Sunteți pe pagina 1din 1

CONTRACT DE COMODAT

Incheiat intre: D-nul BADEA GHEORGHE domiciliat in Cluj-Napoca str Rarau Nr 2 CNP1441025120646,in calitate de proprietar comodant si SC SOLAR FRIG ENERGO INST SRL CLUJ J12/4228/1991,CF RO233383, reprezentata prin BADEA GHEORGHE si BADEA FLORIN BOGDAN GABRIEL, asociati, in calitate de comodatari.

Art.1. Obiectul contractului: cedarea cu titlu gratuit a dreptului de folosinta a imobilului cu


suprafata desfasurata de 85,41 mp,compus din 4 birouri, grup sanitar, coridor, situat in Cluj Napoca str. Devei Nr1-7 apt. 3, inscris in CF nr 127270/2012, avand nr. topo 11135/2.

Art.2. Durata: nedeterminata, incepand cu data de 26.07.2012. Art.3.Drepturile comodantului: sa ceara rezilierea contractului in cazul in care comodatarul
nu-si respecta obligatiile prevazute in contract.

Art.4. Drepturile comodatarului: sa i se asigure de catre comodant folosinta bunului pe toata


durata contractului.

Art.5. Obligatiile comodantului: sa achite impozitul anual pentru imobilul specificat in


contract.

Art.6. Obligatiile comodatarului:


- sa aiba grija de imobil, - sa foloseasca imobilul conform destinatiei, - sa suporte de la data preluarii imobilului cheltuielile de intretinere si orice cheltuiala necesara folosintei acestuia, - sa suporte de la data preluarii imobilului cheltuielile necesare pentru conservarea acestuia, - sa restituie imobilul in starea in care l-a primit.

Art.7. Incetarea contractului :


- prin denuntare din partea comodatarului la imobilul ce face obiectul contractului, - cu acordul partilor, - in caz de reziliere din initiativa comodantului.

Art.8. Solutionarea litigiilor: orice litigiu decurgand din executarea prezentului contract se va
solutiona pe cale amiabila, in caz contrar vor fi competente instantele judecatoresti din Cluj Napoca. Prezentul contract s-a incheiat azi, 26.07.2012, in 2 exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.

COMODANT:
BADEA GHEORGHE

COMODATAR:
SC SOLAR FRIG ENERGO INST SRL