Sunteți pe pagina 1din 10

Evaluarea intreprinderilor rezumat pentru acces CECCAR - lector Cosmin Popa, ACCA, CAFR, UNEAR, UNPIR www.topia.

ro

1.

Explicai necesitatea evalurii economice i financiare a unei ntreprinderi. Masurarea calitatii gestiunii In tranzactii comerciale (v-c intreprinderii, investitie) Schimbari in marimea / structura capitalului social Schimbari in numarul/componenta asociatilor Determinarea cursului de introducere la bursa Calculul paritatii in fuziuni/divizari Actiuni juridice cu scop patrimonial Scopuri fiscale Privatizare: Patrimonial, valori administrative nu de piata ; trecutul nu este reproductibil ; cumparatorul plateste pentru profitabilitate viitoare ; gradul de utilitate a elementelor patrimoniale ; restructurari Alte (creditre, asigurare, etc.) Explicai rolul bilanului contabil n evaluarea unui activ sau a unei ntreprinderi Bilantul contabil = punctul de pornire, sursa principala de date Bilantul economic = teoretic, de calcul, abstract, elaborat in scopul evaluarii, patrimoniu exprimat in valori economice, profit recalculat in functie de valori de piata BILANT CONTABIL = punctul de pornire CORECTII BILANT ECONOMIC Imobilizari corporale teoretic, Active imobilizate de calcul, Imobilizari necorporale abstract, Imobilizari financiare elaborat in scopul Stocuri evaluarii, Creante patrimoniu exprimat in Active circulante Disponibil valori economice de piata prin corectii la bilantul Chelt. in avans contabil, Furnizori profit recalculat in functie de valori de piata ; Alte datorii (taxe, Datorii curente forma este identica personal, etc) Datorii financiare TS Venituri in avans Datorii pe termen lung Credite TL Provizioane Provizioane Capital social Total Activ net Capitaluri proprii = corectii corectat =

2.

1/10

Evaluarea intreprinderilor rezumat pentru acces CECCAR - lector Cosmin Popa, ACCA, CAFR, UNEAR, UNPIR www.topia.ro

Activul net contabil Rezerve Rezultat reportat

valoarea patrimoniala

3.

Explicai diferenele dintre pre i valoare. marimi(concret vs. conventional), numar (pret unic, valori multiple), locul de formare, (piata vs. imaginatia evaluatorului) caracter obiectiv/subiectiv Clasificai diferitele tipuri de evaluri. obiect : bunuri mobile, imobile, grupuri de bunuri, unitati generatoare de numerar, active economice (sectii, fabrici, magazine), intangibile, intreprinderi in ansamblu metoda : patrimoniale, bazate pe performante, bursiere, combinate, alte scop : contabile, administrative, economico-financiare beneficiar : asigurare, creditare, impozitare, actionari vinzatori, potentiali cumparatori, banci valori : valoarea de piata, valori diferite de valoarea de piata metode : clasice, bursiere Care este rolul diagnosticului n evaluarea ntreprinderii? Ponderea majoritara a efortului de evaluare Rol : Identificarea factorilor economici si de risc, cunoasterea regulilor concurentiale ale sectorului, punctelor forte si slabe in prezent si viitor, anticiparea viitorului, stabilirea ipotezelor, alegerea metodelor, explicarea diferentelor intre valori, fundamentarea corectiilor bilantiere, fundamentarea proiectiilor Chestionare Descriere, Scoruri, Efecte Definii valoarea de pia. Valoarea de piata = suma estimata pentru care o proprietate va fi schimbata, la data evaluarii, intre un cumparator decis si un vinzator hotarit, intr-o tranzactie cu prt determinat obiectiv, dupa o activitate de marketing corespunzatoare, in care partile au actionat in cunostinta de cauza, prudent si fara constringere Definii valoarea just. Valoarea justa : pretul la care un bun ar putea fi schimbat intre un cumparator si un vinzator, normal informati si interesati intr-o tranzactie echilibrata Definii valoarea actual a unui bun. Valoarea actuala : corectind valoarea de origine cu inflatia care a avut loc de la data achizitiei si cu coeficientul de invechire (uzura fizica, morala, functionala) Definii valoarea de origine. Valoarea de origine/achizitie/inventar/istorica : totalitatea costurilor necesare pentru achizitionarea si punerea in stare de folosire

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. Definii valoarea de utilizare. Valoarea de utilizare : pentru o utilizare specifica pentru un anumit utilizator, nefiind in relatie cu piata IAS36 Valoarea de folosinta = valoarea de inlocuire : costurile de procurarea unui bun care prezinta aceleasi posibilitati de utilizare, in acelasi scop, in aceleasi conditii, pentru aceeasi durata de folosinta reziduala, cu aceleasi performante 11. Prezentai trei momente din viaa ntreprinderii n care este obligatorie evaluarea. Masurarea calitatii gestiunii In tranzactii comerciale (v-c intreprinderii, investitie) Schimbari in marimea / structura capitalului social Schimbari in numarul/componenta asociatilor Determinarea cursului de introducere la bursa Calculul paritatii in fuziuni/divizari Actiuni juridice cu scop patrimonial Scopuri fiscale Privatizare: Patrimonial, valori administrative nu de piata ; trecutul nu este reproductibil ; cumparatorul plateste pentru profitabilitate viitoare ; gradul de utilitate a elementelor patrimoniale ; restructurari Alte (creditre, asigurare, etc.) 12. De ce este obligatorie evaluarea n cazul privatizrii unei ntreprinderi. Patrimonial, contabilitatea prezinta valori administrative nu de piata ; trecutul nu este reproductibil ; cumparatorul plateste pentru profitabilitate viitoare ; gradul de utilitate a elementelor patrimoniale ; efectul restructurarilor 13. Obiectivul i mijloacele de realizare ale diagnosticului juridic. Obiectiv: aprecierea situatiei juridice a intreprinderii in raport cu proprietarii, tertii si cu salariatii.

