Introducere

Actualitatea temei este determinată de necesitatea aprofundării bazelor teoretice, elaborarea metologiei si fundamentarea direcţiilor principale de modernizare a contabilitaţii cheltuielilor, in conformitate cu cerinţele economice de piaţă şi normele acceptate în practica internaţională. Lucrarea de faţă are drept scop familiarizarea cu modul de evidenţă a cheltuielilor. În activitatea oricărei întreprinderi, fie din Republica Moldova sau din altă ţară, o importanţă majoră îi revine existenţei şi mişcării cheltuielilor operaţionale. Contabilitatea cheltuielilor întreprinderii constituie unul dintre cele mai importante şi dificile sectoare ale sistemului naţionla de contabilitate. Scopul acestei lucrari constă din analiza comparativă atît a teoriei, cit și a practicii contabilitaţii cheltuielilor precum şi reflectarea acestora în rapoartele financiare. În teză sînt analizate şi aprofundate noţiunile de cheltuieli. Sînt examinate problemele recunoaşterii şi evaluării elementelor de cheltuieli cu specificarea modului de aplicare a conceptelor şi principiilor contabile fundamentale în diferite situaţii concrete. De asemenea, sînt abordate aspectele metodologice generale ale contabilităţii cheltuielilor şi formulate recomandările privind elaborarea şi prezentarea politicii de contabilitate, aplicarea documentelor primare, registrelor de evidenţă şi a conturilor contabile, generalizarea în rapoartele financiare a informaţiilor aferente cheltuielilor. În lucrare este tratată problematica contabilităţii cheltuielilor din vînzarea bunurilor, prestarea serviciilor, utilizarea activelor de către terţi, decontarea creanţelor compromise şi a datoriilor cu termen de prescripţie expirat, înregistrarea diferenţelor de curs valutar şi de sumă, producerea evenimentelor extraordinare, calcularea impozitului pe profit şi din alte fapte economice. Structura tezei este compusa din trei capitole. Primul capitol expune noţiunea, clasificarea, evaluarea, constatarea şi tratează aspectele practice ale contabilităţii şi anume modul de contabilizare a acestora se face detalierea componentelor cheltuielilor din activitatea operaţională. Capitolul doi este dedicat aprofundării cunostinţelor despre noţiunea şi clasificarea cheltuielilor din activitatea neoperaţională şi se aplica în practică materialul teoretic, efectuînd un studiu asupra modului de evidenţă a existenţei şi mişcării cheltuielilor. In capitolul trei se tratează aspectele practice ale contabilităţii şi anume modul de contabilizare a cheltuielilor

3

privind impozitul pe venit şi dezvăluirea informaţiei aferentă cheltuielilor în rapoartele financiare. Tema data este scrisa in baza datelor SA „Basvinex”, compararea activităţii acesteia cu cerinţele standartelor naţionale de contabilitate şi a legislaţiei in vigoare; constatarea factorilor pozitivi şi depistarea neajunsurilor in sectorul dat al contabilităţii, precum şi elaborarea unor propuneri spre înlaturarea lor. SA „Basvinex” a fost fondată la 4 iunie 1996 şi înregistrată de către Camera Înregistrării de Stat pe lîngă Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova pe data de 20 iunie 1996 sub numărul N104069960 şi reînregistrată la 04.04.2002 cu IDNO 1002600019586 (Anexa 1). Capitalul social constituie 3186725 lei (Anexa2). Fondatorii sunt companiile ,,Basvinex” SA - 75% şi Uniunea Republicană a Asociaţilor Producătorilor Agricoli – 25%, cu adresa juridică mun.Chişinău, str. Studenţilor 1/7. Domeniul de activitate fiind producerea, îmbutelierea şi comercializarea vinurilor. Compania comercializează producţia sa in special pe pieţele externe. SA “Basvinex” se caracterizează printr-un tempou de creştere accelerat. Activitatea de bază reprezintă producerea şi îmbutelierea vinului de consum curent destinat exportului. SA „Basvinex” are resurse considerabile pentru desfăşurarea activităţii: - capacităţi de producţie moderne, - personal calificat, asortiment divers şi competitiv pe piaţa internă şi externă, mediul intern al companiei este transparent în ceea ce priveşte legătura dintre departamente, structura organizatorică a companiei este de tip divizional. Cea mai mare importanţă este acordată departamentelor productive. Pentru o astfel de structură organizatorică este specifică concentrarea asupra producerii bunurilor similare, către noi tipuri de produse, sistemul de conducere este managementul prin obiective, ce se bazează pe determinarea exactă a obiectivelor companiei, precum şi corelaţia strînsă între sistemul de remunerare şi nivelul de îndeplinire a sarcinilor. Managementul prin obiective asigură activizarea tuturor funcţiilor din procesul de dirijare, încadrînd toate resursele companiei. Managementul prin obiective reduce caracterul oficial al relaţiei conducător – subordonat. Managementul prin obiective este orientat către un stil de conducere democratic şi participativ. SA ”Basvinex” dispune de următoarele licenţe: 1.Licenţa cu drept de fabricare, păstrare şi comercializare angro a producţiei alcoolice Nr 023951 Seria AMMII din 27 februarie 2007, eliberată de Camera de Licenţiere (anexa 3). 4

2.Licenţă cu drept de a importa şi comercializa produse de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor Nr.030867 Seria AMMII din 26 febbruarie 2009, eliberată de Camera de Licenţiere (anexa 4). 3.Licenţă cu drept - transportul auto internaţional de mărfuri Nr 021271 Seria A MMII din18 mai 2006 (anexa 5). 4.Licenţă cu drept – producerea şi comercializarea materialului săditor pomicol şi viticol Nr. 026769 Seria AMMII din 07 decembrie 2007, eliberată de Camera de Licenţiere (anexa 6).

In baza indicatorilor economico-financiari ai întreprinderii SA „Basvinex” extraşi din Rapoartele financiare pe anii 2009, 2010 (anexa 7) este sistematizat în tabelul urmator:

Tabelul 1
Nr Indicatori Anul precedent 2009 Anul curent 2010 1. 2. 3. 4. 5. Venit din vînzări Costul vinzarilor Profit brut 41341564 26450114 14934188 72056107 45061285 26994882 1193258 4492151 Abaterea absoluta 2010-2009 + 30715543 +18611171 +12060694 +446042 +3217779

Rezultatul din activitatea 747216 operationala Profitul (piederea) 1274372

perioadei de gestiune pînă 6. 7. 8. la impozitare Profitul net, lei Valoarea medie 1274372 a 46124637 4492151 49802116 37.464 +3217779 +3677479 +1.34

capitalului propriu Rentabilitatea Vinzarilor, 36.124 (%) (rd.3: rd.1)*100 Rentabilitatea capitalului, 2.763 % (rd.6 : rd7)*100

9.

9.02

+6.257

In rezultatul analizei tabelului de mai sus se poate remarca ca la SA “Basvinex” in perioada curentă faţă de cea precedentă a avut loc majorarea în valoare absolută a tuturor indicatorilor menţionaţi.

5

In baza calculelor şi datelor din tabel se observa o majorare substanţială a venitului din vînzari în anul 2010 cu 30715543 lei faţă de 2009 precedat respectiv de majorarea costului vînzarilor în 2010 faţă de 2009 cu 18611171 lei. Profitul brut se mareste cu 12060694 lei faţă de 2009 . Rezultatul din activitatea operaţională in 2010 tot sa majorat faţă de 2009 cu 446042 lei. Profitul perioadei de gestiune pîna la impozitare tot sa marit în 2010 cu 3217779 lei faţă de 2009. Aceste majorari sunt bine venite la întreprinderea in cauza. Valoarea medie a capitalului propriu înregistrează o majorare esenţială în 2010 faţă de 2009 cu 3677479 lei. Rentabilitatea vînzarilor în anul 2010 atinge nivelul de 37,464 % ce constituie o majorare de 1,34 p.p. faţă de anul 2009. Deasemenea se vede o majorare de 6,257 semnificativă a rentabilităţii capitalului in anul 2010 cu 9,02% faţă de 2009 cu 2,763 % . Se poate menţiona ca SA “Basvinex” este o întreprindere, care îşi gestionează corect resursele financiare disponibele, totodată întreprinderea dispune de rezerve ceea ce priveste majorarea indicatorului rezultativ pe viitor şi in primul rind cresterea considerabilă atît a volumului din vînzări, ducînd implicit la majorarea profitului net – indicatorul esenţial pentru caracterizarea activităţii economice a firmei.

Capitolul I Contabilitatea cheltuielilor ale activitaţii operaţionale

6

1.1 Componenţa, caracteristica, clasificarea, evaluarea şi constatarea cheltuielilor din activitatea operaţională
Cheltuielile reprezintă diminuarea avantajelor economice în decursul perioadei de gestiune sub forma de reflux sau utilizare a activelor, fie apariţiei a datoriilor care conduc la micşorarea capitalului propriu, cu excepţia diminuăririlor rezultatelor din repartizarea capitalului între proprietarii întreprinderii. Clasificarea cheltuielilor pe tipuri de activităţi şi evenimente extraordinare prevăzute în reglementările contabile actuale şi aplicată la întreprinderile autohtone poartă un caracter convenţional, nu este argumentată economic şi nu stabileşte criterii clare de delimitare a cheltuielilor aferente activităţilor de bază. Ea creează dificultăţi considerabile pentru întreprinderi la calcularea indicatorilor financiari şi fiscali. În teză sînt caracterizate detaliat grupele de cheltuieli specificate şi se propune ca componenţa acestora să fie stabilită sub aspect complex de către fiecare întreprindere de sine stătător, în funcţie de semnificaţia, regularitatea obţinerii (efectuării) şi gradul de influenţă a personalului întreprinderii asupra tranzacţiilor generatoare de cheltuieli. Conturile din clasa 7 "Cheltuieli" sint destinate generalizării informaţiei privind cheltuielile activităţilor operaţionale, de investiţii şi financiară şi din pierderile excepţionale. Conţinutul cheltuielilor, modul de constatare si evaluare sint determinate de prevederile: a. b. c. S.N.C.3 "Componenta consumurilor şi cheltuielilor întreprinderii", S.N.C.2 "Stocurile de marfuri şi materiale", S.N.C.8 "Profitul sau pierderea neta a perioadei gestionare, erorile esenţiale şi modificările în politica de contabilitate", d. S.N.C.9 "Contabilitatea cheltuielilor pentru cercetari ştiinţifice şi lucrari de proiectare şi experimentare", e. S.N.C.11 "Contractele de construcţie", f. S.N.C.13 “ Contabilitatea activelor nemateriale ", g. S.N.C.16 “Contabilitatea activelor materiale pe termen lung” h. S.N.C.17 "Contabilitatea arendei leasingului", i. S.N.C.23 "Cheltuieli privind împrumuturile"[3.3]. În conformitate cu cerinţele S.N.C., cheltuielile se evaluează la valoarea de bilanţ a activelor pe termen lung şi curente ieşite, a sumelor calculate la retribuirea muncii şi ale contribuţiilor pentru asigurările sociale, uzurii mijloacelor fixe şi obiectelor de mica valoare şi

7

indiferent de momentul efectiv de plată sau încasării mijloacelor băneşti. Principiul prudenţei prevede că cheltuielile se constată şi se reflecta în contabilitate în momentul efectuării acestora.scurtă durată. ceea ce poate să genereze supraevaluarea neîntemeiată a cheltuielilor şi diminuarea rezultatului financiar. principiul prudenţei nu justifică crearea rezervelor latente. adică o confirmare documentară. La întreprinderea SA “Basvinex” aceast principiu. dreptul să creeze rezervele corespunzătoare pe seama cheltuielilor perioadei privind recuperarea pierderilor probabile aferente datoriilor dubioase. amortizării activelor nemateriale. dar nu în momentul achitării acesteia. ca decît în momentul primirii sau eliberării facturii. rezervelor create. De 8 . chiria plătită în avans se trece la consumuri şi cheltuieli în perioada în care obiectul arendat a fost utilizat. reparaţiei cu termen de garanţie şi deservirii produselor şi marfurilor vindute etc. Principiul concordanţei prevede reflectarea simultantă în contabilitate şi rapoartele financiare a cheltuielilor şi veniturilor ocazionate de unele şi aceleaşi operaţiuni economice. cheltuielile privind remedierea rebuturilor etc. Totodată. indiferent de momentul plăţii efective a mijloacelor băneşti sau altei forme de compensare. valoarea produselor rebutate definitiv. corecţiilor la datoriile dubioase. Principiul prudenţei oferă întreprinderii. returnării şi reducerii preţurilor la mărfurile vîndute. se înregistreză în contabilitate ca cheltuieli la data depistării acestora. contabilul nu înregistrează operaţiunile economice. furnizată de către terţi se trece la consumuri sau cheltuieli în perioada de gestiune în care a fost consumată. lipsurile constatate cu ocazia inventarierii valorilor în mărfuri şi materiale la întreprinderea SA “Basvinex” precum şi pierderile din deteriorarea acestora. în caz de necesitate. cheltuielilor şi plaţilor preliminate. De exemplu. indiferent de motive şi vinovaţi. De exemplu. Cheltuielile se constată şi se reflectă în contabilitate în baza respectării următoarelor principii:  Specializarea exercitiilor  Prudenţei  Concordanţei  Necompensării  Autonomiei intreprinderei Principiul specializării exerciţiilor prevede că cheltuielile se constată şi se reflectă în contabilitate în perioada de gestiune în care au avut loc. energia electrică consumată. Suma de recuperare a acestora(venitul)se constată numai în cazul cînd întreprinderea are o certitudine întemeiată. este respectat.

