Sunteți pe pagina 1din 0

Capitolul 10

DELIMIT!RI "I CONTURI


#IILE FINANCIARE INVESTI PRIVIND
10.1. Delimit$ri privind activele %i investi&iile financiare
n paralel !i n conexiune cu opera"iile ce fac parte din obiectul s#u de activitate, ntreprinderea
realizeaz# !i tranzac"ii financiare care pot mbr#ca diferite forme. F#r# a absolutiza, totalitatea
acestor tranzac"ii reprezint# activitatea financiar# a ntreprinderii parte a activit#"ii curente.
Aceast# activitate o reg#sim n bilan"ul ntreprinderii sub forma activelor financiare n activ !i a
datoriilor financiare n pasiv.
Activele financiare sunt disponibilit#"i, crean"e !i instrumente de capital ale
unei ntreprinderi, inclusiv drepturi contractuale, care confer# posibilitatea
schimb#rii unor instrumente financiare cu altele.
Facem precizarea c# n categoria activelor financiare nu sunt incluse
imobiliz#rile corporale !i necorporale, stocurile, activele n leasing, deoarece
acestea nu confer# dreptul contractual de a ob"ine un alt activ financiar, de!i pot
determina apari"ia unui flux de trezorerie, mai precis a ncas#rii de disponibilit#"i.
Activele financiare pot fi clasificate dup# scopul pentru care au fost
achizi"ionate !i forma concret# sub care se reg#sesc. Astfel, deosebim patru
categorii, dup# cum urmeaz#:
active financiare de&inute n scopul tranzac&ion$rii care regrupeaz# activele
de"inute n vederea revnz#rii lor, scopul principal fiind realizarea unui
beneficiu din specularea fluctua"iei pre"ului lor ntre momentul achizi"iei !i cel
al nstr#in#rii lor. n aceast# categorie sunt incluse, n general, titlurile cotate
(ac"iuni, obliga"iuni, instrumente financiare derivate) pe pia"a de capital;
active financiare de&inute pn$ la scaden&$ care regrupeaz# activele cu
scaden"a fixat# pe care entitatea economic# are inten"ia !i capacitatea de a le
de"ine pn# la scaden"#, n scopul ncas#rii unui beneficiu (dobnda, redeven"a
etc.). n aceast# categorie sunt incluse obliga"iunile, titlurile de stat !i
instrumentele financiare derivate care respect# criteriul de mai sus;
mprumuturi acordate %i crean&e care regrupeaz# activele create ca urmare a
livr#rii de bunuri sau prest#rii de servicii c#tre un client, precum !i alte crean"e
generate de derularea unor contracte;
active financiare disponibile pentru vnzare care regrupeaz# acele active
financiare ce nu pot fi incluse n nici una din categoriile prezentate anterior.
n acest capitol vom trata acea parte a activelor financiare care const# din titluri
de valoare, active cunoscute sub numele de investi&ii financiare. Ele pot fi
clasificate n func"ie de perioada pentru care aceste active vor fi de"inute. Astfel,
distingem dou# categorii:
Defini&ii
Clasificare
investi&ii financiare curente (valori de trezorerie) care regrupeaz#
elementele imediat realizabile sau pe care entitatea economic# nu inten"ioneaz#
s# le p#streze un timp ndelungat (maxim $2 luni).
n aceast# categorie sunt cuprinse, n general, acele investi"ii care reprezint#
resurse suplimentare ale trezoreriei.
Astfel ntlnim:
Ac!iuni proprii reprezentnd titlurile proprii r#scump#rate temporar cu scopul
de a le repartiza angaja"ilor sau unor ter"e persoane, al anularii lor (reducerea
capitalului social) sau al influen"#rii cota"iei la burs#.
Ac!iuni reprezentnd titluri reprezentative ale unei p#r"i unitare dintr-o
societate de capital, care confer# de"in#torului calitatea de ac"ionar sau asociat.
Sub titulatura generic# de ac"iuni se reg#sesc titlurile cotate (de exemplu, la
Bursa de Valori Bucure!ti sau RASDAQ), titlurile necotate, dar !i p#r"ile
sociale.
Obliga!iuni proprii emise "i r#scump#rate reprezentnd p#r"i din mprumuturi
obligatare r#scump#rate la scaden"# sau nainte n vederea anul#rii lor.
Obliga!iuni cotate "i necotate reprezentnd titluri negociabile ce confer#
ntreprinderii o crean"# asupra emitentului.
Alte titluri cum sunt:
$. titlurile de stat, emise de BNR, de regul# sub form# dematerializat#;
2. titluri de crean!":
bonuri de tezaur emise de BNR mpreun# cu organele specializate ale
administra"iei publice centrale, destinate finan"#rii pe termen scurt a
bugetului de stat;
certificate de depozit emise de b#ncile comerciale, negociabile ntre to"i
agen"ii economici.
investi&ii financiare pe termen lung (imobiliz$ri financiare) regrupnd
valori financiare care urmeaz# a fi de"inute mai mult de un an. n aceast#
categorie sunt cuprinse investi"iile de"inute fie cu scopul exercit#rii controlului
asupra emitentului, fie pentru protejarea afacerii, pentru dezvoltarea acesteia
sau chiar n vederea ob"inerii unor avantaje sub forma de dividende, dobnzi ,
beneficii etc.
n structura lor reg#sim:
Titluri de participare reprezentnd drepturi sub form# de ac"iuni sau alte titluri
de valoare n capitalul altor societ#"i (filiale), care i confer# de"in#torului
(compania mam#) dreptul de control. Se impun cteva preciz#ri n leg#tur# cu
defini"ia de mai sus.
Prin control se n"elege puterea de a guverna politicile financiare !i
opera"ionale ale unei ntreprinderi n vederea ob"inerii de beneficii din
activitatea ei. De obicei, se consider# c# un investitor are drept de control
dac# de"ine cel pu"in 5$% din num#rul ac"iunilor cu drept de vot.
Filiala este o ntreprindere controlat# de o alta.
ntreprinderea-mam" este o ntreprindere care de"ine una sau mai multe
filiale. ntreprinderea- mam# mpreun# cu toate filialele sale formeaz# un
grup, pentru care se ntocmesc situa"ii financiare consolidate. Acest subiect
va fi dezvoltat n cursurile de contabilitate financiar# !i aprofundat#.
Participa!ii (investi"ii financiare sub form# de interese de participare)
reprezentnd drepturi sub form# de ac"iuni sau alte titluri de valoare n capitalul
altor societ#"i (asocia"i), care i confer# de"in#torului o influen"# semnificativ#
asupra acestora. Influen"a semnificativ# este puterea de a participa la deciziile
de politic# financiar# !i opera"ional# ale ntreprinderii n care s-a efectuat
investi"ia, f#r# a avea controlul asupra acestor politici.
n general, se consider# c# un investitor de"ine o influen"# semnificativ# dac#
de"ine cel pu"in 20% din ac"iunile cu drept de vot.
Alte titluri reprezentnd titluri de valoare, altele dect cele dou# descrise mai
sus, pe care ntreprinderea le va de"ine o perioad# mai mare de $2 luni. n
aceast# categorie sunt incluse ac"iuni cotate !i necotate de"inute numai pentru
dividende, obliga"iuni, titluri de stat etc. de"inute pentru ncasarea dobnzilor.
Crean!e imobilizate reprezentnd mprumuturi acordate pe termen lung !i
crean"e imobilizate provenind fie din plasamente financiare efectuate n
favoarea filialelor sau asocia"ilor (crean"e din participa"ii), fie din garan"ii
constituite sau cau"iuni depuse ca urmare a respect#rii unor prevederi legale
sau a unor clauze contractuale (alte crean"e).
10.2. Evaluarea investi&iilor financiare
Cu ocazia achizi"ion#rii, valoarea la care va fi recunoscut n contabilitate un
activ financiar este costul s#u de achizi"ie. n costul de achizi"ie sunt incluse toate
costurile de tranzac"ionare generate de dobndirea activului financiar cum ar fi:
comisioane !i onorarii achitate consultan"ilor, brokerilor, agen"iilor specializate,
taxe impuse de acte normative n vigoare emise de organisme de reglementare,
burse etc., impozite !i taxe generate de transferul propriet#"ii.
