Sunteți pe pagina 1din 0

BIBLIOTECA COLARULUI

LITERA
CHIINU 1998
Dinu
SARARU
NI51L (ARANI
Repiodus dupu edi(iu ieulizutu
de Edituiu PRO, Bucuieti, 1996
| LITERA, 2000 ISBN
CZU 8S9.031
S 23
Copeitu: \|adimir Zmccv
3 Nirc (drani
TABEL CRONOLOCIC
1932 Iunuuiie 30. Se nute lu Rmnicu-Vlceu Dinu Suiuiu, liu ul nvu(uto-
iului Costicu Suiuiu i ul Coineliei Suiuiu, cusnicu, locuitoii ui
comunei Slutiouiu, plusu Hoiezu, ude(ul Vlceu.
In uceustu comunu de (uiuni oluii i vuiuii sutul copiluiiei sciiitoiului
se numete cliui Oluii i mpieunu cu sutele Fometeti, Milosteu,
Coiuneti i cutunele Vioieti, Mogeti, Munuseti, Potiei i Tuiiceti
ulcutuiete uzi Slutiouiu i-u petiecut copiluiiu, nvu(nd piimele
cluse lu coulu sutului, unde l uie nvu(utoi pe tutul suu.
1941 August 1S. Mouie nvu(utoiul Costicu Suiuiu.
1943 Dinu Suiuiu intiu n clusu nti u Liceului ,Alexundiu Lulovuiy din
Rmnicu-Vlceu, unde nvu(u pnu n piimuvuiu lui 1947, ubsolvind
uici clusu u cinceu.
1947 Vine n Bucuieti i se nsciie lu Liceul ,Mutei Busuiub (un un), upoi lu
Liceul ,Milui Viteuzul.
19S0 Puiusete coulu i se ungueuzu, piin concuis, iepoitei lu Radiodi|uziunca
Romdnd, ieduc(iu cultuiulu, unde este iemuicut de Alexundiu Buluci
pe utunci ieductoi-el udunct cuie devine, ustlel, piimul lui mentoi
n guzetuiie. Lu postul de iudio Bucuieti, sciie iepoitue, upoi
iecenzii i de(ine un timp cionicu liteiuiu i teutiulu. Incepe su publice
i n piesu liteiuiu. Piimele uiticole i upui n ,Tnuiul sciiitoi.
1960 Este numit secietui geneiul de ieduc(ie lu ievistu ,Secolul 20, culitute
n cuie, ulutuii de Milneu Cleoigliu cieutoiul ucestei publi-
cu(ii puiticipu nemilocit lu ieulizuieu piimei ieviste de liteiutuiu
univeisulu din cultuiu iomneuscu.
1961 Publicu o povestiie, Si|vica, n ,Cuzetu liteiuiu.
4 uinu Sdraru
Este ucuzut de cionicuiul liteiui ul ziuiului ,Scnteiu cu nu cunoute
(uiunul iomn i cu denutuieuzu ieulitu(ile sociuliste ule sutului iomnesc.
In povestiie se ullu nucleul viitouieloi pugini despie (uiuni ule lui Dinu
Suiuiu, unele peisonue, piecum i univeisul din iomunul Nirc (drani.
1963 In uimu unei unulize eionute i incompetente u ievistei ,Secolul 20.
nvinuit, mpieunu cu Milneu Cleoigliu, de luvoiizuie u spiiitului
cosmopolit, ievistu liind consideiutu ,o bieu n liontul nostiu
ideologic, este obligut su puiuseuscu ieduc(iu.
Intiu n ieduc(iu ,Scnteii tineietului cu el ul sec(iei cultuiule.
1964 Intiu n ieduc(iu ievistei ,Luceuluiul, condusu de Eugen Buibu,
cuie l numete secietui geneiul de ieduc(ie.
Intie unii 1960 i 1964, continuu su publice cionicu teutiulu, clemut
de Vuleiiu Rpeunu lu ,Luceuluiul, upoi ncepe su publice n
,Cuzetu Liteiuiu i n ,Scnteiu tineietului; n sliit, i stubilete
o iubiicu suptumnulu lu ,Luceuluiul.
196S Revistu ,Luceuluiul ucoidu, pentiu piimu dutu, piemiile de liteiutuiu,
i Dinu Suiuiu este piemiut pentiu uctivituteu de cionicui teutiul.
1966 Apuie lu ,Edituiu pentiu liteiutuiu volumul de cionici i uiticole
Tcarru| romdncsc i inrcrprc(i conrcmporani.
1968 Puiusete ieduc(iu ievistei ,Luceuluiul i devine elul publicu(iiloi
Rudioteleviziunii.
1969 Reductoi-el udunct ul ieduc(iei cultuiule TV, upoi ieductoi-el.
Impieunu cu Vuleiiu Rpeunu ieoigunizeuzu Teutiul TV i Teutiul
iudio, pe cuie upoi le vu conduce, pnu n 1977.
Oigunizeuzu piimu Expozi(ie de scenogiulie teutiulu TV i impune
pentiu cele douu teutie iudio i TV titulutuiu Teutiul nu(ionul
iudio i Teutiul nu(ionul TV.
1973 Apuie lu Edituiu ,Eminescu, n colec(iu ,Muscu, volumul A| rrci|ca
gong, nso(it de piezentuieu lui Vuleiiu Rpeunu, de o pielu(u
semnutu de Eugen Buibu i de postlu(u lui Auiel Buiungu.
Se nsciie lu Acudemiu ,Stelun Cleoigliu, Fucultuteu de Ziuiisticu,
pe cuie o ubsolvete n 1978.
5 Nirc (drani
1974 In numuiul 11, din 9 muitie 1974, ievistu ,Flucuiu publicu piimul
cupitol, P|oaia, din iomunul Nirc (drani, cuie vu li mui mult de
umutute tipuiit n loileton suptumnul.
Apuie lu Edituiu ,Eminescu iomunul Nirc (drani, ustilicut de uutoi
i piin uceustu decluiu(ie: ,Md duccau |a cxaspcrarc imagini|c din
|ircrarurd in carc ni sc dcscria un (dran conrinuu |cricir i carc nu
mai ria cc sd |acd dc oucuric cd a vcnir in s|drir rcvo|u(ia socia|isrd
sd-| invirc |a co|ccrivizarc ca |a o scroarc".
Sciiu elogios despie iomun Vuleiiu Rpeunu, Eugen Buibu, Adiiun
Puunescu, Auiel Diugo Munteunu, Nicolue Diugo, Auiel Muitin,
Al. Piiu, Auiel Buiungu, Al. Cupiuiiu .u.
Impieunu cu Adiiun Puunescu cieeuzu piimu Revistu liteiui-uitisticu
de Televiziune.
197S Apuie edi(iu u II-u u iomunului Nirc (drani. Romunul Nirc (drani
este distins cu Piemiul ievistei ,Suptumnu pe 1974 i cu Piemiul
,Ion Cieungu ul Acudemiei Republicii Sociuliste Romniu pe ucelui un.
1976 Apuie (n octombiie) iomunul C|ipa.
1977 Romunul C|ipa este distins cu Piemiul ,Cntuieu Romniei pentiu
liteiutuiu.
Apuie (n muitie) edi(iu u II-u din iomunul C|ipa.
Este numit (n lebiuuiie) diiectoi ul Teutiului Mic din Bucuieti.
1978 Aie loc piemieiu pe (uiu, lu Teutiul de Stut din oiuul Constun(u, u
scenuiiului C|ipa de Viigil Stoenescu, dupu iomunul cu ucelui
nume. Piesu este ucutu upoi pe scenele teutieloi din Sibiu, Timi-
ouiu, Ciuiovu, Botouni i lu postul de iudio Bucuieti.
Apuie (n octombiie) edi(iu u III-u din iomunul C|ipa.
Edituiu ,Eminescu lunseuzu colec(iu ,Bio|iorcca dc prozd romdnd
conrcmporand", cuie se bucuiu de o excep(ionulu piimiie de public
i ciiticu.
Apui simultun Ca|cria cu vi(d sd|oaricd de C. |oiu, larna odroa(i|or
de Stelun Bunulescu i Nirc (drani de Dinu Suiuiu.
1979 Aie loc (n iunuuiie) piemieiu lilmului C|ipa, n iegiu lui Cl. Vitunidis.
6 uinu Sdraru
Filmul este distins cu Piemiul I pentiu cel mui bun lilm i cu
Piemiul I pentiu iegie n cudiul edi(iei u II-u u Festivulului nu(ionul
,Cntuieu Romniei. Sunt distini, de usemeneu, cu Piemiul I uctoiul
Cleoigle Cozoiici pentiu iolul Dumitiu Dumitiu, Emunoil Petiu(
pentiu iolul Milulucle Demetiie i Vuleiiu Seciu pentiu un iol epi-
sodic, de numui tiei minute!
Aie loc (n noiembiie) cel de-ul XII-leu Congies ul Puitidului Comu-
nist Romn. Cu ucest piile, Dinu Suiuiu este ules membiu supleunt ul
Comitetului Centiul ul Puitidului Comunist Romn.
Aie loc inuuguiuieu Teutiului Fouite Mic, piimul teutiu de buzunui
din (uiu, cieu(iu sciiitoiului Dinu Suiuiu.
1981 Apuie, lu Edituiu ,Eminescu, iomunul uragosrca i rcvo|u(ia, volumul I.
Aie loc piemieiu lilmului \dndroarc dc vu|pi, dupu iomunul Nirc (drani,
n iegiu lui Miiceu Dunieliuc.
Apuie n limbu mugliuiu, n tiuduceieu lui Bodoi Pl, iomunul C|ipa.
Revistu ,Teutiul" publicu scenuiiul Cutulinei Buzoiunu dupu iomunul
Nirc (drani.
Lu Teutiul Mic uie loc piemieiu Sccnariu|ui dramaric in aprc ano-
rimpuri de Cutulinu Buzoiunu, dupu iomunul Nirc (drani, n iegiu
excep(ionulu u Cutulinei Buzoiunu spectucolul liind elogiut
supeilutiv n ntieugu piesu.
1982 Spectucolul cu Nirc (drani este distins cu Piemiul I, pe (uiu, n cudiul
Festivulului nu(ionul ,Cntuieu Romniei, edi(iu u III-u, upoi cu
Piemiul A.T.M. pe 1981.
Apuie (n upiilie) n ldirura ,Unionsveilug, din Ziicl, iomunul
C|ipa, cu diluzuie n Elve(iu, Republicu Fedeiulu Ceimuniu i Austiiu.
Romunul C|ipa se tiuduce n limbu clinezu.
Este suibutoiit n toutu piesu cu ocuziu mpliniiii vistei de cincizeci
de uni, piile cu cuie iomunul Nirc (drani este tipuiit n colec(iu de
muie piestigiu ,Bibliotecu pentiu to(i.
1984 Aie loc piemieiu lilmului uragosrca i Rcvo|u(ia, dupu iomunul
omonim, n iegiu lui Cleoigle Vitunidis.
7 Nirc (drani
In uimu upuii(iei n ievistu ,Flucuiu, lu iubiicu ,Opiniu unui ule-
gutoi, u tubletei ,Foi(u piostiei (I), sciiitoiului i sunt suspendute
coluboiuiile lu ,Flucuiu (iubiicu suptumnulu ,Opiniu unui ulegu-
toi), lu ,Inloimu(iu Bucuietiului (iubiicu suptumnulu ,Cionicu
stiuzii) i lu Rudio (iubiicu suptumnulu ,Consemnuii).
Din ucest moment i pnu n decembiie 1990, sciiitoiul nu u mui
upuiut nici lu Televiziune, cu lu Congiesul ul XIII-leu ul Puitidului
Comunist Romn su i se ietiugu culituteu de membiu supleunt ul
Comitetului Centiul ul Puitidului Comunist Romn.
1986 Piemiul excep(ionul ul A.T.M. pentiu contiibu(iu iemuicubilu lu
dezvoltuieu teutiului iomnesc i piomovuieu diumutuigiei nu(ionule.
1987 Iunuuiie, 1. I se nute nepotul unic i luvoiit, Milneu Vusile Suiuiu.
1989 Noiembiie. Aniveisuieu u 10 uni de existen(u u Teutiului Fouite Mic,
piile cu cuie piesu sulutu peiloimun(ele excep(ionule ule ucestei scene,
omugiind mpieunu cu tiupu teutiului pe diiectoiul Dinu Suiuiu.
1990 Iunuuiie, 8. Actoiii Teutiului Mic, pe cuie sciiitoiul i-u condus lu gloiie
pe scenele din Suiindui i Piu(u Rosetti, l duu uluiu. Se soliduiizeuzu
cu sciiitoiul doui Stelun Ioiducle i Cuimen Culin.
Piimele luni ule unului, iunuuiie-iulie, oleiu piesei, ntiegii piese,
inclusiv Piogiumului de Rudio, piileul su-l punu lu stlpul inlumiei
pe cunoscutul sciiitoi, pe scenuiist, pe cionicuiul diumutic, pe
diiectoiul de teutiu, compuiut cu Stulin, Fiunco, Tito, Aiulut,
Ceuuescu, Suddum Hussein. In Piogiumul de Rudio se spune i cu
uie piciouie stimbe!
In decembiie, Vuleiiu Seciu, n ievistu ,Teutiul este piimul uctoi
de lu Teutiul Mic cuie contientizeuzu eiouieu lucutu de tiupu,
decluind: ,Sd |im drcp(i. ldrd uinu Sdraru n-am |i avur nici o ansd
in rdzooaic|c asrca. l| a srar in |a(d, ria cu cinc arc dc-a |acc, cunorca
maindria, avca armc|c ncccsarc, avca cncia codu|ui. $i-a asumar
riscu|, p|dcdndu-i riscu|. A cdrigar dc cc|c mai mu|rc ori. A p|drir,
dcsigur. Cu oamcni, a p|drir cu oamcni i c|, cu noi o dard. u|rimu|
rdzooi, insd, |-a p|drir, a rrcouir sd-| p|drcascd, cu sinc, singur. (...) ln
8 uinu Sdraru
ccca cc md privcrc, ii darorcz mu|r. l| m-a primir |a Tcarru| Mic i mi-a
acordar dc |a inccpur acca incrcdcrc carc i(i uurcazd drumu|. Mi-a dar,
in |c|u| sdu aurorirar, drcpru| dc a purca |i vcdcrd, inrr-o vrcmc cdnd
insdi idcca dc vcdcrd cra o crczic |a(d dc dogma ro(i sunr cga|i!".
li darorcz momcnru| acc|a dc incrcdcrc. Am |ucrar |a Tcarru| Mic i
pcnrru a jusri|ica acc| momcnr, a| |ui, dc a|cgcrc."
In uimutoiii uni, n piesu, lu iudio i TV, cei mui de liunte iepie-
zentun(i ui tiupei Teutiului Mic uduc elogii lostului diiectoi cuie
i-u condus timp de tieispiezece uni lu succese incontestubile, unu-
nim iecunoscute.
Septembiie. Cieeuzu ievistu ,Noi, semnnd n culitute de diiectoi.
Reductoiii-eli ui ievistei sunt Petie Clelmez i Ludwig Ciunbeig.
Apui 3 numeie.
1991 Cieeuzu ievistu ,Clipu, semnnd n culitute de diiectoi executiv
nti-un Comitet diiectoi din cuie luc puite Ciigoie Vieiu, D.R. Popescu
i Milui Cimpoi. Revistu ieunete pugini de poezie, piozu, ciiticu
ule sciiitoiiloi iomni i busuiubeni. Apui 3 numeie.
1992 Decembiie. Este numit diiectoi ul cotidiunului ,Univeisul iomnesc.
1993 In uimu publicuiii, n cotidiunul ,Univeisul iomnesc (n cudiul
unei seiii de ,Diuloguii), u unei convoibiii cu Coineliu Coposu
(publicutu n douu numeie), linun(utoiii suspendu upuii(iu guzetei.
Este invitut n culitute de diiectoi geneiul udunct lu Centiul
Inteinu(ionul Ecumenic (C.I.E.) i mpieunu cu di. Ion Popescu,
diiectoi geneiul ul C.I.E. i ini(iutoi i londutoi ul ucestei institu(ii,
ieulizeuzu ievistu ,Aimoniu, peiiodic sociul cultuiul, ullutu ustuzi
lu numuiul 2S, cu un Comitet de diiec(ie din cuie luc puite ucud.
Alexundiu Buluci, ucud. Dun Beiindei, ucud. Ruzvun Tleodoiescu,
piol. univ. di. Ceoige Vudeunu, piol. univ. di. Ioun Dumitiiu-Snugov,
Milui Ungleunu, Vuleiiu Rpeunu, pi. conl. di. Alexundiu I. Stun,
pi. conl. Zugoni Albu Zoltun, uilim. di. Zuiel Buioniun.
1996 Ii upui, pentiu piimu dutu mpieunu, sub titlul ,Tiilogiu (uiuneuscu,
cele tiei iomune dedicute univeisului (uiunesc sciise pe puicuisul
9 Nirc (drani
u douu decenii: Nirc (drani 1974, laroa vdnru|ui 1993, Crimd
pcnrru pdmdnr 1994, o sugu u lumii (uiuneti cuie se uduugu
cui(iloi lundumentule semnute de Duiliu Zumliiescu, Liviu Rebieunu,
Zuluiiu Stuncu i Muiin Piedu.
1998 Lu Cusu de Edituiu PRO upui piimele volume din pioiectul PRO
ISTORIA, colec(iu ,Bibliotecu nu(ionulu politicu, pioiect ini(iut i
cooidonut de Dinu Suiuiu.
Cieeuzu Fundu(iu Nu(ionulu pentiu Civilizu(iu Ruiulu ,Nite (uiuni, u
cuiei inuuguiuie u uvut loc lu 10 iunie, lu pulutul Clicu din Bucuieti.
lui Adrian Pduncscu
1974
11 Nirc (drani
CA P I T OL UL I
PLOAIA
Cine uie puti, cine uie pistoule, cine uie uime, le piedu
pnu mine dimineu(u!
Plouu muiunt, pisulog, o (iituiu inleinulu, i eiu liig, un liig
igiusios, cu un miios de muceguiulu. Ceiul eiu vnut i ce(os, buteu
un vnt sub(iie, ustuiutoi, cuie te plesneu cu plouiu muiuntu peste
obiuz, nite cioii se uciuuseiu nti-un sulcm desliunzit i lepios
i ciiuu zgiibulite n iustimpuii, ntieiupnd oidinele dute
ulteinutiv de cei doi oli(eii de secuiitute, nlip(i n cizme pe scuiile
de piutiu ule piimuiiei. Ii iidicuseiu guleiele lu muntui i ntoiceuu
cupul leiindu-i le(ele de biciuiulu ploii piezie. |uiunii se
ngiumudiseiu os, n cuite, lu piciouiele scuiiloi, stuteuu nemicu(i,
neclinti(i, uzi, ieeuu ubuii din dimiu suinu u luineloi loi (esute
n iuzbouie de lemn i eiuu negii lu lu(u, neiui, cu piiviii vinete,
iele, eiuu to(i ui(i suu ui(i(i de muncu i de nevoi i de o nu-
cieulu mutu.
Se uituu lu cei doi oli(eii de secuiitute i nceicuu, n sineu loi
ceu mui uscunsu, su descopeie un semn dupu cuie su-i iecunouscu,
su ulle cine sunt de lupt, udicu de unde sunt i ui cui sunt, pentiu
cu eiu clui, eiu louite clui, cu oli(eiii nu putuseiu li nuinte cu un
un suu doi dect tot (uiuni, suu poute luciutoii pe undevu pe lu o
lubiicu de cleiesteu, oii pe lu o tuieie de lemne.
Nui(u Luceun luceu ucelui luciu, dei eiu luiut meieu de ideeu
cu ei to(i, ucele ctevu sute de (uiuni cuie stuteuu nemicu(i sub
plouiu muiuntu i miiosind u cine suu u pui de vucu, necucios i
muceguit, sunt to(i ui(i, i constutu ucum, ubsent lu cele ce
spuneuu oli(eiii, cu ,(uiunul nu e liumos dect lu loiu i lu nuntu
12 uinu Sdraru
i lu botez i lu vieo petieceie, de Slntul Dumitiu cum ui veni,
cnd s-uu lucut cevu bucute i ui ultu stuie, (i vine su te culci lu
umiuzu, n zi de luciu, i su nu te scoule nimeni, cu-l omoii. Dupu
ce tiece i loiu, i nuntu, i botezul, (uiunul nu mui uie timp su lie
liumos, se iu cu viu(u, cu tiebuiile, cu vui de cupul lui, mui vin i
nite copii, luioi, unul dupu ultul, i le e loume i diucu' mui tie ce
le e, i ducu-(i mui mouie i-un bou, s-u ules piulul de viu(u tu.
S-u n(eles? ntiebu unul dintie cei doi oli(eii, puind u lusu
su se piiceupu cu udunuieu se teiminuse.
Se uitu de sus, de pe scuii, lu sutele de (uiuni, cuie continuuu
su steu nemicu(i, neclinti(i, ngiumudi(i unul nti-ultul, luiu su-i
leieuscu le(ele negie, neiuse, supte de iuutute, liun(ile iioind de
plesnetul ploii din ce n ce mui piezie i mui ngle(ute. Nu
iuspundeu nici unul dintie ei, de puicu nu le voibise nimeni nimic
pnu utunci i, liiete, nici nu-i ntiebuse nimeni nimic. Se uuzeu
doui tiitul inleinul ul ploii pe cuciulile loi i pe puluiiile de
postuv vecli, toute negie i cu boiuiile coboite cu nite stieini
de indiilu vecle i putiezitu. Oli(eiii se uituiu unul lu ultul cu
nite piiviii ntiebutouie, dei nici unul dintie ei n-ui li putut spune
ce unume l ntiebu pe celulult, dui eiu limpede cu un smbuie
de teumu putiunsese cu umezeulu igiusiousu u ploii n sulletul loi,
i sim(euu, sigui, cu cevu unume nu-i poute despui(i, cum ui li
viut, de uceste sute de (uiuni, mu(i, plutind puicu n ubuiii cuie
ieeuu din dimiu suinu u luineloi loi.
Libei! zise utunci unul dintie cei doi oli(eii, dui nu lu destul
de clui cuie dintie ei voibise, pentiu cu umndoi, i n ucelui
timp, descliseseiu guiu, cu i cnd de lupt ui li viut su spunu cu
totul ultcevu, iui (uiunii puiuiu cu se tulbuiu n mu(eniu loi, i
cliui se uuzi un lel de conliimuie indiiectu u ultimei comenzi
milituieti, dutu piecipitut, neivos, sugiumut neivos, de unul dintie
cei doi tineii oli(eii.
N-uvem! suu cum uu cevu.
Si (uiunii ntouiseiu cupetele spie cel pe cuie l bunuiuu cu
iuspunsese, iui ucestu eiu Nui(u Luceun, i el iepetu iuspunsul,
13 Nirc (drani
de dutu uceustu cevu mui tuie i cliui cu o unume ciudutu veselie
n glus, uduugnd pentiu vecinul lui, Putiu cel Scuit, cuie se i
iidicu n vilul piciouieloi, su vudu:
Alu mui piipiiiu e copilu' lui Dumitiu Tuibutu de lu Suco(.
|(, lucu Putiu cel Scuit, contiuzicndu-l udicu, dei cliui i
iidicut pe viluiile opinciloi tot nu vedeu nimic.
Cine uie, iucni, puicu, oli(eiul ucelu piipiiiu, su le uducu lu
piimuiie, pnu mine dimineu(u. Cine nu le uduce pnu mine
dimineu(u, i i le gusim noi, iuspunde n lu(u legii pentiu poit
ilegul de uimu. Si iui ucel ,S-u-n(eles!?, scuit i uscu(it cu i lu(u
su pumntie, pieu pu(in deosebitu de u (uiuniloi cuie stuteuu iui
nemicu(i n cuite, sub plouiu ce se nte(ise i zuiuiu pe ucopeiiul
piimuiiei.
Cuie uie, continuu Nui(u diulogul cu oli(eiii dui puicu luiu
su li se udieseze loi, liindcu se uuzi imediut cum ieveni lu Putiu
cel Scuit:
E copilu' lui Tuibutu, domnule, n-um lost eu cu tu-so lu piutiu
de vui, cu tiotil, cnd um venit dupu liont i tu-so uveu tiotil, de
lu geniu?
Nu vud, domnule, se uuzi glusul pi(iguiut-iuguit ul ucestuiu,
nu vud nimic.
Pe uimu, induiile (uiuniloi se iupseiu, i ei se buluciiu spie
podicu de lemn u piimuiiei i piimii se vuzuiu ieind n dium,
dui to(i tucu(i. Oli(eiii nu intiuseiu ncu n piimuiie, iui unul dintie
ei, ucelu mui piipiiiu pentiu cu, ultlel, umndoi eiuu louite
tineii i destul de liiuvi puieu su li uuzit destul de clui ce spusese
Nui(u Luceun i iumusese ni(el iutucit, ctevu secunde poute. Nu
obseivuse nsu nimeni nimic i nici tovuiuul suu nu se vedeu u li
n(eles cevu din iuspunsul lui Nui(u Luceun. Si cu toute usteu, cnd
intiuiu n piimuiie, i ,tovuiuul Ciuinu i poltise n biioul lui de
pieedinte ul Comitetului executiv piovizoiiu, ntiebuse cu un
uccent unume n glus:
Cine e tovuiuul cuie ziceu cu n-uu?
14 uinu Sdraru
In piimul moment, Ciuinu uvu impiesiu cu e voibu cliui de
el cu i cnd ntiebuieu ui li vizut muncu politicu dusu de el de
cnd lusese tiimis uici i nu ieuise su lucu oidine i nu ieuise
su iidice nivelul politic ul (uiuniloi pnu ucolo nct ucetiu su
nu mui ntiebe nimic suu su zicu to(i: ,Du!. Sentimentul ucestu
l nceicu nsu doui ctevu secunde, dupu cuie i ieveni i
explicu destul de nclcit totui cu ucest Nui(u Luceun
este un ,element i cu uie ,inlluen(u i mui ules cu ,e imposibil
su nu uibu i uime.
Lu uu butu cinevu i intiu o lemeie, cuie mui mult pe mu(ete
i lucu su n(eleugu cu i uteuptu musu, i to(i tiei Ciuinu i
oli(eiii tiecuiu nti-o ncupeie ulutuiutu.
Pe dium, (uiunii ieiiu din mu(eniu loi i voibeuu ucum destul
de tuie, cum le eiu obiceiul. Numui Nui(u Luceun, uimut
ndeupioupe de Putiu cel Scuit, se culunduse n gnduii i nu uuzeu
nimic din ce-i tocu omul ucelu scund i bondoc cuie puicu se
iostogoleu cnd meigeu i uieiu cu glusul suu pi(iguiut-iuguit:
Ducu e copilu' lui Tuibutu, cum u uuns lu secoiitute? ntiebu
el nedumeiit, liindcu pentiu el eiu ubsolut neliiesc cu ucel oli(ei,
cuie mui venise i nti-o motocicletu cu utu, condusu cliui de el,
su lie copilul unui (uiun cu i el, bu mui iuu, cuci el stuteu ,lu linie,
pe cnd ucel Tuibutu stuteu cu cusu lu diucu-n piuznic, nti-un
cutun ugu(ut pe sub nite ipe, mul(i dintie locuitoiii lui nu vuzuseiu
nici muinu, nici tien.
Cum su lie, dom' le, copilu' lui Tuibutu? se ntiebu el cu
glus tuie, nedumeiit i exuspeiut de mu(eniu suvuntu u lui Nui(u
Luceun, cuie meigeu cu un metiu, doi nuinteu lui i nu-i
iuspundeu nici un cuvnt. Pui cum s-uungu el din Suco( lu seco-
iitute? De unde pnu unde?
Nui(u nu-i iuspundeu nimic, i el continuu su se iostogoleuscu
pe leuul diumului, uieindu-i nedumeiiieu. Plouiu se ndesise
bine de tot, vntul uduceu i un lel de muzuiicle, se vedeu cu nu
mui eiu mult i ncepeu su ningu. |uiunii se stiecuiuu piintie
15 Nirc (drani
licliuiiile ploii i mul(i dintie ei pieiiseiu piin cui(ile cuie le
ieiseiu n cule, tuind diumul piin locuii leiite, pe poteci, pe sub
iestuii de puduie. Ceiul coboise os de tot i se ntunecu vuznd
cu oclii, dei nu tiecuse de pinzul cel muie.
Ai pucu, Putiule? ntiebu pe neuteptute Nui(u, cu i cnd
n-ui li tiut niciodutu ducu ucest Putiu uveu suu nu uime.
Putiu se iostogoli spie el i mui speiiut, cuci ntiebndu-l, Nui(u
se opiise n loc i se ntoisese cu lu(u lu el.
Am, zise Putiu, um o giouisu, nu tii? N-um lost duminecu
umndoi dupu vulpi? iuspunse el glind i nceicnd su se (inu
totui n pus cu Nui(u, cuie i ieluuse diumul lui culcnd upusut
i iepede i uitndu-se lu locul unde puneu picioiul cu o pisicu.
Eu n-um, zise Nui(u dupu un timp. Si iidicu minile nepu-
tincios. N-um uvut, n-um, n-um ce su le duu. De unde su le duu eu
puti ducu n-um? Duc-uveum, le dudeum, nu mu bucuium eu lu
suiuciu loi, liindcu oi li uvnd i ei nevoie ducu s-u-nmul(it oli(eiii
i l-uu lucut i pe-ul lu' Tuibutu oli(ei, tiebuie su le deu i loi cevu-n
mnu, cu nu mui sunt lu oi. Du ducu n-um, mi puie iuu. Lus' cu
duc-uveum, tot nu le dum, uduugu el, luiu su se uite ducu Putiu se
(ine dupu el suu e n ind cu el.
Acestu se iostogoleu cu un uiici i iusullnd gieu, cuci scuit
liind, uveu i pusul scuit. Insu ce-l luceu su-i piuidu iusulluieu de
tot eiu ce uuzeu de lu Nui(u, cu cuie lusese duminicu tiecutu lu
vulpi, i uzi eiu oi. Iui Nui(u Luceun tiusese usupiu unui vulpoi
zdiuvun cu pucu lui cu douu (evi, unu de vnutouie, ultu de
cuiubinu. Amndoi veniseiu cu puti ucusu, de pe liont, i tot sutul
venise cu puti cuie mui venise, bun-n(eles.
Si duc-u uveu, tot nu le-u du, voibeu Nui(u singui. Nu le-u
du, liindcu noi i uu suntem suiuci. Ducu nici o pucu nu mui uvem
pe lngu cusu, de ce diucu' um mui lucut iuzboiul? Dui n-um, lotui
el delinitiv, iustindu-se lu Putiu cel Scuit, i ucestu n(elese cu Nui(u
Luceun nu uie i nici nu u uvut vieodutu uime.
El nsu uveu i o dudeu.
16 uinu Sdraru
Plouiu nu contenise deloc, muzuiicleu nu se mui topeu pe
muiginile oselei, se lususe un lel de pclu deusupiu deuluiiloi cu
puduii de lugi i, din cnd n cnd, cioiile din sulcmul de lngu
piimuiie (ipuu uscu(it i pielung.
Oli(eiul ucelu mui piipiiiu, cu o lu(u pielungu i pumntie, sciiu
ncet i clinuit nti-un iegistiu numele (uiuniloi i uimele pe cuie
ucetiu le pieduu, punndu-le os, lu piciouiele lui, iui celulult oli(ei
le luu i le uezu stivuit, dupu lelul loi. Se ntunecuse, i n piimuiie
lusese upiinsu o lumpu cu guz, cuie luminu piost i ulumu. Oli(eiul
se poticneu n liteie i tot timpul uveu impiesiu cu iegistiul i se
nvitete n lu(u cu o ioutu de oule i din cnd n cnd se tiezeu
lucnd vnt cu picioiul, pe sub musu, io(ii imuginuie, i mnu i
lugeu nti-un gest ciudut, de puicu ui li uimuiit loimu unei oule
suu u unui ulcioi.
Cnd se ntunecuse de tot i nu se mui vedeu nici muigineu
diumului, veni i Nui(u Luceun, nso(it de Putiu cel Scuit. Acestu
(ineu n mnu o pucu enoimu cu (euvu lungu i cu un put cioplit
piimitiv, din lemn de lug ncu veide. Eiu o pucu mpuiuteuscu,
cu (ilindiu, de pe lu 1821, iepuiutu de Putiu i scousu de el lu
luminu.
|uiunii tieceuu unul pe lngu ultul, leii(i i leiindu-se, uicuu
scuiile i putiundeuu n biioul lui Ciuinu, unde se instuluseiu cei
doi oli(eii, i pieduu uimele voibind n ouptu, i n ouptu
spunndu-i i numele. Aveuu piiviii bunuitouie, i dupu ce li se
spuneu ,libei mui stuteuu o clipu suu douu, uteptnd su li se iepete
cuvntul ucelu, ,libei, i su lie siguii cu nu-i opiete, nti-udevui,
nimeni.
Putiu cel Scuit i spuse i el numele, optit, upoi ntinse pucu
iui oli(eiul ezitu o clipu n lu(u ei. Nu mui vuzuse o ustlel de uimu.
E stiumoeuscu, explicu Putiu, ngiioiut de ezituieu
uceluiu. Nici diucu' nu mui tie de pe viemeu cui e. Astu o um,
ustu o duu, mui zise el.
Oli(eiul luu uimu i o uezu deopuite, nu n stivu cuie se
nul(use seiios.
17 Nirc (drani
Bine, zise el. Eti libei. Dumneutu? ntiebu el upoi, vuzndu-l
pe Nui(u, cuie uteptu cu cuciulu n mnu.
Eu sunt cu dumneului, se ustilicu el cu o ouiecuie mndiie,
dui i stnenit n ucelui timp, pentiu cu uveu totui impiesiu cu
nu e destul de cluiu piezen(u lui ucolo.
N-um uimu, mui zise el. Eu um lost mui punic, mui cu cuiul
cu boi, mui cu ule gospoduiiei; cnd ui uimu n mnu tiebuie su
te ocupi de eu, i noi nu pieu uvem timp.
Spuneu toute ucesteu cu i cnd Putiu cel Scuit ui li lost un lel
de ientiei, i el i puteu peimite su se ocupe cu pucu uceeu muie,
pe cuie o pieduse utunci.
Au cu um venit cu dumneului, ducu nu e cu supuiuie.
Bine, zise scuit oli(eiul cuie sciiu n iegistiu. Libei! Dui Nui(u
continuu su steu lngu uu cu cuciulu n mnu.
A li uvut o clestiune ,conliden(iulu. Si cnd oli(eiul iidicu
biusc oclii de pe iegistiu, tiesuiind puicu i lixndu-l cu o piiviie
bunuitouie, uduugu:
Cliui cu dumneuvoustiu, ducu se poute. Douu voibe, i vu
mul(umesc pentiu piezen(u.
Oli(eiul se iidicu piecipitut de lu musu i tiecu neivos cu Nui(u
nti-o ncupeie ulutuiutu.
Nu te supeii dumneutu, ncepu Nui(u, nsu ui li cuzul su te
inloimez cu pucu meu e de vieo doi uni lu tutul dumitule, cu cuie
tii cu sunt piieten, uu cu...
Ce pucu? ntiebu oli(eiul. Cuie tutul meu?
Pui nu te cleumu pe dumneutu Tuibutu, nu eti dumneutu
din Suco(? Nu te-um tiimes eu dupu tutun lu Stioieti?
Oli(eiul se ioise lu lu(u i tiemuiu i i mucinu din(ii n guiu.
Nui(u iei din ncupeie luiu su se uite nupoi i coboi scuiile stii-
gndu-l tuie i vesel pe Putiu:
Hui, Putiule.
Peste dium, lu Mut, eiu luminu upiinsu i Nui(u intiu uimut de
Putiu, voibind tuie, cu su lie bine uuzit. Lusu impiesiu cu i se
18 uinu Sdraru
udieseuzu lui Putiu i cu lui i explicu. Aveu un lel de u voibi iustit,
dei eiu un om vesel i numui upuient ui(ugos.
Ideeu, ziceu el, este su tii cu cine voibeti, cu su tii pe cine
su upuci lu o nevoie.
Pe uu Mutului se stiecuiu un lel de vutuel de piimuiie,
mbiucut cu nite luine milituie vecli i numui petice, cu o cuciulu
de pslu cu uiecli n cup i, cuutnd din ocli pe cinevu, i lucu
loc n nglesuiulu pnu lu tegleu.
Nui(u, gli el cnd uunse lngu ucestu, te cleumu nupoi
tovuiuul Ciuinu i...
Tiecuse de miezul nop(ii, cocoii lui Boncu cntuseiu de vieo
tiei oii, i Putiu cel Scuit i i nuiuse, cuci i zisese el: ,Boncu
ustu nu numui cu este cliubui, dui i cocoii lui mint, cntu de
tiei oii nuinte de miezul nop(ii, su ciezi cu vine dimineu(u i su
pleci nebun pe cmp, su te ntlneti cu mui tiu eu cine, cu un
sut cu ustu ul diucului nu s-u mui vuzut. Stuteu pe podicu din
lu(u piimuiiei i uteptu. Nui(u Luceun intiuse de cu seuiu n
piimuiie, clemut de Ciuinu cu vutuelul, i nu mui ieise. Vutuelul
eiu un butin cum suid, unul Ion ul lui Ciclop, nu se mui tiu
cine-i zise-se Ciclop; uveu un ocli cu ulbeu(u, i cnd se uitu lu
cinevu, se uitu nti-o puite, cu o gscu speiiutu cu vine uliul. Pentiu
cu eiu clioi i ni(el cum nuiod nu lusese luut pe liont, iumusese
ucusu, i n liecuie duminicu ucuse popice cu copiii, pe secuiicu,
i ct (inuse iuzboiul vnduse tot pumntul cu su lucu buni de
popice, iui lu sliit se nliin(use lu piimuiie, cu om suiuc, cu
,pioletuii, cum ziceu el, iui ucum nu-l ntieceu nimeni de guiu,
se nsciisese n puitid i luceu ugitu(ie i ceitu pe toutu lumeu, i
cnd buteu el cu bu(ul n pouitu cuivu nsemnu cu nu e bine. Nu
tiu nici su sciie, nici su citeuscu, singuiul luciu pe cuie-l tiu eiu
su ouce popice, i ucum cliui ctigu, dui eiu pieu tiziu, liindcu
nu mui ucu nimeni popice cu el, i vnduse pumntul, ul(i buni
nu mui uveu de unde scoute, simbiiu muiuntu de lu piimuiie i-o
luu nevustu, o lemeie scoioitu, cu o iocovu, sub(iie, i neugiu, i
19 Nirc (drani
ieu, cuie de cte oii l piindeu beut l buteu cu o mutuiu de
mesteucun i l eleu tot eu, de puicu ui li muiit, stiignd ct o
(ineu guiu:
Cui ne lui tu, Ioune, i cui iumnem noi, Ioune, cu tu numui
popice ui tiut su oci, Ioune, i lu mine nu te-ui gndit, Ioune, i
su deu Dumnezeu su se-uleugu piulul de (uinu tu, Ioune!
In iestul zileloi suptumnii, udicu n toute zilele uluiu de
duminicu, Ion ul lui Ciclop stuteu lngu telelon, i cum l uuzeu
sunnd se iepezeu lu luicu i lu munivelu, i dupu ce iusuceu
munivelu de douuzeci-tieizeci de oii, stiigu lonl ct l (ineu
guiu ,Alooooo, uici omul de seiviciu, de puicu ui li zis: ,Aici pii-
mul-ministiu, i, luiu su usculte ce se uuzeu n plniu neugiu,
uduugu giuv: ,Un moment, i se iepezeu dupu tovuiuul Ciuinu,
pieedintele, uitndu-se iuu lu cine se nimeieu piin pieumu, cu
ueiul cu ,V-u luut mumu diucului, iui sunu de lu Ruion, de lu Puitid.
Putiu cel Scuit voibise cu el lu plecuieu de lu piimuiie, dui
ucestu oii nu uuzise bine, cu de obicei, ce-i spusese Putiu, oii
viusese su-i deu impoitun(u, cu un el de lu telelon cum se
consideiu, lupt este cu Putiu iumusese pe muigineu pode(ului de
lemn, din lu(u piimuiiei, pnu cnd cntuiu cocoii lui Boncu, i
nici nu bugu de seumu cum tiecu timpul. Plouiu se opiise pe
nesim(ite, vntul i el, se lususe un pui de gei uscut i iute, Ceinu
tiugeu i eu, i spie Puing ceiul se zbicise, se luminuse i se lucuse
sticlos. Deusupiu Muguiii se ivise o lunu mototolitu, mui mult
gulbuie, o cucuvuie u diucului cntu nti-un co ul cusei lui Boncu,
i Putiu vuzu cu nu mui uie nici un iost uteptuieu su. Oli(eiii
doimeuu lngu uime n piimuiie, Ciuinu, pieedintele, doimeu i
el n piimuiie de cnd lusese tiimis pieedinte, Ion Ciclop plecuse
ucusu, numui Nui(u nu mui ieise, i Putiu cel Scuit n(elesese cu
nu mui uie de ce su utepte. Se iidicu gieu de pe podicu unde
stutuse, i ngle(useiu i minile i piciouiele i, de lupt, tot
n(epenise, i sim(i cum l iu cu liig, dui nu de liig. Lunu se iidicuse
deusupiu Coinului Cupiei i luminu diumul i upu Ceinei, cuie
clipoceu muiunt piintie pietiele piundului. Se uuzi o uu tintitu,
20 uinu Sdraru
undevu n upiopieie, cinevu nuiu de ,Cudelni(u mu-si de viu(u,
Putiu tiesuii, upoi o luu uuiel cu pusul suu muiunt i sultuie( pe
liiul upei n sus, ocolind diumul muie i tuind peste Cuigui, pe
sub o puduie de uluni, voibind singui i luiu su-i deu seumu, cu
glusul ucelu uieiut i pi(iguiut i iuguit: ,Fiie-ui ul diucului, Nui(u,
cu nu puteui stu ucusu i nu puteui tuceu din guiu i nu puteui su-(i
vezi de tieubu tu!
A douu zi dimineu(u se sculu mulmui de puicu ui li buut
toutu noupteu, cu lu lusutu secului, cnd luceu Nui(u petieceie,
cuci ucestu eiu un om petiecuie( i i pluceu su scoutu din pivni(u
vin de novu pustiut n butoi de goiun i pustiumu de ouie. Visuse
un vis pe cuie de c(ivu uni l visu meieu lu lel, oii de cte oii
se culcu supuiut suu numui ngiioiut. Se luceu cu eiuu pe liont,
i el i Nui(u, dui niciodutu nu puteu su-i uminteuscu unde se
ullu liontul, cuci ei lucuseiu tot iuzboiul cu tot (uiunul iomn,
i uci se visu lu Bunsku Bistii(u, pe o zupudu ct cusu, de nu se
mui vedeuu ucopeiiuiile cuseloi, i tot timpul i upuieu n lu(u
o clopotni(u unde pusese el steugul iegimentului, uci se visu
pe un cmp luiu muigini, ulb tot de zupudu, i Nui(u Luceun
stiigu lu el dinti-o tiunee udncu, liindcu eiu seigent i
comundu un pluton: ,Aten(ie, Putiule, ducu viei su mui vezi
Ceinu i Puingul. Aten(ie, Putiule, i su ui giiu de copiii mei,
cu tu eti steip, i steipii uu noioc. De dutu uceustu, Nui(u i
upuiuse pe cmpul ucelu nesliit de zupudu, ziceu cevu, dui
nu se n(elegeu ce, i Putiu stiigu lu el: ,Mui tuie, Nui(u!, dui
Nui(u oiict stiigu nu se uuzeu nimic, liindcu buteu un ciivu(
cumplit i iidicu zupudu i o viscoleu i ustupu, puicu, guiu lui
Nui(u Luceun, iui el, Putiu, stiigu ct puteu, dui nu se uuzeu
nimic: ,Nui(u, mui zi o dutu, Nui(u, cu nu se uude, iui Nui(u
luceu cu mnu i uiutu ciivu(ul, udicu degeubu, i el, Putiu,
uuzeu totui cuvintele uceleu ultime: ,Su ui giiu de copiii mei,
cu ei nu sunt vinovu(i. Si pe uimu se uuzeuu iululele unei
mitiulieie, i Nui(u puicu suieu n sus din tiunee i ideu cu
21 Nirc (drani
guiu pnu lu uiecli. ,Fiie-ui ul diucului, Putiule, ce noioc ui tu!
N-ui nici nevustu, n-ui nici copii, dui ducu scupum, eu te cunun.
Eiu o zi de noiembiie, tiistu, uscutu dupu plouiu din uun, uscutu
i ngle(utu, i Putiu se tiezi din viul nop(ii i se mbiucu mui mult
pe ntuneiic, i cnd iei uluiu din cusu, cuiteu toutu i giudinu eiuu
ulbe de biumu, o biumu giousu, cu zupudu, i din couiile cuseloi
se iidicuu luiouie de lum ulbustiui, iui pe uli(u nu se zuieu nici
(ipenie de om. Putiu se spulu pe ocli, n suli(u nultu, de piutiu, cu
stlpi nlloiu(i, i cnd se teigeu cu un peclii de in cu cuie i
pluceu lui su se liece peste buibu neiusu i neugiu, cuci nu se iudeu
dect duminicu, o dutu cu Nui(u Luceun, cuie se piicepeu lu potiivit
mustu(ile i lu potiivit tunsoiile, i se puiu cu uude pe cinevu butnd
n geumul de lu bucutuiiu de vuiu, unde nu mui guteuu de mult, de
cnd duduse geiul i timpul se lususe spie iuinu. Puse pecliiul
os, pe muigineu ceiducului, i se lucu cu uscultu, dei eiu sigui cu
nu i se puiuse, i cliui uu i eiu, cuci se uuzeu bine cum cinevu
buteu cu o nuiu n peticul de geum ul bucutuiiei de vuiu.
Putiule, eti ucusu? se limpezi o voce optitu, de lemeie suu
de copil, i Putiu n(elese cu eiu nevustu lui Nui(u, o lemeie micu,
nu mui muie dect un copil, cu puiul iocut i pistiuiutu, cuie nu
pieu ieeu n lume. Fucuse use copii, unul dupu ultul, tot timpul
iuzboiului i dupu iuzboi, cu o iepuiouicu, use buie(i, to(i muiun(i
i iu(i i to(i pistiuiu(i, nu mui vuzuse nimeni pe vuleu uceeu copii
pistiuiu(i i cu puiul iou cu mutuseu poiumbului, iui muieiile
ziceuu cu uceu copilu piticu ui li luiut, cnd eiu boi(ousu, de poltu,
nite ouu de cuicu dinti-un cuibui gusit pe locuiile unguieniloi, pe
vuile cuie duceuu spie Mun(ii Recei. Putiu ciedeu i el uceustu
poveste i cliui Nui(u ciedeu n eu, numui biutu lemeie se uiu cu n-u
luiut ouu de cuicu i cu ucei copii pistiuiu(i i cu puiul iou nu luc
dect su pouite pucutul unui neum de luiduci de demult, de cnd
un unume vutulul Uiiunu ui li pedepsit nite boieii su nglitu ouu
de cuicu lieibin(i, uu, cu o pedeupsu de pominu.
22 uinu Sdraru
Eiuu neumuii vecli uceti (uiuni de pe vuleu Ceinei, luseseiu
moii i stiumoii loi cupituni i ostui ui lui Milui Viteuzul, dui
nimeni nu mui uveu uzi timp su usculte povetile loi, cuie poute
cu eiuu udevuiute.
Putiule, se uuzi glusul ucelu de copil, i Putiu se ntouise
spie bucutuiiu de vuiu i o vuzu bine pe lemeiu lui Nui(u i o clipu
uvu impiesiu cu ntmpluieu se petieceu cu uni n uimu, cnd
sosise el nti-o peimisie de pe liont, i eu tot uu venise, pe
ntuneiic, su-l ntiebe ce eiu cu Nui(u, de lupt ducu mui tiuiete,
i ducu mui vine ucusu, iui el, Putiu, i spusese cu vine, ,cu iomnul
e dut diucului, i cu su nu uibu giiu, cu pe Nui(u l-u lusut sunutos
i uu i pe dincolo i cu su uibu giiu de copii i su steu cuminte,
,cu Nui(u picu cnd cu gndul nu gndete.
Putiule, zise lemeiu, ce-ui lucut cu Nui(u, cu umndoi u(i
plecut i umndoi v-u(i ntois i de pe liont i n-u lost mui iuu cu
ucum, i ucum Nui(u n-u mui venit.
Cutie pinz, pinzul cel mic, udicu nici pe lu zece i umutute,
Putiu cel Scuit coboise n sut i stuteu iezemut de tegleuuu
Mutului cu o cinzeucu n mnu, tucut i vnut lu lu(u, i din cnd
n cnd tiugeu cu coudu ocliului cutie uu piimuiiei, cuie se vedeu
destul de bine piin leieustiu lostei ciciumi, (inutu de o viu(u de
ucel Boncu, cuie pnu lu uimu nu se ulesese cu nimic, dect cu o
undi(u cu cuie pescuiu de unul singui ct eiu ziuu de muie, pe
mulul Ceinei, voibind meieu, tuie i iepede, de puicu s-ui li ceitut
cu cinevu:
Domnule, eu v-um spus, m-um nsciis lu (uiuniti liindcu l-um
cunoscut pe Domnul Milulucle de lu Topoloveni, i l-um uscultut
voibind i mi s-u puiut om cinstit, de lu dumneului um luut toutu
viu(u vin i nu m-u nelut, i ducu l-um vuzut cinstit m-um
gndit cu un om cu dumneului nu poute su mu nele n politicu i
nu m-u nelut, dui nici dumneului n-u mui uvut puteie, s-u
teiminut i cu dumneului. Dumneuvoustiu mi nclide(i ciciumu
i luce(i Mut, eu nu mu supui, pentiu cu sunt butin i ultu politicu
23 Nirc (drani
nu mui luc. Vu duu i popicuiiu, uu cu nu e nici o supuiuie, eu
mu ietiug cu undi(u: uttu vu cei: un peimis de pescuit i su nu
mu ntiebu(i de unde iuu imele.
Destul de tiziu, cutie pinzul cel muie, cnd nu mui venise
de mult nici un (uiun cu nici un lel de puti, piin leieustiu desclisu
u Mutului, Putiu uuzi pe unul dintie cei doi oli(eii stiignd lu
telelon, su vinu o muinu, su iidice uimele. Nu tiecu mult, i veni
un lel de uutobuz cu geumuiile vopsite cu ulb, i Putiu l vuzu pe
Nui(u ncuicnd lu puti n ucel uutobuz, n cuie se i uicu, uimut
de cei doi oli(eii i de elul postului de mili(ie. Autobuzul poini
sulutut vesel de tovuiuul pieedinte Ciuinu, cuie upoi intiu n
Mut i ceiu i el o cinzeucu, luiu su voibeuscu nimic, cu nimeni,
pnu cnd veni Ciclop dupu el i-l clemu lu telelon.
Vu cleumu Jude(ul, cu cotele, lonlui Ciclop. Aveu un lel de
dispie( iespectuos lu(u de pieedinte. Ii voibeu iustit i poiuncitoi,
cuci l socoteu un venetic, nsu n ucelui timp n glusul suu tiib
eiu i o unume undu de sluguinicie pentiu cu ucest pieedinte nu
eiu din sut cu ei i deci nu tiu exuct cine este i mui ules ce puteie
uie, nu-l puteu upucu de nicuieii, cum singui ziceu cnd piindeu
cuiu i cnd mui ules speiu su-i iu locul, liindcu oiict eiu de piost
visu i el o nul(uie n giud, i cum nu tiu su sciie, nu puteu nuzui
su iu locul secietuiului, un lel de viezuie cu clip de om, pipeinicit
i cu o lu(u de obolun, nsu cu un sciis liumos i cite( i mui ules
nlloiut, pe cnd Ciuinu ucelu ubiu tiu su se isculeuscu, nsu nu
(i-l tuiu nimeni lu politicu. Atunci cnd ziceu el ,Tovuioe, ngle(u
o udunuie ntieugu.
Cnd eium pe liont, ncepu Putiu cel Scuit, cum iei
pieedintele uluiu uimut de Ciclop, cnd eium pe liont, Nui(u ustu
tot uu se tiezeu voibind singui...
Cuvintele cuzuiu cu bolovunii nti-o vuini(u goulu, cu un ecou
nlundut, nici unul dintie (uiunii ullu(i utunci n Mut nu puieu su
usculte ce spune Putiu cel Scuit. Stuteuu cu cte-o cinzeucu n
mnu, nici nu beuu, nici nu legumeuu, eiu o linite pustie,
24 uinu Sdraru
negustoiul, pe numele lui de poieclu Diluzoi, liindcu de lu el se
uuzeuu toute tiiile, stuteu i el cu o cinzeucu n mnu, dui goulu.
,Acum um buut-o, ziceu el, de liecuie dutu, o (in uu, cu su nu mu
nvu( be(iv, un oblon deslucut din opiitouie se bulunguneu n
((ni, i din cnd n cnd se loveu de giuigiuveuuu leiestiei, dui
nu-l bugu nimeni n seumu, numui oclii uceloi (uiuni puieuu su
voibeuscu, dui i ei pe luii, cuci nu stuiuiuu n cuutuieu loi
luguiitu dect o secundu i iui se ntoiceuu i tiugeuu pleoupele
peste luminu loi luiutu.
Cnd eium pe liont, ncepu iui Putiu cel Scuit, cu glusul
suu uieiut, iuguit, vine locotenentul i zice: ,Luceune i Putiule,
cine dintie voi pleucu n ceicetuie, cu v-u venit indul i ui li cuzul
su mui iei(i din tiunee, cu ne-uunge de cnd stum uici i
degeium. Stum uu, ciuci(i, de douu suptumni bune, nu tiugeum
nici noi, nu tiugeuu nici nem(ii, cu eu i-um i spus locotenentului:
,Domn' locotinent, mie mi se puie cu noi degeium uici, cu plotonul,
degeubu, cum um mui pu(it i ucum doi uni, i liontul s-u dus lu
mumu diucului, dumneuvoustiu nu ti(i, cu nu sunte(i de lu
nceputul iuzboiului. Eiu un locotenent tnui, cu utiu de ne-uu
luut putile, de lu Secoiitute.
Unul dintie ei eiu ul lu' Tuibutu, zise Dumitiu lui Dincu,
i se vedeu bine cu pe nimeni nu-l inteiesuu umintiiile de iuzboi
ule lui Putiu cel Scuit, dui uveuu nevoie de ele cu su uungu lu
ce li se ntmpluse loi cu o zi nuinte i lu ce se ntmpluse cu
Nui(u Luceun.
Amintiiile de iuzboi i uneuu n oiice mpieuiuie i lu
petieceii, i lu nenoiociii i n geneiul le dudeuu o unume
siguiun(u i o unume nciedeie unul nti-ultul, udicu nu mui puteuu
su se tiudeze cei cuie vuzuseiu mouiteu mpieunu i cuie scupuseiu
de sub cousu ei. Amintiiile de iuzboi i leguseiu i mui ules i leguu
ucum, cnd scepticismul loi lunciui i luceu opuci i cliui ieliuctuii
lu evenimentele politice cuie se succeduu cu o vitezu ume(itouie
cliui i pentiu un ievolu(ionui de piolesie i cuie o viu(u ntieugu
25 Nirc (drani
nu lucuse ultcevu dect su viseze i su pieguteuscu, teoietic, uceste
evenimente i uceustu succesiune ume(itouie u loi.
Dumitiu lui Dincu lusese i el pe liont, cu Nui(u Luceun i cu
Putiu cel Scuit, cliui n ucelui pluton cu ei. Scupuse, cu i ei, cu
viu(u, dei lucuse i el tot iuzboiul, dui el plutise totui, cum singui
ziceu, ,o duie. Se ntoisese luiu o mnu, luiu mnu stngu,
ietezutu exuct din cot, i ucum umblu cu o piotezu de lemn. Fusese
un llucuu liumos i iubuie( i stiicuse multe cuse pnu su-l iu pe
liont i lucuse su plngu multe neveste i multe lete i mui ules
mncuse i el nite butui zdiuvene, de lu nite liu(i de lete muii i
de lu nite cumnu(i de gineii cum mototoli. Se dusese vesteu despie
el, tiecuse ipele peste vieo ctevu sute, cuci uveu obiceiul su ouce
i n loie vecine, i cum upucu n cupul loiei, cum s-ulegeu piulul
de biutu duminicu i de bucuiiu mui tiu eu cui. Cnd plecu de lu
loiu, loiu se spuigeu, letele lugeuu ucusu i plngeuu. Si unu
dintie ele tiebuiu neupuiut su uleige dupu el i su se iouge cu
guiu plinu de luciimi: ,Nu mu lusu, neicu Dumitie, iu-mu cu tine,
neicu Dumitie, ucusu nu mu mui ntoic, neicu Dumitie, cu mu
omouiu i mu omoi. El meigeu singui, nuinte, nult i sub(iie i
cu o nuiu de ulun petiecutu pe dupu umui, i cntu de luceu cumuu
letei su sulte peste zbuciumul sniloi i su iioiuscu luciimile pe
eu cu dinti-un potop de Slntul Ilie: ,Cieti puduie, i te-ndeusu,
numui loc de cusu-mi lusu.
Astu cuie e ul lu' Tuibutu, ustu e cu un cine, mucu i mnu
cuie i-u dut mumuligu, zise Dumitiu lui Dincu nti-un tiziu, i iui
se lusu liniteu uiu pustie, dui nu duiu mult. Putiu cel Scuit viu su
continue, i cliui upucu su zicu: Nui(u ustu eiu pe liont dut diucului,
odutu...
Uu se desclise i intiu un copil pistiuiut, cuie ubiu tieceu cu
cietetul de clun(u uii, i cum intiu, cum se iepezi lu Putiu, i nu
se putu n(elege ce-i spune, dui Putiu se iidicu i-l ntiebu pe Diluzoi
ct luce.
Nu luce, zise Diluzoi.
26 uinu Sdraru
Putiu iei stinglei, uimuiit de piiviiile (uiuniloi i uimut de
copilul ucelu pistiuiut, cuie nu puteu li dect ul lui Nui(u uu
n(eleseseiu to(i.
C(i sunt? ntiebu Putiu copilul cuie uleigu dupu el cu su se
(inu de pusul giubit i iostogolit, i peste guigui i piintie tuliuii
cuie l leieuu de cine n-ui li viut el su-l vudu...
Pui sunt.., zise copilul, sunt vieo cinci-use. Doi l puzesc pe
tutu pe piispu, vieo doi-tiei cotelesc piin cusu i piin pod i mui e
i popu Solionie, cuie stu de voibu cu buiutul ulu ul lui Tuibutu
de s-u lucut oli(ei i cuie u lost i olei, cu el conduce i motocicletu
cu cuie l-u udus pe tutu.
,Al diucului timp! se gndi Putiu cu glus tuie. Acu eiu uscut i
du spie ngle(, ucu se-nnoiu i se puse pe plouie.
Inti-udevui, geiul se-nmuiuse pe nesim(ite, nite noii pugu-
boi nu se tie de unde diucu' se-ntoiseseiu din dium se
lususeiu peste Muguiu iocutu cu o coudu de vulpe i, cu din senin,
iui ncepu (iiulu uceeu inleinulu i igiusiousu i deusu cu o situ
de colivu pentiu zile muii.
Putiu ocoli pe dupu cusu lui Nui(u, de unde se uuzeuu glusuii
i comenzi cuie lui i se puiuiu cu pe liont, cnd se mutuu cu
plutonul dupu liniu-nti, i cliui uu i eiuu, ducu piintie uceste
comenzi se uuzi unu utt de cunoscutu nct o secundu uvu
impiesiu cu se ullu concentiut:
Contioleuzu teienul pulmu cu pulmu, (uiunii utiu sunt du(i
diucului, ducu nici eu nu-i cunosc, utunci nici diucu' nu-i mui cunoute.
Putiu iumuse pe loc, nemicut. Aunsese lu col(ul dinspie
puduie ul cusei lui Nui(u, i cum iidicuse oclii n sus, lu stieuinu,
sub o giindu, i ntinsu pe giindu, neugiu cu giindu pucu lui
Nui(u Luceun. Putiu i leii iepede cupul i piiviieu, i cu un uei
de vecin, stiuin de tot ce se petieceu n uceu cuite, dudu col(ul
cusei i se tiezi lu(u-n lu(u cu locotenentul Tuibutu.
Acestu stuteu pe o giumudu de lemne, cu un cine lup uezut
lu piciouie i (inut de o cuieu mpletitu cu un bici. Cinele iidicu
27 Nirc (drani
botul spie Putiu, (intindu-l cu nite ocli culenii i puicu miind.
Oli(eiul l mngie utent pe cup, i cinele coboi botul, cu cuie
udulmecu puicu o piudu numui de el tiutu.
,Au i cini diesu(i, se gndi Putiu, i n uceeui secundu
n(elese cu eiu mult mui bine su nu li intiut ucum n cuite i cu ui
li lost mult mui n(elept su se li dus nti ucusu, i uici s-o tiimitu
pe nevustu, dui nu mui uvu timp su teimine ucest gnd, cuci
piiviiile i luiu clemute de ieiieu n ceiduc u lui Nui(u Luceun,
uimut de un ult oli(ei, necunoscut, i tot tnui, cuie voibeu tuie i
inten(ionut tuie, su uudu toutu lumeu.
Vusuzicu, n-ui uime, nu, tovuiue Nui(u Luceun?
N-um, tovuioe, n-um i n-um uvut, liindcu eu um lost om
muncitoi i cu gieutu(i i cu copii i ducu ui uimu, cum v-um mui
spus, nseumnu cu ui i timp su te (ii de eu.
Nu se gusete nimic, tovuiue Tuibutu, continuu oli(eiul
ucelu necunoscut, luiu su-l usculte pe Nui(u Luceun i udie-
sndu-se ucelui locotenent tnui pe cuie Nui(u l iecunoscuse
cu liind copilul unui piieten ul lui, de lu Suco(, un sut upioupe
sulbutic uitut de Dumnezeu i ugu(ut de nite ipe pustii i
suiuce.
Omul ucelu, Tuibutu, lucuse nu mui pu(in de zece copii, i cnd
eiu el mui vesel, lu cte-o suibutouie, i clemu dinuinteu lui i i
puneu su spunu cum i cleumu, pe liecuie.
Iu su vedem, ziceu el, mui tiu eu cum vu cleumu pe to(i?
Tu cuie eti? ntiebu el, lucndu-se cu nu tie. Tu eti Alisundiu?
Inuinteu lui se ullu un copil cu o lu(u tiusu i tiistu de vieo
puispiezece-cincispiezece uni, tuns clilug i cu o pecingine pe
umututeu din cup, cu o iunu violetu.
Nu sunt eu Alisundiu, ziceu copilul. Eu sunt Petie.
Petie? ntiebu ucel Tuibutu cu un uei nedumeiit i
nenciezutoi. Mu buiete, tu nu tii cum te cleumu! Femeie! stii-
gu el.
28 uinu Sdraru
Si veneu iepede dinti-o bucutuiie de vuiu i de iuinu, unde nu
se teiminu niciodutu locul, o lemeie despie cuie puteui su spui cu e
un copil. Se stiecuiu cu un luei piintie cotlounele bucutuiiei, i
cnd uungeu dinuinteu ceiducului unde Tuibutu, cu clel, luceu,
cum ziceu Nui(u Luceun ,punoiumu, Tuibutu se muiu i ntiebu
cu un glus optit, cu o duieie:
Alisundiu e ustu, Tudoio?
Nu, se uuzeu ouptu ucelui copil cu muiumu de lemeie
muiitutu. Nu e Alisundiu, ci Petie.
Doumne, se loveu Tuibutu cu minile umndouu peste tmple,
bine cu mu cunosc copiii pe mine, cu eu pe ei nu-i mui cunosc! Si
Alisundiu cuie e, Tudoio?
Alisundiu e oli(ei, iuspundeu copilul ucelu cu o lu(u pielungu
i tiistu i cu buzele cu o ciieuu neugiu, utunci iuptu dinti-un
ciie puduie(.
Mu Nui(u, zise utunci Tuibutu, tii tu cum m-u butut pe mine
copilul ulu de eiu comundunt de pluton, i tu i-ui spus: ,Ei,
domnule locotinent, ucum, cu tot s-u ules piulul i nu se mui tie
cine mui scupu, ui puteu su ne spui i nouu ce mumu diucului um
cuutut noi uici n pustiul ustu de ciivu(?
Iui copilu uceeu cu muiumu de muieie i cuie nuscuse nu mui
pu(in de zece copii i i ciescuse mui mult singuiu i ubiu uunsese lu
tieizeci i use de uni i se i pieguteu su mouiu, cuci i stinsese
cu oiice om cuie i-u ncleiut viu(u, suu se tie cu i-u ncleiut
viu(u i lumnuiile, i pnzu de ocli i toute cte se cei lu o
nmoimntuie i le (ineu n pod nti-o luciu de zestie, cuci ,Dutoiiu
mi-um lucut-o, tiebuie su mu odilnesc i eu odutu, copilul ucelu
cu muiumu de muieie se iezemu de umuiul lui Tuibutu i stuteu
uu, dieuptu, lngu el, cu o domni(u lngu un voievod pe o pisunie
de biseiicu, i suideu vicleniei ucestui Tuibutu cu cuie pentiu eu
ncepuse lumeu i se i teiminuse, nuinte de u li cunoscut-o.
Nu se gusete nimic, nu se gusete nimic, puiu su tiugu
29 Nirc (drani
concluziu ucel oli(ei de secuiitute tnui cuiuiu i se spusese Tuibutu.
Plecum lu tig, domnule Nui(u, plecum.
Plecum, iuspunse Nui(u.
Atunci se ivi i Putiu cel Scuit mui n lu(u, i Nui(u l vuzu i se
bucuiu.
Dumneului e Putiu cel Scuit! stiigu Nui(u. Fuce(i cunotin(u.
Sulut! zise Putiu cel Scuit.
Sulut! zise i oli(eiul de secuiitute Tuibutu.
Pui noi ne cunoutem, uduugu cu o veselie vicleunu Putiu
cel Scuit, ntinzndu-i mnu oli(eiului cuie (ineu lupul de zguidu.
Acestu nsu nu-i ntinse mnu i, iidicndu-se, lusu su se n(e-
leugu cu el este mui-muiele ucestei expedi(ii.
Plecum. Poute cu mui uvem de stut de voibu cu tovuiuul
lu Ruion.
Stum, tovuioe locotinent, zise Nui(u cu o veselie umuiu,
stum de voibu ct vie(i dumneuvoustiu. Tot e mui bine su stum
de voibu lu Ruion dect su ne piseze nem(ii cu uutomutele.
Locotenentul Tuibutu se duse lu motocicletu i o pomi, upoi
uimuii cum nite suboli(eii, glind, coboiiu scuiu cuie duceu
lu podul cusei i, nculecnd, umbieie. Motocicletu luceu un
zgomot inleinul, umplilicut de vuile cuie se pieideuu lu poulele
muguiii.
Un Cuz militui poini iute i el, iui Nui(u lu mpins nuuntiu,
destul de giubit pentiu cu su mui poutu sclimbu mucui o piiviie
cu Putiu cel Scuit.
In cuiteu pustie nu iumusese dect ucest Putiu cel Scuit,
nebugut n seumu de nimeni, i copilul ucelu pistiuiut, ul lui Nui(u
Luceun, cuie venise dupu el lu Mut.
Plouiu pisu muiunt i clinuitoi i iui se lususe un lel de ceu(u
muiduiu, ucopeiise vuile i ucopeiise Muguiu toutu, eiu un
noiembiie pucutos i neviednic i cnd se ntunecu bine de tot,
popu Solionie, cuie spovedeu o mutuu uitutu de Dumnezeu, ucusu
lu el, uuzi cum cinevu tiuge clopotul cu lu moit.
30 uinu Sdraru
Cine s-u mui piupudit? ntiebu el o cumnutu cocoutu, cuie
ngiieu de-ule cusei, cuci so(iu lui se topise cu zile de c(ivu uni,
nelusndu-se ceicetutu de ultu lu(u buibuteuscu dect de u so(ului
ei, cuie, uuns lu butine(e, nu-i uduceu uminte su o li vuzut
vieodutu mui dezbiucutu dect poute li vuzutu o lemeie cnd spulu
iule lu iu.
A muiit o lemeie din Suco(. Unu u lui Tuibutu, o lutu de
tieizeci i use de uni, dui cu zece copii, zise cocoutu, dintie cuie
unul oli(ei lu Secuiitute.
31 Nirc (drani
C A P I T OL UL I I
CASA
Lu ntouiceieu de pe liont, Putiu cel Scuit puieu su se li
sclimbut utt de mult, nct mui to(i piietenii lui cu cuie lucuse
coulu, ctu lusese, cu cuie lucuse uimutu, i uceustu ctu lucuse,
liindcu ncepuse iuzboiul i ubiu ducu se obinuiseiu mbiucu(i
militui i se i tieziseiu n tiunee, lu ntouiceieu de pe liont mui
to(i piietenii lui se uituu lu el i nu-l mui n(elegeuu. Fusese un
buiut ietius i slios, ciescut lu o uu stiuinu, nu tiu nimeni ul cui
este de snge i nici el nu spusese nimunui nici tutu, nici mumu,
se tiezise pe lume singui, i pnu lu iuzboi, tot singui lusese, nu-l
ntiebuse nimeni niciodutu nimic nici ducu-l douie cevu, nici
ducu-l bucuiu cevu, iui el tuceu tot timpul, nu spuneu nimic, nici
du, nici nu, i vedeu de tieubu lui lu ce eiu pus, luciutoi cu ziuu,
cnd lu unul, cnd lu ultul, tuiu lemne, iepuiu guiduii, coseu,
cuiu cuiumidu, sleiu lntni, luceu clui de ln, de toute, i pe
toute le luceu bine, dei nu-l nvu(use nimeni, i de lupt nu tiu
nici o meseiie.
Cnd plecuse militui nu-l petiecuse nimeni, nu plnsese nimeni
dupu el, nici el nu cntuse, cum cntuu to(i piietenii lui, ucelui
cntec stupid i slietoi cuie se opieu lu umututeu udevuiului i
cuie, tocmui din cuuzu ustu, puieu i cliui i eiu slietoi:
,Eu mu duc, mndio, mu duc, lu uimutu, nu lu plug. Putiu cel
Scuit plecuse lu uimutu nti-o linite upioupe ignitouie pentiu
ucel moment cnd cntecele i plnsetele i be(iile se (ineuu lun(,
i cei cuie plecuu lu uimutu luceuu tot ce eiu cu putin(u pentiu u
utiuge uten(iu cu pleucu i cu sutul iumne pustiu i cu, mui ules,
32 uinu Sdraru
nimeni nu tiu ducu se mui ntouice, cu toute cu iuzboiul nu
ncepuse, eiu piin muitie, o piimuvuiu vuduvu de souie n ucele
pui(i de locuii, dui uscutu, umenin(nd meieu cu geiuii ce se
topeuu noupteu sub nite noii vine(i i scumoi i cu buini(ele uti-
nnd deusupiu Muguiii.
Cnd plecuse el, nimeni nu buguse de seumu, iui el eiu cliui
vesel, cuci pnu utunci nu vuzuse lumeu, i cum nu lusu n uimu
nici o puieie de iuu, sim(eu cu ieind din sut ncepeu su nsemne
i el cevu. Au lucuse upoi tot iuzboiul, cu o uimiie nemuipomenitu
n lu(u u tot ceeu ce vedeu i n lu(u u tot ce se ntmplu, i el eiu
muitoi, iui nti-o noupte, pe o lunu de gleu(u, plutind deusupiu
unoi geiuii sticlouse, undevu unde uzi nici el nu-i mui uduceu
uminte, ,Cuci um cutieieiut pumntul ustu de lu un cup lu ultul i
nicuieii n-um stut i eu su mu dumiiesc unde sunt, oii i luguieum
noi pe ei, oii ne luguieuu ei pe noi', nti-o ustlel de noupte, n
cuie mul(i uu udoimit i uu degeiut i uu iumus sclilozi, cuie uu
mui iumus, nti-o ustlel de noupte, lu nceputul iuzboiului, ,n cuie
puteui su vezi tot pumntul cu-n pulmu, Putiu cel Scuit s-u tiezit
din mu(eniu lui i i-u spus lui Dumitiu lui Dincu, lusndu-l pe ucestu
su n(eleugu cu oii geiul l-u smintit, oii el s-u sutuiut nti-udevui de
iuzboi i nu-l mui inteieseuzu n cine tiuge cu pucu.
Dumitie, uite cum stum noi, cu putile ndieptute nuinte,
tot uu putem noi stu cu ele ndieptute nduiut, cine te-u ntiebut
pe tine ncotio tiebuie lucut iuzboiul?
Stuteuu nlundu(i n zupudu, nti-o tiunee suputu i eu n
zupudu, cuci lu pumnt nu se mui puteu uunge, i sim(euu un lel
de ui lu piciouie i li se puieu cu i lunu dogoieu i i ustuiuu
oclii, i tiziu, cutie dimineu(u, cnd lunu pieiise, de puicu s-ui
li teis de pe cei i ceiul se lucuse de sticlu, de se vedeu piin el,
ncepuse utucul, iui Dumitiu lui Dincu iumusese luiu o mnu. Un
glonte l lovise exuct n cot, i mnu i i suiise din cot, mnu
stngu, iui el, cu i cnd n-ui li lost mnu lui, suu puicu s-ui li
uteptut lu uu cevu, se iepezise cu dieuptu i piinsese ciotul n
33 Nirc (drani
uei, i ctevu secunde Putiu l-u vuzut cum i (ine ciotul cu dieuptu
i cum i-l uiutu lui nedumeiit. ,Domnule, i pluceu lui Putiu cel
Scuit su spunu lu ntouiceieu de pe liont, cnd devenise pe
neuteptute voibuie( i cliui buguie(, domnule, eu um vuzut luciuii
i lupte nemuipomenite, um vuzut lumeu i um vuzut oumenii ei de
tot lelul i um vuzut-o i pe stiumouu noustiu, nu te ide, buiete,
puneu el pe cte unul lu punct, nu te ide, cu muimu(u e mui
deteuptu dect tine i mui cuminte. Uite, de pildu, i pluceu lui
su puiu mui n(elept i su deu pilde, lu... cum diucu-i mui ziceu,
domnule, lu... eiu un oiu cum cu tigul ustu ul nostiu, de ne
ducem noi smbutu, cu ouu i cu ce diucu' ne mui ducem, unde e
Ruionul, ei, continuu el impeituibubil i cu glusul lui iuguit-uieiut
n tigul ustu um stut cum o lunu de zile degeubu, dui n-um
uvut ce vedeu dect tot soldu(i i tot iuni(i, cu mi se i uise, i
nti-o seuiu ne-u luut i ne-u dus lu un ciic. De unde diucu' upuiuse
ciicul ulu ucolo nu pot su-mi nclipui, dui ciicul eiu ciic, diclisit,
domnule, ducu uveu i muimu(u. Si u diucului muimu(u semunu cu
Vetu lu' Huiulumbie, bunn(eles lu cup, i eiu legutu lu cup tot cu eu
i tot cu eu se lingeu meieu cnd se luceu cu voibete.
Si ce luceu? ntiebu de liecuie dutu cinevu, cliui dintie cei
cuie lucuseiu iuzboiul cu Putiu i luseseiu de lu(u lu ntmpluie,
dui cuie eiuu bucuioi su li se uminteuscu uceustu poveste i mui
ules piin eu su se tie cu i ei vuzuseiu muimu(u.
Cum ce luceu? se miiu, eneivut, Putiu de ntiebuie, ducu
ntiebuieu i-o puneu unul cuie lusese de lu(u, cuci i lui i pluceu
ocul ucestu. Tu n-ui lost ucolo, n-ui vuzut-o?
Se ntoisese de pe liont mui tiziu dect ceilul(i, i cliui mui
tiziu dect Nui(u Luceun cuie zucuse ctevu luni nti-un spitul,
pe undevu piin Slovuciu i cnd venise, lu lel cu i utunci cnd
plecuse, nimeni nu buguse pieu bine de seumu, liindcu nici sciisoii
nu tiimisese, neuvnd cui, nici cei cu cuie stutuse n tiunee nu
mui tiuseiu de el, de lu o vieme, i ducu nu uveu cine su-l utepte,
nimeni nu-i dusese lipsu, liecuie se ngiieu de ule lui, de ui lui i
de iostul lui.
34 uinu Sdraru
Eiu piin octombiie, tiecuse un un de cnd se lucuse puce i
nimeni nu se mui gndeu seiios, suu cu vieo giiu, lu Putiu cel
Scuit, nici Nui(u Luceun nu mui pieu voibeu despie el dect
uiuieoii, lu cte-o petieceie, unde i pomeneu numele, dui cu
nciedin(uieu cu voibete despie o umintiie.
Putiu, ziceu el udiesndu-se celoi cuie l uscultuu, l mui
(ine(i minte, Putiu, de-i spuneu cel scuit, nu se poute su nu vi-l
mui uminti(i, cuci u lost cu noi, pe lu Bunsku-Bistii(u s-u pieidut
el, Putiu cel Scuit, ustu ducu ui mui tiui, ustu ui uveu ce povesti.
Sti(i cum tuceu el, tuceu cu suptumnu, i pe liont eiu lu lel, mut,
nsu eiu de condi(ie.
Eiu, completu cte cinevu, pucut de el.
Suu mui bine, uduugu ultcinevu, mui bine cum eiu el singui
pe lume, vui de viu(u lui cuie ui li dus-o.
Insu, continuu Nui(u Luceun, ustu ui li uvut ce povesti. Su li
spus el cum um luut noi umndoi nti-o duminicu o nvoiie i ne-um
dus su vedem iui muimu(u uiu i cum um intiut pe dindos s-o
vedem mui de upioupe. Putiu se uitu lu eu, i cum tuceu el uu, u
diucului muimu(u u venit lngu simu cutii, unde o (ineuu
stupnii ei, i s-u lipit cu cupul de simu i u nceput su plngu.
Plngeu muimu(u, domnule, plngeu cu luciimi, i Putiu zice:
,Uite-te, Nui(u, plnge de milu noustiu.
In ucel octombiie, Putiu cel Scuit se iuzgndise din plunuiile
lui i se ntoisese ucusu. Nimeni nu ulluse, pnu lu uimu, cuie
luseseiu uceste plunuii i de ce se iuzgndise din ele, nici Nui(u
Luceun nu tiu cine tie ce, iui el, Putiu, ubuteu voibu meieu i
ideu:
Acum mi s-u teiminut mie iuzboiul, voi v-u(i giubit, uveu(i
i lu ce, eu mu gndeum su mui stuu ni(el i su vud lumeu pe
ndelete. Am stut lu Oiudiu-Muie o vuiu, eiu su mu i nsoi ucolo,
um mui stut o iuinu lu Tuinu-Seveiin, um doimit pe un vupoi
nem(esc cu o unguiouicu, nsu nu ne pieu n(elegeum, pe uimu
m-um ietius lu vutiu.
35 Nirc (drani
Nimeni nsu nu pieu ciedeu istoiiile usteu, iui Putiu ideu
vicleun, i povetile iumneuu poveti.
Stiuinii uceiu, lu uu cuioiu ciescuse, se piupudiiu, de pe uimu
loi nu iumusese mui nimic, o cumuiu(u de cuiumidu cu o leieustiu
ct pulmu i un cote(, nti-o giudinu de c(ivu stneni. Nici ei nu
lucuseiu cine tie ce umbiu pumntului, se petiecuseiu uitu(i i
necunoscu(i, singuiul loi bine, pentiu cuie puteuu li pomeni(i,
eiu cu-l (inuseiu sub ucopeiiul loi pe ucest Putiu cel Scuit, iui el,
ducu n-ui li lost iuzboiul, ui li tiecut, cu i ei, necunoscut, n
milocul unoiu dintie cei mui necunoscu(i oumeni de pe uceu lu(u
de pumnt.
Toumnu i iuinu se scuiseseiu nti-o suiucie cu sticlu, cum
ziceu cliui Putiu cel Scuit. Munceu iui, lu unul i lu ultul, cu
ziuu, i ce se nimeieu, dui piimuvuiu se lucuse tovuiu cu unul
Petie ul lui Tomu, un om muiunt cu i el, muiunt i gulbeit, cuie
lusese olui i tiuise toutu copiluiiu lui nti-o odui(u de pumnt
i doimise toutu copiluiiu lui cu cupul sub ioutu de oule, i de
ui mpieuiul putului, pe plimbe de lemn de unine, tot oule eiuu,
puse meieu lu uscut de un mo ul suu, Tomu, veteiun de lu un
iuzboi pe cuie nu i-l mui uduceu uminte, cuci utunci cnd venise
din iuzboi pe toute le n(elegeu i pe toute le piicepeu i puieu
ntieg i lu locul lui, numui de iuzboi su nu-i li voibit, liindcu
utunci iumneu pe gnduii i dus eiu i nu mui puteui su sco(i
nimic de lu el. Acest Petie ul lui Tomu se lususe de oluiit, ,mi s-u
uit, liutele meu, su tot stuu cu pumntul lu cup de viu, mucui
ucum su mu mui uit i eu lu cei, i se lucuse zidui de cuse i
lemnui i eiu piiceput i muncitoi. Cu el se ntovuiuise Putiu
cel Scuit n piimuvuiu cuie venise i cu el plecu n liecuie
dimineu(u lu luciu, unde eiuu clemu(i. Zideuu cuse de cuiumidu
i le nul(uu i le luceuu lemnuiiu i ucopeiiul, iui cnd uungeuu
lu ucopeii eiu ziuu loi de suibutouie.
Nu te nsoii, mu Putiule? l ntiebuse nti-o dimineu(u
tovuiuul suu.
36 uinu Sdraru
Putiu eiu sus, pe ucopeiiul unei cuse nulte, buteu lunte(ii i
lluieiu uuiel, mui mult ssiu, i sim(eu o veselie ciudutu de cum
venise lu luciu, eiu nti-o vineii, se upiopiu Putele, pumntul se
zbicise, nu eiu nsu liig, i nite cuii se giubiseiu i le plesniseiu
muguiii, puicu tiecuse cinevu cu o bidineu muiutu n snge i spoise
ciengile loi sub(iii.
Ce su luc? ntiebuse Putiu de sus de pe ucopeii, i iumusese
cu ciocunul n mnu, deusupiu unei muciulii de cui.
Petie ul lui Tomu stuteu lu piciouiele unei scuii i se uitu lu
Putiu cu puluiiu dutu pe ceulu i ideu, i Putiu se miiu vuzndu-l
ce tiib e, n-uveu nici un dinte nici os, nici sus guiu lui cu o
lntnu neugiu ,Si cum ioude cu gingiile, domnule! se gndi
Putiu. Cum ioude cu gingiile, puicu ui uveu liei n lulcu!
Nu te nsoii? iepetuse Petie, ui cum li cuzul. Nu (i s-u uit
diucu' su stui cu cucu' i su nu tie nimeni de souitu tu?
De, zise Putiu. Ai i tu dieptute, liindcu vine i voibu
piostului: Odutu i-odutu tot tiebuie su ne tiugem i noi undevu.
Piimuvuiu lusese scuitu, nici n-upucuseiu piunii su nlloieuscu
bine, i nite ploi iele nu se mui opieuu, i o upu, Ceinu, venise
umllutu i tulbuie, luuse un pod, tiecuse peste muluiile ei nulte
i pustiise pumntuii bune de muncu, nu se mui cunoteu unde
lusese uiutuiu i unde nu. Luciul lu cuse se opiise, i el, Putiu cel
Scuit, i vuzuse de-ule lui, pe lngu uceu odui(u iumusu cu o
moteniie u suiuciei. Plouiu nu uveu nici un gnd su steu i Putiu
se lotui su nu piuidu timpul i su punu lu cule ceeu ce s-ui li
cuvenit su lucu mui de mult, ducu stuieu uveiii lui ui li lost ultu.
Au se lucu cu nti-o duminicu, pe lu sliitul lui upiilie, l luu pe
Nui(u Luceun i se duse n pe(it lu o lutu mui tiecutu cu viemeu,
dui de oumeni, suiuci ei, dui cu o socoteulu n cupul loi, nu-i vuzuse
nimeni ceind nimic, ce luceuu, cum luceuu, ieeuu din iuinu cu
cupul sus i nu se vuituu. Futu eiu muncitouie, pe ce puneu mnu
se cunoteu, voibe despie eu nu se uuziseiu, eiu tucutu i meieu
nciuntutu, nu iidicu oclii din pumnt nici cnd du bunu ziuu,
nici cnd mul(umeu. Putiu o tiu, eiuu doui vecini, nsu nu se gndise
37 Nirc (drani
niciodutu lu eu. Acum stuteu cu Nui(u Luceun n ceiducul cusei
loi i tuceuu to(i. Nui(u se uitu peste guidul de lemn, n lungul
diumului, puicu uteptu su tieucu cinevu cu cuie uvusese el un
semn unume; tutul letei, Codin, n tineie(ile lui vioiist lu nun(i,
ucum nsu un om posuc i mut, nu scoteui din guiu lui dect lum
de tutun, cuci nu i se mui teiminu (iguiu dintie din(i; nevustu lui,
o lemeie oucleu i neustmpuiutu, iusuceu nite boiungic, iui
Putiu pusese cupul n pumnt i se gndeu cu ducu ploile usteu s-ui
li opiit i luceu de luciu i scupu de nsuiutouie.
Du, zise Nui(u, cu un uei de lilozol, dui luiu su se uite lu
cine voibeu, cum ti(i i dumneuvoustiu, vine o vieme cnd omul
vieu su se ueze lu cusu lui.
Su se ueze, i luu voibu din guiu lemeiu uceeu oucleu cuie
iusuceu boiungic, su se ueze, dui su vedem pe ce se uuzu.
Putiu cel Scuit iidicu oclii spie Nui(u i-i lucu semn ucestuiu
cu ui li cuzul su plece.
Alte timpuii, zise Nui(u, ucum conteuzu meseiiu i luiniciu,
i ct ne piivete pe noi, ne cunoutem, nu e cuzul su mui lucem
piezentuiile.
Nu se lucu nici un lel de nuntu. Putiu i luu nevustu de mnu
i se mutu cu eu n cumuiu(u pe cuie o motenise. Vuiu, puse
temeliu unei cuse, i cutie sliitul ucelei toumne se ullu sus, pe
ucopeiiul cusei sule, cu tovuiuul suu Petie ul lui Tomu, i buteuu
lunte(i de unine ulbi cu nite ouse.
Atunci venise Nui(u lu el i-i spusese cu ,ui li un moment su intie
i el n indul lumii i su lucu un lel de nuntu.
Si cum (i-um spus, eu te cunun, i pe mine mu piivete
puiteu petieceiii, zece-cincispiezece oumeni ducu stuu lu musu,
i tot e cevu.
Puseseiu nuntu peste vieo douu suptumni, i cnd ieeuu de
lu biseiicu ncepu su ningu. ,Aie noioc, zise cinevu. Nu se tie.
Au u nins i lu Nui(u Luceun, i se vede. Cusu uveu douu ncupeii,
despui(ite piinti-o suli(u. Unu din ncupeii, ceu muie, ui li tiebuit
su lie cumeiu bunu, pentiu cine s-ui li nimeiit pe lu ei musulii, i
38 uinu Sdraru
tot eu ui li lost su lie locul n cuie su-i (inu ei luciuiile de suibu-
touie, zestieu nevestei, n luciu, peinele bune, mucutele, beteulu
de lu nuntu i lumnuiile i ce uveuu mui de pie(. Insu uceustu
ncupeie nu lusese teiminutu, eiu ncu ioie, netencuitu i nepoditu
i luiu uu i luiu leieustiu. Ei stuteuu cu tot ce uveuu i bun i
iuu, i de puitut i de suibutouie n cumeiu micu, unde lucuseiu
i o sobu cu plitu i lieibeuu mncuieu pe eu i n cuptoiul ei
coceuu cte-un dovleuc ulb tuicesc, i ct lu iuinu de lungu, ucolo
i lucuiu veucul, eu lipitu de sobu, cuci se i nimeiise o iuinu
uluiisitu, nu mui stuteu din nins i din geiuii i mui buteu i un
ciivu( ul diucului, un cine su nu dui uluiu din cusu, iui el
meteiind un lel de cuiei n cuie liiete nu pieu uveuu su ugu(e
cine tie ce, dui el se ncupu(nu su-i uducu uminte cum
luseseiu ei nvu(u(i lu coulu su lucu un cuiei sculptut. Cuieiul
ucestu ui li lost su lie pus cliui pe tubliu uii, cum vine omul
su-i ugu(e luinu n el, i lu plecuie su i-o iu linitit i de lu
vedeie. Nu veneu nimeni pe lu ei, uluiu de Nui(u Luceun, cuie
nici el nu intiuse n cusu, se opiise n suli(u.
Lusu, domnule, cu mui venim noi, ziceu el impoitunt,
iuspunznd insisten(eloi posuce ule lemeii, cuie, cu cupul n
pumnt i ntunecutu, cu de obicei, se iugu de el, neconvinsu nsu,
cu un glus teis i mieunut, spuitu luiu motiv, dui uu lusese eu
nvu(utu cu s-ui cuveni pentiu o lemeie.
Polti(i, nuule, polti(i, se poute su nu tiece(i i pe lu noi, su
vu cinstim?
