Sunteți pe pagina 1din 87

www.dacoromanica.ro

Lucrare intocmild de un colectiv condus de

STEFAN BUDESCU

Director General al lucairilor Hidrocenfralei .V. I. Lenin"

www.dacoromanica.ro

aplina. mama

can istaria

yatriei, noctstre

BICAZUL

VOL.

I

www.dacoromanica.ro

I / /

lnforci fila corunf6 a cronicii, care-ti deopanci taptele

moldovenilor ;i-ti povestesc despre mindra Tara a Moldovei.

Oameni vifeji la oaste, iubifori de taro ;i asculfeifori de sta.

pinire; harnici la muncei ;i pazifori de credinta. Tara-i bo-

gala, cu cimpuri rodifoare ;i codri semeti. Voevozi

nifori se perindei la cirma, unii mai cu dragoste de popor

;i de taro, altii mai impil afori ;i mai plecati cofrOpiforilor turci.

De sudoarea palma;ilor, picurafa cu obida pe glia

acaparata de boierii lacomi ;i asuprifori, prea putin graesc

cinfecul haiducesc al

cronicile. Nu s-au ajuns filele penfru

;erbilor

nedrepfe, pentru cei

;i

Dom -

razvratiti contra stopinirilor

reipu;i de domnie in reizmeritele faro numar, alaturi de fratii

for munteni ;i ardeleni. Se spune despre unul Pene; Curcanul,

Ca s-a bafuf cu vifejie fora seaman la Plevna, dar cu osinda

lui dupa rascoala din 1907 nu ;i-au mai infinat" croni-

cile lila. Beitrine cronicar! multe ti-au scopar ochilor, macor

cei singe din bel;ug ai avut sa-ti moi in el pana

cif a singerat grumazul stramosilor

no;fri. De unul Horia, de Dojo, de Tudor din Vladimiri, de

rosculatii din 1907, oare n-ai auzit indestul ? N-ai vomit cum

firul de singe ii leaga din tats -n fiu, cum sfrigei-n sirena lui Roaita, in plumbii lui Played, in cintul cafiu;ei ce-a Print bi- ruifoare lacafele infunericului ;i impilcirii, redind vietii libere

;i clocofitoare acesf popor harnic ;i rivnifor de pace?

;i

sa ves-

fest/ cif s-au

luptat

si

`-b

www.dacoromanica.ro

6.1

,

espicind

dovei,

in

lung

Carpatii Mol-

Bisfrita colDoar6 inspumalci

spre Siref, purfind in spinarea nCirava§e,

plufe cu rodul bogat al minunafelor pa-

duri de brazi ce-i sfrdjuie malurile.

,*

-

"

Dupe)

ce -ti

aduna izvoarele in loazinul

inframunfos, populaf, al Dornelor, se fu-

rieaza

prinfre

plaiurile netede,

ce

nu

udci pe dreapfa

poala masivelor impundfoare ale Grintie-

infrec 1000-1300 m.

ti

ului,

Budacului

§i

Ceahlaului,

care o

:

_

.-e

--

-

"7-

i0.4-

-

domino cu virfuri ce acing 1900 m.,

iar

pe sfinga

mai joasci

care se pierde in dealurile §i

°data undo masivul Tarcaului,

iii

i

reazimcli

mai

valul

a

ingusIci

Plutc4i pe Bistrita

pe culmea

Sfiniparei, esurile dinspre reisarit. Cind frece de Bicaz, ii mai infunecci

ti

pe dreapfa apoi, se infinde la cale lunge' spre dealurile

depresiunile subcarpafice,

sa-§i

infrateascCi apa cu Sireful.

Pe parcursul inframunfos, valea Bisfritei desparfe

i relieful in cloud zone cu

sfrucfurd

geologica diferifa.

-

Pe dreapfa, un soclu crisfalin mezozoic,

pesfe care adese on

infilne0

sedimente din

era secundara.

Dolomite in formatiuni semefe §i

accicienfafe,

cu un colorif care frece de

la cen4u la galbenul ruginiu.

Pesfe dolomite se suprapun adesea gresii vinetii

i

jaspuri,

'Lt

.

04- "

-

pion.

.5.-

iar pe alocuri masive de calcar alb-cen4u. Infre acesfe masive de calcar, cel mai semet

3

www.dacoromanica.ro

in zori, duper poposul de noapte

www.dacoromanica.ro

70;

7,1

se gdsefe pe valea Bicazului,

in

care apa a

sepal

perefi

impuneifori

de 300-400 m.

ineilfime, formind renumifele Chei

ale Bicazului, care sfreibaf mun-

fele prinfr-un drum in serpenfinei

de 2 km. pind la sfatiunea cli-

maferica de la Lacul Row.

Pe sfinga, pine la marginea

munfilor,

se

desfeqoarei

zona

roci sedi-

fliplui carpafic, cu

menfare de componenfa §i virsfe

diferife, aranjafe in sfrafuri care

se orinduesc paralel, in lungul

munfilor. Conglomerate, gresie,

mama §i

calcare, infilne0i in

Bind regiunii

un aspect muff mai sobru deaf

diferife

variefeili,

piforescul pe care-I ofera malul

drepf al riului.

Apa Bisfrifei esfe ingro§afei

de numer4 afluenfi de pe am-

bele maluri, care daforif6 pan-

felor repezi

i sfrucfurii

solului,

au un pronunfaf caracler foren-

fial, favorizaf §i de despaduririle

nemiloase care s-au

pracficaf

Ei au creaf un relief

foarfe accidenfaf, in care rare

in frecuf.

 

.

 

.

 

-70425:1tCk

.1

t

 

,01Ir

 
 

d

I,

;v

6

134%

.1.kr

 

,

.

,1

.

a e-s

""ttte-:

,s

-

444

A*6.114-'

ti

irk rw."11k1

*ea

.

I

;(1.4#0,!'

14. "

2

Tot

.

