Sunteți pe pagina 1din 32

Print rprzntanliid runtai astigoli s num5rTh' Hobbs gi S. Vubnin solul al Vll-la, J. Lok,J.-J. Rous'eu, ' Smith 9i Ch. L.

I|4ontsquiu in solula| XVIII-la. in solul , toria irnpozitului-shirnb a fost dnumitia tori bnJiciului1. Asta ,,similazd lure dizii in drul storului publi u c propu,sde pi!,',unosAnd anmit5apliar sub dnunriad principiul hivlnti. Confonn astuiprinipiu,dai o persani st d dou6 ori mai avut dit alta. atuttiontribui i l sttpntuprotlitrbuisd fie d dou oi lnai ma.ia irnpozitlsunt privit a plat pntru valoaraprimit qi a o rfltr a rii plltrusrviii publi. Critiii u gsit l pulin dou dfiinf major aI astitlrii.ln primul rind, trbuimsurat a nu s poatnr5sura (d emplu,bnfiiil adusd lrltuilil militarontibuabililor). in al doilarAnd,toridatstinompatibili u justifiasoial,doar a mai marnvoid bnflii o u i u o apaitat lbartrdusdde a ontribuiprin intrmdiul platii d impozit. in ultilii ani, toria bnrfiiului a rA;tigatun anumit sprijin. P trmn lung' nrajoritata t{nil dintr-o sitat dmrati nu vor tolra un sistm fisal d p ulla 6ruia nu vo av bnfiii. Totugi,aastdtori a fbst apiiat in anumit situa1ii(SUA 9i ara Britani)' st voba de thnicllocdrii saudsIitt|ii(rmtrkig)' r psupuneinstituirasau rgtra unui impozit pntru ralizara unui obitiv bin dfinit,astflinit banii s5 fi hltui1i nulnpntru astbitivgi nu pentrualtul.Da obietivulstpopular, ti{niipt fi d.ispuqi si plitas hiar gi un impozit mai mar pntru realizareaastuia,dAt pntru sopuri gnrlasupra5rora i au un ontrol foartlirnitat. ) Tori surplusului coltnic. asta tori fost apliat in ntxtulfisalittii d itr J. . IIobsl.onfon torii surplusului onomi, tr.,os|urile btritaat ra e dp6EEte cSr pntru grat utilizr Jtorului d pro|u;ignrItorde vitpntru propriIrul cslui''.De mplu,dapropritarul prnAntului s a$tapt6 sa da in arndaloturil u 600 unit1i lnonta, iar l ftivpimgt 700 unit1i lnonrtar, atuni suplusuI d l00 unitlilnontr tbui irnpzitat. Problnrar aparin prosulpli5iiasteitoriistlnodul d stabili a sumi nlinim prirnitd atrdifriti indivizi sau afri:;imodld dtmina a nivluriloraeptabil din purrt d vdrmoral. ) kori impozi|ului-solidtritt. a o ratila toria impozitului-shimb,la sf6rgitul soluluiai I-la a fost fonulat6toriimpozitului-solidaritat sau |ori scriJiiului. a a fost suslinutd urntlde gindi soialist rfrrist, d$inu stbsnt nii in tzlunoautorilibrali.Din punt d vdfisal'aastd torira impozitara s ia in aIulapaitata ontributiv a platitorilord irnpozitqi s s rurgla o progrsivitat a irr-rpozitului, a a fi un insturnrnt d rdistribui qi egi|i,area avu[ii in soitt. in ast sns, illrpozitl sunt 6zutdrpt sarifiiul p ar trbuisi-l ptontribuabiliipntrua soitata s fi intr-oanoni rlativi gi sttuls5-9ipati xritafurrtiil.

inafaraimpozituluiprogrsiv,toriaimpzitului-sliritatsuasarifiiu Impozitul ngtiv onstintr-o aloali p* .or" qi i'^l'll.pitul ngativ. .ui rui d g r s i v l s t i n t a s a . a s i g u la .eb n f i dar i a r inutnai lriu nv n i t m isubzistenla. n i r g a r a n Prin tat.Ae asigur s6 lnvj, .",;;;;it nu trbut aloa1i aloa1ii, a rprzintdun punt riti d atribuir vnitul ,oin,,,,'gu.untat urlna, 6ruia s poatprlua irnpozitul. Ei un prag das.frra ;;;; Nl-oll 9i a in sUA in tirpul adrninistra1iei ; apdLrut Idai-po,itutui";J J. K. GlTobin' ca J. .u oiintari notnidifrit lbst sustinutao prsonat-ii a infiin1 plad la nstatara P.' Smuel,o,,,.i.-i,i"ln.n.Pritul hrtith, publi 9i 6 estprraajrrtarlor risipi sialin SUA ..,. "on,".inla ,.)litiii uniigig1obal6.

u aloalie ili.'i t.. propu. in unl laria fst la impzit, onsirn1irii "r"uit |,in.ipiutui Pntru,"ulgo,u,Ju sInidi. ar s prati' dmora{ia

... uo,ba d 'ril in s ala rferndumui. rti.Astfl,intvtrtrndumulfapatdinprodurillaarstatulfd nulirii (in.tu,iv a introdurii,modifi'rii sau poatsa rurgi" ;;;;t"n'a unuiimpozit).Inl99l,unproietguvrnamntallaboratinaz,aunuirfrndu lvlini. ..'fin s de si% dintralgtorii rivitorla TVA u ro,t R|rnlumulfislaunosutoanumitialnploar9iinSUA.Astfl,auln louin!lo,ainflunlat i$traprlurilor arr rapid rqtrii r a protjaiid rgtra """.i, i". un rfrndumin vdra sttului"lif;;l;;t1nii r a p i d d a i m p o z i t l o r p r a v r . l n o n s t n 1 6 , r a | a d p r9 tairnpozitlrl avr. vnttuilordirr impozitul tbst lirnitata,rstringind r$trra isul p ar poat fi adusi bilia pivind irpotriva rfndumuiui fisal un mijlo at6t d u,.sa iu indmina ta1nilor q;i l-ar asuma pu..,ir. puiiie daa fiintdaludaobligaliilfisal.Cutoatasta,strntpartidalrrprog sunt Ei oalntri d rfrndumuluifisal, dup6 um in..tiiu1ii rrsupun "*l,t"n1u id. stiintarsuslinaast6 B. Clasifiarea impozitelor
impozit d ordine impozitdirte i m p o z i t ei n i d e n t l e impozite indirete i m p o z i t ef i n a n i a r impozite 9enerle impozite loale impozit permanente impozite personal impozite ral impozite verzi

inpratiafinaniarisint6ln9todivrsitat dirnpo z i t difiila aS ldo fa M;i;;;Ji;.u " ipo,it nu nutnai a fonn', dar qi dup6 on!in'.. dar nu xhaustiv. Suntnumroas, lasiflarilistnt astora. siflara iasiflari al impozitelor. rnai d;';,i.. in ontinuarvom prezental

lsifro,,ini,t,otivri,folositainontabilitatanalional6'onstiing rvtn a listing impozitl para impozitlor dupi oltivitatu.n".iu.d. uv. aizle)de irnpozitl (impozitulp. u.nit. taapr uurou,.uuoaugata, sttului funiart.)' loal(impozitulp imobil, irnpozitul nit oltivitatilor

l,sificrconomid disting inrpozitlilr funli d bitul irnprrnrii gi in furrlid f-atorii sau agn{ii onolrrii ar suntaftafi d iInpzit. ) Clasifiarairnpozitlor in un1i d obitulirnpunii: impzitul p vnit, a ftaz5 vnitulpsoanlor fizi su al pjuridi (irnpozitul soanlor p prfit); i'lpozitul p onsum' caretaxeazhituilil d onsum(taa valoara diugati, izl); Ilnpozttulp av (p patrimoniu), ar ateaz, bunuilrrrobili sau irrrbilia al ontribubilului (irnpozitul p irnobil,impozitulutrir). b) Clasifirainlozitlorin fun{itl f-atorii agnlii onolniiafta1i 9i d impozit: i lnpzitl aftzi arni l i i l (mnaj l); impozitl aftaz5 finnl (d xmplu,impozitulp vnit/ pofit); itnpozitl ar txaz prdusl (taxap valoara adiugatt, aicizei,). P ling5 lsifia dministativ qi lasifiara onorl, ist59i lasifiii tltrri r sLlnt l tnai Iivntutilizat. Dup tsturil d fontqi d rrl,illlpzitlpot fi grupatin impozit dit 9i indit. Impozitllirect s stbilsnominal in saitta unor psoan fizi saujuidi,irl tun{i d vnituilSauavraStora p bza otlord illrpozitprvzut in lg.l s inasaz5 ditd l subitulirnpozituluil anumittnnn dinaint stabilit' Da (inm ont d ritriil a stau |a aza agzirii itnpozttlor dirt, tuni arstapot fi gupatin ilpozitrl qi irnpozit prsnal: . Inryozitlrl s stbils pntru anlttnitobit mtial (parrlintul, lidiril, f.abriil, rnagazinl t.),fAndu-s absta1i it situa1iu p".,onl5a subitului ilnpozitului. l mai suntLlnosut d 9i sub dnutnir illlpozit obitiv saup prot{tls,dors a;azi ,,up.u produsuluibut al obituluiirnpozabil,fEri a s vro lgtu u situatisubitu1ui Itpozi|| prson|s aqazasupa vniturilo su avii,in stinsalgituri u situa1i pslll subitului irnpozabil, rotivpntu as nutnscitltpozitsbictit,e. IInozitl c,ilirts prp u piljrrlvltzii unor bunurigi pstaiiunsrrviii d tansprt, al ativita|ii hotlirt., a insalnn5 i l vizazahItuilil. ilr azul impozltlo indirt' s atibui alitata d subit al ilnpozituluialtip.,,oo,'. fizisaujuritJistora. ^ dAtsuportatoului Ill unlsisttllfisalsunt pdnriant ilnpozitldirt.in tirp in altlpdorninnt sul1t I indit. stdifiilsa fi soit unulsaultuliinl douatipuid irnpozit l graduld dzvoltar ononli5 a|rii.Crt st5 ri sttaflatin difiultat in priv9t vnituilfisa[ aplza la fis',anstzia', lId illlpozitlindirt,ill astl d situ!iirsnd pondra asto impozit. 22 .
Il l t D 0 z a D l l .

statistii a sisttnlr Clasifirafisali oCD, ar stv$trl valuara fisalptari9ilaromand6riirrastdotnniu,ilnpatirnpozitlinurrnatoa grup debaz.. *t $aS ' d apital tlo Impozitp vnit' profitqi Aqtig fizi prsoan l l00 Impozitplatitd juridi plitit d prsoan l200 trnpozit 2000 Contribuliid siguriri soial d mund 3000 Impozitp salariuEi f,ta 4000 lrnpozit prpitl p bunuriqi srviii llnpozit 5000 irnpozit. 6000Alt fisl sunt l o. impozitlu l mai ridiat rndalrlnt in lasifiar"u pst90% di l000, 2000 qi 5000.Ast tri gruprprzintlo mdi d din grrpa (tblul 3.2). tanzi(i in fisaldin {iril oD Ei din lail toiutvniturilo

DupaIbrrlraparimbri,irlrpozitlindirtpotfigrupatin: . txd nsutna1i: fisal; . vnituid l t.nonopoluil . tavatrlal; qi d ingistar. . txd tirnbru pl]nnnt in irpozlt $l alizariilor. impzitls pot grtrpa Dup6 frvn{a (d anugula, priodi inasaz s prnt(\nn.| Impozi|l inidntal. irpzit (d xmplu, ilrtrodu s 9i s insaza singuradta iidtl al). ir impozitl d razbi). xplional p avrr Saup prfituril irnpozitul ' , Din ast trl qdinistrzi. istituli dup6 I'po)itl" -ui poi fi grupat9i inrpozital fdal, puntt1vdr,in stutl tip fdrals distirrgirnpozit iar in qi irnpzit1ol, al <lalii prviniilorsau rgiu''ilortntnbr statlr' gi irnpostat d ntal d tip urlitars intilns irlpozit al administratii statl loal. stat d drinistrlii zit al rganlr in impot fi grrrpat lor, irpzitl la introdura in fui1id spulu,'-,.',i. Sllntinstituititt spul . Impozitl.fiir d rdin 9i irrrpozit ozitfinnia Astl d irnpozit aopririihltuililorstatului. d vnituriSa unrul6ii t. Impozitll rind, irpozitlp vttit.taxl d otrsutna!i sunt,in pirrrul aliuni sau in vdra lrli sunt introdu*,,'ui als, pntru limitaranutrritr pin instituiratlnor atingiiuttui obttiv nu ar aatrfisal. D nrplu. limitra s unnirq;t t idiat|a izareab5uturilrlooli Ei a tuturrului lr niv asuprasanattii. tul vind in vlr trsulttlut astora, DupPSntttals,o'u,pinipaladfiinasistmuluifisalatulst ..ltbuinioas"'' itr g"n",ul p suntpput d laptuld itnpzttl 1.^.:Y::11. rlSuori asutrra d pital,onomisira onmi uln ar fi tluna' it]vstiqiil ol]St Altrativa stortivita(i. la lsuajaa prin url]]ar, lui -, ontribuind, ..ln|blositoar'' p lmpozitltadi1ional in inrpozitar..lr n{blositoar,,. (igiri d ordin)'rsptivp alol, (irnpzit pvlii inlu.la'a-ntllitl impoziI asuprasan5t{ii. qi alt substant aru ftngativ
1.7

-!'-

; i : i f; ; i xii i; 1=g.xi ] 1 ii!?i;E g-E:i:EEE

:i7

.?.

.*],g,?=;i.E=;
e l=i:-.&i

= ' = . P - < ? F 2 = ==> ==.. =-.. . -

3 I .1E ?'i "1 ,-=iE }. i 1i=7+1v * . 'gli= v, = ?..v g31+fri-, :1z ; z ! ii; ; 3.: q.Ts +!ifi * i3 i.+ I . ;:Es. 1q: 1 = i1++ . i i ;.are-r.=S7 ? :iT= { ag; .i; ir g-3g+:. ?ii r=, ? i: s 3.?i=i1e+; N :i;= g g;. -: *.g3;g;t3iEig =1 } ,' l:i;Ei, I=l!.gi:

igEgEEE iEE };s >I is1i! t =,:-=* j ; . = 3 ;i 3 : lE ; s s;: l;: s : 7: == ='*,ii:'11=iEi.r =i.?=3

+: * Eti;- i + E
ls : g g3,

;9 1;j-;.

*ia 1
' j:.
;

fi ;
Tr

i i; l ;;r

":

i1:i1:s.& 1 1 Fi"s F*".1..6ili


'.*ff i3;:; :g;;.'aq: B a.:g*a. l ..F
3=. Q

s 9
5trutur impozitlor, % din inasriItotaIe din impozit ontribttiiI sigurorilesoiI d stot

li lg G = = F i:Hfr*i ac ,F 5:ia=E9 5g;. ; tH.*Fg


Venitul disponibilol unui soloriotmdiu, o/o din venitulbrutl

Tb/u/.2. Nive|ul impozitrii in difrit stat, 1999

Ratlemximale oI pe venit1 impozitIor

Notal r anul 2000 2001; oD, Paris, 1965-2000, Statistls: Revenue Surso.' TingWags2000-200|'oD, Pris,2001; D T Dotobse; ntre for Poli nd dministrtion ' DF.

parta r tin d taa plltu folosira drumurilo prputi d la possorii mijloa. in Rpublia Moldova) rprzintb sttrs d rglmnlor d transport intl.ratriult tr ct vniturilor sistntului bugtr, iar impzitul p bunuril irnobiliar str srlrsq l regltltlttl.t t,ttiIurilor bugIlor unitdilor qdmiistrtil,-tri|ot.il. in |991, lgislalia fisl5 a Rpubliii Moldov a fost onsolidti in Codul Aasta {isal pntru r au fost adptat rgulatntltultrioa d itlrplrnl]tar. a asiguat stabilitat 9i tanspanlarlativ5 a adrului lgal' nsar unui sist f i s l f i i n t$ i h i t a b i l . din Rpub|i Moldov i onsolidat v e n i t u r i I ob r u g t u I u T b e t u3 l . . v o l u 1 i a

ElementeIeimpozitului
nifundamentale
asieta araimpozitului alifi otaimpozituIui ot fix ota proentual dbitorului dbirulimozitului obliga1iil i m P o zitului s u r s a imPozitului denumirea debitoruIui s u p r t a t o r uiIm p o z i t u l u i drepturil t e r m n u ld e p l t in|sniri o b i t u li m p o z a b i l

Printr lmntlimpozitului s nutnira: impozitulrri: . dttutnir (pl6titorul); 2001 2002' I 997 I 998 1999 2000 |996 1995 u.lvl. . dbitrul,subitul (dstinatarul); . Suportatoul Produsul 8917 9122 12322 1 6 0 2 0 1 9 0 1 9 22040 6480 7798 mil.lei internbrut . obttulsau matriairnpozabi16; 2002.0 2074.2 2941.7 2 7 2 1 . 9 3 10 0 . 3 4102.4 424.8 5084.4 . sursaimPozitului; Venituri, m i l . l e i o/o tot| . unitata din PIB 30.90 26.60 2 . 9 9 29.84 2 5 . 1 6 25.61 22.74 2.o7 d valuar; . ota imprrnii; 704.1 709.O 680.5 509.6 6 1 7 . 4 727.O 889.6 1 1 1 4 . 7 mil.lei lmpozite o/o a itrrpzttulul; . sitasu tnoduld agza din total 5 . 1 7 3 4 . 1 8 t 5 . t 5 18.72 1 9 . 9 1 17.72 20.57 21.92 dirte plati; venituri . trrnnl d 8 1 8 . 3 905.2 1 4 7 7 . 4 1608 t o | 5 . ) 2 2 1 . 92412.8 3025.3 mil.li drptuil . inlsniril, 9i obliga;iildbitorilor; l m p o z i t o/o din total . rspundadbitril; indiret 40.87 4.64 50.22 59.08 5 2 . 1 1 54.42 55.79 59.50 vnituri . alifirairpozitului. p. Chi9inu, ditur stdtisti,22' sttisti I Rpubliii oldovo' Surso:eIaborat in bz Anuarului Dtltllirctiltlpozituluiorspundaratruluifinaniar.otromi,sijuridi p valaraadiugati t. 494. D xmplu'irlpozit p venit,tai astuia. .onform dteIorMinisteruIui FinnteIor. poat fi orir prsoani fizi im)ozitttlt,ri Dbitorl (pltitorut)stt sttbitttl d stat,onrr d a ptiin ontulbugtrrlui u a a lna- str fisl al Rpbliiioldva st sitnilar5 sisttrrului Strutu juriliiiia i,,.ui,." bliga1ia joitatii ariloin tranzi1i. Irpzitlindirtr (TVA' accize|9i tal varnal) l g i i , s u r n l a r n s t i t u i i m p o z i t , t a x S a u s t o b l i g a t s i f t u Z a l r u l r ] i t (200l). p 6nd irn. p l v 6 r i l a b u g t u l d s t t . A s t f l , l a i r n p z i t u l p v n i t d b i t o r u l i t p z i t u l u i s t rrrajritai de 56ol'din totlulvniturilor przintiponda pozitl dit(irnpozitulp vnit pntruprrsonjuridi SaufiZi, irnpozitul a g n t u l r o n o m i ' l a i m p o z i t u l p s u s i u n i - r n o ; t n i t o r u l ( r l o q ; t n i t o r i i ) t . I n 1i ,ontrihubil. tnai stdnurit p bunuri ilnobiliar) orlstituiira 2lo%.Pondrainsufiinti irrrpzitlor vorbiraurtrti, .ui".iui i,-,-'p)itului ftiv ilpzitul. in nrod supotta st onsrilrla izi pofunddin storul mirooomial Rpubliii ]irt Ds|iQt|rttlimpozitulul st prsoanu"u," in alitat. politiilguvnmntal a r;triiolloIni trorral, d initr ldova. in astsrls, ar tbuisi fi qi suioatrul astuia. subitulirnpozitulLri dit prsoani lt o inlpoziiului st plltrur$tra vniturilorbugta orspunztar sunt inrprtant 9i asigurara sunt fvntazuril in ar Supofiatorul d platit a impzitlor d transptln srviiilorpubli. sub dnurnirta utlsut (t.norlrn subitul trbui si asigur stabilirunui hilibru itrtroPolitiil d iIrrpozita Irzisaujuridi in sarinaaltor). unlprsoan ptrtruaprirahltuililopubli 9i stirnulara ltaavrrituilo sutjittt bie'tulsattnt|riitpozbilrprzintlvniturilsaubulrurililnpozabil sau al i i d a|ltplloriat. iltivilii! fi u*i,ut sau profitul rgiilor ubli oi taabil.Vnitul imzabil poat in onttulpolidirr problrrrl lnajorarr urllaza s6 fi solu1ionat Ur-ra intrpindriloprivat.vniturilprrsoanlorfizi,oatlrnilordata,r;tiin1i.Bu hitii{ii fistiii d itlrpozitar, i Rprrblioldova, st asigurara rnijload transport.t. 1rrolnovat pt fi lilii,trnuri, nuril it-tlpzabil irnpzitul:din vtrit sattdin l. D;;i otl impzitlorin rpublinu sunt inalt,xist5un nulrrixagrat unu,o.,," ptat$t Surstimprlzitului arattdin az' dirrirnpozit d failiti1i{isl. ar all dusl litrrinuara ritii itlasrilor u Surs.in l d.al doil itr pirul az' obitulirlpunrii .in.id o.,. din vitul lizat poli. rnult sistlnulfisal.Prin unar,unul din obitivl ;ii r aLtrplit d rguli, irnpozituls plitEt Aasta lar, nu oinirJ. avr dirninuaz6 qi sirplifiaa tiii irnpozit din Rprrblia oldova trbui s6 fi tlsolidaa qi putinr sunt a)uril ind asta lp unna avii rsptiv lgislatii fisal. popiu-zis6.
IJO

