P. 1
Contabilitatea Cheltuielilor

Contabilitatea Cheltuielilor

|Views: 61|Likes:
Published by Daria Darii
contabilitate
contabilitate

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Daria Darii on Oct 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

pdf

text

original

Introducere

Actualitatea temei este determinată de necesitatea aprofundării bazelor teoretice, elaborarea metologiei si fundamentarea direcţiilor principale de modernizare a contabilitaţii cheltuielilor, in conformitate cu cerinţele economice de piaţă şi normele acceptate în practica internaţională. Lucrarea de faţă are drept scop familiarizarea cu modul de evidenţă a cheltuielilor. În activitatea oricărei întreprinderi, fie din Republica Moldova sau din altă ţară, o importanţă majoră îi revine existenţei şi mişcării cheltuielilor operaţionale. Contabilitatea cheltuielilor întreprinderii constituie unul dintre cele mai importante şi dificile sectoare ale sistemului naţionla de contabilitate. Scopul acestei lucrari constă din analiza comparativă atît a teoriei, cit și a practicii contabilitaţii cheltuielilor precum şi reflectarea acestora în rapoartele financiare. În teză sînt analizate şi aprofundate noţiunile de cheltuieli. Sînt examinate problemele recunoaşterii şi evaluării elementelor de cheltuieli cu specificarea modului de aplicare a conceptelor şi principiilor contabile fundamentale în diferite situaţii concrete. De asemenea, sînt abordate aspectele metodologice generale ale contabilităţii cheltuielilor şi formulate recomandările privind elaborarea şi prezentarea politicii de contabilitate, aplicarea documentelor primare, registrelor de evidenţă şi a conturilor contabile, generalizarea în rapoartele financiare a informaţiilor aferente cheltuielilor. În lucrare este tratată problematica contabilităţii cheltuielilor din vînzarea bunurilor, prestarea serviciilor, utilizarea activelor de către terţi, decontarea creanţelor compromise şi a datoriilor cu termen de prescripţie expirat, înregistrarea diferenţelor de curs valutar şi de sumă, producerea evenimentelor extraordinare, calcularea impozitului pe profit şi din alte fapte economice. Structura tezei este compusa din trei capitole. Primul capitol expune noţiunea, clasificarea, evaluarea, constatarea şi tratează aspectele practice ale contabilităţii şi anume modul de contabilizare a acestora se face detalierea componentelor cheltuielilor din activitatea operaţională. Capitolul doi este dedicat aprofundării cunostinţelor despre noţiunea şi clasificarea cheltuielilor din activitatea neoperaţională şi se aplica în practică materialul teoretic, efectuînd un studiu asupra modului de evidenţă a existenţei şi mişcării cheltuielilor. In capitolul trei se tratează aspectele practice ale contabilităţii şi anume modul de contabilizare a cheltuielilor

3

privind impozitul pe venit şi dezvăluirea informaţiei aferentă cheltuielilor în rapoartele financiare. Tema data este scrisa in baza datelor SA „Basvinex”, compararea activităţii acesteia cu cerinţele standartelor naţionale de contabilitate şi a legislaţiei in vigoare; constatarea factorilor pozitivi şi depistarea neajunsurilor in sectorul dat al contabilităţii, precum şi elaborarea unor propuneri spre înlaturarea lor. SA „Basvinex” a fost fondată la 4 iunie 1996 şi înregistrată de către Camera Înregistrării de Stat pe lîngă Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova pe data de 20 iunie 1996 sub numărul N104069960 şi reînregistrată la 04.04.2002 cu IDNO 1002600019586 (Anexa 1). Capitalul social constituie 3186725 lei (Anexa2). Fondatorii sunt companiile ,,Basvinex” SA - 75% şi Uniunea Republicană a Asociaţilor Producătorilor Agricoli – 25%, cu adresa juridică mun.Chişinău, str. Studenţilor 1/7. Domeniul de activitate fiind producerea, îmbutelierea şi comercializarea vinurilor. Compania comercializează producţia sa in special pe pieţele externe. SA “Basvinex” se caracterizează printr-un tempou de creştere accelerat. Activitatea de bază reprezintă producerea şi îmbutelierea vinului de consum curent destinat exportului. SA „Basvinex” are resurse considerabile pentru desfăşurarea activităţii: - capacităţi de producţie moderne, - personal calificat, asortiment divers şi competitiv pe piaţa internă şi externă, mediul intern al companiei este transparent în ceea ce priveşte legătura dintre departamente, structura organizatorică a companiei este de tip divizional. Cea mai mare importanţă este acordată departamentelor productive. Pentru o astfel de structură organizatorică este specifică concentrarea asupra producerii bunurilor similare, către noi tipuri de produse, sistemul de conducere este managementul prin obiective, ce se bazează pe determinarea exactă a obiectivelor companiei, precum şi corelaţia strînsă între sistemul de remunerare şi nivelul de îndeplinire a sarcinilor. Managementul prin obiective asigură activizarea tuturor funcţiilor din procesul de dirijare, încadrînd toate resursele companiei. Managementul prin obiective reduce caracterul oficial al relaţiei conducător – subordonat. Managementul prin obiective este orientat către un stil de conducere democratic şi participativ. SA ”Basvinex” dispune de următoarele licenţe: 1.Licenţa cu drept de fabricare, păstrare şi comercializare angro a producţiei alcoolice Nr 023951 Seria AMMII din 27 februarie 2007, eliberată de Camera de Licenţiere (anexa 3). 4

2.Licenţă cu drept de a importa şi comercializa produse de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor Nr.030867 Seria AMMII din 26 febbruarie 2009, eliberată de Camera de Licenţiere (anexa 4). 3.Licenţă cu drept - transportul auto internaţional de mărfuri Nr 021271 Seria A MMII din18 mai 2006 (anexa 5). 4.Licenţă cu drept – producerea şi comercializarea materialului săditor pomicol şi viticol Nr. 026769 Seria AMMII din 07 decembrie 2007, eliberată de Camera de Licenţiere (anexa 6).

In baza indicatorilor economico-financiari ai întreprinderii SA „Basvinex” extraşi din Rapoartele financiare pe anii 2009, 2010 (anexa 7) este sistematizat în tabelul urmator:

Tabelul 1
Nr Indicatori Anul precedent 2009 Anul curent 2010 1. 2. 3. 4. 5. Venit din vînzări Costul vinzarilor Profit brut 41341564 26450114 14934188 72056107 45061285 26994882 1193258 4492151 Abaterea absoluta 2010-2009 + 30715543 +18611171 +12060694 +446042 +3217779

Rezultatul din activitatea 747216 operationala Profitul (piederea) 1274372

perioadei de gestiune pînă 6. 7. 8. la impozitare Profitul net, lei Valoarea medie 1274372 a 46124637 4492151 49802116 37.464 +3217779 +3677479 +1.34

capitalului propriu Rentabilitatea Vinzarilor, 36.124 (%) (rd.3: rd.1)*100 Rentabilitatea capitalului, 2.763 % (rd.6 : rd7)*100

9.

9.02

+6.257

In rezultatul analizei tabelului de mai sus se poate remarca ca la SA “Basvinex” in perioada curentă faţă de cea precedentă a avut loc majorarea în valoare absolută a tuturor indicatorilor menţionaţi.

5

In baza calculelor şi datelor din tabel se observa o majorare substanţială a venitului din vînzari în anul 2010 cu 30715543 lei faţă de 2009 precedat respectiv de majorarea costului vînzarilor în 2010 faţă de 2009 cu 18611171 lei. Profitul brut se mareste cu 12060694 lei faţă de 2009 . Rezultatul din activitatea operaţională in 2010 tot sa majorat faţă de 2009 cu 446042 lei. Profitul perioadei de gestiune pîna la impozitare tot sa marit în 2010 cu 3217779 lei faţă de 2009. Aceste majorari sunt bine venite la întreprinderea in cauza. Valoarea medie a capitalului propriu înregistrează o majorare esenţială în 2010 faţă de 2009 cu 3677479 lei. Rentabilitatea vînzarilor în anul 2010 atinge nivelul de 37,464 % ce constituie o majorare de 1,34 p.p. faţă de anul 2009. Deasemenea se vede o majorare de 6,257 semnificativă a rentabilităţii capitalului in anul 2010 cu 9,02% faţă de 2009 cu 2,763 % . Se poate menţiona ca SA “Basvinex” este o întreprindere, care îşi gestionează corect resursele financiare disponibele, totodată întreprinderea dispune de rezerve ceea ce priveste majorarea indicatorului rezultativ pe viitor şi in primul rind cresterea considerabilă atît a volumului din vînzări, ducînd implicit la majorarea profitului net – indicatorul esenţial pentru caracterizarea activităţii economice a firmei.

Capitolul I Contabilitatea cheltuielilor ale activitaţii operaţionale

6

1.1 Componenţa, caracteristica, clasificarea, evaluarea şi constatarea cheltuielilor din activitatea operaţională
Cheltuielile reprezintă diminuarea avantajelor economice în decursul perioadei de gestiune sub forma de reflux sau utilizare a activelor, fie apariţiei a datoriilor care conduc la micşorarea capitalului propriu, cu excepţia diminuăririlor rezultatelor din repartizarea capitalului între proprietarii întreprinderii. Clasificarea cheltuielilor pe tipuri de activităţi şi evenimente extraordinare prevăzute în reglementările contabile actuale şi aplicată la întreprinderile autohtone poartă un caracter convenţional, nu este argumentată economic şi nu stabileşte criterii clare de delimitare a cheltuielilor aferente activităţilor de bază. Ea creează dificultăţi considerabile pentru întreprinderi la calcularea indicatorilor financiari şi fiscali. În teză sînt caracterizate detaliat grupele de cheltuieli specificate şi se propune ca componenţa acestora să fie stabilită sub aspect complex de către fiecare întreprindere de sine stătător, în funcţie de semnificaţia, regularitatea obţinerii (efectuării) şi gradul de influenţă a personalului întreprinderii asupra tranzacţiilor generatoare de cheltuieli. Conturile din clasa 7 "Cheltuieli" sint destinate generalizării informaţiei privind cheltuielile activităţilor operaţionale, de investiţii şi financiară şi din pierderile excepţionale. Conţinutul cheltuielilor, modul de constatare si evaluare sint determinate de prevederile: a. b. c. S.N.C.3 "Componenta consumurilor şi cheltuielilor întreprinderii", S.N.C.2 "Stocurile de marfuri şi materiale", S.N.C.8 "Profitul sau pierderea neta a perioadei gestionare, erorile esenţiale şi modificările în politica de contabilitate", d. S.N.C.9 "Contabilitatea cheltuielilor pentru cercetari ştiinţifice şi lucrari de proiectare şi experimentare", e. S.N.C.11 "Contractele de construcţie", f. S.N.C.13 “ Contabilitatea activelor nemateriale ", g. S.N.C.16 “Contabilitatea activelor materiale pe termen lung” h. S.N.C.17 "Contabilitatea arendei leasingului", i. S.N.C.23 "Cheltuieli privind împrumuturile"[3.3]. În conformitate cu cerinţele S.N.C., cheltuielile se evaluează la valoarea de bilanţ a activelor pe termen lung şi curente ieşite, a sumelor calculate la retribuirea muncii şi ale contribuţiilor pentru asigurările sociale, uzurii mijloacelor fixe şi obiectelor de mica valoare şi

7

amortizării activelor nemateriale. De exemplu. principiul prudenţei nu justifică crearea rezervelor latente. adică o confirmare documentară. indiferent de momentul efectiv de plată sau încasării mijloacelor băneşti. indiferent de momentul plăţii efective a mijloacelor băneşti sau altei forme de compensare. Suma de recuperare a acestora(venitul)se constată numai în cazul cînd întreprinderea are o certitudine întemeiată. lipsurile constatate cu ocazia inventarierii valorilor în mărfuri şi materiale la întreprinderea SA “Basvinex” precum şi pierderile din deteriorarea acestora. se înregistreză în contabilitate ca cheltuieli la data depistării acestora. La întreprinderea SA “Basvinex” aceast principiu. energia electrică consumată. indiferent de motive şi vinovaţi. reparaţiei cu termen de garanţie şi deservirii produselor şi marfurilor vindute etc. De exemplu. dreptul să creeze rezervele corespunzătoare pe seama cheltuielilor perioadei privind recuperarea pierderilor probabile aferente datoriilor dubioase. returnării şi reducerii preţurilor la mărfurile vîndute. ca decît în momentul primirii sau eliberării facturii. Totodată. este respectat. cheltuielilor şi plaţilor preliminate. chiria plătită în avans se trece la consumuri şi cheltuieli în perioada în care obiectul arendat a fost utilizat. ceea ce poate să genereze supraevaluarea neîntemeiată a cheltuielilor şi diminuarea rezultatului financiar. în caz de necesitate. Cheltuielile se constată şi se reflectă în contabilitate în baza respectării următoarelor principii:  Specializarea exercitiilor  Prudenţei  Concordanţei  Necompensării  Autonomiei intreprinderei Principiul specializării exerciţiilor prevede că cheltuielile se constată şi se reflectă în contabilitate în perioada de gestiune în care au avut loc. Principiul concordanţei prevede reflectarea simultantă în contabilitate şi rapoartele financiare a cheltuielilor şi veniturilor ocazionate de unele şi aceleaşi operaţiuni economice. contabilul nu înregistrează operaţiunile economice. Principiul prudenţei prevede că cheltuielile se constată şi se reflecta în contabilitate în momentul efectuării acestora. furnizată de către terţi se trece la consumuri sau cheltuieli în perioada de gestiune în care a fost consumată. De 8 . corecţiilor la datoriile dubioase. Principiul prudenţei oferă întreprinderii. dar nu în momentul achitării acesteia. valoarea produselor rebutate definitiv. rezervelor create. cheltuielile privind remedierea rebuturilor etc.scurtă durată.

