Introducere

Actualitatea temei este determinată de necesitatea aprofundării bazelor teoretice, elaborarea metologiei si fundamentarea direcţiilor principale de modernizare a contabilitaţii cheltuielilor, in conformitate cu cerinţele economice de piaţă şi normele acceptate în practica internaţională. Lucrarea de faţă are drept scop familiarizarea cu modul de evidenţă a cheltuielilor. În activitatea oricărei întreprinderi, fie din Republica Moldova sau din altă ţară, o importanţă majoră îi revine existenţei şi mişcării cheltuielilor operaţionale. Contabilitatea cheltuielilor întreprinderii constituie unul dintre cele mai importante şi dificile sectoare ale sistemului naţionla de contabilitate. Scopul acestei lucrari constă din analiza comparativă atît a teoriei, cit și a practicii contabilitaţii cheltuielilor precum şi reflectarea acestora în rapoartele financiare. În teză sînt analizate şi aprofundate noţiunile de cheltuieli. Sînt examinate problemele recunoaşterii şi evaluării elementelor de cheltuieli cu specificarea modului de aplicare a conceptelor şi principiilor contabile fundamentale în diferite situaţii concrete. De asemenea, sînt abordate aspectele metodologice generale ale contabilităţii cheltuielilor şi formulate recomandările privind elaborarea şi prezentarea politicii de contabilitate, aplicarea documentelor primare, registrelor de evidenţă şi a conturilor contabile, generalizarea în rapoartele financiare a informaţiilor aferente cheltuielilor. În lucrare este tratată problematica contabilităţii cheltuielilor din vînzarea bunurilor, prestarea serviciilor, utilizarea activelor de către terţi, decontarea creanţelor compromise şi a datoriilor cu termen de prescripţie expirat, înregistrarea diferenţelor de curs valutar şi de sumă, producerea evenimentelor extraordinare, calcularea impozitului pe profit şi din alte fapte economice. Structura tezei este compusa din trei capitole. Primul capitol expune noţiunea, clasificarea, evaluarea, constatarea şi tratează aspectele practice ale contabilităţii şi anume modul de contabilizare a acestora se face detalierea componentelor cheltuielilor din activitatea operaţională. Capitolul doi este dedicat aprofundării cunostinţelor despre noţiunea şi clasificarea cheltuielilor din activitatea neoperaţională şi se aplica în practică materialul teoretic, efectuînd un studiu asupra modului de evidenţă a existenţei şi mişcării cheltuielilor. In capitolul trei se tratează aspectele practice ale contabilităţii şi anume modul de contabilizare a cheltuielilor

3

privind impozitul pe venit şi dezvăluirea informaţiei aferentă cheltuielilor în rapoartele financiare. Tema data este scrisa in baza datelor SA „Basvinex”, compararea activităţii acesteia cu cerinţele standartelor naţionale de contabilitate şi a legislaţiei in vigoare; constatarea factorilor pozitivi şi depistarea neajunsurilor in sectorul dat al contabilităţii, precum şi elaborarea unor propuneri spre înlaturarea lor. SA „Basvinex” a fost fondată la 4 iunie 1996 şi înregistrată de către Camera Înregistrării de Stat pe lîngă Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova pe data de 20 iunie 1996 sub numărul N104069960 şi reînregistrată la 04.04.2002 cu IDNO 1002600019586 (Anexa 1). Capitalul social constituie 3186725 lei (Anexa2). Fondatorii sunt companiile ,,Basvinex” SA - 75% şi Uniunea Republicană a Asociaţilor Producătorilor Agricoli – 25%, cu adresa juridică mun.Chişinău, str. Studenţilor 1/7. Domeniul de activitate fiind producerea, îmbutelierea şi comercializarea vinurilor. Compania comercializează producţia sa in special pe pieţele externe. SA “Basvinex” se caracterizează printr-un tempou de creştere accelerat. Activitatea de bază reprezintă producerea şi îmbutelierea vinului de consum curent destinat exportului. SA „Basvinex” are resurse considerabile pentru desfăşurarea activităţii: - capacităţi de producţie moderne, - personal calificat, asortiment divers şi competitiv pe piaţa internă şi externă, mediul intern al companiei este transparent în ceea ce priveşte legătura dintre departamente, structura organizatorică a companiei este de tip divizional. Cea mai mare importanţă este acordată departamentelor productive. Pentru o astfel de structură organizatorică este specifică concentrarea asupra producerii bunurilor similare, către noi tipuri de produse, sistemul de conducere este managementul prin obiective, ce se bazează pe determinarea exactă a obiectivelor companiei, precum şi corelaţia strînsă între sistemul de remunerare şi nivelul de îndeplinire a sarcinilor. Managementul prin obiective asigură activizarea tuturor funcţiilor din procesul de dirijare, încadrînd toate resursele companiei. Managementul prin obiective reduce caracterul oficial al relaţiei conducător – subordonat. Managementul prin obiective este orientat către un stil de conducere democratic şi participativ. SA ”Basvinex” dispune de următoarele licenţe: 1.Licenţa cu drept de fabricare, păstrare şi comercializare angro a producţiei alcoolice Nr 023951 Seria AMMII din 27 februarie 2007, eliberată de Camera de Licenţiere (anexa 3). 4

2.Licenţă cu drept de a importa şi comercializa produse de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor Nr.030867 Seria AMMII din 26 febbruarie 2009, eliberată de Camera de Licenţiere (anexa 4). 3.Licenţă cu drept - transportul auto internaţional de mărfuri Nr 021271 Seria A MMII din18 mai 2006 (anexa 5). 4.Licenţă cu drept – producerea şi comercializarea materialului săditor pomicol şi viticol Nr. 026769 Seria AMMII din 07 decembrie 2007, eliberată de Camera de Licenţiere (anexa 6).

In baza indicatorilor economico-financiari ai întreprinderii SA „Basvinex” extraşi din Rapoartele financiare pe anii 2009, 2010 (anexa 7) este sistematizat în tabelul urmator:

Tabelul 1
Nr Indicatori Anul precedent 2009 Anul curent 2010 1. 2. 3. 4. 5. Venit din vînzări Costul vinzarilor Profit brut 41341564 26450114 14934188 72056107 45061285 26994882 1193258 4492151 Abaterea absoluta 2010-2009 + 30715543 +18611171 +12060694 +446042 +3217779

Rezultatul din activitatea 747216 operationala Profitul (piederea) 1274372

perioadei de gestiune pînă 6. 7. 8. la impozitare Profitul net, lei Valoarea medie 1274372 a 46124637 4492151 49802116 37.464 +3217779 +3677479 +1.34

capitalului propriu Rentabilitatea Vinzarilor, 36.124 (%) (rd.3: rd.1)*100 Rentabilitatea capitalului, 2.763 % (rd.6 : rd7)*100

9.

9.02

+6.257

In rezultatul analizei tabelului de mai sus se poate remarca ca la SA “Basvinex” in perioada curentă faţă de cea precedentă a avut loc majorarea în valoare absolută a tuturor indicatorilor menţionaţi.

5

In baza calculelor şi datelor din tabel se observa o majorare substanţială a venitului din vînzari în anul 2010 cu 30715543 lei faţă de 2009 precedat respectiv de majorarea costului vînzarilor în 2010 faţă de 2009 cu 18611171 lei. Profitul brut se mareste cu 12060694 lei faţă de 2009 . Rezultatul din activitatea operaţională in 2010 tot sa majorat faţă de 2009 cu 446042 lei. Profitul perioadei de gestiune pîna la impozitare tot sa marit în 2010 cu 3217779 lei faţă de 2009. Aceste majorari sunt bine venite la întreprinderea in cauza. Valoarea medie a capitalului propriu înregistrează o majorare esenţială în 2010 faţă de 2009 cu 3677479 lei. Rentabilitatea vînzarilor în anul 2010 atinge nivelul de 37,464 % ce constituie o majorare de 1,34 p.p. faţă de anul 2009. Deasemenea se vede o majorare de 6,257 semnificativă a rentabilităţii capitalului in anul 2010 cu 9,02% faţă de 2009 cu 2,763 % . Se poate menţiona ca SA “Basvinex” este o întreprindere, care îşi gestionează corect resursele financiare disponibele, totodată întreprinderea dispune de rezerve ceea ce priveste majorarea indicatorului rezultativ pe viitor şi in primul rind cresterea considerabilă atît a volumului din vînzări, ducînd implicit la majorarea profitului net – indicatorul esenţial pentru caracterizarea activităţii economice a firmei.

Capitolul I Contabilitatea cheltuielilor ale activitaţii operaţionale

6

1.1 Componenţa, caracteristica, clasificarea, evaluarea şi constatarea cheltuielilor din activitatea operaţională
Cheltuielile reprezintă diminuarea avantajelor economice în decursul perioadei de gestiune sub forma de reflux sau utilizare a activelor, fie apariţiei a datoriilor care conduc la micşorarea capitalului propriu, cu excepţia diminuăririlor rezultatelor din repartizarea capitalului între proprietarii întreprinderii. Clasificarea cheltuielilor pe tipuri de activităţi şi evenimente extraordinare prevăzute în reglementările contabile actuale şi aplicată la întreprinderile autohtone poartă un caracter convenţional, nu este argumentată economic şi nu stabileşte criterii clare de delimitare a cheltuielilor aferente activităţilor de bază. Ea creează dificultăţi considerabile pentru întreprinderi la calcularea indicatorilor financiari şi fiscali. În teză sînt caracterizate detaliat grupele de cheltuieli specificate şi se propune ca componenţa acestora să fie stabilită sub aspect complex de către fiecare întreprindere de sine stătător, în funcţie de semnificaţia, regularitatea obţinerii (efectuării) şi gradul de influenţă a personalului întreprinderii asupra tranzacţiilor generatoare de cheltuieli. Conturile din clasa 7 "Cheltuieli" sint destinate generalizării informaţiei privind cheltuielile activităţilor operaţionale, de investiţii şi financiară şi din pierderile excepţionale. Conţinutul cheltuielilor, modul de constatare si evaluare sint determinate de prevederile: a. b. c. S.N.C.3 "Componenta consumurilor şi cheltuielilor întreprinderii", S.N.C.2 "Stocurile de marfuri şi materiale", S.N.C.8 "Profitul sau pierderea neta a perioadei gestionare, erorile esenţiale şi modificările în politica de contabilitate", d. S.N.C.9 "Contabilitatea cheltuielilor pentru cercetari ştiinţifice şi lucrari de proiectare şi experimentare", e. S.N.C.11 "Contractele de construcţie", f. S.N.C.13 “ Contabilitatea activelor nemateriale ", g. S.N.C.16 “Contabilitatea activelor materiale pe termen lung” h. S.N.C.17 "Contabilitatea arendei leasingului", i. S.N.C.23 "Cheltuieli privind împrumuturile"[3.3]. În conformitate cu cerinţele S.N.C., cheltuielile se evaluează la valoarea de bilanţ a activelor pe termen lung şi curente ieşite, a sumelor calculate la retribuirea muncii şi ale contribuţiilor pentru asigurările sociale, uzurii mijloacelor fixe şi obiectelor de mica valoare şi

7

Cheltuielile se constată şi se reflectă în contabilitate în baza respectării următoarelor principii:  Specializarea exercitiilor  Prudenţei  Concordanţei  Necompensării  Autonomiei intreprinderei Principiul specializării exerciţiilor prevede că cheltuielile se constată şi se reflectă în contabilitate în perioada de gestiune în care au avut loc. furnizată de către terţi se trece la consumuri sau cheltuieli în perioada de gestiune în care a fost consumată. dar nu în momentul achitării acesteia. indiferent de motive şi vinovaţi. adică o confirmare documentară. valoarea produselor rebutate definitiv. amortizării activelor nemateriale. indiferent de momentul plăţii efective a mijloacelor băneşti sau altei forme de compensare. în caz de necesitate. De 8 . returnării şi reducerii preţurilor la mărfurile vîndute. dreptul să creeze rezervele corespunzătoare pe seama cheltuielilor perioadei privind recuperarea pierderilor probabile aferente datoriilor dubioase. energia electrică consumată. se înregistreză în contabilitate ca cheltuieli la data depistării acestora. La întreprinderea SA “Basvinex” aceast principiu. rezervelor create. principiul prudenţei nu justifică crearea rezervelor latente. De exemplu. Suma de recuperare a acestora(venitul)se constată numai în cazul cînd întreprinderea are o certitudine întemeiată. reparaţiei cu termen de garanţie şi deservirii produselor şi marfurilor vindute etc. ceea ce poate să genereze supraevaluarea neîntemeiată a cheltuielilor şi diminuarea rezultatului financiar.scurtă durată. Principiul prudenţei oferă întreprinderii. chiria plătită în avans se trece la consumuri şi cheltuieli în perioada în care obiectul arendat a fost utilizat. cheltuielilor şi plaţilor preliminate. lipsurile constatate cu ocazia inventarierii valorilor în mărfuri şi materiale la întreprinderea SA “Basvinex” precum şi pierderile din deteriorarea acestora. indiferent de momentul efectiv de plată sau încasării mijloacelor băneşti. cheltuielile privind remedierea rebuturilor etc. corecţiilor la datoriile dubioase. Totodată. este respectat. contabilul nu înregistrează operaţiunile economice. ca decît în momentul primirii sau eliberării facturii. Principiul prudenţei prevede că cheltuielile se constată şi se reflecta în contabilitate în momentul efectuării acestora. De exemplu. Principiul concordanţei prevede reflectarea simultantă în contabilitate şi rapoartele financiare a cheltuielilor şi veniturilor ocazionate de unele şi aceleaşi operaţiuni economice.

9 . constatatăiniţial. dar nu la diminuarea sumei venitului. La întocmirea raportului trimestrial rulajele debitoare ale conturilor de cheltuieli se înscriu in Raportul privind rezultatele financiare în rîndurile respective. Contabilul întreprinderii SA “Basvinex” nu practică compensarea veniturilor şi cheltuielilor urmînd cu stricteţe principiul compensării. costul vînzărilor se constată şi se reflecta în conturile contabile şi rapoartele financiare concomitent cu venitul din vînzări. dacă apar îndoieli referitor la primirea sumei cuvenite incluse anterior în venit. [2. 2. El este egal cu suma consumurilor efectuate de întreprindere pentru obţinerea produselor. c) cheltuielile generale si administrative. Principiul necompensării nu permite modificarea sumelor veniturilor şi cheltuielilor constatate şi reflectate anterior în rapoartele financiare şi nu permite casarea reciprocă a acestora în cursul perioadei de gestiune. Cheltuielile au loc la întreprindere cu toate tipurile de activităţi. adică într-o singură perioadă de gestiune. La finele anului de gestiune conturile din clasa 7 se închid prin trecerea cheltuielilor acumulate în contul 351 "Rezultatul financiar total".trecerea la sfirsitul anului de gestiune a cheltuielilor acumulate la rezultatul financiar. Cheltuielile activitaţii operaţonale cuprind cheltuielile ocazionate de desfasurarea activitatii de baza a întreprinderii.Cheltuieli ale activităţii operaţionale. contabile respective. Costul vînzărilor reprezintă valoarea produselor.Cheltuieli privind impozitul pe venit.6 p. mărfurilor vîndute sau serviciilor prestate. o asemenea sumă trece la majorarea cheltuielilor. Aceasta prevedere se referă în special la veniturile şi cheltuielile reflectate în raportul annual privind rezultatele financiare. În funcţie de direcţiile efectuării. iar în credit . În acest caz.423-424] Conturile din aceasta clasa sint conturi de activ. Rezultatele financiare pentru fiecare trimestru se determina prin calcul fără întocmirea formulelor contabile. serviciilor sau suma achitată sau care urmează a fi achitată pentru achiziţionarea mărfurilor. intocmindu-se formulele . acestea se subdivizează în trei grupe: 1. La întreprinderea.Cheltuieli ale activităţii neoperaţionale. d) alte cheltuieli operaţionale. SA “Basvinex” contabilul înregistrează concomitent în registru de cheltuieli şi venituri fiecare operaţiune economică.exemplu. Acestea cuprind: a) costul vînzarilor. 3. In debitul acestor conturi pe parcursul perioadei de gestiune se reflecta cu total cumulativ de la începutul anului sumele cheltuielilor. b) cheltuielile comerciale.

cheltuielile suportate în urma returnării mărfurilor de către cumpărători. Recunoaşterea acestor cheltuieli trebuie efectuată în baza principiilor concordanţei şi periodicităţii concomitent cu recunoaşterea veniturilor din prestarea serviciilor. ulterioare. tipul întreprinderilor prestatoare de servicii. cheltuielile privind serviciile prestate pot fi convenţional clasificate în trei grupe: iniţiale. consumurile indirecte de producţie. consumurile directe privind remunerarea muncii. cheltuielile privind publicitatea. prestării serviciilor. contribuţiile de asigurări sociale şi medicale aferente salariilor acestor muncitori. consumurilor indirecte de producţie. cheltuielile rezultate în urma neachitării de către clienţi a mărfurilor livrate. Cheltuielile aferente bunurilor vîndute cuprind costul vînzărilor şi cheltuielile comerciale. curente. în cazul în care nu se creează rezervă privind creanţele dubioase. pot fi divizate în trei grupe: de deservire a populaţiei. costul acestora trebuie calculat. b) Pentru întreprinderile de comerţ-costul mărfurilor vîndute. În cazul în care serviciile sînt prestate într-o perioadă de gestiune. după finalizarea tranzacţiei. c) Pentru întreprinderile de prestări servicii-consumurile de materiale. destinaţia serviciilor.Costul vînzărilor cuprinde: a) Pentru întreprinderile de producţie –consumurile directe de materiale. de construcţii şi reparaţii. cheltuielile pentru crearea rezervei privind creanţele dubioase. 10 . Dacă serviciile se prestează pe parcursul mai multor perioade. S-a constatat că contabilizarea cheltuielilor privind serviciile prestate este determinată de următorii factori principali: momentul efectuării şi natura economică a cheltuielilor. retribuirea muncii a salariaţilor antrenaţi în procesul de desfacere. de prestare a serviciilor profesionale. Evaluarea cheltuielilor aferente serviciilor prestate depinde de tipul de întreprinderi care. În teză este expus detaliat modul de evaluare a cheltuielilor specificate în fiecare din grupele de întreprinderi menţionate. de regulă. Serviciile pot fi prestate în decursul uneia sau mai multor perioade de gestiune. Costul vînzărilor este raţional să fie recunoscut ca cheltuieli în baza conceptului contabilităţii de angajamente şi a principiilor concordanţei şi periodicităţii concomitent cu veniturile din comercializarea bunurilor corespunzătoare. Cheltuielile comerciale reprezintă cheltuielile aferente desfacerii mărfurilor. în opinia noastră. În funcţie de momentul efectuării. serviciilor prestate. În componenţa cheltuielilor comerciale intră: cheltuielile de marketing. durata prestării serviciilor. tipul de activitate a întreprinderii. ambalarea. cheltuielile se recomandă să fie recunoscute pe stadii (etape) de finalizare a tranzacţiei concomitent cu recunoaşterea veniturilor din aceste stadii. alte cheltuieli legate de procesul de desfacere. consumurile privind retribuirea muncii.

taxei pe valoarea adăugată. cheltuielile privind impozitele şi taxele cu excepţia impozitului pe venit. Clasa 7 "Cheltuieli" . accizelor. cheltuielile privind paza obiectelor cu destinaţie administrativă. consumurile indirecte de producţie constante care nu s-au inclus în costul producţiei.6 p. lipsurile de active curente depistate în urma inventarierii etc. cheltuielile de reprezentare. 713 "Cheltuieli generale şi administrative" 714 "Alte cheltuieli operationale"[2. 72 "Cheltuieli ale activităţii neoperaţionale". producţia în curs de execuţie. 73 "Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit". cuprinde urmatoarele grupe de conturi: • • • • • • • 71'"Cheltuieli ale activităţii operaţionale". "Cheltuieli ale activităţii operaţionale" cuprinde urmatoarele conturi sintetice: Grupa 71 711 "CostuI vînzarilor". 712 "Cheltuieli comerciale". Ele cuprind: cheltuielile privind retribuirea muncii a personalului administrativ şi contribuţiile de asigurări sociale şi medicale aferente acestor salarii. cheltuielile privind deplasările personalului administrativ. amortizarea activelor nemateriale cu destinaţie administrativă. alte cheltuieli ce ţin de gestiunea întreprinderii în ansamblu. În componenţa altor cheltuieli operaţionale intră: cheltuielile privind vînzarea altor active curente (materiale. cheltuielile privind arenda curentă. obiecte de mică valoare şi scurtă durată). serviciilor din motivul neîndeplinirii capacităţii normative de producţie. cheltuielile privind dobînzile pentru creditele angajate. valoarea materialelor utilizate în scopuri generale şi administrative. uzura şi cheltuielile privind reparaţia mijloacelor fixe şi obiectelor de mică valoare şi scurtă durată.419-421] 11 .Cheltuielile generale şi administrative reprezintă cheltuielile legate de gestiunea întreprinderii în ansamblu.

• notă de contabilitate şi calcul privind repartizarea sumelor de abateri – în cazul reflectării economisirii sau supraconsumului aferent produselor vândute. lucrărilor executate sau serviciilor prestate. semănatul etc. La contul 711 "CostuI vînzarilor" pot fi deschise urmatoarele subconturi: 12 . foaie de parcurs a tractorului. Operaţiile ce ţin de constatarea costului vânzărilor se perfectează cu următoarele documente primare: • • • • bon (de uz intern) – în cazul reflectării costului activelor vândute personalului întreprinderii şi persoanelor terţe.2 Documentarea si contabilitatea costului vinzarilor Costul vinzarilor reprezinta о parte din consumurile aferente produselor. pensionari. marfurilor vandute şi serviciilor prestate.1. mărfurilor vîndute şi al serviciilor prestate. factură de expediţie – în cazul reflectării costului bunurilor vândute cu expedierea acestora altor întreprinderi. precum şi costul lucrărilor executate contra plată sau serviciilor prestate se efectuează cu ajutorul contului de pasiv 711 „Costul vânzărilor”. • notă de contabilitate – în cazul decontării costului vânzărilor la rezultatul financiar total la finele anului etc. raport privind vânzarea produselor agricole – în cazul reflectării costului produselor vândute pe piaţă sau prin gheretele întreprinderii. foaie de evidenţă a muncii şi lucrărilor executate. La 31 decembrie soldul contului este egal cu zero Contul 711 "CostuI vînzarilor" este destinat generalizării informaţiei privind costul efectiv al produselor. • foaie de evidenţă a tractoristului-maşinist. act privind executarea lucrărilor – în cazul reflectării costului lucrărilor mecanizate (aratul. mărfurilor şi animalelor la creştere şi îngrăşat vândute. foaie de parcurs a camionului. În debit se reflectă cu totul crescând de la începutul anului sumele cheltuielilor constatate. alte persoane şi întreprinderi.) executate contra plată pentru proprietarii cotelor echivalente de pământ. tractoarelor şi transportului cu tracţiune animală. Generalizarea informaţiei privind costul produselor. act privind prestarea serviciilor – în cazul reflectării costului serviciilor de transport ale camioanelor. arendaşi. iar în credit – decontarea cheltuielilor acumulate la rezultatul financiar total la finele anului. Pe parcursul anului soldul contului este debitor şi reprezintă suma cheltuielilor acumulate la finele lunii sau trimestrului.

7111 “ Costul produselor finite vîndute” 7112 “ Costul marfurilor vîndute” 7113 “ Costul serviciilor prestate” 7114 “ Costul lucrarilor de construcţie montaj” 7115 “ Costul serviciilor din activitatea de arenda leasing” Cheltuielile activităţii operaţionale la întreprinderea SA“Basvinex” includ costul vînzărilor şi cheltuielile perioade de gestiune.01.60 euro la curs 17.01. ”Basvinex” au fost vîndute Metro Cash & Carry Moldova produse de vinificație în suma de 3330 lei (Anexa 9). Este un cont de activ. echivalentul în lei constituind 190098.2009 şi a declarației de export nr 3030I41 din 07. În jurnalul de înregistrări contabile au fost efectuate înscrieri contabile în functie analitică pentru fiecare tip de marfa aparte (Anexa 10) La SA“Basvinex” se desfăşoară şi activitatea de comerţ cu ridicata a mărfurilor vîndute. Evidenţa costurilor vînzărilor de mărfuri se ţine la contul 7112 “ Costul marfurilor vîndute”. S-a întocmit înregistrarea contabilă Dt 711. În continuare sunt prezentate cele mai frecvente înregistrări contabile care ţin de constatarea costului vânzărilor şi decontarea lui după destinaţie.2010 au fost vîndute produse de vinificație în suma de 10785.36 (Anexa 8). Evidenta analitică a costului vînzarilor la SA “Basvinex” se tine pe feluri de produse şi mărfuri vîndute. La 18.2010 în baza invoisului nr 92 din 15.36lei.6252. 13 . Pentru evidenţa costului vînzărilor este destinat contul 711"CostuI vînzarilor". servicii prestate şi alti indicatori stabiliţi de întreprindere.01.2010 în baza facturii fiscale SU1765811 eliberată de S.1 “ Costul produselor finite vîndute” la suma de 190098. Reflectarea costului lucrărilor executate sau serviciilor prestate contra plată: Dt 711 ”CostuI vînzarilor” Ct 811 ”Activitatea de bază” La 06. S-a întocmit înregistrarea contabila Dt 221 ”Creanţe pe termen scurt aferente facturii fiscale” la suma de 3330 lei Ct 611” Venituri din vînzări” la suma de 2775lei Ct 5342 “ Datorii privind taxa pe valoarea adăugată” la suma de 555 lei Concomitent casăm valoarea produselor: Dt 7111 “ Costul produselor finite vîndute” la suma de 3330 lei Ct 216 “Produse” la suma de 3330 lei.12.A.36lei Ct 216 “Produse” la suma de 190098.

08 lei Concomitent casăm mărfurile: Dt 7112 “ Costul marfurilor vîndute” la suma de 472260.20 lei Ct 5342 “ Datorii privind taxa pe valoarea adăugată” la suma de 2041.2010 în baza facturii fiscale SU 1765869 au fost vîndute mărfuri în valoarea totala de 472260. 14 .08 10 în baza facturii fiscale SU1765627 eliberat de S.10 în baza facturii fiscale SU1765631 au fost vîndute mărfuri în valoarea totala de 1751508 (Anexa12). mărfurile se consideră relizate din momentul expedierii şi predării drepturilor de proprietate a acestora cumparatorului.41 lei.08.4 “Costul lucrărilor de construcţie-montaj” la suma de 12248.64 lei (Anexa 14 a.4 “Ambalaje şi materiale pentru ambalat” la suma de 10207. S-a întocmit înregistrarea contabilă Dt 221 ”Creanţe pe termen scurt aferente facturii fiscale” la suma de 472260. La 30.44 lei Totodată are loc casarea ambalajelor şi materialor: Dt 711. Factura de expediţi însoţeşte marfa cu transportul auto pina la unitatea comercială. S-a întocmit înregistrarea contabila Dt 221 ”Creanţe pe termen scurt aferente facturii fiscale” la suma de 1751508 lei Ct 611” Venituri din vînzări” la suma de 1459590 lei Ct 5342 “ Datorii privind taxa pe valoarea adăugată” la suma de 291918 lei Concomitent casăm mărfurile: Dt 7112 “ Costul mărfurilor vîndute” la suma de 1751508 lei Ct 217 “Mărfuri” la suma de1459590 lei.b). În jurnalul de înregistrari contabile au fost efectuate inscrieri contabile în functie analitica pentru fiecare tip de marfa aparte (Anexa13).41 lei Ct 5342 “ Datorii privind taxa pe valoarea adăugată” la suma de 78710. ambele fiind documente de stricta evidenţă.20 lei Conform SNC.”Romanești” ambalaje şi materiale pentru ambalat în valoare de 12248.02. La 30.A.A.49 lei Ct 611” Venituri din vînzări” la suma de 393550.”Basvinex” au fost vîndute S.Astfel la 28.64 lei Ct 611” Venituri din vînzări” la suma de 10207.49 (Anexa 11).49 lei Ct 217 “Mărfuri” la suma de 393550.64 lei Ct 211. Documentele care atesta eşirea mărfurilor de la depozitul întreprinderii sunt facttura de expediţie şi factura TVA. Dt 221 ”Creanţe pe termen scurt aferente facturii fiscale” la suma de 12248.

c) cheltuielile de transport-expediere a produselor fabricate şi a mărfurilor (cu excepţia cazurilor în care acestea se recuperează de către cumpărător). mărfurilor. (la întreprinderile de producţie în cazul cînd ambalarea se efectuează la depozitul de produse finite). participarea la expoziţii. precum şi vînzarea propriu-zisă si transportarea mărfurilor la cumpărători. alte cheltuieli similare. marfurilor si prestarilor de servicii. Acestea cuprind: a) cheltuielile de ambalare. întocmirea declaraţiilor vamale privind comercializarea produselor peste hotarele republicii. în conformitate cu contractele (acordurile) încheiate sau alte acte. 15 . intermediere. inclusiv valoarea ambalajului şi materialelor de ambalat. aspectul exterior al vitrinelor de reclamă şi alte acţiuni care contribuie la vînzarea mărfurilor. d) remunerarea lucrărilor de marcare (etichetare). cheltuielile de procurare a licenţelor pentru exportul produselor şi mărfurilor. taxele vamale etc. Închiderea contului 711 "CostuI vînzărilor" se efectuiază la sfîrşitul anului de gestiune prin trecerea rulajelor pe contul 351 “Rezultatul financiar total” prin urmatoare formulă contabilă (Anexa7): Dt 351 “Rezultatul financiar total” la suma de 45061285 lei Ct 711 "CostuI vînzărilor" la suma de 45061285 lei. 1. nemijlocit cumpărătorilor sau organizaţiilor de intermediere cu titlu gratuit şi care nu pot fi returnate. b) la întreprinderile de comerţ . f) comisioanele (defalcările) plătite organizaţiilor de desfacere. tîrguri: valoarea mostrelor de mărfuri transmise. de comerţ extern.3 Documentarea si contabilitatea cheltuielilor comerciale Cheltuielile comerciale sunt cheltuielile aferente desfacerii produselor. g) cheltuielile ce ţin de reclamă. salariul muncitorilor ocupaţi cu ambalarea produselor. dacă aceste cheltuieli le suportă firma comercială..cheltuielile de depozitare şi pregătire a mărfurilor pentru vînzare. certificare a produselor şi mărfurilor.La finele fiecărui trimestru rulajul debitor al contului 711 "CostuI vînzărilor" se reflectă în rîndul 020 al “ Raportului privind rezultatele financiare“ (Anexa7) şi se scade din veniturile din vinzărilela determinarea profitului brut al întreprinderii. e) serviciile de marketing aferente încheierii sau rezilierii contractelor (acordurilor).

costul literaturii economice pentru efectuarea investigaţiilor de marketing. n) plata pentru locaţiune (chirie). pornind de la particularităţile şi specificul activităţii acesteia.). arendă. • foaie de evidenţă a muncii şi lucrărilor executate. • • • listă de inventariere a creanţelor. leаsing (redevenţă). ospătarilor de la întreprinderile de alimentaţie publică. Operaţiile ce ţin de constatarea cheltuielilor comerciale se perfectează cu următoarele documente: • borderou de calculare a amortizării activelor nemateriale şi borderou de calculare a uzurii mijloacelor fixe – în cazul calculării amortizării şi uzurii patrimoniului care deserveşte procesul de comercializare a produselor. premii plătite vînzătorilor.h) cheltuielile de studiere a pieţelor de desfacere interne şi externe. i) cheltuielile pentru reparaţia cu termen de garanţie şi deservirea cu termen de garanţie a produselor şi mărfurilor vîndute. diverse sporuri. 16 . informaţiilor asupra producătorilor-concurenţi. întreţinerea gheretelor şi altor încăperi de târguială. ordin (dispoziţie) al conducătorului întreprinderii – în cazul decontării creanţelor compromise privind facturile comerciale ale altor întreprinderi şi persoane. hamalilor. adaosuri. j) cheltuielile ce ţin de remuneraţiile lucrătorilor întreprinderilor de comerţ care cuprind salariul de bază şi cel suplimentar. m) contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală. îmbrăcăminte specială etc. de salarizare a lucrătorilor ocupaţi cu colectarea şi prelucrarea datelor privind pieţele de desfacere a mărfurilor respective. precum şi bucătarilor. l) cheltuieli privind returnarea şi reducerea preţurilor la mărfurile vîndute. bon (de uz intern) – în cazul decontării obiectelor de mică valoare şi scurtă durată mai ieftine de 1500 lei/bucata la eliberarea acestora din depozit pentru necesităţile sferei de comercializare (de exemplu. casierilor. căldări. tabel de pontaj. Nomenclatorul articolelor cheltuielilor comerciale este elaborat de către întreprindere. şi altui personal angajat nemijlocit la vînzarea mărfurilor. proces-verbal de casare a materialelor – în cazul decontării materialelor utilizate pentru ambalarea producţiei-marfă. proces-verbal al comisiei de inventariere. alte cheltuieli ale secţiilor. serviciilor sau ale lucrătorilor din domeniul marketingului. k) cheltuieli privind datoriile dubioase. lăcăţi. ordin de lucru în acord – în cazul calculării salariului angajaţilor implicaţi în sfera de comercializare a produselor.

01 lei.81 lei.). 7126 "Cheltuieli privind datoriile dubioase".6 p. mărfurilor şi prestării serviciilor. La 31. 7125 "Cheltuieli privind reparaţiile garantate si deservirile cu garanţie". factură de expediţie sau factură fiscală – în cazul calculării datoriilor faţă de alte întreprinderi pentru serviciile comandate (de publicitate. 7128 "Alte cheltuieli comerciale".435] Pe parcursul anului de gestiune în debitul acestui cont se acumuleazăm un total cumulativ de la începutul anului cheltuielile comerciale ale întreprinderii. La contul 712 "Cheltuieli comerciale" pot fi deschise urmatoarele subconturi: 7121 "Cheltuieli privind operaţiile de marketing".2010 în baza facturii fiscale MT0458701 eliberata de Metro Cash & Carry Moldova au fost prestate servicii de marketing astfel a fost efectuata înregistrarea contabilă (Anexa 15 a.b). În creditul contului are loc trecerea cheltuielilor acumulate la finele anului de gestiune la rezultatul financiar. participarea la expoziţii etc. de transportare a producţiei – marfă. studierea pieţelor de desfacere. Dt 7121 “ Cheltuieli privind operatiile de marketing” la suma de 249. Evidenta analitica a cheltuielilor comerciale se tine pe articole stabilite de intreprindere.[2. de deservire a utilajului de cântărit şi măsurat etc. 7122 "Cheltuieli privind ambalajele şi ambalarea produselor şi marfurilor". Dt 5342 “ Datorii privind taxa pe valoarea adăugată” la suma de 49. Contul 712 "Cheltuieli comerciale" este destinat generalizarii informatiei privind cheltuielile aferente vînzării produselor.01. 7123 "Cheltuieli de transport privind desfacerea” 7124 "Cheltuieli privind reclama".• decont de avans – în cazul aprobării cheltuielilor suportate de titularii de avans în legătură cu exportul produselor. • • notă de contabilitate – în cazul constituirii provizionului pentru creanţele dubioase. 17 .80 lei Ct 5211 “Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” la suma de 298.. 7127 "Cheltuieli privind returnarea şi reducerea preturilor la marfurile vîndute". calculării contribuţiilor pentru asigurările sociale de stat şi primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală de la suma salariului angajaţilor din sfera de desfacere. decontării cheltuielilor comerciale la finele anului după destinaţie etc.

Dt 7128 “ Alte cheltuieli comerciale” la suma de 15. La 30. Dt 7123 “ Cheltuieli de transport privind desfacerea” la suma de 1196.10 în baza facturii fiscale BP0262429 eliberata de “East-Auto-Lada” SRL au fost prestate servicii terminal la suma de 240 lei. Dt 5342 “ Datorii privind taxa pe valoarea adăugată” la suma de 40.La 31. astfel a fost efectuată înregistrarea contabilă(Anexa 18 a.08.19 lei La 29. Dt 7124 “ Cheltuieli privind reclama” la suma de 200. Dt 7128 “ Alte cheltuieli comerciale” la suma de 625 lei. astfel a fost efectuata înregistrarea contabila (Anexa 20).84lei. Dt 5342 “ Datorii privind taxa pe valoarea adăugată” la suma de 40 lei Ct 5211 “Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” la suma de 240 lei 18 . Dt 5342 “ Datorii privind taxa pe valoarea adăugată” la suma de 125 lei Ct 5211 “Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” la suma de 750 lei La 29.83 lei Evidenţa altor cheltuieli comerciale se ţine la contul 7128 “ Alte cheltuieli comerciale” La 24. Dt 5342 “ Datorii privind taxa pe valoarea adăugată” la suma de 3.09.08 lei. La 02.14 lei Ct 2241 “ Avansuri pe termen scurt acordate” la suma de 240.22 lei Ct 2241 “ Avansuri pe termen scurt acordate” la suma de 1435.16 lei.2010 în baza facturii fiscale CN0066809 eliberata de societatea AXAR SRL au fost prestate servicii de reclama.30 lei. Ct 5211 “Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” la suma de 42338.2010 în baza facturii fiscale AW0004521 eliberata de IS Aeroportul International Chisinau au fost prestate servicii de încarcare-descarcare şi depozitare. Dt 7123 “ Cheltuieli de transport privind desfacerea” la suma de 42338.84 lei. astfel a fost efectuata înregistrarea contabila (Anexa 19).03 lei Ct 2241 “ Avansuri pe termen scurt acordate” la 18.2010 în baza facturii fiscale RX1821516 eliberata de Calea Ferata Moldova au fost prestate servicii de transport astfel a fost efectuata înregistrarea contabilă (Anexa 16).09.04.b).09. Dt 5342 “ Datorii privind taxa pe valoarea adăugată” la suma de 239.10 în baza facturii fiscale RU3456812 eliberata de “Informbusiness – C” SRL au fost prestate servicii de broker.2010 în baza facturii fiscale RU3401645 eliberata de SRL CW Maxitrans au fost prestate servicii de transport astfel a fost efectuata înregistrarea contabilă (Anexa 17).03.69 lei. astfel a fost efectuata înregistrarea contabila (Anexa 21): Dt 7128 “ Alte cheltuieli comerciale” la suma de200 lei.

Această sumă mai este reflectata şi în Raportul Statistic 5C”Consumurile şi cheltuielile întreprinderii”. b) suplimentele (adaosurile) plătite pentru concediul medical pînă la nivelul salariului efectiv. Cheltuielile generale şi administrative cuprind: cheltuielile privind retribuirea muncii salariaţilor atribuite personalului de conducere şi gospodăresc. fondul de stat de plasare în cîmpul muncii din suma cheltuielilor privind retribuirea muncii. contribuţiile pentru asigurările sociale de stat obligatorii şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi/sau medicale facultative (benevole). fondul de pensii. dacă aceasta este prevăzut de legislaţia în vigoare. c) diferenţa de salarii plătită lucrătorilor transferaţi de la alte întreprinderi cu păstrarea în decursul unei anumite perioade. în rîndul 090.În jurnalul de înregistrari contabile au fost efectuate inscrieri contabile în functie analitica pentru fiecare tip de cheltuiala aparte (Anexa 22). stabilit de legislaţie. a cuantumurilor salariului de funcţie de la locul de muncă precedent. precum şi a celor operaţionale. inclusiv: a) sumele plătite pentru absenţele forţate sau îndeplinirea unui lucru plătit insuficient în cazurile prevăzute de legislaţie. adaosurile de orice tip.4. 19 . La finele fiecărei perioade de gestiune rulajul debitor al contului 712 "Cheltuieli comerciale" se reflectă cu total cumulative de la începutul anului în rîndul 050 Raportului privind Rezultatele Financiare.Documentarea si contabilitatea cheltuielilor generale si administrative. precum şi în cazul interimatului provizoriu. La sfirşitul anului de gestiune debitul contului 712 "Cheltuieli comerciale" se trece la contul 351 “Rezultatul financiar total” şi împreună cu celelalte tipuri de cheltuieli se scade din venit la determinarea rezultatului financiar (Anexa 7) : Dt 351 “Rezultatul financiar total” la suma de 4088255 lei Ct 712 "Cheltuieli comerciale" la suma de 4088255 lei 1. premiile de orice tip conform sistemelor existente la întreprindere. d) recompensele unice pentru vechimea în muncă şi adaosurile pentru vechimea de muncă în specialitate la întreprinderea respectivă plătite salariaţilor în conformitate cu legislaţia în vigoare.

cheltuielile pentru chirie a mijloacelor de telecomunicaţii. inclusiv: a) sumele plătite salariaţilor concediaţi de la întreprinderile din cauza reorganizării acesteia. construcţii etc. uzura şi reparaţia obiectelor de mică valoare şi scurtă durată. pentru concediile acordate suplimentar.). d) sumele plătite sub formă de compensare ca urmare a majorării preţurilor. e) compensarea daunelor materiale salariaţilor întreprinderii cauzate de traumele în producţie şi plata pensiei de invaliditate. ajutorul material acordat salariaţilor (inclusiv cota iniţială pentru construcţia de locuinţe cooperatiste sau pentru rambursarea parţială a creditului. arendă. 20 . recuperate din această cauză din fondul social. sporurile. centrelor de calcul şi altor mijloace tehnice de comandă. indemnizaţiilor unice în caz de deces al salariatului ca rezultat al accidentului de producţie. compensaţiile acordate salariaţilor întreprinderii. acordat în scopul construcţiei de locuinţe cooperatiste sau construcţiei individuale a locuinţelor). gospodărească şi de protecţie a naturii (clădiri. g) sumele plătite salariaţilor-donatori de sînge pentru zilele examinării medicale. scumpirea alimentaţiei (bucatelor) la ospătării. care nu se referă la producţie (de exemplu. valoarea obiectelor de mică valoare şi scurtă durată în limita stabilită. indemnizaţiile. cheltuielile aferente întreţinerii şi deservirii mijloacelor tehnice de comandă. f) indemnizaţiile plătite atît în temeiul deciziilor judecătoreşti. b) sumele plătite salariaţilor. uzura şi reparaţia mijloacelor fixe cu destinaţie administrativă. inclusiv femeilor care educă copii. cheltuieli de întreţinere a obiectelor şi mijloacelor fixe conservate în conformitate cu actele normative în vigoare. bufete şi profilactorii sau acordarea ei la preţuri reduse sau gratuit (exceptînd alimentaţia specială pentru anumite categorii de salariaţi în conformitate cu legislaţia). amortizarea activelor nemateriale cu destinaţie generală a întreprinderii. indemnizaţiile unice acordate salariaţilor care se pensionează. acordate după fiecare zi de donare a sîngelui. donării de sînge şi pentru zilele de odihnă. reducerii personalului şi statelor.plăţile suplimentare. leаsing (redevenţă). întreţinerea. mijloacelor de semnalizare. utilizate în scopuri de conducere). c) sporurile la pensii. plata pentru locaţiune (chirie). centrelor de telecomunicaţii. cît şi fără acestea în legătură cu pierderea capacităţii de muncă din cauza traumelor de producţie.

a cheltuielilor ce ţin de utilizarea în aceste scopuri a autoturismelor personale. precum şi alte cheltuieli legate nemijlocit de activitatea întreprinderii. uzura şi reparaţia cauciucurilor. lubrifianţilor şi altor materiale.de conducere al întreprinderilor. cheltuielile de întreţinere şi exploatare a staţiilor de telefoane. pentru întreţinerea şi exploatarea biroticii. valoarea combustibilului. cheltuielile în scopuri de caritate şi sponsorizare.cheltuielile poştale şi telegrafice. defalcări pentru întreţinerea aparatului de conducere al organizaţiilor ierarhic superioare. asistenţa tehnică a transportului auto. utilizate pentru administrare şi care se includ în bilanţul întreprinderii. concernelor şi altor structuri şi organe de conducere. pentru procurarea rechizitelor de birou. cheltuielile privind paza obiectelor administrativ-gospodăreşti şi asigurarea securităţii antiincendiare a acestora. cheltuielile aferente angajării forţei de muncă. cheltuielile de întreţinere a transportului auto de serviciu: remunerarea salariaţilor care deservesc acest transport. 21 . comutatoarelor. utilizate în aceste scopuri. inclusiv uzura inventarului şi mijloacelor fixe. faxurilor. plata serviciilor pentru dirijarea producţiei efectuată de terţe organizaţii în cazurile în care în statele de funcţiuni ale întreprinderii nu este prevăzută finanţarea unor servicii funcţionale sau cînd aceste întreprinderi nu sînt în stare să asigure îndeplinirea unor lucrări necesare fără participarea organizaţiilor specializate. instalaţiilor de dispecerat. cheltuielile de reprezentare. cheltuieli de întreţinere a garajelor. arenda pentru garaje şi parcarea autovehiculelor. inclusiv pentru executarea unor lucrări periodice la solicitarea organelor de conducere de stat pentru îndeplinirea cărora nu este raţional de a întreţine un personal permanent. garajelor. formularelor de evidenţă. pentru lucrările tipografice. plata compensaţiilor personalului administrativ . a asociaţiilor. cheltuielile pentru închirierea autoturismelor de serviciu. cheltuielile privind deplasările personalului de conducere. de radiou şi de alte tipuri de telecomunicaţii. de dări de seamă. activitatea de producţie a cărora este legată de necesitatea unor deplasări sistematice în interes de serviciu. cotele de amortizare şi cheltuielile pentru toate tipurile de reparaţie a autovehiculelor şi clădirilor. cheltuielile de întreţinere a subdiviziunilor de producţie şi de deservire. cheltuielile pentru măsurile de protecţie civilă. cheltuielile pentru asigurarea salariaţilor şi a bunurilor cu destinaţie generală şi administrativă prevăzute de actele normative în vigoare.

care se află la bilanţul întreprinderii. informaţionale. care au succese bune la învăţătură în instituţiile de învăţămînt superior şi mediu. b) sumele plătite absolvenţilor şcolilor medii profesional-tehnice şi tinerilor specialişti care au absolvit instituţia de învăţămînt superior sau mediu de specialitate. cheltuielile de arbitraj şi taxele de stat. concediul înainte de a-şi începe activitatea. c) cheltuielile de întreţinere a instituţiilor de învăţămînt. inclusiv pentru: a) întreţinerea şi uzura utilajului şi încăperilor. cheltuielile pentru procurarea literaturii speciale. pentru deplasarea la locul de lucru. traducători. proiectare şi experimentare". impozitele şi taxele. conform legislaţiei în vigoare. precum şi impozitul pe valoarea adăugată şi accizele nerecuperabile. organizarea expoziţiilor. acordate gratuit pentru desfăşurarea activităţii culturale şi sportive. acordate muncitorilor şi funcţionarilor. acţiunilor de certificare şi a altor acţiuni privind implementarea inovaţiilor şi propunerilor de raţionalizare. juridice. actelor normative şi instructive. cheltuielile pentru cercetări ştiinţifice. precum şi abonarea la ediţii speciale (ziare.) necesare în activitatea de producţie. scos din uz ca urmare a uzurii naturale a acestuia.C. cheltuielile pentru pregătirea şi reciclarea personalului. precum şi valoarea ambalajului.plata pentru diversele servicii prestate întreprinderii în conformitate cu contractele (acordurile) încheiate de către: a) bănci. de audit. seral şi fără frecvenţă. 22 . cheltuielile pentru acţiunile de ocrotire a sănătăţii. cheltuielile pentru invenţii şi raţionalizări cu caracter de producţie. cu excepţia impozitului pe venit. bursele de mărfuri.N. organizarea timpului liber şi odihnei salariaţilor de la întreprindere. plata onorariilor şi alte cheltuieli. la doctorantura fără frecvenţă. b) organizaţiile consultative. cu excepţia cazurilor de capitalizare a acestora prevăzute de S. organizaţiile intermediare şi alte organizaţii. c) mass-media în legătură cu publicarea rapoartelor financiare. cheltuielile de judecată. confecţionarea şi proba modelelor şi mostrelor în baza invenţiilor şi propunerilor de raţionalizare. precum şi sumele plătite în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru concediile de studii.9 "Contabilitatea cheltuielilor de cercetare. efectuarea lucrărilor experimentale. precum şi plata indemnizaţiilor. reviste etc. concursurilor. cheltuielile privind reparaţia ambalajului folosit în multiplă circulaţie şi returnabil. trecerilor în revistă. inclusiv: a) salariul lucrătorilor întreprinderilor în timpul studiilor acestora cu scoaterea din producţie în sistemul de ridicare a calificării şi de reciclare a cadrelor.

bonul (de uz intern) – în cazul acordării ajutorului material cu bani în numerar. Perfectarea documentelor enumerate este prevăzută de Regulamentul privind modul de confirmare a donaţiilor în scopuri filantropice şi/sau pentru susţinerea de sponsorizare. programului şi termenului vizitei). organizarea excursiilor şi călătoriilor. procesul-verbal de raportare a cheltuielilor în cauză la cheltuielile de reprezentanţă – în cazul constatării cheltuielilor pentru recepţia delegaţiilor ca cheltuieli de reprezentanţă. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 489 din 4 mai 1998. alte cheltuieli. cercuri şi clube. bilete. azilurilor pentru bătrîni şi invalizi. foi de parcurs ş. c) achitarea din contul întreprinderii a foilor de tratament şi în case de odihnă. 23 . decontul de avans – în cazul decontării avansurilor primite de persoane cu destinaţie generală de gospodărie la detaşarea acestora în deplasări de serviciu. • • • ordinul conducătorului întreprinderii. Operaţiile ce ţin de constatarea cheltuielilor generale şi administrative se perfectează cu următoarele documente: • solicitarea în scris a organizaţiei necomerciale. precum şi a obiectelor din fondul locativ (inclusiv uzură şi cheltuielile pentru efectuarea diverselor tipuri de reparaţii. raportul privind cheltuielile suportate cu documentele justificative anexate (cecuri. factura de expediţie. combustibil sau alte active pensionarilor sau salariaţilor nevoiaşi.b) întreţinerea obiectelor de ocrotire a sănătăţii.). ocupaţiilor în secţii sportive. a. dispoziţia de plată. instituţiilor preşcolare pentru copii din sistemul învăţămîntului public. perfectării documentelor. cheltuielile de organizare aferente desfăşurării adunărilor acţionarilor. facturi fiscale. religioase sau altei organizaţii privind acordarea ajutorului filantropic sau de sponsorizare. borderoul de calculare a amortizării activelor nemateriale şi borderoul de calculare a uzurii mijloacelor fixe – în cazul calculării amortizării şi uzurii patrimoniului cu destinaţie generală de gospodărie. informaţia în scris privind rezultatele vizitei. contractul de acordare a ajutorului filantropic sau de sponsorizare. ordinul de plată – în cazul transmiterii bunurilor materiale sau virării mijloacelor băneşti cu titlul de filantropie sau sponsorizare. produse. a vizitării acţiunilor culturale distractive şi sportive. • ordinul conducătorului întreprinderii privind recepţia delegaţiei altei întreprinderi (cu indicarea obligatorie a componenţei delegaţiei. • tabelul de pontaj – în cazul calculării retribuirii muncii personalului administrativ şi gospodăresc. scopului.

precum și a diferenței de încasat de catre titularul de avans țn cazul justificarii unor sume mai mari decît avansul primit. b)data emiterii facturii. Conținutul minimal obligatoriu de informații al formularului este urmatorul: . nota de contabilitate – în cazul calculării contribuţiilor pentru asigurările sociale de stat şi primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în procentul stabilit de la sumele salariului personalului administrativ şi gospodăresc etc.semnături: întocmit. suma. dupa caz. h)valoarea taxei pe valoarea adaugata. f)valoarea bunurilor sau serviciilor. luna. de compartimentul financiar-contabil. neimpozabil sau neinclus in baza de impozitare.denumirea. document ce conține lista cu produsele vîndute sau servicii prestate clientului de către furnizor. 1. potrivit dispozițiilor legale.dispoziție pentru casierie..denumirea unității. inclusiv a avansurilor aprobate pentru cheltuieli de deplasare. d)numele. precum şi pentru alte servicii prestate de terţi. de regulă pentru operațiunile care au la bază documente justificative.explicații.dispoziție pentru casierie. . 24 . . Nota de contabilitate servește ca document justificativ de înregistrare în contabilitatea sintetică și analitică. . intr-un exemplar.• factura fiscală sau factura de expediţie – in cazul calculării plăţilor (datoriilor) ordinare pentru bunurile luate în arendă operaţională. adresa si codul de inregistrare fiscala. . pentru procurare de materiale etc. pentru operatiunile taxabile. al beneficiarului de bunuri sau servicii. exclusiv taxa pe valoarea adaugata. numarul și data (ziua. scutit fara drept de deducere. g)cota de taxa pe valoarea adaugata sau mentiunea scutit cu drept de deducere. dupa caz. în vederea încasării în numerar a unor sume care nu reprezintă venituri din activitatea de exploatare. Factura fiscala trebuie sa cuprinda obligatoriu urmatoarele informatii: a)seria si numarul facturii. adresa si codul de inregistrare fiscala al persoanei care emite factura. Dispoziție de încasare / plată către casierie servește ca: . verificat. Factura fiscală este un document contabil emis de către o companie (furnizorul). c)numele. simbolul contului debitor/creditor. potrivit dispozițiilor legale. Se intocmeste. în vederea achitării în numerar a unor sume. către o • altă companies au persoană (clientul). denumirea serviciilor prestate. anul) întocmirii formularului. e)denumirea si cantitatea bunurilor livrate.

. suma platita/incasata. se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil. cand nu exista alte documente prin care se dispune încasarea (avize de plata. 5.la casierie.). compartimentul financiarcontabil.casier.document justificativ de inregistrare in registrul de casa și în contabilitate. pentru efectuarea înregistrarilor in contabilitate. . 3.semnaturi: conducatorul unitatii.suma incasata/restituita (in cifre si in litere). . pentru efectuarea operatiunii de incasare sau plata. se întocmește intr-un exemplar de compartimentul financiar-contabil: . scopul incasarii/platii.denumirea. luna.în cazul utilizării ca dispoziție de plată.la persoanele autorizate sa aprobe incasarea sau plata sumelor respective.la compartimentul financiar-contabil. . . data si semnatura. anexa la registrul de casa. în cazul plaților în numerar efectuate fără alt document justificativ. 2. La contul 713 "Cheltuieli generale şi administrative" pot fi deschise urmatoarele subconturi: 25 . 4. anexa la registrul de casa. Contul 713 "Cheltuieli generale şi administrative" este destinat generalizarii informatiei privind cheltuielile de deservire a productiei şi administrarea întreprinderii în ansamblu. continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmatorul: . numarul si data (ziua. pentru viza in cazurile prevazute de lege.denumirea unitatii. anul) intocmirii formularului. viza de control financiar preventiv.. . data si semnatura.). . suma primita. somații de plată etc. in cazul platilor se semneaza si de persoana care a primit suma.în cazul utilizării ca dispoziție de încasare.date suplimentare privind beneficiarul sumei: actul de identitate.la persoana autorizata sa exercite controlul financiar preventiv. . dupa caz. si se semneaza de casier. . precum si functia (calitatea) persoanei care incaseaza/restituie suma. procurare de materiale etc. .in cazul utilizării ca dispoziție de plată a avansurilor pentru cheltuielile de deplasare. cand nu există alte documente prin care se dispune plată (exemplu: stat de salarii sau lista de avans chenzinal etc. circulă: .numele si prenumele. . .

În categoria impozitelor şi taxelor (cu excepţia impozitului pe venit) achitate de S.07.2010 a fost efectuat calculul salariului personalului administrativ în baza listei de calcul nr19.2010 au fost casate piesele de schimp folosite la reaparatia mijloacelor fixe şi astfel au fost efectuate urmatoarele înscrieri contabile (Anexa 23a. 7137 "Cheltuieli de reprezentare".b) Dt 7131" Cheltuieli privind uzura. 7132 "Cheltuieli privind amortizarea activelor nemateriale".02. în care se indică rulajul debitor şi creditor al contului 531“Datorii fata de personal privind retribuirea muncii” precum şi soldul acestuia. repararea şi întretinerea mijioacelor fixe cu destinaţie generală". Ct 5311 “Datorii fata de personal privind retribuirea muncii” la suma de 43985 lei. Această formulă se întocmeşte pe baza datelor analitice ale contului 531“Datorii fata de personal privind retribuirea muncii”.10 lei. 7136 "Cheltuieli privind protectia muncii". În cursul perioadei de gestiune cheltuielile generale si administrative se colectează cu total cumulativ de la începutul anului în debitul contului 713 "Cheltuieli generale şi administrative" şi se reflectă prin urmatoarele operațiuni contabile: La 31. Dt 7133 "Cheltuieli de intreţinere a personalului administrativ şi de conducere" la suma de 43985 lei. taxe şi plăţi. 7138 "Cheltuieli de deplasare".10 lei. 7139 "Alte cheltuieli generale şi administrative". 7133 "Cheltuieli de întretinere a personalului administrativ şi de conducere".A. 7135 "Cheltuieli în scopuri de binefacere şi sponsorizare". 7134 "Impozite. Ct 2115 “Piese de schimb” la suma de 7830.b). „Basvinex” se includ: 26 .07.2010 în baza actului de casare a materialelor nr 358 din 31. Evidenţa analitică a cheltuielilor generale şi administrative se ţine pe articole stbilite de întreprindere. La 28. astfel și în urma acestei operațiuni au fost efectuate urmatoarele înregistrări contabile (Anexa 24 a.7131 "Cheltuieli privind uzura. cu excepţia impozitului pe venit". postura “Salariu calculat”. repararea şi întreţinerea mijioacelor fixe cu destinaţie generala " la suma de 7830.

b).2 “Datorii faţă de personal privind alte operaţii” la suma de 1057. astfel au fost efectuate urmatoarele înregistrări contabile (Anexa 28). 836 din 24 iunie 2002 şi modificat din 2006. Aceasta formula se întocmeşte pe baza decontului de avans (Anexa26 a.01. în limitele prevazute de legislaţie. Taxele nominalizate se achită în bugetul local.2010 în baza facturii de expeditie BB964805 eliberata de “Auto Siguranta” SA a fost efectuata asigurarea obligatorie de raspundere civila. prezentat de către conducatorul S.2010 în baza facturii fiscale CZ0449196 eliberata de Apa –Canal Chisinau SA au fost furnizata apa. Impozitul funciar. Dt 7139 " Alte cheltuieli generale şi administrative " la suma de 1418 lei. Cheltuielile care depăşesc aceste limite se reflectă în “Declaraţia cu privire la impozitul pe venit a persoanei ce practică activitatea de întreprinzător” şi se aduna la venitul impozabil. Dt 7134"Impozite. instituţiilor şi organizaţiilor din Republica Moldova nr. S-a înregistrat urmatoarea înregistrare contabilă Dt 713.A.15 lei Serviciile comunale sunt destinate contului 7139 " Alte cheltuieli generale şi administrative La 26. În baza dării de seama privind calcularea taxei pentru revitalizarea viticulturii.15 lei Ct 532.b).8 “Cheltuieli de deplasare” la suma de 1057.Impozitul pe bunuri imobiliare . Taxa pe valoarea adăugată.74 lei.b). salariatul care pleaca în deplasare i se recuperează cheltuielile legate de : Costul transportului Diurna şi cazarea. Deplasarea se efectuiază în conformitate cu Hotărîrea Guvernului republicii Moldova cu privire la detaşarea angajaţilor întreprinderilor. „Basvinex”. În baza decontului de avans a fost calculata diurnal şi cazarea personalului administrativ (Anexa 26 a. taxe şi plati. carea efectuat o deplasare în Belarusia. În conformitate cu această hotărîre. Ct 5348 “Datorii privind alte impozite şi taxe” la suma de 132735 lei. 27 .28 lei. cu excepţia impozitului pe venit" la suma de 132735 lei.46 lei Ct 5211 “Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” la suma de 1184. prezentate pentru trimestrul 1 anul 2010 se înscrie urmatoarele înregistrări contabile (Anexa 25 a.01. La 22. astfel au fost contabilizate consumurile materiale în felul urmator (Anexa 27) Dt 7139 " Alte cheltuieli generale şi administrative " la suma de 987. Ct 5211 “Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” la suma de 1418 lei. Dt 5342 “ Datorii privind taxa pe valoarea adăugată” la suma de 197.

Dt 7139 " Alte cheltuieli generale şi administrative " la suma de 9000 lei. În jurnalul de înregistrari contabile au fost efectuate inscrieri contabile în functie analitica pentru fiecare tip de alte cheltuieli generale şi administrative (Anexa33). Dt 7139 " Alte cheltuieli generale şi administrative " la suma de 4061. astfel au fost efectuate urmatoarele înregistrări contabile (Anexa 31).La 12. Dt 7139 " Alte cheltuieli generale şi administrative " la suma de 7552.2010 îăn baza facturii fiscale XT3760697 eliberata “Chisinau Gaz” SRL au fost prestate servicii de furnizare cu gaze. La 19.01.08 lei. Dt 5342 “ Datorii privind taxa pe valoarea adăugată” la suma de 3029. La sfîrşitul anului de gestiune debitul contului 713 "Cheltuieli generale şi administrative" se trece la contul 351 “Rezultatul financiar total” şi împreuna cu celelalte tipuri de cheltuieli se scade din venit la determinarea rezultatului financiar (Anexa7): Dt 351 “Rezultatul financiar total” la suma de 14293766 lei Ct 713 "Cheltuieli generale şi administrative" la suma de 14293766 le 28 . La sfîrşitul fiecărui trimestru cheltuielile generale şi administrative accumulate în debitul contului 713 "Cheltuieli generale şi administrative" se reflectă în Raportul privind Rezultatele Financiare în rîndul 060 şi se scade din venituri la determinarea rezultatului financiar contabil.03 lei. astfel au fost efectuate urmatoarele înregistrări contabile(Anexa 32).12 lei Ct 5211 “Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” la suma de 8005.15 lei. Ct 5211 “Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” la suma de 4061.20lei.2010 în baza facturii fiscale OM0495240 eliberata “Orange Moldova” SA au fost prestate servicii de telefonie mobila. La 31. Dt 5342 “ Datorii privind taxa pe valoarea adăugată” la suma de 1800 lei Ct 5211 “Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” la suma de 10800 lei.01.01. La 31.06 lei. astfel au fost efectuate urmatoarele înregistrări contabile (Anexa 29).2010 în baza facturii fiscale RU3130346 eliberata “GCC-Securitate” SRL au fost prestate servicii de paza. Dt 5342 “ Datorii privind taxa pe valoarea adăugată” la suma de 453. Dt 7139 " Alte cheltuieli generale şi administrative " la suma de 15144. astfel au fost efectuate urmatoarele înregistrări contabile (Anexa 30).20 lei.01.2010 în baza facturii fiscale RH1974782 eliberata “Red Union Fenosa” SA au fost prestate servicii de furnizare cu energie electrică.02 lei Ct 5211 “Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” la suma de 18173.

. f) amenzile. cheltuieli privind arenda operatională. precum şi titlurilor de valoare pe termen scurt. cheltuielile sub forma de amenzi. m) alte cheltuieli operaţionale. consumurile indirecte de productie nerepartizate.[1. g) emisiunea şi difuzarea titlurilor de valoare pe termen scurt . precum şi cheltuielile aferente anularii comenzilor de productie. Operaţiile ce ţin de constatarea altor cheltuieli operaţionale se perfectează cu următoarele documente primare: • borderou de colaţionare. plata comisioanelor pentru difuzarea acestora etc.23 "Cheltuielile privind împrumuturile". 29 . • factură de expediţie. cambii şi alte titluri de valoare. l) plata pentru locaţiune (chirie). proces-verbal al comisiei de inventariere – în cazul decontării lipsurilor şi pierderilor din defectarea (alterarea) activelor curente. întreprinderilor filiere şi asociate. h) consumurile indirecte de producţie constante nerepartizabile.8. cu excepţia produselor finite.N.3] c) plata dobînzilor privind alte operaţii. cheltuielile aferente dobînzilor pentru credite si împrumuturi. mărfurilor şi serviciilor prestate. despagubiri. despăgubirile. i) sumele diferenţelor dintre costul stocurilor de mărfuri şi materiale şi valoarea realizabilă netă. b) plata dobînzilor aferente creditelor bancare şi împrumuturilor primite pe termen scurt şi pe termen lung. j) lipsurile şi pierderile de la deteriorarea valorilor. k) producţia rebutată. d) plata dobînzilor privind împrumuturile expirate şi sancţiunile creditare. cheltuielile din modificarea metodelor de evaluare a activelor curente. leаsing (redevenţă). lipsurile şi pierderile din deteriorarea valorilor. act de inventariere a mijloacelor băneşti. arendă. obiectelor de mică valoare şi scurtă durată. penalităţile.C. Cheltuielile care nu pot fi raportate nici la cheltuielile comerciale. nici la cele generale şi administrative sînt incluse în alte cheltuieli operaţionale şi anume cheltuielile privind: a) plata dobînzilor filialelor. penalitati. 3. factura fiscală. prevăzute în S. cu excepţia cazurilor de capitalizare a acestora. cheltuielile aferente produselor rebutate. bon (de uz intern) – în cazul vânzării materialelor.Alte cheltuieli operationale cuprind cheltuielile privind vînzarea altor active curente. încetarii activitaţii unitaţii de productie care nu a fabricat produse şi cheltuielile anticipate care s-au dovedit a fi inutile. e) vînzarea activelor curente.obligaţiuni.

Contul 714 "Alte cheltuieli operationale" este destinat generalizarii informatiei privind cheltuielile aferente vîzarii activelor curente (cu exceptia produselor finite. La contul 714 "Alte cheltuieli operationale" pot fi deschise urmatoarele subconturi: 7141 "Cheltuieli privind realizarea altor active curente". – în cazul calculării uzurii şi reflectării cheltuielilor pentru reparaţia bunurilor transmise în arendă operaţională. reclamaţie primită acceptată. plaţii dobînzilor pentru credite şi împrumuturi. titlu executoriu al instanţei de judecată – în cazul calculării sancţiunilor economice aplicate întreprinderii. a. 30 . • notă de contabilitate – în cazul decontării consumurilor indirecte de producţie fixe nerepartizate.• contract de creditare (acordare a împrumuturilor) şi notă de contabilitate – în cazul calculării dobânzilor aferente creditelor bancare sau împrumuturilor primite. penalitaţile. ordin de lucru în acord ş. proces – verbal de casare a materialelor. proces – verbal al comisiei de inventariere. amenzilor. mărfurilor şi serviciilor). • listă de inventariere a creanţelor. 7142 "Cheltuieli privind arenda curentă". despagubirilor. despagubirile". 7144 "Cheltuieli din modificarea metodelor de evaluare a activelor curente". 7145 "Cheltuieli privind dobînzile pentru credite şi împrumuturi". lipsurile şi pierderile valorilor materiale. proces – verbal de casare a materialelor. privind consumurile indirecte de producţie nerepartizate. ordin (dispoziţie) al conducătorului întreprinderii – în cazul decontării creanţelor compromise (cu excepţia creanţelor cumpărătorilor pentru produsele vândute). penalitaţilor. • • borderou de calculare a uzurii mijloacelor fixe. 7149 "Alte cheluieli operationale". proces-verbal (sau aviz) privind rebutul şi notă de contabilitate – în cazul decontării costului rebutului definitiv (incorijibil) comis în atelierul de tâmplărie. lista defectelor privind reparaţia maşinilor. 7143 "Cheltuieli privind amenzile. arendei curente. • • ordin de lucru în acord. atelierul de repartiţie şi la alte sectoare de producţie. act de verificare. secţia de prelucrare a produselor agricole. 7146 "Cheltuieli de productie indirecte nerepartizate". decizie a organului teritorial al inspectoratului fiscal. 7148 "Cheltuieli aferente productiei rebutate". notă de contabilitate – în cazul reflectării cheltuielilor pentru rectificarea rebutului. 7147 "Lipsuri şi pierderi din deteriorarea valorilor".

1 ''Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale achitate in ţară'' la suma de 74936.b). penalitaţile.47 lei Dt 5342 “ Datorii privind taxa pe valoarea adăugată” la suma de 12489.12.40 lei Ct 243. astfel au fost efectuate urmatoarele înregistrări contabile (Anexa 34 a. La 30.03.b).40 lei. La sfîrşitul anului de gestiune debitul contului 714 "Alte cheltuieli operationale" se trece la contul 351 “Rezultatul financiar total” şi împreuna cu celelalte tipuri de cheltuieli se scade din venit la determinarea rezultatului financiar (Anexa7): Dt 351 “Rezultatul financiar total” la suma de 7433543 lei Ct 714 "Alte cheltuieli operationale" la suma de 7433543 lei pentru credite şi împrumuturi"la suma de 31 .49 Ct 521.1 ''Avansuri pe termen scurt acordate în ţară''la sume de 108.2010 în baza extrasului din cont 22517014982004 eliberată de “Banca de Economii” SA au fost achitate procentele pentru credite.1 ''Cont curent în valuta straina în ţară'' la suma de 20090.09. La 29. astfel au fost efectuate urmatoarele înregistrări contabile (Anexa 37 a. la care a expirat termenul de prescripţie.Evidenta analitica a altor cheltuieli operationale se ţine pe feluri de cheltuieli şi alti indicatori stabiliţi de întreprindere. Dt 7145 "Cheltuieli privind dobinzile 20090.2 ''Cheltuieli privind arenda curenta'' la suma de 62447.96lei A avut loc trecerea la cheltuieli a avansurilor pe termen scurt acordate anterior şi nereclamate.00 lei Credit 224. astfel au fost efectuate urmatoarele înregistrări contabile (Anexa 35). La finele perioadei de gestiune rulajul din debitul contului sintetic 714 "Alte cheltuieli operationale" se reflectă în Raportul privind Rezultatele Financiare în rîndul 070 şi se ea în calcul la determinarea rezultatului financiar.2010 în baza documentului nr. Dt714.00lei În jurnalul de înregistrări contabile au fost efectuate înscrieri contabile în functie analitică pentru fiecare tip de cheltuieli aparte (Anexa 36).2010 în baza facturii fiscale GH0006966 eliberata “Glass Container Company” SA au fost prestate servicii de arenda. La 31.436 eliberată de “Banca Sociala ” SA au fost achitate penalitățile. Debit 7143 "Cheltuieli privind amenzile. despagubirile" la suma de 108.

1 Componenta. Pierderi excepţionale.evaluarea si constatarea cheltuielilor din activitatea neoperationala Cheltuieli ale activităţii neoperaţionale se impart in trei grupe: Cheltuieli ale activităţii de investiţii.clasificarea .Capitolul II Contabilitatea cheltuielilor ale activitatii neoperationale 2. 32 .caracteristica . Cheltuieli ale activităţii financiare.

resurselor naturale. Acestea cuprind cheltuielile privind operaţiunile aferente plăţii redevenţelor.Componenţa cheltuielilor activităţii neoperaţionale se examinează în S. 5 “Prezentarea rapoartelor financiare” şi S. activelor financiare pe termen lung.C. potrivit cărora acestea urmează a fi înregistrate ca o majorare a cheltuielilor financiare şi o diminuare a activelor sau o majorare a datoriilor întreprinderii. acestea reprezintă cheltuieli legate de desfăşurarea activităţii de întreprinzător a întreprinderii. arendei finanţate a activelor materiale pe termen lung.) ca rezultat al accidentelor. casate.C.N. pierderile din perturbările politice. sînt determinate de modificarea cursurilor valutare care nu depind de întreprindere.N. valoarea prejudiciilor (defectelor) din deteriorarea bunurilor în urma evenimentelor extraordinare. incendiilor. pierderile din participaţiile în alte întreprinderi şi operaţiunile cu părţile legate. calamităţilor naturale şi altor evenimente extraordinare. activelor materiale în curs de execuţie. În teză este elaborată schema de formule contabile pentru evidenţa diferenţelor specificate. Recunoaşterea cheltuielilor specificate se 33 . Pierderile excepţionale rezultă din evenimentele sau operaţiunile rare şi netipice care nu sunt legate de activitatea economico-financiară (ordinară) a întreprinderii. terenurilor. Acestea cuprind daunele provocate de calamităţile naturale. deoarece. modificarea legislaţiei ţării. Cheltuielile activităţii de investiţii rezultă din ieşirea activelor pe termen lung şi cuprind cheltuielile şi pierderile aferente ieşirii activelor nemateriale.N. diferenţele nefavorabile de curs valutar etc. sumele reducerii valorii activelor pe termen lung ieşite. mijloacelor fixe. TVA trecută anterior în cont aferentă valorii de bilanţ a bunurilor nimicite în urma evenimentelor extraordinare etc. după esenţa lor economică. Cheltuielile exceptionale apar ca rezultat al evenimentelor extraordinare şi trebuie să includă: valoarea de bilanţ a bunurilor ieşite (distruse. cheltuielile legate de prevenirea şi/sau lichidarea consecinţelor evenimentelor extraordinare. S. Cheltuielile aferente diferenţelor de curs valutar şi de sumă nefavorabile apar în cazurile efectuării tranzacţiilor exprimate în valută străină şi/sau în unităţi convenţionale. împrumuturilor şi creditelor întreprinderii. Cheltuielile activităţii financiare rezultă din modificarea mărimii şi structurii capitalului propriu. pierderile din modificarea legislaţiei în vigoare. După părerea noastră. pierderile din stoparea activităţii de bază a întreprinderii în urma evenimentelor extraordinare. expropriate etc. 3 “Componenţa consumurilor şi cheltuielilor întreprinderii”. 20 “Contabilitatea subvenţiilor şi publicitatea informaţiei aferentă asistenţei de stat”.C. La calcularea rezultatului fiscal cheltuielile privind diferenţele de curs valutar şi de sumă nefavorabile trebuie recunoscute integral ca deduceri. aceste diferenţe urmează a fi contabilizate în componenţa cheltuielilor financiare.

reevaluării acestora. Perioada fiscală privind impozitul pe venit este anul calendaristic la încheierea căruia se determină venitul impozabil şi se calculează suma impozitului care trebuie achitată.recomandă să fie efectuată în baza conceptului contabilităţii de angajamente. Cheltuielile privind impozitul pe venit cuprind suma totală a cheltuielilor privind impozitul pe venit luată în considerare la calcularea profitului (pierderii) net al perioadei de gestiune. cît şi peste hotarele acesteia. reprezentanţelor şi altor subdiviziuni interioare situate atît pe teritoriul Republicii Moldova. Standardul de faţă stabileşte modul de determinare a diferenţelor permanente şi temporare.anularea datoriilor aminate privind impozitul pe venit. participaţiilor în alte întreprinderi.. precum şi cheltuielile privind operaţiunile cu titlurile de valoare pe termen lung etc.tinind cont de diferentele permanente si temporare care apar intre venitul contabil si cel impozabil. Prezentul standard se extinde asupra tuturor persoanelor juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi sînt înregistrate în Republica Moldova.anularea activelor aminate privind impozitul pe venit. iar evaluarea acestora – la sumele pierderilor efective rezultate din evenimentele extraordinare şi confirmate documentar. părţilor legate. de prezentare a informaţiei cu privire la impozitul pe venit în rapoartele financiare. precum şi asupra filialelor.In credit se reflecta activele aminate privind impozitul pe venit. Pentru generalizarea informatiei despre cheltuielile privind impozitul pe venit este destinat contul 731. Obiectivul prezentului standard îl constituie descrierea metodicii de contabilizare a impozitului pe venit al întreprinderii... 2. Pentru întreprinderile nou-create. perioadă fiscală se consideră perioada de la data înregistrării întreprinderii pînă la finele anului calendaristic. Cheltuielile efective privind impozitul pe venit se determina la finele anului de gestiune.datoriile curente si aminate privind impozitul pe venit la finele anului de gestiune. de constatare a datoriilor şi activelor amînate privind impozitul pe venit. Evidenta analitica a cheltuielilor privind impozitul pe venit se tine pe tipurile lor si pe alte directii stabilite in politica de contabilitate a intreprinderii. Pentru evidenţa acestor 34 .cheltuieli privind impozitul pe venit.În debit se reflectă sumele impozitului pe venit platit in rate pe parcursul anului de gestiune.2 Documentarea si contabilitatea cheltuielile activităţii de investiţii Cheltuielile activităţii de investiţii reprezintă cheltuielile aferente ieşirii activelor pe termen lung.

cheltuieli este destinat contul 721 „Cheltuieli ale activităţii de investiţii” . Cheltuieli din reevaluarea activelor pe termen lung la ieşirea acestora. Reflectarea cheltuielilor aferente ieşirii activelor pe termen lung: Dt 721 „Cheltuieli ale activităţii de investiţii” Ct 211 „Materiale” Ct 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii” Ct 533 „Datorii privind asigurările” Ct 812 „Activităţi auxiliare” Ct 521 „Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” Ct 522 „Datorii pe termen scurt privind părţile legate” Ct 539 „Alte datorii pe termen scurt”. Cheltuieli privind ieşirea activelor financiare pe termen lung. Reflectarea valorii de bilanţ a activelor pe termen lung ieşite: Dt 721 „Cheltuieli ale activităţii de investiţii” Ct 111 „Active nemateriale” Ct 112 „Active nemateriale în curs de execuţie” Ct 121 „Active materiale în curs de execuţie” Ct 122 „Terenuri” Ct 123 „Mijloace fixe” Ct 125 „Resurse naturale” Ct 131 „Investiţii pe termen lung în părţi nelegate” Ct 132 „Investiţii pe termen lung în părţi legate”. La acest cont pot fi deschise urmatoarele subconturi: 7211 7212 7213 7214 7215 7216 7217 Cheltuieli privind ieşirea activelor nemateriale. Crearea rezervelor pentru acoperirea cheltuielilor probabile de ieşire a mijloacelor fixe la expirarea duratei de exploatare utilă a acestora: Dt 721 „Cheltuieli ale activităţii de investiţii” 35 . 3. În cursul perioadei de gestiune cheltuielile activităţii de investiţii se acumulează în debitul contului 721 şi se reflectă prin următoarele formule contabile: 1. Cheltuieli privind ieşirea activelor materiale pe termen lung. Cheltuieli privind operaţiile cu părţile legate. 2. Cheltuieli aferente participaţiilor în alte întreprinderi. Alte cheltuieli ale activităţii de investiţii.

4. 5.2 ”Cheltuieli privind ieşirea activelor materiale pe termen lung” La data de 24. Sa întocmit urmatoarea formulă contabilă Dt 721.54 lei Ct 123.Ct 538 „Rezerve pentru cheltuieli şi plăţi preliminate”. 6.b). Trecerea la cheltuieli a sumelor ecartului de reevaluare a investiţiilor pe termen lung la ieşirea acestora: Dt 721 „Cheltuieli ale activităţii de investiţii” Ct 133 „Modificarea valorii investiţiilor pe termen lung”. Reflectarea sumei reducerii din reevaluare aferente activelor pe termen lung ieşite: Dt 721 „Cheltuieli ale activităţii de investiţii” Ct 341 „Diferenţe din reevaluarea activelor pe termen lung”. Trecerea la sfirsitul anului de gestiune cheltuieli ale activităţii de investiţii acumulate la rezultatul financiar se efectuiaza prin înregistrarea contabilă (anexa7) Dt 351 “Rezultatul financiar total” la suma de 20630 lei Ct 721 „Cheltuieli ale activităţii de investiţii” la suma de 20630 lei 36 .2010 în baza facturii fiscale SU1765638 sa lichidat mijlocul fix semiremorca PPV-3 (Anexa38 a.54 lei La finele fiecărei perioade de gestiune rulajul debitor al contului 721 „Cheltuieli ale activităţii de investiţii” se scade din venituri la determinarea indicatorului din rândul 090 „Rezultatul din activitatea de investiţii: profit (pierdere)” al Raportului privind rezultatele financiare. Cheltuieli privind ieşirea activelor materiale pe termen lung se ţine la contul 721. Reflectarea lipsurilor şi pierderilor activelor pe termen lung constatate cu ocazia inventarierii: Dt 721 „Cheltuieli ale activităţii de investiţii” Ct 111 „Active nemateriale” Ct 112 „Active nemateriale în curs de execuţie” Ct 121 „Active materiale în curs de execuţie” Ct 123 „Mijloace fixe”.2 ”Cheltuieli privind ieşirea activelor materiale pe termen lung” la suma de 2841.3”Maşini utilaje şi instalatii de transmisie” la suma de 2841.09.

arendei finanţate. Cheltuielile activităţii financiare cuprind cheltuielile aferente plăţii redevenţelor. diferenţelor nefavorabile de curs valutar etc.cheltuieli privind plata redevenţelor.alte cheltuieli ale activităţii de investiţii.3 Documentarea si contabilitatea cheltuielilor activităţii financiare Cheltuielile activităţii financiare includ: . Pentru evidenţa acestor cheltuieli este destinat contul 722 „Cheltuieli ale activităţii financiare”. În cursul perioadei de gestiune cheltuielile activităţii financiare se acumulează în debitul contului 722 şi se reflectă prin formulele contabile: 1.cheltuieli privind diferenţele de curs valutar. 2. Reflectarea pierderilor aferente diferenţelor nefavorabile de curs privind mijloacele şi operaţiunile în valută străină: Dt 722 „Cheltuieli ale activităţii financiare” Ct 221 „Creanţe pe termen scurt aferente facturilor comerciale” Ct 223 „Creanţe pe termen scurt ale părţilor legate” Ct 224 „Avansuri pe termen scurt acordate” Ct 241 „Casa” Ct 243 „Cont valutar” Ct 244 „Conturi speciale la bănci” Ct 227 „Creanţe pe termen scurt ale personalului” Ct 511 „Credite bancare pe termen scurt” 37 . .cheltuieli privind arenda finanţată a activelor pe termen lung. Achitarea sau calcularea plăţii (dobânzii) pentru activele pe termen lung primite în arendă finanţată: Dt 722 „Cheltuieli ale activităţii financiare” Ct 242 „Cont de decontare” Ct 243 „Cont valutar” Ct 521 „Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” Ct 539 „Alte datorii pe termen scurt”.2. . .

La întreprinderea”X” în baza extrasului din contul valutar în euro a avut loc diferenţa de curs în suma de 1438.65 lei La finele fiecărei perioade de gestiune rulajul debitor al contului 722 „Cheltuieli ale activităţii financiare” se ia în calcul la determinarea indicatorului din rândul 100 „Rezultatul din activitatea financiară: profit (pierdere)” al Raportului privind rezultatele financiare. Trecerea la cheltuieli a valorii de bilanţ a activelor pe termen lung şi curente nimicite sau deteriorate rezultate din evenimentele excepţionale: Dt 723 „Pierderi excepţionale” Ct 111 „Active nemateriale” 38 .4 Documentarea si contabilitatea pierderile excepţionale. modificarea legislaţiei ţării şi alte evenimente excepţionale. În urma acestei opeaţiuni sa întocmit formula contabilă.65 lei Ct 243. Dt 722. Pierderile excepţionale cuprind pierderile din calamităţile naturale.la încasare. .443-445].Ct 512 „Credite bancare pe termen scurt pentru salariaţi” Ct 513 „Împrumuturi pe termen scurt” Ct 521 „Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” Ct 522 „Datorii pe termen scurt faţă de părţile legate” Ct 534 „Datorii privind decontările cu bugetul” [2. Reflectarea pierderilor aferente diferenţelor nefavorabile de curs privind conturile valutare şi operaţiunile în valută străină.3 „Cheltuieli privind diferente de curs valutar” la suma de 1438. perturbările politice.1 „Conturi valutare in tara” la suma de 1438.la plată. Evidenţa acestor pierderi se ţine în contul 723 „Pierderi excepţionale”. cursul din ziua plăţii este mai mare decît cursul dinziua facturării. rezultate din lichidarea creanţelor sau datoriilor în valută ale unităţii cînd: .65 lei. La sfîrşitul anului de gestiune debitul contului 722 „Cheltuieli ale activităţii de financiare” se trece la contul 351 “Rezultatul financiar total” (anexa7) Dt 351 “Rezultatul financiar total” la suma de 3278263 lei Ct 722 „Cheltuieli ale activităţii de financiare” la suma de 3278163 lei 2. cursul din ziua încasării este mai mic decît cursul din ziua facturării.6 p. În acest caz se întocmesc formulele contabile: 1. În cursul perioadei de gestiune în debitul contului 723 se acumulează cu total cumulativ de la începutul anului pierderile din evenimentele excepţionale.

La întreprinderea „X” a avut loc în perioada curenta un eveniment excepţional.Ct 112 „Active nemateriale în curs de execuţie” Ct 121 „Active materiale în curs de execuţie” Ct 123 „Mijloace fixe” Ct 211 „Materiale” Ct 212 „Animale la creştere şi îngrăşat” Ct 213 „Obiecte de mică valoare şi scurtă durată” Ct 215 „Producţia în curs de execuţie” Ct 216 „Produse” Ct 217 „Mărfuri” Ct 241 „Casa” Ct 242 „Cont de decontare” Ct 243 „Cont valutar” Ct 244 „Conturi speciale la bănci” Ct 245 „Transferuri băneşti în expediţie” Ct 246 „Documente băneşti” Ct 252 „Alte active curente”. 2. şi anume. Reflectarea cheltuielilor privind lichidarea consecinţelor evenimentelor excepţionale: Dt 723 „Pierderi excepţionale” Ct 211 „Materiale” Ct 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii” Ct 533 „Datorii privind asigurările” Ct 241 „Casa” Ct 521 „Datorii pe termen scurt privind facturile” Ct 812 „Activităţi auxiliare”. astfel ducînd la deteriorarea materialelor: Dt 723 „Pierderi excepţionale” la suma de 15200 lei Ct 211 „Materiale” la suma de 15200 lei. La finele fiecărei perioade de gestiune pierderile excepţionale acumulate în debitul contului 723 se reflectă în Raportul privind rezultatele financiare şi se iau în calcul la determinarea indicatorului din rândul 120 “Rezultatul excepţional: profit (pierdere)”. a avut loc un incendiu în depozitul firmei. 39 .

40 . luate în considerare la calcularea profitului (pierderii) net al perioadei de gestiune.1 Documentarea si contabilitatea cheltuielilor privind impozitul pe venit Cheltuielile privind impozitul pe venit cuprind suma totală a cheltuielilor privind impozitul pe venit. În acest caz se întocmeşte formula contabilă: Dt 351 „Rezultat financiar total” Ct 721 „Cheltuieli ale activităţii de investiţii” Ct 722 „Cheltuieli ale activităţii financiare” Ct 723 „Pierderi excepţionale”.Trecerea la sfirşitul anului de gestiune a pierderi excepţionale financiar se efectuiaza prin înregistrarea contabilă (anexa7) Dt 351 “Rezultatul financiar total” Ct 723 „Pierderi excepţionale” acumulate la rezultatul La finele anului de gestiune conturile de evidenţă a cheltuielilor activităţii neoperaţionale se închid prin trecerea rulajelor debitoare ale acestora la rezultatul financiar. Capitolul III Contabilitatea cheltuielilor privind impozitul pe venit 3. Cheltuielile efective privind impozitul pe venit se determină la finele anului de gestiune. ţinînd cont de diferenţele permanente şi temporare care apar între rezultatul contabil şi cel impozabil.

cît şi creditor. care se calculează în mod diferit în contabilitate şi în scopuri fiscale. cu suma în paranteze. care influenţează doar venitul impozabil al perioadei de gestiune curente. cheltuielile de deplasare şi de reprezentanţă. De exemplu: crearea provizioanelor pentru achitarea concediilor salariaţilor. Economia privind impozitul pe venit poate fi tratată ca un venit şi se reflectă în Raportul de profit şi pierdere. Diferenţe temporare deductibile – diferenţe care în perioadele de gestiune viitoare vor micşora venitul impozabil sau majora pierderea fiscală. care se adună la profitul (pierderea) perioadei de gestiune pînă la impozitare. anularea activelor amînate precum şi calcularea datoriei curente privind impozitul pe venit. Soldul creditor este numit economie privind impozitul pe venit şi reprezintă suma impozitului pe venit care urmează a fi recuperată de entitate în perioada de gestiune curentă sau viitoare. Schematic acestea pot fi prezentate în felul următor: Cheltuielile (economiile) privind impozitul pe venit 731 41 . De exemplu: uzura unui mijloc fix. De exemplu: penalităţile privind neachitarea la buget a impozitelor. Pentru evidenţa cheltuielilor (economiilor) privind impozitul pe venit este destinat contul 731 „Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit” . Cheltuielile (economiile) privind impozitul pe venit sunt formate din: Suma impozitului pe venit a perioadei de gestiune curente şi anume: datoria curentă privind impozitul pe venit şi creanţele curente privind impozitul pe venit. etc. Diferenţele temporare sunt acele diferenţe care influenţează venitul impozabil atît a perioadei de gestiune curente. În debitul acestui cont se reflectă calcularea (recalcularea) datoriilor amînate privind impozitul pe venit. iar în credit – calculul activelor amînate privind impozitul pe venit. însă soldul lui poate fi atît debitor. Suma impozitului pe venit a perioadei de gestiune viitoare şi anume: datoria amînată privind impozitul pe venit şi activele amînate privind impozitul pe venit. cît şi a perioadei de gestiune viitoare. precum şi anularea datoriilor amînate privind impozitul pe venit. Acestea la rîndul său se împart în: Diferenţe temporare impozabile – diferenţe care în perioada de gestiune viitoare vor majora venitul impozabil sau micşora pierderea fiscală.Diferenţele permanente reprezintă acele diferenţe. Acest cont este de activ.

la începutul anului de gestiune. 00 lei. Venitul impozabil se determină după următoarea formulă: Venitul impozabil = Venitul contabil + Ajustările veniturilor . Aşadar în Registrul de evidenţă la contul 731 se întocmesc următoarele formule contabile: La suma datoriilor curente privind impozitul pe venit în cursul anului de gestiune: Dt 731 „Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit” Ct 534 „Datorii privind decontările cu bugetul” Conform legislaţiei în vigoare (Codul fiscal. Suma efectivă a cheltuielilor (economiilor) privind impozitul pe venit. Active amînate privind impozitul pe venit 135 42 .Ajustările cheltuielilor deci. Metoda de achitare a impozitului pe venit în rate se alege de către fiecare întreprindere de sine stătător. cota impozitului pe venit pentru persoanele juridice este 0% din venitul impozabil. 15 b)).Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit curent Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit amînat Datoria curentă privind impozitul pe venit 534 Creanţe curente privind impozitul pe venit 225 Datoria amînată privind impozitul pe venit 425 Schema 2: Structura cheltuielilor (economiilor) privind impozitul pe venit [2. În Planul de conturi pentru contul 731 nu sunt prevăzute subconturi. Impozitul pe venit va constitui 0.7 p. Evidenţa analitică a cheltuielilor privind impozitul pe venit se ţine pe tipurile lor şi pe alte direcţii stabilite în politica de contabilitate a întreprinderii. art. se determină la finele anului în conformitate cu cerinţele SNC 12 „Contabilitatea impozitului pe venit” .68].

La suma activelor amînate privind impozitul pe venit: Dt 135 „Active amînate privind impozitul pe venit” Ct 731 „Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit” Suma activelor amînate privind impozitul pe venit este egală cu produsul dintre diferenţa temporară deductibilă şi cota impozitului pe venit (care este de 0%). Achitarea datoriilor faţă de buget privind impozitul pe venit: Dt 534 „Datorii privind decontările cu bugetul” Ct 242 „Cont de decontare”. Dt 731 „Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit” Ct 535 „Taxa pe valoarea adăugată şi accize de încasat”. După aceasta se determină soldul contului 731 „Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit”. care reprezintă suma efectivă a cheltuielilor (economiilor) privind impozitul pe venit realizate în cursul anului de gestiune. subcontul 5352 „Impozitul pe venit plătit în avans”. prin confruntarea rulajelor debitor şi creditor ale acestui cont. Suma obţinută se reflectă în rîndul 140 „Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit” din Raportul privind rezultatele financiare pentru anul de gestiune. La suma datoriilor amînate privind impozitul pe venit: Dt 731 „Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit” Ct 425 „Datorii amînate privind impozitul pe venit” Datoria amînată privind impozitul pe venit este egală cu produsul dintre diferenţa temporară impozabilă şi cota impozitului pe venit (care este de 0%). 43 .La calcularea şi achitarea impozitului pe venit în rate se întocmesc concomitent următoarele formule contabile: Dt 225 „Creanţe pe termen scurt privind decontările cu bugetul” Ct 242 „Cont de decontare”. Diminuarea datoriilor privind decontările cu bugetul în limita sumei impozitului pe venit achitată în rate: Dt 534 „Datorii privind decontările cu bugetul” Ct 225 „Creanţe pe termen scurt privind decontările cu bugetul”.

gruparea şi prelucrarea specială a datelor contabilităţii curente şi constituie stadiul final al acesteia. aprobate de Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova. Scopul acestui raport îl constituie prezentarea unei informaţii accesibile investitorilor şi creditorilor potenţiali şi reali: privind situaţia financiară a întreprinderii. despre evenimentele care influenţează activitatea întreprinderii şi operaţiile economice. In baza declaratieei cu privire la impozitul pe venit pe perioada fiscala a anului 2010 Profitul (pierderea)perioadei de gestiune curente pina la impozitare este egala cu 4492151 lei (anexa7). Acestă operaţiune se reflectă astfel: Dt 351 „Rezultat financiar total” Ct 731 „Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit” După închiderea conturilor de evidenţă a cheltuielilor şi veniturilor în contul 351 „Rezultat financiar total” se determină profitul (pierderea) net al întreprinderii obţinut în cursul anului de gestiune. Raportul financiar anual (anexa 7) conform SNC 5 „Prezentarea rapoartelor financiare”. precum şi în alte standarte naţionale de contabilitate. 3. conţinutul şi bazele metodologice ale pregătirii rapoartelor financiare ale entităţilor sunt stabilite în Bazele conceptuale ale pregătirii şi prezentării rapoartelor financiare. reprezintă o informaţie fianciară sistematizată. SNC 5. SNC 1. privind resursele 44 . Rapoartele se întocmesc prin calcularea. Componenţa.2 Reflectarea informatiilor privind cheltuielile in rapoartele financiare. avînd ca scop luarea unor decizii economice referitoare la această întreprindere. SNC 7. iar contul 731 se închide. O asemenea informaţie este necesară tuturor utilizatorilor de raportare financiară cointeresate în obţinerea informaţiei veridice privind întreprinderea. Rapoartele financiare reprezintă un sistem reglementat de indicatori financiari generalizatori care caracterizează situaţia patrimonială şi financiară a întreprinderii şi rezultatele activităţii economice a acesteia obţinute în cursul perioadei de gestiune respective.La finele anului aceste cheltuieli se trec din contul 731 „Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit” în contul 351 „Rezultat financiar total”. indicatorii activităţii acesteia şi fluxul mijloacelor băneşti.

„Basvinex”. una dintre cele mai importante şi esenţiale părţi ale raportului financiar anual. cum sunt: activitatea investiţională şi cea financiară. reflectat în debitul contului 711 „Costul vînzărilor” care a constituit 45061285 lei (anexa 7). care reprezintă o activitate curentă ce se reînnoieşte în continuu. serviciilor prestate. În conformitate cu SNC 5 „Prezentarea rapoartelor financiare” Raportul de profit şi pierderi cuprinde 15 indicatori care reflectă veniturile.050) se reflectă cheltuielile aferente vînzării produselor finite. determinată de statutul acesteia.economice şi datoriile întreprinderii. lucrărilor executate. cheltuielile şi profiturile (pierderile) realizate în cursul perioadei de gestiune şi perioadei corespunzătoare anului precedent.020) se arată costul produselor. cît şi pentru utilizatorii externi. În special sunt prezentate rezultatele din domeniile suplimentare ale activităţii de afaceri a entităţii. fără paranteze. În postul Costul vînzărilor (cod rd. În procesul completării raportului nominalizat. În postul Cheltuieli comerciale (cod rd. componentele activelor şi a surselor de formare a acestora. iar cele negative (pierderile) – în paranteze. Raportul dat se întocmeşte atît trimestrial. contabilizate în debitul contului 712 „Cheltuieli 45 . cheltuielile şi rezultatele din activitatea operaţională a întreprinderii. Tehnica de întocmire a Raportul privind rezultatele financiare constă în completarea fiecărui rând în baza rulajelor aferente conturilor de venituri şi cheltuieli din clasele 6 şi 7 ale Planului de conturi contabile. În continuare ne vom referi la tehnica de completare a fiecărui post de cheltuieli în parte în Raportul de profit şi pierderi. Deasemenea în unele cazuri entităţile pot reflecta apariţia unor evenimente excepţionale care se reflectă în Raportul de profit şi pierderi separat de celelalte activităţi. cît şi anual cu total cumulativ de la începutul anului de gestiune şi cuprinde următoarele trei grupe de indicatori: venituri cheltuieli rezultatele financiare (profit sau pierdere) care reprezintă diferenţa dintre venituri şi cheltuieli. precum şi modificările lor. mărfurilor vîndute. sunt prezentate deasemenea rezultatele financiare ale activităţii entităţii care nu contituie pentru aceasta o activitate de bază. În raportul specificat.A. o reprezintă Raportul de profit şi pierderi (anexa 8) care prin indicatorii analizaţi prezintă un interes primordial atît pentru conducerea entităţii. În activitatea S. Primii opt indicatori ai raportului caracterizează veniturile. mărfurilor şi serviciilor. rezultatele financiare pozitive (profiturile) se înregistrează cu cifre obişnuite.

La determinarea rezultatului financiar din activitatea de investiţii. După completarea tuturor posturilor aferente activităţii operaţionale a entităţii. se înregistrează deasemenea pierderile din returnarea şi reducerea preţurilor la produsele (mărfurile) vîndute. a înregistrat în rd. cheltuielile aferente ieşirii activelor pe termen lung. urmează să se determine suma din postul Rezultatul din activitatea operaţională: profit (pierdere) (cod rd. La S. Întreprinderea poate să creeze rezerve pentru returnarea şi reducerea preţurilor aferente mărfurilor vîndute. „Basvinex”în acest rînd a fost înregistrată suma de 1193258 lei. În postul Rezultatul din activitatea de investiţii: profit (pierdere) (cod rd. sumele lipsurilor şi pierderilor activelor pe termen lung constatate cu ocazia inventarierii şi alte cheltuieli contabilizate în debitul contului 721 „Cheltuieli ale activităţii de investiţii”. În rd. Reflectarea destinctă a cheltuielilor generale şi administrative în Raportul de profit şi pierderi are drept scop să prezinte informaţia privind nivelul acestor cheltuieli proprietarilor întreprinderii şi altor utilizatori ai rapoartelor financiare. 050). În acest caz în componenţa cheltuielilor comerciale va fi reflectată suma defalcărilor efectuate de întreprindere în rezerva menţionată în decursul perioadei de gestiune. În postul Alte cheltuieli operaţionale (cod rd.060) se înregistrează cheltuielile aferente gestiunii entităţii stabilite în debitul contului 713 „Cheltuieli generale şi administrative”. La finele anului 2010 S. rulajul stabilit fiind în sumă de 4088255 lei (anexa 7). La întocmirea Raportului de prifit şi pierderi în postul „Cheltuieli comerciale”. 080) unde se reflectă rezultatul financiar determinat în modul următor: la profitul brut (pierdere globală) stabilit în rd. 060 al 14293766 lei (anexa 7).comerciale”. 060) şi Alte cheltuieli operaţionale (rd.A. 030 se însumează Alte venituri operaţionale (rd. sumele reducerilor aferente activelor pe termen lung ieşite. în afară de cheltuielile deja menţionate. „Basvinex”. 070). 090) este reflectată diferenţa dintre venituri şi cheltuieli din operaţiunile legate de existenţa şi mişcarea activelor pe termen lung. mărfurilor şi serviciilor. legate nemijlocit de desfacerea produselor. iar din suma obţinută se scad Cheltuielile comerciale (rd. 070 suma de 7433543 lei (anexa 7).A. 040). Cheltuielile generale şi administrative (rd. În postul Cheltuieli generale şi administrative (cod rd. 46 Raportul de profit şi pierderi se va înregistra suma de . în categoria cheltuielilor pot să figureze: valoarea de bilanţ a activelor pe termen lung ieşite. 070) din raportul analizat se reflectă cheltuielile înregistrate în debitul contului 714 „Alte cheltuieli operaţionale”. Deseori conducerea entităţii tinde să diminueze mărimea acestor cheltuieli pe seama raportării acestora la costul vînzărilor sau la cheltuielile comerciale.

110) reflectă profitul sau pierderea apărută la entitate în cursul perioadei de gestiune din toate tipurile de activităţi. care urmează să fie vărsată în buget în cursul anului de gestiune. pierderile din diferenţele de curs aferente conturilor valutare şi operaţiunilor în valută străină. 090) şi „Rezultatul din activitatea financiară: profit (pierdere)” (cod rd. „Basvinex”. suma din această postură va fi egală cu 0 lei. 100). 120) se reflectă diferenţa dintre veniturile şi cheltuielile apărute ca rezultal al unor evenimente şi operaţiuni excepţionale neprevăzute. „Rezultatul din activitatea de investiţii: profit (pierdere)” (cod rd. În anul 2010 S. nu s-au înregistrat operaţiuni de acest gen şi rezultatul excepţional este 0 lei. „Basvinex”. în conformitate cu calculele efectuate în declaraţia fiscală.La S. 140). plăţile (redevenţele) calculate pentru activele nemateriale luate în folosinţă şi alte cheltuieli acumulate în debitul contului 722 „Cheltuieli ale activităţii financiare”. deaceea în rîndul 090 a Raportului de profit şi pierderi a fost inregistrata suma de 20630 lei.150) reprezintă diferenţa dintre „Profitul (pierderea) perioadei de gestiune pînă la impozitare” (cod rd. Acesta pentru perioada de gestiune analizată (anul 2010) a înregistrat o suma de 3278263lei. a obţinut un rezultat din activitatea economico-financiară în sumă de 4492151 lei.A. 140) se reflectă suma totală definitivă a impozitului pe venit. Acest rezultat se obţine prin însumarea datelor din rîndurile: „Rezultat din activitatea operaţională: profit (pierdere)” (cod rd. deoarece conform legislaţiei în vigoare (Codul fiscal. art. Cheltuielile activităţii financiare cuprind: plăţile (dobînda) aferente activelor pe termen lung luate în arendă finanţată. Postul Profit net (pierdere) (cod rd. 100). Modul de reflectare în contabilitate a sumei cheltuielilor privind impozitul pe venit se determină de prevederile SNC 12 „Contabilitatea impozitului pe venit”. 130) şi „Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit” (cod rd. în cursul perioadei de gestiune analizate s-au înregistrat operaţiune aferentă cheltuielilor activităţii de investiţii. Postul Rezultatul din activitatea economico-financiară: profit (pierdere) (cod rd. În postul Rezultatul excepţional: profit (pierdere) (cod rd. În anul 2010 la S. În postul Rezultatul din activitatea financiară: profit (pierdere) (cod rd. 15 b)). sumele avansurilor pe termen lung acordate anterior şi nereclamate trecute la cheltuieli. Datele din rîndul dat trebuie să corespundă cu „Profitul net 47 . este reflectată diferenţa dintre veniturile şi cheltuielile aferente operaţiunilor legate de modificările în mărimea şi structura capitalului propriu şi a mijloacelor împrumutate. În postul Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit (cod rd. Pentru anul 2010.080). „Basvinex”.A.A. cota impozitului pe venit pentru persoanele juridice este 0% din venitul impozabil.

(pierderea) al perioadei de gestiune” reflectate în Bilanţil Contabil în rîndul 590. precum şi date generalizatoare în ansamblu pe entitate. „Basvinex” a obţinut un profit în sumă de 4492151 lei. În urma cercetarii situaţiei contabilităţii acestei firme.A. Aici găsim informaţii cu privire la diverşi indicatori ce caracterizează consumurile şi cheltuielile aferente genului principal de activitate (volumul producţiei fabricate. codului Fiscal şi a altor acte normative ce determina principiile economice. Raportul statistic 5C „Consumurile şi cheltuielile întreprinderii” la fel este un document important pe care trebuie să-l îndeplinească entităţile. consumuri şi cheltuieli aferente genurilor secundare de activitate.). Încheiere În lucrarea data autorul a cercetat partea teoretica a temei „Contabilitatea cheltuielilor” şi a aplicat în practica contabilitatea acestora în baza datelor de la firma S. consumuri şi cheltuieli de materiale. consumuri şi cheltuieli aferente serviciilor prestate de terţi ş. consumuri şi cheltuieli totale. 48 .A.”Basvinex”.a. s-a constatat ca la momentul de faţă evidenţa cheltuielilor operaţionale se înfaptuieşte în conformitate cu cerinţele Standartelor Naţionale de Contabilitate. juridice şi organizatorice ale cheltuielilor comerciale şi generale şi administrative. În anul 2010 S.

clasificarea. cu 49 .”Basvinex”.A. continuitatea activitătii. Standardelor Naţionale de Contabilitate. Astfel. aprobate prin ordinul Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova № 174 din 25 decembrie 1997. elaborarea politicii de contabilitate. aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova № 174 din 25 decembrie 1997. Cheltuielile constitiue elementele contabile principale ale orcărei întreprinderi care desfăşoară activitatea de întreprinzător. evaluarea. . cu indicarea preţului unitar. „Basvinex” evidenţa cheltuielor se reflectă la finele perioadei de gestiune în „Raportul privind rezultatele financiare” pe tipuri de activităţi şi corespunde întocmai evidenţa analitica şi sintetică a conturilor din clasa 7 cheltuielile.Planul de conturi contabile al activităţii economico – financiare a întreprinderilor. Pe parcursul studierii temei respective în baza datelor anului 2010 ale întreprinderii S. Acumularea şi sistematizareadaelor din documentele contabile primare se efectuează sub aspectul indicatorilor necesari pentru gestiunea şi controlul activităţii economice a întreprinderii. Informaţiile despre cheltuieli sunt furnizate de către contabilitate care este un proces ciclic continuu constituit din următoarele etape principale‫׃‬ stabilirea componenţei. generalizarea în rapoartele financiare a cheltuielilor întreprinderii. precum întocmirea rapoartelor financiare. . permanenta metodelor şi prioritate continutului asupra formei. se întocmesc documente primare pe fiecare fel de marfă în parte. adică prin aplicarea ordinelor meoriale de evidenţă aoperaţiilor economice pe conturi de cheltuieli. care ar trebui să fie înlăturate.A. şi anume: specializarea exerciţiilor. cantităţii şi furnizorului. documente privind volumul mărfurilor vîndute. care prevede aplicarea principiului calculării şi a dublei înregistări. prudenţa. recunoaşterea. Astfel se asigură respectarea unei baze metodologice unice a contabilităţii.A. În ceea ce priveşte evidenţa contabilă la S. La S. reflectarea în registrele şi conturile contabile. Îtreprinderea utilizează cea de-a doua variantă de ţinere a registrelor contabile.Legea contabilităţii № 113-XVI din 27 aprilie 2007. perfectarea documentară. Evaluarea şi constatarea cheltuielilor are loc în baza principiilor contabilităţii şi Standartelor naţionale de contabilitate.Altor acte legislative şi normative. „Basvinex” nu au fost depistate neregularităţi. ţinîndu-se cont de modificările şi completările ulterioare.Întocmirea şi înregistrarea documentelor primare se efectuiază corect şi la timp. ea este efectuată de către un contabil ce îşi îndeplineşte funcţiile sale în baza următoarelor acte: .

12. creşterea sortimentului de produse fabricate destinate pentru anumite segmente de pieţi şi permanenta lor reînnoire. varietatea sortimentală. „Basvinex” ea poate fi caracterizată satisfăcătoare. 50 . Legea Republicii Moldova “ Contabilitatii” N 113 din 27.90-93 art Nr:399 din01.1997 MO al RM 88-91/182 din 30. S. Cauza principală a majorării a profitului net a fost creşterea chieltuielilor perioadei şi anume. 1. Acte legislative si normative 1. a cheltuielilor generale şi administrative. a cheltuielilor comerciale şi a altor cheltuieli operaţionale.Dacă ne referim la situaţia financiară. toate acestea sunt argumente forte în favoarea.04.A.12. dar totodată trebuie de remarcat faptul că cheltuielile comerciale sunt un purtător de avantaje economice considerabile pe viitor.1997. „Basvinex pot fi apreciate nivelul înalt de deservire. Ca momente pozitive în desfăşurarea activităţii la întreprinderea S.2008.A. Standardul National de Contabilitate N 1 “Politica de contabilitate” aprobat prin Ordinul Ministerului Finantelor N 174 din 25. calitatea adecvată. politica de preţ promovată.2007 MO al RM Nr.1. BIBLIOGRAFIE: I. care trebuie să conducă la rezultate pozitive în lupta concurenţială pe pieţile de desfacere şi consum.2. la întreprinderea S.A.01. „Basvinex.

Standardul National de Contabilitate N 13 “ Contabilitatea activelor nemateriale” aprobat prin Ordinul Ministerului Finantelor N 16 din 29. Chişinău: ACAP. Bucur. Internet 3.4. Alexandru Nederita.md.nr.Chiţinau.2005.6.12. 1.1.1 www. Valentina Paladi ASEM. Natalia Ţiriulnicova. V.minfin.12.03.03. 2. brosuri 2. 640p.1999. Manuale. 2. 3.1997 MO al RM 88-91/182 din 51 .8 Standardul National de Contabilitate N23 “Cheltuieli privind imprumuturile” aprobat prin Ordinul Ministerului 30. III.fisc.1997 MO al RM 88-91/182 din 30.2007.01. Chisinau Editura “VivarEditor” SRL.12. 2007.Bucur.3 www. 2004. Standardul National de Contabilitate N2 “Stocurile de marfuri si materiale” aprobat prin Ordinul Ministerului 30. Standardul National de Contabilitate N3 “Componenta consumurilor si cheltuielilor intreprinderii” aprobat prin Ordinul Ministerului Finantelor N 174 din 25.12.6 “Contabilitate financiară.7. 1. Monitorul Oficial nr.12. Standardul National de Contabilitate N17 “Contabilitatea arendei” aprobat prin Ordinul Ministerului Finantelor N 32 din 03. 3.4.. Legea Republicii moldova cu privire la societăţile pe acţiuni. Evidenta contabila de indreptare si practica. Finantelor N 174 din 25.7 ”Contabilitatea impozitelor” V.contabilitate. 1. 2003. A.1997.12.12.3. monografii.1997 MO al RM 88-91/182 din Finantelor N 174 din 25.2 www. 2. V.. A.2000.04. Ţurcanu.md. Graur.2000 MO al RM 27-28/92 din 09.3. “Corespondenta conturilor contabile”.10 – 11 din 14. 2. carti. Ghidul Contabilului.99.md.1997. 1. II. “Analiza rapoartelor financiare”. Ţurcanu.24 – XIV din 23.02.1. Nederiţa.98. V. Chisinau . 1.1997.1999 MO al RM 35-38/70 din 15.5.

Anexe 52 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful