acesteia. reparaţiei cu termen de garanţie şi deservirii produselor şi marfurilor vindute etc. valoarea produselor rebutate definitiv. principiul prudenţei nu justifică crearea rezervelor latente. corecţiilor la datoriile dubioase. este respectat.scurtă durată. indiferent de momentul efectiv de plată sau încasării mijloacelor băneşti. La întreprinderea SA “Basvinex” aceast principiu. chiria plătită în avans se trece la consumuri şi cheltuieli în perioada în care obiectul arendat a fost utilizat. ceea ce poate să genereze supraevaluarea neîntemeiată a cheltuielilor şi diminuarea rezultatului financiar. se înregistreză în contabilitate ca cheltuieli la data depistării acestora. De 8 . returnării şi reducerii preţurilor la mărfurile vîndute. ca decît în momentul primirii sau eliberării facturii. adică o confirmare documentară. indiferent de motive şi vinovaţi. Totodată. De exemplu. furnizată de către terţi se trece la consumuri sau cheltuieli în perioada de gestiune în care a fost consumată. contabilul nu înregistrează operaţiunile economice. în caz de necesitate. energia electrică consumată. Principiul prudenţei prevede că cheltuielile se constată şi se reflecta în contabilitate în momentul efectuării acestora. indiferent de momentul plăţii efective a mijloacelor băneşti sau altei forme de compensare. cheltuielile privind remedierea rebuturilor etc. rezervelor create. Suma de recuperare a acestora(venitul)se constată numai în cazul cînd întreprinderea are o certitudine întemeiată. Cheltuielile se constată şi se reflectă în contabilitate în baza respectării următoarelor principii:  Specializarea exercitiilor  Prudenţei  Concordanţei  Necompensării  Autonomiei intreprinderei Principiul specializării exerciţiilor prevede că cheltuielile se constată şi se reflectă în contabilitate în perioada de gestiune în care au avut loc. dreptul să creeze rezervele corespunzătoare pe seama cheltuielilor perioadei privind recuperarea pierderilor probabile aferente datoriilor dubioase. Principiul concordanţei prevede reflectarea simultantă în contabilitate şi rapoartele financiare a cheltuielilor şi veniturilor ocazionate de unele şi aceleaşi operaţiuni economice.

Aceasta prevedere se referă în special la veniturile şi cheltuielile reflectate în raportul annual privind rezultatele financiare. iar în credit . d) alte cheltuieli operaţionale. intocmindu-se formulele . SA “Basvinex” contabilul înregistrează concomitent în registru de cheltuieli şi venituri fiecare operaţiune economică. constatatăiniţial. In debitul acestor conturi pe parcursul perioadei de gestiune se reflecta cu total cumulativ de la începutul anului sumele cheltuielilor. [2. acestea se subdivizează în trei grupe: 1.Cheltuieli ale activităţii operaţionale. În acest caz. La întocmirea raportului trimestrial rulajele debitoare ale conturilor de cheltuieli se înscriu in Raportul privind rezultatele financiare în rîndurile respective. El este egal cu suma consumurilor efectuate de întreprindere pentru obţinerea produselor. La întreprinderea. Cheltuielile activitaţii operaţonale cuprind cheltuielile ocazionate de desfasurarea activitatii de baza a întreprinderii. o asemenea sumă trece la majorarea cheltuielilor. contabile respective. costul vînzărilor se constată şi se reflecta în conturile contabile şi rapoartele financiare concomitent cu venitul din vînzări. b) cheltuielile comerciale. Rezultatele financiare pentru fiecare trimestru se determina prin calcul fără întocmirea formulelor contabile.Cheltuieli privind impozitul pe venit.6 p. 3.trecerea la sfirsitul anului de gestiune a cheltuielilor acumulate la rezultatul financiar.Cheltuieli ale activităţii neoperaţionale. adică într-o singură perioadă de gestiune. c) cheltuielile generale si administrative. Principiul necompensării nu permite modificarea sumelor veniturilor şi cheltuielilor constatate şi reflectate anterior în rapoartele financiare şi nu permite casarea reciprocă a acestora în cursul perioadei de gestiune. Acestea cuprind: a) costul vînzarilor. Cheltuielile au loc la întreprindere cu toate tipurile de activităţi. dar nu la diminuarea sumei venitului. Costul vînzărilor reprezintă valoarea produselor. 2.exemplu. Contabilul întreprinderii SA “Basvinex” nu practică compensarea veniturilor şi cheltuielilor urmînd cu stricteţe principiul compensării. dacă apar îndoieli referitor la primirea sumei cuvenite incluse anterior în venit. mărfurilor vîndute sau serviciilor prestate. În funcţie de direcţiile efectuării. 9 .423-424] Conturile din aceasta clasa sint conturi de activ. serviciilor sau suma achitată sau care urmează a fi achitată pentru achiziţionarea mărfurilor. La finele anului de gestiune conturile din clasa 7 se închid prin trecerea cheltuielilor acumulate în contul 351 "Rezultatul financiar total".

contribuţiile de asigurări sociale şi medicale aferente salariilor acestor muncitori. Cheltuielile aferente bunurilor vîndute cuprind costul vînzărilor şi cheltuielile comerciale. Dacă serviciile se prestează pe parcursul mai multor perioade. c) Pentru întreprinderile de prestări servicii-consumurile de materiale. Recunoaşterea acestor cheltuieli trebuie efectuată în baza principiilor concordanţei şi periodicităţii concomitent cu recunoaşterea veniturilor din prestarea serviciilor. Evaluarea cheltuielilor aferente serviciilor prestate depinde de tipul de întreprinderi care. cheltuielile privind serviciile prestate pot fi convenţional clasificate în trei grupe: iniţiale. În funcţie de momentul efectuării. serviciilor prestate. În componenţa cheltuielilor comerciale intră: cheltuielile de marketing. de regulă. cheltuielile suportate în urma returnării mărfurilor de către cumpărători. de prestare a serviciilor profesionale. tipul de activitate a întreprinderii. consumurile privind retribuirea muncii. cheltuielile privind publicitatea. cheltuielile pentru crearea rezervei privind creanţele dubioase. În cazul în care serviciile sînt prestate într-o perioadă de gestiune. Cheltuielile comerciale reprezintă cheltuielile aferente desfacerii mărfurilor.Costul vînzărilor cuprinde: a) Pentru întreprinderile de producţie –consumurile directe de materiale. curente. Costul vînzărilor este raţional să fie recunoscut ca cheltuieli în baza conceptului contabilităţii de angajamente şi a principiilor concordanţei şi periodicităţii concomitent cu veniturile din comercializarea bunurilor corespunzătoare. costul acestora trebuie calculat. cheltuielile rezultate în urma neachitării de către clienţi a mărfurilor livrate. cheltuielile se recomandă să fie recunoscute pe stadii (etape) de finalizare a tranzacţiei concomitent cu recunoaşterea veniturilor din aceste stadii. tipul întreprinderilor prestatoare de servicii. în cazul în care nu se creează rezervă privind creanţele dubioase. destinaţia serviciilor. consumurilor indirecte de producţie. ambalarea. pot fi divizate în trei grupe: de deservire a populaţiei. durata prestării serviciilor. după finalizarea tranzacţiei. alte cheltuieli legate de procesul de desfacere. ulterioare. în opinia noastră. consumurile indirecte de producţie. 10 . b) Pentru întreprinderile de comerţ-costul mărfurilor vîndute. retribuirea muncii a salariaţilor antrenaţi în procesul de desfacere. prestării serviciilor. S-a constatat că contabilizarea cheltuielilor privind serviciile prestate este determinată de următorii factori principali: momentul efectuării şi natura economică a cheltuielilor. Serviciile pot fi prestate în decursul uneia sau mai multor perioade de gestiune. de construcţii şi reparaţii. consumurile directe privind remunerarea muncii. În teză este expus detaliat modul de evaluare a cheltuielilor specificate în fiecare din grupele de întreprinderi menţionate.

"Cheltuieli ale activităţii operaţionale" cuprinde urmatoarele conturi sintetice: Grupa 71 711 "CostuI vînzarilor". serviciilor din motivul neîndeplinirii capacităţii normative de producţie. lipsurile de active curente depistate în urma inventarierii etc. 713 "Cheltuieli generale şi administrative" 714 "Alte cheltuieli operationale"[2. 712 "Cheltuieli comerciale". cheltuielile privind dobînzile pentru creditele angajate. cheltuielile privind arenda curentă. obiecte de mică valoare şi scurtă durată). cheltuielile de reprezentare. taxei pe valoarea adăugată. valoarea materialelor utilizate în scopuri generale şi administrative.Cheltuielile generale şi administrative reprezintă cheltuielile legate de gestiunea întreprinderii în ansamblu. Ele cuprind: cheltuielile privind retribuirea muncii a personalului administrativ şi contribuţiile de asigurări sociale şi medicale aferente acestor salarii. producţia în curs de execuţie. 73 "Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit". cheltuielile privind impozitele şi taxele cu excepţia impozitului pe venit. cheltuielile privind deplasările personalului administrativ. 72 "Cheltuieli ale activităţii neoperaţionale". consumurile indirecte de producţie constante care nu s-au inclus în costul producţiei. accizelor. uzura şi cheltuielile privind reparaţia mijloacelor fixe şi obiectelor de mică valoare şi scurtă durată. În componenţa altor cheltuieli operaţionale intră: cheltuielile privind vînzarea altor active curente (materiale. cuprinde urmatoarele grupe de conturi: • • • • • • • 71'"Cheltuieli ale activităţii operaţionale".419-421] 11 . Clasa 7 "Cheltuieli" . amortizarea activelor nemateriale cu destinaţie administrativă.6 p. alte cheltuieli ce ţin de gestiunea întreprinderii în ansamblu. cheltuielile privind paza obiectelor cu destinaţie administrativă.

• notă de contabilitate şi calcul privind repartizarea sumelor de abateri – în cazul reflectării economisirii sau supraconsumului aferent produselor vândute. lucrărilor executate sau serviciilor prestate. marfurilor vandute şi serviciilor prestate. • foaie de evidenţă a tractoristului-maşinist. pensionari. tractoarelor şi transportului cu tracţiune animală. act privind prestarea serviciilor – în cazul reflectării costului serviciilor de transport ale camioanelor. alte persoane şi întreprinderi. factură de expediţie – în cazul reflectării costului bunurilor vândute cu expedierea acestora altor întreprinderi. foaie de evidenţă a muncii şi lucrărilor executate. foaie de parcurs a camionului. mărfurilor vîndute şi al serviciilor prestate. precum şi costul lucrărilor executate contra plată sau serviciilor prestate se efectuează cu ajutorul contului de pasiv 711 „Costul vânzărilor”. raport privind vânzarea produselor agricole – în cazul reflectării costului produselor vândute pe piaţă sau prin gheretele întreprinderii. Pe parcursul anului soldul contului este debitor şi reprezintă suma cheltuielilor acumulate la finele lunii sau trimestrului. • notă de contabilitate – în cazul decontării costului vânzărilor la rezultatul financiar total la finele anului etc. Operaţiile ce ţin de constatarea costului vânzărilor se perfectează cu următoarele documente primare: • • • • bon (de uz intern) – în cazul reflectării costului activelor vândute personalului întreprinderii şi persoanelor terţe. La 31 decembrie soldul contului este egal cu zero Contul 711 "CostuI vînzarilor" este destinat generalizării informaţiei privind costul efectiv al produselor.) executate contra plată pentru proprietarii cotelor echivalente de pământ. În debit se reflectă cu totul crescând de la începutul anului sumele cheltuielilor constatate. foaie de parcurs a tractorului. arendaşi. iar în credit – decontarea cheltuielilor acumulate la rezultatul financiar total la finele anului. Generalizarea informaţiei privind costul produselor. semănatul etc.1. act privind executarea lucrărilor – în cazul reflectării costului lucrărilor mecanizate (aratul.2 Documentarea si contabilitatea costului vinzarilor Costul vinzarilor reprezinta о parte din consumurile aferente produselor. La contul 711 "CostuI vînzarilor" pot fi deschise urmatoarele subconturi: 12 . mărfurilor şi animalelor la creştere şi îngrăşat vândute.