serviciilor sau suma achitată sau care urmează a fi achitată pentru achiziţionarea mărfurilor. adică într-o singură perioadă de gestiune. constatatăiniţial. In debitul acestor conturi pe parcursul perioadei de gestiune se reflecta cu total cumulativ de la începutul anului sumele cheltuielilor. o asemenea sumă trece la majorarea cheltuielilor.Cheltuieli privind impozitul pe venit.Cheltuieli ale activităţii neoperaţionale. iar în credit . La întreprinderea. La întocmirea raportului trimestrial rulajele debitoare ale conturilor de cheltuieli se înscriu in Raportul privind rezultatele financiare în rîndurile respective. Aceasta prevedere se referă în special la veniturile şi cheltuielile reflectate în raportul annual privind rezultatele financiare. dacă apar îndoieli referitor la primirea sumei cuvenite incluse anterior în venit.Cheltuieli ale activităţii operaţionale. Rezultatele financiare pentru fiecare trimestru se determina prin calcul fără întocmirea formulelor contabile. intocmindu-se formulele . [2. acestea se subdivizează în trei grupe: 1. Cheltuielile activitaţii operaţonale cuprind cheltuielile ocazionate de desfasurarea activitatii de baza a întreprinderii. mărfurilor vîndute sau serviciilor prestate. 3. 9 . La finele anului de gestiune conturile din clasa 7 se închid prin trecerea cheltuielilor acumulate în contul 351 "Rezultatul financiar total". 2. Acestea cuprind: a) costul vînzarilor. d) alte cheltuieli operaţionale. În funcţie de direcţiile efectuării. În acest caz.6 p. Costul vînzărilor reprezintă valoarea produselor. Principiul necompensării nu permite modificarea sumelor veniturilor şi cheltuielilor constatate şi reflectate anterior în rapoartele financiare şi nu permite casarea reciprocă a acestora în cursul perioadei de gestiune. Contabilul întreprinderii SA “Basvinex” nu practică compensarea veniturilor şi cheltuielilor urmînd cu stricteţe principiul compensării.trecerea la sfirsitul anului de gestiune a cheltuielilor acumulate la rezultatul financiar. costul vînzărilor se constată şi se reflecta în conturile contabile şi rapoartele financiare concomitent cu venitul din vînzări. dar nu la diminuarea sumei venitului. c) cheltuielile generale si administrative. El este egal cu suma consumurilor efectuate de întreprindere pentru obţinerea produselor. Cheltuielile au loc la întreprindere cu toate tipurile de activităţi. SA “Basvinex” contabilul înregistrează concomitent în registru de cheltuieli şi venituri fiecare operaţiune economică. contabile respective.423-424] Conturile din aceasta clasa sint conturi de activ. b) cheltuielile comerciale.exemplu.

cheltuielile se recomandă să fie recunoscute pe stadii (etape) de finalizare a tranzacţiei concomitent cu recunoaşterea veniturilor din aceste stadii. cheltuielile rezultate în urma neachitării de către clienţi a mărfurilor livrate. cheltuielile suportate în urma returnării mărfurilor de către cumpărători. Evaluarea cheltuielilor aferente serviciilor prestate depinde de tipul de întreprinderi care. ambalarea. durata prestării serviciilor. prestării serviciilor. pot fi divizate în trei grupe: de deservire a populaţiei. cheltuielile privind serviciile prestate pot fi convenţional clasificate în trei grupe: iniţiale. în cazul în care nu se creează rezervă privind creanţele dubioase. S-a constatat că contabilizarea cheltuielilor privind serviciile prestate este determinată de următorii factori principali: momentul efectuării şi natura economică a cheltuielilor. Cheltuielile comerciale reprezintă cheltuielile aferente desfacerii mărfurilor. alte cheltuieli legate de procesul de desfacere. Cheltuielile aferente bunurilor vîndute cuprind costul vînzărilor şi cheltuielile comerciale. după finalizarea tranzacţiei. costul acestora trebuie calculat. b) Pentru întreprinderile de comerţ-costul mărfurilor vîndute. Serviciile pot fi prestate în decursul uneia sau mai multor perioade de gestiune. destinaţia serviciilor. Dacă serviciile se prestează pe parcursul mai multor perioade. În teză este expus detaliat modul de evaluare a cheltuielilor specificate în fiecare din grupele de întreprinderi menţionate. contribuţiile de asigurări sociale şi medicale aferente salariilor acestor muncitori. tipul de activitate a întreprinderii. tipul întreprinderilor prestatoare de servicii.Costul vînzărilor cuprinde: a) Pentru întreprinderile de producţie –consumurile directe de materiale. serviciilor prestate. 10 . cheltuielile privind publicitatea. ulterioare. de construcţii şi reparaţii. de regulă. Recunoaşterea acestor cheltuieli trebuie efectuată în baza principiilor concordanţei şi periodicităţii concomitent cu recunoaşterea veniturilor din prestarea serviciilor. în opinia noastră. c) Pentru întreprinderile de prestări servicii-consumurile de materiale. consumurile privind retribuirea muncii. curente. În componenţa cheltuielilor comerciale intră: cheltuielile de marketing. consumurile directe privind remunerarea muncii. retribuirea muncii a salariaţilor antrenaţi în procesul de desfacere. de prestare a serviciilor profesionale. În funcţie de momentul efectuării. În cazul în care serviciile sînt prestate într-o perioadă de gestiune. cheltuielile pentru crearea rezervei privind creanţele dubioase. consumurilor indirecte de producţie. consumurile indirecte de producţie. Costul vînzărilor este raţional să fie recunoscut ca cheltuieli în baza conceptului contabilităţii de angajamente şi a principiilor concordanţei şi periodicităţii concomitent cu veniturile din comercializarea bunurilor corespunzătoare.

cheltuielile de reprezentare.Cheltuielile generale şi administrative reprezintă cheltuielile legate de gestiunea întreprinderii în ansamblu. În componenţa altor cheltuieli operaţionale intră: cheltuielile privind vînzarea altor active curente (materiale. alte cheltuieli ce ţin de gestiunea întreprinderii în ansamblu. valoarea materialelor utilizate în scopuri generale şi administrative. cheltuielile privind arenda curentă. consumurile indirecte de producţie constante care nu s-au inclus în costul producţiei. "Cheltuieli ale activităţii operaţionale" cuprinde urmatoarele conturi sintetice: Grupa 71 711 "CostuI vînzarilor".419-421] 11 . accizelor. obiecte de mică valoare şi scurtă durată). 712 "Cheltuieli comerciale". cheltuielile privind dobînzile pentru creditele angajate. 72 "Cheltuieli ale activităţii neoperaţionale". lipsurile de active curente depistate în urma inventarierii etc. serviciilor din motivul neîndeplinirii capacităţii normative de producţie. cheltuielile privind impozitele şi taxele cu excepţia impozitului pe venit. taxei pe valoarea adăugată. cheltuielile privind paza obiectelor cu destinaţie administrativă.6 p. 73 "Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit". producţia în curs de execuţie. uzura şi cheltuielile privind reparaţia mijloacelor fixe şi obiectelor de mică valoare şi scurtă durată. cheltuielile privind deplasările personalului administrativ. Ele cuprind: cheltuielile privind retribuirea muncii a personalului administrativ şi contribuţiile de asigurări sociale şi medicale aferente acestor salarii. Clasa 7 "Cheltuieli" . cuprinde urmatoarele grupe de conturi: • • • • • • • 71'"Cheltuieli ale activităţii operaţionale". 713 "Cheltuieli generale şi administrative" 714 "Alte cheltuieli operationale"[2. amortizarea activelor nemateriale cu destinaţie administrativă.

act privind executarea lucrărilor – în cazul reflectării costului lucrărilor mecanizate (aratul. foaie de evidenţă a muncii şi lucrărilor executate. marfurilor vandute şi serviciilor prestate. În debit se reflectă cu totul crescând de la începutul anului sumele cheltuielilor constatate. foaie de parcurs a camionului. Generalizarea informaţiei privind costul produselor. Pe parcursul anului soldul contului este debitor şi reprezintă suma cheltuielilor acumulate la finele lunii sau trimestrului. Operaţiile ce ţin de constatarea costului vânzărilor se perfectează cu următoarele documente primare: • • • • bon (de uz intern) – în cazul reflectării costului activelor vândute personalului întreprinderii şi persoanelor terţe. raport privind vânzarea produselor agricole – în cazul reflectării costului produselor vândute pe piaţă sau prin gheretele întreprinderii. lucrărilor executate sau serviciilor prestate. iar în credit – decontarea cheltuielilor acumulate la rezultatul financiar total la finele anului. factură de expediţie – în cazul reflectării costului bunurilor vândute cu expedierea acestora altor întreprinderi. • notă de contabilitate şi calcul privind repartizarea sumelor de abateri – în cazul reflectării economisirii sau supraconsumului aferent produselor vândute.) executate contra plată pentru proprietarii cotelor echivalente de pământ. mărfurilor vîndute şi al serviciilor prestate. La 31 decembrie soldul contului este egal cu zero Contul 711 "CostuI vînzarilor" este destinat generalizării informaţiei privind costul efectiv al produselor. • foaie de evidenţă a tractoristului-maşinist. La contul 711 "CostuI vînzarilor" pot fi deschise urmatoarele subconturi: 12 . tractoarelor şi transportului cu tracţiune animală. arendaşi. • notă de contabilitate – în cazul decontării costului vânzărilor la rezultatul financiar total la finele anului etc. act privind prestarea serviciilor – în cazul reflectării costului serviciilor de transport ale camioanelor. foaie de parcurs a tractorului.1. precum şi costul lucrărilor executate contra plată sau serviciilor prestate se efectuează cu ajutorul contului de pasiv 711 „Costul vânzărilor”. semănatul etc.2 Documentarea si contabilitatea costului vinzarilor Costul vinzarilor reprezinta о parte din consumurile aferente produselor. alte persoane şi întreprinderi. mărfurilor şi animalelor la creştere şi îngrăşat vândute. pensionari.

60 euro la curs 17. Evidenţa costurilor vînzărilor de mărfuri se ţine la contul 7112 “ Costul marfurilor vîndute”. Este un cont de activ. La 18. servicii prestate şi alti indicatori stabiliţi de întreprindere. S-a întocmit înregistrarea contabila Dt 221 ”Creanţe pe termen scurt aferente facturii fiscale” la suma de 3330 lei Ct 611” Venituri din vînzări” la suma de 2775lei Ct 5342 “ Datorii privind taxa pe valoarea adăugată” la suma de 555 lei Concomitent casăm valoarea produselor: Dt 7111 “ Costul produselor finite vîndute” la suma de 3330 lei Ct 216 “Produse” la suma de 3330 lei.2009 şi a declarației de export nr 3030I41 din 07.01. Reflectarea costului lucrărilor executate sau serviciilor prestate contra plată: Dt 711 ”CostuI vînzarilor” Ct 811 ”Activitatea de bază” La 06.A.1 “ Costul produselor finite vîndute” la suma de 190098.01. În continuare sunt prezentate cele mai frecvente înregistrări contabile care ţin de constatarea costului vânzărilor şi decontarea lui după destinaţie. În jurnalul de înregistrări contabile au fost efectuate înscrieri contabile în functie analitică pentru fiecare tip de marfa aparte (Anexa 10) La SA“Basvinex” se desfăşoară şi activitatea de comerţ cu ridicata a mărfurilor vîndute.2010 au fost vîndute produse de vinificație în suma de 10785. S-a întocmit înregistrarea contabilă Dt 711.7111 “ Costul produselor finite vîndute” 7112 “ Costul marfurilor vîndute” 7113 “ Costul serviciilor prestate” 7114 “ Costul lucrarilor de construcţie montaj” 7115 “ Costul serviciilor din activitatea de arenda leasing” Cheltuielile activităţii operaţionale la întreprinderea SA“Basvinex” includ costul vînzărilor şi cheltuielile perioade de gestiune.36lei Ct 216 “Produse” la suma de 190098. ”Basvinex” au fost vîndute Metro Cash & Carry Moldova produse de vinificație în suma de 3330 lei (Anexa 9).01. Pentru evidenţa costului vînzărilor este destinat contul 711"CostuI vînzarilor".6252. echivalentul în lei constituind 190098. 13 .2010 în baza invoisului nr 92 din 15.12. Evidenta analitică a costului vînzarilor la SA “Basvinex” se tine pe feluri de produse şi mărfuri vîndute.36 (Anexa 8).36lei.2010 în baza facturii fiscale SU1765811 eliberată de S.

ambele fiind documente de stricta evidenţă.”Romanești” ambalaje şi materiale pentru ambalat în valoare de 12248.2010 în baza facturii fiscale SU 1765869 au fost vîndute mărfuri în valoarea totala de 472260.49 lei Ct 611” Venituri din vînzări” la suma de 393550.A. Factura de expediţi însoţeşte marfa cu transportul auto pina la unitatea comercială.A. La 30.10 în baza facturii fiscale SU1765631 au fost vîndute mărfuri în valoarea totala de 1751508 (Anexa12).02.20 lei Ct 5342 “ Datorii privind taxa pe valoarea adăugată” la suma de 2041.08.64 lei (Anexa 14 a.20 lei Conform SNC.Astfel la 28. Documentele care atesta eşirea mărfurilor de la depozitul întreprinderii sunt facttura de expediţie şi factura TVA. 14 . mărfurile se consideră relizate din momentul expedierii şi predării drepturilor de proprietate a acestora cumparatorului.4 “Ambalaje şi materiale pentru ambalat” la suma de 10207.64 lei Ct 211. S-a întocmit înregistrarea contabilă Dt 221 ”Creanţe pe termen scurt aferente facturii fiscale” la suma de 472260.41 lei.49 (Anexa 11). La 30.”Basvinex” au fost vîndute S.08 10 în baza facturii fiscale SU1765627 eliberat de S.4 “Costul lucrărilor de construcţie-montaj” la suma de 12248.64 lei Ct 611” Venituri din vînzări” la suma de 10207. S-a întocmit înregistrarea contabila Dt 221 ”Creanţe pe termen scurt aferente facturii fiscale” la suma de 1751508 lei Ct 611” Venituri din vînzări” la suma de 1459590 lei Ct 5342 “ Datorii privind taxa pe valoarea adăugată” la suma de 291918 lei Concomitent casăm mărfurile: Dt 7112 “ Costul mărfurilor vîndute” la suma de 1751508 lei Ct 217 “Mărfuri” la suma de1459590 lei.44 lei Totodată are loc casarea ambalajelor şi materialor: Dt 711. În jurnalul de înregistrari contabile au fost efectuate inscrieri contabile în functie analitica pentru fiecare tip de marfa aparte (Anexa13).08 lei Concomitent casăm mărfurile: Dt 7112 “ Costul marfurilor vîndute” la suma de 472260.41 lei Ct 5342 “ Datorii privind taxa pe valoarea adăugată” la suma de 78710.b).49 lei Ct 217 “Mărfuri” la suma de 393550. Dt 221 ”Creanţe pe termen scurt aferente facturii fiscale” la suma de 12248.

