Sunteți pe pagina 1din 4

DECRET nr.

220 din 14 iulie 1977 privind trecerea unitatilor cu activitate de productie industriala din subordinea consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti in subordinea unor intreprinderi, centrale industriale si unitati asimilate acestora, de sub indrumarea si controlul unor ministere si altor organe centrale de stat
EMITENT: CONSILIUL DE STAT PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 73 din 19 iulie 1977

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romane decreteaza: ART. 1 Pe data de 1 septembrie 1977 unitatile si subunitatile cu activitate de productie industriala, prevazute in anexa nr. 1, trec din subordinea consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti in subordinea unor intreprinderi, centrale industriale si unitati asimilate acestora, de sub indrumarea si controlul unor ministere si altor organe centrale de stat. Unitatile cu profil mixt, la care delimitarea activitatilor nu este posibila sau eficienta din punct de vedere economic sau financiar, vor fi preluate de catre unitatile de interes republican de sub indrumarea si controlul unor ministere si altor organe centrale de stat, in al caror domeniu intra ponderea principala a productiei, urmind ca cealalta parte a productiei sa se realizeze ca productie secundara. ART. 2 Pe data de 1 septembrie 1977 grupurile intreprinderilor de industrie locala, prevazute in anexa la <>art. 23 din Decretul nr. 162/1973 , si Centrul de cercetare si proiectare pentru industria locala Bucuresti, prevazut in anexa nr. 1 la Decretul nr. 139/1974 , isi inceteaza activitatea. Pe aceeasi data, intreprinderile pe structura carora au fost organizate grupurile intreprinderilor de industrie locala, prevazute in anexa nr. 2, se reorganizeaza, avind denumirea, sediul, subordonarea si obiectul de activitate prevazute in aceeasi anexa. Intreprinderile prevazute la alin. 2 functioneaza pe principiul gestiunii economice, cu personalitate juridica si se organizeaza potrivit prevederilor legale privind organizarea si conducerea intreprinderilor de stat. ART. 3 Incadrarea in grade de organizare a unor unitati care trec din subordinea consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti in subordinea unor intreprinderi, centrale industriale si unitati asimilate acestora, de sub indrumarea si controlul unor ministere si altor organe centrale de stat, este cea prevazuta in anexa nr. 3*). ______________ *) Anexa se comunica institutiilor interesate. ART. 4 Ministerele si celelalte organe centrale de stat, impreuna cu centralele si intreprinderile care preiau unitatile si subunitatile prevazute la art. 1, asigura, in continuare, productia sortimentala preluata, inclusiv productia secundara si aplicarea programelor

speciale aprobate, care sa satisfaca cerintele populatiei cu bunuri de consum si alte necesitati ale economiei nationale, precum si productia destinata exportului. Ministerele si celelalte organe centrale de stat vor lua masuri de profilare, specializare si modernizare a productiei preluate, care sa asigure cresterea productivitatii muncii, imbunatatirea calitatii produselor si a eficientei economice. ART. 5 Schimbarea profilului unitatilor si subunitatilor preluate si a sortimentelor de productie se face de ministere, in cazul in care se asigura realizarea prevederilor de plan la produsele respective, a programelor speciale aprobate si daca se asigura satisfacerea cerintelor populatiei, precum si cresterea eficientei economice, cu acordul Consiliului de coordonare a productiei bunurilor de larg consum, Comitetului de Stat al Planificarii, Ministerului Comertului Interior si al comitetului executiv al consiliului popular judetean sau al municipiului Bucuresti. ART. 6 Trecerea unitatilor si subunitatilor prevazute la art. 1 se face cu activul si pasivul stabilite prin bilantul incheiat la data de 31 august 1977, impreuna cu indicatorii de plan economic si financiar pe anii 1977 si 1978 si pe perioada 1976-1980, inclusiv influentele din reasezarea preturilor de productie si de livrare stabilite potrivit <>art. 18 din Legea nr. 23/1976 , cu mentinerea echilibrului financiar, precum si cu contractele economice incheiate, pe baza de protocoale intre consiliile populare judetene si al municipiului Bucuresti si ministere. ART. 7 Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Finantelor, Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii economice Internationale si Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe, vor propune modificarile, ce decurg din aplicarea prezentului decret, in indicatorii de plan economic, financiar si pentru baza materiala pe anii 1977 si 1978 si pe perioada 1976-1980 si in volumul si structura bugetului de stat pe anii 1977-1978, potrivit protocoalelor de predare-primire ce se vor intocmi si prezenta pina la 30 septembrie 1977 de catre ministere si comitetele executive ale consiliilor populare respective. Pentru unitatile si subunitatile preluate, calcularea productiei globale industriale pentru anul 1977 se va face dupa metoda folosita la elaborarea planului. ART. 8 Personalul grupurilor intreprinderilor de industrie locala, al intreprinderilor judetene, al altor unitati de industrie locala, precum si din activitatile de cercetare si proiectare tehnologica, se preia de intreprinderi, centrale industriale si unitati asimilate acestora, de sub indrumarea si controlul unor ministere si altor organe centrale de stat, si de unitati subordonate consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, corespunzator activitatilor preluate. ART. 9 Personalul care trece in unitatile de interes republican sau local se considera transferat in interesul serviciului. ART. 10

Centralele industriale, intreprinderile din cadrul acestora si intreprinderile direct subordonate ministerelor, care preiau unitati sau subunitati din subordinea consiliilor populare pe baza prezentului decret, vor prevedea in planurile de venituri si cheltuieli o cota din beneficiile planificate, echivalenta cu 50% din beneficiile aferente unitatilor sau subunitatilor preluate. Sumele rezultate se vor varsa la bugetele judetelor si al municipiului Bucuresti, iar regularizarea varsamintelor se va face pe baza bilanturilor contabile, in limita beneficiilor planificate. ART. 11 Preturile si tarifele legal aprobate la produsele si serviciile executate de unitatile cu activitate de productie industriala care, potrivit prezentului decret trec la unitati de interes republican, se aplica in continuare. ART. 12 Activitatile de prestari servicii si de productie industriala, care au functionat in componenta grupurilor si intreprinderilor de industrie locala si care ramin in continuare la consiliile populare judetene si al municipiului Bucuresti, se preiau de unitatile de gospodarie comunala si locativa, de organizatiile de constructiimontaj sau trec in subordinea consiliilor populare, conform reglementarilor in vigoare. ART. 13 Personalul din unitatile si subunitatile de industrie locala preluate si din unitatile si subunitatile care ramin la consiliile populare va fi retribuit in continuare pe baza retelelor si grupelor de ramuri aprobate acestora pina la data aplicarii prezentului decret. ART. 14 Consiliile populare judetene si al municipiului Bucuresti isi vor concentra activitatea si vor lua masuri pentru dezvoltarea si diversificarea prestarilor de servicii, in vederea satisfacerii cererilor populatiei si ale unitatilor de stat in domeniile: construirii, repararii si intretinerii locuintelor; repararii si intretinerii instalatiilor interioare din locuinte; administrarii fondului locativ de stat; distribuirii apei potabile si industriale; canalizarii si epurarii apelor uzate; transportului de persoane, marfuri si materiale; salubrizarii localitatilor; spalatului si curatatului chimic al obiectelor de uz personal si casnic; repararii si intretinerii autoturismelor; agrementului, bailor si strandurilor publice; macinisului prestator de cereale pentru populatie si alte servicii. ART. 15 Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare, in exercitarea atributiilor ce ii revin in conformitate cu prevederile <>Legii nr. 10/1973 , va asigura coordonarea si indrumarea unitara a activitatii de prestari servicii ce se realizeaza de catre unitatile economice ale consiliilor populare. Impreuna cu comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, raspunde pentru realizarea sarcinilor de plan ale consiliilor populare in domeniul prestarilor de servicii si elaboreaza analize, studii, prognoze privind dezvoltarea, diversificarea si imbunatatirea calitatii serviciilor, profilarea si specializarea unitatilor, asigurind corelarea cu structura cererii populatiei, imbunatatirea

echiparii tehnice si a aprovizionarii materiale a unitatilor prestatoare de servicii. ART. 16 Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentul decret. ART. 17 Reglementarile contrare prevederilor din prezentul decret se abroga. NICOLAE CEAUSESCU Presedintele Republicii Socialiste Romania