Sunteți pe pagina 1din 17

LECÞIA 23 SPORTUL ÎN VIAÞA OAMENILOR 163

SPORTUL ÎN VIAÞA OAMENILOR

I. VOCABULAR
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

a alerga competiþie diferit


a se antrena distanþã folositor
a arunca echipã primul
a câºtiga iarnã riscant
a dori meci ultimul
a încerca minge
a învinge pericol
a juca
portar Hai!
a menþine
putere Haideþi!
a parcurge
rând
a participa
a pierde sãnãtate
a practica scor
a prinde suporter
a reuºi teren
a sãri varã
a stabili

II. ○ ○ GRAMATICÃ
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Conjunctivul prezent

III. ○ ○ INTENÞII COMUNICATIVE


○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Cum exprimãm necesitatea, dorinþa ºi posibilitatea realizãrii unei acþiuni


Cum invitãm pe cineva undeva
Cum acceptãm, cum refuzãm o invitaþie

IV. ○ ○ TEXT-SINTEZÃ
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Limba – mijloc de integrare socialã


164 SPORTUL ÎN VIAÞA OAMENILOR LECÞIA 23

I. VOCABULAR
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1. Gãsiþi în vocabular antonimele cuvintelor a gãsi, a sta.


2. Gãsiþi în coloana întâi verbele care denumesc acþiunile caracteristice sportivilor.
3. Alcãtuiþi îmbinãri folosind cuvintele din cele douã rânduri:
a arunca, a parcurge, a prinde, a pierde, a practica;
distanþa, mingea, sportul, meciul.
4. Alcãtuiþi propoziþii folosind îmbinãrile: a alerga pe stradã, a alerga dupã troleibuz, a participa la un
concurs, a stabili un record.
5. Precizaþi sub care imagine poate fi scrisã fiecare dintre propoziþiile acestea.
Sportivii se antreneazã în sala de sport. Elevii fac gimnasticã. Ei joacã fotbal pe terenul de
sport. Atleþii aleargã pe stadion. Portarul prinde mingea. Dan ºi Victor joacã tenis.

Dicþionar de contexte minime

fotbal pe stadion toatã distanþa


a juca hochei a parcurge o sutã de kilometri
un rol un drum lung

la competiþii sportive mulþi bani


a participa la un concurs a câºtiga un automobil la loterie
la o conferinþã de presã un concurs

II. ○ ○GRAMATICÃ
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Observãm

– Poþi sã rãspunzi la întrebare? – Vrei sã mergi cu noi în excursie?


– Nu pot sã rãspund
rãspund. – Vreau sã merg
merg, dar nu pot.
– Dar el poate sã rãspundã
rãspundã? – De ce nu poþi sã mergi
mergi?
– Cred cã el poate sã rãspundã
rãspundã. – Deoarece trebuie sã merg la ore în fiecare zi.

Limba – mijloc de integrare socialã


LECÞIA 23 SPORTUL ÎN VIAÞA OAMENILOR 165

a învãþa a lucra
Indicativ Conjunctiv Terminaþiile Indicativ Conjunctiv Terminaþiile
prezent prezent prezent prezent
învãþ sã învãþ – = – lucrez sã lucrez -ez = -ez
înveþi sã înveþi -i = -i lucrezi sã lucrezi -ezi = -ezi
învaþã sã înveþe -ã > -e lucreazã sã lucreze -eazã > -eze
învãþãm sã învãþãm -ãm = -ãm lucrãm sã lucrãm -ãm = -ãm
învãþaþi sã învãþaþi -aþi = -aþi lucraþi sã lucraþi -aþi = -aþi
învaþã sã înveþe -ã > -e lucreazã sã lucreze -eazã > -eze

a vedea a face
Indicativ Conjunctiv Terminaþiile Indicativ Conjunctiv Terminaþiile
prezent prezent prezent prezent
vãd sã vãd – = – fac sã fac – = –
vezi sã vezi -i = -i faci sã faci -i = -i
vede sã vadã -e > -ã face sã facã -e > -ã
vedem sã vedem -em = -em facem sã facem -em = -em
vedeþi sã vedeþi -eþi = -eþi faceþi sã faceþi -eþi = -eþi
vãd sã vadã – > -ã fac sã facã – > -ã

a veni a citi
Indicativ Conjunctiv Terminaþiile Indicativ Conjunctiv Terminaþiile
prezent prezent prezent prezent
vin sã vin – = – citesc sã citesc -esc = -esc
vii sã vii -i = -i citeºti sã citeºti -eºti = -eºti
vine sã vinã -e > -ã citeºte sã citeascã -eºte > -eascã
venim sã venim -im = -im citim sã citim -im = -im
veniþi sã veniþi -iþi = -iþi citiþi sã citiþi -iþi = -iþi
vin sã vinã – > -ã citesc sã citeascã -esc > -eascã

6. Rãspundeþi la întrebãri.

Model: – Vrei sã mergi la bibliotecã?


– Da, vreau sã merg la bibliotecã.

Vreþi sã învingeþi în meciul acesta? Vreþi sã practicaþi sportul? Vreþi sã parcurgeþi distanþa
aceasta în douã zile? Vrei sã citeºti sau sã scrii? Vreþi sã locuiþi la oraº sau la þarã? Vreþi sã
cumpãraþi televizorul acesta? Vreþi sã vorbiþi româneºte sau ruseºte?
7. Completaþi propoziþiile.

Model: El vrea… (a merge) cu voi. Vrea sã meargã cu voi.

El vrea… a participa la competiþiile acestea.


a studia la Universitatea de Stat.
a pleca în concediu la mare.
a deveni medic.

Limba – mijloc de integrare socialã


166 SPORTUL ÎN VIAÞA OAMENILOR LECÞIA 23

a vrea El poate… a rãspunde la toate întrebãrile.


a putea a învinge în meciul acesta.
a începe + sã ... a examina situaþia.
a trebui a trece pe la voi mâine.
a dori Ei încep… a juca fotbal pe stadion.
a studia limba românã.

8. Transformaþi propoziþiile în corespundere cu modelele prezentate.

Model: – Voi ascultaþi muzicã? (a vrea)


Voi
– Voi vreþi sã ascultaþi muzicã?
Voi

Noi lucrãm. (a trebui) Plec la mare. (a vrea) Merg acolo mâine. (a trebui) Unde mergeþi?
(a vrea) Radu studiazã istoria? (a începe) Prietenul meu face sport. (a dori) Noi jucãm
fotbal pe stadion. (a vrea) Expediez un colet. (a dori) Citesc un roman istoric. (a vrea)

Model: – Trebuie sã scriu un referat.


Trebuie
– Noi de asemenea trebuie sã scriem un referat.

Trebuie sã scriu o scrisoare. Trebuie sã lucrez astãzi. Trebuie sã citesc cartea aceasta.
Trebuie sã citesc ziare în limba românã în fiecare zi. Trebuie sã cumpãr niºte reviste.
Trebuie sã particip la o conferinþã. Trebuie sã câºtig partida aceasta.
9. Transformaþi propoziþiile în corespundere cu modelul prezentat.

Model: – Nu înþeleg ce vrea sã spunã.


– Nici eu nu înþeleg ce vrea sã spunã.

Nu ºtiu unde vrea sã meargã. Nu înþeleg ce vrea sã facã. Nu ºtiu cine trebuie sã vinã. Nu
ºtiu cine poate sã facã asta. Nu înþeleg de ce trebuie sã mergem noi acolo.
10. Alcãtuiþi propoziþii.
el, a vrea, a cumpãra, o maºinã ei, a vrea, a rãmâne, aici
noi, a vrea, a merge, la mare ei, a vrea, a merge, la munte
iar
noi, a vrea, a juca, fotbal ea, a vrea, a cumpãra, un apartament
noi, a vrea, a merge, acasã ei, a vrea, a juca, tenis

Verbele a fi ºi a avea la conjunctiv prezent

a fi a avea
eu sã fiu noi sã fim eu sã am noi sã avem
tu sã fii voi sã fiþi tu sã ai voi sã aveþi
el, ea sã fie ei, ele sã fie el, ea sã aibã ei, ele sã aibã

11. Completaþi propoziþiile.


Vreau … a fi cu voi.
a avea mulþi bani.
Tu trebuie … a fi acasã la ora 9.
a avea timp pentru aceasta.
El poate … a fi acum acasã.
a avea dreptate.

Limba – mijloc de integrare socialã


LECÞIA 23 SPORTUL ÎN VIAÞA OAMENILOR 167

Verbele a da, a lua ºi a sta la conjunctiv prezent

a da a lua a sta
sã dau sã dãm sã iau sã luãm sã stau sã stãm
sã dai sã daþi sã iei sã luaþi sã stai sã staþi
sã dea sã dea sã ia sã ia sã stea sã stea

12. Rãspundeþi la întrebãri.


Pot sã iau pixul tãu? Cui vrei sã dai cãrþile acestea? Cui trebuie sã dãm banii? Ce vrei sã
iei: apã sau bere? Câte pâini vreþi sã luaþi? Vrei sã stai aici? Putem sã luãm copiii cu noi?
De ce vreþi sã staþi aici? Cât trebuie sã stãm acolo?

a ºti
a începe + sã...
a reuºi

13. Citiþi dialogurile. Alcãtuiþi dialoguri similare.


– Mihai, ce vrei sã devii? – Ce vreþi sã luaþi?
– Vreau sã devin medic. – Un kilogram de zahãr ºi un pachet de ceai.
– Dar ce vrea sã devinã fratele tãu? – Poftim.
– El vrea sã devinã sportiv. – Cât trebuie sã plãtesc?
– Zece lei.
14. Completaþi propoziþiile.

Model: Promite… A veni la timp. Promite sã vinã la timp


timp..

ªtiu … a juca ºah foarte bine.


Încerc … a scrie o piesã de teatru.
a afla unde este muzeul acesta.
El preferã … a rãmâne duminica acasã. a ºti
a alerga în fiecare zi câte o orã pe stadion. a încerca + sã ...
a înþelege problema aceasta dificilã. a reuºi

Ei cautã … a face ceva pentru prietenul lor.


El acceptã… a spune adevãrul.
a cumpãra cartea aceasta.
Voi promiteþi … a rãmâne cu noi.
a restitui cãrþile la bibliotecã.
15. Completaþi propoziþiile.
Model: E uºor sã... E uºor sã înveþi o limbã strãinã.
sã ºtie
El, ea sã scrie
E uºor sã… a conduce automobilul. Ei, ele sã restituie
a afla despre el. sã întârzie
a pleca în excursie. sã taie
Nu e uºor sã… a gãsi un prieten bun.
a scrie o carte interesantã.
a construi o casã nouã.

Limba – mijloc de integrare socialã


168 SPORTUL ÎN VIAÞA OAMENILOR LECÞIA 23

E greu sã… a învãþa la Universitatea de Medicinã.


a învinge într-o competiþie sportivã internaþionalã.
a susþine un examen la fizicã.
16. Rãspundeþi la întrebãri.
E uºor sã ajungi sportiv? E uºor sã înveþi limba englezã? E uºor sã
lucrezi la computer? E greu sã verifici datele acestea? E greu sã urci pe
un munte înalt? E greu sã munceºti la uzinã?

Sã mergem acasã pe jos. Hai sã mergem la un film. Haideþi sã mergem la ei.

17. Puneþi verbele din paranteze la conjunctiv prezent.


(a vedea) mai întâi oraºul. (a urca) în maºinã. (a sta) aici. (a cãuta) o cafenea. Hai (a
coborî) la staþia aceasta. Hai (a juca) o partidã de ºah. Hai (a face) o plimbare. Hai (a intra)
în magazinul acesta. Hai repede, (a ajunge) la timp! (a merge) la el acasã.
18. Puneþi verbele din paranteze la conjunctiv prezent forma negativã.

Model: (a nu sta
sta)) mult timp acolo. Sã nu sta
staþþ i mult timp acolo.

(a nu întârzia) la cursuri. (a nu citi) în pat. Vã rog (a nu pleca) acasã. (a nu vorbi) la


masã. (a nu alerga) pe coridoare. (a nu bea) apã din frigider.
19. Alcãtuiþi dialoguri dupã modelul de mai jos.

Model: – Unde mergi?


– Merg la magazinul central.
– FFoarte
oarte bine. Sã mergem împreunã.

– Ce cauþi? – Caut umbrela mea. – Ce faci? – Scriu un articol. – Ce faceþi? – Cântãm o


romanþã. – Cu ce vã ocupaþi? – Jucãm fotbal.

20. Alcãtuiþi dialoguri similare folosind cuvintele din dreapta.


– Ce sport practici? fotbalul, tenisul
– Eu practic voleiul. boxul, alpinismul
– Dar voi?
– Noi practicãm atletismul.
– Eu ºtiu cã în oraº este un muzeu istoric. Nu ºtiþi stadionul,
unde este muzeul acesta? cinematograful,
– Nu, nu ºtiu. circul, biblioteca,
– Sã întrebãm pe cineva unde este muzeul acesta. hotelul

21. Citiþi dialogurile pe roluri. Gãsiþi verbele la conjunctiv.


– Ce vreme frumoasã! Hai sã mergem la plimbare.
– Hai, dar unde sã mergem?
– Sã mergem în parc.
– Bine. Sã mergem.

Limba – mijloc de integrare socialã


LECÞIA 23 SPORTUL ÎN VIAÞA OAMENILOR 169

– Hai sã mergem la un film.


– Nu pot. E târziu. Mã aºteaptã acasã pãrinþii.
– La revedere. Pe mâine.
– Vrei sã mergem la stadion?
– Ce sã facem acolo?
– Sã vedem competiþiile atleþilor.
– Nu-mi place.
– Atunci sã vedem rubrica sporturilor din ziare. Aºa: un meci de
fotbal, un concurs de atletism, niºte competiþii de volei.
– Sã mergem la competiþiile de volei.
– Bine. Sã mergem.

22. Citiþi dialogul ºi alcãtuiþi, pe baza desenului din dreapta, dialoguri


similare.
– Ce vrei sã cumperi?
– Vreau sã cumpãr un pix.
– Iatã un pix frumos. Costã ºapte lei.
– Este prea scump. Am puþini bani.
– Atunci poþi sã cumperi pixul mic. Costã numai un leu. Nu este
scump.

III.○ ○INTENÞII COMUNICATIVE


○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Cum exprimãm necesitatea, dorinþa ºi posibilitatea realizãrii unei acþiuni


Trebuie sã plec acasã. Vreau sã plec acasã. Pot sã lucrez la calculator.
E necesar sã trimit o telegramã. Doresc sã vorbesc cu el.
23. Alcãtuiþi propoziþii folosind cuvintele ºi îmbinãrile de mai jos.

Model: A plãti zece lei. Trebuie sã plãtesc zece lei.


Trebuie sã plãteºti zece lei.
Trebuie sã plãteascã zece lei.

A face gimnasticã. A parcurge distanþa aceasta în trei ore. A reuºi la tren. A expedia
scrisoarea. A restitui toþi banii. A pãstra carnea în frigider. A munci mai mult.

Model: A coborî aici. Vrea sã coboare aici. Vor sã coboare aici.

A locui la oraº. A cumpãra o revistã. A construi o casã. A ieºi afarã. A veni la voi. A
deveni medic. A mânca o ciorbã. A face o propunere.

Model: A desena un tigru. Pot sã desenez un tigru.


Poate sã deseneze un tigru.

A vorbi ruseºte. A veni devreme acasã. A susþine toate examenele.


A merge în excursie cu ei. A participa la competiþii sportive.

Limba – mijloc de integrare socialã


170 SPORTUL ÎN VIAÞA OAMENILOR LECÞIA 23

Cum invitãm pe cineva undeva. Cum acceptãm, cum refuzãm o invitaþie


Vrei sã … Nu vrei sã … Mulþumesc. Cu plãcere.
Vreþi sã … Nu vreþi sã … Mulþumesc. Cu pãrere de rãu, nu pot.

24. Alcãtuiþi dialoguri urmând modelele prezentate.

Model: – Sâmbãtã vrem sã plecãm la mare. Nu vrei sã mergi cu noi?


– Mulþumesc. Cu plãcere.

Peste douã zile vrem sã plecãm la bunici la þarã. Mâine vrem sã plecãm la circ. Duminicã
vrem sã plecãm la munte.

Model: – Mergeþi la magazin?


– Da. Nu vrei sã mergi cu noi?
– Cu plãcere.

Mergeþi la bibliotecã? Mergeþi la expoziþie? Mergeþi la ºcoalã? Mergeþi la meciul de fotbal?

Situaþii de comunicare

Invitaþi-l pe colegul dumneavoastrã la teatru, la concert, la circ, la restaurant.


Vreþi sã mergeþi la muzeul de istorie? Nu vreþi sã mergeþi la concert? Nu vrei sã mergi la un film?
Mulþumesc. Cu plãcere. Mulþumesc, dar nu pot. Regret, dar nu pot. Cu pãrere de rãu, n-am timp.

IV. ○ ○SINTEZÃ
○ ○ ○ ○ ○ ○

Sportul în viaþa oamenilor


Milioane de oameni din diferite þãri fac sport. Vara ºi iarna, toamna ºi primãvara. Tineri ºi
bãtrâni, bãrbaþi ºi femei. Sunt oameni care practicã sporturile de varã ºi oameni care practicã
sporturile de iarnã.
Sporturile pe care le practicã oamenii sunt diferite. Sunt sporturi individuale ºi sporturi
de echipã. Sunt sporturi care nu prezintã nici un pericol pentru viaþa sportivilor. Sunt însã
sporturi riscante pentru sãnãtate ºi pentru viaþa omului, de exemplu, paraºutismul, alpinismul.
Cauzele pentru care oamenii fac sport, de asemenea, sunt diferite. Sunt oameni care fac
sport pentru ca sã batã recordurile vechi ºi ca sã stabileascã recorduri noi. Aceºtia sunt
sportivii de profesie, oamenii care se antreneazã sistematic ca sã participe la diferite competiþii
sportive: naþionale ºi internaþionale. Sportivii care înving la aceste competiþii câºtigã medalii
ºi diferite premii. Fiecare sportiv vrea sã alerge cât mai repede, sã sarã cât mai sus, sã arunce
cât mai departe mingea, sã joace cât mai bine baschet, fotbal, volei. Fiecare vrea sã fie
primul. Nimeni nu vrea sã fie ultimul.
În fiecare þarã de pe glob sunt sporturi preferate sau sporturi naþionale. Dar sunt ºi oameni
pentru care sportul este un mijloc de întãrire a sãnãtãþii. Importanþa sportului pentru
pãstrarea sãnãtãþii este foarte mare. Sunt multe cazuri când oameni foarte bolnavi devin
sãnãtoºi datoritã sportului.

cât mai repede – как можно быстрее


mijloc de întãrire a sãnãtãþii – cредство укрепления здоровья

Limba – mijloc de integrare socialã


LECÞIA 23 SPORTUL ÎN VIAÞA OAMENILOR 171

25. Rãspundeþi la întrebãri.


Ce fel de sporturi practicã oamenii?
Cum sunt sporturile pe care le practicã oamenii?
Care sunt sporturile riscante pentru viaþa omului?
Pentru ce fac sport oamenii?
Ce vrea fiecare sportiv?
Temã pentru discuþie.
Spuneþi ce vreþi sã faceþi în timpul liber.
Învãþãm un proverb

Sãnãtatea e cea mai bunã avuþie.

Generalizãm

Modele comunicative Modele gramaticale


Trebuie sã citesc cartea aceasta. Vreau sã vãd meciul de fotbal.
Vreau sã vorbesc cu tine. Vreau sã plec.
Pot sã rãspund la toate întrebãrile. Trebuie sã lucrãm.
Vrei sã mergi la un meci de fotbal? Mergem sã vedem munþii.
Nu vrei sã facem o plimbare? Copiii învaþã sã cânte.
E necesar sã faci dimineaþa E timpul sã plecãm.
gimnasticã. Sã mergem acasã pe jos.
Doresc sã înving la competiþii. Sã mai încercãm o datã.
Hai sã fim prieteni.
Hai sã facem ceva.
Pot sã merg cu voi?
Pot sã vã întreb ceva?
Unde poate sã fie?
Te rog sã aºtepþi un pic.

Limba – mijloc de integrare socialã


172 O ZI DE NAªTERE LECÞIA 24

O ZI DE NAªTERE

I. VOCABULAR
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

a coace argint omagiat drag


a dansa aur parfum
a dura cercel portmoneu
a felicita dans prilej
a fi nesigur dar pudrierã
a fi sigur fericire rimel
a se indigna
geantã ruj
a împlini
inel sãrbãtoare
a se întâlni
lumânare trusã de bãrbierit
a se întâmpla
a se mira ochelari zi de naºtere
a sãrbãtori
a ura
a zâmbi
a zice

II. ○ ○ GRAMATICÃ
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Conjunctivul prezent al verbelor pronominale

III. ○ ○ INTENÞII COMUNICATIVE


○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Cum contrazicem pe cineva


Cum ne exprimãm siguranþa sau nesiguranþa

IV. ○ ○ TEXT-SINTEZÃ
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Limba – mijloc de integrare socialã


LECÞIA 24 O ZI DE NAªTERE 173

I. VOCABULAR
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Încercãm

1. Formaþi îmbinãri
a cumpãra pâine
a coace daruri
a dansa fericire
a ura 35 de ani
a împlini vals
2. Continuaþi propoziþiile.
Dan cumpãrã un portmoneu pentru.....................
Dana cumpãrã un ruj pentru ..........................
Tata aduce o trusã de bãrbierit pentru........................
Bunica pregãteºte un tort pentru..............................................
Toþi aduc flori pentru.................................................................
3. Alcãtuiþi îmbinãri.

Model: Dispoziþie bunã

Eveniment ……………… Geantã………………….


Dans……………………… Parfum…………………

Model: A se înþelege cu copiii.

A se întâlni cu……….. A se indigna de………


A se mira de ………… A felicita pe …………
4. Care cuvinte din vocabular denumesc daruri?
5. Ce dãruiþi unui bãrbat la ziua lui de naºtere. Dar unei femei?

Dicþionar de contexte minime

a felicita cu ocazia zilei de naºtere zi de naºtere dispoziþie bunã


a felicita cu prilejul sãrbãtorii trusã de bãrbierit eveniment important
a dãrui un ceas portmoneu de piele
a ura succese cercei de aur
cercei de argint

Modificãm

6. Puneþi verbele din paranteze la prezent.


Dana (a se înþelege) bine cu pãrinþii. Ea (a zice) cã (a merge) la magazin cu fratele sãu.
Ei (a pregãti) o surprizã pentru bunica lor. Pãrinþii (a nu se mira) de surprizã, fiindcã ei (a
ºti) bine ce eveniment (a se apropia).

Limba – mijloc de integrare socialã


174 O ZI DE NAªTERE LECÞIA 24

II. ○ ○GRAMATICÃ
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Observãm
– Mâine sãrbãtorim?
– Da? Ce sãrbãtorim?
– De ce te miri, nu ºtii cã e ziua de naºtere a bunicii?
– ªtiu, dar vreau sã nu afle nimeni.
– Bine, hai sã ne înþelegem ce trebuie sã pregãtim.
– Vrei sã ne ducem la magazin sã vedem ce putem cumpãra?
– Trebuie sã ne pregãtim serios de evenimentul acesta.
Conjunctivul prezent al verbelor pronominale cu pronumele în acuzativ

mã eu trebuie sã mã pregãtesc sã mã spãl sã mã întorc sã mã indignez


te tu trebuie sã te pregãteºti sã te speli sã te întorci sã te indignezi
sã s e + verb el, ea trebuie sã se pregãteascã sã se spele sã se întoarcã sã se indigneze
ne noi trebuie sã ne pregãtim sã ne spãlãm sã ne întoarcem sã ne indignãm
vã voi trebuie sã vã pregãtiþi sã vã spãlaþi sã vã întoarceþi sã vã indignaþi
se ei, ele trebuie sã se pregãteascã sã se spele sã se întoarcã sã se indigneze

Aplicãm

7. Completaþi spaþiile libere.

Model: Eu trebuie sã ..... pregãtesc de sãrbãtoare.


Eu trebuie sã mã pregãtesc de sãrbãtoare.

Tu vrei sã .... duci la bunica la ziua ei de naºtere.


El ºtie sã ... grãbeascã pentru cã trebuie sã .... întâlneascã cu sora ca sã ... ducã la magazinul central.
Noi putem sã ... ocupãm din timp de pregãtirile de sãrbãtoare ca sã ... odihnim în ziua de sãrbãtoare.
Dvs. vreþi sã ... plimbaþi prin parc? Ei vor sã ... înþeleagã ce sã cumpere de la magazin.
8. Rãspundeþi afirmativ ºi negativ la întrebãri.
Tu vrei sã te duci în România la Bucureºti?
Vreþi sã vã odihniþi la munte?
Doriþi sã vã întâlniþi cu cineva?
Poþi sã te întâlneºti des cu pãrinþii?
9. Alcãtuiþi propoziþii.
eu a se întâlni cu prietenii
tu a vrea a se apropia de staþie
el, ea a dori sã a se înscrie la cursuri
noi a putea a se bãrbieri dimineaþa
voi a trebui a se ocupa de copii
ei, ele a se uita la fim
10.Transformaþi.
Dvs. vã bãrbieriþi în fiecare dimineaþã? (a putea) Vã pregãtiþi de lecþii ?(a începe). Te duci la
serviciu în fiecare zi (a trebui)? Sora mea se indigneazã dacã aflã despre aceasta (a putea).
Bunica se odihneºte la þarã (a dori). Toþi studenþii se întorc acasã în iulie (a putea).

Limba – mijloc de integrare socialã


LECÞIA 24 O ZI DE NAªTERE 175

Observaþi diferenþa

Indicativ prezent Conjunctiv prezent Indicativ prezent Conjunctiv prezent


eu mã odihnesc sã mã odihnesc eu mã antrenez sã mã antrenez
tu te odihneºti sã te odihneºti tu te antrenezi sã te antrenezi
el, ea se odihneºte sã se odihneascã el, ea se antreneazã sã se antreneze
noi ne odihnim sã ne odihnim noi ne antrenãm sã ne antrenãm
voi vã odihniþi sã vã odihniþi voi vã antrenaþi sã vã antrenaþi
ei, ele se odihnesc sã se odihneascã ei, ele se antreneazã sã se antreneze

11. Completaþi.
Când doresc sã mã odihnesc, mã odihnesc. Nu vreau sã mã indignez ºi nu...........(a se indigna)
Când doreºti sã te odihneºti, .................. Nu doresc sã mã supãr ºi nu ..........(a se supãra)
Când doreºte sã se odihneascã, ................ Nu trebuie sã mã pregãtesc ºi nu ....(a se pregãti)
Dacã dorim sã ne odihnim,..................... Nu pot sã mã duc ºi nu .................(a se duce)
Dacã doriþi sã vã odihniþi,..................... Nu mi-e frig ºi nu vreau sã ..............(a se îmbrãca)
Dacã doresc sã se odihneascã,................... Nu mi-e foame ºi nu vreau sã ..........(a mânca)
Nu mi-e sete ºi nu vreau sã .............(a bea)
12. Deschideþi parantezele.

Model: De ce sã (a se indigna) De ce sã mã indignez?

De ce sã (a se întâlni)? ............................................
De ce sã (a se duce)? ..............................................
De ce sã (a se mira)? ...............................................

Model: Hai sã (a se duce) Hai sã ne ducem


Haideþi sa ne ducem

Hai sã (a se înþelege) .........................................


Hai sã (a nu se contrazice) .........................................
Hai sã (a se întâlni) ...................................................
Hai sã (a se plimba) ...................................................
13. Puneþi la conjunctiv.

Model: Sã (a se spãla) pe faþã Sã te speli pe faþã. Sã vã spãlaþi pe faþã.

Sã (a se scula) devreme. ........................................


Sã (a se grãbi) la serviciu. ............................................
Sã (a se întoarce ) repede. ..........................................
Sã (a se culca) la timp. ...............................................
Sã (a se duce) la magazin. ...............................................
Conjunctivul verbelor pronominale în dativ

îmi eu vreau sã-mi amintesc sã-mi imaginez sã-mi revin


îþi tu vrei sã-þi aminteºti sã-þi imaginezi sã-þi revii
sã î º i + verb el, ea vrea sã-ºi aminteascã sã-ºi imagineze sã-ºi revinã
ne noi vrem sã ne amintim sã ne imaginãm sã ne revenim
vã voi vreþi sã vã amintiþi sã vã imaginaþi sã vã reveniþi
îºi ei, ele vor sã-ºi aminteascã sã-ºi imagineze sã-ºi revinã

Limba – mijloc de integrare socialã


176 O ZI DE NAªTERE LECÞIA 24

Aplicãm
14. Continuaþi dialogul.
– Dragã sorã, îþi aminteºti cã poimâine este ziua de naºtere a bunicii?
– Desigur, îmi amintesc.
– Trebuie sã ne pregãtim de sãrbãtoare.
– Da, e necesar sã ne hotãrâm ce facem, cum organizãm.
– Eu vreau sã ne ducem în vizitã la ea.
– ªi eu vreau.
– Vreau sã fac un tort mare ºi gustos.
– Eu mã duc la magazin. Ce trebuie sã cumpãr pentru tort?
– Stai sã-mi amintesc ............................................
15. Deschideþi parantezele.
– Trebuie (a se întâlni) cu mama ºi cu tata.
– De ce?
– Trebuie (a se duce) în vizitã la bunica.
– Hai (a se înþelege) unde (a se întâlni).
– Hai (a se întâlni) la ªtefan cel Mare. Bine ?
– Bine. Sunt de acord.
16. Alcãtuiþi propoziþii.
eu
tu a dori a-ºi imagina o cãlãtorie
el, ea a putea sã a-ºi reveni dupã boalã
noi a trebui a-ºi da seama de
voi a vrea a-ºi aminti o istorie
ei, ele
17. Alcãtuiþi o povestire pe baza imaginilor.

Ce face bunica? Cine este doamna? Cine sunt persoanele?


Cu cine este ea? Ce face ea? Ce face bãiatul?
Ce dispoziþie Pentru cine sunt florile? Ce-i dã el doamnei?
are bunica?
Unde este ea?
18. Rãspundeþi.

Cine este doamna? Cine este el? El este sãrbãtoritul?


Câþi ani împlineºte ea? Câþi ani împlineºte? Ce are el în faþã?

Limba – mijloc de integrare socialã


LECÞIA 24 O ZI DE NAªTERE 177

Cine îi pregãteºte tortul? Unde este el? Despre ce îºi aminteºte el?
Câte lumânãri are? Ce putem dãrui unui domn? Cine îi aduce daruri?
Ce îi putem dãrui unei doamne ?

Care tort este mai mare? Care sunt ingredientele tortului?


Al cui tort este mai gustos? Cum pregãtim un tort?
Ce este pe tort? Cum sãrbãtoriþi dvs. ziua de naºtere?
Când pregãtim un tort? Ce mâncãruri pregãtiþi pentru ziua de naºtere?
Când sãrbãtoriþi ziua dvs. de naºtere?
19. Priviþi imaginea ºi rãspundeþi la întrebãri.
Cine sunt ei?
Cine îºi sãrbãtoreºte ziua de naºtere?
Ce au ei în pahare?
Ce mai este pe masã?
Ce îi doresc prietenii?

Alcãtuim

20. Alcãtuiþi o felicitare adresatã unui prieten (pãrinte, sorã sau frate).

Dragã prietene,
III.○ ○INTENÞII COMUNICATIVE
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
te felicitãm
cu ocazia zilei
Cum contrazicem pe cineva de naºtere.
Îþi urãm multã
Structuri sãnãtate, fericire,
succes.
Eu nu sunt de acord.
Nu, nu este aºa.
În nici un caz.

Utilizãm

– Eu doresc sã mergem sã cumpãrãm o trusã – Sunteþi de acord sã lucraþi sâmbãtã?


de bãrbierit. – În nici un caz
caz.
– Nu sunt de acord. – De ce?
– De ce
ce? El deja are? – Pentru cã trebuie sã ne odihnim.
– Ba nu, el n-are trusã de bãrbierit.
– Bine, atunci sã-i cumpãrãm o trusã.

Alcãtuim
21. Alcãtuiþi dialoguri similare.
– Ei vor sã plece acasã.
– În nici un caz. Trebuie sã terminãm lucrul.
– Poate venim sâmbãtã?
– Nu sunt de acord, sâmbãtã e zi de odihnã.

Limba – mijloc de integrare socialã


178 O ZI DE NAªTERE LECÞIA 24

Cum ne exprimãm siguranþa sau nesiguranþa


Structuri

– Eºti sigur / sigurã?


– Da, sunt sigur / sigurã. Nu, nu sunt sigur / sigurã
– Ai siguranþa cã .........? N-am siguranþa cã ...
– Da, am siguranþa cã totul este bine.

Utilizãm

– Eu cred cã reuºim sã ne pregãtim de sãrbãtoare.


– Eºti sigur?
– Da, sunt sigur.
– De ce eºti sigur?
– Pentru cã avem tot ce trebuie.
22. Continuaþi dialogul:
– Eºti sigur cã trebuie sã cumperi parfum pentru bunica ta?
– Da, pentru cã bunica n-are parfum.
– Poate cumperi ºi un rimel?
– .....................................................................................
– Ai siguranþa cã oaspeþii vin la ora exactã?
– ....................................................................................

IV. ○ ○SINTEZÃ
○ ○ ○ ○ ○ ○

Ziua de naºtere a bunicii


E 22 decembrie. Azi bunica lui Dan sãrbãtoreºte ziua sa de naºtere. Bunica împlineºte azi 55 de
ani. Nepoþii merg la magazin sã cumpere cadou bunicii. La început se contrazic puþin:
– Eu zic sã cumpãrãm bunicii o geantã, spune Dan.
– Eu nu sunt de acord. Bunica are deja o geantã bunã, spune Aneta.
– Atunci sã cumpãrãm un parfum.
– Bine. Dar hai sã mai cumpãrãm un ruj ºi o pudrierã.
Azi vin oaspeþii. Ei au o dispoziþie bunã, pentru cã sãrbãtoresc împreunã ziua de naºtere a
bunicii. Este o mare sãrbãtoare în familia Vasilescu.
23. Rãspundeþi la întrebãri în baza textului:
Ce datã este ?
Cine îºi sãrbãtoreºte ziua de naºtere?
Cine este Dan ºi Aneta?
Cine are oaspeþi?
Cine împlineºte 55 de ani?
Ce fac nepoþii?
De ce se contrazic ei?
Ce au hotãrât ei sã cumpere?
Joc de rol
Sunteþi la ziua de naºtere a colegului. Descrieþi situaþia.

Limba – mijloc de integrare socialã


LECÞIA 24 O ZI DE NAªTERE 179

Învãþãm un proverb

Frumuseþea la om e ca floarea la pom.

Generalizãm

Modele comunicative Modele gramaticale


Eu nu sunt de acord cu propunerea asta. Vreau sã mã înþeleg cu copiii.
Am siguranþa cã acasã totul e bine. Tu vrei sã te întâlneºti cu colegul.
Nu sunt sigur cã reuºim sã facem lucrul Ei vor sã se odihneascã.
acesta. Eu încep sã mã pregãtesc de sãrbãtoare.
În nici un caz nu accept propunerea ta. Tu trebuie sã te pregãteºti de vizitã.
Încerc sã-mi amintesc evenimentul.

Limba – mijloc de integrare socialã