Sunteți pe pagina 1din 31

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

PROCES-VERBAL DE INCEPERE A LUCRARILOR


PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE A AMPLASAMENTULUI SI A
BORNELOR DE REPERE
PROCES-VERBAL DE TRASARE A LUCRARILOR DE
PROCES-VERBAL DE RECEPTIE CALITATIVA
PROCES-VERBAL PENTRU VERIFICAREA CALITATII LUCRARILOR CE DEVIN
ASCUNSE (L.A.)
PROCES-VERBAL DE VERIFICARE A NATURII TERENULUI DE FUNDARE AVIZ
GEO.
FISA DE BETONARE
PROCES-VERBAL DE CONTROL A CALITATII LUCRARILOR IN FAZE
DETERMINATE (F.D.)
PROCES-VERBAL ASPECT BETON DUPA DECOFRARE SI POZITIONARE GOLURI
TEHNOLOGICE SI DE INSTALATII (L.A. sau F.D.)
CONDICA DE BETOANE
FISA OBIECTIVULUI
PROCES-VERBAL DE RECEPTIE A FUNDATIILOR (L.A. sau F.D.)
PROCES-VERBAL SAPATURA GENERALA (L.A. sau F.D.)
PROCES-VERBAL SAPATURA MANUALA (L.A. sau F.D.)

NOTA DE CONSTATARE
PROCES-VERBAL DE REMEDIERE A DEFECTELOR
PROCES-VERBAL PRIVIND MONTAREA INSTALATIILOR DE MASURARE DIN PROIECTUL DE
URMARIRE A COMPORTARII IN EXPLOATARE

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR


PROCES-VERBAL DE PRELEVARE A PROBELOR DE SUDURA

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA


MODEL DE PANOU
CERERE PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM
Cerere pentru prelungirea valabilitatii Certificatului de Urbanism
CERERE PENTRU EMITEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE
Adresa de incepere a lucrarilor catre I.S.C.
Adresa de finalizare a lucrarilor catre I.S.C.
Adresa de incepere a lucrarilor catre PRIMARIE

PROCES-VERBAL DE INCEPERE A LUCRARILOR


Nr._____ Data____________

1. Valoare contract: _____________________________


2. Investitorul/beneficiarul (denumire):
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
3. Executant ( denumire ):
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
4. Proiect nr. __________________ din ____________________ intocmit de
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
5. Contract nr. _________________ din _______________ finantat de banca
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
6.
7.
8.
9.

Data inceperii executiei: ____________________________


Termen de executie: _______________________________
Inceperea executiei se va comunica la I.S.C., emitentului Autorizatiei de Construire
Responsabil tehnic cu executia atestat MLPAT : ________________________
nr. _____________________ angajat cu contract de munca ________________

Numele
Prenumele
Functia
Semnatura
CONSTRUCTOR .................... .................... ............................... ......................
BENEFICIAR
.................... .................... ............................... ......................
.................... .................... ............................... ......................

UNITATEA _______________________________________________________
SANTIER ______________ PUNCT DE LUCRU _________________________
OBIECTUL ________________________________________________________

PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE A AMPLASAMENTULUI SI A


BORNELOR DE REPERE
Nr._____ Data____________
1. Delimitarea terenului conf. plan nr. .....avand coordonatele
(axele)...............................................................................................................................
.................................................................................................. Plansa nr. ...................
Proiect nr. ............................................................... cureperele de identificare a
terenului si trasare a lucrarilor (bornele, constructiile, etc.):
..........................................................................................................................................
.................................................................................................. Indicativul bornei de
referinta ....................... Cota..................................... Cota absoluta
....................................
Borna 1
Borna 2
Borna 3
Borna 4
X .................. .................. .................. ..................
Coordonata
Y .................. .................. .................. ..................
(axa)
Z .................. .................. .................. ..................
2. Constructii-instalatii existente pe amplasament sau in subsol:
..........................................................................................................................................
..................................................................................................
3. Alte mentiuni:
CONSTRUCTORUL se obliga: a) sa transporte cantitatea de ................... m.c. moloz
existenta pe amplasament.
b) sa demoleze volumul de fundatii existent pe amplasament pentru a fi transportate
................... m.c.
BENEFICIARUL se obliga: a) sa plateasca constructorului costul incasarii si
transporurilor comandate
b) sa plateasca constructorului valoarea lucrarii comandate
4.
Numele
Prenumele
Functia
Semnatura
PREDAT
.................... .................... ............................... ......................
BENEFICIAR
.................... .................... ............................... ......................
PROIECTANT
.................... .................... ............................... ......................