Închiderea contului 711 "CostuI vînzărilor" se efectuiază la sfîrşitul anului de gestiune prin trecerea rulajelor pe contul 351 “Rezultatul financiar total” prin urmatoare formulă contabilă (Anexa7): Dt 351 “Rezultatul financiar total” la suma de 45061285 lei Ct 711 "CostuI vînzărilor" la suma de 45061285 lei.La finele fiecărui trimestru rulajul debitor al contului 711 "CostuI vînzărilor" se reflectă în rîndul 020 al “ Raportului privind rezultatele financiare“ (Anexa7) şi se scade din veniturile din vinzărilela determinarea profitului brut al întreprinderii. d) remunerarea lucrărilor de marcare (etichetare). mărfurilor. 1.. 15 . (la întreprinderile de producţie în cazul cînd ambalarea se efectuează la depozitul de produse finite). f) comisioanele (defalcările) plătite organizaţiilor de desfacere. g) cheltuielile ce ţin de reclamă. aspectul exterior al vitrinelor de reclamă şi alte acţiuni care contribuie la vînzarea mărfurilor. în conformitate cu contractele (acordurile) încheiate sau alte acte. tîrguri: valoarea mostrelor de mărfuri transmise. nemijlocit cumpărătorilor sau organizaţiilor de intermediere cu titlu gratuit şi care nu pot fi returnate. precum şi vînzarea propriu-zisă si transportarea mărfurilor la cumpărători. dacă aceste cheltuieli le suportă firma comercială. marfurilor si prestarilor de servicii. participarea la expoziţii. Acestea cuprind: a) cheltuielile de ambalare. inclusiv valoarea ambalajului şi materialelor de ambalat. e) serviciile de marketing aferente încheierii sau rezilierii contractelor (acordurilor). c) cheltuielile de transport-expediere a produselor fabricate şi a mărfurilor (cu excepţia cazurilor în care acestea se recuperează de către cumpărător). salariul muncitorilor ocupaţi cu ambalarea produselor. întocmirea declaraţiilor vamale privind comercializarea produselor peste hotarele republicii. b) la întreprinderile de comerţ .3 Documentarea si contabilitatea cheltuielilor comerciale Cheltuielile comerciale sunt cheltuielile aferente desfacerii produselor. de comerţ extern. taxele vamale etc. intermediere. cheltuielile de procurare a licenţelor pentru exportul produselor şi mărfurilor.cheltuielile de depozitare şi pregătire a mărfurilor pentru vînzare. certificare a produselor şi mărfurilor. alte cheltuieli similare.

proces-verbal al comisiei de inventariere. serviciilor sau ale lucrătorilor din domeniul marketingului. ordin (dispoziţie) al conducătorului întreprinderii – în cazul decontării creanţelor compromise privind facturile comerciale ale altor întreprinderi şi persoane. ospătarilor de la întreprinderile de alimentaţie publică. pornind de la particularităţile şi specificul activităţii acesteia. Nomenclatorul articolelor cheltuielilor comerciale este elaborat de către întreprindere. i) cheltuielile pentru reparaţia cu termen de garanţie şi deservirea cu termen de garanţie a produselor şi mărfurilor vîndute. casierilor. costul literaturii economice pentru efectuarea investigaţiilor de marketing. bon (de uz intern) – în cazul decontării obiectelor de mică valoare şi scurtă durată mai ieftine de 1500 lei/bucata la eliberarea acestora din depozit pentru necesităţile sferei de comercializare (de exemplu. premii plătite vînzătorilor. îmbrăcăminte specială etc. de salarizare a lucrătorilor ocupaţi cu colectarea şi prelucrarea datelor privind pieţele de desfacere a mărfurilor respective. lăcăţi. proces-verbal de casare a materialelor – în cazul decontării materialelor utilizate pentru ambalarea producţiei-marfă. şi altui personal angajat nemijlocit la vînzarea mărfurilor.h) cheltuielile de studiere a pieţelor de desfacere interne şi externe. 16 . Operaţiile ce ţin de constatarea cheltuielilor comerciale se perfectează cu următoarele documente: • borderou de calculare a amortizării activelor nemateriale şi borderou de calculare a uzurii mijloacelor fixe – în cazul calculării amortizării şi uzurii patrimoniului care deserveşte procesul de comercializare a produselor. precum şi bucătarilor. • • • listă de inventariere a creanţelor. ordin de lucru în acord – în cazul calculării salariului angajaţilor implicaţi în sfera de comercializare a produselor. • foaie de evidenţă a muncii şi lucrărilor executate. căldări. j) cheltuielile ce ţin de remuneraţiile lucrătorilor întreprinderilor de comerţ care cuprind salariul de bază şi cel suplimentar.). k) cheltuieli privind datoriile dubioase. întreţinerea gheretelor şi altor încăperi de târguială. diverse sporuri. leаsing (redevenţă). m) contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală. hamalilor. n) plata pentru locaţiune (chirie). tabel de pontaj. informaţiilor asupra producătorilor-concurenţi. l) cheltuieli privind returnarea şi reducerea preţurilor la mărfurile vîndute. alte cheltuieli ale secţiilor. adaosuri. arendă.

7123 "Cheltuieli de transport privind desfacerea” 7124 "Cheltuieli privind reclama". În creditul contului are loc trecerea cheltuielilor acumulate la finele anului de gestiune la rezultatul financiar.b). decontării cheltuielilor comerciale la finele anului după destinaţie etc. 7122 "Cheltuieli privind ambalajele şi ambalarea produselor şi marfurilor". Dt 7121 “ Cheltuieli privind operatiile de marketing” la suma de 249. studierea pieţelor de desfacere.81 lei. mărfurilor şi prestării serviciilor. participarea la expoziţii etc.• decont de avans – în cazul aprobării cheltuielilor suportate de titularii de avans în legătură cu exportul produselor. 7127 "Cheltuieli privind returnarea şi reducerea preturilor la marfurile vîndute". 7128 "Alte cheltuieli comerciale". calculării contribuţiilor pentru asigurările sociale de stat şi primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală de la suma salariului angajaţilor din sfera de desfacere. • • notă de contabilitate – în cazul constituirii provizionului pentru creanţele dubioase.2010 în baza facturii fiscale MT0458701 eliberata de Metro Cash & Carry Moldova au fost prestate servicii de marketing astfel a fost efectuata înregistrarea contabilă (Anexa 15 a.435] Pe parcursul anului de gestiune în debitul acestui cont se acumuleazăm un total cumulativ de la începutul anului cheltuielile comerciale ale întreprinderii..01 lei. de deservire a utilajului de cântărit şi măsurat etc. La 31.80 lei Ct 5211 “Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” la suma de 298. de transportare a producţiei – marfă.[2.). 7126 "Cheltuieli privind datoriile dubioase". Contul 712 "Cheltuieli comerciale" este destinat generalizarii informatiei privind cheltuielile aferente vînzării produselor.01. Evidenta analitica a cheltuielilor comerciale se tine pe articole stabilite de intreprindere.6 p. Dt 5342 “ Datorii privind taxa pe valoarea adăugată” la suma de 49. factură de expediţie sau factură fiscală – în cazul calculării datoriilor faţă de alte întreprinderi pentru serviciile comandate (de publicitate. 7125 "Cheltuieli privind reparaţiile garantate si deservirile cu garanţie". La contul 712 "Cheltuieli comerciale" pot fi deschise urmatoarele subconturi: 7121 "Cheltuieli privind operaţiile de marketing". 17 .

2010 în baza facturii fiscale CN0066809 eliberata de societatea AXAR SRL au fost prestate servicii de reclama. Dt 7124 “ Cheltuieli privind reclama” la suma de 200.83 lei Evidenţa altor cheltuieli comerciale se ţine la contul 7128 “ Alte cheltuieli comerciale” La 24.08 lei.69 lei. Dt 7123 “ Cheltuieli de transport privind desfacerea” la suma de 42338.b).10 în baza facturii fiscale BP0262429 eliberata de “East-Auto-Lada” SRL au fost prestate servicii terminal la suma de 240 lei.2010 în baza facturii fiscale AW0004521 eliberata de IS Aeroportul International Chisinau au fost prestate servicii de încarcare-descarcare şi depozitare. Dt 5342 “ Datorii privind taxa pe valoarea adăugată” la suma de 40 lei Ct 5211 “Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” la suma de 240 lei 18 .09.09. Ct 5211 “Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” la suma de 42338. astfel a fost efectuata înregistrarea contabila (Anexa 21): Dt 7128 “ Alte cheltuieli comerciale” la suma de200 lei.04.30 lei. Dt 5342 “ Datorii privind taxa pe valoarea adăugată” la suma de 239.03 lei Ct 2241 “ Avansuri pe termen scurt acordate” la 18.14 lei Ct 2241 “ Avansuri pe termen scurt acordate” la suma de 240.84 lei. astfel a fost efectuata înregistrarea contabila (Anexa 20). Dt 5342 “ Datorii privind taxa pe valoarea adăugată” la suma de 125 lei Ct 5211 “Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” la suma de 750 lei La 29.La 31. Dt 7128 “ Alte cheltuieli comerciale” la suma de 15.22 lei Ct 2241 “ Avansuri pe termen scurt acordate” la suma de 1435.03.19 lei La 29. astfel a fost efectuata înregistrarea contabila (Anexa 19).2010 în baza facturii fiscale RU3401645 eliberata de SRL CW Maxitrans au fost prestate servicii de transport astfel a fost efectuata înregistrarea contabilă (Anexa 17).08. La 02.2010 în baza facturii fiscale RX1821516 eliberata de Calea Ferata Moldova au fost prestate servicii de transport astfel a fost efectuata înregistrarea contabilă (Anexa 16). Dt 5342 “ Datorii privind taxa pe valoarea adăugată” la suma de 3.09.16 lei. astfel a fost efectuată înregistrarea contabilă(Anexa 18 a. La 30. Dt 5342 “ Datorii privind taxa pe valoarea adăugată” la suma de 40. Dt 7128 “ Alte cheltuieli comerciale” la suma de 625 lei.10 în baza facturii fiscale RU3456812 eliberata de “Informbusiness – C” SRL au fost prestate servicii de broker.84lei. Dt 7123 “ Cheltuieli de transport privind desfacerea” la suma de 1196.

adaosurile de orice tip. stabilit de legislaţie. d) recompensele unice pentru vechimea în muncă şi adaosurile pentru vechimea de muncă în specialitate la întreprinderea respectivă plătite salariaţilor în conformitate cu legislaţia în vigoare. La finele fiecărei perioade de gestiune rulajul debitor al contului 712 "Cheltuieli comerciale" se reflectă cu total cumulative de la începutul anului în rîndul 050 Raportului privind Rezultatele Financiare. La sfirşitul anului de gestiune debitul contului 712 "Cheltuieli comerciale" se trece la contul 351 “Rezultatul financiar total” şi împreună cu celelalte tipuri de cheltuieli se scade din venit la determinarea rezultatului financiar (Anexa 7) : Dt 351 “Rezultatul financiar total” la suma de 4088255 lei Ct 712 "Cheltuieli comerciale" la suma de 4088255 lei 1. c) diferenţa de salarii plătită lucrătorilor transferaţi de la alte întreprinderi cu păstrarea în decursul unei anumite perioade. a cuantumurilor salariului de funcţie de la locul de muncă precedent. premiile de orice tip conform sistemelor existente la întreprindere.4.În jurnalul de înregistrari contabile au fost efectuate inscrieri contabile în functie analitica pentru fiecare tip de cheltuiala aparte (Anexa 22). inclusiv: a) sumele plătite pentru absenţele forţate sau îndeplinirea unui lucru plătit insuficient în cazurile prevăzute de legislaţie. dacă aceasta este prevăzut de legislaţia în vigoare. precum şi a celor operaţionale. Această sumă mai este reflectata şi în Raportul Statistic 5C”Consumurile şi cheltuielile întreprinderii”.Documentarea si contabilitatea cheltuielilor generale si administrative. precum şi în cazul interimatului provizoriu. fondul de stat de plasare în cîmpul muncii din suma cheltuielilor privind retribuirea muncii. Cheltuielile generale şi administrative cuprind: cheltuielile privind retribuirea muncii salariaţilor atribuite personalului de conducere şi gospodăresc. contribuţiile pentru asigurările sociale de stat obligatorii şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi/sau medicale facultative (benevole). în rîndul 090. b) suplimentele (adaosurile) plătite pentru concediul medical pînă la nivelul salariului efectiv. 19 . fondul de pensii.

