Sunteți pe pagina 1din 14

84 ÎN VIZITÃ LA PRIETENI LECÞIA 13

ÎN VIZITÃ LA PRIETENI

I. VOCABULAR
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

a auzi ciorbã cald afarã


a coborî cuþit gustos de obicei
a deveni cuvânt rece
a dormi farfurie
a ieºi furculiþã
Poftã bunã! nimic
a invita lingurã
a lua loc mâncare
a ºti oaspete
a veni pahar
poftã
sarma
scarã
tacâm
vizitã
zgomot

II. ○ ○ GRAMATICÃ
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Prezentul indicativ al verbelor de conjugarea a IV-a fãrã sufix


Numeralele cardinale (20 – 90, 100, 1000)

III. ○ ○ INTENÞII COMUNICATIVE


○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Cum precizãm vârsta cuiva

IV. ○ ○ TEXT-SINTEZÃ
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Limba – mijloc de integrare socialã


LECÞIA 13 ÎN VIZITÃ LA PRIETENI 85

I. ○ VOCABULAR
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Încercãm

1. Numiþi obiectele din imaginile de mai jos.

2. Spuneþi cum este:


bãutura pâinea apa cald rece
ciorba mâncarea sucul gustos
3. Priviþi persoanele din imagini ºi spuneþi ce fac ele.

Modificãm

4. Puneþi la plural cuvintele din propoziþiile de mai jos.

Model: Spectacolul este interesant


Spectacolele sunt interesante.
Paharul este curat. Strada este largã. Seara este rece. Cutia este mare. Elevul este
harnic. Profesorul este atent. Îngheþata este delicioasã.

Alcãtuim

5. Completaþi propoziþiile dupã modelul prezentat.

Model: Eu fac o propunere. ªi noi facem o propunere.

Eu cer o farfurie. ªi tu …
Eu beau un pahar de apã. ªi el …
Eu mãnânc o ciorbã. ªi ei …
Eu scriu un cuvânt. ªi ea …
Eu fac o vizitã. ªi voi …
Eu desenez o scarã. ªi el …
Eu beau o bãuturã. ªi ei …

Limba – mijloc de integrare socialã


86 ÎN VIZITÃ LA PRIETENI LECÞIA 13

6. Citiþi dialogurile ºi alcãtuiþi dialoguri similare.


a b
– Unde merg ei azi seara? – Cine face mâncare?
– Ei merg în vizitã. – Bunica face mâncare.
– ªi voi unde mergeþi? – Cum este mâncarea ei?
– Noi mergem la un film. – Mâncarea ei este caldã ºi
gustoasã.

7. Rãspundeþi la întrebãri.
Aveþi apã rece? Ieºiþi seara la plimbare? Ce luaþi de la magazin?
Mergeþi astãzi în vizitã la prieteni? Ce aveþi în frigider? Cum este ciorba? Cine mãnâncã
supã?

Dicþionar de contexte minime

un cântec medic
a auzi o melodie a deveni ºef
un cuvânt prieteni

din casã prietenii în vizitã


a ieºi în stradã a invita o fatã la teatru
afarã oaspeþii în casã

II. ○ ○GRAMATICÃ
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Observãm

– Ieºi afarã? – Unde cobori


cobori?
– Da, ies
ies. – Cobor la universitate.
– Dar cine nu iese
iese? – ªi ei coboarã la universitate?
– Vasile ºi Petru nu ies
ies. – Nu, ei nu coboarã la universitate.

Prezentul indicativ al verbelor de conjugarea a IV-a în -i ffãr


IV-a ãrã sufix
ãrã

Terminaþiile a dormi a veni a ºti a auzi a ieºi


– eu dorm vin ºtiu aud ies
-i tu dormi vii ºtii auzi ieºi
-e el, ea doarme vine ºtie aude iese
-im noi dormim venim ºtim auzim ieºim
-iþi voi dormiþi veniþi ºtiþi auziþi ieºiþi
– ei, ele dorm vin ºtiu aud ies

Aplicãm
8. Completaþi propoziþiile.

Model: – Eu aud bine. – ªi tu auzi bine.

