Sunteți pe pagina 1din 8

RUG~CIUNE DE UMILIN|~ C~TRE DUMNEZEU

se face [nainte de orice rug`ciune

Doamne ]i St`pânul vie\ii mele, Dumnezeule, Creatorule, Mântuitorule ]i


Sfin\itorule, TREIME de o fiin\` ]i nedesp`r\it`, ]tiu Doamne c` p`catele mele sunt
nenum`rate ]i nu pot s` privesc c`tre a Ta bun`tate, recunosc c` din cauza
p`catelor mele s-au [nmul\it vr`jma]ii mei, clevetitorii, n`p`stuitorii ]i r`u voitorii
mei.
Iart`-mi Doamne ner`bdarea mea, c`ci am vrut s`-mi fac singur dreptate,
atunci când le-am r`spuns cu asprime sau i-am vorbit ]i eu de r`u pe ei la
altcineva, dar acum iert din toat` inima ]i sufletul meu pe to\i vr`jma]ii mei, pe
to\i clevetitorii, n`p`stuitorii, asupritorii ]i r`u voitorii mei. {i iert pe to\i ]i pe toat`
lumea [n numele T`u Dumnezeule, Cel ce ne-ai [nv`\at pe noi s` iert`m pe
vr`jma]ii no]tri. Ajut`-mi Doamne ca s` ]i [i iubesc pe ei, iar când se r`scoal`
asupra mea s`-i vezi cu ochiul T`u cel a toate v`z`tor ]i s`-i [mblânze]ti ca s` nu
se piard` nici ei ]i s` nu ajung` s` mai sminteasc` pe cineva, c`ci eu [n Tine
n`d`jduiesc Dumnezeule ]i de la Tine a]tept izb`virea. Iart`-i Doamne c` nu ]tiu ce
fac ]i ce zic ]i eu iar`]i [i iert pe to\i din toat` inima, [n numele Tat`lui ]i al Fiului ]i
al Sfântului Duh, AMIN!
RUG~CIUNE C^ND TE SCOLI

1. Slav`, {nchinare ]i Mul\umire M`re\iei Tale, Majest`\ii Tale, {mp`r`\iei Tale,


Dumnezeule Prea Sfânt ]i Mare, Creatorului care ai f`cut cerul ]i p`mântul,
marea ]i izvoarele apelor, toate cele v`zute ]i nev`zute ]i tot universul. (3
metanii)

2. Slav`, {nchinare ]i Mul\umire M`re\iei Tale, Majest`\ii Tale, {mp`r`\iei Tale,


Iisuse Fiule ]i Cuvântul lui Dumnezeu, {mp`ratul {mp`ra\ilor, Regele regilor,
Domnul domnilor ]i Judec`torul viilor ]i al mor\ilor. (3 metanii)

3. Slav`, {nchinare ]i Mul\umire M`re\iei Tale, Majest`\ii Tale, {mp`r`\iei Tale prea
Sfinte Duhule, {mp`rate ceresc Mângâietorule, Duhul Adev`rului ]i D`t`torule
de via\`, Vistierule al bun`t`\ilor, [\i mul\umim pentru toate binefacerile cele
suflete]ti ]i trupe]ti, care [n dar ni le d`r`uie]ti nou` nevrednicilor. (3 metanii)

4. Slav` ]i {nchinare ]i Mul\umire M`re\iei Tale, Majest`\ii Tale, {mp`r`\iei Tale


prea Sfânt` Treime: Tat`l, Fiul ]i Sfântul Duh, Creatorul, Mântuitorul ]i
Sfin\itorul, c`reia O]tirile {ngere]ti [\i cânt` ne[ncetat Sfânt, Sfânt, Sfânt,
Domnul Dumnezeu [n trei fe\e prosl`vit, plin e cerul ]i p`mântul de m`rirea Ta,
Aliluia, Aliluia, Aliluia. Te sl`vim [\i mul\umim ]i ne rug`m, ne [nchin`m ]i noi
Doamne, numai |ie singurul Dumnezeu, ne pare r`u de p`catele noastre ]i ne
c`im pentru ele, iart`-ne Doamne ]i s` fie st`pânirea {mp`r`\iei Tale, AMIN! (3
metanii)
MILOSTIVIRILE
dup` fiecare verset se fac câte 3 metanii