01. În jurnalul de înregistrări contabile au fost efectuate înscrieri contabile în functie analitică pentru fiecare tip de marfa aparte (Anexa 10) La SA“Basvinex” se desfăşoară şi activitatea de comerţ cu ridicata a mărfurilor vîndute. În continuare sunt prezentate cele mai frecvente înregistrări contabile care ţin de constatarea costului vânzărilor şi decontarea lui după destinaţie.36lei.60 euro la curs 17.2010 în baza facturii fiscale SU1765811 eliberată de S.7111 “ Costul produselor finite vîndute” 7112 “ Costul marfurilor vîndute” 7113 “ Costul serviciilor prestate” 7114 “ Costul lucrarilor de construcţie montaj” 7115 “ Costul serviciilor din activitatea de arenda leasing” Cheltuielile activităţii operaţionale la întreprinderea SA“Basvinex” includ costul vînzărilor şi cheltuielile perioade de gestiune. ”Basvinex” au fost vîndute Metro Cash & Carry Moldova produse de vinificație în suma de 3330 lei (Anexa 9).36 (Anexa 8). 13 . echivalentul în lei constituind 190098. S-a întocmit înregistrarea contabila Dt 221 ”Creanţe pe termen scurt aferente facturii fiscale” la suma de 3330 lei Ct 611” Venituri din vînzări” la suma de 2775lei Ct 5342 “ Datorii privind taxa pe valoarea adăugată” la suma de 555 lei Concomitent casăm valoarea produselor: Dt 7111 “ Costul produselor finite vîndute” la suma de 3330 lei Ct 216 “Produse” la suma de 3330 lei.01.A. Reflectarea costului lucrărilor executate sau serviciilor prestate contra plată: Dt 711 ”CostuI vînzarilor” Ct 811 ”Activitatea de bază” La 06.36lei Ct 216 “Produse” la suma de 190098.6252.2010 au fost vîndute produse de vinificație în suma de 10785. Pentru evidenţa costului vînzărilor este destinat contul 711"CostuI vînzarilor".12. Evidenţa costurilor vînzărilor de mărfuri se ţine la contul 7112 “ Costul marfurilor vîndute”.01.2009 şi a declarației de export nr 3030I41 din 07.2010 în baza invoisului nr 92 din 15. Este un cont de activ. Evidenta analitică a costului vînzarilor la SA “Basvinex” se tine pe feluri de produse şi mărfuri vîndute. La 18. S-a întocmit înregistrarea contabilă Dt 711.1 “ Costul produselor finite vîndute” la suma de 190098. servicii prestate şi alti indicatori stabiliţi de întreprindere.

20 lei Conform SNC.49 lei Ct 217 “Mărfuri” la suma de 393550.Astfel la 28.2010 în baza facturii fiscale SU 1765869 au fost vîndute mărfuri în valoarea totala de 472260. Documentele care atesta eşirea mărfurilor de la depozitul întreprinderii sunt facttura de expediţie şi factura TVA.4 “Costul lucrărilor de construcţie-montaj” la suma de 12248. La 30. Factura de expediţi însoţeşte marfa cu transportul auto pina la unitatea comercială. S-a întocmit înregistrarea contabilă Dt 221 ”Creanţe pe termen scurt aferente facturii fiscale” la suma de 472260.A. mărfurile se consideră relizate din momentul expedierii şi predării drepturilor de proprietate a acestora cumparatorului. ambele fiind documente de stricta evidenţă.08 10 în baza facturii fiscale SU1765627 eliberat de S. 14 .44 lei Totodată are loc casarea ambalajelor şi materialor: Dt 711.20 lei Ct 5342 “ Datorii privind taxa pe valoarea adăugată” la suma de 2041.b). La 30.41 lei.64 lei Ct 611” Venituri din vînzări” la suma de 10207.64 lei Ct 211.08 lei Concomitent casăm mărfurile: Dt 7112 “ Costul marfurilor vîndute” la suma de 472260.41 lei Ct 5342 “ Datorii privind taxa pe valoarea adăugată” la suma de 78710.A. S-a întocmit înregistrarea contabila Dt 221 ”Creanţe pe termen scurt aferente facturii fiscale” la suma de 1751508 lei Ct 611” Venituri din vînzări” la suma de 1459590 lei Ct 5342 “ Datorii privind taxa pe valoarea adăugată” la suma de 291918 lei Concomitent casăm mărfurile: Dt 7112 “ Costul mărfurilor vîndute” la suma de 1751508 lei Ct 217 “Mărfuri” la suma de1459590 lei.49 lei Ct 611” Venituri din vînzări” la suma de 393550.08.”Romanești” ambalaje şi materiale pentru ambalat în valoare de 12248.64 lei (Anexa 14 a. Dt 221 ”Creanţe pe termen scurt aferente facturii fiscale” la suma de 12248.4 “Ambalaje şi materiale pentru ambalat” la suma de 10207.02.10 în baza facturii fiscale SU1765631 au fost vîndute mărfuri în valoarea totala de 1751508 (Anexa12).49 (Anexa 11).”Basvinex” au fost vîndute S. În jurnalul de înregistrari contabile au fost efectuate inscrieri contabile în functie analitica pentru fiecare tip de marfa aparte (Anexa13).

mărfurilor. certificare a produselor şi mărfurilor. f) comisioanele (defalcările) plătite organizaţiilor de desfacere. alte cheltuieli similare.3 Documentarea si contabilitatea cheltuielilor comerciale Cheltuielile comerciale sunt cheltuielile aferente desfacerii produselor. intermediere.. (la întreprinderile de producţie în cazul cînd ambalarea se efectuează la depozitul de produse finite). c) cheltuielile de transport-expediere a produselor fabricate şi a mărfurilor (cu excepţia cazurilor în care acestea se recuperează de către cumpărător). întocmirea declaraţiilor vamale privind comercializarea produselor peste hotarele republicii. participarea la expoziţii. 1. e) serviciile de marketing aferente încheierii sau rezilierii contractelor (acordurilor). dacă aceste cheltuieli le suportă firma comercială.cheltuielile de depozitare şi pregătire a mărfurilor pentru vînzare. Închiderea contului 711 "CostuI vînzărilor" se efectuiază la sfîrşitul anului de gestiune prin trecerea rulajelor pe contul 351 “Rezultatul financiar total” prin urmatoare formulă contabilă (Anexa7): Dt 351 “Rezultatul financiar total” la suma de 45061285 lei Ct 711 "CostuI vînzărilor" la suma de 45061285 lei. tîrguri: valoarea mostrelor de mărfuri transmise. aspectul exterior al vitrinelor de reclamă şi alte acţiuni care contribuie la vînzarea mărfurilor. cheltuielile de procurare a licenţelor pentru exportul produselor şi mărfurilor. b) la întreprinderile de comerţ . g) cheltuielile ce ţin de reclamă.La finele fiecărui trimestru rulajul debitor al contului 711 "CostuI vînzărilor" se reflectă în rîndul 020 al “ Raportului privind rezultatele financiare“ (Anexa7) şi se scade din veniturile din vinzărilela determinarea profitului brut al întreprinderii. d) remunerarea lucrărilor de marcare (etichetare). nemijlocit cumpărătorilor sau organizaţiilor de intermediere cu titlu gratuit şi care nu pot fi returnate. de comerţ extern. salariul muncitorilor ocupaţi cu ambalarea produselor. 15 . precum şi vînzarea propriu-zisă si transportarea mărfurilor la cumpărători. în conformitate cu contractele (acordurile) încheiate sau alte acte. inclusiv valoarea ambalajului şi materialelor de ambalat. Acestea cuprind: a) cheltuielile de ambalare. marfurilor si prestarilor de servicii. taxele vamale etc.

pornind de la particularităţile şi specificul activităţii acesteia. întreţinerea gheretelor şi altor încăperi de târguială. i) cheltuielile pentru reparaţia cu termen de garanţie şi deservirea cu termen de garanţie a produselor şi mărfurilor vîndute. casierilor. hamalilor. m) contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală. alte cheltuieli ale secţiilor. tabel de pontaj. l) cheltuieli privind returnarea şi reducerea preţurilor la mărfurile vîndute. serviciilor sau ale lucrătorilor din domeniul marketingului. lăcăţi. şi altui personal angajat nemijlocit la vînzarea mărfurilor. • foaie de evidenţă a muncii şi lucrărilor executate. proces-verbal al comisiei de inventariere. adaosuri. costul literaturii economice pentru efectuarea investigaţiilor de marketing. precum şi bucătarilor. n) plata pentru locaţiune (chirie). k) cheltuieli privind datoriile dubioase. ordin (dispoziţie) al conducătorului întreprinderii – în cazul decontării creanţelor compromise privind facturile comerciale ale altor întreprinderi şi persoane. bon (de uz intern) – în cazul decontării obiectelor de mică valoare şi scurtă durată mai ieftine de 1500 lei/bucata la eliberarea acestora din depozit pentru necesităţile sferei de comercializare (de exemplu. proces-verbal de casare a materialelor – în cazul decontării materialelor utilizate pentru ambalarea producţiei-marfă. Operaţiile ce ţin de constatarea cheltuielilor comerciale se perfectează cu următoarele documente: • borderou de calculare a amortizării activelor nemateriale şi borderou de calculare a uzurii mijloacelor fixe – în cazul calculării amortizării şi uzurii patrimoniului care deserveşte procesul de comercializare a produselor. j) cheltuielile ce ţin de remuneraţiile lucrătorilor întreprinderilor de comerţ care cuprind salariul de bază şi cel suplimentar. arendă. 16 . îmbrăcăminte specială etc. diverse sporuri. • • • listă de inventariere a creanţelor. ospătarilor de la întreprinderile de alimentaţie publică. premii plătite vînzătorilor. leаsing (redevenţă). Nomenclatorul articolelor cheltuielilor comerciale este elaborat de către întreprindere.). ordin de lucru în acord – în cazul calculării salariului angajaţilor implicaţi în sfera de comercializare a produselor.h) cheltuielile de studiere a pieţelor de desfacere interne şi externe. de salarizare a lucrătorilor ocupaţi cu colectarea şi prelucrarea datelor privind pieţele de desfacere a mărfurilor respective. informaţiilor asupra producătorilor-concurenţi. căldări.

La 31. Dt 7121 “ Cheltuieli privind operatiile de marketing” la suma de 249. 7126 "Cheltuieli privind datoriile dubioase".81 lei. 7122 "Cheltuieli privind ambalajele şi ambalarea produselor şi marfurilor".01 lei. calculării contribuţiilor pentru asigurările sociale de stat şi primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală de la suma salariului angajaţilor din sfera de desfacere. 17 . decontării cheltuielilor comerciale la finele anului după destinaţie etc.80 lei Ct 5211 “Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” la suma de 298. de deservire a utilajului de cântărit şi măsurat etc. de transportare a producţiei – marfă.).435] Pe parcursul anului de gestiune în debitul acestui cont se acumuleazăm un total cumulativ de la începutul anului cheltuielile comerciale ale întreprinderii.[2. 7123 "Cheltuieli de transport privind desfacerea” 7124 "Cheltuieli privind reclama". Evidenta analitica a cheltuielilor comerciale se tine pe articole stabilite de intreprindere. • • notă de contabilitate – în cazul constituirii provizionului pentru creanţele dubioase. mărfurilor şi prestării serviciilor. participarea la expoziţii etc. 7127 "Cheltuieli privind returnarea şi reducerea preturilor la marfurile vîndute".2010 în baza facturii fiscale MT0458701 eliberata de Metro Cash & Carry Moldova au fost prestate servicii de marketing astfel a fost efectuata înregistrarea contabilă (Anexa 15 a.• decont de avans – în cazul aprobării cheltuielilor suportate de titularii de avans în legătură cu exportul produselor.. Contul 712 "Cheltuieli comerciale" este destinat generalizarii informatiei privind cheltuielile aferente vînzării produselor. factură de expediţie sau factură fiscală – în cazul calculării datoriilor faţă de alte întreprinderi pentru serviciile comandate (de publicitate. În creditul contului are loc trecerea cheltuielilor acumulate la finele anului de gestiune la rezultatul financiar. studierea pieţelor de desfacere. 7128 "Alte cheltuieli comerciale".b). La contul 712 "Cheltuieli comerciale" pot fi deschise urmatoarele subconturi: 7121 "Cheltuieli privind operaţiile de marketing".6 p. Dt 5342 “ Datorii privind taxa pe valoarea adăugată” la suma de 49. 7125 "Cheltuieli privind reparaţiile garantate si deservirile cu garanţie".01.

