Sunteți pe pagina 1din 33

FISA DE DATE A ACHIZITIEI - Versiune septembrie 2013

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT


Denumire oficiala: Adresa: Localitate: Punct(e) de contact: In atentia ....... E-mail: Adresa/ele de internet (daca este cazul): Adresa sediului principal al autoritatii contractante (URL): Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Cod postal: Telefon: Fax:

Tara:

Alte informatii pot fi obtinute la: Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior Altele: completati anexa A.I Caietul de sarcini, documentatia specifica (pentru concesiuni) si/sau documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la: Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior Altele: completati anexa A.II Ofertele/proiectele sau solicitarile/cererile de participare sau candidaturile trebuie transmise la: Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior Altele: completati anexa A.III Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor Zile : (inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor) ! Pentru procedurile de licitatie deschisa, licitatie restransa, negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare, dialog competitiv, autoritatea contractanta va avea in vedere termenele reglementate de prevederile legislative in vigoare. ! Daca procedura aleasa este cerere de oferte, recomandam autoritatii contractante stabilirea termenelor prevazute pentru clarificari astfel incat sa se permita operatorilor economici o perioada suficienta de timp necesara analizei documentatiei de atribuire in vederea solicitarii de clarificari. Atragem atentia ca daca autoritatea contractanta nu analizeaza termenele la nivelul Fisei de date a achizitiei la momentul initierii procedurii, la completarea Invitatiei de participare se va avea in vedere ca termenul pana la data limita de depunere a ofertelor sa fie mai mare decat numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari de catre operatorii economici. Diferenta dintre cele doua termene sa fie de minimum: 1. 2. 2 zile de la data publicarii in SEAP a IP pentru contractele de produse de complexitate redusa; 3 zile de la data publicarii in SEAP a IP pentru contractele de servicii sau de lucrari.

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)


Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora Agentie/birou national sau federal Servicii publice generale Aparare Ordine si siguranta publica

Colectivitate teritoriala Agentie/birou regional sau local Organism de drept public Institutie/agentie europeana sau organizatie europeana

Mediu Afaceri economice si financiare Sanatate Constructii si amenajari teritoriale Protectie sociala Recreere, cultura si religie

Altele (precizati): Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante

Educatie Altele (precizati): da nu

Sau, dupa caz Producere, transport si distributie de gaz si de energie termica Electricitate Servicii feroviare Prospectare si extragere a gazului si petrolului Servicii feroviare urbane, de tramvai sau de autobuz Prospectare si extragere a carbunelui si a altor combustibili solizi Activitati portuare Activitati aeroportuare Apa Servicii postale

! Daca autoritatea contractanta se incadreaza in categoria autoritatilor prevazute la art. 8 lit.d)-e) din OUG nr. 34/2006, va folosi formularul aferent utilitatilor - Fisa de date utilitati. Nota: Cu titlu de exemplu, autoritatile contractante care au obligatia utilizarii fisei de date utilitati sunt: CFR SA, CFR Calatori SA, CN Aeroporturi Bucuresti SA, ROMATSA, Metrorex SA, Regii autonome locale de transport urban de calatori, Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA, CN Administratia Canalelor Navigabile SA, Radiocomunicatii Navale ADIONAV SA, Regia Autonoma Administratia Fluviala a Dunarii de jos , CN Administratia Porturilor Dunarii Maritime, CN Administratia Porturilor Dunarii Fluviale SA, Porturi Sulina, Braila, Zimnicea si Tn.Magurele; Hidroelectrica SA, Nuclearelectrica SA, Termoelectrica SA, Electrocentralele, Complexele energetice, Transelectrica SA, Electrica SA, Electrica Distributie, Electrica Furnizare, ENEL, E.ON, CEZ Distributie, Transgaz, Distrigaz, E.ON gaz Romania SA, Romgaz SA, Petrom SA, Compania Nationala a Uraniului, SC Radioactiv Mineral Magurele, SC Miniera Banat Anina SA, Companii de Apa etc.

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI


II.1) DESCRIERE II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta ______________________ II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor (Alegeti o singura categorie - lucrari, produse sau servicii - cea care corespunde cel mai bine obiectului specific al contractului sau achizitiei dumneavoastra) ! Tipul contractului trebuie sa fie in concordonanta cu codul CPV ales, sau cu codul CPV principal ales. Exemple de asa NU: 1) Tipul contractului este bifat ca fiind de servicii insa codul CPV este aferent unui produs.

2) 3)

Obiectul contractului presupune executia de lucrari iar codul CPV ales este de furnizare. Exemplu: tipul Tipul contractului este bifat ca fiind de servicii din categoriile cuprinse in Anexa 2 A ( categ.1 16) insa codul

contractului este de lucrari, spre exemplu de marcaje rutiere, iar codul CPV aste de produse, respectiv marcaje rutiere; CPV mentionat la II.1.6 este aferent unui serviciu cuprins in Anexa 2 B. ( categ.17-27 ). ! Pentru stabilirea tipului de contract, daca obiectul contractului inglobeaza atat lucrari cat si produse/servicii, obiectul principal al contractului va determina tipul de contract. ! Daca obiectul principal al contractului este furnizarea unui produs care presupune operatiuni/lucrari de instalare a acestuia, contractul este definit ca fiind contract de furnizare, indiferent de valoarea lucrarilor de instalare. Concluzie ! Din nota privind determinarea valorii estimate trebuie sa reiasa informatiile necesare incadrarii contractului in categoria contractelor de furnizare/servicii/lucrari. Note exemplificative: 1) Contractul ce are ca obiect inchiriere de masini este contract de furnizare; 2) Contractul ce are ca obiect inchiriere masini cu soferi este contract de prestari servicii. a) Lucrari B) Produse c) Servicii Executare Cumparare Categoria serviciilor: Proiectare si executare Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta Locul principal de executare ........................ Cod NUTS II.1.3) Procedura implica Un contract de achizitii publice Punerea in aplicare a unui sistem de achizitie dinamic (SAD) Incheierea unui acord-cadru Leasing Inchiriere Inchiriere cu optiune de cumparare O combinatie intre acestea Locul principal de livrare ........................ Cod NUTS Locul principal de prestare ........................ Cod NUTS nr.

(Pentru categoriile de servicii 1-27, consultati anexa II la Directiva 2004/18/CE).

! Autoritatea contractanta nu poate alege incheierea unui acord-cadru pentru lucrarile noi de investitii fara caracter de repetabilitate sau pentru serviciile de proiectare ce nu sunt aferente unor lucrari cu caracter de repetabilitate. II.1.4) Informatii privind acordul-cadru (dupa caz) Acord-cadru cu mai multi operatori economici Acord-cadru cu un singur operator economic

Numarul sau, dupa caz, numarul maxim de participanti la acordul-cadru preconizat ! Numarul completat nu poate fi mai mic de 3. ! Daca autoritatea contractanta doreste sa incheie acordulcadru cu toti operatorii economici participanti care depun oferte admisibile, va bifa Numarul si va mentiona in

sectiunea VI.3. ca va incheia acordul-cadru cu toti operatorii participanti la procedura care au oferte admisibile. ! Daca autoritatea contractanta doreste sa limiteze numarul de operatori economici cu care va incheie acordul-cadru, va bifa numar maxim de participanti la acordul-cadru preconizat si va mentiona la nivelul sectiunii VI.3. mentiuni legate de departajarea acestora. Posibilitatea de a relua competitia cu semnatarii acordului cadru da nu Daca DA, Reluarea competitiei se va face in SEAP: da nu ! Daca autoritatea contractanta alege incheierea unui acordcadru cu mai multi operatori economici, recomandam selectarea optiunii da la posibilitatea de a relua competitia cu semnatarii acordului-cadru, avand in vedere ca aceasta optiune este atat in avantajul autoritatii contractante (putand obtine spre ex. imbunatatiri ale pretului ofertat initial sau preturi corecte aferente momentului la care se doreste incheierea contractului subsecvent), precum si al operatorilor economici (oferindu-le celor clasati pe locul 2, 3 etc sansa obtinerii contractelor subsecvente). ! Daca acordul-cadru este cu reofertare se vor mentiona elementele/factorii de evaluare care urmeaza sa fie utilizati in atribuirea contractelor subsecvente la nivelul clauzelor acordului-cadru sau la nivelul clauzelor acordului-cadru cat si la nivelul fisei de date. __________________________________________ (se fac precizari suplimentare referitoare la modul de desfasurare a reluarii competitiei intre semnatarii unui acord-cadru) Durata acordului-cadru: Durata in ani: sau in luni: Justificarea unui acord-cadru a carui durata depaseste patru ani: ......................... Estimarea valorii totale a achizitiilor pentru intreaga durata a acordului-cadru (dupa caz; numai in cifre): Valoarea estimata fara TVA: _________________ intre _____________ si _______________ Moneda: ________ sau intervalul: Moneda: ________

Frecventa si valoarea contractelor care urmeaza sa fie atribuite (daca se cunosc): __________ ! Daca procedura implica incheierea unui acord-cadru se vor trece in mod obligatoriu in documentatia de atribuire: - estimari ale cantitatilor minime si maxime ale acordului-cadru; - estimari ale cantitatilor minime si maxime ale unui singur contract subsecvent. Nota: informatiile de mai sus este recomandabil sa fie si in fisa de date la prezenta sectiune sau, daca procedura este impartita pe loturi, la nivelul Anexei B.

! Daca se solicita indeplinirea unor anumite niveluri legate de cerintele de calificare (de exemplu o valoare pentru nivelul cifrei de afaceri) se va mentiona la sectiunea II.1.4 - Frecventa si valoarea contractelor care urmeaza sa fie atribuite (daca se cunosc) sau in Anexa B (atunci cand procedura este impartita pe loturi) - valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent, in vederea verificarii respectarii principiului proportionalitatii. Nota: Se va mentiona expres ca este valoarea celui mai mare contract subsecvent si nu valoarea primului contract subsecvent sau valoarea unui contract subsecvent. ! In ceea ce priveste frecventa contractelor subsecvente ce urmeaza sa fie atribuite nu se accepta simpla mentiune potrivit careia contractele subsecvente se atribuie in functie de fondurile bugetare alocate sau functie de necesitatile autoritatii contractante. ! Nu se accepta cantitate minima 0 nici pentru contractul subsecvent, nici pentru acordul-cadru. ! Nu se accepta pentru acordul-cadru si nici pentru contractul subsecvent cantitatea minima sa fie egala cu cantitatea maxima ex. cantitatea minima a acordului cadru 10 buc, cantitatea maxima a acordului-cadru 10 buc. II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor ! Daca contractul este de furnizare, spre exemplu, si presupune si servicii, cum ar fi de instalare, mentenanta etc., avand in vedere scopul O.U.G. nr. 34/2006 reglementat de art. 2 alin. (1) lit. b) din ordonanta, mentionati/descrieti si serviciile aferente. (Observatia este valabila pentru orice combinatie de contracte.) ! In cazul contractelor/acordurilor-cadru carora le sunt aplicabile prevederile art.28 alin.(7) si art.29 alin.(2 1) din O.U.G. nr. 34/2006, autoritatea contractanta va mentiona distinct, in cadrul prezentei sectiuni, procentul aferent cheltuielilor diverse si neprevazute, cat si valorea aferenta acestora.(ex. 10% reprezentand x lei) Nota: A se vedea Notificarea ANRMAP nr. 107/2013 II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) Vocabular principal Obiect principal ...- ! Obiectul principal trebuie sa corespunda tipului contractului. Nota: In cazul IP se preia doar acest cod CPV. Obiect(e) suplimentar(e) ...- ...- ...- ...- ! Daca contractul este de furnizare, spre exemplu, si presupune si servicii, cum ar fi de instalare, mentenanta etc., avand in vedere scopul O.U.G. nr. 34/2006 reglementat de art. 2 alin. (1) lit. b) din ordonanta, mentionati si codul/codurile CPV aferent/aferente respectivelor servicii la Obiect(e) suplimentar(e). (Observatia este valabila pentru orice combinatie de contracte.) ! Daca procedura este cerere de oferte este suficient ca la nivelul descrierii contractului sa se regaseasca si

componenta de produse/servicii/lucrari (intrucat la nivelul IP se preia un singur cod CPV, respectiv cel principal). Nota: La nivelul AP se preiau doar 5 coduri CPV. II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice (GPA) ! Se va completa da daca: Pentru contractele de produse/servicii: pentru autoritatile de la nivel central : daca valoarea contractului este 130.000 (DST) pentru autoritatile de la nivel local : daca valoarea contractului este 200.000 (DST) pentru autoritatile care desfasoara activitati relevante : daca valoarea contractului este 400.000 (DST)

da nu

Pentru contractele de lucrari: daca valoarea contractului este 5.000.000 (DST) Nota: DST = drepturi speciale de tragere (moneda virtuala a FMI) - http://www.bnr.ro/Cursul-de-schimb-524.aspx II.1.8) Impartire in loturi (pentru precizari privind loturile utilizati da nu anexa B de cate ori este necesar, pentru fiecare lot in parte) Daca da, este necesar sa se depuna oferte pentru (bifati o singura casuta): un singur lot unul sau mai multe loturi ! Daca procedura presupune impartirea pe mai multe loturi, recomandam a se bifa posibilitatea depunerii de oferte pe unul sau mai multe loturi si nu pe un singur lot. Nota: Daca se va alege posibilitatea depunerii de oferte pe un singur lot, justificati motivul pentru care bifati posibilitatea depunerii de oferte pe un singur lot si nu pe unul sau mai multe loturi, restrangand astfel dreptul operatorilor economici de a depune oferte pentru unul sau mai multe loturi. (Justificarea se va regasi la nivelul notelor justificative incarcate in S.E.A.P.) Nota: Daca se va alege posibilitatea depunerii de oferte pe toate loturile, justificati motivul pentru care nu permiteti depunerea de oferte pe unul sau mai multe loturi, pentru restrangand unul sau mai astfel multe dreptul loturi. operatorilor economici de a depune oferte (Justificarea se va regasi la nivelul notelor II.1.9) Vor fi acceptate variante (oferte alternative) alternative. ! Se va bifa da pentru proiectele ce fac obiectul Ordinului nr. 2266/335/2012: a) b) c) d) e) f) g) Proiectare si executie statie de tratare a apei constructie noua; Proiectare si executie statie de epurare a apelor reziduale constructie noua; Proiectare si executie statie de tratare a apei si statie de epurare a apelor reziduale constructie noua; Proiectare si executie statii de transfer a deseurilor; Proiectare si executie statii de sortare a deseurilor; Proiectare si executie statii de compostare si tratare mecano-bilogica a deseurilor; Sau orice combinatie dintre d,e,f. justificative incarcate in S.E.A.P.) da nu ! Daca procedura presupune impartirea pe mai multe loturi, recomandam a se bifa posibilitatea depunerii de oferte pe unul sau mai multe loturi si nu pe toate loturile. toate loturile

! Recomandam, in cazul contractelor de lucrari care permit diverse solutii/tehnologii de realizare, sa acceptati ofertele

Nota: Nu se va bifa procedura integral online pentru proiectele de mai sus. ! Pentru indeplinirea procentului de 40% electronic conform HG 1660/2006 atragem atentia ca se poate utiliza etapa finala de licitatie electronica.

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI


II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul (inclusiv, dupa caz, toate loturile si toate optiunile) ____________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ Dupa caz, valoarea estimata fara TVA (numai in cifre): __________________ sau intervalul: intre _______________ si _______________ Moneda: __________ Moneda: __________

! Daca se bifeaza la sectiunea II.2.2 da (respectiv daca sunt aplicabile prevederile art. 6 din H.G. nr. 925/2006 sau art. 122 lit. j) / art. 252 lit. k) din O.U.G. nr. 34/2006) se va putea completa la sectiunea II.2.1 valoarea estimata doar sub forma de interval. ! Pentru a nu induce in eroare operatorii economici si pentru a asigura transparenta si integritatea procesului de achizitie publica, conform art.2 alin.(1), lit.c) din OUG nr.34/2006, cu exceptia cererii de oferte , mentionati expres la aceasta sectiune faptul ca valoarea minima a intervalului reprezinta valoarea estimata a prezentei proceduri (in functie de care se vor elabora si evalua ofertele), iar valoarea maxima reprezinta valoarea estimata ce contine si valoarea posibilelor suplimentari. ! Daca este aleasa modalitatea speciala acordul-cadru valorea estimata va fi exprimata fie prin interval minim-maxim, fie prin exprimarea valorii maxime a acordului-cadru . Nota: Pentru situatiile de suplimentare cuantumul garantiei de participare, precum si nivelurile impuse pentru cerintele de calificare vor fi raportate la valoarea estimata ce nu cuprinde suplimentarile. II.2.2) Optiuni (dupa caz) Daca da, valoarea se va completa in mod obligatoriu numai ca interval valoric Daca da, descrierea acestor optiuni: ____________________________________________________________ da nu

Dupa caz, aplicarea prev. art. 6 din HG nr. 925/2006 , preved. art. 122 lit. j./respctiv art. 252 lit. k. din O.U.G. nr. 34/2006. Daca se cunoaste, calendarul prevazut de aplicare a respectivelor optiuni: in luni: sau in zile: (de la data atribuirii contractului) ! Daca autoritatea contractanta opteaza pentru aplicarea art. 6 din H.G. nr. 925/2006 sau pentru art. 122 lit. j) / art. 252 lit. k) din O.U.G. nr. 34/2006, se va bifa obligatoriu da la sectiunea II.2.2, Optiuni. ! In cazul aplicarii procedurii de cerere de oferte, pentru a nu induce in eroare operatorii economici si pentru a asigura transparenta si integritatea procesului de achizitie publica, conform art.2 alin.(1), lit.c) din OUG nr.34/2006, mentionati expres la sectiunea II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor, faptul ca valoarea estimata minima a intervalului reprezinta valoarea estimata pana la 31 decembrie (pentru art.6 din HG nr. 925/2006) sau valoarea estimata a contractului ce face obiectul procedurii competitive (art.122 lit.j/art.252 lit.k din OUG nr. 34/2006) valori in functie de care se vor elabora si evalua ofertele, iar valoarea maxima reprezentinta valoarea estimata globala ce cuprinde si valoarea suplimentarilor. ! La nivelul prezentei sectiuni nu se va mentiona situatia prevazuta la art. 122 lit. i) sau, dupa caz, cea de la art. 252 lit. j)

din O.U.G. nr. 34/2006. Aceasta nu este una dintre posibilitatile pentru care autoritatea va bifa sectiunea Optiuni, avand in vedere ca situatiile in care aceste servicii si/sau lucrari (art. 122 lit. i), respectiv lucrari (art. 252 lit. j) pot fi achizitionate, sunt determinate de circumstante imprevizibile ce nu pot fi anticipate la acest moment. Note: 1. 2. Art. 6 din H.G. nr. 925/2006 nu poate fi mentionat decat in cazul contractelor de furnizare si/sau de servicii cu Modificarea adusa prin Legea nr. 279/2011 permite aplicarea procedurii de negociere fara publicarea unui anunt caracter de regularitate. de participare, in conditiile art. 122 lit. j) sau art. 252 lit. k), si daca procedura initiala a fost cerere de oferte. Prin urmare, este posibila invocarea art. 122 lit. j) sau a art. 252 lit. k) si in cazul aplicarii procedurii de cerere de oferte. Numarul de prelungiri posibile (dupa caz): sau interval: intre si Daca se cunoaste, in cazul contractelor de produse sau de servicii care pot fi prelungite, calendarul prevazut al contractelor ulterioare: in luni: sau in zile: (de la data atribuirii contractului) II.2.3) Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz, in cazul contractelor de concesiuni)

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE


Durata in luni: sau in zile: (de la data atribuirii contractului/emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor) ! In cazul acordului-cadru in prezenta sectiune se va completa durata acordului-cadru si nu durata contractului/contractelor subsecvente. ! Daca se solicita cash-flow (care trebuie calculat in functie de perioada de executie a contractului), la sectiunea VI.3. se va mentiona distinct termenul de executie de perioada de garantie/notificare defecte etc. Nota:Pentru acordul-cadru cash-flow-ul se raporteaza la perioada de derulare/realizare a celui mai mare contract subsecvent. (Nota: se va trece perioada de derulare a celui mai mare contract subsecvent daca se solicita cash-flow)

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI


II.4.1. Ajustarea pretului contractului da nu Daca DA, se va preciza modul de ajustare a pretului contractului ( in ce conditii, cand, cum, formula de ajustare aplicabila) ! Daca se va bifa da exista urmatoarele posibilitati de completare: a) Daca se uzeaza de prevederile art.97 alin.(2) lit.a) din HG nr.925/2006 se va mentiona faptul ca ajustarea se va

face avand la baza modificarile legislative, modificarile normelor tehnice sau pentru ca au fost emise de catre autoritatile locale acte admisnistrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite locale, al caror efect se reflecta in cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului; b) Daca se uzeaza de prevederile art.97 alin.(2) lit.b) din HG nr.925/2006 se va mentiona in mod obligatoriu si modul

concret de ajustare a pretului; c) Ambele variante de mai sus.

Note: 1. Suplimentarea serviciilor/lucrarilor in baza art. 122 lit. i) din O.U.G. nr. 34/2006 sau a lucrarilor in baza art. 252

lit. j) din O.U.G. nr. 34/2006 nu reprezinta ajustarea pretului si prin urmare nu se accepta completarea unei precizari legata de art.122 lit.i sau art.252 lit.j din OUG nr.34/2006 ca invocare pentru ajustarea pretului 2. Precizarea legata de modul concret de ajustare a pretului se va regasi si la nivelul modelului de contract.

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz) III.1.1.a) Garantie de participare da nu

! Potrivit art.431 din O.U.G. nr.34/2006 garantia de participare este obligatorie in toate cazurile pentru care este obligatorie publicarea unei/unui IP/AP in SEAP. ! Potrivit prevederilor legale in domeniul achizitiilor publice se vor preciza obligatoriu urmatoarele informatii: 1) 2) - cuantumul garantiei de participare (care trebuie sa fie decat 2% valoarea estimata, dar cel putin egal cu suma - perioada de valabilitate a garantiei de participare fie se va mentiona ca este cel putin egala cu perioada de ce va trebui sa fie retinuta in conditiile art.2781 din OUG nr.34/2006); valabilitate a ofertei fie se va exprima printr-un numar fix de zile (care nu poate fi mai mic decat numarul de zile prevazut pentru perioada de valabilitate a ofertei) care se va raporta la termenul limita de primire a ofertelor (nu la data deschiderii ofertelor sau la data depunerii ofertelor); 3) - modalitatea de constituire doar daca autoritatea contractanta, pe langa modalitatile de constituire reglementate de art.86 alin.(1) din HG nr.925/2006, permite si posibilitatea depunerii la casierie a unei sume in numerar (ordinul de plata nu reprezinta singura modalitate de constituire a garantiei prin virament bancar si prin urmare daca se admite doar ordinul de plata - pe langa instrumentul de garantare se va preciza si posibilitatea constituirii garantiei sub toate formele prevazute la art. 86 alin.1 din HG 925/2006); ! Daca procedura de atribuire este negociere cu publicarea unui anunt de participare sau dialog competitiv (proceduri ce presupun selectie/preselectie de candidaturi) perioada de valabilitate a garantiei de participare se poate raporta si de la data limita de depunere a candidaturilor. ! In cazul acordului-cadru valoarea garantiei de participare se raporteaza la valoarea maxima a acestuia si nu la valoarea minima sau la valoarea celui mai mare contract subsecvent. ! In cazul in care procedura se desfasoara pe loturi valoarea garantiei de participare se raporteaza la valoarea estimata a fiecarui lot, inclusiv suma ce urmeaza a se retine in conformitate cu art.278 1 din O.U.G. nr. 34/2006 se raporteaza la valoarea estimata a fiecarui lot, daca aceasta este mentionata expres; ! Daca in sectiunea documente generale exista formular de scrisoare de garantie bancara, la nivelul acestuia trebuie sa se prevada si situatia retinerii in conditiile art. 2781 din O.U.G. nr. 34/2006 (este suficienta invocarea articolului de lege). ! Valoarea garantiei de participare, in cazul optiunii prevazute de art.6 din H.G. nr.925/2006, se va raporta la valoarea estimata pana la 31.12.a.c.. ! Valoarea garantiei de participare, in cazul optiunii prevazute de art.122 lit.j)/art. 252 lit.k din O.U.G. nr.34/2006, se va raporta la valoarea estimata fara eventualele suplimentari.

! Nu se va limita modalitatea de constituire a garantiei de participare, se vor avea in vedere prevederile art. 86 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006. Prin urmare, fie nu faceti nicio referire la modalitatea de constituire, fie invocati sau mentionati prevederea art. 86 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006. Totodata, daca permiteti si modalitatea depunerii la casierie a unei sume de bani, veti mentiona expres acest lucru in documentatie, altfel operatorii economici nu vor avea aceasta posibilitate de constituire a garantiei de participare. ! Avand in vedere principiul tratamentului egal, nu se va limita emiterea garantiei doar de catre o banca din Romania. Fie se va elimina, fie se va mentiona ca este recomandabil sau este de preferat ca garantia de participare sa fie emisa de catre o banca care sa aiba corespondent in Romania. ! Nu se poate impune/solicita ca, spre exemplu, banca care emite garantia de participare sa nu fie in faliment sau insolventa. ! Potrivit prevederilor legale operatorul poate face dovada constituirii garantiei de participare inclusiv la data deschiderii ofertelor si nu se poate impune existenta banilor in contul autoritatii contractante la data deschiderii ofertelor. ! Avand in vedere prevederile art. 172 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006 si tinand cont de faptul ca autoritatea contractanta are obligatia verificarii existentei garantiei de participare in plicul/plicurile ce contine/contin documentele de calificare, propunerea financiara, respectiv propunerea tehnica, nu vor exista mentiuni potrivit carora ofertele vor fi returnate sau returnate nedeschise. ! Pentru o evaluare si raportare unitare ale cuantumului aferent garantiei de participare, veti mentiona faptul ca echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta valuta se va face la cursul BNR/BCE/etc (se va mentiona doar una din institutiile bancare, spre ex. BNR) recomandabil din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile sau din data publicarii AP/IP in SEAP. ! Avand in vedere prevederile art. 86 alin. (4) lit. c) din H.G. nr. 925/2006, nu puteti impune (limita) ca instrumentul de garantare sa prevada faptul ca plata se va executa neconditionat sau conditionat (dupa caz). ! In cazul contractelor avand ca obiect servicii financiar-bancare, nu se accepta mentiunea potrivit careia nu se admite constituirea instrumentului de garantare de catre institutia bancara care este ofertant. ! In cazul procedurilor on line nu se poate impune ca instrumentul de garantare sa poarte semnatura electronica a bancii emitente. ! Daca procedura este online se va mentiona ca garantia de participare se va depune in original la sediul autoritatii contractante si copie in SEAP. III.1.1.b) Garantie de buna executie da nu

! Se solicita obligatoriu garantie de buna executie pentru: 1) 2) 3) 4) Contractele de lucrari (indiferent de valoarea estimata); Contractele de servicii de proiectare (indiferent de valoarea estimata); Contractele de servicii (a caror valoare estimata este egala sau mai mare decat 130.000 euro); Contractele de produse (a caror valoare estimata este egala sau mai mare decat 130.000 euro).

! Garantia de buna executie se cere prin raportare la contractele subsecvente si nu la acordul-cadru. Recomandam a se

10

mentiona faptul ca garantia de buna executie se constituie pentru contractele subsecvente care se incadreaza in conditiile art. 89 din HG nr.925/2006. ! Potrivit prevederilor legale in domeniul achizitiilor publice se vor preciza obligatoriu urmatoarele informatii: 1) - cuantumul acesteia, care nu trebuie sa depaseasca 10% din pretul contractului (nu din valoarea estimata, iar cuantumul va fi exprimat in procente si nu in suma fixa). 2) - modalitatea de constituire a garantiei de buna executie, in conformitate cu prevederile art.89 alin.(2) din H.G. nr. 925/2006. Se va mentiona faptul ca aceasta se poate constitui in oricare din formele de la art.90 alin.(1)-(3) sau, in functie de valoare, de la art.90 alin.(1) si alin.(2) din H.G. nr.925/2006. Totodata, se vor avea in vedere prevederile H.G. nr. 1045/2011, daca va sunt aplicabile. ! Nu se va limita modalitatea de constituire a garantiei de buna executie, se vor avea in vedere prevederile art.90 alin.(1)-(3) din HG nr.925/2006. Prin urmare, mentionati prevederea art.90 alin.(1)-(3) sau, in functie de valoare, de la art.90 alin.(1) si alin.(2) din H.G. nr.925/2006. Totodata, se vor avea in vedere prevederile HG nr.1045/2011, daca va sunt aplicabile. ! Avand in vedere principiul tratamentului egal prevazut la art.2 din OUG nr.34/2006, nu se va limita emiterea garantiei doar de catre o banca din Romania. Fie se va elimina, fie se va mentiona ca este recomandabil sau este de preferat sa fie emisa de catre o banca care are corespondent in Romania. ! Avand in vedere prevederile art. 90 coroborate cu cele ale art.86 alin.(4), lit.c) din HG nr.925/2006, nu puteti impune (limita) ca instrumentul de garantare sa prevada faptul ca plata se va executa neconditionat, sau conditionat (dupa caz). ! Nu se va impune/solicita ca banca/societatea de asigurari care emite garantia de buna executie sa nu fie in faliment sau insolventa. III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante Se specifica sursele de finantare ale contractului ce urmeaza a fi atribuit (buget de stat, buget local sau alte surse) ! Se specifica sursele de finantare ale contractului ce urmeaza a fi atribuit (buget de stat, buget local sau alte surse).

! Se vor corela informatiile din prezenta sectiune cu cele din cadrul sectiunii VI.2. __________________________________________________________________________________________________ III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul (dupa caz)

! Este suficient precizarea asociere conform art.44 din OUG nr.34/2006 fara a se reproduce textul prevazut de OUG nr.34/2006. ! Nu se accepta solicitarea ca asocierea sa fie legalizata decat in cazul ofertei declarate castigatoare. La momentul depunerii ofertelor se poate solicita doar acordul de asociere. ! Nu se accepta precizari legate de limitarea subcontractarii. ! Nu se poate interzice dreptul de asociere si/sau subcontractare.(inclusiv in cazul contractelor de furnizare); III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale (dupa caz) da nu Daca da, descrierea acestor conditii ____________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

11

III.1.5. Legislatia aplicabila a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii; ............................................ ! Recomandam mentionarea faptului ca, pentru consultarea legislatiei in domeniul achizitiilor publice poate fi accesat siteul www.anrmap.ro.

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE


III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei ! Raportarea valabilitatii documentelor se face certificatelor constatoare si certificatelor fiscale. III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului: Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor I. Art.180 la data limita de depunere a candidaturilor/ofertelor, cu exceptia

! Documentele solicitate privind neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 vor trebui prezentate si de tertul sustinator, daca este cazul. ! Cazierul fiscal/judiciar se poate cere doar pentru operatorul economic(firma) si/sau pentru

administratori/actionari/directori de companie/persoane cu putere de reprezentare (art. 182 alin.(2) din O.U.G. nr. 34/2006). Nu se poate cere pentru restul persoanelor angajate sau implicate in derularea contractului. ! Nu se accepta solicitarea istoricului litigiilor, este suficienta declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art.180 din O.U.G. nr. 34/2006. II. Art.181

Daca s-au formulat cerinte cu privire la neincadrarea in una/mai multe/toate situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 se vor respecta urmatoarele: ! Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art.181 lit.a), c) 1 si d) din OUG nr.34/2006 vor trebui prezentate si de tertul sustinator, daca este cazul. ! Se va permite depunerea/prezentarea documentelor solicitate in cadrul acestei sectiuni in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul. ! Cerinta referitoare la certificatele fiscale, daca se solicita, va fi formulata astfel incat din acestea sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor. Totodata, recomandam mentionarea faptului ca in masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune

12

o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011. ATENTIE: Prevederile art. 11 alin. (4), (5) i (6) nu sunt aplicabile n cazul etapei de selecie/preselecie a candidailor participani la procedura de licitaie restrns, dialog competitiv sau negociere. ! Nu se va solicita ca certificatele fiscale trebuie sa fie valabile la data deschiderii/depunerii/datei limita de depunere a ofertelor. ! Recomandam autoritatii sa verifice daca se justifica solicitarea certificatelor fiscale pentru toate punctele de lucru/sediile etc sau este suficient a se solicita doar pentru punctul/punctele de lucru implicate in derularea contractului. ! Nu se va solicita obtinerea unui anumit calificativ la nivelul documentului constatator. ! In conformitate cu principiul nediscriminarii si avand in vedere scopul O.U.G. nr. 34/2006, reglementate de art.2 din ordonanta, nu se va solicita deschiderea sediului permanent in Romania.Se poate solicita prezentarea unei declaratii pe propria raspundere din care sa reiasa ca in cazul in care este declarat castigator ofertantul isi va deschide un punct de lucru pe teritoriul Romaniei. III. nr. 314/2010. IV. Se va solicita prezentarea Declaratiei privind neincadrarea in prevederile art. 69 1 din O.U.G. nr. Se va solicita prezentarea Certificatului de participare cu oferta independentaconform Ordinului

34/2006 care se va prezenta atat de subcontractant, cat si de tertul sustinator. ! Potrivit art.692 alin.(1), autoritatea contractanta are obligatia de a preciza in fisa de date persoanele ce detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante Nota: In ceea ce priveste informatiile ce trebuie cuprinse in declaratia de la art. 33 1 din OUG nr. 34/2006, potrivit HG nr.183/2013 acestea sunt: - numele si prenumele; - data si locul nasterii; - domiciliul actual; - CNP; - functia pe care o detine in cadrul autoritatii contractante prin raportare la implicarea in procesul de achizitie publica. ! In ceea ce priveste semnatura ce trebuie sa fie aplicata declaratiei pe proprie raspundere a reprezentantului legal al autoritatii contractante, declaratia trebuie sa fie semnata electronic si trebuie sa aiba semnatura olografa si/sau semnatura electronica a reprezentantului legal. III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: Daca s-au formulat cerinte cu privire la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale se vor respecta urmatoarele: ! Raportarea valabilitatii documentelor (atestate, autorizari,licente) se face la data limita de depunere a ofertelor. ! Se va permite depunerea documentelor solicitate in cadrul acestei sectiuni, inclusiv pentru certificatul constatator in

13

oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul. ! Pentru evitarea aparitiei conflictului de interese, avand in vedere prevederile art.69 1 din OUG nr.34/2006 si informatiile ce reies din certificatul constatator, recomandam autoritatii contractante solicitarea acestui document. ! Referitor la valabilitatea certificatului constatator emis de ONRC, avand in vedere ca acest document nu are un termen de valabilitate, recomandam reformularea cerintei in sensul in care informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. ! Nu se va solicita ca din certificatul constatator sa reiasa ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la insolventa, dizolvare, faliment, incapacitate de plata, divizare, fuziune etc, avand in vedere ca autoritatea contractanta are dreptul de a exclude ofertantii dintr-o procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica, numai in conditiile prevazute de art. 181 lit.a) din OUG nr. 34/2006. ! Nu se va solicita certificatul de inregistrare (CUI) daca s-a solicitat certificatul constatator emis de ONRC - informatiile regasite in cele doua certificate se dubleaza cerinta devenind excesiva avand in vedere prevederile art. 178 alin. (2) din OUG nr. 34/2006. ! Nu se poate solicita ca, codul CAEN sa corespunda cu CPV-ul aferent obiectului contractului. ! Nu se poate impune ca obiectul contractului sa aiba corespondent in obiectul principal de activitate inscris in certificatul constatator. ! In etapa evaluarii ofertelor, recomandam autoritatii contractante solicitarea ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru conformitate documentul in original/copie legalizata. ! Solicitarea autorizatiei de livrare de la producator/distribuitorul produselor comercializate ori de la cel al echipamentelor este restrictiva. ! Daca exista acte normative care instituie obligativitatea detinerii unor anumite certificate/autorizatii etc in vederea indeplinirii contractului de achizitie publica se va invoca actul normativ respectiv si se va justifica cerinta respectiva la nivelul notei justificative privind criteriile de calificare. Daca nu exista o astfel de prevedere legala, cerinta este excesiva si nu poate fi solicitata. ! Nu se pot solicita atestari emise de asociatii profesionale care nu sunt abilitate sa emita autorizatii sau le emit in baza unor regulamente proprii ce nu au la baza acte normative (de ex.APDPR). ! Nu se poate solicita/impune ca sediul ofertantului sa fie situat in zona X. III.2.2) Capacitatea economica si financiara In cazul procedurii de cerere de oferte : ! Cerintele minime de calificare si documentele prin care se solicita indeplinirea acestora trebuie sa se regaseasca in coloana din stanga a formularului pentru a fi preluate la nivelul invitatiei de participare. La sectiunea Modalitatea de indeplinire mentionati informatii legate de cursul de schimb, de formularele ce pot fi completate, de modul de indeplinire

14

a cerintelor in cazul asocierii etc. ! Fiecare cerinta de calificare va fi definita/adaugata in mod distinct, prin repetarea operatiunii de completare a listei de cerintei solicitate. Exemplu: In sectiunea Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate se vor mentiona nivelul impus pentru cifra de afaceri si documentele ce trebuie prezentate in vederea demonstrarii nivelului impus pentru cifra de afaceri (daca se impun) si in sectiunea Modalitatea de indeplinire se va mentiona cursul de referinta ce va fi avut in vedere pentru echivalenta. Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate I. Risc profesional Modalitatea de indeplinire

Daca s-au formulat cerinte cu privire la asigurarea de risc profesional se vor respecta urmatoarele: ! In cazul contractului de servicii pentru care exista reglementari in acest sens, de exemplu pentru serviciile de proiectare, se poate solicita proiectantului o asigurare de risc profesional. Prin urmare, se poate cere asigurarea de risc profesional pentru proiectant daca valoarea solicitata respecta maximul prevazut de actele normative in domeniu. (Se va invoca actul normativ pentru a verifica daca nivelul impus este cel conform prevederilor legale si daca exista o prevedere legata de o astfel de asigurare profesionala.) II. Asigurarea dotarilor si a personalului Daca s-au formulat cerinte cu privire la asigurarea dotarilor si personalului se vor respecta urmatoarele: ! Nu se poate solicita prezentarea unei dovezi privind asigurarea dotarilor si personalului necesar realizarii contractului de achizitie publica. ! Se poate solicita, in cazul unui contract de lucrari, prezentarea unei declaratii pe propria raspundere din care sa reiasa ca daca este declarat castigator ofertantul va asigura (polita de asigurare) dotarile si personalul necesar realizarii contractului. III. Bonitate/acces la resurse Daca s-au formulat cerinte cu privire la accesul la resurse se vor respecta urmatoarele: ! Daca se solicita acces sau disponibil de resurse se va solicita pentru perioada de executie a lucrarii si sa nu se va limita la prezentarea doar a unui anumit tip de documente (ex. nu se poate limita la declaratie bancara). ! Perioada pentru care se va solicita accesul la disponibilitati se va exprima in acelasi mod ca si durata contractului (ex.luni). ! Perioada pentru care se va solicita accesul la disponibilitati se va raporta la perioada de realizare a contractului si nu la perioada ce cuprinde si garantia acordata (in cazul contractelor FIDIC sa nu cuprinda si perioada de notificare a defectelor) - (la sectiunea VI.3. se va mentiona distinct termenul de executie de perioada de garantie/notificare defecte etc.). ! Formula dupa care se va calcula cash-flow-ul: (valoare estimata a contractului fara cheltuielile diverse si neprevazute, in masura in care acestea exista/perioada de derulare a contractului - fara a se lua in calcul perioada de garantie) perioada solicitata de a.c.(in cazul acordului-cadru cash-flow-ul se va raporta la valoarea si durata de realizare a celui mai mare

15

contract subsecvent) ! Daca se solicita, la nivelul fisei de date trebuie sa existe si suma si perioada pentru care se solicita acces la disponibilitati. ! Perioada pentru care se va cere acces la disponibil se va stabili prin raportare la perioada de plata. (ex. daca durata contractului este de 12 luni, iar platile se fac la 3 luni este restrictiv a se solicita disponibil pentru mai mult de 5 luni). Prin urmare, se va verifica daca la nivelul notei justificative se justifica perioada de timp pentru care solicita cash-flow, perioada care trebuie sa fie corelata cu termenul de plata. Se poate accepta solicitarea unei perioade mai mari cu maximum 2 luni decat perioada la care mentioneaza a.c. ca va face platile. raspunderea cu privire la respectarea prevederilor Legii nr.72/2013 revine autoritatii contractante si nu ANRMAP. ! Este restrictiva solicitarea ca operatorul economic sa nu fie inregistrat la CIP sau sa prezinte adeverinta CIP (a se vedea Ordinul 509/2011). IV. Cifra de afaceri

Daca s-au formulat cerinte prin care se impune un nivel minim al cifrei de afaceri se vor respecta urmatoarele: ! Daca se solicita un anumit nivel, valoarea CA ce trebuie sa fie indeplinita nu poate fi mai mare decat Ve 2 (! Se poate solicita ca CA sa fie cel putin egala cu Ve 2 dar nu se poate impune o valoare a CA mai mare decat Ve 2) ! In cazul acordului-cadru, daca se solicita un anumit nivel, nivelul maxim impus se va raporta la valoarea celui mai mare contract subsecvent; - la sectiunea II.1.4) - Frecventa si valoarea contractelor care urmeaza sa fie atribuite - trebuie inscrisa valoarea celui mai mare contract subsecvent. ! Daca procedura este pe loturi si se cere CA pentru fiecare lot, nu se poate impune operatorilor economici care depun oferte pe mai multe loturi indeplinirea unui nivel cumulat al CA; ! Daca se solicita un anumit nivel, stabilirea nivelului minim impus al cifrei de afaceri se va face prin raportare la valoarea fara diverse si neprevazute, fara art.6 din HG 925/2006 si fara art.122j/252 k din OUG 34/2006; ! Se va mentiona clar daca se solicita cifra de afaceri globala sau cifra de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractului. ! Daca nivelul solicitat pentru CA este aproape egal sau egal cu Ve 2 recomandam solicitarea cifrei de afaceri globala sau media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani. ! Daca se solicita CA in domeniul aferent obiectului contractului nu se va impune dovedirea prin facturi/extrase de cont. ! Recomandam a nu se limita documentul ce va fi prezentat in vederea indeplinirii nivelului aferent cifrei de afaceri la bilantul contabil; aveti in vedere ca, potrivit art. 185 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006, aveti obligatia acceptarii si a altor documente edificatoare, in cazul in care din motive justificate corespunzator operatorul economic nu poate prezenta documentele solicitate de dvs. Astfel, recomandam sa lasati la latitudinea operatorilor economici documentele ce vor fi prezentate in vederea indeplinirii cerintei de calificare. ! Pentru o evaluare unitara a modului de indeplinire a cerintei, se va mentiona faptul ca pentru calculul echivalentei se va

16

aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat fie de BNR fie de BCE pentru fiecare an in parte (pentru o evaluare unitara autoritatea contractanta va alege una din cele doua institutii pentru referinta). V. Lichiditate/Solvabilitate

Daca s-au formulat cerinte legate de lichiditate/solvabilitate se vor respecta urmatoarele: ! Nu se poate solicita solvabilitate daca s-au solicitat documente sau s-a solicitat declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a) din OUG nr.34/2006 (chiar daca e sub forma declaratiei privind neincadrarea in prevederile art. 181 din ordonanta). ! Nu se poate solicita lichiditate generala daca: Durata de indeplinire a contractului este mai mica de 3 luni; sau Contractul este cu executare succesiva, are o durata mai mare de 3 luni, dar platile aferente prestatiilor se vor efectua la intervale mai mici de 60 de zile de la data efectuarii lor. ! Daca nu este indeplinita niciuna din situatiile de mai sus, se poate solicita lichiditate generala dar nu se poate impune ca nivelul sa depaseasca cota de 100%. Se poate solicita sa fie cel putin 100% (sau cel putin 1) dar nu se poate solicita sa fie mai mare de 100% (sau mai mare de 1). III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala In cazul procedurii de cerere de oferte : Cerintele minime de calificare si documentele prin care se solicita indeplinirea acestora trebuie sa se regaseasca in coloana din stanga a formularului pentru a fi preluate la nivelul invitatiei de participare. In casuta din dreapta, respectiv Modalitatea de indeplinire, mentionati informatii legate de cursul de schimb, de formularele ce pot fi completate, de modul de indeplinire a cerintelor in cazul asocierii etc. ! Fiecare cerinta de calificare va fi definita/adaugata in mod distinct, prin repetarea operatiunii de completare a listei de cerinte solicitate. Exemple: 1) Cerinte minime privind capacitatea tehnica In sectiunea Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate se vor mentiona nivelul impus pentru experienta similara si documentele care trebuie prezentate in vederea demonstrarii nivelului impus pentru experienta similara (daca se impune) si in sectiunea Modalitatea de indeplinire se va mentiona cursul de referinta ce va fi avut in vedere pentru echivalenta si/sau dupa caz, completarea formularelor din sectiunea formulare. 2)Cerinte minime privind dotarea tehnica In sectiunea Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate se vor mentiona nivelul impus pentru dotarea cu instalatii/echipamente tehnice /utilaje si documentele care trebuie prezentate in vederea demonstrarii modului de a dispune de acestea (daca se impune) iar in sectiunea Modalitatea de indeplinire se va mentiona se va mentiona conditia de forma a documentelor si/sau dupa caz, completarea formularelor din sectiunea formulare. 3)Cerinte minime privind capacitatea profesionala In sectiunea Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate se vor mentiona nivelurile impuse pentru experienta profesionala generala si experienta profesionala specifica a expertilor / specialistilor / persoanelor responsabile cu indeplinirea contractului si documentele care trebuie prezentate in vederea demonstrarii acestora (daca se impune) si in sectiunea Modalitatea de indeplinire se va mentiona conditia de forma a documentelor si/sau dupa caz, completarea formularelor din sectiunea formulare.

17

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate I. Experienta similara

Modalitatea de indeplinire

Daca s-au formulat cerinte prin care se impune un nivel minim al experientei similare se vor respecta urmatoarele: ! Daca se solicita un anumit nivel, nivelul impus experientei similare nu poate fi mai mare decat valoarea estimata/valoarea estimata fara suplimentari/valoarea estimata a lotului/valoarea celui mai mare contract subsecvent (a se vedea art. 9 din H.G. nr. 925/2006). ! Daca se solicita un anumit nivel, stabilirea nivelului minim impus al experientei similare se va face prin raportare la valoarea fara diverse si neprevazute fara a avea in vedere art.6 din HG 925/2006 sau art.122j/252 k din OUG 34/2006. ! In cazul acordului-cadru, nivelul impus se va raporta la valoarea celui mai mare contract subsecvent; - la sectiunea II.1.4) - Frecventa si valoarea contractelor care urmeaza sa fie atribuite trebuie inscrisa valoarea celui mai mare contract subsecvent. ! Daca procedura este pe loturi si se solicita experienta similara pentru fiecare lot, nu se poate impune operatorilor economici care depun oferte pe mai multe loturi, indeplinirea unui nivel cumulat al experientei similare; ! Daca obiectul contractului presupune mai multe lucrari/servicii/produse diferite ca natura, autoritatea contractanta nu va limita posibilitatea dovedirii experientei similare prin indeplinirea unui singur contract care sa fi cuprins toate activitatile proiectului/contractului ce urmeaza a fi derulat. (ex. proiectare si executie sau mai multe tipuri de lucrari/servicii) si se solicita o anumita valoare ca experienta similara, valoarea impusa se va raporta la valoarea fiecarui tip de activitate (ex. daca proiectare + executie = 200.000 lei (din care proiectare 50.000 si executie 150.000) valorile maxime ce pot fi impuse pentru contracte pot fi de 50.000 la proiectare, respectiv 150.000 la executie. (! Exceptie de la exemplu fac prevederile Ordinului de aprobare a documentatiilor standard aferente domeniului mediu) ! Impunerea indeplinirii cerintei la nivelul a cel putin X contracte este restrictiva (a se vedea Ordinul nr. 509/2011). Recomandam, daca se limiteaza numarul de contracte la nivelul carora s-au livrat/prestat/executat produse/servicii/lucrari, formularea cerintei in sensul in care se face dovada produse/servicii/lucrari la nivelul a maximum X contracte. ! In cele mai multe cazuri nu se poate solicita demonstrarea experientei similare prin realizarea de contracte identice cu cel care urmeaza a se atribui. (Exemplu: constructia/modernizarea drumurilor forestiere NU, executia de lucrari de drumuri judetene/ nationale /europene DA) ! Nu se poate solicita pentru contractele de produse/servicii/lucrari ca acele contracte prezentate in vederea dovedirii experientei similare sa fi fost finantate din fonduri europene (natura contractului ce urmeaza a fi atribuit nu are caracteristici care pot diferi in functie de natura finantarii). ! Nu se poate solicita experienta similara atat valoric, cat si cantitativ, spre exemplu cel putin un contract in valoare de x de lei si cel putin un contract la nivelul caruia sa se fi realizat y km de drumuri (a se vedea Ordinul ANRMAP nr. 509/2011): se va elimina una dintre cerinte. livrarii/prestarii/executarii de

18

! Daca este impus un anumit nivel pentru experienta similara care trebuie indeplinit, pentru o evaluare unitara a modului de indeplinire a cerintei, se va mentiona faptul ca pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual leu/valuta comunicat fie de BNR fie de BCE pentru fiecare an in parte (pentru o evaluare unitara autoritatea contractanta va alege una din cele doua institutii pentru referinta). ! Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se va calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor.

Note: In cazul Contractelor de furnizare formulare cerinte 1.1. In conformitate cu prevederile art.188 alin. 1 lit. a) din OUG 34/2006 cerinta privind experienta similara se va formula astfel incat sa reiasa ca se vor prezenta certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul beneficiar din care sa rezulte furnizarea de produse; prin urmare nu se va limita dovedirea experientei similare solicitand expres prezentarea fie numai a contractelor/partilor de pe contract, fie numai a recomandarilor sau certificatelor constatatoare sau a proceselor verbale de receptie. Astfel, utilizand formularea certificate/documente autoritatea nu ingradeste dreptul operatorului economic de a demonstra livrarea produselor prin orice tip de document emis sau contrasemnat de o autoritate sau de clientul beneficiar. 1.2. Daca se solicita si indeplinirea unui anumit nivel, recomandam formularea cerintei astfel: Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, din care sa rezulte ca a furnizat produse la nivelul unui contract maxim X contracte a caror valoare/valoare cumulata a fost de min._____ (val.estimata a contractului/a celui mare contract subsecvent ) insotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar. 1.3. Daca se solicita cerinte conform art.188 alin.1 lit.d) din OUG nr. 34/2006 precizati concret la ce certificate / documente sau specificatii tehnice/standarde faceti referire, astfel incat operatorii economici sa identifice modalitatea de indeplinire a cerintei. ! Daca se solicita mostre, autoritatea contractanta va mentiona ca va accepta solicitarea prezentarii mostrelor pentru toate produsele solicitate, urmand ca mostrele prezentate de catre ofertantul castigator sa se pastreze ca etalon iar cele prezentate de catre ofertantii declarati necastigatori sa se restituie in termen de 5 zile calendaristice de la incheierea contractului. ! Mostrele sau alte aspecte legate de mostre nu pot fi factori de evaluare (cu exceptia situatiei in care cerintele tehnice care sunt factori de evaluare pot reiesi din buletine de analiza etc). In cazul Contractelor de servicii formulare cerinte 1.4. In conformitate cu prevederile art.188 alin.2 lit.a) din OUG 34/2006 cerinta privind experienta similara se va formula astfel incat sa reiasa ca se vor prezenta certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul beneficiar din care sa rezulte prestarea de servicii; prin urmare nu limitati dovedirea experientei similare solicitand expres prezentarea fie numai a contractelor/partilor de pe contract, fie numai a recomandarilor sau certificatelor constatatoare sau proceselor verbale de receptie. Astfel, utilizand formularea certificate/documente autoritatea nu ingradeste dreptul operatorului economic de a-si demonstra prestarea

serviciilor similare prin orice tip de document emis sau contrasemnat de o autoritate sau de catre clientul beneficiar.

19

1.5. Daca se solicita si indeplinirea unui anumit nivel, recomandam formularea cerintei astfel: Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, din care sa rezulte ca a prestat servicii similare la nivelul unui contract maxim X contracte a caror valoare/valoare cumulata a fost de min._____ (val.estimata a contractului/a celui mare contract subsecvent ) insotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar. 1.6. In cazul serviciilor de proiectare, arhitectura/inginerie, nu se va solicita ca studiul /proiectul realizat sa fi fost implementat. 1.7. Daca obiectul contractului este de prestari servicii intretinere / reparatii nu se poate impune o anumita distanta fata de sediul autoritatii contractante a amplasamentului unde se va presta serviciul etc. 1.8. Daca obiectul contractului este de prestari servicii intretinere / reparatii auto se poate solicita existenta a minim o unitate de service la nivel de localitate /judet /in raza ...... 1.9. Nu se solicita autorizatie de la producator pentru atestarea competentelor tehnice necesare spre ex. instalarii unor produse, putandu-se solicita de documente prin care acesta confirma/probeaza calificarea personalului propus pentru montare/instalare/punere in functiune/instruire/etc. In cazul Contractelor de lucrari formulare cerinte 1.10. In conformitate cu prevederile art.188 alin.3 lit.a) din OUG 34/2006 cerinta privind experienta similara se va formula astfel Prezentarea listei lucrarilor executate in ultimii 5 ani din care sa rezulte ca au fost executate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si ca au fost duse la bun sfarsit, lucrari similare in valoare de minim ------- lei exclusiv TVA, insotita de certificari de buna executie care sa indice beneficiarii, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor avute in vedere la incadrarea in pragul valoric minim impus. 1.11. Daca se solicita si indeplinirea unui anumit nivel, recomandam formularea cerintei astfel: Lista lucrarilor

executate in ultimii 5 ani, din care sa rezulte ca a executat la nivelul unui contract maxim x contracte de lucrari de lucrari similare a caror valoare/valoare cumulata a fost de min._____ (val.estimata a contractului/a celui mare contract subsecvent ) insotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari. 1.12. Daca autoritatea contractanta limiteaza dovedirea experientei doar la nivelul unui singur contract recomandam

solicitarea ca suma valorilor/cantitatilor de lucrari executate la nivelul unui singur contract, incluse in documentul prezentat de catre operatorul economic ca dovada a experientei lui similare sa nu fie mai mare decat 50% din valoarea/cantitatea de lucrari ce vor fi executate in baza contractului ce urmeaza sa fie atribuit;

Nota finala valabila pentru toate tipurile de contracte: In ceea ce priveste demonstrarea experientei similare autoritatea contractanta nu poate limita numarul de documente/certificate/etc prezentate, ci doar numarul de contracte la nivelul carora au fost furnizate/prestate/executate produse/servicii/lucrari. II. Utilaje, instalatii, echipamente tehnice Daca s-au formulat cerinte prin care se solicita utilaje/instalatii/echipamente se vor respecta urmatoarele: ! Autoritatea contractanta, in functie de necesitate, poate solicita un numar minim de utilaje de o anumita capacitate doar daca justifica de ce este necesara o anumita capacitate aferenta fiecarui utilaj, pentru a nu limita accesul operatorilor economici care detin utilaje de capacitate mai mare sau mai mica de a oferta un alt numar de utilaje cu care poate fi indeplinit corespunzator contractul de lucrari.

20

! Daca operatorul economic nu detine in proprietate un utilaj/echipament/statie/laborator/etc, pe langa posibilitatea prezentarii unui contract / precontract de inchiriere, se va permite si prezentarea unui angajament. ! Atunci cand solicita anumite autorizatii, autoritatea analizeaza daca acestea trebuie prezentate de la momentul ofertarii de catre toti participantii sau daca acestea nu pot fi obtinute ulterior declararii operatorului economic ca fiind castigator. Astfel, pentru anumite autorizatii necesare indeplinirii contractului se va preciza ca se solicita operatorului economic declarat castigator. ! Autorizatiile/certificarile se pot solicita sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor si nu pe toata durata de indeplinire a contractului. ! Daca exista acte normative care impun solicitarea unor atestari/inspectii/etc, autoritatea va indica prevederea legala a actului normativ care impune o astfel de atestare. ! Chiar daca exista o prevedere legale in sensul celor de mai sus, este restrictiv/excesiv a se solicita autorizatie de mediu pentru statia mobila la nivelul ofertarii, intrucat aceasta se va obtine pentru amplasamentul pe care va fi ea pusa (poate fi o conditie/clauza contractuala aferenta indeplinirii contractului in conditiile impuse de anumite acte normative). ! Daca legislatia impune inspectia echipamentului/utilajului autoritatea va atasa denumirii organismului specializat emitent al atestatului/autorizarii sintagma sau de catre alte entitati juridice specializate . ! In ceea ce priveste rapoartele de inspectie tehnica pentru utilaje, laboratorul de analize si incercari, statie preparare asfalt/betoane etc, acestea pot fi solicitate doar daca exista o prevederea legala (se va metiona expres prevederea legala din actul normativ publicat in Monitorul Oficial sau din actul normativ european) care impune obligativitatea prezentarii corelata cu obligativitatea autoritatii contractante de a se asigura cu privire la utilizarea de catre operatorul economic a laboratorului in conditiile solicitate. ! Nu se pot impune cerinte legate de vechimea/ durata de functionare a statiei de betoane/asfalt/forat/etc. Este restrictiva solicitarea ca un anumit utilaj necesar indeplinirii corespunzatoare a contractului de lucrari sa nu fie mai vechi de X ani.

! Este restrictiv a se solicita ca statia de beton etc sa fie amplasata la o anumita distanta fata de sediul autoritatii sau fata de amplasamentul lucrarii, sau sa fie in limitele judetului X. ! Este excesiv a se solicita informatii legate de durata de functionare a statiei de asfalt/forat etc. Nu se poate solicita ca durata normala de functionare a statiei de asfalt/forat/etc sa acopere durata de implementare a contractului. ! In ceea ce priveste solicitarea detinerii unui Laborator autorizat de min.gradul x, invocati prevederea legala din actul normativ publicat in Monitorul Oficial sau a actului normativ european care impune obligativitatea prezentarii acestui document corelata cu obligativitatea autoritatii de a se asigura cu privire la utilizarea de catre operatorul economic a utilajelor in conditiile solicitate. ! Nu se vor solicita pentru derularea contractelor de lucrari documente de tipul RCA, ITP, carte de identitate, certificate de inmatriculare, licenta ARR etc, avand in vedere faptul ca exced prevederilor art.188 alin.3 lit.f din OUG 34/2006 iar detinerea acestora intra in responsabilitatea directa a operatorului economic. ! Nu se poate solicita Declaratie pe proprie raspundere a operatorului economic participant la procedura, ca dotarile

21

specifice, utilajele, echipamentul tehnic, mijloacele de transport si alte mijloace fixe sa nu fie angajate in alte lucrari pe perioada de derulare a contractului de lucrari .

! In cazul unei proceduri pe loturi, nu se poate solicita ca ofertantul care depune oferta pe mai multe loturi sa detina resurse tehnice si umane rezultate prin cumularea nivelurilor minime stabilite pentru fiecare lot insa, pentru ca AC sa se protejeze de un eventual risc de neindeplinire a contractelor de achizitie publica, datorat incapacitatii tehnice si sau profesionale a ofertantatului declarat castigator pentru mai mult de un lot, acesta poate preciza inca de la initierea procedurii, la nivelul documentiei de atribuire (implicit la nivelul IP/ AP) ca in cazul in care se constata ca acelasi ofertant este clasat pe primul loc pentru doua sau mai multe loturi, acestuia i se va solicita inainte de a fi declarat castigator sa faca dovada ca dispune de resursele umane/tehnice/materiale necesare indeplinirii contractelor aferente loturilor pentru care este potential castigator, prin prezentare spre exemplu a unui grafic din care sa reiasa alocarea resurselor in vederea indeplinirii simultane si in conditiile ofertate a tuturor contractelor respective. ! Nu se va impune o anumita capacitate pentru statia de asfalt/beton avand in vedere ca pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului nu are relevanta capacitatea de productie a unei statii ci capacitatea operatorului economic de a transporta si pune in opera in regim continuu, produsele in cauza. Prin urmare, cerinta va fi formulata conform prevederilor art.188 alin.3 lit.f) din OUG 34/2006. ! In cazul contractelor de lucrari nu se admite formularea de cerinte de calificare a ofertantilor in legatura cu nivelul de calitate a materialelor ce urmeaza a fi puse in opera specificatiilor tehnice cuprinse in Caietul de Sarcini. III. Capacitatea profesionala/ Personal Daca se solicita cerinte legate de studiile, pregatirea profesionala si calificarea persoanelor responsabile pentru prestarea serviciilor / executia lucrarilor se vor respecta prevederile Instructiunii nr. 1 a Presedintelui ANRMAP emisa in aplicarea prevederilor art. 188 alin. (2) lit. d) si art. 188 alin. (3) lit. c) din O.U.G. nr. 34/2006, cu completarile si modificarile ulterioare (publicata in Monitorul Oficial nr. 371/20.06.2013. Exemple in completarea Instructiunii : NU se accepta impunerea anumitor praguri pentru experti exemplu gestiunea unor baze de date cu 1000 utilizatori daca nu exista o justificare din care sa rezulte ca natura serviciilor prestate difera din punct de vedere tehnic in functie de pragul impus. Experienta experti in elaborare cereri de finantare nu se va impune ca cererile sa fi fost acceptate de autoritatile de management; ! SSM se poate cere doar in cazul contractelor de proiectare, contractelor de lucrari, contractelor de proiectare si executie si in cazul interventiilor (unele pot fi servicii). ! Solicitarea ca Responsabilul Tehnic cu Executia (RTE) sa detina diploma de inginer este restrictiva, in conditiile in care MLPAT, conform Ordinului 777/2003 acorda certificate de atestare si absolventilor ce detin diploma de subingineri. Este suficient sa se ceara atestatul si dupa caz, declaratia de disponibilitate (! nu se va cere nici macar cv-ul). ! Daca se solicita anumite certificari profesionale pentru experti (inclusiv cu mentiunea echivalent) de ex. Sun Certified Enterprise Architect, pentru a nu fi considerata restrictiva cerinta legata de certificarea expertului se reformuleaza prin solicitarea unei certificari in domeniul arhitecturilor de tip Enterprise eliberata de o institutie recunoscuta la nivel national/international. (asfalt/ balast/beton / etc) aceste cerinte facand obiectul

22

Nota : Avand in vedere practica Consiliului National pentru Solutionarea Contestatiilor in materia certificarilor solicitate expertilor, recomandam autoritatilor contractante sa verifice daca aceste certificari sunt emise de autoritati publice competente cu recunoastere generala sau de catre un organism de drept public sau privat care respecta standarde europene de certificare. In caz contrar (in care emitentul certificarii este spre exemplu, o fundatie educationala iar certificarile nu sunt recunoscute ca titluri de calificare oficiale ) eliminati aceste solicitari intrucat sunt restrictive. ! Daca este justificata si se solicita detinerea de catre experti de cunostinte de operare pe calculator, clarificati cerintele in sensul precizarii domeniul operarii pe calculator pe care expertii propusi trebuie sa il evidentieze in cadrul CV-urilor, prin precizarea programelor in care trebuie sa se regaseasca acele cunostiinte. III.2.3.b.) Standarde de asigurare a calitatii In cazul procedurii de cerere de oferte : Cerintele minime de calificare si documentele prin care se solicita indeplinirea acestora trebuie sa se regaseasca in coloana din stanga a formularului pentru a fi preluate la nivelul invitatiei de participare. In casuta din dreapta, respectiv Modalitatea de indeplinire, mentionati informatii legate de modul de indeplinire a cerintelor, forma de prezentare a documentelor si indeplinirea cerintei in cazul asocierii. Subliniem faptul ca cerintele mentionate in casuta din stanga vor fi preluate automat in IP. ! Fiecare cerinta de calificare va fi definita/adaugata in mod distinct, prin repetarea operatiunii de completare a listei de cerinte solicitate. Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate Daca s-au formulat cerinte prin care se solicita respectarea anumitor standarde de calitate se vor respecta urmatoarele: ! Certificatele se vor solicita a fi valabile la data limita stabilita pentru depunerea candidaturilor/ofertelor si nu la data depunerii/data deschiderii/pe perioada de derulare a contractului. ! Prezentarea certificatelor se accepta in original/copie legalizata /copie conforma cu originalul. ! Referitor la modalitatea de indeplinire a cerintei in cazul asocierii, recomandam a se mentiona expres faptul ca cerinta va fi indeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza. ! ISO 14001 nu se poate solicita in cazul contractelor de furnizare. Daca insa contractul de furnizare are si componenta de servicii/lucrari, se va analiza daca natura serviciilor/lucrarilor determina solicitarea ISO 14001. ! OHSAS 18001, SA 8000 cerinte restrictive (oriunde s-ar regasi in cadrul fisei de date/contract/etc) ! Urmatoarele standarde pot fi solicitate in functie de natura si activitatile pe care le presupune derularea contractului, insa insotita de justificarea aferenta impunerii unui astfel de standard: ISO 27000 SR EN ISO 22000:2005 - "Sisteme de management al sigurantei alimentelor. Cerinta pentru orice organizatie din lantul alimentar" - specifica cerintele pentru un sistem de management al sigurantei alimentelor, atunci cand Modalitatea de indeplinire

23

o organizatie din lantul alimentar are nevoie sa demonstreze capabilitatea sa de a controla pericolele pentru siguranta alimentului, cu scopul de a se asigura ca alimentul respectiv este sigur in momentul consumului uman; sau Se poate solicita ofertantului prezentarea de documente care confirma ca are implementate proceduri bazate pe principiile HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) conform HG 925/2005, sau, Documente / certificate care confirma implementarea de catre ofertant a unui standard / specificatie tehnica privind Sistemul de management al sigurantei alimentelor.; SR EN ISO 13485 ("Dispozitive medicale. Sisteme de management al calitatii.Cerinte pentru scopuri de reglementare"). Standardul dezvolta cerintele SR ISO 9001 si vine cu cateva cerinte suplimentare specifice pentru activitati care vizeaza dispozitivele medicale (productie, comercializare,service, etc). De asemenea, este o etapa premergatoare obtinerii dreptului de aplicare a marcajului CE pe produs (in unele cazuri). Este solicitat si de Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale,respectiv de Ministerul Sanatatii, atunci cand agentii economici, din domeniu, sunt evaluati in scopul eliberarii AVIZULUI DE FUNCTIONARE (Legea nr.176/2000 privind dispozitivele medicale si OMS 1636/2007). III.2.4) Contracte rezervate (dupa caz) Contractul este rezervat unor ateliere protejate Contractul va fi executat numai in cadrul unor programe de ocuparea fortei de munca protejate da nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII


III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii Daca da precizati actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile: Dupa caz, mentionati care profesie (concurs de solutii) _________________________________________________________________________________________ III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective da nu da nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA IV.1) PROCEDURA


IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire IV.1.1.b) Tipul procedurii Licitatie deschisa Licitatie restransa Licitatie restransa accelerata Justificare pentru alegerea licitatiei accelerate: cerere de oferte Negociere Au fost deja selectati candidati da nu Daca da, indicati numele si adresa operatorilor economici selectati deja in sectiunea VI.3) Informatii suplimentare Negociere accelerata Justificare pentru alegerea negocierii accelerate: Dialog competitiv Concurs de solutii Numarul de participanti estimat sau Offline On line

Deschis Restrans numarul minim / numarul maxim

24

IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe (licitatie restransa si negociere, dialog competitiv) Numar de operatori economici preconizat sau Numar minim preconizat si, dupa caz, numar maxim Criterii de preselectie ! Daca AC nu doreste sa limiteze numarul de candidati selectati/preselectati se va completa rubrica aferenta Numar de operatori economici preconizat si se va mentiona expres la nivelul prezentei sectiuni faptul ca toti candidatii care indeplinesc criteriile de calificare vor fi selectati/preselectati. ! Daca AC doreste sa limiteze numarul de candidati selectati/preselectati se va completa rubrica aferenta Numar minim preconizat si, dupa caz, numar maxim (! Nr. minim va fi nr. minim prevazut de legislatie) si se vor completa criteriile de selectie/preselectie. IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului (negociere, dialog competitiv) Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate da nu

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE /CRITERII DE EVALUARE A PROIECTELOR (concurs de solutii)


IV.2.1) Criterii de atribuire (dupa caz,bifati rubrica sau rubricile corespunzatoare sau enumerati criteriile de atribuire in cazul contractului de concesiune, respectiv criteriile de evaluare a proiectelor in cazul concursului de solutii) Cel mai mic pret sau Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic in ceea ce priveste ! In cazul contractelor de concesiune se va bifa criteriul oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic pentru a putea fi preluate informatiile in AP concesiune. criteriile mentionate in continuare ( criteriile de atribuire trebuie indicate impreuna cu ponderarea sau in ordine descrescatoare a prioritatii, in cazul in care nu se poate realiza ponderarea din motive demonstrabile) criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv Criterii Pondere Intra in licitatie electronica /reofertare 1. Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul 2. Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul SEAP Nu Da Nu Da

25

3. Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul


Intra in licitatie electronica / reofertare ( ( ) Punctaj maxim component tehnica ) Direct proportional ( ) Invers proportional

Nu Da

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica Daca da, informatii suplimentare despre licitatia electronica ( dupa caz)

da nu

! Se va avea in vedere completarea precizarilor de la art.164 din OUG nr.34/2006 (corelat cu art. 168). ! Daca se doreste organizarea etapei finale de licitatie electronica si obiectul contractului de achizitie publica este de servicii si/sau de lucrari, care presupun prestatii intelectuale cum ar fi consultanta, proiectare si altele asemenea, elementele/ factorii care fac obiectul licitatiei electronice trebuie sa fie cuantificabili, care pot fi exprimati in cifre sau procente. Nota: NU se completeaza in aceasta sectiune precizari referitoare la utilizarea licitatiei electronice pentru etapa de reluare a competitiei intre semnatarii acordului-cadru. IV.2.3. Numele participantilor deja selectati ( in cazul unui concurs de solutii restrans) _______________________________________________________________________________________

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE


IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta (dupa caz) _________________________________________________________________________________________ IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract Daca da, Anunt de intentie Anunt despre profilul cumparatorului Numarul anuntului in JO: /S - din // (zz/ll/aaaa) Alte publicari anterioare (dupa caz) Numarul anuntului in JO: /S - din // (zz/ll/aaaa) Numarul anuntului in JO: /S - din // (zz/ll/aaaa) Anunt de intentie Numarul si data publicarii in SEAP IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare ES BG CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV da nu

Altele: ____________________________________________________________________________Moneda in care se transmite oferta financiara (in cazul procedurilor online sau offline cu etapa finala de L.E. IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (in cazul unei licitatii deschise,cerere de oferte) durata in luni: sau in zile: (de la termenul limita de primire a ofertelor) ! Se va corobora cu perioada minima de valabilitate a garantiei de participare (fac exceptie procedurile cu preselectie in care aceasta perioada nu este obligatoriu a fi completata). ! Perioada trebuie sa fie exprimata in aceeasi unitate de masura ca si perioada de valabilitate a garantiei (ex. garantia in nr.zile si oferta in zile). IV.3.8) Recompense si juriu ( in cazul unui concurs de solutii)

26

IV.3.8.1) Se va acorda una sau mai multe prime Daca da, numarul si valoarea primelor care urmeaza sa fie acordate ( dupa caz)

da

nu

___________________________________________________________________________________________________ IV.3.8.2) Detalii privind platile catre toti participantii (dupa caz) ___________________________________________________________________________________________________ IV.3.8.3) Contracte atribuite in urma concursului: Contractele de servicii atribuite in urma concursului vor fi atribuite castigatorului sau unuia dintre castigatorii concursului IV.3.8.4) Decizia juriului este obligatorie pentru autoritatea contractanta/entitatea contractanta IV.3.8.5) Numele membrilor juriului selectati (dupa caz) da da nu nu

IV.4. PREZENTAREA OFERTEI


! In cadrul prezentei sectiuni se vor mentiona previzarile legate de modul de desfasurare a procedurilor de licitatie restransa, negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare si dialog competitv. IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice Se prezinta informatiile necesare pentru elaborarea propunerii tehnice astfel incat aceasta sa permita identificarea cu usurinta a corespondentei cu specificatiile tehnice din caietul de sarcini. Dupa caz, se vor indica formularele ce trebuie completate. In situatia in care criteriul de atribuire este oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic elementele propunerii tehnice se vor prezenta detaliat si complet in corelatie cu factorii de evaluare descrisi prin algortimul de calcul. Se poate solicita completarea unui tabel cuprinzand caracteristici/specificatii tehnice/ alte cerinte de indeplinit, precizandu-se dupa caz, formularul aferent; ! Se vor completa informatiile prevazute la art.34 din OUG nr.34/2006: a)In cazul contractelor de furnizare ce au doar componenta de servicii si/sau de lucrari este recomandabil a se mentiona prevederile art.34 din OUG 34/2006. b) In cazul contractelor incadrate ca fiind de servicii sau de lucrari este obligatoriu a se mentiona prevederile art.34 din OUG 34/2006. ! CLAUZE CONTRACTUALE: 1. Potrivit art.33 alin.(2), lit.h) din OUG nr.34/2006 documentatia de atribuire trebuie sa cuprinda informatii referitoare la clauzele contractuale obligatorii; 2. Potrivit art.36 alin.(2), lit.b) din HG nr.925/2006 oferta este considerata neconforma daca contine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit autoritatea contractanta in cadrul documentatiei de atribuire, care sunt in mod evident dezavantajoase pentru acestea din urma, iar ofertantul, desi a fost informat cu privire la respectiva situatie, nu accepta renuntarea la clauzele respective. Totodata, potrivit prevederilor legale in vigoare, orice operator economic are dreptul de a solicita clarificari cu privire la continutul documentatiei de atribuire si implicit si cu privire la clauzele contractuale obligatorii (ce sunt parte a documentatiei de atribuire). Astfel, daca un operator economic considera ca anumite clauze ii sunt in defavoare, va solicita autoritatii contractante clarificari, inclusiv modificarea lor, astfel incat daca aceste clauze vor fi amendate/modificate ele sa fie aduse la cunostinta tuturor operatorilor economici interesati, inainte de data limita de depunere a ofertelor. Prin urmare, clauzele contractuale obligatorii pot fi modificate si aduse la cunostinta tuturor celor interesati pana la data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor, in timp ce clauzele specifice pot fi negociate/modificate atata timp cat nu introduc conditii care ar fi permis atribuirea contractului unui alt operator economic sau daca modificarea nu schimba balanta economica a contractului in favoarea contractantului. ! Planul propriu de sanatate si securitate in munca reprezinta un document ce face parte din proiectul lucrarii, trebuie pus

27

la dispozitia operatorilor economici in scopul adaptarii acestuia la continutul lucrarii ce urmeaza a fi executata. Prin urmare, nu se poate solicita prezentarea acestuia la momentul depunerii ofertelor, acest document fiind intocmit si prezentat ulterior contractarii, cu respectarea prevederilor in domeniu (HG 300/2006). IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare Se vor indica formularele ce trebuie completate si/sau alte formulare ce contin detalierea elementelor de cost ce formeaza propunerea financiara. In functie de elementele propunerii financiare care intervin in algoritmul de calcul prevazut pentru evaluarea ofertelor, informatiile prezentate de fiecare ofertant vor asigura calcularea corespunzatoare a punctajului. (dupa caz, mentiuni cu privire la cursul de referinta leu/euro) Actul prin care operatorul economic isi manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere juridic in relatia contractuala cu autoritatea contractanta, il reprezinta formularul de oferta. (se va indica formularul ce urmeaza a fi completat) ! Autoritatea contractanta va preciza detalii privind modul de stabilire a ofertei castigatoare potrivit criteriului de atribuire stabilit. ! In cazul in care se incheie un acord cadru cu mai multi operatori economci, autoritatea precizeaza modul in care se va intocmi clasamentul operatorilor economici cu care urmeaza sa se incheie acordul, respectiv: sau, pretul unitar/ tariful unitar mediu, care se va calcula exclusiv in scopul compararii propunerilor fiananciare, prin insumarea ponderata a tarifelor reale declarate pentru diferite prestatii, daca obiectul contractului il reprezinta prestarea unei game/categorii diversificate de operatiuni (doar pentru contractele de servicii). IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei Se detaliaza modul de prezentare a ofertei, respectiv: ambalare, sigilare si marcare a plicurilor continand documentele ofertei precum si a mostrelor/schitelor, dupa caz. preturile unitare ofertate pentru cantitatea maxima de produse/servicii/lucrari ce se intentioneaza a fi achizitionate pe intreaga durata a acordului-cadru

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE


VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC (dupa caz) da nu

Daca da, precizati perioadele estimate de publicare a anunturilor viitoare: _____________________________ VI.2) Contractul/Concursul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare da nu Daca da, trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):_________________________________________ Tipul de finantare: Cofinantare Fonduri europene Alte fonduri. Daca da, numele fondului (se va selecta obligatoriu din lista disponibila) Credite externe cu garantia statului

! Daca proiectul este finantat din: programe operationale/PNDR/etc se va bifa la tipul finantarii fonduri europene, dupa care se va alege din lista disponibila programul operational. In functie de tipul finantarii contractului ce urmeaza a fi atribuit se va selecta una dintre optiunile de finantare, dupa cum urmeaza: In cazul in care se va bifa NU la rubrica Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare sectiunea Tip finantare va cuprinde urmatoarele optiuni: Fonduri Bugetare

28

A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. B. C. D. 1. 2. 3. 4. Atentie!

Cofinantare Alte fonduri. In cazul in care se va bifa DA la rubrica Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare, vor fi disponibile urmatoarele optiuni la Tip finantare : Credite externe cu garantia statului Program / Proiect. DA La selectarea optiunii Program / Proiect se va afisa o lista de selectie la Tip finantare care va cuprinde Instrumente structurale: Programul Operational Regional POR Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice POS CCE Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane POSDRU Programul Operational Sectorial de Mediu POS Mediu Programul Operational Sectorial de Transport POS Transport Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative Programul Operational Asistenta Tehnica - POAT Programul National pentru Dezvoltare Rurala PNDR Programul Operational pentru Pescuit POP Altele Cooperare Teritoriala Transfrontaliera Cooperare Teritoriala Transnationala Programe de cooperare Interegionala Alte finantari

! Informatiile completate la aceasta sectiune se vor corela cu informatiile de la sectiunea III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante. ! Daca contractul este cofinantat din fonduri comunitare se va bifa obligatoriu DA la rubrica Contractul se inscrie intrun proiect/program finantat din fonduri comunitare si nu se va bifa cofinantare. VI.3) ALTE INFORMATII (dupa caz) ! Autoritatea contractanta va preciza modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu punctaje/preturi egale. ! Modalitatea de departajare tine cont de continutul ofertei, respectiv al propunerii financiare si/sau tehnice, si nu de cerinte de calificare sau de aspecte ce ar putea fi cerinte de calificare, respectiv care tin de capacitatea ofertantului si nu de oferta. (ex. Nu pot face obiectul departajarii elemente de tipul momentul depunerii ofertei in cadrul licitatiei electronice, termenul de plata a facturii). ! In cazul procedurilor care presupun etapa de preselectie se vor trece la prezenta sectiune: a) informatiile cuprinse la sectiunea IV.1.2. (intrucat formatul standard al anuntului de participare nu permite vizualizarea informatiilor cuprinse la sectiunea IV.1.2.). NUMAI PENTRU ENTITATILE CONTRACTANTE DIN DOMENIUL ACTIVITATILOR RELEVANTE b) modalitatea de departajare a candidatilor calificati situati pe acelasi loc in clasamentul de preselectie (cu acelasi punctaj) ! Daca se solicita cash-flow (care trebuie calculat in functie de perioada de executie a contractului), la nivelul prezentei sectiuni, se va mentiona distinct termenul de executie de perioada de garantie/notificare defecte etc.

29

! Daca este acord-cadru si apare mentionat ca se incheie cu un anumit nr. maxim de operatori economici (ex. max4): La sectiunea VI.3) In situatia incheierii unui acord-cadru cu mai multi operatori economici, fara reluarea competitiei, atunci cand doua sau mai multe oferte au preturi/punctaje egale si sunt clasate pe acelasi loc, in vederea departajarii pentru a fi atins numarul maxim de operatori economici cu care se doreste a fi incheiat acordul-cadru, autoritatea contractanta mentioneaza modalitatea de departajare, fara ca acest lucru sa afecteze pozitiile superioare in clasament ocupate de ceilalti ofertanti. La sectiunea VI.3) In situatia incheierii unui acord-cadru cu mai multi operatori economici, cu reluarea competitiei, atunci cand doua sau mai multe oferte au preturi/punctaje egale si sunt clasate pe acelasi loc, autoritatea contractanta mentioneaza in fisa de date si anuntul de participare/invitatia de participare daca doreste sa departajeze operatorii economici pentru a incheia acordul-cadru cu numarul maxim mentionat sau daca va incheia acordul-cadru cu toti operatorii economici clasati pe locurile aferente numarului maxim de operatori economici mentionat in fisa de date si in anuntul de participare/invitatia de participare. Exemple: ! Autoritatea contractanta mentioneaza ca va incheia acordul-cadru cu maximum 4 operatori economici si pe locul 4 sunt doua oferte egale). Modalitatea de departajare nu trebuie stabilita de asa natura incat ofertantii clasati pe locurile de mai sus sa fie afectati (de exemplu daca criteriul de atribuire este pretul cel mai scazut si ofertantii clasati pe locul 4 au preturi egale si elementul reofertarii il va face pretul, acesta din urma nu poate fi imbunatatit decat pana la nivelul pretului ofertat de operatorul clasat pe locul anterior, respectiv pe locul 3 in clasament); ! Daca acordul-cadru este cu reluarea competitiei, autoritatea contractanta desi mentioneaza ca va incheia acordul-cadru cu 4 operatori economici poate mentiona ca daca primele 4 pozitii in clasament sunt ocupate de mai mult de 4 operatori economici, va incheia cu toti acordul-cadru; ! Daca autoritatea contractanta mentioneaza ca va incheia acordul-cadru cu maximum 4 operatori economici si pe locul 1 sunt 2 ofertanti cu preturi egale si pe locul 2 alti ofertanti tot cu preturi egale, autoritatea contractanta poate incheia acordul-cadru cu cei 4 operatori economici fara a face departajare. VI.4) CAI DE ATAC VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac Denumire oficiala: Adresa: Localitate: E-mail: Adresa Internet

Cod postal: Telefon: Fax:

Tara:

(URL) Organismul competent pentru procedurile de mediere (dupa caz) Denumire oficiala: Adresa: Localitate: Cod postal: E-mail: Telefon: Adresa Internet Fax:

Tara:

(URL) VI.4.2) Utilizarea cailor de atac (completati rubrica VI.4.2 SAU, dupa caz, rubrica VI.4.3) Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac: ! Recomandam precizarea sintagmei termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.256 2 din OUG nr.34/2006 VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac ! In mod obligatoriu se vor trece informatii fie la sectiunea VI.4.2., fie in sectiunea VI.4.3.. Autoritatea contractanta poate completa ambele sectiuni. Denumire oficiala:

30

Adresa: Localitate: E-mail: Adresa Internet (URL)

Cod postal: Telefon: Fax:

Tara:

31

ANEXA A ADRESE SUPLIMENTARE SI PUNCTE DE CONTACT I) ADRESE SI PUNCTE DE CONTACT DE LA CARE SE POT OBTINE INFORMATII SUPLIMENTARE
Denumire oficiala: Adresa: Localitate: Punct(e) de contact: In atentia: E-mail: Adresa Internet (URL):

Cod postal:

Tara: Telefon: Fax:

II) ADRESE SI PUNCTE DE CONTACT DE LA CARE SE POT OBTINE CAIETUL DE SARCINI SI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE PRIVIND UN DIALOG COMPETITIV SAU UN SISTEM DE ACHIZITIE DINAMIC)
Denumire oficiala: Adresa: Localitate: Punct(e) de contact: In atentia: E-mail: Adresa Internet (URL):

Cod postal:

Tara: Telefon: Fax:

III) ADRESE SI PUNCTE DE CONTACT OFERTELE/CERERILE DE PARTICIPARE


Denumire oficiala: Adresa: Localitate: Punct(e) de contact: In atentia: E-mail: Adresa Internet (URL):

LA

CARE

TREBUIE

EXPEDIATE

Cod postal:

Tara: Telefon: Fax:

32

ANEXA B INFORMATII PRIVIND LOTURILE

LOT NR.

DENUMIRE _____________________________________________

1) DESCRIERE SUCCINTA ___________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ 2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE) Vocabular principal Vocabular suplimentar (dupa caz) Obiect principal ...- - - Obiect(e) ...- - - suplimentar(e) ...- ...- ...- 3) CANTITATE SAU DOMENIU _________________________________________________________________________________________ Daca se cunoaste, valoarea estimata fara TVA (numai in cifre): __________ Moneda: ___________ sau intervalul: intre _____________________ si _______________________ Moneda: ___________ (Valoarea se va exprima obligatoriu in moneda in care va fi exprimata valoarea estimata totala) 4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE/DE FINALIZARE (dupa caz) Durata in luni: sau in zile: 5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE (inclusiv cele referitoare la garantia de participare) _Valoarea garantiei de participare (numai in cifre)_____________ Moneda: (Valoarea se va exprima obligatoriu in moneda in care a fost exprimata valoarea estimata) Nota: ! Cuantumul garantiei de participare pentru o procedura impartita pe loturi se calculeaza automat de SEAP, astfel incat daca Ve a lotului este mai mare de echivalentul in lei a pragului prevazut la art.19 din OUG 34/2006 suma nu poate fi mai mare decat 2% din Ve a lotului dar nici mai mica decat sumele prevazute la art.278 1 din OUG nr.34/2006. Daca Ve a lotului este mai mica decat pragul prevazut la art.19 suma nu poate fi mai mare decat 2% din Ve. Utilizati prezenta anexa pentru fiecare lot - - - - - -

33