Sunteți pe pagina 1din 54

MINISTERUL LUCRRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR $I LOCUINTEI

O R D I N U L
Nr.447
din 24.03.2003
pentru aprobarea Instruc(iunilor privind examinarea medical yi psihologic a personalului
din transporturi cu responsabilit(i n siguran(a circula(iei yi a naviga(iei, precum yi
organizarea, func(ionarea yi componen(a comisiilor medicale yi psihologice de siguran(a
circula(iein temeiul prevederilor art.3 si art.5 alin.(2) din Ordonanta de Urgent nr. 41/ 1998 privind
organizarea activittii de asistent medical si psihologic a personalului din transporturi cu atributii
n siguranta circulatiei si a navigatiei si nIiintarea Casei Asigurrilor de Sntate a Ministerului
Lucrrilor Publice, Transporturilor si Locuintei, aprobat cu modiIicri si completri prin Legea
nr.773/2001, al art.12 lit.w) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobat
cu modiIicri si completri prin Legea nr. 197/1998, republicat, cu modiIicrile si completrile
ulterioare, precum si al art.4, alin.(3) din Hotrrea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si
Iunctionarea Ministerului Lucrrilor Publice, Transporturilor si Locuintei,
Ministrul lucrrilor publice, transporturilor si locuintei emite urmtorul


ORDIN:


Art.1.- Se aprob Instructiunile privind examinarea medical si psihologic a personalului
din transporturi cu responsabilitti n siguranta circulatiei si a navigatiei, prezentate n anexa nr. 1,
precum si organizarea, Iunctionarea si componenta comisiilor medicale si psihologice de siguranta
circulatiei, prezentate n anexa nr. 2.

Art.2.- (1) Prezentul ordin este obligatoriu pentru toate persoanele juridice al cror personal
are responsabilitti n siguranta circulatiei si a navigatiei, precum si pentru persoanele Iizice care
prin activitatea lor au responsabilitti n siguranta circulatiei si a navigatiei.
-(2) Prevederile prezentului ordin vor fi respectate de toate institutiile publice,
companiile nationale, societtile nationale, societtile comerciale, regiile autonome din subordinea
sau de sub autoritatea Ministerului Lucrrilor Publice, Transporturilor si Locuintei, de cele care
obtin licenta de transport de la autorittile subordonate si de sub autoritatea Ministerului Lucrrilor
Publice, Transporturilor si Locuintei, precum si de societtile care detin ci Ierate industriale.

Art.3.- Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 si 11 Iac parte integrant din prezentul ordin.

Art.4.- Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage dup sine rspunderea
persoanelor vinovate n conIormitate cu reglementrile legale n vigoare.

Art.5.- Prezentul ordin va fi publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

Art.6.- La data intrrii n vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului lucrrilor publice,
transporturilor si locuintei nr. 678/26.04.2002 se abrog.


MINISTRU

MIRON TUDOR MITREASecretar de Stat
Traian PANAITSecretar General
Ioan ORBESCU
Direc(ia General 1urdic yi Contencios
Director General,
Elena PETRA$CU
Direc(ia General de Reglementri yi
Calitatea Serviciilor n Transportul
Feroviar
Director General,
Vasile OLIEVSCHIDirec(ia General de Servicii Transport
Aerian yi Aeroporturi
Director General,
Sorin STOICESCU
Direc(ia General de Reglementri yi
Calitatea Serviciilor n Transporturile
Rutiere
Director General,
Lucian $OVA

Direc(ia General a Transporturilor
Maritime pe Dunre yi Ci Navigabile
Director General,
Ion JERCAN

Autoritatea Feroviar Romn,
Director General,
Florin ROPOT

Autoritatea Aeronautic Civil Romn
Director General,
1enic POENARU

Autoritatea Rutier Romn
Director General,
Florin SUCIUDirec(ia Medical,
Director,
Dr. Mihai PATACHIA

ANEXA Nr. 1


INSTRUCTIUNI
privind examinarea medical yi psihologic a personalului din transporturi cu
responsabilit(i n siguran(a circula(iei yi a naviga(iei

CAPITOLUL I
DISPOZITII GENERALE

Art.1. Prezentele Instructiuni privind examinarea medical si psihologic a personalului
din transporturi cu responsabilitti n siguranta circulatiei i a navigatiei denumit n
continuare siguranta circulatiei. - stabilesc conditiile n care se eIectueaz:
a) examinarea medical si psihologic periodic a personalului cu responsabilitti n
siguranta circulatiei speciIice Iiecrui mod de transport;
b) - examinarea medical si psihologic la angajarea n Iunctii cu responsabilitti n
siguranta circulatiei;
c) - examinarea medical si psihologic la schimbarea locului de munca sau pentru
participarea la cursuri de pregtire proIesional dac prin reglementri speciIice Iiecrui mod de
transport aceste examene sunt prevzute n mod expres;
d) controlul medical si psihologic la termenele de revizuire stabilite;
Art.2. Controlul medical si psihologic periodic, obligatoriu pentru personalul angajat n
Iunctii cu responsabilitti n siguranta circulatiei, la termenele stabilite n anexa nr.2, cuprinznd
lista Iunctiilor cu responsabilitti n siguranta circulatiei si conditiile de examinare medical si
psihologic, se eIectueaz n cabinetele de specialitate din policlinicile teritoriale ale
Ministerului Lucrrilor Publice, Transporturilor si Locuintei, n laboratoarele de psihologie
teritoriale, n situatii de exceptie la nivelul Iormatiei mobile sanitare (tren sanitar), precum si de
ctre Comisia medical autorizat din Institutul National de Medicin Aeronautic si Spatial
General doctor aviator Victor Anastasiu .
Art.3. Personalul din transporturi cu responsabilitti n siguranta circulatiei. trebuie s Iie
apt din punct de vedere medical si psihologic. Se consider a Ii apte medical si psihologic pentru
Iunctiile din siguranta circulatiei persoanele care ndeplinesc baremurile de sntate stabilite de
Ministerul Lucrrilor Publice, Transporturilor si Locuintei pentru Iiecare Iunctie n parte,
conIorm anexei nr. 3, cuprinznd lista bolilor si a baremurilor utilizate pentru avizarea medical
si psihologic a personalului cu responsabilitti n siguranta circulatiei.
Art.4. Dovada ndeplinirii conditiilor de aptitudine medical si psihologic conIorm
respectivelor baremuri se Iace prin avize medicale si psihologice eliberate de ctre comisiile
medicale si psihologice de siguranta circulatiei din cadrul policlinicilor teritoriale, centrelor de
diagnostic si tratament, laboratoarelor de psihologie si Spitalului Ci Ferate Witting, Bucuresti,
care apartin retelei sanitare proprii a Ministerului Lucrrilor Publice, Transporturilor si
Locuintei, precum si de ctre Comisia medical autorizat din Institutul National de Medicin
Aeronautic si Spatial 'General doctor aviator Victor Anastasiu .
Art.5. Avizele de aptitudine medical sunt obligatorii si se obtin n urma examinrilor
clinice de specialitate si a investigatiilor paraclinice, precum si a probelor Iunctionale stabilite n
anexa nr. 4, cuprinznd metodele utilizate la examinarea medical si metodologia de investigatie
psihologic utilizat pentru personalul cu responsabilitti n siguranta circulatiei.
Art.6. (1). Prezentele Instructiuni sunt obligatorii pentru unittile aIlate sub autoritatea
sau n subordinea Ministerului Lucrrilor Publice, Transporturilor si Locuintei.
(2). Pentru unittile care nu se aIl sub autoritatea sau n subordinea Ministerului
Lucrrilor Publice, Transporturilor si Locuintei respectarea prevederilor prezentelor Instructiuni
este conditie obligatorie pentru acordarea licentelor sau autorizatiei de transport de ctre

2
autorittile nationale, Ieroviare, rutiere, navale si aeriene aflate n subordinea Ministerului
Lucrrilor Publice, Transporturilor si Locuintei.
Aceste autoritti vor colabora cu Directia Medical din cadrul Ministerului Lucrrilor
Publice, Transporturilor si Locuintei n vederea realizrii controlului aplicrii prezentelor
Instructiuni n respectivele unitti cu ocazia emiteri licentelor si/sau autorizatiilor de transport.
Art.7. Persoanele juridice angajatoare au urmtoarele obligatii .
- s asigure prezentarea personalului angajat n transporturi cu responsabilitti n
siguranta circulatiei, la examinarea medical si/sau psihologic,
- s respecte recomandrile comisiilor medicale si psihologice de siguranta circulatiei,
- s utilizeze personalul cu responsabilitti n siguranta circulatiei, inclusiv n unittile
aIlate n subordinea lor, numai conIorm avizelor medicale si psihologice detinute.
Art.8. Persoanele Iizice, care prin activitatea lor au responsabilitti n siguranta
circulatiei., au obligatia s se prezinte la examinarea periodica medical si/ sau psihologic la
data stabilit, conIorm programrii.
Art.9. (1) Examenele medicale si psihologice se eIectueaz pe baza programrilor
ntocmite n conIormitate cu solicitrile scrise ale persoanelor juridice angajatoare, al cror
personal este ncadrat n Iunctii cu responsabilitti n siguranta circulatiei.
(2). In vederea programrii controlului periodic, persoanele juridice angajatoare,
mentionate la alin.(1), vor transmite n Iiecare an comisiei teritoriale de siguranta circulatiei,
pn la data de 1 decembrie a anului n curs, tabelele nominale, n dublu exemplar, cu personalul
din transporturi cu responsabilitti n siguranta circulatiei, care are avize medicale si psihologice
de aptitudine ce si pierd valabilitatea n cursul anului urmtor.
(3) Tabelele vor avea urmtoarele rubrici: numr curent, numele si prenumele, data
nasterii, Iunctia din siguranta circulatiei si locul de munca, vechimea n ani n Iunctiile cu
responsabilitti n siguranta circulatiei, data ultimului aviz primit.
(4) Comisia teritorial de siguranta circulatiei. va stabili programul de control periodic si
va nscrie n tabelele primite data prezentrii personalului, esalonat pe toat durata anului,
restituind pn la data de 25 decembrie cte un exemplar, unittilor respective.
(5) Prin derogare de la prevederile art.10 alin. (1) si (2) si art. 11, personalul navigant
romn mbarcat pe navele sub pavilion romn sau strin poate s:
a) eIectueze examenele medicale si psihologice la sosirea n tar, dac la data
programrii se aIla pe o nav care era n aIara trii;
b) eIectueze controlul medical si/sau psihologic la alt comisie teritorial de siguranta
circulatiei, dect cea la care a Iost programat, dac n momentul expirrii avizului de aptitudine
si desIsoar activitatea n zona de competent a acesteia;
(6). Pentru personalul nou angajat sau trecut ntr-o alt Iunctie, cu responsabilitti n
siguranta circulatiei ce nu a putut Ii cuprins n tabelele prevzute la alin.(2), persoana juridic
angajatoare va asigura examinarea medical si psihologic nainte de exercitarea Iunctiei.
Art.10. Respectarea programrii si prezentarea la controlul periodic medical si
psihologic sunt obligatorii.
Art.11. n cazul scolilor de pregtire proIesional pentru Iunctiile cu responsabilitti n
siguranta circulatiei din subordinea Ministerului Lucrrilor Publice, Transporturilor si Locuintei
unde examenele medicale si psihologice constituie conditie obligatorie de admitere, programarea
pentru examinare se face de comun acord ntre comisia teritorial de siguranta circulatiei si
conducerea scolii, la solicitarea scris a acesteia.
Art.12. (1) Avizele medicale pentru personalul din transporturi cu responsabilitti n
siguranta circulatiei vor Ii nscrise n Iisele medicale personale tip siguranta circulatiei, conIorm
modelului din anexa nr. 5.
(2) Avizele medicale pentru personalul navigant cu responsabilitti n siguranta
circulatiei vor Ii nscrise n certiIicatul medical personal tip siguranta circulatiei, conIorm
modelului din anexa nr. 9.

3
(3) Aceste Iise, precum si avizele psihologice, vor Ii pstrate n Iisierul comisiei
de siguranta circulatiei din policlinicile teritoriale ale Ministerului Lucrrilor Publice,
Transporturilor si Locuintei, Iiind centralizate n Registrul de evident a sigurantei circulatiei.,
ce va Ii actualizat n Iunctie de miscrile de personal.
Art.13. Organele proprii de inspectie si control pentru siguranta circulatiei ale
Ministerului Lucrrilor Publice, Transporturilor si Locuintei, respectiv Autoritatea Feroviar
Romn (AFER), Autoritatea Rutier Romn (ARR), Autoritatea Aeronautic Civil Romn
(AACR) si Autoritatea Naval Romn ( ANR) vor veriIica prin sondaj :
a) respectarea programrilor la examinarea periodic medical si psihologic a
personalului cu responsabilitti n siguranta circulatiei din unittile aIlate sub autoritatea lor;
b) ca accesul la Iunctiile cu responsabilitti n siguranta circulatiei s Iie permis numai
persoanelor apte din punct de vedere medical si psihologic, examinate conform prezentelor
instructiuni.
c) ca utilizarea personalului cu responsabilitti n siguranta circulatiei de ctre unittile
aIlate n subordinea lor s se Iac numai conIorm avizelor medicale si psihologice detinute.
Art.14. Organele sanitare de inspectie si control ale Ministerului Lucrrilor Publice,
Transporturilor si Locuintei vor veriIica:
a) corectitudinea si actualizarea completrii Iiselor medicale personale tip siguranta
circulatiei, a avizelor psihologice, precum si a Registrului de evident a sigurantei circulatiei. de
la policlinicile teritoriale;
b) concluziile comisiei teritoriale de siguranta circulatiei si a Comisiei Centrale de
siguranta circulatiei. si modul de rezolvare a contestatiilor;
c) controlul Registrului de evident al inaptilor pentru Iunctiile cu responsabilitti n
siguranta circulatiei.
Art.15. Examinarea medical si/sau psihologic la sesizare poate Ii solicitat comisiei
teritoriale de siguranta circulatiei, n scris,de ctre conductorii persoanelor juridice angajatoare,
sau de ctre organele de inspectie si control pentru siguranta circulatiei, prevzute la art.13, n
aIara controlului periodic, atunci cnd se constat c personalul din transporturi cu
responsabilitti n siguranta circulatiei are comportament necorespunztor la locul de munc, a
produs accidente de circulatie, prezint aIectiuni care inIluenteaz capacitatea de munc si/sau a
beneficiat de concedii medicale prelungite de peste 45 de zile.
Art.16 Solicitarea examinrii la sesizare pentru comisia teritorial de siguranta
circulatiei. si laboratorul de psihologie, va Ii nsotit de o Iis personal, conIorm modelului din
anexa nr. 6, valabil si pentru solicitrile de reexaminare n urma contestatiilor la Comisia
Central de siguranta circulatiei.


CAPITOLUL II
METODOLOGIA DE EXAMINARE
$I AVIZARE MEDICAL $I PSIHOLOGIC

Art.17. Examinarea medical si/sau psihologic se eIectueaz periodic n scopul
veriIicrii strii de sntate, a gradului de dezvoltare a aptitudinilor si calittilor psihice si Iizice,
la persoanele cu responsabilitti n siguranta circulatiei, prevzute n anexa nr. 2.
Art.18. Personalul din transporturi cu responsabilitti n siguranta circulatiei se prezint
n policlinica teritorial cu adresa de trimitere de la serviciul personal al persoanei juridice
angajatoare ctre comisia teritoriala de siguranta circulatiei. n aceast adres se speciIic Iunctia
din siguranta circulatiei pentru care va Ii examinat, ct si tipul de examinare medical si/sau
psihologic (angajare, control periodic, schimbare de Iunctie, reangajare).4
A. Examinarea medical

Art.19. Examinarea medical se eIectueaz n cabinetele de specialitate, pentru Iunctiile
cu responsabilitti n siguranta circulatiei. Iiind obligatorie examinarea medical n urmtoarele
specialitti:
- medicin intern;
- chirurgie general;
- oftalmologie;
- oto rino laringologie (O.R.L.);
- neurologie;
- psihiatrie.
Art.20. Examinrile clinice de specialitate mentionate la art.19, vor Ii completate, n mod
obligatoriu, conform metodelor utilizate la examinarea medical si metodologiei de investigatie
psihologic, prin probe Iunctionale speciIice, prin investigatii paraclinice ale laboratorului de
analize medicale si laboratorului de radiologie imagistic, conIorm anexei nr. 4.
Art.21. Cu exceptia specialittilor obligatorii mentionate la art.19, n Iunctie de
individualitatea cazului examinat, pot Ii solicitate consultatii interdisclipinare cu medici din alte
specialitti medicale sau chirurgicale.
Art.22. Pentru femeile angajate n Iunctiile cu responsabilitti n siguranta circulatiei este
obligatoriu examenul ginecologic, n scop de prevenire a unor aIectiuni maligne cu localizare
genital, precum si a altor aIectiuni ginecologice care ar duce la limitarea capacittii de munc.

B. Examinarea psihologic

Art.23. Examinarea psihologic se eIectueaz conIorm metodologiei din anexa nr.4 n
laboratoarele psihologice de specialitate Ieroviare si navale din reteaua sanitar proprie a
Ministerului Lucrrilor Publice, Transporturilor si Locuintei pentru personalul de siguranta
circulatiei din sectorul Ieroviar si naval, la Institutul National de Medicin Aeronautic si
Spatial General doctor aviator Victor Anastasiu 'pentru personalul cu responsabilitti n
siguranta circulatiei din sectorul aerian si n laboratoare rutiere din reteaua sanitar proprie a
Ministerului Lucrrilor Publice, Transporturilor si Locuintei, sau autorizate de Ministerului
Lucrrilor Publice, Transporturilor si Locuintei, pentru personalul de siguranta circulatiei din
sectorul auto.
Art.24. Metodele de examinare si de elaborare a psihodiagnosticului n laboratoarele
psihologice teritoriale si n Comisia Centrala de siguranta circulatiei. se stabilesc potrivit
cerintelor Iunctiei din siguranta circulatiei. pentru care s-a solicitat examinarea.
Art.25. (1) Examinarea psihologic const din: anamnez, observatie si aplicarea integral
sau partial de teste, probe colective, probe individuale la aparate, completate cu analiza
psihologic a randamentului la locul de munca si de consiliere psihologic.
(2) Examenul psihologic trebuie s cuprind minim 5 probe (teste creion - hrtie,
aparate). Concluziile examenului psihologic vor Ii nregistrate n caietul psihologic de ctre
psihologul examinator si vor Ii transmise comisiei teritoriale de siguranta circulatiei, dup
modelul avizului psihologic din anexa nr. 7.
Art.26. Examenul psihologic trebuie s urmreasc evaluarea capacittilor cognitive
(perceptie, memorie, gndire), a celor motrice (reactivitate, coordonare) si a celor integrative
(atentie, emotivitate, motivatie, structura atitudinal valoric), de asemenea si psihodiagnoza
aptitudinal speciIic de lucru prin simulatoare si aparate de testare psihologic asistat de
calculator, conIorm Iunctiei pentru care se solicit examinarea.
Art.27. Continutul examenului psihologic pentru personalul din transporturi cu
responsabilitti n siguranta circulatiei este determinat si diIerentiat potrivit scopului urmrit:
scolarizare, angajare, schimbare de Iunctie, control periodic, contestatie si la sesizare.

5

C. Avize, recomandri yi contesta(ii

Art.28. (1) Comisiile medicale si psihologice de siguranta circulatiei vor elabora unul din
urmtoarele avize de aptitudine medical si psihologic, semnate conIorm modelelor din anexele
nr.8 si 7:
a) APT (medical, psihologic) pentru..
(Iunctia din siguranta circulatiei)
Acest aviz se elaboreaz pentru candidatii la examene n scoli si personalul din
transporturi cu responsabilitti n siguranta circulatiei care corespund medical si psihologic si pot
Ii scolarizati, angajati, reangajati, mentinuti sau schimbati n Iunctia din siguranta circulatiei.
b) APT cu restricjii (medical, psihologic) pentru ..
(Iunctia din siguranta circulatiei.)
Acest aviz restrictiv medical se elaboreaz pentru personalul cu responsabilitti n
siguranta circulatiei care prezint aIectiuni medicale si/sau chirurgicale, care limiteaz
exercitarea Iunctiei din siguranta circulatiei la capacitate maxim.
Acest aviz restrictiv psihologic se elaboreaz pentru personalul cu responsabilitti n
siguranta circulatiei pentru diminuarea potentialului aptitudinal psihologic.
c) APT cu recomandri (medical, psihologic) pentru
(Iunctia din siguranta circulatiei)
Acest aviz se elaboreaz pentru personalul cu responsabilitti n siguranta circulatiei
pentru care medicii specialisti sau/si psihologii indic anumite recomandri n vederea exercitrii
Iunctiei din siguranta circulatiei la capacitate maxim.
Recomandrile pot cuprinde si reducerea intervalului de timp dintre 2 controale
periodice, precum si dispensarizarea pentru anumite aIectiuni cronice.
d) INAPT (medical, psihologic) pentru
(Iunctia din siguranta circulatiei)
Acest aviz se elaboreaz pentru candidatii la examene n scoli sau personalul din
transporturi, care nu corespund din punct de vedere medical si psihologic pentru scolarizare,
angajare, reangajare sau mentinere n Iunctia din siguranta circulatiei pentru care s-a solicitat
examinarea.
e) INAPT TEMPORAR pentru
(Iunctia din siguranta circulatiei)
Se va prezenta pentru
(1) Acest aviz are caracter provizoriu si se emite n cazul internrilor n spital
pentru aIectiuni medicale si chirurgicale ce necesit tratament, concediu medical, recuperare
medical.
(2) n caz de internare, o copie a biletului de iesire din spital se va anexa la Iisa
medical personal tip siguranta circulatiei n vederea prezentrii la comisia teritorial de
siguranta circulatiei pentru elaborarea avizului medical de aptitudine/inaptitudine pentru Iunctia
din siguranta circulatiei.
(3) Dup aceast perioad persoana respectiv se va prezenta pentru reexaminare
la medicul specialist care a recomandat retragerea temporar.
Art.29. Aceste avize medicale si psihologice de aptitudine/inaptitudine se semneaz de
ctre presedintele comisiei teritoriale de siguranta circulatiei si se completeaz n 4 exemplare:
un exemplar va Ii pstrat la dosarul personal din Iisierul de siguranta circulatiei, un exemplar va
Ii trimis persoanei juridice angajatoare, un exemplar va Ii trimis dispensarului medical de statie
CF, depou, triaj, port, aeroport unde este arondat angajatul prin locul de munca si un exemplar
va Ii trimis persoanei Iizice examinate, care are obligatia s anunte medicul de Iamilie. Ultimele
3 exemplare vor Ii trimise n termen de maxim 5 zile de la data semnri de ctre presedintele
comisiei teritoriale de siguranta circulatiei.

6
Art.30. Avizul de INAPT TEMPORAR, care are caracter provizoriu va fi urmat
obligatoriu de un aviz cu caracter definitiv APT/INAPT, dup rezolvarea aIectiunii medicale,
care a determinat retragerea temporar.
Art.31. (1) n cazul unor avize de INAPT sau AP1 cu restricjii, comisia teritoriala de
siguranta circulatiei va nstiinta n termen de 24 de ore persoana juridic angajatoare, care i va
aduce la cunostint angajatului.
(2) n aceste avize se va mentiona posibilitatea de contestatie, termenul de
eIectuare a acesteia, precum si locul unde se va depune contestatia.
(3) Contestatia se poate Iace n termen de 30 zile la directia de specialitate din
cadrul Ministerului Lucrrilor Publice, Transporturilor si Locuintei, de ctre persoanele juridice
angajatoare, la solicitarea scris a persoanelor Iizice care contest avizul medical sau psihologic
si va Ii nsotit de o recomandare din partea unittii angajatoare.
(4) Directia Medical va comunica acordul pentru reexaminarea medical sau
psihologic, persoanei juridice angajatoare, Comisiei Centrale de siguranta circulatiei si comisiei
teritoriale de siguranta circulatiei.
(5) Comisia teritoriala de siguranta circulatiei va transmite Comisiei Centrale de
siguranta circulatiei, n termen de 30 zile, documentatia medical sau psihologic n care vor Ii
raportate motivele care au condus la stabilirea avizului contestat.
(6) Comisia Centrala de siguranta circulatiei. din Spitalul Ci Ferate Witting
Bucuresti va comunica persoanei juridice angajatoare, data programrii cazului pentru
reexaminare.
(7) Dup reexaminarea cazului la Comisia Centrala de siguranta circulatiei, avizul
medical si/sau psihologic deIinitiv va Ii completat n 2 exemplare, dintre care unul va Ii pstrat
de ctre Comisia Centrala si unul va Ii trimis comisiei teritoriale de siguranta circulatiei, unde s-
a elaborat avizul initial si care va proceda n continuare conIorm prevederilor art.29.
Art. 32. Examinarea medical si psihologic a personalului aeronautic din aviatia civil
care detine/solicit o licent aeronautic si este cuprins n Iunctii care au eIect direct sau indirect
n siguranta zborului , se eIectueaz astIel :
pentru personalul navigant cu brevet/certificat yi licen( de func(ionare,
personalul operativ de dirijare, control yi informare a traficului aerian CTA (pozitiile
137-151 din anexa nr.2) examinrile sunt eIectuate de ctre o Comisie medical autorizat din
Institutul National de Medicin Aeronautic si Spatial 'General doctor aviator Victor
Anastasiu ', n baza reglementrilor internationale si nationale aplicabile ;
pentru personalul operativ de meteorologie aeronautic-POMA (pozitiile
152-202 din anexa nr.2) examinrile sunt eIectuate de ctre comisiile medicale si psihologice
apartinnd policlinicilor din reteaua sanitar proprie a Ministerului Lucrrilor Publice,
Transporturilor si Locuintei, dotate corespunztor si autorizate conIorm normelor legale n
vigoare.
Art. 33. La elaborarea Instructiunilor privind examinarea personalului cu responsabilitti
n siguranta navigatiei s-au avut n vedere prevederile Conventiilor Organizatiei Internationale a
Muncii privind examinarea medical si psihologic:
- Conventia nr.147/76 privind standardele minime la bordul navelor comerciale.
- Conventia nr.73/46 privind examinarea medical.
- Conventia nr.164/87 privind protectia snttii si ngrijirea medical (navigatori).
- Conventia ILO/WHO/D2/1997 'Ghid pentru organizarea examinrii medicale nainte
de mbarcare si periodic pentru navigatori.


7
CAPITOLUL III
DISPOZITII FINALE

Art.34. n cazul examinrii medicale si psihologice de siguranta circulatiei pentru
admiterea n scoli, angajare, reangajare sau schimbarea din Iunctie, medicul de Iamilie din
dispensarele de medicina general din reteaua sanitar proprie, va elibera o adeverint medical
de boli cronice, care va Ii prezentat comisiei teritoriale de siguranta circulatiei.
Art.35. (1) Medicii de familie care au nscrise pe lista proprie persoane cu
responsabilitti n siguranta circulatiei sunt obligati s comunice printr-o adeverint medical,
conIorm modelului din anexa nr.10, comisiilor teritoriale de siguranta circulatiei toate
modiIicrile de sntate care atrag dup sine, incapacitatea temporar de munc (concediu
medical sau internare), mai mare de 45 de zile.
(2) n Iunctie de gravitatea aIectiunii medicale sau/si chirurgicale care a
determinat incapacitatea temporara de munc, comisia teritoriala de siguranta circulatiei va
elabora unul dintre avizele medicale de aptitudine mentionate.
Art.36. (1) La recomandarea comisiilor medicale si psihologice teritoriale de siguranta
circulatiei, persoanele declarate inapte, retrase temporar sau cu aviz restrictiv pentru siguranta
circulatiei vor Ii trimise pentru recuperare, prin internare si tratament n spitale, centre de
diagnostic si tratament, precum si n centre de recuperare a capacittii de munca ale retelei
sanitare proprii a Ministerului Lucrrilor Publice, Transporturilor si Locuintei, sau vor beneficia
de asistent psihologic n vederea reorientrii proIesionale n cadrul laboratoarelor de
psihologie ale retelei sanitare proprii a Ministerului Lucrrilor Publice, Transporturilor si
Locuintei.
(2) La externarea din unittile sanitare se vor Iace recomandri, n scris,
personalului cu responsabilitti n siguranta circulatiei, pentru prezentarea obligatorie la
comisiile medicale si psihologice de siguranta circulatiei, n vederea reevalurii aptitudinii
medicale si psihologice, n cazul concediilor medicale mai mari de 45 de zile.
Art.37. Neprezentarea la controlul periodic la termenele precizate, atrage dup sine
retragerea temporar de la exercitarea Iunctiei a personalului cu responsabilitti n siguranta
circulatiei de ctre conductorul persoanei juridice angajatoare n baza comunicrii primite de la
comisia teritoriala de siguranta circulatiei.
Art.38. n vederea deIinitivrii cercetrilor unor accidente sau evenimente grave n
transporturi, la solicitarea politiei si a parchetului, unittile sanitare din reteaua Ministerului
Lucrrilor Publice, Transporturilor si Locuintei sunt autorizate s eIectueze expertizarea
medical si/sau psihologic pentru persoanele care exercit Iunctii din siguranta circulatiei.
Art.39. Controlul periodic medical si psihologic al Iunctiilor cu responsabilitti n
siguranta circulatiei pe grupe de vrst se va eIectua astIel:
- pentru grupa de vrst cuprins ntre 18-45 de ani controlul periodic se va efectua
conform Anexei nr.2 ;
- pentru grupa de vrst peste 45 de ani controlul periodic medical se va face la un
interval de 1 an, iar controlul psihologic la 3 ani ;
- pentru grupa de vrst peste 40 de ani la personalul din transporturile aeriene cu
responsabilitti n siguranta circulatiei, controlul periodic medical se va efectua la un
interval de 1 an, iar controlul psihologic la 3 ani.
Aceste controale se vor eIectua n scopul depistrii precoce a aIectiunilor medicale si
psihologice.


A
N
E
X
A

n
r
.

2

L
I
S
T
A

F
U
N
C
T
I
I
L
O
R

C
U

R
E
S
P
O
N
S
A
B
I
L
I
T

T
I

N

S
I
G
U
R
A
N
T
A

C
I
R
C
U
L
A
T
I
E
I

$
I


C
O
N
D
I
T
I
I
L
E

D
E

E
X
A
M
I
N
A
R
E

M
E
D
I
C
A
L


$
I

P
S
I
H
O
L
O
G
I
CN
r
.

C
r
t
.

R
a
m
u
r
a

d
e

t
r
a
n
s
p
o
r
t
,

d
e
n
u
m
i
r
e
a

f
u
n
c
(
i
e
i

y
i

l
o
c
u
l

d
e

m
u
n
c


E
x
a
m
e
n
u
l

m
e
d
i
c
a
l

y
i

p
e
r
i
o
d
i
c
i
t
a
t
e
a

E
x
.

p
s
i
h
o
l
o
g
i
c

y
i

p
e
r
i
o
d
i
c
i
t
a
t
e
a

B
a
r
e
m
e

u
t
i
l
i
z
a
t
e

p
e
n
t
r
u

a
v
i
z
a
r
e

m
e
d
i
c
o
-
p
s
i
h
o
l
o
g
i
c


l
a

c
o
n
t
r
o
l

p
e
r
i
o
d
i
cB
a
r
e
m
e

u
t
i
l
i
z
a
t
e

l
a

a
d
m
i
t
e
r
e
a

n

y
c
o
a
l
a

y
i

d
e
b
u
t

n

f
u
n
c
(
i
e


C
o
n
t
r
o
l
u
l

p
e
r
i
o
d
i
c

A
d
m
i
t
e
r
e

n

s
c
o
a
l


y
i

d
e
b
u
t

n

f
u
n
c
(
i
eC
o
n
t
r
o
l

p
e
r
i
o
d
i
c

C
o
n
d
i
(
i
i

p
s
i
h
o
-
f
i
z
i
c
e

(
a
n
e
x
a

n
r
.
1
C
)

L
i
m
i
t
e

d
e

a
c
u
i
t
a
t
e

a
u
d
i
t
i
v
a

L
i
m
i
t
e

d
e

a
c
u
i
t
a
t
e

v
i
z
u
a
l
a

P
e
r
c
e
p
e
r
e
a

c
u
l
o
r
i
l
o
r

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8


I
.

T
R
A
N
S
P
O
R
T


F
E
R
O
V
I
A
R

$
I


C
U


M
E
T
R
O
U
L


1

A
c
a
r

*

I
I

2

a
n
i

I
I


5

a
n
i

I
I
I

I
I

I
I

I
I

I
I

2


M
e
c
a
n
i
c

d
r
e
z
i
n


p
a
n
t
o
g
r
a
I

I
I


2

a
n
i

I
I


5

a
n
i

I
I


I
I


I
I


I
I


I
I


3

C
o
n
d
u
c

t
o
r

t
r
e
n

a
j
u
t
o
r
,

c
o
n
d
u
-
c

t
o
r

t
r
e
n

m
a
c
a
r
a

I
I


2

a
n
i

I
I


5

a
n
i

I
I

I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

4

C
o
d
u
c
t
o
r

t
r
e
n

*
*

I
I

2

a
n
i

I
I

5

a
n
i


I
I
I

I
I

I
I

I
I

I
I

5

D
i
s
p
e
c
e
r

(
l
i
n
i
i
,

t
u
n
e
l
e
,

c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i

s
p
e
c
i
a
l
e
,

s
e
m
n
a
l
i
z
a
r
e
,

b
l
o
c
,

e
l
e
c
t
r
o
e
n
e
r
g
e
t
i
c
i
a
n
)

*
*
*


I
I


2

a
n
iI
I


5

a
n
i

I
I


I
I
I


I
I
I


I
I
I


I
I
I

6

D
i
s
p
e
c
e
r

c
i
r
c
u
l
a
t
i
e


M


I
I

2

a
n
i

I
I


5

a
n
i

I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

7

D
i
s
p
e
c
e
r

e
n
e
r
g
e
t
i
c

f
e
r
o
v
i
a
r

I
I

2

a
n
i

I
I


5

a
n
i

I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

8

D
i
s
p
e
c
e
r

e
n
e
r
g
e
t
i
c

f
e
r
o
v
i
a
r

s
e
f

I
I

2

a
n
i

I
I


5

a
n
i

I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

9

E
l
e
c
t
r
o
m
e
c
a
n
i
c


S
C
B
,

E
l
e
c
t
r
o
e
n
e
r
g
e
t
i
c
i
a
ns
p
e
c
i
a
l
i
s
t

*
*
*


I
I

2

a
n
i

I
I

5

a
n
i

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

1
0

E
l
e
c
t
r
o
m
e
c
a
n
i
c

S
C
B
,

I
F
T
E

(

n
t
r
e
t
i
n
e
r
e

L
C
}
,

T
T
R

I
I

2

a
n
i

I
I

5

a
n
i

I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

1
1

F
r

n
a
r

I

2

a
n
i

I
I

5

a
n
i

I
I
I

I
I

I
I

I
I

I
I

1
2

I
m
p
i
e
g
a
t

d
e

m
i
s
c
a
r
e
,

I
m
p
i
e
g
a
t

d
e

m
i
s
c
a
r
e

m
e
t
r
o
u
,

S
e
I

t
u
r
a

i
s
c
a
r
e


I

2

a
n
i

I

5

a
n
i

I
I

I
I

I
I

I
I

I
I


2

m
i
s
c
a
r
e

m
e
t
r
o
u
,

S
e
I

t
u
r
a

i
s
c
a
r
e


1
3

C
o
n
d
u
c

t
o
r

v
a
g
o
n

m
o
t
o
r
,

R
e
v
i
z
o
r

c
a
l
e

t
u
n
e
l

*
*
*

I
I

2

a
n
i

I
I

5


a
n
i

I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

1
4

M
a
c
a
r
a
g
i
u

t
r
e
n

a
j
u
t
o
r
,

m
a
c
a
r
a
g
i
u

t
r
e
n

i
n
t
e
r
v
e
n
t
i
e

I
I

2

a
n
i

I
I

5

a
n
i

I
I

I
I

I
I

I
I

I
I

1
5

M
a
g
a
z
i
n
e
r

t
r
a
n
z
i
t
,

m
a
g
a
z
i
n
e
r

c
o
m
e
r
c
i
a
l

I
I

2

a
n
i


I
I

5

a
n
i

I
I

I
I

I
I

I
I

I
I

1
6

M
a
i
s
t
r
u

l
u
c
r

r
i

a
r
t
a
,

s
u
d
u
r
a

c
a
i
i


I
I

2

a
n
i


I
I

5

a
n
i

I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

1
7

M
a
i
s
t
r
u

l
i
n
i
i
,

m
a
i
s
t
r
u

a
r
t
a

(
i
n

a
c
t
i
v
i
t
a
t
e
a

d
e

c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
i

C
F
)


I
I

2

a
n
i


I
I

5

a
n
i

I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

1
8

M
a
i
s
t
r
u

(
l
i
n
i
i
,

t
u
n
e
l
e
,

s
u
d
u
r
a

c
a
i
i

s
e
m
n
a
l
i
z
a
r
e
-
c
e
n
t
r
a
l
i
z
a
r
e
-
b
l
o
c
,

e
l
e
c
t
r
o
e
n
e
r
g
e
t
i
c
i
a
n

f
i
r
-
c
o
n
t
a
c
t
)

*
*
*

I
I

2

a
n
i

I
I

5
a
n
i

I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

1
9

M
a
n
e
v
r
a
n
t

v
a
g
o
a
n
e

I

2

a
n
i

I

5

a
n
i

I
I

I
I

I
I

I
I

I
I

2
0

M
a
s
i
n
i
s
t

l
u
c
r

r
i

c
a
l
e

s
i

L
.
A
.

I
I

2

a
n
i

I
I

5

a
n
i

I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

2
1

M
e
c
a
n
i
c

l
o
c
o
m
o
t
i
v
a
-
a
u
t
o
m
o
t
o
r
,

m
e
c
a
n
i
c

a
j
u
t
o
r

l
o
c
o
m
o
t
i
v
a
-
a
u
t
o
m
o
t
o
r

*
*
*
*

I

2

a
n
i

I

5

a
n
i

I
I

I
I

I
I

I
I

I
I

2
2

M
e
c
a
n
i
c

i
n
s
t
r
u
c
t
o
r

c
a
r
e

e
s
t
e

i
n

a
c
t
i
v
i
t
a
t
e
a

d
e

e
x
p
l
o
a
t
a
r
e

a

m
e
t
r
o
u
l
u
i
-
a
p
t

p
e
n
t
r
u

a

e
x
e
r
c
i
t
a

s
i

I
u
n
c
t
i
a

d
e

m
e
c
a
n
i
c

l
o
c
o
m
o
t
i
v
a

s
i

R
E
M
,

I
n
s
t
r
u
c
t
o
r

i
s
c
a
r
e

m
e
t
r
o
u

I
I

2

a
n
i

I
I

5

a
n
i

I
I

I
I

I
I

I
I

I
I

2
3

M
e
c
a
n
i
c

i
n
s
t
r
u
c
t
o
r

c
a
r
e

n
u

e
s
t
e

a
p
t

p
e
n
t
r
u

a

e
x
e
r
c
i
t
a

I
u
n
c
t
i
a

d
e

m
e
c
a
n
i
c

l
o
c
o
m
o
t
i
v
a

s
i

R
E
M

I
I

2

a
n
i

I
I

5
a
n
i

I
I
I

I
V

I
V

I
V

I
V

2
4


M
e
c
a
n
i
c

l
o
c
o
m
o
t
i
v
e


R
E
M
,


M
e
c
a
n
i
c

a
j
u
t
o
r


R
E
M

I

2

a
n
i

I
I

5

a
n
i

I
I

I
I

I
I

I
I

I
I

2
5

M
e
c
a
n
i
c

m
a
s
i
n
i

g
r
e
l
e

d
e

c
a
l
e
,

m
e
c
a
n
i
c

a
j
u
t
o
r

m
a
s
i
n
i

g
r
e
l
e

d
e

c
a
l
e

I
I

2

a
n
i

I
I

5


a
n
i

I
I

I
I

I
I

I
I

I
I

2
6

M
e
c
a
n
i
c

m
a
s
i
n
i

g
r
e
l
e

s
u
d
u
r
a

c
a
i
i
,

m
e
c
a
n
i
c

a
j
u
t
o
r

m
a
s
i
n
i

g
r
e
l
e

s
u
d
u
r
a

c
a
i
i

I
I

2

a
n
i

I
I

5

a
n
i

I
I

I
I

I
I

I
I

I
I

2
7

M
o
n
t
a
t
o
r

I

(
S
C
B
,

T
T
R
,

I
F
T
E
)

I
I

2

a
n
i

I
I

5

a
n
i

I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

2
8

O
p
e
r
a
t
o
r

c
i
r
c
u
l
a
t
i
e

M

(
d
i
n

r
e
g
u
l
a
t
o
r
u
l

d
e

t
r
a
f
i
c
)


I
I

2

a
n
i

I

5

a
n
i

I
I


I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I


3

2
9

O
p
e
r
a
t
o
r

i
s
c
a
r
e
,

o
p
e
r
a
t
o
r

t
r
a
c
t
i
u
n
e

*
*
*

I
I

2

a
n
i

I
I

5

a
n
i

I
I

I
I

I
I

I
I

I
I

3
0

P

z
i
t
o
r

b
a
r
i
e
r
a


I

2

a
n
i

I
I


5

a
n
i

I
I
I

I
I
I

I
I

I
I

I
I

3
1

P
i
c
h
e
r

I
I

2

a
n
i

I
I

5

a
n
i

I
I
I

I
I

I
I

I
I

I
I

3
2

R
e
s
p
o
n
s
a
b
i
l

S
C

*
*
*
*
*

I

2

a
n
i

I
I

5

a
n
i

I
I

I
I

I
I

I
I

I
I

3
3

R
e
v
i
z
o
r

a
c
e

I

2

a
n
i

I

5

a
n
i

I
I

I
I

I
I

I
I

I
I

3
4

R
e
v
i
z
o
r

c
a
l
e
,

r
e
v
i
z
o
r

p
u
n
c
t
e

p
e
r
i
c
u
l
o
a
s
e
,

r
e
v
i
z
o
r

c
a
l
e

s
i

p
u
n
c
t
e

p
e
r
i
c
u
l
o
a
s
e
.

R
e
v
i
z
o
r

c
a
l
e

s
i

s
i
n
e

d
e

c
o
n
t
a
c
t

*
*
*

I
I

2

a
n
i

I
I

5

a
n
i

I
I

I
I

I
I

I
I

I
I

3
5

R
e
v
i
z
o
r

l
o
c
o
m
o
t
i
v
a

s
i

R
E
M

*
*
*

I
I

2

a
n
i

I

5

a
n
i

I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

3
6

R
e
v
i
z
o
r

t
e
h
n
i
c

v
a
g
o
a
n
e

I
I

2

a
n
i

I

5

a
n
i


I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

3
7

S
u
d
o
r

n
t
r
e
t
i
n
e
r
e

c
a
l
e

s
i

a
p
a
r
a
t
e

c
a
l
e

I
I
I

2

a
n
i

I
I
I

5

a
n
i

I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

3
8

S
e
f

d
i
s
t
r
i
c
t

(
l
i
n
i
i
,

S
C
B
,

T
T
R
,

L
C
,

p
o
d
u
r
i
,

e
x
p
l
o
a
t
a
r
e

u
t
i
l
a
j
e
)

I
I

2

a
n
i

I
I

5

a
n
i

I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

3
9

S
e
f

d
i
s
t
r
i
c
t

(
l
i
n
i
i
,

t
u
n
e
l
e
,

e
x
p
l
o
a
t
a
r
e

u
t
i
l
a
j
e
)

*
*
*

I
I

2

a
n
i

I

5

a
n
i

I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I


4
0

S
e
I

e
c
h
i
p
a

n
t
r
e
t
i
n
e
r
e

l
u
c
r

r
i

a
r
t
a
,

s
e
I

e
c
h
i
p
a

n
t
r
e
t
i
n
e
r
e

c
a
l
e

I
I

2

a
n
i

I
I

5

a
n
i

I
I

I
I

I
I

I
I

I
I

4
1

S
e
I

e
c
h
i
p
a

n
t
r
e
t
i
n
e
r
e

c
a
l
e
,

l
u
c
r

r
i

d
e

a
r
t
a

*
*
*

I
I

2

a
n
i

I
I

5

a
n
i


I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

4
2

S
e
I

I
o
r
m
a
t
i
e

l
i
n
i
i
,

t
u
n
e
l
e

*
*
*

I
I

2

a
n
i

I
I

5

a
n
i

I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

4
3

S
e
f

m
a
n
e
v
r
a
,

i
n
c
l
u
s
i
v

d
i
n

e
x
p
l
o
a
t
a
r
e
a

i
n
s
t
a
l
a
t
i
e
i

W
S
S
B

I
I

2

a
n
i

I

5

a
n
i

I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

4
4

S
e
I

s
t
a
t
i
e
,

s
e
I

s
t
a
t
i
e

a
d
j
u
n
c
t
,

s
e
I

s
t
a
t
i
e

r
e
z
e
r
v
a

I
I
I

2

a
n
i

I

5

a
n
i

I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

4
5

S
e
I

s
t
a
t
i
e
,

s
e
I

s
t
a
t
i
e

a
d
j
u
n
c
t
,

s
e
I

s
t
a
t
i
e

r
e
z
e
r
v
a

n
u
m
a
i

a
c
t
i
v
i
t
a
t
e
a

o
p
e
r
a
t
o
r
i
l
o
r

d
e

t
r
a
n
s
p
o
r
t

f
e
r
o
v
i
a
r

I
I
I

2

a
n
i

I

5


a
n
i

I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

4
6

S
e
f

t
r
e
n


I
I

2

a
n
i

I
I

5


a
n
i

I
I


I
I

I
I

I
I

I
I

4
7

S
e
f

t
u
r
a

r
e
g
u
l
a
t
o
r

M

I
I

2

a
n
i

I
I

5

a
n
i

I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

4
8

S
e
f

t
u
r
a

d
e
p
o
u
,

s
e
f

t
u
r
a


r
e
g
u
l
a
t
o
r

*
*
*

I
I

2

a
n
i

I

5

a
n
i


I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I


I
I
.

T
R
A
N
S
P
O
R
T
U
R
I

A
U
T
O4

4
9

P
e
r
s
o
a
n
a

d
e
s
e
m
n
a
t
a

s
a

c
o
n
d
u
c


p
e
r
m
a
n
e
n
t

s
i

e
I
e
c
t
i
v

a
c
t
i
v
i
t
a
t
e
a

d
e

t
r
a
n
s
p
o
r
t

s
i
/
s
a
u

p
e
r
s
o
a
n
a

c
u

a
t
r
i
b
u
t
i
i

s
p
e
c
i
I
i
c
e

d
e

s
i
g
u
r
a
n
t
a

c
i
r
c
u
l
a
t
i
e
i

(
p
r
o
I
e
s
o
r

l
e
g
i
s
l
a
t
i
e
)

I
I

2

a
n
i

I
I

5

a
n
i

I
I
I

I
I

I
I

I
I
I

I
I

5
0

C
o
n
d
u
c

t
o
r

a
u
t
o

t
r
a
n
s
p
o
r
t

i
n
t
e
r
n

d
e

p
e
r
s
o
a
n
e

n

i
n
t
e
r
e
s

p
u
b
l
i
c

I

1

a
n

I
I

3

a
n
i

I
I

I
I

I
I

I
I
I

I
I

5
1

C
o
n
d
u
c

t
o
r

a
u
t
o

t
r
a
n
s
p
o
r
t

i
n
t
e
r
n

d
e


m
a
r
I


I

1

a
n

I

4

a
n
i

I
I
I


I
I

I
I

I
I
I

I
I

5
2

C
o
n
d
u
c

t
o
r

a
u
t
o

t
r
a
n
s
p
o
r
t

i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l

d
e

p
e
r
s
o
a
n
e

s
i

m
a
r
I


;


I
I

1

a
n


I

3

a
n
i

I

I
I

I
I

I
I
I

I
I

5
3

C
o
n
d
u
c

t
o
r

a
u
t
o

t
r
a
n
s
p
o
r
t
u
r
i

s
p
e
c
i
a
l
e

i
n
t
e
r
n
e

s
i

i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
e

(
m

r
I
u
r
i

p
e
r
i
c
u
l
o
a
s
e
,

t
r
a
n
s
p
o
r
t

a
g
a
b
a
r
i
t
i
c
,

t
r
a
n
s
p
o
r
t

d
e

v
a
l
o
r
i

e
t
c
.
)

I

1

a
n

I

3
a
n
i

I

I
I

I
I

I
I
I

I
I

5
4

I
n
s
t
r
u
c
t
o
r

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e

a
u
t
o

I

1

a
n

I

3

a
n
i

I
I
I

I
I

I
I

I
I
I

I
I


I
I
I
.

T
R
A
N
S
P
O
R
T
U
R
I

N
A
V
A
L
E


5
5

C

p
i
t
a
n

d
e

c
u
r
s
a

l
u
n
g
a

I

a
n
u
a
l

I

3

a
n
i

I
I

I
I

I
I
I

I
I

I
I

5
6

C

p
i
t
a
n

d
e

n
a
v
a

d
e

p
e
s
c
u
i
t

o
c
e
a
n
i
c

I

a
n
u
a
l

I


3

a
n
i

I
I

I
I

I
I
I

I
I

I
I

5
7

O
I
i
t
e
r

m
a
r
i
t
i
m

d
e

p
u
n
t
e

I

I

a
n
u
a
l

I

3

a
n
i

I
I

I
I
I

I
I
I

I
I

I
I

5
8

O
I
i
t
e
r

m
a
r
i
t
i
m

d
e

p
u
n
t
e

I
I

I

a
n
u
a
l

I

3
a
n
i

I
I

I
I
I

I
I
I

I
I

I
I

5
9

O
I
i
t
e
r

m
a
r
i
t
i
m

d
e

p
u
n
t
e

I
I
I

I

a
n
u
a
l

I

3

a
n
i

I
I

I
I
I

I
I
I

I
I

I
I

6
0

O
I
i
t
e
r

m
a
r
i
t
i
m

d
e

p
u
n
t
e

a
s
p
i
r
a
n
t


I

a
n
u
a
l

I

3

a
n
i

I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

6
1

S
e
f

m
e
c
a
n
i
c


m
a
r
i
t
i
m
eI

a
n
u
a
l

I

3

a
n
i

I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

6
2

O
I
i
t
e
r

m
e
c
a
n
i
c

m
a
r
i
t
i
m

I

I

a
n
u
a
l

I

3

a
n
i

I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I


I
I
I

6
3

O
I
i
t
e
r


m
e
c
a
n
i
c

m
a
r
i
t
i
m

I
I

I

a
n
u
a
l

I

3

a
n
i

I
I


I
I
I


I
I
I

I
I
I

I
I
I


6
4

O
I
i
t
e
r

m
e
c
a
n
i
c

m
a
r
i
t
i
m

I
I
I

I

a
n
u
a
l

I

3

a
n
i

I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

6
5

O
I
i
t
e
r

m
e
c
a
n
i
c

m
a
r
i
t
i
m

a
s
p
i
r
a
n
t

I

a
n
u
a
l

I

3

a
n
i

I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

6
6

O
I
i
t
e
r

e
l
e
c
t
r
i
c
i
a
n

m
a
r
i
t
i
m

I

I

a
n
u
a
l

I

3

a
n
i

I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I


I
I
I

6
7

O
I
i
t
e
r

e
l
e
c
t
r
i
c
i
a
n

m
a
r
i
t
i
m

I
I

I

a
n
u
a
l

I

3

a
n
i

I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

6
8

O
I
i
t
e
r

e
l
e
c
t
r
i
c
i
a
n

m
a
r
i
t
i
m

I
I
I

I

a
n
u
a
l

I

3

a
n
i

I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

6
9

O
I
i
t
e
r

e
l
e
c
t
r
i
c
i
a
n

m
a
r
i
t
i
m

a
s
p
i
r
a
n
t

I

a
n
u
a
l

I

3

a
n
i

I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

7
0

P
i
l
o
t

d
e

m
a
r
e

l
a
r
g
a

I

a
n
u
a
l

I
I

3

a
n
i

I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I


5

7
1

P
i
l
o
t

d
e

p
o
r
t

m
a
r
i
t
i
m

I

a
n
u
a
l

I
I

3

a
n
i

I
I

I
I

I
I
I

I
I

I
I

7
2

P
i
l
o
t

d
e

p
o
r
t

a
s
p
i
r
a
n
t

I

a
n
u
a
l

I
I

3

a
n
i

I
I

I
I

I
I
I

I
I

I
I

7
3

C

p
i
t
a
n

d
r
a
g
o
r

m
a
r
i
t
i
m

I

a
n
u
a
l

I
I

3

a
n
i

I
I
I

I
I

I
I

I
I

I
I

7
4

S
e
f

d
r
a
g
o
r

m
a
r
i
t
i
m

I
I

a
n
u
a
l


I
I

3

a
n
i

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I


I
I
I

7
5

D
r
a
g
o
r

m
a
r
i
t
i
m
e

I
I

a
n
u
a
l

I
I

3

a
n
i

I
I
I

I
I
I

I
V

I
V

I
I
I

7
6

S
e
I

m
e
c
a
n
i
c

I
l
u
v
i
a
l

s
i

m
a
r
i
t
i
m

p
o
r
t
u
a
r

I
I

a
n
u
a
l

I
I

3

a
n
i

I
I
I

I
I
I

I
V

I
V

I
I
I

7
7

O
I
i
t
e
r

m
e
c
a
n
i
c

I
l
u
v
i
a
l

s
i

m
a
r
i
t
i
m

p
o
r
t
u
a
r


I
I

a
n
u
a
l

I
I

3

a
n
i

I
I
I

I
I
I

I
V

I
V

I
I
I

7
8

O
I
i
t
e
r

e
l
e
c
t
r
i
c
i
a
n

I
l
u
v
i
a
l

s
i

m
a
r
i
t
i
m

p
o
r
t
u
a
r

I
I

a
n
u
a
l

I
I

3

a
n
i

I
I
I

I
V

I
V

I
V

I
I
I

7
9

C

p
i
t
a
n

m
a
r
i
t
i
m

p
o
r
t
u
a
r


I
I

a
n
u
a
l

I

3

a
n
i

I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

8
0

O
I
i
t
e
r

d
e

p
u
n
t
e


m
a
r
i
t
i
m

p
o
r
t
u
a
r

I
I

a
n
u
a
l

I
I

3

a
n
i

I
I
I

I
I
I

I
V

I
V

I
I
I

8
1

C

p
i
t
a
n

d
e

c
u
t
e
r

d
e

c
r
o
a
z
i
e
r
a

I
I

a
n
u
a
l

I

3

a
n
i

I
I

I
I
I

I
V

I
V

I
I
I

8
2

S
e
c
u
n
d

d
e

c
u
t
e
r

d
e

c
r
o
a
z
i
e
r
a

I
I

a
n
u
a
l

I

3

a
n
i

I
I

I
I
I

I
V

I
V

I
I
I

8
3

C

p
i
t
a
n


p
e
n
t
r
u

n
a
v
i
g
a
t
i
e


f
l
u
v
i
a
l
a

i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
a

A

(

p
e

t
o
t

p
a
r
c
u
r
s
u
l

D
u
n

r
i
i

)

I

a
n
u
a
l

I

3

a
n
i

I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

8
4

C

p
i
t
a
n

p
e
n
t
r
u

n
a
v
i
g
a
t
i
e

I
l
u
v
i
a
l
a

i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
a

B

(

p
e

s
e
c
t
o
r
u
l

K
m

0

-

1
0
7
5

)

I

a
n
u
a
l

I

3

a
n
i

I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

8
5

O
I
i
t
e
r

I
l
u
v
i
a
l

p
e
n
t
r
u

n
a
v
i
g
a
t
i
e

f
l
u
v
i
a
l
a

i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
a


I

a
n
u
a
l

I

3

a
n
i

I
I

I
I

I
I

I
I

I
I

8
6

S
e
I

m
e
c
a
n
i
c

I
l
u
v
i
a
l

s
i

m
a
r
i
t
i
m

p
o
r
t
u
a
r

I

a
n
u
a
l

I
I

3

a
n
i

I
I
I

I
I

I
I

I
I

I
I
I

8
7

O
I
i
t
e
r

m
e
c
a
n
i
c

I
l
u
v
i
a
l

s
i

m
a
r
i
t
i
m

p
o
r
t
u
a
r

I
I

a
n
u
a
l

I

3

a
n
i

I
I

I
I
I

I
V

I
V


I
I
I

8
8

O
I
i
t
e
r

e
l
e
c
t
r
i
c
i
a
n

I
l
u
v
i
a
l

s
i

m
a
r
i
t
i
m

p
o
r
t
u
a
r


I
I

a
n
u
a
l

I

3

a
n
i

I
I

I
V

I
V

I
V

I
I
I

8
9

C

p
i
t
a
n

d
r
a
g
o
r

I
l
u
v
i
a
l

s
i

d
e

a
p
e

i
n
t
e
r
i
o
a
r
e

n
a
v
i
g
a
b
i
l
e


I
I

a
n
u
a
l

I

3

a
n
i

I
I

I
I
I

I
V

I
V

I
I
I

9
0

S
e
I


d
r
a
g
o
r

I
l
u
v
i
a
l

s
i

d
e

a
p
e

i
n
t
e
r
i
o
a
r
e

n
a
v
i
g
a
b
i
l
e


I
I

a
n
u
a
l

I

3

a
n
i

I
I

I
I
I

I
V

I
V

I
I
I

9
1

D
r
a
g
o
r

I
l
u
v
i
a
l

s
i

d
e

a
p
e

i
n
t
e
r
i
o
a
r
e

n
a
v
i
g
a
b
i
l
e


I
I

a
n
u
a
l

I
I

3

a
n
i

I
I
I

I
I
I

I
V

I
V

I
I
I

9
2

P
i
l
o
t

d
e

D
u
n

r
e

m
a
r
i
t
i
m
a

I
I

a
n
u
a
l

I

3

a
n
i

I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

9
3

P
i
l
o
t

d
e

D
u
n

r
e

m
a
r
i
t
i
m
a

a
s
p
i
r
a
n
t

I

a
n
u
a
l

I

3

a
n
i

I
I

I
I

I
I
I

I
I

I
I


6

9
4

P
i
l
o
t

d
e

c
a
n
a
l

I

a
n
u
a
l

I

3

a
n
i

I
I

I
I

I
I
I

I
I

I
I

9
5

P
i
l
o
t

d
e

c
a
n
a
l

a
s
p
i
r
a
n
t

I

a
n
u
a
l

I

3

a
n
i

I
I

I
I

I
I
I

I
I

I
I
I

9
6

S
e
f

d
e

e
c
h
i
p
a
j


m
a
r
i
t
i
m


I
I

a
n
u
a
l

I

3

a
n
i

I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

9
7

C
o
n
d
u
c

t
o
r

d
e

s
a
l
u
p
a

m
a
r
i
t
i
m
a

I

a
n
u
a
l

I
I

3

a
n
i

I
I

I
I

I
I
I

I
I

I
I

9
8

T
i
m
o
n
i
e
r

m
a
r
i
t
i
m
e

I

a
n
u
a
l


I
I

3

a
n
i

I
I

I
I

I
I
I

I
I

I
I

9
9

M
a
r
i
n
a
r

I

a
n
u
a
l

I
I
I


5

a
n
i

I
V

I
I
I

I
V

I
V

I
I
I

1
0
0

P
o
m
p
a
g
i
u
;

f
i
t
t
e
r

I

a
n
u
a
l

I
I
I

5

a
n
i

I
V

I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

1
0
1

M
o
t
o
r
i
s
t
;

f
o
c
h
i
s
t

I

a
n
u
a
l

I
I
I

5

a
n
i

I
V

I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

1
0
2

S
e
I

e
l
e
c
t
r
i
c
i
a
n
;

e
l
e
c
t
r
i
c
i
a
n


d
e

b
o
r
d


I
I

a
n
u
a
l

I
I

3

a
n
i

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
V

I
I
I

1
0
3

C
a
m
e
r
i
s
t


I
I

2

a
n
i


I
I
I

5

a
n
i

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

1
0
4

R
e
c
e
p
t
i
o
n
e
r

I
I

2

a
n
i


I
I
I

5

a
n
i

I
I
I


I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

1
0
5

B
u
c

t
a
r

I
I

2

a
n
i


I
I
I

5

a
n
i

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

1
0
6

B
r
u
t
a
r

I
I

2

a
n
i

I
I
I


5

a
n
i

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

1
0
7

C
o
n
d
u
c

t
o
r

d
e

s
a
l
u
p
a

I
l
u
v
i
a
l
a

I

a
n
u
a
l

I
I

5

a
n
i

I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

1
0
8

C

r
m
a
c
i

I

a
n
u
a
l

I
I


5

a
n
i

I
I
I

I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

1
0
9

S
e
f

d
e

e
c
h
i
p
a
j

f
l
u
v
i
a
l
I
I


5

a
n
i

I
I
I

1
1
0

C
o
n
t
r
o
l
o
r

t
r
a
f
i
c

e
c
l
u
z
e

I

a
n
u
a
l

I
I

5

a
n
i

I
I
I

I
I

I
I

I
I

I
I

1
1
1

O
p
e
r
a
t
o
r
i

m
e
c
a
n
i
c
i

e
c
l
u
z
e

I

a
n
u
a
l

I
I

5

a
n
i

I
I
I

I
I

I
I

I
I

I
I

1
1
2

O
p
e
r
a
t
o
r
i

e
l
e
c
t
r
i
c
i
e
n
i

e
c
l
u
z
e

I

a
n
u
a
l

I
I

5

a
n
i

I
I
I

I
I

I
I

I
I

I
I

1
1
3

E
l
e
c
t
r
o
m
e
c
a
n
i
c
i

t
e
l
e
c
o
m
u
n
i
c
a
t
i
i

e
c
l
u
z
e

I

a
n
u
a
l

I
I

5

a
n
i

I
I
I

I
I

I
I

I
I

I
I

1
1
4

T
i
m
o
n
i
e
r

f
l
u
v
i
a
l


I

a
n
u
a
l

I

3

a
n
i

I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

1
1
5

O
s
p

t
a
r

I
I

2

a
n
i

I
I
I

5

a
n
i

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

1
1
6

S
t
r
u
n
g
a
r
-
s
u
d
o
r

d
e

b
o
r
d

I

a
n
u
a
l

I
I
I

5

a
n
i

I
V

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

1
1
7

L
e
m
n
a
r

d
e

b
o
r
d

I

a
n
u
a
l

I
I
I

5

a
n
i

I
V

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

1
1
8

P
e
r
s
o
n
a
l

m
e
d
i
c
o
-
s
a
n
i
t
a
r

I
I

2

a
n
i

I
I
I

5

a
n
i

I
V

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

1
1
9

I
n
g
i
n
e
r

f
r
i
g
o
t
e
h
n
i
s
t

I
I

a
n
u
a
l

I
I
I

5

a
n
i

I
V

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

1
2
0

T
e
h
n
i
c
i
a
n

f
r
i
g
o
t
e
h
n
i
s
t

I
I

a
n
u
a
l

I
I
I

5

a
n
i

I
V

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

1
2
1

M
e
c
a
n
i
c

f
r
i
g
o
t
e
h
n
i
s
t

I
I

a
n
u
a
l

I
I
I

5

a
n
i

I
V

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

1
2
2

O
I
i
t
e
r

r
a
d
i
o
t
e
l
e
g
r
a
I
i
s
t
;

o
p
e
r
a
t
o
r

d
e

r
a
d
i
o
c
o
m
u
n
i
c
a
t
i
i

(
G
M
D
S
S
)

I

a
n
u
a
l


I

3

a
n
i

I
I

I
I
I

I
I
I

I
V

I
I
I

1
2
3

S
c
a
f
a
n
d
r
u

I

6

l
u
n
i

I

3

a
n
i

I
I

I
I

I
I

I
I

I
I
I

1
2
4

M
a
c
a
r
a
g
i
u

p
e

m
a
c
a
r
a

p
l
u
t
i
t
o
a
r
e

I

a
n
u
a
l

I
I

3

a
n
i

I
I
I

I
I

I
I

I
I

I
I
I


I
V

T
R
A
N
S
P
O
R
T
U
R
IA
E
R
I
E
N
E


A
)

P
e
r
s
o
n
a
l

n
a
v
i
g
a
n
t

c
u

b
r
e
v
e
t
/
c
e
r
t
i
f
i
c
a
t

i

l
i
c
e
n
t
a

d
e

f
u
n
c
t
i
o
n
a
r
e
.7

1
2
5

P
i
l
o
t

d
e

l
i
n
i
e

a
e
r
i
a
n
a

(
a
v
i
o
n
,

e
l
i
c
o
p
t
e
r
)
*

1
2
6

P
i
l
o
t

c
o
m
e
r
c
i
a
l

(
a
v
i
o
n
,

e
l
i
c
o
p
t
e
r
)
*

1
2
7

N
a
v
i
g
a
t
o
r

a
e
r
i
a
n
*

1
2
8

M
e
c
a
n
i
c

n
a
v
i
g
a
n
t
*

1
2
9

P
i
l
o
t

p
a
r
t
i
c
u
l
a
r

(
a
v
i
o
n

e
l
i
c
o
p
t
e
r
)
*

1
3
0

P
i
l
o
t

p
l
a
n
o
r
*

1
3
1

P
i
l
o
t

b
a
l
o
n

l
i
b
e
r
*

1
3
2

O
p
e
r
a
t
o
r

r
a
d
i
o
n
a
v
i
g
a
n
t
*

1
3
3

n
s
o
t
i
t
o
r


d
e

b
o
r
d
*

1
3
4

I
n
g
i
n
e
r

d
e

r
e
c
e
p
t
i
e

s
i

c
o
n
t
r
o
l
*

1
3
5

P
a
r
a
s
u
t
i
s
t

p
r
o
I
e
s
i
o
n
i
s
t
*


B
)

P
e
r
s
o
n
a
l

a
e
r
o
n
a
u
t
i
c

n
e
n
a
v
i
g
a
n
t

c
u

c
e
r
t
i
f
i
c
a
t
/
b
r
e
v
e
t

i

l
i
c
e
n
t
a

d
e

f
u
n
c
t
i
o
n
a
r
e
.


i
)

p
e
r
s
o
n
a
l

o
p
e
r
a
t
i
v

d
e

d
i
r
i
j
a
r
e
,

c
o
n
t
r
o
l

y
i

i
n
f
o
r
m
a
r
e

a

t
r
a
f
i
c
u
l
u
i

a
e
r
i
a
n

-

C
T
A
:

1
3
6

C
o
n
t
r
o
l
o
r

n
o
n
-
r
a
d
a
r

a
u
t
o
r
i
z
a
t

p
e
n
t
r
u

o
r
g
a
n
e
l
e

d
e

t
r
a
f
i
c

a
e
r
i
a
n

n
o
n

r
a
d
a
r
*

1
3
7

O
p
e
r
a
t
o
r

(
c
o
n
t
r
o
l
o
r
)

r
a
d
a
r

a
u
t
o
r
i
z
a
t

p
e
n
t
r
u

o
r
g
a
n
e
l
e

d
e

t
r
a
f
i
c

a
e
r
i
a
n

r
a
d
a
r
*

1
3
8

C
o
n
t
r
o
l
o
r

t
r
a
f
i
c

a
e
r
i
a
n

d
i
r
i
j
a
r
e

s
o
l

1
3
9

C
o
n
t
r
o
l
o
r

i
n
f
o
r
m
a
r
e

a
u
t
o
r
i
z
a
t

p
e
n
t
r
u

o
r
g
a
n
e
l
e

d
e

c
o
n
t
r
o
l

s
i

i
n
f
o
r
m
a
r
e

a

t
r
a
f
i
c
u
l
u
i

a
e
r
i
a
n


i
i
)

p
e
r
s
o
n
a
l

o
p
e
r
a
t
i
v

d
e

m
e
t
e
o
r
o
l
o
g
i
e

a
e
r
o
n
a
u
t
i
c
a

-

P
O
M
A
:

1
4
0

M
e
t
e
o
r
o
l
o
g

a
e
r
o
n
a
u
t
i
c

o
b
s
e
r
v
a
t
o
r

p
e
n
t
r
u

s
t
a
t
i
i
l
e
/
b
i
r
o
u
r
i
l
e

m
e
t
e
o
r
o
l
o
g
i
c
e

d
e

a
e
r
o
d
r
o
m


I
I

2
/
1


a
n
i

I

5
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

1
4
1

M
e
t
e
o
r
o
l
o
g

a
e
r
o
n
a
u
t
i
c

a
s
i
s
t
e
n
t

p
e
n
t
r
u

b
i
r
o
u
r
i
l
e

m
e
t
e
o
r
o
l
o
g
i
c
e

d
e

a
e
r
o
d
r
o
m

s
a
u

c
e
n
t
r
e
l
e

m
e
t
e
o
r
o
l
o
g
i
c
e

a
e
r
o
n
a
u
t
i
c
e
:


I
I

2

/
1

a
n
i

I

5
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

1
4
2

M
e
t
e
o
r
o
l
o
g

a
e
r
o
n
a
u
t
i
c

p
r
o
g
n
o
z
i
s
t

p
e
n
t
r
u

b
i
r
o
u
r
i
l
e

m
e
t
e
o
r
o
l
o
g
i
c
e

d
e

a
e
r
o
d
r
o
m

s
a
u

c
e
n
t
r
e

m
e
t
e
o
r
o
l
o
g
i
c
e

a
e
r
o
n
a
u
t
i
c
e

I
I

2

/
1

a
n
i

I

5
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I

I
I


8

a
e
r
o
d
r
o
m

s
a
u

c
e
n
t
r
e

m
e
t
e
o
r
o
l
o
g
i
c
e

a
e
r
o
n
a
u
t
i
c
e


i
i
i
)

p
e
r
s
o
n
a
l

o
p
e
r
a
t
i
v

d
e

p
r
o
t
e
c
j
i
e

t
e
h
n
i
c
a

a

n
a
v
i
g
a
j
i
e
i

a
e
r
i
e
n
e


C
N
S
:

1
4
3

I
n
s
p
e
c
t
o
r
i

s
i

p
e
r
s
o
n
a
l

d
e

s
p
e
c
i
a
l
i
t
a
t
e
,

e
x
p
e
r
t
i


d
i
n

a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
i
l
e

c
e
n
t
r
a
l
e

d
i
n

a
v
i
a
t
i
a

c
i
v
i
l
a

I
I
I

2
/
1

a
n
i

-

-

I
V

I
V

I
I
I

I
I
I

1
4
4

S
e
I

s
e
c
t
i
e

P
N
A
-
T
C

I
I
I

2
/
1

a
n
i

-

-

I
V

I
I
I

I
V

I
I
I

1
4
5

S
e
f

a
t
e
l
i
e
r

P
N
A
-
T
C

I
I
I

2
/
1

a
n
i

-

-

I
V

I
I
I

I
I
I

I
V

1
4
6

S
e
f

t
u
r
a

P
N
A
-
T
C

I
I
I

2
/
1

a
n
i

-

-

I
V

I
I
I

I
I
I

I
V

1
4
7

S
e
I

g
r
u
p
a
/
I
o
r
m
a
t
i
e

d
e

l
u
c
r
u

I
I

2
/
1

a
n
i

-

-

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
V

1
4
8

I
n
g
i
n
e
r

c
u

c
e
r
t
i
I
i
c
a
t
/
b
r
e
v
e
t

s
i

l
i
c
e
n
t
a

d
e

I
u
n
c
t
i
o
n
a
r
e

I
I

2
/
1

a
n
i

-

-

I
V

I
I
I

I
I
I

I
I
I

1
4
9

S
u
b
i
n
g
i
n
e
r

c
u

c
e
r
t
i
I
i
c
a
t
/
b
r
e
v
e
t

s
i

l
i
c
e
n
t
a

d
e

I
u
n
c
t
i
o
n
a
r
e

I
I

2
/
1

a
n
i

-

-

I
V

I
I
I

I
I
I

I
I
I

1
5
0

M
a
i
s
t
r
u

c
u

c
e
r
t
i
I
i
c
a
t
/
b
r
e
v
e
t

s
i

l
i
c
e
n
t
a

d
e

I
u
n
c
t
i
o
n
a
r
e

I
I

2
/
1

a
n
i

-

-

I
V

I
I
I

I
I
I

I
I
I

1
5
1

E
l
e
c
t
r
o
m
e
c
a
n
i
c

c
u

c
e
r
t
i
I
i
c
a
t
/
b
r
e
v
e
t

s
i

l
i
c
e
n
t
a

d
e

I
u
n
c
t
i
o
n
a
r
e

I
I

2
/
1

a
n
i

-

-

I
V

I
I
I

I
I
I

I
I
I

1
5
2

E
l
e
c
t
r
o
n
i
s
t

c
u

c
e
r
t
i
I
i
c
a
t
/
b
r
e
v
e
t

s
i

l
i
c
e
n
t
a

d
e

I
u
n
c
t
i
o
n
a
r
e

I
I

2
/
1

a
n
i

-

-

I
V

I
V

I
I
I

I
I
I

1
5
3

E
l
e
c
t
r
i
c
i
a
n

c
u

c
e
r
t
i
I
i
c
a
t
/
b
r
e
v
e
t

s
i

l
i
c
e
n
t
a

d
e

I
u
n
c
t
i
o
n
a
r
e

I
I

2
/
1

a
n
i

-

-

I
V

I
V

I
I
I

I
I
I

1
5
4

M
e
c
a
n
i
c

c
u

c
e
r
t
i
I
i
c
a
t
/
b
r
e
v
e
t

s
i

l
i
c
e
n
t
a

d
e

I
u
n
c
t
i
o
n
a
r
e

I
I

2
/
1

a
n
i

-

-

I
V

I
V

I
V

I
I
I


i
v
)
p
e
r
s
o
n
a
l

o
p
e
r
a
t
i
v

d
e

t
e
l
e
c
o
m
u
n
i
c
a
j
i
i

a
e
r
o
n
a
u
t
i
c
e

-

C
N
S
:

1
5
5

S
e
f

c
e
n
t
r
u
/
s
e
f

t
u
r
a

l
a

C
e
n
t
r
u
l

n
a
t
i
o
n
a
l

d
e

t
e
l
e
c
o
m
.

a
e
r
o
n
a
u
t
i
c
e

I
I
I

2
/
1

a
n
i

-

-

I
V

I
I
I

I
V

I
I
I

1
5
6

S
e
I

s
t
a
t
i
e

t
e
l
e
c
o
m
u
n
i
c
a
t
i
i

a
e
r
o
n
a
u
t
i
c
e

I
I
I

2
/
1

a
n
i

-

-

I
V

I
I
I

I
V

I
V

1
5
7

O
p
e
r
a
t
o
a
r
e
l
e

c
o
m
u
n
i
c
a
t
i
i

a
e
r
o
n
a
u
t
i
c
e

I
I

2
/
1

a
n
i

-

-

I
I
I

I
I
I

I
V

I
V


v
)
p
e
r
s
o
n
a
l

t
e
h
n
i
c

a
e
r
o
n
a
u
t
i
c

c
u

c
e
r
t
i
f
i
c
a
t
/
b
r
e
v
e
t

y
i

l
i
c
e
n
j
a

d
e

f
u
n
c
j
i
o
n
a
r
e
:

1
5
8

I
n
s
p
e
c
t
o
r
i

s
i

p
e
r
s
o
n
a
l

d
e

s
p
e
c
i
a
l
i
t
a
t
e

d
i
n

a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
i
l
e

c
e
n
t
r
a
l
e

a
l
e

u
n
i
t

t
i
l
o
r

d
e

a
v
i
a
t
i
e

c
i
v
i
l
a

I
I
I

2
/
1

a
n
i

-

-

I
V

I
V

I
V

I
I
I


9

1
5
9

S
e
I

s
e
c
t
i
e

I
I

2
/
1

a
n
i

-

-

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

1
6
0

S
e
f

a
t
e
l
i
e
r
/
l
a
b
o
r
a
t
o
r

I
I

2
/
1

a
n
i

-

-

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

1
6
1

S
e
f

t
u
r
a

I
I

2
/
1

a
n
i

-

-

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

1
6
2

S
e
I

g
r
u
p
a
/
I
o
r
m
a
t
i
e

d
e

l
u
c
r
u

I
I

2
/
1

A
N
I

-

-

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

1
6
3

I
n
g
i
n
e
r

c
u

c
e
r
t
i
f
i
c
a
t
-
b
r
e
v
e
t

s
i

l
i
c
e
n
t
a

d
e

I
u
n
c
t
i
o
n
a
r
e

I
I

2
-
1

a
n
i

-

-

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
V

1
6
4

S
u
b
i
n
g
i
n
e
r

c
u

c
e
r
t
i
I
i
c
a
t
/
b
r
e
v
e
t

s
i

l
i
c
e
n
t
a

d
e

I
u
n
c
t
i
o
n
a
r
e

I
I

2
/
1

a
n
i

-

-

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
V

1
6
5

M
a
i
s
t
r
u

c
u

c
e
r
t
i
I
i
c
a
t
/
b
r
e
v
e
t

s
i

l
i
c
e
n
t
a

d
e

I
u
n
c
t
i
o
n
a
r
e

I
I

2
/
1

a
n
i

-

-

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
V

1
6
6

S
t
r
u
c
t
u
r
i
s
t

I
I

2
/
1

a
n
i

-

-

I
V

I
V

I
V

I
I
I

1
6
7

M
e
c
a
n
i
c

a
v
i
o
n

c
e
l
u
l
a

m
o
t
o
r

I
I

2
/
1

a
n
i

-

-

I
I
I

I
V

I
I
I

I
I
I

1
6
8

M
e
c
a
n
i
c

a
v
i
o
n

I
E
A
B

I
I

2
/
1

a
n
i

-

-

I
I
I

I
I
I

I
V

I
I
I

1
6
9

M
e
c
a
n
i
c

a
v
i
o
n

r
a
d
i
o
l
o
c
a
t
i
e

I
I

2
/
1

a
n
i

-

-

I
I
I

I
I
I

I
V

I
I
I

1
7
0

M
e
c
a
n
i
c

a
v
i
o
n

a
g
r
e
g
a
t
e

I
I

2
/
1

a
n
i

-

-

I
V

I
V

I
V

I
I
I

1
7
1

M
e
c
a
n
i
c

a
v
i
o
n

s
i
s
t
e
m
e

s
i

e
c
h
i
p
a
m
e
n
t
e

I
I

2
/
1

a
n
i

-

-

I
V

I
V

I
V

I
V

1
7
2

I
n
s
p
e
c
t
o
r
/
a
g
e
n
t

h
a
n
d
l
i
n
g

t
e
h
n
i
c

l
a

e
s
c
a
l
a

I
I

2
/
1

a
n
i

-

-

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

1
7
3

D
i
s
p
e
c
e
r

z
b
o
r

I
I

2
/
1

a
n
i

-

-

I
V

I
I
I

I
I
I

I
I
I

1
7
4

D
i
s
p
e
c
e
r

s
o
l

I

2
/
1

a
n
i

-

-

I
I

I
I

I
I

I
I

1
7
5

I
n
s
p
e
c
t
o
r
/
c
o
n
t
r
o
l
o
r
/
a
g
e
n
t

t
e
r
m
i
n
a
l
,

r
a
m
p
aI
I

2
/
1

a
n
i

-

-

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I


C
)

P
e
r
s
o
n
a
l

a
e
r
o
p
o
r
t
u
a
r

i
n
c
l
u
s

i
n

s
i
g
u
r
a
n
j
a

c
i
r
c
u
l
a
j
i
e
i

f


c
e
r
t
i
f
i
c
a
t
/
b
r
e
v
e
t

y
i

l
i
c
e
n
j
a

d
e

f
u
n
c
j
i
o
n
a
r
e

e
l
i
b
e
r
a
t
e

d
e

A
u
t
o
r
i
t
a
t
e
a

a
e
r
o
n
a
u
t
i
c
a
:

1
7
6

S
o
I
e
r

(
p
a
s
a
g
e
r
i
,

m
a
r
f
a
,

m
i
j
l
o
a
c
e

t
e
h
n
i
c
e

a
e
r
p
o
r
t
u
a
r
e
,

a
u
t
o
s
p
e
c
i
a
l
e
)

I

1

a
n

I

3

a
n
i

I

I
I

I
I

I
I

I
I

1
7
7

R
e
v
i
z
o
r

t
e
h
n
i
c

I
I

2
/
1

a
n
i

I

3

a
n
i

I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

1
7
8

M
e
c
a
n
i
c

a
u
t
o

I
I

2
/
1

a
n
i

-

-

I
V

I
I
I

I
I
I

I
I
I

1
7
9

E
l
e
c
t
r
o
m
e
c
a
n
i
c

a
u
t
o
r

I
I

2
/
1

a
n
i

-

-

I
V

I
I
I

I
I
I

I
I
I

1
8
0

E
l
e
c
t
r
i
c
i
a
n

a
u
t
o

I
I

2
/
1

a
n
i

-

-

I
V

I
I
I

I
I
I

I
I
I

1
8
1

M
e
c
a
n
i
c

m
a
s
i
n
i

u
t
i
l
a
j
e

I
I

2
/
1

a
n
i

-

-

I
V

I
I
I

I
I
I

I
I
I

1
8
2

M
e
c
a
n
i
c

g
r
u
p
u
r
i

e
l
e
c
t
r
o
g
e
n
e

I
I

2
/
1

a
n
i

-

-

I
V

I
I
I

I
I
I

I
I
I

1
8
3

T
r
a
c
t
o
r
i
s
t

I
I

2
/
1

a
n
i

I
I

3
a
n
i

I
I
I

I
I
I

I
I

I
I

I
I

1
8
4

M
a
s
i
n
i
s
t

I
I

2
/
1

a
n
i

-

-

I
V

I
I
I

I
I
I

I
I
I

1
8
5

S
t
i
v
u
i
t
o
r
i
s
t

I
I

2
/
1

a
n
i

-

-

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I


1
0

1
8
6

J
o
n
c
t
o
r

I
I

2
/
1

a
n
i

-

-

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

1
8
7

E
l
e
c
t
r
i
c
i
a
n

(
b
a
l
i
z
a
j
,

j
o
a
s

n
a
l
t


t
e
n
s
i
u
n
e
)

I
I

2
/
1

a
n
i

-

-

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

1
8
8

E
l
e
c
t
r
o
m
e
c
a
n
i
c

t
e
l
e
c
o
m
u
n
i
c
a
t
i
i

I

2
/
1

a
n
i

-

-

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

1
8
9

P
o
m
p
i
e
r

I

2

a
n
i

-

-

I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

1
9
0

O
p
e
r
a
t
o
r

s
e
c
u
r
i
t
a
t
e

a
e
r
o
n
a
u
t
i
c
a

I

2
/
1

a
n
i

I

3

a
n
i

I
I

I
I

I
I

I
I
I

I
I
I

N
O
T

:

C
A
P
.
I
.

T
R
A
N
S
P
O
R
T

F
E
R
O
V
I
A
R

$
I

C
U

M
E
T
R
O
U
L

*

B
a
r
e
m
e
l
e

p
o
t

I
i

d
i
I
e
r
e
n
t
i
a
t
e

I
u
n
c
t
i
e

d
e

a
c
t
i
v
i
t
a
t
e
a

s
i

d
e

c
o
n
d
i
t
i
i
l
e

d
e

m
u
n
c

n

s
t
a
t
i
e
,

l
a

m
a
s


d
e

m
a
n
e
v
r

n

d
e
p
o
u

s
a
u

r
e
v
i
z
i
e

d
e

v
a
g
o
a
n
e

p
e
n
t
r
u

I
u
n
c
t
i
i
l
e

d
e

a
c
a
r

,

a
c
a
r

m
a
s


d
e

m
a
n
e
v
r

,

a
c
a
r

C
A
M
.

*
*

C
u

e
x
c
e
p
t
i
a

c
o
n
d
u
c

t
o
r
u
l
u
i

d
e

b
a
g
a
j
e
.


*
*
*

F
u
n
c
t
i
i

d
i
n

a
c
t
i
v
i
t
a
t
e
a

d
e

e
x
p
l
o
a
t
a
r
e

a

m
e
t
r
o
u
l
u
i
.

*
*
*
*

B
a
r
e
m
e
l
e

p
o
t

I
i

d
i
I
e
r
e
n
t
i
a
t
e

p
e

t
i
p

d
e

a
c
t
i
v
i
t
a
t
e

c
i
r
c
u
l
a
t
i
e
,

m
a
n
e
v
r


s
a
u

m
a
n
e
v
r


d
e
p
o
u
.

*
*
*
*
*

P
e
r
s
o
n
a
l

a
l

I
u
r
n
i
z
o
r
i
l
o
r

I
e
r
o
v
i
a
r
i

s
i

a
l

d
e
t
i
n

t
o
r
u
l
u
i

d
e

i
n
I
r
a
s
t
r
u
c
t
u
r


p
r
i
v
a
t

,

d
e
s
e
m
n
a
t

n

s
c
r
i
s

p
e
n
t
r
u

a
s
i
g
u
r
a
r
e
a

s
i
g
u
r
a
n
t
e
i

c
i
r
c
u
l
a
t
i
e
i

(
I
u
n
c
t
i
a

p
o
a
t
e

I
i

e
x
e
r
c
i
t
a
t


n
u
m
a
i

d
u
p


a
u
t
o
r
i
z
a
r
e
,

d
i
s
t
i
n
c
t

s
a
u

p
r
i
n

c
u
m
u
l

c
u

I
u
n
c
t
i
a

d
e

b
a
z

n

c
a
r
e

e
s
t
e

n
c
a
d
r
a
t
)
.

C
A
P
.
I
V
.
T
R
A
N
S
P
O
R
T
U
R
I

A
E
R
I
E
N
E

*

P
e
r
s
o
n
a
l

c
a
r
e

e
s
t
e

e
x
a
m
i
n
a
t
,

e
v
a
l
u
a
t

s
i

a
t
e
s
t
a
t

m
e
d
i
c
a
l

d
e

c

t
r
e

C
o
m
i
s
i
a

m
e
d
i
c
a
l
a

a
u
t
o
r
i
z
a
t
a

d
i
n

I
n
s
t
i
t
u
t
u
l

N
a
t
i
o
n
a
l

d
e

M
e
d
i
c
i
n
a

A
e
r
o
n
a
u
t
i
c
a

s
i

S
p
a
t
i
a
l
a

i
n

b
a
z
a

r
e
g
l
e
m
e
n
t
a
r
i
l
o
r

i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
e

s
i

n
a
t
i
o
n
a
l
e

a
p
l
i
c
a
b
i
l
e

.

N
O
T


P
R
I
V
I
N
D

E
X
I
G
E
N
T
A


B
A
R
E
M
E
L
O
R

P
S
I
H
O
L
O
G
I
C
EP
e
n
t
r
u

e
x
a
m
i
n
a
r
e
a

p
s
i
h
o
l
o
g
i
c
a
:

b
a
r
e
m

I

-

f
o
a
r
t
e

m
a
r
e

;

b
a
r
e
m

I
I


m
a
r
e
;

b
a
r
e
m

I
I
I


m
e
d
i
e

;

b
a
r
e
m

I
V

-

n
o
r
m
a
l
i
t
a
t
e
.


*

*


*


L
a

e
x
a
m
e
n
u
l

p
e
r
i
o
d
i
c

m
e
d
i
c
a
l

s
i

p
s
i
h
o
l
o
g
i
c

p
e
n
t
r
u

g
r
u
p
a

d
e

v

r
s
t


1
8
-
4
5
,

s
e

a
p
l
i
c


b
a
r
e
m
e
l
e

p
r
e
v

z
u
t
e

n

p
r
e
z
e
n
t
a

a
n
e
x

,

i
a
r

p
e
n
t
r
u

g
r
u
p
a

d
e

v

r
s
t


p
e
s
t
e

4
5

d
e

a
n
i
,

b
a
r
e
m
u
l

I
I

d
e
v
i
n
e

b
a
r
e
m

I
I
I
.

P
e
n
t
r
u

p
e
r
s
o
n
a
l
u
l

d
i
n

t
r
a
n
s
p
o
r
t
u
r
i
l
e

a
e
r
i
e
n
e

c
u

r
e
s
p
o
n
s
a
b
i
l
i
t

t
i

n

s
i
g
u
r
a
n
t
a

n
a
v
i
g
a
t
i
e
i
,

p
e
n
t
r
u

g
r
u
p
a

d
e

v

r
s
t


p
e
s
t
e

4
0

a
n
i

,

c
o
n
t
r
o
l
u
l

m
e
d
i
c
a
l

s
e

v
a

e
f
e
c
t
u
a

a
n
u
a
l
,

i
a
r

c
o
n
t
r
o
l
u
l

p
s
i
h
o
l
o
g
i
c

l
a

3

a
n
i
.

P
e
r
i
o
d
i
c
i
t
a
t
e
a

c
o
n
t
r
o
a
l
e
l
o
r

m
e
d
i
c
a
l
e

s
i

p
s
i
h
o
l
o
g
i
c
e

n

I
u
n
c
t
i
e

d
e

v

r
s
t


s
e

v
a

e
I
e
c
t
u
a

c
o
n
I
o
r
m

p
r
e
v
e
d
e
r
i
l
o
r

d
i
n

A
n
e
x
a

n
r
.
1
,

A
r
t
.
4
0
.1
1

L
I
M
I
T
E


N
E
C
E
S
A
R
E


D
E


A
U
Z


D
E
T
E
R
M
I
N
A
T
E


C
U


V
O
C
E
A


S
O
P
T
I
T
A
(
V
.
S
.
)


$
I


V
O
C
E
A


D
E


C
O
N
V
E
R
S
A
T
I
E
(
V
.
C
.
)

$
I


A
U
D
I
O
M
E
T
R
I
E


P
E
N
T
R
U


F
I
E
C
A
R
E

U
R
E
C
H
E

N


P
A
R
T
E


B
A
R
E
M

I

I
I

I
I
I

I
V

A
.

P
e
n
t
r
u

c
a
n
d
i
d
a
(
i

a
p
t

c
u
:

V
.
S
.
=

4
m
/
4
m

s
a
u

V
.
S
.
=
5
m
/
3
m

c
u

p


l
a

2
0

d
b
/
a
u
d
i
o
g
r
a
m
a


-


-


-

B
.

N
o
u

a
n
g
a
j
a
(
i

a
p
t

c
u
:

V
.
S
.
=

4
m
/
4
m

s
a
u

V
.
S
.
=
5
m
/
3
m

c
u

p


l
a

2
0

d
b
/
a
u
d
i
o
g
r
a
m
a

a
p
t

c
u
:

V
.
S
.
=

3
m
/
3
m

s
a
u

V
.
S
.
=
4
m
/
2
m

c
u

p


l
a

2
0
-
3
5

d
b
/

a
u
d
i
o
g
r
a
m
a


-


-

C
.

P
e
n
t
r
u

p
e
r
s
o
n
a
l

m
u
n
c
i
t
o
r

a
)

p


l
a

5

a
n
i

v
e
c
h
i
m
e


-

a
p
t

c
u
:

V
.
S
.
=
3
m
/
3
m

s
a
u

V
.
S
.
=
4
m
/
2
m

c
u

a
u
d
i
o
m
e
t
r
i
e

p


l
a

2
0
-
3
5
d
b

a
p
t

c
u
:

V
.
S
.
=
2
m
/
2
m

s
a
u

V
.
S
.

3
m
/
1
m

c
u

a
u
d
i
o
m
e
t
r
i
e

3
5
-
5
0
d
b

a
p
t

c
u
:

V
.
S
.
=
1
m
/
1
m

s
a
u

V
.
S
.
=
2
m
/

p
a
v
i
l
i
o
n

c
u

a
u
d
i
o
g
r
a
m
a

5
0
-
7
0
d
b

E
x
a
m
e
n

p
e
r
i
o
d
i
c

b
)

p
e
s
t
e

5

a
n
i

v
e
c
h
i
m
e


-

a
p
t

c
u
:

V
.
S
.
=
2
m
/
2
m

s
a
u

V
.
S
.

3
m
/
1
m

c
u

a
u
d
i
o
m
e
t
r
i
e

3
5
-
5
0
d
b

a
p
t

c
u
:

V
.
S
.
=
1
m
/
1
m

s
a
u

V
.
S
.
=
2
m
/

p
a
v
i
l
i
o
n

c
u

a
u
d
i
o
g
r
a
m
a

5
0
-
7
0
d
b

a
p
t

c
u
:

V
.
S
.
=
0
,
5
m
/
0
,
5
m

s
a
u

V
.
S
.
=
1
m
/

p
a
v
i
l
i
o
n

c
u

a
u
d
i
o
g
r
.

7
0
-
8
0
d
b
;

V
.
C
.
=
1
m
/
1
m
.1


A
N
E
X
A

N
R
.

3L
I
S
T
A

B
O
L
I
L
O
R

S
I

A

B
A
R
E
M
U
R
I
L
O
R

U
T
I
L
I
Z
A
T
E

P
E
N
T
R
U

A
V
I
Z
A
R
E
A

M
E
D
I
C
A
L
A

S
I

P
S
I
H
O
L
O
G
I
C
A

A

P
E
R
S
O
N
A
L
U
L
U
I


C
U

R
E
S
P
O
N
S
A
B
I
L
I
T
A
T
I

N

S
I
G
U
R
A
N
T
A

C
I
R
C
U
L
A
T
I
E
I


N
R
.

C
R
T
.

B
O
L
I

S
I

D
E
F
I
C
I
E
N
T
E

P
S
I
H
O

-

F
I
Z
I
C
E

B
A
R
E
M
E

U
T
I
L
I
Z
A
T
E

L
A

A
V
I
Z
A
R
E
A

M
E
D
I
C
A
L
A

S
I

P
S
I
H
O
L
O
G
I
C
AB
A
R
E
M

I

B
A
R
E
M

I
I

B
A
R
E
M

I
I
I

B
A
R
E
M

I
V

A

B

1

2

3

4


I
.

B
O
L
I

G
E
N
E
R
A
L
E

1
.

T
u
b
e
r
c
u
l
o
z
a

p
u
l
m
o
n
a
r
a

s
a
u

e
x
t
r
a
p
u
l
m
o
n
a
r
a


a
)

a
c
t
i
v
a

I
N
A
P
T

R
E
T
R
A
S

C
U

A
P
R
E
C
I
E
R
E

D
U
P
A

E
X
T
E
R
N
A
R
E


b
)

s
e
c
h
e
l
a
r
a

-

f
a
r
a

t
u
l
b
u
r
a
r
i

f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
e

A
P
T

C
U

D
I
S
P
E
N
S
A
R
I
Z
A
R
E

L
A

6

L
U
N
I

A
P
T-

c
u

t
u
l
b
u
r
a
r
i

f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
e

I
N
A
P
T

A
P
T

C
U

D
I
S
P
E
N
S
A
R
I
Z
A
R
E

L
A

6

L
U
N
I

2
.

A
f
e
c
t
i
u
n
i

p
r
o
l
i
f
e
r
a
t
i
v
e

n
e
o
p
l
a
z
i
c
e

(
i
n
c
l
u
s
i
v

t
u
m
o
r
a

c
u

m
i
e
l
o
p
l
a
x
e
,

l
e
u
c
o
z
e
,

l
i
m
f
o
a
m
e
)

I
N
A
P
T

A
P
T

C
U

R
E
E
X
A
M
I
N
A
R
E

L
A

3

L
U
N
I

I
N

F
U
N
C
T
I
E

D
E

S
T
A
D
I
A
L
I
Z
A
R
E

T
N
M

S
I

G
R
A
D
I
N
G

3
.

G
r
o
n
u
l
o
m
a
t
o
z
e

p
r
i
m
a
r
e

s
i

s
e
c
u
n
d
a
r
e

I
N
A
P
T

A
P
T

C
U

D
I
S
P
E
N
S
A
R
I
Z
A
R
E

L
A

6

L
U
N
I

4
.

S
I
D
A

I
N
A
P
T


I
I
.

B
O
L
I

I
N
T
E
R
N
E


5
.

B
o
l
i

r
e
u
m
a
t
i
s
m
a
l
e


I
n
f
l
a
m
a
t
o
r
i
i

c
r
o
n
i
c
e
:

s
p
o
n
d
i
l
i
t
a

a
n
c
h
i
l
o
p
o
e
t
i
c
a
,

p
o
l
i
a
r
t
r
i
t
a

r
e
u
m
a
t
o
i
d
a
:

-
f
a
r
a

a
f
e
c
t
a
r
e

f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
a

I
N
A
P
T

A
P
T

C
U

D
I
S
P
E
N
S
A
R
I
Z
A
R
E

L
A

6

L
U
N
I

-

c
u

a
f
e
c
t
a
r
e

f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
a

I
N
A
P
T

A
P
T

C
U

D
I
S
P
E
N
S
A
R
I
Z
A
R
E

L
A

6

L
U
N
I

6
.

I
n
f
l
a
m
.
d
e
g
e
n
e
r
a
t
i
v
e
:

b
o
a
l
a

a
r
t
r
o
z
i
c
a
,

p
e
r
i
a
t
r
i
t
a

s
c
a
p
u
l
o


h
u
m
e
r
a
l
a
,

c
u

t
u
l
b
u
r
a
r
i

n
e
u
r
o
l
o
g
i
c
e
.

I
N
A
P
T

A
P
T

C
U

D
I
S
P
E
N
S
A
R
I
Z
A
R
E

L
A

6

L
U
N
I

7
.

A
s
t
m

b
r
o
n
s
i
c


a
)

c
u

c
r
i
z
e

r
a
r
e

s
i

p
r
o
b
e

v
e
n
t
i
l
a
t
o
r
i
i

s
t
a
t
i
c
e

n
o
r
m
a
l
e

n
t
r
e

c
r
i
z
e


I
N
A
P
T

A
P
T

C
U

D
I
S
P
E
N
S
A
R
I
Z
A
R
E

L
A

6

L
U
N
I


b
)

A
s
t
m

b
r
o
n
s
i
c

c
u

c
r
i
z
e

f
r
e
c
v
e
n
t
e

I
N
A
P
T

8
.

B
r
o
n
s
i
t
a

c
r
o
n
i
c
a


a
)

s
i
m
p
l
a

A
P
T


b
)

s
u
p
u
r
a
t
a
,

r
e
c
u
r
e
n
t
a
,

s
a
u

p
e
r
s
i
s
t
e
n
t
a

I
N
A
P
T

A
P
T

C
U

D
I
S
P
E
N
S
A
R
I
Z
A
R
E

L
A

6

L
U
N
I

9
.

B
r
o
n
h
o
-
p
n
e
u
m
o
p
a
t
i
a

o
b
s
t
r
u
c
t
i
v
a

c
r
o
n
i
c
a

(
B
P
O
C
)
-

c
u

t
u
l
b
u
r
a
r
i

f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
e

u
s
o
a
r
e

I
N
A
P
T

A
P
T

C
U

D
I
S
P
E
N
S
A
R
I
Z
A
R
E

L
A

6

L
U
N
I


-

c
u

t
u
l
b
u
r
a
r
i

f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
e

m
o
d
e
r
a
t
e

s
a
u

s
e
v
e
r
e

I
N
A
P
T


2


1
0
.


P
n
e
u
m
o
c
o
n
i
o
z
e
,

s
e
c
h
e
l
e

p
l
e
u
r
o
-
p
u
l
m
o
n
a
r
e

(
p
o
s
t

T
b
c
.
,

p
o
s
t

i
n
f
l
a
m
a
t
o
r
i
i
,

p
o
s
t

c
h
i
r
u
r
g
i
c
a
l
e
)

c
u

d
i
s
f
u
n
c
t
i
e

v
e
n
t
i
l
a
t
o
r
i
e

e
x
t
e
r
n
a
:


-

i
m
p
o
r
t
a
n
t
a

I
N
A
P
T

A
P
T


-

u
s
o
a
r
a

I
N
A
P
T

A
P
T

1
1
.

S
u
p
u
r
a
t
i
i

p
u
l
m
o
n
a
r
e
*

I
N
A
P
T

T
E
M
P
O
R
A
R

(
R
E
T
R
A
S
)

1
2
.

E
n
d
o
c
a
r
d
i
t
e

i
n
f
e
c
t
i
o
a
s
e

(
t
o
a
t
e

f
o
r
m
e
l
e
)

*
*

I
N
A
P
T

1
3
.

V
a
l
v
u
l
o
p
a
t
i
i
,

c
a
r
d
i
o
p
a
t
i
i

c
o
n
g
e
n
i
t
a
l
e

c
o
m
p
l
e
x
e
*
*
*

I
N
A
P
T


A
P
T

C
U

D
I
S
P
E
N
S
A
R
I
Z
A
R
E

L
A

3

L
U
N
I

1
4
.

C
a
r
d
i
o
m
i
o
p
a
t
i
i

c
r
o
n
i
c
e

I
N
A
P
T

A
P
T

C
U

D
I
S
P
E
N
S
A
R
I
Z
A
R
E

L
A

3

L
U
N
I

1
5
.

C
a
r
d
i
o
p
a
t
i
e

i
s
c
h
e
m
i
c
a


a
)

n
e
d
u
r
e
r
o
a
s
a

(
i
s
c
h
e
m
i
a

s
i
l
e
n
t
i
o
a
s
a

t
r
a
n
z
i
t
o
r
i
e

s
a
u

s
t
a
b
i
l
a
,

i
n
s
u
f
i
c
i
e
n
t
a

c
a
r
d
i
a
c
a

i
s
c
h
e
m
i
c
a

c
u

c
o
r
d

d
i
l
a
t
a
t

s
a
u

d
e

d
i
m
e
n
s
i
u
n
i

n
o
r
m
a
l
e
,

t
u
l
b
u
r
a
r
i

d
e

r
i
t
m
,

e
t
c
.
)


I
N
A
P
T


A
P
T

C
U

D
I
S
P
E
N
S
A
R
I
Z
A
R
E

L
A

6

L
U
N
I


b
)

d
u
r
e
r
o
a
s
a

-

a
n
g
o
r

d
e

e
f
o
r
t

s
t
a
b
i
l


-

c
u

c
r
i
z
e

r
a
r
e

I
N
A
P
T

A
P
T

C
U

D
I
S
P
E
N
S
A
R
I
Z
A
R
E

L
A

6

L
U
N
I


-

c
u

c
r
i
z
e

f
r
e
c
v
e
n
t
e

I
N
A
P
T

-

a
n
g
i
n
a

i
n
s
t
a
b
i
l
a

(
a
n
g
o
r

d
e

n
o
v
o
,

a
n
g
o
r

a
g
r
a
v
a
t
,

a
n
g
i
n
a

s
p
o
n
t
a
n
a
/

a
n
g
i
n
a

v
a
r
i
a
n
t
a
)

I
N
A
P
T

-

i
n
f
a
r
c
t

m
i
o
c
a
r
d
i
c

v
e
c
h
i

(
p
e
s
t
e

3

l
u
n
i
)

I
N
A
P
T

A
P
T

C
U

D
I
S
P
E
N
S
A
R
I
Z
A
R
E

L
A

3

L
U
N
I
-

i
n
f
a
r
c
t

m
i
o
c
a
r
d
i
c

a
c
u
t

I
N
A
P
T

R
E
T
R
A
S

P
E
N
T
R
U

I
N
T
E
R
N
A
R
E

1
6
.

A
r
i
t
m
i
i
a
)

t
a
h
i
c
a
r
d
i
e

s
i
n
u
s
a
l
a

c
u

p
e
s
t
e

1
2
0

b
a
t
a
i
/
m
i
n
u
t

(
2

e
x
a
m
i
n
a
r
i

l
a

3

z
i
l
e
)


I
N
A
P
T


A
P
T

C
U

D
I
S
P
E
N
S
A
R
I
Z
A
R
E

L
A

6

L
U
N
I


b
)

b
r
a
d
i
c
a
r
d
i
e

s
i
n
u
s
a
l
a

c
u

s
u
b

5
0

b
a
t
a
i
/
m
i
n
u
t

I
N
A
P
T

A
P
T

C
U

D
I
S
P
E
N
S
A
R
I
Z
A
R
E

L
A

6

L
U
N
I


c
)

F
i
b
r
i
l
a
t
i
a

a
t
r
i
a
l
a

c
r
o
n
i
c
a


I
N
A
P
T

A
P
T

C
U

D
I
S
P
E
N
S
A
R
I
Z
A
R
E

L
A

3

L
U
N
I


d
)

F
i
b
r
i
l
a
t
i
e

a
t
r
i
a
l
a

p
a
r
o
x
i
s
t
i
c
a

I
N
A
P
T

A
P
T

C
U

D
I
S
P
E
N
S
A
R
I
Z
A
R
E

L
A

6

L
U
N
I


e
)

T
a
h
i
c
a
r
d
i
e

p
a
r
o
x
i
s
t
i
c
a

i
n

a
n
t
e
c
e
d
e
n
t
e


-

s
u
p
r
a
v
e
n
t
r
i
c
u
l
a
r
a

I
N
A
P
T

A
P
T

C
U

D
I
S
P
E
N
S
A
R
I
Z
A
R
E

L
A

6

L
U
N
I


-

v
e
n
t
r
i
c
u
l
a
r
a

I
N
A
P
T


f
)

E
x
t
r
a
s
i
s
t
o
l
i
e


*
S
e

v
a

r
e
e
v
a
l
u
a

d
u
p
a

v
i
n
d
e
c
a
r
e

(
c
l
i
n
i
c
,

e
x
a
m
e
n

r
a
d
i
o
g
r
a
f
i
c
,

s
p
i
r
o
m
e
t
r
i
e
)

*
*

E
v
a
l
u
a
r
e

c
o
m
p
l
e
t
a

d
u
p
a

9
0

d
e

z
i
l
e
;

v
i
n
d
e
c
a
r
e
a

c
o
m
p
l
e
t
a

v
a

p
e
r
m
i
t
e

n
c
a
d
r
a
r
e
a

u
l
t
e
r
i
o
a
r
a

c
a

a
p
t
.

*
*
*

S
e

e
x
c
e
p
t
e
a
z
a

i
n
s
u
f
i
c
i
e
n
t
a

m
i
t
r
a
l
a

u
s
o
a
r
a
,

p
r
o
l
a
p
s
u
l

d
e

v
a
l
v
a

m
i
t
r
a
l
a

c
u

r
e
g
u
r
g
i
t
a
r
e

u
s
o
a
r
a

s
i

f
a
r
a

t
u
l
b
u
r
a
r
i

d
e

r
i
t
m
,

D
S
A

o
p
e
r
a
t
a3

-

v
e
n
t
r
i
c
u
l
a
r
a

s
a
u

c
o
m
p
l
e
x
a

I
N
A
P
T

A
P
T

C
U

D
I
S
P
E
N
S
A
R
I
Z
A
R
E

L
A

3

L
U
N
I

1
7
.

T
u
l
b
u
r
a
r
i

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e


a
)

B
l
o
c
u
r
i

m
a
j
o
r
e

d
e

r
a
m
u
r
a

d
r
e
a
p
t
a

I
N
A
P
T

A
P
T

C
U

D
I
S
P
E
N
S
A
R
I
Z
A
R
E

L
A

6

L
U
N
I


b
)

B
l
o
c
u
r
i

m
a
j
o
r
e

d
e

r
a
m
u
r
a

s
t

n
g
a

I
N
A
P
T


c
)
B
l
o
c
u
r
i

m
i
n
o
r
e

s
i

d
e

a
r
b
o
r
i
z
a
t
i
i

A
P
T


d
)

S
i
n
d
r
o
a
m
e

d
e

p
r
e
e
x
c
i
t
a
t
i
e

I
N
A
P
T

A
P
T

C
U

D
I
S
P
E
N
S
A
R
I
Z
A
R
E

L
A

6

L
U
N
I


e
)

B
l
o
c
u
r
i

a
t
r
i
o
v
e
n
t
r
i
c
u
l
a
r
e

g
r
a
d

I
I
,

I
I
I

I
N
A
P
T

1
8
.

P
e
r
i
c
a
r
d
i
t
a

c
o
n
s
t
r
i
c
t
i
v
a

I
N
A
P
T

1
9
.

V
a
s
c
u
l
o
p
a
t
i
i

a
r
t
e
r
i
a
l
e

s
i

a
r
t
e
r
i
o
l
a
r
e


a
)

F
u
n
c
t
i
o
n
a
l
e

I
N
A
P
T

R
E
T
R
A
S

A
P
T


b
)

O
r
g
a
n
i
c
e

I
N
A
P
T

A
P
T

C
U

D
I
S
P
E
N
S
A
R
I
Z
A
R
E

L
A

6

L
U
N
I

2
0
.

F
a
r
m
a
c
o
d
e
p
e
n
d
e
n
t
a

(
t
r
a
t
a
m
e
n
t

c
r
o
n
i
c

c
u

a
n
t
i
c
o
a
g
u
l
a
n
t
)

I
N
A
P
T

2
1
.

H
I
P
E
R
T
E
N
S
I
U
N
E

A
R
T
E
R
I
A
L
A
*


T
A

n
o
r
m
a
l
a
:

1
4
0
-
9
0
m
m

H
g

i
n
d
i
f
e
r
e
n
t

d
e

v

r
s
t
a


A
.

e
s
e
n
t
i
a
l
a


a
)

S
t
a
d
i
u
l

I


I
N
A
P
T

A
P
Tb
)

S
t
a
d
i
u
l

I
I

I
N
A
P
T

A
P
T

C
U

D
I
S
P
E
N
S
A
R
I
Z
A
R
E

L
A

6

L
U
N
I


c
)

S
t
a
d
i
u
l

I
I
I

I
N
A
P
T


B
.

s
e
c
u
n
d
a
r
a

E
V
A
L
U
A
R
E

I
N
D
I
V
I
D
U
A
L
A

N

F
U
N
C
T
I
E

D
E

B
O
A
L
A

D
E

B
A
Z
A

S
I

V
A
L
O
A
R
E
A

T
A


C
.

c
u

e
v
o
l
u
t
i
e

a
c
c
e
l
e
r
a
t
a

I
N
A
P
T

2
2
.

H
i
p
o
t
e
n
s
i
u
n
e

a
r
t
e
r
i
a
l
a

(
s
u
b

1
0
0
m
m

H
g

s
i
s
t
o
l
i
c
a
)

I
N
A
P
T

R
E
T
R
A
S

2
3
.

I
n
s
u
f
i
c
i
e
n
t
a

c
a
r
d
i
a
c
a

(
i
n
d
i
f
e
r
e
n
t

d
e

g
r
a
d

s
i

d
e

f
o
r
m
a

e
t
i
o
l
o
g
i
c
a
)

I
N
A
P
T

2
4
.

U
l
c
e
r

g
a
s
t
r
i
c

s
i
/
s
a
u

d
u
o
d
e
n
a
l

a
c
u
t


a
)

C
u

l
o
c
a
l
i
z
a
r
e

u
n
i
c
a

s
i

n
e
c
o
m
p
l
i
c
a
t
a

I
N
A
P
T

A
P
T

C
U

D
I
S
P
E
N
S
A
R
I
Z
A
R
E

L
A

6

L
U
N
I


b
)

C
u

l
o
c
a
l
i
z
a
r
e

m
u
l
t
i
p
l
a

s
i
/
s
a
u

c
o
m
p
l
i
c
a
t
a

I
N
A
P
T

A
P
T

C
U

D
I
S
P
E
N
S
A
R
I
Z
A
R
E


L
A

6

L
U
N
I

2
5
.

S
u
f
e
r
i
n
t
e

p
o
s
t

s
t
o
m
a
c

o
p
e
r
a
t

s
d
r
.

p
o
s
t

p
r
a
n
d
i
a
l

p
r
e
c
o
c
e
,

s
d
r
.


p
o
s
t

p
r
a
n
d
i
a
l

t
a
r
d
i
v
,

s
d
r
.

d
e

a
n
s
a

a
f
e
r
e
n
t
a
:
-

u
s
o
a
r
e
:


I
N
A
P
T

A
P
T

C
U

D
I
S
P
E
N
S
A
R
I
Z
A
R
E

L
A

6

L
U
N
I


-

m
o
d
e
r
a
t
e
/
s
e
v
e
r
e
:

I
N
A
P
T


-

u
l
c
e
r

p
e
p
t
i
c

p
o
s
t
o
p
e
r
a
t
o
r
:

I
N
A
P
T

A
P
T

C
U

D
I
S
P
E
N
S
A
R
I
Z
A
R
E

L
A

6

L
U
N
I

2
6
.

E
t
e
r
o
c
o
l
o
p
a
t
i
i

c
r
o
n
i
c
e


a
)

f
a
r
a

m
a
l
n
u
t
r
i
t
i
e

A
P
T


b
)

c
u

m
a
l
n
u
t
r
i
t
i
e

I
N
A
P
T

A
P
T

C
U

D
I
S
P
E
N
S
A
R
I
Z
A
R
E


L
A

6

L
U
N
I

2
7
.

R
e
c
t
o
c
o
l
i
t
a

u
l
c
e
r
o
a
s
a

s
i

u
l
c
e
r
o
-
h
e
m
o
r
a
g
i
c
a

I
N
A
P
T

A
P
T

C
U

D
I
S
P
E
N
S
A
R
I
Z
A
R
E

L
A

6

L
U
N
I


4

2
8
.

H
e
p
a
t
i
t
a

c
r
o
n
i
c
a
*


a
)

p
e
r
s
i
s
t
e
n
t
a

s
i

m
o
d
e
r
a
t

a
c
t
i
v
a

I
N
A
P
T

A
P
T

C
U

D
I
S
P
E
N
S
A
R
I
Z
A
R
E

L
A

6

L
U
N
I


b
)

I
n
t
e
n
s

a
c
t
i
v
a

(
a
g
r
e
s
i
v
a
)

I
N
A
P
T

2
9
.

C
i
r
o
z
a

h
e
p
a
t
i
c
a

I
N
A
P
T

3
0
.

P
a
n
c
r
e
a
t
i
t
aa
)

A
c
u
t
a

I
N
A
P
T

A
P
T

C
U

D
I
S
P
E
N
S
A
R
I
Z
A
R
E

L
A

6

L
U
N
I


b
)

C
r
o
n
i
c
a

r
e
c
i
d
i
v
a
n
t
a

I
N
A
P
T

A
P
T

C
U

D
I
S
P
E
N
S
A
R
I
Z
A
R
E

L
A

6

L
U
N
I

3
1
.

N
e
f
r
o
p
a
t
i
i

c
r
o
n
i
c
e

d
i
f
u
z
e

s
a
u

f
o
c
a
l
e
,

u
n
i
-
s
a
u

b
i
l
a
t
e
r
a
l
e


A
)

A
c
u
t
e
:

g
l
o
m
e
r
u
l
o
n
e
f
r
i
t
e

a
c
u
t
e
,

p
i
e
l
o
n
e
f
r
i
t
e

a
c
u
t
e

I
N
A
P
T

R
E
T
R
A
S

P
E
N
T
R
U

I
N
T
E
R
N
A
R
E

S
I

E
V
A
L
U
A
R
E

D
U
P
A

V
I
N
D
E
C
A
R
E
A


B
O
L
I
I


B
)

C
r
o
n
i
c
e
:

g
l
o
m
e
r
u
l
o
n
e
f
r
i
t
e

c
r
o
n
i
c
e
,

p
i
e
l
o
n
e
f
r
i
t
e

c
r
o
n
i
c
e


a
)

f
a
r
a

i
n
s
u
f
i
c
i
e
n
t
a

r
e
n
a
l
a

I
N
A
P
T

A
P
T

C
U

D
I
S
P
E
N
S
A
R
I
Z
A
R
E

L
A

6

L
U
N
I


b
)

c
u

i
n
s
u
f
i
c
i
e
n
t
a

r
e
n
a
l
a

-

u
s
o
a
r
a
*
*

I
N
A
P
T

A
P
T

C
U

D
I
S
P
E
N
S
A
R
I
Z
A
R
E

L
A

3


L
U
N
I

-

m
o
d
e
r
a
t
a

s
a
u

s
e
v
e
r
a

I
N
A
P
T

3
2
.

A
n
e
m
i
i


a
)

a
p
l
a
s
t
i
c
e

I
N
A
P
T


b
)

h
i
p
o
c
r
o
m
e
,

h
e
m
o
l
i
t
i
c
e
,

m
a
c
r
o
c
i
t
a
r
e

I
N
A
P
T

R
E
T
R
A
S

S
I

E
V
A
L
U
A
R
E

D
U
P
A

T
E
R
M
I
N
A
R
E
A

T
R
A
T
A
M
E
N
T
U
L
U
I

3
3
.

S
i
n
d
r
o
a
m
e

h
e
m
o
r
a
g
i
p
a
r
e

I
N
A
P
T

A
P
T

C
U

D
I
S
P
E
N
S
A
R
I
Z
A
R
E

L
A

6

L
U
N
I

3
4
.

D
i
a
b
e
t
u
l

z
a
h
a
r
a
t


A
)

I
d
i
o
p
a
t
i
c


a
)

i
n
s
u
l
i
n
o
d
e
p
e
n
d
e
n
t

-

f
a
r
a

c
o
m
p
l
i
c
a
t
i
i

I
N
A
P
T


A
P
T

C
U


D
I
S
P
E
N
S
A
R
I
Z
A
R
E

L
A


3

L
U
N
I-

c
u

c
o
m
p
l
i
c
a
t
i
i
*
*
*

I
N
A
P
T


b
)

i
n
s
u
l
i
n
o
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t

-

f
a
r
a

c
o
m
p
l
i
c
a
t
i
i

I
N
A
P
T

A
P
T

C
U

D
I
S
P
E
N
S
A
R
I
Z
A
R
E


L
A

3

L
U
N
I-

c
u

c
o
m
p
l
i
c
a
t
i
i
*
*
*

I
N
A
P
T


B
)

S
e
c
u
n
d
a
r

I
N
A
P
T

E
V
A
L
U
A
R
E

D
U
P
A

T
R
A
T
A
M
E
N
T
U
L

B
O
L
I
I

D
E

B
A
Z
A


I
I
I
.

B
O
L
I

O
F
T
A
L
M
O
L
O
G
I
C
E

3
5
.


S
e
c
h
e
l
e

c
i
c
a
t
r
i
c
i
a
l
e

i
n
c
l
u
s
i
v

a
l
e

p
o
l
u
l
u
i

i
n
t
e
r
i
o
r

c
u

d
i
m
i
n
u
a
r
e
a

a
l
e


a
c
u
i
t
a
t
i
i

v
i
z
u
a
l
e

d
u
p
a

a
p
r
e
c
i
e
r
e
a

a
c
u
i
t
a
t
i
i

v
i
z
u
a
l
e

r
e
s
t
a
n
t
e


I
N
A
P
T


A
P
T

C
U

A
V
>
1
/
3

S
I

R
E
E
X
A
M
I
N
A
R
E

L
A


3

L
U
N
I

3
6
.

A
t
r
o
f
i
a

n
e
r
v
i
l
o
r

o
p
t
i
c
i

c
u

m
o
d
i
f
i
c
a
r
e
a

a
c
u
i
t
a
t
i
i

v
i
z
u
a
l
e

s
i

a


c

m
p
u
l
u
i

v
i
z
u
a
l

I
N
A
P
T

A
P
T

C
U

A
V
>
1
/
3

S
I

R
E
E
X
A
M
I
N
A
R
E

L
A

3

L
U
N
I

*

C
u

e
t
i
o
l
o
g
i
e

c
u
n
o
s
c
u
t
a

(
v
i
r
a
l
a
,

e
t
a
n
o
l
i
c
a
,

t
o
x
i
m
e
d
i
c
a
m
e
n
t
o
a
s
a
,

d
i
n

a
f
e
c
t
i
u
n
i

m
e
t
a
b
o
l
i
c
e

d
e
t
e
r
m
i
n
a
t
e

g
e
n
e
t
i
c
,

e
t
c
.
)

s
a
u

c
u

e
t
i
o
l
o
g
i
e

n
e
p
r
e
c
i
z
a
t
a
.

*
*

C
u

c
r
e
a
t
i
n
i
n
a

s
e
r
i
c
a

s
u
b

2
,
5
-
3

m
g
/
d
l

*
*
*

C
o
m
p
l
i
c
a
t
i
i
l
o
r

m
a
j
o
r
e

(
m
e
t
a
b
o
l
i
c
e
,

v
a
s
c
u
l
a
r
e
,

n
e
u
r
o
l
o
g
i
c
e
,

o
f
t
a
l
m
o
l
o
g
i
c
e
,

e
t
c
.
)
.


5

3
7
.

N
e
u
r
o
p
a
t
i
a

o
p
t
i
c
a

j
u
x
t
a
b
u
l
b
a
r
a

I
N
A
P
T

A
P
T

C
U

A
V
>
1
/
3

S
I

R
E
E
X
A
M
I
N
A
R
E

L
A


3

L
U
N
I

3
8
.

H
e
m
e
r
a
l
o
p
i
a

e
s
e
n
t
i
a
l
a

I
N
A
P
T

3
9
.

R
e
t
i
n
o
p
a
t
i
a

p
i
g
m
e
n
t
a
r
a

I
N
A
P
T

A
P
T

C
U

A
V
>
1
/
3

S
I

R
E
E
X
A
M
I
N
A
R
E

L
A
3

L
U
N
I

4
0
.

G
l
a
u
c
o
m
:


a
)

c
o
n
g
e
n
i
t
a
l

s
i

j
u
v
e
n
i
l

I
N
A
P
T


b
)

c
u

u
n
g
h
i

d
e
s
c
h
i
s

c
o
m
p
e
n
s
a
t

a
c
u
i
t
a
t
e

v
i
z
u
a
l
a

1

s
i

1
/
2

s
i

c

m
p


v
i
z
u
a
l

(
m
a
r
i
r
e
a

p
e
t
e
i

o
a
r
b
e
)

A
P
T

R
E
E
X
A
M
I
N
A
R
E

L
A

6

L
U
N
I


c
)
.

c
u

u
n
g
h
i

d
e
s
c
h
i
s

c
o
m
p
e
n
s
a
t

a
c
u
i
t
a
t
e

v
i
z
u
a
l
a

1
/
2

s
i

1
/
3

s
i

c

m
p


v
i
z
u
a
l

a
f
e
c
t
a
t

m
a
i

m
u
l
t

d
e

1
0

g
r
a
d
e

n

p
e
r
i
f
e
r
i
e

I
N
A
P
T

A
P
T

C
U

R
E
E
X
A
M
I
N
A
R
E

L
A


3

L
U
N
I


d
)

c
u

u
n
g
h
i

n
c
h
i
s

r
e
v
e
r
s
i
b
i
l

o
p
e
r
a
t

I
N
A
P
T

A
P
T

C
U

R
E
E
X
A
M
I
N
A
R
E

L
A


3

L
U
N
I


e
)

c
u

u
n
g
h
i

n
c
h
i
s

i
r
e
v
e
r
s
i
b
i
l

I
N
A
P
T

A
P
T

P
O
S
T
O
P
E
R
A
T
O
R


C
UA
V


1
/
3

S
I

R
E
E
X
A
M
I
N
A
R
E


L
A3

L
U
N
I

4
1
.

N
i
s
t
a
g
m
u
s

I
N
A
P
T

A
P
T

C
U

A
V


1
/
3

4
2
.

C
o
r
p
i

s
t
r
a
i
n
i

i
n
t
r
a
o
c
u
l
a
r
i

s
i

s
e
c
h
e
l
e
l
e

a
c
e
s
t
o
r
a

I
N
A
P
T

A
P
T

P
O
S
T
O
P
E
R
A
T
O
R

C
U

A
V


1
/
3

4
3
.

C
a
t
a
r
a
c
t
aa
)

C
o
n
g
e
n
i
t
a
l
a

I
N
A
P
T

A
P
T

P
O
S
T
O
P
E
R
A
T
O
R
C
U


A
V


1
/
3


b
)

P
r
e
s
e
n
i
l
a
/
s
e
n
i
l
a
,

c
o
m
p
l
i
c
a
t
a

s
i

p
a
t
o
l
o
g
i
c
a

I
N
A
P
T

A
P
T

C
U

A
V


1
/
2

S
I

R
E
E
X
A
M
I
N
A
R
E

L
A

3

L
U
N
I

4
4
.

A
f
a
c
h
i
e


a
)

C
u

c
o
r
e
c
t
i
e

a
e
r
i
a
n
a

I
N
A
P
T

A
P
T

C
U

A
V


1
/
3

S
I

R
E
E
X
A
M
I
N
A
R
E

L
A


3

L
U
N
I


b
)

C
u

l
e
n
t
i
l
e

d
e

c
o
n
t
a
c
t

I
N
A
P
T

A
P
T

C
U

a
c
u
i
t
a
t
e

v
i
z
u
a
l
a
>
1
/
2

A
P
T

C
U

a
c
u
i
t
a
t
e

v
i
z
u
a
l
a
.

>
1
/
4

4
5
.

P
s
e
u
d
o
a
f
a
c
h
i
e

u
n
i
/
b
i
l
a
t
e
r
a
l
a

A
P
T

a
c
u
i
t
a
t
e

v
i
z
u
a
l
a
.

>
1
/
2

A
P
T
A

v
e
d
e
r
e

a
m
b
i
i

o
c
h
i
>
=
1
/
2

A
P
T

C
U

a
c
u
i
t
a
t
e

v
i
z
u
a
l
a
.

>
1
/
4

4
6
.

L
i
p
s
a

u
n
u
i

g
l
o
b

o
c
u
l
a
r

s
i

l
i
p
s
a

v
e
d
e
r
i
i

b
i
n
o
c
u
l
a
r
e

(
g
r
.
2
-
3
)

I
N
A
P
T

A
P
T

C
U

A
V


1
/
2


4
7
.

D
e
f
o
r
m
a
r
i

c
i
c
a
t
r
i
c
i
a
l
e

p
a
l
p
e
b
r
a
l
e

n
e
c
o
r
e
c
t
a
b
i
l
e

p
r
i
n

o
p
e
r
a
t
i
e
,

c
a
d
a
c
a

a
f
e
c
t
e
a
z
a

m
o
b
i
l
i
t
a
t
e
a

g
l
o
b
u
l
u
i

o
c
u
l
a
r

s
i

p
r
o
t
e
c
t
i
a

c
o
r
n
e
e
i
.

I
N
A
P
T

A
P
T

F
U
N
C
T
I
I

D
E

B
I
R
O
U

(
F
A
R
A

N
O
X
E
)

4
8
.

P
t
o
z
a

p
a
l
p
a
b
r
a
l
a

d
a
c
a

a
c
o
p
e
r
a

m
a
i

m
u
l
t

d
e

0
,
5

d
i
n

c
o
r
n
e
e

I
N
A
P
T

A
P
T

F
U
N
C
T
I
I

D
E

B
I
R
O
U

(
F
A
R
A

N
O
X
E
)

4
9
.

O
b
s
t
r
u
c
t
i
a

c
a
i
l
o
r

l
a
c
r
i
m
a
l
e

c
u

e
p
i
f
o
r
a

A
P
T

F
U
N
C
T
I
I

F
A
R
A

N
O
X
E

5
0
.

S
t
r
a
b
i
s
m

p
a
r
a
l
i
t
i
c

I
N
A
P
T

A
P
T

C
U

A
V


1
/
2


6

5
1
.

S
t
r
a
b
i
s
m

c
u

a
c
u
i
t
a
t
e

v
i
z
u
a
l
a

s
u
b

l
i
m
i
t
a

a
d
m
i
s
a
,

f
a
r
a

v
e
d
e
r
e


b
i
n
o
c
u
l
a
r
a

s
i

d
e
v
i
e
r
e

>
2
0
0

I
N
A
P
T

5
2
.

U
v
e
i
t
e

c
o
r
i
o
r
e
t
i
n
i
t
e

s
i

s
e
c
h
e
l
e
l
e

l
o
r

I
N
A
P
T

A
P
T

C
U

A
V


1
/
2

A
P
T

C
U

A
V


1
/
3

S
I

R
E
E
X
A
M
I
N
A
R
E


L
A

3

L
U
N
I

5
3
.

L
i
m
i
t
e

n
e
c
e
s
a
r
e

d
e

a
c
u
i
t
a
t
e

v
i
z
u
a
l
a

l
a

d
i
s
t
a
n
t
aa
)

p
e
n
t
r
u

c
a
n
d
i
d
a
t
i


V
e
d
e
r
e

a
m
b
i
i

o
c
h
i
=
1

s
a
u

1
s
i
2
/
3

(
s
e

a
d
m
i
t
e

c
o
r
e
c
t
i
e

d
e

-
1

d
s
f

s
a
u

+

1

d
s
f
)


V
e
d
e
r
e

a
m
b
i
i

o
c
h
i

2
/
3

s
a
u

1

s
i

1
/
3


-


-


b
)
P
e
n
t
r
u

p
e
r
s
o
n
a
l
u
l

a
n
g
a
j
a
t

-

s
u
b

v

r
s
t
a

d
e

4
0

d
e

a
n
i

V
e
d
e
r
e

a
m
b
i
i

o
c
h
i
=
1

s
a
u

1
s
i
2
/
3

(
s
e

a
d
m
i
t
e

c
o
r
e
c
t
i
e

d
e

-
1

d
s
f

s
a
u

+

1

d
s
f
)


A
c
u
i
t
a
t
e

v
i
z
u
a
l
a

=

1

s
i

1
/
2

s
e

a
d
m
i
t
e

c
o
r
e
c
t
i
e

d
e

+
3
D

s
a
u

-

2
D

c
u

a
s
t
i
g
m
a
t
i
s
m

d
e

+
-
1
,
5
D


A
c
u
i
t
a
t
e
a

v
i
z
u
a
l
a

=

1
/
3

s
i

1
/
4

s
e

a
d
m
i
t
e

c
o
r
e
c
t
i
e

d
e

+
-
4
D

c
u

a
s
t
i
g
m
a
t
i
s
m

+
-
2
D


-

p
e
s
t
e

v

r
s
t
a

d
e

4
0

d
e

a
n
i

V
e
d
e
r
e

a
m
b
i
i

o
c
h
i
=
1

s
a
u

1
s
i
2
/
3

(
s
e

a
d
m
i
t
e

c
o
r
e
c
t
i
e

d
e

-
1

d
s
f

s
a
u

+

1

d
s
f
)

A
c
u
i
t
a
t
e

v
i
z
u
a
l
a
=

1
/
2

s
i
1
/
3

c
u

c
o
r
e
c
t
i
e

d
e

+
4
D

s
a
u

-
3
D

s
i

a
s
t
i
g
m
a
t
i
s
m

+
-
2
D


A
c
u
i
t
a
t
e

v
i
z
u
a
l
a

=
1
/
3

s
i

1
/
4

c
u

c
o
r
e
c
t
i
e

+
-

5
D

s
i

a
s
t
i
g
m
a
t
i
s
m
+
-
2

D

5
4
.

A
n
i
z
o
m
e
t
r
o
p
i
e


I
N
A
P
T

I
N
A
P
T

c
u

d
i
f
e
r
e
n
t
a

>

+
-
3

D

5
5
.

D
i
s
c
r
o
m
a
t
o
p
s
i
i

d
e
t
e
r
m
i
n
a
t
e

p
e

b
a
z
a

t
a
b
e
l
e
l
o
r

p
s
e
u
d
o
i
z
o
c
r
o
m
a
t
i
c
e
,


p
e
n
t
r
u

f
u
n
c
t
i
i
l
e

l
a

c
a
r
e

s
e

p
r
e
v
e
d
e

c
o
n
d
i
t
i
a

d
e

s
i
m
t

c
r
o
m
a
t
i
c

n
o
r
m
a
l


a
)

a
c
r
o
m
a
t
o
p
s
i
a
;

m
o
n
o
c
r
o
m
a
z
i
e
,

d
i
c
r
o
m
a
z
i
e

I
N
A
P
T


b
)

t
r
i
c
o
m
a
z
i
e

t
i
p

A


I
N
A
P
T

A
P
T

c
u

r
a
s
p
u
n
s

p
o
z
i
t
i
v

l
a

c
r
o
m
a
t
o
s
c
o
p


c
)
.

t
r
i
c
o
m
a
z
i
e

t
i
p

B

I
N
A
P
T


A
P
T

c
u

r
a
s
p
u
n
s

p
o
z
i
t
i
v

l
a

c
r
o
m
a
t
o
s
c
o
p


d
)
.

t
r
i
c
o
m
a
z
i
e

t
i
p

C

I
N
A
P
T

A
P
T

c
u

r
a
s
p
u
n
s

p
o
z
i
t
i
v

l
a

c
r
o
m
a
t
o
s
c
o
p


I
V
.

A
F
E
C
T
I
U
N
I

O
.
R
.
L
.

5
6
.

A
f
e
c
t
i
u
n
i

O
.
R
.
L
.

c
o
n
g
e
n
i
t
a
l
e

c
u

t
u
l
b
u
r
a
r
i

f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
e

I
N
A
P
T

I
N
A
P
T

A
P
T

5
7
.

S
e
c
h
e
l
e

d
u
p
a

a
f
e
c
t
i
u
n
i

c
r
o
n
i
c
e

s
a
u

t
r
a
u
m
a
t
i
c
e

c
u

t
u
l
b
u
r
a
r
i

a
r
i

f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
e

I
N
A
P
T

A
P
T

C
U

C
O
N
T
R
O
L

L
A

3
-
6

L
U
N
I

5
8
.

P
a
r
a
l
i
z
i
i

n

s
f
e
r
a

O
.
R
.
L
.

I
N
A
P
T

A
P
T

C
U

C
O
N
T
R
O
L

L
A

3
-
6

L
U
N
I

5
9
.

S
t
e
n
o
z
e

n

s
f
e
r
a

O
.
R
.
L
.

c
u

t
u
l
b
u
r
a
r
i

f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
e

I
N
A
P
T

A
P
R
E
C
I
E
R
E

I
N
D
I
V
I
D
U
A
L
A

6
0
.

O
t
i
t
a

m
e
d
i
e

s
u
p
u
r
a
t
a

c
r
o
n
i
c
a

u
n
i

s
a
u

b
i
l
a
t
e
r
a
l
a

s
i

o
t
o
m
a
s
t
o
i
-

d
i
t
a

c
r
o
n
i
c
a

s
u
p
u
r
a
t
a

u
n
i

s
a
u

b
i
l
a
t
e
r
a
l
a

I
N
A
P
T

A
P
T

C
U

C
O
N
T
R
O
L

L
A

3
-
6

L
U
N
I

6
1
.

S
e
c
h
e
l
e

p
o
s
t
o
t
o
r
e
i
c
e

c
u

t
i
m
p
a
n

c
i
c
a
t
r
i
c
i
a
l

f
a
r
a

t
u
l
b
u
r
a
r
i

f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
e

A
P
T

6
2
.

T
i
m
a
p
a
n
o
s
c
l
e
r
o
z
a
-
o
t
i
t
a

f
i
b
r
o
a
d
e
z
i
v
a

s
i

o
t
i
t
a

c
i
c
a
t
r
i
c
i
a
l
a

c
u

p
e
r
f
o
r
a
t
i
e


d
e

t
i
m
p
a
n

c
u

t
u
l
b
u
r
a
r
i

f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
e

I
N
A
P
T

A
P
T

C
U

C
O
N
T
R
O
L

L
A

3
-
6

L
U
N
I

(
A
U
D
I
O
G
R
A
M
A
)

6
3
.

O
t
o
s
c
l
e
r
o
z
a

o
p
e
r
a
t
a

s
a
u

p
r
o
t
e
z
a
t
a

I
N
A
P
T

A
P
T

C
U

C
O
N
T
R
O
L

L
A

3
-
6

L
U
N
I


7

6
4
.

S
u
r
d
i
t
a
t
i
l
e

d
e

p
e
r
c
e
p
t
i
e

c
u

a
u
z

s
u
b

l
i
m
i
t
a

a
d
m
i
s
a

d
e

b
a
r
e
m

p
e
n
t
r
u


f
i
e
c
a
r
e

c
a
t
e
g
o
r
i
e

I
N
A
P
T

6
5
.

A
f
e
c
t
i
u
n
i

v
e
s
t
i
b
u
l
a
r
e

p
e
r
i
f
e
r
i
c
e

n
e
c
o
m
p
e
n
s
a
t
e

I
N
A
P
T

6
6
.

S
i
n
u
z
i
t
a

s
u
p
u
r
a
t
a

c
r
o
n
i
c
a

u
n
i

s
a
u

b
i
l
a
t
e
r
a
l
a
,

h
i
p
e
r
p
l
a
z
i
c
a

s
i


a
l
e
r
g
o
i
n
f
e
c
t
a
t
a

I
N
A
P
T

A
P
T

C
U

C
O
N
T
R
O
L

L
A

3
-
6

L
U
N
I

6
7
.

P
o
l
i
p
o
z
a

n
a
z
a
l
a

I
N
A
P
T

A
P
R
E
C
I
E
R
E

I
N
D
I
V
I
D
U
A
L
A

6
8
.

D
e
v
i
a
t
i
a

s
e
p
t
u
l
u
i

n
a
z
a
l

-

c
u

t
u
l
b
u
r
a
r
i

f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
e


I
N
A
P
T

A
P
T

D
U
P
A

R
E
Z
O
L
V
A
R
E

C
H
I
R
U
R
G
I
C
A
L
A

S
I


C
O
N
T
R
O
L

L
A

3
-
6

L
U
N
I

6
9
.

A
l
e
r
g
i
a

n
a
z
o
-
s
i
n
u
z
a
l
a

I
N
A
P
T

A
P
T

C
U

C
O
N
T
R
O
L

L
A

3
-
6

L
U
N
I

7
0
.

O
z
e
n
a


I
N
A
P
T

A
P
T

D
U
P
A

R
E
Z
O
L
V
A
R
E

C
H
I
R
U
R
G
I
C
A
L
A

7
1
.

B
o
l
i

i
n
f
l
a
m
a
t
o
r
i
i

a
c
u
t
e

s
i

c
r
o
n
i
c
e

n

s
f
e
r
a

O
.
R
.
L
.

(
s
i
f
i
l
i
s
,

T
b
c
)

I
N
A
P
T

A
P
R
E
C
I
E
R
E

I
N
D
I
V
I
D
U
A
L
A

7
2
.

T
u
m
o
r
i

b
e
n
i
g
n
e

c
u

t
u
l
b
u
r
a
r
i

f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
e

I
N
A
P
T

A
P
T

C
U

C
O
N
T
R
O
L

S
I

R
E
Z
O
L
V
A
R
E

C
H
I
R
U
R
G
I
C
A
L
A

7
3
.

T
u
m
o
r
i

m
a
l
i
g
n
e

I
N
A
P
T


V
.

B
O
L
I

E
N
D
O
C
R
I
N
E

7
4
.

B
o
l
i

h
i
p
o
f
i
z
a
r
e


a
)

S
t
a
r
i

h
i
p
e
r
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
e

(
a
c
r
o
m
e
g
a
l
i
e
,

g
i
g
a
n
t
i
s
m
,

s
i
n
d
r
o
m

C
u
s
h
i
n
g
)

I
N
A
P
T


b
)

S
t
a
r
i

h
i
p
o
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
e

(
n
a
n
i
s
m
,

s
i
n
d
r
o
a
m
e

S
i
m
m
o
n
s
,

S
h
e
e
h
a
n

S

S
.

a
d
i
p
o
z
o
g
e
n
i
t
a
l
,

d
i
a
b
e
t

i
n
s
i
p
i
d
)

I
N
A
P
T

A
P
T

C
U

R
E
E
X
A
M
I
N
A
R
E

L
A

3

L
U
N
I

7
5
.

B
o
l
i

t
i
r
o
i
d
i
e
n
e

a
)

S
t
a
r
i

h
i
p
e
r
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
e

(
t
i
r
e
o
t
o
x
i
c
o
z
a
)


I
N
A
P
T

E
V
A
L
U
A
R
E

D
U
P
A

T
R
A
T
A
M
E
N
T


b
)

S
t
a
r
i

h
i
p
o
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
e

(
m
i
x
e
d
e
m

c
o
n
g
e
n
i
t
a
l

s
i

d
o
b

n
d
i
t
)

I
N
A
P
T

A
P
T

C
U

R
E
E
X
A
M
I
N
A
R
E


L
A

3

L
U
N
I


c
)

G
u
s
a

e
n
d
e
m
i
c
a

o
l
i
g
o
s
i
m
p
t
o
m
a
t
i
c
a

I
N
A
P
T

A
P
T

C
U

R
E
E
X
A
M
I
N
A
R
E

L
A

6

L
U
N
I


d
)

G
u
s
a

m
a
r
e

(
g
r
a
d

I
I
-
I
V

O
M
S
)

I
N
A
P
T

A
P
T

C
U

R
E
E
X
A
M
I
N
A
R
E


L
A

3

L
U
N
I

7
6
.

B
o
l
i

p
a
r
a
t
i
r
o
i
d
i
e
n
e
a
)

S
t
a
r
i

h
i
p
e
r
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
e

(
b
o
a
l
a

R
e
c
k
l
i
n
g
h
u
a
s
e
n
)

I
N
A
P
T


b
)

S
t
a
r
i

h
i
p
o
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
e

(
t
e
t
a
n
i
e
,

s
p
a
s
m
o
f
i
l
i
e
,

c
u

m
a
n
i
f
e
s
t
a
r
i
i

c
o
n
f
i
r
m
a
t
e

p
r
i
n

e
l
e
c
t
r
o
m
i
o
g
r
a
m
a
)

I
N
A
P
T

A
P
T

C
U

R
E
E
X
A
M
I
N
A
R
E


L
A


3


L
U
N
I

7
7
.

B
o
l
i

a
l
e

s
u
p
r
a
r
e
n
a
l
e
i

(
A
d
d
i
s
o
n
,

f
o
e
c
r
o
m
o
c
i
t
o
m


e
t
c
.
)

I
N
A
P
T

7
8
.

O
b
e
z
i
t
a
t
e
a

(
c
u

I
M
C
>
3
5

k
g
/

m
p
)

I
N
A
P
T

A
P
T

D
U
P
A

S
C
A
D
E
R
E
A

I
M
C

S
U
B

3
5


V
I
.

B
O
L
I

C
H
I
R
U
R
G
I
C
A
L
E


7
9
.

S
t
a
r
i

p
o
s
t
o
p
e
r
a
t
o
r
i
i

s
i

p
o
s
t
-
t
r
a
u
m
a
t
i
c
e
,

c
o
n
v
a
l
e
s
c
e
n
t
a

p
r
e
l
u
n
g
i
t
a
,

t
a


s
e
c
h
e
l
e

c
i
c
a
t
r
i
c
i
a
l
e

s
a
u

o
r
g
a
n
i
c
e

c
u

t
u
l
b
u
r
a
r
i

f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
e
,

r
ir
e
d
o
r
i


a
r
t
i
c
u
l
a
r
e
,

i
m
p
o
t
e
n
t
a

f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
a

e
t
c
.
)


A
P
T

D
U
P
A

V
I
N
D
E
C
A
R
E


8
0
.

B
o
l
i

a
l
e

e
s
o
f
a
g
u
l
u
i

(
s
t
e
n
o
z
e

c
i
c
a
t
r
i
c
i
a
l
e
,

d
i
v
e
r
t
i
c
u
l
i
,

s
p
a
s
m
e


e
t
c
)
,

n
s
o
t
i
t
e

d
e

t
u
l
b
u
r
a
r
i

f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
e

A
P
T

D
U
P
A

V
I
N
D
E
C
A
R
E

C
H
I
R
U
R
G
I
C
A
L
A


8
1
.

H
e
r
n
i
i

s
i

e
v
e
n
t
r
a
t
i
i

a
b
d
o
m
i
n
a
l
e
:


a
)

v
o
l
u
m
i
n
o
a
s
e

s
a
u

r
e
c
i
d
i
v
a
n
t
e

A
P
T

D
U
P
A

V
I
N
D
E
C
A
R
E

C
H
I
R
U
R
G
I
C
A
L
A


b
)

m
o
d
e
r
a
t
e

A
P
T

D
U
P
A

V
I
N
D
E
C
A
R
E

C
H
I
R
U
R
G
I
C
A
L
A

8
2
.

H
i
d
r
o
c
e
l

s
i

v
a
r
i
c
o
c
e
l
:8


a
)

v
o
l
u
m
i
n
o
s

s
a
u

r
e
c
i
d
i
v
a
n
t

A
P
T

D
U
P
A

V
I
N
D
E
C
A
R
E

C
H
I
R
U
R
G
I
C
A
L
A


b
)

m
o
d
e
r
a
t

A
P
T

D
U
P
A

V
I
N
D
E
C
A
R
E

C
H
I
R
U
R
G
I
C
A
L
A


8
3
.

B
o
l
i

a
n
o
-
r
e
c
t
a
l
e

(
p
r
o
l
a
p
s
,

s
t
e
n
o
z
a
,

h
e
m
o
r
o
i
z
i
,

c
o
m
p
l
i
c
a
t
i
i
,

f
i
s
u
r
i
,


f
i
s
t
u
l
e
,

a
b
c
e
s
,

f
l
e
g
m
o
n

p
e
r
i
-
a
n
o
-
r
e
c
t
a
l
)

A
P
T

D
U
P
A

V
I
N
D
E
C
A
R
E

C
H
I
R
U
R
G
I
C
A
L
A

8
4
.

B
o
l
i

a
l
e

g
l
a
n
d
e
l
o
r

e
n
d
o
c
r
i
n
e

c
u

i
n
d
i
c
a
t
i
i

c
h
i
r
u
r
g
i
c
a
l
e

A
P
T

D
U
P
A

V
I
N
D
E
C
A
R
E

C
H
I
R
U
R
G
I
C
A
L
A

8
5
.

A
f
e
c
t
i
u
n
i

a
r
t
e
r
i
a
l
e


a
)

a
r
t
e
r
i
t
e

s
t
a
d
i
u
l

I

s
i

I
I

A
P
Tb
)

a
r
t
e
r
i
t
e

s
t
a
d
i
u
l

I
I
I

s
i

I
V

I
N
A
P
T


c
)

S
t
e
n
o
z
e
,

a
n
e
v
r
i
s
m
e
,

f
i
s
t
u
l
e

a
r
t
e
r
i
o
-
v
e
n
o
a
s
e

I
N
A
P
T

8
6
.

A
f
e
c
t
i
u
n
i

v
e
n
o
a
s
e


a
)

v
a
r
i
c
e

h
i
d
r
o
s
t
a
t
i
c
e

c
u

r
e
f
l
u
x

A
P
T

D
U
P
A

V
I
N
D
E
C
A
R
E

C
H
I
R
U
R
G
I
C
A
L
A


b
)

v
a
r
i
c
e

h
i
d
r
o
s
t
a
t
i
c
e

c
u

t
u
l
b
u
r
a
r
i

t
r
o
f
i
c
e

A
P
T

D
U
P
A

V
I
N
D
E
C
A
R
E

C
H
I
R
U
R
G
I
C
A
L
A


c
)

i
n
s
u
f
i
c
i
e
n
t
a

c
r
o
n
i
c
a

v
e
n
o
a
s
a
,

t
r
o
m
b
o
z
a

v
e
n
o
a
s
a

s
i

s
e
c
h
e
l
e


g
r
a
v
e

a
l
e

f
l
e
b
i
t
e
l
o
r

I
N
A
P
T

8
7
.

B
o
l
i

u
r
o
-
g
e
n
i
t
a
l
e
:


a
)
m
a
l
f
o
r
m
a
t
i
i

c
o
n
g
e
n
i
t
a
l
e

s
a
u

d
o
b

n
d
i
t
e

(
r
i
n
i
c
h
i

e
c
t
o
p
i
c
,

r
i
n
i
c
h
i


m
o
b
i
l
i
,

e
c
t
o
p
i
e

t
e
s
t
i
c
u
l
a
r
a
,

d
e
v
i
a
t
i
i

u
t
e
r
i
n
e
,

p
r
o
l
a
p
s

g
e
n
i
t
a
l

e
t
c
.
)


A
P
T

C
U

D
I
S
P
E
N
S
A
R
I
Z
A
R
E


b
)

I
n
f
l
a
m
a
t
o
r
i
i

c
r
o
n
i
c
e

(
c
i
s
t
i
t
a
,

p
r
o
s
t
a
t
i
t
a
,

m
e
t
r
o
a
n
e
x
i
t
a

e
t
c
.
)

A
P
T

C
U

R
E
E
X
A
M
I
N
A
R
E

D
U
P
A

3
-
6

L
U
N
I


c
)

L
i
t
i
a
z
a

r
e
n
a
l
a


A
P
R
E
C
I
E
R
E

I
N
D
I
V
I
D
U
A
L
A


d
)

i
n
c
o
n
t
i
n
e
n
t
a

u
r
i
n
a
r
a

I
N
A
P
T

A
P
T

C
U

R
E
E
X
A
M
I
N
A
R
E

D
U
P
A

3
-
6

L
U
N
I


e
)

t
u
m
o
r
i

r
e
n
a
l
e
,

u
r
o
t
e
l
i
a
l
e
,

p
r
o
s
t
a
t
i
c
e

s
i

t
e
s
t
i
c
u
l
a
r
e

I
N
A
P
T

I
N
A
P
T

P

N
A

L
A

T
R
A
T
A
M
E
N
T

E
X
A
M
I
N
A
R
E

L
A

3
-
6

L
U
N
I

I
N

F
U
N
C
T
I
E

D
E

E
V
O
L
U
T
I
A

P
R
O
C
E
S
U
L
U
I

P
R
O
L
I
F
E
R
A
T
I
V

S
I

D
E

S
T
A
D
I
A
L
I
Z
A
R
E
A

T
N
M

P
R
E
C
U
M

S
I

A

G
R
A
D
I
N
G
U
L
U
I

8
8
.

B
o
l
i

h
e
p
a
t
o
b
i
l
i
a
r
e
:


a
)

l
i
t
i
a
z
a

a
s
i
m
p
t
o
m
a
t
i
c
a

A
P
T

D
U
P
A

V
I
N
D
E
C
A
R
E

C
H
I
R
U
R
G
I
C
A
L
A


b
)
l
i
t
i
a
z
a

b
i
l
i
a
r
a

s
i
m
p
t
o
m
a
t
i
c
a

A
P
T

D
U
P
A

V
I
N
D
E
C
A
R
E

C
H
I
R
U
R
G
I
C
A
L
A


c
)
n
e
o
p
l
a
s
m
u
l

h
e
p
a
t
i
c

s
a
u

a
l

c
a
i
l
o
r

b
i
l
i
a
r
e

I
N
A
P
Td
)
c
h
i
s
t

h
i
d
a
t
i
c

h
e
p
a
t
i
c

A
P
T

D
U
P
A

V
I
N
D
E
C
A
R
E

C
H
I
R
U
R
G
I
C
A
L
A

8
9
.

A
f
e
c
t
i
u
n
i

p
a
n
c
r
e
a
t
i
c
e
:

p
s
e
u
d
o
c
h
i
s
t

p
a
n
c
r
e
a
t
i
c
,

n
e
o
p
l
a
s
m


c
o
n
f
i
r
m
a
t

h
i
s
t
o
p
a
t
o
l
o
g
i
c
,

p
a
n
c
r
e
a
t
i
t
a

c
r
o
n
i
c
a

s
i

a
c
u
t
a

A
P
T

D
U
P
A

V
I
N
D
E
C
A
R
E

C
H
I
R
U
R
G
I
C
A
L
A


9
0
.

T
u
m
o
r
i

a
l
e

t
u
b
u
l
u
i

d
i
g
e
s
t
i
v

A
P
T

D
U
P
A

V
I
N
D
E
C
A
R
E

C
H
I
R
U
R
G
I
C
A
L
A


V
I
I
.

A
F
E
C
T
I
U
N
I

T
R
A
U
M
A
T
O
L
O
G
I
C
E

S
I

O
R
T
O
P
E
D
I
C
E


9
1
.

C
o
m
p
l
i
c
a
t
i
i

p
o
s
t
o
p
e
r
a
t
o
r
i
i

s
i

p
o
s
t
-
t
r
a
u
m
a
t
i
c
e

(

n
t

r
z
i
e
r
i

n

c
o
n
s
o
l
i
d
a
r
e
,


c
a
l
u
s

v
i
c
i
o
s
,

r
e
d
o
r
i

a
r
t
i
c
u
l
a
r
e
,

s
i
n
d
r
o
m

a
l
g
o
d
i
s
t
r
o
f
i
c

p
o
s
t

t
r
a
u
m
a
t
i
c

e
t
c
.
)

I
N
A
P
T

I
N
A
P
T

P
A
N
A

L
A

T
R
A
T
A
M
E
N
T

S
I

R
E
Z
O
L
V
A
R
E

C
H
I
R
U
R
G
I
C
A
L
A

9
2
.

R
e
t
r
a
c
t
i
i

a
l
e

m
u
s
c
h
i
l
o
r
,

t
e
n
d
o
a
n
e
l
o
r
,

a
p
o
n
e
v
r
o
z
e
l
o
r

s
i

c
a
p
s
u
l
e
l
o
r

a
r
t
i
c
u
l
a
r
e


c
u

t
u
l
b
u
r
a
r
i

f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
e

I
N
A
P
T

I
N
A
P
T

P
A
N
A

L
A

T
R
A
T
A
M
E
N
T

S
I

R
E
Z
O
L
V
A
R
E

C
H
I
R
U
R
G
I
C
A
L
A

9
3
.

O
s
t
e
m
i
e
l
i
t
a

c
r
o
n
i
c
a

s
i

a
l
t
e

a
f
e
c
t
i
u
n
i

i
n
f
l
a
m
a
t
o
r
i
i

c
r
o
n
i
c
e
/

p
o
s
t
e
o
a
r
t
i
c
u
l
a
r
e


s
i

m
u
s
c
u
l
o
t
e
n
d
i
n
o
a
s
e

I
N
A
P
T

A
P
T

C
U

D
I
S
P
E
N
S
A
R
I
Z
A
R
E

L
U
N
A
R
A


9

9
4
.

O
s
t
e
o
d
i
s
t
r
o
f
i
i

(
o
s
t
e
o
n
e
c
r
o
z
e
,

o
s
t
e
o
p
o
r
o
z
e
,

o
t
e
o
p
a
t
i
i

d
e

c
a
r
e
n
t
a
,

c
h
i
s
t


o
s
o
s

s
o
l
i
t
a
r
,

b
o
a
l
a

P
a
g
e
t
,

d
i
s
p
l
a
z
i
e

f
i
b
r
o
a
s
a

e
t
c
.
)

I
N
A
P
T

I
N
A
P
T

P
A
N
A

L
A

T
R
A
T
A
M
E
N
T

S
I

R
E
Z
O
L
V
A
R
E

C
H
I
R
U
R
G
I
C
A
L
A

C
U

R
E
E
X
A
M
I
N
A
R
E

L
A

3

L
U
N
I

9
5
.

A
n
c
h
i
l
o
z
e

a
l
e

a
r
t
i
c
u
l
a
t
i
i
l
o
r

m
a
r
i

A
P
T

D
U
P
A

R
E
Z
O
L
V
A
R
E

C
H
I
R
U
R
G
I
C
A
L
A

C
U

R
E
E
X
A
M
I
N
A
R
E

L
A

3

L
U
N
I

9
6
.

P
s
e
u
d
o
a
r
t
r
o
z
e
l
e

o
a
s
e
l
o
r

l
u
n
g
i

I
N
A
P
T

A
P
T

D
U
P
A

R
E
Z
O
L
V
A
R
E

C
H
I
R
U
R
G
I
C
A
L
A

C
U

R
E
E
X
A
M
I
N
A
R
E

L
A

3

L
U
N
I

9
7
.

A
n
c
h
i
l
o
z
e

a
r
t
i
c
u
l
a
r
e

c
u

t
u
l
b
u
r
a
r
i

f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
e

a
c
c
e
n
t
u
a
t
e

a
l
e


m
e
r
s
u
l
u
i
,

o
r
t
o
s
t
a
t
i
s
m
u
l
u
i

s
i

p
r
e
h
e
n
s
i
u
n
i
i

I
N
A
P
T

9
8
.

M
a
l
f
o
r
m
a
t
i
i

s
i

b
o
l
i

e
r
e
d
o
c
o
n
g
e
n
i
t
a
l
e

a
l
e

a
p
a
r
a
t
u
l
u
i

l
o
c
o
m
o
t
o
r

I
N
A
P
T

9
9
.

A
f
e
c
t
i
u
n
i

c
o
n
g
e
n
i
t
a
l
e

s
a
u

d
o
b

n
d
i
t
e

a
l
e

c
o
l
o
a
n
e
i

v
e
r
t
e
b
r
a
l
e

c
u


t
u
l
b
u
r
a
r
i

f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
e

I
N
A
P
T

1
0
0
.

R
e
u
m
a
t
i
s
m
u
l

i
n
f
l
a
m
a
t
o
r

I
N
A
P
T

A
P
T

C
U

T
R
A
T
A
M
E
N
T

S
I

D
I
S
P
E
N
S
A
R
I
Z
A
R
E

L
U
N
A
R
A

1
0
1
.

O
s
t
e
o
a
r
t
r
o
p
a
t
i
i

n
e
u
r
o
g
e
n
e

e
n
d
o
c
r
i
n
e
,

m
e
t
a
b
o
l
i
c
e

d
i
n


b
o
l
i
l
e

l
i
m
f
o
h
e
m
a
t
o
p
o
e
t
i
c
e

a
l
e

a
d
u
l
t
u
l
u
i


I
N
A
P
T

A
P
T

C
U

T
R
A
T
A
M
E
N
T

S
I

D
I
S
P
E
N
S
A
R
I
Z
A
R
E

L
U
N
A
R
A

1
0
2
.

S
e
c
h
e
l
e

p
o
s
t
-
t
r
a
u
m
a
t
i
c
e

s
a
u

a
l
e

a
l
t
o
r

b
o
l
i

o
s
t
e
o
a
r
t
i
c
u
l
a
r
e


I
N
A
P
T

A
P
T

C
U

T
R
A
T
A
M
E
N
T

M
E
D
I
C
A
M
E
N
T
O
S

S
A
U

C
H
I
R
U
R
G
I
C
A
L

S
I

R
E
E
X
A
M
I
N
A
R
E

L
A

3
-
6

L
U
N
I

1
0
3
.

A
f
e
c
t
i
u
n
i

c
o
n
g
e
n
i
t
a
l
e

s
a
u

d
o
b

n
d
i
t
e

a
l
e

a
p
a
r
a
t
u
l
u
i

l
o
c
o
m
o
t
o
r


a
)

C
u

t
u
l
b
u
r
a
r
i

a
c
c
e
n
t
u
a
t
e

n

m
e
r
s

o
r
t
o
s
t
a
t
i
s
m

s
i

p
r
e
h
e
n
s
i
u
n
e

I
N
A
P
T


b
)

C
u

t
u
l
b
u
r
a
r
i

m
i
n
i
m
e

n

m
e
r
s

o
r
t
o
s
t
a
t
i
s
m

s
i

p
r
e
h
e
n
s
i
u
n
e

I
N
A
P
T

A
P
T

C
U

R
E
E
X
A
M
I
N
A
R
E

L
A

3

L
U
N
I


V
I
I
I
.

O
B
S
T
R
E
T
I
C
A
-
G
I
N
E
C
O
L
O
G
I
E

1
0
4
.

S
a
r
c
i
n
a

n
o
r
m
a
l
a


a
)

d
e

l
a

2
5

l
a

3
3

s
a
p
t
a
m

n
i

-

R
E
T
R
A
S

A
P
R
E
C
I
E
R
E

I
N
D
I
V
I
D
U
A
L
A


b
)

d
e

l
a

3
3

l
a

3
8

s
a
p
t
a
m

n
i

R
E
T
R
A
S

1
0
5
.

S
a
r
c
i
n
a

c
u

r
i
s
c

o
s
t
r
e
t
i
c
a
l

c
r
e
s
c
u
t

I
N
A
P
T

A
P
R
E
C
I
E
R
E

I
N
D
I
V
I
D
U
A
L
A

1
0
6
.

I
n
f
e
c
t
i
i
,

b
o
l
i

i
n
f
l
a
m
a
t
o
r
i
i

a
l
e

a
p
a
r
a
t
u
l
u
i

g
e
n
i
t
a
l

f
e
m
i
n
i
n

(
v
u
l
v
o
v
a
g
i
n
i
t
e
,

m
e
t
r
o
a
n
e
x
i
t
e
)

A
P
T

C
U

T
R
A
T
A
M
E
N
T

A
P
T

1
0
7
.

T
u
m
o
r
i

b
e
n
i
g
n
e

a
l
e

a
p
a
r
a
t
u
l
u
i

g
e
n
i
t
a
l

f
e
m
i
n
i
n

A
P
T

C
U

T
R
A
T
A
M
E
N
T

A
P
T

1
0
8
.

C
a
z
u
r
i

p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
e
:

c
h
i
s
t

d
e

o
v
a
r

t
o
r
s
i
o
n
a
t
,

s
a
r
c
i
n
a

e
x
t
r
a
u
t
e
r
i
n
a
,

f
i
b
r
o
m

u
t
e
r
i
n

h
e
m
o
r
a
g
i
c

A
P
T

c
u

t
r
a
t
a
m
e
n
t

m
e
d
i
c
a
m
e
n
t
o
s

s
a
u

c
h
i
r
u
r
g
i
c
a
l


A
P
R
E
C
I
E
R
E

I
N
D
I
V
I
D
U
A
L
A

1
0
9
.

T
u
m
o
r
i

m
a
l
i
g
n
e

a
l
e

a
p
a
r
a
t
u
l
u
i

g
e
n
i
t
a
l

f
e
m
i
n
i
n

I
N
A
P
T

A
P
R
E
C
I
E
R
E

I
N
D
I
V
I
D
U
A
L
A

1
1
0
.

T
u
l
b
u
r
a
r
i

d
e

s
t
a
t
i
c
a

p
e
l
v
i
n
a

-

p
r
o
l
a
p
s

g
e
n
i
t
a
l

d
e

s
t
a
d
i
u
l

I
,

I
I

s
i

I
I
I

I
N
A
P
T

P

N
A

L
A

T
R
A
T
A
M
E
N
T

A
P
R
E
C
I
E
R
E

I
N
D
I
V
I
D
U
A
L
A

D
U
P
A

T
R
A
T
A
M
E
N
T


I
X
.

B
O
L
I

N
E
U
R
O
L
O
G
I
C
E


1
1
1
.

P
a
r
o
x
i
s
m
e

c
e
r
e
b
r
a
l
e

n
e
e
p
i
l
e
p
t
i
c
e

(
c
r
i
z
e

v
e
r
t
i
g
i
n
o
a
s
e
,

c
r
i
z
e

d
e

o
r
i
g
i
n
e

a
n
o
x
i
c
a
,

t
o
x
i
c
a

m
e
t
a
b
o
l
i
c
a
,

c
r
i
z
e

d
e

o
r
i
g
i
n
e

p
s
i
h
i
c
a
;

m
i
g
r
e
n
a
;

t
e
t
a
n
i
a

s
i

n
a
r
c
o
l
e
p
s
i
a

e
t
c
.


a
)

C
r
i
z
a

u
n
i
c
a

I
N
A
P
T

A
P
T

C
U

D
I
S
P
E
N
S
A
R
I
Z
A
R
E

S
I

R
E
E
X
A
M
I
N
A
R
E

L
A

3

L
U
N
I

A
P
T

C
U

D
I
S
P
E
N
S
A
R
I
Z
A
R
E

S
I

R
E
E
X
A
M
I
N
A
R
E

L
A

6

L
U
N
I


1
0


b
)

C
r
i
z
e

r
e
p
e
t
a
t
e

I
N
A
P
T

R
E
T
R
A
S

P
E
N
T
R
U

T
R
A
T
A
M
E
N
T

S
I

R
E
E
X
A
M
I
N
A
R
E

L
A

6

L
U
N
I

1
1
2
.

T
r
a
u
m
a
t
i
s
m
e

c
r
a
n
i
o
-
c
e
r
e
b
r
a
l
e


a
)

S
e
c
h
e
l
e

a
c
c
e
n
t
u
a
t
e

s
e
n
z
i
t
i
v
o
-
m
o
t
o
r
i
i

+

e
p
i
l
e
p
s
i
e

p
o
s
t
-
t
r
a
u
m
a
t
i
c
a

I
N
A
P
T


b
)

S
e
c
h
e
l
e

m
o
d
e
r
a
t
e

s
e
n
z
i
t
i
v
o
-
m
o
t
o
r
i
i
,

f
a
r
a

e
p
i
l
e
p
s
i
e

p
o
s
t
-
t
r
a
u
m
a
t
i
c
a

I
N
A
P
T

A
P
T

C
U

R
E
E
X
A
M
I
N
A
R
E

L
A

3

L
U
N
I


c
)

M
i
c
r
o
s
e
c
h
e
l
e

f
a
r
a

t
u
l
b
u
r
a
r
i

f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
e

I
N
A
P
T

A
P
T

C
U

D
I
S
P
E
N
S
A
R
I
Z
A
R
E

L
A

3

L
U
N
I

S
I

R
E
E
X
A
M
I
N
A
R
E

A
P
T


d
)

C
e
r
e
b
r
o
a
s
t
e
n
i
a

p
o
s
t
-
t
r
a
u
m
a
t
i
c
a

I
N
A
P
T

A
P
T

C
U

R
E
E
X
A
M
I
N
A
R
E

L
A

6

L
U
N
I


e
)

R
e
a
c
t
i
e

p
o
s
t

c
o
m
o
t
i
o
n
a
l
a

t
r
a
n
z
i
t
o
r
i
e

I
N
A
P
T

A
P
T

C
U

E
E
G

N
O
R
M
A
L

S
I

D
I
S
P
E
N
S
A
R
I
Z
A
R
E
5

A
N
I

A
P
T

C
U

D
I
S
P
E
N
S
A
R
I
Z
A
R
E

2

A
N
I

1
1
3
.

T
r
a
u
m
a
t
i
s
m
e

v
e
r
t
e
b
r
o
-
m
e
d
u
l
a
r
e
:


a
)

S
e
c
h
e
l
e

a
c
c
e
n
t
u
a
t
e

p
e
r
s
i
s
t
e
n
t
e
,

c
u

t
u
l
b
u
r
a
r
e
a

f
u
n
c
t
i
i
l
o
r


m
e
d
u
l
a
r
e

s
i

r
a
d
i
c
u
l
a
r
e

I
N
A
P
T


b
)

M
i
c
r
o
s
e
c
h
e
l
e

f
a
r
a

t
u
l
b
u
r
a
r
i

f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
e

I
N
A
P
T

A
P
T

C
U

D
I
S
P
E
N
S
A
R
I
Z
A
R
E

S
I

R
E
E
X
A
M
I
N
A
R
E

L
A

3

L
U
N
I

A
P
T

1
1
4
.

D
e
f
i
c
i
e
n
t
e

n
e
u
r
o
m
o
t
o
r
i
i

p
e
r
m
a
n
e
n
t
e

d
e

o
r
i
g
i
n
e

c
e
n
t
r
a
l
a

s
i

p
e
r
i
f
e
r
i
c
a
,

d
e

e
t
i
o
l
o
g
i
e

d
i
v
e
r
s
a


a
)

P
l
e
g
i
i

u
n
i

s
a
u

b
i
l
a
t
e
r
a
l
e

I
N
A
P
T


b
)

P
a
r
e
z
e

u
n
i

s
a
u

b
i
l
a
t
e
r
a
l
e
,

n
e
e
v
o
l
u
t
i
v
e

(
f
o
r
m
e

u
s
o
a
r
e
)

I
N
A
P
T

A
P
T

C
U

D
I
S
P
E
N
S
A
R
I
Z
A
R
E

S
I

R
E
E
X
A
M
I
N
A
R
E

L
A

3

L
U
N
I

A
P
T

C
U

D
I
S
P
E
N
S
A
R
I
Z
A
R
E

S
I

R
E
E
X
A
M
I
N
A
R
E

L
A

6

L
U
N
I

1
1
5
.

S
i
n
d
r
o
a
m
e
:

p
i
r
a
m
i
d
a
l
,

e
x
t
r
a
p
i
r
a
m
i
d
a
l
,

c
e
r
e
b
e
l
o
s
,

v
e
s
t
i
b
u
l
a
r
,

s
e
n
z
i
t
i
v
,

p
r
e
c
u
m

s
i

d
i
s
f
a
z
i
a
,

h
e
m
i
a
n
o
p
s
i
a
,

a
p
r
a
x
i
a
,

a
g
n
o
z
i
a
,

d
i
s
c
h
i
n
e
z
i
a
,

b
o
a
l
a

d
e

a
c
c
e
l
e
r
a
t
i
e

s
i

c
h
e
s
o
n


a
)

C
u

d
e
f
i
c
i
e
n
t
e

f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
e

m
a
r
i

u
n
i

s
a
u

b
i
l
a
t
e
r
a
l
e

c
u

p
o
t
e
n
t
i
a
l

e
v
o
l
u
t
i
v

I
N
A
P
T


b
)

C
u

s
i
m
p
t
o
m
a
t
o
l
o
g
i
e

d
i
s
c
r
e
t
a
,

s
t
a
b
i
l
i
z
a
t
a

I
N
A
P
T

A
P
T

C
U

D
I
S
P
E
N
S
A
R
I
Z
A
R
E

S
I

R
E
E
X
A
M
I
N
A
R
E

L
A

6

L
U
N
I


1
1
6
.

A
f
e
c
t
i
u
n
i

m
u
s
c
u
l
a
r
ea
)

D
i
s
t
r
o
f
i
i

m
u
s
c
u
l
a
r
e

p
r
o
g
r
e
s
i
v
e

I
N
A
P
T


b
)

M
i
o
p
a
t
i
i

e
n
d
o
c
r
i
n
e

I
N
A
P
T

A
P
T

C
U

R
E
E
X
A
M
I
N
A
R
E

L
A

6

L
U
N
I

S
I

D
I
S
P
E
N
S
A
R
I
Z
A
R
E


c
)

D
i
s
t
r
o
f
i
a

m
i
o
t
o
n
i
c
a

s
i

s
i
n
d
r
o
a
m
e

m
i
o
t
o
n
i
c
e

I
N
A
P
T


1
1


d
)

P
o
l
i
m
i
o
z
i
t
e


I
N
A
P
T

A
P
T

C
U

D
I
S
P
E
N
S
A
R
I
Z
A
R
E

S
I

R
E
E
X
A
M
I
N
A
R
E

L
A

6

L
U
N
Ie
)

M
i
a
s
t
e
n
i
a

s
i

s
i
n
d
r
o
a
m
e

m
i
a
s
t
e
n
i
c
e

I
N
A
P
T

1
1
7
.

A
f
e
c
t
i
u
n
i

a
l
e

s
i
s
t
e
m
u
l
u
i

n
e
r
v
o
s

p
e
r
i
f
e
r
i
c
:


a
)
c
u

d
e
f
i
c
i
e
n
t
e

s
e
n
z
i
t
i
v
o
-
m
o
t
o
r
i
i

m
a
r
i

c
u

p
o
t
e
n
t
i
a
l

e
v
o
l
u
t
i
v

I
N
A
P
T


b
)

c
u

d
e
f
i
c
i
e
n
t
e

s
e
n
z
i
t
i
v
o
-
m
o
t
o
r
i
i

d
i
s
c
r
e
t
e

f
a
r
a

p
o
t
e
n
t
i
a
l

e
v
o
l
u
t
i
v

I
N
A
P
T

A
P
T

C
U

D
I
S
P
E
N
S
A
R
I
Z
A
R
E

S
I

R
E
E
X
A
M
I
N
A
R
E

L
A

3

L
U
N
I

A
P
T

C
U

D
I
S
P
E
N
S
A
R
I
Z
A
R
E

S
I

R
E
E
X
A
M
I
N
A
R
E

L
A

1

A
N


c
)

c
u

s
i
n
d
r
o
m

s
e
n
z
i
t
i
v

i
r
i
t
a
t
i
v

(

n
e
v
r
a
l
g
i
a

t
r
i
g
e
m
i
n
a
l
a
,


f
a
c
i
a
l
a
,

c
e
r
v
i
c
a
l
a
,

s
c
i
a
t
i
c
a

e
t
c
.
)

I
N
A
P
T

A
P
T

C
U

D
I
S
P
E
N
S
A
R
I
Z
A
R
E

S
I

R
E
E
X
A
M
I
N
A
R
E

L
A

3

L
U
N
I

1
1
8
.

N
e
u
r
o
i
n
f
e
c
t
i
i

p
r
i
m
a
r
e

s
i

s
e
c
u
n
d
a
r
e

a
)

c
u

s
e
c
h
e
l
e

m
i
n
i
m
e

c
o
m
p
e
n
s
a
t
e

I
N
A
P
T

A
P
T

C
U

D
I
S
P
E
N
S
A
R
I
Z
A
R
E

S
I

R
E
E
X
A
M
I
N
A
R
E

L
A

6

L
U
N
I


b
)

c
u

s
e
c
h
e
l
e

m
a
r
i

c
u

s
i

f
a
r
a

p
o
t
e
n
t
i
a
l

e
v
o
l
u
t
i
v

I
N
A
P
T

1
1
9
.

D
e
t
e
r
m
i
n
a
r
i

n
e
v
r
a
x
i
a
l
e

a
l
e

a
f
e
c
t
i
u
n
i
l
o
r

v
a
s
c
u
l
a
r
e

i
n
c
l
u
s
i
v

m
i
c
r
o
s
i
m
p
t
o
m
a
t
o
l
o
g
i
a

r
e
s
p
e
c
t
i
v
a

s
i

a
t
a
c
u
r
i
l
e

i
s
c
h
e
m
i
c
e

t
r
a
n
z
i
t
o
r
i
i
.

I
N
A
P
T

A
P
T

C
U

D
I
S
P
E
N
S
A
R
I
Z
A
R
E

S
I

R
E
E
X
A
M
I
N
A
R
E

L
A

6

L
U
N
I

1
2
0
.

A
f
e
c
t
i
u
n
i

e
r
e
d
o
d
e
g
e
n
e
r
a
t
i
v
e

s
i

b
o
l
i

d
e
m
i
e
l
i
n
i
z
a
n
t
e

(
e
x
.

l
e
u
c
o
n
e
v
r
a
x
i
t
a
)

I
N
A
P
T

1
2
1
.

E
p
i
l
e
p
s
i
i
l
e

(
s
i

c
o
m
e
m
o
r
a
t
i
v
e

d
e

c
r
i
z
e

c
o
m
i
s
i
a
l
e
)

c
o
n
f
i
r
m
a
t
e

c
l
i
n
i
c
,

E
.
E
.
G
.
,

a
n
a
m
n
e
s
t
i
c

I
N
A
P
T

1
2
2
.

T
u
m
o
r
i

c
r
a
n
i
o
-
c
e
r
e
b
r
a
l
e

s
i

a
l
e

m
a
d
u
v
e
i

s
p
i
n
a
r
i
i

I
N
A
P
T


X
.

T
U
L
B
U
R
A
R
I
L
E

P
S
I
H
I
C
E

1
2
3
.

T
u
l
b
u
r
a
r
i

m
e
n
t
a
l
e

o
r
g
a
n
i
c
e

i
n
c
l
u
s
i
v

s
i
m
p
t
o
m
a
t
i
c
e

(
d
e
m
e
n
t
a

A
L
Z
H
E
I
M
E
R
,

d
e
m
e
n
t
a

v
a
s
c
u
l
a
r
a
,

d
e
m
e
n
t
a

i
n

b
o
a
l
a

P
I
C
K
,

C
r
e
u
t
z
f
e
l
d
-
J
a
c
o
b
,

H
u
n
t
i
n
g
t
o
n
,

P
a
r
k
i
n
s
o
n
,

S
I
D
A
,

t
u
l
b
u
r
a
r
i

m
e
n
t
a
l
e

d
a
t
o
r
a
t
e

l
e
z
i
u
n
i
l
o
r

d
i
s
f
u
n
c
t
i
e
i

c
e
r
e
b
r
a
l
e

s
i

b
o
l
i
l
o
r

s
o
m
a
t
i
c
e

I
N
A
P
T

1
2
4

T
u
l
b
u
r
a
r
i

m
e
n
t
a
l
e

s
i

c
o
m
p
o
r
t
a
m
e
n
t
a
l
e

d
a
t
o
r
i
t
a

u
t
i
l
i
z
a
r
i
i

d
e

s
u
b
s
t
a
n
t
e

p
s
i
h
o
a
c
t
i
v
e


a
)

I
n
t
o
x
i
c
a
t
i
e

a
c
u
t
a

I
N
A
P
T


b
)

U
t
i
l
i
z
a
r
e

n
o
c
i
v
a

I
N
A
P
T

A
P
T

C
U

R
E
E
X
A
M
I
N
A
R
Ec
)

S
i
n
d
r
o
m

d
e

d
e
p
e
n
d
e
n
t
a

l
a

a
l
c
o
o
l


I
N
A
P
T

A
P
T

C
U

R
E
E
X
A
M
I
N
A
R
Ed
)

S
i
n
d
r
o
m

d
e

d
e
p
e
n
d
e
n
t
a

l
a

a
l
t
e

d
r
o
g
u
r
i

I
N
A
P
T


e
)

S
t
a
r
e

d
e

s
e
v
r
a
j

I
N
A
P
T

1
2
5

S
c
h
i
z
o
f
r
e
n
i
e


a
)

I
n

e
v
o
l
u
t
i
e

I
N
A
P
T


b
)

R
e
m
i
s
a

c
u

d
e
f
e
c
t

I
N
A
P
T

1
2
6

T
u
l
b
u
r
a
r
e

s
c
h
i
z
o
t
i
p
a
l
a

I
N
A
P
T

1
2
7

T
u
l
b
u
r
a
r
i

d
e
l
i
r
a
n
t
e

p
e
r
s
i
s
t
e
n
t
e

(
p
a
r
a
n
o
i
a
,

p
a
r
a
f
r
e
n
i
a
,

d
e
l
i
r

s
e
n
z
i
t
i
v

d
e

r
e
l
a
t
i
e
)

I
N
A
P
T


1
2

1
2
8

T
u
l
b
u
r
a
r
i

p
s
i
h
o
t
i
c
e

a
c
u
t
e

s
i

t
r
a
n
z
i
t
o
r
i
i


a
)

e
p
i
s
o
d

u
n
i
c

I
N
A
P
T

A
P
T

C
U

R
E
E
X
A
M
I
N
A
R
Eb
)

r
e
c
i
d
i
v
a

I
N
A
P
T

1
2
9

T
u
l
b
u
r
a
r
i

s
c
h
i
z
a
f
e
c
t
i
v
e

I
N
A
P
T

1
3
0

T
u
l
b
u
r
a
r
i

a
l
e

d
i
s
p
o
z
i
t
i
e
i

a
f
e
c
t
i
v
e


a
)

E
p
i
s
o
d

m
a
n
i
a
c
a
l

I
N
A
P
Tb
)

T
u
l
b
u
r
a
r
e

a
f
e
c
t
i
v
a

b
i
p
o
l
a
r
a

I
N
A
P
T

A
P
T

C
U

R
E
E
X
A
M
I
N
A
R
E


c
)

E
p
i
s
o
d

d
e
p
r
e
s
i
v

u
s
o
r

s
i

m
o
d
e
r
a
t

I
N
A
P
T

A
P
T

C
U

R
E
E
X
A
M
I
N
A
R
E


d
)

T
u
l
b
u
r
a
r
e

d
e
p
r
e
s
i
v
a

r
e
c
u
r
e
n
t
a

I
N
A
P
T

A
P
T

C
U

R
E
E
X
A
M
I
N
A
R
Ee
)

E
p
i
s
o
d

d
e
p
r
e
s
i
v

s
e
v
e
r

I
N
A
P
T


f
)

T
u
l
b
u
r
a
r
i

p
e
r
s
i
s
t
e
n
t
e

a
l
e

d
i
s
p
o
z
i
t
i
e
i

(
d
i
s
t
i
n
i
a
,

c
i
c
l
o
t
i
m
i
a
)

I
N
A
P
T

A
P
T

C
U

R
E
E
X
A
M
I
N
A
R
E


1
3
1

T
u
l
b
u
r
a
r
i

n
e
v
r
o
t
i
c
e

c
o
r
e
l
a
t
e

c
u

s
t
r
e
s
u
l

s
i

t
u
l
b
u
r
a
r
i

s
o
m
a
t
o
f
o
r
m
e


a
)

T
u
l
b
u
r
a
r
i

a
n
x
i
o
s

f
o
b
i
c
e

I
N
A
P
T

A
P
T

C
U

R
E
E
X
A
M
I
N
A
R
E


b
)

A
l
t
e

t
u
l
b
u
r
a
r
i

a
n
x
i
o
a
s
e

I
N
A
P
T

A
P
T

C
U

R
E
E
X
A
M
I
N
A
R
Ec
)

T
u
l
b
u
r
a
r
i

o
b
s
e
s
i
v

c
o
m
p
u
l
s
i
v
e

I
N
A
P
T


d
)

T
u
l
b
u
r
a
r
e

p
o
s
t
t
r
a
u
m
a
t
i
c
a

d
e

s
t
r
e
s

I
N
A
P
T

A
P
T

C
U

R
E
E
X
A
M
I
N
A
R
Ee
)

T
u
l
b
u
r
a
r
e

d
e

a
d
a
p
t
a
r
e

I
N
A
P
T

A
P
T

C
U

R
E
E
X
A
M
I
N
A
R
Ef
)

T
u
l
b
u
r
a
r
i

d
i
s
o
c
i
a
t
i
v
e

(
f
u
g
a

p
s
i
h
o
g
e
n
a
,

a
m
n
e
z
i
a

p
s
i
h
o
g
e
n
a
,


n
e
v
r
o
z
a

d
e

d
e
p
e
r
s
o
n
a
l
i
z
a
r
e
)

I
N
A
P
T


g
)

T
u
l
b
u
r
a
r
i

s
o
m
a
t
o
f
o
r
m
e

I
N
A
P
T

A
P
T

C
U

R
E
E
X
A
M
I
N
A
R
E


h
)

N
e
u
r
a
s
t
e
n
i
e

I
N
A
P
T

A
P
T

C
U

R
E
E
X
A
M
I
N
A
R
E


1
3
2

T
u
l
b
u
r
a
r
i

d
e

p
e
r
s
o
n
a
l
i
t
a
t
e1
)

c
u

t
u
l
b
u
r
a
r
i

u
s
o
a
r
e

d
e

c
o
m
p
o
r
t
a
m
e
n
t

I
N
A
P
T

A
P
T

C
U

R
E
E
X
A
M
I
N
A
R
E2
)

c
u

t
u
l
b
u
r
a
r
i

s
e
v
e
r
e

d
e

c
o
m
p
o
r
t
a
m
e
n
t

I
N
A
P
T

1
3
3

R
e
t
a
r
d
a
r
e

m
i
n
t
a
l
a

I
N
A
P
T


X
I
.

B
O
L
I

B
U
C
O
-
M
A
X
I
L
O
-
F
A
C
I
A
L
E


1
3
4

E
d
e
n
t
a
t
i
a

t
o
t
a
l
a

m
o
n
o

s
a
u

b
i
m
a
x
i
l
a
r
a

I
N
A
P
T

A
P
R
E
C
I
E
R
E

I
N
D
I
V
I
D
U
A
L
A

1
3
5

E
d
e
n
t
a
t
i
a

p
a
r
t
i
a
l
a

n
t
i
n
s
a

p
e
s
t
e

6

u
n
i
t
a
t
i

m
a
s
t
i
c
a
t
o
r
i
i

I
N
A
P
T

A
P
R
E
C
I
E
R
E

I
N
D
I
V
I
D
U
A
L
A

1
3
6

E
d
e
n
t
a
t
i
a

p
a
r
t
i
a
l
a

r
e
d
u
s
a

c
u

d
e
z
e
c
h
i
l
i
b
r
u

o
c
l
u
z
o
-
a
r
t
i
c
u
l
a
r

g
r
a
v


I
N
A
P
T


A
P
R
E
C
I
E
R
E

I
N
D
I
V
I
D
U
A
L
A

1
3
7

D
e
z
e
c
h
i
l
i
b
r
u

o
c
l
u
z
o
-
a
r
t
i
c
u
l
a
r

g
r
a
v

I
N
A
P
T

A
P
R
E
C
I
E
R
E

I
N
D
I
V
I
D
U
A
L
A

1
3
8

C
o
n
s
o
l
i
d
a
r
i

v
i
c
i
o
a
s
e

a
l
e

f
r
a
c
t
u
r
i
l
o
r

d
e

m
a
x
i
l
a
r

I
N
A
P
T

A
P
R
E
C
I
E
R
E

I
N
D
I
V
I
D
U
A
L
A

1
3
9

A
r
t
r
i
t
a

t
e
m
p
o
r
o
-
m
a
n
d
i
b
u
l
a
r
a

c
r
o
n
i
c
a

c
u

t
u
l
b
u
r
a
r
i

f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
e


I
N
A
P
T

A
P
R
E
C
I
E
R
E

I
N
D
I
V
I
D
U
A
L
A

1
4
0

P
s
e
u
d
o
-
a
r
t
r
o
z
a

m
a
x
i
l
a
r
a

s
i

a
n
c
h
i
l
o
z
a

t
e
m
p
o
r
o
-
m
a
n
d
i
b
u
l
a
r
a

d
e
f
i
n
i
t
i
v
a

I
N
A
P
T

A
P
R
E
C
I
E
R
E

I
N
D
I
V
I
D
U
A
L
A

1
4
1

L
u
x
a
t
i
e

t
e
m
p
o
r
o
-
m
a
n
d
i
b
u
l
a
r
a

r
e
c
i
d
i
v
a
n
t
a

I
N
A
P
T

A
P
R
E
C
I
E
R
E

I
N
D
I
V
I
D
U
A
L
A

1
4
2

A
f
e
c
t
i
u
n
i

a
l
e

p
a
l
a
t
u
l
u
i

(
a
d
e
r
e
n
t
e

i
n
o
p
e
r
a
b
i
l
e
,

h
i
p
e
r
t
r
o
f
i
e
,

l
i
p
s
a


u
n
e
i

p
o
r
t
i
u
n
i

c
u

t
u
l
b
u
r
a
r
i

f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
e

e
t
c
.
)

I
N
A
P
T

A
P
R
E
C
I
E
R
E

I
N
D
I
V
I
D
U
A
L
A

1
4
3

P
a
l
a
t
o
-
l
a
b
i
o
-
s
c
h
i
z
i
s

c
u

t
u
l
b
u
r
a
r
i

f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
e

I
N
A
P
T

1
4
4

A
n
o
m
a
l
i
i
l
e

d
e
n
t
o
-
m
a
x
i
l
a
r
e

c
u

t
u
l
b
u
r
a
r
i

f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
e

I
N
A
P
T

A
P
R
E
C
I
E
R
E

I
N
D
I
V
I
D
U
A
L
A


1
3

1
4
5

P
r
o
d
o
n
t
i
t
a

m
a
r
g
i
n
a
l
a

c
r
o
n
i
c
a

p
r
o
f
u
n
d
a

c
u

t
u
l
b
u
r
a
r
i

f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
e

A
P
R
E
C
I
E
R
E

I
N
D
I
V
I
D
U
A
L
A

1
4
6

T
u
m
o
r
i
l
e

m
a
l
i
g
n
e

a
l
e

t
e
s
u
t
u
r
i
l
o
r

o
s
o
a
s
e

s
i

a
l
e

p
a
r
t
i
l
o
r


m
o
i
i(
m
u
c
o
a
s
a
,

m
u
s
c
h
i
,

l
i
m
b
a
,

g
l
a
n
d
e

s
a
l
i
v
a
r
e
,

g
a
n
g
l
i
o
n
i
,

e
t
c
.
)

S
I
D
A

I
N
A
P
T

1
4
7

T
u
m
o
r
i
l
e

m
a
l
i
g
n
e

a
l
e

t
e
s
u
t
u
r
i
l
o
r

o
s
o
a
s
e

s
i

a
l
e

p
a
r
t
i
l
o
r

m
o
i(
m
u
c
o
a
s
a
,

m
u
s
c
h
i
,

l
i
m
b
a
,

g
l
a
n
d
e

s
a
l
i
v
a
r
e
,

g
a
n
g
l
i
o
n
i
,

e
t
c
.
)

-
o
p
e
r
a
t
e

I
N
A
P
T

A
P
R
E
C
I
E
R
E

I
N
D
I
V
I
D
U
A
L
A

1
4
8

T
u
m
o
r
i
l
e

b
e
n
i
g
n
e

a
l
e

t
e
s
u
t
u
r
i
l
o
r

o
s
o
a
s
e

s
i

c
e
l
e

a
l
e

p
a
r
t
i
l
o
r


m
o
i


(

m
u
c
o
a
s
a
,

m
u
s
c
h
i
,

l
i
m
b
a
,

g
l
a
n
d
e

s
a
l
i
v
a
r
e
,

g
a
n
g
l
i
o
n
i
,

e
t
c
.
)

A
P
R
E
C
I
E
R
E

I
N
D
I
V
I
D
U
A
L
A

1
4
9

N
e
v
r
a
l
g
i
e

e
s
e
n
t
i
a
l
a

d
e

t
r
i
g
e
m
e
n

r
e
b
e
l
a

l
a

t
r
a
t
a
m
e
n
t

I
N
A
P
T

A
P
R
E
C
I
E
R
E

I
N
D
I
V
I
D
U
A
L
A


X
I
I
.

B
O
L
I

D
E
R
M
A
T
O
L
O
G
I
C
E

1
5
0

S
i
f
i
l
i
s

t
o
a
t
e

f
o
r
m
e
l
ea
)

R
e
c
e
n
t

(
p
r
i
m
a
r
,

s
e
c
u
n
d
a
r

s
i

l
a
t
e
n
t

r
e
c
e
n
t
)

I
N
A
P
T

A
P
T

C
U

R
E
E
X
A
M
I
N
A
R
E

L
A

3
-
6

L
U
N
I


b
)

T
a
r
d
i
v

l
a
t
e
n
t

(
c
o
n
g
e
n
i
t
a
l

s
a
u

d
o
b

n
d
i
t
)

I
N
A
P
T

A
P
T

C
U

R
E
E
X
A
M
I
N
A
R
E

L
A

1
2

L
U
N
I


c
)

C
u

d
e
t
e
r
m
i
n
a
r
i

n
e
u
r
o
p
s
i
h
i
c
e

s
i

o
r
g
a
n
i
c
e

m
a
n
i
f
e
s
t
e

I
N
A
P
T

1
5
1

A
l
t
e

b
o
l
i

v
e
n
e
r
i
c
e

(
g
o
n
o
r
e
e
,

t
r
i
c
o
m
o
n
a
s
,

v
e
g
e
t
a
t
i
i

e
t
c
.
)

I
N
A
P
T

A
P
T

C
U

R
E
E
X
A
M
I
N
A
R
E

L
A

1

(
U
N
A
)

L
U
N
A


S
I
D
A

I
N
A
P
T

1
5
2

T
u
m
o
r
i

s
i

h
e
m
a
t
o
d
e
r
m
i
i

m
a
l
i
g
n
e

(
m
e
l
a
n
o
m
,

e
p
i
t
e
l
i
o
m
)

I
N
A
P
T

A
P
T

C
U

R
E
E
X
A
M
I
N
A
R
E

L
A

3
-
6

L
U
N
I

1
5
3

M
i
c
o
z
e

c
u
t
a
n
a
t
e

p
r
o
f
u
n
d
e

I
N
A
P
T

A
P
T

C
U

R
E
E
X
A
M
I
N
A
R
E

L
A

6

L
U
N
I

1
5
4

D
e
r
m
a
t
o
z
e

p
r
e
c
a
n
c
e
r
o
a
s
e

(
e
c
z
e
m
e

g
e
n
e
r
a
l
i
z
a
t
e
,

p
r
u
r
i
g
o

B
e
a
n
i
e
r
,

h
i
p
o
d
e
r
m
i
t
e

n
o
d
u
l
a
r
e

d
e

g
a
m
b
a
,

u
r
t
i
c
a
r
i
e

c
r
o
n
i
c
a

r
e
z
i
s
t
e
n
t
a


l
a

t
r
a
t
a
m
e
n
t
)

A
P
T

C
U

R
E
E
X
A
M
I
N
A
R
E

L
A

1

(
U
N
A
)

L
U
N
A

1
5
5

V
e
r
u
c
i

p
l
a
n
t
a
r
e

g
i
g
a
n
t
e

r
e
c
i
d
i
v
a
n
t
e

I
N
A
P
T

A
P
T

C
U

R
E
E
X
A
M
I
N
A
R
E

L
A

6
-
1
2

L
U
N
I
,

D
U
P
A

R
E
Z
O
L
V
A
R
E

C
H
I
R
U
R
G
I
C
A
L
A

1
5
6

A
f
e
c
t
i
u
n
i

c
u
t
a
n
a
t
e

c
u

e
t
i
o
l
o
g
i
e

d
i
v
e
r
s
a
:a
)

e
r
i
t
r
o
d
e
r
m
i
i
,

c
o
l
a
g
e
n
o
z
e
,

p
e
n
f
i
g
u
s
,

p
o
r
f
i
r
i
i
,

B
o
a
l
a

D
u
h
r
i
n
g
,

s
c
l
e
r
o
d
e
r
m
i
e

I
N
A
P
T


b
)

p
i
t
i
r
i
a
z
i
s
,

r
u
b
r
a
p
i
l
a
r
,

d
i
s
k
e
r
a
t
o
z
a

f
o
l
i
c
u
l
a
r
a
,

p
s
o
r
i
a
z
i
s

g
e
n
e
r
a
l
i
z
a
t

A
P
T

C
U

R
E
E
X
A
M
I
N
A
R
E

L
A

6

L
U
N
I

1
5
7

T
u
l
b
u
r
a
r
i

t
r
o
f
i
c
e

a
l
e

t
e
g
u
m
e
n
t
e
l
o
r

I
N
A
P
T

A
P
T

C
U

R
E
E
X
A
M
I
N
A
R
E

L
A

6

L
U
N
I

1
5
8

A
f
e
c
t
i
u
n
i

c
r
o
n
i
c
e

a
l
e

g
l
a
n
d
e
l
o
r

s
e
b
e
c
e
e

A
P
T

C
U

R
E
E
X
A
M
I
N
A
R
E

L
A

3
-
6

L
U
N
I

1
5
9

D
e
r
m
a
t
o
z
e

p
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l
e

A
P
T

C
U

R
E
E
X
A
M
I
N
A
R
E

L
A

3
-
6

L
U
N
I


X
I
I
I
.

D
E
F
I
C
I
E
N
T
E

P
S
I
H
I
C
E

1
6
0

D
e
f
i
c
i
e
n
t
e

d
e

c
a
r
a
c
t
e
r

s
i

p
e
r
s
o
n
a
l
i
t
a
t
e

A
P
R
E
C
I
E
R
E

I
N
D
I
V
I
D
U
A
L
A

1
6
1

D
e
f
i
c
i
e
n
t
e

d
e

d
i
n
a
m
i
c
a

p
s
i
h
i
c
a
:
a
)

c
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
i
l
e

d
e

h
i
p
e
r
r
e
a
c
t
i
v
i
t
a
t
e

I
N
A
P
T

A
P
R
E
C
I
E
R
E

I
N
D
I
V
I
D
U
A
L
A


b
)

c
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
i
l
e

d
e

h
i
p
o
r
e
a
c
t
i
v
i
t
a
t
e

I
N
A
P
T

A
P
R
E
C
I
E
R
E

I
N
D
I
V
I
D
U
A
L
A

1
6
2

D
e
f
i
c
i
e
n
t
e

a
l
e

c
i
c
l
u
l
u
i

i
n
f
o
r
m
a
r
e
-
d
e
c
i
z
i
e
-
r
e
a
c
t
i
v
i
t
a
t
e
-
a
u
t
o
r
e
g
l
a
r
e

I
N
A
P
T

A
P
R
E
C
I
E
R
E

I
N
D
I
V
I
D
U
A
L
A

1
6
3

D
e
f
i
c
i
e
n
t
e

a
l
e

c
a
p
a
c
i
t
a
t
i
i

d
e

a
d
a
p
t
a
r
e
:


a
)

d
e
f
i
c
i
e
n
t
e

a
l
e

c
a
p
a
c
i
t
a
t
i
i

d
e

n
v
a
t
a
r
e

s
i

c
o
m
p
e
n
s
a
r
e

I
N
A
P
T

A
P
R
E
C
I
E
R
E

I
N
D
I
V
I
D
U
A
L
A


b
)

m
o
t
i
v
a
r
e
a

a
f
e
c
t
i
v
a

a
b
s
e
n
t
a

I
N
A
P
T

A
P
R
E
C
I
E
R
E

I
N
D
I
V
I
D
U
A
L
A


c
)

f
e
n
o
m
e
n
e

d
e

i
n
a
d
a
p
t
a
r
e

s
a
u

d
e
z
a
d
a
p
t
a
r
e

p
s
i
h
i
c
a

(
t
u
l
b
u
r
a
r
i

p
s
i
h
i
c
e

d
e
t
e
r
m
i
n
a
t
e

d
e

s
t
a
r
i

p
a
t
o
l
o
g
i
c
e
,

e
v
e
n
i
m
e
n
t
e

s
i

a
c
c
i
d
e
n
t
e

d
e

t
r
a
n
s
p
o
r
t
,

s
t
a
r
i

c
o
n
f
l
i
c
t
u
a
l
e
,

f
r
u
s
t
r
a
r
i
,

o
b
o
s
e
a
l
a

p
s
i
h
i
c
a
,

e
t
c
.
)


I
N
A
P
T


A
P
R
E
C
I
E
R
E

I
N
D
I
V
I
D
U
A
L
A

N
O
T
A
:

n

t
o
a
t
e

c
a
z
u
r
i
l
e

a
p
r
e
c
i
e
r
e
a

i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
a

s
e

f
a
c
e

t
i
n

n
d
u
-
s
e

s
e
a
m
a
,

p
e

d
e

o

p
a
r
t
e
,

d
e

s
t
a
d
i
u
l

c
l
i
n
i
c

a
l

b
o
l
i
i

s
a
u

a
l

d
e
f
i
c
i
e
n
t
e
i

p
s
i
h
i
c
e

c
o
n
s
t
a
t
a
t
e
,

i
a
r

p
e

d
e

a
l
t
a

p
a
r
t
e
,

d
e

f
u
n
c
t
i
a

s
i

l
o
c
u
l

d
e

m
u
n
c
a

a
l

p
e
r
s
o
a
n
e
i

e
x
a
m
i
n
a
t
e
.

n

c
a
z
u
l

b
o
l
i
l
o
r

n
s
o
t
i
t
e

d
e

t
u
l
b
u
r
a
r
i

f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
e
,

p
e
n
t
r
u

a
p
r
e
c
i
e
r
e
a

i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
a
,

s
e

v
a

c
e
r
c
e
t
a

o
b
l
i
g
a
t
o
r
i
u

s
i

s
e

v
a

a
v
i
z
a

n

r
a
p
o
r
t

c
u

p
a
s
t
r
a
r
e
a

f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
i
t
a
t
i
i
,

n

l
i
m
i
t
e
l
e

p
r
e
v
a
z
u
t
e

d
e

n
o
m
e
n
c
l
a
t
o
r
.


1
4


D
E
F
I
N
I
T
I
I
L
E

B
A
R
E
M
U
R
I
L
O
R

P
E

S
P
E
C
I
A
L
I
T

T
I


1
.

P
S
I
H
I
A
T
R
I
E
:

B
a
r
e
m
u
r
i
l
e

d
e

e
x
a
m
i
n
a
r
e

m
e
d
i
c
a
l


r
e
p
r
e
z
i
n
t


s
t
a
n
d
a
r
d
e

d
e

s

t
a
t
e

I
i
z
i
c


s
i

m
e
n
t
a
l


c
e

t
r
e
b
u
i
e
s
c

a
t
i
n
s
e

d
e

p
e
r
s
o
a
n
e

c
u

r
e
s
p
o
n
s
a
b
i
l
i
t

t
i

n

I
u
n
c
t
i
i

d
i
n

S
C
,

I
u
n
c
t
i
e

d
e

s
o
l
i
c
i
t
a
r
e
a

I
i
z
i
c


s
i

n
e
u
r
o
p
s
i
h
i
c


a

l
o
c
u
l
u
i

d
e

m
u
n
c

.

D
i
n

p
u
n
c
t

d
e

v
e
d
e
r
e

p
s
i
h
i
a
t
r
i
c
,

p
e
r
s
o
a
n
a

e
x
a
m
i
n
a
t


s
i

l
a

c
a
r
e

s
e

a
p
l
i
c


b
a
r
e
m
u
l

I
,

t
r
e
b
u
i
e

s


I
i
e

c
l
i
n
i
c

s

t
o
a
s


d
u
p


e
v
a
l
u
a
r
e
a

p
s
i
h
i
a
t
r
i
c

.

S
t
a
r
e
a

d
e

s

t
a
t
e

m
e
n
t
a
l


e
s
t
e

d
e
I
i
n
i
t


d
e

u
n

a
n
u
m
i
t

n
i
v
e
l

a
l

I
u
n
c
t
i
i
l
o
r

p
s
i
h
i
c
e

c
a
r
e

s


p
e
r
m
i
t


o

a
r
m
o
n
i
o
a
s


s
i

c
o
n
t
i
n
u


i
n
t
e
g
r
a
r
e

s
o
c
i
o
-
I
a
m
i
l
i
a
l


s
i

p
r
o
I
e
s
i
o
n
a
l


a

i
n
d
i
v
i
d
u
l
u
i
,

p
r
e
c
u
m

s
i

o

p
e
r
m
a
n
e
n
t


t
e
n
d
i
n
t


a

a
c
e
s
t
u
i
a

d
e

a

s
e

p
e
r
I
e
c
t
a

p
e

p
l
a
n

a
I
e
c
t
i
v

s
i

c
o
g
n
i
t
i
v
.

E
v
a
l
u
a
r
e
a

p
s
i
h
i
a
t
r
i
c


c
u
p
r
i
n
d
e
:

a
)

I
n
t
e
r
v
i
u
l

d
i
a
g
n
o
s
t
i
c
:

-

a
n
a
m
n
e
z
a
;

-

e
x
a
m
e
n
u
l

s
t

r
i
i

m
e
n
t
a
l
e
:

o
r
i
e
n
t
a
r
e
,

v
o
r
b
i
r
e

c
o
m
p
o
r
t
a
m
e
n
t

e
t
c
.

b
)

I
n
v
e
s
t
i
g
a
t
i
i

s
p
e
c
i
a
l
e

(
u
n
d
e

e
s
t
e

c
a
z
u
l
:

e
x
a
m
e
n

s

n
g
e
,

e
t
c
.
)

c
)

E
x
a
m
e
n
u
l

s
t

r
i
i

s
o
m
a
t
i
c
e

(
e
I
e
c
t
u
a
t

l
a

c
e
l
e
l
a
l
t
e

5

c
a
b
i
n
e
t
e
:

O
R
L
,

n
e
u
r
o
l
o
g
i
e
,

o
I
t
a
l
m
o
l
o
g
i
e
,

n
e
u
r
o
l
o
g
i
e
,

i
n
t
e
r
n
e
,

c
h
i
r
u
r
g
i
e
-
e
v
a
l
u
a
r
e
a

p
s
i
h
i
a
t
r
i
c


f
i
i
n
d

u
l
t
i
m
a

n

m
o
d

o
b
l
i
g
a
t
o
r
i
u
)
.

d
)

E
v
a
l
u
a
r
e

p
s
i
h
o
l
o
g
i
c

-

u
n
d
e

e
s
t
e

c
a
z
u
l
.

F
r
e
c
v
e
n
t

t
e
s
t
e

d
e

p
e
r
s
o
n
a
l
i
t
a
t
e
.

D
u
p


p
a
r
c
u
r
g
e
r
e
a

a
c
e
s
t
o
r

e
t
a
p
e

s
e

a
p
r
e
c
i
a
z


s
t
a
r
e
a

d
e

s

t
a
t
e

m
e
n
t
a
l


s
i

s
e

I
i
x
e
a
z


e
v
e
n
t
u
a
l

d
i
a
g
n
o
s
t
i
c
u
l
.

B
A
R
E
M

I
:

E
s
t
e

b
a
r
e
m
u
l

l
a

a
n
g
a
j
a
r
e

s
a
u

a
d
m
i
t
e
r
e

n

s
c
o
l
i
.

P
e
r
s
o
a
n
e
l
e

e
x
a
m
i
n
a
t
e

s
u
n
t

d
e

o
b
i
c
e
i

t
i
n
e
r
i

c
u

v

r
s
t
e

c
u
p
r
i
n
s
e

n
t
r
e

1
6
-
2
5

a
n
i

s
i

t
r
e
b
u
i
e

s


I
i
e

s

t
o
a
s
e

d
i
n

p
u
n
c
t

d
e

v
e
d
e
r
e

m
e
n
t
a
l
,

r
e
s
p
e
c
t
i
v
:

s


n
u

a
i
b


u
n

i
s
t
o
r
i
c

d
e

b
o
a
l


d
i
n

c
o
p
i
l

r
i
e

s
a
u

a
d
o
l
e
s
c
e
n
t

,

s


a
i
b


u
n

i
n
t
e
l
e
c
t

d
e

l
a

m
e
d
i
u

s
a
u

s
u
p
e
r
i
o
r

(
I


p
r
o
b
l
e
m
e

d
e
o
s
e
b
i
t
e

n

t
i
m
p
u
l

s
c
o
l
a
r
i
z

r
i
i
)
,

s


a
i
b


o

g

n
d
i
r
e

c
o
e
r
e
n
t


c
u

m
o
t
i
v
a
t
i
a

a
l
e
g
e
r
i
i

p
r
o
I
e
s
i
o
n
a
l

,

o

p
r
o
i
e
c
t
i
e

o
p
t
i
m
i
s
t


a
s
u
p
r
a

e
v
e
n
i
m
e
n
t
e
l
o
r

d
e

v
i
a
t

,

s


a
i
b


o

v
o
r
b
i
r
e

c
o
e
r
e
n
t


(
I


b
a
r
a
j
e
,

b

l
b

i
e
l
i
)
,

s


a
i
b


u
n

c
o
m
p
o
r
t
a
m
e
n
t

c
i
v
i
l
i
z
a
t

c
u

i
n
t
e
g
r
a
r
e

a
r
m
o
n
i
o
a
s


s
o
c
i
a
l

,

I
a
m
i
l
i
a
l


s
i

p
r
o
I
e
s
i
o
n
a
l

,

s


a
i
b


o

m
e
m
o
r
i
e

b
u
n


s
i

o

p
u
t
e
r
e

d
e

c
o
n
c
e
n
t
r
a
r
e

d
e

l
a

m
e
d
i
u

l
a

r
i
d
i
c
a
t

(
p
r
o
b
a

o
r
a
s
e
l
o
r
)
,

s


a
i
b


o

a
t
e
n
t
i
e

b
u
n

,

i
n
s
t
i
n
c
t
u
a
l
i
t
a
t
e

c
u

c
a
p
a
c
i
t
a
t
e

d
e

a
u
t
o
c
e
n
z
u
r

.

B
A
R
E
M

I
I
:

S
e

a
p
l
i
c


a
c
e
l
o
r

p
e
r
s
o
a
n
e

c
u

r
e
s
p
o
n
s
a
b
i
l
i
t

t
i

n

I
u
n
c
t
i
i

d
i
n

S
C

u
n
d
e

s
o
l
i
c
i
t
a
r
e
a

n
e
u
r
o
p
s
i
h
i
c


e
s
t
e

m
a
r
e

(
e
x
:

m
e
c
a
n
i
c

d
e

l
o
c
o
m
o
t
i
v

,

a
c
a
r
,

r
e
v
i
z
o
r

a
c
e

e
t
c
)
.

S
t
a
r
e
a

m
e
n
t
a
l


a

a
c
e
s
t
o
r

p
e
r
s
o
a
n
e

t
r
e
b
u
i
e

s


I
i
e

a
p
r
o
a
p
e

d
e

n
o
r
m
a
l
i
t
a
t
e
.

I
n

u
r
m
a

e
v
a
l
u

r
i
i

p
s
i
h
i
a
t
r
i
c
e

p
o
t

p
r
i
m
i

a
v
i
z
u
l

d
e

a
p
t
i
t
u
d
i
n
e

s
i

a
c
e
l
e

p
e
r
s
o
a
n
e

d
i
a
g
n
o
s
t
i
c
a
t
e

c
u

t
u
l
b
u
r

r
i

p
s
i
h
i
c
e

m
a
i

u
s
o
a
r
e

(
e
x
:

c
i
c
l
o
t
i
m
i
a
,

d
i
s
t
i
m
i
a
,

u
t
i
l
i
z
a
r
e

n
o
c
i
v


d
e

s
u
b
s
t
a
n
t

:

a
l
c
o
o
l

t
u
t
u
n
,

c
a
I
e
a
,

t
u
l
b
u
r

r
i

s
o
m
a
t
o
I
o
r
m
e
)
.

B
A
R
E
M

I
I
I
:

S
e

a
p
l
i
c


p
e
r
s
o
a
n
e
l
o
r

c
u

r
e
s
p
o
n
s
a
b
i
l
i
t

t
i

n

I
u
n
c
t
i
i

d
i
n


S
C

u
n
d
e

s
o
l
i
c
i
t
a
r
e
a

n
e
u
r
o
p
s
i
h
i
c


e
s
t
e

m
e
d
i
e
,

a
s
t
I
e
l

n
c

t

d
u
p


a
n
a
m
n
e
z


s
i

e
x
a
m
i
n
a
r
e

p
s
i
h
i
a
t
r
i
c


s
e

p
o
a
t
e

d
a

a
v
i
z
u
l

d
e

a
p
t
i
t
u
d
i
n
e

s
i

p
e
r
s
o
a
n
e
l
o
r

d
i
a
g
n
o
s
t
i
c
a
t
e

c
u
:

e
p
i
s
o
d

p
s
i
h
o
t
i
c

u
n
i
c
,

n
e
v
r
o
z
e

a
n
x
i
o
a
s
e
,

t
u
l
b
u
r

r
i

p
o
s
t
-
t
r
a
u
m
a
i
c
e

d
e

s
t
r
e
s
.

B
A
R
E
M

I
V
:

E
s
t
e

m
a
i

p
e
r
m
i
s
i
v
,

a
p
l
i
c

n
d
u
-
s
e

l
a

p
e
r
s
o
a
n
e
l
e

c
u

r
e
s
p
o
n
s
a
b
i
l
i
t

t
i

n

I
u
n
c
t
i
i

d
i
n

S
C

n

c
a
r
e

s
o
l
i
c
i
t
a
r
e
a

n
e
u
r
o
p
s
i
h
i
c


e
s
t
e

m
i
n
i
m


(
e
x
.

m
e
c
a
n
i
c

i
n
s
t
r
u
c
t
o
r
,

o
I
i
t
e
r

e
l
e
c
t
r
i
c
i
a
n

I
l
u
v
i
a
l

e
t
c
)

s
i

c
a
r
e

p
o
t

I
i

d
i
a
g
n
o
s
t
i
c
a
t
e
,

n

t
r
a
t
a
m
e
n
t

s
i

u
r
m

r
i
r
e

p
e
n
t
r
u

u
n

n
u
m

r

m
a
i

m
a
r
e

d
e

b
o
l
i
.

D
e

m
e
n
t
i
o
n
a
t

c

n

n
i
c
i

u
n
u
l

d
i
n

c
a
z
u
r
i
l
e

d
e

a
p
t
i
t
u
d
i
n
e

c
u

d
i
a
g
n
o
s
t
i
c

d
e

t
u
l
b
u
r
a
r
e

p
s
i
h
i
c

,

I
i
e

e
a

s
i

m
i
n
o
r

,

a
v
i
z
u
l

n
u

e
s
t
e

'
A
P
T


c
i

'
A
P
T

C
U

R
E
E
X
A
M
I
N
A
R
E

.

C
r
i
t
e
r
i
i
l
e

c
l
a
r
e

d
e

d
i
a
g
n
o
s
t
i
c

p
e
n
t
r
u

a
I
e
c
t
i
u
n
i
l
e

d
e

m
a
i

s
u
s

I
a
c

o
b
i
e
c
t
u
l

s
p
e
c
i
a
l
i
s
t
u
l
u
i

d
e

p
s
i
h
i
a
t
r
i
e

s
i

n
u

p
o
t

I
i

e
n
u
m
e
r
a
t
e

s
a
u

e
x
p
l
i
c
a
b
i
l
e

n
t
r
-
u
n

r
a
p
o
r
t

s
u
c
c
i
n
t
.1
5

1
.

N
E
U
R
O
L
O
G
I
E
:

a
)

B
A
R
E
M

I
:

I
o
a
r
t
e

s

t
o
s
-
n
e
c
e
s
i
t


I
u
n
c
t
i
i

s
e
n
z
o
r
i
a
l
e

s
i

m
o
t
o
r
i
i

p
e
r
I
e
c
t
e

s
i

l
i
p
s
a

r
i
s
c
u
l
u
i

d
e

e
p
i
l
e
p
s
i
e
;

b
)

B
A
R
E
M

I
I
:

s

t
o
s

s
a
u

c
u

s
e
c
h
e
l
e

m
i
n
i
m
e

d
u
p


b
o
l
i

n
e
u
r
o
l
o
g
i
c
e
-
n
e
c
e
s
i
t


o

s

t
a
t
e

b
u
n


d
i
n

p
u
n
c
t

d
e

v
e
d
e
r
e

a
l

I
u
n
c
t
i
i
l
o
r

s
e
n
z
o
r
i
a
l
e

s
i

m
o
t
o
r
i
i

s
i

l
i
p
s
a

r
i
s
c
u
l
u
i

d
e

e
p
i
l
e
p
s
i
e

n

u
r
m
a

t
r
a
u
m
a
t
i
s
m
e
l
o
r
;

c
)

B
A
R
E
M

I
I
I
:

s
e
c
h
e
l
e

m
i
n
i
m
e

d
u
p


b
o
l
i

n
e
u
r
o
l
o
g
i
c
e
;

d
)

B
A
R
E
M

I
V
:

s
e
c
h
e
l
e

m
i
c
i

c
a
r
e

n
u

m
p
i
e
d
i
c


e
I
o
r
t
u
l

I
i
z
i
c

m
a
r
e

s
a
u

r
e
s
p
o
n
s
a
b
i
l
i
t
a
t
e

B
a
r
e
m
e
l
e

I
I
I

s
i

I
V

a
d
m
i
t

u
n
e
l
e

s
e
c
h
e
l
e

u
s
o
a
r
e
,

c
u
r
m

a
r

I
i

p
a
r
e
z
e

n
e
e
v
o
l
u
t
i
v
e

p
e
r
i
I
e
r
i
c
e
.

B
o
l
i
l
e

v
a
s
c
u
l
a
r
e

c
a
r
e

n
e
c
e
s
i
t


t
r
a
t
a
m
e
n
t

p
e
r
m
a
n
e
n
t

a
n
t
i
c
o
a
g
u
l
a
n
t

s
a
u

b
o
l
i
l
e

n
e
u
r
o
l
o
g
i
c
e

c
a
r
e

n
e
c
e
s
i
t


t
r
a
t
a
m
e
n
t

p
e
r
m
a
n
e
n
t

s
a
u

c
u

s
e
d
a
t
i
v
e

c
o
n
t
r
a
i
n
d
i
c


l
u
c
r
u
l

n

S
C
.

1
.

O
F
T
A
L
M
O
L
O
G
I
E
:

a
)

B
A
R
E
M

I
:

e
x
a
m
e
n

m
e
d
i
c
a
l

l
a

a
d
m
i
t
e
r
e

n

s
c
o
a
l

n
c
a
d
r
a
r
e

n

m
u
n
c


s
i

s
c
h
i
m
b
a
r
e

d
e

I
u
n
c
t
i
e
;

b
)

B
E
R
E
M
E
L
E

I
I
,

I
I
I
,

I
V
:

b
a
r
e
m
e

u
t
i
l
i
z
a
t
e

l
a

a
v
i
z
a
r
e
a

m
e
d
i
c
a
l


l
a

c
o
n
t
r
o
l
u
l

p
e
r
i
o
d
i
c
.

D
a
c


p
r
i
m
u
l

b
a
r
e
m

n
e
c
e
s
i
t


d
i
n

p
u
n
c
t

d
e

v
e
d
e
r
e

o
I
t
a
l
m
o
l
o
g
i
c

o

a
c
u
i
t
a
t
e

v
i
z
u
a
l


p
e
r
I
e
c
t


s
i

n
u

s
e

a
c
c
e
p
t


n
i
c
i

u
n

d
e
I
e
c
t

d
e

v
e
d
e
r
e
,

b
a
r
e
m
e
l
e

I
I
,

I
I
I

s
i

I
V

d
e
s
c
r
e
s
c

n

a
c
e
a
s
t


e
x
i
g
e
n
t

,

a
d
m
i
t

n
d
u
-
s
e

p
e

m

s
u
r
a

t
r
e
c
e
r
i
i

a
n
i
l
o
r

l
a

c
o
n
t
r
o
a
l
e
l
e

p
e
r
i
o
d
i
c
e

u
l
t
e
r
i
o
a
r
e

s
i

a
c
u
i
t

t
i

v
i
z
u
a
l
e

m
a
i

m
i
c
i
,

p
r
e
c
u
m

s
i

r
e
i
n
t
e
g
r
a
r
e
a

p
e

I
u
n
c
t
i
e

d
u
p


d
i
v
e
r
s
e

i
n
t
e
r
v
e
n
t
i
i

c
h
i
r
u
r
g
i
c
a
l
e

s
a
u

t
r
a
t
a
m
e
n
t
e
.

1
.

O
R
T
O
P
E
D
I
E
:

a
)

B
A
R
E
M

I
:

e
x
a
m
e
n

m
e
d
i
c
a
l

l
a

a
d
m
i
t
e
r
e
a

n

s
c
o
a
l

n
c
a
d
r
a
r
e
a

n

m
u
n
c


s
i

s
c
h
i
m
b
a
r
e

d
e

I
u
n
c
t
i
e
;

n
e
c
e
s
i
t


i
n
t
e
g
r
i
t
a
t
e
a

a
p
a
r
a
t
u
l
u
i

l
o
c
o
m
o
t
o
r
;

b
)

B
A
R
E
M

I
I
,

I
I
I
,

I
V
:

b
a
r
e
m
e

u
t
i
l
i
z
a
t
e

l
a

a
v
i
z
a
r
e
a

m
e
d
i
c
a
l


l
a

c
o
n
t
r
o
l
u
l

p
e
r
i
o
d
i
c
;

d
e
s
c
r
e
s

n

a
c
e
a
s
t


e
x
i
g
e
n
t

,

p
e
r
m
i
t

n
d

r
e
i
n
t
e
g
r
a
r
e
a

p
e

I
u
n
c
t
i
i

d
u
p


t
r
a
t
a
m
e
n
t
e

s
i

i
n
t
e
r
v
e
n
t
i
i

c
h
i
r
u
r
g
i
c
a
l
e
.

1
.

D
E
R
M
A
T
O
L
O
G
I
E
:

a
)

B
A
R
E
M

I
:

e
x
a
m
e
n

m
e
d
i
c
a
l

l
a

a
d
m
i
t
e
r
e

n

s
c
o
a
l

n
c
a
d
r
a
r
e

n

m
u
n
c


s
i

s
c
h
i
m
b
a
r
e

d
e

I
u
n
c
t
i
e
.

b
)

B
A
R
E
M

I
I
,

I
I
I
,

I
V
:

b
a
r
e
m
e

u
t
i
l
i
z
a
t
e

l
a

a
v
i
z
a
r
e
a

m
e
d
i
c
a
l


l
a

c
o
n
t
r
o
l
u
l

p
e
r
i
o
d
i
c
.

D
a
c


p
r
i
m
u
l

b
a
r
e
m

n
e
c
e
s
i
t


d
i
n

p
u
n
c
t

d
e

v
e
d
e
r
e

d
e
r
m
a
t
o
l
o
g
i
c

a
b
s
e
n
t
a

l
e
z
i
u
n
i
l
o
r

c
u
t
a
n
a
t
e

(
a
I
e
c
t
i
u
n
i

p
r
e
c
a
n
c
e
r
o
a
s
e
,

t
u
m
o
r
i

c
u
t
a
n
a
t
e
)
,

p
r
e
c
u
m

s
i

o

s
e
r
o
l
o
g
i
e

n
e
g
a
t
i
v


s
i

a

a
I
e
c
t
i
u
n
i
l
o
r

c
u
t
a
n
a
t
e

c
u

i
m
p
l
i
c
a
r
e

s
i
s
t
e
m
i
c


s
i

i
m
u
n
o
l
o
g
i
c


(
c
o
l
a
g
e
n
o
z
e
)
,

b
a
r
e
m
u
r
i
l
e

I
I
,

I
I
I
,

I
V

d
e
s
c
r
e
s
c

n

a
c
e
a
s
t


e
x
i
g
e
n
t


a
d
m
i
t

n
d
u
-
s
e

p
e

m

s
u
r
a

t
r
e
c
e
r
i
i

a
n
i
l
o
r

r
e
i
n
t
e
g
r
a
r
e
a

p
e

I
u
n
c
t
i
e

d
u
p


t
r
a
t
a
m
e
n
t
e

s
a
u

d
i
v
e
r
s
e

i
n
t
e
r
v
e
n
t
i
i

c
h
i
r
u
r
g
i
c
a
l
e
.

1
.

M
E
D
I
C
I
N


I
N
T
E
R
N

:

a
)

B
A
R
E
M

I
:

b
a
r
e
m

p
e
n
t
r
u

a
n
g
a
j
a
r
e

n

I
u
n
c
t
i
i

c
u

r
e
s
p
o
n
s
a
b
i
l
i
t

t
i

n

S
C
.

S
t
a
r
e

d
e

s

t
a
t
e

a
p
r
o
a
p
e

p
e
r
I
e
c
t

.

b
)

B
A
R
E
M

I
I
,

I
I
I
,

I
V
:

b
a
r
e
m
u
r
i

p
e
n
t
r
u

c
o
n
t
r
o
a
l
e

p
e
r
i
o
d
i
c
e

c
a
r
e

p
e
r
m
i
t

d
i
s
I
u
n
c
t
i
i

u
s
o
a
r
e

s
a
u

m
e
d
i
i

l
e
g
a
t
e

d
e

o
r
g
a
n
u
l

s
a
u

a
p
a
r
a
t
u
l

a
I
e
c
t
a
t
.
1
ANEXA nr. 4


METODELE UTILIZATE LA EXAMINAREA MEDICAL $I METODOLOGIA DE
INVESTIGATIE PSIHOLOGIC UTILIZAT PENTRU PERSONALUL CU
RESPONSABILITTI N SIGURANTA CIRCULATIEI


A. METODELE UTILIZATE LA EXAMINAREA MEDICAL A PERSONALULUI CU
RESPONSABILITTI N SIGURANTA CIRCULATIEI PENTRU SPECIALITTILE
MEDICALE OBLIGATORII

1. MEDICIN INTERN

n aIar de examenul clinic general, pentru precizarea diagnosticului, a stadiului si evolutiei
unor aIectiuni, precum si a aptitudinii/inaptitudinii pentru exercitarea Iunctiilor cu responsabilitti n
siguranta circulatiei si a navigatei, se vor utiliza urmtoarele examene paraclinice (probe
Iunctionale, laborator de analize medicale, laborator radiologic imagistic):
a) aparatul respirator: radiografie toraco pulmonar, micro-radio-fotografie (MRF),
probe Iunctionale respiratorii: spirograma, volumul expirator maxim pe secund, volumul inspirator
maxim pe secund, raportul TiIIneau si Pinetti obligatoriu pentru orice lucrtor din subteran, durata
apneei voluntare dup o inspiratie normal;
b) aparatul cardiovascular: msurarea tensiunii arteriale n clino si ortostatism, la ambele
brate; variatiile pulsului dup 10 - 15 genuIlexiuni si timpul de revenire la normal; radioscopie
cardioaortic (ortodiagram); examen de Iund de ochi; electrocardiogram (EKG); obligatoriu peste
40 de ani,oscilometrie, ecocardiografie, analize de laborator.
n raport cu valorile tensiunii arteriale constatate, n Iunctie de vrsta si coroborate cu datele
clinice si paraclinice, diversele Iorme de hipertensiune arterial se vor ncadra, obligatoriu, n trei
stadii de evolutie (I,II,III).
c) aparatul digestiv yi anexe: examen radiologic: examen coproparazitologic, analize de
laborator.
d) boli de nutri(ie:
- diabet: glicemia, glicozuria (urina din 24 de ore);
- obezitate cu hipertensiune arterial si insuIicient respiratorie.
e) afec(iuni glande endocrine: radiograIie de sa turceasc, analize de laborator (calcemie,
dozare corticosteroizi sanguini si urinari, IosIataze acide si alcaline);
f) cazuri de reumatism degenerativ: vor Ii apreciate n ceea ce priveste diagnosticul si
capacitatea de munc
g) analize de laborator:
- examen snge: hemoleucograma, hematocrit, Iormula leucocitar, glicemie, colesterol,
lipide totale, uree, creatinin, proteina C reactiv;
- probe Iunctionale hepatice: transaminaze, electroIorez, dozare de bilirubin,
gamaglutamiltranspeptidaz, markeri virali pentru hepatita B si C, dozare enzime
pancreatice;
- test serologic pentru lues (TPHA); test HIV obligatoriu la cei care lipsesc din tar mai
mult de 6 luni
- examen sumar de urin;
- alte investigatii de laborator la aprecierea medicului examinator.

2. CHIRURGIE GENERAL

Examenul const din anamneza pentru consemnarea antecedentelor chirurgicale (operatorii,
traumatice, congenitale) si examenul clinic general pentru evidentierea aIectiunilor invalidante

2
chirurgicale sau dobndite, somatice sau viscerale, utilizndu-se la necesitate urmtoarele
investigatii:
a) afec(iuni arteriale periferice: puls periIeric; oscilometrie; termometrie cutanat; pentru
anumite cazuri individuale - Doppler vascular;
b) afec(iuni venoase periferice: reflux venos prin proba Trendelenburg; proba celor 3
garouri;
c) afec(iuni ale aparatului digestiv yi anexe: ecografie abdominal examen radiologic
baritat; colecistografie; anorectoscopie; irigografie; gastrofibroscopie etc;
d) afec(iuni aparat locomotor: examen radiologic, msurarea mobilittii active a
segmentelor de membre si Iorta acestor segmente(dinamometrie); capacitatea de prehensiune;
amplitudinea articular;.
e) afec(iuni uro-genitale: ecografie, radiografie reno-vezical simpl, analize de laborator
(sumar de urin, uree si creatinin sanguin, urocultur); tact rectal (obligatoriu).
f) afec(iuni ginecologice: tact vaginal; frotiu cito - hormonal; colposcopie, examen
ecografic.
Pentru completa elucidare, cazurile vor Ii ndrumate, dup caz, la medicul de specialitate
ortopedie, urologie si ginecologie.

3. OFTALMOLOGIE

Examenul const din anamnez si examen clinic al globilor oculari si al anexelor, n cadrul
cruia se vor determina:
a) acuitatea vizual: cu ajutorul optotipilor luminosi si pictati pe sticl mat;
b) percep(ia yi proiec(ia luminoas;
c) sim(ul cromatic: cu ajutorul tabelelor pseudoizocromatice, anomaloscop sau
cromatoscop. Se admite examinarea simtului cromatic cu cromatoscopul numai la controlul
periodic, la constatarea tricromaziei anomale de tip B si C.
Pentru elucidarea diagnosticului si aprecierea individual a aptitudinii se vor determina
urmtoarele:
d) refrac(ia, prin schiascopie sau reIractrometrie; schiascopia se va eIectua la angajare dup
paralizia acomodatiei cu ciclogyl;
e) astigmometrie prin astigmometru Javal;
f) reac(ia pupilar (la lumin, la convergent, consensual);
g) cmpul vizual: cu ajutorul perimetrului cu cupol;
h) vederea binocular;
i) tensiunea intraocular (se va determina obligatoriu prin aplanatie si la toti examinatii
trecuti de 40 de ani.
n Iisa medical, n aIara concluziei, se vor speciIica: acuitatea vizual la distant Ir
corectie si cu corectie, metoda Iolosit pentru constatarea simtului cromatic, precum si dac este
indicat purtarea n permanent a ochelarilor.

4. OTO RINO LARINGOLOGIE

Examenul ORL const n: anamnez si examen clinic obiectiv si Iunctional.
Examenul clinic const n investigarea, conIorm tehnicilor clasice de examinare (rinologie,
Iaringolaringologie si otologie).
Examenul Iunctiei auditive se Iace prin:

a) acumetrie fonic - cu vocea soptit (VS) utiliznd cuvinte cu tonalitate nalt si joas.
- tonalitate nalt: 5,7,35,55, 75; tuic, opinci, titei, tigar.
- tonalitate joas: 1,9,48,88, mn, unt, vagon, tampon, cas, mas;
Persoana va Ii situat cu urechea de examinat spre medic, la distantele obligatorii prevzute.
Se va evita posibilitatea citirii pe buzele examinatorului, a cuvintelor pronuntate. Urechea cealalt n
acest timp va Ii acoperit prin obstruarea meatului auditiv extern.

3
b) acumetria instrumental - se va Iace si cu diapazonul 4096 pe lng cele de 128 si 512
VD att la admiterea n scoli, la ncadrarea n Iunctia cu responsabilitate n siguranta circulatiei,
precum si la schimbarea de Iunctie, atunci cnd pentru noua Iunctie sunt necesare conditii
superioare de auz. Se vor efectua probele Rinne, Weber, Schwabach cu diapazonul 128 si 512 VD.
c) audiometria se va Iace la toti candidatii la admiterea n scoli de caliIicare n siguranta
circulatiei, la angajare si la control periodic.
d) examenul vestibular se va face cu ajutorul probelor spontane.
Examene Iunctionale suplimentare:
- impedanta
- examen vestibular cu probe provocate
- electronistagmografie
- potentiale de trunchi
- endoscopie
- testri alergologice si imunologice
- examene radiologice

5. NEUROLOGIE

Examenul neurologic se efectueaz pentru depistarea eventualelor paralizii periIerice sau de
nervi cranieni, atroIii musculare, deIormri ale scheletului.
Examenul complet va cuprinde:
- examinarea pozitiei statice si a mersului, echilibrul n pozitie static si n mers, proba
Romberg, atitudini particulare;
- motilitatea activ segmentar: Iorta muscular segmentar;
- motilitate pasiv-hipertonii, contracturi-prezenta unor miscri involuntare,
partiale sau generalizate;
- reIlexele osteotendinoase: prezent, intensitate, simetrie;
- reflexe cutanate, plantare: reactie, simetrie.
- sensibilitate superIicial (tactil si dureroas)
- sensibilitate proIund (mioartrochinetic)
- coordonarea miscrilor (proba index-nas, clci - genunchi).
Examenul nervilor cranieni: motilitate ocular, simetrie Iacial, nistagmus, deglutitie,
Ionatie, miscrile si troIicitatea limbii.
Vorbirea: depistarea tulburrilor aIazice, expresive sau senzoriale.
Investigatiile paraclinice suplimentare: radiograIie cranian, sa turceasc,
electroenceIalogram, Iund de ochi, electromiogram, viteza de conducere motorie si viteza de
conducere senzitiv, examen Doppler pentru vasele mari (n conditii de spitalizare).

6. PSIHIATRIE

Examenul psihic elementar cuprinde: aspectul general, perceptie, atentie, memorie, gndire,
afectivitate, activitate, voint, instincte, ritm nictemerial, constient, critica bolii.
Examen psihologic clinic.
Diagnosticarea tulburrilor psihice se va Iace conIorm criteriilor internationale din D.S.M. 4
si C.I.M. 10.

ALTE INVESTIGATII

n situatii de exceptie se va putea ndruma, personalul din transporturi cu responsabilitti n
S.C., pentru precizarea diagnosticului, la spitalele universitare ale retelei sanitare a Ministerului
Lucrrilor Publice, Transporturilor si Locuintei, inclusiv pentru tomograIie computerizat (CT),
rezonant magnetic nuclear (RMN), Doppler vascular, angiograIie etc.
Cu exceptia examenelor paraclinice (analize de laborator, probe Iunctionale, examen
radiologic-imagistic) obligatorii, prezentate n Iisa medical tip SC din anexa nr.1D, mentionm c

4
celelalte investigatii paraclinice din prezenta anex se eIectueaz numai n Iunctie de
particularittile unor cazuri deosebite de aIectiuni medico-chirurgicale, la indicatia medicului de
specialitate examinator.

B. METODOLOGIA DE INVESTIGATIE PSIHOLOGIC UTILIZAT N EXAMINAREA
PSIHOLOGIC A PERSONALULUI CU RESPONSABILITTI N SIGURANTA
CIRCULATIEI

OBIECTIVELE INVESTIGATIEI

I. Stabilirea stadiului de maturitate psihica yi a existentei/inexistentei capacit(ilor aptitudinal
atitudinale integrrii n responsabilit(ile siguran(ei circula(iei
Se urmresc aspectele :
1. Psiho-somatice : tonus dinamico-energetic, tipul de sistem nervos, vitalitate, dezvoltare psiho-
constitutionala;
2. Cognitiv-aptitudinale : capacitate de prelucrare a informatiei, de a nvta si de a capitaliza
inIormatie, de a rezolva probleme practice, tehnice, verbal-abstracte, sociale; particularittile
atentiei, memoriei, reprezentarea spatial, aprecierea vitezelor si distantelor.
3. Psiho-motrice : coordonarea oculo-motorie, organizarea abilittilor motorii, reactivitatea
complexa.
4. Motiva(ional afective : maturitate, reactivitate emotional, dispozitiile aIective dominante,
motivele activittii, interesele dominante, nivelul de aspiratie.
5. Capacitatea reglatorie : perseverenta, spiritul de organizare si disciplina, atitudinea Iata de
activitate si gradul de independenta.
6. Psiho-rela(ionarea : sociabilitate, modul de a se raporta la ceilalti, de a rezolva conIlictele
intepersonale, stilul si capacitatea de autoaIirmare, simtul civic.

II. Stabilirea nivelului competen(ei aptitudinal- atitudinale specifice func(iei cu responsabilit(i
n siguran(a circula(iei solicitate
Se urmresc aspectele :
1. Capacitatea de diversificare a activit(ii yi de interac(iune a cunoytin(elor yi deprinderilor
n exercitarea unei activit(i : abilitti n rezolvarea problemelor adiacente activittii
principale, activismul, nivelul insertiei sociale, nivelul tolerantei si agreabilittii n relatiile cu
ceilalti.
2. Capacitatea identificrii sarcinilor yi a definirii importantei : nivelul angajrii personale n
activitate, spiritul de initiativa si ncrederea n sine, responsabilitatea, constientizarea
importantei Iunctiei privind impactul asupra destinului si vietii altor oameni.

METODE DE INVESTIGATIE PSIHOLOGICA

3. Teste de inteligenta privind aptitudinile intelectuale generale, teste de aptitudini tehnice si
mecanice.
4. Teste de investigatie a capacittii de eIort si a aptitudinilor speciale.
- teste de atentie reIeritoare la concentrare, distributivitate, Ilexibilitate, stabilitate si rezistenta la
factori perturbatori ;
- probe psihomotorii reIeritoare la reactivitatea simpla si completa, nivelul dezvoltrii abilittilor
motorii, calittile rectivittii ( rapiditate, precizie, corectitudine, autocontrol), nivelul
sensibilittii vizuale, auditive, kinestezice.
5. Teste de personalitate ( chestionare, teste proictive, teste situationale) privind :
- echilibrul emotional, autocontrolul, responsabilitatea ;
- sistemul de atitudini si aspiratii, nivelul intereselor si motivatiei vocationale ;
- integrarea sociala si atitudinile interpersonale.
6. Observatia subiectului sub aspect constitutional si comportamental cu reIerire la :
- simtomatica stabila tip constitutional, aspecte Iizionomice ;

5
- simtomatica dinamica tinuta, mimica, modiIicri vegetative, vorbire ;
- dinamica de comportament n timpul examinrii.
7. Anamneza/interviul cuprinznd date generale cu privire la evenimentele principale ale traseului
existential si cu privire la evenimentele cruciale din viata personala si socio-profesionala.
8. Analiza si evaluarea activittii proIesionale.
Observa(ie
Interpretarea datelor obtinute prin diIerite metode si probe de investigatie psihologic va respecta
principiul intercorelrii complexe a tuturor Iunctiilor si structurilor personalittii si caracterul
sistemic al activittii proIesionale n raport cu care se Iace investigatia psihologic.
Avizul psihologic va reprezenta o reIlectare a datelor punctuale obtinute n urma examenului
psihologic raportate la cerintele Iunctiei pentru care s-a Icut examinarea, precum si o reIlectare a
dinamicii evolutive a caracteristicilor psihologice evidentiate n contextul exercitrii Iunctiei
profesionale.


CARACTERISTICILE PSIHOLOGICE INVESTIGATE N FUNCTIE DE NIVELUL
EXAMINRII

1.Examinarea la ycolarizare urmreste :
- prezenta unui potential aptitudinal si atitudinal de baza implicat n activitatea speciIica din
perspectiva posibilittilor de antrenare, educare, instruire si Iormare ;

2.Examinarea la angajare/reangajare urmreste :
- determinarea si evaluarea gradului de reprezentare a structurilor aptitudinal-atitudinale si a
modului cum acestea sunt dinamic angrenate n structura reala a profesiei .

3.Examinarea la men(inerea n func(ie ( control periodic) urmreste :
- gradul de dezvoltare si perIectionare aptitudinala pe baza acumulrii de experienta, gradul de
conservare a Iunctionalittii structurii psiho-comportamentale diagnosticate anterior, evaluarea
dinamicii Iactorilor psihici n raport de vrsta, solicitrile locului de munca, tipul de transport ;
- constatarea unor modiIicri ca : uzura precoce, oboseala cumulata etc., ce pot antrena disIunctii
ale sistemului, att la nivel aptitudinal (deIicit de comutare a atentiei, deteriorarea capacittii de
organizare a activittii, diIicultti n luarea deciziei, aIectarea psihomotricittii), ct si la nivel
atitudinal-caracterial (agresivitate sau anxietate, diminuarea activismului social si al
sociabilittii) .

4.Examinarea la contesta(ie urmreste :
- msura n care ineIicienta n plan aptitudinal atitudinal constatata la examinarea anterioara s-a
datorat unor cauze psihice structurale sau a Iost de natura conjuctural;
- daca se constata ca nivelul unora dintre aptitudini nu se ridica la gradul de dezvoltare necesar,
individualizat si n Iunctie de experienta proIesionala ;
- daca exista posibilitti compensatorii sau Iormative n plan aptitudinal ;
- daca motivatia , echilibrul psihic, capacitatea de a se mobiliza etc. intervin Iavorizant n pstrarea
calittii comportamentului proIesional.

5.Examinarea la sesizare/expertizare are caracter strict individualizat dependent de situatia care
impune investigatia psihologica si va urmri stabilirea cauzelor comportamentului deviant sau a
scderii importante a eIicientei proIesionale.
ANEXA Nr. 5Ministerul Lucrrilor Publice, Transporturilor yi Locuin(ei


(unitatea sanitar)
Nr. fiy ........./ .. .. ..FI$ MEDICAL PERSONAL TIP S.C.
Examinare pentru * ..Dl. (d-na). B.I. seria .. nr. . cod personal
, emitent .../ ./ 19..
Domiciliul actual: localitatea , str. nr. , bloc
......, sc. .., et. ., ap. ..., judet/ sector .............
Scoala/ Unitatea angajatoare ...................
Iunctia ......, vechime n S.C. .. ani.
Declar c pn n prezent nu am avut pierderi de cunostint.
De asemenea, m oblig s anunt medicul de Iamilie, c prin natura serviciului particip la
siguranta circulatiei.

..
semntura persoanei examinate
CONCLUZIILE COMISIEI MEDICALE ..proces verbal nr
data Dg. ....
....
Avizul: APT/ INAPT pentru .
Recomandri: .................................
...
Aviz valabil pn la data de ........
Presedintele comisiei semntur, paraI
....
Antecedente personale

(se atest de medicul internist pe baza Iisei de consultatie sau pe baza adeverintei
eliberate de medicul de familie)

* admiterea n scoal, angajare, reangajare, schimbare de Iunctie, control periodic,
sesizare

2
1. MEDICIN INTERN: nr.reg. ........ data ..............
T.A. puls .. EKG ..
Dg.
Propuneri APT/ INAPT
Recomandri ...............................
Medic
(semntur si paraI)

2. CHIRURGIE GENERALA: nr. reg. data ..
Dg.
Propuneri APT/ INAPT
Recomandri ..................
Medic
(semntur si paraI)

3. OFTALMOLOGIE: nr. reg. . data ..
Vedere OD=. dup corectie OD= .cu .d.
OS= . OS=.. cu .d.
cmp vizual ...
TIOD TIOS ..
Simt cromatic: tabele pseudoizocromatice .....................
anomaloscop .
cromatoscop ..
Dg.
Propuneri APT/ INAPT
Recomandri ...............................
Medic
(semntur si paraI)

4. ORL: nr. reg. .. data .
Vocea soptit U.dr. . m.
- U.stg. .. m.
Audiometrie:
Examen clinic obiectiv si Iunctional
Dg.
Propuneri APT/ INAPT
Recomandri ...............................
Medic
(semntur si paraI)

5. NEUROLOGIE: nr. reg. data .
EEG pentru Iunctiile din baremurile I si II
Dg.
Propuneri APT/ INAPT
Recomandri .........................
3
Medic
(semntur si paraI)
6. PSIHIATRIE: nr. reg. data
Dg.
Propuneri APT/ INAPT
Recomandri ..............................
Medic
(semntur si paraI)


7.GINECOLOGIE: nr. reg. .. data
...
Dg.
Recomandri ..............................
Medic
(semntur si paraI)


8.LABORATOR RADIOLOGIC: nr. reg. .data
.
Rx. pulmonar sau MRF
Rezultat .
Alte examene radiologice .
Medic
(semntur si paraI)


9.LABORATOR ANALIZE MEDICALE: nr. reg.
.data
Examen serologic pentru lues buletin nr. data.
Test HIV ..
Hemoleucogram complet .........................
VSH ..
Glicemie . Calcemie ...
Uree .. Creatinin ............
ALAT ASAT ....
Lipide totale Colestetrol .
Sumar urin..............
Medic
(semntur si paraI)


10.ALTE EXAMINRI DE SPECIALITATE (LA CERERE)
Dermatologie
Medic
(semntur si paraI)
4


Cardiologie ...
Medic
(semntur si paraI)

Gastroenterologie .
Medic
(semntur si paraI)


Reumatologie ...
Medic
(semntur si paraI)

Ortopedie ..
Medic
(semntur si paraI)

Urologie
Medic
(semntur si paraI)

Alergologie ...
Medic
(semntur si paraI)

Stomatologie .
Medic
(semntur si paraI)
5

ANEXA nr. 6


Unitatea : ..
Adresa : ..

FI$A PERSONAL

Nume :
Prenume :
Vrsta : Sex: M / F
Data nayterii : / /
Starea civil : cstorit / necstorit

Studiile:
generale liceu teoretic liceu tehnic scoal proIesional
superioare (mentionati Iacultatea):

Vechime n func(ie :
Vechime n unitate :

Func(ia actual :

Func(ii avute n siguran(a circula(iei :

Locul de munc (caracteristici, specificul solicitrii, tip de transport feroviar metrou,
auto, naval, aerian)

Se solicit reexaminarea din punct de vedere : medical psihologic
pentru motivul: aviz de inaptitudine , restrictie , promovare , schimbare de Iunctie ,
mentinere n Iunctie , la sesizare

Avnd n vedere calificarea, experien(a yi activitatea desfyurat propunem:
- analizarea si avizarea pentru mentinerea n Iunctia actual sau ntr-una din Iunctiile
.................... existnd posibilitatea schimbrii si trecerii pe
aceste Iunctii;
- ne asumm rspunderea pentru cele consemnate n prezenta Iis personal.


Conductorul unit(ii Inspector personal
NOT: Se transmite de ctre unitatea angajatoare, Comisiei Centrale de siguranta circulatiei, nainte de
data programat pentru prezentarea la reexaminare a persoanei n cauz, precum si la laboratoarele de
examinri psihologice cu ocazia controlului periodic sau la sesizare.

ANEXA nr. 7


MLPTL Ctre
UNITATEA .. UNITATEA ...
Nr. data POLICLINICA .

AVIZ PSIHOLOGIC


Dl.(d-na) ............... nscut() la data ...... a Iost
examinat/ reexaminat pentru (angajare, scolarizare, control periodic, schimbare Iunctie,
sesizare, contestatie) ......... la data de ........ cu caietul
psihologic nr. ..... pentru Iunctia cu responsabilitate n siguranta circulatiei
.......... din cadrul unittii
......
si a obtinut avizul: ....
...
...

Recomandri ..........................
...
...
...


Acest aviz poate Ii contestat n termen de 30 zile de la luarea la cunostint,
putnd beneficia de reexaminare, conform prevederilor legale n vigoare.

PSIHOLOG EXAMINATOR,

PSIHOLOG $EF,PRE$EDINTELE COMISIEI
(TERITORIALE SAU CENTRALE DE SIGURANTA CIRCULATIEI)
ANEXA nr. 8MLPTL Ctre
UNITATEA . UNITATEA
Nr. dataAVIZ MEDICAL


Dl.(d-na) ............... nscut() la data ...... a Iost
examinat/ reexaminat pentru (angajare, scolarizare, control periodic, schimbare Iunctie,
sesizare, contestatie) ......... la data de ........ cu Iisa medical
personal tip siguranta circulatiei nr. ..... pentru Iunctia cu responsabilitate n
siguranta circulatiei........ din cadrul unittii
........
si a obtinut avizul: ..........................
...
...

Recomandri ..........................
...
...
...
Acest aviz poate Ii contestat n termen de 30 zile de la luarea la cunostint,
putnd beneficia de reexaminare, conform prevederilor legale n vigoare.PRE$EDINTELE COMISIEI
(TERITORIALE SAU CENTRALE DE SIGURANTA CIRCULATIEI)ANEXA nr. 9


CERTIFICAT MEDICAL
MEDICAL FITNESS CERTIFICATE

Numele si prenumele solicitantului
Last name of applicant
Numele de familie
Family name .
Data nasterii: luna ... ziua anul
Date of birth: month day . year
Locul nasterii: Orasul ..... Tara ......
Place of birth: City Country
Sexul: masculin feminin
Sex : male female
Nationalitate Rank
Nationality......... Rank ..
Adresa aplicantului
Address of applicant ..

..............
nltimea
Height ... m
Greutatea
Weight ...Kg
Tensiunea
Blood pressure.
Pulsul
Pulse ...
Respiratia
Respiration

Rezultatele examenelor medicale
Results of medical examination

1. Chirurgie apt/inapt
Surgery fit/unfit
2. Boli interne apt/inapt
Internal disease fit/ unfit
3. Neurologie apt/inapt
Neurology fit/unfit
4. Psihologie apt/inapt
Psychology fit/unfit
5. Psihiatrie apt/inapt
Psychiatry fit/unfit
6. Test snge apt/inapt
Blood test fit/unfit
7. O.R.L. apt/inapt
Eyes, hears, nose fit/ unfit
8. Oftalmologie apt/inapt
Ophalmology fit/ unfit
9.Stomatologie apt/inapt
Dentistry fit/unfit
10. Dermatologie apt/inapt
Dermatology fit/ unfit
11. Ginecologie apt/inapt
Gynecology fit/ unfit
12. MRF apt/inapt
X Ray fit/ unfit

Aplicantul este direct rspunztor de orice boal care este ascuns la prezentul examen medical.
The applicant is directly responsable of any illness which is hidden at the present medical examination.

Semntura aplicantului ( n prezenta medicului examinator ) Data
Signature of applicant ( in the presence of the examining physician) .. Date
Numele si gradul medicului
Name and degree of phsycian ..

Adresa
Address ..

Autorizatia medical
Physician s certificate authority .

Mentiuni medicale / psihologice .................................
Medical/ psychology lies .
.

Data eliberrii certiIicatului medical
Date of issue of medical fitness certificate ..

Valabilitatea certificatului medical este de 2 ani Semntura medicului
Valability of medical fitness certificate is 2 years Signature of physician

ANEXA NR. 10


Ministerul Lucrrilor Publice, Transporturilor yi Locuin(ei


(unitatea sanitar)
Nr. fiy ........./ .. .. .
ADEVERINT MEDICAL


Se adevereste prin prezenta c dl/d-
na..,
(numele si prenumele cu initiala tatlui)
nscut n data de ., cu domiciliul n ..,
str, nr., bl.., scara.., et.., ap, sector..,
judet, legitimat cu BI, seria, nr.,
CNP., avnd Iunctia de .
la. se aIl/nu se aIl n evidenta
cabinetului medical ..
..
..
..
.
.
.
(se vor mentiona : antecedentele patologice personale cu mentiunea anului de debut, numrul zilelor de
concediu medical din ultimele 12 luni si aIectiunile pentru care a primit concediul medical)

Semntura yi parafa medicului,
1
ANEXA Nr.11ORGANIZAREA, FUNCTIONAREA $I COMPONENTA COMISIILOR
MEDICALE $I PSIHOLOGICE DE SIGURANTA CIRCULATIEI


Art.1. Comisiile teritoriale de siguranta circulatiei sunt organizate si Iunctioneaz n cadrul
celor 25 de policlinici teritoriale din reteaua sanitar proprie a Ministerului Lucrrilor Publice,
Transporturilor si Locuintei si au ca atributie elaborarea avizelor de aptitudine medical si psihologic
pentru personalul din transporturi cu responsabilitti n siguranta circulatiei.

Art.2. Comisia Central de siguranta circulatiei. este organizat si Iunctioneaz n cadrul
Spitalului Ci Ferate CF Witting Bucuresti si are ca atributii rezolvarea contestatiilor pentru avizele
medicale si psihologice de AP1 cu restricjie/ IAAP1, elaborate de comisiile teritoriale de siguranta
circulatiei.

Policlinicile n care Iunctioneaz comisiile teritoriale de S.C. sunt:
1. Policlinica CF Gara de Nord Bucuresti.
2. Policlinica CF Nr. 2 Bucuresti.
3. Policlinica CF Grivita Bucuresti.
4. Policlinica CF Ploiesti.
5. Policlinica CF Craiova.
6. Policlinica CF Pitesti.
7. Policlinica CF Galati.
8. Policlinica CF Buzu.
9. Policlinica CF Constanta.
10. Policlinica CF Iasi.
11. Policlinica CF Suceava.
12. Policlinica CF Pascani.
13. Policlinica CF Brasov.
14. Policlinica CF Trgu Mures.
15. Policlinica CF Sibiu.
16. Policlinica CF Cluj.
17. Policlinica CF Dej.
18. Policlinica CF Oradea.
19. Policlinica CF Satu Mare.
20. Policlinica CF Timisoara.
21. Policlinica CF Arad.
22. Policlinica CF Simeria.
23. Policlinica CF Turnu Severin.
24. Policlinica Port Constanta.
25. Formatia Mobil Sanitar (tren sanitar).
n situatii de exceptie, controlul medical periodic se poate eIectua si n cadrul Iormatiei mobile
sanitare (trenul sanitar), dotat corespunztor. n aceast situatie, avizele de aptitudine medical vor Ii
elaborate de ctre comisia teritoriala de siguranta circulatiei pe teritoriul creia a stationat trenul
sanitar.


2

Comisia teritoriala de siguranta circulatiei este constituit din:
- medic de specialitatea medicin intern;
- medic de specialitatea chirurgie general;
- medic de specialitatea oftalmologie;
- medic de specialitatea O.R.L.;
- medic de specialitatea neurologie;
- medic de specialitatea psihiatrie;
- medic specialist de medicina muncii
- seful laboratorului de psihologie;
- secretarul comisiei (cadru mediu sanitar, registrator medical).
-
Art.3. Comisia este coordonat de un presedinte de comisie, desemnat dintre membrii comisiei
teritoriale de siguranta circulatiei de ctre directia de specialitate din Ministerul Lucrrilor Publice,
Transporturilor si Locuintei.
n cazul n care unul dintre membrii comisiei este indisponibil, presedintele comisiei va
desemna temporar un nlocuitor dintre medicii de specialitate din policlinica, care particip la
examinrile de siguranta circulatiei.
Comisia nu poate elabora avize dac nu se ntruneste majoritatea absolut de 2/3 din numrul
membrilor.
Pentru specialittile obligatorii de examinare pentru Iunctiile cu responsabilitti n siguranta
circulatiei este necesar ca medicul de specialitate s aib nlocuitor.
Comisiile psihologice teritoriale sunt organizate la nivelul laboratoarelor de psihologie din
cadrul policlinicilor teritoriale C.F. mentionate, Iiind constituite din psihologi examinatori si psihologul
seI al laboratorului, care Iace parte si din comisia teritoriala de siguranta circulatiei.
n cadrul policlinicilor exist Iisierul de siguranta circulatiei, unde se pstreaz dosarele de
siguranta circulatiei. numerotate pentru Iiecare persoan cu responsabilitti n siguranta circulatiei.
Aceste dosare individuale contin Iisele medicale personale tip siguranta circulatiei., conIorm modelului
din anexa nr.5, precum si avizul psihologic pentru persoana respectiv, conIorm modelului din anexa
nr.7.
La Iisierul de siguranta circulatiei exist ~Registrul de eviden( a siguran(ei circula(iei cu
numele si prenumele persoanelor, codul numeric personal, numrul dosarului personal de siguranta
circulatiei, persoana juridic angajatoare, Iunctia din siguranta circulatiei, numele si prenumele si
adresa medicului de Iamilie si alte date/ observatii care evidentiaz miscarea/ transferul n timp a
personalului.
n urma examinrii medicale si/sau psihologice, Iisele medicale personale tip ., inclusiv avizul
psihologic vor fi depuse la secretariatul Iisierul comisiei teritoriale de siguranta circulatiei si vor Ii
analizate n plenul comisiei teritoriale de siguranta circulatiei, care va elabora unul din avizele
prezentate la art. 28 din anexa nr. 1.
Identificarea persoanelor prezentate la examinare se face obligatoriu pe baza buletinului de
identitate si a legitimatiei de serviciu.
ConIirmarea prezentrii personalului din transporturi cu responsabilitti n siguranta circulatiei,
la controlul periodic medical si psihologic se Iace de ctre secretarul comisiei, prin aplicarea stampilei
comisiei teritoriale de siguranta circulatiei n Iisa medical tip de siguranta circulatiei, precum si pe o
adeverint data angajatului n care se va mentiona data prezentrii.
n cazul n care angajatul cu responsabilitti n Iunctia din siguranta circulatiei schimb locul de
munc la alt persoan juridic angajatoare, dosarul de siguranta circulatiei va Ii solicitat pentru
transIer de ctre comisia teritoriala de siguranta circulatiei la care este arondat respectiva persoan
juridic angajatoare din transporturi.

3

Miscarea de personal va Ii consemnat n Registrul de evident a sigurantei circulatiei.
Tot n cadrul Iisierului de siguranta circulatiei. exist evidenta operativ a inaptilor, care se
consemneaz n ~Registrul de eviden( al inap(ilor pentru siguran(a circula(iei, care se
completeaz pe baza avizelor deIinitive de inapt comunicate de ctre comisia teritoriala de siguranta
circulatiei. si/sau de Comisia Centrala de siguranta circulatiei, cnd angajatul a Icut contestatie.
Comisia Centrala de siguranta circulatiei din Spitalul Ci Ferate Witting Bucuresti are n
componenta sa medici din specialittile obligatorii, precum si alti medici consultanti de alte specialitti
medico- chirurgicale, care vor Ii solicitati pentru precizarea diagnosticului unor aIectiuni complexe, ce
au dus la inaptitudinea sau avizul restrictiv al personalului din transporturi, pentru exercitarea la
capacitate maxim a Iunctiei cu responsabilitti n siguranta circulatiei
Din componenta Comisiei Centrale de S.C., Iac parte si 5 psihologi principali, care vor
solutiona contestatiile la avizele psihologice elaborate de ctre comisiile psihologice teritoriale.
Componenta Comisiei Centrale de siguranta circulatiei este propus de ctre directia de
specialitate din minister si aprobat de ctre conducerea Ministerului Lucrrilor Publice,
Transporturilor si Locuintei.