Exemplu: O societate comercial# achizi"ioneaz# prin intermediul unei societ#"i de
valori mobiliare (SVM) $0.000 de ac"iuni ELBA (reprezentnd $5% din capitalul
social) la o valoare de pia"# de 85.000 lei/titlu. Valoarea nominal# unitar# este de
50.000 lei. Comisionul societ#"ii de valori mobiliare (SVM) este de $.5% din
valoarea tranzac"iei.
Costul de achizi"ie al ac"iunilor va fi de 862.750.000 lei, adic# ($0.000 ac"iuni x
85.000 lei/ac"iune) x $.0$5.
Cu ocazia inventarierii, se determin# valoarea just# a investi"iilor financiare.
Valoarea just# este definit# ca valoarea la care poate fi tranzac"ionat un activ, de
bun#voie, ntre p#r"i aflate n cuno!tin"# de cauz#, n cazul unei tranzac"ii n care
pre"ul este determinat n mod obiectiv.
Aceast# valoare se stabile!te pornind de la:
cota"iile pe o pia"# activ#;
valoarea stabilit# de o agen"ie de rating abilitat#;
valoarea determinat# pe baza unor modele matematice de evaluare;
pre"ul unor instrumente financiare similare.
Evaluarea
ini&ial$
Evaluarea
bilan&ier$
Reglement#rile introduse prin Programul de Dezvoltare a Contabilit#"ii prev#d
evaluarea activelor financiare n bilan" conform principiului pruden"ei, adic# la
cea mai mic# valoare dintre costul de achizi"ie !i valoarea just# de pia"#. Diferen"a
dintre cost !i valoarea just# se recunoa!te prin intermediul unei reduceri
(provizion) pentru depreciere.
Pe de alt# parte, standardele interna"ionale de contabilitate introduc o derogare
de la principiul pruden"ei, prin cerin"a de a reflecta investi"iile financiare n bilan"
la valoarea lor just#, indiferent dac# aceasta este superioar# sau inferioar# costului
de achizi"ie.
10.3. Conturi privind investi&iile financiare
Investi"iile financiare sunt reflectate n contabilitate cu ajutorul urm#toarelor conturi de activ:
1. Conturi din grupa imobiliz"ri financiare:
Titluri de participare de"inute la filiale din cadrul grupului;
Titluri de participare de"inute la societ#"i din afara grupului;
Imobiliz#ri financiare sub form# de interese de participare;
Titluri puse n echivalen"#;
Alte titluri imobilizate;
Crean"e imobilizate;
2. Conturi din grupa investi!ii financiare pe termen scurt:
Investi"ii financiare pe termen scurt la societ#"i din cadrul grupului;
Ac"iuni proprii;
Ac"iuni;
Obliga"iuni emise !i r#scump#rate;
Obliga"iuni;
Alte investi"ii financiare pe termen scurt !i crean"e asimilate.
Din punct de vedere al func"iei contabile, conturile sunt de activ, func"ionarea lor fiind
prezentat# schematic mai jos:
Debit Investi!ii financiare Credit
Soldul ini"ial;
Costul de achizi"ie;
Cre!terile valorice constatate la
evaluarea bilan"ier#.
Valoarea contabil# a activelor
financiare cedate;
Diminu#rile valorice constatate
la evaluarea bilan"ier#;
Soldul este debitor !i reprezint#
valoarea activelor financiare
existente.
$0.3.$. Instrumentare contabil# a opera!iunilor cu investi!iile financiare pe termen lung
Tranzac&ia 1. La $ ianuarie N, societatea comercial# ALEC S.A. achizi"ioneaz#
prin intermediul unei societ#"i de valori mobiliare $0.000 ac"iuni ELBA
(reprezentnd 52% din capitalul social), la o valoare de pia"# de 85.000 lei/titlu.
Valoarea nominal# unitar# este de 50.000 lei. Comisionul societ#"ii de valori
mobiliare (SVM) este de $,5% din valoarea tranzac"iei. Societatea ELBA produce
componente pentru produsul Y fabricat de ALEC S.A., iar aceasta din urm#
dore!te s#-!i asigure continuitatea aprovizion#rii, devenind ac"ionar.
Analiza: Opera"ia economic# determin# o cre!tere a valorii titlurilor de participare
(A+) !i, n acela!i timp, o cre!tere a datoriei fa"# de furnizor (P+). Contul Titluri
de participare de!inute la societ"!i n afara grupului, fiind un cont cu func"ie
contabil# de activ, se debiteaz# cu cre!terea num#rului de ac"iuni iar contul
Furnizori de imobiliz"ri, fiind un cont de pasiv, se crediteaz# cu majorarea
datoriei fa"# de societatea de valori mobiliare.