contabile respective.423-424] Conturile din aceasta clasa sint conturi de activ. adică într-o singură perioadă de gestiune. constatatăiniţial. La finele anului de gestiune conturile din clasa 7 se închid prin trecerea cheltuielilor acumulate în contul 351 "Rezultatul financiar total".exemplu. iar în credit . d) alte cheltuieli operaţionale. costul vînzărilor se constată şi se reflecta în conturile contabile şi rapoartele financiare concomitent cu venitul din vînzări. In debitul acestor conturi pe parcursul perioadei de gestiune se reflecta cu total cumulativ de la începutul anului sumele cheltuielilor. Aceasta prevedere se referă în special la veniturile şi cheltuielile reflectate în raportul annual privind rezultatele financiare. SA “Basvinex” contabilul înregistrează concomitent în registru de cheltuieli şi venituri fiecare operaţiune economică. acestea se subdivizează în trei grupe: 1.Cheltuieli privind impozitul pe venit. El este egal cu suma consumurilor efectuate de întreprindere pentru obţinerea produselor. Principiul necompensării nu permite modificarea sumelor veniturilor şi cheltuielilor constatate şi reflectate anterior în rapoartele financiare şi nu permite casarea reciprocă a acestora în cursul perioadei de gestiune. dacă apar îndoieli referitor la primirea sumei cuvenite incluse anterior în venit. La întocmirea raportului trimestrial rulajele debitoare ale conturilor de cheltuieli se înscriu in Raportul privind rezultatele financiare în rîndurile respective.trecerea la sfirsitul anului de gestiune a cheltuielilor acumulate la rezultatul financiar. c) cheltuielile generale si administrative. mărfurilor vîndute sau serviciilor prestate. Acestea cuprind: a) costul vînzarilor. b) cheltuielile comerciale. În acest caz. În funcţie de direcţiile efectuării. Costul vînzărilor reprezintă valoarea produselor. Rezultatele financiare pentru fiecare trimestru se determina prin calcul fără întocmirea formulelor contabile. [2. serviciilor sau suma achitată sau care urmează a fi achitată pentru achiziţionarea mărfurilor. 3.6 p.Cheltuieli ale activităţii neoperaţionale. La întreprinderea. intocmindu-se formulele . 2. o asemenea sumă trece la majorarea cheltuielilor. dar nu la diminuarea sumei venitului. Cheltuielile activitaţii operaţonale cuprind cheltuielile ocazionate de desfasurarea activitatii de baza a întreprinderii. 9 .Cheltuieli ale activităţii operaţionale. Contabilul întreprinderii SA “Basvinex” nu practică compensarea veniturilor şi cheltuielilor urmînd cu stricteţe principiul compensării. Cheltuielile au loc la întreprindere cu toate tipurile de activităţi.

cheltuielile rezultate în urma neachitării de către clienţi a mărfurilor livrate. cheltuielile suportate în urma returnării mărfurilor de către cumpărători. cheltuielile privind publicitatea. durata prestării serviciilor. de construcţii şi reparaţii. consumurile privind retribuirea muncii. În teză este expus detaliat modul de evaluare a cheltuielilor specificate în fiecare din grupele de întreprinderi menţionate. retribuirea muncii a salariaţilor antrenaţi în procesul de desfacere. cheltuielile privind serviciile prestate pot fi convenţional clasificate în trei grupe: iniţiale. în cazul în care nu se creează rezervă privind creanţele dubioase. consumurile indirecte de producţie. contribuţiile de asigurări sociale şi medicale aferente salariilor acestor muncitori. S-a constatat că contabilizarea cheltuielilor privind serviciile prestate este determinată de următorii factori principali: momentul efectuării şi natura economică a cheltuielilor. tipul de activitate a întreprinderii. c) Pentru întreprinderile de prestări servicii-consumurile de materiale. de prestare a serviciilor profesionale. Cheltuielile comerciale reprezintă cheltuielile aferente desfacerii mărfurilor. serviciilor prestate. tipul întreprinderilor prestatoare de servicii. de regulă. consumurile directe privind remunerarea muncii.Costul vînzărilor cuprinde: a) Pentru întreprinderile de producţie –consumurile directe de materiale. ulterioare. Recunoaşterea acestor cheltuieli trebuie efectuată în baza principiilor concordanţei şi periodicităţii concomitent cu recunoaşterea veniturilor din prestarea serviciilor. cheltuielile pentru crearea rezervei privind creanţele dubioase. Costul vînzărilor este raţional să fie recunoscut ca cheltuieli în baza conceptului contabilităţii de angajamente şi a principiilor concordanţei şi periodicităţii concomitent cu veniturile din comercializarea bunurilor corespunzătoare. cheltuielile se recomandă să fie recunoscute pe stadii (etape) de finalizare a tranzacţiei concomitent cu recunoaşterea veniturilor din aceste stadii. În funcţie de momentul efectuării. curente. pot fi divizate în trei grupe: de deservire a populaţiei. În cazul în care serviciile sînt prestate într-o perioadă de gestiune. costul acestora trebuie calculat. Serviciile pot fi prestate în decursul uneia sau mai multor perioade de gestiune. 10 . în opinia noastră. Cheltuielile aferente bunurilor vîndute cuprind costul vînzărilor şi cheltuielile comerciale. prestării serviciilor. ambalarea. b) Pentru întreprinderile de comerţ-costul mărfurilor vîndute. Dacă serviciile se prestează pe parcursul mai multor perioade. Evaluarea cheltuielilor aferente serviciilor prestate depinde de tipul de întreprinderi care. În componenţa cheltuielilor comerciale intră: cheltuielile de marketing. alte cheltuieli legate de procesul de desfacere. destinaţia serviciilor. după finalizarea tranzacţiei. consumurilor indirecte de producţie.

cheltuielile privind paza obiectelor cu destinaţie administrativă. obiecte de mică valoare şi scurtă durată). uzura şi cheltuielile privind reparaţia mijloacelor fixe şi obiectelor de mică valoare şi scurtă durată. consumurile indirecte de producţie constante care nu s-au inclus în costul producţiei. producţia în curs de execuţie.Cheltuielile generale şi administrative reprezintă cheltuielile legate de gestiunea întreprinderii în ansamblu. cheltuielile de reprezentare. "Cheltuieli ale activităţii operaţionale" cuprinde urmatoarele conturi sintetice: Grupa 71 711 "CostuI vînzarilor". cheltuielile privind impozitele şi taxele cu excepţia impozitului pe venit. cheltuielile privind arenda curentă. cheltuielile privind dobînzile pentru creditele angajate. 713 "Cheltuieli generale şi administrative" 714 "Alte cheltuieli operationale"[2. În componenţa altor cheltuieli operaţionale intră: cheltuielile privind vînzarea altor active curente (materiale. lipsurile de active curente depistate în urma inventarierii etc. taxei pe valoarea adăugată. cheltuielile privind deplasările personalului administrativ. accizelor. Ele cuprind: cheltuielile privind retribuirea muncii a personalului administrativ şi contribuţiile de asigurări sociale şi medicale aferente acestor salarii. 72 "Cheltuieli ale activităţii neoperaţionale". 73 "Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit". valoarea materialelor utilizate în scopuri generale şi administrative. amortizarea activelor nemateriale cu destinaţie administrativă.419-421] 11 . alte cheltuieli ce ţin de gestiunea întreprinderii în ansamblu. serviciilor din motivul neîndeplinirii capacităţii normative de producţie. cuprinde urmatoarele grupe de conturi: • • • • • • • 71'"Cheltuieli ale activităţii operaţionale". Clasa 7 "Cheltuieli" .6 p. 712 "Cheltuieli comerciale".

mărfurilor şi animalelor la creştere şi îngrăşat vândute. arendaşi. iar în credit – decontarea cheltuielilor acumulate la rezultatul financiar total la finele anului. tractoarelor şi transportului cu tracţiune animală. marfurilor vandute şi serviciilor prestate. Operaţiile ce ţin de constatarea costului vânzărilor se perfectează cu următoarele documente primare: • • • • bon (de uz intern) – în cazul reflectării costului activelor vândute personalului întreprinderii şi persoanelor terţe. • notă de contabilitate şi calcul privind repartizarea sumelor de abateri – în cazul reflectării economisirii sau supraconsumului aferent produselor vândute. mărfurilor vîndute şi al serviciilor prestate. act privind executarea lucrărilor – în cazul reflectării costului lucrărilor mecanizate (aratul. precum şi costul lucrărilor executate contra plată sau serviciilor prestate se efectuează cu ajutorul contului de pasiv 711 „Costul vânzărilor”. Generalizarea informaţiei privind costul produselor. • notă de contabilitate – în cazul decontării costului vânzărilor la rezultatul financiar total la finele anului etc.) executate contra plată pentru proprietarii cotelor echivalente de pământ. act privind prestarea serviciilor – în cazul reflectării costului serviciilor de transport ale camioanelor. În debit se reflectă cu totul crescând de la începutul anului sumele cheltuielilor constatate. foaie de parcurs a camionului. • foaie de evidenţă a tractoristului-maşinist. factură de expediţie – în cazul reflectării costului bunurilor vândute cu expedierea acestora altor întreprinderi. foaie de parcurs a tractorului. raport privind vânzarea produselor agricole – în cazul reflectării costului produselor vândute pe piaţă sau prin gheretele întreprinderii. pensionari. La 31 decembrie soldul contului este egal cu zero Contul 711 "CostuI vînzarilor" este destinat generalizării informaţiei privind costul efectiv al produselor. lucrărilor executate sau serviciilor prestate. alte persoane şi întreprinderi. Pe parcursul anului soldul contului este debitor şi reprezintă suma cheltuielilor acumulate la finele lunii sau trimestrului. La contul 711 "CostuI vînzarilor" pot fi deschise urmatoarele subconturi: 12 . foaie de evidenţă a muncii şi lucrărilor executate. semănatul etc.1.2 Documentarea si contabilitatea costului vinzarilor Costul vinzarilor reprezinta о parte din consumurile aferente produselor.

La 18.01.2010 au fost vîndute produse de vinificație în suma de 10785. ”Basvinex” au fost vîndute Metro Cash & Carry Moldova produse de vinificație în suma de 3330 lei (Anexa 9).2009 şi a declarației de export nr 3030I41 din 07.A.6252. În continuare sunt prezentate cele mai frecvente înregistrări contabile care ţin de constatarea costului vânzărilor şi decontarea lui după destinaţie.2010 în baza invoisului nr 92 din 15. Evidenţa costurilor vînzărilor de mărfuri se ţine la contul 7112 “ Costul marfurilor vîndute”.01.7111 “ Costul produselor finite vîndute” 7112 “ Costul marfurilor vîndute” 7113 “ Costul serviciilor prestate” 7114 “ Costul lucrarilor de construcţie montaj” 7115 “ Costul serviciilor din activitatea de arenda leasing” Cheltuielile activităţii operaţionale la întreprinderea SA“Basvinex” includ costul vînzărilor şi cheltuielile perioade de gestiune. echivalentul în lei constituind 190098.2010 în baza facturii fiscale SU1765811 eliberată de S. Pentru evidenţa costului vînzărilor este destinat contul 711"CostuI vînzarilor". 13 . Evidenta analitică a costului vînzarilor la SA “Basvinex” se tine pe feluri de produse şi mărfuri vîndute. Reflectarea costului lucrărilor executate sau serviciilor prestate contra plată: Dt 711 ”CostuI vînzarilor” Ct 811 ”Activitatea de bază” La 06. Este un cont de activ. servicii prestate şi alti indicatori stabiliţi de întreprindere. S-a întocmit înregistrarea contabila Dt 221 ”Creanţe pe termen scurt aferente facturii fiscale” la suma de 3330 lei Ct 611” Venituri din vînzări” la suma de 2775lei Ct 5342 “ Datorii privind taxa pe valoarea adăugată” la suma de 555 lei Concomitent casăm valoarea produselor: Dt 7111 “ Costul produselor finite vîndute” la suma de 3330 lei Ct 216 “Produse” la suma de 3330 lei.01.60 euro la curs 17. În jurnalul de înregistrări contabile au fost efectuate înscrieri contabile în functie analitică pentru fiecare tip de marfa aparte (Anexa 10) La SA“Basvinex” se desfăşoară şi activitatea de comerţ cu ridicata a mărfurilor vîndute.36 (Anexa 8).1 “ Costul produselor finite vîndute” la suma de 190098. S-a întocmit înregistrarea contabilă Dt 711.36lei Ct 216 “Produse” la suma de 190098.36lei.12.

41 lei.”Basvinex” au fost vîndute S.64 lei Ct 611” Venituri din vînzări” la suma de 10207.08 lei Concomitent casăm mărfurile: Dt 7112 “ Costul marfurilor vîndute” la suma de 472260.10 în baza facturii fiscale SU1765631 au fost vîndute mărfuri în valoarea totala de 1751508 (Anexa12). Dt 221 ”Creanţe pe termen scurt aferente facturii fiscale” la suma de 12248.A. Documentele care atesta eşirea mărfurilor de la depozitul întreprinderii sunt facttura de expediţie şi factura TVA. 14 .08 10 în baza facturii fiscale SU1765627 eliberat de S.20 lei Ct 5342 “ Datorii privind taxa pe valoarea adăugată” la suma de 2041.08. În jurnalul de înregistrari contabile au fost efectuate inscrieri contabile în functie analitica pentru fiecare tip de marfa aparte (Anexa13).2010 în baza facturii fiscale SU 1765869 au fost vîndute mărfuri în valoarea totala de 472260. La 30.41 lei Ct 5342 “ Datorii privind taxa pe valoarea adăugată” la suma de 78710. mărfurile se consideră relizate din momentul expedierii şi predării drepturilor de proprietate a acestora cumparatorului.44 lei Totodată are loc casarea ambalajelor şi materialor: Dt 711. La 30. S-a întocmit înregistrarea contabila Dt 221 ”Creanţe pe termen scurt aferente facturii fiscale” la suma de 1751508 lei Ct 611” Venituri din vînzări” la suma de 1459590 lei Ct 5342 “ Datorii privind taxa pe valoarea adăugată” la suma de 291918 lei Concomitent casăm mărfurile: Dt 7112 “ Costul mărfurilor vîndute” la suma de 1751508 lei Ct 217 “Mărfuri” la suma de1459590 lei.64 lei Ct 211.4 “Ambalaje şi materiale pentru ambalat” la suma de 10207.”Romanești” ambalaje şi materiale pentru ambalat în valoare de 12248.b).49 lei Ct 217 “Mărfuri” la suma de 393550. S-a întocmit înregistrarea contabilă Dt 221 ”Creanţe pe termen scurt aferente facturii fiscale” la suma de 472260.64 lei (Anexa 14 a. ambele fiind documente de stricta evidenţă.49 (Anexa 11).02.Astfel la 28.49 lei Ct 611” Venituri din vînzări” la suma de 393550.4 “Costul lucrărilor de construcţie-montaj” la suma de 12248. Factura de expediţi însoţeşte marfa cu transportul auto pina la unitatea comercială.A.20 lei Conform SNC.