care nu se referă la producţie (de exemplu. ajutorul material acordat salariaţilor (inclusiv cota iniţială pentru construcţia de locuinţe cooperatiste sau pentru rambursarea parţială a creditului. utilizate în scopuri de conducere). întreţinerea. indemnizaţiile unice acordate salariaţilor care se pensionează. valoarea obiectelor de mică valoare şi scurtă durată în limita stabilită. uzura şi reparaţia obiectelor de mică valoare şi scurtă durată. cheltuielile pentru chirie a mijloacelor de telecomunicaţii. indemnizaţiilor unice în caz de deces al salariatului ca rezultat al accidentului de producţie. e) compensarea daunelor materiale salariaţilor întreprinderii cauzate de traumele în producţie şi plata pensiei de invaliditate. c) sporurile la pensii. scumpirea alimentaţiei (bucatelor) la ospătării. mijloacelor de semnalizare. cheltuieli de întreţinere a obiectelor şi mijloacelor fixe conservate în conformitate cu actele normative în vigoare. b) sumele plătite salariaţilor. inclusiv: a) sumele plătite salariaţilor concediaţi de la întreprinderile din cauza reorganizării acesteia. donării de sînge şi pentru zilele de odihnă. inclusiv femeilor care educă copii. g) sumele plătite salariaţilor-donatori de sînge pentru zilele examinării medicale. bufete şi profilactorii sau acordarea ei la preţuri reduse sau gratuit (exceptînd alimentaţia specială pentru anumite categorii de salariaţi în conformitate cu legislaţia). construcţii etc. pentru concediile acordate suplimentar. indemnizaţiile. 20 . gospodărească şi de protecţie a naturii (clădiri. f) indemnizaţiile plătite atît în temeiul deciziilor judecătoreşti. amortizarea activelor nemateriale cu destinaţie generală a întreprinderii. compensaţiile acordate salariaţilor întreprinderii. centrelor de calcul şi altor mijloace tehnice de comandă. centrelor de telecomunicaţii.plăţile suplimentare. leаsing (redevenţă). acordate după fiecare zi de donare a sîngelui. acordat în scopul construcţiei de locuinţe cooperatiste sau construcţiei individuale a locuinţelor). cît şi fără acestea în legătură cu pierderea capacităţii de muncă din cauza traumelor de producţie. sporurile. reducerii personalului şi statelor. arendă. uzura şi reparaţia mijloacelor fixe cu destinaţie administrativă. recuperate din această cauză din fondul social. cheltuielile aferente întreţinerii şi deservirii mijloacelor tehnice de comandă. d) sumele plătite sub formă de compensare ca urmare a majorării preţurilor. plata pentru locaţiune (chirie).).

precum şi alte cheltuieli legate nemijlocit de activitatea întreprinderii. cotele de amortizare şi cheltuielile pentru toate tipurile de reparaţie a autovehiculelor şi clădirilor. faxurilor.cheltuielile poştale şi telegrafice. cheltuielile aferente angajării forţei de muncă. a cheltuielilor ce ţin de utilizarea în aceste scopuri a autoturismelor personale. cheltuielile de reprezentare. asistenţa tehnică a transportului auto. de radiou şi de alte tipuri de telecomunicaţii. uzura şi reparaţia cauciucurilor. cheltuielile privind paza obiectelor administrativ-gospodăreşti şi asigurarea securităţii antiincendiare a acestora. cheltuielile de întreţinere a transportului auto de serviciu: remunerarea salariaţilor care deservesc acest transport. cheltuielile pentru asigurarea salariaţilor şi a bunurilor cu destinaţie generală şi administrativă prevăzute de actele normative în vigoare. cheltuielile în scopuri de caritate şi sponsorizare. arenda pentru garaje şi parcarea autovehiculelor. lubrifianţilor şi altor materiale. cheltuielile pentru închirierea autoturismelor de serviciu. utilizate în aceste scopuri. cheltuielile de întreţinere a subdiviziunilor de producţie şi de deservire. cheltuieli de întreţinere a garajelor. comutatoarelor. cheltuielile privind deplasările personalului de conducere. activitatea de producţie a cărora este legată de necesitatea unor deplasări sistematice în interes de serviciu. inclusiv uzura inventarului şi mijloacelor fixe. concernelor şi altor structuri şi organe de conducere. pentru procurarea rechizitelor de birou. cheltuielile pentru măsurile de protecţie civilă. cheltuielile de întreţinere şi exploatare a staţiilor de telefoane. defalcări pentru întreţinerea aparatului de conducere al organizaţiilor ierarhic superioare. garajelor. utilizate pentru administrare şi care se includ în bilanţul întreprinderii. 21 . valoarea combustibilului. formularelor de evidenţă. plata compensaţiilor personalului administrativ .de conducere al întreprinderilor. a asociaţiilor. instalaţiilor de dispecerat. inclusiv pentru executarea unor lucrări periodice la solicitarea organelor de conducere de stat pentru îndeplinirea cărora nu este raţional de a întreţine un personal permanent. pentru întreţinerea şi exploatarea biroticii. pentru lucrările tipografice. de dări de seamă. plata serviciilor pentru dirijarea producţiei efectuată de terţe organizaţii în cazurile în care în statele de funcţiuni ale întreprinderii nu este prevăzută finanţarea unor servicii funcţionale sau cînd aceste întreprinderi nu sînt în stare să asigure îndeplinirea unor lucrări necesare fără participarea organizaţiilor specializate.

pentru deplasarea la locul de lucru. de audit.N. acordate gratuit pentru desfăşurarea activităţii culturale şi sportive. cheltuielile pentru invenţii şi raţionalizări cu caracter de producţie. scos din uz ca urmare a uzurii naturale a acestuia. care au succese bune la învăţătură în instituţiile de învăţămînt superior şi mediu. care se află la bilanţul întreprinderii. la doctorantura fără frecvenţă. b) sumele plătite absolvenţilor şcolilor medii profesional-tehnice şi tinerilor specialişti care au absolvit instituţia de învăţămînt superior sau mediu de specialitate. precum şi valoarea ambalajului. trecerilor în revistă. juridice.) necesare în activitatea de producţie. informaţionale. cheltuielile pentru acţiunile de ocrotire a sănătăţii. cheltuielile pentru pregătirea şi reciclarea personalului. organizaţiile intermediare şi alte organizaţii. cheltuielile de judecată. actelor normative şi instructive. inclusiv: a) salariul lucrătorilor întreprinderilor în timpul studiilor acestora cu scoaterea din producţie în sistemul de ridicare a calificării şi de reciclare a cadrelor. traducători. c) mass-media în legătură cu publicarea rapoartelor financiare. seral şi fără frecvenţă. concursurilor. organizarea timpului liber şi odihnei salariaţilor de la întreprindere. precum şi sumele plătite în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru concediile de studii. inclusiv pentru: a) întreţinerea şi uzura utilajului şi încăperilor. cheltuielile de arbitraj şi taxele de stat. cheltuielile pentru cercetări ştiinţifice. plata onorariilor şi alte cheltuieli. bursele de mărfuri.C. precum şi abonarea la ediţii speciale (ziare. cheltuielile privind reparaţia ambalajului folosit în multiplă circulaţie şi returnabil. cu excepţia impozitului pe venit. conform legislaţiei în vigoare. precum şi plata indemnizaţiilor. c) cheltuielile de întreţinere a instituţiilor de învăţămînt. cu excepţia cazurilor de capitalizare a acestora prevăzute de S. acţiunilor de certificare şi a altor acţiuni privind implementarea inovaţiilor şi propunerilor de raţionalizare. efectuarea lucrărilor experimentale. impozitele şi taxele. b) organizaţiile consultative. organizarea expoziţiilor. cheltuielile pentru procurarea literaturii speciale. concediul înainte de a-şi începe activitatea. acordate muncitorilor şi funcţionarilor. precum şi impozitul pe valoarea adăugată şi accizele nerecuperabile.plata pentru diversele servicii prestate întreprinderii în conformitate cu contractele (acordurile) încheiate de către: a) bănci. proiectare şi experimentare".9 "Contabilitatea cheltuielilor de cercetare. 22 . reviste etc. confecţionarea şi proba modelelor şi mostrelor în baza invenţiilor şi propunerilor de raţionalizare.

Perfectarea documentelor enumerate este prevăzută de Regulamentul privind modul de confirmare a donaţiilor în scopuri filantropice şi/sau pentru susţinerea de sponsorizare. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. informaţia în scris privind rezultatele vizitei. organizarea excursiilor şi călătoriilor. raportul privind cheltuielile suportate cu documentele justificative anexate (cecuri. ocupaţiilor în secţii sportive. a. religioase sau altei organizaţii privind acordarea ajutorului filantropic sau de sponsorizare. azilurilor pentru bătrîni şi invalizi. • ordinul conducătorului întreprinderii privind recepţia delegaţiei altei întreprinderi (cu indicarea obligatorie a componenţei delegaţiei. instituţiilor preşcolare pentru copii din sistemul învăţămîntului public. procesul-verbal de raportare a cheltuielilor în cauză la cheltuielile de reprezentanţă – în cazul constatării cheltuielilor pentru recepţia delegaţiilor ca cheltuieli de reprezentanţă. facturi fiscale. c) achitarea din contul întreprinderii a foilor de tratament şi în case de odihnă. contractul de acordare a ajutorului filantropic sau de sponsorizare. • tabelul de pontaj – în cazul calculării retribuirii muncii personalului administrativ şi gospodăresc. scopului. a vizitării acţiunilor culturale distractive şi sportive. perfectării documentelor. factura de expediţie. bonul (de uz intern) – în cazul acordării ajutorului material cu bani în numerar. 489 din 4 mai 1998. foi de parcurs ş. bilete. 23 . Operaţiile ce ţin de constatarea cheltuielilor generale şi administrative se perfectează cu următoarele documente: • solicitarea în scris a organizaţiei necomerciale. precum şi a obiectelor din fondul locativ (inclusiv uzură şi cheltuielile pentru efectuarea diverselor tipuri de reparaţii. decontul de avans – în cazul decontării avansurilor primite de persoane cu destinaţie generală de gospodărie la detaşarea acestora în deplasări de serviciu. borderoul de calculare a amortizării activelor nemateriale şi borderoul de calculare a uzurii mijloacelor fixe – în cazul calculării amortizării şi uzurii patrimoniului cu destinaţie generală de gospodărie. ordinul de plată – în cazul transmiterii bunurilor materiale sau virării mijloacelor băneşti cu titlul de filantropie sau sponsorizare.b) întreţinerea obiectelor de ocrotire a sănătăţii. • • • ordinul conducătorului întreprinderii. produse. combustibil sau alte active pensionarilor sau salariaţilor nevoiaşi. cercuri şi clube. cheltuielile de organizare aferente desfăşurării adunărilor acţionarilor. alte cheltuieli.). dispoziţia de plată. programului şi termenului vizitei).

către o • altă companies au persoană (clientul). dupa caz. 1. . pentru procurare de materiale etc. adresa si codul de inregistrare fiscala. de regulă pentru operațiunile care au la bază documente justificative. anul) întocmirii formularului. în vederea încasării în numerar a unor sume care nu reprezintă venituri din activitatea de exploatare. al beneficiarului de bunuri sau servicii. numarul și data (ziua. . Nota de contabilitate servește ca document justificativ de înregistrare în contabilitatea sintetică și analitică. intr-un exemplar. suma. luna. b)data emiterii facturii. h)valoarea taxei pe valoarea adaugata. de compartimentul financiar-contabil. nota de contabilitate – în cazul calculării contribuţiilor pentru asigurările sociale de stat şi primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în procentul stabilit de la sumele salariului personalului administrativ şi gospodăresc etc.semnături: întocmit. verificat. precum și a diferenței de încasat de catre titularul de avans țn cazul justificarii unor sume mai mari decît avansul primit.. g)cota de taxa pe valoarea adaugata sau mentiunea scutit cu drept de deducere. potrivit dispozițiilor legale. în vederea achitării în numerar a unor sume. scutit fara drept de deducere. adresa si codul de inregistrare fiscala al persoanei care emite factura. pentru operatiunile taxabile. Conținutul minimal obligatoriu de informații al formularului este urmatorul: . e)denumirea si cantitatea bunurilor livrate.denumirea unității.denumirea. Factura fiscală este un document contabil emis de către o companie (furnizorul). .dispoziție pentru casierie.explicații. potrivit dispozițiilor legale. neimpozabil sau neinclus in baza de impozitare. d)numele. denumirea serviciilor prestate. . Dispoziție de încasare / plată către casierie servește ca: . c)numele.dispoziție pentru casierie. precum şi pentru alte servicii prestate de terţi. dupa caz. Se intocmeste. 24 . exclusiv taxa pe valoarea adaugata. Factura fiscala trebuie sa cuprinda obligatoriu urmatoarele informatii: a)seria si numarul facturii. simbolul contului debitor/creditor. inclusiv a avansurilor aprobate pentru cheltuieli de deplasare. document ce conține lista cu produsele vîndute sau servicii prestate clientului de către furnizor. f)valoarea bunurilor sau serviciilor.• factura fiscală sau factura de expediţie – in cazul calculării plăţilor (datoriilor) ordinare pentru bunurile luate în arendă operaţională.

.document justificativ de inregistrare in registrul de casa și în contabilitate. pentru efectuarea înregistrarilor in contabilitate. în cazul plaților în numerar efectuate fără alt document justificativ. dupa caz. viza de control financiar preventiv. data si semnatura. data si semnatura. se întocmește intr-un exemplar de compartimentul financiar-contabil: . Contul 713 "Cheltuieli generale şi administrative" este destinat generalizarii informatiei privind cheltuielile de deservire a productiei şi administrarea întreprinderii în ansamblu. somații de plată etc.date suplimentare privind beneficiarul sumei: actul de identitate. suma platita/incasata.denumirea unitatii. circulă: .în cazul utilizării ca dispoziție de plată. numarul si data (ziua. . . cand nu exista alte documente prin care se dispune încasarea (avize de plata. luna. compartimentul financiarcontabil.denumirea. si se semneaza de casier.). pentru viza in cazurile prevazute de lege. continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmatorul: . procurare de materiale etc.la compartimentul financiar-contabil. La contul 713 "Cheltuieli generale şi administrative" pot fi deschise urmatoarele subconturi: 25 . . cand nu există alte documente prin care se dispune plată (exemplu: stat de salarii sau lista de avans chenzinal etc. .).. .în cazul utilizării ca dispoziție de încasare. . . 4.la persoana autorizata sa exercite controlul financiar preventiv. anul) intocmirii formularului. precum si functia (calitatea) persoanei care incaseaza/restituie suma.in cazul utilizării ca dispoziție de plată a avansurilor pentru cheltuielile de deplasare. 2. se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil. 3. 5.semnaturi: conducatorul unitatii. .suma incasata/restituita (in cifre si in litere). in cazul platilor se semneaza si de persoana care a primit suma. . anexa la registrul de casa.la persoanele autorizate sa aprobe incasarea sau plata sumelor respective. scopul incasarii/platii.la casierie.numele si prenumele.casier. pentru efectuarea operatiunii de incasare sau plata. .. anexa la registrul de casa. suma primita.