PRIMIT
CONSTRUCTOR .................... .................... ............................... ......................

UNITATEA _______________________________________________________
SANTIER ______________ PUNCT DE LUCRU _________________________
OBIECTUL ________________________________________________________

PROCES-VERBAL DE TRASARE A LUCRARILOR DE


________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________
Nr._____ Data____________

Trasarea a fost executata pe baza planselor nr.__________ din proiectul nr.______


Elementul de reper si verificarea este (borna, constructia invecinata, etc.):
________________________________________________________________________
____________________________________________________________

avand coordonatele: X ........................................................


Y ........................................................
Z ........................................................
Cota:

........................................................

Numele
Prenumele
Semnatura
Executant trasarea: ............................ ......................................... ......................
Verificat:
............................ ......................................... ......................

UNITATEA _______________________________________________________
SANTIER ______________ PUNCT DE LUCRU _________________________
OBIECTUL ________________________________________________________

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE CALITATIVA


Nr._____ Data____________

Cu ocazia verificarii efectuate la:


................................................................................................................................................
........................................................................................................................
1 Au stat la baza verificarilor, urmatoarele documente:
.......................................................................................................................................
.................................................................................................................
2 Din verificarile efectuate pe teren si examinarea documentelor au rezultat
urmatoarele:
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
3 Au fost stabilite urmatoarele masuri (concluzii):
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
4 Mentiuni speciale:
............................................................................................................................
............................................................................................................................

BENEFICIAR
PROIECTANT
EXECUTANT
5

Numele
Prenumele
............................ .........................................
............................ .........................................
............................ .........................................

Semnatura
......................
......................
......................

UNITATEA _______________________________________________________
SANTIER ______________ PUNCT DE LUCRU _________________________
OBIECTUL ________________________________________________________

PROCES-VERBAL PENTRU VERIFICAREA CALITATII


LUCRARILOR CE DEVIN ASCUNSE
Nr._____ Data____________
Faza din lucrare supusa verificarii:
________________________________________________________________________
____________________________________________________________
Elementele de identificare (sector, portiune, ax, cota, etc.)
Verificarile s-au facut pe baza prevederilor proiectului nr.___________________, plansele
nr._________________ sau a dispozitiei de santier nr.____________ din data de
______________.
Concluzii:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

CONSTRUCTOR
BENEFICIAR

Numele
Prenumele
Semnatura
______________ _____________________ ___________
______________ _____________________ ___________

Atestam refacerea (remedierea) lucrurilor, conform prevederilor proiectului.


Data ______________

CONSTRUCTOR
BENEFICIAR
6

Numele
Prenumele
Semnatura
______________ _____________________ ___________
______________ _____________________ ___________

UNITATEA _______________________________________________________
SANTIER ______________ PUNCT DE LUCRU _________________________
OBIECTUL ________________________________________________________
TRONSONUL______________TRAVEEA___________NIVELUL___________

PROCES-VERBAL DE VERIFICARE A NATURII TERENULUI DE FUNDARE


AVIZ GEOTEHNIC -

Nr._____ Data____________
1. Terenul de fundare este alcatuit din:
________________________________________________________________________
____________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Ca urmare a verificarilor se stabilesc urmatoarele:
a) Se poate trece la executarea urmatoarelor lucrari:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________
b) Adancimea sapaturilor pana la cota ____________ dupa care se va intocmi un nou
proces-verbal.
c) Masuri suplimentare referitoare la fundatie:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
d) Solicitarea proiectantului pentru emiterea de solutie:
________________________________________________________________________
____________________________________________________________
e) Alte solutii:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________
PARTICIPANTI:
Numele

Prenumele

Functie

Semnatura
Proiectant
____________ _____________ delegat proiect
___________
Beneficiar
____________ _____________ inspector de santier ___________
Constructor
____________ _____________
Sef punct de lucru
___________

____________ _____________

coord. topogeodez

___________
7

UNITATEA _______________________________________________________
SANTIER ______________ PUNCT DE LUCRU _________________________
OBIECTUL ________________________________________________________
TRONSONUL______________TRAVEEA___________NIVELUL___________

FISA DE BETONARE
Nr.______ Data ____________

Data inceperii
_________________
Data terminarii betonarii
Volum beton
_________________
Proiect de executie nr.
Vibrator
Nr.
strat
0

____________

____________
Element nr.
_________________
____________
H element
____________

Cota inferioara _________________

________________________________

H
strat
1

D.D.E. nr.

ORA
inceperii terminarii
2
3

buc.

Starea
vremii
4

_________________
Tempe
aer
5

ratura
beton
6

Maistru
Nume,
prenume
0

Vibratorist
Semna-tu
ra
1

Nume,
prenume
2

Semna-t
ura
3

Tasare
4

Ver.bet.
proaspat
Nume,
prenume
5

Semna-tu
ra
6

SCHITA ELEMENTULUI:
( se va anexa)

Constatari facute in urma betonarii:


1. Rezultatul verificarii:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
2. Modul de protejare a betonului:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
CONCLUZII: SE ACCEPTA / SE REFUZA
Numele

Prenumele

Functia

Calitatea

Semnatura
____________
____________
____________
____________

_____________
_____________
_____________
_____________

_____________
_____________
_____________
_____________

___________
___________
___________
___________

___________
___________
___________
___________

GUVERNUL ROMANIEI
INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII
INSPECTORATUL TERITORIAL IN CONSTRUCTII BUCURESTI
INSPECTORATUL IN CONSTRUCTII AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

PROCES-VERBAL DE CONTROL A CALITATII


LUCRARILOR IN FAZE DETERMINATE
Nr.____ Data____________

Nr. de inregistrare la Inspectoratul in Constructii al Municipiului Bucuresti__________________


Nr. de inregistrare la societatea de constructii controlata_________________________________
Ca urmare a controlului statului efectuat la fata locului de catre inspectorii de specialitate:
.legitimatie nr..
.legitimatie nr..
.legitimatie nr..
la obiectivul
codulce se realizeaza in baza Autorizatiei de Construire nr.......
valabila pana la data deobiectul..
ce se executa pe baza proiectului nrelaborate de..verificat de
...atestat nr.in domeniile.
...atestat nr.in domeniile.
...atestat nr.in domeniile.
...atestat nr.in domeniile.
Responsabil tehnic cu executiaatestat nr...
in domeniile.la faza determinanta..

in prezenta executantului.reprezentat de
avand calitateasi de responsabilul CQ
.autorizat nr...cu participarea investitorului
.reprezentat de.avand calitatea
si inspectorul de santier...autorizat nr.
si a proiectantului.....reprezentat de
avand calitatea de
In baza prevederilor Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii, a procedurii privind controlul statului
in fazele de executie determinate pentru rezistenta si stabilitatea constructiilor aprobata prin Ordinul MLPAT
nr.31/N/02.01.1995, a reglementarilor tehnice in vigoare, a controlului efectuat asupra lucrarilor din teren si a

documentelor privind calitatea materialelor si a elementelor de constructii-instalatii puse in opera, calitatea


lucrarilor ce au devenit ascunse, calitatea lucrarilor constatata de catre investitor, executant si proiectant cu
prilejul verificarilor efectuate in baza obligatiilor legale, a normativelor tehnice in vigoare si contractuale, se
constata ca:

sunt (nu sunt) asigurate conditiile corespunzatoare de continuare a executiei lucrarilor, sunt (nu sunt) respectate
detaliile de executie prevazute in plansele...
...
...
sunt (nu sunt) respectate prevederile reglementarilor tehnice in vigoare..
...
...
MENTIUNI SPECIALE
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

In baza celor de mai sus,

SE (NU SE) AUTORIZEAZA


CONTINUAREA EXECUTARII LUCRARILOR
Prezentul procesul-verbal a fost intocmit in exemplare, cate un exemplar pentru fiecare semnatar
si originalul la Inspectoratul in Constructii al Municipiului Bucuresti

I.C.M.B.,

INVESTITOR,

PROIECTANT,

EXECUTANT,

RESPONSABIL

CQ
Nume

. .

Prenume

. .

Semnatura . .

.
.

.
.

.
.

UNITATEA_____________________________________________________________
SANTIER_________________________PUNCT DE LUCRU_____________________
OBIECTUL______________________________________________________________

PROCES-VERBAL DE VERIFICARE A ASPECTULUI BETONULUI DUPA DECOFRARE


SI POZITIONARE GOLURI TEHNOLOGICE SI DE INSTALATII
Nr.______Data_____________

S-au verificat urmatoarele elemente de beton:


__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Cuprins intre orele: ___________________ turnat pe data de _________________
Aspectul betoanelor dupa decofrare:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Existenta si pozitionarea golurilor verificate dupa plansele nr. ________________
Se vor lua urmatoarele masuri la termenele inscrise mai jos:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Numele
Prenumele
Functia
Semnatura
CONSTRUCTOR .................... .................... ............................... ......................
BENEFICIAR
.................... .................... ............................... ......................
INSTALATOR
....................
.................... ............................... ......................
Remedierea defectelor constatate s-a facut pe baza solutiei date de:
__________________________________________________________________
prin_______________________________________________________________

Se confirma executarea corespunzatoare (de calitate) a remedierilor.


Data __________________
Numele
Prenumele
Functia
Semnatura
CONSTRUCTOR .................... .................... ............................... ......................
BENEFICIAR
.................... .................... ............................... ......................
10

UNITATEA _______________________________________________________
SANTIER ______________ PUNCT DE LUCRU _________________________
OBIECTUL ________________________________________________________
CONDICA DE BETOANE
Data

Obiectul,
scara,
tipul
elementului
betonat

Elemente Cant. Clasa Tempede idende


beton ratura:
tificare
beton
ext.__
(nivel,
beton
ax,
( m)
travee
sir)

Statia
de
beton
furnizoare

Prelevat Starea Evenimente Data Numele


probe
tim- Intervenite deco- si
si inreg. pului in timpul
frarii semnain borbetonarii
tura
derou
(intemperii
celui
nr. ___
cedari
care a
poz. __
cofraje
suprarezultat
etc.)
vegeat
proba:
betonarea
7
8
9
10
11

11

FIA OBIECTIVULUI
Adresa
Bd. Ion Mihalache nr.15-17
finanare
Privat.
Date despre Investitor
Firma
S.C. Tower Center
International S.R.L
Director Florin Bratu
Alexander Hergan
Cod fiscal 15811167
Inspector de antier Victor Ionescu
Construcii (telefon) 0723.728477
Numr buletin RX 307854
Inspector de antier Alexandru Emil
Materiale (telefon)
0721.630.679
Numr buletin
Date despre Executant
Firma
UNGER STEEL SRL
Director
Krammer Mihai
Cod fiscal
10941794
RTE
Claudiu Lazarescu
(telefon)
0723.306.782
Numr buletin
RR 193708
Resp. CQ
Stancu Marin
(telefon)
Numr buletin
D.E. 409557

Date despre Proiectant


Firma
WESTFOURTH
ARCHITECTURE S.A.
Director
Vladimir Arsene
Cod fiscal

BUCHAREST TOWER CENTER


Nr.AC
Valoare iniial din AC
Adresa
Telefon / fax

434/42M/225/03
139.100.665.429

B-dul Dacia nr.59


Et.3
210.93.16

Nr. la Reg. comerului


Nr.autorizaie
Cod numeric personal
Nr.autorizaie

J40/13673/14.10.03
100.1.2.02341
din 01.09.2004
1540105400184
100.1.2.08161

Cod numeric personal


Adresa
B-dul Iuliu Maniu nr.600A
Telefon / fax
318.67.71
Nr. la Reg. comerului
J40/8502/1998
Nr. atestat
06912
Cod numeric personal
Nr. atestat
Cod numeric personal
Nr. buletin
Cod numeric personal
Adresa

02.2.1.01.120 din
25.02.2005
1340813400347

B-dul Lascar Catargiu,


nr.51-53, sect.1. Bucuresti
Telefon / fax 208.40.01
Nr. la Reg. comerului

Proiectant rezisten S.C. BRITT S.R.L.- Timisoara


telefon 0256.221511
Numr buletin J35/93 - 1993
Cod numeric personal C.U.I. 10423741
Proiectant arhitectur WESTFOURTH
telefon 208.40.01
ARCHITECTURE S.A.
Numr buletin
Cod numeric personal
Verificator atestat Prof.dr.ing.
Nr. atestat 04812 Domenii A2
Dan Dubina
Expert atestat
Nr. atestat
Domenii
Descrierea lucrrii (sistem constructiv, regim de nlime, nchideri, etc.)
Regimul de nlime: H max = 100 m ( 3S+P+M+21E)
Sistemul constructiv:
Infrastructura Cadre de beton cu armatura rigida (BAR) structura metalica de rezistenta
din profile inchise ( chesoane) inglobate in beton
Suprastructura Sistem in cadre de beton cu armatura rigida (BAR) structura metalica de
rezistenta din profile deschise (Cruci de Malta) inglobate in beton
- Plaansee din beton armat executate cu cofraje cu platelaje nerecuperabile

nchideri:
Pereti cortina si placaje exterioare din materiale compozite.

Descrierea Stadiului fizic al lucrrii la data 01.12.2005


Infrastructura din beton armat realizata pana la cota de 3,20m, structura metalica pana la
cota 1,70m in sistem chesonat
S-a trecut la montajul suprastructurii metalice de rezistenta.

Descrierea Stadiului fizic al lucrrii la data

Descrierea Stadiului fizic al lucrrii la data

Descrierea Stadiului fizic al lucrrii la data

Descrierea Stadiului fizic al lucrrii la data

Descrierea Stadiului fizic al lucrrii la data

Informaii despre recepie


Nr./dat
Numr controale ICMB

Valoare final
Cot 0,7%

18

UNITATEA_____________________________________________________________
SANTIER_________________________PUNCT DE LUCRU_____________________
OBIECTUL______________________________________________________________

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR


Nr.______Data_____________
Investitor: ..
privind lucrarea..
executata in cadrul contractului nrdin data de...
incheiata intre executant
si investitor
Pentru lucrarile de.
..
..
1. Lucrarile au fost executata in baza Autorizatiei de Construire nr........
eliberata dela data de
cu valabilitatea pana la data
2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul.
fiind formulata din:
Nr.crt.
Numele si prenumele
Calitatea
Denumirea unitatii de care
apartine
1.
.. .
2.
.. .
3.
.. .
4.
.. .
5.
.. .

3. Au mai participat la receptie


Nr.crt.
Numele si prenumele
1.
..
2.
..
3.
..

Calitatea

4. Constatarile comisiei:
4.1 Din documentatia scrisa si desenata necesara a fi prezentata au lipsit sau sunt incomplete
urmatoarele piese:..
..
..
4.1 Urmatoarele cantitai de lucrari nu au fost executate:
..
..
..
4.3 Urmatoarele lucrari nu respecta prevederile proiectului:
..
..
..
5. In urma constatarilor facute, comisia propune:
..
..
..
6. Comisia motiveaza propunerea facuta prin:
..
..
..
7. Comisia recomanda urmatoarele:
..
..
..
8. Prezentul process-verbal, continand file a fost incheiat astazi.
la locul..in.exemplare.
COMISIA
PRESEDINTE
Numele si prenumele
..
MEMBRII
Numele si prenumele
..

Specialist
.

Specialist
.

Semnatura
..

Semnatura
..

..
..
..
..

.
.
.
.

..
..
..
..

20

UNITATEA _______________________________________________________
SANTIER ______________ PUNCT DE LUCRU _________________________
OBIECTUL ________________________________________________________

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA


Nr._____ Data____________

Investitor: ...................................................................................................................
privind lucrarea: .........................................................................................................
autorizata cu nr. ..................la data ................ cu valabilitate pana la data ...............
de catre .................................................................
1. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul .............. - ............... fiind
formata din:
Nr. crt.
Numele si prenumele Calitatea
Denumirea unitatii de care apartine
1.
....................................... ...................... ........................................................
2.
....................................... ...................... ........................................................
3.
....................................... ...................... ........................................................
4.
....................................... ...................... ........................................................
5.
....................................... ...................... ........................................................
2. Au mai participat la receptie
Nr. crt.
1.

Numele si prenumele
Calitatea
................................................... ........................................................

2.
3.

................................................... ........................................................
................................................... ........................................................

3. In urma examinarii lucrarii si a documentelor, comisia a constatat urmatoarele:


1.1.
Lucrarile pe spcialitati au fost executate si receptionate conform, listei
anexate
1.2.
Lucrarile au fost complet terminate la data ........................................
1.3.
Observatiile facute de comisie sunt:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
............................................................................................................
1.4.
Cartea tehnica a constructiei si fisa sintetica a obiectului (NU AU FOST) AU
FOST completate.
1.5.
Instructiunile de exploatare si urmarire a comportarii in timp a obiectului
(NU SUNT) SUNT in posesia utilizatorului
1.6.
Constructia (NU) s-a comportat corespunzator in perioada de la data
.................... pana in prezent, respectiv pe o durata de ........... luni, constatarile comisiei
fiind prezentate in anexa ........................
1.7.
Valoarea lucrarilor executate este de ...................... lei, conform listei
anexate
4. In urma constatarilor facute, comisia propune:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.........................................................................................................
6.

Comisia motiveaza propunerea facuta prin:


..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.........................................................................................................

7.

Comisia recomanda urmatoarele:


..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.........................................................................................................

8.

Prezentul proces-verbal, continand ............file a fost incheiat astazi .................. la


locul ....................................................................in ................ exemplare.
COMISIA

PRESEDINTE
Numele si prenumele

Specialist

Semnatura

.......................................

.......................................

..........................................

MEMBRII
Numele si prenumele
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................

Specialist

Semnatura

.......................................
.......................................
.......................................
.......................................

..........................................
..........................................
..........................................
..........................................

21

MODEL DE PANOU
Identificare santier constructie

SANTIER IN LUCRU
DENUMIRE SI ADRESA OBIECTIVULUI ______________________________
BENEFICIAR DE INVESTITIE _________________________( tel.__________)
(domiciliul sau adresa sediului de firma)
CONSTRUCTOR _____________________________________(tel.__________)
(Adresa, serial de firma)
NR. AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE __________ din data de ____________
NR. AUTORIZATIE ORGANIZARE DE SANTIER ______ din data de _______
TERMEN DE EXECUTIE A LUCRARILOR, CONFORM PREVEDERILOR
AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE :
a) DE INCEPERE ___________________________________
b) DE FINALIZARE _________________________________

1. Acest formular este inmanat odata cu Autorizatia de Construire


2. Dimensiunile minime ale panoului 60x90 inaltime litera min. 5 cm.
3. Afisare la loc vizibil

22

Catre,
Presedintele Consiliului Judetean .
Primarul*)

CERERE
PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM
Subsemnatul ( ) .., CNP
_____________
domiciliul ( )
municipul
cu -------------- in judetul .
orasul
sediul
comina
satul .. sectorul cod postal .
strada.... nr. bl. .. sc. et. .. ap.
telefon / fax . e-mail .. in calitate de....
In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,
republicata, solicit emiterea
CERTIFICATULUI DE URBANISM
Pentru imobilul terenul si / sau constructii situat in judetul
municipiul
orasul .. satul .. sectorul
comuna
cod postal strada . nr. .. bl. sc. . et.. ap.
sau identificat prin ( )

Suprafata terenului pentru care solicit certificatul de urbanism este de .m


Solicit certificatul de urbanism in scopul ( 4 ) : .

Anexez ( ) :

SEMNATURA

Data
._____________________
Se completeaza dupa caz: Primarul General al municipiului Bucuresti
1 Primarul sectorului al municipiului Bucuresti
2 Primarul municipiului .
3 Primarul orasului ..
4 Primarul comunei .
23

Catre,
Presedintele Consiliului Judetean
Primarul*)

CERERE
PENTRU PRELUNGIREA VALABILITATII
CERTIFICATULUI DE URBANISM
Subsemnatul ()
domiciliul ()
municipiul
cu --------------- in judetul ..
orasul
..
sediul
comuna
satul sectorul cod postal ..
strada ... nr. .. bl. sc. .. et. ap.
telefon/fax.. e-mail ..
In conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de
constructii, republicata, solicit:
PRELUNGIREA VALABILITATII
CERTIFICATULUI DE URBANISM
nr. din ..........
pentru imobilul teren si/sau constructii situat in judetul ..
municipiul
orasul satul .. sectorul .
comuna
cod postal . strada .. nr bl. sc. et. ap.
sau identificat prin ()
..
Solicit prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism nr. ./ .. din data de
... pana la data de ..
Anexez, in original, certificatul de urbanism nr.

SEMNATURA
Data..
_____________
*) Se completeaza dupa caz:

- Primarul General al municipiului Bucuresti


- Primarul sectorului.. al municipiului Bucuresti
- Primarul municipiului
- Primarul orasului..
- Primarul comunei.
() Numele si prenumele solicitantului
() Adresa solicitantului
() Date de identificare a imobilului
24

Ctre,
Preedintele Consiliului judeean al Municipiului Craiova
Primarul*)
CERERE
PENTRU EMITEREA AUTORIZAIEI DE
CONSTRUIRE/DESFIINARE
Subsemnatul(1) CONSILIUL LOCAL PENTRU - S.C. REWE PROJEKTENLUNG ROMANIA
SRL C.U.I. 16128066 - ( J40/1899/2004)
cu sediul n judeul Ilfov comuna Stefanestii de jos, T.41, parcela A329
satul . - ., sectorul - .., cod potal 077175 , strada .. -....
nr. - bl. - , sc. - , et. - , ap. - , telefon/fax 0725 128 889 / 0725.128 891, e-mail
H.Willmann@ro.rewe-xxl.at
n conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executrii lucrri
lor de construcii, republicat, solicit emiterea
AUTORIZAIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINARE
Pentru imobilul - teren i/sau construcii - situat n judeul Dolj
municipiul Craiova,
satul
- , sectorul -.
cod potal .................. B-dul Tineretului, nr. 18A, bl. -, sc. - , et. - , ap. - .
Cartea funciar(3)
Plan de situatie sc.1/500
Fia bunului imobil
sau nr. cadastral
n vederea executrii lucrrilor de(4): ..............................
AMENAJARE ACCES AUTO IN INCINTA PENNY MARKET,
DIN B-DUL TINERETULUI NR.18A
...............................................................................................
n valoare de(5): 30.000 lei (RON )

respectiv de Arh.Georgeta Nicolae - arhitect/conductor arhitect cu drept de semntur, nscris


n Tabloul Naional al Arhitecilor cu nr. ............., n conformitate cu prevederile Legii
nr. 184/2001 privind organizarea i exercitarea profesiei de arhitect, republicat. Proiectul
de arhitectur din cadrul documentaiei P.A.C./P.A.D. a fost luat n evidena Filialei
teritoriale ......... a Ordinului Arhitecilor din Romnia cu nr. ........ din ................
respectiv de ................. - arhitect cu drept de semntur, n conformitate cu prevederile
Legii nr. 184/2001 privind organizarea i exercitarea profesiei de arhitect, republicat.
___________
*) Se completeaz, dup caz: - Primarul General al municipiului Bucureti
- Primarul sectorului ....... al municipiului Bucureti
- Primarul municipiului ..............
- Primarul oraului ..................
- Primarul comunei ...................

Pag. 2
Verificarea proiectului (PAC, PAD), n conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 a fost
efectuat de(7)

1.
NU E CAZUL
4.

2.
5.

3.
6.

Durata executrii lucrrilor, solicitat n baza prevederilor "Proiectului pentru autorizarea


executrii lucrrilor de construcii - PAC/PAD/POE" - anexat prezentei, este de
12 luni.
Anexez prezentei cereri:
1. Dovada titlului asupra imobilului (copie legalizat): ...................................
2. Certificatul de urbanism nr. 2032 din 12.07.2005 (copie)
3. Proiectul pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii, n dou exemplare, compus din:
PIESE SCRISE: Memoriu tehnic, Memoriu de specialitate: - urbanism si drumuri, Program de
urmarire si control al calitatii lucrarilor, evaluare estimativa
PIESE DESENATE : - Incadrare in localitati, incadrare in PUZ, Plan de situatie, Profile
transversale si detalii de sistem rutier.
4. Urmtoarele "FIE TEHNICE" nsoite de documentaiile necesare obinerii
avizelor/acordurilor cerute prin Certificatul de urbanism, n vederea emiterii Acordului unic:
S.C. Electrica S.A.
...............................................
S.C. Distrigaz Sud S.A.
...............................................
R.A. Termoficare
...............................................
Serviciul de Salubritate
...............................................
Serviciul Politiei Rutiere
................................................
5. Urmtoarele avize (studii) cerute prin Certificatul de urbanism, altele dect cele
cuprinse n acordul unic:
.............................................. ...............................................
.............................................. ...............................................
6. Anexa la "Cererea pentru emiterea autorizaie de construire/desfiinare" completat cu
toate elementele necesare descrierii lucrrilor pentru care se solicit autorizaia.
7. Lista documentelor de plat a taxelor legale n vederea autorizrii:
.............................................. ...............................................
.............................................. ...............................................
.............................................. ...............................................

Declar pe propria rspundere c datele menionate n prezenta cerere sunt exacte i m

angajez s respect, n cunotina prevederilor Codului penal privind infraciunea de fals n


declaraii, autorizaia de construire i documentaia aferent vizat spre neschimbare.


Semntura,
Data .12.10.2005
S.C. REWE PROJEKTENLUNG ROMANIA
SRL

25

Catre,
INSPECTORATUL IN CONSTRUCTII AL .
Subsemnatul ()
domiciliul ( )
municipul
cu -------------- in judetul .
orasul ..
sediul
comina
satul .. sectorul cod postal ..
strada.... nr. bl. .. sc. et. .. ap. .
telefon / fax . e-mail .. in calitate de..
titular al Autorizatiei de construire / desfiintare nr. din .... , emisa
pentru executarea lucrarilor de constructii privind construirea / desfiintarea constructiilor si amenajarilor ()

In valoare de .. lei.
Aduc la cunostiinta
Ca la data de (4) . ora , vor incepe lucrarile de constructii
autorizate pentru imobilul teren si / sau constructii situat in judetul
municipiul
orasul
. satul ... sectorul .
comuna
cod postal ... strada . nrbl..sc.. et. ap..
Cartea funciara
---------------------------- .
Fisa bunului imobil
sau nr. cadastral
Anexez in copie dovada achitarii cotei de 0,1% din valoarea lucrarilor autorizate, in conformitate cu prevederile
Legii nr. 50/1991, republicata.

SEMNATURA,

Data

26

Catre,
INSPECTORATUL IN CONSTRUCTII AL .
Subsemnatul ()
domiciliul ( )
municipul
cu -------------- in judetul .
orasul ..
sediul
comina
satul .. sectorul cod postal ..
strada.... nr. bl. .. sc. et. .. ap. .
telefon / fax . e-mail .. in calitate de..
titular al Autorizatiei de construire / desfiintare nr. din .... , emisa
pentru executarea lucrarilor de constructii privind construirea / desfiintarea constructiilor si amenajarilor ()

In valoare de .. lei.
Aduc la cunostiinta
Ca la data de (4) . ora ., au fost finalizate lucrarile de constructii
autorizate pentru imobilul teren si / sau constructii situat in judetul
municipiul
orasul
. satul ... sectorul .
comuna
cod postal ... strada . nrbl..sc.. et. ap..
Cartea funciara
---------------------------- .
Fisa bunului imobil
sau nr. cadastral

SEMNATURA,

Data

27

Catre,
PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN .
PRIMARUL *) ..
Subsemnatul ()
domiciliul ( )
municipul
cu -------------- in judetul .
orasul ..
sediul
comina
satul .. sectorul cod postal ..
strada.... nr. bl. .. sc. et. .. ap. .
telefon / fax . e-mail .. in calitate de..
titular al Autorizatiei de construire / desfiintare nr. din .... , emisa
pentru executarea lucrarilor de constructii privind construirea / desfiintarea constructiilor si amenajarilor ()

In valoare de .. lei.
Aduc la cunostiinta
Ca la data de (4) . ora ., vor incepe lucrarile de constructii
autorizate pentru imobilul teren si / sau constructii situat in judetul
municipiul
orasul
. satul ... sectorul .
comuna
cod postal ... strada . nrbl..sc.. et. ap..
Cartea funciara
---------------------------- .
Fisa bunului imobil
sau nr. cadastral

SEMNATURA,

Data