CAIET DE SARCINI I.

Obiectul contractului de achizitie publica: PRESTARI SERVICII DE TOPOGRAFIE SI CADASTRU IN COMUNA BUSTUCHIN, JUDETUL GORJ SISTEM INFORMATIONAL SPECIFIC DOMENIULUI IMOBILIAR EDILITAR SI A BANCILOR DE DATE URBANE ÎN COMUNA BUSTUCHIN JUD. GORJ II. Descrierea lucrarilor; Lucrarile privind realizarea sistemului informational specific domeniului imobiliar edilitar si de constituire a bancilor de date urbane, la nivelul intravilanului localitatilor, se realizeazã în conformitate cu prevederile Legii nr. 7/1996 republicata si în baza H.G.R nr. 521/1997 cu modificarile si completarile ulterioare si a ordinului ANCPI/04-05-2009. Sistemul informational specific domeniului imobiliar edilitar si de constituire a bancilor de date urbane în comuna Bustuchin este un sistem informatic geografic de inventariere sistematica si de administrare a informatiilor geografice (spatiale si atribut) si caracteristici tehnice din domeniul imobiliar edilitar, a carei entitate fundamentalã este imobilul (parcela cu sau farã constructii). Sistemul informational specific domeniului imobiliar-edilitar sibancilor de date urbane este sistemul de evidenta,masurare, inventariere, gestiune si actualizare sistematicã a tuturor imobilelor si retelelor edilitare din intravilanul localitatilor, sub aspect tehnic si economic, cu respectarea datelor de bazã din cadastrul general, privind suprafata, categoria de folosintã si proprietarul. Sistemul informational are la bazã atât datele din domeniul imobiliar-edilitar, cât si din alte sectoare de activitate, care servesc la formularea strategiilor globale ale localitatilor, în corelare cu programele de dezvoltare durabilã ale administratiilor locale, la toate nivelurile. (HGR nr.818/2006 privind modificarea si completarea HGR nr. 521/1997). Ofertantul va prezenta în solutia tehnica si proiectul bancii de date urbane. De asemenea va studia situatia lucrarilor geodezice, de nivelment si toate seturile de harti si planuri existente din comuna Bustuchin, inclusiv studiile puse la dispozitie de catre beneficiar, prin care se stabilesc directiile de dezvoltare, conservare etc. ale comunei, în vederea transformarii respectiv integrarii în formã digitala. Scopurile urmarite sunt: • Utilizarea datelor si conversia (exportul) acestora într-un sistem informational unitar legal si asigurarea fluxului si transferului de documente unic la nivelul primariei (Sistem de Management al Documentelor DMS). Aceasta conditie creazã premisa interoperabilitatii si cu alte institutii; • Informatii generate pentru taxe si impozite; • Crearea unui instrument de gestiune a datelor sistemului informational specific domeniului imobiliaredilitar sibancilor de date urbane (respectând normele tehnice în vigoare) care sã genereze suportul necesar organismelor, serviciilor si persoanelor care solicita, desfasoarã activitati sau îndeplinesc sarcini în domeniul imobiliar-edilitar; • Crearea unui instrument de decizie în ceea ce priveste domeniul imobiliar edilitar prin elaborarea elementelor de sintezasi a analizelor statistice care sã conducã la module si scenarii pentru luarea deciziilor de gestionare a localitatii; • Stabilirea directiilor, prioritatilor privind gestionarea localitatii; • Gestionarea informatiilor si furnizarea legalã a acestora la cererea persoanelor fizice si juridice; • Realizarea unui suport pentru fundamentarea strategiei de dezvoltare durabilã a localitatii si eficientizarea procesului de luare a deciziilor. • Utilizarea eficientã a mijloacelor informatice alocate (calculatoare, periferice, software, retea, etc.) prin implementarea unui sistem deschis, usor de aplicat si utilizat precum si deplin compatibil cu alte sisteme informationale.

Suprafata intravilanului comunei Bustuchin si a localitatilor componente este de 2058,1 ha, stabilitã prin documentatia de urbanism (PUG) aprobat conform legii. Sistemul informational specific domeniului imobiliar edilitar si de constituire a bancii de date urbane în comuna Bustuchin, se va realiza pe urmatoarele categorii de lucrari, astfel: • Lucrari geodezice, (513 ha), • Lucrari topografice, (513 ha), • Lucrari de cartare imobiliara, (513 ha), • Lucrari de inventariere retele edilitare, (513 ha), • Bancã de date urbane; încarcare, organizare si prelucrare date spatiale si atribut (textuale) privind imobilele, (513 ha), • Bancã de date urbane; încarcare, organizare si prelucrare date spatiale si atribut (textuale) privind retelele edilitare, (513 ha), • baza de date atribut (textuale) relationale; • baza de date spatiale relationale; • procedee de actualizare a bancii de date urbane (PUG, PUZ, PUD, autorizatii si alte proiecte) • evidenta pe calculator a titlurilor de proprietate inclusiv legatura cu harta digitala. • armonizarea bazei de date pentru taxe si impozite siabancii de date urbane. NOTA: Suprafetele sunt aproximative. Decontarea se va face in functie de suprafata real masurata. Lucrari executate de ofertant ce pot fi decontate: • Lucrari geodezice (ha) • Lucrari topografice ( ha) ; • Lucrari de cartare imobiliarã ( ha) ; • Lucrari de inventariere retele edilitare ( ha ) ; • Bancã de date urbane: -culegere, încarcare; -organizare si prelucrare date spatiale si atribut (textuale) privind imobilele si retelele edilitare (ha), -întretinerea si actualizarea bancii de date urbane (ha), -instruire – formare utilizatori (pers.). III. Conditii tehnice La executarea lucrarilor privind realizarea SISTEMULUI INFORMATIONAL SPECIFIC DOMENIULUI IMOBILIAR EDILITAR SI A BANCILOR DE DATE URBANE, ofertantul va respecta prevederile legale; Legea 7/1996, republicatã -Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare; Metodologia privind executarea lucrarilor de introducere a cadastrului imobiliar în localitati, aprobate prin Ordinul nr. 90/N/911-CP din 03.06.1997; Metodologia privind executarea lucrarilor de introducere a cadastrului retelelor edilitare în localitati, aprobate prin Ordinul nr. 91/N/912-CP din 3.06.1997 (Publicate în Buletinul Constructiilor nr.7/1997, editat de INCERC Bucuresti); Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general aprobate prin Ordinul nr.534/01.10.2001 publicat în Monitorul Oficial, partea 1, nr.744 din 21.11.2001. Ordinul Directorului General al ANCPI privind implementarea in Romania a Sistemului de Referinta Terestru European 1989, publicat in MO.nr.361/29.05.2009” precum si conditiile tehnice impuse în fisa de date a achizitiei. Ofertantul trebuie sã prezinte ca cerintã minima: A.) asigurarea în dotare proprie, a urmatoarelor echipamente de specialitate: • Statii totale • Nivele 6 2

• • • • • • • •

GPS (set complet+software de prelucrare) PC Pentium IV Licente software CAD Plottere A0 color Imprimante A4 siA3 Copiatoare A3 Scaner A0 Mijloace de transport

3 8 4 2 4 2 1 6

B.) personalul minim de specialitate angajat cu contract si carte de muncã necesar pentru îndeplinirea contractului de prestari servicii este: • 6 ingineri geodezi sau cadastru cu experientã mai mare de 3 ani, autorizati în baza Legii nr.16/2007 sau autorizati de ANCPI (OCPI) din care minim 3 autorizati cat. D; • 5 tehnicieni topografi/cadastru; • 1 jurist; • 1 informatician; • 1 economist;

IV. CONDITII MINIMALE Lucrari topografice Se vor realiza în conformitate cu cap. VI.3 din Metodologia de realizare a lucrarilor de cadastru imobiliar în localitati. Drumuirile tahimetrice (reteaua de sprijin) a.) Marcarea si determinarea punctelor retelei de sprijin. Punctele retelei de sprijin se marcheazã prin picheti metalici plasati în rosturile bordurilor strazilor, sau pe trotuare lângã bordura. Pe strazile neasfaltate si farã trotuar punctele retelei de sprijin se marcheazã cu borne mici asezate în locuri ferite. Punctele retelei de sprijin se determinã prin drumuiri închise pe punctele retelei geodezice de referinta. Masuratorile se executã cu statii totale, masurând directiile orizontale, zenitale si distantele prin vize înainte si înapoi. Aceste drumuiri parcurg strazile, soselele si bulevardele, ce definesc cvartalele localitatii. Punctele retelei de sprijin vor avea un cod distinct. Simultan cu masurarea drumuirilor se masoara si punctele radiate cu codificarea detaliilor conform straturilor definite pentru planul cadastral imobiliaredilitar digital. b.) Prelucrarea si compensarea masuratorilor. Calculul si compensarea planimetrica si altimetricã a masuratorilor de drumuire se va realiza prin metoda celor mai mici patrate, masuratori indirecte. Erorile medii patratice ale coordonatelor x, y, z nu trebuie sã depaseascã +/-3 cm. La punctele radiate precizia coordonatelor x, y, z a punctelor masurate nu trebuie sã depaseascã +/-5 cm. c.) Detalii masurate prin radiere sau alte metode. La masurarea detaliilor care urmeazã sã fie reprezentate pe planul cadastral imobiliar edilitar se întocmeste si schita de teren a planului. -detaliile topografice pe arterele de circulatie: borduri, stâlpi de orice tip, centrul capacelor caminelor de vizitare, robinete hidrant, capace de aerisire gaz, cutie de regulator gaz, pomi ornamentali în spatiu public, limite zone verzi, trotuare, mobilier urban, practic toate detaliile ce se aflã pe strazi;

-punctele de frângere ale parcelelor, limitele la sol ale cladirilor, subparcelelor, alei în parcuri si între blocuri, scari exteriore cladirilor cu intrare din domeniul public, poduri, cai ferate si constructii anexe. La executarea masuratorilor pe teren se va tine seamã de prescriptiile atlasului de semne conventionale editie 1978. Odatã cu executarea masuratorilor topografice de teren se vor stabili sectoarele orasului definite prin caile de circulatie, ape si limite de intravilan. d.) Documentele ce se predau. 1. Memoriul tehnic 2. Carnetul de masuratori pe suport CR-ROM 3. Schita fiecarui cvartal cu punctele de frângere ale domeniului privat între strazi numerotate de la 1 la n. . 4. Inventarul coordonatelor punctelor de frângere. 5. Marcarea pe schitã a punctelor retelei de sprijin. 6. Proiectul final al retelei de drumuiri cu vizele si rezultatele compensarii în bloc. 7. Rezultatele masuratorilor executate cu statii totale în formatul descarcat direct din aparat si în formatul exportat din programul de prelucrare folosit, farã sã fie compensate, tiparit si pe suport magnetic. 8. Inventarul de coordonate ale punctelor de sprijin. 9. Descrierea punctelor bornate, conform normelor tehnice ANCPI pe format A4 si fotografiile digitale color în format JPG ale punctelor, precum si descrierea punctelor în format compatibil cu baza de date relationale. 10. Inventarul tiparit al coordonatelor x, y, z si codul punctului. 11. Inventarul de coordonate pe suport digital în format compatibil cu bazã de date relationale. 12. Inventarul tiparit de coordonate ale punctelor radiate cu cod. 13. Inventarul de coordonate ale punctelor radiate cu cod pe suport magnetic în format de bazã de date relationale. Lucrari de cartare imobiliarã a.) Proiectarea lucrarilor de cartare imobiliara; -în conformitate cu cap. IV din Metodologia de realizare a cadastrului imobiliar în localitati. Înainte de începerea lucrarilor de cartare imobiliarã ofertantul va schita proiectul/graficul de executie al lucrarilor de cartare imobiliaratinând cont si de solicitarile beneficiarului. Ulterior proiectul/graficul de executie al lucrarilor va fi supus aprobarii/avizarii comisiei de receptie-avizare desemnatã de beneficiar. b.) Redactarea planului cadastral imobiliar; Planul cadastral imobiliar digital se redacteazã pe structura de straturi definite în proiectul bancii de date urbane, folosind rezultatele masuratorilor topografice de teren si schita de teren. Straturile se vor grupa pe urmatoarele obiecte principale: retele geodezice, limite administrative si limite intravilan localitate, sectoare cadastrale, parcela, subparcela, cladiri si constructii, plansacontrol, obiecte aflate pe strazi, obiecte aflate pe calea ferata, obiecte aflate pe apa, nivelment, altele si constructii hidrotehnice. La aceste obiecte se vor asocia atributele corespunzatoare numerice si textuale (suprafete, categorii de folosinta, numere cadastrale, denumire strazi, numar postal, etc). Datele vor fi predate de catre executant într-un format specific stocarii datelor si relatiilor spatiale. Formatul de stocare a datelor spatiale trebuie sã respecte urmatoarele conditii: -trebuie sã permitã stocarea relatiilor dintre datele spatiale si cele atribut (ex. legatura dintre limita administrativã a proprietatii si proprietarii acesteia), dar si a relatiilor dintre diverse tabele cu date atribut; -trebuie sã permitã stocarea datelor spatiale (ex. limitele proprietatilor), dar si a datelor atribut (ex. numar cadastral, proprietar); Tabelele cu date atribut descrise în sectiunile destinate Creerii baze de date atribut (textuale), vor contine chei unice de identificare, identificatori (valori numerice unice), care vor permite relationarea dintre datele atribut (stocate în MS Access, dBase, MS Excel) si datele spatiale stocate .

c.)Topologii construite; -topologii de tip poligon: parcela, subparcela, cladire, cvartal, strada, sector si contur hidrografic. -topologii de tip linie: linii la care urmeazã sã fie asociate semne conventionale si date atribut. -topologii de tip punct: punctele retelei geodezice, de nivelment, arbori în domeniul public, alte puncte la care urmeazã sã fie asociate semne conventionale si date atribut. d.) Numere cadastrale; Imobilele de tip parcelã cu sau farã constructii se deosebesc între ele în evidentã prin numere cadastrale distincte. Ca urmare, numarul cadastral este unicul identificator legal al imobilului. Acest numar se formeazã din numarul cvartalului si numarul parcelei din cadrul cvartalului, începând de la 1 la n, de exemplu 23-12. Nu se admit numere cadastrale fractionate pentru parcele. La celelalte bunuri imobile numarul cadastral indicã faptul ca, cladirea proprietatea individualã luatã în evidentã ca imobil de sine statator, este în legaturã cu parcela pe care este construita. Aceastã legaturã apare în numarul cadastral prin faptul, cã la stabilirea numarului cadastral al cladirii construite în asociere, al blocului, al constructiei realizate pe baza dreptului de concesionare, al pivnitei cu intrare din domeniul public, al garajului subteran, trebuie luat ca bazã numarul cadastral al parcelei pe care ele sunt situate si acest numar trebuie fractionat cu litera C în felul urmator: xxx/C 1, xxx/C2….. xxx/Cn. În cazul blocurilor sau al cladirilor construite prin asociere, numerele cadastrale ale imobilelor individuale pe apartamente, primesc în continuare alte fractionari xxx/C1/1…..n, xxx/C2/1... n, etc. În cazul blocurilor si cladirilor cu subsol amenajat, demisol, parter cu spatii comerciale, etaj, mansarde etc. se pot folosi si alte fractionari xxx/C/S/1... n, xxx/C/P/1...n, xxx/C/EI/1...n, xxx/C/M/1...n. Partile de suprafete (subparcele) în cadrul unei parcele se numeroteazã cu numere de la 1, 2, 3,….n în cadrul parcelei, la care se asociazasi categoria de folosintã sau destinatia suprafetei respective (Norme Tehnice de cadastru 10.2.1. 10.2.10) e.) Fisa bunului imobil; Culegerea pe teren a datelor din fisa bunului imobil Continutul fiselor de bun imobil este stabilit în Anexa nr. 2 din Metodologia de realizare a cadastrului imobiliar-edilitar. Culegerea pe teren a informatiilor necesare întocmirii Fiselor de Bun Imobil se poate realiza în urmatoarele douã modalitati: 1. Dupã redactarea planului cadastral digital, când se culeg pe teren datele prevazute în continutul fisei bunului imobil pe un formular extins si cu anexe în functie de tipul cladirii. Cu aceastã ocazie se verificã corectitudinea planului digital redactat, în special punctele de frângere a limitei parcelei, conturul la sol al cladirii, numarul corpurilor de cladire din cadrul parcelei. La nevoie se fac masuratori suplimentare pentru corectarea planului digital. 2. În paralel cu efectuarea masuratorilor de ridicare topografica, când pe baza unor interviuri realizate la fiecare proprietate, se vor redacta schitele bunurilor imobile, conform cu datele de proprietate. Cu aceastã ocazie culegerea datelor se va face prin completarea la fata locului a Fisei Bunului Imobil. Ulterior Fisele Bunului Imobil completate vor fi sortate pe strazi si pregatite pentru introducerea acestora în aplicatia FBI. Entitatile din fisa bunului imobil: -Parcela: numar cadastral, suprafata, adresa parcelei, cvartal, nomenclaturã sectiune plan, numar plansa, zonã valorica, zonã protejata, zonã seismica, descriere, observatii. -Subparcela: numarul subparcelei din cadrul parcelei, categoria de folosinta, destinatia, observatii. Se va separa suprafata construitasi suprafata neconstruita, curte. -Cladire: numar corp, denumire, suprafata construitã la sol, suprafata desfasurata, destinatia, folosinta, numar nivele, numar subsoluri, numar mansarde, structura, fundatia, pereti, acoperis, încalzire, dotari edilitare, starea constructiei, anul constructiei, tip capacitate, numar familii, numar persoane, cladire principalã sau anexe, grosimea peretilor peste/sub 25 cm, numar scari, numar lifturi pe scara, numar

scari de serviciu, numar lifturi de serviciu, numar apartamente, mod de administrare, adresa completa, observatii. -Persoana: nume, prenume, initiala tatalui, persoanã fizica/juridica, seria si nr. BI/CI, cod numeric personal/cod unic de înregistrare, data nasterii, cod SIRUES, domiciliul/sediul, categorie specialã (veteran de razboi, vaduvã de razboi, persoane privilegiate de lege) observatii. -Drept: de proprietate: identificator proprietate, identificator persoane, data intrarii în proprietate, numar act intrare în proprietate eliberat de, grupã proprietate, numar carte funciara. Creare baze de date atribut (textuale) Într-o aplicatie corespunzatoare se va crea o bazã de date relationale atribut (textuale) cu entitatile enumerate mai înainte cu legaturile între ele si cu baza de date spatialã a planului cadastral digital imobiliar-edilitar. Formatul de stocare a datelor atribut (textuale) este MS Access, dBase, dar se accepta si stocarea în tabele Excel cu respectarea mentiunilor prinse la punctul C.2. Redactarea planului cadastral edilitar Lucrari de inventariere retele edilitare a.) Proiectarea lucrarilor de inventariere retele edilitare; -în conformitate cu subcap. III din Metodologia de realizare a cadastrului edilitar în localitati. Înainte de începerea lucrarilor de inventariere a retelelor edilitare ofertantul va schita proiectul de executie al lucrarilor de inventariere a retelelor edilitare, tinând cont si de solicitarile beneficiarului. Proiectul va fi definitivat doar dupã recunoasterea terenului din zona în care urmeazã sã se execute inventarierea retelelor edilitare si dupã studierea informatiilor cu privire la retelele edilitare pe care beneficiarul le detine. Ulterior proiectul de executie al lucrarilor va fi supus aprobarii/avizarii comisiei de receptie-avizare desemnatã de beneficiar. b.) Redactarea planului cadastral edilitar digital; Planul cadastral edilitar digital se redacteazã pe structura de straturi definite în proiectul bancii de date urbane, folosind planul cadastral imobiliar digital ca suport comun, rezultatele masuratorilor topografice de teren, schita de teren si planurile retelelor edilitare ale regiilor care administreazã aceste retele. Straturile se vor grupa pe urmatoarele obiecte principale: retea de apa, retea de canalizare, retea pluviala, retea electricã aerian, retea electricã subteran, retea telecomunicatii, retea gaz, retea TV cablu. La aceste obiecte se vor asocia atributele corespunzatoare numerice si alfanumerice. Fiecare tip de retea va avea un plan digital separat si un plan edilitar digital complex. Datele vor fi predate de catre executant într-un format specific stocarii datelor si relatiilor spatiale. Formatul de stocare a datelor spatiale trebuie sã respecte urmatoarele conditii: -trebuie sa permitã stocarea relatiilor dintre datele spatiale si cele atribut (ex. legatura dintre limita administrativã a proprietatii si proprietarii acesteia), dar si a relatiilor dintre diverse tabele cu date atribut; -trebuie sã permitã stocarea datelor spatiale (ex. limitele proprietatilor), dar si a datelor atribut (ex. numar cadastral, proprietar); Tabelele cu date atribut descrise în sectiunile destinate Creerii baze de date atribut (textuale), vor contine chei unice de identificare, identificatori (valori numerice unice), care vor permite relationarea dintre datele atribut (stocate in MS Access, dBase, MS Excel) si datele spatiale stocate c. Topologii construite; -topologii de tip poligon: strada -topologii de tip linie: retea de apa, retele de canalizare, retea pluviala, retea electricã aerian, retea electricã subteran, retea termoficare, retea telecomunicatii, retea gaz, retea TV cablu, retea combustibil. -topologii de tip punct: stâlp electric, telefon, camin de vizitare, aerisire gaz, capac regulator gaz si alte puncte legate de retele edilitare. d. Numere cadastrale;