K.,

.

dri.41Z611:Att L'

on

infilne§fi

§esuri

aluviale

i

ferase

inalfe,

care

sei

face

posibile

a§ezeirile

omene§fi

i

Sfincer pe Ceahlau

agriculfura. Pe loofa porfiunea inframunfoasei a Bisfrifei,

urbane: Vafra Dornei §i Piafra Neamf, la o depeirfare de pesfe 120 km. unul de celedalf.

al apelor,

nu se geisesc (Jed'

douei centre

Calamifeifile

provocafe de

viifuri

§i

inundafii,

din cauza caracferului forenfial

le infilne§fi pe o suprafafei de 61.000 ha.

7

www.dacoromanica.ro

1.-&'"

Itt

-

t4 Ct.

;41

"

MCiretia pe care ti-o oferd natura in acesfe locuri piforepi este infregifa de minuna-

"14.7

I

fele monumenfe isforice din regiune.

La poalele Ceahlaului, pe piriul Schifului, se gasesc ruinele veckiului paid. at cnezilor

Canfacuzino, zidif in a doua jumelfafe a secolului al XVI-lea de cdfre hafmanul Gkeorgke,

frafele lui Vasile Lupu. Pe piriul Borca, minerals, in a ceirui

izvor de apti

afluenf pe

apropiere

dreapfa al

Bisfritei,

se gase§fe

pialret

un vecki

ce

se veld ruinele

caselor de

serveau

cirepf

bdi

domniforului Dimifrie Canfemir.

Virful Panaghia (Ceahlau)

,/' %

4-

: "Alt

=,`,11""i

,1.

S

' r/ A ,,,,

cit 1\7,4

,

,

7,,%.

;

.,.

,,,.

. 2 ." 1

.l.", -:'

r

.

_L-,,.,.!-

L;

*

r

r

-.7,

4:47'

.1.-

,

- OP * . . . ' V417: 44 V +.7.1 4! . . ,
-
OP
*
.
.
.
' V417: 44 V
+.7.1
4!
.
.
,
1,
-
,
,
,
-- 4-ki
.
.
:
.>
- 4.4,
,
,
.
IN
%
 

ov

 

3

,

.,`

exr- -

 

;

.

'`

;:,

A

71

,

%

, *.,

www.dacoromanica.ro

Minunafe

sinf

priveli§file

ce-ti deslafa ochiul pe Valea

Bistritei.

Cind

coborai

insd

privirea mai aproape de fine,

pe malurile apei,

furnicCi

oameni,

acolo

uncle

n-ai genii in

ochiul

Mulfe

incinfare.

care-i

opreau sei se bucure de frumu-

setile acesfui colt de taro. Oa-

lor

erau

aceecii

necazurile

meni in opinci,

ie§if

prin itari

cu

genunchiul

i cdciula ciupifa

de vechime. Case le lor de lemn,

acoperife cu

§inclrild,

inveckife

i pusfiife de sdracie. Cite un

plug

de lemn

in

baRifurei

psi

ici colo cite un car.

Copii cu

gusts, oameni in floarea virsfei

fuberculo§i

plufdriful

omenoase,

sau

reumafici

din

facut in conditii ne-

lipsiti

de

asisfentei

coli suficienfe §i

de orice preocupare a sociefdtii

penfru culfura

medicaid, de

i

civilizatia

lor.

In loc sa fie ei sfdpini ai

mi-

nundtiilor

ce-i inconjoard, erau

dominafi de puferea nesfavilifd

a nafurii, care le ineca ogoarele

i casele,

le sfdrima plufele §i

podurile de birne de pesfe ape.

Tunel in Cheile Bicazului

www.dacoromanica.ro

Lacul Ro;t1

.

'

z4 .

tov

A.

"

°

rr

.0 1

;I

I

*

0

4

"

MI

er

a-

Ruinele palafului cnezilor

Alfeidata

4, p se.r,,,,fri I'

.,

n 4 1 1.,. J ° );1110 .
n
4
1
1.,.
J
°
);1110
.

.

v

.

ff

'

3

Ill

,,,:;

0

*

.;

I

67jp , t tiFfj.;,7 .r-e-W,

n

j

'

'

'

4116

14

L't

Ar

°

:!,

www.dacoromanica.ro

7.7-7:-

'

:.

u

I ''';,'4LjOr7:. , ij -

,

i.

.

a

'41 f-

'

.

,

1 1.

'

.

.--

10".

,,

-.

.

.,

7

r4.

e li ,,-

,

,

e

A

F.:o0, .

j-,,

'

.""':

_I

"'.°

.!

:

,

,.

.

,-,

e j-,:t.:,--.

=

,.

ell 1

,

I 4

' a

.

.

^.11.

4.fitgra-CM'V40 "A"-%-

fffn

4"

1

1 n v

i

-

r

--irrillrfr r

&will

-

.,

FI

.,

T

Ye

si-1

Y-

,,

g

"

.

j

,

- ,

'

4

r'77

'

c

'740:11V

9

SiC?

'

Of

I"

. t!':'

t. -:

grAl56. t

I ,_,

a

'.r,iinikkra s

iitiguto,

;yrn mr. TrrOlq.17,1::3

.

r-Jr '14.0';L:11

44,

0.;'

.-1g

4-

°9,

t'

.

.

1

1.

7tre. A ,V.A

pr,

.

,

rf, 9

,

I

4 '

VA.

"

t.

o

1.

www.dacoromanica.ro

Fosful Castel

Regal

11

r !r. .,, . g Manasfirea Bisfrita e. ,I, . p II 4. : .
r
!r.
.,, .
g
Manasfirea Bisfrita
e.
,I,
.
p
II
4.
:
.
I,
4.
.
.
.-
- °
C
s
.,
.
vv
,
VS '
b
,
Iriti3r1,1
krtifrr.
7.7%7.77
a4
s :
,
N
.

:4

.

.

r.4

1111 InfIlneai, oricif

ai fi iscodif cu ochiul meleagurile Bisfritei. hoar in Bicaz, pe locul cel mai ales, se indlta

un casfel regal, in care se aduna fruda tdranilor ce munceau infr-un sisfem semi-feudal pe

mo§ia fosfei familii domnifoare. Coborind pe cursul Bisfritei, regiunea dinfre Bicaz

Neamf ifi ()fere' de asemeni priveli0 nafurale incinfdfoare, presdrate cu monumenlele ark-

Nici sal mai rdsdrif,

nici case de Oran muncifor mai indesfulafel,

§i

Piafra

fecfonice

ale

mandsfirilor zidire de domniforii

Moldovei. Mdndsfirea

Bisfrita,

inaltaki de

Alexandru cel Bun in secolul al XIV-lea, careia Stefan cel Mare i-a clddif clopoinita de

la infrare, s-a pdsfraf cel mai bine dealungul veacurilor.