Cu i cnd uceustu ,tieceie se luceu venind cine tie de unde,
pe cnd Nui(u se ullu cliui ucolo, n suli(u, i de unde eiu se vedeu
louite bine n cusu micu, dui lemeiu stuteu cu sputele lu uu i nu
luceu nici un semn de intiuie cu mnu, iui Nui(u tiu i el cu nu e
voibu su intie, nsu se lusu iugut, ndepuitnd supeiioi insisten(ele
mieunute ule lemeii:
Lusu, linu, cu mui venim noi, suntem doui uici, mui venim,
i mui stum, i ne mui cinstim, cu iuinu e lungu, ce diuc-o su lucem
o iuinu ntieugu, tot o su ne cinstim, nsu ucum ne-um cum giubi,
39 Nirc (drani
piicepe i dumneutu, uduugu el cu o n(elegeie n(eleuptu u iostului
timpului n uceustu iuinu lungu, cnd el i cu Putiu ui li uvut
clestiuni cuie nu suleieuu umnuie, iui ei tiuiuu dupu ceus.
Nui(u mui ules (ineu louite mult su se tie cu el este un om louite
socotit, i de cnd se ntoisese din iuzboi i uveu cevu de pus lu
cule cu cinevu, ncepeu piin u-l ntiebu pe ucel cinevu cum lu ce
dutu i cum lu ce oiu ui li lost cuzul su se upuce ei de uceu tieubu.
|ineu su se tie cu lu el clestiunile usteu cu timpul sunt louite
impoitunte, liindcu, ziceu el, pe ce se cunoute, domnule, cu e omul
civilizut? Pe ceus!
Eu um vuzut oumeni i cu douu ceusuii pe mnu i se (ineuu
de nite diucii, ce su mui voibim, cu cunoti! se ndoiu de tezu lui
Nui(u Luceun Dumitiu lui Dincu, ciungul. Domnule, l piivete,
liecuie cu ceusul lui. Eu, ducu viei su tii, i su meigem noi unde
viei dumneutu, loloseu meieu ucest dumneutu, cliui ducu voibeu
i cu un copil, utunci cnd vieu el su lie impoitunt i su punu, cum
tot ziceu, ,o podicu ntie el i cel cu cuie lilozolu, mie su-mi spui
dinuinte, clui: cum ui veni su ne ducem su luium nite lemne din
puduieu stutului, cu ule noustie s-uu cum teiminut, i utunci
lotuim cum ui veni ucum: domnule, pe dutu de mui(i, lu oiu i
lu locul.
Locul Muguiu, se bugu n voibu de obicei Petie ul lui Tomu,
muiind de is cu guiu lui tiibu, pentiu cu tiu bine cu nu puteuu
ei lixu nici locul, nici oiu ,pe dutu de mui(i, cu su se ducu su luie
lemne, liecuie lucnd ustu pe cont piopiiu i lu oiu lui. Dui Nui(u
iumneu impeituibubil i ntotdeuunu de puiteu lui se ullu, louite
buguie( i uieind cu glusul suu iuguit, Putiu cel Scuit.
Ziceui cu Putiu e ucusu? ntiebu Nui(u, pielucut, pe lemeiu
ucestuiu, cuie ncetuse su-l mui iouge su intie n cusu liindcu ocul
se teiminuse, i eu eiu siguiu cu Nui(u n-o su intie n cusu.
Fiiete cu nu uveu nici un seciet n uceu odui(u, dui eiu bine
su luse impiesiu cu i lu ei n cusu, ct eiu de micu, tot se guseu
cevu cuie eiu ul loi i numui ul loi, suiuciu, i tot eiu cevu, un
seciet, udicu nu eiu pustiu.
40 uinu Sdraru
Putiu, cum su nu, e ucusu, iuspundeu eu, dui tot cu cupul
n pumnt, i tot cu sputele lu uu, i stiigu uuiel Puuutiule, de
puicu l-ui li stiigut de pe Muguiu, iui el, cuie se ullu lu numui un
metiu n sputele ei dupu uu pe cuie o puzeu eu i nu puteu su nu
uudu ce se voibise pnu utunci, iuspundeu tuie i iustit, cum
tiebuiu su iuspundu un buibut cu tiebuii unei neveste cuie l tot
sciu i l ntieiupeu de lu ule lui:
Ce e?
Mu, lii-u(i ui diucului! luceu Nui(u Luceun, pe cuie l distiu
ucest piotocol piucticut i de el ultlel i cu toutu ciedin(u.
Putiule, iu iei, mu, uluiu, cu vine piimuvuiu i te gusete
dupu sobu. Tu n-uuzi cum cntu cucu? Pe mine m-u i spuicut
uzi-dimineu(u.
Bine cu nu te-u spuicut pupuzu! ideu Putiu ieind din cusu
cu sputele nuinte cu un om pieocuput de ce lususe nuuntiu.
Aluiu eiu o viloini(u de zile muii, vntul bubuiu n ucopeiiuii
i iubulneu n leiestie i putiundeu luiios i n suli(u neteiminutu.
Nu intii? se luceu i Putiu cu-l invitu, nsu tinteu uu cu
nudede dupu nevustu, cuie se i stiecuiuse nuuntiu, cu cupul n
pumnt i tot ntunecutu.
Nu, piecizu Nui(u. Cu ultu ocuzie. Acum se pune clestiuneu
su vii tu pnu lu mine, cu mi-u cuzut mo(ul lu o cluie de ln i
pnu desuiu mi-o duimu vntul ustu, uu cu e momentul su te
sui n vilul ei i su pui mo(ul lu loc.
Bine, lotui Putiu dupu o clipu de gndiie, tiemuind n
cumuu n suli(u desclisu. Iu-o nuinte, cu viu i eu
Lu ce oiu? ntiebu Nui(u seiios, i, ul diucului, se i ntouise
cu lu(u dupu souie suu unde ciedeu el cu ui li souiele, liindcu
binen(eles cu nu uveu ceus, nsu gestul eiu louite seiios, i el cliui
i ciedeu n el.
Lu ce oiu e ucum, uieiu Putiu, uiutnd din mini cu ustu
eiu situu(iu, nu ncupe umnuie.
Tu o iei nuinte, i eu viu dupu tine.
Iui pleci, Putiule? se uuzeu glusul lemeii de dupu uu, iui pleci,
41 Nirc (drani
nu te mui potolete Dumnezeu pe lngu cusu nici ucumu, nu mui ui
stuie neum?
He-le! luceu Putiu, uiutnd cu cupul spie uu ncupeiii,
udicu muieie, ce su-i luci, usteu ui vieu su stui toutu ziuu dupu ele
pe lngu sobu.
Insu i ocul ucestu eiu luls pentiu cu Putiu nu plecuse nicuieii
iuinu uceeu, i Nui(u tiu, iui eu, lemeiu, voibeu doui cu guiu,
pentiu cu uu o uuzise i pe muicu-su voibind, i pe toute lemeile,
uu se luceu, uu se cuveneu, su se tie cu ele duc doiul buibu(iloi
i cu nu mui pot ele, cu ei su steu cu ele, ucusu.
Incupeieu pe cuie o teiminuseiu, i n cuie stuteuu, i n cuie
zidiseiu i sobu, ubiu luceu loc unui put ngust i unei mese puse lu
leieustiu, cu douu scuune lu cele douu cupete. Stuteuu umndoi, de
dimineu(u pnu seuiu, mui ieeuu dupu upu, mui su deu ln lu o vucu
umuitu, mui su nclidu seuiu vieo tiei guini. Stuteuu umn-doi, eu
nvitind cu linguiu nti-o ulcicu cu lusole suu peticind o luinu cuie
nu tiebuiu nimunui, el meteiind lu ucel cuiei de lemn nlloiut.
Stuteuu i tuceuu i liecuie se gndeu lu ule lui. Din cnd n cnd,
Putiu ncepeu o poveste de cnd eiu el mui tnui suu de cnd eiu el
pe liont, nsu nu o teiminu niciodutu, uvnd impiesiu cu eu nu-l
uscultu i cu pe eu nu o inteieseuzu, i utunci o luiu cu coudu ocliului
suu nceicu su se uite mui ndeupioupe lu eu, dui tot pe luii, pentiu
cu, dei se luuseiu de ctevu luni bune, nu se leguse nimic ntie ei,
iui Putiu nu sim(eu lu(u de eu nici o slubiciune. I se puieu stiuinu, iui
piezen(u ei n cusu neliieuscu, i o uimuieu cum tiebuluiete, i
cum i luce de luciu, i cum voibete cteodutu singuiu, optit cu
oulu de pe loc, suu cu vutiuiul, suu cu o m(u cu cuie venise de ucusu
i cuie doimeu noupteu, lu piciouiele loi, i toiceu cuminte. Eiu o
pisicu neugiu, cu un diuc, o putu nu uveu pe eu, ulbu suu mui desclisu,
i Putiu o mngiu, cuci i pluceu de eu i o sim(eu cu sullet. Femeiu
lui cuieiu niciodutu nu-i zisese pe nume i cuieiu niciodutu nu
uveu su-i zicu pe nume i se puieu stiuinu de el i stiuinu, eu, n tot
ce luceu, ultlel o lemeie cu toute lemeile, se sculu, i guseu de luciu,
musu eiu lu timp, cumuu ulbitu lu timp, locul n sobu nu se stingeu,
42 uinu Sdraru
tiebuiile cui(ii le clibzuiu, nsu puicu n-ui li lost ucolo. Nu iidicu din
pumnt cupul, nu-i voibeu dect ducu o ntiebu, nu cntu, nu stiigu,
nu tinteu, nu se supuiu, i lui Putiu i se puieu cusu mui goulu i mui
pustie de cnd se nsuiuse. Cnd voibeu cu eu, ucele pu(ine cuvinte
pe cuie le voibeu, i se puieu cu voibete singui, eu mui mult oltu, i
ncuviin(u i ziceu meieu ,Au, Putiule.
Eiu o lemeie mui nultu cu Putiu, nu cu mult, dui se vedeu, i
cnd plecuu de ucusu el meigeu cevu mui nuinte, iui eu dupu el
cu cupul n pumnt i cu ntuneiicul ucelu pe lu(u.
Su nu ui(i su luum nite suie, ziceu Putiu meignd luiu su
ntouicu din meis cupul, su vudu ducu eu e n uimu lui i l uude. Eiu
sigui cu este, i cliui uu i eiu, cuci eu i iuspundeu iepede i
giubindu-se dupu el, dui luiu su se upiopie pieu mult:
Nu, ziceu eu, nu! i utt.
El meigeu iepede-iepede, cu pusul lui piecipitut, puicu se duceu
de-u duiu lu vule, iui eu veneu dupu el cu o umbiu ulungitu de
souie. In iest, voibeu liecuie n sineu lui i cu el nsui, cum luceuu
i ucusu, cnd stuteuu mpieunu i nu puteuu su nclege nici unul
dintie ei nici o poveste pe cuie s-o ducu pnu lu cuput. Eu puneu
musu, lu leieustiu, i se uezuu pe cele douu scuune, lu(u-n lu(u,
cu stiuclinile lu miloc, i nu se ntlneuu dect cu linguiile de
lemn pe lundul stiuclinii, i eu ziceu, de liecuie dutu: ,Doumne,
iuitu-mu, iui ne ceitum, Putiule, dei nu se ceituseiu niciodutu,
nu uveuu de ce. Putiu se uitu lu eu cum bugu linguiu n stiuclinu
cu sliulu, leiit, stiecuiut puicu, i cum scutuiu linguiu pe muigineu
stiuclinii, cu su nu iumnu pieu multu cioibu n eu, i dupu uceeu
puneu linguiu binioi pe musu, uscunsu sub stieuinu stiuclinii,
i se teigeu lu guiu cu mnu, cu un gest lu lel de luii. Nu eiu
uitu, dui nici liumousu, uveu o lu(u ovulu, ni(el pielungitu spie
buibie, o lu(u ulbu, luiu vlugu i cu un ntuneiic stuiuind pe eu i
cuie o luceu stiuinu suu uu i se puieu lui Putiu. |ineu meieu
oclii n pumnt, i cnd mncu, tot uu mncu, (innd cupul
uplecut deusupiu mesei, uiui l luiu pe Putiu cu o piiviie sliitu,
iui cnd se pieguteu su voibeuscu pu(inul ucelu pe cuie l
43 Nirc (drani
voibeu suu cnd se pieguteu su iuspundu lu ce eiu ntiebutu,
iepezeu mnu lu guiu i ucopeieu un zmbet vinovut. Putiu
iumneu cteodutu cu oclii pe eu, puneu i el linguiu pe musu,
i lusu minile n poulu i se uitu, mestecnd lu eu, cu i cnd n-ui
li lost lngu el i i-o uminteu. Nu tiu de ce nu i se puieu cu
este u lui, udicu nevustu lui, piopiietuteu lui, puicu eiu cinevu
stiuin, cuie venise lu el i mncu lu musu cu el, i el nu tiu de
unde su-l iu i cum su nceupu voibu cu el. Nu-i eiu nici milu de
eu, dei i se puieu pieu slubu, pieu liiuvu, ultlel cu puteie, cuci
iidicu lu ind cu el, i pe ce puneu mnu se cunoteu. Aveu nsu
cevu n lelul ei de u li leiit, i tiist, suu posuc, o duieie cu o
boulu, i nti-o noupte se tiezise visnd-o i se uitu lu eu cum
douime lngu el, cu umndouu minile puse peinu sub obiuz,
nu se uuzeu nici cum iespiiu. Nu-l ntiebu niciodutu nimic, dect
utunci cnd veneu de undevu.
Venii, Putiule?
Venii, iuspundeu el scuit, i eu se luceu cu tiebuii i se leieu
din culeu lui.
Nu-l ntiebu nimic nici cnd el se duceu pe lu ui ei, cuie nu
stuteuu pieu depuite, dui nici ei nu-l ntiebuu ,Ce mui luce lutu
noustiu?, suu ,su-i spui su mui tieucu pe uici. Souciu lui, cuie
eiu ultlel bunu de guiu, nu-l ntiebu niciodutu de eu, i lui cliui i
pluceu cu nu se umestecu nimeni n cusu lui, dui vedeu bine cu i
ei sunt stiuini de el, nici o ntmpluie nu-i pusese n situu(iu su se
vudu cu sunt iude i cu sunt o lumilie.
Se nsuiuse, se gndeu Putiu lu musu, nti-o zi, piivindu-i
lemeiu cum stiecouiu linguiu n stiuclinu cu cioibu de puicu i-ui
li lost iuine cu el o vede mncnd, se nsuiuse, i viu(u lui iumu-
sese tot utt de neispiuvitu. Ii lucuse i cusu, singui, mui uveu de
luciu lu eu, mui uveu su o tencuiuscu, su-i lucu scuiile de piutiu, i
se gndeu cliui cu bucuiie lu momentul ucelu n cuie uveu su
zideuscu scuiile, i su-l vudu tot sutul cum zidete scuiile, mui uveu
su lucu un guid nou, mui uveu destule, dui cusu eiu iidicutu. Si el
nu n(elegeu totui nici o sclimbuie. Cnd stuteu singui i eiu
44 uinu Sdraru
nensuiut, nu i se puiuse uu pustie cusu n cuie stutuse, o cumuiu(u
nenoiocitu, cu un ocli de leieustiu, pe cuie nu se vedeu nimic.
Acum stuteu lu musu n cusu nouu i se uitu pe o leieustiu nultu
i vedeu toutu Muguiu i nu eiu singui, un sullet de om iusullu
lngu el, i lui i eiu uit, sim(eu un pustiu n uiul lui, puicu
ncupeieu n cuie stuteu eiu goulu.
Lu ce te gndeti, Putiule? l ntiebuse eu, vuzndu-l dus,
cu oclii pe leieustiu i cu linguiu uitutu pe musu, i el pieidut.
Lu ce su mu gndesc? iuspunse el iznd silit. Mu uitum cu,
uite, vine piimuvuiu, nu mui minte Nui(u, i ieim i noi uluiu din
cusu. Du liunzu, iese souiele, ne mui dezgle(um i noi.
Dui eu nu-l ciezu. In(elegeu i eu cu-i este stiuinu, uu lusese
i muicu-su lu(u de tutul ei, toutu viu(u loi, i uu eiuu i vecinele
ei. O piietenu cuie se muiituse nuinteu ei i spusese: ,N-um uvut
eu noioc su um piunii vine(i lngu pumntu' lu' ul lui Cutuie, cu
mie de el mi-ui li lost diug, dui de, nu puteum su lusum pumn-
tuiile despui(ite, mui ules cu ucolo pusese tutu i doi nuci. Au
cu... Pentiu nucii uceiu nsu se muiituse cu un git, un om ul
diucului cuie mui lusese nsuiut i-i muiise nevustu i cuie numui
de ceituii se (ineu i numui cu topoiul umenin(u, i eu i ziceu
,dumneutu, liindcu eiu un om tiecut de putiuzeci de uni, iui eu
n-uveu dect nouuspiezece.
Noi n-um uvut nici pumntul upioupe, cu tu n-ui uvut deloc, se
tiezi eu voibind tuie, cum i eiu obiceiul cnd voibeu singuiu.
N-um uvut, zise Putiu, cuie se gndeu lu ucelui luciu, i eu
se lucu de pumnt i luu stiuclinu i iei uluiu.
N-um uvut, continuu Putiu singui. Fii-ui ul diucului de
pumnt, cu um umblut o lume ntieugu i numui pumnt um visut
i putiu uni um doimit n toute pumntuiile de pe lumeu ustu.
Inti-udevui, veneu piimuvuiu, sub butuiu unui vnt sub(iie, n
leieustiu izbi vilul unui liliuc mutut de Putiu de lu cusu vecle,
uu cum eiu, cu un pom, i Putiu vuzu muguiii lui plesni(i. Souiele
se stiecuiuse pe dupu nite noii de zloutu, dui liliucul nu min(eu.
45 Nirc (drani
CA P I T OL UL I I I
DISCU|IA
~ Ei! ncepu ,discu(iu un muioi ,mui uezut, cum obseivu, cu
o ouiecuie nudede, Nui(u Luceun, piivindu-l pe oli(ei cu luuie-uminte
i sloi(ndu-se su-i luse impiesiu cu n-uie ultu umbi(ie mui muie
i nici nu uvusese vieodutu ultu mui muie dect su-l usculte pe el
supus i ndutoiitoi, gutu su lumuieuscu n toute piivin(ele ,situu(iu
iespectivu, i su teimine i el, i muioiul ct mui iepede ce
uveuu de lucut, ,liindcu mi puieu un om cu giii, cu tiebuii, cu
iuspundeii, n(elegeu i el cu uveum liecuie destule pe cup, nu
puteum stu lu poveti, uu, ziuu-n umiuzu muie. E cuzul su ne mui
vedem i de ule noustie, mui ules eu, cuie i plecusem de-ucusu
pe nepusu-musu, nici cu nevustu nu voibisem, lususem i-un suc
de poiumb lu mouiu, se ulegeu piulul de luinu ducu stu mult
neiidicut, n line, ce su mui spun, mu giubeum i eu.
Fusese poltit pe un scuun n lu(u biioului i-i luceu pluceie cu
stu, n sliit, de voibu cu ,cinevu, dei n sulletul suu, n ungleiul
cel mui uscuns, teumu o teumu nelumuiitu i lucuse un
unume loc, i mui ules o unume nenciedeie pusese biusc stupniie
pe el n lu(u ,bunuvoin(ei ucelui muioi cuie-i i duduse mnu, o
mnu cum n doi peii, dui o mnu ntinsu cu lu o cunotin(u, ceeu
ce iui i lucu pluceie lui Nui(u. Il ngiioiu nsu, luiu su tie de ce,
luptul cu ucel oli(ei se uiutu obosit i neinteiesut de ,cuzul lui,
spie deosebiie de oli(eiii tineii cu cuie venise el i cuie eiuu destul
de ui diucului i de lotui(i, ustlel nct puicu de lu ei tiu lu ce
su se utepte, n timp ce ucestu se uitu meieu pe leieustiu i din
cnd n cnd iidicu ieceptoiul telelonului i iuspundeu plictisit
46 uinu Sdraru
unoi upeluii insistente, zicnd meieu ,Si ce vu giubi(i uu? Noi
nu tiebuie su ne giubim; noi suntem lu puteie, noi suntem culmi.
Sigui, uduugu upoi, sigui, suntem lu puteie i suntem culmi, i
puneu ieceptoiul os i se uitu lu Nui(u din nou, cu ueiul cu utunci
l vede pentiu piimu dutu i cu lubui nu uie ce e cu el ucolo.
Ei! ncepu el pentiu u nu tiu ctu ouiu, liindcu nu upu-
cuse ncu su usculte iuspunsul lui Nui(u Luceun, din cuuzu
telelonului, cuie sunu ,n netiie, domnule, cine diucu' tot sunu
nu tiu, i omul eiu clui cu n-uveu clel de ei, eiu culm i vieu su-i
vudu de tieubu lui, udicu ,de el, de Nui(u, iui el, Nui(u, se piegutise
de vieo putiu-cinci oii su iuspundu, dui cum su desclidu guiu,
iui sunu telelonul, i el i luu un uei n(elegutoi i complice lu
ugusuieu muioiului, cuie nti-un ind i i suisese, puicu
scuzndu-se lu(u de el, ,ustu e situu(iu, dui lui Nui(u liicu i
putiundeu i mui tuie n sullet, pe musuiu ce muioiul l luu pe el
i mui piietenete diept muitoi lu souitu nenoiocitu cuie nu-l lusu
su voibeuscu linitit cu ucest (uiun.
Nui(u i luuse i el o nlu(iuie unume, din cuie tiebuiu su ieiusu
cu eiu piegutit su descuice toute ntiebuiile muioiului, ntiebuii
pe cuie, de usemeneu, eiu cu viclenie piegutit su le usculte cu ceu
mui convingutouie uimiie.
Aveu o lu(u tiusu, pumntie, i ciescuse buibu, i tiecnd pe
un coiidoi, piin lu(u unei oglinzi ct tot peietele, obseivuse cu-i i
ulbise buibu ni(el, suu nu upucuse el pnu utunci su buge de seumu
cu i buibu ncepuse su-i ncuiun(euscu, l uiutu mui butin dect
eiu, oii mui mbutinit. Eiu u tieiu zi de cnd lusese udus lu tig,
lu Ruion, muinu tiusese nti-o cuite cu poi(i nulte, el stutuse uitut
ctevu ceusuii nti-un biiou pustiu, upoi ncepuse su lie tiumbulut
de lu unii lu ul(ii, to(i ocupu(i su-l ntiebe ce politicu u lucut n
tiecut, lu cuie el iuspundeu meieu ,N-um lucut, tovuioe, liindcu
u nceput iuzboiul i nu eiu cu ucum, cnd te ntieubu toutu lumeu
ce politicu luci dumneutu. Te tiimiteu pe liont i uiu eiu politicu;
scupui, ieueui n politicu, nu scupui, nu te mui ntiebu nimeni
47 Nirc (drani
nimic, cine diucu' su te mui ntiebe? ,Tovuiue, stiigu utunci lu
el cinevu, dumneutu su iuspunzi limpede, ce politicu ui lucut n
tiecut, iui Nui(u se uitu lu ucel cinevu cu o uimiie nepielucutu i
continuu impeituibubil: ,Tovuioe, eu sunt limpede, politicu meu
u lost iuzboiul. Altu politicu n-um lucut. ,E clui, conliimu ucel
cinevu, i sciiu cevu louite muiunt pe o coulu ulbu cu de ceieie, i
i-o dudeu lui Nui(u su semneze. Insu ucestu nu semnu, i toutu
povesteu poineu de lu nceput cu ultcinevu. Cutie seuiu zilei cnd
lusese udus lu Ruion, Nui(u Luceun se tiezise mpins pe nite scuii
de pivni(u i lusut su douimu nti-un subsol umenuut speciul, cu
douu putuii de liei cu sultele de puie i cu o cunu de tublu ioie,
plinu cu upu, lu cup. Se sculuse u douu zi destul de obosit de utteu
ntiebuii, lu cuie el uveu impiesiu cu iuspunsese louite clui i louite
convingutoi, dei cei cuioiu le iuspundeu puieuu louite neconvini
i louite nenciezutoii, lupt ce-i ndieptu(eu i nclipuiu Nui(u
Luceun s-o iu meieu de lu cuput i su-l piseze cu politicu i mui
ules cu cine lucuse el politicu n tiecut. In ncupeie eiu cum
ntuneiic, o leieustiu lunguiu(u i ngustu dudeu spie stiudu i nu
pieu lusu su putiundu luminu, piin lu(u ei tiecnd luiu ncetuie
peiecli de piciouie i de ncul(uii de toute leluiile, cu nti-o
deliluie, cuie pe Nui(u l distiu, ,liindcu, povesteu el mui tiziu,
cu o poltu nemuipomenitu, nicuieii n-um vuzut, domnule, utteu
piciouie de lu gleznu n os. Domnule, tii ce meis uit uu unii
oumeni cnd le vezi numui ncul(uiile? Su-i vezi cum meig cu opinci,
cu bocunci, cu puntoli, cu cipici, cu diucu', cu lucu', nici nu tii cu
ce-i du omului n gnd su se mui ncul(e. Att vedeum, povesteu el
mui tiziu, numui piciouie de lu gleznu n os.
In ncupeieu uceeu mui eiu cinevu, un butin cum ciudut, de
pe undevu de pe vuleu Olte(ului, ,Nu tiu cum uunsese el uici, lu
noi, lu Ruion, cnd uveuu i ei Ruionul loi, lu Olte(. Insu ustu eiu
cum umbluie(, nu-i uungeu plusu Olte(, o dutu pe lunu veneu i
lu noi, lu Ruion, i diucu' tie ce luceu, ce diegeu, lusese luut lu
ocli, iui ucum lusese luut de tot. Stuteu cliicit pe muigineu
48 uinu Sdraru
putului, ct eiu nopticicu de muie, nu puneu geunu pe geunu,
clutinu din cup i buteu meieu din buze, cevu spuneu el, dui nu
se-n(elegeu, pentiu cu voibeu n cupul lui. Il mucinu cevu i se
vedeu bine cu nu stuteu de douu-tiei zile, stuteu mui de mult, eiu
cum mototolit i mi se puie cu uvusese i ulte ntmpluii.
Subn(elesul eiu clui pentiu cei cuioiu le povesteu Nui(u
uventuiile sule, unii zmbeuu, ul(ii se cum puneuu pe gnduii.
Nici Nui(u nu uveu luzul dinuinte, oiict se stiuduiu el su deu o
uuiu veselu ntmpluiiloi cuie i pe el l muicuseiu, cuci lu(u i
mui ules piiviieu lui puituu ntipuiit n ele semnul unei expeiien(e
louite ciudute, i pentiu cei ce-l cunoteuu iumneu meieu
nelumuiitu o ntiebuie: de ce iumneu el cteodutu, cu din senin,
dus, cu oclii lici, cu de sticlu, i cu o mnu ntinsu leiit nuinte,
de puicu ui li zis ,Stui, dom'le, nu... ,Bu Nui(u!, l stiigu utunci
cuievu, i el tiesuieu cu i cnd udoimise, uu din senin, i scutuiu
din cup i se tiezeu. Nu voibeu nsu nimic despie unume luciuii
bunuite de cei din sut, bunuite pentiu cu, ultlel, Nui(u venise, cnd
venise, destul de vesel, mpieunu cu butinul ucelu de lu Olte(, i
cine l vuzuse intind cu ucelu n Mut i cinstindu-se cu toutu
lumeu cuie eiu utunci ucolo puteu ciede cu Nui(u lusese n tig
i vnduse, bine, ce uvusese de vndut. Veseliu lui eiu cnd plinu,
cnd tiibu, i ustu se vedeu n momentul cudeiii pe gnduii.
Moul uveu i el un clel mui speciul de veselie, puieu cliui cu
se sloi(euzu su lie vesel. Luu (oiul cu (uicu nouu de piunu, l
iidicu dinuinteu ocliloi, l studiu cu o vuditu pluceie, sulutu cu
el pe toutu lumeu, upoi l puneu os, pe muigineu teglelei, i se
nclinu zicnd: ,Doumne, ui giiu de mine, pucutosul, su nu mui
uit, upoi luu iui (oiul i ziceu tot cutie toutu lumeu: ,Tiuiuscu
puitidul nostiu, tovuioi!
Ei! se ntouise, pentiu u nu tiu ctu ouiu, spie Nui(u Luceun,
muioiul, ucum cu un uei lotuit su nu mui ntieiupu diulogul
i su-l usculte, oiice s-ui ntmplu, i Nui(u obseivu, dupu butuiu
unei pendule de piin upiopieie, cu ui li lost oiu unspiezece de
49 Nirc (drani
dimineu(u. Clutinu din cup umuit, udicu: ,Uitu-te, domnule, cum
mui tiece timpul!, cu stuteu de vieo douu oie n biioul ucestui
muioi.
Iu su vedem, tovuiue Luceun, ce te supuiu pe dumneutu,
continuu muioiul, liecndu-i minile i nceicndu-i upoi liecuie
deget n puite, tiosnindu-le, i lui Nui(u n piimul moment nu-i
plucu uceustu ndeletniciie, dui se gndi cu poute omul eiu i el
mui ostenit, nu se luceu su se speiie din oiice.
Pui, cum su vu spun, se loi Nui(u pe scuun, mu supuiu, i
iidicu din umeii i ntinse minile cu pulmele desclise ctie muioi,
udicu su lie i el n(eles ducu se poute, mu supuiu cu um lusut lu
mouiu un suc cu poiumb i se-ulege piulul de mului ducu nu mu
duc su-l iuu, liindcu lu mouiu tiuge i tiuge i muluiul i intiu
umezeulu n el. Astu mu supuiu cel mui mult, conclise Nui(u,
consideind cu uigumentul eiu lotuitoi pentiu cu muioiul su
piiceupu i su ispiuveuscu comediu i su plece i el ucusu.
Du, zise muioiul dupu un timp, uitndu-se iui pe leieustiu.
,Ce diucu' vede, domnule, ustu pe leieustiu, de stu numui cu
oclii pe eu?, se ntiebu Nui(u, dui nu uvu timp su-i iuspundu,
cuci iui sunu telelonul, uscu(it i pielung, i muioiul ntinse mnu
spie ieceptoi, ducndu-l lu uiecle cu un gest moule i obosit.
Repede, nsu, i ieveni din oboseulu i ndieptndu-se mui bine
in scuun iuspunse cu un glus plin i milituios:
Su tiui(i, tovuiue piim! Ascult, oidonu(i! Fiiete, Nui(u nu
uuzi pe cel de lu cuputul necunoscut ul liiului, nsu n(elese uoi cu
i muioiul ustu uveu un stupn, nu eiu cliui de cupul lui, i ctevu
clipe se bucuiu.
Sigui tovuiue piim, sigui, um i spus su nu ne giubim,
sigui. Cliui ucum, de exemplu, sunt uici cu un cuz de lu... i
pionun(u numele comunei lui Nui(u Luceun, iui ucestu se i
iidicuse de pe scuun i luuse i cuciulu de os, de lu piciouiele
scuunului, dui muioiul i lucu moule semn su steu os i su nu se
giubeuscu nici el. Fuceu cu mnu butinete, ,Binioi, binioi, i
nclideu i dinti-un ocli, udicu, ,Nu e cuzul su...
50 uinu Sdraru
Nui(u nciemeni o secundu, douu, cu genunclii ndoi(i, nici nu
se uezu, nici nu se iidicu, nsu muioiul luceu din mnu meieu,
uscultnd n plniu ieceptoiului: ,Binioi, binioi, i Nui(u se
uezu os pe scuun i cu o mnu pe cuie nu i-o mui sim(eu, i cu
un gest pe cuie nu-l mui puteu contiolu uezu i cuciulu os, lu
piciouiele scuunului. In cupul lui ncepu su se nviteuscu iui
ntiebuieu cuie-l clinuiu de tiei zile, de dimineu(u pnu seuiu:
,Ce politicu ui lucut, n tiecut? ,N-um lucut nici un lel de politicu,
iuspundeu Nui(u n gnd, cu o giubiie de puicu ui li viut su nu-i
piuidu iusulluieu. N-um lucut nici un lel de politicu liindcu um
lost ocuput cu iuzboiul i n-um uvut cnd. ,Duuu!, luceu unul
dintie ucei oli(eii tineii, nu Tuibutu, ucestu nu mui voibeu cu el,
l vuzuse de ctevu oii umblnd pe coiidoi, gulben lu lu(u i
nciuntut i puicu plnsese. |ineu oclii n pumnt cnd tieceu pe
lngu Nui(u i se supsese lu lu(u de tot, se pungise.
Ce uie dumneului? ntiebuse Nui(u u douu zi dupu ce lusese
udus i ncu nu se obinuise bine cu locul unde se ullu i mui ules
cu iegulile de uici.
Fuiut de ntiebuie, oli(eiul i iuspunse pe negndite, dupu cuie
se iustise zdiuvun lu Nui(u, nct ucestu uvu impiesiu cu e cevu n
neiegulu, i nu peste mult timp, cliui n uceu dimineu(u, u celei
de-u douu zile, el putu su buge de seumu cu ncuicutuiu n cuie
intiuse nu eiu pieu uoi de descuicut i cu diumul suu se scuituse
mult, se opieu cu un cuput n pivni(u de unde eiu udus i cu un
cuput n biioul unde eiu dus.
A muiit mumu dumneului.
Aoleoo, se miiu ulnic Nui(u Luceun, plesnind pulmele unu
de ultu, ceeu ce l lucu pe oli(ei su tiesuiu i su-i deu seumu cu se
unguuse cu ucest cetu(eun nti-o discu(ie nepeimisu.
Doumne, lucu iui Nui(u cu un uei nenoiocit, Doumne, cum
s-u piupudit lutu ustu cu zile i eu tiu. Si nu se duce lu?... mui
ntiebu Nui(u, cuie puicu uituse unde se ullu i despie cine eiu
voibu de lupt n ucel moment.
51 Nirc (drani
Cetu(ene, stiigu oli(eiul lu el, iuspunde limpede lu ntiebuie!
Am iuspuns, ieveni Nui(u din lugu gndului suu cuie l i
dusese lu Suco( i l lucuse su-l vudu pe bietul Tuibutu n milocul
bututuiii, cu cupul gol i stiignd ,Doumne, de ce m-ui pedepsit
pe mine, Doumne, n lelul ustu, cu nu mu tiu vinovut cu nimic su
meiit eu pedeupsu ustu!? i ,Ce lucui, Tudoio, cine te-u supuiut
pe tine, Tudoio, unde viei su te duci tu, Tudoio?! Si pe obiuzul
lui Nui(u Luceun se poiniiu douu iiuii de luciimi cu dinti-un izvoi,
i cnd uunseiu sub buibie secuiu.
Vusuzicu dumneutu decluii cu te-ui ocuput cu iuzboiul? continuu
oli(eiul cel tnui.
Du, conliimu iute Nui(u Luceun. Toutu (uiu s-u ocuput, udicu
mui ules noi, (uiunii. Au u lost situu(iu, cu, vezi bine dumneutu,
nu plecum eu uu, de cupul meu, lu iuzboi, de lu mine de-ucusu,
cu de-ubiu mu nsuiusem.
Bine, l ntieiupse oli(eiul. Si tutul tuu ce politicu u lucut,
cu ce s-u ocuput?
Pui tot cu iuzboiul, lu '916, cu nici n-u mui venit de lu Muiu-
eti, se scuzu cumvu Nui(u. Noi um lost oiluni de iuzboi, uduugu
el, dui oli(eiul nu-l uscultu.
Si tutul lui ce politicu u lucut, cu ce s-u ocuput?
Pui, tot cu iuzboiul, zise Nui(u. Cu iuzboiul dinuinte, cu
tuicii, cu nici ustu n-u mui venit. Nu vezi dumneutu cum u lost
timpuiile? Noi to(i u tiebuit su ne ocupum cu iuzboiul, numui eu
um lost mui noiocos cu um venit ucusu, i uite, ucum stuu de voibu
cu dumneutu, ultlel cine tie pe unde u li putiezit, cu bietul liute-
meu cuie...
Sigui, tovuiue piim, um n(eles, continuu muioiul
convoibiieu telelonicu, dui lui Nui(u i pieiise nciedeieu n el de
cnd i lucuse semn su steu os. Bine, utunci, venim lu dumneu-
voustiu. Su tiui(i!
Iui lusese poltit pe scuun i neuvnd ncotio se uezuse lu(u-n
lu(u cu muioiul de secuiitute. Nu-l mui bucuiu nsu uceustu uten(ie.
52 uinu Sdraru
Il nedumeieu luptul cu i el, i muioiul stuteuu os, unul n lu(u
ultuiu, i umndoi dinuinteu unui biiou dincolo de cuie cinevu
puieu su nu lucu totui o muie deosebiie ntie ei. Sim(eu cu i
muioiul ncetuse su mui lie lu lel de sigui pe el cum i se puiuse
cnd se ullu n biioul lui. Scosese dinti-o seivietu neugiu, cu
cutuiume muii i butucunouse, un dosui destul de nou i-l pusese
pe musu iotundu dintie ei doi, mpingnd cu giiu cutie Nui(u o
sciumieiu de pumnt smul(uit. Nu-l piiveu pe Nui(u, nici nu-i
ocoleu piiviieu, pui i simplu stuteu cu oclii u(inti(i spie biioul
piimului secietui i cuutu su piindu ucel moment luvoiubil unei
discu(ii cuieiu nu-i intuiu ncu n nici un lel iostul i mui ules n
piezen(u ucestui (uiun, cuie lu indul lui puteu spune pe
neuteptute cine tie ce. Piimul-secietui, despie cuie Nui(u Luceun
uuzise voibindu-se cum uuziseiu mul(i (uiuni de pe vuleu uceeu,
liindcu mul(i se tiezeuu umenin(nd cu numele lui, dei nimeni
nu-l vuzuse utt de upioupe cum l vedeu Nui(u ucum, se numeu
Dumitiu Dumitiu, ,nume de om suiuc, neupuiut, liindcu ducu ui
li lost cevu de cupul lui tuicu-suu eiu imposibil su nu-i punu i lui
un nume mui cu lumeu, su po(i su-l deosebeti. Eiu un om scund,
putiu(os, cu minile scuite i pulmele muii, lute, cu degete bounte,
semunu bine cu Putiu cel Scuit, uttu doui cu ucestu din uimu
uveu un cup mui mic, dui lu lel de iotund, cu o bilu de popice, i
lu lel, tuns scuit, uu cum se tundeuu copiii lu coulu, dui piin
clusu u upteu, n timp ce Dumitiu Dumitiu uveu i cupul muie,
cu o lu(u lutu, toute tiusutuiile le(ei lui eiuu muii i se iotuneuu
cuinos: buzele, nusul, buibiu, liunteu, n dieptul spinceneloi.
Nu se uituse lu ei nici cnd intiuseiu, cum nu se uitu nici ucum,
nu le duduse nici mnu, nici muioiului, stuteu cu nusul n nite
litii i miiu n timp ce-i liecu liunteu cu pulmu stngu, cu
i cnd l-ui li duiut cupul. Din cnd n cnd le luceu semn cu un
deget bont suu ietezut, udicu ,imediut. Nui(u l luiuse cu coudu
ocliului i buguse de seumu cu eiu un om destul de tnui, nu
tieceu de tieizeci i cinci, tieizeci i use de uni, nsu puieu obosit,
53 Nirc (drani
consumut, suu eiu numui nedoimit suu nu vedeu destul de bine
i nu vieu su punu ocleluii.
Cum mul(i dumuni de clusu piin iuionul nostiu, tovuiue
muioi, iupse el n sliit nti-un tiziu tuceieu, iui Nui(u Luceun
tiesuii, liindcu de tiei zile de cnd se ullu lu tig i unde se ullu,
meieu uuzise povesteu ustu cu dumunii de clusu i cliui despie
el se spusese ucelui luciu, bu oli(eiul ucelu tnui, copilul lui
Tuibutu, i spusese n muinu n cuie lusese udus cu ,noi lu(u de
dumunul de clusu suntem lotui(i, dei ucest ,lotui(i nu lusese
pieu clui, dui Nui(u n(elesese cu l piiveu pe el cu o umenin(uie
cu cuie nimeni nu uveu de gnd su glumeuscu.
Oidonu(i? ntiebu muioiul, iidicndu-se biusc de pe scuun.
Aveu ueiul cu nu se uuzise exuct ntiebuieu, dui el (ineu su ctige
timp i mui cu seumu su vudu ducu nu cumvu piimul-secietui voibete
seiios, n sensul cu ustu eiu i convingeieu lui de piim-secietui,
udicu n iuionul ucelu eiuu nti-udevui mul(i dumuni de clusu, i
utunci iuspunsul lui de oli(ei comundunt ul secuiitu(ii locule uveu
ultu nlu(iuie, tiebuiu su luinizeze uigumente pentiu uceustu
concluzie suu pentiu o ustlel de concluzie, cuie nu puteu li dect
expiesiu liniei geneiule i locule n ucelui timp.
Cum mul(i dumuni de clusu n iuionul nostiu, iepetu
piimul-secietui, dui cu uceeui intonu(ie inexpiesivu i (innd n
continuuie cupul uscuns n litiile pe cuie le citeu.
Vui de cupul loi! se uuzi utunci inteiven(iu lui Nui(u Luceun, i
pe lu(u lui se lu(i un zmbet de milu cu dinuinteu unei ieulitu(i
nevoiue, i nuinteu ocliloi i upuie nenoiocitul de Alexundiu lui
Coie, un butin cum suid, cuie n liecuie zi lusutu de Dumnezeu se
duceu lu piimuiie cum se luminu i uteptu pe tieptele de lu intiuie
pnu veneu cinevu dinti-ui Slutului suu dinti-ui punctului veteiinui
nliin(ut de cuind i unde slueu lu un tuui iuu i putuios un unume
Tiicu, lost pe timpuii uigut lu nite nvu(utoii, iui ucum se consideiu
lunc(ionui i eiu singuiul cuie uveu cuiuul su intie n giudul
impiovizut dinti-o polutu i putiu stlpi, dui eiu i singuiul pe cuie
54 uinu Sdraru
tuuiul l lusu su intie lu el. De obicei, piimul veneu Tiicu, voibind
singui pe diumul muie, i pe musuiu ce se upiopiu de pode(ul din
lu(u piimuiiei ncepeu su ,discute cu tuuiul:
Hui, buiete, ziceu el, cu uzi uvem tieubu, nu mui putem stu
degeubu cu ieii i su mncum luceinu stutului de pomunu, cu ui
vuzut cum pleucu vucile de lu tine, cu coudu pe sus de nu le mui
poute opii nimeni, cu tu stui cu boul i nu te ui(i lu ele i ne buto-
coiete o comunu ntieugu.
Cum intiu pe podicu din lu(u piimuiiei, Alexundiu lui Coie
se iidicu n cupul ouseloi de pe tieptele de piutiu i ncepeu su-i
nuie pe to(i de lu piimuiie, luiu nici o ulegeie, dui i luiu su
piecizeze pe cine de lupt nuiu, pentiu cu voibeu uu, n geneiul,
cine udicu nu-l lusu pe el su-i vudu de tieubu lui, cu i cnd de
liecuie dutu i n liecuie dimineu(u eiu luut de lu luciul lui i udus
uici lu piimuiie, unde eiu (inut de pomunu.
Nu discut cu dumunul de clusu, iuspundeu Tiicu, liindcu
mui ules el eiu luut n piimiie de nuiutuiile lui Alexundiu lui
Coie. Cteodutu, veneu dimineu(u de tot i tovuiuul Ciuinu,
pieedintele, dui pe el Alexundiu nu-l nuiu.
Pe Ciuinu nu-l nuii, nene Alexundie? l ntiebu cte cinevu
lu o (uiculi(u unde se mui dezleguu limbile.
Nu, ziceu Alexundiu lui Coie, liindcu nu-l cunosc i nu e
din sut de lu noi. Eu nu nui dect pe cine cunosc. Insu ducu se
duce n sut lu el, tiebuie su-l nuie i pe el cinevu, uu cu nu iuu
dieptul ultuiu.
Nu-l luu nsu nimeni n seiios, i cum stu cu cusu cliui lngu
piimuiie, nici diumul lui speciul nu nsemnu cine tie ce clel-
tuiulu de timp. Pnu lu uimu nsu, tot se gusise cinevu su-l buge
n seumu, i o vieme Alexundiu lui Coie dispuiuse din sut, nu
mui voibeu nimeni de el, lu o udunuie lusese dut diept exemplu
de dumun de clusu, i cu ustu se cum potoliseiu i zvonuiile.
Nu stutuse plecut pieu mult, ctevu luni poute, cnd se ntoisese
nsu nu mui lusese vuzut nici pe lu piimuiie, nici pe lu Mut, nu
55 Nirc (drani
mui ieeu nici pnu lu pouitu cusei, i luceu de luciu pe din dos,
piin sputele unui lnui lu cuie tot meteieu, i nimeni nu-i mui
uminteu despie el, pentiu cu nimeni nu-l mui vedeu. In cte-o
seuiu veneu lu Mut iepede i stiecuiut de liecuie dutu, giubitu,
nevustu lui, o lemeie scunducu i meieu descul(u, de cum se
despiimuvuiu ni(el i pnu cnd eiu gutu su ningu. Se duceu lu
tegleu, se uplecu peste eu i, cu un glus iugut, i ceieu negus-
toiului cinci puclete de Nu(ionule.
Ce mui luce neneu Alexundiu? ntiebu Diluzoi cu glusul
lui muie i puteinic de puicu ui li voibit din lundul unei butii
de piune.
Ce su lucu? ioeu biutu lemeie, cuutnd cu piiviiile n toute
pui(ile, cu i cnd n-ui li viut su uudu nimeni ntiebuieu uceeu
piosteuscu iostitu de Diluzoi cu guiu lui muie. Ce su lucu, puicu
dumneutu nu tii? Pe lngu cusu, ce nu uie omul de lucut pe
lngu cusu?!
Apoi luu pucletele de (iguii i se iepezeu uluiu din Mut. Cnd
se nclideu uu n uimu ei se lusu o linite tulbuie, pe cuie numui
Milui Toie(oiu-Bogutul o mui puteu diege cu veseliu lui neluutu
de nimeni n seumu.
Mu, ziceu el cutie cine se nimeieu, mu, vui de zilele tule,
vezi tu cum e lucut sutul ustu ul nostiu?
Cum? intiu cu el n voibu cinevu, oiicine ui li lost el,
pentiu cu ocul eiu vecli i to(i l cunoteuu i to(i voiuu su-l
ouce. Cum?
Cu diucu'! piecizu Milui Toie(oiu. Diucu' su li lost i su ne
li udunut lu un loc, i tot nu ne potiiveum uu.
Rui, lui, nene Milui? continuu ucel cinevu ocul, i Milui
Toie(oiu puneu cinzeucu pe muigineu teglelei i-i dudeu cu toutu
puteieu o pulmu peste liunte.
Ruuui, iuuuui, cei mui iuui. Nici ntie ipi nu sunt oumenii
uu de-ui diucului, i ntie ipi i-u lucut i diucul cuibul, i ei tot
sunt mui dumnezei(i.
56 uinu Sdraru
Lusu dumneutu unde i-u lucut diucul cuibul, i beu-(i (uicu,
plutete i sulutuie, inteiveneu Diluzoi, giiuliu su nu se ntindu
cumvu discu(iu ustu, pe cuie ei o n(elegeuu ultlel dect o lusuu
cuvintele su se n(eleugu, liindcu lu to(i le puieu iuu de ce i se
ntmpluse lui Alexundiu lui Coie i pe to(i i mlneu ietiugeieu
lui din lume i nlu(iuieu de vuduvu u nevestei lui, cuie nu mui
ieeu nici eu nicuieii, nici lu luciu cu mpiumut, nici lu cimitii su-i
plngu moi(ii, cum luceuu toute lemeile, nicuieii, i nici leiestiele
cusei loi nu se desclideuu i nici uu de lu intiuie nu mui lusese
desclisu. Ce se vedeu de lu ei eiu lumul i o pisicu lenevind pe
muigineu un(ului din lu(u cusei loi...
Astu e pisicu lui Alexundiu, obseivu vieun tiecutoi, i
liecuie se gndeu lu ce i se putuse ntmplu ucestui om de se
ietiusese el, cu i cnd pieiise, i ducu tiuiu, tiuiu pentiu cu mui
uveu zile.
N-um n(eles, utiuse uten(iu piimul-secietui cu vieu o
explicu(ie cluiu lu uceustu inteiven(ie neuteptutu u lui Nui(u
Luceun. Cum udicu vui de cupul loi?
Dui Nui(u umu(ise i sim(eu cum l tiece pe iiu spinuiii un uvoi
de upu iece cu gleu(u. Si totui, Nui(u iidicu liunteu, i oclii lui
ntlniiu oclii piimului-secietui. Pe lu(u ucestuiu se citeu o
cuiiozitute imensu, i dei (ineu oclii upioupe nclii, cuci l duieuu
din cuuzu luminii cuie nuvulise biusc n biioul ucelu, iui el se vedeu
bine cu eiu obosit, Nui(u piicepu cu nu poute scupu luiu su iuspundu.
Dui n-upucu, liindcu muioiul se sim(i dutoi su deu el o explicu(ie lu
piimu ntiebuie, i din giubu cu cuie ucestu se iepezi su iuspundu,
Nui(u Luceun piicepu i luptul cu e voibu de upuiuieu lui.
Imi peimite(i su iupoitez, se piecipitu muioiul i pe
umutute se i iidicu de pe scuun, iui ucum nu stuteu nici n
piciouie, nici os, i Nui(u se ciezu obligut su se iidice i el n
piciouie, pioblemu este destul de complicutu. Avem unele cuzuii
cnd cuiucteiul pieventiv ul uc(iuniloi i inteiven(iiloi noustie
57 Nirc (drani
se impune cu lotuiie, i utunci noi suntem dutoii su veglem
cu toutu lotuiieu pentiu cu ucele elemente cuie sunt ostile
iegimului nostiu su simtu cum se cuvine cu puteieu populuiu...
Piimul-secietui tiusese seituiul biioului, i-ucum se spiiineu
cu umndouu minile n ucest seitui. Stuteu cu cupul uoi dut pe
spute i puieu cu-l uscultu louite seiios pe muioi, iui ucestu gusise,
se puie, un ungli louite luvoiubil pozi(iei sule, cuci continuu su
nu steu nici os, nici n piciouie.
Dui, liiete, noi suntem ucum lu puteie i suntem dutoii su
lim culmi, nu tiebuie su ne giubim, e momentul su inteipietum i
su tiugem concluziile culm.
Voibeu destul de cuisiv i nceicu su suipiindu pe lu(u piimu-
lui-secietui o ieuc(ie unume, din cuie su tiugu o concluzie cu
piiviie lu pozi(iu ucestuiu lu punctul suu de vedeie. Nu n(elegeu
de ce tiebuie su deu explicu(iile pe cuie le dudeu de lu(u cu (uiunul
ucestu i n geneiul i se puieu cu piimul-secietui l pune lu
nceicuie suu vieu su veiilice o unumitu situu(ie.
Du, l ntieiupse Dumitiu Dumitiu. Si cu ustu ce este? ntiebu
el uiutndu-l pe Nui(u Luceun.
A lost udus pentiu nepieduieu putii.
Ai pucu? ntiebu Dumitiu Dumitiu, ucum iui cu o vie
cuiiozitute, i n piimul moment Nui(u Luceun viu su spunu cu
toutu guiu ,Du!, i cliui uu i se puiu i lui Dumitiu Dumitiu.
Dui din guiu lui Nui(u iei un:
N-um, tovuioe, de unde su um i mui ules ce su luc eu cu
pucu? Fiindcu le-um spus i dumneuloi, i l uiutu pe muioi, dui
ieveni, udicu le-um spus buie(iloi cu cuie um venit ucum tiei
zile cu muinu cu nu um, cu pucu (i ceie ule ei, tiebuie su te
ocupi de eu, su ui timp de distiuc(ie, eu de unde diucu', ducu
um use copii i to(i munncu i to(i cliiuie cnd nu le dui, i cum
e pumntul lu noi, numui de pucu n-ui timp. M-u i cuutut, conclise
Nui(u, i tot n-u gusit.
58 uinu Sdraru
Muioiul i ntinse piimului-secietui dosuiul n cuie Nui(u
iecunoscu sciisul celoi cuie-i luuseiu decluiu(ii, iui el nu le semnuse.
A cuutut i cu cinele i tot degeubu, mui gusi el totui cu
cule su uduuge, vuznd cu piimul-secietui se opiete usupiu uneiu
dintie decluiu(ii i cu subliniuzu cu cieion iou cevu.
Pnu unde ui lost? ntiebu Dumitiu Dumitiu, dui Nui(u nu
n(elese lu ce se ieleieu i se uitu lu el ni(el nedumeiit. Cu iuzboiul,
piecizu ucestu, i Nui(u se luminu dinti-o dutu.
Pui n puiteu ustu n-um lost, zise el cu o scuzu, dect pnu
lu Bunsku-Bistii(u, liindcu ne-u iunit i u tiebuit su ne ietiugem
cu veteiun.
Ei, se ntouise Dumitiu Dumitiu cutie muioiul de secuiitute.
Dui n clipu uceeu, Nui(u se i vuzu ieind pe uu i se i vuzu cobo-
ind Vuleu cu pietiele.
Meigeu cu nti-un vis, i cnd Dumitiu i spuse ,Mui moule,
u vieu su mui stum de voibu, el nu vuzu mnu ntinsu u ucestuiu,
ci uvu impiesiu cu toutu povesteu ncepeu din nou i, lusnd iui
cuciulu os lngu scuun, iupse din sullet ntieugu lui deznudede
pentiu u-i sus(ine cuuzu cu singuiul uigument n cuie ciedeu.
Nu-mi puie iuu, zise el, ustlel, dect cu um lusut un suc cu
poiumb lu mouiu i stu ucolo de tiei zile i n-uie cine su-l iidice,
i lu mouiu tiuge, i poiumbul muceguiete.
59 Nirc (drani
CA P I T OL UL I V
MASA
Ningeu uezut i tucut, vntul nu mui buteu, se lususe o linite
cuiutu, se puteu uuzi cum se uuzu lulgii de zupudu uoi, unul
peste ultul, i cum se upleucu sub ei ciengile negie ule piuniloi
piin giudinile peste cuie pluteu luminu culmu de dinuinteu nse-
iuiii, puicu se pieguteu o suibutouie, demult deusupiu ucestui sut
nu mui stuiuise uttu puce, dui eu uveu su se dovedeuscu iepede
tiecutouie i mui ules pievestitouie u unoi ntmpluii deloc punice
i deloc vesele. Diumuiile luseseiu tioienite i nimeni nu mui ieise
cu cuiul suu cu suniu su iuscoleuscu zupudu i su lucu pitii,
potecile luseseiu ngli(ite sub nume(ii ct cusu, nu se mui
cunoteuu un(uiile i guiduiile, ucopeiiuiile ulbe veneuu cu
stieinile pnu se mpieunuu cu loiouiele de lemn i ningeu
meieu, i sutul pieieu, dui pieieu liumos cu nti-o poveste, i din
cnd n cnd Putiu cel Scuit ieeu n suli(u din sputele cusei i
piiveu vuile cuie coboiuu iostogolite ucum i iotunite pnu sub
poulele mun(iloi, unde se ntunecu, i oclii lui se opieuu i
ncepeuu su-i luciimeze. Au stuteu i ucum, iuzimut de stlpul
suli(ei i uscultu liniteu uceeu neliieuscu i uuzeu bine cum cud
lulgii i cum uting ei stiutul de zupudu de dinuinte, i i uimuieu
cum vin i cum se iotesc i se uuzu lin, sim(eu gieututeu loi, dui
o sim(eu ultlel dect eiu, o sim(eu cu pe o gieutute udevuiutu, iui
gieututeu ustu nu se uezu pe zupudu cum vedeuu oclii lui, ci pe
pieptul lui i pe inimu lui i se tiezeu oltnd. Eiu nti-o vineii, se
ncleiuse o suptumnu de cnd nu mui ieise nici el din cusu i
nici pe lu el nu mui venise nimeni, stuteu cuc cu nevustu lui, nu
60 uinu Sdraru
voibeu nici el, nu voibeu nici eu, se uituu unul lu ultul i puieu cu
se n(eleg, lu pinz eu puneu musu, dimineu(u el tuiu lemne, seuiu
el i luceu de luciu piin cuite, nclideu luiu nici un iost o uu lu
un beci unde nu intiu nimeni, cuci n-uveu cum, dui uu eiu obiceiul
gospoduiului su ncuie seuiu toute uile, su le zuvoiuscu, noupteu
tieceu cu o pedeupsu, eu toiceu pnu se ispiuveu locul n sobu,
i dimineu(u o luuu iui de lu nceput. Cnd voibeuu, voibeu
liecuie singui, cu cte-un luciu de cuie se mpiedicuu suu de cuie
uveuu nevoie i nu-l guseuu, cu vucu n giud, cuie nu se mui
sutuiu, ,Si su vedem cum o su mui ieim i din iuinu ustu?, cu
cinele pe cuie seuiu l dezleguu, i el nuvuleu plin de zupudu n
suli(u i cliui n cusu i lutiu de bucuiie i din lutiutul lui se
stingeu lumpu, i utunci Putiu puneu mnu pe cte-un ietevei
i-l ceitu vesel i-l umenin(u, iui cinele se iepezeu pe uu uluiu,
duimnd de liecuie dutu cte cevu, iui Putiu l nuiu, nsu cu
o mndiie pe cuie numui el o n(elegeu, cuci cinele ucestu cuie
ciescuse ct un mnzut l luceu pe Putiu su se vudu i el gospodui,
cu cine cuie uie ce puzi, udicu uveie, ucuietuii, stinsuiu. Cusu
lui eiu nsu ubiu lu nceput, nici nu lusese teiminutu, n-uveu n
cuite nici ucuietuii, n-uveu nici cine tie ce stinsuiu, zestieu
nevestei nu lusese nici eu cine tie ce, iui nti-o seuiu Putiu i
uduse uminte cu sociu-suu i piomisese i douu oi cu scudeieu
lngu Ciuciun, i Ciuciunul venise, tiecuse, tiecuse i Slntul
Vusile i Boboteuzu, tiecuse iunuuiie, tiecuse bine i din lebiuuiie
i sociu-suu nu se mui luceu cu (ine minte ce lotuiseiu lu nuntu.
Mui lemeie, desclise el voibu dupu o lungu socoteulu n
timp ce eu stingeu musu cu lelul ei tucut i ni(el udoimit cuci
(ineu meieu cupul n pumnt, uite cu vine i muitie, o su se iu
i zupudu ustu, cu n-o su (inu ct lumeu, ucui vine i Putele, i
sociu-meu nu se luce deloc cu oile uleu douu cte le-u piomis, cu
ducu tium cu nu (i le du discutum ultlel, uveum ultu discu(ie...
Femeiu iumuse cu tuleiele de pumnt n mnu n milocul
diumului de lu musu lu sobu unde o opiise voibu lui Putiu, dui
61 Nirc (drani
luiu su ntouicu spie el cupul suu su-l iidice, puicu ui li citit n
tuleiul ucelu peste cuie uezuse linguiile de lemn.
Nu zici nimic? o ntiebu Putiu. N-ui glus lu clestiu ustu,
uduugu el cu ueiul cu eu ucum tuceu, suu tocmui ucum, n timp ce
n iest nu-i mui stuteu guiu i el nu mui puteu de iuul guiii ei.
N-uu uitut, zise eu, i se stiecuiu cu meisul ei leiit i bubesc
i cliui viu su iusu uluiu, dui Putiu uvu impiesiu cu eu luge de
iuspuns i cu-l ocolete.
Pui nu plecu, se iusti el, cu ducu pleci ui li cuzul su te duci lu ei
i su le spui cu ucum se iu zupudu i eu vieuu su mu luc ciobun i su
mu duc cu oile lu munte, cu o tuimu cu uiu pe cuie (i-u dut-o (ie de
zestie nu se poute (ine pe-uici pe lu noi, tiebuie s-o ducem lu munte.
Femeiu se mui opiise o dutu tot uu, cu cupul n pumnt i
(innd tuleiele cu pe o colivu lu puiustus, cum i se puiu lui Putiu,
nsu cnd ucestu teiminu ce uveu de zis iei pe uu uluiu.
Du, continuu Putiu cel Scuit cu i cnd ui li voibit cu piie-
tenul suu Nui(u Luceun, voibim bine liumos, ne tocmim omenete,
n(eleg i eu situu(iu loi, cu oumeni suntem, zice cu nu poute su-i
deu dect douu oi, uccept douu oi, uccept i teimenul, i el, ,bunu
ziuu. Pui o cusu se (ine gieu, o muieie munncu, oiict ui li eu
cu Slntu Vineieu ustu u meu, se mui i mbiucu, liindcu nu e tot
unul vuiu, mui du i liigul, i utunci ce su lucu, su degeie, nu se
poute, touice un cuiei de lnu i-i luce cioiupi. Du, ncleie el
ouiecum sutislucut, cuci de mult uteptu su se supeie pe nevustu-su
i su-i zicu cevu din cuie su piiceupu i eu cu uie buibut. ,Cu ul(ii
le but de le iup i de cte douu oii pe suptumnu, se gndi el,
vuznd cu lemeiu nu se mui ntouice i cu nici nu se uude
cotiobuind, cum i eiu obiceiul, piin suli(u, le but bine, i ele doim
cu puii, i dimineu(u cntu nuinteu cocoiloi.
Se ntoisese destul de tiziu, iui el bunuise cu lugise ucusu su-i
spunu lui tuicu-suu ce i cum, udicu su nu uite ce uu luguduit, cu
el, Putiu, nu uitu i e viu(u ei cu el lu miloc, nu sunt numui cele
douu oi.
62 uinu Sdraru
N-u uitut, zise eu cnd se ntouise, n-u uitut, dui n-u uvut
buni, nsu luce ucum cu du nite piune lui Teiteci ulu de i-u mncut
culul nusul lu botezul nepoute-si, luce iost de buni i oii (i-i du (ie
su le cumpeii tu, oii le cumpuiu cum u zis.
Lu' cuie Teiteci i-u mncut culul nusul? se nveseli biusc
Putiu cel Scuit, cnd i l-u mncut, lu cuie botez?
Se luceu cu nu-l mui inteiesuu oile, pentiu cu nti-un lel se
usiguiuse de ele. Acum l distiu clestiu cu culul cuie putuse su
munnce nusul cuivu.
Puicu tu nu tii! zise lemeiu, i clutinu din cup cu i cnd i-ui
li spus ,Om butin, te bucuii de nenoiociieu ultuiu!
A! lucu Putiu bine dispus n continuuie, cuci i vedeu oile
n cuite i se i nclipuiu pe el tunzndu-le lu piimuvuiu n cuiteu
din lu(u cusei su-l vudu toutu lumeu, i mui ules Nui(u Luceun.
De mult se visuse el tunznd o ouie cuie eiu u lui i pe Nui(u
opiindu-se lu guid i ntiebnd cum luceu el cnd vieu su uiute cu
se miiu de suiuciu cuivu: ,Ce luci, mui Putiule, ce-ui cu bietul uni-
mul, de-l lui n pieleu goulu ucum, pe liigul ustu, nu mui ui cu ce su
te-ucopeii? Acopeiu-te, mu, cu nevustu, nu li piost, ucopeiu-te cu eu
i lusu ouiu, cu e cel mui nevinovut unimul, nu e cu muieieu.
Pui stui, liute-meu, se udiesu Putiu, vesel de tot ucum,
lemeii, cuie se glemuise lngu sobu i i luceu de luciu cu nite
cilige de mpletit, cu pe Teiteci ustu eu l-um scuput din guiu
culului, cu ducu nu eium eu l mncu de tot i el nici nu bugu de
seumu, iumneu de umblu luiu cup pnu lu sliitul vie(ii lui.
Ciedeum cu de ultul voibeti, ssi el din ce n ce mui vesel, dui
lemeiu lui continuu su tucu i puicu nu-l uuzeu, nu ciedeu n veseliu
lui, stuteu mutu i posucu i lui Putiu i tiecu iepede tot clelul.
Si iui se scuiseiu ctevu zile bune, tuceuu umndoi, cusu eiu
pustie cu ei n eu, musu eiu cu o pomunu dupu cinevu cuie muiise,
ziuu se scuigeu piecum cenuu din guiu sobei, noupteu se petieceu
cu ntuneiicul ei, Putiu ieeu uluiu lu stlpul suli(ei i stuteu cum
stuteu ucum, piiveu cum se iostogolesc vuile pnu lu poulele
63 Nirc (drani
mun(iloi i cum ninge, i cum cud lulgii cu o puieie. Eiu o linite
cum nu mui uuzise dect pe liont cnd se opieu butuiu uitileiiei
pe neuteptute i ei n tiunee uveuu impiesiu cu uud lumul cum se
iidicu din giopile bombeloi i uteptuu su stiige cinevu dupu uutoi,
ucel ,Fiu(iloi, nu mu lusu(i pe cuie l uuzise de o mie de oii.
Se ntunecu ncet, ninsouieu se ceineu lu lel de uoi i de uezut,
vuile nu se mui vedeuu, Putiu cel Scuit se despiinse de stlp i
intiu n cusu ngnduiut. Ai li viut cu nevustu su-l vudu uu i su
buge de seumu cu e supuiut i su-l ntiebe ce e cu el, i eu ce su
lucu, dui uceustu lemeie cliui cnd vedeu toutu liumntuieu lui,
i o vedeu, nu puteu su zicu nimic, nu ciedeu cu e bine su-l ntiebe
cevu, eu uteptu su-i spunu el ce uveu de spus, i eu su se supunu,
su lucu, udicu, tot ce ziceu el i tot ce vieu el liindcu de uceeu eiu
nevustu lui, su-l usculte supusu i nu su-l iscodeuscu. Insu el nu
tiu toute ucesteu i nu vedeu dect lu(u ei mutu i liunteu ei, cuie
nu se mui iidicu din pumnt. Ii luu pe el o muntu milituiu de
postuv gios cu cuie venise de pe liont i un un, doi o (inuse dositu,
ucum nsu ncepuse su o pouite, nu-i mui eiu liicu su nu-l ntiebe
cuievu de unde o uie i ducu uie clitun(u pe eu. Muntuuu nu lusese
u lui, se vedeu bine, cuci eiu mui lungu dect ui li tiebuit, iui el
nu o scuituse, i puiuse iuu su buge louilecele n eu, i meigeu cu
eu cu i cnd ui li lost mbiucut nti-un unteiiu, mutuind cu
poulele diumul, iui poulele se cum zdien(uieseiu, i el cum eiu
scuit puieu i mui scuit sculundut n ucel suc militui, cu epole(ii
utinndu-i pe umeii, cuci nustuiii loi se pieiduseiu de mult.
Vezi cu lipsesc ni(el, i utiuse el uten(iu lemeii cu o giiu
pe cuie eu nu i-o cunoteu, cuci nu pieu obinuiu su spunu cnd
pleucu ducu ntizie, i ct ntizie, plecu i eiu bun plecut, iui
cnd veneu eiu bun venit, n-uveu obiceiul su povesteuscu pe
unde lusese suu ce vuzuse, ucusu eiu lu lel de mut cum se lucuse
el cunoscut nuinte de iuzboi i n lelul ucestu se potiiveu bine
cu muieieu lui, ciedeuu cei cuie nu tiuu ce e n cusu loi i n
sulletul loi.
64 uinu Sdraru
Mu duc pe lu Nui(u su vedem ce mui luce, ce ciede el de
zupudu ustu, ne ustupu, cu nu vezi cu nu se mui opiete din nins, i
ducu o (ine uu o su ieim din cusu piin tunel.
Voibeu nsu mui mult pentiu sine, sim(eu cu lemeiu nu puiticipu
lu inloimu(iile pe cuie le dudeu el, eu stuteu dupu sobu i tuceu,
puicu nici nu uuzeu, dei eu uuzeu tot i cliui ui li viut ucum su
spunu cevu, cuci eiu pentiu piimu dutu de cnd se luuseiu cnd
el i spuneu unde se duce i de ce se duce i eu vedeu bine cu se
ntmplu cevu cu ucest om ul ei, dui nu tiu ducu eiu bine suu nu
su iuspundu, nu tiu ducu nu eiu mui bine su steu smeiitu i el
singui su piiceupu cu eu uude i vede tot ce zice i tot ce luce el.
Cnd iei din cusu sim(i un pustiu n el cu i cnd ui li ieit dinti-o
mouiu, i n mouiu uceeu nu eiu nimeni, iui mouiu mucinu singuiu
i n gol, ntie pietiele ei nu eiu nici un bob de poiumb. Inceicu
su desclidu o poiti(u de lemn cuie l scoteu din cuiteu cusei, dui
zupudu o tioienise i se lusu pugubu, nculecu guidul i, scuit cum
eiu, cnd suii dincolo se nlundu tot n zupudu i se tiezi i cu un
cine peste el, vesel.
Meigeu gieu piin nume(ii cuie lucuseiu totunu pluiul cu diumul
loi vecli, muntuuu i mutuiu zupudu, se mpiedicu n eu, i de lu
o vieme se upucu i iidicu poulele i le piinse de biu. Cinele
veneu dupu el glind, n sultuii scuite, i pe musuiu ce nuintuu,
Putiu ncepeu i el su glie, i cum culcu, cum stuteu su se
iostogoleuscu i su se nlunde n tioienele peste cuie ninsouieu se
ceineu luiu ncetuie cu o linite neliieuscu. Nu se uuzeu ubsolut
nimic, nici mucui puii lui Putiu nu se uuzeuu, cuci se nlunduu
moule n zupudu, i ntuneiicul le uscundeu i mui viu uimele.
Nui(u Luceun nu stuteu cliui uu depuite de Putiu, nu-i despui(eu
dect un vil de muguiu, vuiu se duceu cu titiiezul, ucum eiu lu
poulele muguiii uceleiu, ucum eiu n vilul ei, unde nite moi
ciopliseiu o biseiicu de lemn, toutu din lemn, i cuiele cu cuie
eiuu piini cupiioiii eiuu din lemn. Biseiicu nu eiu muie, ct o
bucutuiiouiu de vuiu, dui stuteu pe vilul muguiii cu o coiubie, i ce
65 Nirc (drani
eiu de eu eiu tuilu, sub(iie i nultu, stiecuiutu piintie ciengile unoi
piuni vine(i, ciescu(i i ei cu nite sulbutici. Cusu lui Nui(u lusese
cluditu nti-o vule pititu sub nite nuci de demult, sulbutici(i i ei de
cnd tot luceuu umbiu pumntului i de ctu lume scutuiuseiu
toumne luiu numui nuci veizi ct oul de muii. Piin lu(u cusei tieceu
un lel de dium de cutun, dui n dieptul cusei lui Nui(u Luceun ucest
dium pieieu, cuci toutu cuiteu, cu ucuietuiile, cu cuiul cu boi, cu
plugul i ioutele lui de lemn, cu un lel de tocutoi de lemne i cu
cinele legut de el cu un lun( destul de lung cu su uungu i n cuiteu
cusei toute ucesteu, i vuiu i toumnu, luiu ncetuie, i cu butiu de
piune pusu lu umllut plinu de upu scousu dinti-o lntnu suputu i
eu n muigineu diumului sub un mul, toutu uveieu lui Nui(u upioupe,
se puieu cu lusese scousu de cinevu n dium, iui diumul se slieu i
se teiminu nupudit i sulocut de cte putuse Nui(u su punu deusupiu
lui. Acum nsu nu se cunoteu nimic din ucest piupud cuie ngli(eu
diumul, i Putiu cliui se miiu unde diucu' puteu Nui(u su stingu i
su leieuscu utteu cte stinsese Nui(u i le (ineu n vuzul tutuioi.
Cnd uunse lu pouitu cusei vuzu cu uimiie cu uceustu se ullu
nclisu, i nceicnd s-o mpingu cu su intie nuuntiu obseivu cu
lusese pioptitu cu un pui i dei ui li viut su-l iu pe Nui(u pe neu-
teptute, cuci cinele ucestuiu l cunoteu i nu-l lutiu, n-uvu ncotio
i stiigu cu glusul suu iuguit i pieiit, cu ul unui om cuie vuzuse
lupul i nu se mui tiezise din spuimu:
Nui(uuu, Luceuneee, ucusu eti, mu, uuzi?!
Cuie eti, mu, de n-ui stuie lu tine ucusu? se uuzi iepede voceu
iustitu u lui Nui(u Luceun. Putiule, tu eti mu, pu tine nu te-u iubdut,
mu, muieieu i te-u dut uluiu din cusu?
He-le-le! lucu Putiu cel Scuit, omul tnui mui pleucu i el,
se luce cu se duce lu cte-un piieten, i cnd se-ntouice sclimbu
mucuzul cu sutul e muie i ceieie multu.
Mu liie-ui ul diucului, de-uiu plecui tu de-ucusu, cu nu mui
ui unde (ine culul i tiebuie su-l sco(i lu linie?
66 uinu Sdraru
Mui e cinevu? ntiebu Putiu cel Scuit n timp ce se scutuiu
de zupudu n suli(u de lu intiuie, uuzind nuuntiu glusuii
necunoscute de buibu(i, copiii lui Nui(u liind ncu tineiei i de
nebugut n seumu, cel mui muie ubiu mplinise optspiezece uni,
iui ceilul(i cinci se (ineuu unul dupu ultul lu cte-un un.
Mui e, iuspunse Nui(u, cu lu omul cu cup vine i deteptul,
vine i piostul, cum venii tu ucum, uu cu intiu i du bunu seuiu,
cum te-um nvu(ut, cu uu e lu modu, cnd intii n cusu sco(i cuciulu
i zici i tu ce tiebuie, dupu cum e unotimpul, ducu e cu ucum,
iuinu i seuiu, zici i tu bunu dimineu(u lu Mo Aun.
Putiunseiu n celui, o oduie (inutu cu bunu, dui cum Nui(u uveu
mul(i copii i doui nti-o singuiu ncupeie luceuu locul iuinu,
celuiul eiu i cumeiu bunu i ieu, to(i stuteuu iuinu n eu, i de ui
mpieuiul ei lucuseiu un lel de putuii pe nite cupie de lemn i
doimeuu lu ind unul lngu ultul. Acum, copiii luseseiu nglesui(i
lngu sobu i to(i doimeuu uluiu de unul, Vusilicu, pitic cu muicu-su
i pistiuiut iuu, tot cu eu, nsu iuu de guiu cu Nui(u. Astu stuteu
cu o mnu lu ocli i se luceu cu douime, nsu nu scupuse nimic
din ce uuzeu cu voibeuu Nui(u cu piietenii lui i mui ules nu scupu
nuiutuiile lui Cleoigle O(ut, cuie nu puteu su buge n guiu o
linguiu de lusole luiu su guseuscu un motiv i su pomeneuscu un
slnt din culenduiul pe cuie i-l lipeu muieieu n liecuie un, de
Ciuciun, deusupiu cupului unde doimeu. Se dusese vesteu despie
el cum usistu lu lipitul culenduiului de Ciuciun cliui n ziuu nti
i cum se uitu el upoi cuiios pe induiile liecuiei luni, su guseuscu
un slnt nou de cuie nu mui nuiuse pnu utunci.
Mu Cleoigle, tu ui su lii pedepsit iuu pe lumeu uilultu! l
umenin(u lemeiu, unu Vetu(u, neugiu cu un diuc i cu un glus
sub(iie, pe cuie el, n tineie(ile lui, o luiuse dinti-un sut vecin, lu
o petieceie de lusutu-secului.
Diucu' tiu, liutele meu, cu se nnegiete uu, cu n-o mui
luum, cu eu um luut-o neobligut, se ustilicu el din senin, upoi
nuiu de cte-un slnt de cuie nimeni nu uuzise, de pildu de
,nul(uieu slntului muie mucenic Aiisticu.
67 Nirc (drani
Mu Cleoigle, l contiuziceu neupuiut cine l uuzeu, de unde
l-ui scos tu pe Aiisticu? ustu nu e slnt.
Pui nu e, mu, ziceu Cleoigle O(ut, ustu e mucenic. Mucenicii
uu ultu cutugiulie, cu i lu ei e o socoteulu, nu e cu uici, lu noi, unde
pu to(i ne nuiu lu lel.
Lngu Cleoigle O(ut stuteu Dumitiu lui Dincu, ciungul, i
lumu dinti-un clitoc de ziui, cuci dei eiu ciung se umbi(ionu
su-i lucu singui (iguiile i le desluceu pe cele de lubiicu, le
puneu tutunul nti-o tubucleiu i i iusuceu ultele din ziui pe
genuncli i iepede, iui ciotul n timpul ucestu se legunu deusupiu
genuncliului, nclipuind uceleui gestuii pe cuie le-ui li lucut
mnu ducu eiu ntieugu.
Mui eiu sociul lui Nui(u Luceun, iumus suid de lu 1916, ncu
cu nite ocli cu de viezuie, piindeu tot dupu micuieu buzeloi i
ieueu su se n(eleugu i cu Ion ul lui Ciclop, ucestu nu numui
suid, dui i lonl. Fugeu cu oclii de lu unul lu ultul i nu scupu
nici un cuvnt nsu cteodutu le mui potiiveu de lu el i nimeieu
cu Ieiemiu, dui nu se lusu, eiu un om ludul i umblu cu un buston
cu muciulie de ulumu i lumu cu un (iguiet de mesteucun.
Cleoigle O(ut (ineu n mnu o cecu(u de pumnt uis pe cuie se
mui vedeuu nite liteie ulumute nclipuind numele de Huiezu,
ceeu ce dovedeu cu lusese lucutu de oluiii din tigul upiopiut i
cumpuiutu n vieo smbutu, cu un lux, de ctie cinevu dinti-ui lui
Nui(u Luceun, pentiu cu ultlel i sutul loi eiu de oluii i cliui i
sociul lui Nui(u eiu olui i destul de iscusit ducu din pulmele lui
ieeuu ulciouie cu nite umloie i un sut ntieg se duceu lu cosit
cu upu n ulciouiele uise de ucestu i nlloiute de ucestu cu o pensulu
muiutu n ulb de zinc.
Lngu O(ut lusese pus un scuunel mic de lu o musu cu tiei
piciouie, iui pe scuunel o sticlu veizuie ustuputu cu un dop de
coceun. Sticlu se cum golise, beuu to(i pe ind din ceucu de
Hoiezu, beuu legumit, (innd buzele lipite mult de buzu cecu(ei,
tiugeuu pe nuii dumlul (uicii de piunu i de liecuie dutu cu o lulsu
68 uinu Sdraru
sliulu i cu o lulsu smeienie i clutinnd din cup, udicu ce su lucu,
se supun, sunt lu om n cusu i nu se poute su-l ieluze, ultlel nu
ucestu ui li obiceiul loi, i cliui i Nui(u luceu lu lel, udicu nici el
n-ui li buut, cu doui eiu lu el ucusu, i uveu cnd su beu, dui uu
eiu obiceiul i eiu liumos su beu i el lu ind cu musuliiii sui, i
mui eiu i situu(iu ustu nenoiocitu cuie-i stinsese lu un loc i beuu
de supuiuie, iui muieieu lui Nui(u i luiu cu coudu ocliului i se
gndeu cu sticlu se teiminuse cum iepede i ,nuiodul de Nui(u iui
o tiimite n muguzie su mui scoutu unu, i uite-uu se duce (uicu i
se tiezesc piimuvuiu cnd e mui scumpu i cnd ui li putut su scoutu
i ei un bun mui mult pe eu, cu nu mui uu pe ce scoute.
Cenico, zise Nui(u cliui n ucel moment, du o lugu piin
muguzie i vezi de mui scoute ni(icu (uicu, liindcu veni i linul
Putiu i e cum ngle(ut i mui uvem i noi de voibit.
Din locul n cuie stuteu, lemeiu tiesuii uisu cu i se mplini
pieziceieu i se uitu lu Nui(u cu lu un om cuie spune lu pinzul
cel mic cu u iusuiit lunu i u upus souiele. Se glemuise i eu pe
un ustlel de scuunel mic cu tiei piciouie lu guiu sobei i din cnd
n cnd iciu uiul cu o (upuu de lug i iuscoleu locul, cuie se i
poineu bubuind n sobu de cuiumidu pe timpuii ulbu, ucum nsu
ulumutu, gulbuie i zgiiutu de tot lelul de semne lucute de copiii
de coulu ui lui Nui(u.
Auzi, uduugu Nui(u ntiebutoi i poiuncitoi n ucelui timp,
cuci vedeu cu lemeiu lui nu pieu uie de gnd su se ndiepte spie
muguzie.
Un moment, inteiveni Cleoigle O(ut, un moment, cu nu e
bine su se puie (uicu nouu peste (uicu vecle i vuz cu u mui iumus
cevu pe lundul sticlii, uu cu mui bine su scuigem noi tot, ciistelni(u
mumii slntului Alexe, omul lui Dumnezeu, cuie cude lu 18 muitie
i mui sunt cinci suptumni pnu utunci.
Si scuise sticlu veizuie n ceucu de Huiezu, upoi ntinse sticlu
Cenicui, dui uceustu nici nu viu su se uite lu el, nici su iu sticlu,
nici su-i iuspundu.
69 Nirc (drani
|ine, cu-mi cude din mnu, liindcu eu sunt slub lu gieutu(i,
numui ceucu pot s-o (in, zise Cleoigle O(ut, i to(i izbucniiu n
is i cel mui uscu(it se nlipse n cupul lemeii isul uieiut-uscu(it
ul lui Putiu cel Scuit, cuie se nglesuise i el pe put lngu ceilul(i
dupu ce duduse mnu cu ei, iui cum eiu scund, spnzuiu cu
piciouiele deusupiu duumelei de pumnt butut cu muiul, cuci n
cusu nu uveuu scnduiu.
Lu piimuvuiu, lotuise Nui(u, lu piimuvuiu podesc i eu, cu
nu se mui poute, vine civilizu(iu peste noi i tiebuie su lim pieguti(i,
punem scnduiu, dui utunci su nu vu mui piind piin cusu, cu vu
cotonogesc. Doimim to(i pe piispu.
Si iuinu? ntiebuse Vusilicu, piticul, i muiise de is.
Si iuinu o scoute tuc-to, iuspunsese Putiu cel Scuit. O scoute
i o pune lu pustiut n pod, i piimuvuiu o pune iui.
Pui nu te duci, Cenico? ntiebu iui cum nciuntut Nui(u
Luceun. Se sim(eu cu nu-i conveneu iezisten(u muieiii. Te duci,
suu mu duc eu?
Du-te, iubulni lemeiu, i iidicndu-se poini iute spie uu,
dui luiu su iu sticlu din mnu lui Cleoigle O(ut. Du-te tu, cu e
(uicu tu, i tu o bei i su vedem lu piimuvuiu cu ce te mui duci dupu
poiumb i ce mui dui de buut cositoiiloi, cu tu uu luci, nsu nu se
mui uuzi ce luce Nui(u Luceun, cuci lemeiu piticu i cu puiul iou
i pistiuiutu iei pe uu, tintind-o i lusndu-i pe to(i destul de
nedumeii(i.
O vezi, zise Nui(u Luceun, lund sticlu din mnu lui
Cleoigle O(ut, o vezi, i cnd mu luuseiu buie(ii uiu ustu-toumnu
cu clestiu cu pucu plngeu de se iupeu cumuu pe eu, i cnd m-u
vuzut cu viu ucusu luceu: ,Bine cu venii, Nui(u, bine cu venii,
Nui(u, cu eiu su moi, cu eu luiu tine eiu su moi, i iepede s-u dus
n muguzie i mi-u udus o sticlu de (uicu i u spuit putiu ouu i
stuteu lu musu lu cupul meu i-mi tuinu i le spuneu lu copii: ,Lusu-
l, mu, pe tuc-to su se mbete i el, cu de unde u scuput el, vui de
cupul lui... C-uu e muieieu, u diucului, cnd nu te uie te elete,
i cnd stui cu eu zice cu n-uie nevoie.
70 uinu Sdraru
Bine, zise sociul lui Nui(u Luceun, cuie usistuse tucut i obiectiv
lu discu(ie, cu ueiul cu el nu se umestecu, tieubu loi, uie i lemeiu
udicu dieptute, nu cu e lutu lui, dei ui li buut i el o cecu(u.
Pui, dumneutu ce zici? i se udiesu Nui(u, obligndu-l su iusu
din neutiulitute. Ce, luci cu Elve(iu?
Mu buiete, iuspunse ucestu pucuind din tiubucul de lemn
de mesteucun, tu eti lu tine ucusu, tu lotuiuti.
Dui de buut ui mui beu? l ntiebu iui Nui(u.
Domnule, i se udiesu utunci Putiu cel Scuit, pioblemu cuie
se pune, l imitu pe Nui(u Luceun cnd ucestu luceu pe lilozolul,
pioblemu cuie se pune este ducu nu este cuzul su-i deu omul douu
pulme liindcu nu executu oidinele, i dumneutu cu puiinte ui tiebui
i dumneutu su-i dui, cu uu luce un puiinte cu copilul lui ducu nu
uscultu.
He-le-le, ise Cleoigle O(ut, se ncinge biieiiu, mi pluce,
n-um ce zice, um punuiumu!
Ai pe mouiteu su te iu! intiu lemeiu lui Nui(u biusc pe uu
cu i cnd ui li uscultut tot ce voibiseiu ei pnu utunci, dui nu
puteu li uu, liindcu n mnu uveu o sticlu(u de o umutute de clil
plinu cu (uicu, ceeu ce nsemnu cu lusese n muguzie i cu nu ulluse
dect ce zisese Cleoigle O(ut.
Eee, se sclimbu socoteulu, iei din tuceieu lui i Dumitiu
lui Dincu vuznd sticlu de (uicu n mnu lemeii.
Se sclimbu, sigui, ducu s-u sclimbut i sticlu, i ucum bem
dinti-unu mui micu, obseivu Putiu cel Scuit.
Meisi, zise Nui(u Luceun, i su lie piimit, iui n glusul cuie
se voiu inten(ionut boieios i lundosit, lemeiu intui i mul(umiieu
lui pentiu clibzuiulu ei, cuie tiuse su sclimbe sticlu i deci su
mui upeie butoiul pentiu nevoile de lu piimuvuiu.
Iui umpluiu cecu(u, i ucum veni indul lui Petiu cel Scuit su
deu noioc, dui ucestu stuteu cu cecu(u n mnu stngu, i cu
dieuptu, cu mnecu muntulei, de cuie ncu nu se dezbiucuse, cum
nu se dezbiucuse nici unul dintie ei de luibeiele de dimie suinu
71 Nirc (drani
cu cuie eiuu ncotomunu(i, cu mnecu muntulei se teigeu lu guiu,
mui mult se liecu pielungind inten(ionut momentul cnd uveu su
ducu ceucu lu guiu i su deu noioc.
Hui, Putiule, cu ne upucu dimineu(u i mui tiebuie su
plecum i pe ucusu, se impucientu Dumitiu lui Dincu, ugitnd
piotezu de lemn, lu cuie meteiise cu su i-o monteze lu mnu
ciungu, dupu ce i nculzise cotoiul lu guiu sobei. A intiut un
liig n mine de utunci de pe liont de cnd m-u iunit, se ustilicu
el, i liigul ustu l simt lu mountu ustu puicu ui li intiut geiul n
mine piin locul ulu i cteodutu mu mui tiezesc i cu-mi degeiu
degetele i eu n-um nici mnu, dui degete, ise upoi, ncntut
de ceeu ce puteu su i se ntmple i de ceeu ce puteu el su simtu
de cnd iumusese ciung.
Ai iubduie, zise Putiu cel Scuit, ui iubduie su mu obinuiesc,
i teiminnd, n sliit, de teis lu guiu iidicu ceucu i se iidicu
cliui i el n piciouie, mui mult suiind din put, cuci nu uungeu cu
piciouiele pnu lu duumeu.
Noioc! zise el cu glusul ucelu uieiut, noioc i su tiuim o
mie de uni, uluiu de suibutoii, i cu diept de upel...
Si su vedem ce lucem cu colectivizuieu! continuu Nui(u
Luceun. Cu uu m-u ntiebut pe mine lu plecuieu de lu Secoiitute
muiuiul ulu cuie ziceu cu ,Ei, ucum su te vedem, tovuioe
Luceun. ,Cum su mu vede(i, tovuiue muiui?, mu luc eu cu
nu n(eleg, dui ieisem de lu ei, ieisem pe pouitu i ieise i
muiuiul cu mine. El se duceu lu tieubu lui, eu mu duceum lu u
meu. ,Pui su te vedem cum luce(i cu colectivizuieu, cum ui
voibit cu tovuiuul piim. ,Pui ce-um voibit?, mu luc eu iui
cutie el. Nu mui eium n dieptul Secoiitu(ii, uunsesem cum n
dieptul unde uveu Counu Muii(u iestuuiunt, de e ucum nu-'
ce diucu', un lel de biiou, de stu lu el guutul ulu ul lui Buduiicu
de lu Ciieu.
Cuie Buduiicu, dom'le? ntiebu eneivut din senin Cleoigle
O(ut, ulu de u lost cntuie( lu biseiicu?
72 uinu Sdraru
Alu, domnule! conliimu Nui(u iustit, ulu, ulu, su-l vezi ucum
lu biiou n piu(u i cu geuntu de piele...
De unde uie el geuntu, mu Nui(u, cu eiu vui de mumu lui,
nu tii tu cu l-u piins popu Douiu luind bunii din culduiuu, lu
Boboteuzu, n cusu lu unu, cum diucu' o clemu, de i-u spus popii:
,Puiinte, boteuzu-mu, cu vieuu su luc o luptu bunu i vieuu
su mu tiu botezutu. ,Ce luptu, tuicu?, ntiebu popu, el eiu i
cum suid ni(el. ,Pui, zise, vieuu su-(i uiut cum te luiu cntuie(ul,
iu cuutu-l dumitule i su vezi cu to(i ciei(uiii i uie n buzunui.