participarea la expoziţii. 1.. Acestea cuprind: a) cheltuielile de ambalare. precum şi vînzarea propriu-zisă si transportarea mărfurilor la cumpărători. inclusiv valoarea ambalajului şi materialelor de ambalat. e) serviciile de marketing aferente încheierii sau rezilierii contractelor (acordurilor). (la întreprinderile de producţie în cazul cînd ambalarea se efectuează la depozitul de produse finite). dacă aceste cheltuieli le suportă firma comercială. certificare a produselor şi mărfurilor.La finele fiecărui trimestru rulajul debitor al contului 711 "CostuI vînzărilor" se reflectă în rîndul 020 al “ Raportului privind rezultatele financiare“ (Anexa7) şi se scade din veniturile din vinzărilela determinarea profitului brut al întreprinderii. de comerţ extern. întocmirea declaraţiilor vamale privind comercializarea produselor peste hotarele republicii. b) la întreprinderile de comerţ . d) remunerarea lucrărilor de marcare (etichetare). marfurilor si prestarilor de servicii. c) cheltuielile de transport-expediere a produselor fabricate şi a mărfurilor (cu excepţia cazurilor în care acestea se recuperează de către cumpărător). intermediere. cheltuielile de procurare a licenţelor pentru exportul produselor şi mărfurilor. aspectul exterior al vitrinelor de reclamă şi alte acţiuni care contribuie la vînzarea mărfurilor. nemijlocit cumpărătorilor sau organizaţiilor de intermediere cu titlu gratuit şi care nu pot fi returnate. g) cheltuielile ce ţin de reclamă.3 Documentarea si contabilitatea cheltuielilor comerciale Cheltuielile comerciale sunt cheltuielile aferente desfacerii produselor. Închiderea contului 711 "CostuI vînzărilor" se efectuiază la sfîrşitul anului de gestiune prin trecerea rulajelor pe contul 351 “Rezultatul financiar total” prin urmatoare formulă contabilă (Anexa7): Dt 351 “Rezultatul financiar total” la suma de 45061285 lei Ct 711 "CostuI vînzărilor" la suma de 45061285 lei.cheltuielile de depozitare şi pregătire a mărfurilor pentru vînzare. tîrguri: valoarea mostrelor de mărfuri transmise. în conformitate cu contractele (acordurile) încheiate sau alte acte. taxele vamale etc. 15 . mărfurilor. alte cheltuieli similare. salariul muncitorilor ocupaţi cu ambalarea produselor. f) comisioanele (defalcările) plătite organizaţiilor de desfacere.

informaţiilor asupra producătorilor-concurenţi. casierilor.). costul literaturii economice pentru efectuarea investigaţiilor de marketing. ospătarilor de la întreprinderile de alimentaţie publică. Nomenclatorul articolelor cheltuielilor comerciale este elaborat de către întreprindere. precum şi bucătarilor.h) cheltuielile de studiere a pieţelor de desfacere interne şi externe. hamalilor. l) cheltuieli privind returnarea şi reducerea preţurilor la mărfurile vîndute. întreţinerea gheretelor şi altor încăperi de târguială. m) contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală. premii plătite vînzătorilor. Operaţiile ce ţin de constatarea cheltuielilor comerciale se perfectează cu următoarele documente: • borderou de calculare a amortizării activelor nemateriale şi borderou de calculare a uzurii mijloacelor fixe – în cazul calculării amortizării şi uzurii patrimoniului care deserveşte procesul de comercializare a produselor. lăcăţi. îmbrăcăminte specială etc. leаsing (redevenţă). 16 . j) cheltuielile ce ţin de remuneraţiile lucrătorilor întreprinderilor de comerţ care cuprind salariul de bază şi cel suplimentar. alte cheltuieli ale secţiilor. şi altui personal angajat nemijlocit la vînzarea mărfurilor. bon (de uz intern) – în cazul decontării obiectelor de mică valoare şi scurtă durată mai ieftine de 1500 lei/bucata la eliberarea acestora din depozit pentru necesităţile sferei de comercializare (de exemplu. • foaie de evidenţă a muncii şi lucrărilor executate. serviciilor sau ale lucrătorilor din domeniul marketingului. arendă. proces-verbal de casare a materialelor – în cazul decontării materialelor utilizate pentru ambalarea producţiei-marfă. ordin de lucru în acord – în cazul calculării salariului angajaţilor implicaţi în sfera de comercializare a produselor. adaosuri. pornind de la particularităţile şi specificul activităţii acesteia. proces-verbal al comisiei de inventariere. diverse sporuri. de salarizare a lucrătorilor ocupaţi cu colectarea şi prelucrarea datelor privind pieţele de desfacere a mărfurilor respective. n) plata pentru locaţiune (chirie). ordin (dispoziţie) al conducătorului întreprinderii – în cazul decontării creanţelor compromise privind facturile comerciale ale altor întreprinderi şi persoane. i) cheltuielile pentru reparaţia cu termen de garanţie şi deservirea cu termen de garanţie a produselor şi mărfurilor vîndute. tabel de pontaj. k) cheltuieli privind datoriile dubioase. • • • listă de inventariere a creanţelor. căldări.

435] Pe parcursul anului de gestiune în debitul acestui cont se acumuleazăm un total cumulativ de la începutul anului cheltuielile comerciale ale întreprinderii.[2. 7127 "Cheltuieli privind returnarea şi reducerea preturilor la marfurile vîndute". studierea pieţelor de desfacere. 7126 "Cheltuieli privind datoriile dubioase".81 lei. La 31. La contul 712 "Cheltuieli comerciale" pot fi deschise urmatoarele subconturi: 7121 "Cheltuieli privind operaţiile de marketing". 7125 "Cheltuieli privind reparaţiile garantate si deservirile cu garanţie".. de deservire a utilajului de cântărit şi măsurat etc. 7123 "Cheltuieli de transport privind desfacerea” 7124 "Cheltuieli privind reclama". • • notă de contabilitate – în cazul constituirii provizionului pentru creanţele dubioase. factură de expediţie sau factură fiscală – în cazul calculării datoriilor faţă de alte întreprinderi pentru serviciile comandate (de publicitate.2010 în baza facturii fiscale MT0458701 eliberata de Metro Cash & Carry Moldova au fost prestate servicii de marketing astfel a fost efectuata înregistrarea contabilă (Anexa 15 a. 17 . 7122 "Cheltuieli privind ambalajele şi ambalarea produselor şi marfurilor".).80 lei Ct 5211 “Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” la suma de 298. Dt 7121 “ Cheltuieli privind operatiile de marketing” la suma de 249. mărfurilor şi prestării serviciilor. 7128 "Alte cheltuieli comerciale".6 p. decontării cheltuielilor comerciale la finele anului după destinaţie etc. participarea la expoziţii etc. Evidenta analitica a cheltuielilor comerciale se tine pe articole stabilite de intreprindere.b). Contul 712 "Cheltuieli comerciale" este destinat generalizarii informatiei privind cheltuielile aferente vînzării produselor. de transportare a producţiei – marfă. Dt 5342 “ Datorii privind taxa pe valoarea adăugată” la suma de 49.• decont de avans – în cazul aprobării cheltuielilor suportate de titularii de avans în legătură cu exportul produselor. În creditul contului are loc trecerea cheltuielilor acumulate la finele anului de gestiune la rezultatul financiar. calculării contribuţiilor pentru asigurările sociale de stat şi primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală de la suma salariului angajaţilor din sfera de desfacere.01.01 lei.

09.30 lei.16 lei.19 lei La 29.b).2010 în baza facturii fiscale RX1821516 eliberata de Calea Ferata Moldova au fost prestate servicii de transport astfel a fost efectuata înregistrarea contabilă (Anexa 16).83 lei Evidenţa altor cheltuieli comerciale se ţine la contul 7128 “ Alte cheltuieli comerciale” La 24. Dt 7123 “ Cheltuieli de transport privind desfacerea” la suma de 42338.84lei. La 02.08 lei. astfel a fost efectuata înregistrarea contabila (Anexa 19). Dt 5342 “ Datorii privind taxa pe valoarea adăugată” la suma de 125 lei Ct 5211 “Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” la suma de 750 lei La 29. Dt 7124 “ Cheltuieli privind reclama” la suma de 200.69 lei. Dt 5342 “ Datorii privind taxa pe valoarea adăugată” la suma de 239.04. astfel a fost efectuată înregistrarea contabilă(Anexa 18 a. astfel a fost efectuata înregistrarea contabila (Anexa 21): Dt 7128 “ Alte cheltuieli comerciale” la suma de200 lei. Dt 5342 “ Datorii privind taxa pe valoarea adăugată” la suma de 40 lei Ct 5211 “Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” la suma de 240 lei 18 . Dt 5342 “ Datorii privind taxa pe valoarea adăugată” la suma de 3. Dt 7128 “ Alte cheltuieli comerciale” la suma de 15.09.10 în baza facturii fiscale BP0262429 eliberata de “East-Auto-Lada” SRL au fost prestate servicii terminal la suma de 240 lei. La 30.03.84 lei.2010 în baza facturii fiscale CN0066809 eliberata de societatea AXAR SRL au fost prestate servicii de reclama.03 lei Ct 2241 “ Avansuri pe termen scurt acordate” la 18.2010 în baza facturii fiscale AW0004521 eliberata de IS Aeroportul International Chisinau au fost prestate servicii de încarcare-descarcare şi depozitare.La 31.08.14 lei Ct 2241 “ Avansuri pe termen scurt acordate” la suma de 240. Dt 7128 “ Alte cheltuieli comerciale” la suma de 625 lei.09.22 lei Ct 2241 “ Avansuri pe termen scurt acordate” la suma de 1435. astfel a fost efectuata înregistrarea contabila (Anexa 20).10 în baza facturii fiscale RU3456812 eliberata de “Informbusiness – C” SRL au fost prestate servicii de broker. Ct 5211 “Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” la suma de 42338. Dt 7123 “ Cheltuieli de transport privind desfacerea” la suma de 1196. Dt 5342 “ Datorii privind taxa pe valoarea adăugată” la suma de 40.2010 în baza facturii fiscale RU3401645 eliberata de SRL CW Maxitrans au fost prestate servicii de transport astfel a fost efectuata înregistrarea contabilă (Anexa 17).

stabilit de legislaţie. c) diferenţa de salarii plătită lucrătorilor transferaţi de la alte întreprinderi cu păstrarea în decursul unei anumite perioade. dacă aceasta este prevăzut de legislaţia în vigoare. La sfirşitul anului de gestiune debitul contului 712 "Cheltuieli comerciale" se trece la contul 351 “Rezultatul financiar total” şi împreună cu celelalte tipuri de cheltuieli se scade din venit la determinarea rezultatului financiar (Anexa 7) : Dt 351 “Rezultatul financiar total” la suma de 4088255 lei Ct 712 "Cheltuieli comerciale" la suma de 4088255 lei 1. precum şi a celor operaţionale. precum şi în cazul interimatului provizoriu. fondul de stat de plasare în cîmpul muncii din suma cheltuielilor privind retribuirea muncii. adaosurile de orice tip. fondul de pensii. contribuţiile pentru asigurările sociale de stat obligatorii şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi/sau medicale facultative (benevole). Această sumă mai este reflectata şi în Raportul Statistic 5C”Consumurile şi cheltuielile întreprinderii”. Cheltuielile generale şi administrative cuprind: cheltuielile privind retribuirea muncii salariaţilor atribuite personalului de conducere şi gospodăresc. inclusiv: a) sumele plătite pentru absenţele forţate sau îndeplinirea unui lucru plătit insuficient în cazurile prevăzute de legislaţie.4. în rîndul 090. premiile de orice tip conform sistemelor existente la întreprindere. b) suplimentele (adaosurile) plătite pentru concediul medical pînă la nivelul salariului efectiv. a cuantumurilor salariului de funcţie de la locul de muncă precedent. 19 . d) recompensele unice pentru vechimea în muncă şi adaosurile pentru vechimea de muncă în specialitate la întreprinderea respectivă plătite salariaţilor în conformitate cu legislaţia în vigoare.Documentarea si contabilitatea cheltuielilor generale si administrative.În jurnalul de înregistrari contabile au fost efectuate inscrieri contabile în functie analitica pentru fiecare tip de cheltuiala aparte (Anexa 22). La finele fiecărei perioade de gestiune rulajul debitor al contului 712 "Cheltuieli comerciale" se reflectă cu total cumulative de la începutul anului în rîndul 050 Raportului privind Rezultatele Financiare.