In apropierea ei, pe coama mun-

tilor, s-a pdsfraf incd desful de tine Manastirea Bisericani, a carei zidire a fosf Incepuld

de 5fefeinif6 Vodd, in anul 1612 §i desdvir§ifd de domniforii care i-au urmaf. Ceva mai

Ina Itafer in anul 1560, de cafre

Alexandru Lapu§neanu, in vecindfalea unui caste' domnesc, ea nu a pufuf supraviefui in

infregime fimpurilor.

Arhifecfura §i picfura acesfor cqezdminfe, pe care Sfaful le resfaureazd astazi, ne vor-

besc despre comorile spirifuale cu care poporul romin a fosf inzesfraf din cele mai vechi

veche esfe Mcindsfirea Pingeirali, in acelea0 imprejurimi.

incepufuri ale sale. Nici o industrie nu se pripdise pe aici,

fiere care macinau fora mils podoaba muntilor. Baca nu robofeau pe m4a regale, mai

mull decif fdiefori de lemne sau plufa0 lot nu le era harazit tdranilor sa ajungd.

Nu gaseau de lucru oamenii nevoia0 de pe valea Bistritei, nici in ora§ele mai depeirfafe,

deoarece indusfria nationald era in acee4 sfare de inapoiere

decif mici Infreprinderi fores-

prefufincleni.

A§a dar, ei

pdreau a fi sorliji usd scoafd apd din piafra seacd", deli fare lor gemea de loogatii.

lata cum au trail, secole clearindul, harnicii moldoveni de pe valea Bisfritei.

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

Ind inforci fila de our a isforiei poporului romin

a eliberdrii

file ce povesfe§fe mdreata clips

i infeipfuirile cresc alit de

viola lui se lumineazd din paging in paging

le cuprinzi in stove. Nu-i loc in fomurile not

-furfunos ;i sinf calf de mulfe, Ind./ e greu sei

penfru osinda celor ce asudd pe ogoare, in uzine, on penfru cei ce-mpra§fie invatafura; clor fapfele acesfora sinf cu adevdraf osindd penfru cei ce i-au asuprif pind mai eri.

Dace'

rasfoie§fi

aceasfd

isforie a vremurilor

not

;i

cauti o paging de pret penfru

Moldova, la fila

anului 1950 vei

gdsi

Hofdrirea nr. 1.182 a Consiliului de Mini Ori al

Republicii Populare Romine, care spune:

Acordinci o insemndfafe cleose6ifd lickicicirii

tnapoierii economics a Mo lc:lovely

in care a fast lasafa

cle regimul burghezo-moOeresc ;

Pentru a ridica

nivelul

material §i cultural al populafiei

din

Moldova, de pe valea Bisfritei §I Sire-

iului prin :

crearea unei baze energetice pufernice,

necesara

inclustrializarii §i valorificdrii bogatillor solului

;1

subsolului Molclovei; combaterea inundatiflor §i seceiei dealungul yeti' Sirefului §i in

desvolfarea culturilor agricole intensive, bazata pe folosirea largo a irigatiilor §i a energiei electrice

fn vederea asigurdrii unei recolte stabile §i abundenie ; in scopul pregaiirii conditiunilor pentru crearea unei arfere de navigatie infre Moldova §i Dundre.

nordul Baraganului ;

Consiliul de Mini§fri, in

edinta din 13 noiembrie 1950, ilolare0e:

consfruirea pe rtul Bistrita, in regiunea Bicaz, a unui baraj perdu, crearea unul lac de acumulare debitelor riului intre anii

cu o capacitate de cca 1.200.000.000 m. c. ape', care se' asigure compensarea

seceto§i §i ploio§i ;

construirea unei cenirale

hic/roelectrice pe Bistrita, la Siejaru, cu o pufere de 210.000

kw. §i cu

430.000.000 kwh. anual, care se va numi Cenirala Hidroelectriai Vladimir Ilici Lenin.

c productie de aproximativ

Prin folosirea apelor °cumulate la Bicaz §i celelalte amenajari de pe riul Bistrita, care se vor proiecta

instalatd la cel putin 450.000 kw. tar productia de energie

li executa ulterior, se va ridica puierea electric

elecfrica, intr-un an normal, la aproximativ 1.000.000.000 kw11.;

13

www.dacoromanica.ro

amenajarea penfru irigaile In lunca Sirefului §i

in nordul

Baraganului,

a unei suprafete

de cco

300.000 ka. Pe ferenurile frigate se vor amenaja culfuri intensive, In special de plank, industrials §i se vo

folosi energia elecfrica la mecanizarea muncilor agricole ;

crearea unei cal navigabile in valea Sirefului §I recuperarea pentru agriculture a ierenurilor inun-

clalpile din 6azinul acesful du ;

energia electrica produsa de cenfrala kidroelectrica de pe Bistrita va il distribuita to primul rind!

to Moldova, penfru alimentarea Indusfrillor prevazute a se crea to perioada planului cincinal,

precum §i o

oralelor

i safelor din Moldova ;

se vor construi linii de 220.000 §i 110.000 volt',

BIstrila cu Transilvanla, Muntenia, Moldova, etc."

care vor

lega

central°

kidroelectrica

de pe

Iota cum a colporif din plin viata noun in napasfuifa vale a Bisfrifei, cum prinde s6

infloreasc6 Moldova.

El face

parte din vasful program al Parfidului Munciforesc Romin pentru dezvoltarea economics a

Dar sisfemul energetic care se creaza pe Bistrifa nu esfe un fenomen izolaf.

!aril. A§a cum se araf6 in raporful Comitetului Central al

asupra Planului de Elecfrificare a Drii, prezentaf in faja plenarei din 26 ocfombrie 1950.

