Sunteți pe pagina 1din 7

Drtpt fnanciar

Lector univ. dr. Ramona Ciobanu

Cursul nr.2

Drepful financiar

rmur a dreptnlui public

Definitia Dreptului financiar Dreptul financiar poate fi definit ca fiind format din totalitatea actelor norrnative
care reglernenfeasa relafiile de consfifuire, reparti.care si ufitrisafle a fondurilor banesfi ale statului si ale instifutiilor publice, destinate satisfacerii sarcinilor social
ale societatii.

economice

Izvo arele

Dreptului lindirciar

Totalitatea actelor normative care reglementeaza raporturile juridice financiare


alcafuiasc izvoarele dreptuiui financiar.

In raport cu gradul de generalitale sau specificitate aceste izvaare se clasifica in

t, I I + r t 2.

izvoare ale drepflrlui financial comune aitor rarnuri de drept


im,oare specifice dreptului finariciar

Consfitutia-

legea frurdamentala a

tarii, cuprinde dispozitii referitoare la:

elaborarea, aprobarea si executarea bugetului prrblic nafional


incheiere a exercitiului bugetar competentele statului cu privire la gestiunea banului public

si a contului

de

controlul executiei bugetare poiitica fiscala politica bugetara AIte izl'oare: - decretele Iege - Iegile ordinare
- hotararile si ordonantele de suvem

dispozitii referitoare la relatiile financiare. Legea cadlu

in domeniul finantelor publice o constituie Legea finantelor publice


ale

nr. 500i2CI02. care cuprinde principiile si normele de baza ale activitatii financiare
statului. Astfel- Legea finantelor publice cuprinde dispozitii referitoare la: '

elaborarea, aprobarea si executia bugetuiui public national

stabilirea si perceperea impozitelor, tielor si altor venituri ale statului

utlizarea mijloacelor financiare ale organelor puterii legislative, execuve si


judecaloresti

controlul modului de folosire

a mijloacelor materiale si

banesti aparlinand

institutiilor publice, regiilor autonome si a capitalului social investit de stat in


societati comerciale.

Alaturi de legea cadru, exista si alte legi care reglementeaza relariile financiare ale
statului, cum ar

fi

Legea nr.58/1998 privind activitatea bancara Legea

w.3lZl2)tJ4privind Statutul BNR

Legea nr. 30/1991 privind organizarea si functionarea controlului financiar Garzii financiale, rnodifrcata si completata.

si

De asemenea, importante reglementari ale relatiilor financiare sunl cuprinse'in acte

normative emise de guvern sau organisme de specialitate din dorneniul financiar si


bancar, cum ar fi:

adr:ptate

reglementarile cu privire la ta"rele de timbru reglementarile cu privire la tiele consulare Regularnentul privind operatiunile curente si transferurile cle capital cu miiloace de plata straine ( emis de BNR) Regulamentul privind operatiunile cll numerar ( emis de BNR)

Izvoare ale Dreptului financiar sunt si Codul fscal si Codul de procedurn fiscal4

in anul 2003, modificate si completate,


in Romania

sare reglementeaza tmpoziteLe

si

ta:iele

percepute
fiscale.

preurrL activitatea de administrare a acestor4 competenta organelor

Normele Dr"eptului fnaneiar

Norma de drept financiar poate


sall recunoscuta de
catrc=

fi

definita ca fiind o regula de conduita stabilita

slal, cuprinzand drepturile si obligatiile subiectelor parlicipante la


51

rapo$ul de drept financiar

6 qXng'r:espectare este asigurata de autoritatru

r, ,tx.

Normele juridice financiare sunt adoptate de organul legislatir', de guvern si de alte

organe ale adrninistratiei de sfat. Majorifafen normelor jurirlice financiarc sunt imperative.

Contilruful norrnei juridice fnanciare. Norma de Drept financiar a:e structrra


logico * juridica alcaturfa d*r:

In

ipoteza

disnoatie
sanctiune

ceea ce pdveste constructia extern4 data de modul de exprimare

al

actelor

normative, acrasls cuprincle:

capitotre

secttuni

articole
alineate paragrafe

Elementul specific al normei juridice financiale este sanctiune, in dreptul financia.r


existand sa:rctiuni specifi ce:

si

amenda fiscala

majorari de intarziere
suspendarea finantarii

suspendareacreditarii

limitarea operatiurilor bancare


majorarea dobanzilor rarnlxu-sarea creditelor inainle de scadenta supravegherea activitatii economico vafizarea silita a gararrtiei gajului

financiare

Sanctiunile se constata si se aplicade organele financia"re si bancare persoanelor fizice

juridice, subiecte ale raporturilor juridice fltnanciare.

Raporturile de drept financiar Raporturile juridice financiare sunt formate din relatile sociale carre iau
nster? si se sfing

i*

procesul eonsfifuirii, repartizarii si ufilizarii fondurilor banesti

ale sfarului si care sunt reglementate de norrnele juridice financiare. Raporturile de drept financiar pot fi:

* r I I * t r

Raporturi juridice bugetare Raporturi juridice irscale i;iapofturi juridice de creditare


R-aporturi
.

juridice bancare

Raporturi juridice de orgrurizare a circulatiei monetare Raporluri juridice valutare Rapofturi juridice de conlrol financiar

Elementele constitutive ale raporhrrilor juridice financiare sunt:

subiectele

continutul obiectul

Statul:

- rcprezerrtat

printrun organ de specialitate in activitatea financiara-

investit cu atributii

in procesul de constituire, repartrzarea si

utilizare

fondurilor banesti alg statului. Fara exceptie rulul dintre subiecte este intotdeaun4 statr.rl, printr-un organ de specialitate care intra in rapofful juridic
de pe pozitia de purlator al autoritatii de stat. Aceasta particularitate creaza o

potte de subordonare a celodalte subiecte participante fata de subiectul


purtator al autoritatii de stat. Rapoftudle de drept financiar se nasc. se rnodifica.

si se sting pe baza manifestarii unilaterale de vointa a

stg!-ului. Aceasta

particularifate da posibilitatea execufnrii direcfe a ceanfelor fiscale de


catre organele de stat, fara a fi necesara o hotara judecatoreasca,
Persoanele fizice sau persoanele juridice. Persoanele frzice pot rornni , persoane fizice sfraine cu domiciliul

fi : cetateni

in

Rornania, persoane ltzice straine fara

riomiciliu in Romania. Persoanele juridice parlicipa:rte la raporturile de drept financiar


srurt: regii autonome, societeti comerciale

( cu capital se stat, mixt si privat;

romne,

straine sau mixle), institutiile publice, unitatile cooperatiste, asociatiile obstesti sr politice, alti agenti economici organizati ca persoane juridice.

subiectel

or

parLi cip rri ie.

otganizare bugetala, de creditare, de control financiu, de circulatie tnonetara. nlata u4or sume de bani la care sunt obligate subiectele participante la raporfurile

judiciare bugetare, de finantare, de asigurare, etc.

Activitatea finaneiara a stafului

Statul intervine in economie- direct si indirect, astfel incat:

-moiive:

asigura cadrui

juridic legislaiv perltru

desfasl-rl'area ertir,italir econormcs

asigura conditiile de exercitare a liberei initiaiive

ia masun pentru a sustine economia in ansamblu sau numai unele dornenii sau

ztne
acorda subventii

4J

mediaza conliicte in munca

Totusi, marja implicarii stafulld

in

economie este lotusi lirnitata din urmatoarele

este rezultatul unui raport de

interese foafte fi'agil, intre cei pro si contra rulei

implicari
econnomia in ansamblul sau este o realitate formata din actiurea a numerosi agenti

economici, carora statul nu le poate dicta ce sa facq libertatea lor fiind sacra si inviolabila

organele administratiei de stat centrale autonomiei 1or, ceea ce determina


economie.

si locale, pot sa actioneze in limita


generala

o limitare

a implicarii statului in

Statul intervine in economie prin diferite mijloace:

bugetul cenlral
bugetele locale

sistemul fiscal

creditul
programsleaecolrornica

Cea mai ampla implicare a statului

in economie

se realizeazaprin resursele saig-. in

mornentul constit.uirii si cel al cheltuirii lor, Bugetul este un tabel cu doua parli: venituri si

cheltuieli, fiecare fiind detaliate pe capitole, adica pe surse de venituri si obiectivi de


cheltuieli. Bugetu! se stabieste anticipat pe un an "
fr-urctie

ix veniturile si cheltuielile sale sunt in

iie elolutia pe care se estimeaza ra o a avea economia- In elaborarea si executia bugetului se urrareste echiiibrarea veniturilor si a cheltuielilor, In teoria si practica
ceoirorn ca se considera ca un bug-et echilibrat are

uii efect neutru asupra economiei'

Daca che'lfulelild"depasesc veniturile


eirusir,rnea de
a

bugetul esfe deficitar, iar statul recurge Ia

bmi fara acoperire in btururi si servicii ( generand inflatie) sau la imprumgtlrd(

cunulancii.l-s e datoria publica).

Daca veniturile depasese cheltuielile

bugeful este excedentar. Peste un anumit

nivel, excedentul br,rgetar ae si el efect negative intrucat lasa nefoiosite sau amana folosirea
unor resurse frnanciare are ar putea contribui ia cresterea productiei de bunun si sen'icii.

Aparatul fnanciar Lato sensu - aparaIl financiar cuprinde


tofuJrtal':ua organelor

stafului care contribuie

sau aceiea care inlesnesc infaptuirea activitatii frnanciare, organe prin care se aplica politica

financiara a statului. Acestea sunt organe de competenta generala

cu importante atributii

in domeniul finantelor publice. Din aceasta categorie fac parte: Presedentia, Parlamentul, Guvemul, Consiliile locale si serviciile publice locale, ministerele, celelalte organe centrale si
locale ale administratiei de stat si institutiile publice de subordonare centrala si locala.

Stricto sensu - aparahrl financiar cuprinde organismele de specialitate ale statului, cu tpt4 cu atributii atributii in domeniul financiar. Este vorba d"tpt" otg*" d"

"o*p"ttttu

exelusiv ur iiomeniul finantelor publice. Din aceasta categorie fac parte:

itrstitutiile aflate in subordonarea sau coordonarea acestuia" Curtea de Conturi


Romaniei. aJle organe de specialitate.

jlrdetene

si ale mruricipiului Bucuresti, avand in subordine administratiile fmanciale rnunicipale si ale sectoarelor capitalei, circurnscriptiile financiare
orasenesti,
p

erceptiile rurale.

Orgalele statuigi care fac parle din aparatul financiar au drept sarcini:

administrareafinantelorpurblice
realizarea si rnentinerpa echilibnilui financiar monetm si valutar al tarii asigurarea eficientei economice nationaie efectuarea de str.ldi', .uralize, pro{jlloze satisfacerea cerinl.elc,r soctale si c,r.ilflrale

constituirea si repaftizar')it resurseior


apa.rarea

integritatii fondurilor publice etc.

S-ar putea să vă placă și