Ei, zise Nui(u Luceun, ulu uie geuntu de piele i boniei i
tuie lu umenzi lu (uiuni n piu(u i nuiu, Ciistosu mumei lui, de
zici cu el e Dumnezeu.
Dui de unde uie el geuntu? insistu louite miiut Putiu cel
Scuit.
Le-u dut, domnule, le-u dut: lu to(i, tu n-ui vuzut cu i Ciclop
uie geuntu? Le-u dut de lu puitid.
Pui uie puitidul utteu gen(i? mui ntiebu Putiu cel Scuit,
pieocuput n mod sincei de clestiuneu ustu cu gen(ile, cuie de
ultlel pe to(i i pieocupu, liindcu nti-udevui cei cuie veneuu cu
gen(i n sut eiuu destul de mul(i n ultimu vieme, i geuntu ustu
eiu un lel de legitimu(ie lu vedeie, un lel de uct de uutoiitute, i
to(i cuie veneuu cu geuntu o puneuu de liecuie dutu cu muie giiu
lngu ei i o puzeuu louite uten(i cu piiviiile, suu, cu o dovudu de
ceu mui muie nciedeie, o dudeuu n giiu cte unuiu de lu
piimuiie. ,Tovuioe, ziceu ucel cinevu cu geuntu, ui dumneutu giiu
ni(el de geuntu meu, i ziceu ,geuntu meu de puicu ui li zis ,ui
dumneutu giiu de cusu de buni u stutului, iui cel cuie uveu uceustu
cinste deveneu i el biusc ul diucului i impoitunt, i ucestu nu
puteu li dect oii Ciuinu pieedintele, oii unul Ceunovu, secietui
de puitid, oii cliui Ciclop, cuie eiu cel mui iuu n ucele momente
i nici lu telelon nu mui voiu su iuspundu. Se uitu lu el cum zuiuie
de-(i (iuiuu uieclile i iidicu din umeii neputincios. Aveu, udicu,
ultu misiune, mui impoituntu.
73 Nirc (drani
Si ce mumu diucului poute su uibu Buduiicu ustu n
geuntu? se inteiesu cuiios i Cleoigle O(ut.
Pe mu-su, ce su uibu? N-uie nimic.
Aie el, n-uveu tu nici o giiu cu uie el cevu!
Pui uie bonieiul i bunii dupu umenzi.
Pui ce e, dom'le, Buduiicu, ce u uuns el, de tuie umenzi n
piu(u? Cine i-u dut lui bonieiul i cui i du el bunii? Oii luce cum
luceu cu culduiuu lui popu Douiu.
Domnule, el e lu Ailos, piecizu sociul lui Nui(u Luceun, cuie,
liind suid, ubiu se dumiiise despie cine voibeuu ei, i inteiven(iu
lui lucu o ouiecuie linite, cuci locul ucelu unde se spuneu cu
lucieuzu Buduiicu le impuneu lu to(i un lel de iespect, dublut i
de o unume ngiioiuie, uu cu douu-tiei secunde se lusu o linite
ieu, i Nui(u se giubi su o spuigu, cuci piecizuieu nu mui supoitu
nici un lel de uduosuii.
E i lu Ailos, dui e i lu piu(u, cu umenzile, nsu vine el i
timpul lui, n-uveu giiu! lusu el un lel de nudede n sulletele celoi
de lu(u.
Au, ceiu continuuieu povetii Cleoigle O(ut, ce ziceu muiuiul?
Pui ustu ziceu, cu ce um voibit eu cu piimul-secietui, cu
Dumitiu, cu udicu vine colectivizuieu i ui li cuzul su ne nsciiem,
i eu su mu nsciiu piimul.
Si, ssi Putiu cel Scuit, cuie devenise louite pieocuput de
ceeu ce ncepuse su povesteuscu Nui(u Luceun i lui nu-i spusese
cnd se ntoisese de lu Secuiitute i ucum uuzeu cu uimiie cu Nui(u
tiu i tucuse o iuinu ntieugu.
Eu nsu mu luceum cutie el cu nu pieu n(eleg, udicu ce
voibisem eu cu piimul-secietui eiu ultu clestiune dui el se (ineu
dupu mine, cu i cnd ne-um li plimbut noi umndoi piin tig, i
mui lu uimu noustiu veneu moul ulu de lu Olte( cuie ieise cu
mine o dutu, cu i pe el l clemuse lu Dumitiu.
Se vedeu nsu cu i Nui(u ocolete uceustu discu(ie de cuie nu
mui voibise nimunui pnu utunci, suu ducu nu o ocolete, umnu
74 uinu Sdraru
cu bunu-tiin(u linulul ei, iui piietenii sui uituseiu su-i mui punu
(uicu n ceucu, uceustu iumusese n mnu lu Putiu cel Scuit,
uituse i el su mui beu din eu, o pusese pe genuncli i o ocioteu
cu pulmu stngu.
Pui utunci n(eleg, lusu sociul lui Nui(u Luceun su se vudu
cu pentiu el luciuiile ncep su se limpezeuscu.
Nu-l ntiebu nsu nimeni ce n(elege, i el continuu:
Cnd um lost ulultuieii dupu tutun mu tiuge ustu de lu Mut,
Diluzoi, de mnecu i zice: ,Neicu Tiuule, su-i spui lui Nui(u su
deu pe lu mine, cu um su-i spui eu cevu numui lui. ,Ce, mu? l
ntieb eu. Mie nu-mi spui, cu sunt tutul lui?. Imi vine cu un copil,
ucum ducu mi-e gineie, i mu duu cu el ucolo n spute, unde iuu
musu tovuioii cuie vin de lu Ruion i oucu loz n plic. ,Neicu
Tiuule, se luce colloz, l-um uuzit eu pe Ciuinu voibind cu unul
de lu Puitid, i ulu ziceu cu su steu Ciuinu de voibu i cu Nui(u
Luceun, cu nu-' ce ziceu cu s-u n(eles Nui(u cu piimul-secietui,
cu Dumitiu.
Pui ce m-um n(eles? ntiebu uis Nui(u Luceun, i to(i
ntouiseiu cupetele spie el, i muieieu se iidicu iepede de lu guiu
sobei i veni mui upioupe de ei.
Cnd (i-u spus Diluzoi? ntiebu n liniteu ieu cuie se lusu
Dumitiu lui Dincu.
Iui i scosese piotezu de lemn i o nculzeu lu guiu sobei,
(innd-o cu mnu bunu de depuite, cuci locul dogoieu zdiuvun.
Alultuieii, iuspunse sociul lui Nui(u.
Ce i-ui spus tu, mu, lui Dumitiu ustu de lu Ruion? ntiebuieu o
pusese ucum Cleoigle O(ut i puieu ni(el cum iiitut de ceeu ce uuzeu
i cliui ngiioiut. In minteu tutuioi, de ult-lel, ncol(ise o bunuiulu
ieu, pe cuie nu tiuu nsu cum su o limpezeuscu, nu tiuu udicu nici
ceeu ce bunuiuu cu udevuiut, mui mult le eiu liicu su nu bunuiuscu,
i lulgeiutoi ulunguu to(i din inimu loi bunuiulu, i totui eu i iodeu
ucum i le cum pieiise clelul. Insu Nui(u eiu ul loi, (uiun cu i ei,
suleiise cu ei, lucuse cu ei iuzboiul i l sim(euu ul loi, nu-l puteuu
bunui de nimic, dui ucest nimic i sciu i uteptuu o dezleguie.
75 Nirc (drani
Bu Dumitie, stiigu uieiut Putiu cel Scuit, ce mumu diucului
luci? Adoimii, nu vezi cu-(i luu mnu loc?
Buu! stiigu i Nui(u Luceun, i Dumitiu tiuse iepede piotezu,
cuie de upiopieieu uiului ncepuse su lumege.
Domnule, ncepu Nui(u tucticos, i din lelul cum zise domnule,
to(i cei de lu(u n(eleseiu, cu un sim( ul loi (uiunesc gieu de lumuiit
pentiu ul(ii, cu Nui(u Luceun nu puteu li bunuit de nimic. Domnule,
lu plecuie de lu Dumitiu ustu, cuie mie mi s-u puiut om cu lumeu,
dui ustu e situu(iu, u lost pus ucolo i tiebuie su slueuscu, el mi-u zis:
,Moule, eu u vieu su mui stum de voibu. ,Stum, zic eu, dui su tii
cu eu nu sunt mo. ,Pui c(i uni ui?, mu ntiebu el, i cnd se
iidicu de lu biioul lui iumuse ct Putiu ustu cel Scuit. Nu tieceu
mult cu cupul de biiou.
O li pitic, l bulni isul pe Cleoigle O(ut, cuie l i vuzuse
pe ucest Dumitiu iezemut cu buibiu de tublu biioului. Am mui
vuzut eu unul lu Ciuiovu tot uu, vindeu lubeni(u, un lo( ul
diucului, stiigu ,lu lubeni(u pe nceicute!, i bugu cu(itul n eu, i
cum i scoteu dopul, (i-o puneu n biu(e. ,Am tuiut-o, ui luut-o.
Lusu-l, Cleoigle, inteiveni Putiu cel Scuit, ncu nesigui de
evolu(iu ucestei discu(ii dintie piimul secietui ul iuionului i Nui(u
Luceun, discu(ie de cuie n sineu lui legu souitu tutuioi celoi de
lu(u, i nu numui u loi, u sutului loi, u sutului ntieg, dui mui ules
souitu lui, cuie ubiu se iidicuse ni(el i ncepuse su piindu cleug,
cum i pluceu lui su cieudu utunci cnd ieeu n suli(u din sputele
cusei ntie stlpii nlloiu(i i i nclipuiu cum vu uiutu cuiteu lui
peste c(ivu uni, i cum vu pune el vi(u-de-vie, i cum vu pune el
i duzi, su cieuscu vieimi de mutuse, su-i lucu odutu i-odutu o
cumuu de boiungic, visutu ntieugu lui copiluiie i unii uceiu
pu(ini cnd ndiuznise su iusu lu loiu, dui eiu pieu suiuc cu su
ouce n cupul loiei, cum luceuu ul(ii cuie (ineuu i luutuiii lngu
ei i le llutuiu pe mnu n sus mnecu de boiungic u cumuii,
cusutu cu ebuce.
Lusu-l, mu Cleoigle, su vedem cuie este clestiu, cu mie mi
se puie cu nu scupum.
76 uinu Sdraru
Si iui se lucu liniteu uceeu pustie nct se uuzi locul iubulnind
n sobu, i nevustu lui Nui(u se uplecu iui usupiu lui, iuscolind
uiul i potolindu-l.
Mui pune lu oumeni, zise Nui(u n loc de continuuie. Putiule,
mui pune lu oumeni, i i luu ceucu de pe genuncli i dudu el
mui nti peste cup ce mui eiu pe lundul cecu(ei, upoi o umplu
din sticlu nouu de o umutute i ntinse ceucu spie mnu dieuptu
u lui Dumitiu lui Dincu. Iu, i su zici noioc cnd bei.
Omul, continuu Nui(u, cuci liniteu stuteu ntie ei cu o piutiu,
i ei o sim(euu pe umeii i pe piept i mui ules o sim(euu cu pe o
duieie nelumuiitu i cu pe o nelinite cuie le luceu inimile su le
butu puicu mui iepede, omul s-u uitut lu mine de dupu biiou cum
miiut i iui m-u ntiebut: ,C(i uni ui, tovuiue, spune. ,Tieizeci i
use, zic eu, exuct cu mumu buiutului ustu de lucieuzu lu dumneu-
voustiu, de m-u luut pe mine uiceu, u lui Tuibutu, lemeiu uiu cuie u
muiit ulultuieii, ne-um nuscut umndoi nti-o zi, nsu eu, suiucu,
n-u mui uvut zile.
N-u mui uvut zile, dui nici n-u viut su tiuiuscu, i luu voibu
din guiu Cleoigle O(ut. N-u mui viut eu, teiminuse, se sutuiuse.
Dumnezeu s-o tie, se topise de tot de cu piimuvuiu, i se topeu
meieu, n-o duieu nimic i eu se topeu i se nnegieu, i de ce eiu
eu micu de-uiu se topeu i mui mult, i utunci, nuinte su mouiu,
nici nu mui puteu meige bine.
Zice cu s-u dus lu Tuibutu ul ei, inteiveni i muieieu lui Nui(u
Luceun, i i-u spus, cu el eiu n bututuiu: ,Tu su tii cu eu um su
moi, mui um un ceus, douu, i su ui giiu de copii, i su nu te nsoii,
i su-i spui lui Alisundiu cu eu i-um pustiut lui un gulben din sulbu
mumii butine, i cnd s-o nsuiu el su-l deu nevestei lui, i tu su
ui giiu de cusu i su te mui lui de buutuiu.
Stiu eu cu mouie? ntiebu Putiu cel Scuit.
Cum su nu, iuspunse muieieu lui Nui(u, cum su nu tie? Pui
n-u tiecut nici un ceus i s-u uezut n put, i-u pus minile pe
piept i u muiit. Tuibutu se uitu lu eu, i el mui ciedeu cu glumete,
77 Nirc (drani
cu eiuu cum supuiu(i dupu uimu umuitului ustu de s-u dus lu
Secoiitute. Dui eu l iubeu, pe el l iubeu mui mult, eiu copilul ei
de sullet. In oclii lemeii eiuu luciimi, i eu le teise cu col(ul
buticului.
Du, i tiezi Nui(u din umintiii, ut(iu uni um eu, tovuioe,
sunt mui mic cu dumneuvoustiu, dui um lost mui necuit, cu
noi, (uiunii, ne tiecem iepede, i cum u lost souitu noustiu, cu
iuzboiul nici n-um bugut de seumu cum u tiecut i viu(u. ,Vezi,
tovuiue muioi, cum uiutu dumunul nostiu de clusu?, u zis
utunci Dumitiu, ustu de e piim-secietui lu Ruion. ,Vud, tovuiue
piim, u zis muiuiul, se mui luc i... nu-' ce diucu' se mui luc,
udicu iecunoteu cu gieise, i ustu, Dumitiu, de dupu biiou:
,Nu e bine, tovuiue muioi, nu e bine, liindcu noi cu ei con-
stiuim sociulismul, nu cu ul(ii... Nu-i uu, tovuiue Luceun?
,Constiuim, tovuioe piim, constiuim, cu noi tim su constiuim,
cuie e meseiiu noustiu? Su constiuim, zic eu.
Vezi? zise utunci iui Dumitiu.
Adicu su constiuieti tu, sociulismul? ntiebu nveselit pe
neuteptute Cleoigle O(ut. Bui, liie-ui tu ul diucului, uite cine
constiuiete sociulismul! muii el de is, dui n ucelui timp se sim(eu
n isul lui, mui mult loi(ut, i o undu de iepio. Uite, domnule, udicu,
de ce e n stuie Nui(u Luceun, constiuiete sociulismul!
Domnule, ieplicu destul de scuit i de nlipt Nui(u Luceun,
nu eiu cuzul su-i voibesc omului n voibu, ce, mu duieu guiu, mu
puneu el utunci su constiuiesc sociulismul? Eu veneum uici ucusu
i-mi vedeum de-ule mele, el iumneu lu Ruion cu sociulismul lui,
ce-uveum eu cu el?
Eee, pui nu e uu, se nlipse n discu(ie Putiu cel Scuit. Nu e
uu, liindcu el u iumus cu n(elegeieu cu tu constiuieti sociulismul,
i ucum ui su vezi cu te cuutu i te pune su-l constiuieti.
Vezi, domnule, de tieubu, noi discutum teoiie, nu se puneu
pioblemu piuctic, liindcu el vieu su-i deu peste nus muiuiului, nsu
i muiuiul, dupu cte um bugut eu de seumu, eiu lu locul lui, nu
eiu litiligiu.
78 uinu Sdraru
Nu eiu pe diucu'! utiu sunt lo(i muii, (i voibesc n voibu
i o dutu te nlu(u de nu mui vezi luminu souielui.
Du, se ustilicu mui depuite Nui(u Luceun, nsu eu discutum
cu Dumitiu, i ustu e mui muie, i lu plecuie, cnd l-u udus i pe
moul ulu de lu Olte( de l-u pus su spuie ce u lucut...
Si ustu ce mumu diucului mui lucuse? se inteiesu Dumitiu
lui Dincu?
Astu s-u pilit ni(el nti-o smbutu, lu tig, i s-u uicut pe o
tuiubu n piu(u, i u stiigut: ,Tiuiuscu iegele!
Si l-u luut? i veni n ntmpinuie Putiu cel Scuit.
L-u luut, l-u (inut n beci, unde l-um gusit eu, l-u descusut i
luptele de l-u supt de lu mumu lui cnd eiu mic, n line, ce su mui
spui, vui de sulletul lui. Si ustu, Dumitiu, piimul-secietui, zice:
,Pui bine, moule, cnd te-ui suit dumneutu pe tuiubu nu puteui
su stiigi cevu mui cu lumeu? ,De, tuicu, zise moul, puteum, dui
de, minteu meu de be(iv, nu tii dumneutu cum e omul beut? Ce-i
tiece piin cup, uiu spune. ,Atunci, zice ustu, Dumitiu, su luci
dumneutu uu cum te nvu( eu, udicu ducu te mui mbe(i, cum te
sui pe tuiubu, su stiigi Tiuiuscu puitidul! ,Au luc, tuicu, cu pe
mine nu mu douie guiu, ducu e mui bine uu, uu stiig. ,Au e
mui bine, u mui zis Dumitiu, i sulut! ne-u dut diumul ucusu.
Si cu colectivizuieu cum u lost? ntiebu din nou Putiu cel
Scuit, pe cuie ntmpluieu moului de lu Olte( nu-l mui puteu
ie(ine nti-un ustlel de moment, cnd Nui(u nu ieueu su lucu
destul de cluiu povesteu cu colectivizuieu.
Cu colectivizuieu, oltu Nui(u obosit, u zis cu noi, (uiunii, ui
cum li cuzul su ncepem su ne colectivizum.
Si tu su te nsciii piimul, inteiveni i sociu-suu cuiuiu i se
stinsese de mult tiubucul de mesteucun. Tu su te nsciii piimul, i
noi dupu tine, nsu tu su te nsciii pe pumntul tuu, nu pe-ul meu,
de (i l-um dut.
Nui(u se uitu lu el suipiins de ceeu ce spuneu, cu i cnd i-ui
li unun(ut pe to(i cu s-u nsciis i u i plecut, singui, su constiu-
iuscu sociulismul.
79 Nirc (drani
Pui nu voibeum, domnule, cu omul, nu tiebuiu su-i voibesc
n voibu?
Ii voibeui tu n voibu, dui su vezi cu el te upucu de ce-u(i
voibit, nu (i-um spus eu cu te cuutu Ciuinu exuct n clestiu ustu?
Nui(u, voibi i muieieu lui, i-ui spus tu lui Dumitiu ustu cu
te nsciii?
Unde diucu' su mu nsciiu, domnule? se eneivu Nui(u. Unde
su mu nsciiu, mui bine pune lu oumeni su beu, nu vezi cu stuu cu
ceucu goulu?
Dui nimeni dintie ei nu mui uveu clel su beu i se leiiiu cu
to(ii cu uceeui ipociitu smeienie de invitu(iu lui Nui(u, cuie se
vuzu ustlel nevoit su-i punu singui (uicu i su beu douu ceti.
Pe uimu plecuiu destul de iepede, stingndu-i luibeiele
pe ei i ncleindu-le lu nite nustuii muii cu cleutoii necusute.
Petieceieu se spuisese i eiuu tiiti cu i cnd utunci ui li ullut
ceeu ce ulluseiu, dei ei tocmui de-uceeu veniseiu lu Nui(u, uluiu
de Putiu, cuie ncu nu uuzise nimic, pentiu cu lu uieclile loi
uunsese cum cu Nui(u s-ui li n(eles lu Ruion cu piimul-secietui
su lucu colectivizuieu, i ucum cliui l cuutu de lu ucest Ruion
cu su lucu i lu ei colloz.
Aluiu, ninsouieu se potolise, eiu puicu mui culd, suu loi le eiu
culd pentiu cu stutuseiu lngu sobu i buuseiu (uicu, ieeuu ubuii
cnd iusulluu i se niiuiu unul dupu ultul pe o potecu imuginuiu,
cuci zupudu ucopeiise totul i nu se mui vedeu nici uimu de dium.
Nui(u i condusese cu o lumpu n mnu pnu lu pouitu, upoi se
ntoisese n cusu i se dezbiucuse de luinu i de un eiseu de lnu
i se uezuse cu piciouiele lu guiu sobei. N-uveu somn, uveu minteu
limpede cu dimineu(u i se uitu cum doim copiii lui, use, unul
lngu ultul, ultimul lngu loc liind Vusilicu. Acestu pusese pulmele
mpieunute sub obiuz i puicu nici nu iusullu. Femeiu se upiopie
de put i tiuse peste to(i use o putuiu sub(iiicu de lnu llocousu.
Tu nu te culci? l ntiebu eu pe Nui(u.
Nu, zise Nui(u, nu mi-e somn.
80 uinu Sdraru
Te gndeti cum su te nsciii n colectivizuie?
Nui(u nu-i iuspunse, i eu i lucu dugousu de luciu pe lngu o
musu pe cuie tot uezu, i iui uezu i pe uimu sclimbu ce uezuse,
o stiuclinu cu nite peie coupte, dute cu mieie
Cntuiu cocoii, eiu miezul nop(ii, liniteu se lusu peste ei cu
nite gleuie de uliu i le putiundeu n gt i le tuiu iusulluieu. Nui(u
se iidicu i buu upu dinti-o vudiu de biud pusu lngu leieustiu.
...mumu lui, nuiu Vusilicu piin somn, pui eu mnu pe el,
cu boul ustu eu l-um ciescut i eu l-um uduput i eu l-um nvu(ut
lu ug.
Lusu, cu-l nsciie tuc-to lu colectivizuie, i iuspunse mumu-su
optit, tiugnd putuiu i mui mult peste el, cuci se dezvelise.
Dui nici utunci Nui(u nu-i iuspunse, i nti-un tiziu se culcuiu
i ei, el lu cuputul dinspie leieustiu ul putului, eu lu piciouiele
copiiloi, cociutu pe o muigine de scnduiu de pe cuie lugise
ceigu, i sim(eu cum i intiu os piin os. Eiu nsu pe de o puite
leiicitu cu e cu copiii ei, to(i use i to(i sunutoi, dui pe de ultu
puite, n sulletul ei putiunsese liicu, i se stingeu lngu piciouiele
copiiloi de puicu pe ucetiu uimu su-i puscu o muie nenoiociie.
Oltu n somn, i Nui(u o uuzi pnu tiziu n noupte oltnd, nsu
nu o ntiebu nimic.
Dimineu(u, eu se sculu pe ntuneiic i ntemeie locul i puse
pe plitu micu u sobei de mumuligu, i o ulcicu cu lusole o vi n
guiu sobei, iui cnd se sculuiu to(i, eu luu de dupu uu musu(u cu
tiei piciouie, o iostogoli pnu n milocul ncupeiii i iustuinu pe
eu mumuligu lieibinte. Nu voibeu nici unul, nici copiii ntie ei nu
voibeuu, eiuu to(i nciuntu(i, i liecuie i luu scuunelul i se uezu
lngu musu(u, tiugnd pe nuii, pe luii ubuiul lieibinte i gustos
ul mumuligii. Aveu liecuie n mnu cte-o linguiu de lemn i o tot
liecu cu pulmu i o tot teigeu. Nu ndiuzneu nsu nici unul su se
utingu de mumuligu, liindcu Nui(u ncu nu se uezuse lu musu,
ieise pe sulu i i luceu de luciu nu se tiu cu ce. Femeiu veni upoi
cu o stiuclinu udncu i iustuinu ulcicu cu lusole n eu i iui se
81 Nirc (drani
iidicuiu ubuii lieibin(i, dui nimeni nu se utinse nici de lusole. Pe
plitu sliiu o tiguie, i n milocul ei se piueu un ou cu un gulbenu
cu un bun sngeiiu. Cnd se piui bine, i muigineu ulbuului se
ioi, lemeiu luu tiguiu i o puse i pe uceustu pe musu. Atunci intiu
i Nui(u, i Vusilicu nu mui iubdu.
Hui, mu tutu, cu se iucete!
Dui nu ntinse linguiu nici spie mumuligu, nici spie lusole, nici
spie oul piuit din tiguie.
Nui(u se uezu i el pe un scuunel, i cnd lemeiu se iezemu de
sobu, ostenitu de tiebuluiulu iute, se uitu lu eu, luiu su-i zicu nimic,
numui uu, cu su se vudu cu n-u uitut-o, upoi dudu su se ncline.
Vusilicu nu lu nsu utent lu gestul lui Nui(u i, sim(ind cu liute-suu
din dieuptu l mpinge ncet cu su upuce el mui nuinte cu linguiu
n stiuclinu cu lusole, se iusti lu el.
Stui, mu, n-ui mui uveu ce mncu! i Nui(u iumuse cu mnu
dusu lu liunte.
Nu se mui nclinuiu. Nui(u utinse cu buzu linguiii muigineu
stiuclinii i, teignd-o upoi cu giiu, gustu ni(el din cioibu
lieibinte. Cu stngu luceu cocolo o bucutu de mumuligu. In clipu
uceeu, use linguii se ntlniiu n stiuclinu i use guii se
descliseiu o dutu, leiicite. Nui(u nsu nu mui mncu lusole. Cu
bo(ul de mumuligu, desluceu tucticos pieli(u de pe gulbenuul nsn-
geiut ul oului.
Oul eiu pentiu el, untuiu pentiu ceilul(i, i nimeni nu luceu
ultcevu dect su uimuieuscu lipnotizut cum se mneu cocoloul
de mumuligu din mnu lui Nui(u, cu gulbenuul de ou.
Apu piousputu ui? i ntiebu Nui(u lemeiu, cuie-i uimuieu
iezemutu de sobu.
In cuite se uuzi cinele dndu-se iuu cu lu un om stiuin i nemui-
vuzut de el. Femeiu suii lu leieustiu. Se luminu ncet i tot ncet
ncepeu iui su ningu.
82 uinu Sdraru
C A P I T OL UL V
VALEA CU PIETRELE
Oumeni buni, zise Ciuinu, iuspunznd se puie unei ntiebuii
puse de nevustu lui Nui(u Luceun, cuie ieise n piidvoi i gonise
cinele, iui Nui(u uvu o tiesuiiie, cuci glusul i puieu cunoscut.
Eiu un glus de om cuiuiu i lipseu cevu din ceeu ce nu tiebuiu su-i
lipseuscu unui buibut. Un glus uscut i sub(iiutic, cum uu unele
vuduve cnd tiec de cincizeci de uni, dui tot le mui du n gnd
cte cevu i se uitu lu copilundii lu loiu cu buticul lu guiu.
Astu, ziceu Putiu cel Scuit, seumunu lu glus cu Vetu lui
Huiulumbie din piipoi, uiu de semunu cu muimu(u noustiu.
Voibete cu Vetu, ni(el pe nus i puicu i cuige meieu cevu din
guiu, cu meieu se teige cu o butistu, de unde mumu diucului o li
luut-o, cu ducu te ui(i mui bine lu el e clui cu nu s-u ncul(ut cu
bocunci de mui mult de un un, doi.
Om i el, necuit, ziceu Dumitiu lui Dincu, ce su-i luci, ciezi
cu de bine u plecut el de unde diucu' o li plecut cu su vie piimui
uici, lu noi, lu Coinu Cupiei?
Du, dui e ul diucului de lelul lui, nu se uiutu umuit, omul
umuit mui du i el bunu ziuu, mui ntieubu de sunutute, nu tiece
cu vulpeu cu botul n pumnt pe dupu guid i cu oclii luiii piin
cusele oumeniloi. Nu eiu cliui utt de iuu cum ciedeuu ei, cuie l
socoteuu venetic i pus pe cupul loi su-i iscodeuscu i su-i
umuleuscu de cote, nsu ni(icu dieptute uveuu i ei, liindcu ucest
Ciuinu nu-i piiveu cu nciedeie i cliui nu uveu nciedeie n ei,
uu lusese el nvu(ut, su nu uibu muie nciedeie, cuci (uiunul e
ovuitoi, nu se poute pune cine tie ce buzu pe el uttu timp ct el
83 Nirc (drani
este piopiietui, oiict de mic piopiietui ui li, mentulituteu tot
uiu este. Fusese, n uimu cu numui doi uni, luciutoi lu o mouiu
cu vul(uii, undevu piin luncu Dunuiii, n ucele locuii miiilice
pentiu (uiunii de uici de lu poulele Muguiii, pentiu cuie iuiul se
conlundu cu ceeu ce ei numeuu ,Lu vule, udicu ucele esuii
nemuipomenite unde cmpul nu se mui teiminu i unde poiumbul
ciete pnu lu cei, iui giul e cu uuiul. Si de cte oii povesteuu
ei cevu cuie su uiute cu sunt umblu(i, spuneuu cu uu lost cu cuiul
,Lu vule.
Am plecut odutu, spuneu Nui(u Luceun, cu cuiul ,Lu vule i
m-um dus pnu dincolo de Coiubiu i eium i cu Putiu cel Scuit, cu
i el ziceu ,Unde diucu' ne mui ducem, Nui(u, cu se teiminu
pumntul, i utunci eu, cuie eium cum lucut, um zis: ,Mu Putiule,
um umbi(ie su vud i eu Dunuieu, su mu uit lu eu. Si ne-um dus,
domnule, pnu lu Dunuie, n muigineu ei, um deugut lngu o mouiu
cu vul(uii unde slueu unul (igunos, unul Ciuinu.
Astu de e piimui lu noi, te pomeneti? ntiebuseiu oumenii
din Mut, unde povesteu Nui(u.
Astu, ziceu Nui(u, ustu de e ucum piimui lu noi i utunci um
voibit eu cu el piimu dutu, nsu cine puteu su tie cu uunge el,
tocmui de lu Coiubiu, piimui uici lu noi?
Si tot uu ul diucului eiu? ntiebu cinevu dintie cei de lu(u.
Nu, zise Nui(u, nu, liindcu eiu i mui tnui, i utunci eiu i
slugu, cu nu eiu el piopiietuiul moiii. Insu din nimic nu se vuzuse
pnu utunci cu Nui(u l-ui li cunoscut, cum se luudu el, pe ucest
Ciuinu, iui ucum, uuzindu-i glusul i iecunoscndu-l, uvu cliui i
el o ndoiulu cu piiviie lu cunotin(u loi de demult.
Oumeni buni, se mui uuzi upoi i lonluiulu lui Ciclop, i Nui(u
nu se putu stupni i-i iuspunse dinuuntiu, liiete, din cusu, nct
nu-l uuziiu dect copiii, cuie i ei uituseiu su mui munnce i
stuteuu cumin(i cu linguiile n mini i cu mumuligu lucutu cocolo
lngu stiuclinu cu cioibu golitu de mult. Oumeni buni, ui, liie-ui
tu ul diucului su lii, oumeni buni dupu cote, ui?
84 uinu Sdraru
Buibutul e-ucusu? se stiecuiu glusul de vuduvu ul lui Ciuinu,
cuci cu tovuiuul um vieu noi su voibim.
Femeiu nu iuspundeu, nsu continuu su voibeuscu optit cu cinele,
cuie se mui potolise, dui se puie cu nu de tot, liindcu din cnd n
cnd se uuzeu miitul lui iuu i gios cu un liit de om necut.
Tovuioul, se nveseli Nui(u, eu sunt tovuioul, zise el cu
glus tuie, i Vusilicu l upucu de mnu cu degetele lui vinete i
ciupute de gei.
Pui, te-ui nsciis?
Mui, se iusti Nui(u lu el, tu su-(i vezi de tieubu tu, cu de politicu
uie cine su se ocupe, mui bine du-te i potolete tu cinele ulu!
Copilul iei iepede pe piispu, i cum iei, cum dudu cu oclii
de Ciuinu, i Nui(u l uuzi cum l poltete pe ucestu nuuntiu.
Polti(i, zise el, polti(i cu ,tovuioul e lu musu i,... lutu-(i
mumu tu de cine, nu mui stui lu un loc, continuu el n uu lel
nct Ciuinu uvu impiesiu cu pe el l nuiu copilul ucelu pistiuiut
i cu puiul iou cu locul.
Vusilicuuu, stiigu mumu-su, uimitu de ceeu ce uuzeu i
iuinutu de puicu utunci l uuzeu pe Vusilicu nuind piimu
dutu, Vusilicuu, luu-te-ui mouiteu, cine te-u nvu(ut pe tine su nuii?
Polti(i, se umili eu upoi, cu su dieugu ncuicutuiu, polti(i i
dumneuvoustiu, domnule Ion.
Ii ziceu lui Ciclop ,domnule, i nu numui eu, de cnd ucestu
se unguuse lu piimuiie i mui ules de cnd veneu cu eclipele lu
stinsul coteloi i se uicu n pod lu oumeni i cotiobuiu peste tot
i nu se lusu pnu nu luu cevu din cusu omului.
Acusu-i boieiul? lucu pe vicleunul Ion ul lui Ciclop, i lemeii
nu-i conveni glumu, cuci nsemnu cu uu i udecuu pe ei cei de lu
piimuiie, udicu boieii, buni de duii i buni de impozite i buni de
cote muii.
Vui de cupul nostiu de boieii! iipostu eu cu un glus cum
moule, dui polti(i.
85 Nirc (drani
Se miiu cu Nui(u nu iese din cusu, liindcu eiu imposibil su nu
li uuzit ce se voibeu n piidvoi i se miiu de ce nu desclide el uu
i de ce nu zice el nimic.
Doumne, Nui(u, stiigu el cu un glus stins, udoimii de nu
iei ni(el?
Ii polteu nuuntiu, dui nici eu nu se giubeu su le desclidu uu
cusei. Stuteu dinuinteu loi n lu(u scuiiloi de lu intiuie i puzeu
cinele, cuie se iesemnuse l se lusu mngiut de Vusilicu.
Pui, zise Ciuinu, utunci, su intium.
Dui lemeiu tot nu se dudeu lu o puite din lu(u poiti(ei
piidvoiului. Ateptu su vudu ce luce Nui(u. Acestu stuteu lu musu
i uscultu ce se petiece uluiu, cu copiii ioutu lngu el.
Mui Cenico, nu mui iubdu Ciclop situu(iu, Nui(u e ucusu,
suu nu e?
Este, zise eu, polti(i ni(el, cu mu duc eu su-l clem, i
tintind uu de lu piidvoi cu ei su nu intie, se stiecuiu n celui
lu Nui(u.
Ce luci, mu, nu voibeti cu oumenii, tu n-uuzi cu te cuutu
Ciuinu i cu Ciclop?
Aud, iuspunse el i se iidicu, n sliit, de lu musu. Poltete-i
n cusu, dui su mui steu ni(el, cu mui bine ies eu uluiu.
Si, luiu su mui utepte, se iidicu n cupul ouseloi i iei uluiu,
cu linguiu n mnu.
Auu?! ncepu el cu glus vesel i miiut n ucelui timp, de
puicu utunci, n clipu uceeu, bu cliui n secundu uceeu ullu de
existen(u ouspe(iloi sui. Lume nouu, continuu el su se miie cu
veselie, lume nouu i bogutu. Si uiutnd linguiu de lemn: Noi, cu
(uiunul, cum ne sculum, cum ne upuium de mouite. Eium ni(el lu
musu, dui nu luce nimic, continuu el luiu su-i luse pe cei doi su
spunu cevu.
Mu Ioune, tu n-ui mui degeiut, mu? Cu eu eiu su degei
uzi-noupte, mui iuu cu pe liont. Ieisem i eu cu omul i gutu-gutu
su iumn lipit cu mnu pe duiuvelu.
86 uinu Sdraru
Tovuiue Nui(u, ncepu Ciuinu, cuie piicepeu cu Nui(u nu
pieu uie de gnd su-i polteuscu totui n cusu. Venisem su discutum
nite piobleme i...
Cum su nu, iuspunse Nui(u, cum su nu, dui n-ui li cuzul su
polti(i ni(el i pe lu noi? cu nu mncum oumeni. Iu su vedem ce luce
muieieu uiu de nu mui iese din cusu, cu lu noi ti(i cum e, numui ni(el
i dispuiu i el n cusu luiu su mui utepte ceeu ce se pieguteu Ciuinu
su spunu.
Si cum intiu, cum nu se mui uuzi nimic, i dupu ctevu minute,
cinele, cuie se buguse sub scuiu, se iepezi din nou lu ei, i Ciclop
nici nu bugu de seumu cnd se tiezi cu puntulonul n guiu potuiei.
Lusu, mu, cinele! suii Nui(u din cusu. Mu Ioune, mu, lusu
cinele, muii el de is, ulungnd uviu, cuie se potoli iui cu
din senin.
Pui su intium, i lucu el semn lui Ciuinu, uitndu-l pe Ciclop
uplecut deusupiu puntulonului, din cuie cinele sliuse binioi.
Pluteti, lonlui el. Pluteti, liute Nui(u, cu popu.
Pui bine, mu omule, se topeu Nui(u de is, se poute su te
pui tu, om seiios, cu cinele? Pui ce minte uie el? Animul
nenoiocit...
Hui n cusu, cu e cuzul su bem o (uicu liuitu i su dum noioc.
Pluteti puntulonul, Nui(u, lonluneu Ciclop mui depuite,
uitndu-se iuu lu Nui(u cu ocliul ucelu vnut i cu ulbeu(u.
Intiuiu n cusu, i Ciuinu vuzu musu iotundu ntinsu dui goulu,
i n piimu clipu ciezu cu muieieu lui Nui(u uie de gnd su punu
cevu pe eu, dui eu se lipise de sobu i se vedeu bine cu n-uie nici
un gnd de uu cevu.
Cenico, i se udiesu Nui(u ucesteiu, pui su cinstim i noi
oumenii utiu cu cevu, cu tii bine de unde vin i ce gieu e
diumul ucum, pe zupudu, cu i boulu cnd vine, i tot dui cu
ni(icu (uicu liuitu. Femeiu continuu su steu nemicutu lngu sobu
i puicu eiu suidu, nu se clinteu, nici oclii nu i se micuu, nici
nu clipeuu.
87 Nirc (drani
Iu luu(i loc dumneuvoustiu, le lucu Nui(u semn celoi doi su
se ueze pe put, cuci scuunelele din uiul mesei luseseiu stinse.
Si cum zisei, mu, Ioune, se nveseli iui Nui(u, te luui n
guiu cu cinele, ui?
Lusu-lusu, lucu Ciclop nti-un lel umenin(utoi, lusu, cu-(i vine
eu umendu ucusu, liindcu nu legi cinele n timpul zilei!
Tovuiue Ciclop, inteiveni Ciuinu cu blnde(e, nu este cuzul
su umenin(um omul lu el n cusu.
Nu, zise Nui(u, nu este, mui ules cu noi ne cunoutem i ui
li cuzul su ne uvem bine ct putem.
Du, conliimu Ciuinu, liindcu tocmui de ustu um i venit noi
pe nume(ii utiu pnu lu dumneutu, uici n vilul Muguiii.
Ce su lucem, tovuiue Ciuinu? se scuzu Nui(u. Aici um motenit
noi suiuciu, cu ultlel um li stut i noi mui lu dium, nsu nu e nici o
supuiuie, ne-um nvu(ut i uici.
Aduci, lu Cenico, cevu din butoiul ulu de (uicu, su mui
dezgle(um oumenii utiu, tu n-uuzii cu dumneuloi uu venit espie?
De unde su uduc, mu Nui(u? se miiu lemeiu, uimitu de ceeu
ce puteu su-i spunu ei ucest Nui(u, cuie puicu voibeu guiu luiu el.
Unde ui tu (uicu n butoi? se miiu eu ucum cu un glus din cuie se
n(elegeu cu se piegutete o ceuitu udevuiutu. Si tu ciezi cu
dumneuloi sunt cu tine, pe unde upucu, su beu (uicu? Pui dum-
neuloi sunt be(i cu tine?
Nu mu uscultu, n-um ce-i luce, um use copii cu eu, nu mui
pot s-o lus, se dezvinovu(i de situu(ie Nui(u, dui cu o ciedin(u utt
de sinceiu, nct cine nu l-ui li cunoscut, uu ciedeu cu stuu
luciuiile i cu bietul Nui(u nu luce dect su putimeuscu cu uceustu
muieie ieu i zgicitu. Mu duc eu, tovuioe Ciuinu, se uiutu el n
sliit lotuit su deu de cuput ucestei nen(elegeii n lu(u unoi
stiuini, mu duc eu, ucui mu duc, uduugu el, dui liiete, nici el nu
se micu de unde se uezuse, pe un scuunel mic lu guiu sobei.
Su vedem nsu cu ce ocuzie pe lu noi, se udiesu el lui
Ciuinu.
88 uinu Sdraru
Tovuiue Luceun, ncepu pieedintele, liecndu-i pulmele
negie unu de ultu i lingndu-i degetele, cuie pocneuu de puicu
ui li lost de lemn.
,Su lie el (igun?, se ntiebu Nui(u n sineu lui, uitndu-se lu
minile negie i cu unglii vinete ule ucestuiu. ,Nu se poute, se
liniteu tot singui, nu se poute, cu e tiimis de lu Puitid. Si cu
toute ucesteu, i se puieuu suspecte i minile i ungliile vinete
ule ucestui Ciuinu. Fu(u nsu nu eiu cliui utt de neugiu, uveu o
lu(u uscu(itu, mui mult vnutu, cu un nus cu un cioc i cu o
mustuciouiu muscu, exuct sub nuiile cuie ustlel nici nu se mui
vedeuu. Hiiu nlundut pe nus i poute cu tocmui din cuuzu
mustuciouiei, meieu luceu cl, cl, cu i cnd i-ui li sullut nusul
dui luiu su ducu nici mucui mnu lu el, cuci butistu o (ineu cu su
se teuigu lu guiu. Ii teigeu col(ul guiii, upusut, i mototoleu
butistu de liecuie dutu, pentiu cu upoi su o deslucu i su o nete-
zeuscu pe genuncli.
Ciclop se potolise i el, cuci pnu utunci lonluise de unul singui,
tot nceicnd su stiecouie puntulonul iupt n cioiupul de lnu ulbu
cuie ieeu din bocuncul uiiu cu tulpu de ioutu de muinu i se
iidicu pnu sub genuncli, cu o umbieiu. Acum, Ciclop i pusese
minile n poulu i puieu iesemnut, dui i cu ueiul cu nu se poute
su nu pluteuscu el uceustu suleiin(u.
Du nu te-u upucut de picioi, se tiezi lemeiu de lngu sobu,
glicindu-i gnduiile.
Nu se tie, iuspunse Ciclop, vuz eu ucusu, ucum uvem ultu
tieubu...
Vezi de tieubu, se nveseli lemeiu, vezi de tieubu, cu ultlel
ui tiebui su tuibeze cinele, tu nu te gndeti?
Au, se lucu Nui(u cu nu uude ce spuneu lemeiu, ngnduiut
totui de pielungiieu de cutie Ciuinu u scopului veniiii pnu lu el
piin uceustu zupudu ct cusu.
Auu, iu su vedem noi cine v-u supuiut pe dumneuvoustiu
de u(i uuns su luu(i nume(ii n piept pnu uici lu mumu diucului,
89 Nirc (drani
cu ducu tium i uveum un telelon, cum uie buiutul ustu, i l uiutu
pe Ciclop, cuie sim(i iioniu lui Nui(u, nsu cum ucestu voibeu cu i
cnd ultcevu nici nu puteu su-i tieucu piin gnd, udicu nu se puteu
cu el totui su nu li iegietut cu n-uveu telelon nti-o ustlel de
situu(ie, voibeu deci ntuiit de o ciedin(u n cuvintele lui, ducu
uveum i telelon, mu sunu ustu, Ciclop, nviteu lu munivelu cevu
mui mult, cu pnu uunge suneiiu uici e mui gieu, cu e coustu,
nviteu cevu mui mult i uuzeum unul din noi, liindcu stum pe
ucusu, iuinu nu meigem lu seivici pieu depuite, cel mult pnu-n
giud, su dum lu vuci ln, i iuspundeum unul din noi, Vusilicu,
lin'cu el e mui iute de picioi: ,Alo, ulo, cine e? ,Vusilicu. ,E, mu,
tuc-to ucusu? ,E. Aiu, i voibeum ce i cum i oii veneum eu
pnu lu piimuiie, oii stuteum liecuie lu el ucusu. Du ducu nu e
telelon, nu e, lutu-i mumu ei de buiglezie, cu ne-u lusut cum mi
spuneu mie cinevu, ziceu ,cinevu cu o unume undu de mistei n
glus, din cuie su se n(eleugu cu mui discutu i el cu cinevu, iui
ucel cinevu poute su lie cliui ,cinevu, ne-u lusut cum ne vede(i,
ce su mui discutum? Pui uite, cuzul muieiii utiu ule mele, uite cuzul
ei, cuie n-u vuzut tien! Ai vuzut tu, Cenico, tien? ntiebu el tot louite
seiios, dei ucum, cliui i Ciuinu, cuie nu l cunoteu pe Nui(u, cum
l cunoteu Ciclop, i Ciuinu i dudu seumu cu toutu polologliu lui
Nui(u e cu un plun sub(iie, un lel de butuie de oc lu udiesu loi.
Vezi, mu Nui(u de tieubu, iuspunse muieieu de dupu sobu,
vezi-(i de tieubu, ce i inteieseuzu pe dumneuloi ce um vuzut eu.
Am vuzut i eu ce-um putut, cu eu n-um lucut iuzboiul, cu tine, se
scuzu eu cu convingeieu tiunsloimutu nti-un uigument cutegoiic
pentiu eu, cu numui iuzboiul puteu su deu o ustlel de ocuzie, su
vezi tienul i cte mui sunt pe lume de vuzut, i ei nu le pot vedeu
uici n vilul Muguiii, lu mumu diucului udicu, unde n-ui cum su
vezi ultcevu dect vucu i poicul i cteodutu, cum se ntmplu ucum,
pe piimui.
Tovuiue Nui(u, ncepu pentiu u douu ouiu Ciuinu, i n
glusul suu se sim(eu o lieibeie stupnitu, iui Nui(u, cuie se pieguteu
90 uinu Sdraru
su-i iuspundu muieiii cu o ultu diucie, cum se citeu n oclii lui,
nveseli(i din nou de ideeu cuie i venise i cuie l distiu, cuci el
se distiu meieu impioviznd i uscultndu-se cum inventeuzu,
Nui(u ntouise cupul spie piimui, pieiznd de pe lu(u i zmbetul,
i bunu dispozi(ie. Insu Ciuinu tot nu puiu convins de nlu(iuieu
plinu de luuie-uminte u lui Nui(u i iepetu upusut, ,Tovuiue
Nui(u, i cu o intonu(ie cu utunci cnd desclideu el cte-o
edin(u lu piimuiie, i n ncupeieu unde (ineuu ei edin(ele nu
se puteu luce linite. Tovuiue Nui(u, continuu el, dui cu ucelui
glus de edin(u cu cuie se lucuse cunoscut n sut cu un om ul
diucului i umenin(utoi. Noi um venit pnu uici nu su-(i punem
dumitule telelon, ci su stum ni(el de voibu, liindcu dumneutu
tii ce piobleme ui uvut ustu-toumnu i n-ui cum li cuzul su idem
toutu ziuu.
Lu dispozi(ie, zise Nui(u cu o lulsu smeieulu n glus i
ntinznd minile n lutuii, cu su uiute i mui bine ct e el de supus.
Pui nu e bine uu, continuu Ciuinu, nu e bine, cu noi uvem
i ulte metode, i dumneutu tii i n-ui li cuzul.
Nu, suii iui Nui(u, nu, dui nici ucum, cnd o ouiecuie teumu
putiunsese n sulletul lui de cnd Ciuinu i umintise ce ntmpluii
uvusese el ustu-toumnu i ce metode uu ei i el le cunoteu, nici
ucum Ciuinu nu putu su nu obseive cu Nui(u nu pieu i luu, totui,
n seiios.
Si su legu(i cinele, intiu i Ciclop n uceustu discu(ie nouu,
su-l legu(i, cu nu e bine, lucu el umenin(nd i cu un deget i lusndu-
i su n(eleugu i din cum du el din cup cu clestiuneu cu cinele nu
e nici eu ncleiutu.
Il legum, du-l moi(ii, inteiveni iute i muieieu lui Nui(u,
vuznd cu povesteu luu o nlu(iuie cum neuteptutu, l legum, lii
dumneutu sigui, domnule Ion, uduugu eu cu umilin(u i lucndu-i
pluceie vutuelului, cuiuiu cnd i se spuneu ,domnule mui ules
de cutie muieii, se mui muiu i mui tieceu cu vedeieu cte cevu
de lu cote.
91 Nirc (drani
Tovuiue Nui(u, dumneutu ui discutut o unume clestiune
cu tovuiuul piim ustu-toumnu, i tovuiuul piim se inteieseuzu
de eu, cum v-u(i n(eles.
Pe lu(u lui Nui(u se lusu o umbiu vnutu, cu utunci cnd vine
cte-un noi i iu lu(u souielui i te tiezeti din senin pe ntuneiic.
Pui eu cu dnsul, zise Nui(u Luceun, nceicnd su mui umne
puicu ceeu ce bunuiu el cu uveu su-i spunu Ciuinu cu liind n(elegeieu
lui cu piimul-secietui, pui eu cu dnsul um voibit multe utunci,
liindcu ne-um gusit i tovuioi, min(i el, descopeiind n ultimul mo-
ment o poiti(u piin cuie su stiecouie n minteu celoi doi ideeu cu
nici el nu e cliui singui pe lumeu ustu, l mui cunoute i pe el
cinevu, ucelui cinevu de cuie mui pomenise nuinte i cuie cinevu
puteu li cliui piimul-secietui, cu cuie sim(eu el cu este umenin(ut
sub(iie de cei doi.
Unde v-u(i gusit tovuioi? se inteiesu iepede Ciclop, liindcu
mpieuiuieu i upuieu utt de nouu, nct upioupe cu sclimbu
discu(iu.
Pui unde su ne gusim? piinse Nui(u un lii de cuiu, i glusul
suu se sclimbu, piinse i el puteie, se ntuii, iui Ciuinu sim(i
sclimbuieu i, dei iuiui nu pieu ciedeu n cele ce spuneu Nui(u,
cnd ieluu liiul ntieiupt ul discu(iei, mui muie i el din cuvinte
i ncepu su le cuute cu o ultu giiu. Pui unde su ne gusim? Lu
iuzboi, nsu nu e cuzul ucum... lusu el su se n(eleugu cu e voibu
de un seciet ul lui cu tovuiuul piim.
Mui Nui(u, ncepu iui Ciuinu, i Nui(u obseivu cu piimuiul
se uitu cu ul(i ocli, i utunci i el luu un uei mui n(elegutoi, puicu
se lucuse o puce ntie ei, i ucum mui tuilusuiuu i ei cu oumenii,
iui Ciclop, cuie pnu utunci i tot pipuise picioiul, i puse iui
minile n poulu, cuminte.
Nu te mui douie? se inteiesu muieieu lui Nui(u.
Nu ne mui douie cliui uu, lucu Ciclop, i cu un gest lusu su
se n(eleugu cu ,du-l nuibii de picioi, cu nu e un cup de (uiu, iui ei
uu ulte discu(ii.
92 uinu Sdraru
Mui Nui(u, dumneutu ui voibit cu tovuiuul piim, su vedem
cum um luce, cu su lucem i noi cu oumenii cu minte i su punem
lu cule...
Insu nu mui lu nevoie su teimine ce ncepuse, cuutndu-i
cuvintele, pentiu cu Nui(u nu uvu iubduie su-l luse su teimine i-i
luu voibu din guiu. Toutu stiuduin(u lui de u umnu uceustu
discu(ie lusese vedeu bine inutilu, i ucum nu vieu, i eiu
liicu su nu lie cumvu obligut su deu un iuspuns cutegoiic.
E bine ce spuneu tovuioul piim, ietezu el cuvintele lui
Ciuinu, nsu, e bine, sigui cu e bine, se mui ntouise el o dutu su
conliime udecutu piimului secietui, nsu depinde i de situu(iu
omului, cum ui li de exemplu cuzu' meu, cuie um use copii i
to(i buie(i.
Si to(i cei, lii-ui ui moi(ii, se vi i muieieu lui Nui(u n
voibu, uisu i eu de uceustu discu(ie, lu cuie se uteptu, dui pe
cuie nu i-o nclipuise totui utt de upiopiutu.
Lusu cu cei, zise Nui(u, du utiu te upucu mui tiziu, cnd s-oi
muii, te upucu i te ntieubu: ,Unde e, mu, uveieu meu? Cu sunt
use, nu e unu-doi, su mui discu(i cu ei, cu ,mu buiutule, ustu u
lost situu(iu, uu u lost nevoiu. Atiu te omouiu, cu lu noi suiuciu
e muie, i oumenii iui de nevoie, i iu pune-te dumneutu cu use
cuie pun puiul pe tine, cu unde e uveieu loi, cine le-u nstiuinut-o?
Este, mu Ioune, cu tu cunoti, tii cte butui ui mncut tu i
de lu copil, i de lu muieie cu ui buut pumntul lu popice, vezi?
uduugu el, dui uigumentul l lovi pe Ciclop, i ucestu viu su
iuspundu luiios, dui Ciuinu nu-i lusu timp, inteivenind su ieuducu
luciuiile n mutcu loi.
Aici nu e voibu su ne nstiuinum uveieu, tovuiue Nui(u,
nici su o bem lu popice, uici e voibu de o politicu.
Pui de politicu te upucu copiii, nu tii dumneutu? De politicu
te upucu ei? Ei te upucu de uveie, unde e?
Discu(iu se pielungi ni(elu, i Ciuinu nceicu su se lumuieuscu
ducu Nui(u discutuse suu nu clui cu piimul-secietui i cum ce
93 Nirc (drani
unume discutuse, pentiu cu ucelu, lu o edin(u lu Ruion, i utiusese
uten(iu usupiu lui Nui(u Luceun, un om cuie ui puteu li utius i
lolosit mui ules ucum, cnd u pu(it ce u pu(it. Muie luciu nu ieui
totui su ulle de lu ucestu, singuiu noutute ui li lost cu Nui(u Luceun
ui li lucut uimutu cu piimul-secietui, i Ciuinu ciezu cu ustlel se
explicu i luptul cu Nui(u venise utt de iepede ucusu de lu
Secuiitute i mui ules luptul cu nu piimise ncu nici o indicu(ie,
nici el, nici elul postului de mili(ie, cu su-l supiuvegleze pe Nui(u
su vudu ce e cu el, cum piimeuu n legutuiu cu Boncu, de pildu, i
cu unul Simion Popescu, un om butin, de vieo uptezeci de uni,
lost el nstuiit pe timpuii, ucum nsu vui de cupul lui, liindcu i
ustu uvusese putimu be(iei i o mui uveu i ucum, dui de vndut
nu mui uveu ce vinde, iumusese cu o ogiudu de piuni i cu cusu,
singuiele pe cuie nu le nstiuinuse. Eiu un om nult i deiiut i
cntu n liecuie duminicu n stiunu lu biseiicu cu un glus de cup
i tiemuiut, dui cntu mui mult de cupul lui, nu pieu (ineu iegulu
slubei, i cnd (i-eiu lumeu mui diugu i mutuile se nclinuu
mui cu loc, Simion Popescu uitu unde se ullu i ziceu Prca s|dnrd
ndscdroarc dc uumnczcu cu ,mui lu sliit i pe melodiu loaic
vcrdc dc duddu, mdi, dinti-un cntec vecli, butinesc, pe cuie l
cntu el lu cuzunul cu (uicu mpieunu cu popu Solionie, scos lu
pensie de episcop mui mult loi(ut, iui cntecul ncepeu uu: ,Fouie
veide de duduu, mu suii nti-un podeu, su voibesc cu Dumnezeu,
de unde i conluziu pe cuie o luceu Simion Popescu, luiut el nsui
de meisul slubei i de isonul cntuie(iloi.
Toutu ziuu ne ntieubu de Boncu i de Simion Popescu,
voibeu Ciuinu nti-o zi cu mili(iunul, numui de Nui(u Luceun, cuie
u lost i luut, nu.
Acum nsu puieu su se li luminut luciuiile, ducu Nui(u Luceun
lucuse uimutu cu piimul-secietui, iui ucestu se inteiesu de el i
ziceu cu tiebuie utius.
Pui mui stum noi de voibu, ncleiuse Ciuinu discu(iu, luiu
un iezultut unume, liindcu deocumdutu lu ei n uceu comunu
94 uinu Sdraru
nu se pusese ncu pioblemu colectivizuiii, cu n ulte pui(i, unde
se i lucuse colectivizuieu.
Mui voibim, zise i Nui(u, dui su mui lusum ni(el su mui
cieuscu i copiii utiu ui mei, su putem stu de voibu cu ei cu
piopiietuii, su lucu ei cum voi ei, su mu scup eu de iuspundeie
dinuinteu loi, cum v-um spus.
Pui pnu ciesc ei muii, intium n unul 2000, se nveseli
Ciuinu, ne-upucu sliitul pumntului.
Intium i n unul douu mii, se uiutu Nui(u Luceun con-
vins, ducu uu e oidinul, intium n unul 2000! Tu intii, mu Ioune?
se udiesu el lui Ciclop, cuie se iidicuse de pe put i se ncleiu lu
vestonul militui.
Lusu, domnule, unul douu mii, cu ucum se pune pioblemu!
Pui cu pioblemu zic i eu su intium n unul douu mii, poute
cu utunci se mui cumin(ete lumeu i e ultu udecutu.
Nui(u iumuse pe piispu de lemn, singui, numui n cumuu, cu
cupul gol, iezemut de ugul cuiului suu vecli, udus de copii pe suli(u
de lu intiuie i lipit de peietele ulb, nct puieu, uu cum stu, iustignit
cu o pusuie. Nui(u sim(eu n sputele suu lemnul noduios ul ugului,
dui l sim(eu cu pe-o bucuiie gieu de n(eles i de explicut, pentiu
el uspiimeu lugului din cuie lusese tuiut ugul i noduiile uceleu
ocolite cu giiu i cu tiin(u de buidu uveuu o culduiu i o omenie,
i ele nculzeuu puicu umeiii sui, iui el nu sim(eu geiul cuie se lususe.
Deusupiu muguiii, poinind cliui din pouitu cusei sule i uicnd
pnu nu se mui vedeu ceiul, nciemenise un cei vnut. Din cnd n
cnd, din senin, zupudu cudeu scutuiutu de pe ciengile cte unui
lug i o pulbeie sub(iie se iidicu de os cu un lum de cudelni(u.
Altlel, totul puieu i eiu nciemenit i vnut, cu i ceiul, i geiul se
uscu(eu iute, ucum tuiu i lipeu nuiile lui Nui(u i-l luceu su luciimeze,
se pusese pe oclii sui o ceu(u de luciimi luiu de voie, i el nu mui
vedeu bine ce se petiece dinuinteu lui. Dui nu sim(eu nici geiul,
nici ceu(u luciimiloi, stuteu nemicut i pustiu, se nligeu cu umuiul
n lemnul noduios ul ugului, i nu uuzi nici cnd Cenicu desclise
95 Nirc (drani
uu i l stiigu su intie n cusu, cu ,ngleu(u de liig, cum stu el numui
n cumuu i cu cupul gol. Nu-l uuzi i nu-l vuzu nici pe Vusilicu, ieit
de usemeneu dupu el, iui copilul uvu impiesiu cu tuicu-suu e supuiut
pe el i se stiecuiu nupoi n cusu, dupu ce luu cliui de lngu Nui(u,
de pe suli(u, un biu( zdiuvun de lemne puse ucolo cu giiu lu scuteulu.
Piiviiile lui Nui(u (ineuu n lu(u loi doui clipul lui Ciuinu, (igunos i
uscu(it, cum edeu el pe put i se uitu lu Nui(u puicu nenciezutoi, i
cnd plecuse se opiise n milocul cui(ii i l ntiebuse cu un glus cuie
lui nu-i plucu, uveu cevu uscut, cu o iuutute n el.
Cum ct pumnt ui dumneutu, Nui(u? se inteiesu el, dui
luiu su se uite lu Nui(u, ci lu Ciclop, cu su vudu ducu iuspunsul lui
Nui(u e udevuiut.
N-um cine tie ce, zice Nui(u nesigui, nu n(elegeu iostul
ntiebuiii suu nu l n(elesese de lu nceput i mui ules nu n(elesese
de ce lusese pusu uceustu ntiebuie tocmui utunci, cnd discu(iu
loi se puieu ncleiutu i umnutu pentiu ultu dutu.
Bine, bine, zise Ciuinu, nu cine tie ce, dui ct?
Pui n-uve(i tiecut lu loncieie? ocoli Nui(u iui iuspunsul, tot
nceicnd su se dumiieuscu unde bute ucest Ciuinu, cu cuie ciezuse
cu se n(elesese, duduse mnu piietenete cu el lu plecuie, mui i
isese, Nui(u mui sigui pe el i iusullnd cu nu se pusese
,clestiuneu cum ciedeu el i mui ules mui linitit cu piiviie lu
viitoiul pe cuie el cliui ciedeu cu l umnuse pentiu unul douu
mii, udicu pentiu cine o mui tiui pnu utunci: Tu nu tii, mui
Ioune? uduugu Nui(u vuznd cu pieedintele uteuptu iuspunsul,
tu nu tii, cu tu le coteleti pe toute i mui i pui de lu tine, cu
ducu ui li dupu tine, dupu ct pumnt pui tu pentiu cote lu liecuie
n plus, ui tiebui cu sutul ustu su lie dublu.
Ce voibeti, se nnegii lu lu(u Ciclop, ncuic eu oumenii lu
pumnt?
Pui cum diucu' su nu-i ncuici, ducu i Vetu lui Huiulumbie
u tiebuit su deu un poic lu cote, i eu n-u uvut n viu(u ei toutu un
poic de Ciuciun?
96 uinu Sdraru
Tovuiue Nui(u, inteiveni Ciuinu, cuie tiu povesteu cu
uceustu lemeie suiucu i neuutoiutu lu minte pe cuie Ciclop i cu
Sundu Floiicu, ugentul ugiicol, o ncuicuseiu lu duii, i biutu
nenoiocitu cliui duduse lu cote un poic ntieg, vnznd o ogiudu
cu piuni din sputele cusei unde stuteu.
Tieceu pe dium cu poicul de slouiu i eleu n guiu muie cu lu
o nmoimntuie, iui lumeu se luuse dupu eu i tot nceicu su o
potoleuscu ,Lusu, Veto, nu te mui omoi, Veto, nu te mui eli, cu se
uitu tot sutul lu tine, Veto! Dui lemeiu nu se puteu opii i eleu
exuct cu lu o nmoimntuie, nu blestemu, nu umenin(u, eleu doui
ct o (ineu guiu i pomeneu de ,tutu(ul ei, cum s-u dus el i cum
u lusut-o el i ce su lucu eu ucum, i unde su se ducu eu ucum i
cum u vndut eu pumntul din sputele cusei unde vieu el, tutu(ul
ei, su lucu lnuiul i el s-u dus i n-u mui pus lnuiul. Se eleu i
tiugeu de slouiu poicului, cuie se ncupu(nu su meuigu mui mult
ti i su gioluie sugiumut de slouiu cuie l tuiu lu gt. Lumeu
se luuse dupu Vetu i nceicu zuduinic su o potoleuscu, i ducu nu
tiui bine ce e, mui lu nceput, cnd uuzeui elitul, cliui ciedeui
cu e o nmoimntuie, liindcu se vedeu lume multu, lemei i copii
i Simion Popescu, butinul, beut moit, culuie pe iupu lui lumuiie
i scundu nct piciouiele lui Simion utinuu meieu pe pumnt i
se tiuu piin piulul oselei de puicu n-ui li lost ule lui. Simion
culuieu pe deelute, iui iupu lui lumuiie eiu beteugu, suu uveu eu
o pedeupsu, liindcu utunci cnd meigeu cu cupul ei muie utinnd
i el cu botul n piulul oselei, meieu bubuiu cevu lu sputele ei.
Au tieceu Vetu pe piipoi lu vule spie piimuiie, nti-un vuiet
slietoi, liindcu uveu i un glus bulos, puicu ui li stiigut dinti-o
putinu pusu toumnu lu umllut cu guiu nliptu pe umutute n upu
Ceinei. Vetu se Jeleu i se zbuciumu i se puieu cu cliui i eu uituse
de ce se elete i cliui i lumeu cuie se (ineu dupu eu, pentiu cu
nite muieii cuie se iuguseiu de eu su nu mui eleuscu i su se
liniteuscu, liindcu ,du-l locului de poic, nu mouie omul dinti-o
ligliounu cuie poute su (i-o munnce i lupul i su piuiu lu lel i
97 Nirc (drani
su iumi luiu eu, uu mui bine tii cu ui scuput de o duie, pnu i
ucele lemei ncepuseiu su plngu de puieie de iuu pentiu Vetu, i
cum cuigeu uceustu lume lu vule, se puteu ciede louite bine cu
este o nmoimntuie, i unii oumeni se uicuu pe guid su vudu ce
e i vedeuu lu miloc poicul tius de Vetu dui nu se miiuu, li se puieu
louite liiesc.
Tovuiue Nui(u, cu Vetu s-u lumuiit, unul ucestu nu mui du
cote, i s-u tiecut de unul tiecut.
Sigui cu du, conliimu Ciclop, dui cu gndul n ultu puite,
cuci cum stuteu el mui lu o puite, ocliul suu bun vuzu sub scuiu
botul cinelui lui Nui(u i i se puiu cu ucestu se stimbu lu el. Mu
Nui(u, tu nu viei su legi cinele, oii viei su te umendez eu liumuel?
Du-l, domnule, diucu' de cine, ce ui tu cu el? S-u teiminut,
gutu, ciezi cu el n-uude ce voibim noi?
Ei, Nui(u, l luu Ciuinu mui piietenete, nu ne spui ct
pumnt ui?
Cum su nu, cu nu e seciet ducu l uve(i nsciis lu loncieie.
Suse bucu(i, pentiu liecuie copil cte unu, n uluiu de cuieuuu
din Vuleu cu pietiele, du ucolo, cum ti(i, e un lel de izluz, uvem
mui mul(i.
De ucolo, lucu Ciuinu gnditoi, ui cum tiebui su ncepem i
noi, liindcu teienul e bun i neted, cum sciie lu cuite.
Ai dumneutu o cuite unde sciie uu cevu? ntiebu Nui(u sec,
miiut i nenciezutoi n ucelui timp, cu piiviie lu posibilituteu
existen(ei unei cui(i n cuie su se sciie cum tiebuie su lie pumntul
loi pentiu u se puteu pune lu cule ceeu ce ziceu Ciuinu, dui i el
luiu su-i spunu pe nume.
Am, zise Ciuinu, um su (i-o duu su citeti.
O citesc, se ndutoiu Nui(u,, o citesc. Su mui teiminum ni(el
cu ule cusei, i o citesc.
Su vii su (i-o duu, ise Ciuinu, su vezi cum sciie tot n eu.
Se poute, se supuse Nui(u n(elegutoi, dei glusul suu nu
uiutu cu el ui ciede totui cu existu o ustlel de cuite.
98 uinu Sdraru
Acum stuteu pe piispu, ni(el iusucit de toutu uceustu discu(ie
de lu uimu i mui ules necut de ideeu cu pumntul din Vuleu
cu pietiele, pentiu cuie el se zbutuse c(ivu uni buni i nuinte
de iuzboi pnu su-l cumpeie i su-l pluteuscu, tot de lu un liute
ul lui tuicu-suu cuie se mbolnuvise i bolise mui bine de zece
uni i vnduse tot ce uveu cu su pluteuscu doctoiii i doctoiiile,
i pnu lu uimu tot muiise cu zile, exuct cnd se lucuse mui
bine i se pusese pe piciouie, cuznd dinti-un cui cu ln cliui
n cup, i ucolo iumusese. Iui muieieu lui, veselu cu n sliit,
dupu uttu cleltuiulu uie i eu un buibut ,n posibilitu(i, nici
nu buguse de seumu cnd ulunecuse el din cui i cuzuse os i
muiise. Eu munu cuiul (un(ou i stiigu meieu lu un bou
poiumbuc cuie lugeu cu cuiul dupu nite iuibu de pe muigineu
un(ului.
Cnd uunsese ucusu, deuguse boii i uteptu su se deu omul
ei os din cui, nsu omul nimic!
Mu! se lucuse eu ctie el supuiutu, cum povesteu dupu
c(ivu uni, cnd i se mui potolise duieieu i puteu su povesteuscu
luiu su plngu, mu, tu udoimii n vilul cuiului, liie-ui tu ul
moi(ii, nu eti nvu(ut lu gieu, cuci n ziuu uceeu el uutuse lu
ncuicutul cuiului, iui eu ciedeu cu el, nenvu(ut cu muncu, de
cuie se cum leiise, liind bolnuv, ucum udoimise i se bucuiu biutu
lemeie cu el douime n ln, ostenit, dui sunutos. Adoimii, mu,
nu te-ui mui sculut, luceu eu pe supuiutu, udoimii, iu su te duu
eu os cu luicu.
Insu n cui, pe ln, nu doimeu nimeni, i tocmui utunci veni
un copil nti-o lugu i zise:
Aoleo, muii neicu, vino iute, cu muii!
Iui lemeiu, dei nu piicepeu nimic din ce-i spuneu copilul suu
nu puteu su piiceupu nimic, din clipul copilului n(elese totui cu
el nu puteu min(i i nici n-upucuse ucest copil su teimine i eu de
spuimu se i stimbuse. Ii lugise guiu spie stngu, cu obiuz cu
tot, i stimbu iumusese, iui cnd voibeu, voibeu pocit.
99 Nirc (drani
Nui(u cumpuiuse pumntul de lu ei cum cu un un nuinte de
u muii ucest uncli ul suu, dui luiu ucte, numui uu, pe voibe, cu
muie gieutute ieuise su lucu dupu uceeu nsciisul i su-l tieucu
pe numele lui. Eiu o bucutu dinti-un izluz vecli, de moneni,
cuie (ineuu locul n devulmuie, dui cu timpul, uimuii se
mpui(iseiu ntie ei i luimi(useiu bucutu, uezutu nti-o vule
liumousu, lu muigineu unei puduii butine, de lug. Aici ieeu
piimuvuiu, nti, llouieu-putelui, lu cuputul dinspie puduie ul
bucu(ii, i ei, piopiietuiii de uzi ui ucestui pumnt din Vuleu cu
pietiele, puneuu poiumb pe el i uteptuu su se coucu pnu lu
sliitul lui octombiie, dupu Slntul Dumitiu, iui cteodutu du
i biumu peste el tot uteptnd su se coucu, eiu puduieu cuie l
cum leieu de souie i eiu i muntele upioupe, plouu des toumnu,
dui eiu poiumbul loi, cliui ducu nu upucuu su munnce
mumuligu din el, iui cine uveu uici o bucutu, se consideiu mui
iusuiit i mui nstuiit.
Bucutu lui Nui(u nu eiu muie, cum o umutute de pogon, i eiu
uezutu cliui lu muigineu diumului, i cum stu el uu gnditoi i
tiist, nu vedeu ucum dect pe Ciuinu musuind pumntul din Vuleu
cu pietiele, cu Ciclop dupu el, cuie i el uvusese o lteicu bunu
uici, dui o buuse lu popice, i ucum eiu dumunos pe cei cuie uveuu
uici pumnt. Ciuinu (ineu de un cuput ul lun(ului de musuiut,
Ciclop de ultul i Ciclop voibeu tuie. Nui(u l uuzeu limpede
cum lonluiu ucestu i-i spuneu lui Ciuinu cu de uici su nceupu, de
uici su punu ei buzu, i cine nu vieu su-i iu pumntul i su-i deu n
sclimb n vilul Muguiii, i oclii lui Nui(u luiuiu n sliit Muguiu,
n vilul cuieiu nite umui(i puseseiu cuitoli, piintie nite tuietuii
de puduie, i nu se lucuse nimic. Vuiu, cuitolii nlloiiseiu cu o
giudinu, iui toumnu, lu tulpinu cuitoliloi nu se ullu nimic.
Nui(u! l stiigu muieieu u douu ouiu, i ucum el uuzi i se
tiuse n cusu, sim(ind cum i intiuse ugul n umui.
In cusu eiu culd, pe sobu lieibeu un tuci cu upu pentiu o ultu
mumuligu, i deusupiu lui se lucuse un ubui cuie miioseu dulce.
100 uinu Sdraru
Ce zise, mu, Ciuinu ucum, lu sliit? se inteiesu lemeiu cnd
Nui(u puse minile pe sobu de cuiumidu su se nculzeuscu. Nu-i
iuspunse imediut, i lemeiu ciezu cu se leiete de eu. Spune,
mu, cu eu tot um uuzit, l piovocu eu, min(ind, cuci nu uuzise nimic.
Unde sunt copiii? o ntiebu Nui(u, uitndu-se lu eu cum
negiu i numui cu un ocli, cuci i intiuse ubuiul n celulult, i el
nu vieu su se deu lu o puite din lu(u tuciului.
Unde su lie, lu sunie! Ce su lucu, ui tu cevu de luciu cu ei?
Am, zise Nui(u. Su meuigu unul cu mine pnu n Vuleu cu
pietiele.
Acum, pe zupudu ustu, dupu ce?
Acum, conliimu Nui(u, i se duse su-i iu luibuiul din cuiul
cuie (ineu loc de cuiei pe uu.
Femeiu iei iepede uluiu pe o uu cuie du n sputele cusei, i de
ucolo se uuzi glusul ei stiigndu-l pe Cleoigle, copilul cel muie,
cuie mplinise optspiezece uni, i din iuinu uceeu se consideiu llucuu.
Ceiul se iu(eu meieu, ceiul se nvine(ise de tot, uideu obiuzul
i minile, uscu nuiile i le lipeu, puneu piomoioucu pe spincene
i pe gene, ntuieu dimiu din luibuie i o luceu de tublu.
Nui(u cu liu-suu Cleoigle tuiuu nume(ii pe sub nite piunetuii,
iui zupudu se scutuiu peste ei din ciengile negie. Nu sim(euu geiul.
101 Nirc (drani
CA P I T OL UL V I
SOMNUL
Putiu cel Scuit intiu n cusu leiit, cu o giiu pe cuie ultudutu
nu o mui uiutuse, ncliznd uu de lu suli(u cu liicu, puicu, i
iusucind cleiu n biouscu ncet, upoi lu lel de leiit i de giiuliu
su nu lucu vieun zgomot, din suli(u putiunse n cumeiu unde
doimeuu i unde de lupt tiuiuu, i lu lel i uici iusuci cleiu n
biouscu ncet i cu o giiu nouu. Femeiu lui doimeu, cu de obicei,
cu minile mpieunute sub obiuz i ubiu se uuzeu cum iespiiu,
doui buzele ei sub(iii i vine(ii se dezlipeuu i tiemuiuu uoi i
nuiile tiemuiuu i ele cu o loi(u, ultlel nimic n-ui li lusut su se
n(eleugu cu somnul ei nu eiu udevuiut i cu eu nu luceu dect su
utepte ustlel ntouiceieu buibutului ei, dui luiu su se buge de seumu
cu ui li nelinititu i cu inimu ei buteu nliicoutu, mui iepede, de
cnd se uuzise cleiu n biouscu uii de lu suli(u i glusul lui Putiu
optit, uieiut, mngind cinele, cuie nu vieu su iumnu uluiu.
Putiu i scouse muntuuu i i-o uezu cu micuii piecuute n
cuiul de pe uu, potiivind mnecile i netezind luiu nici un iost
postuvul iuiit de uttu puituie. Culcnd pe lngu muigineu unui
lel de pie coloiut, (esut din iumui(e, de cipe de tot lelul, i
ntins pe os de-u lungul putului, se duse i luu de lngu musu
unul din cele douu scuune i l puse n dieptul sobei cu plitu.
Ostenit, se uezu upoi, iezemndu-i pulmele pe genuncli, i
iumuse uu pieidut, cu piiviiile luiute de ocul uiului din guiu
sobei, cuie uiuncu pe peie(ii ulbi, uscuni n ntuneiic, umbie
ciudute cu nite cui de loc suiind n gulopuii luntustice. Juiul se
topeu n iustimpuii, cuibunii se nnegieuu i puieuu cu moi, dui
102 uinu Sdraru
iepede se ieupiindeu locul n ei cnd sullu vntul, sobu bubuiu,
i utunci uiul cupiindeu vutiu ntieugu i liigeu oclii lui Putiu,
iui ucestu se liecu cu podul pulmei, teigndu-i nluciimuieu. Lu
piciouiele lemeii toiceu stins pisicu uceeu neugiu cu un diuc, i
nti-un iustimp se uuzi cuscutul ei lene n somn. Putiu ntouise
cupul spie eu, dui nu o vuzu, cuci oclii lui cuzuiu mui iepede pe
clipul lemeii, i i se puiu cu eu nu mui este utt de stiuinu suu nu
mui este utt de luiu pecete, nct su nu tii ducu este liumousu
suu uitu. Acum, somnul ei eiu udevuiut, cuci el venise, i eu i
ncetuse uteptuieu, i neliniteu ei luuse sliit. Se sculunduse
nti-un somn udnc i se visu cnd eiu eu tnuiu i se duceu lu
clucu, lu deslucut poiumb, i venise i Putiu cel Scuit, iui ele, letele,
se uituu lu el nu cu lu un buiut cuie le puteu luu de nevustu i le
puteu luce miieusu, ci cu o milu n(elegutouie, liindcu nici cel mui
suiuc om din ucel sut nu puteu li mui suiuc dect ucest Putiu cel
Scuit, i n lelul ustu el nu contu pentiu ele, nu se leieuu de el,
nu se luceuu cu le e liicu de el su nu le iu butistu i nici nu ideuu
vicleun, cu i cnd ui li uvut un seciet, utunci cnd veneu i el lu
cte-o clucu. Nu ucuu cu el, nu glumeuu cu el, nu se uveuu cu el
n nici un lel, el eiu doui Putiu cel Scuit i nici el nu eiu buguie(,
stuteu mui mult deopuite i se (ineu meieu de Nui(u Luceun, cuie
eiu un diucos, ntotdeuunu puneu cte cevu lu cule i ncuieiu pe
cte cinevu i pe uimu tot el i mpucu i se topeu de is, iui Putiu cel
Scuit tuceu, cuci el nu eiu pieu vesel, nsu i pluceu su se tie cu e
piieten cu Nui(u i cu ei umndoi sunt ucolo unde eiuu i unde intiuu,
Nui(u nuinte, nult, deiiut, cu minile noduiouse i numui pieleu i
osul pe ele, dui muii cu nite lope(i nct utunci cnd du mnu cu
cinevu, mnu uceluiu se pieideu n pulmele lui Nui(u. Meigeu diept
i cu cupul sus, dui nu ngmlut, uveu el un lel de-u li cuie i dudeu o
nlu(iuie lulousu, i piiveu lumeu cum de sus, cu nite ocli ulbutii
uoi spuluci(i, cuie se upiindeuu i puicu i sclimbuu i culouieu
cnd Nui(u intiu n voibu i mui ules cnd ncepeu el su udece o
situu(ie i su socoteuscu el uceu situu(ie, cu o viclenie diuceuscu i
103 Nirc (drani
meieu uscunsu de veseliu lui butocoiitouie. Aveu lu(u ni(elu cum
stimbu, cuci nusul lui uscu(it i cociut de lu o butuie din copiluiie
se ntoiceu cu vilul pe deusupiu guiii spie stngu, i cnd el piiveu
pe cinevu, ucelu puteu su cieudu cu Nui(u se uitu lu el dinti-o puite,
ul diucului, zellemitoi, i cum desclideu Nui(u guiu cu lelul lui
neostenit n u gusi liecuiuiu cte-un petic necusut suu descusut, ucelu
nu mui uveu nici o ndoiulu cu Luceun e pus su-l butocoieuscu. Cei
cuie l cunoteuu i l tiuu ct este de iuu de guiu l ieituu nsu de
tot i de toute i le eiu diug, liindcu veseliu lui tieceu iepede de lu
unul lu ultul, iui o petieceie cu el eiu cuututu.
Lu clucu uceeu pe cuie o visu ucum lemeiu lui Putiu cel Scuit,
numui eu se luceu cu este nemuiitutu i se (ineu lngu muieieu lui
Nui(u Luceun, uezutu pe un put de lemn cu cuputie cu lloii, cum
vuzuse lu tig lu Huiezu, n cusu unui uvocut, Bucescu, unde lusese
cu tuicu-suu su desclidu un pioces de puitu pieidut iepede, cuci
uvocutul le ceiuse ct nu luceu pumntul pe cuie se udecuu cu
un liute vitieg, iui ucestu tiuse su se descuice i ctiguse.
A pieidut tutu piocestu, i spuneu eu muieiii lui Nui(u
Luceun, cu o suleiin(u plinu de n(eles pentiu lemeiu uceeu, cuie
uci eiu i eu lutu, uci se uiutu cu cipu pe cup, cu nevestele.
Pieiduseiu, udicu, o bucutu de pumnt mui bunu, lngu pumntul
lui Dumitiu lui Dincu, un buiut petiecuie( i iubuie( cuie i ei i-ui
li plucut i lu cuie ui li speiut ducu ui li ctigut ,piocestu i se
luceu vecinu cu el.
Lusu, ziceu Cenicu lui Nui(u, tu nu vezi cu u uuns ciung
Dumitiu ustu, nu mui e el ce eiu, cum o su te iu el pe dupu umeii
cu mountu de lemn? Dui Dumitiu ustu nu eiu ciung utunci, eiu
ntieg i tnui, nu ulbise, cu ucum, i eu nu n(elegeu cum de l
vedeu muieieu lui Nui(u ciung. Il iei i tu pe Putiu, cu i el e om i
e cu puluiie pe cup i cu ce-i tiebuie.
Doumne leiete, iuspundeu eu speiiutu, Doumne leiete,
pui ustu n-uie nimic, e suiuc, n-uie dect ce i-oi lusu ui butini
de l-uu ciescut.
104 uinu Sdraru
N-uie, se ntuieu n ciedin(u ei lemeiu lui Nui(u Luceun,
n-uie, dui uie puluiie pe cup, i cum e situu(iu ucum puluiiu
luce mult.
Dui pe eu o scutuiu o liicu de ceeu ce i spuneu Cenicu ustu i
mui zise o dutu ,Doumne leiete, Cenico, se poute su-mi spui tu
mie unu cu ustu?
Ce e? ntiebu Putiu cel Scuit vuznd-o cum tiesuie i cum
stiigu speiiutu n somn ,Doumne leiete!
Eu desclise oclii uoi, cuci se uuzi stiigutu i l vuzu pe Putiu
cum stuteu el pe scuun n lu(u sobei cu uu desclisu i i se puiu cu
toutu lu(u lui e plinu de snge.
Putiule, opti eu, eti supuiut? i se iidicu i se uezu i eu
pe muigineu putului.
Nu, i iuspunse Putiu, nu pieu sunt. Cu un vutiui de liei,
scoimoni cuibunii n sobu, i pe uu de liei iubulniiu o puzdeiie
de scntei, pocnind cu piulul de pucu.
Ct o li ceusul? se inteiesu eu dupu o uteptuie n cuie Putiu
ui li tiebuit su mui spunu cevu, cuci lususe voibu cu dungu n sus,
nu ncleiuse ce vieu el su zicu.
Nu pieu eiu supuiut, dui tot eiu ni(el i eu ciedeu cu uie su-i
spunu de ce.
Cnd ziceu el cu ne du oile? ntiebu Putiu n loc de iuspuns.
Lu piimuvuiu, se giubi eu su-l liniteuscu pe Putiu, cieznd
cu de uici i vine supuiuieu i de uici se tiuge mu(eniu lui.
Lu piimuvuiu! iepetu el pe gnduii, lu piimuvuiu nu mui
tundem noi oile.
Eu nu piicepu unde buteu el i de ce ciedeu el cu nu mui tund
oile, dui nu uvu cuiuul su-l mui descousu i se ietiuse n sineu ei
luiu su mui nceice su dezlege motivul supuiuiii lui Putiu.
Putiu iumuse cu oclii pe uiul din sobu, i vuzndu-l cum stu
neclintit, pieidut n gnduiile lui de buibut i n giiile lui, lemeiu
se lusu moule n put i se stiecuiu iui n somnul ucelu udnc, dui
visele pe cuie le visu nu i le mui putu uminti. Attu doui o
105 Nirc (drani
nedumeiise mui tiziu: cum putuse eu visu pieziceieu Cenicui i
cum uceustu pieziceie se mplinise de lupt, dei eu niciodutu
utunci, cnd eiu lutu, nu se gndise lu ucest Putiu cel Scuit.
Si n minteu ei ncol(i ideeu cu uu lusese soitit: cu eu su se
muiite cu Putiu nu pentiu cu tiecuse timpul muiitiului ei cnd
ucestu venise n pe(it cu Nui(u Luceun i nici cu bucutu loi cu nucul
eiu vecinu cu moteniieu suiucu u lui Putiu, ci cu uu tiebuiu su
se petieucu toute cte se petiecuseiu, i eu ciezu cu souitu ei eiu
su lie u lui Putiu i se tiezi cu se uitu lu el cu ul(i ocli dect pnu
utunci. Incepu su-l utepte cu neiubduie cnd el plecu undevu, su
se ngiieuscu de el cu o giiu upiinsu, su-i iusu nuinte cu ce ciedeu
eu cu el ui li viut i ui li doiit, su-l nveseleuscu noupteu i su-l
vegleze i su se scoule nuinteu lui i su-l leieuscu de tiebuii pe
cuie pnu utunci el le luceu. Putiu bugu de seumu sclimbuieu
lemeii, dui gnduiile lui eiuu clemute n ultu puite i se ntoiceuu
meieu lu seuiu uceeu cnd lusese pe lu Nui(u i cnd se ntoisese
nu pusese geunu pe geunu, noupteu ntieugu ezuse pe scuun i
u((use uiul din sobu i i liipsese luminu ocliloi piivind lu uiul
cum mouie i cum el l nviuzu.
Se uitu n ui, i cnd puicu vedeu ceiul nioit cu utunci cnd
eiuu el i Nui(u pe liont i buteuu cutiuele, iui ei ciedeuu cu uceste
cutiue sunt mnuite de lete i de lemei i cliui spuneuu i ucum
,Domnule cnd tiugeuu cutiuele, eiu piupudul cel muie, buteuu
lu metiu putiut, lemeile uleu nu uveuu nici o milu, cuigeuu puzdeiii
din cine cudeu sub locul loi, cnd vedeu cum uideu un sut de undevu
din pustu mugliuiu i ei veni(i pe uimu nem(iloi suiiseiu su-l stingu
i Nui(u gusise nti-o ncupeie pe cinevu, un butin cuie voibeu binioi
iomnete i nu mui teiminu cu mul(umitul, i dupu ce Nui(u i-u dut
i de mncuie, ucestu, cuie uveu pesemne un pistol uscuns, u tius
dupu Nui(u, nsu nu l-u nimeiit, i utunci Putiu s-u dus lu el i i-u
spus: ,Nu eiu mui bine su te luse el su uizi de viu i su scupe el cu
zile? liindcu ducu l nimeieui, tiei copii i lusui pe diumuii, iui
butinul ucelu ideu piostete nu-l inteiesu ziceu ,sunte(i
noiocoi, dui deocumdutu, cuci iuzboiul nu s-u teiminut.
106 uinu Sdraru
Pe uimu, din cuibunii upiini se luceu clipul unui locotenent
de iezeivu, nvu(utoi de lelul lui, cuie le spuneu:
Buie(i, ucum, cnd ne ntouicem, (uiu e u noustiu, iuzboiul
ustu ne-u dut ce-u visut (uiunul iomn toutu istoiiu lui. Cum
uungem ucusu, cum luum pumntul n stupniie.
Eiuu nite soldu(i din Romunu(i, nite buie(i nul(i i cum zuluzi,
cntuu nite cntece muluie(e, i buie(ii utiu meieu ntiebuu:
Dom' locotinent, i cu Suidunouicu ce iumne, cu pumntul
e ul ei.
Il luum, ziceu locotenentul, cnd ne ntouicem l luum.
Si ucum ni-l iuu ei, oltu Putiu cel Scuit dinuinteu uiului,
din cuie ucum se luceu lu(u lui Nui(u Luceun, i Putiu se uitu lu
el, de puicu eiu viu dinuinteu lui, nsu nu-l ntiebu nimic. Il vedeu
cu use copii dupu el, luioi, i cu nevustu lu uimu cu butic negiu,
bocind pe nlundute, cum coboiu piipoiul lu vule spie piimuiie,
unde se udecu piocesul lui cu cotele. Si Nui(u nu mui eiu uu de
nult, meigeu udus de spute, i se nnegiise lu lu(u, iui el, Putiu,
meigeu n dieuptu lui, iepede-iepede, cuci nu se puteu (ine de
pusul lui Nui(u, muie i giubit, iui Nui(u i spuneu:
Putiule, pe mine utiu mu iu, uu cu copiii de i-um lucut
iumn vui de cupul loi, i tu eti steip, i de nsuiut vud cu nu te
pieu nsoii, uu cu dui pe lu mine i mui vezi ce luc, cuie mouie
nti de loume, su ui tu giiu de el.
Vezi de tieubu, Nui(u, um scuput noi de lu diucu-n piuznic,
scupum i ucum.
Nu scupum, Putiule, uscultu-mu tu pe mine, i nu mi-e necuz
dect cu n-um muiit eu cnd tiebuiu, su vie copiii de Ziuu eioiloi
lu monument, de nul(uie, i su stiige unul: ,Nui(u D. Luceun i
ululult su-i iuspundu: ,Moit pentiu putiie!
Il vedeu cum intiuse el n piimuiie, n suli(u unde se udecuu
piocesele lu lu(u locului, i lu o musu cu pnzu ioie stuteu
udecutoiul, un buie(u scund i negiu i puios cu o muimu(u
butinu, cuiuiu i se puneuu sub ezut douu-tiei dosuie mui giouse,
107 Nirc (drani
cu su tieucu cu cupul de lu(u mesei. Buiutul ucestu, cuie eiu
udecutoi udevuiut, utunci ieit din coulu, uveu o motocicletu
iuseuscu i toutu ziuu bubuiu cu eu pe lu pouitu unui popu cuie
(ineu ucusu o lutu de vieo uptespiezece uni, liumousu cu un
muiguiitui, dutu uluiu de lu coulu unde lusese eu, cu liind lutu
de popu, iui udecutoiului ucolo, lu pouitu popii, i se stiicu moto-
cicletu, i el o iepuiu, i eu iui se stiicu, iui lutu i uduceu upu i i
(ineu de uit.
In sulu venise lume destulu, cu tieubu i luiu, cu udecu(i
seiiouse cum eiu Nui(u Luceun, dui i cu poveti muieieti,
cum venise de pe vuleu Suco(ului o mutiucucu, upioupe douuzeci
de kilometii pe os, cu su i se lucu dieptute cu un coco mncut
de ,o vecinu cu cine tiu eu, dui ustu nu vieu su spunu, cu eu nu
stiicu, doumne leiete, cusele oumeniloi. Si mutiucucu se udecu
de o vuiu ntieugu i de o vuiu ntieugu veneu pe os douuzeci de
kilometii cu su se udece, iui ucum venise i cu un muitoi, un
butinel cuie se topeu de is din oiiice, dei eiu suid cu un stlp
de telegiul.
Nui(u coboiu lu vule piipoiul cu copiii luioi dupu el, iui el
meigeu cu cupul gol, cu i cnd i-ui li muiit cinevu i el puitu
doliu, i n uimu veneu Cenicu, iocutu i pistiuiutu i piticu, i cu
un butic negiu i bocind nlundut. Iui Nui(u meigeu cu un llucuu
lu o clucu unde uveu el su se ntlneuscu cu cine tiu el, dui se
cum cociuse, i din cnd n cnd se ntoiceu su-i numeie pe to(i
upte, cuie veneuu dupu el unul dupu ultul.
Lngu udecutoi, n dieuptu ucestuiu, stuteu o lemeie, o umu-
itu, vuduvu de iuzboi, nsu bunu de guiu i nliguieu(u, cu un glus
pi(iguiut, cuie se i cum lundoseu cnd voibeu, cu su se vudu cu
nu e pioustu uu, ni(elu, ci bine de tot, nsu lu iuutu(i o duceu
minteu uceeu pu(inu ctu uveu, i nti-un ind cinevu-i duduse de
cleltuiulu, cuci lusese cooptutu n comisiu cu cotele i cutieieiu
sutul de lu un cuput lu ultul i cotiobuiu piin cusele oumeniloi
mui iu dect ul(ii stiuini i dect locotenentul ucelu stiuin cuie
108 uinu Sdraru
venise su ntuieuscu comisiu i su mui dumnezeiuscu (uiunii
obinui(i de lu uimutu i de lu iuzboi su zicu ,Su tiui(i i ,Am
n(eles cnd voibeuu cu un oli(ei. Pe lemeiu uceustu o clemu
Evdocliu, un nume ciudut pentiu (uiunii ucelui sut de lu poulele
mun(iloi, dui existen(u numelui se ustilicu, liindcu Evdocliu eiu
liicu unei culuguii(e cuie puiusise munustiieu suu lusese dutu uluiu
de ucolo, luciuiile nu le tiu nimeni cum eiuu, i culuguii(u u lucut
ct u lucut eu pe slntu umblnd piin sut cu nite mutunii de
clillimbui n mnu i cntnd n stiunu lu biseiicu, ndemnnd
pe unii i ceitnd pe ul(ii n numele Domnului i ul muicii sule,
pnu nti-o toumnu, cnd oumenii uu nceput su vudu cu se umllu
unteiiul ei n dieptul bui(ii, i cum u dut spie piimuvuiu, muicu
Subinu, cum se numeu eu cu numele de liiotonisiie, s-u dezumllut,
i pe lume u upuiut Evdocliu, cuieiu (uiunii i ziceuu nsu Docliu.
Docliu se nliin(u piimu lu udecutu, dupu ce luu de lu Ciclop vieo
douu dosuie i le puneu pe buncu de lemn n dieptul udecutoiului,
su poutu uunge ucestu lu musu. In stngu stuteu un nvu(utoi tiecut
bine de uptezeci de uni i cuie pe unii i nvu(use su sciie pe o
tublu de nisip nuinteu iuzboiului de lu 1916. Invu(utoiul uveu duiul
lumutului i nu puteu scoute (iguiu din guiu, cu sim(eu cum pieie,
i de liecuie dutu, pe lu milocul udecu(ii, dupu ce iubdu ce iubdu,
se uplecu smeiit cutie udecutoi i ntiebu cu o voce giousu,
lodoiogitu, cuie oiict s-ui li leiit el su nu se uudu, eu iusunu cu i
cnd cinevu ui li voibit piin (euvu unui cuzun de (uicu:
Se poute?
Se poute, ziceu udecutoiul, i iepede, pe deusupiu mesei
de udecutu, se iidicu un lum gios i necucios, iui Evdocliu se
necu i tueu i, dnd cu mnu lumul lu o puite, se uplecu pe
dupu sputele udecutoiului i-i opteu nvu(utoiului ei, cuie o lususe
de ctevu oii iepetentu pnu se plictisise i el:
Fiie-ui ul moi(ii, domne Costicu, ne ulumui de tot! iui nvu-
(utoiul clipeu cutie eu leiicit, dnd diumul lu ultu timbu de lum,
cuie o luu spie sulu de udecutu pe deusupiu cupeteloi uttoi
109 Nirc (drani
pucutoi udui ucolo de nevoi suu veni(i singuii su-i lucu de luciu.
Ce tii dumneutu n clestiuneu cu cocoul? ntiebuse ude-
cutoiul, cuie n ziuu uceeu se uiutu cum neivos liindcu motocicletu
se stiicuse de-u bineleu, i un tuntuluu, unul Hoiiu, mecunic de
mouiu pe undevu pe lu Diuguuni, se upucuse s-o dieugu, i piulul
se ulesese.
Femeiu de lu Suco( se nlipse n lu(u, sub(iie i cu un tulpun
ulb, cu puiul lucut numui col(uii pe lngu uiecle, i lu uiecleu
stngu cu un lii iou de mucutu cieu(u, cu su miiousu i liumos.
Eiu o lemeie spilcuitu i se legunu uuiel de lu miloc, pe cuie i-l
stinsese cu nite bete nlloiute de puteui su ciezi cu i vu du
dulul ucolo, dui eu eiu veselu i leiicitu i mototoleu o butistu(u
n mnu, i din ocli clipeu meieu cutie udecutoi cnd ucestu
puneu ntiebuii pitei, cuie i eu venise cu lu o petieceie, zugiu-
vitu i sulemenitu, cu cumuu de boiungic i cu nite coui(e cu buoii
muii, ioii, cusu(i pe ele i cu o vestu(u goieneuscu stinsu pe eu i
ncopciutu cu loi(u peste snii ct pumnul.
Cel ntiebut se iidicuse ubiu utunci de pe scuunul pe cuie stuteu,
liindcu neuuzind bine, nu piicepuse cu despie el este voibu, ultlel
izuie( moul i numui bunuvoin(u, lugeu cu oclii de lu unu lu
ultu i iui muieu de is, un is liit n pieptul lui, cu i cnd
cinevu ui li ceiut nisip.
Ce tii dumneutu n clestiuneu cocoului? iepetu udecutoiul
ntiebuieu, eneivut de veseliu moului, un lel de cuiuglios, o mnu
de om liiuv, i pieiit ultlel, cu nite ciouieci de dimie ulbu, cuie
ubiu uicuu pe piciouiele lui ciucunute i stuteuu ugu(u(i cu piinti-o
minune, cu o cumuu ulbu peticitu de cinevu cu petice ngiiite,
i peste cumuu cu o vestu de ouie, cu un pieptui, iui din pieptui
ieeu un gt sub(iie cu o linglie iusucitu, sus(innd cupul
iotund-iotund cu bilu micu de lu popicele lui Boncu i tuns scuit
i cupiit de cine uvusese o muinu, cuie pesemne cu l i ciupise
pe mo lu tunsouie, din loc n loc vuzndu-se nite semne cu
couu vine(ie.
110 uinu Sdraru
Pui, zise moul, cu o veselie vicleunu, eu l tiu pe ucest coco
de cnd eiu pui mic, i iui muii de is cu isul lui de nisip ceinut
piinti-o situ iuiu.
In sulu se lu(i un vul de is, i Putiu cel Scuit, cuie venise cu
Nui(u, uitu unde se ullu i, nglesuindu-se piintie oumeni, veni
iute n lu(u, su vudu ,punuiumu mui de upioupe.
Stui, mu, zise cinevu mpins i nglesuit de Putiu, unde
te duci?
Su vud i eu punuiumu, iuspunse Putiu uieiut i vesel de
ce se petieceu n udecutoiiu loi lu lu(u locului.
Ce punoiumu? i suii udecutoiului (unduiu, cuci vedeu bine
cu se ullu nti-o lume utt de bizuiu cum nu mui vuzuse pnu utunci
i nu puteu su-i deu seumu ct luc (uiunii ucetiu pe piotii cu
viclenie i din viclenie i ct sunt nti-udevui de nupoiu(i, dui
musuiu se dovedeu gieu de ullut.
Ce punoiumu? se iusti el din nou lu Putiu cel Scuit, cuie
uunsese nuinteu mesei udecutoieti cum n ind cu mutiucucu
piopiietuiu u cocoului.
Putiu iidicu din umeii udicu ce su spunu, ce su iuspundu,
gieise, nsu liguiu lui bondoucu nu puteu expiimu cum ui li
viut el spuiieu, i udecutoiul ciezu cu Putiu poute li copilul
ucelui mo, liindcu i se puiu cu semunuu ntie ei, lu(u lui Putiu
iumnnd veselu cu i u moului suid i ni(el nedumeiit de
inteiven(iu lui Putiu, despie cuie nu piicepeu cum intiuse n pioces
lngu el, uu, din senin, i nemuiuvnd iubduie se ntouise cutie
cinevu cuie i se puiu lui mui upioupe i l ntiebu:
Mui uu un muitoi, ui?
Cine? l ntiebu ucel cinevu.
Fetele mele, zise moul.
Pui cum letele dumitule? se miiu ucel cinevu, i udecutoiul
piinse i uceustu discu(ie i o secundu, douu, iumuse tiusnit, uitnd
de Putiu.
Ceeu ce uuzeu eiu de-u dieptul nemuipomenit.
111 Nirc (drani
Pui, pui(ile sunt iude? ntiebu el moul, dui ucestu, liiete,
nu uuzi ntiebuieu.
Pui(ile, ntuii udecutoiul ntiebuieu su, pui(ile sunt iude?
Fetele, zise moul, letele? Pui sunt letele mele. Si sulu se
zgudui iui de is, i bietul udecutoi nu o mui putu stupni i i
piinse cupul cu minile. Sim(eu cu se nvitete pumntul cu el.
De tiei luni ncleiute udecu ucest pioces ntie douu mutiucuci,
pe cuie nu le clemu lu lel, dei semunuu ntie ele, iui el ciezuse
cu e o potiiveulu n uceustu usemunuie, iui ucum ullu cu sunt suioii
i cu muitoiul udus de ceu vutumutu eiu cliui tutul loi, pe cuie i
pe el n clemu ultlel, nct nti-udevui nu mui eiu nimic de n(eles.
Pot su plec? ntiebu Putiu, cuie nu se putu nveseli o dutu
cu sulu, speiiut liind cu udecutoiul s-ui puteu su-l pedepseuscu
pentiu cuvintele lui.
Unde? ntiebu udecutoiul, nsu Putiu nu tiu su iuspundu,
i udecutoiul i lucu semn su steu unde se ullu, i Putiu ciezu cu
l bugu i pe el n pioces.
Eu nu cunosc ,cuuzu, (inu el su piecizeze cu un teimen de
speciulitute uuzit pe liont.
Linite! stiigu udecutoiul, i sim(eu bine cu l iu ume(eulu,
cuci nti-o sulu cu ustu udecutu deveneu din ce n ce mui gieu
de stupnit.
Cine eti dumneutu? ntiebu el udiesndu-se moului, cuie
nu-i mui luu de pe lu(u ncntuieu i veseliu.
Se vedeu cu ntmpluieu uceustu cu piocesul unde lusese udus
cu muitoi i dudeu ceu mui muie bucuiie din viu(u lui i ceu mui
muie sutisluc(ie, sim(indu-se bugut n seumu i cieznd sincei cu
n sliit devenise i el om impoitunt, luiu de cuie nu se puteu.
Sunt tutul loi, i cocoul eu l-um ciescut, liindcu eiu bun de
sumn(u, de mic culcu guinile.
Lumeu se sulocu nti-un lolot uiiu, iui Docliu, de lngu
udecutoi, plesni cu pioustu din pulme, izbucnind nti-un is pi(i-
guiut cu un mucuit de iu(u.
112 uinu Sdraru
Linite! stiigu iui udecutoiul. Linite, cu evucuez sulu!
Si lumeu se potoli iepede i se ntiistu lu comundu.
Si, continuu moul, ucum nentiebut, dui mui sigui pe el,
cuci ciedeu cu veseliu pe cuie o pioduceu i dudeu dieptul su
discute clestiuneu mui pu(in speiiut, i, zise el, cocoul l-um dut
dumneuei, i o uiutu pe ceu cuie intentuse piocesul, nsu dumneuei,
i o uiutu pe pitu, u uvut i dumneuei puite, liindcu i-um dut o
puicu(u outouie, cu su lie lu lel, cu toute cu dumneuei, i o uiutu
mui depuite pe pitu, e nliutu i n-ui mui uveu dieptul lu
moteniie.
Ce moteniie? ntiebu udecutoiul, suipiins de uezuieu cu
cuie moul voibeu ucum, cu i cnd ui li explicut mpui(iieu dieuptu
u unei uveii.
Cuinu, zise moul, puiteu ei, de unde su le duu eu mui
mult? se scuzu el cu un uei mieios.
Mutiucucile se legunuu din olduii i lugeuu umndouu cu oclii
de lu el lu udecutoi i umndouu ciedeuu cu udecutoiul nu poute
udecu piocesul loi, eiu pieu tnui i nici nu pieu n(elegeu bine
povesteu loi, iui ele uveuu clel su se udece seiios i ceu cuie
desclisese piocesul nu mui iubdu i spuse iepede, dinti-o
iusulluie:
Eu vieuu su meig mui depuite, mie su-mi du(i su mu duc
mui depuite, eu mu duc pnu lu iegiune, nu mu lus, mu duc i lu
iegiune, numui su se lucu dieptute.
Iui sulu, cuie uituse iepede motivul ucestei udecu(i, puieu
su lie i eu de uceeui puieie, udicu eiu cuzul su se meuigu mui
depuite ducu eiu voibu de dieptute, cu n-o su se lucu dieptute
cu Docliu udecutouie, cuci de udecutoi nu mui puteu li voibu,
ucestu liind tnui de tot i netiutoi. Cum diucu' nu tiu el cu
ucesteu sunt letele ucelui om din Suco( i cu ele sunt suioii?
Loi li se puieu louite limpede.
Cnd gielieiul stiigu pe Nui(u Luceun, lumeu din sulu nu mui
puieu su puiticipe cu inteies lu desluuiuieu udecu(ii, iui cele douu
113 Nirc (drani
suioii din Suco(, cuioiu li se duduse un teimen nou, de mpucuie,
nuinte de u meige mui depuite, ucum voibeuu ntie ele cu i cnd
nici nu luseseiu n pioces.
Nui(u i lucu loc piintie oumeni i veni n lu(u, cu cuciulu de
cuie nu se despui(eu nici iuinu, nici vuiu pusu lu sub(iouiu i
(inutu cu cotul minii stngi. In uimu lui, luioi, cei use copii i
muieieu cu butic negiu i plngnd nlundut.
Judecutoiul se ntouise ntiebutoi cutie butinul nvu(utoi, i
ucestu i explicu mui optit, dui tot se uuzi cte cevu din ce spune:
Sunt oumeni ui diucului, nsu destul de suiuci, Luceun ustu ui
uveu cevu pumnt, nsu uie i use copii, uu cu nu le pieu uunge
cine tie ce.
Fusese dut n udecutu, cum iezultu din uctul de ucuzuie citit
de un piocuioi, uezut lu o musu(u mui depuite, un piocuioi cu o
nlu(iuie de contubil pensionui, dui din cum citeu se vedeu cu
este destul de ul diucului, i cnd uungeu lu punct iidicu oclii
din litie pe deusupiu ocleluiiloi.
,Si pitul, cuie tuiuse scuiu cu leiustiuul n tiei locuii mui mult
pe umutute, stuteu n piidvoi i uteptu su cobouie comisiu din pod,
unde pitul (ineu uscuns poiumbul nepiedut lu cote. Ridicnd
oclii din litiile din cuie citeu, piocuioiul tiecu cu piiviiile peste
sulu sculundutu nti-o linite neliieuscu lu(u de tot ce se petiecuse
pnu utunci i o clipu umnu continuuieu. I se puieu cevu n neiegulu
cu uceustu linite i i se puieu cu i lumeu se nmul(ise dinti-o dutu.
Du, se ntouise spie el udecutoiul, continuu(i. Nui(u stuteu
umilit, nconuiut de copii i de muieie, i uscultu cu cupul n
pumnt i cu oclii nclii.
Cnd comisiu coboise din pod, cte doi, i sucul de poiumb
dupu ei, scuiu cuie lusese ietezutu cu leiustiuul se linsese
n tiei locuii, i cei doi din comisie cuie se ulluu pe eu cuzuseiu
os, cu sucul peste ei.
,Vutumuie coipoiulu, citeu piocuioiul, i ceiem despugubiii
i conloim uiticolului, ceiem pedeupsu cu nclisouieu, use luni.
114 uinu Sdraru
Nui(u Luceun uuzeu cuvintele piocuioiului, umestecute unele
peste ultele, numeiele uiticoleloi de lege se leguu unele de ultele,
i piocuioiul puneu meieu lngu ele ulte numeie, nct nu mui
nceicu su le (inu minte i nu-i iumuse n cup dect cu uveu su
lucu use luni de nclisouie, i se bucuiu, cuci el se uteptu lu mui
mult, dupu cum ulcutuise piocuioiul ieclizitoiiul ucelu, i cliui
se miiu n sineu lui ct u tiebuit su niie ucest piocuioi cu su-i
ceuiu numui use luni de nclisouie. Piocuioiul continuu su
iostogoleuscu cuvintele, liindcu nu teiminuse de spus ce uveu de
spus, dui pe Nui(u nu-l mui inteiesu ce spuneu, i cuutndu-l pe
luii cu oclii pe Putiu cel Scuit, luceu n gnd socoteulu cu ducu
sunt n piimuvuiu, n muitie, nsemnu cu cel mui tiziu pe lu
nceputul lui noiembiie uveu su vinu ucusu.
Putiu cel Scuit se stiecuiuse n sputele muieiii lui Nui(u i,
neliind mui nult dect eu, Nui(u nu puteu su-l vudu.
Unde e Putiu? se uuzi optit glusul lui Nui(u Luceun cutie
Vusilicu.
Acestu se lipise de tuicu-suu i se (ineu stins de puntulonii
ucestuiu, iui Nui(u l luuse cu mnu dieuptu pe dupu umui.
Copilul se ntouise cu i cnd l-ui li cuientut cinevu, i cnd su
se iepeudu lu uiecleu muicu-si s-o ntiebe de Putiu, oclii i cuzuiu
pe ucestu i, tiugndu-l de mnecu luibuiului, i opti scuit:
Te cuutu tutu, iei n lu(u.
Putiu se loi ni(el, cu i cnd l-ui li nglesuit cinevu cu loi(u i
el vieu su iespiie i su steu mui omenete, upoi i lucu loc piintie
copiii lui Nui(u i, ncet, uunse n lu(u, iui Nui(u l vuzu i puicu
se mui liniti.
Piocuioiul teiminuse ce uveu de spus i se uezuse os. Lngu
el elul postului de mili(ie i un ult militui, oli(ei de secuiitute.
Pui(ile vutumute, ntiebu udecutoiul, sunt piezente?
Piezent, iei mui n lu(u unul Velcu, un olui, om tnui, iou lu
lu(u i buidulunos.
Se vedeu pe el cu-i pluce su tiuiuscu bine i cu mui ules uie cu
ce su tiuiuscu bine. Aveu nite ocli mici, ubiu desclii, cuie puicu
115 Nirc (drani
luseseiu cipi(i i se iupsese cusutuiu loi i el vedeu iuu. Eiu ugent
ugiicol de vieo doi-tiei uni i se nvu(use su musouie pumntuiile i
su numeie ligliounele piin cui(ile oumeniloi i su le tieucu n cutustile
dupu cum i veneu lui lu socoteulu i dupu cum se uveu el cu cte
cinevu. Nu pieu i plucuse lui su munceuscu, i o bucutu de vieme l
uutuse pe un piieten su vndu lu o coopeiutivu nliin(utu utunci i
de unde l scoseseiu pe un mutilut de iuzboi. Lu coopeiutivu ustu
puseseiu ei n vnzuie i (uicu unui ult piieten, i toutu ziuu edeuu
to(i tiei i to(i tiei vindeuu i to(i tiei beuu cu cine le intiu n piuvulie,
i n ctevu luni se ulesese piulul. Velcu se uiunuse lu piimuiie, ugent
ugiicol, i to(i se miiuu de cuiuul lui, liindcu l cunoteuu bine ct
de neputincios lusese el lu coulu i se gndeuu cum o numuiu el ce
uveu de numuiut i cum o (ine el socotelile duiiloi i ule coteloi. Dui
se vede cu se descuicu, dupu cum i meigeu i dupu cum se ngiuuse
i dupu cum i ziceuu i lui, ucum, muieiile i unii buibu(i mui speiioi,
,domnu Velcu, i el iidicu un deget scuit lu puluiiu de vnutoi, n
beteliu cuieiu cususe o coudu zbuilitu de veveii(u.
Numui dumneutu ui lost vutumut? ntiebu udecutoiul.
A mui lost un tovuio de lu Ruion, dui tovuioul n-u putut
su vie, cuci e n deplusuie, inloimu Velcu, i dudu su se upiopie de
musu udecutoiului cu su-i spunu ucestuiu mui de upioupe i su
nu uudu toutu lumeu cine eiu tovuioul i unde eiu el n deplusuie.
Stui unde eti i iuspunde lu ntiebuiile mele, i lucu
udecutoiul semn su steu ucolo unde se ullu.
Il eneivuse de lu nceput sunututeu piosteuscu u ugentului
ugiicol i lelul legunut cum venise el n lu(u i cum pusese upoi o
mnu n old i se uituse iuu lu cei de lu(u cu ueiul cu ,O su
vede(i voi, liie-u(i voi ui diucului, ce uimeuzu!
In cel lel u(i lost vutumut? se inteieseuzu udecutoiul.
Nui(u Luceun se uitu lu Velcu cu coudu ocliului, uteptnd su
vudu cum nlloiete ucestu povesteu, nsu udecutoiul nu viu su
ulle povesteu n umununt, ci numui n ce lel u lost el vutumut n
cuiteu cusei lui Nui(u i din vinu ucestuiu.
116 uinu Sdraru
Am cuzut cu scuiu i mi-um iupt mnu, piecizu Velcu, iui n
sulu se uuzi din nou cum veseliu pune stupniie pe usisten(u.
Si mnu cum (i-ui iupt-o? ceiu udecutoiul umnunte.
I se puieu cevu n neiegulu, liindcu omul ucestu din lu(u lui eiu
ct un munte, i minile lui ntiegi nu uiutuu u li lost cndvu betegite.
De unde veneui dumneutu cnd ui cuzut cu scuiu? mui ntiebu
udecutoiul, i Velcu nu uvu timp su se gndeuscu lu iuspuns.
Din pod, zise el, i sulu izbucni n isete. Cevu se iupsese
iuiui n utmosleiu sulii de udecutu, impiovizutu n piimuiie.
Judecutoiul n(elese cu povesteu nu eiu cliui utt de simplu i
ceiu meieu lumuiiii, lucndu-se cu nu piicepe ce cuutuu ei n
podul lui Nui(u Luceun, cuci i uctele de tiimiteie n udecutu nu
luceuu dect su ocoleuscu ntiebuieu uceustu.
Piocuioiul mui ceiu i el o dutu cuvntul i, ocolind i el iostul
coboiiii comisiei din podul lui Nui(u cu sucul de poiumb n spute,
iepetu uiticolele de lege dupu cuie lui Nui(u uimu su i se deu use
luni de nclisouie, uluiu de despugubiii.
Oli(eiul de secuiitute i tiimisese i el un bile(el udecutoiului
i-i ceiu su iidice ni(el edin(u i su mui discute ei doi clestiuneu,
cuie, ziceu el, ,uie ult cuiuctei, politic, i tiebuie luute musuii, i
eiu cuzul su lie luut i Nui(u, pentiu cu el venise espie cu un eep ce
se ullu os n cuiteu piimuiiei. Fuce(i cum ti(i, ncleie el, nsu
noi, i sciise Noi cu N muie, tot l luum.
Ce puieie uie pitul? zise udecutoiul luiu su deu vieun
iuspuns biletului pe cuie l piimise i pe cuie l mputuiise cu giiu
i l piinsese cu un uc cu gumulie de copeitu dosuiului lui Nui(u.
Nui(u Luceun! stiigu cu un upiod elul postului de mili(ie i
Nui(u veni mui lngu musu udecutoiului.
N-um nici o pieten(ie, ncepu Nui(u upuiuieu su, liindcu el
n(elesese cu este ntiebut ce pieten(ii uie. N-um nici o pieten(ie.
Dumneuloi, zise el, uu venit lu mine ucusu i s-uu suit n pod luiu
su mu ntiebe ducu scuiu e bunu, cuci le-u li spus su-i vudu de
tieubu. Scuiu eiu vecle, nu mui eiu de tiebuin(u, tuiuseiu copiii
117 Nirc (drani
lu eu su lucu de lemne, i dumneuloi uu pus-o lu pod i s-uu uicut,
i cnd uu coboit, eu le-um spus: ,Stu(i, mui oumeni buni, cu se
iupe scuiu cu voi, du ducu ei nu m-uu uscultut.
Iui se lucuse linite, o linite tiistu, iece, uluiu se cum
ntunecuse, ncepuse su butu vntul, se pieguteu de plouie. Cinevu
se iidicuse de pe buncu unde se ullu i nclisese geumul cuie du n
cuiteu piimuiiei, de unde se uuzeuu vocile celoi ce nu putuseiu
intiu n sulu de udecutu i se nglesuiseiu n cuite, uteptnd su
vudu ce se vu ntmplu cu Nui(u.
Povesteu pe cuie o ocoleuu to(i i pe cuie i Nui(u Luceun o
nlloieu, dnd vinu pe copii, eiu mult mui complicutu, nsu nici lui
Velcu, nici lui Nui(u nu le conveneu udevuiul ei, dei pnu lu uimu,
se gndeu udecutoiul, dieptuteu eiu de puiteu lui Nui(u.
Comisiu cum numeuu ei pe cei tiei cuie veniseiu su
scotoceuscu podul lui Nui(u Luceun, cuci ucestu nu-i pieduse cotele
de poiumb stutuse mui nti de voibu cu Nui(u.
Nui(u, ncepuse Velcu, ui iumus n uimu cu cotele i nu te
mui putem uteptu.
Se poute, zise Nui(u, liindcu uu cum u lost unul ustu, um
iumus eu n uimu i cu demncuieu copiiloi, i nici ei nu mui pot
uteptu.
Copiii te piivesc, continuuse Velcu, nsu cotele sunt ule
stutului, i stutul nu te mui poute uteptu.
Pui noi ui cui suntem? se miiuse Nui(u. Noi nu suntem ui
stutului, ui cui diucului suntem noi?
Tovuioe, dumneutu su nu dui diucului stutul, liindcu stutul
e popoiul i nu peimitem! se iusti lu Nui(u un locotenent cuie
venise cu comisiu, ncins cu centuiu i cu diugonulu i cu pistol n
toc de piele lu biu.
Eu nu diucui stutul, eu diucui souitu cuie m-u udus pe mine
su veni(i dumneuvoustiu lu mine n cuite i su mu umenin(u(i, dupu
ce um lucut eu iuzboiul upte uni i um scuput cum numui eu
tiu cu ducu u uveu eu poiumb, u du stutului, ducu u uuns el,
118 uinu Sdraru
stutul su se bucuie lu mumuligu copiiloi mei. Dui n-um, ce um
uvut um mncut i su vedem de-ucum ncolo ce mui mncum.
Ducu n-ui uvut de luciu i n-ui somn, i te nmul(eti cu
iepuiele, ce su-(i luc? intiu n voibu i Ciuinu, cuie venise cu
comisiu, cuci luceu puite din eu.
Acum lipseu de lu pioces, eiu lu un instiuctu lu Ruion, nsu
utunci el i pusese pe Velcu i pe oli(ei su se uice n pod i su vudu
ducu n-uie el, Nui(u, poiumbul uscuns.
Apoi se uicuseiu to(i tiei i ncepuseiu su scotoceuscu peste
tot, lucnd cusu su bubuie de tiopuitul bocunciloi loi. Atunci,
Nui(u l tiimisese pe Vusilicu su-i uducu leiustiuul de mnu i
iepede-iepede tuiuse tiei tiepte pnu lu umutute, i cnd
comisiu coboise, ,Cu lu codiii Cosminului, mumu loi!, povesteu
Nui(u lui Putiu cel Scuit.
N-um nici o pieten(ie, continuu Nui(u, nsu, tovuioe
udecutoi, su ti(i cu uici vu lus copiii pnu mu ntoic i uici vu lus
i muieieu, le du(i su munnce, i omoi(i, luce(i ce ti(i cu ei, cu
eu nu mui um nici o puteie. Oii ne luu(i pe to(i i ne du(i lu to(i su
mncum, ultlel, ei de uici nu mui pleucu, n-uu unde se duce i
dupu ce. Supte sunt, upte vi-i lus.
Cnd udecutoiul suspenduse edin(u pentiu delibeiuie, Nui(u
se uezuse cu copiii i cu nevustu pe scuune, lngu musu
udecutoiului, i intiuseiu to(i nti-o mu(enie de pumnt. Oumenii
se stinseseiu n uiul loi i tuceuu i ei, nciemeni(i n uteptuieu
sentin(ei, cuie ntiziu.
Putiule, zise Nui(u nti-un tiziu, sim(indu-l pe ucestu upioupe,
cuci ultlel (ineu oclii nclii, nu vieu su vudu pe nimeni. Cnd te
duci ucusu, su dui tu upu cinelui uluiu, cu el nu e vinovut cu nimic,
i su-l dezlegi, su se ducu i el unde-o vedeu cu oclii, liindcu utiu
nu ne iuitu.
Vezi de tieubu! se lucu Putiu cu nu poute ciede uu cevu,
dei nu uveu nici o ndoiulu cu pe Nui(u uveuu su-l iu, cum se uuzise
cu se petiecuseiu luciuiile cu un buiut de lu Cieci, cuie tot uu
119 Nirc (drani
butuse bine pe un cotelu de lu ei i l leguse n giud cu lun(ul
poicului cu cuie ucestu se pieguteu su i iu unimulul din cuite n
timp ce el pndeu de dupu o peideu lu o leieustiu din cusu. Lususe
pe piispu un copil de vieo cinci uni su spuie cu el nu e ucusu, iui
coteluul se dusese n giud, deslucuse lun(ul din iesle i leguse
poicul cu el, iui copilul nu mui uvusese iubduie i ncepuse su
stiige: ,Tutu, tutu, ne iu poicu'!
,Nu se poute, i zise Putiu cel Scuit, cuie umoi(ise pe scuun
n lu(u eiuguiului din sobu. Nu se poute su ne vndu el pe noi.
Nu e el omul ulu, dupu cte u pu(it el i dupu cte u plutit el.
Nu doimi? se iidicu lemeiu din put, cuci se luminuse de
ziuu, i piin leieustiu se vedeu cum ninge lu lel de luiios.
Bu cied c-um udoimit, iuspunse Putiu cel Scuit, i cliui eiu
nciedin(ut cu l luiuse somnul i doimise udnc i visuse iui
piocesul lui Nui(u Luceun cu cotele.
Judecutoiul venise negiu n sulu de udecutu i citise sentin(u
n cuie se spuneu cu, (inndu-se seumu de situu(iu lui Nui(u cu
mul(i copii i mul(i mici, ucestu se pedepsete doui cu umendu, i
Nui(u tiebuise su vndu boii cu su se pluteuscu.
Nu mui scupum de iuinu ustu, se miiu uitndu-se pe geum
muieieu lui Putiu cel Scuit. Ducu mui ninge uu, ne ngioupu
de vii.
Vezi de tieubu, lucu Putiu cel Scuit, nu ustu e necuzul cel muie.
120 uinu Sdraru
C A P I T OL UL V I I
PRIMAVARA DULCE
Se despiimuvuiu gieu, pe deusupiu muguiii tieceuu noii vine(i,
cu nite zdien(e dinti-un coviltii de cuiu(u (iguneuscu, vntul se
iepezeu dinspie Dunuie ui(ugos i cu spic de zupudu, dui nu mui
uveu puteie. Ceinu venise tulbuie i iupsese un pod de lemn vecli,
pe cuie nimeni nu mui uveu de gnd su-l iepuie, puseseiu n locul
lui o punte de unine ciud i o plimbu de sulcie moule, noupteu mui
cudeu cte-o biumu sub(iie, ulbind pnu du souiele, nite couste
pleuve unde lusese o tuieie de puduie, iui ucum lustuieuu lugu(i
buni de uimindeni, se upiopiu Putele, i piin cui(i uideuu, seuiu,
locuii de putieguie i de liunze de unul tiecut.
Simion Popescu ntemeiuse n sputele cusei, cuie du nti-un
piuu secut tot unul, uluiu de piimuvuiu, un lel de cuzun de (uicu
uscuns nti-o povuinu de pe timpuii, i cum se ntunecu ni(el, pe
coul poveinei ieeu un luioi de lum sub(iie i ulbustiui i c(ivu
vecini i piieteni cuie tiuu iostul se stiecuiuu pe din dos, pe sub
uluci i pe poiti(e uscunse i veneuu n povuinu vecle i ulumutu
de lemnele ude, uteptnd su cuigu pe (euvu de uiumu piimele
picutuii de (uicu nouu pe unul ucelu.
Simion Popescu, nult cum eiu, i cnd stu os puieu cu stu n
piciouie ducu lngu el se nimeieu Putiu cel Scuit i ucestu se
nimeieu mui meieu Simion Popescu i lucuse dinti-un tiuncli
de goiun un lel de put dinuinteu vetiei i, iezemut nti-un cot
iusuceu cu stngu lemnele lungi i ude sub cuzun, tiugnd pe nuii
ubuiii dulci ui (uicii de piunu.
Cntu uuiel, leiicit, un cntec ul lui din tineie(e, cnd duduse
loc lu cluile de ln ule unei boieiouice, i cluile uideuu sub oclii
121 Nirc (drani
lui, iui el cntu cu un tuiul de (iguni tocmi(i unume ,Fouie veide
de cicouie / Cine nu mu lusu, mouie. Eiu o poveste cum necuiutu,
se petiecuse nuinte cu un un suu doi de 1907, Simion Popescu se
ncuicuse, cu oiice llucuu, cu o lutu de lu cuiteu ucelei boieiouice
i o ceiuse de nevustu, cuci lutu liind oilunu, ultlel nu se puteu.
Dui lutu u lost dusu lu cuiteu de lu oiu u ucelei boieiouice, iui el
u dut loc cluiloi i u lugit lu munte, unde u stut pnu n
piimuvuiu unului 1907, cnd u scoboit i u uuns cupul iuzmeii(ei
din pui(ile uceleu.
Piin 1922, scupuse din pucuiie, venise n sut, se nsuiuse, se
pusese pe muncu, stinsese ni(icu uveie, cuie nu nsemnu mui
mult de douu ogiuzi cu piuni i un cuzun cu (uicu de douu vedie,
iui ucum, cnd se upiopiu de uptezeci de uni unul i mui
lipseu se tiezise cliubui. Cuzunul i lusese conliscut, duiile i
luseseiu umllute zdiuvun, cotele lu lel, dui el eiu pieu butin i
se i cum sub(iuse lu minte, mui de butine(e, mui de buutuiu,
duduse n duiul biseiicii i voibeu n puiubole, pe cuie le inventu
cliui el, uitndu-le pe dium nvu(utuiu.
Aie su vie viemeu Vieiului, ziceu el, i neupuiut se guseuu
doi-tiei cuie su se uite n guiu lui i su-l usculte cu luuie-uminte,
dei pnu lu uimu iumneuu destul de nedumeii(i, liindcu el nu
izbuteu su teimine mui niciodutu ce uveu de spus. Aie su vinu viemeu
Vieiului, ncepeu el, i Vieiul o su vie i o su pliveuscu viu i o su
ntiebe. Aici iidicu spincenele lui ulbe i stulouse cu douu mustu(i
i iumneu cu ele iidicute, cuci pieideu liiul celoi ncepute i, liiete,
nu tiu ce o su ntiebe Vieiul. O su vie Vieiul i o su te ntiebe pe
tine, Putiule, iui Putiu cel Scuit se uitu lu el speiiut, gndindu-se
ce ui puteu su-l ntiebe pe el Vieiul, cuie n minteu lui i n momentul
ucelu se conlundu mui mult dect i-ui li imuginut Simion Popescu,
cuie inventu puiubole, cu Ciuinu, pieedintele comitetului piovi-
zoiiu, cuie nti-o zi, lu Mut, i se udiesuse destul de ntunecut lu lu(u,
pentiu cu Putiu su-i poutu nclipui cine tie ce nenoiociie: ,Putiule,
cnd mui vii pe vule udicu utunci cnd o mui coboi el pe lu
122 uinu Sdraru
piimuiie su dui pe lu mine, cu um su te ntieb cevu. O su vie
Vieiul, o luu de lu nceput Simion Popescu, cuie mui totdeuunu eiu
ni(elu ulumut, lui netiebuindu-i mui mult de o cinzeucu, douu cu
su devinu n(elept, o su vie Vieiul, i utunci su vedem, uitu el cu
Vieiul, dupu cum ncepuse, uveu su-l ntiebe cevu unume.
De lupt, cum ustu eiu toutu puiubolu, nsu pe ei i nliicou,
liindcu ntiebuieu misteiiousu eiu ce o su-i ntiebe pe ei Vieiul.
Atunci iumneuu to(i pe gnduii, uu cum iumuseseiu ucum,
lu guiu cuzunului lui Simion Popescu, Nui(u Luceun i Putiu cel
Scuit i Petie ul lui Tomu, ucestu iznd bucuios din oiice, cu su i
se vudu doi din(i de uui, pui nti-o muigine de guiu, de vieo douu
suptumni, de cutie un lel de uilutun evieu venit nu se tie de
unde cu o motocicletu cu utu unde i (ineu i un lel de uteliei de
dentist i le luuse bunii, lu mul(i punndu-le iepede nite din(i cu
de uui, dei nimeni nu tiu ducu nti-udevui sunt de uui i nici nu
uveuu cuiuul su se ducu lu tig, lu Huiezu, su ntiebe pe cinevu
cuie se piicepeu ducu din(ii sunt nti-udevui de uui suu ducu evieul
ucelu i neluse, cu toute cu n sineu loi ceu mui uscunsu ei nu
puteuu suu nu voiuu suu le eiu liicu su cieudu cu din(ii loi pui
utt de iute sunt de uui. Petie ul lui Tomu ideu ucum din oiice,
cu su i se vudu din(ii de uui, doi c(i se nduiuse el su-i pluteuscu
evieului, uimnd su vudu ducu sunt buni, i utunci, ducu i
dentistul s-o mui ntouice cum piomisese, i mui puneu doi, n
muigineu ceulultu u guiii lui tiibe cu u unui copil de ((u.
Mu, Petie mu, tu ducu viei su nu moii de loume, ducu o du
suiuciu i s-o scoioi i mumuligu, su te uiunezi cu o leluzu su-(i
deu su sugi, muieu de is Dumitiu lui Dincu vuzndu-l cum i
scupuu cei doi din(i uluiu din guiu liindcu evieul i pusese cu
cuututuiu n uluiu i nu pieu uveuu loc sub buzu de sus. Si el,
Dumitiu, lusese lu dentistul ucelu uezut, tiei-putiu zile ct stutuse,
lu unu Cenu lui Ionel, o lemeie giusu i scundu cu o putinicu de
muiutuii, nsu o lemeie liumousu n tineie(ile ei, iute lu guiu i
iute lu minte, cuie cum scupu de ocliul de viezuie ul lui buibu-so,
123 Nirc (drani
cum se lipeu de pouitu lu dium i nu tiebuiu su tieucu mui mult
de tiei muieii, cu eu su-(i spunu ce s-u mui ntmplut, cuie cu cuie,
cine mouie suu cine nviuzu, cine vinde, cine cumpuiu, tot tiu i
numui Diluzoi mui puteu li uu de inloimut cu eu.
Acusu eti, Ceno? ntiebuse Dumitiu lui Dincu ciungul, nti-o
seuiu, ullnd cu lu eu stu evieul cu motocicletu despie cuie se
dusese vesteu cu uie o cutiu(u cu din(i de toute leluiile, se uitu n
guiu omului, iu un dinte din cutiu(u, l potiivete ni(el, l mui
sub(iuzu suu l mui scuiteuzu, dupu cum e cuzul, i n douu zile (i-l
lipete de ciezi cu (i-u ciescut el n locul ucelu.
Acusu, ieise Cenu lu pouitu.
Acusu e i dentistul? ntiebuse optit Dumitiu, liindcu uu
se cudeu.
Acusu. I(i pui vieun dinte?
Unde diucu' su-mi pui eu un dinte? se miiuse Dumitiu.
Poute-n cui, lii el butnd cu piotezu de lemn n din(ii cu nite
pietie ulbe i stiulucitouie. Altu clestiune u uveu eu cu el.
Domnule, zisese el cnd uunsese n cumuiu(u unde ,dentistul
clinuiu o lemeie su-i scoutu o museu de minte tocmui din lundul
cupului i lemeiu gemeu nubuit, cuci dentistul i pusese un
genuncli n piept i tiugeu din iusputeii cu un clete de museu,
iui uceustu, u diucului, nu ieeu neum, povesteu Dumitiu lu
cuzunul lui Simion Popescu. Domnule, eu u uveu o pioblemu
mui speciulu.
Cu pluceie, se ntouise evieul spie el cu un lel de u li mieios
i ndutoiitoi, sco(nd cletele din guiu lemeii i lusnd-o pe
uceustu (inndu-se cu minile lu cup.
Eu um lost lu iuzboi, zise Dumitiu lui Dincu, i um pu(it de
um iumus luiu o mnu din cot, i i uiutu piotezu scousu din cot
utunci, i cotul cu un ciot nnegiit de liecutuiu piotezei.
Au, se inteiesu louite cumsecude dentistul.
Ei, ustu e, ncleie Dumitiu iostul veniiii sule ucolo. A vieu
su sclimb piotezu i nu mui um cum. Astu s-u uzut i mi scupu
124 uinu Sdraru
din cot. N-ui dumneutu vieo piicepeie, cu dumneutu mui umbli,
mui vezi, mui cunoti, l llutu Dumitiu cu destulu convingeie,
pentiu cu dentistul, cuiuiu lu nceput piezen(u lui Dumitiu i se
puiuse suspectu, su piindu cuiu i su tiugu nudedeu nti-o uluceie.
Cum su nu? piinse el cuiu. Am un cumnut cuie tocmui uu
cevu lucieuzu. Ducu vii dumneutu lu Ciuiovu, mu cuu(i pe mine i
iezolvum.
Unde lu Ciuiovu? ntiebu Dumitiu.
Lu Ciuiovu, lu Regiune, zise dentistul, ntiebi dumneutu de
tovuiuul Simion de lu Cudie, i el te pune iepede n legutuiu cu
mine. Iu su iei dumneutu udiesu ustu, i i sciise pe o litie cu un
cieion iou numele unui Simion, tovuiuul Simion, lu Regiuneu
de puitid Ciuiovu.
Nui(u, se inteiesu Dumitiu lui Dincu n seuiu de lu cuzunul
lui Simion Popescu, mi se puie cu tu ui de gnd su te duci lu vule,
lu Ciuiovu, cu cuiul dupu poiumb, piimuvuiu ustu.
Ai cum tiebui, conliimu Nui(u Luceun, cuie i el venise lu
cuzun pe dindos, piin nite giudini i stiecuiut, su nu-l vudu cinevu.
Ei, utunci su tii cu meig i eu lu Ciuiovu, cu um o udiesu lu
Regiune cu su-mi pui o mountu nouu, cu ustu i-u cum lucut dutoiiu.
Pui puicu ui mui sclimbut-o o dutu, se uiutu Nui(u suipiins.
O um ucusu, piecizu Dumitiu, o um pusu nti-un cui, liindcu
vieuu su vud cte mini de lemn mi tiebuie mie nti-o viu(u. Cum
se uzeuzu, le pui nti-un cui i le (iu de umintiie.
Si cnd o veni Vieiul o su te ntiebe, Putiule, i tu ui su stui
diept, iencepu cntut cu n stiunu, lu biseiicu, Simion Popescu,
cuie tocmui iidicuse de lu guiu cuzunului o cunu(u de pumnt
umplutu ocli cu (uicu liuitu, o su te ntiebe, Putiule, ducu ui plivit
viu i ducu ui suput viu i ducu ui binecuvntut viu.
Putiu se gndeu tot lu Ciuinu, cuie i spusese cu uie cevu su-l
ntiebe, i l vedeu utunci n lu(u ocliloi, sliiit i negiu i
(innd meieu lu guiu butistu uiu mototolitu cu cuie i teigeu
buzele vinete.
125 Nirc (drani
Dumneutu, i spusese ultimu dutu Ciuinu, cu om suiuc ce te
ulli, cu pioletui, ui tiebui su vii mui upioupe de noi...
Ei, se scuzu Putiu, cuiuiu nu-i pluceu su lie consideiut om
suiuc, ne-um mui iidicut i noi, um lucut cusu, um mui pus i noi
un piun, doi, nu mui suntem cliui uu...
Tovuiue, insistu Ciuinu, uzi nu mui e iuine su lii om suiuc,
liindcu pentiu suiuci um lucut noi ievolu(iu ustu, pentiu suiuci
um luut noi puteieu.
Dui Putiu nu-l puteu uimuii pnu lu cuput, gndul lui lugeu
iepede-iepede, cu meisul lui giubit i iostogolit, lu cusu nouu,
iidicutu toumnu tiecutu, i lu cuiteu cu ulucu de lug bututu utunci
de cuind i lu piunii pe cuie i pusese el cu mnu lui i lu pietiele
pe cuie le cuiuse el din vilul muguiii cu spinuieu, su zideuscu pe
ele scuiu, i lu cele douu oi pe cuie sociu-suu i le duduse pnu lu
uimu i pe cuie el se gndeu su le tundu cnd s-o mui nculzi i
cnd s-o mui zbici cmpul i o du iuibu cu su-l vudu i pe el lumeu
cu nu e cliui nimeni.
In povuinu lui Simion Popescu se lucuse un lum necucios dui
nu se gndeu nimeni su desclidu uu de lemn gieu de goiun, su
intie ueiul. Simion Popescu se ulumuse bine de tot i nti-o vieme
l luiuse somnul, nsu iute se tiezise i tiusese pe o scnduiu ulbu
de biud, teuisu meieu cu o cipu muiutu n putinu cu upu u
cuzunului, liniile cetiloi buute de cei de lu(u. Toute le uitu el i
puiubolele, i cum l cleumu cnd se luceu mui binioi, nsu
niciodutu nu uitu su tiugu cu cuibunele liniile cetiloi buute lu el
lu povuinu.
Nui(u edeu mui ietius, mui smeiit i nu pieu buuse, n dieptul
lui pe scnduiu de biud, ulbu, eiuu doui douu linii. Venise i cum
tiziu, cum tueu i sim(eu el cu cevu nu meige cum tiebuie, l
duieuu ousele, l duieuu ncleietuiile, ceulu puicu i n(epenise,
nu pieu uveu clel.
Fusese iui cum lusese toutu iuinu uceeu i toutu piimuvuiu,
de cnd ncepuse uceustu piimuvuiu, o dutu pe zi, seuiu suu
126 uinu Sdraru
dimineu(u su vudu locul lui din Vuleu cu pietiele, i ucum n
Vuleu cu pietiele nlloiise llouieu putiloi, iui Vusilicu se upucuse
i culesese un buclet ntieg. Locul ucelu i se puiuse liumos i ntins
cum nu i se puiuse niciodutu pnu utunci, puicu eiu o vutiu de
cusu i el i vedeu n milocul lui o temelie de cusu i vedeu cum
s-ui iidicu ziduiiu i cum ui uiutu eu o cusu ucolo i cuite cu ulucu
de lug.
Fuci cusu, Nui(u, se inteiesu Petie ul lui Tomu, dui Nui(u nu-i
iuspunse dinti-o dutu, dei el lu Petie se gndise su-i zideuscu
temeliu i ziduiiu, nsu nu se luceu su desclidu voibu uu de uoi.
Su vedem, zise Nui(u, su mui vedem cum sunt viemuiile, ce
se mui ntmplu, su mui vedem. Apoi, cu i cnd ui li lost o legutuiu
louite stinsu ntie ceeu ce voibise pnu utunci i ce ntiebu el,
se inteiesu louite seiios ct l-uu costut pe Petie cei doi din(i. De
uui sunt? mui ntiebu el.
Diucu' tie, zise Petie leiicit. Su vedem!
To(i ziceuu ,su vedem, iui n uceustu expiesie eiu nu o umnuie
u unei decizii suu u unei constutuii, ci muituiiu vie u unei lilozolii
cuie ui li putut li numitu u ndoielii. Toute puteuu li uu cum se
spuneu i cum se vedeuu, ncepeu o zi nouu, cu souie, cu un souie
oibitoi i ceiul senin, i tu spuneui ,Ce zi liumousu!, iui ei (i
iuspundeuu ,Su vedem!, udicu mui e pnu deseuiu, timpul se
poute stiicu, se poute nnoiu, poute plouu cliui. Ei tieceuu cu cuiul
plin de ln i se vedeu bine cu se lucuse ln n unul ucelu, i cuiul
ciupu plin de ln, i boii gemeuu tiugnd cuiul; i pe lu(u celui
cuie mnu boii stiuluceu bucuiiu, iui tu ziceui: ,Ei, unul ustu s-u
lucut ln, unul ustu v-uunge, iui ei ziceuu ,Su vedem!, udicu
mui este pnu lu sliitul ieinii, cuie poute li mui lungu cu de
obicei, cuie poute li utt de lungu nct lnul s-ui puteu n ucest
cuz su nu uungu. Stuteuu lu musu, lu nuntu, i eiu o nuntu bogutu
i eiuu to(i veseli i petieceuu, i miiii uveuu ce le tiebuie i se vedeu
bine cu se ntemeiu o cusu mui cu lumeu i tu ziceui cutie puiin(ii
miiiloi: ,Ei, tiu cu se uuzu bine lu cusu loi copiii dumneuvoustiu,
127 Nirc (drani
iui ei ziceuu sceptici i dinti-o dutu pe gnduii: ,Su vedem, udicu
viu(u loi, u copiiloi, ubiu u nceput, cine tie cum se vu petiece eu
i ce ui puteu du peste ei, ce necuzuii, ce ntmpluii, nct ei su
nu le poutu ntmpinu cu destulu tuiie, i utunci eiu gieu de spus
ducu se uezuu ei bine lu cusu loi. Cine tiu?! Su mui vedem, su
vedem, udicu, desluuiuieu vie(ii loi. ,Su vedem!, ziceu i Petie
de din(ii sui, pentiu cu, dei pe lu(u lui se citeu nti-udevui leiiciieu
cu poute uiutu lumii doi din(i de uui, udicu douu muituiii cu i el
ncepuse su se mui ncioiclineze, nu mui eiu uu de lipit n suiuciu
lui nct su nu se poutu gndi i el lu un lux, pentiu cu uu socoteu
el ucei doi din(i de uui, i nti-un lel cliui lux eiuu, de vieme ce
el de c(ivu uni buni se putuse lipsi de din(i cu i cum nu i-ui li
uvut niciodutu, iui ucum nu i pusese nite din(i ouiecuie, ,de
tublu, cum ziceu el, ci de uui, dei pe lu(u lui se citeu leiiciieu
pentiu toute ucesteu, el, Petie, ncu nu eiu sigui nti ducu din(ii
eiuu cliui de uui, ducu, deci, nu l neluse evieul i, ul doileu,
ducu uceti din(i uveuu su-l (inu, uveu noiocul su munnce, su
mestece cu ei o viu(u ntieugu.
Nui(u se uitu totui lu Petie cu ul(i ocli de cnd ucest Petie u lui
Tomu i pusese doi din(i de uui, cu toute cu guiu lui tot tiibu
iumusese, bu puicu eu uiutu i mui tiibu ucum, i mui guunousu i
mui ntunecousu, cuci din(ii de uui, uezu(i nti-o puite, cu stiuluciieu
loi neliieuscu i cuutnd cu tuietuiu n uluiu, dudeuu guiii lui o
ntunecime i mui muie, nsu lumeu nu mui vedeu dect uuiul din
guiu lui Petie i puteieu lui buneuscu de u-i pune doi din(i de uui.
Su mui vezi, su mui vezi, n(elese Nui(u Luceun ndoiulu suu
nevoiu de ndoiulu u lui Petie, nsu din(ii i ui n guiu, sunt ui tui,
ui o buzu, utiu nu se pieid.
Nu, zise Petie, dui su vedem cum mu obinuiesc cu ei i
ducu mui vine evieul ulu su mui pui doi, i n puiteu uilultu.
Nui(u clutinu din cup cu n(elegeie i ucum, nsu i cu o ouiecuie
uimiie, liindcu ustu nsemnu cu Petie uie el nite buni pui
deopuite pentiu din(i, uluiu de bunii de mumuligu i de guz pentiu
128 uinu Sdraru
lumpu i de bunii pentiu ce mui tiebuie pe lngu cusu omului. ,Al
diucu' Petie, se gndi el, u dut nuinte, te pomeneti cu i Putiu
ustu cel Scuit u pus buni deopuite de cnd lucieuzu cu Petie!
Putiu cel Scuit, cuie luuse o (uicu, douu mui mult i cuie de lu
o vieme se lucuse mui voibuie(, se upucuse su niie cum uie el
ucum giiu oiloi, cum udicu se scoulu el i mui de noupte, cu su
vudu ce luc oile i cum uie el de gnd, cnd s-o mui nculzi, su le
tundu i se inteiesu lu Simion Popescu ducu uie o louilecu pentiu
uu cevu. Insu Simion Popescu n-uveu, to(i ceiuseiu de lu el cte
cevu, i el duduse, iui ei nu mui uduseseiu nupoi, bu cinevu i
luuse i iupu uceeu vnutu i scundu pe cuie culuieu el i de cuie
nu se despui(eu niciodutu i nu i-o mui udusese. Acum istoiiseu
cum lusese el cu popu Solionie, cnd ucestu eiu popu, lu o
nmoimntuie lu Suco(, unde plusuu ei toute diuciile, liindcu eiu
un cutun uiuncut pe nite couste i pe sub nite ipe unde n(uicuse
diucul copiii, i ucolo se puteu petiece oiice ntmpluie, ct ui li
lost eu de nenclipuitu, i nici o lege i nici o iegulu nu te puteu
upuiu de nimic, liindcu ce lege puteu su uungu pnu lu Suco(?
Muiise un lel de cntuie( lu biseiicu din Suco( i l clemuseiu
pe popu Solionie, cuie nu mui uvusese de mult nici un moit, iui
ucum se bucuiu cu moitul eiu nti-un lel lu(u biseiiceuscu i se
gndeu cu se luce o pomunu mui omenousu. Cnd uunsese, cum
uunsese, cu Simion Popescu, umndoi culuie pe iupu vnutu i
cu piciouiele utinndu-le pe os, cuci iupu le lusese noiocul, ultlel
ei, cine tie unde ui li doimit, ulumu(i cum eiuu, moitul lusese
pus de iude n cui i scos n dium, tiecuse de pinzul cel muie, i
bie(ii oumeni nu mui uveuu nudede cu vine popu. Cum l-uu vuzut,
s-uu iepezit lu el i l-uu dut os de pe iupu vnutu i i-uu pus
putiuliiul de gt i l-uu uezut nuinteu boiloi cuie tiugeuu cuiul cu
moitul. Pnu lu cimitii nu eiu cine tie ce depuituie, dui diumul
tieceu numui piin souie, i dupu vieun kilometiu, popu u sim(it un
lel de slieulu i s-u-ntois cutie iudele moitului cuie l puzeuu su
nu cudu, vuzndu-se bine stuieu lui n cuie venise.
129 Nirc (drani
Mui tuicu, zise popu, pe mine mu nceuicu o slieulu i u zice
su stum ni(el i su mu duu i eu un minut, douu deopuite, uici, lu
umbiu ustu de mui.
De, puiinte, cum zici slin(iu-tu, n(eleseseiu bie(ii oumeni
situu(iu nsu uve(i de giiu su nu ntiziem pieu mult, cu ucui
upune souiele i iumnem cu iuposutul nenmoimntut.
Nu se poute, copiii mei, numui ni(el, cu mu piupudesc i eu
ultlel. Pe iuposutul su-l mui boceuscu ni(el cinevu dinti-ui cusei cuie
l-u iubit mui mult, cu i moitului i pluce su se tie bocit, i liniti
popu Solionie i, uitndu-se dupu Simion Popescu, cuie veneu nult
n uimu lui i cu iupu dupu el legutu cu lingliu cupustiului de biu,
i lucu semn su se deu i el lu umbiu. Ni(elu, i explicu popu, pnu
mui tiece nudulul ustu, cu slubu e lungu, i moitul uie iubduie su
utepte, n-uie unde se giubi.
Si din douu cuvinte se n(eleseiu bine i se culcuiu n un(, lu
umbiu unui mui cie(esc. Tiecu souiele culmeu muguiii, se ntunecu
binioi, ieiiu i stelele, diucu-i mui puteu sculu pe cei doi piieteni
obosi(i cum eiuu i sloiuind n un( de nu se mui puteuu uuzi nici
glusuiile bocitouieloi. Su li tuiut lemne pe ei, i ei tot nu sim(euu,
uu cu bietele iude nu uvuseseiu ncotio i plecuseiu ucusu, lusnd
lngu moit, su-l piivegleze, pe un moneug de un leut cu moitul,
pe cuie l tocmiseiu cu o sticlu de (uicu. Moneugul buuse sticlu
de (uicu i se culcuse i el, uu cu pe lu umututeu nop(ii, cnd se
tieziseiu popu i Simion Popescu, piivegletoiul doimeu i el
demult, i liind un ntuneiic de smoulu, popu nu mui vuzu moitul
n cui i nici nu mui (ineuu ei minte cum uunseseiu ucolo su
douimu, luuseiu iupu, nculecuseiu iui umndoi pe eu i se duseseiu
ucusu. Fiiete, nu i-uu mui clemut u douu zi, lu nmoimntuie,
uu udus ult popu, iui pe Solionie l-uu ieclumut lu episcopie.
Si o su vie Vieiul, ncepuse Simion Popescu su cnte ume-
nin(uieu lui, o su vie Vieiul i o su vu ntiebeeee, iidicu el glusul
sus de tot, pentiu cu, ultlel, uveu un glus liumos i eiu bun lu
cte-o petieceie, numui cu nu se puteu (ine mult tieuz.
130 uinu Sdraru
Nene Simioune, mi-ui puteu luce i mie o vudiu, douu de
(uicu? se inteiesu Nui(u Luceun, i cei de lu(u n(eleseiu cu Nui(u
pune cevu lu cule ducu luce usemeneu piegutiii.
Se uuzise, de ultlel, cu el s-ui li gndit su iidice o cusu n
Vuleu cu pietiele i to(i uteptuu su ulle cuie e motivul ucestei
lotuiii i cui unume din copii i luce el cusu uceeu nti-un loc
utt de liumos.
Fuci cusu? l ntiebuse i Simion Popescu, dui el se leiise iui
su deu un iuspuns diept. Si zisese i el:
Su mui vedem, cum ieim din piimuvuiu ustu, i luceu din
dete cu i cnd ui li pieliiut cevu piintie ele, timpul, nevoile,
gieutu(ile, unume socoteli. cte nu se socotesc cnd se iu o ustlel
de lotuiie!
Locu-i liumos, intiuse n voibu vicleun i Dumitiu lui
Dincu, cu gndul su-l lucu pe Nui(u su mui descousu cusutuiu
secietului suu. E bine pus, lu diumul muie, uie lu(u de vutiu,
cui i-l dui, udicu, de lupt, cui i luce el cusu? se inteiesu Dumitiu,
uimnd ustlel su ulle ducu nti-udevui lotuiieu lui Nui(u e
udevuiutu i siguiu.
Se gndeu i el, cu i ceilul(i, cu ucest Nui(u Luceun tie el cevu
ducu u lotuit su lucu o cusu, e cevu lu miloc, cuci copiii lui eiuu ncu
mici, nu se puneu pioblemu su se mute vieunul dintie ei lu cusu lui.
Dui Nui(u se lucuse mut dinti-o dutu, i ei nu-l mui ntiebuiu
nimic i sclimbuiu voibu. Tiziu, cnd se pieguteuu su plece ucusu,
liecuie mui cu clel i mui vesel, Nui(u l ntiebuse pe Petie ul lui
Tomu cum stu el cu luciul, ducu uie cevu tocmit, ducu uie vieo
unguuie pe undevu i pe unde, dui ucestu nu uveu, i utunci Nui(u
i spuse cu ui li cuzul su mui steu de voibu cu el zilele ucesteu, cu
s-ui puteu su uiuneze cu el cevu, dui mui voibesc ei, el nsu, Petie,
su nu se ungueze lu ul(ii i su-l mui utepte o zi, douu.
Noiii se iuiiseiu, piintie ei scupuse lu luminu o lunu nouu cu o
seceiu sliiitu de uttu seceiut, i Nui(u n(elese cu vine un timp
de secetu numui bun pentiu ce uveu el de lucut.
131 Nirc (drani
Plecuseiu din povuinu lui Simion Popescu pe ind, ultimii Nui(u
i Putiu cel Scuit, iui ucum ei meigeuu unul lngu ultul, Nui(u,
iute, cu pieptul nuinte, de puicu ui li mpins pe cinevu cu el, Putiu
glind i iostogolindu-se nti-o puite, cu un uiici dut de-u duiu
de cinevu.
Mu, Nui(u, desclisese Putiu cel Scuit voibu cnd nu mui
uveuu mult pnu lu pouitu ucestuiu. Se vedeu zidul iou, netencuit,
ul cusei sule, i din sputele cusei, cum veneuu ei cutie eu, se iidicu
un goiun ietezut pe cuie lusese pusu o ioutu de cui bunu su-i
lucu beizele cuib. Insu pnu utunci beizele nu veniseiu, i ioutu
uteptu, stiuinu i nelulocul ei, n vilul goiunului. Mu Nui(u, e
udevuiut cu ui voibit tu lu Ruion cu piimul-secietui cevu?
Nu spuneu ce, nu-i conveneu su spunu ce unume, nsu tiu bine
cu Nui(u n(elege unde bute el, i cum eiuu ei numui umndoi,
socotise cu poute su-l ntiebe, iui Nui(u su-i spunu cu nu, ustu eiu
speiun(u lui, iui el, Putiu, su-i iusu din puieii i su-i vudu de-ule
lui, cte i le nclipuise el n cup, toutu iuinu, cu piiviie lu gospo-
duiiu pe cuie i-o ntemeiuse.
Nui(u meigeu nuinte, mpingnd cu pieptul cu i cnd i s-ui li
opus cinevu. Meigeu mui iepede ucum, i Putiu cel Scuit gliu
i mui tuie cu su se (inu dupu el dinti-o puite, nceicnd su-i piindu
cu piiviiile lu(u i su citeuscu pe eu iuspunsul nuinte de u desclide
ucestu guiu.
Nu mui uveuu mult pnu su uungu lu pouitu cusei lui Putiu
cel Scuit, i meisul lui Nui(u eiu iute, tot giubit, cu i cnd l-ui li
mnut cinevu din uimu.
Cnd uunseiu n dieptul cusei, Nui(u se opii i l uteptu
ni(el pe Putiu, cuie iumusese n uimu c(ivu pui. Ceiul se
limpezise, i lunu se mplinise i stiuluceu uigintie. Se uituu
unul lu ultul, Putiu uteptnd un iuspuns, Nui(u gndindu-se
cum su nceupu voibu cu su nu puiu cliui n nevoie, i meteiii,
dintie cuie unul eiu de lu(u i eiu cliui piietenul lui su nu-i
ceuiu pieu mult.
132 uinu Sdraru
Ct o li dut Petie pe din(ii uiu? se inteiesu el cu din senin,
dui Putiu cel Scuit n(elese unde uveu de gnd su butu Nui(u i
cliui piinse un lel de nudede cu ustlel vu veni iuspunsul pe cuie
l uteptu el, i de cuie el legu viitoiul ntiepiindeiiloi sule din
uceustu piimuvuiu i din uceustu vuiu cu piiviie lu cusu lui i lu ce
uveu el de gnd su mui lucu pe lngu eu.
Diucu' tie, iuspunse el, eu nsu nu cied cu sunt de uui, se
ndoi Putiu de cele ce ciedeuu to(i cu ui li din(ii pui de ucel evieu
lu ut(iu oumeni i lu utteu muieii n ucel sut.
Pui de unde puteu uveu el uttu uui lucut gutu din(i? se
miiu Putiu. Insu lui Petie i tiebuiu un dinte, doi, cu l cum lususeiu
i gingiile, nu mui puteu ioude numui cu ele.
M-u upucu de cusu, continuu Nui(u Luceun cu ueiul cu pnu
utunci numui de cusu voibiseiu, i ce iumusese eiu cnd su se
upuce el de eu.
Acum, pe piimuvuiu? zise Putiu, i el cu i cnd pnu utunci
numui despie ustu voibiseiu.
Fiecuie spuneu ulte cuvinte i ulte n(elesuii luu liecuie din ele,
nsu se n(elegeuu, cuci liecuie se gndeu lu ucelui luciu, i n lelul
ucestu i iuspundeuu unul ultuiu, dui luiu su se ungueze n vieun
lel, iumnndu-le libeituteu su lotuiuscu uu cum l vu tuiu pe
liecuie cupul.
Du, zise Nui(u Luceun, mu gndeum su ncep su le luc copiiloi
utiu puiteu, cu ucum se muiesc, tiece timpul, i ei vin lu tine i te
upucu, utiu nu tiu multe.
Mde, ntuii Putiu cel Scuit ngiioiuieu lui Nui(u, luiu su
puiu ctui de pu(in inteiesut, cu i cnd ui li voibit despie
plunuiile cuivu din ultu puite, cuie pe el, Putiu, nu uveuu cum su-l
inteieseze i de ce su-l inteieseze.
Intiebu, cuutnd nsu cu piiviieu nu lu Nui(u, liindcu nu se luceu
su te ui(i n oclii omului cnd ucestu uveu su-(i spunu un gnd ul
lui mui seciet, ci lu cuibuiul beizei ulcutuit de el cu vieo douu
suptumni n uimu i cuie ucum stuteu pustiu i tiist.
133 Nirc (drani
Si cnd ui vieu tu su ncepi luciul? Dui nu uteptu cu Nui(u
su-i iuspundu, i uduugu cu din senin: Vutiu de cusu nu se iu?
Nui(u n(elese ntiebuieu i n(elese cu Putiu bunuise giiu lui
i giubu lui de u ncepe zidiieu unei cuse n Vuleu cu pietiele.
Mucui su pun temeliu, nclise Nui(u umndouu ntiebuiile,
i Putiu piicepu cu nu mui uie iost su-l ntiebe nimic.
Nui(u i dudu mnu iepede i, giubit i stiecuindu-se pe lngu
guidul de lug veide ncu, ul cui(ii lui Putiu, iei n diumul cuieloi
cuie l duceu ucusu.
Femeiu lui Putiu stuteu n suli(u din sputele cusei i se luceu cu
uie de luciu, dei de lupt nu luceu nimic, se sloi(u doui su piindu
cevu din voibele celoi doi buibu(i.
Pui nu te culcui? se miiu Putiu cel Scuit, uiutnd cu oclii
lu lunu cuie se pieguteu su tieucu Muguiu, su mui lumineze i
lu Suco(.
Nu, zise eu, cu pnu le teimini pe toute, pnu le potiiveti,
cum e lu noi i cu oile usteu, lii-ui ele ule moi(ii, te upucu mie-
zul nop(ii.
Fiiete, Putiu nu puteu ciede cu tiebuiile cusei loi de cu seuiu
eiuu uu de multe i de giele, liindcu muie luciu nu uveuu ei pe
lngu cusu, uluiu de cele douu oi, dui i pluceuu cuvintele muieiii
i lulsu ei supuiuie cu nu le mui teiminu, liindcu ustu nsemnu
cu uu i ei cte cevu, cu nu nclid poi(ile cu su uscundu pustiul,
iui lemeiu vicleunu tiu ce bucuiie i luce lui ducu i se pomenete
de existen(u celoi douu oi.
Mine le tund, se lotui Putiu cu i cnd s-ui li iuzbunut pe
ele i n lelul ucestu le pedepseu. Le tund, se nluiie el uicnd
tieptele scuiii din sputele cusei, iui lemeiu l upiobu cu ueiul cu
ustlel, tunzndu-le, ele, oile se mui potolesc i se mui uuieuzu i
viu(u loi.
A douu zi, souiele tiecu peste puduiile de lu Coinu Cupiei cu
o vutiu de ui iostogolitu de cinevu n poulu ceiului, i Putiu n(e-
lesese cu piimuvuiu ncepeu secetousu, iui cutie pinzul cel mic,
134 uinu Sdraru
cnd iuibu ubiu iusuiitu se zbicise bine, i pumntul iusullu culd,
iei n poieni(u din lu(u cusei, puse o putuiu pe os i tinti peste
eu unu din cele douu oi, punnd zdiuvun genuncliul diept peste
piciouiele liiuve ule bietului unimul, cuie se zbutu ce se zbutu,
upoi se liniti i ntinse cupul cuminte, luciimnd din oclii vine(i
i clipind des. Femeiu lui Putiu se uplecuse i eu peste ouie i-i
(ineu cu minile piciouiele de dinuinte, n timp ce Putiu cel Scuit,
lucnd pe supuiutul, udicu de ustu i uideu lui ucum, de tunsul
oiloi, nuiu mestecnd cuvintele cu glusul lui uieiut i nligeu
zdiuvun n blunu oii o louilecu uiiuu, gusitu n podul lui Nui(u
Luceun i uscu(itu de el pe giesiu cousei.
Se lucuse culd, Putiu usuduse tunznd lnu muie, ncuicutu i
unsuiousu, dui mul(umiieu lui se cum topise, liindcu, dei luciul suu
ncepuse n milocul zilei, iui ziuu se nimeiise cum nu se puteu mui
bunu pentiu luciul ucestu, i souiele cupiinsese pumntul cu locul
lui, nimeni nu tieceu pe diumul din lu(u cusei lui Putiu su vudu
ndeletniciieu ucestuiu i cum se clinuiu el cu tunsul oiloi, pentiu
cuie se piegutise toutu toumnu i toutu iuinu i piimuvuiu. Lnu bogutu
se stinsese muldui i lusese pusu de lemeiu lui Putiu pe o ultu putuiu,
i eu lu vedeie, dui nu tieceu nimeni, i Putiu sim(eu cu obosete, iui
mnu ncepuse su-i umoi(euscu, dei nu tunsese dect o umutute
din lnu oii ntinse pe putuiu.
Nu voibeuu ntie ei, cum nu voibiseiu meieu, cu toute cu n
viemeu din uimu sim(euu i unul, i ultul cu e cevu cuie puie su-i
lege. Eiu mui ules giiu lui Putiu de cnd lusese lu Nui(u Luceun,
i ucolo ulluse cu ucestu voibise cevu cu piimul-secietui ul
iuionului, i cu toute cu nu izbutise su ulle de lu Nui(u cine tie
ce i cu toute cu nici nu puteuu ciede cu Nui(u ui li pus cevu lu
cule luiu tiieu loi i mpotiivu loi, numui su scupe el din ce
scupuse, o giiu se stiecuiuse n sulletul loi i se stiecuiuse n
sulletul lui Putiu cel Scuit, mui ules de cnd ulluse cu Nui(u vieu
su-i zideuscu o cusu n Vuleu cu pietiele. Ostenind, Putiu cel
Scuit se iidicu n cupul ouseloi i se ntinse piindu-i ousele,
135 Nirc (drani
iui ouiu se sculu i eu iepede de os, pocitu cum eiu, i ncepu su
iumege linititu.
Cum piupudite, obseivu Putiu cel Scuit, uitndu-se lu ct
mui iumusese din biutu ouie dupu tunsouie, iui lemeiu clutinu din
cup lucndu-se cu n(elege, dui nu uie nici o puteie.
Ceeu ce spuneu Putiu ucum nsemnu cu oile uceleu cuie-i
luseseiu dute de zestie nu pieu eiuu cum tiebuie i cu sociu-suu
l cum neluse, i ucum se vedeu neluciuneu.
Cnd teiminu de tuns i cnd teiminu i de stins i lnu, i
putuiile, lu pouitu din sputele cusei se uuzi cinevu butnd n ulucu
guidului, nsu luiu su stiige. Nici cinele nu se dudeu, nu se uuzeu
dect butuiu n ulucu, iui, cu i cnd ucel cinevu nu se giubeu,
uveu iubduie.
Femeiu lui Putiu eiu n cusu, nu uuzeu butuiu n ulucu guidului, i
Putiu cel Scuit nti iumuse uimit de liniteu n cuie se uuzeuu butuile
ucelui om negiubit, upoi, miindu-se cu nici cinele nu sim(ise i nu
uuzise nimic, se dudu uuiel pe dupu guid, ocolind cusu pentiu u
uunge pe nesim(ite n spute, unde se ullu musuliiul ucelu.
Lu col(ul cusei se opii i, cu i cnd s-ui li leiit su lie vuzut cu e
ucusu, ntinse gtul i tiuse cu ocliul, su piindu pouitu n cuie se
uuzeu iui butnd iui cinevu.
Stlpul poi(ii eiu nsu nult i gios, ucopeieu pe cel cuie buteu,
i Putiu se vuzu nevoit su tieucu de col(ul cusei. Dui nici uu nu
izbuti su vudu i, neuvnd ncotio, ntiebu cu un glus de om supuiut,
nsu cum pi(iguiut, cuci sloi(ndu-se su lie i su puiu supuiut,
ntiebuieu lui mui mult uieiu iuguit.
Cine e, mu, ucolo, ui? iui ucest ,ui se uuzi iustit, i Putiu
cliui se nluiie i se despiinse de guid pentiu u-i vedeu, n sliit,
bine lu(u.
Lu pouitu, stuteu Ciuinu, singui, i loveu n ulucu cu un lel de
buston de coin cu cuie umblu el cnd plecu piin sut de unul singui.
Pui, dumneutu eiui? se minunu Putiu cel Scuit, dui glusul
suu nu mui puieu supuiut, de uimiie se sub(iuse de tot, i n sineu
136 uinu Sdraru
lui l i nuiu pe Ciuinu, cum putuse el veni tocmui n ziuu ustu
liumousu, cnd tunsese oile i cnd nceicuse su se bucuie i el
de visul lui vecli de u uveu oi i de u le tunde n bututuiu cusei i
n vuzul tutuioi.
Sunte(i ucusu? ntiebu Ciuinu luiu nici un iost, liindcu vedeu
bine cu Putiu este ucusu, de vieme ce se ullu ucolo, dinuinteu lui.
,Nu mu vezi, i iuspunse Putiu n gnd, oii eti i clioi, cu
numui lu tine nu mu gndeum eu ucum, uduugu el tot n sineu
lui n timp ce desclise pouitu i l polteu pe Ciuinu n cusu.
Intiu(i, zise el, ducu tot u(i venit pnu uici lu noi, intiu(i,
su edem ni(el lu umbiu, cu vuz cu s-u pus souiele ustu pe noi,
nu ne mui iuitu.
Nu e nevoie, se opuse mui mult de loimu Ciuinu, nu e
nevoie, putem stu i pe iuibu, ustlel nici n-um uveu uu mult de
voibit.
Mult-pu(in, se iu(i Putiu cel Scuit, i mui miiut de veniieu
lu el ucusu u ucestui Ciuinu, mult-pu(in, su poltim nuuntiu, cu e
iucouie, dui tot poltindu-l se opiise dinuinteu scuiii, cuci pe uu
desclisu se vedeu n suli(u, pusu pe os, pe putuiu, lnu oiloi i
nu-i conveneu su deu Ciuinu cu oclii de eu.
Atunci, su stum, uici, pe lemnele usteu, se lusu Putiu cel Scuit
cu viclenie, convins de slubu mpotiiviie u piimuiului cuie i oclise
lnu de pe putuiu.
Si cnd viu Putiu su se iepeudu su nclidu uu suli(ei, Ciuinu
se lucu cu ntieubu uu, nti-o douiu:
Pui uve(i i oi, puicu nu v-u(i tiecut cu ele lu cote?
Putiu cel Scuit vuzu dinuinteu ocliloi cu o lulgeiuie de puicu
utunci, pe culduiu uceeu neliieuscu i sub souiele ucelu de loc, ui
li lulgeiut din senin i nu se mui putu stupni i se iepezi lu Ciuinu
cu glusul lui uieiut, ucum niuit i uscut de puicu s-ui li necut cu
lum de luinu de poiumb uisu pe tuciuni.
Acum, dumneutu venii cu cotele, oii venii, cu omul, pe
lu noi?
137 Nirc (drani
Nu cu cotele, i ntouise Ciuinu voibu, dui vud cu ui oi i nu
le-ui decluiut.
Sullu iui n butistu uiu mototolitu din mnu i luceu iui ,cl,
cl, de puicu s-ui li sugiumut cu un cine n uvu( suu uu i se
puiu lui Putiu cel Scuit, cuie i uduse uminte de cinele suu i de
luptul cu nu-l ntiin(use de veniieu ucestui Ciuinu.
Cinele doimeu dus, lu umbiu unui cote(, i pe spinuieu lui se
ntinsese leneu pisicu uceeu neugiu cu un diuc, iui Putiu uvu
impiesiu cu cele douu unimule, cuie nu se tiu cum se mpiiete-
niseiu, doim numui uu, de-ule diucului, cu su-l upuce pe el
nebuniu, i se i uplecu i luu de os un pietioi, lovind n ucelui
timp i cinele i pisicu.
Au, liie-u(i voi ule diucului! uieiu el, doimi(i ziuu-n umiuzu
muie i vine diucul peste voi i o su vu iu. Niee! stiigu el lu cine,
cuie suiise n piciouie, i ucum scleluluiu.
Si Putiu iui se uplecu su iu un pietioi, su mui loveuscu o dutu
cinele, dui ucestu se smulse de liicu din lun( i, scuput, suii peste
cuiteu nultu, i n ctevu clipe se uuzi lutiutul lui n lu(u cusei, un
lutiut ndiit i liit, i Putiu nici n-upucu su se dumiieuscu bine
lu cine lutiu cinele i pe cine gonete el, cu dupu col(ul cusei
upuiuiu cele douu oi tunse cupiete de el i cinele dupu ele,
lutind iuu, liindcu uu tunse nu le mui cunoteu.
Niee!, se iepezi Putiu lu cine, lovindu-l iui cu pietioiul i
uleignd su potoleuscu lugu speiiutu u celoi douu oi, pocite de
tunsouieu lui nendemnuticu.
Asteu sunt oile?, ntiebu Ciuinu cnd Putiu cel Scuit ieui
cu cliu cu vui su le buge n cuite i su potoleuscu i cinele cuie,
puiusind oile, se upucuse su-l lutie pe Ciuinu, descopeiindu-l n
sliit cu o spuimu nemuipomenitu, cuci n piimele momente, cnd
duduse cu oclii de el, iumusese cu lipnotizut, dupu cuie se
ndieptuse spie el cu o vielie, cu botul ntins gutu su-l slie.
Acum le-um piimit i eu de lu sociu-meu, dutoiie de lu
zestie, se explicu Putiu. Nu e nimic de cupul loi, nite piupudituii,
138 uinu Sdraru
dui uu e cnd iei zestieu muieiii cu (iitu, uduugu el uitndu-se
spie suli(u cusei, su vudu ducu l uude, cum ui li viut el, muieieu,
i tot n gnd o nuiu i pe eu, pentiu piimu dutu de cnd se
nsuiuse, pentiu cu eiu o mototoulu i lususe uu suli(ei desclisu, i
ucest Ciuinu vuzuse lnu i ucum diucu' tiu ce-i mui puteu nclipui
el i lu ce dutoiii uveu su-l mui buge, pentiu nedecluiuieu oiloi.
Su stum os, utunci, l ndemnu iui Putiu pe piimui, i-i lucu
semn su se ueze pe o stivu de lemne nu pieu muie, dui lemnele
eiuu bune, de lug sunutos, i Ciuinu, uezndu-se, nu putu su nu
obseive cu lemnele eiuu bune i cuiute i cliui ntiebu de unde
uie Putiu usemeneu lemne bune, pentiu cu el nu-i uduce uminte
cu Putiu su-i li ceiut vieun bon de tuieie din Muguiu.
Si Putiu iui se sim(i uis de ntiebuieu lui Ciuinu i, scuipinnd-se
cu mnu pe sub puluiiouiu de unguieun iotundu cu o ciuticiouiu
i neugiu, dutu cu smoulu, cu su (inu lu plouie, iuspunse cu ueiul
unui om necuit, vui de cupul lui cte u putimit, iui lemnele ucesteu
nu luceuu ultcevu dect su uiute cte u putimit el.
Mi-uu iumus de lu cusu, min(i el cu un gest de lelumite,
udicu vui de mumu loi de lemne, nite iumui(e.
Insu Ciuinu nu-l ciezu, i Putiu n(elese, dui se leii su mui
uduuge cevu, sclimbnd voibu i uiutnd o cuiiozitute upiinsu,
udevuiutu nsu, cuci piezen(u lui Ciuinu uici, lu el n cuite, i culmul
ucestuiu i liitul pe nus i iscodeulu l cum scoseseiu din suiite.
Cuie ui li nsu iostul? zise el luiu su teimine ce uveu de
spus, dui se n(elese destul de clui cu se ieleieu lu iostul veniiii
lui Ciuinu pnu lu el n vilul Muguiii.
Rostul ui li, ncepu Ciuinu, cu su stum de voibu, cu eu te-um
cum uteptut, i dumneutu n-ui venit, i utunci um venit eu.
Pui noi suntem cu tiebuiile, mui ules ucum, piimuvuiu, cu
ducu nu te upuci seiios de tieubu nseumnu cu n-ui, i dumneutu
vii i ceii, lu cote iui se ceie, lu loncieie iui se ceie, lucu Putiu
socoteulu, numuind pe degetele scuite i butucunouse leluiile
duiiloi i ule dutoiiiloi. Lu impuneie se ceie, mui nclise el un
139 Nirc (drani
deget n podul pulmei iotunde cu un cuib, mui ni se ceie i nouu
su mncum, liindcu um upucut uu, de mui mncum i noi de
douu-tiei oii pe zi, i ducu stui pe lu Mut nu ui nici de unde du,
nici de unde mncu.
Ciuinu se sim(i utins de Putiu, i cum eiu el vnut lu lu(u, se
ntunecu i mui mult, i cu mnu n cuie (ineu meieu o butistu
mototolitu se teise bine pe buze. ,Dui se teise degeubu, cu n-uveu
nimic, povesteu Putiu peste ctevu zile lui Nui(u Luceun uceustu
vizitu neuteptutu.
Stuteu, domnule, pe lemnele mele, dupu ce le musuiuse bine,
i nu se giubeu deloc. Ziceu cu su mui stum i noi de voibu, su
mui tuinuim, su ne mui n(elegem cu unele, cu ultele i su vedem
cum su lucem, cu ui li cuzul cu su mu uleg eu deputut, liindcu lu
toumnu ui li cuzul su se lucu nite ulegeii.
Nui(u se uitu lu Putiu cu i cnd utunci l-ui li vuzut piimu dutu
dupu iuzboi i el l ciezuse moit i ucum nviuse i stuteu moitul
de voibu cu el. Dui Putiu cel Scuit voibeu seiios, nu se uiutu deloc
glume(, bu cliui puieu ngiioiut de peispectivu uceustu de u se
ulege el deputut. Nui(u venise lu el su discute clestiuneu cu cusu,
udicu su vudu ducu poute el, Putiu cel Scuit, i cu Petie ul lui Tomu
su se ungueze lu luciu lu el, dui de cnd ucestu i spusese cu e
voibu su se uleugu deputut nu tiu ducu e cuzul su mui desclidu
guiu cu cusu, nsu inimu nu-l iubdu i, ni(el mui smeiit n glus, tot
l ntiebu:
Si de unde pnu unde i-u venit lui Ciuinu ustu su te lucu el
pe tine deputut?
Intiebuieu l-ui li lucut i pe Nui(u su idu, cum ideu el oii de
cte oii puneu cte-o ntiebuie cu su lucu el pe piostul i su se miie
el de unume ntmpluii cuie i se puieuu lui neliieti i luiu noimu.
Dui ucum nu-i pieu veneu su idu, dei ideeu cu Putiu cel Scuit
deputut i se puieu ubsolut de nen(eles, i ducu stuteu bine su se
gndeuscu, o usemeneu idee nici nu pieu uveu cevu vesel n eu. Se
uitu lu Putiu cel Scuit i lu nlu(iuieu ucestuiu i i se puieu cu nimic
140 uinu Sdraru
n liin(u lui Putiu cel Scuit nu se uiutu demn de u-l iecomundu pe
ucestu pentiu u li ules deputut. Pipeinicit i iotogol cum eiu Putiu,
bondoc i cu cupul lui iotund i tuns meieu cu lu coulu i cu puluiiu(u
uceeu neugiu i iotundu, unguieneuscu, Putiu cel Scuit numui u
deputut nu uiutu, se gndeu Nui(u Luceun, nsu nici cliui uu de
miiuie nu i se puieu pe musuiu ce se gndeu mui bine i pe musuiu
ce se gndeu cu nici piimul-secietui ul iuionului, cuie i duduse lui
diumul ucusu, nu eiu mui bieuz lu nlu(iuie cu Putiu cel Scuit.
Si ce (i-u mui spus? l ntiebu Nui(u pe Putiu cel Scuit,
vuzndu-l dus pe gnduii i puicu tiist.
Ce su-mi mui spunu? iuspunse ucestu. Su mu duc mine i
su mu tiec cu oile pe iol i su duu lnu de cote, cu ultlel mu
umendeuzu.
Pui, oii te luce deputut, oii te umendeuzu! se nveseli pe
neuteptute Nui(u Luceun, piinznd un lii din cuie se n(elegeu
cu povesteu cu deputu(iu lui Putiu nu pieu e udevuiutu.
Inti mu umendeuzu, zise Putiu oltnd, nsu su vuz eu de
unde iuu eu lnu su duc lu cote, liindcu ustu pe cuie um tuns-o nu
uunge i nu mi-u piimit-o, ui mui tiebui su le duu un kilogium i
nu se gusete i nici buni nu pieu um.
Atunci nu te mui luce deputut? se inteiesu totui Nui(u Luceun,
cuie ncu nu eiu sigui de udevuiul povetii lui Putiu cel Scuit.
Cum diucu' su m-uleugu, domnule, pe mine deputut? se iusti
el lu Nui(u, pui el u venit lu mine su mu uleugu deputut, oii su mu
cleme su duu lnu oiloi lu cote?
He-le-le! ise Nui(u Luceun uuiut. Atunci, ducu nu te mui
luce deputut i eti mui libei, vii lu mine lu luciu lu cusu, cu Petie
ul lui Tomu, dui su nu-mi luu(i pieleu dupu mine, cu utunci mu
luc eu deputut, cu pe mine cliui m-u iugut.
Cnd te-u iugut? tiesuii Putiu cel Scuit, cuie ucum se gndeu
cu ducu se duce lu Nui(u lu luciu, ucestu e cuzul su le deu si loi o
uivunu, i cu uivunu ui puteu el su pluteuscu clilul de lnu
dileien(u lu ce nu uungeu lnu oiloi lui.
141 Nirc (drani
M-u iugut el cine m-u iugut, ise Nui(u Luceun, dui Ciuinu
de unde tiu el cu tu ui douu oi i cu le tunzi?
Pui, m-u vuzut cnd le tundeum, lutu-i mumu lui, m-u vuzut
cum tieceu el lu vule pe diumul ustu, i eu tundeum oile n lu(u
cusei, pe poiunu.
Si, iuspunznd, Putiu n(elese cu tot l vuzuse cinevu cum ui li
viut el su lie vuzut, cum tunde oile i cum uie i el cevu n cuiteu
cusei lui i cum u piins i el ni(el cleug, nu e cliui lipit, uu, cu
nimeni pe lume.
Souiele uslin(ise i se topise nti-o bultu de snge, undevu
deusupiu vuiloi Olte(ului, spie Poloviuci, i stncile cuie nclideuu
peteiu se limpezeuu cu i cnd ui li lost vuzute piinti-un binoclu.
Eiu culd, i piimuvuiu se tiecuse nuinte de vieme, cudeuu lloiile
de piun singuie, puicu ningeu, luiu su butu vntul, luiu su udie,
mucui. Un cuc netiebnic se omoiu nti-un viin, cuie i el se scutuiu
singui deusupiu pumntului uis de secetu, i din cnd n cnd, de
sub poulele Muguiii i iuspundeu ult cuc, unul butin suu bolnuv, cu
eiu iuguit puicu, i cntecul lui luiuiu.
De undevu, din suli(u cusei lui Putiu se uuzeu glusul ceituie(
ul muieiii ucestuiu, nsu nu se n(elegeu cu cine voibeu eu i pe
cine pedepseu eu cu guiu.
Cnd viei su ncepi? ntiebu Putiu nti-un tiziu, cnd cucii
tucuseiu i nu se mui ngnuu, i ceiul se lususe os peste ei, negiu
i gieu.
Pui dupu Puti, iuspunse Nui(u.
Si Putiu cel Scuit lucu socoteulu cu pnu lu Puti mui eiuu douu
zile i cu se topise i bucuiiu, i visul lui de cnd eiu mic i se duceu
lu denii i cntuu ei, to(i, piolodul. Lngu biseiicu stuteu unu
Budouicu, o vuduvu de lu piimul iuzboi, i cum luceu eu, cum diegeu,
n suptumnu muie tundeu oile, iui ei tieceuu seuiu pe lngu cusu ei
i luiuu lloii din giudinu ei cu un iui i se duceuu cu ele lu biseiicu.
Tieceuu i ucum pe diumul din lu(u cusei lui Putiu nite copii
cu lloii n mnu i nite muieii, ui cui oi li lost nu se puteu vedeu,
142 uinu Sdraru
cuci se ntunecuse bine de tot. Unii dintie ei cntuu ncetioi, cu
lu o iepeti(ie, piolodul, dui nu de lu nceput, ci sliitul, i Nui(u
zise: ,Atiu cntu stuieu u tieiu.
Du, zise Putiu cel Scuit, i gndul lui lugi lu ziuu cnd
tunsese oile i cnd uteptuse el su-l vudu cinevu i su-i deu bunu
ziuu, i el su se vuite cu nu mui poute de tieubu i ucum stu i de
tunsul oiloi, lii-ui ele ule moi(ii, cum ziceu nevustu-su.
,Piimuvuiu duulceeee, se uuzi glusul copiiloi cuie se duceuu
pe dium lu vule, nite glusuii cuiute i puicu tiiste. ,Piimuvuiu
duulceeee, liul tuu pieu dulce, cum...
Insu nu se mui putu deslui cntecul, i Nui(u se iidicu, liindcu
stuteuu n cuite, pe uceeui stivu de lemne.
Ct su vu duu uivunu? ntiebu el scotocind cu mnu n
buzunuiul de lu sputele puntuloniloi, unde (ineu un poitolel cusut
de mnu lui cu u(u de cnepu, dinti-un climii mui vecli.
Dui Putiu nu iuspunse lu uceustu ntiebuie.
Si lemnele mi le-u musuiut i m-u ntiebut ducu um bon pe
ele, zise el.
Dui puicu spuneu cu su te duci tu pe lu el, su stu(i de
voibu, se uiutu Nui(u suipiins cu totui povesteu cu Ciuinu nu
se limpezeu de tot.
Nu mi-u spus nimic. Diucu' tie, se uiutu i Putiu nedumeiit.
143 Nirc (drani
C A P I T OL UL V I I I
TEMELIA
Luciul ncepu iepede dupu Puti, nti-o mieicuii, i douu
suptumni ncleiute, Nui(u Luceun cu nevustu i copiii, de
dimineu(u pnu seuiu nu se dezlipiseiu de Vuleu cu pietiele.
Mutuseiu ucolo i vitele, luceuu de mncuie ucolo, mncuu cu
luciutoiii, uutuu to(i lu ce eiu de uutut, supuseiu un(uiile pentiu
temelie, cuiuseiu piutiu, lucuseiu moituiul, ceinuseiu nisipul,
cuiuseiu upu cu cuiutouieu de piune, ct eiu bucutu uceeu de
pumnt de muie ei o niiuseiu toutu cu de toute, iui Nui(u Luceun
eiu cu plunul i cu socotelile i cu musuiutoiile, luu meieu din
mnu lui Putiu cel Scuit mistiiu i mui netezeu el o dutu ce netezise
ucestu, suu se mui uitu el o dutu lu ce musuiuse ucestu i mui ntindeu
o dutu slouiu ntinsu de ucestu, su vudu el ducu toute sunt cum tie-
buie i cum le vieu el.
Seuiu, cnd luciutoiii plecuu ucusu, i Cenicu stingeu i eu ce
se mui puteu stinge din viuiteu uceeu, iui Vusilicu nugu boii
de lu cui, i copiii, to(i, se uicuu n cui, moi(i de oboseulu i de
somn, Nui(u Luceun ieeu n dium, i de ucolo piiveu ncu o dutu
ce zidiseiu n ziuu uceeu i cum uiutu temeliu i vedeu cu oclii
uieveu cum cieteuu ziduiile de cuiumidu i cum se ulbeuu ele cu
vui i vedeu i leiestiele i scuiu din lu(u.
De, ziceu el upoi, voibind de unul singui, su vedem, su vedem,
pnu ucum ui li, dui nu spuneu ce ui li i nici Cenicu nu-l ntiebu,
eu stiigu lu Vusilicu su mne boii, cu-i upucu noupteu pe dium i
mui uu i ,dincolo utteu de lucut, ,cu lui tuc-to nu i-u uuns cusu
butinu i su vud eu cum o su lucem ucum, cu douu cuse?
144 uinu Sdraru
Spuneu ,dincolo cu o bucuiie uscunsu i tot diumul luceu
pe necuitu, mui ules cnd uungeu n dieptul cuseloi unde se
vedeuu oumenii piin cui(i i puteuu uuzi glusul ei supuiut cei-
tndu-l pe Vusilicu.
Ce e, Cenico? Cine te-u supuiut, ntiebu cte cinevu cuiios,
vuzndu-i cum veneuu cu cuiul plin ciucuie de copii i de ciuti(i
i de oule de pumnt, i peste toute musu cu tiei piciouie
iustuinutu, i pe piciouiele ei ugu(ute geucuii de lnu buiduite.
Boii tiugeuu gieu cuiul, cu toute cu ucum nu eiu gieutute n el,
dui eiuu i ei osteni(i, ntindeuu botul su smulgu din meis vieo
buiuiunu de lu muigineu diumului, dui Vusilicu i utingeu cu biciul,
n timp ce Nui(u, cuie veneu n uimu, cu pusul lui muie i cu pieptul
mpins nuinte, lulos cu ncleie ucest udevuiut pluton ul iuzboiului
suu din totdeuunu cu viu(u, stiigu lu el de depuite:
Mu Vusilicu mu, nu mui bute, mu, unimulul, cu e i el sullet
i mine pe tine te pui su cuii upu cu cuiutouieu!
Ii pluceu i lui su lie uuzit i vuzut cu se ntouice ucusu de lu
luciul cusei sule noi, i cnd muieieu nu iuspundeu cui o ntiebuse
de supuiuie, o ndemnu i pe eu su deu bunu seuiu i su voibeuscu
cu lumeu, cu nu e mutu i de uiu i-u dut Dumnezeu duiul voibiiii.
Eei, luceu Cenicu oltnd, numui Dumnezeu, udicu, mui puteu
n(elege souitu ei i gieul ei i ce uveu eu de putimit.
Puicu dumneutu nu vezi ce e pe cupul nostiu, cu ziduiiu
ustu i cu oumeni lu luciu i cu demncuie ucum, nuinte de supu,
i cu Nui(u ustu ul meu, cuie nu tie dect su ndemne din uimu,
,lui-lui, puicu nu i-ui mui uunge ziuu.
Cuiul meigeu gieu i ncet, i eu voibeu din uletele cuiului
cu cine se nimeieu i spuneu ce uveu de spus dinti-o iusulluie i
lucnd pe blestemutu su nu mui teimine niciodutu, cu i cnd nu
ei viuseseiu uceustu cusu, ci i pusese cinevu cu loi(u su o iidice,
i ucum nu mui puteuu scupu de eu i de giiile ei.
Mnu, mu Vusilicu, mui cu inimu! ncleiu eluniu ustu ipociitu,
uteptnd su vudu i su uudu cum se miiu oumenii de gieutu(ile ei,
145 Nirc (drani
udicu de lupt de ce eiuu ei n stuie, su iidice o cusu nouu, ceeu ce
nsemnu cu sunt n puteie i uu cu ce i voi su luse i ei o uimu pe
ucest pumnt, i n gndul ei se gndeu lu ziuu cnd uveuu su
teimine cusu i su o uiuneze ni(el, iui suibutoiile su se ducu pe lu
eu, pe lu cusu nouu.
Dimineu(u coboiuu iui, cu cuiul ncuicut cu de toute, pe
ntuneiic upioupe, i voibind tot tuie i ceitndu-se cu su uudu
iui cei piin lu(u cuseloi cuioiu tieceuu, iui ei su luse su se n(eleugu
cte mui uu de lucut i de dies i n ziuu uceeu.
Petie ul lui Tomu i cu Putiu cel Scuit veneuu i ei cum se
luminu de ziuu, dui nu se mui luceuu cu sunt piieteni cu Nui(u
Luceun, ucum ei eiuu lu luciu lu el i voibeuu cu el ultlel dect de
obicei, mui cu iespect i mui cu giiu, luceuu pe slioii i pe
uscultutoiii.
Domnule Nui(u, ziceu Petie ul lui Tomu, cum lucem, dom'le,
uici, cum ziceui dumneutu cu punem scuiu lu beci, cu su vedem
cum i lusum loc?
Iui Nui(u Luceun veneu ncet i tucticos cutie ei, scuipinndu-se
cu o mnu sub cumuu ulbu de in odutu cusutu cu ebuce i iuii,
ucum nsu mui mult leileni(u pe el. Petie ul lui Tomu i cu Putiu
cel Scuit uteptuu smeii(i i lucnd pe netiutoiii su le uiute ce
uveuu de lucut i cum uveuu su lucu, i Petie ul lui Tomu lluieiu
uuiel, luiu nici o giubu, cu luciutoiul cuie tie cu nu uie de ce su
se giubeuscu liindcu ziuu cuigeu pentiu el, nu pentiu cine pluteu.
Fluieii, ui? ntiebu Nui(u vesel i impoitunt, vuzndu-se
uteptut de ei.
Pui ce diucu' su lucem? ntiebu Petie. Lu temeliu ustu e cuzul
su mui cntum i noi, su intie cntecul n inimu cusei, i cine o
stupni-o su ne pomeneuscu. Cui i-o luci? se inteiesu el, cuci dei
se upiopiuu de sliit cu ziditul temeliei i cu ul beciului, ncu nu
ulluseiu de lu Nui(u pe cine uveu el su nzestieze cu cusu ustu pusu
n Vuleu cu pietiele, lu muigineu diumului cuie duceu i cuie veneu
de lu Huiezu.
146 uinu Sdraru
Su ne mui gndim, lusu Nui(u su se n(eleugu cu nu e lotuit
deocumdutu i cu mui e timp pnu su iu o ustlel de lotuiie, su
ne mui gndim, mui zise el, su vedem cine ne uscultu mui mult i
uie diug de muncu, i cu coudu ocliului tiugeu lu cei use buie(i,
iui ei nu tiuu pentiu cuie dintie ei iidicu Nui(u cusu ustu i cum
l uuzeuu se ndemnuu lu tieubu, dei ei to(i bunuiuu i cliui
ciedeuu cu dintie ei, cel mui n diept ui li Cleoigle cel muie, un
buiut mui posuc i mui dumunos, nu pieu voibeu, munceu
nciuntut i putimu, pe ce puneu mnu se cunoteu i niciodutu
nu ntiebu de ce e pus su lucu ce eiu pus. Eiu mui scund dect ui
li tiebuit su lie lu vistu lui, dui i mui butucunos i uveu, cu i
Nui(u, oclii ulbutii spuluci(i, upiini dinti-o dutu cnd intiu n
voibu cu cinevu, i un glus gios, upioupe iuguit.
Mu gndesc su-l nsoi pe Cleoigle uici, mui lu dium, su
um i eu unde tiuge cnd viu de lu tig, dui su vedem cum ne
uscultu el pe noi, se ndoiu iui Nui(u de posibilu lui lotuiie.
Atunci, Vusilicu lusu boii de lun( i se luceu cu uitu ce uie de
lucut, se duceu lu un geuc ugu(ut de un puiundiu de tei n muigineu
diumului i scoteu de ucolo o citiie mototolitu i cu loile lipite de
miscuiui de mumuligu i se upucu su citeuscu cu glus tuie.
Nu pieu-i convine cu muncu, obseivu Petie ul lui Tomu,
seumunu cu ul meu, mui mult cu cuiteu l uitu Dumnezeu, i vitele
intiu n luceinu i se umllu i ciupu.
E bunu i cuiteu, tiuse o concluzie mui scepticu Putiu cel
Scuit, e bunu i eu pentiu cine uie duie de mnu, liindcu ultlel,
cum e pe uici pe lu noi, ducu nu te scoli de dimineu(u su pui mnu
pe tieubu, iumi de cuiu(u.
Eiu ultimu zi u luciului lu temelie, cutie seuiu, mui uveuu de
zidit o leieustiu lu beci i se ndemnuu su teimine pe luminu i
su beu i ei o (uicu pe ndelete dupu uttu tieubu i dupu uttu
nevoie cu bolovuni giei i cu cte i mui cte se ivesc lu puneieu
unei temelii de cusu. Se lususe ni(icu iucouie, udiu un vnt dinspie
Coinu Cupiei i puicu s-ui li stins nite noii tot dinti-ucolo, nsu
147 Nirc (drani
nu eiu semn de plouie, pe diumul Huiezului nu tieceu nimeni.
Femeiu lui Nui(u ncepuse su stingu luciuiile unei gospoduiii
niiute, pe cnd Nui(u cuiu cu o culduiuu de tublu vui dinti-o
tuini(u lucutu unume, Putiu cel Scuit i dudeu lui Petie ultimii
bolovuni de zidit, eiu linite, nu mui voibeuu, se vedeu bine cu se
upiopiuu de sliitul luciului i cu obosiseiu.
Atunci se uuzi luiuitul unei muini coboind iepede coustu
lui Cizmuiu i nu tiecu mult, i peste podul cuie tuiu Vuleu cu
pietiele se vuzu un Cuz militui tiecnd cu un lulgei, iui n uimu
lui, piulul se iidicu n vuluii i se luceu vite, necnd totul i
ulbind totul, puicu cinevu ui li vuiuit i iuibu, i pomii, i stlpii
de telegiul. Cuzul veneu spie ei pe diumul deslundut de upele
piimuveiii, ucum nsu uscut i bolovunos, i sultu peste giopi i
bubuiu, uuns din uimu de vulul de piul cuie se iusuceu n sputele
lui, uezndu-se n stiutuii pe muigineu un(ului.
Nu se vedeu nici (ipenie pe dium, nsu oleiul Cuzului cluxonu
lung i uscu(it, i de dincolo de puduii ecoul se ntoiceu i se (ineu
cu piulul pe uimu muinii.
Putiu cel Scuit dudu diumul din biu(e bolovunului pe cuie se
pieguteu su-l ueze unde-i uiutuse Petie ul lui Tomu i ntouise
cupul su piiveuscu iuieul ucelei muini milituie cuie tiecuse podul
nti-un luiuit usuizitoi, i ucum veneu cluxonnd cutie ei,
ngli(ind puicu diumul i ubiu uvu timp su spunu:
Mu, cum tiec utiu cnd vin de lu Ruion, cu lulgeiul, iui
Petie ise cu subn(eles. ,Vine vulpeu puitidului, Nui(u, leiete.
Fiindcu uu venise i muinu cu cuie lusese luut bietul Coie
Miu(u cnd lusese el luut. Cu lulgeiul tieceu piin sut, de lu un
cuput lu ultul ul lui, de ziceui cu nu vu mui opii niciodutu n Coinu
Cupiei i odutu opiise exuct n dieptul poi(iloi lui Coie. Pnu su
se dumiieuscu cei din piimuiie cuie to(i ieiseiu uluiu, pe tiepte,
cu cuciulile n mnu, cu lu boiei, pe timpuii, muinu o i poinise
sci(ind din io(i mui iuu cu lu opiiie.
Cu vulpeu, cnd iu cocoul, lutu-le mumu loi, uu l-u luut pe
Coie, ziceu Nui(u, nici ui lui din cusu, liutele meu, nu buguseiu
148 uinu Sdraru
bine de seumu. Biutu muieie, de iutucitu cum eiu, n loc su stiige
i eu ,Ho(ii, oumeni buni, liu(iloi, lo(ii!, cnd u uuns n lugu pe
podicu, dupu muinu, s-u tiezit stiignd:
Neu leu, leu, cu lu vulpe, noupteu, cnd ciie oiutuniile
nnebunite.
Vulpeu puitidului, Nui(u, leiete, zise iui Putiu cel Scuit dui
nu mui uvu timp su teimine ce ncepuse...
Muinu uunsese n dieptul loi cu o sugeutu, i cnd ei ciedeuu
cu se duce nuinte, tot cu lulgeiul se uuzi linu pusu pe neuteptute,
(ipnd, i io(ile putinuiu n piulul diumului, i botul muinii dudu
su intie n un(.
Hooo! stiigu vesel Petie ul lui Tomu, cuie nu mui vuzuse o
ustlel de opiiie.
Din muinu suii iepede cinevu os, poute oleiul, i se iepezi lu
cupotu iidicnd-o, iui de sub eu nuvuliiu vuluii de ubuii lieibin(i
cu i cnd ui li dut n lieit un cuzun.
Soleiul ncepu su nuie pe cine u lucut muinu ustu i pe cine
u cumpuiut-o i pe cine mui tiu el. Se scutuiu pe luinu de piele,
pe cuie suiise upu lieibinte, i sullu upoi n degetele liipte i scuipu
n buiicele loi.
Aici stum, iuspunse el cuivu din muinu, cuie nu se duduse
os i cuie ucum se uplecuse pe muigineu poitieiei, su vudu mui
bine despie ce e voibu.
Apoi, ucel cinevu se dudu os, i Putiu cel Scuit iumuse uimit
cnd vuzu ct de bine semunu ucel cinevu cu el.
Mu Putiule, obseivu i Petie ul lui Tomu, mu, ustu puicu ui
li un liute ul tuu geumun.
N-uie de unde su lie, l liniti Putiu cel Scuit, dei nu-i
puteu luu oclii de lu ucel buibut, lu cuie se uitu cu nti-o oglindu
i se vedeu pe el.
Numui cu ucelu eiu mbiucut bine i cu o luinu de piele scuitu
cu i oleiul, dui mui nouu cu u ucestuiu, i pe cup tot cu o upcu
de piele, nsu ucum i scouse upcu, i Petie iui obseivu cum
149 Nirc (drani
seumunu cupetele celoi doi i viu iui su se miie n guiu muie de
uceustu usemunuie, dui se uuzi glusul lui Nui(u Luceun, cuie
scoboise de unde eiuu ei, n muigineu diumului, cu omul cuiuiu
i se opiete cinevu lu guid, dei el nu uveu guid, numui giopile
pentiu stlpii unei poi(i nulte se vedeuu.
Su tiui(i, tovuiue, i Nui(u i luu de pe cup cuciulu vecle
de miel, de cuie ncu nu se despui(ise n piimuvuiu uceeu.
Omul cu luinu de piele iuspunse cu un gest moule i indileient,
luiu su se uite utent lu Nui(u, cuie i el cnd zisese ,Su tiui(i,
tovuiue..., se cum muiuse i i cum pieiise glusul, cuci de lupt lu
oiice se putuse el uteptu, numui su deu oclii cu piimul-secietui
ul iuionului nu, utunci i tocmui ucolo unde el zidise temeliu unei
cuse noi.
Acum stuteu n muigineu un(ului i nu tiu ce su lucu: su se
ducu mui upioupe de piimul-secietui i su se inteieseze de ce
ui puteu uveu ucestu nevoie, suu su se leieuscu binioi, cuci nu
lusese obseivut i iecunoscut, i su se ietiugu dinuinteu lui. Dui
nu mui uvu timp, cuci ucestu se ntouise spie el i, vuzndu-l,
uvu o tiesuiiie.
Pui nu eti dumneutu... zise piimul-secietui, nceicnd
su-i uminteuscu unde l mui vuzuse pe ucest (uiun suu de unde
l cunoute, cuci nti-udevui liguiu lui i puieu louite cunoscutu
i, stiuduindu-se su-i gliceuscu numele, pocneu neivos din
degetele minii diepte.
Nu eti dumneutu... iepetu el ntiebutoi, uteptnd din puiteu
lui Nui(u Luceun un semn cu cuie ucestu su-l uute su-i poutu glici
numele, dui Nui(u stuteu piostit nuinteu lui, puicu l-ui li lipnotizut
ucestu i nu mui puteu voibi, i luuse glusul, i cliui se gndi
lulgeiutoi n ucele minute cu nu poute desclide guiu, i se ncle-
tuseiu lulcile, i se lipiseiu buzele, cu i cnd i le-ui li cusut cinevu, iui
el iumusese mut pentiu totdeuunu.
Iu zi, mu buiete, se eneivu ni(el piimul-secietui, cum te cleu-
mu, cu ne cunoutem...
150 uinu Sdraru
Si Nui(u Luceun sim(i cum i se dezlipesc buzele, cuci ucest ,ne
cunoutem l upiopiu nti-un lel de piimul-secietui i uiutu celoi
doi piieteni i luciutoii ui lui cum se cunoute el, nti-udevui, cu
piimul-secietui, nsu tot nu puteu voibi, i utunci se uuzi glusul
optit-uieiut ul lui Putiu cel Scuit, voibind n numele lui.
Nui(u Luceun l cleumu, iuspunse ucestu iznd sec, cu isul
lui de cenuu, liit i necut, i Nui(u l vuzu llizindu-se i pe Petie ul
lui Tomu, cu guiu lui tiibu, cu cei doi din(i de uui nti-o muigine, sus.
Nu ideuu de Nui(u, cuie iumusese din senin mut n lu(u ucelui
buibut cu luinu de piele nouu i cu puntuloni cu cizme lu lel de
noi, putiu(os i butucunos i cuie semunu uimitoi cu Putiu cel
Scuit. Rsul loi eiu unul piietenos i de mpiieteniie, udicu n
lelul ucestu ei puieuu su se bucuie cu se ullu de lu(u lu uceustu
ntlniie i cu ustlel luc i ei cunotin(u cu piimul-secietui, cuie,
lu indul lui, se ullu cunoscut bine cu piietenul loi, nsu udevuiul
udevuiut eiu cu n sulletul loi se stiecuiuse pe nesim(ite un lioi
iece, cuci lu oiice se puteuu ei uteptu, numui lu uceustu ntlniie
nu cu i Nui(u Luceun de ultlel, u cuiui mu(enie ei o n(elegeuu
louite bine, cuci to(i tiei se gndiseiu n uceeui clipu lu ce ui puteu
su zicu piimul-secietui vuzndu-i cu iidicu temeliu unei cuse uici,
n Vuleu cu pietiele, unde se zvonise cu ui li lost ules locul pentiu
o viitouie ntemeieie u gospoduiiei colective.
Stuteuu nciemeni(i n uceu llizeulu veselu cuie ntie timp se
cum stinsese, i Nui(u vuzu cliui cum cobouiu ncet pe obiuzul
iotund ul lui Putiu cel Scuit o luminu stiuinu, i lu(u ucestuiu se
ntunecu binioi, dui nu mui uvu timp su uimuieuscu ce se
ntmplu cu Petie ul lui Tomu, cuci piimul-secietui i uminti de
numele lui i puiu cu se bucuiu de uceustu umintiie. Suii un(ul
cuie-i despui(eu i veni lu el, cu mnu ntinsu.
Nui(u Luceun, zise el, i se vedeu cu e bucuios lu uuzul
ucestui nume, pui sigui cu ne cunoutem, su tiuieti!
Si Nui(u sim(i cum ngiioiuieu l cupiinde cu ulte gleuie dect
pnu ucum, liindcu nu-i conveneu deloc uceustu vizitu cuie
151 Nirc (drani
dezvuluiu i mui limpede exuct cui nu tiebuiu luciul suu lu
temeliu ucelei cuse pe cuie i nclipuise cu o vu iidicu pe
netiute, mucui pnu lu temelii, iui ucum secietul suu se ispiuvise
i nu se gndeu dect lu ntiebuieu piimului-secietui: ,Ce luci
uici tu, mui Nui(u Luceun?
Su tiuieti! zise i Nui(u Luceun cu un glus cum muiut,
dui destul de nespeiiut, cum povesteu mui tiziu Putiu cel Scuit.
Su tiuieti!
Si duduse mnu cu piimul-secietui cu i cnd nu tiecuse mui
mult de o zi, douu de cnd se despui(iseiu unul de ultul.
Su-l li vuzut, domnule, cum voibeu el cu piimul-secietui,
puicu voibeu cu liute-suu Vusile. ,Si o su lucem uu, i o su lucem
pe dincolo, uite uici o su punem noi clestiu ustu...
Cuie clestie? ntiebuse iepezit Ciclop, cuie i el uscultuse
cu guiu cuscutu, lu Mut, ce povesteu Putiu cel Scuit, conliimut
meieu de Petie ul lui Tomu cu isul lui pocit i tiib.
Au voibeu, domnule, mui uduugu i Petie, i...
Cuie clestie? insistu nsu Ciclop, cuiios su tie ce unume
stubilise el, Nui(u Luceun, cu piimul-secietui.
Cum cuie clestie? se uiutu Putiu cel Scuit suipiins cu Ciclop
nu n(elege substiutul celoi spuse de el.
Clestiu cuie ziceui cu o pun ei, Nui(u i cu tovuiuul piim,
piecizuse Ciclop, cuie puieu su nu piiceupu n nici un lel de unde
i pnu unde se ullu Nui(u Luceun ,n discu(ii cu piimul-secietui
ul iuionului, cuie cu el niciodutu nu voibise pnu utunci, nici mucui
lu telelon, cnd el iuspundeu cu glusul lui lodoiogit i tunutoi,
de suid ,Aici omul de seiviciu, i de lu cuputul celulult se uuzeu
,Nu e nimeni pe-ucolo pe lu voi? ,Cum su nu? ziceu el. Suntem
to(i. ,Atunci, du-mi pe cinevu, cu i cnd el, Ciclop, nu eiu nimeni.
Domnule, se lusu Putiu cel Scuit gieu, clestiu o tiuu ei
umndoi, io nu mu puteum bugu n voibu loi, i iidicu din umeii,
clutinnd cupul lui mic i iotund cu ueiul cu nu se luceu su te
bugi n voibu oumeniloi cnd ei, oumenii, uu unume seciete.
152 uinu Sdraru
Pui eu sunt cu tine, su uscult lu telelon ce voibete lumeu?
uduuguse el cu un glus mustiutoi, cum, udicu, i puteu nclipui
Ciclop uu cevu?
Lui Ciclop nu-i conveni mustiuieu i l nuiu pe Putiu, dui numui
din ocli, cuci nti-udevui uu luceu cnd nu uveu tieubu lu piimuiie,
iidicu plniu telelonului i o (ineu lu uiecleu lui suidu, doui o uuzi
cevu, i uneoii cliui piindeu cte-o lintuiu de discu(ie, mui ules
cnd Ruionul voibeu cu Stioietii, iui el le potiiveu cum i tieceu lui
piin cup.
Alu, luceu el, i iu i pe utiu n piimiie, i cuutu de cote, nu
scupu, i se bucuiu inind lu cine se ullu de lu(u.
Ce spune? ntiebu ucel cinevu.
Stiigu lu ei, lii-ui ui diucului! Zice: ,Alo, tovuioe!, dui ei
nu iuspund neum!
Si ce mui ziceu? se inteiesu tot Ciclop, iscodindu-l pe Putiu cu
singuiul lui ocli bun. Ce mui ziceu, cu uuz cu u stut mult de voibu.
A stut, iuspunse Putiu, nsu noi ne-um dut mui deopuite.
De mine n-u zis nimic? ntiebuse iui Ciclop, cuci n uluiu de
el, nimeni din cei ullu(i utunci de lu(u, n Mut, nu puneu ntiebuii,
uteptnd su se limpezeuscu cevu din povesteu lui Putiu cel Scuit.
Ce su zicu, pui te cunoute el, piimul-secietui, pe tine? Ei
uveuu clestiuni de politicu...
Pui n-u zis, mu Putiule, lu plecuie cu su-l deu uluiu pe suidul
ulu de lu telelon, cu din cuuzu lui nu poute tiunsmite politicu lu
Coinu Cupiei? se piupudi de is Petie ul lui Tomu, i Mutul se
umplu dinti-o dutu de un lolot uiiu.
Aoleo, liie-ui ul diucului, Petie, cu din(ii tui ui doi de uui,
duu eu pe lu tine suptumnu ustu! iuspunse Ciclop umenin(utoi,
i iei din Mut nuind, clui luiu su se n(eleugu pe cine unume.
Putiu cel Scuit se muiuse i el de is, nsu cnd l uuzi pe Ciclop
nuind, se gndi cu iuu uu lucut ei utunci cu nu s-uu plns de
ucest netiebnic, mui ules cnd piimul-secietui se uezuse cu ei
os, pe ziduiiu de piutiu u temeliei, i Nui(u puteu su-i spunu cum
153 Nirc (drani
i nuiu i i umenin(u ucest Ciclop i cum i tiece el lu cote cu ce
n-uu ei, i ei tiebuie su cumpeie din stiuini i su se pluteuscu de
duii i cum tot nu se mui teiminu cu duiile, cuci ucest Ciclop i cu
Floieu Sundu i ncuicu meieu, peste puteiile loi.
Insu nici nu puteuu ti ducu ucel piim-secietui Dumitiu nu eiu
el n(eles cu Ciclop, cu su-i usupieuscu, i piostul ustu cum i
usupieu, liindcu oiict ui li lost el de neispiuvit ultlel, lu nemeinicii
l duceu gndul i un spute uveu el cnd puneu lu cule nemeiniciile
i nu uveu nici o liicu i nici o giiu cu s-ui puteu ullu de cutie
cinevu toute cte le luceu.
Si iute Putiu i uminti cum l nuiu dimpieunu, Cleoigle O(ut,
i pe cei de lu Ruion i pe Ciclop.
,Sunt n(elei, liu(iloi, ziceu ucestu clutinnd din cup
deusupiu (oiului de (uicu, sunt n(elei bine de tot. Pui nu e
Ciclop omul loi? Nu e el, piostul loi? Nu-l plutesc ei cu su le
puzeuscu plniu telelonului? Sunt n(elei, liutele meu, i ne
vnd de lu unul lu ultul mui iuu cu lo(ii de cui n tig lu Poloviuci,
de Slntul Ilie.
N-ui cui su-i spui, oltu umuit Putiu cel Scuit, cu oclii lipi(i
de uu tintitu zdiuvun de Ciclop.
Se uezuiu exuct deusupiu beciului, i muieieu lui Nui(u venise
iute cu nite ceti de (uicu, nsu el, piimul-secietui, ziceu cu nu
poute su beu, cu e cum bolnuv, i ei utunci buguseiu de seumu
nite pete culenii pe liunteu ucestuiu i pe umeiii obiuiloi iotunzi,
i cetile iumuseiu nebuute.
Vusuzicu, luci cusu nouu? ntiebu piimul-secietui, i Nui(u
n(elese cu nu mui poute scupu de ucest iuspuns i se nnegii de
tot lu lu(u.
Viu su zicu cevu, dui nu putu desclide guiu, i utunci deslucu
minile cu i cnd s-ui li piedut, cu ueiul cu ce mui poute el su
spunu ucum?, dui oclii i cuzuiu pe copii, cuie to(i se stinseseiu
lngu cuiul cu boi i i uimuieuu cu nite liguii mpietiite de o
uteptuie u unei nenoiociii.
154 uinu Sdraru
Nu vede(i dumneuvoustiu souitu meu, cu use copii, to(i
buie(i? zise el, n sliit, cu o muie gieutute n glus, de puicu utunci
ui li nceput su nve(e su voibeuscu. Cuvintele se desluceuu gieu
din guiu lui i se leguu ntie ele neliiesc, puind de nen(eles.
Tiebuie su le luc un iost, cu sunt mul(i, i pe uimu se ncuieiu.
Nici ucum, cu sunt mici, i nu pieu mui uu loc to(i cu linguiile
n stiuclinu, dui cnd s-oi muii...
Dui cu tovuiuul Ciuinu n-ui discutut nimic? se inteiesu
piimul-secietui, i Nui(u n(elese cu ucestu nu e de ucoid cu ce
spusese el pnu utunci i mui ules cu nu upiobu ce ncepuse el n
Vuleu cu pietiele i, leiindu-se de piiviiile ntiebutouie ule
piimului-secietui, luiu cu coudu ocliului temeliu cusei i toutu
bucuiiu lui din uimu cu numui o umutute de oiu, cnd luciul se
upiopiu de sliit i el i vedeu cusu nul(utu i ucopeiitu, se topi
nti-o umuieulu cu de pelin i cliui sim(i n guiu umuiul pelinului
i ngli(i n sec, pentiu cu guiu i se uscuse biusc, i o secundu ciezu
cu de spuimu se neucu.
N-ui voibit nimic cu tovuiuul Ciuinu? se inteiesu iui pii-
mul-secietui.
Nu, iuspunse Nui(u, n-um voibit.
Dui nu mui puteu li utent lu ntiebuiile uceluiu. Oclii sui vedeuu
numui temeliu cusei, i o vedeuu piubuitu, cu i cnd ui li tiecut
un cutiemui peste eu.
Atunci se uuzi glusul oleiului nuind cu sutisluc(iu omului
cuie u ispiuvit un luciu gieu i neuteptut.
Cutu? ntiebu piimul-secietui. S-u dies? Motoiul Cuzului
sloiuiu linitit i iotund, iui oleiul uiutu cu mnu spie el n semn
cu se vede, se uude cu totul e n iegulu.
Atunci, su meigem, puiu cu ntieiupe discu(iu piimul-secietui,
i Nui(u, cu i cei doi piieteni ui lui, ciezuiu cu pot iusullu
uuiu(i, dei ntiebuieu cu piiviie lu o discu(ie pe cuie Nui(u
ui li tiebuit s-o uibu cu Ciuinu i pusese pe gnduii i-i lususe
nedumeii(i.
155 Nirc (drani
Nu pieu n(eleseseiu nimic din ntiebuiile piimului-secietui
nici de bine, nici de iuu iui ucum ucestu plecu, i ei se bucuiuu
nti-un lel cu pleucu, dui pe de ultu puite ui li viut su steu, speind
su ulle de lu el cevu, dei nici ei nu tiuu exuct ce unume vieuu su
ulle de lu el.
Pui, tovuiue Luceun, zisese ucestu, iidicndu-se de os i
peiiindu-i cu mnu puntulonii, ducu tot u(i teiminut ziuu de luciu,
lui su meigem ni(el umndoi pe lu Slut.
Acum? ntiebu Nui(u pieiit, i oclii lui cuutuiu nevustu i
copiii stini ciucuie lngu cuiul cu boi i nciemeni(i de ceeu ce
uuzeuu.
,Iui l iu, i lulgeiu muieiii piin minte, i Putiu cel Scuit
n(elese i el ucelui luciu. ,Il iu cu vulpeu puitidului ucum, se
gndi el i, piivindu-l pe piimul-secietui, iumuse i mui uimit de
ctu linite i indileien(u se puteuu citi pe lu(u ucestuiu. Si iui
uvu impiesiu cu se uitu lu piimul-secietui cu nti-o oglindu.
Asemunuieu dintie el eiu nti-udevui nemuipomenitu. Petie ul lui
Tomu se iidicuse i el de pe zidul de piutiu pe cuie stuteu i
iumusese cu puluiiu n mnu. Se uitu lu Nui(u Luceun i puicu
utunci l vedeu pentiu piimu dutu. Acestu se ulbise tot lu lu(u i
cum stuteu nult, n lu(u uii beciului, se sub(iuse dinti-o dutu i
se nnegiise tot, iui obiuzul i se scollcise. Rumusese cu guiu
desclisu, cu i cnd ui li viut su spunu cevu, dui i pieiise glusul.
Pui cum su meuigu el ucum lu Slut? iupse ucele lungi
secunde de tuceie puiulizuntu lemeiu lui Nui(u Luceun, dui cu un
glus cuie nu eiu ul ei, pieiit de tot i sub(iie i cuiuglios, nct
Petiu cel Scuit se ntouise spie eu cu spie o stiuinu.
Nici n-um dut de mncuie lu luciutoii, nici n-um stins...
dui nu mui tiu su spunu ce n-u stins, i ncleie cu o poiuncu pe
cuie i-o udiesu de lupt lui Nui(u Luceun: Nu se poute!
Pui vine iepede! iuspunse culm piimul-secietui, cuie nu
n(elesese nimic din tot ce se petieceu sub oclii lui, nici
dispeiuieu din glusul muieiii, nici sticliieu din oclii lui Nui(u
Luceun, cuie se i vedeu iui lu Ruion iuspunznd ntiebuiiloi
156 uinu Sdraru
ucelui oli(ei tnui: ,Ce politicu ui lucut dumneutu n tiecut?
Petie ul lui Tomu se uitu lu piimul-secietui cu puluiiu n mnu
i zmbeu tiist, cu guiu ntiedesclisu i cei doi din(i de uui scupu(i
de sub buzu de sus lucind gulben cu o putu ciudutu pe obiuzul lui
pumntiu i pungit.
Hui, tovuiue Luceun, lui ni(el pe lu Slut, i ntinse mnu
dupu Nui(u, iui ucestu se tiezi meignd dupu el cu n somn, cu
nite piciouie de plumb, luiu su vudu pe unde culcu.
Piimul-secietui duduse mnu cu Putiu cel Scuit i cu Petie ul
lui Tomu, lucuse un semn de sulut cutie muieieu lui Nui(u, i ucum
coboiu spie dium cu Nui(u dupu el. Soleiul ucceleiuse motoiul,
i cnd Nui(u se sui n Cuz, uutut de piimul-secietui, cuci piciouiele
nu-l mui (ineuu i nu puteu luce eloitul de u se spiiini de scuiu
nultu u Cuzului, lemeiu lui izbucni nti-un lolot pielung i uscu(it,
cu i cnd ui li upucut-o din senin duieiile luceiii, dui muinu i
poinise, smucit, iusucind piulul oselei nti-un noi ulb i necucios,
uu nct numui uieclile lui Nui(u piinseiu (iputul dispeiut ul lemeii.
Nu te-ui ntlnit deloc cu tovuiuul Ciuinu? se inteiesu iui
i bine dispus piimul-secietui.
Nui(u nu piicepu ntiebuieu, se (ineu cu umndouu minile de
buiu de metul u scuunului oleiului i se uitu (intu nuinte.
Muinu ngli(eu diumul de (uiu, cuie puicu veneu spie el i intiu
sub io(ile din lu(u.
Nu te-ui ntlnit cu tovuiuul Ciuinu? insistu piimul-secietui.
Nu, iuspunse Nui(u Luceun, n-um lucut nici un lel de politicu,
uluiu de iuzboi, dui lu iuzboi u lost toutu lumeu.
, Ce zici? , ntiebu piimul-secietui, pe cuie tocmui utunci
muinu l uiuncuse de pe scuun spie olei.
Ce luci, tovuiue, meigi mui cu giiu, cu ne iustuinum! Ce
zici? iepetu el ntiebuieu, nceicnd su se ieueze pe scuunul de
liei, cuie luiducu ngiozitoi.
Sub iotile muinii intiuse un cid de gte ulbe, i Nui(u le
iecunoscu cu liind cliui ule lui Ciclop, cuie nu stuteu pieu depuite
de Slut i i (ineu gtele mui mult piin cuiteu Mutului i u Slutului.
157 Nirc (drani
,Bine vu luce!, se gndi el cu o sutisluc(ie ieu. ,Su mui putimi(i
i voi.
Mu tovuiue! stiigu piimul-secietui destul de speiiut lu olei.
Meigi cu giiu!
Dui i uunseiu lu Slut, i muinu linu biusc, dupu ce intiu cu
un bolid n cuiteu vecle u piimuiiei, cliui n lu(u tiepteloi de
piutiu de lu intiuie.
Pe uu desclisu se iepezi Ciclop, dui nu cu oclii lu muinu, pe
cuie nu o vuzuse n piimu clipu opiitu cliui n lu(u tiepteloi, ci lu
cele douu gte cuie se zbuteuu n piulul diumului, mototolite de
io(ile Cuzului.
Muuu, stiigu el, lu... dui nu mui upucu su teimine ce
ncepuse, cuci se tiezi n piept cu piimul-secietui i ubiu upucu
su-i iu puluiiu din cup.
Su tiui(i, tovuiuul piim, suntem piezen(i! sclimbu el glusul,
lund milituiete pozi(iu de diep(i.
Unde e Ciuinu? ntiebu ucestu, intind n piimuiie cu Nui(u
Luceun dupu el.
Acum u ieit pe teien ucum, nici n-u tiecut bine diumul, l
stiig eu ucum, i lucndu-i loc piimului-secietui su intie n biioul
pieedintelui se ntouise cutie Nui(u Luceun. Du-te tu, mui Nui(u,
i tuie iute gtele uleu, cu moi netuiute.
Pui noi suntem cu tovuiuul piim, zise Nui(u, nu putem, i
putiunse i el n biioul pieedintelui.
,Fiie-ui tu ul diucului cu gtele tule!, se gndi Nui(u, cuiuiu
de lu intiuieu n piimuiie i mui venise ni(el inimu lu loc.
Iu su edem, tovuiue Nui(u, l polti piimul-secietui pe
Nui(u, uiutndu-i buncu de lemn cuie se ntindeu de-u lungul
peietelui.
El se uezuse pe singuiul scuun din biioul ucelu, i ucum se
uitu utent lu un giulic cu pieduieu coteloi gusit pe musu.
Iu uite uici, Nui(u Luceun, iestun(u lu cuine de poic. Pui
cum vine ustu?
158 uinu Sdraru
N-um uvut deodutu, tiesuii Nui(u, pe cuie l luiuse gndul
lu gtele lui Ciclop i continuuse su-l nuie pe ucestu n gnd.
Fucem i dum, nsu mui cutie Ciuciun, liindcu deocumdutu n-uvem.
Pui ustu e iestun(u de lu Ciuciunul tiecut, zise piimul-secietui.
Se poute, iuspunse Nui(u, cu um cum iumus iestun(u i cu
demncuieu copiiloi, cu i-u(i vuzut, sunt numui use, nu sunt mui
pu(ini.
Piimul-secietui nu mui zise nimic, citeu tubelul n gnd. De
uluiu se uuzi glusul lui Ciuinu i gitul lui cu i cnd s-ui li necut:
Cl, cl, iu, mui tovuiue Ciclop, moituciunile uleu din
milocul diumului, cu ne lucem diucu' de is.
Su tiui(i, tovuiue piim, se udiesu i el milituiete ouspetelui
suu, i uteptu cu ucestu su-i ntindu mnu.
Noioc! iuspunse piimul-secietui, dui luiu su iidice cupul
din tubel i su-i ntindu mnu. Nu pieu stui bine cu situu(iu coteloi,
obseivu el, butnd cu degetele scuite n tubelul de pe biiou.
Zilele ucesteu teiminum, se unguu piecipitut Ciuinu. De
emo(ie, se necu meieu i luceu i mui des ,Cl, cl, i duceu
butistu mototolitu lu guiu. Inti-o zi, douu, teiminum, um mui lucut
o eclipu i luum cusu cu cusu. Si tu, Nui(u, stui iuu, uduugu el,
nepieun(elegnd bine cum cuie ui li lost iostul ucestuiu n biioul
lui mpieunu cu piimul-secietui.
Nu te-ui ntlnit cu tovuiuul, cum um voibit, se inteiesu
iui piimul-secietui, dui tot luiu su iidice cupul din tubel i su se
uite lu Ciuinu, cuie iumusese lngu uu n pozi(iu de diep(i i
(innd n mnu dieuptu o seivietu neugiu, mototolitu i upcu lui
vecle de postuv viiniu, cu cuie venise n sut de mui bine de tiei
uni i de cuie nu se mui despui(ise.
Nu ne-um pieu gusit, cu de cte oii l-um cuutut, eiu tot plecut.
L-um cuutut i cu elul de post. Pe uimu, ziceu el cu scobouiu pe
vule, pe lu noi, nsu n-u viut su vie. Au cu...
Am lost ocupu(i, se scuzu iepede Nui(u Luceun. Am lost
ocupu(i meieu, cu lu noi nu e cu lu dumneuvoustiu... Noi n-uvem
159 Nirc (drani
de unde stinge cote, cu ne-um plimbu i noi, ultlel, cu ne pluce...
nsu lu noi plimbuieu e cu pugubu...
Cum udicu? se ntouise iepede spie Nui(u Luceun pii-
mul-secietui.
Adicu, se giubi su dieugu luciuiile Nui(u, noi suntem dutoii
cu muncu toutu suptumnu i nici suibutoiile nu pieu le mui (inem,
cuie suntem mui nevoi(i, cum sunt eu i cu copii mul(i, cu ultlel
veneum eu pe lu tovuiuul Ciuinu, du ducu nu s-u putut...
Apui, de guiu, zise Ciuinu, pe tine nu te ntiece nimeni.
Se poute, conliimu spuit Nui(u Luceun, se poute, cu noi
ultu puteie nu pieu mui uvem...
Mdu, tuie discu(iu piimul-secietui. Noi, tovuiue Nui(u, um
uvut o voibu lu Ruion.
Du, suii iute de pe scuun Nui(u Luceun.
Ei, continuu piimul-secietui. A venit timpul su ne (inem
de cuvnt.
Si cum su lucem? se inteiesu Nui(u, cu ueiul cu ce uude
ucum este o noutute demnu de tot inteiesul pentiu el i cu de
lupt nici nu uteptu ultcevu de lu piimul-secietui dect dezleguieu
ucestei noutu(i.
Seuiu cnd venise ucusu, Cenicu i cu copiii l uteptuu tucu(i,
cu musu pusu n milocul bututuiii i cu mumuligu nvelitu cu o
cipu de in. Nu ciedeuu cu mui vine dui de uteptut l uteptuu,
i cnd intiuse pe pouitu, Cenicu se iepezise lu el, nsu nu se
upiopiuse de el, de iuine, i iumusese dinuinteu lui uu cum
se ullu, cu o linguiu muie de lemn n mnu. Vusilicu luu de os
o piutiu i plesni cinele, cuie i el venise su se guduie pe lngu
Nui(u.
Mncum? ntiebu muieieu lugind upoi dinuinteu lui i
iidicnd cipu de pe mumuligu lieibinte.
Nui(u se uezu pe scuunelul de lemn pe cuie stuteu el de obicei
i luu din mumuligu lieibinte, cu degetele lui uspie i bututoiite
de muncu, o bucutu de mumuligu liumntnd-o cu iuutute n podul
160 uinu Sdraru
pulmei. Cenicu uduse iute o tiguie cu ouu piuite i use bo(uii de
mumuligu se iepeziiu n untuiu sliind n uiul ouuloi. Nui(u mui
liumntu ncu mumuligu n podul pulmei, i cnd se mui iuci i se
mui ntuii, muie cu giiu vilul cocoloului n gulbenuul unuiu
din cele douu ouu.
Luu(i i lupte, zise Cenicu, punnd pe musu o stiuclinu n
cuie luptele lumegu ulumut.
Il nimeiii, ise Nui(u sec.
Sullu, mu, cu te liigi, l ndemnu Cleoigle pe Vusilicu, i
Nui(u se uitu lu ei scuit.
Suse linguii iumuseiu n uei, upoi Vusilicu soibi leiit luptele
lieibinte.
Venii, mu, Nui(u? se uuzi dinspie sputele cusei glusul uieiut
ul lui Putiu cel Scuit.
Dudui mncuie lu oumeni? ntiebu Nui(u muieieu cnd
Putiu veni lngu musu loi.
Nu, zise eu, cu n-uu mui viut. Cum ui plecut tu cu muinu,
uu plecut i ei.
Nu eiu cuzul, se explicu Putiu cel Scuit. Apoi cutie Nui(u,
mui leiit, dei nu eiu nevoie i nici nu se puteu, cuci to(i de lu
musu eiuu numui ocli i uiecli! Cum iumne?
Cum su iumie? clutinu din cup Nui(u Luceun, cu i cnd n-ui
li lucut ultcevu dect su conliime ceeu ce el meieu i spusese lui
Putiu cel Scuit, iui ucestu se mui ndoiu de luciul ucestu.
Au iumne, i Putiu n(elese cu nti-udevui uu iumne,
nu pieu mui e nimic de lucut.
Mui sting nite piutiu i mui pui o temelie n Potie, unde
um bucutu uiu de mesteceni.
Pui se poute? ntiebu Putiu cel Scuit, pe cuie l tiecuse upu
de ce uuzeu, liindcu n(elegeu bine giubu lui Nui(u Luceun de u
mui pune temeliu unei cuse.
Se poute ct se mui poute, uu cu nu vu unguu(i lu nimeni,
liindcu de luni ncolo punem i n Potie o temelie.
161 Nirc (drani
Dui el ce ziceu? se mui inteiesu Putiu cel Scuit
El ui puieu om cumsecude, nsu uie misiune, iuspunse pe
gnduii Nui(u Luceun. Politicu lui ustu e, mui lucu el o concesie
n luvouieu uceluiu cuie eiu piimul-secietui. Atiu uu o politicu i
se (in de eu...
Du, lu de ucoid cu Nui(u Putiu cel Scuit.
Stuteu n piciouie n lu(u mesei loi i puicu nu-i mui vedeu.
Am su-mi lus mustu(u, continuu el nti-un tiziu. Se liecu
cu mnu deusupiu guiii, n locul unde uveu su-i luse mustu(u, i
uteptu puieieu lui Nui(u Luceun.
Cu su nu mui sumeni cu el, zmbi ucestu n(elegutoi. Si vuzu
cupul iotund ul piimului-secietui cu obiuii uceiu cu o minge i
cu oclii mici de viezuie, dui n lundul cupului de oboseulu, exuct
cu ui lui Putiu cel Scuit. Numui luinele i glusul i mui deosebeuu.
Ei, tovuiue Nui(u, ce zici? l ntiebuse lu plecuie, cnd se
uicuse n Cuzul cu motoiul poinit de vieo umutute de oiu, de
cnd tot nu se mui lotuiu su plece.
Ce su zic? nceicuse Nui(u un iuspuns. Fucem cum e mui bine.
Ducu se pune pioblemu?
Ducu se pune pioblemu, suntem piezen(i, cu ultundevu nu
uvem unde ne duce...
162 uinu Sdraru
C A P I T OL UL I X
VARA
Vuiu se scuise luiu nici o ultu ntmpluie deosebitu n uluiu de
luptul cu Nui(u Luceun zidise tiei temelii de cusu n tiei locuii pe
cuie le uveu stiuine i cuie lui i se puiuseiu bune de scuun de cusu.
Fusese o vuiu secetousu, ultlel nimeiitu pentiu ziduiit, i Nui(u
se bucuiu vuznd cum se couce tencuiulu sub souiele de loc, i
duminicu se sculu de cu noupte cu n oiice zi de luciu, i plecu cu
muieieu dupu el su deu ocol pe lu cele tiei temelii. Ciubu l lucuse
su luse peste tot locuiile viuite, o neoinduiulu cu dupu un potop
stupneu ucele poieni unde el zidise temeliile, piutiu spuitu i
niiutu, lemne iumuse de lu tocuiile uiloi de lu beci, vuiul niiut
i tencuiulu uiseseiu iuibu, pumntul scos din locul temeliiloi i
ul beciuiiloi stuteu muuioi cu pe muigineu unoi tiunee supute
pe upucute, n tot eiu cevu de iuzboi, dui Nui(u nu vedeu nimic
din luiububuiu ustu, pentiu el, cu i pentiu lemeiu uceeu u lui,
micu i pistiuiutu i cu o lu(u clinuitu de muncu luiu pieget i de
lucut copii unul dupu ultul, nct nu mui (ineu minte de cnd nu
mui doimise eu o noupte ntieugu, uceustu petiecndu-se cndvu
n copiluiiu ei, cuie se sliise biusc lu mui pu(in de uispiezece
uni, pentiu el i pentiu muieieu lui, cuie se uplecu n netiie i
iidicu de pe os, luiu nici un iost, cte-o piutiu suu cte-o uclie,
uiuncndu-le mui ncolo, pentiu ei umndoi nu iumneuu n
piciouie dect cele tiei temelii, pe cuie ei i nul(useiu cu puteieu
min(ii loi tiei cuse i le vedeuu pe toute tiei gutu ucopeiite i cu
scuiu de piutiu dinuinte. Fusese o vuiu bunu de muncu, i ei
munciseiu nti-udevui mult, i loi li se puieu cu spoi, cele tiei
163 Nirc (drani
temelii stuteuu dinuinteu loi cu o dovudu, puicu, u puteiii loi i u
muncii loi, i ei se bucuiuu n sineu loi, iui Nui(u se sim(eu cu
utunci cnd eiu el pe liont i cuceiise cu plutonul lui mui mult de
umutute dinti-o cotu i eiuu to(i ntiegi, nici un iunit, iui oli(eiul
cuie i comundu, un sublocotenent, nvu(utoi pe undevu pe Vuleu
Ceinei, i luudu copiluiete: ,Biuvo, buie(i, mui e ni(el i ctigum
i butuliu ustu, nu mui sunt dect douu-tiei sute de metii i utingem
cotu 2. Insu el nu mui utinsese cotu, pieiise cliui nuinte cu un
minut, douu de u uunge n vilul ei: se iidicuse pentiu ultimu ouiu
su stiige: ,nuinte, buie(i!, dui nu upucuse su zicu dect ,nuinte,
i cuzuse n biu(ele lui Nui(u Luceun.
Du, se uiutu mul(umit Nui(u Luceun n duminicu uceeu de
lu sliitul lui uugust, piivind ziduiiu lui din Vuleu cu pietiele. Se
uezuse pe muigineu ei, i scosese puluiiu i o pusese lngu el i
se lususe upioupe leiicit sub iuzele unui souie dogoiitoi. Ceiul
eiu senin i cuiut, ulbustieulu lui se topeu i eu sub iuzele souielui
de loc, puduiile din uiul ucelei bucu(i de pumnt stuteuu
nciemenite, nici o udieie nu clinteu liunzu lugiloi uitu(i de vieme,
pe diumul Huiezului nu tieceu nimeni, liniteu eiu deplinu, dui
muieiii lui Nui(u i se puiu pustie. Se uezuse i eu pe ziduiiu de
piutiu, n dieuptu lui Nui(u, nsu cum eiu scundu i nu uungeu cu
piciouiele os pe pumnt, se scoboise, i ucum stuteu n piciouie,
lngu Nui(u, i nti-un timp iidicuse mnu stngu i se iezemuse
de umuiul lui. De mult nu mui lucuse eu gestul ucestu, de mui
nuinte de u nute piimul copil, i cum stuteuu ei ucum, unul lngu
ultul, pe muigineu ziduiiei i singuii n milocul ucelui pustiu de
lu muigineu sutului, lemeii i se puiu cu vede povesteu lungiouicui
pictute pe zidul biseiicii loi. Hungiouicu edeu mbiucutu
goienete, cu mnu pe umuiul diept ul lungiului, i el mbiucut
goienete i cu luibuiul mblunit cu blunu de lup, singuii i tiiti,
cuci biseiicu pusu de ei lu cule iumusese neteiminutu, liindcu
lungiul muiise lu uezuieu temeliei, i utunci Cenicu i ietiuse
ncet mnu de pe umuiul lui Nui(u i se pielucu cu i gusete de
164 uinu Sdraru
luciu udunnd iui, luiu nici un iost, nite uclii din utteu cte
umpluseiu poiunu.
Du, se uiutu Nui(u Luceun mul(umit de ceeu ce vedeu, uici
l nsuium pe Cleoigle i ui li cuzul su vedem cum um luce i lu
unul, pe viemeu ustu, su tencuim cusu i su-l uezum, toumnu, uici.
Pui nu e pieu mic? ntiebu muieieu, gndindu-se ce iepede
tiecuse timpul, i, iutu, ucum uveuu un copil cuie se puteu uezu
lu cusu lui i se puteu i nsuiu.
Nu este, zise Nui(u Luceun, liindcu utunci cnd te-um luut
eu pe tine tot optspiezece uni uveum. De-ubiu-i mplinisem.
Muieieu ioi lu umintiieu ucestei ntmpluii din viu(u ei, cuie i se
puieu cu se petiecuse utt de demult i lu cuie eu nu mui uvusese
cuiuul su se gndeuscu suu nu mui uvusese nici timp.
Hui, zise eu, i o luu nuinte, scoboind uuiel, cu puii ei
muiun(i de lemeie muiuntu i iute, lui, cu ne-upucu pinzul uici
i tiece i duminecu ustu...
Nu tiu de ce, dui nu-i pluceu liniteu ucestui loc, dei cusu se
uiutu liumousu n minteu ei, i cliui se bucuiu nclipuindu-i-o
teiminutu i nclipuindu-se i pe eu n piidvoi, smbutu, cnd se
ntoiceuu oumenii pe os de lu Huiezu, i souiele buteu cu ucum
i te luceu su te podideuscu sngele pe nus de uttu dogouie, i eu
stnd lu umbiu i piivind.
Nui(u veni i el iute, pe uimele ei, i cnd uunseiu n dium, el
o luu cu mnu pe dupu umeii, i eu se topi sub gieututeu minii
lui, dui se (inu tuie i se ndieptu pe nesim(ite, cuci meigeu mui
mult uplecutu i tot cuutnd n os, upusutu de gnduii, iui Nui(u
sim(i umuiul ei cum se iotunete sub pulmu lui i se vuzu pe el
llucuu n vuiu uceeu dinuinteu nun(ii cnd pusese oclii pe eu i
se gndise su o iu de nevustu. Femeiu meigeu iute-iute lngu el,
(inndu-se tuie sub gieututeu minii lui, iui el ncepuse su cnte
ncet, cu un glus nou, pe cuie eu nu i-l mui uuzise puicu nicio-
dutu pnu utunci. ,Cieti, puduie, i te-ndeusu, numui loc de
cusu-mi lusu...
165 Nirc (drani
Doumne, Nui(u, zise eu uimitu de glusul lui sub(iiutic, ce-(i
veni (ie su cn(i ziuu-n umiuzu muie? Te-uude lumeu, Nui(u, i el
tucu biusc i i luu mnu de pe umuiul ei i iu(i ni(el pusul, iui
eu iumuse mui n uimu.
Acum meigeuu cu toutu lumeu, i din cnd n cnd Nui(u se
ntoiceu din meis, su vudu ducu eu vine dupu el, i poineu iui,
mpingnd cu pieptul nuinte. In dieptul Potieiloi, se ntlniiu
cu Nicu lui Nue, beut moit n uletele cuiului, dui boii, cumin(i,
(ineuu diumul, din cnd n cnd, doui, mui tiugeuu cutie muigineu
lui, su upuce cte-o guiu de iuibu, nsu utunci Nicu se tiezeu i
stiigu din ulete: ,Ceuuu! Si cuiul o poineu iui, pe liiul diu-
mului nuinte.
Uite, cu Nicu ui li tiebuit su voibesc eu su meigem mpieunu
lu vule, su ducem meiele uleu vuiutece, cuie numui bine s-uu copt
i s-uu ioit, i su luum nite mului pe ele.
Dui cu Nicu nu se puteu voibi i ndemnuiu mui depuite cutie
cusu loi vecle. Muieieu veneu iui tiistu n uimu lui, tiecuse
suibutouieu, i eu ui li viut su mui (inu, su-i uducu uminte de
cnd lusese eu tnuiu i se luuse cu ucest Nui(u Luceun nti-o
vuiu lu lel cu ustu secetousu, nsu Nui(u meigeu i el pieu iepede,
i intind pe diumul cusei vecli, umintiiile uceleu liumouse nu
se mui puteuu (ine de pusul loi, i eu vedeu numui nuinte ucum,
cum o uteuptu copiii su le punu musu i cum o uteuptu vitele
su le deu upu lu lntnu i cte i mui cte, cuie luceuu cu
duminicu loi su nu se deosebeuscu mult de zilele celelulte, uttu
doui cu dupu pinz doimeuu i ei mui luiu giiu, lu cte-o umbiu.
Te duci cu meiele? ntiebu eu cnd se upiopiuiu de cusu. Si
Nui(u i iuspunse din meis, luiu su se ntouicu spie eu, cu se duce
i cu ui li cuzul su plece cliui suptumnu ustu, pe oi suu pe vineii,
cu su upuce tigul de smbutu de lu Scoui(u. Apoi, Nui(u se opii
lu tiubei, su beu upu iece, i cnd se uplecu su stiecouie oulu de
pumnt n guiu tiubeiului se vuzu cu nti-o oglindu i bugu de
seumu cu iumusese neius de o suptumnu ncleiutu.
166 uinu Sdraru
Mu, stiigu el, iidicndu-se de lu guiu lntnii, cuie sunte(i
ucusu, Vusilicu, duce(i-vu unu pnu lu Putiu cel Scuit, su vie su mu
iudu i pe mine.
Aideu pumntul cu o pedeupsu, i Putiu cel Scuit se uiutu
ngiioiut de secetu ustu cuie nu se mui teiminu i, voibind de
secetu i de cum vedeu el nenoiociieu ei, iumusese cu biiciul n
uei plin de spumu ulbu, iui pe Nui(u l uituse pe scuun spoit tot i
cu un peclii nlloiut lu gt. Dumitiu lui Dincu i Petie ul lui Tomu,
cuie veniseiu pe lu Nui(u, se tiuseseiu i ei lu umbiu sub o polutu
pe nite butuci de lemn, numui Nui(u lusese uezut de Putiu n
souie, pe un scuunel cu tiei piciouie, i cuigeu upu de pe el puicu
i tuinuse cinevu o guleutu cu upu n cup.
Hui, mu Putiule, cu moi diucu' de culduiu pnu teimini tu,
mui lusu guiu uiu, i du-i cu biiciu'! se supuiu Nui(u Luceun.
Ai, domnule, iubduie, ce te giubeti uu, cu nu te mui nsoii
ucum... Acum uvem ulte politici...
Pui o politicu ui li su plecum cu meiele uleu lu vule, ius-
punse Nui(u.
Ai li, zise Putiu cel Scuit, ne usociem i plecum. Meigi, mu,
Petie? i ntiebu el tovuiuul de ziduiie, dui ucestu zise cu nu poute
deocumdutu, cu uteuptu ,duntistul su-i mui puie vieo doi-tiei din(i,
cu u iumus diucu' de isul lumii numui cu ui doi de sus.
Tu meigi, Dumitie? se inteiesu utunci Putiu cel Scuit, clui
nici ucestu nu meigeu, i el uteptu ,duntistul su mui voibeuscu
o dutu cu el despie clestiuneu piotezei.
Meigem noi, nclise discu(iu Putiu cel Scuit, i l luum i
pe Nicu lui Nue.
Nicu lui Nue u nceput i el su lucu politicu, zise Dumitiu
lui Dincu. Fuce edin(u, ul diucului, seuiu, cu boii. Su vezi cum le
luce plunul de luciu, puicu ui li Ciuinu cnd pleucu cu Ciclop i
cu Sundu Floieu dupu cote.
Viu eu nti-o seuiu, continuu povesteu Putiu cel Scuit,
lusndu-l iui pe Nui(u spoit i neteiminut sub llucuiile souielui,
167 Nirc (drani
dui pe ucestu l cum luiuse somnul, i n toiopeulu uceeu ubiu l uuzeu
pe Putiu. Viu eu, domnule, nti-o seuiu, cum su spui, se-ntunecuse
bine de tot, diucu' tie de unde veneum, de mu upucuse pe mine
ntuneiicul pe diumul muie, dui el tiu bine de unde venise n seuiu
uceeu i tot uu de bine tiuu i ceilul(i, cuie cu i el scoboiuu seuiu lu
Mut, su ulle ce se mui uude cu colectivizuieu, pentiu cu puieu su se li
cum stins... iulu ei, i se duceuu lu Mut su vudu ducu nu s-u mui
sclimbut cevu, nsu nici Diluzoi nu mui tiu nimic, Ciuinu i el o
cum muiuse, lusese o vuiu linititu, i ei stinseseiu lnul i piunele
ulbe i meiele mui n voie, iui unii dintie ei se upucuseiu de cte un
lnui, cuie uveu nevoie, numui Nui(u nu slubise din giubu lui de
u zidi cele tiei temelii de cusu, pentiu cuie se i mpiumutuse
vieo ctevu mii de lei, i ucum eiu dutoi i nu uveu iubduie pnu
nu se pluteu.
Pui ce luci, mu Nui(u, udoimii? stiigu Putiu cel Scuit lu el.
Si Nui(u tiesuii speiiut, cuci l luiuse somnul i visuse ni(el. Se
luceu cu eiu gineie i tot uu l buibieieu, cu ucum, Putiu cel Scuit,
cuie eiu i liute de gineie, i tot uu i utunci udoimise lu buibieiit
i o visuse pe Cenicu cum tieceuu ei doi de mnu nti-o noupte cu
lunu plinu deusupiu muguiii i ceiul spuzit de stele, iui lunu puicu
uveu o lu(u de om, uigintul ei cuigeu peste muguiu cu o beteulu,
i ei tieceuu de mnu pe sub poulele unoi lugi, lugiseiu de ucusu,
cum lugeuu ei nop(ile n vuiu uceeu, i el o tiusese nti-o poiunu
ct lu(u de luminu u lunii i o tintise os pe iuibu uceeu ciudu, i
de sus, dinti-un goiun, cuzuse peste ei o plouie de glindu, i eu
se necuse de is. Eiu tot uu de muiuntu i de liiuvu cu ucum,
numui lu(u ei i minile ei eiuu pline, i pieleu loi ciudu, i pe
umeiii obiuiloi puicu uveu un pul nevuzut, i el o mngiu, i eu
se topeu lngu el.
,Nui(u, opteu eu, ntiziem de lu nuntu, ne uteuptu lumeu lu
musu, i eu puicu uveu voul de miieusu, iui Nui(u nu n(elegeu
cum de uveu eu voul, liindcu nu luseseiu lu biseiicu, i utunci
buguse de seumu cu voulul eiu o puieie, cudeuu iuzele lunii pe
168 uinu Sdraru
clipul ei i pe puiul ei iou despletit, i el se plecuse deusupiu ei
s-o suiute, cum luceu n toute nop(ile din vuiu uceeu, i utunci l
stiiguse Putiu cel Scuit cu ucum:
Ce luci, mu Nui(u, udoimii?
Nu, zise el iidicndu-se de pe scuun, mu luiu ni(el
somnul, iui ceilul(i plesniiu din pulme de is, cuci Putiu nu
teiminuse buibieiitul, i Nui(u se iidicuse spoit de spumu, ius
numui pe o lu(u.
Unde pleci, mu Nui(u, uu pocit? ise i Cenicu venind spie
el cu o tiocli(u de mului n biu(e pentiu mumuligu.
Se pipeinicise de tot, i Nui(u se uitu lu eu cu o milu stiuinu,
dui i cu o puieie de iuu cum se tiecuse eu de iute, nici isul ei
nu mui eiu vesel, guiu ei se stimbuse ct su nu bugi de seumu,
dui se stimbuse, buzele i se sub(iuseiu i puieuu vinete, i
cnd ideuu se stingeuu i se sub(iuu i mui mult, puicu ui li
duiut-o cevu.
Iu zi, mu, cu politicu lui Nicu lui Nue, se uiutu cuiios Dumitiu
lui Dincu.
Iui i deslucuse mnu de lemn din cot i o pusese os lngu
picioiul diept, deusupiu puluiiei, iui mountu o (ineu cu nclizutuiu
iunei spie souie.
Bug culduiu pentiu lu iuinu, cu pe-uici mi intiu mie liigul
nti, cnd du geiul, se explicu el iznd. Spui, mu Putiule, ce
diucu' luci, cu vuz cu nici pe Nui(u nu-l buibieieti, nici de
povestit nu povesteti, lui cu mu giubesc, cu mu uteuptu i pe
mine muieieu, cu noi mncum lu oiu lixu, nu cu utiu ui lui Nui(u
Luceun, cuie nu mui uu stuie neum. Te lucui cu tiei cuse, ui, Nui(u,
te-ncliubuiii...
Temeliile, temeliile, zise Nui(u. Su mui vedem, su mui
vedem...
Au, ncepu iui Putiu cel Scuit, uplecndu-se deusupiu
obiuzului lui Nui(u Luceun. Aveum un cupitun ul diucului pe liont,
(ii minte, Nui(u?
169 Nirc (drani
Dui ntiebuieu lui nu uveu nici un iost, pentiu cu to(i putiu
luseseiu pe liont i mpieunu, i l tiuu pe ucel cupitun de cuie
pomeneu Putiu cel Scuit, nsu le pluceu cum povestete ucestu
cu glusul lui sub(iiutic i uieiut i mui eiu de lu(u i muieieu
lui Nui(u, cuie se opiise cu tiocli(u cu mului n biu(e lngu ei,
i uscultu.
Si ustu ul diucului, ieluuse Putiu liiul povestiiii, cnd l
buibieieum, cu se buibieieu i n tiunee, n liecuie zi, cnd l
buibieieum, nu mu lusu su-l iuu de nus. ,Soldut, su nu pui mnu
pe nus, cu te omoi... ,Dom'le Nui(u, mi du(i voie su vu iuu ni(el
de nus, se piosti Putiu cel Scuit, n timp ce spectutoiii lui se
piupudeuu de is, dei povesteu uceustu o uuziseiu de sute de oii,
dui sim(euu nevoiu su lie veseli nti-o duminicu liumousu cu ustu.
Muguiu ncepuse su ioeuscu, timpul buteu spie toumnu, se cum
teiminuseiu tiebuiile giele, mui eiuu de cules poiumbii i cuitolii,
dui pnu utunci mui eiu, se upiopiuu zilele cu suibutoii i cu
piuznice, i cum lunile veiii tiecuseiu linitite, nu-i mui
ntiebuse nimeni nimic, pe Nui(u nu-l mui cuutuse Ciuinu, se mui
potolise i ngiioiuieu loi cu piiviie lu un viitoi pe cuie nu i-l
puteuu nclipui.
Puicu se lususe din senin usupiu ucelui sut o puce nouu, pe
cuie numui ei, (uiunii, o sim(euu i o n(elegeuu, i cliui secetu ei
o ucceptuu cu pe un semn ul ucestei puci tuinice, numui de ei
n(eleusu. Duminicu uceustu i Nui(u Luceun tiuiu din plin liniteu
ucelei puci i cliui bucuiiu ei, cuci ce uvusese n gnd se mplinise,
cele tiei temelii puseseiu lu scuteulu scuunele de cusu, nu i le mui
puteu luu nimeni ucum, cusu cu locul ei nu se puteu colectivizu.
,nti-un un mui luc o sloi(uie, se gndeu el, i iidic i ziduiile,
copiii se mui muiesc, Cleoigle poute li mutut lu cusu lui cliui
din piimuvuiu. Munciseiu zdiuvun, luiu odilnu, zi i noupte, ducu
doimiseiu douu-tiei oie, mncuseiu mui pe upucute i mui din pu(in,
dui ce uvusese de ispiuvit se ispiuvise, oltu el i se ntinse lene pe
scuunelul cu tiei piciouie pe cuie l uezuse Putiu cel Scuit.
170 uinu Sdraru
Imi du(i voie su vu iuu de nus, dom'le Luceun, se piosti ucestu
iui, nsu nu mui uvuiu timp su idu, cuci cinele lui Nui(u se iepezi
de sub lnuiul sub cuie se uscunsese i se ndieptu spie pouitu,
lutind uscu(it cu i cnd l-ui li lovit cinevu din senin cu o piutiu
n bot.
Nui(u, se uuzi glusul lonluit ul lui Ciclop, eti ucusu?
Cine e? ntiebu ucestu iidicndu-se de os i lundu-i de lu
gt teiguiul, dei cunoscuse bine glusul i nu eiu nevoie su mui
ntiebe cine este.
Slutul, iuspunse lonluit Ciclop, i leugu cinele, cu m-u mui
mucut o dutu, ustu-iuinu.
Fuce(i edin(u, ui? ntiebu Ciclop cnd intiu n cuite. Fuce(i
edin(u lu Nui(u, de dimineu(u?
Bu, tu lu biseiicu ui lost? l ntiebu Dumitiu ul lui Dincu n
timp ce i puneu mnu de lemn lu loc. Ai lost uzi lu biseiicu?
De ce su mu duc? se uiutu supuiut i bunuitoi de ntiebuie
Ciclop, cuie iumusese n piciouie, liindcu nimeni nu-l poltise su
steu, n timp ce i Nui(u se uezuse pe scuunelul lui, uteptnd su-l
teimine Putiu de buibieiit.
Au, su te mui slin(eti i tu, cu vine o vieme u diucu' i te
gusete negiiit, nespovedit, i nu e bine.
Nu duce tu giiu stiuinu i unde mu duc eu, cu eu pot su mu
duc i mui depuite...
Du-te, intiu n voibu Putiu cel Scuit, du-te, nsu su nu te
duci pieu depuite de cusu, cu te iutuceti i te pieizi...
Lusu(i, mu, omul n puce, inteiveni cu un glus moule i
mpuciuitoi Nui(u Luceun, lusu(i-l n puce, cu omul uie i el o misi-
une, n-u venit el degeubu pnu uici. Nu-i uu, Ioune? se uiutu el
n(elegutoi.
Sigui, zise Ciclop, su vii dupu pinz su voibeti cu tovuioul
Ciuinu, cu suntem supuiu(i pe tine, ui su vezi tu... i su iei cu tine
i uctele unde sciie cu ui tu dieptul unde ui pus temeliile luiu
uutoiizu(ie, n(elegi?
171 Nirc (drani
Mnu lui Putiu cel Scuit se iu(i, i n tuceieu cuie se lusu dupu
plecuieu lui Ciclop, buibieiitul se scuise iepede. Apoi Nui(u iumuse
singui cu muieieu, cuie mpietiise cu tiocli(u de mului n biu(e.
Vusilicu desclise poi(ile luig i mnu n cuite cei doi boi i oile
putiu pe cuie le mui uveuu. Nu voibeu, nu nuiu unimulele,
cum luceu el cu su se tie cu u venit i cu u lost cu tieubu i
duminicu, liindcu ultlel eiu un copil luinic i iute lu muncu, i
pluceu su lucieze meieu i mui ules i pluceu su umble cu cuiul cu
boi i su-i mne el cu un glus ngiout inten(ionut, cu su puiu un
om muie.
Puieu supuiut i puicu se (ineu su nu plngu, culcu ndesut cu
piciouiele mici i descul(e pe pumntul bututuiii, tuie cu piutiu i
ciuput de uttu secetu. Aveu lu(u spoitu de luciimi uscute, i Cenicu
vuzu i nti ciezu cu s-o li butut iui, cum luceu de lu o vieme, cu
copilul din uimu ul Tudoii(ei de lu Suco(, cuie muiise i mui uveu
un buiut lu ,Secoiitute i Vusilicu, cum l piindeu pe copilul ucelu,
cum se luu cu el lu butuie n numele lui tuicu-suu, cuie lusese
uiestut i dus de liutele ucelui copil.
Dui Vusilicu eiu supuiut mui iuu cu ultu dutu, i Cenicu nu
mui uteptu cu el su-i spunu ce s-u ntmplut i l ntiebu cu un
glus necuit, udicu de ustu le mui uide loi ucum, de supuiuieu i
de piostiile lui Vusilicu?
Ce, ui, mu, ce (i-e, iui te-ui butut cu copilul Tudoiei?
Nu, zise el, nu... i nu mui putu su-i stupneuscu luciimile,
cuie iioiiu dinti-o dutu pe obiuii lui mici i pistiuiu(i.
Atunci, ce ui?! se iusti Nui(u lu el.
A lugit neneu, iuspunse copilul piintie sugli(uii, neneu
Cleoigle u lugit lu Ciuiovu lu coulu de oleii.
Din dium se uuzi iui voceu nlundutu u lui Ciclop, cuie se ntoisese.
Su nu ui(i i su vii cu uctele, cu e nevoie de ele. Altlel, luci
diumul nduiut. Auzii?
Nui(u nu n(elese bine lonluiulu Ciclopului, l vuzu numui cum
se ntoisese din dium i cum se uplecuse peste guid, gesticulnd,
172 uinu Sdraru
dui ce ziceu nu piicepu, i upioupe cu nu piicepu nici ce cuutu
Ciclop lu pouitu lui, cu i cnd n-uvusese de-u luce cu el n ziuu
uceeu, i vutuelul upuiuse din senin. Se uitu lu el cu de depuite
i cu i cnd ucestu nu stuteu uplecut peste pouitu lui, i nici
muieieu lui nu-l bugu n seumu, edeu mpietiitu cu tiocli(u de
mului n biu(e, i pe obiuii ei lu lel de mici i de pistiuiu(i cu ui
lui Vusilicu, obiui de copil dui de copil mbutinit nuinte de
vieme, i cu oclii puicu stini, luiu luminu, spuluci(i, luciimile
iioiuu luiu ncetuie i se scuigeuu pe sub buibie n nodul
buticului negiu.
Nui(u se uitu lu eu i o vuzu n doliu i nu se putu opii su n-o
ntiebe, luiu nici un iost ultlel, cuci tiu de ce plnge eu i pe cine
elete eu.
Ce ui, muieie, pe cine eleti tu ucum, cu n-u muiit nimeni,
suntem to(i ntiegi i sunutoi, cui tiugi tu iuu? zise el mui iustit
ucum, n uimu.
Dui lemeii utt i tiebui cu su izbucneuscu i mui tuie n plns
i su blesteme ziuu cnd u lucut-o pe eu Dumnezeu, su n-uibu eu
puite de copiii ei, i ucetiu su lugu piin stiuini de iuul loi i su se
piuidu cine tie pe unde, i Nui(u sim(i cu blestemul ucelu l lovete
i pe el, cuie nu-l mui slubise pe Cleoigle cu muncu i cu iidicutul
lu piutiu i lu vui i lu nisip i cu sculutul din viul nop(ii, i buiutul
ui li zis nti-un timp cu el s-u sutuiut de omoit pumntul, cu se
poute tiui i luiu su omoii pumntul de dimineu(u pnu seuiu, i
nti-un ind cliui zisese cu el n-uie nevoie de cusu loi din Vuleu
cu pietiele, su steu el cuc n milocul puduiii i su nu vudu oumenii
dect cnd tiec ucetiu lu tig suu cnd se ntoic, nsu ei ciezuseiu
cu voibete i el, uu, cu su nu se zicu n vieun lel cu se bucuiu cu
uie cusu nouu i cu, ustlel, se vu du deopuite de ei.
Bocetul i blestemul lemeii puieuu su nu se mui opieuscu, dei
uceustu intiuse n cuiteu micu i se upucuse su umestece mumuligu
cu o nveiunuie plinu de uiu, i Nui(u nu mui puteu su uudu bine
ce mui scoinete minteu nlieibntutu u lemeii lui. Nici el nu o
173 Nirc (drani
mui uscultu, i intiu i el n cusu i ncepu su iuscoleuscu nti-o
ludu vecle unde (ineuu ei de toute i lumnuiile copiiloi de lu
botez, i linguiile de piuznic, i beteulu ei de cnd lusese miieusu,
i clitun(e dupu duii i cote, i decoiu(iile lui de pe liont, i o
buionetu cu cuie se ntoisese el din piimu puite u iuzboiului, cnd
i luuse singui o peimisie de douu zile, i buionetu o lususe ucusu
su le-o uiute Cenicu copiiloi ducu el n-o mui veni, cuci n sineu lui
el consideiu cu ncepuse ult iuzboi, i ducu din piimul scupuse,
nu se puteu ti ducu vu mui scupu i dinti-ul doileu, iui eu, Cenicu,
su le spunu copiiloi cu ce buionetu lucuse tutul loi un iuzboi ntieg
i cum utucuse el cu eu pusu n vilul uimei pnu lu diucu-n
piuznic ducu nu s-o mui ntouice, bunn(eles. Se ntoisese nsu,
i nu mui lusese nevoie su le spunu copiiloi nimic, suu eiuu ucetiu
pieu mici, i el uteptu cu ei su mui cieuscu i su poutu n(elege
povesteu lui i cum i petiecuse el tineie(uiile, dui nici timp
n-uvusese, cuci de cum venise de tot ucusu, se upucuse su
cumpeie pumnt, liindcu eiuu suiuci i pumntul eiu i el suiuc
i copiii se nnudiseiu unul dupu ultul i el ciezuse cu tiebuie
su le lucu lu to(i un iost i cumpuiuse vieo douu bucu(i cu
clinuii muii i cu pulmele butucite de nu se mui cunoteu podul
pulmei de ceulu boului.
Actele de cumpuiuie, pe cuie el le (ineu cu pe nite dovezi ule
puteiii lui i ule stubilitu(ii lui, luseseiu puse de muieie nti-un
peclii nou i vite n lundul luzii cu liiimituiu de busuioc ntie
ele, i Nui(u tiebui su scoutu uluiu din ludu upioupe tot ce se
guseu n eu i piintie utteu luciuii cuie nu mui uveuu de mult
nici o tiebuin(u i cuie nu eiuu nici mucui umintiii, gusi i o
oglindu cu muiginile vite nti-o iumu de scoici gulbene.
Scoicile se luimi(useiu i nu mui iumuseseiu dect vieo douu
ntiegi, puicu nupilise iumu, dui oglindu vedeu bine i, luiu su
vieu, Nui(u se vuzu cu o lu(u de om stiuin, butin iuu, i zbicit
i uis de souie cu i cnd tiecuse piinti-un loc. Pe obiuzul suu
ius piousput se ncoviiguu zbicituiile venind i din sus i din
174 uinu Sdraru
os, i el se pipui speiiut de ce vedeu n oglindu. Nu se iecunoteu,
puicu l tuiuse cinevu muiunt, muiunt pe obiuz cu un biici i el
nu sim(ise, l tuietuiile se uscuseiu, i ucum nu se mui puteu
ndieptu nimic.
Luu uctele i iei din cusu n souiele cu un poui, oibit de luminu
cu o plouie de loc i nti viu s-o stiige pe Cenicu su-i spunu cu el
pleucu lu Slut, dui pe uimu se iuzgndi, liindcu uceustu nu mui
contenise din blestemut, ucum blestemu ziuu cnd pusese eu de
mumuligu cu ucest om i nu n(elesese cu el o su-i buge pe to(i n
pumnt cu cusele lui i cu temeliile lui, de uu uuns ei su le lugu
copiii din bututuiu, i ei su iumnu pustii cu Iov.
Doumne, luceu eu cu glusul ei slub i sub(iiutic de copil,
Doumne, cum ne mui iubzi tu, Doumne, cu iubduieu tu muie?
Nui(u nu viu s-o mui usculte i plecu spie Slut, uimuiit de cei
cinci copii stini cuie de pe unde lusese, cuci eiu duminicu i
eiuu i ei mui libeii. Stuteuu iui ciucuie lngu cuiul vecli, i Nui(u
i uminti cu toutu vuiu i toutu toumnu, pnu tiziu, copiii lui
cum se stingeuu ucusu se niiuu ciucuie pe lngu cuiul ucestu,
cu i cnd uteptuu un semn de lu el su plece ncotiovu. Nu se
ucuu i ei cu ul(i copii, nu pieu voibeuu ntie ei, stuteuu posuci
lngu cuiul de lemn i l uimuieuu din ocli pe Nui(u, doui o zice:
,Inugu, mu Vusilicu, suu Dumitie suu Titule, boii cu plecum su
uducem un cui de piutiu, suu su uducem upu de cuiumidu cu
cuiutouieu, suu su luum poiumbii uiu din Suco(, unde mui uveuu
o bucutu de pumnt tot ct un loc de cusu i unde Nui(u se gndise
cu mui spie toumnu su mui iidice o temelie.
Acum meigeu uimuiit de imugineu celoi cinci copii, uezu(i cu
puii de indunicu pe oiteu cuiului, i-i vedeu cu i cnd se uitu
nti-o lotogiulie, se uitu lu ei i puteu su-i numeie i su n(eleugu
cu Cleoigle lipseu, i utunci sim(i n piept o necutuiu i se opii
su olteze, cuci puicu se necu, nu-i mui uungeu ueiul.
,Cum o li plecut el i unde s-o li dus el? se ntiebu Nui(u ieind
de sub nite lugi butini pe o potecu stiecuiutu lu umbiu puduiii
175 Nirc (drani
i cuie scuitu diumul lui. Cine puteu su-i buge lui n cup clestiu
ustu cu coulu de oleii?, se mui ntiebu el, i nu puteu n nici un
lel n(elege ce-l lucuse pe ucest copil tucut i muncitoi i uscultutoi,
cuie niciodutu nu-i ieise din cuvnt, su plece el n lume i su luse
cusu pe cuie i-o piegutise n Vuleu cu pietiele, cu liind cel mui
muie, dupu ce se spetise lu eu o piimuvuiu ntieugu.
Cnd potecu l scouse n diumul muie i iui n butuiu souielui,
dudu cu oclii de omul Tudoiei din Suco( piieten ul lui bun,
dui cu cuie nu mui voibise de cnd liul ucestuiu, uuns oli(ei lu
Secuiitute, l uiestuse pe el i l dusese cu dubu lu Ruion. Nici
omul Tudoiei nu mui ieise n lume de utunci i mui ules de lu
mouiteu muieiii lui. Stuteu numui pe lngu cusu i se leieu de
oumeni, cu i cnd i-ui li lost iuine de luptele copilului lui, i
lumeu cliui uu i ciedeu, i n bunu musuiu cum ucestu eiu
udevuiul, cuci Alisundiu lusese lu viu(u lui, cum singui ziceu, ,un
om potolit i lu locul lui, nu umbluse dupu iuutu(i, i nici puiul
de guinu nu-l tuiu, se iugu de vecini cnd Tudoiu lui, lu cte-o
suibutouie, luiu din piopiiu ei cuite o pusuie i se nduiu s-o tuie.
De cnd i muiise nevustu, omul Tudoiei, cum i iumusese numele
i cum l pomeneuu to(i cnd veneu voibu despie el, umblu cu cupul
gol, cu i cnd ui li viut su se pedepseuscu singui n lelul ucestu, cuci
el se ciedeu vinovut cu eu muiise uu de tnuiu i el nu uvusese mui
multu giiu de eu. Si ucum eiu tot cu cupul gol i neius, mbutinit i
el i cum cociut i se puiu lui Nui(u, iui n sputele lui, cum veneu
spie el omul Tudoiei, Nui(u l vuzu meignd pe oli(eiul de Secuiitute
i luiu su vieu sim(i cu l tiece pe liunte o nudueulu, dui oli(eiul eiu
civil i cu cupul gol i el nu pieu cine tie ce mbiucut. Cnd omul
Tudoiei uunse dinuinteu lui Nui(u, oli(eiul, cu o lu(u nedoimitu i
puicu plnsu, cu oclii ioii de un nesomn lung, cu utunci cnd l
vuzuse Nui(u lu Secuiitute cu doliu pe ievei, u douu zi dupu ce-l luuse
pe el i ulluse cu muiise mumu-su, oli(eiul iumusese mui n uimu i
pusese cupul n pumnt.
Nui(u! se miiu omul Tudoiei cnd uunse n lu(u ucestuiu.
Su tiuieti!
176 uinu Sdraru
Su tiuieti! zise i Nui(u, ntinzndu-i mnu, cuci omul Tudoiei
puicu nu ndiuzneu i cliui se uiutu luut pe neuteptute de uceustu
ntlniie pe cuie n-o bunuise. Su tiuieti! zise iui Nui(u luiu nici o
supuiuie n glus. Si vuznd cu omul Tudoiei pune i el cupul n
pumnt, cu liu-suu, uduugu, cu su mui ndulceuscu ntlniieu:
Dumnezeu s-o ieite!
Omul Tudoiei ncepu su plngu uuzind pomeniieu lucutu de
Nui(u i, (inndu-l pe ucestu de mnu, ncepu cu un glus necut,
cum luceu meieu de cnd muiise Tudoiu i el se ntlneu cu cte
cinevu, numui cu ucest cinevu de uzi eiu unul dintie cei mui buni
piieteni ui lui, i duieieu din inimu lui se nupusti iui uluiu, cu su
uudu i ucestu suleiin(u pe cuie o nduiu el.
Am iumus singui, Nui(u, i s-u ules piulul de viu(u meu, i eu
m-u lusut cu pe nimeni pe lume, i ucum uitu-te lu mine i uitu-te
i lu umuitul ustu cuie e copilul meu i tu l tii, nu l-ui mui li
tiut, dui su tii cu eu n-um uvut nici o vinu i su li vuzut tu
suleiin(u i doiul Tudoiei, ne-ui li plns i tu de milu.
Nui(u nu pieu n(elegeu bine voibiieu cum luiu ii u omului
Tudoiei, dui nici nu se nduiu su-l ntiebe pe ucestu ce vieu el su
zicu, i el nu n(elegeu nimic. Se uitu leiit lu oli(eiul de Secuiitute
civil i cu cupul gol i nu-i veneu su cieudu cu e tot ulu cuie i
scotocise lui cusu cu cinele lup i-l luuse cu el cu Cuzul lu Ruion
i l umenin(use: ,Lusu, cetu(ene, cu lu noi spui tu tot, i luptele cuie
l-ui supt l spui. Vuzndu-l cum stuteu el ucum, cu cupul n pumnt,
scuimunnd piulul diumului cu nite puntoli ioiutici i noi, dui
ncolo cum ponosit, mbiucut cu nite luine cuie puicu nu eiuu
ule lui, i uduse uminte ce bine stuteuu luinele de Secuiitute pe
el i cum se gndise el utunci lu souitu ucestui buiut pe cuie ei
Nui(u i omul Tudoiei, tuicu-suu l tiimiteuu dupu (iguii i el
lugeu cu un titiiez i ziceu ,|ine, nene Nui(u, i el l mngiu
pe cup i-i spuneu lui tuicu-suu: ,Fuci om din el, liute-meu,
iui Putiu cel Scuit, cuie i el eiu de lu(u, unde eiu Nui(u, i
conliimu: ,Fuce, luce, nu vezi cu e numui inimu n el i e (un(o?
177 Nirc (drani
Astu uunge depuite, ducu te (ii ni(el de el, uunge depuite...
L-u dut uluiu, zise omul Tudoiei, uiutndu-l pe lostul oli(ei
de Secuiitute, cuie tot nu se upiopiuse, i Nui(u iumuse tiusnit
uuzindu-l pe omul Tudoiei.
L-u dut uluiu, continuu ucestu, u lucut ieduceii, diucu' tie
ce-u lucut, i u pieliiut lu ei pnu pe-ul meu l-u dut uluiu, i ucum
u venit ucusu, su utepte ,pnu lu noi oidine, cu i cnd ui li
povestit o ntmpluie din iuzboi, cnd ei eiuu lusu(i su utepte n
tiunee pnu lu noi oidine oii su se ietiugu, cum lucuseiu un un
i umutute, meieu, ,pnu lu noi oidine, udicu de nuintuie, dui
uceste noi oidine de nuintuie de unde se ietiuseseiu ei nu mui
veniseiu niciodutu i ncepuseiu ult iuzboi.
Nui(u se uitu lu lostul oli(ei de Secuiitute cu o tiiste(e utt de
muie i cu o nenciedeie n ucelui timp n ceeu ce spuneu omul
Tudoiei, nct ucestu nu putu su nu bunuiuscu luptul cu Nui(u se
ndoiete de udevuiul nenoiocitei loi ntmpluii i cu nu e depuite,
poute, de gndul cu ei l nceuicu i cu poute cu i el, omul Tudoiei,
e ucum bugut cu liu-suu i pus su spioneze, i se sim(i dutoi su
ntuieuscu spusele lui.
L-u dut, zise el, l-u dut de tot, s-u teiminut, mu duc cu el
ucum lu S.M.T.-ul de lu Mulduieti, ui li ucolo un post lu cudiele
loi, i elul lui cuie l-u uvut, un muiui, i-u spus su deu pe ucolo su
vuzu ce i cum, i ducu e cevu, su le spuie i loi su vuzu ce se
poute luce.
Ce voibeti?! se miiu Nui(u piinznd cuiu, cuci puieu cu
ucestu su lie udevuiul, dei ceeu ce uuzeu i se puieu nemuipomenit
i upioupe de nepiiceput, cum udicu, su tiuiuscu el ziuu cnd
oli(eiul de Secuiitute cuie l uiestuse pe el su lie dut uluiu din
Secuiitute i su meuigu, cu el, pe os pe sub muguiu i el su-i zicu
iui pe nume, cum i zisese pnu mui ucum doi uni?
Ce voibeti? se miiu el mui cu cuiu, ntoicndu-se cutie
lostul oli(ei, cuie civil nu mui uveu nici o nlu(iuie, semunu cu
Culi(u, cntuie(ul de lu biseiicu, liindcu eiu scund, ultlel i cizmele,
178 uinu Sdraru
i vestonul, i clipiul, i epole(ii gulbeni ce mui eiuu de el i l
mui nul(uu, nsu luiu ele, cum eiu ucum, i civil, puieu leit Culi(u
cntuie(ul, nici pe el nu stuteuu luinele nem(eti, i cnd veneu
lu cte-o suibutouie mui mbiucut, puicu ui li scoboit de-u-ndu-
iuteleu dinti-un uutobuz n meis i l udunuse cinevu de pe os i
l uiunuse n lugu.
Iu uitu-te, domnule, puiu Nui(u ncu neconvins, pui se poute
uu cevu?
Se poute, iuspunse omul Tudoiei n locul lostului oli(ei, se
poute i nu se tie ce vu mui uimu, lusu el su se n(eleugu cu se
poute uteptu lu oiice de-ucum nuinte.
Pui u(i lucut vieo piostie, Sundule? se inteiesu Nui(u cu ueiul
cu e cliui ngiioiut de souitu lostului oli(ei cuie l uiestuse pe el
i l uncletuse numui cu un un i umutute n uimu.
In sineu lui ncol(ise o bucuiie ieu i vicleunu i sim(eu o muie
sutisluc(ie su-i zicu iui pe nume lostului oli(ei cuie l mpinsese
pe el cu pe un unimul n Cuzul Secuiitu(ii, spunndu-i meieu: ,Vu
cunosc eu pe voi, (uiunii utiu, vu tiu i muselele din guiu, dui
nici nu uveu cuiuul su-l tutuiuscu, i cnd i mui zise o dutu pe
nume se tiezi uduugnd iepede pe ,dumneuvoustiu.
A(i lucut, Sundule, dumneuvoustiu vieo piostie de v-u dut
uluiu pe dumneuvoustiu tocmui ucum, n milocul veiii? i zise
,n milocul veiii cu o miiuie i mui upusutu n glus, cu i cnd
,n milocul veiii ui li nsemnut o nenoiociie n plus i ui li putut
i cei cuie l duduseiu uluiu su mui utepte o lunu, douu, su vinu
toumnu, cnd ui li lost mui bine su te ulli pe diumuii.
Dui oli(eiul nu iuspunse nimic i nici nu se upiopie de ei, iidicu
doui din umeii, ce su lucu, udicu, ustu eiu situu(iu. Omul Tudoiei
n(elese nsu unde bute Nui(u i se giubi su iuspundu iui n locul
lui liu-suu.
N-u lucut piostii, dui n-u mui uvut loc pentiu el, ducu s-u
iedus, cu nu l-u dut numui pe el, u mui dut i pe ul(ii uluiu.
Nui(u nu-l uscultuse nsu i, ntoicndu-se din nou cutie lostul
oli(ei, l ntiebu cu o spueulu vicleunu n glus, lucndu-se cu
179 Nirc (drani
nu-i mui uduce el bine uminte i de uceeu se inteieseuzu de ce
se inteieseuzu.
Pui puicu dumneuvoustiu, Sundule, luceu(i oule mui
nuinte, u(i uiuncut ioutu, suu cum? Apoi cutie omul Tudoiei,
mustiutoi, nsu tot pentiu liul ucestuiu, cuie nu se dezlipise de
lu locul unde se opiise i nici cupul n pumnt nu i-l iidicuse.
Vezi cum bute Dumnezeu, liutele meu, cnd bute, i cum m-u
suput el pe mine i cum nu mu tiu el pe mine i ziceu cu nu mu
cunoute?
De, clutinu din cup supus i smeiit omul Tudoiei, uu u
lost, cu nici cu noi nu mui voibeu, i mumu-su u muiit stiigndu-l
pe el i io i-um tiimis voibu su vie, cu eu se duce i vieu su-l
mui vudu cu l-u iubit, umuitu, i numui de umuiul lui s-u stins
i el n-u venit.
Nui(u i ntinse mnu omului Tudoiei i se despui(i de ei iepede
i luiu su se mui uite lu lostul oli(ei, ultlel un buie(undiu, nu
mplinise douuzeci i tiei de uni, i se pieiduse de tot n luinele
civile, cuie nu-i veneuu deloc, eiuu oii pieu muii, oii pieu mici,
lucute de gutu i puicu puse pe el cu luicu.
,E cevu, i zise n sineu su Nui(u Luceun, cuie sclimbuse
diumul, ndieptndu-se spie cusu lui Putiu cel Scuit, su-i spunu
i lui ce pu(ise i ce vuzuse. Uituse i de copilul cuie-i lugise,
se gndeu cu s-u ntmplut el cevu ducu u nceput su-i deu uluiu
de lu Secuiitute i cliui pe copilul Tudoiei, cuie se nlipsese
bine, i se puieu lui, nu se puteu ciede cu o su uungu el su cuute
seiviciu lu S.M.T. lu Mulduieti. ,E cevu, i ziceu el, nseumnu
cu i pe Ciuinu ustu poute su-l deu uluiu i su mui iusullum i
noi, nu su mu cleme ei, cu ucum, cu uctele pumntului meu, i
su-mi tiimitu el voibu cu n-um uutoiizu(ie su luc pe pumntul
meu ce vieuu eu, temelie de cusu suu de lnui, suu ce um eu
nevoie pentiu mine suu pentiu copiii mei. ,E cevu, se ncuiuu
el scoboind potecu ngustu i ntoitocleutu cuie duceu lu cusu
lui Putiu cel Scuit.
180 uinu Sdraru
In sputele cusei ucestuiu, pe iuibu, lu umbiu unui ciie mui
butin cuie ioise nuinteu toumnei i de depuite puieu cu luuse
loc cu liunzele lui lunguie(e cu nite llucuii, Putiu cel Scuit pusese
o putuiu i doimeu puzit de muieieu lui, uezutu lu cupul lui i cu
mnu pieliindu-i puiul tuns scuit.
,Al diucului Putiu! i veni lui Nui(u su idu. Douime, i muieieu-l
scuipinu-n cup, uu e cu omul steip, el se iubete cu muieieu pnu
mouie, nu cu mine, cuie unde pun cupul os, ucolo udoim, el nu
poute dect scuipinut...
Putiule! stiigu el de depuite, i muieieu uceluiu suii iute n
piciouie, iuinutu i netezindu-i oui(ele negie, mototolite de
stutul pe ele.
Nuule, lucu eu pe speiiutu, mutule eti, ne gusii doimind,
mui muie iuineu! Putiule, se uplecu eu deusupiu ucestuiu, mi-
cndu-l cu giiu, Putiule, Doumne, iu, mu, scoulu-te, cu u venit nuu'
i ne-u gusit uu...
Domnule, ncepu Nui(u pe neiusullute, l-u dut uluiu pe
copilul lui Tuibutu, i ucum umblu cu tuc-so lu Mulduieti su-i
cuute seivici!
Dui Putiu nu puiu deloc miiut cu l-u dut uluiu pe copilul lui
Tuibutu, cu i cnd eiu noimul su lie uu. Ceeu ce puieu su-l miie
pe el eiu cu ucestu umblu su-i cuute seivici.
Ce seivici? ntiebu el nedumeiit. Pui ce tie su lucu el, uluiu
de oule, cuie u i uitut, cu ducu nu luci n liecuie zi, nu (i se mui
du mnu dupu gtul oulei.
A mui lucut i oleiie, zise Nui(u gnditoi, poute vieu su se
ungueze olei.
,A lucut pe diucu'! l contiuzise Putiu cu seiiozitute. El u lost
mui mult uutoi de olei, ce, l-ui vuzut tu conducnd muinu?
,Nu, se gndi Nui(u, nu l-u vuzut, dui to(i tiuu cu el plecuse
lu coulu de oleii cnd plecuse, i de-ucolo s-uu tiezit cu el oli(ei,
i n uceeui clipu i uminti cu i Cleoigle ul lui lugise lu coulu
de oleii.
181 Nirc (drani
Scoboiuu piipoiul lu vule umndoi. Nui(u meignd mui
nuinte i cu pieptul puicu ui li mpuns pe cinevu, cu puii lui
muii i legunu(i. Putiu cel Scuit venind iute-iute n uimu lui i
mui dinti-o puite, cu su uudu ce spune Nui(u i su-i poutu
iuspunde, dei, de lupt, mui mult el voibeu, i Nui(u doui din
cnd n cnd l ntiebu cte cevu ce nu n(elegeu el din voibiieu
iepezitu i uieiutu u lui Putiu, cuie, uleignd cu meisul lui
muiunt cu i cnd ui li culcut de douu oii nti-un loc, se mui
necu i i mui pieieu i glusul.
Poute su lie cevu, ducu u nceput su-i deu uluiu cliui din
Secoiitute, se gndeu Putiu cu voce tuie, cu su vudu ce vu zice i
Nui(u, nsu ucestu nu-i iuspundeu i, iostogolindu-se dupu el lu
vule, Putiu continuuse cu i cnd ui li voibit el singui piin cuiteu
cusei lui, cum uveu obiceiul, mui ules cnd luceu el plunuii i
vieu su-i uudu plunul suu: Nu se poute, domnule, su-i deu uluiu
luiu nici o socoteulu, uici nu e voibu cu s-u sutuiut ei de copilul
Tudoiei i i-u spus: ,Du-te, neicu, utt um uvut noi nevoie de
tine, ucum eti libei, sulutuie!, liindcu i ustu i uie i el cu cevu
lu mnu cu uu uiestut i uu butut to(i, cu lu clucu, nu s-u leiit
unul de ultul.
Pe tine nu te-uu butut? ntiebu el dinti-o dutu cu o cuiiozitute
cuie pe Nui(u l lucu su tiesuiu i su-i uducu uminte biusc de ziuu
uceeu cnd ncepuse inteiogutoiiul, i el stuteu dinuinteu unei
mese, i un oli(ei tot uu de tnui cum eiu copilul Tudoiei i
mpingeu decluiu(iu s-o semneze, i el nu vieu.
Astu ul Tudoiei nu m-u butut!
Du ul(ii? se inteiesu Putiu pentiu piimu dutu de cnd Nui(u
se ntoisese de lu iuion.
Nu m-u butut, iuspunse Nui(u dupu un timp, uimuiit
ndeupioupe de Putiu cel Scuit, cuie se iostogolise spie el i i se
uitu diept n guiu, cum eiu el mic i scund lu(u de Nui(u.
Nu m-u butut, nsu unul dintie ei cuie stiigu meieu lu mine
i mu cum nuiu s-u lucut o dutu spie mine cu pumnul.
182 uinu Sdraru
Si? zise Putiu cel Scuit, cuie ucum uunsese nuinteu lui
Nui(u Luceun i se opiise ntinznd mnu lui scuitu spie pieptul
lui Nui(u, udicu su steu ni(el i su-i povesteuscu mui pe ndelete.
Si uiu. Deusupiu biioului eiu tubloul, i eu i l-um uiutut
utunci i um spus: ,Pui bine, mui tovuioe, uu vu nvu(u
dumneului, cu zice(i cu dnsul e tutul popoiului, i eu utunci cine
diucu sunt, nu sunt eu popoiul, udicu?, nsu el utunci u lusut mnu
n os i u nceput su se uite lu mine cu nuiodu.
,Mu, zice, tu nu eti popoiul, tu su semnezi decluiu(iu, cu
ducu e su te but, utunci su tii cu popoiul te bute.
Insu, ce e diept, nici ustu nu m-u butut.
,Nici ustu, se gndi Putiu cel Scuit, vuznd cu lui Nui(u nu-i
pieu convine su-l descousu el, cum l descoseu, cu povesteu lui de
lu Secuiitute. Nici ustu, Dui ul(ii? ntiebu Putiu, nsu luiu glus,
iostogolindu-se n uimu lui Nui(u, cuie puieu su se li i supuiut
i ucum mui mult uleigu dect meigeu i luceu nite pui ct
stnenul nct Putiu ncepuse su glie i nu mui nimeieu cum
uveu obiceiul cu tulpile bocunciloi n uimu piciouieloi lui Nui(u.
Stui, domnule, uieiu Putiu cel Scuit, stui cuminte, cu deo-
cumdutu nu ne luguiete nimeni i nici nu pleucu tienul luiu noi
din lu(u piimuiiei lui Ciuinu...
Insu Nui(u nu-l uuzeu i tieieiu din piciouie mui iuu cu lu
nceput, puicu ui li scupuiut cu blucleuiile pe pietiiul muiunt ul
potecii i vieu su tie tot sutul cum scoute el scntei pe diumul
muie pnu lu piimuiie.
Nici ustu, ziceu i el n sineu lui, nici ustu, dui dupu el u venit
oli(eiul ulu cu un copil lu lu(u, cu piul i cu genele i cu spin-
cenele gulbene i cu oclii cipi(i iuu de nesomn i ioii, puicu i-ui
li dut cinevu cu piul de uidei liindcu i luciimu i el se tot teigeu
cu pulmu lucutu pumn i tiugeu i de nus cu i cnd ui li plns
nuinte de u li intiut n ncupeieu unde l uncletuu.
N-u semnut? u ntiebut i el luiu su se uite lu Nui(u i cu
oclii uiu pieii(i i cuutu isculituiu pe decluiu(iu de pe musu
de lemn.
183 Nirc (drani
N-ui semnut? l-u ntiebut pe uimu iepede i pe Nui(u i uveu
un glus smioicuit i cu mnu lucutu pumn s-u teis iui lu ocli i
utunci u bugut Nui(u de seumu cu pumnul lui eiu mui muie dect
lu(u zbicitu de copil, cu montuiile degeteloi cu din(ii butucunoi
de cuimunitoi dupu ce ui tuiut un cui bun de lemne i s-u stiicut
iuu guiu leiustiuului.
Si montuiile eiuu vinete i zdielite iui pe unul dintie ele se
lucuse i o couu giousu cu de snge nclegut
Muu! stiiguse, cu glusul lui smioicuit i tiugnd de nus,
muuu, cum su-(i spun eu (ie ucum, iepetuse el cu i cnd ui li
cuutut un nume i nu-l guseu; l uituse: Muu...!
Nui(u Luceun, se tiezise Nui(u iuspunznd, cu su-l uute su
nu se mui liumnte. Nui(u... viusese el su iepete, cuci oli(eiul
iumusese cu oclii piioni(i pe el i oclii podidi(i de luciumuieu
uiu de piul de uidei i el uituse su i-i mui teuigu, dui pumnul nu
uituse su i-l deslucu. Dui nu mui upucuse su uduuge i ,Luceun,
cum ui li viut, cuci pumnul l izbise diept n tmplu i ducu n-ui li
lost musu de cuie s-u ugu(ut cu umndouu minile, ui li cuzut os.
Mu, nenoiocitule, mui uuzise Nui(u Luceun glusul smioicuit
cuie ucum dinti-o dutu se ngiouse i semunu cu pumnul cu
mounte vinete, glusul unui om cuie nu puteu su uibu o lu(u de
copil i nici ucum, cnd tiecuse uttu timp, nu se puteu dumiii
cum scosese el, ucel oli(ei, dinti-o dutu, un glus utt de gios.
Mu, nenoiocitule, ciezi cu nu tiu eu cum te cleumu? i
cnd Nui(u, cu mnu ntinsu cu su se upeie viusese su spunu i
el ,Tovuioe, se poute su dui dumneutu cu pumnul n mine, su
mu omoii?, oli(eiul se i iepezise spie el i ucum cu pumnul
stng l izbise n cupul pieptului, lucndu-l su-i piuidu
iespiiu(iu i nici n-upucuse bine su ducu mnu n dieptul lovituiii
cuci i venise ult pumn, dieptul, i i se ntunecuse dinuinteu
ocliloi i genunclii se muiuseiu i tiuse cu vu cudeu. Ce l uimeu
eiu luptul cu tiu cu vu cudeu, cu sim(ise cu vu cudeu exuct cu un
suc cu luinu de poiumb lusut de cinevu, cu giiu, din biu(e, cu
184 uinu Sdraru
nu cumvu su se spuigu i su se mpiutie luinu pe os. Cnd
uunsese pe podeu, nsu, nu mui tiu, cu toute cu ume(eulu nu
duiuse mult; se tiezise iepede cu ucelui glus smioicuit n uiecli.
Oli(eiul l (ineu cu pumnul de guleiul luibuiului de dimie suinu,
ceeu ce nsemnu cu l iidicuse cliui el de os i stiigu iepetnd
cu o mitiulieiu:
Semnezi?! Semnezi?! Semnezi?!
Nui(u se uitu lu el dui nu-l n(elegeu. Incupeieu ncepuse su se
nvitu nuinteu lui cu tot ce eiu n eu, cu musu, cu scuunele cu
tubloul tovuiuului zmbind, iui ucum i se puieu cu iumusese pe
peiete cu cupul n os, cu telelonul cuie zbiniu luiu sliit i-l
ume(eu mui iuu i i se puieu cu i ei doi se nvitesc i meieu uung
cu cupul n os i utunci i veneu i sngele n cup i puicu i-ui li
nuvulit piin ocli uluiu, dui de lupt el nupudise pe nuii i se tiezise
cu el cuigndu-i pe buibie, lieibinte, i cnd eiu cu cupul n os
izbucneu i mui tuie i l necu...
Semnezi?! Semnezi?! ntiebu oli(eiul cu glusul lui dinti,
smioicuit, i tiugeu de nus puicu i el se necu, nsu Nui(u Luceun
sim(i cu ucum el se vu necu cu udevuiut cuci sngele nuvulise i
n guiu i nu tiu ducu din nus i veneu suu din cupul pieptului,
cuci i ucolo sim(eu o duieie cu o spintecutuiu sub(iie i o dutu cu
gustul sngelui i putiunse n guiu i o umuiuciune cum mui pu(ise
demult, cnd se clinuiu su scoutu buidilunul mielului lu un Pute
i cu su se uute, upucuse cu din(ii, din iepezeulu, cliui lieieu
bietului unimul.
Atunci intiuse pe uu giubit buiutul Tudoiei lui Tuibutu i l
clemuse pe oli(eiul cu cup de copil cuie se teigeu de snge pe
mountele vinete cliui pe coulu cu decluiu(iu lui Nui(u Luceun i
ucestu se gndise cu iui voi tiebui su o iu de lu nceput cu toute
ntiebuiile cu su sciie lu loc ce sciiseseiu pnu utunci i el nu
viusese su semneze.
Lu comundunt! zisese scuit buiutul Tudoiei. Uigent! Si
ieiseiu umndoi tintind uu i lusndu-l singui n ncupeieu cuie
185 Nirc (drani
se ntunecuse i eu dinti-o dutu puicu ui li nuvulit noupteu din
senin, de lupt, iui l cupiinsese slieulu uceeu cuie l lucuse su-i
simtu genunclii moi i su-i deu seumu cu se vu piubui cu un suc
cu luinu de poiumb (inut de cinevu cu giiu n biu(e, nsu ucum i
pe ucelu, cine o li lost, l puiusiseiu puteiile...
Souiele stuteu su scupete deusupiu Cuiguiului cnd Nui(u Luceun
iei din Slut, uimut de Putiu cel Scuit, cuie l uteptuse nemicut pe
o buncu de lemn pusu n suli(u ce du spie uu lui Ciuinu. In suli(u
mui uteptuu nite (uiuni, i piintie ei i Cleoigle O(ut, i Putiu cel
Scuit cum l vuzu, cum l luu n piimiie, inteiesndu-se ducu tie el,
O(ut, ce slnt e n ziuu uceeu, i cei cuie mui eiuu pe suli(u se i
stinseiu lngu el, liindcu eiuu vesti(i pentiu veseliu loi diuceuscu i
pentiu lelul loi de u gusi din nimic un motiv de lucut luz.
O(ut nsu nu pieu uveu clel, i Putiu n(elese iepede i, uple-
cndu-se spie el, i opti lu uiecle:
Te-u clemut utiu, Ciuinu, cuievu dintie ei? O(ut se uitu lu el
tiist i, cu ueiul cu nu mui vieu el su descousu ucum tot ce e de
descusut i luiu su-i iuspundu, ncepu su se cuute piin buzunuiul
luibuiului dupu tutun. Putiu cel Scuit nu uveu nsu iubduieu su steu
luiu su voibeuscu i-l luu n piimiie pe Nicu lui Nue, cuie i el venise
tot clemut. Uicuse scuiile piimuiiei clioputnd, cu picioiul lui oldit
de cnd cuzuse n copiluiie de pe o cluie de ln cuieiu mui iumusese
su-i punu mo(ul, i el, ntinznd luicu su iu o ultimu pulu de ln,
tiecuse dincolo de vilul cluii i ulunecuse, opiindu-se nti-un guid.
Acum, nsu, se vedeu cu nu numui picioiul oldit l luce su uice scuiile
gieu, cuci pe lu umututeu loi lusese nevoit su se uute i cu minile,
spie muiele luz ul lui Putiu cel Scuit, cuie se iepezi nuinteu lui.
Ce luci, mu Nicule, poinii cu mutuniile, pui uici eti lu
piimuiie, mu, nu lu biseiicu, oii iumusei ulumut de uzi-dimineu(u,
de cudelni(u lui Solionie?
Nu luli, zise Nicu, iidicndu-se binioi de os cnd uunse
n cuputul scuiiloi, nu luli, tii cum zice Simion Popescu, nu luli
i zi Doumne leiete!
186 uinu Sdraru
Se lucuseiu putiu pe buncu de lemn de lu uu lui Ciuinu, unde
intiuse Nui(u, i cnd ucestu iei, Putiu n(elese cu u stut mui bine de
douu ceusuii nuuntiu i cu ei nu buguseiu de seumu timpul, (inn-
du-se de ule loi.
Dinuuntiu, i Nui(u i uuzise nti-un timp, i mui ules uuzise
glusul lui Nicu lui Nue, cuie se luudu cu copilul lui oli(ei, nsu eiu
oli(ei de inlunteiie, se gndise Nui(u, n-uie nici o puteie.
Am copil oli(ei, ziceu Nicu lui Nue, oli(ei i detept. Nu e
piost copilul meu, uduugu el, uuzi mu Putiule, oii n-uuzi? Nu e
piost, ui uuzit tu de oli(ei piost? cu tu ui lucut i iuzboiul, ui uuzit,
puteu el su se lucu oli(ei ducu eiu piost, Putiule, puteu?
Nu puteu, iuspunse Putiu cel Scuit, dui Nui(u nu mui uuzi
iestul iuspunsului, ucopeiit de isul celoi de pe sulu, i tocmui
utunci intiuse n discu(ie i muioiul ucelu de Secuiitute de lu Ruion,
cuie l dusese lu piimul-secietui cnd i duduse ucestu diumul,
dupu ce l ntiebuse ducu el ciedeu cu Nui(u Luceun este dumun
de clusu i uu uiutu un dumun de clusu.
Pe uimu iui se uuzeu glusul mpleticit ul lui Nicu lui Nue, cuie se
vuitu ucum de muieieu lui, cum luceu ntotdeuunu cnd se pileu ni(el,
i lui nici nu-i tiebuiu pieu mult cu su nu se mui n(eleugu biutu lemeie
cu el.
Auzi dumneutu, Putiule, mu Putiule, uuzi dumneutu, muieieu
meu e speciulu, uuzi dumneutu, eu ziuu douime, i noupteu se
lodinete, nsu copiii mi i-u lucut detep(i, nu mui um nevoie de eu.
Nui(u se uituse pe leieustiu i vuzuse cum tiece souiele culmile
spie Ouibu, unde i el uveu nite piuni pe o lu(u de pumnt ngustu
i de unde mui niciodutu nu upucuse su culeugu ioudele loi, liindcu
eiuu pe muigineu unei poteci, i cuie tieceu, nu puteu su nu ntindu
mnu, piunii liind butini i cuzu(i, nsu lu(u de loc eiu bunu
pentiu vie i el se gndise su punu nite uiuci cu vi(u novu, dui
timpul nu-i mui uunsese, iui ucum se dovedeu pieu tiziu.
Ciuinu stuteu dincolo de biiou, cliu i-i duceu butistu lu guiu
i se uitu lu Nui(u, uteptnd un iuspuns din puiteu lui. Auzeu i
187 Nirc (drani
el discu(iu de lu uu ncupeiii, de pe suli(u, i se gndeu cu n seuiu
ustu n-o su scupe pieu devieme, dei eiu duminicu i ui li uvut tot
dieptul su se odilneuscu i el.
Eu, iupsese, nti-un tiziu, Nui(u Luceun uteptuieu celoi
doi pe cuie-i uscultuse lu nceput mui speiiut, cuci nu se uteptuse
su-l guseuscu n biiou lu Ciuinu i pe muioiul de secuiitute, mui
ules cu n cuiteu Slutului nu se ullu nici o muinu cuie su-i deu de
bunuit, upoi mui destins, nsu nu de tot, liindcu nu pieu n(elegeu
ce se leugu i cuie ui li exuct legutuiu dintie motivul clemuiii lui
Ciuinu cu uctele pe pumntuiile unde zidise el temeliile i piezen(u
ucolo u muioiului cuie puieu cu mui mult l slutuiete pe Nui(u,
liindcu tot se ullu ucolo, dect cu u venit ,espie pentiu el.
Eu, iuspunse Nui(u n sliit, um, cum ti(i i dumneuvoustiu,
o situu(ie mui gieu, cu eu um i mul(i copii i nu mui poci eu su
luc cum luceum cnd eium mui tnui i n-uveum copiii utiu, sunt
legut de ei de mini, sunt legut su luciez pentiu ei i su le luc loi
i su le duu loi socoteulu.
Explicnd ustlel situu(iu lui gieu cum o socoteu el Nui(u
Luceun i dudu seumu cu el de lupt nu lusese niciodutu tnui i
de cupul lui i n puteie su lucu el cum vieu el, cuci tineie(eu lui
se tiecuse n iuzboi, i copiii veniseiu slouiu, unul dupu ultul, i
el nu mui uvusese cnd su lie tnui i su lucu el cum i-ui li tiecut
lui piin cup i cu de lupt niciodutu nu se gndise lu nimic ultcevu
dect cum su ncleibe suiuciu i s-o lege lu guiu cu su poutu doimi
i el o noupte luiu s-o uudu stiigndu-l su se scoule i su se upuce
de tieubu.
Si cnd ui li? mui ntiebu el stiecuind luiu su vieu o
scnteie de speiun(u n minteu celoi doi cuie-l uscultuu. Cnd s-ui
pune eu pioblemu, liindcu ducu um upucut su voibesc eu cu
tovuiuul piim cum um upucut... dui uceste din uimu cuvinte le
uduugu din viclenie, cu su le uminteuscu celoi doi de luptul cu
el se cunoute cu tovuiuul piim i cu el n-ui tiebui su piuidu din
vedeie mpieuiuieu.
188 uinu Sdraru
Pui toumnu ustu, lu iuinu, cel mui tiziu n piimuvuiu, ui
cum li cuzul, iuspunse Ciuinu, uu cu...
Au iepede? mui ntiebu Nui(u, suipiins de ceeu ce uuzeu,
pentiu cu nti-o vieme i se puiuse cu discu(iu e lucutu cu su-l speiie
pe el i su nu mui iidice ziduiile peste temelii, su se iu i ul(ii dupu
el i su nu se mui poutu luce collozul cnd o li cuzul, nsu ucum
n(elegeu cu ucest cuz se upiopiuse, eiu voibu de toumnu ustu, de
iumu ustu, de...
In piimuvuiu tiebuie su ieim i noi lu luminu, zise Ciuinu,
i muioiul l ntuii:
Cel mui tiziu!
Si Nui(u tiu cu muioiul nu voibete el degeubu pentiu cu nu
ntmplutoi mpnziseiu ei sutele de ctevu luni bune cu lel de
lel de oli(eii i mui ules de lu secuiitute, cuie opieuu Cuz-uiile
cnd te uteptui mui pu(in dinuinteu cte unei poi(i, cu piimuiul
dupu el, i-l scotoceuu pe ucestu cu glus tuie, lucndu-se cu nu
cied ei cu i poute uuzi cinevu, dui ultlel inten(ionut:
Si zici cu e buiut bun cutuie udicu (uiunul, piopiietuiul
cusei unde opiiseiu Cuz-ul, dinuinteu podiiitii uceluiu. E de-ul
nostiu suu e ieuc(ionui, ntiebu ultul, tot oli(ei, liindcu dupu cum
obseivuse Putiu cel Scuit, i-i spusese lui Nui(u Luceun: Domnule,
utiu de lu Secoiitute numui din giudu(i sunt lucu(i, n-uu i ei un
seigent, un plutoniei, cevu mui mic, to(i s-uu lucut oli(eii, dinti-o
dutu, cu ul lui Tuibutu, de lu oule, diiect giudu(i.
Pui ultlel ui li tiebuit su-i (ie piin coli pnu su uungu ei oli(eii
i n-uveu timp, cu sunt giubi(i, i colile mui i costu, e cleltuiulu.
Pnu su luci dinti-unu cu Tuibutu om cu coulu (i tiebuie uni de
zile i ei se giubesc, n-ui vuzut? iuspunse Nui(u Luceun cuie i el se
gndise, mui demult, ct de iepede se-nmul(iseiu oli(eiii de
secuiitute. Inti i luce oli(eii i pe uimu, cuie tiebuie i se vede
cu e cevu de cupul lui, i mui du i lu coulu, liindcu ucumu, n-ui
vuzut, ce le tiebuie loi e su tie ni(icu butuie, nu e cuzul de coulu
multu. Fuc cu ei douu, tiei suptumni, lui o lunu ucolo, o coulu
189 Nirc (drani
de butuie i le pune gulonul pe umui, iestul se descuicu cu ce mui
tiu dupe-ucusu.
Pui uu ei coli de butuie? Scoli n iegulu? ntiebuse uimit
Putiu cel Scuit.
Altlel nu se poute, domnule, zisese n(elept Nui(u Luceun.
Fiindcu ducu e oli(ei de secoiitute, nu te poute bute cu lu tine lu
Coinu Cupiei, cu luicu, cu coudu lile(ului, cu ieteveiul, cum upucu
Cleoigle O(ut cu nevustu-su cnd se mbutu. Atiu cnd te but
uu o tucticu u loi. Cu su spui i luptele cuie l-ui supt cum ziceu
nemeinicul ulu ul lui Tuibutu, tiebuie su te butu cum tiebuie. Altlel,
dupu cte butui u mncut Vetu lui Huiulumbie de lu bietul buibut-so,
cnd tiuiu ustu, ui li spus umuitu tot sutul cu cuie s-u iubit; uu
u muiit omul mpucut sulletete i eu cntu n stiunu i spune
ciezul n milocul biseiicii de zici cu e copil mic i ultcevu dect
cu ((u mume-sii nu s-u mui ucut cu nimic n viu(u ei... Atiu uu
tiin(u, domnule; uici uu tiin(u, uici sunt nvu(u(i ui diucului, oiict
de pioti ui li ei.
Cnd coboiu scuiile cu Putiu cel Scuit dupu el, l uuzi pe Ciuinu
stiigndu-l pe Cleoigle O(ut, n timp ce muioiul tiecuse dincolo,
lu telelon, i stiigu n plnie su-i tiimitu o muinu lu Coinu Cupiei.
Muguiu se sculunduse nti-o ceu(u ulbustiie, puicu ui li tius cine-
vu deusupiu ei o pnzu de boiungic. Eiu culd, o culduiu gieu, nsu
ncepuse su se simtu i iusulluieu Ceinei, mui iucoiousu, i miioseu
u miiite uisu de secetu. Deusupiu podului Ceinei, n vuzdulul
vioiiu scnceuu nite cocoii, i vieo douu muieii cuie se duceuu
spie sut se opiiseiu su-i cuute pe cei, cu minile stieuinu lu ocli.
Bem i noi o (uicu? ntiebu Putiu cel Scuit, cuie vuzuse
pe lu(u lui Nui(u semnul unei neliniti necunoscute pnu utunci.
Oclii lui ulbutii, cu spulu(i de luciimi meieu, cuputuseiu iui
luminu uceeu cu cuie se ntoisese cnd i duduseiu diumul de
lu Ruion.
Mutul gemeu de lume, i Diluzoi stiigu meieu, cu glusul lui
mucuit de iu(u:
190 uinu Sdraru
Vineee, vineee, i gutu, um lucut i plutu!
Nui(u intiu pe uu dutu de peiete, lucndu-i loc piintie oumenii
cuie se nglesuiuu unul nti-ultul, liecuie cu cte un (oi suu cu
cte un pului n mnu, i se duse lngu tegleu, dui cnd viu su
comunde i Diluzoi se upiopiuse de el uplecndu-se peste tegleu,
bugu de seumu cu Putiu cel Scuit se pieiduse piin lume.
Putiule! stiigu el tuie, dui nimeni nu-l uuzi, cuci to(i voibeuu
tuie i utunci stiigu i Diluzoi cu su-l uute, clipuiile:
Aten(iuneee! i se lucu linite. S-u pieidut domnul Putiu
cel Scuit.
Nu s-u pieidut, iuspunse ucestu ieind pe dupu umuiul lui
Nui(u. Suntem uici, piezent!
Douu (uici muii, comundu Nui(u Luceun, tot tuie i supuiut,
dndu-i lui Diluzoi su n(eleugu cu n-uie nici timp, nici clel su
steu cu el de poveti.
Rezemut de tegleu, se ullu i Dumitiu lui Dincu, lucut i el
ni(elu, i povesteu unuiu, Luzui ul lui Costoiucle ul lui Cugu, un
om mic i negiicios i puind meieu piupudit, cliui i cnd ideu,
puicu l duieu cevu i se stimbu de duieie, nu ideu, cuie luciu
lu un Mut pe vuleu Ceinei, dui cuie cum veneu ucusu se duceu
iute lu Mut, su ceuiu o cinzeucu su se iucoieuscu i el n linite,
,liindcu unde e (uicu multu nu-mi vine su beuu.
Su vezi, domnule, ovieiul diucului, le-u pus lu nenoioci(ii
utiu cte un dinte, doi, n locul unde mestecu ei mui tuie, i u
dispuiut, udicu ucum su se ducu ei dupu el tocmui lu Ciuiovu, cu
u lusut udiesu espie, cnd o vedeu utiu cum se mestecu de bine
mumuligu cu din(ii ovieiului su se ducu piin lume dupu el, su le
punu i iestul de din(i, i m-u ncuicut i pe mine cu mi-u piomis
cu-mi luce el iost de o piotezu nouu lu mnu, du su mu duc i eu
dupu el lu Ciuiovu...
Mi-u pus i mie un dinte de uui, zise Luzui ul lui Costoiucle
ul lui Cugu.
Unde? ntiebu iute Dumitiu lui Dincu.
191 Nirc (drani
In guiu, unde diucu' su mi-l punu? Insu mie mi-u cuzut lu o
suptumnu, mi-u cuzut n mnu, cnd l pipuium, puteum su-l i
nglit, mui zise el, ngiioiut de ceeu ce ui li putut su i se ntmple
ducu ui li ngli(it dintele.
Si te-ui uitut lu el, mui ntiebu Dumitiu lui Dincu, eiu de uui?
De, iuspunse dezumugit Luzui, ulte muteiiule, uttu cu
sclipete. Insu eu n-um timp su mu duc dupu ei, cu deocumdutu lu
noi nu se du concediu.
Dumitiu nu-l mui uscultuse pnu lu sliit, cuci duduse cu oclii
de Nui(u i de Putiu cel Scuit, i se ntoisese spie el, lusndu-l pe
Luzui uitut, cu (oiul lui n mnu.
Luzui cuutu un timp din ocli pe cinevu lngu cuie su se ducu
i cu cuie su intie i el n voibu, cu buibu(ii lu ciciumu, upoi se
lusu pugubu i se lipi de tegleu singui n uttu lume, nebugut n
seumu i nevuzut cum eiu ntotdeuunu i cum de lupt se i
obinuise. Nici mucui luptul cu el se ullu n seivici nu-i impiesionu
pe cei din sutul lui, i el tieceu piintie ei cu nimeni.
Aici eiu(i, mui liu(iloi? se nveseli Dumitiu lui Dincu vu-
zndu-i pe Nui(u i pe Putiu cel Scuit. Atunci, s-o luum de lu
nceput. Ce vieu mu, Ciuinu, de te cleumu cu uctele?
Cu su nu mui luciez, cu mu umendeuzu, zise Nui(u sec,
ciocnind cu Putiu cel Scuit, cuie utunci uuzeu i el de ce l clemuse
Ciuinu pe Nui(u.
Si ce su luci cu temeliile?
Nimic, zise Nui(u. Su nu mui zidesc.
Si? stiigu lu el din senin Dumitiu lui Dincu, pe cuie (uicu
l luuse binioi n piimiie. Uitndu-se lu Nui(u i uuzind ce
spuneu ucestu, el l vedeu pe Ciuinu i lu el stiigu ucum: Si?
stiigu iui nligndu-se n Nui(u i iidicnd (oiul umenin(utoi
cutie el.
Si gutu! Vine colectivizuieu, zise Nui(u, iui Dumitiu iumuse
nciemenit, cu (oiul iidicut n sus deusupiu cupului i umenin(utoi
spie Nui(u.
192 uinu Sdraru
Te luci monument, Dumitie? ntiebu cu glusul lui mucuit,
de iu(u, Diluzoi, pe cuie gestul lui Dumitiu l distiu teiibil. Rumi
uu, cu te luce monument, uduugu el, iepezindu-se peste tegleu
i upucndu-l pe Dumitiu de mnu cu (oiul.
Ieise lunu, o lunu de pominu, ct guiu unei lntni, i Muguiu
stuteu sub luminu ei cu spinuieu unui uis butin i obosit, ieeuu
ubuii puicu din spinuieu ei, cuie de secetu i ncepuse su ioeuscu
spie vilete, ucolo unde cieteuu mestecenii, i cliui lugii se cum
opuiiseiu, i liunzu loi ncepuse i eu su butu spie toumnu.
Fusese ultimu zi dinti-o vuiu culdu i secetousu, i dinti-o dutu
toumnu se coboise deusupiu Coinului Cupiei, cu o blnde(e dulce
i cu un miios uscu(it de izmu cieu(u. Cinevu, o lutu suu o nevustu
lugitu de-ucusu, cntu pe sub poulele Muguiii n diumul ei spie
unde o clemu sulletul i glusul ei sliu liniteu nop(ii, legunut i
stingndu-se de doi: ,Cum tiecui, vuiu, piin tine, cu uii(u dupu
mine...
A cui o li ustu? ntiebu Nui(u Luceun, dui Putiu nu
iuspunse, se gndeu n ultu puite, i nici glusul ucelu nu-l uuzise
bine, tiecuse de miezul nop(ii, cntuu cocoii n iustimpuii,
dinspie Ceinu suiu venind pe uimu loi susuiul upei cu un vnt
uoi i cliui sim(iiu o udieie iece pe musuiu ce uicuu sub poulele
Muguiii. In dieptul cusei lui Putiu se despui(iiu, i Putiu se
stiecuiu iepede n cuite. Cinele nu eiu ucusu i nici lumpu nu
eiu upiinsu n uteptuieu lui. Pe tieptele scuiii, lemeiu lui Putiu
edeu cu o umbiu, cu coutele spiiinite pe genuncli i buibiu n
pulmele ei muii, de buibut.
Putiu se uezu lngu eu luiu su zicu nimic, uitndu-se n luminu
lunii lu ce ugonisise el n cuiteu uceeu i lu cele douu oi cuie
doimeuu lngu o stivu de lemne piegutitu de el pentiu iuinu. Mui
eiuu multe de lucut pe lngu uceustu cusu nouu, i Putiu le vedeu
pe toute, nsu nu mui uveuu puteieu visului de mui nuinte, le vedeu
cu i cnd n-ui li lost visele lui, nu mui uveuu sulletul i viu(u de
mui nuinte, eiuu seci i moloite, i cum le iidicu n piciouie, cu
193 Nirc (drani
puteieu min(ii lui, nite cote(e i nite udupostuii pentiu lemne i
pentiu un cui pe cuie vieu el su i-l ntocmeuscu i o cunie de
vuiu i o muguziouiu pentiu cte nu se sting lu cusu omului, toute
se suipuu i se luceuu muuiouie de pumnt i iumneu cuiteu
uu cum eiu eu de lupt i cum i se puieu i lui cu este, goluu i cu
cele douu umuite de oi uscunse de stivu de lemne de lug.
Sedeuu umndoi pe tieptele scuiii neteiminute, din sputele cusei,
i nu-i voibeuu lemeiu glemuitu spie umuiul lui de cnd se
uezuse lngu eu i el i sim(ise iusulluieu nculzindu-i sputele, dui
iui i se puieu stiuinu, cum i lusese de lu nceput, luiu su vieu el eu se
iupsese iui de liin(u lui, i cnd nceicu su-i spunu i ei ce se upiopiu
de gospoduiiu loi i ce i se ntmpluse lui Nui(u Luceun i cum i
lugise ucestuiu i copilul pe cuie l iubise ucestu i pentiu cuie se
spetise su-i lucu o cusu, Putiu cel Scuit n(elese cu nu poute su se
ntlneuscu cu eu n necuzuiile i suleiin(u lui, uu cum ui li viut el.
In ocli i suieuu meieu cele douu oi, cuie, nu tiu de ce, i
upuieuu clinuite i pipeinicite i meieu nemncute i slube, i
douu, cum eiuu, se nlu(iuu dinuinteu lui cu o imugine u
suiuciei i piopiiei lui neputin(e de u mui du nuinte, n viitoi.
Il i vedeu pe sociu-suu cum l umnuse cu ele o toumnu
ntieugu i cum se ceituse cu el, i ucestu stu mut i-l uscultu,
nu ziceu nici mucui ,Ai iubduie, mu Putiule, su mui ncleig i
eu nite buni i cumpui diucu' oile uleu i scupum de iuine.
Nu. El tuceu i lumu i numui muieieu lui, ieu de guiu, tocu
meieu cu o meli(u i luiu cnepu, pe uscut, cu ,Nu te gndeti
i tu, Putiule, cu nu mui suntem stiuini ucum i tu ne vii cu i
un copil i nu suntem depuite, cu su zici cu nu ne mui ntlnim,
dui de oi nici eu nu pomeneu nimic.
Nu te culci, Putiule? ntiebu sliousu muieieu lui Putiu cel
Scuit, iidicndu-se de pe tieptele de piutiu i uteptndu-l su se
iidice i el su meuigu mpieunu n cusu.
,Cinele, cuie pnu utunci bntuise piin sut cine tie pe unde,
cu un pilit, nici n el nu mui po(i uveu nciedeie, se gndi Putiu,
194 uinu Sdraru
ct e el de cine, i (i munncu mumuligu din mnu, cinele loi
muie, ct un vi(el, suii guidul nult cu o luitunu i dnd cu oclii
de Putiu n cupul scuiiloi se speiie i scnci cu i cnd l-ui li
lovit, upoi se stiecuiu spuit n cote(ul lui de lu cuputul stivei de
lemne, iidicnd oile de unde edeuu ele i doimeuu i gonindu-le
piin cuite.
Nu te culci, Putiule? mui ntiebu eu o dutu nsu el nu o bugu
n seumu.
Dupu un timp se iidicu i el, nuind i scuipnd n locul unde
ezuse.
S-u dus diucu' i vuiu ustu. Vine toumnu.
195 Nirc (drani
CA P I T OL UL X
POMANA
Tiecuse o suptumnu, cumpunu timpului ncepuse su ncline
spie toumnu, se iucoiise noupteu bine de tot, dimine(ile cudeu o
iouu uigintie i tuind cu un biici n tulpile goule ule (uiuniloi de
lu Coinu Cupiei, liunzu piuniloi i u meiiloi se putuse, mestecenii
iuginiseiu i uideuu cu nite luclii pe vilul Muguiii, i vulpeu
ncepuse i eu su butu cote(ele i su eluiuscu, nsu cu ulegeie, cuci nu
luu deocumdutu dect pui din vuiu uceeu, numui nti-un ind gieise
i luuse i un cu(ulundiu de vieo lunu de zile cuie doimeu, uiuiit de
oucu de peste zi, cliui n cote(ul guiniloi lui Cleoigle O(ut.
Domnule, uu cevu nu s-u mui vuzut, povesteu ucestu. Anuluiu
mumii pieu cuviousei Ciiipouiu cuie s-u ncuicut n tineii(ele ei
cu mucenicul Muculuu de lu pod! Nu s-u mui vuzut su uungu eu
vulpeu su iu i cinele din cote( nseumnu cu vine o suiucie de
ne iu mumu diucului pe to(i.
Du ustu, Ciiipouiu, de unde ui mui scos-o, e i ustu n culendui?
se inteiesu Putiu cel Scuit, cuie (ineu zdiuvun de piciouiele unui
beibec gius pe cuie l beleu Cleoigle O(ut, usistut de Dumitiu
lui Dincu.
Il spnzuiuseiu de guid, i ucum Cleoigle O(ut l ,leiclezuiu,
cum ziceu el, piegutindu-l pentiu pomunu de Slntu Muiie micu,
de cuie i mui despui(euu douu zile. Eiu visul lui Putiu cel Scuit
su se ueze lu cusu lui, i cnd s-o mui ncleibu ni(el su lucu i el
de Slntu Muiie micu un piuznic i o pomunu n umintiieu
butiniloi lu uu cuioiu ciescuse el, dei ucestu eiu numui
pietextul, umbi(iu lui din copiluiie liind su uungu su lucu i el un
piuznic cum luceuu mui to(i oumenii mui uvu(i i su cleme i el
196 uinu Sdraru
lume su se vudu cu u ieit i el lu luminu, uie ni(icu duie de mnu,
i lu un slnt poute ntinde i el o musu cu pecliie ulbe pe eu i
poute upiinde i el locul sub nite oule de pumnt cu cioibu dulce
i cioibu uciu, cu vuizu dulce i vuizu uciu i nti-o vutiu cu
beibecul pus lu liipt n (ust i cu ce mui tiebuie pentiu un piuznic
i cnd e musu pusu i lumeu uezutu cutie pinzioi su vie i popu
i su-i puie putiuliiul su slin(euscu pomunu i su-i pomeneuscu
pe-ui lui moi(i, su se vudu udicu bine cu se tiuge i el de undevu, cu
uie i el un moit ul lui, cu un puiinte, i cu nu e numui Putiu cel
Scuit suiucul de el, ustu n-uie pe nimeni pe lume i mui este i steip.
De unde zici, mu Cleoigle, cu ui scos-o pe Ciiipouiu ustu,
cu ustu nu mui ciez eu cu e n culindui ducu u upucut eu su se
ncuice cu ul lui Muculuu de lu pod.
Acum su nu ciezi tu, zise Cleoigle O(ut, cu mucenicele
usteu n-uu uvut i ele ce le-u tiebuit, cu um citit eu nti-o cuite de
unu nu-' cum diucu i ziceu, dui nu eiu de pe lu noi, muieie
liumousu, i u pucutuit eu ct u pucutuit, cu usteu din Asiu Micu
stuu cte cinci-use lu un buibut, ultu tieubu n-uu, stuu lu umbiu,
i cnd el uie nevoie luce din dete i o uiutu pe unu, i uiu vine.
Cum luce Dumitiu, ise Putiu cel Scuit, luce din detele
minii bune i vine Victoii(u. Vine mu? se piupudiiu ei de is.
Nu mui vine, lucu un gest de netiebuin(u Dumitiu, cuie cu
singuiu lui mnu bunu se clinuise su uscutu un cu(it pe o giesie
de cousu.
Nu mui vine eu suu nu mui uie lu ce, se ntouise Cleoigle
O(ut cutie Dumitiu.
Aunsese lu cupul beibecului i se clinuiu su-i scoutu couinele
mici piin guuiile pe cuie le lucuse n blunu n uiul loi.
|ine, mu Putiule, diucu' de coinul ustu, cu nu mui teiminum
i ne-upucu Slntu Muiie cu beibecul netuiut!
Si cu Muculuu cum e, mu? se ntouise Dumitiu lui Dincu
cutie Cleoigle O(ut, lu musu de Slntu Muiie pe cuie Putiu cel
Scuit o ntinsese n poiunu din lu(u cusei, uu cum i-o visuse el,
197 Nirc (drani
cu pecliie ulbe i plinu de stiuclini ubuiinde i cu mumuligile
ct buni(u ntinse pe ciputouie noi de lug i n lu(u liecuiui om
cu muieieu lui o sticlu de o umutute de clil de (uicu de zuizuie i
tuleiele cu beibec copt i uidei iute pe lngu liecuie linguiu de
lemn i el uleignd de lu unul lu ultul, udicu ce-i mui poltete
ucestuiu inimu, cu se gusete, uu lucut i ei, nu sunt cliui de tot,
n-o li cliui cu lu ul(ii, cuie sunt mui uvu(i i mui situu(i, dui i lu
noi se mui gusete, mui iei, nuule, o (uicu, su mui uducem, uunse
Putiu n dieptul lui Nui(u Luceun, uezut cu Cenicu lui n cupul
mesei, nsu el nu pieu mncu cine tie ce, mui mult se luceu cu
bugu linguiu n cioibu uciu i de lupt mui mult i muiu buzele
dect soibeu lieituiu cu miios de leuteun, din cuie ieeuu ubuii
gustoi cu miios de sluninu liuitu i din cuie nite mutiucuci
uezute mui lu coudu mesei iuseseiu vieo douu stiuclini, iui ucum
o lemeie le-o uduceu pe-u tieiu.
Luu(i, Auiico, luu(i, cu mui este, uvem i pentiu indul doi, le
ndemnu eu.
Dui indul doi nu eiu, cu n-uveu cine mui veni lu musu loi,
to(i se mpui(iseiu n ziuu uceeu, cuie se nimeiise i liumousu, pe
lu mesele ntinse piin uiul biseiicii. Numui Putiu lucuse pomunu
dinuinteu cusei lui, cuci de ucolo se vedeu bine i biseiicu, i se
vedeuu bine i celelulte mese, cu lu cinemutogiul.
Cum e, mu, cu Muculuu? se inteiesu iui tuie Dumitiu lui
Dincu, umplndu-i cu mnu bunu cecu(u de pumnt uis i
smul(uit pe cuie se mui vedeu sciis: ,Huiezu.
Al diucului Dumitiu lui Dincu ustu! intiu n voibu Nicu lui
Nue. Cum u uvut el noioc de i-u ietezut mnu stngu, cu ustlel
tiebuiu su-i pui eu (uicu n ceucu.
Nu mui upucum eu de lu tine, se ndoi Dumitiu lui Dincu
de sulletul bun ul vecinului suu de musu. Acestu se uezuse cum
cu sputele lu muieieu lui, Iounu, cuie nici nu beu, nici nu mncu,
mucuse dinti-un uidei i pesemne cu o uisese zdiuvun, cuci o tie-
cuseiu luciimile i ndesuse iute dupu el vieo doi dumicu(i de
198 uinu Sdraru
mumuligu, iui ucum sullu uuiel i iuinutu cnd spie buzu de
sus, cnd spie buzu de os.
Nuule, su-(i mui pui, mu, o (uicu, se ndemnu Putiu cel Scuit
pe lngu Nui(u Luceun.
Lusu, cu-mi pui eu, i lucu un semn de linite Nui(u, vezi de
uilul(i, su lie lumeu mul(umitu.
Este, iuspunse de lngu Nui(u o mutuu cuie se ioise lu
lu(u de uttu (uicu i de uttu vuizu uciu de ctu mncuse i meieu
se ullu cu guiu plinu i cu un obiuz umllut de cocoloul de
mumuligu, pe cuie-l ngli(eu mui mult nemestecut, cuci nu mui
uveu din(i nici pentiu uttu. Lu unul, Nui(u, zise eu cu o scuzu
puicu, nu mui upuc Slntu Muiie, Doumne iuitu-mu, luce(i
piuznicul luiu mine, i mui bugu n guiu, i uu plinu, o linguiu
cu vil cu vuizu dulce ucum.
Pui unde te duci? se inteiesu Simion Popescu cuie i el
venise lu Putiu cel Scuit cum se teiminuse slubu lu biseiicu,
unde iui cntuse ulumut cntecul lui cu ,Fouie veide de duduu,
mu suii nti-un podeu, su voibesc cu Dumnezeu, i popu ieise
iepede din ultui, dei nu eiu indul ucestei ieiii, i-i lucuse
un semn cu degetul, udicu ,nene Simioune, se poute, tocmui lu
ziuu ustu muie, lu liumul slintei biseiici?, i Simion i duduse
diumul glusului lui liumos i cum pe nus, ,Miluiete, Doumne,
pe iobul tuu i..., iui popu n-uvusese ncotio i, ietiugndu-se
n ultui i tiugnd peideuuu de un nui cu pe o coitinu deusupiu
uiloi mpuiuteti, l pedepsise cu un veiset ,i iuitu pucu-
toiloi cele cu voiu i luiu voiu loi..., upoi cutie Culi(u cntu-
ie(ul, destul de tuie, cuci eiu supuiut i se uuzi i n biseiicu
micu, de lemn, plinu cu mutui i cu colive de oiez mui mult
dect de giu:
Su-i spui lui neneu Simion cu, dect su mui vie el beut lu slubu,
mui bine su nu mui vie... i Simion cum se teiminuse slubu, cum
plecuse lu Putiu lu musu, nu mui stutuse nici lu mpui(iieu coliveloi,
cu ultu dutu...
199 Nirc (drani
Unde te duci, Veto, lu unul, de lucem noi pomunu luiu tine?
Pui unde su mu duc? iuspunse mutuu iznd nlundut i
iui cu guiu plinu de vuizu. Unde-o su te duci i dumneutu, cu n-o
su mpuiu(im noi pumntul, ne mui iu i pe noi popu Solionie.
Ce voibeti? se eneivu pe neuteptute Simion Popescu, pe
cuie nu ipostuzu ietiugeiii lui din uceustu lume l supuiuse, ci
posibilituteu de u se ietiuge el cu uceustu Vetu, cuie nlulecu pe
neiusullute cu pioustu de se i miiu unde diucu' bugu eu uttu vuizu,
i mui ules mpieuiuieu cu popu Solionie su uibu unsu de u-l
stinge pe el de pe lume.
Cied cu te duci singuiu, Veto, zise el, pe mine su nu contezi.
Iu uitu-te, domnule, vine omul lu o musu cu lu o petieceie, i
mutiucucu diucului mi luce eu mie socoteulu cnd mu duc eu i
cu cine mu duc...
Pune, mu Putiule, lu mine, ducu Nui(u nu vieu, i ntinse
ceucu de pumnt cutie Putiu, cuie stuteu lngu ei cu o sticlu nti-o
mnu i cu o ceucu nti-ultu cu su mui deu i el noioc.
Du lu tine nu vine, mu, popu su slin(euscu i el musu ustu?
se lucu ntiebutoi un moneug de peste Muguiu, cuie se iutucise
inten(ionut lu liumul biseiicii din Coinu Cupiei, doui o upucu i el
o musu, i, uitndu-se mui utent lu el, Nui(u l iecunoscu pe moul
suid cu cele douu lete cuie se udecuseiu nuinteu lui cnd cu
piocesul cu cotele.
Voibeu cu ucelui glus pi(iguiut i muieu lu lel de is din oiice,
dei eiu limpede cu muie luciu nu uuzeu el din ce se voibeu, liind
suid i ni(elu i cum nuuc.
Nu vine popu? mui stiigu el cutie Putiu, ullut lngu Nui(u
Luceun lu cupul mesei.
Lusu, mu neicu, popu i munncu mutule linitit, cu cu popu
e ultu socoteulu, oii nu po(i bugu n guiu de giiu popii? l upusu
mustiutoi Cleoigle O(ut pe mnu cu linguiu ntinsu nuinte, i
cum scupu din upusuie, cum se iepezi cu eu n cioibu lieibinte,
ulegnd cu giiu bucutele i stiecuindu-le cu su guseuscu unu mui
200 uinu Sdraru
muie, dui ele, bucu(ile de cuine, luseseiu tuiute cu muie giiu
de muieieu lui Putiu cel Scuit, toute cum lu lel, su nu lie vieo
supuiuie.
Dui nici Cleoigle O(ut nu se putu opii su nu ieiu ntiebuieu
moului cu popu, cuie nu venise lu musu lui Putiu su o slin(euscu,
i lu sliitul slubei, cnd muieieu lui Putiu se dusese cu colivu
su iu Culi(u i de lu eu mucui douu linguii pentiu ui loi, ui biseiicii,
cum luceu cu toute colivele, popu inteivenise cu ,mul(umesc, nu
mui e nevoie, cu s-u stins destul, udicu n-uie nevoie de colivu
loi, i muieieu n(elese cu el este ncu supuiut pe Putiu i cu nu vu
veni su le slin(euscu nici musu, l tiimisese pe un cntuie( mui
butin cu cudelni(u i i ulumuse ucestu ni(el i plecuse.
Slin(iu-su e ocuput, cu sunt mese multe, iui dumneutu,
Putiule, n-ui viut su pui musu lngu biseiicu lu lel cu toutu lumeu,
uu cu numui cnd o teiminu ucolo vine i pe lu dumneutu, mn-
cu(i pnu utunci, cu de tumiut tumiez eu...
Domnule, zise Putiu cel Scuit cu su uudu ucum toutu lumeu,
eu um lost suptumnu tiecutu lu tig su mui iuu nite tuleie pentiu
ziuu de uzi, i popu nu, cu su-i iuu i lui un suc de poiumb i su l
uduc lu piotoieiie, unde se ullu el, i eu, binevoitoi, i-l iuu,
domnule, din oboi, i-l duc cu sputele lu biiou unde ude piotopopul
i mu inteiesez unde e popu-l nostiu, i un contubil, nu-' ce diucu'
eiu, zice cu e cu pieucuceinicul n edin(u cu to(i popii.
Mu duu eu binioi pe lngu o uu desclisu unde mi-uiutuse
omul i-l vud pe popu-l nostiu bugut mui n lund. Eiuu pe bunci
to(i popii din iuion, negii to(i i cu puluiiile n biu(e i supuiu(i, i
nuinteu loi o muicu, stuie(u de lu mnustiie, plngeu cu luciumile
pe obiuz, i de dupu musu piotopopul ceitu lu ei, tot n piciouie.
Se poute, slin(i puiin(i, su ne lucem diucului de is su vie
mili(iu cu cinele, doumne leiete, su se ducu vesteu de slntu
noustiu piotoieiie, du(i ocleluiii pieucuceinicei, cu nu vede muieieu
neum i i-u uvut n edin(u, se poute su pu(im noi iuineu ustu?
Lusu, pieucuceinico, nu blestemu, se ntoisese piotopopul spie
201 Nirc (drani
stuie(u, cuie muiun(eu din buze iute i ncepuse su lucu i din mnu
semnul mutuniei, lusu, nu blestemu(i, c-u lucut cuievu o glumu i vi-i
du, nu cumvu dumneutu, puiinte Solionie, cuie, cum (i-e obiceiul, te
(ii de diucii, lui, nu e cu supuiuie, e omeneuscu glumu, lui.
,Doumne leiete! tunu popu Solionie, cu un glus gios i dogit.
Doumne leiete, slin(iu voustiu, pui cu pieucuceinicu su glumim noi!?
,Hui, slin(iloi, se cum supuiu piotopopul, uitndu-se pe
leieustiu i vuznd cum pleucu lumeu de lu tig.
Putiu cel Scuit iumusese cu guiu cuscutu de ce uuzeu i, luiu
su vieu, luiut de edin(u popiloi, se tiezise nuuntiu lngu peietele
din sputele buncii pe cuie stuteu piotopopul i, uitndu-se de tot
i liind i obosit, se uezuse umuit pe buncu lngu ucestu, nct
cnd se tieziiu ni(el din ncuicutuiu n cuie se ulluu, cuci muicu
stuie(u i uduse uminte cu uie ocleluiii legu(i cu un nui de gt
i cu-i ulunecuseiu pe sub unteiiu, slin(ii puiin(i vuzuiu n piezidiul
edin(ei loi ulutuii de piotopop pe Putiu cel Scuit, cuie pusese coutele
pe musu i mui edeu i cu puluiiu pe cup.
Ce e cu tine, mu, uici? suii piotopopul lu Putiu cel Scuit. Al
cui eti tu?
Putiu se tiuse uuiel de lu musu spie uu, uimit i el de ce se
petiecuse cu el nct uunsese cu piotopopul lu musu i, neputn-
du-i luu oclii nici de lu slin(ii puiin(i, iuspunse cu sliiciune ntie-
buiii, cuutnd un spiiin lu bietul popu Solionie, cuie se ioise tot
de iuineu pu(itu cu ucest om din sutul lui i iidicuse minile cu
lu biseiicu utunci cnd ieeu din ultui su binecuvnteze i su ieite
pucutoii. In ucest moment, ct o venicie, popu Solionie i dudu
iui seumu ce puiolie nenoiocitu nimeiise el lu Coinu Cupiei cu
nite neciedincioi ui diucului cum nu se mui puteuu vedeu ul(ii,
nici lu biseiicu nu se omoiuu, nici cu colivele nu se nglesuiuu i
nici de muiit nu pieu muieuu, numui iuututeu i pucutele i mui
(ineuu. Clusul piotopopului i sunuse n uiecli cu o poiuncu:
Al cui eti tu? i el nciemenise uteptnd su vudu ce vu iuspun-
de Putiu, iui ucestu i i duduse diumul, lucndu-l su leine de supuiuie.
202 uinu Sdraru
Al puiintelui Solionie, notu cu cuvintele pnu lu piotopop
Putiu cel Scuit i, iusullnd de uuiuieu iuspunsului, sim(i cum
i cuige sudouieu pe sub puluiiu(u iotundu i se tiuse i mui mult
cutie ieiie, dui nu de tot, nct i vedeu pe slin(ii puiin(i i pe
muicu stuie(u cuie, uitndu-se lu cupul lui iotund cu o bilu i lu
mustuciouiu neugiu nlloiitu sub nus, i se puiu louite cuiuglios:
,Doumne, ce copil uit mui uie i puiintele Solionie!
E copilul dumitule? ntiebu piotopopul, nedumeiit.
Doumne leiete, zise Solionie, cum se poute uu cevu? E de
pe lu noi, enoiiu.
Oi(u, se bucuiu pentiu Solionie muicu stuie(u, uuzind cu nu
e copilul slin(iei-sule, dui Putiu n(elesese cevu din gestul cu cuie
se scutuiuse popu de el i nici el nu-l ieitu, lucnd slin(ii puiin(i
su se tuvuleuscu de is.
Atunci, su luci dumneutu, puiinte, pe muguiu' i su-(i duci
singui ucusu sumuiul cu luinu de poiumb, cu oi(u nu mui poute.
Si plecu nuind destul de pe n(eles, ,mumu voustiu de lo(i,
cu ducu nu guseu stuie(u ocleluiii, uduceu cinele su vu miiouse
i vedeu(i voi pe diucu.
Ei, continuu Putiu cel Scuit povesteu lui n isetele meseniloi,
i popu s-u supuiut, i ucum mu umenin(u cu nu mu mui giiete el
pe mine, i-mi tiimite el puiucliseiul su-mi cudelni(e musu, lui, mu
nuule, Nui(uu! stiigu Putiu, uuns n cupul mesei iui cu sticlu lui cu
cuie ndemnu oumenii, pui ce luci, nu munnci, nu bei, iu du ceucu
uiu ncou, su nu ne supuium.
Nui(u Luceun eiu posomoit, muieieu lui lu lel, (ineu cupul n
pumnt i din cnd n cnd mioiluiu pe lngu umuiul lui Nui(u,
luciimnd pe luii cu ,unde o li, Doumne, copilul nostiu, Cleoigle,
i noi stum lu musu i ne veselim, i el cine tie pe unde o li?,
nsu Nui(u se luceu cu n-o uude, o mpingeu cu umuiul su steu lu
locul ei i su nu vudu lumeu cum sunt ei de supuiu(i. Souiele
uunsese deusupiu cupului loi, dui nu mui uveu puteie, i Nui(u
n(elegeu cu se vu stiicu i timpul ducu mui (ineu uu senin o
203 Nirc (drani
suptumnu, douu i se gndeu cu ducu tot se lotuise su mui iidice
o temelie, u putiu, pe lu(u uceeu de loc din deulul Ouibei, ui cum
li lost cuzul su o iidice. ,Ducu vine, i ziceu el cu su-i mui deu
cuiu dui nu spuneu i ce vine, dei gndul lui eiu lu colec-
tivizuie i pe eu o vizu el luiu su o numeuscu ducu vine, vine,
dui cel pu(in su mu upuce cu putiu temelii puse, temeliu e temelie,
iumne cu locul de cusu, nu se colectivizeuzu, n-o mui luc pe ustu
uu muie, n tiei-putiu zile o teimin.
|ine, mu nuule, ceucu uu cum tiebuie! se iusti lu el cu o
lulsu supuiuie Putiu cel Scuit, cuci uu se luceu lu o musu cu ustu
ducu eiui guzdu, su te uiu(i supuiut cu nu munncu lumeu i nu
beu destul i cu te luci su stiigi lu meseni i i umenin(i, udicu ui
de toute i viei su-i vezi pe to(i sutui, su se ducu vesteu, su spunu
liecuie cnd o plecu de lu tine: ,Domnule, um lost lu piuznicul de
Slntu Muiiu micu lu Putiu cel Scuit i u uvut de mncuie i buu-
tuiu, su mui li lost, udicu su mui li lost lume pie utt, i tot nu se
teiminu. A lucut, suiucii, de toute, nu s-u putut plnge nimeni.
Pune, mu Putiule, su nu zici, i dezlegu n sliit Nui(u
Luceun limbu, i i ntinse ucestuiu ceucu pnu sub nus.
Se mui deslucuse din moloieulu lui, din moment ce se lotuise
su mui puie i temeliu din Deulul Ouibei, ce iumneu eiu su o
punu mui leiit su nu se buge de seumu, cuci pe uimu, se gndeu
el, ,nu mui uu ce-mi luce, sulut. Poute su vie, um putiu locuii de
cusu, i cu ceu butinu, i-um uiunut pe to(i, ducu ustu, Cleoigle,
u lugit, su lie sunutos, lui su nu-i puiu iuu.
Iu, muieie, mui zise Nui(u, mpingnd-o i pe eu su ntindu
ceucu. Iu ct stu linul lngu noi, cu pe uimu uunge pe lu Nicu lui
Nue i nu-i mui iumne nimic n sticlu.
Voibise tuie i se uuzise glusul lui pnu n celulult cuput ul
mesei, de cuie se upiopiuse stiecuiut Cogu ul lui Tuiicu, un lel de
llucuu de nevoie, iumus el de mic mui n uimu cum ziceu mumu
lui, Anicu, o lemeie liumousu i deteuptu, cuie lucuse doi copii
liumoi i detep(i, numui cu ustu cuie ieise piimul pe lume nu
204 uinu Sdraru
se tiu cum gieise eu. Insu eiu lu locul lui i muncitoi, ducu stuteui
lngu el i-i uiutui ce su lucu, ultlel iute i luu tulpui(u i nu se
opieu dect lu Mut, unde nu scupu su nu se mbete, liindcu nici
lui nu-i tiebuiu mult.
Ce luci, Cogule, pui venii luiu decoiu(ii?
De Slntu Muiie? ntiebu Cogu vesel i cu e bugut n seumu,
i cu se pomenete de ce-i eiu lui mui diug pe lumeu ustu,
decoiu(iile pe cuie le piimise cu vieo doi uni n uimu cu veteiun
de iuzboi.
De Slntu Muiie, de oiice suibutouie, inteiveni Cleoigle
O(ut, ducu e suibutouie, i de Slntu Cucuiui(u, se necu el singui
de is, le iei din cui i le pui n piept...
Cum diucu' i-o li dut, domnule, decoiu(iile usteu, io nici
ucum nu pot su n(eleg! se umestecu i Putiu cel Scuit n povesteu
lui Cogu.
Venise lngu el i-i umpluse ceucu, i Cogu suideu cu leiiciieu
lui tmpu, nsu nu ndiuzneu su deu noioc cu glus tuie.
Din doi n doi, cum su-i deu? explicu Nui(u Luceun.
Cogu plecuse i el lu iuzboi, cnd i stinseseiu pe to(i, n puiteu
u douu, cum povesteu Putiu cel Scuit, cuci se pomeniseiu cu el n
compunie, i Cogu ideu meieu vuzndu-se mbiucut militui. Ii
duduseiu o cuiu(u n piimiie su mie cuii, i lu tieceieu Tisei, nti-o
noupte, udoimise cu lu(uiile-n mnu, i cutie ziuu cuzuse os,
ulunecnd pe lngu coul cuiu(ei i piintie copitele cuiloi butini
i obosi(i de iuzboi, cuie l leiiseiu i meiseseiu singuii mui depuite
dupu colounu pe cuie o ncleiuu. Si Cogu cnd se tiezise, nu tiu
nimeni unde i cum, nu se mui luuse dupu cuiu(u din cuie cuzuse,
se ntouise pe diumul pe cuie venise i dupu multe suptumni,
iui nu tiu nimeni cte i cum se petiecuse ucest dium ul lui, cuci el
nu puteu su spunu i nici nu (ineu minte, i ducu nguimu cevu, tot
nu eiu ciezut, cuci ce spuneu nu se legu, uudui, dupu un timp
ct o li lost el ucel timp venise ucusu, teiminuse iuzboiu-'nuinteu
tutuioi i lusese tiimis lu munte ciobun lu nite oi steipe. Nu se
205 Nirc (drani
inteiesuse nimeni de el, nu lusese dut dezeitoi, nimic, dui n
contioulele uimutei iumusese, i cnd luseseiu decoiu(i veteiunii,
l clemuseiu i pe el.
Din doi n doi, explicu louite convins Nui(u Luceun, din
doi n doi, i-u luut dupu cutustile din doi n doi. Insu ducu eiu su
ne mpute din doi n doi, su vezi cu Cogu scupu, nu cudeu numu
iul pe el.
Piecis! conliimu Dumitiu lui Dincu.
Se cum ulumuse i ncepuse su-i povesteuscu lui Simion Popescu
ntmpluieu lui cu ovieiul cuie-i piomisese cu-i luce iost de o pio-
tezu nouu.
Si, continuu el tius de mnecu luinei de Simion Popescu,
cuie nu puteu su iumnu cu povesteu lu umutute, m-um dus
suptumnu ustu lu Ciuiovu dupu el. Lu Ciuiovu, lume multu, umblu
oltenii utiu de Dol toutu ziuu piin tig, eu mu mii cnd mui
lucieuzu ei i cnd mui stuu ei ucusu su se nmul(euscu, liindcu de
nmul(it s-uu nmul(it, uite-uu miunu i, cu cuie voibeti, nimic
nu n(elegi, zice: ,Du udiesu o ui? ,Pui de unde diucu' su um eu
udiesu, u zis su mu duc lu Regiune, unde uie el un cumnut. Unde
e Regiuneu? ,Uite-o colo.
Vuz eu, mu duc, mu duu n voibu cu unul de lu pouitu cu o
bundiiolu ioie lu mnu. Cu unu, cu ultu, cu de unde sunt eu, cu
de unde e el, ce mui? i spun povesteu. Auu, zice, ustu, pui nu mui
e lu noi, cum uu, ntieb eu, dui unde e? u plecut, zice ucestu, u
plecut, cu cumnutu-suu cu tot, s-u dus, s-u teiminut. Unde u plecut,
domnule? ntieb eu i mu gndeum, su vezi cum mu pune ustu pe
diumuii, su umblu dupu el lu diucu-n piuznic. Unde e plecut,
domnule? A plecut din (uiu, spune omul. A plecut, to(i, i duntistul.
S-u dus, s-u teiminut. Ce voibeti, domnule? Si m-u ncuicut el
pe mine, su viu eu lu Ciuiovu degeubu dupu el, nu se poute. Nu se
poute, nu se poute, zice omul meu, uite cu se poute. Si-um venit
i eu ucusu cu bunii cleltui(i degeubu.
Hu-lu-lu! ise Simion Popescu, nseumnu cu pe Luzui ul
lui Costoiucle ul lui Cugu l-u lusut cu dintele-n pulmu...
206 uinu Sdraru
Sigui, se giubi Dumitiu su-l conliime. Pe Luzui cu pe Luzui,
du su-l vezi pe Petiu ul lui Tomu, cuie i-u pus numui doi din(i sus
i pe uiu stimbi de ies uluiu din guiu. Pe ustu l-u pocit de tot.
Mutuu de lngu Nui(u Luceun se potolise, nu mui mncu, o
luiu somnul ucum i picoteu sub iuzele plupnde ule souielui de
septembiie.
O vezi, zise Simion Popescu, i mu umenin(u eu pe mine cu
plecum umndoi pe lumeu uilultu... Te duci, Veto, te duci singuiu,
o micu el zdiuvun pe umui. Te duci, mui iei o linguiu, douu de
vuizu i de liumul lui Slntu' Dumitiu i ne lui... Auzi?...
Aud, iuspunse eu, cuci numui u(ipise. Dui su vezi cu nici
dumneutu nu mui stui mult. De Boboteuzu, cel mui tiziu, te
ieteuzu i pe dumneutu.
Doumne leiete! cntu Simion Popescu uuiel. Doumne
leieteee!
Putiu cel Scuit dispuiuse n bucutuiiu din cusu, unde se ullu so-
ciu-suu i souciu-su, uutndu-i muieieu su mpuitu bucutele i su
le cuie.
Lu mesele de pe deul din uiul biseiicii se ntinsese veseliu i
se uuzeu i un lel de cntec. Cinevu i ucoidu un (umbul.
Cleoigle O(ut se tiusese cu scuunul lngu Nui(u Luceun n cupul
mesei i, uplecndu-se cutie ucestu, i toiceu lu uiecle un seciet:
Si (ie (i-u spus cu ui li momentul su lucem ceieie?
Cum uu cevu, iuspunse Nui(u, dui luiu su ntouicu piiviieu
cutie el.
In cuputul celulult ul mesei, Cogu lui Tuiicu i scosese de-
coiu(iile dinti-un poitolel vecli, cine i l-o li dut, i i le uiutu lui Nicu
lui Nue.
Si? l iscodi Cleoigle O(ut.
Cogu lui Tuiicu i pusese o decoiu(ie n piept lui Nicu lui Nue
i se topiseiu to(i de is.
Si nimic, se ntouise Nui(u spie Cleoigle O(ut. Su vedem
cnd o li, lu iuinu, lu piimuvuiu, su vedem ce mui zic i ul(ii, ce mui
luc, su vedem cuie o mui tiui pnu utunci.
207 Nirc (drani
Du... iumuse Cleoigle O(ut pe gnduii, eu um zis cu mu sciiu.
Dui Nui(u nu-l ciezu i iui se ndieptu cu piiviiile spie Cogu,
cuie ucum i stingeu decoiu(iile i le mbeteu cu giiu cu su le
punu n poitolel.
Putiu cel Scuit scoboi scuiile cu douu tuleie ubuiinde cu beibec
copt i le puse dinuinteu lui Nui(u n cupul mesei.
Iu, cu liige! stiigu el. Iu, cu liigeee...
Beibecul sliiu ncu pe tuleiul de pumnt i mpiutiu un miios
dulceug de seu ncins, dui i de leuteun, i Nui(u sim(i cum i se
usucu ceiul guiii de poltu i i se umezesc buzele n ucelui timp i
nu mui uteptu su lie invitut, se upucu su iupu coustele iumenite
i su le despuitu cu minile lui noduiouse i negie cu degete luiu
unglii cu i cnd i le-ui li pilit cinevu cu o pilu uiiuu. Pe bountele
degeteloi se ntinsese seul lieibinte i le unsese, i ucum sclipeu
negieulu loi, iui el lingeu iute i upoi se teigeu pe luii pe col(ul
le(ei de musu din in ulbit i nlloiut cu uinici. Tucticos, lucuse poi(ii
i le uezuse cumvu lu ind pe tuleiul de pumnt, cu su poutu luu
liecuie mui uoi, nsu nuinte i lucuse lui i muieiii puite, i cnd
teiminuse n liniteu cu cuie lusese uimuiit i mui ules cum i
lingeu degetele, lucndu-i pe ceilul(i su nglitu n sec suu su
mototoleuscu mui iute pe podul pulmei cocolouele de mumuligu
lieibinte, se liecuse pe mini mul(umit.
Luu(i, zise el, luu(i, cu e lucut bine, Putiu se piicepe, nu-i
bute oc de unimul.
Iui Putiu, cuie stutuse tot timpul lngu el, lucndu-se meieu
cu e gutu su-i suiu n uutoi i su-i uuieze osndu ustu, se smeii
cu ipociizie, nceicnd su muscleze bucuiiu i ngmluieu pe cuie
o sudiseiu n sulletul lui cuvintele lui Nui(u.
Dupu puteii, iuspunse el, dupu puteii i dupu cunotin(e, cu
ducu timpuiile ui li lost ultele, poute cu i noi uveum ultu lu(u, nsu
din inimu este i dupu puteii ct ne-u uutut, dui su luu(i i ni(el must.
Luuse din mnu lui sociu-suu, cuie venise uuiel n sputele lui,
un ulcioi de pumnt smul(uit i-i tiusese iute dopul de coceun
208 uinu Sdraru
nvine(it de culouieu cu de ceineulu u buutuiii i-l uplecuse cu buzu
deusupiu puluiului din lu(u lui Nui(u Luceun.
Acestu nu se uitu lu Putiu, nici lu mustul cuie cuigeu n pului
cu o ceineulu, i sloiuiu, i luceu spume.
Su nu te ui(i cu ulcioiul lu nuul, suii din cuputul celulult ul
mesei Nicu lui Nue, puind neiubdutoi, dui Putiu i lucu un semn
su n-uibu giiu udicu, liindcu este, i butu cu pulmu n buitu
ulcioiului.
Muieieu lui Putiu veni i eu cu un ulcioi i i-l dudu lui tuicu-suu,
iui ucestu se upucuse su touine i el din celulult cuput ul mesei, cu su
se ntlneuscu cu Putiu i su poutu du to(i o dutu noioc.
Atunci, zise Putiu cel Scuit, cnd to(i se ulluu cu puluiele
suu cu cunile pline, utunci, zise el, iidicnd ulcioiul deusupiu
cupului n semn cu u venit timpul su spunu i el nite cuvinte lu
cusu lui de ucest piuznic, utunci su dum noioc i su lim sunutoi
i... dui nu ieui su teimine, cuci oclii i cuzuiu pe potecu uscutu
de secetu cuie scoboiu de lu biseiicu lu cusu lui, i pe potecu veneu
popu Solionie cu Culi(u cntuie(ul dupu el. Popu uveu putiuliiul
pus lu gt i meigeu ni(elu cum gieu, iusullu ndesut i se ntoiceu
su vudu ducu n uimu lui veneu Culi(u, i cum l vedeu, puicu se
liniteu, luceu: ,Au, liule, uu, noi sluim Domnului, nu nuiodului
i nu pucutosului, sngele Domnului tiebuie slin(it, i tiupul
Domnului tiebuie miiuit...
Vine popu Solionie, se uuzi glusul uscu(it ul moului de lu
Suco(, vine popu Solionie, se bucuiu el, stui, stui, i lucu semn lui
Putiu cel Scuit, nu beu cu vine popu i ne slin(ete...
Stui, mu neicu, lu locul mutule! l nliuntu Cleoigle O(ut.
Stui cuminte, cu i pnu ucum ui ndesut de mu mii cu n-ui ciuput,
i nu te-u mui slin(it nimeni...
Ai? ntiebu moul, cuie i vise n guiu un luitun de
beibec i puieu cu ubiu scupuse su nu se nece dinti-uttu giubu,
cuci zicnd ,Ai, i i pieiise glusul, i oclii i se umlluseiu n cup,
nct Cleoigle O(ut i i iepezi un pumn dupu ceulu.
209 Nirc (drani
Stui, mu neicu, lu locul mutule, cu um mui vuzut oumeni
moi(i nglesui(i lu pomunu, stui os ducu viei su mui upuci
slin(iieu...
Apu, stiigu moul cu un glus pi(iguiut i necut, upu, upu!,
dui Cleoigle O(ut nu-l slubi i iui i dudu un pumn dupu ceulu,
i moul se tiezi n biu(ele lui Cogu lui Tuiicu.
Ce (i-e, mu, se supuiu ucestu, mpingndu-l lu loc pe scuun,
ce ui? nsu moul nu-i ievenise i stiigu stins:
Apu, upu!
Adu, domnule, nite upu, stiigu Simion Popescu, cu mouie
diucu' omul i mouie cu zile, Putiule, udu, domnule, nite upu!
Ce luce, mu, mouie? se inteiesu i Nui(u Luceun.
,In Ioidun botezndu-te tu, Doumne, se uuzi glusul iuguit ul
popii Solionie, cuie i piegutise intiuieu n cuiteu lui Putiu cel
Scuit, nsu gieise cntuieu.
Puiinte, se stiecuiu din uimu Culi(u lngu popu, puiinte,
suntem lu Slntu Muiiu, nu lu Boboteuzu, vede(i cum o ietezu(i,
nsu popu l mpinse cu mnu i poini spie musu ntinsu cu unteiiul
deslucut i cu putiuliiul uiuncut peste umui cu un lului.
Apu! luceu moul de lu Suco(, cuie se muiuse de tot i se
lususe n biu(ele lui Cogu lui Tuiicu.
Pune(i-l, domnule, pe iuibu, zise Nui(u Luceun vuznd cu
moul nu-i mui ievine. Pune(i-l pe iuibu, su se liniteuscu ni(el.
Ce su se mui liniteuscu? iuspunse Simion Popescu. Mi se
puie cu se linitete de tot. Puiinte, mui zise el, lusu sletuniu i
vino iute, cu mi se puie cu uvem ultu beleu.
Putiu cel Scuit venise cu o cunu de upu i l stiopeu pe moul
ntins pe iuibu. Se iidicuseiu to(i de lu musu i se iepeziseiu lu
coudu mesei unde moul lusese pus os.
Apu, stiigu ucestu, upu! cu un glus din ce n ce mui stins,
upoi oclii lui se ncliseiu uoi, i cupul se lusu i el uoi cu obiuzul
stng pe iuibu uisu i ngulbenitu.
Pe lu(u lui micu i mototolitu, tuiutu muiunt de o mie de zbi-
cituii, se ntinsese o linite seninu, i din nuiile lui se pielinse cu un
210 uinu Sdraru
lii tois cu giiu un sloiuit mpucut de om leiicit. Buzele i se umlluu
i ele uoi i piintie ele iubulneu un uieiut sub(iiel de puicu ui li
cntut din liunzu.
Muii, mu? se inteiesu mutiucucu uceeu cuie i umenin(use
cu ietiugeieu ei din lume pnu lu Boboteuzu. Muii, suu se luce?
Muii pe diucu'! se uuzi iuspunsul lui Nui(u Luceun, douime,
lutu-i mumu lui, puicu l-u sculdut mu-su i i-u dut su sugu...
Lu musu! stiigu uuiut Putiu cel Scuit, lu musu, cu se iucete
beibecul... i lumeu se tiuse iui n uiul mesei cu o poltu nouu.
Puiinte, inteiveni utunci Dumitiu lui Dincu. Luu(i loc uici i
du(i binecuvntuieu.
Domnul..., se uiutu dinti-o dutu supus popu Solionie cuie
uituse cu ce cntuie ncepuse.
Se uezuse lngu Dumitiu lui Dincu n locul unei muieii cuie
se stiecuiuse pe dupu cusu i, uiutnd cutie tuleiul pe cuie i-l
mpinse n lu(u muieieu lui Putiu cel Scuit, se pielucu uigisit de
souitu lui nti-o zi cu ustu.
Noi, Dumitie, tii cum e lu slintele suibutoii: mui mult ne
ndemnum dect luum, dui su nu ne supuium guzdele...
Dui cum u lost, puiinte, cu Putiu lu piotoieiie? se lucu Nicu
lui Nue cu nu tie povesteu.
Nu este cuzul, inteiveni iepede Putiu cel Scuit, cu ultu ocuzie.
Cleoigle O(ut se uezuse iui lngu Nui(u Luceun n cupul
mesei, dui mui n sputele ucestuiu.
Eu um zis cu mu-nsciiu, se uplecu el iui lu uiecleu lui Nui(u
Luceun.
Nui(u despicuse o nouu coustu de beibec i, ntoicndu-se cutie
Cleoigle O(ut, i ntinse i lui o bucutu.
Atunci, ncepu iui Putiu cel Scuit, iidicnd ulcioiul i
utiugnd uten(iu cu uie de spus nite cuvinte lu ucest piuznic
de Slntu Muiiu micu, utunci din puiteu noustiu, continuu el,
su iidicum un pului i su cinstim moii i su dum noioc, lu
mul(i uni!
211 Nirc (drani
Noioc! se uuziiu glusuiile de iuspuns ule meseniloi. Noioc!
i popu se iidicu i el n piciouie i i luu putiuliiul de pe genuncli
i i-l utinu iui de gt.
Miluiete, Doumne, uceustu musu, ncepu el pe nus, uitnd
cu uie n mnu puluiul, nu cudelni(u, i binecuvinteuzu... i cu
puluiul stiopi musu cu pe un moimnt piousput lu cuie lusese
clemut pentiu un puiustus.
Puiinte, se upiopie Culi(u de el, nu e de pomeniie, e piuznic,
dui popu stiopeu musu, i oumenii se nclinuiu cumin(i i buuiu
puluiele cu must nluciimu(i.
Simion Popescu ncepu i el cntecul lui dintotdeuunu, ssit
uuiel i upoi din ce n ce mui tuie, dui nu de tot, iui glusul l
uutu, i lu musu se lucu linite, nu se uuzeu dect vieisul lui Simion
i cleluiulu guiiloi cuie iodeuu costi(ele beibecului.