Electrificarea tarsi noastre se impune ca o sarcina de cea mai mare urge* 0 insemnatate. Lichidarea

Parficlului

Muncitoresc Romin

tnapoieril economice §I culturale a farii, pe baza treceril la marea product's socialists In industrie §i

agriculture,

este de neconcepuf fora elecfrificare

tnapolate, vom crea posibilifati

PunInd In valoare energia apelor noastre, vom trezi la viola regiuni

de ferfilizare o

penfru marl

lucrari

de

irigatie,

pentru asanari

§1 lucrari

pamtnfurilor degradate §i inundalpile

cultural al maselor muncifoare.

Electrificarea va contri6u1 simflfor la tm6unafatirea traiului material ;1

aplicafil In medicine,

in procese

biologice §I

Elecfrificarea are numeroase

chimice; ea ajufd la raspinclirea culfurii prin telecomunicatii, cinematografe §i radioficare ".

Chemaf s6 dea viola

unor alit de marefe §i isforice sarcini,

poporul

muncifor din

Republica Populara Romin6 i§i claruie0e

infreaga sa pufere de munca,

priceperea

sa

§i

dragosfea fier6inte de pafrie, acesfor nobile teluri.

marea sa voinja de pace, dornic s6-§i consfruiasca o viola noun, pe femelii nos.

El face

aceasfa

penfru ail exprima

Infrcijincl

nesecafa sa energie creafoare cu cele mai marl cuceriri ale §fiinfei, cu ajuforul neprecupefif

al marei §i pufernicei noastre

vecine §i priefene,

Uniunea

Sovieficci,

el va pune

sfavilci

Bisfrifei §i o va capf a infr-o pufernic6 uzin6 hidroelectrica, din care se va impra§fia lumina §i loel§ug peste o buns parte a farii.

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

rin consfruirea

Hidrocenfralei

Vladimir Ilici Lenin

§i a lacului sdu de acumulare,

profilul economic al 6azinului mijlociu al

disponibilului de energie elecfrica ce spare in regiune,

Bisfrifei se schim6d considerabil,

cif

§i

imporfanfelor

daforifd

maferii prime

exisfenfe. °data cu aparifia marilor lucrari din complexul hidrocenfralei, iau na§fere indusfrii

noi, cal de comunicatie, cai ferafe, precum §i safe §i ora§e noi, mutt superioare din puncf

de vedere fehnic §i urbanisfic actualelor a§ezari. Se va iriga o suprafala de cca 300.000 ha.

cu apele din lacul de acumulare,

unite cu apele regularizafe

ale

riului

Siref.

Tofodafd

Noua ;osea §i cale ferato

411.-

ge.1

www.dacoromanica.ro

W-114.2.!

ic

"

.P

--r.,-71.1120:!"G

.

.

r-411.01p;,

0

'1.

4n.ti

-!".14!1111 11°9111'

. br

1,.?

.4.

se va reduce debiful de viifurd

in

rt;',

43

. so

iLz

14,i

'/S.,.

jos de baraj,

5721161Zerm.crs

-

prin

rezerva

preveizufd

Noile case la-

rone0i

in

lac contra

inundafiilor, lucru care va permife redarea penfru agriculture a unor suprafele de feren din albia majors a riului, supuse anterior inundafiilor. Aldfuri de crearea noului cenfru industrial

de la Bicaz, se va dezvolfa §i un nou cenfru furisfic,

Ceall leiu §i a Iacului de acumulare.

care va gravifa

in

jurul

masivului

Amenajdrile corespunzdfoare acesfor obiecfive se desfeiparei in rifmul de consfruire

a

hidrocentralei §i ele au Incepuf se] se confureze Inca din primul plan cincinal. S-a consfruit

asffel un important spafiu Iocafiv modernizaf §i higienic penfru populafia care a fosf mutate

din perimefrul marilor consfructii.

Cdile de comunicafie au fosf reamenajafe §i modernizafe, asfaltindu-se §oseaua natio-

nald Piafra Neamf

Bicaz pe o porfiune de 30 km. Ulfimii 2 kilomefri din fraseul §oselei

asfalfafe se abaf spre creasfa

barajului.

Aceasfd §osea

esfe

clesfinafei

se]

face

in viifor

legdfura de la coronamenful barajului pins la coada Iacului de acumulare, penfru a inlocui pe acea porfiune acfuala §osea situate dealungul riului Bistrifa. Penfru accesul din oseaua

Piafra NeamfBicaz la fabrica de cimenf .Congresul al XIX -Iea" din Bicaz,

s-a refeicut

i modernizaf o porfiune de 2 km. din

oseaua de pe valea riului Bicaz, urmind ca in viifor

amenajarea se] se prelungeasca pine!' dincolo de Cheile Bicazului.

Infrucif singurele puncfe de acces la cdile ferafe normale erau in sfafia Piafra Neamf

psi Vafra Dornei, ambele la o mare departure de cenfrul de consfrucfie

de viiforul cenfru

industrial, a fosf consfruifei o noun cale feral!!! Infre Piafra Neamf

i Bicaz, asffel amplasatei,

Incif se] face! §i o legdfura cu

prelungire ulferioard a ei spre Vafra Dornei.

fabrica

de cimenf

din

Bicaz §i sa

exisfe

posibilifeifi

de

16

www.dacoromanica.ro

Viaduct pe noua

,

!

11Ae7

.47°

.

47:4nr".-

.

;osea

P

- f t tilq 1C? -"rt ;."! at-1 . 1110.:7-. ,,. AP. c " ^
-
f
t tilq
1C?
-"rt
;."!
at-1
.
1110.:7-.
,,. AP.
c
"
^
".
.
'
.
jo
. 4
7

.

t

' g

-

7

, rxrt

mnotr.

°N. -

&I

*-

°

1

.

www.dacoromanica.ro

,001t N

:IA

V F :i

1r

f./

!!

,

4"

'

I

1 If .11, A . ,' 1 7. - : - .7'4. . c a;
1
If
.11,
A
.
,'
1
7.
-
:
-
.7'4.
.
c a;
4CP241
.
1!. a ,-;
be
,
441
,
,
f.1
.

Pod modern de cale ferata

'

o

A

'0.

.

Ci

'I

Silozurile fabricii

de cimenf

Vedere de

ansamblu a fabricii

pa

amp OW

1118 SAM, NM

r

L7;

!!:

a

`f,42NO

1:44110.::

-

-1-,414*

lerW.

.,

, 411-1L6P;.

P

bh4-,

A

,-

"7

.;,

I

,_

:

4.1%.414 C''114

re."- t

''i

.

t 4

-.c.,it7.-

c

IA

-

4

-

i

o

A-,.

e

t_4Ii

P

www.dacoromanica.ro

for.,

a

'7.

,

W.

.

A

t

.73:211t -7:;1

a

-

:

.t

2

.,

:

-.1:-

:-

,,,

,,,,'

9tC11'--

'

,

,3'

°

rc

;.

I

tr4

.

''.

4

,

m

'''

4111

.

A

iiaa-°-:

.1111.,4

: ,r

j

.

.,

'

)4' 4

. S.

.

,,

.-.5-r

i

P

, .0

Lg

La

1

',

Desigur ca acesfe mijloace de comunicajie

au impus refacerea §i modernizarea fufuror

podurilor de pe fraseul caii ferafe §i a §oselei asfaltafe.

Penfru crearea posibilifdtilor

kidroelecfrice, se amenajeaza podurile

Bac CiuPiafra NeamtSfejaru.

de fransporf a

§i §oselele

eckipamenfului

de fonaj

pe infregul

fraseu din

greu

al uzinei

porful Braila

,

In scopul asigurdrii unei surse de energie electric& din perioada de consfruire a hidrocenfralei, precum §i

fierelor, s-a consfruif o uzind provizorie fermica la Bicaz.

care

sd

deserveasca

instalatiile

indusfria creata penfru nevoile §an-

Cimenfurile

speciale

stnf

asigurafe

al XIX -Iea" din Bicaz, penfru care

exist

prin

consfruirea

fabricii

de cimenf Congresul

in regiune maferii

prime de excelenfd califafe.

Fabrica de asbociment

I

.:: L. 1

. 4. 7.1.'

L.

,

p

".";

r,, _,

.

r

.

.

's

,.,-, '2

r

_

orr'r

.

'

.

.

fiai.*0

rp,r_

44

mu.

74-.

.,

i

'r

,L,fait

' -"

2

,,,.,,.

- --.-7ifia.,,,,,-14.

g :

'.-:

,,- - 4,

NL'I'ltaj

kaki tri 719 7 . trinTr.7.T.IrritT - , 'I: ---'i 1 Ili 14. , vi,
kaki
tri
719 7
.
trinTr.7.T.IrritT
-
,
'I: ---'i
1
Ili
14.
,
vi,
rin:111:7401'N
nfir:ifl
r.
:
.
, _
.111
"v:174P/1
-
.
.
;
;
.0.
:
.
5.
'

-r

''

'

t

'

. r

ir.

:'

www.dacoromanica.ro

.

y

,

I

I

I

1

1

1

O

InIra ir

 

,

7:re,

L

r.,

ar'irirrIt gr.

 

F.

.

.

 

"P. SIN

-

 

'

I.

 

r

.

 

--

 

-

-

1-ktp

 

at"

 

-.

.,

,iltii,!--

 

.

 

, 12'

irrr

.,

i

i

.

4

.11.,Kr

Asigurarea cu oxigen a §anfierelor de consfructie-monfaj, alit penfru hidrocenfrald, cif

;i penfru amenajdrile din regiune,

Sfejaru.

s-a

facuf prin

consfruirea

unei

fabrici

de oxigen Ia

Infre alfe realizdri din cursul primului plan cincinal

in regiunea

Bicaz

se

fabrica de asbocimenf, fabrica de Wine

i modernizarea fabricilor de cheresfea.

numard §i

Acesfe consfructii §i amenajdri care s-au efectuaf deja in zona lucrdrilor hidrocenfralei

creind con-

de Ia Bicaz, au schimbaf complef aspecful economic

i social al vii Bisfrifei,

ditii de frai material

i cultural nemai cunoscufe de populatia din aceasfei regiune.

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

azinul riului Bistrila, pine] in amplasamentul barajului de Ia Bicaz, are o suprafaja

de 4.070 km. p.

§i o valoare medie a precipitatiilor anuale de 800 mm., in limp

ce debitul este de 50,7 m. c. pe secuncla.

Sfocul anual ce se scurge pe aces., riu

variaza de

la

1.600.000 m. c.

normal, la 2.230.000 m. c. tnfr -un an ploios.

Cenfrala Hidroelecfrica V. I. Lenin va reprezenta acumularile utile posibile in bazinul hidrografic al Bisfrifei.

o acumulare

villa

de

intr-un an

65°/o

din

In hnii generale, complexul hidroenergefic de la Bicar are urmatorul profil:

Un baraj de greutate de beton,

amplasaf intr-o

zone] cu

gresii de Tarcau,

care

°tinge deasupra falpii de fundatie o inaltime pine la 127 m., asigurind o refentie normak

la o cofa cu 7 m. mai jos fate] de coronamenful sau. La parfea superioara, coronamentul

de doua frotoare

de cite

se amenajeaza pentru circulatie cu o ;osea de 7,5 m. latime, flancata

m.

!Mime.

In acest fel se sfabile§fe comunicatia pesfe vale, infrerupfa de lacul

1

de acumulare.

Lacul de acumulare ce se creaza in amonfe de baraj va avea pesfe 1.200.000.000 m. c.

ape], desfa§urindu-se pe firul vaii pe o lungime de cca 35 km., cu leitimi care afing 2 km.

El are drepf scop

s6

regularizeze debifele riului psi se] se obtinal

o cadere de ape] penfru

producerea energiei electrice.

apelor marl,

Totodata va proteja

albia

inferioara

a

Bisfrijei

impotriva

prinfr-un volum de protecjie care

amortizeaza

debifele de viitura §i asigura

asffel recuperarea penfru agriculture a unor ferenuri

inundabile,

in

suprafata

fofala

de

cca. 10.000 ha. Deasemeni se creaza posibilifati de irigare a unei suprafete de 300.000 ha.

din sudul Moldovei §i nord-esful Baraganului, impreuna cu debifele riului Siref.

Lacul de

acumulare pregale§fe §i conditiile necesare pentru crearea unei cai navigabile infre Moldova

§i Dunare.

Priza de ape] a uzinei hidroelectrice esfe

situate]

pe versanful

sting

al riului §i are

radierul Ia o cots cu 59 m. sub cola coronamentului barajului. Apele captafe sin+ conduse

www.dacoromanica.ro

21

prinfr-o galerie circulars de acluctiune, sub presiune, cu diamefrul inferior de 7 m.,

i

lun-

concenfrice

gime de aproape 5 km. Aces+ funel de aducfiune esfe cdpfu0 cu daub' inele

de beton, din care unul de beton armaf. Derivajia apei din lacul de acumulare se 'ermine':

la Stejaru, uncle se amplaseaze uzina.

La i4rea din

tunelul de

aducfiune,

apa esfe

conduse

prinfr-o

conducts

fortafci,

alcafuife din daub' fire cu

4,20-3,80 m.

diamefrul inferior variabil, de la casa

vanelor

la uzine,

intre

Echilibrarea se face prin intermecliul unui casfel de ape, de tip cilindric, cu diafragme,

avind diamefrul de 32 m. §i ineltimea fatale de 100 m.

Cenfrala, sifuaf

pe ferasa Pingerati, se echipeazd cu 4 turbine mici, avind o capa-

i 2 'turbine marl cu o capacifafe de inghitire

citate de inghitire de 23 m. c. pe secunde

de 43 m. c. pe secunde. Resfituirea apei in riul Bisfrifa se face prinfr-un canal de fuge, lung de pesfe

§i sifuaf in albia majors a riului.

Cederea brute a centralei variaza infre 100 m.

i

149 m.

1

km.

www.dacoromanica.ro

f1.

c_

11,11b.

41

M. I,

.

.

17.

tor',

'

g'ofFros. aVrftWig-. 4:410:r.

'

15

-;

;;;

*Nr;.?!?1

n

cursul

primului

cincinal

s-au execufaf foafe lucrd-

rile de organizare a anfierului

i consfrucjiile auxiliare necesare,

precum

§i o Lind parte

din

lucrarile definitive.

Mare §i grea a Post munca,

plind de avinf, pe

care con-

sfrucforii au desfdpraf-o penfru

pregdfirea amplasamenfului in

care se va furna barajul.

Grind la marl indllimi

i pe faluze

periculoase,

ei au smuts mun-

felui canfifeifi impresionanfe de

Lu-

pdminf

i sfincd, penfru a pregdfi

1:4

2'

ant

111

-147,

.1.44.411,15

1,`4

Ao.'

-3 fi

p

i

",

;

p

t.

a.

1,

7.

_

."7:"C' J Pr>sis

.1

°

5antier sub nivelul Bisfritei

incresfarea barajului in cei doi umeri de munfe. Deosebif de grele pro6leme fehnice ;i de

execufie a ridicaf excavafia adincd sub nivelul Bisfrifei,

penfru a se ajunge

la

o sfincd

compacfd

i sandfoasd, care sd asigure o fundafie frainicd.

4.11.

,

Munciforii §i inginerii care au execufaf §i condus acesfe lucreiri, au daf dovada de o

inalfd pregdfire feknicd §i de o aleasd con§fiinfd pafrioficd. Ei au rezolvaf excavafia pine]

la marl adincimi,

cu ajuforul unui pufernic bafardou mefalic,

apelor de infilfrafie din incinfa bafardoului.

prin sisfemul abaferii succesive a apelor Bisfrifei de pe un mal pe alful,

combinaf cu un sisfem mecanic de pompare a

Evacuarea sferilului

a

necesifaf proectarea §i

www.dacoromanica.ro

Aspect din §anfierul Barai

v,to

54L+104

46/:1

.

.-

-

--.4.11::10.T.

Kati

.

;

sso

71.

Skip penfru evacuarea sferilului

t Al:: -

!''

'

p'

.

,

 

-4s.

,

 

k

°

 

.

. 4

a

1.'1,

vre

1

C1

4

1.14.

.

ath;t11,. 1,

1

\

'''%'

'

:

.1

'

Imp

t.

;

[4,

;Z

-

'_-

.1.+

amm

a.

''

'4 -ii-"--

'74*

r

4"

in

le,

t°

-

.;

3.

5 .

r

. ,.

ts

,.,-

a

"Y'',,`'

- a

,1

-°'-'1,

.,

a. °.

'Nall,

-.1

`11

g o °t

° N

,

114 ;''

*

&C.

3,1

o Ire

.r.:.Tbt,

'1.:

0

o-

" °

,

'

.

',

.

4.

.

a

rfv*

.-

o

h

r-r-r,.-f,-,.#

iSt

4,11t4

-::::

-_1

,-

7_-.*,,tf

www.dacoromanica.ro

'-

Sea:

ik

b

'.,;/

A

z

Via

`:.

.

- --

-

evacuarea sferilului

.

'"

1.

.":11g.

;.

b

°

"-

Aspecf din §anfierul Baraj

.

.

el 0

,11,

r

r

i*

71 .

: ,-_ f

execufarea in lard a unei insfalafii mecanice de mare randament, infregul

logic -hind asiguraf prin organizarea unui complex mecanizaf bine inckegaf,

proces

fehno-

care combing

utilajul de seipare-inceircare, cu transport la inalfime,

fransporful la

nivelul caii de comu-

nicatie normals:5 §i

imprei§fiere pe halda de evacuare. Pesfe un milion §i jumeitafe de mefri

in cursul primului

cubi de pdminf §i sfincd

cincinal.

s-au scos

asffel din

amplasamenful

barajului

Nespus de frumoase sinf

in deosebi

diminetile

de yard

pe valea Bisfrijei,

in zona

barajului.

La ceasul cind soarele i§i sfrecoara

poleiul vi§iniu prinfre cresfele malului

sting

;i scinfeiazd in boabele de roue) din frunzi§ul pCidurii de pe celalalt mal, murmurul pasarilor

se ingina cu Hsu oful apei greibife a riului. Cind infra in lucru primul schimb de zi, puFe-

turile minerilor improaFei zarea cu prof de sfinca foafe viefafile, iar drume-

fului strain i

se pare ca

s-a iscaf furfunei din senin.

Apoi,

foafe

se

lini§fesc

pentru o buns bucatet de

vreme §i nu se mai aude

decif zumzeful mofoarelor

§i

in

vesele

rasfimpuri

ale

vorbele

constructorilor

harnici. Dace infri prinfre ei, poll afla mulfe ispreivi

de ale

meferi in lupfa cu indel-

celor mai

iscusifi

ralnicia apei ssi

a

sfincii.

y.

-00

1,

trfi

,

Pe unul II cheama Stefan

Ivacioni, care cu brigada

so a inscris in carfea de

our

a

consfructiei

peste

12.000 m.

c.

de pdminf

i sfincei izgonifi din loca-

pe care I -au pregdfif

§ul

cu grija

relui baraj.

§i

dragosfe ma-

De insemnafei impor-

tanta

barajului a Post i exe-

pentru

consfruirea

Id

fiA o

i de hduliful munfilor ;i al vaii,

amufesc

Foraje penfru injecfii de cenaelidare

-.

,

11""

3.3

7 -

e'

1

d'

r

a lb;

"17.-L

1L

a

yr

AV

-,

1- Kj

''---

or

,

.

V'

or

I'

4.2.-

J.'

www.dacoromanica.ro

a.lait

,

-

-

-t.

-

:

.1

.

`

.

-.,

2.

.

F-.1*. 4-

. 4

n

PA"

-<

1/4

Ir

,

r.-

t[

Le

4

ii

t

o

-r

P.

,,,

:4;

.iii

4

I L'

r

,

:

.

,

2, ,

::

41,11 -

-

/

4

:.1

$TEFAN IVACIONI

40.',

C

si.c

-

.

Ansamblul fabricii de beton

.

/

I

".

 

2

APT

;

;

 

"gl'

 

r

.

SA,

.7

.

rel

e

a II

4!J

'-'

0.01

AN4'

r 7tsy

x" ro"-

.

,

www.dacoromanica.ro

,

cufarea unor marl lucrari auxiliare.

Asffel s-a consfruif o fabricd de

beton, dofaid cu cel mai modern

ufilaj livraf de Uniunea Sovieficd.

Aceasfd fabrics are o capacitate

de 4000 m. c. beton in 24 ore.

Ea asigurd

cif

asffel

de

i

debiful ne-

cesar

rifmului

6efonare,

li o calitate specials a befonului.

La monfarea ei, Uniunea Sovieficd

ne-a ajufaf

specialifafe,

inginerii

i mecanicii no§fri au inveitaf pracfic

minuirea acesfui ufilaj de o inalfd

i

cu

personalul de

care

de la

fehnicifafe. Este mare

spun munciforii,

spune maisfrul Luclovic Melniciuc,

i pufernica

f Arica

noasfrd,

care-i cunoa0e foafe

ungherele;

el cu echipa sa i-a execufaf Infreaga

*"--70-A4AN.autk.,

?C

D*.

-

41\)-1 ; . r nr ° o e
41\)-1
;
.
r
nr
°
o
e

Depozitarea agregatelor sortate

Accesul trenurilor la inceircare,

in fabrics

17.

_

41':

* '

11

A

.

.

,0111111MIC= 774SMIllf

MNIMMIEWNMosamem?

JIJ

'tilo"-, .71 00

.nAl.

1,

4. -

1,

n°7

`,

7 ;lc "C4t

cePr

\

4 ! _4.

Cr

ip

4.

www.dacoromanica.ro

iu

It .

'

k

'

.

'

mr

Ulf1,11,

-:'

r

.

St IN

4-."-".

.4 .4. 4.4 4,44.,4 44

94 ' tANP. 4.

'

-

04-

"."'1'71-79

5 .!. ,

5%.

.1.0.%!,"/".r7.

o

[3.

4&

-

- .,.

^."'"--.

U.U

,

0

.

A

11

Wir

Am

W1-

. If ,171171

4

it

Macarale in montal

wyy.

www.dacoromanica.ro

Macaralele funicular

Macarale in mental

k

www.dacoromanica.ro

CONSTANTIN DORNEANU

LUDOVIC MELNICIUC

dulgherie, a§a cum de alifel a consfruif mare pane din dulgheria fa6ricii de beton de la

Sfejaru si pe aceea a marilor afeliere centrale de la Izvorul Munfelui, care deservesc foafe

§anfierele consfrucfiei.

Tof asffel ifi vor6e0e despre ufilajul mecanic al §anfierului, maisfrul mecanic Constantin

Dorneanu,

figures

cunosculd

i

iubifd de

fofi consfrucforii

6arajului. Pe ger,

pe fimp de

ploaie sau in epocile de umflare a apelor Bisfrifei, mina sa pricepufe gdse§le leac fiecarei

ezifari a masinilor sau mecanismelor care deservesc lucrarea barajului.

El a facuf §i imporfanfe inovafii, care se aplicd pe infregul

anfier si a calificaf un

insemnaf num& de fineri in meseria de mecanic.

sfrucfiei socialisfe, au ridicaf dealffel §i

Cadre noi, pricepufe §i

fefan Ivacioni

si Ludovic Melniciuc.

devofafe

con

Dace! {Arica de beton asigurd o vifezd de befonare din cele mai rapide, fransporful

.;i punerea in opera a acesfui

foful speciale. Penfru acesf mofiv a fosf necesara

impresionanf volum de beton

cer

deasemeni mijloace cu

funicular

de

consfrucfia unor macarale

mare profit, livrafe de Republica Democrald Germane!.

Munciforii

barajului

pentru acesf ufilaj fundafii speciale, pe cele cloud maluri ale Bisfrifei,

la o

au

consfruif

indIfime care

infrece viifoarea cold a marelui sfdvilar. Monfarea lor s-a facuf in cele mai tune condi-

www.dacoromanica.ro

31

r

n

-u

4

r

_

1

Draga refulanto N. Z. 20

CI

n

'

11

ra.

'I-

V= MEM

rat

,

,

I

.

, --

1-1

L:4

okiriirorth_

, ,r401

5

.

,

/

-fr

e=

.

:Ai,

r

-,----:.--

-4.

1

tee.

r

-_- .-----.4-_,- 7 -

t $7,,i1

u

1

1

i

t.

-

tit

.

RAY

.0

7 6

,,gott

''''--

,,,--- -

-t.

9

-S

.,-,a

1

- -)

to -: L.

,

 

m

its

 

(v.

.

 

Aspect din viitorul fund

al lacului de acumulare

 

I

 

.

 

,

1

0

,"

;

.1;Zr.

,:.

;IR

r,

11 .-10, ; it's'

el '

,

,:''Z' .0.1,1

Ia.

?

o t

444'

- °

s .,

.

.

\i /

.1*

"ir.

%.L

iwww.dacoromanica.ro;

.

;-

-

.

,--:

-,

Desceircarea befonufui din frenul de lucru

I , . 1,0 - I I., Nt! ' "Z . s . \ ow.
I
,
.
1,0
-
I
I.,
Nt!
'
"Z
.
s
.
\
ow.
.!
)'
,
.
.
.
SSI.,:*
.
11:"
'
.1
2'
.
e
-
V,
'el
441Si.,
-
-
"1,P'
t"
*:
.
*, 110u
.
7
sj.,
.
,
Ito -.1.0
1
74
.40
X
1
tr. 4
1,
'
'
.
,
,
.
.
.
i
: ''.2'
,
'
. ''' 3'
.
'"
I
18,- ;
44-
'
:
.
F.,
"
.
-L
t_
li
.
,
-.11-
t
, II
1.kl.
N
;
)
.
Pt'
4
I.
\
:.4
al
'
.it'-
-.4,_
r '- -
A
I
a
het
.
:,:e ,-,.
1:-.1:flik-
.
:
'
: b.;
-
.
sit".
.14Nv
.
i'' ? ,
'."-- .
.
'
`0.
.0
"06
0
-
-
,
,, V '
1.
.
)
/
*;
41
Ile
4
;grit , AN .,.
.
,.4
.
,
0
1
6
`
v
'' A
-
iif"
1
i
1
L
.1l t
L
i
oc4
,
---
. saIrig
,
:
,,iii,
.:
,.
.f.
i,
EA
s ''
.
,
4
at
11/4 6*- .
1 0 1
- -.
--.4
_nom
3''r,L'''----
',1!1011111.
.
,
4-
_
'
.5'.
,,,-1,4'44?0
:
lk.
-: .
," , 4
.
V
.
i
IN.
.;,-,- -.4.
. 'e
so t
.e.
14.
o.
fi'
%
www.dacoromanica.ro
.
.
E.,
*-
.
. 4.
.
4
,
6.L'
.2
1:11*
11
Iatiei
I.
1
a.
liSi

tiuni de califafe, ajuiati fiincl de monfeuri speciali§fi germani, care au insfruif

i

personalul

penfru manipularea acesfui ufilaj modern.

Befonul livraf de {Arica esfe asffel

fransporfaf

lucru din valea

riului, circulind in canfifciti impresionanfe la indltimi mutt pesfe 100 mefri

de comunicatie normald din zona §antierului. Oamenii care insotesc 6enele pline cu beton,

cu Frei macarale funicular,

infr-un loc sau alful,

de pe marele

front de

deasupra

cdilor

la asemenea indltimi §i in deplind sigurantd,

ca au

i sin' multi munciforii care §i-au riclicaf con§fiinta la un asffel de

simf cu adevdirat ca domino

nafura,

devenit sfdpini pe ea.

nivel, in bdfdlia penfru consfruirea acesfei mdirete lucrdiri din planul de elecfrificare.

sinf frunfa0 in infrecerea socialisfd, daforifd ajuforului §i grijii cu care ii inconjoard Parfidul

neconfenif de la inginerii §i fehnicienii crescuti

§i educati de Partici. Avind in frunfe asemenea ingineri ca Aurel Coca §i Ral<o§i Ladislau,

ei merg cu pas sigur din succes In succes. Mulfe s-ar mai pufea scrie despre oamenii care consfruiesc barajul §i despre ma§inile

§i daforifd cuno§fintelor pe care le primesc

Multi

§i mecanismele care le u§ureazd munca. N-a cunoscuf niciodafd valea Bisfritei o asemenea

I

frdminfare §i

oameni

alit de hofdiriti sd-i

imbogateasca §i

sdi-i infrumuseteze

meleagurile. De uncle cdrau alfddafd

tdranii,

cu biafa cdruta,

piefri§

penfru

ING. AUREL COCA

ING. LADISLAU RAK05(

.11

ao,

g4

--.

tt

www.dacoromanica.ro

0 mai mull

acarefurile

r-

f

ott

.

o

 

_

,

-

Inn

'

Bena cu beton coboara la punctul

de furnare

Alta bens a pornif spre locul de

betonare

3

%).

t

,

www.dacoromanica.ro

;

r

L

o 4.

,

,

:

'

-.

3

c

ti

r i`aa'a .

-

r

t

.1

.111.44,

Descarcarea pe bunkerul pompei de beton

Bafardoul de polpian§e mefolice

""`"

4:4451,1&-,

16146-71

,

"

57r

.11171r.

r

f

a

. :ir

1

E. I

) r

boiere§fi,

asfazi ma;ini nemaivazufe de ei

scot piefr4 §i

nisip

penfru

consfructia care

le va educe belpg §i bunasfare. Pufernice dragi refulanfe se scalds in soare pe apa riului §i scot mecanic mii de lone de agre-

gate.

Insfalatii

din

cele mai

perfectionafe

le fransporfa apoi in

static de sorfare a

fabricii de befon, de uncle iau drumul spre

sectiile

de

amesfecare

a

befonului.

Un

infreg complex mecanizaf, in buns masura

aufomafizaf,

asigura asffel executia rapids

§i de cea mai buns califafe a marelui baraj

al Hidrocenfralei

la Bicaz.

Inckeierea

Vladimir Ilici Lenin" de

primului

plan

cincinal

a

marcaf terminarea unei grele efape in exe-

cufia acesfei lucrari §i fofoclafa a insemnaf

inckeierea cu succes

a parfii

de pregafire

a furnarii propriu zise a barajului.

Consfrucforilor de la

aceasfd

unifafe