A. 7138 "Cheltuieli de deplasare". 7132 "Cheltuieli privind amortizarea activelor nemateriale". „Basvinex” se includ: 26 . repararea şi întretinerea mijioacelor fixe cu destinaţie generală". La 28. Ct 5311 “Datorii fata de personal privind retribuirea muncii” la suma de 43985 lei. 7133 "Cheltuieli de întretinere a personalului administrativ şi de conducere". 7134 "Impozite. cu excepţia impozitului pe venit". 7137 "Cheltuieli de reprezentare". Această formulă se întocmeşte pe baza datelor analitice ale contului 531“Datorii fata de personal privind retribuirea muncii”.7131 "Cheltuieli privind uzura.07.2010 în baza actului de casare a materialelor nr 358 din 31. astfel și în urma acestei operațiuni au fost efectuate urmatoarele înregistrări contabile (Anexa 24 a.b) Dt 7131" Cheltuieli privind uzura.10 lei. Evidenţa analitică a cheltuielilor generale şi administrative se ţine pe articole stbilite de întreprindere.b). postura “Salariu calculat”.07. 7135 "Cheltuieli în scopuri de binefacere şi sponsorizare". În categoria impozitelor şi taxelor (cu excepţia impozitului pe venit) achitate de S. repararea şi întreţinerea mijioacelor fixe cu destinaţie generala " la suma de 7830.2010 a fost efectuat calculul salariului personalului administrativ în baza listei de calcul nr19.10 lei. taxe şi plăţi. în care se indică rulajul debitor şi creditor al contului 531“Datorii fata de personal privind retribuirea muncii” precum şi soldul acestuia. 7139 "Alte cheltuieli generale şi administrative". Ct 2115 “Piese de schimb” la suma de 7830. În cursul perioadei de gestiune cheltuielile generale si administrative se colectează cu total cumulativ de la începutul anului în debitul contului 713 "Cheltuieli generale şi administrative" şi se reflectă prin urmatoarele operațiuni contabile: La 31.2010 au fost casate piesele de schimp folosite la reaparatia mijloacelor fixe şi astfel au fost efectuate urmatoarele înscrieri contabile (Anexa 23a. 7136 "Cheltuieli privind protectia muncii".02. Dt 7133 "Cheltuieli de intreţinere a personalului administrativ şi de conducere" la suma de 43985 lei.

Ct 5348 “Datorii privind alte impozite şi taxe” la suma de 132735 lei. carea efectuat o deplasare în Belarusia. instituţiilor şi organizaţiilor din Republica Moldova nr.01. Deplasarea se efectuiază în conformitate cu Hotărîrea Guvernului republicii Moldova cu privire la detaşarea angajaţilor întreprinderilor.01. În conformitate cu această hotărîre.A. Dt 7134"Impozite. Impozitul funciar. prezentate pentru trimestrul 1 anul 2010 se înscrie urmatoarele înregistrări contabile (Anexa 25 a. Ct 5211 “Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” la suma de 1418 lei. taxe şi plati.28 lei.b). Taxele nominalizate se achită în bugetul local.Impozitul pe bunuri imobiliare .b).15 lei Serviciile comunale sunt destinate contului 7139 " Alte cheltuieli generale şi administrative La 26. prezentat de către conducatorul S.15 lei Ct 532.74 lei. salariatul care pleaca în deplasare i se recuperează cheltuielile legate de : Costul transportului Diurna şi cazarea.8 “Cheltuieli de deplasare” la suma de 1057. 27 .2 “Datorii faţă de personal privind alte operaţii” la suma de 1057. Aceasta formula se întocmeşte pe baza decontului de avans (Anexa26 a. Dt 7139 " Alte cheltuieli generale şi administrative " la suma de 1418 lei. Cheltuielile care depăşesc aceste limite se reflectă în “Declaraţia cu privire la impozitul pe venit a persoanei ce practică activitatea de întreprinzător” şi se aduna la venitul impozabil. astfel au fost contabilizate consumurile materiale în felul urmator (Anexa 27) Dt 7139 " Alte cheltuieli generale şi administrative " la suma de 987.46 lei Ct 5211 “Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” la suma de 1184. La 22. astfel au fost efectuate urmatoarele înregistrări contabile (Anexa 28).b). 836 din 24 iunie 2002 şi modificat din 2006.2010 în baza facturii de expeditie BB964805 eliberata de “Auto Siguranta” SA a fost efectuata asigurarea obligatorie de raspundere civila. Dt 5342 “ Datorii privind taxa pe valoarea adăugată” la suma de 197. În baza decontului de avans a fost calculata diurnal şi cazarea personalului administrativ (Anexa 26 a. Taxa pe valoarea adăugată. S-a înregistrat urmatoarea înregistrare contabilă Dt 713. cu excepţia impozitului pe venit" la suma de 132735 lei.2010 în baza facturii fiscale CZ0449196 eliberata de Apa –Canal Chisinau SA au fost furnizata apa. în limitele prevazute de legislaţie. „Basvinex”. În baza dării de seama privind calcularea taxei pentru revitalizarea viticulturii.

Dt 5342 “ Datorii privind taxa pe valoarea adăugată” la suma de 3029. La 31.2010 în baza facturii fiscale RH1974782 eliberata “Red Union Fenosa” SA au fost prestate servicii de furnizare cu energie electrică.2010 în baza facturii fiscale OM0495240 eliberata “Orange Moldova” SA au fost prestate servicii de telefonie mobila. Dt 7139 " Alte cheltuieli generale şi administrative " la suma de 9000 lei.06 lei.01.15 lei.La 12.2010 în baza facturii fiscale RU3130346 eliberata “GCC-Securitate” SRL au fost prestate servicii de paza.20lei.01.03 lei.01.20 lei. Dt 5342 “ Datorii privind taxa pe valoarea adăugată” la suma de 1800 lei Ct 5211 “Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” la suma de 10800 lei. Dt 7139 " Alte cheltuieli generale şi administrative " la suma de 15144. La sfîrşitul anului de gestiune debitul contului 713 "Cheltuieli generale şi administrative" se trece la contul 351 “Rezultatul financiar total” şi împreuna cu celelalte tipuri de cheltuieli se scade din venit la determinarea rezultatului financiar (Anexa7): Dt 351 “Rezultatul financiar total” la suma de 14293766 lei Ct 713 "Cheltuieli generale şi administrative" la suma de 14293766 le 28 .2010 îăn baza facturii fiscale XT3760697 eliberata “Chisinau Gaz” SRL au fost prestate servicii de furnizare cu gaze. astfel au fost efectuate urmatoarele înregistrări contabile (Anexa 29). Ct 5211 “Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” la suma de 4061. Dt 5342 “ Datorii privind taxa pe valoarea adăugată” la suma de 453. În jurnalul de înregistrari contabile au fost efectuate inscrieri contabile în functie analitica pentru fiecare tip de alte cheltuieli generale şi administrative (Anexa33). La 19. astfel au fost efectuate urmatoarele înregistrări contabile (Anexa 31).12 lei Ct 5211 “Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” la suma de 8005.02 lei Ct 5211 “Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” la suma de 18173. astfel au fost efectuate urmatoarele înregistrări contabile (Anexa 30). La 31.01. Dt 7139 " Alte cheltuieli generale şi administrative " la suma de 4061. astfel au fost efectuate urmatoarele înregistrări contabile(Anexa 32).08 lei. Dt 7139 " Alte cheltuieli generale şi administrative " la suma de 7552. La sfîrşitul fiecărui trimestru cheltuielile generale şi administrative accumulate în debitul contului 713 "Cheltuieli generale şi administrative" se reflectă în Raportul privind Rezultatele Financiare în rîndul 060 şi se scade din venituri la determinarea rezultatului financiar contabil.

factura fiscală. prevăzute în S. consumurile indirecte de productie nerepartizate. lipsurile şi pierderile din deteriorarea valorilor. leаsing (redevenţă). despagubiri. nici la cele generale şi administrative sînt incluse în alte cheltuieli operaţionale şi anume cheltuielile privind: a) plata dobînzilor filialelor. m) alte cheltuieli operaţionale. cu excepţia cazurilor de capitalizare a acestora. 3. cheltuielile sub forma de amenzi.8. f) amenzile. j) lipsurile şi pierderile de la deteriorarea valorilor. încetarii activitaţii unitaţii de productie care nu a fabricat produse şi cheltuielile anticipate care s-au dovedit a fi inutile.N. proces-verbal al comisiei de inventariere – în cazul decontării lipsurilor şi pierderilor din defectarea (alterarea) activelor curente. întreprinderilor filiere şi asociate. d) plata dobînzilor privind împrumuturile expirate şi sancţiunile creditare. cheltuielile din modificarea metodelor de evaluare a activelor curente. Operaţiile ce ţin de constatarea altor cheltuieli operaţionale se perfectează cu următoarele documente primare: • borderou de colaţionare.23 "Cheltuielile privind împrumuturile".[1.. precum şi cheltuielile aferente anularii comenzilor de productie. g) emisiunea şi difuzarea titlurilor de valoare pe termen scurt .3] c) plata dobînzilor privind alte operaţii. h) consumurile indirecte de producţie constante nerepartizabile. cu excepţia produselor finite. act de inventariere a mijloacelor băneşti. despăgubirile. penalitati. l) plata pentru locaţiune (chirie). e) vînzarea activelor curente. k) producţia rebutată.obligaţiuni. mărfurilor şi serviciilor prestate. precum şi titlurilor de valoare pe termen scurt. plata comisioanelor pentru difuzarea acestora etc. bon (de uz intern) – în cazul vânzării materialelor. 29 . i) sumele diferenţelor dintre costul stocurilor de mărfuri şi materiale şi valoarea realizabilă netă. cheltuielile aferente produselor rebutate. obiectelor de mică valoare şi scurtă durată. penalităţile. cheltuieli privind arenda operatională. cambii şi alte titluri de valoare. cheltuielile aferente dobînzilor pentru credite si împrumuturi. Cheltuielile care nu pot fi raportate nici la cheltuielile comerciale. b) plata dobînzilor aferente creditelor bancare şi împrumuturilor primite pe termen scurt şi pe termen lung.C.Alte cheltuieli operationale cuprind cheltuielile privind vînzarea altor active curente. • factură de expediţie. arendă.

7143 "Cheltuieli privind amenzile. proces – verbal de casare a materialelor. ordin de lucru în acord ş. lista defectelor privind reparaţia maşinilor. act de verificare. • • borderou de calculare a uzurii mijloacelor fixe. atelierul de repartiţie şi la alte sectoare de producţie.• contract de creditare (acordare a împrumuturilor) şi notă de contabilitate – în cazul calculării dobânzilor aferente creditelor bancare sau împrumuturilor primite. titlu executoriu al instanţei de judecată – în cazul calculării sancţiunilor economice aplicate întreprinderii. • listă de inventariere a creanţelor. 7148 "Cheltuieli aferente productiei rebutate". penalitaţilor. notă de contabilitate – în cazul reflectării cheltuielilor pentru rectificarea rebutului. 30 . 7145 "Cheltuieli privind dobînzile pentru credite şi împrumuturi". lipsurile şi pierderile valorilor materiale. • • ordin de lucru în acord. privind consumurile indirecte de producţie nerepartizate. 7147 "Lipsuri şi pierderi din deteriorarea valorilor". 7142 "Cheltuieli privind arenda curentă". proces – verbal al comisiei de inventariere. ordin (dispoziţie) al conducătorului întreprinderii – în cazul decontării creanţelor compromise (cu excepţia creanţelor cumpărătorilor pentru produsele vândute). proces – verbal de casare a materialelor. 7146 "Cheltuieli de productie indirecte nerepartizate". despagubirile". 7144 "Cheltuieli din modificarea metodelor de evaluare a activelor curente". Contul 714 "Alte cheltuieli operationale" este destinat generalizarii informatiei privind cheltuielile aferente vîzarii activelor curente (cu exceptia produselor finite. arendei curente. plaţii dobînzilor pentru credite şi împrumuturi. mărfurilor şi serviciilor). decizie a organului teritorial al inspectoratului fiscal. reclamaţie primită acceptată. • notă de contabilitate – în cazul decontării consumurilor indirecte de producţie fixe nerepartizate. amenzilor. secţia de prelucrare a produselor agricole. – în cazul calculării uzurii şi reflectării cheltuielilor pentru reparaţia bunurilor transmise în arendă operaţională. a. penalitaţile. La contul 714 "Alte cheltuieli operationale" pot fi deschise urmatoarele subconturi: 7141 "Cheltuieli privind realizarea altor active curente". proces-verbal (sau aviz) privind rebutul şi notă de contabilitate – în cazul decontării costului rebutului definitiv (incorijibil) comis în atelierul de tâmplărie. despagubirilor. 7149 "Alte cheluieli operationale".

12. astfel au fost efectuate urmatoarele înregistrări contabile (Anexa 37 a. Debit 7143 "Cheltuieli privind amenzile.47 lei Dt 5342 “ Datorii privind taxa pe valoarea adăugată” la suma de 12489.09. La 30.1 ''Cont curent în valuta straina în ţară'' la suma de 20090.2 ''Cheltuieli privind arenda curenta'' la suma de 62447.96lei A avut loc trecerea la cheltuieli a avansurilor pe termen scurt acordate anterior şi nereclamate.1 ''Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale achitate in ţară'' la suma de 74936.40 lei Ct 243. La sfîrşitul anului de gestiune debitul contului 714 "Alte cheltuieli operationale" se trece la contul 351 “Rezultatul financiar total” şi împreuna cu celelalte tipuri de cheltuieli se scade din venit la determinarea rezultatului financiar (Anexa7): Dt 351 “Rezultatul financiar total” la suma de 7433543 lei Ct 714 "Alte cheltuieli operationale" la suma de 7433543 lei pentru credite şi împrumuturi"la suma de 31 . Dt 7145 "Cheltuieli privind dobinzile 20090.03.2010 în baza documentului nr.00 lei Credit 224. despagubirile" la suma de 108. la care a expirat termenul de prescripţie.00lei În jurnalul de înregistrări contabile au fost efectuate înscrieri contabile în functie analitică pentru fiecare tip de cheltuieli aparte (Anexa 36).49 Ct 521.40 lei. penalitaţile.b).b).2010 în baza facturii fiscale GH0006966 eliberata “Glass Container Company” SA au fost prestate servicii de arenda.2010 în baza extrasului din cont 22517014982004 eliberată de “Banca de Economii” SA au fost achitate procentele pentru credite. astfel au fost efectuate urmatoarele înregistrări contabile (Anexa 34 a. La finele perioadei de gestiune rulajul din debitul contului sintetic 714 "Alte cheltuieli operationale" se reflectă în Raportul privind Rezultatele Financiare în rîndul 070 şi se ea în calcul la determinarea rezultatului financiar. Dt714. astfel au fost efectuate urmatoarele înregistrări contabile (Anexa 35). La 31. La 29.1 ''Avansuri pe termen scurt acordate în ţară''la sume de 108.436 eliberată de “Banca Sociala ” SA au fost achitate penalitățile.Evidenta analitica a altor cheltuieli operationale se ţine pe feluri de cheltuieli şi alti indicatori stabiliţi de întreprindere.