'r1'l

ntru pritnara dirnsiunii obitului irnpozabil s folos$teo anumi D . P r i n i p i i l e i m P u n e r l l unitt d impunr.Drpt unittdg unitat d lnisur6' ar poti dnumira<1 Noliuni fundamentle impozituluip vnit; lrtarul|n in zul montar prinipiul ehit!ii impunrpoat svi unitata impunertl inimul neimpozabil ertitudine kilogramul,litul t. irpzituluniar; prinipiua l v a n t a j e l o r fisale hitatefisa| impozitului (,otimpozitului) rprzinti irnpozitul frntuni uni. (Jnittd ,Qlur | a p a i t ! i i stabilitata ia m p o z i t u I u i p r i n i p i u | a s t i i t a t e patfi stabilitintr-osunri fixi sain t prntual. Irnpzitrrl tli d inrpunr. d plat impunerea s folosqt itrrpozitului Cota fixi lnodalitatdr xprimara uanturului apa. in baza lgii, obit'faptsau atjuridi: anunrit |.1rat tuniind bza d alul foInazd r'omplx d nlsuri qi pra1ii, Itpunrrprzint t. fizi sttu unui at d trn'libara suprafala in sarinattniprsatr itatailindia autovlriultrlui, rvitr irnpzitului ,.uJili..u Sop drpt au in a. arr mod d impunrqi s folosEt stl tnai raspAnlit ota protltual6 vnitul su dlinut obitului valoara ,u,'o.;ou ztrilirrd bitul irnpzituluiil onstitui si staunnitoarlprinipii: ar trbtti Smi|h,|abazairnpunrii ' rgrsi. sau progrsivi d dbitor.ota prontuali poat fi: proporlional6, raltzaL 1)Prinipiuthit|iirtsl,carrrsptaralrptliisialinmatn a mai trrulindpliniraurr-rulativa vi. flsalp,..*upun" itaia irrpozit. d rnisurilor s in!lgtotalitat a impozitultri) Prin sit (rnoduld aqzar i .i a n u t n : t o r o n d i 1 i q a t^^]{t--^ . a d itrrpoztt idnti. pntru impozabil, subit fia sutirii fislin lgitura u loganl r s iar.r adii lgifrara intpozbil' . Stabilira''i'i'*l.,"' nstrit qi dtrminara trai rnlrinrii matiiirpozabil fibituluiirnpzabil,stabilia satisfaa nvoilor d vnit rninir ar s6 p.'.'.,'ltJ ut,tui statului. datorat irnpzitului Sat.Minimulnirpozabilp"",.nstabilitnumaiinazulirnpozitlor indirt. lplt indid datala ar SaupAni la ar un anumit irnpzittrbui Terntttl uptiaitituteinmatrid irpzit dirt, pin lg stabilit tnnnul pAnd la irnpozitului Nahitara py'1 .l.ltributiv1 ahitatla bugtulstatului. ";;;;;; 1::::::: sarirrii flsal in funli o" . Stabilira d intAziri. d a plati 9i rnajorri vnitulisau avrll ar ontribuabilului rniimii a atrgiup5sin blig{ia onsidrar in luara. ;" pltrtor';;;; lrpturilsi obligiitIbitorilorsunt ltnntlgal adrnisd it,siri|, faobitulimpunnt,p,""u.9iasitua{ii.prsonalaastuia(liainstituivnituribugtar. t.).atll.tomativ ln intr1inr batar,asatorit,u prsan inlsniril (failitil) sullt stabilitd l mai rultri sub fonn6 dr rdu.Laoanurrritiputrorrtributivi,,a,inafislauniat.goii:"..i1]: in aranumi;i d xp{i, dosbit, ri sau Sutiriqi au in vdranumitsitua1ii trbuis5fistabilit1inotnpaaliusa in a ^ f i s - a lu iaa lti.".:g^:: Sarln mpaa[i in obitul sau matria irnpozbil.Aordara inlsnirilor s fa fisaia uni prsoatr l5titori ra|izeaz ;;;;";i";;'ina sial, industrial spifid mun,d lptul6 unlunita1i soiala. tgori iinna slnad rrdi1iil altip,.oundin aaEi soial f{ d floss notal, ndi1ii inrgistrazi ostttri lnai ridiat dit l irr upindd tot atgoriil s aii . t*pun".s6 fr gt.|ol, u invalizi) avrr. (handiapa1i, glr d rdust d mund in usd alifiarSauu paitat ,,.,u,.," vnituri sau ar posd6un anumit ra|izaz car a nratril, valorifiariianumitorrSurs t.Ast inlsniiau a sop stimulara un anutrr'.'.']-:.':^^^ s situaza.sub ptia rntabilita1ii. produ!iiunomifuri Ei sporira ";i;;;" 2)Priipiulrtitu]iniiimpunriiprsupullam6rinrinrpozitelrdatorat pltii antiipat posibilitata d astnna, Laitrasarairnpozituluis aoi6, 1fiarp"''"""us6filt69inuabitrari,iartmnl,rnodalitataqt de ar trbuis6 lini Salnad apaitata am6n6risaqaln.iri inpozituli, pntrufiar Yla.i.o,. - '.^. sumld plt6 s6 fi lr s sau 9alorr6ril ArAnaril impozabil. obituluisu nratrii platia dinatrului 3)Prinipiulomolitiiprcpriiimpozitlor...::"uirnpozitlsfipr d intizir. pntruontribuabil ordi linistrul Firlan!lor 9i pntuplatarnjor6rilr ini,-,out..r -ui nvenbil la,""",.,i al ntral utr sau loal impozitulttis rfr la stabilira aratrului !ifi,rt 4)Prinipiulrndmtl|ttlttiimpozilrillprsuputra.sistmulflsalsiasr. .' fi Atmaipun irnoozitului. .u ,oinJ,'*;9":n."l:,^.]::' impozit1o, inasara gur Sa itnpozit s r a sta r"rnr'ri introlura La pi"i'ori. apasatoro"',* aibiunrandamntfisalridiat'.a"stbilqilas t i .tnult Plrtr uaunimpoz ondi1ii: rnai flsal ,ioi.ui i,.i"i. irriplinit s'aib6 un randanrnt . I m p o z i t u l s 6 a i b 6 U n r I c l l . u n i v r s t l , a d i i s i susi f i p l sau a t i tposoa dtoatp vnituriditraqi o1i,-' .u," juridi, qi Iizi sanl gn d avr; a1a9i
f10

. .

ilnpozituluis5 fi At llai rdus. $l prrpra Urr impozit ste nsidratstbil atuni .lnd randalnntul rdm6nonstant d - al u n g u l i I u I u i ontlli. l.gIicitt inrpozitului prsupuna astas poat5fi adaptatin pnannti Ia siti1il d vnitr:ri al statului. l6ngi aSt pinipii lasi'itnpun tbui sd ia in onsidrar qi prin. ipii d politi6onornii. Prin intodur unui irnpozit,statulurmr\it nu nurniprourara vnitu. iIorn.sar opririihltui[ilor publi,dar gi flosiaastuia ca instrttmnt d impuIsirlnar a dzvoltirii unor ratnuisu subralnui onomi, stimula ri dura produ!iisau onsull1ului unr miLu.i, xtindr su, dimpotriv5, r. sl'rirrga la!iilo omrilu str5intat. Inurjara dzvoItirii uni rmurisau subalrluri onomipoatfi ftuat prin msurid dinfisl,um sunt: stabilira unor ta vatnalriditla irlot; dura sr:sutiramrfurilorautohtn d platairpzitlor indit; migoraa impzitlodirtstabilitin sarinaintrpinzitorilo ai'i plasazi apitaluril in ratnura sau subratnu rsptiva; ailitaa amortizdiialrat pitaluluifix din astdolnniu'a g du la dua profituluiirpozabilal intrprindrilor din ralnuraSau sttblnu rSptiv t. in vedrar$tiiionsulnuluiuni anumitlnfi,statulpod eaz,|amic$orarasau hiar suprimara irnpozitlor indirt prput|a vdnzaraastia' Dai s urrrEt rdura onsumului,atunis rurgla rnjrara otlord i l pozi t pl i at |a 6nzar ea m5rfii rsptiv. xtindrarlaliilo omialu strdintta poatfi stimult6 prin msuri fisal onstAnd i rstituir par}iala sau intgral a irnpzitlr indirt afnt m5rurilor prtat; dura nivlului talor vamal prput l 5tstat la irnpozitulanulnitorrdrfuri utilizatpntru bria d produsdstinat xportului. Linritarra asuluirnarfurilorstines pot rea|iza prin prtlr unor ta vaml u aat pottionist la inrportulnumitormtrfuri, iar rstrngra xpot1ului unor a1gorii d podus- prin pratiarea d tx vamal la prtul astora. st ultirnpdus folsEt in unltiin urs d dzvoltar, pntru a linritprtuld atrii prirn9i srmifabriat q;i a inuajaportuld rodus lnanuftuat. Impzitrl pot fi Iblosit,onmitntu alt instruInnt, pntru rdrsara situtiiontni. Astf.I. pntrustimulaa invsti1iilor partiula, in unltii a fost adoptat nrisuadurii irnpzitului afrnt vnituluiinvstit in magini, uilto.;" 5i alt hipamnt tiv. in vdrarnbatii inflalii,S rurgfrvnt;i la
lllJOrara i tllpozi tlo.

Sd nu xist posibilit5li d Su''trgr d l l l irnpunr l l l l u n r a uni unl oun. o,.| l lrrati illlpozabil; VoIulnul h|lililor pivind stabjlia matii impozabil, alulrgd

Prin politia fisal promovatad unl stat s undr$trlizraunor urmr$t a poliAstfl, partiduld guvnmAnt d ordin sociI-politi. obitiv p lor intrsl ar ii u in onordan!5 promovrazls6fie i'^, fisalap rr o partidul guvn6fisal, d aatr u rn5surilo Unri,pinintnndiul l,..J."zint. si-;i lnnlinainflunlain mijloul unor atgoriisoial in prioada ,nlni '''."u'.a o".';.,1:T"sut, d asmna, ptiaaordrii uno failit6!i ontribuabililor in intrlinr. prsoan au rdus9i loa vnituri u "sunt folosit9i pntrulimitaronsurnuluiunor podusar au l,-,,'po,itl in unl (tutun, biutui alooli).otodat6, asuraSntatii d6un6toa o',sin1 ds6torit spialin sarinalibatailor Ei a prsoanlor i.i,,',. piatidun impzit ntalitlii. $trra iereupii,pntrua dtnina a fi ort qi fiint un sistmfisal ar se dorqt Slmtrclsonl0, P . Dupe prinipi i : in baza umdtoarlor ui or ganizat trb - prinipiul vntjlor, potrivit 6ruia fia individ trbui si plitas5 impo,it iri fun!i d proporlia in abnfiiaz6d programlguvnamntal; - prinipiul pitiid pltd, ptrivit dri irnpozitlpl6tit d indivizi u At avrasau trbuis6 fi in funlid vniturilsau avrstora. D rgul6, impozitl. fi s6 tbi mari mai vnitulstmi mar,u atet rdistriplat sunt d p prinipiul apaiti1ii fisal organtzate sisttnl pntu mdri butiv' adid ob1infnduri d la prsoanu vrriturinrri sra. d prsoan viturilc9i onsumulatgoriilo fisal sistrnrlo majoritta orgal.izeaz6. S lpriipiuldupar Indifnt ln ast hitat. inai sa raspund5 tnoirn 9i unor pinipii dr rtitudin9i ar i ruia orizon|l,potivit stl a| hitlii sns.ull prinipiu inrpotant gal. irrrpozit suntin sn{igali trbuisa platasa r r6diini adini irr {ilozofia gal gl al psoanlor No(iunad tratamnt politiaidntal6. Da6 du6 prsoanrsunt gl itt toatprivin!l,u xp{i r.rloii ohilr,ptivitrinipiilrd impunfisalarbltrbuisa plitasa bda6 psoanl in-rpzit gal.i azul itnunriidupi prinipiul vantajlo, stipulazd hittii prinipiul publi, unui bun rrfiiazi 1 al;isviiudin pata Atuni iIld sistmuld itpunr itl-lpozit. ii ast tbui sa pl5taslalaqi izontldimpun toli ins bazaz lplat,lritata p piipiulpaita1ii gl. irnpozit divizii aau vllilurigals platsa vrticl,aS rfr6 stl a| hitdii Un prinipiurulttnai ontrovrsat Prinipiilfilozofiabstrt la tratarrrntul u vniturilifrit. fisalal prsanlor S prsupun"- :1 {'ra ti a stiprobln-r. pulin slulii pntruzlvara lui B st d l0 5 avra l qiiB sunt dou p",.,.,..,1. u dosbia astninitoa, a.lqi ori tllai tnadAta lui l. insatrrnd oar arastai tbuispltasa dln ilptlzit in nririm abslutacasi pntrusrviiil ubli d tipul otrtll popar.t si platasaun irnpozitxpritnatprin alaqi polilii.? oi B tbrri poli1iav dpunun tbrt rai mar pntrlla-l rttdin vnit a ;i l.l Sau, intruAt
241

240

potjapropit5til Ii B' astaar fi otsi pldtasiun pront mai mar di1 vrrituri a iI-rrpozit? Cr'll au solulionat soit[il aStpoblmontraditorii? Guvrl a adoptat'ilr gnral,solulii pragrati ar S azeaznulrripa(ial p prinipiul avntajlr gi al apaitatii d plat5.Rprzntan{ii politii onqtintiza,j up*r tIl.tpozitl nu sunt popular.Sistlnl fisl moirn "a sunt un otnprmis instabil intprinipiilnobilEi pragrntisrnul politi. Pratiadtnonstraz h, itt anulnitsitutii,d srviiilpubli prstat la rlivl loal Ei na{ionalbnfiiazt,in prirnul r6nd,gupuri bin idntifiabil d indivizi, r nu u prtn{ii spialin priv$t ttalnntul fisal' in virtutea vniturilosau a altor aratristii. in asnrna situa(ii,statulmolrn s bazaz' d guld, p ilnpozitar tin ont d prinipiulvnt:i!or.Ast1bl, gsll lale suntralizat din irnpozitl plitit d rzidn1ii lali. Ilnpozitiprput dupa prinipiul avantajlor s afld in dlin in totalulv. niturilor statului.in pznt, sebazeaz,in prinipal,p irnpozitl {rilavansate progrsivp vnituri.Ast itnpozitprogrsiv s dosb$t d impozitul.p.opor. lional, -ioblig5 p tofi ontribuabilii sa platas la;iprontdin vnitllor. Irnpzitul rgrsivva lu o pafi tnai rardin vrritul amiiiiiorsa dAtdin l al nriliilor bgt. U ilnpozitstnutnitpt.tlplriotlu!. progrsiv saurgt.sivdaa i d la prsaI-ti u A$tigurit-nari o part gal,rnai inar sau mai rnia d vnit in otnparali u psoanl u igtiguri Inii.

E . A g e z a r e a9 i p e r e p e r e ai m p o z i t u l u i Notiuni fundamentale
a$Zreimpozit|or evlurdministrtiv evalurdirt v|ura forfetr evluaraindirt impozitelde ot|tat impozit|de repartilie perprdiret

vlurea pebaz dlra1ii ffi:ffl:i:rln

timbr fisle

szre impozitelor pSupun ftuara mai multor opralii susivon. stnd ilr stabilira obitului impozabil, dtnninra uanturnului impozitului gi prpr (inasara) irnpozitului. Stbitir obiectulttiimpozbil r drpt Sop onstatra gi evaluararnatrii impozabil.Pntru a vnituilsau avr sd poat5 fl supusimpunrii,stne. sa ini1ial,a orgnlfisals onstat xistn!a d fapt a aestora, iar apoi s podz l valuaa lor. valuaamatiiirnpozabile s poat rea|izaap16nd la doua mtod: l) ltodavluriiindirt,baiatFlp przumli; 2) Intda valuriidirt,bazatdpprob.
111 aaL

Mtod vlurii idirctunoa$t 3 variantd ralizar: al obituluiirpozabil; valuara pe aza unor indiii trioar valuara ot.tar5; administrativi. valuaa vlluqrtp bz indiiilor (smnlor) e|riotrl obitlui imozbil, d trp l' prmitstabilira u aprxira(i a marimii obispifiaimpozitlo prsonia dtinbitulrs. situa1ia tului ilnpozabil,tri s ia in onsidali ptiv.D xmplu,in azul irnpozituluifuniar,plltrustabiliraobituluiirrrpou Sau5 luarain onsidalia dstina!ii supafa1a d trn, zbil raullosit: nutlrirul animallrdin gospdarit. astvaluast silplt gi stuia, itl shimb,a adzavantajul d a nu pnnit stbili xati a pulin ostisitoar. fisal. hita1ii rnarirnii bituluiilpzabil,a s rsfringngativaSupa fisal,u aodulsubitului vlur Jbj,trdonsti in a5 organl Nii in astaZ nu sunt atribui anutit6 valoarobituluiirnpozabil. inpzabil, pntrustabilir u xatitat a valrii obituliirnpozabil' rtprmisl prin faptul rganlfisal sts aatrizaz,a vqlur ttdministrtiy7 (datlo)p ar l a la pe baza lmntlor bils valoaramatiiirnpozabil ir.npzitului nu std aordu mirima bituluiirnpoDai subitul dispozi1i. pzntAnd argutnntl d rigoar. zabil astflstabilit, l ar drptuls5 ontst' d ralizar: toda valuriidirtunoa;tdoui variant - valuara pebaza dlaalii urritr!prrsoan; - valuaa pl6titorului pazadlara[ii d ilnpozit. onsti in a trrititlra vlur p baz dlriiuttitr|prSolt1 pebaza dlaraliisris p a o trli prsaobituluiirnpozabils stabilqt tr,ar ulroa$t aasti ln6riln,st obligatprin lg s6 o dpun6la orgarrl d valuarprzintavantajul limin6, itt a mai fisal.Aast6 rrrodalitat irnpod la inrpunr a uni prli din t-natria mar part,posibilitata sustragrii prsoan6 intrsat5 s6 asund dartrla a dlar6vnitul nu st zat1|6, Utl|izareaastivaludristlimitat5,dla a nu s pot apla advrul. i n z u la n u m i t o v d6t nituri. u partiiparaditi Evlttrp bz dlrliipltitorului se ra|izaz irnpozitului. latitorulstobligat sa lina vidnlavniturilor9i hla subitului p ar o dsf9oar6, s6 inlri un bilan! fisal, s6 tuililor oazionatd ativitata intomasigi s6 inaintzorganlorfisal dlaalidin a s6 rzultvnituril orgap ar | rea|izazia, rsptivavrap r o posd.ebaza astidlara1ii nl fisal prodazi la stabilirarnrimii matriiimpzabil.astd rnodalitt i fa a valuirii ar o aplibilitat mai larg5,ins6 prezintdzavantajul d alizar din mtriairnpozabili. posibila Sustragra d la irnpunr a uni p(i insmnat Dtrtninr untumL!lui impozitului. Dup6 stabilira r6rirnii obitului impozabil,S tr la lulaaimpzitului propriu-zis.in fungied rnodul d s distingimpozitd rparti{i stabilir, 9i impozitd otitt. Impozitld rprli|i s-au patiatin prioada fudalisrnului qi in pirnl stadii d dzvoltara apitalismului: statul,in funli d nvoil sal d vnitui,
z.7

Toria modna impunrii eficinte ana|izeazd modul in ar statul pot inproda la stabilira sutni global a impozitlor urTnau s fi inasatp intrg in modul asa adid u l mi rnii pidi irnozitl nsar l mi fiint p unitai tritriul{ii,aasti sIndra apoi rpatizat administrativ.tritoril, priv;t onsumatorului. fisali Rmsspun statul in suplusul Rgula a ia la unitatead az (d xtnplu,omuni) ava lo dfalara, p subitsau prapd mai mari alor l impozit asupra intrdri sau iqiriaau a trbui s obitimpozabil, sumi tibuit. plului a in raportu ofrtaSauu rra. tnai mar irrlastiitat Astfl, d6 rprzntu Prin rnodullor d stabilir, impozitld rparti1i mari vaia{iuni d justifiar la alta,1r5 la o unitatadlninistrativ.tritoriala onolnid. Drptunnar, ra 9i ofrtad trnuri9i prdusalimntarsunt fort inlstiein aport u pr..dingru''.Da5 transpotul aerian9i autotuisml nu poatfi vorba d rsptara in azul astorirnpozit intlor hit5liifisal. [ul,l trbuis5 fi impzitat gi pr!, lasti funi ofrt6 irr d atuni l impozitat mai uqr. au rrr trbui jos pornind Impozitl d otitts stabils, d in sus,prin aplira norot la ar sti baz rgulii fisal Rmsv Ralinamntul onst in aptuli, da5 prontul pntrufiarplhtitoin pat' asllpraobitului irnpozabildtninat przinta (sau o ofta o foart rr) inlasti in raport u prtul, atuni irnpzitel In astondi1ii, d otitat inl5tur6, in a mai marprt, najunsuril o marfi pr aa mar va avaun irnpatmi asupraproduii irnpzitul gi onsumului.in doar spifiimpozitlord rparti1i, l s stabils' d rgul6,in fun{i d anunrite irumstan{, impozitl Rmspot si nstitui un nrodd sporira vnitnirirnaobituluiimpozabil Ei d situaliapsonal5 a pltitoului irnpozitului. uni pirdriminim d fiin!i onomi5. Prpritttpozitlor odata stabilitmdrimilllpzitului,organlfisal turilorin ondi1iil trbuisa aduala unqtinta plititruluiuantumul na|iza irnpzitelor Rms prezintl un argulnnt putmi pntru folosira gi tnnl impozituluidatorat (inasara) d plat5.Dup aasta anlitor irnpozit d 6trstatin vdra s trr la prpr impozitlor. r;triivnituri|r sal in modul l mai Prprairnpozitlorse rea|izeaz6: fiint. onomiagi politinu s ghidaz insa nutnaidupdfiingn. D9i impozidirtd itr organl pot fi fiint'mul!i fisld la platitori; tl mai mari prput asuprarntlorfuniar9i alimtlor prin stopajla surs; l onsidr a fiind inhitabil. prirr apliaa tirnbr d fisal. lvnt msurilintrprins mplu in astsnsil onstitui d guvnul Un : lnasrairrrpzitlor d itr oganl fisal dirt d la platitoriunoa;t Thtchrin ara Britani,in anul l990. Asta a popus inlouira impozitelor dou varintd ralizr: disrtionar istntcu o cpiti,care st un irnpzit fix p prsoan.otivul . Andpl5titorulstbligats s dplasz pntru la sdiulorganlor fisl onst6 in faptul i, xat a in azul imozitului p trn, apita{ianu va du la a ahitaimpzitrrl datort stfului(irrrpozitul stpobil); d infi situa1ii in{1. . AIrdorganulfisal a obliga[iad a s dplasala domiiliul pl5titrului Din nfrii,insd, guvrul a substimatratia popula1ii, ar a onsidrt pntrua-i soliitas6 ahitimpozitul(impozitulsthrabil). pntrufamiliil u vnituri rdus. astirnpozitstinhitabil9i impov6r5tor Stopajull surst nst6in aa5 irnpozituls r{in alt uvint,stun irnpozitu un putniaratrrgsiv. doa 9i s varsdl statd tr Capita1ia, trld prsani. Spr rnplu,intrprindil instituliil sunt obligat sa !irr6 Ei apas nraimult asupra ollnilor u vniturirnii d6tasupralo u vnituimari. irlpozitul p salariudatorat d psnalul qi s.lvrsla bugtt. astora Intr-advr, pisodul apita{ii din Mara Britani a avut un rl-hi in ristumara pin apliaad timbrfisalmobil s patid Prpra in azul talor guvnuluiThtchrdup l l ani d guvnar. Ast tlplu ilustrazin nrod lr datoat statuluipntru atiunil in justi1i9i. d asnlna, pntruta[privind plitiii onomi. algriiintrfiin11 difiultata in hitat elabrara 9i atl,tifiatl qi alt oganal laboat d ntariat 9i dilritldoutnnt Anurni1ionomi;ti onsrvatoi in nsidr56 rvolu{iafisala in{Eptuit5 '80 d stat. drninistalii pntru5 nu a rdussuftint SUA in anii a $uat d mult impozitl.Car sunt qi pratiar vin irr sprijintrl torti asptl uni astfld afilralii? '80, snP parursuldzbatrilor rfritoar la rfonna din anii argumntul F. lmpozitele 9i problema efiien!ei qlii al ridiat au avut orintt a fst ala tnarginl spr oft a irnpozitl {ial Noliuni fundamentle - onomii rdudrptft najunsuril u ar s onfruntana{iuna amriand urba Lffer regu|a Rmse produtivitat din toriil s, rsiun, stagnant 9i infla!iridiat6.Inspiandu-s impunerafiienti transpunerap|!iiimpozituIui profsoruluiRobrt Mundlld la UnivrsitataColurnbia' ast grup a antuat iniden!a impozit|or onoIni ri. otlormarginal importanla mii pntruobtinra unr prfonant grup uba diat' instrumntl analiti a fost L/fbr, Unul din introdus d ast ononliqtiisunt d nlr.rlt tirnp proup(i d irnpirtul irpozitlorasuprfidnurlrit astfel dupi onolnistulrthur L.ffr' in!i onotrri. in anii '20 ai s. ' onttristul nglzFrtnk Rtts tri-a urb tor|id L/fr stprzntata in partastAngi afigurii.l'l. Fonn i s pus intbaa: ar suntl mai fiinttipuri d irnpzit? ontmotiinii in CAnd flul expli u Zronu vor xistavnituri. urrtor: la t5 d impozit g1 pornidin dotnniulfisalita{ii au pus la punto toiornplta d r {instna vnituri. sunt irnpozitel qi, nu vor xista l009t, va lura d nilni nu dr asmna, sLlgstiil lirrtd Rm.s.
1

1<

a),eorie

b) Ralitate

)
.9
0)
_Y^ FG I\ )

700 650 550 500 450

adii a rnodului onorlriEtiiinsista asupra xarninriiincidiimpozitlor, inrsrpartizazsarinafisaliqiaftlorastriaSupramuniidpus al6riirsurftorilord rduli, a pr1ului prluluimarfuril, onomisirii, produlii9i onsumului. slorgi a strutuii

::

600 * 9
D i:

400 (! :rv =
o 25 50 75 Cotad lmpozit 100 0 3]8 0 4 0.5 0.6 .7 0.8 ota de impozitp ventturi| btinut din mun 300

Fig.3. 1'urba Laf,fer.urb Loffr aracterizeaz5re|a1i dintre Venituri|efisaIe9i ote|ed impozit. in tratrateoreti urbi Lffer, o otd de impozit de 50% produe veniturimxime.Prin reduere otei de impozit de la,4 l B, veniturileres.in urma unor studii empirie minutioses. observt , de fapt, urba est orientatlr spre dreat,in onditii|eln are sistemu|fis|merinste ,.pozi!iont,, puntul in din figura 3.l (b).in est z, o modifir ote|orde impozit v avea efet proporlionaIesupr venituriIor. Surso:Don Ful|eton,Relotionshipbtwn T Rotesond GovrnmntReVenU, Journl of Publi onomis (ot.1982).

onInigtii adpli i untuluidominntau rationat faf d urb Lt'fr a$a[lIxfiziinii av s r.rtionz la anunfuldsprtoria..fuziuniila r'':i s-au atatfortsptii vizavi d przirilpiri,ontbn rorasilra otlr d inrpunrv du la rEtra vnituilorfisl.Do Fttl!rtonde |a Univrsitta Virginia alninatatvastudii onomiin funtid otlr d irpozit.stirniril sal u privir la fotrra rala a ,urbi L//r sunt przntat in (b). 3. ] .figttt.t onstat5il |ui Ful|rton india faptLrl 5 puntuld vnit lnaxill1S situaz llult trlai l draptaotlr atuald ipzit, rdatprin puntul ' Analiza lui FuIlar|oatrtiipaz astfli o dur a irlrpzitlr pltitd salrialiva gnrra o rduraproppropor{ional a vniturilrfisl. o prollma Igata strAns d bitivl d fiin{inotrri5 Str a tans. punrii sau rprusiunii povii fisal. in pltqt, d fapt,tatirpozitl pput d dministra{i? Binintls, nu indivizii sau firtlrl ardaz statului vnituril fisalsunti aplits u ..inint'', advaratiInpozitl. Firrnl pot trs1tne sainpla1iiirnozitlor adi. 5 asupa lin{iloIol;prirrr$ta pgurilr poporlional u Valoara irpzitului a trbuipltit.ori, dilllptiv5, pot s ..pasz'. aastd sarin5..inapoi'' asupra frnizorilor(proprittrrii fo{id lllutri, i prnAntului qi ai ltr fatoi)a vor ob1isalarii,rlrt9i alt pfurial fatorilord produ{i Irrult tni rnii dAtin situa{ia ilr a n.ar fi xistatrstivul irnpozit.
z+n

Rpartizareasitranspunrrainrpzitlrstoprobllllidnatuaol1olni prosf posibil5idntifiara a;i politia.Analiza profundi a aStor soil, poviifisal'roblrn toati grutat vo supota onmiiattiv agn1ilor u dstinataul irnpozabil subitului st gnrratatl norspundra sptiva u pard ritnn, a impozitio Pattanalinali d transpun[ irnpozituliri. olnpl. sunt dfiin1 auzlStor Etiinlifi. _-' in afaratdrilr au, itnpozitloSunt qi transpuna fisl prsit'rnii i; pimul rind, rpartizaa prlurilor d piali d toia9i patiafonndrii prlurilor.Studirra indispnsabil l rritor poblrn astr pound oidntlisi tz onrltiqtilo a p,.,,-,i, ar s in tnldul rtat l sistrnlna(ionali irpozitar.Asttl, P, Mttsgrl, a d lasti. in trn{i onsurnatori produiti Ei fislaintr repartizeazprsiuna din puntuld d tnirfi 9i sviii.rtiri illtrsant itataiii a t.rti vdralq;tiin1ifisalarearizat,inastsns'dupdull]allltnnlionatant Rms. im. oldov in ap1ia a Rpub1iii insufiint6 in al loilaAnd'xpin(a irnpzitarstabil' iar d ii inis. lipsa unui sisttl-l pi1i, pozitlorin ot1i1iil insufiintiu thni6d alul d datfisal'asigurara tnlaunor Eiruri.Jrnami astiacreazlobstaolobitivin rtara afrnt spializat qi p.og,o'1]" Mldova Ei, in spial,in impzitarilin Rprrblia sistmlui ompli a fiin1i irnpozitlo. pi!ila introdura ra!iilo rrii q;ia ofrti "",..tu,"u dintlastiitata dpdn1a xarina voln in rrtinuar' lgat probltnlor impozitului,a va ontribuila in1lgra qi rusiuna fisall. d prsiuna grafi sIlirnbirilin d rr9i orti, vm dtnirra Folosinlot]ptul in patizr.a propo!ii difrit ciiqi a ofi qi vom rprZnta lastiitata sinrpliDin nsilntul d atri. inazaimpzituluip" sariniiirr-rpzitr "if.u ubiiiSuntrrprZntat sub ,\n.fig. J'2 sgrnntlr fiiii anliziultrioar prin s si {' iar urba st prZntat fr1i fona uno drpt.uba (dapta) rrii - prin DQ. (drapta) ubi ua{ia d volumJvinzrilor 9i d rlurilal orspund, In un!i riiva avafonrra: (drpti)

P=#,*a*t*:,

(l)

uno: vAnziilor; Q,si Q,- voluml rspunzbtoar. pluril P" 9i P',Q |: urbirriip suprafa+a dup6pzii riis dtnina lastiitata inlirralii unglriul fali d aaQ. intrut gi anutndupd unghiul ubirsptiv
1^1

t ;

ltlpozit

'D 2 '1

va Spori onsidrabil(d la P' 6n5 la P,.) si partarnajoritaria povrii Cons.tflrator asuprauIpitoilo. fi fisalrva transpus5 u ,\stfl,u t t va tind sp 0, u atAtrni lastidstsrr9i, rsptiv, d buntrrigi atit lrri mav fi partad psiufisli suporlatd podutorul srviii. Cu t va tindspr- l, u atAtrrava fi inlastii. rspunztor, asupa u t6tmai rult va r$tpartde prsiunfisal6 a va fi rprutati ump56torului. Srgtnntl ubi ofrtir,din irlfiguril' ) qi d) sunt rpzntate Tngnt a siin cazu|figttrilor) 9i b/, au lua1fbrma unor drpt. la;i nsidnt alulat dupa tbrrula: st gal u ofiintul drptiorti unglriului inlin1ii . P" -P,
k - -!--J(3)

Qi

Q2

a) |mpozit|e 9i ererea|st|

Q' Q, b) lmpozite|9i rera ineiastl

Q,-Q'

und: unghiuluiinlinaliiurbiS; t - tngnta volum d vAnzii' ar orrspunduni stia ti; qi dil.it Q, Q'd vAnzari. volut-tr asto prluril ar orspund P" , si omri: undtor d), ar ualia urbi S, rprzntat6infiguril) $ p= Pr-P, g*Pr*Qr-Qt*P, Q, - Q' Qr- Q'-

(4)

'2

QtQ: ) |mpozite|e qi ofetalasti Fig'3.2' Intrdpendent intr

12

d) impozitel si ofertalnlasti

; ruliJ.l)

saatr izaz'pin tngnta t, pntru urba D dit-t.figuri| )si |) el


Q, _Q, Q\

impozitaregi elstiitate errii5i ofrtei

k = & :-. , -. g, doar , * P,,. o i o. - Q, ,0 sau < P,.$i 0. , Q,. .1,, st lasti5. i"!:: "I,..i"Doi.Jil,.f*;"*a obsrv

fislt rra st irrlsti' dupi.,,', ..j.::,::,'#;::,.:1;::.'xHll.3; ",t"

adairr st "ls ,l ili.a d "f"; ; ;; ;;i :ffi ; ;::;ff i' ;:', ;};*::. ? to pataprponlnt5 iA"'-;'* prsiunii

lasti(0 st < l) impouni ort in ondi1iil Figur / dtnonstreazcd zitul p dnzlri produo r$trsnsibila a prlurilo (d la P, pin la &) qi' din Da5, aastauz,impozitul st suportatin mi tnarprt d onsumatori. pr{ul va > J.2, (t St rprZntatinJigur l), dup6 urrr ins,ofrtast inlasti va prpondrntl a irnpzitului parta r;t nsnlnifiativ(d la P, p6n la P,) $i d vdnzatri. fi supotata nutrrai in Rpublia oldova poatfi ralizat vlurapovrii irnpzitlor sub sptulfi6ii propor1iilorintr graimpzitlor dirt qi a a impozitlor pntru prioadi d rnai rnul1iani. $tiin1afisali a stbilita impzitl indit pntruonsulntorii sunt l tnai rprutabil inlirt 9i l mai irpovdrto d rnirfuri qi srviii. In ontinuarvom prlua onluziil unui studiu rea|izatpntrua unoa$t in an. fisl6 a impozitlor gllvrnalnntal9i a sistmului d transfrtlri irridrra samblu.Icidn fiscld izeaz impatul atet at irpozitlr't qi al progrmlor fisal6piv;tgaduld po. ppulii. Inidrrla d hltuiliasupravnituil priir guvrrnamntl. se dtnind grsivitat a progatlrlor sau d rgresivitat Un grupuri. p qi la ditrit bugt rpartizara tuturoirnpozitlor transflurilod d At q;ti sigur nirnninu d studiunu patsa fi d6taproximativ, intruAt astl mult s rnodifiimpozitulp prlit sau p propritat. pimntul onsti din: onptual - misurarvniturilor{5 a lua in alul ilnpozitlEi transfuril; - nlisuraa vrrituilo luind in alul irnpzitl 9i trnsfuril; - in sArqit, intr l dui situa1ii. ln6surara inidn1i a dirnla

15

t' 10 . o .^ ;
U
(J -J

.1
1E

100 150 0 50 Venittrrile anr.tale e i n t a g ap e r i o a d 6 d v i a t ' mii dolariSU Fig. .. PIatitorii de impozite 1i benfiiarii d tra nsferu ri

um influentz statu| modrn | b u n s t r i iv e n i t u | e t 1 n i | os ri i p e p r u r s u Ii n t r g i i v i e 1 i e s t o r a ? Fullrton 1i Rogrs au determint i m p t u l i m p o z i t l o rp r e p u t e d a d m i n i s t r a l i i | f d r l , s t a t | 9 i Io|e bra n e $ t i( d i n 9ial trnsfruriIo 1 9 8 4 )a s u p r av e n i t u l u io b l i n u t d e o gospodiri pe intrg s period d e v i a ! . S i s t e m u Id e i m p o z i t e g i trnsfruri r artr progresiv pntru aproape fiare atgoriede v e n i t .S n o t m s i s t e m u t |r n s f e r d e f a p t v e n i t u | t r e g r u p u r i I d z a v n t a j t i,n t i m p g r u p u r i | u vnituriI | m i m r i p l t s u n ,l impozit net d 5olo.

publi', i s1l'iul Inttts:ft.ttil lvi vilt d progrntl e\hltttili |)rl||ld, s,hibrilst/n,nit in li. pnlru S|lt )r()pin intrgittl rspt'lnsbi| |ltittstt, lmiistr|ii| l-tu it,s|',.11 srt ibtti vnitttrillr 1l ,r

p i t ul a r e ftea
bis6 bligatri5i u titlu o rrtibu!i inlpozitul rprzirrtd in gnr1, fizi qi onfbn lgii, bugtuluid statd itr psanl latorati, I1rlllbuSabil' prntruvlliturilp ar l oblin sau bunuilp ar l plsdi. ;1',,]i.. onolniqi soial. p plan fittaniar, s marrifst.1 Rolul irnpzitului suntdivrs,rl lnai p alairpozitlor in otlomi d tntvnli Ivltoll lnultipliar (supra.sau subtaar)' rrivluluiprlvrilor fiind:varia1ia isapliat patiirnpozitlor, stutuii modifiaa nullrului ontribu1iilo rstingra sr.t ll-aili!ifisal,xonriild irrlpozit. lr in irrlpozitdid tbnd 9i d foi' irnpozitlpot fi gupt DLrpitrasaturil t9i indit. dit, ont d itiilar Stu|a aza a9ziiirpzitlor Da {tnrn tutriastapotfigrupatinilpozitral9iirpozitpsolltrl. pot fi guptin ta d p a o itrrbrai,irnpozitlirllit Du1ri t'nrra tax d tirnbru5i d vniturid la monopolurilfisal,tx vt]ral, Ollsllllati'

pentru intregapeNoto:Datele au fost atua|izte in funlie de venituriledin 1993,ir venituriIe riod d via! u fost transformte in veniturianu|eutiIiz6nd o rt reI5 dob6nzi|or de 5olo. Don Fullerton,Din Lim Rogers,Who Barsth Lifetim Surso: TBurden?, Brookingslnstitution, W s h i n g t o nD , 1 9 9 3 ,p . 1 2 .

iIrgtstra. irt,figttl.t J.J sunt prZntt rzultatl unui studiusupratuturorirlpozitlor 1or,itzitlpot fi gupatin irr tunli l sopul urrniit la introdua d l bugtulfdal. arrsfuril sunt tatat aii irnpzitn9i tnsttril firtaniar irpozit 9i irlpzit d ordin. gativ,fiinl pirlrat in valori ngtiv.D rlal.at izeaz aast abrdar pmant $l s pot grupain irnpozit ralizirii lr, irnpozitl Dup6 fvnla t-t-liitlra vnituilorgi irllpzitlo p timpul vi1ii,;i nu doap parursulunui an. inidntal. irnpzit ptrut Astfl,S iau in onsidr p tot arursul shirnb5ril important viii Di rst r l adttlinistrazti. lrript fi grupat Ei dup instituia Irlrpzitl (d trrplu, ul)iprsoalr inta9i piriss pila rnunii,platsinlpozite otrrnii fdrl,irnpozital putltd vdr,in statld tip fdrals disting irrrpozit sigurril soia|6nd sunt tirrriEi bnfiiz d pnsii l btan!). in 1ltrtru al fdraliiqi irrlpozitloal' ia irl poviniilsu rgiunilornrInb statlo, plus,studiul1inontd ontplxitata sisttnului fisalatian. ntrald stat 9i irlp. al administalii statld tip unitas intAlnsirnpozit RzLrlttI idi 1aptula itrrpr:tra ar, i11gnral,aratrpgrsivd d statloal. alrninistr[ii zit al oganlr sus ittjos, gupuil l tnaid jos bnfiiind d transfuri d la bugt'in tirrrp drbitoul' Pintr lmntlirnpozituluis nutni6:dnumira irpzitului' gtt1.lil din vArf supoti irlllai ll"larr oti nrdid ilpozit'o privir lnai tnt urritta itnpozitr-rlui, sus obitulsau lnatriairnpozabilt, subitul'suptatrul, aSup stuturii siStInului progre. d inrpunr n indi6faptul ntur 9i transfr a itnpozitului'tntlld asirtasau tnodulla;za lvaluar, ota itrrpullii' sir,.it, in spiirlin patinl.ioa stdtnllinata in pilnulrind astt'ti sistllr, alitidbitoilo, r6spunda qi obliga{iildbitoilo, plat5'inlsniril,drptuil tl [t.rlsl.ui ;;id itnptlzit. arirnpzitului. Alai iInpt fisl s obsvi irrajoritata dz. !ariloru onolnid pia15 in baz lgii, masui9i oprlii,l.tut Irnputra rprzinti un otrlpl1 voltti. itl oItluziit unui studiup astd problrrra s tnn1ionaz.a..,,R|itt fizi su rvinin sainautripsn irnpzitului aatl drptsop stabilira ditt ttproup|ot| nu r prop nici i nstttblu 1rila rt i sis|tttl.fis'| juridi. ttttcf'['\lltr)d listribu1ii (...).'stlucru s (l|orz l,ttitttrilor /lplui prinipii:prillipiulhititii {isar tbuis6 staurmitorl Labazairnpurrrii it1lt,htl prlgrsiv l it1lozitllr p t,i| St ot|I])|tsat de imp'lzitlrgrsiv, ppiiirnp<lzitlor' prirripiulrndita1ii irrrpunrii, al, pinipiultiturjirrii itl s7l,i| d 'tltttril>tttiile pltroilor l sigltrdril soilc si d inptlziIl inJirct ilpozitului. pinipiul randamntului (...). cl ipozitl,trsftri|si progrnld ,hltuili isunt consilrt

un sistmfisal ar s dorgt a fi tqi fiinttrbui Dup P Smttlson, avantajlr gi prinipiului pinipiului a apaitlii d plat1. organizat\naza prSupun ftuara mai multoprafiisusiv A;zra irrrpozitlor onuantumuluiimpozituluigi stnd in stbilirobitulrriirpozabil,dtninara tului. irnpozi ppa onoriqtiisunt d rnult tirnp prupalid impatul irnpozitlor asupralispun statultrbuis rap in[i onomi.Rgula fisali Rtts l alor intriri sau iqiiar au a nrai mar inlastiitat lllai mari irnpozitasupa a plului in raportu ofrtaSauu ra. gi transputlra Rprtizara irrrpzitlor sto problmdd natu6 onomii. soial, dar qi politi5. Studirapr{urilord pia{a prmis onomigtilor oidntalis rtez pfundpoblmatransputtii Sau rpusiunii impzitlorrfritor la sistml n!ionald impozita. Aplia!ii utrrpoat1i dfinitirnpozitul? ar strolul irrrpozitlo? ar sut-tt rntodl d intervnli a statului in nomip alaimpozitlor? Caratrizatirferrndumulflsl a modlitatd onsolidara prinipiului onsirlr!irii la ilnpozit. 5. ar sunt toriildesprimpozit? 6. pun!i sn[a toriiinrpozitului-shimb. 7. Lamuri1itoriasurplusului onomi. 8. araterlzatitoria irnpozitului-solidaitat. 9. xpliali nliunade impozitng|iv. l0. Cum pot fi lasifiat impozitl? l l . Rlr,afi ida impzit5;rti |or nJblositlr. l2. xpliali notiuna d ilpozitvrzi. l3. Car sunt irnpozitl d statin Rpubliaoldova? 9i tal gnral l4. Nurni1iirnpozitl qi txlloalin Rpubliaoldov. l5. Aminti1i impozitlar rprzint6 sursd rglernntr a vniturilorsistmu. lui brrgtar in Rpublia ldova. l6. Nurr-rii irnpozitular rprzint sursad rglnrntar a vnituilorbugtlr nit5tilo adrninistrativ-tritoial in Rpubliaoldova. l7. Catrizti strutt"tr sistIului fisal al Rpubliii oldova. l 8. vidn{ia{i lmntl impozitului. l9. rprzintd ditorulilnpozitului? 20. C rprzintidstintarul (suportatrul) irnpozitului? 2l. Crtriza{inotiunea de obit saumtrie ipozbil. 22. Dfinii'sttr,sl itttpozitultti' l. 2. ' 4'

C rprzintunitatad impunr? ota impozitului? i . rprzintd '){ puni sili. Snta d pIta impozitului. tnnnul xpli!i lo. . T aracteriza|i onptld inlsniri, drpturiqi obligalii al dbitorului. impozitului? alifiaa 28. przinta , o Dsri!iirpuna. 3 0 .Car suntprinipiilimunii? prinipiulhitaliiflsal. - ) t . xpun!i prinipiul impurrii. rtitudinii Rdali prinipiul omditi1ii prpri i i tnpozi tl . ar acteriza|i politi5 prinipiil onmi5 al impunrii. d 1 . Ldruri!i d plati apliat la vidnlili prinipiul avantj1o 9i prinipiul apait1ii fisal' sistmului ganizaa 3 6 . pliali noliuni1de hittorizotld qi hitt vrtild. '!1 impozitlr? przinta1zarea poat impozbil? fi stabilit obitul 8 .unr a matriiimpozabil? 3 9 .ar suntmtodld valuar irnpzabil. rntoda valuirii indirta rrratii 40. aratizali impozitlpbaza smnl xtrioar? 4 1 .urn pot fi valuat 1 ' - przintd vluaraforfta? ,a J. Dsri1i valuaa administrativ6. 4 4 .aratizali mtdavaluariidirta matriiirpozabil. prsoan.? 4,s. uln pt fi valuat impozitlpaza dlraliiuni t1 pl5titonrlui. 46. un{i pbaza dlr{ii a irnpzitlr ranisnruld vlua 1 1 . Cunr potfi dtrminat uantut-trul impozitului.l 4 8 . Rlvalisnta irnpzitl d rparti1i Ei impozitlord otitt. 4 9 .urrrpot fi lnasatimpzitl./ 5 0 . Prznta{i toriamodnri a impunii{iint' 5 1 . Fonllula{irgulafisal5 Rnts |,. 52. Dsi1i t,u rll Lu-[|r. 5 . CaatizaIi irnpozitlor. fnomnultranspunrii Saurprusiunii JA. Analizaqiinidnlafisal6a irnpzitlor guvnalnrrtal d trns9i sistlrrlui lrri luat in ansatrrblu. 5 5 utl-t in funstrpatizatii sarinaimpozitar6 intrpoduatrr 9i onStllllatoi rriiqi a otr1i d mruri9i srviii? {id lastiitata 5 6 . a sunt uzltirilorirtsufiirrt irnpzitlor in drntliuI traItspunrii in Roublildova?
al

nd

a p i t o l u l lll

lmpozitele direte
0bietive destudiu:
dfinira impozitlordiret; |asifi are impozitlordiret; idntifira tendin!|or in volu1iaimpozite|ordirtein Republi Moldova; prinip|e studiereomprtiment|or ale oduIuifisa|in e e prive9tei mpozitldi rete; r|evr impozitelorp vnit; 9i lasifire araterizre impozituluip venitul prsoanelorfizi; uridi; aminre i m p o z i t u l up i v n i t u lp e r s o a n | ojr p impozitului Vr; rzentar exp|iaren a o t i u n i id d u b l i m p u n e r ei n t r n a l i o n a l ; Xpunerametodlord vitra dubIei impunri intrnalionale.

A. arateristig a e n e r a l i m p o z i t e l o rd i r e t e
Notiunifundamentale
impozite dirt impozitprsonle impozitsubitiv

obitiv impozite

ral impozite

Impozitl dircts stabils Irominal in sarilra fizi saujuiunor pSoan pbaza tllr prvzut di, in fun1i d vnit su avraaStora' d itnpunr dlg. Ast impozits inasaz la anurnit trtn. ditd la ontibuabili qi suportaPntru astirllpzitstaratisti faptl subitul, dstinataul prsoana' torul impozitului nu stuna qi aaq;i u toat5 unoriastltrrt-tt inid. in fun1i d ritriilrarStau|abazaaqzirii lr, imozitldirts pot grup in iInpozit ral qi irpozitprsonal. Impozitl rI s stbilsin lgaturu anulnit obit mtrialpe aza unr itriixtio Din aasti nu dauputa nomil a subituli' qi attz, un aatr rgrsiv. Ast sunt unosut sub dnLrl au irnpozitmai fisal rrdus' ird ilpozi|obi'|il,. Impozitldirt ral au un randatnnt da d itlpunr nu uprind intag otl d illpunr sunt rdus,sisttrrul psibilit61i matri irnpozabil, ofindnuntroas d vaziun.Lipsa d unifbrritt ill in stabilira impozitlor unitagi loal9i aatrul arbitrar ralin druldit-itlor ppra astora antuaziEi mai rnult lipsa d hitata inlpzitlorral. itl patia iIrtna!ionl Inatgri irnpozitlo d tip all mi unosut apitalului sunt la ar au a bital impzituluipmintul,lirdiril, miqr bilts' pitalisxtinsdin piada Irnpozitl dirtralau ullosuto rspAndir prti prznt, in it-t us d dzvltamuluiasndnt, in in spial dar s 9i !il agil. in azul aSto r,un] xplotaliil unr itnpozit d tip raIsuntsuptls d trn,d nutlliul irnpozit, saritlafisali st valuati in furrlid supraa1 prourat rnatriallor animall, d antitata d ingri;lnintfolosit'd vlaa pntru luiil d irigalii sau d al1ifatoi.