Not". Ac"iunile au fost ncadrate de c#tre ALEC S.A. n categoria titlurilor de
participare datorit# inten"iei care a stat la baza achizi"ion#rii lor, aceea de a
exercita controlul asupra activit#"ii ELBA S.A.. Se observ# c# titlurile au fost
nregistrate la costul de achizi"ie, care include !i comisionul SVM.
Formula contabil# este urm#toarea:
Titluri de participare
de!inute la societ"!i n
afara grupului
= Furnizori de
imobiliz"ri
862.750.000 lei
Tranzac&ia 2. Societatea comercial# ALEC S.A. pl#te!te din disponibilul existent
n contul de la banc# titlurile achizi"ionate.
Analiza: Plata datoriei genereaz# o stingere a datoriei
(P-) !i, concomitent, o diminuare a disponibilit#"ilor b#ne!ti (A-) ale Societ#"ii
comerciale ALEC S.A. Contul Furnizori de imobiliz"ri se debiteaz# cu
mic!orarea datoriei iar Conturi curente la b"nci se crediteaz# cu mic!orarea
disponibilit#"ilor b#ne!ti.
Formula contabil# este urm#toarea:
Furnizori de
imobiliz"ri
= Conturi curente
la b"nci
862.750.000 lei
Tranzac&ia 3. n decembrie N, societatea comercial# ALEC S.A. decide ncetarea
fabrica"iei produsului Y, datorit# surprinz#toarei lans#ri pe pia"# a unui produs net
superior al principalului concurent. Ca urmare, ALEC S.A. vinde ac"iunile ELBA
societ#"ii comerciale INA S.A. pentru suma de 700.000.000 lei.
Analiza: Vnzarea ac"iunilor are ca efect cre!terea valorii crean"elor ntreprinderii
fa"# de debitor -
S.C. INA (A+) !i, n acela!i timp, cre!terea altor venituri din exploatare (P+).
Contul Debitori diver#i se debiteaz# cu cre!terea de activ, iar contul Venituri din
vnzarea activelor #i alte opera!ii de capital se crediteaz# cu cre!terea de pasiv.
Formula contabil# este urm#toarea:
Debitori
diver#i
= Venituri din vnzarea
activelor #i alte
opera!ii de capital
700.000.000 lei
Tranzac&ia 4. Se nregistreaz# scoaterea din eviden"# a titlurilor de participare
vndute, la valoarea contabil# (cost de achizi"ie) de 862.750.000 lei.
Analiza: Scoaterea din eviden"# a titlurilor de participare determin# o cre!tere a
cheltuielilor privind activele cedate (A+), care se nregistreaz# n debitul contului
Cheltuieli privind activele cedate #i alte opera!ii de capital !i o sc#dere a valorii
titlurilor de participare (A-) ce se nregistreaz# n creditul contului de activ Titluri
de participare de!inute la societ"!i n afara grupului.
Formula contabil# este urm#toarea:
Cheltuieli privind
activele cedate #i
alte opera!ii de
capital
= Titluri de
participare
de!inute de
societ"!i n
afara grupului
862.750.000 lei
nregistrarea sistematic# a tranzac"iilor cu investi"ii financiare
pe termen lung:
D Titluri de participare
de!inute la societ"!i n
afara grupului
C D Furnizori de
imobiliz"ri
C
$/2
62
862.750.000 4/6583 862.750.000 2/5$2 862.750.000 $/262 862.750.000
RD 862.750.000 RC 862.750.000 RD 862.750.000 RC 862.750.000
TS
D
862.750.000 TSC 862.750.000 TSD 862.750.000 TSC 862.750.000
D Debitori diver#i C D Conturi curente la b"nci C
3/7583 700.000.000 SI 900.000.000 2/404 862.750.000
RD 700.000.000 RC 862.750.000
TSD 700.000.000 TSD 900.000.000 TSC 862.750.000
SFD 700.000.000 SFD 37.250.000
D Venituri din vnzarea
activelor #i alte opera!ii de
capital
C D Cheltuieli privind activele
cedate #i alte opera!ii de
capital
C
3/46$ 700.000.000 4/462 862.750.000
RC 700.000.000 RD 862.750.000
TSC 700.000.000 TSD 862.750.000
Remarc#. nchiderea conturilor de venituri !i cheltuieli este prezentat# n capitolul $2.
$0.3.2. nstrumentarea contabil# a opera!iunilor cu investi!ii financiare curente
Tranzac&ia 1. n noiembrie N, societatea comercial# ALEC S.A. achizi"ioneaz#
de pe pia"a de capital
$.$00 de ac"iuni FAUR la pre"ul de cump#rare de 90.000 lei/ac"iune, cu plat#
direct# din disponibilul de la banc#.
Analiza: Cump#rarea de ac"iuni determin# o cre!tere a valorii ac"iunilor (A+) !i,
concomitent, o diminuare a disponibilit#"ilor b#ne!ti din contul de la banc# (A-).
Contul Ac!iuni se debiteaz# cu cre!terea de activ, iar contul Conturi curente la
b"nci se crediteaz# cu mic!orarea de activ.
=
=
Formula contabil# este urm#toarea:
Ac!iuni = Conturi curente
la b"nci
99.000.000lei
Tranzac&ia 2. La sfr!itul exerci"iului financiar N, cu ocazia efectu#rii
inventarierii, titlurile FAUR au o valoare just# (determinat# pe baza cota"iei
bursiere) de 89.000.000 lei. Cota"ia titlurilor FAUR a fost influen"at# de demisia
unor membri ai consiliului de administra"ie al acestei ntreprinderi. Comparnd
valoarea contabil# cu valoarea de inventar, se observ# o depreciere a valorii
titlurilor de plasament. Pentru aceast# valoare de $0.000.000 lei se recunoa!te o
reducere pentru deprecierea ac"iunilor.
Analiza: Diminuarea valorii titlurilor de plasament cu $0.000.000 lei determin# o
cre!tere a cheltuielilor financiare (A+) !i, n acela!i timp, constituirea unui
provizion (reducere) pentru deprecierea ac"iunilor (P+). Contul Cheltuieli
financiare privind provizioanele pentru deprecierea activelor circulante, fiind un
cont cu func"ie contabil# de activ, se debiteaz# cu cre!terea de activ, iar contul
Provizioane pentru deprecierea ac!iunilor, fiind un cont cu func"ie contabil# de
pasiv, se crediteaz# cu cre!terea de pasiv.
Formula contabil# este urm#toarea:
Cheltuieli
financiare privind
provizioanele
pentru deprecierea
activelor circulante
= Provizioane
pentru
deprecierea
ac!iunilor
$0.000.000 lei
Tranzac&ia 3. n martie N+$, un num#r de 500 de ac"iuni sunt vndute la Burs# la
pre"ul de vnzare de $25.000 lei/ac"iune (pre" vnzare>pre" cump#rare).
Analiza: Vnzarea la Burs# a ac"iunilor determin# o cre!tere a disponibilit#"ilor
b#ne!ti (A+), care se nregistreaz# n debitul contului de activ Conturi curente la
b"nci !i, concomitent, o sc#dere a valorii ac"iunilor vndute (A-), ce se
nregistreaz# n creditul contului Ac!iuni !i o recunoa!tere a veniturilor financiare
(P+) nregistrate n creditul contului Venituri din investi!ii financiare cedate.
Formula contabil# este urm#toarea:
Conturi curente
la b"nci
= % 62.500.000 lei
Ac!iuni 45.000.000 lei
Venituri din
investi!ii financiare
cedate $7.500.000 lei
Tranzac&ia 4. n urma vnz#rii celor 500 de ac"iuni FAUR (45% din totalul
ac"iunilor cump#rate), se anuleaz# provizionul (reducerile) de depreciere
corespunz#tor, r#mas f#r# obiect.
Analiza: Vnzarea ac"iunilor determin# anularea provizionului r#mas f#r# obiect,
adic# diminuarea provizioanelor (P-) !i ob"inerea unui venit financiar din
provizioane (P+). Contul Provizioane pentru deprecierea ac!iunilor se va debita
cu diminuarea de pasiv iar contul Venituri din provizioane pentru deprecierea
activelor circulante se va credita cu cre!terea de pasiv.
Formula contabil# este urm#toarea:
Provizioane pentru
deprecierea
ac!iunilor
= Venituri din
provizioane
pentru
deprecierea
activelor
circulante
4.500.000 lei
Tranzac&ia 5. n aprilie N+$, societatea comercial# ALEC S.A revinde restul de
600 de ac"iuni la pre"ul de 75.000 lei/ac"iune (pre" vnzare < pre" cump#rare), n
contextul anun"#rii de c#tre FAUR S.A. a unei pierderi din exploatare nregistrate
n exerci"iul N.
Analiza: Tranzac"ia produce o cre!tere a valorii crean"elor (A+) ce se nregistreaz#
n debitul contului de activ Debitori diver#i, o sc#dere a valorii ac"iunilor (A-) ce
se nregistreaz# n creditul contului de activ Ac!iuni !i o cre!tere a cheltuielilor
financiare (A+), deoarece pre"ul de vnzare (75.000 lei/ac"iune) este mai mic
dect cel de cump#rare (90.000 lei/ac"iune), cre!tere ce se va nregistra n debitul
contului de activ Cheltuieli privind investi!iile financiare cedate.
Formula contabil# este urm#toarea:
% = Ac!iuni 54.000.000 lei
Debitori diver#i 45.000.000 lei
Cheltuieli privind
investi!iile financiare
cedate. 9.000.000 lei
Tranzac&ia 6. Ulterior, se nregistreaz# pe baza extrasului de cont, ncasarea
contravalorii celor 600 de ac"iuni.
Analiza: ncasarea sumei de 45.000.000 lei determin# cre!terea disponibilit#"ilor
b#ne!ti (A+) care se nregistreaz# n debitul contului de activ Conturi curente la
b"nci !i diminuarea crean"elor (A-) ce se nregistreaz# n creditul contului de activ
Debitori diver#i.
Formula contabil# este urm#toarea:
Conturi curente la
b"nci
= Debitori
diver#i
45.000.000 lei
Tranzac&ia 7. n urma vnz#rii ultimului lot de ac"iuni FAUR, se anuleaz#
provizioanele (reducerile) constituite pentru deprecierea ac"iunilor r#mase f#r#
obiect.
Analiza: Vnzarea ac"iunilor determin# anularea provizionului r#mas f#r# obiect,
adic# diminuarea provizioanelor (P-) !i ob"inerea unui venit financiar din
provizioane (P+). Contul Provizioane pentru deprecierea ac!iunilor se debiteaz#
cu diminuarea de pasiv, iar contul Venituri din provizioane pentru deprecierea
activelor circulante se crediteaz# cu cre!terea de pasiv.
Formula contabil# este urm#toarea:
Provizioane
pentru
deprecierea
ac!iunilor
= Venituri din
provizioane pentru
deprecierea
activelor circulante
5.500.000 lei
nregistrarea sistematic# a tranzac"iilor cu investi"ii financiare curente:
D Ac!iuni C D Conturi curente la b"nci C
$/5$2 99.000.000 3/5$2 45.000.000 SI $00.000.000 $/503 99.000.000
664
46$
5
54.000.000
764
503
3
62.500.000
RD 99.000.000 RC 99.000.000 6/46$ 45.000.000
TSD 99.000.000 TSC 99.000.000 RD$07.500.000 RC 99.000.000
TSD207.500.000 TSC 99.000.000
SFD $08.500.000
D Cheltuieli finale privind
provizionele pentru deprecierea
activelor circulante
C D Provizioane pentru
deprecierea ac!iunilor
C
$/593 $0.000.000 4/78$4 4.500.000 2/6864 $0.000.000
RD $0.000.000 7/78$4 5.500.000
TSD $0.000.000 RD $0.000.000 RC $0.000.000
TSD $0.000.000 TSC $0.000.000
D Venituri din investi!ii financiare
cedate
C D Debitori diver#i C
3/5$2 $7.500.000 5/503 45.000.000 6/5$2 45.000.000
RC $7.500.000 RD 45.000.000 RC 45.000.000
TSC $7.500.000 TSD 45.000.000 TSC 45.000.000
D Cheltuieli privind investi!iile
financiare cedate
C D Venituri din provizioane
pentru deprecierea activelor
circulante
C
5/503 9.000.000 4/593 4.500.000
RD 9.000.000 7/593 5.500.000
TSD 9.000.000 RC $0.000.000
TSC $0.000.000
10.4. Prezentarea informa&iilor privind investi&iile financiare n note
Prezent#m n continuare un exemplu de informa"ii ce se pot prezenta n note n leg#tur# cu
investi"iile financiare, pe exemplul societ#"ii comerciale MONYKOS.
Investi"iile pe termen lung sunt acele investi"ii de"inute de
S.C. MONYKOS cu inten"ia de a le p#stra o perioad# mai mare de
$2 luni. Investi"iile pe termen lung sunt prezentate la cost, mai pu"in reducerile pentru depreciere.
Investi"iile pe termen scurt sunt prezentate la cost, mai pu"in reducerile pentru depreciere.
=
=
=
1. Investi&ii
La 3$ decembrie 2000, exist# urm#toarele investi"ii financiare pe termen lung (imobiliz#rile
financiare):
ntreprinderea
Procentul
de&inut
Valoare
(mii lei)
Pn# la 20%
Medeca S.A. $3.000% $.000.000
Ciprom S.A. 0.004% 40.000
Agroalim S.A. 0.600% $50.000
ntre 20% !i
50%
Metalocom S.A. 38.000% 700.000
Peste 50%
Pirex S.A. 85.000% 600.000
Total investi&ii 2.490.000
Reduceri pentru
depreciere (200.000)
Total investi&ii,
net 2.290.000
Reducerea pentru depreciere a fost recunoscut# n situa"iile financiare pentru a prezenta ac"iunile
METALOCOM la cea mai mic# valoare dintre costul de achizi"ie !i valoarea de pia"#. n decembrie
2000 compania a achizi"ionat 85% din capitalul social al PIREX S.A. Aceast# investi"ie nu a fost
consolidat# datorit# lipsei informa"iilor financiare corespunz#toare.
Componen"a investi"iilor pe termen scurt la data de 3$ decembrie 2000 este urm#toarea:
ntreprinderea
Procent
de&inut
Valoarea
(mii lei)
ALTO S.A. $.500% 200.000
Reducere pentru depreciere ($5.000)
Total investi&ii, net 185.000
Reducerea pentru depreciere a fost recunoscut# n situa"iile financiare, pentru a aduce investi"ia n
ALTO S.A. la valoarea ultimei cota"ii bursiere la 3$ decembrie 2000.
Not#: vezi !i Anexa 2 care prezint# exemplul S.C. MONYKOS.
10.5. Exerci&ii %i probleme
1) Preciza!i care sunt criteriile de clasificare a activelor #i investi!iilor financiare #i enumera!i
structurile specifice fiec"ruia.
2) Prezenta!i schematic cum se reg"sesc n bilan! activele financiare regrupate dup" scopul pentru
care au fost achizi!ionate #i forma concret".
3) Grupa!i dup" fiecare criteriu urm"toarele investi!ii financiare:
- 20.000 de ac!iuni GAMA (22% din capitalul social)
- 5.000 de obliga!iuni BETA (dobnda 40% pe an, scaden!e n $8 luni)
- 2.000 de ac!iuni UNIREA ($% din capitalul social necotate, greu de vndut)
- $00 de titluri de stat (emise pe o durat" de 3 luni)
- 500 de titluri de stat (emise pe o durat" de $8 luni)
- garan!ii ROMTELECOM
- crean!e acordate societ"!ii GAMA
- $.000 de ac!iuni OMEGA (cotate la Bursa de Valori Bucure#ti)
- 2.000 de ac!iuni DELTA (cotate pe RASDAQ)
- certificate de depozit Banca Turco-Romn" (3 luni)
- 500 de ac!iuni proprii r"scump"rate
- 500 de obliga!iuni SIGMA (dobnda 30%, scaden!e n
3 luni)
- 30.000 de ac!iuni ELBA ($0% din capitalul social)
- 200 ac!iuni SIF AAA (0.05%).
4) La sfr!itul exerci"iului financiar N, cu ocazia efectu#rii inventarierii, titlurile de participare
METAN, achizi"ionate pentru suma de $9.000.000 lei, sunt evaluate la 20.000.000 lei. Ce
tratament contabil se aplic" n aceast" situa!ie? Dar dac" valoarea stabilit" cu ocazia
inventarierii este $7.000.000 lei?