1. Milostiv` s`-mi fii mie Prea Sfânt` TREIME.


2. Milostiv` s`-mi fii mie Prea Sfânt` N`sc`toare de Dumnezeu.
3. Milostivi s`-mi fi\i mie Sfin\ii Arhanghelilor Mihail ]i Gavriil.
4. Milostivi s`-mi fi\i mie cei patru Evangheli]ti ai Domnului.
5. Milostiv s`-mi fii mie Sfinte Ioane Botez`torule.
6. Milostiv s`-mi fi\i mie cei 12 Sfin\i Apostoli ai Domnului.
7. Milostivi s`-mi fi\i mie cei 70 de Sfin\i Apostoli ai Domnului.
8. Milostivi s`-mi fi\i mie to\i Sfin\ii din ceruri ]i toate Puterile cere]ti.
9. Milostivi s`-mi fi\i mie to\i Sfin\ii P`rin\i din ceruri.
10.Milostivi s`-mi fi\i mie to\i Sfin\ii Mucenici din ceruri.
11.Milostivi s`-mi fi\i mie to\i Sfin\ii Cuvio]i din ceruri.
12.Milostivi s`-mi fi\i mie to\i Sfin\ii Ierarhi din ceruri.
13.Milostivi s`-mi fi\i mie to\i Sfin\ii Martiri din ceruri.
14.Milostivi s`-mi fi\i mie to\i Sfin\ii Pustnici din ceruri.
15.Milostive s`-mi fi\i mie Sfintelor Cuvioase Femei din ceruri.
16.Milostive s`-mi fi\i mie Sfintelor Muceni\e Fecioare din ceruri.
17.Milostivi s`-mi fi\i mie to\i Sfin\ii Ingeri din ceruri.
18.Milostiv` s`-mi fii mie Sfânt` zi de ast`zi.
19.Milostiv s`-mi fii mie Sfântul (Sfânta) zilei de ast`zi.
20.Milostiv` s`-mi fii mie toat` Puterea cea lucr`toare a cerului.
21.Milostiv s`-mi fii mie {ngerul meu p`zitor.
22.Milostiv` s`-mi fii mie Puterea Cinstitei ]i de via\` f`c`toarei Crucii Domnului.
23.Milostiv s`-mi fii mie Sfântul Patronul meu .............
Cu ale lor Sfinte rug`ciuni Doamne Iisuse Hristoase, Fiule ]i Cuvântul lui
Dumnezeu, miluie]te-ne ]i ne mântuieste pe noi, AMIN!

RUG~CIUNE DE {NCHEIERE C~TRE TO|I SFIN|II


Slav` Tat`lui ]i Fiului ]i Sfântului Duh, }i acum ]i pururea ]i [n veci vecilor, AMIN!
Doamne miluie]te – de 3 ori