Dt 5342 “ Datorii privind taxa pe valoarea adăugată” la suma de 3. astfel a fost efectuata înregistrarea contabila (Anexa 20).09.09. Dt 7128 “ Alte cheltuieli comerciale” la suma de 625 lei.b).19 lei La 29.2010 în baza facturii fiscale RU3401645 eliberata de SRL CW Maxitrans au fost prestate servicii de transport astfel a fost efectuata înregistrarea contabilă (Anexa 17). Dt 5342 “ Datorii privind taxa pe valoarea adăugată” la suma de 40 lei Ct 5211 “Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” la suma de 240 lei 18 .16 lei.04. La 02.30 lei.2010 în baza facturii fiscale RX1821516 eliberata de Calea Ferata Moldova au fost prestate servicii de transport astfel a fost efectuata înregistrarea contabilă (Anexa 16).84lei.14 lei Ct 2241 “ Avansuri pe termen scurt acordate” la suma de 240. astfel a fost efectuata înregistrarea contabila (Anexa 19).69 lei.03 lei Ct 2241 “ Avansuri pe termen scurt acordate” la 18.10 în baza facturii fiscale BP0262429 eliberata de “East-Auto-Lada” SRL au fost prestate servicii terminal la suma de 240 lei. Ct 5211 “Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” la suma de 42338.83 lei Evidenţa altor cheltuieli comerciale se ţine la contul 7128 “ Alte cheltuieli comerciale” La 24. astfel a fost efectuata înregistrarea contabila (Anexa 21): Dt 7128 “ Alte cheltuieli comerciale” la suma de200 lei.10 în baza facturii fiscale RU3456812 eliberata de “Informbusiness – C” SRL au fost prestate servicii de broker.84 lei. Dt 7123 “ Cheltuieli de transport privind desfacerea” la suma de 42338.22 lei Ct 2241 “ Avansuri pe termen scurt acordate” la suma de 1435. Dt 5342 “ Datorii privind taxa pe valoarea adăugată” la suma de 125 lei Ct 5211 “Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” la suma de 750 lei La 29. Dt 5342 “ Datorii privind taxa pe valoarea adăugată” la suma de 239. La 30.08 lei. Dt 7123 “ Cheltuieli de transport privind desfacerea” la suma de 1196. astfel a fost efectuată înregistrarea contabilă(Anexa 18 a.2010 în baza facturii fiscale AW0004521 eliberata de IS Aeroportul International Chisinau au fost prestate servicii de încarcare-descarcare şi depozitare.2010 în baza facturii fiscale CN0066809 eliberata de societatea AXAR SRL au fost prestate servicii de reclama.La 31.08.03. Dt 5342 “ Datorii privind taxa pe valoarea adăugată” la suma de 40. Dt 7124 “ Cheltuieli privind reclama” la suma de 200.09. Dt 7128 “ Alte cheltuieli comerciale” la suma de 15.

a cuantumurilor salariului de funcţie de la locul de muncă precedent. fondul de pensii.Documentarea si contabilitatea cheltuielilor generale si administrative. precum şi a celor operaţionale. 19 . La finele fiecărei perioade de gestiune rulajul debitor al contului 712 "Cheltuieli comerciale" se reflectă cu total cumulative de la începutul anului în rîndul 050 Raportului privind Rezultatele Financiare. b) suplimentele (adaosurile) plătite pentru concediul medical pînă la nivelul salariului efectiv. contribuţiile pentru asigurările sociale de stat obligatorii şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi/sau medicale facultative (benevole). fondul de stat de plasare în cîmpul muncii din suma cheltuielilor privind retribuirea muncii. La sfirşitul anului de gestiune debitul contului 712 "Cheltuieli comerciale" se trece la contul 351 “Rezultatul financiar total” şi împreună cu celelalte tipuri de cheltuieli se scade din venit la determinarea rezultatului financiar (Anexa 7) : Dt 351 “Rezultatul financiar total” la suma de 4088255 lei Ct 712 "Cheltuieli comerciale" la suma de 4088255 lei 1. c) diferenţa de salarii plătită lucrătorilor transferaţi de la alte întreprinderi cu păstrarea în decursul unei anumite perioade. inclusiv: a) sumele plătite pentru absenţele forţate sau îndeplinirea unui lucru plătit insuficient în cazurile prevăzute de legislaţie.4. stabilit de legislaţie. adaosurile de orice tip. precum şi în cazul interimatului provizoriu. Cheltuielile generale şi administrative cuprind: cheltuielile privind retribuirea muncii salariaţilor atribuite personalului de conducere şi gospodăresc. dacă aceasta este prevăzut de legislaţia în vigoare. d) recompensele unice pentru vechimea în muncă şi adaosurile pentru vechimea de muncă în specialitate la întreprinderea respectivă plătite salariaţilor în conformitate cu legislaţia în vigoare. Această sumă mai este reflectata şi în Raportul Statistic 5C”Consumurile şi cheltuielile întreprinderii”.În jurnalul de înregistrari contabile au fost efectuate inscrieri contabile în functie analitica pentru fiecare tip de cheltuiala aparte (Anexa 22). premiile de orice tip conform sistemelor existente la întreprindere. în rîndul 090.

e) compensarea daunelor materiale salariaţilor întreprinderii cauzate de traumele în producţie şi plata pensiei de invaliditate. inclusiv femeilor care educă copii. valoarea obiectelor de mică valoare şi scurtă durată în limita stabilită. cheltuieli de întreţinere a obiectelor şi mijloacelor fixe conservate în conformitate cu actele normative în vigoare. b) sumele plătite salariaţilor. leаsing (redevenţă). cheltuielile aferente întreţinerii şi deservirii mijloacelor tehnice de comandă. centrelor de calcul şi altor mijloace tehnice de comandă. c) sporurile la pensii. centrelor de telecomunicaţii. indemnizaţiile unice acordate salariaţilor care se pensionează. sporurile. pentru concediile acordate suplimentar. amortizarea activelor nemateriale cu destinaţie generală a întreprinderii. uzura şi reparaţia obiectelor de mică valoare şi scurtă durată. acordate după fiecare zi de donare a sîngelui. mijloacelor de semnalizare.). f) indemnizaţiile plătite atît în temeiul deciziilor judecătoreşti. ajutorul material acordat salariaţilor (inclusiv cota iniţială pentru construcţia de locuinţe cooperatiste sau pentru rambursarea parţială a creditului.plăţile suplimentare. arendă. d) sumele plătite sub formă de compensare ca urmare a majorării preţurilor. cheltuielile pentru chirie a mijloacelor de telecomunicaţii. 20 . indemnizaţiile. donării de sînge şi pentru zilele de odihnă. gospodărească şi de protecţie a naturii (clădiri. scumpirea alimentaţiei (bucatelor) la ospătării. compensaţiile acordate salariaţilor întreprinderii. recuperate din această cauză din fondul social. întreţinerea. reducerii personalului şi statelor. acordat în scopul construcţiei de locuinţe cooperatiste sau construcţiei individuale a locuinţelor). construcţii etc. cît şi fără acestea în legătură cu pierderea capacităţii de muncă din cauza traumelor de producţie. plata pentru locaţiune (chirie). g) sumele plătite salariaţilor-donatori de sînge pentru zilele examinării medicale. indemnizaţiilor unice în caz de deces al salariatului ca rezultat al accidentului de producţie. inclusiv: a) sumele plătite salariaţilor concediaţi de la întreprinderile din cauza reorganizării acesteia. care nu se referă la producţie (de exemplu. utilizate în scopuri de conducere). bufete şi profilactorii sau acordarea ei la preţuri reduse sau gratuit (exceptînd alimentaţia specială pentru anumite categorii de salariaţi în conformitate cu legislaţia). uzura şi reparaţia mijloacelor fixe cu destinaţie administrativă.

precum şi alte cheltuieli legate nemijlocit de activitatea întreprinderii. cheltuielile pentru asigurarea salariaţilor şi a bunurilor cu destinaţie generală şi administrativă prevăzute de actele normative în vigoare. pentru întreţinerea şi exploatarea biroticii. comutatoarelor. concernelor şi altor structuri şi organe de conducere. formularelor de evidenţă. a cheltuielilor ce ţin de utilizarea în aceste scopuri a autoturismelor personale. cheltuielile aferente angajării forţei de muncă. cheltuielile de reprezentare. cheltuielile de întreţinere şi exploatare a staţiilor de telefoane. cheltuieli de întreţinere a garajelor. cheltuielile de întreţinere a transportului auto de serviciu: remunerarea salariaţilor care deservesc acest transport. cheltuielile în scopuri de caritate şi sponsorizare. utilizate în aceste scopuri. cheltuielile privind deplasările personalului de conducere. de radiou şi de alte tipuri de telecomunicaţii. asistenţa tehnică a transportului auto. cheltuielile de întreţinere a subdiviziunilor de producţie şi de deservire.de conducere al întreprinderilor. faxurilor. lubrifianţilor şi altor materiale. cotele de amortizare şi cheltuielile pentru toate tipurile de reparaţie a autovehiculelor şi clădirilor. plata compensaţiilor personalului administrativ . de dări de seamă. inclusiv pentru executarea unor lucrări periodice la solicitarea organelor de conducere de stat pentru îndeplinirea cărora nu este raţional de a întreţine un personal permanent. utilizate pentru administrare şi care se includ în bilanţul întreprinderii. activitatea de producţie a cărora este legată de necesitatea unor deplasări sistematice în interes de serviciu. plata serviciilor pentru dirijarea producţiei efectuată de terţe organizaţii în cazurile în care în statele de funcţiuni ale întreprinderii nu este prevăzută finanţarea unor servicii funcţionale sau cînd aceste întreprinderi nu sînt în stare să asigure îndeplinirea unor lucrări necesare fără participarea organizaţiilor specializate. pentru procurarea rechizitelor de birou. valoarea combustibilului. uzura şi reparaţia cauciucurilor.cheltuielile poştale şi telegrafice. a asociaţiilor. defalcări pentru întreţinerea aparatului de conducere al organizaţiilor ierarhic superioare. 21 . instalaţiilor de dispecerat. cheltuielile privind paza obiectelor administrativ-gospodăreşti şi asigurarea securităţii antiincendiare a acestora. garajelor. arenda pentru garaje şi parcarea autovehiculelor. inclusiv uzura inventarului şi mijloacelor fixe. pentru lucrările tipografice. cheltuielile pentru închirierea autoturismelor de serviciu. cheltuielile pentru măsurile de protecţie civilă.

b) organizaţiile consultative. scos din uz ca urmare a uzurii naturale a acestuia. acordate muncitorilor şi funcţionarilor.9 "Contabilitatea cheltuielilor de cercetare.) necesare în activitatea de producţie. actelor normative şi instructive. 22 . informaţionale. plata onorariilor şi alte cheltuieli. reviste etc. pentru deplasarea la locul de lucru. trecerilor în revistă. cheltuielile de arbitraj şi taxele de stat. inclusiv: a) salariul lucrătorilor întreprinderilor în timpul studiilor acestora cu scoaterea din producţie în sistemul de ridicare a calificării şi de reciclare a cadrelor. conform legislaţiei în vigoare. seral şi fără frecvenţă. precum şi impozitul pe valoarea adăugată şi accizele nerecuperabile. concediul înainte de a-şi începe activitatea. cheltuielile pentru procurarea literaturii speciale. bursele de mărfuri. cheltuielile pentru invenţii şi raţionalizări cu caracter de producţie. traducători. c) cheltuielile de întreţinere a instituţiilor de învăţămînt. organizaţiile intermediare şi alte organizaţii. b) sumele plătite absolvenţilor şcolilor medii profesional-tehnice şi tinerilor specialişti care au absolvit instituţia de învăţămînt superior sau mediu de specialitate. precum şi sumele plătite în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru concediile de studii.C. juridice. la doctorantura fără frecvenţă. impozitele şi taxele. cheltuielile pentru pregătirea şi reciclarea personalului. organizarea timpului liber şi odihnei salariaţilor de la întreprindere. concursurilor. precum şi abonarea la ediţii speciale (ziare. cu excepţia cazurilor de capitalizare a acestora prevăzute de S. cheltuielile de judecată.N. precum şi plata indemnizaţiilor. acţiunilor de certificare şi a altor acţiuni privind implementarea inovaţiilor şi propunerilor de raţionalizare. proiectare şi experimentare". inclusiv pentru: a) întreţinerea şi uzura utilajului şi încăperilor. care au succese bune la învăţătură în instituţiile de învăţămînt superior şi mediu. organizarea expoziţiilor. c) mass-media în legătură cu publicarea rapoartelor financiare. cheltuielile pentru cercetări ştiinţifice. care se află la bilanţul întreprinderii. confecţionarea şi proba modelelor şi mostrelor în baza invenţiilor şi propunerilor de raţionalizare. cheltuielile privind reparaţia ambalajului folosit în multiplă circulaţie şi returnabil. efectuarea lucrărilor experimentale.plata pentru diversele servicii prestate întreprinderii în conformitate cu contractele (acordurile) încheiate de către: a) bănci. cu excepţia impozitului pe venit. de audit. acordate gratuit pentru desfăşurarea activităţii culturale şi sportive. cheltuielile pentru acţiunile de ocrotire a sănătăţii. precum şi valoarea ambalajului.