2s9

lrozitldirt ral au ulrrroas njurrsui, dinta mnlionmaatrul rgsixistrr{ unor li posibilita1i d vziunfisal,lipsad unifrtnitatin stbili lor. In plus, prin nrdulum s ralizeazilnprtnra, asta l nu potuillddAto atdin rnati impozbili. Dfiin!lirllpozitlorlu rpZrntt prmisl trriigradual la impozitld tip prsonal. Impozitl pr,sool tin orrt, in pimulrAnd,d situaliaprsonal5 subitului itnpozabil,mtiv pntruar s tnai nulnssi impozit,ibii,ti,o.st i',po.i inltura njunsulrnlinrii in azul ipzitlorrl. l au pnnis instifuira lninimuluinimpozabil fisl. lrlpzitl 9i a altoinlsrriri prsonal suntintAlrlit sub ftlrmairnpozitlor p vtrit9i p avr. Din rrrotivul 5 pliaraimpozitlorralstrdus, in ontinuar voln atnittamai plndirnpzitle dirtal'qi anulnr iInpzitulp vnit irpozitul 9i avr. Irr onfbnnitatLl ar1iolul6 al odului fisal. in Rpubliir oldova din tgoriaimpozitlor.lil"^.: ta part impozitul p vnit 9i impzitul p bunuril irrrobiliar. PAnain anul 2003,sisttnul irnpozitloi dirt.iu .on,pu. din irpozitui p vnitul din ativitata d intrpritrzdtor, irnpozitulp vnitulprsoanlorfiztce, impozitulfirniargi irnpozitulp br'rnuil irnobiliar. Patamajoitari a inasirilr din irpzitrl dirt o sigurdirnpozitul p vnitr.rl lirr ativitata d intprinzitor qi irnpozitulp vnitulprsoanlor fizi. Tblul 3.4. volu1ia veniturilor bugetului onsoIidt din Rpuii oldov, provnite din impozite|e diret UA/I
| 995 I 996 mil.lei 704.1 709.O lmpozite o/o din totl dirt venituri 5.2 4.2 DUetare lmpozitul pe m i | . |i 97.5 358.6 o/o venitul din din total tivitta d impozit 56.5 50.6 dirte 201.7 219.1 lmpozituI p m i | '| i vnitul pr- % d i n t o t a l 28.6 30.9 son|or fizi impozit direte mil.Ii 93.0 1',I5.8 lmpozitul % din totl funiar impozite |),2 16. direte 'I',I.9 'r5.5 lmpozitulp miI.Ii b u n u r i |i mo- % din tot| impozit 1.69 2.2 biIir
]irot

venit polite Pe i fundamentale lrlo!iun

fizi 1po't pe vnituIpersone|or jru r i d i e p e r s o a n e l o p v e n i t u I impozit g|obl impunre impunersprt n inIesnir iestndarde i n l e s n i rs i tandrde

mtrimonil sutire pntrupersonel sutire intre!inute personl 5utire personI major sutir vnitbrut

inds- soit{ii' ap,T:i:."::"':l1.],9:=*1l:1i:.l:, pvnitau Impozitl


ptrupiltladat5 itl Ma Bitani,spr Ll^,''.'r n r.nita ostiIltodus ,.,otutul pntua li surtprioda fst tras, dup6 dar al VIlI-la, fst a!opprsanlor a fizi us i aull842. Ultrior,itnpzitulp vnitul olanda' Blgia t. Gnnania,Frn{a, SUA. Jpnia, d rdusEi s pp in ot xtrl.n stbilit vnit rau irnpzitl La input, au suotl iInpzitlor titnpul, ins6, u d rstritrs rsoan, tud la untrutndr sisttnti. in mod a inrpus rsut iar numirul prsanlor rptat, majorari fizi 9i fisal distingimpozit p vniturilpsonlo TriaEi pratia juridi. prsoanlor p vnituril t oldova, toatprvdrilprivind irnpozitulp vnit sunt rin Rpublia atd Codul fisal, itlul I| Impozitulp vit, ar a intatin vigoar la l gi prflinat ultrior. i l998'fiindrodifiat juidisau lizi ai impunriisuntprsoanl ConfbnnCoduluifisal,subi{i oldoRpublia p parusul in surs aflat ob1in vnit din ori anuluifisal invsti1ional nr 9i prsoanl juridi 9i Iizi rzidnt ar ob1invnit 9i iar dinsurs aflatin afaaRpubliii oldoval2. obit al impurrrii din toatsurbinut brril (inlusivfailita1il) estei|ul d tr oripsona juridii sau fizi6' xptAnd dduril9i sutiril la ardrptul astiprsoanl]. In orspundr l8 l Codului fisal,vnitul brut inlud: u t.tiolul . vnttul profsionli povrlit din ativitta d intrprtnzator' din ativitat saudin lt ativit5ti sirnilar; . vnituld la ativitt soita1ilo obtinutd itr mlnbrii soitalilr, 9i vnitul b1inut fondurilord invsti1ii; d tra!iorrarii . pllilpntu (inlusivsalriil),failllulla ftuatd 9i srviiilprstat latil aodat priml9i alt rtribu1ii oIrrariil' rnisioanl, d ptrn, slIniI: . vnitul (arrrda): din . strlriri d apital(arprovindin vdnzara' sau dirr alt5 forrlri sltinrlul lnstrailta a tivl d apitl): . vnitul btinut sub d dobAnd: fomi . oalty,o.
l i .Y -..'.:^^l.. ^^+ -^+.^^ .^.+-' ^ /i

soiaI. las9i p5tui difritlr jiiJ..''ri.,.uvnituilor

1997 1998 1999 2000 2001 2002' 680.5 509.6 6',I 727.0889.6 1 1 1 4 . 7

2 ' 1 18.7

19.9

1 7 . 7 20.6

21.9

244.2 178.6 2.4 2 7 5 . 6 49.7 35.9

427.6
8'4

35.0

5r.6

7.9

39.

2 8 1 . 1224.0 2 1 8 . 8 264.5 47.6 467.4


4 1 . 3 44.O 5.4 6.4 9.1 41.9

125.3 85.7 1 9 ' 7 159.7 164.5 \ 8 9 . 7


18.4 29.9 4.4 16.8

22.6 22.0 1 8 . 5
25.5

17.0 0.0 2.7

21.3 4.2

27.2 27.8 3.7 3.1

4.1

Surs:elboratdupnuoruIsttistio! RepubIiii oIdov,higinu,ditura stotisti,202,p.494. 'onform dte|orMinistruIui FinnteIor.

anuittil|5, u xptiaprstaliilor d asiguri soialqi a prsta[iilor (in. drnnizliilopnsii' ornpnsa1ii t.)pirnitinaza odurilor (nvntiilor)intrsttl; . vnituIrzultatdin nalritara datoiid tagntulonot-l,li, u x. p|iaazurilor6nd ormara asti dtoriisto urma a inslvabilit1ii ontibuabilului; . dota1iile d stat,priml9i prerniilanu suntspifiat a nimpozbil in lgil prin ar s stbils astpl{i; . sumloblinutd p urrnaardului(nvn!ii) lnangajarin tivita. t d onurn[i; . dividndloblinuted Ia un agntonolninrzidnt; . indInnizaliilpntru inapaitat tmporard tnun6,prirnitd te prsoana fizi5 d la bugtulasigurilor soiald statl . alt vnituri. Impzitlp vnit s irnprtirr dou6tgoii: ilpzitulp vnitulpSoanlo fizi 9i impozitulp vnitulprsoanlor juidi. lmpozitul pe venitul persoanelorfizie Dbitorii astuiirnpozitsunt prsoanl fizi ar au drniiliulsau rzidnta intr-ulr anuttritstt,prutn q;il nrzidntar ralizazvnituri rlin suse situatp titoriulstatului,u unl p[iiprvzt-tt d lg.Ast impzit se pli69i soitililor d psoan ar au rnun{at la rgimulfisalapliatsoirt6tilor d pitalin favoar lui apliatprsonlor fizice. in pratiaimpzit5rii s intlns doui sistrlld aqzar a ilnpozituluip vnituril prsoanlor fizi: . sisttrrulimpunrii ,\pral,Ast sistt pt fi intAinit fi sub tbnna unui irnpozituni p vrritr prrnit itnpunr dif-rn1iat pntrufiatgorid vnit' fi prin instituira mai multorirpzit; . sistllrul imptlnrii globtl.Ast sisttl]prsupun umularatuturorvr. niturilor ra|izated o prsoanfizic. indifrnt d sursa d prvnin!, intr-o prioad6d un an qi supunr vnituluiglobal unui singuitnpozit' dtrrinat in nfolitt u prvdril lgii. Irnpzitul p vnituil pr. soanlorfizi s stbil9t anualp bazadlralii intornit d subitul ilpozabil. atgoiild vnit irnpzabilpot fi sistmatizatc iIl tri mri grup: l) vnituri din apitaluri; 2) vnituridin mun5; ) vnituirnit. in adul ,ci|ttrilor din apirtt!tu.l s inlud, p 1 o part,vnituil funiar p 9i. d altd pat, vniturildin valori mobiiiar. Vnituril./ilncire upriltdhiriil, arnzil9i ori alt vnituiar prvin dintt.uIl drptd popitt.

di pitluri mobilir s rfr6 la vrrituridin plasamntu vrVnitttrile qi alt u vnit fi (obligagiuni nit variabil(a{iuni silpl),vnituidin plasarnnt asimilat vnitui t.)' dpozit ipotar, ran! ngoiabil, tipuid itnprumut mbilia onstaudin vnituri provnitdin ontat vniturilorjin "upituluri intl. d propritat a drpturilo tmporar sau utilizaa avanda obitdara thninsarautilizii asistn{ vnituriprovninddirrtr-o tualsau industrial6, sau omrialt. industrial agriol, utiliz6iiunui hipamnt sau nsionii pulnqi unviag. pnsiil9i ntl inlud salariil, linmttcd Vnituril slariilor(in spilin ntui: luinla gratuit, as.ii l retnunalii 9i avantaj gratuitia unui vhiui). utilizara d rgul6,la vniturilprovninddin nrunadinase rf6, ttli| Vnitttril pntrua valorifia propriul apitl). salariaEi torului d apital (arnu angajeaz|al1i fi in drul uni in. 9i omrialalizat Aii sunt inlusvniturilindustrial vnituilagriol, fi in adruluni soitli(nu d pital), individual, trprindri din alt ti1ibr, profsii uni (prvnit din exritara vniturilnornriale d apital). sau Aqtiguri din numitrdvn! vita1iindpndnt, p vnitul psonaldrpt impozitul sot p louitor mar f6ril u un vnit d vnituribugetar. surs6important6 impzitlorasupravniturilopopu. 6 in urm rqtii nsidra Spiali$tii fisal6,doar vor spoinumipntruo singurhprioada bugtului vnituil la1ii fisala aza impozabilds va rdusnlialiIr una pioada dj in urmatoa a populaii, 9i ivrs,tni$orara d la impozit a uni pali nsidrabil a pro. ",.hiual.ii stinrulaz6 onsutnu.Iui' sporira sporiravniturilorpopula!ii, ilnpozitlor fisal inas5rilor tutuor rnajorara durii d rnflrfiri 9i sviii 9i, in onsin16' la bugt. din p6rimpozitul p vnitulprsoanifizie,a oriar ltul, onstituiutr unoi poblrll, rzolv sd pin intndiul5ristatulitra ghiil onorni' dc ontrditrii: dstul d toatnivluril; . spoir la bugtl inasdilor stIrrturii . rglmntara nivlului vniturilorpopulalii 9i, onmitnt, ta{nilo; qi a onomiilor psonal onsumului stirnulind r'rtilizara . influnlara nivlului vniturilorral al ppulaii, . . a stora; Atmai ra(ional6 vulnrbilal populii; sialmnt atgriilor ajutoarlor aordra din ontul majobiiotlor d vniturilorstabilal bugtrrlui stinrulara

irnpzitarpmsuraqtiivniturilorpopulatii,prinintlldiulunu sistmd inlsniriqi a otlord impozita. pratiii rondialin domPntruRepubliaMoltlva stimportntistudira prsonal' doar niul fisaliti1ii,in spial in a pivqtimpzitul p vnitul ontinui. fisal nalionals afla la tpalrfonnr9i nsiti o prflionar sistmul d stat' nivl la st-ltat fizi p vnitulpsanlo D rgul,irnpozitu| majoritat:::1i:: in in funlid tipul statului. sau fdral, patfi rpublian alia lar unol bugtar' vnituil toat din trim o astitnpozitaduira dzvoltat

in Finlanda-2o^,in SUA- 44o/o(vezi qi n.rai rnult,d tplu'in anadaca40u/o, qi Japonia (rsptiv Fran{a, fa nutnai Spania p[i u |7,60, tbltll 3.2.). q i l 8 . 5 %) . |9,5o prsonal in rnajoritata al impzitiii vrriturilo Piipiil d bazt {5il it-t a piv9t dtrninar1 dzvltatsttntla;i,d;i xist6patiularitli dtIninaa otlord impun, a suslorirnpozitului, uti1 subituluiirpozabil, qi |izarasistmlo d sutiri irrlsniri. xistti mtod: subitulipozabil,in (arildzvoltat in a privq;t fi p uplu isitorit, fi p fanlili (gospo. fi irrdividual, itnpozitra s stabil;t pntruFranla9i Portugalia Aasta din un5 staatristia dari). individualn in rnjritata [drilodzvoltats pldazpntuinrpunra Astfl, in ara Britarlixist6posibilitata utilizariiprimlrdoum. vnituilor. in ast sisttnulirpurlriiindividual, dar' tod' dr in pratids l.olosq;t prpri. farnilii ar l itnpunrii az, fiarttnbual dptul sutira Sistmul qi in Italia'Austria,Dantrlaa' Firrlanda, individualseutt|izeaz\rvnt Gia. in Grrnarria, lrlnia'SUA, <t aslnna' istaposibilitata algriiintrsis. dar ontribuabilii utilizz5tnai ds itnpunra vnituluiumu. truld it.punr' priorita1i. mai mult D xmplu,solul ar drptul lat al uplului' doar l s dz sutiril s{ii (qi invrs), da astls ri9oa,zd impozitul sau da6 so{ianu ar posibilitata si |e uti|izze. dsbitin fonarabazi impozbilar dtninaa surslor o impoftan{a p prsonlor poat irpzitului. trzareai-lpozitului vnitul fizi fi ftuat qi sistmulirnpunii global. dup6 sistrnul irnpunriispaat Pntrumajitata Startristi sistlnulimpuniiglo. !5rilodzvoltat prirnl, bal,insi unl tipuid vnitui(vnitulnnirilo, vnitulprpitailor g.a.) individual. gl. individuali s impun irripalul avantaj al sistmului irnpunrii prinipiuluihita{ii p vrtial, bl onstin sputlda irnpozil d s lulaz asupravnituluiutrrulativ. Pntrustsisttnst atistid dlaraa vrtiturilo d 5trontribuaprodu pSoabili. Ast stfiint,doar in rnajoritata larilor dzvoltat pntutate rtlfizi au vnituridin rai tnultsurs'iar dlaralia s indplin9t vnituril imprund. in unl !ri.dzvntajul dlarriivnituriloril onstitui podura dstuld orpliat a omplt5rii Astfl' in SUA ompltadlaralii. a forrulalor ii soliitaontribuabilului unid la 1,5pAn6l l6 r.Din ast onsidrnt, s pnit inrdin!ra alulului bligalii fisal organlor fisal, ontibuabilului rmAnindu.idoar obliga{ia d plat6a inrpozitului. Din totalulvnitr.rrilr b(inut d trpsoanl nsidbi. fizi pndra li dlin plalil salarial(60-70%), in sutnatotala impozituluiasupravnituilor fizi st tip d vnit ontribuind cu ] 5-90Yo din inas5ri. s^anlor In privq;t otl d inrpun' in toattrilimpozitulp vnitulpSoanrlor fizi S prputilizArrd mtodaprogrsivd impunr. Dipazonulotlor sttbaflInar: in Glad la 0 pina |a62,90/o in Fran[a,d la l9 p6n6la 5,8o/o nia,d la l0 pAna|a 50'\Yoin Italia.

otl impozituluisunt oart mai. in alagitimp, in pupum s obsrv5, un sistm foart ist6 fiint dzvoltat d inlsniri'iar Ilinilnul .^.ltita !riIor m1jl.nz,t,i l. t stonsidbi n"',',,pl fisl,in nrultlii s-a obsrvat inasrildirr irn1l,,.usulfornlor prsnal vnituil du vcnituri onsidabil in bugt,d aaunl pt. ^^,;tul Canada. Spania, Sudia), dupi o Inigorar a otlor d irnpozita in 1].i".sUA' prodt nou au la majoraa lor. Ast fnotnnst bin vidn1iat ]].l. qu'ditt adtllitlistaliil Bush.tat5l r;iClinton au lnajoratotl d impozitar, i.'..suA.ttlrd a lihidadfiitulbugta (d$inu s-a junspAlri la mimilxistnt d u .sopul antrl0l. irnpzitiriivniturilrprsoanlofizi in !6rildzvolttro atn{i inprtia aod5 pinr-plall sistmului d inlsniri fisal. P s s situaz, inlsi,dsr:biti ,:ril.sfudt.d, mirima roranu dpindd anulnithltuili al ontribubilului d l.ln aast6 atgori s inlud sutirilpsnal (dnurrrit calzat' l$inu st aardrptuloripsani,indifrnt d staa l-arniliala; iinititpozbi[),la (so!iil,opiii, prsoanl al!i tnmbriai frni1ii prrtu intr!inut sutiil 9..). inlsnirilor-standad s inlud gi inlsniril aordatinvalizilor, Tot in atgoia plili pntrusopuil d vist6 inaintat' ntribuabililor tuaz Prsonl asigurarri soial9.a. d inlsniil-standard, in lil dzvoltatfunlionaz in aalr un Ei d inls ni r i. stndrd, cut sunt: rducri fisl care onstauin migrarabazei impzabil u sutna hltuililo pntrubint-ar, instui'asiguara qi vi!ii. pntru ttarnnt sviii mdialt. Rduilfisals utilizrazi irr rajoitat (irilo, iai unlcazuri ontribuabilul ar posibilitata d a alga tnai onvnabil5 variant inlsnii; d . :rlitfiscI careonstauin Inigorar irnpzituluisau itr alninara sur-l-ti plir1ii irnpzitului. Ast tip d inlsnirs utilizazp larg in Australia, atiada, Italia,Spania, ustria,Dantnara, lvlia. D xtrlplu, in Australia psana aflati in rla(ii d isatori poatoblin un rdit fisal, dai patnul s5u nu rstr apt d mun; . itplzi|r l ot zro const, in sutira d irnpozit a vniturilor jas. Asttip d inlsnirstfolositin Australia,Blgi, Finlanda,Fran{a, Grtl-tnia, Gia,Luxmbu,Norvgia,lvtia,Sudia. P lngainlsnirilfisals tnai utt|izeazqi agprod: . aliaa pntrudirittipuri d vnitrial diritlo ot d impozita lrilii, ar Spratiin Norvgia,ortuglia, SU; . ststlul - vnitul uni amiliis itnpartgal intr s{i divizrii vniturilor $ts irrlzitaz5 probabilitata impozitaiiu spaat, astl rniqArrdu-s o otlllajoati.Sistmuldat s ut'i|izeaz Ilndasi SUA; in Gmttia, . stsltt-t-tul d farili'',ar onst6in divizara vnituilorurrif,,otlor mtlii in mai multpdrti,fiarpartirnpozitAndu-s u difritot.Ast sisttn folositin Franlaqi Lurnburg'

posibilitata d a dlaravnifurilin olnun,ra mi;oraz5 obligaiia produa d ornpltr fisli a uni farnilii Ei uqurazd a dlar1ii p Produldat s utilizaz5frvntin SUA. vttituri. migoreazipovara Sistmr:lvluat l inlsnirilo fisl in {6rildzvoltat a populalii,ttodata ontibuind la solu{io. fisla asuprauni pdi onsidrabil d ordin soial,ia unoriqi a lor d ordin onomi. sta nauno pobltn p prinipl a' utilizrii inlsnirilr lg a in impozitara motivul vniturilo st i;i u toatd mjritata fizi in !ildzvoltat, eonmigtilo prsanlr librali sisttnuldat a fiind rrgativ. aprciaztr vnituilrpsonal al th!nilor in 1arilin tranzitidifrde Ilpzitaa prin obitivlp ar 9i l pun statul tlodul d impzitadin !ril dzvltat fisalda astuiirnpozitin tnarm6surdpin. dministrindastilnpzit.Furr{ia d d nivltrld tri al populalii'Ridiara nivlului d trai al popula1ii due la tntrira bazi impozabil qi, sptiv, la majorarainasirilr din impozitul dat. Astl,inasdrildin irnpzitulp vnifulprsoanlor fizi in {ril u onomiin ,7-15oh onstittti circa trnzi1i din totalulvniturilr ugta. Din astonsidrnt putmafirtnai pntruFril in tranzitiirnpozitulp vniturilpsonlor fizi st unul d pspetivi,iar politia d irnpozitar in dornniuldat storillttirrraiult spsus!inra ontribuabililor d6tspau. vniturilor. tnulara Rfnna impozituluipvnit,in adrulrformifisal promovat in Rpubli. a Moldova, modifiatsn{ial modul d irnpozitr prsoanlo fizi.Astfl, dulfisal a dfinitsursnoi d vnit, ar pAndin anl l998 nu istau(royalty, rqtril d apital,nuit1il)' D smna, u nitnritin atgori a vituriimpozbila pratitoatvniturilb1inut la loul d mun5. Urr asptnu 9i gnrato d rzistn!6 din partaontribuabililo stimpo. zitarafailita1ilo aordtd patron.Cnfon Codului fisal,oi fai]itat din pt patronului|6 s nsidrh vnit impozabil,a nu xistapind in l 998. Susld vnit nirnpozabil qi anu s inlud in vnitulbrut al angajatului suntpvizut in artiolu120 a| duluifisal. Dtrtnin r,nituluiirnpzbilpntru alulaaipziului p vnit s f prirl dtnirrara, intr-o pritn6 fazi, a vnitului brut, dup ar S procedeazl la ddura lrltuilil pntrubtina vnitului,a sutiriloru aratr farnilial sLil]sonl a un duri in sp intrun1ionist. Vnitul irnpozabilst'di' 9i rtnvtit artul, disponibil, nt qi global' Scu|irc pzintiSulnar, l alulaa vnitului impozabil,s saddin vnitulbutl ontribuabilului. Cnon artiollo33.35 al Codului fisal, prsoanl fizi au drptulla ulnilrl tipurid sutii: ) Sutir 1lrso|d,d ar ot bnfiia fia ontribuabil (prsoani fizicd rezidntd). Surnsutiriiprsonl onstitui 3600 lli p an; b) Sutir prsold m'jord,ar onstitui l0000 d li p an qi s acordl prsoanlr ar indplins anumitondi1iistabilit de Codul fisal;