d) sumele plătite sub formă de compensare ca urmare a majorării preţurilor. compensaţiile acordate salariaţilor întreprinderii. donării de sînge şi pentru zilele de odihnă. mijloacelor de semnalizare. cît şi fără acestea în legătură cu pierderea capacităţii de muncă din cauza traumelor de producţie. indemnizaţiile unice acordate salariaţilor care se pensionează. e) compensarea daunelor materiale salariaţilor întreprinderii cauzate de traumele în producţie şi plata pensiei de invaliditate. uzura şi reparaţia mijloacelor fixe cu destinaţie administrativă. indemnizaţiile. scumpirea alimentaţiei (bucatelor) la ospătării. care nu se referă la producţie (de exemplu. c) sporurile la pensii. acordat în scopul construcţiei de locuinţe cooperatiste sau construcţiei individuale a locuinţelor). sporurile. gospodărească şi de protecţie a naturii (clădiri. f) indemnizaţiile plătite atît în temeiul deciziilor judecătoreşti. plata pentru locaţiune (chirie). cheltuieli de întreţinere a obiectelor şi mijloacelor fixe conservate în conformitate cu actele normative în vigoare. inclusiv femeilor care educă copii. întreţinerea. construcţii etc. cheltuielile aferente întreţinerii şi deservirii mijloacelor tehnice de comandă.plăţile suplimentare. uzura şi reparaţia obiectelor de mică valoare şi scurtă durată. 20 . bufete şi profilactorii sau acordarea ei la preţuri reduse sau gratuit (exceptînd alimentaţia specială pentru anumite categorii de salariaţi în conformitate cu legislaţia). leаsing (redevenţă). reducerii personalului şi statelor. recuperate din această cauză din fondul social. b) sumele plătite salariaţilor. inclusiv: a) sumele plătite salariaţilor concediaţi de la întreprinderile din cauza reorganizării acesteia. pentru concediile acordate suplimentar. ajutorul material acordat salariaţilor (inclusiv cota iniţială pentru construcţia de locuinţe cooperatiste sau pentru rambursarea parţială a creditului. acordate după fiecare zi de donare a sîngelui. centrelor de calcul şi altor mijloace tehnice de comandă.). arendă. utilizate în scopuri de conducere). indemnizaţiilor unice în caz de deces al salariatului ca rezultat al accidentului de producţie. cheltuielile pentru chirie a mijloacelor de telecomunicaţii. amortizarea activelor nemateriale cu destinaţie generală a întreprinderii. centrelor de telecomunicaţii. valoarea obiectelor de mică valoare şi scurtă durată în limita stabilită. g) sumele plătite salariaţilor-donatori de sînge pentru zilele examinării medicale.

inclusiv pentru executarea unor lucrări periodice la solicitarea organelor de conducere de stat pentru îndeplinirea cărora nu este raţional de a întreţine un personal permanent. precum şi alte cheltuieli legate nemijlocit de activitatea întreprinderii. cheltuielile în scopuri de caritate şi sponsorizare. concernelor şi altor structuri şi organe de conducere. uzura şi reparaţia cauciucurilor. cheltuieli de întreţinere a garajelor. garajelor. plata compensaţiilor personalului administrativ . a asociaţiilor. cheltuielile privind paza obiectelor administrativ-gospodăreşti şi asigurarea securităţii antiincendiare a acestora.de conducere al întreprinderilor. cheltuielile pentru măsurile de protecţie civilă. cheltuielile de întreţinere şi exploatare a staţiilor de telefoane. comutatoarelor.cheltuielile poştale şi telegrafice. de radiou şi de alte tipuri de telecomunicaţii. utilizate pentru administrare şi care se includ în bilanţul întreprinderii. defalcări pentru întreţinerea aparatului de conducere al organizaţiilor ierarhic superioare. cheltuielile de întreţinere a transportului auto de serviciu: remunerarea salariaţilor care deservesc acest transport. faxurilor. de dări de seamă. a cheltuielilor ce ţin de utilizarea în aceste scopuri a autoturismelor personale. pentru întreţinerea şi exploatarea biroticii. cheltuielile aferente angajării forţei de muncă. cotele de amortizare şi cheltuielile pentru toate tipurile de reparaţie a autovehiculelor şi clădirilor. inclusiv uzura inventarului şi mijloacelor fixe. cheltuielile pentru asigurarea salariaţilor şi a bunurilor cu destinaţie generală şi administrativă prevăzute de actele normative în vigoare. pentru lucrările tipografice. arenda pentru garaje şi parcarea autovehiculelor. cheltuielile de reprezentare. cheltuielile privind deplasările personalului de conducere. plata serviciilor pentru dirijarea producţiei efectuată de terţe organizaţii în cazurile în care în statele de funcţiuni ale întreprinderii nu este prevăzută finanţarea unor servicii funcţionale sau cînd aceste întreprinderi nu sînt în stare să asigure îndeplinirea unor lucrări necesare fără participarea organizaţiilor specializate. 21 . asistenţa tehnică a transportului auto. utilizate în aceste scopuri. cheltuielile pentru închirierea autoturismelor de serviciu. lubrifianţilor şi altor materiale. pentru procurarea rechizitelor de birou. activitatea de producţie a cărora este legată de necesitatea unor deplasări sistematice în interes de serviciu. valoarea combustibilului. cheltuielile de întreţinere a subdiviziunilor de producţie şi de deservire. instalaţiilor de dispecerat. formularelor de evidenţă.

cheltuielile pentru acţiunile de ocrotire a sănătăţii. proiectare şi experimentare". cheltuielile pentru cercetări ştiinţifice. cu excepţia cazurilor de capitalizare a acestora prevăzute de S.) necesare în activitatea de producţie. organizaţiile intermediare şi alte organizaţii. c) cheltuielile de întreţinere a instituţiilor de învăţămînt. seral şi fără frecvenţă. cu excepţia impozitului pe venit. plata onorariilor şi alte cheltuieli. precum şi sumele plătite în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru concediile de studii. precum şi valoarea ambalajului. b) sumele plătite absolvenţilor şcolilor medii profesional-tehnice şi tinerilor specialişti care au absolvit instituţia de învăţămînt superior sau mediu de specialitate. concursurilor. efectuarea lucrărilor experimentale.plata pentru diversele servicii prestate întreprinderii în conformitate cu contractele (acordurile) încheiate de către: a) bănci. 22 . pentru deplasarea la locul de lucru.N. cheltuielile de arbitraj şi taxele de stat.9 "Contabilitatea cheltuielilor de cercetare. precum şi abonarea la ediţii speciale (ziare. inclusiv: a) salariul lucrătorilor întreprinderilor în timpul studiilor acestora cu scoaterea din producţie în sistemul de ridicare a calificării şi de reciclare a cadrelor. care se află la bilanţul întreprinderii.C. acţiunilor de certificare şi a altor acţiuni privind implementarea inovaţiilor şi propunerilor de raţionalizare. la doctorantura fără frecvenţă. confecţionarea şi proba modelelor şi mostrelor în baza invenţiilor şi propunerilor de raţionalizare. organizarea expoziţiilor. cheltuielile pentru pregătirea şi reciclarea personalului. cheltuielile privind reparaţia ambalajului folosit în multiplă circulaţie şi returnabil. inclusiv pentru: a) întreţinerea şi uzura utilajului şi încăperilor. concediul înainte de a-şi începe activitatea. cheltuielile pentru procurarea literaturii speciale. bursele de mărfuri. acordate gratuit pentru desfăşurarea activităţii culturale şi sportive. conform legislaţiei în vigoare. de audit. organizarea timpului liber şi odihnei salariaţilor de la întreprindere. actelor normative şi instructive. acordate muncitorilor şi funcţionarilor. informaţionale. precum şi impozitul pe valoarea adăugată şi accizele nerecuperabile. impozitele şi taxele. cheltuielile de judecată. scos din uz ca urmare a uzurii naturale a acestuia. trecerilor în revistă. b) organizaţiile consultative. cheltuielile pentru invenţii şi raţionalizări cu caracter de producţie. traducători. care au succese bune la învăţătură în instituţiile de învăţămînt superior şi mediu. reviste etc. c) mass-media în legătură cu publicarea rapoartelor financiare. juridice. precum şi plata indemnizaţiilor.

religioase sau altei organizaţii privind acordarea ajutorului filantropic sau de sponsorizare. Perfectarea documentelor enumerate este prevăzută de Regulamentul privind modul de confirmare a donaţiilor în scopuri filantropice şi/sau pentru susţinerea de sponsorizare. bilete. contractul de acordare a ajutorului filantropic sau de sponsorizare. cercuri şi clube. factura de expediţie. organizarea excursiilor şi călătoriilor. combustibil sau alte active pensionarilor sau salariaţilor nevoiaşi. c) achitarea din contul întreprinderii a foilor de tratament şi în case de odihnă. perfectării documentelor. procesul-verbal de raportare a cheltuielilor în cauză la cheltuielile de reprezentanţă – în cazul constatării cheltuielilor pentru recepţia delegaţiilor ca cheltuieli de reprezentanţă. 489 din 4 mai 1998. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. ocupaţiilor în secţii sportive. cheltuielile de organizare aferente desfăşurării adunărilor acţionarilor. a vizitării acţiunilor culturale distractive şi sportive. decontul de avans – în cazul decontării avansurilor primite de persoane cu destinaţie generală de gospodărie la detaşarea acestora în deplasări de serviciu. facturi fiscale. informaţia în scris privind rezultatele vizitei. raportul privind cheltuielile suportate cu documentele justificative anexate (cecuri. programului şi termenului vizitei). • ordinul conducătorului întreprinderii privind recepţia delegaţiei altei întreprinderi (cu indicarea obligatorie a componenţei delegaţiei. foi de parcurs ş. instituţiilor preşcolare pentru copii din sistemul învăţămîntului public. scopului.). ordinul de plată – în cazul transmiterii bunurilor materiale sau virării mijloacelor băneşti cu titlul de filantropie sau sponsorizare. Operaţiile ce ţin de constatarea cheltuielilor generale şi administrative se perfectează cu următoarele documente: • solicitarea în scris a organizaţiei necomerciale. dispoziţia de plată. alte cheltuieli. 23 . produse. borderoul de calculare a amortizării activelor nemateriale şi borderoul de calculare a uzurii mijloacelor fixe – în cazul calculării amortizării şi uzurii patrimoniului cu destinaţie generală de gospodărie.b) întreţinerea obiectelor de ocrotire a sănătăţii. • • • ordinul conducătorului întreprinderii. bonul (de uz intern) – în cazul acordării ajutorului material cu bani în numerar. azilurilor pentru bătrîni şi invalizi. • tabelul de pontaj – în cazul calculării retribuirii muncii personalului administrativ şi gospodăresc. precum şi a obiectelor din fondul locativ (inclusiv uzură şi cheltuielile pentru efectuarea diverselor tipuri de reparaţii. a.

explicații. verificat. potrivit dispozițiilor legale. g)cota de taxa pe valoarea adaugata sau mentiunea scutit cu drept de deducere.denumirea. potrivit dispozițiilor legale. suma. denumirea serviciilor prestate. document ce conține lista cu produsele vîndute sau servicii prestate clientului de către furnizor. de regulă pentru operațiunile care au la bază documente justificative.semnături: întocmit. e)denumirea si cantitatea bunurilor livrate. precum și a diferenței de încasat de catre titularul de avans țn cazul justificarii unor sume mai mari decît avansul primit. 24 . h)valoarea taxei pe valoarea adaugata. pentru operatiunile taxabile. pentru procurare de materiale etc. Factura fiscala trebuie sa cuprinda obligatoriu urmatoarele informatii: a)seria si numarul facturii. neimpozabil sau neinclus in baza de impozitare. al beneficiarului de bunuri sau servicii.dispoziție pentru casierie. anul) întocmirii formularului. b)data emiterii facturii.denumirea unității. . adresa si codul de inregistrare fiscala al persoanei care emite factura. simbolul contului debitor/creditor. .. exclusiv taxa pe valoarea adaugata. luna. d)numele. Dispoziție de încasare / plată către casierie servește ca: . adresa si codul de inregistrare fiscala.• factura fiscală sau factura de expediţie – in cazul calculării plăţilor (datoriilor) ordinare pentru bunurile luate în arendă operaţională. scutit fara drept de deducere. de compartimentul financiar-contabil. nota de contabilitate – în cazul calculării contribuţiilor pentru asigurările sociale de stat şi primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în procentul stabilit de la sumele salariului personalului administrativ şi gospodăresc etc. intr-un exemplar. dupa caz. 1. Conținutul minimal obligatoriu de informații al formularului este urmatorul: . c)numele. .dispoziție pentru casierie. . f)valoarea bunurilor sau serviciilor. Factura fiscală este un document contabil emis de către o companie (furnizorul). Se intocmeste. în vederea achitării în numerar a unor sume. dupa caz. în vederea încasării în numerar a unor sume care nu reprezintă venituri din activitatea de exploatare. Nota de contabilitate servește ca document justificativ de înregistrare în contabilitatea sintetică și analitică. către o • altă companies au persoană (clientul). precum şi pentru alte servicii prestate de terţi. inclusiv a avansurilor aprobate pentru cheltuieli de deplasare. numarul și data (ziua.

.în cazul utilizării ca dispoziție de încasare. data si semnatura. si se semneaza de casier. în cazul plaților în numerar efectuate fără alt document justificativ.date suplimentare privind beneficiarul sumei: actul de identitate.la persoana autorizata sa exercite controlul financiar preventiv. pentru efectuarea operatiunii de incasare sau plata. pentru efectuarea înregistrarilor in contabilitate. 5. .semnaturi: conducatorul unitatii.la casierie.suma incasata/restituita (in cifre si in litere). cand nu există alte documente prin care se dispune plată (exemplu: stat de salarii sau lista de avans chenzinal etc. 3. anexa la registrul de casa. scopul incasarii/platii.casier.în cazul utilizării ca dispoziție de plată.denumirea. luna. viza de control financiar preventiv.numele si prenumele.la compartimentul financiar-contabil. somații de plată etc. procurare de materiale etc. precum si functia (calitatea) persoanei care incaseaza/restituie suma.document justificativ de inregistrare in registrul de casa și în contabilitate. . La contul 713 "Cheltuieli generale şi administrative" pot fi deschise urmatoarele subconturi: 25 . pentru viza in cazurile prevazute de lege. .denumirea unitatii. se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil. data si semnatura. . cand nu exista alte documente prin care se dispune încasarea (avize de plata.in cazul utilizării ca dispoziție de plată a avansurilor pentru cheltuielile de deplasare. in cazul platilor se semneaza si de persoana care a primit suma. anul) intocmirii formularului. continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmatorul: . anexa la registrul de casa. se întocmește intr-un exemplar de compartimentul financiar-contabil: .. 4. dupa caz. compartimentul financiarcontabil. Contul 713 "Cheltuieli generale şi administrative" este destinat generalizarii informatiei privind cheltuielile de deservire a productiei şi administrarea întreprinderii în ansamblu. . suma primita. suma platita/incasata.). . 2. .). numarul si data (ziua.la persoanele autorizate sa aprobe incasarea sau plata sumelor respective.. circulă: . . . .