azilurilor pentru bătrîni şi invalizi. alte cheltuieli. factura de expediţie. • • • ordinul conducătorului întreprinderii. cercuri şi clube.b) întreţinerea obiectelor de ocrotire a sănătăţii. • ordinul conducătorului întreprinderii privind recepţia delegaţiei altei întreprinderi (cu indicarea obligatorie a componenţei delegaţiei. cheltuielile de organizare aferente desfăşurării adunărilor acţionarilor. instituţiilor preşcolare pentru copii din sistemul învăţămîntului public. religioase sau altei organizaţii privind acordarea ajutorului filantropic sau de sponsorizare. 489 din 4 mai 1998. ordinul de plată – în cazul transmiterii bunurilor materiale sau virării mijloacelor băneşti cu titlul de filantropie sau sponsorizare. procesul-verbal de raportare a cheltuielilor în cauză la cheltuielile de reprezentanţă – în cazul constatării cheltuielilor pentru recepţia delegaţiilor ca cheltuieli de reprezentanţă. ocupaţiilor în secţii sportive. precum şi a obiectelor din fondul locativ (inclusiv uzură şi cheltuielile pentru efectuarea diverselor tipuri de reparaţii. 23 . informaţia în scris privind rezultatele vizitei.). scopului. bilete. borderoul de calculare a amortizării activelor nemateriale şi borderoul de calculare a uzurii mijloacelor fixe – în cazul calculării amortizării şi uzurii patrimoniului cu destinaţie generală de gospodărie. organizarea excursiilor şi călătoriilor. Perfectarea documentelor enumerate este prevăzută de Regulamentul privind modul de confirmare a donaţiilor în scopuri filantropice şi/sau pentru susţinerea de sponsorizare. perfectării documentelor. c) achitarea din contul întreprinderii a foilor de tratament şi în case de odihnă. a. decontul de avans – în cazul decontării avansurilor primite de persoane cu destinaţie generală de gospodărie la detaşarea acestora în deplasări de serviciu. • tabelul de pontaj – în cazul calculării retribuirii muncii personalului administrativ şi gospodăresc. foi de parcurs ş. facturi fiscale. produse. a vizitării acţiunilor culturale distractive şi sportive. raportul privind cheltuielile suportate cu documentele justificative anexate (cecuri. contractul de acordare a ajutorului filantropic sau de sponsorizare. Operaţiile ce ţin de constatarea cheltuielilor generale şi administrative se perfectează cu următoarele documente: • solicitarea în scris a organizaţiei necomerciale. combustibil sau alte active pensionarilor sau salariaţilor nevoiaşi. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. dispoziţia de plată. programului şi termenului vizitei). bonul (de uz intern) – în cazul acordării ajutorului material cu bani în numerar.

.. adresa si codul de inregistrare fiscala al persoanei care emite factura. al beneficiarului de bunuri sau servicii. în vederea încasării în numerar a unor sume care nu reprezintă venituri din activitatea de exploatare. 24 . Factura fiscala trebuie sa cuprinda obligatoriu urmatoarele informatii: a)seria si numarul facturii. Conținutul minimal obligatoriu de informații al formularului este urmatorul: .denumirea. intr-un exemplar. dupa caz. f)valoarea bunurilor sau serviciilor. Nota de contabilitate servește ca document justificativ de înregistrare în contabilitatea sintetică și analitică. scutit fara drept de deducere. potrivit dispozițiilor legale. e)denumirea si cantitatea bunurilor livrate. pentru procurare de materiale etc. c)numele. Factura fiscală este un document contabil emis de către o companie (furnizorul). în vederea achitării în numerar a unor sume. de compartimentul financiar-contabil. precum şi pentru alte servicii prestate de terţi.dispoziție pentru casierie.denumirea unității. g)cota de taxa pe valoarea adaugata sau mentiunea scutit cu drept de deducere. . d)numele.semnături: întocmit. precum și a diferenței de încasat de catre titularul de avans țn cazul justificarii unor sume mai mari decît avansul primit. dupa caz. Dispoziție de încasare / plată către casierie servește ca: . 1. pentru operatiunile taxabile. adresa si codul de inregistrare fiscala. exclusiv taxa pe valoarea adaugata. numarul și data (ziua. către o • altă companies au persoană (clientul). suma.• factura fiscală sau factura de expediţie – in cazul calculării plăţilor (datoriilor) ordinare pentru bunurile luate în arendă operaţională. de regulă pentru operațiunile care au la bază documente justificative. nota de contabilitate – în cazul calculării contribuţiilor pentru asigurările sociale de stat şi primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în procentul stabilit de la sumele salariului personalului administrativ şi gospodăresc etc. potrivit dispozițiilor legale. luna. document ce conține lista cu produsele vîndute sau servicii prestate clientului de către furnizor. h)valoarea taxei pe valoarea adaugata. Se intocmeste. inclusiv a avansurilor aprobate pentru cheltuieli de deplasare. verificat. anul) întocmirii formularului. denumirea serviciilor prestate. . b)data emiterii facturii. .explicații.dispoziție pentru casierie. simbolul contului debitor/creditor. neimpozabil sau neinclus in baza de impozitare.

precum si functia (calitatea) persoanei care incaseaza/restituie suma.în cazul utilizării ca dispoziție de plată.casier. numarul si data (ziua. pentru efectuarea înregistrarilor in contabilitate.. La contul 713 "Cheltuieli generale şi administrative" pot fi deschise urmatoarele subconturi: 25 . si se semneaza de casier.la persoanele autorizate sa aprobe incasarea sau plata sumelor respective.denumirea. compartimentul financiarcontabil. scopul incasarii/platii. cand nu exista alte documente prin care se dispune încasarea (avize de plata. se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil. dupa caz. cand nu există alte documente prin care se dispune plată (exemplu: stat de salarii sau lista de avans chenzinal etc. suma platita/incasata. .la casierie.denumirea unitatii. 4. . procurare de materiale etc.la persoana autorizata sa exercite controlul financiar preventiv. anexa la registrul de casa. . .semnaturi: conducatorul unitatii. anul) intocmirii formularului. viza de control financiar preventiv. .in cazul utilizării ca dispoziție de plată a avansurilor pentru cheltuielile de deplasare. luna. . suma primita. Contul 713 "Cheltuieli generale şi administrative" este destinat generalizarii informatiei privind cheltuielile de deservire a productiei şi administrarea întreprinderii în ansamblu. . anexa la registrul de casa. continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmatorul: . 3.la compartimentul financiar-contabil. ..suma incasata/restituita (in cifre si in litere).date suplimentare privind beneficiarul sumei: actul de identitate. pentru efectuarea operatiunii de incasare sau plata.). în cazul plaților în numerar efectuate fără alt document justificativ.în cazul utilizării ca dispoziție de încasare. .numele si prenumele. 5. se întocmește intr-un exemplar de compartimentul financiar-contabil: . circulă: . in cazul platilor se semneaza si de persoana care a primit suma. pentru viza in cazurile prevazute de lege. 2. .document justificativ de inregistrare in registrul de casa și în contabilitate. data si semnatura.). somații de plată etc. data si semnatura. .

10 lei. 7136 "Cheltuieli privind protectia muncii". Dt 7133 "Cheltuieli de intreţinere a personalului administrativ şi de conducere" la suma de 43985 lei. 7139 "Alte cheltuieli generale şi administrative". 7138 "Cheltuieli de deplasare".A. 7135 "Cheltuieli în scopuri de binefacere şi sponsorizare". În cursul perioadei de gestiune cheltuielile generale si administrative se colectează cu total cumulativ de la începutul anului în debitul contului 713 "Cheltuieli generale şi administrative" şi se reflectă prin urmatoarele operațiuni contabile: La 31. Ct 2115 “Piese de schimb” la suma de 7830. „Basvinex” se includ: 26 .2010 a fost efectuat calculul salariului personalului administrativ în baza listei de calcul nr19. Această formulă se întocmeşte pe baza datelor analitice ale contului 531“Datorii fata de personal privind retribuirea muncii”. în care se indică rulajul debitor şi creditor al contului 531“Datorii fata de personal privind retribuirea muncii” precum şi soldul acestuia. postura “Salariu calculat”. Evidenţa analitică a cheltuielilor generale şi administrative se ţine pe articole stbilite de întreprindere.2010 în baza actului de casare a materialelor nr 358 din 31.02.2010 au fost casate piesele de schimp folosite la reaparatia mijloacelor fixe şi astfel au fost efectuate urmatoarele înscrieri contabile (Anexa 23a.b).07. repararea şi întretinerea mijioacelor fixe cu destinaţie generală". cu excepţia impozitului pe venit".7131 "Cheltuieli privind uzura.10 lei.b) Dt 7131" Cheltuieli privind uzura. 7137 "Cheltuieli de reprezentare". repararea şi întreţinerea mijioacelor fixe cu destinaţie generala " la suma de 7830. La 28. taxe şi plăţi. Ct 5311 “Datorii fata de personal privind retribuirea muncii” la suma de 43985 lei. 7132 "Cheltuieli privind amortizarea activelor nemateriale". În categoria impozitelor şi taxelor (cu excepţia impozitului pe venit) achitate de S. 7134 "Impozite. 7133 "Cheltuieli de întretinere a personalului administrativ şi de conducere".07. astfel și în urma acestei operațiuni au fost efectuate urmatoarele înregistrări contabile (Anexa 24 a.

salariatul care pleaca în deplasare i se recuperează cheltuielile legate de : Costul transportului Diurna şi cazarea. prezentat de către conducatorul S. S-a înregistrat urmatoarea înregistrare contabilă Dt 713. În baza decontului de avans a fost calculata diurnal şi cazarea personalului administrativ (Anexa 26 a. Dt 7134"Impozite.2010 în baza facturii de expeditie BB964805 eliberata de “Auto Siguranta” SA a fost efectuata asigurarea obligatorie de raspundere civila.2 “Datorii faţă de personal privind alte operaţii” la suma de 1057. Ct 5211 “Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” la suma de 1418 lei. Dt 5342 “ Datorii privind taxa pe valoarea adăugată” la suma de 197. Impozitul funciar. astfel au fost contabilizate consumurile materiale în felul urmator (Anexa 27) Dt 7139 " Alte cheltuieli generale şi administrative " la suma de 987. Deplasarea se efectuiază în conformitate cu Hotărîrea Guvernului republicii Moldova cu privire la detaşarea angajaţilor întreprinderilor. 836 din 24 iunie 2002 şi modificat din 2006. Cheltuielile care depăşesc aceste limite se reflectă în “Declaraţia cu privire la impozitul pe venit a persoanei ce practică activitatea de întreprinzător” şi se aduna la venitul impozabil.Impozitul pe bunuri imobiliare . prezentate pentru trimestrul 1 anul 2010 se înscrie urmatoarele înregistrări contabile (Anexa 25 a.b).2010 în baza facturii fiscale CZ0449196 eliberata de Apa –Canal Chisinau SA au fost furnizata apa. carea efectuat o deplasare în Belarusia. taxe şi plati. 27 . Ct 5348 “Datorii privind alte impozite şi taxe” la suma de 132735 lei. „Basvinex”. În baza dării de seama privind calcularea taxei pentru revitalizarea viticulturii.15 lei Ct 532.28 lei.74 lei.15 lei Serviciile comunale sunt destinate contului 7139 " Alte cheltuieli generale şi administrative La 26.01.46 lei Ct 5211 “Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” la suma de 1184. Aceasta formula se întocmeşte pe baza decontului de avans (Anexa26 a. astfel au fost efectuate urmatoarele înregistrări contabile (Anexa 28). În conformitate cu această hotărîre. Taxa pe valoarea adăugată. Dt 7139 " Alte cheltuieli generale şi administrative " la suma de 1418 lei.8 “Cheltuieli de deplasare” la suma de 1057. în limitele prevazute de legislaţie. Taxele nominalizate se achită în bugetul local.b). cu excepţia impozitului pe venit" la suma de 132735 lei.A. La 22.b). instituţiilor şi organizaţiilor din Republica Moldova nr.01.