) Suti pntru so! (so1i),dnuiti su|ir m|rimonilt7,in miln d la ar ar dptullu3600 d li p an.Aastasto sutirsuplinrntar, so1ul(so!ia)strzidnt u ndi1i aflatin rlalii d sdtori' rtorul de sutirprsonald; l Rpubliiioldova gi nu bnfiiaz d) Stirpntru prsoInintrlitlut,ar nstituie 240 d li anul ntru u pliinvalizilor din opiliri pntrua fiarprsaniintr[inut, 3600d li anual' onstitui suti nu u in vdaultatil ontibtrtiv al in sop intrvenionist Dduil antrio, i sunt dizi a statuluid dupi um Suntddueril ntribuabilului, Asti onolni soil. tapi a prosuluid a s illlpIiain oInportamntl 9i otnl, rgul6, a fiirrd a mai datriti divr9ilorparamtri apar' d impozita justi{i soial6'At qi d in. atAtd d artrbuis s 1in6salnadin onsidrnt sopui. in divers trvrt(ionisrn s aplit otasupraastuia rndrimiivnituluiirnpozabil, Dup6dtnninaa impunr. d l rsptiv i a priv;totlilpozituluip vnit pntrupsonlfizi, inlu(d frmiri)9i intrprindil individual,in Rpubli siv gospodaiil{ranqti Moldova Codul fisal prvdunnitoalrn6imi: - 10%din vnitulanualimpozbil sulnd l2l80 li; nu dp599t sutnad l2 l80 li qi nu dpi dpagqt 15% din vnitulanualirnozabil Sumad l6200 li; $q;t - 25% din vnitulanual impozabil diqqt sutnad l6200 ti. juridie lmpozitulpe venitul persoanelor juridi rimdne unul din l mi ontstat. lipozitul vnitulprsanlor Potivituno opinii, aSt nu ar nii o justifiaronomi6,doartoatiln. juridi vo dvni vniturial indivizilor qi obit pozitlp vnitul prsoanlor al irrrozitului irnpzitulist5 in toat{5il p vrritulprsnal. u totar.sta, dzvltat. in nutnroas 1arivnituilflsaladusd irnpozitulp vnitulprsoajuidisunt foafi szttt' rrlo doarantulprinipal rst pus p impozitul p vnitulprsanlo fizice. juridi fi s plia aPntrustabilirairnpozituluip vnitul prsanlr la;i sistmd impunra gi in azul prsoanlor fizi, fi s pati6un sistl sparat. D rgul6,lnodul in ar srea|izeazd impozitara vnituluiblinut dtprsoanljuidistdtnninat Stora a soitalid rsoansau a d organizara srlitti vniturilorralizat itnpunra d pital.in azul sit5!ilo d prsoan, d astas fa frvnt peaza sistrnuluiapliat vniturilor prsoanlorfiztc, doar asoiat stdiflil s5 se fadistinliintreavrafliiadin prsoanl $i atirnorriul soit5gii rsptiv. La sit{il d apitalpoatfi fut6 o dosbir xpliitintr avraprsonlita a1ionilor ptrirnoniul pntruat[ rspnsabili A1ionarii sunt soita1ii. 9i laptlsoit61ii ;t pi(ii d!in. nutnaiin lirnitl d apital ar o

in Rpubliaoldova' in ononitat u artiolull3 al Lgii .u p,iui, forni d dividnd9i profitulrmas la dispoziqia sit6{ii. Aasti l1| tionarilorsub ntrpnoriat q;i inl'rprindi n.845-II din 03.0l .92, atiitat profitului prmit xatninaa posibilitagi a urtn5toarlo partizar d d dantr.""".,ui{ nlodalitat poatfi patiti sub umritoarlfbn ganizatorio-juridi: d d sit61il apitll7: ra|tzat vniturilr a intrpindr i. I imounr dividul.' soitatin nunl lti soitatin omanita, prfitultotaloblinutd soitt d apitlgi apoi spat '".i"i".",;;;;;;;i] l ) s impunirriial soitat u spultdr lirnitat, ooprtiv sub fon d a{ionarilor dividnd'in astaz, pro{itul d prolu!i, profitulrpartizat ini.p.ind..;" ;;;;;; intpindr d statqi intrprindr st ilnpus d dou oi: o dt5 in alitatd otpolnuniipal5. a{inailr rcpar|lzat Dintr aSta, intpinla a doua ori a profitob1inut totlal Soittii, individuali, soitata d aliortri ntrtia pofitului in nutnoltiv$i soi. ttain oItlanditinu sunt psoan jLrridiq;i s apli5 in Luxt-nbug, Ast sistt olanda, Blgia' lvlia' asiafi. sau s pzitt in dulaprturilor dg dpta pSol. fizi (atiollI4, l5, l 6 din lgarln1inatt). SUA; Sudiasi Astpvdri suntvlbilqi irrazuIirnpozitarii in tiInp profitulitrrasla dispozi1ia nutllaidividndl, soittii vniturilordin nuInirultotld gnltnmi| 2) s irllpurr din Rpublia Mldova. intrprinlril astuisisttnd irlrpozita d apitalst sutit d irnpozit.atiaa u dptd psoan.fizia d{in 52%(vezi tblul3.5'). pntusoit51il d apital;i stirllulaziptlsl d itl. stavantajoasi in atgoia..intpindri profitului; a vstir u dptul d psoan6 juridi5,, ponla dupi nunln:lagntiIoronomii st dlinutd Soittii d pital,iar divi3) s impunnulnai p{itul5tnasla dispozi1i soitail u rispundrlinirtat6 9i soit{il p a!iuni. alionarilor nu Sunt Supus irnpzit6rii. In ast aZ, S dlrdlrpartizat fisal,doars rxOnaz5 d la impunr inali pinipiullritaii Tabelul .5.Reprtizr agen!iIor eonomii din Repub|i oldovadupformorgnirlizatd a1ionari; dividndl .l ztorio-juridi, | dmbrie 2002 rpatizat liorrarilo dupi ar s itpozidividrrdl 4) s impun spaat profitul itnas la d pital. dispoziia soitafii taz5 o/o Numarul gn,tilor fa| de d apital,s ponEt d l vnitului ipozabil al soit5qii ntrustabilia onomii,unitoi totl otalprpubli (stouril la arr s adugi: soldul sturilor d la zultatl d bilan1al astia, 11 6 0 9 100 Din re: plus intrari1 vnituril inputul din produ{i, mins iqiril), din A;tiguri anului, in.trprindri u drptu!d persoana fizi la la urnt' vnituril din dobinzi dit1 aodat, d apital, dobAnzil onturil 60.148 51.7 Din est: vnituil linhirii t.in sopulstabillrii vnitului ilnpozabil, utnazi a din vni. intrprinderiindividu| 5gg1 turilbrutastf.l d podu!i, dobAnzilplatit, dtnninat s s sdl: hltuilil 5.l.5 in.trprinderiu drptul d prsona juridio 4g18g prlviril pnis 42. qi lg.pidil l fbrrdul rzvi la fndui d d alt spial Din ast: din ativitta anumitprlvriprntru anuluiurnt9i vntul din anii prdn1i, Soit1i p liuni 6222 5.3 soitli u rspundre|imitt sopuistlil-ultual. Cndi1iil9i llrnitlin ar pot fi fiut astddui 7519 2.2 ooperativede produlie de onsum difrad la o [ar6la alta. 5i 67 2.g |ntrprinder i de stt Patia flsali intr1inald vidnliazd unitoarlsitua(iiin a priv914g 1.1 ,| e i n t r e p r i n d rm i uniipa juridiI': tl irnpzitului prsoanlr t p vnitul 27 o.2B U n i u n i d i n t r e p r i n d e r(i n o m e r i a | ) . otd impun s||tt|r. 8 5 6 in fun{i d prrlpritrulpitlultti difrn[iat o .74 |nstitulii9i organizliinomrial 5654 Astfl,irr Bulgaia,profitulintrprindrilor d stat d intsnaliorrlst 4.86 |t form 462 o.4o irnpozitat d intsloal fiind u o ti de 52oh,pofitulintrprindilor Surs: |bor t du. Situo,ti s.oi!-onomi o Rpubliii oldov in onut supus privat u apitl ,oo, uni ot d 42oh. Ptru soit6[il fiiiJJJ. 9i soita{il v), Chi'inu, ditur statistico,200, .]0. strinsunt apliatot ar artaz, irrtr40 si 49%: . ot d ilnpunr difrn{it gi sitata patiipant in fun{ide furq ati|,iti{ilr a{iuni u rspundr lirnitati suntprsoan ,..poafia .. .1uridi tspundpl]truoblig1iil asumat u 9l "::,uta la obtinra profitului. Aasti situalistirltilnitain Uaina,Franla,Gintrgpatirnniul lor.Ationarii, pull19i asoiatiisoitalii u din trania, Bulgaria,RrrrAnia t.Astfl,in Uraina soitiilornrial r5spundr lilnitat5pou".lrspundrpntru obli. g{iil intrpindrii u numiin limitivalorii aliunii(otlor) ar p pfit ir l industri pl6ts irnpozit de 22(%' un agriultura 9i arl apar(in. jouil plits t.ttl d rndiil a bitd ativitat lasing-ul d norosau d apital s rpatiz 9i az, at6talionarilr sub -P.:filYl .ob!inut o s.itt Io-t.ti "^. d dividnd- ppr{ionl itnpzitd 65 qi, sptiv, 75o%; u rrtribu{ia lor in apitlulintrprindrii, 6t gi sit1ii pntruonstituira . rlivlulotlord itnpunr soit!id ifra d aari stabilitin furr{i unor fonduri.Astf'l,in azul soitalilr d apital, trbui onsidrat profitul soit5lii (azul Maii Bitanii); lor otnrial inaint d rprtizr'profitul rpartizat ac-

p vrqpropriu-zi.sd pot fi d dou fluri: impozit stabilitasupra difrit,dup5 urrrimp<lzitul stutl venit al bugtului Inlpozitl ot d inrpunr de qi irnpozitp fiind pltitdin vnirul produs pr avasptiv' stt(fdral)sau al bugtlorloal.D xmplu,in Rusia la nivl fderl avrii,asta nu inrpozabil, l fiind pput nratrii astntoar avfii ar du la miEorara ota st,J |Y"' iar Ia nivl rginalstd 22%.o situagi 5gbstn[a Nvgia,Portugalia t.; din substanla astia dar s intiln9tin anada,Firrlanda, avrii, vnitul tlin . apliarauni singurot d itnpunr. [n Mara Britni ota prinipal5 propriu-zisp avr s ;az fi asupaintrgii avi iInobiI9i lrnpozitl otad 25o/o. iar plltrusoit[il rii s fols9t In prifonn al vrii irrrobil. std 30o/o, prsoan' fi nuraiasupanutrritor uni a rllobil juridi in p vnitul prsoanlo inrpolnpl al lniirnii otlr irrrpozitulrri nt, in 1 doila asupra ativului d-al ilpzitl l]lulaZ,suntonsidrat prZrntta przntatin 3,2. Din inforna1ia sunt thlul (ri oD rrrrl in tabl zitlp propritat ilnbiliar5. p vnitul opoaliilor i a mi ridiatao16a irnpozitului stin Gr. urt-tlaz.i in unl{i(d xtnplu, SutiwtlLtiel Grlatria. QSlrprI La pltitltpozitului l trrirdus nivluri l oti astui irnpozitfiind in Ungaria mani (54o^), juridi, qi (oland, prsoalrl irl altl att fizi' le it Suptts t.) sulrt Austri di, (24%). (189/") 9i Irlanda fizi,fi nulni soit1il d pital(Canada). fi nai prsoanl Dnrara) juridi ar Din purrtd vdronnri,irnpozitulp vnitul prsoanlor propri|tt s intilns l trrai frvntsulfonrla inl. p obiliar Itlt1ozitl Irjultsuri : tlttrill Ctld impunr sunt,d rguli, rdus. tnuilor supra 9i ladiilor. oozitlor . intrprindril spiald impzitar' nu au apait1i itpzitaa vnitului drptuluid p irul{it transrrritr rii il onstitui obituIimpozitului prsonal{iirrd sufiirrti; p susiuni,inlpozitul atgri1a part:inlozitr"rl Din ast popitat. . intrprindril transpun irnpozitulasupraltor pl6titori; a ul]orbunuri imobil, impozitul ilnpozitulp atld vAnzar-ul-llpaarr donatii, . aparproblrrta dubli irnpunri. qi p irula1ia apitaluilo (a1iuni, irnpozitul valor bligaiuni)' l p hatii Din puntd vdrnolrri. pofituil intrpindilor nu rprzintiun vomil. tlor rritspial,dt5 aSta pini la utn, s vor transfoma, in vnituriindividual, il onsti. La ilnpozitulp susiunisau t d mo;tniobitul irnpurrrii putatld fi impozitat atrc. pirnit d o prsanihzic. Sinfisls stbilgt drptmogtnir irv tt.ti Irt otrfbnnitat Ll artiolrrl15 l odului fisal, irr Rpublia oldova ta aliv susoral(azul aii Britnii, SUA, Austalii t.), fi asuprairrtrgului juridi std 22o/o p vnit pntuprsonl irtlpozitului dittvnitlirrrpozabil. fi sllafii d rndul d irnprlira astuiairrtrtrrgtnitori, indndnt Randanrnttrl p vrnitul psoanlrfizice fisal al irrrpozitulr'ri st,d rgul, (azul alulr impoBlgii, Sudii t.). Franfi, pa!i Gnanii, strsol posibilitiid vaziunfisald. sdzut,doaristamrrltipl atit iar nivlul aStora stdit.nfit zituluis apebaza unor ot progrsiv, susiutlii' 6t qi in fun{id gradul in firrlli aviiafa bituI d valoara . lmpozite pe avere q;i (prsoana Astfl, astuia. d udni ddta) rnogtnitorii intrlcujtts istnt la aaEi impozitul st u atAtti trlau zit valoaa avrii ltst rrrEtnir, Notiuni fundamentale st"tsorul u prsoan drdt. strud6 ri indpartat d p Pntu puta a vita ludaraimpozitului susiunip ala l'tuaii oa maXlma i m p o z i tp e d o n a ! i i drlatiid 5uia avrirrtirnpulviqiis-ainstituitinpo;iIttlpdonii'sub inidrr1a impozit asupra ativului net i m p o z i tp e h 6 r t i id v l o a r e ad atld iula[ie i m p o z i ta s u p r aa v r i id o b A n d i t e i m p o z i tp e p | u s u d | e va|oare a avrii inti vii. st irnpozitstdatoratd prsona in timp de rizboi apinrgt imobiIir in funli d gi s lulaz6in otr progrSiv, difrrr1iat dona1ia impozit asupra r9terii avrii impozit p proprietatea imobiIiar tltiritna dona[ii, d raportuld udniintr dnatoriqi donataiqi, unoi,9i d impozit p tele de v6nzareimpozit pe substan1a verii t.t-tot-trntul qi rnobilul donati. umprar u n o r b u n u r ii m o b i | La impo:il| p rstrqvriiobitulirpurrrii iI nstituispoul d vai m p o z i t p a v e r p r o p r i u - z i s i m p o z i tp e s u e s i u n i loarp ar l-au inrgistrt anunrit bunuri in dursuluni nunritpriod d i m p o z i tp b u n u r i | imobiIiar i m p o z i ts t a b i I i t s u p r a v r i i tllll a irnpozitul vii dobndit p plusul d valar ilpozituIaSupra irnobiliarir, i m p o z i tp e i r u l l i a avrii in tirpd razboi. lrnpzitulasupa itt ulra priavrii dbAndit in tirlp d 6zboi ostinstituit, Irllpozitlp av sunt lgtstrirrsd drptul d propritat asupraunr IttuILri zbimondial,in Gttattia, ItliaEi alt.tri' ia it.tulr lui d-al doila btrtiui rnobilsau irnobil. azboirllondialin Franla,ltlia,SUA rlijl lplua d 6trstata uni pa[i in tifiIlalliarisunt unost:t: din vradbinditain timpul Saua ulla a razboiului. l) irlrpozit p avraproprirr-zis; in ,.'t,'-,-t.ou, pp tiri s un irllpozitasupraplusului l vlarp carea 2) irrrpozit p irul[iaavrii; lbAndit.o un bun int.priadi d timp dtlinati, dnuritirnpozitasupraA9 ) irllpzit Sul)ra rltiiavii. 270
211

a ltnpozttulul. Uota maxtmi a lmpozltululp bunurlllInoolltar bunurilirlobil (tnuri, tigului d apital.In staZ,sllnt onsidt onrta lidii) a onstltul inpozabil dinaza a bunurilor imobilia. hizi1ii Sauonstru1ii, iror vloa sutdin lnol-trntul dup6 pAna 0.5% l 9i 9z, ot conrtd a impozitului st coLa Id vlorm in pront din baza (vAnz, indpndnt popritaului. shimb sau donati) d atiuna institta in unlr J5ist supusinlpozitului9i fluxrrld valorgnrat d numitburprzntativd impozabila bunurilor imobiliar, stabilit6d 6tr autoitta a publi lal la adoptara ugtului unittiiadrninistativ-tritrial inlusiv lrirtiil d valoar. nui rnobilia. administra{ii Cota onrta a irnpozitului p bunurililnobiliars stabilEt dintrvaloa il onstitui difrn[a d siunEi valoara resptiv. olitulirrrpunii anualil autoitatareprezentativ administralii publiloal9inu poatfi rnai ioas d lg qi u lur6iltuat 6tr d ahizi1i'lati u rvluiril autoizat d La stabiliaimpzitulrri s lin Salnad duratad tirp At bunul rsde 50%din otatnximi. ppita. Sunla impzituluip bunuril imobilias lulaz5anul pntu fia a opraliild instriina ptiv a fost dlinutd o psoan6' da Sprstlpun ponindu-s ai impnrii, de |a bazaimpozbi16 obiet a bunurilorirnbilia, bunuri la surtvrlrlr d la dbindiralor au un aratr spulativ. a Llno Cu At alusitua1ii d l l nfon iauari ului fisal rstiv, lat d dtrsrviiil d pridad d{inr stmai sut6, u atit ot d impozitrst Inaima. a impzitlorgi taxlrlal al prim5iilru partiipra oltr lusul d valoas impulr, iar in altl- in in unlliri, irrot pop(ional, autoritdtilor fisltitoril. ot progsiv. p fiasursi d vnit' p fiargn d Multitudinad inlpzitpput mobil sau irnobilurms fi un sop ativitatSaup fiaatgoi d lunuri D . D u b l a i m p u n e r ei n t e r n a t i o n a l fisal,fi spuisoial-politi. i fundmentle IrrRpublia ldva, din atgoriaimpozitlo irrtpozi avrtnntiolr5trr pntru evitaredub|i i m - r i t e r i u I r z i d n ! i onven!ie In npliaCdului fisal (Titlul VI, Caitolul I, titul p bunurilirrrobilia. punri d u b | a i m p u n r ei n t r n a t i o n l |u|276),aStast un irnpozitloal qi przit5 o plata bligatrila bugtd l ,trditar,,ordinr rezident valoaa bunuriloirrrobilia. ,trditar,, totaIi impozituIui s u t i r ep r o g r e s i v i itrrpunii in zul irnpzitului suntprsoanl Subi1ii bunurilirr.robiiiar r i t r i un l !ionaIit;!ii sutiretotal6 juridi 9i prsanl ai Rpubliii ldv: fizi rzidn{i 9i nrzidn!i r i t r i uo l r i g i n i iv n i t u r i l o r propritaii brrnurilr irnobiliad p titoiul Rpubliii ldova; Dubl irnpunr (drpturilor patimonial itrnionld d pssi,d gstiun, d d{indtoii drpturilo reprztntlsupunrala !pozit a alia;i rllatrii impozabil pntru aaqi prioad p bunuilo Rpublid timp d trdoui autoritai dlniistrr oprtiv5) asupa imobiliad tritoiul 9i fisldin difrit. Dubla impunr poatr 16ri apara in azul ralizrii d dtr rzidntii rlui publia a statuluisau in propitata ii oldova s aflin popritata altui stat. publii a uIrit1ilor ut.t stata unr vniturip titriul adtl-rinistrativ-tritorial 9i arnda;iiar altdaz Dubla itnpunr intrnational5 patpia nuriin azul irnpozitlo dit. prpritat pivat6, nu prvd . obital impnii daontatul d arrrd In azul itrozitlr indirt nu pull S aiast poblrn, doa unui ti!rrii propritat publii unit{ialtll.Pntrubunurilimobilia a statului sau a stat'atuniind s afl5 p tritriulaltui stat.st-tpoti, in litat d umpi5toi, lo adrninistativ-titorial i impunriisuntarnda;ii. andt, subi{i aeleagi irnpozit uprins in prluil m5fuilo utrrp5rat sau in triflsviiilr Pntru irlpzitul p bunuril imbiliar bit al irrrpunii sunt burruril a gi tA!nii statLllrri rs1ltiv. tn(trnuri imobilia,inlusiv trnuri1 u dstina!i agriol5,trnuri dstinat dubliimpunriintrnlional trbui priviti in strAns lgdtu5 u pti. Apai1ia qi dustii'tralrspoturilo, tlotnuriialiilor tnuril u alt dstina[iispil) ularit1il politiiifisal;;ial sistrnlor le impzit xistnt in sptiv. 16rii din intravilal]l., St-l din xtravilan20 d p l - ladii, olt. ;i/sau imbunatdliril In prtiafisaldintmaliorlala pot fi intAlnitmai ult ritii ai stau la ' qi alt inipri izolat,inlusiv imbunataliril stru!ii,aprtamnt flatla tapll oaza.impunrii vittrrilor Sau a avrii, 9i anutn:ritiulrzidn{i(lolrliiliului d finisaa nstruliid 80% 9i rnai tnult,imas nfinisat tinlp d 5 arridupit saI). ritriuln!ionalitalii qi itiulriginii vnituilr. itl1.ltttul luail d onstru1i. Contbn ,ritriuIui rzilni, itnpltna vniturilors ltuazilautorita. tafisal5din stirta Baza inpozabila bunurilrimbiliaronstitui 50% din valoara rzidntul, indifrrrt da vniturilsu vra |ra5riaii pr!in ar. fa obitulinrputrii aSto bunui. Suntobtinut,sptis afli p tritoiulIui stt sauin lhalui. itt-tpozituILtt ln onornritat u rtiolul280 al Cdului fisal,la dtrnlinr ritril na7ionlitli p burrr'rril inrobiliarsuntonsidrt douot:ota mxim59i ota onrti. suslin i un stt impun rzilnlii sii, ar ra|izazd in prontdin bz impo. vnituisau posdiiavlirr/ill oI tttinlda impozitului st ota l vtllrcm statulspti inlifrnt laai louis sau nu zabi|da bLrnurilor irnobilistabilitd Codul fisal, ar poatsi difd lta ln {aa1.
2'72
:l

In sopul vitiipopriu-zis a dubli impuni, pratiaintnalionald propun apliaautnitoalor mtod: . sutia totala; . suti pogsivi; . ..rlitara''ordinar5; . ..rditaa'' total6a imrlozitului. ill nfonlritatI,lpodu,l .'tttirii (onririi) t|Ql,vnitul obtinut lrzidntulurii1riin altd{ar6ontatant, undstvnita fostimpus,s ddu in intrgilndin vrlitultotalirnpozbilin statul d rzidn!a. Conoll prdului..ttlirii (onreirii) prtlgt'sil,'vnituloblinut d rzidntul unui stt in straintat s adaug5la vniturilJ rea|iz'ated astain statul d zidnt' unind apoi a la vnitul totl ast1l b1inut sa s stabilas6 ta progrsivi ospullzitoar. Aast ot prgrsir, s va plia, insi, numai asupra vnituluiobtinutin statuld rzidn{a. rin unar,insumar vnituluiralizatin strinitat u l ob1inut ilr statuld zidnla a irpt sp numai stbilira oti pogrsiv u ar va fi iInpusvnitulitrtr. Apliar prdului ,.rditdrii'' lrlinr pSupun irnpozitul pltit statului str6irr pntruvnitul rea|izat p tritoriulastuia d rzilntul u,,ialt StatS ldudirt dilr impozitul datortsttului d rzilrrt, ins nuttri p6ni la linrita irrrpozitului intrar rvit]la un vnit gal u vnitul oblirrut in strdinatt. i onforInitat u prolul,,rcditrii,' totl,irnpozitul platit in strintate pntruvnitul realiz,at s dduintgral din inrpozitt auto.ot" in statuld rzidnirrtgrali !ir.Ddua s fainlusiv in situagiil itrari,,|o,itut platitin strintatr sl rai tnardit impozitulant aluiaqi vnit in slatuld rzidnta. Prilr ulra,aplarl un din rntodl prrzl,tt o.",' l" '""i," o" podulutilizat,ditnittura itpzitlordatorat sttuluil zidn1a sau rul]Oa$ta irnpozitlor pltit in stin6tat. Re pitu la re lrllpozitl'dirt s stbi,ls nominalilt sarin ullorpsoan fizisarr juririi,irrfuntid vrlitulSauavra astoa, peazaotlor d irnpunr prvazut d lg.irr un1i d itiilaStau|abazaa;;zii lo impozitldit s pot ilr irlpozit al9i irrrpozit .urupa prsonal. llrtpzitlrl s stabilsi lgtura u anutnitobittnatrial p baza tttlo itiixtio anu riarr putra onotnt a subitului. Irnpozitl plsonl!in ont'in piirnul rtil, d situa(ia psonald a sr.rbitulLri irlrpzabil.Irnpozitl prsonal srrnt inlilnit sub fona irnpozitlr p vrnlt;i p avr. ln RpubliaMoldova, din atgri lrnpozitlor dirtlh partinrpzitul p r,nit 9i irpozitLrl p bunLrril imbiI. Irllplzitl p vIlit s imp in douatgorii: irnpzitul p vnttulpsoalllor fizi qi irlpozitulp vtlitul prsonlr iuidi.
276

p vnitul prsoat-rlor fizi sunt psoanl fizi a Dbitorii irrrpozitului qi pum anumit Stat' l nrzidnt intr-un arazidn(a sau au domiiliul p titoriul u prvizut statului, unl xeplii situat d din sus |izazi vnituri d dou sistm agzar irrrpozitului p intAlns a vs irnpozitrii lg.in pratia sistrnul impunriiglobal. frzic:sistmulimpunriiSparat, nituil prsoanlr in tri mri gup:vnitLti atgoriilivnit ilpzbilpot fi sistntlza| vniturinlit. din nrun6, vrrituri din apitlui, prsanlofizi ^iIl{ril dzvoltat o vnituilor in prtia irnpozitrii sistmului d inlsnirifisal. In RpubliMoldva, s aod.1 pilnrdiala atn1i fizi au dptull unndtol tipui d sutii: onftrodului fisal,prsanl prsonal pntruprsutir matrirnnial.1, suti maj16, sutir sutirprsonal6, soanintr!inut. juridi r6tnAn p vnitul prsoanlor urruldintl tai ntsIrtlpzitul da tat.Ptrivitunoopinii, astitnpozitnu r nii o justifiaronollid, juridi gi indivizilr p vnitul prsoanl vr dvni vnituri al toatirllpozitl pr vnitulprsonal. obital irnpzitului asupaunor bulgatd drptuld popritat lmpozitlp avrsunt strAns impozitlpe av suntunosute: nuri Inobilsau irnobil.In pratiafinaniar6 p irula!iaavrii,impozitlSupra r;tiiavrii. irrrpozitl propriu-zisa, impzitlorp avr rnn[ionimirnpoziin RpubliaMoldva, din atgoria irnobili. tul p bulltrril ttrla irnpozita 1ia9i Dubla impunr intmlionaliprzirrt supunra prioadi pntru dtr dou autrit51i fisal di irnpozabil aagi d tirp d trii 9i poatapra in azul ralizariid itr rzidnlii unui Dubla impunr 1ridifrit. aItuistat. stata^un vniturip tritoiul In patiafisal1irrtnalionl sunt unosuttrraimult ritii ar stu la itnpunii baza vnituilorsau a avii, qi anum:ritriul rzidn!i,itiulna. itrii odul itr a surrtpliatast. lionalitaliiqi ritiuloriginii vtriturilr. patdu la apai{ia intrnaqinal. dubli irnpunri Dubl impunrintralionl ngtivasupadzvoltdiirla. a onsill! tiilor ntni dintrdiit (i'd aastatlsunt pl o upt s 9i finania stabilasi onvntiiprin ar s6 o vit. popuIn spulvitariiprpiu-zis pratiintrna{ional6 a dubli itnpunri, ..rdit.' n apliarauitoalrtrrtd: sutiratotal5,sutiraprgrsiv5, ..ditara'' rdinra, ttal5a impozitului.

Aplia1ii
l. 2. 3. 4. 5. Dfinili irnpozitl dirt. Cuttrpot fi lasifiat itpozitldirt? aractrtza|i irnpozitlral. irpozitlr rl? Ca suntdzavantajel Dfini1iirlpozitl prsonl.

Capitolul XIV lm pozite Ie ind irete


obietive de studiu: :
d e f in i r i m p o z i t e I o irn d i r t ; i r e i m p o z i t e I o irn d i r e t e ; |sif i m p o z i t | oirn d i r t in Repui d e n t i f i a r t n d i n ! e I oirn e v o I u ! i b l i aM o l d o v a ; xe|or d onsum1i; dfinira 5 i l a s i f i a r et prezentarea r n e r a l p t|or d e o n s u m a l i 9 i a t a e | o g spia| v6nzri; fisaledin Rpub|iaMo|dovain eea priv9studierlgis|alii te iz|e; adugt; x ip v l o a r e a r t r i z a r ta din Rpublia M o I d o v ai n e a p r i eminre lgis|1if eiis l ve$tta pe valoareadaugt; xeIor vmal; definire 5 i | a s i f i r eta t x l o rv a m l ; i d n t i f i r t a n d i n l e | o i rn e v o I u ! i pliarnoliunilor d rt proteliifetive5i d ta vamali fetiv; r a t e r i z a r e9 i | a s i f i r em a onopoIuriIo fr isle; relvare5i |asifiara ta|or.

lrr-rozitlintiitsttntvlsatlabugtultlstat,1rguli,dagntiiollotrrii,darSuntSupol.tr<JitronSLlmatri'dosirrludinpr(uldvanzar

l rafuilor.

.Il]i1 llo o r iun ns i,l"Jli l l l p t i t llu d u g ' vd u v as -.| o l n i i , l r r d p r o d u l i a 9li,,lll] i o n s u: tn u l s u t r t il H' ::}.;il:l: :*l::: d rstu'l: ""' p r i o a d l i n fisal ridiat. ^',,-l,,tin .]qreqilr".:n . i i,.". l. zit p o ": ":: lj :LH :i;;; ;;;';rr : :l : :":.. l::' ::::::. :?:::l: indirt i,npzitl .'';;;;t;ii i" :::i.Yl':::;"ljilil",]!; .l.,.'" ;

^".'i::i:::,]':H::.:'':'.. ltnplziTl. ina """;:l:::''i".'.;;;,;!,'9i :il'gT: :;';.1.;"i;.""di1iil l]*::^:: Y:::"i;.*:;i]'3;]l DZt lirir aopi. riimin afirla1i aastd
;ff:.!| i]iillii"'.o. lu,g.o,-,,u,.,-,, lu, nlritlr d lux. xnrp d utr, p lJiil :h;,r ;: ]ll; sullt T,'1i1 ]: ::]:" # :i l".lli'i.i dbunuinu astl t.la lorvolutrtar, ffi:::],"'iilil.1"]o.u. aiatrul
v iii. indispsabil unosst trrjoita, itpzitlrinlit irr RpubliMolilova pndra irrdit irnpozitl init in tlul 200l astfl " .,"*li","|".,,oun.nt, And tnlina 3.6). in prporlid 55,8%\tblul bugta ;';;;;;;;iiu,it. indirttpafi: rrnpozitlor Din atgorra d nsutlla1i] . tl . tlronpoluilfisal; . talvaral;
r r 1 t-...^^^+ a l]]alllnMoldva ortributia lnlpo,it"to, indit din Rpubli in strr'ttura 3.6 ). (tbclul dlrrgata bugrtaro u."..u"op valoaa pflan la lbnnaravniturilr . lt ta pv1zut d lg.

A. Crateristia 9eneraI a impozitelor indirete


Notiuni fundamentale rgrslV ratr indirt impozit asupravinziii bunurilor9i prst5riisviii. Ipo:iIl in]ir,t s stitbiles lo' l nu s fixzadit ;;innlintivasuprantribuabililor. irldirt Platitoiiirnpozitlor sunt to{ii ar nsutnibunuridin atgoa profsiasau situaliapsonal ia lo impus,inditnt d vniturill' ava' aStoa. Ast ti1ld irnpozitnttasiguri o rrpartitilrilibratb a sarinilorfisal.Indepttdnt vnituilo rlizat d urnpiit. otd pliara itlrpozitu. d n.rdrim ltti st Ltt.ti. Insit,rapotat l intrgulvnit,lrltuit d ar dispune ;i nlnisit, oIlstllllal-or-rI, irllozituliditapatL||1 rlctr Astfl, u Ato pesoa. rgrsiv. llii tlnfiiazit d vnitltilllai rnii, u atatsupot fisal5. rai gusailra pin ur. lrnpzitlindirtltazputa d ullrpirara onsullatrului, tll,;ii nivlul d tri l po1lula(ii. In urrltappii unui irnpzitindirtasupra rnifi, nsuIrratoul uni anutrrit r,a putasa-9ipruro antitat nli rdusdin tnafhrsptiv5 dAtinaintd apli astuia. la forlrra v. D rgttl, irr taril dzvoltt itllpzitlor indit ntribu{ia in in 1ril nitilo dirt. fislal statuli sttrrai rniadit a itnpzitlor inditdvansind-o t-ts d dzvoltarsituaia st pus,pdrairr-rpozitlor p a a impozitlditin totaluivniturilor{isl al statului.

TobIut.6,volu1iavniturilorbugetuIuionsolidatdinRepubliaMoldova
indirte impozitle

u^/i
lmpozite indirte mil.li o/o din total venituri mi|.li din totl Txape vaIoa- o/o dugat impozite rea indirt mi|.li o/o din total Aiz impozit indiret l m p o z i t u l s u p r a o m r l u I u i internalional9i operaliunilor trn

1597 | 995 1o o 8 1 8 . 3 905.2 1 4 7 7 . 4 50.2 45.O 40.9


5 /O.I

2000 2001 1999 1998 5 . 5 2 2 1 . 9 2412.8 1608 1 6 1 5).6 54.4 52.1 59.1
1124.0 69.9 940.2 1 4 2 . 7
56.1 ov.z

6 1 3 . 9 q48.9 ot+.2 70.5 678.2

62.1

'r90.3 196.5 4 0 1 . ' , I 7 4 . 6 2. 21.7 z L z 5 1. 3


o.J

444.5
lt.>

658.5
loq

680.8
2t,./

mil.Ii

94.8

o/o din total impozite indirete

'10.5

127.4
at.o

'109.4 230.8 20'7 24.2 o7 10.3 14.3 6.8

?o(\ 7 . o . 4 9 4

ffiruluistotistilRepubliiioldov,hi1iniu,ditUrstdti5tio,

B. TaxeIede onsumatie
prinipiu| aciz fptgnrator dstinlii prinipiul umu|ativ originii otredus6 impozit brut5 txd onsumli otstandrd impozitp ifrd fri net tde produli impozitp ifrd afari otazro pe v6nzri tagener|6 impozitp iru|lie dedure diugat eigibiIitt impozitunip ifrde afri tape vlore

. ] , r , l l o d u l u i f i s a l . A s t f l , o b i t a l i m p u n (r iisuntrnrfurilsupus l r nr, otllUl l -. : .:.^}^ :. . l ^ ' - n i r r l jouilor i n t t t l r l noo. dornniul


pntru tivitat in qU\;lzrv' '; lin[l ;:fl;1 16o onstitui: uzo \*po,abi mirfuril SupSalzlor: l) pntu .vlutrrttl'n"*p.",i.naturali,.la6otlaizlo r , imisuri n l u s i va i nmfii; azulirnpord

obitlirpunriiqiazairnpozabiliafrntaizlorsuntprvizutd

irrrpozitindita S inlud in pr1uld vin. reprzin|ia Talle onsutli intirul impozitul. orrializatin zarea| mdfuilor fabriat 9i {irii arprp p prdus,u. l d onsunra{i irnbraafi forma taxlorde osutnati nosut qi sub dnurrria d tax spial d onsutnlisau ciz, fi fonn unor t gnrral p vAnzri, ind s prp la vinzarea tuturor rn5rfurilo indifrnt 2)pntrujouritanoo-ostullin!ipntruativitatindorrrniuljusunt bunurid onsutrr satrmijld poduli. da asta rilor d noro. Taxl siald onsuma1i sau izIau aprutin pa a;a-numitiau. Artiolul122a|oduluiflsalprvdunn6toar1rrrodalit1idstabilira trraitrra rnulii pilitiva apitalului. In przntaizluprindo sr sau mai aizlor: rrrii d bunuri,in fun1i d !ar. d rsui a rnbrfii; a) in surn1absluti la unitat in antita1i mai Aizl sunt stabilitasuraunor podusar s onsutnd b)advalorminprntdlavaloarambrfurilo,tiralinontdaizqi q;iar nu pot fi ilrlouitd umparitoriu altl,pntrua in astfl inrpozitul* VA,sdlavaloarainvm1anr1furilril11potat.lrrAndinnsidrar fisal At nlai idiat. In onsin[,acctz|e un andtnrrt si aibi in nlod onstaIrt um sunt vinul, idrJi] irnpzitl9itaxlunnazdafrahitatlanromntulimpotului,tr s instituiasupraunr prdusar au o rrnlasti, VA; minral Franfa; alaua, zahirul, uliuril minrale ba,apl in tutunul, aiul, litl nt d acciz 9i in Grrani; br,vinul, spirtul,tutunul, uliurilminralin a Britanit. )advlrminprntdlaostullin1ipntruativitatindotlrrtri in 1riloD' vnituril fisl rzultatlin aiz ajung p6n |a 23o/odin jurilod nor. lor dup6 volutnul alZ rlvd5 in strutua totlultalord onsutna(i]]. in ontinuar Tablul prZntat Pin lnodul in r s stabils, aizlau un impat dirtasuprapr{urilor inasiri1orpozi1iaprinipalstd[inut6daizlinstituitasupabnzin vinzr, itt snsl la podusl <l rr$triiastora aonlin aiz.Prin aasta]rotritti(cca40o/u),!ig6rilrqitutulluluinfnrrntat(a207o),ralriului;ibi l ontribuifi la dsuajar onsumuluiunor astfld produs' fi la r9tra (a 1l%). rilr tri (a 15%)9i autturisrrrlor vniturilorstatului, in azul in arr lastiitta nsunruiui unorastfld produs s fi ri5 (prin unna' nu ar l 9i dsurjara dvdqt onsunrului). Tblul.8.Struturao|etriiaizelordupobietulimpunriiinanul2O01,mil.le o/o din totol p produss alulazfi in sn5 fix5 p unitat Taxl d onsutrrali d rn6aizlor oi"tutuisupus o,numir"a sur,fi inaza utrorot prontual plitasurpfului dednzare.D rgul1, j | \,''."'ii!' viniol prodtrsl provnitdin inrporttbuiimpusu alagi l. Matrial I l s.l ta a gi pdusl indigloz.z l 6'7 2 . R h i u5 i b u t u r i t r t 1 l .l n.ia l dstinat portului, d rguld, nu suntilnpozitat. Nivlul otlorutilizat 4'5 onia, 3. Vin, lampanie o. i l pntrualulara aizlordil-era d la o [a6 la altaEi d la un podusla altul. 4. Br l l .z | il _ .z odul fisal al Rpubliii ldova dfinqt irr ar1ilul||9 izula un im. o.q 5. ligri gitutunnfrmentat \ z.-t l pzit gnald statstabilitpntruunlrnfuri d onsurllgi pntruativitata in ' 6. Bijuterii l zo.z I 0.6 jourilor d noo. motorin 7. Benzin, i drrr.triul i . lO.s 8' Altmdrfuri l I t. In azul aizlorsubi{i ai irnpunriisut: .z 9. Autoturisme . t :. -. .-il^ . l... l nnrn juridi qi psoanl - il qt/ sau fbriamr. de a) soanl ,..l^ fizi aprluaz in domniu|jourilor "- noro i. Li;" p"ntruativitte q--LJgoo l uisupusaizlorp titoriul Rpubliii Moldova; E' juridi 9i prsoanl b) prsoanl fizi ar irnpom5rfuriSupusracciz|or; al RepubliiiMoldov Deprtmentulstatisti9i SoioIo9ie Sursa: jLrridi jouilrd nro. ) psoanl in domniul dsfqoar tivitat Itt5
J. v rt |, vl.l!' *.'.r-. l JU.J | |'J U' ^|l l /.5 l tv.nt

l;;uma bsoluti la unitata tului,sunt'.Ji; .vlr'laratnirfurilor,16alinntdaccizeqiTVA,d1pntruast rlarlurisuntstabili|otadvalrtninpot.ttalaizlor; lgisla1ii irrrpoat,dtnrrinati ntbnrr . vloarain vam6 a rn1rfurilor momntul la unnaz a fi ahitat prullrEi irnpozitl9i tal vatttl, rrrirfuilin auzi d aiz 9i TVA, dai pntru itlpftului' 'u t'n" .ont al aizlo; ot ad valrmin pront surltstabilit

iIgrl p 't,tl:iiris intilns sub fortna ip<;zitului p ifra d afa= rlnonizra fisal privind ilnpozitlindirtu favorizat inloui lgislagii ri. Din puntul d vdr al vrigii la ar s iasaz (unitata produatar, caduala p irad aari bruti u ilnpozitulp ilia d afintd. a irnpozitului ttr-ritta onrrluluiu ridiataSauu ln5nuntul), irnpozitul p irad afi p ifra d fainthstunosutsub dnullirea de tp vu|orl poq. i,'11l,itul fotnailpozituluiutnulativ(rnultiazi) in.rbia sau mnozi. 9i a lui ut1i (TI,). uLlugt IttazLtlitl,ttl:iIului ,ttttttt|tiv" rnuil sunt Supus illlpozitriila toatvistapliatin pst70 d lari al lurnii. adaugata taxp valoar in prztlt. gil p a l tdin tntlttul iqiiilor din pduliq;i pAn56nd ajng TVA sllnt SUA, Ar"rstlia la n. int 1riloD, l in a llu l.ostirrtodusa Sullato.rin ulnar,u tit maftrpin nlai tnultvrigi, u at6timpozitula opun zistrrlil introdura disivi TVA in ast{5i Fatlrii [llr,tia. ;i platitstatului sttlli lnar:Il]lpozitul utultiv stunsttt qi sLrb dnrnira guvIra infio putnri d ar au rZlv firtd o nivluril sunt l ldrl itttprl:iIitt 'tsud, i 1lirumilsau bltlgird zld,doas alulazi asuonsidra TVA rgrsiva. S ar slabi bugtld la rrivlurilintl.}potntial pa tuluid vittlz l Iniftrrilo in as inlud9i irnpozitullatitin amont' dzlrilib in blarr! rsponsabilittilor int nivluil d tioa 9i prdrr dii s ppillpzit la impozit.Ast tip d impozits.a pratit o allumit g[lVrnar, publi lol-. administaliilor irl rlda, a nu Stin illtrsul p i o d i t l G t l l n i ,o I t t d t . ptt otrrprotrlis taa la o oti fdral, 1bst un a ost intodusi, dr un alt stat IntpozituIuni pe i/i"t d /:risinasazo singurddata,indirnt d nu. lilatsizut (7%). rltiuIvigilorprirrat tnarli d la produitrla onsulnator. Ast irnpozii prirripai l taip valaraadugatisunt: aratristiil S pOatitrasafi in motnntulvAnzriirnfiitpoluitor' . aLlIr ind s nurngt. uivrsa|' aratr doar s aplia supatutuo bunuilo9i s. Itt. c|a ptlt|u,{i, fi iIl stdiullll(ului u riditaoi u t"niurrtul' dnd." nuzultat it viiilodin otrtrri, attdi tivitat oprtionl utrti, ll.tste intpo:'it 1lirculle sau irnpzit p vAnzar.aa Britani a pratiatforra d ploata a apitaluilor disponibil; 9i din ativitta illlpzitLrlui p iul1i prin5la intr in ontunitta . Stun impozitnull.|l onolni5upan5' tttti, daru pltra!ionat. In azul sttti irllpozit SUA patia pia irl pzntaasti onn il irrlpozit. Crnpaativ u irnpozitul p dit otl s aplia asuprlutuoativistliminatadisrilnirra' ir.rla1i' tad podtrli przintavatajul 5 s ppd l un nutni tlli mi ta1ilo din onIni. Fptuli pltastIiliontirzultddin aai l s l pliititri'a prritstirtului si tuz rnai bin ontrlulasupraagzrii la {iar vrig5(stadiu) aintvin in ralizara alulaz6 dusului; i impozitului. ,siprpri . asiguatrnsprtt|a, doarpnlrit fidrui subit irnpozbil sd uDai s onsidri blza de alul, impozitul p itia d fariuni una;t noasat a st tnritrra irlrpzituluiEi obligagiid plati ii fbrm itnpzituluip ifa d afaibrut9i flrrna itnpzituluip ifia d afarint5. v l ll; Itpozitul p ifr lfri brt s alulazi pin apliarati d irnpozit . asigur un rnltnnt.fis'l rilit,intruAt, a o ta rrtnulativi'stp. asupa intgiivloi rnirfuilovAlldut' ar inlud9i impozitulplatitla u"igiiJ putla fiatranzali d produssau srviii; antrioar. Pin urtnr, aStimpozit' inasandu-s . asiguri utrlittlt, la toatvrigilprin ar te doar, Iiind o tax5 uni6, rilrra i rdtnanin tnarfti, a un rndatlrt fisal ridiat.l, ins,przintagi unlnajunsui. (tranz{iilor) prin dpndnta vigilr d lugitna stfl, d nurrrbrul urma, Ei, aq;zdndu.s la fiviga aSupap1ului d vAnzara tltdrfii, uprind9i paruS iuituluionotrri d un podusSauul sviiu. impozitlplatitantiilpozitul p ilia d aaribrut du la alulara Str inidnla astttiimpozit intra livrril d mrfui atr trli qi pntru ii d ilnpzit Ia impozit sau, altIspus,du la o stratifiar pa onsutnul ppriu, d impozii. d bunui,prStaliil d sviii,bunuilintportt. ahizi1iil Ast irnpozitadrpt onsintionntrara prolu!ii, l.tltodati' doar intrpinlrile suntimpzabil9i unlopraliuniar pot fi asimilatvnzdriiSauull]itgt pot vit plta impozituluila ul1asau tai tnultvrigi,fiind astflavanta. atrii,d mplu:rditulpntuollsuln'siunad rrrdrfuri t. Jat ollparativ u l nintgat. Taa p valoaa poatfi alulatpin apliaraoti d impozit: adaugata l) fi suprvlorii ad6ugt difrn!i dintpre. in fiarstadiup il purgmard l . .ltpozi|ttlp" tfari Idse plii nunraiasupra lLrId vnzaqi plul lulnp5ar, adi numai asupavalorii daugat produitorla onsutnatr; d tr fia. patiipant l prosulipodu{i 2) fi asuprapluluid vinzar, din ar s ddutaxa (alulat5 in ala;i 9i d irulalia rnafiirsptiv. Drept zttltt, ast itnpzitprrnitinliturarnajunsurilor mn{ionat fl) afrnt la iInpzitul pe prlului de vanzaredin stadiul antrior. i{i.a d ataibrut5.Prin modul d a;;zar d pp"r Vaianta a i,npozitului p irad a doua Stra mai frvntutilizat5in pratia. 9i aarintt s ajunga sulnadtoatistatului s6 fi aaq;i, Baza d alul a taip valoaraadaugatio rprzint1 inif-rnt prlul d vAnzra did num6rul vigiloprin attlafa. l.itlo rnaruri sau valoara sviiilor prstat. Prrtru lulaa tai,s stabil;Avantajlp ar l ri irlpozitul p ifra d atbri t volutnultotalal vinzarilor sau prstrilor nt'prutnEi pro. p pioada d sruiii(ifi.d atri) uparil 1drilr-mrnbr l Comunit51iionomi uropnin ire privgt d irnpun (luni, trimstru t.),la ar s apli6 ota d impozit.
286 28'7

La baza apli5rii taxi p valoaraadugatd pot fi pus fi prinipiul oi;-:: g.tigibilittt ti''. Fptul gnratord VA intrrvin, in gnral, la data livrii .*:a.:gL tn5rlirilo, fi pinipiul dstina1ii astora. rsptiv dataprstirii srviiuli,rz|itati din datamitriidotnntlor bunului, Contbrmpriipitllui origiii, s impozitaz1valoaraar Stadugat onslnnaz praliunil rsptiv. sr tturo in a inlusiv valoaralor ar vor fi ultriorxportat, burrurilorautohtott, drptul oganului fisal d a prtindplatitorului,la o atrre'*i;;f.i* st .tigibilitta fi ilnpozitatdvaloaraadarrgata irr stindtat ar s afla inorprat Ei i" bi: bugtului. D guid,xigibilitata orspund dati itirdt,plata taxi datoat stlusirnpozitirii. Pritl una,itr astaZ,S[irrrpozitata numai valoara.d;;: faptulu i gnato. '.g r a|izdrii trii,xportuil irr intirtrl fiind itlrpozitat, iar irnporturil fiinlsutit. In a piv;trgirrlulddurilor(rditulTV)' a rguli gnral5s Priipiul dstitl|iiprsupunr impozitrintrgii valri adugat 5 VA instintrllliv5ri d bunuiqi srviii inlpozbiI ralizat onsidd strrdus5 at6tirl {i.6t gi in strtin5tatr, plrtu toatlunuil dstint onsutnuluita,ii;;;: u TVA pl.tit pntuutp5riri ;i irnpoturi nsa pntulizaraativitatii ptiv. stfl,xpfturil suntsutit d plataTV, ia irnportuil uo''i*o,ila TVA. Pin unnar,un subitirpozbil(un platito) stin drpts ari sUptls tat. (un dit)d taxi gal6u taplatita. g tlt,tltt'r taap valora adugat5 liril arau intodus spt6 pinipiuldstina{ii. s xriti p dou6 ai: Drptuld ddu ^ In astaZ, S onsidi ilnpulsinaa ativittiionotni, in prirnul'en, pin rlinra tai atrnt l) intrarilordin sutna pzintd TVA pntru i'in onsul.Aasta insamn6 s prodeaz,d |a taxara itnporturilor.p.in u*u... livarild bunurisau sviiiprstat; taa p valoaraadugat5 afrnt pot1Lrril nu intrdin bugtul1ariipotatoar.'. 2) pin atrlbursaa d itr rganulfisal a sumi ar przirrtd difrn! da in brrgtul ar st;i onsutnatoara Frii irportatoar' bunuluirsptiv. dintrtaxa afrntdintrarilorgi taxa tbturata d gntulntnipntru a p valora adugati st vsati la bugt d itr intrpindr livrrild bunuisu prstiid srviii. (ar stin littd vinzt)qi s supta d onsutnatrii nrauril sau srviii|or axa p valaaadaugata a {bstistituit irr Rpubli oldov l l inuarsptivla utnpdaa lo. impzitulp irulati Inlurilo. ri |992,iIlluind irl volugi s, V a sufit Nutniul ;i nivluItlortip vlora dugt difrd la o {r nlodifiiri , dirt sau indit,u aftttivitt |aa|ta, rnultipl onomit a inia ilr a5itairpt vari d la o prioad5l alt. D rnplu]r, Franla,Spni, trpindilor in sopuld stbiliza aStinrpozit' a 9i nivluldtrialppul1ii. Gi,lrlnda,Potugalia apli5tiatgii dc ot:o otddusi, otstandad lbstadoptt un nou on!inutal lgislaliifisalEi intgrara astuia in odul fisal qiio ot5 majrat. Gnania, Ma Britani qi olanda folossdoud atgoriid (TitluJ IIl) al Rpubliiioldova' t: o t rdusi qi ot6 nonali. itr Danmarast utilizati singuroti. ln onforrnitat u atiolul93 al Codului fisal,taa p valoaraad6ugat1 st Blgia, Italiaqi Lumbugaplipatruatgoriid ot:otazr,o oti rdus, ttt.l gerl lstt a rprzinti o frmi d oltar la bugt a uni parti o itttpozit t5lrotnald (standad) qi o ota nlajorati. a valorii rnbrfurilr livrat,srviiilprStat ar sunt Supusilnpozitdriip triIn Uniunauopan, in sopulrmnizariitaxip valoara addugata in sta- toiulRpubliiioldva' prumqi a uni paJidin valaratnurilo, srviiilo tl-ltttbr, s- stabilitnivlul minirn l ti rlus (|a5%) 9i al li norral (Ia rpozabil irnportat in Rpubliaoldova. l-5%), fira si s fixz r-rn plafrlal astrot.in urma'statl-mmbr sunt Subi(iionornii supuq;i la hitara taxi p valoaadaugt sunt: liisatsi dida indpdnt aSUpra plafbnuluistorotr. juridi qi fizi r sunt inrgistrt a) psanl su trbuis fi ingiNultriul 5i nir,lLrl otloTVA dpind d nutnogi flrtri: sfrad apliar Stat a platitorid TVA in nfonnitt u pvdil artiolului ll2 al tai,nttlra tnfuilo supusinlpzit5ii, 9i srviiiI siguaa vniturilor oduluifisaI; pntu bugtill odotlar u politiaplnovati iIl dotnniul publi' juridi 9i fizi a impofl rnirfui, u ptiapsoanlr llltuililor b) rsonl asiguaa potliisoialpntrui u vnitrrri mii t' fizi ar irnporta mdrfurid uz sau onsulnprsnal'valoaraior nu D gul'prdrrsl dstirrat xprtului ntt a obitul taxi p valoara dpa;qt lirnitastabilita d lgisla1ia in vigoar; adaLrgata. juridi Ei fizi ar importt srviii onsidrat ) prsoanl a livrai irnlr:laa tai p valoara adugatE irnpliadoLr opa[iuni susiv: pozabil. l) alularataxi datoat (ltat), r ot-tstd in apliaaasuprabazi obitlirnpozabil u taxap valoara adiugat'nlotrrldului lisa[,sunt: lirpozita a oti in vigoaatuni6ttdsurvinf-aptl . rldIurilqi sviiil[ivat gnrator; d atrsubigii irpozabili,rpzntand 2) Dtrirraa taqildtibil altitt in amorrt. zultatulativitaliilor d intprinzitor ."..-.Ftttl in RpubIiaMoldova; gnr(l|or st atul su vniltrntul . lrriirfuril ar gnaz rarl!iin lg5tuin RpubliMldova, u pliarnitfui9i srviiilinlpotat it u ilrlpozitulin tavaa bugtuluil stat.Dispozi1iilCornurrit1ii urpnil lr d uz sau onsulllpsoal ilnpottat d psoatr Iizi,a ror vloar dfin'sa Iiilld ,,/tlp|ul '<tt\iii| tgl ('S(lr pnru 1lri l'tr.t|rtliztt limitstbilitid lgislalia nu dpirg9t in vigr.

uxatoarl ot aIVA: in artiolul96, Codul flsal stabil$t . srviiillgatd ingrijirabolrlavilorqi btrinilor; irnpozabili a rnrfrilor ;i srviiilo 20Yo din valoara de ) cot-stndrd . srviiilmdial,mdiamntl. puIn9i rnatriaprirn5 mdian-lrn. p tritriulRpbliiioldva; importat gi d odihnin sta[iunil bi. blnoliratri, Ei a livarilorftuat biltld tatmnt toasd, in mrim d: b) ote rr]us in sopuri thni folosit xlusiv mijloael d xursi, ltlturisti Ei . 8% la p6in 9i produsl la laptqi produsl latat d panifiali, liva. invalizilor,dai indplins lgatd prfiliinvalidit1ii 9i rabilitaa t p titoiulRpubliii oldova, u pliaprdusloralinrnta d odul fisa]l ondi!iilpvzut u artiolull03 al pntrupii, ar sunt sutitd VA in onormitat . srviiil finaniar prvdzut d Codul fisal; Codului fisl; . lrrriild rtiriqtiin!ifi ftrrat din xpimntal, 9i d nstruli . 5%|a gaze naturl gi gaz lihfiat' atit la l imprtat, it la l bugtar; ontulmijloalo livratp tritoriulRpubliii Moldova; psta. srviiilpstat d transpofful urbanin olnun'pruln9i srviii1 atgoriid ifui qi srviii: zro - la urn6toal ) 'lt qi fluvial; qi auto, froviar pasagri intrurban suburban d d t tansportul intena{iol ) mirtlrril, sviiilpntruxport$i toattipurild tansporturi . nrgialtriairrrpotatd qi livrata itr r1lld distribuli sau irnpasagri; nld tnruri Ei l ngiiltri u xpliasrviiilord transport potata d asta, populalii, da6suntindplini. 2) nrgialti6 9i nergiatmi6dstinat importat; t prrvedrilartioluluil04 al dului fisal; . prduliad artqi publia{iil priodi; folosin!iofiial a misiunilor diplomati 3) mfurilqi srviiil dstinat . mijloalfix dpusin apitalulsoial al agnlilorontniit. lor in Rpubli oldova'dai suntindplinit 9i a altormisiuniasimilat un avantaj'Iind imposibilrupanu rpzint6 intotdauna xonrril prvzut in dul fisal; onditiil qi srviiilrxonrat. Aast6 produsl pr{ul al grvazd d ost ar 1ai a proitlrd asistn(a thnid'ralizat p ti nddutibil6 4) rnirfuril, sviiil dstinat rur psibilitta d vAnzar r1 pr[ul d s inlud in tritriulRpubliii Moldva d tr organizaliilintnatinal 9i 15ril dirrpar1a a du ar a vAndutprodus(srviii)xonrat, ontribuabilului ]a ar stast la dzavantjara donatarin limita aordurilorqi mtnorandumurilor pntrustat xonriril rprzint5 Totodat sa fa{ad onurnli. part,ratifiat in modul stbilit; la ar l nu stprgitit si rnun!. lllijloaintrv1ionist prin mtodaiptar; a louin!lor ftuat 5) lur5ild onstu{i 6 dataobligalii fisalprivind TVA AI1ilul108 al Codului fisal stabilgt 6) mturil(sviiil)livratin / din Zonaonomi6libr'dai suntind. in Rpubliaoldova st dt liv5rii. D rguli, data livrrii s onsidri data plinitprvdril Codului fisal. sau plata fisali estlibatb gi prstrii Da6 atur pdaii srviiilr. nrdrfurilor (onraril) d VA sunt indiatin artiolul l03 al odului fisal. stprirnit Sutiril datlib. pAnla momntulftuiiilivrrii,datalivr5ii s nsid6 Dintr astamn{iondnr unitarl: in funli d r lo nri inairrt. rrii 1aturii fisalsau dataprimirii pl61ii, . pdusl prvizuti nalinlntar pntru lista 6rra alirntar opii, st o lun6 9i fisali privind TVA onstitui u artiolul1l4, prioada in onfornitat in Codul fisal; lndaristi, inpAnd u prima zi a lunii. . pitt in posulprivatizdrii; d statrdsumpiat5 Dai vlumul anual al livrarilor irnpozabil al subitului nu dpir;qt . obitlu dstinalisial.ultural5 qi d louit, prum q;idrumuril' l00000 d li, prioadafisalprivind TVA std tri luni, inpAndu prima zi a qi substaliilltri, r!1l r1ll pntruxtragerea pirniluni qi trrninAnd d gaz, instlaiil ultimazi a li d a tialuni. pu. gratuit aplor sutan autorita1ilor 9i alt obitsimilar transfrat nformrtiluluil l5 al Codului fisal,fiarsubitirnpozabilstobligat bli, prumgi l transmis intrprirrdrilor, organiza1iilor 9i institu1iilor si pzint privindTVA pntrufirprioadi fisal6.Dlarlias olndlaralia publi; d trautoritatil la Srviiul Fisal d Stat nu mi pltazip un fbnularofiial,ar Stprzntt . mdfuril9i sviiilinstitu1iilor d inva!lintar indplinsondi1iile tliziud ultimazi a lunii arurlllrazi dupa inira prioadifisal. prvizut d odul fisal; TVA ar urtrraz fi suma vrs la bugt trbui s5 irpozbil Subitul . srviiillgtd oprliunil d arde d brvto ahitatd d lin(Ei librar d dat stabilitepntru tArziu pntufiar prioaddfisal6,dar nu lrrai gi b1ina ritoar poprittgii prut]l drpturi. prZntaa la obitl industrial, priad5,u xp{iaahit6riiTVA in bugt la dlaraliip aast l d autr; pl61iipntrusr. sviiilirnprtat, ttu6rii s fa la tnmntul a riahitr . ppritata tuti in po. viiul irnpotat. propitta nfist, Iri stipan, ppitata ssiunastatuluiu drptd susiulr, propritata intrprindrilor dla. la bugprzint voluliainas5rilor din taxap valoaraad6ugat5 TbIul3.8. rat1alimntarl pdus9i srvittrlnsolidat. Dai p6ni in l999 inasrildin TVA la rrrrfuril

furr1ii: un-ntoarl indplins inas6ril asigurat p titoriulRpubliii oldova dvansau d TVA iil pstat vamal Ta1 a ativitatiid om!tstatala oodonar d otodat5' un instru'-''nt atunidin l999 situaliadvin invrs. impotat, inasil l rrr5ruril ii"..o,.,'".u p tritoiul podus9i sviiilprstat Rpubliii oldva din TVA la rn6furil .lor i o r l . , . , -j ] ^ ^ ' . . ^ ^ ^ ' ' l . l . . c n n t r i l r l sttului; la tbnlara vnlturl ontrilrui d sopul u prrmanntt. astor volu!ii Cauzl ngativ dsr;t d sunt ullos o tdin1 1\ ,.'.r1t instltult intnalional. in laliil ji politi d ngoi un inslrurnnt a storului onIni nalinal; rnnlionilnriz pofund omplx.Dintr asta ::',]...l;;;;.n.u ,^,^.ri.,]l.,, unui sttin shirnpata politildin natu d vantaj inflint din puntd vdro. nivlul rdus1vniturilorp luito;failitqi "ot.""t prin intrrndiul posibilitata tip vloara adiugata, b"l ;;::];.:"'' u. libralizara orn4ului u statul rsptiv d a vita ahitara notni' ofindtotodata t. fisalinfi irrt adrninistar tarifului -... vall. a talovatnal. ritriid lasifiar *,, '"i mult lei adugat, mi|. din taxape valoara inasriIor ,8. voIu1ia Tqbelul taxl vamal sunt: impunrii, d obitul ;;;;;J, i'.l fun1i in lotnntultrrii itrrpoflate mfuril ?",j,,',,,u,r, fiind stbilitasupra 1998 1999 2000 2001 1997 vatnalal statuluiimpotator; tritriului g,unii.to produse;iserviiil 791 764 347 360 301 V A | m r f u r i | e asupramarfurilointmla portulastoa; stabilit fiind asta g|lrt. . 6!9 prstate p t r i t o r i uR i oldova I p u b | i iM striin aflatin trrp tit. ,], r,|,,,it,{rindstbilitasupamarftrrilor importt VA l m6rfurile I lsl | ooI s | z| ll al unui stt. riul vtnal otaI | +zI llz+ | +oI l+zI l+ Taxlvatnald prt talvatnls apliaasuprairnporturilor. D "gul, Moldov' Surs:DprtamentulSttisti 9i Soiologieal Repub|iii ill dout azuri: sfoloss tnotiv sau altul,si dscttrdintr-urr arl apli intnlionaz' l) andstatul dfiitadsu un produs pirn tnatri rrirfi(d rgul6,o . Taxele vamale /e otulLrni stratgl); Notiuni fundamentale al unui produs do2) and un Statu pondrinsmnti in portulmondial t x v a m | d rtorsiun rata prote!ieieftive produsuluisptiv. pr1ului pntrua forla r$trea sa litltitzfrta r;;t t a x v a m l d t r a n z i t t a x av m | Brazilia la xplu, d pt irnpun' P piala tnondiali, astfl d misui txa vamal efetiv t a x av a m a l d v | o r e m d af,oP,C la xportuld ptrolt. ptul gaIiztoar t v m | t a x v m | a n t i d u m p i n g d prcpr,taxl vtlrlsutlt: d toJul in fu1i |iber|5 t x v m a | autonom t x v m a | 5 . s p c i f i s a l ulaz6asupraunita1iifizidmisuriarn6rfii(tas, t x av m a | n o m i n a | t a x av a m a | o m D e n s a t o a r e o sumflx6; volum),przntAnd txa vmli prefrn!ial taxa vama|ompus . p r o h i b i t i v sub fnna unui prontdtlinat asupraval. prput c] l,tlrlrllr sunt v a m | o n v e n ! i o n l t v m a | taxa
ii rnrfii irnpflat; . oll|lls sunto otnbin[i inttaaspifi69i a d valortn. st difrit 9i gradul d prot1i. in funtil tipul taxi vamal adoptat, T-l vml rprzirtti irpozit indirt prputd stat asuprarl6rfu{.d uniti{ifizi impornu dpind m6rfii,i numaid nurn6ul d valora Doar vatnl in ar Sta tgni1l al tlliiin spulirnprtului, lo.irt tnotntttul qi produslor vmaldspifi6 mai als m6rturilorstndardizat s ap1i5 ta|,taxa portuluisau al tranzitului. d pr!,in sopul liInitrii imprtant difn! debaz,laarnu s inrgistaza d vnituribugtar' d alt impozitEi ta,instituit a SurS Spr dsbir a irnpotului {i!iul,minruril La pdusprulnrall, astora. antitativ taxlvalnalnu pot fi nsidrat a simpl vniturifisal.Stabilir ;i apliara sau ad t.protlixs pat rea1izalaf1d fiint olosinltax valnal spifi patinflunlafi rlalii1 u alt !6ri,fi olnrraStoa onomiqi diplrati ad valorm asigu L ilpotulprduslorprlurat' insi, taxa vatrrald valorm. librt onorrlii nalinal. l varnalpot fi sau nbririn f.a(a !ul, fi staa p nrisua rEtii r$t protli o Protlirnai fiinti, doagradul d lo stin s6. prsoanlor ins6, iInportan!a irula{ii ln5rurilo, t. Irrpznt, gam6 d la l00 intr.o o1or, d tlvizoar un irrrprt prlui.Da,d in lul taxlorvaInal, pr6 d.doaguvtrl si pli tn6sui ntrifar "*.n1plu,la p a n a l u 2 0 0 0 d d l a r i b u a t a , s - a r p r p o t a i v a t n a l 6 s p i1 f l0 0 ad do l a r i p ptua-qipotjaonomiad olrurnla striind. qi fi dsurajat ar irnpotata, Sulnp mtilor irnpr1ul aastaa fi inurajat unitat"u Ast sptsoliit6o anliz5atnt a funliilor tlovatnal,prin urmau v. onsumatorilor vidnt,in intrsl i6portul loitiin.6sura lvqt, a uttui , sopulr'ri instittririi astau|abazapolitiiivalna| lor qi a prinipiilr T.V un pntru mii ridiat si plitasi tln t ii rdii'ar nu.qipot prrnit |iri stt.
t a v m a | d e p o r t tx vamal de import tx vm|5rstritiv tax vaml seifi

olo.Daa ins5 in loul taxi spifis prrpr o taxad valorm(d xmplu, l0olo), atuni s va asiguao pot[i unif,om' proprlional5 u lasa alitativaa mdfii, in mdsurin ar aastas rgis;t in pr1. Dupd ndul d stbilir' txl vatnalsunt: . u|nme, instituitegi prputd statin absntaunor in!lgriomrial u alte state; . onv{ionl, stabilit9i prput de atrestatin baza unor aorduriintrationale sau onvnliibilatrl u alt stt; . prr{iale, instituit qi apliat d un statitl zul imprturilor din stat s buur5d un rgim omrialnrai favorabild6tel apliatin mod larg jaz'de |auzana{iuniili rnai lirilor a bnfi favorizate; . d r|orsiu,ap|icat a rpIila tratamntl disriminatoriil altor statsau in cazu|unor politii onsidrat nloial.La rAndullor, taxld rtorsiunepot fi: a) t ntidunryig'And sunt rputsuplimntar, psttaxl vamal d import,u sopul d a anihila ftl dumpingului'o; 6) t copnslorjj,6nd sunt prputd 5tr stt asupr irrlporturilor provninddin !rilar subvn xportuilrla anumitrlrds [ionaz sau prirn d port25. ^aordd In fun1ide grlul d protc!i pii ttlionl,taxlvamal sunt: . Iibrl,Andnivlul prfuluietrnal unui produs s va majorau o tt re s5 pnit5 ins a prlul intnal prdusuluiirnprtat s5 fi totugimai mi d6tprl produsuluirsptivd intma; roduii . gliz|or, cdnd taxa vamal dtnnin un t gal pntru produslimportat9i l d produ1iintn; . restritive,ind ta vmal dtnnini a nivlul prlului intrn al podusuluiimprtts5 fi nlai lred6tplulunui produssirnilr d produgi intm; . prohibitiv, cilld taa vamal lu la r\itra gratd a prlului intnal produsuluiimpofiat,lnit pznta Sap un anumittritoriu vamal dvin lipsit5d intrs' in Tariful vtnl al Rpuliii oldov, t vnt|i st dfinit plati obligtoi,perput6d utoritata vanrald la introlua rnrfuilop tritoriul vaInalsau sotra astoa d p tritoriulvamal. in onformitt u artiolul3 al Tarifuiuivatnal,in RpubliaMoltlova s apli. urm5toal tipuri d ta varal: l) ad vlonr; 2) spifi; 3) ombinat, ar imbin primldoua; 4) xp[ional, ar,la rAndullo pt fi: a) ta spial, apliatin sopulprotj6rii marfuilr d oiginindignh la introdura p tritoriulvamal a marf-urilor d podu{i sti in ntit5li 9i in ondi{ii r cauzeazl sau pot auza prjudiii matrial onsidrabil produtorilor d mrfuriutohtoni:

b) taantidumping; ) taxolnpnstoii. d import,in l unna. sunttaxlvatrral l mai ds patit intuat und nu s spifidaltfl,prin ta vamal vom in{lganuln tl Zi, olo' subvnlii Taavamal,a 9i alt m6suri d politia omriali (ontingnt, pr{ul intr intrnal unui bun irnportat qi pr1ul o difrn{a s5u mondial. t. ) raza prin l uni tax vamal st, unnar' aela bunril d a fa importa. dirt ftul (p!ul in intriorul d6t in afara i devin uni mai intrn ma !ri t m3i sulp trn). dAtprtul in anumitendi1ii,prlul trn poate sufri nrodifiiri. Astfl, irnTotodata, trivarald atrun statar dtino anumit5putp piafamondiali pun tnnnilrslrirnbuluistatuluirsptiv. a unui produsa a ft imbun1t6lir in is din faptul in azul a ondiliil shimbuluisunt onstant, Rzulttul sau r$tra tai vmal diminuaz6rrapntruimpturi,rzultind impunr trbuis sadpntrua hilibrul d aii aprl rlatival bullurilorimportabil s5 fi rstbilit. p pia(atn prlului rnondialal unui produssub impatultai vlnl adop. odifiara shirnbului nu nuInaipntru mdifiara ondi1iilr tated un Statlnarr a t prostatl dirtimpliat,dar gi pntrualt stat.D xmplu,l ar irnprt a ndi1iilor iIrrpturil utlos imbuntdlir shimbului'doar dusulrsptiv lor dvinmai iftin,in tirnp prgulxprturilorlor nu s modifia.fetul avorabil s xtind 9i asupra!rilor ar, nflind importatoaral produsului l momntulrsptiv' suntpotnliali importatoriin viitor. Dirnpotriv' !6ril xptatoar al produsului inrgistazb o inut6lir a ondi1iilorshirnbului,doarpr{ul bunuluixpotat pr1uil nu d l sad, in tirnp bunurilop ar l l irnport5 sufr5nii o mdifiar. in ortluzi, taxl vamal influntaz6 distribuiavnitului nalional intr lumii' irnl pidri. avantaj, altl inrgistrind ob{inAnd taril Tal vamal genereazi, ft 9i in intriorul 1arilor.Modifiaa pr{urilor rlatival bunurilorinfluntaza vnituluina{ional in adruldifrit]or distribuia tri patiipatrt la oInrtul intrational. Ast1.l, rqtra pr{uluiptrolului importat avantajazlindustriil 9i star. l ar utl|izeaz|intnsiv aast6rsurs(tra{iatilriului, rafinaraqi distribulia produslr ptr.olir qi stoarl intnsiv in raprtu industriil a ut||izaz 9.a.) alli fatorid produfi.S5 analizm,d xetnplu,industriatxtil5 care uti|izeaz intnsiv fatoulmuni. Cononn tortniStolpr-Smulson, sida pr(ului rlatival unui bun gnraz sideraint-opropo(i lnai lnara prlului fatorului utilizat intnsivin produlialui. Urnraz prfuluirlativ al txtillor rdura produo sd prfului muni a fo4i d onsidrabili 9i, impliit, o rodara nivluluid tial lor r i;i ob1invnituil din mun.in lagitilnp, patronii din industia pofituril, a txtil(propritarii dirninuat apitalului)igi vor v<la unnar a pibugirii plului produsuluifinit.
llnpor,t. vtttl l

xlSta t vatnal.