Pentru rug`ciunile Preacuratei St`pânei noastre de Dumnezeu N`sc`toarei ]i


Pururea Fecioarei Maria, cu rug`ciunile Sfintelor o]tiri cere]ti, ale Heruvimilor,
Serafimilor, Scaunelor, Domniilor, {ncep`toriilor, St`pâniilor, Puterilor,
Arhanghelilor ]i {ngerilor Mihail, Gavriil, Rafail, Uril, Evgudiil, Varahil, Saratiil, cu
rug`ciunile Sfântului marelui Proroc Ioan Botez`torul, prietenul Mirelui Hristos.
Cu rug`ciunile Sfin\ilor Sl`vi\ilor Apostoli Petru ]i Pavel, Ioan, Andrei, Iacov,
Matei, Filip, Toma, Iuda, Tadeu, Simon Zilotul, Natanail ]i Matia, cu rug`ciunile
Sfin\ilor cei [ntocmai cu Apostolii Constantin ]i maica sa Elena.
Cu rug`ciunile Sfin\ilor Sl`vi\ilor Proroci: Moise ]i Ilie, Elisei ]i Enoh, Isaia,
Ieremia, Ezechil, Samuil, Solomon ]i Iosua, David, Daniil ]i Zaharia, Avacum,
Amos, Tefania, Ioel ]i Iona, Maleahi, Osea, Naum ]i Adgheu.
Cu rug`ciunile Sfin\ilor ]i marilor Mucenici: }tefan Arhidiaconul ]i [ntâiul
mucenic, Gheorghe purt`torul de biruin\`, Dimitrie Izvorâtorul de mir, Teodor
Tiron, Teodor Stratilat, Mina, Victor ]i Vichen\ie, cei 40 de mucenici de la lacul
Sevasta. Sfin\ii cei 20.000 de mucenici ar]i [n Nicomidia, Eustatie ]i Mardarie,
Orest, Sf. Sebastian ]i Elefterie, Ignat, cei 14.000 de punci uci]i de Irod, Sf.
Clement al Romei, Iacob Persul, Serghei ]i Vach, Evlampie ]i Evlampia sora sa,
Longhin ]i Areta cu soborul, Mamant, Nichita Gotul, cei 7 fra\i Macabei, cei 7 tineri
din Efes, Fotie ]i Anichit, Andrei Stratilat, Cosma ]i Damian, Procopie.
Sfin\ii cei 45 de mucenici din Amenia, Pantelimon ]i Ermolae, Iustin ]i Sava
de la Buz`u, Vasile al Amasiei, Sfin\ii 9 mucenici din Amoreia, Sfin\ii Trifon,
Nichifor ]i Haralambie, Sf. Alexandru ]i Porfirie, Sfin\ii Cuvio]i P`rin\i uci]i [n Sinai,
Sf. Maxim M`rturisitorul, Sfin\ii Mucenici Clement, Agatanghel ]i Alexandru. Sf.
Mare Mucenic Meletie cu cei 11208 mucenici, Sf. Andrei Stratilat cu cei 2593 de
osta]i, Sfin\ii cei 366 de mucenici din Nicomidia, chinui\i ]i omorâ\i de Maximian
[mp`ratul, cei 1104 mucenici chinui\i ]i omorâ\i de Diocli\ian [mp`ratul, Sfin\ii
3628 de mucenici ascun]i [n pe]terile Nicomidiei.
Cu rug`ciunile Sfintelor Muceni\e Fecioare: Tecla ]i Tatiana diaconi\ele,
Ecaterina ]i Varvara, Irina ]i Cristina, Perpetua ]i Felicia, Evdochia ]i Matroana,
Agapia, Hionia, Glicheria, Teodosia fecioara, Agripina ]i Fevronia, Eufimia, Marina,
Valentina ]i Cristina fecioara, Minodora, Mitrodora ]i Nimfodora, Sf. Sofia cu fiicele
ei, Sf. Iustina, Haritina ]i Pelaghia fecioara, Sf. Filofteia de la Curtea-de-Arge], Sf.
Iuliana, Anastasia, Eugenia ]i Anisia.
Cu rug`ciunile Sfintelor Cuvioase Femei ]i Fecioare: Paraschiva, Teodora,
Pelaghia, Melania Romana, Taisia, Marcela, Anastasia Romana, Maria Egipteanca,
Xenia ]i Domina, Elisabeta.
Cu rug`ciunile Sfin\ilor P`rin\ilor Ierarhi: Vasile cel Mare, Visarion al Larisei,
Grigore Teologul, Ioan Gur`-de-Aur, Atanasie ]i Chiril, Ieronim ]i Augustin,
Alexandru ]i Ioan cel milostiv, Silvestru ]i Policarp, Nichifor, Calinic de la Cernica,
Iosif de la Timi]oara, Nicolae din Mira Lichie, Sf. Clement Papa al Romei, Spiridon
al Trimitundei, Nifon Patriarhul Constantinopolului ]i al Târgovi]tei.
Cu rug`ciunile Sfin\ilor Drep\ilor Ioachim ]i Ana, Avraam ]i Sara, Isaac ]i
Rebeca, Iacob ]i Rahela, Iosif ]i Asineta, Noe ]i cei ce au sc`pat [n corabie, Isus
Navi, Iov, Lot, Ruth ]i Boaz, Iese ]i Ana, Zaharia ]i Elisabeta, Dreptul Simeon ]i Ana
proroci\a.
Doamne ]i pentru rug`ciunile Sfin\ilor T`i Cuvio]i care au fost pustnici ]i
siha]tri: Antonie cel Mare, Arsenie cel Mare, Agato, Amona, Anuv, Visarion, Efrem,
Moise, Sisoie, Macarie, Pimen, Pamvo, Paisie, Pavel cel smerit, Marcel, Serapion,
Siluam, Simon, Pavnutie, Ilarion, Isac, Tibeul, Isidor, Teodor de la schit, Zosima,
Evagrie, Evlogie, Amoi, Apolo, Daniil ]i Dula, Serafim de Sarov, Simon stâlpnicul,
Onufrie, Gheorghe Hozevitul, Teodosie cel Mare, Eftimie cel Mare, Gherasim,
Alexie omul lui Dumnezeu, Pahomie cel Mare, Teodor cel sfin\it, Hariton ]i Chiriac,
Ioanichie cel Mare, Alpie stâlpnicul, Sava cel sfin\it, Cuviosul Filaret milostivul, }
tefan cel Nou. Sfin\ii cei 10.000 de pustnici Tibei care s-au s`vâr]it cu pace, Sf.
Ioan Iacob de la Ierusalim, Dimitrie Basarabov din Patriarhi de Bucure]ti.
Cu rug`ciunile Sfin\ilor P`rin\ilor Patronilor no]tri, cu ale Sfin\ilor {ngeri
p`zitorii no]tri, cu ale Sfin\ilor zilei de ast`zi, cu puterea Sfintei CRUCII Tale ]i cu
ale tuturor Sfin\ilor T`i Doamne Dumnezeul nostru, Prea Sfânt` TREIME, miluie]te-
ne ]i ne mântuie]te pe noi, acum ]i pururea ]i in veci vecilor, AMIN!

RUG~CIUNE PENTRU MÂNTUIREA SUFLETULUI

Doamne ]i St`pânul vie\ii mele, Prea Scump Mântuitor, P`storule cel Bun ]i
Mult Milostive. }tiu ]i recunosc Doamne, c` p`catele mele sunt atât de mari ]i
nenum`rate, c`ci nu merit s` fiu ascultat ]i nici s` primesc ceva bun de la Tine.
C`ci r`u [naintea Ta am f`cut ]i eu cu p`catele mele Te-am r`stingnit a doua oar`,
c`ci ce fel de p`cate nu am f`cut, ce fel de r`ut`\i nu a urzit ]i \esut mintea, inima,
tot trupul ]i sufletul meu.
C`ci iat`, [mi stau pururea [naintea mea ]i le m`rturisesc |ie, Doamnului ]i
Dumnezeului ]i {mp`ratului meu. |ie [\i spun toate neascult`rile mele de Cuvântul
Adev`rului T`u, de p`rin\ii cei duhovnice]ti ]i de cei trupe]ti. |ie i\i spun toate
smintelile mele, toate desfrân`rile ]i necur`\iile inimii mele, |ie i\i spun toate
nelegiuirile ]i p`catele mele, pe care le-am f`cut f`r` fric` ]i ru]ine de dreapta Ta
judecat`. Pe care le-am m`rturisit la duhovnic ]i iar`]i le-am f`cut, toate p`catele
mele cele cu voie ]i f`r` de voie, cele cu ]tiin\` ]i cu ne]tiin\`, cele din noapte ]i din
zi, cele cu mintea ]i cu gândul. P`catele cele de moarte ]i cele strig`toare la cer ]i
cele [mpotriva Duhului Sfânt. P`catele cele mari ]i cele mici, aceste p`cate care
[mi stau pururea [naintea mea ]i pentru care m` c`iesc ]i-mi pare r`u.
}i zic din adâncul inimii mele: cum am putut eu Doamne s` fac asemenea
nelegiuiri, cum de nu m-am [nfrico]at de mânia Ta cea Dumnezeiasc`. Pentru
aceasta recunosc c` sunt vinovat de focul gheenei ]i muncilor de veci, c`ci am
p`c`tuit mult, greu ]i f`r` de iertare. }i am f`cut (aici pomene]ti lista cu p`catele
tale), apoi continui:
Am judecat p`catele aproapelui meu, am râs de p`catele aproapelui meu,
am l`udat ]i m-am asociat la p`cate cu al\ii ]i alte multe pe care nu mi le m-ai
amintesc. Pentru toate acestea m` c`iesc din inim` ]i [mi pare r`u, plâng ]i sunt
hot`rât s` nu mai fac, ajut`-mi neputin\ei mele. Eu sunt oaia cea pierdut`,
cheam`-m` Mântuitorule ]i m` mântuie]te, fie-\i mil` ]i de mine P`storule cel Bun,
c`ci Tu ai zis c` nu cei s`n`to]i au nevoie de doctor ]i ]tiu c` pentru cei s`raci ]i
p`c`to]i ai venit.
Prime]te ]i poc`in\a mea ]i ajut`-m` s` nu mai p`c`tuiesc, caut` cu
milostivire Doamne, Dumnezeule al cerului ]i p`mântului ]i d`-mi dezlegare de
toate p`catele mele, care le ]tii ]i le cuno]ti. Dezleag`-m` cum ai dezlegat pe
p`c`toasa, prime]te-m` ca pe fiul r`t`cit ]i m` [ncredin\eaz` ca pe Petru ]i Pavel de
iertarea Ta.
Iart` Doamne ]i pe vr`jma]ii mei care m` asupresc ]i m` nec`jesc, nu-i l`sa
la pierzare. D`-le ]i lor [ntoarcere la calea Ta. Iart` Doamne p`catele cele din ]
tiin\` ]i din ne]tiin\` ale robului T`u VISARION Ierodiaconul, care mi—a deschis
ochii sufletului ca s` cunosc calea Ta. P`ze]te-l de vr`jma]ii v`zu\i ]i nev`zu\i, \ine-l
s`n`tos ]i mai las`-l printre noi ca s` ne c`l`uzeasc` pe calea mântuirii.
{\i mul\imim Doamne, c` ne-ai ap`rat cu mâna Ta cea tare ]i n-ai l`sat pe
vr`jma]ii no]tri s` râd` de noi. {\i mul\umim c` ai p`zit cu Darul T`u ]i pe P`rintele
nostru Visarion. {nt`re]te Doamne pe to\i fra\ii ]i surorile noastre ]i toat`
comunitatea nostr` cre]tin ortodox`. C`l`uze]te-ne Tu pe to\i cu Harul T`u pân` la
cap`tul drumului, c` f`r` de Tine nu putem s` facem nimic.
Vino [n ajutorul nostru Doamne, c` suntem [mpresura\i de spinii necazurilor
de tot felul. Adu-\i aminte Doamne, c` de]i suntem p`c`to]i, dar nu suntem
vr`jma]i ai T`i, ci ni]te neputincio]i. Scap`-ne de to\i vr`jma]ii T`i Mântuitorule ]i
f`-ne cât mai multe posibilit`\i de a [ntoarce suflete pe calea Ta. La Tine Doamne
este n`dejdea noastr`, de]i nu suntem vrednici de mila Ta, dar Te ]tim Bun ]i lesne
iert`tor.
Te rug`m mult Milostive Doamne, d`-ne [n\elepciune de la Tine de sus ca s`
putem
deosebi binele de r`u, s` putem s` ne ferim de tot ce nu este pl`cut [naintea Ta,
s` ]tim cum s` vorbim ]i s` alegem cele numai spre pl`cere |ie, ca s` ne putem
mântui, [n\elepciune care s` ne fac` s` dispre\uim toate de]ert`ciunile lumii
acesteia.
Pentru rug`ciunile Prea Curatei Maicii Tale, pentru rug`ciunile o]tirilor
cere]ti: Serafimilor, Heruvimilor, Scaunelor ]i Domniilor, {ncep`toriilor ]i Puterilor,
St`pâniilor, Arhanghelilor ]i {ngerilor.
Pentru rug`ciunile Sfin\ilor Apostoli, Prorocilor, Mucenicilor, Cuvio]ilor P`rin\i,
Ierarhilor, ale Sfintelor Muceni\e ]i Cuvioase Femei, cu ale Sfântului {nger
p`zitorul meu ]i cu ale Patronului meu ............... ]i cu ale tuturor Sfin\ilor T`i.
C` binecuvântat e]ti de toate o]tirile cere]ti ]i |ie slav` [\i [n`l\`m ]i noi, [n
toat` vremea vie\ii noastre, Tat`lui, Fiului ]i Sfântului Duh, TREIMI Celei de o fiin\` ]
i nedesp`r\it` [n vecii vecilor, AMIN!