Introducere

Actualitatea temei este determinată de necesitatea aprofundării bazelor teoretice, elaborarea metologiei si fundamentarea direcţiilor principale de modernizare a contabilitaţii cheltuielilor, in conformitate cu cerinţele economice de piaţă şi normele acceptate în practica internaţională. Lucrarea de faţă are drept scop familiarizarea cu modul de evidenţă a cheltuielilor. În activitatea oricărei întreprinderi, fie din Republica Moldova sau din altă ţară, o importanţă majoră îi revine existenţei şi mişcării cheltuielilor operaţionale. Contabilitatea cheltuielilor întreprinderii constituie unul dintre cele mai importante şi dificile sectoare ale sistemului naţionla de contabilitate. Scopul acestei lucrari constă din analiza comparativă atît a teoriei, cit și a practicii contabilitaţii cheltuielilor precum şi reflectarea acestora în rapoartele financiare. În teză sînt analizate şi aprofundate noţiunile de cheltuieli. Sînt examinate problemele recunoaşterii şi evaluării elementelor de cheltuieli cu specificarea modului de aplicare a conceptelor şi principiilor contabile fundamentale în diferite situaţii concrete. De asemenea, sînt abordate aspectele metodologice generale ale contabilităţii cheltuielilor şi formulate recomandările privind elaborarea şi prezentarea politicii de contabilitate, aplicarea documentelor primare, registrelor de evidenţă şi a conturilor contabile, generalizarea în rapoartele financiare a informaţiilor aferente cheltuielilor. În lucrare este tratată problematica contabilităţii cheltuielilor din vînzarea bunurilor, prestarea serviciilor, utilizarea activelor de către terţi, decontarea creanţelor compromise şi a datoriilor cu termen de prescripţie expirat, înregistrarea diferenţelor de curs valutar şi de sumă, producerea evenimentelor extraordinare, calcularea impozitului pe profit şi din alte fapte economice. Structura tezei este compusa din trei capitole. Primul capitol expune noţiunea, clasificarea, evaluarea, constatarea şi tratează aspectele practice ale contabilităţii şi anume modul de contabilizare a acestora se face detalierea componentelor cheltuielilor din activitatea operaţională. Capitolul doi este dedicat aprofundării cunostinţelor despre noţiunea şi clasificarea cheltuielilor din activitatea neoperaţională şi se aplica în practică materialul teoretic, efectuînd un studiu asupra modului de evidenţă a existenţei şi mişcării cheltuielilor. In capitolul trei se tratează aspectele practice ale contabilităţii şi anume modul de contabilizare a cheltuielilor

3

privind impozitul pe venit şi dezvăluirea informaţiei aferentă cheltuielilor în rapoartele financiare. Tema data este scrisa in baza datelor SA „Basvinex”, compararea activităţii acesteia cu cerinţele standartelor naţionale de contabilitate şi a legislaţiei in vigoare; constatarea factorilor pozitivi şi depistarea neajunsurilor in sectorul dat al contabilităţii, precum şi elaborarea unor propuneri spre înlaturarea lor. SA „Basvinex” a fost fondată la 4 iunie 1996 şi înregistrată de către Camera Înregistrării de Stat pe lîngă Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova pe data de 20 iunie 1996 sub numărul N104069960 şi reînregistrată la 04.04.2002 cu IDNO 1002600019586 (Anexa 1). Capitalul social constituie 3186725 lei (Anexa2). Fondatorii sunt companiile ,,Basvinex” SA - 75% şi Uniunea Republicană a Asociaţilor Producătorilor Agricoli – 25%, cu adresa juridică mun.Chişinău, str. Studenţilor 1/7. Domeniul de activitate fiind producerea, îmbutelierea şi comercializarea vinurilor. Compania comercializează producţia sa in special pe pieţele externe. SA “Basvinex” se caracterizează printr-un tempou de creştere accelerat. Activitatea de bază reprezintă producerea şi îmbutelierea vinului de consum curent destinat exportului. SA „Basvinex” are resurse considerabile pentru desfăşurarea activităţii: - capacităţi de producţie moderne, - personal calificat, asortiment divers şi competitiv pe piaţa internă şi externă, mediul intern al companiei este transparent în ceea ce priveşte legătura dintre departamente, structura organizatorică a companiei este de tip divizional. Cea mai mare importanţă este acordată departamentelor productive. Pentru o astfel de structură organizatorică este specifică concentrarea asupra producerii bunurilor similare, către noi tipuri de produse, sistemul de conducere este managementul prin obiective, ce se bazează pe determinarea exactă a obiectivelor companiei, precum şi corelaţia strînsă între sistemul de remunerare şi nivelul de îndeplinire a sarcinilor. Managementul prin obiective asigură activizarea tuturor funcţiilor din procesul de dirijare, încadrînd toate resursele companiei. Managementul prin obiective reduce caracterul oficial al relaţiei conducător – subordonat. Managementul prin obiective este orientat către un stil de conducere democratic şi participativ. SA ”Basvinex” dispune de următoarele licenţe: 1.Licenţa cu drept de fabricare, păstrare şi comercializare angro a producţiei alcoolice Nr 023951 Seria AMMII din 27 februarie 2007, eliberată de Camera de Licenţiere (anexa 3). 4

2.Licenţă cu drept de a importa şi comercializa produse de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor Nr.030867 Seria AMMII din 26 febbruarie 2009, eliberată de Camera de Licenţiere (anexa 4). 3.Licenţă cu drept - transportul auto internaţional de mărfuri Nr 021271 Seria A MMII din18 mai 2006 (anexa 5). 4.Licenţă cu drept – producerea şi comercializarea materialului săditor pomicol şi viticol Nr. 026769 Seria AMMII din 07 decembrie 2007, eliberată de Camera de Licenţiere (anexa 6).

In baza indicatorilor economico-financiari ai întreprinderii SA „Basvinex” extraşi din Rapoartele financiare pe anii 2009, 2010 (anexa 7) este sistematizat în tabelul urmator:

Tabelul 1
Nr Indicatori Anul precedent 2009 Anul curent 2010 1. 2. 3. 4. 5. Venit din vînzări Costul vinzarilor Profit brut 41341564 26450114 14934188 72056107 45061285 26994882 1193258 4492151 Abaterea absoluta 2010-2009 + 30715543 +18611171 +12060694 +446042 +3217779

Rezultatul din activitatea 747216 operationala Profitul (piederea) 1274372

perioadei de gestiune pînă 6. 7. 8. la impozitare Profitul net, lei Valoarea medie 1274372 a 46124637 4492151 49802116 37.464 +3217779 +3677479 +1.34

capitalului propriu Rentabilitatea Vinzarilor, 36.124 (%) (rd.3: rd.1)*100 Rentabilitatea capitalului, 2.763 % (rd.6 : rd7)*100

9.

9.02

+6.257

In rezultatul analizei tabelului de mai sus se poate remarca ca la SA “Basvinex” in perioada curentă faţă de cea precedentă a avut loc majorarea în valoare absolută a tuturor indicatorilor menţionaţi.

5

In baza calculelor şi datelor din tabel se observa o majorare substanţială a venitului din vînzari în anul 2010 cu 30715543 lei faţă de 2009 precedat respectiv de majorarea costului vînzarilor în 2010 faţă de 2009 cu 18611171 lei. Profitul brut se mareste cu 12060694 lei faţă de 2009 . Rezultatul din activitatea operaţională in 2010 tot sa majorat faţă de 2009 cu 446042 lei. Profitul perioadei de gestiune pîna la impozitare tot sa marit în 2010 cu 3217779 lei faţă de 2009. Aceste majorari sunt bine venite la întreprinderea in cauza. Valoarea medie a capitalului propriu înregistrează o majorare esenţială în 2010 faţă de 2009 cu 3677479 lei. Rentabilitatea vînzarilor în anul 2010 atinge nivelul de 37,464 % ce constituie o majorare de 1,34 p.p. faţă de anul 2009. Deasemenea se vede o majorare de 6,257 semnificativă a rentabilităţii capitalului in anul 2010 cu 9,02% faţă de 2009 cu 2,763 % . Se poate menţiona ca SA “Basvinex” este o întreprindere, care îşi gestionează corect resursele financiare disponibele, totodată întreprinderea dispune de rezerve ceea ce priveste majorarea indicatorului rezultativ pe viitor şi in primul rind cresterea considerabilă atît a volumului din vînzări, ducînd implicit la majorarea profitului net – indicatorul esenţial pentru caracterizarea activităţii economice a firmei.

Capitolul I Contabilitatea cheltuielilor ale activitaţii operaţionale

6

1.1 Componenţa, caracteristica, clasificarea, evaluarea şi constatarea cheltuielilor din activitatea operaţională
Cheltuielile reprezintă diminuarea avantajelor economice în decursul perioadei de gestiune sub forma de reflux sau utilizare a activelor, fie apariţiei a datoriilor care conduc la micşorarea capitalului propriu, cu excepţia diminuăririlor rezultatelor din repartizarea capitalului între proprietarii întreprinderii. Clasificarea cheltuielilor pe tipuri de activităţi şi evenimente extraordinare prevăzute în reglementările contabile actuale şi aplicată la întreprinderile autohtone poartă un caracter convenţional, nu este argumentată economic şi nu stabileşte criterii clare de delimitare a cheltuielilor aferente activităţilor de bază. Ea creează dificultăţi considerabile pentru întreprinderi la calcularea indicatorilor financiari şi fiscali. În teză sînt caracterizate detaliat grupele de cheltuieli specificate şi se propune ca componenţa acestora să fie stabilită sub aspect complex de către fiecare întreprindere de sine stătător, în funcţie de semnificaţia, regularitatea obţinerii (efectuării) şi gradul de influenţă a personalului întreprinderii asupra tranzacţiilor generatoare de cheltuieli. Conturile din clasa 7 "Cheltuieli" sint destinate generalizării informaţiei privind cheltuielile activităţilor operaţionale, de investiţii şi financiară şi din pierderile excepţionale. Conţinutul cheltuielilor, modul de constatare si evaluare sint determinate de prevederile: a. b. c. S.N.C.3 "Componenta consumurilor şi cheltuielilor întreprinderii", S.N.C.2 "Stocurile de marfuri şi materiale", S.N.C.8 "Profitul sau pierderea neta a perioadei gestionare, erorile esenţiale şi modificările în politica de contabilitate", d. S.N.C.9 "Contabilitatea cheltuielilor pentru cercetari ştiinţifice şi lucrari de proiectare şi experimentare", e. S.N.C.11 "Contractele de construcţie", f. S.N.C.13 “ Contabilitatea activelor nemateriale ", g. S.N.C.16 “Contabilitatea activelor materiale pe termen lung” h. S.N.C.17 "Contabilitatea arendei leasingului", i. S.N.C.23 "Cheltuieli privind împrumuturile"[3.3]. În conformitate cu cerinţele S.N.C., cheltuielile se evaluează la valoarea de bilanţ a activelor pe termen lung şi curente ieşite, a sumelor calculate la retribuirea muncii şi ale contribuţiilor pentru asigurările sociale, uzurii mijloacelor fixe şi obiectelor de mica valoare şi

7

returnării şi reducerii preţurilor la mărfurile vîndute. rezervelor create. Totodată. se înregistreză în contabilitate ca cheltuieli la data depistării acestora. indiferent de motive şi vinovaţi. adică o confirmare documentară. ceea ce poate să genereze supraevaluarea neîntemeiată a cheltuielilor şi diminuarea rezultatului financiar. reparaţiei cu termen de garanţie şi deservirii produselor şi marfurilor vindute etc. valoarea produselor rebutate definitiv. cheltuielilor şi plaţilor preliminate. Principiul prudenţei prevede că cheltuielile se constată şi se reflecta în contabilitate în momentul efectuării acestora. De 8 . corecţiilor la datoriile dubioase. lipsurile constatate cu ocazia inventarierii valorilor în mărfuri şi materiale la întreprinderea SA “Basvinex” precum şi pierderile din deteriorarea acestora. energia electrică consumată.scurtă durată. Principiul prudenţei oferă întreprinderii. principiul prudenţei nu justifică crearea rezervelor latente. De exemplu. contabilul nu înregistrează operaţiunile economice. Suma de recuperare a acestora(venitul)se constată numai în cazul cînd întreprinderea are o certitudine întemeiată. dreptul să creeze rezervele corespunzătoare pe seama cheltuielilor perioadei privind recuperarea pierderilor probabile aferente datoriilor dubioase. chiria plătită în avans se trece la consumuri şi cheltuieli în perioada în care obiectul arendat a fost utilizat. La întreprinderea SA “Basvinex” aceast principiu. indiferent de momentul efectiv de plată sau încasării mijloacelor băneşti. dar nu în momentul achitării acesteia. Cheltuielile se constată şi se reflectă în contabilitate în baza respectării următoarelor principii:  Specializarea exercitiilor  Prudenţei  Concordanţei  Necompensării  Autonomiei intreprinderei Principiul specializării exerciţiilor prevede că cheltuielile se constată şi se reflectă în contabilitate în perioada de gestiune în care au avut loc. Principiul concordanţei prevede reflectarea simultantă în contabilitate şi rapoartele financiare a cheltuielilor şi veniturilor ocazionate de unele şi aceleaşi operaţiuni economice. De exemplu. este respectat. în caz de necesitate. cheltuielile privind remedierea rebuturilor etc. ca decît în momentul primirii sau eliberării facturii. furnizată de către terţi se trece la consumuri sau cheltuieli în perioada de gestiune în care a fost consumată. indiferent de momentul plăţii efective a mijloacelor băneşti sau altei forme de compensare. amortizării activelor nemateriale.

dar nu la diminuarea sumei venitului. La finele anului de gestiune conturile din clasa 7 se închid prin trecerea cheltuielilor acumulate în contul 351 "Rezultatul financiar total". b) cheltuielile comerciale. In debitul acestor conturi pe parcursul perioadei de gestiune se reflecta cu total cumulativ de la începutul anului sumele cheltuielilor. 2.Cheltuieli privind impozitul pe venit. iar în credit . c) cheltuielile generale si administrative. La întreprinderea. 3. intocmindu-se formulele .exemplu. SA “Basvinex” contabilul înregistrează concomitent în registru de cheltuieli şi venituri fiecare operaţiune economică. costul vînzărilor se constată şi se reflecta în conturile contabile şi rapoartele financiare concomitent cu venitul din vînzări. [2. Costul vînzărilor reprezintă valoarea produselor. acestea se subdivizează în trei grupe: 1. constatatăiniţial. 9 . Aceasta prevedere se referă în special la veniturile şi cheltuielile reflectate în raportul annual privind rezultatele financiare.Cheltuieli ale activităţii operaţionale. Acestea cuprind: a) costul vînzarilor. d) alte cheltuieli operaţionale. Cheltuielile au loc la întreprindere cu toate tipurile de activităţi. El este egal cu suma consumurilor efectuate de întreprindere pentru obţinerea produselor. mărfurilor vîndute sau serviciilor prestate. serviciilor sau suma achitată sau care urmează a fi achitată pentru achiziţionarea mărfurilor.6 p. Rezultatele financiare pentru fiecare trimestru se determina prin calcul fără întocmirea formulelor contabile.Cheltuieli ale activităţii neoperaţionale. dacă apar îndoieli referitor la primirea sumei cuvenite incluse anterior în venit. contabile respective. La întocmirea raportului trimestrial rulajele debitoare ale conturilor de cheltuieli se înscriu in Raportul privind rezultatele financiare în rîndurile respective.423-424] Conturile din aceasta clasa sint conturi de activ. În funcţie de direcţiile efectuării. Cheltuielile activitaţii operaţonale cuprind cheltuielile ocazionate de desfasurarea activitatii de baza a întreprinderii. În acest caz. Contabilul întreprinderii SA “Basvinex” nu practică compensarea veniturilor şi cheltuielilor urmînd cu stricteţe principiul compensării.trecerea la sfirsitul anului de gestiune a cheltuielilor acumulate la rezultatul financiar. Principiul necompensării nu permite modificarea sumelor veniturilor şi cheltuielilor constatate şi reflectate anterior în rapoartele financiare şi nu permite casarea reciprocă a acestora în cursul perioadei de gestiune. o asemenea sumă trece la majorarea cheltuielilor. adică într-o singură perioadă de gestiune.

retribuirea muncii a salariaţilor antrenaţi în procesul de desfacere. în cazul în care nu se creează rezervă privind creanţele dubioase. costul acestora trebuie calculat. consumurile indirecte de producţie.Costul vînzărilor cuprinde: a) Pentru întreprinderile de producţie –consumurile directe de materiale. Evaluarea cheltuielilor aferente serviciilor prestate depinde de tipul de întreprinderi care. după finalizarea tranzacţiei. durata prestării serviciilor. În componenţa cheltuielilor comerciale intră: cheltuielile de marketing. serviciilor prestate. consumurilor indirecte de producţie. Serviciile pot fi prestate în decursul uneia sau mai multor perioade de gestiune. de construcţii şi reparaţii. b) Pentru întreprinderile de comerţ-costul mărfurilor vîndute. pot fi divizate în trei grupe: de deservire a populaţiei. consumurile privind retribuirea muncii. c) Pentru întreprinderile de prestări servicii-consumurile de materiale. S-a constatat că contabilizarea cheltuielilor privind serviciile prestate este determinată de următorii factori principali: momentul efectuării şi natura economică a cheltuielilor. Dacă serviciile se prestează pe parcursul mai multor perioade. tipul de activitate a întreprinderii. contribuţiile de asigurări sociale şi medicale aferente salariilor acestor muncitori. alte cheltuieli legate de procesul de desfacere. prestării serviciilor. În cazul în care serviciile sînt prestate într-o perioadă de gestiune. Costul vînzărilor este raţional să fie recunoscut ca cheltuieli în baza conceptului contabilităţii de angajamente şi a principiilor concordanţei şi periodicităţii concomitent cu veniturile din comercializarea bunurilor corespunzătoare. cheltuielile se recomandă să fie recunoscute pe stadii (etape) de finalizare a tranzacţiei concomitent cu recunoaşterea veniturilor din aceste stadii. de regulă. În funcţie de momentul efectuării. cheltuielile suportate în urma returnării mărfurilor de către cumpărători. de prestare a serviciilor profesionale. cheltuielile privind publicitatea. consumurile directe privind remunerarea muncii. cheltuielile privind serviciile prestate pot fi convenţional clasificate în trei grupe: iniţiale. 10 . în opinia noastră. Cheltuielile comerciale reprezintă cheltuielile aferente desfacerii mărfurilor. curente. Cheltuielile aferente bunurilor vîndute cuprind costul vînzărilor şi cheltuielile comerciale. tipul întreprinderilor prestatoare de servicii. În teză este expus detaliat modul de evaluare a cheltuielilor specificate în fiecare din grupele de întreprinderi menţionate. cheltuielile pentru crearea rezervei privind creanţele dubioase. ulterioare. destinaţia serviciilor. ambalarea. cheltuielile rezultate în urma neachitării de către clienţi a mărfurilor livrate. Recunoaşterea acestor cheltuieli trebuie efectuată în baza principiilor concordanţei şi periodicităţii concomitent cu recunoaşterea veniturilor din prestarea serviciilor.

taxei pe valoarea adăugată. Clasa 7 "Cheltuieli" . 72 "Cheltuieli ale activităţii neoperaţionale". accizelor. cheltuielile privind dobînzile pentru creditele angajate. producţia în curs de execuţie. uzura şi cheltuielile privind reparaţia mijloacelor fixe şi obiectelor de mică valoare şi scurtă durată. "Cheltuieli ale activităţii operaţionale" cuprinde urmatoarele conturi sintetice: Grupa 71 711 "CostuI vînzarilor". obiecte de mică valoare şi scurtă durată).6 p. consumurile indirecte de producţie constante care nu s-au inclus în costul producţiei. cuprinde urmatoarele grupe de conturi: • • • • • • • 71'"Cheltuieli ale activităţii operaţionale". cheltuielile privind paza obiectelor cu destinaţie administrativă.Cheltuielile generale şi administrative reprezintă cheltuielile legate de gestiunea întreprinderii în ansamblu. cheltuielile de reprezentare. cheltuielile privind deplasările personalului administrativ. serviciilor din motivul neîndeplinirii capacităţii normative de producţie. cheltuielile privind impozitele şi taxele cu excepţia impozitului pe venit. Ele cuprind: cheltuielile privind retribuirea muncii a personalului administrativ şi contribuţiile de asigurări sociale şi medicale aferente acestor salarii. În componenţa altor cheltuieli operaţionale intră: cheltuielile privind vînzarea altor active curente (materiale. alte cheltuieli ce ţin de gestiunea întreprinderii în ansamblu. cheltuielile privind arenda curentă. 712 "Cheltuieli comerciale". 713 "Cheltuieli generale şi administrative" 714 "Alte cheltuieli operationale"[2. lipsurile de active curente depistate în urma inventarierii etc. amortizarea activelor nemateriale cu destinaţie administrativă. valoarea materialelor utilizate în scopuri generale şi administrative. 73 "Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit".419-421] 11 .

• notă de contabilitate – în cazul decontării costului vânzărilor la rezultatul financiar total la finele anului etc.2 Documentarea si contabilitatea costului vinzarilor Costul vinzarilor reprezinta о parte din consumurile aferente produselor. Operaţiile ce ţin de constatarea costului vânzărilor se perfectează cu următoarele documente primare: • • • • bon (de uz intern) – în cazul reflectării costului activelor vândute personalului întreprinderii şi persoanelor terţe. tractoarelor şi transportului cu tracţiune animală.) executate contra plată pentru proprietarii cotelor echivalente de pământ. pensionari. La 31 decembrie soldul contului este egal cu zero Contul 711 "CostuI vînzarilor" este destinat generalizării informaţiei privind costul efectiv al produselor. semănatul etc. • foaie de evidenţă a tractoristului-maşinist. foaie de parcurs a tractorului. act privind prestarea serviciilor – în cazul reflectării costului serviciilor de transport ale camioanelor. raport privind vânzarea produselor agricole – în cazul reflectării costului produselor vândute pe piaţă sau prin gheretele întreprinderii. foaie de parcurs a camionului. Pe parcursul anului soldul contului este debitor şi reprezintă suma cheltuielilor acumulate la finele lunii sau trimestrului. • notă de contabilitate şi calcul privind repartizarea sumelor de abateri – în cazul reflectării economisirii sau supraconsumului aferent produselor vândute. iar în credit – decontarea cheltuielilor acumulate la rezultatul financiar total la finele anului. alte persoane şi întreprinderi. Generalizarea informaţiei privind costul produselor. La contul 711 "CostuI vînzarilor" pot fi deschise urmatoarele subconturi: 12 . În debit se reflectă cu totul crescând de la începutul anului sumele cheltuielilor constatate. precum şi costul lucrărilor executate contra plată sau serviciilor prestate se efectuează cu ajutorul contului de pasiv 711 „Costul vânzărilor”. mărfurilor şi animalelor la creştere şi îngrăşat vândute. factură de expediţie – în cazul reflectării costului bunurilor vândute cu expedierea acestora altor întreprinderi. arendaşi. act privind executarea lucrărilor – în cazul reflectării costului lucrărilor mecanizate (aratul. foaie de evidenţă a muncii şi lucrărilor executate. lucrărilor executate sau serviciilor prestate.1. mărfurilor vîndute şi al serviciilor prestate. marfurilor vandute şi serviciilor prestate.

2010 în baza invoisului nr 92 din 15.01.6252. ”Basvinex” au fost vîndute Metro Cash & Carry Moldova produse de vinificație în suma de 3330 lei (Anexa 9). Evidenta analitică a costului vînzarilor la SA “Basvinex” se tine pe feluri de produse şi mărfuri vîndute. Este un cont de activ.1 “ Costul produselor finite vîndute” la suma de 190098.36 (Anexa 8).36lei Ct 216 “Produse” la suma de 190098. Reflectarea costului lucrărilor executate sau serviciilor prestate contra plată: Dt 711 ”CostuI vînzarilor” Ct 811 ”Activitatea de bază” La 06. La 18. 13 .01.01. S-a întocmit înregistrarea contabila Dt 221 ”Creanţe pe termen scurt aferente facturii fiscale” la suma de 3330 lei Ct 611” Venituri din vînzări” la suma de 2775lei Ct 5342 “ Datorii privind taxa pe valoarea adăugată” la suma de 555 lei Concomitent casăm valoarea produselor: Dt 7111 “ Costul produselor finite vîndute” la suma de 3330 lei Ct 216 “Produse” la suma de 3330 lei.A. În continuare sunt prezentate cele mai frecvente înregistrări contabile care ţin de constatarea costului vânzărilor şi decontarea lui după destinaţie.2010 au fost vîndute produse de vinificație în suma de 10785. Pentru evidenţa costului vînzărilor este destinat contul 711"CostuI vînzarilor".2009 şi a declarației de export nr 3030I41 din 07. În jurnalul de înregistrări contabile au fost efectuate înscrieri contabile în functie analitică pentru fiecare tip de marfa aparte (Anexa 10) La SA“Basvinex” se desfăşoară şi activitatea de comerţ cu ridicata a mărfurilor vîndute.36lei.2010 în baza facturii fiscale SU1765811 eliberată de S.7111 “ Costul produselor finite vîndute” 7112 “ Costul marfurilor vîndute” 7113 “ Costul serviciilor prestate” 7114 “ Costul lucrarilor de construcţie montaj” 7115 “ Costul serviciilor din activitatea de arenda leasing” Cheltuielile activităţii operaţionale la întreprinderea SA“Basvinex” includ costul vînzărilor şi cheltuielile perioade de gestiune. servicii prestate şi alti indicatori stabiliţi de întreprindere. echivalentul în lei constituind 190098. S-a întocmit înregistrarea contabilă Dt 711.12. Evidenţa costurilor vînzărilor de mărfuri se ţine la contul 7112 “ Costul marfurilor vîndute”.60 euro la curs 17.

44 lei Totodată are loc casarea ambalajelor şi materialor: Dt 711.A.64 lei Ct 211.2010 în baza facturii fiscale SU 1765869 au fost vîndute mărfuri în valoarea totala de 472260.Astfel la 28.20 lei Conform SNC. Dt 221 ”Creanţe pe termen scurt aferente facturii fiscale” la suma de 12248.49 (Anexa 11).10 în baza facturii fiscale SU1765631 au fost vîndute mărfuri în valoarea totala de 1751508 (Anexa12).4 “Ambalaje şi materiale pentru ambalat” la suma de 10207.02.64 lei Ct 611” Venituri din vînzări” la suma de 10207. La 30.08 10 în baza facturii fiscale SU1765627 eliberat de S.49 lei Ct 217 “Mărfuri” la suma de 393550.41 lei Ct 5342 “ Datorii privind taxa pe valoarea adăugată” la suma de 78710.08.41 lei. S-a întocmit înregistrarea contabila Dt 221 ”Creanţe pe termen scurt aferente facturii fiscale” la suma de 1751508 lei Ct 611” Venituri din vînzări” la suma de 1459590 lei Ct 5342 “ Datorii privind taxa pe valoarea adăugată” la suma de 291918 lei Concomitent casăm mărfurile: Dt 7112 “ Costul mărfurilor vîndute” la suma de 1751508 lei Ct 217 “Mărfuri” la suma de1459590 lei. Documentele care atesta eşirea mărfurilor de la depozitul întreprinderii sunt facttura de expediţie şi factura TVA. În jurnalul de înregistrari contabile au fost efectuate inscrieri contabile în functie analitica pentru fiecare tip de marfa aparte (Anexa13).49 lei Ct 611” Venituri din vînzări” la suma de 393550.A. 14 . ambele fiind documente de stricta evidenţă. Factura de expediţi însoţeşte marfa cu transportul auto pina la unitatea comercială.08 lei Concomitent casăm mărfurile: Dt 7112 “ Costul marfurilor vîndute” la suma de 472260.4 “Costul lucrărilor de construcţie-montaj” la suma de 12248. S-a întocmit înregistrarea contabilă Dt 221 ”Creanţe pe termen scurt aferente facturii fiscale” la suma de 472260.64 lei (Anexa 14 a. La 30.b).”Romanești” ambalaje şi materiale pentru ambalat în valoare de 12248.20 lei Ct 5342 “ Datorii privind taxa pe valoarea adăugată” la suma de 2041.”Basvinex” au fost vîndute S. mărfurile se consideră relizate din momentul expedierii şi predării drepturilor de proprietate a acestora cumparatorului.

întocmirea declaraţiilor vamale privind comercializarea produselor peste hotarele republicii. Închiderea contului 711 "CostuI vînzărilor" se efectuiază la sfîrşitul anului de gestiune prin trecerea rulajelor pe contul 351 “Rezultatul financiar total” prin urmatoare formulă contabilă (Anexa7): Dt 351 “Rezultatul financiar total” la suma de 45061285 lei Ct 711 "CostuI vînzărilor" la suma de 45061285 lei. b) la întreprinderile de comerţ . taxele vamale etc. g) cheltuielile ce ţin de reclamă. intermediere.. alte cheltuieli similare. f) comisioanele (defalcările) plătite organizaţiilor de desfacere.La finele fiecărui trimestru rulajul debitor al contului 711 "CostuI vînzărilor" se reflectă în rîndul 020 al “ Raportului privind rezultatele financiare“ (Anexa7) şi se scade din veniturile din vinzărilela determinarea profitului brut al întreprinderii. de comerţ extern. e) serviciile de marketing aferente încheierii sau rezilierii contractelor (acordurilor).3 Documentarea si contabilitatea cheltuielilor comerciale Cheltuielile comerciale sunt cheltuielile aferente desfacerii produselor. certificare a produselor şi mărfurilor. inclusiv valoarea ambalajului şi materialelor de ambalat. (la întreprinderile de producţie în cazul cînd ambalarea se efectuează la depozitul de produse finite). nemijlocit cumpărătorilor sau organizaţiilor de intermediere cu titlu gratuit şi care nu pot fi returnate. tîrguri: valoarea mostrelor de mărfuri transmise. Acestea cuprind: a) cheltuielile de ambalare. în conformitate cu contractele (acordurile) încheiate sau alte acte. aspectul exterior al vitrinelor de reclamă şi alte acţiuni care contribuie la vînzarea mărfurilor. 15 . participarea la expoziţii. dacă aceste cheltuieli le suportă firma comercială. cheltuielile de procurare a licenţelor pentru exportul produselor şi mărfurilor. precum şi vînzarea propriu-zisă si transportarea mărfurilor la cumpărători. salariul muncitorilor ocupaţi cu ambalarea produselor. c) cheltuielile de transport-expediere a produselor fabricate şi a mărfurilor (cu excepţia cazurilor în care acestea se recuperează de către cumpărător). mărfurilor.cheltuielile de depozitare şi pregătire a mărfurilor pentru vînzare. marfurilor si prestarilor de servicii. 1. d) remunerarea lucrărilor de marcare (etichetare).

hamalilor. întreţinerea gheretelor şi altor încăperi de târguială. adaosuri. m) contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală. tabel de pontaj. n) plata pentru locaţiune (chirie). 16 . informaţiilor asupra producătorilor-concurenţi. serviciilor sau ale lucrătorilor din domeniul marketingului. şi altui personal angajat nemijlocit la vînzarea mărfurilor. leаsing (redevenţă). precum şi bucătarilor. k) cheltuieli privind datoriile dubioase. bon (de uz intern) – în cazul decontării obiectelor de mică valoare şi scurtă durată mai ieftine de 1500 lei/bucata la eliberarea acestora din depozit pentru necesităţile sferei de comercializare (de exemplu. arendă. proces-verbal al comisiei de inventariere. îmbrăcăminte specială etc. premii plătite vînzătorilor. • • • listă de inventariere a creanţelor. alte cheltuieli ale secţiilor. ordin (dispoziţie) al conducătorului întreprinderii – în cazul decontării creanţelor compromise privind facturile comerciale ale altor întreprinderi şi persoane. diverse sporuri. Nomenclatorul articolelor cheltuielilor comerciale este elaborat de către întreprindere. căldări. j) cheltuielile ce ţin de remuneraţiile lucrătorilor întreprinderilor de comerţ care cuprind salariul de bază şi cel suplimentar. l) cheltuieli privind returnarea şi reducerea preţurilor la mărfurile vîndute.h) cheltuielile de studiere a pieţelor de desfacere interne şi externe. i) cheltuielile pentru reparaţia cu termen de garanţie şi deservirea cu termen de garanţie a produselor şi mărfurilor vîndute. ordin de lucru în acord – în cazul calculării salariului angajaţilor implicaţi în sfera de comercializare a produselor. costul literaturii economice pentru efectuarea investigaţiilor de marketing.). casierilor. • foaie de evidenţă a muncii şi lucrărilor executate. lăcăţi. de salarizare a lucrătorilor ocupaţi cu colectarea şi prelucrarea datelor privind pieţele de desfacere a mărfurilor respective. ospătarilor de la întreprinderile de alimentaţie publică. pornind de la particularităţile şi specificul activităţii acesteia. proces-verbal de casare a materialelor – în cazul decontării materialelor utilizate pentru ambalarea producţiei-marfă. Operaţiile ce ţin de constatarea cheltuielilor comerciale se perfectează cu următoarele documente: • borderou de calculare a amortizării activelor nemateriale şi borderou de calculare a uzurii mijloacelor fixe – în cazul calculării amortizării şi uzurii patrimoniului care deserveşte procesul de comercializare a produselor.

2010 în baza facturii fiscale MT0458701 eliberata de Metro Cash & Carry Moldova au fost prestate servicii de marketing astfel a fost efectuata înregistrarea contabilă (Anexa 15 a.01 lei. La contul 712 "Cheltuieli comerciale" pot fi deschise urmatoarele subconturi: 7121 "Cheltuieli privind operaţiile de marketing". Dt 5342 “ Datorii privind taxa pe valoarea adăugată” la suma de 49. mărfurilor şi prestării serviciilor. 7128 "Alte cheltuieli comerciale".. calculării contribuţiilor pentru asigurările sociale de stat şi primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală de la suma salariului angajaţilor din sfera de desfacere.80 lei Ct 5211 “Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” la suma de 298. de transportare a producţiei – marfă. factură de expediţie sau factură fiscală – în cazul calculării datoriilor faţă de alte întreprinderi pentru serviciile comandate (de publicitate. 7123 "Cheltuieli de transport privind desfacerea” 7124 "Cheltuieli privind reclama". În creditul contului are loc trecerea cheltuielilor acumulate la finele anului de gestiune la rezultatul financiar. studierea pieţelor de desfacere.435] Pe parcursul anului de gestiune în debitul acestui cont se acumuleazăm un total cumulativ de la începutul anului cheltuielile comerciale ale întreprinderii. • • notă de contabilitate – în cazul constituirii provizionului pentru creanţele dubioase. La 31. Evidenta analitica a cheltuielilor comerciale se tine pe articole stabilite de intreprindere.6 p. 7126 "Cheltuieli privind datoriile dubioase". decontării cheltuielilor comerciale la finele anului după destinaţie etc.b). 7127 "Cheltuieli privind returnarea şi reducerea preturilor la marfurile vîndute". 7122 "Cheltuieli privind ambalajele şi ambalarea produselor şi marfurilor".81 lei. 17 .[2. 7125 "Cheltuieli privind reparaţiile garantate si deservirile cu garanţie".• decont de avans – în cazul aprobării cheltuielilor suportate de titularii de avans în legătură cu exportul produselor.01. Contul 712 "Cheltuieli comerciale" este destinat generalizarii informatiei privind cheltuielile aferente vînzării produselor.). Dt 7121 “ Cheltuieli privind operatiile de marketing” la suma de 249. participarea la expoziţii etc. de deservire a utilajului de cântărit şi măsurat etc.

09.84lei.2010 în baza facturii fiscale AW0004521 eliberata de IS Aeroportul International Chisinau au fost prestate servicii de încarcare-descarcare şi depozitare.09.83 lei Evidenţa altor cheltuieli comerciale se ţine la contul 7128 “ Alte cheltuieli comerciale” La 24. astfel a fost efectuată înregistrarea contabilă(Anexa 18 a. astfel a fost efectuata înregistrarea contabila (Anexa 21): Dt 7128 “ Alte cheltuieli comerciale” la suma de200 lei.2010 în baza facturii fiscale CN0066809 eliberata de societatea AXAR SRL au fost prestate servicii de reclama.84 lei. Dt 7128 “ Alte cheltuieli comerciale” la suma de 15.10 în baza facturii fiscale BP0262429 eliberata de “East-Auto-Lada” SRL au fost prestate servicii terminal la suma de 240 lei.08 lei.2010 în baza facturii fiscale RU3401645 eliberata de SRL CW Maxitrans au fost prestate servicii de transport astfel a fost efectuata înregistrarea contabilă (Anexa 17).2010 în baza facturii fiscale RX1821516 eliberata de Calea Ferata Moldova au fost prestate servicii de transport astfel a fost efectuata înregistrarea contabilă (Anexa 16). Dt 5342 “ Datorii privind taxa pe valoarea adăugată” la suma de 40. La 02.08.b). Dt 7128 “ Alte cheltuieli comerciale” la suma de 625 lei. Dt 7123 “ Cheltuieli de transport privind desfacerea” la suma de 42338. Dt 5342 “ Datorii privind taxa pe valoarea adăugată” la suma de 40 lei Ct 5211 “Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” la suma de 240 lei 18 .19 lei La 29. Dt 7124 “ Cheltuieli privind reclama” la suma de 200.30 lei.22 lei Ct 2241 “ Avansuri pe termen scurt acordate” la suma de 1435. astfel a fost efectuata înregistrarea contabila (Anexa 20).16 lei.03 lei Ct 2241 “ Avansuri pe termen scurt acordate” la 18. Dt 5342 “ Datorii privind taxa pe valoarea adăugată” la suma de 3. Ct 5211 “Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” la suma de 42338.69 lei.10 în baza facturii fiscale RU3456812 eliberata de “Informbusiness – C” SRL au fost prestate servicii de broker.09.04. Dt 5342 “ Datorii privind taxa pe valoarea adăugată” la suma de 239. astfel a fost efectuata înregistrarea contabila (Anexa 19).03. Dt 5342 “ Datorii privind taxa pe valoarea adăugată” la suma de 125 lei Ct 5211 “Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” la suma de 750 lei La 29. La 30.14 lei Ct 2241 “ Avansuri pe termen scurt acordate” la suma de 240.La 31. Dt 7123 “ Cheltuieli de transport privind desfacerea” la suma de 1196.

contribuţiile pentru asigurările sociale de stat obligatorii şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi/sau medicale facultative (benevole). fondul de stat de plasare în cîmpul muncii din suma cheltuielilor privind retribuirea muncii. b) suplimentele (adaosurile) plătite pentru concediul medical pînă la nivelul salariului efectiv. 19 .În jurnalul de înregistrari contabile au fost efectuate inscrieri contabile în functie analitica pentru fiecare tip de cheltuiala aparte (Anexa 22). c) diferenţa de salarii plătită lucrătorilor transferaţi de la alte întreprinderi cu păstrarea în decursul unei anumite perioade.Documentarea si contabilitatea cheltuielilor generale si administrative. premiile de orice tip conform sistemelor existente la întreprindere. adaosurile de orice tip. stabilit de legislaţie. precum şi în cazul interimatului provizoriu. fondul de pensii. precum şi a celor operaţionale. d) recompensele unice pentru vechimea în muncă şi adaosurile pentru vechimea de muncă în specialitate la întreprinderea respectivă plătite salariaţilor în conformitate cu legislaţia în vigoare. în rîndul 090.4. Cheltuielile generale şi administrative cuprind: cheltuielile privind retribuirea muncii salariaţilor atribuite personalului de conducere şi gospodăresc. La sfirşitul anului de gestiune debitul contului 712 "Cheltuieli comerciale" se trece la contul 351 “Rezultatul financiar total” şi împreună cu celelalte tipuri de cheltuieli se scade din venit la determinarea rezultatului financiar (Anexa 7) : Dt 351 “Rezultatul financiar total” la suma de 4088255 lei Ct 712 "Cheltuieli comerciale" la suma de 4088255 lei 1. inclusiv: a) sumele plătite pentru absenţele forţate sau îndeplinirea unui lucru plătit insuficient în cazurile prevăzute de legislaţie. a cuantumurilor salariului de funcţie de la locul de muncă precedent. dacă aceasta este prevăzut de legislaţia în vigoare. La finele fiecărei perioade de gestiune rulajul debitor al contului 712 "Cheltuieli comerciale" se reflectă cu total cumulative de la începutul anului în rîndul 050 Raportului privind Rezultatele Financiare. Această sumă mai este reflectata şi în Raportul Statistic 5C”Consumurile şi cheltuielile întreprinderii”.

f) indemnizaţiile plătite atît în temeiul deciziilor judecătoreşti. indemnizaţiile. care nu se referă la producţie (de exemplu. valoarea obiectelor de mică valoare şi scurtă durată în limita stabilită. indemnizaţiile unice acordate salariaţilor care se pensionează. construcţii etc. întreţinerea. cheltuielile aferente întreţinerii şi deservirii mijloacelor tehnice de comandă. e) compensarea daunelor materiale salariaţilor întreprinderii cauzate de traumele în producţie şi plata pensiei de invaliditate. plata pentru locaţiune (chirie). acordat în scopul construcţiei de locuinţe cooperatiste sau construcţiei individuale a locuinţelor). leаsing (redevenţă). mijloacelor de semnalizare. d) sumele plătite sub formă de compensare ca urmare a majorării preţurilor. reducerii personalului şi statelor. donării de sînge şi pentru zilele de odihnă. c) sporurile la pensii. inclusiv femeilor care educă copii. cheltuielile pentru chirie a mijloacelor de telecomunicaţii. sporurile. centrelor de calcul şi altor mijloace tehnice de comandă. inclusiv: a) sumele plătite salariaţilor concediaţi de la întreprinderile din cauza reorganizării acesteia. b) sumele plătite salariaţilor. arendă. uzura şi reparaţia mijloacelor fixe cu destinaţie administrativă. cît şi fără acestea în legătură cu pierderea capacităţii de muncă din cauza traumelor de producţie. cheltuieli de întreţinere a obiectelor şi mijloacelor fixe conservate în conformitate cu actele normative în vigoare. amortizarea activelor nemateriale cu destinaţie generală a întreprinderii. ajutorul material acordat salariaţilor (inclusiv cota iniţială pentru construcţia de locuinţe cooperatiste sau pentru rambursarea parţială a creditului. pentru concediile acordate suplimentar. scumpirea alimentaţiei (bucatelor) la ospătării. uzura şi reparaţia obiectelor de mică valoare şi scurtă durată.plăţile suplimentare. acordate după fiecare zi de donare a sîngelui. compensaţiile acordate salariaţilor întreprinderii. indemnizaţiilor unice în caz de deces al salariatului ca rezultat al accidentului de producţie. recuperate din această cauză din fondul social. centrelor de telecomunicaţii. gospodărească şi de protecţie a naturii (clădiri. g) sumele plătite salariaţilor-donatori de sînge pentru zilele examinării medicale. 20 . utilizate în scopuri de conducere).). bufete şi profilactorii sau acordarea ei la preţuri reduse sau gratuit (exceptînd alimentaţia specială pentru anumite categorii de salariaţi în conformitate cu legislaţia).

valoarea combustibilului. cheltuielile în scopuri de caritate şi sponsorizare. asistenţa tehnică a transportului auto. garajelor. pentru lucrările tipografice. cheltuielile de reprezentare. instalaţiilor de dispecerat. cheltuielile de întreţinere a subdiviziunilor de producţie şi de deservire. a cheltuielilor ce ţin de utilizarea în aceste scopuri a autoturismelor personale. plata compensaţiilor personalului administrativ . uzura şi reparaţia cauciucurilor. cheltuielile privind paza obiectelor administrativ-gospodăreşti şi asigurarea securităţii antiincendiare a acestora. 21 . concernelor şi altor structuri şi organe de conducere. defalcări pentru întreţinerea aparatului de conducere al organizaţiilor ierarhic superioare. activitatea de producţie a cărora este legată de necesitatea unor deplasări sistematice în interes de serviciu. cheltuielile pentru închirierea autoturismelor de serviciu. arenda pentru garaje şi parcarea autovehiculelor. de radiou şi de alte tipuri de telecomunicaţii. a asociaţiilor. cheltuielile privind deplasările personalului de conducere. faxurilor. de dări de seamă. utilizate în aceste scopuri. cheltuielile de întreţinere şi exploatare a staţiilor de telefoane. pentru procurarea rechizitelor de birou. cheltuielile de întreţinere a transportului auto de serviciu: remunerarea salariaţilor care deservesc acest transport.de conducere al întreprinderilor. utilizate pentru administrare şi care se includ în bilanţul întreprinderii. pentru întreţinerea şi exploatarea biroticii. cheltuieli de întreţinere a garajelor. precum şi alte cheltuieli legate nemijlocit de activitatea întreprinderii. inclusiv pentru executarea unor lucrări periodice la solicitarea organelor de conducere de stat pentru îndeplinirea cărora nu este raţional de a întreţine un personal permanent. cheltuielile aferente angajării forţei de muncă.cheltuielile poştale şi telegrafice. comutatoarelor. cheltuielile pentru asigurarea salariaţilor şi a bunurilor cu destinaţie generală şi administrativă prevăzute de actele normative în vigoare. inclusiv uzura inventarului şi mijloacelor fixe. cotele de amortizare şi cheltuielile pentru toate tipurile de reparaţie a autovehiculelor şi clădirilor. cheltuielile pentru măsurile de protecţie civilă. formularelor de evidenţă. lubrifianţilor şi altor materiale. plata serviciilor pentru dirijarea producţiei efectuată de terţe organizaţii în cazurile în care în statele de funcţiuni ale întreprinderii nu este prevăzută finanţarea unor servicii funcţionale sau cînd aceste întreprinderi nu sînt în stare să asigure îndeplinirea unor lucrări necesare fără participarea organizaţiilor specializate.

acordate gratuit pentru desfăşurarea activităţii culturale şi sportive. confecţionarea şi proba modelelor şi mostrelor în baza invenţiilor şi propunerilor de raţionalizare. care se află la bilanţul întreprinderii. pentru deplasarea la locul de lucru. conform legislaţiei în vigoare. trecerilor în revistă. proiectare şi experimentare". organizarea timpului liber şi odihnei salariaţilor de la întreprindere. 22 .9 "Contabilitatea cheltuielilor de cercetare. precum şi sumele plătite în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru concediile de studii. acţiunilor de certificare şi a altor acţiuni privind implementarea inovaţiilor şi propunerilor de raţionalizare.C. acordate muncitorilor şi funcţionarilor. cheltuielile de judecată. actelor normative şi instructive. plata onorariilor şi alte cheltuieli. precum şi valoarea ambalajului. care au succese bune la învăţătură în instituţiile de învăţămînt superior şi mediu.N. impozitele şi taxele. c) mass-media în legătură cu publicarea rapoartelor financiare. cheltuielile pentru acţiunile de ocrotire a sănătăţii. organizaţiile intermediare şi alte organizaţii. inclusiv pentru: a) întreţinerea şi uzura utilajului şi încăperilor. reviste etc.plata pentru diversele servicii prestate întreprinderii în conformitate cu contractele (acordurile) încheiate de către: a) bănci. cheltuielile pentru procurarea literaturii speciale. bursele de mărfuri. concediul înainte de a-şi începe activitatea. b) sumele plătite absolvenţilor şcolilor medii profesional-tehnice şi tinerilor specialişti care au absolvit instituţia de învăţămînt superior sau mediu de specialitate. cheltuielile pentru invenţii şi raţionalizări cu caracter de producţie. juridice. cheltuielile de arbitraj şi taxele de stat. cu excepţia impozitului pe venit. c) cheltuielile de întreţinere a instituţiilor de învăţămînt. la doctorantura fără frecvenţă. informaţionale. de audit. cheltuielile pentru pregătirea şi reciclarea personalului. cheltuielile pentru cercetări ştiinţifice.) necesare în activitatea de producţie. precum şi impozitul pe valoarea adăugată şi accizele nerecuperabile. organizarea expoziţiilor. scos din uz ca urmare a uzurii naturale a acestuia. inclusiv: a) salariul lucrătorilor întreprinderilor în timpul studiilor acestora cu scoaterea din producţie în sistemul de ridicare a calificării şi de reciclare a cadrelor. traducători. b) organizaţiile consultative. precum şi plata indemnizaţiilor. seral şi fără frecvenţă. cu excepţia cazurilor de capitalizare a acestora prevăzute de S. precum şi abonarea la ediţii speciale (ziare. efectuarea lucrărilor experimentale. concursurilor. cheltuielile privind reparaţia ambalajului folosit în multiplă circulaţie şi returnabil.

alte cheltuieli. instituţiilor preşcolare pentru copii din sistemul învăţămîntului public. borderoul de calculare a amortizării activelor nemateriale şi borderoul de calculare a uzurii mijloacelor fixe – în cazul calculării amortizării şi uzurii patrimoniului cu destinaţie generală de gospodărie. contractul de acordare a ajutorului filantropic sau de sponsorizare. factura de expediţie. • • • ordinul conducătorului întreprinderii. programului şi termenului vizitei). 489 din 4 mai 1998. dispoziţia de plată. organizarea excursiilor şi călătoriilor. Operaţiile ce ţin de constatarea cheltuielilor generale şi administrative se perfectează cu următoarele documente: • solicitarea în scris a organizaţiei necomerciale. • ordinul conducătorului întreprinderii privind recepţia delegaţiei altei întreprinderi (cu indicarea obligatorie a componenţei delegaţiei. azilurilor pentru bătrîni şi invalizi. Perfectarea documentelor enumerate este prevăzută de Regulamentul privind modul de confirmare a donaţiilor în scopuri filantropice şi/sau pentru susţinerea de sponsorizare. informaţia în scris privind rezultatele vizitei. • tabelul de pontaj – în cazul calculării retribuirii muncii personalului administrativ şi gospodăresc. 23 . procesul-verbal de raportare a cheltuielilor în cauză la cheltuielile de reprezentanţă – în cazul constatării cheltuielilor pentru recepţia delegaţiilor ca cheltuieli de reprezentanţă. produse. decontul de avans – în cazul decontării avansurilor primite de persoane cu destinaţie generală de gospodărie la detaşarea acestora în deplasări de serviciu. religioase sau altei organizaţii privind acordarea ajutorului filantropic sau de sponsorizare. ocupaţiilor în secţii sportive. precum şi a obiectelor din fondul locativ (inclusiv uzură şi cheltuielile pentru efectuarea diverselor tipuri de reparaţii. a. c) achitarea din contul întreprinderii a foilor de tratament şi în case de odihnă. bonul (de uz intern) – în cazul acordării ajutorului material cu bani în numerar. cheltuielile de organizare aferente desfăşurării adunărilor acţionarilor. bilete. scopului. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. ordinul de plată – în cazul transmiterii bunurilor materiale sau virării mijloacelor băneşti cu titlul de filantropie sau sponsorizare. combustibil sau alte active pensionarilor sau salariaţilor nevoiaşi. raportul privind cheltuielile suportate cu documentele justificative anexate (cecuri.).b) întreţinerea obiectelor de ocrotire a sănătăţii. a vizitării acţiunilor culturale distractive şi sportive. facturi fiscale. foi de parcurs ş. perfectării documentelor. cercuri şi clube.

Dispoziție de încasare / plată către casierie servește ca: . precum şi pentru alte servicii prestate de terţi. potrivit dispozițiilor legale. f)valoarea bunurilor sau serviciilor. în vederea încasării în numerar a unor sume care nu reprezintă venituri din activitatea de exploatare. document ce conține lista cu produsele vîndute sau servicii prestate clientului de către furnizor. 24 . 1. de compartimentul financiar-contabil. adresa si codul de inregistrare fiscala. de regulă pentru operațiunile care au la bază documente justificative.• factura fiscală sau factura de expediţie – in cazul calculării plăţilor (datoriilor) ordinare pentru bunurile luate în arendă operaţională. dupa caz. denumirea serviciilor prestate. numarul și data (ziua. luna. Factura fiscala trebuie sa cuprinda obligatoriu urmatoarele informatii: a)seria si numarul facturii. . . pentru operatiunile taxabile. .dispoziție pentru casierie. simbolul contului debitor/creditor. Se intocmeste. c)numele.explicații. dupa caz. Conținutul minimal obligatoriu de informații al formularului este urmatorul: . g)cota de taxa pe valoarea adaugata sau mentiunea scutit cu drept de deducere.denumirea unității. nota de contabilitate – în cazul calculării contribuţiilor pentru asigurările sociale de stat şi primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în procentul stabilit de la sumele salariului personalului administrativ şi gospodăresc etc. adresa si codul de inregistrare fiscala al persoanei care emite factura. verificat. intr-un exemplar. în vederea achitării în numerar a unor sume. inclusiv a avansurilor aprobate pentru cheltuieli de deplasare. b)data emiterii facturii. scutit fara drept de deducere. suma. neimpozabil sau neinclus in baza de impozitare. . Factura fiscală este un document contabil emis de către o companie (furnizorul).denumirea. pentru procurare de materiale etc. al beneficiarului de bunuri sau servicii. e)denumirea si cantitatea bunurilor livrate. precum și a diferenței de încasat de catre titularul de avans țn cazul justificarii unor sume mai mari decît avansul primit. anul) întocmirii formularului. potrivit dispozițiilor legale. Nota de contabilitate servește ca document justificativ de înregistrare în contabilitatea sintetică și analitică. d)numele.dispoziție pentru casierie. h)valoarea taxei pe valoarea adaugata.. exclusiv taxa pe valoarea adaugata.semnături: întocmit. către o • altă companies au persoană (clientul).

în cazul plaților în numerar efectuate fără alt document justificativ. La contul 713 "Cheltuieli generale şi administrative" pot fi deschise urmatoarele subconturi: 25 .denumirea unitatii. continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmatorul: . pentru efectuarea operatiunii de incasare sau plata. .). suma primita. cand nu există alte documente prin care se dispune plată (exemplu: stat de salarii sau lista de avans chenzinal etc. 2.. .în cazul utilizării ca dispoziție de plată. anexa la registrul de casa. 5. scopul incasarii/platii. pentru viza in cazurile prevazute de lege. anul) intocmirii formularului. se întocmește intr-un exemplar de compartimentul financiar-contabil: . suma platita/incasata.în cazul utilizării ca dispoziție de încasare. . se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.la persoanele autorizate sa aprobe incasarea sau plata sumelor respective. numarul si data (ziua. 4. . cand nu exista alte documente prin care se dispune încasarea (avize de plata.la compartimentul financiar-contabil. 3.la casierie.date suplimentare privind beneficiarul sumei: actul de identitate. . viza de control financiar preventiv. circulă: . compartimentul financiarcontabil. data si semnatura. si se semneaza de casier.denumirea. pentru efectuarea înregistrarilor in contabilitate.casier. in cazul platilor se semneaza si de persoana care a primit suma.in cazul utilizării ca dispoziție de plată a avansurilor pentru cheltuielile de deplasare. procurare de materiale etc. . . .). anexa la registrul de casa. data si semnatura.la persoana autorizata sa exercite controlul financiar preventiv.suma incasata/restituita (in cifre si in litere). Contul 713 "Cheltuieli generale şi administrative" este destinat generalizarii informatiei privind cheltuielile de deservire a productiei şi administrarea întreprinderii în ansamblu.semnaturi: conducatorul unitatii. precum si functia (calitatea) persoanei care incaseaza/restituie suma.document justificativ de inregistrare in registrul de casa și în contabilitate. somații de plată etc. . . .numele si prenumele. dupa caz.. luna.

cu excepţia impozitului pe venit". 7133 "Cheltuieli de întretinere a personalului administrativ şi de conducere". în care se indică rulajul debitor şi creditor al contului 531“Datorii fata de personal privind retribuirea muncii” precum şi soldul acestuia. Evidenţa analitică a cheltuielilor generale şi administrative se ţine pe articole stbilite de întreprindere. În cursul perioadei de gestiune cheltuielile generale si administrative se colectează cu total cumulativ de la începutul anului în debitul contului 713 "Cheltuieli generale şi administrative" şi se reflectă prin urmatoarele operațiuni contabile: La 31.b). La 28.07. 7138 "Cheltuieli de deplasare".A.2010 au fost casate piesele de schimp folosite la reaparatia mijloacelor fixe şi astfel au fost efectuate urmatoarele înscrieri contabile (Anexa 23a. 7134 "Impozite. Ct 5311 “Datorii fata de personal privind retribuirea muncii” la suma de 43985 lei.2010 a fost efectuat calculul salariului personalului administrativ în baza listei de calcul nr19.02. „Basvinex” se includ: 26 . postura “Salariu calculat”. repararea şi întretinerea mijioacelor fixe cu destinaţie generală". Dt 7133 "Cheltuieli de intreţinere a personalului administrativ şi de conducere" la suma de 43985 lei.10 lei. repararea şi întreţinerea mijioacelor fixe cu destinaţie generala " la suma de 7830.b) Dt 7131" Cheltuieli privind uzura. astfel și în urma acestei operațiuni au fost efectuate urmatoarele înregistrări contabile (Anexa 24 a.10 lei. 7132 "Cheltuieli privind amortizarea activelor nemateriale". 7135 "Cheltuieli în scopuri de binefacere şi sponsorizare". taxe şi plăţi. Această formulă se întocmeşte pe baza datelor analitice ale contului 531“Datorii fata de personal privind retribuirea muncii”. 7137 "Cheltuieli de reprezentare". 7136 "Cheltuieli privind protectia muncii".2010 în baza actului de casare a materialelor nr 358 din 31.07. 7139 "Alte cheltuieli generale şi administrative".7131 "Cheltuieli privind uzura. În categoria impozitelor şi taxelor (cu excepţia impozitului pe venit) achitate de S. Ct 2115 “Piese de schimb” la suma de 7830.

15 lei Serviciile comunale sunt destinate contului 7139 " Alte cheltuieli generale şi administrative La 26.A. 27 .Impozitul pe bunuri imobiliare . Taxa pe valoarea adăugată.2010 în baza facturii de expeditie BB964805 eliberata de “Auto Siguranta” SA a fost efectuata asigurarea obligatorie de raspundere civila. Taxele nominalizate se achită în bugetul local. S-a înregistrat urmatoarea înregistrare contabilă Dt 713. Impozitul funciar. În baza dării de seama privind calcularea taxei pentru revitalizarea viticulturii. carea efectuat o deplasare în Belarusia.74 lei. instituţiilor şi organizaţiilor din Republica Moldova nr. În baza decontului de avans a fost calculata diurnal şi cazarea personalului administrativ (Anexa 26 a.28 lei. salariatul care pleaca în deplasare i se recuperează cheltuielile legate de : Costul transportului Diurna şi cazarea. Cheltuielile care depăşesc aceste limite se reflectă în “Declaraţia cu privire la impozitul pe venit a persoanei ce practică activitatea de întreprinzător” şi se aduna la venitul impozabil.01. „Basvinex”.2010 în baza facturii fiscale CZ0449196 eliberata de Apa –Canal Chisinau SA au fost furnizata apa. 836 din 24 iunie 2002 şi modificat din 2006.2 “Datorii faţă de personal privind alte operaţii” la suma de 1057.8 “Cheltuieli de deplasare” la suma de 1057.15 lei Ct 532.46 lei Ct 5211 “Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” la suma de 1184.b). astfel au fost efectuate urmatoarele înregistrări contabile (Anexa 28). astfel au fost contabilizate consumurile materiale în felul urmator (Anexa 27) Dt 7139 " Alte cheltuieli generale şi administrative " la suma de 987. prezentate pentru trimestrul 1 anul 2010 se înscrie urmatoarele înregistrări contabile (Anexa 25 a. taxe şi plati. Dt 7139 " Alte cheltuieli generale şi administrative " la suma de 1418 lei. în limitele prevazute de legislaţie. Aceasta formula se întocmeşte pe baza decontului de avans (Anexa26 a. Deplasarea se efectuiază în conformitate cu Hotărîrea Guvernului republicii Moldova cu privire la detaşarea angajaţilor întreprinderilor. Dt 5342 “ Datorii privind taxa pe valoarea adăugată” la suma de 197. prezentat de către conducatorul S.01. cu excepţia impozitului pe venit" la suma de 132735 lei.b). În conformitate cu această hotărîre. Ct 5211 “Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” la suma de 1418 lei. Dt 7134"Impozite. Ct 5348 “Datorii privind alte impozite şi taxe” la suma de 132735 lei. La 22.b).

La sfîrşitul fiecărui trimestru cheltuielile generale şi administrative accumulate în debitul contului 713 "Cheltuieli generale şi administrative" se reflectă în Raportul privind Rezultatele Financiare în rîndul 060 şi se scade din venituri la determinarea rezultatului financiar contabil.08 lei. astfel au fost efectuate urmatoarele înregistrări contabile (Anexa 29). La 19. Dt 7139 " Alte cheltuieli generale şi administrative " la suma de 9000 lei. Dt 7139 " Alte cheltuieli generale şi administrative " la suma de 7552.01. astfel au fost efectuate urmatoarele înregistrări contabile (Anexa 30). La sfîrşitul anului de gestiune debitul contului 713 "Cheltuieli generale şi administrative" se trece la contul 351 “Rezultatul financiar total” şi împreuna cu celelalte tipuri de cheltuieli se scade din venit la determinarea rezultatului financiar (Anexa7): Dt 351 “Rezultatul financiar total” la suma de 14293766 lei Ct 713 "Cheltuieli generale şi administrative" la suma de 14293766 le 28 .20 lei.2010 în baza facturii fiscale RU3130346 eliberata “GCC-Securitate” SRL au fost prestate servicii de paza.06 lei. Dt 5342 “ Datorii privind taxa pe valoarea adăugată” la suma de 1800 lei Ct 5211 “Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” la suma de 10800 lei. La 31.03 lei.01. Dt 7139 " Alte cheltuieli generale şi administrative " la suma de 15144. În jurnalul de înregistrari contabile au fost efectuate inscrieri contabile în functie analitica pentru fiecare tip de alte cheltuieli generale şi administrative (Anexa33). Ct 5211 “Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” la suma de 4061.20lei.2010 îăn baza facturii fiscale XT3760697 eliberata “Chisinau Gaz” SRL au fost prestate servicii de furnizare cu gaze.01.2010 în baza facturii fiscale OM0495240 eliberata “Orange Moldova” SA au fost prestate servicii de telefonie mobila.15 lei.02 lei Ct 5211 “Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” la suma de 18173.2010 în baza facturii fiscale RH1974782 eliberata “Red Union Fenosa” SA au fost prestate servicii de furnizare cu energie electrică. La 31.La 12. Dt 5342 “ Datorii privind taxa pe valoarea adăugată” la suma de 453. astfel au fost efectuate urmatoarele înregistrări contabile(Anexa 32).12 lei Ct 5211 “Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” la suma de 8005. Dt 7139 " Alte cheltuieli generale şi administrative " la suma de 4061. astfel au fost efectuate urmatoarele înregistrări contabile (Anexa 31). Dt 5342 “ Datorii privind taxa pe valoarea adăugată” la suma de 3029.01.

obiectelor de mică valoare şi scurtă durată.. cheltuielile aferente produselor rebutate. h) consumurile indirecte de producţie constante nerepartizabile.Alte cheltuieli operationale cuprind cheltuielile privind vînzarea altor active curente. cheltuieli privind arenda operatională. penalitati. l) plata pentru locaţiune (chirie). arendă.8. factura fiscală. despagubiri. 29 . consumurile indirecte de productie nerepartizate.obligaţiuni. e) vînzarea activelor curente. bon (de uz intern) – în cazul vânzării materialelor.C. f) amenzile. Cheltuielile care nu pot fi raportate nici la cheltuielile comerciale. lipsurile şi pierderile din deteriorarea valorilor. nici la cele generale şi administrative sînt incluse în alte cheltuieli operaţionale şi anume cheltuielile privind: a) plata dobînzilor filialelor. cheltuielile aferente dobînzilor pentru credite si împrumuturi. act de inventariere a mijloacelor băneşti. cu excepţia cazurilor de capitalizare a acestora. despăgubirile. j) lipsurile şi pierderile de la deteriorarea valorilor. prevăzute în S. mărfurilor şi serviciilor prestate. 3. precum şi cheltuielile aferente anularii comenzilor de productie. cheltuielile din modificarea metodelor de evaluare a activelor curente. m) alte cheltuieli operaţionale. încetarii activitaţii unitaţii de productie care nu a fabricat produse şi cheltuielile anticipate care s-au dovedit a fi inutile.[1. penalităţile. cambii şi alte titluri de valoare. d) plata dobînzilor privind împrumuturile expirate şi sancţiunile creditare. proces-verbal al comisiei de inventariere – în cazul decontării lipsurilor şi pierderilor din defectarea (alterarea) activelor curente. leаsing (redevenţă). Operaţiile ce ţin de constatarea altor cheltuieli operaţionale se perfectează cu următoarele documente primare: • borderou de colaţionare. g) emisiunea şi difuzarea titlurilor de valoare pe termen scurt . plata comisioanelor pentru difuzarea acestora etc. i) sumele diferenţelor dintre costul stocurilor de mărfuri şi materiale şi valoarea realizabilă netă.N. cheltuielile sub forma de amenzi. • factură de expediţie.3] c) plata dobînzilor privind alte operaţii. întreprinderilor filiere şi asociate. precum şi titlurilor de valoare pe termen scurt. k) producţia rebutată. b) plata dobînzilor aferente creditelor bancare şi împrumuturilor primite pe termen scurt şi pe termen lung.23 "Cheltuielile privind împrumuturile". cu excepţia produselor finite.

reclamaţie primită acceptată. 7142 "Cheltuieli privind arenda curentă". privind consumurile indirecte de producţie nerepartizate. 7146 "Cheltuieli de productie indirecte nerepartizate". – în cazul calculării uzurii şi reflectării cheltuielilor pentru reparaţia bunurilor transmise în arendă operaţională. despagubirile". 7147 "Lipsuri şi pierderi din deteriorarea valorilor". • • borderou de calculare a uzurii mijloacelor fixe. a. proces – verbal al comisiei de inventariere. 7149 "Alte cheluieli operationale". 7144 "Cheltuieli din modificarea metodelor de evaluare a activelor curente". mărfurilor şi serviciilor). proces – verbal de casare a materialelor. act de verificare. notă de contabilitate – în cazul reflectării cheltuielilor pentru rectificarea rebutului. ordin de lucru în acord ş. penalitaţilor. La contul 714 "Alte cheltuieli operationale" pot fi deschise urmatoarele subconturi: 7141 "Cheltuieli privind realizarea altor active curente". proces-verbal (sau aviz) privind rebutul şi notă de contabilitate – în cazul decontării costului rebutului definitiv (incorijibil) comis în atelierul de tâmplărie. lista defectelor privind reparaţia maşinilor.• contract de creditare (acordare a împrumuturilor) şi notă de contabilitate – în cazul calculării dobânzilor aferente creditelor bancare sau împrumuturilor primite. • listă de inventariere a creanţelor. ordin (dispoziţie) al conducătorului întreprinderii – în cazul decontării creanţelor compromise (cu excepţia creanţelor cumpărătorilor pentru produsele vândute). 7145 "Cheltuieli privind dobînzile pentru credite şi împrumuturi". despagubirilor. decizie a organului teritorial al inspectoratului fiscal. atelierul de repartiţie şi la alte sectoare de producţie. titlu executoriu al instanţei de judecată – în cazul calculării sancţiunilor economice aplicate întreprinderii. lipsurile şi pierderile valorilor materiale. plaţii dobînzilor pentru credite şi împrumuturi. 7143 "Cheltuieli privind amenzile. 30 . arendei curente. penalitaţile. • notă de contabilitate – în cazul decontării consumurilor indirecte de producţie fixe nerepartizate. amenzilor. Contul 714 "Alte cheltuieli operationale" este destinat generalizarii informatiei privind cheltuielile aferente vîzarii activelor curente (cu exceptia produselor finite. proces – verbal de casare a materialelor. 7148 "Cheltuieli aferente productiei rebutate". • • ordin de lucru în acord. secţia de prelucrare a produselor agricole.

40 lei Ct 243.09.1 ''Avansuri pe termen scurt acordate în ţară''la sume de 108. La finele perioadei de gestiune rulajul din debitul contului sintetic 714 "Alte cheltuieli operationale" se reflectă în Raportul privind Rezultatele Financiare în rîndul 070 şi se ea în calcul la determinarea rezultatului financiar.b).2010 în baza documentului nr.b).12.00lei În jurnalul de înregistrări contabile au fost efectuate înscrieri contabile în functie analitică pentru fiecare tip de cheltuieli aparte (Anexa 36). penalitaţile. Dt714.00 lei Credit 224.1 ''Cont curent în valuta straina în ţară'' la suma de 20090. La 30. astfel au fost efectuate urmatoarele înregistrări contabile (Anexa 35). Dt 7145 "Cheltuieli privind dobinzile 20090.40 lei.2010 în baza extrasului din cont 22517014982004 eliberată de “Banca de Economii” SA au fost achitate procentele pentru credite.49 Ct 521.1 ''Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale achitate in ţară'' la suma de 74936. La sfîrşitul anului de gestiune debitul contului 714 "Alte cheltuieli operationale" se trece la contul 351 “Rezultatul financiar total” şi împreuna cu celelalte tipuri de cheltuieli se scade din venit la determinarea rezultatului financiar (Anexa7): Dt 351 “Rezultatul financiar total” la suma de 7433543 lei Ct 714 "Alte cheltuieli operationale" la suma de 7433543 lei pentru credite şi împrumuturi"la suma de 31 .Evidenta analitica a altor cheltuieli operationale se ţine pe feluri de cheltuieli şi alti indicatori stabiliţi de întreprindere.2010 în baza facturii fiscale GH0006966 eliberata “Glass Container Company” SA au fost prestate servicii de arenda. la care a expirat termenul de prescripţie. La 29.96lei A avut loc trecerea la cheltuieli a avansurilor pe termen scurt acordate anterior şi nereclamate. Debit 7143 "Cheltuieli privind amenzile. despagubirile" la suma de 108. astfel au fost efectuate urmatoarele înregistrări contabile (Anexa 37 a.03.2 ''Cheltuieli privind arenda curenta'' la suma de 62447.47 lei Dt 5342 “ Datorii privind taxa pe valoarea adăugată” la suma de 12489. La 31.436 eliberată de “Banca Sociala ” SA au fost achitate penalitățile. astfel au fost efectuate urmatoarele înregistrări contabile (Anexa 34 a.

caracteristica .1 Componenta.evaluarea si constatarea cheltuielilor din activitatea neoperationala Cheltuieli ale activităţii neoperaţionale se impart in trei grupe: Cheltuieli ale activităţii de investiţii.clasificarea . Pierderi excepţionale. 32 . Cheltuieli ale activităţii financiare.Capitolul II Contabilitatea cheltuielilor ale activitatii neoperationale 2.

N. Pierderile excepţionale rezultă din evenimentele sau operaţiunile rare şi netipice care nu sunt legate de activitatea economico-financiară (ordinară) a întreprinderii. expropriate etc. incendiilor. În teză este elaborată schema de formule contabile pentru evidenţa diferenţelor specificate. La calcularea rezultatului fiscal cheltuielile privind diferenţele de curs valutar şi de sumă nefavorabile trebuie recunoscute integral ca deduceri. potrivit cărora acestea urmează a fi înregistrate ca o majorare a cheltuielilor financiare şi o diminuare a activelor sau o majorare a datoriilor întreprinderii. casate. împrumuturilor şi creditelor întreprinderii. deoarece. pierderile din participaţiile în alte întreprinderi şi operaţiunile cu părţile legate. Acestea cuprind cheltuielile privind operaţiunile aferente plăţii redevenţelor. calamităţilor naturale şi altor evenimente extraordinare. modificarea legislaţiei ţării. activelor materiale în curs de execuţie. arendei finanţate a activelor materiale pe termen lung. diferenţele nefavorabile de curs valutar etc.Componenţa cheltuielilor activităţii neoperaţionale se examinează în S. Cheltuielile activităţii de investiţii rezultă din ieşirea activelor pe termen lung şi cuprind cheltuielile şi pierderile aferente ieşirii activelor nemateriale. 20 “Contabilitatea subvenţiilor şi publicitatea informaţiei aferentă asistenţei de stat”. valoarea prejudiciilor (defectelor) din deteriorarea bunurilor în urma evenimentelor extraordinare. 5 “Prezentarea rapoartelor financiare” şi S. mijloacelor fixe. TVA trecută anterior în cont aferentă valorii de bilanţ a bunurilor nimicite în urma evenimentelor extraordinare etc.) ca rezultat al accidentelor. Cheltuielile exceptionale apar ca rezultat al evenimentelor extraordinare şi trebuie să includă: valoarea de bilanţ a bunurilor ieşite (distruse. După părerea noastră. aceste diferenţe urmează a fi contabilizate în componenţa cheltuielilor financiare. acestea reprezintă cheltuieli legate de desfăşurarea activităţii de întreprinzător a întreprinderii. activelor financiare pe termen lung. pierderile din modificarea legislaţiei în vigoare. Acestea cuprind daunele provocate de calamităţile naturale. Cheltuielile aferente diferenţelor de curs valutar şi de sumă nefavorabile apar în cazurile efectuării tranzacţiilor exprimate în valută străină şi/sau în unităţi convenţionale. S. resurselor naturale. Recunoaşterea cheltuielilor specificate se 33 . sumele reducerii valorii activelor pe termen lung ieşite. 3 “Componenţa consumurilor şi cheltuielilor întreprinderii”. Cheltuielile activităţii financiare rezultă din modificarea mărimii şi structurii capitalului propriu. după esenţa lor economică.C. terenurilor.C. sînt determinate de modificarea cursurilor valutare care nu depind de întreprindere.N. pierderile din perturbările politice. pierderile din stoparea activităţii de bază a întreprinderii în urma evenimentelor extraordinare.C.N. cheltuielile legate de prevenirea şi/sau lichidarea consecinţelor evenimentelor extraordinare.

reprezentanţelor şi altor subdiviziuni interioare situate atît pe teritoriul Republicii Moldova. Perioada fiscală privind impozitul pe venit este anul calendaristic la încheierea căruia se determină venitul impozabil şi se calculează suma impozitului care trebuie achitată. de constatare a datoriilor şi activelor amînate privind impozitul pe venit. Cheltuielile privind impozitul pe venit cuprind suma totală a cheltuielilor privind impozitul pe venit luată în considerare la calcularea profitului (pierderii) net al perioadei de gestiune.În debit se reflectă sumele impozitului pe venit platit in rate pe parcursul anului de gestiune. Evidenta analitica a cheltuielilor privind impozitul pe venit se tine pe tipurile lor si pe alte directii stabilite in politica de contabilitate a intreprinderii.datoriile curente si aminate privind impozitul pe venit la finele anului de gestiune. Standardul de faţă stabileşte modul de determinare a diferenţelor permanente şi temporare. reevaluării acestora. Pentru întreprinderile nou-create. Obiectivul prezentului standard îl constituie descrierea metodicii de contabilizare a impozitului pe venit al întreprinderii. iar evaluarea acestora – la sumele pierderilor efective rezultate din evenimentele extraordinare şi confirmate documentar. de prezentare a informaţiei cu privire la impozitul pe venit în rapoartele financiare.In credit se reflecta activele aminate privind impozitul pe venit.cheltuieli privind impozitul pe venit.anularea activelor aminate privind impozitul pe venit.recomandă să fie efectuată în baza conceptului contabilităţii de angajamente. participaţiilor în alte întreprinderi.anularea datoriilor aminate privind impozitul pe venit. Pentru generalizarea informatiei despre cheltuielile privind impozitul pe venit este destinat contul 731. 2... părţilor legate. precum şi asupra filialelor. precum şi cheltuielile privind operaţiunile cu titlurile de valoare pe termen lung etc. Pentru evidenţa acestor 34 .tinind cont de diferentele permanente si temporare care apar intre venitul contabil si cel impozabil.. perioadă fiscală se consideră perioada de la data înregistrării întreprinderii pînă la finele anului calendaristic.2 Documentarea si contabilitatea cheltuielile activităţii de investiţii Cheltuielile activităţii de investiţii reprezintă cheltuielile aferente ieşirii activelor pe termen lung. Cheltuielile efective privind impozitul pe venit se determina la finele anului de gestiune. Prezentul standard se extinde asupra tuturor persoanelor juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi sînt înregistrate în Republica Moldova. cît şi peste hotarele acesteia.

Alte cheltuieli ale activităţii de investiţii. La acest cont pot fi deschise urmatoarele subconturi: 7211 7212 7213 7214 7215 7216 7217 Cheltuieli privind ieşirea activelor nemateriale. Reflectarea valorii de bilanţ a activelor pe termen lung ieşite: Dt 721 „Cheltuieli ale activităţii de investiţii” Ct 111 „Active nemateriale” Ct 112 „Active nemateriale în curs de execuţie” Ct 121 „Active materiale în curs de execuţie” Ct 122 „Terenuri” Ct 123 „Mijloace fixe” Ct 125 „Resurse naturale” Ct 131 „Investiţii pe termen lung în părţi nelegate” Ct 132 „Investiţii pe termen lung în părţi legate”. Cheltuieli din reevaluarea activelor pe termen lung la ieşirea acestora. Crearea rezervelor pentru acoperirea cheltuielilor probabile de ieşire a mijloacelor fixe la expirarea duratei de exploatare utilă a acestora: Dt 721 „Cheltuieli ale activităţii de investiţii” 35 . În cursul perioadei de gestiune cheltuielile activităţii de investiţii se acumulează în debitul contului 721 şi se reflectă prin următoarele formule contabile: 1. Cheltuieli privind ieşirea activelor materiale pe termen lung. Cheltuieli aferente participaţiilor în alte întreprinderi. 2.cheltuieli este destinat contul 721 „Cheltuieli ale activităţii de investiţii” . Reflectarea cheltuielilor aferente ieşirii activelor pe termen lung: Dt 721 „Cheltuieli ale activităţii de investiţii” Ct 211 „Materiale” Ct 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii” Ct 533 „Datorii privind asigurările” Ct 812 „Activităţi auxiliare” Ct 521 „Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” Ct 522 „Datorii pe termen scurt privind părţile legate” Ct 539 „Alte datorii pe termen scurt”. Cheltuieli privind ieşirea activelor financiare pe termen lung. Cheltuieli privind operaţiile cu părţile legate. 3.

Reflectarea sumei reducerii din reevaluare aferente activelor pe termen lung ieşite: Dt 721 „Cheltuieli ale activităţii de investiţii” Ct 341 „Diferenţe din reevaluarea activelor pe termen lung”. 4.3”Maşini utilaje şi instalatii de transmisie” la suma de 2841.2 ”Cheltuieli privind ieşirea activelor materiale pe termen lung” la suma de 2841.2010 în baza facturii fiscale SU1765638 sa lichidat mijlocul fix semiremorca PPV-3 (Anexa38 a. Sa întocmit urmatoarea formulă contabilă Dt 721. Trecerea la sfirsitul anului de gestiune cheltuieli ale activităţii de investiţii acumulate la rezultatul financiar se efectuiaza prin înregistrarea contabilă (anexa7) Dt 351 “Rezultatul financiar total” la suma de 20630 lei Ct 721 „Cheltuieli ale activităţii de investiţii” la suma de 20630 lei 36 .54 lei La finele fiecărei perioade de gestiune rulajul debitor al contului 721 „Cheltuieli ale activităţii de investiţii” se scade din venituri la determinarea indicatorului din rândul 090 „Rezultatul din activitatea de investiţii: profit (pierdere)” al Raportului privind rezultatele financiare. 5.09.b). Cheltuieli privind ieşirea activelor materiale pe termen lung se ţine la contul 721.2 ”Cheltuieli privind ieşirea activelor materiale pe termen lung” La data de 24.54 lei Ct 123. 6. Trecerea la cheltuieli a sumelor ecartului de reevaluare a investiţiilor pe termen lung la ieşirea acestora: Dt 721 „Cheltuieli ale activităţii de investiţii” Ct 133 „Modificarea valorii investiţiilor pe termen lung”.Ct 538 „Rezerve pentru cheltuieli şi plăţi preliminate”. Reflectarea lipsurilor şi pierderilor activelor pe termen lung constatate cu ocazia inventarierii: Dt 721 „Cheltuieli ale activităţii de investiţii” Ct 111 „Active nemateriale” Ct 112 „Active nemateriale în curs de execuţie” Ct 121 „Active materiale în curs de execuţie” Ct 123 „Mijloace fixe”.

În cursul perioadei de gestiune cheltuielile activităţii financiare se acumulează în debitul contului 722 şi se reflectă prin formulele contabile: 1.cheltuieli privind diferenţele de curs valutar. 2.alte cheltuieli ale activităţii de investiţii.3 Documentarea si contabilitatea cheltuielilor activităţii financiare Cheltuielile activităţii financiare includ: . diferenţelor nefavorabile de curs valutar etc.2. Pentru evidenţa acestor cheltuieli este destinat contul 722 „Cheltuieli ale activităţii financiare”. . Cheltuielile activităţii financiare cuprind cheltuielile aferente plăţii redevenţelor. Achitarea sau calcularea plăţii (dobânzii) pentru activele pe termen lung primite în arendă finanţată: Dt 722 „Cheltuieli ale activităţii financiare” Ct 242 „Cont de decontare” Ct 243 „Cont valutar” Ct 521 „Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” Ct 539 „Alte datorii pe termen scurt”. .cheltuieli privind arenda finanţată a activelor pe termen lung. . arendei finanţate.cheltuieli privind plata redevenţelor. Reflectarea pierderilor aferente diferenţelor nefavorabile de curs privind mijloacele şi operaţiunile în valută străină: Dt 722 „Cheltuieli ale activităţii financiare” Ct 221 „Creanţe pe termen scurt aferente facturilor comerciale” Ct 223 „Creanţe pe termen scurt ale părţilor legate” Ct 224 „Avansuri pe termen scurt acordate” Ct 241 „Casa” Ct 243 „Cont valutar” Ct 244 „Conturi speciale la bănci” Ct 227 „Creanţe pe termen scurt ale personalului” Ct 511 „Credite bancare pe termen scurt” 37 .

65 lei La finele fiecărei perioade de gestiune rulajul debitor al contului 722 „Cheltuieli ale activităţii financiare” se ia în calcul la determinarea indicatorului din rândul 100 „Rezultatul din activitatea financiară: profit (pierdere)” al Raportului privind rezultatele financiare. cursul din ziua plăţii este mai mare decît cursul dinziua facturării.4 Documentarea si contabilitatea pierderile excepţionale. Pierderile excepţionale cuprind pierderile din calamităţile naturale.65 lei Ct 243. Dt 722. Reflectarea pierderilor aferente diferenţelor nefavorabile de curs privind conturile valutare şi operaţiunile în valută străină. rezultate din lichidarea creanţelor sau datoriilor în valută ale unităţii cînd: .la plată.Ct 512 „Credite bancare pe termen scurt pentru salariaţi” Ct 513 „Împrumuturi pe termen scurt” Ct 521 „Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” Ct 522 „Datorii pe termen scurt faţă de părţile legate” Ct 534 „Datorii privind decontările cu bugetul” [2. În acest caz se întocmesc formulele contabile: 1. Evidenţa acestor pierderi se ţine în contul 723 „Pierderi excepţionale”.la încasare. La întreprinderea”X” în baza extrasului din contul valutar în euro a avut loc diferenţa de curs în suma de 1438. modificarea legislaţiei ţării şi alte evenimente excepţionale. În urma acestei opeaţiuni sa întocmit formula contabilă. Trecerea la cheltuieli a valorii de bilanţ a activelor pe termen lung şi curente nimicite sau deteriorate rezultate din evenimentele excepţionale: Dt 723 „Pierderi excepţionale” Ct 111 „Active nemateriale” 38 . . La sfîrşitul anului de gestiune debitul contului 722 „Cheltuieli ale activităţii de financiare” se trece la contul 351 “Rezultatul financiar total” (anexa7) Dt 351 “Rezultatul financiar total” la suma de 3278263 lei Ct 722 „Cheltuieli ale activităţii de financiare” la suma de 3278163 lei 2. cursul din ziua încasării este mai mic decît cursul din ziua facturării.65 lei.443-445]. În cursul perioadei de gestiune în debitul contului 723 se acumulează cu total cumulativ de la începutul anului pierderile din evenimentele excepţionale.6 p.3 „Cheltuieli privind diferente de curs valutar” la suma de 1438. perturbările politice.1 „Conturi valutare in tara” la suma de 1438.

39 .Ct 112 „Active nemateriale în curs de execuţie” Ct 121 „Active materiale în curs de execuţie” Ct 123 „Mijloace fixe” Ct 211 „Materiale” Ct 212 „Animale la creştere şi îngrăşat” Ct 213 „Obiecte de mică valoare şi scurtă durată” Ct 215 „Producţia în curs de execuţie” Ct 216 „Produse” Ct 217 „Mărfuri” Ct 241 „Casa” Ct 242 „Cont de decontare” Ct 243 „Cont valutar” Ct 244 „Conturi speciale la bănci” Ct 245 „Transferuri băneşti în expediţie” Ct 246 „Documente băneşti” Ct 252 „Alte active curente”. Reflectarea cheltuielilor privind lichidarea consecinţelor evenimentelor excepţionale: Dt 723 „Pierderi excepţionale” Ct 211 „Materiale” Ct 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii” Ct 533 „Datorii privind asigurările” Ct 241 „Casa” Ct 521 „Datorii pe termen scurt privind facturile” Ct 812 „Activităţi auxiliare”. a avut loc un incendiu în depozitul firmei. astfel ducînd la deteriorarea materialelor: Dt 723 „Pierderi excepţionale” la suma de 15200 lei Ct 211 „Materiale” la suma de 15200 lei. La finele fiecărei perioade de gestiune pierderile excepţionale acumulate în debitul contului 723 se reflectă în Raportul privind rezultatele financiare şi se iau în calcul la determinarea indicatorului din rândul 120 “Rezultatul excepţional: profit (pierdere)”. 2. şi anume. La întreprinderea „X” a avut loc în perioada curenta un eveniment excepţional.

Trecerea la sfirşitul anului de gestiune a pierderi excepţionale financiar se efectuiaza prin înregistrarea contabilă (anexa7) Dt 351 “Rezultatul financiar total” Ct 723 „Pierderi excepţionale” acumulate la rezultatul La finele anului de gestiune conturile de evidenţă a cheltuielilor activităţii neoperaţionale se închid prin trecerea rulajelor debitoare ale acestora la rezultatul financiar. Capitolul III Contabilitatea cheltuielilor privind impozitul pe venit 3. În acest caz se întocmeşte formula contabilă: Dt 351 „Rezultat financiar total” Ct 721 „Cheltuieli ale activităţii de investiţii” Ct 722 „Cheltuieli ale activităţii financiare” Ct 723 „Pierderi excepţionale”.1 Documentarea si contabilitatea cheltuielilor privind impozitul pe venit Cheltuielile privind impozitul pe venit cuprind suma totală a cheltuielilor privind impozitul pe venit. luate în considerare la calcularea profitului (pierderii) net al perioadei de gestiune. Cheltuielile efective privind impozitul pe venit se determină la finele anului de gestiune. ţinînd cont de diferenţele permanente şi temporare care apar între rezultatul contabil şi cel impozabil. 40 .

În debitul acestui cont se reflectă calcularea (recalcularea) datoriilor amînate privind impozitul pe venit. De exemplu: crearea provizioanelor pentru achitarea concediilor salariaţilor. iar în credit – calculul activelor amînate privind impozitul pe venit. Acestea la rîndul său se împart în: Diferenţe temporare impozabile – diferenţe care în perioada de gestiune viitoare vor majora venitul impozabil sau micşora pierderea fiscală.Diferenţele permanente reprezintă acele diferenţe. cît şi a perioadei de gestiune viitoare. cu suma în paranteze. Diferenţe temporare deductibile – diferenţe care în perioadele de gestiune viitoare vor micşora venitul impozabil sau majora pierderea fiscală. precum şi anularea datoriilor amînate privind impozitul pe venit. Diferenţele temporare sunt acele diferenţe care influenţează venitul impozabil atît a perioadei de gestiune curente. De exemplu: uzura unui mijloc fix. Cheltuielile (economiile) privind impozitul pe venit sunt formate din: Suma impozitului pe venit a perioadei de gestiune curente şi anume: datoria curentă privind impozitul pe venit şi creanţele curente privind impozitul pe venit. etc. Pentru evidenţa cheltuielilor (economiilor) privind impozitul pe venit este destinat contul 731 „Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit” . care influenţează doar venitul impozabil al perioadei de gestiune curente. cheltuielile de deplasare şi de reprezentanţă. Soldul creditor este numit economie privind impozitul pe venit şi reprezintă suma impozitului pe venit care urmează a fi recuperată de entitate în perioada de gestiune curentă sau viitoare. Acest cont este de activ. însă soldul lui poate fi atît debitor. Suma impozitului pe venit a perioadei de gestiune viitoare şi anume: datoria amînată privind impozitul pe venit şi activele amînate privind impozitul pe venit. De exemplu: penalităţile privind neachitarea la buget a impozitelor. anularea activelor amînate precum şi calcularea datoriei curente privind impozitul pe venit. Economia privind impozitul pe venit poate fi tratată ca un venit şi se reflectă în Raportul de profit şi pierdere. care se calculează în mod diferit în contabilitate şi în scopuri fiscale. cît şi creditor. care se adună la profitul (pierderea) perioadei de gestiune pînă la impozitare. Schematic acestea pot fi prezentate în felul următor: Cheltuielile (economiile) privind impozitul pe venit 731 41 .

Evidenţa analitică a cheltuielilor privind impozitul pe venit se ţine pe tipurile lor şi pe alte direcţii stabilite în politica de contabilitate a întreprinderii. Active amînate privind impozitul pe venit 135 42 .Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit curent Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit amînat Datoria curentă privind impozitul pe venit 534 Creanţe curente privind impozitul pe venit 225 Datoria amînată privind impozitul pe venit 425 Schema 2: Structura cheltuielilor (economiilor) privind impozitul pe venit [2. se determină la finele anului în conformitate cu cerinţele SNC 12 „Contabilitatea impozitului pe venit” . art. Suma efectivă a cheltuielilor (economiilor) privind impozitul pe venit. Aşadar în Registrul de evidenţă la contul 731 se întocmesc următoarele formule contabile: La suma datoriilor curente privind impozitul pe venit în cursul anului de gestiune: Dt 731 „Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit” Ct 534 „Datorii privind decontările cu bugetul” Conform legislaţiei în vigoare (Codul fiscal.7 p.68]. la începutul anului de gestiune. 00 lei. cota impozitului pe venit pentru persoanele juridice este 0% din venitul impozabil. Impozitul pe venit va constitui 0. Metoda de achitare a impozitului pe venit în rate se alege de către fiecare întreprindere de sine stătător. Venitul impozabil se determină după următoarea formulă: Venitul impozabil = Venitul contabil + Ajustările veniturilor .Ajustările cheltuielilor deci. În Planul de conturi pentru contul 731 nu sunt prevăzute subconturi. 15 b)).

Diminuarea datoriilor privind decontările cu bugetul în limita sumei impozitului pe venit achitată în rate: Dt 534 „Datorii privind decontările cu bugetul” Ct 225 „Creanţe pe termen scurt privind decontările cu bugetul”.La calcularea şi achitarea impozitului pe venit în rate se întocmesc concomitent următoarele formule contabile: Dt 225 „Creanţe pe termen scurt privind decontările cu bugetul” Ct 242 „Cont de decontare”. Suma obţinută se reflectă în rîndul 140 „Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit” din Raportul privind rezultatele financiare pentru anul de gestiune. După aceasta se determină soldul contului 731 „Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit”. care reprezintă suma efectivă a cheltuielilor (economiilor) privind impozitul pe venit realizate în cursul anului de gestiune. 43 . prin confruntarea rulajelor debitor şi creditor ale acestui cont. Dt 731 „Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit” Ct 535 „Taxa pe valoarea adăugată şi accize de încasat”. Achitarea datoriilor faţă de buget privind impozitul pe venit: Dt 534 „Datorii privind decontările cu bugetul” Ct 242 „Cont de decontare”. La suma activelor amînate privind impozitul pe venit: Dt 135 „Active amînate privind impozitul pe venit” Ct 731 „Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit” Suma activelor amînate privind impozitul pe venit este egală cu produsul dintre diferenţa temporară deductibilă şi cota impozitului pe venit (care este de 0%). subcontul 5352 „Impozitul pe venit plătit în avans”. La suma datoriilor amînate privind impozitul pe venit: Dt 731 „Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit” Ct 425 „Datorii amînate privind impozitul pe venit” Datoria amînată privind impozitul pe venit este egală cu produsul dintre diferenţa temporară impozabilă şi cota impozitului pe venit (care este de 0%).

iar contul 731 se închide. Acestă operaţiune se reflectă astfel: Dt 351 „Rezultat financiar total” Ct 731 „Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit” După închiderea conturilor de evidenţă a cheltuielilor şi veniturilor în contul 351 „Rezultat financiar total” se determină profitul (pierderea) net al întreprinderii obţinut în cursul anului de gestiune. In baza declaratieei cu privire la impozitul pe venit pe perioada fiscala a anului 2010 Profitul (pierderea)perioadei de gestiune curente pina la impozitare este egala cu 4492151 lei (anexa7). Scopul acestui raport îl constituie prezentarea unei informaţii accesibile investitorilor şi creditorilor potenţiali şi reali: privind situaţia financiară a întreprinderii. Raportul financiar anual (anexa 7) conform SNC 5 „Prezentarea rapoartelor financiare”. aprobate de Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova. Rapoartele financiare reprezintă un sistem reglementat de indicatori financiari generalizatori care caracterizează situaţia patrimonială şi financiară a întreprinderii şi rezultatele activităţii economice a acesteia obţinute în cursul perioadei de gestiune respective. conţinutul şi bazele metodologice ale pregătirii rapoartelor financiare ale entităţilor sunt stabilite în Bazele conceptuale ale pregătirii şi prezentării rapoartelor financiare. privind resursele 44 . Rapoartele se întocmesc prin calcularea. avînd ca scop luarea unor decizii economice referitoare la această întreprindere. gruparea şi prelucrarea specială a datelor contabilităţii curente şi constituie stadiul final al acesteia. O asemenea informaţie este necesară tuturor utilizatorilor de raportare financiară cointeresate în obţinerea informaţiei veridice privind întreprinderea. Componenţa.La finele anului aceste cheltuieli se trec din contul 731 „Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit” în contul 351 „Rezultat financiar total”. reprezintă o informaţie fianciară sistematizată. SNC 5. SNC 7. despre evenimentele care influenţează activitatea întreprinderii şi operaţiile economice. precum şi în alte standarte naţionale de contabilitate.2 Reflectarea informatiilor privind cheltuielile in rapoartele financiare. indicatorii activităţii acesteia şi fluxul mijloacelor băneşti. SNC 1. 3.

A. o reprezintă Raportul de profit şi pierderi (anexa 8) care prin indicatorii analizaţi prezintă un interes primordial atît pentru conducerea entităţii. iar cele negative (pierderile) – în paranteze. Tehnica de întocmire a Raportul privind rezultatele financiare constă în completarea fiecărui rând în baza rulajelor aferente conturilor de venituri şi cheltuieli din clasele 6 şi 7 ale Planului de conturi contabile. În continuare ne vom referi la tehnica de completare a fiecărui post de cheltuieli în parte în Raportul de profit şi pierderi. În conformitate cu SNC 5 „Prezentarea rapoartelor financiare” Raportul de profit şi pierderi cuprinde 15 indicatori care reflectă veniturile. rezultatele financiare pozitive (profiturile) se înregistrează cu cifre obişnuite.020) se arată costul produselor. contabilizate în debitul contului 712 „Cheltuieli 45 . În postul Costul vînzărilor (cod rd. componentele activelor şi a surselor de formare a acestora. „Basvinex”. cît şi pentru utilizatorii externi. cheltuielile şi profiturile (pierderile) realizate în cursul perioadei de gestiune şi perioadei corespunzătoare anului precedent.050) se reflectă cheltuielile aferente vînzării produselor finite. care reprezintă o activitate curentă ce se reînnoieşte în continuu. Raportul dat se întocmeşte atît trimestrial. În raportul specificat. cît şi anual cu total cumulativ de la începutul anului de gestiune şi cuprinde următoarele trei grupe de indicatori: venituri cheltuieli rezultatele financiare (profit sau pierdere) care reprezintă diferenţa dintre venituri şi cheltuieli. cheltuielile şi rezultatele din activitatea operaţională a întreprinderii. precum şi modificările lor. În special sunt prezentate rezultatele din domeniile suplimentare ale activităţii de afaceri a entităţii. serviciilor prestate. cum sunt: activitatea investiţională şi cea financiară. mărfurilor şi serviciilor. fără paranteze. lucrărilor executate. determinată de statutul acesteia. În activitatea S.economice şi datoriile întreprinderii. una dintre cele mai importante şi esenţiale părţi ale raportului financiar anual. reflectat în debitul contului 711 „Costul vînzărilor” care a constituit 45061285 lei (anexa 7). mărfurilor vîndute. În postul Cheltuieli comerciale (cod rd. În procesul completării raportului nominalizat. Primii opt indicatori ai raportului caracterizează veniturile. Deasemenea în unele cazuri entităţile pot reflecta apariţia unor evenimente excepţionale care se reflectă în Raportul de profit şi pierderi separat de celelalte activităţi. sunt prezentate deasemenea rezultatele financiare ale activităţii entităţii care nu contituie pentru aceasta o activitate de bază.

090) este reflectată diferenţa dintre venituri şi cheltuieli din operaţiunile legate de existenţa şi mişcarea activelor pe termen lung. 050). a înregistrat în rd. În postul Cheltuieli generale şi administrative (cod rd. Reflectarea destinctă a cheltuielilor generale şi administrative în Raportul de profit şi pierderi are drept scop să prezinte informaţia privind nivelul acestor cheltuieli proprietarilor întreprinderii şi altor utilizatori ai rapoartelor financiare. Deseori conducerea entităţii tinde să diminueze mărimea acestor cheltuieli pe seama raportării acestora la costul vînzărilor sau la cheltuielile comerciale. iar din suma obţinută se scad Cheltuielile comerciale (rd. în afară de cheltuielile deja menţionate. mărfurilor şi serviciilor. se înregistrează deasemenea pierderile din returnarea şi reducerea preţurilor la produsele (mărfurile) vîndute. În rd. 040). Cheltuielile generale şi administrative (rd. 46 Raportul de profit şi pierderi se va înregistra suma de . „Basvinex”în acest rînd a fost înregistrată suma de 1193258 lei. în categoria cheltuielilor pot să figureze: valoarea de bilanţ a activelor pe termen lung ieşite. La întocmirea Raportului de prifit şi pierderi în postul „Cheltuieli comerciale”. După completarea tuturor posturilor aferente activităţii operaţionale a entităţii. În acest caz în componenţa cheltuielilor comerciale va fi reflectată suma defalcărilor efectuate de întreprindere în rezerva menţionată în decursul perioadei de gestiune. 070) din raportul analizat se reflectă cheltuielile înregistrate în debitul contului 714 „Alte cheltuieli operaţionale”.A. cheltuielile aferente ieşirii activelor pe termen lung. 030 se însumează Alte venituri operaţionale (rd. 060 al 14293766 lei (anexa 7). La determinarea rezultatului financiar din activitatea de investiţii. 070 suma de 7433543 lei (anexa 7). La finele anului 2010 S. rulajul stabilit fiind în sumă de 4088255 lei (anexa 7). În postul Alte cheltuieli operaţionale (cod rd.060) se înregistrează cheltuielile aferente gestiunii entităţii stabilite în debitul contului 713 „Cheltuieli generale şi administrative”. „Basvinex”. Întreprinderea poate să creeze rezerve pentru returnarea şi reducerea preţurilor aferente mărfurilor vîndute. legate nemijlocit de desfacerea produselor. 070). În postul Rezultatul din activitatea de investiţii: profit (pierdere) (cod rd. sumele lipsurilor şi pierderilor activelor pe termen lung constatate cu ocazia inventarierii şi alte cheltuieli contabilizate în debitul contului 721 „Cheltuieli ale activităţii de investiţii”. sumele reducerilor aferente activelor pe termen lung ieşite. urmează să se determine suma din postul Rezultatul din activitatea operaţională: profit (pierdere) (cod rd. 060) şi Alte cheltuieli operaţionale (rd.A. La S. 080) unde se reflectă rezultatul financiar determinat în modul următor: la profitul brut (pierdere globală) stabilit în rd.comerciale”.

090) şi „Rezultatul din activitatea financiară: profit (pierdere)” (cod rd. În anul 2010 S. 130) şi „Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit” (cod rd. Postul Rezultatul din activitatea economico-financiară: profit (pierdere) (cod rd. În postul Rezultatul din activitatea financiară: profit (pierdere) (cod rd. în conformitate cu calculele efectuate în declaraţia fiscală. Datele din rîndul dat trebuie să corespundă cu „Profitul net 47 . Acest rezultat se obţine prin însumarea datelor din rîndurile: „Rezultat din activitatea operaţională: profit (pierdere)” (cod rd. „Basvinex”. în cursul perioadei de gestiune analizate s-au înregistrat operaţiune aferentă cheltuielilor activităţii de investiţii.A. 110) reflectă profitul sau pierderea apărută la entitate în cursul perioadei de gestiune din toate tipurile de activităţi. 140). care urmează să fie vărsată în buget în cursul anului de gestiune. plăţile (redevenţele) calculate pentru activele nemateriale luate în folosinţă şi alte cheltuieli acumulate în debitul contului 722 „Cheltuieli ale activităţii financiare”. art. În postul Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit (cod rd. sumele avansurilor pe termen lung acordate anterior şi nereclamate trecute la cheltuieli. deoarece conform legislaţiei în vigoare (Codul fiscal. pierderile din diferenţele de curs aferente conturilor valutare şi operaţiunilor în valută străină. este reflectată diferenţa dintre veniturile şi cheltuielile aferente operaţiunilor legate de modificările în mărimea şi structura capitalului propriu şi a mijloacelor împrumutate. În anul 2010 la S. „Rezultatul din activitatea de investiţii: profit (pierdere)” (cod rd. 140) se reflectă suma totală definitivă a impozitului pe venit. „Basvinex”. suma din această postură va fi egală cu 0 lei. 100). Acesta pentru perioada de gestiune analizată (anul 2010) a înregistrat o suma de 3278263lei. Modul de reflectare în contabilitate a sumei cheltuielilor privind impozitul pe venit se determină de prevederile SNC 12 „Contabilitatea impozitului pe venit”. Postul Profit net (pierdere) (cod rd.A. „Basvinex”. Pentru anul 2010. a obţinut un rezultat din activitatea economico-financiară în sumă de 4492151 lei.A. În postul Rezultatul excepţional: profit (pierdere) (cod rd. nu s-au înregistrat operaţiuni de acest gen şi rezultatul excepţional este 0 lei. 15 b)). cota impozitului pe venit pentru persoanele juridice este 0% din venitul impozabil.150) reprezintă diferenţa dintre „Profitul (pierderea) perioadei de gestiune pînă la impozitare” (cod rd.La S.080). 100). Cheltuielile activităţii financiare cuprind: plăţile (dobînda) aferente activelor pe termen lung luate în arendă finanţată. 120) se reflectă diferenţa dintre veniturile şi cheltuielile apărute ca rezultal al unor evenimente şi operaţiuni excepţionale neprevăzute. deaceea în rîndul 090 a Raportului de profit şi pierderi a fost inregistrata suma de 20630 lei.

). juridice şi organizatorice ale cheltuielilor comerciale şi generale şi administrative. 48 . „Basvinex” a obţinut un profit în sumă de 4492151 lei. codului Fiscal şi a altor acte normative ce determina principiile economice. consumuri şi cheltuieli de materiale. precum şi date generalizatoare în ansamblu pe entitate. Raportul statistic 5C „Consumurile şi cheltuielile întreprinderii” la fel este un document important pe care trebuie să-l îndeplinească entităţile. Încheiere În lucrarea data autorul a cercetat partea teoretica a temei „Contabilitatea cheltuielilor” şi a aplicat în practica contabilitatea acestora în baza datelor de la firma S. consumuri şi cheltuieli aferente genurilor secundare de activitate. consumuri şi cheltuieli totale.(pierderea) al perioadei de gestiune” reflectate în Bilanţil Contabil în rîndul 590.”Basvinex”.a. consumuri şi cheltuieli aferente serviciilor prestate de terţi ş.A. În urma cercetarii situaţiei contabilităţii acestei firme.A. În anul 2010 S. Aici găsim informaţii cu privire la diverşi indicatori ce caracterizează consumurile şi cheltuielile aferente genului principal de activitate (volumul producţiei fabricate. s-a constatat ca la momentul de faţă evidenţa cheltuielilor operaţionale se înfaptuieşte în conformitate cu cerinţele Standartelor Naţionale de Contabilitate.

Îtreprinderea utilizează cea de-a doua variantă de ţinere a registrelor contabile. Standardelor Naţionale de Contabilitate. Astfel se asigură respectarea unei baze metodologice unice a contabilităţii. La S. Informaţiile despre cheltuieli sunt furnizate de către contabilitate care este un proces ciclic continuu constituit din următoarele etape principale‫׃‬ stabilirea componenţei. continuitatea activitătii. prudenţa.Legea contabilităţii № 113-XVI din 27 aprilie 2007. cu 49 . care ar trebui să fie înlăturate. Acumularea şi sistematizareadaelor din documentele contabile primare se efectuează sub aspectul indicatorilor necesari pentru gestiunea şi controlul activităţii economice a întreprinderii. Cheltuielile constitiue elementele contabile principale ale orcărei întreprinderi care desfăşoară activitatea de întreprinzător. ea este efectuată de către un contabil ce îşi îndeplineşte funcţiile sale în baza următoarelor acte: .A. adică prin aplicarea ordinelor meoriale de evidenţă aoperaţiilor economice pe conturi de cheltuieli. elaborarea politicii de contabilitate. Pe parcursul studierii temei respective în baza datelor anului 2010 ale întreprinderii S. În ceea ce priveşte evidenţa contabilă la S.A. . precum întocmirea rapoartelor financiare.A. perfectarea documentară. Evaluarea şi constatarea cheltuielilor are loc în baza principiilor contabilităţii şi Standartelor naţionale de contabilitate. cu indicarea preţului unitar. ţinîndu-se cont de modificările şi completările ulterioare.”Basvinex”. „Basvinex” nu au fost depistate neregularităţi. . care prevede aplicarea principiului calculării şi a dublei înregistări. clasificarea. cantităţii şi furnizorului. aprobate prin ordinul Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova № 174 din 25 decembrie 1997. permanenta metodelor şi prioritate continutului asupra formei.Întocmirea şi înregistrarea documentelor primare se efectuiază corect şi la timp. aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova № 174 din 25 decembrie 1997. Astfel. evaluarea.Planul de conturi contabile al activităţii economico – financiare a întreprinderilor. şi anume: specializarea exerciţiilor. reflectarea în registrele şi conturile contabile. generalizarea în rapoartele financiare a cheltuielilor întreprinderii. recunoaşterea. se întocmesc documente primare pe fiecare fel de marfă în parte. „Basvinex” evidenţa cheltuielor se reflectă la finele perioadei de gestiune în „Raportul privind rezultatele financiare” pe tipuri de activităţi şi corespunde întocmai evidenţa analitica şi sintetică a conturilor din clasa 7 cheltuielile.Altor acte legislative şi normative. documente privind volumul mărfurilor vîndute.

Standardul National de Contabilitate N 1 “Politica de contabilitate” aprobat prin Ordinul Ministerului Finantelor N 174 din 25. la întreprinderea S.1997 MO al RM 88-91/182 din 30.04.2. 50 . 1. S. a cheltuielilor generale şi administrative. calitatea adecvată. Acte legislative si normative 1. „Basvinex. „Basvinex” ea poate fi caracterizată satisfăcătoare.A. toate acestea sunt argumente forte în favoarea.01.A. varietatea sortimentală. a cheltuielilor comerciale şi a altor cheltuieli operaţionale. care trebuie să conducă la rezultate pozitive în lupta concurenţială pe pieţile de desfacere şi consum. Ca momente pozitive în desfăşurarea activităţii la întreprinderea S.Dacă ne referim la situaţia financiară.A.1997. BIBLIOGRAFIE: I.12. „Basvinex pot fi apreciate nivelul înalt de deservire.1. creşterea sortimentului de produse fabricate destinate pentru anumite segmente de pieţi şi permanenta lor reînnoire.90-93 art Nr:399 din01.2007 MO al RM Nr.2008. politica de preţ promovată.12. dar totodată trebuie de remarcat faptul că cheltuielile comerciale sunt un purtător de avantaje economice considerabile pe viitor. Legea Republicii Moldova “ Contabilitatii” N 113 din 27. Cauza principală a majorării a profitului net a fost creşterea chieltuielilor perioadei şi anume.

8 Standardul National de Contabilitate N23 “Cheltuieli privind imprumuturile” aprobat prin Ordinul Ministerului 30.md.01. Alexandru Nederita. II.3 www. Bucur. III.2000. Ţurcanu. Valentina Paladi ASEM. Legea Republicii moldova cu privire la societăţile pe acţiuni.4. 2. Finantelor N 174 din 25. carti. 2. Chisinau Editura “VivarEditor” SRL. 2007.7 ”Contabilitatea impozitelor” V. 1.12.98.md.3.24 – XIV din 23. brosuri 2.04.1997 MO al RM 88-91/182 din Finantelor N 174 din 25.1.7..12.fisc.Bucur.10 – 11 din 14. 2. 3. Chişinău: ACAP. Standardul National de Contabilitate N17 “Contabilitatea arendei” aprobat prin Ordinul Ministerului Finantelor N 32 din 03.nr.12.1997.minfin.4.1997.5. 2004. Chisinau .md. Manuale. Standardul National de Contabilitate N3 “Componenta consumurilor si cheltuielilor intreprinderii” aprobat prin Ordinul Ministerului Finantelor N 174 din 25. Ţurcanu. Standardul National de Contabilitate N 13 “ Contabilitatea activelor nemateriale” aprobat prin Ordinul Ministerului Finantelor N 16 din 29. 1. Nederiţa.6 “Contabilitate financiară. Natalia Ţiriulnicova.12. Internet 3.12. 1. V. monografii.1. 1.6.1997. Ghidul Contabilului. “Analiza rapoartelor financiare”.12.2007. 2.1997 MO al RM 88-91/182 din 51 .99. V. Graur.12.contabilitate. 2003. 640p.1999.1997 MO al RM 88-91/182 din 30.1999 MO al RM 35-38/70 din 15. A. A. 3.3.02. Monitorul Oficial nr..Chiţinau. Standardul National de Contabilitate N2 “Stocurile de marfuri si materiale” aprobat prin Ordinul Ministerului 30. Evidenta contabila de indreptare si practica.03.03.2005.1 www. 1. “Corespondenta conturilor contabile”. V.2 www.2000 MO al RM 27-28/92 din 09.

Anexe 52 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful