Sunteți pe pagina 1din 8

acatistul sfinþilor mucenici

epictet ºi astion

Condac 1:

O, Sfinţilor Mucenici Epictet şi Astion, ca cei ce de mare cinste v-aţi învrednicit şi cu bucuriile
cele veşnice sunteţi înconjuraţi de Împăratul tuturor, rugaţi-vă acestuia ca să ne izbăvească de toate
necazurile şi primejdiile pe noi, cei ce cădem înaintea sfintei voastre icoane şi cântăm cu credinţă:
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Epictet şi Astion, mult pătimitori pentru Hristos!

Icos 1:

De mic copil punându-te în slujba Domnului, te învăţai toate învăţăturile lui Hristos şi când ai
ajuns în puterea vârstei, ca Samuel odinioară, luând harul preoţesc, cu vrednicie săvârşeai multe semne
şi minuni, părinte Epictet; pentru aceasta cu laude te cinstim aşa:
Bucură-te, cel cu viaţă neprihănită încununat;
Bucură-te, cel ce cu harul lui Dumnezeu săvârşeai minuni;
Bucură-te, că adesea ochii orbilor deschideai;
Bucură-te, că pe slăbănogi îi însănătoşeai;
Bucură-te, că duhurile necurate le alungai din trupuri suferinde;
Bucură-te, că pe leproşi îi curăţai;
Bucură-te, că mare miluitor te arătai;
Bucură-te, că la Domnul neîncetat te rugai;
Bucură-te, că la cele înalte totdeauna cugetai;
Bucură-te, că prin fapte şi cuvinte la credinţă îndemnai;
Bucură-te, că pe cei mulţi îi întăreai;
Bucură-te, că ţinutul Dobrogei îl ocroteşti;
Bucură-te, părinte Epictet, mult pătimitorule!

Condac 2:

Ascultând cuvintele părintelui Epictet, inima ţi-ai deschis şi sufletul ti-ai curăţat de gândurile
cele idoleşti, apoi botezându-te ai urmat lui Hristos, dovedindu-te a fi rob preaiubit a lui Dumnezeu,
sfinte mucenice Astion. Drept aceea cunoscând şi noi marea ta credinţă, venim către tine şi cu umilinţă
te rugăm ca prin rugăciunile tale, să ne izbăveşti pe noi de toate nevoile şi necazurile, ca împreună să
cântăm lui Dumnezeu: Ailuia!

Icos 2:

Dăruit fiind, prin preotul Epictet, cu haina Botezului, sfinte mucenice Astion, casa părintească
ai părăsit-o si spre locurile cele cereşti te-ai îndreptat, poposind în ţinutul Scythiei Minor, aproape de
Dunăre. Aici, un om cu duh necurat ieşindu-ţi în cale şi cu semnul Sfintei Cruci însemnându-l, pe
acesta l-ai izbăvit şi îndată s-a tămăduit; iar noi minunându-ne de unele ca acestea cântăm aşa:
Bucură-te, credinţă curată;
Bucură-te, rugăciune adevărată;
Bucură-te, mărite izbăvitor;
Bucură-te, grabnic ajutător;
Bucură-te, de minuni săvârşitor;
Bucură-te, de alinare aducător;
Bucură-te, de demoni izgonitor;
Bucură-te, de ispite apărător;
Bucură-te, de boli vindecător;
Bucură-te, de chinuri izbăvitor;
Bucură-te, de virtuţi agonisitor;
Bucură-te, tare biruitor;
Bucură-te, Sfinte Astion, mult pătimitorule!

Condac 3:

Singur fiind în chilia ta, către Domnul rugător, părinte Epictet, a fost adusă în faţa ta o copilă,
fiica unui mare dregător, cu toate părţile trupului fiind ca şi moarte, în afară de limbă; şi tatăl ei, căzând
în genunchi în faţa ta, a cerut de la tine mare milă şi grabnică scăpare, iar tu ai izbăvit îndată pe fiica
lui de boală, cu cântare rugându-te lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 3:

Altă dată, o femeie oarbă a cerut de la tine vindecare, părinte Epictet, plângând şi zicând: „Ştiu
cine eşti şi cred că poţi multe în faţa lui Dumnezeu; de aceea mă rog să nu dispreţuieşti plânsul meu şi
să nu iei în deşert rugăciunea mea”. Abia căpătau glas cuvintele în gura preotului lui Hristos că iată
ochii femeii s-au deschis, văzând lumină, şi a strigat unele ca acestea:
Bucură-te, cel ce întunericul îl alungi;
Bucură-te, cel ce lumina ochilor o readuci;
Bucură-te, că din Lumină dai lumină;
Bucură-te, ca pe toţi îi cureţi de tină;
Bucură-te, chip duhovnicesc;
Bucură-te, părinte dumnezeiesc;
Bucură-te, monah preafericit;
Bucură-te, ocrotitor mult aşteptat;
Bucură-te, scăparea in necazurile ce se abat asupra noastră;
Bucură-te, dumnezeiesc leac al celor orbiţi;
Bucură-te, c-ai scos din întuneric pe cei robiţi;
Bucură-te, că pe mulţi ai scos din robia diavolului;
Bucură-te, părinte Epicet, mult pătimitorule!

Condac 4:

Ca un nufăr îmbobocit te-ai arătat Domnului, Sfinte mucenice Astion, şi ai trecut peste toate
ispitele vieţii acesteia; şi pe noi ne ajută să trecem peste toate încercările şi necazurile ce sunt înaintea
noastră, ca împreună să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 4:

Cuprins fiind de dorul de Hristos, şi retrăgându-te într-un loc ferit, Sfinte mucenice Astion, te-
ai rugat Domnului pentru omul căzut de la înălţime ce l-ai văzut purtat spre casă, de către părinţii lui,
aproape mort, şi astfel l-ai făcut sănătos prin rugăciune. Pentru aceasta, odată cu el, şi noi cântăm unele
ca acestea:
Bucură-te, temelie a vieţii cereşti;
Bucură-te, acoperişul casei duhovniceşti;
Bucură-te, cel ce n-ai fost oprit la vămile cele cereşti;
Bucură-te, cel ce ai urcat pe scara duhovnicească;
Bucură-te, cel ce ai readus la viaţă;
Bucură-te, de sănătate dătător;
Bucură-te, cel mult folositor;
Bucură-te, preafericite rugător;
Bucură-te, cel ce pe mulţi ai ridicat;
Bucură-te, cel ce mulţimi ai vindecat;
Bucură-te, chip preacurat;
Bucură-te, om prealuminat;
Bucură-te, Sfinte Astion, mult pătimitorule!

Condac 5:

Venind la tine Astion, ca un tânăr frumos şi luminat la chip, l-ai rugat să stea lângă tine, părinte
Epictet, şi botezându-l, ţi-ai pus mâna peste capul lui şi l-ai îndrumat să meargă cu bărbăţie pe calea
mântuirii, ca împreună cu noi să cântaţi lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 5:

Înţelepţit fiind, părinte Epictet, te-ai arătat prin credinţă copilului celui de 15 ani, care era surd,
mut şi uscat la trup, şi vindecându-l, el ţi-a spus aşa: „În Iisus Hristos se cuvine nouă să credem, o
preafericite, căci El aduce oamenilor întotdeauna binefaceri, până în ziua de astăzi”. Pentru aceasta te
rugăm, părinte, să primeşti şi de la noi, nevrednicii, unele ca acestea:
Bucură-te, că multe minuni ai săvârşit în ţinutul sciţilor;
Bucură-te, că ţi s-au arătat înţelesurile cele bune ale lucrurilor;
Bucură-te, că pe Cel veşnic mereu îl preamăreai;
Bucură-te, cel ce la El pe almirideni îi aduceai;
Bucură-te, că grabnic spre ajutor erai ;
Bucură-te, că viaţă şi cuvânt ţi-a fost dreptatea;
Bucură-te, potir, spre cer îndreptat;
Bucură-te, bun vistier al lucrurilor celor bune;
Bucură-te, mijlocitor al nostru către cer;
Bucură-te, jertfă duhovnicească;
Bucură-te, vindecare cerească;
Bucură-te, înlesnire sufletească;
Bucură-te, părinte Epicet, mult pătimitorule!

Condac 6:

Pe când sfinţii martiri răbdau în numele lui Hristos cumplite chinuri, un călător a văzut pe
fericitul Astion în faţa scaunului de judecată şi cunoscându-l, a dat de veste părinţilor acestuia, iar ei,
prin purtarea de grijă a fiului lor, au luat îndată numele de creştin şi spre Domnul au urcat; de aceea şi
noi te rugăm, sfinte, ca prin rugăciunile tale să ne luminezi, ca pururi să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 6:

Intrând în cetatea almiridenilor comandantul acestui ţinut, păgânul Latronianus, a făcut început
chinuirii creştinilor, şi prin acestea mulţi au dobândit darul muceniciei; pentru aceasta primeşte, sfinte
Astioane, de la noi aceste cântări de laudă:
Bucură-te, că pe cel cu sufletul de fiară ai biruit;
Bucură-te, că prin mari chinuri pe Hristos ai mărturisit;
Bucură-te, că nume de creştin ai primit;
Bucură-te, că tu Credinţa ai îmbrăţişat;
Bucură-te, căci cu Nădejdea te-ai înfrumuseţat;
Bucură-te, căci cu Dragostea te-ai încununat;
Bucură-te, cel ce ţărâna drumului ai fost socotit;
Bucură-te, că tu cuvântul Domnului ai auzit;
Bucură-te, că biciuiri fără de număr ai răbdat;
Bucură-te, cel ce Crucea cu dragoste ai luat;
Bucură-te, că în faţa lui Latronianus ca soarele ai strălucit;
Bucură-te, că la 35 de ani ai pătimit;
Bucură-te, Sfinte Astion, mult pătimitorule!

Condac 7:
În veghe fiind mereu asupra ucenicului tău Astion, părinte Epictet, şi văzând tristeţea de moarte
ce îl stăpânea, ai alungat-o de la el, arătându-i astfel puterea binecuvântării preotului lui Hristos; pe
care o dăruieşte şi nouă, pentru a birui îndoiala şi deznădejdea, ca împreună cu toţi sfinţii să cântăm lui
Dumnezeu: Aliluia!

Icos 7:

Ca un adevărat părinte duhovnicesc ai îndrumat paşii ucenicului tău Astion spre Tatăl Cel
ceresc, părinte Epictet, că şi în clipa despărţirii de lumea aceasta te-ai îngrijit mai întâi de ucenicul tău
iubit; pentru care învredniceşte-ne şi pe noi acestei iubiri părinteşti, ca să auzi unele ca acestea:
Bucură-te, că aşa a dat Avraam jertfă pe Isaac;
Bucură-te, că aşa a dat Iaftae pe fiica sa;
Bucură-te, că aşa a trimis apostolul Petru pe Ştefan arhidiaconul;
Bucură-te, că aşa îşi pune păstorul cel bun pentru oile sale;
Bucură-te, că aşa ne rânduieşti şi pe noi împărăţiei lui Dumnezeu;
Bucură-te, că de duşmani de izbăveşti;
Bucură-te, că de ispite ne fereşti;
Bucură-te, că mucenic la 60 de ani te-ai arătat;
Bucură-te, că dulceaţa vieţii trecătoare nu o ai îndrăgit;
Bucură-te, că braţul celui rău tu ai zdrobit;
Bucură-te, că ura duşmanului cu răbdarea ai biruit;
Bucură-te, că păgânătatea locului o ai învins;
Bucură-te, părinte Epicet, mult pătimitorule!

Condac 8:

Mărturisirea ta, sfinte mucenice Astion, pentru noi este o bună pildă de urmat, iar rugăciunile
tale sunt cheia ce ne deschide poarta spre grădina mântuirii; pentru aceasta toţi căzând înaintea sfintei
tale icoane, cu credinţă cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 8:

În Frigia, în evlavie şi rugăciune ai vieţuit, iar în Sciţia Mică viaţa ta curată s-a desăvârşit,
sfinte mucenice Astion; pentru aceasta duhurile cele necurate dintr-un om le-ai alungat stând în
rugăciune stăruitoare timp de trei zile, pentru care primeşte de la noi aceste cântări:
Bucură-te, folos deplin creştinilor;
Bucură-te, că pildă de vieţuire tu ne-ai dat;
Bucură-te, că vindecări de la Hristos ai luat;
Bucură-te, că trupul păgânii crunt ţi l-au sfărâmat;
Bucură-te, că-n mâna Domnului sufletul ţi l-ai dat;
Bucură-te, ca gânduri stropite cu venin alungi;
Bucură-te, că tu ne scoţi din ale gheenei munci;
Bucură-te, că neamul ni l-ai adus la dreapta credinţă;
Bucură-te, că ai învins prin rugăciune şi nevoinţă;
Bucură-te, zid al credinţei neînvins;
Bucură-te, al dragostei de Dumnezeu foc nestins;
Bucură-te, mărite mucenic al lui Hristos;
Bucură-te, Sfinte Astion, mult pătimitorule!

Condac 9:

Propovăduitori prin fapte ai Evangheliei lui Hristos aţi fost sfinţilor mucenici Epictet şi Astion,
dar şi neobosiţi îndreptători către locaşurile cereşti ai strămoşilor noştri, iar nouă de nădejde şi ajutor
ne sunteţi. Pentru aceasta rugaţi pe Bunul Dumnezeu să ne sădească smerenia în inimi, ca împreună să
cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!
Icos 9:

Ritorii cei mult vorbitori ca nişte peşti rămân fără de glas şi nu se pricep a spune cum voi, o,
sfinţilor mucenici, cu sfintele voastre moaşte aţi binecuvântat pământul Sciţiei Mici şi podoabă v-aţi
făcut cetăţii Halmyris; pentru aceasta de la noi primiţi cântări ca acestea:
Bucuraţi-vă, temelia Bisericii noastre străbune;
Bucuraţi-vă, că pe păgâni aţi învăţat să se închine;
Bucuraţi-vă, că ajutor ne sunteţi spre Răsărit;
Bucuraţi-vă, ce-n lumea păgână voi v-aţi sfinţit;
Bucuraţi-vă, sfinţi preaiubiţi, de viţă românească;
Bucuraţi-vă, că voi ne izbăviţi din suferinţă şi năpastă;
Bucuraţi-vă, că moaştele voastre ne sunt izvor de vindecare:
Bucuraţi-vă, că sfânta voastră icoană ne este luminătoare:
Bucuraţi-vă, că lui Andrei Apostolul voi în credinţă i-aţi urmat;
Bucuraţi-vă, că de mucenici cununi neveştejite aţi luat;
Bucuraţi-vă, că via românească aţi curăţit prin suferinţă;
Bucuraţi-vă, că munţii Dobrogei pe voi, nouă vestesc;
Bucuraţi-vă, sfinţilor Epictet şi Astion, mult pătimitorilor!

Condac 10:

Înţelepţit de Duhul Sfânt fiind, râvnitor propovăduitor al Evangheliei lui Hristos, de nădejde
vindecător şi de folos celor din boli şi necazuri ajutător te-ai arătat a fi, Părinte Epictet; şi sârguincios
fiind cu fapta şi cuvântul, luminător ai fost străbunilor noştri, pentru care toţi cântăm lui Dumnezeu:
Aliluia!

Icos 10:

Prin jertfă ai păstorit cuvântătoarea turmă a lui Hristos, părinte Epictet, şi pe ucenicul tău
Astion l-ai învăţat să mărturisească adevărata credinţă, în faţa păgânilor tirani strigând: „Doamne,
Iisuse Hristoase, facă-se întotdeauna cu noi voia Ta”; pentru acesta învaţă-ne şi pe noi ca în faţa
ispitelor şi a necazurilor să glăsuim aşa:
Bucură-te, cel încărcat cu daruri de Dătătorul bunătăţilor;
Bucură-te, cel ce ai făcut bun început virtuţilor;
Bucură-te, sfătuitor preoţilor şi monahilor îndreptător;
Bucură-te, glas ce cuvânta cuvintele Învierii;
Bucură-te, alăută ce cântai cuvintele Evangheliei;
Bucură-te, că pe Sfânta Treime pururi o lăudai;
Bucură-te, ce în credinţă tare Liturghia săvârşeai;
Bucură-te, către cereasca taină povăţuitorule înţelepţite;
Bucură-te, că-n ceruri cu îngerii slujeşti;
Bucură-te, că-n Rai cu sfinţii odihneşti;
Bucură-te, al credinţei slăvit biruitor;
Bucură-te, al nostru vindecător părinte;
Bucură-te, părinte Epictet, mult pătimitorule!

Condac 11:

Pe scândură fiind schingiuit, Sfinte mucenice Astion, tiranii îţi sfâşiau trupul cu cârlige de fier,
dar inima ta curată era dăruită Sfintei Treimi şi jertfa Mielului o închipuiai, iar prin aceasta pe diavol l-
ai ruşinat, pentru care primeşte şi de la noi, nevrednicii, cântarea: Aliluia!

Icos 11:
De tatăl tău Alexandru şi de mama ta, Marcelina, Sfinte Astion, cu multă dragoste te-ai îngrijit,
precum odinioară Iisus s-a îngrijit de soarta Maicii sale, şi i-ai încredinţat lui Vigilantus, anchetatorul;
acesta împreună cu sfinţitul preot Bonosus a mers la măritul episcop Evanghelicus, rugându-l să-i
boteze, iar acesta, bucurându-se întru Domnul, a săvârşit Sfânta Taină; iar de la noi auzi unele ca
acestea:
Bucură-te, sfânt întărit în focuri de tortură;
Bucură-te, că nu te-a învins a păgânilor ură;
Bucură-te, şi ne învaţă taina muceniciei;
Bucură-te, şi ne ridică pe treptele curăţiei;
Bucură-te, adevăratul chip al vieţii călugăreşti;
Bucură-te, ce-n rugăciune nicicând nu osteneşti;
Bucură-te, cel ce pe Tatăl ne-ai arătat mereu;
Bucură-te, că-n Fiul jertfă tu te-ai făcut;
Bucură-te, că-n Duhul, de toţi tu eşti iubit;
Bucură-te, vrednic ctitor de suflete creştine;
Bucură-te, că pe părinţi tăi i-ai îndrumat cui să se-nchine;
Bucură-te, jertfă a Mielului Hristos;
Bucură-te, Sfinte Astion, mult pătimitorule!

Condac 12:

Auzind unul dintre anchetatori, Vigilantus, cum, puşi fiind la chinuri, voi sfinţilor, nu aţi
încetat timp de 30 de zile a mărturisi pe Hristos, şi auzind încă şi cuvântul vostru cum că oricine
mărturiseşte nu simte nici o durere, nu s-a putut opri să strige cu glas mare: „Eu sunt creştin, facă-se şi
cu mine voia lui Dumnezeu!”, pentru care a şi fost pus în închisoare, unde împreună cu voi a cântat lui
Dumnezeu: Aliluia!

Icos 12:

După tăierea capetelor, trupurile voastre, sfinţilor, s-au făcut albe la vedere, precum zăpada, şi
toţi cei care se ştiau stăpâniţi de vreo slăbiciune trupească sau sufletească, se atingeau de ele cu
credinţă şi cu dragoste, sărutându-le, şi degrabă se îndepărta de la ei toată suferinţa şi durerea; pentru
care vă cinstim pe voi cântând aşa:
Bucuraţi-vă, apostoli pentru sciţi;
Bucuraţi-vă, doctori fără de arginţi;
Bucuraţi-vă, împlinitori ai Cuvântului;
Bucuraţi-vă, că de la moarte la viaţă aţi trecut;
Bucuraţi-vă, cu Cuvioşii Gherman şi Ioan Cassian;
Bucuraţi-vă, cu mucenicii Zotic, Atalos, Camasie şi Filip;
Bucuraţi-vă, mijlocitori ai sufletelor noastre;
Bucuraţi-vă, izbăvitori din suferinţe şi năpaste;
Bucuraţi-vă, că ajutaţi pe toţi care smeriţi, aleargă către voi;
Bucuraţi-vă, că şi acum ne scoateţi din nevoi;
Bucuraţi-vă, că vrednicia voastră Dunărea o vesteşte
Bucuraţi-vă, că pe voi cetatea Halmyrisului vă slăveşte;
Bucuraţi-vă, sfinţilor Epictet şi Astion, mult pătimitorilor!

Condac 13:

O, mult cinstitorilor şi de Dumnezeu pătimitorilor Epictet şi Astion, primiţi acum această


puţină rugăciune a noastră, a celor ce plecăm genunchii în faţa sfintei voastre icoane, şi ne păziţi pe noi
de tot răul cel aducător de moarte trupească şi sufletească, şi din tot necazul grabnic ne izbăviţi, spre a
cinsti pomenirea voastră şi a mărturisi minunile pe care, cu puterea Sfintei Treimi, le săvârşiţi celor ce
cu credinţă cântă lui Dumnezeu: Aliluia!
Apoi se zice iarăşi Icosul cel dintâi: De mic copil punându-te în slujba Domnului, şi Condacul întâi:
O, Sfinţilor Mucenici Epictet şi Astion, după care următoarea rugăciune:
Rugăciune către Sfinţii Mucenici Epictet şi Astion

O, Sfinţilor Mucenici Epictet şi Astion, căutaţi acum spre noi, cei ce cu umilinţă cădem
înaintea sfintei voastre icoane şi cinstim sfintele voastre moaşte, şi ca unii ce v-aţi învrednicit de mare
cinste înaintea Atotputernicului Dumnezeu, rugaţi-vă Acestuia să ne izbăvească de toate necazurile şi
primejdiile şi să dea iertare de păcate sufletelor noastre. Şi ca cei ce sunteţi podoaba şi ocrotitorii
ţinutului Dobrogei, împreună cu Sfinţii Martiri Zotic Atal, Camasis şi Filip, purtaţi de grijă mulţimii
credincioşilor ce aduc vouă cinstire şi mulţumire.
Vindecaţi bolile noastre sufleteşti şi trupeşti, după cum aţi vindecat şi copila acelui mare
dregător. Asemenea femeii celei oarbe care striga către fericitul Părinte Epictet: „Ştiu cine eşti şi cred
că poţi multe în faţa lui Dumnezeu; de aceea mă rog să nu dispreţuieşti plânsul meu şi să nu iei în
deşert rugăciunea mea”, strigăm şi noi şi vă rugăm să daţi sufletelor noastre lumină din Lumina Lină a
Dumnezeului nostru. În ispite şi necazuri daţi-ne răbdare şi mângâiere, învăţându-ne să strigăm
asemenea fericitului Astion: „Doamne, Iisuse Hristoase, facă-se întotdeauna cu noi voia Ta”. Cu
puterea harului preoţesc alungaţi, prin binecuvântare, întristarea şi suspinul din inimile noastre, aşa
cum oarecând tu, Părinte Epictet ai alungat tristeţea de moarte de la sufletul ucenicului tău Astion.
Precum, prin rugăciune, aţi vindecat pe omul cel căzut de la înălţime, asemenea vindecaţi si sufletele
noastre cele asuprite de patimi şi dureri. Şi după cum, prin viaţă curată, credinţă şi sfântă nevoinţă, aţi
biruit puterea vrăjmaşilor diavoli şi aţi câştigat mila Dumnezeului nostru Celui în Treime slăvit, aşa şi
pe noi întăriţi-ne în credinţă şi îndrumaţi-ne să fim biruitori în lupta cu păcatul, spre câştigarea treimii
de virtuţi şi a locaşurilor cereşti. Căci întru totul este adevărată şi vrednică de crezare spusa părintelui
Epictet, cum că: „În Iisus Hristos se cuvine nouă să credem, căci El aduce oamenilor întotdeauna
binefaceri, până în ziua de astăzi”. Acest cuvânt să ne fie şi nouă îndreptare şi luminare spre câştigarea
dragostei către Dumnezeu şi aproapele, aşa cum şi voi, din dragostea unuia către altul, aţi desăvârşit
dragostea către Dumnezeul Cel iubitor de oameni. Căruia, prin voi, o fericiţilor şi Sfinţilor Mucenici, Îi
aducem această puţină cântare de laudă şi mulţumire, mărind Preasfânt numele Lui, al Tatălui şi al
Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!