La sfîrşitul anului de gestiune debitul contului 713 "Cheltuieli generale şi administrative" se trece la contul 351 “Rezultatul financiar total” şi împreuna cu celelalte tipuri de cheltuieli se scade din venit la determinarea rezultatului financiar (Anexa7): Dt 351 “Rezultatul financiar total” la suma de 14293766 lei Ct 713 "Cheltuieli generale şi administrative" la suma de 14293766 le 28 .2010 în baza facturii fiscale RU3130346 eliberata “GCC-Securitate” SRL au fost prestate servicii de paza.01. astfel au fost efectuate urmatoarele înregistrări contabile (Anexa 29). Dt 7139 " Alte cheltuieli generale şi administrative " la suma de 7552. Ct 5211 “Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” la suma de 4061. Dt 7139 " Alte cheltuieli generale şi administrative " la suma de 4061.20lei.01. Dt 7139 " Alte cheltuieli generale şi administrative " la suma de 15144.03 lei. astfel au fost efectuate urmatoarele înregistrări contabile (Anexa 30).2010 în baza facturii fiscale RH1974782 eliberata “Red Union Fenosa” SA au fost prestate servicii de furnizare cu energie electrică.08 lei.2010 îăn baza facturii fiscale XT3760697 eliberata “Chisinau Gaz” SRL au fost prestate servicii de furnizare cu gaze.12 lei Ct 5211 “Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” la suma de 8005.02 lei Ct 5211 “Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” la suma de 18173.15 lei. La 19. În jurnalul de înregistrari contabile au fost efectuate inscrieri contabile în functie analitica pentru fiecare tip de alte cheltuieli generale şi administrative (Anexa33). La 31. La sfîrşitul fiecărui trimestru cheltuielile generale şi administrative accumulate în debitul contului 713 "Cheltuieli generale şi administrative" se reflectă în Raportul privind Rezultatele Financiare în rîndul 060 şi se scade din venituri la determinarea rezultatului financiar contabil.2010 în baza facturii fiscale OM0495240 eliberata “Orange Moldova” SA au fost prestate servicii de telefonie mobila.01. La 31. Dt 5342 “ Datorii privind taxa pe valoarea adăugată” la suma de 1800 lei Ct 5211 “Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” la suma de 10800 lei. Dt 5342 “ Datorii privind taxa pe valoarea adăugată” la suma de 453. astfel au fost efectuate urmatoarele înregistrări contabile(Anexa 32).La 12.20 lei.06 lei. astfel au fost efectuate urmatoarele înregistrări contabile (Anexa 31). Dt 5342 “ Datorii privind taxa pe valoarea adăugată” la suma de 3029. Dt 7139 " Alte cheltuieli generale şi administrative " la suma de 9000 lei.01.

încetarii activitaţii unitaţii de productie care nu a fabricat produse şi cheltuielile anticipate care s-au dovedit a fi inutile. cheltuielile aferente dobînzilor pentru credite si împrumuturi. j) lipsurile şi pierderile de la deteriorarea valorilor. cu excepţia cazurilor de capitalizare a acestora. consumurile indirecte de productie nerepartizate. cheltuielile sub forma de amenzi.23 "Cheltuielile privind împrumuturile". b) plata dobînzilor aferente creditelor bancare şi împrumuturilor primite pe termen scurt şi pe termen lung. lipsurile şi pierderile din deteriorarea valorilor. 3. mărfurilor şi serviciilor prestate. nici la cele generale şi administrative sînt incluse în alte cheltuieli operaţionale şi anume cheltuielile privind: a) plata dobînzilor filialelor. penalitati. • factură de expediţie. leаsing (redevenţă). e) vînzarea activelor curente. penalităţile. cheltuielile aferente produselor rebutate. cheltuielile din modificarea metodelor de evaluare a activelor curente. cu excepţia produselor finite.obligaţiuni.[1. despagubiri.. i) sumele diferenţelor dintre costul stocurilor de mărfuri şi materiale şi valoarea realizabilă netă.N. Operaţiile ce ţin de constatarea altor cheltuieli operaţionale se perfectează cu următoarele documente primare: • borderou de colaţionare. act de inventariere a mijloacelor băneşti. Cheltuielile care nu pot fi raportate nici la cheltuielile comerciale. m) alte cheltuieli operaţionale. d) plata dobînzilor privind împrumuturile expirate şi sancţiunile creditare. cheltuieli privind arenda operatională. despăgubirile. arendă. obiectelor de mică valoare şi scurtă durată.Alte cheltuieli operationale cuprind cheltuielile privind vînzarea altor active curente.C. f) amenzile. proces-verbal al comisiei de inventariere – în cazul decontării lipsurilor şi pierderilor din defectarea (alterarea) activelor curente. cambii şi alte titluri de valoare. 29 . g) emisiunea şi difuzarea titlurilor de valoare pe termen scurt . plata comisioanelor pentru difuzarea acestora etc. prevăzute în S. k) producţia rebutată. bon (de uz intern) – în cazul vânzării materialelor. h) consumurile indirecte de producţie constante nerepartizabile. precum şi cheltuielile aferente anularii comenzilor de productie.8. factura fiscală. precum şi titlurilor de valoare pe termen scurt.3] c) plata dobînzilor privind alte operaţii. întreprinderilor filiere şi asociate. l) plata pentru locaţiune (chirie).

7144 "Cheltuieli din modificarea metodelor de evaluare a activelor curente". secţia de prelucrare a produselor agricole. proces – verbal al comisiei de inventariere. mărfurilor şi serviciilor). arendei curente. despagubirilor. • listă de inventariere a creanţelor. La contul 714 "Alte cheltuieli operationale" pot fi deschise urmatoarele subconturi: 7141 "Cheltuieli privind realizarea altor active curente". despagubirile". – în cazul calculării uzurii şi reflectării cheltuielilor pentru reparaţia bunurilor transmise în arendă operaţională. penalitaţilor. decizie a organului teritorial al inspectoratului fiscal. reclamaţie primită acceptată.• contract de creditare (acordare a împrumuturilor) şi notă de contabilitate – în cazul calculării dobânzilor aferente creditelor bancare sau împrumuturilor primite. proces-verbal (sau aviz) privind rebutul şi notă de contabilitate – în cazul decontării costului rebutului definitiv (incorijibil) comis în atelierul de tâmplărie. atelierul de repartiţie şi la alte sectoare de producţie. ordin (dispoziţie) al conducătorului întreprinderii – în cazul decontării creanţelor compromise (cu excepţia creanţelor cumpărătorilor pentru produsele vândute). titlu executoriu al instanţei de judecată – în cazul calculării sancţiunilor economice aplicate întreprinderii. lipsurile şi pierderile valorilor materiale. privind consumurile indirecte de producţie nerepartizate. act de verificare. lista defectelor privind reparaţia maşinilor. 30 . Contul 714 "Alte cheltuieli operationale" este destinat generalizarii informatiei privind cheltuielile aferente vîzarii activelor curente (cu exceptia produselor finite. amenzilor. proces – verbal de casare a materialelor. 7149 "Alte cheluieli operationale". • notă de contabilitate – în cazul decontării consumurilor indirecte de producţie fixe nerepartizate. 7142 "Cheltuieli privind arenda curentă". proces – verbal de casare a materialelor. 7148 "Cheltuieli aferente productiei rebutate". plaţii dobînzilor pentru credite şi împrumuturi. 7146 "Cheltuieli de productie indirecte nerepartizate". notă de contabilitate – în cazul reflectării cheltuielilor pentru rectificarea rebutului. • • borderou de calculare a uzurii mijloacelor fixe. ordin de lucru în acord ş. • • ordin de lucru în acord. 7147 "Lipsuri şi pierderi din deteriorarea valorilor". penalitaţile. 7145 "Cheltuieli privind dobînzile pentru credite şi împrumuturi". 7143 "Cheltuieli privind amenzile. a.

b). despagubirile" la suma de 108. La 31. la care a expirat termenul de prescripţie.00 lei Credit 224.00lei În jurnalul de înregistrări contabile au fost efectuate înscrieri contabile în functie analitică pentru fiecare tip de cheltuieli aparte (Anexa 36). La sfîrşitul anului de gestiune debitul contului 714 "Alte cheltuieli operationale" se trece la contul 351 “Rezultatul financiar total” şi împreuna cu celelalte tipuri de cheltuieli se scade din venit la determinarea rezultatului financiar (Anexa7): Dt 351 “Rezultatul financiar total” la suma de 7433543 lei Ct 714 "Alte cheltuieli operationale" la suma de 7433543 lei pentru credite şi împrumuturi"la suma de 31 .Evidenta analitica a altor cheltuieli operationale se ţine pe feluri de cheltuieli şi alti indicatori stabiliţi de întreprindere.1 ''Cont curent în valuta straina în ţară'' la suma de 20090. Dt714.96lei A avut loc trecerea la cheltuieli a avansurilor pe termen scurt acordate anterior şi nereclamate.49 Ct 521.40 lei Ct 243. Dt 7145 "Cheltuieli privind dobinzile 20090. La 30.2010 în baza facturii fiscale GH0006966 eliberata “Glass Container Company” SA au fost prestate servicii de arenda.2010 în baza documentului nr.2010 în baza extrasului din cont 22517014982004 eliberată de “Banca de Economii” SA au fost achitate procentele pentru credite. astfel au fost efectuate urmatoarele înregistrări contabile (Anexa 34 a.436 eliberată de “Banca Sociala ” SA au fost achitate penalitățile.1 ''Avansuri pe termen scurt acordate în ţară''la sume de 108.09. astfel au fost efectuate urmatoarele înregistrări contabile (Anexa 35).b).47 lei Dt 5342 “ Datorii privind taxa pe valoarea adăugată” la suma de 12489. Debit 7143 "Cheltuieli privind amenzile.12. La finele perioadei de gestiune rulajul din debitul contului sintetic 714 "Alte cheltuieli operationale" se reflectă în Raportul privind Rezultatele Financiare în rîndul 070 şi se ea în calcul la determinarea rezultatului financiar. astfel au fost efectuate urmatoarele înregistrări contabile (Anexa 37 a. La 29.03.2 ''Cheltuieli privind arenda curenta'' la suma de 62447.1 ''Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale achitate in ţară'' la suma de 74936.40 lei. penalitaţile.

Pierderi excepţionale.Capitolul II Contabilitatea cheltuielilor ale activitatii neoperationale 2.1 Componenta.caracteristica . Cheltuieli ale activităţii financiare.clasificarea . 32 .evaluarea si constatarea cheltuielilor din activitatea neoperationala Cheltuieli ale activităţii neoperaţionale se impart in trei grupe: Cheltuieli ale activităţii de investiţii.

C. diferenţele nefavorabile de curs valutar etc.N. Cheltuielile activităţii financiare rezultă din modificarea mărimii şi structurii capitalului propriu. acestea reprezintă cheltuieli legate de desfăşurarea activităţii de întreprinzător a întreprinderii.Componenţa cheltuielilor activităţii neoperaţionale se examinează în S. activelor financiare pe termen lung.C. Recunoaşterea cheltuielilor specificate se 33 . activelor materiale în curs de execuţie.C. 5 “Prezentarea rapoartelor financiare” şi S. Acestea cuprind daunele provocate de calamităţile naturale. S. modificarea legislaţiei ţării. În teză este elaborată schema de formule contabile pentru evidenţa diferenţelor specificate. deoarece. 3 “Componenţa consumurilor şi cheltuielilor întreprinderii”.) ca rezultat al accidentelor. Cheltuielile aferente diferenţelor de curs valutar şi de sumă nefavorabile apar în cazurile efectuării tranzacţiilor exprimate în valută străină şi/sau în unităţi convenţionale. valoarea prejudiciilor (defectelor) din deteriorarea bunurilor în urma evenimentelor extraordinare. resurselor naturale. casate. împrumuturilor şi creditelor întreprinderii. Acestea cuprind cheltuielile privind operaţiunile aferente plăţii redevenţelor. incendiilor. Pierderile excepţionale rezultă din evenimentele sau operaţiunile rare şi netipice care nu sunt legate de activitatea economico-financiară (ordinară) a întreprinderii. Cheltuielile exceptionale apar ca rezultat al evenimentelor extraordinare şi trebuie să includă: valoarea de bilanţ a bunurilor ieşite (distruse. sînt determinate de modificarea cursurilor valutare care nu depind de întreprindere. sumele reducerii valorii activelor pe termen lung ieşite. pierderile din participaţiile în alte întreprinderi şi operaţiunile cu părţile legate. terenurilor. TVA trecută anterior în cont aferentă valorii de bilanţ a bunurilor nimicite în urma evenimentelor extraordinare etc. potrivit cărora acestea urmează a fi înregistrate ca o majorare a cheltuielilor financiare şi o diminuare a activelor sau o majorare a datoriilor întreprinderii. după esenţa lor economică. La calcularea rezultatului fiscal cheltuielile privind diferenţele de curs valutar şi de sumă nefavorabile trebuie recunoscute integral ca deduceri. pierderile din modificarea legislaţiei în vigoare. cheltuielile legate de prevenirea şi/sau lichidarea consecinţelor evenimentelor extraordinare. calamităţilor naturale şi altor evenimente extraordinare. pierderile din perturbările politice. mijloacelor fixe. arendei finanţate a activelor materiale pe termen lung.N. 20 “Contabilitatea subvenţiilor şi publicitatea informaţiei aferentă asistenţei de stat”. Cheltuielile activităţii de investiţii rezultă din ieşirea activelor pe termen lung şi cuprind cheltuielile şi pierderile aferente ieşirii activelor nemateriale. pierderile din stoparea activităţii de bază a întreprinderii în urma evenimentelor extraordinare. aceste diferenţe urmează a fi contabilizate în componenţa cheltuielilor financiare. După părerea noastră.N. expropriate etc.