Capitolul II Contabilitatea cheltuielilor ale activitatii neoperationale 2.clasificarea .1 Componenta.evaluarea si constatarea cheltuielilor din activitatea neoperationala Cheltuieli ale activităţii neoperaţionale se impart in trei grupe: Cheltuieli ale activităţii de investiţii. 32 .caracteristica . Pierderi excepţionale. Cheltuieli ale activităţii financiare.

C.Componenţa cheltuielilor activităţii neoperaţionale se examinează în S. Pierderile excepţionale rezultă din evenimentele sau operaţiunile rare şi netipice care nu sunt legate de activitatea economico-financiară (ordinară) a întreprinderii. calamităţilor naturale şi altor evenimente extraordinare. 5 “Prezentarea rapoartelor financiare” şi S. terenurilor. S. pierderile din perturbările politice. resurselor naturale. acestea reprezintă cheltuieli legate de desfăşurarea activităţii de întreprinzător a întreprinderii.N. casate. incendiilor. mijloacelor fixe. TVA trecută anterior în cont aferentă valorii de bilanţ a bunurilor nimicite în urma evenimentelor extraordinare etc. activelor materiale în curs de execuţie. activelor financiare pe termen lung. Acestea cuprind daunele provocate de calamităţile naturale. deoarece. Cheltuielile exceptionale apar ca rezultat al evenimentelor extraordinare şi trebuie să includă: valoarea de bilanţ a bunurilor ieşite (distruse. 20 “Contabilitatea subvenţiilor şi publicitatea informaţiei aferentă asistenţei de stat”. Cheltuielile activităţii financiare rezultă din modificarea mărimii şi structurii capitalului propriu. modificarea legislaţiei ţării. Recunoaşterea cheltuielilor specificate se 33 .N. diferenţele nefavorabile de curs valutar etc. După părerea noastră. împrumuturilor şi creditelor întreprinderii. sumele reducerii valorii activelor pe termen lung ieşite.) ca rezultat al accidentelor. după esenţa lor economică. Cheltuielile activităţii de investiţii rezultă din ieşirea activelor pe termen lung şi cuprind cheltuielile şi pierderile aferente ieşirii activelor nemateriale. Cheltuielile aferente diferenţelor de curs valutar şi de sumă nefavorabile apar în cazurile efectuării tranzacţiilor exprimate în valută străină şi/sau în unităţi convenţionale. pierderile din stoparea activităţii de bază a întreprinderii în urma evenimentelor extraordinare. aceste diferenţe urmează a fi contabilizate în componenţa cheltuielilor financiare. potrivit cărora acestea urmează a fi înregistrate ca o majorare a cheltuielilor financiare şi o diminuare a activelor sau o majorare a datoriilor întreprinderii. pierderile din modificarea legislaţiei în vigoare. pierderile din participaţiile în alte întreprinderi şi operaţiunile cu părţile legate. valoarea prejudiciilor (defectelor) din deteriorarea bunurilor în urma evenimentelor extraordinare. arendei finanţate a activelor materiale pe termen lung. cheltuielile legate de prevenirea şi/sau lichidarea consecinţelor evenimentelor extraordinare. La calcularea rezultatului fiscal cheltuielile privind diferenţele de curs valutar şi de sumă nefavorabile trebuie recunoscute integral ca deduceri.N. 3 “Componenţa consumurilor şi cheltuielilor întreprinderii”. Acestea cuprind cheltuielile privind operaţiunile aferente plăţii redevenţelor. expropriate etc. În teză este elaborată schema de formule contabile pentru evidenţa diferenţelor specificate.C. sînt determinate de modificarea cursurilor valutare care nu depind de întreprindere.C.

. Standardul de faţă stabileşte modul de determinare a diferenţelor permanente şi temporare. precum şi cheltuielile privind operaţiunile cu titlurile de valoare pe termen lung etc. de constatare a datoriilor şi activelor amînate privind impozitul pe venit. Cheltuielile privind impozitul pe venit cuprind suma totală a cheltuielilor privind impozitul pe venit luată în considerare la calcularea profitului (pierderii) net al perioadei de gestiune. cît şi peste hotarele acesteia.recomandă să fie efectuată în baza conceptului contabilităţii de angajamente.În debit se reflectă sumele impozitului pe venit platit in rate pe parcursul anului de gestiune. Pentru întreprinderile nou-create. Prezentul standard se extinde asupra tuturor persoanelor juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi sînt înregistrate în Republica Moldova.In credit se reflecta activele aminate privind impozitul pe venit. 2. de prezentare a informaţiei cu privire la impozitul pe venit în rapoartele financiare. părţilor legate.. Pentru generalizarea informatiei despre cheltuielile privind impozitul pe venit este destinat contul 731. reevaluării acestora. reprezentanţelor şi altor subdiviziuni interioare situate atît pe teritoriul Republicii Moldova.cheltuieli privind impozitul pe venit.datoriile curente si aminate privind impozitul pe venit la finele anului de gestiune. Perioada fiscală privind impozitul pe venit este anul calendaristic la încheierea căruia se determină venitul impozabil şi se calculează suma impozitului care trebuie achitată. Evidenta analitica a cheltuielilor privind impozitul pe venit se tine pe tipurile lor si pe alte directii stabilite in politica de contabilitate a intreprinderii. precum şi asupra filialelor. iar evaluarea acestora – la sumele pierderilor efective rezultate din evenimentele extraordinare şi confirmate documentar. perioadă fiscală se consideră perioada de la data înregistrării întreprinderii pînă la finele anului calendaristic.anularea datoriilor aminate privind impozitul pe venit. Pentru evidenţa acestor 34 .. Obiectivul prezentului standard îl constituie descrierea metodicii de contabilizare a impozitului pe venit al întreprinderii. participaţiilor în alte întreprinderi.2 Documentarea si contabilitatea cheltuielile activităţii de investiţii Cheltuielile activităţii de investiţii reprezintă cheltuielile aferente ieşirii activelor pe termen lung.tinind cont de diferentele permanente si temporare care apar intre venitul contabil si cel impozabil. Cheltuielile efective privind impozitul pe venit se determina la finele anului de gestiune.anularea activelor aminate privind impozitul pe venit.

Cheltuieli aferente participaţiilor în alte întreprinderi. Cheltuieli privind operaţiile cu părţile legate. În cursul perioadei de gestiune cheltuielile activităţii de investiţii se acumulează în debitul contului 721 şi se reflectă prin următoarele formule contabile: 1. Cheltuieli din reevaluarea activelor pe termen lung la ieşirea acestora. Cheltuieli privind ieşirea activelor financiare pe termen lung. Reflectarea cheltuielilor aferente ieşirii activelor pe termen lung: Dt 721 „Cheltuieli ale activităţii de investiţii” Ct 211 „Materiale” Ct 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii” Ct 533 „Datorii privind asigurările” Ct 812 „Activităţi auxiliare” Ct 521 „Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” Ct 522 „Datorii pe termen scurt privind părţile legate” Ct 539 „Alte datorii pe termen scurt”. Reflectarea valorii de bilanţ a activelor pe termen lung ieşite: Dt 721 „Cheltuieli ale activităţii de investiţii” Ct 111 „Active nemateriale” Ct 112 „Active nemateriale în curs de execuţie” Ct 121 „Active materiale în curs de execuţie” Ct 122 „Terenuri” Ct 123 „Mijloace fixe” Ct 125 „Resurse naturale” Ct 131 „Investiţii pe termen lung în părţi nelegate” Ct 132 „Investiţii pe termen lung în părţi legate”. 2. Cheltuieli privind ieşirea activelor materiale pe termen lung. Crearea rezervelor pentru acoperirea cheltuielilor probabile de ieşire a mijloacelor fixe la expirarea duratei de exploatare utilă a acestora: Dt 721 „Cheltuieli ale activităţii de investiţii” 35 . 3.cheltuieli este destinat contul 721 „Cheltuieli ale activităţii de investiţii” . Alte cheltuieli ale activităţii de investiţii. La acest cont pot fi deschise urmatoarele subconturi: 7211 7212 7213 7214 7215 7216 7217 Cheltuieli privind ieşirea activelor nemateriale.

Sa întocmit urmatoarea formulă contabilă Dt 721. Reflectarea lipsurilor şi pierderilor activelor pe termen lung constatate cu ocazia inventarierii: Dt 721 „Cheltuieli ale activităţii de investiţii” Ct 111 „Active nemateriale” Ct 112 „Active nemateriale în curs de execuţie” Ct 121 „Active materiale în curs de execuţie” Ct 123 „Mijloace fixe”.09. Cheltuieli privind ieşirea activelor materiale pe termen lung se ţine la contul 721.2 ”Cheltuieli privind ieşirea activelor materiale pe termen lung” La data de 24.2010 în baza facturii fiscale SU1765638 sa lichidat mijlocul fix semiremorca PPV-3 (Anexa38 a. 5.Ct 538 „Rezerve pentru cheltuieli şi plăţi preliminate”. Trecerea la sfirsitul anului de gestiune cheltuieli ale activităţii de investiţii acumulate la rezultatul financiar se efectuiaza prin înregistrarea contabilă (anexa7) Dt 351 “Rezultatul financiar total” la suma de 20630 lei Ct 721 „Cheltuieli ale activităţii de investiţii” la suma de 20630 lei 36 . 4.54 lei La finele fiecărei perioade de gestiune rulajul debitor al contului 721 „Cheltuieli ale activităţii de investiţii” se scade din venituri la determinarea indicatorului din rândul 090 „Rezultatul din activitatea de investiţii: profit (pierdere)” al Raportului privind rezultatele financiare.b).54 lei Ct 123.3”Maşini utilaje şi instalatii de transmisie” la suma de 2841. Reflectarea sumei reducerii din reevaluare aferente activelor pe termen lung ieşite: Dt 721 „Cheltuieli ale activităţii de investiţii” Ct 341 „Diferenţe din reevaluarea activelor pe termen lung”.2 ”Cheltuieli privind ieşirea activelor materiale pe termen lung” la suma de 2841. Trecerea la cheltuieli a sumelor ecartului de reevaluare a investiţiilor pe termen lung la ieşirea acestora: Dt 721 „Cheltuieli ale activităţii de investiţii” Ct 133 „Modificarea valorii investiţiilor pe termen lung”. 6.

. diferenţelor nefavorabile de curs valutar etc.cheltuieli privind plata redevenţelor.alte cheltuieli ale activităţii de investiţii.2.cheltuieli privind arenda finanţată a activelor pe termen lung. .3 Documentarea si contabilitatea cheltuielilor activităţii financiare Cheltuielile activităţii financiare includ: . În cursul perioadei de gestiune cheltuielile activităţii financiare se acumulează în debitul contului 722 şi se reflectă prin formulele contabile: 1. Pentru evidenţa acestor cheltuieli este destinat contul 722 „Cheltuieli ale activităţii financiare”.cheltuieli privind diferenţele de curs valutar. arendei finanţate. . Achitarea sau calcularea plăţii (dobânzii) pentru activele pe termen lung primite în arendă finanţată: Dt 722 „Cheltuieli ale activităţii financiare” Ct 242 „Cont de decontare” Ct 243 „Cont valutar” Ct 521 „Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” Ct 539 „Alte datorii pe termen scurt”. 2. Cheltuielile activităţii financiare cuprind cheltuielile aferente plăţii redevenţelor. Reflectarea pierderilor aferente diferenţelor nefavorabile de curs privind mijloacele şi operaţiunile în valută străină: Dt 722 „Cheltuieli ale activităţii financiare” Ct 221 „Creanţe pe termen scurt aferente facturilor comerciale” Ct 223 „Creanţe pe termen scurt ale părţilor legate” Ct 224 „Avansuri pe termen scurt acordate” Ct 241 „Casa” Ct 243 „Cont valutar” Ct 244 „Conturi speciale la bănci” Ct 227 „Creanţe pe termen scurt ale personalului” Ct 511 „Credite bancare pe termen scurt” 37 .

la încasare. Pierderile excepţionale cuprind pierderile din calamităţile naturale.6 p.3 „Cheltuieli privind diferente de curs valutar” la suma de 1438. În urma acestei opeaţiuni sa întocmit formula contabilă.1 „Conturi valutare in tara” la suma de 1438. modificarea legislaţiei ţării şi alte evenimente excepţionale.4 Documentarea si contabilitatea pierderile excepţionale.65 lei. La întreprinderea”X” în baza extrasului din contul valutar în euro a avut loc diferenţa de curs în suma de 1438. În cursul perioadei de gestiune în debitul contului 723 se acumulează cu total cumulativ de la începutul anului pierderile din evenimentele excepţionale. rezultate din lichidarea creanţelor sau datoriilor în valută ale unităţii cînd: . În acest caz se întocmesc formulele contabile: 1. cursul din ziua plăţii este mai mare decît cursul dinziua facturării.65 lei Ct 243. perturbările politice.65 lei La finele fiecărei perioade de gestiune rulajul debitor al contului 722 „Cheltuieli ale activităţii financiare” se ia în calcul la determinarea indicatorului din rândul 100 „Rezultatul din activitatea financiară: profit (pierdere)” al Raportului privind rezultatele financiare. Trecerea la cheltuieli a valorii de bilanţ a activelor pe termen lung şi curente nimicite sau deteriorate rezultate din evenimentele excepţionale: Dt 723 „Pierderi excepţionale” Ct 111 „Active nemateriale” 38 . Reflectarea pierderilor aferente diferenţelor nefavorabile de curs privind conturile valutare şi operaţiunile în valută străină.Ct 512 „Credite bancare pe termen scurt pentru salariaţi” Ct 513 „Împrumuturi pe termen scurt” Ct 521 „Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” Ct 522 „Datorii pe termen scurt faţă de părţile legate” Ct 534 „Datorii privind decontările cu bugetul” [2.443-445].la plată. Evidenţa acestor pierderi se ţine în contul 723 „Pierderi excepţionale”. La sfîrşitul anului de gestiune debitul contului 722 „Cheltuieli ale activităţii de financiare” se trece la contul 351 “Rezultatul financiar total” (anexa7) Dt 351 “Rezultatul financiar total” la suma de 3278263 lei Ct 722 „Cheltuieli ale activităţii de financiare” la suma de 3278163 lei 2. Dt 722. cursul din ziua încasării este mai mic decît cursul din ziua facturării. .

La finele fiecărei perioade de gestiune pierderile excepţionale acumulate în debitul contului 723 se reflectă în Raportul privind rezultatele financiare şi se iau în calcul la determinarea indicatorului din rândul 120 “Rezultatul excepţional: profit (pierdere)”.Ct 112 „Active nemateriale în curs de execuţie” Ct 121 „Active materiale în curs de execuţie” Ct 123 „Mijloace fixe” Ct 211 „Materiale” Ct 212 „Animale la creştere şi îngrăşat” Ct 213 „Obiecte de mică valoare şi scurtă durată” Ct 215 „Producţia în curs de execuţie” Ct 216 „Produse” Ct 217 „Mărfuri” Ct 241 „Casa” Ct 242 „Cont de decontare” Ct 243 „Cont valutar” Ct 244 „Conturi speciale la bănci” Ct 245 „Transferuri băneşti în expediţie” Ct 246 „Documente băneşti” Ct 252 „Alte active curente”. astfel ducînd la deteriorarea materialelor: Dt 723 „Pierderi excepţionale” la suma de 15200 lei Ct 211 „Materiale” la suma de 15200 lei. şi anume. Reflectarea cheltuielilor privind lichidarea consecinţelor evenimentelor excepţionale: Dt 723 „Pierderi excepţionale” Ct 211 „Materiale” Ct 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii” Ct 533 „Datorii privind asigurările” Ct 241 „Casa” Ct 521 „Datorii pe termen scurt privind facturile” Ct 812 „Activităţi auxiliare”. a avut loc un incendiu în depozitul firmei. 2. 39 . La întreprinderea „X” a avut loc în perioada curenta un eveniment excepţional.

Capitolul III Contabilitatea cheltuielilor privind impozitul pe venit 3.Trecerea la sfirşitul anului de gestiune a pierderi excepţionale financiar se efectuiaza prin înregistrarea contabilă (anexa7) Dt 351 “Rezultatul financiar total” Ct 723 „Pierderi excepţionale” acumulate la rezultatul La finele anului de gestiune conturile de evidenţă a cheltuielilor activităţii neoperaţionale se închid prin trecerea rulajelor debitoare ale acestora la rezultatul financiar. luate în considerare la calcularea profitului (pierderii) net al perioadei de gestiune. 40 . Cheltuielile efective privind impozitul pe venit se determină la finele anului de gestiune. În acest caz se întocmeşte formula contabilă: Dt 351 „Rezultat financiar total” Ct 721 „Cheltuieli ale activităţii de investiţii” Ct 722 „Cheltuieli ale activităţii financiare” Ct 723 „Pierderi excepţionale”.1 Documentarea si contabilitatea cheltuielilor privind impozitul pe venit Cheltuielile privind impozitul pe venit cuprind suma totală a cheltuielilor privind impozitul pe venit. ţinînd cont de diferenţele permanente şi temporare care apar între rezultatul contabil şi cel impozabil.

care se adună la profitul (pierderea) perioadei de gestiune pînă la impozitare. Soldul creditor este numit economie privind impozitul pe venit şi reprezintă suma impozitului pe venit care urmează a fi recuperată de entitate în perioada de gestiune curentă sau viitoare. cît şi a perioadei de gestiune viitoare. anularea activelor amînate precum şi calcularea datoriei curente privind impozitul pe venit. cu suma în paranteze. Diferenţe temporare deductibile – diferenţe care în perioadele de gestiune viitoare vor micşora venitul impozabil sau majora pierderea fiscală. Diferenţele temporare sunt acele diferenţe care influenţează venitul impozabil atît a perioadei de gestiune curente. iar în credit – calculul activelor amînate privind impozitul pe venit. cît şi creditor.Diferenţele permanente reprezintă acele diferenţe. Schematic acestea pot fi prezentate în felul următor: Cheltuielile (economiile) privind impozitul pe venit 731 41 . Pentru evidenţa cheltuielilor (economiilor) privind impozitul pe venit este destinat contul 731 „Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit” . Economia privind impozitul pe venit poate fi tratată ca un venit şi se reflectă în Raportul de profit şi pierdere. însă soldul lui poate fi atît debitor. De exemplu: crearea provizioanelor pentru achitarea concediilor salariaţilor. Acest cont este de activ. cheltuielile de deplasare şi de reprezentanţă. care se calculează în mod diferit în contabilitate şi în scopuri fiscale. Cheltuielile (economiile) privind impozitul pe venit sunt formate din: Suma impozitului pe venit a perioadei de gestiune curente şi anume: datoria curentă privind impozitul pe venit şi creanţele curente privind impozitul pe venit. În debitul acestui cont se reflectă calcularea (recalcularea) datoriilor amînate privind impozitul pe venit. etc. De exemplu: penalităţile privind neachitarea la buget a impozitelor. Acestea la rîndul său se împart în: Diferenţe temporare impozabile – diferenţe care în perioada de gestiune viitoare vor majora venitul impozabil sau micşora pierderea fiscală. De exemplu: uzura unui mijloc fix. precum şi anularea datoriilor amînate privind impozitul pe venit. Suma impozitului pe venit a perioadei de gestiune viitoare şi anume: datoria amînată privind impozitul pe venit şi activele amînate privind impozitul pe venit. care influenţează doar venitul impozabil al perioadei de gestiune curente.

Suma efectivă a cheltuielilor (economiilor) privind impozitul pe venit. 15 b)). art. 00 lei.Ajustările cheltuielilor deci. Evidenţa analitică a cheltuielilor privind impozitul pe venit se ţine pe tipurile lor şi pe alte direcţii stabilite în politica de contabilitate a întreprinderii. Aşadar în Registrul de evidenţă la contul 731 se întocmesc următoarele formule contabile: La suma datoriilor curente privind impozitul pe venit în cursul anului de gestiune: Dt 731 „Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit” Ct 534 „Datorii privind decontările cu bugetul” Conform legislaţiei în vigoare (Codul fiscal. Impozitul pe venit va constitui 0. Metoda de achitare a impozitului pe venit în rate se alege de către fiecare întreprindere de sine stătător. la începutul anului de gestiune. cota impozitului pe venit pentru persoanele juridice este 0% din venitul impozabil.7 p.68]. Active amînate privind impozitul pe venit 135 42 . În Planul de conturi pentru contul 731 nu sunt prevăzute subconturi.Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit curent Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit amînat Datoria curentă privind impozitul pe venit 534 Creanţe curente privind impozitul pe venit 225 Datoria amînată privind impozitul pe venit 425 Schema 2: Structura cheltuielilor (economiilor) privind impozitul pe venit [2. Venitul impozabil se determină după următoarea formulă: Venitul impozabil = Venitul contabil + Ajustările veniturilor . se determină la finele anului în conformitate cu cerinţele SNC 12 „Contabilitatea impozitului pe venit” .

După aceasta se determină soldul contului 731 „Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit”. Achitarea datoriilor faţă de buget privind impozitul pe venit: Dt 534 „Datorii privind decontările cu bugetul” Ct 242 „Cont de decontare”. 43 . Suma obţinută se reflectă în rîndul 140 „Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit” din Raportul privind rezultatele financiare pentru anul de gestiune. La suma datoriilor amînate privind impozitul pe venit: Dt 731 „Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit” Ct 425 „Datorii amînate privind impozitul pe venit” Datoria amînată privind impozitul pe venit este egală cu produsul dintre diferenţa temporară impozabilă şi cota impozitului pe venit (care este de 0%). care reprezintă suma efectivă a cheltuielilor (economiilor) privind impozitul pe venit realizate în cursul anului de gestiune. subcontul 5352 „Impozitul pe venit plătit în avans”. Dt 731 „Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit” Ct 535 „Taxa pe valoarea adăugată şi accize de încasat”.La calcularea şi achitarea impozitului pe venit în rate se întocmesc concomitent următoarele formule contabile: Dt 225 „Creanţe pe termen scurt privind decontările cu bugetul” Ct 242 „Cont de decontare”. prin confruntarea rulajelor debitor şi creditor ale acestui cont. Diminuarea datoriilor privind decontările cu bugetul în limita sumei impozitului pe venit achitată în rate: Dt 534 „Datorii privind decontările cu bugetul” Ct 225 „Creanţe pe termen scurt privind decontările cu bugetul”. La suma activelor amînate privind impozitul pe venit: Dt 135 „Active amînate privind impozitul pe venit” Ct 731 „Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit” Suma activelor amînate privind impozitul pe venit este egală cu produsul dintre diferenţa temporară deductibilă şi cota impozitului pe venit (care este de 0%).

gruparea şi prelucrarea specială a datelor contabilităţii curente şi constituie stadiul final al acesteia. aprobate de Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova. Scopul acestui raport îl constituie prezentarea unei informaţii accesibile investitorilor şi creditorilor potenţiali şi reali: privind situaţia financiară a întreprinderii. reprezintă o informaţie fianciară sistematizată. In baza declaratieei cu privire la impozitul pe venit pe perioada fiscala a anului 2010 Profitul (pierderea)perioadei de gestiune curente pina la impozitare este egala cu 4492151 lei (anexa7). iar contul 731 se închide. SNC 7. SNC 1. O asemenea informaţie este necesară tuturor utilizatorilor de raportare financiară cointeresate în obţinerea informaţiei veridice privind întreprinderea. Rapoartele financiare reprezintă un sistem reglementat de indicatori financiari generalizatori care caracterizează situaţia patrimonială şi financiară a întreprinderii şi rezultatele activităţii economice a acesteia obţinute în cursul perioadei de gestiune respective. SNC 5. despre evenimentele care influenţează activitatea întreprinderii şi operaţiile economice.La finele anului aceste cheltuieli se trec din contul 731 „Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit” în contul 351 „Rezultat financiar total”. Rapoartele se întocmesc prin calcularea. Raportul financiar anual (anexa 7) conform SNC 5 „Prezentarea rapoartelor financiare”. Acestă operaţiune se reflectă astfel: Dt 351 „Rezultat financiar total” Ct 731 „Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit” După închiderea conturilor de evidenţă a cheltuielilor şi veniturilor în contul 351 „Rezultat financiar total” se determină profitul (pierderea) net al întreprinderii obţinut în cursul anului de gestiune. privind resursele 44 . 3. Componenţa. avînd ca scop luarea unor decizii economice referitoare la această întreprindere. precum şi în alte standarte naţionale de contabilitate.2 Reflectarea informatiilor privind cheltuielile in rapoartele financiare. conţinutul şi bazele metodologice ale pregătirii rapoartelor financiare ale entităţilor sunt stabilite în Bazele conceptuale ale pregătirii şi prezentării rapoartelor financiare. indicatorii activităţii acesteia şi fluxul mijloacelor băneşti.

020) se arată costul produselor. Raportul dat se întocmeşte atît trimestrial. fără paranteze. rezultatele financiare pozitive (profiturile) se înregistrează cu cifre obişnuite. lucrărilor executate. În activitatea S. mărfurilor vîndute. cum sunt: activitatea investiţională şi cea financiară. iar cele negative (pierderile) – în paranteze. componentele activelor şi a surselor de formare a acestora. serviciilor prestate.A. În raportul specificat. cheltuielile şi rezultatele din activitatea operaţională a întreprinderii.050) se reflectă cheltuielile aferente vînzării produselor finite. În special sunt prezentate rezultatele din domeniile suplimentare ale activităţii de afaceri a entităţii. cît şi anual cu total cumulativ de la începutul anului de gestiune şi cuprinde următoarele trei grupe de indicatori: venituri cheltuieli rezultatele financiare (profit sau pierdere) care reprezintă diferenţa dintre venituri şi cheltuieli. În conformitate cu SNC 5 „Prezentarea rapoartelor financiare” Raportul de profit şi pierderi cuprinde 15 indicatori care reflectă veniturile. cît şi pentru utilizatorii externi. contabilizate în debitul contului 712 „Cheltuieli 45 . „Basvinex”. Primii opt indicatori ai raportului caracterizează veniturile. o reprezintă Raportul de profit şi pierderi (anexa 8) care prin indicatorii analizaţi prezintă un interes primordial atît pentru conducerea entităţii. Deasemenea în unele cazuri entităţile pot reflecta apariţia unor evenimente excepţionale care se reflectă în Raportul de profit şi pierderi separat de celelalte activităţi. În postul Costul vînzărilor (cod rd. reflectat în debitul contului 711 „Costul vînzărilor” care a constituit 45061285 lei (anexa 7). În procesul completării raportului nominalizat. cheltuielile şi profiturile (pierderile) realizate în cursul perioadei de gestiune şi perioadei corespunzătoare anului precedent. În postul Cheltuieli comerciale (cod rd. În continuare ne vom referi la tehnica de completare a fiecărui post de cheltuieli în parte în Raportul de profit şi pierderi. mărfurilor şi serviciilor. una dintre cele mai importante şi esenţiale părţi ale raportului financiar anual. determinată de statutul acesteia. precum şi modificările lor.economice şi datoriile întreprinderii. sunt prezentate deasemenea rezultatele financiare ale activităţii entităţii care nu contituie pentru aceasta o activitate de bază. Tehnica de întocmire a Raportul privind rezultatele financiare constă în completarea fiecărui rând în baza rulajelor aferente conturilor de venituri şi cheltuieli din clasele 6 şi 7 ale Planului de conturi contabile. care reprezintă o activitate curentă ce se reînnoieşte în continuu.

cheltuielile aferente ieşirii activelor pe termen lung. urmează să se determine suma din postul Rezultatul din activitatea operaţională: profit (pierdere) (cod rd.comerciale”. 46 Raportul de profit şi pierderi se va înregistra suma de . sumele reducerilor aferente activelor pe termen lung ieşite. se înregistrează deasemenea pierderile din returnarea şi reducerea preţurilor la produsele (mărfurile) vîndute. În acest caz în componenţa cheltuielilor comerciale va fi reflectată suma defalcărilor efectuate de întreprindere în rezerva menţionată în decursul perioadei de gestiune. În rd. în categoria cheltuielilor pot să figureze: valoarea de bilanţ a activelor pe termen lung ieşite. Cheltuielile generale şi administrative (rd. Reflectarea destinctă a cheltuielilor generale şi administrative în Raportul de profit şi pierderi are drept scop să prezinte informaţia privind nivelul acestor cheltuieli proprietarilor întreprinderii şi altor utilizatori ai rapoartelor financiare. În postul Alte cheltuieli operaţionale (cod rd. La S. Întreprinderea poate să creeze rezerve pentru returnarea şi reducerea preţurilor aferente mărfurilor vîndute.A. 060 al 14293766 lei (anexa 7). legate nemijlocit de desfacerea produselor. 080) unde se reflectă rezultatul financiar determinat în modul următor: la profitul brut (pierdere globală) stabilit în rd. sumele lipsurilor şi pierderilor activelor pe termen lung constatate cu ocazia inventarierii şi alte cheltuieli contabilizate în debitul contului 721 „Cheltuieli ale activităţii de investiţii”. 050). iar din suma obţinută se scad Cheltuielile comerciale (rd. 070 suma de 7433543 lei (anexa 7). 070) din raportul analizat se reflectă cheltuielile înregistrate în debitul contului 714 „Alte cheltuieli operaţionale”. „Basvinex”. În postul Rezultatul din activitatea de investiţii: profit (pierdere) (cod rd. La determinarea rezultatului financiar din activitatea de investiţii. a înregistrat în rd. „Basvinex”în acest rînd a fost înregistrată suma de 1193258 lei. La finele anului 2010 S. în afară de cheltuielile deja menţionate. 030 se însumează Alte venituri operaţionale (rd. 070). La întocmirea Raportului de prifit şi pierderi în postul „Cheltuieli comerciale”. Deseori conducerea entităţii tinde să diminueze mărimea acestor cheltuieli pe seama raportării acestora la costul vînzărilor sau la cheltuielile comerciale. 090) este reflectată diferenţa dintre venituri şi cheltuieli din operaţiunile legate de existenţa şi mişcarea activelor pe termen lung. În postul Cheltuieli generale şi administrative (cod rd.A.060) se înregistrează cheltuielile aferente gestiunii entităţii stabilite în debitul contului 713 „Cheltuieli generale şi administrative”. rulajul stabilit fiind în sumă de 4088255 lei (anexa 7). După completarea tuturor posturilor aferente activităţii operaţionale a entităţii. 060) şi Alte cheltuieli operaţionale (rd. mărfurilor şi serviciilor. 040).

A. În postul Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit (cod rd. În anul 2010 S. care urmează să fie vărsată în buget în cursul anului de gestiune. în conformitate cu calculele efectuate în declaraţia fiscală. este reflectată diferenţa dintre veniturile şi cheltuielile aferente operaţiunilor legate de modificările în mărimea şi structura capitalului propriu şi a mijloacelor împrumutate. „Basvinex”. „Basvinex”. nu s-au înregistrat operaţiuni de acest gen şi rezultatul excepţional este 0 lei. 100). 140). „Basvinex”. Datele din rîndul dat trebuie să corespundă cu „Profitul net 47 . pierderile din diferenţele de curs aferente conturilor valutare şi operaţiunilor în valută străină. 090) şi „Rezultatul din activitatea financiară: profit (pierdere)” (cod rd. plăţile (redevenţele) calculate pentru activele nemateriale luate în folosinţă şi alte cheltuieli acumulate în debitul contului 722 „Cheltuieli ale activităţii financiare”. Modul de reflectare în contabilitate a sumei cheltuielilor privind impozitul pe venit se determină de prevederile SNC 12 „Contabilitatea impozitului pe venit”. 15 b)). În anul 2010 la S. sumele avansurilor pe termen lung acordate anterior şi nereclamate trecute la cheltuieli. cota impozitului pe venit pentru persoanele juridice este 0% din venitul impozabil. a obţinut un rezultat din activitatea economico-financiară în sumă de 4492151 lei. În postul Rezultatul din activitatea financiară: profit (pierdere) (cod rd. Cheltuielile activităţii financiare cuprind: plăţile (dobînda) aferente activelor pe termen lung luate în arendă finanţată. în cursul perioadei de gestiune analizate s-au înregistrat operaţiune aferentă cheltuielilor activităţii de investiţii.A. 130) şi „Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit” (cod rd. 120) se reflectă diferenţa dintre veniturile şi cheltuielile apărute ca rezultal al unor evenimente şi operaţiuni excepţionale neprevăzute. Postul Rezultatul din activitatea economico-financiară: profit (pierdere) (cod rd. Acesta pentru perioada de gestiune analizată (anul 2010) a înregistrat o suma de 3278263lei. Pentru anul 2010.150) reprezintă diferenţa dintre „Profitul (pierderea) perioadei de gestiune pînă la impozitare” (cod rd. suma din această postură va fi egală cu 0 lei. Postul Profit net (pierdere) (cod rd.080). deaceea în rîndul 090 a Raportului de profit şi pierderi a fost inregistrata suma de 20630 lei. 140) se reflectă suma totală definitivă a impozitului pe venit. 100). 110) reflectă profitul sau pierderea apărută la entitate în cursul perioadei de gestiune din toate tipurile de activităţi. În postul Rezultatul excepţional: profit (pierdere) (cod rd. „Rezultatul din activitatea de investiţii: profit (pierdere)” (cod rd.La S. deoarece conform legislaţiei în vigoare (Codul fiscal.A. Acest rezultat se obţine prin însumarea datelor din rîndurile: „Rezultat din activitatea operaţională: profit (pierdere)” (cod rd. art.

Aici găsim informaţii cu privire la diverşi indicatori ce caracterizează consumurile şi cheltuielile aferente genului principal de activitate (volumul producţiei fabricate. juridice şi organizatorice ale cheltuielilor comerciale şi generale şi administrative.A.). codului Fiscal şi a altor acte normative ce determina principiile economice. s-a constatat ca la momentul de faţă evidenţa cheltuielilor operaţionale se înfaptuieşte în conformitate cu cerinţele Standartelor Naţionale de Contabilitate. consumuri şi cheltuieli aferente serviciilor prestate de terţi ş.a. Încheiere În lucrarea data autorul a cercetat partea teoretica a temei „Contabilitatea cheltuielilor” şi a aplicat în practica contabilitatea acestora în baza datelor de la firma S. În urma cercetarii situaţiei contabilităţii acestei firme. „Basvinex” a obţinut un profit în sumă de 4492151 lei. precum şi date generalizatoare în ansamblu pe entitate. Raportul statistic 5C „Consumurile şi cheltuielile întreprinderii” la fel este un document important pe care trebuie să-l îndeplinească entităţile. consumuri şi cheltuieli de materiale.(pierderea) al perioadei de gestiune” reflectate în Bilanţil Contabil în rîndul 590.A. În anul 2010 S. 48 . consumuri şi cheltuieli totale. consumuri şi cheltuieli aferente genurilor secundare de activitate.”Basvinex”.

Îtreprinderea utilizează cea de-a doua variantă de ţinere a registrelor contabile. şi anume: specializarea exerciţiilor.A. Informaţiile despre cheltuieli sunt furnizate de către contabilitate care este un proces ciclic continuu constituit din următoarele etape principale‫׃‬ stabilirea componenţei. Astfel. „Basvinex” nu au fost depistate neregularităţi. perfectarea documentară. recunoaşterea. . În ceea ce priveşte evidenţa contabilă la S. care ar trebui să fie înlăturate. permanenta metodelor şi prioritate continutului asupra formei.Planul de conturi contabile al activităţii economico – financiare a întreprinderilor. cu 49 .Legea contabilităţii № 113-XVI din 27 aprilie 2007.A.Altor acte legislative şi normative. aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova № 174 din 25 decembrie 1997. Astfel se asigură respectarea unei baze metodologice unice a contabilităţii. „Basvinex” evidenţa cheltuielor se reflectă la finele perioadei de gestiune în „Raportul privind rezultatele financiare” pe tipuri de activităţi şi corespunde întocmai evidenţa analitica şi sintetică a conturilor din clasa 7 cheltuielile. clasificarea. Standardelor Naţionale de Contabilitate.”Basvinex”. Acumularea şi sistematizareadaelor din documentele contabile primare se efectuează sub aspectul indicatorilor necesari pentru gestiunea şi controlul activităţii economice a întreprinderii. La S. elaborarea politicii de contabilitate.Întocmirea şi înregistrarea documentelor primare se efectuiază corect şi la timp. care prevede aplicarea principiului calculării şi a dublei înregistări. . adică prin aplicarea ordinelor meoriale de evidenţă aoperaţiilor economice pe conturi de cheltuieli.A. precum întocmirea rapoartelor financiare. documente privind volumul mărfurilor vîndute. Cheltuielile constitiue elementele contabile principale ale orcărei întreprinderi care desfăşoară activitatea de întreprinzător. Evaluarea şi constatarea cheltuielilor are loc în baza principiilor contabilităţii şi Standartelor naţionale de contabilitate. cantităţii şi furnizorului. prudenţa. ea este efectuată de către un contabil ce îşi îndeplineşte funcţiile sale în baza următoarelor acte: . cu indicarea preţului unitar. Pe parcursul studierii temei respective în baza datelor anului 2010 ale întreprinderii S. reflectarea în registrele şi conturile contabile. aprobate prin ordinul Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova № 174 din 25 decembrie 1997. ţinîndu-se cont de modificările şi completările ulterioare. se întocmesc documente primare pe fiecare fel de marfă în parte. continuitatea activitătii. generalizarea în rapoartele financiare a cheltuielilor întreprinderii. evaluarea.

creşterea sortimentului de produse fabricate destinate pentru anumite segmente de pieţi şi permanenta lor reînnoire. calitatea adecvată.A. la întreprinderea S. care trebuie să conducă la rezultate pozitive în lupta concurenţială pe pieţile de desfacere şi consum. a cheltuielilor comerciale şi a altor cheltuieli operaţionale. Acte legislative si normative 1.1997.2008. dar totodată trebuie de remarcat faptul că cheltuielile comerciale sunt un purtător de avantaje economice considerabile pe viitor.04. politica de preţ promovată.1.01. toate acestea sunt argumente forte în favoarea.Dacă ne referim la situaţia financiară.A.2.2007 MO al RM Nr. 1. a cheltuielilor generale şi administrative. S. Ca momente pozitive în desfăşurarea activităţii la întreprinderea S. „Basvinex. Standardul National de Contabilitate N 1 “Politica de contabilitate” aprobat prin Ordinul Ministerului Finantelor N 174 din 25.A.12.1997 MO al RM 88-91/182 din 30. varietatea sortimentală.12. „Basvinex” ea poate fi caracterizată satisfăcătoare.90-93 art Nr:399 din01. Legea Republicii Moldova “ Contabilitatii” N 113 din 27. 50 . BIBLIOGRAFIE: I. „Basvinex pot fi apreciate nivelul înalt de deservire. Cauza principală a majorării a profitului net a fost creşterea chieltuielilor perioadei şi anume.

7..12.3.1. A. Nederiţa. 3. Evidenta contabila de indreptare si practica.1. V. 2.10 – 11 din 14.1997.3 www. 1.1 www. “Analiza rapoartelor financiare”. 2. Standardul National de Contabilitate N2 “Stocurile de marfuri si materiale” aprobat prin Ordinul Ministerului 30. Standardul National de Contabilitate N17 “Contabilitatea arendei” aprobat prin Ordinul Ministerului Finantelor N 32 din 03.2007. Graur.1999.md.4. Bucur.04.1997. 2004. II. 2003. Finantelor N 174 din 25.03. Ghidul Contabilului. 3. 2.1997 MO al RM 88-91/182 din 51 . monografii. Manuale.minfin. III. V.fisc.Bucur. Alexandru Nederita.7 ”Contabilitatea impozitelor” V. Monitorul Oficial nr. Standardul National de Contabilitate N 13 “ Contabilitatea activelor nemateriale” aprobat prin Ordinul Ministerului Finantelor N 16 din 29.4. 640p.98. “Corespondenta conturilor contabile”.. Chisinau Editura “VivarEditor” SRL. Internet 3.5. Chişinău: ACAP. 1.6.1999 MO al RM 35-38/70 din 15. Chisinau . 1.02. A. V.2 www.md. Valentina Paladi ASEM. 2.3. brosuri 2.12.1997 MO al RM 88-91/182 din 30. Natalia Ţiriulnicova.99.12.md.2000 MO al RM 27-28/92 din 09. Standardul National de Contabilitate N3 “Componenta consumurilor si cheltuielilor intreprinderii” aprobat prin Ordinul Ministerului Finantelor N 174 din 25.03.1997 MO al RM 88-91/182 din Finantelor N 174 din 25.1997.12.6 “Contabilitate financiară.8 Standardul National de Contabilitate N23 “Cheltuieli privind imprumuturile” aprobat prin Ordinul Ministerului 30. Legea Republicii moldova cu privire la societăţile pe acţiuni. 1. 2007. Ţurcanu.2005. Ţurcanu. 1. carti.2000.contabilitate.12.nr.Chiţinau.24 – XIV din 23.12.12.01.

Anexe 52 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->