Numerele cadastrale ale retelelor edilitare se formeazã din codul strazii si numarul caminului de vizitare pe strazi, respectiv pe trasee de linie între noduri. e. Fisa caminului edilitar Întocmirea descrierii topografice si a releveelor caminelor de vizitare -în conformitate cu anexa nr.5 din „Metodologia de realizare a cadastrului retelelor edilitare în localitati”. Culegerea pe teren a datelor caminelor edilitare. Pe baza planului cadastral imobiliar-edilitar digital pe care sunt reprezentate toate capacele de camine de vizitare si a traseelor retelelor edilitare puse la dispozitie de regiile autonome se identificã pe teren tipul fiecarei retele si traseele lor. Cu aceastã ocazie se verificã eventuale omiteri la faza de executare a masuratorile topografice. Pe teren pentru fiecare tip de retea se culeg urmatoarele date, folosind un formular corespunzator: -strada, numarcamin, adâncime camin, sectiune camin. Diametru, natura material camin, tip capac, grad de uzura, capac; -date privind conductele, cota, adâncimea, diametru, material, directia, se racordeazã la camin nr./cladire. -descrierea topograficasi sectiunea verticala. Creare baze de date atribut (textuale) Într-o aplicatie corespunzatoare se va crea o bazã de date atribut (textuale) cu entitatile enumerate mai înainte cu legaturile între ele si cu baza de date spatialã a planului cadastral digital imobiliar edilitar. Formatul de stocare a datelor atribut (textuale) este MS Access, dBase, dar se accepta si stocarea în tabele Excel cu respectarea mentiunilor cuprinse la punctul C.2. Redactarea planului cadastral edilitar Executantul va administra cheile de legaturã între tabele în asa fel încât datele din tabele sã poatã fi legate între ele. Executantul are obligatia sã predea beneficiarului tabelele, datele spatiale si cele de atribut, dar si relatiile dintre aceste date. Constituirea bancii de date relationale urbane a. Proiectul bancii de date relationale urbane va contine: • Componente hardware; • Componente software; • Componente retea; -Se vor utiliza formate GIS consacrate, astfel încât sã fie posibil transferul si utilizarea datelor spatiale si atribut, a relatiilor spatiale în aplicatiile specifice ale Primariei comunei Bustuchin; -Programe de aplicatii; -Banca de date centralasi circuitul datelor; -Definitia entitatilor spatiale si alfanumerice; -Definitia utilizatorilor si drepturile de acces la entitati grafice si alfanumerice; -Interfete cu alte produse/procedee; -Dictionar de date. b. Banca de date urbane trebuie sã permitã realizarea (generarea) unor rapoarte, dintre care sunt obligatorii: -Registrul cadastral al parcelelor -Registrul cadastral al proprietarilor -Indexul proprietarilor -Lista sectoarelor cadastrale -Sinteza terenurilor dupã categoria de folosintã pe sectoare cadastrale -Dotare edilitara parcele pe sectoare cadastrale -Situatia cladirilor pe sectoare dupa:

• Anul sau perioada de constructie • Tipul de folosintã • Mod de administrare • Tipul de proprietate • Structura de rezistentã • Dotarea edilitarã • Tipul de încalzire • Starea de întretinere etc.. -Statistica numarului de familii si persoane pe sectoare cadastrale c. Încarcarea bazelor de date spatiale si atribut: Cele douã baze de date realizate în faze diferite se încarcã în banca de date folosind suport CD-ROM. Autoritatea va asigura dotarea cu hardware si software corespunzatoare pentru punerea în functiune a bancii de date urbane. d. Actualizarea lucrarilor: Actualizarea sistemului informational specific domeniului imobiliar edilitar si de constituire abancii de date urbane în comuna Bustuchin se va realiza în conformitate cu cap. IX din Metodologia de realizare a cadastrului imobiliar si a cadastrului retelelor edilitare în localitati. • Ofertantul la fiecare predare va actualiza bazele de date spatiale si atribut (textuale) la nivelul predarii curente. Fac exceptie bazele de date ale retelei geodezice, de nivelment de precizie si lucrarile topografice. În acest mod autoritatea contractantã va urmarii permanent stadiul de realizare a contractului. • Pe toatã durata derularii contractului ofertantul va integra gratuit în lucrare eventualele modificari realizate de beneficiar la bazele de date spatiale si atribut (alfanumerice). • Pe durata executarii lucrarii ofertantul va asigura instruirea personalului din cadrul autoritatii contractante în vederea actualizarii si integrarii ulterioare în lucrare a modificarilor survenite etapizat la bazele de date spatiale si atribut (textuale). e. Verificarea lucrarilor: Verificarea sistemului informational specific domeniului imobiliar edilitar si de constituire abancii de date urbane în comuna Bustuchin se realizeazã în conformitate cu Metodologia de realizare a cadastrului imobiliar si a cadastrului retelelor edilitare în localitati si Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general. f. Receptia lucrarilor: Receptia si avizarea lucrarilor se realizeazã în conformitate cu prevederile HGR nr.521/1997 cu modificarile si completarile ulterioare. g. Documentatia ce se predã beneficiarului. Documentele finale ale lucrarilor decontabile se predau în douã exemplare în formã digitalã pe CDROM si în douã exemplare în formã tiparita. Un exemplar în formã completã pentru beneficiar si un exemplar pentru OCPI Harghita conform normelor tehnice de cadastru. 1. Documente pe suport CD-ROM • Documentele indicate în capitolul A. • Lucrari topografice; • Planul cadastral imobiliar digital în formatul bazei de date spatiale; • Fisele de bun imobil pe cvartale în formatul bazei de date atribut (MS Access, dBase, dar MS Excel). Datele spatiale si datele atribut trebuie sã continã chei unice de identificare (valori numerice unice), care sã permitã crearea de legaturi între acestea; • Planurile digitale edilitare;

2. Documente tiparite • Memoriul justificativ; • Planul cadastral imobiliar la scara 1: 1000; • Planurile retelelor edilitare pe tip de retea la scara 1: 1 000; • Planul edilitar complex la scara 1: 1 000; . • Fisele de bunuri imobile pe cvartale; • Fisele caminelor de vizitare pe tip de retea; • Piesele cerute în capitolul B; • Registrele cadastrale: registrul cadastral al parcelelor, registrul cadastral al proprietarilor, indexul alfabetic al proprietarilor, centralizator pe categorii de folosinta; • Proces verbal de receptie-avizare a lucrarii; • Dosarul de verificare întocmit în conformitate cu pct. 14.3.1 din Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general.