In onluzi rnn{inim5 taxa vmal5,dtmin6nd $tra prlului in l unui bun, prdu o rdistribuir a vnitului nalionlin favoarapropritari toruluiutilizt intnsiv in produlia alui bun in dfavoaa propritari 9i lorlltifatori. axlvamalinlusein triflvamald irprtofrdar o lmagilt gn I.iprivind nivlul d prot!i l dif.ritlor inilustilq;i stoar 1in onmi. Fii dstul d vag5, aastilnagin nu flt5u atitat lnasuraral6 in ar potjali d lnptitia xtrni poduitoriiautohtoni ai bunuilo. i, ;i"', ;". sau alrulrataxlo vatnal la prdusllnanufaturat d dtr rrr.1ritta {ari lurrrii, a ulmr a rundlord ngoiridin drulAorlului GnralpntruTat $i Conl( (GA), poatra falsa ilrlpsi 5 poapotlionisrnului s-a inlri Ralitata st'insi, paadoxali:in tiIrip taxluurrl,I" oiinlsrdusust litnirrt, pottia rals trrnlin sau 9t. Pntruo int"t.g"-uJ;.;;;"'? outilizeazd rata rot|ii ftiv. i Prt{ia tiv6s n-ranifst5 prgnnt in industriilqi stoal din ono. tni in a valoaranou-rat6 ar o pndr rlativ mi in valoaraprodusului flnit in rapotu matriilprim, ornpnntl, subansambluril t. livatd alti prdu5tori, indifnt da sunt importat (rsptiv xpotabil) Saunu. Prin manvara ollolnitnta a taxi vamalu,upiuproiusului finit 9i a li impus tnatii prim sau omponntlor.ilnpotat", guuut pomovaz5 o poli. ti d inurajar sau dsuaja a difitlor industriisau stor .i din onomie. TtLrvmId ctivd st un indiator l nivlului ral d protli p aro taxa varnalnorninalil onf,r5 industiiaflatin ornpti{i u llxpoturil. a primi sub foni pontul,,res|rvQlorii lugr, pi uitt(|d pro1us i condi.ii.l istn!iprot'iiotinl, in rport tt situ{i in cr tt .ristt4 1,e|t?1|,,2,,. stl, rata pttiiI'tivindia msura iiar ta vamald nomil nali opsibilitata produ5torilr natinalis sporas valoarad6ugata (9i impliit pofituil) in raportu situatiin ar omr{ulintrna{ional stornplot libralizt. Fonula d alul stunntoaa: P : l00 (V'- V)/[ und: - protlivarnl5tivi(pront): { V,- va|oara adugat d ativiiri| podutiv intn in ndltiil istnfei tivaIltal nolninl asup pdusului dnit sau lntii p.i'"; uuloara adaugata d ativita{il produtivintrn in ndiliilin arenu ^','.''!.^-

Prin utnar. taxa vamal dtrrnin5 o distribuia vnitului na{inal int d u s t r i i q i s t o a o n o I n i .

prim; - taxavamal6 nominal6prputla irnportulrrratrii T ,tri',, pirn. rnatii - uu|uot"u EpIu27.. axa vamal5 la irnportuld produstxtil st d l5%. Produsul tliiil: p Pottdr txtils vind pia{arrrondialiu un pr! rlrdiud 10 unit6li Inontar. produsului (firl in valoara in d burrrba) finit st rdi La 60,%. pirl mtii taxa valnali st zro. burnba d irnptul popo!ia prot1ii vatrral ftiv(Pe). Si s dtntlin [|:olvr: produtivintn: valaa daugatd d ativitatil l. S dtnnin l 0 ( l 0 6 0 )/ l 0 0 : l 0 6 : 4 u r r i t a ltin o n t . 2' S dtnnin6protliavatrral5tiv5: P : l 0 0 x ( 0 , 1 5x [ 1 0 - 0 D l 4 : 1 0 0 | , 5l 4 : 7 ' 5 % Pottiaftiva xprim, la lnodul l tnai gnal,msura in r produ. pot ridia pr(urilintrn16 a fi lirnin1i d p piali. Aast6 itorii n{ionali onsumatorilor' s nranifst6 la adipostul in ontradi[i u intrsl tndin!i,aflata vamal. tai in ontinuar 5 importul d bumba st supus,l rAndul s6u' Prsupunm uni tavamald l0%. in stz, protliavatnalftiv6dvin gal5 u: - 0 ' 6 )l 4 : 2 2 , 5 o / o . x l 0 0 ' l x 6 )l 4 _ | 0 0 ( 1 , 5 P.,: l00 x (0,15 D. Monopolurile fisale
par1ial m o n o p o |f i s a I

Notiuni fundamentale
monopol fisaI m o n o p o |f i s a ld e p l i n

Dai s doqt dtnninara prot!ii vamlftivdirtpe baza talor valnalnminal,foula d alrrlstumtoara: P": 100 (T,V, - T,,I,,,) / (I/|- I/,,) , und: T,- taavamaI6norninl5 prput la importulprodusului finit; Vr- valoareaprodusului finit;

onpolul d stat rpzint6drptul pr ar gi-l rzv6 statul d produ sau i 9i d a vind anumitbunurid onsutn. Mnopolul de statnu stun irnpozit spial,dar o rrrodalitat d prprra irnpozituluiindirt(p hltuili).Impo. zitul stgal u difrna dintrplul d vAnzarstabilitd itr stat qi ostul d produ!i, irrlusiv profitulintrprinzbtorului. nopolurilfislau fost instituit asupraprodufii9i / su v6nz5rii unor m6rfuria: tutunul, sara, aloolul,zah5rul,hibriturilt. in unl [5ri xist5m! l.t nopolul d statal lotriilor. \ .. ': In fun[i pa(ial. pot sau d 6fra fi dplin tnonopoluril flsal d uprindr, Monopolurilfiscl dpli s stabilsd 6tr statat6tasuprarodu1ii,At qi asupra vinzErii u iliata qi u amnuntul. Moopoluriljtscl pr;il se instituifi numai aSupraprdu{iigi omrlui u idiata' fi numai asuDra mrtuluiu amnuntul' Print{iril in .u," -onopoluril fisal adu ontribulii rlativ ilportnt, men{ionm Italia (asupa tutunului,hibriturilpitrlord briht), Grmania alluluiqi bauturilor (asupra aloli)'Spania(asupra tutunului9i ptrolului).

I Vnituril rra|lzatedsttd p um-ra ronopluilor fisal sunt format.p. . [, o paft'din pofitulob1inut itt prosuld produ1i a arstormrfui.iar p d alta J . - din impozitul indirtuprinsin p{, asr inasazd d la onsutnatoii lnrfu. rilor rsptiv.Dornutlai sttulvind astfld mafui, I poatfixa un pr1 in ar s fi inlus gi un asInna illlpzit. taxloS poatf in nmrar fix, in toatllaltazuri.ilrasara fi in sutrl d timbrfisal. apliaa sau ,i.*.l. ".. orin spifi: trdsturi prin um5toarl suntaatrizat d ogan lurituat srviii sau prlltru lj ., ..p,.,inta platanhivalnt5 prstaz5 at' difrit libraza sau ,ou instituliiar pims,inttns fizi prsanlor saujui. lgitiral a|teintrs srviii gi solu1iorraz6, di; And astasoliitd din mtrrntul pris dtrrrinat 2) subitulpltitrst d stat; institu1ii sau organ parta unui din uni ativita[i t-tuara srviiilorsoli. a hltuililornSarr d aopri o ontribuli 3) rpzirrt6 prsoan; itatd dilrit fizi saujuridi pntusrviii su d psn plti tuat 4) rprzinta d atrorgansau insti. in mod dirt9i ilndiataStora luarittuat

E . C a a t e i s t i ag n e a | a t a x e l o r
ifundamentale
ontribu!ii tx d administrali taxe onsuIre ta de inrgistrre taxe de notriat tax d timbru txjudetore;ti

Tal otlstituio t-ona irrrpzitlorindire-tg. Asta sunt plagiltu-at d prsoan|cfizice saujuridi pntrusrviiilprstat lor d 6trinstitu1ii publ . Prin una'talsunt rglnlentt a bliga1ii bugtar prsoan datorat d fizi saujuridi,rprzntAnd platanhivalnt a unor srviiisoliitat d ast unor institu1ii d stt,dupd prinipiulrompnsi spial. In fun{id aratrullo taxlpot fi lsifiatin untoarl grup: . tt jttdctorsti,r sunt instd institutiiljurisdilional in lgatu u aliunil intrdussprjudard itr ditrit prsoan fizi sau juridi; . |Yl o|rilt,ar S plts pntru libraa, |ega|izarea sau autntifiaradifritlorat,pii t.,fiind inasat d notariat; . t.ronsulr,ar Suntinsatd nsulatepntrulibraatifiatlor d origin,aordara d viz t.; . tt d lministr|i,cars inasz5d ditritorganal adrninistralii de statin lgatur u librarid autriztii, pnnis,lgitilna1ii t.,la . rr anulnitor prsan. . Dup6 oprafiulra ar s ttuaz6 9i unrrazda fi taxat6,talpot fi: . d tirnbru; . d inrgistra' Tiz-rI ] timbru Se prp la ttuarad 6tr institu1iilpubli a unor op[ii, um sunt:utrrtifira d at' liraa unor dutnnt (d xtnplu, bultind idrrtitt, pa$poart, pnnisd ondur autot.),legalizdrid at t. al d tirnbru poar15aastdnumir pntru 6 inasrlr s fa prin aliaa d tirnbrfisal. l irgi'str,?s prrp |a vdnzilri d inrobil, la onstituira,fuzio-Ttl naaSau lihidarasoiti{ilod apital.Ast ta S prpgi asuprfiari opralii de vinzar qi, sptiv,ulnparla burs6 t. Atit tal de tilnbru, it qi l d inrgistrarpot fi stabilit fi ad valorm (atuni ind afiunil sau faptl supus txirii sunt valuatin form montar59i Andtaxa s alulazi prin apliaraunor ot prntual la valararspetivi),
298

tulii d stt. Prinipiild stabilirqi apliara taxlorsunt unitoarl: aasta sviiuprrstatuni prsoan, taxi.Pntuunul ;i al9i . uniitt nu dtrazitaadit o singurddat; d plata rvin fun1ionarului obliga1ii pntrunindplinira . 6spundra su organuld stat rsptiv, 9i nu d la institu{i Sauprsoaniinadrt dbitolui; . nulitata atlornlgaltaxat; l s datorza . tlsunt antiipat. 9i s alritain tnotnntulsoliitii d d organsau institu1ii fi ftuat a urmaz6 srviiilorsau lurarilo stat. p l6ngitnpozitqi taxe, apliara' a unor !riprsupun Lgislalifinaniar6 d drptpu. d anumitirrstitu1ii sumlinasat prZint! uno'otribt$ii,a d a rl sau psupus fizi sau juridi, pntruavantaj bli d la psoan asti intndiul prin iar Plata oniribuliistobligatori, bnfiiaza. aSta parliala prrsonifizi saujuidi la a. partiipaa input la stabilqt d s rsptiv. <J statpntruofriraavantajului ftuat prirall]tuililo _ onstu{ia plltLl rrtribulii prp S in unllari (d xmplu,Gnnania), bnfiiaz aqtia priindu-s limitro, trnurilr lqsl d l prpirtarii pntru sunt apliatontribu{ii stnna' gsllor. D tnd p unna in tlosbit d avantajod nurnit irulatiastiinilr,p ar l pllts i ar bnfiiaz5 t.). (hotlui. lnagazin strainilor nmid p unairula1ii

Rea pitu l re s stabilsasupravdnzriibunrilo9i prstriisviiilor. Inrpozitlirrdirt fa part: taxld onsutna{i, impozitloindirt Ditr atgoria monoplu. d lg. i1fisal,taxl valnal,alt taxprvzut rprzint5 impozit indirt ar S irllud in pr! Tal d onsut-nali d vanzar l rnrfurilofabriat 9i omriilizat in intriorul tdrii ar prp irpozitul.Tal d onsutnaliinrbra5fi forrnatalor d onsumatip prdug p vinz6i. (aiz),fi folra unor ta gnal ar s onsum6in antiti[imari $i Aizl suntstabilitasuprunor podus ar nu pot fi inlouitd npir5toiu altl,pntrua in astfl impozitulsi {isal it mai ridiat. aib6 un rndatnnt Tal gnralp vArrz6ris intilns sub fonna irnpozitului p ifra d afa. impozitul p ifra d ri. Din puntul d vdr al verigii la ar s inasaz6, qi a lui ulri.Da s onsidi poatirnbraafonna irnpozitului utnulativ aari flna irnpozituluip ifra baza de alul, irnpozitul p ifa d afari uni unagt d atribruti qi fonna impozituluip ifa d afrint. prin pliaraoti d irnpozit Irnpozitulp ifra d afari brut6s a|u|eaz6 valori a mbrfurilrvindut,ar inlud9i impozitulplatitla vrigil asuprairrtrgii antrioar.Irnpzitulp ifia d afari nt6s aplii nutnai asupravalorii adiugate la osuld produli9i irulalia mirfii rsptive. d 6trfiapartiipant nti st ul-tsut sub dnurnirade tdp vlor Irrrpozitul ifia d afari lugt. axl vatnal rprzinti irnpozit indirt prrutr d stat asupram6rfuri tr grani1l vamalal lirii in sopul impotului, lr, in molnntulin ar asta poftului sau al tranzitului.Spr dosbird alt irnpozit9i ta, instituita a sinrplvnituri susd vnituribugtar'tl vatnalnu pt fi onsidrt fisl.xist6 mai tnultritriid lasifia a taxlovamal. in fun{id obitul impunrii, taxl vamal sunt.. d import, de eport, de Irlnzit. in fun1id mdul d prp,taxl vamal sunt.. spcifi,d vlorm,
()mpL!S.

Dupa opraliunaar S efctueazdqi unnazi a fi taxat5, taxl pot fi: d |imbru si d irgistrr' p l6ngimpozit qi ta' a nor!ri prsupun apliara' finaniar6 Lgisla{ia gi a unor ontribulii. sulnlinasat d anumitinstitutiid drptpubli,d rprzintd ontribu1iil ral sau prSupus fizi sau juridi, pntruavantj d ar aStra la prsoan bnfiiaza. indirtdin Rpublia oldova, ontributiaa tnai irnpozitlr in strutura la formaravniturilor bugtaro ar taxa p valoaraaddugata. irnpor1anta

Aplia!ii
1. 2. 3. 4. , 5. 6. .7. irnpozitl indirt? przint6 platitorii irnpozitlor indirt? Cin sunt Numi1itipurild irnpzitindirt. omntativolulia vniturilorbugtarin Rpublia oldova provnitdin indirt. irnpozitl d nsutna!i. laxI Dtirri1i Cutrrs lasifidtaxld nsumafi? rprzintttlspiald nsumlisau aizl? la gnralmodul d alula a aizlr. 8. Caratiza{i u odul fisal impunriiin azul aizlor(in nfbmitt 9. ar suntsubi{ii al Rpubliiioldva)? u dul fisal al l0. a stbaza impzabil6in azul aizlor(irronforrnitat RpubliiiMoldova)? l l. Caratrizati strutura oltriiaizlordupobitulimpuniiirr Rpublia oldova. l2. Dsi{i taxlgnral p vAnz6i. 13. um s lasifi tal gnralp v.zri? l4. C rprzint impzitulumulativgi irnpzituluni p iIia d fari? l5. Dfini1i taad prdu{i. l6. Lamuri1iSnt p ifra d afaribrut5. irnpozitului l7. plia1isn{a impozituluip ifra d afarint5. Ca l8. suntaratristiil prinipalal tai p valoaraad5ugat6? l9. url poatfi alulti taa p valoaraadugat? 20. Nurli1i prinipiilpus la baza apliriitaxi p valoaraadugat. 21. Caratrizali numrulqi nivlul otlortaxi p valoraadaugt. 22. uns xriti drptuld ddur in zul tai p valoaaad6ugta? 23. nulnralisubi{ii (in onornlisupuqila ahitara taxi p valaraad5Lrgta tatu dul flsal al Rnubliii Moldova). 24. aresuntobitl (in onfoitat u irnpozabil u taap ualoa.aadugat odul fisal al RpubliiiMollova)? Ll odul 25. ar sunt otltaxi o vlraadusat5. stabilitin onorrnitat fis| l Rpubliii Moidova.]

prJrn|id stabilir,taxlvalnal sunt:Iutom, onv|ioI, Dup6 r,rrodul pot fi: tx ntidumping$ tae compnstorii. l, d rtorsiun.Taxl,e d rtosiun in fun1id gradul d protli a pi!i nalional,talvamal sunt:librl, g l iz^ tor, rstr i tiv, p rohi bi tiv. In timp talvamal nominals rdu sau sunt liminat'protlia ral6 s rnlin Sau rqit. Pntru a in[lg ast fnomn,s utilizaz ata prottii ftiv. onoplul d stt przint drptulp ar qi-l rzrv6statuld a podue sau / ;i d a vind anumitbunuri d onsum.AvAnd in vdrsfrad uprindre' monopolurilpot fi dplinsau parlial. xl rprzinto forrn a impzitlr indirt.In fun{id aratrullor, txl pot fl lasifiat in umitoarl grup:judiitorsti,de otrit, onsulr, d dminisIr|i,

ri ritriul d

Note
B' Daffion' L. Wb' Lfinnmet du sIur public, Paris, Prsss Univrsitirs 11 Fr, |984' p.26, Iu.Vdrl (oord.)' op. i|.,p.79. G. Jz. Trit d l scinc l.finncs, Paris,Jitt Fruni.s,l909' itat dupi N. Han!L, Eclnomi si.ficl|, op. it.,p. I52. L' rhl, P. Bl.arn' L sstm.fis,l./i.n,r., aris, Presss [Jnivrsitttirs le Fr'' |992' p. 2' A. l{nsn,Fi.sclpolicv ad Businss J,l.s, Nw York, l94 l itat dup N. Hoanfi, otlomi qi,finn!, op. i|,' p. 314. odul fisl l Rpubliii Moldov, itlul ll, tilul 6' Toriablrfiiului fost formulti d,e. |4lik.ll prizati d,c. Lidhlin in |896 q;i

l!ionol. utonom galiztore ompuse e eport rohibitive c vlorm rferen!ial


3

19 r9.

lra astora.
l{

ll I]

;tr!ie :st pratiati l i m p o z i ta s u p r n arse ddu|uid v6nzar lli Mo|dov:

l5

l2

L. Wb D l'itrt d'u rour,s ru C]u pri publis,il:r RFFP, . 23' l988. .A. Sanlulson, op. il., p. 385. .A' Smulson1 op. it.,p.370-72. . Saudrs. vid'o I,om RdistribLttio h Govrnmts,BD, onomis and Statistis Dpartmnt, Workingprs,nr. l l (ian. l984), p. l78. odul fisl'titlrrllI Impozitul p vi|,art.|3. p vit, ar|. |4. Cdul fisal, titlut lI Itnpozitul fisal in artiolul Cdul l2 dfin;t rolt a fiind eon]pnsargulati (plat) ob1inut6 d l darain folosin{ a ativelornmatrial sau din drpl d folosinga a prculll 9i din drptuld fblosingi rsuslornatural. astora, odul fisl in rtiolul l2 dfineqt uui|1ile a fiind plali rgulatal sumlor d asigura, (rsta1iilor). al psiilorsau indnrnizatiiIr in oniormitat u Codul fisal, patron st ori prsoani juidia, irrtrpind individul' gspodri {rinasi (d fmi), prum gi prsoana tizii ar folos9tfola d mun salaiat. lu. V6rl(ood.), tlp.it.,p. 427. I b i d mp ' .428. Intavilan_ zotr5ar upindsupraf! olrstruit a unui ora; szrua ttIrtti sat. - tritoriul travi|n afltin afarspliuluionstruit sau p al d oI-lstui al uni loalit1i. in luraPrrldtr fisld, D. $aguna (oord), Buur;ti, It)96' rt|t,|l sut.lt onsidrat rmurleralii d ori fl platitpntrufolosirasu l1sinra folosiii drptului d autrasuprauni oprlitrar, atisti sau qtiinlifie, inlusiv dptuil d autor prrtu filnl, misiunild raliogi tlviziun.in astatgoiirrta;i pla1it d ri fl thutpntrufolosirasau dptul dr a folosi bvrt,dsn, mri d fabisau d omrt.pnt'l flosirii unui hipanrnt iblosirasu onsiotra industrial, privind prirr[a nirialsa;tiinlifi 9i pntruinfn1ii dobindita in irldustril, (p. 63). dornlliul omrialsu gtiin1ifi publi'.. ,tr|lori si prtictt i trnzi{ict J. Nllr, G. Wright (oord.).|-ilt| p. l98. urptld,p. ,it.,
lu. Virirgl (od.)' tl. ,it,p. 454-455.

2l

305