2/10

Evaluarea intreprinderilor rezumat pentru acces CECCAR - lector Cosmin Popa, ACCA, CAFR, UNEAR, UNPIR www.topia.ro

Constatari: tinand seama de prevederile legale in vigoare, evaluatorii vor stabili daca intreprinederea este constituita legal, daca exista acte si contracte privind drepturile de proprietate, daca exista ontracte incheiate cu partenerii de afaceri, daca sunt actiuni juridice in curs, cu personae fizice sau juried, daca exista contracte de munca individuale si collective, si vor analiza regimul fiscal al intreprinderii. Concluzii: dupa trecrea inrevista a mijloacelor de realizare si aprocedeelor de lucru utilizate se stabilesc: o oportunitatile exeistente in mediul exterior intreprinderii, adica evolutii cu un character previzibil pozitiv pentru entitatea evaluata ca: legislatie si reglementari favorabile, conditii economico financiare optime; o riscurile in mediul extern, adica evolutii cu un efect previzibil negative, respective condintionarii inverse oportunitatilor; o punctele forte; adica atuurile, ca urmare a unor factori cum sunt: o buna organizare si functionare a entitatii evaluate, contract, statut corespunzatoare, relatii contractuale corecte, finantare bancara asigurata, absenta litigiilro, regelementari fiscale corecte si obligatii fiscale indeplinite la timp; o punctele slabe, deficientele consatate in organizxarea si functionarea entitatii: contarct si sattut necorespunzatoare situatiei de fapt, existenta unor litigii contarctulae cu tertii si cu proprii salariati, conflicate de munac, obligatii fiscale nerespectate,etc.

14. Obiectivul i mijloacele de realizare ale diagnosticului comercial. Obiectiv: determinarea locului ocupat pe piata de intreprindere, in present si in viitor Constatari: a) pe produse/subactivitati/sectii, se va calcula ponderea lor in volumul toatal al activitatii b) se va efectua o analiza a clientilor intreprinderii > importanta, durata de recuperare acreantelor, clienti restanti c) se analizeza furnizorii d) se identifica concurenta intreprinderii actuala si potentiala e) se analizeza reteaua de distributie care poate furniza date asupra ponderii contractelor interne sau externe in cifra de afceri f) pentru a anliza posibilitatile de dezvolatre seva studia gradul de permeabilitate a pietei g) vor fi studiate tipurile de actiuni promotionale facute de intreprindere, cuantumul cheltuielilor publicitare, evolutia polticii de promovare a produselor si imaginii firmei; Concluzii dupa stabilirea principalelor evolutii se vor evidential cele mai importante: o oportunitati; - riscuri o puncte forte: retea de vanzare puternica, clienti statornici, calitate foarte buna a produselor, etc. o puncte slabe- produse si servicii scumpe, cunoasterea insuficienta a pietei etc. 15. Obiectivul i mijloacele de realizare ale diagnosticului tehnic, tehno -logic i de exploatare. Obiectiv: stabilirea masurii in care mijloacele de productie materiale raspund nevoilor actuale sau viitoare ale intreprinderii sau ale potentialului comparator. Constatari: se impune cunoasterea infrastructurii, apotentialului de productie la un moment dat si evolutia in timp, stabilirea dinamicii imobilizarilor corporale, a nivelului de automatizare si aproductivitatii, dar si analiza functiei de cercetare dezvoltare, pentru a determina strategia de viitor a intreprinderii Concluzii prezentate sub forma: o oprtunitati; - riscuri o punctelor forte: o buna utilizare a capacitatii de productie, utilaje moderne, preturi competitive, servicii competente, o punctelor slabe- o planificare defectuoasa a productiei, o conducere defectuoasa a aprovizionarilor si transporturilor, stocuri de materii rpime, probleme de calitate a produselor si serviciilor. 17. Obiectivele i mijloacele de realizare ale diagnosticului financiar-contabil. Obiective: stabilirea existentei imaginii fidele, clare si complete a patrimoniului, a rezultatelor si asituatiei financiare ale entitatii evaluate, precum si a starii de sanatate financiara a acesteia; Constatari : evolutie si interpretare o Identificarea si aprecierea situatiilor financiare : standarde, regularitatea, sinceritatea, fiscalitatea, active nefinanciare o Metodologii contabile si Retratarea situatiilor financiare (corectii) o Evolutia principalelor pozitii bilantiere (stocuri, creante, datorii, imobilizari, activ net) si ale contului de profit si pierderi (cifra de afaceri, marja, rezultatul de exploatare, rezultatul brut) : variatie absoluta si relativa o Evolutia indicatorilor financiari : NFR, CF, CAF, Rentabilitate, Lichiditate, Indatorare o Evolutia unor informatii nefinanciare (salariati, productie cantitativa, preturi) o Evolutia indicatorilor de productivitate si randament (munca, capitalul) Concluzii: se impun in baza constatarilor exprimate sub forma: o oportunitatilor; -riscurilor; -punctelor forte; - punctelor slabe; 18. Rolul bilanului n diagnosticul de evaluare. Bilantul contabil este punctul de pornire, contine date economico-financiare de baza utilizate in analiza fundamentala (la calcul indicatori si analiza financiara) cit si informatia de activ net contabil ca punct de pornire in evaluarea bazata pe patrimoniu. Vezi pct. 2 pentru structura Bilantul economic reprezinta o retratare a bilantului contabil pentru a cuprinde corectii care sa conduca la imaginea fidela a patrimoniului Rolul bilantului economic este de a fundamenta decizii economice in baza unor informatii financiare fidele, valorile istorice se inlocuiesc cu valori economice de piata BILANT FINANCIAR (Analiza echilibrului financiar prin masele financiare) I. Imobilizari IV. Capitaluri permanente (capitaluri proprii + credite TL + provizioane) II. Stocuri + creante + cheltuieli in avans V. Obligatii nefinanciare (inclusiv venituri in avans) III. Disponibil + titluri de plasament VI. Obligatii financiare pe termen scurt Fondul de rulment net global FRNG = IV-I Necesarul de fond de rulment NFR = II-V Trezoreria neta TN = III-VI Echilibre : FR = NFR + TN FR sa fie pozitiv Sumele sa fie mici in raport cu bilantul TN de regula pozitiva BILANT FUNCTIONAL (Analiza in timp a functiilor intreprinderii) A. Functia de investitii = Imobilizari B. Functia de exploatare = NFR necesarul de fond de rulment Active circulante totale (stocuri, creante, cheltuieli in avans)

D. Functia de finantare = Capital permanent capital propriu datorii pe termen lung

3/10

Evaluarea intreprinderilor rezumat pentru acces CECCAR - lector Cosmin Popa, ACCA, CAFR, UNEAR, UNPIR www.topia.ro

- Pasive circulante totale (datorii nefinanciare pe termen scurt, inclusiv venituri in avans) La ambele se separa cele aflate in afara exploatarii C. Functia de trezorerie = Trezoreria neta = disponibil - credite pe TS

provizioane subventii

19. Rolul bilanului funcional n diagnosticul de evaluare. Bilantul functional prezinta patrimoniul grupat pe functii ale intreprinderii investitii, exploatare, trezorerie, finantare cu scopul de a se constitui in instrument de analiza si proiectie in viitor a activitatii Structura sa seamana cu cea a cashflow-ului, instrument consacrat de analiza in dinamica Analiza statica si dinamica pe functii ale intreprinderii reprezinta o etapa a evaluarii intreprinderii in special prin metoda randamentului BILANT FUNCTIONAL (Analiza in timp a functiilor intreprinderii) A. Functia de investitii = Imobilizari D. Functia de finantare = Capital permanent B. Functia de exploatare = NFR necesarul de fond de rulment capital propriu Active circulante totale (stocuri, creante, cheltuieli in avans) datorii pe termen lung - Pasive circulante totale (datorii nefinanciare pe termen scurt, inclusiv venituri in provizioane avans) subventii La ambele se separa cele aflate in afara exploatarii C. Functia de trezorerie = Trezoreria neta = disponibil - credite pe TS 20. Care sunt paii (etapele) n determinarea activului net corectat al unei ntreprinderi? Trei etape: 1 separarea tuturor bunurilor evidentiate in bilantul contabil in bunuri necesare exploatarii si bunuri in afara exploatarii; (bunurile in afara exploatarii se evalueaza separat) 2 reevaluarea bunurilor necesare exploatarii; 3 calculul matematic al activului net corijat. 21. Care sunt componentele fundamentale ale oricrei evaluri de ntreprinderi ? Componente fundamentale: activul net corectat : activul net contabil, corectat cu efectele aducerii la valori de piata ale elementelor patrimoniului, reprezinta valoarea patrimoniala a intreprinderii capacitatea beneficiara : aptitudinea intreprinderii de a degaja beneficii stabile, reale, certe, reproductibile, pe o perioada de timp rezonabila, lipsita de modificari structurale si de gestiune, = media pe o perioada rezonabila (din trecut si viitor) a profiturilor, sau dividendelor, sau fluxurilor de trezorerie rata de actualizare

Rata de actualizare = masoara relatia intre valoarea investitiei (intreprinderii sau proprietatii) si capacitatea sa beneficiara i=CB/V = rata de rentabilitate utilizata pentru determinarea valorii actualizate a unei sume = rata dobinzii de baza + prime de risc (tara, ramura, intreprindere) (risc mare -> valoare mai mica) =Costul mediu ponderat al capitalului intreprinderii CMPC= CCP*CP/(CP+CI)+CCI*CI/(CP+CI)
22. Care sunt metodele de calcul ale activului net corijat al unei ntreprinderi? Metoda substractiva (active datorii +- corectii de evaluare = activul net corectat = valoarea patrimoniala a intreprinderii) Metoda aditiva (capitaluri proprii -+ corectii de evaluare = activul net corectat = valoarea patrimoniala a intreprinderii) 23. n ce const metoda substractiv de calcul al activului net corijat? Metoda substractiva (active +- corectii datorii) 24. n ce const metoda aditiv de calcul al activului net corijat? Metoda aditiva (capitaluri proprii +- corectii) 25. Cum se calculeaz valoarea substanial brut a unei ntreprinderi? Explicai semnificaia acesteia. Valoarea substantiala bruta: activul reevaluat + bunuri folosite fara a fi in proprietate bunuri proprietate nefolosite Exprima valoarea afacerii ca intreg indiferent de structura patrimoniala si proprietatea formala (internalizata/ externalizata) asupra tuturor componentelor afacerii. 26. Determinai activul net corijat al unei ntreprinderi prin ambele metode, cunoscnd urmtoarele elemente din bilanul economi c al acesteia: casa 10.000; banca 150.000; cheltuieli de nfiinare 15.000; cldiri 200.000; echipamente 250.000; stocuri 300.000; furnizori 400.000; c reditori 80.000; mprumuturi bancare t.l. 200.000; capital social 100.000; rezerve 10.000; venituri anticipate 80.000; profit 55.000. Nu avem elemente pentru a formula corectii pe activ net, in afara de cheltuielile de infiintare care reprezinta doar o impartire pe mai multe exercitii a unor cheltuieli si ca atare se deduc din activul net. Metoda aditiva: capital 100.000 + rezerve10.000+ profit 55.000 corectie pe cheltuieli de infiintare 15.000 = 150.000 Metoda substractiva: casa 10.000+banca 150.000+ chelt.infiiintare 15.000 + cladiri 200.000+echipamente 250.000+stocuri 300.000-furnizori 400.000-creditori 80.000-imprumuturi 200.000-venituri anticipate 80.000 corectie pe cheltuieli infiintare 15.000 = 150.000

4/10

Evaluarea intreprinderilor rezumat pentru acces CECCAR - lector Cosmin Popa, ACCA, CAFR, UNEAR, UNPIR www.topia.ro

27. Ce este rata de actualizare?

Rata de actualizare = masoara relatia intre valoarea investitiei (intreprinderii sau proprietatii) si capacitatea sa beneficiara i=CB/V = rata de rentabilitate utilizata pentru determinarea valorii actualizate a unei sume Metode : = rata dobinzii de baza + prime de risc (tara, ramura, intreprindere) (risc mare -> valoare mai mica) =Costul mediu ponderat al capitalului intreprinderii CMPC= CCP*CP/(CP+CI)+CCI*CI/(CP+CI)
17. Care sunt tehnicile de actualizare? Doua, dupa cum este luat in calcul factorul timp: tehnica de capitalizare (factorul timp luat din directia trecut-prezent-viitor) : X=suma din trecut; Y=echivalentul sau in viitor , atunci X(1+i)=Y; n=nr de ani, i=rata de capitalizare tehnica de actualizare (fact timp din directia viitor-prezent-trecut): o suma Y prevazuta a se cheltui in viitor are ca echivalent suma prezenta X dupa regula : X=Y/(1+i) 18. Prezentai trei metode de determinare a ratei de actualizare. a. Rata egala cu dobanda la imprumutul de stat (risc zero) plus prima de risc de tara (de la agentii de rating) plus prima de risc de ramura b. Rata egala cu media dobanzilor practicate de bancile comerciale c. Rata egala cu media tuturor dobazilor practicate pe piata financiara d. Rata egala cu costul capitalului intreprinderii de evaluat recomandata (tine cont de conditiile concrete ale intreprinderii expertizate) 19. Ce este actualizarea? Actualizarea : instrument pentru comparabilitatea indicatorilor din diferite perioade, masoara valoarea actuala a unor sume de bani viitoare sau rtrecute in baza ratei de actualizare: X*(1+i) =Y X=Y/(1+i) X=suma curenta Y=suma viitoare i=rata de actualizare n=numar ani Actualizarea unor fluxuri viitoare : X=Yn/(1+i) iar daca fluxurile viitoare sint constante: X=Y/i (i= rata capitalizare) 32. Cum se determin costul capitalului propriu al unei ntreprinderi? Costul mediu ponderat al capitalului = CMPC = CCP*(CP/(CP+CI))+ CCI*(CI/(CP+CI)) o CCP = costul capitalului propriu intr-o ramura se poate determina de pe Bursa la intreprinderi din aceeasi ramura impartind dividendul la valoarea actiunii si facind o medie a mai multor asemenea indicatori o CCI costul capitalului imprumutat = rata dobinzii la creditele luate de acea entitate o (CP+CI) = capital propriu + capital imprumutat = totalitatea finantarii acelei entitati (capitalul permanent) o CP/(CP+CI) = proportia de capital propriu in total capitaluri Costul capitalului propriu = rata neutra de plasament + (rata cu risc rata neutra)* coeficient volatilitate CCP=Rn+(Rr-Rn) Costul capitalului propriu = dividend/valoarea medie a actiunii+ crestere preconizata a dividendului din profit reinvestit (1-rata de distribuire a dividendelor)*profit/capitaluri proprii 33. Explicai relaia dintre riscuri i rata de actualizare Rata de actualizare = rata de rentabilitate utilizata pentru determinarea valorii actualizate a unei sume La risc zero rata de actualizare este rata neutra de plasament (bonuri de tezaur si obligatiuni de stat) deci cea mai mica rata de actualizare. La risc mare se presupune ca remunerarea este mai mare decit cea oferita de depozitele fara risc, deci rata de actualizare este mare. Exista chiar un model de calcul al ratei de actualizare: rata neutra de plasament (bonuri de tezaur, bonduri de stat) + risc de tara (de la agentii de rating) + risc de ramura 34. Explicai relaia dintre riscuri i valoarea ntreprinderii Abordarea pe baza de performanta surprinde aceasta relatie. In conditiile unei capacitati beneficiare CB presupusa constanta anual, valoarea intreprinderii V= CB/i unde i este rata de capitalizare sau actualizare (ele sint egale cind fluxurile de bani viitoare sint sume anuale egale) Conform punctului 33, la riscuri mici rata de actualizare este mica iar la riscuri mari rata de actualizare este mare. Prin urmare, conform relatiei V = CB/i, la riscuri mici V este mai mare iar la riscuri mai mari V este mai mica. Exemple: Pentru a obtine un beneficiu de 1000, investesc in plasament cu risc foarte mic (depozit bancar) cu dobinda de 5%, o suma de 20.000. Deci V 20.000 = CB 1000 / i 5% Pentru a obtine un beneficiu tot de 1000, investesc intr-o activitate cu risc mediu (cumpar actiuni la o societate care raporteaza rentabilitate de 10% in ultimii ani) o suma de 10.000 deci V 10.000 = CB 1000 / i 10% Pentru a obtine un beneficiu tot de 1000, investesc intr-o activitate speculativa cu risc mare (cumpar masini second din Germania si le vind in Romania) o suma de 2.000 dar care remunereaza cu 50% deci V 2000 = CB 1000 / i 50% 35. Explicai relaia dintre rata de actualizare i valoarea ntreprinderii. Abordarea pe baza de performanta surprinde aceasta relatie. In conditiile unei capacitati beneficiare CB presupusa constanta anual, valoarea intreprinderii V= CB/i unde i este rata de capitalizare sau actualizare (ele sint egale cind fluxurile de bani viitoare sint sume anuale egale) Conform punctului 33, la riscuri mici rata de actualizare este mica iar la riscuri mari rata de actualizare este mare. Prin urmare, conform relatiei V = CB/i, la rata de actualizare mica V este mai mare iar la rata de actualizare mai mare V este mai mica. Exemple: Pentru a obtine un beneficiu de 1000, investesc in plasament cu risc foarte mic (depozit bancar) cu dobinda de 5%, o suma de 20.000. Deci V 20.000 = CB 1000 / i 5% Pentru a obtine un beneficiu tot de 1000, investesc intr-o activitate cu risc mediu (cumpar actiuni la o societate care raporteaza rentabilitate de 10% in ultimii ani) o suma de 10.000 deci V 10.000 = CB 1000 / i 10% Pentru a obtine un beneficiu tot de 1000, investesc intr-o activitate speculativa cu risc mare (cumpar masini second din Germania si le vind in Romania) o suma de 2.000 dar care remunereaza cu 50% deci V 2000 = CB 1000 / i 50%

5/10

Evaluarea intreprinderilor rezumat pentru acces CECCAR - lector Cosmin Popa, ACCA, CAFR, UNEAR, UNPIR www.topia.ro

36. Ce este valoarea patrimonial a unei ntreprinderi? Prezentai cteva metode de determinare. Valoarea patrimoniala este valoarea determinata pe baza activelor si pasivelor la un anumit moment, exprimate in valori economice de piata, Metode: Bilant economic: bilant contabil asupra caruia se intervine cu corectii de evaluare la valori de piata la nivelul fiecarei pozitii bilantiere. Din bilantul economic rezulta activul net contabil. Metoda Substractiva: active si pasive la valori contabile, corectate cu corectii de evaluare Metoda Aditiva: activul net contabil calculati din capitalurile proprii, corectat cu corectii de evaluare. 37. Ce este capacitatea beneficiar a unei ntreprinderi i ce semnificaie are n evaluarea ntreprinderii ? Definire: aptitudinea de a degaja beneficii in viitorul apropiat in conditii de gestiune normale indentice cu cele din perioadele trecute, fara schimbari semnificative 38. Care sunt paii (etapele) pentru determinarea capacitii beneficiare a unei ntreprinderi? Trei etape: studiul rezultatelor trecute, examenul previziunilor, calculul matematic al capacitatii beneficiare 39. Prezentai i explicai patru corecii ce pot fi aduse rezultatelor din bilanul contabil pentru determinarea capacitii beneficiare. Amortizari si diferite alte deprecieri: se inlatura din costuri excesul de amortizare si se adauga insuficienta de amortizare. Corectii pe orizontala: corectia alunecarii intre exercitii au onor cheltuieli sau venituri de exemplu reevaluari neefectuate, constatarea efectelor unor provizioane. Salarii si asimilate salariilor: se inlatura din costuri excesele de salarizare si se adauga insuficienta de salarizare Corectii legate de sinergiile descoperite in cadrul dignosticului de evaluare: sinergii=complementaritate de activitati ale caror rezultate sunt superioare celor reiesite din insumarea algebrica a rezultatelor individuale. Alte corectii pe baza constatarilor din diagnostic si analiza fundamentala (cauze conjuncturale sau exceptionale, fluxurile intragrup, exces sau insuficienta la calcul prvizioane, mod de evaluare si evidenta stocuri, imobilizari inregistrate pe cheltuielile perioadei, etc). 40. Care sunt variantele teoretice de calcul matematic al capacitii beneficiare a unei ntreprinderi? Calculul CB, variante : Media profiturilor nete anuale previzionate Media profiturilor nete anuale corectate Media profiturilor nete anuale din intreaga perioada trecuta si viitoare Medie a profiturilor nete anuale din diferite perioade trecute si viitoare 41. Ce nelegei prin perioada de referin a unei ntreprinderi n evaluarea acesteia pe baza performanelor financiare? Perioada de referinta: se exprima in ani; corespunde limitei de prognoza stabilita de experti pe baza constatarilor din diagnosticele sectoriale; perioada in care intreprinderea se presupune ca poate functiona fara schimbari majore ale mediului intern sau extern si fara investitii substantiale; pentru cumparator = termenul de recuperare a investitiei pe care este pe cale sa o faca 42. Definii capacitatea beneficiar a unei ntreprinderi i prezentai formele de exprimare a acesteia. Definire: aptitudinea de a degaja beneficii in viitorul apropiat in conditii de gestiune normale indentice cu cele din perioadele trecute, fara schimbari semnificative Indicatori : profit net/ profit brut / dividend / flux de trezorerie 43. Cum se determin i ce semnificaie au fluxurile de trezorerie n evaluarea unei ntreprinderi? Metode: Capacitatea de autofinantare = rezultat +amortizari valaorea ramasa a iesirilor de MF +- provizioane Fluxul de numerar cashflow = distinge fluxuri operationale (aproximativ ca mai sus, plus variatia NFR), fluxuri de investitii si fluxuri de finantare intr-o perioada Au semnificatie ca punct de pornire in proiectiile privind performanta viitoare, in metoda de evaluare pe baza de performante. 44. n ce const metoda fluxurilor de disponibiliti actualizate? Metoda fluxurilor de disponibilitati actualizate (DCF) CF = profit net + amortizare+provizioane-investitii de mentinere-variatia necesarului de fond de rulment CF=pn+am+pr-Ir-NFR V(DCF) = (CF-Ir)/(1+t) n + Vr/(1+t) n t= rata de actualizare Calculul Cf istorice ; proiectarea pe o perioada viitoare; determinarea valorii reziduale Vr = activul net la sf. minus chelt. de lichidare ; sau : suma fluxurilor viitoare constante actualizate (extrapol.) Vr = CFn*Z Z=multiplicator rezidual (intre 3 si 6) Z = 1/(K-g) K=rata de actualizare g = rata de crestere pe TL 45. Care sunt cele patru etape (pai) n evaluarea ntreprinderii prin metoda fluxurilor de disponibiliti actualizate? a. calcul flux de lichiditati nete istorice (operationale, de investitii, financiare) b. proiectarea fluxului de lichiditati pe o perioada cat mai lunga c. determinarea valorii reziduale ce urmeaza sa fie adaugata la suma fluxurilor degajate de intreprindere d. Actualizarea fluxurilor anuale viitoare si a valorii reziduale 47. Ce sunt metodele combinate de evaluare a ntreprinderii i n cite grupe se pot clasifica? Metoda practicienilor, indirecta, germana = media valorii patrimoniale si a celei pe performante V = (ANC + CB/i)/2 (medie simpla sau ponderata) metoda Retail V = (ANC + CB*y)/2 y=multiplicator capitalistic metode bazate pe goodwill (metoda remunerarii valorii substantiale brute, metoda remunerarii capitalurilor permanente exploatarii) 2 grupe: tehnici bazate pe ponderarea intre o valoare patrimoniala si una prin rentabilitate, tehnici bazate pe asocierea la valoarea patrimoniala a unuia sau mai multor elemente intangibile 48. Cum se evalueaz aciunile deinute de ntreprindere la capitalul altor ntreprinderi?

6/10

Evaluarea intreprinderilor rezumat pentru acces CECCAR - lector Cosmin Popa, ACCA, CAFR, UNEAR, UNPIR www.topia.ro

Imobilizari financiare : titluri cotate (media zilei la bursa cu tranzactii relevante) necotate si minoritate : capitalizarea dividendelor necotate majoritare: evaluarea intreprinderii 49. Cum se evalueaz stocurile n cadrul unei ntreprinderi pentru a determina valoarea acesteia? Stocuri : costuri efective, preturi de vinzare sau achizitie recente, vechimi 50. Cum se evalueaz creanele din bilanul unei ntreprinderi pentru a determina valoarea acesteia? Creante : vechimi, litigii, reevaluare valuta, insolvente, diferente confirmare 51. Cum se evalueaz disponibilitile din bilanul unei ntreprinderi pentru a determina valoarea acesteia? Disponibil : reevaluare valuta, riscuri privind restrictiile, comparatie cu extrasele bancare 52. Cum se evalueaz imobilizrile necorporale ale unei ntreprinderi pentru determinarea valorii acesteia? Imobilizari necorporale : nonvalori in afara de brevetele francizabile/licentiabile la terti, si cercetarile pentru produse noi sau dezvoltare cu sanse certe de a genera fluxuri de numerar 53. Cum se evalueaz obligaiile din bilanul unei ntreprinderi pentru determinarea valorii acesteia? Datorii : constatare obligatii neinregistrate (provizioane litigii, facturi tirzii cuprinse in exercitiul urmator, obligatii contractuale nefacturate inca, discounturi de acordat), reevaluare valuta, recalcul (taxe) 54. Care este structura standard a unui raport de evaluare a ntreprinderii? 1. Rezumatul principalelor concluzii si recomandari: Pe o pagina: Obiectul, Scopul evaluarii, Rezultatele evaluarii, Recomandarile privind perspectivele intreprinderii 2.Prezentarea intreprinderii - numele , forma juridica, adresa, CUI, reprezentanti - Scurt istoric> crearea, fazele cronologice principale de dezvoltare, transformare etc. - prezentarea capitalul social, modificarilor intervenite, structura actionariatului, Grupului - obiectul de activitate, pozitia ocupata in cadrul ramurii respective,in vederea explicarii metodei de evaluare folosite, etc. 3. Prezentarea evaluatorilor si a mandatului primit Identitatea, calitatea, elemente de CV; In cazul in care evaluarea este facuta de catre o societate comerciala abilitata in domeniu, se vor mentiona datele de inmatriculare ale acesteia de la Registrul Comertului. Declaratie de conformitate: -prezentarile din raport sint corecte; -analizele si concluziile sint limitate la ipotezele si conditiile din raport; -nu a existat nici un interes al evaluatorului; onorariul nu este conditionat; -respectarea Codului Etic si Standardelor nationale si internationale; -evaluatorul indeplineste cerintele de calificare; -evaluatorul a efectuat cel putin o inspectie; -persoanele care au acordat asistenta 4. Diagnosticul de evaluare 4.1. Diagnosticul juridic 4.2. Diagnosticul commercial 4.3. Diagnosticul tehnologic operativ sau de exploatare 4.4.Diagnosticul resurselor umane 4.5. Diagnosticul financiar contabil 4.6.Sinteza diagnosticelor evaluarii Se prezinta sub forma tabelara SWOT, cuprinzand concluziile stabilite pentru fiecare diagnostic in parte, respective datorate mediului exterior intreprinderii (oportunitati si riscuri) si mediului intern al intreprinderii (puncte forte si puncte slabe) Prin luarea in considerare a tuturor constatarilor din diagnosticele sectoriale se elaboreaza bilantul economic al intreprinderii. 5. Bazele lucrarii de evaluare Datele si inforamtiile puse la ispozitie de client, conform caietului de sarcini si prevederilro din contractul incheiat. 5.1. Expertize si studii, proprii sau insusite: surse, inscrisuri, publicatii utilizate la elaborarea raportului de evaluare. 5.2. Bibliografie 5.3. Factori de risc: externi si interni 5.4. Ipoteze de evaluare: macroeconomice si microeconomice 6.Metode de evaluare aplicate Se vor inscrie cauzele ipotezele si scenariile care au determinat alegerea metodelor de evaluare pentru fiecare in parte, cf grupelor: 6.1. Metode patrimoniale; 6.2.Metode prin rentabiliatte; 6.3. Metode combinate; 6.4. Metode combinate; 6.4. Metode bursiere; 6.5.Alte metode. 7.Gama de valori, valoarea actiunilor. Se vor enumera opiniile obtinute prin aplicarea metodelor de evaluare mentionate la pct.6, in mod corespunzator se detremina valorile minime si maxime ale actiunilor. 8.Concluziile si opiniile evaluatorului Se vor exprima opiniile asupra rezultatelor obtinute, atat din punct de vedere economic cat si financiar. Se va exprima parerea evaluatorilor asupra rezultatelor obtinute din operatiunea de evaluare. 55. Cum influeneatz raportul de schimb al monedei naionale valoarea unei ntreprinderi? Abordarea patrimoniala Patrimoniul se imparte in elemente denominate in valuta si elemente denominate in moneda nationala.

7/10

Evaluarea intreprinderilor rezumat pentru acces CECCAR - lector Cosmin Popa, ACCA, CAFR, UNEAR, UNPIR www.topia.ro

Daca pasivele in valuta sint mai mari ca activele in valuta (societate net indatorata in valuta), o crestere a cursului de schimb cauzeaza pierderi financiare si scaderea valorii patrimoniului iar o scadere a cursului cauzeaza o crestere a patrimoniului si venituri financiare. Si invers. Acest efect este unul pe termen foarte scurt Efectele pe termen mediu rezulta din abordarea bazata pe performante: Daca societatea vinde in valuta si cumpara in lei (exportator), o crestere a cursului o avantajeaza si creste capacitatea beneficiara proiectata si implicit valoarea intreprinderii. Si invers. 56. Cum influeneaz modificarea preurilor valoarea unei ntreprinderi? Modificari individuale ale preturilor: cresterea preturilor la furnizori scad valoarea intreprinderii si invers. Cresterea preturilor la vinzare creste valaorea intreprinderii si invers. Modificarea generala preturilor este masurata prin idicatorul inflatie (indicele general al preturilor) Patrimoniul intreprinderii este format din elemente monetare (care se deconteaza in bani in viitor: creante, datorii, credite) si elemente nemonetare (care nu se deconteaza in bani: mijloace fixe, capitaluri, stocuri). In functie de structurta bilantiera, si de evolutia indicelui preturilor de consum, efectul asupra patrimoniului se calculeaza. Aceste aspecte sint descrise de IAS29 contabilitatea in economii hiperinflationiste. Abordarea bazata pe performante ia in calcul si indicele inflatiei in aplicarea actualizarii unor beneficii viitoare. In conditii de inflatie, valoarea prezenta a unei sume viitoare devine mai mica. 57. Care este rolul bilanului economic n evaluarea unei ntreprinderi? Bilantul economic = teoretic, de calcul, abstract, elaborat in scopul evaluarii, patrimoniu exprimat in valori economice, profit recalculat in functie de valori de piata BILANT CONTABIL = punctul de pornire CORECTII BILANT ECONOMIC Imobilizari corporale teoretic, Active imobilizate de calcul, Imobilizari necorporale abstract, Imobilizari financiare elaborat in scopul evaluarii, Stocuri patrimoniu exprimat in Creante valori economice de piata Active circulante Disponibil prin corectii la bilantul contabil, Chelt. in avans Furnizori Alte datorii (taxe, personal, etc) Datorii financiare TS Venituri in avans Credite TL Provizioane Capital social profit recalculat in functie de valori de piata ; forma este identica

Datorii curente Datorii pe termen lung Provizioane Capitaluri proprii = Activul net contabil

Total corectii

Activ net corectat = valoarea patrimoniala

Rezerve Rezultat reportat Activul net corectat : Metoda aditiva (capitaluri proprii+-corectii) sau substractiva (active datorii +- corectii) 58. Explicai influena politicilor de amortizare asupra valorii ntreprinderii. Amortizarile simuleaza deprecierea economica a unui activ printr-un model matematic (liniar, degresiv, etc.). Daca amortizarile sint mai mari decit deprecierea efectiva economica, valoarea reala a intreprinderii este mai mare decit cea contabila si necesita corectii pozitive pe valoarea imobilizarilor pentru a ajunge la valori de piata. Si invers. Stoparea amortizarii din motive de conservare, creeaza supraevaluarea contabila a unu mijloc fix cu utilitate aproape nula ( in afara exploatarii) si necesita corectii negative. In principiu politicile de amortizare nu afecteaza valoarea intreprinderii; ele afecteaza bilantul contabil insa bilantul economic vine cu corectiile necesare pentru a restaura valorile economic corecte 59. Cum explicai relaia dintre politicile contabile i valoare ntreprinderii? In principiu politicile contabile nu afecteaza valoarea intreprinderii; ele afecteaza bilantul contabil insa bilantul economic vine cu corectiile necesare pentru a restaura valorile economic corecte . Exemple: politica contabila de constatare si remasurare frecventa a riscului de nerecuperare a creantelor genereaza corectii cu ajustari de valoare a creantelor in bilantul contabil. politica contabila de constatare a obligatiei latente de garantii acordate clientilor sau discounturi de acordat clientilor inregistreaza provizioane aferente acestor aspecte contractuale Aceste aspecte influenteaza activul net contabil; daca sint bine concepute si aplicate, activul net contabil reflecta si realitatea economica, deci valoarea intreprinderii; altfel, sint necesare corectii pentru a ajunge la un bilant economic. 60. Ce nelegei prin valoarea patrimonial a unei ntreprinderi? Valoarea patrimoniala = valoarea intrinseca = activul net contabil cu corectii (depreciere monetara, modalitati de amortizare, evolutia preturilor, modalitati de contabilizare, utilitate, deprecieri ale stocurilor sau creantelor, riscuri, valori de piata ale imobilelor, etc.) 61. Cum influeneaz riscul de ar valoarea unei ntreprinderi? Ricul de tara in crestere inseamna o rata de actualizare in crestere care inseamna o valoare a intreprinderii in scadere, pentru aceeasi capacitate beneficiara (pentru ca V = CB/i)

8/10

Evaluarea intreprinderilor rezumat pentru acces CECCAR - lector Cosmin Popa, ACCA, CAFR, UNEAR, UNPIR www.topia.ro

62. Sa se determine activul net contabil pe baza unrmatoarelor informatii: Capital social 10.000 ; rezerve 3000; rezultat reportat 5000; cheltuieli de constituire 2000; Cheltuieli de cercetare 10.000 din care 4000 destinate crearii unui produs pentru inlocuirea altuia care va iesi de pe piata in anul urmator Cheltuieli in avans pentur abonamente la reviste de specialitate: 1000 Metoda aditiva: activ net contabil: Capital social 10.000 + rezerve 3000+ rezutlat reportat 5000 = 18000 Corectii: cheltuieli de constituire activ fictiv -2000 cheltuieli de cercetare ce nu erau inregistrate dar se recunosc +4000 Activ net corectat = 20.000 63. Care este valoarea care se stabilete pentru activele considerate n afara exploatrii? Bunuri in afara exploatarii (nenecesare): fara legatura directa cu activitatea de baza, sau cu grad redus de utilizare, se evalueaza separat la valori de vinzare indiferent de metoda de evaluare a intreprinderii (patrimoniale sau pe performante). 64. Cum poate fi definit superprofitul aferent ntreprinderii? Superprofit = profit obtinut de ntreprindere peste pragul de rentabilitate pretins de piata in functie de efortul investitional al intreprinderii, efort exprimat prin valoarea patrimoniala a acestuia 65. Care este definiia goodwill-ului? Goodwill: excedentul de valoare globala a intreprinderii in raport cu valoarea patrimoniului, partea invizibila a valorii intreprinderii, este surprins de diferenta intre evaluarea bazata pe performante si evaluarea patrimoniala GW = (CB-ANC*i)/t i=rata neutra de plasament t=rata de actualizare ANC*i = prag de rentabilitate 66. Limitele evaluarii patrimoniale Viziune statica Viziune istorica iar trecutul nu este reproductibil Inabilitatea de a surprinde sinergii, avantaje/dezavantaje intangibile (locatie marca contracte contacte performanta tehnica si manageriala retete) Supusa influentei fiscalitatii, politicilor contabile Inabilitatea de a valorifica informatii recente si impactul lor asupra evolutiei viitoare deci valorii

67. Determinati rata de capitalizare cunoscand: Riscurile intreprinderii 19% Rata de baza 4% Coeficientul primei de risc 1,2 Cheltuieli financiare 1000 Venituri financiare 600 Datorii financiare (30% din sursele de finantare) 4000 Cota de impozit pe profit 16% Rata de capitalizare = costul mediu ponderat al capitalului = CCP * pondere CP in finantare + CCI * pondere CI in finantare CI = capital imprumutat = 4000 30% CP = capital propriu = 9333 70% Total surse finantare = 13.333 100% CCI = costul capitalului imprumutat = rata dobanzii defiscalizata = (Chelt. Financiare venituri financiare)/CI * (1-16%) = (1000-600)/4000 * (116%) = 10% * (1-16%) = 8,4% CCP = cost capital propriu = rata neutra de plasament + (rata cu risc rata neutra)* coeficient volatilitate = 4% + (19% - 4%) * 1,2 = 4% + 18% = 22% Nota: coeficientul de volatilitate defineste in ce masura entitatea de evaluat deviaza de la nivelul mediu al comportamentului si riscului mediu pe ramura sa Rata de capitalizare = 22% * 70% + 8,4% * 30% = 17,92% = 18% DIN VECHEA LISTA: 68. Ce reprezint rata de actualizare a capitalurilor? Rata de Capitalizare: relatia care se presupune ca exista intre valoarea unui bun V si remunerarea lui anuala constanta R: i=R/V 69. Cum poate fi definit evaluarea economic? Definire: Un complex de tehnici, procedee si metode prin care un bun, o grupa de bunuri, un activ economic, un activ sau element intangibil, o intreprindere in ansamblul sau, sint aduse din punct de vedere valoric la nivelul pietei si prin care li se asigura comparabilitatea cu aceasta A determina zona cea mai probabila in care s-ar putea situa pretul la care o tranzactie s-ar putea incheia in conditii normale de piata Instrument de orientare a operatorilor economici Singurul tip de evaluare bazat pe expertiza si diagnostic si caere are drept obiectiv determinarea valorii de piata a bunurilor si intreprinderilor sau a unor valor derivate din valoarea de piata 70. Dai exemple privind coreciile care pot fi aplicate activelor curente n vederea determinrii activului net contabil corecta t.

9/10

Evaluarea intreprinderilor rezumat pentru acces CECCAR - lector Cosmin Popa, ACCA, CAFR, UNEAR, UNPIR www.topia.ro

Creante: reevaluari la valuta, deprecieri prin invechiri (constatate prin viteza de rotatie) sau prin litigii (constatate prin diagnosticul juridic si comercial) Stocuri: deprecieri, invechiri (constatate prin rotatii lente), actualizari la preturi de achizitie sau de vinzare Disponibil: reevaluarea la valuta Cheltuieli in avans: eliminare daca reprezinta doar o forma de distribuire in timp a unor cheltuieli deja efectuate 71. Indicai cteva corecii aplicate rezultatului contabil pentru a-l transforma n capacitate beneficiar (metode de randament) Corectii pe orizontala (intre exercitii) : constatarea efectului unui litigiu in anul in care isi are originea nu in anul in care se incheie procedurile juridice, reevaluarea valutelor la finele anului daca nu se-a executat, discounturi in anul in care isi au originea nu in anul in care se platesc/incaseaza, constatarea unor cheltuieli/venituri in anul consumului/prestatiei nu in anul facturarii Corectii pe verticala (cf. rezultatelor diagnosticului+analizei fundamentale) : modificarea amortizarii daca aceasta nu este in acord cu deprecierea fizica a mijlocului fix, corectii pe fiscalitate, constatarea unor cheltuieli cu obligatii neinregistrate deloc (garantii acordate, dobinzi, etc.), deprecierea unor stocuri sau creante. 72. Prezentai semnificaia superprofitului punct de plecare n dimensionarea goodwill-ului. Superprofit = profit obtinut de ntreprindere peste pragul de rentabilitate pretins de piata in functie de efortul investitional al intreprinderii, efort exprimat prin valoarea patrimoniala a acestuia Superprofit = CB ANC*i i=rata neutra de plasament ANC*i = prag de rentabilitate GW = superprofit/t t=rata de actualizare 73. Prezentai semnificaia badwill ului aferent unei ntreprinderi. Badwill= o penalizare a valoriiintreprinderii pentru insuficienta de rentabilitate fata de exigentele pietei sau pentru exces de patrimoniu; rezultatul negativ al: (capacitate beneficiara - prag de rentabilitate al intrepr)/rata de actualizare 74. Prezentai formula de calcul a valorii substaniale brute valoare patrimonial a ntreprinderii. Valoarea substantiala bruta: activul reevaluat + bunuri folosite fara a fi in proprietate bunuri proprietate nefolosite; 75. Prezentai modelul Z de evaluare a riscului de faliment al firmei. Modelul "Z" al lui Altman se prezint astfel: Z = 1,2 X1 + 1,4 X2 + 3,3 X3 + 0,6 X4 + 1,0 X5 , n care variabilele XI,...,X5 sunt indicatori economico-financiari, iar constantele cu care sunt amplificai indicatorii sunt de natur statistic i exprim ponderea sau importana variabilei n evaluarea riscului de faliment. XI = capital circulant / total activ X2 = profit reinvestit / total activ X3 = profit naintea plaii impozitului i a dobnzilor / total activ X4 = capitalizare bursiera / datorii pe termen lung X5 = cifra de afaceri / total activ XI - indica o msura a flexibilitii companiei. Cu ct rezultatul acestui raport, daca este mai mare, cu att capitalul circulant este mai bine folosit. XI indic ct de eficient este utilizat capitalul circulant. X2 msoar capacitatea de finanare intern a companiei; este recomandat ca valoarea raportului sa fie ct mai mare. X3 semnific rata de rentabilitate economica sau de eficien a utilizrii activelor; raportul este dorit sa fie cat mai mare. X4 exprim gradul de ndatorare a companiei prin mprumuturile pe termen lung. n practica evalurii companiilor din ara noastr, la numrtorul raportului se utilizeaz capitalul social; rezultatul raportului se recomand s fie ct mai mare. X5 msoar randamentul activelor, indicator de eficien economic a utilizrii acestora i exprima rotaia activului total n cifra de afaceri. Cu ct activitatea este mai eficient, cu att vnzrile vor fi mai mari, iar activele se vor rennoi mai repede n cifra de afaceri.

10/10