Limba – mijloc de integrare socialã


LECÞIA 13 ÎN VIZITÃ LA PRIETENI 87

Eu vin acasã ªi el …
El iese din birou. ªi eu …
Tu ºtii lecþia. ªi el …
Eu invit oaspeþii. ªi tu …
Noi ieºim la balcon. ªi ei …
Ei ºtiu situaþia. ªi voi …
Noi invitãm prietenii. ªi ei …
9. Puneþi verbul din parantezã la forma cerutã de context.
Noi (a dormi) lângã fereastrã. Andrei (a ieºi) din birou. Voi (a veni) la medic. Ana ºi
Elena (a ieºi) afarã. Eu (a rãmâne) la bunici. Spectacolul (a începe) la ora ºase. Vasile (a
merge) pe jos. Muncitorii (a merge) la uzinã. Ea (a scrie) o frazã în caiet.

10. Completaþi propoziþiile folosind verbul cerut de context.


Filmul ___________ interesant. Conducãtorul _________ muncitorii la agenþie. Ghidul
_______ bine muntele. Fratele ________ târziu de la spectacol. Copilul _________ ciorba cu
lingura. Eu __________ prietenii la masã. Noi nu _________ tema pentru acasã. În fiecare zi
eu ________ la etajul trei. Cineva ________ pe scãri. Copilul _________ din casã.
11. Formulaþi întrebãri.

Model: Aud o istorie. – Ce fac eu?

Invitãm colegii la restaurant. El devine ºef. Ieºim din clãdire. Voi veniþi la birou. Cobor
pe scãri. ªtie o noutate.

12. Rãspundeþi la întrebãri.


El iese afarã? ªtii ce datã e astãzi? Cobori pe scãri? Auzi melodia? Auzi ce spune el?
Inviþi prietena la film? Guºti sarmalele? Dormi în salon? Vii în vizitã la noi?

13. Daþi rãspunsuri negative la întrebãri.

Model: – Ieºiþi seara în parc cu prietenii?


– Nu, nu ieºim ssee ara în parc cu prietenii.

ªtiþi bine lecþia? Coborâþi la staþia aceasta? Auziþi zgomotele din stradã? Invitaþi prietenii în
vizitã? ªtiþi ce face el? Copilul doarme bine?
Prezentul indicativ al verbelor de conjugarea a IV-a în -î ffãr
IV-a ãrã sufix
ãrã

Terminaþiile a coborî
– eu cobor
-i tu cobori
-ã el, ea coboarã
-âm noi coborâm
-âþi voi coborâþi
-ã ei, ele coboarã

14. Alegeþi forma potrivitã.


Maria (cobor, coboarã) pe scãri. Voi (coboarã, coborâþi) cu liftul. Tu (cobori, coborâm) pe
scãri. Bãiatul (coborâm, coboarã) din copac. Soarele (cobor, coboarã) dupã orizont. Oaspeþii
(coborâþi, coboarã) pe scãri. Cine (coborâm, coboarã) din autobuz? (Coborâþi, coborâm) aici?

Limba – mijloc de integrare socialã


88 ÎN VIZITÃ LA PRIETENI LECÞIA 13

Numeralele
Numeralele 20 – 90

20 – douãzeci 50 – cincizeci 80 – optzeci,


Numeral (2 – 9) + zeci 30 – treizeci 60 – ºaizeci 90 – nouãzeci
40 – patruzeci 70 – ºaptezeci

Numeralele 21 – 99
21 – douãzeci ºi unu 34 – treizeci ºi patru
Numeral (20 – 90) + ºi – douãzeci ºi una 46 – patruzeci ºi ºase
+ numeral 22 – douãzeci ºi doi 83 – optzeci ºi trei
– douãzeci ºi douã 99 – nouãzeci ºi nouã

Numeralele 100 – 900

Numeral (2 – 9) 100 – o sutã 700 – ºapte sute


+ sutã /sute 200 – douã sute 900 – nouã sute

Numeralele 101 – 999

101 – o sutã unu, o sutã una


Numeral (100 – 900) 135 – o sutã treizeci ºi cinci
+ numeral 274 – douã sute ºaptezeci ºi patru
893 – opt sute nouãzeci ºi trei

Numeralele 1000 – 9000

Numeral (1 –9) o mie douã mii


+ mie / mii trei mii patru mii

14. Numiþi numeralele.


14, 16, 19, 23, 29, 38, 49, 58, 59, 64, 73, 82, 94, 126, 248, 389, 475, 578, 643, 782, 934, 946,
974, 999.
Îmbinarea numeralului cu substantivele

1 –19 + substantiv un bãiat douã cãrþi


o fatã zece copii

20… + de + substantiv douãzeci de copaci o sutã de creioane


treizeci ºi unu de elevi douã sute treizeci de zile

15. Puneþi în locul punctelor, unde este necesar, prepoziþia de.


2 … fraþi, 3 … oraºe, 5 … medici, 10 … linguri, 23 … turiºti, 50 … manuale, 125 … ziare, 250
… studenþi, 300 … troleibuze, 547 … lei, 960 … soldaþi.

Limba – mijloc de integrare socialã


LECÞIA 13 ÎN VIZITÃ LA PRIETENI 89

III.○ ○INTENÞII COMUNICATIVE


○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Cum precizãm vârsta cuiva

– Câþi ani ai? – Câþi ani aveþi? – Câþi ani are?


– Am 20 de ani. – Am 40 de ani. – Are 60 de ani.

16. Citiþi dialogul ºi alcãtuiþi dialoguri similare folosind cuvintele din dreapta.
– Câþi ani ai? bunicul tãu
– Am 21 de ani. unchiul lui
– Câþi ani are prietenul tãu? ºeful vostru
– Prietenul meu are 19 ani. feciorul tãu
Situaþii de comunicare
Întrebaþi-l pe colegul dvs. câþi ani are, câþi ani au rudele lui.

IV. ○ ○SINTEZÃ
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Astãzi avem oaspeþi


Astãzi familia Rotaru are oaspeþi. În vizitã la ei vine Radu cu doi prieteni din Paris. Mama pune
masa. Ea are nevoie de ajutor. De obicei, Dan aduce tacâmurile: farfurii, pahare, linguri, furculiþe ºi
cuþite, iar sora lui aduce mâncarea.
Iatã vin oaspeþii. Ei coboarã din maºinã ºi urcã scãrile. Ei intrã în casã ºi iau loc la masã. Împreunã
cu oaspeþii sunt ºapte persoane: mama, tata, Dan, sora lui ºi oaspeþii lor, Radu ºi prietenii lui. Pe masã
este un buchet de flori. La masã ei au sarmale, plãcinte ºi vin roºu. Sarmalele ºi plãcintele sunt calde
ºi gustoase. Vinul este rece ºi bun. Oaspeþii mãnâncã cu poftã. Ei beau vinul cu pahare mici.
Dupã masã familia Rotaru împreunã cu oaspeþii ies la plimbare. Ei merg în parcul din centru.
În drum spre parc ei trec pe lângã monumentul lui ªtefan cel Mare.
În parc ei stau pe o bancã. Vremea este frumoasã. Copacii sunt verzi, aerul este curat.
a pune masa – накрыть на стол
în drum spre… – по дороге к…

17. Rãspundeþi la întrebãri.


Cine vine în vizitã?
Cine pune masa?
Cine aduce tacâmurile?
Cine aduce mâncarea?
Cine sunt oaspeþii?
Ce este pe masã?
Câte persoane sunt la masã?
Cum sunt sarmalele ºi plãcintele?
Cum este vinul?
Unde merg dupã masã familia Rotaru ºi oaspeþii lor?
Cum este aerul în parc?
Situaþii de comunicare
Povestiþi despre o searã petrecutã cu prietenii.

Limba – mijloc de integrare socialã


90 ÎN VIZITÃ LA PRIETENI LECÞIA 13

Învãþãm un proverb
Mâncãm pentru a trãi, nu trãim pentru a mânca.

Generalizãm

Modele comunicative Modele gramaticale


– Câþi ani ai? Vin peste cinci minute.
– Am 19 ani. Când vii la noi?
– Câþi ani aveþi? Radu vine în vizitã.
– Am 35 de ani. Noi ieºim la plimbare.
– Câþi ani are fratele tãu? Când ieºiþi în oraº?
– Fratele meu are 16 ani. Ei nu ies seara din casã.
ªtiu bine lecþia.

Limba – mijloc de integrare socialã


LECÞIA 14 LECTURI PENTRU SUFLET 91

LECTURI PENTRU SUFLET

I. VOCABULAR
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

a citi a lipsi capitalã atunci


a construi a locui cetãþean deja
a folosi a mulþumi chestiune încã
a gãsi a munci dispoziþie niciodatã
a gândi a obosi eveniment româneºte
a glumi a primi lecturã ruseºte
a greºi a rãsfoi liniºte totdeauna
a hotãrî a vorbi odihnã
plãcere cineva
poezie ceva
prezent
prozã
suflet
ºtiinþã
viitor

II. ○ ○ GRAMATICÃ
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Prezentul indicativ al verbelor de conjugarea a IV-a cu sufix

III. INTENÞII COMUNICATIVE


○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Cum exprimãm durata unei acþiuni

IV. TEXT-SINTEZÃ
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Limba – mijloc de integrare socialã


92 LECTURI PENTRU SUFLET LECÞIA 14

I. VOCABULAR
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Încercãm

1. Alcãtuiþi propoziþii cu îmbinãrile de mai jos.


zile de odihnã odihnã pentru suflet suflet mare om de suflet
carte de lecturã salã de lecturã a citi în original dispoziþie bunã.

Modificãm

2. Completaþi cu articolele necesare.


poet... meu preferat carte... mea preferatã prieten... meu din copilãrie cãrþi... mele
preferate dispoziþi... mea e bunã poezii... lui Mihai Eminescu.
3. Completaþi tabelul.
România român limba românã a vorbi româneºte
Rusia
Anglia
Italia
Turcia
Grecia

Alcãtuim

4. Aþi fãcut cunoºtinþã cu un domn sau cu o doamnã din una din þãrile
indicate. Daþi-i o caracteristicã dupã modelul de mai jos.
Domnul Smith este din Statele Unite ale Americii. El este american.
ªtie multe limbi: rusa, ucraineana, italiana, româna.
5. Alcãtuiþi propoziþii cu antonimele: bunã – rea, nou – vechi, scump –
ieftin, cald – rece.

Model: Masa aceasta este micã,


iar masa aceea este mare.
6. Alcãtuiþi propoziþii cu verbul a putea.
a hotãrî citi
a folosi gândi
A putea A nu putea
a construi glumi
a vorbi lipsi
7. Completaþi.
Model: Copilul este încã mic. Copilul este deja mare.

Limba – mijloc de integrare socialã


LECÞIA 14 LECTURI PENTRU SUFLET 93

Elevul ... nu citeºte. Elevul ... citeºte.


Mama ... nu doarme. Mama ... doarme. încã
Nepoþelul meu ... nu poate merge. Nepoþelul meu ... poate merge. deja

Dicþionar de contexte minime

salã de lecturã poet preferat a citi o carte


zile de odihnã suflet mare a primi bani
om de suflet dispoziþie bunã a primi ajutor
a primi oaspeþi

II. ○ ○GRAMATICÃ
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Observãm

– Când citeºti presa?


– Citesc presa în fiecare dimineaþã.
– Dar colegul dvs. când citeºte presa?
– ªi colegul meu citeºte presa dimineaþa.

– Când rãsfoieºti o carte?


– R ãsfoiesc o carte când am o orã liberã.

– Când vorbeºti cu prietenii?


– Vorbesc cu prietenii când suntem împreunã.

– Când pleci la munte?


– Azi hotãrãsc când plec.

Prezentul indicativ al verbelor de conjugarea a IV-a cu sufix

Terminaþiile a citi a gãsi a greºi a primi a rãsfoi a hotãrî


-esc eu citesc gãsesc greºesc primesc rãsfoiesc -ãsc hotãrãsc
-eºti tu citeºti gãseºti greºeºti primeºti rãsfoieºti -ãºti hotãrãºti
-eºte el, ea citeºte gãseºte greºeºte primeºte rãsfoieºte -ãºte hotãrãºte
-im noi citim gãsim greºim primim rãsfoim -âm hotãrâm
-iþi voi citiþi gãsiþi greºiþi primiþi rãsfoiþi -âþi hotãrâþi
-esc ei, ele citesc gãsesc greºesc primesc rãsfoiesc -ãsc hotãrãsc

Aplicãm

8. Urmaþi modelul: Eu obosesc repede.

Tu a nu lipsi niciodatã
El, ea a citi încet

Limba – mijloc de integrare socialã


94 LECTURI PENTRU SUFLET LECÞIA 14

Noi a munci mult


Ei, ele a vorbi repede
9. Completaþi.
Eu citesc o carte. Tu nu ______________nimic?
Noi citim repede. ªi ei _______________ repede?
Tu nu greºeºti niciodatã. Nici el nu _______________niciodatã?
Voi primiþi scrisori. Tu _______________ telegrame?
Spre searã eu obosesc. Voi nu __________ spre searã?
10. Rãspundeþi.
Eu pot citi româneºte. Dar el?
ªi el ____________________ .
Noi putem citi franþuzeºte. Dar ele?
ªi ele ______________.
Tu începi a citi un roman. Dar ei?
ªi ei ________________.

11. Folosiþi în propoziþii verbele: a citi / a rãsfoi


carte ziar
a citi manual a rãsfoi revistã
roman album

12. Completaþi.
Noi primim scrisori în fiecare zi. Ei nu ____________ scrisori în fiecare zi.
Eu vorbesc despre o carte. Radu _____________ despre o piesã de teatru.
Noi gãsim bilete la teatru. Voi nu ____________ locuri libere.
Noi rãsfoim ziarele, iar ei __________________ o carte.
13. Urmaþi modelul.

În fiecare dimineaþã rãsfoim ziarele.


Dimineaþa rãsfoim ziarele.

În fiecare searã ieºim la plimbare. _______________________________.


În fiecare zi mergem la serviciu. _________________________________.
În fiecare noapte dormim bine. _________________________________.
14. Folosiþi verbele din paranteze la:

persoana I – eu; persoana a II-a – tu; persoana a III-a – el.

Dimineaþa (a bea) ____________ o cafea ºi (a citi) _______________ ziarele. Apoi (a merge)


_______________ la serviciu. (A lua masa) __________________ la cafenea. Seara (a lua)
___________ troleibuzul ºi (a veni) _________ acasã. În orele libere ( a rãsfoi) ______________
revistele, (a citi) ______________ o carte interesantã. ªi sufletul (a avea nevoie)
___________________ de odihnã.
15. Rãspundeþi.
Ce facem în: sala de curs? a face sport
sala de sport? a asculta lecþia
sala de spectacol? a citi literaturã de specialitate
sala de lecturã? a privi spectacole

Limba – mijloc de integrare socialã


LECÞIA 14 LECTURI PENTRU SUFLET 95

16. Alcãtuiþi propoziþii.


a obosi (de ce?, din ce cauzã?) de lucru a citi (ce?) o revistã
de lecþii un ziar
de lecturã un dicþionar
o carte

acolo cartea
a citi (unde?) aici a gãsi (ce?) biblioteca
acasã banii
în salã

a primi (ce?) ajutor


o revistã
un ziar
17. Lucraþi în grup. Completaþi tabelul.

Model: a face sport cine? Lucia; când? Dimineaþa;


unde? În sala de sport.

Cine? Când? Unde?


A rãsfoi presa
A invita oaspeþi
A avea dispoziþie bunã
A construi o casã
A asculta o lecþie
A gãsi bani
A citi o nuvelã
A folosi dicþionarul

18. Rãspundeþi la întrebãri.


Despre ce scriu ziarele? Ce citeºti dimineaþa? Ce citeºti seara? Ce citeºti în zilele de odihnã?
19. Formulaþi întrebãri pentru fiecare cuvânt.
Model: Elena citeºte o carte.
Cine citeºte o carte? Ce citeºte Elena? Ce face Elena?

Fratele primeºte scrisori. Cursanþii folosesc dicþionarul rus-român. Bunicul rãsfoieºte revista.
Studenþii lipsesc de la lecþii.

20. Formaþi cuvinte noi dupã modelul: A învãþa – învãþãtor


A organiza ____________ Verb + -tor = substantiv
A examina ____________ a citi + -tor = cititor
A începe ______________
A trece _______________
A citi _________________

Limba – mijloc de integrare socialã


96 LECTURI PENTRU SUFLET LECÞIA 14

21. Citiþi dialogul pe roluri. Alcãtuiþi un dialog similar.


La bibliotecã
– Bunã ziua.
– Bunã ziua.
– Vreau o carte de poezii.
– Avem aici cãrþi de poezii în multe limbi. Ce fel de carte vreþi?
– Vreau o carte de poezii în limba românã.
– Ce scriitori preferaþi?
– Prefer clasicii.
– Iatã o carte de Mihai Eminescu. Este un mare poet român.
– Mulþumesc.
– Cu plãcere.
– La revedere.
– Pe curând.
22. Rãspundeþi la întrebãri.
Ce vrea cititorul? Ce rãspunde bibliotecara? Ce carte vrea cititorul?
Cine este Mihai Eminescu?

III.○ ○ INTENÞII COMUNICATIVE


○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Cum exprimãm durata unei acþiuni

Structuri
mult toatã ziua
Cât timp? puþin toatã luna
totdeauna tot anul

Utilizãm

23. Rãspundeþi la întrebãri.


– Cât citeºte un student bun?
– ———————————————-
– El lipseºte mult de la cursuri?
– —————————————————-
– Când glumeºte un om?
– ————————————————————————
24. Restabiliþi replicile.
– Ion munceºte toatã luna.
—————————————————————————
– Când e bolnav, lipseºte mult de la cursuri.
—————————————————————————
– Cursanþii învaþã tot anul.
– ————————————————————————

Limba – mijloc de integrare socialã


LECÞIA 14 LECTURI PENTRU SUFLET 97

IV. ○ ○SINTEZÃ
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Lecturi pentru suflet


Când obosesc, am nevoie de odihnã pentru suflet. Gãsesc odihna în lecturã. Citesc multe
lucruri, dar, pentru suflet, prefer o carte bunã de poezie sau de prozã.
Sunt zile când sufletul cere prozã. Atunci citesc din Mihail Sadoveanu, Marin Preda, Liviu
Rebreanu, Ion Druþã. Citesc ºi româneºte, dar ºi ruseºte: Lev N. Tolstoi, Anton P. Cehov. Sunt zile
când sufletul vrea poezie ºi atunci citesc din Mihai Eminescu, Vasile Alecsandri, George Coºbuc.
Citesc cãrþile în care gãsesc ºi adevãruri veºnice, dar ºi lucruri necesare pentru viaþa de zi cu
zi. Citesc ºi ziare, ºi reviste. Din ziare aflu ºtirile ºi noutãþile ºi totdeauna sunt un om informat.
Din reviste aflu multe lucruri noi din ºtiinþã ºi tehnicã.
Citesc mult ºi ºtiu cã fac un lucru bun. Învãþ multe cuvinte noi. Învãþ în fiecare zi, în fiecare
lunã, învãþ totdeauna.
25. Rãspundeþi la întrebãri.
Când aveþi nevoie de odihnã pentru suflet?
Ce cãrþi preferaþi pentru suflet?
Ce citiþi din prozã?
Ce citiþi din poezie?
Când citiþi din M. Sadoveanu?
În ce limbi citiþi?
Ce scriitori ruºi citiþi?
De unde aflaþi ºtiri ºi noutãþi?
Situaþii de comunicare
Sunteþi la bibliotecã. Discutaþi cu bibliotecara ce puteþi citi din
poezia contemporanã.
Sunteþi în vizitã la niºte prieteni. Discutaþi despre scriitorii din Re-
publica Moldova. Aveþi un scriitor preferat?
Povestiþi textul “Lecturi pentru suflet”.
Învãþãm un proverb
Gusturile nu se discutã.

Generalizãm

Modele comunicative Modele gramaticale

Noi învãþãm totdeauna. Eu citesc o carte.


Profesorii muncesc tot anul. Eu primesc o scrisoare.
El nu greºeºte niciodatã.
Când eºti bolnav nu poþi
Noi putem citi romanul acesta.
dormi toatã noaptea.
Toatã ziua citeºte literaturã
de specialitate.

Limba – mijloc de integrare socialã