Sunteți pe pagina 1din 24

6. Disciplina: DOCTRINA I DEONTOLOGIA PROFESIEI CONTABILE 1. Necesitatea studieri i aspectelor doctrinare si de etica in profesia contabila.

Necesitatea de a asig ura aprarea onoarei i independentei Corpului i de a conferi lucrrilor membrilor si au toritate impune acestor profesioniti contabili sa aib caliti eseniale, cum sunt: - tii n, competenta i contiina; - independenta de spirit i dezinteres material; - moralitate , probitate i demnitate. Se impune ca fiecare membru al Corpului sa fac efortul ne cesar dezvoltrii acestor caliti i ndeosebi: a) sa i dezvolte necontenit cultura, nu nu ai profesionala, dar i cunotinele de cultura generala, singurele capabile sa-i ntreas c discernmntul; b) sa acorde fiecrei tranzacii i situaii examinate toata atenia i ti necesar pentru a-i fundamenta o opinie personala, nainte de a face propuneri; c) s a i exprime opinia fr nici o reinere fata de dorina, chiar ascunsa, a celui ce l consu ta i sa se pronune cu sinceritate, fr ocoliuri, exprimndui, daca e nevoie, rezervele n cesare asupra valorii ipotezelor i concluziilor formulate; d) sa nu dea niciodat o cazia de a se afla n situaia de a nu putea sa i exercite libertatea de gndire sau de a fi supus ngrdirii ndatoririlor sale; e) sa considere ca independenta sa trebuie s a i gseasc manifestarea deplina n exercitarea profesiei i n protejarea ei, cu respecta ea integrala a dispoziiilor legale i regulilor stabilite de Corp. Un semn distinct iv al profesiei contabile l constituie asumarea responsabilitii de a aciona n interes public. Aadar, responsabilitatea unui profesionist contabil nu const exclusiv n a satisface nevoile unui client sau unui angajator individual 2. Definiti conceptu l de profesie contabila. Profesia contabila este in mod current definita ca tota litatea activitatilor (serviciilor) care presupun cunostinte in domeniul contabi litatii, a specialistilor care le efectueaza (le presteaza), precum si organisme le lor profesionale. 3. Activitatile componente ale profesiei contabile. In toat e statele member UE, in pofida diferentelor istorice, economice, juridice si cul tural, poate fi regasit un cumul de activitati care sunt legate mai mult sau mai putin de procesul de elaborare si validare a informatiilor financiare, contabil e sau fiscal. Lista principalelor activitati/servicii care compun profesia conta bila este urmatoarea: Page18

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tinerea contabilitatii Elaborarea, examinarea si prezentarea situatiilor fiancia re Audi statutar Alte lucrari de audit financiar contabil Mamagement financiar con tabil Servicii fiscal Servicii de studii si consultanta pentru crearea intreprin derilor Evaluari de intreprinderi si titluri Alte servicii contabile si paracont abile. Sfera de activitate a profesionistului contabil acopera auditul statutar, auditul in sectorul public, contabilitatea, auditul fuziunilor si achizitiilor, auditul elementelor nemonetare, lichidari, insolvabilitate, expertiza contabila , consultant, consiliere si reprezentanta fiscala, consiliere in investitii etc. Numai motive intemeiate de competent, integritate, independent si obiectivitate pot limita aria de practica profesionala a profesionistilor contabili. Activita tile component ale profesiei contabile se pot organiza si exercita prin comparti mente proprii sau prin externalizare. 4. Categorii de profesionisti contabili. Profesionistii contabili se impart in f unctie de statutul juridic: - Profesionistii contabili in dependenti, cu statut de angajati; - Profesionistii contabili independenti sau liber-profesionisti conta bili, furnizori ai serviciilor component ale profesiei contabile. Din punct de v edere al modului de organizare a activitatii liber-profesionistilor contabili, a cestia pot sa-si desfasoare activitatea: - individual; - in forme de asociere po trivit legislatiei fiecarei jurisdictii. O parte din profesionistii contabili imi desfasoara activitatea in calitate de angajati sau ca furnizori de servicii - i n domeniul auditului intern si controlului intern, activitati importante pentru o buna guvernare a intreprinderilor. 5. Necesitatea reglementarii profesiei cont abile. In timp ce membrii individuali ai unei profesii contabile au obligatia de a servi interesului public, organismele profesionale au o responsabilitate spec ifica si un rol essential care se regasesc in cele 3 obiective fundamentale ale organismelor profesionale, si anume: - Educatia: asigurarea unei dezvoltari profes ionale continue a membrilor lor; - Etica: comportamentul deontologic al membrilor l or; - Calitatea: certificarea serviciilor oferite de membrii lor. Page18

Pentru a sustine aceste obiective organismele profesionale trebuie sa sustina si s a promoveze practicile profesionale la nivel inalt, inclusiv prin intermediul reglementarii, membrilor lor. Necesitatea reglementarii si natura acestei reglem entari depind de: a) profesia insasi, capcitatea ei de a raspunde efectiv si eff icient cerrerilor economiei si societatii; b) conditiile de piata in care active aza profesia; c) calitatea serviciilor furnizate de membrii sai; reglementarea e ste necesara pentru a certifica faptul ca serviciile contabile de pe piata sunt de calitate adecvata, ceea ce implica: - adoptarea de standard profesionale, teh nice; - adoptarea de reguli etice; - nevoia de reprezentare a utilizatorilor neco ntractati ai serviciilor contabile, precum investitorii, creditorii etc. 6. Aria de aplicabiliate si calitatea reglementarii in profesia contabila. De obicei re glementarea profesiei contabile acopera urmatoarele domenii: 1. Cerintele de acc es si certificarea sau autorizarea; 2. Cerintele referitoare la educatia continu a; 3. Monitorizarea comportamentului profesionistilor contabili; 4. Standardele p rofesionale si etice pe care profesionistii contabili trebuie sa le respecte; 5. Sistemele si procedurile disciplinare in cazul in care profesionistii contabili n u indeplinesc cerintele de mai sus. Standardele de inalta calitate sunt importan te deoarece acestea ofera o baza de referinta pentru membrii profesiei, utilizat orii serviciilor contabile si organe de reglementare, pentru a evalua conformita tea membrilor cu cele mai bune practici Pentru ca reglementarea sa asigure servi cii de calitate utilizatorilor ei, trebuie sa fie: - Proportionala - Transparent - Sa nu fie impotriva competitiei - Nediscriminatorie - Precisa - segmentata in functie de tinta sa - implementata consecvent si just - supusa unei examinari periodice. Page18 7. Modaliati de implementare a reglementarii. Sunt trei modaliatti de implemenat are a reglementarii:

1. Autoreglementarea, specifica economiilor liberale: organismul profesional este recunoscut de guvern, care ii deleaga responsabilitatea de a reglementa profesi a; 2. Reglementarea externa: profesia este reglememntata de uvern, fie prin inter mediul unei agentii guvernamentale, fie prin intermediul unei agentii independen te, careia guvernul i-a delegate sarcini de reglementare; 3. Coreglementarea:rep rezinta o combinare intre autoreglementare si reglemenatrea externa. Autoreglemen tarea si reglementarea externa trebuie sa se comporte in asa fel incat sa fie co mplementare sis a nu concureze. Modaliatati de combinare a autoreglementarii cu reglemenatrea externa: 1. Autoreglementarea impreuna cu supravegherea intreprins a de o agentie independenta; in acest caz supravegherea este complementara reglem entarii si o intareste; 2. O combinatie in care organismul profesional este respo nsabil pentru anumite aspecte ale reglementarii, iar guvernul sau o agentie inde pendent, pentru alte aspecte. 8. Reglementarea profesiei contabile la nivel Euro pean. Reglementarea generala Profesia contabila este reglementata de Directiva 8 9/48/CEE inlocuita prin Directiva 2005/36/ CEE cu privire la recunoasterea calif icarilor profesionale. Profesionistul contabil este definit ca fiind specialistu l care a absolvit intr-un stat membru cel mai inalt nivel de pregatire si formar e cerut in acea tara pentru activitatea de profesionist contabil si care are acc es fara restrictii la toate serviciile si activitatile component ale profesiei c ontabile incluiv, odata autorizat, la activitatea de audit tatutar. Acesti profe sionisti au studii universitare, un stagiu practice d cel putin 3 ani si au sust inut si promovat un test de aptitudini. Reglementarea speciala Reglementarea spe ciala se refera la reglementarea activitatii de audit statutar. Serviciile de au dit statutar sunt reglementate de Directiva 84/253/CEE, cunoscuta sub denumirea de a 8-a Directiva, inlocuita cu Directiva 2006/43/CF, cunoscuta ca fiind noua D irectiva a 8-a. Principalele prevederi sunt: - Condiile de autorizare si de retr agere a autorizarii unui profesionist contabil de a efectua audit statutar. Condi tiite de autorizare sunt : sa aiba studii universitare relevante sau un nivel ec hivalent; sa fi sustinut un examen de acces la caliatea de profesionist contabil ; sa fi efectuat un stagiu de pregatire practica de cel putin 3 ani; sa fi promo vat un examen de competent profesionala. - Conditiile speciale privind independen t auditorului, caliatea prestatiilor de audit statutar si standardele aplicabile . Page18

- Crearea unui sistem de supraveghere publica asupra activitatii de audit statuta r si a auditorilor statutari. 9. Rolul profesiei contabile pentru protejarea int eresului public. Profesia contabila se distinge fata de celelalte profesii, prin tre altele, prin asumarea responsabilitatii fata de interesul public, fata de to ate partile interesate in activitatile desfasurate de intreprindere: actionari, salariati, furnizori, banci, buget, etc. Chiar daca profesionistul contabil este platit de un client determinat care este beneficiarul final al serviciului de e laborare sau auditare a situatiilor financiare, informatiile desprinse din acest e situatii financiare sunt utilizate de cei care formeaza publicul. 10. Rolul pr ofesiei contabile pentru dezvoltarea economiei. Bilantul contabil si situatiile financiare in ansamblul lor constituie cea mai buna carte de vizita a unei intre prinderi, iar profesionistul contabil este artizanul acesteia. Intreprinderile m ici si mijlocii reprezinta peste 80% din economia europeana. Dezvoltarea lor dep inde de costul capitalului acestora, iar costul capitalului depinde si de incred erea in informatiile financiare, adica de calitatea muncii profesionistilor cont abili. Pofesionistii contabili sunt implicate in toate domeniile vietii economic e si sociale: ei lucreaza in firme mari, mijlocii si mici sau ca practicieni ind ividuali, in intreprinderi comerciale, industrial, fianciare, in organizatii non -profit, in entitati din sectorul public, in institutii, in educatie etc. Fiind implicate in atatea structure ei asista guvernele in atingerea obiectivelor lor economice si sociale, contribuie la performantele pietelor fianciare etc. 11. Ro lul social al profesionistilor contabili. Profesionistii contabili joaca un rol social important. Atitudinea si comportamentul acestora in legatura cu serviciil e prestate au repercusiuni asupra proprietatii economice a colectivitatii si a i ntregii tari. In plus, lucrarile prestate de acestia in domeniul salarizarii si al stabilirii venititurilor memebrilor societatii sunt indispensabile societatii . Investitorii, donatorii de fonduri, angajatorii si alete sectoare din lumea af acerilor, precum si Guvernul si publicul, in sens larg, trebuie sa aiba inredere in capacitatea acestora de a pune in functiune sisteme rigureoase de gestiune s i informare, capabile sa asigure o gestiune finaanciara eficienta, si de a oferi sfaturi avizate asupra unui numar mare de problem, asupra gestiunii afacerilor sau de ordin fiscal. 12. Necesitatea unor organisme profesionale puternice. Nece sitatea unor organism profesionale puternice la nivel national rezulta din respo nsabilitatea pe care o are profesia contabila pentru protejarea interesului publ ic, cel putin din punctul de vedere a trei domenii, care constituie comnandament ele fundamentale ale unui organism professional: educatia, etica si control de c alitate. Page18

Atat publicul cat si entitatea beneficiara a serviciilor profesionale trebuie po tejate de o eventual incompetenta a profesionistilor contabili; aceasta protecti ve este asigurata atunci cand organismul profesional stabileste masuri eficiente in ceea ce priveste educatia profesionistilor contabili si in ceea ce priveste calitatea serviciilor furnizate de profesionistii contabili., masuri eficiente d e etica si deontologie profesionala. 13.Criterii de recunoastere a unui organism profesional. Pentru a fi recunoscut de autoritatile publice si de organismele i nternational, un organism national al profesiei contabile trebuie: - Sa fie un org anism necomercial si neguvernamental; - Sa fie acceptat si recunoscut de membrii sai; - Membrii sa fie profesionisti contabili; - Sa se bucure de buna reputatie in randul autoritatilor publice si al publicului; - Sa aiba capaciatea de a dezvolta sau influenta standardele profesionale si contabile (etica, disciplina, practica profesionala, controlul calitatii); - Membrii sai trebuie sa fie autorizati sa d esfasoare, la cel mai inalt nivel posibil, activitatile traditionale effectuate de profesionistii contabili; - Sa aiba capacitatea de administrare si resursele n ecesare pentru indeplinirea misiunii si obiectivele sale. 14. Despre IFAC Federa tia internationala a contabililor. S-a infiintat in 1977 cu 63 de membri fondato ri din 51 de state ca raspuns la provocarile perioadei : sustinerea contabililor in rezolvarea unor problem tehnice si de afaceri mai complexe, furnizarea unei directii si aunui mechanism institutional care sa orienteze contabilii din intre aga lume pe calea dreapta si etica. In present IFAC este o organizatie globala c are cuprinde 155 de organism member si associate din 118 state reprezentand 2.5 milione de contabili care lucreaza in practica publica sau angajati in industrie si comert, educatie, institutii publice etc. IFAC este o organizatie globala pe ntru profesia contabila care acopera toate sectoarele si specializarile profesie i: contabilitate de afaceri, consultant fiscal, audit, tehnologia informatiei, i nsolvabilitate etc. Misiunea IFAC o constituie intarirea profesiei contabile cap abile sa contribuie la dezvoltarea economiilor international prin promovarea ade rarii la standardele profesionale de inalta calitate. Pentru a devein membru IFA C organismul professional solicitant trebuie: - Sa fie recunoscut fie printr-o l ege fie prin consens general ca fiind un organism national profesional major car e isi desfasoara activitatea in jurisdicatie; - Sa participle sau sa contribuie l a procesul de normalizare profesionala;. - Sa demonstreze ca acorda deosebita ate ntie atunci cand isi selecteaza membrii; - Sa fie solvable financiar si operatio nal; Page18

- Sa aiba structura operational interna care furnizeaza sprijin si reglementari pe ntru membrii sai. Profesia contabila in Romania este repezentata la IFAC prin CE CCAR membru plin din 1996 si CAFR membru asociat din 2005. 15. Organisme si grup ari regionale profesionale Organizatiile regionale sunt acele organizatii care r eprezinta profesia contabila dintr-o regiune in fata organismelor guvernamentale si de dezvoltare din acea regiune si in anumite cazuri in fata organizatiilor i nternational. Scopul final al organizatiilor regionale il constituie facilitarea dezvoltarii reloatiilor economice in regiunile respective. Pentru a fi recunosc uta de IFAC organizatia regional trebuie sa demonstreze ca: -va subscrie obiecti velor IFAC si va fi de accord sa promoveze aceste obiective si se va asigura ca sunt promovate in regiune prin intermediul propriilor organisme membre; - are ca obiectiv dezvoltarea si intarierea profesiei contabile in regiune; - sa fie infii ntata corespunzator atat din punct de vedere financiar cat si ethnic, a function at pe o perioada rezonabila de timp si dispune de infrastructura si resursele or ganizationale si fianciare necesare indeplinirii eficiente a responsabilitatilor si participarii la activitatile IFAC; - contine dj un numar sufuicient de organis m contabile care sunt dj member ale IFAC. Gruparile regionale repezinta asocierea mai multor organism profesionale din tarile aceleasi regiuni, care insa nu indep lineste toate criteriile mentionate pentru o organizatie regional. Pentru a fi r ecunoscuta de IFAC o grupare regional trebuie sa demonstreze ca: - exista o grupar e sau o organizatie infiintata si sustinuta; - gruparea sustine obiectivele si re glementarile IFAC si IASC; - zona de acoperire de grupare are o marime suficienta cu potential pentru un numar semnificativ de organisme profesionale; gruparea a re potential sa indeplinesca eventual criteriile pentru recunosterea oficiala de catre IFAC , are o intentie si un plan evident in vederea obtinerii acestei rec unosteri. Gruparile regionale recunoscute nu au drept de a participa laintalniri le Consiliului de Administratie al IFAC, doar cu invitatie speciala si intr-un a numit scop. Page18 16. Asigurarea calitatii serviciilor profesionale. Controlul calitatii este abor dat la trei niveluri: 1.La nivelul de contract

2.La nivelul firmei 3.La nivelul organismului profesional Organizatia poate anali za mai multe abordari care include: Resurse interne folosirea de inspector angaj ati de organismul professional Resurse externe ca de exemplu: - contractanti fol osirea de revizori contractati de organizatia profesionala; - sistem de control de catre terti - contractarea lucrarilor in afara societatilor organismul profes sional externalizeaza controalele unei terte perti; - combinarea celor de mai su s; - abordare bilaterala sau regionala. Indiferent de abordarea folosita, organi zatia profesionala trebuie sa ia masuri pentru asigurarea independentei auditori lorde calitate. 17. Standardele international de educatie si rolul organismelor profesionale. Standardele international de Educatie pentru Profesionistii Contab ili stabilesc elementele esentiale pe care trebuie sa le contina programele de e ducatie si dezvoltare astfel incat acestea sa fie recunoscute, acceptate si apli cate pe scara larga. Avand in vedere marea divesitate de culture, limbi, sisteme educationale, jurdicie si sociale din tarile din care fac parte organismele mem ber IFAC, este la latitudinea fiecarui organism membru sa determine cerinte deta liate ale educatiei de precalificare, de postcalificare si de dezvoltare, dar ca re sa aiba la baza elementele esentiale prevazute in Standardele Internationale de Educatie. IFAC emite trei tipuri de documente: 1. 3. Standarde intrenationale de educatie pentru profesionistii contabili; Documentele internationale de educa tie pentru profesionistii contabili. 2. Indrumarile internationale de educatie pentru profesionistii contabili; Standardele internationale de educatie pentru profesionistii contabili: - Stabil esc standard de buna practica general acceptate in educatie si dezvoltare pentru profesionistii contabili; - Exprima reperele pe care organismele member trebuie sa le atinga in pregatirea si dezvoltarea continua a profesionistilor contabili; - Stabilesc elemente esentiale ale continutului si procesului de educatie si dez voltare la nivelul scontat pentru castigarea recunosterii, acceptarii si aplicar ii international; Furnizeaza referinte autorizate pentru influentarea reglementar ilor locale cu privire la buna practica in general. Page18

Principalele obligatii ale organismelor profesionale member IFAC in legatura cu standardele international de educatie sunt: - Sa depuna cele mai sustinute efort uri pentru incorporarea elementelor esentiale ale continutului si procesului de educatie si dezvoltare pe care se bazeaza aceste standard; - Sa depuna eforturi p t implementarea acestor standard sau a cerintelor nationale de educatie si dezvo ltare care incorporeaza standardele; - Sa aduca la cunostinata membrilor toate s tandardele international de educatie emise de IFAC. 18. Standardele internationa le de calitate si rolul organismelor profesionale. Controlul calitatii este abor dat la trei niveluri: - La nivelul misiunii - La nivelul firmei - La nivelul organismu lui professional Sistemul de control la nivelul firmei (controlul intern) trebui e sa includa politici si proceduri care sa faca referiri la: - Responsabiliatea conducerii pentru calitatea din interiorul firmei; - Cerintele etice - stabilire a de politici care sa asigure respectarea de catre personal a cerintelor etice r elevante: integritatea, obiectivitatea, competent profesionala, confidentialiate a, profesionalismul si independenta; - Acceptarea si continuitatea relatiei cu c lientii si misiuni specifice; - Resursele umane politici care sa asigure recruta rea personalului, evaluarea performantei, capacitatile, competent, dezvoltarea c arierei, promovarea, stimulente etc; - Monitorizarea asiguraea ca procedurile si politicile cu privire la sistemul de control al calitatii sunt relevante, adecva te, functionale si sunt respectate. Obligatiile membrilor IFAC cu privire la asi gurarea calitatii se refera la: - Existenta unui program obligatoriu de examinare si asigurare a calitatii; - Depunerea celor mai sustinute eforturi pentru incura jarea celor responsabili sa implementeze prevederile standardelor international de calitate. 19. Standaredele international de etica si rolul organismelor profe sionale. Page18

Consiliul pentru standardele internationale de etica di cadrul IFAC a emis Codul etic al profesionistilor contabili ccare curpinde standardele etice de inalta c alitate, precum si alte prevederi pentru profesionistii contabili din intreaga l ume. Acest cod stabileste principiile fundamentale ale eticii profesionale pentr u profesionistii contabili si creaza un cadru conceptual si indreumari pentru ap luicarea acestor principii. Obligatiile organismelor profesionale membre IFAC se refera la urmatoarele: - Organismele membre nu trebuie sa aplice standard mai pu tin stringente decat cele stipulate in codul etic IFAC; - Acolo unde responsabili tatea elaborarii codului national de etica revine tertilor, organismele membre t rebuie sa urmaresca convergenta codului etic national cu codul IFAC, si sa-I con vinga pe cei responsabili cu elaborarea codului national sa incorporeze codul IF AC. 20. Standardele international de contabilitate si rolul organismelor profesi onale. IFAC prin consiliul pentru standardele international de contabiliate pent ru sectorul public emite standardele international de contabilitate pentru secto rul public, iar consiliul pentru standarde internationale de contabilitate emite standardele internationale de raportare financiara IFRS. Organismele profesiona le membre IFAC trebuie sa urmareasca: - Incorprarea cerintelor standardelor inter national de contabilitate pentru sectorul public in cerintele nationale de conta bilitate pentru sectorul public, sau daca responsabilitatea elaborarii cerintelo r nationale de contabilitate revine guvernului sau altor terti, convingerea acel or responsabili sa se conformeze acestor standarde; - Asistenta la implementarea standardelor internationale de contabilitate in sectorul public sau altor standa rd care incorporeaza aceste standard; - Incorprarea cerintelor IFRS-urilor in cer intele nationale de contabilitate, sau daca responsabilitatea elaborarii cerinte lor nationale de contabilitate revine guvernului sau altor terti, convingerea ac elor responsabili sa se conformeze acestor standarde; - Asistenta la implementare a IFRS-urilor sai altor standard care incorporeaza aceste standarde. Page18 21. Standardele international de audit si rolul organismelor profesionale. Consi liul pentru standard international de audit si asigurari al IFAC emite urmatoare le standarde: - Standarde internationale de audit; - Standarde internationale pe ntru misiunile de examinare;

- Standarde internationale pentru serviciile conexe. Obligatiile organismelor prof esionale membre IFAC sunt: - Incorprarea cerintelor standardelor internationale s i a celorlate documente emise de consiliul pentru standarde internationale de au dit si asigurari in standardele nationale, sau daca responsabilitatea elaborarii standardelor nationale revine guvernului sau altor terti, convingerea acelor re sponsabili sa se conformeze acestor standard si documente; - Asistenta la implem entarea standardelor sau altor standarde care incorporeaza aceste standarde si do cumente. - Implementarea unui proces care sa furnizeze membrilor la timp traduce rea corenta si complete a standardelor intrenationale si a celorlalte documente emise de de consiliul pentru standarde internationale de audit si asigurari. 22. Unicitatea si unitatea profesiei contabile Unitatea Profesia contabila este o p rofesie cu un camp larg de actiune si cu multe specializari diferite. Profesioni stii contabili lucreaza independent, atat in firme, cat si individual; ei lucrea za in organisme sau institutii publice sau private, organisme non-profit sau in educatie, unde pot avea roluri diferite. Profesia contabila cuprinde de asemenea consultanti in diverse si numeroase domenii legate de administratia publica sau afaceri, cum ar fi management, fiscalitate, sisteme informationale, finante cor porative si altele. Chiar daca in unele organisme profesionale membrii sunt spec ializati numai pe una sau foarte putine din aceste activitati, profesia contabil a in ansamblul ei le contine pe toate, constituindu- se intr-un tot unitar. Unic itatea Profesia contabila se distinge de celelalte profesii prin asumarea respon sabilitatii fata de interesul public. Ca atare profesionistii contabili trebuie sa furnizeze servicii de cea mai inalta calitate publicului, si pentru aceasta r elatiile dintre ei si angajatorii sau clientii lor, precum si relatiile dintre p rofesionistii contabili trebuie sa respecte anumite principii si regulie menite sa dea autoritatea necesara serviciilor furnizate. 23. Necesitatea si rolul unui cod etic al profesiei contabile. Un cod de conduita este definit de specialisti ca un ansamblu de principia profesionale de etica ce reglementeaza exercitiul p rofessional al unor activitati. Un cod de etica trebuie sa includa, in functie d e specificul fiecarei profesiuni, modalitati de comunicare comerciale referitoar e la profesiile reglementate , cat si reguli referitoare la conditiile de exerci tare a activitatile profesionistilor ca reguli deontologice ce vizeaza sa garant eze in mod deosebit independenta, impartialitatea Page18

si secretul profesional. Codul etic al profesionistilor contabili are un dublu r ol: - Da autoritate serviciilor furnizate de profesionalistii contablili; benefi ciarii serviciilor furnizate de ei sunt asigurati ca aceste servicii sunt realiz ate de specialisti care respecta anumite standarde si raspund pentru calitatea p restatiilor lor; - Protejeaza profesionistii contabili in fata unor crime econom ice si a altor fenomene negative din economie, precum spalare de bani, finantari de terirism, fraude, coruptii. Organismele profesionale membre IFAC sunt obliga te sa aplice principiile si regulile stabilite prin codul etic IFAC: - Fie prin ad optarea codului etic IFAC drept cod etic national al profesionistilor contabili; - Fie prin adoptarea codului etic IFAc la specificul jurisdictiei locale; - Fie pri n elaborarea unui cod etic propriu care sa cuprinda toate principiile si regulil e stabilite prin codul etic IFAC. 24. Principiile fundamenale ale eticii in prof esia contabila. Un profesionist contabil trebuie s respecte urmtoarele principia f undamentale: (a) Integritate - un profesionist contabil trebuie s fie drept si on est n toate relatiile profesionale si de afaceri. (b) Obiectivitate - un profesio nist contabil trebuie s fie impartial si nu trebuie s permit prejudectilor, confuzii lor, conflictelor de interese sau influentelor nedorite s intervin n rationamentele profesionale sau de afaceri. (c) Competenta profesional si prudenta - un profesi onist contabil are o datorie permanent de a-si mentine cunostintele si aptitudini le profesionale la nivelul necesar pentru a se asigura c un client sau un angajat or primeste servicii profesionale competente, bazate pe ultimele evolutii din pr actic, legislatie si tehnic. Un profesionist contabil ar trebui s actioneze cu prud ent si n conformitate cu standardele tehnice si profesionale aplicabile n furnizare a de servicii profesionale. (d) Confidentialitate - Un profesionist contabil tre buie s respecte confidentialitatea informatiilor dobndite ca urmare a unei relatii profesionale sau de afaceri si nu trebuie s divulge astfel de informatii unei te rte prti fr o autorizatie specific, cu exceptia cazului n care exist un drept sau o ob ligatie legal sau profesional de a dezvlui aceste informatii. Informatiile confiden tiale obtinute n cadrul unei relatii profesionale sau de afaceri nu trebuie utili zate n avantajul personal al profesionistului contabil sau al unor terte prti. (e) Comportament profesional - Un profesionist contabil ar trebui s se conformeze le gilor si normelor relevante si ar trebui s evite orice actiune ce poate discredit a aceast profesie. (f) Respectul fat de normele tehnice si profesionale - Profesio nistul contabil Page18

trebuie sa-si ndeplineasc sarcinile profesionale n conformitate cu normele tehnice si profesionale relevante. Profesionistii contabili au datoria de a executa cu g rija si abilitate instructiunile clientului sau patronului n msura n care sunt comp atibile cu cerintele de integritate, obiectivitate si, n cazul liberprofesionisti lor contabili, cu independenta. n plus, ei trebuie sa se conformeze normelor prof esionale si tehnice emise de: IFAC, IASB, C.E.C.C.A.R., CAFR si legislatia relev anta. g) Independenta - Se considera ca independenta profesionistului contabil t rebuie sa si gseasc manifestarea deplina n exercitarea profesiei si n protejarea ei, cu respectarea integrala a dispozitiilor legale si regulilor stabilite de Corp 2 5. Definiti conceptul de independenta in profesia contabila. Independenta reprez inta un ansamblu de mijloace prin care expertul contabil demonstreaza publicului ca isi poate exercita misiunea (serviciul profesional) intr-o maniera obiectiva si corecta. Independenta absoluta si independenta relativa a expertului contabi l. Componentele independentei: 1. Independenta de spirit (in gndire): Stare de gnd ire care permite oferirea unei opinii, a unui serviciu profesional far s fie afect at judecata profesionala; Ea presupune integritate si obiectivitate. 2. Independe nta in aparent: reprezinta capacitatea de a demonstra c riscurile la adresa indepe ndentei de spirit au fost limitate sau eliminate, astfel incat o terta persoana sa nu puna la indoiala obiectivitatea profesionistului contabil; este componenta fundamentala a independentei. Un functionar public nu poate fi niciodata indepe ndent. Activitatea de expert contabil este incompatibil cu orice alta activitate curent. Cerintele de independenta se aplica tuturor profesionisti1or contabili cu practica liberal, cu deosebire auditorilor statutari si tuturor persoanelor care sunt in masur de a influenta lucrrile profesionistului contabil. Se considera ca independenta profesionistului contabil trebuie sa si gseasc manifestarea deplina n e xercitarea profesiei si n protejarea ei, cu respectarea integrala a dispozitiilor legale si regulilor stabilite de Corp. Un semn distinctiv al profesiei contabil e l constituie asumarea responsabilittii de a actiona n interes public. Asadar, res ponsabilitatea unui profesionist contabil nu const exclusiv n a satisface nevoile unui client sau unui angajator individual. Actionnd n interes public, un profesion ist contabil ar trebui s respecte si s se conformeze prevederilor etice ale acestu i Cod. Publicul profesiunii contabile este format din clienti, donatori de credi te, guvernanti, angajatori, angajati, investitori, comunitatea oamenilor de afac eri, a finantatorilor si alte persoane care se bazeaz pe obiectivitatea si integr itatea profesionistilor contabili pentru a mentine functionarea corespunztoare a Page18

economiei. Aceasta ncredere impune profesiunii contabile o rspundere publica. Inte resul public este definit drept bunstarea colectiva a comunittii si a institutiilo r deservite de profesionistul contabil 26. Integritatea in profesia contabila. P rincipiul integrittii impune ca obligatie tuturor profesionistilor contabili de a fi drepti si onesti n relatiile profesionale si de afaceri. Integritatea implic, de asemenea, tranzactii corecte si juste. Un profesionist contabil nu trebuie s s e asocieze cu rapoartele, evidentele, comunicatele sau alte informatii cnd apreci az c acestea: - contin o declaratie n mod semnificativ fals sau care induce n eroare - contin declaratii sau informatii eronate; - omit sau ascund informatii, atunci cnd aceste omisiuni induc n eroare. Nu se va considera c un profesionist contabil n calc paragraful dac el furnizeaz un raport modificat pentru a respecta cerintele pa ragrafului 27. Obiectivitatea in profesia contabila. Obiectivitatea presupune c p rofesionistul contabil trebuie s fie impartial, far prejudecati, sa nu se afle in situatii de incompatibilitate, de conflict de interese sau alte asemenea, de nat ur a determina un tert sa puna la indoial obiectivitatea acestuia. Principiul obie ctivittii impune o obligatie tuturor profesionistilor contabili de a nu si comprom ite profesia din cauza unor erori, conflicte de interese sau din cauza influente i nedorite a unor alte persoane. Un profesionist contabil poate fi pus n situatii n care obiectivitatea i este afectat. Este imposibil ca toate aceste situatii s fie definite si descrise. Relatiile care aduc un plus de confuzii sau influenteaz n m od negativ rationamentele profesionale ale profesionistului contabil ar trebui e vitate. Profesionistii contabili si desfsoar activitatea n multe domenii diferite si trebuie sa-si demonstreze obiectivitatea n mprejurri diferite. Liber-profesionisti i contabili realizeaz rapoarte de certificare, presteaz servicii fiscale si alte s ervicii de consultanta manageriala. Alti profesionisti contabili angajati ntocmes c situatii financiare fiind subordonati altora, executa serviciile de audit inte rn si servesc n diferite functii financiare de conducere din industrie, comert, s ectorul public si educatie. De asemenea, unii profesionisti contabili pregtesc si instruiesc pe cei care aspira sa intre n profesie. Indiferent de pozitie sau ser viciul prestat, profesionistii contabili trebuie sa protejeze integritatea servi ciilor profesionale si sa mentin obiectivitatea n rationamentul profesional. n sele ctionarea situatiilor si practicilor de care se vor ocupa n mod specific potrivit cerintelor etice legate de obiectivitate, trebuie acordata atentia corespunztoar e urmtorilor factori: Page18

a) profesionistii contabili sunt expusi unor situatii n care asupra lor se pot ex ercita presiuni ce le pot diminua obiectivitatea. b) este practic imposibil sa s e defineasc si sa se descrie toate situatiile n care ar exista aceste posibile pre siuni. n stabilirea standardelor pentru identificarea relatiilor care pot, ori pa r sa afecteze obiectivitatea profesionistului contabil, trebuie sa domine un car acter rezonabil. c) trebuie evitate relatiile care permit ca idei preconcepute pr tinirea ori influentele altora sa ncalce obiectivitatea. d) profesionistii contab ili au obligatia de a se asigura ca personalul angajat pentru serviciile profesi onale contabile si-au nsusit principiul obiectivittii. Profesionistii contabili nu trebuie sa accepte sau sa ofere cadouri sau invitatii (la mese, spectacole) car e pot fi considerate a avea o influenta importanta si duntoare asupra rationamentu lui lor profesional sau asupra acelora cu care negociaz. 28. Confidentialitatea i n profesia contabila. Confidentialitatea presupune ca profesionistul contabil tr ebuie sa respecte confidentialitatea informatiilor obtinute in timpul misiunilor sale si nu trebuie sa le utilizeze sau sa le divulge fara autorizatie scris, in afar de cazurile cnd obIigaia divulgarii este prevazuta prin lege sau norme reglem entare. Principiul confidentialittii impune ca obligatie profesionistilor contabi li, de a se abtine de la: a) dezvluirea de informatii confidentiale n afara firmei sau organizatiei angajatoare ca urmare a unei relatii profesionale sau de aface ri, cu exceptia cazului n care a fost autorizat n mod special s fac public o anumit in formatie sau dac exist o obligatie legal sau profesional de a face publice acele inf ormatii. (b) folosirea informatiilor confidentiale dobndite n timpul executrii sarc inilor de serviciu n avantajul personal sau n avantajul unei terte prti. - un profes ionist contabil trebuie s respecte ntotdeauna confidentialitatea, chiar si ntr-un me diu social. Profesionistul contabil trebuie s fie constient de posibilitatea unor scurgeri de informatii, n special n situatii ce implic o asociere de afaceri pe te rmen lung cu un asociat sau cu un afin. - un profesionist contabil trebuie, de a semenea, s mentin confidentialitatea n prezentarea de informatii ctre un posibil clie nt sau angajator. - un profesionist contabil trebuie, de asemenea, s ia n considerar e mentinerea confidentialittii n cadrul firmei sau al organizatiei angajatoare. - u n profesionist contabil trebuie s fac tot posibilul pentru a se asigura c personalul aflat sub controlul su si persoanele care i furnizeaz consultant sau asistent respec t principiul confidentialittii. - obligatia de confidentialitate continu si dup ncheie ea relatiei dintre profesionistul contabil si client sau angajator. Cnd profesion istul contabil schimb organizatia angajatoare sau obtine un nou client el are dre ptul s utilizeze Page18

experienta anterioar. profesionistul contabil nu ar trebui, totusi, s foloseasc sau s divulge informatii confidentiale primite sau obtinute dintr-o relatie profesio nal sau de afaceri. n urmtoarele situatii profesionistii contabili sunt sau pot fi o bligati s divulge informatii confidentiale: atunci cnd divulgarea este autorizat de ctre client sau angajator; atunci cnd divulgarea este autorizat prin lege, de exem plu: pentru a furniza documente sau alte probe n cursul unor proceduri judiciare; si pentru a aduce la cunostinta autorittilor publice n msur eventuale nclcri ale le . atunci cnd exist o obligatie profesional sau un drept de a le divulga atunci cnd n u este interzis prin lege: pentru a se conforma controlului calittii unui corp me mbru sau al organismului profesional; pentru a rspunde unei anchete sau unei inve stigatii din partea organizatiei membre sau al unui organism normalizator. pentr u a proteja interesele profesionale ale unui profesionist contabil n cursul proce durilor judiciare; pentru a respecta standardele tehnice si cerintele etice. Atu nci cnd profesionistul contabil a determinat c informatia confidential poate fi div ulgat, trebuie avute n vedere urmtoarele aspecte: dac interesele tuturor prtilor, inc lusiv ale tertelor prti ale cror interese ar putea fi afectate, ar fi prejudiciate n cazul n care clientul sau angajatorul consimt ca profesionistul contabil s divulg e informatii; dac sunt cunoscute sau nu toate faptele semnificative si dac pot fi s ustinute cu dovezi, n msura n care acest lucru este posibil; cnd situatia implic fapt e sau opinii nefondate, trebuie s se recurg la rationamentul profesional pentru a se determina tipul de prezentare care trebuie fcut, dac este disponibil; ce tip de comunicare este preconizat si cui i se adreseaz; mai exact, profesionistul contabil trebuie s fie convins c prtile crora li se adreseaz comunicarea sunt destinatarii ad ecvati si c au responsabilitatea s reactioneze ca atare. 29. Compententa in profes ia contabila. Competenta profesionala are dou componente de baz: obtinerea; mentin erea. Competenta profesionala presupune ca profesionistul contabil trebuie sa fu rnizeze servicii profesiona1e cu competenta, grija si srguinta si este obligat sa mentina in permanenta un nivel de cunostinte si de competen profesional care s jus tifice asteptari1e unui client sau ale angajatorului; aceasta presupune ca el sa fie la curent cu ultimele evolutii si noutati din practica profesionala, din le gislatie si tehnici de lucru. Dobndirea cere: Page18

inalt standard de pregatire general, urmat de una specifica; practica si examinare in subiecte profesionale semnificative; perioada de practica in domeniu. Mentin erea cere: cunoasterea continua a evo1utii1or in profesia contabila (la nivel na tional si international in contabilitate, audit si alte reglementari statutare s i cerinte relevante); adoptarea unui program care sa garanteze un control de cal itate in indeplinirea sarcinilor profesionale, in conformitate cu normele nation ale si intemationale. COMPETENTELE PROFESIONALE (comentariu): o Un profesionist contabil salariat care lucreaza in industrie, comert, sectorul public sau in sis temul educational poate fi solicitat pentru rezolvarea unor atributii importante pentru care nu are formatia sau sau experiena necesar. o In asemenea situatii nu trebuie sa-si induca in eroare angajatorul cu privire la nivelul real al compet entelor sale, cerand consultanta sau asistenta unui specialist. 30. Profesionali smul in profesia contabila. - Profesionalism - Comportamentul profesional Profes ionistul contabil trebuie s actioneze intr-o manier conform cu buna reputatie a pro fesiei si s se abtina de la orice comportament care ar putea discredita profesia. Ob1igatia de a se abtine de la orice activitate care ar discredita profesia cee a ce presupune existenta unor responsabilitati ale profesionistului contabil fat a de clienti, fata de terti, de alti membri ai profesiei contabile, de angajati si colaboratori, de patroni, si fata de publicul larg. Respectarea normelor tehn ice si profesionale Un profesionist contabil trebuie s-si indeplineasca sarcinile profesionale in conformitate cu normele tehnice si profesionale relevante. Prof esionistii contabili au datoria de a executa cu grija si abilitate instructiunil e clientului sau patronului in msura in care sunt compatibile cu cerintele de int egritate, obiectivitate si, n cazul liber profesionitilor contabili, cu independe nta . In plus, ei trebuie sa se conformeze normelor profesionale si tehnice emis e de: - IFAC (de ex. Standardele Intemationale de Audit) - Consiliul pentru Standa rde Internationale de Contabilitate - Ministerul Finantelor Publice - C.E.C.C.A.R. si Camera Auditorilor Financiari - Legislatia relevant 31. Respectarea standardel or si a reglementarilor profesionale. Profesionistul contabil trebuie sa-i ndeplin easc sarcinile profesionale n conformitate cu normele tehnice i profesionale releva nte. Profesionitii contabili au datoria de a executa cu grija i abilitate instruciu nile clientului sau patronului n msura n care sunt compatibile cu cerinele de integr itate, obiectivitate i, n cazul liber-profesionitilor contabili, cu independenta (d up cum se va vedea n Seciunea Page18

290 de mai jos). n plus, ei trebuie sa se conformeze normelor profesionale i tehni ce emise de: IFAC, IASB, C.E.C.C.A.R., CAFR i legislaia relevanta. 32. Clasificare a standardelor profesionale emise de CECCAR. Standardele profesionale aplicabile : Standardul profesional nr.21 Misiunea de inere a contabilitii, ntocmirea i prezenta rea situaiilor financiare. Standardul profesional nr.22 Misiunea de examinare a c ontabilitii, intocmirea i prezentarea situaiilor financiare. Standardul profesional nr.23 Activtatea de cenzor n societile comerciale. Standardul profesional nr.32 Mis iunea experilor contabili pentru fuziuni i divizri. Standardul profesional nr.35 Ex pertizele contabile. Satndardul profesional nr.37 Misiunea de evaluare a ntreprin derii. Standardul profesional nr.39Misiunea de consultan pentru crearea ntreprinder ilor. Ghidul experilor contabili i al contabililor autorizai n activitatea de preven ire i combatere a splrii banilor. 33. Care sunt atributiile Conferintei Nationale a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania? Conferint a nationala are urmtoarele atributii: a) stabi1este directiile de baza pentru asi gurarea bunei exercitari a profesiei de expert contabil si de contabil autorizat ; b) aproba Regulamentul de organizare si functionare a Corpului ExperiIor Conta bili si Contabililor Autorizati, modificrile si completarile acestuia, avizate de Ministerul Finantelor si de Ministerul Justitiei, precum si Codul privind condu ita etic si profesionala a experilor contabili si a contabililor autorizati; c) a prob bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul contabil al Corpului Experilor Contabili si Contabililor Autorizati; d) aproba sistemul de salarizare pentru c onducerea Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si a filialel or acestuia, precum si pentru aparatul propriu al acestora; e) alege si revoc mem brii Consiliului superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autor izati i ai comisiei de cenzori a acestuia; f) examineaza activitatea desfasaurat a de Consiliul superior si de consiliile filialelor Corpului Expertilor Contabil i si Contabililor Autorizati si dispune masurile necesare; g) hotaraste sanction area disciplinara a membrilor Consiliului superior si ai consiliilor filialelor Corpului Expertilor Contabili si Contabihilor Autorizati in conformitate cu prev ederile art. 16, la propunerea comisiei superioare de disciphina. Contestarea sa nctiunilor hotarate de Conferina nationala poate fi facut la Sectia Page18

contencios administrativ a Curtii de Apel, in termen de 30 de zile de la data in stiintrii oficiale. Hotarrile Curtii de Apel sunt definitive. h) aproba planurile anuale de activitate ale Consiliului superior si consiliilor filialelor Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizali; i) alege si revoca presedintel e si doi membri ai comisiei supenoare de disciphina j) Indeplineste orice alte a tributii prevazute de prezenta ordonanta 34. Care sunt organele si structurile C orpului cu atributii de investigare, judecare si tragere la raspundere? Organele si structurile Corpului cu atributii de investigare, judecare si tragere la ras pundere sunt: La nivel central: Comisia Superioara de Disciplina La nivel terito rial: Comisia de Disciplina a Filialei 35. Care sunt conditiile pentru a deveni expert contabil? Precizati nivelul de pregatire teoretica si practica necesar. A ccesul la profesia de expert contabil se face pe baza de examen de admitere, la care sa se obtina cel putin media 7 si minim nota 6 la fiecare disciplina, efect uarea unui stagiu de 3 ani si sustinerea unui examen de aptitudini la terminarea stagiului. Pentru a fi inscrisi la concursul de admitere, candidatii trebuie sa indeplineasca anumite conditii: a) au capacitate de exercitiu deplina. b) au st udii economice superioare , cu diploma recunoscuta de Ministerul Educiei i Cercetri i; c) nu au suferit nici o condamnare, care, potrivit legislatiei in vigoare, in terzice dreptul de gestiune si de administrare a societtilor comerciale. d) au pr omovat probele privind accesul la profesia de expert contabil. 36. Care sunt, po trivit legii, atributiile CECCAR? In art. 19 din 0G. 65/1995 sunt enumerate urmto arele atributii: a) organizeaz concursul de admitere, organizcaza efectuarea stag iului, organizeaza sustinerea examenului de aptitudini pentru accesul laprofesia de expert contabil si de contabil autorizat, elaboreaza: programele de concurs, in vederea accesului la profesie, reglernentarile privind stagiul si examenul d e aptitudini care se avizeaza de M. F., urmarindu-se armonizarea cu prevederile Directivelor Europene in domeniu. b) Organizeaz evidenta expertilor contabili, a contabililor autorizati si a societatilor comerciale de profil, prin inscrierea acestora in Tabloul Corpului. c) Asigur buna desfaurare a activitatii experti1or contabili si a contabililor autorizati. d) Elaboreaz si public normele privind act ivitatea profesionala si conduita expertilor contabili si a contabililor autoriz ati, elaborcaza ghidurile profesionale in domeniul financiar contabil. Page18

e) Elaboreaza, in colaborare cu institutiile guvernamentale, standardele privind evaluarea societatilor comerciale, precum si a unor active sau bunuri ale acest ora. f) Sprijina formarea si perfectionarea profesionala a expertilor contabili si a contabililor autorizati, prin programe anuale de pregatire continua, organi zate in diverse forme, astfel incat la acestea sa aiba acces toti membri activi. g) Apara prestigiul si independenta profesional a membrilor si in raporturile cu autorittile publice, organisme specializate, precum si cu alte persoane juridice si fizice din tara si din strainatate. h) Colaboreaza cu asociatiile profesional e de profil din tara si din straintate. i) Editeaz publicatii de specialitate. j) Alte atributii stabilite prin lege sau regulament. 37. Care sunt sursele de fina ntare ale CECCAR? Sursele de finantare ale CECCAR: - Taxa de inscriere la examenu l de EC si CA - Taxa de inscriere in tabloul Corpului - Cotizatii anuale asupra v eniturilor - Donatii, vanzari de publicatii proprii - Alte venituri 38. Ce condit ii trebuie sa indeplineasca o societate comerciala pentru a deveni membra a Corp ului? Pentru a deveni membra a Corpului o societate comerciala trebuie sa indepl ineasca urmatoarele conditii: - Sa aiba ca obirect de activitate exercitarea pro fesiei de expert contabil - Majoritatea actionarilor sau asociatilor sa fie exper ti contabili si sa detina majoritatea actiunilor sau a partiloe sociale - Consili ul de Adm a societatii comerciale sa fie ales in majoritate dintre actionarii sa u asociatii experti contabili - Actiunile sa fie nominative si orice nou asociat sau actionar sa fie admis de adunarea generala. 39. In ce consta diferenta intre expertul contabil si economistul salariat? Dar cea dintre contabilul autorizat si contabilul salariat? Prima situatie Expertul contabil este persoana care a do bndit aceast calitate, n condiiile O.G. nr. 65/1994, avnd competena profesional de a v rifica i de a aprecia modul de organizare i de conducere a activitii economico-finan ciare i de contabilitate, de a supraveghea gestiunea societilor comerciale i de a ve rifica legalitatea bilanului contabil i a contului de profit i pierdere si a celorl alte component a situatiilor financiare. Prin urmare, ne gsim n faa unei arii de co mpetene mult mai largi fa de cea a unui economist salariat; economistul este subord onat unui ef ierarhic i execut Page18

atribuiile specifice fiei postului su. De asemenea, economistul este specializat n m ulte domenii: turism, servicii, marketing, management, planificare, salarizare, financiar-contabil. Expertul contabil este un economist, absolvent al specializri i financiar-contabile, independent fa de societatea comercial. El nu primete, pentru lucrrile executate, un salariu, ci un onorariu prevzut prin contractul ncheiat cu referire la misiunea sa. A doua situatie Contabilul autorizat este persoana care a dobndit aceast calitate n condiiile O.G. nr. 65/1994 i are capacitatea de a ine con tabilitatea si de a pregati lucrarile necesare intocmirii situatiilor financiare . Contabilul autorizat, ca i expertul contabil, este un profesionist independent, nesalarizat de o entitate economic. Contabilul salarizat este subordonat efului i erarhic i execut sarcinile ce i revin din fia individual. Rareori, n cazul unei ntrepr nderi mari, mijlocii, execut toate lucrrile contabile. De regul, este specializat p e un sector al contabilitii. Ca i economistul salariat, contabilul salariat rspunde fa de calitatea lucrrilor executate, putnd fi stimulat ori penalizat de eful Irarhic sau la propunerea acestuia. Expertul contabil, contabilul autorizat, chiar dac su nt independeni, rspund civil i penal fa de ntreprindere. De asemenea, ei pot pierde nt eprinderea de client i, prin aceasta, sursa de venit. In schimb, economistul i con tabilul, salariai, pierd cu greu postul sau n urma unor proceduri anevoioase. 40. Care sunt lucrarile ce pot fi executate de expertii contabili? Conform ROF ( VA FI ACTUALIZAT LA CONFERINTA NATIONALA) a. Tinerea sau supravegherea contabilitat ii Si intocmirea bilantului contabil: acordarea asistentei privind organizarea s i tinerea contabilitatii, inclusiv in cazul sistemelor informatice; elaborarea s i punerea in aplicare a procedeelor contabile, a planului de conturi adaptat uni tatii, a contabilitatii de gestiune, a tabloului de bord, a controlului de gesti une si controlului prin buget, in baza si cu respectarea normelor generale. b. E fectuarea de analize economico-financiare: analiza structurilor financiare; anal iza gestiunii fmanciare si a rentabilitatii capitalului investit; tehnici de ana liza si de gestiune a fondului de rulment; sistem de credit leasing, factoring e tc.; determinarea situatiilor financiare si de gestiune prin rapoarte procentual e; elaborarea de tablouri de finantare si planuri de trezorerie; elaborarea de t ablouri de utilizari si resurse; asistenta in prevenirea i inlaturarea dificultat ilor unitatii. c. Efectuarea de audit financiar contabil, ca: Page18

diagnostic-financiar; cresterea, rentabilitatea, echilibrul si riscurile financi are; audit intern, organizarea sau controlul regularitatii si sinceritatii siste mului; studii, asistenta pentru realizarea de investitii financiare; audit si ce rtificarea bilantului contabil. d. Efectuarea de evaluari patrimoniale: evaluari de bunuri si active patrimoniale; evaluari de intreprinderi si de valori mobili are pentru vanzari, succesiuni, partaje, donatii sau la cererea celor interesati ; evaluari de elemente intangibile. e. Efectuarea de expertize contabile: amiabi le (la cerere); contabil-judiciare; arbitraje n cauze civile; expertize de gestiu ne. f. Executarea de lucrri cu caracter fmanciar-contabil, ca: ntocmirea de situaii periodice; consolidarea conturilor i bilanului; ntocmirea de planuri de finanare pe termen mediu i lung. g.Executarea de lucrri cu caracter fiscal, ca: studii i consul taii pe probleme de ordin fiscal; participarea la ntocmirea i depunerea declaraiilor fiscale; asisten n probleme de T.V.A. i impozite; fiscalitate imobiliar; asisten carea tarifului vamal; asistarea contribuabilului cu ocazia verificrilor. h. Efec tuarea de lucrri de organizare administrativ i informatic; organigrame, structuri, d efiniri de funcii; legturi ntre servicii, circulaia documentelor i informaiilor; an za i organizarea fluxului informaional; formarea profesional continu; contribuii la rotecia patrimoniului unitii; mecanizarea i automatizarea prelucrrii informaiilor, al gerea echipamentelor; alegerea softurilor necesare. 41. Care sunt organele de de cizie si control ale CECCAR (la nivel central si teritorial)? Sediul central est e al Corpului este in municipiul Bucuresti. CECCAR are filiale fara personalitat e juridica in fiecare resedinta de judet si municipiul Bucuresti. Este astfel or ganizat incat sa isi poata indeplini atributiile de organism de autoreglementare . La nivel central: Organe de decizie: Page18

o Conferinta Nationala o Consiliul Superior o Biroul Permament o Presedintele Co rpului Organe de executie: o Directorul general o Departamente La nivel de filia la: Organe de decizie: o Adunarea generala o Consiliul filialei o Biroul Permame nt o Presedintele filialei Organe de executie: o Directorul executiv o Sectoare LA NIVEL CENTRAL Organe de decizie (legislativ) Conferina Naional Consiliul Superio r Biroul permanent Preedintele Corpului Seciuni, comisii LA NIVEL DE FILIAL Adunare a General Consiliul filialei Biroul Permanent Preedintele filialei Seciuni Organe d e execuie Secretariatul General Sectoare i departamente Secretariatul filialei Sec toare Page18