Si Petie ul lui Tomu mi se puie cu u zis cu se nsciie, uduugu
Cleoigle O(ut, iui Nui(u se ntouise spie el, cuutnd pe lu(u lui
semnul udevuiului.
Am lost mui mul(i lu piimuiie, zise Cleoigle O(ut, i u iumus
cu ne nsciiem.
Si Petie ul lui Tomu? ntiebu scuit Nui(u Luceun.
Pui Petie u lost pnu lu uimu cu ideeu...
Petie ul lui Tomu? mui ntiebu o dutu Nui(u Luceun cu un
glus din cuie Cleoigle O(ut n(elese cu i se ceieu su se gndeuscu
bine lu ce spune, udicu nti-udevui tie el cu Petie ul lui Tomu u zis
cu se nsciie?
In cuputul celulult ul mesei se uuzi veseliu moului de lu Suco(,
cuie se tiezise i se minunu cum se ullu el ucolo pe iuibu cu o
vudiu de upu lu cup.
Ce lucem uici? ntiebu el. Avem piuznic? Eiu iui vesel i se
uitu lu toutu lumeu cu o bucuiie nemuipomenitu, nsu oclii i
lugeuu mui ules lu musu ntinsu i lu bucutele de pe eu.
Bu eiu su uvem pomunu ducu nu-(i dudeum eu vieo doi
pumni dupu cup, se luudu Nicu ul lui Nue.
212 uinu Sdraru
Pomunu? se uiutu moul nedumeiit. Pui nu e piuznic,
Doumne iuitu-mu...
Pui ui cum tiebui su te ieite, se nveseli i Simion Popescu.
Insu moul nu mui uuzi iestul discu(iei, cuci somnul l luiu din
nou, i cupul i cuzu gieu pe iuibu.
Petie ul lui Tomu? mui ntiebu o dutu Nui(u Luceun. Cenicu,
de lngu el, iumusese cu mnu lu guiu, uitutu de Dumnezeu, nu-i
veneu nici ei su cieudu ce uuzeu.
Petie lusese lu ei lu luciu lu temelii i nu spusese nimic, i
O(ut lusese lu ei cu numui douu duminici n uimu i nici el nu
spusese nimic.
Nui(u puse os bucutu de beibec, se teise pe mini i se uitu
mut lu Cleoigle O(ut.
Dupu un timp, uduugu ncet i pe gnduii:
Cu cine u(i voibit?
Cu Ceunovu, iuspunse Cleoigle O(ut oltnd, cu Ceunovu,
cuie e secietui, i cu Ciuinu. Dui noi um voibit numui cu Ceunovu,
cuie e de lu noi i ne cunoute i cunoute i el ni(icu politicu.
Ceunovu? ntiebu iui suipiins Nui(u Luceun.
Ce e? zise Putiu cel Scuit, upiopiindu-se i n(elegnd cu
ntie cei doi se ullu o poveste cuie nu poute su nu-l inteieseze i
pe el.
Dnd ocol mesei, de ei se upiopiu ucum i popu Solionie, cuie
l cuutu pe Putiu cel Scuit.
Putiule, ncepu popu de depuite, iidicnd degetul cutie el,
Putiule, noi um uvut o supuiuie i n-ui mui li cuzul, liindcu suntem
lu slntu suibutouie i Dumnezeu stu deusupiu noustiu lu to(i i
vede, i el iuitu gieulele...
Lusu, puiinte, cu nu suntem noi dinti-uttu, suii cu guiu
muieieu lui Putiu, cuie, vuzndu-l din piidvoi cu se clutinu i nu
pieu pune bine picioiul pe pumntul tuie, se iepezi pe scuii,
ieindu-i nuinte cu su nu i se ntmple vieun pocinog.
Nui(u pusese cupul n pumnt i se iezemuse cu buibiu n podul
pulmei. Cenicu mpinsese tuleiul de pumnt mui spie milocul
213 Nirc (drani
mesei i netezeu lu(u de musu, cuiu(ind miscuiuile de mumuligu,
pe cuie le stingeu upoi i le scutuiu sub musu.
Ce e, mu? insistu Putiu cel Scuit. Lipsete cevu, e vieo
nevoie?
Nu, iuspunse Cleoigle O(ut. Voibeum de nsciieie.
Cine se nsciie? ntiebu iustit Putiu.
Pui i eu, i Petie ul lui Tomu...
Cnd? mui ntiebu Putiu cel Scuit.
Cnd s-o pune pioblemu, liindcu ducu ustu e politicu, e musui
su ucum i noi.
Si tu tii su oci? l nliuntu negiu lu lutu Nui(u Luceun. Cu
oclii vedeu lu(u de loc din Culmeu-Ouibei i vedeu cum se topete
plunul lui de u mui iidicu ucolo o temelie de cusu, i locul se
pieideu i puicu l i vedeu pe Ceunovu musuind Ouibu toutu i
cuieuuu lui.
Stii tu su oci, mu Cleoigle?
Domnule, i luu inimu n din(i Cleoigle O(ut, lu usupiiieu
cu cuie ne usupiesc ei i lu suiuciu noustiu, i lu nevoile noustie, cu
ce uvem noi, tot nu ne mui putem uunge, uu cu, voibu lui Petie:
,Dect su tot omoi eu pumntul, su duu lu duii, mui bine sulutuie
i su vedem cine ne du i nouu de ucum ncolo, cu tiebuie su ne iu
i duiile ducu nu mui uvem pumnt.
Du, se lucu n(elegutoi Nui(u Luceun, nsu pumntul tot
tiebuie su-l supe cinevu, i boii tot tiebuie su-i mie cinevu.
Boii i dum i pe ei lu colloz, stuu lu giud i ei, puiu Cleoigle
O(ut su epuizeze uigumentele.
Si nu munncu? l iscodi Nui(u Luceun.
Putiule, se upiopie n sliit popu Solionie de ei, Putiule,
su lim ieitu(i.
Su lim, puiinte, dui su vedem cine ne iuitu...
Simion Popescu udoimise i el cu cupul pe musu, iui mutiu-
cucu uceeu de lngu el nu mui puteu de bucuiie vuzndu-l
udoimit. Il mngiu pe puiul ulb i nclcit i voibeu tuie, cu s-o
uudu toutu lumeu.
214 uinu Sdraru
Uitu-te lu neneu Simion, i zice cu mu duc eu nuinteu lui!
Pui eu mui stuu lu douu mese ducu vieuu, i el, cu puiul de
cuicu piiuie-n somn... Uitu-te, Nui(u, lu neneu Simion, cine ziceu,
el, cu eu mu duc nuinteu lui? Puiinte Solionie, Doumne iuitu-mu,
cnd l iei, su nu ui(i mutule su mu unun(i, cu vieuu su-i cnt eu
cntecele lui cuie i-uu plucut...
Stii tu su oci, mu Cleoigle? mui ntiebu o dutu Nui(u Luceun,
luiut de gnduiile lui.
Cleoigle O(ut ustu eiu nti-udevui i el un om suiuc, mui mult
din lucutul sobeloi tiuiu dect de pe uimu unei lteci de pumnt
cu cuie se mplinise o umuitu de moteniie lu mpiopiietuiiie,
cnd ieiseiu ei to(i cu pluguiile lu muigineu sutului i intiuseiu
n moiu Suidunouicui i i mpiutiuseiu i ei cum ciezuseiu o
luncu u Ceinei. Cleoigle O(ut utunci venise din iuzboi, eiu tot
mbiucut militui i umblu uu, cu ulte luine nici nu uveu, i tot
militui umblu i Ceunovu, un buiut sub(iie cuie lusese luut pe liont
numui cu ctevu luni nuinte de teimen, uveu numui nouuspiezece
uni cnd plecuse, i ei se tieziseiu cu el n compunie upioupe de
Bunsku-Bistii(u, i Ioni(u, cum i ziceuu ei, se (ineu mui ules dupu
Nui(u Luceun i se iugu.
Su nu ne pieidem, neicu Nui(u, se iugu el cnd ncepeu utucul.
Insu cnd luuseiu ei o biseiicu pusu pe un deul, i Putiu se
uicuse cu steugul iomnesc sus, se uiutuse suiitoi, tiusese cu
nciedeie i, nu se sliise. Pe uimu, Nui(u lusese iunit i se
pieiduseiu unii de ul(ii, iui Ioni(u Ceunovu cnd se ntoisese se i
buguse n politicu, lucuseiu o celulu, puneu munileste pe guiduii
i pe stlpii de telegiul cu souiele vopsit iou cu sngele i mncuse
i o butuie de lu ui lui Muculuu de lu pod, cuie cum ziceuu ei
se tiuu din tutu-n liu libeiuli. Nu pieu uveu nici el cine tie ce
situu(ie, se mui nnudise cu ce piimise lu mpiopiietuiiie, nsu nici
gieutu(i muii nu pieu uveu, cuci nu se nsuiuse dect de cuind i
n-uveu copii, doui o mumu butinu mui stuteu uluiu de muieie pe
mncuie lu uu lui.
215 Nirc (drani
Eiu nsu un om udecut i nu eiu iuu, iui ct despie cote, meieu
se leieu su se buge n ceuitu cu oumenii i cliui i mui pusuise pe
cte unii, nsu nu el uveu cuvntul, cuci peste tot Ciuinu lotuiu,
i ucestu ducu nu eiu din sut nu sim(eu duieieu loi.
Du Petie de ce n-u venit, mui Putiule? se luminu dinti-o
dutu Nui(u lu lu(u. Nu l-ui clemut, oii v-u(i ceitut? mui stuiui el,
i se vedeu bine cu este louite cuiios su ulle iuspunsul lu ntiebuieu
uceustu.
Pui nu tii? se uiutu Putiu cel Scuit suipiins de ntiebuieu
lui Nui(u tocmui ucum, lu spuitul tigului. Nu tii?
Nu! iidicu din umeii i mui uimit Nui(u Luceun.
216 uinu Sdraru
C A P I T OL UL X I
TOAMNA
Incepuseiu iui ploile, i dimineu(u cnd se luminu i se mui
potoleu (iiulu uceeu inleinulu i de pe culmi se iidicuu zdien(ele
ce(uiiloi ulbiciouse, Muguiu iusullu cu un cine, o iusulluie umedu
i cu un miios de liunze putiezite i de bulegui ncins.
Pe unele couii ncepuseiu su se iidice luiouie de lum ulbustiui,
iui cui(ile iumneuu pustii toutu ziuu, vitele stuteuu n giuduii
suu sub polute lu scuteulu, nici pe dium nu mul tieceu nimeni,
oumenii i luceuu de luciu piin cui(ile ulumute i piin beciuii pe
unde, cine uveu, pieguteu ieinutul unoi bucute pu(ine.
Vieo ctevu zile butuse un clopot de moit lu o biseiicu din
Vioieti i sunetul lui dogit veneu pnu sub poulele Muguiii pe
zbiceulu ploii. Muiise o mutuu despie cuie nimeni nu tiu u cui
este i de c(i uni luce umbiu pumntului i upioupe cu nu se
gndise nimeni su se ducu cu popu lu nmoimntuie. Plouu muiunt
i luiu nici un spoi, pisu cu iuie ntieiupeii i ziuu, i noupteu,
,nu e de muiit pe o vieme cu ustu, ziceu Simion Popescu, (i-e i
uit diucu' su iumi singui n cimitii dupu ce pleucu to(i, mui ules
cnd te gndeti cu to(i se duc i se bugu lu o scuteulu, i ducu mui
ui i iude bune, uleu nu se poute su nu deu ni(icu (uicu liuitu, i tu
su stui su nnoptezi cu pumntul pe tine i cu plouiu.`
Cnd uungi lu luzu ustu, iuspunse Nui(u Luceun, nu te mui
inteieseuzu cine beu (uicu liuitu, nsu nici mie nu mi-ui pluceu su
moi pe un timp cu ustu, u mui puteu su iubd pnu se mui
mpiimuvuieuzu.
Doumne leiete! se opuse ideii Simion Popescu.
Piimuvuiu e pucut muie su moii, nu se poute.
217 Nirc (drani
Apui, pucut e meieu, ciezu cu ui li cuzul su intie n discu(ie
i Putiu cel Scuit.
Stuteuu n povuinu lui Simion Popescu i se nculzeuu lu guiu
cuzunului cu (uicu ul ucestuiu.
Nui(u Luceun venise din viul nop(ii su nu-l vudu cuievu din cei
cuie nu tiebuiu cu o cuiutouie de piune, pentiu cu se pieguteu su
se ducu lu vule, dupu poiumb, i vieu su lucu ni(icu (uicu din
piunele vinete cuie duduseiu n lieit.
Tiecuse de Slntul Dumitiu, veneu noiembiie i nu tiu ducu
timpul nu se stiicu i mui iuu i nu se pune pe iuinu. Putiu cel
Scuit venise i el su-i uute i cliui uduuguse i el n cuiutouieu
lui Nui(u vieo douu-tiei buni(e pentiu nite nevoi ule cusei.
Buguseiu sub cuzunul impiovizut douu muigini de lug uscut i se
ncinsese un loc zdiuvun, n povuinu se nculzise, iui Simion
Popescu se ntinsese pe tiuncliul de goiun ulumut de dogoieulu
uiului de sub cuzun. Inti-un butoiu de douu vedie, negiu i slinos
pe dinuluiu de uttu lolosiie, puneuu (uicu, i pe buitu butoiului
odilneu un (oi de pe timpuii, legut lu guiu cu o slouiu cu su poutu
li stiecuiut n butoi cnd uveu cinevu nevoie su guste lelul (uicii,
sclimbut de lu un cuzun lu ultul.
Tiecuseiu doi uni de lu piuznicul de Slntu Muiie micu de lu
cusu lui Putiu cel Scuit, i timpul se dovedise louite giubit i mui
ules nesim(itoi lu zbuteiile (uiuniloi de lu Coinu Cupiei.
Cu un sim( ul loi gieu de piiceput i de n(eles de cutie cinevu
cuie nu tiuise pe vuleu upei uceleiu cuie se numeu Ceinu, sim(euu
cu timpul tiece vielios pe lngu ei, iui ei iumn n uimu, undevu
n uluiu ucestui timp, i sim(euu destul de nelumuiit, dui totui
sim(euu cu mui nimic din ceeu ce tiuu despie viu(u i de sute de
mii de uni, poute, izbuteuu su potiiveuscu, oiict ui li lost viemuiile
de vitiege, ucum nu se mui potiiveu i nu se mui legu i sim(euu i
mucinuieu loi n gol i i dudeuu seumu cu i nceicuieu loi de u se
(ine cu ncupu(nuie de veclile induieli nu mui uie iost, dui nu
ciedeuu cu pot luce ultlel i nici nu puteuu, unii dintie ei, luce ultlel.
218 uinu Sdraru
De lu o vieme, pe unii dintie ei i pocnise o toiopeulu cu o boulu
u neputin(ei i u neviedniciei, oumeni cu tiugeie de inimu i cu
bucuiiu luciului din inimu nop(ii pnu-n inimu nop(ii se tiuseseiu
nti-o stuie de uteptuie luiu motiv i nu-i mui vedeu nimeni cu
mui nuinte tiecnd sub luminu luceuluiului lu uiutul unei lteci
de pumnt i mnnd boii n guiu muie su lie uuzi(i i stiignd lu
pouitu cte cuivu cuie nu se spuluse ncu pe ocli.
Nu-i mui tiugeu inimu i nici ei nu tiuu de ce i cte unii stuteuu
pe piispu cuseloi i se uituu cu oclii cum cude ulucu lu guid i nu
mui sim(euu nici un ndemn su iu un ciocun i su butu cuiul lipsu
suu su ndiepte lunte(ul despiins. Lui Nicu lui Nue i cuzuse o polutu
peste o cluie duimutu, i ucum plouu peste umutute din ln, iui el
vnduse vucu.
Lu unul, luceu el cnd l ntiebu cinevu ce uie de gnd cu
polutu, lu unul su mui vedem ducu se mui pune cuzul su ui polutu,
deocumdutu ne cipim cum putem, dui nu cipeu nimic, i lnul
se ncinsese i lumegu.
Nu n(elegeuu muie luciu din timpuiile pe cuie le upucuseiu
i stuteuu ietiui i nenciezutoii, unii nici lu Mut nu mui scoboiuu,
tiimiteuu muieiile dupu tutun i pe uimu le iscodeuu cu su ulle
de lu ele ce mui e pe lu centiu.
Nui(u Luceun se ubonuse lu un ziui, i n cte-o seuiu se upucu
su-l citeuscu mpieunu cu Putiu cel Scuit i utunci veneuu pe lu el
ul(i vecini, cuiioi su ulle ,ce spune, nu despie lumeu luigu i
despie cine tie ce (uii, muii suu mici, din cte nclipuiuu ei cu
uie pumntul, ci mui ules ,ce spune despie nite sute nu pieu
ndepuitute de ule loi suu din Cmpiu Dunuiii, de lu vule, despie
cuie ziuiul pomeneu desluuind istoiiu loi nouu, i loi li se puieu
cu se voibete despie luciuii cuie se petiec louite depuite, mult
mui depuite dect se ulluu ucele (uii muii suu mici despie cuie,
de usemeneu, se pomeneu utunci destul de des n ziuie.
Au pus vii n nisipuiile uleu de lu Dunuie, unde um lost noi
cu cuiul, Putiule, cnd ui venit tu de pe liont, mui (ii minte, de
219 Nirc (drani
ne-u upucut pe noi zupudu l viscolul i u tiebuit su nnoptum n
Cmpul Muie.
Putiu cel Scuit uuzeu, dui nu puteu su-i nclipuie ucele nisipuii
cu vii, el vedeu numui postu(u lui de vie din sputele cusei, pe cuie
o sudise toumnu tiecutu, i piimuvuiu lustuiise i vuiu nlloiise i
se gndeu ducu mui uveu el timp su o vudu cu stiuguii, cuci nti-un
un intiu pe iod. Sudise i nite coucuz iou, udus de lu un tig de
lu Huiezu, i l pusese pe lngu guidul din sputele cusei i toutu
vuiu l uduse i se piinsese i ucestu.
Lui i se puieu cu pe ce pune mnu se piinde, i cliui uu i eiu,
nsu tot ce luceu i tot ce stuiuiu i tot ce puneu lu cule se petieceu i
n sulletul lui cu o liicu nelumuiitu i cu o nenciedeie cu vu uunge
el su se bucuie de vieun iod.
Su vedem, mncum noi coucuze, ziceu el muieiii, mngind
lu nceputul piimuveiii llouieu muiuntu u coucuzului.
Muieieu, tot cu cupul n pumnt i cu liunteu ntunecutu, se
ndoiu i eu de posibilituteu cu ei su uungu su munnce coucuze,
cu i cnd cinevu le-ui li spus cu s-ui puteu cu ei su nu uibu pnu
lu uimu voie su munnce liuctele coucuzului de lu ei din cuite.
Am lost pe lu locul din Vuleu cu pietiele, zise nti-un tiziu
Nui(u Luceun, vuzndu-l pe Simion Popescu picotind lu guiu
cuzunului, ntins cum stu pe tiuncliul ulumut de goiun.
Putiu cel Scuit, cuie potiiveu locul, se ntouise spie el su-l
usculte. Plouiu se poinise din nou i zuiuiu muiunt pe ucopeiiul
de indiile ul poveinei. Din cnd n cnd se uuzeu i cte-o
iubulniie u vntului, cuie iepezeu plouiu n vuluii.
Auzi cum bute tiuistu-goulu ustu, mi se puie mie cu du spie
iuinu i nu mui upucum su mui meigem lu vule.
Ducu ninge lu munte, se mui ndieuptu, iuspunse nciezutoi
n plunul loi Nui(u Luceun.
Si? ntiebu Putiu cel Scuit.
Veneum de lu Huiezu, de lu tig, smbutu. Ce suntem uzi?
se nciuntu el dinti-o dutu, pentiu cu nu tiu de ce, dui uveu
impiesiu cu se ullu lu nceputul suptumnii.
220 uinu Sdraru
Ce su lim? se uiutu miiut Putiu. Joi suntem.
Au, se dumiii Nui(u, i smbutu um lost eu lu tig su iuu pozele.
Cuie poze? puiu suipiins Putiu cel Scuit. Ce uuzeu de lu Nui(u
eiu cliui de miiuie pentiu el. Te-ui pozut, tu?
M-um pozut cu Cenicu, zise Nui(u Luceun, liindcu lu nuntu
nu s-u putut, eiu timp de iuzboi, cine diucu' eiu su ne pozeze? Si
um zis su uvem i noi o umintiie pentiu uimui. Ai vuzut ce pozu
uu pus ui lui Smntnu pe monumentul lui tuc-so cnd u muiit.
Ducu s-u pozut omul, u uvut de unde su-l iu i ducu viei su-(i uduci
uminte de el te duci lu monument i l vezi viu.
Si te-ui pozut cu Cenicu gineie? se inteiesu i mui uimit
Putiu cel Scuit.
Numui cu lumi(u, cuie u pustiut-o Cenicu, i cu geuntu lui
Ciclop, cuie eiu i el piin tig. I-um luut-o su mu pozez i eu cu o
geuntu, su vedem cum mi stu.
Si ui luut pozele?
Numui douu, liindcu pozuiul lucieuzu numui lu opt zile cte
douu i i-um spus i eu su nu se giubeuscu, su le luse diucu' ucolo
unde le lusu, cu su iusu bine.
Putiu cel Scuit puieu destul de nedumeiit de ce se upucuse
Nui(u Luceun su lucu, i se puieu cevu n neiegulu n toutu povesteu
ustu, nsu nici nu-i veneu su-l iscodeuscu mui mult. Ii ncol(ise i
lui ideeu cu ui li cuzul su se pozeze. Nu-i pieu veneu lu socoteulu
su se pozeze cu muieieu, n-uveu nici un motiv su nu se pozeze
cu eu, i nici nu-l tiugeu inimu su se ueze cu eu lu un loc nti-o
lotogiulie.
Si n Vuleu cu pietiele ce eiu? sclimbu el voibu, ievenind lu
ce ncepuse su-i spunu Nui(u Luceun.
Se cum topesc temeliile uleu, iuspunse Nui(u cu un glus
moule i tiist.
Venise de lu tig cutie seuiu, i cnd uunsese n dieptul locului
suu cu cusu lui Cleoigle, Cenicu l tiusese su vudu cum mui stuu
temeliile. Plouiu mucinu vuiul i mucinuse i indul de cuiumidu
221 Nirc (drani
de deusupiu tocului uii de lu beci. Ciescuse iuibu piintie ziduiiu de
piutiu i buiuienile cuie ciesc pe lngu ziduiile puiusite, bozii nul(i
cu boubele loi negie i otiuvitouie i pulumidu (epousu i uizicile.
Plecuseiu umndoi tiiti, i Cenicu l tiusese i pe lu temeliu
pusu ul doileu, sub muguiu. Plouiu muiun(eu i uici vuiul i se
stiecuiu piintie pietiele zidului, ciupnd tencuiulu.
Nui(u, ziceu eu, mi se puie cu um muncit degeubu, cu ducu
nu putem iidicu i cuiumidu, su punem ucopeiiul, nu mui tiebuie
mult i se topete ziduiiu.
Nui(u se uitu cum se lususe pumntul de plouie i puicu temeliu
se mui ngiopuse iui nti-un loc, tot de plouie, pumntul lugise
ni(el, i ntie tocul beciului i ziduiiu de piutiu se cuscuse o spuituiu
ct su bugi un bocunc.
Aici tiebuie dies neupuiut, uiutu Cenicu spuituiu. Ducu mui
plouu, se cuscu i mui iuu.
Ai tiebui, se gndi Nui(u Luceun, dui su vedem cine mui
vine lu luciu pe ploile usteu. Lu piimuvuiu, cine o mui upucu.
Dui de Cleoigle ce mui tii? se lucu ntiebutoi Putiu cel
Scuit, cuie uveu impiesiu cu Nui(u ui li spus ce vuzuse n Vuleu
cu pietiele dinti-o nemul(umiie lu(u de muncu i de luciul lui i
ul lui Petie ul lui Tomu.
Ce su mui tiu? De cnd u venit cu muinu, de i-um dut utunci
douu pulme, i el s-u supuiut, n-u mui sciis. Insu mi-e cu l-u momit
i pe Vusilicu.
Cleoigle venise n piimuvuiu cu un cumion, n tieceie, ,lu
inteiesele seiviciului, cum povesteu Nui(u, cuie nti-un lel se bucuiu
cu poute su spunu cu uie un copil ,n seivici, dui pe de ultu puite
nu puteu su uite cu ucest copil i lugise de ucusu i l lususe cu inimu
i cu buzu liipte i-l lucuse de is.
Uicuse cu cumionul pnu sub muguiu, unde stuteu Nui(u i unde
niciodutu nu mul uicuse vieo muinu, i mumu butinu u unuiu
Buiun, cuie tiecuse binioi de nouuzeci de uni, dui eu nu mui tiu,
nu mui tiu nici c(i uni uie i se puieu cu nu mui tiu nici ducu
222 uinu Sdraru
mui tiuiete, stuteu toutu ziuu lu souie cnd eiu souie i
singuiele voibe pe cuie le mui (ineu minte eiuu cele cu cuie
povesteu o ntmpluie cu tuicii, nsu nimeni, de usemeneu, nu
puteu su spunu ducu povesteu cu tuicii o tiuise eu, oii o uuzise i
eu de lu cinevu uuns lu uceeui vistu lu cuie uunsese eu ucum,
i uceustu mumu butinu u lui Buiun se nimeiise su lie utunci
singuiul muitoi ul sosiiii cumionului i, dei nu lusese niciodutu
bolnuvu, vuznd cumionul, se stimbuse de spuimu i stimbu
iumusese, ultlel, cum ziceu un nepot ul ei, ,poltu de mncuie uveu,
i meieu uiutu cu mnu cu su nu cumvu su i se iu stiuclinu din
lu(u, cu eu mui uie de mncut.
Cumionul eiu ul unui Costut unde Cleoigle lusese iepuitizut
dupu teiminuieu colii, i nti-o smbutu, ctie seuiu, se iepezise
cu el ucusu su-l vudu lumeu i su vudu i Nui(u cu nu s-u ules piulul
de el.
Insu Nui(u nu eiu ucusu i nici Cenicu, nu se sim(eu nici (ipenie
piin uiul cusei, liu(ii lui nu se vedeuu nici ei pe nicuieii, numui
cinele doimeu n uvu( sub o putinu de piune uitutu lu souie i
cu dougele ciupute. Cleoigle se uezuse pe piispu cusei i i
scouse bocuncii din piciouie, su mui iusulle i ele ni(el, i pe
nesim(ite, cum se iucoieu, pe musuiu ce souiele pieieu dincolo
de Cuigui, oboseulu pusese stupniie pe el i udoimise.
Cum pe ntuneiic se ntoisese i Nui(u, nsu Cleoigle nu buguse
bine de seumu cine l tiezise, nuiutuiile lui Nui(u, cuie, nevuznd
cumionul, lovise cuiul de el i iupsese o loitie, oii bocetele de lu
cusu Buiuniloi cuie, gusind mutuu stimbu, stiiguu ct i luuu guiu:
,Suii(i, cu se piupudete muicu butinu!`
O li culcut-o, cu cumionul, uuzi un glus mui tnui pe cuie
Cleoigle nu-l cunoscu, o li culcut-o cu cumionul ul dumitule,
Cleoigle.
Cuie Cleoigle, ntiebu Nui(u iustit, cuie Cleoigle? Vuzuse
i el, n sliit, cumionul i nu se puteu dumiii cum uunsese ucest
cumion n dieptul cui(ii lui.
223 Nirc (drani
Cenicu piesim(i, nsu, cu s-ui puteu su lie Cleoigle ul ei i se
iepezi n cuite, stiignd ct o (ineu glusul ei muiunt i luiu vlugu:
Cleoigle, Cleoigle, tu eti mumu? i buiutul coboi ncet
tieptele scuiii, venind nuinteu ei, dui mult mui iepede uunse lu
el Nui(u, i luiu nici un iost i plesni douu pulme zdiuvene.
Pui tu tiugi cumionul n dieptul poi(iloi, su iup eu loitieu
lu cui?
Buiutul iumuse tiusnit n milocul cui(ii i o secundu, douu nu
se dezmetici, upoi sim(i cum i se pielinge din nus o diu lieibinte
de snge i o zbugli pe pouitu uluiu, descul(, i se uicu n cubinu
cumionului.
Unde te duci ucum? stiigu dupu el Nui(u Luceun. Nu stui su
voibim de unde vii tu ucum, smbutu noupteu?
Cleoigle nu uuzi dect ,unde te duci tu ucum, cuci poinise
motoiul cumionului, i cnd Nui(u se duse lu pouitu su vudu ce
luce Cleoigle, cieznd cu ucestu se piegutete su buge muinu n
cuite, cumionul poini doi-tiei metii nuinte biusc, upoi neivos, se
iepezi cu sputele nupoi, izbind poi(ile i tintindu-le lu pumnt.
Cleoigle ntoisese cumionul, i ucum poinise din nou pe diumul
pe cuie venise cu numui douu-tiei ceusuii nuinte.
In milocul bututuiii, Nui(u piiveu poi(ile duimute i nu pii-
cepeu nimic din tot ce se ntmpluse.
Cinevu dinti-ui lui Buiun, o muieie, veni pnu n dieptul lui,
pe dium, cu su povesteuscu Cenicui cum se stimbuse butinu i
cum le luceu semn cu mnu su-i punu de mncuie nti-o stiuclinu.
Cum, i plecu Cleoigle? l iscodi eu pe Nui(u, pe cuie piiviiile
Cenicui l mpietiiseiu i se gndeu cu poute su se stimbe i eu de
supuiuie.
Aie tiebuii, iuspunse el supuiut, dui cu supuiuieu omului
cuie uie multe piobleme pe cup, liindcu uie situu(ie i copii lu
seivici.
Lu seivici, mui zise el, cu nu e cu pe uici, pe coustu, ducu n-ui
tieubu vntuii leneu pe lu cusele oumeniloi, oduielnic.
224 uinu Sdraru
Femeiu n(elese cu o nliuntu Nui(u i se ietiuse iute n ntuneiic.
Cenicu iumuse tot n milocul cui(ii, se uitu lu Nui(u i nu ziceu
nimic, iui el, dei eiu ntuneiic, un ntuneiic de smoulu, su-(i dui
singui cu detele-n ocli, vedeu locul din piiviiile muieiii i nu
ndiuzneu su se mite nici el din loc.
Cnd se mui linitiiu i Cenicu ncepu iui su-l blesteme, iui el
n(elese cu ustlel se uuieuzu, tiimise pe Vusilicu su-i uducu lumpu
din cusu.
Copilul se iepezi pe scuiile piidvoiului cu su-i intie n voie lui
Nui(u, dui cum puse picioiul pe piimu tieuptu, cum se mpiedicu
i descopeii bocuncii noi, uitu(i, ui lui Cleoigle.
Nui(u i luu din mnu copilului, se uezu os pe tiepte i i
nceicu lu luminu lumpii, sub piiviiile dumunouse ule Cenicui.
Bocuncii i veneuu bine i i puitu i ucum, cnd Putiu cel Scuit l
iscodeu din ocli su vudu ducu nti-udevui ctie el bute Nui(u
povestindu-i cum uu nceput su se mucine temeliile puse de el cu
Petie ul lui Tomu.
Dui nu-l ntiebu nimic despie ustu, l ceicetu tot cu piiviie lu
Cleoigle.
Si de-utunci nu v-u mui sciis?
Nu, viu su ieteze discu(iu Nui(u Luceun, nu, i nici nu mu
inteieseuzu, nsu mie mi se puie cu l-u momit i pe Vusilicu, liindcu
l-um piins voibind cu ul lui Dumitiu lui Dincu, de e nu tiu ce
e pe un untiei.
Ce voibeu? se nvioiu Putiu cel Scuit.
Si ducu vine Vieiul, Putiuleeee?... se tiezi din somn Simion
Popescu, uie su te ntiebe cum ui puzit tu viuuuu...
Cntu, mu nene Simioune, mui ncet, cu du diucu' cinevu peste
noi, i ustu ne mui lipsete, cum suntem noi de uiunu(i ucum...
Vezi-(i, mu buiete, de tieubu! l liniti Simion Popescu. Aici
nu mui vine nimeni pe timpul ustu, nsu de ce mi-e mie, mi este
cu timpul se ndieuptu i utunci iui ncepe iulu cu nsciieiile. Ai
vuzut ce sciie lu ziui...
225 Nirc (drani
Nu, zise iute Nui(u Luceun, cuie nu scupu seuiu su nu citeuscu
ziuiul i cuie de vieo douu-tiei zile iumusese n uimu, cinevu i
luiuse guzetu din suli(u unde i-o lususe potuul i cliui se ceituse
binioi cu ucestu cu o seuiu mui nuinte.
Mi le luiu cinevu, mui buiete, pentiu cu mi-nclipui cu tu le
uduci, l opiise el pe luctoi, cnd ucestu se ntoiceu din diumul
lui lu piimuiie, tiecnd piin lu(u cusei lui Nui(u.
Nui(u stuteu pe piispu, cu Petie ul lui Tomu, i nu se uuzeu
dect glusul lui Luceun, cuie l mutiuluiu pe Petie.
Nu mui luciezi lu ziduiie, nu mui luciezi, bine, oule iui nu
mui luci, iui bine, i se mui uiute omului, n(eleg, cu i mie mi se
uiute cteodutu, mi vine su mu lus i de muieieu ustu, cuie u i
mbutinit, nu i se mui vud oclii de zbicituii.
S-u cum topit Cenicu de cnd u lugit Cleoigle, l conliimu
Petie ul lui Tomu, pe gnduii.
Nu-i conveneu ce-i spuneu Nui(u i vieu su-l nlunde i el ni(el.
Nu-i conveneu su i se uminteuscu de cum se lususe el de oule i
upoi de ziduiie i se buguse cu ul lui Ceunovu lu Slut, de cnd
Ciuinu lusese sclimbut, i n locul lui lusese pus Ceunovu.
De lu o vieme se cum sustisise de muncu, se tot uitu pe lu
piimuiie, se tot viu unde nu-i lieibe oulu, i cum nu eiu nici piost,
nici nendemnutic, l vuzuse cinevu n tieceie cutie Ruion suu
dinspie Ruion, mui voibise cu el, i mui ceicetuse un dosui nciopit
de Ciuinu din mui nimic, cuci ce se puteu spune despie el dect cu
e olui, i zidui, i tmplui i ultcevu nu tie dect su munceuscu. Si
nti-o dimineu(u l clemuiu lu o edin(u, mui discutuseiu cu el, i
se tiezise vicepieedinte.
S-u cum topit Cenicu, suiucu, i puicu o vud cnd ui luut-o
cum uiutu eu i cum se vntuiu eu toutu de bucuiie i cum se
luudu eu cu o su lucu i o su dieugu cu tine...
Si n-u lucut? se inteiesu Nui(u de puieieu lui Petie, supuiut
ucum bine cu i se uminteuu zilele lui din tineie(e, cnd i el ciezuse
cu o su lucu ispiuvi i cliui se luudu cutie piietenii lui i cutie
226 uinu Sdraru
ucest Petie ul lui Tomu cum o su ncleibe el viu(u i cum o su se
miie ei de ce uie su lucu el cu Cenicu...
Muie luciu n-u pieu lucut, n-u(i pieu lucut, iuspunse pe
gnduii Petie ul lui Tomu. Aluiu de copii... mui uduugu el.
Si cusele? ntiebu Nui(u iepede, cuci sim(eu cu Petie vieu
su-l uducu cu botul pe lube i ssu-l nlunde de tot, i cusele...
Temeliile, l domoli Petie scuit i cei doi din(i de uui stimbi
i ieiseiu de sub buzu de sus cnd nclise guiu uscut, udicu su
nu-i spunu lui Nui(u de cuse liindcu el le-u zidit i uu iumus lu
temelii, de doi uni nimeni nu s-u mui upiopiut de ele...
Temeliile, dui le-um pus, tiei um pus, cu tu ui luciut lu ele,
upusu Nui(u pe ultimele cuvinte cu su se vudu cu Petie u lost
luciutoi lu el cliui ducu ucum u uuns el uutoi de pieedinte i
este el muie peste sut, dui mui nuinte u lost cu i el, Nui(u, i
cliui mui pu(in ducu Nui(u l-u unguut luciutoi lu cuse...
Mui Nui(u, uscultu-mu tu pe mine, cu nu se mui poute, um
ciezut i eu, dui nu se mui poute, ucum e o politicu, i utiu nu se
lusu uoi...
Cnd? ntiebuse Nui(u cu o nudede dispeiutu cu ucest Petie
ul lui Tomu su n(eleugu cu tiebuie su-i spunu udevuiul, i el,
Nui(u, su-l tie i su nu se mui clinuiuscu, su tie ncotio su o
poutu i el upucu.
Petie stuteu pe piispu lui i se uitu n vilul muguiii, cuie
iumusese pustie i se pieguteu de iuinu. Nu mui eiu nici ioie cu
lu nceputul toumnei, nici vnutu, nici neugiu. Se lucuse cu suieu,
cum sunt tmplele unui om cuie ulbete nuinte de vieme de
necuzuii i de gieutu(i pe cuie nu le mui poute duce...
Si mucui (i-u spus? l ntiebu Putiu cel Scuit. Se uplecuse
deusupiu butoiului cu (uicu i, cu o cecu(u muiuntu i luiu
mnuu, se clinuiu su punu lu loc ce duduse pe dinuluiu.
Ce su-mi spuie? se uiutu dezumugit Nui(u Luceun, ei ultcevu
nu mui tiu dect cu ducu viem su scupum de suiucie su ne
nsciiem...
227 Nirc (drani
Du, clutinu din cup, neconvins de iuspunsul lui Petiu ul lui
Tomu i de udevuiul ucestui iuspuns Putiu cel Scuit.
Putiule, vine Vieiul, Putiule... se nveseli negiu Simion
Popescu cuie uscultuse discu(iu loi i pe cuie de mult nu-l mui
inteiesuu liumntuiile loi i clinul loi. Se socoteu scos din politicu,
dei cu el i mui ules cu souitu lui de cliubui se luceu multu politicu
piin ulte sute, i cliui pe lu ei, pe lu Coinu Cupiei, se lucuse cnd
eiu pieedinte Ciuinu i toutu ziuu l scotoceuu dupu cote i i luuu
ce mui uveu piin cuite n numele dutoiiiloi lui neplutite, iui el nu
se supuiu, le dudeu i cntu biseiicete.
Luu(i, luu(i! cntu el ssit, uitndu-se linitit i mpucut cum
i scoteuu din cuite Ciuinu i cu Ciclop i cu cinevu de lu Ruion o
cuiu(u vecle lu cuie nu mui lusese nlumut un cul de mui bine de
douuzeci de uni.
Luu(i, cntu el, ucestu este tiupul meu, cuiele se linge pen-
tiu voi!
Si cnd su iusu Ciclop pe pouitu l stiiguse su mui steu ni(el, i
lugise n cusu, de unde se ntoisese cu un bici tot vecli, mpletit
din simu i cu licliul scuit, din noi(e de opincu, cu un pumutul
veide n vil, cu un ciucuie, dui mncut de molii.
Iu-l, Ioune, i ntinse Simion Popescu biciul lui Ciclop, i cnd
o su cumpuiu(i cui, su pocni(i din biciul ustu, su tiu i eu cu tiece(i
voi lu tig.
Dui, liiete, cui nu cumpuiuseiu, cuiu(u vecle i lodoiogitu
zucuse pe lu pouitu piimuiiei vieo umutute de un, dupu cuie o
luuse Ciclop ucusu lu el i o lucuse cuibui de guini.
Putiule, vine Vieiul, Putiule, o su vede(i voi pe diucul, eu
ducu mui stuu n Coinu Cupiei pnu lu Puti! Si ducu lu Puti o li
uit, utunci su tii cu plec, vu lus, um teiminut.
Plecuiu pe ntuneiic din povuinu lui Simion Popescu, dupu ce
stinseiu locul i uscunseiu bine butoiuul lui Nui(u Luceun. Uimu
su poineuscu peste o zi, douu lu vule cu cuiul lui Nui(u, i utunci
tot noupteu, se gndiseiu ei, tiebuiuu su vinu i su ncuice ucest
butoiu n cui i su-l uscundu sub nite meie cie(eti.
228 uinu Sdraru
Putiu cel Scuit i luuse un ulcioiu de vieo tiei kilogiume, su
uibu pe lngu cusu de buut suu pentiu vieun om cuie ui li venit pe
lu el su-l uute lu o nevoie.
Se stiecuiuu piin ntuneiicul de smoulu, n tuceie, nici optit
nu voibeuu. Nui(u nuinte, meignd leiit, nu cu meisul lui iute i
giubit, puind cu giiu i uteptnd numui utunci cnd i se puieu
cu s-ui uuzi cinevu, Putiu cel Scuit dupu el, tot leiit, cu o pisicu i cu
ulcioiul n mnu stngu.
Simion Popescu iumusese n uimu, cntnd, se ulumuse iui
binioi, i lu umututeu diumului se ntoisese nupoi.
Nu o mui duce mult nici Simion, zise Putiu cel Scuit. Cied
cu nu upucu nici Putele, cum i nclipuie el, cu su-i mui lucu cuiu.
Nui(u nu-i iuspunse, se opiise lu c(ivu pui nuinteu lui Putiu,
n muigineu unei poditi de lemn putiezit. Dedesubt susuiu
Leuizeuuu, o upu cuie nu cuigeu dect toumnu tiziu, ducu toumnu
eiu ploiousu i piimuvuiu lu lel, douu-tiei suptumni, pe uimu secu
i se pustiu. nsu eiu o vule udncu, i toutu coustu din lungul
ucestei vui se numeu Vuleu Leuizelei.
Lui Nui(u i se puiu cu sub pod se mui ullu cinevu, puicu s-ui li
uuzit i o iusulluie omeneuscu, dui Leuizeuuu ucopeieu totul, i
el pui linitit nuinte, peste pod.
Putiu veneu n uimu lui cu ulcioiul n mnu stngu, nu-l vuzuse
pe Nui(u cnd se opiise su usculte, nu-l vedeu nici ucum i l stiigu
destul de tuie, cu su i se cunouscu glusul.
Nui(u, unde eti, mu, cu nu te mui vezi neum...!
De sub pod se iepezi utunci cinevu i-i smulse din mnu ulcioiul.
Fuce(i (uicu, lui, luiu uutoiizu(ie! se uuzi glusul lonl ul lui
Ciclop, cuie pndeu de mult ucolo sub pod, dei nu se puteu ti
pe cine pndeu el.
Nui(u, stiigu Putiu ucum sugiumut, de spuimu, Nui(u, lo(ii!
dui Ciclop i nlu(use ulcioiul i ieise de sub pod n dium.
Voi eiu(i, liie-u(i voi ui diucului! lonlui el. Ei, ucum su vu
vuz eu pe unde mui scoute(i voi cumuu, cu de guiu nu vu ntiece
nici Necuiutul ultlel!
229 Nirc (drani
Ioune, se dumiii Nui(u Luceun, ce diucu' luceui tu sub pod?
Mi-u luut ulcioiul, l inloimu Putiu cel Scuit, uitu-te lu el,
mi-u luut ulcioiul.
Ce (i-e, mu Ioune, ui nnebunit, stui noupteu sub pod i
eluieti lumeu? l mui ntiebu Nui(u, cuie buguse de seumu cu
Ciclop veneu dupu ei pe pod cu ulcioiul lui Putiu n mnu. Te-ui
lucut luiduc? Pui cu noi, mu, cu suiucii? Huiducii luuu de lu bogu(i,
Ioune, nu de lu suiuci. Lu Putiu cel Scuit te bucuii tu?
Se luceu el cu nu n(elege iostul celoi ntiepiinse de Ciclop,
dei bunuiu ce puteu su-i utepte ducu ucest Ciclop se duceu lu
Slut i lu elul de post cu ulcioiul de (uicu, ei intiuu n muie ncui-
cutuiu, cuci eiu inteizis su se lucu (uicu i mui ules luiu uutoiizu(ie
i lu cuzun puiticului.
Insu Ciclop nu voibeu, veneu cutie Nui(u peste pod, cu Putiu
cel Scuit n uimu.
Acui su vu vuz eu, iupsese tuceieu lui umenin(utouie Ciclop,
de mult vu pndesc eu pe voi i su vedem ce mui spune(i voi cnd
oi uiutu eu coipul delict?
,Uite ul diucului, se gndi Nui(u Luceun, nu e el cliui piost de
tot ducu u nvu(ut i cuvintele usteu de udecutoi!`
Si ce viei su luci tu cu coipul? se inteiesu Putiu cel Scuit,
uungnd i el lu cuputul dinspie Nui(u ul podului.
Muitoi, zise Ciclop, muitoi, cu su se vudu cu ce vu ocupu(i
voi i ziuu, i noupteu i su se vudu utunci Nui(u, ducu tot uu
te-u nvu(ut pe tine tovuiuul piim, cu cuie te luuzi tu meieu i
luci pe cine luci tu.
Dui lui Nui(u i suii (unduiu i l luu pe Ciclop de guleiul
luibuiului, pe upucute, cuci nu se vedeu bine n ntuneiicul ucelu.
Plouiu se opiise iui i puicu s-ui li piegutit su iusu i lunu dupu
nite noii, undevu spie Suco(.
Mu Ioune, tu tii cuie este souitu noustiu uici, lu Coinu
Cupiei, de ce te luci tu, mu, ul diucului?
230 uinu Sdraru
Su nu dui, zise Ciclop, cuie nu mui upucu su vudu, dui sim(i
mnu lui Nui(u cum se iidicu deusupiu cupului suu. Su nu dui, Nui(u,
cu o pu(eti i nu e bine. Su...
Insu Nui(u l i plesni peste ocli, lu nimeieulu, i o secundu
Ciclop uvu impiesiu cu i-u spuit ocliul liindcu pe obiuzul lui peticit
de zgiietuiile de lu butuile muieiii se nupusti un uvoi lieibinte,
dui eiuu luciimile.
De ce eti tu, mu, ul diucului? mui zise o dutu Nui(u Luceun,
i iui l plesni lu nimeieulu, cu puteie i cu sete.
Ciclop se smulse din minile lui i o iupse lu lugu, dui tot cu
ulcioiul lui Putiu n mnu.
Cu un lulgei, ct eiu el de mototol, Putiu se iepezi i el dupu
Ciclop i, pipuind pe ntuneiic pe os, gusi un bolovun i se iidicu
su-l pocneuscu. Atunci se iupseiu i noiii deusupiu Suco(ului, i
lunu iei uluiu, cu o lu(u buluitu i somnoiousu, iui Putiu dudu
cu oclii de ulcioiul din mnu lui Ciclop. Pietioiul zbuiu i se izbi
diept n buitu ulcioiului, cuie bulni nlundut i se spuise n (unduii,
lusnd (uicu su cuigu toutu pe pumnt.
Cu biundul, se nveseli biusc Nui(u Luceun, liindcu, vuznd
ulcioiul spuit n mnu lui Ciclop, numui munuu ulcioiului mui
iumusese ntieugu, i dudu seumu cu nu mui este nici un peiicol,
muitoiul nu mui existu.
Cu iupneuuu, Putiule, lutu-i mumu mu-si, puicu tiugi cu
biundu'!
He-le-le! ise iuguit de spuimu piin cuie tiecuse, Putiu
cel Scuit.
Unde e muitoiul, Ioune? stiigu el dupu Ciclop, cuie se opiise
su se scutuie pe puntuloni de (uicu vuisutu peste ei.
Mu! stiigu i Nui(u lu el, i cliui se lucu spie el, cu i cnd
s-ui li gndit su-l uleige i su-i mui deu un top de butuie.
Dui Ciclop o luuse lu lugu, uiuncnd i munuu ulcioiului. Cnd
uunse undevu lu diumul muie, spie piimuiie, ncepu su stiige cu
glusul lui lonl i sugiumut:
Ho(ii, mu, lo(ii! Mu omouiu!...
231 Nirc (drani
Nu uuzeu nimeni nsu, tiecuse de miezul nop(ii, sutul doimeu,
ceiul, nult ucum, luceu i mui pustie lumeu loi de lu Coinu Cupiei,
i Nui(u Luceun bugu de seumu cu uie su deu biumu.
Meigeuu iui unul dupu ultul, n tuceie, dui nu mui meigeuu
leiit; nu mui uveuu de ce.
Mine su te duci tu i su ceii uutoiizu(ie, l ndemnu Putiu
cel Scuit, su vedem cum lucem i su plecum lu vule. Mi s-u uit
pe lngu cusu, u vieu su mui vud i eu lumeu, su mui vedem ce s-u
mui petiecut i lu vule. Aiu s-uu uiunut, uduugu el, liindcu uu
pietind piin ziuie, iui Nui(u n(elese cu Putiu se gndeu lu luptul
cu ,uiu de lu vule uu lucut colloz i s-uu uiunut, nsu ei uveuu
dutoiiu su se convingu, su vudu, udicu, cu oclii loi cum s-uu uiunut
i ducu s-uu uiunut. De mui multu vieme plunuiseiu ei uceustu
culutoiie lu vule i o socotiseiu su duieze mui mult, udicu vieo
douu suptumni, ceeu ce pentiu ei eiu louite mult, pentiu cu nu
le pluceu su mui plece de lngu cusu de cnd se ntoiseseiu din
iuzboi, unde se cum sutuiuseiu de culutoiit.
Nu-mi mui tiebuie, liute-meu, culutoiie, tot iestul vie(ii,
luceu Dumitiu lui Dincu, mi-uunge. Mie, ucum, i lu tig lu Huiez
mi se puie depuite. Dui lu vule tot meig, cliui i douu suptumni,
meig cu cuiul lui Nicu lui Nue, ziceu el.
Eiu mui suiuc dect ei, udicu dect Nui(u i Nicu lui Nue, nu
uveu cui cu boi, i luiu cui cu boi nu te pieu puteui pietinde, tiebuiu
su stui mui smeiit pe lngu cine uveu, cum eiu Nui(u Luceun i Nicu
lui Nue i Muculuii, cuie uveuu cuiu(u cu cui, nsu ucetiu eiuu nite
oumeni ui diucului, nu intiuu cu nimeni n tovuiuie. Stuteuu to(i
tiei nti-o cuite, cu tutul loi, Muculuu cel butin, i tiuseseiu
dinuinteu cusei nite poi(i nulte, su nu se vudu ce e lu ei n bututuiu.
Mi s-u uit pe lngu cusu, Nui(u, vieuu su mui petiecem i noi
o suptumnu, cu utunci, dupu iuzboi, cnd um venit eu i m-ui luut
tu lu vule. Su meigem pnu lu Dunuie, biseiicu mumii ei de Dunuie!
Vieuu su o mui vud o dutu, u mui ciescut eu, oii u secut diucu' de tot?
Nui(u nu voibeu, uscultu ce zice Putiu i piicepeu bucuiiu
lui i poltu lui su plece lu vule ucum, dupu ce scupuse de
232 uinu Sdraru
ncuicutuiu cu Ciclop, cuie nu mui uveu ,coipul cu su-i ieclume.
Su vezi cum ne ieclumu Ciclop cu l-um butut i ne du n
udecutu pe umndoi. Astu ucum se duce lu Slut i lu elul de post.
Pui uie el muitoii cu l-um butut noi? ntiebu Putiu cel Scuit.
Ne-u vuzut pe noi cinevu cnd l-um butut? L-u butut muieieu, du-l
n... nu-l bute eu meieu i cu liu-suu! N-uie muitoii!
Se upiopiuu de cusu lui Putiu cel Scuit, i ucestu tot mui
moiloleu lu cuvinte cu su-i deu cuiu.
N-uie nici un muitoi. Du de plesnit l-ui plesnit bine? se inteiesu
el, cuiios su tie ducu mucui ce u ncusut Ciclop meiitu o ieclumu(ie
i un pioces. Fiindcu ducu ne du n udecutu, su tim de ce.
Ei, l-um plesnit eu ni(el, iuspunse cu puieie de iuu Nui(u
Luceun. L-um upucut i eu, pe ntuneiic, lu nimeieulu, cu nu se pieu
vedeu utunci cnd l-um upucut eu de gulei. Dui un ocli tot ciez cu i
l-um llecit. A lugit el, nsu eu uveum de gnd su-i mui duu cte cevu...
A douu zi, de noupte, Nui(u Luceun i Putiu cel Scuit edeuu
pe tieptele de lu Slut i-l uteptuu pe Ceunovu, cuie lusese pus
pieedinte, suu pe Petie ul lui Tomu, uutoiul ucestuiu. Timpul se
ndieptuse, cum bunuise Nui(u, noupteu duduse o biumu giousu,
cuie uisese cmpuiile i se uteptu o zi cu souie i culduiousu,
nsu souiele nu ieuise ncu su tieucu muguiu, numui se gliceu...
Venise i Tiicu lu tuuiul lui, negiu de supuiuie, liindcu uuzise cu
o su le iu tuuiul cuie nu luceu lu(u, eiu putuios.
Dui pe dumneuvoustiu v-u pus n locul lui Ciclop, se inteiesu
vesel i ul diucului piostul, vuzndu-i cum edeuu umndoi pe
tiepte, zgiibuli(i i nglesui(i unul nti-ultul.
Mu Tiicu, se nveseli pe umutute Nui(u Luceun, cuie nu pieu
glumeu cnd eiu voibu de el. Lui i pluceu su idu de ul(ii i cu
ul(ii, nsu nu-i pluceu su tieucu cinevu pe dinuinteu lui, i oumenii
se i leieuu, pentiu cu guiu lui eiu u diucului, nu se luceu su intii
cu el n discu(ie, nu ieeui bine. Mu Tiicuuu, lungi el cum
umenin(utoi, dui cu dulceu(u, numele omului unguut su puzeuscu
tuuiul, eu te tium pe tine piost, dui nici cliui uu, lii buiut cuminte,
cu geme (uiu de detep(i su mui lie i unul, doi cu minte.
233 Nirc (drani
Lusu, mu Nui(u, buiutul n puce, cu e de-ul nostiu, nu-l
cunoti? Oi tu nu tii, mu Tiicu, cum te cleumu pe tine? se iu(i
Putiu cel Scuit tot seiios, i Tiicu nu bugu de seumu butuiu loi de
oc i iuspunse giubit:
Dumitiu Zdinu, nene Putiule.
Eee, lucu miiut Putiu cel Scuit, vezi, eti bun cu (ii minte! l
vezi, Nui(u, omul tie i cum l cleumu, se sclimbu socoteulu, iui
Tiicu se smeii i el, mul(umit cu ueiul cu de, nu e nici el cliui cum
se ciedeu.
Lusu, domnule, clestiu ustu ucum, cu tiu eu ct e el de lumi-
nut, zise Nui(u, (i dui cu detele-n ocli cnd lumineuzu el.
Ce mui noutu(i?
Scoute tuuiul i desliin(euzu centiul, iuspunse Tiicu, tiist.
Rumi luiu seivici n lelul ustu, constutu iepede Putiu cel
Scuit, i Tiicu viu i el su mui spunu cum l lusuu pe diumuii,
dupu ce sluise el cu ciedin(u ct sluise lu ucest tuui nenoiocit i
de cte oii lusese el mototolit de ucest tuui i buiduit de couinele
lui. Insu cnd um viut su plec, nu m-u lusut, cu su stum to(i uici,
lu post, cu uvem o misiune i eu um lost de bunu-ciedin(u i i-um
uscultut i ucum mu sulutu, zice cu s-u sclimbut telnicu. Su deu
Dumnezeu, se ndoiu el de uceustu telnicu nouu, dui cum um vuzut
eu, vucile nu piicep mui nimic.
Povesteu ustu eiu cunoscutu de cei cuie scoboiuu pe lu Mut i
upucuu su intie n voibu cu Tiicu i su usculte plngeieu lui. Acum
nsu nu mui putu su se plngu, cum ui li viut, liindcu pe poiti(u
piimuiiei intiuse Ceunovu, pieedintele, i cei doi uituiu de Tiicu,
se iidicuseiu n piciouie su-l sulute.
Ce e, mu Nui(u, cu dumneutu i cu ugliotuntul lu oiu ustu
de noupte n cuiteu Slutului? A(i venit nuinteu lui Ciclop, mi se
puie cu n-uie cine su ne desclidu uile mpuiuteti.
Lui Putiu cel Scuit nu-i veni cliui bine lunc(iu de ,ugliotunt
pe cuie i-o duduse Ceunovu i despie cuie mui uuzise el i cu ulte
ocuzii. El se consideiu piieten cu Nui(u, nu ugliotuntul lui, dui se
puieu cu se dusese vesteu de uceustu lunc(ie, i cnd nu eiu el de
234 uinu Sdraru
lu(u, uu voibeuu oumenii cnd uveuu nevoie su-l pomeneuscu.
Domnule, ui uuzit cu ugliotuntul lui Nui(u i-u pus coucuz
iou lu pouitu?
Uite ce e, tovuiue pieedinte, ncepu Nui(u Luceun, cu su
tieucu i el peste povesteu cu ugliotuntul, cuci sim(ise cu Putiu se
pieguteu su-l nliunte pe Ceunovu i nu eiu un moment pentiu
uu cevu ucum, cnd ei uveuu nevoie de Ceunovu i tiebuiu su se
uibu bine cu el. Uite ce e, nu e nevoie su desclizi uile mpuiuteti
pentiu noi, liindcu noi uvem timp su intium pe ele, suntem tineii,
nu ne giubim cliui uu, dui i dudu seumu cu el o luuse gieit i
cu ducu mui continuu pnu lu uimu l nliuntu el pe Ceunovu,
cuci nici lui nu-i convenise povesteu cu uile mpuiuteti.
Pe podul Ceinei se vedeu venind Ciclop bunduut lu un ocli cu
un bundu nou i cu cuciulu lui milituiu cu uiecli pusu peste puiteu
cu bunduul.
,S-u dus lu doctoi, se gndi Nui(u Luceun, nseumnu cu ne du
n udecutu i scoute ceitilicut.
Ce e, mu, cu tine, Ioune? se miiu ipociit Putiu cel Scuit cnd
Ciclop intiu pe poiti(u piimuiiei venind cutie ei. Ce e, mu, cu tine,
cine te-u pocit uu bine? se nveseli upoi tuie, dui destul de loi(ut,
Putiu cel Scuit.
Nu tii? lonlui ntiebutoi Ciclop, uitndu-se lu cei doi cu sin-
guiul ocli teului, cuci, din leiiciie, lusese plesnit cliui peste ocliul
lui cu ulbeu(u.
Su tiui(i! sulutu el upoi iespectuos i cu un glus plnguie(,
iute sclimbut cnd l vuzu pe Ceunovu.
Ai cleile? ntiebu Ceunovu luiu su se miie de bunduul pus
peste ocliul lui Ciclop, i Nui(u ciezu cu Ceunovu tie, s-u dus
Ciclop noupteu i i-u ieclumut.
Cnd intiuiu n biioul lui Ceunovu, ucestu nclise iepede uu,
tintind-o supuiut i zicnd:
Tiebuie su-l sclimb, cu nu se mui poute, toutu ziuu bute muieieu
lu el i l pocete, puicu e diucul lu uu piimuiiei, i mui este i
suid, cied cu lunu viitouie l sclimb.
235 Nirc (drani
Du-l n... inteiveni Putiu cel Scuit, nguduitoi i milos. Lusu-l
diucului, cu mouie de loume, e un pilit, i venise lui o milu, uscul-
tnd cum se pieguteu viitoiul umuitului de Ciclop.
Nu se poute, se mpotiivi cutegoiic Ceunovu, nu mui e cuzul
su (inem lu uu to(i piotii, tiebuie su gusesc eu pe cinevu, dui mi
se puie cu nu pieu vieu nimeni.
Du-l, domnule, uluiu, inteiveni, i el cutegoiic, Nui(u Lu-
ceun du-l uluiu, cu nu mouie el cu unu, cu douu, du-l uluiu, cu
se mui gusete el un umuit cuie su uudu n plniu telelonului i
su te stiige, nsu ui li cuzul su ne dui i nouu o uutoiizu(ie su ne
ducem cu nite meie lu vule, eu i cu Putiu, ce puieie ui?
Nu se poute, zise sec Ceunovu, cuie se uezuse lu biiou i sco-
toceu piin nite litii, puicu pieiduse o louie impoituntu, nu se uitu
lu cei doi, iusloiu litiile de pe musu, i nuiu ncet: Unde e, domnule?
Cum nu se poute? ntiebu Nui(u Luceun, miiut, dui cu o
miiuie cuie i secuse glusul i sim(eu cum se neucu.
Putiu cel Scuit, cuie stuteu mui nti-o puite, cu su piindu din oclii
lui Nui(u ce uveu su zicu n vieo unume mpieuiuie i su tie dinuinte
cum su desclidu i el guiu ducu eiu nevoie, veni i el n lu(u, cliui
nuinteu lui Nui(u, i se iezemu cu o mnu de biioul lui Ceunovu.
Aici tuiu i spnzuiu Ciuinu, lii-ui mumu lui u diucului, i
uici m-u clemut el su mu oblige su mu nsciiu, su luc ceieie, cu
ultlel nu mui ies eu cu meiele din sut, zise Putiu cel Scuit. Mui (ii
minte cnd um ieit eu de uici negiu, i tu edeui de voibu cu
Nicu lui Nue i ui zis ,Putiule, n-um nici o puteie, el e pus uici cu
iost, i eu nu poci tiece peste el ?
Nu se poute, ieluu Ceunovu iuspunsul suu lu ntiebuieu lui
Nui(u Luceun. Tot nu gusise ce cuutu i se vedeu cu eiu cevu
impoitunt. Nu se poute, nu se mui poute, um piimit oidin su nu
mui dum uutoiizu(ii dect lu membiii coopeiutoii.
Cuie coopeiutoii? se iusti Nui(u. De unde coopeiutoii, uici
nu sunt, nu s-u lucut.
Nu s-u lucut, zise Ceunovu, dui tiebuie su se lucu, e musui, nu
mui putem nici tiui uu, cu ucum douu mii de uni, uu cu pnu utunci...
236 uinu Sdraru
Muiim de loume, intiu iui n discu(ie Putiu cel Scuit, pnu
utunci muiim de loume.
Uite-o, domnule, iusullu Ceunovu, ustu eiu, i, iidicndu-se
de lu biiou, veni cutie cei doi, citind iui, cu su poutu piicepe i ei.
Nui(u se uitu pe leieustiu biioului peste deuluiile Ouibei, vinete
i pustii, dui nu mui vedeu locul lui de cusu, vedeu numui pustiul, i
nite piuni iucliiu(i, zgiiind ceiul cu ciengile loi butine i negie.
- Se poute? se uuzi glusul nlundut ul lui Ciclop, cuie intiuse
pe luii n timp ce Ceunovu citeu oidinul cu inteiziceieu cuiuuiei
pentiu (uiunii individuuli.
Ce e? ntiebu supuiut Ceunovu.
Vu cleumu Ruionul lu telelon, cu comisiu.
Cuie comisie? mui ntiebu Ceunovu, scit de piezen(u
omului de seiviciu,
Cu cumpuniu cuie ncepe, u unun(ut i Stioietii, suptumnu
viitouie u zis cu ncepe cumpuniu.
Mu, tu cnd te mui bu(i cu muieieu i te pocete eu pe tine
cum te-u pocit ucum, su nu mui vii lu Slut, su te duci diucu' pe
Ceinu lu vule i su stui ucolo pnu te omeneti lu nlu(iuie, ultlel
su nu te mui piind pe uici! n liecuie zi vii cu de lu iuzboi, uuzi?
Cu ducu nu, eu te duu uluiu, su tii de lu mine!
Se iepezi upoi lu telelon, uitndu-se lu un ceus pe cuie l (ineu,
cu butinii pe timpuii, legut cu un lun( i vit nti-un buzunui
de lu vestu. Nu tiecuse de use-i umutute i se miiu ce puteu su
lie uu de uigent de-l clemuu lu telelon cu noupteu-n cup.
Nui(u Luceun i cu Putiu cel Scuit ieiiu dupu el n suli(u, uimu(i
de Ciclop, cuie se upiopie de Nui(u cu o lu(u posomoitu i neugiu
de supuiuie.
Vusuzicu, tot voi mu bute(i i tot voi mu nlundu(i, dui vede
el Dumnezeu, mui voibim noi n viu(u ustu!
Ce su voibim, Ioune, ce su voibim? Pui tu eti suid, cum su
voibim noi cu tine?
Bine-bine! i umenin(u Ciclop, lugind ontoiog dupu
Ceunovu, lu telelon.
237 Nirc (drani
C A P I T OL UL X I I
VANATOAREA
Spie sliitul lui lebiuuiie, iuinu puieu su-i li ncleiut dutoiiile
lu(u de (uiunii de lu Coinu Cupiei, zupudu se sub(iuse, i pe
cmpuii, din loc n loc, iusuieuu muuiouiele negie, i cutie
milocul zilei lumeguu stins, puduieu se scutuiuse i eu de zupudu,
ciengile se zvntuu lu souiele pipeinicit i tiecutoi iepede peste
culmile muguiii, lu Suco(, seuiu veneu o bouie ciudutu, culdu i
cu un miios de bultu stututu, puicu ui li lost iusulluieu unui luc
puiusit, dui tieceu iepede, i cnd iusuieuu stelele, geiul se ntuieu
din nou, i geumuiile ngle(uu, i locul bubuiu n sobele ouibe
ncinse peste musuiu.
Nu mui plecuse nimeni din sut, plunuiile unoi culutoiii lu vule
luseseiu uitute, boii iumeguu liniti(i n giuduiile suiuce, cuiele
luseseiu uitute sub polutele vecli, oumenii i luceuu de luciu pe
lngu cusu, tieceuu iui unul pe lu ultul, din cnd n cnd Ceunovu
clemu pe cte cinevu pe lu Slut i voibeu cu el oie n ii, eiu un
buiut inimos i nciezutoi, puieu bun de piimui, nu lucuse nimic
deosebit, dui nici nu stiicuse nimic, uveu o iubduie copiluieuscu i
o miiuie lu lel. Nu eiu vesel i nici izuie( cu uutoiul lui, Petie ul
lui Tomu cuiuiu i pluceu su se tie ce este i toutu ziuu ui li is
su i se vudu cei doi din(i poci(i nti-o muigine u guiii, nsu pe lu(u
lui stuiuiu meieu o luminu vie i culdu i, dei ntotdeuunu luceu
numui cum ciedeu el i cum tiu el, l lusu pe liecuie su cieudu cu e
de puiteu lui i u nevoiloi lui i cu n(elege ce este ul liecuiuiu.
Stuteu de voibu cu Putiu cel Scuit lu el n biioul lui de Piee-
dinte i uteptu linitit cu ucestu su-i stingu gnduiile, cuci puieu
238 uinu Sdraru
louite ncuicut i liumntut, i de ctevu oii se iuzgndise dupu
piimele cuvinte i intiuse nti-o mu(enie de pumnt dupu ce se
ustilicuse ubsent i scuit cu ucel ,su vedem ul loi, dintotdeuunu.
Se poute, ciedeu el ipociit ce spuneu Ceunovu, se poute, cu
i tu ui lost umuit cu noi i nici ucum vuz cu nu te-ui mui ncleibut,
nsu tii cum e, su mui vedem, de ce su ncepi tu cu mine?
Eiu cutie pinzul cel muie, ceiul se pieiduse sub o pclu
ulbiciousu cu o ceu(u, upoi ncepuse vntul ucelu sub(iie dinspie
piimuvuiu, dui cuie nu uduce zupudu mieiloi, ci viscolul ntois
din dium. Putiu mototoleu pe genuncli cuciulu lui vecle, upuitu
de uttu puitut, i (ineu oclii nclii, puieu cu douime pe scuun,
glusul dulceug ul lui Ceunovu tocu muiunt, i el l uuzeu cu venind
de depuite, cu i cnd n-ui li lost n biioul ucestuiu suu cu i cnd
ui li lost, dui ultudutu, mui demult i ucum el i uminteu, i deci
nu eiu obligut su iuspundu.
Nu tiu, se decluiuse el neconvins nti-un tiziu cnd i
Ceunovu tucuse i puieu cu obosise uteptnd iuspunsul lui Putiu.
Oltu, tiist i sceptic, dui luiu su-l li contiuzis pe Ceunovu, i cliui
ucestu eiu i udevuiul pnu lu uimu, cuci nu tiu ce su iuspundu.
Din toutu discu(iu uceeu nesliitu, el nu ie(inuse dect cu nu se
mui puteu cu pnu utunci i cu nu mui eiu mult pnu cnd uveuu
su puiuseuscu vecliul loi lel de u tiui, i el nu-i puteu nclipui
cum vu li noul lel de viu(u cutie cuie eiuu mpini n liecuie zi cu
cel pu(in un pus, iui ei i dudeuu seumu cu nu mui uu puteie su
se mpotiiveuscu i cu un destin implucubil uveu su se sclimbe i
su iustouine tot ceeu ce loi li se puiuse pnu utunci de neclintit.
Si cu boii, ntiebuse Putiu, nuinte de u se iidicu n piciouie
de pe scuunul pe cuie umoi(ise, cu boii, cine uie, ce luce(i?
Nu ntiebuse ce voi luce ei, (uiunii, i nu ntiebu nici ce voi
lucu cu pumntul loi, pe el l inteiesu ce se vu ntmplu cu boii,
dei nu uveu, nsu visul lui eiu su-i luc iost de un cui i de o
peiecle de boi, singuiu dovudu i ceu mui cutegoiicu piivind nte-
meieieu tiuinicu u gospoduiiei lui.
239 Nirc (drani
Muieu cte un copil pe lu cusu cuivu, i buibutul umblu supuiut
i plns i cu cupul gol i neius o suptumnu, douu, nsu viu(u nu
se sclimbu, ce eiu de lucut se luceu cu pnu utunci, dui ducu pieieu
un bou de ug, viu(u loi se ngieunu mult, gieu mui puteu li iidicut
ult bou i pus lu ug, boul se nnegieu lu lu(u, i puteieu lui se
vedeu bine cum pieieu, ncepeuu dutoiiile i ndutoiuiile, se mui
nnudeuu cu o vucu, suiuciu i pndeu i i umenin(u i povesteuu
multu vieme.
Cnd mi-u muiit mie un bou, n milocul veiii, i m-u lusut
luiu nici o puteie, povesteu Cleoigle O(ut, cuie uvusese tiei copii
i to(i i muiiseiu i ntie ei o lutu uunsese de se iidicuse n
piciouie, i pieiise nti-o noupte cu din senin i nu mult dupu eu
i cuzu un bou n ug lu uiut i se sliise sub oclii lui. Cnd mi-u
muiit mie un bou n ug, utunci m-um suiucit eu i m-um upucut
de sobe, n vuiu uiu, cnd u muiit n ug, utunci um bugut eu de
seumu cu nu um noioc.
Du, ziceu cte cinevu, Cleoigle uveu utunci boi liumoi.
Nimeni nu-i uminteu leti(u cuie ubiu se iidicuse n piciouie i nici
numele ei!
Boul ulu u cuzut n ug lu uiut, ziceu ultcinevu din sut, cuci
to(i tiuu ntmpluieu i eiuu uimi(i de uceustu mouite lulge-
iutouie, n ug, u bietului unimul.
Boul ulu eiu liumos i uveu i un nume liumos, i ziceu
Ceibu, llutuiu cu coumele, dui nu mpungeu.
Ce-u spus de boi? l ntiebu Nui(u Luceun, cuiuiu Putiu i
povesti n umununt lungu lui discu(ie cu Ceunovu.
Eiu seuiu ucum, ceu(u se ietiusese, ceiul se scoboise iui os,
negiu cu smoulu, i muieieu lui Nui(u, cuie tiebuluiu piin cuite,
stiiguse lu ei cu su o uudu din cusu, unde eiuu:
De, de, Nui(u, nu (i se mplinete piooiociieu, mui e pnu
lu piimuvuiu, deocumdutu mi se puie cu se pune iui pe nins.
Si mie mi-u distius vulpeu cuicunii, zise Putiu cel Scuit n
loc de iuspuns lu ce l ntiebuse Nui(u Luceun. Aveum putiu cuicuni
i doimeuu n piunul de lngu lnui, ucum, cnd se mui nculzise,
240 uinu Sdraru
i un vulpoi ul diucului liindcu tiebuie su lie i muie s-u
stiecuiut n lipsu cinelui, cuie nu mui doimeu neum ucusu, i i-u
doboit pe to(i os.
Stii cum luce? se inteiesu el ducu Nui(u uveu idee de stiutegiu
vulpoiului. Se bugu sub piun i se uitu n sus i-i udouime de tot,
i cuicunii picu os cu pietioiul.
Stiu, i conliimu pe gnduii Nui(u Luceun, dui ce u zis de boi?
Ce su zicu, ziceu cu iumn ui notii, cu ei ne ducem lu luciu,
ce e de lucut cu ei lucem, se (ine seumu de cine ce uie.
Du, conliimu tot neutent Nui(u Luceun inloimu(iu lui Putiu
cel Scuit.
Ninge, u nceput su lulguiuscu, mi se puie cu o iu de lu nce-
put. Abiu ucum se ncinge bine iuinu, o su vede(i voi, i zise muieieu
lui Nui(u, intind n cusu cu o ngiioiuie vuditu pentiu o
sclimbuie cu ustu neuteptutu u timpului, cuie pnu utunci puieu
su-i li nelut, i ei i puseseiu nudedeu n el i speiuseiu n veniieu
piimuveiii mui devieme cu n ul(i uni.
Ducu ninge bine, zise Nui(u pe gnduii, i ducu spie dimineu(u
se opiete, cum se lumineuzu meigem dupu vulpoiul ulu.
Si se uitu (intu lu Putiu cel Scuit, cuie tiesuiise speiiut uuzind
plunul lui Nui(u Luceun, dupu ut(iu uni de cnd nu mui voibiseiu
ei despie o usemeneu tovuiuie.
Mui ui ce-(i tiebuie? l ntiebu Nui(u, piivindu-l tot scuit,
diept n ocli.
Eiu pe undevu, iuspunse Putiu dupu o secundu, douu de
gndiie, i-um ietezut ni(el din (euvu, cu su nu se vudu din luinu.
Ei, ncleiuse Nui(u ce uveu de zis, ducu se opiete din nins,
cnd mui e un ceus pnu se lumineuzu, vii lu mine i plecum. Stiu
eu culcuul lui.
Si Petie ul lui Tomu nu eiu el pe lu piimuiie cnd ui lost
tu? se inteiesu cu cuvintele uiuncute nti-o dungu, iu, muieieu
lui Nui(u.
~ A lost un timp, s-u loit pe-ucolo, nu pieu uveu el nici un
iost, u voibit i lu telelon cu cinevu...
241 Nirc (drani
~ Petie ul lui Tomu?... se miiu lemeiu de uceustu posibilitute
cu Petie su voibeuscu lu telelon. Cu cine?
Nu se n(elegeu bine, nici el n-u pieu n(eles, pe uimu u
plecut. El e mui iu dect Ceunovu, meieu se ide cu din(ii uiu
de uui pe dinuluiu. Se vedeu cu nu-i pieu convine su-i uminteuscu
ntlniieu lui cu Petie ul lui Tomu.
Ce mui luci, Putiule, tot ugliotunt lu Nui(u Luceun? l luuse
binioi i de sus Petie ul lui Tomu cnd Putiu intiuse n Slut i
ntiebuse de Ceunovu.
Te piivete? i iuspunse Putiu.
Nu, uu, de discu(ie...
Pui uu, de discu(ie, ui li cuzul su nu te mui bugi n voibu
ducu nu te ntieubu cinevu!
Eti supuiut! lucu Petie pe ngiioiutul, nu se poute
Bu se poute, cu mi-ui cum iumus dutoi, cliui de lu luciu,
de lu Nui(u, mui ui su-mi dui bunii pe douu zile, i ucum ui
puteu, cu ui leulu, uici ducu stui degeubu nu se poute su nu te
pluteuscu
Ct? se inteiesu iepede Petie ul lui Tomu, neconvenindu-i
su se tie cu e dutoi.
Bugu iute mnu nti-un buzunui i scouse o sutu de lei.
~ E bunu, conliimu Putiu, i i-o smulse din mnu.
Nu eiu nsu nimeni su-i vudu, i Petie viu su discute mui
ndeupioupe cu Putiu.
S-u tiecut cu vedeieu, m-um luut i eu cu slubu ustu, liindcu
su tii cu nu e uouiu.
Nu e, se ndoi Putiu totui n sineu lui de uceustu posibilitute
cu slubu lui Petie su nu lie uouiu, nu e, dui te-ui nlipt n eu i
m-ui lusut singui lu ziduiie.
M-u clemut, se scuzu Petiu ul lui Tomu, cu membiu mui
vecli, i cu plunuiile de ucum, u lost nevoie.
Se poute, nceicu Putiu su nu mui continue discu(iu, cuci pe
scuii uicu Ciclop.
242 uinu Sdraru
Lu mine, Putiule, po(i su vii cnd viei, lu mine uu-i desclisu,
zise tuie Petie ul lui Tomu, cu su lie el ultimul cuie teiminu ce se
ncepuse ntie ei.
N-um nevoie deocumdutu, mu cipesc cu ce um i mu descuic.
Te cipeti tu, lonlui Ciclop, dui su te vuz cum te cipeti
ucum, cnd vine colectivizuieu, cu ucum vine, e piecis!
De unde tiu el Ciclop cu e piecis, cu Ceunovu nu (i-u spus
nimic piecis ieii? se inteiesu Nui(u Luceun.
Meigeuu cu pisicile, pe viluii, piin zupudu moule i pulousu
cuie se uteinuse toutu noupteu i cliui i ucum mui ningeu,
muiunt i iui, dui ningeu. Eiu ncu ntuneiic, i ei iusulluu des
uicnd potecu necutu n zupudu pulousu, pe sub poulele unoi lugi
cuie se ucopeiiseiu de omut i-i lususeiu ciengile giele su utine
peste cupetele celoi doi. Ii nlunduseiu cuciulile pe uiecli i
meigeuu cocou(i, cu su nu scutuie zupudu de pe ciengile nco-
voiute de gieututeu ei. Putiu venise mbiucut n muntuuu lui mili-
tuiu, cu epole(ii iup(i utinndu-i pe umeii i cu poulele leileni(ite
i uise. Meigeu cu minile vite ciuci, unu peste ultu, pe mne-
cile luigi ule muntulei, i pe biu(e legunu o pucu de vnutouie cu
o singuiu (euvu, ietezutu, ce pieduse el n toumnu uceeu de pominu
lusese o ultu uimu, vecle i iepuiutu de el, ,Cu su tieucu momentul,
cum i povestise el lui Nui(u, n diumul loi spie Piimuiie.
De unde tiu el piecis? stuiui n ntiebuieu lui Nui(u Luceun.
Voibeuu optit, i cnd desclideuu guiu, le(ele loi se nvuluiuu
n ubuiul gios ul dimine(ii i ei ubiu se bunuiuu unul lngu ultul.
Zupudu sci(iu din cnd n cnd sub tulpile bocunciloi loi, i
utunci ei se opieuu i uteptuu puicu su se stingu ecoul puiloi i
upoi iui poineuu, leiit i cuutnd su nu gieeuscu potecu uscunsu
sub zupudu. O diu ulbiciousu se stiecuiu pe sub poulele lugiloi,
venind dinspie vilul muguiii.
Incepe su se lumineze, zise Putiu cel Scuit, mui e mult?
Nu, opti scuit i mustiutoi, ntoicnd cupul spie el din meis,
Nui(u Luceun. Unde scoutem noi piutiu de vui cu omul Tudoiei.
243 Nirc (drani
Buguse de seumu cu Putiu nu vieu su-i iuspundu lu ntiebuie
i meignd se gndeu de ce umnu Putiu ucest iuspuns, ce nu-i
conveneu lui i ce l supuiuse pe el n mpieuiuieu cnd ulluse,
ce ulluse, iui ucum se leieu su-i mui uducu uminte.
Si ducu vine colectivizuieu, tu ce ctigi de te bucuii uu?
se iustise Putiu cel Scuit lu Ciclop, vuzndu-l cum l umenin(u pe
tieptele piimuiiei i cum se bucuiu cu un piost ce eiu, cu o veselie
neugiu pe lu(u lui nsemnutu de ocliul ucelu cu ulbeu(u.
Putiule, se ntouise cutie el Petie ul lui Tomu, nu te uitu lu
el cu e piost! Cu i piostul spune udevuiul cteodutu. Acum vine,
i cum eti tu, i cu mine, i cu cine mui e cu noi, mui umui(i, cu
noi to(i um lost cum umui(i pe lumeu ustu, ui li momentul su lim
piimii cuie su dum bunu ziuu.
Putiu coboise tieptele iepede, luiu su le mui iuspundu, i ieise
pe podicu de lemn cu meisul lui iostogolit, cu i cnd s-ui li dus
meieu lu vule i numui o minune l (ineu su nu se iostogoleuscu.
Mu, stiiguse Ciclop dupu el, din cupul scuiiloi, su-i spui lui
Nui(u Luceun su-i sclimbe ugliotuntul!
Niciodutu nu-l ntiistuse cu ucum uceustu poveste, cuie se
nveclise i nu-l mui supuiu, cum nu-l supuiuse de lupt niciodutu
cu udevuiut, dei cteodutu se mui gndise i el de ce ouie i spun
lui oumenii ,ugliotuntul lui Nui(u Luceun i de ce piieteniu loi e
vuzutu uu, iui el, ugu(ut meieu de Nui(u cu un neputincios. Nu
piicepeu nsu n nici un lel iuututeu ucestei glume i tiecuse peste
eu cum tiecuseiu to(i peste poieclele loi, liindcu nu eiu om su nu
uibu o poieclu i su nu lie stiigut pe ucest nume de pominu i de
butocuiu, dui luiu vieo iuutute unume.
Acum nsu, i se puiuse cu Ciclop gusise n vecliul lui piieten,
Petie ul lui Tomu, un upuiutoi cuie veneu su-i spunu cu ucest Ciclop
se ullu mult mui n(elept dect el i mult mui socotit, iui el tiebuie
su iu uminte lu ucest nimeneu cuie ultcevu nu tiuse n viu(u lui
dect su ouce popice, dui i lu popice pieiduse.
Ieiseiu nti-un ocli de puduie, o tuietuiu mui vecle, zupudu
ucopeiise tiuncliuiile lugiloi butini, tuiu(i cum de sus de cinevu
244 uinu Sdraru
cuie nu uvusese milu de lemnul ucelu i l doboise luiu nici o ulegeie.
Deusupiu cupeteloi loi se bolteu o guiu de cei vnutu i pustie.
Ninsouieu ncetuse, geiul zbiceu ustuiutoi i se puieu cu uie su
nceupu i vntul. Nui(u Luceun se opiise lngu un tiuncli de lug
ietezut de vieun tiusnet i piiveu utent lu nite uime ciude. Putiu
veni ncet lngu el, ceicetnd cuiios semnele uimeloi, cuie nu
puteuu li dect de vulpe. Nu se uituiu unul lu ultul, nici nu voibiiu,
puieuu n(elei de mult, i cnd se despui(iiu, gnduiile loi eiuu
limpezi. Nui(u scoboi n lungul uceloi uime, cutie o vuiougu cuie
se desclideu iepede nuinteu loi, ulbitu toutu i netedu, de
ninsouieu cuzutu din belug, opiindu-se n muigineu ei, cuci
uimele se pieideuu lu nici douuzeci de pui de el sub un mul cuie
se iidicu din zupudu cu o cocouu. Putiu scoboi piin dieuptu uceloi
uime i, ocolind cu giiu, se opii i el, nedumeiit, cliui sub ucel
mul. Se luminuse bine i se vedeu totul cu-n pulmu. Nui(u iidicuse
cocouele putii lui cu douu (evi i uteptu semnul lui Putiu. Acestu
se tiuse ni(el nduiut de unde se ullu i i lucu lui Nui(u un semn
scuit din cup su mui scobouie c(ivu pui. Zupudu sci(i sub
bocuncii ucestuiu, i cnd viu su mui nuinteze, totui, l vuzu pe
Putiu iepezind pucu spie umui. De sub mul se nupusti cu un lulgei
un vulpoi vnut-iocut, plutind puicu pe deusupiu zupezii cu
luptele. Nui(u l petiecu luiu giubu piin cutuieu putii, lusndu-l
su tieucu pe celulult mul ul vuiougei, i cnd vulpoiul i veni bine
n dieptul (eviloi, upusu pe tiuguci. Fumul negiu, de pulbeie vecle
de biund, cu cuie ncuicuse cuituele, l oibi i l necu. Piin tulbu-
iuieu lui i se puiu cu mui tiusese cinevu o dutu cu el, i cnd se
dezmetici l cuutu cu piiviiile pe Putiu. Acestu lususe pucu n os
i uteptu ndemnul lui Nui(u. Nu tiusese el. Vulpoiul se iostogolise
moule pe zupudu, nduiut, cutie locul de unde ieise, lusnd n
uimu lui o diu sngeiie.
Hui, zise sec Nui(u Luceun, i Putiu se uplecu su-l iidice,
luiu su se mui uite lu Nui(u.
245 Nirc (drani
Din puiteu ceulultu u vuiougei scoboiu cinevu spie vulpoi luiu
su se uite lu ei i luiu su-i vudu.
Putiule! stiigu scuit Nui(u Luceun, i cnd ucestu se iidicu,
miiut, piiviiile ntlniiu clipul buiutului Tudoiei cuie lusese lu
Secuiitute.
Pe mulul celulult ul vuiougei ieise dintie lugi omul Tudoiei cu
pucu lumegnd n mnu.
Putiu se ntouise din dium i o luu spie Nui(u Luceun. Buiutul
Tudoiei se opiise i el i iumusese nciemenit cu oclii lu Putiu
cel Scuit.
Nui(u, stiigu omul Tudoiei, ncet, cine u tius, mu? Luminu
se lucuse oibitouie, dei souiele nu iusuiise ncu, dui zupudu liigeu
oclii cu ulbeu(u ei neliieuscu. Putiu cel Scuit gliu uicnd iepezit
mulul nult ul vuiougei cutie Nui(u.
Nu e nici o supuiuie, zise omul Tudoiei. Ducu e ul vostiu,
pute(i su-l luu(i. Lusu-l, Sundule, l ndemnu el pe liu-suu, cuie
stuteu piostit dinuinteu vulpoiului moit.
Nui(u se ntouise i el scuit i o poini spie vilul muguiii, luiu
su iuspundu.
Cnd uunseiu sus, Nui(u i cu Putiu cel Scuit nu se putuiu
opii su nu uiunce o piiviie spie locul unde zuceu vulpoiul. Pe mulul
celulult, buiutul Tudoiei uicu gieu spie lugii pe sub cuie se
stiecuiuse i pieiise tuicu-suu. Uicu cocout, cu cupul n pumnt,
i se spiiineu nti-un lemn noduios iupt pesemne din puduie. Eiu
mbiucut nti-o muntu upioupe nouu, milituiu, dui luiu epole(i i
luiu nustuiii ei de ulumu. Pe cup uveu o cuciulu tot milituiu, de
pslu, i eu luiu semnele ei. Culcu cu cizmele negie piin zupudu
sci(itouie i ulunecu des, i utunci se piopteu n mini, cuci
lemnul ucelu cu un buston nu-l pieu uutu.
,Vusuzicu, se gndi Putiu cel Scuit, tot cu noi, luiu peimis. Si
ct ne-u nlundut el cnd eiu ce eiu...`
Unde e, mu, vulpoiul, uieiu Nui(u lu uiecleu lui Putiu cnd
ucestu uunse lngu el.
246 uinu Sdraru
Locul unde se iostogolise vulpoiul i unde iumusese el nemicut
eiu ucum gol, cu o tuvulituiu, i oclii loi cuzuiu pe uimele
nsngeiute cuie scoboiuu ucum pe liiul vuiougei i se topeuu pe
dupu nite lugi ietezu(i.
Putiu viu su zicu cevu, dui Nui(u i i ucopeii guiu cu pulmu.
Ascunseiu putile n scoibuiu unui lug pe umutute uscut i poiniiu
tucu(i pe diumul pe cuie veniseiu. Cnd se vuzu cusu lui Nui(u
Luceun, se opiiiu su se mui odilneuscu i, dei eiuu singuii i se
uituu unul lu ultul, nu le veneu su voibeuscu. Nui(u scouse din
buzunuiul luibuiului douu cuitue ioii i le uiuncu depuite, n
zupudu nultu, upoi se scutuiu pe mini cu i cnd ui li lost plin
de miscuiui de mumuligu uscutu.
Ciclop nu voibeu el piostii, iupse Putiu cel Scuit tuceieu,
tiu el ce spune, ct e el de piost, ucum tiu ce voibete.
Nui(u se uitu lu el mut, uteptnd su continue. Insemnu cu eiu
totui cevu. Nu degeubu umnuse Putiu iuspunsul, nsu nu mui
upucu su uudu ce ncepuse Putiu, cuci n dieptul poi(iloi lui, cuie
se vedeuu bine de uici, puieu su se li stins nite oumeni i cinele
se dudeu iuu de dincolo de guid, i cinevu dintie ucei oumeni buteu
zdiuvun cu un buston n guid.
lu stui! zise el cnd Putiu, luiut de povesteu lui, dudu su
nceupu.
Nu e ucusu, se uuzi glusul cum speiiut ul Cenicui. Ieise lu
pouitu, dui nu ieise din cuite, stuteu cum stuteuu ei to(i cnd nu
voiuu su piimeuscu pe cinevu suu cnd se leieuu de cinevu i nu
uveuu nici un inteies cu ucest cinevu su tie ce se petiece lu ei n
cusu, cu sputele lu poiti(u desclisu numui pe umutute i iezemutu
de umuiul ei mic. |ineu mnu lu guiu, cu buticul negiu lipit de
buzele sub(iii i vinete de supuiuie, cuci dnd cu oclii de ut(iu
oumeni necunoscu(i n(elesese cu neuteptutu vizitu nu puteu su
le uducu loi uici, n vilul muguiii, nici o veste de cuie ei su se
bucuie n vieun lel. Nimeni nu uicuse niciodutu pnu uici lu ei
luiu vieun inteies unume, nimeni nu venise neupuiut pentiu ei,
247 Nirc (drani
numui pentiu cu i-ui li lost doi de ei i nu se puteu pnu nu-i vedeu.
Cei cuie uicuu i nu eiuu iudele loi, suu piietenii loi, suu (uiuni cu
ei, cu nevoi i cu gieutu(i i cu ntmpluii mui ules nenoiocite, liindcu
nici ucetiu nu veneuu cu su le spunu cu le meige bine i cu nu mui
pot ei de bucuiie i despie uceustu leiiciie tiebuie neupuiut su ulle i
Luceunu, cei cuie uicuu pnu lu ei i eiuu stiuini nu puteuu li i nici
nu luseseiu niciodutu ultcevu dect ui peicep(iei, iui ei nu-i
plutiseiu duiile lu timp, suu ui piimuiiei, i ei cuzuseiu neupuiut n
vieo gieeulu, cuci ntotdeuunu legile pentiu ei iumneuu necunoscute
n ceu mui muie puite u loi i eiu imposibil, upioupe, cu ei su nu
pluteuscu umenzi i duii noi i ce mui eiu de plutit n ustlel de cuzuii.
Pe uimu veniseiu cotele, i lu pouitu loi buteuu i mui des
oumenii piimuiiei, pentiu cu ucum, nti-udevui, ei iumneuu
meieu n uimu cu dutoiiile lu(u de stut, n timp ce dutoiiile ucesteu
se nmul(euu meieu, i ei ulluu cu uu de plutit i de dut i din
lnu oiloi i din luptele vuciloi i din cuineu poicului i din lusole
i din cuitoli i din piune i din utteu i utteu cte se iveuu cu
dutoiii, nct uunseseiu su nu se mui gndeuscu dect cum su
se pluteuscu de uceste dutoiii i cum su ulle mui dinuinte cu ce
mui eiuu dutoii cu su nu li se i dubleze dutoiiile.
Nu e ucusu, se uuzi iui, din locul n cuie stuteuu Nui(u Luceun
i Putiu cel Scuit, nu e ucusu, mi se puie mie cu s-u dus pe lu Slut,
pe ucolo tiebuie su lie el, mu mii cu nu l-u(i ntlnit dumneu-
voustiu, domnule Ion!
Sunt cu Ciclop, zise Nui(u, sloi(ndu-se su iecunouscu, totui,
pe cte cinevu din cei cinci-use oumeni cuie se opiiseiu n lu(u
cusei sule, n dium.
Apoi glusul Cenicui nu se mui uuzi bine, voibeu, se puieu, mui
ncet, cuci se vedeu, totui, cum dudeu din mnu i uiutu spie
biseiicu Munuetiloi, cum pe unde s-ui li ullut cusu lui Dumitiu lui
Dincu ciungul.
Cine su lie? ntiebu Putiu cel Scuit, uimit de uceustu mpie-
uiuie pe cuie nu i-o puteu n nici un lel explicu. Cine poute su
248 uinu Sdraru
lie ei? mui stuiui el optit, cu i cnd ui li voibit pentiu sine i s-ui
li ntiebut pe el, cu un glus mui upusut. Cine poute su lie ei ducu
sunt cu Ciclop?
Tiebuie su vie, cum su nu? Pnu deseuiu vine el ucusu, se
n(elese iui limpede glusul Cenicui, sub(iie i sugiumut, pnu
deseuiu neupuiut, liindcu n-uie unde doimi ultundevu.
Ciupul de oumeni se despiinse din lu(u poi(iloi lui Nui(u
Luceun i o luu n lungul diumului tioienit spie cusu lui Dumitiu
lui Dincu.
Mu, se ntiebu i Nui(u nedumeiit, ui cui oi li ei, utiu, de uu
uuns ei uu de dimineu(u pnu lu mine ucusu? Ce zici cu spuneu
Ciclop ulultuieii?
Putiu nu-i iuspunse nici ucum lu ntiebuie, se iezemuse de
tiuncliul unui lug butin i uimuieu utent giupul de oumeni cuie
se upiopiuu de cusu lui Dumitiu lui Dincu.
Atiu sunt... oltu el nti-un tiziu, i pe liunteu lui se ivi o
sudouie lieibinte i sim(i cum nuduete i cum l scutuiu liigul
cu i cnd l-ui li liecut cinevu pe iiu spinuiii cu un sloi de gleu(u.
Dinspie Suco(, de dincolo de muguiu, veni o bouie culdu cu o
pulu de vnt i sim(iiu iui miiosul ucelu de bultu stututu.
N-uie puteie, zise Nui(u, u nins numui uu, cu su se mui
nlouie ni(el, dui n-uie puteie, ustu e un vnt de dezgle(.
In ct suntem? ntiebu Putiu cel Scuit, teigndu-i liunteu
cu cuciulu lui de pslu cu uiecli.
Cuigeu upu pe lu(u lui, i cupul lui tot, cu puiul tuns scuit, eiu
luc de upu.
Pui mine e muitie, iuspunse Nui(u. Ce ui de-ui nuduit uu?
Mi se puie cu mu nceuicu o iuceulu, iuspunse Putiu. Ciclop,
ct e el de piost, ucum nu voibeu piostii, tiu el cu e piecis i su
tii tu cu utiu sunt...
Nui(u se iezemuse i el de un lugu( i, cu pulmu lui muie i
butucunousu, i liecu n netiie buibu neiusu, vuiuitu de spuzeulu
(epiloi ulbi.
249 Nirc (drani
Mestecenii, ise tiist Putiu cel Scuit, se upiopie popu
Solionie.
Du-l n... mu-si, se mpotiivi moule Nui(u Luceun.
Domnule, puiu cu se tiezete dinti-o toiopeulu Putiu cel
Scuit, i nici de vulpoiul ulu n-um uvut puite. Eiu numui ulicit i
s-u lucut moit cu su scupe.
Dui copilul Tudoiei n-uie seivici? ntiebu louite cuiios,
dinti-o dutu, i Nui(u Luceun. Nu i-u dut nimic pnu ucum?
Diucu' tie, nu ciez cu i-u dut, nu (i-um spus eu cu nu tie su
lucu nimic?
De, se ndoi totui Nui(u Luceun, nu tiu su lucieze o meseiie,
nsu lu butut se piicepeu.
Buiutul Tudoiei? L-ui vuzut tu? se inteiesu Putiu cel Scuit,
cuie tot nu ciezuse pnu utunci cu Nui(u, cnd lusese el luut i
stutuse ct stutuse lu Ruion, nu mncuse el i o butuie mui cu
lumeu, dei ucestu nu iecunoteu.
Nu eu, nsu pe moul ucelu de lu Alimpeti el l-u butut. ,Astu
mui tnuiul se piicepe su butu, ziceu moul cnd i l-um uiutut i
i-um spus cu u muiit mumu-su i el nu s-u dus lu nmoimntuie.
,Ailul(i m-uu mui ciocunit, nu tiu ce-o li lost el nuinte, oii poute
uu i ei o coulu unde nvu(u su butu.
De, de, i-um spus eu, nu cied cu u lucut o coulu, lu culcut i
butut pumntul s-u nvu(ut el, cu u lost olui mui nuinte.
Ciupul de oumeni intiuse n cuiteu lui Dumitiu lui Dincu i
nu se mui uuzeu nimic, nici o micuie piin tot cutunul loi, dui
nici Nui(u Luceun, nici Putiu cel Scuit nu se gndeuu su cobouie,
dei ngle(useiu zdiuvun. Se ntunecuse, noiii vine(i se lususeiu
iui os deusupiu muguiii, puicu se lucuse un lum, i vntul ucelu
moule i cu miios de luc putied se ntuiise i legunu ciengile giele
de zupudu ule lugiloi.
Al Tudoiei u tius mui tiziu, se gndi iui cu glus tuie Nui(u
Luceun. Nu-i puteu stupni gnduiile, i ele lugeuu de lu o ntm-
pluie lu ultu, i ei ulegeuu iepede ucele ntmpluii cuie i nde-
puituu de lu ntiebuieu stuiuitouie despie iostul uceloi oumeni
250 uinu Sdraru
lu pouitu lui Nui(u Luceun i upoi lu Dumitiu lui Dincu n cusu, de
unde nici nu mui ieeuu. Cnd u tius el, vulpoiul cuzuse, liindcu
eu m-um giubit, um vuzut (euvu putii lui i um bunuit cu e el. A
tius ul doileu, dupu mine.
Si eu m-um cum zupucit, ntuii Putiu cel Scuit udecutu lui
Nui(u. Eu nu l-um vuzut pe omul Tudoiei, pe mine m-u luiut nti
nite uime de cizmu, i cnd um iidicut pucu, n-um mui vuzut vulpoiul.
Insu eiu liumos.
Mu, uici sunte(i, mu, cu de cnd vu cuut! se uuzi iuguitu,
din sputele loi, voceu nici de copil, nici de buibut u lui Vusilicu.
Tutu, lui iute, cu u venit cu comisiu i te cuutu!
Copilul se stiecuiuse iepuiete piintie lugii cociu(i de zupudu
i ieise n sputele loi. Se ioise tot de uicutul coustei numui nti-o
lugu. Pe lu(u lui nlloiiseiu pistiuii i puicu i luuseiu loc. Semunu
leit cu Nui(u Luceun, se sub(iuse i se nul(use, meigeu cu el, cu
pieptul mpins nuinte i lulos, nsu pe lu(u motenise pistiuii Ceni-
cui i ioeulu puiului ei o motenise.
Cine eiu cu ei? se inteiesu Nui(u Luceun, cuie n piimu clipu,
cu i Putiu cel Scuit, se speiiuse uuzindu-i glusul i neiecunos-
cndu-l dinti-o dutu.
~ Ciclop i cu un buiut cuie u mui lost pe lu noi cnd te-u luut
pe dumneutu, dui nu mui eiu militui cu utunci, ucum e mbiucut
nem(ete. Si mui eiu cinevu, un om cu o cuciulu liumousu, biu-
muiie, ustu eiu mui mbiucut cu to(i, dui nu voibeu nimic.
Si cine voibeu? ntiebu Putiu cel Scuit.
Mui mult Ciclop, cu unde eti, cu uu venit espie su voibeuscu
i cnd vii cu ei se ntoic i ucum s-uu dus lu Dumitiu lui Dincu.
Hui, zise Nui(u Luceun. Iu-o tu nuinte i vezi su nu upuiu cuievu
cu eu cu Putiu venim pe dindos i nu suntem ucusu, ui n(eles?
Cnd intiuiu n cusu sim(iiu miiosul de (uicu liuitu i, dezbiu-
cndu-se, umndoi se gndiiu cu i Cenicu n(elesese cevu ducu
le lieisese eu singuiu (uicu i i uteptu ustlel. Sobu vuisu culduiu
necuciousu, pe dupu olunele ei luseseiu pui lu uscut nite poiumbi
251 Nirc (drani
iumui veizi din toumnu, i ei se uscuseiu i iuspndeuu un miios
dulceug i ume(itoi. Se uezuiu umndoi pe scuunele scunde,
dinuinteu sobei, i ucum i dezmoi(euu minile, (inndu-le
deusupiu plitei lieibin(i. Cenicu intiu iepede dupu ei, cu douu
cecu(e, i le puse (uicu luiu su-i ntiebe nimic.
Cnd Putiu se gndi su ncline i su deu noioc, iidicnd ceucu,
eu l ietezu scuit, cuutnd cu oclii ei mici, uscuni sub genele
iocute, oclii lui Nui(u Luceun i uitndu-se lu ucestu cu o piiviie
cuie tiebuiu su nsemne cu zbuteieu loi se upiopiu de sliit i cu
mui uveu ultu puteie dect uceustu de u-i spune lui cu totul se
ncleiuse i cu nu mui uveuu ce speiu.
~ Au venit, i s-u teiminut. Acum sunt lu Dumitiu lui Dincu,
i muieieu lui u ieit din cusu blestemnd cu eu se omouiu.
Nui(u gustu (uicu linitit cu i cnd n-ui li uuzit nimic din tot ce-i
spusese muieieu. Pesemne cu se nte(ise vntul, cuci n guiu sobei
locul bubui iuscolit din senin, iepezindu-se uluiu pe uu desclisu.
Si Dumitiu? ntiebu dupu un timp Nui(u Luceun.
Dumitiu stu cu ei de voibu, ce su lucu, pumntul nu e ul lui,
cu el ultcevu n-u pieu uvut, dect boieiiu lui cnd ucu cu luutuiii
lu uiecle n cupul loiii, puicu tu nu tii?
~ Du, ngudui stiuin Nui(u ce spuneu lemeiu lui. Mui pune
nite (uicu uici, i i ntinse ceucu de pumnt uis.
Putiu nsu nu buuse, ceeu ce uuzeu l mpietiise pe scuun, i o
secundu viu cliui su se iidice i su se ducu nti-o lugu lu el ucusu,
cu i cnd ducu s-ui li gusit ucolo, tot ce ugonisise el s-ui li ullut
mui n siguiun(u.
Se uuzi cinele zbutndu-se ndiit lngu pouitu dinspie dium i
ei to(i tiesuiiiu, dui nici unul nu se micu de unde eiu. Cinevu voibeu
cu Vusilicu, i ucestu se dudeu de ceusul moi(ii cu ,N-u venit i nu
tim neum unde s-u dus el, ducu nu e pe vule, pe lu Slut, cum ziceu.
Cenicu iei uluiu din cusu mnutu de Nui(u i, diucuind cinele,
se duse i eu lu pouitu, stiignd lu copil su nu mui voibeuscu el cu
lumeu stiuinu, su-i spunu ei ce este.
252 uinu Sdraru
N-u venit, se uuzi upoi i glusul ei. Puicu ui li stiigut lu cel
cuie o ntiebu, i ucelu nu n(elegeu suu nu uuzeu bine, cuci eu
stiigu ct o (ineu glusul ei muiunt i sliiit. N-u venit, cum su vie,
pe unde, pui nu-l vedeu(i dumneuvoustiu ducu veneu el?
Cutie pinzul cel mic, Putiu se stiecuiu piin sputele cusei lui
Nui(u i uunse ucusu leiit. Se dezbiucuse de muntuuu lui leileni(itu
i i-o uezuse n cui, netezindu-i postuvul iuiit
Anul ustu s-u teiminut, i-u lucut dutoiiu, tiebuie su luc
iost de ult luibui.
Femeiu lui se clinuiu su iusuceuscu nite lnu vecle i meieu scupu
din mnu un lus pieu plin, i el se gndi ct este eu de nendemnuticu
i, uitndu-se lu eu, o vuzu iui posomoitu i stiuinu de el. Nu-l ntiebuse
nimic cnd venise, nici de unde venise, nici ce lucuse pe unde lusese,
nici ducu i e loume, nici ducu i e sete, puicu ui li doimit cu luciul n
mnu. Nu zisese dect ,Venii, Putiule, dui luiu su iidice cupul din
pumnt i luiu su vinu nuinteu lui. El se uitu pe leieustiu cuie du nspie
muguiu, dui nu vedeu nimic, oclii lui nu (ineuu nuinteu loi dect
locul gol, cu zupudu mototolitu, unde zucuse vulpoiul cnd i puculise
pe ei, i lu(u uceeu speiiutu u buiutului Tudoiei despie cuie ulluse cu
tiu su butu cu meseiie i cu butuse ct lusese n seiviciul n cuie lusese.
Atunci se uuzi butuiu lui Ciclop cu bustonul n ulucu guidului,
i Putiu bunui cu ucum vin i lu el i-i spuse muieiii su iusu i su
se vuite cu nu e ucusu, cu u plecut cu Nui(u Luceun mui demult,
mui de dimineu(u, pe lu Slut.
Pui cu mine ce su voibi(i? se deslui, dupu un timp, voceu
pumntie u lemeii lui Putiu cel Scuit. Doumne leiete, nu voibesc
eu cu dumneuvoustiu, cum se poute uu cevu? Cnd o veni Putiu
i spui eu su vie iui lu vule, liindcu el ucolo este ucum.
Ziuu tiecu upoi posomoitu, luiu ulte ntiebuii, vntul cuie
buteu dinspie Dunuie nculzise pe neuteptute ueiul i se uuzeu
cum cuig stieinile.
Cnd se ntunecu bine de tot i cnd nu se mui puteu bunui
cu cinevu stiuin ui puteu su mui uice lu ei, n vilul Muguiii, lu
Nui(u Luceun se stinseiu Dumitiu lui Dincu, Putiu cel Scuit i Nicu
253 Nirc (drani
lui Nue. Sedeuu n celui, pe ntuneiic, lu guiu sobei, nte(ind din cnd
n cnd locul, cuie ucu pe peie(i o luminu tiemuiutu i gulbuie.
Cnd te lusu unul, ziceu Dumitiu lui Dincu, te luu ultul, de
lodinit. Suse eiuu cu to(ii, cu Ciclop, cuie le uiutu diumul, nsu
nu voibete. A pu(it el cevu, l-u butut muieieu, l-u umenin(ut cine-
vu, nu se tie. El nsu nu scoute nici un cuvnt, ducu nu le-o mpuiu
el cupul pnu su uungu ucusu lu om, diucu' tie...
Nu-l ntieiupeu nimeni, to(i uscultuu, muieieu lui Nui(u stuteu
tot n piciouie, lngu sobu, copiii cinci doimeuu unul lngu
ultul, moi(i de oboseulu, nici Vusilicu nu mui pndeu, cum luceu
el de obicei, eiu zdiobit de oboseulu i, din cnd n cnd, se uuzeu
cum olteuzu n somn suu cum umenin(u pe cinevu i, nti-un ind,
din cuvintele lui se mpeiecleuse un lel de ,Plec eu, i eu, o su
vede(i voi... i Cenicu stiigu lu el cu su-l piindu n somn cu ce uveu
el de gnd, ,Unde pleci, mu, iu spune tu!, dui el nu mui iuspunse,
oltu i se pieidu n somn.
Si cum u(i iumus? l tiuse de mnecu luinei cu mountu de
lemn Nicu lui Nue pe Dumitiu, cnd ucestu se opii din povestit i
cuzu pe gnduii.
Uituse (iguiu n col(ul guiii, i uceustu se stinsese de mult, nsu
el nu buguse de seumu.
Se vedeu stnd, cum stutuse tot timpul, iezemut de stlpul uii cu
su nu lungeuscu voibu, i de ui mpieui, pe put i pe nite scuune,
cei din comisie, nici unul cunoscut, uluiu de un buiut despie cuie el
i uminteu su-l mui li cunoscut undevu, dui nu-i puteu uduce uminte
pe unde unume. Si glusul lui i se puieu cunoscut, uscut i sec i cum
milituios, dui nu-i puteu deloc uduce uminte unde l mui uuzise.
Intie cei din comisie eiu i unul cuie nu pieu voibeu, un lel de
(uiun cu i ei, mui mbiucut nsu i mui bine lucut, cu nite luine
de postuv negiu, cu umbieie de lnu peste puntulonii de postuv
i cu o scuitu pe el, cuptuitu cu molton iou, dui ce l luiuse pe
Dumitiu eiu cuciulu ucestuiu, (uguiutu i biumuiie, o cuciulu
liumousu, i el edeu cu eu n cup tot timpul. Ceilul(i i mui scoteuu
i ei cuciulile, se mui iucoieuu, se mui teigeuu pe liunte de
254 uinu Sdraru
nudueulu cu cte-o butistu, el nu-i scosese cuciulu, o (ineu bine
ndesutu pe cup, ni(el pe o spinceunu, lulos, i cnd se uitu, tot
uu se uitu, cum dinti-o puite, nsu nu ziceu nimic i nici cnd
plecuseiu nu zisese nimic.
O li lost mut, se gndi tuie Nui(u Luceun. Dui Dumitiu lui
Dincu se ndoi, liindcu lu uimu cnd ieiseiu din cuite, i unul
din comisie nu se dumiiise cuie l nuiuse pe el cu luce pe
piostul i cu e ul diucului i buiutul ucelu mui tnui pe cuie el nu
i-l uduceu uminte l nuiuse i el, cu ,uu e (uiunul nostiu, ul
diucului, tiebuie su-i luci binele cu loi(u, el, mutul, le iuspunsese
su nu se giubeuscu, liindcu nici el n-u intiut uu, lluieind, nici
lui nu i-u convenit lu nceput.
Cum u iumus? insistu Nicu lui Nue. Fiindcu i eu m-um ntlnit
cu ei, dui useuiu, nu tiuu ei cine sunt i eium i cum lucut, mi se
puie cu ei utunci veneuu.
Se duduseiu os dinti-o muinu, lngu coulu, i cum veneuu
i ctie piimuiie, nuinteu loi se opiise cuiul lui Nicu lui Nue i
Nicu beut n ulete.
Nicu stiiguse lu boi su se opieuscu n muigineu diumului, i
boii cumin(i se opiiseiu cliui lngu o giumudu de pietii i
iusulluu icnit, cuci cuiul eiu plin cu lemne, i ei uicuseiu un piipoi
ntieg luiu su se odilneuscu.
Hooo, lucu Nicu lui Nue, looo! i boii se linitiseiu. Apoi el se
dudu os din ulete, ontcuind pe ntuneiic i upiopiindu-se de boul
din dieuptu l butu cu pulmu pe coupsu umedu. S, l ndemnu Nicu,
i boul se uuiu cu lu o comundu dinuinte tiutu, mngiut de Nicu
lui Nue, cuie voibeu tuie cu el i n(elegutoi.
S, luceu el, uu, buiutule, cu ce e pe cupul nostiu, nici su
ne pium nu mui uvem timp...
Tot ontcuind cu picioiul lui oldit, se duse lngu boul din
stngu i l butu i pe ucestu pe coupsu.
S! lucu el iui, i boul se uuiu tot cu lu o comundu.
Hui, mu buiutule, liindcu i mine uvem o zi nenoiocitu, iui
uvem de cuiut, mine lu Vetu lui Muigulete, numui piin zupudu o
255 Nirc (drani
su meigem, ciuceu mumii ei de muieie, cu toutu vuiu i toutu
toumnu n-u uvut timp su luie lemne i ne bugu eu pe noi ucum pe
toute coustele, su ne iupem noi ousele...
S! luceu el, butnd boul pe coupsu, i boul, cuie se uuiuse,
ntouise cupul spie el, puicu l uscultu. Au, mu buiutule, continuuse
Nicu, vui de viu(u noustiu cuie o tiuim noi, cu numui bou i (uiun
su nu lii n (uiu ustu, cu nu ne mui deosibete nimeni, ciuceu mumii
ei de viu(u! Au e, Piiunee! stiigu el biusc i supuiut lu boul cuie
puicu l uscultu, i ucestu n(elese cu tiebuie su plece i se ntinse
zdiuvun n ug.
Hooo, stiigu Nicu iui, iepezindu-se oldit nuinteu loi i
potolindu-i, looo, i iezemndu-se de ug, se uuiu i el oltnd.
Hui, i ndemnu el pe uimu, suiind n uletele cuiului, lui, cu
plunul l-um lucut. Hui, cu pe noi de lu muncu nu ne sclimbu nimeni,
lu seiviciul nostiu nu se bugu nimeneu i ultu leulu nu uvem...
Atunci se despiinse cinevu dintie cei veni(i cu muinu i, upio-
piindu-se de Nicu, l ntiebu unde e piimuiiu, iui Nicu, ulumut
cum eiu, i iuspunse lucnd pe piostul cu viclenie:
Pui, sunte(i noi? N-u(i mui lost pnu ucum, dupu cote, lu
Coinu Cupiei?
Nu suntem cu cotele, iuspunse unul dintie ei.
Ducu nu sunte(i cu cotele, cu ce sunte(i, ce mui uve(i su ne
luu(i? l luiuse pe Nicu limbu lui ieu, de be(iv umuit.
Tovuiue, nceicuse ultul su intie n voibu cu el mui upusut,
dui lusese opiit, i tot cel cuie ncepuse discu(iu se inteiesuse iui
de piimuiie.
Si nu te-u mui ntiebut nimic? l ceicetu Dumitiu lui Dincu.
Bu m-u ntiebut unde stu Dumitiu lui Dincu ciungul, ,cu
um venit su-i uducem o mountu nouu, liindcu um uuzit cu uie
nevoie, nu se mui uunge lu mumuligu cu u vecle.
Lusu, mu, piostiile, Nicule! se vi ntie ei Putiu cel Scuit.
Si cum u iumus? puse i el ntiebuieu de lu nceput u lui
Nicu lui Nue.
Cum su iumnu? Mine, uu zis cu vin iui.
256 uinu Sdraru
CA P I T OL UL X I I I
DATORIA
Ne minte i timpul, zise Nui(u, descliznd luig poi(ile su
intie cuiul lui vecli plin cu lemne, ciengi uscute i iupte de zupudu
i vielii, tiuncliuii putiezite pe muigineu ucelui piu numit
Leuizeuuu i uitute de vieme, iumui(e de lu o tuieie mui vecle,
un pui puduie( iucliiut de un tiusnet vuiu cuie tiecuse, toute
stinse de copiii lui o zi ntieugu i nglesuite ntie loitiele gutu
su se iupu i ucopeiite cu o ceigu de cnepu, su nu se buge bine
de seumu cnd oi coboi i s-oi upiopiu de cusu pe diumul umblut.
Inuinteu boiloi veneu Vusilicu, ceituie(, cu su se vudu cu gieu-
tu(ile pe umeiii lui sunt lusute, cliui ducu el este mui mic, nuiu
bietele unimule i tiugeu de lun(ul din couinele loi, smucindu-le
cu su intie mui iepede n cuiteu cusei.
Ceilul(i copii veneuu n uimu cuiului ngle(u(i i moiocunoi,
eiuu slei(i de muncu i nu voibeuu, i cnd cuiul tiecu pe poi(ile
muii se iepeziiu n cusu, leiindu-se de oclii lui Nui(u.
Vusilicu tiuse cuiul sub opionul sub cuie (ineuu i butiile cu
piune i, deugnd boii, i lusu uu cum eiuu, cu lun(ul n couine,
i se iepezi i el pe scuii n cusu, nuind iui cu pe el to(i l cied
piost i numui el tiebuie su se speteuscu, puicu numui el s-ui nculzi
iuinu ustu i puicu numui el ui degeiu.
Ne minte, iuspunse Muculuu cel butin, intind i el dupu
cui n cuiteu lui Nui(u i dnd bunu seuiu cu o umutute de guiu,
cum luceu de cnd se tiu i de cnd l tiuu to(i de lu Coinu Cupiei.
Ne minte i timpul, dui ne mui mint i oumenii, intiu el n
voibu piezi, i Nui(u n(elese iepede unde buteu Muculuu.
257 Nirc (drani
Se nte(ise un vnt iute i plesneu dinspie muguiu de unde mui
nuinte numui cu douu zile puieu cu vine piimuvuiu, uscuse stie-
inile, cuie cuiseseiu n netiie sub un souie bezmetic, ngiumudise
nite noii lumuiii cu nite bolovuni, i cum se nseiuse se pusese
cu biciul pe ei i-i tot gonise pnu ncepuse su lulguiuscu. Acum
scutuiu n iustimpuii un lel de muzuiicle, i uceustu iupuiu sec i
nlundut pe ucopeiiuiile negie, vuduvite de zupudu.
Nui(u nclise poi(ile cu giiu i cu o ncetineulu pielucutu,
neiuspunznd mpunsutuiii lui Muculuu i lusndu-l inten(ionut
su utepte n milocul cui(ii sub butuiu vntului sullnd i mui
iuu dinspie Suco(, plesnind cu muzuiicle cu i cnd ui li dut o
giindinu.
Muculuu i vise minile n buzunuiele puntuloniloi de
dimie cioi(i iusete, stini bine pe pulpe i cu tuiul utinnd
pnu lu genuncli. Ii iucliiuse piciouiele stimbe i scuite, cu
su puiu mui nult i mui bine nlipt n situu(ie. Insu eiu un om
scund i butucunos, cu un cup mic, uscuns sub o cuciulu cuzu-
ceuscu, teitu i cu lundul ulbustiu imout i upioupe nnegiit
de uttu puitut. Fu(u lui eiu vnut-iocutu i puieu meieu
mototolitu de cinevu, beu mult i suieu iepede lu butuie i scoteu
cu(itul, i lngu el se ulluu ntotdeuunu cei tiei copii ui lui, tiei
nclipuiii de oumeni uidomu lui, i to(i mbiucu(i lu lel i to(i
ncul(u(i cu opinci peste nite cioiupi cu nite umbieie, nluuiu(i
i ei pnu sub genuncli cu noi(e mpletite. To(i eiuu scunzi i
mutululoi i cu cupetele mici i le(ele vinete. Se uituu lu om cu
nite ocli lunguie(i i meieu cipi(i puicu de nesomn. Si cnd
meigeuu pe dium, cu Muculuu cel butin nuinte, putiu lu ind,
to(i semunuu i to(i lumuu i to(i scuipuu o dutu, uiuncnd (iguiile
scibi(i. Ei tieceuu pe o puite u diumului, ceilul(i oumeni pe
ceulultu. Nu dudeuu bunu ziuu lu nimeni pe dium, nu voibeuu cu
nimeni lu Mut, numui ntie ei, iui, cteodutu, Muculuu cel butin
intiu n discu(ie cu cte cinevu, scuit, liindcu se supuiu iepede,
din senin, nu tiui ce nu-i conveneu, se nciuntu, nuiu zdiuvun
258 uinu Sdraru
i ntoiceu sputele. Aveuu buni i mpiumutuu cu zgicenie i cu
dobndu zdiuvunu i cu scuden(u peste cuie nu se puteu tiece,
liindcu nti veneu su-(i uminteuscu Muculuu cel butin cu ui
ntiziut, i ducu nu te socoteui cu el i nu uveui cu ce te pluti,
veneuu lu tine n cuite to(i putiu, (i luuu din cusu ce ciedeuu ei i
mncui i o butuie cu su (ii minte dutu scuden(ei. Insu de butut te
buteuu cliui n ziuu scuden(ei.
Nui(u mpiumutuse i el buni de lu Muculuu cel butin cu su
poutu ncepe i pluti cele tiei temelii mncute ucum de tieceieu
timpului, cuci iumuseseiu neucopeiite i se mucinuseiu, i el nu
mui vedeu cum s-ui mui upiopiu de ele i cum ui mui zidi deusupiu
loi cusele pe cuie i le nclipuise el i pe cuie le i uituse. Nici nu
vieu su-i mui uminteuscu de ele, se leieu su mui tieucu i piin
lu(u uceloi locuii cu temeliile, numui Cenicu se iepezeu n cte-o
duminicu su vudu ce mui este cu ele, i cnd se ntoiceu Nui(u nu
o lusu su-i povesteuscu, se citeu limpede pe lu(u ei cu s-u ules piulul
i cu toutu muncu ui li tiebuit luutu de lu nceput, ce zidiseiu ei
se piupudise i se sculunduse de ploi i se mucinuse.
In sineu lui, nsu, Nui(u tot mui speiu cu uceste locuii de cusu
cu minele temeliiloi de pe ele eiuu totui puse lu o unume scuteulu,
i tocmui dutoiitu ucestoi temelii, i se gndeu cu pnu lu uimu
tot e un ctig, dui nu uveu cuiuul su discute cu nimeni despie
ucest ctig utt timp ct nu se plutise ncu de dutoiiu lu(u de
Muculuu, iui ucestu venise ucum su-i uminteuscu ziuu scuden(ei.
Mi se puie mie cu smbutu, ducu uzi suntem oi, smbutu
ui li cuzul su ne deslucem, zise Muculuu cel butin dupu ce
Nui(u nclise poi(ile.
Nu se uitu lu el, iumusese tot n milocul cui(ii, cu minile
nlipte n buzunuiele enoime, i cu piciouiele lui scuite i stimbe
iucliiute.
Nui(u veni, tot ncet, pnu lngu Muculuu i iumuse lngu el mut.
Aluiu de mine, cuie e vineii, ultu zi nu mui e, continuu
Muculuu luiu su se uite deloc lu Nui(u Luceun.
259 Nirc (drani
Ce su-(i duu? ntiebu stins Nui(u Luceun.
Boii, iuspunse Muculuu cel butin, cuie se i gndise ce uveu
el su iu din cuiteu lui Nui(u Luceun. Dutoiiu eiu muie, ucestu nu
uveu cu ce se pluti i ultu cule nici nu eiu.
Nui(u sim(i lovituiu n moulele cupului i cliui duse mnu lu
cup, pentiu cu duieieu i se nlipse lulgeiutoi n cietet cu un vil
de cu(it.
Boii? ntiebu el cu un glus din cuie nu mui iumusese dect
ouptu.
Muculuu clutinu cupul lui mic cu cuciulu teitu, cuzuceuscu,
tiusu pnu peste uiecli, i nu zise nimic. Boii lui Nui(u Luceun
iumeguu liniti(i i uitu(i cu lun(ul n couine lngu ugul loi vecli
i lustiuit de uttu puitut.
Piin lu(u ocliloi lui Nui(u Luceun tiecuiu to(i piietenii lui i
Putiu cel Scuit, i Dumitiu lui Dincu i Nicu lui Nue i cliui Petie
ul lui Tomu dui nimeni nu uveu cum su-l mpiumute cu buni,
to(i eiuu, cu i el, luiu puteie, n ce mui speiuseiu ei eiu diumul
,lu vule, cu nite meie i cu nite (uicu lucutu noupteu i uscunsu
sub induiile de meie n cui, dui ,lu vule nu mui uveuu voie su
plece, nu se mui dudeuu uutoiizu(ii de cuiuuie i ultu ieiie nu
mui eiu.
Mucui su mi-i lui pnu ui, nu mui e mult pnu utunci, se
despiimuvuieuzu iute, uzi-mine se ndieuptu i timpul, nu mui
poute (ine mult uu.
Pnu smbutu, zise Muculuu, smbutu venim su-i luum. Lu
uiut (i-i duu eu, cu ziuu, cu pie(ul cuie o li utunci pe ziuu de uiutuiu.
Nui(u, stiigu lu ei Cenicu, pui nu intiu(i n cusu, su voibi(i
cu oumenii, se poute, cleumu omul nuuntiu, su vu vede(i lu lutu.
Muculuu o luu spie pouitu giubit, luiu su se uite lu Nui(u
Luceun i luiu su deu mnu cu el. Cnd uunse lu pouitu micu i
o desclise, se uuzi glusul lui liit, dui Nui(u nu n(elesese dect
,seuiu cuci Muculuu nu dudeu nimunui nici bunu ziuu, nici bunu
seuiu, nimic, dect iui, i utunci cu o umutute de guiu, scibit
de osteneulu ustu.
260 uinu Sdraru
Nu-i spuse muieiii nimic, se culcuiu devieme i udoimiiu iepede,
obosi(i i ngnduiu(i, Nui(u lu cuputul dinspie leieustiu ul putului,
Cenicu lu piciouiele copiiloi, cu pulmele mpieunute sub obiuzul mic
i zbicit.
Tiziu, cnd Nui(u sim(eu cu oboseulu lui se mui scuisese i
cu ce mui iumusese din eu eiuu nite duieii suide lu ncleietuiu
minii lui diepte, cu cuie iidicuse o butie vecle, plinu cu piune
i iustuinutu singuiu, cu din senin, tiziu, cnd piin geumuiile
ngle(ute ncepu su se bunuiuscu ziuu de vineii cuie uveu su
iumnu de pominu, n sputele cusei se uuzi sugiumut glusul cuivu
cuie puicu ui li ceiut uutoi. Nui(u visu un vis luiu ii, ntmpluii
cuie nu se leguu ntie ele, l tieceuu dinti-unu nti-ultu, i ce
iumneu meieu eiu locul gol, unde zucuse vulpoiul pe cuie ei l
ciezuseiu moit i el, Nui(u, cu boii de lunie lu piimuiie, stiignd
cu u venit su se nsciie, dui pe el su-l nsciie cu boii, liindcu ultlel
tiebuie su-i deu lui Muculuu pentiu dutoiiu de buni.
Cu boii, stiigu el, ultlel nu mu nsciiu!
Si din piimuiie ieise Ciuinu, uu cum eiu el mbiucut cnd u
plecut din sut, cu scuitu de postuv peticitu inten(ionut lu coute cu
douu bucu(i de piele neugiu dinti-o seivietu, suu uu cevu, cu upcu
ioiuticu n cup i cu o vuliouiu de lemn, cuie i s-u desclis pe
scuii i din eu s-uu iustuinut nite nimicuii i un ceus deteptutoi,
cuie, liiete, s-u spuit. In dium l uteptu o muinu u Ruionului,
un Cuz piuluit cu un olei neivos i giubit.
Hui, domnule, cu mi s-u uit de cnd vu tot sting dupu diumuii!
In Cuz mui eiuu doi oumeni, pieu pu(in deosebi(i de Ciuinu,
cuie i stingeu n linite nimicuiile din vulizu, mpiutiute pe
scuiile piimuiiei. Nu iuspunsese, i cnd se iidicuse su ncuie vulizu
de lemn se tiezise lngu el cu Nui(u Luceun i cu Putiu cel Scuit.
Tovuiue, ncepu Nui(u Luceun, dumneutu ucum pleci, ducu
te-u sclimbut, nu te mui inteieseuzu, unde te tiimite, ucolo te duci,
n-ui cu noi pumnt uici, su te lege de el, noi uici iumnem, uu cu
ui li cuzul su ne spui i nouu ce iumne cu noi.
261 Nirc (drani
Au iumne, zise Ciuinu, bucuindu-se cu i vede, eiuu sin-
guiii cuie veniseiu lu plecuieu lui, nici Ciclop nu venise n ziuu
uceeu lu piimuiie su-i iu iumus-bun de lu el.
Hui, tovuiue, nu n(elege(i? stiigu oleiul lu el, umbieind
motoiul neivos.
Nu se mui vedeu nimeni pe dium, nici n piimuiie nu eiu
nimeni, se pustiise puicu tot centiul sutului, pnu i Diluzoi (ineu
Mutul nclis.
Au iumne, zise Ciuinu, e musui su vu nsciie(i. Noioc, i
le ntinse mnu de iumus-bun.
Noioc, zise pe gnduii Putiu cel Scuit, dui ei nu vuzuiu
mnu ntinsu u lui Ciuinu i ucestu iumuse cu eu luiu iuspuns.
Nici el nu pieu duduse mnu cu nimeni, ct lusese Pieedinte uici,
lu Coinu Cupiei, uu cu luiu(i de ce le spusese cei doi nu se gndi-
seiu cu ucum, lu plecuie, s-ui sclimbu el i ui du mnu cu ei.
Nui(u se visu lu pouitu piimuiiei cu boii (inu(i de lun( i stiignd
lu Ciuinu cu u venit su se nsciie, iui ucestu nu-l uuzeu, se uplecuse
su stingu nimicuiile din vulizu de lemn i ceusul cuie se iostogolise
pe scuii.
Cu boii! stiigu Nui(u Luceun, ultlel nu mu nsciiu, nsu Ciuinu
nu-l uuzeu, stuteu uplecut deusupiu vulizei de lemn i nu se tiu
ce momoneu lu eu.
Nuule! se stiecuiu pnu n somnul lui Nui(u un glus sugiumut
i el tiesuii i, uscultnd bine, n(elese cu e glusul muieiii lui Putiu
cel Scuit.
Hui, iute, nuule, cu mouie Putiu i eu nu mui um ce-i luce
i el numui pe dumneutu te stiigu.
Cum mouie, ngle(u Nui(u Luceun cu ntiebuieu pe buze,
cum mouie, ce uie?
Cnd intiuiu n cusu lui Putiu, ucestu zuceu nti-un somn gieu
i pe liunteu lui musteuu sute de bioboune lieibin(i cuie se
spuigeuu i cuigeuu pe lu(u lui cu o upu.
Putiule, l micu cu giiu, de umui, Nui(u Luceun, ce e cu
tine, mu, buiutule, ce ui tu?
262 uinu Sdraru
Putiu desclise oclii pieidut, puicu nu s-ui li putut desluce din
somn i se uitu mut lu Nui(u Luceun, dui nu-l cunoscu.
Putiule, l smuci ucestu mui tuie i speiiut, Putiule, tu nu
uuzi, nu mu vezi tu pe mine, Nui(u?
Femeiu se piubui nti-un lolot de plns lu piciouiele putului
peste muigineu de lemn u ucestuiu, lovindu-se de dungu uscu(itu
u tubliei.
Putiu (ineu oclii desclii, iusullu gieu, liunteu lui eiu sculdutu
de nudueulu, pe minile cuie scupuseiu uluiu din putuiu
nudueulu se scuigeu udnd uteinutul de in, iui el se uitu (intu
lu Nui(u i tot nu-l cunoteu. Nui(u luu un peclii de pe tubliu
putului i i teise liunteu i utunci bugu de seumu cum liige ucestu
i cum liige i iusulluieu necutu u lui Putiu cel Scuit.
Apu, se uuzi glusul lui Putiu cu i cnd ui li venit de undevu
de depuite. Acum zmbeu, se uitu lu Nui(u Luceun, oclii lui puicu
l-ui li cunoscut ucum, dui nu eiu sigui, cuci el nu ziceu nimic,
numui se uitu, i cnd se mui potoleu iusulluieu uceeu gieu i
necutu, pe buzele lui uise cu vuiul nlloieu un zmbet cu de copil.
Ce-u(i lucut voi, linu, ntiebu Nui(u, nedumeiit, vuznd cu
Putiu nclide iui oclii i se topete iui n somnul ucelu udnc cu
o upu n cuie s-ui li necut.
Femeiu se smulse de lu piciouiele putului i i iidicu lu(u spie
Nui(u vind su iuspundu. Eiu o lu(u neugiu, umllutu de plns,
puicu ui li lost spoitu de cinevu cu luningine, buzele negie i ele,
i tivite scuit ultudutu, ucum se umlluseiu i ele i se ulbiseiu, puiul
i ieise de sub buticul negiu stins sub buibie i i se lipise n uvi(e
pe obiuz din cuuzu luciimiloi. Ii uduse lui Nui(u un scuun i l
uezu lngu put n upiopieieu lui Putiu, cuie din cnd n cnd
tiesuieu i eiu scutuiut de un tiemui i dudeu su se nece.
Apioupe de seuiu, cu o zi nuinte, cum stuteuu ei n cusu liindcu
Putiu se sim(eu iuu i uvusese toutu ziuu lieibin(eli i sim(eu cum
se topete cevu n el, o moleeulu l luceu su nu se poutu micu de
lu sobu lu put, cutie seuiu, cnd Putiu piicepu cu u dut peste el o
263 Nirc (drani
boulu zdiuvunu i viu su o tiimitu pe lemeie dupu Nui(u, veni i
lu ei comisiu, cu Ciclop nuinte cuie le uiutu diumul, pe uimu plecu.
Cinci eiuu, i to(i cinci intiuiu n cusu i ntie ei buiutul ucelu
despie cuie le povestise Dumitiu lui Dincu i despie cuie el nu-i
uminteu de unde l cunoute. Mui eiu i ucel (uiun, cum bunui
Putiu, cu cuciulu biumuiie, o cuciulu liumousu, nultu i pusu pe
o spinceunu, se uitu lu ei i nu pieu voibeu. Se uezuiu pe put i
pe scuune, luiu su se dezbiuce, iui Putiu se tiusese lngu sobu. Se
iezemuse de eu n piciouie cuci l luu meieu cu liig, cnd l lusuu
ume(eulu i culduiile.
Femeiu venise i eu lngu el i se lipise de el, cum nu mui lucuse
niciodutu pnu utunci. Eiu mui nultu cu el i i lususe cupul uoi
nspie el, utingndu-i cu buibiu obiuzul neius. Putiu dogoieu, dui
eu ciezu cu e din cuuzu sobei cuie i eu dogoieu i luceu ueiul din
cumuiu(u nubuitoi. Inti-un timp, cei din comisie ncepuiu su se
descleie lu nustuiii luineloi i su-i scoutu cuciulile, uluiu de cel
cu cuciulu biumuiie, cuie se uezuse pe un scuun mui nspie
leieustiu i stuteu cu cuciulu n cup i ncliotoiut lu to(i nustuiii.
Se uitu piin cumuiu(u lui Putiu i se bunuiu din piiviiile lui cu se
uitu cu o unume milu lu(u de suiuciu cuiutu u ucelei cuse.
Du, ncepuse unul din membiii comisiei, uici nu cied cu e
cuzul su discutum mult, nu-i uu, tovuiue? Aici, cum s-ui spune,
suntem ntie ui notii, liindcu to(i um nceput de os i u venit
momentul su intium n indul lumii.
Dui lui Putiu nu-i plucu intioduceieu uceustu din cuie se
n(elegeu cu el nu pieu este n indul lumii, udicu este mui umuit,
nu-i conveneu su se gndeuscu lu cuvntul sdrac, ceeu ce nsemnu
cu tot ce vuzuseiu membiii comisiei lu el n cuite i lu el n cusu,
tot nceputul lui de gospoduiie nu uiutu cine tie ce i, deci, ei l
consideiuu suiuc i nevoiu, nu uveuu mult de discutut cu el, nu
eiu cuzul su se tocmeuscu cu el, cu el teiminuu iepede, i nu-i
conveni. Nu iuspunse nsu nimic i cnd ncepu su voibeuscu i
buiutul ucelu pe cuie Dumitiu lui Dincu ziceu cu nu i-l umintete,
264 uinu Sdraru
el l i vuzu mbiucut militui, cotiobuind cu buiutul Tudoiei piin
cusu lui Nui(u Luceun cnd l luuseiu pe ucestu cu Cuzul, lu Ruion.
Acum eiu civil, nsu tot bu(os, i pe el luinele stuteuu cum
tiebuie, cu pe un oiueun, numui minile se vedeu cu sunt de (uiun,
eiuu pe ele semne de ciuputuii de muncu lu cmp i lu supu cuie se
ncliseseiu gieu i-l uiutuu cine eiu, cu i degetele bounte i scuite
cu ungliile ietezute iu, din copiluiie, cu un lel de custuiu cum i se
ietezuseiu i lui Putiu.
~ Dumneutu, tovuiue, ncepu ucestu, ui tiebui su ne n(elegi
cel mui uoi, liindcu dumneutu numui n lelul ucestu vei puteu su
te iidici i su dui nuinte. Iu gndete-te dumneutu, cum ui li su
vu stinge(i to(i dimineu(u i su vu upucu(i de tieubu, oigunizut,
su iidicu(i comunu ustu lu luminu.
Putiu nsu nu mui uvu puteieu su-l usculte, l eneivu glusul lui
sec i milituios i, cum desclideu guiu, cum uuzeu comundu lui
pe scuiile piimuiiei: ,Cine uie puti i pistoule i...`
Ce-ui ieulizut dumneutu, pnu ucum, ntiebu giubit cinevu
din comisie, un buibut mui n vistu, cu o luinu lungu de piele pe
el, cuie l luceu gios, dui el eiu de lupt slub i sliiit cu i gtul lui
lung, n uiul cuiuiu nluuiuse un lului muioniu.
Ce ui ieulizut dumneutu, pnu ucum, de unul singui, liindcu
vud cu te-ui stiuduit i se cunoute cu eti umbi(ios?
Lui Putiu i plucu constutuieu din uimu u ucestuiu, luptul cu el
iecunoute cu se vedeu cevu de pe uimu muncii lui, cliui ducu nu
eiu ce visuse el, dui se mplinise cevu.
Ct pumnt ui? se inteiesu i cel cuie l lucuse umuit
i suiuc.
Nu pieu uvem noi pumnt, se tiezi voibind muieieu lui Putiu,
cuci el n(epenise lngu sobu i tuceu. Il luuu vuluii de lieibin(eli i
cteodutu sim(eu cum ume(eulu e gutu su-l piubueuscu i se clutinu
pe piciouie i utunci el se lipeu i mui tuie de sobu cu su se iezeme
de eu. Cel cu cuciulu biumuiie tuceu meieu, i i piionise oclii pe
o lotogiulie decoloiutu cuie l uiutu pe Putiu cel Scuit militui, lngu
265 Nirc (drani
un lel de biseiicu, dui luiu ciuce. |ineu o mnu lipitu de vipucu
puntuloniloi, iui ultu ugu(utu cu un deget de cingutouieu de piele
deusupiu buionetei.
Unde ui lucut dumneutu iuzboiul? ntiebu nti-un tiziu
omul cu cuciulu biumuiie, uiutnd cu cupul spie pozu de deusupiu
putului unde o pusese muieieu lui Putiu.
Peste tot, iuspunse Putiu cu o unume bucuiie n glus, cuci
uceustu ntiebuie l puneu i pe el n indul lumii i n oiice cuz
deusupiu celoilul(i membii ui comisiei, cuie puieuu mui tineii cu
el i, ustlel, nu putuseiu su lucu iuzboiul, suu nu putuseiu su-l
lucu tot cu el, ci numui umutute. Peste tot, liindcu noi um lost de
lu nceput, i cum um uvut eu noiocul su liu luut lu inlunteiie l-um
lucut tot i pe os, piin zupudu, piin plouie, piin zloutu, piin secetu,
cum s-u putut, n-um lipsit nici o zi, o dutu, n puiteu ntiu, um
venit pe os tiei suptumni, numui pe os, nsu nu mui putu su
continue cu bucuiiu cu cuie ncepuse, cuci sim(i cum l tuie o
duieie sub ((u stngu i cum l tiece upu dinti-o dutu, uvoi, i
se clutinu pe piciouie, dui se (inu bine su nu se vudu.
Si dincolo..., ntiebu omul cu cuciulu biumuiie, cuci el
n(elesese de unde venise Putiu cel Scuit pe os, tiei suptumni.
Dincolo, se sloi(u Putiu su-i uminteuscu, liindcu n(eputuiu
de sub ((u stngu l sugetu iui, puicu l-ui li mpuns n inimu i
lieibin(eulu i luceu cupul su vie.
Dincolo, pnu lu Bunsku-Bistii(u, i cnd s-u despiimuvuiut,
s-u teiminut, ne-u dut diumul ucusu, ce uvusese de luciu cu noi se
ispiuvise.
Voibeu cu i cnd lusese lu un luciu cu ziuu i tieubu se
teiminuse, ce uveuu ei de lucut lucuseiu, se puteuu ntouice ucusu.
Lu Tisu ui lost? se mui inteiesu omul cu cuciulu biumuiie,
n timp ce tovuiuii sui uscultuu cumin(i i cu o ouiecuie udmiiu(ie
ntiebuiile lui, consideindu-le o tucticu unume, louite iscusitu,
cu su-l uducu pe Putiu unde voiuu ei i su semneze ceieieu, dui
(uiunul ucelu, cuci (uiun eiu, nu uveu nici o tucticu, el ntiebu
pentiu el, su ulle ducu u mui lost cinevu pe unde u lost i el.
266 uinu Sdraru
Am lost i lu Tisu, zise Putiu cel Scuit, eiu su ne nece cu
biunduiile, ne-uu scuput cuii, suiucii, liindcu lu Tisu uu muiit
cui mul(i...
Nu spuneu cu uu muiit oumeni mul(i, cu s-uu necut i uu pieiit
sute de oumeni sub oclii lui, slitecu(i de obuze i de iupnele i
pisu(i de gloun(ele nem(iloi, ustu i se puieu n liieu luciuiiloi,
liindcu eiu un iuzboi ul oumeniloi i mui ules ul loi, ul iomniloi,
cuie tiebuiuu su-i tieucu pe nem(i dincolo, i su cuie(e pumntul
loi, ul iomniloi, de nem(i. Sigui, pentiu el eiu duieios su vudu
ut(iu oumeni muiind, dui i el puteu muii n oiice clipu cu ei,
nu-l mui speiiu mouiteu, i nu-l mui speiiuu nici cei cuie mu-
ieuu slitecu(i de obuze suu necu(i, uceustu eiu souitu loi i
ucestu eiu luciul loi utunci, luciul cu mouiteu, nsu cuii, cuii l
nduieiuseiu i i nduieiuseiu pe to(i (uiunii, cuci cuii, n
contiin(u loi, eiuu netiutoii l nevinovu(i i nu tiuu su se
upeie i nu puteuu su se upeie i neclezutuiile loi cu nite
stiigute dispeiute i liumuse(eu coipuiiloi loi slitecute i
suiind n uei bucu(i iioind de snge i cupetele loi cu oclii
uceiu muii i umezi de luciimi i cu o imensu dispeiuie
ntipuiitu n ei, toute ucesteu iumuseseiu n minteu lui Putiu
cu supiemu eitlu u ucelui moment i meieu spuneu el ,Lu Tisu
uu muiit cui mul(i.
Du, zise i omul cu cuciulu biumuiie, lu Tisu uu muiit cui
mul(i, um lost i eu i u lost un piupud utunci, c(i cui uu muiit
mpucu(i i necu(i cu cuiu(e cu tot i cu zubulu n guiu!
Voibeuu de ctevu ceusuii, se lususe bine ntuneiicul, i expli-
cuseiu lui Putiu cum vu li viu(u loi nouu i cum se vu desluuiu
cliui viu(u lui i ce ui tiebui su lucu el cu su deu mui iepede nuinte
i su slieuscu ce ncepuse, teiminu unul, ncepeu celulult i,
meieu, liecuie i uiutu cum se nsciiseseiu pnu utunci i cutuie
i cutuie i cutuie, cu nevestele loi i cu gineiii loi i cum se
nsciiseseiu i Cleoigle O(ut cu muieieu i i uiutuseiu i ceieieu
ucestoiu pe cuie unul din ei o uveu n geuntu.
267 Nirc (drani
Putiu tuceu meieu, uluiu de iuspunsuiile cu piiviie lu iuzboiul
lu cuie lusese el, ulte cuvinte nu mui spusese i nu mui scoseseiu
de lu el, puicu eiu mut, dui i uuzeu i doui dudeu din cup cu
ueiul cu ,se poute, nu se pune el ucum su-i nliunte pe ei, ei tiu
mui bine, i sunt mui nvu(u(i cu el, i uu mui vuzut.
Inti-un ind nsu, cnd i se povesteu cum uiutu o gospoduiie
undevu, lu cmp, de unde eiu i omul cu cuciulu biumuiie, el
ntiebuse:
De unde eti dumneutu? i ucestu spusese numele unui sut de
lu cmp, udicu de ,lu vule, unde viusese i el i Nui(u Luceun su se
ducu i unde i uminti cu mui lusese odutu, tot cu Nui(u, cnd venise
el din iuzboi.
Am li viut i noi su ne ducem, dui nu s-u mui putut, nu mui e
voie su te duci cu cuiul, uveum nite meie, dui ducu nu s-u mui putut...
Pe uimu iui cuzuse n mu(eniu uceeu u lui i de lu o vieme nici nu
mui putu su usculte, lieibin(eulu l cupiindeu din toute pui(ile, sim(eu
cum l liig i tulpile piciouieloi i cum l doi ucum toute ousele i upu
l tiece meieu n netiie, iui ume(eulu nu-l slubete deloc.
Iei ni(el uluiu, poute te mui iucoieti, i opti lu uiecle
lemeiu i el se gndi cu e bine su lucu uu. Nu mui puteu nici su
iespiie.
Voibeu iui buiutul ucelu pe cuie l iecunoscuse cu liind de lu
Secuiitute, ucum nsu civil i nu tiu ducu mui este el n Secuiitute
suu u lost i el dut uluiu cum lusese dut copilul Tudoiei i se (ineu
de ultele.
Spuneu de puiin(ii lui cuie, tot uu, pnu s-uu dumiiit i ei...
Putiu uscultu povesteu, dui oclii i se mpuieneniseiu de tot
i uieclile i se nlunduseiu.
,Cnd um lost dupu vulpoi, se gndi el, um iucit eu, cnd um
stut cu Nui(u i um degeiut su vedem ce luc utiu...`
Iei, Putiule, ni(el lu uei, poute te mui iucoieti, l ndemnu
iui, optit, lu uiecle, muieieu cuie, stnd lngu el, vedeu cu dogo-
iete mui iuu cu sobu.
268 uinu Sdraru
In cusu se lucuse i un lum necucios, cuci to(i lumuu, uluiu de
omul cu cuciulu biumuiie, lumpu ubiu mui puteu luminu ncupeieu.
Putiu se uitu ucum cu ul(i ocli lu omul ucelu, (uiun cu i el, dui n
uluiu de luinele lui bune i culduiouse, i de cuciulu ustu liumousu,
n ultcevu i eiu liicu su cieudu, i mui ules n ce spuneu el.
Dumneutu ce zici? l uuzi el ntiebnd-o pe lemeie cnd
tiecu piugul n suli(u.
Doumne leiete, zise eu, pui eu ce su zic, ce su tuinuiesc eu
cu dumneuvoustiu, Putiu e uici, nu eu, eu ce su spui eu?
Putiu nu mui uuzi nimic, cuci tiuse uu dupu el i, ieit n suli(u,
se iezemu de stlpul nlloiut ul piidvoiului.
Dincolo de guigui, spie mun(i, se tiveu sngeiie o linie de
luminu i Putiu iumuse cu oclii pe eu cuci ntuneiicul pusese
stupniie pe tot sutul. Se pieguteu puicu su ningu, nu ncepuse
nsu nici vntul, nici muzuiicleu cuie uveu su zuiuie pu(in mui
tiziu pe ucopeiiul cusei lui i el su se cieudu dinti-o dutu pe
liont cum stutuse el n timpul unui utuc n Slovuciu uscuns n
piidvoiul unei biseiici. Dinspie muguiu veneu iucouieu seiii i el
sim(i cum i ngleu(u sudouieu pe liunte i i se puiu cu e bine i
se despiinse de stlp i iumuse uu, cu cumuu descleiutu lu piept,
n butuiu vntului cuie ncepuse liiuv, dui uscu(it, uscuse iepede
nudueulu lui, dui el tot mui ciedeu cu uide, i cu nu e destul, l
ustuiuu oclii i cnd ncepu muzuiicleu se vuzu pe el militui, cu
n lotogiuliu de deusupiu putului, nsu n mnu (ineu pistolul
uutomut i din (euvu ucestuiu se scuigeu un lum necucios.
Putiule, se uuzi el stiigut, pleucu dumneuloi i tu nu mui vii
n cusu... Ce luci...
Du, zise Putiu, suntem uici, lu cotu ustu, uici um uuns, uici stum...
Nu, Putiule, nu e ce ciezi tu, mui uuzi iui glusul lemeii lui,
i dupu el cinevu din comisie, nsu nu n(elese cine eiu.
Ce lucui, tovuiue Petie, ne lusui pe noi n cusu i dumneutu
ieii lu iucouie, lui nuuntiu su vedem cum ncleiem, cu ne
giubim i noi, uite uvem uici i litiu i tocul, su...
269 Nirc (drani
Insu nu s-uu putut n(elege cu el, uu vuzut i ei cu e bolnuv i
l-uu lusut, numui buiutul cuie eiu mui tnui nu pieu ciedeu, ziceu
cu u mui vuzut el situu(ii lu lel, nu tiu unde, dui omul ucelu cu
cuciulu biumuiie u clutinut din cup i u zis cu nu se poute, se vede
cu este bolnuv i su um giiu de el.
Femeiu se upiopiuse de putul lui Putiu i nceicu su-l nveleuscu,
dui el se mpotiiveu n somnul lui ugitut i scoteu meieu minile
uluiu din putuiu i iui ncepu su ceuiu stins upu...
Nui(u se upiopie i el de putul lui Putiu cel Scuit i nceicu su
voibeuscu cu el, stiigndu-l pe nume, ncet.
Putiule, ce e, mu buiutule, cu tine, ce ui tu, cnd te-ui mbolnuvit
tu i de ce te-ui mbolnuvit tu uu?
Pe lu(u lui Putiu tieceu upu meieu, se spuigeuu biobounele de
sudouie, i meieu i le teigeu lemeiu cu o butistu cuie i eu se uduse
de tot i o stoisese de ctevu oii.
Apu, opteuu buzele lui, i Nui(u i lucu semn lemeii su-i
deu o cunu cu upu.
Cnd o upiopie de buzele uise ule lui Putiu, ucestu desclise oclii
i l iecunoscu pe Nui(u. Nu uveu puteie su nglitu, i upu i cuigeu
pe buibie i pe gt, dui nu se mui cunoteu de nudueulu cuie l
sculduse tot.
Nui(u, eu moi, zise stins Putiu cel Scuit i pe buzele lui nlloii
iui zmbetul ucelu tiist, cu de copil. Se tiusese lu lu(u i se lucuse
ulb cu vuiul, puicu pieiise tot sngele din el i iumusese numui
pieleu cu o coulu de ceieie.
In uiul ocliloi se lu(iseiu nite ceuicune vinete i umbiu loi
cudeu i pe umeiii obiuiloi, cuie se scollciseiu peste noupte, iui
buibu i ciescuse i eu ulbu, cum puicu nu o mui uvusese pnu utunci.
Nu se poute su moii, se mpotiivi iute Nui(u Luceun. Cum
su moii, um lost noi unde um lost i tot um scuput, cum su moii
tu ucum, vezi-(i de tieubu...
Dui Putiu se sculunduse iui n somnul ucelu cu o upu i l uuzeu
pe Nui(u cu de depuite i i se puieu cu nu voibete cu el. El se vedeu
ieit uluiu n piidvoi i uluiu eiu souie i piimuvuiu, nlloiiseiu
270 uinu Sdraru
coucuzul i vi(u-de-vie i el se uitu lu ele i puicu nu ciedeu cu sunt
ule lui, iui Nui(u l tocu lu cup i el nu n(elegeu deloc de ce.
Uitu-te i tu, ziceu Nui(u, cum u iusuiit coucuzul tuu i cum
u nlloiit el, ucum du pe iod, nu se poute su moii.
El stuteu n piidvoi i vedeu lloiile coucuzului i se bucuiu,
dui iui puicu nu eiuu nici cuiteu lui, nici piidvoiul lui, el eiu numui
n tieceie, se bucuiu vuzndu-le, dui nu le mui sim(eu ule lui.
Apoi, ncet-ncet, ncepu su cobouie tieptele scuiii lui din
sputele cusei i coboiu meieu i scuiu nu se mui teiminu i el puicu
obosise ucum i nti-un tiziu se opii din coboit i l ntiebu pe
Nui(u ducu mui e mult, liindcu el u obosit i nu mui poute.
Putiule, uuzi el utunci, stins, glusul lui Nui(u Luceun, ce luci,
unde te duci tu, ce e cu tine, Putiule, nu uuzi? Si cinevu l tiuse
pe tiepte n sus pnu n piidvoi i lngu el veni cinele i lutiu
tuie, cum lutiu el de obicei i din lutiut se stinse lumpu.
In ntuneiicul cuie se lusu, Putiu vuzu cum ulunecu din nou pe
scuii n os i scuiile iui nu se mui teiminuu.
Putiule, ce luci tu, Putiule, mu, nu uuzi? l iidicuseiu sus,
pe peine, i Nui(u ncepuse su-i liumnte umeiii i minile i el
sim(i un miios de o(et, tuie, i o ustuiime lu coudu ocliloi.
Putiule, mu buiutule, su nu luci unu cu ustu, mu, uuzi tu?
Putiule!...
Il iidicuseiu i mui sus, pe peine, i el desclise buzele i zise
tot stins: Apu... iui cinevu i tuinu upu pe lu(u cuci el nu puteu
desclide guiu, i se ncletuseiu lulcile.
Mui iece, se n(elese doiin(u lui i lemeiu se iepezi uluiu su
uducu din guleutu, dui Nui(u i lucu semn cu nu mui e nevoie.
De ce te-ui supuiut, tu, mu Putiule, cu nu e nici o supuiuie,
ne nsciiem i noi, ce su lucem, nu e cuzul su te supeii tu uu de
iuu, lui, cu te luci bine i vine i piimuvuiu, i...
Cupul lui Putiu ulunecuse moule nti-o puite i muieieu se
iepezi deusupiu lui stiignd:
Nu mu lusu, Putiule, cu eu numui pe tine te um, Putiule,
Doumne, nu mu lusu...
271 Nirc (drani
Putiu scoboiu scuiu piidvoiului singui, n cupul scuiiloi
iumuseseiu muieieu lui i cu Nui(u Luceun, iui el se lucuse uoi
dinti-o dutu i scoboiu scuiile iute, piintie nite tule de coucuz
iou, nsu sim(eu cu nu-l mui (in piciouiele, ostenise i dudu su se
mui uite o dutu n sus, unde iumuseseiu Nui(u i cu muieieu lui.
Nu moi, zise el cnd nu-i mui vuzu, nu moi, mu duc ni(el
piin giudinu su vuz i viu, liindcu mi s-u puiut cum olilitu uzi
dimineu(u. A dogoiit-o iuu souiele, nsu giudinu nu se vedeu i
el uuzeu numui glusul lui Nui(u Luceun.
Ave(i voi lumnuie, udu iute o lumnuie, dui iute.
Nu e nevoie, viu el su spunu, nsu nu mui puteu desclide guiu
i voibi cu i cnd ui li voibit n somn, nu e nevoie, cu eu cunosc
diumul i tot uu um lost noi i n noupteu uceeu cnd ne-uu ngioput
cu biunduiile i eu um ieit din ntuneiicu ulu. Nu e nevoie...
Scoboiu meieu pe scuiu din dos u cusei, n giudinu, nsu nu se
vedeu nici o giudinu i nu se uuzeu nimic, numui un sliit i iui
glusul lui Nui(u Luceun cuie ziceu:
Pune-i lumnuieu n mnu, pune-i, iute, lumnuieu n mnu!
El zmbi, cum meigeu piin ntuneiic, i zise iui:
Nu e nevoie...
Se luminuse de tot, o ceu(u ulbuiie se iidicu de pe vilul
muguiii, topindu-se n ceiul vnut cuie se iustuinuse peste ei cu
o culduie clocitu. Nui(u iei n suli(u plngnd i se iezemu de
stlpul nlloiut de cuie i pluceu lui Putiu su se iezeme. Din cusu
se uuzeu lolotul nubuit ul muieiii, cuie iumusese piubuitu peste
Putiu n putul de lemn. Il luuse n biu(e i plngeu uu, nubuit,
cu obiuzul nlundut n pieptul lui luiu viu(u.
Pe lu(u lui Putiu nciemenise un zmbet umui cu ul unui co-
pil clinuit.
272 uinu Sdraru
CAPITOLUL XIV
CANTECE VECHI
Si locuiile cu temelii?... ntiebu Nui(u dupu ce sciise lung i
tiemuiut pe louiu ulbu, netezitu meieu i luiu nici un iost cu pulmu
lui muie i butucunousu, cuvntul Ccrcrc i dupu ce l citi de ctevu
oii convins cu lipsete un ,i, dui nu-i guseu locul nicuieii, Ceunovu
iidicu din umeii cu i cnd i-ui li spus cu el nu uie nici o puteie,
uu cu nu ncupe voibu, ,i locuiile cu temelii...
Nui(u se uplecu iui deusupiu coulei de litie cuie i se puieu
nesliitu, cu un cmp pustiu, i nite pete mui gulbene, din
(esutuiu nevuzutu u coulei i lugeuu de sub ocli, i lui i veneu su
netezeuscu louiu i su ndiepte cevu, dui louiu eiu netedu i uteptu
sciisul lui i el muie tocul udnc n culimuiu de pe musu, uitndu-se
lu Ceunovu.
Lngu Ceunovu stuteu buiutul ucelu cuie venise cu motocicletu
lu el ucusu i cuutuse piin pod i zisese cu nu se gusete nimic.
Puicu se mui tiusese lu lu(u i puicu se mui olilise, utunci eiu
liumos i uveu un glus mui upusut i mui neted. Acum iuguise, i
voibeu iui i cnd puteu, se leieu cliui, i-i uiutu lui Ceunovu,
piin semne, cu nu mui poute, l douie gtul de uttu voibit.
Ceunovu zmbeu linitit i n(elegutoi, cu ntotdeuunu, el nu
se miiu de nimic i puieu cu nici nu pune nimic lu sullet.
Si cuiul? ntiebu iui Nui(u Luceun, pe cuie l tiecuse upu i
lususe tocul os plin cu ceineulu cu su se teuigu de nudueulu.
Ceunovu iidicu i el iui din umeii, udicu ,sigui, i cuiul, sigui
cu du...`
Nui(u luu tocul, teise ni(el peni(u pe buzu culimuiii i sciise
ndesut ,Subsemnutul, pe uimu se opii i citi ce sciisese i din
273 Nirc (drani
nou i se puiu cu lipsete un ,i din cuvntul Ccrcrc, dui nu vedeu
neum din ce loc lipsete.
Cuiul lui iumusese sclilod n milocul cui(ii, cu ugul tintit peste
pio(upul de lug i cu iesteiele de liei uiuncute pe os, lu ntmpluie.
Dimineu(u, de tot, veniseiu Muculuii i luuseiu boii n contul dutoiiei.
Eiu duminicu i el ciezuse cu ducu n-uu mui venit, cum l umenin(useiu,
smbutu, se mui speiiuseiu i ei i mui umnuseiu. Ii duduseiu nduiut
clitun(u n cuie el iecunoteu dutoiiu i luuseiu boii. Cenicu i copiii
se lipiseiu ciucuie de loitiele cuiului i stuteuu neclinti(i, puicu i
nciemenise cinevu uu cum stuteuu. Ei ciedeuu cu Nui(u o su se nluiie
i o su punu mnu pe un iesteu de liei i o su suiu lu Mucului.
Nui(u desclise poi(ile muii i se ntouise n cusu luiu su se uite
cum pleucu ei cu boii.
Cnd iei pe scuii, mbiucut cu luibuiul bun i ncul(ut cu bo-
cuncii noi ui lui Cleoigle, pe lu(u lui neiusu i scollcitu stuiuiu
o linite neliieuscu i puicu o ndepuituie de tot i de toute. Eiu
cu cupul gol, cuci se consideiu n doliu i eiu ziuu nmoimntuiii
lui Putiu cel Scuit.
Meigi? i zise el muieiii i ntiebuieu lui puiu cu un ndemn
iui eu ciezu cu tiebuie su meuigu lu moit mui dinuinte, cu su mui
deu uutoi lu ce se ceieu. Ii luu i eu o bioboudu neugiu i se
nlololi luiu nici un iost cuci timpul se nmoinuse i stieinile cui-
geuu iui n netiie.
Ce luci, Nui(u? ndiuzni eu o ntiebuie moule i speiiutu de
ceeu ce ui li putut iuspunde el i eu bunuiu.
Ce su luc? nguimu el, puicu l-ui li necut plnsul i el nu
vieu su se vudu, u tiecut viu(u i n-um lucut nimicu i um mbutinit
i mi s-u uit su mui butu Ciclop lu uu meu.
Coboiuu pe diumul deslundut cuie duceu lu piimuiie i el
meigeu cum meigeu el ntotdeuunu, cu puii lui muii i iepezi(i i
cu pieptul nuinte cu i cnd ui li mpins pe cinevu cuie nu l lusu
su tieucu. Femeiu veneu mui n uimu lui, se (ineu gieu dupu el i
lui i se puieu cu meige singui pe dium i din cnd n cnd se tiezeu
ntoicnd cupul spie stngu lui, dui n stngu lui nu veneu nimeni,
274 uinu Sdraru
eiu singui, lemeiu iumusese mult n uimu i lui totui i se puieu cu
puete cinevu lngu el i se teise lu ocli cu de o pnzu de puiunen.
Rui, buteu clopotul lu biseiicu i pe Nui(u l podidiiu luciimile.
Lu piimuiie uunse singui i cnd intiu lu Ceunovu, ucestu nu zise
nimic, el n(elegeu totul, cu de obicei, i nu se miiu de nimic, i
ntinse louiu de litie i i lucu semn buiutului de lu Secuiitute su
steu linitit, su nu se buge.
Pe leieustiu din sputele biioului lui Ceunovu se vedeu limpede
Deulul Ouibei, se luuse zupudu de pe el i el iumusese vnut cu o
spinuie de bou butin.
Boii nu-i mui um, zise Nui(u Luceun i deslucu minile
neputincios.
Sciie i boii, l ndemnu cu lelul lui, linitit i sigui, Ceunovu,
liindcu i luum nupoi.
Nui(u se uitu lu el lung i nenciezutoi, dui i cu speiun(u i cliui
viu su se bucuie, nsu pe uu desclisu de cinevu luiu iost se stiecuiu
dungutul din uimu, stins, ul clopotului i el i uduse uminte cu nu
mui e mult pnu lu nmoimntuie i el nu teiminuse ce ncepuse.
Si boii, zise iui, culm i sigui, i cu o linite culdu ucest
Ceunovu, pe cuie Nui(u l piiveu cu i cnd ucum l vedeu pentiu
piimu dutu n viu(u lui.
Se upiopiu de pinz cnd tiecu el peste Cuigui ocolind diumul
muie, cuci se sim(eu stingleiit de tot ceeu ce lucuse el pnu utunci
i i se puieu cu nu mui uie nici o puteie i puii lui culcu uoi i el
tot, pe unde tiece, nu lusu nici o umbiu i nu vieu su se ntlneuscu
cu nimeni. Uicuse glind Cuiguiul ntieg, upioupe lugind, i lui
i se puieu cu nici piciouiele lui nu lusu uime pe unde culcu. Se
stiecuiu pe sub uluni, pe potecile loi vecli, i cum ieeu n luminu,
cum i se puieu cu e singui i n-uie pe nimeni, i nu mui e el nimeni.
Butuiu clopotului se ndesi i din vilul Cuiguiului el vuzu cusu
lui Putiu cel Scuit i vuzu cum iese cuiul cu moitul din cuite, nsu
nu se uuzeu nimic din elitul muieiiloi cuie se vedeuu nglesu-
indu-se pe lngu cui. Coboi n Vuleu Leuizelei i iidicu n piept,
glind, diumul cuie duceu lu biseiicu, liindcu n(elese cu ntiziuse.
275 Nirc (drani
Meigeu iepezit, mpingnd cu pieptul nuinte i lusndu-se
iucoiit, pe liunteu iioind de sudouie, de vntul uoi cuie se zbuteu
su mpiutie nite noii stiuvezii piin cuie souiele meieu dudeu su
iusu uluiu. Culcu din ce n ce mui iute i, nti-un ind, cum iusullu
el gieu i ostenit, ciezu cu lngu el mui meige cinevu i ntouise iui
cupul su vudu, cuci i un glus puicu i llutuiuse lu uiecli, dui n(elese
cu eiu singui i cu de mult nu mui tiecuse el singui pe diumul ucestu.
Clopotul buteu des de tot ucum i, uuns n dieptul biseiicii, Nui(u
Luceun se opii i se iezemu de un guid de iuclitu, cu su-i mui tiugu
sulletul. Spie el coboiu cuiul lui Nicu lui Nue cu moitul. Inuinte
meigeu popu Solionie, cu o cudelni(u din cuie cuigeu un lum vnut
cuie nu pieu miioseu u tumie. Cntuie(ul lipseu, i n locul lui, lngu
popu, culcu moul de lu Suco(, cu un slenic n mnu, dui cu
lumnuiile stinse. Moul umblu descopeiit, cu toutu lumeu, numui
cu lu(u lui micu i pungitu toutu pustiu pe eu o nemuipomenitu bucuiie
i, culcnd, cu meisul lui pocit, cu i cnd s-ui li mpiedicut suu ui li
uvut cnd un picioi, cnd ultul mui scuit, l bulneu isul i el duceu
iute lu guiu mnu libeiu n cuie (ineu cuciulu.
Nicu lui Nue veneu nuinteu cuiului, onticuind cu picioiul lui oldit
i tiugnd de lun(ul boiloi, puicu s-ui li (inut de el su nu ulunece
peste moul de lu Suco(. In dieuptu lui meigeu (un(o i nciuntut
Cogu lui Tuiicu, cu decoiu(iile pe piept, cu lu o suibutouie i (innd
n biu(e o ciuce de lemn ncu nesciisu, liindcu nu mui uvuseseiu cnd.
Din uimu se iepezi dupu el, cu su uungu nuinteu lui Nicu lui
Nue, Vusilicu, lu(upndu-se cu cupucul cociugului i din cnd n
cnd iuzuiu diumul cu col(uiile lui.
Tionul lusese pus n cuiul mbiucut cu putuiile de pe putul lui
Putiu i sus, n cui, uplecutu peste Putiu, muieieu lui cuie nu mui
puteu plnge, i secuse i glusul, i secuseiu i luciimile. Stuteu
cocoutu deusupiu lui Putiu i l mngiu pe liunte i numui
cteodutu se uuzeu ouptu ei uieiutu:
Putiule, de ce ui lucut tu uu, Putiule?
Puseseiu nite ciengi de biud pe loitiele cuiului i ele cudeuu
meieu, iui nite muieii le udunuu i le puneuu lu loc. In uimu
276 uinu Sdraru
cuiului veneuu Cenicu i ulte muieii i Cleoigle O(ut cu Dumitiu
lui Dincu mui n uimu.
Hui, mui, ndemnu Dumitiu lui Dincu un buiut de lu Suco(,
cuie scutuiu o gouinu cu plniu teitu i o loveu de podul pulmei
cuci se nlunduse, cntu cevu, cu intium n cuiteu biseiicii, i buiutul
puse gouinu lu guiu.
Nui(u uuzi sunetul ei cu un stiigut cuie tiecu Muguiu i n clipu
uceeu iupse i souiele ncleietuiu noiiloi i iei deusupiu lumii.
Putiule, opti Nui(u Luceun.
Cuiul se opiise dinuinteu lui i Nui(u vuzu liunteu lui Putiu cel
Scuit pututu de luminu sleitu u souielui de lu nceputul dezgle(ului.
Veneu piimuvuiu lu Coinu Cupiei. Couinu tucu iui nlundutu
i popu Solionie se ntouise spie cui su-l tumieze. Buteu clopotul
stins ucum, puicu ucelu cuie l tiugeu nu mui uveu puteie, ostenise
i lususe lingliu slobodu.
Souiele se iotuni de tot, deusupiu loi, i Nui(u vuzu cu iuclitu
din guidul de cuie se iezemuse nmuguiise.
Din uimu se stiecuiu tiemuiut de plns glusul liumos ul lui
Simion Popescu. Veneu nult cum eiu el i cu cupul gol, ulb cu de
zupudu, cu iupu vnutu legutu cu cupustiul de biu i cntu cu
luciimile iioindu-i pe obiuz.
Vu lus cntecele mele / Su vu petiece(i cu ele / M-olilesc cu
liunzu-n vnt / Cnd cude os pe pumnt / O plouu i-o bute vn-
tul / S-umestecu cu pumntul / O sullu vntul pe toutu / Puicu n-u
lost niciodutu.
Nui(u se upiopie de cui i se uicu n el cu Nicu lui Nue i cu
Cleoigle O(ut su deu siciiul os.
Putiu cel Scuit zmbeu cu un copil i puicu s-ui li lusut el inten-
(ionut, cu oclii nclii, n luminu souielui.
Hui, zise Nui(u Luceun, tuie i supuiut, uducndu-i uminte
cte mui uveuu ei n ziuu uceeu de lucut i n piimul ind de zidit
boltu peste siciiu.
Bucurcri S|drioara Bucurcri, 1974
277 Nirc (drani
ROMANUL Nl$Tl ]RANl VAZUT DE:
EUGEN BARBU
"Nirc (drani, de lu ostentu(iu titlului i pnu lu linulul cui(ii, mi se puie
liescu ceu mui ndiuzneu(u i diumuticu u uniloi notii despie mediul iuiul.
Piin tiugicu, muieu(u i iionicu epopee u lui Dinu Suiuiu, este iestituit
udevuiul n toutu ciudituteu lui, se luce, cu ulte cuvinte, dieptute unui individ
ce nu poute dispuieu din liteiutuiu.`
ADRIAN PUNESCU
Este un eveniment nu numui liteiui. Cuiteu uceustu este o cuite de
contiin(u. O cuite u unoi muii i tulbuiutouie udevuiuii. O cuite iuiu. In oiice
cuz, o usemeneu cuite n-u mui upuiut n ultimii uni.
Nirc (drani este iomunul cuie nu unun(u, ci consuciu un piozutoi. Un
eveniment, uudui, liteiui i sociul. Un eveniment ul contiin(ei.`
VALERIU RPEANU
Romunul Nirc (drani se despiinde dinti-un spu(iu i dinti-o zonu
geogiulicu, neugu unecdoticul i elemeiul, pitoiescul de oiice nutuiu,
iidicndu-se lu vuloii simbolice pe musuiu ce tiec unii. Este iomunul unui
nceput n piozu iomneuscu, muicnd un moment de iusciuce lu cuie ne
vom ieleii oii de cte oii vom tiusu istoiiu liteiuiu. Titlul ucestui iomun u
cuputut, cum se ntmplu numui cu cui(ile iepiezentutive ule unei liteiutuii,
vulouieu unei eligii.`
CTLINA BUZOIANU
Romunul lui Dinu Suiuiu Nirc (drani mi se puie u li livada dc viini u
sutului iomnesc`.
ALEXANDRU PIRU
Muiin Piedu u demonstiut cu (uiunul e cupubil de iionie. Dinu Suiuiu
insistu usupiu inocen(ei tipului iuiul, nu numuidect vicleun oii obstinut, ci
onest i piudent pnu lu deplinu edilicuie, uceustu venind lu el cnd ezituieu
i umnuieu nu mui sunt posibile, nu mui uu nici un sens.`
278 uinu Sdraru
MIRCEA IORGULESCU
Deosebiieu, cuci existu unu esen(iulu, dintie Moromc(ii i Nirc (drani,
constu n modulituteu piiviiii: uimitu, cliui leimecutu de miiucolul gndiiii
(uiuneti, lu Piedu, n piimul volum, upoi ngiioiutu i nelinititu n cel de-ul
doileu, nemilousu i cliui puind biciuitouie lu Dinu Suiuiu, unde spec-
tucolul i dezvuluie nu utt giutuituteu, ct neputin(u de u mui iepiezentu
cu udevuiut o ulteinutivu existen(iulu... Inct, poute, mui exuct ui li su se
voibeuscu nu utt despie o upuitenen(u, ct despie o continuuie. Nirc (drani
ncleie, n lond, liteiutuiu despie sutul tiudi(ionul.`
AUREL DRAGO$ MUNTEANU
Dinu Suiuiu este un voluptuos ul povestiiii. Inzestiut cu lucultuteu
obseivu(iei, cu tiusutuiu supeiiouiu, tulentul suu este de u ienviu oumeni i scene
de viu(u suteuscu, ciend udevuiute tublouii de gen. Ruieoii u desciliut cinevu
utt de subtil codul expiesiei (uiuneti, cnd omul de lu (uiu (i spune cevu,
semnilicnd contiuiiul, cu n cupitolul vizitei lui Ciuinu lu Nui(u Luceun, de
exemplu. |uiunul spune Polti(i, polti(i! i-(i nclide uu n nus. El uie o
ndelungutu expeiien(u u iupoituiiloi cu notubilitu(ile i tie cu tiebuie su iecuigu
lu tiucuii de muie suculen(u. Autoiul nostiu se opiete cu ncntuie usupiu loi,
lucnd uneoii luigi puiunteze. El ongleuzu cu timpii povestiiii, cu un iulinut
cunoscnd ntieugu puitituiu u uitei sule, eluboiutu cliui n mediul (uiunesc lu
cuie se uplicu. De ultlel, singuiu limitu muoiu n tulentul uutoiului, uttu ct putem
vedeu n uceustu piimu cuite, constu n exuceibuieu povestiiii n duunu con-
stiuc(iei. Oiicum, piin Nirc (drani uvem n Dinu Suiuiu un piozutoi de zile muii.`
MIHAI UNGHEANU
Putiu cel Scuit este un om cuie iese din scenu nuinte de u-i li ieulizut
visul. Viu(u lui uie o dozu de liugil cuie l luce mui inteiesut. Rupoitut lu
sclemu lolcloiicu u busmului, Putiu cel Scuit e un cenuotcu, cuie tiece de
lu o condi(ie umilu cutie ieulizuieu deplinu u peisonulitu(ii lui. Aceustu este
de lupt tiuiectoiiu lui Fut Fiumos i, uznd de uceustu puiulelu, lucem, ciedem,
vizibilu condi(iu tiugicu u (uiunului Putiu cel Scuit. Piivit din peispectivu noii
sule deveniii, Putiu cel Scuit este un buibut cuie dispuie nuinte de vieme.
Busmul se ntieiupe i se completeuzu n subtextul iomunului lui Dinu Suiuiu,
Nirc (drani, cu buludu celui ce u muiit nuinte de u-i li tiuit viu(u.
Nirc (drani este unul din iomunele contempoiune n cuie contiin(u
politicu u sciiitoiului se munilestu uctiv, dnd un sens supeiioi evenimenteloi.
Ducu uduugum i culitu(ile de excep(ie ule cui(ii, completum piolilul uneiu
din cele mui iepiezentutive cui(i de piozu ule ultimiloi uni.`
279 Nirc (drani
GRIGORE VIERU
Am citit iomunul dumitule Nirc (drani. Muituiisesc cu nu um citit de mult
o cuite de piozu cuie su-mi iuscoleuscu nti-utt sulletul. O cuite muie, cuie se
nsciie, cied, piintie cele mui liumouse pioze iomneti.`
CONSTANTIN STNESCU
In cuiteu suipiinzutouie u lui Dinu Suiuiu, dei multe din ntmpluii nu
ne luc nici pe depuite su izbucnim n is, umoiul uie o puite totui luigu,
stiecuindu-se insidios n toute cutele cu o pnzu lieuticu n toute lisuiile
pumntului clutinut de cutiemui. Nirc (drani, iomun ieulizut, pitoiesc i teutiul,
ntiunete culitu(i despie cuie n mod ceit se vu mui voibi, uutoiul dovedindu-se
un piozutoi louite nzestiut, cupubil, binen(eles, i de ulte suipiize.`
ION UNGUREANU
Sciis puicu dinti-o iespiiu(ie, Nirc (drani pui i simplu te zguduie. O
usemeneu cuite despie |uiuni luce cinste |uiii. Poute cu sunt subiectiv, liind
i eu dintie (uiuni, dui nu duu subiectivituteu meu pe tot uuiul lumii. Ctu
n(elegeie, ctu duieie i ctu demnitute! Ave(i o inimu muie, domnule Dinu
Suiuiu! Nui(u Luceun i scutieiul suu Putiu cel Scuit intiu pe diept n muieu
liteiutuiu. Numui cu lu Ceivuntes mouie Don Quiote, uici se stinge din viu(u
scutieiul mi-u sngeiut inimu i um plns lu mouiteu lui...`
CONSTANTIN SORESCU
Piobnd o iellec(ie puiticiputivu ulectiv usupiu destinului unei colectivitu(i
pe cuie istoiiu u udus-o nti-o situu(ie limitu; constiuit cu un busm n mui multe
pui(i cuie umnu, cu diclis epic, dezleguieu linulu; locuit de ctevu peisonue
memoiubile, ntie cuie se detueuzu Nui(u Luceun, cuie uie cevu din suceulu
(uiuniloi lui Ion Cieungu, dui e bntuit cteodutu (cnd zidete, de exemplu,
temelii de cusu pe toute ogouiele lui) i de vizionuiismul limeiic ul lui Don
Quiote, i Putiu cel Scuit, un Sunclo Punzu ncu mui tiist i mui nenoiocos,
dui ncntut cu iuzboiul pe cuie l-u lucut u lost unul de-udevuiuteleu; sciis
sobiu, dui cu giiu pentiu psilologiu (uiuneuscu, unu u stutoiniciei i u
ciicumspec(iei, i pentiu puiticuluiitu(ile giuiului oltenesc n uu lel cu su
deu impiesiu de spontuneitute i de ingenuitute, piopiii pictuiii nuive u unui
Ion Ni(u Nicodim; vudind spiiit de obseivu(ie i sullet de poet, iui peste toute,
un sullu tiugic, de epopee, piin cuie se soliduiizeuzu cu iomunul lui Vulentin
Rusputin, ucspdr(irca dc Mariora, iomunul Nirc (drani ncleie stiulucit un
ciclu (uiunesc duieios ul liteiutuiii iomne i, mpieunu cu la li|icci, diumu
n veisuii u lui Muiin Soiescu, inuuguieuzu un ultul.`
Cupiins
Taoc| crono|ogic ........................................................................................... 3
CAPITOLUL I. Plouiu ................................................................................. 11
CAPITOLUL II. Cusu .................................................................................. 31
CAPITOLUL III. Discu(iu ........................................................................... 4S
CAPITOLUL IV. Musu................................................................................. S9
CAPITOLUL V. Vuleu cu pietiele ................................................................ 82
CAPITOLUL VI. Somnul .......................................................................... 101
CAPITOLUL VII. Piimuvuiu dulce ........................................................... 120
CAPITOLUL VIII. Temeliu........................................................................ 143
CAPITOLUL IX. Vuiu ............................................................................... 162
CAPITOLUL X. Pomunu ........................................................................... 19S
CAPITOLUL XI. Toumnu .......................................................................... 216
CAPITOLUL XII. Vnutouieu ................................................................... 237
CAPITOLUL XIII. Dutoiiu ........................................................................ 2S6
CAPITOLUL XIV. Cntece vecli ............................................................... 272
Romunul Nirc (drani vuzut de................................................................ 277