În cursul perioadei de gestiune cheltuielile generale si administrative se colectează cu total cumulativ de la începutul anului în debitul contului 713 "Cheltuieli generale şi administrative" şi se reflectă prin urmatoarele operațiuni contabile: La 31. astfel și în urma acestei operațiuni au fost efectuate urmatoarele înregistrări contabile (Anexa 24 a. 7134 "Impozite. taxe şi plăţi. repararea şi întretinerea mijioacelor fixe cu destinaţie generală". 7132 "Cheltuieli privind amortizarea activelor nemateriale".b). Această formulă se întocmeşte pe baza datelor analitice ale contului 531“Datorii fata de personal privind retribuirea muncii”. 7137 "Cheltuieli de reprezentare".02.07.2010 în baza actului de casare a materialelor nr 358 din 31. 7139 "Alte cheltuieli generale şi administrative". 7133 "Cheltuieli de întretinere a personalului administrativ şi de conducere". 7135 "Cheltuieli în scopuri de binefacere şi sponsorizare". Evidenţa analitică a cheltuielilor generale şi administrative se ţine pe articole stbilite de întreprindere. 7138 "Cheltuieli de deplasare". „Basvinex” se includ: 26 . cu excepţia impozitului pe venit".b) Dt 7131" Cheltuieli privind uzura. repararea şi întreţinerea mijioacelor fixe cu destinaţie generala " la suma de 7830. Ct 2115 “Piese de schimb” la suma de 7830. Dt 7133 "Cheltuieli de intreţinere a personalului administrativ şi de conducere" la suma de 43985 lei. La 28.2010 a fost efectuat calculul salariului personalului administrativ în baza listei de calcul nr19.10 lei.07. Ct 5311 “Datorii fata de personal privind retribuirea muncii” la suma de 43985 lei. postura “Salariu calculat”.10 lei.A. 7136 "Cheltuieli privind protectia muncii". În categoria impozitelor şi taxelor (cu excepţia impozitului pe venit) achitate de S.7131 "Cheltuieli privind uzura. în care se indică rulajul debitor şi creditor al contului 531“Datorii fata de personal privind retribuirea muncii” precum şi soldul acestuia.2010 au fost casate piesele de schimp folosite la reaparatia mijloacelor fixe şi astfel au fost efectuate urmatoarele înscrieri contabile (Anexa 23a.

În baza decontului de avans a fost calculata diurnal şi cazarea personalului administrativ (Anexa 26 a.15 lei Ct 532. salariatul care pleaca în deplasare i se recuperează cheltuielile legate de : Costul transportului Diurna şi cazarea. prezentate pentru trimestrul 1 anul 2010 se înscrie urmatoarele înregistrări contabile (Anexa 25 a. instituţiilor şi organizaţiilor din Republica Moldova nr.46 lei Ct 5211 “Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” la suma de 1184. taxe şi plati.2010 în baza facturii de expeditie BB964805 eliberata de “Auto Siguranta” SA a fost efectuata asigurarea obligatorie de raspundere civila.A.01. 27 . în limitele prevazute de legislaţie. carea efectuat o deplasare în Belarusia. Ct 5348 “Datorii privind alte impozite şi taxe” la suma de 132735 lei.2010 în baza facturii fiscale CZ0449196 eliberata de Apa –Canal Chisinau SA au fost furnizata apa. astfel au fost contabilizate consumurile materiale în felul urmator (Anexa 27) Dt 7139 " Alte cheltuieli generale şi administrative " la suma de 987.b). În conformitate cu această hotărîre. Dt 7139 " Alte cheltuieli generale şi administrative " la suma de 1418 lei. Ct 5211 “Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” la suma de 1418 lei.8 “Cheltuieli de deplasare” la suma de 1057.b). Aceasta formula se întocmeşte pe baza decontului de avans (Anexa26 a. Deplasarea se efectuiază în conformitate cu Hotărîrea Guvernului republicii Moldova cu privire la detaşarea angajaţilor întreprinderilor.28 lei. În baza dării de seama privind calcularea taxei pentru revitalizarea viticulturii.74 lei. prezentat de către conducatorul S. Taxa pe valoarea adăugată.Impozitul pe bunuri imobiliare .2 “Datorii faţă de personal privind alte operaţii” la suma de 1057. astfel au fost efectuate urmatoarele înregistrări contabile (Anexa 28). S-a înregistrat urmatoarea înregistrare contabilă Dt 713.b). 836 din 24 iunie 2002 şi modificat din 2006. Dt 5342 “ Datorii privind taxa pe valoarea adăugată” la suma de 197.15 lei Serviciile comunale sunt destinate contului 7139 " Alte cheltuieli generale şi administrative La 26. Taxele nominalizate se achită în bugetul local. Impozitul funciar. cu excepţia impozitului pe venit" la suma de 132735 lei. La 22.01. Cheltuielile care depăşesc aceste limite se reflectă în “Declaraţia cu privire la impozitul pe venit a persoanei ce practică activitatea de întreprinzător” şi se aduna la venitul impozabil. „Basvinex”. Dt 7134"Impozite.

astfel au fost efectuate urmatoarele înregistrări contabile (Anexa 31).2010 în baza facturii fiscale RU3130346 eliberata “GCC-Securitate” SRL au fost prestate servicii de paza. astfel au fost efectuate urmatoarele înregistrări contabile (Anexa 29).03 lei. Dt 7139 " Alte cheltuieli generale şi administrative " la suma de 9000 lei. La sfîrşitul anului de gestiune debitul contului 713 "Cheltuieli generale şi administrative" se trece la contul 351 “Rezultatul financiar total” şi împreuna cu celelalte tipuri de cheltuieli se scade din venit la determinarea rezultatului financiar (Anexa7): Dt 351 “Rezultatul financiar total” la suma de 14293766 lei Ct 713 "Cheltuieli generale şi administrative" la suma de 14293766 le 28 . La 19.2010 îăn baza facturii fiscale XT3760697 eliberata “Chisinau Gaz” SRL au fost prestate servicii de furnizare cu gaze. Dt 5342 “ Datorii privind taxa pe valoarea adăugată” la suma de 3029. Dt 5342 “ Datorii privind taxa pe valoarea adăugată” la suma de 453.01.01. Dt 7139 " Alte cheltuieli generale şi administrative " la suma de 7552. Ct 5211 “Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” la suma de 4061.08 lei. La 31. În jurnalul de înregistrari contabile au fost efectuate inscrieri contabile în functie analitica pentru fiecare tip de alte cheltuieli generale şi administrative (Anexa33).02 lei Ct 5211 “Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” la suma de 18173.01.01.La 12.2010 în baza facturii fiscale RH1974782 eliberata “Red Union Fenosa” SA au fost prestate servicii de furnizare cu energie electrică.20 lei. La sfîrşitul fiecărui trimestru cheltuielile generale şi administrative accumulate în debitul contului 713 "Cheltuieli generale şi administrative" se reflectă în Raportul privind Rezultatele Financiare în rîndul 060 şi se scade din venituri la determinarea rezultatului financiar contabil.20lei. astfel au fost efectuate urmatoarele înregistrări contabile(Anexa 32). La 31. Dt 5342 “ Datorii privind taxa pe valoarea adăugată” la suma de 1800 lei Ct 5211 “Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” la suma de 10800 lei. Dt 7139 " Alte cheltuieli generale şi administrative " la suma de 4061.06 lei.15 lei. Dt 7139 " Alte cheltuieli generale şi administrative " la suma de 15144. astfel au fost efectuate urmatoarele înregistrări contabile (Anexa 30).12 lei Ct 5211 “Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” la suma de 8005.2010 în baza facturii fiscale OM0495240 eliberata “Orange Moldova” SA au fost prestate servicii de telefonie mobila.

3. cambii şi alte titluri de valoare. cheltuieli privind arenda operatională.3] c) plata dobînzilor privind alte operaţii. cu excepţia produselor finite. leаsing (redevenţă). d) plata dobînzilor privind împrumuturile expirate şi sancţiunile creditare. bon (de uz intern) – în cazul vânzării materialelor. penalitati. Cheltuielile care nu pot fi raportate nici la cheltuielile comerciale. consumurile indirecte de productie nerepartizate. nici la cele generale şi administrative sînt incluse în alte cheltuieli operaţionale şi anume cheltuielile privind: a) plata dobînzilor filialelor. penalităţile. g) emisiunea şi difuzarea titlurilor de valoare pe termen scurt . obiectelor de mică valoare şi scurtă durată. proces-verbal al comisiei de inventariere – în cazul decontării lipsurilor şi pierderilor din defectarea (alterarea) activelor curente. i) sumele diferenţelor dintre costul stocurilor de mărfuri şi materiale şi valoarea realizabilă netă. m) alte cheltuieli operaţionale. precum şi cheltuielile aferente anularii comenzilor de productie.obligaţiuni. precum şi titlurilor de valoare pe termen scurt. Operaţiile ce ţin de constatarea altor cheltuieli operaţionale se perfectează cu următoarele documente primare: • borderou de colaţionare. f) amenzile. cu excepţia cazurilor de capitalizare a acestora.N. e) vînzarea activelor curente. încetarii activitaţii unitaţii de productie care nu a fabricat produse şi cheltuielile anticipate care s-au dovedit a fi inutile. cheltuielile din modificarea metodelor de evaluare a activelor curente. b) plata dobînzilor aferente creditelor bancare şi împrumuturilor primite pe termen scurt şi pe termen lung. despăgubirile. cheltuielile aferente produselor rebutate.Alte cheltuieli operationale cuprind cheltuielile privind vînzarea altor active curente. factura fiscală. mărfurilor şi serviciilor prestate..[1. h) consumurile indirecte de producţie constante nerepartizabile.23 "Cheltuielile privind împrumuturile". prevăzute în S. lipsurile şi pierderile din deteriorarea valorilor.C. 29 . l) plata pentru locaţiune (chirie). despagubiri. act de inventariere a mijloacelor băneşti. j) lipsurile şi pierderile de la deteriorarea valorilor. arendă. cheltuielile aferente dobînzilor pentru credite si împrumuturi. plata comisioanelor pentru difuzarea acestora etc. • factură de expediţie. întreprinderilor filiere şi asociate.8. k) producţia rebutată. cheltuielile sub forma de amenzi.

act de verificare. • • ordin de lucru în acord. proces – verbal al comisiei de inventariere. notă de contabilitate – în cazul reflectării cheltuielilor pentru rectificarea rebutului. 30 . 7143 "Cheltuieli privind amenzile. arendei curente. lipsurile şi pierderile valorilor materiale. – în cazul calculării uzurii şi reflectării cheltuielilor pentru reparaţia bunurilor transmise în arendă operaţională. proces – verbal de casare a materialelor. plaţii dobînzilor pentru credite şi împrumuturi. • listă de inventariere a creanţelor. • notă de contabilitate – în cazul decontării consumurilor indirecte de producţie fixe nerepartizate. despagubirile". secţia de prelucrare a produselor agricole. La contul 714 "Alte cheltuieli operationale" pot fi deschise urmatoarele subconturi: 7141 "Cheltuieli privind realizarea altor active curente". proces-verbal (sau aviz) privind rebutul şi notă de contabilitate – în cazul decontării costului rebutului definitiv (incorijibil) comis în atelierul de tâmplărie. 7145 "Cheltuieli privind dobînzile pentru credite şi împrumuturi". a. • • borderou de calculare a uzurii mijloacelor fixe.• contract de creditare (acordare a împrumuturilor) şi notă de contabilitate – în cazul calculării dobânzilor aferente creditelor bancare sau împrumuturilor primite. reclamaţie primită acceptată. amenzilor. 7149 "Alte cheluieli operationale". Contul 714 "Alte cheltuieli operationale" este destinat generalizarii informatiei privind cheltuielile aferente vîzarii activelor curente (cu exceptia produselor finite. mărfurilor şi serviciilor). ordin de lucru în acord ş. 7144 "Cheltuieli din modificarea metodelor de evaluare a activelor curente". penalitaţilor. 7148 "Cheltuieli aferente productiei rebutate". despagubirilor. atelierul de repartiţie şi la alte sectoare de producţie. titlu executoriu al instanţei de judecată – în cazul calculării sancţiunilor economice aplicate întreprinderii. decizie a organului teritorial al inspectoratului fiscal. penalitaţile. ordin (dispoziţie) al conducătorului întreprinderii – în cazul decontării creanţelor compromise (cu excepţia creanţelor cumpărătorilor pentru produsele vândute). 7147 "Lipsuri şi pierderi din deteriorarea valorilor". privind consumurile indirecte de producţie nerepartizate. 7142 "Cheltuieli privind arenda curentă". proces – verbal de casare a materialelor. 7146 "Cheltuieli de productie indirecte nerepartizate". lista defectelor privind reparaţia maşinilor.

b).b).1 ''Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale achitate in ţară'' la suma de 74936.2 ''Cheltuieli privind arenda curenta'' la suma de 62447.2010 în baza extrasului din cont 22517014982004 eliberată de “Banca de Economii” SA au fost achitate procentele pentru credite.49 Ct 521.1 ''Avansuri pe termen scurt acordate în ţară''la sume de 108. astfel au fost efectuate urmatoarele înregistrări contabile (Anexa 37 a.2010 în baza documentului nr.40 lei.00lei În jurnalul de înregistrări contabile au fost efectuate înscrieri contabile în functie analitică pentru fiecare tip de cheltuieli aparte (Anexa 36).40 lei Ct 243.Evidenta analitica a altor cheltuieli operationale se ţine pe feluri de cheltuieli şi alti indicatori stabiliţi de întreprindere. La 30. La 29.96lei A avut loc trecerea la cheltuieli a avansurilor pe termen scurt acordate anterior şi nereclamate.03. Dt 7145 "Cheltuieli privind dobinzile 20090.47 lei Dt 5342 “ Datorii privind taxa pe valoarea adăugată” la suma de 12489. despagubirile" la suma de 108. La sfîrşitul anului de gestiune debitul contului 714 "Alte cheltuieli operationale" se trece la contul 351 “Rezultatul financiar total” şi împreuna cu celelalte tipuri de cheltuieli se scade din venit la determinarea rezultatului financiar (Anexa7): Dt 351 “Rezultatul financiar total” la suma de 7433543 lei Ct 714 "Alte cheltuieli operationale" la suma de 7433543 lei pentru credite şi împrumuturi"la suma de 31 . La 31.09.2010 în baza facturii fiscale GH0006966 eliberata “Glass Container Company” SA au fost prestate servicii de arenda.436 eliberată de “Banca Sociala ” SA au fost achitate penalitățile. astfel au fost efectuate urmatoarele înregistrări contabile (Anexa 34 a. Debit 7143 "Cheltuieli privind amenzile. astfel au fost efectuate urmatoarele înregistrări contabile (Anexa 35). La finele perioadei de gestiune rulajul din debitul contului sintetic 714 "Alte cheltuieli operationale" se reflectă în Raportul privind Rezultatele Financiare în rîndul 070 şi se ea în calcul la determinarea rezultatului financiar.00 lei Credit 224. la care a expirat termenul de prescripţie. Dt714.12.1 ''Cont curent în valuta straina în ţară'' la suma de 20090. penalitaţile.

clasificarea .1 Componenta. Cheltuieli ale activităţii financiare. 32 .Capitolul II Contabilitatea cheltuielilor ale activitatii neoperationale 2. Pierderi excepţionale.caracteristica .evaluarea si constatarea cheltuielilor din activitatea neoperationala Cheltuieli ale activităţii neoperaţionale se impart in trei grupe: Cheltuieli ale activităţii de investiţii.

casate. diferenţele nefavorabile de curs valutar etc. După părerea noastră. La calcularea rezultatului fiscal cheltuielile privind diferenţele de curs valutar şi de sumă nefavorabile trebuie recunoscute integral ca deduceri. calamităţilor naturale şi altor evenimente extraordinare. incendiilor. pierderile din stoparea activităţii de bază a întreprinderii în urma evenimentelor extraordinare.N. Pierderile excepţionale rezultă din evenimentele sau operaţiunile rare şi netipice care nu sunt legate de activitatea economico-financiară (ordinară) a întreprinderii. terenurilor. deoarece. aceste diferenţe urmează a fi contabilizate în componenţa cheltuielilor financiare.C. În teză este elaborată schema de formule contabile pentru evidenţa diferenţelor specificate. S. Cheltuielile aferente diferenţelor de curs valutar şi de sumă nefavorabile apar în cazurile efectuării tranzacţiilor exprimate în valută străină şi/sau în unităţi convenţionale. sînt determinate de modificarea cursurilor valutare care nu depind de întreprindere. împrumuturilor şi creditelor întreprinderii. Acestea cuprind cheltuielile privind operaţiunile aferente plăţii redevenţelor. Acestea cuprind daunele provocate de calamităţile naturale. cheltuielile legate de prevenirea şi/sau lichidarea consecinţelor evenimentelor extraordinare. resurselor naturale.Componenţa cheltuielilor activităţii neoperaţionale se examinează în S. pierderile din perturbările politice. 5 “Prezentarea rapoartelor financiare” şi S. modificarea legislaţiei ţării. Recunoaşterea cheltuielilor specificate se 33 . pierderile din modificarea legislaţiei în vigoare. Cheltuielile exceptionale apar ca rezultat al evenimentelor extraordinare şi trebuie să includă: valoarea de bilanţ a bunurilor ieşite (distruse. valoarea prejudiciilor (defectelor) din deteriorarea bunurilor în urma evenimentelor extraordinare. activelor materiale în curs de execuţie. expropriate etc. pierderile din participaţiile în alte întreprinderi şi operaţiunile cu părţile legate. TVA trecută anterior în cont aferentă valorii de bilanţ a bunurilor nimicite în urma evenimentelor extraordinare etc.C. sumele reducerii valorii activelor pe termen lung ieşite. Cheltuielile activităţii de investiţii rezultă din ieşirea activelor pe termen lung şi cuprind cheltuielile şi pierderile aferente ieşirii activelor nemateriale. 20 “Contabilitatea subvenţiilor şi publicitatea informaţiei aferentă asistenţei de stat”. arendei finanţate a activelor materiale pe termen lung.) ca rezultat al accidentelor.N. acestea reprezintă cheltuieli legate de desfăşurarea activităţii de întreprinzător a întreprinderii.N.C. potrivit cărora acestea urmează a fi înregistrate ca o majorare a cheltuielilor financiare şi o diminuare a activelor sau o majorare a datoriilor întreprinderii. Cheltuielile activităţii financiare rezultă din modificarea mărimii şi structurii capitalului propriu. după esenţa lor economică. activelor financiare pe termen lung. mijloacelor fixe. 3 “Componenţa consumurilor şi cheltuielilor întreprinderii”.

. iar evaluarea acestora – la sumele pierderilor efective rezultate din evenimentele extraordinare şi confirmate documentar..2 Documentarea si contabilitatea cheltuielile activităţii de investiţii Cheltuielile activităţii de investiţii reprezintă cheltuielile aferente ieşirii activelor pe termen lung. Pentru generalizarea informatiei despre cheltuielile privind impozitul pe venit este destinat contul 731. Pentru evidenţa acestor 34 .În debit se reflectă sumele impozitului pe venit platit in rate pe parcursul anului de gestiune. Perioada fiscală privind impozitul pe venit este anul calendaristic la încheierea căruia se determină venitul impozabil şi se calculează suma impozitului care trebuie achitată. Evidenta analitica a cheltuielilor privind impozitul pe venit se tine pe tipurile lor si pe alte directii stabilite in politica de contabilitate a intreprinderii. Obiectivul prezentului standard îl constituie descrierea metodicii de contabilizare a impozitului pe venit al întreprinderii. perioadă fiscală se consideră perioada de la data înregistrării întreprinderii pînă la finele anului calendaristic.anularea datoriilor aminate privind impozitul pe venit.datoriile curente si aminate privind impozitul pe venit la finele anului de gestiune..anularea activelor aminate privind impozitul pe venit. precum şi cheltuielile privind operaţiunile cu titlurile de valoare pe termen lung etc. de constatare a datoriilor şi activelor amînate privind impozitul pe venit. Standardul de faţă stabileşte modul de determinare a diferenţelor permanente şi temporare.cheltuieli privind impozitul pe venit. cît şi peste hotarele acesteia. Cheltuielile privind impozitul pe venit cuprind suma totală a cheltuielilor privind impozitul pe venit luată în considerare la calcularea profitului (pierderii) net al perioadei de gestiune. 2. Prezentul standard se extinde asupra tuturor persoanelor juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi sînt înregistrate în Republica Moldova.recomandă să fie efectuată în baza conceptului contabilităţii de angajamente. participaţiilor în alte întreprinderi.tinind cont de diferentele permanente si temporare care apar intre venitul contabil si cel impozabil. de prezentare a informaţiei cu privire la impozitul pe venit în rapoartele financiare. Cheltuielile efective privind impozitul pe venit se determina la finele anului de gestiune. reevaluării acestora. părţilor legate.In credit se reflecta activele aminate privind impozitul pe venit. precum şi asupra filialelor. Pentru întreprinderile nou-create. reprezentanţelor şi altor subdiviziuni interioare situate atît pe teritoriul Republicii Moldova.

Cheltuieli din reevaluarea activelor pe termen lung la ieşirea acestora. În cursul perioadei de gestiune cheltuielile activităţii de investiţii se acumulează în debitul contului 721 şi se reflectă prin următoarele formule contabile: 1. Reflectarea valorii de bilanţ a activelor pe termen lung ieşite: Dt 721 „Cheltuieli ale activităţii de investiţii” Ct 111 „Active nemateriale” Ct 112 „Active nemateriale în curs de execuţie” Ct 121 „Active materiale în curs de execuţie” Ct 122 „Terenuri” Ct 123 „Mijloace fixe” Ct 125 „Resurse naturale” Ct 131 „Investiţii pe termen lung în părţi nelegate” Ct 132 „Investiţii pe termen lung în părţi legate”. 2.cheltuieli este destinat contul 721 „Cheltuieli ale activităţii de investiţii” . Cheltuieli privind ieşirea activelor materiale pe termen lung. Reflectarea cheltuielilor aferente ieşirii activelor pe termen lung: Dt 721 „Cheltuieli ale activităţii de investiţii” Ct 211 „Materiale” Ct 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii” Ct 533 „Datorii privind asigurările” Ct 812 „Activităţi auxiliare” Ct 521 „Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” Ct 522 „Datorii pe termen scurt privind părţile legate” Ct 539 „Alte datorii pe termen scurt”. 3. Cheltuieli privind ieşirea activelor financiare pe termen lung. Alte cheltuieli ale activităţii de investiţii. Crearea rezervelor pentru acoperirea cheltuielilor probabile de ieşire a mijloacelor fixe la expirarea duratei de exploatare utilă a acestora: Dt 721 „Cheltuieli ale activităţii de investiţii” 35 . Cheltuieli privind operaţiile cu părţile legate. Cheltuieli aferente participaţiilor în alte întreprinderi. La acest cont pot fi deschise urmatoarele subconturi: 7211 7212 7213 7214 7215 7216 7217 Cheltuieli privind ieşirea activelor nemateriale.

Trecerea la cheltuieli a sumelor ecartului de reevaluare a investiţiilor pe termen lung la ieşirea acestora: Dt 721 „Cheltuieli ale activităţii de investiţii” Ct 133 „Modificarea valorii investiţiilor pe termen lung”. Reflectarea lipsurilor şi pierderilor activelor pe termen lung constatate cu ocazia inventarierii: Dt 721 „Cheltuieli ale activităţii de investiţii” Ct 111 „Active nemateriale” Ct 112 „Active nemateriale în curs de execuţie” Ct 121 „Active materiale în curs de execuţie” Ct 123 „Mijloace fixe”. Sa întocmit urmatoarea formulă contabilă Dt 721.b). Cheltuieli privind ieşirea activelor materiale pe termen lung se ţine la contul 721.2 ”Cheltuieli privind ieşirea activelor materiale pe termen lung” La data de 24. Reflectarea sumei reducerii din reevaluare aferente activelor pe termen lung ieşite: Dt 721 „Cheltuieli ale activităţii de investiţii” Ct 341 „Diferenţe din reevaluarea activelor pe termen lung”. 4.Ct 538 „Rezerve pentru cheltuieli şi plăţi preliminate”. Trecerea la sfirsitul anului de gestiune cheltuieli ale activităţii de investiţii acumulate la rezultatul financiar se efectuiaza prin înregistrarea contabilă (anexa7) Dt 351 “Rezultatul financiar total” la suma de 20630 lei Ct 721 „Cheltuieli ale activităţii de investiţii” la suma de 20630 lei 36 .2 ”Cheltuieli privind ieşirea activelor materiale pe termen lung” la suma de 2841.09. 5. 6.54 lei Ct 123.2010 în baza facturii fiscale SU1765638 sa lichidat mijlocul fix semiremorca PPV-3 (Anexa38 a.54 lei La finele fiecărei perioade de gestiune rulajul debitor al contului 721 „Cheltuieli ale activităţii de investiţii” se scade din venituri la determinarea indicatorului din rândul 090 „Rezultatul din activitatea de investiţii: profit (pierdere)” al Raportului privind rezultatele financiare.3”Maşini utilaje şi instalatii de transmisie” la suma de 2841.

cheltuieli privind plata redevenţelor. . Reflectarea pierderilor aferente diferenţelor nefavorabile de curs privind mijloacele şi operaţiunile în valută străină: Dt 722 „Cheltuieli ale activităţii financiare” Ct 221 „Creanţe pe termen scurt aferente facturilor comerciale” Ct 223 „Creanţe pe termen scurt ale părţilor legate” Ct 224 „Avansuri pe termen scurt acordate” Ct 241 „Casa” Ct 243 „Cont valutar” Ct 244 „Conturi speciale la bănci” Ct 227 „Creanţe pe termen scurt ale personalului” Ct 511 „Credite bancare pe termen scurt” 37 . În cursul perioadei de gestiune cheltuielile activităţii financiare se acumulează în debitul contului 722 şi se reflectă prin formulele contabile: 1.cheltuieli privind arenda finanţată a activelor pe termen lung. Cheltuielile activităţii financiare cuprind cheltuielile aferente plăţii redevenţelor. 2.cheltuieli privind diferenţele de curs valutar. diferenţelor nefavorabile de curs valutar etc.alte cheltuieli ale activităţii de investiţii. . Achitarea sau calcularea plăţii (dobânzii) pentru activele pe termen lung primite în arendă finanţată: Dt 722 „Cheltuieli ale activităţii financiare” Ct 242 „Cont de decontare” Ct 243 „Cont valutar” Ct 521 „Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” Ct 539 „Alte datorii pe termen scurt”.3 Documentarea si contabilitatea cheltuielilor activităţii financiare Cheltuielile activităţii financiare includ: . arendei finanţate. . Pentru evidenţa acestor cheltuieli este destinat contul 722 „Cheltuieli ale activităţii financiare”.2.

la încasare.la plată. Dt 722. La întreprinderea”X” în baza extrasului din contul valutar în euro a avut loc diferenţa de curs în suma de 1438.65 lei Ct 243.3 „Cheltuieli privind diferente de curs valutar” la suma de 1438. Reflectarea pierderilor aferente diferenţelor nefavorabile de curs privind conturile valutare şi operaţiunile în valută străină. Evidenţa acestor pierderi se ţine în contul 723 „Pierderi excepţionale”. . În urma acestei opeaţiuni sa întocmit formula contabilă. Trecerea la cheltuieli a valorii de bilanţ a activelor pe termen lung şi curente nimicite sau deteriorate rezultate din evenimentele excepţionale: Dt 723 „Pierderi excepţionale” Ct 111 „Active nemateriale” 38 . Pierderile excepţionale cuprind pierderile din calamităţile naturale.4 Documentarea si contabilitatea pierderile excepţionale. În acest caz se întocmesc formulele contabile: 1. În cursul perioadei de gestiune în debitul contului 723 se acumulează cu total cumulativ de la începutul anului pierderile din evenimentele excepţionale.65 lei. cursul din ziua încasării este mai mic decît cursul din ziua facturării.6 p. rezultate din lichidarea creanţelor sau datoriilor în valută ale unităţii cînd: .Ct 512 „Credite bancare pe termen scurt pentru salariaţi” Ct 513 „Împrumuturi pe termen scurt” Ct 521 „Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” Ct 522 „Datorii pe termen scurt faţă de părţile legate” Ct 534 „Datorii privind decontările cu bugetul” [2.65 lei La finele fiecărei perioade de gestiune rulajul debitor al contului 722 „Cheltuieli ale activităţii financiare” se ia în calcul la determinarea indicatorului din rândul 100 „Rezultatul din activitatea financiară: profit (pierdere)” al Raportului privind rezultatele financiare. La sfîrşitul anului de gestiune debitul contului 722 „Cheltuieli ale activităţii de financiare” se trece la contul 351 “Rezultatul financiar total” (anexa7) Dt 351 “Rezultatul financiar total” la suma de 3278263 lei Ct 722 „Cheltuieli ale activităţii de financiare” la suma de 3278163 lei 2. cursul din ziua plăţii este mai mare decît cursul dinziua facturării. modificarea legislaţiei ţării şi alte evenimente excepţionale. perturbările politice.1 „Conturi valutare in tara” la suma de 1438.443-445].

astfel ducînd la deteriorarea materialelor: Dt 723 „Pierderi excepţionale” la suma de 15200 lei Ct 211 „Materiale” la suma de 15200 lei. 39 . 2. Reflectarea cheltuielilor privind lichidarea consecinţelor evenimentelor excepţionale: Dt 723 „Pierderi excepţionale” Ct 211 „Materiale” Ct 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii” Ct 533 „Datorii privind asigurările” Ct 241 „Casa” Ct 521 „Datorii pe termen scurt privind facturile” Ct 812 „Activităţi auxiliare”. La întreprinderea „X” a avut loc în perioada curenta un eveniment excepţional. şi anume.Ct 112 „Active nemateriale în curs de execuţie” Ct 121 „Active materiale în curs de execuţie” Ct 123 „Mijloace fixe” Ct 211 „Materiale” Ct 212 „Animale la creştere şi îngrăşat” Ct 213 „Obiecte de mică valoare şi scurtă durată” Ct 215 „Producţia în curs de execuţie” Ct 216 „Produse” Ct 217 „Mărfuri” Ct 241 „Casa” Ct 242 „Cont de decontare” Ct 243 „Cont valutar” Ct 244 „Conturi speciale la bănci” Ct 245 „Transferuri băneşti în expediţie” Ct 246 „Documente băneşti” Ct 252 „Alte active curente”. a avut loc un incendiu în depozitul firmei. La finele fiecărei perioade de gestiune pierderile excepţionale acumulate în debitul contului 723 se reflectă în Raportul privind rezultatele financiare şi se iau în calcul la determinarea indicatorului din rândul 120 “Rezultatul excepţional: profit (pierdere)”.

Capitolul III Contabilitatea cheltuielilor privind impozitul pe venit 3.1 Documentarea si contabilitatea cheltuielilor privind impozitul pe venit Cheltuielile privind impozitul pe venit cuprind suma totală a cheltuielilor privind impozitul pe venit. 40 . ţinînd cont de diferenţele permanente şi temporare care apar între rezultatul contabil şi cel impozabil. luate în considerare la calcularea profitului (pierderii) net al perioadei de gestiune.Trecerea la sfirşitul anului de gestiune a pierderi excepţionale financiar se efectuiaza prin înregistrarea contabilă (anexa7) Dt 351 “Rezultatul financiar total” Ct 723 „Pierderi excepţionale” acumulate la rezultatul La finele anului de gestiune conturile de evidenţă a cheltuielilor activităţii neoperaţionale se închid prin trecerea rulajelor debitoare ale acestora la rezultatul financiar. Cheltuielile efective privind impozitul pe venit se determină la finele anului de gestiune. În acest caz se întocmeşte formula contabilă: Dt 351 „Rezultat financiar total” Ct 721 „Cheltuieli ale activităţii de investiţii” Ct 722 „Cheltuieli ale activităţii financiare” Ct 723 „Pierderi excepţionale”.

De exemplu: penalităţile privind neachitarea la buget a impozitelor. cît şi a perioadei de gestiune viitoare. Acest cont este de activ. Schematic acestea pot fi prezentate în felul următor: Cheltuielile (economiile) privind impozitul pe venit 731 41 . anularea activelor amînate precum şi calcularea datoriei curente privind impozitul pe venit. care se calculează în mod diferit în contabilitate şi în scopuri fiscale. iar în credit – calculul activelor amînate privind impozitul pe venit. În debitul acestui cont se reflectă calcularea (recalcularea) datoriilor amînate privind impozitul pe venit. Economia privind impozitul pe venit poate fi tratată ca un venit şi se reflectă în Raportul de profit şi pierdere. precum şi anularea datoriilor amînate privind impozitul pe venit.Diferenţele permanente reprezintă acele diferenţe. Acestea la rîndul său se împart în: Diferenţe temporare impozabile – diferenţe care în perioada de gestiune viitoare vor majora venitul impozabil sau micşora pierderea fiscală. De exemplu: uzura unui mijloc fix. care se adună la profitul (pierderea) perioadei de gestiune pînă la impozitare. etc. Suma impozitului pe venit a perioadei de gestiune viitoare şi anume: datoria amînată privind impozitul pe venit şi activele amînate privind impozitul pe venit. Pentru evidenţa cheltuielilor (economiilor) privind impozitul pe venit este destinat contul 731 „Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit” . Diferenţe temporare deductibile – diferenţe care în perioadele de gestiune viitoare vor micşora venitul impozabil sau majora pierderea fiscală. Cheltuielile (economiile) privind impozitul pe venit sunt formate din: Suma impozitului pe venit a perioadei de gestiune curente şi anume: datoria curentă privind impozitul pe venit şi creanţele curente privind impozitul pe venit. care influenţează doar venitul impozabil al perioadei de gestiune curente. cheltuielile de deplasare şi de reprezentanţă. însă soldul lui poate fi atît debitor. Diferenţele temporare sunt acele diferenţe care influenţează venitul impozabil atît a perioadei de gestiune curente. cu suma în paranteze. De exemplu: crearea provizioanelor pentru achitarea concediilor salariaţilor. Soldul creditor este numit economie privind impozitul pe venit şi reprezintă suma impozitului pe venit care urmează a fi recuperată de entitate în perioada de gestiune curentă sau viitoare. cît şi creditor.

cota impozitului pe venit pentru persoanele juridice este 0% din venitul impozabil.Ajustările cheltuielilor deci. Venitul impozabil se determină după următoarea formulă: Venitul impozabil = Venitul contabil + Ajustările veniturilor . la începutul anului de gestiune. Evidenţa analitică a cheltuielilor privind impozitul pe venit se ţine pe tipurile lor şi pe alte direcţii stabilite în politica de contabilitate a întreprinderii. se determină la finele anului în conformitate cu cerinţele SNC 12 „Contabilitatea impozitului pe venit” . art. Metoda de achitare a impozitului pe venit în rate se alege de către fiecare întreprindere de sine stătător. 15 b)).7 p. Aşadar în Registrul de evidenţă la contul 731 se întocmesc următoarele formule contabile: La suma datoriilor curente privind impozitul pe venit în cursul anului de gestiune: Dt 731 „Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit” Ct 534 „Datorii privind decontările cu bugetul” Conform legislaţiei în vigoare (Codul fiscal.68]. În Planul de conturi pentru contul 731 nu sunt prevăzute subconturi. Suma efectivă a cheltuielilor (economiilor) privind impozitul pe venit. Active amînate privind impozitul pe venit 135 42 . Impozitul pe venit va constitui 0.Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit curent Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit amînat Datoria curentă privind impozitul pe venit 534 Creanţe curente privind impozitul pe venit 225 Datoria amînată privind impozitul pe venit 425 Schema 2: Structura cheltuielilor (economiilor) privind impozitul pe venit [2. 00 lei.

subcontul 5352 „Impozitul pe venit plătit în avans”. Suma obţinută se reflectă în rîndul 140 „Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit” din Raportul privind rezultatele financiare pentru anul de gestiune. prin confruntarea rulajelor debitor şi creditor ale acestui cont. La suma datoriilor amînate privind impozitul pe venit: Dt 731 „Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit” Ct 425 „Datorii amînate privind impozitul pe venit” Datoria amînată privind impozitul pe venit este egală cu produsul dintre diferenţa temporară impozabilă şi cota impozitului pe venit (care este de 0%).La calcularea şi achitarea impozitului pe venit în rate se întocmesc concomitent următoarele formule contabile: Dt 225 „Creanţe pe termen scurt privind decontările cu bugetul” Ct 242 „Cont de decontare”. La suma activelor amînate privind impozitul pe venit: Dt 135 „Active amînate privind impozitul pe venit” Ct 731 „Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit” Suma activelor amînate privind impozitul pe venit este egală cu produsul dintre diferenţa temporară deductibilă şi cota impozitului pe venit (care este de 0%). Dt 731 „Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit” Ct 535 „Taxa pe valoarea adăugată şi accize de încasat”. După aceasta se determină soldul contului 731 „Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit”. Achitarea datoriilor faţă de buget privind impozitul pe venit: Dt 534 „Datorii privind decontările cu bugetul” Ct 242 „Cont de decontare”. care reprezintă suma efectivă a cheltuielilor (economiilor) privind impozitul pe venit realizate în cursul anului de gestiune. Diminuarea datoriilor privind decontările cu bugetul în limita sumei impozitului pe venit achitată în rate: Dt 534 „Datorii privind decontările cu bugetul” Ct 225 „Creanţe pe termen scurt privind decontările cu bugetul”. 43 .

indicatorii activităţii acesteia şi fluxul mijloacelor băneşti. O asemenea informaţie este necesară tuturor utilizatorilor de raportare financiară cointeresate în obţinerea informaţiei veridice privind întreprinderea. Raportul financiar anual (anexa 7) conform SNC 5 „Prezentarea rapoartelor financiare”. conţinutul şi bazele metodologice ale pregătirii rapoartelor financiare ale entităţilor sunt stabilite în Bazele conceptuale ale pregătirii şi prezentării rapoartelor financiare. Componenţa. Scopul acestui raport îl constituie prezentarea unei informaţii accesibile investitorilor şi creditorilor potenţiali şi reali: privind situaţia financiară a întreprinderii. Rapoartele financiare reprezintă un sistem reglementat de indicatori financiari generalizatori care caracterizează situaţia patrimonială şi financiară a întreprinderii şi rezultatele activităţii economice a acesteia obţinute în cursul perioadei de gestiune respective.2 Reflectarea informatiilor privind cheltuielile in rapoartele financiare. Acestă operaţiune se reflectă astfel: Dt 351 „Rezultat financiar total” Ct 731 „Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit” După închiderea conturilor de evidenţă a cheltuielilor şi veniturilor în contul 351 „Rezultat financiar total” se determină profitul (pierderea) net al întreprinderii obţinut în cursul anului de gestiune.La finele anului aceste cheltuieli se trec din contul 731 „Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit” în contul 351 „Rezultat financiar total”. iar contul 731 se închide. 3. despre evenimentele care influenţează activitatea întreprinderii şi operaţiile economice. SNC 1. Rapoartele se întocmesc prin calcularea. avînd ca scop luarea unor decizii economice referitoare la această întreprindere. reprezintă o informaţie fianciară sistematizată. gruparea şi prelucrarea specială a datelor contabilităţii curente şi constituie stadiul final al acesteia. precum şi în alte standarte naţionale de contabilitate. SNC 5. SNC 7. In baza declaratieei cu privire la impozitul pe venit pe perioada fiscala a anului 2010 Profitul (pierderea)perioadei de gestiune curente pina la impozitare este egala cu 4492151 lei (anexa7). privind resursele 44 . aprobate de Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova.

mărfurilor şi serviciilor. precum şi modificările lor. lucrărilor executate. cheltuielile şi profiturile (pierderile) realizate în cursul perioadei de gestiune şi perioadei corespunzătoare anului precedent. În special sunt prezentate rezultatele din domeniile suplimentare ale activităţii de afaceri a entităţii. iar cele negative (pierderile) – în paranteze. cum sunt: activitatea investiţională şi cea financiară. În conformitate cu SNC 5 „Prezentarea rapoartelor financiare” Raportul de profit şi pierderi cuprinde 15 indicatori care reflectă veniturile. serviciilor prestate. care reprezintă o activitate curentă ce se reînnoieşte în continuu. una dintre cele mai importante şi esenţiale părţi ale raportului financiar anual. reflectat în debitul contului 711 „Costul vînzărilor” care a constituit 45061285 lei (anexa 7). În raportul specificat. Primii opt indicatori ai raportului caracterizează veniturile. Tehnica de întocmire a Raportul privind rezultatele financiare constă în completarea fiecărui rând în baza rulajelor aferente conturilor de venituri şi cheltuieli din clasele 6 şi 7 ale Planului de conturi contabile. sunt prezentate deasemenea rezultatele financiare ale activităţii entităţii care nu contituie pentru aceasta o activitate de bază. În activitatea S.050) se reflectă cheltuielile aferente vînzării produselor finite. „Basvinex”. În continuare ne vom referi la tehnica de completare a fiecărui post de cheltuieli în parte în Raportul de profit şi pierderi.economice şi datoriile întreprinderii. cheltuielile şi rezultatele din activitatea operaţională a întreprinderii. fără paranteze. rezultatele financiare pozitive (profiturile) se înregistrează cu cifre obişnuite. În procesul completării raportului nominalizat. cît şi pentru utilizatorii externi. Deasemenea în unele cazuri entităţile pot reflecta apariţia unor evenimente excepţionale care se reflectă în Raportul de profit şi pierderi separat de celelalte activităţi. mărfurilor vîndute. În postul Cheltuieli comerciale (cod rd. componentele activelor şi a surselor de formare a acestora. cît şi anual cu total cumulativ de la începutul anului de gestiune şi cuprinde următoarele trei grupe de indicatori: venituri cheltuieli rezultatele financiare (profit sau pierdere) care reprezintă diferenţa dintre venituri şi cheltuieli. În postul Costul vînzărilor (cod rd.020) se arată costul produselor.A. determinată de statutul acesteia. contabilizate în debitul contului 712 „Cheltuieli 45 . Raportul dat se întocmeşte atît trimestrial. o reprezintă Raportul de profit şi pierderi (anexa 8) care prin indicatorii analizaţi prezintă un interes primordial atît pentru conducerea entităţii.

În postul Rezultatul din activitatea de investiţii: profit (pierdere) (cod rd.060) se înregistrează cheltuielile aferente gestiunii entităţii stabilite în debitul contului 713 „Cheltuieli generale şi administrative”. În acest caz în componenţa cheltuielilor comerciale va fi reflectată suma defalcărilor efectuate de întreprindere în rezerva menţionată în decursul perioadei de gestiune. se înregistrează deasemenea pierderile din returnarea şi reducerea preţurilor la produsele (mărfurile) vîndute. 050). La finele anului 2010 S. 060 al 14293766 lei (anexa 7). 070 suma de 7433543 lei (anexa 7). În postul Alte cheltuieli operaţionale (cod rd. „Basvinex”în acest rînd a fost înregistrată suma de 1193258 lei. sumele lipsurilor şi pierderilor activelor pe termen lung constatate cu ocazia inventarierii şi alte cheltuieli contabilizate în debitul contului 721 „Cheltuieli ale activităţii de investiţii”. sumele reducerilor aferente activelor pe termen lung ieşite. În rd. legate nemijlocit de desfacerea produselor.comerciale”. a înregistrat în rd. urmează să se determine suma din postul Rezultatul din activitatea operaţională: profit (pierdere) (cod rd. Deseori conducerea entităţii tinde să diminueze mărimea acestor cheltuieli pe seama raportării acestora la costul vînzărilor sau la cheltuielile comerciale. După completarea tuturor posturilor aferente activităţii operaţionale a entităţii. cheltuielile aferente ieşirii activelor pe termen lung. 070) din raportul analizat se reflectă cheltuielile înregistrate în debitul contului 714 „Alte cheltuieli operaţionale”. 070). 040). Întreprinderea poate să creeze rezerve pentru returnarea şi reducerea preţurilor aferente mărfurilor vîndute.A. rulajul stabilit fiind în sumă de 4088255 lei (anexa 7). 030 se însumează Alte venituri operaţionale (rd. În postul Cheltuieli generale şi administrative (cod rd. iar din suma obţinută se scad Cheltuielile comerciale (rd. La determinarea rezultatului financiar din activitatea de investiţii. La întocmirea Raportului de prifit şi pierderi în postul „Cheltuieli comerciale”. 060) şi Alte cheltuieli operaţionale (rd. 46 Raportul de profit şi pierderi se va înregistra suma de . Reflectarea destinctă a cheltuielilor generale şi administrative în Raportul de profit şi pierderi are drept scop să prezinte informaţia privind nivelul acestor cheltuieli proprietarilor întreprinderii şi altor utilizatori ai rapoartelor financiare. 080) unde se reflectă rezultatul financiar determinat în modul următor: la profitul brut (pierdere globală) stabilit în rd. 090) este reflectată diferenţa dintre venituri şi cheltuieli din operaţiunile legate de existenţa şi mişcarea activelor pe termen lung. în categoria cheltuielilor pot să figureze: valoarea de bilanţ a activelor pe termen lung ieşite. Cheltuielile generale şi administrative (rd. mărfurilor şi serviciilor. „Basvinex”. La S. în afară de cheltuielile deja menţionate.A.

a obţinut un rezultat din activitatea economico-financiară în sumă de 4492151 lei.A. Datele din rîndul dat trebuie să corespundă cu „Profitul net 47 . Cheltuielile activităţii financiare cuprind: plăţile (dobînda) aferente activelor pe termen lung luate în arendă finanţată. Pentru anul 2010. 140). în cursul perioadei de gestiune analizate s-au înregistrat operaţiune aferentă cheltuielilor activităţii de investiţii. suma din această postură va fi egală cu 0 lei.A. 140) se reflectă suma totală definitivă a impozitului pe venit. „Basvinex”. 110) reflectă profitul sau pierderea apărută la entitate în cursul perioadei de gestiune din toate tipurile de activităţi. În postul Rezultatul din activitatea financiară: profit (pierdere) (cod rd. plăţile (redevenţele) calculate pentru activele nemateriale luate în folosinţă şi alte cheltuieli acumulate în debitul contului 722 „Cheltuieli ale activităţii financiare”. este reflectată diferenţa dintre veniturile şi cheltuielile aferente operaţiunilor legate de modificările în mărimea şi structura capitalului propriu şi a mijloacelor împrumutate.A. 130) şi „Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit” (cod rd. În anul 2010 la S.150) reprezintă diferenţa dintre „Profitul (pierderea) perioadei de gestiune pînă la impozitare” (cod rd. deaceea în rîndul 090 a Raportului de profit şi pierderi a fost inregistrata suma de 20630 lei. sumele avansurilor pe termen lung acordate anterior şi nereclamate trecute la cheltuieli.La S. 090) şi „Rezultatul din activitatea financiară: profit (pierdere)” (cod rd. 100). „Basvinex”. 120) se reflectă diferenţa dintre veniturile şi cheltuielile apărute ca rezultal al unor evenimente şi operaţiuni excepţionale neprevăzute. Postul Profit net (pierdere) (cod rd. În anul 2010 S. 15 b)). art. 100). Acest rezultat se obţine prin însumarea datelor din rîndurile: „Rezultat din activitatea operaţională: profit (pierdere)” (cod rd. în conformitate cu calculele efectuate în declaraţia fiscală. „Rezultatul din activitatea de investiţii: profit (pierdere)” (cod rd. În postul Rezultatul excepţional: profit (pierdere) (cod rd. care urmează să fie vărsată în buget în cursul anului de gestiune. deoarece conform legislaţiei în vigoare (Codul fiscal. nu s-au înregistrat operaţiuni de acest gen şi rezultatul excepţional este 0 lei. cota impozitului pe venit pentru persoanele juridice este 0% din venitul impozabil. Acesta pentru perioada de gestiune analizată (anul 2010) a înregistrat o suma de 3278263lei.080). În postul Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit (cod rd. Modul de reflectare în contabilitate a sumei cheltuielilor privind impozitul pe venit se determină de prevederile SNC 12 „Contabilitatea impozitului pe venit”. „Basvinex”. Postul Rezultatul din activitatea economico-financiară: profit (pierdere) (cod rd. pierderile din diferenţele de curs aferente conturilor valutare şi operaţiunilor în valută străină.

”Basvinex”. În anul 2010 S. Raportul statistic 5C „Consumurile şi cheltuielile întreprinderii” la fel este un document important pe care trebuie să-l îndeplinească entităţile. consumuri şi cheltuieli aferente genurilor secundare de activitate. s-a constatat ca la momentul de faţă evidenţa cheltuielilor operaţionale se înfaptuieşte în conformitate cu cerinţele Standartelor Naţionale de Contabilitate.A. „Basvinex” a obţinut un profit în sumă de 4492151 lei. În urma cercetarii situaţiei contabilităţii acestei firme.(pierderea) al perioadei de gestiune” reflectate în Bilanţil Contabil în rîndul 590. 48 . codului Fiscal şi a altor acte normative ce determina principiile economice. juridice şi organizatorice ale cheltuielilor comerciale şi generale şi administrative.A. Încheiere În lucrarea data autorul a cercetat partea teoretica a temei „Contabilitatea cheltuielilor” şi a aplicat în practica contabilitatea acestora în baza datelor de la firma S. precum şi date generalizatoare în ansamblu pe entitate.a.). consumuri şi cheltuieli de materiale. consumuri şi cheltuieli totale. Aici găsim informaţii cu privire la diverşi indicatori ce caracterizează consumurile şi cheltuielile aferente genului principal de activitate (volumul producţiei fabricate. consumuri şi cheltuieli aferente serviciilor prestate de terţi ş.

elaborarea politicii de contabilitate.A. Acumularea şi sistematizareadaelor din documentele contabile primare se efectuează sub aspectul indicatorilor necesari pentru gestiunea şi controlul activităţii economice a întreprinderii. documente privind volumul mărfurilor vîndute. care ar trebui să fie înlăturate. şi anume: specializarea exerciţiilor. prudenţa. se întocmesc documente primare pe fiecare fel de marfă în parte. . generalizarea în rapoartele financiare a cheltuielilor întreprinderii. aprobate prin ordinul Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova № 174 din 25 decembrie 1997. . care prevede aplicarea principiului calculării şi a dublei înregistări. clasificarea. Astfel se asigură respectarea unei baze metodologice unice a contabilităţii. Pe parcursul studierii temei respective în baza datelor anului 2010 ale întreprinderii S.Altor acte legislative şi normative. cu 49 . precum întocmirea rapoartelor financiare. La S. „Basvinex” evidenţa cheltuielor se reflectă la finele perioadei de gestiune în „Raportul privind rezultatele financiare” pe tipuri de activităţi şi corespunde întocmai evidenţa analitica şi sintetică a conturilor din clasa 7 cheltuielile. aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova № 174 din 25 decembrie 1997. recunoaşterea.Planul de conturi contabile al activităţii economico – financiare a întreprinderilor. permanenta metodelor şi prioritate continutului asupra formei. Informaţiile despre cheltuieli sunt furnizate de către contabilitate care este un proces ciclic continuu constituit din următoarele etape principale‫׃‬ stabilirea componenţei.”Basvinex”. Standardelor Naţionale de Contabilitate. adică prin aplicarea ordinelor meoriale de evidenţă aoperaţiilor economice pe conturi de cheltuieli. cu indicarea preţului unitar. Cheltuielile constitiue elementele contabile principale ale orcărei întreprinderi care desfăşoară activitatea de întreprinzător. Astfel. continuitatea activitătii. În ceea ce priveşte evidenţa contabilă la S. ea este efectuată de către un contabil ce îşi îndeplineşte funcţiile sale în baza următoarelor acte: . cantităţii şi furnizorului. ţinîndu-se cont de modificările şi completările ulterioare. Îtreprinderea utilizează cea de-a doua variantă de ţinere a registrelor contabile. reflectarea în registrele şi conturile contabile. evaluarea. Evaluarea şi constatarea cheltuielilor are loc în baza principiilor contabilităţii şi Standartelor naţionale de contabilitate.A. „Basvinex” nu au fost depistate neregularităţi.Întocmirea şi înregistrarea documentelor primare se efectuiază corect şi la timp.Legea contabilităţii № 113-XVI din 27 aprilie 2007. perfectarea documentară.A.

2008. toate acestea sunt argumente forte în favoarea. Cauza principală a majorării a profitului net a fost creşterea chieltuielilor perioadei şi anume. 50 .2007 MO al RM Nr. 1. „Basvinex” ea poate fi caracterizată satisfăcătoare. politica de preţ promovată. Standardul National de Contabilitate N 1 “Politica de contabilitate” aprobat prin Ordinul Ministerului Finantelor N 174 din 25.01.2.1997.1. Acte legislative si normative 1. dar totodată trebuie de remarcat faptul că cheltuielile comerciale sunt un purtător de avantaje economice considerabile pe viitor. creşterea sortimentului de produse fabricate destinate pentru anumite segmente de pieţi şi permanenta lor reînnoire.04. la întreprinderea S. „Basvinex pot fi apreciate nivelul înalt de deservire. BIBLIOGRAFIE: I.12. a cheltuielilor generale şi administrative.A.90-93 art Nr:399 din01. Ca momente pozitive în desfăşurarea activităţii la întreprinderea S.12. a cheltuielilor comerciale şi a altor cheltuieli operaţionale. care trebuie să conducă la rezultate pozitive în lupta concurenţială pe pieţile de desfacere şi consum. calitatea adecvată.A.1997 MO al RM 88-91/182 din 30. „Basvinex. varietatea sortimentală.Dacă ne referim la situaţia financiară.A. S. Legea Republicii Moldova “ Contabilitatii” N 113 din 27.

04. 2003. II. monografii.24 – XIV din 23.7 ”Contabilitatea impozitelor” V.7.99.02. 1. Bucur.1999 MO al RM 35-38/70 din 15. A. 1. Ţurcanu.6 “Contabilitate financiară.1997. 3. Natalia Ţiriulnicova.8 Standardul National de Contabilitate N23 “Cheltuieli privind imprumuturile” aprobat prin Ordinul Ministerului 30. Legea Republicii moldova cu privire la societăţile pe acţiuni. Standardul National de Contabilitate N17 “Contabilitatea arendei” aprobat prin Ordinul Ministerului Finantelor N 32 din 03. Graur.1.2005..03. “Analiza rapoartelor financiare”. Ţurcanu. V.12. Chişinău: ACAP.fisc..12. brosuri 2.10 – 11 din 14. carti. Standardul National de Contabilitate N3 “Componenta consumurilor si cheltuielilor intreprinderii” aprobat prin Ordinul Ministerului Finantelor N 174 din 25. Ghidul Contabilului.03.2000.md. Standardul National de Contabilitate N 13 “ Contabilitatea activelor nemateriale” aprobat prin Ordinul Ministerului Finantelor N 16 din 29. III.6.01. 640p. Chisinau .4.1997.2007. Monitorul Oficial nr.1997 MO al RM 88-91/182 din 51 .1997 MO al RM 88-91/182 din Finantelor N 174 din 25.12.md.12. 2007.Bucur.2 www. A. 1. “Corespondenta conturilor contabile”.3. Finantelor N 174 din 25. 2. 1.5.1997 MO al RM 88-91/182 din 30. Evidenta contabila de indreptare si practica.Chiţinau. V. Manuale. 2.98.3 www.4.12.3. Valentina Paladi ASEM. V.minfin.1997. 2004.nr.12. Internet 3. Standardul National de Contabilitate N2 “Stocurile de marfuri si materiale” aprobat prin Ordinul Ministerului 30. Chisinau Editura “VivarEditor” SRL. 3.1. Nederiţa. 2.2000 MO al RM 27-28/92 din 09. 2.contabilitate. Alexandru Nederita.1999.12. 1.md.1 www.

Anexe 52 .