În debit se reflectă sumele impozitului pe venit platit in rate pe parcursul anului de gestiune.datoriile curente si aminate privind impozitul pe venit la finele anului de gestiune.anularea datoriilor aminate privind impozitul pe venit. Cheltuielile privind impozitul pe venit cuprind suma totală a cheltuielilor privind impozitul pe venit luată în considerare la calcularea profitului (pierderii) net al perioadei de gestiune. Perioada fiscală privind impozitul pe venit este anul calendaristic la încheierea căruia se determină venitul impozabil şi se calculează suma impozitului care trebuie achitată. reprezentanţelor şi altor subdiviziuni interioare situate atît pe teritoriul Republicii Moldova.anularea activelor aminate privind impozitul pe venit. iar evaluarea acestora – la sumele pierderilor efective rezultate din evenimentele extraordinare şi confirmate documentar. reevaluării acestora. Evidenta analitica a cheltuielilor privind impozitul pe venit se tine pe tipurile lor si pe alte directii stabilite in politica de contabilitate a intreprinderii.In credit se reflecta activele aminate privind impozitul pe venit. Standardul de faţă stabileşte modul de determinare a diferenţelor permanente şi temporare. precum şi cheltuielile privind operaţiunile cu titlurile de valoare pe termen lung etc..tinind cont de diferentele permanente si temporare care apar intre venitul contabil si cel impozabil..recomandă să fie efectuată în baza conceptului contabilităţii de angajamente. Pentru întreprinderile nou-create.. părţilor legate.cheltuieli privind impozitul pe venit. Obiectivul prezentului standard îl constituie descrierea metodicii de contabilizare a impozitului pe venit al întreprinderii. perioadă fiscală se consideră perioada de la data înregistrării întreprinderii pînă la finele anului calendaristic. de constatare a datoriilor şi activelor amînate privind impozitul pe venit. Pentru generalizarea informatiei despre cheltuielile privind impozitul pe venit este destinat contul 731. de prezentare a informaţiei cu privire la impozitul pe venit în rapoartele financiare. Pentru evidenţa acestor 34 . Prezentul standard se extinde asupra tuturor persoanelor juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi sînt înregistrate în Republica Moldova. precum şi asupra filialelor. Cheltuielile efective privind impozitul pe venit se determina la finele anului de gestiune.2 Documentarea si contabilitatea cheltuielile activităţii de investiţii Cheltuielile activităţii de investiţii reprezintă cheltuielile aferente ieşirii activelor pe termen lung. cît şi peste hotarele acesteia. 2. participaţiilor în alte întreprinderi.

cheltuieli este destinat contul 721 „Cheltuieli ale activităţii de investiţii” . Reflectarea cheltuielilor aferente ieşirii activelor pe termen lung: Dt 721 „Cheltuieli ale activităţii de investiţii” Ct 211 „Materiale” Ct 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii” Ct 533 „Datorii privind asigurările” Ct 812 „Activităţi auxiliare” Ct 521 „Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” Ct 522 „Datorii pe termen scurt privind părţile legate” Ct 539 „Alte datorii pe termen scurt”. În cursul perioadei de gestiune cheltuielile activităţii de investiţii se acumulează în debitul contului 721 şi se reflectă prin următoarele formule contabile: 1. Cheltuieli privind ieşirea activelor financiare pe termen lung. La acest cont pot fi deschise urmatoarele subconturi: 7211 7212 7213 7214 7215 7216 7217 Cheltuieli privind ieşirea activelor nemateriale. Cheltuieli aferente participaţiilor în alte întreprinderi. 2. Cheltuieli privind operaţiile cu părţile legate. 3. Cheltuieli privind ieşirea activelor materiale pe termen lung. Reflectarea valorii de bilanţ a activelor pe termen lung ieşite: Dt 721 „Cheltuieli ale activităţii de investiţii” Ct 111 „Active nemateriale” Ct 112 „Active nemateriale în curs de execuţie” Ct 121 „Active materiale în curs de execuţie” Ct 122 „Terenuri” Ct 123 „Mijloace fixe” Ct 125 „Resurse naturale” Ct 131 „Investiţii pe termen lung în părţi nelegate” Ct 132 „Investiţii pe termen lung în părţi legate”. Cheltuieli din reevaluarea activelor pe termen lung la ieşirea acestora. Alte cheltuieli ale activităţii de investiţii. Crearea rezervelor pentru acoperirea cheltuielilor probabile de ieşire a mijloacelor fixe la expirarea duratei de exploatare utilă a acestora: Dt 721 „Cheltuieli ale activităţii de investiţii” 35 .

Sa întocmit urmatoarea formulă contabilă Dt 721.b).3”Maşini utilaje şi instalatii de transmisie” la suma de 2841. Reflectarea sumei reducerii din reevaluare aferente activelor pe termen lung ieşite: Dt 721 „Cheltuieli ale activităţii de investiţii” Ct 341 „Diferenţe din reevaluarea activelor pe termen lung”. Reflectarea lipsurilor şi pierderilor activelor pe termen lung constatate cu ocazia inventarierii: Dt 721 „Cheltuieli ale activităţii de investiţii” Ct 111 „Active nemateriale” Ct 112 „Active nemateriale în curs de execuţie” Ct 121 „Active materiale în curs de execuţie” Ct 123 „Mijloace fixe”.Ct 538 „Rezerve pentru cheltuieli şi plăţi preliminate”.2 ”Cheltuieli privind ieşirea activelor materiale pe termen lung” la suma de 2841.09. 6.54 lei La finele fiecărei perioade de gestiune rulajul debitor al contului 721 „Cheltuieli ale activităţii de investiţii” se scade din venituri la determinarea indicatorului din rândul 090 „Rezultatul din activitatea de investiţii: profit (pierdere)” al Raportului privind rezultatele financiare. Trecerea la sfirsitul anului de gestiune cheltuieli ale activităţii de investiţii acumulate la rezultatul financiar se efectuiaza prin înregistrarea contabilă (anexa7) Dt 351 “Rezultatul financiar total” la suma de 20630 lei Ct 721 „Cheltuieli ale activităţii de investiţii” la suma de 20630 lei 36 . Cheltuieli privind ieşirea activelor materiale pe termen lung se ţine la contul 721.2 ”Cheltuieli privind ieşirea activelor materiale pe termen lung” La data de 24. Trecerea la cheltuieli a sumelor ecartului de reevaluare a investiţiilor pe termen lung la ieşirea acestora: Dt 721 „Cheltuieli ale activităţii de investiţii” Ct 133 „Modificarea valorii investiţiilor pe termen lung”. 4. 5.2010 în baza facturii fiscale SU1765638 sa lichidat mijlocul fix semiremorca PPV-3 (Anexa38 a.54 lei Ct 123.

3 Documentarea si contabilitatea cheltuielilor activităţii financiare Cheltuielile activităţii financiare includ: . Pentru evidenţa acestor cheltuieli este destinat contul 722 „Cheltuieli ale activităţii financiare”. . diferenţelor nefavorabile de curs valutar etc.2. Achitarea sau calcularea plăţii (dobânzii) pentru activele pe termen lung primite în arendă finanţată: Dt 722 „Cheltuieli ale activităţii financiare” Ct 242 „Cont de decontare” Ct 243 „Cont valutar” Ct 521 „Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” Ct 539 „Alte datorii pe termen scurt”.cheltuieli privind plata redevenţelor. . 2.cheltuieli privind diferenţele de curs valutar. Cheltuielile activităţii financiare cuprind cheltuielile aferente plăţii redevenţelor. În cursul perioadei de gestiune cheltuielile activităţii financiare se acumulează în debitul contului 722 şi se reflectă prin formulele contabile: 1.cheltuieli privind arenda finanţată a activelor pe termen lung. Reflectarea pierderilor aferente diferenţelor nefavorabile de curs privind mijloacele şi operaţiunile în valută străină: Dt 722 „Cheltuieli ale activităţii financiare” Ct 221 „Creanţe pe termen scurt aferente facturilor comerciale” Ct 223 „Creanţe pe termen scurt ale părţilor legate” Ct 224 „Avansuri pe termen scurt acordate” Ct 241 „Casa” Ct 243 „Cont valutar” Ct 244 „Conturi speciale la bănci” Ct 227 „Creanţe pe termen scurt ale personalului” Ct 511 „Credite bancare pe termen scurt” 37 .alte cheltuieli ale activităţii de investiţii. arendei finanţate. .

La întreprinderea”X” în baza extrasului din contul valutar în euro a avut loc diferenţa de curs în suma de 1438. modificarea legislaţiei ţării şi alte evenimente excepţionale.443-445]. În cursul perioadei de gestiune în debitul contului 723 se acumulează cu total cumulativ de la începutul anului pierderile din evenimentele excepţionale. În acest caz se întocmesc formulele contabile: 1. În urma acestei opeaţiuni sa întocmit formula contabilă.4 Documentarea si contabilitatea pierderile excepţionale. Trecerea la cheltuieli a valorii de bilanţ a activelor pe termen lung şi curente nimicite sau deteriorate rezultate din evenimentele excepţionale: Dt 723 „Pierderi excepţionale” Ct 111 „Active nemateriale” 38 .la încasare. Evidenţa acestor pierderi se ţine în contul 723 „Pierderi excepţionale”. . cursul din ziua plăţii este mai mare decît cursul dinziua facturării.65 lei La finele fiecărei perioade de gestiune rulajul debitor al contului 722 „Cheltuieli ale activităţii financiare” se ia în calcul la determinarea indicatorului din rândul 100 „Rezultatul din activitatea financiară: profit (pierdere)” al Raportului privind rezultatele financiare.1 „Conturi valutare in tara” la suma de 1438.65 lei. Pierderile excepţionale cuprind pierderile din calamităţile naturale.3 „Cheltuieli privind diferente de curs valutar” la suma de 1438.Ct 512 „Credite bancare pe termen scurt pentru salariaţi” Ct 513 „Împrumuturi pe termen scurt” Ct 521 „Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” Ct 522 „Datorii pe termen scurt faţă de părţile legate” Ct 534 „Datorii privind decontările cu bugetul” [2. cursul din ziua încasării este mai mic decît cursul din ziua facturării. rezultate din lichidarea creanţelor sau datoriilor în valută ale unităţii cînd: . La sfîrşitul anului de gestiune debitul contului 722 „Cheltuieli ale activităţii de financiare” se trece la contul 351 “Rezultatul financiar total” (anexa7) Dt 351 “Rezultatul financiar total” la suma de 3278263 lei Ct 722 „Cheltuieli ale activităţii de financiare” la suma de 3278163 lei 2. Dt 722. Reflectarea pierderilor aferente diferenţelor nefavorabile de curs privind conturile valutare şi operaţiunile în valută străină.6 p.65 lei Ct 243.la plată. perturbările politice.

39 . La finele fiecărei perioade de gestiune pierderile excepţionale acumulate în debitul contului 723 se reflectă în Raportul privind rezultatele financiare şi se iau în calcul la determinarea indicatorului din rândul 120 “Rezultatul excepţional: profit (pierdere)”. şi anume. 2. a avut loc un incendiu în depozitul firmei. La întreprinderea „X” a avut loc în perioada curenta un eveniment excepţional.Ct 112 „Active nemateriale în curs de execuţie” Ct 121 „Active materiale în curs de execuţie” Ct 123 „Mijloace fixe” Ct 211 „Materiale” Ct 212 „Animale la creştere şi îngrăşat” Ct 213 „Obiecte de mică valoare şi scurtă durată” Ct 215 „Producţia în curs de execuţie” Ct 216 „Produse” Ct 217 „Mărfuri” Ct 241 „Casa” Ct 242 „Cont de decontare” Ct 243 „Cont valutar” Ct 244 „Conturi speciale la bănci” Ct 245 „Transferuri băneşti în expediţie” Ct 246 „Documente băneşti” Ct 252 „Alte active curente”. Reflectarea cheltuielilor privind lichidarea consecinţelor evenimentelor excepţionale: Dt 723 „Pierderi excepţionale” Ct 211 „Materiale” Ct 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii” Ct 533 „Datorii privind asigurările” Ct 241 „Casa” Ct 521 „Datorii pe termen scurt privind facturile” Ct 812 „Activităţi auxiliare”. astfel ducînd la deteriorarea materialelor: Dt 723 „Pierderi excepţionale” la suma de 15200 lei Ct 211 „Materiale” la suma de 15200 lei.

1 Documentarea si contabilitatea cheltuielilor privind impozitul pe venit Cheltuielile privind impozitul pe venit cuprind suma totală a cheltuielilor privind impozitul pe venit. În acest caz se întocmeşte formula contabilă: Dt 351 „Rezultat financiar total” Ct 721 „Cheltuieli ale activităţii de investiţii” Ct 722 „Cheltuieli ale activităţii financiare” Ct 723 „Pierderi excepţionale”. 40 . Capitolul III Contabilitatea cheltuielilor privind impozitul pe venit 3. Cheltuielile efective privind impozitul pe venit se determină la finele anului de gestiune. ţinînd cont de diferenţele permanente şi temporare care apar între rezultatul contabil şi cel impozabil. luate în considerare la calcularea profitului (pierderii) net al perioadei de gestiune.Trecerea la sfirşitul anului de gestiune a pierderi excepţionale financiar se efectuiaza prin înregistrarea contabilă (anexa7) Dt 351 “Rezultatul financiar total” Ct 723 „Pierderi excepţionale” acumulate la rezultatul La finele anului de gestiune conturile de evidenţă a cheltuielilor activităţii neoperaţionale se închid prin trecerea rulajelor debitoare ale acestora la rezultatul financiar.

Cheltuielile (economiile) privind impozitul pe venit sunt formate din: Suma impozitului pe venit a perioadei de gestiune curente şi anume: datoria curentă privind impozitul pe venit şi creanţele curente privind impozitul pe venit. anularea activelor amînate precum şi calcularea datoriei curente privind impozitul pe venit. cheltuielile de deplasare şi de reprezentanţă. care influenţează doar venitul impozabil al perioadei de gestiune curente. De exemplu: penalităţile privind neachitarea la buget a impozitelor. Acest cont este de activ. De exemplu: uzura unui mijloc fix. iar în credit – calculul activelor amînate privind impozitul pe venit. Soldul creditor este numit economie privind impozitul pe venit şi reprezintă suma impozitului pe venit care urmează a fi recuperată de entitate în perioada de gestiune curentă sau viitoare. Acestea la rîndul său se împart în: Diferenţe temporare impozabile – diferenţe care în perioada de gestiune viitoare vor majora venitul impozabil sau micşora pierderea fiscală. Pentru evidenţa cheltuielilor (economiilor) privind impozitul pe venit este destinat contul 731 „Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit” . Diferenţe temporare deductibile – diferenţe care în perioadele de gestiune viitoare vor micşora venitul impozabil sau majora pierderea fiscală. cu suma în paranteze. etc. cît şi creditor. În debitul acestui cont se reflectă calcularea (recalcularea) datoriilor amînate privind impozitul pe venit. Diferenţele temporare sunt acele diferenţe care influenţează venitul impozabil atît a perioadei de gestiune curente. precum şi anularea datoriilor amînate privind impozitul pe venit. Suma impozitului pe venit a perioadei de gestiune viitoare şi anume: datoria amînată privind impozitul pe venit şi activele amînate privind impozitul pe venit. care se calculează în mod diferit în contabilitate şi în scopuri fiscale. însă soldul lui poate fi atît debitor.Diferenţele permanente reprezintă acele diferenţe. care se adună la profitul (pierderea) perioadei de gestiune pînă la impozitare. Schematic acestea pot fi prezentate în felul următor: Cheltuielile (economiile) privind impozitul pe venit 731 41 . De exemplu: crearea provizioanelor pentru achitarea concediilor salariaţilor. Economia privind impozitul pe venit poate fi tratată ca un venit şi se reflectă în Raportul de profit şi pierdere. cît şi a perioadei de gestiune viitoare.

se determină la finele anului în conformitate cu cerinţele SNC 12 „Contabilitatea impozitului pe venit” .Ajustările cheltuielilor deci. Aşadar în Registrul de evidenţă la contul 731 se întocmesc următoarele formule contabile: La suma datoriilor curente privind impozitul pe venit în cursul anului de gestiune: Dt 731 „Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit” Ct 534 „Datorii privind decontările cu bugetul” Conform legislaţiei în vigoare (Codul fiscal. la începutul anului de gestiune.68]. Active amînate privind impozitul pe venit 135 42 . În Planul de conturi pentru contul 731 nu sunt prevăzute subconturi. Metoda de achitare a impozitului pe venit în rate se alege de către fiecare întreprindere de sine stătător. Venitul impozabil se determină după următoarea formulă: Venitul impozabil = Venitul contabil + Ajustările veniturilor . 15 b)). 00 lei. cota impozitului pe venit pentru persoanele juridice este 0% din venitul impozabil.Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit curent Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit amînat Datoria curentă privind impozitul pe venit 534 Creanţe curente privind impozitul pe venit 225 Datoria amînată privind impozitul pe venit 425 Schema 2: Structura cheltuielilor (economiilor) privind impozitul pe venit [2.7 p. art. Impozitul pe venit va constitui 0. Evidenţa analitică a cheltuielilor privind impozitul pe venit se ţine pe tipurile lor şi pe alte direcţii stabilite în politica de contabilitate a întreprinderii. Suma efectivă a cheltuielilor (economiilor) privind impozitul pe venit.

La calcularea şi achitarea impozitului pe venit în rate se întocmesc concomitent următoarele formule contabile: Dt 225 „Creanţe pe termen scurt privind decontările cu bugetul” Ct 242 „Cont de decontare”. Diminuarea datoriilor privind decontările cu bugetul în limita sumei impozitului pe venit achitată în rate: Dt 534 „Datorii privind decontările cu bugetul” Ct 225 „Creanţe pe termen scurt privind decontările cu bugetul”. Suma obţinută se reflectă în rîndul 140 „Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit” din Raportul privind rezultatele financiare pentru anul de gestiune. La suma datoriilor amînate privind impozitul pe venit: Dt 731 „Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit” Ct 425 „Datorii amînate privind impozitul pe venit” Datoria amînată privind impozitul pe venit este egală cu produsul dintre diferenţa temporară impozabilă şi cota impozitului pe venit (care este de 0%). prin confruntarea rulajelor debitor şi creditor ale acestui cont. După aceasta se determină soldul contului 731 „Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit”. care reprezintă suma efectivă a cheltuielilor (economiilor) privind impozitul pe venit realizate în cursul anului de gestiune. Dt 731 „Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit” Ct 535 „Taxa pe valoarea adăugată şi accize de încasat”. La suma activelor amînate privind impozitul pe venit: Dt 135 „Active amînate privind impozitul pe venit” Ct 731 „Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit” Suma activelor amînate privind impozitul pe venit este egală cu produsul dintre diferenţa temporară deductibilă şi cota impozitului pe venit (care este de 0%). subcontul 5352 „Impozitul pe venit plătit în avans”. 43 . Achitarea datoriilor faţă de buget privind impozitul pe venit: Dt 534 „Datorii privind decontările cu bugetul” Ct 242 „Cont de decontare”.

Raportul financiar anual (anexa 7) conform SNC 5 „Prezentarea rapoartelor financiare”. privind resursele 44 . SNC 1. SNC 7. Acestă operaţiune se reflectă astfel: Dt 351 „Rezultat financiar total” Ct 731 „Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit” După închiderea conturilor de evidenţă a cheltuielilor şi veniturilor în contul 351 „Rezultat financiar total” se determină profitul (pierderea) net al întreprinderii obţinut în cursul anului de gestiune. O asemenea informaţie este necesară tuturor utilizatorilor de raportare financiară cointeresate în obţinerea informaţiei veridice privind întreprinderea. SNC 5. Componenţa. gruparea şi prelucrarea specială a datelor contabilităţii curente şi constituie stadiul final al acesteia. aprobate de Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova. Rapoartele financiare reprezintă un sistem reglementat de indicatori financiari generalizatori care caracterizează situaţia patrimonială şi financiară a întreprinderii şi rezultatele activităţii economice a acesteia obţinute în cursul perioadei de gestiune respective.La finele anului aceste cheltuieli se trec din contul 731 „Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit” în contul 351 „Rezultat financiar total”. despre evenimentele care influenţează activitatea întreprinderii şi operaţiile economice. indicatorii activităţii acesteia şi fluxul mijloacelor băneşti. reprezintă o informaţie fianciară sistematizată. Scopul acestui raport îl constituie prezentarea unei informaţii accesibile investitorilor şi creditorilor potenţiali şi reali: privind situaţia financiară a întreprinderii. iar contul 731 se închide.2 Reflectarea informatiilor privind cheltuielile in rapoartele financiare. avînd ca scop luarea unor decizii economice referitoare la această întreprindere. Rapoartele se întocmesc prin calcularea. 3. precum şi în alte standarte naţionale de contabilitate. In baza declaratieei cu privire la impozitul pe venit pe perioada fiscala a anului 2010 Profitul (pierderea)perioadei de gestiune curente pina la impozitare este egala cu 4492151 lei (anexa7). conţinutul şi bazele metodologice ale pregătirii rapoartelor financiare ale entităţilor sunt stabilite în Bazele conceptuale ale pregătirii şi prezentării rapoartelor financiare.

componentele activelor şi a surselor de formare a acestora.050) se reflectă cheltuielile aferente vînzării produselor finite. cum sunt: activitatea investiţională şi cea financiară. Primii opt indicatori ai raportului caracterizează veniturile. reflectat în debitul contului 711 „Costul vînzărilor” care a constituit 45061285 lei (anexa 7). În continuare ne vom referi la tehnica de completare a fiecărui post de cheltuieli în parte în Raportul de profit şi pierderi. fără paranteze. Tehnica de întocmire a Raportul privind rezultatele financiare constă în completarea fiecărui rând în baza rulajelor aferente conturilor de venituri şi cheltuieli din clasele 6 şi 7 ale Planului de conturi contabile. care reprezintă o activitate curentă ce se reînnoieşte în continuu. cheltuielile şi profiturile (pierderile) realizate în cursul perioadei de gestiune şi perioadei corespunzătoare anului precedent. cheltuielile şi rezultatele din activitatea operaţională a întreprinderii. determinată de statutul acesteia.economice şi datoriile întreprinderii. precum şi modificările lor. Raportul dat se întocmeşte atît trimestrial.A. serviciilor prestate. rezultatele financiare pozitive (profiturile) se înregistrează cu cifre obişnuite.020) se arată costul produselor. În raportul specificat. În postul Costul vînzărilor (cod rd. cît şi anual cu total cumulativ de la începutul anului de gestiune şi cuprinde următoarele trei grupe de indicatori: venituri cheltuieli rezultatele financiare (profit sau pierdere) care reprezintă diferenţa dintre venituri şi cheltuieli. iar cele negative (pierderile) – în paranteze. lucrărilor executate. contabilizate în debitul contului 712 „Cheltuieli 45 . În conformitate cu SNC 5 „Prezentarea rapoartelor financiare” Raportul de profit şi pierderi cuprinde 15 indicatori care reflectă veniturile. una dintre cele mai importante şi esenţiale părţi ale raportului financiar anual. În activitatea S. cît şi pentru utilizatorii externi. Deasemenea în unele cazuri entităţile pot reflecta apariţia unor evenimente excepţionale care se reflectă în Raportul de profit şi pierderi separat de celelalte activităţi. sunt prezentate deasemenea rezultatele financiare ale activităţii entităţii care nu contituie pentru aceasta o activitate de bază. mărfurilor vîndute. o reprezintă Raportul de profit şi pierderi (anexa 8) care prin indicatorii analizaţi prezintă un interes primordial atît pentru conducerea entităţii. În postul Cheltuieli comerciale (cod rd. mărfurilor şi serviciilor. „Basvinex”. În special sunt prezentate rezultatele din domeniile suplimentare ale activităţii de afaceri a entităţii. În procesul completării raportului nominalizat.

040). În postul Rezultatul din activitatea de investiţii: profit (pierdere) (cod rd. Întreprinderea poate să creeze rezerve pentru returnarea şi reducerea preţurilor aferente mărfurilor vîndute. 080) unde se reflectă rezultatul financiar determinat în modul următor: la profitul brut (pierdere globală) stabilit în rd. Cheltuielile generale şi administrative (rd. Reflectarea destinctă a cheltuielilor generale şi administrative în Raportul de profit şi pierderi are drept scop să prezinte informaţia privind nivelul acestor cheltuieli proprietarilor întreprinderii şi altor utilizatori ai rapoartelor financiare. La determinarea rezultatului financiar din activitatea de investiţii. 46 Raportul de profit şi pierderi se va înregistra suma de . 060) şi Alte cheltuieli operaţionale (rd. La întocmirea Raportului de prifit şi pierderi în postul „Cheltuieli comerciale”. 060 al 14293766 lei (anexa 7). 070) din raportul analizat se reflectă cheltuielile înregistrate în debitul contului 714 „Alte cheltuieli operaţionale”. La S. Deseori conducerea entităţii tinde să diminueze mărimea acestor cheltuieli pe seama raportării acestora la costul vînzărilor sau la cheltuielile comerciale. sumele reducerilor aferente activelor pe termen lung ieşite. se înregistrează deasemenea pierderile din returnarea şi reducerea preţurilor la produsele (mărfurile) vîndute. În postul Cheltuieli generale şi administrative (cod rd. urmează să se determine suma din postul Rezultatul din activitatea operaţională: profit (pierdere) (cod rd. a înregistrat în rd. în categoria cheltuielilor pot să figureze: valoarea de bilanţ a activelor pe termen lung ieşite. În acest caz în componenţa cheltuielilor comerciale va fi reflectată suma defalcărilor efectuate de întreprindere în rezerva menţionată în decursul perioadei de gestiune.comerciale”. În postul Alte cheltuieli operaţionale (cod rd. sumele lipsurilor şi pierderilor activelor pe termen lung constatate cu ocazia inventarierii şi alte cheltuieli contabilizate în debitul contului 721 „Cheltuieli ale activităţii de investiţii”. cheltuielile aferente ieşirii activelor pe termen lung. 050).060) se înregistrează cheltuielile aferente gestiunii entităţii stabilite în debitul contului 713 „Cheltuieli generale şi administrative”. În rd. După completarea tuturor posturilor aferente activităţii operaţionale a entităţii. „Basvinex”. 070). 030 se însumează Alte venituri operaţionale (rd. rulajul stabilit fiind în sumă de 4088255 lei (anexa 7). „Basvinex”în acest rînd a fost înregistrată suma de 1193258 lei. La finele anului 2010 S. 070 suma de 7433543 lei (anexa 7).A. legate nemijlocit de desfacerea produselor.A. în afară de cheltuielile deja menţionate. mărfurilor şi serviciilor. iar din suma obţinută se scad Cheltuielile comerciale (rd. 090) este reflectată diferenţa dintre venituri şi cheltuieli din operaţiunile legate de existenţa şi mişcarea activelor pe termen lung.

„Rezultatul din activitatea de investiţii: profit (pierdere)” (cod rd. art. pierderile din diferenţele de curs aferente conturilor valutare şi operaţiunilor în valută străină. Postul Rezultatul din activitatea economico-financiară: profit (pierdere) (cod rd. Postul Profit net (pierdere) (cod rd. Acest rezultat se obţine prin însumarea datelor din rîndurile: „Rezultat din activitatea operaţională: profit (pierdere)” (cod rd. 15 b)). 110) reflectă profitul sau pierderea apărută la entitate în cursul perioadei de gestiune din toate tipurile de activităţi.A. „Basvinex”. Modul de reflectare în contabilitate a sumei cheltuielilor privind impozitul pe venit se determină de prevederile SNC 12 „Contabilitatea impozitului pe venit”. deaceea în rîndul 090 a Raportului de profit şi pierderi a fost inregistrata suma de 20630 lei.150) reprezintă diferenţa dintre „Profitul (pierderea) perioadei de gestiune pînă la impozitare” (cod rd. în conformitate cu calculele efectuate în declaraţia fiscală. 120) se reflectă diferenţa dintre veniturile şi cheltuielile apărute ca rezultal al unor evenimente şi operaţiuni excepţionale neprevăzute. deoarece conform legislaţiei în vigoare (Codul fiscal. În postul Rezultatul din activitatea financiară: profit (pierdere) (cod rd. plăţile (redevenţele) calculate pentru activele nemateriale luate în folosinţă şi alte cheltuieli acumulate în debitul contului 722 „Cheltuieli ale activităţii financiare”. în cursul perioadei de gestiune analizate s-au înregistrat operaţiune aferentă cheltuielilor activităţii de investiţii. În postul Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit (cod rd.La S. Acesta pentru perioada de gestiune analizată (anul 2010) a înregistrat o suma de 3278263lei. a obţinut un rezultat din activitatea economico-financiară în sumă de 4492151 lei. sumele avansurilor pe termen lung acordate anterior şi nereclamate trecute la cheltuieli.A. Datele din rîndul dat trebuie să corespundă cu „Profitul net 47 . 130) şi „Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit” (cod rd. „Basvinex”. care urmează să fie vărsată în buget în cursul anului de gestiune. 100).080). În anul 2010 la S. 100). nu s-au înregistrat operaţiuni de acest gen şi rezultatul excepţional este 0 lei. Pentru anul 2010. cota impozitului pe venit pentru persoanele juridice este 0% din venitul impozabil. suma din această postură va fi egală cu 0 lei. 140) se reflectă suma totală definitivă a impozitului pe venit. 140). 090) şi „Rezultatul din activitatea financiară: profit (pierdere)” (cod rd. este reflectată diferenţa dintre veniturile şi cheltuielile aferente operaţiunilor legate de modificările în mărimea şi structura capitalului propriu şi a mijloacelor împrumutate. În anul 2010 S. Cheltuielile activităţii financiare cuprind: plăţile (dobînda) aferente activelor pe termen lung luate în arendă finanţată.A. „Basvinex”. În postul Rezultatul excepţional: profit (pierdere) (cod rd.

consumuri şi cheltuieli de materiale. juridice şi organizatorice ale cheltuielilor comerciale şi generale şi administrative. În anul 2010 S.a. Încheiere În lucrarea data autorul a cercetat partea teoretica a temei „Contabilitatea cheltuielilor” şi a aplicat în practica contabilitatea acestora în baza datelor de la firma S. Raportul statistic 5C „Consumurile şi cheltuielile întreprinderii” la fel este un document important pe care trebuie să-l îndeplinească entităţile. codului Fiscal şi a altor acte normative ce determina principiile economice. consumuri şi cheltuieli aferente genurilor secundare de activitate.(pierderea) al perioadei de gestiune” reflectate în Bilanţil Contabil în rîndul 590.A.A. Aici găsim informaţii cu privire la diverşi indicatori ce caracterizează consumurile şi cheltuielile aferente genului principal de activitate (volumul producţiei fabricate. „Basvinex” a obţinut un profit în sumă de 4492151 lei. consumuri şi cheltuieli totale. În urma cercetarii situaţiei contabilităţii acestei firme. 48 . consumuri şi cheltuieli aferente serviciilor prestate de terţi ş. s-a constatat ca la momentul de faţă evidenţa cheltuielilor operaţionale se înfaptuieşte în conformitate cu cerinţele Standartelor Naţionale de Contabilitate.).”Basvinex”. precum şi date generalizatoare în ansamblu pe entitate.

Pe parcursul studierii temei respective în baza datelor anului 2010 ale întreprinderii S. perfectarea documentară. Îtreprinderea utilizează cea de-a doua variantă de ţinere a registrelor contabile. La S. generalizarea în rapoartele financiare a cheltuielilor întreprinderii. „Basvinex” evidenţa cheltuielor se reflectă la finele perioadei de gestiune în „Raportul privind rezultatele financiare” pe tipuri de activităţi şi corespunde întocmai evidenţa analitica şi sintetică a conturilor din clasa 7 cheltuielile. cu 49 . Astfel. Cheltuielile constitiue elementele contabile principale ale orcărei întreprinderi care desfăşoară activitatea de întreprinzător. Astfel se asigură respectarea unei baze metodologice unice a contabilităţii. În ceea ce priveşte evidenţa contabilă la S.A. care ar trebui să fie înlăturate. permanenta metodelor şi prioritate continutului asupra formei.”Basvinex”. cantităţii şi furnizorului.Întocmirea şi înregistrarea documentelor primare se efectuiază corect şi la timp. ţinîndu-se cont de modificările şi completările ulterioare.Legea contabilităţii № 113-XVI din 27 aprilie 2007. documente privind volumul mărfurilor vîndute. „Basvinex” nu au fost depistate neregularităţi. care prevede aplicarea principiului calculării şi a dublei înregistări. Acumularea şi sistematizareadaelor din documentele contabile primare se efectuează sub aspectul indicatorilor necesari pentru gestiunea şi controlul activităţii economice a întreprinderii. şi anume: specializarea exerciţiilor. Evaluarea şi constatarea cheltuielilor are loc în baza principiilor contabilităţii şi Standartelor naţionale de contabilitate.Altor acte legislative şi normative. cu indicarea preţului unitar. adică prin aplicarea ordinelor meoriale de evidenţă aoperaţiilor economice pe conturi de cheltuieli. reflectarea în registrele şi conturile contabile. elaborarea politicii de contabilitate. evaluarea. . Informaţiile despre cheltuieli sunt furnizate de către contabilitate care este un proces ciclic continuu constituit din următoarele etape principale‫׃‬ stabilirea componenţei.Planul de conturi contabile al activităţii economico – financiare a întreprinderilor. Standardelor Naţionale de Contabilitate. clasificarea. aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova № 174 din 25 decembrie 1997. ea este efectuată de către un contabil ce îşi îndeplineşte funcţiile sale în baza următoarelor acte: . aprobate prin ordinul Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova № 174 din 25 decembrie 1997. . se întocmesc documente primare pe fiecare fel de marfă în parte. precum întocmirea rapoartelor financiare.A. recunoaşterea. prudenţa.A. continuitatea activitătii.

12.01. „Basvinex” ea poate fi caracterizată satisfăcătoare.Dacă ne referim la situaţia financiară. BIBLIOGRAFIE: I. Cauza principală a majorării a profitului net a fost creşterea chieltuielilor perioadei şi anume.04. care trebuie să conducă la rezultate pozitive în lupta concurenţială pe pieţile de desfacere şi consum. Standardul National de Contabilitate N 1 “Politica de contabilitate” aprobat prin Ordinul Ministerului Finantelor N 174 din 25. dar totodată trebuie de remarcat faptul că cheltuielile comerciale sunt un purtător de avantaje economice considerabile pe viitor. calitatea adecvată. 50 .1997. S.90-93 art Nr:399 din01. 1.2. toate acestea sunt argumente forte în favoarea.1. a cheltuielilor generale şi administrative. creşterea sortimentului de produse fabricate destinate pentru anumite segmente de pieţi şi permanenta lor reînnoire.A.2008. varietatea sortimentală. Ca momente pozitive în desfăşurarea activităţii la întreprinderea S. „Basvinex.12. politica de preţ promovată.A.2007 MO al RM Nr. „Basvinex pot fi apreciate nivelul înalt de deservire. Legea Republicii Moldova “ Contabilitatii” N 113 din 27. la întreprinderea S. a cheltuielilor comerciale şi a altor cheltuieli operaţionale.1997 MO al RM 88-91/182 din 30.A. Acte legislative si normative 1.

minfin.4.1997 MO al RM 88-91/182 din 30.contabilitate.Chiţinau. 1. 1.7.7 ”Contabilitatea impozitelor” V. Nederiţa. 2.1997 MO al RM 88-91/182 din 51 . 2..12.fisc..md. Ghidul Contabilului. Standardul National de Contabilitate N 13 “ Contabilitatea activelor nemateriale” aprobat prin Ordinul Ministerului Finantelor N 16 din 29. A.6 “Contabilitate financiară. 2.12.03. Alexandru Nederita. 3.1999.md.1999 MO al RM 35-38/70 din 15.2 www.12. Legea Republicii moldova cu privire la societăţile pe acţiuni.3. Standardul National de Contabilitate N17 “Contabilitatea arendei” aprobat prin Ordinul Ministerului Finantelor N 32 din 03. Bucur. Standardul National de Contabilitate N2 “Stocurile de marfuri si materiale” aprobat prin Ordinul Ministerului 30. Internet 3. Manuale.98. Standardul National de Contabilitate N3 “Componenta consumurilor si cheltuielilor intreprinderii” aprobat prin Ordinul Ministerului Finantelor N 174 din 25.24 – XIV din 23.1997. 2003. Chişinău: ACAP. monografii. Evidenta contabila de indreptare si practica.Bucur. Chisinau Editura “VivarEditor” SRL. 1. Monitorul Oficial nr. Ţurcanu.4.1 www. Graur. brosuri 2.02.12. V.01. Finantelor N 174 din 25.1997.99.3.12. V. carti. 1.5.12.03. V. III. 2007. Chisinau . 640p. A.nr.10 – 11 din 14.2000.8 Standardul National de Contabilitate N23 “Cheltuieli privind imprumuturile” aprobat prin Ordinul Ministerului 30.1.1.3 www. 2.2005. “Corespondenta conturilor contabile”. 2004.2000 MO al RM 27-28/92 din 09.1997. 1. 3.2007. II.6.md.1997 MO al RM 88-91/182 din Finantelor N 174 din 25. Valentina Paladi ASEM. Ţurcanu.04.12. “Analiza rapoartelor financiare”. Natalia Ţiriulnicova.

Anexe 52 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful